2000. december 19.
(XII. évfolyam, 296. szám)

Racionális tanügyi reform várható
Ecaterina Andronescu feltételezett oktatáspolitikájáról

(1., 8. old.)

Andrei Marga helyett az RTDP színeit képviselô Ecaterina Andronescu: látványos tanügyminiszterváltás Közép-Kelet Európa leggyorsabb iramú tanügyi reformjának kellôs közepén. Az esemény méltán foglalkoztatja a közvéleményt: tanárokat, szülôket, diákokat, tanügyminisztériumi alkalmazottakat, szakszervezeti vezetôket.

— Egyelôre még a tanügyminisztériumon belül is csak a sajtó értesüléseire támaszkodhatunk az új tanügyminiszter, Ecaterina Andronescu terveit illetôen — nyilatkozta a Szabadságnak Kötô József államtitkár. — Semmiféle kapcsolatfelvételre nem került még sor az új miniszter és a még hivatalában levô tanügyminisztérium között. Az világosan látszik, hogy érzi a reform szükségességét, de hogy milyen konkrét lépésekre, változtatásokra készül — csak a sajtóban megjelent nyilatkozatokból lehet következtetni. Úgy tûnik, a képességvizsgát és az érettségit nem fogja alapul venni a felvételik esetében. Szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy a köztisztviselôi-törvény értelmében a vezérigazgatóktól lefele a minisztériumi alkalmazottak olyan képesítésû emberek lesznek, akik hivatásosak, és akikkel együtt lehet, sôt kell dolgozni a törvény szellemében. Az is biztos, hogy a tanügyminiszter személyén túl a kibontakozó parlamenti támogatottság érdekében egy olyan egyezmény, illetve megállapodás van körvonalazódóban, amely mindenképpen biztosítaná a kisebbségi oktatásban megszerzett pozíciókat, így ha államtitkár nem is vezetne a jövôben kisebbségi részleget, vezérigazgatói szinten képviseltetve lennénk. Köztisztviselôkké válva megyei fôtanfelügyelôink, fôtanfelügyelô-helyetteseink is a törvény által védettekké válnak. Az eddigi megállapodások értelmében további bôvítések várhatók az oktatás kínálata, illetve az ún. oktatási vonalak autonómiája és az önkormányzati alapon mûködô magyar tagozatok létrehozása terén. Ismétlem: mindezek, amiket elmondtam, csak feltételezések, és egy nagyon alakulóban és forrongásban levô rendszerre kérdeznek rá. Ha összegezni kellene, akkor azt mondanám, hogy látok egy olyan fajta garanciát, amely biztosítani fogja a megszerzett eredmények megtartását. Azt is elmondanám, hogy parlamenti munkám alatt személyesen is megismerkedtem Ecaterina Andronescu asszonnyal. A szakmai professzionizmust kétségtelenül nem lehet elvitatni tôle; emberileg sem tapasztaltam olyanfajta indulatokat, amelyek túlságosan nagy viharokat kavarnának az oktatásban. Az is biztos viszont, hogy senki nem lépheti át önmaga árnyékát. Bizonyos pártideológiának a képviseletében nem várható el, hogy a kisebbségi oktatási rendszer élharcosa legyen.

Tôkés Elek, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója a tanügyminiszter-váltással kapcsolatos sejtéseit, megérzéseit tolmácsolta a Szabadságnak. Ilyetén — az igazgató szerint — vallásügyi téren nem rosszak a referenciák: a kollégiumok létesítéséhez például pozitívan állt hozzá Andronescu. — Mivel viszont az RTDP színeit képviseli, egy kis visszarendezôdésre számítani kell — mondta. — A reformfolyamatot egy kicsit visszafogja majd, és valószínûleg — legalábbis sejtéseim szerint — meg fogja ôrizni a hagyományos négyes szerkezetû oktatási rendszert (négy elemi, négy általános, négy líceumi osztály). Eddig olvasott nyilatkozatai szerint vissza akarja állítani a felvételirendszert — én ezt különben helyes elgondolásnak tartom. Az ezzel kapcsolatos nagy szabadság ideje — szerintem — túl korán jött el az iskolákba: sem a szülôk, sem a tanárok nem voltak felkészülve erre a gyors, és túl szabadelvû felvételi reformra. Az az érzésem, hogy a miniszterasszony visszafogja és racionalizálja majd a reformot. Az anyanyelvû oktatással kapcsolatosan visszarendezôdésnek tartom, hogy nem lesz kisebbségi államtitkárság a tanügyminisztériumban — mondta végül az igazgató.

A Szabad Közoktatási Szakszervezet Kolozs megyei fiókját (SLIPC) nem lepte meg rendkívüli módon Ecaterina Andronescu nevének elôtérbe kerülése, ugyanis a hosszú tanügyi szakszervezeti harc ideje alatt bôven volt lehetôsége a SLIPC vezetôségének feltérképezni azokat az ellenzéki politikusokat, akikre számítani lehetett egy esetleges váltás idején. — Dr. Ecaterina Andronescu egyetemi tanár, vegyészmérnök azon politikusok közé tartozott az utóbbi években, akik a nehéz idôkben messzemenôleg támogatták szakszervezeti követeléseinket — mondta Stanca Constantinescu, a SLIPC elnöke. — Szoros kapcsolatot tartottunk fenn vele akkor is, amikor a tanügyminisztérium kérésére beperelt bennünket a tanfelügyelôség. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy most, amikor nincs ellenzékben, és ráadásul még a tanügyminisztérium mellett a hozzácsatolt, minisztériumi rangra emelkedett tudományos kutatási osztály vezetôje is lett egyben, továbbra is támogatni fog bennünket. Amiben lényegesen különbözik az új miniszter a régitôl: ha az oktatás gondjairól beszél, akkor nem teszi a hangsúlyt feltétlenül a felsôoktatásra, hanem figyel a közoktatás gondjaira is. Oktatási jellegû vezetô funkciókat is betöltött már (volt oktatási államtitkár, prodékán és dékán), így valószínûleg nem lesznek kommunikációs gondjai. Végül személyes véleményem a váltásról: ott, ahol nôk a vezetôk, sokkal könnyebben lehet sikeres tárgyalásokat folytatni bármilyen feszült helyzetben, illetve ügyben.

Szabó Csaba

Díszoklevelek a Szabadságnak

(1. old.)

Hagyományszámba megy, hogy év végén az Expo Transilvania díszoklevéllel jutalmazza a kolozsvári sajtó képviselôit, a gyümölcsözô partneri kapcsolatok örömére. Kellemes meglepetésben volt idén részük a sajtósoknak, ugyanis a kolozsvári Kereskedelmi, Ipari és Mezôgazdasági Kamara székhelyén tartott ünnepségen személyre szóló, dedikált díszoklevelet osztott szét a sajtópartnereknek az Expo Transilvania cég. A Szabadság Lucica Turós személyében a „Sajtó-házastársi hûség" díjában részesült, Ördög Imre Béla pedig a „Partner — egy jobb együttmûködésért" címet szerezte meg. A díszokleveleket a Kereskedelmi Kamara kolozsvári fiókjának elnöke, Gheorghe Muresanu és Ioan Avram, az Expo Transilvania kiállítócsarnok igazgatója adták át.

Hétvégén tartotta ülését a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának (RTDP) Kolozs megyei vezetôsége. A különbözô helyi szervezetek képviselôi személyi javaslatot tettek a prefektus személyére. Párton belüli, megbízható forrásokból megtudtuk: a legesélyesebb prefektusjelölt Vasile Soporan, a mûszaki egyetem elôadótanára. A prefektust viszont csupán a Nãstase-kormány megszavazása után nevezik ki. Az RTDP saját magának tartja fenn az alprefektusi tisztséget is. A tisztséget valószínûleg Ilarie Ivan, a Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság jelenlegi aligazgatója tölti majd be.

Az RTDP megyei vezetôségének ülésén azt is megvitatták, kiket javasoljanak az üresen maradt államtitkári és minisztériumi igazgatóknak. Grigore Zanc a sajtónak elmondta: valamennyi tisztségre 5–6 javaslatot is tettek, a végleges döntést a párt központi vezetôsége hozza majd meg. Hozzátette: az RTDP által a helyhatósági és a parlamenti választásokon megyei szinten elért eredményeket februárban elemzik.

(k. o.)

Pécs–Kolozsvár
Éledôben a testvérvárosi kapcsolat

(1 old.)

Gheorghe Funar kolozsvári polgármester 1992-ben történt megválasztása óta a politikai helyzet fogságában vergôdik a tízéves testvérvárosi kapcsolat, melynek élénkítésérôl és bôvítésük lehetôségeirôl tárgyalt hétfôn Pécsett a Boros János kolozsvári alpolgármester által vezetett hivatalos küldöttség.

A két önkormányzat vezetôi hosszú évek után most elôször tartottak hivatalos találkozót. Toller László pécsi polgármester elmondta: a romániai rendszerváltáskor született testvérvárosi kapcsolatot a civil szervezetek és a két város polgárai tartották életben, ezért erre alapozva szeretnék bôvíteni Pécs és Kolozsvár együttmûködését.

A kapcsolatok fejlesztésében számítanak a Pécsett 1988-ban megalakult Magyar Román Baráti Társaság közremûködésére is, mely polgárfórumok, kulturális bemutatók sokaságának szervezésével járult hozzá eddig is a magyar-román népi diplomácia erôsítéséhez. Boros János alpolgármester a választások utáni politikai helyzetrôl szólva közölte: az RMDSZ nem lép ugyan koalícióra Iliescu elnök pártjával, de a parlamentben támogatja azt a reformok folytatásában, melynek egyik legfontosabb eleme az önkormányzatiság megerôsítése. Papp Béla pécsi alpolgármester bejelentette: a kolozsvári küldöttség hivatalos látogatását várhatóan a jövô év elsô negyedében viszonozza majd hasonló szintû pécsi delegáció Kolozsvárott. Eugen Pop, a kolozsvári küldöttség tagja kifejtette: lehet, hogy a politikai csatározások során elhangzottak a részükrôl túlzó kijelentések is, de azokat a média erôsítette fel, s ez fékezte a két város közti kapcsolatok fejlesztését, melyre pártjuk változatlanul nyitott.

A Petrom üzleti politikája ellen tiltakoztak a magánbenzinkutasok

(1 old.)

A Victoria Palotában a magánbenzinkutasok képviselôit fogadták tegnap délután Mugur Isãrescu kormányfô tanácsosai, Bara Gyula, Liviu Marcu és Gabriela Vrânceanu-Firea. A vállalkozók utcai megmozdulásokkal tiltakoztak a Petrom állami vállalat politikája ellen, amely szerint az állami töltôállomások alacsonyabb árban kapják meg az üzemanyagot, mint a magán benzinkutak. Két lehetôség megfontolására hívták fel a kormányt: sürgôsségi kormányrendeletben kényszerítsék a Petrom Országos Olajtársaságot a lojális konkurrencia feltételeinek megteremtésére azonos árak megszabása által minden forgalmazó számára, vagy teremtsék meg a PECO töltôállomás-hálózatnak a Petrom társaság hatáskörébôl való kivonásának körülményeit.

Tegnap reggel mintegy kétszáz nehézgépjármûvet vonultattak a fôváros központjába a magánbenzinkutasok, és lezárták az Alkotmány teret. A forgalom Bukarest központi részein, az Alkotmány tér és az Egyesülés tér között teljesen megbénult, amíg a ciszternák vezetôi várakoztak, hogy a vállalkozók képviselôi elhagyják a Képviselôház székhelyét.

Szarka a Victoria palotában?

(1 old.)

Mircea Criste fôügyésznél tett feljelentést Mugur Isãrescu arról, hogy a kormány székhelyérôl eltûntek eredeti, hivatalos okmányok, amelyek jelenleg az RTDP tulajdonában vannak. A kinevezett RTDP-s miniszterelnök, Adrian Nãstase vasárnap kijelentette, az Isãrescu- kormány a privatizációs iratok elégetésén fáradozik, és bizonyítékként mutatott be az Állami Vagyonalaptól származó eredeti privatizációs dokumentumokat tartalmazó aktacsomókat. Nãstase azt a szándékát is hangoztatta, hogy a Fôügyészségre küldi a szóbanforgó iratcsomót, amely a Clujana, Avicola, IMGB és a Romcin vállalatok 1997-es privatizációjának titkait rejtik. Isãrescu kérte a fôügyészt, azonosítsák és vonják felelôsségre a hivatalos iratokat a Victoria palotából kicsempészô tettes(eke)t, nyomozzák ki, melyik irodából és milyen körülmények között tûnhettek el a dokumentumok.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2 old.)

Petôfi-szobrot avattak Marosvásárhelyen

Petôfi Sándor egész alakos bronzszobrát, Hunyadi László szobrászmûvész alkotását avatták fel szombaton Marosvásárhelyen, az egykori Kossuth Lajos utca és az Arany János utca keresztezôdésénél levô parkban. A szoboravatás alkalmából koszorúzásra is sor került.

KÖNYVBEMUTATÓT TARTANAK december 21-én, csütörtökön, 17 órakor a Szentegyház (Iuliu Maniu) utcai Phoenix könyvesboltban. Jancsó Miklós Tömegszereplôk címû kötetét Szôcs István méltatja.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGET RENDEZ december 20-án, szerdán du. 4 órai kezdettel a Providenta — Gondviselés — Fürsorge Egyesület a székházában (Vár utca 10. szám). Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

A RÓMAI KATOLIKUS NÔSZÖVETSÉG Szent Raffael Köre december 20-án, szerdán 12 órától karácsonyi ünnepséget tart. Helyszín: Szentegyház u. (Iuliu Maniu) 6. sz., I. emelet.

A CONNEX karácsonyi ajándékkal lepi meg azokat az elôfizetôket, akik november 28. és december 25. között váltottak bérletet (függetlenül a bérlet típusától), a CONNEX GO! használóit, akik november 28–december 25. között kezdték mûködtetni e szolgáltatást, valamint a KAMARAD (standard vagy hétvégi) szolgáltatás- használókat, akik telefonkártyáikat szintén e fenti dátum között vásárolták. Mindezen szolgáltatásokat igénybe vevô CONNEX-elôfizetôk december 25-én 0 órától 24 óráig bérmentve beszélgethetnek készülékeiken.

A CONNEX eladási kirendeltségei országszerte december 31-ig mindennap reggel 10 órától este 10 óráig tartanak nyitva. A kolozsvári CONNEX kirendeltség a Fôtér 31. alatt található, telefon: 191-303.

A SZEBENI NÉMET FÔKONZULÁTUS értesíti ügyfeleit, hogy december 13-ától újra kezdi tevékenységét az új épületben, a D. N. 1 Selimbãr cím alatt. Az új épületben szemmel láthatóan javult a szolgáltatások minôsége, megduplázódott az ügyfeleket fogadó kisablakok száma és ezzel feloldódott a tumultus, csökkent a várakozási idô. A vízumkéréseket hétfôtôl péntekig, de. 8–12 óra között lehet benyújtani, a turistavízumra való programálás pedig hétfôtôl csütörtökig, 14–16 óra között folyik.

Karácsony havi nyereménysorsolás a Szabadságnál
Vendégünk a Fegyveresi házaspár

(2 old.)

A Szabadság december havi elôfizetôi nyereménysorsolására 19-én, kedden du. fél 6 órakor kerül sor támogatónk, az Apáczai Csere János Líceum (Király — Brãtianu — u. 26.) második emeleti dísztermében. Azok között, akik decemberre elôfizettek a Szabadságra, a következô díjakat sorsoljuk ki a Qualitas ékszerbolt jóvoltából: 1. ezüst nyaklánc, medál, kitûzô és nem nemesfén nyakkendôtû, 2. ezüst medál és ruhadísz, 3. hármas fülbevalókészlet és divatkarkötô, 4. divatnyaklánc.

Ugyancsak az Apáczai líceumban és a fenti idôpontban sorsoljuk ki a Szabadság és a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin októberi és novemberi rejtvénypályázatának több tucat nyertesét is.

Közönségünket karácsonyi összeállítással fogja megajándékozni a Fegyveresi házaspár.

A sorshúzáshoz sok önkéntesre, a tombolához részvevôkre, meglepetéseinkhez pedig meglepôdni vágyókra lesz szükségünk. Mindenkit szeretettel vár

a szerkesztôség

Ifjúsági kiadványok

(2 old.)

A téli ünnepek elôzeteseként jelent meg a Tinivár Kiadó gondozásában két, fiatalokhoz szóló kiadványa. Az egyik célközönsége a kisgyermekek tábora, hiszen Nagy Olga A tündérek ajándéka címû könyve tizenhét mesét tartalmaz. Olyan örök érvényû történeteket, amelyek indokoltan számíthatnak a mindenkori kiskorúak figyelmére.

Az erdélyi magyar középiskolás diákok kedvence, a Diákabrak. Legfrissebb számában a következôket találni: Szent László származása és ôsei; Karinthy Frigyes feljegyzései hat hónapos fiáról; Lorántffy Zsuzsanna emlékezete és kora; Hogyan lehetsz népszerû? (?.); Több mint ezer év kalózkrónikája (3.); Tengereink mozgatója, a Hold; Színek és típusok, kozmetikai tanácsadó (2.); Teszt az álmodozási hajlamról; Kitekintô a nagyvilágba (Németország); Nagyvakációs beszámoló (pályázat); Portréinterjú Dancs Annamari énekesnôvel; Irodalmi fejtörô, Teszt a kutyáról; Tanár–diák humor; Üzenôfüzet; Téli receptek; Rejtvényparádé; A 2000-es esztendô szép sportemlékei; Ez is, az is fiatal nemzetközi filmsztárokról.

Közmûvelôdésünk eseménynaptára

(2 old.)

Az EMKE Országos Elnöksége és az RMDSZ ügyvezetô elnökségének Mûvelôdési és Egyházügyi Fôosztálya a 2001-es esztendôre is megjelenteti, a külföldön és idehaza is nagy népszerûségnek örvendô, erdélyi magyar közmûvelôdési életünk eseménynaptárát. Felkérjük a hazai magyar civil szervezeteinket, hogy január 10-ig (postabélyegzô dátuma) küldjék be a jövô évre tervezett eseménynaptárukat (a rendezvény dátuma, megnevezése, helyszíne; a szervezô egyesület neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; a rendezvényért felelôs személy neve), a következô címre: SMCT — EMKE, 3400 Cluj, Str. Densusianu 6/A, e-mail: danetk@emke.cj.edu.ro.

A Szabadság, az Interneten olvasható Transindex és a Kolozsvári Televízió magyar adása folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Pap Géza új erdélyi református püspök, akihez olvasóink, a tévénézôk és az Internet-látogatók kérdéseket intézhetnek. A válaszokat december 27-én olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n, illetve figyelemmel kísérhetik az RTV1-en, a kolozsvári magyar adásban. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre és Alföldi László voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben december 20-ával bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén, a magyar adás 186-855-ös telefonszámán, illetve a transindex@mail.dntcj.ro címen december 22-ével bezárólag.

Karácsony felé

(2 old.)

Néhány hete, estérôl estére, amikor az ünnepi lázas elôkészületektôl kissé fáradtan leülök a tv-készülék elé, mindig várok valamit: valami szépet, valami emberibbet, valami felemelôt, valami igazán karácsony-várót. Azonban hiába ég a bemondók asztalán az adventi koszorú gyertyája, az esti hírekbôl, filmekbôl áradó embertelenség, erôszak, gyûlölet, félelem nem hozza el az ünnepváró hangulatot. Pedig a szent karácsony az év legszebb, legbensôségesebb ünnepe.

December 15-én este a Református Kollégium énekkarának karácsonyi mûsora Székely Árpád karnagy-igazgató vezetésével ezt a hiányérzetemet pótolva, meghozta a karácsonyi meghitt öröm hangulatát. A tartalmas mûsor „szép Tündérországként", „gyönyörû igézetként", Juhász Gyula szavaival hirdette a Farkas utcai református templomban összegyûlt szülôknek, rokonoknak, ismerôsöknek, hogy „A kis Jézuska itt van a közelben, / Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, / S ne csak így decemberben".

Karácsony a megértés, a jótékonyság, a szeretet ünnepe. Szeretjük Jézust, aki érettünk született azon az elsô karácsonyon. Szeretjük a családot, amely megint együtt van a szent ünnepen. Szeretjük a szülôket, akik szeretettel vesznek körül bennünket, és titkos sürgés-forgással a mi örömünket készítik elô. Szeretjük anyanyelvünket, amellyel legszebb ünnepi gondolatainkat közvetíteni tudjuk, és szeretjük karácsonyi énekeinket, amelyek a szeretet ünnepének sajátos, meghitt, örömteljes voltát hirdetik. Ezt a karácsonyi szeretetet hirdették/sugározták a Református Kollégium irodalmi-zenés mûsorában felcsendülô hagyományos magyar és nemzetközi karácsonyi énekek, a zsoltár- és népi karácsonyi énekek kórusfeldolgozásai, Händel Messiás oratóriumának öröméneke, Brahms Bölcsôdala, Gruber Csendes éje, valamint Wass Albert, Juhász Gyula, Ady Endre, Kosztolányi Dezsô, Dsida Jenô, Szilágyi Domokos versei. A hit és szeretet jegyében fogant karácsonyi mûsorban, Terényi Ede, Csiha Kálmán versére írt kórusmûve bennünk is felgyújtotta az örömkönnyes remény szikráját: „Még tizenegy nap, s földre száll az angyal".

Kulcsár Gabriella

Emlékszünk?

(2 old.)

December van. Az idôjárás egyelôre kegyes hozzánk. Ilyen volt azokban a tizenegy évvel ezelôtti decemberi napokban is, amikor fiatal, öreg, egyetemista, munkás az utcákra vonult, hogy elôszôr Románia történelmében megbuktasson egy diktatúrát. Sikerült.

Arról azonban, hogy hogyan kezdôdött az egész, hol forrt fel robbanásig a hangulat, egyre többen szeretnek megfeledkezni. És ahogyan telnek az évek, ez a tendencia minduntalan nyilvánvalóbbá válik. Mert nem az akkor is „nagyon boldog" Teoctiston állt vagy bukott a nép sorsa, sem az úgynevezett emberibb arcú szocialista ideológia hirdetôin, még csak azokon sem, akik házi ôrizetben várták a dolgok jobbra fordultát.

Bárkinek, így nekem is jogomban áll, hogy Tôkés László egyes kijelentéseit megkérdôjelezzem. Ám azokat a temesvári napokat, amikor parókiája köré gyûltek vallásuktól független emberek, és útjára indult a feltartóztathatatlan lavina, senki el nem lophatja tôle és a temesváriaktól.

És ha a golyók által lekaszált temesváriak között rokonunk, barátunk is volt, gyújtsunk egy gyertyát emlékükre.

Ne szégyenkezzünk. Emlékezzünk!

Nánó Csaba

Kolozsvári évezredek

(2 old.)

Dicséretre méltó Gaal György kolozsvári kronológiája. A kolozsvári lakosok dióhéjban megismerhetik a város történelmi eseményeit. Nem árt, ha a mai fiatalság megismeri az ôsök által épített ingatlanok rendeltetését, amelyek a közjót szolgálták.

Nem szabad kihagyni Kolozsvár történelmébôl uzoni gr. Béldi Ákos személyét, aki tizenhét éves fôispánsága alatt (1888–1905) a város szépítésén és az infrastruktúra modernizálásán fáradozott. Fôispánsága alatt épültek a Kolozsvárt európai szintre emelô épületek. Nagy érdeme volt Kolozsvár városának csatornázása, vízvezetéke, egyetemi építkezései és a mentôegyesület létesítése.

1897. november 14-én az EMKE elnökévé választják. Kolozsvári fôispánságáról 1905-ben mond le. Hamvai a Házsongárdi temetôben, a Béldi kriptában nyugszanak.

Kerekes József

Kolozsvári kronológia
Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban

(2 old.)

— 1920. augusztus 16-án az erdélyi magyar egyházak támogatásával megalapítják a Minerva Nyomdai Mûintézetet, mely a két világháború közti legfontosabb erdélyi magyar nyomda;

— 1920. augusztus 28-án Unitárius Irodalmi Társaság létesül Kolozsvár székhellyel;

— 1920 szeptemberében megnyílik a kolozsvári zsidóság Tarbut fiú- és leányközépiskolája, magyar tan- nyelve miatt a román hatóságok 1927-ben megvonják mûködési engedélyét;

— 1920 szeptemberétôl 1925 novemberéig jelenik meg Erdélyi Orvosi Lap címmel az elsô romániai magyar orvosi folyóirat;

— 1920 októberében a kolozsvári református teológia épületében Református Tanárképzô Intézet létesül felekezetközi jelleggel, a hatóságok 1921. október 1-jén az intézetet feloszlatják;

— 1920 novemberétôl 1931 végéig jelenik meg Kende János szerkesztésében az Erdélyi Magyar Lányok címû ifjúsági folyóirat;

— 1920. december 5-én az Erdélyi Gazdasági Egyesület tiltakozó nagygyûlést rendez Kolozsvárt a román agrárreform ellen, küldöttséget menesztenek a királyhoz.

Összeállította: Gaal György

VÉLEMÉNY

Az MVSZ megújítása

(3. old.)

Megismerve a magyar országgyûlés határozatát, a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) lenullázott költségvetési támogatottságát, és hallgatva az új amerikai elnök nyilatkozatát, akaratlanul is kénytelen vagyok a két eseményt: az MVSZ és az amerikai választás kimenetelét összevetni.

Bush elnök kijelentette, (érzékelve a választás szoros, közel 50–50%-os eredményét) hogy az egység elérésére törekszik (unite), s nem a megosztásra (divide). Ha Patrubány Miklós MVSZ-elnök a májusi választásokat követôen az egységre, a konszenzus megteremtésére törekedett volna, akkor nem következik be az a sajnálatos esemény aminek ma tanúi lehetünk.

Sajnos Patrubány nem érzékelte, hogy a négyfordulós választáson mindkét jelölt egyenlô szavazatot kapott: 542. Három fordulóban Boross Péter vezetett, a negyedikben Patrubány Miklós kapott hét szavazattal többet. Tehát igen vékonyka eredménnyel lett az MVSZ elnöke. Ráadásul a 24 tagú elnökség fele (akárcsak Amerikában a szenátus fele) szembenéz, szembe helyezkedik vele, nem oktalanul.

Egy igazi államférfi ilyen esetben a konszenzusra törekszik, s nem pedig elnöki hatalmával visszaélve a vele szemben állókat kirekeszteni és eltávolítani igyekszik. Sajnos Patrubány az utóbbi, a törvénytelenségek felé vezetô utat választotta, ami ide vezetett, ahol most vagyunk.

Pedig kínálkozott lehetôség a konszenzusra, hiszen az elnökség többsége az MVSZ megújításának a híve. Ennek érdekében a vele szemben álló elnökségi tagok is hajlandónak mutatkoztak a közös munkára. Elsô nyilatkozatunkban is kijelentettük, hogy „vállaljuk egy olyan alapszabály tervezetének elôkészítését, amely a mindannyiunk által elfogadott nemzeti érdekkel megegyezik."

Késôbb Szíjártó István, az Anyaországi Régió elnöke és jómagam, június 6-án, a 12 „engedetlen" elnökségi tag nevében javasoltuk Patrubánynak, hogy a kritikus helyzetre való tekintettel június 16-ra hívja össze az elnökséget kizárólag a fennálló krízis felszámolására. Patrubány okkal, vagy oktalanul, de elutasította a javaslatot. Ô mindenáron „hûségnyilatkozatot" akart kicsikarni, amiben a feltétel nélküli munkára kötelezzük el magunkat!

Ellentétben minden más véleménnyel, szerintem az MVSZ májusi küldöttgyûlésén résztvevô küldöttek nem fontolták meg Orbán Viktor miniszterelnök kongresszusi üzenetét, ami szintén hozzájárul a költségvetési támogatás megvonásához, s ami többek között így hanzott: „Az a kérésem is volna Önök felé —, kérem fontolják ezt meg —, hogy válasszanak olyan elnököt és olyan vezetést, amely alkalmas arra, hogy együttmûködjön a mostani polgári kormányzattal. Arra szeretném Önöket kérni, ne mulasszák el azt a történelmi esélyt, hogy egy olyan értékrendû kormány tartja ma kezében a kormányrudat, s egy olyan irányt próbál szabni a magyarság érdekének és életének, mint amely értékrend a Világszövetséghez tartozó legtöbb tagszervezetet átjárja. Ebbôl az együttmûködésbôl nagy dolgok is kikerekedhetnek. Ha az együttmûködés feltételei meglesznek, akkor egy év alatt látványos eredményeket érhetünk el."

Kérdezem, ilyen elnököt, ilyen vezetést választottunk? Vagy olyat, amelyik azóta is fricskázza a kormányzatot, kontroverzál, át nem gondolt, hisztéria szintû követeléseivel, lásd a tervezett státustörvénnyel szemben egy értelmetlen úgynevezett külhoni állampolgárság erôltetésével, ami EU tagságunk rovására is vezethet anélkül, hogy megoldaná az igazi kérdést: a magyar nemzethez való tartozás közjogi állapotát. Elfelejtik, hogy a tervezett státustörvény kerettörvény, amit idôvel a körülményekhez igazodva bôvíteni lehet, s amit egy nemzetben gondolkodó kormány lehetôségei szerint köteles is megtenni!

Talán ezek után Patrubány Miklós és holdudvara belátja, hogy az egyetlen megoldás a krízis feloldásához a májusban törvényesen megválasztott elnökség összehívása a célból, hogy megalkossuk az MVSZ mûködôképes alapszabályát, törvénytervezetét és mûködési szabályzatát, vagyis megújítsuk az MVSZ egész intézményrendszerét. És ezt a feladatot a 2001 évi májusi küldöttgyûlésig közös erôvel megvalósíthatjuk. De el kell tûrnie, hogy ezentúl kemény véleményekkel kell szembenéznie, s igazából most fog elválni, hogy vajon alkalmas-e az MVSZ elnökségére? De az is most fog eldôlni, hogy Tôkés László moderátorként megállja-e a helyét mint tiszteletbeli elnök!

Befejezésül, karácsonyi és újévi gondolatként idézek Keresztury Dezsô „Gazdátlan ország" címû Csoóri Sándor 60. születésnapjára írt soraiból: „ — Itt élünk, ahol mindenki mindent jobban tud. Barátságot színlelve harapják át torkod, kifordítják szavaid a hívek, kik kígyóként hozzák a kést, egy szájból sokféle szelet fújnak. E legsikeresebb ragadozók nemcsak bunkóval toldják meg kezük, de fegyverrel, ideológiával. Nyüzsgésük gúzsokba csomósul. Ki oldja föl? A rés, ami maffiáik közt nyílik, mocsárral lesz tele, vagy önkényurakat nevel. Ki fékezi meg? Add nekik a szabadság látszatát bár, féktelen elôrjöngik a hazát."

„ — Hol a jó Gazda, aki rendet teremthet e szédült tumultusban, ahol burjánzik csak a bozót? Gyökerek, ágak fojtogatásában hogyan emelkedik föl az a terebély, amelynek védô árnyán otthont talál egy nép és él termô békében a higgadt szív, hûvös ész törvénye szerint?"

Remélem azok akik elolvasták irásom, s akik esetleg ebbôl megszívlelnek néhány gondolatot, közelebb visznek bennünket az MVSZ megújításához.

Kardos Béla, Sydney

Klinikák út? Klinikák utca?

(3. old.)

Valamikor a hetvenes évek elején Csíkszeredában láttam: Virágok utca éktelenkedett az utcanévtáblán. Fölötte persze ott állt az, amibôl „fordították". De nem gondoltam volna, hogy mi is elérjük ezt a „színvonalat". Nos, elértük. A Kolozsvári Rádió bemondója szájából egyik reggel, a hírekben Klinikák út, két-három nap múlva Klinikák utca hangzott el.

Ugye, milyen minden szempontból „megfelelô" utcanév ez? Az ilyen és az ehhez hasonló nevek „elôállítói" munkáját megkönnyítendô, lenne néhány elképzelésem. A Klinikák utca helyett például sokkal jobb a Klinikáknak utca. De ez sem tökéletes. Utca Klinikáknak. Aha. De várjunk csak... Hogy is van eredetiben? Mármint az „ôsiben". Strada Clinicilor, igaz? Nos, a strada -aja, ugye, határozott névelô, a Clinicilor -lorja pedig birtokos rag. Az utca neve magyarra fordítva tehát, persze amúgy szabatosan, csakis Az utca Klinikáknak lehet. Ez az! Ez a leghelyesebb!

Ha viszont jól meggondoljuk, így sem jó. A legsikerültebb változat az lesz, ha a Strada Clinicilort Strada Clinicilornak fordítjuk, és persze a többi utcanevet is ehhez hasonlóan.

Különben ez az utca soha nem volt és ma sem út. E minôsítéssel a kolozsváriak mindig csínján bántak. Elôbb csak a városon kívüli, késôbb a városból kivezetô közlekedési vonalakat nevezték így: Györgyfalvi út, Patai út, Bácsi út,Feleki út stb. A szóban forgó eredetileg Külsô- Alsó-Szén utca volt, azután Alsó-Szén utca, miután Mikó Imre gróf az 1859-ben megalakult Erdélyi Múzeum-Egyletnek adományozta itteni kertjét és házát, Múzeumutca, 1899-tôl a nagy adományozó, tudománypártoló emlékére Mikó utca, 1919 után románosítva Str. Mico, 1940-tôl ismét Mikó utca lett. 1964-tôl, a nagy „szovjettelenítés" ürügyén a tudománypártoló nevét sutba vágva Str. Clinicilor. De mindig utca. Ráadásul magyarul ma is Mikónak mondjuk. Ha tehát a bemondó csupa véletlenül „elszólja" magát és Mikó utcát említ, akkor is mindenki tudja, mirôl van szó.

Mellesleg nem kell hozzá különleges nyelvérzék, hogy rájöjjünk: a többes számú név az utca elôtt nem magyar. Helytelen. De ha fordítás kapcsán mégis elôfordul, akkor az utca neve birtokos szerkezetû lesz. Jelen esetben Klinikák utcája lenne, mint ahogy a Monostori út ún. hivatalos neve Mócok útja. Teljes alakja Klinikáknak az utcája de amint láttuk, nyelvünk ezt tömörebben is ki tudja fejezni.

Asztalos Lajos

Csángómentôink

(3. old.)

Idén Kolozsváron végezte a néprajz szakot, három hónapja már a moldvai csángók között, Klézsén lakik és oktat. Magyar anyanyelvünkön, olyan feltételek között, amilyeneket nehéz elképzelni a 21. század küszöbén. Ô mégis szívesen, lelkesen, meggyôzôdésbôl teszi, mert reméli, hogy hosszabb távon munkája eredménye beérik és a csángó közösség egyszer majd szebb napokra ébred.

Saját biztonsága érdekében nevezzük csak E. A.-nak (bár „illetékesék" bizonyosan árgus szemmel követik minden mozdulatát) ezt a fiatalembert, aki nemrég Kolozsváron járva elmondta: ô bizony fél, mert ott az elnyomó hatalom, a beolvasztási erôszak mindenre képes, számukra nem okoz gondot eltenni valakit láb alól. Számára egyetlen védekezôfegyver a hazai és külföldi nyilvánosság, minél többen tudnak az efféle, közösségi ügyért elkötelezettek munkájáról, annál nagyobb az esély a sikerre. Pedig a törvényes keret adott arra, hogy hivatalosan ott is beindulhasson az alapvetô magyar nyelvû oktatás. Csakhogy Romániában ennyi nem elégséges. A szükséges kezdeményezés, vagyis hét szülô kérvénye az osztály beindítására azért nem elegendô, mert közben beindult a megfélemlítés, a zaklatás. Ráadásul közismert a római katolikus egyház álláspontja a csángókérdésben. A szálak még a kommunista idôkbe nyúlnak vissza, amikor a magyar anyanyelv tudatos elsorvasztása és a román nyelvû istentisztelet gyakorlata ellenében a hatóságok engedékenyek voltak templomépítések ügyében. „Középkori fölé- alárendeltségi viszony áll fenn a falu papja és lakossága között. Az egyház, ahelyett, hogy segítené népét, inkább elôszeretettel bünteti" — vallotta E. A. A ’60-as évektôl minden házba bevezették a központi hangszórót, melyen ha kell, ha nem, ment a román népzene és szöveg, így sulykolva be a fejekbe a janicsári identitástudatot.

S ez a barbár munkálkodás nem maradt eredmény nélkül. Igaz, nem is végzett visszafordíthatatlan elváltozást. Mert az emberek többségében ott motoszkál a magyarságtudat, csupán arra várnak, hogy megfelelô feltételek alakuljanak ki annak ápolására, mûvelésére. Az óvatos becslések szerinti 70 ezres lélekszámú moldvai csángóságban ma is családonként 7-10 gyermek él, akik zömében nem halt ki a fogékonyság a magyar nyelv páratlan szépsége iránt. Nagyon nagy anyagi nélkülözések közepette, de nagy és igényes lelki gazdagságban élnek.

E. A. már megtanulta, hogy a csángók oktatásához sok türelem, megértés, rengeteg kis lépés szükségeltetik. Sajátos történelmi feltételek között éltek évszázadokon keresztül, kimaradtak a Kárpátokon innen idejében jelentkezett reformkorból, a polgáriasodás korából, magyarságtudatuk ennek megfelelôen hiányos. Nem a számonkérés hangján kell viszonyulni hozzájuk, hanem inkább a magyar kultúra értékeinek felmutatásával, a gyakorlati haszonnal járó elônyök megismertetésével lehet ôket ôseik útjára téríteni. Ha egyre több faluban sikerül felhúzni az alapítványi tulajdonú, úgynevezett közösségi házakat, és bennük, szakképzett személyzettel, beindítani a magyar nyelv, a matematika, az informatika oktatását, akkor van remény a csángók zömének megmentésére. Három helybeli civil szervezet kidolgozta a cselekvési tervet, melynek értelmében konkrét elképzelésekkel igyekeznek megvalósítani a gazdaság fellendítését a szülôföldön, hogy a szülôk (újabban már az asszonyok is) ne kényszerüljenek a világ minden zugába eljutva munkát keresni maguknak.

A csángó kérdés nemcsak érdekes múltat, „egzotikus" népviseletet, sajátos folklórkincset jelent, hanem elsôsorban a mai csángó emberek egzisztenciális és öntudati problémáinak az orvoslását. A gyermekeket akkor lehet hatékonyan magyar betûvel etetni, ha megfelelôképpen ellátottak élelemmel és ruházattal... Ha az oktatói termet van mivel fûteni, ha akad magyar nyelvû ábécéskönyv, ha kerülnek olyan erdélyi magyar kisközösségek, akikhez el lehet látogatni, és akiket érdemes odahaza megvendégelni.

Gyûjteni kell tehát a könyvet, a ruhát, a pénzt, a megértést, a rokonszenvet moldvai sorstársainknak, miközben ne feledkezzünk meg a fiatal oktatókról, akik vállalva az ezredfordulóhoz méltatlan lét- és munkakörülményeket, azokon a manapság nem éppen veszélytelen vidékeken mentik ami a magyar nemzet számára menthetô. E. A. és társai igazi hôsök, akik nem szóvirágokkal, hanem értékes tettekkel küzdenek a közös ügyért. Olyan fiatalok, akiket nem futamíthat meg semmilyen funari-vadimtudori önkényuralmi törekvés.

Ezért is támogassuk könyvekkel, ruházattal, anyagiakkal és erkölcsiekkel moldvai csángómentôinket!

Ördög I. Béla

Gondolatok a köröm hátán

(3. old.)

1.

Leemelek az antikváriumi polcról egy könyvet, de óvatosan nyitom fel, mert néha meglepetések várnak. Íme, most is: „Örök hûséggel az én egyetlen édes Marikámnak. 1978 Karácsonyán, Lajos". Egy pillanatig rámeredek a tintával írt sorokra, aztán összecsukom a kötetet, és visszahelyezem a többi közé. Nem is keresgélek tovább, sietve elindulok az ajtó felé. Hiszen úgy érzem magam, mintha az imént rányitottam volna egy fiatal párra, amely valami eldugott szobácskában ült, háttal egymásnak, arcán a kiábrándultság csömörével. Közöttük hervadt liliomok émelyítôen édes illatú csokrai hevertek, és ôk úgy hagyták ott ezt a szemetet, hogy képtelen voltam áttaposni rajta: hiába kerestem már régóta ezt a könyvet, hiába csábítottak igézô sorai, már semmi sem érdekelt...

2.

Az az író, aki máris el akar helyezkedni a világirodalomban, éppoly nevetséges, mint a szerelmes, aki a nyilvánosság elôtt követeli, hogy a ragyogó nô viszontszeresse ôt. S ha már a makacs trubadúrokról szóltam, e felemás viszonyról ama sláger jut eszembe, amely így kezdôdik: Ha megcsalsz is imádlak én...

3.

Mikor Newton fölfedezte a tömegvonzás törvényét, a nép fáklyásmenettel tisztelgett neki, de a tudós a lobogó lángok fényében is kétkedôn mosolygott: vajon a tömegben akad-e akár csak egy ember is, aki megértette ôt? Hasonlóan a költô, valahányszor a könyvét ünneplik, szorongva kérdi magában: vajon azt szeretik benne, amit én? Vajon úgy értelmezik, ahogy elgondoltam a verseket, vagy talán épp látomásaim hasonmása kápráztatta el ôket? De hiszen ha így van, akkor az írónak még az öröme sem igazi, zavartalan öröm — mondhatná valaki, s talán nem is tévedne nagyon. Mert a tömegsiker még nem jelenti a maradandóságot, mint ahogy sok remekmûvet sem vettek észre a maga idejében.

4.

Gyakran az az érzésem, hogy minden novella, regény valahogy tisztességtelen eljárással készül. A prózaíró ugyanis nem mutathatja oda a lelkét az olvasóknak, mint a lírai költô, nem vergôdhetik elôtte, s még csak föl sem kiálthat: szeretném, ha szeretnének! Pedig benne is megvan az önkitárulkozás titkolt és kínzó vágya, de nem tehet mást, mint hogy idegen alakokban valósítsa meg önmagát, s bûneit diadallal ítélje el azokban a másokban. Hát létezik ennél alábbvaló dolog? — kérdi meglepôdött mosollyal az ember. — Ezzel az eljárásával az író nem a bögölyt utánozza-e, amely a marha eleven bôre alá szúrja be a petéit, hogy ott kikeljenek? Böntetôjogi felelôsségre vonás esetében viszont mentegetni lehetne ôt azzal, hogy kényszerhelyzetben cselekedett, s nemcsak a vétkei érnek meg fekete gyümölcsként másokban, de a boldogsága sem az ô boldogsága, hanem egy Kovácsé, egy Szabóé vagy egy névtelen szerencsétlené...

5.

Az írónak lehetnek közelebbi céljai, amelyekért betegre sápad, vagy a buddhista papoknál is nagyobb szenvedést vállal a megtisztulásért, és tûzben égeti el magát: de titkolt vágya, leghiúbb ábrándja mégis az marad, hogy legalább egy perccel halála elôtt világgá kiálthassa Kasszandra jóslatát:

Mindegy nekem, hogy elhiszed-e, vagy nem hiszed: mi eljön, eljön, és tanúként majd zokogva vallod, hogy igazi jós vagyok!

Bálint Tibor

SPORT

KÉZILABDA
Bajnok: Magyarország

(4. old.)

Magyarország–Ukrajna 32–30 (17–13, 26–26), hosszabbítás után

Bukarest, Ioan Kunst-Ghermãnescu csarnok, 2500 nézô. Vezette: Ioan Serbu és Viorel Dobre (Románia).

Magyarország: Pálinger — Kántor 1, Brigovácz 4, Siti Beáta 3, Kulcsár 3, Farkas 14/5, Kirsner 4; cserék: Sugár (kapus), Zsemberyné, Kökény 1, Pigniczki, Pádár 2. Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos.

Ukrajna: Vorozscova — Jacenko 4/1, Szjukalo, Markusevszka 5, Verheljuk 3, Cigica 4, Stolpakova 4/1; cserék: Boriszenko (kapus), Szalogub, Reznir 2, Jaresko 7/1, Racsenko 1. Szövetségi kapitány: Leonyid Jevtusenko.

Hétméteresek: 5/5, illetve 8/3; kiállítások: 4, illetve 0 perc.

Farkas Ágnes találata vezette be a finálét. Az elején kapkodó volt a játék és — fôleg védekezésben — sok a hiba. A magyar átlövô a folytatásban is remekelt, látványos gólpasszokat adott, sôt maga is többször betalált a kapuba. Pálinger bravúrosan védett, így a 11. percben már 7–4-re vezetett az olimpiai ezüstérmes.

Két kimaradt ziccer után felzárkózott az ellenfél, de aztán megint Farkas pillanatai következtek (15. perc: 11–7). A torna legjobb játékosának választott Siti Beáta kiállítása alatt csökkentették hátrányukat az ukránok, azonos létszámnál viszont visszaállt a 3–4 gólos különbség.

Késôbb megint sok volt a pontatlanság, de Mocsai Lajos idôkérése után Brigovácz és Kulcsár révén elôször lett öt találatnyi a különbség (17–12).

A második félidôre a Pálingert váltó Sugár jól védett, fokozatosan lépett el a magyar gárda (41. perc: 22–16).

A hatgólos elôny — akárcsak az emlékezetes dánok elleni ötkarikás fináléban — megint túlzottan nyugta- tóan hatott. Több technikai hibát kihasználva az ellenfél egy csapásra szorossá tette az Eb-döntôt (22–21). A magyarok 12 perc után dobtak ismét gólt. Egyoldalúvá vált a játék, Mocsai csapatából szinte csak Farkas kísérletezett, váltakozó sikerrel.

Az 55. percben büntetôbôl egyenlített, majd az 58. percben a vezetést is megszerezte az egyre lelkesebben játszó Ukrajna! Farkas 18 másodperccel az alapidô vége elôtt 26–26-ra alakította az állást.

Következett a 2 x 5 perces hosszabbítás, amelyet Pádár és Kirsner találata nyitott. Közvetlenül a térfélcsere elôtt azonban újra egyenlô lett (28–28). A folytatásban újra Pádár villant, Jaresko pedig fölé dobta a hétméterest. Kirsner gyors indítása után megint nôtt a különbség (30–28). Markusevszka szépített, de Farkas bombagóllal válaszolt, majd az utolsó gól is az ô nevéhez fûzôdik. Elôtte az addig 100 százalékos ukrán beállós fölé pattintotta a labdát, amikor egyenlíthetett volna. Ezzel el is dôlt minden.

A játékosok között az elsôségért hatmillió forintot osztanak szét.

A magyar válogatott névsora: Zsembery Tamásné, Kindl Gabriella, Siti Eszter, Pádár Ildikó, Kirsner Erika, Brigovácz Nikolett, Nagy Krisztina, Pálffy Zsuzsa, Pigniczki Krisztina, Farkas Ágnes, Sugár Tímea, Kántor Anikó, Siti Beáta, Kökény Beatrix, Pálinger Katalin, Kulcsár Anita.

A 3. helyért:
Oroszország–Románia 21–16 (10–7)
Az elsô félidô elejét leszámítva végig 2–3 góllal az oroszok vezettek, a házigazdáktól csak az Eb legeredményesebb játékosa, Simona Gogârlã jeleskedett. A folytatásban is kedvetlenül játszott Románia. Támadásaikból hiányzott az átütôerô, csak fellángolásaik voltak, így esélyük sem volt a dobogós helyezés megszerzésére. A vendégek fokozatosan növelték elônyüket, és megérdemelten lettek az Eb bronzérmesei.

Gólszerzôk: Naukovics 5, Poltorackaja, Volkova, Konnova és Bogynyejeva 3–3, Gyagyecsko, Romenszkaja, Bujanova és Jakovleva 1–1, illetve Gogârlã 9, Dumitrescu, Pãtru, és Lazãr-Luca 2–2, Ignat 1.

l Az Európa-bajnokság különdíjai: legjobb játékos: Siti Beáta, legjobb kapus: Luminita Hutupan (Románia), gólkirálynô: Simona Gogârlã (Románia) 68 gól.

l Az All-Stars csapat:

kapus: Hutupan, jobbszélsô: Agnieszka Tobiasz (Németország), jobb átlövô: Szabó Melinda (Franciaország), irányító: Siti Beáta, beállós: Ljudmila Bogynyejeva (Oroszország), bal átlövô: Olena Cigica (Ukrajna), balszélsô: Larisza Ferzsaljeva (Macedónia).

l A romániai nôi kézilabda Európa-bajnokság végeredménye: 1. Magyarország, 2. Ukrajna, 3. Oroszország, 4. Románia, 5. Franciaország, 6. Norvégia, 7. Jugoszlávia, 8. Macedónia, 9. Németország, 10. Dánia, 11. Fehéroroszország, 12. Ausztria.

SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÁS

(4. old.)

Több mint 150 résztvevôvel (!) bonyolították le a múlt hét végén a szamosújvári 2-es Számú Általános Iskola hagyományos év végi birkózóversenyt. A KMSC, Tehnofrig, Jövô ISK és a helybeli szakosztály képviselôin kívül részt vettek a zilahi sportiskola ifjú birkózói is.

A lányoknál 8, a fiúknál 15 kategóriában küzdöttek. A legtöbb elsô helyezést — összesen 10-et — a Jövô ISK sportolói érték el. A helyiek közül Anca Sãtmãrean, Valentin Sãtmãrean edzô leányának teljesítménye emelhetô ki, ô a hazai nôi birkózás nagy reménysége.

(erkedi)

KOSÁRLABDA

(4. old.)

Jerebie-Páll Magda csapata, a Kolozsvári U-ACSA-Bogdan Vodã gyôzelemmel zárta az ôszi idényt. A Bukaresti BNR elleni fôvárosi találkozón 93:71 arányban nyertek a diáklányok.

Megyénk másik csapata, a Dési Szamos szabadnapos volt. 2001. január 10-ig, a visszavágók kezdetéig a Szamos a 6., az U-ACSA a 7. helyet foglalja el 15, illetve 14 ponttal.

(pja)

TEKE

(4. old.)

A SOMVETRA klub történetében az idei a legjobb év: a nyári ifjúsági csapatbajnokság után most két érem egészíti ki a teljesítményt.

Az utolsó idei rendezvényre Marosvásárhelyen, az Elektromaros pályán került sor, a kadettek küzdöttek az elsôségért. A Nagy József edzette szamosújvári lányok közül Laura Oltean a második lett egyéniben 430 fával, összetettben pedig harmadik 1259 fával. A Muresan testvérpár, Romina és Mirabela ötödik helyen végzett párosban.

Erkedi Csaba

LABDARÚGÁS

(4. old.)

Gyéresi teremtorna
Ioan Ovidiu Sabãu, a Kolozsvári U FC edzôje szerint is a C osztályos együttesek idényzáró aranyosgyéresi teremtornája minden vonatkozásban elismerést érdemel. A jó szervezés és a hozzáértô játékvezetés, s nem utolsósorban a látványos foci és küzdeniakarás emelhetô ki.

A kisdöntôben a Tordai Aranyos FC 9–2 (2–0) arányban verte a Marosludasi Romf csapatát, a ludasiak öngólján kívül a tordaiaktól Fãrcas 4, Bean és Codescu 2–2 góllal járult hozzá a gyôzelemhez. A Romf találatait két Stânga, Alin és Ovidiu rúgta.

A döntôt Bíró József vezette, a fináléban az U FC két csapata mérte össze a tudását, végeredmény: U FC I–U FC II. 5–1 (3–1). A két csapat a következô felállításban szerepelt: U FC I.: Pâglisan — Truscã, Astilean, Gabriel Pop, Olariu, Iurisniti; cserék: Gherman, Popescu és Boerean (edzô: Cristi Pojar); U FC II.: Radu Pop — Sandru, Cristi Pop, Costea, Giurgiu, Suciu; cserék: Alin Pop, Abrudan, Florescu, Dobrãu, Dolha, Claudiu Rus (edzô: Ovidiu Ioan Sabãu). A gólokat: Gabriel Pop (2), Olariu, Iu-risniti és Boerean, illetve Giurgiu. A torna gólkirálya Cristi Pop 8 találattal.

Schmidt Jenô

Ezen a napon...

(4. old.)

Negyedszázaddal ezelôtt, 1975-ben függôjátszmákkal befejezôdött a 39. országos egyéni férfi sakkbajnokság. A bajnoki címet Victor Ciocâltea, a fôvárosi ITB sakkozója szerezte meg, méghozzá hetedszer! Elôzôleg 1959, 1961, 1962, 1969, 1970 és 1971 évi ki-írásnak volt a nyertese. Ezzel

Ciocâltea bajnokságai számával beérte a nála 13 évvel fiatalabb Florin Gheorghiut. Ciocâltea sikerének értékét növelte, hogy egyetlen játszmát sem vesztett — nyolc ízben gyôzött és tízszer remizett, vagyis 13 pontot összegezett. Mögötte hármas holtversenyben Partos, Theodor Ghitescu és Ungureanu végzett 11–11 ponttal.

L. F.

A vasember könnyei

(4. old.)

A vasember hat világrekorddal szerepel a Guiness Bookban. Hivatalosan elismerik a világ legerôsebb emberének.

A napokban Kolozsvárott járt, hogy erejével elkápráztassa az embereket. Sikerült. Összesen 44 tonna súlyt mozdított el a helyérôl. Teherautókat húzott maga után, vagy tolt el helyükbôl. Arra készül, hogy puszta kézzel elvontasson egy repülôgépet.

Miután mindenki eléggé eltátotta a száját, a vasember jókedvûen, kipihenten jelent meg közöttünk. Szimpatikus egyén benyomását keltette. Talán ezért is kockáztatta meg valaki, hogy megkérje a 140 kg-mos óriást, engedje meg, hogy fényképet készítsen vele, és hatéves kislányával. A vasember örömmel beleegyezett. Ölébe vette a kislányt. És akkor olyasmi történt, amire senki sem számított... A vasembernek eleredtek a könnyei, hangja elcsuklott. Eszébe jutott saját kislánya, akit hetek óta nem látott.

Lehet, ilyenkor karácsony táján, érzékenyebbek vagyunk némely dologra. Még akkor is, ha 140 kilót nyomunk és hegyek mozdítunk el.

Nánó Csaba

Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az olasz Il Calcio 11 fordulójának eredményei: Perugia–Bari 4–1, SSC Nápoly–Reggiana 6–2, Bologna–Atalanta 0–1, Milánói Internazionale–Brescia 0–0, Lecce–Torinói Juventus 1–4, AC Párma–Vicenza 0–2, Udinese–Fiorentina 1–3 és Verona–AC Milan 1–1.

l A Serie B-ben, a 16. fordulóban: Piacenza–Chievo 1–0, Ancona–Cagliari 1–1, Cosenza–Ternana 0–0, Genoa–Cittadella 3–1, Monza–Ravenna 0–1, Pescara–Treviso 0–3, Salernitana–Crotone 0–1, Siena–Pisto-iese 1–0 és AC Torino–Empoli 1–0. A Venezia–Sampdoria találkozó lapzárta után ért véget.

l A spanyol Primera Division 15. játéknapján: Rayo Vallecano–FC Barcelona 2–2, Real Sociedad–Villarreal 0–2, Deportivo Alaves–Deportivo La Coruna 3–1, Espanyol Barcelona–Real Madrid 1–2, Real Zaragoza–Las Palmas 3–1, Celta Vigo–Real Mallorca 2–2, Osasuna–Numancia 2–0, Real Oviedo–Racing Santander 1–0, Valladolid–Athletic Bilbao 0–0 és Valencia–Malaga 2–0.

A táblázatokra és a többi bajnokságra holnapi számunkban visszatérünk.

(pja)

SAKKSAROK

(4. old.)

A kínai Hszie Csün megvédte címét Újdelhiben a hárommillió dollár összdíjazású sakkvilágbajnokságon. A 30 éves játékos a döntôben 2,5–1,5-re gyôzött honfitársa, Csin Kan-ling ellen. Utolsó partijuk döntetlenre végzôdött.

Hszie Csün 120 ezer dollárt kapott az elsô helyért. A DPA német hírügynökség szerint a kínai játékos a két Polgár nôvér, Judit és Zsuzsa távollétének köszönheti könnyû sikerét.

A férfiaknál az indiai Viswanathan Anand és a spanyol Alekszej Szirov vívja a finálét, miután mindkét nagymester 2,5–1,5-re nyert az elôdöntôben, elôbbi az angol Michael Adamsot, utóbbi az orosz Alkeszandr Griscsukot gyôzte le.

A hat mérkôzésig tartó döntôre szerdától Teheránban kerül sor. A világbajnok 660 ezer dollárt kap.

KÖRKÉP

Haltetemek bukkantak fel az Aranyos tordai szakaszán
A Környezetvédelmi Hivatal tagadja, hogy ökológiai baleset történt

(5. old.)

Nem talált magyarázatot az Aranyos folyó tordai szakaszán a hétvégén talált döglött halak jelenségére a környezetvédelemmel foglalkozó egyetlen hivatalos szerv sem. Az Aranyosban pénteken fedeztek fel nagy mennyiségû döglött halat, a folyón átívelô tordai híd környékén. A Közgazdálkodási Vállalat (RATAFCL) fômérnöke azonban leleplezô nyilatkozatot adott a Szabadság tudósítójának.

Az ökológiai balesetet kiváltó okokról sem a Vízügyi Igazgatóság, sem a Környezetvédelmi Hivatal tordai irodája pénteken nem tudott lapunknak érdemben nyilatkozni. Mindkét hivatalos szerv képviselôi tagadták, hogy tudomásuk lenne az incidensrôl, és késégbe vonták a haltetemek létezését. A rejtély kulcsát a városi Közgazdálkodási Vállalat fômérnöke, Turcu Laurentiu adta meg, akitôl megtudtuk, a vasárnap végzett, az Aranyos vizének minôségét ellenôrzô laboratóriumi vizsgálatok magas savtartalmat mutattak ki, ami magyarázatul szolgál a döglött halak megjelenésére. A RATAFCL fômérnöke kijelentette, a savas víz jelenségének fô kiváltó okai az aranyosvölgyi bányák ülepítô tavai körül kereshetôk. Az ülepítô tavakból a bô esôzések idején kiárad a víz, amelybôl a mérgezô anyagok az Aranyos folyó vizébe kerülnek. Turcu szerint a Sinfalva térségében található, Torda városának vízellátását biztosító vízmûveknél végzett mérések a víz nagymértékû szennyezettségét mutatták ki.

A Környezetvédelmi Hivatal tordai fiókjának részérôl Suzana Savu tagadta, hogy idén sor került volna még hasonló ökológiai balesetekre az Aranyos folyó tordai szakaszán. Ezt a nyilatkozatot meghazudtolja a Közgazdálkodási Vállalat fômérnökének azon kijelentése, miszerint az idén nem elsô esetben jeleztek a vízmûveknél végzett mérések során a megengedettnél jóval nagyobb savtartalmat, ami a haltetemek megjelenéséhez vezetett. — Ez a jelenség akkor észlelhetô, amikor a hegyekben négyzetméterenkénti negyven liternél több csapadék esik.

A Nyugati Hegységben mûködô bányák ülepítô tavainak veszélyességérôl tavaly a Kolozs és Fehér megyei prefektúrák, valamint a megyei környezetvédelmi hivatalok képviselôi eredménytelen tárgyalásokat folytattak, végkövetkeztetésként a pénzalapok hiányát hozva fel indokul az Aranyos szennyezésének megállítását célzó intézkedések — a meglévô védôgátak megerôsítése, újak megépítése — elmaradására.

Tóbiás Zoltán

Sikeresnek ígérkezô privatizáció

(5. old.)

A hét végén került sor a volt Farmasorb gyár ünnepélyes újranyitására, az város ipari parkjában, helyi önkormányzati személyiségek jelenlétében. A gyárat a Kubera nemzetközi konszern vette meg, amely átvette a gyár aktíváit. A Kubera vezérigazgatója, Viorel Gug a megnyitón lapunknak elmondta, az elsôsorban pelenkákat és egyéb egészségügyi termékeket gyártó vállalat fô célja a romániai piac meghódítása. — A vámilletékek 15-20 százalékos csökkentése révén várjuk el a romániai törvényhozástól azt, hogy támogassa a befektetôket — mondotta Gug. A vezérigazgató a gyár alkalmazottai számának növelését helyezte kilátásba, ami a térségben magas munkanélküliségi arány csökkentését jelentené.

Kósa Róbert

Védôszárnyak a SAEL Társaságtól

(5. old.)

Új programot indít be a jövô évtôl a Romániai Logopédiai Társaság (SAEL), amely részese a Román Pszichoterapeuta Egyesületnek, Védôszárnyak elnevezés alatt.

A társaság kolozsvári fiókszervezete által beindított munkamódszer lényege az egyéni foglalkozás olyan személyekkel, akik munkahelyi, párkapcsolatbeli, beilleszkedési vagy egyéb pszichés gondokkal küszködnek.

A program vezetôje, Lorana Gavrilã elmondotta, hogy a Védôszárnyak akcióban olyanok vehetnek részt, akiknek jövedelme kisebb, mint egymillió lej családtagonként, életkoruk 15 és 50 év között mozog, és vállalják, hogy együttmûködnek a terapeutával. Egy óra ára 75 ezer lej, melyet a SAEL bécsi központja fizet.

Azok a pszichológusok és pszichiáterek, akik részt vesznek ebben a programban, hét éves egyetem utáni kiképzésben részesültek. Eddig mintegy ötven hasonló szakember létezik Romániában.

Nánó Csaba

Lili bárónô Armenopolisban

(5. old.)

A magyar amatôr operettegyüttes a karácsonyi ünnepek alkalmából bemutatóval jelentkezett a hét végén. A fôtéri kultúrház nagytermében Huszka Jenô: Lili bárónô címû operettjét mutatták be a Kis-Szamos menti mûkedvelôk, akik 103 éve szolgálják Tháliát az örmény kisvárosban. A darabot ezúttal is Horváth Lajos rendezte. Ô a helyi mûkedvelés atyja, hiszen pályafutása 54 évet tesz ki. A 84 esztendôs rendezô ötletes és ugyanakkor egyéni elképzelésben vitte színre Huszka operettjét. A szereplôk: Basetti Éva, Kiss Rozália, Inován György, Molnár Anna, Pataki Erika, Szilágyi József, Pataki Levente, Vígh Gyôzô és Basetti Károly jó teljesítményt nyújtottak, jól pergô, sikeres elôadást mutattak be. Az elôadás sikeréhez hozzájárult a Rusu Iosif által vezetett zenekar is.

Az elôadással a szamosújvári mûkedvelôk felkeresik a környék magyarlakta községeit, többek között Désre is eljutnak. A hivatásos színházak — kolozsváriak, tordaiak — ugyanis pénzhiány miatt elkerülik a vidéki kis városokat.

Erkedi Csaba

Bejegyezték a Wesselényi Társaságot

(5. old.)

December 12-én a Zilahi Bíróságon sikerült bejegyeztetni a zsibói székhelyû Wesselényi Társaságot. A szervezet fô célja a mostoha sorsra jutott Wesselényi-hagyaték ôrzése, a Wesselényi-emlékek ápolása. A Társaság egyik fontos célkitûzése a Wesselényi-kripta felújítása. Mint ismeretes, a romokban heverô kripta és a közeli szakadék között állandóan csökken a távolság; becslések szerint a megmaradt három méternyi „biztonsági övezet" már nem garancia arra, hogy az elsô kisebb földcsuszamlás nem sodorja a mélybe az egykoron oly mutatós családi kriptát.

A szervezetbe bárki beléphet, aki az évi 100 000 lej tagsági díjat befizeti. A Wesselényi Társaság elsô elnöke Mátyus Éva zsibói RMDSZ-elnök, alelnökei Molnár Ilona és Nagy Ágnes.

Sz. Cs.

„Nyomtatványhiány miatt zárva"

(5. old.)

Képtelenek pénzt bevételezni ügyfeleiktôl a tordai és aranyosgyéresi üzletemberek, ugyanis teljesen eltûntek a piacról a hivatalos nyomtatványok, nyugták. A nyomtatványok hiánya már mintegy másfél hónapja érezhetô a két város gazdasági életében, és már egész Kolozs megyére kiterjedt. A nyomtatványok azért hiányoznak, mert az Országos nyomda a szavazócédulák nyomtatásával volt elfoglalva.

Torda-Aranyosgyéres térségében a Real Universal tordai székhelyû nyomda szerzett exkluzív jogokat a különleges státusú nyomtatványok forgalmazására. A nyomda képviselôi lapunknak kijelentették, minden valószínûség szerint kedden megérkeznek a megyei forgalmazótól a nyugták. A térség mintegy ezer cégének és gazdasági egységének gondot jelentett a különleges nyomtatványok hiánya, ugyanis a pénzügyôrség ellenôrei súlyos büntetéseket helyeztek kilátásba azok ellen a társaságok ellen, amelyek hivatalos iratok kitöltése nélkül folytatnak kereskedelmi tevékenységet. Tavaly már több céget büntettek meg a pénzügyôrök hasonló esetekben; akkor még nem volt tordai hivatalos nyomtatványforgalmazó.

T. Z.

Kevés az önkormányzati köztisztviselô

(5. old.)

További tizenkét személyt szándékozik alkalmazni a jövô évtôl a tordai városháza, a tanács által jóváhagyott személyzeti összetételen felül. A városi tanácsosok nagyrésze szerint a polgármesteri hivatal személyzeti összetétele amúgy is túlterhelt: 112 személy van a városháza alkalmazásában. A további 12 személyt a szándékok szerint a közgazdálkodási és a pénzügyi osztályon alkalmaznák. Virgil Blasiu polgármester szerint 2001-ben életbe lép több olyan intézkedés, amelynek alkalmazása személyzetet igényel, elsôsorban az adó- és illetékosztályon. Tavaly pszichológiai vizsga során állapították meg, hogy a városháza hatékony mûködéséhez 139 köztisztviselôre lenne szükség. A polgármester ennek ellenére nem tartotta szükségesnek az ügyet a tanács csütörtöki napirendjére tûzni, ugyanis nem tartotta prioritásnak a városháza többi problémájával szemben.

Aranyosgyéresen is személyzeti gondokkal küzd a polgármesteri hivatal. A tordai helyzettel szemben azonban itt kevesebb köztisztviselô van alkalmazásban, mint amennyit a városi tanács határozata elôírt. Júniusi kinevezése óta Radu Hanga polgármester többször hangoztatta, annak ellenére, hogy az általa vezetett intézménynek több osztályán alkalmaztak új köztisztviselôket, még mindig héttel kevesebb alkalmazott van, mint amennyit (87-et) a tanácsi határozat elôír. A munkaerôhiánnyal küszködô osztályok közül lapunk kérdésére a polgármester a beruházási, az ellenôrzési, a területrendezési és a kulturális osztályokat nevezte meg.

T. Z.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Többek között három, szinte azonos körülmények között történt hétvégi balesetrôl szereztünk tudomást a megyei rendôrség tegnapi sajtótájékoztatóján. Mindegyik alkalommal figyelmetlen gyalogost gázolt el egy gépkocsi.

Halálos baleset történt vasárnap este Körösfeketetón az E60-as országúton. A marosvásárhelyi Minodor Mungãrdean (31) az MS–05–JTL rendszámú Ford Mondeóval haladt az úton, amikor elgázolta a szabálytalanul átkelô Aurel Gãbrian (61) helyi lakost. A figyelmetlen áldozat szörnyethalt.

Nem a gyalogátkelôhelyet választotta, ráadásul egy gépkocsi mögül lépett elô a kishavasi (Muncel) Vasile Nicolae Hãsmãsan (26). A dési Avram Iancu utcán haladó CJ–02–GPB rendszámú 1310-es Dacia sofôre, Narcis Adrian Vaida (22) nem tudta kikerülni a váratlanul elôbukkanó férfit. A szombat esti baleset során Hãsmãsan lábtörést szenvedett.

Könnyebb sérülést szenvedett december 16-án, szombaton délben fél tízkor Dana Iulia Muresan (8). A kislány szabálytalanul futott át az úttesten és az MK–CB–858 rendszámú Volkswagen (sofôr: Claudiu Stefan Pop) elgázolta.

Négyrendbeli, azonos módszerrel elkövetett lopás és rongálás miatt indítanak eljárást a szamosújvárnémeti (Mintiu Gherlii) Grigorie Nersiu (43) ellen. Novemberben és december folyamán három ízben vendéglôk ablakát törte be, megrongálta a berendezést, elemelte amire szüksége volt, majd távozott. December 16-ról 17-re virradóra az MR1 vendéglôt fosztotta ki — ekkor bukott le. Az összkár 3,1 millió lej, aminek nyolcvan százaléka megtérült.

(póka)

Csipike várta Fodor Sándort

(5. old.)

A Báthory István Alapítvány illetve a Mûvelôdés folyóirat, az Ipp Art Társaság és a Szilágy Társaság szervezésében nagysikerû könyvvásárra és író-olvasó találkozóra került sor a hét végén a Református Gyülekezeti Teremben. Az immár hatodik karácsonyi könyvvásárra a megye majd minden részébôl érkeztek érdeklôdôk. A zsúfolásig megtelt terem elôtt Fodor Sándor dedikálta Tizenegyedik üveg címû kötetét. Az írónak — akit a somlyói gyerekek Csipike-elôadással vártak — minden kötete elfogyott.

Sz. Cs.

GAZDASÁG

Tovább folyik a fertôtlenítés a román–magyar határon

(6. old.)

Csak részben igazak azok a hírek, amelyek szerint nem fertôtlenítik a magyar–román határt átlépô személygépkocsikat a határ román oldalán: csak azok ússzák meg az autómosást, akiknek van merszük szembeszállni a fertôtlenítést végzô munkásokkal — adta hírül az aradi sajtó.

A Nyugati Jelen a varsándi vámosokra hivatkozva közölte, hogy az autómosást megtagadók közül eddig senkit sem büntettek meg. Ugyanakkor román részrôl semmiféle hivatalos közbelépés nem történt, s továbbra is érvényben van az a tavaly elfogadott román kormányhatározat, amely egy 1974-ben hozott állategészségügyi törvény alapján elrendelte a határt átlépô gépjármûvek fertôtlenítését.

Magyar részrôl az Orosházi Határôr Igazgatóság közölte néhány nappal ezelôtt, hogy a gyulavarsándi és a nagylaki román határátkelôknél felhagytak a személygépkocsik fertôtlenítésével. A kisbuszokra és a kamionokra továbbra is vegyszeres mosás vár.

A Nyugati Jelen értesülései szerint ezzel szemben hamarosan Tornyán is hasonló kényelmetlenség és kötelezô fizetés várja az autósokat, mivel már készül a fertôtlenítéshez szükséges berendezés.

A román–magyar határszakaszon a román fél november 3-án kezdte meg minden elôzetes értesítés nélkül a gépjármûvek fertôtlenítését. A hivatalos román magyarázat az volt: azért kellett egy évvel korábban rendeletet hozni errôl az intézkedésrôl, mert Ukrajnában, Bulgáriában, Törökországban és Görögországban járványok kezdôdtek az állatállományban.

Világgazdaság
Egészséges lassulás lesz jövôre

(6. old.)

A világgazdaság növekedése lassulni fog jövôre, egy ütemre az amerikai gazdaság régóta idôszerû lefékezôdésével, de a fejlôdés azért még egészséges marad — jósolta, az elemzôipar többségével összhangban, pénteken a brit Economist Intelligence Unit (EIU).

Az EIU szerint a világgazdaság jövôre átlagosan 3,4 százalékkal bôvül az idénre várt 4,2 százalék — 1984 óta a leggyorsabb ütem — és a tavalyi 2,9 százalék után.

A jövô évi lassulás kizárólagos tényezôje az amerikai és a nyugat-európai fékezés lesz — írták az elemzôk, és hozzátették: 20 százalékos esély adható annak, hogy jövôre az amerikai gazdaság nem csupán fékez, hanem egyenesen recesszióba fordul, és ez nagy csapás lenne a világgazdaságra. A brit elemzôk fôleg a nagy amerikai folyómérleghiányban és a hatalmas magánhitelezésben látják a kockázatot.

Az EIU szerint az Egyesült Államok gazdasága jövôre 3,2 százalékkal növekszik az idei 5,2 százalék után, a nyugat-európai pedig 3,0 százalékra lassul az idei 3,4 százalékról.

Az eurózónában Írország lesz várhatóan a bajnok jövôre, 7,3 százalékos növekedéssel. Franciaországnak 3,0 százalékos, Németországnak és Olaszországnak 2,8–2,8 százalékos, Nagy-Britanniának 2,5 százalékos növekedést valószínûsített az EIU pénteken.

A leggyorsabban növekvô régió jövôre a Közel-Kelet és Észak-Afrika lesz, 4,4 százalékos növekedéssel az idei 3,6 százalék és a tavalyi 2,0 százalék után, az EIU szerint. Az elemzôk szerint az olajtermelô országok az idei nyereségek után nagyobb költekezésbe kezdenek.

Ugyancsak gyorsulás várható Latin-Amerikában, 3,9 százalékra az idei 3,7 százalék után. Várhatóan kitûnôen teljesít majd Brazília, de Mexikó gazdasága lassulni fog északi szomszédjának gondjai miatt.

A japán gazdasági növekedés csak igen szerényen fog gyorsulni jövôre, 1,9 százalékra — jósolták az EIU elemzôi —, és ez az egész Távol-Keletet lehúzza majd — tették hozzá.

Úgy vélték, hogy a kelet-európai felzárkózó gazdaságok teljesítménye átlagosan 3,9 százalékkal erôsödik jövôre az idénre várt 4,9 százalék után. Lassulás valószínû Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban és Ukrajnában — írták. E térségben a lassulást fôleg a nyugat-európai exportpiacok okozhatják kevésbé növekvô keresletükkel, továbbá a szerkezetváltás és a makrogazdasági szigorpolitika rövid távú hatásai — írták az EIU elemzôi.

Megnyílt a Carpatica Kereskedelmi Bank

(6. old.)

Tegnap délben ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Carpatica Kereskedelmi Bank, melynek központi székhelye Nagyszebenben található.

Az új bank, amely 1999-ben alakult, és alaptôkéje 100 milliárd lej, teljes egészében magántulajdonban van. 2001-re a bank részvényesei úgy tervezik, hogy az alaptôkét még 150 milliárd lejjel emelik.

Jelen pillanatban a Carpatica bank több mint 36 külföldi partnerrel büszkélkedhetik, közöttük olyan nevezetes pénzintézetekkel, mint a Dresdner Bank, Citibank New York, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Eurobank stb. A Carpatica alelnöke, Nicolae Hoantã elmondotta: nagy elôrelépésnek tekintik, hogy Kolozsváron is megnyithatták bankjuk fiókszervezetét. A vezetôség úgy tervezi, hogy a jövô évben Brassóban, Konstancán, Bukarestben is létrehoz fiókokat.

Az ünnepélyes szalagvágás után hivatalosan is megnyitottnak nyilvánították a Carpatica bank Széchenyi tér 8. szám alatti székhelyét.

Nánó Csaba

Valutaárfolyamok
(december 18., hétfô)

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

11 696/11 824

25 540/25 715

(valutabeváltó)

11 300/11 750

25 300/26 100

Macrogroup

11 650/11 850

25 650/25 950

Román Nemzeti Bank

11 743

25 612

NAPIRENDEN

Ion Iliescu megvált párttagságától
Nãstasénak adta át a stafétát

(8. old.)

Az RTDP csúcsvezetôségének hétfôi ülése után Ion Iliescu megválasztott államfô a Mediafaxnak kijelentette: megvált párttagságától, és átadta a stafétát Adrian Nãstasénak, az RTDP elsô alelnökének, kijelölt kormányfônek. Nãstase az RTDP januári országos értekezletéig lesz a párt ideiglenes vezetôje. Iliescu kifejtette: államelnöki minôségében nem tehet javaslatot arra vonatkozóan, hogy ki legyen az RTDP új elnöke, a legjobb változatnak azonban azt tartja, ha azt a miniszterelnök töltené be. Az államfô szerint ez nem jelentené azt, hogy az RTDP szerkezetileg egybeolvadna a kormánnyal.

Iliescu elmondta: Nãstaséval mindig jó viszonyban volt. Cáfolta ugyanakkor azokat a sajtóban napvilágot látott különbözô találgatásokat, amelyek szerint az RTDP-ben két elkülönülô irányvonal létezne. — Mindketten megfelelô bölcsességgel, politikai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezünk, amelyeknek köszönhetôen sikerült túllépnünk ezeken a helyzeteken — mondta Iliescu.

Adrian Nãstase a Mediafaxnak tett nyilatkozatában szintén annak a véleményének adott hangot: szerinte is a legideálisabb az lenne, ha a megalakuló kormány vezetôje töltené be a párt elnöki tisztét is. Nãstase hangsúlyozta: meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyeknek a segítségével megakadályozható, hogy az RTDP a kormány egyszerû adminisztratív egységévé váljon, úgy, ahogyan az 1996-ban is történt, amikor a kormányzó pártok vezetôi a kormány alkalmazottaivá váltak — mutatott rá Nãstase.

Korrupcióellenes harcra szólít fel az állemelnök

(8. old.)

Ion Iliescu tegnap nyilvánosságra hozott levelében felszólította az RTDP vezetôségét, tagjait, továbbá a jövendôbeli minisztereket: az állam illetékes intézményével közösen indítsanak ádáz harcot a bürokrácia és a korrupció felszámolása érdekében. Az államfô az RTDP területi szervezeteit is felszólította, már helyi szinten hirdessék meg a korrupcióellenes kampányt és a „tisztogatást" saját soraikban kezdjék el. Iliescu továbbá arra biztatta az RTDP új vezetôségét: az új kormánnyal, az RTDP parlamenti csoportjaival közösen egységesen lépjenek fel, legyenek nyitottak az emberek problémáival szemben, és tegyenek meg mindent a párt egységének megszilárdítása érdekében.

Vãcãroiu lett a szenátus elnöke

(8. old.)

Nicolae Vãcãroiu szenátort választották tegnap a szenátus elnökének. A volt kormányfô „mellett" 115-en, „ellene" 20-an szavaztak. Az új házelnök a szenátus plénuma elôtt kijelentette: a házszabályzat módosításával és a parlamenti csoportokkal való együttmûködéssel a jogszabályalkotás folyamatának felgyorsítását szeretné elérni. Elmondta: a választások megnyerése nem jelenti azt, hogy az RTDP-nek van mindenben feltétlenül igaza, hasznos ötletek bármilyen irányból jöhetnek. Az elôzô törvényhozás pozitívumaként említette a sajtóval történô kapcsolattartást, amit Vãcãroiu az elkövetkezôkben tovább szeretne ápolni. Hétfôi ülésén a szenátus ugyanakkor érvényesnek nyilvánította a november 16-i választásokon mandátumot nyert összes szenátort.

A képviselôház frakciói tegnap az állandó bizottságok elnökeit választották meg. Rãzvan Ionescu (RTDP) lett a honvédelmi, Radu Podgoreanu (RTDP) a külügyi, Florin Georgescu (RTDP) a pénzügyi, Ionel Olteanu (RTDP) a jogi, Smaranda Dobrescu (RTDP) a munkaügyi, Mihai Mãlaimare (RTDP) a mûvelôdési bizottság elnöke. Az NRP-s Ilie Neacsut a mezôgazdasági, Lucian Augustin Bolcast (NRP) a visszaéléseket vizsgáló szakbizottság, Mircea Ifrimet (NRP) az egészségügyi, Anghel Stanciut pedig a tanügyi bizottság elnökének választották. Ioan Olteanunak (DP) a helyi közigazgatási, Antal Istvánnak (RMDSZ) az ipari, Dan Radu Rusanunak (NLP) a gazdasági és Nicolae Pãunnak az emberjogi bizottság elnöki tiszte jutott.

Kereszténydemokrata pólus körvonalazodik

(8. old.)

Constantin Dudu Ionescu távozó belügyminiszter, a parasztpárt ideiglenesen kinevezett vezetôje hétfôn a Mediafaxnak kijelentette: támogatja a kereszténydemokrata pólus összeolvasztását, amelynek gondolatát Victor Ciorbea, a Kereszténydemokrata Nemzeti Szövetség elnöke vetette fel, de egyelôre a januárra tervezett kongresszus megszervezését tekintik prioritásnak. A parasztpárti politikus elmondta: a keresztény–demokrata pólus létrehozásának ügyében döntést a kongresszus által megválasztott új parasztpárti vezetôknek kell hozniuk.

A két párt vezetôi második alkalommal találkoztak, hogy tárgyaljanak a körvonalazódó kereszténydemokrata pólus létrehozásáról.

Nem kedvezményeket, hanem státust ad a magyar kormány
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Heti Hírmondóban

(8. old.)

A határon túli magyaroknak el kell dönteniük, hogy szerintük milyen következményekkel járna a kettôs állampolgárság megadása: kiürülnek-e a területek, ahol most még sok magyar van, vagy sem, akarjuk-e ezt, vagy sem — nyilatkozta Orbán Viktor magyar kormányfô a Duna Televízió Heti Hírmondó címû mûsorában vasárnap este. Elmondta: a kettôs állampolgárság megítélése a szomszédos, magyarlakta országokban más és más. Felidézte, hogy Romániában is bizonyos jogokat elveszít, aki magyar és román állampolgár egyidejûleg.

Orbán Viktor a státustörvényrôl kijelentette: azt nem kedvezmény- törvénynek tekinti. — Nem arról szól ez a törvény, hogy adunk itt-ott valamifajta kedvezményt a magyaroknak, hanem meghatározzuk azt a státusukat, amely megkülönbözteti ôket az egyébként más állampolgárságú, de nem magyar származású, magukat nem magyarnak valló külföldiektôl. A magyar kormány mindig meg fogja adni a lehetô legkedvezôbb utazási feltételeket a határon túli magyaroknak — mondotta.

A határon túli családok támogatásáról szóló koncepció ellenzéki kritikájára úgy reagált: „vannak, akik meg akarják próbálni szembeállítani a határon belüli és a határon túli magyarokat, és minden esetben, amikor tenni akarunk valamit, az elsô kérdésük, illetve elsô támadásuk az, hogy na, és kinek a kontójára?" — Ezzel, persze, meg lehet szólítani sok emberben irigységet, rossz ösztönöket, rossz hajlamokat, és lehet erre politikát építeni, csak ez nem helyes, nem becsületes, nem emberséges és nem a XXI. századhoz méltó gondolkodásmód — fogalmazott Orbán Viktor. „A határon túli magyarokat nem úgy kell elgondolni, mint akik terhet jelentenek a nemzet számára, hanem úgy, hogy ôk is a nemzet részei, idônként hûségesebbnek bizonyuló részei, mint a határon belüli magyarok egy tekintélyes része" — mondotta.

A kormányfô álláspontja szerint a határon túli magyar családok támogatását az is indokolja, hogy a Kárpát-medencében fogy a magyar népesség. — Csak akkor van értelme magyarságtörvényt alkotnunk, ha vannak magyarok. Úgy látja: Magyarország ma már képes úgy növelni erôit, hogy egyfajta nevelési támogatást ad a határon túli magyar gyermekek után is az ottani szülôknek, abban az esetben, ha magyarnak, magyar iskolában és magyarul nevelik a gyermekeiket.

A miniszterelnök leszögezte: bízik abban, hogy a megalakuló új román kormánynál kedvezô fogadtatásra találnak az ott élô magyarok igényei. Erre példaként említette a csíkszeredai konzulátus létrehozását, az autópályák magyarlakta területen való áthaladását, illetve azt, hogy a romániai költségvetésben a területfejlesztési források elosztásánál Erdély ne részesüljön hátrányos megkülönböztetésben.

Orbán Viktor beszélt az erdélyi magyar egyetem ügyérôl is, amelyre idén kétmilliárd forint támogatást szavazott meg a magyar országgyûlés. — Jövôre talán még ennél is többet kaphat. Van egy alap, amibôl mindig az egyetemet finanszírozzuk, és van még néhány alapítvány, amelyekbôl — miután az oda utalt összeget jelentôsen növeltük az idei esztendôhöz képest — még további források nyerhetôk el szükség szerint — mutatott rá.

Iliescu szerdán felesküszik, csütörtökön visszaköltözik Cotroceni-be

(8. old.)

December 20-án, szerdán 10 órakor ül össze a parlament két háza, hogy együttes ülésen beiktassa hivatalába Románia régi-új államelnökét, Ion Iliescut. Ezt követôen, csütörtökön Iliescu katonai tiszteletadással egybekötött ünnepségen fogja átvenni a Cotroceni-palotában a hivatalát. A katonai ceremónia megszervezése Emil Constantinescu leköszönô elnök ötlete volt.

A szerdai és a csütörtöki beiktatási procedúra és ceremónia után Ion Iliescu hivatalosan megbízza majd Adrian Nãstasét, a választásokon nyertes Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja által megnevezett kormányfôjelöltet, hogy kezdjen tárgyalásokat a kabinet megalakítása végett.

Felhívás az MVSZ támogatására

(8. old.)

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöksége felhívásában megdöbbenését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány megszüntette a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) költségvetési támogatását. Ebben felkérik az MVSZ Országos Tanácsát, az MVSZ erdélyi tagszervezeteit és egyéni tagjait, az MVSZ Erdélyi Társaságának védnöki testületét, a Magyarok Világkongreszusának erdélyi küldötteit, az erdélyi magyar egyházakat és intézményeket, a külhoni állampolgárságot igénylô személyeket és a világszövetség céljait támogató polgárokat: minden rendelkezésükre álló befolyásolási eszközt használjanak fel annak érdekében, hogy a magyar országgyûlés megváltoztassa a nemzeti érdekeinket alapvetôen sértô döntését, és éves költségvetésük bizonyos százalékát fordítsák az MVSZ zavartalan mûködésének biztosítására. Ugyanakkor közlik: a Dávid Ferenc Egylet ezennel felajánlja 2001. évi költségvetésének 5 százalékát az MVSZ mûködésének biztosítására.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -