1998. június 17.
(X. évfolyam, 136. szám)

Négy képviselô kezdeményezésére
Beterjesztették a törvénytervezetet a magyar egyetem újralétesítésére

(1., 8. old.)

Az RMDSZ képviselôházi frakciója a Kolozs megyei MKT javaslatára támogatni fogja a felsôoktatási tanács által kidolgozott törvénytervezetet a kolozsvári állami magyar egyetem újralétesítésére.

Tekintettel azokra a sürgôs intézkedésekre, amelyek szükségesek az anyanyelvû oktatáshoz a kormányzásban részt vevô pártok vezetôinek megállapodása értelmében, a frakció úgy döntött: a törvénytervezetet június 26-ig fogják elôterjeszteni — áll a szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményben.

Jóllehet a képviselôházi frakció alig június 26- ig, tehát a koalíciós pártok múlt szerdai csúcsértekezletén megkötött protokoll által megjelölt dátum után kívánja elôterjeszteni a törvénytervezetet, Kónya-Hamar Sándor és Mátis Jenô kolozsvári képviselôk, valamint Nagy István Hargita (Gyergyószék) és Szilágyi Zsolt Bihar megyei képviselôk még tegnap benyújtották a dokumentumot. (Mint ismeretes, a protokoll szerint június 25-ig kell a képviselôházi tanügyi szakbizottságnak véglegesítenie a jelentést a 36-os sürgôsségi kormányrendeletrôl.)

Kónya-Hamar Sándor a Szabadságnak nyilatkozva kijelentette: az MKT döntése egyértelmû: ha valamilyen okból a frakció nem tesz eleget kérésüknek, és nem nyújtja be június 15-ig a törvénytervezetet, akkor felhatalmazza saját képviselôit a beterjesztésre. — Véleményem szerint egy ilyen MKT-döntést nem lehet felülbírálni, az adott szó kötelez. Ennek a törvénytervezetnek a megtárgyalása pedig párhuzamosan történhet az oktatási törvényt módosító 36-os sürgôsségi kormányrendelet parlamenti megvitatásával — nyilatkozta a képviselô, majd hozzátette: a négy képviselô kezdeményezése nem az RMDSZ egységének a megbontását célozta.

***

Gyémánt Mihály MKT-elnök június 20 délelôtt 10 órára összehívta a Megyei Képviselôk Tanácsának rendkívüli ülését a Pro Juventute Mócok útja 75 szám alatti székházába. Fô napirendi pont: az 1998 május 30-i MKT- ülés után kialakult helyzet elemezése. (Mint ismeretes, a testület ez alkalommal kérte fel az RMDSZ parlamenti frakcióit, hogy terjessze be a kolozsvári állami magyar egyetem újralétesítését célzó törvénytervezetet.

Sz. K.

Tisztázni — egyszer és mindenkorra
Markó Béla szerint komolyan megkérdôjelezôdhet az RMDSZ részvétele a koalícióban

(1. old.)

Varga Attila az RMDSZ keddi bukaresti sajtóértekezletén azzal magyarázta a frakció döntését, miszerint alig június 26-án terjesztenék be a magyar egyetem létesítésérôl szóló törvénytervezetet, merthogy ily módon az RMDSZ idôt hagy arra, hogy a koalíció vezetôi által múlt szerdán kidolgozott egyezséget végrehajtsák.

Markó Béla rámutatott: a koalícióban állandó gyakorlattá vált, hogy a megállapodásokat utólag a partnerek megkérdôjelezik. Most ez tapasztalható a szerdai oktatási határozattal, noha arról nagyon világosan fogalmazott közleményt adtak ki, amely pontos tennivalókat és határidôket tartalmaz. Markó ismét határozottan kifejtette: "Elérkezett annak az ideje, hogy egyszer s mindenkorra tisztázzák, megvan-e a politikai akarat a kormánykoalícióban a magyar kisebbség jogos elvárásainak teljesítésére avagy sem. Az utóbbi esetben, mutatott rá, komolyan megkérdôjelezôdik az RMDSZ további együttmûködése a kormánykoalícióban, részvétele a kormányban."

Romániában 20 állami egyetemet létesítettek az elmúlt években

Azzal kapcsolatban, hogy mind a Babes–Bolyai-egyetem szenátusának vezetôsége, mind a Gheorghe Dima Zeneakadémia vezetése szembeszegült a koalíciós döntéssel, amely a magyar nyelvi, irodalmi és néprajzi kar létesítésére, illetve magyar oktatási nyelvû zenepedagógusképzô szak létrehozására vonatkozott, Markó megjegyezte, hogy az éppenséggel a magyar kisebbség önálló felsôoktatási intézmények létesítésére vonatkozó igényének jogosságát támasztja alá. Hiszen a fenti két intézmény vezetésében a román többség utasít el olyan jogokat, amelyek az adót a románokhoz hasonlóan fizetô magyarság diákjait is megilletik. Elvetette azt az érvet is az RMDSZ elnöke, hogy pénzügyi nehézségek merülhetnek fel, hiszen, jegyezte meg, Romániában az utóbbi években nem kevesebb, mint 20 állami egyetemet létesítettek, és ezek fedezetét biztosítani tudták.

Kötô József elmondta: vitába szállt Andrei Marga miniszterrel, aki egy sajtónyilatkozatában egyetértett a Babes–Bolyai-egyetem szenátusi kollégiumának álláspontjával, miszerint a magyar kar létesítése nem a kormány, hanem az egyetemi szenátus hatáskörébe illik. Kötô idézte az érvényben lévô oktatási sürgôsségi kormányrendelet vonatkozó, a kérdést világosan a kormány hatáskörébe utaló pontját.

Bárányi minisztert besúgással vádolja egy bukaresti bulvárlap

Az RMDSZ sajtóértekezletén Puskás Bálint szenátor, vitatva azt a román sajtóban gyakran olvasható vádat, hogy az RMDSZ csak a magyar nemzetiségi követelésekkel foglalkozik, nem az ország általános problémáival, felsorolta azokat a gazdasági kezdeményezéseket, törvénytervezeteket és javaslatokat, amelyek az RMDSZ honatyáinak kezdeményezésére emelkedtek törvényerôre.

Szabó Károly szenátor, a Román Hírszerzô Szolgálatot felügyelô parlamenti bizottság tagja a Securitate egykori titkos dossziéiból az utóbbi napokban kiszivárgott, egyes személyeket az egykori titkosszolgálat informátorának feltüntetô iratokkal kapcsolatban fejtette ki véleményét. Utalt arra: ô már rég javasolta, hogy a közélet szereplôi tegyenek nyilatkozatot múltjukról. A kérdés szabályozatlansága visszaélésekre nyújt lehetôséget. Markó Béla egy újságírói kérdésre válaszolva, amely a "Személy elleni támadás" címû bukaresti bulvárlapban megjelent, dr. Bárányi Ferenc egészségügyminiszter ilyesfajta állítólagos múltbeli, a hatvanas évekbôl datált kapcsolatait érintô anyagokra vonatkozott, közölte, hogy az ügyben felveszik a kapcsolatot a miniszterrel, és ha az állítás hamis, nem foglalkoznak vele, ha viszont valós, akkor megvizsgálják, mi a teendô.

A kiút nem a kivezetô út
Egységes álláspont melletti elkötelezettséget sürget Tôkés László

(1., 8. old.)

Most, hogy az egyetemi autonómiára hivatkozva a magyarság kompromisszumos elvárásait is elutasítják, lát-e valamilyen kiutat? — kérdeztük Tôkés Lászlótól, az RMDSZ tiszteletbeli elnökétôl.

— A kolozsvári egyetemi szenátus állásfoglalása a cinizmus teteje. Az autonómiával próbálják agyonütni az autonómiát. De nem is ez a probléma lényege, hanem az, hogy a négypontos kormánykoalíciós megállapodás aláírásakor a szövetségi elnök nem ragaszkodott mandátumához. A kolozsvári MKT-ülés felhívása, a marosvásárhelyi, nagyváradi, temesvári, székelyudvarhelyi és más szervezetek állásfoglalásai után nem lett volna szabad olyan kompromisszumokba belemenni, amelyek elszívják a levegôt a kolozsvári kezdeményezéstôl, a Bolyai-egyetem újralétesítésére irányuló erôfeszítéstôl, amely különben kongresszusi célunk is. Sajnos, ahelyett, hogy legalább néhány napra egységes maradna a magyarság, az álláspontok szélesen szóródnak. Így a kisebbségi jogok ellenzôinek könnyû kijátszani az RMDSZ-t. A kiutat abban látom, ha az RMDSZ-vezetôség egységesen elkötelezi magát egy álláspont mellett, és abból semmilyen konjunkturális nyomásra sem enged.

— Tehát a kiút nem a kormányból kivezetô út? Ezt a kérdést az sugallja, hogy mostanában is gyakran elhangzik az állítás, miszerint ön ellenezte a kormányba lépést, és már nem is tiltakozik ellene.

— A magyarázat egyszerû: belefáradtam az örökös pontosításba, tisztázásba. Sajnos, éppen Markó Béla sulykolja a közvéleménybe, hogy én kezdettôl fogva elleneztem volna a kormányzásban való részvételt, noha az egyik SZKT-ülésre megszereztem a bukaresti tanácskozás jegyzôkönyvét és felolvastam, hogy miképpen fejtettem ki véleményemet a kormányba lépés módozatairól, és semmiképpen sem az elutasításáról. Ma is fenntartom, hogy csakis a belépés módjáról folyhatott vita, de hiába, a rólam terjesztett kliséket kitartóan mûködtetik.

(nits)

MATURANDUSOK 1998

(1. old.)

A SZABADSÁG napilap év végi különdíját az idén Vincze Kata Zsófia (Brassai Sámuel Elméleti Líceum), Laskay Ünige (Báthory István Elméleti Líceum) és Albert István (Apáczai Csere János Elméleti Líceum) kapták. Gratulálunk! (Kolozs megye 607 magyar maturandusának névsorát lásd a 4–5. oldalon. Az adatokat a TINIVÁR Kiadónál nemrég megjelent MATURANDUSOK 1998 címû kötetbôl vettük át.)

Telefontarifa-emelés
A távolsági beszélgetések ára marad

(1. old.)

Július 1-jétôl drágul a telefon. Az egyéni elôfizetôknek egy impulzus árát 240 lejrôl 260 lejre emelik. Az elsô száz impulzus ingyenes, havi tízezer impulzus fölött pedig 20 lej kedvezmény jár minden további impulzusra.

A fôvonal bérleti díja havi 30 ezer lejrôl 32 700 lejre emelkedik. Az állomás létesítésének egyszeri díja analóg rendszerben 250 ezer lejrôl 275 ezer lejre, digitális rendszerben 300 ezer lejrôl 326 ezer lejre nô.

A távolsági beszélgetések tarifáját nem emelik.

A jogi személyek számára ugyenezek a díjak érvényesek. Ôk 10 százalékos kedvezményt kaphatnak az állomáslétesítés egyszeri díjából is, ha egyszerre ötnél több vonalat szereltetnek be.

A nyilvános telefonoknál egy impulzus árát 350-rôl 380 lejre emelik.

Június 11-tôl
6,6 százalékkal emelkedtek a közköltségek

(1. old.)

Kolozsváron az ivóvíz ára köbméterenként 1081 lejrôl 1152 lejre módosult, amelyhez még 150 lejnyi helyi adó járul. A új csatornadíj 442 lej/köbméter. A kolozsvári víz-csatorna vállalat szerint a város, más helységekkel összehasonlítva, most is olcsó vizet élvez, ami annak köszönhetô, hogy nálunk egy BIRD-hitel van életben. Ennek három szakasza közül az utolsó drágulás július 1-jétôl lép érvénybe, amikor újabb 29%-os drágulás várható.

A legjobb felállásban az elsôsökért
Hol indul ôsszel magyar elsô osztály?

(1. old.)

A hivatalos kimutatások szerint pillanatnyilag 4000 körül van Kolozs megyében az elsô osztályosok száma, és ez — sajnos — csökkenôben van. A tapasztalat azt mutatja, nem volt ritka ebben a tanévben sem az olyan Kolozs megyei elemi iskola, ahol négy év alatt négy tanítónôt váltottak a magyar tagozaton. Ennek okai igen bonyolultak. Minden valószínûség szerint ebben szerepe van annak is, hogy a tavalyi tanítónôi versenyvizsgán a jelentkezôknek nem sikerült elérniük azt a jegyet, amellyel végleges katedrához lehetett jutni (15 hely maradt így betöltetlen). Az elsô osztályba beiratkozó kisdiákok, valamint a tanítók ôszi gondjaival kapcsolatban Szabó Gábor, Kolozs megye tanítóiért felelôs tanfelügyelôjéhez fordultunk.

— Reméljük, hogy az új, 1998–99-es tanévben egyre ritkábban fog elôfordulni az, hogy négy év alatt több tanítót is váltanak az elemisták — mondta. — A tanítói — júliusi — versenyvizsgák eredményei viszont jócskán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél jobb felállásban kezdjük el az új tanévet. Örömmel mondhatom, hogy a megyében egyre észrevehetôbben nô azoknak a tanítónôknek a száma, akik nemcsak kiváló szakemberek, de hivatásnak is tekintik a tanítást.

— Hol indul ôsszel magyar elsô osztály?

— Általában minden olyan iskolában, ahol magyar tagozat mûködik. De a biztonság kedvéért íme az az iskolanévsor, amellyel pillanatnyilag rendelkezünk: 1-es Ált. Iskola (Györgyfalvi negyed), 3-as Ált. Iskola (Monostor n.), 5-ös Ált. Iskola (Mãrãsti tér), 7-es Ált. Iskola (Kerekdomb), 8-as Ált. Iskola — Simion Bãrnutiu Iskola (Dorobantilor út), 10-es Ált. Iskola (Hajnal n.), 13-as Ált. Iskola (Irisz-telep), 14-es Ált. Iskola (Horea út), 16-os Általános Iskola (Méhes utca), 17-es Ált. Iskola (Monostor n.), 28-as Ált. Iskola (Párizs utca környéke), 29-es Ált. Iskola (Monostor n.). Líceumok: Onisifor Ghibu ( volt természettudományi) Líceum, Zenelíceum, Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Báthory István Elméleti Líceum, Brassai Sámuel Elméleti Líceum.

Szabó Csaba

KRÓNIKA

Van új a Nap alatt, avagy fehér hollót találtam

(2. old.)

A diákkor eseményeire emlékeztem Kolozsvár fôterén jártamban-keltemben. Kerestem az ifjúkor történéseit, a Fôtér látnivalóit, az arcokat, melyek beleivódtak az ember vizuális emlékezetébe. Sajnos, ilyen "kolozsvári" nagyon kevés került utamba, így hát maradtam az emlékeknél, mintegy készülve az ötvenéves érettségi találkozóra, amely ideutazásomat meghatározta.

A több száz éves Református Kollégium ugyan nem létezik abban a formájában, ahogy mi, maturandusok elhagytuk 1948- ban. Azért találkozóinkat rendre megtartottuk hol itt, hol ott, más iskolák által befogadva, emlékezve az erôszakkal megszüntetett, szétvert alma materre.

Bolyongásomban az "Ursus" sörözôvel szembeni könyvstandnál tartottam pihenôt, ismerôst találva, na, meg érdekelt, hogy milyen magyar nyelvû kiadványok kaphatók a kincses városban. Örömmel fedeztem fel Dávid István "Mûemlék orgonák Erdélyben" címû mûvét. Még ki sem fizettem a könyvet, amikor fiatal hölgy kezdte tanulmányozni a választékot. Románul szólt az eladóhoz, román–magyar nyelvkönyvet keresett, magyarul akar tanulni, és, sajnos, sehol sem talál ilyet a városban. A könyvsátor eladója csak megerôsítette az állítást, mondván, hogy eddig senki sem keresett ilyen nyelvkönyvet.

Úgy éreztem, új szellô van indulóban, Funar aláírás-gyûjtése közepette is, Kolozsvár városában. Bemutatkoztam, és ünnepélyesen megígértem, hogy megpróbálok segíteni, ha hazaérkezem Budapestre, beszerzem a kívánt nyelvkönyvet. Ezúton is ígérem V. Dorinának: mindent megmozgatok a magyar fôvárosban, hogy kívánsága teljesüljön, és valamikor talán magyarul szólva emlékezünk erre az apró eseményre.

Mihály István

Komámasszony, hol a stukker?
— Bukarest után Konstanca

(2. old.)

A bukaresti Nottara után vasárnap a konstancai Ovidiu- színház is nagy sikerrel mutatta be Görgey Gábor "Komámasszony, hol a stukker?" címû darabját, amelyet Zeno Fodor, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója fordított románra.

A darabot, akárcsak Bukarestben, Mircea Cornisteanu rendezte. A fôvárosban Horatiu Mãlãele játszotta a fôszerepet, olyan sikerrel, hogy a román színházi szövetség, az UNITER tavaly ezt az alakítását az év legjobb férfi fôszereplôjének járó elismeréssel jutalmazta. Az Ovidiu- színház vasárnapi premierjén Lica Gherghilescu játszotta a fôszerepet.

Vigyázz, harapós kutya!

(2. old.)

A kutyaharapást meg kell elôzni, mint minden egyéb bajt. De hogyan óvhatjuk meg kutyabarát gyermekeinket e kellemetlenségtôl? A legtöbb esetben velük történik baleset, noha köztudott, hogy a kutya soha nem bántja a gyermekeket. Ha ez részben igaz is, kell tudni mértéket tartani. Tudni kell, hogy a kutya egyetlen védekezése a támadás. Az állatvilágban a túléléshez bizonyos agresszivitás kell, és ez alól a kutya sem kivétel. Fontos tudni, hogy a félôs, gyáva kutya a legveszélyesebb. A védekezô agresszivitást a félelem váltja ki.

Kikötött, szabadságában korlátozott idegen kutyához ne közelítsünk, feléje ne nyúljunk. Ô nem tudja, simogatni vagy ütni akarjuk, netán el akarjuk rabolni szeretett falkájától. Ugyanez vonatkozik a kerítéseken kívül-belül élô kutyákra még akkor is, ha barátságosan csóválják a farkukat. Kerítésen benyúlni veszélyes. A legveszélyesebbek azok az ebek, melyek éjjel-nappal láncon vannak. Nem ritka, hogy az élelmet hozó kezet is megmarják.

Ami viszont a legfontosabb, határozottan tiltsuk meg gyermekeinknek, hogy az utcán idegen kutya felé nyúlkáljanak, akár pórázon vezetik ôket, akár szabadon futkároznak. Mivel a simogatás minden gyereket csábít, feltétlenül meg kell kérdezni a kutya gazdáját, szabad-e. Aki fél az állattól, ne visítson, ne hadonásszon, hanem húzódjon félre, amíg a kutya elhalad. Ha veszteg marad, nem lesz semmi baja. És még egy fontos tudnivaló, ez fôleg idôseknek szól: a kutya fél a bottól, és a nagy csomagtól, álljunk meg és várjuk ki, míg a kutya és gazdája elhalad.

(horváth)

Valutaárfolyamok
(kedd, június 16.)

(2. old.)

Váltóiroda

Márka

Dollár


(Eladás/Vétel)

(Eladás/Vétel)

CAMBIO

4810/4880

8550/8630

Diesel

4820/4870

8560/8620

ECU-Exchange

4820/4870

8580/8640

Macrogroup

4820/4880

8560/8650

Medalion

4820/4880

8560/8650

PRIMA

4810/4870

8540/8640

SAKER

4820/4870

8580/8650

Mezôgazdasági Bank

4690/4900

8570/8620

Nemzeti Bank

4747

8549

Az utcai pénzváltóknál a forint 40/41, a márka 4850/4870, a dollár pedig 8550/8620 lejbe kerül.

Barabás Miklós- centenárium

(2. old.)

Háromnapos rendezvénysorozat keretében elevenítik fel a nagy festô emlékét Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei tanács, a prefektúra, a mûvelôdési felügyelôség, a Székely Nemzeti Múzeum, a Baász Mûvészeti Alapítvány és a Barabás Miklós Céh szervezésében sorra kerülô megemlékezések fôvédnôkei: Göncz Zsuzsanna és Nadia Constantinescu. Védnökök: dr. Magyar Bálint és Ion Caramitru mûvelôdési miniszterek, dr. Roxana Teodorescu, a bukaresti Nemzeti Mûvészeti Múzeum fôigazgatója, dr. Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria fôigazgatója, dr. Szegedy Maszák Mihály akadémikus, Orbán Árpád, a Kovászna megyei tanács elnöke, dr. Gheorghe Tatu, Kovászna megye prefektusa, Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Domokos Géza író, dr. Egyed Péter egyetemi tanár, dr. Kötô József irodalomtörténész. A rendezvény kurátora Jánó Mihály, Kovászna megye mûvelôdési felügyelôségének fôtanácsosa.

Június 20-án délelôtt Negyven-nyolcasok Barabás Miklós kônyomatain címmel nyílik litográfia kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban. 17 órakor ugyanott dr. László Gyula és dr. Rózsa György professzorok (Budapest), valamint Dan Grigorescu akadémikus (Bukarest) megnyitják a Barabás Miklós- emlékkiállítást. Üdvözlô beszédet mond Inkei Péter, a magyar, és Kelemen Hunor, a román mûvelôdési minisztérium helyettes államtitkára, illetve államtitkára. Június 21-én Árkoson, a Mûvelôdési Központban tudományos ülésszak kezdôdik, amelyen többek között Murádin Jenô, dr. Remus Niculescu, Mariana és Gheorghe Vida, Adrian Silvan Ionescu, Petre Strachinaru, H. Szilasi Ágota, Boros Judit, Csorba Csilla, Sümegi György, dr. Bakó Zsuzsa, dr. Basics Beatrix, dr. Szvoboda Gabriella, dr. Szabó Júlia, Szabó Irma, Veres Péter, Camelia Ciortea tart elôadást. Demény Attila bemutatja Képek zongorával címû mûsorát. Június 22-én 10 órakor látogatás a csernátoni múzeumban. 12 órakor koszorúzás a festô szülôfalujában, Kézdimárkosfalván, majd László Gyula professzor vezetésével látogatás a gelencei középkori mûemléktemplomban.

*

Dr. László Gyula professzor június 19-én Kolozsvár vendége lesz. A nagy hírû tudós és képzômûvész a Barabás Miklós Céh és az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület meghívására érkezik városunkba. A találkozóra péntek délben 12 órakor kerül sor az Unitárius Püspökség imatermében (Brassai-líceum I. emelet).

Plagizál — kompilál — vagy csak lop?

(2. old.)

A hazai és a Georgiai Állami Egyetem (USA) tanárai, illetve a szakma más szakértôi által tartott, a szerzôi jogvédelem, a Copyright aktuális kérdéseivel foglalkozó nemzetközi ülésszak második napjának délutánján az informatikában, illetve a reklámiparban felmerülô kérdésekrôl esett szó. Az elsô témát Benedek Dezsô, az amerikai egyetem Franklin Kollégiumának professzora taglalta, román nyelven. A másodikat pedig Mihai Spãriosu, ugyancsak a "Franklin" professzora, Terry Southwick, a Georgetown Egyetem tanára, Sydney Pike, az Atlanta Cable szakértôje, illetve Doru Pop, a BBTE politikai tudományok kara újságírói szakának tanársegéde mutatta be, utóbbi egyes kolozsvári cégek emblémáinak- jelmondatainak "nemzetközi eredetét" igazolta, számítógépes bemutatással.

Az elôadásokat angol–román szinkrontolmácsolás segítségével követô hallgatóság zöme az újságíró szak diákjaiból, illetve jogászhallgatókból állt, tájékoztatott Tudor Vlad, a kar elôadótanára. Számukra, mondotta, e kérdések ismerete szakmájuk mindennapi gyakorlása közben nagyfontosságú lesz.

A szimpózium létrejöttérôl, megszervezésérôl szólva közölte: ez együttmûködési kísérlet volt a BBTE politikai tudományok kara és a Georgiai Egyetem között a hírlapírás és a kommunikáció területén.

A számítógépes, az internetes kalózkodás jogi vetületeirôl Benedek professzor urat kérdeztem. "Nagyon világosan kimutattuk itt: azzal, ha valakinek a munkáját (...) a mi komputerünkre áthoztuk, még nem másoltunk. De ha az anyagot maradandóan ráteszem az én komputeremre, akkor már igen. Itt már a törvény esetleg közbeléphet. De nem tudunk ilyen jogi esetrôl. Probléma akkor állna elô, ha én azt az adatot, amit lemásoltam, arra használom, hogy pénzt keressek, és ezzel valaki másnak kárt okozzak.

(...) Amint a kolléganô (TerrySouthwick — sz. m.) kimutatta, ez az egész (az Internet) azért van, hogy az információ minél gyakrabban és minél több helyre eljusson. Amikor valamit az Interneten információként szabad útra bocsátunk, számolnunk kell azzal, hogy valaki elôbb-utóbb lemásolja. És nem is törôdnek ezzel addig, amíg nem áll elô bizonyos károsodás, mely kereset szempontjából egy nagy befektetést, egy nagy munkát rövidít meg."

Látogatásáról, a szimpózium létrejöttének hátterérôl a kolozsvári születésû tudós a következôket mondotta: "A Babes–Bolyai Tudományegyetem rektora, a jelenlegi tanügyminiszter, Andrei Marga úr, aki több amerikai egyetemet bejárt, egy adott pillanatban megjelent nálunk is, a Georgiai Állami Egyetemen. Aláírtuk az együttmûködési szerzôdést az én régi alma materemmel. Ennek keretén belül szeretnénk mindenféle csereprogramot kialakítani, mind a tanárok, mind pedig a diákok számára. És mert hasznos és fontos dologgal szerettük volna ezt a kooperációt kezdeni, így született meg egyetemünk alelnökének, James Fletcher úrnak ez az ötlete: Hogy a szerzôi jogok Kelet- és Közép-Európában valamelyest köztudottá váljanak. És hogy segítsük azokat, akik többet szeretnének tudni a kérdésrôl.

Metz A. Márton

KISHÍREK

(2. old.)

KÜLDÖTTGYÛLÉST TART június 20- án, 10 órától az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság. Színhely: a Soros- alapítvány elôadóterme.

ISMERKEDÉS ISZTAMBULLAL címmel Mártis János geológus-tanár tart vetített képes elôadást június 18-án, csütörtökön du. 4 órától az RMDSZ alsóvárosi körzetének székházában (Párizs utca 17.).

KÜLDÖTTGYÛLÉST TART június 20- án, 10 órától az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság. Színhely: a Soros- alapítvány elôadóterme.

ISMERKEDÉS ISZTAMBULLAL címmel Mártis János geológus-tanár tart vetített képes elôadást június 18-án, csütörtökön du. 4 órától az RMDSZ alsóvárosi körzetének székházában (Párizs utca 17.).

TIZENÉVESEK

Maturandusok 1998 — Kolozs megye

(4., 5. old.)

(Az adatokat a Tinivár Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelent Erdélyi, délvidéki, kárpátaljai maturandusok 1997 címû kötetbôl vettük át.)

BÁNFFYHUNYAD

O. Goga Elméleti Líceum

XII. B. Matematika–fizika szak

Osztályfônökök: Lovász Mária, Schwarzkopf Lucia

1. Antal Gyula Attila
2. Antal István
3. Benk Enikô
4. Betlendi Ágnes
5. Betlendi Éva
6. Bíró Zsuzsanna
7. Bogdán Júlia Erzsébet
8. Czondi Krisztina Réka
9. Csüdöm Mária
10. Fejes Loránd
11. Gál B. Emese
12. Kolcsár Beáta Jutka
13. Kovács Ferenc
14. Kovács Kati
15. Kovács Zsolt
16. Kozma Csilla Jutka
17. Kozma Éva Melinda
18. Kozma Mónika
19. Lôrincz Árpád
20. Péntek Edit
21. Rigó Edit
22. Szabó Pál Melinda
23. Szalai Katalin
24. Tamás Júlia Emôke
25. Újvári Enikô
26. Veres Andrea
27. Vincze Erika
28. Vincze Német Éva

DÉS

Andrei Muresanu Nemzeti Kollégium

XII. E. Fizika–kémia szak

Osztályfônök: Lendek János

1. Balázs Csilla
2. Borzási Sándor
3. Crecan Mária Magdolna
4. Dobai Klára Liliana
5. Forrai Réka Szerénke
6. Füleki Anna Mária
7. Görgényi Mária
8. Harmos Annamária Terézia
9. Hodis Katalin
10. Incze Loránd Ferenc
11. Joó Katalin
12. Joó Zoltán
13. Kerekes Szilárd
14. Martonos Enikô Ildikó
15. Miklósi Károly Csaba
16. Palatkás Tünde Ilonka
17. Páll Mária Magdolna
18. Pávelka Emese
19. Réti Attila
20. Réti Rozália
21. Süket Tünde Ildikó
22. Székely Rozália
23. Szilágy József
24. Szôlôsi Róbert András
25. Vass Julianna
26. Vészi László
27. Viski Zsolt

KOLOZSVÁR

Apáczai Csere János Elméleti Líceum

XII. A. Filológia szak

Osztályfônök: Tôkés Erika

1. Albert Melinda Kinga
2. Albert-Kedves Erika
3. Almasan Noémi Aimeé
4. Balogh Emôke
5. Boros Tünde Ilonka
6. Cherechesiu Demeter Caterina
7. Erchedi Melinda Orsolya
8. Ercsey Andrea Emese
9. Farkas Judit
10. Gali Zoltán Günther
11. Geambasu Réka
12. Incze Tünde
13. Jászoly Tímea
14. Kertész Katalin
15. Kiss Szabolcs Levente
16. Kun István Attila
17. Makó Gabriella
18. Marton Balázs Levente
19. Mihály Orsolya Katalin
20. Molnár Erika
21. Rebnyik Jenô
22. Socaci Hajnal
23. Sipos Erika
24. Szados Edit Andrea
25. Szántó Péter Dániel
26. Székely Melinda
27. Szilágyi Andrea Csilla
28. Tamás Hajnalka
29. Tóth Wessely Lajos Adrian
30. Varga Lenke
31. Veress Kata
32. Zsigmond Annamária

XII. B.

Matematika–fizika szak

Osztályfônök: Csabai Csaba

1. Albert István
2. Almási Hilda Eszter
3. Csegezi Zoltán
4. Darvasi Melinda Dorottya
5. Dániel Enikô
6. Dósa Alpár
7. Gyugyucz István Péter
8. Hindrich Ildikó
9. Juhász Csaba
10. Kereszturi Zsolt
11. Kiss Enikô Andrea
12. Kiss Kinga Rita
13. Kókay Zoltán
14. Korom Csilla
15. Luk Emese
16. Lukács Csilla Katalin
17. Marchis Cristian Roland
18. Nyakas Edit Zsuzsanna
19. Pop Tünde
20. Poráczky Tibor Levente
21. Szabó Kinga Imola
22. Szász Noémi
23. Thalmaier György
24. Túrós Adél
25. Vincze Balázs Áron
26. Wéber Zoltán Árpád
XIII. Tanító- és óvóképzô szak
Osztályfônök: Kovács Lajos
1. Binder Andrea Éva
2. Boros Kinga Andrea
3. Czakó Hajnalka Ildikó
4. Deritei Csilla
5. Endi Izabella Erika
6. Fekete Tímea Melinda
7. Fodor Anna Mária
8. Futó Ibolya Melinda
9. Füstös Éva
10. Hegyi Erika
11. Herdlicska Kinga Adrienn
12. Jakab Boglárka Katalin
13. Jenei Irénke Andrea
14. Kápolnai Andrea
15. Kis-Mihály Erika
16. Kis Ilona Andrea
17. Kovács-Bessenyei Enikô
18. Kovács Kinga Csilla
19. Mátyás Noémi Mária
20. Nagy Mária
21. Oros Andrea
22. Pásztor Andrea
23. Rázmán Klára Tünde
24. Sinkó Ilona
25. Szabó Emôke
26. Szabó Erika
27. Székely Enikô Tünde
28. Székely Tünde Andrea
29. Tárkányi Julianna
30. Tonczár Anikó Hajnalka

Báthory István alapította 2-es Számú Elméleti Líceum

XII. A. Informatika szak

Osztályfônök: Kürthy Katalin

1. Bocsárdi Károly Ákos
2. Chiorean-Péter Vanda
3. Csete Béla
4. Dezsô Júlia
5. Gergely Andrea
6. Görög László
7. Jankó Emôke
8. Kiss Gazda Attila
9. Kis István Levente
10. Kovács Krisztina Kinga
11. Kovács Lenke Réka
12. Kovács Tamás
13. Kovács Zoltán
14. Kôvári Zoltán
15. Lendek Zsófia
16. Major Zoltán Zsigmond
17. Nagy Bálint Zsolt
18. Orbán László
19. Orosz Krisztián
20. Pálffi Klára
21. Pásztor István Csaba
22. Szász Enikô Réka
23. Székely János
24. Székely Júlia
25. Telegdy-Csetri Kinga
26. Tordai Zsolt
27. Tôtszegi Attila
28. Visky Júlia
29. Zór Kinga Judit

XII. B. Matematika–fizika szak

Osztályfônök: dr. Máthé Enikô

1. Árkosi Csilla
2. Árkosi Erika
3. Benedek-Rápolti Vajk
4. Böyte Dániel
5. Enyedi László
6. Földvári Zsuzsa
7. Gajdos György
8. Hambrik Enikô Kinga
9. Horváth Zoltán
10. Katona Sándor Mátyás
11. Kelemen Erzsébet Erika
12. Kilyéni András
13. Kolumbán Éva
14. Koós Alpár
15. Kun-András Tibor
16. Luka Lehel György
17. Nagy Klára
18. Nagy Róbert
19. Nagy Zoltán
20. Páll Tamás Levente
21. Salamon Katalin Éva
22. Simó Péter
23. Szalontay Viola Mária
24. Székely Ágnes
25. Szikszai Melinda Andrea
26. Tóbiás Andrea
27. Tohotni Márton
28. Varga György Róbert
29. Vezsenyi Lilla Mária
30. Vig Kinga Réka

XII. C. Matematika–fizika szak

Osztályfônök: Páll Gyöngyvér

1. Airizer Éva
2. Albert Csilla
3. Albert Almona Katalin
4. Bálint Attila Zsolt
5. Bányai Ágnes Pálma
6. Bodor Enikô
7. Breg Antal Roland
8. Csáni-Laczi Annamária
9. Debreczeni Gergely
10. Derzsy Mária Izabella
11. Fogarassy Csilla Ágnes
12. Gócs István
13. Horváth Hajnal
14. Horváth Magdalena Veronika
15. Horváth Sándor
16. Jónás Szilárd Ottó
17. Kádár Ildikó Tímea
18. Laskay Ünige Anna
19. László Csaba Ferenc
20. Lovas Sándor
21. Maniu Kinga
22. Mátyás Melinda
23. Szabó Hilda
24. Szabó Melinda
25. Szalai László
26. Székely István Levente
27. Szigeti Kinga
28. Szôcs István Levente
29. Zágoni-Szabó Enikô

XII. D. Humán szak

Osztályfônök: Vincze Zoltán

1. Boér Emese
2. Buzás Helga
3. Csép Gergô Sándor
4. Enyedi Boglárka Mária
5. Ferenczy Zsuzsa Anna
6. Fülöp Csilla Zsuzsa
7. Gál Éva
8. Gál-Juliska Levente
9. Györffy Emese
10. Gyôri Emese
11. Jankó Emese
12. Jankó Kinga Sarolta
13. Jaskó Zsolt
14. Jenei Magda
15. László Tímea Ibolya
16. Máté Melinda
17. Opra Éva Melinda
18. Orbán Franciska
19. Straucz Emôke
20. Szabó Erika
21. Tulogdy Zsolt
22. Vajas Zsolt Ferenc

Római Katolikus Teológiai

Líceum

XII. alfa

Osztályfônökök: Balla Árpád,

Lapohos Ildikó

1. Arany Kinga
2. Balogh Ágnes Zsuzsa
3. Bartha Csilla Mónika
4. Bányai-Csáki Melinda
5. Bota László Róbert
6. Cazac Kinga
7. Csíki Katalin
8. Dénes Emôke Jolán
9. Ferencz Attila Zoltán
10. Flóriska Tünde
11. Kerekes Rita Magdolna
12. Kosztándi Tímea Ildikó
13. Kozma Tünde
14. Kömös Hajnal
15. László-Orth Hunor
16. Márton Katalin
17. Molnár Helga Mónika
18. Müller Mária Melinda
19. Papp Csilla
20. Sándor György
21. Szabó István
22. Székely Andrea Kinga
23. Székely Andrea Márta
24. Tóth Júlia
25. Vass Réka

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

XII. A. Matematika–Fizika

Osztályfônök: Kassay Ildikó

1. Ábrahám Tibor
2. Botár Zoltán
3. Czondi Ottó
4. Deé Zsombor
5. Dénes István
6. Feleki Enikô
7. Fornwald István
8. Gáznár Zsolt
9. Grasin Róbert
10. Gurzó Csilla
11. Jakab Zsolt
12. Kacsó Szilárd
13. Katona Károly
14. Kelemen Erika
15. Keszeg István
16. Kis Attila
17. Kulcsár Emôke
18. Lénárt Loránd
19. Nagy Levente
20. Názár Edit
21. Pilbák Sarolta
22. Porkoláb Hajnalka
23. Simon Tibor
24. Szabó Ferenc
25. Szabó Magdolna
26. Szilágyi István
27. Tasnádi Tibor
28. Vinte István

XII. B. Kémia–biológia szak

Osztályfônök: Szabó Bertalan

1. Baga Júlia
2. Balogh Artúr
3. Bányai Kinga
4. Bereczki Zsolt
5. Bíró Enikô
6. Diószegi Erzsébet
7. Ekárt József
8. Fekete Zsolt
9. Fodor Zita
10. Grabán Zsolt
11. Kiss Katalin
12. Lengyel Enikô
13. Marosi Edina
14. Mezei László
15. Német Eduárd
16. Orbán Csilla
17. Orbán Ildikó
18. Pálfi Emese
19. Pop Ferenc
20. Schwarz Zoltán
21. Sibianu Fekete Andrea
22. Soós Annamária
23. Suba Jutka
24. Szikszai Arany Márta
25. Szilágyi Emese
26. Vinte Éva

XII. C. Humán szak

Osztályfônök: Fazakas István

1. Balog Júlia
2. Batiz Annamária
3. Bazsó Dombi Ida
4. Bencze Ildikó
5. Deák Krisztina
6. Dinca Eleonóra
7. Kari Tibor
8. Kolumbán Gyöngyi
9. Köntös Éva
10. Kun Réka
11. László Zsuzsanna
12. Léczfalvi Mária
13. Marakos Enikô
14. Márton Adél
15. Máté Adél
16. Máté Kiss Tünde
17. Miklós Zsuzsa
18. Molnár Emese
19. Muresán Andrea
20. Papp Zita
21. Rigmányi Zsolt
22. Téglás Anikó
23. Vincze Emese
24. Vincze Kata Zsófia

XIII. C. Matematika–fizika szak

Osztályfônök: Szigeti Edit

1. Bányai Ildikó
2. Beke Ildikó
3. Chiorean Tiberiu
4. Daróczi Szabó Árpád
5. Daróczi Szabó Ferenc
6. Diószegi Artúr
7. Farkas Melinda
8. Fazakas Gabriella
9. Jakab Enikô
10. Jánosi Lajos
11. Jónás Péter
12. Kanizsai Attila
13. Kerekes Árpád
14. Király Levente
15. Korpos Zoltán
16. Kovács Ludovic
17. Lázok Levente
18. Osváth János
19. Pálfi Noémi
20. Rácz Ildikó
21. Szabó Attila
22. Szabó Gyôzô
23. Székely Júlia
24. Székely-Major Zsuzsánna
25. Tamás László
26. Török Tünde
27. Tóros Ferenc
28. Varga Katalin
29. Vargyasi Annamária
30. Váradi István

XIII. D. Matematika–fizika szak

Osztályfônök: Herédi Zita

1. Balázs Róbert
2. Csepin Csilla
3. Czinó Zoltán
4. Dénes Mária
5. Ferenc Zoltán
6. Ferenczi Imre
7. Fodor Zorán
8. Gergely István
9. Imreh Zsolt
10. Jánosi Lehel
11. Kovács Róbert
12. Kun László
13. Kun Péter
14. Molnár János
15. Orbán Ildi
16. Rostás Zoltán
17. Simon Ibolya
18. Szabó Andrea
19. Szabó Hajnal
20. Szabó Zoltán
21. Takács Attila
22. Török-Buzdug Tünde
23. Váradi László
24. Vernes Róbert

Unitárius Kollégium

XII. U. Humán szak

Osztályfônök: Molnos Sarolta

1. Antal Attila
2. Balázs Attila
3. Balázs Róbert
4. Bárdos Otília
5. Czintos Mónika
6. Cseri Levente
7. Csiszér Annamária
8. Eiben Zsolt
9. Kelemen Andrea
10. Kis Júlia
11. Kôrösi Zsolt
12. Kulcsár Zoltán
13. Lázár Annamária
14. Lôrincz Mezei Andrea
15. Pál Júlia
16. Pap Kinga
17. Pop Krisztina
18. Rázmán Júlia
19. Szabó Annamária
20. Szallos István
21. Szigeti Tünde
22. Szûcs Enikô
23. Terschánszki Beáta
24. Török Béres Edit
25. Varga Kinga
26. Vinte Hajnalka
27. Virágh Hajnalka
28. Weiss Ervin
29. Weber Robert
30. Zsigmond Júlia

Edmund Nicolau Elektrotechnikai Iskolaközpont

XII. EP Elektrotechnikai szak

Osztályfônök: Péter Ágnes

1. Albert János Ferenc
2. Balogh István Dávid
3. Bartha Lóránt
4. Bíró Sándor Adrian
5. Botha Mária Magdolna
6. Farkas István
7. Fodor Mihály Attila
8. Gáspár Ildikó
9. Gergely Tibor
10. Horváth László Attila
11. Hunyadi György Mihály
12. Jakab Zoltán
13. Jancsó Mihály
14. Józsa Levente
15. Kelemen András Róbert
16. Kiss Zoltán
17. Kolozsvári Ernô Levente
18. Kovács József
19. Kovács Tihamér Budai
20. Krejcik Péter
21. Lakatos Kinga
22. Lengyel András Tivadar
23. Magyari Alpár
24. Mezei Zoltán
25. Mihály Imre Levente
26. Módi Levente Barnabás
27. Moga Ádám Szabolcs
28. Nagy Róbert
29. Péterfi Zoltán
30. Szabó Ferenc
31. Szakács Korom Zoltán
32. Tóth Marika
33. Vargyasi Levente Endre
34. Vitan Tiberiu Mihai

Onisifor Ghibu Elméleti Líceum

XII. E.

Osztályfônök: Gáspár Mária Magdolna

1. Ambrus János Barnabás
2. Bányai Andrea Edina
3. Bartha Csaba Miklós
4. Biró Kinga
5. Bodor Erika Ildikó
6. Borbély Botond
7. Dezsô Ildikó
8. Dobos Imre József
9. Fehér Borbála Zsuzsa
10. Fehér Zsuzsa Csilla
11. Ferencz Beatrix Katalin
12. Gáspár Ildikó
13. György Melinda Magdolna
14. Imecs Erika
15. Kiss Csilla Melinda
16. Kiss Tibor
17. Kovács Katalin
18. Muszka Loránd Ferenc
19. Nagy Kinga
20. Nemere Edgár
21. Pap Andrea
22. Székely Tünde
23. Szilágyi Katona Mónika
24. Szilágyi Sándor Emese
25. Szôke Emôke
26. Tokai Csaba Zsolt
27. Zilahi Alíz Antónia

Református Kollégium

XII. A. Humán szak

Osztályfônök: Rácz Melinda

1. Barabás Attila
2. Bálint Sarolta
3. Biró Emese
4. Bozsoki Enikô
5. Bükkösi Melinda
6. Czapp Levente Attila
7. Czuhai Miklós Csaba
8. Erôs Klára
9. Fazakas Krisztina
10. Fischer Fodor Enikô
11. Gál Olga
12. Hadnagy Károly
13. Kálmán Éva
14. Kerekes László
15. Kocsis Kinga
16. Kocsis Tibor
17. Kovács Mihály
18. Kôvári Júlia
19. Kudor Márton Attila
20. Nagy Izabella
21. Rat Farkas Zoltán
22. Simon Sándor
23. Szabó Edit
24. Szabó István
25. Szentgyörgyi Ildikó Melinda
26. Szilágyi Réka
27. Török Tünde
28. Veres József Attila
29. Zoltán Sarolta Mária

XII. B. Humán szak

Osztályfônök: Szabó Ágnes

1. Antal Mária Yvette
2. Bajzát Erika
3. Bardocz Csaba
4. Barta Aladár
5. Deritei György
6. Elekes Sándor
7. Erdôdi Enikô Ica
8. Farkas Annamária
9. Fábián Csilla Júlia
10. Gergely István Csaba
11. Horváth Csaba
12. Kerekes Júlia
13. Keresztes Kálmán
14. Kiss Zoltán
15. Konrádi Melinda
16. László Enikô Erzsébet
17. Lovász Etelka
18. Máthé Ági Blanka
19. Mátyás Tünde
20. Murariu Izabella Diana
21. Olaru Mihály
22. Orbán Tibor
23. Póka Tünde
24. Rákosi Enikô
25. Silai Krisztina
26. Szôke Emôke Hermina
27. Tamási Adél Júlia
28. Török Annamária
29. Tôkés Ferenc

Zenelíceum

XII. Zene szak

Osztályfônök: Szôke Ibolya

1. Balaskó Balázs Álmos
2. Csergô Domokos
3. Dénesi Kinga
4. Gergely Annamária
5. György Pál Tamás
6. Kilin Andrea
7. Király Erzsébet
8. Kiss Noémi
9. Kolcsár István
10. Kolcsár János Levente
11. Kondrát Csaba
12. Kosztin Ádám Botond
13. Leitman Zsolt
14. Makkai Dávid József
15. Mátyás Erika Judit
16. Moldován Róbert
17. Szabó Kati Kinga
18. Szabó Mercédesz Klára
19. Varró Zsuzsanna
20. Vér Erzsébet Edit
21. Vígh Júlia Ibolya

TORDA

Mihai Viteazul Elméleti Líceum

XII. C.

Osztályfônök: Dumitriu Ana

1. Antal Lenke
2. Bíró Kinga
3. Bíró Tünde Erzsébet
4. Bíró-Halmágyi Lehel
5. Bottyán Olivér
6. Csegezi Tibor
7. Fodor Zsuzsa
8. Gálfi Ágnes
9. Gálfi Noémi
10. Hauer Boglárka
11. Kiss Károly
12. Kiss Miklós Loránd
13. Kovács Emese
14. Nagy Sándor Levente
15. Németi Júlia
16. Orbók Loránd
17. Orosz Erika
18. Pálfi Krisztina Tünde
19. Pethô Csaba
20. Péntek András
21. Simon Andrea
22. Suba Dániel
23. Szabó Péter
24. Szaniszló Katalin
25. Szilágyi Enikô
26. Takács Enikô Melinda
27. Tipter Nicusor

NAPIRENDEN

Garda Dezsô: Erôltetett menet a tanügyi bizottságban

(8. old.)

Noha a koalíciós egyezség értelmében június 25-ig el kellene készülnie az oktatási törvényt módosító sürgôsségi kormányrendelet véleményzésének a képviselôház oktatási bizottságában, tegnap délelôtt lehetetlen volt folytatni a munkát a bizottsági tagok nagy részének hiányzása miatt. Garda Dezsô képviselôtôl — aki maga is tagja a bizottságnak — megtudtuk, minden rossz elôjel ellenére délután azonban jelentôs mértékben haladtak a kormányrendelet cikkelyeinek, nevezetesen a doktorátus, a masters fokozat és más posztgraduális vizsgák körülményeinek, a kutatóprogramokból származó jövedelmek az egyetemek általi felhasználásának megvitatásában. A mai ülésen az egyetemi autonómiára vonatkozó kérdések kerülnek napirendre. A bizottsági tagok többsége szerint — tudtuk meg — a kisebbségek anyanyelvén folyó oktatásról szóló passzusokat a vita végére kellene hagyni.

A képviselô szerint ahhoz, hogy június 25-ig a jelentés végleges formát öltsön, a bizottságnak erôltetett menetben, éjt nappallá téve kellene dolgoznia, beleértve a hétvégeket. Erre viszont nemcsak a tagok politikai akarata szükséges, hanem a képviselôház állandó bizottságának is a jóváhagyása.

Sz. K.

Snagovi koszorúzás
Nagy Imre kivégzésének évfordulója

(8. old.)

A Bukarest közelében lévô Snagov központjában Szôcs Ferenc, Magyarország bukaresti nagykövete kedden megkoszorúzta azt az emlékoszlopot, amely arról emlékezik meg, hogy az 1956-os forradalom leverését követôen ebben a faluban tartották fogva a szovjet csapatok által elhurcolt Nagy Imre magyar miniszterelnököt és sorstársait.

A koszorúzáson jelen volt Nicolae Marinescu, a község polgármestere.

A román és magyar feliratú emlékoszlopot tavaly állította a román és magyar ’56-os emlékbizottság, és Göncz Árpád köztársasági elnök romániai látogatása idején avatták fel a falu központjában, a fôút mentén fekvô elemi iskola kertjében.

Fôügyész lesz Iliescu fôfoglárja?
Eckstein szenátor közbelépése

(8. old.)

Eckstein-Kovács Péter szenátor kétségbe vonta Alexandru Tuculeanu alkalmasságát a fôügyészi tisztségre. Az RMDSZ-szenátor ellenérvei között szerepel, hogy Tuculeanu ügyész felelôs több személy törvénytelen fogvatartásáért az 1990. június 13–15-i bányászjárás alkalmával. Tuculeanut nemcsak az ellenzék, hanem a Demokrata Párt és Nemzeti Liberális Párt is támogatja.

C. V. Tudor bepereli a Ziuát

(8. old.)

A Nagyrománia Párt közleményben tagadta, hogy elnöke, Corneliu Vadim Tudor a a Securitate besúgója lett volna. A párt sajtóirodája szerint a Ziua hétfôi számában közölt fénymásolat az 1981-ben aláírt informátori kötelezettség- vállalásról ügyetlen hamisítvány, és C.V.Tudor bepereli a lapot.

A Román Hírszerzô Szolgálat, amely az egykori Securitate- dossziékat ôrzi, sajtóirodája útján szintén nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy több igazi vagy hamis irat jelent meg a napokban ezekbôl a dossziékból. Ez azt tartalmazza, hogy az archívum használatát szigorúan szabályozták, nincs lehetôség az ott ôrzött dokumentumok elvitelére vagy lemásolására, ám korábban, fôleg az 1989–1990 idôszakban más volt a helyzet, ezért a vonatkozó törvényekben szigorúan büntetni kellene azokat, akik nem törvényes módon használnak fel ilyen dokumentumokat.

Szekus kapcsolatok tisztázása

(8. old.)

Sergiu Nicolaescu szenátor javasolta, hogy minden honatya még ezen a héten nyilatkozatban mondja ki, együttmûködött-e vagy sem a volt Securitatéval. "Aki nem nyújt be ilyen dokumentumot, azt jelenti, hogy nem ért egyet az egykori állambiztonsági szerv dossziéjaihoz való hozzájutást biztosító törvénytervezettel." Nicolaescu hasonlóképpen kér állásfoglalást a kormány tagjaitól. Javaslatát egy liberális és egy parasztpárti társa is támogatta a plénum elôtt.

Fizessen elô egy kiskeresetûnek!

(8. old.)

A Szabadság újraindítja sikeres vállalkozását, amelynek célja segíteni a nélkülözôkön, illetve értelmet adni az adakozók — adóból leírható — költségeinek. Vannak ugyanis olyanok, akiknek már a havi olcsó Szabadság-elôfizetés is nagy terhet jelent, míg másoknak akár a több (tucat) elôfizetés vállalása sem akadály. Szerkesztôségünk most megpróbál ezen javítani:

Felhívunk minden céget, intézményt és személyt, hogy a Szabadság legalább egy havi elôfizetési árával — 15 520 lejjel — támogassák szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik már a napilap járatásáról is lemondani kényszerültek. Befizetni földszinti hirdetésfelvevô ablakunknál lehet június 23-ig.

Kedd délig az eddig említettek részérôl, illetve az Apex lapkihordó vállalattól és Fuchs Róza Margittól összesen 949 980 lej futott be! Önzetlen támogatásukat ezúton is köszönjük!

Szintén június 23-ig várjuk földszinti apróhirdetési részlegünkön azok igénylésének a benyújtását is, akiknél az egy fôre esô jövedelem nem haladja meg a havi 300 ezer lejt a családban, s akik elô szeretnének fizetni, de nem tudnak, lapunkra. Jelentkezni levélben és megbízott útján is lehet! A beérkezett megajánlások függvényében megszervezzük elôfizetésüket a Szabadságra. Keresetükrôl igazolást kell felmutatniuk, és nem jogosultak támogatásra a már Szabadság-elôfizetôk!

A szerkesztôség


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet-változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 1998 - All rights reserved -