1999. augusztus 17.
(XI. évfolyam, 190. szám)

Értelmezés kérdése, ki milyen végkielégítést kap

(1. old.)

Mint arról korábban beszámoltunk, Kolozsváron a Panegrano kenyérgyár elbocsátottjainak a tiltakozása során derült fény a 9-es és a 98-as számú kormányrendeletek okozta áldatlan helyzetre: egyes munkanélküliek végkielégítés nélkül maradtak.

Az 1997-ben elfogadott 9-es számú, úgynevezett Ciorbea-féle sürgôsségi kormányrendelet értelmében kollektív elbocsátások esetén, (a munkavállalók legalább 10%-a távozik a vállalattól) munkahûségüktôl függôen, az alkalmazottak végkielégítés gyanánt az illetô iparág országos szintû átlagkeresetének 6-, 9-, illetve 12-szeresében részesültek. A végkielégítéssel párhuzamosan az állástalanok munkanélküli segélyt is kaptak. A kormányrendelet csupán az állami vállalatoktól elbocsátott személyekre vonatkozott.

A Hivatalos Közlönyben 1999. június 29-én megjelent új, 98-as számú sürgôsségi kormányrendelet kimondja: a munkanélküli segélyt csupán a végkielégítés utolsó részletének kifizetése után folyósítják; az elbocsátottak nem az iparág országos, hanem a vállalat átlagkeresetének 6-, 9-, illetve 12-szeresét kapják kézbe. A Kolozs megyei vállalatok esetében a vállalaton belüli átlagkereset rendszerint alacsonyabb az országosnál.

Buchwald Péter alprefektus, a megyei érdekegyeztetô bizottság elnöke szerint az új intézkedést az egyre kevesebb pénzzel gazdálkodó állami költségvetés okozta gazdasági nehézségek miatt hozták. Hozzátette: az új sürgôsségi kormányrendelet elônye, hogy a magánvállalatoktól elbocsátott személyek végkielégítésének fedezésérôl is rendelkezik. Hátrányt jelent, hogy az elbocsátottak a végkielégítést és a munkanélküli segélyt nem párhuzamosan kapják. „Az állástalanok természetesen azt szeretnék, ha a régi, azaz a 9-es számú kormányrendelet alapján kapnák meg a végkielégítést" — mondta.

Van azonban egy átmeneti idôszak. Az állami vállalat átszervezése, valamint az elbocsátások ütemtervét az Állami Vagyonalap (ÁVA, FPS) fogadja el. A terv engedélyezése után a munkaügyi hivatalon keresztül kerül sor a tulajdonképpeni elbocsátásokra. Vannak olyan esetek, mondta Buchwald Péter, amikor az Állami Vagyonalap az új, 98-as számú sürgôsségi kormányrendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenése elôtt fogadta el egy-egy vállalat átszervezési tervét, a munkaszerzôdések felbontására pedig csupán június 29-én, az új rendelet életbe lépése után került sor. Ilyen helyzetben vannak a Mafirtól, a Panegranótól és a CUG-tól elbocsátottak. „A Panegrano alkalmazottai sztrájkôrséget szerveztek, azzal fenyegetôzve, hogy felgyújtják magukat. A régi kormányrendelet kifizetôdô lett volna számukra. Az új már nem" — mondta az alprefektus.

Hozzátette: nem igaz, hogy a hatóságok visszamenôleg alkalmaznák a 98-as számú sürgôsségi kormányrendeletet. Ez azonnal lép hatályba, tehát azokra érvényes, akiknek a munkaszerzôdését a megjelenés, azaz június 29. elôtt bontották fel. „Az ügy tisztázása érdekében megkerestem Alexandru Athanasiu munkaügyi minisztert. Valóban értelmezés kérdése, ki milyenfajta végkielégítést kap. A folyamatban levô végkielégítések kifizetése zavartalanul folyik tovább. Ha a 98-as számú rendelet megjelenése elôtt összeállított, és az Állami Vagyonalap által elfogadott átszervezési tervben az elbocsátásra várókról név szerinti jegyzék készült, akkor esetükben a 9-es számú, régi kormányrendeletet alkalmazzák. Ha ez nem történt meg, s csupán számokban fejezték ki az elbocsátásra kerülôket, a munkaszerzôdést pedig június 29-e után bontották fel, akkor a 98-as kormányrendelet érvényes" — mondta Buchwald Péter.

Kiss Olivér

Rosapepe amerikai nagykövet a Székelyföldön

(1. old.)

Augusztus 16–19. között az Egyesült Államok bukaresti nagykövete, James Rosapepe, Hargita és Kovászna megyében tesz látogatást, ahol helyi üzletemberekkel találkozik. Kíséretében lesz felesége, Sheila Kast Rosapepe is.

A nagykövet elmondása szerint, ez lesz elsô látogatása az említett megyékben. Tegnap érkezett Marosvásárhelyre, ahol a megye prefektusával, valamint Marosásárhely polgármesterével találkozott. Innen Gyergyószentmiklósra vezet útja. A város megtekintése után a nagykövet felkeresi a Bucin állami vállalatot.

Ma reggel a nagykövet Marosfôn találkozik Hargita és Kovászna megye ortodox püspökével, Ion Sãlãjánnal, majd meglátogatja a gyergyóalfalusi Hamerock vállalatot.

Csíkszeredai látogatását James Rosapepe a városban tett sétával kezdi. Csíksomlyón a nagykövet találkozik Tamás József katolikus segédpüspökkel. A látogatás a tüdôkórházban, a Hart traktorgyárban és az amerikai tôkével mûködô ásványvíz-palackozó cégnél folytatódik.

Kedden este Rosapepe Tusnádon találkozik a Harvest Hope program amerikai képviselôivel, élükön David Keyes unitárius lelkésszel.

Az amerikai nagykövet Sepsiszentgyörgyön is megáll, ahol a város elöljáróival együtt több vállalathoz is ellátogat.

James Rosapepe Hargita és Kovászna megyében tett látogatása csütörtökön ér véget Székelyudvarhelyen.

Veszélyben a sétatéri öreg fák

(1. old.)

A kolozsvári lakosok körében nagy felháborodást váltott ki a Monostor lakótelepet és a városi szennyvíztisztítót összekötô fôcsatornának a sétatéri sétányon keresztül történô elvezetése. A munkálatok során még tavasszal felmerült egy kivitelezési probléma: a fôcsatorna-vezeték ásásánál nagyobb kôzetbe ütköztek, amely megakadályozta a munkálatoknak az eredeti tervek szerinti folytatását. Ennek következtében az építô cég, a Hidroconstructia Rt. erdélyi kirendeltsége, valamint az építtetô, a Kolozs Megyei Vízmûvek kérte a helyi Környezetvédelmi Ügynökséget, hagyja jóvá, hogy a sétatéri központi sétány alatt vezessék el a csatornát. Amint azt Boros János városi tanácsostól megtudtuk, áprilisban a Környezetvédelmi Ügynökség akkori igazgatója jóváhagyta a kérelmet, amely különösebb megszorításokat az építkezés módját illetôen nem tartalmaz. Ezt követôen a tervet átdolgozták, amelynek értelmében a csatornát a Sétatéren keresztül vezetik el.

Boros János szerint a Környezetvédelmi Ügynökség részérôl nagy mulasztás volt, hogy mielôtt a kérelmet jóváhagyta volna, nem készített környezetvédelmi hatástanulmányt, amely bebizonyította volna: a munkálatok során a sétatéri öreg fák veszélybe kerülnek. A hivatal új igazgatójával végül abban állapodtak meg, hogy a munkálatokat figyelemmel fogják kísérni. Amennyiben látják, hogy a fákat károsítják, az építkezést azonnal felfüggesztik.

Megtudtuk: a Kolozs Megyei Vízmûvek korábban azzal a kéréssel fordult a Környezetvédelmi Ügynökséghez, engedje meg, hogy a munka megkönnyítése érdekében a fákról ágakat nyessenek le. Értesüléseink szerint a hivatal új vezetôsége a kérést nem hagyta jóvá, és megtiltotta, hogy a fákba bármilyen módon kárt tegyenek. Boros János hétfôn rendkívüli tanácsülés összehívását javasolta, hogy vitassák meg az ügyet, de mivel nem gyûlt össze az ülés összehívásához szükséges megfelelô létszám, a kérdés megvitatása augusztus végére maradt.

— Nem értek egyet azzal, hogy a munkálatokat folytassák, hiszen az árok mentén lévô sétatéri fák könnyen kipusztulhatnak. A legközelebbi tanácsülésen mindenképpen felvetjük a kérdést, és ha addig a munkálatokat nem fejezik be, megpróbáljuk leállítani azokat. A vízmûvek mûszaki igazgatója azt mondta, azért választották ezt a megoldást, mert nagyobb lett volna a kár, ha a kôzetet felrobbantják. Ebbôl az esetbôl is látszik, hogy a hatóságok a különbözô engedélyeket felelôtlenül bocsátják ki. Sajnálom, hogy a civil szféra, a Környezetvédelmi Párt, illetve Mozgalom eddig még nem lépett közbe — mondta Boros János.

Papp Annamária

Új székházba költözik Budapesten a Határon Túli Magyarok Hivatala

(1. old.)

Szabó Tibornak, a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) elnökének meghívására Markó Béla szövetségi elnök, más RMDSZ-tisztségviselôkkel együtt, augusztus 19-én, csütörtökön Budapesten részt vesz a HTMH új székházának ünnepélyes átadásán. Az új székházat Orbán Viktor miniszterelnök adja át, és az ünnepi eseményen jelen lesznek a Magyarország határain kívül élô magyarság vezetôi, egyházi elöljárók, magyarországi vezetô politikusok, valamint a sajtó — közöttük a Szabadság — képviselôi. A szövetségi elnök ugyanakkor részt vesz az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepi rendezvényeken.

Állampolgárokat bántalmaz a rendôrség
Tiltakozik az Emberi Jogvédelmi Liga

(1. old.)

Az Emberi Jogvédelmi Liga (LADO) kolozsvári fiókjához eddig számos feljelentés érkezett az alapvetô emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Egyike ezeknek az eseteknek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. számú szakaszát sérti. Az alkotmányban átvett cikkely elôírja, hogy senkit nem vethetnek alá kínzásoknak, valamint nem részesíthetnek embertelen és megalázó bánásmódban. A liga szerkesztôségünkbe eljuttatott közleménye szerint ennek a jognak a megsértése még súlyosabb, ha ezt az állam valamely tisztségviselôje, történetesen éppen egy rendôr követi el. Az emberjogi szervezet több olyan esetet tart számon, amikor rendôrök visszaéltek hatalmukkal, és munkaidôben molesztáltak ártatlan embereket. A liga tájékoztatása szerint Kolozs megyében számos ilyen eset történik. Például: Munteanu Ludovic tordatúri lakossal szemben Sipos Daniel és Vlad Gheorghe rendôrök erôszakot alkalmaztak, amelynek következtében a katonai ügyészség kivizsgálást kezdeményezett. Az intézmény képviselôi megígérték, hogy elfogulatlanok lesznek az ankét során, és tiszteletben tartják a sértett fél nemzetiségi hovatartozását. A sértett fél ugyanis roma nemzetiségû.

Júliusban az emberjogi szervezetet hasonló esetrôl tájékoztatták. A Kolozs megyei Szkrindfraszinét községben a rendôrök szintén erôszakos bánásmódban részesítettek egy állampolgárt, aki személyazonossági bizonyítványának hiányában nem tudta igazolni kilétét, és megtagadta, hogy a rendôrkocsiba üljön. Akkor a rendôrök bántalmazni kezdték. Bár az esetnek szemtanúi vannak, az illetô nem tud bizonyítékokkal szolgálni, mivel nem fordult orvoshoz, hogy látleletet állítsanak ki.

A rendôrök mindkét esetben túllépték a törvényes keretet, és bebizonyították, hogy nem tartják tiszteletben az állampolgárok alapvetô jogait.

Az Emberi Jogvédelmi Liga tiltakozik az ehhez hasonló sztálinista felfogás és cselekedetek ellen, ugyan- akkor figyelmezteti a rendôrséget, hogy szükségesnek tartja a rendôrség mentalitásának újragondolását.

Kettôs gyilkosság Tordán

(1. old.)

Hétfôn a kolozsvári román lapok nagybetûs címekkel hívták fel a figyelmet arra a kettôs gyilkosságra, amely a hét végén, Tordán történt. Az információk azonban nem minden esetben pontosak, legalábbis a megyei rendôrség tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzottakkal nem egyeznek. A tény azonban ugyanaz marad: egy 19 éves srác agyonverte anyját és nagyapját.

Szombat éjjel egy órakor riasztották a rendôrséget a tordai Crisan utcába, amelynek egyik házából perpatvar hangjai szûrôdtek ki. A helyszínre érkezô rendôrök már csak a kettôs gyilkosságot könyvelhették el: a 19 éves, munkanélküli és büntetlen elôéletû Turbucz József, aki látogatóban volt nagyszülôjénél, egy bottal és egyéb kemény tárgyakkal addig ütlegelte anyját és nagyapját, amíg azok ki nem szenvedtek. Kovács Magdolna (48) és Turbucz József (78) gyilkosára 15-tôl 25 évig terjedô börtönbüntetés vár, hisz tette a nagyon súlyos gyilkosságok közé sorolandó. Jelenleg Józsefet 30 napos elôzetes letartóztatásban vizsgálják. A brutális tett okát még nem tudni, az elsô nyomozások azonban kiderítették, hogy a 19 éves fiatal pszichikai gondokkal küszködött. Meglehet, hogy a tett kiváltója lényegében egy idegkrízis volt.

Balázs Bence

KRÓNIKA

EKE-kirándulás

(2. old.)

Autóbuszos kirándulást szervez az Erdélyi Kárpát–Egyesület augusztus 24-én Székre a Bertalan-napra, a Mikola kolostorhoz és Rózsa Sándor sírjához. Indulás reggel fél 7-kor a magyar színház elôl.

Feliratkozás a székházban (Szentegyház/Iuliu Maniu utca 7. szám) kedden és pénteken délután 5–7 óra között vagy szerdán délelôtt 11–12 óra között. Szervezi Prezenszky Tibor, telefon: 149-832.

Vállalkozók figyelmébe!

(2. old.)

Ilyen még nem volt: a 2000-es esztendô köszöntésére a Szabadság az idén évkönyv megjelentetésén dolgozik. Ebben helyet biztosítunk gazdasági vállakozók, magáncégek számára, hogy reklám révén tegyék magukat ismertekké a Szabadság egész olvasottsági régiójában, vagyis Kolozs, Beszterce–Naszód, Fehér és Szilágy megyékben.

Ne szalassza el a kínálkozó ritka alkalmat, közölje reklámigényét legkésôbb augusztus 20-ig szerkesztôségünkkel!

Gólya-posta

(2. old.)

Újfajta szolgáltatást indított lapunk: az apróhirdetési oldalon azokat az újszülötteket köszöntjük, akiknek világrajöttérôl szüleik hajlandók kitölteni az apróhirdetésekhez szükséges formanyomtatványt, és azon megadni a legfontosabb adatokat: a név, a születés idôpontja, helye, a testhossz, a testsúly.

Ossza meg örömét közösségünkkel! Gólya-postánk híradása ingyenes.

Elôadóest

(2. old.)

RÁNCZ FRANCISKA zongoratanár elôadóestjére kerül sor kedden, augusztus 17-én du. 6 órakor, a „S. Todutã" Zenelíceum dísztermében. Mûsoron: Bach-, Mozart-, Liszt- és Voiculescu- mûvek.

A Szabadság jutalomsorsolása szerdán
Sok nyeremény — többmillió lej értékben!

(2. old.)

Szerkesztôségünk szerdán du. fél (!) 6 órakor kisorsolja támogatónk, az Apáczai Csere János líceum (Király — Brãtianu — u. 26.), 2. emeleti fizikumában az augusztusi elôfizetôinknek szánt díjakat. A következô jutalmak találnak gazdára: 1. Tefal villanykemence, az Amic nagydíja, 2. Mátyás király szobra, Nemes Csaba kerámiaplakettje, 3–4. ékszercsomag (mûgyöngy nyakék és fülbevaló), a Marriage Center ajándéka, 5. 50 000 lejes fényképészeti szolgáltatás, a Foto 6 ajándéka, 6. 50 000 lejes vásárlási utalvány a Chilly-Willy használtruhaboltba, 7. viaszosvászon asztalterítô és csempe-lehúzósképek, a Tapet-Center ajánlata, 8. férfi kézitáska, a VSA adománya, 9. övtáska, szintén a VSÁ-tól, 10–14. 4–4 csomag száraztészta, a Superpast termékei, 15–19. könyv és hanglemez, az Écriture Kiadó, Kiss János, Dusa Ödön és a Tar Koppány Zsolt Alapítvány összeállításában, 20–24. 3–3 kötet Géniusz, a Tinivár Kiadó tudományos ismeretterjesztô kiadványa.

A fenti idôpontban és helyen sorsoljuk ki a Szabadság és a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin júliusi rejtvénypályázatára helyes megfejtéseket beküldôk jutalmait is. A mind a Szabadságban, mind pedig a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin gondozásban megjelent Rejtvényturmixban napvilágot látott összesen 4 rejtvény helyes megfejtôi a következô jutalmakat nyerik: 1. videokazetta, 2. CD, 3. kulcstartó, 4. határidônapló, 5. ICO típusú golyóstoll, 6–10. mûsoros hangkazetta, 11–15. hanglemez, 16–20. ajándékkönyv. A csak a Szabadságban megjelent 3 rejtvény megfejtôinek kisorsolandó nyereményei: 1–2. Szabadság-elôfizetés, 3. határidônapló, 4. mûsoros hangkazetta, 5. hanglemez, 6–10. jutalomkönyv.

Önkéntes sorshúzóinkat cukorkával jutalmazzuk, a közönségnek kisebb meglepetéseket sorsolunk ki fenti támogatóink jóvoltából, és nem utolsó sorban válaszolunk olvasóink kérdéseire!

Mindenkit nagy szeretettel vár

a szerkesztôség .

A Kolozs Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezôgazdasági Kamara vásárokra kínál részvételi lehetôséget:

(2. old.)

• 2. Samus Expó szeptember 2–5. között a dési sportcsarnokban. A helyi polgármesteri hivatallal és az Expo Transilvania Rt.-vel közösen megrendezett közfogyasztási cikkek vásárára augusztus 25-ig lehet feliratkozni a kamaránál.

• Eco City & Life (környezetvédelem és városrendészet), Expo Casa (tervezés, építészet, lakberendezés), Florex (virágrendezés) — szeptember 17–21. között Kolozsváron.

• Romhotel Turism — szeptember 2-6. között csoportos standdal való részvételi lehetôség a bukaresti Romexpo rendezvényén, a szállodák, vendéglôk és kaszinók bútorzatára szakosodott vásáron.

• TIB (mûszaki vásár), Re-Trade (másodkézbeli felszerelések és berendezések vására), Inventika (tudományos kutatási és új technológiai vásár), 2. TII ’99 (nemzetközi beruházási vásár) — október 12–16. között a bukaresti Romexpo rendezésében.

Bôvebb felvilágosítás, feliratkozás a kamara vásárok és kiállítások osztályán, tel/fax: 432-581.

Sikeres évad után — évadkezdés elôtt

(2. old.)

A zenekar már szeptember végén jelentkezett a Zenei Ôsz hangversenyeivel, Haydn Évszakok oratóriumának, Carmen Gurban mellett Kolozsvárról elszármazott kedvelt énekesek, Mihai Zamfir és Ionel Pantea voltak a szólistái, Itay Talgam a mindig szívesen látott izraeli karmester, Mozart-mûsorral, majd kortárs zeneszerzôk mûveivel lépett a közönség elé.

A Hollandiában mûködô Alexandru Lãscae Verdi Rekviemjét vezényelte színvonalas szólistákkal, Emil Simon, a zenekar igazgató-karmestere César Franck d-moll szimfóniáját, a hírneves Eugen Sârbu, Beethoven Hegedûversenyének volt a szólistája. A fesztivál kiemelkedô eseménye a Jerusalem Philharmonic Orchestra fellépte volt Bartók–Sztravinszkij-mûsorral, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar, Yehudi Menuhin vezényletével, mûsorán Enescu-, Bartók-mûvekkel és szólistaként a Londonból idelátogató Frankl Péterrel.

Nagy sikert aratott Mascagni Messa di Gloriájának bemutatója, e mûvet reméljük a jövôben is mûsorra tûzik. Az évad folyamán felléptek Dan Grigore, Valentin Gheorghiu, Dana Borsan neves román zongoramûvészek.

A szokásos decemberi Mozart Fesztivál nagy eseménye, az Idomeneo országos bemutatója mellett, a kiváló magyarországi karmester Vásáry Tamás fellépte volt.

A könnyebb múzsát képviselte a Rachael Worby vezényelte koncert Bernstein, Gershwin és Terényi Ede mûveivel. Hosszú szünet után, ismét mûsorra került Sosztakovics X. és XIII. szimfóniája — az utóbbi bemutatóként. Ugyancsak rég nem hangzott el Respighi szimfonikus költeménye a Római ünnepek, melyet Emil Simon vezényelt. Az elmúlt évad, sôt az elmúlt évadok, kiemelkedô zenei eseménye Krzysztof Penderecki fellépte. A világhírû zeneszerzô oratóriumát, a Jeruzsálem hét kapuja bemutatóját vezényelte hatalmas elôadóegyüttes élén.

Az évad folyamán elhangzott Mahler II. és VII. szimfóniája is. Nem hagyhatjuk ki a zenei események sorából a Zsurka Péter Emléknapokat sem, melyeken több kiváló hegedûmûvész, egykori tanítványai, léptek fel. Az idelátogató karmesterek között volt Cristian Mandeal is, aki Berlioz Rómeó és Júliájának bemutatóját vezényelte.

Az 1998–1999-es évadot magas színvonal jellemezte, és reméljük, hogy a filharmonikusok e színvonalat a következô évadban is tartani tudják!

Morvay István

A Kolozsvári Magyar Opera vendégszereplése Szabolcsban

(2. old.)

Augusztus 18-tól 20-ig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vendégszerepel a kolozsvári Állami Magyar Opera társulata — adta hírül Bódis Gábor, a vendégjátékot szervezô Nyíregyházi Mandala Dalszínház ügyvezetôje.

Közölte: a 160 mûvésszel érkezô erdélyi társulat augusztus 18-án a nyíregyházi, 19-én pedig a túristvándi szabadtéri színpadon lép fel a Gül baba címû operettel. Mindkét elôadás 21 órakor kezdôdik.

A kolozsvári mûvészek augusztus 20-án szerepelnek a nyíregyházi Szent István-napi ünnepség programjában is. A szabolcsi megyeszékhely fôterén felállított színpadon a legismertebb magyar opera- és operett- részletekbôl összeállított gálamûsorral szórakoztatják majd az államalapítási ünnepség résztvevôit.

Bódis Gábor elmondta azt is, hogy a Nyíregyházi Mandala Dalszínház szervezésében augusztus 20-án, 21 órától a 100 tagú cigányzenekar tart hangversenyt a város szabadtéri színpadán. A világhírû muzsikusok belgiumi és monacói koncertkörútjukról hazaérkezve lépnek fel a szabolcsi megyeszékhely Szent István-napi ünnepségének programján.

Békési nemzetközi tárlat

(2. old.)

Harmincöt hazai s külhoni képzô- és iparmûvész közös tárlata nyílt meg, s ezzel zárult augusztus 15-én, vasárnap Békésen a hetedik nemzetközi mûvésztelep munkája.

A mûvésztelep festômûvész vezetôje, Csuta György elmondta, hogy a békési Csuta Galéria és Alkotóház hetedik alkalommal szervezett nemzetközi nyári mûvésztelepet. A harmincöt résztvevô között a hazaiakon kívül spanyolországi, németországi, ausztriai, olaszországi, romániai és üzbegisztáni mûvész is alkotott. Elsôsorban a humor képzômûvészetben való megjelenítésével foglalkoztak a két hét alatt.

A vasárnap megnyílt kiállításon a békési telep festô, szobrász, grafikus, kerámikus s textilmûvész résztvevôi a Jantyik Mátyás Múzeum képtárában három-három mûvet mutatnak majd be.

Tapsifülesek

(2. old.)

Tapssal fogadták a napfogyatkozást azok, akiknek volt szerencséjük látni azt. Nocsak! Mindig zavarban vagyok, mikor arról hallok, hogy valamit vagy valakit megtapsoltak, ugyanis tapsvihar fogadta Ceausescu felszólalását az utolsó kommunista pártkongresszuson. Alig múlt el egy hónap, és ugyanazok vörösre tapsolták a tenyerüket, mikor a „felejthetetlen" házaspárt szitává lôtték. Taps fogadta Iliescu felbukkanását és távozását. (Ôt még sokan visszatapsolják.) Megtapsolták az Egyetem téri diákok tüntetését a neokommunizmus ellen, és magukból kikelve tapsoltak a bukarestiek Cozma hordáinak bevonulásakor. A sort még folytathatnám.

Romániában feltalálták a perpetuum mobilét: a tapsolást. Lassan tapsifülesekké változunk.

Nánó Csaba

VÉLEMÉNY

Ezredûzô Budapest

(3. old.)

Ha csak egy rövid portyán veszünk részt a Duna-parti metropoliszban, felületes képet alakítunk ki róla. Ha a sors úgy hozza, hogy hosszabb ideig nyüzsöghetünk ebben a hangyabolyban, benyomásaink ugyancsak kibôvülnek, meglepô dolgokról szerezhetünk tudomást.

A látogatók zöme (évente kb. 20 millió turista) összehasonlítja az életszínvonal látható jeleit az otthonival. Nem titok, hogy a minimálbér az osztrákhoz viszonyítva szerény, viszont sokan másodállással egészítik ki keresetüket. Szembetûnô, hogy a pestiekre nem igazán jellemzô az önmegtartóztatás. Például a hajléktalanok jellegzetes tartozéka a sörösüveg. A villaépítéssel, lakáskultúrával, ebgondozással foglalkozó hetilapok jelentôs példányszámban jelennek meg. Egy elit negyedben vagy divatos környékbeli településen még egy nyugati számára is akad bámulnivaló. Egyik-másik villa mintha direkt polgárpukkasztásra készült volna. Nem is az úszómedencére, a buja növényzetre, a ház elôtt parkoló Porsche, Bentley, Jaguár szuperkocsikra gondolunk, hanem a tetôszerkezet, a nyílászáró agyafúrt megoldásaira. A szecesszió alkotásai elbújhatnak ezek mögött. Úgy tûnik, az ízlés nem mindig arányos a jövedelemmel. Különben is az egymilliós havi jövedelem nem ritka ebben a kétmilliós városban. A Postabank tavaly levitézlett vezére, Printz Gábor, hosszú havi jövedelme éveken át nyolcmillió forint volt (nem beszélve a mellékesekrôl).

Hogy kialakult már egy új polgári réteg, ennek több jelét is tapasztalhatjuk:

Igen nagy érdeklôdés mellett zajlanak a mûalkotások aukciói. Rengeteg mûtárgyat adnak el, nagyon sok közülük sajnos külfödre kerül. A tavalyi rekordot egy Szinnyei Merse Pál festmény tartja, amelyet 70 millió forintért adtak el. Ebben az évben az eddigi rekord egy kevéssé ismert olasz festô alkotása, amely 40 millió forintért kelt el (nem én vettem meg).

A pénzügyi elitnél sikk a spanyol tengerparton vagy Kaliforniában ingatlant vásárolni. Állítólag a legbiztosabb befektetés. Számos ügynökség foglalkozik ezzel, mert jó biznisz. Például a Sentosa Kft. a spanyol tengerparttól 200 méterre kínál eladásra lakosztályokat. Sôt: csak az ár 30%-át kell lepengetni, a többit egy spanyol hitelintézet kölcsönzi 21 évi futamidôvel, 4%-os kamatra. Egy kétszobás lakosztály már 20 millió forintért megkapható. Miamiben sem nehezebb ingatlant venni. Az ügynökségek vállalják az apartman bérlését, amikor nem vagyunk ott.

A tévé a közelmúltban készített interjút egy vidéki színesfém-kereskedôvel, egy roma családapával, aki éppen Miamibe készült új szerzeményét szemrevételezni.

Ettôl függetlenül említésre méltó, hogy a borpancsolás mellett a színesfém gyûjtése a legkifizetôdôbb „tevékenység". A MÁV-tól például suttyomban óriási mennyiségû kábel, akkumulátor tûnik el rendszeresen.

A státusszimbólumhoz tartozik (az ismerôsök pukkasztására is) a szuper-egzotikus nyaralás. A görög tengerpart már nem érdekes, nem drágább, mint a Balaton. Az opera halljában hallottam akaratlanul, amikor egy „menô fej" elmesélte társaságának, hogy milyen kellemesen nyaralt (telelt) családjával a Csendes-óceánban található Új Kaledóniai-szigetek egyikén. Mellékesen megemlítette, hogy családjával majdnem egymilliójába került, de megérte.

Pest–Budán az állami és hazai magán fôiskolák mellett 8 nyugati egyetem kihelyezett részlege mûködik: a clevelandi, New York-i, hágai, két oxfordi, a marylandi, plusz Soros Közép-európai Egyeteme. Úgy látszik, akad elég olyan apuka, aki könnyedén lepengeti azt az évi 200–300 ezer forintnyi tandíjat. De azért vannak igényesebb szülôk is, akik az USA-ban, Angliában, Svájcban taníttatják csemetéjüket. (Pl. Zwack úr, a Zwack-likôrgyár fôrészvényese, Angliában.) Természetesen vannak csak angolul, franciául, németül mûködô közép- és alsófokú iskolák is.

Köztudott kontinens-szerte, hogy Budapesten igen magas színvonalú a zenei élet, a számos koncertterem rendszerint zsúfolt, a jegyek jóval elôbb elkelnek, a világ szinte valamennyi nagy tehetségû elôadója rendszeresen koncertezik Pesten is. A kiállítástermek is változatos színezetû tárlatokkal kényeztetik el az érdeklôdôket. Harminc színház verseng az igen igényes nézôsereg kegyeinek megszerzéséért. Elôfordul, hogy egy-egy kevésbé sikerült darab elôadása elmarad az érdektelenség következtében.

Többféle módon lehet meggazdagodni. Nem irigylésre méltó egyik-másik gyanús körülmények között meggazdagodott „menô fazon" élete. Az utolsó három évben 14-et lôttek le közülük. A rendôrségnek nemigen van sikerélménye ezeknél az eseteknél. Az biztos, hogy egyszerûbb a metró megállóiban alvó hajléktalanokkal, a paradicsomot áruló romákkal, vagy a román–roma koldusokkal perlekedni, mint az importált profi gyilkosokat elkapni.

Eklatáns példa Fenyô János esete. Kádár idején nôi divatlapoknál fényképezgetett. A rendszerváltás után néhány év alatt milliárdokat sikerült összekuporgatnia. Többek között néhány hetilapot is megvett. Kevesen jöttek rá a hirtelen meggazdagodás módszerére, mi is lenne, ha bármelyikünk átvehetné ezt a módszert? A Rózsadombon, egy természetvédelmi övezetben, ahol a sétáló egy virágot sem téphet le, „unzsenír" kiirtatott néhány hektár fenyvest, és egy kb. 100 milliós, többszintes villácskát építtetett, persze a szükséges hozzávalókkal: légkondicionáló, úszómedence, teniszpálya, tévékamerák, automatikusan mûködô kovácsoltvas kapu, testôrök stb. Egy nyugati ismerôsöm nagy szemeket meresztett, amikor a normafai kilátótól megmutattam neki ezt a „haciendát". Egy adott pillanatban János megunta ezt az unalmas életet, vett egy hasonló villát Kaliforniában, és elkezdte kisíbolni nehezen összekuporgatott százmillióit. Mielôtt olajra léphetett volna, biznisztársai megszimatolták sanda szándékát, és nemtetszésüknek úgy adták jelét, hogy egy profi fickóval a Margit körúton, egy stoplámpánál egy géppisztolysorozattal eltérítették Kalifornia helyett az örök vadászmezôkre. A rendôrség egy fekete sísapkán, egy géppisztolyon és a gyilkos hûlt helyén kívül, egy évi nyomozás után semmi mást sem talált, ezért a közelmúltban lezárták az ügyet.

A bûnüldözés terén azért vannak pozitív eredmények is. A kormány szóvivôjétôl megtudhattuk, hogy a koszovói események következtében jelentôsen megerôsítették az ellenôrzést a déli határon. Ezért aztán radikálisan csökkent a törvényszegések száma a zöld határ mentén. (Addig a lopott autókat úgy vitték át, ahogy a felhôk mennek az égen.)

A szépséghibája a dolognak az, hogy a nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a déli hadi események óta az országban a kémek száma hirtelen ezer fölé emelkedett (vajon hogyan számolták meg ôket?).

Apropó személygépkocsik. Van belôlük bôven, Budapesten kb. 200 ezer. Ezért nem csoda, hogy ezen az alapon egy igen virágzó jövedelmi ágazat fejlôdött ki. Naponta, írd és mondd, átlagban 30 személygépkocsit lopnak el, csak Pesten. Újat, régit (alkatrészekért), magyarokét, külföldiekét, sôt követségit, még a miniszterelnökét is megpróbálták ellopni, habár ez az egy nem sikerült. Nem nagy eset az egész, hisz a biztosítótársaság kifizeti a kárt. A biztosító viszont bekalkulálja a biztosítási díjba a lopásokat is, úgyhogy tulajdonképpen senkit sem érint érzékenyen ez a körmozgás. El lehet képzelni, milyen fejlett szervezettséggel dolgoznak a tolvajbandák: egyesek kinézik, melyiket érdemes ellopni, mások elviszik, megint mások szétszedik, vagy átkozmetikálják, újra mások átviszik a határon, mindezt 36 órán belül. Azt mondják, meg lehet rendelni, melyik kocsit akarod.

Érdemes egy pillantást vetni a pesti statisztikákra is. A sajtó közlése szerint Budapesten 200 ezer házi kutya található (lépten-nyomon). Kitûnôen élnek, jobban, mint az árvaházi gyerekek, hisz tele van a város kutyakozmetikusokkal, állatorvosokkal, kutyakonzervekkel. Ha el kell utaznod, van kutyapanzió is. Az, hogy naponta 30 tonna (!) ürüléket szórnak szerteszét a járdákon és a játszótereken, a homokozón, nem zavarja a hivatalos szerveket (a kutyaürülékben 110-féle bacilus található).

A statisztikai adatokból megtudhatjuk, hogy körülbelül 70 ezer prostituált serénykedik a városban, valamint a városba vezetô fôutakon. Az újságok szerint egy részük kb. 500 kollektív találkahelyen „dolgozik". A rendôrség szerint ezek a kup..., párdon, találkahelyek titkosak, habár a számos hirdetési újságban nyíltan népszerûsítik magukat, részletesen megtudhatjuk: mi a specialitásuk, mennyi a mellbôségük, telefonszámuk, melyik kerületben találhatók. Egy közelmúltbeli razzián a rendôrség többek között egy diplomatát és egy magasrangú hivatalnokot is kihalászott a vendégek közül.

Az igaz, hogy a fôváros lakóinak a száma egyre gyorsabban fogy (aránylag sok az idôs, viszont egyre kevesebb az újszülött), aggodalomra azonban nincs ok, van utánpótlás. Például az engedéllyel itt serénykedô kínai barátaink száma mintegy 30 ezer; ezek zöme Budapesten él. A legálisan itt tartózkodók mellett igen sok az engedély nélkül itt élô is. Tehát van utánpótlás.

Mint mindenütt, itt is vannak státusszimbólumok. Ha Angliában egy Rolls Royce vagy egy elit klub tagsága emel ki a szürke névtelenségbôl, itt ennél árnyaltabb ez a dolog. A legszerényebb szintû státusszimbólum egy pedigrés kutyus tartása lehet. Csak látni kell, milyen büszkén kakáltatja ônagysága a járda közepére különlegesen nyírt ölebét. A fiataloknál (de nem csak), a mobiltelefon kölcsönöz eleganciát. Ezeknél már kissé költségesebb egy sport Audi, BMW, Mercedes bôrülésébôl kipattanni.

Komolyra fordítva a szót, Budapest nemcsak az ország figyelemre méltó fôvárosa, hanem egy olyan világváros, amely egyenrangú párbeszédet folytat kiterjedt kapcsolataival a kultúrdiplomácia terén számos világvárossal. A Budapesti Tavasz zenei rendezvénysorozata, valamint a számos tudományos kongresszus, kultúr-, sportrendezvény sok érdeklôdôt vonz a szélrózsa minden irányából, évrôl évre, a legegzotikusabb országokból is.

Remélhetôleg a felelôs vezetôk túlteszik magukat a politikai szubjektivizmusukon, és egyesült erôvel oldják meg az ezredfordulón az eddig annyi nézeteltérés kiváltó problémákat. Gondolunk itt az új Nemzeti Színház elhelyezésére, a 4-es metróvonal aktualitására, az MO körgyûrû befejezésére, a szennyvíztisztítás javítására, a rengeteg belvárosi épület tatarozásának felgyorsítására, hadd ne soroljam a hosszú listát. Az elmúlt évszázadokban sikerült a városnak kilábalnia számtalan végzetesnek tûnô helyzetbôl, ez a múlt garancia arra, hogy a jelen gondjaira is megoldást találnak. Ámen.

Barabás Tibor

Bevált jövendölés

(3. old.)

A mezôgazdaság átalakításáról szóló mai történet kísértetiesen hasonlít a kilencvenes évek elejére. A földosztás lázában nem egyszer megesett, hogy elkergették az agrárszakembert, kiadták az útját. Az újdonsült gazdák ugyanis valamiféle ihlet hatására hamar rájöttek: a földmûvesség a vérükben van, azt már tanulni sem kell. Aki falun születik, magától értetôdôen az anyatejjel szívja magába a gazdálkodás sokak szerint könnyû tudományát.

A szakemberek zöme mellékvágányra került. A jövô-menô kormányok és az okosabbnál okosabb faluközösségek úgy gondolták, hogy a közép-, vagy a felsôfokú agrárszakemberképzés egyféle pótcselekvés, felesleges idôpocsékolás: miért kell erre a mérnöknek megmondania, hova, mikor és mit kell vetni? Mikor és mivel kell vegyszerezni, hogyan kellene a terményeket értékesíteni, egyáltalán hogyan lehetne a mezôgazdaságnak talpon maradni? A földek gyors felaprózódásával és a több millió kisgazda megjelenésével elkezdôdött egy végzetes folyamat, amelytôl már a rendszerváltás évében óvott az elôrelátó szakember. A néhai dr. Pap István, nyugalmazott egyetemi tanár sokszor elmondta: tíz éven belül tönkremegy az egész mezôgazdaság, ha az esztelen pusztítást, rombolást nem sikerült leállítani. Még 1990-ben egyedülálló stratégiát dolgozott ki a hazai mezôgazdaság átalakítására, amelyben az agrárszakembereknek jelentôs szerep juthatott volna. Kit érdekelt mindez akkor?

A jövendölés sajnos bejött. Ha tíz év távlatából tekint vissza az ember, elszörnyülködik azon a mérhetetlen pusztuláson, amit balga politikusok és korlátolt kisemberek közös összefogásával sikerült „megvalósítani". Elvesztettük valamennyi mezôgazdasági piacunkat: román agrárterméket gyakorlatilag sehova nem exportálunk. A legsötétebb Ceausescu-éra terméshozamai is többszörösen meghaladják a mai évek legkiválóbb eredményeit. Nem tudunk minôségi kenyérgabonát, húst, gyapjút termelni, nincs fejlôdôképes agrárkutatás, de a meglévô eredményeit sem használja szinte senki.

E mérhetetlen káoszban a mezôgazdasági szaktárca vezetôjévé villamosmérnököt nevez ki a kormány, aki a tehenet és a búzatáblát képeskönyvekbôl ismeri, vagy utazásai során a kocsiablakból szerezhetett róla tudomást. A politikumnak alárendelt gazdaság tragikomédiája ez, amit az is súlyosbít, hogy a központ és a vidék közötti kapcsolat halott. A mai mezôgazdasági rendszer emiatt sem mûködôképes. A miniszter úgy próbálja orvosolni a bajokat, hogy a még meglévô agrárszakembereket is eltávolítja a hálózatból. Pedig ezt nem megszüntetni, hanem átalakítani és továbbfejleszteni kellene. Agrárszakemberek nélkül ugyanis nem lehet versenyképes mezôgazdaságot létrehozni. A nyugati államok példája bizonyítja, hogy az agrárszakemberek jelenléte mindenhol kötelezô. Szaktanácsadóként, állami felügyelôként, többségük pedig farmerként dolgozik. Bizonyos területnagyság fölött szakmai képesítés nélkül nem lehet állami támogatást, kedvezményes hiteleket igényelni. Az agrárszakember szakmai képzettsége és az üzleti terve jelenti egy nyugati banknak a garanciát arra, hogy a kiadott hitel valóban meg fog térülni.

Nálunk minderre nincs szükség, legalábbis a minisztérium szándékai erre engednek következtetni. Közben az élelmiszerek zömét importáljuk, és az egykoron jól mûködô román mezôgazdaság alig hihetô legendává válik.

Makkay József

A 25 000.

(3. old.)

Nem becsüljük eléggé a napokat: legtöbbjük egymás után merülnek el a múlt és a feledés homályában, néhány kiemelkedôbb kivételével, sorsformáló dátumokéval együtt. Megemlékezünk születésünk napjáról, házasságunk évfordulójáról, esetleg a névnapról, nevezetesebb eseményekrôl, de aligha emlékszünk életünk egyes napjaira. Így gyûl a „szürke napok" száma, pedig mindegyiküknek megvan a maga fontossága, jelentôsége: nemcsak az elôbbi folytatása, hanem az újrakezdésé is! Új remények, tervek, próbálkozások, cselekvések, eredmények és eredménytelenségek láncszemei, amiért minden nap visszarázzuk magunkat az álmok világából. Számon tartjuk az éveinket, de ritkán gondolunk arra, hányadik nap virradt ránk? Egyesek különcködésnek tartják, de én összeszámláltam az eltelt napokat, s eljutottam a huszonötezredikig — betöltöttem, letöltöttem. Nagy szám ez! Elgondolkodhattam eredményeimrôl: ki lehetett volna használni jobban sokat e sok közül!

Kerek szám... Megérem a következôt is? 26 000.? Elérhetjük a nagyobb kerekszámú napokat is, a szürkébbeket is megbecsülve, és nem feledve, hogy mások napjait is megértéssel, toleránciával, segítôkészséggel illene megbecsülnünk?

Veres József

KÖRKÉP

István király köszöntése Székelyszentistvánon

(5. old.)

Augusztus 13-án és 14-én Szent István királyra emlékeztek a Maros megyei Hármasfaluban. Ezen a VI. találkozón 16, a Szentkirály Szövetségbe tartozó település küldöttei vettek részt. Közel százötvenen. A szövetség 1997-ben alakult a magyarországi Szentkirályszabadján. Az akkor megfogalmazott okirat aláírói egymás jobb megismerésére, tiszteletére, szeretetére tettek fogadalmat. A Kárpát-medencében több mint 40 olyan település van, amelynek elnevezésében Szent István, illetve a Szent Király név szerepel. Ebbôl 13 Erdélyben, ugyanennyi az anyaországban található. Az idei székelyszentistváni ünnepségen már két szlovákiai testvérfalu küldöttsége is megjelent, élén a polgármesterrel, Királyfiatarcsáról és Vágkirályfalról. A megemlékezô ünnepség egyik napirendje ezeket a távolról és közelrôl érkezett vendégeket érdekelte. Az Entz Géza vezette konferencia a vidék gazdasági és kulturális kapcsolatainak lehetôségét és fejlesztését tárgyalta. Kató Béla illyefalvi református lelkész a vidék fejlesztésének eredményes gyakorlatáról számolt be, Madarász Péter, a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem tanára azt az utat vázolta, amely a vidéket az integráció felé igazítja, Kötô József tanügyi államtitkár a kultúrában és oktatásban megoldásra váró kérdéseket taglalta a kisközösségek háza táján. Kemény Bertalan egy Magyarországon meghonosított rendszer eredményességérôl számolt be, s ez a falu gondnoki rendszere. A mi erdélyi viszonylatunkban égetô szükségként visszhangzott a gondolat.

A református templomban Tempfli József katolikus püspök hirdette az igét, elhozva Szent László városa magyarságának üzenetét és köszöntôjét. Beszédében Reményik Sándor, Mécs László, Wass Albert versidézetei váltogatták egymást, mintegy aláhúzva a Jóság „elitjéhez" tartozó Szent István keménykezûségét, határozottságát, elôrelátását.

Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke már a millennium szellemében fogalmazta meg ünnepi beszédét. Az idôrôl idôre esedékes számvetés idôszaka ez, számunkra lélekborzongató, magasztos és egyben felemelô feladat. A millennium egybeesik az államalapítás évfordulójával. Akik magyarként Európának ebben a régiójában élünk, közösen kell megválaszolnunk a kérdést: miként sáfárkodtunk István király örökségével, amelynek sorsa a mi kezünkbe tétetett le?

Bálint Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatala és annak vezetôje, a most Amerikában tartózkodó Szabó Tibor elnök nevében is köszöntötte az egybegyûlteket. Dicsô tettek felidézése helyett azt a kérdést járta körül, hogy mit is testesít meg ma számunkra az 1100 éve itt élô nemzet és egy 1000 éves államiság legnagyobbikának élete? A válasz: a nemzeti függetlenséget és az államhatalmat. Az akkori Európa legnehezebb földrajzi pontján István király nem vált vazallusává egyetlen birodalomnak sem.

Egyed Ákos történész igen érdekes problémát tárgyalt, megállapította: a magyar állam biztonságot teremtett az itt lakók számára. De vajon a székelység hogyan élt Szent István államában a mohácsi vészig, és majd a három részre szakadt országban az Erdélyi fejedelemségben?

A tájainkon egyetlen Szent István-szobrot a falu szülötte és Kiss Dénes lelkipásztor mellett az ünnepség lelkes szervezôje, Somai József ünnepi beszédében megszemélyesítette, megszólította: „Megálmodtad jövônket, és most miránk tartozik, kései, szétszórt utódokra, továbbálmodni ezidáig beteljesült akaratodat — a megmaradást".

A tavaly felavatott mûalkotásnál 22 politikai és civil szervezet helyezte el a kegyelet virágkoszorúját... Szép, tartásos, gondolatokat ébresztô volt a székelyszentistváni megemlékezés. Jó, hogy már most készülhetünk a hetedik találkozóra!

S. Muzsnay Magda

Útjavítás és síncsere — kolozsvári módra

(5. old.)

Néhány napja a villamosok helyett autóbuszok szállítják az utasokat az állomásról a Monostor lakótelepre. Tavaly, a villamossínek melletti útburkolat javításából, a Malom és a Dózsa György utca sarkán lévô 50 méteres kanyarulatot az építôk csendben kifelejtették, így az idén újra kellett kezdeni a munkálatokat. Jellegzetesen kolozsvári módra, a polgármesteri hivatal és a helyi közszállítási vállalat által megrendelt tavalyi munkálatokat idén akár meg is lehetne ismételni, hiszen Monostorig a sínek mellett mindenhol megrepedezett az aszfalt, néhol már komoly gödrök keletkeztek. A polgármesteri hivatal által kiválogatott cégek számára valószínûleg nem kötelezô felelôsséget vállalni munkájuk minôségéért, így nem véletlen, ha az elvégzett szolgáltatásuk csak a mának szól. Vajon a mostani síncserének és útjavításnak ugyanez lesz a sorsa?

(m. j.)

Kutyakultusz?

(5. old.)

Az utóbbi idôben a Szabadságban rendszeresen megjelenô rovatot alkotnak a kutyatartásról megjelenô cikkek. Valósággal biztatják a lakosságot az ebtenyésztésre. Valószínû, a szerzôk nem néztek utána, hogy városunkban a kutyák mennyi kellemetlenséget okoznak. Már a belvárosban is sok a veszélyes kóbor kutya. A tömbházak udvarán, a lépcsôházakban egyre több kutya támad az emberekre.

Ismerek olyan családokat, ahol a gyerekek nincs mit egyenek, rongyosan járnak, de a kutyát rendszeresen fürösztik, etetik és sétáltatják. A szülôk nem gondolnak arra, hogy a kutyaszôr bekerül a szervezetbe, évek múlva betegséget és halált is okozhat.

A városközpontban is szinte mindig kutyaürülék látható. Pár hónappal ezelôtt a Szabadság (is) megírta, hogy a kutyasétáltató személy lapátot és szeméttárolót kell hogy vigyen magával. Arról is szó volt, hogy a kutyáért adót kell fizetni. A kutyának hivatalos tartási engedélye kell legyen, az állatorvostól hivatalos írás az eb oltásáról. Vajon mindebbôl mennyit tartanak be?

Arról még nem jelent meg írás, hogy naponta hányan fordulnak orvoshoz a sürgôsségi rendelôben kutyaharapás miatt. Sôt hányan kerülnek kórházba. Több embert is ismerek, akik hetek óta járnak kutyaharapás miatt orvosi kezelésre. Vajon ennek a kiadásait milyen pénzbôl fedezik?

A Fôtéren is sok a kutyatartó gazda. Az ugatástól egész éjszaka zajos a környék. Ez ellen hol tehetnek panaszt az elégedetlen lakók?

Vannak, akik vagyonukat kutyákkal ôriztetik, vagy annyi a pénzük, hogy nincs mire költsék. Ez magánügy. Az viszont már figyelmet érdemelne az illetékes hatóság részérôl, hogy az ember már csak bottal indulhat el a városba a kutyák miatt.

A kutya az embernél fontosabb lénnyé növi ki magát, vele maholnap többet törôdik. Ez vajon természetes jelenség?

Bödör András

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

7 lopást bizonyítottak rá két szentmihályi munkanélkülire, a 24 éves Ioan Plesára és a 28 éves Marius Ostafiéra. Június és augusztus folyamán hét autót törtek fel, és mintegy 1 560 000 lej értékre emeltek el belôlük üzemanyagot. Minôsített lopás vádjával vizsgálják a két tettest, 3-tól 15 évig terjedô börtönbüntetést kaphatnak.

Görög katolikusok és ortodoxok közötti újabb nézeteltérés színhelye volt Füzesmikola. Augusztus 14-én éjjel fél tizenkettôkor mintegy 200 görög katolikus hívô ikonokkal és feliratos táblákkal „felfegyverkezve" a falu templomából a füzesmikolai kolostorhoz indult. Ott éppen ortodox mise volt, 150 hívô részvételével. A görög katolikusok az ottani templomot követelték vissza maguknak. Némi tárgyalás után megállapodás születhetett, mert az esemény nem fajult el, és a katolikusok nemsokára visszatértek a faluba, misézni.

Füzesmikolán 22 millió 600 ezer lej büntetést rótt ki a rendôrség. A szombat éjjeli eseményeket követôen vasárnap Füzesmikola területén végzett ellenôrzések során 12 büntetést róttak ki rendzavarásért, mintegy 2 millió 300 ezer lej értékben. A többi 135 bírság kereskedôket, illetve közúti kihágásokat büntetett.

Orvhalászokat leptek meg a cegei nagytónál, amely a cegei haltenyészde tulajdonát képezi. Sigismund Gal (46), Mihai Lucian Anton (27) és Mihai Trif (26) aranyosgyéresi lakosokat akkor érték tetten, amikor 6 hálójukból 57 kiló halat emeltek ki. Ezek értéke 1 millió 151 ezer lej. Háromtól két évig terjedô büntetést kaphatnak.

A túlzott sebesség az oka annak a balesetnek, amely szombaton, Nagyiklódon történt. Amikor elvesztette uralmát a kormány felett, s az út bal oldali árkába borult, a 19 éves Marius Ioan Speriatu a brassói Cesecom Kft. BR-03-YNH rendszámú 1307-es Daciáját vezette. Utastársa, a 45 éves Maria Alexandru húzta a rövidebbet a baleset során: a kolozsvári I-es számú sebészetre szállították súlyos sérülésekkel.

Nem élte túl sérüléseit Petru Ioan Galos. A 46 éves férfi pénteken kirándulni ment, majd hazafelé tartva (Egeresen lakott) felkérezkedett egy fát szállító traktor utánfutójába. A rögzítôszalagok azonban elszakadtak, és a fadarabok maguk alá temették az autóstopost, aki egy nap múlva belehalt sérüléseibe.

Balázs Bence

Vidékfejlesztési fórum Kalotaszentkirályon

(5. old.)

Vidékfejlesztés Romániában címmel tartottak háromnapos szemináriumot, augusztus 12–15. között, Kalotaszentkirályon a Soros-alapítvány és a helyi önkormányzat közös szervezésében. A szemináriumon az alapítvány országos szervezete és civil szervezetek képviselôi vettek részt. A találkozóra azért került sor itt, mert a faluturizmussal Kalotaszentkirály elindult az önszervezés útján, s ezáltal akár modellként szolgálhat. Kisjancsi József, Kalotaszentkirály polgármestere átfogó képet nyújtott a falu tapasztalatairól. A szemináriumokat lényegében a szakmai viták képezték, ahol meghatároztak kulcsfontosságú fogalmakat, választ próbáltak adni arra, hogyan, milyen stratégiával járulhatnak hozzá a vidékfejlesztéshez.

A szemináriumon elhangzott dolgozatokat díjazták, és kötetben jelentetik meg. A szeminárium sikere a jövôben bizonyára gyakorlati szempontból is érezhetôvé válik.

Vincze N. Melinda

Agyhártyagyulladás?
Megelôzés szamosújvári módra

(5. old.)

Még nincs, de nem állunk messze tôle. A melegvíz-szolgáltatás hiánya és higiéniai szabályok be nem tartása miatt Szamosújváron is bármelyik pillanatban megjelenhet e betegség. A városgazdák úgy döntöttek, hogy a hétvége három napján a Kétvízköz lakónegyedben szünetel a melegvíz-szolgáltatás. Összesen1400 lakásról van szó. A lakók többsége a Szamos vizében mosakodik ilyenkor. Szomorú, de igaz, szennyezett, mocskos vízben kénytelenek tisztálkodni. Úgyhogy ne csodálkozzunk, ha még itt is felüti fejét az agyhártyagyulladás. Mindez agyhártyagyulladás elleni védôintézkedés nélkül! Ráadásul a helyi kórház felszereltsége és a szakorvosok hiánya nem sok jót ígér egy esetleges járvány esetében. Igaz, a városgazdákat nem fenyegeti az a veszély, nem ebben a lakónegyedben laknak...

E. Cs.

Csernátonban nyaralnak

(5. old.)

Miután megszervezték hagyományos feketelaki edzôtáborukat, ezekben a napokban Csernátonban nyaralnak a szamosújvári Téka Mûvelôdési Alapítvány legtehetségesebb tagjai. A Kaláka és a Kenderkóc táncosai, illetve a klub lelkes szervezôi tíz napot töltenek a Székelyföldön, ahol bekapcsolódnak a néprajzi tábor tevékenységbe is. A nemzetközi résztvétellel lebonyolított tábor kitûnô lehetôséget nyújt a baráti kapcsolatok kialakítására, de mûvészi tehetségük kibontakoztatásához is. A Kaláka ezúttal is bemutatja legújabb mûsorát, miközben a néprajzi, népmûvészeti kutatások terén is eredményes, hasznos munkát végez. Nem maradnak el az ilyenkor szokásos kirándulások sem, és a hagyományos tábortûz sem marad el a táborlakók programjából. A szervezôk igyekeznek megteremteni a szórakozási feltételeket, ellenben a nevelô célzatú rendezvények is elôkelô helyet foglalnak el a tábori élet mindennapi találkozói alkalmával.

Erkedi Csaba

HIRDETÉS

Valutaárfolyamok
(augusztus 16., kedd)

(7. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Macrogroup (átlagos ár)

8570/8670

15 900/16 000

Agrárbank

8400/8800

15 840/16 110

Bukarest Bank

8400/8900

15 800/16 200

Román Nemzeti Bank

8704

16 088

Az utcai pénzváltóknál a forint 64/67, a márka 8400/8700, a dollár pedig 15 700/16 000 lejbe került.

Ma reggel a Macrogroup Rt. váltóiban az induló árfolyamok: a német márka 8570/8670, az amerikai dollár 15 900/16 000, az olasz líra 8,57/8,67, az osztrák schilling 1207/1230 lejbe kerül.

NAPIRENDEN

Árvízmérleg: 4 halott, 35 elöntött település

(8. old.)

Négy személy életét vesztette, kettôt eltûntnek nyilvánítottak és 30 településen komoly anyagi kárt okozott az utóbbi napokban leesett csapadék — közölte az árvízvédelmi bizottság.

Két személy a Buzãu megyében tomboló ítéletidô áldozata, a másik kettô az Arges megyei árvizekben fulladt meg.

Az árvízvédelmi bizottság adatai szerint a nagy esôzések 7 megyében 2754 épületet rongáltak meg, és 870 hektáron semmisítették meg az idei termést.

Fokozott orvosi ellenôrzés a bolgár–román határon

(8. old.)

A hazánkban tapasztalt agyhártyagyulladásos megbetegedések nagy száma miatt a bolgár hatóságok fokozott ellenôrzést rendeltek el.

A bolgár egészségügyi miniszter a fertôzés terjedésének megakadályozásáért elrendelte, hogy a dobrudzsai határátkelôhelyeken fokozott orvosi ellenôrzés során próbálják idôben felismerni a betegség tüneteit. Az intézkedésre azért került sor, mert a bolgár–román határátkelôhelyeknél áprilisban megszüntették az egészségügyi ellenôrzô állomásokat.

Ha agyhártyagyulladásos megbetegedést jeleznek a közeljövôben a Bolgár Köztársaság dobrudzsai részén, akkor a betegeknek nyilatkozniuk kell, hogy tartózkodtak-e Romániában, vagy fogadtak-e romániai vendéget.

Az egységpárt másról akar tárgyalni

(8. old.)

A Román Nemzeti Egységpárt (RNEP) bejelentette, hogy az augusztus 23-án kezdôdô rendkívüli képviselôházi ülésszakon a Nemzetközi Valutaalappal (NVA) kötött szerzôdésrôl, illetve a Román Hírszerzô Szolgálat (RHSZ) által készített jelentésrôl kíván tárgyalni.

Valentin Iliescu RNEP-képviselô hétfôn kijelentette: pártja csakis akkor vesz részt a parlamenti ülésszakon, ha e két témát felveszik az ülés napirendjére. Iliescu azzal érvelt, hogy szerinte az IMF-szerzôdés megismerése nemzeti érdek, mivel a jelenlegi hatalom „olyan gépezet, amelyet Washingtonból és az IMF-tôl vezérelnek azzal a céllal, hogy Románia gazdasági és emberi tôkéjét ellehetetlenítsék".

A SRI-jelentés az RNEP véleménye szerint „súlyos vádakat" tartalmaz a jelenlegi hatalomról, amelyeket késedelem nélkül meg kell vitatni.

A képviselô elmondta: pártja egyetért az államosított ingatlanokról szóló jogszabály megvitatásával és elfogadásával, a tervezetet viszont alkotmányellenes, „mivel a külföldiek és a hontalanok nem birtokolhatnak ingatlanokat Romániában". Az RNEP azt is ellenzi, hogy Mihály király visszakapja tulajdonait, miközben a Ceausescu család vagyonát elárverezték.

Iliescu magyarázatra vár
A Romániába hazalátogató magyar esete politikai vihart okoz

(8. old.)

Ion Iliescu, a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának elnöke nyilvános levelében kért magyarázatot Franciaország bukaresti nagykövetségétôl és az Európai Unió delegációjától az augusztus 12-én és 13-án, a francia TV5 televízió által sugárzott mûsor miatt, mert az „románellenes", és „mellôzi a történelmi valóságot."

Az elárult testvér címû alkotást még 1993-ban forgatták az Európai Unió Media programjának pénzügyi támogatásával, és a 85 perces alkotás egy Franciaországban letelepedett, Romániába hazalátogató magyar férfi vallomását tartalmazza.

A Romániában maradt testvérrel már nem találkozhat a Vargának nevezett szereplô, mert a helyi katolikus pap elmondása szerint testvérét meggyilkolták a Securitatea emberei. A pap történeteket mesél Vargának a magyarok sorában végzett tisztogatásokról, a hatóságok visszaéléseirôl. Ezek után csuklyás férfiak bántalmazzák a papot, és egy feljegyzést is találnak az egyházi ember egyik bôröndjében, amely szerint az erdélyi magyarok ideiglenes kormány megalakítását tervezik.

Ion Iliescu nyílt levelében kérdéseket fogalmaz meg: „Hogyan és kinek a megrendelésére készült a film, és jelenleg milyen érdekeket szolgál? Miért sugározták pont a koszovói események után?"

A politikus felszólította a köztelevíziót és a kereskedelmi adókat is, tûzzék mûsorra a film sugárzását, hogy a román nép véleményt alkothasson róla. A hazai újságírószervezetek állásfoglalását is kíváncsian várja Iliescu.

A legnagyobb ellenzéki párt elnöke felszólította a parlamentet, a kormányt, a politikai pártokat, különösképpen az RMDSZ-t, hogy fogalmazzák meg álláspontjukat a sugárzott alkotással kapcsolatban.

Petre Roman nem zárja ki a baloldali erôkkel a kormányszövetséget

(8. old.)

Petre Roman, a Demokrata Párt (DP) elnöke szombaton a Mediafaxnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a politikai pártoknak értékelniük kell a Nemzetközi Valutaalappal kötött hitelmegállapodást, és felhívta a politikusok figyelmét, hogy az eseményt ne használják ki kampánycélokra, mivel az az országot az 1996-os gazdasági és pénzügyi állapotokhoz vezetné vissza.

A politikus továbbá rámutatott, hogy bár a koalíciós partnerek közt az utóbbi idôben sem vált szorosabbá a kapcsolattartás, a szövetségesek ennek ellenére törekednek a kormányprogramban foglalt célkitûzések megvalósítására.

A DP elnöke úgy vélte, hogy a 2000-ben tartandó választásokon a jelenlegi ellenzéknek, a baloldali erôknek nincs esélyük arra, hogy megnyerjék a választásokat. Erre a politikus szerint csak abban az esetben kerülhet sor, ha a választópolgárok véleménye megváltozik az ország euroatlanti integrációját illetôen.

A politikus nem tartja elképzelhetetlennek a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjával (RTDP) az esetleges kormányszövetséget, de hozzáfûzte, várja, hogy az RTDP kidolgozza új politikai programját.

Magyarországi rendezvények augusztus 20-án

(8. old.)

Szent István ünnepén — mint arról már röviden írtunk —, augusztus 20-án ismét számos helyszínen ünnepelnek Magyarország-szerte, az állami ünnepségeket „A jövô a jelen virága" mottó jegyében rendezik meg.

Reggel kilenc órakor, a tisztavatás elôtt, a Kossuth téren az állami zászló felvonásával veszi kezdetét az eseménysorozat. A tisztavatás után a Kossuth téren mazsorettek és katonazenészek szórakoztatják majd a közönséget. A budai Várban, a Szent István-szobornál tizenegy órakor tartandó ünnepség szónoka Göncz Árpád köztársasági elnök lesz.

A Parlament Kupolatermében 14 órakor kezdôdik a kitüntetés-átadási ünnepség.

Az ünnepi mise a Szent István Bazilikában délután öt órakor veszi kezdetét. Egy órával késôbb innen indul a Szent Jobb-körmenet. Az állami ünnepi fogadás este fél kilenckor kezdôdik a Nemzeti Galériában.

A Városligetben reggel 10 órától várják gyermekprogramok három színpadon a kicsiket, de lesz családi vetélkedô, pékségverseny és borkóstolás is. Délután öttôl két órán át térzene lesz a Vajdahunyad váránál, majd este tízkor kezdetét veszi az ünnepi utcabál.

Demszky Gábor, Budapest fôpolgármestere „Stázi: a pártdiktatúra alapköve" címmel kiállítást nyit meg augusztus 20-án az Országos Széchényi Könyvtárban 15 órai kezdettel.

A Duna felett este hét órától százperces ejtôernyôs bemutatót rendeznek, kevéssel ezután, este kilenc órakor kezdôdik az ünnepi tûzijáték, amely során több mint ötezer darab különbözô hatást adó töltetet lônek a levegôbe.

A Magyar Igazság és Élet Pártja pénteken 15 órától a Hôsök Terén tartja nagygyûlését, a fô témaként a határon túli magyarság sorsát jelölték meg.

A vidéki események között 9 órakor kezdôdik az Államalapító Szent István király ünnepe Kalocsán, ahol ünnepi ülést tart a városi képviselôtestület, érseki szentmise lesz a fôszékesegyházban, illetve koszorúzás kezdôdik Szent István szobránál Nemeskürty István kormánybiztos részvételével.

A 30. debreceni virágkarneválra tíz ország 12 mûvészeti együttese érkezik, illetve 23 magyar együttes is részt vesz a karneváli menetben. A virágkocsik feldíszítéséhez csaknem kétmillió élô és szárított virágot használnak fel.

Martonyi János külügyminiszter részvételével egész napos ünnepi program kezdôdik délelôtt 10 órakor az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban.

A Magyar Demokrata Fórum politikusai közül Dávid Ibolya igazságügy-miniszter, pártelnök augusztus 20-án 10 órakor Kecskeméten, Balsai István frakcióvezetô ugyancsak e napon szintén 10 órakor Lébényben vesz részt a helyi ünnepi megemlékezésen.

A lenti Szent István-szobornál Szent István-napi ünnepség kezdôdik, amelyen részt vesz Szili Katalin, az Országgyûlés alelnöke.

Székesfehérváron ünnepi szentmise, körmenet és kenyérszegés lesz, amelyen Áder János, az Országgyûlés elnöke mond beszédet.

Várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepli Sarkad, ahol az ünnepi beszédet Pepó Pál környezetvédelmi miniszter tartja.

Ünnepi szentmisét pontifikál Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke az egri vár gótikus palotája elôtt, 18 órakor.

Leégett Ploiesti legnagyobb áruháza

(8. old.)

Vasárnap leégett Ploiesti legnagyobb áruháza. A kár több tízmilliárd lejt tesz ki, és infarktusban meghalt egy harmadik emeleten lakó asszony is.

Vasárnap délután eddig ismeretlen okokból tûz ütött ki a ploiesti-i Mercur áruházban, és a tûzoltók gyors beavatkozása sem járt eredménnyel.

Az áruházban mûködô üzletek bérlôi jelentôs árukészletet halmoztak fel a raktárakban, de mint utólag kiderült, senki nem kötött biztosítást.

Határon túli román diákok táboroztatása

(8. old.)

Magyarországi román nemzetiségû diákokat is meghívtak a jövô héten kezdôdô, Nagyszeben melletti falusi táborozásra, ahol az Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Jugoszláviából érkezô mintegy száz diáktársukkal együtt a román kultúra kérdéseirôl hallhatnak elôadásokat — adta hírül a Mediafax.

A külföldrôl érkezô román ajkú gyerekeket falusi házaknál szállásolják el, és alkalmuk lesz megismerkedni a Szeben és Fehér megyei román gyerekek életével.

A hét végén fejezôdött be Bukarestben a határokon túli román tanároknak a Román Kultúra Alapítvány szervezte kéthetes nyári egyeteme, amelyen több magyarországi román anyanyelvû pedagógus is részt vett.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 1999 - All rights reserved -