2001. augusztus 28.
(XI. évfolyam, 37. szám)

Millenniumi emlékmûvet avattak Györgyfalván
Kónya: újabb ezredévet vállal, aki egy nemzet lelkét adja vissza

(1., 5. old.)

Vasárnap délután kettôs ünnepet ült Györgyfalva lakossága: az új kenyér ünnepét és az emlékmûavatással emlékezetessé tett millenniumot. Bár a magyar állam augusztus 20-án lezárta a millenniumi évet, Györgyfalván késett ennek megünneplése. Antal Csaba, a falu református lelkésze elmondta: az anyaországi testvérközség, Érsekhalma polgármestere és a népdalkör tagjai, akiktôl a millennium györgyfalvi megünneplésének ötlete származott, csak ebben a kései idôpontban tudtak Erdélybe látogatni.

Az érsekhalmiak ajándékkal érkeztek. Boromisza Tibor, Érsekhalma polgármestere ünnepi beszéd kíséretében adta át az ajándékba hozott millenniumi zászlót. A népdalkör vezetôje, Takács Mária szalagozta fel a lobogót és Antal József volt lelkipásztor vette át és mondott köszönô beszédet. A lobogó átvétele után millenniumi emlékmûvet avattak.

Antal József, Györgyfalva nyugalomba vonult református lelkésze, egyben a közösség lelke, történelmi kiselôadást tartott, amelynek során a millenniumi emlékmû különálló darabjairól sorban kerültek le a leplek. Az emlékmû egy faragott fakapuból és tíz, a kapu körül "elszórt" gömbölyû terméskôbôl áll. Mindenik kôre egy-egy évszámot véstek, ezek a magyarok történelmének fontosabb eseményeit jelölik. A köveken a következô dátumok szerepeltek: 896 — a Honfoglalás éve, 1000 — Szent István államalapítása, 1541 — Erdély független fejedelemség lett, 1564 — a református vallást hivatalosnak ismerik el Erdélyben, 1568 — az unitárius egyházat is hivatalossá teszik a fejedelemségben, 1848 — a Szabadságharc dátuma, 1867 — a Kiegyezés idôpontja, a dualizmus kezdete, 1918 — Erdély román uralom alá kerül, 1989 — a diktatúrát megdöntô forradalom éve és 2000 — a magyar keresztény állam ezeréves, valamint a kereszténység kétezer éves évfordulója. A kapunak is szimbolikus jelentése van: Kelet és Nyugat kapcsolatát jelzi, ugyanakkor az egyházi és világi életet köti össze egymással, mivel félúton ível a templom és a kultúrotthon között.

A "történelemórát" énekekkel, szavalatokkal fûszerezte az egyház két kórusa. Sok helybeli népviseletben jelent meg a templomkertben, a hagyományos ruhák élénk színei emelték az ünnepi hangulatot.

A meghívottak között volt Kónya-Hamar Sándor megyei RMDSZ-elnök, Boros János kolozsvári alpolgármester, Kerekes Sándor, a Megyei Tanács alelnöke, valamint Duca Emil, a község polgármestere.

Ünnepi beszédet mondott Kónya-Hamar Sándor: "aki egy évre készül, az magot vet; aki tíz évre, az fát ültet; száz évre készül legalább, ki gyereket szül és nevel; és újabb ezredévet vállal az, aki egy nemzet lelkét adja vissza".

A templomkerti ünneplés közös hálaimával és a nemzeti imádság eléneklésével zárult, miután Kónya-Hamar Sándor, Kerekes Sándor és Boros János megkoszorúzták a felavatott emlékmûvet.

A szervezôk minden jelenlevôt szeretettel meghívtak a Bethlen-házban tartott ünnepi vacsorára. A terített asztalon a legfontosabb az új kenyér volt, amelyet a tiszteletes megáldott. Az Isten házában elhelyezett új búzakoszorút ugyanaz a Vajas István bácsi készítette el, aki már harminc éve lelkesen végzi ezt a feladatot. A györgyfalviak hálát adtak annak, aki a mindennapi kenyeret újra az asztalukra tette.

Valkai Krisztina

Új röntgengépek a megyei kórházban
A Radiológián már beköszöntött a XXI. század

(1., 8. old.)

Nagy teljesítményû, a diagnosztizálást könnyítô új berendezéseket kapott a Kolozs Megyei Kórház: néhány új röntgengép, egy computer-tomográf (CT) és egy nukleáris mágnesrezonancia-gép (NMR) érkezett. Dr. Cristiana Ciortea, a Megyei Kórház aligazgatója lapunknak elmondta: a berendezéseket az Egészségügyi Minisztérium vásárolta, külföldi hitelbôl, és a Kolozs Megyei Kórház számára utalták ki, pontosabban a Radiológia kapta meg ôket. A most kapott felszerelés hatalmas minôségi ugrást jelent: a 65–70-es évek szintjérôl elértük a 2000-es évek színvonalát, hiszen külföldön ugyanilyen típusú és teljesítményû gépekkel dolgoznak a radiológiai osztályok. Az aligazgatónô, aki maga is radiológus fôorvos, elmondta: eddig a klinikán több mint 25 éves gépekkel dolgoztak, amelyek már 90%-ban elhasználódtak.

Két röntgengépet már beszereltek a Radiológián, további háromnak a beszerelése folyamatban van a megyei kórház más röntgenosztályain, a tomográfot körülbelül két héten belül állítják üzembe (ha kész lesz a terem felújítása), a rezonancia-gép beszerelése pedig 75%-ban kész, az a Victor Babes utca 1. szám alatt fog üzemelni. A termek felújítását 95%-ban a helyi tanács finanszírozza, a doktornô szerint ôk már eddig több mint másfél milliárd lejjel támogatták a munkálatokat.

Dr. Covalcic Mihai prfesszor, a Radiológia osztályvezetôje elmondta: a már üzembe helyezett gépek alkalmasak bármilyen típusú röntgenfelvétel készítésére (pl. a tüdô, gyomor vagy a csontok vizsgálata érdekében), de ezekkel sokkal jobb minôségû felvételeket lehet készíteni, mint az eddigi felszereléssel. A gépek számítógépes vezérlésûek, így nem hagyományos filmmel dolgoznak, de a felvétel a képernyôrôl digitálisan filmre vihetô. Ugyanakkor a gép mágneses lemezre rögzít minden felvételt 24 órán belül, errôl a lemezrôl visszakereshetôk a betegek felvételei, és errôl "raktározzák el" az érdekesebb eseteket. Terveik között az is szerepel, hogy a berendezéseket a klinikán belül számítógépes rendszerbe kötik. Ezáltal az osztályon az orvos számítógépen bármikor megnézheti a betegeirôl készült felvételt.

Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerülnek a berendezések, Ciortea doktornô csak körülbelüli értékeket tudott mondani: az NMR-berendezés mintegy 2 millió dollárba kerül, a CT kb. 1 millió dollárba, a röntgengépek ára pedig egyenként százezres nagyságrendû.

Ezelôtt Kolozsváron egyetlen CT mûködött közintézményben, a Rákkutató Intézetben, a másik ilyen berendezés az AsRoMedica magánklinikán van, és ugyanott volt eddig az egyetlen NMR-gép is. A doktornô elmondta, a Megyei Kórház szerzôdésben áll az említett intézménnyel, hiszen ide küldték azokat a betegeket, akiknek ilyen (és fôleg ilyen szintû) vizsgálatra volt szükségük. — Reméljük, hogy saját gépeink beszerelésével csökkennek a kivizsgálás költségei is. A Megyei Kórházba beutalt betegeknek nem kell majd fizetni ezekért a vizsgálatokért. Ha a társadalombiztosítóval sikerül majd megfelelô szerzôdést kötni a járóbeteggondozás tekintetében, akkor azoknak sem kerül majd pénzbe a vizsgálat, akik nincsenek beutalva — mondta az aligazgatónô.

Rácz Éva

Érdekképviseletbe kell tömörülniük a gazdáknak
Raktárakban maradt a learatott gabona nagyobb része

(1., 8. old.)

A Kolozs megyei Mezôgazdasági és Élelmezésügyi vezérigazgatóság e heti sajtótájékoztatóján az idei nyári mezôgazdasági kampány részletes helyzetjelentése mellett bemutatkozott az újságíróknak Onisor Ovidiu aranyosegerbegyi magánfarmer, aki több száz hektár földet mûvel.

Megtudtuk: az aratást követôen a tarlók 80 százalékáról sikerült eddig a szalmát elhordani, és a területek 30 százalékát szántották fel. A idôszakos munkák — a kapálás, növényvédelem, gyomirtás, a gyümölcsösök gondozása, a szálas takarmányok betakarítása és tárolása — jó ütemben haladnak. A miniszterelnök rendeletére létrehozták a 2001-es nyári kampánystábot megyénkben is: ennek az a feladata, hogy a nagyrészt állami tôkével mûködô gazdasági egységeknél felügyelje és levezesse a nyári munkálatokat, ellenôrizze a tûzvédelmet, a a termények beszállítását és megfelelô raktározását. A bizottság kéthetente beszámol a prefektusnak és a megyei tanács elnökének a munkálatok menetérôl.

A fôbb szalmás gabonák betakarításának Kolozs megyei helyzete: árpát 2165 hektárról arattak, 2486 kg/hektár átlagterméssel — az 5382 tonna össztermésbôl 4526 tonna még a termelôknél van. 32 035 hektárról

84 376 tonna búzát takarítottak be, az átlagtermés 2634 kg. A betakarított összmennyiségbôl 25 440 tonnát vettek át a felvásárlók, 1681 tonnát pedig vetômagkereskedéssel foglalkozó cégeknél értékesítettek. 57 255 tonna búza a termelôknél maradt. Noha a megyében 1673 kombájn van nyilvántartva, 907-nek már rég lejárt a használati ideje. Az aratócséplôk 56%-a van magántulajdonban, ezek kihasználtsága azonban közepes vagy gyenge. Domb- és hegyvidéken a nagyon gyomos parcellákon mintegy 5000 hektár gabonát kézzel arattak le.

A sajtótájékoztató második felében az aranyosegerbegyi Ada Prodcom Kft. magánfarm tulajdonosa, Ovidiu Onisor elmondta: agronómus édesapjával több, mint nyolc éve vágtak bele agrárvállalkozásukba: szántóföldi növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. 660 hektár területet bérelnek magánszemélyektôl, társulásoktól és az állami gazdaságtól Torda és Aranyosgyéres között. Öt éve szarvasmarhatenyésztéssel foglalkoznak. A 242 fôs állományból 131 a fejôstehén, 35 az elôhasi üszô és 76 növendék van. Jelenleg a Kolozs megyei állattenyésztôk között a második helyen állnak. Az állatokat legeltetik, de napi takarmányukat saját termelésû eleséggel is pótolják.

Az állattenyésztésben 8, a növénytermesztési részlegen 16 alkalmazott dolgozik. A munkák megszervezésére és levezetésére egy agrármérnököt és egy állattenyésztô mérnököt alkalmaztak. A munkába a helyi állatorvos és a mesterséges megtermékenyítô is besegít. A szükséges gépi munkákat 12 traktorral, 5 kombájnnal és a járulékos mezôgépekkel végzik el. A vállalkozás finanszírozását eddig saját erôforrások mellett állami támogatásokból és kedvezményes kamatú agrárkölcsönökbôl sikerült biztosítani.

A cégvezetô szerint a vállalkozás hoz ugyan hasznot, de ezért a jövedelemért nagyon keményen meg kell dolgozni: egy elhibádzott pénzügyi lépés romba döntheti egész év munkáját. Onisor helyi állattenyésztô társulatok létrehozásának fontosságát hangsúlyozta, mivel a már létezô központi szervezetben a hatalomért torzsalkodnak. A felvásárlók és feldolgozók erôs érdekképviseletbe tömörülve diktálni tudják az árakat, a termelôk azonban teljesen ki vannak szolgáltatva. A búza ára például ebben az idôszakban 50%-kal csökkent, a kenyér ára viszont maradt a régi. A tej árát is a helyi viszonyokhoz kellene szabni, attól függôen, hogy vidékenként hogyan alakul a takarmány elôállítási költsége.

Bakó Béla

Iskolakezdésig befejezik az oktatási intézmények felújítását
— ígérik a városháza illetékesei

(1. old.)

A kolozsvári Polgármesteri Hivatal mûszaki igazgatósága a 128 óvoda és iskola közül 117 épületének karbantartási és javítási munkálalataira kapott igénylést. Eddig 76 objektumot fejeztek be, további húszat szeptember 15-ig kívánnak felújítani. A munkálatok összege meghaladja az 55 milliárd lejt. Sok helyen a mellékhelyiségeket, máshol laboratóriumokat, kabineteket, az épületek homlokzatát, tetôszerkezetét, a központi fûtést, a gáz- és villanyhálózatot kell elfogadható állapotba hozni.

ANL-igazgatót a rendôrparancsnokból!
— javasolja a polgármester

(1. old.)

A Városháza illetékesei is felmérték Pop Puscas-Teodor ezredes, városi rendôrparancsnok Olteniei utca 13. szám alatt épülôfélben levô villájának anyagi helyzetét. A jelentés szerint a tulajdonosa által 274137000 lejre becsült lakóépületet alulértékelték. A 2514000 lej/négyzetméteres árból hiányzanak a minihôközpont, az ablakok, a belsô kivitelezési munkálatokkal járó kiadások. Az ingatlan felbecsülésébôl kimaradt ugyanakkor a teraszok berendezése és fekete padlócsempével való burkolása, valamint a környezô terep rendezési munkálatainak költsége. Funar szerint a rendôrparancsnok ilyen spórlási kvalitásokkal inkább a fiatal házasok számára jutányos otthonokat építeni hivatott hivatal (ANL) igazgatói székébe való, hiszen a városháza számításai alapján a Pop Puscas-Teodor villájának piaci ára meghaladja a 3 milliárd lejt.

Közlekedési baleset a bükki elágazásnál
Öt személy megsérült

(1. old.)

Öt személy sérült meg tegnap reggel a Tordai úton történt gépkocsi-balesetben. A tordai illetôségû Mariuca Ezechel által vezetett Dacia 1310-es személygépkocsi nagy sebességgel tartott a Feleki-tetô irányába.

A Bükk felé vezetô elázagásnál lévô kanyarban a 39 esztendôs asszony — feltehetôen a nagy sebességnek és a kaviccsal teleszórt úttestnek is köszönhetôen — képtelen volt uralni autóját. A gépkocsi megcsúszott az úttesten, majd beleborult az árokba.

Mariuca Ezechiel és a gépkocsijában lévô további négy személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Az utasok közül két személyt az I. számú Sebészeti Klinikára szállítottak, ahol ellátták ôket. A rendôrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek megállapítása végett.

A szóban forgó útszakaszon a megengedett sebesség óránkénti 70 kilométer, ezt azonban sok gépkocsivezetô nem veszi figyelembe.

Minden negyedik hazai vállalatot felszámolják

(1., 8. old.)

A hazai kereskedelmi társaságok több mint egynegyede nem tett eleget a törvény által elôírt kötelezettségének, s nem emelte meg alaptôkéjét augusztus 27-ig. Ezeket a cégeket — mintegy 190 ezer kereskedelmi társaságról van szó — a hatóságok felszámolják.

A hatályos jogszabályok értelmében a kereskedelmi társaságokat arra kötelezték, hogy kétmillió lejre emeljék minimális törzstôkéjüket a kft.-k, illetve 25 millió lejre a részvénytársaságok esetében.

A vállalkozás-nyilvántartó adatai szerint országos szinten ennek az elôírásnak 187 367 vállalat nem tett eleget. Ezek közül 184 864 kft-ként, 2502 pedig részvénytársaságként volt annak idején bejegyezve. 1990-tôl a múlt hónap végéig az országban 26 509 részvénytársaságot és 668 563 korlátolt felelôsségû társaságot jegyeztek be.

A 314/2001. számú Törvény értelmében azokat a vállalatokat, amelyek az elôírt határértékig nem növelték törzstôkéjüket, felszámolják. Ezt a munkát a cégnyilvántartónál mûködô bíróknak kell elvégezniük, akik a kereskedelmi kamarák, a pénzügyminisztérium vagy a helyi hatóságok kezdeményezésére rendelik majd el a cégfelszámolásokat. A bírói határozat ellen 15 napon belül lehet majd fellebbezni. A törvényszékek azonban csakis abban az esetben adnak majd helyet a keresleteknek, ha bebizonyosodik, hogy a szóban forgó vállalkozás objektív okok miatt nem teljesíthette törvény által elôírt kötelezettségét. Ilyen megalapozott esetekben a bíróság legfeljebb három hónapos halasztást adhat a minimális törzstôke befizetésére. A többi esetben azonban a cégeket felszámolják.

Olajfolt a Fekete-tengeren

(1. old.)

Négy kilométer hosszú olajfoltot fedeztek fel vasárnap Konstanca közelében, a Fekete-tengeren. A bukaresti rádió beszámolója szerint a hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, melyik hajó okozta a szennyezôdést. A hatályos jogszabályok értelmében azonban a tettest legfeljebb tízmillió lejre büntethetik.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

Nagy-Németország
Nemzetközi ifjúsági találkozóra hívtak, Németországba. Kicsit aggódtam, mert — bár tanultam a nyelvet, soha nem beszéltem még született németekkel az ô anyanyelvükön. Mi lesz, ha nem értek majd egy kukkot sem? Azért csak nekibátorodtam, és elindultam.

Megérte. Kelet-Európából, a volt szocialista országokból érkeztek a részvevôk. Illetve, érkeztek volna, de több országból (például Ukrajnából és Lengyelországból) vízum- és útlevél-problémák miatt senki sem tudott eljönni. Így, a német fiatalok mellett, Szlovákiából, Magyarországról és Romániából érkeztek még vendégek.

Lassan mindenkivel találtunk közös témát, közös elfoglaltságot — és közös nyelvet. Ujjongva meséltem az itthoniaknak, milyen nagyszerû ott minden. Félve kérdezték meg: "Na, és hogy megy a társalgás?" Kajánul vágtam rá: "Ja, az remekül, köszönöm. Elvégre magyarul gyerekkorom óta folyékonyan beszélek!"

Rácz Éva

MARKETINGSTRATÉGIA ÉS MARKETINGTECHNIKA TANFOLYAMOT szervez szeptember 3. és 7. között a Kolozs Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezôgazdasági Kamara, valamint a Politikai és Közigazgatási Tanulmányok Országos Iskolája kolozsvári területi részlege (Mócok útja 6–8.). A kurzus ingyenes, napi 4–4 órát vesz igénybe, elvégzése után a résztvevôk oklevelet kapnak. Bôvebb felvilágosítás, beiratkozás a kamara 302-es szobájában, tel./fax 432-164, tel. 432-220/364/362/361.

Áramszünet
Kolozsváron az Electrica naponta 9–12 óra között karbantartási munkálatok miatt szünetelteti az áramszolgáltatást a következô utcákban: augusztus 28-án, kedden — Oasului, augusztus 30-án, csütörtökön — Munka út.

Dorián Ilona
(1927–2001)

(2. old.)

A színház elôtt elhaladván ismét kinn látom a fekete zászlót, és mint mindig, belém nyilall: Istenem ki ment el már megint? Aztán nemsokára érkezik a telefonhívás, meghalt Dorián Ilona. Tudtam, hogy beteg, valahogy várható volt ez az eltávozás, most mégis percekig megáll körülöttem minden, próbálom, ha nem is elfogadni, de tudatosítani magamban. Nehezen megy, azt is tudom, miért. Lelkiismeretem miatt, saját gyarlóságom miatt, hiszen mióta készülök meglátogatni ôt, de valahogy mindig elmaradt, lelkileg nem tudtam felkészülni rá. Most már róhatom ide a sorokat, semmit sem változtat. Nem is akarom felmenteni magam, egyetlen dolog, amit tehetek, megírni ezt a nekrológot, megírni azt, hogy én még láttam színpadon Dorián Ilona érdemes mûvésznôt, megírni, hogy bûnnek számít a hosszú némaság, amely nyugdíjazása után körülvette. Teljes visszavonultságban élt. Megpróbáltam megérteni, hiszen vannak a léleknek rezdülései, amelyek nagyon mélyen gyökereznek. De tudom, hogy közönsége számára hiányzott, legendákat meséltek fellépéseirôl. Sorolhatnám szerepeit, de nem hiszem, hogy bármit is változtatna a tényen, hogy egy színész élete és mûvészete a megfoghatatlan, gyönyörû szép pillanatokból áll, amelyek aztán csak az emlékeinkben élnek. Addig ameddig. Ameddig van, ki beszéljen Dorián Ilona Júliájáról, Évájáról, Ilmájáról, aztán már csak a fekete betûk a megsárgult lapokon jelzik, hogy valaki erre járt, és Thália szekerén a fô helyet foglalta el. Tavaly találkoztam vele utoljára, nagy örömmel vettem tudomásul, hogy megtört a jég, és visszatér a színpadra. Pirandello Így van, ha így tetszik címû darabjában lépett volna fel. El is kezdte a próbákat, biztos vagyok benne, hogy amint megcsapta a rég nem érzett színházi illat, elbódult. Aztán letette a lantot, betegsége hatalmasabb volt. Most már így van, pedig egyáltalán nem is tetszik. Isten nyugtasson, Icuka.

Köllô Katalin

Barlang mélyén szunnyadó emlékek

(2. old.)

Van valahol egy barlang Bihar megyében, Csarnóházát (Bulz) elhagyva, úttalan utakon haladva lehet elérni, úgy hívják, hogy Tutajos. Az égbe meredô erdôrengetegbôl egy vidáman lezúduló kisebb vízesés és sziklás ösvény jelzi, hogy megmászva ezt az utat, csodás látványnak lehetünk tanúi. Ott áll a hûvös, rejtelmes barlangbejárat, évezredes titkait ôrizve. A bejárat sziklafalán pedig vasárnaptól egy szerény kis tábla ôriz egy fájó emléket: e barlang titkainak megfejtése közben lelte tragikus halálát ifj. Ugron Gábor Áron, barlangász, operatôr-rendezô. Az emléktáblát a kolozsvári barlangász szövetség tagjai helyezték el, Gábor halálának egyéves évfordulóján. Ennyi lenne a hír. De megtéve ezt az emlékutat, a barlang bejáratánál döbbentem rá arra a misztériumra, amely ezt a tragikus eseményt körüllengi — a maga elfogadhatatlanságában, hogy egy tehetséges, mindössze huszonhét éves fiatalember élete megszakadjon, soha be nem gyógyuló sebeket hagyva maga után, volt valami fájdalmasan felemelô érzés is: szinte értelmet kapott ez a halál. Ott és akkor, a barlang faláról lecsöpögô vízcseppek hangját figyelve, elnézve a mintegy negyven embert, akik megtették ezt az emléktúrát, Gábor barlangász társait, közvetlen barátait, készülve a kis tábla és a koszorúk elhelyezésére, mintha egy nesztelen, puha érintést éreztem volna, egy suttogást, amely azt mondja, látjátok, olyan egyszerû ez. Volt egy többé-kevésbé zaklatott életem, aztán ide jöttem, leereszkedtem a mélységbe, hallgatva a csendet, megpróbálva felfedezni a föld titkait, majd itt maradtam mindörökre. Mondom, mintha ezt hallottam volna, aztán ránéztem Gábor szüleire, és megértettem, hogy mégsem ilyen egyszerû. Láttam, hogyan viselik el az elviselhetetlent. Láttam az arcukra vésôdött fájdalmat, de láttam az emberi tartást is, amellyel tovább élik életüket.

Aztán a ragyogó napsütésben megvártuk a mélybe ereszkedô barlangászok visszatérését, akik ezentúl minden évben megteszik majd ezt a zarándokutat, társukra emlékezve. Hazafele jó ideig némán ültünk a kocsiban, csak lelkünk legmélyén idézgettük emlékeinket, ki-ki a maga módján. Ilyen egyszerû ez.

(köllô)

Tanácskozás a népmesérôl

(2. old.)

Az Aki nem hiszi, járjon utána címû országos népmese-tanácskozás sorozatának tizenegyedik rendezvényeként szeptember 14-tôl 16-ig a Pesti Vigadóban rendeznek szakmai fórumot a népi hagyományok kutatóinak részvételével.

A magyar népmese titkai föltárására s a népi hagyományok ápolására hivatott rendezvénysorozatot szervezô békéscsabai Életfa Kulturális Alapítvány vezetôje, Koszecz Sándor az MTI-nek elmondta: a budapesti tanácskozáson elsôsorban arra a kérdésre keresnek választ az elôadók, hogy mit jelent a mese ma, s mi a szerepe a mesélésnek a közösségekben.

A viharsarki alapítvány a kilencvenes évek közepétôl félévente szervez mesekutató eszmecseréket; az elsô háromnak Békéscsaba adott helyet, azóta az országot körbejárja az Aki nem hiszi, járjon utána címû rendezvény, amelyen alkalmanként általában száz-másfélszáz érdeklôdô követi figyelemmel az elôadásokat.

A most szeptember derekán rendezendô tudományos tanácskozás résztvevôi a népmese üzenetérôl, a Vadászó királyfirul való história, az Emese álma, A fekete tehén szarva, a Tündér Ilona és az Árgyélus királyfi címû mesékrôl hallhatnak majd elôadást.

A szeptemberi mese-fórumon szó lesz a Szent Mihály meg a haláltól félô komája címû moldvai népmese ôsvallási vonatkozásairól, a Csipkerózsika kapcsán a mesékbeli férfi és a nôi szerepekrôl, valamint a mesekutatás eredményeirôl, gondjairól s távlatairól.

A rendezvény elsô napjának estéjén Kanalas Éva és Keresztes Nagy Árpád elôadómûvészek közremûködésével népdal, táltosdob és koboz idézi meg a hajdani regölô-mesemondó hangulatot a Pesti Vigadóban.

A mese-fórumot a Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítvány támogatásával rendezik meg a békéscsabaiak.

A háromnapos rendezvényen való részvételre az érdeklôdôk szeptember 5-ig jelentkezhetnek a békéscsabai Élatfa Kulturális Alapítványnál.

Új vízumigénylési rendszer az USA nagykövetségén

(2. old.)

2001. augusztus 13-tól az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége ideiglenesen megváltoztatta a nem emigrálási céllal vízumot igénylôk fogadását. Minden igénylônek hétfôtôl csütörtökig a következô dokumentumcsomagot kell benyújtania: 7.30-kor a szokványos vízumkéréseket; 9.30-kor azokat az igényléseket, amelyeket egyszer már visszautasítottak; 14 és 15 óra között azoknak a kéréseit, akik a nagykövetségen a Drop-Box programot használják. Azok az igénylôk, akik eleget tesznek a feltételeknek, de nem laknak a fôvárosban, továbbra is igénybe vehetik a DHL szolgáltatást. A dokumentumcsomag a következôket tartalmazza: kitöltött ûrlap; útlevél, amely legalább hat hónapig érvényes attól a dátumtól számítva, amely az USA-ból való hazatérést jelenti; a vízumköltség (45 dollár) befizetését igazoló számla a Transilvania Banktól; egy útlevél típusú fénykép; minden esetben a vízumkérvényt támogató dokumentumok. Felvilágosítás a nagykövetség www.usembassy.ro honlapjának Consular Section-ján.

A dokumentumok leadásakor a konzulátus alkalmazottjai nagyvonalakban ellenôrzik azok teljességét, majd a kérvényezôk elhagyják a nagykövetség épületét. Ugyanazon a napon 15,30 órakor térnek vissza (kivéve a Drop-Box programot igénybe vevôket), hogy kézhez kapják a vízumot tartalmazó útlevelet vagy egy konzulátusi interjúra szóló (pontos dátumot és órát tartalmazó) meghívót. Azokat az igénylôket, akiket az utóbbi hat hónapban visszautasítottak, és nem tudnak felmutatni újabb támogató dokumentumokat, még egyszer nem fogadják kihallgatáson. A Drop-Box program használói másnap 16 órakor térnek vissza útlevelük átvételéért.

Indokolt sürgôsség esetén a kérvényezôk írásban igényelhetik kihallgatásukat faxon a 01-211-3360-os számon, elektromos postán (visas@usembassy.ro) vagy postai levélben a kozulátusi részlegnek címezve (str. Tudor Arghezi 7–9., Bucuresti).

A kihallgatásokra jelentkezôk hozzanak magukkal minden bizonyító dokumentumot, de a zsúfoltság elkerülése érdekében ne érkezzenek 15 perccel a megadott idôpont elôtt. Aki 30 percnél többet késik, újabb programálást kérhet. A 18 évnél idôsebb igénylôknek egyedül kell megjelenniük a kihallgatáson. Ha elfogadták kérelmét, az igénylônek 15,30 órakor kell újból jelentkeznie az útleveléért.

Minden bôvebb felvilágosítás elérhetô a 01-210-4042-es telefonszámon (Non–Immigrant Visa Unit) vagy a nagykövetség honlapján.

Nyár

(2. old.)

Agusztus. Rekkenô hôség, por,unalom. Mintha megállt volna a világ, mintha gondolkozna azon, folytassa-e, vagy leálljon most egy kicsit, csak úgy két, három évszázadra. A Fôtéren lógó nyelvû kutyák . Alig vonszolják magukat, bokortól bokorig, néha vakkantanak. Az öregebbek, mert azoknak mindig van mondanivalójuk. Sok mindenre emlékeznek, hát elmondják. Ameddig van, akinek. Késôbb feltûnik egy locsoló kocsi. Megáll, egyet prüszköl, aztán langyos vizét nekiszórja a világnak.

Most egy kölyökkutya fordul be a sarkon. Lógó fülû, talán az anyja ilyen. Megáll, szaglászik. Orra remeg, feszült, ideges. Aztán hirtelen egy többszínû oszlop mellé áll, és felemeli hátsó lábát. Az öreg kutya megcsóválja fejét. Látszik, hogy a kölyök tapasztalatlan. Mert ha annyit látott volna, mint ô, akkor egy kicsivel arrább ment volna.

Máté Erzsébet

VÉLEMÉNY

Társnemzeti jogok nélkül nincs megbékélés

(3. old.)

A státustörvény kapcsán vált nyilvánvalóvá, hogy még komoly problémák terhelik a magyar–román viszonyt. Az alapszerzôdés nem oldotta meg — és az eddigi eredmények mutatják, nem is fogja — végérvényesen e két nemzet közötti nézeteltéréseket. Akárcsak a trianoni szerzôdés, az alapszerzôdés is külsô kényszer hatására jött létre és a kérdések gyakorlati megoldásai bizonyítják, hogy nem a kölcsönösségre alapoz. Mindkettô sajátos értelmezések forrása: nem tekinthetôek teljes mértékben kötelezônek a benne foglaltak, a pillanatnyi konjunkturális helyzethez igyekeznek igazítani a problémák megoldását. Ezzel magyarázható, hogy a nyolcvan éve életbe lépô trianoni szerzôdés után (1921. július 26.) sem ismerik el országalapító társnemzet létünket. Az elmúlt nyolcvan év alatt a román belpolitika igyekezett felszámolni az erdélyi magyarságot: asszimilációval; a magyar lakta régiók etnikai arányának erôszakos megváltoztatásával, a sok betelepítéssel; a magyar közösségi vagyon államosításával; diszkriminált földreformmal, a magyar értelmiség szétzüllesztésével és fejlôdésének akadályoztatásával; a magyarok lakta területek infrastrukturális fejlesztésének a visszafogásával; a román nyelv és kultúra ránk erôszakolásával, kikényszerítve a tömeges kivándorlást; a magyar nyelv és kultúra használatának a korlátozásával; a hátrányos adminisztratív-közigazgatási változtatásokkal és nem utolsósorban az anyaországgal tartandó kapcsolatok adminisztratívgazdasági megnehezítésével stb. Nyolcvan év után így jutottunk oda, hogy a magyarság részaránya az eredeti 32,4%-ról 7,9%-ra csökkent.

Másodrendû állampolgárok lettünk: bizalmatlanok irányunkban, különbözô pogromok célpontjai vagyunk; (1990 márciusa Marosvásárhelyen, a HarKov ügy stb.), nincs önálló egyetemünk; történelmi emlékeink nagy részét lerombolták vagy hagyják tönkremenni ôket, anyanyelvünk használata korlátozott; nemzeti kultúránk gyakorlása gazdaságilag és adminisztratíve akadályozott; akárcsak az anyaországgal való kapcsolattartás (költséges nemzetközi utazás, telefon és postai szolgáltatás, ellentétben a moldáviai románokéval).

Még a kisebbségnek — a letelepedetteknek — kijáró jogokat sem biztosítják magyarságunknak, habár a külpolitikai kirakatban — "érdekszervezetünk" segédletével — követendô példaként említenek. A szerzôdésekben vállalt kötelezettségek ellenére: nem ismerik el országalapító voltunkat, anyanyelvünk nem hivatalos nyelv, hiányzik a nemzetiségünket érintô kérdések önálló megoldásának és nemzeti önszervezôdésünk lehetôsége. És hiányzik autonóm létünknek millió autonóm megoldása. Amíg ezek nincsenek biztosítva, szükségünk van a státustörvényre. A többség jogán a román nép nem engedheti meg magának, hogy uralja a magyar nemzet országában élô részét: csak olyan mértékben biztosítsa jogait, amellyel még elkerülheti a konfrontációt. A világháborúkat lezáró békeszerzôdésekben kirótt kötelezettségeket minden tekintetben végre kell hajtania. Ellenkezô esetben, magyarságunknak az anyaországhoz (mint szerzôdô félhez), valamint a nemzetközi szervezetekhez (mint a kötelezettségeket diktáló országok csoportosulásaihoz) kell folyamodnia ennek a kikényszerítéséért. Az okos a más hibáiból tanul: élô példa erre Jugoszlávia.

Nem lehet hivatkozni látszatképviseleti jelenlétre a parlamentben és ezzel mellôzni az önálló nemzetiségi tanácsokat, amelyek vétójogukkal saját nemzetiségi sorsukat irányítják.

Az állam szerepe állandóan gyengül a nemzet szerepéhez viszonyítva. Az állam az állampolgárság jogi keretein keresztül köteles biztosítani az állampolgár egyéni és kollektív jogait, beleértve a nemzeti öntudat elismertetését. Egyedül a nemzet az a csoportosulás, amely képes biztosítani a társadalmi fejlôdést egy olyan versengés folytán, amely a kölcsönös elfogadás elvére alapozva értékesíti az évszázadok folyamán felhalmozott hagyományokat és szokásokat. A történelem bizonyította, hogy államok alakulhatnak vagy eltûnhetnek egyik napról a másikra — a nagyhatalmak pillanatnyi érdekeinek megfelelôen — de egy nemzet igazából csak hosszú évszázadokon keresztül formálódhat, hisz anyagi és szellemi értékrendet kell létrehozzon fennmaradása és továbbfejlesztése érdekében. Erôszakkal anyagi értékeit el lehet venni, de a szellemieket nem. Ez a nemzeti öntudat, amely erôs összekötô kapocs a nemzetet alkotó személyek között. Ezért egy nemzetet felszámolni diktatórikus intézkedésekkel nem lehet, mert ez olyan közösségi csoportosulás, amely hagyományokat örökölt és csak ezek igénylésével tudja elképzelni életterét. Amíg ez hiányzik, nem képes teljes értékét felmutatni az anyagi értékek létrehozásában. Tudott dolog, hogy egy ország létfeltétele az anyagi javak elôállítása, amelynek nagysága egyben bizonyítja potenciális erejét.

Minden ország arra törekszik, hogy ezt növelje. Ebbôl következik, hogy érdeke nemzetiségeinek a nemzeti öntudat biztosítása, szükség esetén el kell fogadnia az anyanemzetek segítségnyújtását. Egy ország polgárainak az összefogása nem korlátozódhat csak az anyagiakra, hanem feltételezi a szellemiséget is. Csak önálló, teljes jogú állampolgárok, a kölcsönösség tiszteletben tartásával alkothatnak szellemi csoportosulást, amely az országhoz való kötôdés, lojalitás alapfeltétele. Minden kikényszerített lojalitás csak látszólagos és a pillanatnyi érdek szülöttje. A jelenlegi politikai hatalomnak ezt fel kellene ismernie saját érdekében. Meg kéne legyen a politikai akarat a nemzetiségi kérdés helyes megoldásához: ne keltsen ellenségképet a nemzetiségekkel és ezzel manipulálja a románságot a médiákon keresztül; biztosítson teljes önállóságot az ôket érintô kérdések megoldásában; teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a továbbfejlesztésükhöz, hisz ezáltal az ország gazdasági és kulturális értéke gyarapodik. A nemzetiség nem egy rákfene, amelyet el kéne távolítani a társadalomból, hanem a társadalmi fejlôdést biztosító tényezô. A státustörvény kapcsán bontakozott ki az a félelem, amely egy nemzetiség fejlôdését rákként kezeli. Az anyanemzet segítségét nem kell félelemmel fogadni, hanem üdvözölni kell, és mint követendô példát kell tekinteni, mert általa az ország állampolgárainak egy része — és ezáltal az egész ország — gazdagodik. Magától értetôdô, hogy az anyanemzet nemzetrészének, lehetôségei szerint, segítséget nyújtson a továbbfejlôdéshez. Nincs szükség ajánlásra és igazolás kibocsátására, hisz minden magyar nemzetiségû személy tagja — vagy az lehet — országa területén egy magyar civil szervezetnek vagy egyháznak. Nem szabad figyelembe venni a politikai tömörüléseket, elkerülvén ezáltal ezeknek politikai tôkéjük illetéktelen növelését. A tagsági igazolványok egységesítésével és a magyar állam által ellátott sorszámos nyilvántartási pecséttel — akik igénylik — gyorsan és kis költséggel megoldható a számbavétel és nyilvántartás, amely alapjául szolgál a kedvezmények juttatásának. Ezt megakadályozni sem lehet. A nyilvántartási pecsétet az elsô határátlépésnél lehetne alkalmazni az egységesített igazolványoknál egy számítógépes hálózat segítségével. A többgyermekes családoknak járó segélyeket ezeken szervezeteken keresztül szociális pályázatok formájában lehetne eljuttatni.

A sok hûhó helyett inkább az aktív cselekvést kéne elôtérbe helyezni. Az akadályt gördítôknek így csak a "plattenfújás" maradna egy eredménytelen lángcsiholáshoz.

A státustörvény vitáin keresztül tisztázódni látszik, hogy országunk demokratizálódása, valamint európai és atlanti-európai integrálódása nem vezet egyidejûleg a nemzetiségi kérdésünk megoldásához, amelyet jelenleg olyan sokan hisznek. Az Európai Parlamentbe való felvétellel járó kötelezettségeink is csak részben megoldottak felvételünk után is. Politikai rövidlátás várt a nyolcvan éve várandó megoldásokat remélni ezek által, ha figyelembe vesszük a politikai akarat hiányát, sôt ebben a kérdésben a politikai stratégiát és cselekvést. A "sajátos értelmezések" nem engedik meg a kérdés igazi és helyes megoldását. Meggyôzôdésem, hogy a nemzetiségi kérdés még jobban ki fog élezôdni a demokratikus — többségi akarat — viszonyok között. A kérdés helyes és végleges megoldása a magyar–román viszony alapja kell hogy legyen! Elôször a garantált és visszavonhatatlan megoldás szükséges, utána jöhet az integrálódás. Akik ezt nem veszik figyelembe, azok könnyen ráfizethetnek, mivel a kérdés véglegesen megoldatlan marad. Nem hiszem, hogy bármely nemzetközi szervezet szívesen venne egy újabb török–görög stresszhatást.

Simon Endre

Borszéki fiaskó

(3. old.)

A méltán európai hírû borszéki ásványvíz forrásvidéke már a Monarchia idején messze földön híres üdülôként vonzotta a pihenni és gyógyulni vágyókat. Az elmúlt évtizedekben Borszék látogatottsága szinte a tengerparttal vetekedett, hiszen ózondús levegôje és tucatnyi gyógyforrása nagyon sok turista számára hegyi paradicsom volt, amitôl az elmaradottabb infrastruktúra sem vette el a kikapcsolódni vágyók kedvét.

Az új évezred küszöbén azonban Borszéken végképp megállt az idô. Ami manapság az odalátogatót fogadja, azt legnagyobb jóindulattal sem lehet turizmusnak, vendéglátásnak nevezni. Erdély gyöngyszeme elhagyatottan, omladozó villákkal, a köztereken és az utak mentén tengernyi tövissel, burjánnal, nehezen megközelíthetô ásványvízforrásokkal "várja" a látogatót. A régmúlt idôk fényébôl albumokban, képeslapokon láthat ízelítôt az ember: a mai üdülôtelep egy fiaskó a kikapcsolódni vágyó turista számára. A fôsétány mellett megmaradt vendéglô kínálatát és felszolgálását egyetlen szóval lehetne jellemezni: szörnyû. A napok óta ki nem mosott vizespohárban felszolgált kávétól akár sárgaságot is kaphatna az ember, ha az igényesebbje a pohár szélét alaposan le nem törli papírzsebkendôvel. Ottjártunkkor az egyetlen pincérlány a bizonyára gyógykezelésre odavetôdô izraeli és francia házaspár kérését semmiféle nyelven nem értette, még magyarul sem, pedig a kétnyelvû étlap tanúsága szerint a Székelyföld eme csücskében magyarul is kérhetnénk a színtiszta román ételekbôl.

Az immár 11 éve privatizációra váró borszéki vendéglátás hullámvölgybe került. A negyvenes évek végén kisajátított villák romokban hevernek, a telepet üzemeltetô állami turistavállalatnak pedig úgy tûnik, sem pénze, sem érdeke a helyzeten változtatni. Az ország és Európa egyik gyöngyszemét lassan benövi a gaz és a feledés homálya.

(m.j.)

Dorneanu álma

(3. old.)

Nagy felháborodást keltett néhány napja Valer Dorneanunak, a képviselôház kormánypárti elnökének kijelentése, miszerint az etnikai pártok "rendellenes képzôdmények", hiszen egy párt csakis politikai kritériumok szerint szervezôdhet. A román diaszpóra számára rendezett marosfôi nyári szabadegyetemen elhangzottak miatt nemcsak az RMDSZ képviselôi, hanem a kormánypárt vezetôsége, személy szerint Adrian Nãstase is felelôsségre vonta "Valericát", aki cáfolta, hogy ilyesmit valaha is mondott volna, szavait félremagyarázták. Állítása szerint ô csak annyit válaszolt a résztvevôk kérdéseire, miszerint elképzelhetô-e az etnikai pártok megszüntetése, illetve hogy a Szociáldemokrata Párt kezdeményezne-e alkotmánymódosítást ilyen téren, hogy bár pártjának nincsenek ilyen szándékai, elméletileg természetesen elképzelhetô az etnikai pártok betiltása, ehhez nem is kell az Alkotmányt, elég csupán a párttörvényt módosítani.

Dorneanu, aki nem gyôzte hangoztatni a megbízható partnerként tisztelt RMDSZ-szel fenntartott tartalmas kapcsolatok fontosságát, álmaiba is beavatta az érdeklôdô román sajtósokat. "Legdemokratikusabb álmaimban látom magam visszavonulni a Szociáldemokrata Párt Hargita megyei szervezetének tiszteletbeli elnöki székébôl, miközben helyemet Ráduly Róbert (Hargita megyei RMDSZ-képviselô — szerk. megj.) veszi át, Kolozsváron pedig Andrei Marga és Markó Béla a társelnökei a kereszténydemokrata pártnak." Bár álmainak "leleplezését" Dorneanu gyökereiben demokratikus és magyarbarát beállítottságának bizonyítására hozta fel, nem kétséges, hogy a képviselô lelke mélyén mégiscsak igazat mondott Marosfôn az etnikai pártok fölösleges voltáról. Az álom megfejtése ugyanis valahogy így szól: eljön az a boldog idô, amikor az RMDSZ, mint etnikai párt elveszti jelentôségét, a romániai magyarság tagjai pedig ideológiai beállítottságuktól függôen csatlakoznak majd a szociáldemokrata, kereszténydemokrata, liberális stb. pártokhoz, és a világ legtermészetesebb dolga lesz, hogy a szocdemek akár Ráduly Róbertet válasszák helyi elnökükké.

Álmodni, persze mindenkinek szabad. Akár nyitott szemmel is. Dorneanu álmára azonban alaposan rácáfol a valóság: Európa-szerte, konszolidált demokráciákban is élnek s virulnak az etnikai pártok. A felsorolást talán nem a legszerencsésebb a spanyol vagy az északír példával kezdeni, ahol az etnikumok közti békés együttélés megteremtése finoman fogalmazva még várat magára. Annyit azonban el kell mondani: Spanyolországban több baszk párt is mûködik,köztük az Egyesült Nép és a Baszk Nacionalista Párt, Észak-Írországban pedig a protestánsok az Ulsteri Unionista Pártba, a katolikusok pedig a Nacionalista Pártba tömörülnek. (Itt különben volt már kísérlet arra, hogy létrehozzanak egy vallások és etnikumok fölött álló pártot Észak-Ír Munkáspárt néven, a próbálkozás azonban kudarcba fulladt.) Közismert azonban a skót, a walesi, az olasz, a finn vagy a belga példa. Skóciában például egyre nagyobb támogatásnak örvend a Skót Nemzeti Párt, Walesben pedig a Walesi Nacionalista Párt. Olaszországban ma is létezik a német kisebbséget tömörítô Dél-tiroli Néppárt, Finnországban pedig a Svéd Néppárt. Az etnikai pártok "létjogosultságára" legjobb példa talán Belgium, ahol épp az ellenkezô folyamat megy végbe: a nagy belga szociáldemokrata, kereszténydemokrata és liberális pártok egyre jobban megoszlanak etnikai alapon flamand és vallon szárnyra szakadva, mindezt pedig a Belgiumban bejegyzett flamand Népunió és Frankofon Demokratikus Front kárára.

S hogy az álmoknál maradjunk: a miénk például sokkal nyugodtabb lenne, ha Dorneanu és pártbeli társai — lefekvés elôtt — kicsit többet fantáziálnának a szép, boldog idôkrôl. A mi olvasatunkban ez ugyanis azt jelenti, hogy a romániai magyarság az európai normáknak megfelelô bánásmódban részesülne itthon a nyelv, a kultúra, az önrendelkezés terén, az RMDSZ szerepe pedig valóban átértékelôdne. Sajnos, Dorneanuék számára ez a jövendô csak annyit jelent, hogy az RMDSZ nincs, és kész.

Székely Kriszta

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az A osztály vasárnap esti három mérkôzésén: Galaci Otelul–Bukaresti Dinamó 2–1 (Bastinã, B. Andone, illetve Tames), Brassói FC–Bákói MFC 1–0 (Buga — 11 m), Bukaresti Rapid–Bukaresti Sportul Studentesc 1–0 (Pancu — 11 m). Így új éllovasa van a táblázatnak, mivel a Dinamó és a Steaua kisiklását kihasználta a Rapid:

1. Rapid 4 3 1 0 9–3 10

2. Dinamó 4 2 1 1 11–6 7

3. National 4 2 1 1 8–4 7

4. Steaua 4 2 1 1 8–5 7

5. Astra 4 2 1 1 5–2 7

6. Otelul 4 2 1 1 5–4 7

7. Brassó 4 2 1 1 4–4 7

8. Glória 4 2 1 1 3–5 7

9. Sportul 4 2 0 2 6–4 6

10. Krajova 4 2 0 2 6–6 6

11. Petrolul 4 2 0 2 3–5 6

12. Bákó 4 1 1 2 5–5 4

13. Farul 4 1 1 2 4–5 4

14. Csalhó 4 1 1 2 4–7 4

15. Arges 4 0 1 3 3–9 1

16. Temesvár 4 0 0 4 2–12 0

l A labdarúgó NB I. 7. fordulójának utolsó két mérkôzésén: Vasas–Dunaferr 2–1 (gólszerzô: Zrlic 2 — 46., 77., illetve Zováth 70.), Debrecen–Kispest-Honvéd 2–2 (Tiber 8., Bajzát 66., illetve Sasu 29. és Bálint 50.). A Dunaferr 10 ponttal a 6., a Kispest 7 ponttal a 9., a Debrecen 6 ponttal a 10., míg a Vasas 3 ponttal az utolsó, 12. helyen áll a táblázaton.

l A francia bajnokság 5. fordulójában: Paris Saint-Germain–Rennes 3–0, Bordeaux–Auxerre 1–1, Bastia–Marseille 1–0, Guingamp–Nantes 1–0, Sedan–FC Metz 2–0, Lorient–Monaco 2–0, Montpellier–Sochaux 0–0, Troyes–Lyon 0–2, Lens–Lille 1–1. Az élen: 1. Lens 13 pont, 2. Olympique Lyon 12, 3. Auxerre 11, 4. Paris SG 9, 5. Lille 8 (5–2), 6. So-chaux 8 (7–6).

l Az angol Premiere League harmadik játéknapjának eredményei: Arsenal–Leicester 4–0, Blackburn–Tottenham 2–1, Everton–Middlesbrough 2–0, Fulham–Derby 0–0, Ipswich–Charlton 0–1, Southampton–Chelsea 0–2, West Ham United—Leeds 0–0, Aston Villa–Manchester United 1–1, Newcastle–Sunderland 1–1. A Bolton Wanderers–FC Liverpool találkozót hétfôn játsszák. Az élcsoport állása: 1. Everton 7 pont/3 mérkôzés (5–2), 2. Leeds United 7/3 (4–1) 3. FC Arsenal 6/3 (9–2), 4. Bolton Wanderers 6/2 (6–0), 5. Manchester United 5/3, 6. FC Chelsea 4/2.

l Beindult a bajnoki idény a spanyol bajnokságban is. A Primera Division elsô fordulójában a következô eredmények születtek: Valencia–Real Madrid 1–0, Osasuna–Celta Vigo 0–3, Real Sociedad–Athletic Bilbao 1–3, Tenerife–Alaves 0–2, Deportivo La Coruna–Valladolid 4–0, Espanyol–Real Zaragoza 2–1, Malaga–Betis 3–2, Mallorca–Las Palmas 0–3, Rayo Vallecano–Villarreal 1–2, Sevilla–Barcelona 1–2.

l Az elsô játéknapra került sor a hétvégén az olasz Il Calcióban. Az eredmények: Bologna–Atalanta 1–0, Brescia–AC Milan 2–2, Fiorentina–Chievo 0–2, Inter Milano–Perugia 4–1, Juventus–Venezia 4–0, Lazio–Piacenza 1–1, Lecce–Parma 1–1, Udinese–Torino 2–2, Verona–AS Roma 1–1.

l A Serie Bben: Ancona–Reggina 1–0, Cagliari–Messina 0–0, Como–Crotone 1–1, Cosenza–Cittadella 2–1, Empoli–Palermo 5–2, Genoa–Nápoly 0–2, Modena–Bari 2–0, Salernitana–Sampdoria 2–0, Ternana–Siena 3–0, Vicenza–Pistoiese 1–1.

(balázs)

C osztály — 2. forduló
Tordai Aranyos–Marmatia 4–1 (2–1)

(4. old.)

Torda, 400 nézô, vezette: A. Chilam (Bukarest).

Aranyos: Muntean — Nicoarã, Buglea (73. perc Prundus), Codescu, Fãrcas, Costisor, Felner, Bozdog (67. perc Szabó), Tilincã, Sânpetrean, Pop Gabriel (68. perc Buzgar). Edzô: Marius Predatu.

Máramarosszigeti Marmatia: Mocian — Pop, Cristea, Blaga, Mois, Coman, Culcear, Muresan, Balázs, Orosz (72. perc Stetea), Karda (78. perc Costin). Edzô: Krisán Zoltán.

Góllövôk: Costisor (28.), Tilincã (38.), Pop G. (54.), Bozdog (65)., illetve Karda (37.).

Szögletarány: 20–1, lövések: 27–3.

Sárga lap: Muresan, Mois. Kiállítva: Mois (65. perc).

A vasárnap délutánra elhalasztott mérkôzés 20 perc késéssel kezdôdött, ugyanis a vendégeket szállító busz Dés környékén elromlott, a focisták dési taxisofôrök segítségével érkeztek meg a tordai városi stadionba.

Egyirányú játék tanúi voltunk. A vendégeket jó formában levô kapusuk, valamint a hazaiak pontatlansága mentette meg a "katasztrófától", a különbség ugyanis akár 10–12 gól is lehetett volna. Az elsô helyzetet az 5. percben könyvelhettük el, mikor is Nicoarã 11 m-rôl rúgta kapura a labdát. A 20. percben Costisor fejese már a kapufán pattant. Az elsô gól a 28. percben születetg meg, Fãrcas bal oldali szögletrúgását Costisor fejelte a kapuba. A 35. percben újabb óriási helyzetet hagy ki a hazai csapat, Felner révén, aki 3 m-rôl a kapu felé küldi a labdát. A 37. percben meglepetés pályán és nézôtéren egyarányt: Karda 16 méteres lövése visszaállította az egyenlôséget. Amely nem tartott sokáig: a következô percben Tilincã volt eredményes, és az Aranyos ismét átvette a vezetést. A szünet után a hazaiak még jobban ráléptek a "gázpedálra", az 54. percben Pop Gabriel15 m-es bombalövése után a vendégek kapusa a hálóból szedhette ki a labdát. A 65. percben Bozdog–Nicoarã–Bozdog a labda útja, ez utóbbi hosszú sarokba helyezett rúgása állította be a végeredményt.

Szász Attila Hunor

A táblázaton:
1. Olimpia 2 2 0 0 9–3 6

2. Sólymok 2 2 0 0 6–1 6

3. Egyesülés 2 2 0 0 4–1 6

4. Aranyos 1 1 0 0 4–1 3

5. Avas 2 1 0 1 4–3 3

6. Armãtura 2 1 0 1 3–2 3

7. Sz. Szamos 2 1 0 1 4–4 3

8. Körös 2 1 0 1 2–4 3

9. CFR 2 1 1 0 4–1 4

10. Sarmaság 1 0 1 0 1–1 1

11. Bethlen 2 0 1 1 1–4 1

12. Viitorul 2 0 1 1 2–4 1

13. Nagysomkút 2 0 0 2 1–4 0

14. Lápos 2 0 0 2 1–6 0

15. Marmatia 2 0 0 2 3–10 0

(balázs)

Kerékpáron Románia népszerûsítéséért

(4. old.)

A szervezet új programját ismertette tegnapi sajtótájékoztatóján a Napoca Kerékpáros Klub. A BikeRomania Tour 2001 elnevezésû túra elsôdleges célja Románia nyugati részének megismerése, felfedezése — kerékpáros szemmel. A túrán részt vevô tizenhat kerékpáros közül tizenegy a Német Kerékpárosok Egyesületének tagja, ôket egy–egy finn és osztrák, valamint három román kerekezô kíséri. Radu Mititean, a klub elnöke elmondta, hogy pénzügyi akadályok miatt jelenleg nem engedhetik meg maguknak a nagyszámú román részvételt.

A BikeRomania 2001 program egyik résztvevôje a Német Krékpárosok Egysületének elnöke, Thomas Frozenheim. Ô már harmadik alkalommal járja körbe Romániát. Mint Frozenheim elmondta, tapasztalatai szerint az egyik legnagyobb probléma Romániában a természeti szépségek kerékpáron való elérhetôségének hiánya.

— Németország lakosságának 65%-a rendszeresen használ kerékpárt, 50%-a kerékpárral megy külföldi túrákra, bizonyára szívesen jönnének Romániába is. Olyan térképet tervezünk készíteni, ahol a látványosságok mellett feltüntetjük a könnyen elérhetô panziókat, turista központokat is.

A BikeRomania célja Románia népszerûsítése a német piacon. A BikeRomania Tour 2001 kerékpártúrára augusztus 26. és szeptember 9. között kerül sor.

Máté Erzsébet

Ezüstérmes az U

(4. old.)

A hét végén három napos, 1987–88-as születésû gyerekeknek megrendezett U-kupa labdarúgó-torna vonzotta a környezô megyék ifi labdarúgóit. Az U csapata a szatmárnémetiek mögött lett ezüstérmes, képünkön Boros János alpolgármester jutalmazza a kolozsváriak jövôbeli reménységeit.

Rigó János felvétele

Rajtolt a US Open

(4. old.)

A selejtezôk után tegnap a fôtábla elsô fordulójával kezdôdött el New Yorkban az idei utolsó Grand Slam tenisztorna, az amerikai nyílt bajnokság.

A 15,8 millió dollár összdíjazású viadal rendkívül érdekesnek ígérkezik, hiszen a férfiak és a nôk között is sok az esélyes.

A férfi versenyt tavaly Marat Szafin nyerte, aki az idén ingadozó formát mutatott, többször is váratlan vereséget szenvedett. Az orosz teniszezô Wimbledonban a negyeddöntôben a késôbbi gyôztes horvát Goran Ivanisevictôl kapott ki. Az elmúlt évben szintén finalista, négyszeres US Open-gyôztes amerikai Pete Samprast csak tizedikként rangsorolták, a 2000-es wimbledoni sikere óta ugyanis egyetlen ATP-tornát sem nyert.

A viadal egyik nagy esélyese, az amerikai Andre Agassi megnyerte az év elsô Grand Slam-tornáját, az Australian Opent, azóta viszont némileg gyengébben szerepel: a Roland Garroson a negyeddöntôben esett ki, Wimbledonban pedig a legjobb négy között az ausztrál Patrick Raftertôl szenvedett vereséget. A rutinos játékos ugyanakkor a nagy feladatokra szinte mindig jól készül fel, így most is kiváló teljesítmény várható tôle.

A két tengerentúli klasszis mellett a már kemény pályán is rendkívül jó teljesítményt nyújtó, világranglista-vezetô brazil Gustavo Kuerten, valamint az ausztrál Patrick Rafter és Lleyton Hewitt, továbbá az orosz Jevgenyij Kafelnyikov is reménykedhet a jó eredmény elérésében. Újabb kellemes meglepetést okozhat Ivanisevics, aki élete elsô Grand Slam-tornáját nyerte Wimbledonban és New Yorkban — szeptember 13-án — ünnepli harmincadik születésnapját.

A nôknél a címvédô amerikai Venus Williams az elsôszámú esélyes: szombaton New Havenben meggyôzô játékkal múlta felül honfitársát, Lindsay Davenportot. A Williams nôvérek — Serena két éve nyert a US Openen — több tornagyôzelemmel bizonyították tehetségüket, s erôteljes, egyre pontosabb játékuk New Yorkban is sikert hozhat.

Az amerikai Jennifer Capriati, aki megnyerte az Australian Opent és gyôzött a Roland Garroson, ismét esélyes a végsô sikerre.

A világelsô és 1. helyen kiemelt svájci Martina Hingis szinte minden tornán eljut a végjátékig, de kimagasló eredményt az idén még nem ért el. Ausztráliában a fináléban kapott ki Capriatitól, Párizsban az elôdöntôben búcsúzott, Wimledonban viszont már a nyitó fordulóban kiesett.

A három évvel ezelôtti gyôztes amerikai Lindsay Davenport most is jó formában van. Ismét bekerülhet a legjobbak közé a belga Kim Clijsters, valamint Justine Henin, akik az idén több tornán is bebizonyították kivételes tehetségüket: Clijsters a Roland Garroson, Henin Wimledonban volt döntôs.

l Bardóczky Kornél gyôzött a 25 ezer dollár összdíjazású jugoszláviai szatellit teniszkörverseny második állomásán, miután a fináléban három játszmában nyert a cseh Ivo Minar ellen. Eredmény: Bardóczky Kornél–Minar (cseh) 6:4, 3:6, 6:1.

l A világranglista 139. helyén álló Sávolt Attila nyerte az egyéni versenyt az 50 ezer dollár összdíjazású olaszországi ATP- challenger tenisztornán. A magyar játékos a döntôben kétjátszmás mérkôzésen gyôzött az elsô helyen kiemelt grúz Irakli Labadze (164.) ellen. A fináléban: Sávolt Attila–Labadze (grúz, 1.) 7:5, 6:2

Kajak-kenu vb

(4. old.)

Vasárnap délután a 200 méteres döntôkkel zárult a kajak-kenu világbajnokság Poznanban. Mind a kilenc finálénak volt magyar indulója, s ismét született néhány magyar arany.

A nôi négyessel, s általa magyar diadallal kezdôdött a program. Dékány Kinga, Fazekas Krisztina, Viski Erzsébet és Kovács Katalin imponáló fölénnyel nyerte meg a számot, ami azt jelenti, hogy nôi négyes kajakban Magyarország egyeduralkodó: 1000, 500 és 200 méteren egyaránt világbajnoki címet nyert 2001-ben.

Kenu egyesben Kolonics György az 5. helyen ért célba, Fehérvári Vince pedig a kajak egyes fináléjában negyedikként végzett.

Szabó Szilvia 200 m kajak egyesben a negyedik döntôjét vívta meg Poznanban. Célfotóval szorult a harmadik helyre a lengyel Urbanczyk mögött, s ezzel mérlege rendkívül imponáló: 3 arany- és 1 bronzérem.

A kenu kettesek versenyében Feil Imre és Kozmann György 6. lett.

A férfi kajak kettes döntôjében az elmúlt három világbajnokságon gyôztes Fehérvári Vince és Hegedûs Róbert tíz méterrel a táv vége elôtt még az élen haladt, aztán a célvonal elôtt felborult a hajójuk, a versenyt hivatalosan nem fejezték be.

Nôi párosban a Dékány Kinga párjaként hajóba ülô Viski Erzsébet azért is küzdhetett, hogy övé legyen a vb legeredményesebb versenyzôje cím. Nos, a hajó végül harmadikként ért célba, így Viski és Szabó Szilvia holtversenyben szerezte a legtöbb érmet Poznanban (3 arany, 1 bronz).

A kenu négyesek versenye még a 200 méteren egyébként a megszokottnál is kiélezettebb csatát hozott. A magyar, a cseh és az orosz egység között a célfotó döntött, de most elôször ítélt Magyarország javára a gép ezen a viadalon. Malomsoki Sándor, Iván Gábor, Zala György és Vasali László rúgta be legjobban a hajóját, s ezzel az egység világbajnok lett.

Magyar diadallal zárult a nap és vele a verseny: Fehérvári Vince, Beé István, Horváth Gábor és Hegedûs Róbert aranyérmet nyert a kajak négyesek között. Magyar egység ebben a számban sorrendben harmadszor végzett az élen világbajnokságon.

A 200 méteres finálékkal véget ért az idei kajak-kenu vb. A magyar versenyzôk 8 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek.

A 200-as távon a férfiak versenyében Románia negyedik helyet szerzett K–4-esben Spanolyországgal holtversenyben, c–2-ben pedig ezüstérmes lett. C–4-ben szintén negyedik helyet szerzett, míg a nôk k–4-ben értek el egy 6. helyet.

Evezôs vb

(4. old.)

A luzerni evezôs világbajnokság utolsó napján 12 versenyszám döntôire került sor. Magyar viszonylatban szûkös nap volt, hazánk sportolói viszont szereztek néhány érmet.

Románia férfi csapata elsô ízben lett világbajnok nyolcasban (a csapat tagjai: Mastacan, Corbeanu, Nemtoc, Florariu, Cornea, Bãnicã, Pârvan, Mastacan, k: Gheorghe). Nôknél könnyûsúlyú kétpárban a Stan, Acsinte kettôs ezüstérmet szerzett, míg a nôi nyolcas ezüstérmes lett.

Befejezôdtek a küzdelmek

(4. old.)

Háromhetes küzdelemsorozat és 52 mérkôzés után a múlt hét végén a szamosújvári Olimpia stadion II-es pályáján befejezôdött a municipiumi labdarúgó bajnokság. A hat csoport keretében 24 csapat harcolt a pontokért, majd a legjobbak négyes tornán vettek részt. A 3–4. helyekért vívott csatában a Sortilemn 3–0 arányban gyôzött a Kórház csapata ellen, míg a döntôben a Somvetra és a bútorgyár együttesei találkoztak. Végül az esélytelenebb üveggyáriak nyertek 1–0 arányban, a gyôzelmet jelentô gólt Pop V. szerezte az 50. percben. A nyertesek 2,2, míg a vesztesek 1,7 millió lejjel térhettek haza.

A Szabad Szakszervezet által szervezett municípiumi bajnokság nagy sikernek örvendett, ehhez hozzájárult a helyi játékvezetô-testület értékes támogatása is.

Erkedi Csaba

KÖRKÉP

Lehet-e biztosítani a népszámlálás tisztaságát?

(5. old.)

Mint arról hírt adtunk, kinevezték a népszámlálási bizottságot, amely elôkészíti és lebonyolítja a munkálatokat. Ezzel kapcsolatban kerestük meg Boros János alpolgármestert, aki egyben tagja is a bizottságnak.

Mint kiderült, a kolozsvári bizottság elnöke, mintegy a sors fintoraként Gheorghe Funar lett, a bizottság több tagja is hozzá közel álló, például Titus Jude, a polgármesteri hivatal jegyzôje, vagy az anyakönyvi hivatal osztályvezetôje. Ilyen körülmények között miként lehet biztosítani a népszámlálás tisztaságát?

— A városi népszámlálási bizottság összetételét kormányhatározat biztosítja, amely elôírja, hogy a bizottság elnöke a polgármester kell legyen, alelnöke a város jegyzôje, titkára pedig az anyakönyvi hivatal osztályvezetôje. A bizottságban helyet kap a továbbiakban a városi rendôrfôkapitány egyik helyettese, az egészségügyi igazgatóság egy szakembere, a tanfelügyelôségtôl Szabó Gábor, ô a másik magyar anyanyelvû tagja a bizottságnak, a Városháza részérôl a kataszteri fôosztály vezetôje, a városi fôépítész, és a lakáshivatal vezetôje. Ezenkívül még négy szakember vesz részt a bizottságban, közigazgatási, mûvelôdési, városrendészeti és egészségügyi, valamint jómagam. A polgármester rám bízta a bizottság kinevezését, természetesen a törvény által meghatározott feltételek mellett.

— Tehát van remény, hogy valóságos adatok kerüljenek majd be?

— Ez a bizottság tulajdonképpen megszervezi az elôkészületeket, felülvizsgálja a népszámlálás lebonyolítását, de hogy a népszámlálás tisztasága milyen lesz, az elsôsorban a számlálóbiztosoktól függ, attól, hogy mennyire becsületesen végzik majd munkájukat. Ami minket különösképpen érdekel, az természetesen a nemzetiségi arány, és reméljük nem ismétlôdik majd meg az 1992-es eset, amikor a nemzetiségi kódszámot csak ceruzával volt szabad beírni, amelyet aztán utólag esetleg módosítani lehetett. Mivel a bizottság tagja vagyok, igyekszem majd úgy verbuválni a számlálóbiztosokat, hogy korrektül végezzék a munkájukat.

A jogszabály elôírása szerint az úgynevezett mûszaki bizottságot is létre kell hozni, amely elvégzi az elôkészületeket, a legtöbb munka ugyanis ezzel van. A tegnap össze is hívtam a bizottságnak azt a részét, amelyet a Városháza tagjai alkotnak. A megyei népszámlálási bizottságtól már megkaptuk az ütemterv elsô részét, amely október végéig szól. Záros határidôn belül, két hét múlva, a megyei bizottságnak át kell adnunk a várostérképeket 1:25.000-es léptékben, amelyekrôl leolvashatóak a város pontos határai, ezenkívül meg kell számoznunk az utcákat, mindezek a munkák legalább 25–30 embert igényelnek. Ezek végigjárják az utcákat, feltüntetik a pontos házszámokat, valamint azt is, hogy a saroképületek például melyik postai címhez tartoznak, a fô- vagy a mellékutcához. Vannak név nélküli utcák is, fôleg az új részeken, a Házsongárd fölött például, ezeknek nevet kell adni. A törvény azt is elôírja, hogy a népszámlálásig nem szabad utcanevet változtatni. Ezt követôen fel kell osztani a várost körzetekre, itt figyelembe vesszük a szavazás alkalmával leadott adatokat is. A Városházán legalább öt embert kivonunk eredeti munkakörébôl, ezek folyamatosan csak a szervezéssel foglalkoznak, illetve a két-három hetes akciókra akár 50 alkalmazottat is biztosítunk.

— Mi történik azokkal, akik hosszabb-rövidebb idôre hiányoznak Kolozsvárról, például külföldön tanulnak, vagy dolgoznak?

— Tudunk róla, hogy sokan dolgoznak Magyarországon vagy Németországban, de hivatalosan kolozsvári illetôségûek. Elég nagy gond, ha ôk nem lesznek itthon a népszámlálás idején, fôleg a magyarok számarányát tekintve. Vannak olyan idôsebb emberek is, akik kettôs állampolgárságuak, vagy idôrôl-idôre külföldön tartózkodnak gyerekeiknél.

— Mi a megoldás erre?

A sajtón keresztül majd felhívást intézünk a lakossághoz, hogy arra az idôre jöjjenek haza, az is elég, ha a családból egy személy lesz itthon, az a fontos, hogy a számlálóbiztos ne találjanak zárt ajtókat. Az elôkészületek alatt majd több útbaigazítást is nyújtunk. A lakosság összeszámlálásán kívül a számlálóbiztosok kérni fogják a lakás adatait is. Ezeket aztán a telekkönyvek pontosításához használják fel.

— A most nevesített bizottság Kolozsvárra érvényes, mi történik a többi településsel?

A törvény azt írja elô, hogy minden közigazgatási egységnek kell legyen egy bizottsága, ezek szervezik meg a népszámlálást, verbuválják a biztosokat is, a megyei bizottság pedig koordinálja ôket.

Köllô Katalin

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Szexuális szolgáltatásokat ajánlott fel egy ismeretlen nô a 49 éves Suciu Mihainak. Az eset 24-én történt, amikor a férfi ittas állapotban az állomás téri aluljáróban tartózkodott. A nô ezek után, kihasználva Suciu részegségét, átölelte, és közben kiemelte zsebébôl 700 ezer lejt tartalmazó pénztárcáját. A tettest a munkanélküli Angela Arman (34) aranyosgyéresi lakos személyében azonosította a rendôrség. Öt napos elôzetes letartóztatásba helyezték, minôsített lopásért 3–15 év börtönbüntetéssel számolhat.

Hét lakást rabolt ki a tordai munkanélküli Dumitru Florin Mãrginean. A 25 éves, büntetett elôéletû férfi (lopásért volt elítélve) folyó év július-augusztusában az éj leple alatt tordai tömbházak földszinti lakrészeit rabolta ki, a nyitva hagyott ablakokon mászva be. Tévéket, kazettás magnókat, pénztárcákat, egyéb eladható javakat vitt el, összesen 29,7 millió lej értékben. A kárból mintegy 25 millió lejnyi megtérült, az elkövetôt 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezték, és minôsített lopással vádolják.

Halálos baleset történt Alsókosályon (Cãteiu). A 28 éves, dési Liviu Muntean 2–CJ–2951 rendszámú 1310-es Daciáját vezette, amikor, egy azonos menetirányban haladó kerékpáros elôzése közben, a biciklista elvesztette egyensúlyát, és a kocsi motorházára, onnan pedig a földre esett. Az áldozat, a 49 éves Augustin Pop alôri (Urisor) férfi a helyszínen életét vesztette.

Kirabolta szexpartnerét egy csendôr. A fejérdi (Feiurdeni) 19 éves Rodica O.-ra augusztus 25-én éjjel három órakor talált rá egy járôr, az Aurel Vlaicu iskolacsoport elôtt. A lány elpanaszolta, hogy kirabolta egy férfi. Mint kiderült, a lány beleegyezett abba, hogy a férfival lefeküdjön, félmillió lejért. Az aktusra az iskola bentlakásának 34-es szobájában került sor, majd utána a férfi lekísérte a lányt az utcára. Ott azonban erôszakkal elvette tôle táskáját, amiben a kapott félmillió lej és személyi tárgyai mellett további 600 lej is volt. A tettes Bodea Gavril, 23 éves, és a csendôrség alkalmazottja. A nyomozást a katonai ügyészség folytatja, Bodeát 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezték. 5-tôl 20 évig terjedô börtönbüntetést kaphat.

Hatósági közeg megsértéséért tartóztatták le Radu Marian Pop 23 éves kolozsvári fiatalt. Az eset szombaton éjjel 1.30 órakor történt, a szelicsei (Sãlicea) diszkóban, amikor Radu Ilie Tothãzan (20) ôrmester, a csürülyei rendôrfônök segédje járôrözés közben bement a diszkóba. Az ittas Poppal kialakult "nézeteltérés" közben a szórakozó fiatal elátkozta a rendôrt, majd behúzott neki egyet. A 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezett fiatal tettéért 3-tól 12 évig terjedô börtönbüntetést kaphat.

Balázs Bence

A földtörvény alkalmazása Kalotaszentkirályon

(5. old.)

A földtörvény sikeres alkalmazásáról számoltak be a legutóbbi tanácsülésen Kalotaszentkirályon. Kiderült, a törvényt szinte teljességében alkalmazták, csak az erdôk esetében kell még kiállítani a birtokleveleket, ugyanis az erdészeti hivatal szakembereit várják, hogy hivatalosan átadják a visszaszolgáltatott erdôket. A községgazdálkodás, a helységszépítés programja keretében sikerült a szentkirályi iskola bentlakását újrafedetni, tatarozni és sor került az iskola további épületeinek festésére, takarítására is. Ugyanakkor befejezték a kalotadamosi iskola mosdójának kiépítését, a kultúrotthont befedték, felújították, a magyarókereki iskolát is sikerült tatarozni, átfedni. Az utak karbantartását is folyamatosan végzik, és felszerelték a szemeteskukákat is. Újratárgyalták a költségvetést, miután a megye elbírálta a községek által benyújtott pályázatok egy részét. Kalotaszentkirály 150 millió lejt kapott a helyi tanács mûködésének biztosítására, szintén 150 milliót az iskolák karbantartására, javítására, 70 milliót az utak karbantartására, 30 milliót a kultúrotthonok javítására, 15 milliót a gázbevezetés elkezdésére. A szolgálati személygépkocsi ügyérôl állítólag még nem döntöttek.

Póka György polgármester elmondta, augusztus közepén részt vettek az évente sorra kerülô Szentkirályi Találkozón. A Szentkirályi Szövetséget az István királyról elnevezett falvak hozták létre; nyolc magyarországi, két felvidéki település, Erdélybôl Kalotaszentkirály, Csíkszentkirály, Marosszentkirály és Székelyszentistván. Az 1996-tól létezô szövetség évente megrendezendô gyûlését 2003-ban látja vendégül Kalotaszentkirály.

K. E.

Magyar diákokat vár a közlekedési líceum

(5. old.)

Az idén is várják a jelentkezôket a kolozsvári Közlekedési és Szállítási Líceum (Beszterce utca 21., tel.: 144-687, 145-415) magyar tagozatára. Amint azt Jenei Elemér tanár, a tavalyelôtt és tavaly beindult magyar osztályok fônöke lapunknak elmondta, a 2001/2002-es tanévre 25 magyar nyelvû helyet kértek, és szeretnék, ha ez a hagyomány gyökeret verne. A beiratkozásnál elônyt jelent a sikeres képességvizsga, de ha nincs elég ilyen diák, elfogadják a képességvizsga nélküliek jelentkezését is. Fontos, hogy a szülôk az opciós-listára az elsô helyre írják be ezt a szakiskolát. A tavaly ugyancsak huszonöt helyet kértek, de a túljelentkezésnek köszönhetôen (sok szülô információforrásként éppen a Szabadságot jelölte meg) a helyek számát utólag a tanfelügyelôség 32-re emelte. Van tehát jóindulat e kérdésben a tanügyi szervek részérôl.

A szakiskola laborgyakorlatait a Mûszaki Egyetemen végzi, a magyar tagozat a szakmai gyakorlat elvégzése érdekében jó kapcsolatokat épített ki a városban mûködô cégekkel, képviseletekkel (Skoda, Volkwagen, Daewoo). A másod- és harmadéves diákok közlekedésképzést, gépkocsivezetést is tanulnak, melynek eredményeként megszerezhetik a B és C kategóriájú hajtási jogosítványt.

Ö. I. B.

Kevés a pénz az iskolajavításra

(5. old.)

Vidéken nem lesz gondmentes a tanévnyitás, faluhelyen ugyanis alig jutott pénz az iskolák javítására, rendbetételére. Szamosújvárnémeti községben 30 millió (!) lejt fordítottak az idei nyáron a tanintézetek felfrissítésére. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a község hat falujában az iskolák eléggé elhanyagoltak, érthetô az igazgatók aggodalma. Ugyanakkor a községgazdák alig tudják biztosítani a téli tüzelôt. Ebbôl a szempontból valamivel jobban állnak a Szamosújvár melletti település iskolái. A szamosújvárnémeti iskolát például a Sortilemn Kft. segítette faanyaggal. Jelenleg teli van az udvar hulladékanyaggal. A nagyobb beruházások az idei vakációban is elmaradtak. Pénzhiány miatt a községközpont általános iskolájában még az ilyenkor szokásos (és szükséges!) meszelésre sem került sor. Egyetlen vigaszuk van az itt tanuló diákoknak: szeptember közepéig befejezik az új betonkerítés építését, így legalább a tolvajoktól védve lesz az iskola. A polgármesteri hivatal megígérte, hogy pénzügyileg is támogatja a tanintézetet.

Hasonló gondokkal küzdenek a Szamos völgyi Széplak, Péterháza és Néma falvak iskoláiban is, ahol bôven akad még tennivaló az új tanév küszöbén. Sajnos, a tervezett munkálatok nagy része az idei vakációban sem valósult meg.

(erkedi)

GAZDASÁG

Környezetvédelmi konferencia a Tiszáról
Az Aurul-per elsô tárgyalására decemberben kerül sor

(6. old.)

Vonza András szerint a gátak karbantartása, építése mellett az a legfontosabb feladat, hogy víztározók épüljenek a Tisza mentén, és visszaálljon a folyó és vízgyûjtô területeinek ökológiai egyensúlya. A magyar földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Nyíregyházán rendezett szombati regionális környezetvédelmi konferencián közölte: a gátak biztonságossá tétele elodázhatatlan, azonban állandó, a jelentkezô árhullámokhoz igazodó emelésük nem jelent megoldást, mivel a meder évente 10–20 centiméter hordalékkal töltôdik fel.

— A töltések erôsítése, a folyószûkületek megszüntetése és az árterületek visszaadása, bôvítése mellett arra van a legnagyobb szükség, hogy a Tisza menti mély fekvésû területeken legalább 150 millió köbméter víz befogadására képes víztározók létesüljenek — mondta a miniszter.

Hozzátette: a visszatartott vizet hasznosítani lehetne az aszályos idôszakban a mezôgazdasági területek öntözésére. Szükségesnek nevezte az ugyancsak a vízkormányzást és a víz-visszatartást lehetôvé tevô csatorna-rendszer kialakítását, valamint a környezetbarát ártéri gazdálkodás újraélesztését.

— Mindezeknek a feladatoknak a megvalósításával a Tisza völgyében létrejönne egy olyan, a környezeti harmóniát teljes mértékben garantáló zöld folyosó, ami példa értékû lehetne Európában — emelte ki.

Vonza szólt arról, hogy a magyar kormányzat — az érintett szakemberek bevonásával — már készítteti a Tisza által okozott gondokat megszüntetô, együttes vízügyi-környezetvédelmi-agrár programot, amelyet még az idén szeretnének jóváhagyni.

A konferencián Gönczy János, a magyarországi Tisza-Szamos Kormánybiztosi Iroda vezetôje elmondta, hogy a múlt évi máramarosi cián- és nehézfém szennyezôdések után a folyók élôvilága már regenerálódott, de változatlanul igen érzékeny, további védelmet igényel minden érintett részérôl.

A kormánybiztos megerôsítette, hogy decemberben lesz az elsô tárgyalás abban a perben, amelyet Magyarország indított a szennyezôdéseket okozó ausztrál-román tulajdonú nagybányai Aurul cég ellen a 29,3 milliárd forintos kár megtérítéséért.

Még az euró bevezetése elôtt
Megszabadulnának készleteiktôl a pénzhamisítók

(6. old.)

Az eurókészpénz bevezetésének közeledtével a pénzhamisító bandák Európa-szerte szeretnének gyorsan megszabadulni a birtokukban levô hamis pénzkészletektôl. A hatóságok egész Európában arra figyelmeztetnek, hogy a mostani hónapokban rendkívül sok hamis pénz kerülhet forgalomba.

A hamis márka, líra, frank és schilling már Romániában is megjelent. Ezek fôképp Olaszországból származnak, ahol több hamis pénz készül, mint Európa bármely más országában. Az olasz rendôrség szerint a hamisítók most tesznek utolsó kísérletet, hogy megszabaduljanak hamis líráiktól.

A német belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a bûnözôk megkísérelhetik hamis márkájukat olyan kelet-európai országokban — például Jugoszláviában vagy Boszniában — beváltani, ahol a márka széles körben használt fizetôeszköz.

A német Bundesbank a múlt hónapban azt közölte, hogy több mint 15 ezer hamis márkabankjegyet koboztak el az elsô félévben, kétszer annyit, mint a tavalyi elsô félévben.

A német kiskereskedôk hálózata internetes ellenôrzôrendszert állít fel, amelybe rögzíthetô és kinyerhetô az információ a hamis pénz mozgásáról: egy-egy felfedezett eset után már néhány perccel értesülhetnek a fejleményekrôl a hálózat tagjai.

Ugyanakkor a német kiskereskedelem a hamis eurók megjelenése miatt is aggódik, mivel a bûnözôk eleinte valószínûleg megpróbálják kihasználni, hogy a fogyasztók és az eladók még nem ismerik igazán az új euróbankjegyeket.

Lehetôleg tartózkodjunk tehát attól, hogy ismeretlenektôl devizát vásároljunk.

Olaszországban sínen és aszfalton kelt útra az euró

(6. old.)

A szó szoros értelmében "útra kelt" az euró múlt héten pénteken éjfélkor Olaszországban: a posta három központi raktárából vonatokon és kamionokon indították el az új európai közös pénz olaszországi érméit és bankóit a tizenöt tartományi szintû elosztóhely felé.

Immár hat hónap óta készítik elô a nagy akciót, amelynek keretében ötven vonat és kétszáz kamion mozgósításával összesen 40 ezer tonnányi pénzt indítanak útnak. Ezeket a tartományi szintû raktárakba szállítják, onnan áramoltatják tovább a megyei központokba, majd az egyes postahivatalokba.

A szállítási munkálatok lebonyolításában több mint kétezer ember — munkairányítók, közlekedésrendészeti alkalmazottak, gépkocsivezetôk, raktárosok — vesznek részt. Különlegesek a biztonsági intézkedések, minden ládát "elektromos szemmel" láttak el, hogy a központi helyrôl folyamatosan lehessen követni útjukat.

A vonatokat a vasúti rendôrség kísérte végig. A vagonokat úgy rakták meg, hogy a kis címletû fémpénzes ládák elzárják az utat a raktér belsejében elhelyezett papírpénzes csomagok felé, s így talán az esetleges rablóknak nem éri majd meg a fáradság, hiszen csak kisebb értékû érmehegyeket tudtak volna egy villámakció során zsákmányolni. A kamionok ugyanakkor szigorúan megôrizték "inkognitójukat", így nem lehetett tudni, hogy például egy tejeskocsi vagy egy látszólag sertéseket szállító jármû nem az olaszok jövendô fizetôeszközét visz-e éppen.

EURÓ
Biztonságtechnikai intézkedések az euróhamisítás ellen

(6. old.)

Az Európai Központi Bank (EKB), az euróövezet jegybankja csütörtökön hozza nyilvánosságra az euróbankjegyek hamisításának megakadályozására szolgáló biztonságtechnikai megoldások — eddig bizalmasan kezelt — részleteit.

Az EKB egyidejûleg nagyszabású tájékoztatási kampányt indít, hogy az eurókészpénz forgalomba hozataláig hátralévô négy hónapban a lehetô legszélesebb körben felhívja a figyelmet a hamisítás veszélyeire.

Mivel az euróövezethez tartozó 12 ország lakói legkorábban csak az átállás hivatalos kezdetekor, jövô év január 1-jén vehetik kézbe az új bankjegyeket (az érmékbôl már december közepén hozzájuthatnak egy mintakészlethez), különösen nagy a veszélye annak, hogy már a legelsô napokban sok hamis bankjegy kerül forgalomba.

Az övezet monetáris hatóságai annak ellenére is tartanak ettôl, hogy az euróbankjegyeket a létezô legkorszerûbb biztonságtechnikai eljárásokkal és megoldásokkal fogják védeni a hamisítás ellen. Ezek azonban saját bevallásuk szerint is legfeljebb csak csökkentik, de nem küszöbölik ki teljesen a veszélyt.

A közös uniós valuta védelmét szolgáló legfontosabb technológiák egy része már eddig is ismert volt. Ilyen a bankjegyek elôállításához használt speciális, gyapotalapú papír, a beléjük szôtt biztonsági fémszál és fémfüsthologram, a különféle dombor- és mikronyomatok, a vízjel, valamint a mágneses tulajdonságokkal rendelkezô, illetve fényre változó árnyalatú festékanyagok. Még ez sem a teljes lista, vannak olyan különleges biztonságtechnikai megoldások is, amelyeket csak az EKB szakértôi ismernek.

A legkorszerûbb sokszorosítási és informatikai technológiák azonban a hamisítóknak is a rendelkezésére állnak. Nagy-Britanniában például — amely pedig nem is tagja az euróövezetnek — a rendôrség szervezett bûnözés elleni egyik részlegének az illetékesei szerint egyes bûnszövetkezetek már javában gyártják a hamis eurókat.

Párhuzamosan jelentkezô veszély, hogy a forgalomból jövôre kikerülô nemzeti valuták hamisítása is nagymértékben fellendül az átállásig hátralévô hónapokban, amikor a hamisítók igyekeznek maximálisan kihasználni a már nem sokáig létezô lehetôséget. Az idei év elsô felében például kétszer annyi hamis német márka került a Bundesbankhoz, mint a tavalyi év azonos idôszakában, és ezek között olyanok is voltak, amelyekben a hologramot is sikerült hamisítani.

Az EU már eddig is számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy megnehezítse az euróhamisítók dolgát. Szervezik a hamis bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos információcserét, az EU-n belüli rendôri együttmûködést irányító Europol szervezetén belül speciálisan az euróhamisítás elleni harccal foglalkozó egységet hoznak létre, és igyekeznek elérni, hogy a hamisítókat az unióban mindenütt szigorú — és lehetôleg egységesített — büntetéssel sújtsák.

Beindul a jugoszláviai privatizáció
Magánkézbe került az elsô szénbánya

(6. old.)

A szerb kormány elôször adott ki bányakoncessziót magánvállalkozónak: a bolgár határ közelében fekvô Mazgos szénbánya ezzel 1945 óta az elsô magánkézben levô bánya Szerbiában. A Tanjug jelentés szerint Nikola Stefanov vállalkozó 50 bányászt és mérnököt foglalkoztat bányájában, ahol még 1994-ben kezdte meg a külszíni fejtés beindítását célzó kutatásokat. A vállalkozó évente 100 ezer tonna szenet akar kitermelni. Az új szerb vezetés gazdasági reformjainak keretében egyebek között a privatizáció gyorsítását is célul tûzte ki.

A szomszédos országbeli magánosítás sok hazai üzletembert is érdekel, mert ilyen folyamatok kezdetén nagyméretû kedvezményekre lehet számítani.

Valutaárfolyamok
Augusztus 27., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

13 791/13 953

29 766/29 914

(valutabeváltó)

13 400/13 950

29 500/29 950

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

13 700/13 850

29 730/29 950

Augusztus 28., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 német márka = 13 907 lej,1 USD = 29 851 lej, 1 euró = 27 199 lej.

NAPIRENDEN

Markót aggasztják a kormánypárt nacionalista támadásai
Jó politikával növelni lehetne az esélyt a NATO-felvételre

(8. old.)

Az RMDSZ mielôbbi konzultációt kezdeményez a kormánypárt képviselôivel, hogy magyarázatot kérjen a szociáldemokrata politikusok körében egyre inkább felerôsödô nacionalista hangvétel miatt — tudtuk meg Markó Bélától. A szövetségi elnök a Szabadságnak úgy nyilatkozott: nem érti, milyen szándékok húzódnak meg a szinte mindennaposakká váló és hónapok óta tartó támadások mögött. Ha az SZDP és az RMDSZ közt megromlik a viszony, az semmilyen formában nem válik a kormánypárt javára — mondotta.

— Hogy a kormánypárt képviselôi részérôl különbözô nyilatkozatok hangzottak el a státustörvény ellen, nem volt meglepô. Az viszont már aggaszt, hogy hónapok óta tart ez a makacs támadás — mondotta Markó. — A nacionalista retorikát maga a miniszterelnök is egyre gyakrabban használja, és nem csak a státustörvénnyel kapcsolatban. Korábban már hangot adtam aggodalmunknak, szeretnénk mielôbb leülni a kormánypárt képviselôivel, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk. Nãstaseék hiába próbálnak egyszerre eleget tenni egy nacionalista választóréteg elvárásainak, ugyanakkor pedig nyitottnak, reformpártinak mutatkozni a Nyugat elôtt, mert ez nem lehetséges. Jól tudjuk, hogy az RMDSZ és az SZDP közti együttmûködés mindenekelôtt azért jött létre, mert ebben az európai integrációs idôszakban a kormánypárt mindenképpen nyitottnak kívánt mutatkozni a nemzeti kérdésben is. Ha köztünk megromlik vagy zavarossá válik a viszony, az a kormánypártnak sem befele, sem kifele nem használ — vélekedett a szövetségi elnök.

Kérdésünkre, hogy a NATO-csatlakozást illetôen annyira rosszul állna Románia szénája, hogy a kormánypárt "büntetlenül" megengedhet magának magyarellenes kijelentéseket, Markó Béla kifejtette: ez azt jelentené, hogy nullára csökkent az esély a felvételre. — Én pedig nem hiszem, hogy nulla esélye lenne Romániának. Van valamelyes esély, ez valóban nem túl nagy, de jó politikával ki lehetne használni, meg lehetne növelni. Elszalasztani viszont nagy bûn, amit sajnos a romániai magyarság is megérezne a bôrén.

Sz. K.

Bãsescu és Mãgureanu pártjai közel az egyesüléshez

(8. old.)

Traian Bãsescu demokrata pártelnök szerint a pártja és a Nemzeti Szövetség (AN) közti fúzió 80 százalékban már megvalósult, s a folyamatot szeptember 7-ig befejezik.

Bãsescu a DP hétfôi igazgatótanácsi ülése után nyilatkozott e kérdésrôl. Elismerte, hogy Virgil Mãgureanu AN-elnök ez idáig nem nyújtott be a DP-hez tagfelvételi kérelmet. A pártelnök úgy vélte, ez a kérdés magára Mãgureanura tartozik, tehát a késés okaira nem kíváncsi.

A DP és az AN júliusban döntötte el a két politikai párt fúzióját.

Ciorbea már nem KDNPP-elnök
Politikai nyomás nehezedett a bírákra

(8. old.)

A Bukaresti Törvényszék tegnap elutasította a parasztpárt és a Ciorbea-féle Kereszténydemokrata Nemzeti Szövetség (ANCD) fúziójának elismerését, s ennek következtében az ANCD-t nem törölték a politikai pártok sorából. A döntést az ítélôtáblánál öt napon belül lehet megfellebbezni.

A bírósági döntés nyomán a parasztpártot visszahelyezték a fúziót megelôzô jogi állapotába, az akkori vezetés hatalmának megôrzésével.

Victor Ciorbea, aki ennek nyomán már nem elnöke a parasztpártnak, a döntés bejelentését követôen kijelentette: a bírákra és az ügyészekre politikai nyomás nehezedett. Ciorbea hozzátette: mindent elkövetnek, hogy a parasztpártban a törvényességet helyreállítsák, s e célból nem csupán bírósági, de nemzetközi eszközökhöz is folyamodnak.

Bukarestben a magyar szocialisták miniszterelnök-jelöltje

(8. old.)

Három napos romániai látogatásra érkezik ma Medgyessy Péter, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje. Értesüléseink szerint a vizit elsô napján Adrian Nãstase kormányfôvel tárgyal Bukarestben, illetve több vezetô román politikussal, köztük Petre Romannal, Traian Bãsescu DP-elnökkel, Theodor Stolojannal. Szerdán a szocialista politikus Sepsiszentgyörgyre, majd Marosvásárhelyre, végül Kolozsvárra látogat, ahol az ügyvezetô elnökség tagjaival találkozik. A látogatás utolsó állomása Nagyvárad, ahol helyi RMDSZ-vezetôkkel tárgyal.

Medgyessy Péter, aki 1942-ben született Budapesten, többször is hangoztatta kolozsvári kötôdéseit. Jogász édesapja a kolozsvári vármegyeházáról került fel a pesti közellátásügyi minisztériumba. 1947–1950 között a család visszatért Romániába, a családfôt követségi tanácsosnak nevezték ki Bukarestbe.

Betiltják az antiszemita cikkgyûjteményt

(8. old.)

A Iasi megyei prefektus hétfôn bejelentette, hogy kivonják a kereskedelmi forgalomból Vlad Hogeának, a Nagy-Románia Párt képviselôjének nacionalista, antiszemita cikkeibôl készült kötetet.

A nacionalista címû cikkgyûjteményt elôször ezer példányban nyomtatták ki és elsôsorban Iasiban terjesztették. A tízezer példányos utánnyomást a jövô hónapban tervezték.

A könyv Hogeának a România Mare szélsôjobboldali hetilapban megjelent írásaiból válogatott. A lap fôszerkesztôje, Corneliu Vadim Tudor. A kötetre támogatóként a román akadémia iasi-i tagozatát, valamint a városban székelô európai történelmi és kulturális központot írták, de az akadémia tagadta, hogy a szerzô és a kiadó konzultált volna a testülettel, vagy hogy az akadémia hozzájárulását adta volna a megjelenéshez.

A könyv megjelenését elítélte Vasile Dancu tájékoztatási miniszter és a romániai zsidó közösségek szövetsége. A román fôügyészség vizsgálatot kezdeményezett a kötet ügyében.

Ö. I. B.

Újabb száj- és körömfájás-eset Nagy-Britanniában

(8. old.)

Újabb száj- és körömfájás járványhullám elindítója lehet, hogy az északkelet-angliai Northumberland két állattartó telepén — amelyek három hónapja kórmentesek voltak — ismét kitört a betegség, ezúttal azonban a szakértôk szerint új vírustörzsrôl van szó.

A helyi hatóságok a hétvégén erôsítették meg egy cattoni telepen a kór jelenlétét, ez mindössze nyolc kilométernyire van attól a helytôl, ahol csütörtökön regisztráltak újabb megbetegedéseket. Az újabb betegséghullám elsôsorban a szarvasmarhákat érintette, az elsô állattartó telepen, ahol a kórt felfedezték, máris 300 szarvasmarhát és juhot vágtak le.

A brit kormány azt remélte, hogy a járvány a nyár folyamán kifullad, mivel a betegség vírusa nem túlságosan "hôségálló". Szakértôk azonban arra figyelmeztetnek, hogy a téli hidegebb idôjárás kedvezhet a járvány kiújulásának.

Az elsô száj- és körömfájás esetet az idén február 20-án fedezték fel Essexben, s azóta hivatalosan 1972 esetet regisztráltak. A hivatalos adatok szerint a betegség megfékezésére eddig 5,1 millió állatot vágtak le.

Vajdaságnak himnusza lesz ?

(8. old.)

Vajdasági himnuszt ír Djordje Balasevic népszerû könnyûzenész — közölte hétfôn a Gradjanski List címû újvidéki lap.

"Lesz himnusz, ráadásul tamburával. A világon az elsô himnusz tamburaszóval" — közölte a Vajdaság-szerte igen népszerû szerb zeneszerzô-énekes.

A lap szerint Balasevic a közelmúltban találkozott Miodrag Isakovval, a Vajdasági Reformpárt elnökével, és neki megerôsítette ez irányú szándékát. "Maguk csinálják a maguk dolgát, és én az enyémet" — így Balasevic.

A lap szerint a zenész korábban elutasította Isakov javaslatát, hogy himnuszt írjon, mondván: a himnuszoknak különbözik a hangzása attól a zenétôl, amit ô szokott komponálni.

PUR: maradjon az "egységes nemzetállam"

(8. old.)

A (Szociáldemokrata) Román Humanista Párt (PUR) az alkotmányt olyan értelemben szeretné módosítani, hogy a miniszterek ne lehessenek tagjai a parlamentnek — jelentette ki hétfôi sajtóértekezletén Marin Dinu, e párt szenátora.

Dinu úgy vélte, egy ilyen jellegû döntés az államhatalmak tisztább körvonalazását tenné lehetôvé. A PUR ugyanakkor a magántulajdon garantálását is szükségesnek tartja, az államelnök és a kormány viszonyának egyértelmûbbé tételét szorgalmazza, s azt javasolja, hogy a szenátorokat egyéni körzetekben válasszák meg.

A párt szerint az alaptörvénynek a sajtón keresztül elkövetett bûncselekmények tekintetében is sokkal világosabb elôírásokat kellene tartalmaznia. Ilyen esetekben például megtiltanák a vizsgálati fogságot, és garantálnák a véleményhez való jog gyakorlását.

A PUR szerint az alkotmány 1. cikkelyét, minszerint Románia szuverén, egységes és oszthatatlan nemzetállam, mindenképpen meg kel ôrizni jelenlegi formájában.

Gheorghe Funar A nacionalista védelmében

(8. old.)

A pihenôszabadságáról hazatért Gheorghe Funar szokásos hétfôi sajtótájékoztatóján — eltérve a napirendtôl — felháborodását fejezte ki az ország jelenlegi irányítói ellen, akik, mintegy eljátszva az állami cenzúra szerepét, gátolják. A nacionalista címû könyv forgalmazását. Miközben, fejtette ki a polgármester, "tíz éve háborítatlanul terjesztik Göntz Árpád Erdély múltja és jövôje címû könyvét, amely nyíltan uszít Erdély fegyveres visszacsatolására".

Funar különben biztos abban, hogy a márciusi népszámlálás elôtt Kolozsváron megtartják az elôrehozott helyhatósági választást, amelyen a Nagy-Románia Párt megkétszerezi városi tanácsosainak számát. Hallomásból értesült arról a tervezett sürgôsségi kormányrendeletrôl, amely a közigazgatási törvény keretében azonnali hatállyal engedélyezné a közigazgatási törvénynek a városi tanácsosi és valamely cégen belül a vezetôtanácsi tisztségek összeférhetôségét. "Ha ez megvalósul, általános elôrehozott választásokra kell számítani" — mondta vészjóslóan a polgármester.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -