2001. január 4.
(XIII. évfolyam, 1. szám)

Kolozsvári az évezred elsô újszülöttje az országban
Kicsit többet ittunk szilveszter éjszakáján

(1. old.)

Nem volt nyugodt szilveszter éjszakájuk az ügyeletes mentôknek, tûzoltóknak és rendôröknek. Az elôzô évekhez hasonlóan az újévi ünnepségeket követôen többen szívbántalmak, emésztési zavarok, illetve a túlzott alkoholfogyasztás okozta rosszullét miatt hívták a mentôt.

Dr. Sanda Chit, a kolozsvári mentôszolgálat ügyeletes orvosa lapunknak elmondta: az új évezred elsô három napjában 708-an hívták házhoz a mentôt. Az ünneplô szívbetegek nem vették figyelembe orvosuk tanácsát, a túlzott alkoholfogyasztás miatt többen szívelégtelenségre, fokozott rosszullétre panaszkodtak. Egyesek szívrohamot kaptak. Az új év elsô napján a mentôsök egy 17 éves fiatalemberhez szálltak ki, aki alkoholmérgezést szenvedett. Gyomormosást hajtottak végre rajta, a kiskorú egészségi állapota kielégítô.

Az orvosnô elmondta: a szilveszteri esetek száma megfelel a többéves átlagnak. Enyhe növekedés csupán az iszákosok esetében tapasztalható.

Kolozsváron az új évezred elsô óráiban öt kisbaba született. Ebbôl kettô éjfél után öt perccel látott napvilágot. A Stanca kórházban született 2,7 kilós kislányt a millennium tiszteletére Milenának nevezték el. Roberta, a harmadik évezred másik kislánya ugyancsak nulla óra öt perckor született a megyei kórház szülészeti osztályán. Ôk ketten az új évezred elsô újszülöttei az országban. Adela Denisa nem várta ki az éjfélt, ôt az óév utolsó perceiben szülte édesanyja. A második és a harmadik évezredet elválasztó éjszakán született öt baba közül csupán egy fiú.

Kiss Olivér

Lövöldözésre ébredtek a Bolyai utcában
Kirabolták a Prisma valutaváltó irodát

(1. old.)

A Bolyai utca 4. szám alatt található Prisma valutaváltó irodából december 30-án hajnali öt órakor riasztották a rendôrséget. A betörés részleteit Simona Pintea hadnagytól, a megyei rendôrség szóvivôjétôl tudtuk meg.

Azon a decemberi napon a huszonnyolc éves György Ildikó teljesített szolgálatot a valutaváltó irodában. Hajnali 4 óra 30 perc körül két ismeretlen személy lépett be a helyiségbe. Egyikük az ablakhoz ment, és kérte, hogy váltsanak be számára 50 dollárt. A Prisma alkalmazottja elhelyezte a páncélszekrénybe a valutát, és az ablak felé tartott a lejjel, amikor az ismeretlen rálôtt. György Ildikót a vállán és a fején érték a lövések. A két rabló betört a páncélszekrényt tartalmazó helyiségbe, és összesen 300 millió lej értékben lopott onnan pénzt.

Bár György Ildikó súlyosan megsebesült, a rablók távozása után sikerült telefonálnia a Prisma védelmét biztosító társaságnak. Ôk riasztották a rendôrséget, akik a helyszínen két 5,45 x 18 milliméteres töltényhüvelyt találtak. Az ilyen típusú töltények csak külföldrôl származó pisztolyokban használhatók — tudtuk meg a rendôrség szóvivôjétôl. György Ildikót az idegsebészetre szállították súlyos váll- és fejsérüléssel.

Tegnap délben a Szabadság érdeklôdésére a rendôrség szóvivôje elmondta, hogy nagy erôkkel folyik a nyomozás az ügyben, de további részleteket nem közölhetnek. Annyit sikerült megtudnunk, hogy a férfi, aki rálôtt a Prisma alkalmazottjára, 30 év körüli, 175–178 cm magas, barna hajú, és a tett elkövetésekor fekete ruhát viselt. Pontos személyleírást késôbb közölnek a sajtóval.

Szintén délben értesültünk, hogy az áldozatot az idegsebészetrôl átszállították a szájsebészetre. Az itteni szolgálatos nôvér tájékoztatta a Szabadságot, hogy György Ildikó állapota javult, és otthon folytatja a kezelést.

Nánó Csaba

Pert vesztett a polgármester
Többmilliós kártérítés közpénzbôl?

(1. old.)

Amint arról lapunk több ízben is beszámolt, személyes ellentétek miatt a múlt év folyamán Gheorghe Funar akadályozta Nicolae Ruja és Grigore Dejeu volt alpolgármesterek munkáját. Ruját például kitiltotta a városházáról, felbontotta munkaviszonyát, levonta fizetését, nem adta ki húsvéti jutalmát, visszavonta aláírási jogát. Valamennyi esetben Ruja perbe fogta a polgármestert.

A volt alpolgármester lapunknak úgy nyilatkozott: a kilenc perbôl ötöt már megnyert, így a városháza 55 millió lejjel tartozik neki. Ezenkívül a bíróság a felperesnek 16 millió lej értékben erkölcsi kártérítést ítélt. A bíróság elnökének döntése értelmében a pénzt Rujának a városi tanács folyószámlájának zárolásával kellett volna megkapnia. — Sajnos a pénz még mindig nincs a kezemben, mivel a polgármester óvást emelt a Legfelsôbb Bíróságon a számla zárolása ellen. Funar ugyanakkor a per áthelyezését kérte — mondta Ruja. Szerinte a végleges és visszavonhatatlan bírósági döntést követôen kártérítésként több mint 200 millió lejt kaphat.

K. O.

Ausztria átadta az EBESZ-elnökséget Romániának

(1. old.)

Ausztria átadta hétfôn az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ) soros elnökségét Romániának.

Az EBESZ-t, amelynek 55 európai, észak-amerikai, valamint közép-ázsiai tagországa van, a konfliktusok megelôzésére, a válságok megoldására és az emberi jogok tiszteletben tartása feletti ôrködés céljára hozták létre. November 27-én tért vissza tagjai sorába Jugoszlávia, amelynek tagságát 1992-ban, a bosznia-hercegovinai konfliktus idején függesztették fel.

Az EBESZ elôdje az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet (EBEÉ), 1975. augusztus 1-jén született, amikor Helsinkiben 35 résztvevô ország (33 európai állam, továbbá az Egyesült Államok és Kanada) állam- és kormányfôi aláírták a Helsinki Záróokmányt. Ez nem szerzôdés vagy egyezmény, hanem magatartási normákat tartalmazó állásfoglalás volt, s hosszú ideig szolgált tárgyalási keretként a kelet–nyugati párbeszédhez.

A szervezet elsô ülésére várhatóan január elsô felében kerül sor Bécsben — tudósít a Mediafax. Az értekezleten az elnök már Mircea Geoana új román külügyminiszter lesz, aki alig három nappal azután, hogy átvette a román diplomácia vezetését, megkapta az EBESZ elnöki tisztségét is. Mint ismeretes, ezzel egy idôben az EBESZ parlamenti küldöttségének az élén egy másik román politikus, Adrian Severin áll.

Az új évezred küszöbén
Derûlátóbbak a románok

(1. old.)

A románoknak több mint fele derûlátó, ami az új évezred elsô évét illeti — idézi a Mediafax a Közvélemény- és Piackutató Központ felmérését. A megkérdezettek 44%-a véli úgy, hogy az új esztendô jobb lesz, mint az elmúlt év, 26% szerint ugyanolyan lesz, és alig 19% vélekedik olyanformán, hogy 2001-ben rosszabbra lehet számítani, mint 2000-ben.

Ami a munkanélküliséget illeti: a románok 26%-a úgy vélekedik, hogy a munkanélküliek száma nem fog nagyon megnôni ebben az évben, 23%-uk szerint a munkahelyet keresôk száma nem változik, további 23% szerint ez a szám egy kicsit csökkenhet. Alig 12% véli úgy, hogy a munkanélküliség drasztikusan nô, illetve 5% gondolja azt, hogy ez a szám látványosan csökken.

Idén a sztrájkok, tiltakozó megmozdulások száma 21% szerint nôni fog, 35% szerint nem lesz semmi változás, 20% szerint csökken, 24% nem nyilvánított véleményt. A megkérdezettek 38%-a szerint ez az év békésebb lesz, 34%-a szerint ugyanolyan marad, 14%-a szerint viszont az elkövetkezô 12 hónap nagyon sok társadalmi feszültséget eredményez majd.

Vádolnak a környezetvédôk

(1. old.)

Az aranyosbányai bányavállalat ellen indított tegnap törvényi eljárást a Fehér Megyei Környezetvédelmi Ügynökség — jelenti a Mediafax. A gyulafehérvári ügyészségen letett iratcsomó szerint a múlt héten a bányavállalat ökológiai katasztrófát idézett elô: ciánnal fertôzte meg a környezetet. A bányavállalat húszmillió lejjel büntethetô, mivel nem jelentette be a környezetvédelmi ügynökségnél a balesetet. Mérések szerint a ciánnak az Aranyos folyó vizébe ömlésének következményeit már nagymértékben elhárították. A környezetvédôk szakemberekbôl álló parancsnokságot hoztak létre, amely megtette a szükséges intézkedéseket a környezetszennyezés leállítása érdekében. A Fehér Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója, Vasile Todea szerint a baleset oka az volt, hogy nem adagolták helyesen a ciántároló medencébe a ciánt semlegesítô hippokloridot, így a megengedettnél háromszor nagyobb töménységû ciánoldat került az Aranyosba.

Tiltakozik a zsidó hitközség

(1. old.)

A bukaresti Zsidó Múzeum ellen december végén elkövetett támadás miatt fejezte ki tiltakozását a kolozsvári zsidó hitközség. Szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében a hitközség hangot ad megbotránkozásának „a hazai zsidó közösség minden tagjával és a jóhiszemû romániai polgárokkal együtt". A Kallós Miklós hitközségi elnök aláírásával ellátott közlemény hangsúlyozza, „a banditatámadás az antiszemita nyomtatványok és a zsidóellenes propaganda szabad megnyilvánulásának egyenes következménye": „Heine szerint a könyvek elégetését az emberek elégetése követi. (...) Auschwitz nem volt a kezdet, hanem az antiszemita propaganda vezetett oda. (...) Hinni szeretnénk, hogy Romániában a demokrácia eléggé megérett ahhoz, hogy megvédje minden állampolgárának jogait." Mint ismeretes, a bukaresti Zsidó Múzeumban ismeretlen tettesek kegytárgyakat dobáltak szét, ablakokat törtek össze, megsértettek és testileg bántalmaztak egy idôs alkalmazottat.

S. M. L.

KRÓNIKA

Kolozs megye lakosságának összetétele

(2. old.)

Összlétszám 2000. január 1-jén: 723 939 (városi 69%, falusi 31%, férfi 48,7%, nô 51,3%), átlagos népsûrûség 108,5 fô/km2. Városok lakossága: Kolozsvár 334 543, Aranyosgyéres 29 708, Dés 40 888, Torda 60 538, Szamosújvár 24 107, Bánffyhunyad 9931.

Az 1992-es népszámlálás adatai alapján nemzetiségi összetétel: román 77,59%, magyar 19,85%, roma 2,22%, német 0,19%, más 0,15%. Felekezeti hovatartozás: ortodox 70%, református 14,1%, görög katolikus 5,1%, római katolikus 4,4%, más 6,4%.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Milyennek tûnik az új esztendô?

— Általában drágának. Miatta kezdte meg az emberiség a 3. évezresét.

*

A petárda meghatározása: nagyhangú mentôszolgálati munkáltató — nem csak újévkor.

(öbé)

A Szent Család Poliklinika januári órarendje

(2. old.)

Általános gyógyászat: dr. Suciu Maria (jan. 11-én, 18-án, 25-én 10–12 óra között); dr. Boilã Ioan (jan. 8-án, 10-én, 12-én, 15-én, 17-én, 19-én, 22-én, 24-én, 26-án, 29-én, 31-én 9–12 óra között); dr. Rasa Liana (jan. 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 15–17 óra között); dr. Cotârlã Rozica (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 10–12 óra között); dr. Oros Ana Florina (jan. 8-án, 11-én, 15-én, 18-án, 22-én, 25-én, 29-én 14–18 óra között); dr. Bodo Victor (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 15–18 óra között); dr. Tonea Cristina (jan. 9-én, 11-én, 16-án, 18-án, 23-án, 25-én, 30-án 9–11 óra között); dr. Oltean Dorina (jan. 11-én, 18-án, 25-én 9–11 óra között); dr. Platon Daniel (jan. 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 9–11 óra között, jan. 11-én, 18-án, 25-én 16–18 óra között); dr. Varga Sándor (jan. 8-án, 12-én, 15-én, 19-én,22-én, 26-án, 29-én 9–11 óra között); dr. Vlaicu Ciprian (jan. 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 11–13 óra között); dr. Loga Simona (jan. 12-én, 19-én, 26-án 9–11 óra között); dr. Riza Irina (jan. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 15–16 óra között); dr. Man Milena (jan.9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–16 óra között).

Homeopátia: dr. Barbãalbã Letitia (jan. 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 10–12 óra között).

Szívgyógyászat: dr. Patiu Ion (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11.30–13 óra között); dr. Popescu Titus (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 9–11 óra között); dr. Priscã Nicolae (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 16–18 óra között); dr. Duncea Caius (jan. 25-én 17–18 óra között); dr. Iancu Alexandrina (jan. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 11.30–13 óra között); dr. Tarcea Simona (jan. 16-án 14–16 óra között).

Belgyógyászat: dr. Pârv Doina (jan. 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 15–17 óra között); dr. Rãdulescu Gheorghe (jan. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 9–11 óra között); dr. Szántó Paula (jan. 16-án, 30-án 16–17 óra között).

Nôgyógyászat: dr. Fodor Cornel (jan. 9-én, 11-én, 16-án, 18-án,23-án, 25-én, 30-án 10–12 óra között).

Sebészet: dr. Chirilã Daciana (jan. 11-én, 18-án, 25-én 17–17.45 óra között); dr. Szabó Judit (jan.

8-án, 22-én 11–12 óra között); dr. Simu Mihai (jan. 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 11–13 óra között); dr. Pitea Petru (jan. 11-én, 18-án, 25-én 9–11 óra között).

Gyermekgyógyászat: dr. Oltean Victoria (jan. 11-én, 25-én 12–13 óra között, jan. 18-án 16–17 óra között); dr. Mitea Rodica (jan. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–15 óra között); dr. Toma Lucretia (jan. 12-én, 19-én, 26-án 10–12 óra között); dr. Fritea Maria (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11–13 óra között).

Ortopédia: dr. Popa Zeno (jan. 8-án, 11-én, 15-én, 18-án, 22-én, 25-én, 29-én 12–13 óra között).

Pszichiátria: dr. Glodan Lia (jan. 22-én 14–15.30 óra között); dr. Jeican Rodica (jan. 9-én 14–16 óra között); dr. Stefan Corina (jan.

10-én, 17-én, 24-én, 31-én 15–17 óra között).

Pszichológia: Boila Livia (jan. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–16 óra között).

Bôrgyógyászat: dr. Sârbu Ioan (jan. 15-én, 29-én 11.30–12.30 óra között); dr. Rosca Oana (jan. 15-én, 29-én 16–17 óra között); dr. Teleaga Mircea (jan. 9-én, 16-án, 23-án,30-án 9–11 óra között).

Orr-fül-gége: dr. Plãianu Emil (jan. 8-án, 11-én, 15-én, 18-án,22-én, 25-én, 29-én 9–11 óra között); dr. Bitlan Simona (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 14–16 óra között).

Endokrinológia: dr. Popescu Emilia (jan. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 9–11 óra között); dr. Duncea Ileana (jan. 25-én 17–18 óra között).

Ekográfia: dr. Ghilean Ioan (jan. 10-én, 24-én 14–15.30 óra között); dr. Negru Lucian (jan. 11-én, 18-án 16–18 óra között); dr. Usineviciu Iulia Iolanda (jan. 12-én, 19-én, 26-án 10–12 óra között).

Neurológia: dr. Divin Mircea (jan. 8-án, 22-én 9–10 óra között).

Tüdô-fiziológia: dr. Man Milena (jan. 5-én, 12-én, 19-én 14–16 óra között).

Klinikai toxikológia: dr. Ursu Corina Daciana (jan. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 12–13 óra között).

Labóratorium: Mosolygó Stefánia fôvegyész (jan. 4-én, 5-én,7-én, 8-án, 11-15-én, 18-22-én 9–11 óra között).

Az esztétikai sebészetre, röntgenre és urológiára a betegek elôjegyzése küldôcédula alapján a poliklinika székhelyén (Mócok útja 32.) történik. Ekográfra és EKG-ra csak a poliklinika orvosainak küldôcédulája alapján, hétfôtôl péntekig 16–17 óra között vagy a 430-001-es telefonon lehet feliratkozni. Adományokat a székhelyen és a CEC kolozsvári fiókjának 25.11.03.09.208-as számláján fogadnak el.

Meghalt Zámbó Jimmy

(2. old.)

Nem öngyilkosság, hanem véletlen fegyverbaleset okozta a neves magyarországi könnyûzene-énekes, Zámbó Jimmy halálát kedden.

Zámbó Jimmy — polgári nevén Zámbó Imre — 1958-ban született. A Magyar könnyûzenei lexikon és a Képes pop-rock enciklopédia életrajzi összefoglalója szerint a Magyar Rádió Gyermekkórusában tûnt fel.

— Tulajdonképpen Fischer Annie-nak köszönhetem, hogy énekes lettem. A Fórum Szállóban hallott énekelni, odajött hozzám és gratulált. „Csodálatos hangja van" — kaptam tôle az elismerést, és ez nagyon feldobott — nyilatkozta az MTI Press-nek tavaly májusban Zámbó Jimmy.

Az énekes nem könnyen került be a sztárcsináló gépezetbe. Ákos Stefitôl, az 50-es évek dizôzétôl tanult énekelni, majd 1982-tôl négy éven át az Egyesült Államokban dolgozott szórakozóhelyeken.

1985-ben tette le az elôadói mûködéshez szükséges ORI-vizsgát, karrierjét bárzongoristaként kezdte. A hazai pop palettán 1987-ben tûnt fel a Füstös éjszaka blues címû dallal.

Az elsô kiugró magyarországi sikert a Filmslágerek magyarul címû album jelentette számára. 1992-ben Az év legjobb lemeze díjat, 1993-ban Az év énekese, Az év albuma díjat kapta, 1994-ben pedig eMeRTon-díjban részesült.

Az év legjobb lemeze díjat 1995-ben ismét megkapta, valamint az Artisjus, a magyar szerzôi jogvédô szervezet Huszka Jenô-díjával tüntették ki. Kétszer nyerte el az Arany Zsiráf-díjat.

Nagy sikerû albumai sorában látott napvilágot a Csak egy vallomás, a Jimmy II., a Jimmy III., a Jimmy IV., Jimmy’s Roussos, Szeress, hogy szerethessenek, Mit akarsz a boldogságtól?

A Karácsony Jimmyvel címû lemeze — a Mahasz sikerlistája szerint — több hete listavezetô.

Lovas színház Magyarországon

(2. old.)

Lovas színház alakult kisbéri központtal, melynek alapítója és igazgatója Sasvári Sándor színész, a lovak és a lovaglás szerelmese — tudta meg az MTI Riez Gyulától, a bakonyalji városban már több éve mûködô Batthyányi Mûemlékegyüttes Védelméért elnevezésû alapítvány elnökétôl.

Településük — mondta el — örömmel adott helyet e sajátos kezdeményezésnek, Kisbér ugyanis hosszú ideig büszke volt az 1853-ban alapított katonai ménesre és Közép-Európa akkori legnagyobb fesztávú lovardájára.

— Ez mára azonban — folytatta az elnök — már a múlté. Olyannyira, hogy a lovarda állaga erôsen leromlott, s az alapítványegyik fontos feladatának tekinti megmentését és hasznosítását.

Riez Gyula szólt arról is, hogy felhívásukra több mint félszáz olyan színész jelentkezett, akik vállalták a szerep közbeni lovaglást.

Az elképzelések szerint elsôként 2001 nyarának hétvégéin Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember címû darabját mutatják be a lovarda melletti szabad téren, az USA-ban élô Hodi Jenô rendezésében.

A társulat ezt követôen is csak olyan darabokat visz színre, amelyek kapcsolatosak az ember e régi és hûséges társával.

Jogszolgálat

(2. old.)

F. L., Kolozsvár: Egyesület létesítése esetén milyen adatokat kell tartalmaznia az alapító okiratnak, és milyen jogszabály szabályozza ezt?

Válasz: A jogi személy minôsítés elnyerése érdekében a társulóknak meg kell kötniük az egyesület alapító okiratát és alapszabályzatát, amelyeket hitelesíteni kell. Az alapító okiratnak a következôket kell tartalmaznia: a társuló személyek pontos adatait (név, elnevezés, lakcím, székhely); a társulási (egyesülési) széndék kifejezése és székhelye; mûködésének idôtartama; kezdeti vagyon; az egyesület vezetô szerveinek pontos, név szerinti meghatározása; annak a személynek (vagy személyeknek) a megnevezése, akiket felhatalmaznak a jogi személy minôsítés megszerzéséhez szükséges eljárással; a társulók aláírása. Az alapszabályzatnak az elôbbieken kívül (a vezetôség és a felhatalmazott személyek megnevezésének kivételével) még tartalmaznia kell a célkitûzések részletes leírását, az egyesületi tagság megszerzését és elvesztését, az egyesületi tagok jogait és kötelezettségeit, az egyesület anyagi pénzforrási lehetôségeit, a vezetôség feladatát és hatásköri leírását, az egyesület feloszlása esetén a javak rendeltetését. Mindezeknek az adatoknak a felsorolása kötelezô az említett iratokban, a teljes semmisség terhe mellett. (Az alapítványokról és egyesületekrôl rendelkezô jogszabály, a 26. kormányrendelet a 2000. január 31-i 39. számú Hivatalos Közlönyben jelent meg.)

Kolozsvári kronológia
Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban

(2. old.)

— 1924-ben a Korcsolyázó Egylet korcsolyapályát létesít a kétágú református templom mögötti területen;

— 1924-ben egy mindössze négy számot megért, a kulturális közeledést elôsegítô négynyelvû (francia, román, magyar, német) folyóirat jelenik meg Cultura címmel;

— 1924-ben Erdélyi Szépmíves Céh elnevezéssel irodalmi könyvkiadó létesül;

— 1924–1929 között Erdélyi Irodalmi Szemle címmel tudományos és kritikai folyóirat jelenik meg;

— 1924–1938 között a kolozsvári liberális párt napilapja, a Natiunea (A nemzet) jelenik meg;

— 1925. február 2-án a városi tanács 25 évre kiadja a Redut épületét a hadseregnek, hogy ide rendezzék be a Katonai Kört (tiszti kaszinót);

— 1925. október 11-én újra megnyílik a Mátyás király szülôház két — a polgármesteri hivatal kiutalta — helyiségében az Országos Történelmi és Ereklyemúzeum kiállítása;

— 1925 novemberében létesül Kolozsvárt román tannyelvû Képzômûvészeti Fôiskola, melyre sok magyar fiatal is beiratkozik, a tanintézet 1933-ban Temesvárra teszi át székhelyét;

— 1925 karácsonyán az árvíz elsodorja a Németek pallóját, többet nem építik újjá;

— 1925–1930 között A Jövô Társadalma címmel társadalomtudományi és szociálpolitikai szemle jelenik meg Aradi Viktor szerkesztésében;

— 1925–1940 között Jóbarát címmel szerkesztenek katolikus irodalmi-tudományos ifjúsági folyóiratot.

Összeállította: Gaal György

VÉLEMÉNY

Újévi pásztorlevél
Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteihez

(3. old.)

Isten Népe!

Keresztyén Testvéreim!

Amikor Isten ószövetségi népének életében nagy, döntô fontosságú esemény következett be, olyankor a nép mindig megállt, hogy Istenre figyeljen és emlékezzen. A Sámuel elsô könyve 7. fejezetében arról olvashatunk, hogy Izrael népe hálaadó istentisztelet alkalmával emlékoszlopot állított, amelyet Szabadítás Kôsziklájának nevezett el, s egy magyarázó mondatot is fûzött a névadáshoz: „Mindeddig megsegített minket az Úr". Visszatekintettek a múltra, és Istenbe vetett reménységgel tekintettek a jövô felé.

Isten újszövetségi, magyarul beszélô népe Krisztus születésének 2000. esztendejében, 1000 éves keresztyén múltjával, a reformáció 483. évében határállomáshoz érkezett. A múltba visszanézve, magunk mögött tudhatunk gyôzelmeket és vereségeket, örömet és bánatot, kudarcokat és megújuló reménységet, emlékezünk kisebbségi sorsunk sok keserves harcára, csalódására, egyéni életünk sokféle nehézségére. Mindezek ellenére, amikor a határvonalnál megállunk, a múltra emlékezve megállapíthatjuk: „Mindeddig megsegített minket az Úr". Még minket is megsegített, akik bizony nem érdemeltük meg azt. Lehet, hogy nem úgy segített, ahogy azt reméltük, elvártuk, vagy szerettük volna, de Ô, a világmindenség Ura segített meg, aki irányít mindeneket, s akinek akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshet le a fejünkrôl. Akinek panasza van, neki mondja el, akinek hálával telt meg a szíve, öntse ki eléje. A 2000. év végén Ôt szeretnénk dicsôíteni és magasztalni mindenekért.

Az oszlopállításnál viszont a jövô felé is tekintünk, s okkal telik meg a szívünk félelemmel és aggodalommal. Hiszen egyre többen hangoztatják, hogy kisebbségi sorsban nem lehet, nem érdemes élni. A jövôre nézve szeretnénk többet tudni, többet látni, biztosítékokat kapni. Isten felé fordulva, Tôle kérdezzük: Milyen jövôt készített számunkra? A Sámuel által megfogalmazott hitvallás reményt adó folytonosságot fejez ki. Az, aki mindeddig megsegített, ezután sem fog magunkra hagyni bennünket. Tudnunk kell viszont, hogy ennek feltétele van. Életünk döntô fontosságú pillanataiban visszakérdez Isten: Velem vagy nélkülem tervezitek a jövôt, magatokban vagy bennem bíztok? Szétszórtságban élô, református magyar népünknek határon innen és határon túl el kell dönteni, hogy Istennel vagy Isten nélkül akar belépni az új évezredbe. Példaadó lehet számunkra Mózesnek a pusztai vándorlás során elhangzott könyörgése: „ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki innen minket" (1Móz 33,15).

Mint az Erdélyi Református Egyházkerület megválasztott, új püspöke, szeretnék a biztos fundamentumra, a Szabadítás Kôsziklájára, megtartásunk zálogára mutatni, és nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor igei alapon álló, hitvalló szavaival minden reményvesztettet erôsíteni és emlékeztetni: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Rm 8,31). Mindeddig megsegített minket az Úr, s ha benne bízunk, benne reménykedünk, biztosak lehetünk abban, hogy Isten jövôt készített a számunkra, és ígérete szerint velünk lesz minden napon, a világ végezetéig.

Az új évezred küszöbén imádkozó szívvel kérem az Urat, hogy „mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékezô bûnt, kitartással fussuk meg az elôttünk lévô küzdô tért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezôjére, Jézusra" (Zsid 12,1–2). Áldása és kegyelme legyen mindnyájunkkal!

Pap Géza
püspök

Új esztendô

(3. old.)

Vannak, akik már hónapokkal ezelôtt eltervezték hogy hol, és kikkel szilvesztereznek. Valamelyik üdülôben, vagy talán külföldön akartak áttáncolni a harmadik évezredbe. Ezek közül sokan nincsenek már közöttünk, mert „ember tervez, Isten végez..." Tehát életünk az idôben zajlik, két évszám között. Ettôl nem eshetünk pánikba, mert nem az a lényeg hogy mennyit éltünk, hanem az, hogyan éltük meg az életet. Vagyis: tettünk-e valamit azért, hogy szebb legyen ez a földi lét, vagy csak ímmel-ámmal tébláboltunk feladataink között! Errôl ki-ki saját lelkiismerete elôtt felel. Ha az önámítás nem lúgozta még ki belôlünk az ôszinteséget, akkor el tudjuk készíteni a helyes mérleget magunkról. Az idô történelemkönyvének 2000. fejezete lezárult. Új lapot nyitottunk. Új terveink vannak egyéni és közösségi életünkben egyaránt. A leköszönt év immár múlt. 2001 még a jövô. De szilveszter éjszakáján, amikor az óra elütötte a tizenkettôt, már a 2001. év percei is kezdenek a múltba peregni... Ez a mi életünk, ez a „drága, rongyos élet", melyet pont azért kell tartalmasan megélnünk, mert oly rövid, és mégis olyan gyönyörû tud lenni! Örömbôl és bánatból van összegyúrva. Tudnunk kell hogy nem csak magunknak élünk, hanem azokért is, akik körülöttünk és velünk együtt menetelnek. Együvé tartozunk, ezért nincs helye az önzés szellemének, mert az széttapossa a másik embert! „Hordjátok a mézet a közös kaptárba" — írja Mécs László. — A széthúzás kiiktatása úgy egyéni, mint politikai életünkbôl, már óriási eredmény lenne! Ha ezt megértjük és megvalósítjuk, akkor népünk történelme jó irányban halad. Nincs „turáni átok", és nem vagyunk rosszabbak más népeknél! Január elsején — az év elsô napján ez áll a naptárban: Szûz Mária Isten anyja! Vele kezdôdik az új esztendô. Elsô szent királyunk, akit immár az Ortodox Egyház is szentjei között tisztel, neki ajánlotta fel árva népét. Tehát miért és kiktôl kellene félnünk? Ha mi hûek vagyunk hozzá, akkor ô védôasszonyunk marad. Ezer esztendô bizonyítja, hogy bár le akartak seperni minket a történelem színpadáról, itt vagyunk, élünk, és újabb ezer évhez kérjük Isten segítségét. Hitünket, kultúránkat szabadon akarjuk gyakorolni és megôrizni utódainknak. Tisztelet adassék minden nemzetnek, de ugyanezt magunk részére is joggal elvárjuk. A letûnt évszázad sok eredménytelenséget és jogtalanságot hozott számunkra. Ezeket nem kívánjuk állandosítani, hanem kiigazításra, korrigálásra várunk. Saját vezetôink súlyos feladatok elôtt állnak, mert a megalkuvások sorozata eddig sem hozhatott megnyugvást számunkra.

Nem tudjuk mit hoz az új év, de az biztos hogy Isten segítsége nélkül nem mehetünk semmire. Az ôsi ének szavaival könyörgünk: „Hogyha megtartasz még több idôre, / Virradjunk boldog, szebb jövendôre." Ez a kérés eggyé öleli a diaszpórákban élô magyarságot.

A poharakba pedig aranyszínû bor kell, mely a szíveket megvidámítja, mint ama bor a Kánai menyegzôn. Az a Jézus, aki akkor a vizet borrá változtatta, most, félelmeinket bátorsággá alakítja, erôtlenségünket pedig lobogó életkedvvé változtatja. Mert nagy igazság az is, ahogy a költô dalolja: „kell bokréta gyûrött süveg mellé". És természetes hogy így is köszöntünk: anul nou fericit!, a román ajkáról is kedves lehetne a: boldog új évet! Reményteli szívvel nézünk a 2001. év elé, és köszöntünk a régi rigmussal: Gyarapodjék a magyar, számban és erôben / adjon Isten ami nincs ez új esztendôben.

Plesa Vass Magda

Feri bácsi

(3. old.)

Szerette az unokáit. Igaz, csak vasárnap jutott ideje, hogy benézzen hozzájuk.

Már a hetvenötödik évét taposta, de még nem esett ki a munka a kezébôl. Állandóan „bombázták" a megrendelôk: ha kidôlt a szomszéd sasfája, „majd beszólok Feri bácsihoz", ha kilyukadt a foteleken a szövet; „Feri bácsi majd újrakárpitozza"; ha csôrepedés volt, „szaladj hamar, hívd az öreget!"

„Csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen" reggeltôl estig gyúrta a munkát. Ahhoz a generációhoz tartozott, amelyik nem szakiskolában tanulta a mesterséget. Talán diplomája sem volt. Nem is kérte azt senki. Kit érdekelne egy díszoklevél, amit manapság garmadával osztogatnak? Ha egy munkát elvégzett, azon nem talált senki kivetnivalót. Szerette is mindenki. Fôleg a gyerekei csüngtek rajta egész nap: „Édesapám, új cipô kéne a Csabikának. Édesapám, hûtôszekrényt kéne vegyünk! Új gumik kellenek az autóra!"

Jól keresett, de ahogy jött a pénz, úgy is ment, egy fillér sem került a szalmazsákba.

— A pénz azért van, hogy elköltsék! — szokta mondani, s talán igaza is lett volna, ha az ember egészsége vasból van.

De a vasat is kikezdi a rozsda!

Egy reggel arra ébredt, hogy nem tud lábra állni. Lábfeje megdagadt, kivörösödött, a cipôt sem tudta felhúzni.

A kényszerpihenô váratlanul érte. Nem volt türelme egész nap az ágyban feküdni. Naphosszat ott téblábolt a konyha körül. Csak akkor vidult fel, ha az unokák látogatták meg. Kapta volna az ölébe ôket, mint szokta, de a fájós lábai nem engedték.

Az unokák kedvence, az almás tészta is kezdett elmaradozni az asztalról.

Az asszony csak vonogatta a vállát:

— Mibôl?

Örökké volt pénz a házban, nem kellett, hogy az asszony is dolgozzon, most pedig egy nyugdíjjal maradtak, annak is a fele a patikába vándorolt.

— Azt a faliórát eladhatnánk — szólt egy nap az asszony, mintha csak akkor jutott volna eszébe.

— Adjuk — egyezett bele az öreg — úgysem nekünk üti az már az idôt!

Lassan elvándorolt a zongora, amin az asszony játszott fiatal korában, aztán a varrógép. A festmények helyét tarka újságkivágásokkal próbálták pótolni.

Egy ideig még jöttek a gyerekek, aztán mind ritkábban nyitották rájuk az ajtót.

— El vannak foglalva szegények — mentegette ôket az asszony.

Az öreg bólintott, de látszott, hogy nem figyel oda. Tekintete elkalandozott.

Az ablak elôtt talicskát tolt egy férfi. Két gyerek kuporgott a rozoga tákolmányon. A kerekek nyikorgása belehasított a szoba csendjébe.

Versánszky Ernô

Engedjétek hozzánk jönni testvéreinket!

(3. old.)

Amikor ezer évvel ezelôtt, a második évezred elsô napján, István király elfogadta a II. Szilveszter pápa által küldött koronát, Európa és Ázsia, valamint Róma és Bizánc között kellett választania.

Ezeréves európai államiságunk fényes igazolása az akkori döntés bölcsességének, a magyar nemzet életerejének. De igazolja mindezt az eleink által teremtett egyetemes értékek és maradandó alkotások sora is: a szárazföldi Európa elsô alkotmánya, II. Endre Aranybullája 1222-bôl, a személy sérthetetlenségét kimondó és a testi fenyítést eltörlô Udvarhelyi Constitutio 1509-bôl, avagy a legfôbb emberi szabadságot, a hit szabadságát a világon elsôként törvényerôre emelô erdélyi országgyûlési határozat, mely 1568-ban Tordán született. A déli harangszót „hozó" nándorfehérvári gyôzelem, a tiszta életû és a szentté avatott nagy személyiségek sora, a Bolyai János nem euklideszi geometriájától a Nobel-díjakig vezetô tudományos felfedezések azt is igazolják, hogy ez idô alatt a magyarok életében erô, erkölcs és tudás teremtô egyensúlyban volt.

Ezer évvel ezelôtt a döntést megkönnyítette az a körülmény, hogy egy életerôs, rettegett haderejû, és ôsi hitét elhagyóban is kellô lelki erejû nemzet számára kellett új utat választani. Mi tehetô ezzel szemben a ma mérlegtányérjába? Szétszaggatottság, vészesen apadó lélekszám, a mindennapok gondja és a nagyvilág végtelen lehetôségeit ígérô csábítás között egyre atomizálódó közösségek tétova tévelygése.

Ezer évvel ezelôtt a magyarságnak a helyét kellett megtalálnia Európában. Ma elôbb önmagát kell megtalálnia ahhoz, hogy új otthont teremthessen — ugyanott. Önmaga megtalálásához fel kell tárnia az útközben elveszített értékeket, meg kell keresnie az egységesülést lehetôvé tevô eszközöket, és gyarapodnia kell.

Ezer évvel ezelôtt Rómáért fel kellett adni Bizáncot. Ma, miután 2000. augusztus 20-án kihirdettetett, hogy Konstantinápoly is befogadta szentjei sorába államalapító Szent István királyunkat, aki ezáltal az 1054-ben bekövetkezett nagy egyházszakadás óta Róma és Bizánc elsô közös szentjévé vált, felsejlik, hogy egyiket nem kell a másikért mindenáron feladni.

Ezer évvel ezelôtt Európáért le kellett mondani Ázsiáról. Ma talán haladhatunk tiszta lelkülettel az integrálódó Európa felé úgy is, hogy szívünkbe visszafogadjuk Ázsia minden elvesztett zöngését.

Össze kell szednünk a világban szétszórt testvéreinket, és lehetôvé kell tennünk számukra a lelki, a szellemi és a jogközösség megélését. De ki kell tárnunk szívünket, a hozzánk ragaszkodó, minket testvérnek, rokonnak tekintô százmilliók felé Lengyelországgal és Finnországgal kezdve, majd átkarolva a világot Japántól Írországig és a Fokföldtôl az északi sarkkörig. Mindezt nem csak az egymásra találás öröméért kell megtennünk. Az egységesülés, a gyarapodás és a növekedés a jövôt építôk számára korparancs!

Végül bíznunk kell az isteni gondviselésben. Amikor a kétezredik, jubileumi évben, a magyar nemzeti zarándoklat idején II. János Pál pápa az egész emberiséget Szûz Máriának ajánlotta fel, tettével emlékezetünkbe idézte államalapító királyunk óvó gesztusát, aki Magyarországot Máriának, a magyarok Napba Öltözött Asszonyának ajánlotta fel. Legyen ez az egybeesés biztató jel, valamint megerôsítése ezredfordulós üzenetünknek és köszöntésünknek: engedjétek hozzánk jönni testvéreinket

Budapest–Kolozsvár, 2000 decemberében

Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

Brikleni

(3. old.)

Az úton Brikleni úr jön szembe. Csupa mosoly, csupa újévi ragyogás.

— Mi van, Brikleni úr — mondom kézfogás után —, minek örül? Az új évezrednek, a Nãstase-kormánynak, Iliescu gyôzelmének?

— Ugyan már. Nãstase, Iliescu vagy Vãcãroiu, tán még Isãrescu is — egykutya.

— S akkor?

— Az új évezreddel már lehet kezdeni valamit. Most jövök a templomból.

— Értem. Végre egy hely, ahol vidám dolgokat is mondanak.

— Úgy van. Azt mondja a pap: az emberiséget csak a szeretet mentheti meg.

— Milyen igaz! De gyûlölni könnyebb!

— Én meg úgy tapasztalom, jó úton vagyok.

— De hát ez el is várható Brikleni úrtól.

— Köszönöm, hogy megerôsít ebbeli hitemben. Én ugyanis, amióta az eszemet tudom, mindig, még most, nagyapa koromban is szeretem az emberiség nagyobbik felét kitevô nôket!

(-is-)

SPORT

KOSÁRLABDA
VIII. Erdélyi Magyar Diák (és Véndiák) Kosárlabda-kupa
Kolozsvár mindenkit leRadírozott

(4. old.)

Jót tett a névváltoztatás a Radírnak: miután tavaly Piros Kutyák néven csupán negyedikek lettek, ezúttal magabiztos játékkal szerezték meg az aranyat.

A székelyudvarhelyi sportcsarnokban 2000. december 27–29. között megrendezett turnén a kolozsvári csapat a döntôbe jutásért a házigazda Sörpikéket radírozta le. A Vízi Sándor–Grünwald György–Cãlin Pop hármas hibátlan játékának köszönhetoen a Radír már az elsô negyedben 15 pontos különbségre tett szert, amit a hazaiaknak sikerült ugyan a harmadik negyedig ledolgozniuk, de ezután már nem bírták az iramot, így alakult ki a 99:82-es végeredmény. A másik ágon a tavalyi bajnok, a nagyváradi Green-go és a tavalyi bronzérmes, a csíkszeredai Sky-Soft találkozott, és, bár a csíkiak kezdtek jobban (az elsô negyedben tíz ponttal vezettek), a nagyváradiaknak a félidôre sikerült átvenniük a vezetést. A Sky-Softnak Jarosevits Róbert nagyszerû palánk alatti játékával és Demeter Attila hárompontosaival ugyan sikerült a meccs végére két pontra felzárkóz- niuk, de a váradiak nem engedték ki a mérkôzést a kezükbôl, és jó hajrával megszerezték a döntôbe jutást jelentô gyôzelmet (72:67).

A döntôben így a tavalyi bajnok és a Radír találkozott, amely már három turnét nyert, igaz, mindig más néven. Bár mindenki szoros mérkôzésre számított, a kolozsvári csapat már a második negyedben behozhatatlan elônyre tett szert. Az utolsó negyedben már csak egy játékos maradt pályán a kolozsvári csapat kezdô ötösébôl, és még így is húsz pont fölött maradt a különbség. A 98:74-es gyôzelem után tehát ismét Kolozsvárra kerül a vándorserleg.

A harmadik helyet a Sörpikék szerezték meg, akik 79:69-re verték az elôzô napi vereségtôl letört Sky-Softot. Az ötödik–nyolcadik helyért csupa újonc játszhatott (a kolozsvári Nem Piskóta és Túró, a brassóiSwoosh, valamint a kolozsvári Zsoj, amelya a csíki Arany Ászok visszalépésének köszönhetôen került be). Miután a Nem Piskóta 69:66-ra legyôzte a Swoosh-t és a Zsoj 64:53-ra verte a Túrót, két kolozsvári csapat játszhatott az ötödik helyért. Ezen a meccsen született meg a turné legnagyobb különbsége, a Nem Piskóta Balázsi-Pál Elôd 54 pontjának és a jó csapatjátéknak köszönhetôen 97:32-vel gázolt át a kissé másnapos zsojosokon. A hetedik helyet a Swoosh szerezte meg, akik 68:62-re gyôztek a Túró ellen.

A turné legjobb játékosának a Radír magasbedobóját, Cãlin Popot választották, aki nemcsak a csapat védelmének volt az alappillére, de látványos támadójátékkal is gyönyörködtette a nézôket.

A legeredményesebb játékos a Nem Piskóta dobóhátvédje, Balázsi-Pál Elôd lett, aki négy mérkôzésen 139 pontot dobott (34,7-es átlag).

B-P. E.

Pecsovszky — a grundtól a világhírig

(4. old.)

Egyik leggyakoribb közhelye az ilyen típusú ismertetéseknek az, hogy „lélekkel megírt alkotás". Közhely ide vagy oda — ez a könyv* tényleg az.

Az egyik leghíresebb romániai labdarúgó, a történelem fintoraként mind a magyar, mind a román válogatottban jelentôs szerepet játszó Pecsovszky (Perényi) József élettörténetét idôrendi hûséggel a temesvári kezdetektôl az aradi végkifejletig követi a kortárs, a szintén focipályáról elindult szerzô. A magát minden körülmények között magyarnak valló Pecsovszky, becenevén Csala, nemcsak a labdarúgásban, hanem más sportokban is jeles mûvész lett volna, ha nem imádja a zöld gyepet és a focilabda pattogását. A túl korán, mind-össze 47 éves korában az örök sportpályákra költözött labdarúgóról sokan elismerték, hogy nagy játékos volt. „Hazafelé jövet, egykori fedezettársa, a kevés beszédû Reinhardt János csöndesen jegyezte meg: — Napjaink világnagyságai... csupán egy dologban különböznek tôle. Többet reklámozzák ôket..." — írja a szerzô, fejet hajt a zseni emléke elôtt. S bár csak karikatúra-aláírás, mégis érdemes még egy véleményt, a nemrég elhunyt Peterdi Pálét is kiemelni: „A futball teremtése óta a világ minden válogatottjában helye lett volna ennek a szôke erdélyi labdazseninek".

Az élettörténet megismerése mellett a könyv kolozsvári szempontból is érdekeset nyújt, mert, mégha olykor pusztán felsorolásként, de találkozhatunk kincses városunk Pecsovszky-kortársaival, történeteivel, adomáival. Sôt, szó esik sportos kollégánkról, az ezredvégi krónikás László Ferencrôl is.

Póka János András

*Oroszhegyi Károly: Csala, a Szôke Csoda, Concord Media — Jelen Kiadó, Arad, 2000

A szorító híreibôl

(4. old.)

l Onofrei az Universumnál. Az egykori profi világbajnok Mihai Leu tesztelésre vitte a hamburgi Univers Box Promotion klubhoz Constantin Onofreit, a nehézsúlyú világbajnokot. Onofrei jó benyomást keltett a német szakvezetôkben, Hans Peter Kohl menedzser már a szerzôdés aláírását sürgette.

l Olteanu, a profi. Egy heti kanadai kiruccanás után Crinu Olteanu, a houstoni amatôr világbajnok szerzôdést írt alá az Interboxszal, s eldöntötte: profi lesz. A 26 éves sportoló februárban feleségével együtt repül Kanadába, márciusban pedig várhatóan szorítóba is lép. A havi béren és a mérkôzésdíjakon kívül házat és gépkocsit kap az Interbox Corporationtôl.

l Tony Badea a Commonwealth cím megvédéséért lép szorítóba. Tavalyi november 17-i ploiesti-i mérkôzése után valószínûleg februárban újra Európában öklözik a román származású, kanadai állampolgárságú Tony „Bad Boy" Badea, az egykori országos bajnok Virgil Badea fia. Ellenfele az angol Richard Williams, a tét a 69,800 kg-os súlycsoport Commonwealth bajnoki címe.

Coriolan Iuga

Ezen a napon...

(4. old.)

Négy évtizede, 1961-ben 50 külföldi sportújságíró, szakíró véleménye alapján a svédországi Göteborg Morning Newspaper angol nyelvû lap elkészítette az 1960-as év legjobb 50 sportolójának rangsorát. A tizes élcsoport így festett: 1. Herb Eliott ausztrál középtávfutó olimpiai bajnok, 2. Wilma Rudolph háromszoros olimpiai bajnok amerikai vágtázó, 3. Armin Harry kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcstartó nyugatnémet vágtázó, 4. Rafer Johnson olimpiai bajnok amerikai tízpróbázó, 5. Jurij Vlaszov olimpiai bajnok világcsúcstartó szovjet nehézsúlyú súlyemelô, 6. Otis Davis kétszeres olimpiai bajnok amerikai világcsúcstartó 400 m-es síkfutó, 7. Bill Nieder olimpiai bajnok amerikai súlylökô, 8. Ralph Boston világcsúcstartó amerikai távolugró, 9. Borisz Sahlin többszörös olimpiai bajnok ukrán-szovjet tornász, 10. Pjotr Bolotnyikov olimpiai bajnok szovjet 10 000 m-es síkfutó.

L. F.

Sí Világ-kupák

(4. old.)

ALPESI SÍ

Mint az asztronauták, úgy néztek ki a legjobb mûlesikló lányok a semmeringi sí Világ-kupán. Tarkabarka bukósisakok, állvédôk, szemüvegek, test- és végtagvédôk, védôrácsos kézvédôk Holdról érkezett amazonokra utalt, nem beszélve a síbakancs és sílécek furcsa alakjáról. Aztán két meneten siklottak a kapuk között, beleadtak apait-anyait, hogy végre legyôzzék a horvát Janica Kostelicset. Ám Janica nem volt hajlandó hibázni, pedig Trine Bakke (norvég), Cristel Saioni (francia), Sarah Schiper (amerikai) nagyszerûen robogott. Az utolsónak induló Kostelicsnek kockáztatnia kellett, de olyan páros lábú sízést mutatott be, mintha a kapuk ott se lettek volna, s joggal vált az est fénypontjává. 1:35,06 perccel végzett az élen, megelôzve a svájci Sonia Nefet (1:35,20 perc) és Bakkét (1:35,53 perc). A német Martina Ertl, a Vk összetett vezetôje 11., a többi nagy név közül az osztrák Anita Wachter csak a 17., Sabina Egger pedig 19. helyen végzett. A mûlesiklás Vk-t sorozatban elért ötödik gyôzelmével Kostelics vezeti 500 ponttal, a második Bakke, a harmadik Ertl (ketten együtt nem értek el ugyanennyi pontot).

ÉSZAKI SÍ

Végre Norvégiában, Lillehammerben is lehullt a hó. A csodás tájakon az északi összetett versenyzôinek síugrást — és ezúttal — 7,5 km-es sífutást kellett teljesíteniük. A 90K ugrósáncon a meghívott 50 sportoló közül 28-an repülték túl a 28 métert, legmesszibbre a norvég Erik Vyk ugrott(98,5 m), de a sífutás rajtjánál sokan lihegtek a nyakába. Másodikként honfitársa, a két méterrel kevesebbet teljesítô Kristian Hammer indulhatott, ôk ketten külön párbajt vívtak az elsôségért. „Síbedobással" végül Hammer gyôzött 21:03-as idôvel, egy bakanccsal elôzte meg Vyket. Harmadiknak a nagyon jól futó, 11. helyrôl feltörô finn Sampa Lajunen érkezett be.

Következik egy újabb forduló, de ezúttal 15 km-t futnak a legények.

SÍUGRÁS

Több mint 60 ezer ember tolongott Oberstdorfban, hogy megtekintse a Négysáncverseny elsô állomását. Három futamban bonyolították le a versenyt, a kvalifikációs ugrás után párosították össze az ugrókat. A „vierschanze turnee" elsô helyszínén a túllicitálást a lengyel Adam Malysz kezdte, a K115 trambulinról úgy repült el, hogy a jelenlevôknek torkukon akadt a lélegzet, 132,5 m-es ugrásával és 257,3 pontjával, a téli idô ellenére, jól „befûtött" az utána következôknek (végül a 4. lett). A japán iskola jeles képviselôi elôzték meg elôször, Masaiko Harada (128 m, 259,5 pont) a harmadik, Noriaki Kasai pedig a második helyen végzett. Utóbbi mozdulatlanul repülte át a légteret, 128,5 m-nél landolt és 263,5 ponttal átvette a vezetést. Nagy teher helyezkedett így Martin Schmitt vállára, de a német képes volt újabb sáncrekordra, 133 m-es repülés után 268,6 ponttal megnyerte a versenyt.

Az addig vezetô, utolsónak rajtoló osztrák Martin Hollewarth nagyot próbált ugrani, de egyik lábát elkapta a szél, amikor éppen talajt ért volna, felbukott és nekicsapódott az oldalsó pályakerítéshez (114,5 méter ugrásával eltûnt a középmezônyben, 15. lett). Így végül mégis a németek ünnepelhettek, négy ugrójuk is a legjobb 10 között végzett. Ezúttal a finneknek nem ment a játék, legjobbjuk, Janni Ahonen a 13. lett.

A 49. Négysáncverseny második fordulójában Garmisch Partenkirchenben Schmitt a második forduló selejtezôjére nem állt ki. A harmincas döntôben az ugrások 110 és 120 m között mozogtak. Adam Malysz, aki egyébként magasságra a legkisebb versenyzô volt, csak ráfeküdt a légtérre, és repült, repült... 129,5 m-nél landolt. Ezt az eredményt a becses német, finn, osztrák és svájci bírók igazságtalanul megtépázták, csak 254,2 pontra értékelték. Ezért ketten is kisebb ugrásokkal megelôzte: Noriuki Kasai (122 m) és az orosz Dimitrij Vaszlijev (122 m).

A tömeg Malyszt ünnepelte. A bi-schofshofeni 3. forduló elôtt Kasai vezet (521 pont), ôt Malysz (511) és Schmitt (502) követi.

Nagy Péter

KÖRKÉP

Tetôfokára hágott a sokdecibelles, tûzijátékos szilveszteri hangulat
Nem sokkal éjfél után gyilkossági kísérlet miatt riasztották a rendôrséget

(5. old.)

Több mint háromezer polgár gyûlt össze vasárnap este a városi kultúrház elôtti téren az új évezredet köszöntô rendezvényen. A jeles esemény tiszteletére a tordai polgármesteri hivatal és a Transilvania Rádió közös rendezvényt szervezett, amely december 31-én este 22 órakor vette kezdetét. A zene mintegy 800 wattos hangerôvel szólt, majd — éjfél elôtt néhány perccel — a hangulat a tetôfokára hágott: elkezdôdött a tûzijáték, megnyitották a polgármesteri hivatal és a Transilvania Rádió által rendelkezésre bocsátott pezsgôsüvegeket.

A városi rendôrség a rendezvényt éjjeli fél egyig engedélyezte, így egy óra elôtt néhány perccel a szabadtéri szilveszter véget ért. A rendfenntartó erôk képviselôi lapunknak azt nyilatkozták, a rendezvényen nem történt különösebb incidens, csupán három személyt tartóztattak le, és szállítottak a rendôrôrsre, mivel üres üvegeket csaptak földhöz, és törtek szét az aszfalton.

Január elsején éjjeli két óra körül ellenben már gyilkossági kísérletrôl értesítették a városi rendôrséget. A mentôszolgálat embereit a Rapsodiei utcába hívták egy súlyos esethez: egy 18 éves fiatalembert leszúrtak. A tordai rendôrség parancsnokhelyettese, Cornel Pantea alezredes lapunknak elmondta, az áldozat Dorel Cinepar tordai lakos, akit a kolozsvári sebészeti klinikára jobboldali mellkasi szúrt sebbel szállítottak. A tettest január elsején reggel 10 órakor sikerült azonosítani, Ballabaras Teofil Lucian személyében, aki 25 éves, munkanélküli, büntetett elôéletû mezôcsáni lakos.

A tordai városi, valamint a Kolozs megyei rendôrség országos körözése tegnap bizonyult eredményesnek: reggel 10 órakor Ballabarast szüleinek mezôszentjakabi házában, a szekrénybe zárva találták meg. A gyanúsítottat a Kolozs megyei rendôrség zárkájában tartják fogva, öt és tíz év között terjedô börtönbüntetést róhatnak ki rá. Az áldozat túl van a halálveszélyen; egyelôre nem sikerült kideríteni a gyilkossági kísérlet okát.

Tóbiás Zoltán

Új évezred — nyugodt lelkiismeret

(5. old.)

December utolsó munkanapján egyenlítette ki tavalyi adósságának utolsó részletét a Distrigaz földgáz-szolgáltató vállalat felé a Termia helyi távfûtési vállalat. A Termia 2000-ben 1,5 milliárd lejjel tartozott a Distrigaz vállalatnak, melynek utolsó részletfizetése 300 millió lejt tett ki — tudtuk meg Petru Uriantól, a dési távfûtési vállalat igazgatójától.

Egy hónappal ezelôtt, a két vállalat vezetôsége egyezményt írt alá, amelynek értelmében a Termia vállalta, hogy az év végéig a hárommilliárdos összadósságnak felét kifizeti. A lapunk tudósítójának nyilatkozó igazgató biztosította továbbá a város lakóit, hogy a hôszolgáltatásban nem lesznek fennakadások a téli idôszakban, a Termia szolgáltatásai pedig az új évezredben is kielégítik majd a fogyasztók igényeit.

K. R.

Nyugdíjasok vidám szilvesztere

(5. old.)

A nyugdíjasok otthonának lakói számára is ünnepélyesen kezdôdött az új évezred. Különbözô helybeli intézmények és szervezetek jóvoltából az 59 idôs ember emelkedett hangulatban köszönthette az új esztendôt. Ha a tánc el is maradt szilveszter éjszakáján, a közös tévénézés és beszélgetés hajnalig tartott. Az idôs embereket felkeresték a kántáló fiatalok is, akik minden évben ellátogatnak a nyugdíjasok otthonába.

E. Cs.

A Rambo-filmek elbújhatnak

(5. old.)

A vártnál lényegesen nagyobb volt az érdeklôdés a zilahi polgármesteri hivatal, a Szilágy megyei tanács és egy magánrádióadó helyi szerkesztôsége által szervezett szabadtéri szilveszter iránt. A Márvány téren (a prefektúra, illetve a kultúrház elôtt) mintegy tízezer ember várta az ezredvéget. A tömeg éjfél utáni fél kettô körül kezdett oszladozni; a fiatalok hajnalig mulattak. A tûzijáték rendkívül sikeres volt, a jelenlévôk szerint a Rambo-filmek elbújhatnak a mellett a tûz és szikraözön mellett, amit a zilahi szabadtéri szilveszterezôk átéltek az új évezred elsô pillanataiban.

Sz. Cs.

Áremeléseket hozott magával az újév
Illetéket kell fizetniük a könyvtárba látogatóknak

(5. old.)

Drágulásokat hozott magával az új esztendô: mind a közszállítási, mind a köztisztasági szolgáltatások ára emelkedett. Január elsejétôl a tordai és aranyosgyéresi városon belüli utazások, valamint a két város közötti utazások ára is emelkedett. Tavaly egy autóbuszjegy még kétezer lejbe került, ez az ár az év elejétôl 500 lejes emelkedést szenvedett. Szintén kellemetlen meglepetésben lesz részük a városi könyvtárba látogatóknak: csak illeték ellenében juthatnak olvasmányhoz.

A köztisztasági szolgáltatásokért is többet kell ezentúl lepengetniük a tordaiaknak. A szemét elszállításáért eddig egy háztartásnak 5200 lejt, január elsejétôl pedig már hétezer lejt kell kifizetnie. Az áremelés életbe léptetését a helyi közszállítási vállalat és a köztisztasági vállalat kérte a helyi tanácstól, az üzemanyagok drágulásával és az infláció emelkedésével indokolva kérését. Minthogy a közszállítási vállalat pénztárosait csak tegnap tájékoztatták az új árakról, az utasoknak csupán mától kell 2500 lejt kifizetniük egy utazás ellenértékeként. A bérletek új ára azonban már tegnap életbe lépett.

A városi tanács tavaly évvégi határozata alapján 2001. január elsejétôl a városi könyvtár illetéket vasal be az olvasnivalóért jelentkezô polgároktól. A munkanélküliek és nyugdíjasok évi tízezer lejes taksát pengetnek majd le, a diákok és az egyetemisták pedig 15 ezer lejt. Azok, akik rendelkeznek munkahellyel, 25 ezer lejes illetékre kötelezhetôk. A könyvtár illetékesei szerint elépzelhetô, hogy az intézkedés foganatosítása az olvasók számának csökkenéséhez fog vezetni, amit új szolgáltatások bevezetése révén kívánnak ellensúlyozni: ezentúl három helyett öt könyvet lehet majd kölcsönözni, és telefonon is lehet majd megrendeléseket végezni. Tavaly a nyilvántartások szerint mintegy hétezer tordai polgár látogatta meg legalább egyszer a városi könyvtárat.

T. Z.

Szilveszteri fekete premier — elgázolta a szomszéd

(5. old.)

Tragikus hír zavarta meg a város csendjét az új év elsô napján. A Kétvízköz lakónegyedben tragikus kimenetelû baleset történt, amelynek áldozata egy 17 esztendôs ifjú volt. Deac Horatiu szilveszter éjszakáján a fôtér közelében tartózkodott, miközben szomszédja, Pop Ioan CJ-01-STJ rendszámú Lada gépkocsijával halálra gázolta. A helyi rendôrség szerint a gépkocsivezetô ittas állapotban ült a volánhoz, meggondolatlansága súlyos következményekkel járt: az ifjú életét vesztette, Popot gyilkosság vádjával letartóztatták, a kivizsgálás még folyik.

Tavaly Szamosújvár területén egyetlenegy halálos kimenetelû közlekedési baleset sem történt egészen december 31-ig. Szilveszter éjszakáján lett meg a szomorú premier.

Erkedi Csaba

Új lappal kezdik a dési városatyák az új évezredet
Az Infrastrukturális Fejlesztési Egyesület tagintézménye lett a helyi tanács

(5. old.)

Impact néven indít saját sajtóorgánumot a dési polgármesteri hivatal. A lap a helyi önkormányzati képviselôk munkáját hivatott bemutatni, átlátszóvá tenni a városháza mûködését. A döntés a tanács december végi ülésén született, amikor azt is elhatározták, hogy a helyi tanács részévé válik a megye városai vízellátásának, csatornázási hálózatának, köztisztasági szolgáltatásainak korszerûsítését gyakorlatba ültetni hivatott Infrastrukturális Fejlesztési Egyesületnek.

Új lapot indít a polgármesteri hivatal — jelentette ki a sajtónak Ioan Ungur polgármester, a tanács 2000. évi utolsó ülésén hozott döntéseket ismertetve. Az újság neve Impact lesz, és a városháza tevékenységét hivatott ismertetni. A polgármester elmondta, a sajtóorgánum megjelentetését a helyi tanács azért döntötte el, mert nagyobb nyilvánosságot kívánnak szerezni a városi tanács tevékenységének. Ungur felhívta a figyelmet a sajtóban megjelenô információk pontosságának szükségességére, amit az új lap is biztosítani igyekszik majd.

Szintén a második évezred utolsó tanácsülésén határozták el a városatyák, hogy a dési helyi tanács részévé válik a Kolozs megyei Infrastrukturális Fejlesztési Egyesületnek. A 13 tagintézményt számláló egyesület projektjei közé tartozik a vízellátási, csatornázási és köztisztasági szolgáltatások korszerûsítése is. A tagok közé tartozik a Kolozs Megyei Tanács, a szamosújvári városi tanács és a dési Aquasom vízszolgáltató és csatornázási vállalat is. Az egyesület célja a helyi infrastruktúra kiterjesztése és korszerûsítése, az autonóm vállalatok pénzügyi és gazdasági eredményeinek javítása. Jogi szempontból a szervezet nem nyereségorientált, közösségi érdekû, Romániában bejegyzett jogi személy, kül- és belföldi anyagi támogatást szándékozik szerezni a projektek véghezviteléhez.

Az egyesület héttagú vezetôségi tanácsában jelen van Ioan Timar, a dési Aquasom vállalat igazgatója is. Timar a Szabadság tudósítójának elmondta, az egyesület elsôdleges célja Désen az ivóvízhálózat korszerûsítése, valamint ennek kiterjesztése Désaknára is. Az Aquasom vállalat szándékai között található a dési csatornázási hálózat kiterjesztésének munkálatai is — tudtuk meg az igazgatótól.

Kósa Róbert

Rendôrségi hírek

(5. old.)

A Kolozs megyei rendôrség tegnapi sajtótájékoztatójáról tudósítónk számolt be.

A péküzletben fosztották ki Claudia Culda járavizei lakost. 2000. december 29-én a December 21. utcai Paniro üzletben végezte bevásárlásait az áldozat, amikor ismeretlen tettesek elraboltak tôle 3,8 millió lejt. A tolvajokat az állomás környékén fogta el a rendôrség. Az azonosításkor kiderült, hogy a Râmnicu–Vâlcea-i Stefan Romeo O. (17) és Vasile Drãgãnescuról (18) van szó, akik tettükért 3–15 év börtönbüntetésre ítélhetôk.

Halálos kimenetelû közlekedési baleset történt 2000. december 30-án az E 60-as nemzetközi úton. A Nagyvárad felôl Kolozsvárra tartó Tiberiu Adrian Truca (25) kolozsvári lakos, Kissebes mellett, egy éles kanyarban elvesztette uralmát a Cj 3618 rendszámú Opel Astrája fölött, és átvágódott a másik sávra. Itt frontálisan ütközött a szabályosan közlekedô, CJ 06 VDP rendszámú Dacia 1310-zel, amelyet Aurel Ceuca (48) székelyjói (Sãcuieu) lakos vezetett. Az ütközésben életét vesztette a Dacia sofôrje. Samuil Lazea (39) kissebesi (Poieni) és Lucian Sãlãgean (32) szamosújvári lakosok, a Dacia utasai, súlyos sérüléseket szenvedtek. Ugyancsak megsérült Cristina Gabriella Safta (25), az Opel utasa is. Az anyagi kár eléri a 70 millió lejt.

Tetten érték a rablót. December 31-én éjjel 1 órakor a Május 1. téren járôrözô rendôrök arra lettek figyelmesek, hogy az egyik butikban egy férfi ütlegel egy nôt. A tetten érés után kiderült, hogy Bakó Albert (25) bonchidai lakos betört az illetô butikba, és 950 millió lejt próbált eltulajdonítani. Harminc napos elôzetes letartóztatásba helyezték. Rablásért a törvény 3–20 év közötti börtönbüntetést ír elô.

Újabb adócsalási bûnesettel szembesült a rendôrség. A 39 éves Man Ioan dési lakos, a helyi Manalina Kft. tulajdonosa nem iktatott be pénzügyi dokumentumokat a cég könyvelésébe, és mintegy 16 millió lejes kárt okozott az állami költségvetésnek — tudtuk meg Alexandru Crisan dési parancsnoktól. Man Ioant szabadlábon vizsgálják.

(nánó)

Valutaárfolyamok
(január 3., szerda)

(6. old.)

Váltóiroda

Márka
(Vétel/Eladás)

Dollár
(Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

11 900/12 500

25 860/26 105

(valutabeváltó)

11 900/12 400

25 800/26 500

Macrogroup

12 250/12 550

26 000/26 400

Román Nemzeti Bank

12 331

25 926

Az utcai pénzváltóknál a forint 87/90, a márka 12 300/12 500, a dollár pedig 26 000/26 300 lejbe került.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -