1999. december 18.
(XI. évfolyam, 296. szám)

Mára véglegesítik az új kormány összetételét

(1. old.)

A koalíciós pártok pénteken este és szombaton folytatják tárgyalásaikat az Isãrescu kabinet összetételérôl. Tisztázni kell elsôsorban Mircea Ciumara parasztpárti alelnök, leendô gazdasági miniszter hatáskörét, akit megbíztak a kormányprogram kidolgozásával is. Tervek szerint ezt pénteken és szombaton véglegesítik.

A Mediafaxnak adott interjújában Alexandru Athanasiu munkaügyi és népjóléti miniszter, aki jelen pillanatban még az ideiglenes miniszterelnöki tisztséget tölti be, elmondta: jelen pillanatban még javában tartanak a kormány összetételére és a kormányprogram tartalmára vonatkozó tárgyalások, amelynek véglegesítése hétfôre várható. Ami biztos: az európai integrációs ügyekért felelôs minisztériumot összevonják a külüggyel, és létrejön egy új tárca, a köztisztviselôk ügyeivel foglalkozó minisztérium. Athanasiu maga sem tudott még arra pontos választ adni, hogy mi lesz az ô, illetve tárcájának a sorsa.

Athanasiu értelmezésében a miniszterelnöki tisztség és a nemzeti bank kormányzói funkciója nem összeférhetetlen, az új kormányfô, Mugur Isãrescu tehát „mindkét lovat megülheti".

Évzáró megyei tanácsülés: pezsgõs hangulat

(1. old.)

Pénteken a hagyományos kolindálással kezdôdött és pezsgôbontással végzôdött az idei utolsó megyei tanácsülés. De közben egyperces néma felállással adóztak a tíz éve elesett temesvári, kolozsvári és más városokbeli forradalmi áldozatok emlékének. De azért még dolgozott is a tanács.

Az elôzetesen meghirdetett elsô napirendi pontokat elnapolták: a Vasile Sãlcudean tanácsosnak prefektussá való kinevezése nyomán megüresedett hely betöltésérôl, a felmerült vitás kérdések tisztázása után, majd a következô ülésen intézkednek. A jövedelmi adóból a lakosság fûtési támogatására 4 milliárd 344 millió lejt fordítanak, amely azonban nem oldja meg teljes egészében a gondokat. Jövôbeli célkitûzés korszerûsíteni a szamosújvári és bánffyhunyadi távfûtôrendszert. A tanács elfogadta a Kolozs megye védett övezeteinek közigazgatását és megfigyelés alatt tartását hivatott konzorcium létrehozását. Ennek alapszabályzatát, Molnár Géza RMDSZ-es tanácsos javaslatára, a következôkkel egészítették ki: a cél minél több szervezetet bevonni (eddig 36 tagja van, közülük 22 helyi tanács), de a hangsúly ne a civil társadalomra, hanem a szakintézetekre irányuljék, a kérdést az európai normák szellemében szélesítsék, a konzorcium képviselôje pedig legyen állandó meghívottként jelen a megye ügyvezetô testületében. A tanácsülés elfogadta Kolozs megye csatlakozását a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségébe. A szamosfalvi repülôtér korszerûsítése és nemzetközivé tétele érdekében együttmûködési megállapodást hagytak jóvá a kolozsvári helyi tanáccsal, de szorgalmazzák más városok és a szomszédos megyék bevonását is ebbe a programba. A pénteki megyei tanácsülés egyéb közigazgatási ügyekben határozott.

Ö. I. B.

A református egyház nem hajlandó további engedményeket tenni a Gheorghe ªincai Líceumnak

(1. old.)

Jóllehet már szeptember óta törvényesen is visszakerült az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába a kolozsvári Református Kollégium épülete, a Gheorghe ªincai Elméleti Líceum a többszöri felkérés ellenére sem hajlandó felszabadítani a Farkas utcai épületrészt. Tôkés Elek, az Erdélyi Református Egyházkerület oktatási osztályának vezetôje lapunk kérdésére elmondta: mivel a Gheorghe ªincai Líceum igazgatósága a legkisebb jelét sem mutatja annak, hogy tiszteletben tartaná a református egyház felkérését, az egyházkerület több engedményt nem hajlandó tenni irányukba. Mint ismeretes, az egyház az iskola vezetôségének felajánlotta, hogy tíz évig az épületben maradhassanak, amíg új épületre tesznek szert. Az egyház azt a nagylelkû javaslatot tette: hajlandó volna a líceum részére bizonyos területet koncesszionálni a jelenlegi iskolaudvarból, hogy a Gheorghe ªincai Líceum ide iskolát építsen.

Tôkés Elek hangsúlyozta: míg az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban 15 tanterem jut 37 osztálynak, addig a ªincai-líceumban két hatalmas épület jut 27 osztálynak. Az iskola tehát félig üres. A kollégium tulajdonképpen állami iskola, és mint ilyen, az államnak kötelessége helyet biztosítani számára. Az oktatási osztály vezetôje azt is elmondta: hétfôn felszólítja az iskola vezetôségét, hogy január 1-jei hatállyal kössék meg az egyházzal a lakbérleti szerzôdést. Amennyiben erre nem kerül sor, feljelentést tesz az oktatási minisztériumnál. Ha így sem sikerül eredményt elérniük, pert indítanak a tanügyminisztérium ellen. Tôkés Elek szerint a kollégium ügye nemcsak az egyházat és az iskolát érinti, hanem az egész ország veszít abból, ha nem tartják tiszteletben a tulajdonjog sérthetetlenségét.

Papp Annamária

200 milliárd lej nyereségre tett szert idén az Állami Vagyonalap Kolozs megyei kirendeltsége

(1. old.)

Idén 200 milliárd lejes nyereségre tett szert a vállalatok privatizációja során az Állami Vagyonalap (FPS) Kolozs megyei kirendeltsége. Sorin Naº, az ÁVA Kolozs megyei igazgatója elmondta: 1997 januárja és 1998 augusztusa között 37 kereskedelmi társaságot magánosítottak, az ebbôl származó nyereség 100 milliárd lejre tehetô. Naº tájékoztatása szerint a FPS decentralizációja nyomán 78-ra emelkedett a magánosított vállalatok száma, a nyereség pedig mintegy 25 milliárd lej.

Az idén privatizált vállalatok között található az Iris, a Napofarm, a textil- és bôripari, illetve zöldség- és gyümölcskereskedelmi vállalatok. Ezeket a vállalatokat többnyire nyílt árveréssel, illetve az értéktôzsdén privatizálták. Mivel a részvénycsomagok értékét nem fizették ki, négy privatizációs szerzôdést, közöttük a Mucart, Urbana és Panegrano szerzôdését érvénytelenítették. A megyében tíz vállalat felszámolása várható. Többek között a Cerealcom, Avicola, Atex, Ardealul és Legume Fructe vállalatoké. A FPS Kolozs megyei kirendeltsége a jövôben a még meglévô 37 kereskedelmi társaságát is privatizálni szeretné.

Tíz éve történt
1989. december 18.
Szükségállapot

(1. old.)

Petre Moþ, Temesvár polgármestere bejelentette: bevezetik a szükségállapotot. A városban betiltották a két személynél nagyobb csoportokat, a járókelôket lépten-nyomon igazoltatták, a „gyanúsabbakat" bekísérték. A tiltások ellenére körülbelül 30 fiatal gyülekezett a katedrális elôtt, itt lengették elôször a címertelenített, lyukas trikolórt. Égô gyertyákkal a kezükben énekelték Románia jelenlegi himnuszát. Az eseményre „reagáló" rendfenntartó erôk kíméletlenül belelôttek a tömegbe, néhány tüntetônek sikerült elmenekülni, többségük azonban sebesülten vagy holtan rogyott össze. (A hivatalos adatok szerint december 18-án a temesvári megyei kórházban 58 holttest és 240 sebesült feküdt.) Románia aznap lezárta határait Jugoszláviával, Magyarországgal, Oroszországgal és Bulgáriával.

Nyitott kérdések
Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
professzorával

(1. old.)

„Meghonosodott egy patetikus hangnem, amivel a saját és közös emlékeinket ma ápolni illik. Nem tartozom azok közé, akik szívesen dédelgetik önmagukat múltbeli cselekedeteik tükrében."
(a 3. oldalon)

Az RTDP javaslatára
Nincs pénz az Antonescu-szoborra

(1., 8. old.)

A polgármesteri hivatal gazdasági osztálya által a csütörtöki tanácsülésen elôterjesztett, az 1999-es költségvetési tételek átcsoportosítására vonatkozó határozattervezet megvitatásakor a polgármester heves tiltakozása ellenére a városatyák megvonták Ferdinánd király, Ion I. C. Brãtianu, Antonescu marsall, illetve Iuliu Maniu köztéri szobrának a felállításához szükséges pénzösszegeket.

A napirendi pont megvitatásakor Ionel Chicinaº parasztpárti és Boros János RMDSZ-tanácsos javasolta: annak érdekében, hogy elég pénz jusson az utcajavításra, az Alexandru Ioan Cuza, illetve a Traianus oszlopának felállításához szükséges alapokat megvonják. A két tanácsos emlékeztetett: a két mûalkotás felállításához a tanács nem adta beleegyezését. A javaslatot elvetették.

Meglepô módon ªtefan Dimitriu, az RTDP-s frakció vezetôje azt javasolta: a fent említett négy köztéri szobortól vegyék el a pénzt. A név szerinti szavazás során egyszerû többséggel a városatyák megszavazták a javaslatot. A Nemzeti Liberális Párt tanácsosai tartózkodtak, az RTDP-s, illetve a parasztpárt városatyáinak szavazata megoszlott. Az RMDSZ támogatta a kezdeményezést.

Boros János RMDSZ-tanácsos szerint a kezdeményezés „jó politikai húzás" volt az RTDP részérôl. — Úgy tudom, hogy Kolozsvár izraeli testvérvárosa, Bersava önkormányzata tiltakozott Gheorghe Funar azon terve ellen, hogy Antonescu marsallnak köztéri szobrot állítsanak. Ugyanakkor a kölni polgármester nem fogadta a városháza vezetôségébôl és a tanácsosokból álló küldöttség novemberi látogatását. Az RTDP piros pontot szerzett, kozmetikázta megítélését — mondta Boros.

ªtefan Dimitriu, az RTDP-s frakció vezetôje lapunknak elmondta: gazdasági okok miatt kezdeményezte a négy köztéri szobor finanszírozásának megvonását. — Nem tudom megerôsíteni azokat a híreket, amelyek szerint Petru Maior, pártom kiemelkedô egyénisége találkozott volna az izraeli nagykövettel, és amiatt kaptunk volna pártutasítást a tanácsi akcióra. Kétségtelen, hogy diplomáciai szempontból kezdeményezésünk a város javára válik — tette hozzá ªtefan Dimitriu.

Karácsony táji évfordulónk
Meghívjuk a Szabadság nyereménysorsolására

(1. old.)

A Szabadság decemberi elôfizetôi nyereménysorsolására 21-én, kedden du. fél 6 órakor kerül sor támogatónk, az Apáczai Csere János Líceum (Király — Brãtianu — u. 26.) második emeleti dísztermében.

22 értékes nyeremény kerül gazdára a Second Hand Zone üzletei, a Foto Petrucz, VSA, Chilly-Willy, Transvital Cosmetics és Cosmetic Plant, Tapet-Center, Hélène, Mucart, Superpast és Écriture cégek jóvoltából.

Ugyancsak az Apáczai-líceumban és a fenti idôpontban sorsoljuk ki a Szabadság és a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin novemberi rejtvénypályázatának nyerteseit is.

A rendezvényen szó lesz még lapunk közelgô 10., illetve nyereményes játékunk 4. születésnapjáról, valamint a 2000. év tiszteletére megjelent évkönyvünkrôl is.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

A sorshúzáshoz sok önkéntesre, a tombolához részvevôkre, meglepetéseinkhez pedig meglepôdni vágyókra lesz szükségünk. Találkozunk kedden délután!

FORRÓ ÁGNES grafikai tárlata nyílik meg december 19-én, vasárnap déli 12 órakor a Kossuth/December 21. utca 1. szám alatti Reményik Sándor Pincegalériában.

A BARABÁS MIKLÓS CÉH országos tárlata naponta 10–16 óra között tekinthetô meg a Ponorului utca 1. szám alatti Bethlen Kata Diakóniai Központban. Megközelíthetô a 32-es és az áthúzott 32-es autóbuszokkal (a román színháztól a harmadik megálló).

A KISMAMAKLUB december 20-án, hétfôn du. 6 órától tartja összejövetelét a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Makkai Ildikó a szülésrôl, valamint a szülés utáni regenerációs tornáról tart videovetítéssel illusztrált elôadást. A Kismamaklubot az RMDSZ belmonostori körzete szervezi, s a program támogatója a Fundy cég kolozsvári képviselete.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST ÉS KÖRZETI ELNÖKVÁLASZTÁST tart december 19-én 13 órától az RMDSZ egeresgyártelepi szervezete, valamint az Egeres községhez tartozó RMDSZ-szervezetek elnöksége a református imaházban. A Kolozs megyei szervezet részérôl Bitay Levente ügyvezetô elnök és Pálffy M. Zoltán megyei tanácsos lesz jelen a közgyûlésen.

BALOGH EDGÁR: SZÁMADÁSOM címû, 1956. és 1993. közötti eseményeket feldolgozó emlékiratát mutatják be december 20-án, hétfôn du. 5 órától a Korunk Ariadné Klubjában. A Komp-Press Kiadónál megjelent kötetet Kántor Lajos ismerteti. Ugyanakkor Horváth Andor bemutatja a Korunk Nyolcvanas évek súlypontú lapszámát, amely többek között Diktátorok bukása címmel összegezi a nyolcvankilences kelet- és közép-európai rendszerváltás következményeit. A bemutatót beszélgetés követi.

A GONDVISELÉS ALAPÍTVÁNY a fogyatékos gyermekek nevében, Isten iránti hálával köszöni a teológia tanárainak a gazdag, holland segélybôl származó élelmiszer-csomagokat.

Hét plakát a gyertyafényben

(2. old.)

Tízéves évfordulót, 1989. december 16-ot emlékül idézve csütörtökön este az Erzsébet úti Nielsen-klubban Cãlin Demian plakátjaiból nyílt kiállítás. Dorel Gãinã eredeti módon nyitotta meg a Ne felejtsd címû eseményt: miután a mûvek történetét vázolta, az elsötétedô klubteremben egy szál égô gyertyát helyezett el az elsôként készült, még az ôszinte lelkesedés hevében fogant, keresztet ábrázoló plakát elé.

A mûvész az elsô bányászjárásig tartózkodott Romániában, azután kivándorolt az Egyesült Államokba. Az 1989-es események kezdeti örömét lassanként a kiábrándulás váltotta fel, s ez hûen tükrözôdik alkotásaiban. A kereszt melletti, Gesztuspszichológia nevet viselô mû tükrözi leginkább az állapotváltozást: a lyukas nemzeti lobogón elhelyezkedô négy kéz közül az elsô ökölbe szorul, alatta a gyôzelem klasszikus V-betûjét mutatja a következô, figyelmeztetôn emeli a mutatóujját a harmadik, s végül fityiszt mutat az utolsó — ez a motívum több más alkotáson is elôfordul. Külön említésre méltó az is, hogy a mûvész „felfedezte" a Revolúció szó R betûjében a sarlót és a kalapácsot.

A plakátok abban a korban készültek, amikor még számítástechnikát nem használtak Romániában, s ez külön értéket ad a részletremenôen pontosan kidolgozott képeknek.

Póka János András

Megalakult a Házsongárd Alapítvány

(2. old.)

Miután az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsa elfogadta a Házsongárd Alapítvány alapszabályait, kuratóriumának összetételét, december 7-i hatállyal engedélyezte ennek mûködését. A tizenegy tagú kuratórium megtartotta alakuló ülését az egyházkerület részérôl kiküldött elnök, dr. Sipos Gábor vezetésével. Ügyvezetô elnökül dr. Gaal Györgyöt, titkárul Kovács Sándor unitárius teológiai tanárt választották. A kuratórium jóváhagyta az alapítványi munkát végzô tisztikar összetételét. Igazgatója Gergelyné Tôkés Erzsébet lett. Az alapítvány felekezetközi jelleggel fog mûködni a Házsongárdi temetô megóvása érdekében.

A Házsongárd Alapítvány munkába indulását Hámori József a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának nevében levéllel köszöntötte.

(g)

Kullipendium a Music Pubban

(2. old.)

Farkas Wellman Endre Kullipendium (toalettpapír) címû verseskötetének bemutatójára került sor csütörtökön este a Music Pub zsebtermében. Az est házigazdája, Orbán János Dénes köszöntôjét követôen Józsa T. István méltatta a könyvet: párhuzamot vont a szerzô eddig megjelent kötetei és a legújabb között, amely szerinte a költô legjobb alkotása.

A Szôcs Géza szerkesztésében, az Elôretolt Helyôrség támogatásával megjelent kötet szerzôje felolvasott verseibôl. A felolvasást heves vita követte.

Péntek Attila

Lakónegyedi optikai üzleteket terveznek
Egyre biztosabbak az OPTIPAR lépései

(2. old.)

A fiatal Toroczkai és Boldizsár családok által mûködtetett Optipar optikai kisvállalkozás a kezdeti óvatos lépések után 1999 végén egyre biztosabban halad az érvényesülés útján.

— Kétségtelen, hogy az elmúlt évekhez képest megizmosodott vállalkozásunk — mondta Boldizsár Csaba üzletvezetô. — Erre utal az is, hogy már három optikai üzletünk is üzemel Kolozsváron: a Forduló utca 6., a Jókai utca 6–8., valamint a Fântânele utca 7. szám alatt. Tervbe vettük lakónegyedi optikai üzletek megnyitását is, hisz a tapasztalat azt mutatja, hogy sok nyugdíjas azért halogatja szemüveggondjai megoldását, mert nehéz számukra a buszozás, villamosozás.

— Mivel magyarázzátok népszerûségeteket?

— Gondolom, hogy objektív és szubjektív okok egyaránt hozzájárulhattak ehhez. Nagy sikernek örvendenek az átlagosnál 40 százalékkal vékonyabb üveg és mûanyag lencséink, amelyeket 3–4 nap alatt tudunk elkészíteni. Új vonalú fém és mûanyag kereteink is nagyon keresettek. Az árak is elérhetôek. Ami szerintem lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleink jól érezzék magukat nálunk: eladóink magyarul is tudnak.

Szabó Csaba

A megvámolt idô
Vasile Pop festészeti tárlata

(2. old.)

Legutóbbi, 1996-os kiállítása óta Vasile Pop ugyancsak megfeszített iramban dolgozhatott, hiszen négy év termésével megtöltötte a Bánffy-palota valamennyi földszinti termét. A csütörtök délután megnyílt tárlaton bemutatott száztíz munka a mûvész sajátos világlátásának, rendkívül komplex egyéniségének a tükre. A tárlatlátogató a szó legszorosabb értelmében a bôség zavarával küzd. És nem csak a mennyiségi felhozatal miatt: a kompozíciók egyenként is fölöttébb zsúfoltak, problémafelvetôk, meditációra késztetôk. Eme szimbólumoktól terhes, gazdag színskálán mozgó festôi jelbeszéd évszázadok eszköztárából merítve, hol érzékien, hol pedig poétikusan, de minden esetben erôteljes expresszivitással szól a máról, a mának. A tér és idôbeli síkok vegyítésével a mûvész olyan sajátos légkört teremt, amely különösképpen megfelel annak a rendkívül összetett, gyakorta irányt és arányt tévesztett világnak, amelyben élnünk adatott.

Vasile Pop gondolkodó, aki képekben rögzíti gondolatait. Olyan filozofikus beállítottságú mûvész, akinél a képi beszéd, úgy tûnik, mindennapi szükséglet. A festô körül zajlik a világ, benne él a történések kavalkádjában, amelyrôl képi nyelven mond véleményt. Részleteket ragad ki, életszeleteket, és fûzi ôket egybe, építi föl részeibôl az egészet, alkotja meg kompozícióit, melyeknek középpontjában az ember áll, a maga rút-szép vagy szép-rút természetességében. Az alakok rendkívül szuggesztív mimikája a mozdulatok esetlegességével, olykor szándékolt merevségével párosul.

A kiállítást dr. Livia Drãgoi, a Mûvészeti Múzeum igazgatója rendezte és nyitotta meg. A mûvész munkáit Mircea Vaida mutatta be és értékelte.

Az új évbe is átnyúló tárlat, hétfô és kedd kivételével, naponta 10–17 óra között tekinthetô meg a fôtéri Mûvészeti Múzeum jobb és bal oldali, földszinti termeiben. Az emeleten, az állandó kiállítás mellett, Vetró Artúr szobrászati és grafikai tárlata látható.

Németh Júlia

Beethoven-hangverseny

(2. old.)

A zeneakadémia diákzenekara Ioan Adrian Morar vezényletével Beethoven-estet tartott az Egyetemiek Házában. A mûsor elsõ száma az Egmont-nyitány (Op. 84), Beethoven egyik legheroikusabb mûve, amely Egmont grófnak, a szabadságért küzdõ németalföldiek bátor lelkû vezetõjének állít emléket, aki jelképesen az egyetemes emberi szabadságeszmény hõsévé magasodik. Az V. Esz-dúr zongoraverseny a leghatalmasabb versenymû Beethoven munkásságában, amelyben az Eroica szimfóniában megalkotott magasabbrendû beethoveni emberideál tér vissza. A versenymû szólistája Székely Attila a marosvásárhelyi zenelíceumban érettségizett Szõnyi Zoltán tanítványaként, már diákként több országos verseny díjazottja. Egyéves magyarországi tanulmányútja után felvételizett a kolozsvári zeneakadémiára, melynek az idén V. éves hallgatója Bera Adriana osztályában. A fiatal zongoramûvész kiváló zenei adottságokkal rendelkezik, és tanárnõje szerint „mindent szívesen játszik, ami muzsika". Stílusos elõadását briliáns aprótechnika, csillogó-pergõ trillák, hatalmas erejû, férfias akkordok jellemezték a harcias, elszántan küzdelmes jellegû, szenvedélyes I. tételben, ízléses líraiság a Missa Solemnisre emlékeztetõ II. tételben, valamint viharos lendület, jó tempó- és ritmusérzék, ritmikai feszesség a diadalmas életörömtõl duzzadó III. tételben. És hogy a klasszikus varázst ne törje meg, ráadásként Haydn Esz-dúr szonátájának egy tételét játszotta.

A IV. szimfóniát Beethoven Oppersdorf grófnak, a mester egyik lelkes rajongójának ajánlotta. A szimfónia egyfajta tiszteletadás Haydn géniuszának, jellege ezért inkább emlékezõ, mint forradalmi, részleteiben azonban érzelemdús hangvétele mögött feszültséget rejt. Ioan Adrian Morar, a Román Opera fiatal karmestere „kézben tartotta" a többségében I–II. évesekbõl álló, még kevesebb tapasztalattal rendelkezõ diákzenekart. Mûvészi megoldásaiban elõnyére vált, hogy partitúra nélkül vezényelt, így gondosan irányíthatta a zenekar minden részlegét.

Beethoven 1770. december 16-án született, tehát a hangverseny születésnapi tisztelgésnek tekinthetõ a zenetörténet legnagyobb zeneóriása elõtt, aki azt vallotta, hogy: A zene az egyetlen anyagtalan bejárat egy olyan világba, amely magasabb a tudásnál, s amely körülveszi az embert anélkül, hogy azt megragadhatná... Amit a szellem az érzékek útján kap meg belõle, az a megtestesített szellemi kinyilatkozás.

Kulcsár Gabriella

VÉLEMÉNY

Tíz éve történt
Nyitott kérdések
Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem professzorával

(3. old.)

— Hogyan emlékezik vissza tíz esztendõ elteltével 1989 decemberére?

— Meghonosodott egy patetikus hangnem, amivel a saját és közös emlékeinket ma ápolni illik. Nem tartozom azok közé, akik szívesen dédelgetik önmagukat múltbeli cselekedeteik tükrében. Visszaemlékszem azonban tényekre, gondolatokra. Például arra, hogy december 17-én az egyetem folyosóján egyik azóta elhunyt román kollégámmal, Marian Papahagival kommentáltam a temesvári eseményeket. Meg arra, hogy másnap, 18-án, a kislányommal mentünk télikabátot venni, történetesen a Monostori negyedben, és a szekusok végig követték azt a trolibuszt, amelyen utaztunk. Négyen követtek egy fehér Daciában. Amikor a troliról leszálltunk, az üzletbe is utánunk jöttek. A lányom nemrég mesélte, hogy a trolibusz hátsó ablakán kinézve nyelvét öltögette a bennünket követõkre. Vannak tehát momentumok, amelyek megmaradtak az emlékezetemben. Például az is, hogy a Hívó Szó szerkesztésére összegyûlt erdélyi magyar értelmiségiek körében milyen felemelõ és forró hangulat volt, amikor a manifesztum szövegét megfogalmaztuk.

— Önt 1989-ben azért vitték be a Szekuritátéra, mert kapcsolatban állt Doina Corneával s olyan disszidensekkel, akikkel ez nem volt tanácsos akkoriban. Megmaradtak-e ezek a kapcsolatok az elmúlt években? És az a remény, amely 1989 decemberében mindenkit fûtött, hogyan alakult a késõbbiekben?

— Biztos vagyok abban, hogy ha Doina Corneával vagy más egykori román ellenzékiekkel találkozunk, örülünk egymásnak, és ott tudjuk felvenni a beszélgetés fonalát, ahol abbahagytuk. De mivel nem veszek részt megemlékezéseken vagy olyan konferenciákon, ahova ilyen minõségemben hívnának vendégként, ezek a kapcsolatok formálisan megszakadtak.

— Mit tart az elmúlt tíz év legnagyobb megvalósításának?

— A fordulat után az is nagy dolog volt, hogy szabadon mehettem a templomba. Hiszen többek között azért is szorongattak a Szekuritátén, mert 1983-tól rendszeresen templomba jártam. A külföldi utazás nekem is meghatározó élmény volt 1990-ben. S ha csak ezt a kettõt vesszük figyelembe, 1989 decembere akkor is nagy fordulatnak számít. A romániai magyar társadalom szempontjából úgy értékelem ezt a periódust, mint az új polgárosodás és a pluralizálódó mentalitás korszakát. Jó, hogy nem vagyunk már arctalan tömeg, akit központosított távirányítással hagynak csak beszélni, hanem mindenki elmondhatja a maga véleményét. Vállalva, persze, olykor azt az ódiumot is, hogy az ellenségei különbözõ minõsítgetéseket sütnek rá. Mert kultúráltan még nem tanultunk meg vitatkozni.

— Mit tekint az eltelt idõszak legnagyobb kudarcának?

— Nekem nem voltak akkora reményeim, mint sokaknak, akikkel akkoriban együtt voltunk. Például kezdettõl fogva nem hittem, hogy elsõ nekifutásra újraindulhat az önálló magyar egyetem. Mert elsõ pillanattól számoltam azzal a többségi ellenállással, amely azután be is bizonyosodott. Akkor is a mindennapi, látszólag apró cselekedetek fontosságát hangsúlyoztam. Ma is azt szeretném, ha mindenki tudása szerint, a lehetõ legjobban, csak „a saját kertecskéjét" mûvelné. Ezzel lehetnénk hasznára a tágabb közösségnek is.

Még személyesebbre fordítva a szót: a legnagyobb sikernek azt tartom, hogy minden nehézség ellenére 1993 óta mûködik a Collegium Transsylvanicum a maga — elitképzõ — társadalomtudományi szakkollégiumaival, a legnagyobb kudarcnak pedig, hogy még mindig nincs székházunk, holott Ottlik Géza könyvtári hagyatéka is a tulajdonunkban van.

— Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, hogy mi történt 1989 decemberében, hogyan fogalmazna?

— Azt hiszem, a romániai diktatúra 1989 decemberében elérte súlyosságának azt a fokát, amikor a hatalom által felállított valóságkép és a tulajdonképpeni valóság között a legtágabbra nyílt az olló. Amikor már úgy felhalmozódott a hazugság, hogy az végképp aláásta a rendszer alapjait. Ezen a hazugságon gázolt át Tõkés László a maga igazával, és ez megtörte a jeget. Másik feltételezésem az, hogy az akkori hatalom, a kormány és a párt soraiban Ceauºescunak már megvolt az ellenzéke. Ennek az ellenzéknek kapóra jött a temesvári lelkipásztor helytállása, amely az általános elégedetlenséget elszabadította.

— Tehát 1989 decemberében a spontán népi felkelésre rátelepedett a meglévõ pártellenzék hatalomkisajátítása?

— Nagyon sok jel mutat erre. Nem vagyok történész, csak a saját véleményemet mondhatom el. Már a Nemzeti Megmentési Front elsõ napjaiban érzékelni lehetett, hogy sokkal befolyásosabb erõk állnak mögötte, illetve, hogy a frontot maguk ezek az erõk hozzák létre saját hatalmuk átmentése érdekében.

— Ceauºescuék kivégzése ön szerint ennek a puccsnak a része volt?

— Igen. Hiszen ha Ceauºescuékat kihallgatják, és valóban bírósági eljárással ítélkeznek fölöttük, akkor nem egyedül õk lettek volna a forradalom áldozatai. Hanem talán még sokan azok közül is, akik a Ceauºescuék kivégzésében közremûködtek. De ezek még mindig csak feltételezések.

Tibori Szabó Zoltán

A Kolozsvár–Damaszkusz expressz
Emlékeim Mészöly Miklós kutyájáról

(3. old.)

„— Emlékszel a kutyámra? Ritka szép példány volt. De most már az sincs, elajándékoztam — s elhajította a kavicsot. — Megcsömörlöttem tôle. Már meg se tudott lenni parázs meg tûz nélkül, úgy megtanítottam." (Mészöly Miklós: Saulus)

A templom elôtt az utca terpeszbe feszíti lábát, így az autók hangyamenete megzavarodik itt; tanácstalanul kapkodják le és vissza lábukat a pedálról a sofôrök. A távoli járdáról figyelô gyalogos számára ezeknek a fékezô-gyorsító autóknak a látványa gyerekkori csínyt idéz: vonszolják magukat libasorban a hangyák, majd hirtelen megtorpannak, egymásra torlódnak az elôtt a hajszalagnyi csík elôtt, amelyen az összetartozást biztosító feronomokat a pajkos gyerekkéz ujjbegye áthúzta-eltörölte.

Ilyen helyen szinte képtelenség átszaladni a túlsó oldalra. Egy kutya mégis elszánja magát a mutatványra; farkát mélyen behúzva, orrával szinte radírozva a földet, az éhségtôl sárgára fakult szemmel, hunyorogva készül nekivágni. Minden mozdulata jelzi: rettenetesen fél az átkeléstôl; talán napok óta tervezi ezt az utat, talán napok óta biztatja, gyôzködi magát, talán a sikeres átkelés reménye az, ami még élteti a szédelgô csontváz-állatot. Valami csoda folytán másodpercnyi szünet áll be az úttesten: a kutya kihasználja ezt, s nekiindul. Alig tesz néhány lépést, máris feltûnik egy autószörnyeteg. Olyan dühösen közeledik az úton, hogy a kutyának csak az utolsó pillanatban sikerül elugrania elôle. Az ugrás sikerül, de az átkelés ügye ezzel egyáltalán nem oldódott meg: a félméternyi széles, útközépi kettôs záróvonal foglya lett most a kutya.

A látvány van már annyira „érdekes", hogy néhány járókelô felfigyel az esetre. — Valakinek utána kellene menni... — okoskodnak.

Az autók csak jönnek mindkét irányból, fékeznek, gyorsítanak — egy másodpercre sem szakad meg a fesztivál. A kutya végtelen bölcsességgel nézi az autósort. Leheveredik a záróvonalra, és töprengeni kezd: félig már sikerült az átkelés az úton — biztatja magát. — Este, legfeljebb éjszaka csökken majd annyira a forgalom, hogy az út másik felét is meg lehessen tenni.

A kutya tervei valószínûleg be is válnának, ha egy részeg fiatalember nem vágott volna ugyanúgy neki az átkelésnek, mint néhány perccel ezelôtt kutyánk: nagy fékcsikorgások közepette arra ébredt négylábú sorstársunk, hogy nincs már egyedül a viszonylagos menedéket nyújtó útközépi záróvonalon. A részeg fiatalember agyában fel-felvillan a veszélyt jelzô lámpa, de az alkohol szorongásoldó hatása hullámokban veti rá magát: kitárja két kezét, s mintha egyensúlyozna a kettôs fehér záróvonalon, elindul az autók között. Olyan így, mintha egy ixfájlokra szakosodott operatôr számára pózolna. A kutya orrcimpái ütemesen tágulnak a látványra: a széttárt karokkal, óvatosan lépkedô férfi közeledik felé, jön, jön, már csak egy lépés, és ki kell térni elôle, de hát hova? Hova? Vesse magát az autók közé? Merre ugorjon: jobb és bal oldalt ugyanaz a sors várja — tehát mindegy. (Csak a golgotai mellékszereplôk esetében szokták az emberek figyelembe venni a jobb-balt — ott ugyanis nem volt mindegy; persze, ennek szubjektív voltát a kutya nem foghatta fel.)

A fiatalember arcán ôszinte meglepetés tükrözôdött; arcát már jól bejárták a szarkalábak, de azért nem annyira, hogy az alkohol puha köntösébe burkolózva megtéveszthesse a kutyát. Ez nem golgotai szubjektivitás volt, hanem reális látvány, és ebben a kutyát nem lehetett megtéveszteni: a férfi valóban fiatal volt. Ami az embereket e téren megtéveszthette, az a homlokán viselt elmosódott, az emberi tekintetek elôl pironkodva búvó jel volt. Az a jel, amit azoknak a homlokára szokott taposni az Élet, akik képesek valakit átvezetni valahonnan valahová.

A kutya rögtön engedett a hívásnak: egészen összehúzta magát, hogy a vonalon egyensúlyozó széttárt karú fiatalember átléphesse, majd megindult utána. — Gyere csak, gyere utánam — bátorította a vezetô a kutyát. — Megtanítalak én az átkelésre, megtanítalak... Végigjárjuk az utat, még azért is végig... Csak nehogy oldalt lépjünk... Csak egyenesen elôre a vonalon, konokul, széttárt karokkal — egyensúlyozva. Egyensúlyozva: így bizosabb. Elôre a vonalon — egyszer mindennek vége van; az útközépi záróvonal sem lehet kivétel ez alól.

Néhány száz méter után a kutya szédülni kezdett az éhségtôl, a fiatalembert pedig az alkohol újabb hulláma készült elönteni. Olyanok voltak így a meghökkent autósok között, mintha sínen járnak — egy eltévedt expresszvonat.

Minél jobban gyorsítottak, annál nyilvánvalóbb volt, hogy csak idô kérdése, meddig bírják az utat. Legfeljebb csak azt találgathatták a távoli járda járókelôi, hogy kettejük közül melyikük bukik el elôször — és persze azt, hogy jobb vagy bal irányba teszik meg a végzetes lépést, meg hogy milyen márkájú autó sofôre gázolja el ôket. A férfi valamelyest tisztában is volt ezzel, legalábbis sápadtra váltó arca ezt jelezte; a kutya kevésbé. Õ csak szedte a lábát — katt, katt, katt — a vakító fehér záróvonalon, az úton, amely egyszer majd eltér valamerre és — ezt még a kimerültségtôl tántorogva is hitte — átvezet a túlsó oldalra.

***

A kutyát soha többé nem látta sem Kolozsvár, sem Damaszkusz. „Valahová északra vitték, remélem, ott elfelejti. Azt hittem, tudok errôl beszélni veled..." — írja Mészöly Miklós a Saulusban.

Mostanában én is ezzel a keserû gondolattal nézem naponta a Kolozsvár–Damaszkusz expresz ablakait. Hiába az önmarcangolás: még jó néhány napra van szükségem, hogy beismerjem: tévedtem, amikor „azt hittem, tudok errôl beszélni veled..."

Szabó Csaba

Rügyezô remények

(3. old.)

Jóllehet Mugur Isãrescu kinevezése a miniszterelnöki tisztségre most már bizonyosság, s a minimális kormánymódosításra tett ígéretek ellenére kezdôdhet a hajcihô a még megkaparintható tárcákért meg egyéb kormánytisztségekért, a koalíciós válságnak — úgy tûnik — csak látszólag van vége. Ahogy mondják: a különbözô viszketegségeket tüneti kezeléssel sikerült ideiglenesen csitítani, a koalíciót senyvesztô rákfenére azonban a modern orvos-, illetve politikatudomány még nem talált gyógyírt.

Isãrescu kinevezésének az ötlete valóban a legjobb kompromisszumos megoldásnak tûnt: a nemzeti bank kormányzóját kiváló pénzügyi szakembernek tartják mind bel-, mind külföldön, személye feltétlenül garancia azon nemzetközi pénzintézetek számára, amelyek segítsége nélkül a gazdaságilag padlón heverô Románia teljesen elvérezne. Márpedig politikusaink elôtt valóban ez a szempont kell hogy bírjon jelen pillanatban prioritással. Másfelôl: Isãrescu volt az egyetlen jelölt, akinek személyében valamiféle halvány konszenzust ki lehetett kényszeríteni a koalícióból. A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt két szárnya, a Remus Opriº–Ion Diaconescu–Nicolae Ionescu Galbeni vonalhoz tartozó konzervatívok, illetve a Sorin Lepºa–Radu Vasile köré tömörülô, ún. brassói csoport között oly áthidalhatatlanok az ellentétek, hogy a parasztpárt inkább lemondott arról, hogy saját soraiból adjon kormányfôt, semhogy valamelyik klikk jelöltje „kaparintsa" meg ezt a tisztséget. De ha mégis akadt volna olyan „ártalmatlan báb", aki fölött a parasztpárt kiegyezett volna, azt a liberálisok, vagy a demokraták vétózzák meg. Isãrescu jelölésébe azonban mind az NLP, mind a DP fantáziát látott. A liberálisok szerint ugyanis a sötét ördög is megbízhatóbb bármelyik parasztpártinál, az RNB kormányzója és a Demokrata Párt viszonya, a közöttük levô szimpátia pedig közismert. A remények szerint még a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának áldását is meg lehetett volna szerezni, hiszen Isãrescu még az RTDP-kormányzás éveiben került a nemzeti bank igazgatótanácsába, ahol aztán irigylésre méltóan hosszú karriert futott be, függetlenül attól, hogy épp ki volt kormányon. Arról nem is beszélve, hogy az RTDP követelte a leghangosabban a technokrata kormányt.

De annak ellenére, hogy pártszínektôl függetlenül mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezzel a Caragiale-kormánnyal továbbmenni — különösen Európa felé! — nem lehet, s hogy a demokratikus erôk hitelvesztését, a közvéleménykutatások ijesztô mutatóit csak nagyon komoly váltással lehet esetleg helyrebillenteni a rohamosan közeledô parlamenti és elnökválasztások elôtt, nem alaptalanok azok az aggodalmak, miszerint a technokrata kormányfô alternatívája nem fogja beváltani a hozzá fûzött reményeket, egységesebbé, koherensebbé tenni az ideológiailag megosztott koalíciót. Sôt! Ahogy azt egyesek nagyon „plasztikusan" megfogalmazták: lehet, hogy a technokrata miniszterelnök talál ugyan megoldásokat a — képletesen szólva — csorgó vízcsap csöpögésének valamilyen formában való elállítására, de továbbra is kérdéses, hogy ez a koalíció, ez a csapat tud-e szerkeszteni együtt olyan „fürdôszoba-tervet", ahol nem szivárog a víz a csövekbôl, s minden mûködik. Vajon folytatódik-e a képtelen, önsorsrontó harc a koalícióban, vagy a jelenlegi felállás garancia-e arra, hogy végre körvonalazódjon egy mûködôképes ország tervezete, ami nélkül minden változás csak tüneti kezelés?

Talán ezért is rémüldözik Ion Iliescu is, aki valahogy úgy nyilatkozott: az RTDP nem támogatja Mugur Isãrescut, hiszen a kormányzó csupán szimbolikus alak lesz a kormányban, ha megválasztják. A valóban gazdasági-pénzügyi szakértôt igénylô döntéseken túl a „politikai sugallat" a négy miniszterelnök-helyettes közül a legagresszívebbtôl, a DP-elnök Petre Romantól származik majd, a súlypont tehát az akaratérvényesítô erejérôl közismert DP felé tolódhat.

Aggodalmainkra az elkövetkezô hónapok hamarosan meghozzák a választ: vagy kihasználják odafönt ezt az újabb esélyt arra, hogy végre kitavaszodjék a román politikában, vagy az idén is elmarad a „rügyfakadás".

Székely Kriszta

KÖRKÉP

Körösfô
Elkészült az általános területrendezési terv
Nem mennek falugyûlésre az emberek

(5. old.)

Rendkívüli tanácsülés keretében az 1999-es termés, valamint az állampolgárok által benyújtott kérelmet tárgyalták meg csütörtökön Körösfôn.

Antal János polgármester a március óta megvalósított tervekrôl és programokról számolt be.

— Szerény kötségvetésünk ellenére is meg vagyok elégedve a megvalósításokkal. A község legtöbb útját megjavítottuk és folyamatosan javítjuk. Újjáépült a nádasi kultúrház, a nyárszóit pedig felújítottuk. A polgármesteri hivatal és a könyvtár épületét tataroztuk, és nekifogtunk a melléképületek (garázs, iroda, archívum stb.) építéséhez. Nádas kivételével a közvilágítás helyzete jó, besegítettünk a körösfôi templomhoz vezetô lépcsô elkészítésébe is. Folyamatosan támogatjuk a futballcsapatunkat mind erkölcsileg, mind anyagiakban is.

Számos protokoll-látogatáson vettünk részt, vendégeket fogadtunk. Sásddal testvértelepülési egyezményt írtunk alá, voltunk Tiszavasváriban, Nyíregyházán és a futballcsapattal a Balatonon. Vásároltunk egy szolgálati autót, és számos rendezvényt szerveztünk: március 15-én, a május 1-jei Riszeg-tetôi találkozót, a Vasvári-napokat, részt vettünk a nyárszói Ady-ünnepségen — mondta a polgármester. Hozzáfûzte: nehezményezi, hogy — Nádast és Nyárszót kivéve — nem tudnak falugyûlést rendezni, mivel az emberek egyszerûen nem mennek el.

A nyolc jelen lévô tanácsos elfogadta a jelentést, de a hozzászólásoknál kiderült, hogy vannak még megoldatlan problémák. A gyûlés második pontjaként Márton András titkár beszámolójából kiderült, hogy a lakosság által benyújtott kérvényeket ha- táridôn belül megválaszolták. A kérvényezôk általában személyesen jelennek meg. A polgármester, alpolgármester és a titkár hivatalon belül is a lakosság rendelkezésére áll, sôt terepre is kiszállnak. Ez idáig még nem történt meg, hogy valaki elégedetlenül távozott volna.

Felvetôdött a községi malom helyzete, amely használatlanul áll, egyre rosszabb állapotba kerül. Beindítása, sajnos, komoly befektetést igényel, vállalkozókat pedig nem sikerül találni.

Antal János bemutatta az elkészült általános területrendezési tervet, amelynek egyik fontos rendelkezése Körösfô belterületének kiterjesztése. A terv készítését 1987-ben kezdték el, a tanácsosok egyhangúlag elfogadták.

Péntek Attila

Gyalu
Balogh Károly lesz a község elsô díszpolgára
300 munkahelyet biztosít az új vállalkozás

(5. old.)

Balogh Károly elhunyt kollégájukra emlékeztek csütörtöki ülésükön a gyalui tanácsosok. Az ülésvezetô Okos Károly javaslatára januárban díszpolgárrá avatják az elhunytat: Balogh Károly lesz Gyalu község elsô díszpolgára. Helyét a tanácsban várhatóan Lajosi Tamás tölti be, beiktatásáról januárban dönt a testület.

25 millió lejt szántak a község óvodáinak és iskoláinak: ezer gyermek számára osztanak ki karácsonyi csomagot a hét elején.

A földgáz bevezetési munkálatainak jelenlegi stádiumát ismertették a továbbiakban. Az 1992-ben elkezdett munkálatokat 2000 tavaszára szeretnék befejezni. A lakosság pénzén elkezdett munkára 1995-ben kapták az elsô 500 millió lejes támogatást a megyei költségvetésbôl, egészen 1998-ig minden évben kaptak még egy- vagy félmilliárdot. Az idén csupán a helyi költségvetés támogatta a földgáz bevezetésének folytatását, 1 300 000 000 lejjel. Jelenleg 115 család élvezi a földgáz elônyeit, ám az ünnepekig további 70–80 család kapcsolódhat a hálózatra, tudtuk meg Okos Károly tanácsostól.

A munkálatokat végzô vállalat kétmilliárd lejes tartozás követel a falutól, a helyzet tisztázása végett a tanácsosok úgy döntöttek, semleges könyvelési irodával veszik fel a kapcsolatot.

Egy új vállalat részére adtak építkezési engedélyt a tanácsosok. A háromszáz embert foglalkoztatni kívánó cég a gépkocsipiac és Gyalu között, a szemközti oldalon akar építkezni. A tanácsosok kikötése az volt, hogy a vállalat, amennyiben szakmai szempontból megfelelô számára, a község lakosságából toborozzon munkaerôt. Az építkezés megkezdését tavaszra tervezik.

A lakosság kéréseit válaszolták meg az ülés végén a tanácsosok, többek között három kiskorú gyermekét egyedül nevelô munkanélküli anya részére utaltak ki, különleges segítség gyanánt, másfél millió lejt. A tanácsosok eldöntötték, felmérést készítenek a helyi kenyérellátásról, a kenyér áráról, a polgármesternek ugyanis — indokolt esetben — törvény által biztosított joga közbelépni, amennyiben túl magasnak véli a kenyér árát.

Kerekes Edit

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

Hûtlen kezelés miatt vizsgálják Romulus Mihai Ducát (50), aki a Mesagerul Transilvan utcai standján volt elárusító, és aki 4,5 millió lejt tett zsebre a bevételbôl. Szabadlábon van, 3-tól 15 évig terjedô börtönbüntetést kaphat.

Súlyos baleset történt Nagykapus közelében. A lengyelországi Marchajchi Jacsek a KAM 724 X rendszámú szállítóautót vezetve egy veszélyes kanyarban a havas út miatt megcsúszott, a szembejövô sávra tért át. Ott szabályosan közlekedô mikrobuszba rohant s egy fába repült. A mikrobusz vezetôjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

1,2 milliárd lejt sikkasztott a magyarlónai Vasile Cenean (48). Az aranyosgerendi Inom Imp-Exp. Kft. társtulajdonosa és a lónai Internaþional Inom Petrom Kft. ügyintézôje 1997-ben több alkalommal, összesen mintegy 1,2 milliárd lejt vett fel áruvásárlás ürügyén, majd magáncélra használta fel az összeget. Ahhoz, hogy a pénz megjelenjen az Inom Imp-Exp. könyvelésében, hamis iratokat állított ki, amelyek szerint a fenti értékben részvényeket — 250 000 darabot — vásárolt a cégnek az Inom Petromtól. Az öt napig elôzetes letartóztatásba helyezett Cenean sikkasztásért, okirathamisításért és hamis okirat tudatos felhasználásáért kell feleljen a törvény elôtt.

555 fenyôfát kobozott el december 14-én és 15-én a kolozsvári és a szamosújvári rendôrség. A fenyôfa-kereskedelem megakadályozást célzó akcióban Kolozsváron 120, mintegy 4,2 millió lej értékû fenyôt, valamint 13 köbméter tûlevelû fát koboztak el, és három büntetést róttak ki a rendôrök 4 millió lej értékben.

Balázs Bence

Elôfizetôbarát pénzügyi politikát hirdet a RomTelecom

(5. old.)

A RomTelecom görög tulajdonosa úgy döntött, annak ellenére, hogy az adásvételi szerzôdés ezt lehetôvé tenné, nem emeli meg a telefondíjakat.

Vassilis Tsakoniatis, a RomTelecom igazgatója a hírt csütörtöki sajtóértekezletén jelentette be. Az országos telefontársaságnak kormányhatározat biztosítja azt a lehetôséget, hogy a devizaárfolyam alakulása szerint negyedévenként megváltoztassa tarifáit. A RomTelecom díjszabásai legutóbb október elsején nôttek, s az akkori drágítás 8 százalékos volt. Az igazgató elmondta: ezzel a döntéssel a cég a romániai tranzíció nehézségeit veszi figyelembe.

A görögök azt remélik, hogy a tarifák befagyasztásának hatását a hálózat nagyobb kihasználásával kompenzálhatják. Éppen ezért a telefonbeszerelési díjat felére csökkentik, s új állomás beszerelésekor az elsô 200 méternyi huzalt ingyenesen biztosítják. Január elsejétôl ugyanakkor ingyenes lesz a digitális központokhoz kötött elôfizetôk számára a hívások átirányítása, az automatikus újratárcsázás és a várakozó hívás jelzése. A RomTelecom 1999-ben 350 ezerre növelte a digitális központhoz kötött állomások számát, s emellett 150 ezer régi típusú központhoz kötött számot is átkötöttek digitális központokra.

A RomTelecom idén 545 millió dolláros beruházást végzett, s azt tervezik, hogy 2003-ig további 2,7 milliárd dollárt költenek hálózatfejlesztésre, ami évi félmilliárd dolláros beruházásnak felel meg.

Tsakoniatis hangsúlyozta: fô céljuk a hálózat fejlesztése és szolgáltatásaik minôségének növelése. Ezeket a célkitûzéseket rövid idôn belül nagyon nehéz megvalósítani, hiszen a cég átlagos árbevétele elôfizetônként alig éri el a 200 dollárt, miközben ugyanez Görögországban 700 dollárt és más államokban ezer dollárt tesz ki. Ennek ellenére a minôség folyamatosan javul, s jövôre további látványos minôségnövekedésre számítanak.

Valutaárfolyamok
(december 17., péntek)

(5. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Transilvania Bank

9220/9350

17 920/18 150

Román Nemzeti Bank

9359

17 917

Az utcai pénzváltóknál a forint 71/72, a márka 9000/9300, a dollár pedig 17 800/18 000 lejbe került.

HIRDETÉS

(7. old.)

APRÓ-REKLÁM

Ami önnek lom, a gyûjtõnek álom! Régi képeslapokat, levelezéseket, történelmi dokumentumokat (fõleg kolozsváriakat) gyûjtök. Telefon: 260-058, Fodor. (6776064)

KÖSZÖNTÕ

Szeretett szüleimnek, HALÁSZY JÓZSEFNEK ÉS ILONÁNAK, házasságuk 40. évfordulóján kívánok egészséget, boldogságot, békességet és nyugodt, hosszú életet. SZERETÕ FIUK, EDE. (6776530)

TÁRSKERESÕ

Kevés szabadidõvel rendelkezõ, 40 éves üzletasszony, korban hozzáillõ, inteligens, sportos úr fényképes, telefonos bemutatkozó levelét várja, külföldrõl is. „Közös szilveszter". Levélcím: C. P. 1129, Of. poºtal 1, 3400 Cluj-Napoca, Romania.

--------------------------------------------------------------------------

Kolozsvári, 58 éves, filigrán, értelmiségi hölgy megismerkedne korban hozzáillõ, sportos úrral, határok nélkül. Levélcím: C. P. 1129, Of. poºtal 1, 3400 Cluj-Napoca, Romania.

NAPIRENDEN

Radu Vasile mégis lemondott
Hálából a parasztpárt visszaadta fôtitkári rangját, és támogatja ôt a szenátus elnöki tisztségébe

(8. old.)

Radu Vasile kormányfô pénteken mégis lemondott. Az államfôhöz benyújtott lemondásában Radu Vasile döntésének célját a romániai demokratikus rendszerre és az ország külsô imázsára oly súlyosan kiható politikai válság feloldásában jelölte meg.

Ugyanakkor Radu Vasile péntektôl hivatalosan ismét a parasztpárt fôtitkára lett. Ion Diaconescu parasztpárti elnök a parlament székházában tartott gyûlést követôen aláírta azt a dokumentumot, amely a volt miniszterelnököt visszaállítja fôtitkári tisztségébe. Mi több, a miniszterelnök ellen három nappal korábban elrendelt büntetések felfüggesztése mellett a parasztpárt támogatja Radu Vasile jelôlését a szenátus élére, amennyiben a tisztség felszabadul. A fenti döntések végrehajtását azonban Radu Vasile lemondásától tették.

Dan Ioan Popescu RTDP-alelnök szerint lemondásával Radu Vasile gyôzedelmeskedett a KDNPP fölött. Fennmarad azonban egy további kérdés: elfogadja-e az államfô a lemondást. Amennyiben igen, ez azt jelenti, hogy Constantinescu visszavonta a december 13-án kibocsátott, a miniszterelnököt menesztô rendeletet.

Magyar–román külügyi konzultációk

(8. old.)

Bízunk abban, hogy a mostani román kormányváltás nem fog semmit változtatni a magyar–román kapcsolatok fejlesztésében az eddigi román hozzáálláson. Román részrôl kijelentették, hogy a következô román kormánynak is kiemelt feladata lesz a két ország közötti kapcsolatok fejlesztése — közölte pénteken Bukarestben Bagi Gábor, a magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkára.

A Bukarestben tartott magyar-román külügyi konzultáció után Bagi Gábor az MTI-nek elmondta, hogy áttekintették a kapcsolatok összes idôszerû kérdését.

Isãrescu: a gazdaság jelentôs javulása elképzelhetetlen a reformok gyorsítása nélkül

(8. old.)

A kormányalakítással megbízott Mugur Isãrescu szerint jelentôsen javítani kell az ország gazdaságán, ha Románia csatlakozni akar az Európai Unióhoz. Az 50 éves, párton kívüli Isãrescu bejelentette, hogy a kormányfô munkáját több államminiszternek kell majd támogatnia, és a Gazdasági Tanácsnak kell majd koordinálnia a gazdasági minisztériumok munkáját.

Külföldi értékelések szerint Isãrescu kinevezésével megnô az esélye annak, hogy a Nemzetközi Valutaalap megadja az augusztusban kötött 547 millió dolláros készenléti hitel második részletét. Az NVA és más vezetô nemzetközi pénzügyi intézetek elégedettek voltak Isãrescu munkájával a jegybank élén. Isãrescu már mint kormányfô tárgyalhat az NVA-val a jövô évi költségvetésrôl. A megbeszélések sikere megnyitná az IMF pénztárcáját — vélik.

Isãrescu kormányfôjelölése elôtt figyelmeztetett, hogy a pénzügypolitika támogatása elképzelhetetlen gazdasági reformok nélkül. Még jegybanki elnökként a szerkezeti reformok gyorsítását és a veszteséges állami cégek bezárását sürgette.

Amint csak lehet, Isãrescu visszatérne a nemzeti bank élére

(8. old.)

A frissen kinevezett kormányfô rendkívüli helyzetben vállalta el a miniszterelnöki tisztséget, és igyekezett megértetni a koalíciós pártok vezetôivel, hogy kormányzói tisztségének feladásáért cserébe különbözô garanciákat vár el. A Mediafax jelentése szerint Mugur Isãrescu kijelentette: teljes tudatában van annak, hogy a román kormány élén egy politikusnak kell állnia, amelynek elsôsorban politikai döntéseket kell hoznia, de a rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat igényel. Isãrescu csakis olyan körülmények között tudja elvállalni a tisztséget, ha teljes mértékben élvezheti a koalíciós pártok teljes bizalmát, támogatását és segítségét. A miniszterelnöki tisztséget Isãrescu a következô feltételek mellett vállalta el: a lehetô legrövidebb idôn belül oldják meg a Radu Vasile felmentésével elôállt helyzetet, amely alkotmányossági szempontból még mindig vitatott; rövidnek ígérkezô mandátumának a lejártakor, amely értelemszerûen csak az általános választásokig tarthat, visszatérhessen a Román Nemzeti Bank élére.

Remeº cseppet sem biztat: Egyelôre nem lesz NVA-kölcsön

(8. old.)

Az NVA-val megkötött kölcsön második részét decemberben biztos nem bocsátják Románia rendelkezésére — jelentette be pénteken Decebal Traian Remeº pénzügyminiszter. A pénz átutalását kompromittálta a Radu Vasile miniszterelnöki tisztségébôl történô felmentése nyomán kirobbant politikai válság. Remeº reményét fejezte ki, hogy az új kormány gyakorlatba ülteti a pénzügyminisztériumnak az adórendszer reformjával kapcsolatos terveit.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 1999 - All rights reserved -