2001. február 7.
(XIII. évfolyam, 30. szám)

Tãnãsescu: Semmit sem kényszerítenek Romániára

(1., 8. old.)

Románia számára azért fontos, hogy új készenléti hitel-megállapodást kössön a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), mert az javítaná az ország külsô hitelképességét, azaz csökkentené a nemzetközi tôkepiacon felvett kölcsönök árát — jelentette ki Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter.

Tãnãsescu közölte: az IMF szakértôi kedden érkeztek Bukarestbe, Neven Mates-t, az IMF romániai missziójának új vezetôjét pedig csütörtökre várják a fôvárosba.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az IMF-fel kezdett tárgyalásokkal egy idôben folyik az ország idei költségvetési tervének kidolgozása is. Mint mondta, a nemzetközi pénzintézetek semmit nem kényszerítenek Romániára, csak bizonyos elveik vannak, amelyeket a partner vagy elfogad, vagy nem.

— Az ország új vezetése a kormányprogram tiszteletben tartásával kíván megállapodásra jutni a

valutaalappal — szögezte le a pénzügyminiszter, aki szerint a költségvetési szigor elsôsorban a bérpolitikát, a vállalatoknak a költségvetéssel szembeni tartozását és a közbeszerzéseket fogja érinteni.

A pénzügyminiszter közölte, hogy a költségvetés tervezett hiányának nagyságáról még semmilyen döntést nem hozott a kormány. Az elkövetkezô két kormányülésen a költségvetési politika elveit fogják elemezni, s ennek alapján határoznak majd a hiányról.

A készülô költségvetésbôl egyelôre csak annyi ismeretes, hogy a román kormány az idén 4,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 25 százalékos inflációval számol.

Románia tavaly — három év folyamatos visszaesése után — a GDP szerény, nem egészen 2 százalékos növekedésérôl adhatott számot, az infláció viszont a korábban kitûzött 25 százalék helyett 40,7 százalék lett.

Megnyílt a X. Ambient Instal vásár

(1., 4. old.)

Kedden az Expo Transilvania Rt. csarnokában megnyitották az évezred elsô kolozsvári gazdasági kiállítását, a X. Ambient Instal Nemzetközi Épületgépészeti Szakvásárt. A felhozatal meglepôen gazdag: épületgépészeti tervezés, mérômûszerek, gázszerelés, légkondicionáló és klimatizálási berendezések, hôfejlesztô berendezések, épületgépészetben használt felszerelések, gépek és berendezések, szakkiadványok tekinthetôk meg.

A megnyitón Gheorghe Muresanu, az Expo Transilvania elnök–fômenedzsere, kiemelte a szokásostól eltérô nagyságú területet (1604 négyzetméter) és a kiállítók számát: 95 vállalat van jelen áruikkal. Közvetlen termelôk, a hazaiakon kívül, Magyarországról és Olaszországból érkeztek, ugyanakkor német, cseh, osztrák, szlovák, francia és izraeli cégek képviselôi, forgalmazói is kínálják portékáikat. A magyarországi cégek: BSH Légtechnikai Kft., Comap Hungária Kft., Dunaferr Kereskedôház Kft., Eurofutober Rt.

Vasile Soporan prefektus, tisztségének elsô ilyen eseményén, kifejezte reményét, hogy a jövôben Kolozsvár komoly kereskedelmi központtá válik, amelyben állandó ipari termékeket bemutató kiállítás üzemel. Serban Gratian, a megyei tanács elnöke, dicsérte a kereskedelmi kamara buzgalmát, amellyel a vásárok hagyományát kialakította. Szerinte egész Kolozs megyében rendes alapokra lehet és kell helyezni az építôipart, amit egy ilyen szakvásár csak megerôsít. Gheorghe Funar polgármester bejelentette, hogy a városi tanács az idén egy, a kiállítási csarnok kibôvítését célzó beruházási tervet kíván megvalósítani.

A X. Ambient Instal vásár nyitvatartási órarendje: február 9-ig 11–19, az utolsó napon, február 10-én, 11–17 óra között.

Ö I. B.

Megszûnik a kolozsvári református diakonisszaképzés
Kató Béla: Nem felszámol, hanem racionalizál az egyház

(1., 8. old.)

Az Erdélyi Református Egyházkerület újonnan választott igazgatótanácsa úgy döntött, hogy Marosvásárhelyre helyezi át a kolozsvári diakonisszaképzést. A kolozsváriak szemében népszerûtlen intézkedést gazdasági okokkal magyarázza az egyház. Az intézkedés hátterérôl Kató Béla fôjegyzôt és Tôkés Elek oktatási tanácsost kérdezte a Szabadság. Kató Béla fôjegyzô elmondta: az intézet összmagyar oktatási ügyet vállalt fel, de a református egyház egymagában nem képes fedezni a kétközpontú képzés költségeit.

Az Erdélyi Református Egyházkerület 1992-ben indította be a diakonisszaképzést Kolozsváron, amely fél állami, fél egyházi státusában is rendkívüli eseménynek számított, mivel akkor még a tanügyi törvény nem engedélyezte a magyar nyelvû szakoktatást. Az érettségi utáni 3 éves képzés sikernek bizonyult. 1995-ben végzett az elsô évfolyam, s az elmúlt öt évben 180-an szereztek oklevelet a kolozsvári református oktatási intézményben. A végzôsök „kelendôk" voltak, kivétel nélkül el tudtak helyezkedni, sokuknak már az oklevél megszerzése elôtt állást ajánlottak, minden versenyvizsgán sikeresen szerepeltek. A tandíjköteles szakoktatás költségei évrôl évre emelkedtek, s ezzel együtt a tandíjak is. A tandíjak az állami kasszába folytak be, és onnan osztódtak vissza, de mivel az egyház nem a költségek függvényében emelte a tandíjakat, azok legutóbb is csupán fél éves költségek fedezésére voltak elegendôk.

Az újonnan választott egyházkerületi igazgatótanács úgy döntött, hogy a kolozsvári Diakonisszaképzô Intézet a 2001-2002-es tanévtôl nem indít több évfolyamot, a diakonisszaképzést a jövôben a marosvásárhelyi intézetre összpontosítja.

Az egyházkerület oktatási szakértôje, Tôkés Elek lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy szakvéleménye nem egyezik az igazgatótanácséval. A döntésnek azonban több racionális oka van. Régebben a marosvásárhelyi intézet helyhiánnyal küszködött, de most már egy szép, modern és tágas épületben mûködik. Az igazgatótanács az áthelyezés mellett döntött, kimenô rendszerben, vagyis, hogy a 2001–2002-es tanévtôl nem kérnek beiskolázási számokat Kolozsvárra, de kétszer annyit kérnek Marosvásárhelyre. Az áthelyezés mellett szólt a kolozsvári helyhiány is. A teológián belül mûködô vallástanárképzô megterheli a teológiát és nem tud megfelelô körülmények között mûködni. Elképzelhetô, hogy perspektivikusan a Diakóniai Intézetbe költözne át a fakultás. „A fôgond az, hogy sem a kollégiumot nem kapta vissza az egyház, sem a Bocskai tér 15. szám alatti épületét, ahol most a statisztikai hivatal és a mezôgazdasági igazgatóság székel, így az egyház saját intézményei számára nem tudja biztosítani a mûködéshez szükséges feltételeket. Ezek az épületek telekkönyvileg is az egyház nevén vannak, egy kormányhatározat is visszajuttata, mégis a benne lévô állami intézmények sem lakbért nem fizetnek, sem kiköltözni nem hajlandóak. Mindezt figyelembe vette az igazgatótanács, amikor a döntést meghozta — mondta az oktatási tanácsos.

Tôkés Elek, mindezek ellenére, mégis más véleményen van, és reméli, hogy az igazgatótanács újra napirendre tûzi a diakonisszaképzô kérdését. Szerinte szükség van a kolozsvári képzésre, netalán más profilt kell adni az általános assszisztensi helyett. „Azért lenne szükség rá, mert sok kolozsvári vagy Kolozsvár vonzáskörzetéhez tartozó fiatal anyagi lehetôségei nem engedik meg, hogy a tandíj mellett a bentlakás költségeit is fizesse, s egyben elveszíti a magyar szakoktatás elônyét is. Úgy vélem, hogy amennyiben van igény rá, és amennyiben ki tudják fizetni a tandíjakat, mûködtetni kellene továbbra is a kolozsvári osztályt" — mondta.

Kató Béla fôjegyzô kérdésünkre elmondta: nem kívánják felszámolni és nem számolják fel a diakonisszaképzést, de az egyházkerület költségvetése most egyfajta racionalizálást igényel. Az egyházkerületnek nincs elég épülete és pénze ahhoz, hogy ugyanazt az intézményt Kolozsváron is és Marosvásárhelyen is fenntartsa. „Meggyôzôdésünk, hogy nagy szükség van a magyar asszisztensképzésre. Azt is ki kell mondanunk, hogy amit mi diakonisszaképzônek neveztünk, az magyar egészségügyi középkáderképzô. Ezt a református egyháznak a többi egyházzal és az RMDSZ- szel közösen kell felvállalnia, hiszen közös magyar oktatási ügy, s mint olyan, be kell sorolni a magyar oktatási támogatás rendszerébe. Mi nem számolunk fel egyetlen magyar osztályt sem, sôt, az igazgatótanácsban felmerült egy harmadik osztály — a laboráns szak — létrehozásának terve is, de megvalósítására még nincs lehetôségünk" — hangsúlyozta.

A fôjegyzô úgy véli, hogy Marosvásárhelyen jobb körülmények között mûködhet mindkét osztály, és ez nem válik hátrányára sem a képzésnek, sem az intézménynek. Az igazgatótanács azt is figyelembe vette, hogy Marosvásárhelyen orvosi egyetem mûködik, amelynek magyar tanárai is vannak. Kató Béla azonban nem zárja ki annak lehetôségét, hogy ha az egyház visszakapja kórházát és sikerül más szociális, egészségügyi intézményeket beindítania Kolozsváron, akkor nem lesz még szükség újra a kolozsvári képzésre is.

— Úgy érzem, nem vettünk el semmit, csupán racionalizáltunk, és azt hiszem, mindenki számára világos, hogy két külön mûködô osztálynak nagyobbak a költségei. Az egyházkerületnek kell fenntartania a kollégiumokat, a sajtót, a nyugdíjpénztárat és a diakonisszaképzést is, az egyházközségekre nem lehet plusz anyagi terheket hárítani, mert nem bírják meg. Hogy az egyházkerület mennyit bír meg, azt hiszem, ránk kell hagyni, mert elôbb-utóbb különben felborul az egyházkerületi költségvetés egyensúlya. Lehet, hogy egy év múlva változik a helyzet, találunk alapot a kolozsvári osztály fenntartására is. Ha megoldódik az intézményeink sorsa és a teológia melletti intézményeinket visszakapjuk, nyugodtabb körülmények között tudunk majd dolgozni és tervezni.

Arra a kérdésünkre, hogy mivel Kolozsvár vonzáskörzete részben szórvány, míg Marosvásárhelyé tömbmagyar, és mivel a kolozsvári magyar középkáderhiány közismerten krónikus, s figyelembe véve azt is, hogy a szórványból jövôk egy része nem tudja fedezni a bentlakási költségeket, nem lehetne-e a missziós keretekbe besorolva tovább mûködtetni a kolozsvári szakoktatást, Kató elmondta: Kolozsváron is a diákok egy része bentlakó volt. Kollégiumrendszerben az egyház Kolozsváron is támogatta diákjait, Marosvásárhelyen is megteszi. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban az egyházkerület nem tud mást tenni, mint az ésszerûség és gazdasági szempontok szerint átszervezni, és Marosvásárhelyre összpontosítani a diakonissza-képzést.

Gál Mária

Ökológiai katasztrófa az Aranyoson?
Haltetemeket hoz a havas felôl a víz

(1. old.)

A kolozsvári Környezetvédelmi Igazgatóság (APM) széleskörû kivizsgálást rendelt el az Aranyos folyón úszó többezer haltetem ügyében. Marian Prorocu igazgató a Mediafaxnak azt nyilatkozta: a laboratóriumi eredmények egyelôre arra utalnak, hogy bakteriális jellegû fertôzésrôl van szó, és ennek fertôzô gócát minden valószínûség szerint a Fehér megyei Rosia Poieni-i rézbányák képezik, amelyeknek ülepítôjébôl az utóbbi idôk esôzései nagy mennyiségben mostak ki az élôlények számára mérgezô meddôhányó-anyagokat, és az ebben elszaporodott baktériumokat.

Az Országos Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint a fertôzés gócát az Abrudbánya környéki Valea Sesei bányavidék savas ülepítô tavai képezik. A folyóvíz laboratóriumi vizsgálata kimutatta, hogy az Aranyos vastartalma rendkívül magas értékekre ugrott fel, pH-ja pedig a normálisnak tekintett 6.5-8.5 — rôl 5-re csökkent. Prorocu figyelmeztetett: az Aranyoshoz közel esô kutak vizét nem szabad inni, a döglött halak fogyasztása pedig életveszélyes lehet.

Vasile Stef országos vízügyi igazgató hétfôn kiszállt a helyszínre, de Torda környékén — ahol az Aranyosgyéresi Halász- és Vadászegyesület a haltetemek feltûnését jelezte — nem talált döglött halat.

A Szabadság kérdésére Costa Stanisav, a kolozsvári Környezetvédelmi Igazgatóság felügyelôje elmondta: a keddi mérések 4.3 körüli pH-értékeket jeleztek, tehát a folyó továbbra is savas vegyhatású. Costa szerint az Aranyos vizének vegyelemzését több intézmény is monitorizálja, többek között az Országos Vízügyi Bizottság és a tordai Vízmûvek (RATAC); ez utóbbi intézmény különösen érdekelt a vízminôség-változás fokában, ugyanis az RATAC szolgáltatja a lakosságnak az ivóvizet. A hétfôi és keddi méréseredmények — Costa szerint — arra mutatnak, hogy beállt a maximális fertôzöttségi állapot (amely meglepô stabilitást mutat), és a helyzetnek a továbbiakban lassan javulni kell.

Szabó Csaba

Ebfarm és átmeneti kutyaszállás Kolozsváron

(1., 4. old.)

Amint arról tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, Kolozsvár polgármestere bizottságot hozott létre Boros János alpolgármester vezetésével, hogy felülvizsgálja a Közterület-fenntartó Vállalathoz (RADP) tartozó sintérközpont mûködését. Tegnap délelôtt tárgyalóasztalhoz ült a két fél, hogy megbeszélje a kóbor kutyák helyzetét.

Az RADP igazgatója, Liviu Medrea beszámolt a központ eddigi tevékenységérôl, a jelenlegi helyzetrôl, az alkalmazottak gondjairól. Véleménye szerint a kockázati tényezôkhöz képest az alkalmazottak fizetése elég alacsony (az orvos-igazgatóé 3 millió lej, a két sintéré 1,5–1,5 millió), és kevesen vállalják az ottani munkát. — A polgármester félretájékoztatja a közvéleményt, amikor azt állítja, hogy miattam nincs elegendô pénz a sintérközpont üzemeltetéséhez — jelentette ki Medrea. Véleménye szerint, ha a polgármesteri hivatal törlesztené adósságait a vállalattal szemben, lenne pénz a kutyák ápolására is. Az RADP igazgatója — szakemberek segítségével — összeállított egy tizenhét napos programot a kóbor ebek fertôtlenítésére, gyógyítására. Szerinte ennyi idô elegendô, hogy a kutyákat egészségesen kieresszék az utcára. A szakemberekbôl (állatorvosok, zootechnikusok) álló bizottság nem mindenben értett egyet az igazgatóval, de megegyeztek abban, hogy a lakosság érdekében fenn kell tartani a sintérközpontot. A közterület-fenntartók igazgatója már konkrét lépéseket tett egy, az állatorvosi egyetemmel közösen létrehozandó, új központ létesítésére. Ennek beindítása március végén várható.

Érdekes javaslatott tett Boros János: ebfarmot kellene létrehozni, ahol civilizált körülmények között lehetne tartani az összeszedett kóbor kutyákat. A javaslatot hamarosan a városi tanács elé terjesztik. Szintén a városi tanács dönt arról is, hogy létesítsenek a kutyák számára egy átmeneti szállóhelyet, ahol az állatok tulajdonosai egy bizonyos idôre (például ha elutaznak) elhelyezhetik kedvenceiket.

A tárgyalások folyamán Liviu Medrea többször is hangsúlyozta, ha a polgármester együttmûködött volna az RADP-vel, a kóbor kutyák helyzete ma már nem lenne téma.

Nánó Csaba

Lövöldözés Tordán

(1., 7. old.)

Február 5-érôl 6-ára virradólag a tordai rendôrség, kolozsvári kollégáik és DIAS-egységek segítségével nagyszabású szûrôakciót szervezett, kocsikat feltörô személyek tetten érése érdekében. Éjjel negyed négykor három kocsiból álló, Kolozsvár felôl érkezô autókonvoj vonta magára figyelmüket: egy Daewoo Cielo, Mitsubishi Pajero és egy Mercedes haladt egymás mögött. A Mitsubishi nem állt meg a rendôrök jelzésére, így a DIAS-egység üldözôbe vette. Az olasz rendszámú autó letért a fôútról, az Aranyos folyó felé vette az irányt egy mellékúton. Amikor az út járhatatlanná vált, a Mitsubishi hirtelen visszafordult, és megpróbált áttörni a rendôrök között. Az üldözôk két figyelmezetetô lövést adtak le, majd, mivel erre sem állt meg, négy gólyót lôttek az autóra. Ekkor a benne ûlô két személy kiugrott, és elfutott az erdôben, a sötétség miatt pedig az egység feladta követésüket.

A másik két, bihari és vâlceai megállított autót Ovidiu Florin és Zaharia Florin vezette, mindketten közismert gépkocsitolvajok. Mint kiderült, a Mitsubishi december 18-án tûnt el Nagyváradról, és tegnap éjjel egy, még ismeretlen vásárló várt rá az egyik tordai benzinkútnál. A Cielóban két lopott rendszámtáblát is találtak, ezek kerültek volna a Mitsubishire az eladás elôtt.

(balázs)

Fogytán a búzakészlet

(1. old.)

Vasile Soporan prefektussal és a megyei mezôgazdasági igazgatóság szakembereivel a búzakrízisrôl tanácskoztak a nagy pékségek vezetôi. A raktárakban biztosított a februárban szükséges búza, illetve búzalisztkészlet, tehát a pékárú ára ebben a hónapban változatlan maradhat. A gondok — derült ki — márciustól kezdôdhetnek, amikor a készlet kifogy. Köztudott: Kolozs megyének soha nem sikerült a lakosság igényeinek megfelelô mennyiségû búzát termelni, így a termelôk kénytelenek az ország déli részérôl hozatni utánpótlást. A nagy szárazság miatt azonban ez is egyre nehezebb. A malmok és pékségek rászorultak a magyarországi búzára, amelynek kilóját jelenleg négyezer lejért importálják. A helyi magántermelôk ötezer lejt kérnek egy kilogramm búzáért. A kenyér jelenlegi árának megtartása érdekében a pékségek felkérték Vasile Soporant, hogy próbáljon Kolozs megye számára az állami gabonakészletbôl búzát biztosítani.

KRÓNIKA

Hányan vagyunk, hányan tanulunk a megyében?

(2. old.)

A Kolozs Megyei Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a lakosság száma 2000. július 1-jén 719 864 volt, és ennek 68,6%-a élt városon. A nôk részaránya 51,2%-ot ért el. 1999-hez viszonyítva a megye lakossága 3027 fôvel csökkent. A negatív természetes szaporulat következtében 1990-óta az átlagos évi csökkenés 1607 fô, amit csak részben pótolt a vándorlási folyamat. Az 1992-es hivatalos népszámlálás eredményéhez képest 2000. július 1-jén Kolozs megyében 16 437 fôvel éltünk kevesebben (városi környezetben 2433-al, falun 14 004-gyel).

A legutóbbi nyáron a lakosság korosztályonkénti összetétele a következô volt: 17 évig 19,9% (egy évvel korábban ez 20,5% volt), 18–62 év között 64,5% (64,2%), 63 év felett 15,6% (15,3%).

A 2000/2001-es tanévben Kolozs megyében 832 oktatási egység mûködik, összesen 174 000 diákkal és 13 000 tanügyi alkalmazottal. Az osztálytermek száma 4836. Az elôzô tanévhez viszonyítva 36 egység, fôleg óvoda szûnt meg.

Kishírek

(2. old.)

KERTBARÁTOK TALÁLKOZÓJA február 8-án, csütörtökön du. 5 órától a Ion Ghica 12. szám alatti EME-házban (Moll-ház). Elôadók: Veress István professzor, dr. Sebôk Péter és Jablonovszky Elemér fôkertész. Szeretettel várják az érdeklôdôket.

AZ RMDSZ ALSÓVÁROSI KÖRZETÉNEK SZÉKHÁZÁBAN (Párizs utca 17.) február 7-én, szerdán du. 5 órától Máté András Levente ingyenes jogi tanácsokkal szolgál az érdeklôdôknek.

Ugyanitt február 8-án, csütörtökön du. 4 órától Sztranyiczky Gábor nyugalmazott egyetemi adjunktus idôszámítás, idôrend, idôszemlélet támakörben közérdeklôdésre számot tartó kérdésekrôl fog beszélni. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

TERRA MARAMOROSIENSI címmel nyílik meg Aurel Dan festômûvész kiállítása 2001. február 7-én, szerdán du. 5 órakor a Mûvészeti Múzeumban.

FAUST 2000

(2. old.)

Volt egyszer egy Faust nevû tudós, aki egy szép napon összefutott Mefisztóval. A gonosz elárulta Faustnak az aranycsinálás titkát (többek között) az illetô lelkéért cserébe. Harold Ramis (lásd még Multiplicity, Groundhog Day stb.) verziójában „Faust"-nak (Brandon Fraser) nincsenek nagyra törô vágyai. Ô csak azt szeretné, hogy barátai legyenek, illetve hogy szép kolleginája (Frances O’Connor) ne hagyja faképnél az elsô mondat után. Csak hát ez magától nem megy, és színre lép az Ördög, aki... nô (Elizabeth Hurley). Érdekes megfigyelni, hogy a 90-es évektôl a kommersz filmekben egyre több a nônemû „bad guy"; számuk egyenes arányban nô a feminizmus globális térnyerésével. Ezek a nôk mindig egyenesen elôre néznek (kamerába, szembe, vesébe, mikor hova), könnyedén magukévá teszik az éppen általuk pocskondiázott mácsó attitûdöt, és minduntalan csúfot ûznek partnerük péniszébôl. Nos, ez az ezredfordulós Mefisztó bedobja a régi trükköt (hát persze, hogy hôsünk nem olvasta Goethét), hét kívánság teljesítését ajánlva egy magányosan hányódó lélekért. És elkezdôdik a show. Gazdagság, hatalom kell? Rendben, de az identitás körül kis hézag van, ugyanis hôsünk egy kolumbiai drogbáró képében kezdi „élvezni" új életét. Vagy esetleg elismerés, ötezres IQ? Semmi baj, csak a szerelmi élet sántít: Faustunk nem tud mit kezdeni álmainak meghódított tárgyával, mert homokosként születik újjá. És az ehhez hasonló poénok egymást követik.

Igazából nincs baj ezzel a filmmel. Ugyanis nem akar többnek látszani, mint ami, azaz olcsó, nulla szellemi igényû komédiának. Igaz ugyan, hogy a vége felé megjelenik az Úristen is (akirôl nem derül ki ugyan, hogy szintén nô, viszont néger), és hosszan tartó közhelyekben összefoglalja a dolgokat (már nem emlékszem, miket is mondott, de teljesen lényegtelen, legalábbis a film szempontjából), nagyot rontván ezzel a mû bájosan butus hangulatán. De mindent összevetve, akár becsülni is lehet a csinálók azon (ösztön vagy akarat vezette) szándékát, hogy a saját kaptafájuknál maradnak, akár a film elônyére is.

Eredeti cím: Bedazzled; amerikai, 2000; 93 perc; Rendezô: Harold Ramis; Forgatókönyv: Harold Ramis; Zene: David Newman; Kép: Bill Pope; Producer: Trevor Albert, Suzanne Herrington, Harold Ramis; Szereplôk: Brandon Fraser (Elliot Richards), Elizabeth Hurley (a Sátán), Frances O’Connor (Alison/Nicole), Miriam Shor (Carole), Orlando Jones (Dan/Esteban), Paul Adelstein (Bob/Roberto).

Szántai János

Gazdaköri találkozó és bál készül Zselyken

(2. old.)

Gazdaköri találkozót szervez 2001. február 10-én a zselyki gazdakör és a helyi RMDSZ-szervezet, melyet a hagyományos Kimerci-bál követ. A program: 11–11.30 — gyülekezés a helyi kultúrházban; 11.30 — istentisztelet; 13–15 — ünnepi mûsor a kultúrházban (a helyi mûvelôdési egyesület mûsora, gyermekkórus); 15–17 — ebéd; 17–19 — gazdaköri megbeszélés (beszámoló az elmúlt évi tevékenységrôl, programtervezet 2001-re, hozzászólások, borverseny — utóbbira 2 liter borral lehet benevezni); 19 — bál.

Olvasom,

(2. old.)

hogy az egyik alpolgármestert kiküldték a sintérekhez ellenôrzésre, mert hogy sok baj van a kutyákkal. No, mondom, a kutyakérdés sem lesz megoldva! Ugyanis mint mindenhez, ehhez is két bal kézzel fogtak hozzá. Nem azért, mintha az alpolgármester alkalmatlan lenne az ellenôrzésre, de hát ha a megfelelô embert a megfelelô helyre elv szerint mûködne ez a tanács, akkor egy ilyen nagy horderejû kérdés megoldását csakis az igazi nagykutyára bíznák.

(-is-)

Régi olasz mesterek

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia vonós kamarazenekara régi olasz mesterek, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello és Tommaso Albinoni mûveit fiatal karmester és szólisták szólaltatták meg. Az est mindhárom olasz mestere, szinte egy idôben, a XVII. század végén született és a XVIII. század közepéig élt és alkotott.

Radu Popa karmester — többek közt Bács Lajos tanítványa — több hazai zenei versenyen nyert mint zeneszerzés- és karmester-díjat. Jelenleg Giurgiuban mûködik, ahol a filharmónia státust kapott zenekar igazgató-karmestere.

A mûsor elsô és utolsó száma Vivaldi mintegy 70 szimfóniája közül az I. és a II. A szimfónia egyik megteremtôjének mûvei három tételt tartalmaznak, két gyors rész között egy lassú Andantét. Fülbemászó dallaminvenciójuk mellett egyik jellegzetességük rövid forte és piano ütemek alternatív váltakozása.

Vivaldi: viola és gitárra írt versenyének Lucian Moraru és Rãzvan Grigorescu volt a szólistája. Lucian Moraru felsôbb tanulmányait Hollandiában és Londonban végezte, több hazai zenei verseny díjazottja, jelenleg a Bukaresti Filharmónia tagja. Mintha hegedût hallanánk, annyira tartalmas és fényes violájának hangja. Szólamát kiválóan oldotta meg. Rãzvan Grigorescu dzsesszgitár mellett klasszikus gitár tanulmányokat is folytatott. Lehet, hogy hangszerének hangja kisebb teremben jobban érvényesült volna, de így csak finom cirpelést hallottunk belôle, jobban érvényesültek Török Béla csellószóló részletei.

Adrian Petrescu kimagasló mûvészi fokon adta elô Benedetto Marcello és Albinoni oboaversenyeit. A. Petrescu a Bukaresti Enescu Filharmónia szólistája, és zenei versenysikerek mellett sok országban hangversenyezett, már CD-felvétel is készült vele.

Benedetto Marcello, aki életében a zeneszerzés mellett irodalmár és ügyvéd is volt, d-moll oboaversenyével a mûfaj egyik gyöngyszemét írta meg, és aki A velencei névtelen címû film zenéjével széles népszerûségre tett szert, amelybôl különbözô hangszerekre átiratok is készültek.

Mind Marcello, mind Albinonid-moll versenymûvét Adrian Petrescu magvas, minôségi oboahangon, kiemelkedô szólistaként játszotta. Szívesen hallgatnánk máskor is.

Radu Popa karmester és a kis létszámú kamarazenekar, rég vagy legalábbis ritkán hallott mûvek elôadásával, kellemes estet szerzett a közönségnek.

Morvay István

Tájak, virágok, színesben is

(2. old.)

Röviden így foglalhatnánk össze a Városi Mûvelôdési Ház (Fôtér 24. szám) Excelsior Galériájának kínálatát. A Századelô elnevezésû kiállítás a több évtizedes múltú Atelier 11 mûkedvelô képzômûvészeti csoport tagjainak munkáit mutatja be. A tarka virágcsendéletek és tájképek elkészítése minden bizonnyal kikapcsolódást, kellemes idôtöltést jelenthetett alkotóiknak. Ez az, ami leginkább észlelhetô a munkákon. Kedvvel készültek, és ezt a hangulatot igyekeznek továbbadni a nézôknek. Egyik-másik alkotás pedig meg is haladja az amatôr szintet. Gondolok itt elsôsorban dr. Wéber Mária fekete-fehér grafikáira, közülük is leginkább a faluvégi tájat ábrázoló munkájára. A rajzkészségérôl és eredeti látásmódjáról ismert doktornô ezúttal sem okozott csalódást híveinek. Egyébként tôle láthattuk a legtöbb munkát, sôt, szignója is jól olvasható. A többi kiállító is megérdemelte volna, hogy nevüket a kép alatt a szokásos módon feltüntessék. Szerény kamarakiállításról van szó, ez nem okozott volna különösebb gondot a szervezôknek.

A tárlat február 14-ig tekinthetô meg.

N. J.

Az Erdélyi Napló

(2. old.)

legfrissebb száma az udvarhelyszéki ifjúsággondozó szolgálatot, konkrétan az égei, árvaházból kikerült fiatalokat mutatja be. Riport készült az érmihályfalvi Bujanovics családról, amelynek leszármazottairól mintázta állítólag Jókai Mór A kôszívû ember fiait. Vekov Károly parlamenti képviselô az elveszett magyar egyetem ügyét firtatja, Szász Jenô udvarhelyi polgármester ízléstelennek ítéli a városvezetést ért újabb támadást, a különös származású Vajda Borbála elmeséli, hogyan lett RMDSZ-es honanya. A hetilap további helyszínei: Marosvásárhely, Nagyvárad, Kolozsvár, Csíksomlyó, Stuttgart és a budapesti Márton Áron Szakkollégium. Az MDF ifjúsági szervezetének céljait Lévai Zoltán sorolja, Márk Attila brassói daltulajdonos pályafutásáról mesél, Metz Katalin Harag-könyvét Stracula Attila, Gellért Sándor verseskötetét Gittai István, a következô hét Oscar-díjas filmjeit pedig Vajda Zoltán ajánlja az olvasók figyelmébe.

Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban
Kolozsvári kronológia

(2. old.)

— 1957. január 26-án megjelenik a Korunk új folyamának elsô száma;

— 1957 áprilisában indul a Napsugár címû havonta megjelenô gyermeklap;

— 1957 márciusában több magyar értelmiségit letartóztatnak az 1956-os magyar forradalommal való rokonszenvezés, felbujtás vádjával, az illetôket kirakatperekben több év fogságra ítélik;

— 1957 júniusában a kolozsvári 7-es Számú Középiskola (volt Unitárius Kollégium) fennállásának 400. évfordulóját ünnepli, s ebbôl az alkalomból minisztériumi jóváhagyással felveszi Brassai Sámuel nevét; ugyanakkor a volt Tanítónôképzô Intézet Eötvös (Constanta) utcai épületében mûködô 5-ös Sz. Középiskolát Nicolae Bãlcescuról nevezik el.

Összeállította: Gaal György

VÉLEMÉNY

Új utak, régi módszerek

(3. old.)

Gál Mária az Új utak, új eszközök címû írásomra reagál meglehetôsen sajátos, kákán csomót keresô igyekezettel, változtat is szövegemen, helyükrôl kiragad szöveg-töredékeket, hogy más csoportosításban tárja az olvasó elé.

Ám én a magyar nyelvû oktatásról azt próbáltam kifejteni, hogy új utakat kell keresni, fôleg a szórványban élôk anyanyelvi oktatásában. Példaképp az Ausztráliában már a harmincas években bevezetett „új utat" említettem. „Az okos ausztrálok szakítottak a hagyományos iskolába járás gyakorlatával, részint vándortanítókkal oldották meg a kérdést, részint feltalálták a rádión keresztüli oktatást". Felteszem a kérdést, hogy a szórványvidék magyar lurkói nem tanulhatnának hasonló módon? Nem lehetne ezt a módszert a magánegyetem esetében is igénybe venni? (Felhívom a figyelmet a mondatok végén lévô kérdôjelekre.)

Gál Mária szerint: „Szemében (az én szememben) nagyon egyszerûnek tûnik a szórványoktatás megoldása. Rádiós-televíziós távoktatás formájában."

Felszólít, ha nem végeztem elôzetesen számításokat, akkor tegyem meg, mert a kampányra költött pénz nem volna elegendô a távoktatásra. Nem számítgatok, s amint írásaimból is (talán?) kitûnik — új utak keresését ajánlom: mérlegelni kell minden ötletet, mozgósítani kell a megfelelô szakembereket. Ha szükséges, ôk majd elvégzik a szükséges számításokat! Szerinte a kampánypénzeket (gondolom, az állam által biztosított összegre gondol) nem lehet másra költeni. A kérdés csak az, mi minden fogható fel kampánycélnak? Elképzelhetônek tartom (tehát „tudatlanságom tudatában" nem állítom), hogy esetleg telekommunikációs eszközökre is lehetett volna költeni a kampánypénzbôl, amiket a választások után például távoktatási eszközként is lehetett volna használni. A kampányt szolgálhatták a „meseautók" is, bár lehet, hogy ezek nem a kampánypénzbôl kerültek az RMDSZ szolgálatába. De honnan, honnan nem, került rájuk pénz, s gondolom, most is megmaradtak. Lehet, hogy a „vándortanítók" ezeken az autókon viszik majd a tudást a szórványmagyarság épülésére?

Gál Mária párhuzamot-azonosságot(?) tételez fel a reklám és a kampány között (az árut — vagyis a pártot — el kell adni). Ilyen egyszerû és profán ez? Nem tagadom, hogy egyeseknek tényleg üzlet a politika, de vajon ezek az igazi politikusok?

Valóban feltettem a kérdést, hogy „nem lett volna elég, ha az egyházak, az iskolák, a magyar nyelvû sajtó és a helyi RMDSZ-szervezetek világosították volna fel a körükhöz tartozó magyarokat". Nem azt írtam, hogy az RMDSZ programját hirdessék a szószékrôl. Gál Mária kioktat: „a nyájukhoz esetleg más párt hívei is tartoznak". Azt is megemlíti, hogy az iskolában tilos a politizálás. Egyébként az RMDSZ szavazótáborának nagy többsége nem az RMDSZ programjára szavazott, hanem magyarságára, hiszen másképp nem is tehetnek. Szerénytelenül a saját példámat említve: bár elégedetlen vagyok az RMDSZ eredményeivel, szeretném, hogy a csúcson lévôk helyét mások töltsék be és bár értelmetlennek tartottam a Frunda elnökjelölését, mégis az RMDSZ-re és, horribile dictu, Frundára szavaztam!

Gál Mária elmarasztal még abban is, hogy vagy soha nem jártam a Csángóföldön, vagy rózsaszínû szemüvegen keresztül nézem a csángókat. Szerinte a csángók szívesebben nézik a román adókat, mert a Duna tévé és az általuk beszélt magyar nyelv között túl nagy a szakadék ahhoz, hogy számukra „fogyaszthatók és élvezhetôk legyenek az összmagyar kulturális televízió mûsorai". Nem értem, hogy az összmagyarok közül miért rekeszti ki a csángókat? Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a magyarországi pápalátogatás alkalmával szerencsém volt találkozni a parlamentnél a csángó küldöttséggel. Fegyelmezetten rendezett sorokban jöttek Buda felöl, nem állítom, hogy a híd teljes hosszát kitöltötték, de sokan voltak. A parlament elôtt, ôk is vártak, hogy bemehessenek az országházba. Közéjük keveredtem, és beszélgettünk. Nagy különbséget nem tapasztaltam az általuk és a Kolozsvár környéki falvakban beszélt nyelv között. Lehet hogy gondosabban ejteték a szót, mint egyébként? Tökéletesen megértettem ôket, ôk is engem. Lehet, hogy álcsángók voltak? Gondolom, hogy az én magyar beszédem és a Duna tévé között nincs áthághatatlan szakadék.

Végezetül Gál Máriának azt tanácsolom, hogy ha máskor „síkra száll", ne magas lóról tegye, és mérsékelje „ex cathedra" magatartását. Különben az anyanyelv védelme, megôrzése, elsajátítása nemcsak pénz-, intézmény- vagy formafüggô. Új utak itt is vannak! Kifogásolt írásomban is errôl beszéltem. A pártpropagandában sem ártana új utakat keresni.

Gálffy Attila

A meztelen király és az ember

(3. old.)

Január hava rendkívül tragikusnak bizonyult a magyarországi kultúrélet számára. Szilveszter másnapján fôbe lôtte magát a népszerû énekes Zámbó Imre (mindenki Jimmyje). Január 17-én, több mint ötvenéves pályafutás után, távozott az élôk sorából Sinkovits Imre (a Nemzet Színésze).

A maga nemében mindkét elhalálozás döbbenetet okozott a magyar (és nemcsak) közvéleményben. Jimmyrôl lényegében halála után derült ki, mekkora volt rajongóinak tábora. Családján kívül ezrek siratták, olykor szinte tudathasadásos állapotban. Egy olyanban, amelyben a (csinált) sztár utolsó éveit leélte. Királynak titulálták, és ezt kimondottan élvezte az élet sûrûjébôl a talapzatra már életében felkerült Jimmy. A televízió, a rádió mûsoraiból, de a csapból is Zámbó muzsikája csorgott. A toplista elsô tíz helyét mind a mai napig Jimmy uralja. A különbözô újságokban, lapokban napról napra folyt az ömlengés Jimmy pályafutásáról, magánéletérôl, dalairól. Csodálatosabbnál csodálatosabb és képtelenebb találgatások követték halálát. Hogy lelôtték. Meg hogy színjózan volt, amikor elkezdett lôni a kakasra (!?). És hogy egy boldog házasság tört ketté halálával. Legkisebb fia mobiltelefont kapott ajándékba, hogy beszélhessen az égben tartózkodó apjával.

Lassan elmúlt a kezdeti hisztéria, és a közvéleményt formáló józanabb újságírók érdeklôdése Jimmy viszonylag titkos és titkolt magánélete felé fordult. Ami eléggé sötétnek bizonyult. Jogász felesége, Edit, kitiltotta a lakásukból Zámbó elsô házasságából született elsô fiát, a 21 éves Krisztiánt. Mivel az énekes nem hagyott hátra végrendeletet, az asszony elsô házasságából született (szintén fiú)gyermek nem jogosult az örökségre. Pedig bôven van mit szétosztani. A csodálatos házasság, amirôl a barátok meséltek, felbomlófélben volt. Az asszony karácsonykor elköltözött Jimmytôl, és csak szilveszterkor tért haza. A tragédiáról ellentmondásos hírek jelentek meg. Ahány „tanú", annyi vallomás. Végül a rendôrség lezártnak nyilvánította az ügyet. — Baleset történt — jelentették ki a szakemberek.

Az énekes temetése olyan volt, mint élete. Egy hatalmas cirkusz. Ópiumszagú zarándoklat lakásánál. Tizenhét éves lány értelmetlen öngyilkossága, hogy „odafent" találkozzon a Királlyal. Azzal, akit tábora életében felültetett a trónra. És ô el is hitte, hogy uralkodó. Szavai jóságra, szeretetre intettek, holott igencsak gyarló életet élt. Mindenkit lenézett, aki csak szólni mert igazi értékérôl. Ami nem volt túl hízelgô számára.

Sinkovits Imre ravatalánál, temetésén — teljesen véletlenszerûen — jelen voltam. Felemelô volt — amennyire egy temetés felemelô lehet. Valaki le is írta: a sztárt csinálják, embernek születni kell. Imre bácsi — ahogyan színészkollégái szólították — úgy halt meg, ahogyan a nagyon nagy emberek. Csendben, megbékülve a világgal. És temetése méltó volt emberi és mûvészi értékéhez. Szerénységéhez, tudásához, mellyel soha nem hivalkodott.

Nánó Csaba

Önarckép szerencsepatkóval

(3. old.)

Én sosem vágytam látni a törpét: idétlen gyermektotyogása ingerelt, mint vén kéjencé, aki gyermektestben lopakodott vissza, hogy elkunyerálja a szeretetünket. Ha megjelent a porondon, félrefordultam. Csupán az erômûvész érdekelt:

Itt látható a legerôsebb ember!
Átharapja a félcolos ólomcsövet!
A lánc elpattan feszülô mellén!
Szépség és erô bemutatása, uraim!

A bohóc gumóorrát közönyösen nézegettem, néha meg arra gondoltam, hogy sunyi ember lehet, akár Fababa, aki a zûrös napokon a feleségére térdelt, és tenyerével ütemesen ötvenet vágott a tarkójára. Még a vicceit is gyûlöltem.

De a plakát a szemembe lobogott:
Itt látható a legizmosabb ember!
Karján emberfürtöt lóbál!
Hasa ívelt betonhíd, uraim!
Mutatóujján föltartja a törpét!

S mikor a bûvész kijött a porondra, hogy merev tartással, fennhéjázva húzza le kesztyûjét, mintha nyerstésztát hántana le az ujjairól, kigomboltam az ingem, és idegesen hátradôltem.

Egyedül az erômûvész izgatott, aki
Körhintát forgat a fején!
Fölemel egy hatszázas Fiatot!
Patkóvá görbíti az acélrudat!

Titokban talán arra vágytam, hogy mindaz a sok erô, mely bennem az évek során hasztalan mozdulatokban ömlött szét, ásításokban párolgott el, egyetlen mozdulatban pillantsam meg. És lám, most itt volt elôttem az erômûvész.

És átharapta a félcolos ólomcsövet.
És a melle ívelt betonhíddá vált.
És mutatóujján föltartotta a törpét.

Már csupán a nagy attrakció maradt hátra: elôbb körbemutatta a vasrúdat, majd hatalmas lélegzettel, hogy szinte kiszívta vele a levegôt a sátorkupola alól, összekucorodott, kettôt fújt, s a karjából hôhullám csapott szét.

A kikiáltó föltartotta a patkót:

— Emlék a legerôsebb embertôl!

— Ki óhajtja megvenni, kérem?

S ekkor én bekiáltottam:

— Huszonöt!

— Ki ad többet?

— Harminc!

–Ki ígér többet?

— Ötven!

A villanyfényes párában egymás mellé szorul sok apró fej, mint dobozban a gyufaszálak, s közülük sercenve pattantak elô a kiáltó hangok. Én pedig, a szerencse magvetôje, lehunytam a szemem, és boldogan mosolyogtam.

— Száztíz!

— Százhúsz!

— Százötven!

— Százötven egyszer... Százötven kétszer!... Százötven háromszor!...No, ki adta meg a százötvenet?

Csönd volt.

A kikiáltó hangja gyorsan emelkedett, aztán visszafelé kezdett zuhanni.

Ijedten nyitottam fel a szemem.

— Ki ígért százötvenet?

Megint csend.

— Ki ígért száznegyvenet?

Hallgatás.

— Ki ígért százat, uraim?

Körös-körül az emberek arca, elmosódó válla, apró gombszeme belédermedt a villanyfényes párába. Mindenki azt várta, hogy megszólaljon a feloldozó hang.

— Ki ígért nyolcvanat?

— Hát hetvenet?

— Hát ötvenet, elvtársak?

— És negyvenet?

Éreztem, hogy a jéghideg sugár, amely lassan körbe forog, most hozzám ér, és megérinti a testem.

— Ki ajánlt huszonöt lejt?

A szívem hevesen vert.

— Melyikük kiáltott be elôször?

Még most is hallgattam. Igen, hallgattam. Mert már kétely gyötört, a legerôsebb kétely: ha ennyi embernek ennyit se ér az erô és a szépség patkója, én miért dobjam ki a pénzem? A végén még kiröhögnek a nézôk...

Az erômûvész teste ragyogott a verítéktôl, arcát szégyenlôs gyermeki mosoly lágyította el. Aztán megfordult, és úgy cipelte ki óriási izmait, mint restellni való daganatokat. Ugyanakkor a kikiáltó a feje fölött hátranyújtotta a patkót a díszlettologatónak, s szinte ordítva mondta:

— Vigye az ócskaságok közé!

Bálint Tibor

SPORT

KÉZILABDA
Az aradi torna

(4. old.)

Mint röviden már megírtuk, Remus Moldovan és Gheorghe Zamfir tanítványai egyetlen gólos vereséget szenvedtek a Bukaresti Dinamótól, a Kolozsvári U-Nehézgépgyár-Agressione csapata az utolsó 30 másodpercben hiába birtokolta a labdát, nem tudta elkerülni a 26–25 (15–14) arányú vereséget. Sajnos, a mérkôzés folyamán megsérült az egyik legjobb kolozsvári játékos, Jurcã, akire valószínûleg térdmûtét vár.

Kedden délelôtt a következô összecsapások voltak: Sãvinesti-i Fibrexnylon–Bákói U-MSK 30–17, Konstancai Portul–Nagyváradi U-Repcon 29–27 és Galaci Ulpimex–Temesvári Poli 20–20. A többi találkozó — köztük az U-Nehézgépgyár-Agressione–Brassói Dinamó mérkôzés — lapzárta után ért véget.

A következô tornára február 22–25-én kerül sor.

Radványi Pál

SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÁS
A kis ezüstérmes

(4. old.)

Szamosújvárott jó eredményeket mutat fel a Kolozsvári Jövô ISK helyi szabadfogású birkózó szakosztálya. Valentin Sãtmãrean keze alól az évek során több országos gyermek- és ifjúsági bajnok került ki. Nagy reménységnek számít a 13 esztendôs Paul Rus (képünk), az 1-es Számú Általános Iskola tanulója három éve sportol rendszeresen. Legnagyobb sikere: tavaly ezüstérmes lett az országos bajnokságban a 25 kg-os súlycsoportban. Idén az aranyéremre készül, de ezúttal már a 30 kg-osok versenyében.

Egyébként a Jövô ISK szamosújvári szakosztálya keretében 40 ifjú sportoló edz.

Január 27-e és február 3-a között Eforie-Nordon került sor az országos ifjúsági sakkbajnokság negyeddön-tôire, ahova négy tordai sakkozó is bejutott. Mindannyian a Potaissa Sakk-klub tagjai.

Az Élô-pontszámok alapján a 12–14 évesek között esélyesként induló Andra Oana Sâsâiacnak sikerült bekerülnie a döntôbe. További három sakkozónak: Laurentiu Al-deának, Máté Katalinnak és Bartosi Dánielnek is sikerült ez a bravúr.

A Potaissa támogatója, Radu Muresan kijelentette: az eredmények kielégítôek, szem elôtt tartva azt is, hogy több mint 800 versenyzô vett részt a bajnokságon. Muresan reméli, hogy a klub sakkozói a március–áprilisban sorra kerülô döntôkön is eredményesen szerepelnek majd.

T. Z.

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az olasz Il Calcio 17. játéknapján a következô eredmények születtek: Perugia–Verona 1–0, Atalanta–Juventus 2–1, Bari–Brescia 1–3, AC Párma–AS Roma 1–2, AC Milan–Reggina 1–0, SS Lazio–Lecce 3–2, Vicenza–Udinese 1–2, Bologna–Inter 0–3, SSC Nápoly–Fiorentina 1–0. A sorrend:

1. AS Róma 17 12 3 2 33–13 39

2. Juventus 17 9 6 2 29–15 33

3. Lazio 17 10 3 4 33–20 33

4. Atalanta 17 8 5 4 22–15 29

5. AC Milan 17 7 6 4 27–24 27

6. Fiorentina 17 6 7 4 30–24 25

7. Udinese 17 8 1 8 30–27 25

8. Perugia 17 7 4 6 23–20 25

9. Inter 17 6 6 5 20–19 24

10. Bologna 17 7 3 7 19–20 24

11. AC Párma 17 6 5 6 20–18 23

12. Lecce 17 5 6 6 21–27 21

13. Brescia 17 3 8 6 19–22 17

14. Nápoly 17 4 5 8 20–27 17

15. Vicenza 17 4 4 9 17–29 16

16. Verona 17 3 6 8 18–29 15

17. Reggina 17 4 1 12 12–30 13

18. Bari 17 3 3 11 14–28 12

l A Serie B-ben, a 21. fordulóban: Cosenza–Piacenza 2–1, Cagliari–Treviso 3–2, Chievo–Ternana 2–1, Cittadella–Venezia 2–1, Empoli–Pescara 2–1, Monza–Ancona 1–1, Ravenna–Crotone 1–2, Siena–Genoa 1–0, AC Torinó–Pistoiese 2–0, Sampdoria–Salernitana 2–0. Az állás:

1. Chievo 21 12 5 4 30–18 41

2. Piacenza 21 11 4 6 28–16 37

3. Torino 21 11 4 6 27–23 37

4. Venezia 21 9 9 3 35–25 36

5. Cosenza 21 10 6 5 24–18 36

6. Cagliari 21 9 7 5 35–21 34

7. Ternana 21 9 7 5 29–22 34

8 Crotone 21 10 4 7 26–26 34

9. Sampdoria 21 8 10 3 29–18 34

10. Ancona 21 8 6 7 24–22 30

11. Empoli 21 9 3 9 25–27 30

12. Siena 21 7 8 6 28–25 29

13. Cittadella 21 6 9 6 26–29 27

14. Salernitana 21 6 6 9 20–23 24

15. Treviso 21 5 8 8 21–28 23

16. Pistoiese 21 5 5 11 23–29 20

17. Genoa 21 4 8 9 19–25 20

18. Ravenna 21 2 9 10 16–31 15

19. Pescara 21 1 9 11 16–30 12

20. Monza 21 3 3 15 20–46 12

l A spanyol Primera Division 21. fordulójában: Real Madrid–Malaga 4–3, Deportivo La Coruña–Racing Santander 2–1, Real Zaragoza–Rayo Vallecano 6–1, Villareal–Deportivo Alaves 2–0, Real Sociedad–Celta Vigo 2–2, Osasuna–Espanyol Barcelona 1–3, Numancia–Real Valladolid 0–0, FC Barcelona–Athletic Bilbao 7–0, Real Mallorca–Valencia 2–2, Las Palmas–Real Oviedo 1–0. A táblázaton:

1. Real Madrid 21 15 3 3 51–24 48

2. Deportivo 21 12 5 4 38–21 41

3. Barcelona 21 12 4 5 46–27 40

4. Valencia 21 10 6 5 31–16 36

5. Mallorca 21 8 8 5 30–29 32

6. Villarreal 21 9 5 7 26–22 32

7. Las Palmas 21 9 4 8 24–36 31

8. Espanyol 21 9 3 9 29–24 30

9. Rayo 21 7 8 6 39–35 29

10. Malaga 21 8 4 9 33–33 28

11. Zaragoza 21 6 9 6 30–29 27

12. Alaves 21 8 3 10 30–29 27

13. Bilbao 21 7 6 8 29–34 27

14. Oviedo 21 8 3 10 26–34 27

15. Valladolid 21 5 11 5 24–25 26

16. Celta 21 6 6 9 25–32 24

17. Numancia 21 5 5 11 20–33 20

18. Sociedad 21 4 6 11 23–42 18

19. Osasuna 21 3 8 10 21–33 17

20. Racing 21 3 5 13 22–39 14

l Az angol Premiere League 26. fordulójának eredményei: Bradford–Aston Villa 0–3, Coventry–Arsenal 0–1, Derby County–Sunderland 1–0, Ipswich Town–Leeds United 1–2, Leicester–Chelsea 2–1, Liverpool–West Ham United 3–0, Man-chester United–Everton 1–0, Middles- brough–Manchester City 1–1, Tottenham–Charlton 0–0. A táblázat élén: 1. Manchester United 62 pont, 2. Arsenal 47, 3. Liverpool 44, 4. Sunderland 43, 5. Ipswich 40.

l A francia bajnokság 25. fordulójában: FC Nantes–Paris SG 1–0, Marseille–Auxerre 0–1, Guincamp–Lyon 2–3, Saint Etienne–Strasbourg 3–3, AS Monaco–FC Metz 6–1, Toulouse–Bordeaux 1–1, Bastia–Sedan 0–1, Lens–Lille 0–1. A Troyes–Rennes mérkôzést elhalasztották. Az élcsoport: 1. Lille 43 (30–18), 2. Nantes 43 (41–32), 3. Lyon 41, 4. Bordeaux 40 (32–24), 5. Sedan 40 (32–24).

(-bb)

ALPESI SÍ
Vb St. Antonban

(4. old.)

Az idôjárás miatt elhalasztott nôi lesiklást rendezték kedd reggel. Teljes bedobással készülôdtek a sógorok, hogy végre befusson az elsô aranyérem. Jól is mentek a dolgok, hiszen már az elején Sabine Heregger nagy siklást mutatott be, ami már érem-ízû volt. Jöttek a többiek is, fôleg az olasz Isolde Kostner, ô jó ideig a második helyen tanyázott. Örülhettek a házigazdák, hiszen Renate Götschl, s aztán meglepetésként Michaela Dorfmeister elôzte meg Kostnert. Michaelának 27 évesen adatott meg a világbajnoki cím! A hírhedt Kandaharr-csatorna kanyar ismét szedte az áldozatokat, ott vérzett el az amerikai Carol Lalive. Végeredmény: 1. Dorfmeister 1:36,20 perc, 2. Götschl1:36,34 perc, 3. Heregger 1:36,37 perc.

Alexandra Munteanu, a 21 éves román hölgy is megpróbálkozott a lesiklással, de az ominózus csatorna elôtt elhagyta a pályát, más úton vonult le. Kár, hogy nem volt önbizalma a múltkori 38. hely után.

A férfi alpesi összetettet kényszerûségbôl fordítva rendezték meg. Villanyfénynél került sor hétfôn este a mûlesiklás két futamára, sok feladással tarkítva, anagyágyúk (Herman Maier, Michael Von Gruningen, Christian Ghedina) tömegesen léptek vissza. A román Bogdan Barbu sem rajtolt. A nagy „öreg" norvég Kjetil-Andre Aamodtot nem tudták kizökkenteni a ritmusból, az 1:32,04 perces idôeredménnyel csak az igazi mûlesikló szakik tudták felvenni a versenyt. Aamodt, eddigi szokásával ellentétben, Nordika sível és Dobermann bakanccsal, tiszta feketében versenyzett (mint egy fekete párduc...).

Kedden pár száz méterrel feljebb,ugyanazon a völgyön, a Karl Schranz elnevezésû pályán indult a mezôny. A lesiklásra 20-an maradtak a nagyon nehéz pálya sokukat elrepítette (6-an estek így ki). A fiatal osztrák tehetségek jól szerepeltek, de Aamodt gyôzelmét nem tudták megakadályozni. Végeredmény: 1. Aamodt 2:58,25 perc, 2. Mario Matt (osztrák) 2:58,93 perc, 3. Paul Accola (svájci) 2:59,53 perc, 4. Rainer Schönfelder (osztrák) 2:59,89 perc, 5. Alexandro Fattori (olasz) 3:03,12 perc, 6. Ondrei Bank (cseh) 3:04,75 perc.

Nagy Péter

TENISZ
WTA-ranglista

(4. old.)

Lindsay Davenport 1780-ról 1213 pontra csökkentette hátrányát az éllovas Martina Hingisszel szemben a nôi teniszezôk világranglistáján, miután a tokiói torna döntôjében legyôzte legnagyobb riválisát.

Az élcsoportban csak egyetlen változás történt, a japán fôvárosban elôdöntôig menetelô orosz Anna Kurnyikova a 8. helyre került, megelôzve a francia Mary Pierce-t.

A WTA-világranglista élmezônye (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Hingis 6105, 2. (2.) Davenport 4892, 3. (3.) Venus Williams 4094, 4. (4.) Szeles Mónika 3521, 5. (5.) Serena Williams (amerikaiak) 2454, 6. (6.) Conchita Martinez (spanyol) 2404, 7. (7.) Jennifer Capriati (amerikai) 2274, 8. (9.) Anna Kurnyikova 2144, 9. (8.) Mary Pierce (francia) 2125, 10. (10.) Amanda Coetzer (dél-afrikai) 1880 pont.

Valutaárfolyamok
Február 6., kedd

(4. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár(Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

12 726/12 813

26 550/26 759

(valutabeváltó)

12 500/12 800

26 400/26 750

Macrogroup

12 700/12 800

26 450/26 570

Február 7., szerda

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 német márka = 12 721 lej,1 USD = 26 628 lej.

KÖRKÉP

Tisztújítás az RMDSZ önkormányzati konferenciáján
Egyik Csóka, a másik Fekete

(5. old.)

A hét végén tartották meg Zilahon a megyei tanács gyûléstermében a Szilágy megyei RMDSZ tisztújítással egybekötött önkormányzati konferenciáját.

Mint ismeretes, a választások alkalmával folytatott RMDSZ-ellenes kampány dacára a hepehupás tájak józanul gondolkodó magyarságának 178 önkormányzati képviselôt sikerült megválasztania. Külön sikernek számít, hogy a tavaly ôszi választásokat is az RMDSZ nyerte meg Szilágy megyében.

A szövetségi ügyvezetô elnökség is képviseltette magát a péntek délután tartott önkormányzati konferencián Kovács Péter és Naphegyi Andrea személyében.

Bizonyos körök megpróbálták elhíresztelni, hogy itt valami nagy botrány készül, sôt félretájékoztatták az önkormányzati képviselôket is az értekezlet idôpontjával kapcsolatban. Ennek ellenére 116 szavazati joggal bíró helyi, megyei tanácsos, polgármester és alpolgármester volt jelen, valamint Vida Gyula képviselô és Seres Dénes szenátor, megyei RMDSZ-elnök.

Fekete Károly zilahi alpolgármester, az önkormányzati tanács elnökének beszámolója csak általánosságokat tartalmazott, eredményekrôl nem beszélt, hanem arról, hogy mit kellett volna tenni önkormányzati téren.

A hozzászólásokból kiderült, hogy az önkormányzati tanács tevékenysége formális volt, és inkább riválisa mint partnere a Megyei Képviselôk Tanácsának.

Vida Gyula a politikai helyzetrôl számolt be, valamint a pályázati lehetôségekrôl. Többen szóvátették, hogy a szilágysági magyarlakta községek legnagyobb gondja a pénzhiány. Sikeresen pályázhatnának az önkormányzatok, de a helyi erôbôl biztosítandó pénzalap sok esetben meghaladja a községi tanács egy éves költségvetési keretét. Egyöntetû volt az a vélemény, hogy ezután is havonta szükséges a szilágysági polgármesterek és alpolgármesterek találkozóját megtartani.

A tisztújításon az elnöki tisztség betöltésére három személyt javasoltak: Fekete Károly zilahi alpolgármestert, Püsök Andrást, a megyei vízmûvek mûszaki igazgatóját, megyei tanácsost, valamint Fekete Szabó Andrást, a megyei tanács alelnökét. Miután Püsök András visszalépett, Fekete Szabó Andrást választották meg 103 szavazattal a 116-ból az önkormányzati tanács elnökének. Ugyancsak ez alkalommal választották meg azt a 17 önkormányzati képviselôt is, akik a Szilágy megyei RMDSZ MKT-tagjaiként képviselik az önkormányzatisokat, valamint a négy országos küldöttet is.

Miután egy egészséges és sikeres szövetségi és megyei lobbinak köszönhetôen Szilágy megye alprefektusa magyar lett, Csóka Tibor személyében, most már valóra vált az a zilahi mondás, hogy egyik Csóka, a másik Fekete.

Kerekes Gyula

Nincs vér — nincs mûtét

(5. old.)

Kolozsvár, az ország egyik legfontosabb egyetemi városa kórházaiban sok, más megyékbôl beutalt beteget is el kell hogy lásson. Országos hírû orvosok premierszámba menô mûtéti beavatkozásokat végeznek itt. Mégis a mûtéthez szükséges vér hiánycikk lett. Csak az Onkológiai Intézet beutaltjainak 80 százaléka más megyékbôl jött Kolozsvárra. Elena Chiorean, a véradó központ igazgatónôje aggodalmát fejezte ki, mert vészesen csökkent az önkéntes véradók száma, és már nem tudják fedezni a kórházak igényeit. Valamelyes megértést tanúsítottak más megyék begyûjtô központjai, így a zilahi, amely az I. számú Sebészeti Klinika és a Rehabilitációs Kórház számára szállít vért, illetve a gyulafehérvári és besztercei központ, amelyek az onkológiai intézetet próbálják segíteni. Mindezek ellenére, sok mûtétet kénytelenek vér hiányában elhalasztani. Pillanatnyilag az Urológiai és Veseátültetési Intézet küzd ilyen gondokkal. Az önkéntes véradó egy 128 000 lej értékû étkezési jegyet kap. Ha öt egymásutáni alkalommal adott vért, még 200 000 lejes jutalomban is részesül. Az év elején az új egészségügyi miniszter, Daniela Bartos ígéretet tett a javadalmazás megemelésérôl. Ez még azonban nem történt meg.

H. Gy.

Izmosodik a pedagógusszövetség

(5. old.)

Borsos K. László, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség megyei alelnöke a napokban beszámolt a szervezet 1996-os megalakulása óta történt változásokról. Elmondta: az RMPSZ-nek köszönhetôen 1998-ban egyes tanárok részt vehettek a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzésén, valamint magyarországi tanfolyamokon. Fontos pillanat volt a szervezet életében az 1999-es év, amikor is a Beszterce-Naszód Megyei Tanfelügyelôség elismerte e módszertani továbbképzôk hivatalos mivoltát.

A szervezet felvállalta a tankönyvek és munkafüzetek beszerzését, terjesztését, ezzel segítve a vidéki iskolák diákjait is. Lászlófy Pál, a szervezet országos elnöke, októberi látogatása során szakfolyóiratokat ajándékozott a bethleni pedagógusokanak. A szervezet kapcsolatot tart fent magyarországi városvédô és faluszépítô egyesületekkel, amelyeknek pályázatain rendszeresen részt vesz 2–3 tanuló. Januárban a magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a magyar Oktatási Minisztérium jutalomban részesítette a Bethleni Iskolát. A Bethlen Egyesület keretén belül új lehetôségeket szeretnének teremteni a diákok számára: ingyenes tankönyveket biztosítani a hátrányos családi helyzetûeknek, az ingázásból adódó problémákat megoldani, nyári táborokat szervezni.

Borsos K. Lászlót fáradhatatlan munkásságáért december 20-án Gróf Klebelsberg Kunó díjban részesítette a magyar Oktatási Minisztérium.

Borsos Éva

Új villanyrendôr

(5. old.)

Február 10-jétôl új villanyrendôr lép mûködésbe városunkban. A Monostori út és a Mezô (Câmpului) utcák keresztezôdésében nemrégiben felszerelt villanyrendôr-rendszer a tervek szerint a közlekedés folyamatosságát és biztonságát szolgálja majd, tudatja a polgármesteri hivatal.

Elnézést kér a RATUC

(5. old.)

Szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében a Közszállítási Vállatat (RATUC) vezetôsége elnézést kér amiatt, hogy hétfôn 16.30 és 18.40 óra közötti áramszünet miatt fennakadások voltak a 4-es, 6-os és 7-es trolibusz forgalmában. A vállalat kénytelen volt lerövidíteni a trolik útvonalát, így a fent említett járatok a Szentpéteri-templomnál visszafordultak a Monostor negyedbe. A 25-ös troli a Kispiac (Cipariu) téren keresztül közlekedett. A trolikat autóbuszok helyettesítették. Liviu Neag, a vállalat igazgatója leszögezi: az áramszünetért nem a RATUC a hibás, ezt a CONEL Villamosmûvek áramellátó kábelhálózatának meghibásodása okozta.

Összefogás az erôszakot szenvedett gyerekekért

(5. old.)

Tavaly a Louis Pasteur Országos Kölcsönös Román–Francia Egyesület 1,1 milliárd lejt adományozott állami intézményeknek és 5 milliárd lej értékû gyógyszert ajánlott fel. A közeljövôben 120 személy részére ingyengyógyszert és élelmiszert osztanak.

Füleky Attila, az egyesület vezetôje azt nyilatkozta a Szabadságnak, hogy az intézet és a dési polgármesteri hivatal társulni fog annak érdekében, hogy kemoterápiás orvosi rendelôt és gyermekközpontot létesítsenek azoknak a kiskorúaknak, akik szüleik részérôl erôszakot szenvednek el.

A partnerségi tervezetet a helyi tanács elé terjesztik, a polgármesteri hivatal biztosítaná a tervezett létesítményekhez szükséges területet. A kérdést 12-én tárgyalja rendkívüli ülésén a dési városi tanács, tájékoztatta lapunkat Marius Pugna, a város közigazgatási osztályának vezetôje.

K. R.

Kell a támogatás, de nem elég

(5. old.)

Más években ilyenkor javában javították a mezôgazdasági gépeket a Kis-Szamos völgyében. Az idén alig-alig látunk traktort vagy vetôgépet a mûhelyekben. A válasz egyszerû: az embereknek nincs pénzük javításra!Tehát jól jött a mezôgazdasági értékjegy. Szamosújváron a hét elején már ki is osztották a szelvények egy részét. Amint azt a polgármesteri hivatal illetékes osztályán megtudtuk, ez év elején 285 gazda igényelt kupont. Két-három nap alatt ki is osztják ezeket. Különösen a városhoz tartozó Szamoshesdát, Vízszilvás és Kérô falvak lakosai sietnek. Az ôszi szántás majd mindenütt elmaradt, lassan közeleg a tavaszi vetés. A kupon kapóra érkezett. A földtulajdonosoknak van lehetôségük nyersolajat vásárolni, de mûtrágya és vegyszer beszerzésére is szükség van. A legutóbbi felmérések szerint körülbelül 500 hektáron fognak kapásnövényt vetni a környéken. Másra is kellene azonban állami támogatás. A gépállomány több mint 50 százaléka felhasználhatatlan, javítása milliókba kerül.

Erkedi Csaba

Melegek maradnak a lakások

(5. old.)

A Distrigaz vállalat a gázszolgáltatás megvonásával fenyegette a dési hôközpontokat üzemeltetô Termia vállalatot, annak adósságai miatt. Petru Urian, a Termia távfûtési vállalat igazgatója kijelentette, hogy hétfôn tárgyalt a Distrigaz vezetôivel. Ennek során megegyeztek, hogy a városháza 428 millió lejt utal át a Distrigaznak. Ez utóbbi ugyanakkor egymilliárd lej bevételre számíthat a lakosságnak folyósított fûtési pótlékból. Petru Urian igazgató hozzátette: a Termia adósságaiból máris kifizettet 360 millió lejt, és ezentúl folyamatosan utal át pénzt a Distrigaz számlájára. Dés lakossága biztos lehet abban, hogy februárban nem lesznek gondok a fûtés-, illetve a melegvíz–szolgáltatással.

(kósa)

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Lebukott egy csaló, mert megcsalták. Több tízmillió lejnyi huzalt bagóért vesztegetett egy tolvaj — tudtuk meg a Kolozs megyei rendôrség keddi sajtótájékoztatóján.

Más lakását adta el, majd külföldre szökött Bercsenyi Miklós 38 éves kolozsvári lakos. Az eset még 1999-ben történt: Bercsenyi feleségével együtt egy Grigore Alexandrescu utcai garzonlakást bérelt, majd 95 millió lejért eladta azt valakinek. Ezután Magyarországra menekült a törvény elôl: Aradon 2000 német márkáért hamis magyar útlevelet vásárolt, és át is jutott a határon, feleségestül. Csakhogy odaát a házaspárnak nézeteltérései támadtak, és a hölgy az összes pénzzel meglépett... Olaszországba. Az általánosan körözött Bercsenyi ezért úgy döntött: hazajön. Hamis útlevele már nem volt meg, így február 4-én, hazatérésének napján a határátkelôn kénytelen volt beismerni, hogy 1999-ben csalárdul hagyta el az országot. Kiderült lakásügye is, így bûnvádi dossziéjával együtt a Kolozs Megyei Rendôrség egyik autója hozta haza Kolozsvárra. Elôzetes letartóztatásba helyezték, csalásért akár 15 év börtönbüntetést is kaphat.

Aprópénzért adta el a lopott portékát Victor Pop 48 éves kolozsvári munkanélküli. Az Electrica Rt. feljelentése szerint január 30–február 2. között ismeretlen tettes 40,7 millió lej értékû magasfeszültségû vezetéket lopott el a Kolozsvár–Hidegpatak–Magyaróság vonalszakaszról. A tettest 5-én azonosították, ám a kár nem térült meg: Pop szétvágta, és begyûjtôközpontban értékesítette az alumíniumhuzalt, csekély 493 ezer lejért. Popnak nem ez az elsô hasonló törvényszegése.

Balázs Bence

Tiltsák meg a legeltetést!

(5. old.)

Deák József RMDSZ-es tanácsos az aranyosgyéresi tanácsülésen felvetette annak szükségességét, hogy határozatban szabályozzák az állatok legeltetését a város környékén. Nagyon sok telektulajdonos panaszkodott arról, hogy fûsarjadáskor többen legeltetik állataikat, nem törôdve azzal, hogy tönkreteszik az ültetett növényeket. Emellett a legeltetôk azt is figyelmen kívül hagyják, hogy a telkek többsége visszakerült magántulajdonba, és sokan továbbra is úgy viselkednek, mint 1989 elôtt, a nagy közösködések idején. Deák József szerint be kellene tiltani a legeltetést a növények sarjadásakor.

T. Z.

Bingóeredmények
A Bingó Liberty (TVR) február 5-i nyertesei:

(5. old.)

1. Nyertes szelvények — NEC (2 000 000 lej): Septimiu Urzicã, Kolozsvár; Natalia Nederan, Zilah; Neamt Victor, Beszterce; Marius Ciortea, Gyulafehérvár. GRAT (2 000 000 lej): Adela Maxim, Beszterce; Sãrac Edita, Gyulafehérvár; Ramona Spârlea, Kolozsvár; Angela Neag, Alsókosály; Irina Doina Sabãu, Zilah. TOMBOLA: Fülöp János, Marosújvár; Szelesi Márta, Torda; Ana Rus, Kolozsvár; Elena Vintilã, Torda; Ana Todorut, Mojgrád; Paraschiva Onisor, Bethlen. TELEFONOS JÁTÉK: Alexandru Deac, Alsógáld: 45 millió lej. BINGÓNYEREMÉNYEK: sor: 202; bingó: 339. Sorozatszámok: (szupersor) 3490, (szuperbingó) 3582. Alsorozat: 349; végzôdés: 72 (3472-3672).

Fokozottabb pénzügyi autonómiát

(7. old.)

A közigazgatási bizottság keddi ülésén a megye városainak polgármesterei, illetve a decentralizált közintézmények képviselôi javaslataikat közölték a prefektúra, megyei tanács vezetôségének. A találkozón Kolozsvár, Torda, Dés, Bánffyhunyad, Aranyosgyéres és Szamosújvár polgármestere vett részt. Javasolták, a fizetésadó nagyobb hányada fölött rendelkezzenek, az áfa 20 százaléka pedig a helyi költségvetést gazdagítsa. Rus Herdea, a megyei rendôrparancsnok helyettese azt kérte, hogy a hang- és videokazettát is bizonyítékként lehessen felhasználni a bíróságon, a valutaváltó irodáknál pedig számítógépes adatbázis készüljön a beváltott bankjegyek sorozatszámáról.

K. O.

NAPIRENDEN

Újabb segélyeket készül bevezetni a munkaügyi minisztérium
70 millió dollár kölcsön szükséges a munkaerôpiac fellendítésére

(8. old.)

Az új munkaügyi miniszter, Marian Sârbu a nyugdíjnövelésrôl szóló bejelentése mellett egyéb pénzsegélyeket is ígért a már csak ilyen jellegû pótjövedelmekben bízó lakosság nagy részének. Így például augusztusban, iskolakezdés elôtt tanszervásárlási segélyt utalnak majd ki a szegényebb, iskolás gyermekkel rendelkezô családoknak, hogy a diákok ne legyenek kénytelenek kimaradni az iskolából. Ezt a típusú segélyt a gyermekek számától és a család jövedelmétôl függôen állapítják meg. A miniszter hét eleji fôvárosi sajtóértekezletén azt is bejelentette, hogy márciusig a parlament elé szeretné terjeszteni az országos szociális gondozási rendszer törvényét, az elsô félév végéig pedig fontos jogszabályokból álló törvénycsomagot készítenek elô: a munkaerô-foglalkoztatás bátorításáról, a garantált minimális jövedelemrôl, valamint a társadalmi mellôzöttség megszüntetésérôl.

Marian Sârbu elmondta, hogy a bruttó nemzeti össztermék 0,4%-át a létminimum alatt élôk támogatására fogják fordítani, egy új munkatörvénykönyvvel pedig a feketemunka ellen akarnak harcolni. Ahhoz, hogy a munkanélküliségi segély helyett a foglalkoztatás iránti érdeklôdést serkentsék, az elkövetkezôkben csökkentik ennek a segélynek az összegét: a munkanélküliségi segély 10%-kal lesz nagyobb az országosan garantált minimális jövedelemnél, és 40–45%-kal lesz kisebb az országos minimálbérnél. Ez utóbbi összegét március elsejétôl 1 400 000 lejre növelik. Annak érdekében, hogy a vállalatok nagyobb jókedvvel alkalmazzanak fiatal végzôsöket és munkanélkülieket, 1000 milliárd lejt irányítanak ezek felé a vállalatok felé. Ebben az évben 10 ezer állást létesítenek közösségi érdekben elvégzendô munkára, és 28 ezer munkanélkülinek szerveznek átképzést. A munkaerôpiac fellendítésére egyébként 70 millió dollár kölcsönre lenne szüksége a minisztériumnak. Ennek megszerzéséért a munkaügyi minisztérium képviselôi a jövô héten Bukarestben tárgyalást kezdenek a Világbank képviselôivel.

(i)

Módosítás elôtt a Btk. 200-as szakasza
Nem lesz többé bûn a homoszexualitás

(8. old.)

A szenátus emberjogi bizottsága újból megvitatja, majd módosítani is szándékszik a büntetô törvénykönyv már elhíresült 200. szakaszát olyan értelemben, hogy ne számítson bûncselekménynek a felnôttek által szabadon választott homoszexuális kapcsolat. Frunda György hírügynökségeknek tegnap bejelentette, hogy a homoszexuálisok közötti, nyilvános helyen elkövetett cselekményeket elítélik, büntetik, de nem lesz többé bûn a felnôttek között szabadon választott kapcsolat. Irányukban nagyobb toleranciát kell mutatni, mondotta az RMDSZ-es szenátor. Szerinte Romániában eltúlozzák ezt a jelenséget, hiszen országosan megközelítôleg 3000 homoszexuális személy létezik. Ezt a problémát pedig a jövôben megfelelô oktatással és szociális intézkedésekkel meg lehetne oldani. A 200. szakasz egyéb vonatkozású elôírásait átutalják más szakaszokba. A nemi erôszakot és a kiskorúakkal fenntartott szexuális kapcsolatot súlyosabban akarják büntetni. (A Btk. módosításának tervezetét február 27-ig ki kell dolgozni. Az elmúlt törvényhozás a módosítási javaslatot megtárgyalta, a képviselôház pedig teljes egészében hatálytalanította a 200. szakaszt.)

Megtiltották az emberek klónozását a román képviselôházban is

(8. old.)

Keddi ülésén a képviselôház ratifikálta a még 1998-ban, Párizsban aláírt egyezményt az emberi jogok védelmérôl, amely megtilt bármilyen biológiai beavatkozást abból a célból, hogy élô vagy halott emberrel genetikailag azonos emberi lényt állítsanak elô. A képviselôk vita és ellenvetés nélkül fogadták el a vonatkozó törvénytervezetet.

Pruteanu és Pãunescu a helyi közigazgatási törvény ellen

(8. old.)

George Pruteanu és Adrian Pãunescu RTDP-s szenátorok magyarázatot követelnek a párt vezetôségétôl, amiért egyetértettek a helyi közigazgatási törvénytervezetnek az anyanyelvhasználatról szóló cikkelyeivel. A Mediafax jelentése szerint Pãunescu a cikkely törlését szorgalmazta, az „engedékenyebb" Pruteanu szerint ezeket az elôírásokat csakis ott kellene alkalmazni, ahol a kisebbségek számaránya eléri az 50 százalékot. Kifejtették: mindketten részt kívánnak venni a törvényrôl egyeztetô parlamenti bizottságban. Más RTDP-s szenátorok azt javasolták: mindaddig halasszák el a végsô szavazást a törvényrôl, amíg az RTDP pontosan nem méri fel, milyen hatással lesz a párt népszerûségére ennek a jogszabálynak az elfogadása. Volt olyan is, aki szerint a törvény megszavazása azt a látszatot keltheti, hogy az RTDP engedett az RMDSZ „zsarolásának". E kérdésekrôl az RTDP képviselôházi és parlamenti frakciója Adrian Nãstase kormányfôvel és Ion Iliescu államfôvel fog konzultálni a közeljövôben.

Kelemen: Az RTDP számára nem elég világos a közbirtokosság kérdése

(8. old.)

Hétfô este Markó Béla szövetségi elnök és Adrian Nãstase kormányfô a földtörvényrôl egyeztetett. A találkozóval kapcsolatban Kelemen Attila képviselôházi frakcióvezetô a Szabadságnak elmondta: — Nem hivatalos megbeszélésrôl volt szó, amelyen az elmúlt napok történéseit tekintettük át. Szó esett az ingatlantörvényrôl, a helyi közigazgatási törvénytervezetrôl, illetve a Lupu-féle földtörvényrôl. Megállapodtunk abban, hogy a földtörvény esetében két, RTDP- és RMDSZ-szakértô csapat elemzi a kérdést. Az RMDSZ részérôl jómagam vezetem a csapatot. Elsôsorban a közbirtokosság ügyét tárgyaljuk meg, hisz partnerünk számára még mindig nem eléggé tiszta, mirôl is van itt szó. A konkrét tárgyalásokra jövô hétfôn kerül sor. Az RTDP egyelôre nem szándékszik módosítani a területek nagyságán, tehát marad a minimálisan tíz, illeve a maximálisan ötven hektár. A helyi közigazgatási törvényt illetôen az RTDP „erôs konzervatív" része más irányba akarja elmozdítani a dolgokat. Remélem, hogy ezt a próbálkozást is sikerül kivédenünk.

K. O.

Indokolniuk kell a termelôknek az általuk alkalmazott árakat

(8. old.)

A Versenytanács e héten megkezdte az alapvetô élelmiszerek árképzésének ellenôrzését. Arra kíváncsiak, hogy ezen termékek esetében a termelôk, illetve a kereskedôk helyesen állapították-e meg az árakat. Elsô napokban a henteseket ellenôrzik, késôbb azonban a pékségek és benzinkutak is sorra kerülnek.

Adrian Nãstase kormányfô néhány hónappal ezelôtt kijelentette, hogy a kormány „a piacgazdaság által indokolt keretek között" kívánja tartani az alapvetô élelmiszerek — kenyér, hús, tej —, illetve a villamos energia árát.

— Senki sem kívánja erôszakkal kézben tartani az árakat, az árak szabadok, de az idôk folyamán bebizonyosodott, hogy a termelôk indokolatlanul emelik az árakat — árnyalta a miniszterelnök által mondottakat Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter.

Tãnãsescu elmondta: a kormány csupán azt kéri a termelôktôl és a kereskedôktôl, hogy indokolják az általuk kiszámított árakat, illetve a tervezett drágításokat. A szabad versenyrôl 1996-ban elfogadott jogszabály ugyanis pontosan rögzíti, melyek azok az esetek, amelyekben az állam az árképzésbe közvetlenül beleavatkozhat. Fôképp a krízishelyzetekrôl van szó, a kereslet és a kínálat közötti nagy eltérések esetében, illetve nyilvánvaló piaci rendellenességek jelentkezésekor, amikor az állam el szeretné kerülni az árak elszabadulását. Határesetben a kormány hat hónapos idôszakra akár egyes termékek árának befagyasztásáról is dönthet. A hat hónap eltelte után három havonkénti meghosszabbítást is bevezethetnek, mindaddig, amíg az árak stabilizálódnak.

Burzóék lemondtak

(8. old.)

Miután az elmúlt hét végén Mihaela Burzo bíró, a Törvényszék néhány hete lemondott elnöke beadta lemondását a bírói testületbôl, tegnap férje, Viorel Burzo, a helyi Ítélôtábla bûnügyi ügyosztályának volt elnöke — akit befolyással való üzérkedésért és csúszópénz elfogadásáért tartóztattak le a Varga Ana–Gabor Lajos botrány kapcsán — is hasonlóan cselekedett. Szintén tegnap február 15-ére halasztották Varga Ana azon kérésének tárgyalását, hogy egészségi okok miatt szabadlábon védekezhessen az ellene felhozott vádak ellen.

(balázs)


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -