1996. július 5.
(VIII. évfolyam, 154. szám)

Nem volt örömünnep
Az RTDP kiértékelte a választások eredményeit

(1. old.)

Csütörtöki lapértesülések szerint a kormány vezetô pártjának szerda este véget ért ülésén Ion Iliescu államfô arra szólította fel a párt vezetôit, hogy válasszanak a politika és üzleti érdekeltségeik között. Egyúttal azt kérte, hogy elôzetesen mutassák be neki a párt képviselô- és szenátorjelöltjeinek listáját.

Mint az Adevãrul írja, az államfô elégedetlen volt azzal a globális elemzéssel, amelyet Viorel Hrebenciuc kampányfônök készített a pártnak a helyhatósági választásokon mutatott szereplésérôl. Ezért elhatározták egy új, megyékre lebontott felmérés kidolgozását, amely érzékeltetné, mi okozta az RTDP gyengébb eredményeit.

Megfigyelôk az elnöki rezidencián lezajlott párttanácskozás alakulását úgy értékelik, hogy az államfô érzékeltette azokat a követelményeket, amelyeket szükségesnek tart az ôszi választásokon való eredményes szerepléshez. Annak a bejelentésnek a halogatásával, hogy jelölteti magát az államfôi tisztségre a párt színeiben, e kívánalmakat kívánja érvényesíteni. Ugyanakkor ez a huzavona már maga is részévé válhat az elnök újjáválasztási stratégiájának, megerôsítve azt a képet, hogy a sok korrupciós váddal terhelt kormánypárt megtisztítása a célja.

A lapértesülések szerint a zárt ülésen számos kritikus felszólalás hangzott el. Ezt az is magyarázza, hogy a helyhatósági választások vasárnapi záróvoksolásán érintett körzetekben is a vártnál gyengébben szerepelt az RTDP, többek között olyan, eddig biztos támasznak számító területeken is, mint a Zsil völgye. Az egész júniusban tartó voksolásnál, mint jelentettük, a nagyvárosok többségében és a fôvárosban vereséget szenvedett az RTDP; ezt csak a falvakban és kisvárosokban (ahol az emberek kevésbé tájékozottak) elért jobb eredmény ellensúlyozta. A kormánypárt vezetôi ezt úgy állították be, hogy a kudarcokért az ellenséges sajtó és helyi televíziók a felelôsek. Vidéken a legfôbb hírforrás a mindmáig a kormányzat által ellenôrzött állami televízió.

Államosítás vagy csôd?

(1. old.)

(Merre halad a Dacia Felix és a Credit Bank?)

A Román Nemzeti Bank vezetô tanácsa július 2-i ülésén azt javasolta, hogy a kormány bocsásson ki olyan rendeletet, amely szerint a Credit Bankot a Bancorex, a Dacia Felix Bankot pedig az Állami Takarék- és Letétipénztár vegye át. Ugyanakkor a nemzeti bank elhatározta, nem folyósít több pénzügyi támogatást a Dacia Felix Banknak — jelentette a Mediafax hírügynökség.

Mint azt már ismertettük, a DFB-nak talpraállításához 1000 milliárd lej tôkeinfúzióra lenne szüksége, s ha ezt nem kapja meg valamely külföldi befektetôtôl, mûködésképtelenné válik. Hasonló helyzetben van a Credit Bank is, amelyet a nemzeti bank a kompenzációs mûveletekbôl kizárt likviditásának hiányában. Hogy milyen döntés születik 5-én, egyelôre talány. Annyi bizonyos, hogy az RNB vezetôtanácsának javaslata alapján állami és magánbankok fúzióját kellene véghezvinni, vagy magánbankokat államosítani, szöges ellentétben a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank elvárásaival.

Lakásvásárlási célokra ad hitelt az Állami Takarék- és Letétipénztár

(1. old.)

Constantin Teculescunak, a CEC elnökének nyilatkozata szerint ez év szeptember 1-jétôl lakásvásárlási célokra nyújt hitelt a CEC. A hitel 20 éves lejáratú, kamata megegyezik a határidôre lekötött betétekre fizetett 40 százalékos kamattal, amelyhez még hozzászámítanak az intézet fenntartását biztosító néhány százalékot — írja a Mediafax hírügynökség.

A hitel kérelmezôjének a kölcsön értékének 20-30 százalékát kell letétbe helyeznie. A CEC ugyanis nem szándékszik nyereséget biztosítani magának az így adott kölcsönökbôl — jelentette ki az intézmény elnöke.

Rövidesen megdrágulnak a vasúti menetjegyek is

(1. old.)

Ez év március 4-én drágultak az idén elôször, 12-48 százalékkal a vasúti menetjegyek. Valószínûleg egy hónapon belül azonban újabb drágulás várható az energiahordozók árának emelkedése következtében — nyilatkozta Teodor Groza szállításügyi államtitkár a Mediafax hírügynökségnek, de a drágulás mértékét még nem tudta meghatározni.

Fizet a SAFI

(1. old.)

Tegnaptól az ország nagyvárosaiban ismét fizetni kezdett a SAFI azon részvényjegy tulajdonosainak, akik visszaváltási kérésüket 1996. április 27-ig letették. A visszaváltandó részvényjegyek összesített értéke eredetileg 10 milliárd lejre emelkedett, de amikor április 26-án 18 órakor a SAFI bejelentette a CI-szelvények értékének csökkenését, Kolozsváron és Brassóban hirtelen megkétszerezôdött a kérvények száma. Ezért a SAFI úgy határozott, hogy az április 26-án 18 óra után letett kérvényekre nem fizet. Így fizetési kötelezettsége 6,2 milliárd lejre apadt — írja az Adevãrul címû bukaresti napilap.

Veszélyben a kolozsvári szabad sajtó(terjesztés)
Városházi merénylettervezet az utcai lap- és könyvárusítás ellen

(1. old.)

Tizenkét dühös ember. Ez esetben nem a klasszikus filmrôl, hanem azokról a 11 céget képviselô személyrôl, a Lap- és Könyvterjesztô Alapítvány tagjairól van szó, akik a tegnap az APEX Kft.-nél összegyûlve közösen határozták el tiltakozó akciójuk beindítását a polgármesteri hivatal ama döntésével szemben, hogy július 10-én újralicitálják a belváros területén elhelyezhetô árusbódékat és standokat. Felháborodásuk megalapozott, hiszen a szakmabeli vállalkozók jövôje illetékesék, a privatizációs és a városrendészeti osztály szubjektív megítélésén múlik.

A panaszlista hosszú. Az intézkedôk figyelmen kívül hagyják, hogy az erre a tevékenységre kijelölt helyek elkerülik a gyalogosforgalmat és nevetségesen szûk területet biztosítanak (például Dávid Ferenc, Ion Ratiu, Rahovei stb. utcákban). Egyetlen tollvonással semmisnek akarják nyilvánítani a polgármesteri hivatal 96/83-as határozatát, amely a mostani helyeket jelölte ki. Nem veszik figyelembe, hogy a vállalkozók állóalapjukra mennyi pénzt és munkát fordítottak (egyetlen árusbódé kilencmillió lejnél is többe kerül, amortizációja pedig tíz év). Ha valaki egy standot öt méterrel arrébb szeretne felállítani, újabb vaskos dossziét kell beadnia minden elképzelhetô és bürokráciában járatlanok számára elképzelhetetlen engedéllyel, képpel, rajzzal. Ezek az asztalok és bódék ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint bármely más ingatlan, legyen az villa, vagy szálloda. A város korszerûsítése címén le kell festeni, de a színeket csak a munkálatok befejezése után hagyják jóvá. Elôzetes elôírás ebben az értelemben nincs.

A szerdára tervezett licitálás célja, a kormány által meghatározott 200 lej/m2-es ár felsrófolása mellett, nyilvánvaló: megfullasztani a lapterjesztést és ezáltal magát a kellemetlenkedô szabad sajtót. A kolozsvári Lap- és Könyvterjesztô Alapítvány tagjai nem tartják egymást konkurenseknek, hanem közös érdekvédelmi társaknak, akik havi körülbelül 2 milliárd lejnyi összforgalmukat és tevékenységüket látják veszélyben. A polgármesteri hivatalban három tiltakozó jegyzéket nyújtottak át, és hétfôn 10 órakor kihallgatásra jelentkeznek a polgármesternél. Határozottan kérik a szerdai árverezés elhalasztását mindaddig, amíg az nem lesz megfelelô módon elôkészítve. Fiaskójuk esetén tiltakozó akciójukat folytatják, és követelésüknek törvényszéki úton kívánnak érvényt szerezni.

Ö. I. B.

Rendkívüli parlamenti ülésszak?

(1. old.)

Az ellenzék két legnagyobb tömörülése, a Demokratikus Konvenció és a Szociáldemokrata Unió egymással konzultálva, külön-külön lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kormány által hétfôn elhatározott energia-, üzemanyag- és kenyérár-emelés következményeinek megvitatására hívja össze ülésszakát a parlament — jelentette be csütörtökön az unióhoz tartozó Demokrata Párt alelnöke, Bogdan Nicolaescu.

Elsôsorban arra várnak választ, miért halasztotta a kormány a helyhatósági választások és a parlament feloszlatása utáni idôszakra a régóta esedékes áremelést, amelynek mértéke így jóval nagyobb. Az ellenzék azt is tudni kívánja, mibôl fedezi a kormány a megígért kompenzációt és inflációs bérkiegészítést. Az ellenzéki politikus szerint a kormánynak le kellene mondania, és helyét szakértôi kormánynak kellene átvennie a válság kezelésére.

Csütörtökön folytatódtak a tárgyalások a kormány és a különbözô érintett rétegek képviselôi között a kompenzáció és az inflációs bérkiegészítés mértékérôl. Vãcãroiu miniszterelnök kijelentette, hogy amennyiben szükséges lesz, a negyedik negyedévre újabb bérkiegészítést ad a kormány.

Kiküldött munkatársunk budapesti jelentése
Magyarország és a határon túli magyarság

(1. old.)

témakörben a magyar Miniszterelnöki Hivatal és a Határon Túli Magyarok Hivatalának szervezésében kétnapos konferencián találkoznak Budapesten a magyar kormány, a magyarországi parlamenti pártok és a határon túli magyar pártok és kisebbségi szervezetek képviselôi. A július 4-5. között, a magyar kormány Béla király úti vendégházában sorra kerülô értekezlet olyan szakmai politikai fórum kíván lenni, amelyen a magyar kisebbségpolitika aktuális kérdései kerülnek megvitatásra.

A délelôtt folyamán az RMDSZ kezdeményezésére egyeztetô tanácskozásra ültek össze a határon túli magyar szervezetek képviselôi a konferencián felvetendô kérdések, az RMDSZ indítványozta közös nyilatkozat-tervezet szövegének véglegesítése érdekében.

A határon túli magyar szervezetek vezetôit fogadta Horn Gyula miniszterelnök. A tegnap délután kezdôdô zárt értekezletet Kovács László külügyminiszter nyitotta meg, aki expozéjában a magyar külpolitika stratégiai kérdéseit fejtegette, majd Tabajdi Csaba politikai államtitkár beszélt a nemzeti egyetértés feltételeirôl a határon túli magyarsággal kapcsolatos politika alapkérdéseiben, végül pedig a hét magyar politikai párt, illetve a határon túli szervezetek képviselôi kaptak szót.

A konferencián az RMDSZ-t Tôkés László tiszteletbeli elnök, Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök, Dézsi Zoltán , az SZKT elnöke, Niculescu Tóni és Székely István szakértôk képviselték.

Sz. K.

Kerek évfordulót ünnepeltek az amerikaiak

(1. old.)

Nathan Bluhm amerikai konzul és Andrei Marga a Babes-Bolyai Tudományegyetem rektora is megtisztelte jelenlétével az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának 220. évfordulóját. A Pro America Társaság égisze alatt megrendezett meghitt kis ünnepségnek a Farkas utcai Bianco & Nero szórakozóhely adott tegnap délután otthont.

Fanatizmus

(3. old.)

Megdöbbentô képeket láthattunk a tévében: vallási fanatizmustól feltüzelt emberek gyülekeztek össze azért, hogy egy másik felekezet ellen tüntessenek. Görögkeleti "igazhívôk" siettek "istentiszteletre", amelyet maga Teoctist pátriárka tartott, tiltakozásul azon terv ellen, hogy Jehova tanúi kongresszust tartsanak Bukarestben. Az "istentisztelet" szót idézôjelbe tettem, mert nem Isten tisztelete volt a valódi cél, hanem mások elleni ellenséges hangulat keltése. Különösen viszatetszô ez egy olyan vallás esetén, amelynek alapja a felebarátok iránti szeretet. A riporter néhány résztvevô véleményét is megkérdezte. Döbbenetes válaszok hangzottak el: "Ezek ördögök, ember képében; rajtuk keresztül a Sátán kísért minket!" Mintha csak az iráni ajatollahokat hallanánk, akik az amerikaiakat és általában a nyugatiakat a Sátán népével azonosítják. "Ezek pogányok, nincs mit keresniük egy keresztény országban!" Tehát az egységes "nemzeti állam" ugyanakkor egységes "keresztény állam" is, amelyben nincs mit keresnie zsidónak, mohamedánnak, ateistának. Mások még radikálisabban fogalmaztak: "A román nép több ezer év óta ortodox, más vallást nem tûrünk meg!" Vagyis katolikusnak, reformátusnak, unitáriusnak sincs helye az ortodox államban!

Ezeket a jelszavakat nem az egyszerû emberek találták ki. A tévé más adásaiban papi személyek is hasonlóan nyilatkoztak, legfeljebb választékosabb szavakkal. Az egyik számára Görögország a követendô mintakép, ahol az ortodox egyházon kívül semmilyen más felekezetet sem ismernek el. Ezt az intoleráns felfogást terjesztik most nagy hévvel templomban, újságban, rádióban, tévében, plakátokon, röplapokon, gyûléseken, tüntetéseken. Sok fiatalt, egyetemi hallgatót is sikerült mozgósítaniuk. Azok, akik nemtörôdömségbôl, kényelemszeretetbôl nem gyakorolták állampolgári jogukat, hogy szavazatukkal beleszóljanak saját ügyeik intézésébe, most nagyon serényeknek bizonyulnak arra, hogy mások jogaiba belegázoljanak; olyan dolgokba akarnak beleszólni, amihez semmi közük. Mert mi köze van valakinek ahhoz, hogy mások össze akarnak gyûlni és a maguk hite szerint imádkozni? Senki sem köteles oda elmenni, még kevésbé közéjük állni. Teoctist pátriárka is milyen buzgón védelmezi az egyházát egy másik keresztény felekezet ellen; bezzeg egy szóval sem tiltakozott, mikor Ceausescu Bukarestben számos mûemléktemplomot romboltatott le, papokat záratott börtönbe, üldözte a hívôket.

Mi már rég túl vagyunk az ilyen vallási türelmetlenségen. Az 1568-as tordai országgyûlés kimondta, hogy a prédikátorok szabadon terjeszthetik a hitüket, a hívôk is szabadon választhatnak, hogy melyik tanítást követik. Maga Dávid Ferenc is, bár születésekor katolikusnak keresztelték, késôbb az evangélikusok, majd a reformátusok, végül az unitáriusok papja és püspöke lett. A lelkiismereti szabadság abban áll, hogy mindenkinek elidegeníthetetlen joga az igazságot keresni, a meggyôzôdését vallani és hirdetni.

Egyébként az egész hisztérikus kampány nagyon hasonlít ahhoz, mikor 1990-ben az Ókirályságban (a Regátban) tízezrek tüntettek ellenünk, mert anyanyelvû iskolákat akartunk. Olyan emberek, akik sohasem láttak egy magyart sem, meg voltak gyôz(ôd)ve, hogy mi Dzsingisz kán leszármazottai vagyunk, a románok levágott fejével futballozunk, és el akarjuk szakítani Erdélyt. Berekedésig üvöltözték, hogy "Meghalunk, harcolunk, Erdélyt megvédjük"; fennen hirdették, hogy Erdély az övék, ôk itt itthon vannak, mi pedig takarodjunk haza. A politikai és vallásos fundamentalizmus-sovinizmus azonos tüneteket mutat, a gyökere is ugyanaz: a másság el nem fogadása, intolerancia, gyûlölet minden iránt, ami idegen. A hodáki és libánfalvi bunkó(so)kat, fejszéseket is a görögkeleti pap biztatta arra, hogy Marosvásárhelyre csôdüljenek, még ha az akció mögött más sötét erôk húzódtak is meg. De azóta is minden gonosz és ostoba fanatikus jogot formál arra, hogy mi milyen nyelven beszéljünk, írjunk és énekeljünk, milyen nyelven taníttassuk a gyermekeinket, hogyan nevezzük falvainkat, városainkat, hegyeinket, folyóinkat; milyen egyesületeket mûködtessünk és így tovább. A csángók még csak nem is imádkozhatnak és gyónhatnak magyarul.

Úgy tûnik, a vallási és nemzeti türelmetlenség szerepe is ugyanaz. A hatalom el akarja terelni a nép figyelmét a gazdasági-politikai-erkölcsi válságról. Miért beszéljenek az emberek az inflációról, a politikai szélhámosságokról, a korrupciós botrányokról; foglalkozzanak inkább a magyar veszéllyel, a Jehova tanúi eretnek hitével.

Az ortodox egyház egy képviselôje azzal is érvelt, hogy egy ilyen kongresszus megtartása éppen a választások évében nem kívánatos. Miért nem? Hány és hány megemlékezést, ünnepélyt, felavatást, felszentelést szerveztek az ortodoxok ez idôben! A hisztéria viszont talán éppen a választások idejére van idôzítve, hiszen Jehova tanúi is évente tartottak ilyen összejöveteleket anélkül, hogy valaki is törôdött volna velük. Most viszont szükség van egyrészt arra, hogy az emberek megfeledkezzenek a valós problémákról, másrészt arra, hogy a "veszedelem" láttán szorosabbra zárják a soraikat a Párt vezetôje... bocsánat, az utódja körül.

A kampánynak van egy idegengyûlölô felhangja is. Az ortodox egyház beállítása szerint a Jehova tanúi felekezet idegen eredetû, külföldi kapcsolatai vannak, külföldrôl kap támogatást, és ez bizonyíték arra, hogy a külföld, pontosabban a Nyugat most már vallási téren is ellenünk támad. Óvakodjunk tehát az idegenektôl, legyünk velük szemben bizalmatlanok. Ebbôl is látszik, hogy a vallási fanatizmust szítók mögött is ultranacionalista, konzervatív, az európaiasodást ellenzô, kelet felé forduló erôk állnak. A múlt rendszer hívei.

Azt mondhatná valaki: mi közünk nekünk hozzá; örvendjünk, hogy most az egyszer nem ránk jár a rúd. A demokrácia és a törvényesség egy és oszthatatlan. Ha elnézzük, hogy ma mást fosztanak meg a jogaitól, holnap megint mi kerülünk sorra. Ezért minden jogfosztást el kell ítélni, akkor is, ha egyébként nem értünk egyet a szenvedô fél nézeteivel. Voltaire azt mondta, hogy "nem értek egyet a nézeteiddel, de halálomig védeni fogom a jogodat, hogy hirdethesd ôket".

Fey László

Angol reggeli

(3. old.)

Amióta az egészségügyi felvilágosítóktól megtanultam, hogy mennyire közvetlen az összefüggés az érelmeszesedés és a koleszterinszint, valamint utóbbi és a táplálkozási szokások között, lehetôség szerint mûzlit reggelizem. Alapanyaga zabvagy kukoricapehely, kanálnyi étkezési korpával összekeverve. Egy kanál mézet és pohárnyi joghurtot öntök rá. Ahol olyasmi is van az asztalon, magokkal, aszalt gyümölccsel, esetleg cukor nélküli kompóttal dúsítom. Másnak is ajánlom, hogy ezt egyék. Annyi ártó ezt-azt viszünk be szervezetünkbe az ebéddel és a vacsorával! Napi egy egészséges fôétkézés aligha ellensúlyozza a húslevest vagy a disznópörköltet, de: "valami". Nyugtatja a lelkiismeretet.

Az angol reggeli tudvalevôleg a mûzli ellentéte. Tömény egészségtelenség. Fô összetevôje a két tojás, amelyet rántottának és omlettnek is szabad elkészíteni, de az angolok zöme ökörszemnek kisütve szereti. Ez nyilván ártalmasabb is. A napi két, évi több mint ezer tojáshoz az angolnak füstölt sonkát, szalonnát vagy kolbászt sütnek. (A "vagy"-on persze inkább "és" értendô. A hagyománytisztelô angol nem éri be reggel egyetlen "disznósággal".) A harmadik méreg, amit ott reggelente bevisznek a szervezetbe, a vaj. Jobb mint mifelénk, nyilván csepp vizet sem hagynak benne és százaléknyi margarinnal sem keverik. Hogy jobban ártson, már a konyhán (már a gyárban?) bôségesen megsózzák. Szállodában kis köcsögnyit adnak belôle, mintegy öt dekát, az az egy embernek való adag. Illik az utolsó cseppig kikaparni, és fölkenni a forró pirítósra. Mindehhez a körítés egy fél paradicsom. Sütôben barnítják addig, amíg a vitaminok értékesebbje megsemmisül benne.

Megkérdik, hogy az ember teát, vagy kávét iszik. Számomra, aki sem az egyikkel, sem a másikkal nem élek, a kérdés teljességgel értelmetlen, mivel ránézésre a kettô ugyanaz: a teát is kávéfeketére fôzik és a kávét is teáscsészeszámra fogyasztják.

Az a kérdés is teljesen fölöslegesnek bizonyult, hogy nem kérek-e esetleg "kontinentális" reggelit. A hangsúly félreérthetetlenül figyelmeztetett a lenézésre, amely igenlô válasz esetén sújtana. A reggelizô szobában senkit sem láttam, aki kitette volna magát a pincér és az asztaltársak lenézésének. A legkalandosabb természetûek szabadosságából is csak annyira futotta, hogy ökörszem helyett rántottát vagy omlettet kértek.

Otthoni asztalunkon emberemlékezet óta nem volt szalonna, vaj helyett margarint kenünk a kenyérre, zsír helyett olajjal fôzünk. Annyi tojást eszünk, amennyi a levesbetétben, a tálbafôttben, a hígpalacsintában van. Kérdéses volt, beveszi-e a gyomrom a minden reggeli tortúrát.

Tapasztalati tény, hogy nem "a lét határozza meg a tudatot", ahogyan a marxista lelkigyakorlatokon tanították nekünk. A tudat is hat annyira a létre, mint fordítva! E tapasztalat birtokában úgy fogtam föl a reggelit, mint az angolsággal való kulturális azonosulás mindennapos tréningjét. A japánoknál is sikerült szinte minden tengeri szörnyeteget megennem, amit csak elém raktak! Ha kultúrembernek tartom magamat, Biafrában is köteles volnék beleélni magam a helyi étkezési szokásokba! Az angol reggeli sem rosszabb hagyomány, mint a famozgólépcsô a londoni földalattiban, a külön meleg és külön hideg csap a mosdóban, vagy a Tower hollóôreinek a méltósága. Ezek nélkül Anglia nem volna Anglia.

A megoldás bevált. A "kulturális azonosulás" varázsszótól gyomornedveim megtáltosodtak. Nem csak lenyeltem, meg is emésztettem a tömény étkeket.

Mint aki kultúrembernek tartja magát, egyetlen nagy vereséget szenvedtem Londonban a fehér asztal mellett. A vesepudingot nem kósoltam meg.

Mint mûzlievô polgár, az angol reggelit egy nemzet kollektív öngyilkolásának tartom. Nagy nemzet az angol, kár érte. Aki olyan stílusosan tud belehalni hagyományainak tiszteletébe, igazán megérdemelné, hogy túlélje a stílustalanokat!

László V. Ferenc

Az infláció nô, a Világbank elégedett

(4. old.)

A szakszervezetekkel tárgyaltak szerdán a kormány képviselôi az áremelésekkel kapcsolatos kompenzációk mértékérôl, amely után a kormány csütörtökre újabb találkozót tûzött ki, ám több szakszervezet úgy foglalt állást, hogy errôl az ajánlatról nincs mit tárgyalni.

A Demokrata Párt elnöke, Petre Roman szerdára összehívta pártjának vezetôségét. Az ülésen megvitatják egy rendkívüli parlamenti ülésszak összehívására irányuló kezdeményezés kérdését: az ülés feladata lenne megállapítani a kétpárti (RTDP-RNEP) kormány felelôsségét az ország katasztrofális helyzetéért — hangoztatta a pártvezetés közleménye.

A Világbank bukaresti irodája ugyanakkor közleményben szögezte le, hogy az áremelések megfelelnek a Romániával kötött megállapodásoknak, és a kormány "bátor" lépése nyomán várható, hogy lényegesen javul az energiatermelô vállalatok pénzügyi helyzete, az ipar és a gazdaság teljesítménye.

A kormány számításai szerint az intézkedések miatt a július havi infláció 7 százalékra ugrik a júniusi 1,1 százalék után.

Január óta mostanáig a lej árfolyama 18 százalékkal gyengült a dollárhoz képest. Szerdán — hivatalos jegyzés szerint — 1 dollár 3038 lejt ért.

Bukaresti várakozások szerint a negyedik negyedévben utalja át a Világbank a megajánlott 280 millió dollár hitel következô, 80 millió dolláros részletét. Az elsô két részletet (60, illetve 40 millió dollárt) februárban utalta át.

A Világbank éves jelentése elégedetten nyugtázta az infláció ütemének a lassulását és az elért gazdasági növekedést Romániában. Ugyanakkor Romániát a sereghajtó csoportba helyezte a közép- és kelet-európai országok sorában.

Tavaly 28 százalékra mérséklôdött az infláció az 1994. évi 61,7 százalékról; tavaly 6,9 százalékos volt a gazdasági növekedés.

Hivatalos elôrejelzések idén 30 százalékos inflációval számolnak az eredetileg tervezett 20 százalék helyett, de egyes szakértôk a 35 százalékos ütemet is elképzelhetônek tartják.

A SZET levele Gál Zoltánhoz

(4. old.)

Az RMDSZ "felsôházának" szerepét betöltô, a romániai magyar értelmiség, társadalmi szervezetek, egyházak képviselôit tömörítô testület, a Szövetségi Egyeztetô Tanács (SZET) keddi ülésérôl levelet küldött Gál Zoltánnak, a magyar Országgyûlés elnökének a magyar közoktatási törvény módosításáról lezajlott június 27-i országgyûlési szavazással kapcsolatban.

Mint arról az RMDSZ szövetségi elnöki hivatalának szerda este kiadott tájékoztatója beszámolt, a levélben a SZET emlékeztet arra, hogy a szóban forgó szavazásnál a képviselôk többsége elutasított olyan kiegészítô javaslatokat, amelyek a magyar alkotmány szellemében biztosítanák az anyaország határain túl élô nemzetrészek számára, hogy a magyar közoktatás formálásában — mely közvetve és közvetlenül is érinti ôket — részt vegyenek.

A kiegészítô javaslatok törvényes keretek között intézményesítették volna azt a kapcsolat- és támogatási rendszert, amelyet többek között a költségvetési törvény 1992 óta biztosít az MKM költségvetésében a határon túli magyar oktatás számára.

Az RMDSZ-testület levelében annak a véleményének ad hangot, hogy ,,természetes és hasznos lett volna, ha az Országgyûlés illetékes bizottsága a szavazást megelôzôen meghallgatja a határon túli oktatás szakembereit, és így elôsegíti azt, hogy az Országgyûlés véleményük ismeretében, a szempontok egyeztetése után döntsön".

A SZET résztvevôi arra kérik Gál Zoltánt, hogy az illetékes szakbizottsággal együtt, biztosítva a kölcsönös konzultáció lehetôségét, járuljon hozzá a megoldás kialakításához. A SZET az RMDSZ illetékes vezetôit is felkéri arra, hogy tárgyaljanak az Országgyûlés illetékeseivel — közli az elnöki hivatal.

A tájékoztató arról is beszámol, hogy az RMDSZ megyei szervezetei a választási eredményeket értékelô tanácskozásokat tartanak csütörtöktôl Szatmárnémetiben, Brassóban és Aradon, Markó Béla szövetségi elnök és az RMDSZ más vezetôinek jelenlétében.

Hétfôn és kedden
Kolozsvárra látogat ôfelsége Anna királyné és Margit hercegnô

(4. old.)

Doina Cornea, a látogatást szervezô bizottság nevében ismertette a Mesagerul transilvan lappal ôfelsége Anna királyné és Margit hercegnô kolozsvári látogatásának hétfôi és keddi programját.

A királyi vendégek 8-án, hétfôn 7 óra 27 perckor vonattal érkeznek Kolozsvárra. A fogadásukra megjelenôk 7 órakor találkoznak az állomás csarnokában. A vendégek 10 órakor meglátogatják az ortodox katedrálist, ahol egyházvezetôk fogadják ôket. A vendégek gyalog teszik meg az utat a Continentaltól, ahol elszállásolják ôket, a katedrálisig. Azok, akik el szeretnék kísérni a királyi vendégeket, 9 óra 40 perckor találkoznak a Continental Szálló elôtt. 11 órakor a Bob utcai görög katolikus templomban imádkoznak a vendégek, és elbeszélgetnek a görög katolikus hívekkel. 11 óra 45 perckor gyalog indulnak el a vendégek a Farkas utcai református templomba, ahol ökumenikus istentiszteleten vesznek részt, majd 12 órakor találkoznak Csiha Kálmán református, Erdô János unitárius, Mózes Árpád evangélikus püspökökkel, és a többi egyház képviselôivel. 13 és 15 óra között a vendégek Doina Cornea asszonynál ebédelnek. 16 órakor a királyné és a hercegnô meglátogatja a Mûvészeti Múzeumot, és útközben megtekinti a Szent Mihály-templomot. 17-18.25 óra között a Szabad Románok Világszövetsége székházában (Szabadság tér 11.), koktél keretében, meghívottakkal találkoznak a királyi vendégek. 20 órakor Bartolomeu Anania ortodox püspök vacsorát ad a vendégek tiszteletére.

Kedden a vendégek 10.30 és 11.30 között meglátogatják az Egyetem Lucian Blaga Központi Könyvtárát, ahol történészekkel beszélgetnek el, majd 12.30 órakor megtekintik a botanikus kertet, ahova a szimpatizánsok is elkísérhetik ôket.

A sajtó képviselôit csak a kíséretben részt vevô Dan Badic fogadja.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 1997 - All rights reserved -