2000. szeptember 13.
(XII. évfolyam, 214. szám)

Esélytelen az ingatlantörvény idei elfogadása
A kudarc esettanulmányba illô példa — vélekedett Szabó Károly szenátor

(1., 8. old.)

A parlamenti frakcióvezetôk megbízottai tegnap megbeszélést folytattak az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvénytervezetrôl, azzal a céllal, hogy közelítsék álláspontjaikat a tervezet elôírásai kapcsán kialakult vitában. Az egyeztetésen az RMDSZ-t képviselô Szabó Károly szenátor a Szabadságnak válaszolva elmondta, szerinte a mostani állapot házszabályellenes, hiszen a bizottsági jelentés annak idején elkészült, a plénum elé került, megkezdték a törvény általános vitáját, sôt, a címet és az elsô szakaszt meg is szavazták. A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja nyomására azonban a házbiztos jobbnak látta úgy tenni, hogy a törvénytervezet nem szerepel a szenátus napirendjén, és egyeztetést rendeltek el.

A társadalmi demokrácia pártja a saját érdekei és elképzelései szerint szeretné értelmezni ezt a törvényt, hogy kiürítse tartalmát, kimossa, és egy számára megfelelô törvényt fogadtasson el, valójában azzal a céllal, hogy magát tüntesse fel a restitucio bajnokaként — hangsúlyozta Szabó Károly szenátor.

Ion Iliescu, a társadalmi demokrácia pártjának elnöke levelet intézett a parlamenti pártok vezetôihez, amelyben arra emlékeztet, hogy pártja már megalakulása óta küzdött a magántulajdon fejlesztéséért, azállamosított ingatlanok visszaszolgáltatását pedig az európai gyakorlatnak megfelelôen képzelik el. Ingatlan visszaszolgáltatási javaslatukat több kritérium alapján sorolja fel az említett levél, teljesen az általánosság szintjén maradva. Ennek alapján kérték azonban, hogy a politikai vezetôk közös tárgyalás során keressenek megoldást "a szenátusban elakadt megvitatás" folytatására.

Szabó Károly szerint jelen pillanatban a koalíció nincs olyan helyzetben, hogy megengedhessen magának egy ilyen bravúrt a plénumban. Sajnálatos azonban, hogy eddig minden jel azt bizonyítja, a koalícióban nincs meg a politikai akarat, hogy ezt a törvényt a parlamenten keresztülvigye, és az ôszi választásokig megszavaztassa. Az RMDSZ szenátora továbbra is azt a hivatalos álláspontot képviseli, hogy a koalíciós elképzeléseknek megfelelôen folytatni kell a tárgyalást, mindamellett, hogy a törvénynek van néhány nehezen kivitelezhetô elôírása — ilyen a kárpótlás kérdése, amelynek kivitelezését nem szabályozza -, emellett pedig az egyházi javak kérdését más jogszabály hatáskörébe utalja át. A törvényt kell tárgyalni, nem pedig a törvényrôl, hangsúlyozta a szenátor, bár személyes véleménye, hogy ez a jogszabály késôn jött, már 1992-ben ezzel kellett volna kezdeni. Az ellenzék pedig nem riad vissza semmilyen csúsztatástól, amint ezt a bérlôknek a kilakoltatással történô megfélemlítése is tükrözi. Ennek az ügynek a kudarca azonban esettanulmányba illô példa, mondta a szenátor. A frakcióelnöki egyeztetést ma is folytatják.

(újvári)

Idô kérdése a gödrök betömése
Eltávolítják a Traianus-oszlop alapkövét is

(1. old.)

A prefektus rendeletét csak felfüggesztették, de nem törölték el — hangzott el a keddi prefektúrai sajtótájékoztatón, amelyen Bogdan Cerghizan hiányában került sor. A kolozsvári Fôtér rendezése körüli hercehurca köztudottan csupán a NATO-hadgyakorlat miatt simult el, a gödrök azonban nem úszák meg a betömést. „Fontos, de nem látványos leletekrôl van szó, amelyeket nem érdemes turisztikai nevezetességekként mutogatni. Az elmúlt hat év alatt az idôjárási viszontagságok miatt sokat romlott az állapotuk, betakarásuk, konzerválásuk halaszthatatlan" — mondotta Ioan Stanica prefektúrai titkár, aki a történelmi múzeum munkatársainak a véleményét idézte. — A hét végi akció — mint ismeretes — azért maradt félbe, mert a prefektus — tekintettel városunkban zajló nemzetközi jelentôségû NATO-hadgyakorlatra — fontosabbnak tartotta a közrend megôrzését. De a négy felfüggesztett rendeletét újabb fogja követni, amelynek végrehajtására az erre hivatott hatósági szervek fognak felügyelni — mondotta az igazgató.

Stanica említette: jóval értékesebb leletek várnak rendezésre a zeneiskola elôtti térségen (Victor Deleu utca), ahol egy római luxusház maradványaira bukkantak. Ennek fémmel és üveggel való befedésére már készült megvalósíthatósági tanulmány, a beruházásra van városi tanácsi határozat, a polgármesteri hivatal mégis elhallgatta az ügyet. Az igazgató szerint ott lehet és érdemes ilyen római kori régészeti parkot létesíteni.

Az események sodrában valahogy elsikkadt a Traianus-oszlop alapkövének helyzete, amelyet szintén el fognak távolítani. Ez ügyben tavaly a prefektúrának sikerült végleges bírósági döntést szerezni, amely a talapzat eltüntetésérôl rendelkezik.

Ördög I. Béla

Közvetíteni akar az RTDP gödörügyben a prefektúra és a polgármesteri hivatal között

(1. old.)

Az RTDP helyi vezetôsége úgy véli, a fôtéri gödröket mihamarabb be kell tömni. — A szakértôk már kifejtették véleményüket ezzel kapcsolatban, nem értjük, miért jutottunk ide — mondta a párt keddi sajtóértekezletén Ioan Rus, az RTDP megyei szervezetének elsô alelnöke. A megyei tanácselnök kifejtette: az általa vezetett döntéshozó szerv nem illetékes az ügyben. — Ezennel felajánlom, hogy közvetítek a prefektúra és a polgármesteri hivatal közötti konfliktus megoldására.

Alexandru Farcas volt prefektus, a parasztpárt megyei szervezetének titkára úgy nyilatkozott: pártunknak nincs közigazgatási politikája, Bogdan Cerghizan saját döntései szerint cselekszik. Hozzátette: Cerghizan nem beszéli meg gondjait a párt vezetôségével.

Petru Calian, a Nagy-Románia Párt megyei szervezetének elnöke elmondta: a nagy-romániás tagok saját akaratukból mentek ki a Fôtérre, a párt vezetôsége senkitôl sem kérte, hogy ellenszegüljön a gödörtömésnek.

(k. o.)

Mindenki bûnös...
Parlamenti jelentés a FNI-botrányról

(1. old.)

Mintegy két hónapi kivizsgálás után a FNI-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság véglegesítette jelentését. Mátis Jenô képviselô, a bizottság tagja a Szabadság kérdésére elmondta: a „regénynek" is beillô, körülbelül száznyolcvan oldalas, több fejezetbôl álló dokumentum kitér az Országos Befektetési Alap létrehozására, tevékenységére, az Országos Befektetési Alapnak és az alapot kezelô társaságnak, a Sofinvestnek a mûködésére, megállapítja a FNI összeomlásában szerepet játszó intézmények felelôsségét, konlúziókat és ajánlásokat fogalmaz meg.

A jelentés szerint a FNI összeomlásához vezetô körforgásba olyan intézmények is bekerültek, mint például az Országos Takarékpénztár, a Mezôgazdasági Bank vagy a pénzügyminisztérium. A megfogalmazott konklúziók szerint többek között felelôsség terheli a FNI megbízható tanácsát, a Sofinvest igazgatótanácsát, a külsô, független ellenôrzô cenzort, az Országos Takarékpénztár és a Mezôgazdasági Bank vezetôségét, a Román Nemzeti Bank sem teljesen mentes a kritikától.

Mátis Jenô tájékoztatása szerint a bizottság ugyanakkor ajánlások fogalmazott meg a FNI-ügy további kivizsgálására és tisztázására vonatkozóan is. Egy olyan bizottság létrehozását javasolják, amelynek a feladata lenne a kivizsgálási folyamat felgyorsítása, a reális kár megállapítása, a kártérítésre jogosult személyeknek és kereskedelmi társaságoknak a pontos meghatározása, a kártérítéshez szükséges pénzforrások elôteremtése, valamint az összegek eljuttatása az érintettekhez. A bizottság mandátuma legtöbb harminc nap legyen. Ugyanakkor a bizottság kéri a parlamenttôl, hasson oda, hogy az igazságügyi minisztérium sürgesse meg a Sofinvest és az Országos Takarékpénztár közti per befejezését.

Mint ismeretes, a FNI-botrány néhány hónappal ezelôtt robbant ki, több ezer magánszemély és kereskedelmi társaság pénze úszott el a FNI összeomlásával. Az elmúlt hónapokban az érintettek nyílt összetûzésekig menô tüntetéseket szerveztek pénzüket és a bûnösök felelôsségre vonását követelve.

P. A. M.

Bojkottálhatják a választásokat a pénzügyi alkalmazottak

(1., 5. old.)

Tegnap délelôtt Kolozsvárra látogatott a Pénzügyi és Vámôrségi Szakszervezetek Szövetségének a vezetôsége. A Pénzügyi Vezérigazgatóság épületében megtartott sajtótájékoztatón jelen volt Marica Vasile országos szakszervezeti elnök, Sebastian Oprescu, a szakszerevezet fôtitkára, David Somlea, a Kolozs megyei szakszervezet vezetôje, illetve más Kolozs megyei települések szakszervezeti vezetôi. Kiderült: jelenlegi kolozsvári tartózkodásuk egy országos körút része, melyet a szakszervezet országos tanácsa kezdeményezett. Céljuk az, hogy megismerjék a pénzügyi alkalmazottakat, illetve hogy közvetlenül informálódjanak az ô gondjaikról, problémáikról.

A sajtótájékoztatón Marica Vasile szakszervezeti elnök beszámolt arról is, hogy november folyamán a pénzügyi alkalmazottak egy nagyszabású, országos jellegû tiltakozási akciójára is sor kerülhet. Ez olyan általános sztrájk méreteit is öltheti, amely a parlamenti választások megszervezését idôlegesen megbéníthatja.

A Pénzügyi és Vámôrségi Szakszervezetek Szövetsége — amelyik 34 000 tagot számlál — szoros együttmûködésben van a Számvevôszékek, a Statisztikai Hivatalok, az igazságszolgáltatás vagy a Kereskedelmi Minisztérium alkalmazottainak szakszervezeteivel, illetve az ország 12 megyéjében a prefektúrákkal és a polgármesteri hivatalokkal is. Elmondásuk szerint ezzel a tiltakozási akcióval szeretnék a kormányt ígéreteinek betartására kényszeríteni, ugyanis a közalkalmazottak státuszára vonatkozó törvény még mindig nem lépett mûködésbe. A közalkalmazottak státuszának szabályozása nélkül a politikai pártok a közalkalmazottakat saját érdekükben is felhasználhatják, ami az adófizetô polgárok érdekeit sértheti. A szakszervezetek a pénzügyi alkalmazottak fizetésének a kétszeresére emelését is követelik, ugyanis az átlagfizetés jelenleg 1 200 000 lej.

Marica Vasile beszámolt arról is, hogy augusztus folyamán többször kezdeményeztek tárgyalásokat a kormánnyal, de a szabadságok idôszakában ez nem volt lehetséges. A szakszervezet országos tanácsa október 15-e körül ismét összeül tanácskozni. Akkor dôl el az általános sztrájk sorsa is.

T. K.

Újból sztrájkra készül a Sanitas

(1., 5. old.)

Amint azt Stefan Romantól, a Sanitas szakszervezet elnökétôl megtudtuk, hétfôi tanácskozásukon a szakszervezet vezetôi úgy döntöttek, hogy amennyiben 2000. szeptember 20-ig a 24-es törvényt nem alkalmazzák a kórházakban dolgozó középkáderek fizetésalapjának kiegészítésére, akkor 9–11 óra között figyelmeztetô sztrájkba lépnek. A huzavona június óta tart. A vezetôség közben több beadványt és tiltakozást juttatott el a felelôs minisztériumok felé, amire hivatalos választ a mai napig nem kapott.

Ezért többek között a pénzügyminisztérium, valamint az Országos Egészségügyi Biztosítási Pénztár vonható felelôsségre, amelyek nem hajlandók felszabadítani a biztosítottak által befizetett többmilliárdos összeget. Nagy a gyanú, hogy ez a pénzösszeg nem ott kerül felhasználásra, ahol leginkább szükséges. Kolozsvár igen fontos egészségügyi központ. A betegek 30 százaléka más megyékbôl érkezik. Ezek kórházi kezelését a Kolozs Megyei Egészségügyi Biztosítási Pénztárból, tehát a kolozsváriak zsebébôl fizetik.

A kolozsváriak megmozdulásához csatlakoznak azok a megyék is, ahol hasonló gondok vannak. Amennyiben a 20-i figyelmeztetô sztrájk nem jár eredménnyel, 25-én a törvényes keretek betartásával kirobbantják az általános sztrájkot: csak egy harmada fog mûködni a kórházi ellátásnak, és elsôsorban a sürgôsségi eseteket látják majd el. A jegyzôkönyvet a legtöbb kórház szakszervezeti vezetôje aláírta, sôt olyan orvosok és egészségügyi káderek is, akik nem tagjai a Sanitas szakszervezetnek.

A törvénytelenül zárolt pénzösszeg nemcsak a fizetésemelést gátolja, hanem komoly anyagi gondokat okoz a kórházaknak, meggátolva a normális egészségügyi ellátást. A gyógyszerszállítók már ultimátumot küldtek az eladósodott kórházaknak. A megoldás sürget, mivel a tél beálltával a kiadások még inkább megemelkednek.

(horváth)

KRÓNIKA

Távoktatás

(2. old.)

A varázsszám: 931. Azaz a telefontudakozó. Amely segítségével kiegészíthetjük hiányos információink tárházát. Amely olykor foglalt, olykor pedig indokolatlanul sokszor kicseng, anélkül, hogy valaki a központban törôdne vele. (Két eset lehetséges: vagy állandóan ebédszünetet tartanak, vagy abban reménykednek: hátha az ügyfél unja meg hamarabb.)

A minap éppen ezért eléggé meglepôdtem, amikor szinte azonnal válaszolt egy bársonyos nôi hang. Egy Pavlov utcai telefonszám felôl érdeklôdtem, amikor a hang abszolút elvesztette bársonyosságát és felcsattant:

— Az, kérem, Iuliu Hossu kardinális utca!

Gondolatban bokáztam, elhaló hangon bocsánatért esdekeltem (hiába, szükségem volt a számra). Csak azután gondolkodtam el, mit vétett szegény Iván Petrovics Pavlov. Meg, hogy mi lett volna, ha netán Fürdô utcaként nevezem meg a címet...

(póka)

A KOLOZSVÁRI TELEVÍZIÓ MAGYAR NYELVÛ ADÁSÁNAK SZERKESZTÔSÉGE felhívja nézôinek figyelmét, hogy 2000. szeptember 15. és október 1-je között — az olimpiai közvetítések miatt — szünetel adásainak sugárzása. Október 4-én kezdik újra az adásokat.

ÉszLeLô

— A sörfesztivál és a fazakasok vására után milyen más tömegrendezvény várható a Fôtéren?

— Ócskapiac.

(öbé)

II. MAGYAR BÁBOSTALÁLKOZÓ

(2. old.)

A Homo Ludens Alapívány szeptember 15–17. között szervezi meg a II. Romániai magyar bábostalálkozót Kolozsvárt. A találkozón részt vesz a budapesti Hattyúdal Színház, a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társulatának magyar tagozata, a nagyváradi Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház Ludas Matyi Társulata, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház bábtagozata, a nagyváradi Matyi Mûhely Magánbábszínház, a marosvásárhelyi Tamacisza Társulat, a temesvári Puck & Co., a kolozsvári Sétáló Bábszínház, a dési 1001 Mese Bábszínház és a kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia. Az elôadásokat a Báthory István Líceum és a Brassai Sámuel Líceum dísztermében tartják.

A megnyitóra pénteken du. háromnegyed 3 órakor kerül sor a Báthory-líceumban, du. 3 órától pedig a Keljfeljancsi Komédiás Kompánia a Ki az úr a háznál? bábjátékot adja elô. Délután fél 6 órától a 42-es teremben játszóház, este 7 órától az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház magyar tagozata A nagy mérkôzést adja elô. Szintén pénteken du. fél 5 órától a Brassai-líceum dísztermében a Tamacisza Társulat az Ugrabugra-Ákombákom c. elôadást tartja.

Szombaton de. 10 órától a Brassai-líceumban a Sétáló Bábszínház A sétáló ház kalandjai elôadással szerepel, du. 5 órától ugyanitt a nagyváradi Ludas Matyi Társulat a Minden egér szereti a sajtot bábjátékot adja elô. Szintén szombaton, a Báthory-líceumban déli 12 órától a Pierrot

2000-ben bábjátékot tekinthetik meg a nézôk a Puck & Co. Bábszínház

elôadásában, du. 6 órától a 42-es teremben ugyancsak játszóház, majd este 8 órától a budapesti Hattyúdal Színház elôadja a Szent László királyrúl címû mûvet.

Vasárnap de. 11 órától a Báthory-líceumban Az ördög hálája címû bábjátékot a 1001 Mese Bábszínház adja elô, du. 5 órától a 42-es teremben újból játszóház, este 7 órától pedig a Tamási Áron Színház elôadja a Tejút címû bábjátékot. A Brassai-líceumdísztermében vasárnap du. 4 órától a Matyi Mûhely Magánbábszínház A rút kiskacsát adja elô.

A találkozó a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a bukaresti Kisebbségi Tanács, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, az Illyés Közalapítvány és a Fundy cég támogatásával jött létre.

Az elôadásokra mind a gyermekeket, mind a felnôtteket sok szeretettel várják a szervezôk és az elôadók.

A bábostalálkozóról bôvebben csütörtöki lapszámunk mûsormellékletében olvashatnak.

GYORSFÉNYKÉP
Új igazgató a Brassaiban

(2. old.)

Kósa Mária, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum új, megbízott igazgatója 1965-ben született. Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Líceumban végezte; biológusi oklevelét a BBTE biológia karán szerezte.

— Egy év Botosani megyei kényszerû „kihelyezés" után Kolozsra kerültem ahová 6 éven keresztül ingáztam — mondta. — Versenyvizsgával kerültem 1995-ben a Brassaiba. Eddig két tankönyv magyar fordításában vettem részt; az idén megjelent új alternatív kilencedikes tankönyv társszerzôje vagyok.

— Igazgatói tervek?

— A reálisan megvalósítható távlati terveket nyilván az fogja meghatározni, hogy a jövôben milyen pénzkeretet fognak biztosítani számunkra, illetve az, hogy magánvállalkozókat mennyire sikerül megnyernünk az iskola számára. Fontos lenne a külföldön is ismert természettudományi múzeumunk rendbetétele; jó lenne megoldani az iskola téli fûtésgondjait is. Folytatni kell majd a tantermekben a padok kicserélését, a számítógéppark folyamatos felújítását, bôvítését. Ugyanakkor jó lenne, ha hasonlóan más iskolákhoz sikerülne rendszeresen kiadni az iskola évkönyvét, aktualizálni és bôvíteni az iskola honlapját. Céltudatosabban kell majd foglalkozni a kiváló képességû diákokkal, biztosítani számukra a hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken való részvételt, megmérettetést. Egyelôre ezek a terveim...

Sok sikert kívánunk Kósa Mária igazgatónônek!

Szabó Csaba

Egyik kiálllítástól a másikig

(2. old.)

Néda Ágnes beérett, szuverénül kezeli színeit, nincsenek technikai nehézségei, mesterségbeli tudása a csúcsra jutott.

Apropó, színek. A mûvészettörténész hölgy kékekrôl beszélt és zöldekrôl, de olyanokat én nem láttam. Vagy ha igen, hát Néda Ágnes zöldjeit és Néda Ágnes kékjeit. Csupa megkomponált szín, olyan valeur-hatásokkal, amiket csak az impresszionistáknál tapasztaltam. Alapszínként csak a fehér jelenik meg. Megjelenik? Robban! Atomizálódik mind a hét összetevôjére, és sugárzik, mint a rádium.

Témaként a legmegkapóbb természetesen a széki sorozat. Valahol és valamerre a Makár Alajos-i világba révedezve és ugyanakkor monumentumot alkotva. Mondom Szôcs Jutkának szavalata elhangzása után, hogy mi még láttuk a fekete-piros lányokat forogni a Telefonpalota elôtt. De hol van már a tavalyi hó? Hogyha Kányádi Sándor nem önti bronz szövegbe a jelenetet, akkor elnyelte volna a kérlelhetetlen feledés. Ezért is Ágnes jól teszi ha emlékkönyvet fest a körtáncnak vagy a düledezô öreg házaknak.

Bennem azonban az erdôképek visszhangzanak még most is. Monet festi így meg kertjét, ôsszel és tavasszal, télen és olvadáskor, vagy a

rheimsi katedrálist esôben és ködben, hold- és napfényben. A téma ürügy. A szépség benned van (ahogy Babits mondja: aki a szépet meglátni képes, az a szépet magában hordja), és mikor a mûvész szeme, szíve, lelke csordultig megtelik széppel — akkor „kifesti magából".

Dániel Károly

*

A tárlat szeptember 16-ig, naponta 9–14 óra között, tekinthetô meg az Egyetemiek Háza Ioan Sima Galériájában.

Nyárvégi Kalotaszeg

(2. old.)

Megjelent a Kalotaszeg legújabb, augusztusi száma. A tartalomból: Kusztos Tibor Ünnepeljünk, de hasznosan; dr. Sebestyén Kálmán Adatok Bánffyhunyad XVI–XIX. századi történetéhez; a kalotaszentkirályi néptánctáborról és a magyarvalkói millenniumi ünnepségekrôl a hírek, események rovatban; Lakatos Edit Mit jelent a hivatástudat az ember életében?; Buzás Pál Építészeti kutatások Kalotaszegen; dr. Haltek Rozália fogápolási tanácsokkal szolgál; Ricci József Erdélyi mûemlékeink sorozatában Alvincrôl és hajdani várkastélyáról olvashatunk; Romhányi András Sztánáról ír; Antal András a Kalotaszeg-kupáról számol be.

K. E.

VÉLEMÉNY

A Szappanyváros utcái

(3. old.)

(Folytatás szeptember 8-i lapszámunkból)

Gyermekkert utca. A Hosszú-Szappany utca bal oldalán nyíló, a (Kôfalsori-)Szappany utcába ereszkedô rövid utca. 1897: Gyermekkert utcza; 1899: „a Belmagyar utcza és a Szappany utcza között a Fröbel kerti utcza folytatásában nyitandó új utcza létesítéséhez szükséges Belmagyar utczai 28. számú házastelek megvételére"; Fröbel gyermekkert utcza; 1900: „a Frôbelkert utczára nyitandó új utcza"; Berde Mózes utcza; 1904: Berde Mózes utcza; 1918: Berde Mózes utca; 1923: Strada Berde; 1933: Str. Berde; 1941: Berde Mózes utca; 1945: Berde Mózes utca; 1946: Str. Berde Mózes utca; 1964: Str. Frédéric Joliot-Curie; 2000: Str. Frédéric Joliot-Curie.

A múlt század utolsó harmadában alakult ki, az 1869. és az 1870. évi térképen még nincs rajta. Az 1718. évi, valamint az 1800-as évek elején készült térkép viszont jelzi. Az 1894. évi térképen csak a (Kôfalsori-)Szappanyt a Postakert utcával összekötô része látható. Az Unitárius Kollégium új épületének elkészülte után meghosszabbították a Kossuth Lajos (Belsô-Magyar) utcáig. 1897-ben az unitárius egyház felajánlotta, az új kollégium telkének egy részét átengedi a városnak, hogy „...a Belmagyar-utcza összeköttessék az ún. Gyermekkert utczával". A városi tanács az ajánlatot elfogadta, s az utca új szakaszát 1900-ban megnyitották. A falakon belüli város legújabb utcája.

Nevét az itt létesített óvodáról kapta. Egy 1845-ben keletkezett írás (A kolozsvári kisdedóvó intézetekrôl) csak az 1830-ban alapított Külsô-Monostor utcai és az 1844-ben létesített Külsô-Magyar utcai óvodát említi. A Gyermekkert utcai tehát késôbbi. Az idô tájt óvoda szavunk még nem volt általánosan elterjedt, vagy legalábbis nem használták kizárólagosan, mert bár 1845-ben a kisdedóvó már ismert, 1870 körül, a német Kindergarten tükörfordításaként keletkezett gyermekkert is még használatos.

Második nevét a nagylelkû Berde Mózsáról (1815–1893) kapta, aki vagyonát az Unitárius Kollégium emelésére hagyta. Az utca nevében a Mózsa helyett a Mózes jelent meg. Valószínûleg a névadók a Mózsát a Mózes becézô változatának vélték, holott a székelység körében ez az általánosabb. A névadó síremlékén is a Mózsa látható. Ez egyike annak a kevés utcának, amelyiknek a két világháború között — ha csekély változtatással (csak a Mózest hagyták ki belôle), de — magmaradt a magyar neve.

Noha a gyermekkert ma elavult szó, tekintettel arra, hogy ez volt az utca elsô, a lakosság által adott neve, ezt ma ismét visszakaphatná. Annál is inkább, mert az itteni két óvoda máig létezik. Románul Str. Gradinitei de copii lehetne.

Hosszú-Szappany utca. A Kurta-Szappany (Dávid F.) utcából jobb oldalt nyíló elsô, a Szappany utca végéig húzódó utca. 1831: Szappany-utcza; 1845: Hosszu Szappany utcza; 1869: Hoszu Szapan utcza; 1870: hosszu szappanyutcza; 1894: Hosszu szappan utcza; 1899: Brassai utcza; 1918: Brassai utca; 1923: Strada Baron L. Pop; 1941: Brassai utca; 1945: Brassai utca; 1946: Strada Brassai utca; 1964: Str. Brassai Samuel; 2000: Str. Brassai Sámuel.

Megkülönböztetô Hosszú- jelzôjét azért kapta, mert a Kôfalsori-Szappany után ez volt a leghosszabb Szappany utca. Annak ellenére, hogy annak idején nem keresztezte az akkori Kurta-Szappany utcát, tehát nem a Görbe-Szappany görbületétôl, hanem a Kurta-Szappanytól kezdôdött. A városi tanács 1899-ben Brassai Sámuelrôl, az Unitárius Kollégium neves tanáráról nevezte el.

Könyök utca. A (Kôfalsori-)Szappany (Nyomda) utcából a Görbe-Szappany (Forduló) utcába vezetô, derékszögben megtörô rövid, valóban könyök alakú utca, Kolozsvár talán legrövidebb utcája volt. 1869: Könyök utcza; 1904: Könyök utcza; 1918: Könyök utca; 1923: Strada Cotului; 1933: Str. Cotului; 1941: Könyök utca; 1945: Könyök utca; 1946: Str. Cotului — Könyök utca; 1964: Str. Cotului.

Az 1718. évi térképen rajta van, de az 1734. évin, valamint az 1763–1787-ben készült térképen nincs feltüntetve. A XIX. század elejétôl, ha név nélkül is, jóformán minden térképen megtalálható. 1974–75-ben lebontották, helyét jó-részt az áruház foglalta el.

1831 körül a Kôfalsori-Szappany, a Görbe-Szappany és a Könyök utca által határolt telken száraz, azaz lóhajtású malom mûködött. Ezt késôbb lebontották. Az 1940-es években két földszintes ház, a Forduló utcai oldalán kis kert volt itt.

A Könyök utca másik oldalán a Görbe-Szappany (Forduló) utcáig egy Híd (Dózsa Gy.) utcai ház telke húzódott. Ennek Könyök és Görbe-Szappany utcai oldalán magas kôkerítés által határolt kert terült el, s ebben egy mifelénk igen ritka, csupán kertekben, parkokban élô, Kelet-Kínában ôshonos páfrányfenyô, másképp ginkófa (Gingko biloba) állt. Ezt az élô kövületnek is nevezett fát nagyon régen Japánba is áttelepítették. Innét 1727 és 1737 között került elôször Európába, a hollandiai Utrechtbe, ahol kedvelt parkfa lett. Élô kövületnek azért nevezik, mert a Gingko-félék rendjének ma egyetlen élô, megmaradt nemzetségéhez tartozó faja. Hogy mikor és ki által került Kolozsvárra, nem tudjuk, de föltehetôen valamikor a XVIII. század dereka táján, mert az áruház építése idején tizenöt méternél is magasabb volt, a törzse pedig másfél-kétöles. Xantus János tanár úr mindent megtett, hogy az építkezés során megkíméljék. Az építôk, ímmel-ámmal ugyan, de igyekeztek. Az áruház hátulsó oldalán levô rakodórámpa esôvédô ereszét úgy módosították, hogy a fa koronája elférjen. 1976 tavaszán azonban az egyik toronydaru letörte egyik vastag ágát, nemsokára egy másikat, s akkor az egész fát, bár még meg lehetett volna menteni, az építôk „dicsôségére", kivágták. Emlékét egy ideig a rakodórámpa módosított esôvédô eresze ôrizte. A kert helyét ma poros aszfalt borítja.

(Folytatjuk)

Asztalos Lajos

Két lábon

(3. old.)

Fiúkának nemcsak a szavakkal gyûlik meg a baja, a megnevezésekkel, hogy a fejében is helyet kapjanak a dolgok, hanem a helyváltoztatással is. A kerekes járóka, amibe úgy lopta be magát az elektronizált kor, hogy az elején két-három gomb van, nyomásukra szavak hallatnak, kolonccá válik. Feláll benne, balról vagy jobbról próbálja megemelni. A sikernek az lenne a következménye, hogy a járóka fiúcskástól elborul — akadályozni kell ôt a sikerben ráfigyeléssel, figyelemelvonással, de ô ezt megérzi, mindegyre keresi az óvatlan pillanatokat. Nincs tovább, idejét múlta: adjuk vissza a járókat hálálkodások közepette a kölcsönzônek. Vissza kell adni azzal a reménnyel, hátha kerül belé más leányka vagy fiúka, aki elkezdi vele helyváltoztató életmódját. Amíg ez a miénk benne gügyögött-gagyogott, két mulandó nevet is kapott tôlem: Tyüntyürû meg Coposu, azaz Kopaszka. Keresem a névadás gyökereit. A Tyüntyürû képzeletemben, teljesen alaptalanul, a kösöntyûvel társul, amire egy Vári Attila-vallomásban lettem figyelmes. A Kopaszka valahogy Kopasz Sándort, hajdani osztálytársamat juttatja eszembe, akit sikeresen dobtunk ki az IMSZ-bôl, mielôtt az KISZ-szé avanzsált volna, mert nem fért a vaskalapos keretbe. A Coposun nem lepôdöm meg, végül is néhanap látom-hallgatom politikusaink kampánybeli marakodásait, akik semmiképp se tudnak mit kezdeni egy olyan fogalommal, mint jellem. Ezt mindenik privatizálni akarja, indulatosan hangoztatja: rajta kívül más ilyesmivel nem rendelkezhet! Ezért kell rá voksolni. Mindez részemrôl mesebeszéd, sokkal prózaibb a névadás oka: Fiúkát megnyírták, kopasz lett. Zümmögött a fején a gép, s olyan pisolyogva hallgatta, rejtélyesen, meglepôdve, mint amikor bepisilt. A hajvágás után kezdjem Sámson és Delila történetét? Hagyjuk el, jó lesz esti mesének Ali Baba s a negyven rabló után.

Fura dolog ez az önálló, minden segédlet nélküli helyváltoztatás. Egyszerûen csak észreveszed, hiába nevetgélnek neked biztatóan, hogy „áll a baba, áll", megint becsapnak, mintha azt akarnák, állj vagy három órát, mint a strázsáló katonák. Miért olyan sokat egyfolytában? Aztán kézen fogva elindulsz, de itt is csalafintaság rejtôzködik: mindegyre az ajtó felé akarnál menni, amin túl ott a tolókocsiból látott vavau-vau, a kukurikú. Nem akarják nyitni az ajtót, mert hát kint esik az esô, meg nincs rá idô. Toporzékolsz a turpisságon, a szônyegre roggyantod magad, s neki a méltatlankodó sírásnak, még a kezed ügyében lévô játékot is eldobod. Ez így tovább nem mehet! Hason vagy, s kúszva, mint az ellenségre támadó katonák, elindulsz az ajtó felé. Arra igyekszel unos-untalan négykézláb s két lábon is. Unalmassá lett minden játék. Forog-forog az autó kereke, de nem áll két lábra, mint a nagy kutya, a Landrász. Hogy csóválja a farkát, ha ilyen nincs neki? Ugatni egyáltalán nem tud.

Egyszer, amint így játszadoznak veled, hogy „áll a baba, áll", csak lépegetni kezdel tatától mamáig, de még milyen szaporán. éppeg, mint Hamar Marci! Aztán bukk a fiú! — neki a sírásnak. Egy napon, úgy a tegnapelôtt, elmarad a tatától mamáig való tutujgatás. Két lábra tápászkodsz a szék segítségével. Rövid tanácskozás a székkel. Kezeiddel egyensúlyozva megindulsz a tabunak számító ajtó felé — két lábon veszed számba a világnak számító udvart. Nagy dolog, mindig is talány marad: merre, hova? Egyelôre leülsz a kijárati ajtó küszöbére. Ugyan min gondolkozol?

Cserés Ferenc

A világesemény kapcsán

(3. old.)

Javában folynak az olimpiai játékok selejtezôi — Sydneyben. Erre az idôre — az olimpiai játékokéra — egy kicsit ünneplôbe öltözik a világ: de vajon nem csak külsôségekben? Az ausztráliai metropolis káprázatos tûzijátékai, színpompás felvonulásai, látványos versenyei, zsúfolt stadionjai-sportcsarnokai többet is jelentenek majd sziporkázó csingilinginél? Az emberi lelkekbe is költözik valamelyes békesség, amely legalább az olimpiai játékok heteire, ha el nem is oltja — de legalább elfojtja a gyûlölködés tüzét? Mert hajdanán, az ókorban az olimpiai játékok idejére minden ellenségeskedést félretettek a görög városállamok polgárai! Csak a sport, a nemes vetélkedés érdekelte ôket: a városállamocskák királyai-elöljárói is megjelentek, sôt némelyikük részt is vett a versenyeken! Hitük szerint Olymposzuk igencsak emberszabású istenei is alászálltak ilyenkor emberi alakot öltve, hogy maguk is versenyre keljenek a derék atlétákkal, vagy elgyönyörködjenek szép küzdelmeikben.

A 104 éve felújított — és most már nemcsak a görögséget, hanem az egész emberiséget átfogó, négyévenkénti események alapvetô célja — a békességteremtés (is). Hogy kisebb-nagyobb nemzetek kiváló atlétái, versenyzôi — de nézôi is — megismerkedjenek, barátságokat kössenek egymással, és ennek a barátságnak szálai behálózzák az egész földgömböt, hogy (ha lehet) ne csak a játékok kurta heteire, de tartósan is békesség legyen a földön. De — ne nyálazzunk tovább.

Békesség ugyanis — sajnos — nincs a földön. Kisebb-nagyobb helyi háborúk lángja lobban fel itt is, ott is, a gyûlölködés nem szûnik, a terrorizmus pedig (legyen az vallási-nemzeti vagy bármiféle indíttatású) szinte nap mint nap szedi valahol ártatlan áldozatait. Tudjuk: a sydneyi olimpiai játékok rendezôit is megfenyegették már. Ausztrália valóságos kis hadsereget mozgósított az esetleges terrorista támadások megelôzésére: Bízzunk benne, hogy sikerrel.

Úgy egyébként? Választásra készülô országunk népe is indokolt reménnyel várja az olimpiai sporteredményeket, a hon üdvén (szüntelenül) fáradozó politikusaink figyelmét is elvonja (talán) a választási kampánytól — az olimpiai játékok csodája. Sajnos, ez a várakozás nem mindenhol és mindenkor a lelki béke szellemében történik — országunkban sem.

Kolozsváron például — kincses városunkban — továbbra is éktelenkednek, egyre visszataszítobb látványt nyújtanak a gyûlölet gödrei.

De miket is beszélek? Hiszen azokat a gödröket a tudományszomj és a hazafias gondolat ásatta, a város római eredetét bizonyítandó, amit egyénként senki, sohase cáfolt. Pontosabban azt, hogy a kincses város helyén egykoron római erôdítmény-település is volt, amit Napocának hívtak.

Amit azonban az ásatás ellenzôi mondtak, miszerint a Fôtér alatt aligha találnak érdemlegeset — bekövetkezett. Néhány, semmi újat nem mondó falmaradvány (amelyek továbbépítve se váltak érdekesebbekké) — és két hatalmas gödör tátong most a Fôtéren. Amikor pedig megszületett a minden szintû és rangú határozat a gödör betömésérôl, akkor — hipp-hopp! — eltûntek a gödrök mentén halmozódó földkupacok. Azóta — nincs amivel betömni a gödröket, amelyek valójában arra voltak hivatottak, hogy az erre tévedt turisták figyelmét eltereljék a Fôtérrôl, Mátyás, az igazságos gyönyörû szobráról, mögötte a Szent Mihály-templommal. Ezért nevezem a túrkálmányokat „gyûlölet gödrei"-nek

Már nem is javaslom, hogy tömjék be. A dolog folyamatban van, még ha „hazafiak" ideig-óráig megakadályozhatják: városunk kevésbé civilizált lakói ugyanis már rég hozzákezdtek: szemetet szórnak beléjük. Beérném azzal, ha — legalább az olimpiai játékok idejére a város kitakaríttatná a szemétgödrökké átalakuló régészeti mûhelyt. Ha valami módon kiszednék belôlük a bedobált pillepalackokat — papírokat, ilyen-olyan hulladékot-szemetet. Legalább — a látszat kedvéért. Az olimpiai játékok idejére.

Fodor Sándor

SPORT

LABDARÚGÁS
D osztály — 3.

(4. old.)

Nem csalódtak azok, akik megtekintették e forduló mérkôzéseit, jó iramú találkozókat és rengeteg találatot (31) láthattak. A mezôny polarizálódott.

A Romsco SE az egyetlen 100%-os csapat, ezúttal a Kv.-i Dromexet hengerelte le 6–0-ra. Kiütéses gyôzelmet aratott a Kv.-i Apa SE (3–0 a Kv. Motor IRA-val szemben), magabiztosan gyôzött a „kupacsapat"Szamosfalvi ASA Victoria (4–2 aKv.-i U FC II. ellen).

További eredmények: Alsójárai Bányász II.–Dési Unirea Selena II. 1–4, Tordai Ronlit CFR–Tordai Turdeana 1–1, Kv.-i Egészség–Kv.-i U FC III. 1–3 és Kv.-i CFR II.–Romhills FC 1–4. A Szászfenesi Unirea szabadnapos volt.

A táblázaton:

1. Romsco 3 3 0 0 12— 1 9

2. Apa 3 2 1 0 8— 0 7

3. ASA Victoria 3 2 1 0 9— 3 7

4. Selena II. 3 2 1 0 6— 2 7

5. Turdeana 3 2 1 0 6— 3 7

6. U FC III. 3 2 0 1 8— 7 6

7. Motor IRA 3 2 0 1 4— 5 6

8. Ronlit CFR 3 1 1 1 8— 2 4

9. Romhills 3 1 1 1 4— 2 4

10. CFR II. 2 1 0 1 3— 4 3

11. Egészség 3 0 0 3 2— 6 0

12. U FC II. 2 0 0 2 4— 9 0

13. Bányász II. 3 0 0 3 4–10 0

14. Unirea 2 0 0 2 1— 7 0

15. Dromex 3 0 0 3 0–18 0

Szeptember 15-én, a 4. fordulóban: Dromex–CFR II., Motor IRA–Romsco, Turdeana–Apa, Selena II.–Ronlit CFR, U FC II.–Egészség és Romhills–Unirea; az ASA Victoria szabadnapos.

R. L.

Megyei bajnokság — 2.

(4. old.)

A megyei szakbizottság fegyelmi szakosztályának már az elsô forduló kapcsán komoly dolga akadt: a Szamosszentmiklósi Progresul–Patai Planeo SE találkozón (3–5) a hazai csapat néhány játékosa „ajzószer" hatása alatt lépett pályára (ajzószeren ezúttal a bemelegítés ürügyén elfogyasztott erôset kell érteni). Ennek hatása meg is látszott a mérkôzésen (gyenge játék, piros lap, a játékvezetô bántalmazása).

A második menetben ugyanannyi találat esett mint az elsôn (19), a sárga lapok száma viszont csökkent.

Eredmények: Apahidai Somesul–FC West Ham 3–0, Planeo SE–Aranyosszentmihályi Ariesul 1–1, Zsuki Unirea–Progresul 2–5, Kv. Emanuel SE–Dési CFR 0–2 és Nagyiklódi Sinai SE–Egeresi Bányász 3–2; a Körösfôi Körös volt szabadnapos. Az állás:

1. Somesul 2 2 0 0 6–0 6

2. Planeo 2 1 1 0 6–4 4

3. Ariesul 2 1 1 0 3–1 4

4. Körös 1 1 0 0 3–0 3

5. Egeres 2 1 0 1 5–3 3

6. Progresul 2 1 0 1 8–7 3

7. Dési CFR 2 1 0 1 2–3 3

8. Sinai SE 2 1 0 1 3–5 3

9. Zsuk 2 0 0 2 2–8 0

10. West Ham 1 0 0 1 0–3 0

11. Emanuel 2 0 0 2 0–4 0

A szeptember 14-i következô fordulóban: West Ham–Emanuel, Dési CFR–Planeo SE, Ariesul–Zsuk, Progresul–Sinai, Egeres–Körös; a So- mesul szabadnapos.

R. L.

Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l A román élvonal 5. fordulójának vasárnap és hétfôn lejátszott mérkôzésein: m Bákói MFC–Piatra

Neamt-i Csalhó 1–0 (Cursaru — 11 m, 9. perc; a 87. percben a bákói Apostolt kiállították) m Bukaresti Steaua–Brassói FC 1–0 (Vladoiu — 25. perc) m Ploiesti-i Astra–Krajovai Universitatea 2–0 (Ciorea — 11 m, 34. és Petroiesc — 36. perc). Ma 17 órától kerül sor a Medgyesi Gázmetán–Bukaresti Dinamó találkozóra. A táblázaton:

1. Steaua 5 4 1 0 15— 9 13

2. Bákó 5 3 1 1 11— 7 10

3. Krajova 5 3 1 1 7— 4 10

4. Otelul 5 3 0 2 10— 9 9

5. Brassó 5 3 0 2 3— 2 9

6. Arges 5 3 0 2 6— 9 9

7. ROCAR 5 2 1 2 12–11 7

8. Rapid 5 2 1 2 6— 5 7

9. Petrolul 5 2 1 2 5— 5 7

10. Foresta 5 2 1 2 8— 9 7

11. Astra 5 2 0 3 6— 7 6

12. Gázmetán 4 1 1 2 4— 3 4

13. National 5 1 1 3 8— 9 4

14. Dinamó 4 1 1 2 5— 7 4

15. Glória 5 1 1 3 4— 6 4

16. Csalhó 5 0 1 4 3–11 1

m A spanyol Primera Division nyitófordulójában: FC Barcelona–Malaga CF 2–1, Deportivo La Coruna–Athletic Bilbao 2–0, Las Palmas–Deportivo Alaves 0–3, Real Madrid–Valencia CF 2–1, Real Mallorca–Real Valladolid 1–1, Numancia–Real Oviedo 1–0, Osasuna Pamplona–Celta Vigo 0–2, Real Zaragoza–Espanyol Barcelona 1–2, Real Sociedad—Santander 2–2 és Villareal–Rayo Vallecano 1–5.

l Az olasz Szuperkupa döntôjében: SS Lazio–Milánói Internazionale 4–3.

l Az olasz Serie B második fordulójában: Ancona–Monza 1–0, Crotone–Ravenna 2–1, Genoa–Siena 1–1, Pescara–Empoli 1–3, Piacenza–Cosenza 2–0, Pistoiese–AC Torinó 1–1, Salernitana–Sampdoria 2–3, Ternana–Chievo 1–0, Treviso–Cagliari 2–3 és Venezia–Citadella 2–2. Az élen négy 100%-os csapat áll: 1. Cagliari (7–2-es gólarány), 2. Piacenza (4–0), 3. Ancona (3–0), 4. Sampdoria (5–3).

l A német Bundesliga 4. fordulóját bonyolították le a hét végén: Werder Bremen–Borussia Dortmund 1–2, 1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–1, TSV 1860 München–Schalke 04 Gelsenkirchen 1–1, VfL Wolfsburg–Hertha Berlin SC 2–1, VfB Stuttgart–Bayer München 2–1, VfL Bochum–Hambruger SV 0–4, SpVgg Unterhaching–1. FC Kaiserslautern 0–0, Energie Cottbus–Eintracht Frankfurt 2–0, Hansa Rostock–SC Freiburg 0–0. Az élen a Schalke áll 10 ponttal, a sort a Hansa zárja 1 ponttal.

l A francia bajnokság 7. menetében: Sedan–AS Monaco 1–0, Paris Saint-Germain–St. Etienne 5–1, Lyon–Lens 3–0, Girondins Bordeux–Guingamp 0–2, Lille–Troyes 1–2, Rennes–FC Metz 0–1, Strasbourg–Bastia 1–4, AJ Auxerre–FC Nantes 2–2 és Toulouse–Olimpique Mar-seille 2–0. A táblázatot a Bastia vezeti 15 ponttal, sereghajtó a Strasbourg 3 ponttal.

l Az angol Premier League 5. játéknapján: Bradford–Arsenal 1–1, Coventry–Leeds 0–0, Ipswich Town–Aston Villa 1–2, Leicester–Southampton 1–0, Liverpool–Manchester City 3–2, Manchester United–Sunderland 3–0. Middlesbrough–Everton 1–2, Newcastle United–Chelsea 0–0, Derby County–Charlton 2–2 és Tottenham Hotspur–West Ham United 1–0. Az élen két 11 pontos csapat, a MU és a Leicester van, a sort a West Ham zárja 2 ponttal.

(pja)

Ezen a napon...

(4. old.)

A 40 évvel ezelôtti, 1960-as római XVII. nyári olimpia nem hivatalos éremtáblázatának kiegészítéseként: az örök városban 23 ország jutott legalább 1 aranyéremhez, mindenfajta érembôl 15 ország — közöttük Magyarország és Románia — sportolói jutottak. És ezen a napon már ismertették a lapok az egyénileg legszorgalmasabb éremgyûjtôk — ugyancsak nem hivatalos — sorrendjét is. Eszerint a korszak kiemelkedô tornász egyénisége, az ukrán-szovjet Borisz Sahlin állott a táblázat élén 4 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel. Egyedül talajon nem jutott éremhez: egyébként 1956–1964 között 3 olimpián 7 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzérmet gyûjtött össze. Sahlin mögött ez volt a sorrend az élen: 2. Larissza Latinyina szovjet tornásznô 3–2–1, 3. Takashi Ono japán tornász 3–1–2, 4. Susan Christine von Saltza amerikai úszónô 3–1–0, 5. Wilma Rudolph — amerikai vágtázó atlétanô 3–0–0, 6. Polina Asztahova — szovjet tornásznô 2–1–1 éremmel.

L. F.

Két férfi röplabda kupamérkôzés szerepel a Horia Demian Sportcsarnok hétközi mûsorán: szerdán és csütörtökön 14.30 órakor a Kolozsvári U-Modena a Galaci CSU-t fogadja.

Közeleg az olimpia
A mûsor (IV.)

(4. old.)

Kis dátumzavar történt tegnapi lapszámunkban: szeptember 19. és 20. keddet és szerdát jelent, nem hétfôt és keddet.

Szeptember 21., csütörtök

GYEPLABDA — férfi selejtezôk (0.30–9.00); nôi selejtezôk (10.30— 14.00);

EVEZÉS — elôdöntôk: nôi egypár-, férfi egypár-, kormányos nélküli négyes, kétpárevezôs, kormányos nélküli négyes (0.30–3.50);

ÍJÁSZAT — nôi csapatverseny — selejtezôk: (1.00–4.00), negyed- és elôdöntôk (6.00–9.00), kisdöntô és DÖNTÔ;

STRANDRÖPLABDA — nôi selejtezôk (1.00–10.00);

SPORTLÖVÉSZET — férfi futócél; szabadpuska — selejtezôk, DÖNTÔ; gyorstüzelô pisztoly — selejtezôk, DÖNTÔ; nôi skeet — selejtezôk, DÖNTÔ (1.00–8.00);

KOSÁRLABDA — férfiak:

Olaszország–Új-Zéland (1.30), Kanada–Spanyolország (1.30), Kína–Franciaország (6.30), Egyesült Államok–Litvánia (6.30), Jugoszlávia–Angola (11.30), Ausztrália–Oroszország (11.30);

VÍVÁS — férfi kard egyéni — selejtezôk (1.30–8.00), negyed- és elôdöntôk (9.30–13.10), kisdöntô és DÖNTÔ; nôi tôr egyéni — selejtezôk (1.30–8.00), negyed- és elôdöntôk (9.30–13.10), kisdöntô és DÖNTÔ;

LOVASSPORT — lovastusa (2.00);

ÚSZÁS — elôfutamok: férfi 50 m gyors, 100 m pillangó, nôi 800 m gyors, 200 m hát (2.00–3.50), elôdöntôk: férfi 50 m gyors, 100 m pillangó, nôi 200 m hát (11.00–12.55); DÖNTÔK: férfi 200 m hát, 200 m vegyes, nôi 200 m mell, 100 m gyors;

ASZTALITENISZ — 2. forduló: férfi egyéni (2.00–10.00), 3. forduló: nôi egyéni (19.00–10.00), negyeddöntôk: férfi és nôi páros (12.00–15.00);

RÖPLABDA — férfi selejtezôk (2.00–8.30);

SOFTBALL — Olaszország–Új-Zéland (2.30), Ausztrália–Egyesült Államok (4.45), Kuba–Kína (9.30), Kanada–Japán (12.45);

TENISZ — 2. forduló: nôi és férfi egyéni (3.00–14.00), 1. forduló: nôi és férfi páros (3.00–9.00);

VITORLÁZÁS — férfi mistral, nôi mistral, Europe, laser, férfi 470, nôi 470, tornado (4.00–9.00);

ÖKÖLVÍVÁS — 2. forduló: 51 és 63,5 kg; 1. forduló: 91 kg (5.00–14.30);

TOLLASLABDA — nôi egyéni — elôdöntôk; vegyes páros — kisdöntô és DÖNTÔ (5.00–9.40); férfi páros — kisdöntô és DÖNTÔ (11.30–14.30);

KÉZILABDA — nôi selejtezôk (6.30–15.10);

CSELGÁNCS — nôi 72 kg és férfi 95 kg: az elsô három forduló (19.00–10.30); vigaszág, elôdöntôk, DÖNTÔ (12.30–14.00);

KERÉKPÁR — férfi egyéni üldözôverseny — selejtezôk, vigaszág, 2. forduló, DÖNTÔ; nôi pontverseny (10.00–13.50);

TORNA — nôi egyéni összetett (11.00).

Szeptember 22., péntek

EVEZÉS — elôdöntôk: nôi könnyûsúlyú kétpár-, férfi könnyûsúlyú kétpár-, férfi könnyûsúlyú kormányos nélküli négyes, négypár-; B-döntôk: nôi egypár-, kétpár-, kormányos néküli kettes, férfi egypár-, kétpár-, férfi kormányos nélküli kettes, kormányos nélküli négyes; C-döntôk: nôi és férfi egypár-, D-döntô: férfi egypárevezôs (0.30–3.50);

ÍJÁSZAT — férfi csapatverseny — selejtezôk (1.00–4.00), negyed- éselôdöntôk (6.00–9.00), kisdöntô és DÖNTÔ;

STRANDRÖPLABDA — férfi selejtezôk (1.00–10.00);

SPORTLÖVÉSZET — nôi sportpisztoly — selejtezôk, DÖNTÔ; férfi futócél — selejtezôk, DÖNTÔ; skeet — selejtezôk (1.00–6.30);

KOSÁRLABDA — nôk: Oroszország–Dél-Korea (1.30), Szlovákia–Kanada (1.30), Franciaország–Brazília ( 6.30), Új-Zéland–Egyesült Államok (6.30), Szenegál –Ausztrália (11.30) Lengyelország–Kuba (11.30);

VÍVÁS — férfi tôr csapatverseny — selejtezôk (1.30–19.30), negyed- és elôdöntôk, kisdöntô (9.30–12.50), DÖNTÔ;

KÉZILABDA — férfi selejtezôk (1.30–15.10);

ÚSZÁS — elôfutamok: nôi 50 m gyors, 4 x 100 m vegyesváltó, férfi 1500 m gyors, 4 x 100 m vegyesváltó (2.00–4.15), elôdöntô: nôi 50 m gyors, DÖNTÔK: nôi 200 m hát, 100 m pillangó, 800 m gyors, férfi 50 m gyors (11.00–12.40)

ASZTALITENISZ — negyeddöntôk: férfi egyes, elôdöntôk: nôi egyes (2.00–5.00), férfi páros kisdöntô, nôi páros DÖNTÔ (12.00–15.00);

ATLÉTIKA — férfi súlylökés, selejtezôk (2.00), DÖNTÔ (10.45),400 m, elsô forduló, 8 futam (2.40); gerelyhajítás, A és B csoport (3.30 és 5.15), 100 m , elsô forduló, 8 futam (3.35); második, 5 futam (12.45);

20 km gyaloglás (4.50), magasugrás, selejtezôk (11.45), 10 000 m, elsô forduló, 2 futam (13.30), nôi 800 m, elsô forduló, 5 futam (2.00), 100 m, elsô forduló, 7 futam (5.00), második forduló, 4 futam (12.15), 5000 m, elsô forduló, 3 futam (10.00), 400 m, elsô forduló, 7 futam (11.30), hár- masugrás, selejtezôk (12.00);

RÖPLABDA — nôi selejtezôk (2.00–14.30);

SOFTBALL — Új-Zéland–Amerikai Egyesült Államok (2.30), Kuba–Kanada (4.45), Ausztrália–Kína (9.30), Olaszország–Japán (11.30);

SÚLYEMELÉS — férfi 83 kg, B-csoport (2.30), A-csoport (10.30); nôi 85 kg, A-csoport (6.30);

LOVASSPORT — díjugratás, csapatverseny, DÖNTÔ (3.00);

TENISZ — elsô forduló: nôi és férfi páros (3.00–9.00), második forduló: férfi egyes (3.00–14.00); harmadik forduló: nôi egyes (3.00–14.00);

BASEBALL — Dél-Korea–Hollandia (3.30), Kuba–Ausztrália (4.30), Dél-Afrika–Japán (10.30), Egyesült Államok–Olaszország (11.30;

VITORLÁZÁS — férfi mistral, nôi mistral, 470, 49-es, tornado (4.00— 9.00);

ÖKÖLVÍVÁS — második forduló: 54, 57 és 67 kg (5.00–14.30);

VÍZILABDA — nôi elôdöntôk (5.00–12.15);

GYEPLABDA — nôi selejtezôk (5.30–14.00);

TOLLASLABDA — nôi páros, elôdöntôk, nôi egyes kisdöntô és DÖNTÔ (6.00–9.40); férfi egyes elôdöntôk (11.30);

MÛUGRÁS — nôi toronyugrás, selejtezôk (6.00);

STRANDRÖPLABDA — férfi selejtezôk (6.30);

CSELGÁNCS — nôi +72 kg, férfi +95 kg: az elsô három forduló (19.00–10.30); vigaszág, elôdöntôk, DÖNTÔ (12.30–14.00);

RITMIKUS SPORTGIM-NASZTIKA — egyéni összetett, selejtezôk, DÖNTÔ (11.00–13.10).

(Folytatjuk)

KÖRKÉP

Egeres
Lassan révbe jut az 1-es törvény
Megegyezés született a Jegenye-ügyben

(5. old.)

A 2000/1-es törvény alkalmazásának pillanatnyi helyzetérôl és a további teendôkrôl tárgyaltak az egeresi tanács szeptemberi ülésén. Az elemzés során kiderült, az Egeres községhez tartozó tizenegy település közül néhány esetében megvannak a nyilvántartások, másutt még folyamatban van feltérképezésük, összeállításuk. A tanács úgy döntött, a már összeállított dokumentumcsomagokat leteszi a megyei bizottságnál. Ilyen helyzetben van Bogártelke, Daróc, Forgácskút és környéke, Ferencbánya és Dank. Egeres, Egeres-gyártelep, Argyas, Inaktelke, Mákófalva esetében a földosztó bizottságok további munkájára van szükség. Amint azt Fekete P. P. János egeresi polgármester elmondta, közös megegyezés alapján úgy döntöttek, minden település tanácsosai a Kolozsvárról kinevezett, a helyi viszonyokat kevésbé vagy egyáltalán nem ismerô bizottságok segítségére sietnek, így mozdítva elô a törvény mielôbbi végrehajtását, a tulajdonjog tisztázását, visszaállítását.

A tanácsülést követôen a jegenyei lakosság és az egeresi Romcim Lafarge gipszgyár között néhány hónappal ezelôtt kipattant botrány körülményeinek tisztázására került sor, az érintett felek részvételével. Mint ismeretes, a jegenyei lakosság — temploma, temetôje, házainak védelmében — megakadályozta a vállalat robbantásos munkáját, amely nemcsak a felsorolt létesítményeket, hanem a falu ivóvízforrását is veszélyeztetni látszott. Mint kiderült, félrevezetés, félretájékoztatás történt, a szóban forgó jegenyei földterületen a legkorszerûbb módszerekkel végrehajtandó robbantások nem veszélyeztetik sem a templom, sem a temetô, sem a falu házainak épségét, de az ivóvízforrást sem. Mindezek mellett az egyébként sok helybelinek is munkalehetôséget biztosító Romcim Lafarge — tájainkon szokatlan hozzáállásról téve tanúbizonyságot — vállalta, hogy a forrástól a falu végéig kiássa az ivóvíz bevezetéséhez szükséges csôrendszernek való sáncot, ugyanakkor betonnal erôsíti meg a gyár munkálatai által érintett terület közelében lévô ivóvízforrást. Az egyezség értelmében az egeresi vállalat a használatba vett földterületért bért fizet a jegenyei közbirtokosságnak. Az elôzetes megegyezés értelmében a bérleti szerzôdést egyelôre öt évre kötnék meg, a bérleti díjat hektáronkénti 10 millió lejben állapították meg. Eszerint a teljes befolyó összeg több tízmilliós nagyságrendû lesz. Mint azt Fekete P. P. János polgármester elmondta, a megegyezés egyértelmûen a jegenyei lakosság javát is szolgálja, hiszen az összeg rendeltetésérôl, a falu érdekeit szolgáló minél elônyösebb felhasználásáról maga a faluközösség, a közbirtokosság dönt, lévén, hogy az érintett terület közbirtokossági tulajdon. Jelenleg a bérbe adandó földterület mérését végzik, a szerzôdés megkötése érdekében.

Kerekes Edit

Ma kezdôdik a „Cooperative Best Effort 2000"
Békefenntartó gyakorlatot tartanak a NATO-haderôk

(5. old.)

Hazánk 1994-ben csatlakozott a NATO „Partnerség a békéért" elnevezésû programjához. Ennek a keretében kerül sor Kolozsváron és környékén a NATO és partnerországai hadgyakorlatára. A gyakorlaton a NATO- tagok közül rész vesz Kanada, Görögország, Olaszország, Anglia, Hollandia, Lengyelország, Amerikai Egyesült Államok és Törökország. A partnerországok közül jelen van: Ausztria, Azerbajdzsán, Bulgária, Grúzia, Litvánia, Makedónia, Moldova Köztársaság, Szlovákia és Ukrajna.

A „CBE00" kódszámú gyakorlatot a Déli Regionális Parancsnokság — AFSOUTH — irányítja. Célja: a gyalogság bevetésével és egy központi parancsnoksággal megszervezni és véghezvinni egy békefenntartó akciót, a NATO által meghatározott doktrína szerint.

A „CBE00" elnevezésû beavatkozás egy fiktív országban történik. A gyakorlatok forgatókönyvének semmi köze sincs megtörtént vagy a jövôben várható eseményhez. Lényege: a békefenntartás megszervezése, hogy közös parancsnokságot hozzanak létre a NATO-tagországok és partnereik.

Az elképzelt eseménybe négy fiktív ország van beavatva: Nafres, Sili, Epiam és Rotal. Az elsô három titkos egyezséget köt, miszerint megtámadják Rotalt, és az elfoglalt területeket magukhoz csatolják. A létrejött új területek közül Charlie, egy bizonyos idô után, megpróbál függetlenné válni. A harcok végén Charlie-ban kikiáltják a függetlenséget. Ennek megvédése érdekében kérik a NATO-csapatok békefenntartó erôinek elhelyezését az országban.

A gyakorlat szeptember 23-án ér véget.

Nánó Csaba

A türei legenda vége
Mára a gondok maradtak

(5. old.)

Szmolka Ibolya a volt türei termelôszövetkezet, majd késôbb a társulás könyvelôje lett. Tôle kérdeztem: mi maradt a megyeszerte híres gazdaságból?

— Sajnos, már nincs mivel dicsekedni, ahogyan évtizedekig tettük, amikor Schirkonyer Mihály kiváló agrármérnök dolgozott nálunk. Akkoriban terméseredményeinkkel sok Szamos menti gazdasággal vetekedtünk. Megyei szinten sok éven át az elsôk között voltunk. Mára a rengeteg parlag föld maradt. Az öregemberek életre, halálra küszködnek a kiosztott nadrágszíjparcellákon.

— Mi történt a társulással?

— Ma már csak papíron létezik. A földet kiosztották, az emberek pedig nem képesek megmûvelni. Az idén talán már egyharmadát sem szántották fel. Egyesek azt is megbánták, hogy tavasszal vetettek. A szárazság miatt korán le kellett kaszálni az árpát és a zabot: sokkal többe jött volna a gépi betakarítás, mint az árpa vagy a zab, ami a zsákba került volna.

— Mennyi az ára a traktoros szántásnak?

— Egymillió alatt volt: a traktortulajdonosok belátják, nincs pénz, nics mibôl fizetni. Az is elôfordult, hogy van, aki már három éve elmaradt a szántás kifizetésével. Félô, hogy most ôsszel és a jövô tavasszal még kevesebb területet fognak megmûvelni Türében.

— Sokan panaszkodnak, hogy a kevéske termést is megdézsmálják a vaddisznók...

— Négyesével járnak ki az emberek minden éjjel ôrködni, mert a vadak óriási kárt okoznak: nem csupán a vaddisznók, hanem a borz is. Számunkra nem vigasz, hogy más vidékrôl is panaszkodnak az emberek. Nemrég egy ismerôsömmel találkoztam, aki elmondta: Magyarfenes környékén is hasonló a helyzet.

A fordulásos-nyomásos rendszer visszaállítása lenne számunkra az ideális: így sokkal egyszerûbb lenne megôrizni a határt. Sajnos, már több éve nincs egyetértés a faluban. A mai viszonyok ilyen szempontból is hátrányosak.

— Van-e kilátás változásra faluszinten?

— Szó sincs errôl! A demokrácia s az idô hozta ezt a lehetetlen helyzetet. Ha tanácskozásra gyûlnek össze, veszekednek, kiabálnak az emberek. Szinte mindenki mást akar. Teherautók, traktorok, mezôgazdasági gépek rozsdásodnak a volt gazdasági udvarban, az értékesebb alkatrészeknek nyoma vész. Nincs ôr, aki ezekre vigyázna, nem felel érte senki. A társulás már csak papíron létezik: két munkás dolgozik — egy asztalos és egy vulkanizáló. A falu végén két félbe maradt istálló áll, a fedél egy része már eltûnt. Annak idején modern istálló lett volna belôle... Lehetne ott tejüzemet vagy fafeldolgozó gyárat is létesíteni... Gond van a termelés biztonságával is: nemrég valakinek 30–35 árnyi krumpliját ásták ki és teherautóval vitték el. Szerencsére megtalálták a tetteseket. Kolozsvárról jöttek és egyenesen a piacra vitték.

— Besegítenek-e a gazdálkodásba a türei fiatalok?

— Nemigen. Ôk hamar kiszámolják, mit érdemes termelni. Nem kezdenek bele abba, amire ráfizetnek. Évekkel ezelôtt 40–50-en jártak be városra dolgozni, ma alig négyen-öten jönnek a vonattól. Jó részük kikerült a gyárból. Így aztán nem könnyû az életük. Hiába van itt a föld, a megélhetés egyre bizonytalanabb. Különösen a fiatalok számára.

Nyilas Erzsébet 67 éves türei asszonyt szintén a gazdálkodásról kérdeztem:

— Mennyivel jobb az életük, mint a kollektív gazdaság idejében?

— Szinte semmivel. Se gabona, se takarmány, de leginkább a pénz hiányzik. Hiába van az udvaron traktor, ha nincs utána az ekén kívül semmi. Nagyon kellene legalább egy tárcsa, vetôgép és utánfutó. Ezeket azonban képtelenség megvenni. Az idei szárazság a szegény embert még jobban sújtotta. A havi200 000 lejes nyugdíjból még egy zsák mûtrágyára sem tellett.

— Lesz-e elég takarmány a jószágnak télire?

— Tavasszal baj lesz a szénával, keveset tudunk összegyûjteni, a szárazság leégette a kaszálót. Az esô után volt egy kis sarjú, de a csordás leetette a marhákkal. Szalma sincs, így aztán idén a kukoricakórénak is nagy lesz a becsülete. Én nem sírom vissza a kollektívet, de akkor ment az ember a zsákkal, és kimérték neki a gabonát. Manapság nagy költséggel vet, de nem biztos, hogy arat. A gazdálkodásban óriási a rizikó.

Barazsuly Emil

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

Gyorshajtás okozott balesetet szeptember 11-én, hétfôn este kilenckor. A magyarvistai Szallos Attila (44) a CJ–47–ADY rendszámú Opel Kadett vezetôje elvesztette uralmát a kormány fölött, átsodródott, és egy szabályosan közlekdeô Roman márkájú autóbusszal ütközött. A balesetben az Opel sofôre, annak 25 éves fia, Ferenc, valamint az autóbusz egyik utasa Gheorghe Secheli (19) sérült meg, az anyagi kár 150 millió lejre rúg.

Erdôvétségért vizsgálják a kecsedi (Alunis) Vasile Orost (57), kecsedszilvási (Pruneni) Barta Jenôt (18), valamint Adrian Catalisant (72). A kár értéke 6,7 millió, 2,8 millió, illetve 1,3 millió lej. A csucsai rendôrôrs hasonló kihágás miatt a körösfeketetói (Negreni) Nicolae Butot (45) vizsgálja, ô 23 millió lejes kárt okozott a tiltott favágás során. A Btk. az erdôvétséget 6 hónaptól 4 évig terjedô börtönnel bünteti.

Fedezetlen csekkel fizetett Valentin Haiduc (44), a Valentino Impex Kft. ügyvezetôje. A nyáron a Râmnicu Vâlcea-i Dolex Kft.-tôl vásárolt fôleg élelmiszerárut, az 50,5 millió lejért két csekklapot állított ki. A bankban azonban nem volt megfelelô mennyiségû pénzösszeg a számlán. Csalásért vizsgálják, szabadlábon védekezhet.

Portugál vízum beszerzését ígérte egy kolozsvári polgárnak Andrei Sorel Kolbász (24). Ezért mintegy 200 német márkát kért és kapott. Szabadlábon vizsgálják.

Rendészeti akciók során a hét elején 174 büntetést rótt ki a rendôrség (közülük 81 esetben közlekedési kihágást büntettek a rendôrök). A büntetés összértéke mintegy 27 milllió lej.

(póka)

Egy bank a társadalom jólétéért

(5. old.)

Hat éve mûködik Romániában a Török–Román Bank (BTR). Ez idô alatt a bank állandóan bôvítette szolgáltatásainak skáláját, és létrehozta országos hálózatát is. A társadalom egy olyan rétegét célozták meg szolgáltatásaikkal, amely a leginkább segítségre szorul: a román oktatásügyet támogatják. A bank kezdeményezte, hogy iskolákat szponzoráljon. Így lett 2000. szeptember 1. a bank ünnepe, hiszen a bukaresti Alexandru Vlahuta Líceum szponzoraként várták az iskolakezdést.

Az iskola épületén kisebb felújítást végeztek, megjavították a kerítést és leaszfaltozták az udvart. Ezenkívül 20 személyi számítógépet adományoztak, felszerelték a laboratóriumokat, a könyvtárat, felújították a bentlakást. Az iskola udvarán futball-, kézilabda-, kosárlabda- és atlétika-pályát alakítottak ki. Fôleg azért, mert szeretnék a gyerekek tanulása és kikapcsolódása számára egyaránt kiváló körülményeket biztosítani.

Az iskolák támogatása nem korlátozódik erre az egy intézménye. Az iskolaév kezdetekor a bank 10 000 iskolatáskát és 10 000 sapkát adományozott 20 bukaresti, 3 Ilfov megyei iskola tanulóinak, és további 10 olyan város iskolásainak, ahol a banknak kirendeltsége mûködik. A Vlahuta-líceum 104 elsôsének táskáját pedig megtöltötték füzetekkel, ceruzákkal, tolltartókkal.

A Török–Román Bank mottója: profitunkat megosztjuk a társadalommal. Éppen ezért a bank arra kéri a román gazdasági élet fontos szereplôit, hogy járuljanak hozzá — ha bármily csekély mértékben is — az ország jólétéhez, és, ezáltal, jövôjéhez.

(R. É.)

GAZDASÁG

Magyar–román vasúti egyeztetô fórum

(6. old.)

Mind a magyar, mind a román vasúti szakemberek egyetértettek az alföld–fiúmei vasútvonal Nagyvárad–Nagyszalonta–Kötegyán–Sarkad–Gyula–Békéscsaba–Szeged szakaszán a forgalom újraindításában — hangzott el a magyarországi Sarkadon megrendezett magyar–román vasúti egyeztetô fórumon. A tanácskozáson Románia és Magyarország közlekedési tárcájának, vasúti, vám- és határôrizeti szerveinek képviselôi és a határ menti kistérségek vezetôi vettek részt.

A megbeszélés elôzménye, hogy Tóth Imre, a sarkadi térség országgyûlési képviselôje, másfél éve kezdeményezte az alföld–fiúmei vasútvonal Nagyváradtól Szegedig tartó szakaszán a forgalom újraindításáról szóló tárgyalások megkezdését.

A sarkadi egyezetô fórum célkitûzése volt, hogy a Nagyvárad–Nagyszalonta–Kötegyán–Sarkad–Gyula–Békéscsaba–Szeged útvonalon az elképzelések szerint még az idei évtôl legkevesebb napi egy pár szerelvénnyel, nappali forgalommal a nemzetközi vasúti teherforgalom újrainduljon.

A fórum után a kötegyáni vasútállomáson megtartott sajtótájékoztatón Vasile Tulbure, a Román Államvasutak kolozsvári vasúti kirendeltségének vezérigazgatója elmondta: a magyar és a román vasutak között már körvonalazódik egy együttmûködési megállapodás, melyet szeptember 15-éig kíván a két vasúttársaság ratifikálni.

Az elképzelések szerint elsô lépésként a Nagyvárad és Békéscsaba közötti szakaszon indulna újra a személy és teherforgalom.

Nagy Béla, a magyar Közlekedési és Vízügyi Minisztérium vasúti közlekedési fôosztályának helyettes vezetôje hangsúlyozta: a határ menti térségek gazdasági egységet alkotnak, és a tárca egyetért a régióban felmerült igényekkel.

Az alföld–fiúmei vasútvonal Nagyvárad és Szeged közötti szakaszának újraindításának fontosságát jelzi — mondta el —, hogy a 44-es fôút gyulai elkerülô szakaszának II. ütembeli megépítéséhez Romániából 20 ezer tonna követ szállítottak Magyarországra vasúton, a szállítmányoknak azonban Lökösháza felé kellett kerülniük.

A sarkadi egyeztetô fórumon megszületett elképzelések szerint Nagyvárad és Békéscsaba között november végén indulhatna újra a teherforgalom. Ehhez azonban a határôrizeti és vámszervekkel való további egyeztetések szükségesek.

Magyarország az Esmeralda cég hitelezôi körében

(6. old.)

A tiszai cianidszennyezôdést okozó nagybányai Aurul vállalat ausztrál tulajdonosa, az Esmeralda cég hét végi közgyûlésén sikerült elérni, hogy Magyarország bekerült a társaság hitelezôi körébe — közölte Gönczy János magyar kormánybiztos Szolnokon, a Polgári Együttmûködés a Tiszáért Egyesület sajtótájékoztatóján, szombaton.

A tisza–szamosi kormánybiztos hozzátette: ezzel Magyarország az Esmeralda ügyeiben szavazati jogot kapott, arról azonban, hogy ez mennyit ér, még nincsenek konkrét információi.

— Ez lehetôséget ad arra, hogy az Esmeraldával esetleges együttmûködési megállapodást kössünk, ami korántsem jelenti a kárigény-követelésrôl való lemondást — közölte.

Gönczy János szerint az együttmûködés keretében például Magyarország az ausztrál céggel közösen keresheti a kártérítés módozatait.

— Keresnivalónk lehet a hitelezô ausztrál bankoknál, amelyek egy környezeti biztonságból nem garantált üzemet finanszíroztak — mondta.

A kormánybiztos jelezte: két bankkal már felvette a kapcsolatot, hogy a perek elkerülése végett minél hamarabb szeretne képviselôikkel konzultálni.

Felelôssége tisztázásáért — folytatta — meg kell keresni azt az amerikai szakértôi társaságot is, amely az Aurul bányáról elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt és az üzleti tervet az Esmeralda cég számára.

Gönczy János nyomatékosította: mindezek nem változtatnak azon, hogy Magyarország 107 millió amerikai dollárt — 29,3 milliárd forintot — követel a természetes környezetét ért károsodásért.

Az Európai Beruházási Bank és az EU-tagjelöltek

(6. old.)

Az EU-csatlakozásra törekvô közép- és kelet-európai országokkal kapcsolatban az Európai Beruházási Bank (EIB) fô problémáját az utóbbi idôben az jelenti, hogy a négyévenként — esetenként ennél is gyakrabban — bekövetkezô kormányváltások törésekhez, hirtelen irányváltásokhoz vezethetnek a gazdaságpolitikában — állapította meg Wolfgang Roth, az EIB-nek a térségért felelôs alelnöke.

A térségbeli országokból érkezett újságírókkal folytatott brüsszeli sajtóbeszélgetésen Roth kifejtette, hogy e tekintetben lényeges különbség van a már régóta kiforrott demokratikus intézményrendszerrel rendelkezô országok és a piacgazdaságra csak a közelmúltban áttért kelet-európai EU-tagjelöltek között. Az utóbbiak esetében a politikai váltógazdálkodás sokszor azzal jár, hogy a gazdasági racionalitás szempontjából hatékonyan mûködô kormányzatok is könnyen megbukhatnak, a helyükbe lépô új vezetés pedig néha csak az elôdök gyakorlatának mindenáron való elvetése kedvéért szakít bizonyos gazdaságpolitikai irányvonalakkal vagy állít le projekteket.

Kérdésre válaszolva Roth a budapesti négyes metróvonal építésének ügyét említette példaként, amelynek esetében már megvolt a megállapodás az EIB által nyújtandó 200 millió euró összegû kedvezményes kölcsönrôl, amikor a kormány a maga részérôl felmondta a vállalkozást.

Ezzel együtt a luxembourgi székhelyû pénzintézet, amely az Európai Unió saját tulajdonú beruházási bankjaként mûködik, azt az alapelvet követi, hogy semmilyen tekintetben nem tesz különbséget a kelet-közép-európai országok és bármely más partnere között. Az EU-bôvítési folyamat kibontakozásával ez az alapelv még inkább megerôsödött, s az EIB most már több kölcsönt folyósít a tagjelölt országoknak, mint az EBRD és a Világbank együttvéve, ráadásul az övékénél jóval kedvezôbb kondíciók mellett — hangsúlyozta Roth.

A bank 1990 óta összesen csaknem 12 milliárd euró összegû kölcsönt nyújtott a csatlakozni kívánó országoknak, a legnagyobb hányadot Lengyelországnak (26 százalék), Csehországnak (20 százalék), Romániának (14 százalék) és Magyarországnak (13 százalék).

Közép- és Kelet-Európában az EIB alapvetôen infrastrukturális beruházásokat finanszíroz, s ezen belül is eddig a fô hangsúly a közlekedésen volt, az összes kihelyezéseknek csaknem a fele erre a szektorra jutott — mondta Roth. Mivel ebben az ágazatban a beruházások megtérülése igen hosszú idôt vesz igénybe, a fejlesztés viszont kulcsfontosságú a kelet-európai régió integrálódása és a Nyugathoz való felzárkózása szempontjából, a közlekedés a jövôben is megtartja kiemelt szerepét a bank finanszírozási politikájában. A második legfontosabb terület a környezetvédelem, az utóbbi idôben itt nôttek a legdinamikusabban az EIB által folyósított kölcsönök.

Összességében a bank a 2000 és 2007 közötti idôszakra szóló jelenlegi finanszírozási mandátuma keretében 8,68 milliárd euró összegû hitelt nyújthat a csatlakozási tárgyalásokat folytató 10 közép- és kelet-európai országnak, valamint Albániának, Bosznia-Hercegovinának és Macedóniának. Míg az utóbbi tíz évben a közép- és kelet-európai országoknak folyósított EIB-kölcsönök évi átlagos összege egymilliárd euró körül mozgott, 1997–99 között már meghaladta a kétmilliárdot, a 2000 és 2003 közötti idôszakban pedig 3 és 4 milliárd euró között lesz — mondta el az EIB alelnöke.

26,4 százalékos a drágulás az év elejétôl

(6. old.)

Az év elsô nyolc hónapja átlagosan 26,4 százalékos áremelkedést hozott, egyedül augusztusban 1,8 százalékkal emelkedtek az árak. Kiemelkedôen nagy volt az élelmiszerféleségek drágulása júliusban: elérte az 5,2 százalékot. Augusztusban az áremelkedés üteme lelassult ugyan, hiszen július hónapban az átlagos árszínvonal-emelkedés 4,3 százalékot ért el, de messze nem látszik teljesíthetônek az eredeti kormányzati cél, miszerint az idén egészében 27 százalékos legyen az infláció. Nemrég maga a kormányzat is emelte idei áremelkedési elôrejelzését 37–38 százalékosra.

Indul a vásárszezon az Expo Transilvaniánál

(6. old.)

Hármas vásárral kezdi az ôszi szezont az Expo Transilvania Rt. Szeptember 15. és 19. között az Eco City & Life harmadik nemzetközi környezetvédelmi és városrendészeti, az Expo Casa második lakástervezési, építészeti és lakberendezési, valamint a Florex második virágkiállítás várja a látogatókat. A rendezvényre több mint harminc országból érkeznek kiállítók, a szakemberek számára számos konferenciát és szimpóziumot tartanak. Látványos vásár lesz, melyre méltán számíthat a nagyközönség fokozott érdeklôdésére.

Valutaárfolyamok
(szeptember 12., kedd)

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár(Vétel/Eladás)

Macrogroup (átlagos ár) Bolyai 8., Szentegyház 4., Sora, Fôtér 23.

10 300/10 450

23 500/23 650

Transilvania Bank

10 100/10 350

23 450/23 750

Agrárbank

10 190/10 400

23 290/23 700

Román Nemzeti Bank

10 316

23 421

Az utcai pénzváltóknál a forint 78/80, a márka 10 200/10 400, a dollár pedig 23 400/23 800 lejbe került.

Ma reggel a Macrogroup Rt. váltóiban az induló árfolyamok: a német márka 10 300/10 450, az amerikai dollár 23 500/23 650, az olasz líra 10,30/10,50, az osztrák schilling 1450/1520 lejbe kerül.

NAPIRENDEN

Az ortodox egyház zsinata ellenzi a homoszexaulitást

(8. old.)

Az ortodox egyház tegnap kezdôdô zsinata a büntetôtörvénykönyvnek a homoszexualitásra vonatkozó szakaszának eltörlését vitatta meg. A Mediafax jelentése szerint a zsinat javaslatot terjeszt elô a cikkelyel kapcsolatban, amelyben megoldásokat ajánl a probléma rendezésére. A zsinat kétnaposra tervezett ülésén az egyházi méltóságok egyéb témákat is megvitatnak; mint például a román közösségek helyzete az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában, ugyanakkor az oktatással kapcsolatos kérdések is terítékre kerülnek.

Teoctist pátriárka múlt pénteken nyílt levelet intézett az "Accept" Egyesület elnökének, Florin Buhuceanunak, amelyben a Szentírás vonatkozó passzusaira hivatkozva az egyháznak a homoszexualitással kapcsolatos határozott álláspontjáról tájékoztatta az egyesület elnökét. A pátriárka tulajdonképpen az "Accept" Egyesület elnökének arra a nyílt levelére válaszol, amelyben Buhuceanu a szexuális kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, valamint a homoszexualitást büntetô jogszabályok eltörlésének szükségesége mellett foglal állást. Mint ismeretes, a képviselôház idén júniusban jóváhagyta a büntetôtörvénykönyv 200-as cikkelyének hatályon kívül helyezését, amely büntetést ír elô a hasonló nemûek közötti szexuális kapcsolat esetében. A szakasz eltörlését a szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre valószínûleg még szeptemberben sor kerül.

Szintén a romániai homoszexuálisok helyeztének kérdésével foglalkozott az az Amsterdamban múlt héten tartott "Három Év Romániában: harc a homoszexuálisok és a leszbikusok jogaiért" elnevezésû nemzetközi értekezlet is, amely egy jelentés elfogadásával zárult. Ebben leszögezik: bár Románia elindult a modern demokratikus országok fejlôdésének útján, a román társadalom még mindig nem mentes a szexuális kisebbségekkel szembeni diszkriminatív megnyilvánulásoktól. Az értekezlet végén egyezség született egy három évre szóló, a holland kormány által finanszírozott program életbe ültetésére vonatkozóan, amely elôsegítené a homoszexualitással kapcsolatos mentalitás megváltozását és a homoszexuálisok társadalmi státusának a jobbítását.

Tom Lantos elégedett
Ion Iliescu Washingtonban

(8. old.)

Ion Iliescu volt államfô, az RTDP elnöke és államfôjelöltje washingtoni látogatása során ismert amerikai politikusokkal és a Világbank vezetô tisztviselôivel folytatott megbeszéléseket.

Iliescu találkozott Tom Lantos képviselôvel, aki a találkozón megemlítette azokat az eredményeket, amelyeket Ion Iliescu elnöksége alatt értek el a román-magyar kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében. Tom Lantos példaként említette a két ország közötti barátsági és együttmûködési szerzôdést.

Ion Iliescu a maga részérôl azt emelte ki, hogy a júniusi romániai helyhatósági választás során pártja "jó együttmûködést alakított ki" az RMDSZ-szel. Iliescu szerint ez a tény bizonyítja, hogy "az elmúlt idôben nyitott egymásra a két párt".

Az RTDP elnöke találkozott Johannes Linnel, a Világbank aligazgatójával és Andrew Vorkinggel, a Világbank közép-európai vezetôjével. A Világbank vezetô tisztviselôi megerôsítették, hogy a nemzetközi pénzintézet kész támogatni a román gazdaság hanyatlásának megállítását szolgáló konkrét kezdeményezéseket. Iliescu úgy vélekedett, hogy Románia nem mindig tudott élni a Világbank által kínált lehetôségekkel.

Elhúzódnak a tárgyalások a valutaalappal

(8. old.)

Néhány nappal elhúzódnak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a kormány tárgyalásai a készenléti hitel újabb részletének folyósításáról — jelentették be kedden Bukarestben.

Mugur Isarescu miniszterelnök a tárgyalások elhúzódása ellenére úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy az IMF szabad utat enged az újabb részletnek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennél sokkal fontosabb olyan program megvalósítása, amely fenntartja a pénzügyi egyensúlyt és a gazdasági növekedést.

Isarescu elmondta, a tárgyalások elhúzódását a tervezett költségvetési bevételek elmaradása, a költségvetési szférában kialakult magas bérszínvonal és a jövô évi költségvetés kérdései okozzák.

— A legfontosabb, hogy realisták legyünk. Realista módon kell megítélnünk azt, hogy mit tehetünk az elkövetkezô hónapokban a pénzügyi egyensúly megôrzése érdekében úgy, hogy azzal ne bizonytalanítsuk el a gazdasági növekedést. Nemcsak az elmaradt költségvetési bevételekrôl van szó, hanem a tervezettnél jóval nagyobb arányban növekedett bérekrôl és az inflációról — szögezte le.

Eredetileg hétfôre várták a legújabb IMF-felülvizsgálat befejezését. Ha sikerrel végzôdnek a tárgyalások, Románia újabb, 117 millió dolláros részletet hívhat le a nemzetközi pénzintézet 535 millió dolláros készenléti hitelébôl.

Az IMF tavaly augusztusban hagyott jóvá 535 millió dollár készenléti hitelt Romániának. Ennek csak elsô részletét tudta lehívni Bukarest, majd arra kényszerült, hogy a hitel határidejének meghosszabbításáról kezdjen tárgyalásokat, mivel a lejáratig már nem kapott többet a keretbôl, a feltételek hiányos teljesítése miatt. Többszöri halasztás után az IMF idén júniusban hagyta jóvá a hitelprogram felújítását és határidejének kiterjesztését. A júniusi megegyezés szerint a fennmaradt összeget négy egyenlô részletben kapja meg Románia. Az elsô részletet júniusban átutalták.

Nica: Az RHSZ nem figyeli a romániai pártokat
Zetelakára csak gyónni járnak a titkosszolgálat ügynökei

(8. old.)

A Román Hírszerzô Szolgálat (RHSZ) nem tartja megfigyelés alatt a romániai politikai pártokat és a civil szervezeteket — jelentette ki Mihail Nica, az RHSZ igazgató-helyettese, miután az RMDSZ Erdélyi Magyar Kezdeményezés nevû platformja a belügyminiszterhez fordult panasszal az RHSZ-tôl elszenvedett zaklatás miatt.

Katona Ádám, a platform vezetôje szombaton jelentette be, hogy levélben tiltakozott Constantin Dudu Ionescu belügyminiszternél, mivel két RHSZ-tiszt „lelkileg terrorizálta" a Hargita megyei Zeteváralja katolikus közösségét. A tisztek állítólag megpróbálták rábírni a zeteváraljai katolikus papot, hogy ne engedje be a helybeli templomba az EMK rendezvényét, majd jelenlétükkel próbálták terrorizálni a rendezvényen résztvevôket.

A belügyminiszternek küldött tiltakozó levélben szerepelt az is: a rendezvény szervezôi megpróbálták szóvá tenni az esetet az RHSZ Hargita megyei felügyelôsége parancsnokának is, aki azzal utasította el a tiltakozást, hogy az RHSZ-tisztek „gyónni mentek el Zeteváraljára".

Mihail Nica, az RHSZ igazgatóhelyettese a hétfôi román sajtóban megjelent nyilatkozatában leszögezte: az RHSZ vezetése sohasem engedte meg „a politikai színezetû akciókat". — Ha túlbuzgóságból ilyen esetek mégis elôfordultak, az RHSZ drasztikus intézkedéseket tett — tette hozzá Nica, aki „sajnálatosnak" tartotta, hogy „egyes alakulatok és szervezetek képviselôi" félremagyarázzák az ilyen eseteket és „ingyen reklámot csapnak maguk körül".

Súlyos viszont, hogy az ilyen értelmezések igazságtalanul kérdôjelezik meg az RHSZ-tisztek akcióit, ami nem kívánatos és mesterséges feszültségeket kelthet, különösen, ha az ilyen „mûveletekben" bizonyos nemzeti kisebbségek képviselôi vesznek részt — jelentette ki a román hírszerzés igazgató-helyettese.

Visszaszámlálás elôtt a SupeRNova
Az ûrhajónevû Dacia novemberben kerül a piacra

(8. old.)

Három változatban — Confort, Rapsodia és Clima — kerül novemberben piacra a Dacia Nova új verziója, a Dacia SupeRNova. Az új járgány ára mintegy 4200 euro — közli a pitesti-i Dacia Üzemek vezetôsége. A SuperRNovát 1390 köbméteres motor mûködteti, amelyet a francia Renault gyár a Clio modellen már sikeresen üzemeltet. A Renault-motor 5,7 liter üzemanyagot fogyaszt száz kilométerenként, városban pedig 8,3 litert. Az új modell az Euro 2-es európai normáknak megfelelô felszereltséggel rendelkezik, a Clio motor pedig a jövôben Romániában is bevezetésre kerülô Euro 3-as környezetvédelmi rendelkezéseket is betartja. A motor elônyei közé tartozik, hogy csupán tízezer kilométerenként igényel olajcserét az eddigi ötezer helyett, a kapcsolószekrény-olajat pedig húszezer helyett hatvanezer kilométer után kell cserélni. A SupeRNova mindhárom változatának füstszínû ablakai lesznek, az ajtókat központosított zár és távirányító hozza mûködésbe. A Clima modellt légkondicionáló berendezés teszi piacosabbá.

A Dacia üzem a 2000-es év elsô felében a hazai személygépkocsi-eladások 60 százalékát tudhatja magáénak. A SupeRNova modellt januárban mutatták be, megvalósításán több mint kétszáz román és francia szakember dolgozott.

Összesítették a parlamenti jelöltek listáját

(8. old.)

A megyei választási bizottság tegnapi ülésén felülvizsgálta és összesítette az RMDSZ Kolozs megyei szervezetéhez hétfôn délután 15 óráig beérkezett képviselô- és szenátorjelöltek dossziéját. Tóth József, a bizottság elnöke a Szabadságnak elmondta: megállapították, hogy a beérkezett dossziék tartalmazzák a jelöltséghez szükséges dokumentumokat, majd összesítették a listákat. Ezek az elôzô lapszámunkban közöltekhez képest nem változtak: a képviselôi listán továbbra is Bitay Levente ügyvezetô elnök, Kónya-Hamar Sándor képviselô, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, Máté András Levente városi tanácsos, jogász, Mátis Jenô képviselô, Molnos Lajos városi tanácsos, Pálffy Károly városi tanácsos, Szedilek Lenke tordai tanácsos és Vekov Károly városi tanácsos neve szerepel, míg a szenátori listára Eckstein-Kovács Péter szenátor, kisebbségvédelmi miniszter neve került fel.

A bizottság nem foglalkozott dr. Újvári Ferenc jogász, szenátorjelölt dossziéjával, aki csupán tegnap reggel juttatta el iratcsomóját a megyei szervezethez. A Megyei Képviselôk Tanácsának (MKT) döntése értelmében a késve érkezett dossziékat nem veszik figyelembe, az MKT határozatát pedig csakis az MKT bírálhatja felül.

A véglegesített képviselô- és szenátorjelöltek listáját a szeptember 16-ra összehívott megyei küldöttgyûlés rangsorolja. Az ülésen a jelöltek egyenként bemutatkoznak, beszámolnak eddigi tevékenységükrôl és ismertetik politikai programjukat. Ezt követôen a testület titkos szavazással rangsorolja a jelölteket.

P. A. M.

Ha ön is küldött lenne...

(8. old.)

... milyen kérdésekre várna választ parlamenti jelöltjeinktôl?

Hívásaikat a 196-621-es telefonszámon fogadjuk.

A szerkesztôség

A hét politikusa

(8. old.)

A Szabadság új rovat indítását tervezi: olvasóink véleménye alapján összeállítjuk a hét politikusainak a toplistáját. A listavezetôrôl, „a hét politikusáról" szombati lapszámunkban olvashatnak. Tippjeiket minden héten csütörtök délután várjuk 14–17 óra között a 196-621-es telefonszámon.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet-változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -