2000. szeptember 21.
(XII. évfolyam, 221. szám)

Elnökválasztás a Duna Tv-nél
Péntekre várható a döntés

(1., 8. old.)

Múlt héten kezdôdött a Duna Televízió elnökjelöltjeinek meghallgatása, és várhatóan pénteken döntés születik az elnök személyérôl. A határon túli kurátorok, akik érezhetôen féltik az intézmény önállóságát, írásba foglalták elvárásaikat a DTV elnöki tiszte betöltésének kérdésében.

Sára Sándornak június végén lejárt a mandátuma. Sem a régi tíz tagú, sem az új csonka elnökség nem kívánta meghosszabbítani azt, és az idén kiírták a pályázatot. Augusztus végén zárult a pályázati határidô. Ígéretek szerint gyorsított eljárással bonyolítják le a választást. A magyar média történetében azonban még nem történt meg, hogy ilyen rövid idô alatt sikerüljön elnököt választani. Az elnökség, amely 2 Fideszes, egy Kisgazdapárti valamint egy MDF-es tagból áll, kétharmados többséggel tesz javaslatot, a kuratórium ezt ugyancsak kétharmados többséggel kell hogy jóváhagyja. A kuratórium erdélyi tagjai Kántor Lajos, Benkô Samu, Vetési László és Gálfalvy György.

Tizenketten pályáztak a DTV elnöki tisztségére. A neveket egyelôre nem hozzák nyilvánosságra. Vetési Lászlótól megtudtuk: "Vannak közöttük a magyar filmmûvészetbôl és közéletbôl ismert nagy nevek is. Esetükben az a kérdés, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a Duna TV-hez, vagy az kell hogy alkalmazkodjon hozzájuk? Vannak DTV alkalmazottak is. Pályázataik alapján ôk rendkívül színvonalasan látják nemcsak a belsô kérdéseket, hanem a Duna TV változtatásának kérdéseit. Az elnökség eddigi álláspontja szerint rájuk az új vezetôségben feltétlenül számítani kell. Tulajdonképpen 3-5 személy van, akiben szakmailag lehet gondolkodni. A jó pályázat mellett azonban arra is figyelni kell, hogy mennyire mutat vezetôi készséget, integráló képességet a jelölt." — mondta.

A kurátor hangsúlyozta, hogy a média törvény életbelépése óta elôször fordult elô, hogy bár az elnökségnek nem kötelessége, engedte, hogy a pályázatokat elolvassák a kurátorok is, és jelen legyenek a jelöltek meghallgatásánál. Azt is méltányolja, hogy dialógusklészséget mutat az elnökség. Tervek szerint nem egy jelöltet terjeszt elô, hanem 2 vagy 3-at, azért, hogy meglegyen a dialógus lehetôsége az elnökség és a kuratórium között, vagyis, hogy "összejöjjön" a megválasztáshoz szükséges kétharmados többség.

Problémák így is vannak. Vetési szerint a Duna TV történetében, — bármennyire nem tûnik annak- , alapvetô történelmi változás készül. "Azzal hogy a televíziót megalapító, kifejlesztô, a munkatársi közösséget létrehozó, a televízió arculatát meghatározó olyan súlyos személy, mint Sára nem kerülhet vissza az intézmény élére. Ez nagy óvatosságra int és elsôsorban a határon túliakra nagy felelôsséget ró, mivel az eredeti célok szerint ez a televízió a határon túli magyarság tájékoztatásáért jött létre. Azért érezzük fontosnak írásban rögzíteni elvárásainkat, hogy kivédjük a változással kapcsolatos problémákat. Nagy kockázati tényezôk vannak, azzal, hogy nem szakmai szempontok, hanem politikai, társadalmi szempontok érvényesülnek a választás során. Mi valóban készültünk aválsztásra. Pontrendszert dolgoztunk ki, ennek alapján értékeltünk. Nagyon határozott elvárásaink vannak, abba az irányba, hogy a televízió alapvetô — határon túli, nemzeti, közszolgálati éle ne változzon, de ugyanilyen elvárás az is, hogy önállósága megaradjon. A jelöltek közül nagyon sokan nem nyújtják a biztonságos átmenet ígéretét.

Úgy tudjuk: a Duna Tv a koalíciós egyeztetésben a kisgazdáknak "jutott", ezt bizonyítja, hogy az elnök kisgazda. Valószínû, hogy az elnök jelölésének joga is a kisgazdáké. A mi dolgunkat nehezíti az, hogy a politikai kártyák nincsenek az asztalon. Mi több mögöttes dolgot nem látunk, többek között a pályázók politikai preferenciáit, illetve azok támogatottságát sem. Pedig a politikai támogatottságot nem szabad leértékelni. A kuratóriumot semmi nem kötelezi ezek figyelembevételére , de tudomásul kell vennie: a Duna Tv új alapokra helyezett támogatási rendszerében élveznie kell a társadalomnak , a politikának és a mindenkori kormányak a támogatottságát. Ha ez nem történik meg olyan pénzekhez, juttatásokhoz és elônyökhöz nem jut hozzá, amellyel betöltheti határon túli hivatását. Nem vagyok a megfelelô súlyú politikai támogatottság ellenzôje, de úgy gondolom, hogy például egy száz pontos kritériumrendszerben ez ne haladja meg a tíz százalékot. Remélem, hogy pénteki döntésünket nem fogják akadályozni ilyen vagy hasonló dolgok.

Gál Mária

Fizetnie kell a városházának

(1. old.)

Szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében Gheorghe Funar polgármester nehezményezi, hogy a pénzügyi hivatal 105 609 amerikai dollárt különített el a városi költségvetésbôl Uioreanu Rodica Angela számára.

Mint ismeretes, Horea Uioreanu nemzeti liberális városi tanácsos édesanyja pert nyert a polgármesteri hivatallal szemben. A hölgy kártérítést kért, ugyanis a kommunista rendszer idején elkobzott telkére különbözô ingatlanokat építettek törvénytelenül.

A polgármester megjegyzi: a másfél milliárd lejes összeg kifizetésének komoly kihatása lesz a városgazdálkodási munkálatok elvégzésére, illetve a polgármesteri hivatal alárendelte önálló vállalatoknak kifizetendô adósságok folyósítására. Funar azt gyanúsítja, hogy Uioreanu Rodica Angela azért nyerte meg a pert, mivel fia és az igazságügyminiszter a Nemzeti Liberális Párt tisztségviselôi.

Sajnos, Horea Uioreanut többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült elérnünk.

K. O.

Kétórás figyelmeztetô sztrájk az egészségügyben

(1., 6. old.)

Tegnap 9 órától Kolozsvár 10 kórházának szakszervezeti tagjai — elsôsorban asszisztensek, ápolók és a kisegítô személyzet — két órára felfüggesztették a munkát munkakörülményeik miatti tiltakozásként. A sztrájkolók száma meghaladta a 2500-at. A megyei kórháznak több mint kétszáz alkalmazottja az egészségügyi igazgatóság épülete elé vonult, ahol felolvasták öt pontban összefoglalt tiltakozásukat.

Az egészségügyi káderek követelik a 2000 márciusában kiadott 24-es sürgôsségi kormányrendelet tiszteletben tartását mindazon egészségügyi egységeknél, amelyeket a biztosítási, illetve állami költségvetésbôl fizetnek. Továbbá: a munkavédelem által elôírt védôfelszerelések biztosítását, a munkakörülmények javítását, a veszélyességi pótlék megemelését; az egészségügyi asszisztensek szakmai statutúmának újraértékelését; bizonyos kedvezmények biztosítását az egészségügyben dolgozó személyzet számára; az egészségügyi intézmények megfelelô anyagi támogatását.

Dana Rohan, a kolozsvári Rákkutató Intézet szakszervezeti vezetôje kérdésünkre elmondta: hiába szentesítette aláírásával maga Mugur Isarescu miniszterelnök az egészségügyi alkalmazottak fizetésére vonatkozó sürgôsségi kormányrendeletet, ezt nem tartják be, valamennyien törvénytelenül kapják a fizetést. Az elkeseredés egyre nagyobb méreteket ölt — mondotta, éppen ezért ha a szeptember 20-i megmozdulásnak nem lesz pozitív viszhangja, 25-én beláthatatlan ideig tartó általános sztrájkba lépnek.

A kolozsvári TBC kórháznál nemcsak a sztrájkolók anyagi javadalmazásáról, hanem az alkalmazottak munkakörûlményeirôl is: nemhogy nagyobb fizetést, de veszélyességi pótlékot sem kapnak, jóllehet a fertôzés veszélye az orvosok, asszisztensek körében is igen nagy.

A Mediafax jelentése szerint Nagyváradon az egészségügyisek türelmetlenebbek, itt már elkezdôdött az általános sztrájk, hét kórház középkáderei függesztették fel beláthatatlan ideig a munkát. A váradiak azért hozták ezt a döntést, mert ôk júliustól kezdev már többször tartottak figyelmeztetô sztrájkot.

Horváth Gyöngyvér

Kötelezôvé tenné az egészségügyi minisztérium
Olcsó orvosságot a gyógyszertárakba

(1., 6. old.)

Egy nyugdíjas vagy valamilyen állandó gyógyszeres kezelésre szoruló beteg ember havonta több százezer lejt kénytelen orvosságra kiadni. Ez az összeg legtöbbször eléri az illetô nyugdíjának vagy jövedelmének akár a felét is, de nem túlzás az olyan eset sem, hogy a mindenáron gyógyulni akaró teljes nyugdíját kénytelen kifizetni egy-két rendkívül drága, de létszükségletû gyógyszerért. Az utóbbi idôben pedig a gyógyszertárak állandó meglepetést és csalódást tartogatnak: még a heti rendszerességgel vásárolt orvosságok is minden alkalommal több ezer lejjel drágábbak, és sokszor csak külföldi — és természetesen jóval költségesebb — készítménnyel tudnak kiszolgálni.

Hajdú Gábor egészségügyi miniszter a Szabadságnak elmondta, hogy amint azt a szenátus plénuma elôtt kedden bejelentette, olyan rendeletet készített elô, amelynek alapján kötelezni fogják mindazokat a gyógyszertárakat, amelyek szerzôdéses viszonyban állnak az Országos Egészségügyi Biztosítási Pénztárral, hogy olcsó gyógyszereket is tartsanak. Pontosabban olyan orvosságokról van szó, amelyek a mindennapi élethez, egészségbiztosításhoz szükségesek, rendelkeznek azzal a bizonyos ajánlott vagy viszonyítási árral, amelyre alkalmazható az ártérítés, tehát szerepelnek az ártérített gyógyszerek jegyzékén. A gyógyszertárak hajlamosabbak a drága orvosságokat forgalmazni az olcsóbb hazai, és emellett azonos hatású készítmények helyett, mondotta a miniszter kedden a szenátusban.

A rendelet elôírásának betartásától függne az érintett gyógyszertár mûködése, magyarázta Hajdú Gábor, hozzáfûzve, hogy nehéz érvényt szerezni egy ilyen elképzelésnek akkor, amikor egyedül kell ezt intézni. Kezdetben mindezt megbeszélte a biztosítási pénztárral, akik az elsô pillanatban még lelkesedtek, hiszen egy ilyen intézkedés lehetôvé tenné a biztosítási pénztárak adósságának törlesztését a gyógyszerszállítókkal szemben. Egyelôre még nem lehet tudni a pontos dátumot, amikortól érvénybe lépne a rendelet, ezt azonban a miniszter már továbbította a pontosítások kidolgozására.

Abban a pár gyógyszertárban, ahol a készülô rendelkezés hatásáról érdeklôdtünk, az éppen szolgálatos gyógyszerészek mindezt nem tekintették újdonságnak, hiszen, amint mondták, eddig is kötelezô volt tartani az olcsó hazai termékeket is. A baj szerintük ott kezdôdik, hogy túlságosan alacsony, következésképpen növelni kellene annak a viszonyítási árnak az értékét, amelyre valójában alkalmazható a térítés. Például egy ötvenezer lejes orvosságnak az ajánlott (vagy viszonyítási) ára hatezer lej, tehát azt a bizonyos 30%-os térítést (kompenzálást) csupán a hatezer lejre alkalmazzák. A vásárló ily módon alig érzékeli a térítést. Emellett pedig azt sem lehet felróni az orvosoknak, hogy sokszor külföldi készítményeket írnak elô, mivel esetenként ezek hatásosabbak, eredményesebbek a kezelésnél.

(újvári)

Újabb egyházi ingatlanok visszajuttatását ígérik
Három év a határidô az épületek átadására

(1., 5. old.)

Újabb ingatlanjegyzékeket kért a vallásügyi államtitkárság a különbözô vallási felekezetektôl. A visszaszolgáltatásról rendelkezô kormányrendelet novembertôl lépne életbe. Ennek értelmében minden felekezet tíz további olyan ingatlan visszaszolgáltatására jogosult, amelyek valamikor tulajdonukat képezték. A rendelet hároméves határidôt jelöl meg a visszaigényelt épületek átadására, sok esetben ugyanis az érintett ingatlanokban iskolák, múzeumok mûködnek. Tôkés Elek, a vallásügyi államtitkárság igazgatója a Szabadságnak elmondta: a magyar egyházaktól is érkeztek be ingatlanjegyzékek, ám ezek még módosulhatnak, így nem nevezte meg a listán jelenleg szereplô épületeket. Tôkés szerint a kormányrendelet érvénybe lépése még annyira távoli, hogy addig további változások várhatók. Véleménye szerint az egyházak is belefásultak már a visszaigénylésbe, léteztek már tuacatjával harmincas, tízes, ötös jegyzékek, amelyek végül semmi eredményre nem vezettek.

A görög katolikus templomok visszaszolgáltatásáról Nicolae Brinzea államtitkár a Mediafaxnak azt nyilatkozta: az általa vezetett intézmény nem léphet a görögkeleti és görögkatolikus felekezetek közötti vitába, csupán a párbeszéd kialakításáért járhat közben. A felmerülô gondokat csupán a két felekezet képviselôibôl alakult vegyes tárgyalóbizottság kezelheti. Az államtitkár megemlítette, az utóbbi években a görög katolikusok 144 templomot vettek át az ortodox egyháztól. Azokért a templomokért pedig, amelyekrôl az ortodox egyház javára önszántukból lemondtak, a vallásügyi államtitkárság kárpótolja a görögkatolikusokat 150 templom építését finanszírozva.

K. E.

Fegyverszünet a RADP vezetôsége és a szakszervezetek között
Fizetésemelést is kicsikart az Alfa Kartell

(1., 5. old.)

Megegyezés született az Alfa Kartell szakszervezet kolozsvári székhelyén kedden, lapzárta után véget ért tanácskozáson a Közterület- fenntartó Vállalat (RADP) és a szakszervezetek között. A RADP szakszervezetének vezetôi eldöntötték, lemondanak a tiltakozó akciók folytatásáról, a vezetôségnek az elbocsátások felfüggesztésérôl és a fizetések emelésérôl szóló ígéretének fejében. A hat órán át tartó tárgyalások eredményeként a vállalat vezetôsége kijelentette, az elkövetkezendô 30 nap során nem kerül sor elbocsátásokra, sôt, további 60 személy foglalkoztatására nyílik lehetôség a Metro kereskedelmi központ októberi megnyitásáig.

Olimpiu Tescar, az Alfa Kartell Kolozs megyei szervezetének alelnöke a Szabadságnak elmondta, a RADP alkalmazottainak nem volt munkája, mivel a polgármesteri hivatal törvénytelenül ítélte oda különbözô magáncégeknek a közterülei munkálatokra kiírt liciteket. A RADP arzenálja kihasználatlan maradt, mintegy 120 ember fölöslegessé vált. A szakszervezet kérte a vezetôséget, oldja meg a problémát anélkül, hogy elbocsájtásokra ejtene szert. A következô hónapra sikerült megoldást találni, és — amennyiben még ezen a héten a polgármesterrel is leülhetünk a tárgyalóasztalhoz, aminek eredményeképpen a városháza kifizetné adósságát — még fizetésemelésekre is sor kerülhet — vélte Tescar. A szakszervezeti vezetô szerint az alkalmazottak fizetéseit közvetlen fônökeik ajánlása alapján emelhetnék.

A RADP 860 alkalmazottjának átlagfizetése jelenleg 1,4 millió lej, értesüléseink szerint azonban ezt az átlagot nagyban javítja az igazgatók, mérnökök más nagyságrendû jövedelme. Az egyszerû munkások fizetése legtöbbször nem éri el az egymillió lejt. A munkahelyi elbocsájtásokra júliusban került elôször sor, amikor a RADP mintegy 100 embere vált munkanélkülivé.

Salamon Márton László

Alárásgyûjtés Frunda György államelnökjelöltnek

(1. old.)

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete is elkezdte a Frunda György államelnökjelöltségéhez szükséges aláírásgyûjtést. Az RMDSZ-nek országos szinten 300 ezer aláírást, míg Kolozs megyének 30 ezer aláírást kell összegyûjtenie. Bitay Levente ügyvezetô elnök a Szabadság kérdésére elmondta: a megyei szervezet 1240 nyomtatványt kapott, ebbôl400-at osztottak szét a megye területén. Csak szavazati joggal rendelkezô állampolgárok aláírását fogadják el. Akik aláírásukkal hozzá szeretnének járulni, naponta 9–16 óra között tehetik meg az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének Fürdô (Pavlov) 21. szám alatti székházában, illetve bármelyik kolozsvári körzetnél.

P. A. M.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS DIAKONISSZAKÉPZÔ VEZETÔSÉGE KÖZLI, hogy a 2000— 2001-es iskolai évben még egy I. évfolyamot indít általános orvosi asszisztens szakon, 20 helyre. Arra való tekintettel, hogy az állam megvonta az anyagi támogatást minden hasonló intézettôl, a diákoknak évi 3 millió lej tandíjat kell fizetniük. Ezt az összeget részben vagy teljesen az egyházkerület megtérítheti a lehetôségek és eredmények függvényében. Az intézet bentlakást nem tud biztosítani. A jelentkezôk számától független rendezi meg a felvételi versenyvizsgát, melynek két szakasza van: 1. interjú; 2. írásbeli dolgozat biológiából (a 2. próba, ha nincsen túljelentkezés, elmarad). Beiratkozás 2000. szeptember 21-én, azaz ma az iskola titkárságán, 9–12 óra között (Ponorului utca 1., telefon: 064/144-456, 064/440-510).

VÁLASZTMÁNYI MEGBESZÉLÉST TART szeptember 29-én du. 4 órától az Apáczai Csere János Líceumban a Kolozs megyei RMPSZ. A napirendi pontok között szerepel a tanévkezdési kiértékelô, a 2001 elején esedékes tisztújító közgyûlés elôkészítése, az idei „Érdemes oktató-nevelô" díjkiosztás megszervezésével kapcsolatos teendôk kijelölése, valamint ezen díjra tett írásos javaslatok begyûjtése.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART az RMDSZ külmonostori szervezete szeptember 22-én, pénteken du. 6 órai kezdettel a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Minden korosztályt szeretettel várnak.

A DÉSI MÛVELÔDÉSI OTTHONBAN lép fel szeptember 24-én, vasárnap este 7 órai kezdettel a kolozsvári Tonic Média Alapítvány humoregyüttese Koktél címû zenés-humoros mûsorával.

HAGYOMÁNYOS SZÜRETI BÁL KIDÉBEN október 7-én. Délelôtt 11 órakor a református templomban ünnepi istentisztelettel kezdôdik az ünnepség, majd szombat estétôl vasárnap délig tart a táncmulatság. Kellemes szórakozást kívánnak minden kedves jelenlévônek a szervezôk.

ÉszLeLô

— Miért hasonlít a határôrség új egyenruhája a két világháború közötti idôszakban viselthez?

— Hogy a külföldi, amikor belép az országba, elôre tudja, mire számíthat.

(-ázs)

Ünnepi megemlékezés

(2. old.)

Zsúfolásig megtelt templomban tartották meg szeptember 15-én a hagyományos búcsúmisét a „Fájdalmas szûzanya" tiszteletére felszentelt monostori kis templomban.

Megható és lélekemelô volt a gondosan megszervezett ünnepi mise hangulata, az együvé tartozás, a közös ima erejének fontosságát érezhettük. A hívek kellemes meglepetésére a mise fôcelebránsa a hajdani nagyon kedvelt Ferencz István plébános volt, aki köré szép számban sorakoztak fel a körzeti plébániák papjai. Nóda Mózes teológiai tanár szentbeszéde mély és tartalmas gondolatokat épített a lelkekbe. Mint minden alkalommal, a Palocsai György karnagy vezényelte kolozsmonostori kórus, valamint Ádám Éva énekesnô Ave Máriája, akárcsak a mozgássérültek otthonának avatásán, emelte az ünnepi hangulatot. Az igazi meglepetést Erkel Ferenc eredeti „ôsbemutatóként" elhangzott Szózata jelentette.

Muzsi N. Jolán

Jogszolgálat

(2. old.)

N. N., Kolozsvár: Munkakönyves alkalmazottként dolgozom kolozsvári cégnél. Azonos ágazatban, jobb feltételek mellett, magasabb keresetet ígérnek. Munkaadóm szakmai titkokra hivatkozva, kikényszerített hûségnyilatkozattal igyekszik maradásra bírni. Bírósági eljárással fenyeget, ha mégis távoznék. Joga van erre?

Válasz: Több példa is igazolja, hogy a munkaadók nem egy esetben folyamodnak ahhoz az eljáráshoz, hogy például bevált, jó szakembereiket különféle kötelezettségek, ígéretek (hûségnyilatkozatok) aláírásával próbálják „fogva tartani", illetve megakadályozni abban, hogy munkahelyet változtassanak. Bár a cégek ezt a mindenképpen vitatható eljárást éppenséggel a konkurencia kivédésére találták ki, nyilvánvaló, hogy például egy asztalos vagy számítógép szakember csakis a szakmájában cserélne, cserélhetne állást, és elsôsorban a felkínált jobb munkalehetôség, munkakörülmény miatt.

Érdeklôdésünkre a munkaügyi igazgatóság jogügyi osztályán elmondták, hogy mindenekelôtt egy szerzôdés megírása, illetve aláírása a felek belátására van bízva. Tehát amennyiben valaki valamilyen plusz kötelezettséget vállal, adott esetben azt, hogy bizonyos ideig ne távozzon az illetô cégtôl, a kötelezettségnek kétoldalúnak kell lennie, tehát cserébe a cégnek is valamit vállalnia kell, például magasabb kereset biztosítását. Ilyen esetekben nyilvánvalóan fennáll az is, hogy az alkalmazott örvend a munkalehetôségnek, illetve félti állását, és szinte bármit hajlandó aláírni. Mihelyt azonban létezik a váltás lehetôsége, a munkavállalónak nem lenne szabad hûségnyilatkozatot aláírni, ha pedig mégis megteszi, valamilyen formában érdekelten tegye.

Ha a munkavállaló a hûségnyilatkozat ellenére elhagyja a céget, az aláírt szerzôdés alapján a cég beperelheti, hiszen gyakorlatilag bárki bármiért pereskedhet, ehhez joga van. A bíróság megítélésére marad dönteni az ügyben. A munkaügyi igazgatóság jogügyi osztálya megerôsítette azt a tényt, hogy ilyen esetekben egyértelmûen megsértik az általános emberi jogokat, korlátozzák a szabadságjogot. Az alkalmazott pedig bebizonyíthatja, hogy kényszer hatására írta alá a hûségnyilatkozatot, fôleg, ha többen vannak hasonló helyzetben.

Ivóvíz-korlátozás

(2. old.)

Az ivóvízhálózat felújítási munkálatai miatt ma 9 és 12 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Mikó (Clinicilor) utca Hegyvölgy (Piezisa) utca és Múzeum utca közötti szakaszán, a Hegyvölgy utcában. 9 és 15.30 óra között nem lesz ivóvíz a Monostor negyedi 3-as Hôközponthoz tartozó kereskedelmi épületekben és lakásokban sem, így a Grigore Alexandrescu utca 20., 22., 23., 25., 29., 31., 33., 35., a Padin utca 21–25., 27., Ciobanului utca 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., valamint a Calatele utca 86. szám alatt.

Szünetel a meleg víz szolgáltatása

(2. old.)

Az évi mûszaki ellenôrzési program keretében a Távfûtési Vállalat bonyolult munkálatokat végez az Észak-Szamos hôközpontnál, emiatt ma 6 és 23 óra között szünetel a meleg víz szolgáltatása a Marasti negyedben, az Aurel Vlaicu negyedben, a Pata utcán, a Cipariu téren és a Baba Novac utcában.

Kezdôdik az V. Nicolae Bretan nemzetközi dalverseny

(2. old.)

2000. szeptember 24-én kezdôdik az ország egyik legrangosabb dalversenye, amely a kiváló komponista Nicolae Bretan emlékére indult ezelôtt öt évvel. A mindenkori szervezô a Gheorghe Dima Zeneakadémia, és akinek jóvoltából létre jöhetett ez a vokális megmérettetés, dr. Judit Bretan Le Bovit, aki létrehozta Amerikában a Nicolae Bretan Zenei Alapítványt.

A tegnapi sajtótájékoztatón, Aurel Marc, a zeneakadémia rektora nemcsak a versenyrôl tájékoztatta a sajtó képviselôit, hanem büszkén értékelte az öt év versenyének eredményét, melynek nyertesei nagy százalékban az intézmény diákjainak soraiból kerültek ki. A Nicolae Bretan dalverseny mondhatni az ország legigényesebb és a legmagasabb mércét felállító megmérettetése. A kötelezô versenyszámok igen komoly elôadói felkészültséget igényelnek, ezért soha nincs túljelentkezés — mondta az intézet rektora.

Az esemény annál is kiemelkedôbb, mivel a gálahangversenyt és a díjnyertesek jutalmazását október elsején, 18 órától egyszerre tartják az egyetemi évnyitóval.

A verseny forgatókönyvét dr. Puscas Pavel egyetemi elôadótanár ismertette. Az idei versenyre harmincan jelentkeztek, többségükben nôi szólisták. A jelentkezési korhatár nôknél 30, férfiaknál 35 év. Jelentkezési díj 25 dollár.

Amit viszont nyerni lehet — a nagydíj 2000 dollár, I. díj 1000 dollár, II. díj 800 dollár, III. díj 600 dollár, két dicséret 300 dollár, a Bretan-díj 1500 dollár.

Horváth Gyöngyvér

Könyvszemle
Tárgyalástól ítéletig

(2. old.)

Adolf Eichmann egykori SS-Obersturmbannführer börtönben írt emlékiratai immár magyar nyelven is olvashatók. A tárgyalástól ítéletig címû kötetet nemrég mutatták be a könyvszakmának.

Sipos Péter címzetes egyetemi tanár-történész, a könyv szakmai szerkesztôje elmondta: Adolf Eichmannt, a Gestapó zsidó referatúrájának vezetôjét 1960-ban, Argentínában fogta el az izraeli titkosszolgálat. Tetteiért a következô évben Jeruzsálemben bíróság elé állították és halálra ítélték. Az ítéletet 1962-ben hajtották végre.

Eichmann a fôtárgyalás befejezôdése és az ítélethirdetés között eltelt hónapokban több mint 1000 oldalnyi memoárt írt. A német nyelvû emlékiratot mostanáig az Izraeli Állami Levéltárban szigorúan titkos dokumentumként ôrizték. Ezt a minôsítést ennek a pernek a kapcsán oldották fel, amely napjainkban zajlott egy londoni bíróságon, az egyik legismertebb Holocaust tagadó David Irving angol történész, mint felperes és Deborach Lipstatt amerikai történésznô, mint alperes között.

Az emlékirat elsô részében Eichmann saját életútjáról ad áttekintést, a másodikban országonként írja le tevékenységét, a harmadik fejezetben pedig a történtekrôl elmélkedik.

A könyv a budapesti Lant és Líra, a Saxum és más nagyobb könyvkereskedésben kapható.

Mihályházi Melinda

Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban

(2. old.)

— 1316. augusztus 19-én Károly Róbert király az elôtte megjelenô Benedek plébános és Stark bíró kérésére oklevelet bocsát ki, amelyben a helységnek visszaadja régi kiváltságait, s újjabbakat is biztosít, megszabja a polgárok jogait (például szabad bíró- és papválasztás, országos vámmentesség) és kötelességeit, s a települést városi rangra (civitas) emeli;

— 1316 után a városi rangra emelés emlékezetessé tételére, a hála kifejezésére kezdik el építeni a fôtéri Szent Mihály-templomot;

— 1331. július 3-án Kolozsvár kikerül az erdélyi vajdák joghatósága alól;

— 1332–1337. évi pápai tizedjegyzék említi elôször az óvári plébániatemplomot;

— 1348-ban a város német neve Klausenburg alakban fordul elô;

— 1349 januárjában Avignonban kibocsátott oklevél bûnbocsánatot ígér mindazoknak, akik a Szent Mihály-templom és a Szent Jakab-kápolna világítására és felszerelésére adakoznak;

— 1355-ben elôször említik a város piacán tartott vásárt;

— 1352-ben említik a város elsô utcanevét: Platea pontis (Híd utca; utóbb Wesselényi Miklós, majd Dózsa György, most Ferdinánd király utca);

— 1366-ban elôször említik a várost Kolozsvár alakban;

— 1366. május 9-én Nagy Lajos király adományt tesz egy kolozsvári ispotály (kórház) alapítására;

— 1367. január 28-án Nagy Lajos megengedi, hogy a kolozsváriak a feleki erdôs hegycsúcsnál az út védelmére falut alapítsanak, így jön létre a város részeként [Erdô]Felek román falu (mert 20 román családot telepítenek oda);

— 1369. március 24-én kelt okirat említi elôször egy kolozsvári céh, a szûcsök nevét;

— 1370. április 28-án kelt oklevelével Nagy Lajos király engedélyezi, hogy a Kolozsvárra betelepedô jobbágyok megszabaduljanak kötöttségeiktôl;

— 1372-bôl maradt fenn az elsô magyar utcanév: Platea Mager utcha (Magyar utca, utóbb Kossuth Lajos, ma 1989. december 21. utca).

Összeállította: Gaal György

VÉLEMÉNY

„Nincs kereskedelem reklám nélkül"

(3. ol.d)

Panaszkodnak a lezárult kolozsvári nemzetközi vásáron kiállítók: kevesen vettek részt, gyenge a felhozatal, gyér az érdeklôdés.

Szó, ami szó: annak ellenére, hogy hármas — lakberendezési, lakásépítési, környezetvédelmi-városrendezési és virágvásárt rendeztek, ami sok potenciális kiállító profiljába beleillett volna, és amely témakörökkel szemben sem az ügyfelek, sem a nagyközönség nem vádolható érdektelenséggel úgy általában, valami mégsem nagyon mûködött. A Szamosfalva felé vezetô út mentén található kiállítócsarnok több termét meg sem nyitották, sok helyen pedig üres tízméteres lyukak tátongtak egyes standok között, portéka nélkül. Pedig a szervezô Expo Transilvania ezt a vásárt is meghirdette elôzetesen, többek között a hasábjainkon is. A kiállítás mégis elmaradt a várakozásoktól.

Szakértôk több okát is látják a megcsappant érdeklôdésnek. Ez volt az ôszi idény elsô ilyen rendezvénye, a cégek és az ügyfelek is „elszoktak" tôle. Ez lehet részben igaz, de a nyári szabadságok idôszakának már hetek óta vége, és a kereskedelmi új idényt éppen elég esemény felfuttatta. Nagyszabású üzletek, áruházak nyíltak, kereskedelmi karavánok vonultak át városunkon csak szeptember folyamán. No, meg lehetett azért szerényebb érdeklôdésû vásárral találkozni már a tavasz folyamán is. Az is igaz, hogy emlékszünk olyan kiállításokra is ugyanebbôl az idôszakból, amelyeket tömeg, színes felhozatal, hatalmas forgalom kísért végig. Amilyenek például az építkezési és épületgépészeti vásárok voltak.

Lehet, hogy épp ez a baj. Túl sok a rokon témájú rendezvény. Ambient Construct, Ambient Install, Eco City & Life, Expo Casa — mind különbözô nevek, de egymástól nem messze álló tartalommal. Egy-egy cég akár mindegyikre nyugodtan elmehetett volna. De ki bírja mindezt pénzzel? Esetleg mellette még egy bukaresti, ne adj’ isten, külföldi vásáron való részvétel anyagi terhei mellett. És ezzel eljutottunk a közhelyek közhelyéhez, a pénzhez: a kiállítók sokallják, hogy a szervezôk a helyzet láttán sem nagyon engednek a részvételi díjból. Az embereknek nincs pénzük vásárolni, az ügyfeleknek befektetni, a kiállítóknak hirdetni.

Pedig ebbôl a varázskörbôl ki kellene már törni. A legegyszerûbb úgy, hogy ne legyen ennyi vásár. Egyesek már el sem mennek, sem kiállítani, sem üzletet kötni, vásárolni. Nyilván azért nem ez lenne a jó megoldás.

Van ugyanis egy olyan oka a jelenségnek, amely még mindig nem hatotta át kellôképpen kereskedelmi szokásainkat. Nemcsak azért nincs annyi ügyfél, vásárló, mert nincs pénzük — noha ez egy megkerülhetetlen, komoly ok —, hanem azért sem, mert nem tájékoztatták ôket kellôképpen. A cégek nem mindegyike szereti ezt bevallani, de a kereskedelmi információk nálunk még mindig nem eléggé felismert fontosságú hordozója a reklám. Ha eladni akarok, ismertté válni, fenntartani a nevem, megmaradni a piacon, új részeket meghódítani, hogy a konkurencia mindig talpon találjon, meg kell találni a hirdetés legkifizetôdôbb módozatait! Nem véletlen, hogy Magyarországon nemcsak a vásárok, de minden szokásos hét végi bevásárló áradat elôtt a nagyobb üzletek elárasztják nemcsak a polgárok postaládáját szórólapjaikkal, de az újságokat is célratörô hirdetéseikkel. Nagyon is jól tudják, mit tesznek, hiszen nem a hirdetés kedvéért hirdetnek, hanem hasznos információval csalogatják vevôiket: nyitvatartási idôk, címek, telefonszámok mellett kész élvezet egyszerûen az árak között válogatni. Hol hirdetnek manapság Kolozsváron árakat? Meg kell nézni, hogy még sok üzletben is az árakat eldugják, míg újsághirdetés alapján otthon kényelmesen elôre lehetne választani. Azonkívül mindig található árleszállítás. Ha a kolozsvári vásárokon, boltokban rendeznek is ilyet, nem vernek kellô port körülötte.

Két hibás felfogást nem tud meghaladni több cég is. A kisebbeknek „nincs pénzük hirdetésre", a nagyobbaknak „nem kell reklám". Mindkettô alapvetô tévedés, hiszen a kisvállalkozásoktól a sajtó is kevesebb pénzt vár el, meg lehet egyezni, mindent lehet, csak a piacra betörni reklám nélkül nem. Pláne kis cégeknek. A nagyobbak pedig nélkülözhetik ideig-óráig a reklámot, de többet már nem, hiszen a piacon megszerzett pozíciót meg is kell tartani, sôt sokszor az a nehezebb. Elgondolkozhatnának a mi viszonylagos nagymenôink, hogy a Coca-Colától a L’Orealon át a Procter & Gamble-ig miért hirdetnek az igazán nagyok?

Meg lehetne vizsgálni, a mostani kolozsvári vásáron mely kiállítók helyeztek el jól látható árakat, figyelemkeltô felhívásokat akciókra, elônyökre egyáltalán a saját standjukon, nemhogy az újságban. Márpedig azok a megmondhatói, hogy viszonylagos sikerüket minek is köszönhetik, akik — kevesen ugyan, de — meghirdették az újságban is kínálatukat, és az sem mindegy, hogyan.

Távolról sem mindegy, hol helyezi el hirdetését a megrendelô, hiszen a kolozsvári sajtó is a bôség zavarát kínálja a lehetôségek szintjén. Nemcsak a hirdetés árát, de a hasznát is kell nézni: hány emberhez, potenciális fogyasztóhoz, ügyfélhez jut el. Itt már mindenképpen számításba jön a lapok példányszáma, olvasókörének rétegzôdése stb. Sokan nem tudják, hogy a Szabadság például a legnagyobb példányszámú kolozsvári napilap — de mindez külön cikk témája lehetne.

Maradjunk azonban annál, amit egyik reklámpartnerünk mondott, mikor megtudta, hogy saját kollégája nem javasol újsághirdetést. Rögtön felhívott, elnézést kért, megrendelte a reklámot, és nem kis tapasztalata alapján kijelentette: „Nincs kereskedelem reklám nélkül".

Balló Áron

Közlemény
a zilahi Református Wesselényi Kollégium ügyében

(3. ol.d)

Folyó év szeptember 18-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület rendkívüli generális vizitációt tartott a zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. A vizsgálatot az igazgatói állás körül kialakult áldatlan helyzet, valamint a megyei állami tanügyi hatóságok és az egyház között támadt sajnálatos konfliktusos viszony tette szükségessé.

A vizitáció rendjén ülésezett a kollégium iskolaszéke, óralátogatásokra és pénzügyi vizsgálatra került sor, s az egyházkerületi bizottság tagjai találkoztak azon szülôk egy csoportjával, akik Seres Magdolna igazgatóné felmentése ellen nyújtottak be írásbeli tiltakozást.

A vizsgálat rendes menetét több váratlan körülmény zavarta meg. Már a délelôtt folyamán hívatlanul megjelentek a tanári szobában Puscas Teodor és Faluvégi Zoltán tanfelügyelôk, akik a vizitáció megtartása és Seres Magdolna igazgatói állásából való — törvényes — felmentése ellen emeltek kifogást. Nevezettek bevallották, hogy egy ismeretlen telefonáló hívására látogattak el az iskolába.

A tanügyi inspektorok — közvetett — bátorítására és a román tanügyi törvényekre való hivatkozással Seres Magdolna tanárnô megtagadta, hogy az egyházi vizitáció saját tanítási óráját meglátogassa.

A tanári karral való találkozást Vasile Bulgarean megyei fôtanfelügyelô hívatlan és váratlan megjelenése és durva beavatkozása zavarta meg. Azok után, hogy a beosztottjaival, valamint a panasztevô szülôkkel való délelôtti megbeszélések megértésre vezettek, és annak ellenére, hogy a vizitációs bizottság a fôtanfelügyelô betoppanását szívélyes tisztelettel fogadta, Vasile Bulgarean kioktató hangnemben próbálta rendre utasítani az egyházkerület képviselôit, kijelentve hogy állami engedély nélkül az egyháznak nincs joga az iskolába belépni, és hogy az egyházi vizitáció „megzavarja az oktatás rendjét" és „törvénysértô". A fôinspektor „állami iskolának" nevezte a zilahi Református Wesselényi Kollégiumot, teljességgel kétségbe vonva annak egyházi státusát. Ugyanakkor, a román nyelvû tolmácsolás biztosítása ellenére, megtiltotta, hogy a gyûlés a református egyház hivatalos nyelvén, vagyis magyar nyelven folyjon le. Tôkés László püspök-elnök azon békés szándékú javaslatát is durván visszautasította, hogy a tanári gyûlést és a tanügyi hatóság képviselôivel való beszélgetést egymástól elválasszák.

Vasile Bulgarean fôtanfelügyelônek a régi rezsim idejére emlékeztetô agresszív és despotikus magatartása, valamint a tanári kar tagjainak a — szemmel látható — megfélemlítettsége miatt a gyûlés megtartása végül is lehetetlenné vált. Ennek következtében a bizottság — tiltakozása jeléül is — kénytelen volt elhagyni a termet.

A történtek nyomán Tolnay István tanügyi elôadótanácsos telefonon kereste meg Kötô József RMDSZ-es államtitkárt, aki a panaszok hallatán személyesen lépett kapcsolatba a Szilágy megyei fôtanfelügyelôvel. Az államtitkár szíves közbenjárásának köszönhetôen tisztázódott, hogy a felekezeti iskolák kettôs alárendeltségû intézmények, s ennek következtében a tanügyi hatóságoknak a felettük gyakorolt joghatóságot nem áll jogukban kisajátítaniuk. Az egyházkerületi vizitáció megnyugvással vette tudomásul, hogy szeptember 24-én Andrei Marga tanügyminiszter látogatást tesz Zilahon, és akkor — Kötô József jelenlétében — alkalom nyílik a Wesselényi-kollégium ügyében kialakult állami-egyházi konfliktus végleges rendezésére.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, valamint a zilahi Református Wesselényi Kollégium iskolaszéke megdöbbenésének ad hangot a Zilahon történtek miatt. Visszautasítja önálló jogi személyiséggel rendelkezô szilágysági iskolánk egyházi státusának a kétségbevonását, és követeli egyházunk alkotmány biztosította autonómiájának a tiszteletben tartását.

Az egyházkerületi vizitáció aggasztónak tartja, hogy a zilahi református kollégium egyházi jellegét és jogállását még az egyházkerület által megbízott Sertes Magdolna — volt — igazgatónô és egyes tanártársai, valamint a megyei tanfelügyelôség RMDSZ-es tanfelügyelô-helyettese sem tartják tiszteletben, súlyos megoszlást okozva ezáltal szilágysági magyarságunk és református egyházunk körében. Jog- és önfeladó magatartásukat egyházkerületünk és a kollégiumi iskolaszék határozottan visszautasítja.

2000. szeptember 19.

A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
elnöksége,
a zilahi Református
Wesselényi Kollégium
iskolaszékének elnöksége

S.O.S., Mátyás-mentôk!

(3. ol.d)

„Sokan csak a levesükben értékelik a babérokat" — állapítja meg egyik aforizmájában Horváth Imre. Mátyás királyunk szobrának fejét babérkoszorú ékesíti, amelyet kizárólag lelki táplálékként lehet használni. Talán ezért is került viselôje valakik feketelistájára...

Lapunk már beszámolt róla: dr. Kolozsy Sándor, a kincses városból Ausztráliába szakadt szobrászmûvész Hunyadi Alapítvány néven pénzgyûjtô mozgalmat indított az erdélyi magyar múltat idézô mûemlékek, mindenekelôtt a Mátyás király szoborcsoport restaurálására. Felajánlotta, hogy az ô ingyenes munkájával és a többi költséget a már meglevô pénzalapból fedezve, egy nagyméretû sátor oltalma alatt a szobor felavatásának századik évfordulójára, 2002. október 12-ig elvégezné a helyreállítást. Tôlünk, kolozsváriaktól, csupán az erkölcsi támogatást és a hatóságok beleegyezését kéri.

Szerkesztôségünkbe eljuttatott levelében Kolozsy úr ugyanakkor értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy sem „Mr. Funar", sem „Mr. Caramitru" mûvelôdési miniszter nem válaszoltak a hozzájuk intézett leveleire. Itt, sajnos, azt kell mondanunk, hogy erôsen érzôdik a szülôvárostól távol, jogállamban eltöltött évtizedeknek nagylelkû jóakarónkra gyakorolt hatása: már nem ismeri az itteni állapotokat, a többségi hozzáállást, kiváltképp, ha a magyar múltról, annak emlékeirôl, jelképeinkrôl van szó. De Horváth Imre szavaival „A hatalmasoknak a lábát csókolják, a nagyoknak a lába nyomát".

Néhány napja a Duna Televízió, éppen a Szabadságban megjelent figyelemfelkeltô cikk hatására, riportban foglalkozott a témával, megszólaltatva Kelemen Hunor mûvelôdési államtitkárt, Boros János alpolgármestert és magát Kolozsy Sándort. Azóta a helyzet nem változott: hiába van meg rá az akarat és a pénz, a legfôbb akadály, a helyi politikai erôviszonyok miatt egyelôre várokozó álláspontra kényszerülünk. Ha a küszöbön álló általános választások nyomán megszabadulnánk a funari önkénytôl (bár, ki tudja, lehet, hogy a szenátori jelöltségérôl szóló híresztelés csak kampánymanôver), mindenképpen könnyebb lesz végre restauráló munkához látni sok harcot látott fôterünk kellôs közepén. De ellenkezô esetben is meg kell próbálni a lehetetlent!

Azt sem szabad szem elôl téveszteni, hogy az erdélyi, elsôsorban kolozsvári mûemlékvédôket is már régóta foglalkoztatja a Mátyás-szobor sorsa, ôk is szeretnék felújítani, megmenteni, de tudják, hogy éppen annak biztonsága szempontjából egyelôre jobb várni, mint csapdába sétálni. Mert az elvakult nacionalizmust nem érdekli sem az UNESCO-védnökség, sem a civilizált világ véleménye, közismert, hogy ha csak ürügye adódna, legszívesebben örökre leseperné talapzatáról az igazságos királyt és kíséretét.

Most tehát várakozzunk és reménykedjünk, hogy ezalatt a szoborcsoport nem omlik össze, ha pedig eljön a cselekvés pillanata, akkor Kolozsy mûvész úr és a helybeli restaurálók közös munkával talán még megvalósíthatják azt, ami most eléggé elérhetetlennek tûnik: százéves korára ismét régi pompájában álljon helyén Fadrusz János világhírû remekmûve. Ebben a kérdésben igazán számít az összefogás, hiszen minden Mátyást menteni akaró felebarátunkat csak ugyanaz a nemes cél vezérelheti. Itt nincs helye az egyéni „félretolatásnak", a hôsszerepben való tetszelgésnek, a szakmai becsvágy kiélésének. Itt közös ügyrôl, közös feladatról van szó, ezért is ajánlatos, hogy az érintettek idejében vegyék fel a kapcsolatot egymással és szervezkedjenek, elméleti síkon elôre tisztázzák a teendôket.

Hogyan is mondta Horváth Imre? „Ideje már, hogy a rosszról is leszokjunk, a jóról már sikerült."

Ördög I. Béla

SPORT

XXVII. nyári olimpiai játékok

(4. old.)

Magyar és román szempontból viszonylag csendes nap volt Sydneyben, pontszerzô helyezéseken kívül ezúttal nem jött össze dobogó.

SPORTLÖVÉSZET

l Lengyel versenyzô nyerte a nôi szabadpuska 50 méter, 3 x 20 lövéses számot. Végeredmény: 1. Renata Mauer-Rozanska (Lengyelország) 684,6, 2. Tatjana Goldobina

(Oroszország) 680,9, 3. Maria Feklisztova (Oroszország) 679,9, 4. Sonja Pfeilschifter (Németország) 678,5, 5. Hung San (Kína) 676,9, 6. Anni Bisso (Dánia) 675,6 kör.

l Pontszerzô, 5. helyen fejezte be a férfi dupla trapot a magyar Gerebics Roland. Az aranyérem megszerzéséhez szétlövés volt szükséges, a végén azonban nem a hazai nézôk örültek. Végül: 1. Richard Faulds (Nagy-Britannia) 187 korong, 2. Russell Mark (Ausztrália) 187 — szétlövés után (Foulds–Mark 3–2), 3. Fehaid Al Deehani (Kuvait) 186, 4. Conny Persson (Svédország) 184, 5. Gerebics Roland (Magyarország) 180, 6. Lance Bade (Egyesült Államok) 179 korong.

ÍJÁSZAT

A házigazdák 31 éves sportolója gyôzött a férfiak egyéni versenyében. Végeredmény: 1. Simon Fairwea-ther (Ausztrália), 2. Victor Wunderle (Egyesült Államok), 3. Wietse van Alten (Hollandia), 4. Magnus Petersson (Svédország), 5. Kim Csung Tae (Koreai Köztársaság), 6. O Kio Mun (Koreai Köztársaság).

KAJAK-KENU

l Testvérpár nyerte a szlalom kenu kettes versenyét. A szlalom C–2 végeredménye: 1. Pavol Hochschorner, Peter Hochschorner (Szlovákia) 237,74, 2. Krzysztof Kolomanski, Michal Staniszewski (Lengyelország) 243,81, 3. Marek Jiras, Tomas Mader (Csehország) 249,45, 4. Stuart Bowman, Nick Smith (Nagy-Britannia) 249,93, 5. Jaroslav Volf, Ondrej Stepanek (Csehország) 253,36, 6. Andrzej Wojs, Slawomir Mordarski (Lengyelország) 255,51 pont.

l A férfi kajak egyes (K–1) szlalom versenyben: 1. Thomas Schmidt (Németország) 217,25, 2. Paul Ratcliffe (Nagy-Britannia) 223,71, 3. Pierpaolo Ferrazzi (Olaszország) 225,03, 4. Helmut Oblinger (Ausztria) 226,45, 5. Scott Shipley (Egyesült Államok) 226,67, 6. Manuel Koehler (Ausztria) 226,80 pont.

SÚLYEMELÉS

l A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megvonta az ezüstérmet a bolgár Ivan Ivanov súlyemelôtôl, miután az 56 kg szeptember 16-i versenye után elvégzett doppingvizsgálat során szervezetében a tiltó listán szereplô, furoszemid nevô vízhajtó nyomaira bukkantak. Így a „rehabilitált" román súlyemelôk egyike, Adrian Jigau, pontszerzô, 6. helyre lépett elô. A férfi 56 kg módosított végeredménye: 1. Halil Mutlu (Törökország) 305 kg, 2. Vü Ven-hsziong (Kína) 287,5, 3. Csang Hsziang-hsziang 287,5, 4. Wang (Tajvan) 285, 5. Alvarez (Kuba) 275, 6. Adrian Jigau (Románia).

l A nôk 75 kg-os versenyében jól szerepelt a mindössze 17 esztendôs Likerecz Gyöngyi. A „nagyok" küzdelmébe nem tudott beleszólni, de a három sikeres szakítással, meg az alapsúly lökésével, könnyebb testsúlyának köszönhetôen az 5. helyen végzett. A végeredmény: 1. Maria Isabel Urrutia (Kolumbia) 245, 2. Ruth Ogbeifo (Nigéria) 245, 3. Kuo Ji-hang (Tajvan) 245, 4. Kim Szun Hi (Koreai Köztársaság) 240, 5. Likerecz Gyöngyi (Magyarország) 227,5, 6. Szvetlana Habirova(Oroszország) 227,5 kg.

l Lökésben elért világcsúccsal, valamint az összetett világrekord beállításával nyert a bolgár versenyzô a férfi 69 kg-os súlycsoportban. Vég-eredmény: 1. Galabin Bojevszki (Bulgária) 357,5 kg (szakítás: 162,5, lökés: 196,5 — világcsúcs, a régi:196 kg-ot ugyanô tartotta tavaly november 24. óta — az összetett eredménybe a 195 kg számít be), 2. Georgi Markov (Bulgária) 352,5 (szakítás: 165 — világrekord, régi csúcs: 162,5 kg, Bojevszki), 3. Szergej Lavrenov (Fehéroroszország) 340, 4. Csang Kuo-cseng (Kína) 337,5, 5. Rudik Petroszjan (Örményország) 335, 6. Valeriosz Leonidisz (Görög-ország) 330 kg.

TORNA

Az egyéni összetett versenyt bonyolították le. Olimpiai bajnok: Alekszej Nemov (Oroszország) 58,474, 2. Jang Vaj (Kína) 58,361, 3. Olekszandr Beres (Ukrajna) 58,212, 4. Ivan Ivankov (Fehéroroszország) 58,024, 5. Olekszandr Szvitlicsnij (Ukrajna) 57,950, 6. Blaine Wilson (Egyesült Államok) 57,936 pont.

KERÉKPÁR

l Szabolcsi Szilvia a kerékpározás történetének elsô magyar nôi versenyzôje, aki olimpiai pontot szerzett, az ötödik helyen végzett a 200 méteres sprintszámban. A szám végeredménye: 1. Felicia Ballanger (Fran-ciaország), 2. Okszana Gricsina (Oroszország), 3. Irina Janovics (Ukrajna), 4. Michelle Ferris (Ausztrália), 5. Szabolcsi Szilvia (Magyarország), 6. Tanya Lindenmuth (Egyesült Államok).

l A férfi 200 m-es repülôversenyben: 1. Marthy Nothstein (Egyesült Államok), 2. FlorianRousseau (Franciaország), 3. Jens Fiedler (Németország), 4. Laurent Gane (Franciaország), 5. Jan van Eijden (Németország), 6. Jose Villanueva (Spanyolország).

l A férfi 40 km-es pontversenyben: 1. Juan Llaneras (Spanyolország) 14 pont, 2. Milton Wynants (Uruguay) 18 pont/egy kör hátrány, 3. Alekszej Markov (Oroszország) 16/1 kör h., 4. Cso Ho Szung (Ko-reai Köztársaság) 15/1 kör h., 5. Jamie Carney (Egyesült Államok) 10/1 kör h., 6. Franz Stocher (Ausztria) 8/1 kör h.

CSELGÁNCS

l Nôk, 70 kg: 1. Sibelis Veranes (Kuba), 2. Kate Howey (Nagy-Britannia), 3. Min Szun Cso (Koreai Köztársaság) és Ylenia Scapin (Olaszország), 5. Ulla Werbrouck (Belgium) és Ursula Martin (Spanyolország).

l Férfiak, 90 kg: 1. Mark Huizinga (Hollandia), 2. Carlos Honorato (Brazília), 3. Frederic Demontfaucon (Franciaország) és Ruszlan Masurenko (Ukrajna), 5. Keith Morgan (Kanada) és Rasul Salimov (Azerbajdzsán).

VÍVÁS

Bár három mérkôzésén bravúrosan jutott túl, a negyedik akadály már túl nagy falat volt Marsi Márknak a tôrözôk egyéni versenyében. Andrej Kolganov (kazah), Wolfgang Wienand (német) és Je Csong (kínai) legyôzése után a német bajnok Ralf Bissdorf következett számára, ebben az asszóban Marsi 15–13-as vereséget szenvedett. A férfi tôr egyéni vég-eredménye: 1. Kim Dzsong Ho (Koreai Köztársaság), 2. Ralf Bissdorf, 3. Dmitrij Sevcsenko (Oroszország), 4. Jean-Noel Ferrari (Fran-ciaország), 5. Salvatore Sanzo (Olaszország), 6. Szerhij Golubickij (Ukrajna), ..., 8. Marsi Márk (Magyarország).

ÚSZÁS

Kovács Ágnes a selejtezôkben olimpiai csúcsot, a középdöntôben Európa-csúcsot (2:24,03 perc) úszott és a legjobb idôvel jutott a mai döntôbe. Czene Attilának is esélye lesz megvédeni atlantai olimpiai címét 200 vegyesen: a 7. idôvel jutott a fináléba. A többi magyar (Batházi István — 200 m vegyes, Bodrogi Viktor — 200 m hát és Lakos Gyöngyvér — 100 gyors) viszont kiesett.

A román küldöttségnek ezúttal csak egy 4. hely jött össze, gyorsváltóban. Nem maradt viszont rekord nélkül a nap, a holland Inge de Bruijn 53,77 másodpercre javította a május 8-i saját világcsúcsát (53,80) a nôi 100 m-es gyorsúszás középdöntôjében.

l A 200 m férfi mellen: 1. Domenico Fioravanti (Olaszország) 2:10,87, 2. Terence Parkin (Dél-afrikai Köztársaság) 2:12,50, 3. Davide Rummolo (Olaszország) 2:12,73, 4. Regan Harrison (Ausztrália) 2:12,88 , 5. Daniel Malek (Csehország) 2:13,20, 6. Kyle Salyards (Egyesült Államok) 2:13,27 perc.

l A 200 m nôi pillangón: 1. Misty Hyman (Egyesült Államok) 2:05,88, 2. Susie O’Neill (Ausztrália) 2:06,58, 3. Petria Thomas (Ausztrália) 2:07,12, 4. Mette Jacobsen (Dánia) 2:08,24, 5. Otylia Jedrzejczak (Lengyelország) 2:08,48, 6. Kaitlin Sandeno (Egyesült Államok) 2:08,81 perc.

l A férfi 100 m gyorson: 1. Pieter van den Hoogenband (Hollandia) 48,30, 2. Alekszandr Popov (Oroszország) 48,69, 3. Gary Hall Jr. (Egyesült Államok) 48,73, 4. Michael Klim (Ausztrália) 48,74, 5. Neil Walker (Egyesült Államok) 49,09, 6. Lars Frölander (Svédország) 49,22 mp.

l 4 x 200 m nôi gyorsváltó, olimpiai bajnok: Egyesült Államok (Samantha Arsenault, Diana Munz, Lindsay Benkö, Jenny Thompson) 7:57,80, 2. Ausztrália 7:58,52, 3. Németország 7:58,64, 4. Románia (Camelia Potec, Simona Paduraru, Ioana Diaconescu, Beatrice Caslaru) 8:01,63, 5. Kanada 8:02,65, 6. Nagy-Britannia 8:03,69 perc.

TENISZ

Kuti Kis Ritának alig egy óra, Mandula Petrának háromnegyed óra alatt véget ért az olimpia, a kiemeltek túl nehéz diónak bizonyultak az írmagnak maradt magyar versenyzôkkel szemben. Nem járt szerencsével Ruxandra Dragomir és Andrei Pavel sem. Eredmények: Amanda

Coetzer (dél-afrikai, 7.)–Kuti Kis Rita 6:1, 6:1, Conchita Martinez (spanyol, 4.)–Mandula Petra 6:1, 6:0, Nicole Pratt (ausztrál)–Ruxandra Dragomir 6:3, 6:3, Magnus Norman (svéd, 3.)–Andrei Pavel (román) 6:7, 6:3, 10:8.

Ezen a héten az ATP-Race listán az amerikai Grand Slam-et nyert Marat Szafin vette át a vezetést. Nem sokáig örvendezhetett az éllovasságnak, mert ô is kiesett az elsô körben: Fabrice Santoro (francia)–Szafin (orosz, 1.) 1:6, 6:1, 6:4.

Férfi párosban sincs már magyar az olimpián: Massimo Bertolini, Cristian Brandi (olasz, 8.)–Köves Gábor, Sávolt Attila 3:6, 6:2, 6:2.

ÖKÖLVÍVÁS

Könnyen vette az elsô fordulót még két román öklözô, Bogdan Dobrescu (51 kg) kínai ellenfelet, Jang Ksziangzsongot, Marian Simion(71 kg) olaszt, Ciro Fabio di Corciát gyôzte le pontozással 12–3, illetve 19–8 arányban. Így eddig, Ovidiu Bobârnat kivételével, minden román sportoló túljutott az elsô körön (a szupernehézsúlyú Constantin Onofrei erônyerôként). Claudiu Râsco (81 kg) az egyetlen, aki még az elsô fordulóban küzd — nehéz mérkôzése lesz az üzbég Szergej Mihajlov ellen.

(iuga)

ASZTALITENISZ

A selejtezôcsoportokból egyetlen magyarként továbbjutó Bátorfi Krisztina már az elsô fordulóban fennakadt. A legjobb 32 között a kínai származású, luxemburgi színekben induló világ- és Európa-bajnok Ni Xia Liantól szenvedett vereséget 3–2 arányban.

A selejtezôkre nem kényszerült Tóth Krisztina viszont a 16 közé jutott, 3–0-ra legyôzte az orosz Irina Palinát.

Elôdöntôbe jutott a Bátorfi, Tóth páros miután 3–0-ra legyôzte az Ázsia-bajnok Li Eun Szil, Szuk Eun Mi dél-koreai duót.

Csapatsportok

(4. old.)

SOFTBALL

Kuba–Új-Zéland 6–2, Japán–Ausztrália 1–0.

BASEBALL

Japán–Olaszország 6–1, Hollandia–Kuba 4–2.

GYEPLABDA

Nôk: C-csoport: Koreai Köztársaság–Nagy-Britannia 2–2, D-csoport: Kína–Németország 2–1.

Férfiak: A-csoport: Hollandia–Kanada 5–2, Malajzia–Nagy-Britannia 2–2.

RÖPLABDA

Férfiak: B-csoport: Olaszország–Jugoszlávia 3–2.

Nôk: A-csoport: Ausztrália–Kenya 3–1; B-csoport: Németország–Peru 3–0, Oroszország–Olaszország 3–1, Kuba–Koreai Köztársaság 3–0.

KÉZILABDA

Férfiak: A-csoport: Oroszország–Koreai Köztársaság 26–24, Egyiptom–Kuba 29–26; B-csoport: Svédország–Tunézia 27–18, Szlovénia–Ausztrália 33–20, Franciaország–Spanyolország 25–23.

KOSÁRLABDA

Nôk: A-csoport: Franciaország–Kanada 70:58, Brazília–Szenegál 82:42; B-csoport: Kuba–Új-Zéland 74:55, Egyesült Államok–Oroszország 88:77, Lengyelország–Koreai Köztársaság 77:62.

VÍZILABDA

Nôk: Ausztrália–Kanada 9–4 és Oroszország–Hollandia 6–3. A pénteki elôdöntôben: Ausztrália–Oroszország és Egyesült Államok–Hollandia mérkôzésekre kerül sor.

LABDARÚGÁS

Nôk: F-csoport: Egyesült Államok–Nigéria 3–1 és Norvégia–Kína 2–1 — a két gyôztes továbbjutott. Az elôdöntôben: Egyesült Államok–Brazília és Németország–Norvégia.

Férfiak: B-csoport: Koreai Köztársaság–Chile 1–0 és Spanyolország–Marokkó 2–0; D-csoport: Brazília–Japán 1–0 és Szlovákia–Dél-afrikai Köztársaság 2–1. A negyeddöntôben: Chile–Nigéria, Spanyolország–Olaszország, Brazília–Kamerun és Japán–Egyesült Államok.

TESTÉPÍTÉS

A múlt napokban Nagyváradon került sor az országos bajnokságra. A döntô rendezvényen részt vettek a szamosújvári Express klub versenyzôi is, és Alexa Angelo révén ezüstérmet szereztek a 90 kilósok csoportjában.

(erkedi)

LABDARÚGÁS
BL — 2.

(4. old.)

Torinói Juventus–Athéni Pana-thinaikosz 2–1 (1–1). Ködben, csúszós pályán vette kezdetét a mérkôzés, amelyet a norvég Rune Petersen vezetett. Az elsô félórában szinte semmi említésre méltó sem történt azonkívül, hogy Del Piero jó helyzetbôl két szabadrúgást is a sorfalba bombázott. A görög csapat játékán látszott, hogy döntetlenért utaztak Torinóba, bár a 30. percben Liberopulosz (a mérkôzés legjobbja) mellé lôtt egy jó helyzetet. Váratlanul esett az olasz gól: a 35. percben a védôkrôl kipattanó labdát Tacchinardi harminc méterrôl kapásból vágta a léc alá. A félidô utolsó percében egyenlített a görög csapat: Gumasz védhetetlenül bombázott Van der Saar kapujába. A második játékrészben csak a Juventus szenvedése vált látványosabbá, a mérkôzés nem. Elérkezett a 83. perc, amikor Bachini szögletét Trezéguet fejelte a hálóba. Kínkeserves gyôzelem Ancelotti csapatának, elpuskázott döntetlen Anasztasziadisz edzô legényeinek.

Nánó Csaba

Az E-csoport másik mérkôzésén: Deportivo La Coruna–Hamburger SV 2–1 (gól: Pandiani — 43. és Scaloni — 94. perc, illetve Barbarez — 53. perc). További eredmények: F-csoport: Paris Saint-Germain–Helsingborg 4–1 (Anelka — 24., Robert — 63., Christian — 81. és el-Karkuri — 89. perc, illetve Johansen — 45. perc); Bayern München–Rosenborg Trondheim 3–1 (Jancker — 73., Elber — 77. és Linke — 80. perc, illetve Sörensen — 38. perc); G-csoport: Dinamó Kijev–Manchester United 0–0 és RSC Anderlecht–PSV Eindhoven 1–0 (Dheedene — 80. perc);

H-csoport: Leeds United–AC Milan 1–0 (Bowyer — 89. perc) és, óriási meglepetésre, Besiktas Isztambul–FC Barcelona 3–0 (Ahmet 2 — 38. és 75., valamint Nouma — 88. perc).

Ezen a napon...

(4. old.)

l Hetven éve, 1930-ban, a bécsi Hohe-Warte stadionban, a 67. osztrák–magyar labdarúgó-találkozón: Magyarország–Ausztria 3:2. Ez a csapat gyôzött: Amsel — Mándi, Ligeti — Lyka, Kléber, Berkessy — Ströck, Avar, Turay, Toldi, Titkos. A gólokat Turay (2), Titkos, illetve az osztrák Wessely és Gschweidl lôtte. A magyar válogatottnak ez volt addigi 143. mérkôzése.

l Nem kerek évforduló, de jelentôs labdarúgó-mérkôzés

1947-bôl: Bukarestben Románia válogatottja a második világháború után másodszor lépett pályára hazai közönség elôtt. Miután a tavasszal, szintén a fôvárosban 3:1-re kikapott Jugoszlávia együttesétôl, ezúttal Csehszlovákia legjobbjait fogadta. A vendégek 6:2 arányban gyôztek. Ezek a csapatok mérkôztek egymással: ROMÁNIA: Valentin Stanescu — Ritter, Farmathy — Bakucz, Mari Sándor, Mihailescu — Kovács Béla, Reuter, Sárvári — Spielmann, Pecsovszky — Perényi, Filotti (Dumitrescu III.). CSEHSZLOVÁKIA: Kopecky — Senecky, Vedral — Balázsi, Vican, Karel — Kokstejn, Kubala, Cejp, Ryha, Simansky. Góllövôk: Sárvári és Dumitrescu III., illetve Cejp, Kubala és Rhya 2–2. A mérkôzést a lengyel Schneider vezette.

L. F.

KÖRKÉP

Lopnak a határban
Aranyoslóna

(5. old.)

A község területén mindeddig kevésbé ismert jelenséggel szembesülnek Aranyoslóna lakosai: az utóbbi idôben igencsak elszaporodott a mezôgazdasági jellegû lopások száma. Errôl és ennek megakadályozásáról, a jelenség visszafojtásának lehetséges módozatairól tárgyaltak a helyi tanács szeptemberi ülésén, ahol a helyi rendôrség képviselôi is jelen voltak. Sajnos, a törvény által megszabott büntetés olyan csekély, hogy ezzel még a rajtakapott elkövetôket sem lehet elriasztani: arról szó sem lehet, hogy a büntetéstôl való „rettegés" miatt a lopási tervek még szándék szintjén megakadjanak. A község egy részében nagy szárazság pusztított az idén, míg más területeken bôséges esôzések voltak. A károsodott területek hiányosságait a bôséggel termô földekrôl igyekeznek pótolni a kárvallottak. Amint azt Balla György RMDSZ-es tanácsos elmondta, a szekerek este kilenc óra utáni közlekedési tilalmára vonatkozó javaslatát, a szabadságjogokra hivatkozva, elvetették, bár erre más községben létezik precedens. A földterületek éjszakai ôrzése maradt az egyetlen, rablást megakadályozó lehetôség. Egyetlen személy, még ha az fegyverrel felszerelt rendôr is, nem tudja ellátni a feladatot, így a tanácsosok, illetve a megbízatást szép számmal vállaló falubeli önkéntesek kisebb csapatot alkotva járôröznek hetente egyszer vagy kétszer, esetlegesen választva ki a „szolgálati" napokat. A lucernáját mindenki maga ôrizte. A szôlôt egészen szüretig nyugdíjas vadászokkal ôriztették, a szolgáltatásért mindenki 15 ezer lejt fizetett áranként. Azt a lehetôséget fontolgatják, hogy jövôre a határ ôrzésével is ôket kellene megbízni, de minden egyes tábla mellé nem lehet kiszólítani valakit.

Balla Györgytôl azt is megtudtuk: az iskolásokat szállító kora reggeli járaton kívül az összes többi, Torda–Aranyosgerend–Szentmárton buszjáratokat megszüntették, mert a vállalat számára nem volt kifizetôdô. A néhány ingázó nyáron inkább biciklivel közlekedett, ugyanis egy havi buszbérlet ára meghaladja a 300 ezer lejt. A tanácsülésen az iskolákban esedékes sürgôsebb munkálatok elvégzésére osztották le a rendelkezésre álló 35 millió lejt, s bár a javításokat már iskolakezdés elôtt el kellett volna végezni, az aranyoslónai, sósszentmártoni iskolák, az aranyosgerendi két iskola és az óvoda régi épületeit ezután fogják tatarozni.

K. E.

Hiányzik télire a tüzelô
Kide

(5. old.)

Nagy a csend betakarítás idején, csak a szilvaverôk ütemes kopogása hallatszik néha-néha. Mintha a faluba vezetô út mentén a tavalyihoz képest több lenne a gazzal benôtt föld, nem szedik olyan sokan a krumplit, nem sárgul a kukorica. Megfigyeléseimet megosztom Szabó Árpád kidei RMDSZ-tanácsossal, aki sokkal több gondról számol be, mint amennyi látható.

— A tavaszi vetés zöme a szárazság miatt ki sem bújt. A 10 hektárnyi ôszi vetésbôl viszont szépen arattunk, jó lesz a krumpli- és zöldségtermés is. Tudni kell azonban, hogy a falu 400 ha termôfölddel rendelkezik, amibôl egyelôre csak 5 ha terület van búzával bevetve és esetleg még 5 ha van kilátásban. A költségek rendkívül magasak: 1 ha búza vetés teljes ôszi kiadása 4 200 000 lejbe kerül. Ôszi szántásra még 15–20 ha van kilátásban, a többi marad legelônek. Ezeket más falvakból bérlik a juhászok, igaz, ebbôl a bevételünk kb. 40 000 000 lej volt, amit az útra költöttünk.

Az út melletti telefonoszlopokat nem mi kellene megóvjuk a kidôléstôl. A külvilággal a kapcsolatunk a lehetô legrosszabb: a falu két szélén egy-egy házban van telefon. Legalább 10 mobiltelefont mûködtetnénk, de nincs a környezô dombokon erôsítô.

A legnagyobb gondunk az hogy a falu tüzelôje télire megoldatlan! Ha nehéz telünk lesz, megfagyhatnak az öregek, itt, ahol az erdô rádôl a falura. ’93-ban a 18-as törvény alapján visszaadtak 2 ha erdôt: akkor 3 évig használtuk tarrvágással. Késôbb megtiltották, és úgy letakarították, hogy nincs mit kivágni. A falu lakói a szamosújvári törvényszékrôl hivatalosan megkapták térkép alapján a tulajdonjogi igazolást, de tavasz óta várják az erdészeti hivatal embereit, hogy visszaszolgáltassák az erdôt. Sajnos, az erdészek továbbra is kitermelik az erdônket. A helybeliek, ha van pénzük, saját fájukat kénytelenek drága pénzen megvenni: egy traktorszekér fa a faluba behozva 1,5 millió lejbe kerül.

A falu lakói nem lopták a fát: sajnos, mind többen folyamodnak a megélhetésüket biztosító drága gyümölcsfák kivágásához. Minden nyomorúság mellett, sikerült egy szobát rendbe tenni, így havonta egyszer itt rendelhet a községi orvos. Október 7-én megrendezzük a falu napját, szüreti bállal egybekötve. Sajnos, Török Károly eddigi szervezô, volt iskolaigazgató már csak kazettáról lelkesítheti énekével a néhány itthonmaradt fiatalt, akik mellé erre az eseményre mindig odaállnak a városról hét végén hazalátogatók.

Nem sikerült még a kétszáz éves épületet (melybôl falumúzeum lenne) eredeti formájában újjraépíteni, alapítványi támogatás és mesteremberek hiányában, pedig Kovács András filmrendezô és a szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársai pénzt és a tudásukat is adják hozzá. Minden nehezen alakul ki, mégis a környezô falvak szemében mi vagyunk a pozitív példa.

(lukács)

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

Kirabolták a Nagy-Románia Párt tordai székházát. A kár nem jelentôs, de annál „érdekesebb": az ismeretlen tettesek, miután feltörték a székház ajtaját, egy nyitva felejtett szekrénybôl 900 000 lejt és... 24 üres tagsági könyvecskét loptak el. A nyomozások folytatódnak.

Vágóhíd alkalmazottjának adta ki magát és okozott 115 milliós kárt Claudiu Sabau 27 éves, kolozsvári, munkanéküli fiatal. 1999 és folyó év áprilisa között több vidéki gazdát keresett fel, akiktôl, miután hamis iratokkal igazolta, hogy vágóhíd alkalmazottja, állatokat vásárolt fel, mondva, hogy a pénzt a gazdák majd a vágóhídnál vehetik fel. Ezek után az állatokat áron alul értékesítette, a gazda pedig hoppon maradt. 19 személyt csapott be ily módon. 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezték, de a nyomozások folynak: valószínûleg bûntársai vannak. A kár nem térült meg.

Két kamion ütközött tegnapelôtt reggel 9.15 órakor a DN1E60-as országúton. A BG–PR–65 rendszámú holland tulajdonú kamion vezetôje, a török állampolgárságú Izer Mustafa (43) figyelmetlenül elôzött egy bihari rendszámú teherszállítót, és nem tudott idejében visszahúzódni saját térfelére egy másik, szintén bihari TIR-kocsi elôl. A baleset következtében a holland kamion felborult. A vezetôje csak könnyen sérült meg, viszont az áru egy része megsemmisült (vegyipari cikkeket szállított). A két teherszállítóban keletkezett kár 100 millió lejre tehetô.

Figyelmetlen gyalogost gázolt Ford Escortjával Cristian Nicolae Buciuman 23 éves kolozsvári lakos. A kedden 14 órakor, a Splaiul Independentei utcában történt baleset áldozata a 92 éves kolozsvári Vasile Breban, aki nem a kijelölt helyen, egy villamos mögül kilépve próbált átkelni az úton. Csonttörésekkel szállították kórházba.

Hajtási nélkül, ittasan vezetett az egeresi Lingurar Marian (33): augusztusban, szintén ittas állapotban keveredett autóbalesetbe, felfüggesztették a hajtásiját, mégis a kormány mellé ült. Bûnvádi eljárás indult ellene, illetve továbi hat személy ellen, akik szintén az utóbbi napokban akadtak fent rendôri ellenôrzéseken, mert hajtási nélkül vezettek vagy autójuk nem rendelkezett forgalmi engedéllyel.

Sikkasztáson kapták rajta a Legume-Fructe Rt. három alkalmazottját. Pontosabban csak kettôt, hisz a raktárépület 25 éves kapusa, a szamosújvári Bob Iuliu az Ovimax örzô-védô cégnél dolgozik. A 40 éves Maria Anca és a szintén 40 éves Ana Ungur, az rt. árukezelôje, illetve egyik dolgozója egy papucs-Daciával hajtottak 18-án este a raktár elé, majd a kapus segítségével több mint 3 millió lej értékû áruval pakolták meg. Amikor azonban elmenni igyekeztek, egy rendôregységbe botlottak: miután az rt.-nél többször is jeleztek már lopást, a raktár megfigyelés alatt állt. Anca Maria sikkasztásért, míg a másik két személy sikkasztásban való bûnrészességért kell hogy számot adjon a törvény elôtt, 1-tôl 15 évig terjedô börtönbüntetést kaphatnak.

Tûz ütött ki a felsôzsuki Ioan Muntean gazdaságában. Több mint 8 tonna széna égett le, a kár mintegy 10 millió lej. A házigazdát égési sebekkel szállították kórházba.

Balázs Bence

Visszajuttatják tulajdonosaiknak a mezôségi tavakat

(5. old.)

Cîmpean Alexandru mérnök, a kolozsvári Piscicola igazgatója szerint eddig 640 hektár vízfelület került vissza az eredeti tulajdonosok birtokába. A legnagyobb területet, 183 hektárt, Cege községben adták vissza a gazdáknak. Gyeke környékén 178 hektáron adtak túl a halászati vállalat dolgozói. Az igazgató szerint a két község helyi tanácsa segíti munkájukban; eddig nem voltak fennakadások a mezôségi tavak visszaszolgáltatása terén. Ma napirendre kerül a halászat is. Gazdag az idei haltermés, valóságos rekordot döntenek az idei ôszön a halászok. Az árak sem túlságosan magasak: 18 000 lejért már halat vásárolhatunk a kolozsvári szaküzletekben. Bôven kerül áru a szamosújvári és dési üzletekbe is.

Az idei esztendô hátralevô idôszakában még 550 hektár területû tavat kell visszajuttatni a gazdáknak. A gond a tavak további szakszerû kihasználásában van.

E. Cs.

Az ózonréteg pusztulásának veszélyei

(5. old.)

A Föld felett tíz-tizenöt kilométer magasságban, az atmoszférában, egy vékony védôréteg húzódik, amit ózonrétegnek nevezünk. A földi élet szempontjából legalább akkora jelentôsége van, mint az oxigénnek. Az ózonréteg nagyon vékony: 10 millió levegô-molekulára mindössze három ózonmolekula jut.

Jelentôsége abban rejlik, hogy egy természetes szûrôhöz hasonlóan mûködik. Az Nap által kibocsátott ibolyántúli sugarak legnagyobb részét elnyeli. Ha ez nem történne meg, a földi élet megszûnne.

A kutatók felfedezték, hogy a freon súlyosan károsítja az ózonréteget. Ennek következménye, hogy a Földet több ibolyántúli sugárzás éri, ami miatt megnôtt a bôrrák elôfordulása, az immunrendszer gyengülése, valamint a szembetegségek. Az ibolyántúli sugárzás negatívan hat az állat- és növényvilágra is. Ugyanakkor kihatással van a gabonatermesztésre, és befolyásolja Földünk hômérsékletének növekedését. Freont 1928-ban kezdtek ipari mennyiségben gyártani, és megtalálható, többek között a mindennapos használatú dezodorokban is.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1977-ben egy bizottságot hozott létre az ózonréteg tanulmányozására melynek rövidített neve: UNEP. 1978-ban az Egyesült Államok, Kanada, Svédország és Norvégia beszüntette a freon gyártását. 1981-ben az UNEP megkezdte a kormányközi tárgyalásokat az ózonréteg védelmével kapcsolatosan. 1985-ben a világ kormányai egy Bécsben aláírt keretegyezményben vállalják az információcserét és az ózonréteg védelmét. Kutatók újabb bizonyítékokat szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy az ózonréteg tovább vékonyodik. Ugyanabban az évben az angol „ANTARCTIC" kutatócsoport felfedezte, hogy a Déli-sark fölött ózonlyuk keletkezett.

1987-ben 46 kormány írta alá a Montreáli Egyezményt, amelyben benne foglaltatik, hogy mielôbb beszüntetik az ózonrétegre káros anyagok gyártását. 1993-ban Bangokban a fejlett országok az 1994 és 1996 közötti idôszakra 455 millió dollárt utaltak ki az ózonréteg védelmére. Egyes országok, mint például Oroszország, arra panaszkodtak, hogy a költségvetésük nem engedi meg külön pénz kiutalását ilyen célokra. 1996-ban a fejlett országok elhatározták, hogy az ózonrétegre szánt pénzösszeget 466 millió dollárral kiegészítik.

Az ózonréteg elvékonyodása hatalmas veszéllyel jár az emberiségre és az egész környezetre nézve. A Montreáli Egyezmény tizedik évfordulóján szakemberek kimutatták, hogy az ózonréteg megvédésének költségei elérhetik a 237 milliárd dollárt. Ez az összeg megtérül azzal, hogy csökken a veszteség, amit az ózonréteg elvékonyodása, esetleges pusztulása okozhat Földünkön.

(Az adatok kolozsvári környezetvédelmi ügynökségtôl származnak.)

Nánó Csaba

Valutaárfolyamok
(szeptember 20., szerda)

(5. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár(Vétel/Eladás)

Román Kereskedelmi Bank

10 136/10 523

23 675/23 850

Alpha Bank

10 280/10 450

23 720/23 950

Román Nemzeti Bank

10 270

23 765

Az utcai pénzváltóknál a forint 78/80, a márka 10 300/10 500, a dollár pedig 23 700/23 900 lejbe került.

NAPIRENDEN

Felfüggesztették a szenátus és a képviselôház együttes ülését

(8. old.)

Döntôképes jelenlét hiányában felfüggesztették a szenátus és a képviselôház tegnapi közös ülését, így a képviselôk és szenátorok nem dönthettek az államtitok védelmére vonatkozó törvénytervezetet bemutató jelentés elfogadásáról. Az NLP-s és az RTDP-s politikusok közötti perlekedések miatt egyre több parlamenti képviselô hagyta el a termet, így mire szavazásra került volna sor, az ülésen már nem tartózkodott elég honatya ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen. Serban Radulescu-Zoner liberális képviselô kifogásolta, hogy a törvénytervezet szövege besúgásra bujtat, az RTDP-s Vasile Vacaru szenátor és Ovidiu Petrescu képviselô pedig védték a készülô törvényt. A Román Hírszerzô Szolgálat aligazgatója, Mihai Nica „az ország védelmi rendszere utolsó, hiányzó alkotóelemének" nevezte a törvénytervezetet. A tegnapi ülésen kellett volna sorra kerülnie a külföldiek Romániai tartózkodásának körülményeit szabályozó törvénytervezet megvitatásának is.

Stoica: Isarescu Iliescu malmára hajtja a vizet

(8. old.)

— Akarva-akaratlanul Mugur Isarescu felelôs azért, hogy Ion Iliescu ismét feljebb tornászta magát a közvélemény-kutatásokban — állapította meg tegnapi sajtóértekezletén Valeriu Stoica, a Nemzeti Liberális Párt elsô alelnöke. Stoica szerint a miniszterelnök bûne abban rejlik, hogy jelölteti magát az elnökválasztásokon, és így a jobboldali választóréteg feldarabolódásához járul hozzá. — A miniszterelnöknek még adott a lehetôség arra, hogy kijavítsa hibáját, azaz visszalépjen a jelöléstôl, amivelTheodor Stolojan és az egyesült jobboldal sikerét mozdíthatná elô Ion Iliescu és az RTDP ellenében — jelentette ki a liberális politikus. Stoica a Constantinescu visszalépése utáni elsôdleges fontosságú feladatnak egy Stolojan-Isarescu államelnök-miniszterelnök jelöltpáros kialakítását látta, amelynek nagy esélye lett volna a választások megnyerésére. — Isarescu hitelét vesztett jelöltté vált azáltal, hogy elfogadta a parasztpárt támogatását — mondotta Stoica.

Drágult a benzin a Petromnál
12 600 lejbe kerül a Premium

(8. old.)

Az üzemanyagok árának növekedésérôl határozott a Petrom társaság ügyviteli bizottsága. A Petrom a kôolajfinomítók számára szállított

nyersanyag árát a múlt hét elején már 13 százalékkal emelte, de akkor a saját töltôállomásokon árusított üzemanyagot még nem drágította, lévén, hogy a kôolaj világpiaci ára esésben volt. A hét elején azonban a londoni börzén a Brent kôolaj ára elérte az öbölháború óta mért legmagasabb értéket, egy hét alatt a barilonkénti 32 dollárról 34,62 dollárra szökött. Mivel Románia kôolajszükségleteinek mindössze 40 százalékát fedezik hazai forrásokból, a Petrom kénytelen volt a gázolaj árát 1 százalékkal, a Premium benzin árát 5,9 százalékkal, az ólommentes benzinét pedig 6,3 százalékkal emelni. A drágítások nyomán a Petrom kolozsvári kútjainál szerda hajnaltól a Premium benzin 12 600, az ólommentes benzin13 400, a gázolaj pedig 9300 lejbe kerül.

Külföldi barátainktól is kérjük:
Fizessen elô egy kiskeresetûnek!
Nemzetközi összefogás

(8. old.)

Múlt havi felkérésünkre még agusztusban összesen 5 186 750 lej értékben gyûlt össze adomány Klein Levente (Salt Lake City, Utah, Amerikai Egyesült Államok), Albert István és Réka (Amerikában doktoráló fizikushallgatók), dr. Szabó László fogorvos, valamint névtelen máramarosszigeti adakozók jóvoltából. A pénzbôl 3–3 havi elôfizetéseket kötöttünk kiskeresetûeknek, akiknek a nevében ezúton is köszönjük! További

4 561 500 lej értékû megajánlás érkezett eddig, Réthy Kingától (New York), Tuka Gábortól (Norvégia), Javorek Istvántól (Amerikai Egyesült Államok), dr. Szabó László fogorvostól, Mátis Jenô képviselôtôl és Gózon Istvántól (Bukarest). További pénzadományokat ígértek Kanadából, Belgiumból, az Egyesült Államokból, Budapestrôl és Bukarestbôl. Októbertôl az ô támogatásuk is a rászorulókhoz kerül. Mindannyiuknak köszönjük!

Szerkesztôségünk pedig megismétli felhívását — kár lenne az így elkezdett mozgalmat megtorpanni hagyni –: tisztelettel felkérünk tehát minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi elôfizetési árával — 38 000 lejjel (+ kihordási díj — az egész kevesebb, mint 2 dollár!) — támogassa szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik szociális helyzetüknél fogva komoly anyagi okokból lemondani kénytelenek a magyar nyelvû napilapról.

Befizetni lehet: 1. személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2. csekkel a lapunk támogatását célul kitûzött Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturala Minerva, Banca Comerciala Româna, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3. banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4. befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon szeptember 25-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

Szintén szeptember 25-ig várjuk az emeleten azok igénylésének a benyújtását is, akiknél a családban az egy fôre esô jövedelem nem több mint havi 500 ezer lej, s akik elô szeretnének fizetni lapunkra, de nem tudnak. Jelentkezni levélben és megbízott útján is lehet! Keresetükrôl igazolást kell felmutatniuk, és nem jogosultak támogatásra a már Szabadság-elôfizetôk! A beérkezett megajánlások függvényében megszervezzük a rászorulóknak juttatott elôfizetéseket.

A szerkesztôség

Az ôszi választásokon
Tíz százalékra számít a Szövetség Romániáért

(8. old.)

Összeállíttták a Szövetség Romániáért nevû párt (SZR) szenátusi és képviselôházi jelöltlistáját — jelentette be Octavian Buzoianu, az SZRP megyei szervezetének elnöke. A jelöltek sorrendjét a népszerûség, illetve a párton belüli tevékenység függvényében állapították meg. A központi vezetôség szeptember 25–26-án véglegesíti a jegyzékeket. Buzoianu valószínûtlennek tartja, hogy a megyei szervezet összeállította listára a központi vezetôség által javasolt személyek kerüljenek fel.

Buzoianu kifejtette: országos szinten pártja a szavazatok tíz százalékára számít. Megyei szinten egy szenátort és két képviselôt szeretnének a törvényhozásba juttatni. A szenátusi listavezetô Mihai Lucan orvosprofesszor, a képviselôházi listát pedig jómaga és Dan Hot vezeti. Bejelentette: megyei szinten több mint tízezer támogató aláírás gyûlt össze Teodor Melescanu számára.

A polgármester azon intézkedésérôl, amelynek értelmében a városi tanácsosok csupán délután kettôtôl ötig mehetnek be a városházára, Buzoianu, aki egyben SZR tanácsos is, úgy vélekedett: — A tanácsosok nem a polgármesteri hivatal alkalmazottai, de alkalmazkodniuk kell a városháza vezetôséghez. Remélem, hogy a polgármester és a városi tanács közötti nézeteltérések mihamarabb rendezôdnek — mondta.

K. O.

Parlamenti jelöltállítás az RTDP-nél

(8. old.)

A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP) Kolozs megyei szervezete hétfôn véglegesítette a parlamenti jelöltlistát. Képviselônek Vasile Puscas egyetemi tanárt, Alexandru Lapusan jelenlegi képviselôt és Vasile Suciut, a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének elnökét jelölték, míg szenátornak a megyei szervezet elnökét, Grigore Zancot, Samoila Pascut és Ioan Rust javasolták. A pártvezetôk remélik, hogy az RTDP-nek három képviselôi és két szenátori befutó helyre sikerül szert tennie Kolozs megyében.

A parlament elemzi az ortodox egyház tiltakozását a 200. cikkely módosításával kapcsolatban

(8. old.)

A vallásügyi államtitkárság a parlament elé terjeszti a különbözô vallási felekezetek képviselôitôl érkezett, a Büntetôtörvénykönyv 200. cikkelyével kapcsolatos beadványokat elemzés végett — nyilatkozta tegnap Nicolae Brînza vallásügyi államtitkár. A Büntetôtörvénykönyv sokat vitatott 200. cikkelyének elvetése ügyében, amely nem az európai normáknak megfelelôen kezeli a homoszexualitást, a parlament hivatott dönteni. Az államtitkár úgy véli, a cikkely módosítása csupán arra lenne jó, hogy országunk toleranciáját bizonyítsa a Nyugat felé. Az Európai Unióhoz való csatlakozás ennél sokkal jelentôsebb, például gazdasági kérdéseken múlik — mondotta.

Mint ismeretes, a képviselôház júniusban hagyta jóvá a homoszexuálisok büntetésére vonatkozó 200-as cikkely elvetését, a végleges döntéshez a szenátusnak is szavaznia kell. Tôkés Elek, a vallásügyi államtitkárság igazgatója lapunknak elmondta: bár a református egyház sem ért egyet az említett törvényes rendelkezés elvetésével, a magyar egyházak részérôl egyelôre nem érkezett a 200-as cikkellyel kapcsolatos beadvány.

K. E.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet-változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -