2000. november 14.
(XII. évfolyam, 267. szám)

Kolozsváron alig egy százalékkal vezet az RTDP az RMDSZ elôtt

(1., 8. old.)

A Metro Media Transilvania november 1–5. között Kolozsváron végzett felmérésébôl kiderül: ha jövô vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a megkérdezettek 20 százaléka a Ion Iliescu vezette Romániai Társadalmi Demokrácia Pártra (RTDP), 19 százalék az RMDSZ-re szavazna. A Nemzeti Liberális Párt (NLP) és a Nagy-Románia Párt (NRP) 18–18 százalékot kapna. Az RDK 2000 a szavazatok 13 százalékát, a Szövetség Romániáért (SZR) 3 százalékát, a Nemzeti Szövetség (NSZ) pedig a 2 százalékát kapná. Jelentôs a határozatlanok száma: 31,3 százalék.

A legismertebb helyi politikus Gheorghe Funar (98%), Radu Sârbu (77%) Grigore Zanc (65%), Iuliu Pãcurariu (48%), Ioan Rus (46%), Eckstein-Kovács Péter (43%), Dorin Marian (27%), illetve Vasile Puscas (23%). A megkérdezettek több politikust is választhattak. Annak ellenére, hogy kevésbé ismert, a legjobb vélemény Octavian Buzoianuról, az SZR megyei elnökérôl alakult ki (79%). A népszerûségi lista következô helyezettjei: Emil Boc (78%), Eckstein-Kovács Péter (77%), Ioan Rus és Vasile Puscas (76%), Alexandru Lãpusan (69%), Gheorghe Funar (65%).

Az államfôjelöltek esetében a sorrend a következô: Theodor Stolojan 29%, Mugur Isãrescu 19%, Corneliu Vadim Tudor 16%, Ion Iliescu 15%, Frunda György 12%, Petre Roman és Teodor Melescanu 3–3%. Arra a kérdésre, ha jövô vasárnap tartanák az elnökválasztások második fordulóját, és a következô két jelölt jutna be, a válaszok a következôk: Mugur Isãrescu (33,8%) — Theodor Stolojan (48,5%), Mugur Isãrescu (61,7%) — Ion Iliescu (22,5%), Theodor Stolojan (67%) — Ion Iliescu (18,4%), Ion Iliescu (35,2%) — Corneliu Vadim Tudor (29,1%), Ion Iliescu (27,9%) — Petre Roman (41,1%).

A legfiatalabb választók (18–24 év) kedvence az NRP és az NLP (24–24%), az RDK 2000 (17%), az RTDP (13%), illetve az RMDSZ (9%), a legidôsebbeké pedig (65 fölöttiek) az RTDP (32%), az RDK 2000 (15%), az NRP (12%), illetve az NLP (7%). Az RMDSZ a 45–54 évesek között a legnépszerûbb: 27 százalék. A 18–24 év közötti fiatalok kedvenc elnökjelöltje Theodor Stolojan és Mugur Isãrescu, a legidôsebbeké pedig Ion Iliescu.

A szavazatokat a tanulmányok és a jövedelem szempontjából is osztályozták. Eszerint az elemi iskolát végzettek többsége az RTDP-re (39%), az egyetemi oklevéllel rendelkezôk pedig az NLP-re voksolnának (25%). A legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezôk kedvenc pártja az RMDSZ (35%), a pénzeseké pedig az NLP (20%).

K. O.

Marga: Nem biztos, hogy az RDK 2000 bejut a parlamentbe

(1., 8. old.)

A Román Demokratikus Konvenció 2000 helyi képviselôi szerint a négyéves kormányzás sikertelenségének legfôbb oka egyes koalíciós partnerek hûtlensége. A választási szövetség keddi sajtóértekezletén Radu Sârbu, megyei elnök az Állami Vagyonalap elnöke, illetve Andrei Marga tanügyminiszter számolt be az elmúlt négy év sikereirôl és sikertelenségeirôl.

Sârbu a Demokrata Pártot (DP) reformellenesnek, a Nemzeti Liberális Pártot (DP) pedig árulónak nevezte. Sârbu szerint az Európa Bizottság jelentése objektív, érzelemmentes megállapításokat és kritikákat tartalmaz, a gyenge eredményekért viszont nem csupán a parasztpárt a felelôs. Románia gyenge gazdasági eredményeinek okait Sârbu az 1996 elôtt felvett kölcsönök terhében, illetve az RTDP-s kormányok felelôtlen pénzügyi politikája miatt bekövetkezett banki csôdsorozatában látja.

Akár 1996-ban, az RTDP idén is demagóg, populista és hazug ígéretet tesz. — Négy évvel ezelôtt a Ion Iliescu vezette párt azt próbálta bemagyarázni a választóknak, hogy megválasztásunk esetén visszaállítjuk a királyságot, a határon várakozó magyar csapatok pedig elfoglalják Erdélyt. Az idô bebizonyította mennyire valótlanok voltak ezek a kijelentések — mondta Sârbu.

Marga megjegyezte: az RTDP különbözô retorikát használ Washingtonban, Brüsszelben, illetve a hazai választási kampány során. Külföldön a magántulajdon és a privatizáció mellett, itthon pedig ezek ellen foglalnak állást. Sârbu rendkívül súlyosnak minôsítette azt, hogy az RTDP a privatizálás felfüggesztését helyezte kilátásba. — A közép és kelet-európai országok egyetlen ellenzéki pártja sem tett ilyen kijelentéseket. Az RTDP megnyilvánulásának elôreláthatatlan következményei lehetnek Románia megítélését, illetve a reform folytonosságát illetôen. Az ÁVA elnöke biztosra veszi, hogy az RTDP és az NLP között titkos megegyezés létezik. — Az NLP egyetlen célja a hatalmon maradás és mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje ezt a célt — mondta.

Sârbu szerint 2002 után tovább mélyül a Magyarország és Románia közti szakadék: Magyarország rövidesen az Európai Unió tagjává válik, több pénzhez jut, míg Románia még jobban lemarad. Ennek következtében egyre több magyar nemzetiségû fiatal elhagyja majd az országot. A két ország közötti színvonalkülönbség feszültségekhez vezethet Erdélyben — mondta Sârbu. Hozzátette: nem etnikai konfliktusra gondolt.

A tanügyminiszter nem zárta ki annak lehetôségét, hogy az RDK 2000 ne kerüljön be a parlamentbe. — Ennek viszont súlyos következményei lesznek az ország számára. Azt is mondhatnám, hogy politikai katasztrófa következik be. Más országokban immár banálisak lettek a választások, nem olyan nagy a tét. Nálunk komoly választás elôtt állnak a polgárok: vagy az RTDP megtestesítette keleti típusú szocializmus, vagy a jobboldali integrációs politika mellett döntenek — mondta Marga.

Kiss Olivér

Illegalitásba kényszerült a Pro Transilvania Egyesület
Sabin Gherman nem fél a letartóztatástól

(1. old.)

Hétfôn délben váratlan véget ért az a per, amelyet Sabin Gherman, a Pro Transilvania Egyesület (PTE) elnöke ellen indított mintegy másfél évvel ezelôtt az RTDP, RNEP és az NRP: az egyesületet törvénytelennek ítélte meg a Kolozs megyei táblabíróság.

— Bevallom, nem ért teljesen váratlanul az, hogy az igazságügyi minisztérium felkérésére illegálisnak minôsítették az egyesületet — nyilatkozta a Szabadságnak Gherman. — Arra is számítottam, hogy az alkotmány elsô, Románia egységére vonatkozó cikkelyét hozzák majd fel ellenem. A válaszom ily módon nem is késett: a táblabírónak a Helsinki Értekezlet gyülekezeti szabadságra és szabad véleménynyilvánításra vonatkozó cikkelyeit hoztam fel, de hiába... Már be is csomagoltam: külföldre utazom, hogy a nyugati politikusok figyelmét felkeltsem a romániai helyzet iránt. Ily módon Románia újra monitorizált ország lesz. Rövidesen megkezdjük a különbözô nagykövetségek elôtt szervezett tüntetéssorozatot.

Megszûnik a Pro Transilvania Egyesület?

— Szó sincs róla! Tovább fogunk harcolni Erdély és a Bánság közigazgatási autonómiájáért, és a nyugati világ autonómia-törvényei alapján fogunk cselekedni. Nagyon fontos jelenleg az, hogy minden tagunk tartson most össze, és mind a 32 000-en Vadim Tudorra szavazzunk, ugyanis ennél rosszabb jövôt el sem tudok képzelni Románia számára. Sajnos, az a helyzet, hogy amíg Románia nem tapasztalja meg a bulgarizálódást, és a legmélyebb gazdasági-politikai krízist, addig semmi remény arra, hogy felébredjen a nép. Vadim Tudor hátha kihozza ezt a románságból...

Nem félsz a letartóztatástól?

— Nem. Annak ellenére, hogy ebben az országban bármi megtörténhet egy magamformájú egyesületi elnökkel.

Szabó Csaba

Visszanyert két halastavat a Piscicola Rt.

(1., 5. old.)

Tegnap dr. Alexandru Câmpan, az SC Piscicola Rt. igazgatója ismertette a bukaresti Titan Kft. ellen indított per végkifejletét.

Mint ismeretes, a Titan Kft. haltenyésztô vállalat 1991-ben Kolozsmegye területén több halastavat is bérbe vett. Szerzôdésük a kolozsvári Piscicolával 1996-ig szólt, de a bért nem fizették ki. 1998-ban a kolozsvári haltenyésztô és értékesítô vállalat beperelte a bukarestieket, és ez év augusztus 2-án a pert meg is nyerte. Bírósági határozat értelmében a Titan Kft.-nek 21 nap alatt vissza kellett volna szolgáltatnia a vasasszentgothárdi (Sucutard) két halastavat a Piscicola Rt.-nek. Mivel ez nem történt meg, a bíróság jelzálog alá helyezett két tonna halat, amelynek értéke 83 millió lej, és amely megegyezik a Titan Kft. adósságával. Ugyanakkor a bíróság határozatot hozott arról is, hogy a Piscicolának végrehajtó útján szolgáltatják vissza a javakat. November 8-án dr. Alexandru Câmpan és munkatársai egy végrehajtóval és a rendôrség képviselôivel kiszálltak a helyszínre, hogy az egyik halastóból leengedjék a vizet és kihalásszák a nekik járó halmennyiséget. Másnap reggelre azonban a bukaresti vállalat teljesen kiürítette a tavat, a halak százait pusztítva el. Amint azt a Piscicola Rt. igazgatója hangsúlyozta: a felelôsség teljes mértékben a Titan Kft.-t terheli.

Miután a kolozsvári haltenyésztô vállalat végre visszaszerezte a két halastavat, ezeket szeretné bérbe adni a környezô falvak lakosainak. A 90 hektár összterjedelmû tavakba a Piscicola 90 tonna halat kíván telepíteni. A halászati szezonban a kifogott halak bizonyos százaléka a bérlôket illeti, a többi pedig a Piscicola Rt.-t.

Nánó Csaba

Ha a városháza nem egyenlíti ki a tartozásait,
A RATDP leszereli a választási plakátokat

(1. old.)

A polgármesteri hivatalnak a választási kampányban végrehajtott munkálatokért fizetendô 375 millió lejes adósságát követeli a Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) számára Liviu Medrea igazgató Gheorghe Funartól. A 375 millióból 208 millió még a helyhatósági választások idejébôl maradt el — állítja Medrea, aki november 14-ét jelölte ki határidôként. Amennyiben a városháza nem törleszti adósságait, Medrea a RADP által felállított plakátok leszerelésével fenyegetett. A RADP igazgatója szerint a polgármesteri hivatal összesen 16,6 milliárddal tartozik a Közterület-fenntartó Vállalatnak, amibôl 6 milliárd lejnek már fél évtôl három évig terjedô régisége van. Medrea szerkesztôségünkbe tegnap eljuttatott közleményében tudni véli, hogy a városháza bankszámláján 17,3 milliárd lej volt. A RADP igazgatója sikkasztással és hivatali visszaéléssel vádolja a polgármestert, és pert szándékszik indítani ellene.

S. M. L.

Magyarok fénye
Kampánygála az Állami Magyar Operában

(1. old.)

November 18-án, szombaton este 19.30-kor az RMDSZ Kolozs megyei szervezete Magyarok fénye címmel kampánygála elôadást szervez. A mûsorban interaktív párbeszédre kerül sor az RMDSZ szenátor- és képviselôjelöltjei között. Az elôadást megelôzôen várjuk kérdéseiket az RMDSZ székházába (Fürdô utca 21. szám), vagy a 192-217-es, illetve a 192-364-es telefonszámokon. A mûsorban fellép a Bogáncs néptáncegyüttes Intelmek címû táncjátékával (koreográfus Könczei Csongor). Vendégünk lesz Dévai Nagy Kamilla gitármûvésznô. A belépés ingyenes.

Tisztelt Kolozs megyei magyar válsztópolgárok!
Miért szavazzunk együtt?

(1. old.)

Miért szavazzunk a tulipánra, tehát az RMDSZ jelöltjeire?

Azért, hogy merjünk azok lenni, akik voltunk, vagyunk és leszünk! Erdélyi magyarok! Öntudatos és felelôs polgárok, akik múltbeli ügyeinket rendezve a jelenünket is egyértelmûvé tesszük, és egyben jövônket készítjük elô. Ahogyan ez legutóbb Harasztoson, Mákófalván, Magyarlónán, Tordán és Egerbegyen is történt. Mert az már a történelmi túlélés és sorsunk értelmének az ára és értéke. Sorsunk értelmét pedig csak mi határozhatjuk meg politikai és gazdasági vonatkozásban is. Hiszen a politikában és a gazdasági-társadalmi életben fontos a választói tett, de még fontosabbak annak következményei, melyek az RMDSZ továbbra is vállalt feladatai, és történelmi felelôssége is egyben. A választási lehetôségekkel élnünk kell tehát. Ezért szavazzunk együtt 2000. november 26-án!

Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselôjelölt — megyei elnök

(Választási anyag)

Kampánykaraván Udvarhelytôl Sepsiszentgyörgyig

(1. old.)

Tegnap Kovásznán, Zabolán, Kézdivásárhelyen, Sepsibükszádon, Tusnádfürdôn és Csíkszeredában járt az RMDSZ kampánykaravánja. Az akció utolsó napja kedd, az útvonal pedig Gyimesfelsôlakon, Csíkcsicsón, Csíkszentdomokoson, Gyergyóújfalun, Gyergyóremetén és Gyergyószentmiklóson keresztül vezet. A körút utolsó állomásán az RMDSZ vezetôi ünnepi elôadáson vesznek részt, amelyen a székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai rendezvényekhez hasonlóan fellép a magyarországi Dolly Roll együttes.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

MIRCEA DINESCU KÖLTÔ a kolozsvári írott és elektronikus sajtó képviselôivel találkozik kedden du. fél 3 és fél 4 óra között a Deák Ferenc/Eroilor út 6–8. szám alatti Nemzeti Liberális Párt székházában. Románia politikai és társadalmi életében felmerülô kérdéseket vitatják meg. Délután 5 órától a Román Színházban a költô bemutatja a Plai cu boi címû legújabb folyóiratát. Minden érdeklôdôt várnak, a belépés díjtalan.

A NÉMET KULTURÁLIS KÖZPONT kiállítás keretében mutatja be a németországi kutatási lehetôségeket a központ Egyetem utca 7–9. szám alatti székhelyén november 14-én 13 órakor. A rendezvényt a Stuttgarti Külkapcsolatok Intézete szervezte.

A ROMÁNIAI ÖRMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK KOLOZSVÁRI FIÓKJA Örményországról készült dokumentumfilmet mutat be 2000. november 15-én, szerdán du. 5 órától a Német Demokrata Fórum Unió/Memorandumului utca 8. szám alatti székhelyén. Az örmények földjét térben és idôben bemutató film megtekintése után a jelenlevôk örmény ínyencségeket is megkóstolhatnak. A szervezôk mindenkit szeretettel várnak.

INGYENES JOGI TANÁCSOT AD az arra rászorulóknak Máté András Levente november 15-én, szerdán du. 5 órától az RMDSZ alsóvárosi körzetének Párizs utca 17. szám alatti székházában.

KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNYA újra indítja a népi játszóházi foglalkozást vezetô képzést padagógusok számára november 24-tôl. Érdeklôdni a 198-813-as telefonszámon lehet.

KÓRÉH BARNA — EMLÉKTÁBLA felavatására kerül sor 2000. november 18-án, szombaton 13 órakor a vlegyászai menedékháznál. A megemlékezést szervezô baráti kör szeretettel meghívja ezen kegyelettevô együttlétre mindazokat, akik tisztelték és barátai voltak, akiket a felejhetetlen tábori együttlétek a hegy és a sízés szerelmeseivé, „hegyi emberekké" avattak.

Riporttábor Kalotaszentkirályon

(2. old.)

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete az elmúlt hét végén negyedik riporttáborát nyitotta meg Kalotaszentkirályon. A MÚRE-riporttáborok erdélyi tájegységek részletes feltérképezését tûzték ki célul, amelyek eredményeként egy-egy jól dokumentált riportkötet látott nyomdafestéket. A tavaly Erdôvidékét „szállták meg" a romániai magyar sajtó képviselôi, idén pedig Felsô-Kalotaszegre esett a választás.

A Kalotaszentkirályon megnyílt táborba elsôsorban fiatal újságírók érkeztek napi és hetilapjainktól. Szombaton kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt Péntek János egyetemi elôadótanár társaságában, aki Felsô-Kalotaszeg részletes bemutatására vállalkozott. Az elôadó óva intett attól, hogy a riporterek a Kalotaszeg-mítosz alapján közeledjenek ehhez a tájegységhez. Ambrus Attila, a Brassói Lapok fôszerkesztôje megosztotta a résztvevôkkel az elôzô táborok tapasztalatait. Makkay József, a kalotaszegi riporttábor szervezôje a kalotaszegi gazdasági lehetôségek részletes feltérképezésére biztatta az újságírókat, akiknek az új riportkötettel jövôbemutató körképet is nyújtaniuk kell e történelmi tájegységrôl.

A résztvevôk Kalotaszentkirály, Mogyorókereke, Kalotadamos, Jákótelke, Sárvásár, Bánffyhunyad, Körösfô, Magyarbikal, Magyargyerômonostor, Magyarvalkó, Nyárszó, Zsobok és Jegenye „megörökítését"vállalták egy-egy igényesen megírt, átfogó faluriport erejéig, amely könyv formájában várhatóan jövô márciusban kerül az olvasók elé.

Tízéves születésnap

(2. old.)

A Kuckó Kulturális Gyermekcsoport november 10–11-én ünnepelte tízéves születésnapját. A megemlékezést Csoltkó Mária, Názmán Olga és Horváth Gyöngyvér szervezte.

A megnyitón Molnos Lajos, Dáné Tibor, valamint Csoltkó Kinga mondott beszédet, foglalta össze a Kuckó tízéves tevékenységét. Ezt követte a kuckós gyermekek elôadása.

A szombaton folytatódó ünnepségen a Brassai Sámuel Líceum dísztermében a Tini Kuckó verses-mesés összeállítással lépett fel Mann Gabriella rendezésében, az Öreg Kuckósok vidám jeleneteket mutattak be.

A Bogáncs Néptáncegyüttes mezôségi táncokat adott elô, bemutatták Kiss Csaba Hat tyúk tava jelenetét, majd Bárdos Ildikó tanítónô osztályának mûsorát és a Tóközi Bóbita Református Óvoda verses-énekes összeállítását, amelyet Mátyás Noémi óvónô (volt Kuckós) tanított be. Végül elénekeltük a Kuckóindulót.

Délután ötkor a Kuckóban széki és lapádi táncokkal táncházat tartott a Bogáncs együttes, ahol a kicsiknek hagyományos népi játékokat tanítottak.

Szováti Klári

Transfórum

(2. old.)

A Szabadság, az Interneten olvasható Transindex és a Kolozsvári Televízió magyar adása újraindítja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Alföldi László kolozsvári magyar fôkonzul, akihez olvasóink, a tévénézôk és az Internet-látogatók kérdéseket intézhetnek. A válaszokat november 22-én olvashatják a Szabadságban és a www.Transindex.ro-n, illetve figyelemmel kísérhetik az RTV 1-en, a kolozsvári magyar adásban. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János és Jenei Imre voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben, november 11-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén, a magyar adás 186-855-ös telefonszámán, illetve a transindex@mail.dntcj.ro címen november 14-ével bezárólag.

Kolozsvári Zenei Ôsz 2000
Amerikai zene

(2. old.)

A filharmonikusok november 10-i hangversenyén Rachael Worby amerikai karmesternô a három legjelentôsebb amerikai zeneszerzô legnépszerûbb mûvét tûzte mûsorára.

Több mint száz éve 1898-ban született Aaron Copland. A közelmúltban elhunyt zeneszerzô különbözô zenei mûfajokban alkotott maradandó mûveket, az 1942-ben szerzett Rodeo négytételes balettszvit, jellegzetes dzsesszes, elsô tételével igazi amerikai muzsika. A Corall Nocturne, a második rész impresszionista színei az éjszaka nyugalmát sugallják, zárótétele mozgalmas Quadrille.

A mû jelentôs feladatot ró különösen a rézfuvósokra és az ütôhangszerekre, amelyek megoldása jó professzionista színvonalú volt.

Néhány évvel ezelôtt hasonló típusú mûsornál azt jegyeztem meg, hogy a zenekarnak a szokottól eltérô feladatot kellett megoldania, ez ma már nem idôszerû, hiszen szimfonikusaink nemrég tizenkét országban muzsikáltak együtt sikeresen a világhírû Deep Purple rockegyüttessel.

George Gershwin, Amerika legjelentôsebb zeneszerzôje 1924-ben komponálta a Rhapsody in Blue-t zongorára és zenekarra. A mû igazi forradalmi újítás volt, elôször olvasztotta egybe a dzsesszes komponálási módot a szimfonikus zenekarral. A rövid életû zeneszerzô maradandó mûve iskolát teremtett. Már a mûvet indító klarinét glissando is forradalmian hatott, akárcsak a Ragtime ritmusai a jórészt amerikai folklórtémákat feldolgozó mûbôl.

Az est szólistája, Csíky Boldizsár a mû zongoraszólamát a zenekar hangzásába maradéktalanul beilleszkedve briliáns technikával játszotta. Csíky Boldizsár minden kolozsvári fellépte biztos siker! A ráadásként játszott két Gershwin-mû, a toccata jellegû és egyik legszebb dalának feldolgozása ugyancsak igazi gershwini stílusban szólaltak meg.

Rachael Worby már többször lépett fel városunkban, három amerikai zenekar állandó vezetôje, számos élvonalbeli zenekar gyakori meghívottja, anyanyelvi fokon közelíti meg az Egyesült Államok jelentôs zeneszerzôinek mûveit. Jókedélyû vezénylésmódja átragad a mûvek elôadóira.

Samuel Barber 1910-ben született Pennsylvania államban. A most elôadott Adagio vonószenekarra legismertebb alkotása, az 1935-ben írott mû opus 11. vonósnégyesének átirata, bemutatóját nem más, mint Arturo Toscanini vezényelte. Az Adagiót logikus felépítés, áradó líra jellemzi, olyan muzsika ez, amely akár a múlt századokban is születhetett volna.

A vonósegyüttes meleg játéka közvetíteni tudta a hallgatóhoz Barber érzelemdús muzsikáját.

Az est befejezôszáma Gershwin 1928-ban szerzett szimfonikus képe az Egy amerikai Párizsban jól ismert Kolozsváron, mert a koncerteken kívül a magyar opera is játszotta balett formájában, nem beszélve Gene Kelly hasonnevû filmjérôl. A jó zenekari teljesítménybôl a trombitaszólót és Márkos Albert koncertmester melegen elôadott hegedûszólóit emeljük ki.

Rachael Worby magávalragadó temperamentumú karmester, egyszerû, szerény viselkedése mindenkor a közönség szimpátiáját váltja ki.

Morvay István

A változatosság jegyében
Harmonic Brass Band-koncert

(2. old.)

Egy hét szünet után újabb Cap de Afis koncert a láthatáron: az ötödik „felvonás" fôszereplôje a Harmonic Brass Band ragtime-dzsessz együttes. A hattagú zenekar szerdán, november 15-én este 8 órakor koncertezik a Diesel-klubban. Hagyományosan ingyenes a belépés.

A „banda" érdekessége, hogy tagjai közül nem kevesebb, mint négyen a kolozsvári katonazenekarban is zenélnek. A legfiatalabb, Sorin Tavita 24 éves és az eufonium (kürt típusú hangszer) szakértôje, a legidôsebb, Csoma Tibor, 49 esztendôs trombitás. Ôk ketten kolozsvári születésûek, a többiek: Marius Beteag (36 éves, brassói, hangszere: trombita), Dragos Bunu (30, bukaresti, vadászkürt), Liviu Deac (26, besztercei, tuba) és Jean Marian Nicu (33, bukaresti, ütôhangszerek).

Marius és Dragos 1998 nyarán tervezte el, hogy zenekart alapítanak. Többen megfordultak már a csapatnál, a jelenlegi felállás 2000 tavaszán alakult ki. Mindegyikük zeneakadémiát végzett, és 1995 óta kamarazenével foglalkozik. Az együttes fellépett az idei brassói sörfesztiválon, a Bánffy-palotában, a Bolta Irish Pubban és a Tranzit Alapítványnál. A Harmonic Brass repertoárja nagyon változatos: megtalálható benne a klasszikus mûvektôl kezdve, a dzsesszen át egészen a keringôig szinte minden.

Az együttes zenealbum kiadására készül, legközelebb karácsony táján szándékszanak fellépni, kolindákkal.

Póka János András

Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban
Kolozsvári kronológia

(2. old.)

— 1894. szeptember 1-jén a Kegyes Tanítórend teológiai intézetet nyit a Farkas (Kogãlniceanu) utcában Kalazantinum elnevezéssel;

— 1894-ben létesül a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Rt.;

— 1894-ben a Fôtéren megnyílik az Erdélyi Bank és Takarékpénztár;

— 1894-ben lebontják a Fôtér sarkán álló egyemeletes Nemzeti Szállót, s helyére 1895-ben felépül a New York (ma Continental) Szálloda;

— 1894-tôl olasz vállalkozó építi ki a város csatornarendszerét;

— 1895 januárjától Kolozsmonostort közigazgatásilag Kolozsvárhoz csatolják;

— 1895. április 11-én engedélyezi a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, hogy az ôsszel Kolozsvárt megnyíló református teológiai fakultás diákjai egyben az egyetem hallgatói is legyenek.

Összeállította: Gaal György

VÉLEMÉNY

Magasabb mércét

(3. old.)

Gyanítom, számos jelölt azért pályázik parlamenti tisztségre, hogy közel kerüljön a húsosfazékhoz és jó adagokat meríthessen belôle. Tény, busás fizetést vághatnak zsebre, s ráadásul annyi, de annyi járandóságot is hozzácsapnak, hogy ahhoz képest a fizetés csak borravaló... Mindezt, persze, honatyáink megérdemlik — gondolják, mondják ôk —, hiszen mennyit fáradoznak az ország elôbbre juttatásáért, a lakosság jobb létéért, érettünk.

Számomra az a furcsa, nevetséges, egyenesen felháborító, hogy ôk maguk szabják meg, mekkora összeg vándoroljon saját zsebükbe. De ennél is furcsább, hogy ennek a „módszernek" egyik lelkes híve szervezetünk egyetlen nôi parlamenti képviselôje — méghozzá a szociális bizottságnak tagja — volt, aki nem restellte az újságban is hírül adni magasztos cselekedetüket. S amikor az alig, nehezen élôk felháborodtak emiatt, azzal oktatott ki: akik így vélekednek, nem érdemlik meg, hogy parlamenti szószólóik legyenek. Méltatlan volna, nyilván, valamennyi honatyát egy kalap alá venni, akadtak, akik helytelenítették a javaslatot és ellene szavaztak. De hát egy fecske nem csinál tavaszt.

Nem mindegy tehát kik, milyen emberek jutnak e magas fórumba, nem mindegy, hogy van-e bennük közösségük, embertársaik, szavazóik iránti felelôsségérzet, segíteni akarás, vagy csak saját ügyeik elintézésére használják fel tisztségüket.

Némi elégtételt nyújt, hogy az elôzetes megmérettetésnél most magasabbra emelték a mércét, a milyenséget, minôséget keresték. És akik híjával találtattak, kimaradtak a sorból. (Valószínû, szóba hozott asszonyunk is kiesett a ringbôl.) Néhányuknak az arcképét nemrég közölte a Szabadság. Egyikük — amint ô maga mondotta — négy évig dolgozott az autonómia tervezetén. Kár, az elképzelés papíron maradt. Talán hasznosabb lett volna, hogy agrárszakemberként hatékonyan, meghátrálás nélkül, magas tisztségét latba vetve küzd a mezôgazdaság helyzetének jobbításáért. Az sem lett volna méltatlan, ha választási körzetében ténylegesen járul hozzá egy-két növénytermesztô farm létrehozásához, s kiharcolja az ehhez szükséges állami támogatást. Ha évekkel ezelôtt kezdték volna a szervezést, e farmok ma már jól mûködnének, s a helyben topogóknak, bizalmatlanoknak követendô példát mutatnának. Hiszen egy-két elvetett mag számos új magot hoz. (Egy búzaszem egy kosárka [kalász]terméssel fizet gazdájának.)

A választások elôtt elôzetes megmérettetésre azért volt szükség, hogy vezetésre alkalmas, bizalmat, tiszteletet érdemlô embereket toborozhassanak illetékeseink. Olyanokat, akik munkahelyükön, megbízatásuk idején, már eddig megállták a helyüket, tettek valamit közösségükért. Nem csupán a bársonyszék, a velejáró elônyök érdeklik ôket. Reméljük, nem lesz olyan tisztségviselônk, aki arra biztatja majd társait: menjenek Honoluluba szép, barna képû leányoknak szépet mondani, kontinensünk nevezetes hegyvidékeire pihenni, kikapcsolódni... Hogy a „vizsgáztatóknak" sikerült-e elérniük a kitûzött célt, kiderül majd.

A milyenség, minôség megismerésére aligha elég még egy ilyen terjedelmes kérdôív, amelyben csupán egy-két kérdés utalt a jelöltek legfontosabb tulajdonságaira. Erre ugyanis a legôszintébb válaszból is csak hozzávetôlegesen lehetett következtetni. De mi a biztosíték arra, hogy a válaszok valóban ôszinték voltak?

Az elôválasztás megtörtént, s nekünk, szavazóknak egy a dolgunk: tovább üthetjük a pecsétet az RMDSZ listájára. Azonban szerettük volna jobban megismerni ôket. Talán a következô választásokra találnak erre megoldást. Szerintem az újságok sokat tudnának segíteni ezen a téren. Oly módon, például, ha közölnék a jelöltek elôzetes tevékenységének „tükrét". Persze, megtörténhet, hogy a jelölôk bizonyára megtalálták a módját, hogy minden oldaláról belenézzenek ebbe a tükörbe. Mi, egyszerû állampolgárok, szavazók viszont — sajnos — jelöltjeink többségének még a nevét sem tudjuk. Honnan ismernénk hát tetteiket, jó minôségû, avagy silány, férges gyümölcseiket? Pedig nemcsak szavazók szeretnénk lenni, de félig-meddig választókká is elôlépni. Így lenne ez a fontos esemény valóban megmérettetés és majdnem kerek egész... Érdemes volna ezen gondolkozni.

Mihály Béla

Bank(rabló)történet

(3. old.)

Régi vicc jutott eszembe: a skót találkozik ismerôsével, aki azt kérdi tôle: hova mégy? A bankba. Van számlád? — érdeklôdik tovább az ismerôs. Nem, de van pisztolyom.

Elnevetem magam. Nem is annyira a poénon, hanem elképzelem azt az angol bankrablót, aki mifelénk akar rabolni. Meddig bolyonghat, amíg egy valamire való bankot talál! Képzeljük el például, hogy bemegy a Török–Román Bankba, elôveszi a pisztolyt, a levegôbe lô, majd átnyújtja a zsákot az egyik alkalmazottnak, hogy töltsék tele pénzzel. Amaz félénken azt suttogja neki: „Uram, ma legfeljebb hitelbe rabolhat ki minket, mert egy fityingünk sincs a széfben!"

Komolyra fordítva a szót: ismét befuccsolt egy bank. Nem az elsô, és — azt hiszem — nem is az utolsó, amelyik fizetésképtelenné vált, gondoljunk csak a nyár végi esetekre, amikor a Napoca Népbanknál és a Vallások Nemzetközi Bankjánál volt olyan botrány, mint amilyen most a török–románnál van. Ha pedig nagyobb idôszakra visszamenôleg számoljuk össze a csôdbe ment — vagy kisebb-nagyobb periódusra fizetésképtelenné vált — pénzintézmények (bankok, befektetési alapok) számát, bizony elgondolkozunk azon, hogy érdemes-e kockáztatni, megtakarításainkat kamatoztatni. Megéri-e, hogy a kínnal összekuporgatott pénzünket esetleg elveszítsük? Nem lenne-e például jobb megoldás, ha ingatlanokba fektetnénk? Az ugyanis nem vész el, bérbe is adhatjuk, közben pedig az infláció ütemében nô az értéke is. Vagy, ha kisebb megtakarításról van szó, vásárolhatnánk valutát. A dollár ugyanis jól érzi magát otthon a fiókban is, legfeljebb egy év alatt kissé poros lesz. Tavaly november 12-én 17 180 lej volt egy dollár, most, november 11-én ez az érték 25 024. Azaz több mint 45%-os volt a dollár növekedése a lejhez képest, miközben ’99 ôszén a bankok többsége majdnem ugyanekkora, 46–50%-os kamatot ígértek egyéves lekötés esetén. Az a pár százalékos „hiány" pedig még mindig jobb, mintha odaveszne minden megtakarításunk. Az állam garantálja ugyan a bankba helyezett összegeket mintegy 60 millió lejig, de nem minden bank esetében (a népbankok például kivételt képeznek). És amíg visszakapjuk pénzünket, jó pár hónap is eltelhet — az idô pénz! —, nem beszélve a sok utánajárásról, idegeskedésrôl, sorbanállásról, s a kamatról, ami ilyenkor általában elúszik.

A Török–Román Bank esete ismét bebizonyította: bankszámlát nyitni igencsak kockázatos dolog manapság. Legalábbis mifelénk, ahol annak ellenére, hogy egyesek bizonygatják, jó úton halad a gazdaság és hogy megtisztult a romániai bankvilág, néha úgy „hullanak" a bankok, mint ôsszel a legyek...

Persze, ellenpélda is van, léteznek jól fejlôdô, elismert bankok is, mint például a Fejlesztési Bank, amely látványos fejlôdésen ment keresztül privatizációja után, s ma kulcsszerepet játszik a jelentôs beruházásokban. Meg ott van a takarékpénztár, a „csekk", ami szintén biztos hely. De a biztos helyeken a kamatláb jóval kevesebb, mint a kereskedelmi bankoknál, ezért a gyors meggazdagodást hajszoló világunkban nem oly népszerûek ezek a helyek. Inkább a legnagyobb kamattal kecsegtetô bankokat kedveljük — még ha nagyobb is a kockázat —, és erre minduntalan ráfázunk. Annak idején például az Albina Bank is a legnagyobb kamatlábat ígérte — és csôdbe ment. A Török–Román Bank szintén a legnagyobb kamattal csalogatta az ügyfeleket...

A gomba módra szaporodó bankok világában — városunkban is legalább négy nyílt meg csak az idén — mindig is lesz kockázat. Még egy jó ideig, amíg valóban jobbra fordul a gazdasági helyzet és csôdbe mennek a versenyképtelen bankok. Addig azonban csak abban reménykedhetünk: nem ezekbe tettük be az évekig gyûjtött garasokat.

Balázs Bence

Leprások jelmezbálja

(3. old.)

Ez az ördögi cím, amely inkább egy lehetséges groteszk novellára utal, akkor fogant meg bennem, amikor hírül vettem, hogy az egykori uralkodó diktátor házaspár megôrzött ruházatát végül is a lepratelepnek utalták át; ma sem tudom biztosan, hogy ez az ironikus lépésnek tûnô elhatározás valami olyanszerû felfogást leplez, hogy „nekik már úgyis mindegy", vagy épp ellenkezôleg: a kormányzatnak abból a szándékából fakad, hogy legalább életük utolsó napjaiban örvendeztessék meg ezeket a szerencsétleneket.

Ada Kaleh szigetét, ahol hagyományosan kezelték a betegeket, távol a lakott területektôl, rég elmosta a felduzzasztott Duna, de a halálraítéltek szenvedését nem mosta el. A tébécét, hál’ istennek, ma már kezelni tudják, a szifiliszt, más szóval a lueszt, amelyet a magyar találóan vérbajnak vagy még találóbban bujakórnak nevez, szintén, de hogy a lepra gyógyításában hol tart ma az orvostudomány, mit ért el eddig, arról kevés hírt kapunk.

Vajon hogyan fogadták az ajándékba kapott ruhaszállítmányt ezek az élô holttestek? Valami szüntelen arra kényszerít most is, hogy kilépjek e napló keretébôl, és látomásként idézzem magam elé a ruhaosztás ünnepnapját. Mert számukra ez nem lehetett még karácsonyi meglepetés sem, bizonyára sokkal több volt annál. Úgy érezhették, hogy egy láthatatlan jótevô rájuk mosolygott, enyhíteni a fájdalmukat. Hiszen ôk nem tudták, nem is tartozott rájuk, hogy ez a sok jó illatú cifraság honnan ered, hogy a kivégzett uralkodópár viselte azokat a finom angol szövetbôl varrt öltönyöket, és a francia divatszalonokból vásárolt nôi ruhákat, pehelykönnyû cipellôket, topánkákat, krokodilbôr-táskákat, álomszép bundákat, közöttük a védett párducmacska, az ocelot nemes prémjébôl készített elôkelô bundát...

És azt sem kellett tudniok, hogy Ceausescu egy idô után mindennap új öltönyt vett fel, a tegnapit pedig lepecsételve elraktározták, amióta a másik diktátor, Fidel Castro a fülébe súgta, hogy óvakodjék minden tekintetben az imperialisták cselszövéseitôl, melynek következtében neki például hullani kezdett a szakálla... Ekkor a belügyminisztérium egyik különleges osztályán férfiszabászatot rendeztek be, és minden napra új öltönyt varrattak a nép legszeretettebb fiának; Elena azonban, a nôk örök hiúságával, makacsul ragaszkodott kedvelt ruháihoz...

De, mint mondottam, mindezek a részletek nem tartoztak a bélpoklosokra, és elképzelem még azt is, hogy néhány beteg, akinek az agyát, idegrendszerét még nem támadta meg a szörnyû kór, javasolta, hogy egyik este öltözzenek át, és rendezzenek ünnepséget, például jelmezbált... Most már nem számít semmi, csak lehessenek boldogok néhány órára: most már az sem számít, ha keringôzés közben lehull az egyik karjuk, lábuk, ha eltorzul mosolygó szájuk, s ez lesz az utolsó tánc...

Ugye, mily borzasztó, mily iszonyúan groteszk még az elképzelése is ennek? Nem folytatom hát, és annál kevésbé, mivel e világtól elzárt emberek alkalmi örömének a részletezése közben föl-föltûnik elôttem a huszadik század egyik legnagyobb humanista orvosának kedves arca, az Albert Schweitzeré, aki nemcsak az értelmünkhöz, de a szívünkhöz is közel áll ma, halálának 30. évfordulóján; amellett, hogy orvos volt, gyógyító keze az orgona billentyûin is oly otthonosan járt, mint az emberi szervezetben, hisz zenetudósnak tekintették és protestáns teológusnak, aki a saját költségén kórházat létesített az afrikai bennszülötteknek, vagyis lepratelepet rendezett be nekik.

Kevés ember érzett oly nagy felelôsséget az emberiség és az egész környezô világ iránt; egy anekdota szerint, amikor a barátja meglátogatta ôt az ôserdô közepén, s szaunázás közben rá akart taposni egy felbukkant skórpióra, a házigazda reákiáltott: „Ne bántsd, hiszen te itt vendége vagy neki!" Ô mondta azt is, hogy az élet tisztelete, belsô parancstól ösztönözve, a beletörôdés komor völgyén át elvezet bennünket az erkölcsi életigenlés fénylô csúcsaira. A bennszülöttekrôl pedig így vallott: Nem választhatunk már szabadon, hogy akarunk-e jót cselekedni a színes bôrû emberekkel, vagy sem. Ez ma már kötelességünk. A jó, amelyben ôket részesítjük, nem könyörületesség, hanem jóvátétel.

Engem már rég annyira megindított a tudós orvos nagy egyénisége és erkölcsi felfogása, hogy ily képpen vallottam róla:

Nézzük csak, mi is jellemzô erre a világra — állt meg valahol a Föld közepén. És ekkor a távolból a Máté-passiót hallotta hatalmasan fölzengeni: a kettéosztott ének- és zenekart, a gyermekkart és a szólóegyütteseket, a fuvolákat és az oboákat, a vonóskart, a két orgonát és a csembalót; de még el sem némult a gyászkórus, és már a bélpoklosok iszonyú ordítására kellett figyelnie, akik valahol a messzi ôserdôben vagy távoli szigeten, föl-fölugrálva a rúdon benyújtott moslékosdézsa felé, egymásról tépték a romlott és feketén foszladozó húst. Igen, megértettem — sóhajtott. — Bach-muzsika és lepratelep. Gyerünk hát, barátom: adj vigaszt a léleknek, és bíztasd meg szép muzsikaszóval, aztán vágj neki a világnak!...

Bálint Tibor

Brikleni

(3. old.)

— Általában egyetértek magával — mondja Brikleni úr —, de valamelyik nap azt írta, hogy „Vigyázat! Fent nem dolgoznak!" Hát ebben abszolute nincs igaza.

— Szeretném tudni, miért?

— Mert nem igaz. Maga lát egy állványt az utcán, s mindjárt azt hiszi, ha nincs rajta senki, hogy az ide tartozó emberek nem dolgoznak. Téved. Amikor nincsenek ott, akkor dogoznak csak igazán.

— Ezt nem gondolja komolyan, Brikleni úr...

— Nagyon is komolyan gondolom. Azt is megmondom, miért. A lakásunkat egy ilyen, állványról megfutott csapat festette ki. Méghozzá remekül. Úgy dolgoztak, uram, hogy olyant maga egyetlen állványon sem láthat. Ôk hozták a festéket, minden szükségeset, és két nap alatt ragyogott a lakásunk. Természetesen megkérdeztem tôlük, nem lesz baj a vállalatnál? Mert ha véletlenül jön a mester, a mérnök, vagy... Kacagtak: ôk is megkapják a magukét. Ugyebár kéz kezet mos...

— És azok ott, fönt?

— Abban sincs igaza. Az üres padsorok a parlamentben nem azt jelentik, hogy a képviselô urak nem dolgoznak. Legfennebb azok vádolhatók semmittevéssel, akik még ott ülnek, újságot olvasnak, szundítanak, vagy a büfében lopják a napot, mert kvórum híján dönteni sem tudnak valamirôl. De el nem képzelheti, mit összedolgoznak azok, akik nincsenek a teremben, mit összeloholnak, összeintézkednek, hiszen akkor ütik nyélbe minden jól jövedelmezô bizniszüket...

(-is-)

SPORT

LABDARÚGÁS
Körösfôn járt a Fradi öregfiú csapata

(4. old.)

Nem mindennapi esemény mozgatta meg a hét végén Kalotaszeg vidékének lakosait: a Ferencvárosi Torna Club vagy ahogy a köztudatban meghonosodott, a Fradi öregfiú focicsapata a körösfôi pályán szerepelt. Az együttes vezetôje, Kû Lajos, a Ferencváros egykori sokszoros válogatottja elmondta, hogy az együttest az anyaországon kívül lévô magyarlakta településeken lévô barátságkialakítás, kapcsolatteremtés, hagyományok ápolása céljából alapították. Tagjai neves labdarúgók, színészek, zenészek, közéleti személyiségek.

Erôsen tartalékosan érkezett Körösfôre a keret, elfoglaltsága miatt hiányzott Fenyvesi dr., Novák, Erdei, Komáromi. A csapatkapitány Kû mellett pályára lépett a vajdasági Zentáról az öregfiú csapatba került Gyulai Zoltán; dr. Gémesi György, Gödöllô polgármestere, a Magyar Vívószövetség elnöke; Kiss Zoltán, a neves basszusgitáros és énekes; Temesvári Tibor, egykoron a Videoton, Dorog és Eger játékosa; Boka Gábor Szegedrôl; Szabó Gyula, Körösszakál polgármestere; Lezsák Károly, Gergely István, Berenczky Károly újságíró. Horváth Lajos író sérülése miatt nem játszott.

Elkísérte az öregfiúkat az Aranycsapat egykori kiválósága, a hetvenes éveit taposó, jó egészségnek örvendô Buzánszky Jenô.

A helyiek intézôjének, Kovács Albertnek ugyancsak gondjai voltak, hiszen minden labdát kezelô körösfôi pályára szeretett volna lépni. Végül a probléma megoldódott. Pályára lépett Kerekes László, Antal Albert, Kovács Tibor, Varga Zoltán, Rigó Attila, Szász István, Antal Csaba, Antal Zoltán, Antal András, Tamás Csaba, Péntek Levente, Kovács István, Korpos István, Korpos András, Korpos Attila, Péntek Tibor, Péntek László, Mihályi István, Mugurel Cobirzan. Két körösfôi játékos, Antal István és Tamás István kölcsönjátékosként a Fradinál játszott.

A Riszeg tetôrôl áramló hûvös fuvallatot alig tudta enyhíteni a bágyadt ôszi napsütés, amikor a zöld szerelésben a Fradi öregfiúk, pirosban a körösfôiek kivonultak a pályára. Antal Jánosnak, Körösfô polgármesterének (képünk) üdvözlô szavait a szokásos zászló és emléktárgyak cseréje követte, majd a Himnusz eléneklése után Antal Ferenc játékvezetô sípszavára elkezdôdött a mérkôzés.

Jelen volt Körösfô apraja-nagyja, Kalotaszeg vidékének Fradi-szurkolói, de érkeztek gépkocsik Szilágyságból, Bihar és Maros megyébôl, összesen közel félezer nézô.

A változatos, sportszerû játék során sok kapu elôtti helyzet maradt ki. Az elsô játékrészben Antal Albertnek „Pui Ali"-nak sikerült a zöld-fehérek kapujába juttatni a labdát, majd Kovács „Pendzsi" Tibi, Antal „Csákó" Zoltán és Kovács „Kuruc" István is eredményes volt. De az ilyen jellegû találkozókon nem a végeredmény a fontos.

A találkozó végén a küldöttség vezetôje méltatta a kapcsolatteremtô mérkôzéseket. Körösfô polgármesterének szavai után Boros János kolozsvári alpolgármester és Somogyi Gyula alprefektus szólt az egybegyûltekhez. A Szózat és a Székely Himnusz eléneklése után véget ért a sporttalálkozó, délután a kultúrotthonban folytatódott a baráti találkozó.

Reisinger László

D osztály — 15.

(4. old.)

Színházi hasonlattal élve a Kolozs megyei csoport 2000–2001-es szakaszának függönye legördült, de ez még nem a vasfüggöny. Történt ugyanis, hogy a szamosfalvi katonacsapat, az ASA Victoria jó ideje kérte, hogy az utolsó ôszi fordulóban esedékes mérkôzését hamarabb játszhassa le, mert az egységeknél novemberben a szokásos nemzedékváltás történik. Ellenfele, a Tordai Turdeana azonban nem volt hajlandó eleget tenni a kívánságnak, így a Turdeana–ASA Victoria találkozóra a tavaszi idény kezdetén kerül sor. Az ôszi táblázat ezért nem teljesen tükrözi a valóságot, mert az eddig veretlen szamosfalviak a második helyre szorultak.

Eredmények: Kolozsvári CFR II.–Kolozsvári Romsco SE 0–1, Szászfenesi Unirea–Kolozsvári Apa SE 1–3, Dési Unirea Selena II.–Kolozsvári U FC II. 1–2, Kolozsvári Romhills FC–Tordai Ronlit CFR 3–0, Kolozsvári Motor IRA–Kolozsvári Egészség 1–0 és Kolozsvári Dromex–Alsójárai Bányász II. 5–0.

A Kolozsvári U FC III. szabadnapos volt. Ezzel a csapattal kapcsolatosan a megyei szakbizottság úgy döntött, hogy mivel túl sok elsô csapatbeli játékost szerepeltetett a nagy gólaránnyal megnyert Motor IRA és Turdeana elleni találkozón az eredményeket megsemmisíti és 3–0-s gólaránnyal az ellenfelek javára igazolja. Az U FC egyik szakoktatója, Szoboszlay Miklós nem tartjaigazságosnak ezt a döntést. Szerinte az U tartalékcsapata feljebbjutási igényeket nem táplál, ebben az osztályban azért szerepelteti játékoskeretét, hogy formába tartsák a keret tagjait (éppen ezért a csapat csütörtökön játssza a mérkôzéseit). A teljes igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a sok élvonalbeli játékos szerepeltetése befolyásolhatja a végeredményt, s a bajnokság kimenetelét.

A táblázat:

1. Romsco SE 14 11 1 2 38–11 34

2. ASA Victoria 13 10 3 0 46–17 33

3. Apa SE 14 10 1 3 39–13 31

4. U FC II. 14 10 1 3 31–16 31

5. Selena II. 14 7 4 3 20–17 25

6. Romhills FC 14 7 3 4 26–16 24

7. Turdeana 13 7 2 4 21–12 23

8. CFR II. 14 6 3 5 26–25 21

9. Ronlit CFR 14 5 4 6 27–21 19

10. U FC III. 14 6 1 7 30–25 19

11. Motor IRA 14 6 0 8 22–29 18

12. Egészség 14 3 0 11 19–33 9

13. Unirea 14 2 1 11 15–33 7

14. Alsójára II. 14 1 0 13 11–57 3

15. Dromex 14 1 0 13 9–55 3

(reisinger)

Ezen a napon...

(4. old.)

Fél évszázaddal ezelôtt, 1950-ben ezen a napon számoltak be a helyi lapok az ob II.-es helyi rangadóról. Ez arra hivatott választ adni, hogy a két helyi labdarúgócsapat, az U-utód KESK (Kolozsvári Egyetemi Sportklub) és a Hadereg SK közül melyik kerül fel a következô idényre az elsô osztályba (a harmadik kolozsvári csapat, a CFR helyett Lokomotív elnevezésû vasutas együttes akkortájt éppen a másodosztályban maradásért küzdött... sikerrel). A nagy rangadót az egyetemisták nyerték 1:0-ra, Ávrám Szilveszter góljával. Ezek a csapatok mérték össze tudásukat: KESK: Szoboszlay — Ioanovici, Tarãu — Tandrãu, Luca, MihutLutz, Kovács Vili, Ávrám, Copil, Zãhan; HSK: Dumitran — Maiogan, Traian Vasile — Fülöp Toncsi, Buss, Zeanã — Szász, Moldován, Secosan, Mészáros, Kiss. Az egyetemistákat Barátky Gyula, a legendás váradi csatár, a katonákat dr. Hirsch Elemér, egykori válogatott és mûkorcsolya-bajnok edzette.

L. F.

l Az olasz Il Calcio 6. játéknapján a következô eredmények születtek: Atalanta–Brescia 2–0, Torinói Juventus–SS Lazio 1–1, Bari–AC Milan 1–3, Bologna–Fiorentina 1–1, Internazionale–Lecce 0–1, Perugia–SSC Nápoly 1–1, AS Róma–Reggina 2–1, Vicenza–Verona 2–2, AC Parma–Udinese 2–0. Az állás:

1. AS Róma 6 5 0 1 15— 6 15

2. Atalanta 6 4 2 0 14— 6 14

3. Udinese 6 4 1 1 12— 6 13

4. Juventus 6 3 2 1 10— 6 11

Lazio 6 3 2 1 10— 6 11

6. AC Párma 6 3 2 1 8— 5 11

7. Bologna 6 3 1 2 10— 6 10

8. AC Milan 6 2 2 2 11–10 8

9. Perugia 6 2 2 2 9–10 8

10. Lecce 6 2 2 2 4— 8 8

11. Fiorentina 6 1 4 1 11–11 7

12. Inter 6 2 1 3 8— 9 7

Verona 6 1 4 1 8— 9 7

14. Vicenza 6 2 1 3 7–10 7

15. Reggina 6 1 0 5 4–10 3

16. Brescia 6 0 2 4 6–13 2

17. Bari 6 0 2 4 4–11 2

18. Nápoly 6 0 2 4 6–14 2

l A Serie B 11. fordulójának eredményei: Salernitana–Venezia 0–1, Chievo–AC Torino 4–2, Cittadella–Empoli 2–2, Crotone–Ancona 1–0, Genoa–Monza 3–1, Pescara–Piacenza 0–0, Siena–Ravenna 5–1, Ternana–Pistoiese 3–2 és Treviso–Sampdoria 0–2. A Cagliari–Cosenza mérkôzés lapzárta után ért véget. A sorrend:

1. Cosenza 10 7 1 2 16— 9 22

2. Venezia 11 5 6 0 18–10 21

3. Chievo 11 6 3 2 14— 8 21

4. Sampdoria 11 5 4 2 16–11 19

5. Caglari 10 5 3 2 18–11 18

6. Ternana 11 5 3 3 14–12 18

7. Piacenza 11 5 2 4 14–10 17

8. Ancona 11 5 2 4 15–13 17

9. Empoli 11 5 2 4 12–12 17

10. Crotone 11 5 2 4 14–15 17

11. Siena 11 4 4 3 18–15 16

12. Cittadella 11 3 5 3 15–15 14

13. Salernitana 11 4 2 5 14–13 14

14. Pistoiese 11 3 3 5 13–15 12

15. Genoa 11 2 5 4 10–12 11

16. Treviso 11 3 2 6 10–17 11

17. Torino 11 2 4 5 12–18 10

18. Monza 11 3 0 8 11–19 9

19. Pescara 11 0 6 5 9–15 6

20. Ravenna 11 0 5 6 10–23 5

l A spanyol Primera Division 10. fordulójában: Real Madrid–Las Palmas 5–1, Real Valladolid–Deportivo Alaves 2–1, Valencia–Rayo Vallecano 2–2, Malaga–Espanyol Barcelona 0–0, Athletic Bilbao–Celta Vigo 2–1, Racing Santander–Osasuna 0–0, Real Oviedo–Real Sociedad 1–0, Deportivo La Coruña–Real Zaragoza 2–0, FC Barcelona–Villareal 1–2 és Mallorca–Numancia 2–1. A sorrend:

1. Valencia 10 6 2 2 20— 8 20

2. Deportivo 10 6 2 2 19— 9 20

3. Real Madrid 10 5 2 3 22–14 17

4. Alaves 10 5 2 3 15— 7 17

5. Mallorca 10 5 2 3 12–11 17

6. Rayo 10 4 4 2 19–12 16

7. Barcelona 10 5 1 4 17–12 16

8. Celta 10 5 1 4 13–12 16

9. Villareal 10 4 3 3 11–14 15

10. Oviedo 10 4 2 4 12–13 14

11. Valladolid 10 2 6 2 10— 9 12

12. Espanyol 10 3 3 4 8— 8 12

13. Malaga 10 3 3 4 13–14 12

14. Athletic 10 3 3 4 10–15 12

15. Numancia 10 3 2 5 12–16 11

16. Las Palmas 10 3 2 5 12–23 11

17. Zaragoza 10 2 4 4 9–11 10

18. Racing 10 2 3 5 12–17 9

19. Osasuna 10 1 5 4 8–14 8

20. Sociedad 10 2 2 6 9–24 8

l A német Bundesliga 12. fordulójának eredményei: SC Freiburg–Bayer Leverkusen 0–1, Werder Bremen–VfL Bochum 2–0, 1. FC Köln–Hamburger SV 4–2, Hansa Rostock–Unterhaching 2–2, TSV 1860 München–VfL Wolfsburg 2–2, Schalke 04–Bayern München 3–2, Borussia Dortmund–Hertha Berlin SC 2–0, Energie Cottbus–VfB Stuttgart 2–1 (a hazaiak két gólján Miriutã — aki szerdától valószínûleg magyar válogatott — és Mátyus osztozott), Eintracht Frankfurt–1. FC Kaiserslautern 3–1.

Az élcsoport állása: 1. Hertha 24, 2. Bayern 22 (28–15), 3. Leverkusen 22 (15–11), 4. Schalke 21, 5. Kaiserslautern 20, 6. Borussia 19 pont.

l Az angol Premiere League-ben a 13. forduló találkozóira került sor. Eredmények: Arsenal–Derby County 0–0, Aston Villa–Tottenham Hotspur 2–0, Bradford–Everton 0–1, Ipswich Town–Charlton Athletic 2–0, Leicester–Newcastle United 1–1, Manchester United–Middleborough 2–1, Sunderland–Southampton 2–2, West Ham United–Manchester City 4–1, Chelsea–Leeds United 1–1, Liverpool–Coventry 4–1.

Az élcsoport: 1. Manchester 30, 2. Arsenal 28, 3. Liverpool 24, 4. Leicester 23, 5. Aston Villa 22, 6. Ipswich 21 pont.

l A francia bajnokság 15. fordulójában a következô eredmények születtek: Saint-Etienne–AS Monaco 1–0, Paris Saint-Germain–Olympique Lyon 1–1, Troyes–Lens 1–0, Lille–AJ Au-xerre 1–1, Sedan–Olympique Marseille 2–0, Metz–Guingamp 1–1, Rennes— Toulouse 1–1, Strasbourg–Girondins Bordeaux 0–2. A Bastia–Nantes mérkôzést december 13-án játsszák.

Az élcsoport: 1. Sedan 28, 2. Bor-deaux 26, 3. PSG 25, 4. Lille 23 (16–11), 5. Troyes 23 (20–19), 6. Guingamp 22.

(balázs)

KOSÁRLABDA

(4. old.)

Férfi bajnokság, 9. forduló

Nem voltak meglepetések

A bajnoki cím elnyerésére esélyes csapatok mindegyike gyôzött a szombaton lebonyolított bajnoki fordulóban. Az Aradi West Petrom, a nagyszerû formában játszó Alexével az élen (31 pont, három tripla) 124:83 arányban gyôzött a Jászvásári Poli ellen. A Nagyszebeni CSU idegenben nyert a vásárhelyiekkel szemben (62:67). A táblázatot vezetô Dinamó eltaposta a brassói csapatot (102:58). További eredmények: Plo-iesti-i Vega SOCED–Kolozsvári U-Carbochim 64:54, Fieni-i Cement–Pitesti-i CSU 65:72 és Bukaresti Rapid–Temesvári ELBA 78:66. A táblázaton:

1. Dinamó 9 8 1 819:541 17

2. Vega 9 7 2 689:574 16

3. West Petrom 9 7 2 770:597 16

4. Nagyszeben 9 7 2 695:560 16

5. Pitesti 9 6 3 655:622 15

6. Herlitz 9 4 5 671:728 13

7. Rapid 9 4 5 696:727 13

8. U-Carbochim 8 4 4 626:562 12

9. Brassó 9 2 7 684:818 11

10. Jászvásár 9 2 7 747:864 11

11. Elba 9 1 8 569:794 10

12. Cement 8 1 7 529:661 9

(nánó cs.)

ATLÉTIKA
Világbajnoki cím Kolozsvárnak!

(4. old.)

Vasárnap a távoli Veracruzban rendezte az IAAF a félmaratoni táv (21 km és 73 m) világbajnokságát. A férfiak, nôk és csapatok számára kiírt vetélkedôn Románia nem elôször szerepel kiválóan. Ezúttal a hölgyek hódították el a pálmát: igaz ugyan, hogy egyéniben a brit Paula Radcliff gyôzött (1:09:07 óra), de Simona Lidia bronzérme (1:10:24), s a kolozsvári Mihaela Botezan 6. és Cristina Pomacu 7. helye azt jelentette: a csaptvilágbajnokság Romániáé. Az U versenyzôjérôl, Gheorghe Monea tanítványáról nemrég írtunk, a jelenleg állásnélküli testnevelô tanár után nem nagyon kapkodnak a kolozsvári klubok, pedig ezzel az eredménnyel messze a legjobb Kolozs megyei atléta.

A férfiak versenyét a kenyai Paul Tergat nyerte nagy sprint után, a csapatversenyen is Kenya gyôzött. Jövôre Bristol rendezi a világbajnokságot október 7-én.

Nagy Péter

A szorító híreibôl

(4. old.)

Szaktudósítónk, Coriolan Iuga, EBU-bíró Budapestrôl tért haza, az ifi világbajnokságról. A nemzetközi eseményrôl a következôket mondta el:

— Rekordszámú versenyzô, 50 ország 296 öklözôje vett részt az ifi vb-n. A Népstadion sportkompexum Körcsarnokában rendezett vetélkedôn az elôdöntôig két szorítóban párhuzamosan folytak a küzdelmek. Ketten képviselték Romániát a bírói testületben: a jászvásári Dr. Matei Cãzãnaru és a Dr. Gabriel Danciu AIBA-bíró, az európai bokszfórum, az EABA alelnöke.

A román csapatot négy edzô készítette fel: Petre Mateescu, Vasile Fântânã, Traian Georgia és Constantin Burlacu. Romániából 11 sportoló vett részt a világbajnokságon, csak a75 kg-os súlycsoportban nem volt képviselôje. A célként kitûzött egy-két (s a titokban elvárt még több) érem helyett „sikerült" az utóbbi 20 év legszerényebb teljesítményét elérniük: azaz SEMMIT, egyetlen román sportoló sem jutott be a legjobb négy közé. Hiába volt a keret tagja Cristian Nicolae, Eb második helyezett, Stelian Bugheatã, Claudiu Florea és Constantin Stan Eb-bronzérmesek. Az egyetlen jó teljesítményt nyújtó öklözô, a nehézsúlyú Alin Sârba mérkôzés közben megsérült, és úgy kellett feladnia a küzdelmet, hogy vezetett ellenfele ellen. A gyengén felkészült csapat benyomását keltô román válogatott mindegyike nagyarányú pontozásos vereséget szenvedett.

A Kolozsvárt képviselô Flavius Bunea, a KMSC sportolója az elsô körben súlycsoportja (63,5 kg) Európa-bajnokát verte, de a harmadik fordulóban ô is elvérzett. Bokszolónkat erre a versenyre elkísérte Marius Ioan Trif, a megyei szakbizottság elnöke, Ion Chendreanu érdemes edzô, az Akarat (Vointa) sportklubtól, valamint Straucz László, a KMSC másodedzôje.

A magyar öklözôk egy arany- és egy ezüstérmet tartottak otthon. Az

57 kg-os Káté Gyula lett Magyarország elsô junior ökölvívó világbajnoka, miután a vasárnapi döntôben nem kis izgalmak után, 17–16-os pontozással legyôzte a bolgár Georgievet. Szellô Imre ezüstérmet nyert a 75 kg-os kategóriában, a döntôben 18–12 arányú vereséget szenvedett a kubai Barrerától.

A világbajnokságot Oroszország, Kuba és Kazahsztán versenyzôi uralták.

A bíráskodással nem voltak különösebb gondok, viszont meglepôen kevés nézô volt kíváncsi a küzdelmekre.

(pja)

l A brit Lennox Lewis egyhangú pontozással gyôzte le a szamoai David Tuát, a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) és Boksz Világtanács (WBC) profi nehézsúlyú bajnoki címéért megrendezett mérkôzésen.

Az összecsapás igazolta az elôzetes várakozásokat, mivel Lewisnak mind a 12 menetre szüksége volt, hogy bebizonyítsa, jobb szamoai kihívójánál.

A pontozóbírók végül 118–110, 119–109 és 117–111 arányban látták jobbnak a brit címvédôt. Lewis 300 ütést helyezett el Tua testén, a szamoai „mindössze" 111 alkalommal találta el ôt. Lewis 8,5 millió, Tua 3,5 millió dollárral gazdagodott.

SAKKSAROK

(4. old.)

A magyar férfi csapat a negyedik helyen végzett az isztambuli sakkolimpián. Lékó Péterék vasárnap Szlovénia ellen 2–2-es döntetlent játszottak és — az ukránokhoz hasonlóan — 35,5 ponttal zártak. Ezért négymillió forint jutalmat kap Ribli Zoltán csapata (Lékó Péter, Almási Zoltán, Polgár Judit, Portisch Lajos, Sax Gyula, Ruck Róbert).

A nôk az aranyérmes Kína ellen 1,5–1,5 arányú döntetlent értek el, s a Mádl Ildikó, Grábics Mónika, Lakos Nikoletta, Gara Anita összetételû csapat végül 25 ponttal a hetedik helyen végzett. A férfiak között a címvédô és legnagyobb esélyes Oroszország (38 pont), a nôk mezônyében Kína (32 pont) végzett az élen.

KÖRKÉP

Hatmilliárd lej Désnek
2002-re várható az elsô szociális lakás

(5. old.)

Rendkívüli tanácsülésre került sor tegnap Désen. Amint azt Barabási Ferenc helyi tanácsostól megtudtuk, a megyei tanács határozata alapján 6,2 milliárd lejt utaltak át Dés költségvetésének kiegészítésére. Ez az összeg célirányos, a már beindult programok befejezésére szánták. Többek között egymilliárd lejt irányoztak elô útjavítási munkálatok befejezésére, másfél milliárdot a már tavaly beindult szociális lakásprogramra. 2002-re ugyanis a tervek szerint megépül az elsô az öt, egyenként húsz lakásos szociális épület közül. 806 milliót kapott a helyi tanács, amibôl 506 millió a mérleg-kiegyenlítésre, és százmillió a Transurb közszállítási vállalat jegyárainak támogatására való. Iskolák számára félmilliárd lejt irányoztak elô, decemberben pedig az esetleg fennmaradó összegeket újra elosztják.

Barabás Ferenc a Szabadság kérdésére elmondta, a hatmilliárdból 2,9 milliárd lej a város saját, helyi adókból és a város jövedelmeibôl származó bevétele, amelyet szétosztottak az elvégzett munkálatok kifizetésére, iskolák számára és a Transurb közszállítási vállalat számára. A költségvetés-kiegészítés, új munkálatok beindítását is lehetôvé teszi. Ioan Ungur polgármester bejelentette, számításai szerint november végén egy, december folyamán egy-két esetben kerülhet sor költségvetés-módosításra a Szamos-parti városban.

Lukács Éva

Intézkedik a Distrigaz

(5. old.)

A hômérséklet csökkenésével együtt jár a gázfogyasztás növekedése. A nagyobb hideg beálltával a tömbházakban gondokat okozhat a gáz nyomásának a csökkenése. A Grigorescu negyedben lakók vannak kitéve a legjobban ennek a veszélynek, mivel ez a negyed helyezkedik el a legmesszebb a központi gázelosztótól. A Distrigaz fômérnökénél, Viorel Timocenál arról érdeklôdtünk, mennyire reális a veszély, hogy az említett körzetben lakók a telet hideg lakásokban töltsék? A fômérnök elmondotta: a veszély valós, de mindent megtesznek, hogy a hideg beálltáig javítsanak a helyzeten. A munkálatok különbözô szakaszokon már elkezdôdtek. Olyan összekötést hoznak létre az elosztó és a Grigorescu negyed között, amely biztosítani fogja a gáz megfelelô nyomását. Ugyanakkor a vezetékeket újraszigetelik, hogy a veszteség minél kevesebb legyen.

Nánó Csaba

Millenniumi hangulat Nagyenyeden

(5. old.)

Nagyenyeden Templom és iskola címmel a református vártemplomban nemzetközi konferencia zajlott. A változatos tematikájú hazai és külföldi személyiségeket felvonultató elôadásokat kulturális program és a Pápai Páriz Ferenc-emlékplakett ünnepélyes felavatása követte. Rövid idô múlva következett a Bethlen Gábor Kollégium millenniumi ünnepsége, amit 5 elôadásból álló tudományos konferencia vezetett be. Beder Tibor Hargita megyei fôtanfelügyelô most sem lett hûtlen a szórványhoz, és A magyarságtudat ezer éve címmel mintegy ébresztôként próbált hatni. Mint mondotta, nem elég ismerni az anyanyelvet, vállalni is kell! Gyôrfi Dénes a millenniumi ünnepségekrôl beszélt a XIX. század végérôl Nagyenyeden, Bakó Botond a nagyenyedi tanítóképzés történetérôl, Józsa Miklós Pápai Páriz Ferencrôl, Lôrinc László a tudomány és képzés történetérôl a XXI. században értekezett.

Ezt követôen a diáktudományos ülésszakra került sor, amelyen 19 tanuló mutatta be dolgozatait. Néhány munka közülük, hazai és külföldi konferenciákon, osztatlan elismerést és díjakat nyert. Nemrég ennek kapcsán alakult meg a Fenichel Sámuel nevét viselô önképzôkör, amelynek hivatása fórumot teremteni és megszervezni a diákok egyre népszerûbbé váló kutatómunkáját. Az üléseket Demény Piroska, Stáb Ildikó és Dvorácsek Ágoston tanárok szervezték.

Második nap fokozódott a millenniumi hangulat, hiszen könnyebb, szórakoztatóbb, de igen tanulságos programok következtek. A zenés-irodalmi mûsor Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv címen Turzai Melániát és Fórika Évát dicséri. Ezután Giricz László gyomaendrôdi mérnök vetített képes, zenés- történelmi utazása Egy ezredév címen a magyar korona volt országaiba kalauzolt. A Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes mûsora Tomai Gyöngyi és Demény Piroska vezetésével ezúttal megfiatalított csapattal lépett fel. Végül Élô történelem címen a VI. B osztály mutatott be színdarabot, Kónya Mária és Fórika Éva tanárnôk irányításával. Krizbai Jenô igazgató és Szabó Hajnal aligazgatónô kezdeményezô és szervezô munkájával járult hozzá a felemelô ünnepséghez.

Bakó Botond

Csúcsteljesítményre készül az RMDSZ Szilágy megyében
Csütörtökön érkezik Zilahra a Frunda-karaván

(5. old.)

Továbbra is szédítô iramban kampányol Szilágy megyében a városi és megyei RMDSZ kampánystábja, valamint a parlamenti jelöltek. Vasárnap tizennégy (!) magyarlakta településen fordultak meg.

A zilahi, illetve a Szilágy megyei RMDSZ most már nem rejti véka alá tervét, hogy a novemberi országos választásokon remekelni szeretne, és legalább olyan eredményeket szeretne felmutatni, mint 1996-ban, amikor is a megyei elsô helyet szerezte meg a szövetség. 1996-ban mintegy 35 000 szavazatot kapott az RMDSZ, és ez egy képviselô (Vida Gyula) és egy szenátor (Seres Dénes) parlamentbe juttatásához volt elégséges.

Mint azt Kerekes Edit zilahi RMDSZ-elnöktôl megtudtuk, vasárnap tetôzött az RMDSZ-kampányhullám, ugyanis tizennégy településre jutott el a stáb, többek között Egrespatakra, Kispetribe, Váralmásra, Ilovára, Lompértra, Kusalyba, Erkedre, Magyargoroszlóra, Récsére és Krasznára is. Ez utóbbi településen a református és a baptista hívekkel különtalálkozott a kampánystáb. Az „RMDSZ-kampányjárás" ezen a héten egy kissé lassítja az iramot, ugyanis november 16-án, csütörtökön Zilahra érkezik a Frunda-karaván, amely, a szervezôk szerint, nagy érdeklôdést fog kiváltani Zilahon és a Szilágyságban egyaránt. A Calvineumban tartott kampánygyûlést fórum, majd az „elsôszavazók" bálja követi.

Megfigyelôk szerint „kicsi lesz a Calvineum" a Frunda-karaván rendezvényeihez.

Szabó Csaba

GAZDASÁG

EU-bôvítés
Gazdasági fejlemények a tagjelölteknél

(6. old.)

Az EU-tagjelölt országokban az idei év elsô felében is megmaradt a gazdasági növekedés múlt év végére elért viszonylag magas üteme; ehhez az uniós gazdaságok által támasztott kereslet is hozzájárult — állapította meg az Európai Bizottság a tagjelöltek gazdasági teljesítményét értékelô elemzésében. A Gazdasági reformfigyelô címû kiadvány legutóbbi számában közölt jelentés szerint 2000 elsô felében a tíz közép- és kelet-európai tagjelölt országban a GDP átlagos növekedési üteme megközelítette a 4 százalékot, az elôzô évi 2,2 százalékos átlag után. Az egyes országok növekedési ütemei 2 százalék (Litvánia, Szlovákia, Románia) és 6 százalék (Magyarország, Észtország) között vannak.

A jelölt országok többségében tovább nôtt a munkanélküliség is. Figyelemre méltó kivétel az elemzés szerint Magyarország és Szlovénia, ahol a gazdasági reformok elsô szakaszának sikerei lehetôvé teszik új munkahelyek teremtését. Az infláció számos tagjelölt országban alacsonyabb volt tavaly a vártnál vagy a tervezettnél, ám az idei év elsô felében csaknem mindenütt nôtt, jórészt az energiahordozók és az élelmiszerek árának emelkedése miatt. A fogyasztói árak növekedése az elsô háromnegyed évben egyedül Litvániában maradt 1 százalék alatt a tavalyi év azonos idôszakához képest, viszont Bulgáriában, Lengyelországban és Magyarországon meghaladta a 10 százalékot.

Nehezen értékelhetô a kereskedelmi forgalom hatása a fizetési mérlegre, mert a nominális árfolyamok erôteljesen és kiszámíthatatlanul ingadoznak — állapítja meg az elemzés. Az olajár és a dollár felértékelôdése általában növelte az importárakat, de számos jelölt országban az export dollárban kifejezett értéke ennél is gyorsabban nôtt. Elsôsorban Magyarország, Szlovákia és Szlovénia exportját húzta fel az EU-beli kereslet fellendülése, de jelentôsen csökkent a kereskedelmi mérleg hiánya Litvániában és Romániában is.

A jelentés szerint a legtöbb jelölt országban a folyómérleg hiányának egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a közvetlen külföldi befektetések, és e tekintetben más országok is felzárkóznak Magyarország és Csehország mögé, ahol a közvetlen külföldi befektetések már több mint kiegyenlítik a fizetési mérleghiányt.

A költségvetés egyensúlyba hozatala felé a jelölt országok tavaly általában jó úton haladtak, idén azonban már voltak bizonyos kisiklások. A legnagyobb kiigazításokra Csehországban, Litvániában és Máltán volna szükség, ahol a költségvetési hiány tavaly a GDP 8 százaléka körül alakult. A többi jelölt ország általában tartja a maastrichti kritérium szerinti 3 százalék körüli értéket, de ennek fennmaradása a jelentés szerint korántsem biztosított.

A tagjelölt országokba áramló közvetlen külföldi beruházások jelentôs részét továbbra is a privatizáció vonzza, és ennek megfelelôen a magánosítás lassúsága a beruházások visszaeséséhez vezethet, amint ez az idei év elsô felében Szlovéniában megfigyelhetô volt. Arra is van példa azonban (Litvániában), hogy a privatizáció nagyarányú állótôke-bôvítéssel párosul, vagyis lassúsága önmagában még nem feltétlenül fékezi a gazdasági növekedést — állapítja meg az Európai Bizottság elemzése.

Románia fenntartja a magyar húsra kivetett büntetôvámot

(6. old.)

Románia nem szünteti meg a magyar sertéshús importjára kivetett büntetôvámot — jelentette be Ioan Muresan mezôgazdasági miniszter. A miniszter bejelentése néhány nappal azelôtt hangzott el, hogy Varsóban a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) tagországainak kormányfôi tanácskozást tartanak.

A miniszter szerint a hazai állattenyésztôk védelmére hivatkozva bevezetett büntetô intézkedést addig nem lehet feloldani, amíg a CEFTA-tagállamok nem alkalmaznak egyforma exporttámogatási politikát.

Elmondta: errôl a román álláspontról tájékoztatta partnereit a CEFTA-országok mezôgazdasági minisztereinek október második felében Varsóban tartott tanácskozásán.

A mezôgazdasági miniszterek varsói találkozójával egy idôben, majd október végén Mugur Isãrescu miniszterelnök találkozott Orbán Viktor magyar kormányfôvel, és mindkét találkozón a román miniszterelnök megígérte: megvizsgálják a magyar húsimporttal szemben egyoldalúan alkalmazott büntetôvámok feloldásának lehetôségét.

A román mezôgazdasági minisztérium egyik illetékese az elmúlt napokban annyit „finomított" ezen az állásponton, hogy Románia akkor hajlandó megvizsgálni a magyar húst sújtó büntetôvámok eltörlését, ha Magyarország további engedményeket ad Romániának a CEFTÁ-n belül.

A román kormány tavaly júliusban szüntette meg a magyar sertés- és baromfihús, valamint a hústermékek romániai importjának kedvezményes CEFTA-vámját. A rendelet eredetileg egy évre szólt, de idén nyáron a román kormány minden különösebb indoklás nélkül úgy döntött: meghatározatlan idôre fenntartják az egyedül Magyarországgal szemben alkalmazott korlátozó intézkedést.

Budapestre költözik az HBO Romania

(6. old.)

Az év végéig a magyar fôvárosba telepítik át az HBO filmtelevízió romániai leányvállalatának egy részét, mivel az anyacég Budapesten hozza létre közép- és kelet-európai fôhadiszállását.

Az HBO Romania igazgatója, Pavel Stancev kijelentette: az HBO Budapestrôl hangolja majd össze a társaság tevékenységét ebben a térségben. Az HBO jelen van már Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Szlovákiában. Reményei szerint tevékenységét kiterjeszti Bulgáriára, Jugoszláviára, Oroszországra és Ukrajnára is.

Budapestet azért választotta operációs központjának az HBO, mert egyrészt Magyarország volt az elsô térségbeli ország, ahol 1991-ben megjelent, másrészt innen adottak a lehetôségek a mûholdas adásra. Az sem mellékes, hogy a magyar fôváros a térség központjában van. Az HBO Romania jelenlegi 34 alkalmazottja közül egyelôre hárman költöznek át Budapestre. Néhány munkatársnak búcsút kellett mondani, mert nyelvi okokra hivatkozva nem vállalták a költözést — közölte a cég.

A romániai leányvállalat 1998-ban alakult, s egy évvel késôbb kiterjesztette mûködését a Moldovai Köztársaság fôvárosára, Kisinyovra is. Jelenleg 120 ezer elôfizetôje van. Az HBO Romaniának három teljesen egyenjogú tulajdonosa van: az HBO, a Sony Entertainment Pictures és a Buena Vista International Television.

397 millió eurós kölcsön az EIB-tôl

(6. old.)

Az ország közlekedési infrastruktúrájának újjáépítésére 397 millió euró kölcsönt kapunk az Európai Beruházási Banktól (EIB). A megállapodás szerint az összegbôl 245 millió eurót 639 kilométernyi helyi útszakasz feljavítására kell költenünk stratégiai pontokon. Ezt az összesen 688 millió euróba kerülô, a kormány által is finanszírozott programot az EU ingyenes adománnyal ugyancsak támogatja.

Az EIB továbbá 115 millió eurót kölcsönöz a bukaresti metró kocsijainak korszerûsítésére és egy új metróvonal befejezésére. A kölcsönbôl további 15 millió eurót költenek Konstanca kikötôjének környezetvédelmi munkálataira, és 15 millió euró jut a hazai államvasutaknak is karbantartó és jegyárusító berendezések vásárlására.

Az EIB 7 millió eurót hitelez a bukaresti közlekedési vállalatnak (RATB) is. A kölcsönök futamideje 15-20 év. A következô négy év alatt részletekben utalja át az összegeket az EIB, a finanszírozott programok készültségétôl függôen. Az EIB 1990 óta 2,1 milliárd eurónak megfelelô összeget kölcsönzött Romániának.

A kelet-európai élelmiszeripar korlátozott kilátásai

(6. old.)

A bécsi összehasonlító gazdasági tanulmányok intézete szerint (WIIW) a közép- és kelet-európai országok élelmiszeriparára nem várnak jó idôk: a növekedési esélyek mindenekelôtt a nagy értékû, magas bevételi rugalmasságú termékek esetében jók. Az iparág jövôje általában a belföldi kereslet fejlôdésétôl, az exporttól és az EU-csatlakozástól függ.

A tanulmány szerint az élelmiszeripar a legtöbb közép- és kelet-európai országban a feldolgozóipar legnagyobb, de kevéssé dinamikusan fejlôdô ága. Nagy a jelentôsége Magyarországon, Lengyelországban, Bulgáriában és Romániában, csekélyebb Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában. Az ágazat maga a legnagyobb munkaadók közé tartozik a feldolgozóiparban.

A termelés, a bérek és a darabbér-költségek jelentôsen a nyugati szint alatt maradnak. Az egységnyi termelésre jutó bérköltség 1998-ban Bulgáriában, Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában az osztrák szint 10 és 23 százaléka között volt, csak Szlovéniában járt 50 százalék közelében.

Hétköznapi aggályaink a választások elôtt
Avagy gazdaságszociológiai elôrejelzések év végére

(6. old.)

A statisztikák azt sugallják, hogy 2000-ben az életszínvonal az 1989-esnek csupán 56%-ára esett vissza. Az utóbbi tizenegy évben ezek szerint évi átlagban a romlás 4% körül lehetett (az elôbbi évhez viszonyítva), így jutunk el az eddigi 44% életminôség-romláshoz.

Jelenleg az emberek zöme egyik napról a másikra él, és 30-60 nap késéssel fizeti az egyre nyomasztóbb számlákat. A jövedelem és a bevételek folyamatosan csökkentek. 1 millió 340 ezer család adós a házfenntartás költségeivel, abszolút számokban ez 5 millió polgárt jelent. Csökkent a hús-, a tej-, tojás- és gyümölcsfogyasztás. Lakásfenntartásra, villanyra, telefonra, közlekedésre mind többet kell költeni és a jövedelem gyarapodása nincs arányban a szolgáltatások árának emelésével. Mennyiben változhat a helyzet a választások után, amikor egy baloldali beállítottságú párt 45-48%-os választási sikere — minden közvéleménykutatás szerint — több mint biztosra várható, és így a gazdaságpolitikai koncepció változni fog. Új antiinflációs politika, árbefagyasztás, jövedelem növekedésre irányuló lépések következhetnek, ugyanakkor a munkanélküliség csökkentését s a szociális helyzet javítását ígérik. Az eddigi monetarista szemlélet felrúgásával kapcsolatos új dilemmák buktatókat rejtenek, ugyanis a gazdaságpolitika finanszírozása deficites költségvetés esetében nem valósítható meg. Az állam bevételei nem elegendôek a kormány tevékenységének finanszírozásához, és arról kell gondoskodni, hogy a keresletteremtô lépéseket megfelelô pénzmennyiséggel támasszák alá, és az infláció mégse legyen havonta több mint 1-2 százalék. Nincs miért irigyelni az RTDP-t és esetleges szövetségeseit. Nyereséges termelés nélkül ugyanis a béreket nem lehet emelni, és több adóbevétel csak akkor lehetséges, ha az új vállalkozások és a befektetôk jól gazdálkodnak az iparvállalatoknál nem lesz inflációgerjesztési tevékenység.

Az új évezred kezdetén színlelt kapitalizmus, mimikritársadalom* lesz, röviden így jellemezhetô a lényeg. A Nyugat politikai, gazdasági, eszmei befolyására és ígéreteink nyomására lemásolni próbáljuk a nyugat-európai modellt (de inkább mímelni). Enélkül nem lesz hitel, piac, beruházás, és a nyugati befolyás gyenge marad, részleges tôkés jogrenddel, de aránytalanul magas bürökráciával, munka és tôkekoncentráció nélkül. Hozzájárul ehhez a fôvárosközpontú banki, ipari álláshalmozás, ami nem épül szakértelemre, hanem a régi kapcsolatrendszerre, korrupcióra és befolyásra.

A színlelt kapitalizmus, hogy az állammal való elônyös szerzôdésekre és gazdaságpolitikai manipulációkra épül, nem számolja fel a mindenható állam befolyását és beavatkozását a gazdasági élet stratégiai döntéseibe. (A gazdasági racionalizmus és profit másodlagos kérdés.)

Az ARO, Traktorgyár, a brassói Roman cég, Oltchim Rm. Vâlcea stb. elônyös megrendeléseket és állami hitelgaranciákat kap a belügy, hadügy és más költségvetési intézmények részérôl, és így lesz piaca és munkája akkor is, ha a minôség és az ár nem versenyképes, sôt vannak jobbak és olcsóbbak az európai piacokon. A szociológusok szerint a mimikritársadalom lemásolja a kapitalista rend bizonyos alakzatait, és utánozza termelési szerkezetét, de nem életképes, és alkalmazkodó képessége is megkérdôjelezett az új, globalizálódó Európához. Ha a közvéleménykutatások elôrejelzései 80-90%-ban bejönnek 2000. november 26-án, színlelt kapitalizmus várható még éveken át, és kettôs társadalom kialakulása képzelhetô el. Az állami pénzügyek s a külföldi kölcsönök technikái és volumene lehet, hogy gyarapszik, de ezzel nem tartanak lépést a belsô kapitalisztikus rend elemei, mert a felvázolt modell állami pénzekre épít, és nem érzékeli eléggé, ha az üzlet számára veszteségesen is végzôdhet, nem lehet meglenni az állami szubvenció nélkül. A kapitalizmust, ha színlelt is, nem lehet „fentrôl" vezényelni, még akkor sem, ha külföldi partnereink elvárják ezt. Ez az aszinkron szerkezet azért is veszélyes, mert nem új, életképes alakulat, de konzerválja a régi megreformálhatatlan nagyipart, amit nem lehet privatizálni. Gazdasági elemzôk szerint a román állami ipar 40-45 százalékáról van itt szó, és jelenleg az RTDP és DP is tiltakozik a felgyorsított privatizáció ellen, hogy mentse ami menthetô a nagyipari lobbiból.

Ha közgazdasági szempontból próbáljuk elemezni az ipar életben maradásának esélyeit, akkor a horizontális kapcsolatok a fontosak: piac, csere, termelés, hatékonyság, valuta igény, versenyképesség. Ha szociológiai szempontból vizsgáljuk meg ugyanezt, akkor a kapcsolathálók, a bizalom, a politika, a szövetségek, államérdekek és bizonyos lobbik túlélése, tehát a vertikális kapcsolatok kérdése kerül elôtérbe, és valószínûleg dominál, amikor eldöntik, mit kell megmenteni, ill. felszámolni a várható színlelt kapitalizmus szellemében és értékrendszere szerint. (De mi lesz a törvények betartásával?)

A modern polgári társadalom alappillére, a kapitalista vállalkozás nehezen fejlôdik ki Romániában. Nem volt idô, tôke, érdek és külföldi szakszerûség, hogy bátran és úttörômódon hodíthasson tért az új. Tradíció sincs rá, hiszen 1945-tôl 1990-ig a nehézipar és az iparosítás volt a dal és divat mindenek fölött és minden áron.

A társadalmi problémák orvoslása és megoldása elképzelhetetlen egy bizonyos visszalépés nélkül, mert az eddigi, nem kívánt mellékhatások mind nagyobb veszélyt hordoznak ebben az instabil balkáni közegben, ahol a lakosság többsége is elégedetlen és frusztrált. Az RTDP és a várható kormány tudja, hogy a válsághelyzetet és a növekvô szegénységet komolyan kell venni, mert a gazdasági teljesítô képesség (1), az igények színvonala (2), illetve a mindennapok valós lehetôségei (3) trinomát másképp nem lehet egyensúlyban tartani.

A kihívások, amelyek elôtt a román gazdaság és társadalom egyik „alternatívája" a színlelt kapitalizmus és mimikri viselkedésmód a következôkben fókuszolódnak:

— az új technika és technológia elvárásai,

— a piacok globalizációja,

— a szükséges intézményes keret kiépítése a piacgazdaság és az aquis elvárásai szerint,

— a nemzeti tôke hiánya, s a külföldi tôkeinfúzió elmaradása.

A lakosság óriási többségének felkészületlensége és ellenséges viselkedésmódja egy valódi kapitalizmus és új életmód elvárásai szerint (Tepro Iasi, Romani Petrotub, Severnav stb.).

Ismerjük be, kedves olvasó, nagyon sokat várunk és igénylünk akkor amikor elképzeltünk egy méltó életszínvonalat, piacgazdaságot és demokráciát, egyszerre és végig gondolni is rossz, hogy a lemaradás az utóbbi 11 évben ahelyett, hogy csökkent volna, nôtt, így a „létezô" szocializmust nem temethetjük el 2000 szilveszterén.

Neményi József Nándor

* Mimikri — állatok szín és alakutánzó képessége, amellyel beleolvadnak környezetükbe, utánozzák környezetüket, hogy védettek legyenek a ragadozókkal és más veszélyforrásokkal szemben. Az emberi társadalomban a mimikri viselkedési mód a színlelô alkalmazkodást jelenti a túlélésért. (Lengyel György, A kelet-európai gazdaságszociológiáról: Problémák és kihívások, in: Szociológiai Szemle, 1995/4., 29–46. o.)

Valutaárfolyamok
(november 13., hétfô)

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

11 033/11 113

24 966/25 126

(valutabeváltó)

10 800/11 200

24 800/25 300

Román Nemzeti Bank

11 041

25 041

Az utcai pénzváltóknál a forint 80/82, a márka 10 800/11 000, a dollár pedig 24 800/25 100 lejbe került.

HIRDETÉS

(7. old.)

Öt–tizenöt kilót fogyhat garantáltan! Telefon: 121-186. (7310035)

NAPIRENDEN

Értelmiségiek egyetlen elnökjelöltért

(8. old.)

Több neves román értelmiségi felszólítja Frunda Györgyöt, Mugur Isãrescut, Petre Romant, és Theodor Stolojant, hogy lépjenek vissza annak javára, aki lekörözheti Ion Iliescut a második fordulóban. Az Értelmiségiek egyetlen jelöltért elnevezésû felhívást tegnap este mutatták be. Az aláírók közt szerepel Gabriela Adamesteanu, Andrei Plesu, Andrei Cornea, Horia Roman Patapievici, Alina Mungiu-Pippidi, Adrian Marino, Mircea Diaconu, Stefan Augustin Doinas, Ioan T. Morar, Stere Gulea, Mihai Sora, Nicolae Prelipceanu, Alexandru Paleologu. Hangsúlyozzák: Románia az egypártrendszer veszélyének néz elébe. Annak is fennáll ugyanakkor a veszélye, hogy a Nagyrománia Párt államelnökjelöltje érdemtelenül jut a második fordulóba. Ezért a helyzetért a kormánypártok hibás választási stratégiája okolható — áll a közleményben. A dokumentumot megfogalmazó értelmiségiek sajnálatosnak tartják, hogy az RDK 2000 és a Demokrata Párt az elôrejelzések szerint nem jut be a parlamentbe, a liberálisok pedig kevés helyet szereznek majd.

- Az RMDSZ-nek el kellene gondolkodnia Frunda György visszavonásán az államelnöki jelöltségtôl, hiszen indulása a baloldal jelöltjeinek kedvez — jelentette ki Valeriu Stoica, a Nemzeti Liberális Párt elsô alelnöke is Szatmárnémetiben.

Négyszázezer külföldön szavazó román

(8. old.)

A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP) aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a belügyminisztérium túlságosan nagy „érdeklôdést" tanúsít a külföldön — mindenekelôtt a Moldovai Köztársaságban — élô, szavazati joggal rendelkezô román állampolgárok iránt. Az RTDP csúcsvezetôségének hétfôi ülése után Dan Ioan Popescu, a párt alelnöke kijelentette: amennyiben a belügyminisztérium beavatkozna a választások megszervezésébe, túllépné hatáskörét. Az RTDP hírforrásai szerint mintegy 400 ezerre tehetô azoknak a külföldön élô román állampolgároknak a száma, akik szavazati joggal rendelkeznek. Ezek közül 30 ezer személy a Moldovai Köztársaságból származik. Popescu úgy véli, hogy a novemberi általános választásokon az RTDP-nek sikerül megszereznie a külföldi szavazatok mintegy 30 százalékát.

Tiltakozik az amerikai nagykövetség
Rosapepe egyetlen jelöltet sem támogat

(8. old.)

Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy az elnökválasztásokon függetlenként induló Mugur Isãrescu egyik választási klippjében James Rosapepe társaságában jelenik meg. A közleményben leszögezik, az Egyesült Államok nem avatkozik be Románia belügyeibe, és a nagykövetség képviselôi egyetlen jelöltet sem támogatnak. Megállapítják: csakis a román népet illeti meg az a jog, hogy eldöntse kik legyenek a képviselôi. A közleményben ugyanakkor felszólítják a klipp készítôit, hogy az elkövetkezôkben ne használják fel az amerikai nagykövet arcképét kampánycélokra. Mint ismeretes, kolozsvári korteskedése alatt Adrian Nãstase, az RTDP elsô alelnöke emelt szót a nagyköveteknek „kampánycélokra való felhasználása" ellen.

Dávid Ibolya: Ez volt a legszebb millenniumi zászlóátadásom

(8. old.)

Vasárnap és hétfôn ismét Romániába látogatott Dávid Ibolya. A magyar igazságügyi miniszter ez alkalommal Margittán Ady-emléknapon vett részt, majd Temesváron millenniumi emlékzászlót adott át. Mostani tapasztalatait kérésünkre Dávid Ibolya ekképpen foglalta össze:

Vasárnap délelôtt Margittán jártam, ahol hat évvel ezelôtt, a református templom kertjében Czine Mihály irodalomtörténész kezdeményezésére Ady-szobrot avattak. Az idei megemlékezô ünnepségen Ady Endre mának szóló üzenetérôl tartottam beszédet.

Margittáról a magyar igazságügyi miniszter Temesvárra utazott.

— Nagy megtiszteltetés volt számomra a mostani út, mert a temesvári római katolikus püspökségnek hozhattam el és adhattam át a millenniumi zászlót. Azért is volt ez az út számomra nagy öröm, mert a temesvári püspökség elsô püspöke Szent Gellért volt. Rengeteg ember gyûlt össze a temesvári millenniumi templomban megtartott vasárnapi ünnepségre, amely püspöki szentmisével vette kezdetét és igényes irodalmi-zenés mûsorral folytatódott. Valamennyi eddigi millenniumi zászlóátadás közül számomra a mostani volt a legmegrendítôbb és egyben a legszebb — mondotta.

A miniszter asszony hangsúlyozta: reményei szerint Temesváron román kollégájával, Valeriu Stoica igazságügyi miniszterrel is találkozik, akinek ismét felveti a Temesvári Magyar Ház visszaszolgáltatásának ügyét.

(tibori)


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -