2001. május 21.
(XIII. évfolyam, 115. szám)

A szeretet és az azonosulás életmûve
A 75 éves Kallós Zoltánt köszöntötték

(1., 5. old.)

Szombaton, május 19-én délután megtelt a Diákmûvelôdési Ház nagyterme: több százan jöttek el, hogy 75. születésnapján köszöntsék Kallós Zoltán folklórkutatót. Az ünnepi mûsort Szép Gyula házigazda szerint nem kellett szervezni, mindössze meghirdették, és a Kárpát-medence legjelentôsebb, legismertebb együttesei máris jelezték részvételi szándékukat, hiszen "Kallós Zoltánnak az egész nemzet adósa". A mûsoron olyan személyiségek is megjelentek, mint Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke, Boros János, Kolozsvár alpolgármestere, Kerekes Sándor, a megyei tanács alelnöke, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Halmos Béla, a magyar táncház-mozgalom egyik "nagy öregje."

Sebô Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes vezetôje, a magyarországi táncházmozgalom egyik alapítója ünnepi beszédében felidézte Kallós Zoltánnal való megismerkedésének pillanatát, a közös munkákat, felfedezéseket. Az RMDSZ nevében Markó Béla mondott köszöntôt, amelyben kifejtette: számára személyes öröm is, hogy születésnapján köszöntheti a folklórkutatót, akinek "valamilyen módon mindannyian tanítványai vagyunk. Kallós Zoltán fölfedezte a hiteles folklórt, és ezzel együtt fölfedezett egy másik Erdélyt, így a kallósi életmû a szeretet és az azonosulás életmûve." A Kriza János Néprajzi Társaság és az Erdélyi Magyar Néprajzi Társaság nevében Tánczos Vilmos köszöntötte a folklórkutatás "élô klasszikusát", az MVSZ nevében pedig Patrubány Miklós mondott méltató szavakat, és köszönte meg Kallós Zoltánnak azt, hogy a magyar nemzet életének meghatározó mozzanatává vált a táncházmozgalom.

Több budapesti együttes is fellépett a mûsoron: a Csürrentô, amely moldvai csángó népzenét játszott, az Egyszólam, a Kalamajka, amely bonchidai és székelyföldi dallamokat adott elô, a Jánosi együttes, amely Bartók-gyûjtéseket játszott, a Téka, amely a magyarországi táncházmozgalom egyik legnépszerûbb bandája, valamint a Muzsikás, amelynek közismert énekese, Sebestyén Márta tréfás köszöntôt mondott Kallós Zoltán tiszteletére. Kallós-gyûjtéseket játszott a magyarlapádi Pirospántlikás és a kolozsvári Zurboló együttes, válaszúti táncokat adott elô a szintén kolozsvári Ördögtérgye. Ezenkívül muzsikált még a kolozsvári Tarisznyás, az erdélyiként meghatározott Palló, valamint a Bodzafa együttes, amelynek énekese, Panek Kati szintén meleg szavakkal köszöntötte Kallós Zoltánt. Felépett még a moldvai Ónodi Marika, Petrás Marika, a széki Csorba János bácsi, valamint Kóka Rozália.

A mûsor végén a közönség állva köszöntötte a 75 éves folklórkutatót, aki kifejtette: ha ilyen szellemi javakkal táplálkozunk, akkor kibírunk még ezer évet Európában.

A kolozsvári elôadás után a vendégek Kallós Zoltán szülôfalujába, Válaszútra voltak hivatalosak születésnapi vacsorára. Kallós "tanítványai" — ahogyan Markó Béla RMDSZ-elnök nevezte a mûvelôdési házban összegyûlt több száz lelkes embert — szép számban tettek eleget a meghívásnak. A több tíz négyzetméter nagyságú fedett veranda kicsinek bizonyult a vendégek számára; néhányan kiszorultak a tágasabb kertbe. Az emelkedett hangulatban a korábban meghívott zene- és táncegyüttesek folytatták "színpadi elôadásukat": úgy daloltak, táncoltak, ahogyan elmúlt századokon át mulatott a magyar.

A mulatozás csak annyi idôre maradt abba, hogy a jelenlevôk közül néhányan felköszönthessék az ünnepeltet. Kötô József, az EMKE, Bálint Pataky József a Határon Túli Magyarok Hivatala, Elekes Botond a magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának jókívánságait adták át. Szót kért még Boros János kolozsvári alpolgármester, Zalatnay István, az Illyés Alapítvány kuratóriumának vezetô tagja, Sógor Csaba szenátor, Petrás Mária csángó képzômûvész is.

Az elmondott köszöntôk mind arról tanúskodtak, milyen nagyra becsüli Erdély és az anyaország Kallós Zoltánt és munkáját, akinek annyi mindent köszönhetnek a határon inneni és határon túli magyarok. Szó esett gyûjtômunkájáról, amelyet a szekuritáté folyamatos zaklatása ellenére sikeresen véghezvitt, megmentve a már kihalófélben levô népi folklórt. A forradalom után létrehozott Kallós Alapítvány az identitásmegôrzés szigetét jelenti az elrománosodással fenyegetô Mezôség számára egy nyugatiasodó világban — mondották.

A váradi fórumról kissé késve érkezô Tôkés László püspök a születésnapi torta felszeletelése elôtt adta áldását az ünnepeltre és életmûvére.

Sándor Boglárka Ágnes — Valkai Krisztina

Felavatták a Partiumi Keresztyén Egyetem Arany János kollégiumát

(1. old.)

Az európai színvonalú tudás megszerzésének biztosítása a legfontosabb egy közösség számára, amikor saját jövôjérôl gondoskodik — hangsúlyozta Pokorni Zoltán oktatási miniszter, a Fidesz — Magyar Polgári Párt elnöke szombaton Nagyváradon az Arany János kollégium felújított épületének ünnepélyes átadásán.

A nagyváradi székhelyû Partiumi Keresztyén Egyetem felújított és kibôvített kollégiumának avatásán többek között részt vett Orbán Viktorné Lévai Anikó, a magyar kormányfô felesége, Pokorni Zoltán, Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium politikai államtitkára, Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.

Az újvárosi református templomban tartott ünnepségen Tôkés László nagyváradi református püspök igei avatóbeszédében azt hangsúlyozta, hogy a rendszerváltást a kisebbségpolitikában is végig kell vinni: nem elég több morzsáját adni a jognak, további engedményeket nyújtani, a romániai magyarságnak a jogot kell megkapnia ahhoz, hogy megvalósítsa végsô célját, a nemzeti autonómiát.

— Jog nem az, amit kapunk, hanem az, amit nem vehetnek el tôlünk. Egy kisebbség pedig csak akkor válik egyenjogúvá, ha oktatási rendszerével az átlag fölé próbál emelkedni — jelentette ki beszédében Pokorni Zoltán.

Az oktatási miniszter emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján a beregszászi magyar tanítóképzô most kapta meg az ukrán állam akkreditációját, a román illetékesek megadták az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredán tervezett karainak ideiglenes mûködési engedélyét. Komoly munka folyik a felvidéki Révkomáromban a magyar nyelvû felsôfokú oktatás beindítására, és hasonló komoly tervek vannak Vajdaságban is.

Németh Zsolt beszédében úgy fogalmazott: "azt üzenjük román barátainknak, hogy ne féljenek a magyar kezdeményezésektôl, azok nem ellenük irányulnak. Ha a magyarok nyernek, azzal a románok nem veszítenek. Közösek az eredményeink és a kudarcaink is, ha a romániai magyar közösség gyarapszik, azzal egész Románia gyarapszik".

Tonk Sándor, az EMTE létrehozására felállított Sapientia alapítvány elnöke kiemelte, hogy példátlan az elmúlt nyolc évtized történetében az az anyagi támogatás, amelyet a magyar kormány és a magyar Országgyûlés adott az erdélyi magyar egyetem beindításához.

Csete Ôrs, az Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója arra emlékeztetett, hogy a három éve létrejött alapítvány már több mint 2 milliárd forintot fordított a határon túli magyar felsôfokú oktatás támogatására. Több mint 2 ezer diáknak, mintegy 500 tanárnak nyújtott ösztöndíjat, kollégiumok, tanári lakások építéséhez járult hozzá.

Szabó Tibor azt a reményét fogalmazta meg, hogy a készülô státustörvény elfogadása után jogi alapot biztosít majd az erdélyi magyar egyetem fenntartásához és mûködtetéséhez szükséges folyamatos támogatásnak.

Constantin Jurca nagyváradi polgármester-helyettes az Arany János kollégium avatását üdvözölve hangsúlyozta, hogy Nagyvárad példát ad Romániának és Európának a különbözô etnikumok együttélésébôl, ez a város történelme, lakóinak bölcsessége révén a kultúra és az oktatás bástyája.

Az ünnepi köszöntések sorát Tempfli József nagyváradi katolikus püspök zárta, aki azt emelte ki, hogy a romániai magyarság nem tüntetésekkel, erôszakos akciókkal, hanem megértéssel, türelemmel és a szellem erejében bízva akar boldogabb jövôt építeni magának.

Nádas menti Ifjúsági Találkozó Mákófalván

(1., 2. old.)

Helyi kezdeményezés alapján szombaton Mákófalván megszervezték az elsô Nádas menti Ifjúsági Találkozót. A teljes napot betöltô, rendkívül gazdag mûsorajánlat közel száz vendéget vonzott, de az eseményeken, elôadásokon nagy számban részt vettek a helybeliek is. Amint azt Imre István Zoltán lelkipásztortól megtudtuk, a találkozó célja összefogni a Nádas menti falvakban élô fiatalokat, akiknek nincs más alkalmuk a kapcsolattartásra. A vendégek Mérából, Magyarvistából, Türébôl, Bogártelkérôl, Nádasdarócról, Inaktelkérôl érkeztek, de lelkipásztorukkal együtt eljöttek a fiatalok a szórványban lévô Bodonkútról is, melynek református közössége a szomszédos Magyarmacskáséval együtt alig számlál száz lelket.

Tíz órától a kolozsvári Gyenge János teológiai elôadótanár hirdetett igét, ezt követôen egymást érték a mûsorszámok. Énekelt a mákófalvi leánykórus, bemutatkoztak a vendégek, majd a kolozsvári Protestáns Teológia angol férfikórusának mûsorát Vér István nyugalmazott "örök" tanító rövid elôadása követte a Nádas menti települések demográfiai helyzetének alakulásáról. A templomban felállított könyvstand fôként vallási jellegû kiadványai sok érdeklôdôt vonzottak. A társaságnak alig maradt ideje átvándorolni a templomból a Kós Károly Népházba, ahol a már Mákófalván is közkedvelt Amaryllis tehetséges fiataljai, mintegy porlepte krónikákból megelevenedve, a tôlük megszokott pontos, kecses mozgással korabeli táncokat adtak elô. A mákófalvi talán az egyetlen vidéki kultúrotthon, ahol Rómeó és Júlia erkélyjelenete eredetiben adható elô, jellegzetessége ezúttal igen jól illett a reneszánsz hangulathoz: az Amaryllis zenekara az apró színpad erkélyén a közönség feje fölül szólalt meg. Az idôközben bekövetkezett áramszünet semmiben nem zavarta az eredeti elôadásmódot, a csapatok szeretettel, játékossággal, találékonysággal táncoltak le a színpadról, hogy a gyerekekkel zenében, táncban, mesében találkozhassanak, miközben László Bakk Anikó, Anikó néni hatalmas csomagjából sorra kerültek elô a jelmezek, bábok, varázsszerek. Bár az áramszünet ebéd után sem ért véget, a kolozsvári teológusok egyházi jellegû énekeket elôadó Magvetô együttese elkezdte koncertjét. Idôközben az áramot is visszakapcsolták, így a Kovács Pali Ferenc által vezetett, közel húsz lelkes fiatalból álló mákófalvi színkör már teljes reflektorfényben adhatta elô Jancsó Miklós három idôszerû kabaréját.

A helybeli lelkipásztor egyelôre nem bocsátkozik jóslásokba a találkozó jövôjét illetôen: Azt reméli, hogy az elsô Nádas menti Ifjúsági Találkozót újabbak követik.

Kerekes Edit

E-businessrôl elméletben

(1., 5. old.)

Lenni vagy nem lenni a világhálón mottóval e-business konferenciát szervezett a múlt hét végén a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúság Frakciója (RMKT — RIF) és a Közgazdász Klub (KGK). A rendezvényre több hazai és külföldi szakértô is eljött.

A péntek délutáni megnyitót követôen Kelemen Attila, a Transindex vezetôje Hogyan ne készítsünk Internetes portált címmel tartott elôadást. Az estét az egyetemi hallgatókból álló Szomszédnéni Produkciós Iroda mûsora zárta.

Szombaton reggel tartott elôadásában Braun Róbert, a magyarországi Index képviselôje elmondta: a portált a magyarországi internet-felhaszná-lók 40–42 százaléka indítóoldalnak állítja be. Véleménye szerint a romániai reklámpiac fejletlensége miatt kérdésessé válik egy estetleges befektetés megtérülése. — Terveink között szerepel az Index romániai piacra lépése is. Egyelôre úgy tûnik drágább építeni, mint venni. Éppen ezért körülnéztünk a már létezô portálok között — mondta Braun. Varujan V. Pambuccian, a képviselôház IT és kommunikációs bizottságának elnöke, akivel az inter@ktiv2 a közelmúltban e-mail interjút készített, az e-businessre vonatkozó törvényes kereteket vázolta. — Törvényt alkotni nem jelenti azt, hogy stratégia is lézetik. Jelenleg két Romániáról beszélhetünk: az egyik a régi gazdaság felé, a másik pedig az új technológiák felé irányul — mondta. A képviselô reményei szerint a közeljövôben az IT-szektor a román gazdaság vektorává válik. Pambuccian többek között az IT-szektorban dolgozók fizetésadójának csökkentését, a családok által vásárolt személyi számítógépeknek a jövelemadóból történô leírását, az egyetemekrôl kikerülô IT-szakértôk számának növelését szeretné elérni. Szerinte a IT-szektorban tervezett adócsökkentés a szakszervezetek ellenállásába ütközik, de mivel az államelnök, a kormányfô és a pénzügyminiszter is támogatja az ötletet, az elképzelés sikerrel jár. — Az elektronikus aláírásra vonatkozó törvényt megszerkesztettük, készen áll a parlament általi elfogadásra. Készülôben van az elektronikus közjegyzôi és az elektronikus archívumok és dokumentumokra vonatkozó törvény — tette hozzá. A képviselô szerint az e-business fejlôdését a román kormány és a görög állami kézben levô OTE telefontársaság között megkötött "szerencsétlen szerzôdés" is gátolja. — A 2003-ra tervezett liberalizáció nagyon komoly megpróbáltatás elé állítja a RomTelecomot. Figyelnünk kell arra, hogy a telefontársaság ne dobja be a törülközôt — fogalmazott. Úgy véli, a jövôben nem a turizmus és a mezôgazdaság, hanem a információs technológiával (IT) foglalkozó cégek tartják majd el az országot.

Kiss Olivér

Bánffyhunyadi népünnepély

(1. old.)

A bánffyhunyadi Barcsai-kertben vasárnap délután került sor a Tavaszutó Bánffyhunyadon elnevezésû háromnapos ünnepség zárórendezvényére. A sörsátrak mellett, a mititei-illatú levegôben szabadtéri színpadon követték egymást a román és a magyar együttesek, közöttük a Bánffyhunyad testvérvárosából, a magyarországi Enyingrôl érkezett iskolások. A helybeli elôadók megnyitója után az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Mûvészeti Alapiskola fuvósai szórakoztatták a közönséget. Kiemelkedôen jól szerepelt a helyi általános iskola kalotaszegi néptáncokat elôadó együttese, amelyeket a táncoktató Both házaspár tanított be. A szabadtéri rendezvényt a Iancu unokái nevû együttes szép mûsora zárta.

Bota Ioan, a helyi mûvelôdési ház igazgatója szerint a rendezvény elérte célját: az embereket sikerült tömegesen kimozdítani otthonukból. Románok és magyarok együtt ünnepeltek, a hangulat kiváló volt. A bánffyhunyadi Általános Iskola igazgatója, Cozea Petru városi tanácsos szintén a közös román–magyar rendezvény sikerét hangsúlyozta, kiemelve a helyi és az Enyingi Általános Iskola közötti remek kapcsolatot. Az igazgató elmondotta: ôk is jártak Enyingen, ahol nagy sikert arattak produkciójukkal. Az ôszire tervezett Enyingi Napokra szintén meghívást kaptak a bánffyhunyadi diákok.

Péntek László

Halálos közúti baleset

(1. old.)

Péntek kora éjjel renkdívül súlyos közúti baleset történt Kolozsváron, amely során egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült. A harminc éves Sorin Sârbu nem vette figyelembe a közúti jelzôtáblát és beleszaladt a negyvenhárom éves Ioan Sârbu által szabályosan vezetett villamosba. A baleset során a gépkocsi vezetôje súlyos testi sérüléseket szenvedett, és röviddel a kórházba szállítását követôen életét vesztette. A felelôtlen sofôr mellett levô, ötvenéves Ioan Glogát szintén súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendôrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Állami tulajdonba marad a püspöki palota
Rãzvan Theodorescu a teljes visszarendezôdés híve

(1. old.)

Rãzvan Theodorescu mûvelôdésügyi miniszter hétvégi nagyváradi villámlátogatásán botrányos kijelentéseket tett a püspöki palota tulajdonjogát illetôen. Mint fogalmazott, szóba sem jöhet a múzeumnak otthont adó palota visszaszolgáltatása a római katolikus egyháznak, amely legfennebb kártérítésben részesülhet.

Tempfli József megyéspüspök, akit meg sem hívtak a püspöki palota jövôjérôl szervezett nagyváradi találkozóra, a sajtónak elmondotta: Ion Caramitru minisztersége idején bízott abban, hogy a püspöki palota jogi helyzetét sikerül rendezni. Az egyház nem akarta az utcára tenni a Körösök múzeumát, mindössze a telekkönyvileg hozzá tartozó épület egyik kihasználatlan szárnyát szerette volna miharabb visszaszerezni egyházi célra. A püspök szerint a kártérítés szóba sem jöhet. Ha a hazai bíróságon nem sikerül kérésüket orvosolni, a római katolikus egyház a nemzetközi bírósághoz fordul jogorvoslásért.

Segítsen egy lappal!
Elôfizetési támogatási akció kiskeresetûeknek

(1. old.)

Felméréseink szerint lehetséges olvasóink jelentôs része mindössze csak azért nem fizet elô a Szabadságra, mert szerény, romló anyagi körülményei miatt nem engedheti meg magának. Ugyanakkor nem elhanyagolható azoknak a száma sem, akik több Szabadságra is elô tudnának fizetni havonta, közöttük a közvetlen környezetünkben élô, átlagon felüli keresettel rendelkezô társaink, illetve az a számos Szabadság-olvasó, aki Interneten keresztül ingyen olvashatja lapunkat. Ezt továbbra is megtehetik, de hátha van kedvük segíteni ott és akkor, amikor kell, ráadásul minimális erôfeszítéssel.

Mindannyiuk segítségére siet szerkesztôségünk azzal, hogy megszervezi a másokra is gondolók elôfizetésre irányuló támogatásának eljuttatását a rászorult kiskeresetûeknek.

Tisztelettel felkérünk ezért minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi elôfizetési árával — 47 000 lejjel (+ kihordási díj — 0-tól 3875 lejig, terjesztôtôl függôen, az egész kevesebb, mint 2 dollár!) — támogassák szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik irigylésre nem méltó anyagi okokból lemondani kénytelenek a magyar nyelvû napilapról.

Befizetni lehet: 1.) személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2.) csekkel a lapunk támogatását célul kitûzött Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturalã Minerva, Banca Comercialã Românã, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3.) banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4.) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon május 29-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

Tegnap délig támogatás érkezett Hollai Hehs Ottó részérôl (Németország), valamint Koós Ferenctôl (Kolozsvár), összesen 4 750 000 lej értékben. A támogatásra kerülôk nevében is köszönjük!

A szerkesztôség

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

NACIONALIZMUS ÉS KULTÚRA a címe az Apostrof és Korunk szervezte Magyar–román kulturális kapcsolatrendszer elôadássorozat rendezvényének, melyre május 23-án, szerdán du. 6 órától kerül sor a Bánffy-palotában, az idôszakos kiállítások termében (földszint). Matei Cãlinescu: A 27-es nemzedék. Ideológia és barátság, Dávid Gyula: I. Tóth Zoltán és a magyar–román kapcsolatok és Ovidiu Pecican: Románok a középkorban. Identitástudat és politikai cselekvés címû elôadások hangzanak el a rendezvényen.

MÁJUSBAN BOLOND A SZÍV címmel zenés-verses mûsort tartanak a Györkös-Mányi Albert Emlékházban május 23-án, szerdán de. 11 órakor. Közremûködik Jakab Éva, Jakab Lajos, Mátyás Jenô nyugdíjas operaénekesek és Kovács Kati fôiskolai hallgató.

SZIESZTA — nyugdíjasok matinéjára kerül sor május 23-án, szerdán de. 11 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. A májusi találkozó gyûjtôcíme: "Heves májusi nap" (Áprily Lajos), vendégek-elôadók: Vitályos Ildikó ny. színmûvésznô és Jablonovszki Elemér ny. kertész. Téma: a májusi "bódulat", a "virágos" diavetítés, mindenkori anyaszeretet. Töltsék együtt hasznosan és kellemesen ezt a delelôttöt — erre invitálja az érdeklôdôket a két házigazda: Molnos Lajos és Sebesi Karen Attila.

MERRE TART A RÁKGENETIKA címmel tart elôadást dr. Imreh István egyetemi docens, a stockholmi Karolinska Intézet Tumorbiológiai Centrumának vezetô genetikusa az EME természettudományi és matematikai szakosztályának felolvasó ülésén, május 25-én, pénteken du. 5 órától a Ion Ghica utca 12. szám alatti EME-házban.

KÖZÉRDEKÛ VITAESTET RENDEZ május 22-én du. 6 órától az RMDSZ bel- és külmonostori kerülete és a Pro Iuventute Szocio-Kulturális Egyesület a Mócok útja 75. szám alatti székházban. Szó lesz a közigazgatási törvényrôl, annak alkalmazásáról, valamint a Kolozsvár várost és lakóit érintô közügyekrôl. Meghívottak: Boros János alpolgármester és Máté András Levente, Mikó Lôrinc, Molnos Lajos, Pálfy Károly, Papp Emánuel István, Révész Erzsébet, Somogyi Gyula városi tanácsosok.

KISMAMAKLUB ma délután fél hatkor a Bel-monostori RMDSZ szervezésében a Mócok út 75. szám alatt. Meghívott dr. Boldizsár Annamária fogorvos. A megjelenô kisgyermekesek ruhasegélyben részesülnek.

NÉMETH LÁSZLÓ ERDÉLYI ARCAI címmel centenáriumi lapszámbemutatót tart ma délután 6 órakor a Gaudeamus könyvesboltban a Korunk.

Domokos Pál Péter emlékezete
címmel tart mûsort május 23-án, délután 6 órakor a Római Katolikus Nôszövetség Szent Raffael köre a Szentegyház (I. Maniu) utca 6. szám alatti elsô emeleti székhelyén. Elôadó dr. Almási István népzenekutató.

Áramszünet
Karbantartási munkálatok miatt az egeresi Electrica-CEMD 9–14 óra között szünetelteti az áramszolgáltatást a következô településeken: május 22-én Mákófalván, május 23-án Dongón, május 24-én Kalotanádason, május 25-én Magyarvistán.

KÖZMAG/ 2. szám

(2. old.)

A brassaisok közgazdasági diáklapja részletesen foglalkozik a március 2–3-án a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciójának (RIF) rendezésében a Bethlen Kata Diakóniai Központban neves szakemberek részvételével lebonyolított Befektetéselemzés és kockázatelemzés címû nemzetközi konferenciával. Berde Áron életpályáját méltató írás olvasható a lapban, aki a 19. században az Unitárius Kollégium igazgatója, majd a kolozsvári tudományegyetem nemzetgazdaságtan-pénzügytan tanára volt, és akirôl a mai Brassai Sámuel Elméleti Líceumban osztálytermet neveztek el. A Közmag riportokat közöl egy szakmai elôddel és két sikeres vállalkozóval, mindhárman brassais véndiákok. Több cikk témája a fogyasztói magatartás (diákszemszögbôl, vállalkozói szempontokból és egy csendes-óceáni kis sziget kôkorszakban élô társadalmában). Felmérés olvasható diákberkekben a költekezési szokásokról és igényekrôl. A diáklap érdekességekkel szolgál "a világ leg..." stílusú fogalmairól, az euró bevezetésérôl, a McDonald’s múltjáról és jelenérôl, a pénzügyi önállósodás kipróbálásáról, a Skoda Fabiaról, az Interneten történô vásárlásról és az új vállalkozások beindításáról.

Ö. I. B.

Véget ért a Brassai-hét

(2. old.)

Méltó befejezése volt a sikeres Brassai-hétnek a pénteken megrendezett vásárnap. Délfelé az iskolaudvar megtelt portékáikat kínálgató, zsibongó vásártömeggel. Lehetett vásárolni kézimunkákat, édességeket (pl. Brassait ábrázoló pogácsát), ékszereket, képeket, újságokat stb. A vállalkozóbb kedvûek játszhattak: kosárba dobást, "itt a piros, hol a piros"-t, célba dobást, tombolát, lottót. A vásáron a jó hangulatot az "udvari" zenészek biztosították. "Nekem nagyon tetszett a vásárnap, mert az egész iskola ott volt, és lehetett szerencsejátékokon játszani, bár én csak veszítettem. És jó volt az is, hogy voltak »rendôrök« akik vigyáztak a rendre" — mondta egy kisdiák.

Délután a héten megtartott versenyek díjátadására került sor, melyet a hagyományos gálamûsor követett. Este a jelenlévôk anyanyelvápóló versösszeállítást, a népdalverseny díjazottjainak elôadását, valamint Vörösmarty Dorottya címû vígeposzát hallgathatták meg. A 11. Brassai-hetet a Bogáncs néptáncegyüttes elôadása zárta. Szombaton a kirándulni és továbbra is ünnepelni vágyók Torockószentgyörgyre, Brassai szülôfalujába látogathattak el.

Dobri Réka

ZILAHI ZENEI DÍJAK

(2. old.)

Nagyszerû eredményekkel tértek haza a kolozsvári Sigismund Todutã Zenelíceum növendékei a május 12-én Zilahon megrendezett második országos hangszerelôadói versenyrôl. Nyugodtan írhatnám, hogy a zilahi megmérettetés nemzetközivé terebélyesedett, hiszen szép számban vettek részt a kitûnô orosz iskolán nevelkedô, kisinyóvi S. Rachmanyinov zenelíceumból zongoristanövendékek. Az elôbbi verseny nagyszerû megszervezésében döntô szerepe volt a zilahi mûvészeti iskola igazgatónôjének, TalosSandor Dorinának is. A verseny nagydíját Ionascu Francesco, a kolozsvári zenelíceum II. osztályos hegedûszakos (Suma Mariana tanárnô) növendéke kapta meg. Elsô díjjal jutalmazott hegedûszakos növendékek: Rotaru Magia IV. oszt. (Bãlascu Felicia növendéke), Butyka Júlia Alíz V. oszt. (Kakucs Éva növendéke), aki a zsûri különdíját is elnyerte, Miga Alina IX. oszt. (Cârdan Adrian tanítványa), Colceriu Diana IX. oszt. (Fluieras Eugenia tanítványa), Zarnã Ioana X. oszt. (Besa Titus tanítványa), Crãciun Liviu XII. oszt. (Bãlas Felicia tanítványa). Cocan Stefan V. oszt. (Suma Mariana növendéke) második díjat szerzett. More Patrick V. oszt. csellista (Todor Gabriela növendéke) szintén elsôdíjas lett. A zongoraszakos növendékek közül elsô díjat kapott Jinga Lizuca II. oszt. (Türk Gerda tanítványa), Veress Gáspár III. oszt. (Papp Tibor tanítványa), akit a zsûri különdíjával is kitüntettek, Mincu Raluca V. oszt. (Negru Lia tanítványa), Starmüller Péter V. oszt. (Papp Tibor tanítványa) és Tóth Samu VI. oszt (Kovács Zsófia tanítványa). Berean Ioanát, VI. oszt., (Torta Rodica tanítványa) második díjjal jutalmazták. Két rézfúvós (kürtös) diák is elsô díjazott lett: Tompa Sergiu V. oszt. és Lonca Flavius VII. oszt., mindketten Oprea Vasile növendékei. Elismeréssel írhatunk a zongorán kísérô tanárok, Albu Angela, Muresan Adina, László Erzsébet és Fortuna Kinga odaadó munkájáról.

(P. T.)

Színpadon a szamosújvári mûkedvelôk

(2. old.)

Tavaszi színek címmel zenés-táncos elôadást szerveztek a szamosújvári kultúrházban. A rendezvény keretében felléptek a helyi és több mûvelôdési ház legjobb mûkedvelô együttesei. Közöttük találtuk a vegyes kórust, a Latino Angels tánciskola tagjait, néptáncegyüttest. Százötven amatôr mûvész csillogtatta meg tehetségét. Különösen a Persa Valer vezette vegyes kórus kapott sok tapsot, hiszen a 40 tagú énekkar mind-mind jó hangú mûkedvelôbôl áll. Kiválóan szerepelt a Sipos Márton irányította modern tánccsoport, amely elsô ízben mutatott be tájaikon írországi táncot. A továbbiakban indián tánc is szerepelt a csoport mûsorán. A népes és lelkes közönség tetszéssel fogadta a nemrég francia- és németországi tájakon járt Erdély néptáncegyüttes fellépését is, amely Szamos menti összeállítást mutatott be. A szamosújvári elôadást a Petru Maior Elméleti Líceum diákjai Vírus elnevezésû rockzene együttesének fellépése zárta. Fiatalos és dinamikus szereplésük maradandó élményt jelentett a több mint 300 fônyi közönségnek.

Erkedi Csaba

1961-2001

(2. old.)

Negyven esztendô távlatából is jól esik visszatekinteni az Alma Mater falai között eltöltött diákévekre. Az összetartó erô Svédországtól Németországon és Magyarországon keresztül visszahívta a véndiákokat. A Báthory István fejedelem által 1579-ben alapított iskola 1961-ben érettségizett diákjai találkoztak. A díszteremben megtartott osztályfônöki órát a 87 éves Vass Albertné vezette le. Patócs Mihályné visszaemlékezését egy Ady-idézettel indította, majd József Attila Szegény ember szeretôje címû versének néhány sorával jellemezte az elmúlt nehéz idôket. Kegyelettel emlékeztünk meg elhunyt tanárainkra, osztálytársainkra. Felejthetetlen marad az iskolai találkozás, majd az azt követô összejövetel a Bethlen Kata Diakóniai Intézetben. Köszönet a rendezôknek, Darvasi Annának, Laskay Adriennnek és Balázs Annamáriának! Külön elismerés a szép emlékplakettért és emlékfüzetért, melynek utolsó sorai így hangzanak: "Találkozzunk minden év októberének utolsó szombatján délelôtt 11 órakor az iskola elôtt!" Viszontlátásra!

Májai Ferenc

VÉLEMÉNY

"A nemzeti eszmény reneszánszát éli"
Interjú Bartis Ferenccel

(3. old.)

Bartis Ferenc író, költô, szerkesztô 1936. július 4-én Gyergyószárhegyen született. A diktatúra éveiben összesen 10 évet töltött a kommunista börtönökben. 1984-ben megfosztották román állampolgárságától. Átköltözött Magyarországra, ahol a Képes Hét rovatvezetôje, majd az Antikva kiadó igazgatója volt. 39 mûve jelent meg eddig, 73 országba hívták meg. A clevelandi akadémia tagja, Budapest és Gyergyó díszpolgára.

— Mennyi esélyt ad Romániának, hogy bekerüljön Európába?

— Romániának két lehetôsége van. Ha fenntartja a mai állapotokat, akkor bemossa a szláv tenger — ennek realitása az ortodox vallás. A másik lehetôség: eleget tesz az európai, illetve a nemzetközi elvárásoknak, megpróbál csatlakozni Európához, de akkor fel kell hagynia jelenlegi politikájával. Ritkán beszélnek arról, hogy a II. világháború kitörése után Romániában közel fél millió zsidót pusztítottak el. A háború után kiárúsították azokat, akik még megmaradtak, a németeket — akik az orosz fogság után életben maradtak — eladták Németországnak. Figyelembe kell venni Románia demográfiai mozgását. Az örmények — akik nagyszerû emberek — két helyre összpontosultak: Gyergyó és Szamosújvár. A többieket beolvasztották. De, mi van a törökökkel, a lipovánokkal, a bolgárokkal és így tovább? A cigányokkal is számolni kell. Ôk is különbözôek: vannak az erdélyi cigányok, a bánságiak és a havasalföldiek. Négy cigányvajda, akikkel beszélgettem kijelentették: ha összeadjuk a mindenféle nemzetiségû cigányt, Románia lakosságának a fele belôlük áll. Ismétlem: ôk mondták, nem én találtam ki. Ez már komoly erôt képvisel. Ha választásra kerül sor, hova máshova csatlakozhat Románia, mint Európához. Ha belép Európába, a határok elveszítik tényleges jelentôségüket. Bukarest tudja, hogy elôbb-utóbb kialakul a szerves gazdasági és kulturális kapcsolat az anyaország és Erdély között, és ettôl retteg. El kell mondani azt is, hogy 2001-ben a világ lakosságának közel 70 százaléka vagy kisebbségi sorsban él, vagy hazátlan. Kínában 102 nemzetiség él, Indiában huszon egynéhány a hivatalosan elfogadott nyelvek száma. Örményországban hárommillió örmény él, a nagyvilágban tízmillió. A kurdok teljesen hazátlanok. Kitalálták az úgynevezett globalizációt, amely szerintem fából vaskarika. Ezelôtt tizenöt évvel, miután a fél világot bejártam olyasmit írtam le, amire azt modták: a Bartis megôrült. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy egy újabb rabszolgarendszer van kialakulóban. Magyarország pedig nem munkaadó lesz, hanem munkavállaló. Ma már elismerik akkori igazam. A globalizáció hirdetôi egy dologról megfeledkeztek: a nemzeti és nemzetiségi eszmény ismét a reneszánszát éli.

— Ez ösztönös védekezés az egysíkúság, az elnemzettelenítés ellen?

— A globalizációval együtt jár, nem is a klasszikus angol nyelvnek, hanem az amerikai angolnak az elterjedése. Ferihegyen már angolul mosolyognak az emberre. A párizsi WC-ben angolul van kiírva, mit kell megnyomni, meghúzni. Erre nem figyelnek oda. Sajnos oda jutottunk, hogy néhány ember dönt, hogy legközelebb hol lesz háború. Az emberiséget nem lehet tovább manipulálni. Mindkét világháborút mesterségesen robbantották ki, kimondottan világuralmi és anyagi szempontokból. Végül Churchill, Sztálin és Truman osztozkodtak a világon.

— Tagadhatatlan, hogy Trianon szelleme dolgozik.

— Valóságos komplexus lett. Lélektanilag kellene az emberekbôl kiszivattyúzni, hogy Trianonról ne vegyenek tudomást. Ezt a magyar kormány megtetézte azzal, hogy létrehozta a Határon Túli Magyarok Hivatalát, amely egy sóhivatal, és amellyel hivatalosan is szentesítik ezt a Trianon-ügyet. Tudatára kell ébreszteni mind a magyar kormányzatot, mind az elcsatolt területeken sínylôdô, tengôdô magyarságot, hogy nem kisebbség! Nemzetközi jogi viszonylatban lényeges különbség van, ugyanis minket területünkkel együtt adtak oda más országoknak. Tehát nem bevándorlók vagyunk, ergo: nem vagyunk kisebbségek. A magyar nemzet része vagyunk, és Magyarországnak így kellenne fellépnie minden esetben.

— Ön éveket töltött a kommunista börtönökben.

— 1953-ban a gyergyószentmiklósi gimnáziumból az elvtársak eltávolítottak, lekényszerültem Marosvásárhelyre, ahol az esti líceumban voltak deportáltak, börtöntöltelékek, idôsebbek, fiatalabbak. Kezdtek megjelenni a verseim, és létrehoztunk egy irodalmi kört, amelynek én lettem az elnöke. Március 15-e megünneplésére készültünk. Akkora már nem csak diákok és firkászok voltak a kör tagjai, hanem munkások, színészek. Közöttünk volt többek között Balogh Éva színésznô, Balogh Dezsô — aki felakasztotta magát, Takács Feri, akit megöltek, Oltyán Laci az író, Székely Feri, aki színházi dramaturg volt. Amikor letartóztattak, jobban tudták miket mondtam, mint én, sôt, szalagról le is játszották. Úgy elvertek, hogy a szekusok szállítottak kórházba. Abból a társaságból nem súgott be senki. Valószínû, hogy lehallgató készülékek voltak. A börtönben megtörtént, hogy magyar vallatóm össze-vissza rúgdosott, és megkérdezte: mikor tanulod meg végre az állam nyelvét? Nos, akkor elgondolkodtam, mi lenne, ha mindannyian összefognánk, vallásra, nemre, sôt, nemzetiségre való tekintet nélkül, hiszen mindeki magyar, aki annak vallja magát. Kiszabadulásom után kitaláltunk mindenféle irodalmi kört és a többit... Ezt is betiltották, jöttek az újabb börtönévek. 1979-ben Gyergyóremetén tartottunk illegális összejövetelt, majd ’83-ban Keszthelyen. 1989-ben Budapesten volt az elsô kongresszus, amikor az Összmagyar Testületet hivatalosan is bejegyeztettük a bíróságon, amely jelenleg 31 országban fejti ki tevékenységét, több mint 1,5 millió taggal. Felfogásunk szerint: dobbal nem lehet madarat fogni, és ez a politikában többszörösen is érvényes. Nem kinyilatkozni kell dolgokat, hanem tenni értük. Nagyon szép kapcsolatokat hoztunk létre iskolák, könyvkiadók stb. között.

— A Magyarok Világszövetsége is elég nagy gondban van...

— Elég nagy baj. Amit ellenségeinknek nem sikerült elérniük, sikerült a Világszövettségnek: szembefordította az anyaországot az elcsatolt területekkel. Nem szabad milliókat költeni értekezletekre, ahol esznek, isznak és kinyilatkozzák, hogy támogatni kell Közepesijánosfalvát. Azt mondtam, azt a pénzt oda kellene adni az elcsatolt területek iskoláinak, szerkesztôségeinek. Igenis adják oda a pénzt Közepesijánosfalva iskolájának, hogy gazdálkodjanak vele. Véletlenül sem szeretnénk, ha a köztudatban összemosnák a Magyarok Világszövetségét és az Összmagyar Testületet, még akkor sem, ha a Magyarok Világtalálkozóját, és az ’56-os világtalálkozót is a testület emberei szervezték. Sajnos, ez lett a következménye, és megmondom, miért. A testületünknek egyetlen fizetett tagja sincs, a világszövetségnél pedig Isten tudja, hány kiemelt fizetésû alkalmazott van. És a pénz miatt esnek egymásnak. A magyar kormány is konkrét, megvalósítható dolgokra kéne pénzt adjon.

Nánó Csaba

Illúzió?

(3. old.)

Rãzvan Theodorescu mûvelôdési és vallásügyi miniszter kolozsvári látogatása alkalmával kijelentette: ellenzi a fôtéri gödrök betömését. Szerinte az ásatásokat mindaddig folytatni kell, amíg kiderül, hogy "mit rejt a föld". A miniszter nyugati modellel rukkolt elô: a romokat kivilágított föld alatti sétányok formájában kell megôrizni az utókor számára.

Theodorescu kijelentései nem leptek meg. Sôt: az lett volna számomra fura, ha nem így vélekedik. Nem tudom, hogy a miniszter által megfogalmazottak mennyire tükrözik a kormány hivatalos álláspontját, vagy sajtónyilatkozatában Thedorescu csupán magánvéleményének adott hangot. Személy szerint már nagyon vártam azt a pillanatot, amikor a Nãstase-kabinet valamely tagja mond véleményt errôl a meglehetôsen kényes és sokak számára kényelmetlen ügyrôl, hiszen a választások óta eltelt néhány hónap alatt a kormánypárt mélyen hallgatott a szóban forgó kérdésrôl.

A mûvelôdési és vallásügyi miniszter az általa elôrukkolt "nagyszerû" nyugati modellel éppen a polgármester malmára hajtja a vizet. Hogy mennyire ellentmondásos személyekkel állunk szemben (és nem csak ebben a történetben), bizonyítja a "fôszereplôk" könnyû színeváltozása. Mint ismeretes, a jelenlegi miniszter annak a mûemlékvédô bizottságnak volt az elnöke, amely néhány évvel ezelôtt a gödrök betömésérôl rendelkezett. Ami pedig a történelmi múzeum igazgatóját illeti, korábban úgy vélekedett: a romok nem eléggé látványosak ahhoz, hogy restaurálásra és kiállításra ajánlott lenne, a gödröket tehát be kell tömni. A miniszter pöccintésére azonban az igazgató véleménye egy-kettôre megváltozott, a romok egybôl kiállításra alkalmasak lettek. Hogy mi lehet az oka ennek a hirtelen változásnak? Ha a mûemlékvédô bizottság és a történelmi múzeum élén várható személycserékre gondolunk, akkor feltételezhetô, hogy a kolozsvári múzeumigazgatónak minden oka megvan arra, hogy engedelmesen alávesse magát a felsôbb utasításnak.

Mindezen túl viszont a fô kérdés az, hogy milyen pénzbôl valósítják meg a romok felépítését és kiállítását. Miután elôrukkolt "remek" ötletével, Theodorescu azonnal leszögezte, a helyi önkormányzat ne számítson a szaktárca támogatására. Ha kell neki föld alatti múzeum, akkor teremtse ki arra a pénzt is! Amikor Kolozsvár sok utcája lassan járhatatlan a gödrök miatt, nem hiszem, hogy a városnak most éppen föld alatti múzeumra, Traianus-oszlopra vagy egyéb mûemlékhalmazra lenne szüksége. Hogyha a városatyáknak csöpp esze is van, és valóban a város polgárainak az érdekeit tartják szem elôtt, nem mennek bele ebbe az újabb, több milliárd lejbe kerülô "játékba". Ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy amennyiben nem a polgármester és társai elképzelései szerint történik majd a romok konzerválása, amíg Kolozsvár "elsô emberének" személye nem változik meg, a fôtér továbbra is a város "szégyenfoltja" marad. Ebben a helyzetben csupán egy lehetôség kínálkozik még: hacsak a kormánypárt nem kényszeríti ki azt, hogy a polgármester elrendelje a gödrök betömését. Különben Kolozsvár régi arculatának visszaállítása csak illúzió marad.

Bár az RTDP-en belül az elôzô évekhez képest valóban bizonyos fokú nyitottság tapasztalható, nem hinném, hogy annak kisebbségpolitikája alapvetôen megváltozott volna. Az RTDP "csendes" hozzáállása részben érthetô is: Nãstaséék tisztában vannak azzal, hogy pártjuk megtépázott imázsának egyáltalán nem tenne jót, ha elkezdenék piszkálgatni ezt az évek óta megoldásra váró ügyet, amelynek kapcsán az elôzô kormányoknak is csak kellemetlenségei adódtak. Hogy eddig sikerült valamilyen formában elterelni a figyelmet a fôtéri gödrökrôl, nagyrészt közrejátszott az is, hogy az emberek érdeklôdését az utóbbi idôben többnyire a helyi közigazgatási törvény, a magyar egyetem, illetve a státustörvény körüli hercehurca kötötte le.

Nãstaséék számára világos: nagyon tapintatosan, okosan és jó taktikával kell politizálniuk, ha kezükben kívánják tartani továbbra is a hatalmat. Nem lenne ajánlatos nyíltan színt vallani egy ilyen horderejû ügyben, mint a fôtéri ásatások kérdése, amely érzékenyen érintheti a romániai magyar közösséget és negatívan befolyásolná a kormánypártnak az RMDSZ-szel való kapcsolatát. Amikor a román pártok részérôl az RTDP-t egyre hevesebb támadások érik, veszélyes lenne elrontani a viszonyt az RMDSZ-szel, amelynek eseti támogatására a kormánypártnak feltétlenül szüksége van a parlamentben. Egészen bizonyos, hogy amennyiben nem következik be ez a kényszerítô körülmény, ilyen gyors ütemben nem nyer végleges formát sem a helyi közigazgatási törvény, továbbá nem sikerül megszerezni az ideiglenes mûködési engedélyt sem az alakuló erdélyi magyar egyetem elsô három szakának a beindítására.

Nekünk, kolozsvári magyar polgároknak nem marad más lehetôségünk tehát, mint türelmesen tovább várakozni és reménykedni abban, hogy egyszer majd minden megváltozik...

Papp Annamária

Fejezetek a Bolyai Egyetem történetébôl

(3. old.)

(Folytatás)

Reisz Kati, ahogy kiült a vallató székbe, fejére olvasták, hogy Vásárhelyen, diákkorában sokat járt az IKE-be, ebbe a református ifjúsági szervezetbe, ahova én is jártam katolikus és piarista létemre, mert anyám református volt és két unokanôvérem is, akik elvittek oda még kisdiák koromban. És ott jól éreztem magam... Szóval efelôl faggatta Katit Mittay Erna, ez a brassói gazdag lány meg udvarlója, Polák Ödön (Tutu), aki azt is a szemére vetette, hogy ideológiailag nem fejlôdik, és rendszeresen hallgatta Schuller Rudi Proustról szóló szemináriumi elôadásait. Proust pedig a rothadt francia burzsoázia vezetô írója volt a maga idején... Szóval Katit jobban megforgatták, mint gondolta volna. Az a Proust-szeminárium kétszeres bûn volt, mert a másik Proust-rajongó, a romanisztika elôadótanára, Ulrich Ferenc Itáliában tanult, és hogy tanulhasson, állítólag a cirkuszban is fellépett, hogy megkeresse a kenyerét. Mondják — trapéztornász is volt.

És ekkor valaki — bátor — közbekiáltott:

— A megyei pártbizottság sajtóosztályának vezetôje, Rácz Lajkó, bocsánat, Ludovic Ratiu elvtárs is két szemeszter medicinát hallgatott Mussolini Itáliájában!

Erre nagy néma csend. És ez a bedobott szó valahogy eloszlatta a tornyosuló sötét fellegeket a Reisz Kati feje felett. De ô jól megjegyezte a Pollák vádjait: nem eléggé felkészült ideológiailag. Még befejezte az utolsó évet, velem együtt államvizsgázott 1950. júliusában (mindketten az elsôk között, kilenc körüli médiával végeztünk), de ahogy lehetôsége nyílt rá, elment a Szovjetunióba ideológiát tanulni és doktorátust szerezni.

Következtem én... Féltem a verifikálástól. Én, a Szén utcai épületasztalosok-kômûves elôdök örököse féltem a nagypolgári származású marxistáktól a munkásosztály pártjában. Igen, mert a hatalom az ô kezükben volt, csak díszbôl toltak elôre egy-egy munkást, hogy elmondhassák: nálunk a munkásosztály vezet! Oda tették a Szén utcabeli Balogh Sanyit, a szobafestôt káderesnek a Bolyain. És Csehi Gyula, Kelemen Béla — egykori tanárom a piaristáktól — örököse a rektori hivatalból annyit mind rágta a szájába, hogy mit és hogyan csináljon, hogy a verifikálás után beadta a lemondását, visszament szobafestônek. Igaz, ki is zárták a pártból!

Féltem, mert a piarista gimnáziumba jártam. Igaz, a családból mindenki az itteni elemi iskolába járt a Farkas utca kettô alatt, s voltak, akik néhány osztályt a fôgimnáziumban is elvégeztek. De én az 1948-ban kényszernyugdíjazott Bíró Vencel egyetemi tanár egykori diákja voltam. És György Lajos professzor gyakornoka-könyvtárosa. György Lajos — Balogh Edgárék "Világosság"-beli írásai szerint — pedig a nép ellensége, Maniu-barát, Mindszenthy-barát. Hát ez volt az én nagy bûnöm. És az, hogy az egyetemen, mint filozófia mellékszakos, közelebb álltam Tavaszy Sándorhoz, mint Gaál Gáborhoz. Talán én tehettem arról, hogy Gaál Gábor nem harapott rám. Páll Árpira sem harapott rá, pedig ô is munkásszármazású volt. Aki Lukács Györgytôl, báró Hatvany Lajostól tanulta a marxista ideológiát, az nemigazán érdeklôdött a munkáskölykök iránt. Neki Földes Laci, Szarvadi Tibi, Pollák Ödön, Tóth Sándor kellett meg Kallós Miklós.

A diákkollégák támadásaira válaszolva, Szigeti József, az új prof. azt mondta: hasznos munkát végzek, elsô perctôl kezdve sokat segítettem neki és Abafáy Gusztávnak a könyvészet összeállításában. Nagy István pedig, a régi ismerôs, amikor egyik ifjú marxista javasolta, zárjanak ki a pártból, szót kért és azt mondta: "úgy látszik, lassan-lassan kezdjük kizárni a munkáspártból a munkásosztályt!"

De hogy kerültem én ebbe a munkáspártba?

Amikor György Lajost kitették az egyetemrôl, Nagy Pali, aki ekkor már párttag volt, azt mondta: egyetlen megmaradási lehetôség a beiratkozás a pártba. Ô adta az egyik ajánlást. A másikat Jancsó Elemér. De Nagy Palinak kettôs egyházi kötôdései is voltak. Tanársegédje a Katolikus Világi státus elnökének és egy rövid ideig a református teológia hallgatója is. Sôt, a teológia bentlakó diákja. Nagyon megforgatták, kizárták a pártból, és el kellett távoznia az egyetemrôl is. Izsák Józsefnek is. Nem volt kegyelem.

(Folytatjuk)

Kovács Ferenc

SPORT

LABDARÚGÁS
A osztály — 27.

(4. old.)

Alaposan kitettek magukért a vendégcsapatok, nem kevesebb mint 4 összecsapáson bizonyultak jobbnak a pályaválasztóknál és jutott erejük még további döntetlenre is.

Eredmények és gólszerzôk: l Galaci Otelul–Bukaresti Rapid 1–4 (Ursa-che, illetve Pancu 4!) l Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) Csalhó–BukarestiSteaua 0–3 (Claudiu Rãducanu, Radu Nicolescu és Dãnciulescu) l Bukaresti Dinamó–Besztercei Glória 3–1 (Marius Nicolae 2 — a második 11 m és Onut, illetve Sânmãrtean) l Ploiesti-i Petrol–Suceavai Foresta 0–0 l Bukaresti ROCAR–Brassói FC 1–2 (Alexa, illetve Sándor és Buga) l Bákói MFC–Krajovai Universitatea 3–1 (Rácz, Bãdoi és Cursaru, illetve Savu) l Medgyesi Gázmetán–Bukaresti National 1–2 (Drãgulin, illetve Caramarin és Coman) l Pi-testi-i Arges FC–Ploiesti-i Astra 4–2 (Dicã, Bârdes, Stroe és Tãnasã, illetve Mihalache és Dãscãlescu). A táblázaton:

1. Steaua 27 15 8 4 45–28 53

2. Brassó 27 14 4 9 30–23 46

3. Dinamó 27 13 6 8 49–39 45

4. Arges FC 27 12 9 6 39–34 45

5. Rapid 27 10 10 7 33–24 40

6. Glória 27 11 4 12 40–40 37

7. Petrol 27 11 4 12 31–31 37

8. National 27 11 4 12 33–37 37

9. Astra 27 10 6 11 35–29 36

10. Csalhó 27 9 9 9 35–38 36

11. Krajova 27 9 8 10 28–34 35

12. Otelul 27 9 7 11 30–34 34

13. Foresta 27 7 12 8 36–39 33

14. ROCAR 27 9 4 14 37–49 31

15. Bákó 27 8 6 13 34–41 30

16. Gázmetán 27 3 9 15 19–34 18

Május 26-án, szombaton a 28. fordulóban: Steaua–Otelul, Foresta–Dinamó, Brassó–Csalhó, Glória–ROCAR, Rapid–Gázmetán, National–Arges FC, Astra–Bákó és Krajova–Petrol.

L. F.

B osztály — 30.
Hét mérkôzésen 5 hazai gyôzelem és két döntetlen a második csoportban, összesen 24 gól — ebbôl 20 a pályaválasztók és mindössze 4 a vendégek kapujában. S miközben három találkozón 5, további kettôn 4–4 ízben zörgött a háló, akadt kevés gólt eredményezett, illetve még attól is "megkímélt" mérkôzés is. Változatlanul nagyon szoros a küzdelem az elsôségért, még mindig hárman pályáznak a bajnoki babérra.

Eredmények: l Resicabányai MSC–Marosvásárhelyi HSK 5–0 l Temesvári UM–Vajdahunyadi Corvin 0–0 l Nagybányai FC–Turnu Severin-i Drobeta FC 4–0 l Târgu Jiu-i Pandúrok–Szatmárnémeti Olimpia 5–0 l Aradi UTA–Krajovai Electro 3–1 l Gyulafehérvári Apullum–Temesvári Politechnika 3–2 l Râmnicu Vâlcea-i MFC–Petrozsényi Zsil 0–1, a Nagyváradi Bihar FC és a Krajovai Extenzív szabadnapos volt. Az állás:

1. Tem. UM 27 16 5 6 51–24 53

2. Nagybánya 26 16 5 5 42–18 53

3. Resicab. 27 16 3 8 43–26 51

4. Extenzív 26 12 7 7 33–22 43

5. Bihar FC 26 12 6 8 26–20 42

6. Pandúrok 26 11 6 9 32–28 39

7. Olimpia 26 12 1 13 29–38 37

8. Poli 27 11 3 13 36–29 36

9. Zsil 27 10 6 11 35–35 36

10. UTA 26 9 6 11 35–33 33

11. Corvin 27 10 3 14 23–28 33

12. Apullum 27 10 2 15 30–52 32

13. Elektro 27 10 1 16 22–34 31

14. Mv. HSK 27 9 4 14 30–45 31

15. Drobeta 26 9 3 14 32–49 30

16. Rm. Vâlcea 26 6 5 15 25–43 23

Mint emlékezetes a nagyszebeni és a dévai csapat idény közben visszalépett.

A május 26-i szombati 31. forduló párosítása: UTA–Mv. HSK, Bihar FC–Nagybányai FC, Drobeta–Pandúrok, Olimpia–Extenzív, Corvin–Resicabánya, Poli–Rm. Vâlcea és Electro–Apullum; a Zsil és a Tem. UM szabadnapos lesz.

L. F.

C osztály — 26. forduló
Tordai Aranyos FC–Szamosújvári Olimpia 0–1 (0–0)

(4. old.)

Torda, 100 nézô. Vezette: Orlando Trandu (Temesvár).

Aranyos FC: Muntean — Podar, Pasca, Suciu (46. perc Hanc), Costisor (62. perc Gutiu)— Filip, Sabo, Buzgar (46. perc Sânpetrean) — Purcar, Tilincã, Buglea. Edzô: Gheorghe Mâlnã és Florin Handrea.

Olimpia: Pãdure — Marchis (90. Igna), Moldovan, Pasca I., Giurgiu — Roman, Oltean, Muntean — Cionca, Bartos (89. perc Bocos), Cupsa. Edzô: Mihai Pop és Mircea Coroi.

Szögletarány: 9–4 (5–2); lövések: 18–6 (10–4); sárga lap: Moldovan, Giurgiu és Marchis; kiállítva: Moldovan (20. perc), második sárga lap.

Borús, hideg idôben játszottak a csapatok, mindkét együttes egy-egy óriási gólhelyzetet hagyott ki az elsô fél-idôben. Az Aranyos FC jobb oldali támadása során Pasca ollózott a kapura és a kapufát találta telibe, a túloldalt pedig Bartos már csak a kapussal állt szemben, de nem sikerült betalálnia.

Hasonló helyzetet a fordulás után, a 46. percben ismét csak Bartos hagyott ki. Ezenkívül a 70. percen át létszámfölényben levô tordaiak fölényesen uralták a terepet, az Olimpia csak kontrákra szorítkozott. Az utolsó elôtti percben a vendégek javára dôlt el a találkozó: jobb oldali szöglet után Marchis 6 m-rôl talált be.

Az "üveggyáriakon" látszik még a tapasztalatlanság, a fiatal gárda sorozatban érte el a sikereket, most ugyancsak sorozatban a fiaskókat. Az Olimpia pedig vissza tudott vágni az ôszi vereségért.

Szász Attila Hunor

Dési Egyesülés-Selena–Nagysomkúti Liber Humana 3–2 (1–0)

(4. old.)

Tiszta, durvaságoktól mentes mérkôzésen nyert a dési együttes, a târgovistei Cãtãlin Radu Grãdinarunak egyetlen sárga lapot sem volt szükséges felmutatnia. Nem olyan szoros volt a találkozó, mint az eredmény mutatná, csak 3–0-s vezetés után engedtek ki a házigazdák.

250 nézô tekintette meg az összecsapást, a következô felállásban játszottak a csapatok: Egyesülés: Bãdan — Sãlãjan, Bujitã, Luput (73. perc Oprea), Ardelean (68. perc Laji) — Emil Mosut, Neamtu, Bãtrânu, Danciu, Târnovan, Doru Pop; edzô: Viorel Abrudan, Sebi Suvagãu és Lucian Roman; Nagysomkút: CozmaOvidiu Mic (70. perc Cernat), Zanea, Chisiu, Toma, Ardelean — Jecu, Pop, Voevod — Pataki, Barle (27. perc Iat). Edzô: Lucian Bãlan (az egykori steauás).

A gólokon Bujitã (36. perc), Sãlãjean (55 perc, büntetôbôl) és Emil Mosut (75. perc), illetve Cernat (83. perc) és Iat (88. perc) osztozott.

Kósa Róbert

Szatmárnémeti Sólymok–Désaknai Bányász 2–0 (0–0)

(4. old.)

A táblázat utolsó helyezettjeinek találkozóján a bányászok 70 percen állták a sarat, sôt, az elsô félidôben ôk álltak közelebb a sikerhez: Neag és Orosan révén két tiszta gólhelyzetet packáztak el — aztán Ignat (71. perc) és Ciocan (89. perc) volt eredményes a házigazdáktól.

A kifáradt vendégeknek lassan bele kellett törôdniük abba, hogy kiesnek a C osztályból, már vezetôik szerint is csak elméleti esélyük van a bentmaradásra.

A désaknai csapat a következô felállításban lépett pályára: Drãgan — Farcas, Ilies, Miklós, Vasile Danciu, Dusa (72. perc Sfechis) — Decar (68. perc Revnic), Neag, Orosan — Constantin Danciu, Ciureanu.

Erkedi Csaba

*

A Kolozs megyei érdekeltségû csoportok további eredményei: VII. csoport: Alsójárai Bányász–Marosvásárhelyi Gázmetán 0–1, Prázsmári Textil–Bethleni Szamos-Gáz 2–1, Fogarasi Nitramónia–Viktóriavárosi Viromet 2–0 és Brassói Romradiatoare–Dicsôszentmártoni Kémia 2–0 (szerdán játszották); az Aranyosgyéresi Sodronyipar szabadnapos volt, a Kolozsvári CFR játék nélkül kapta a pontokat; VIII. csoport: Aradi West Petrom–Kolozsvári U FC 1–1, Sarmasági Bányász–Szatmárnémeti Szamos 3–1, Vaskohsziklási Acél–Élesdi Körös 2–4, Magyarláposi Lápos–Aradi Astra 3–1 és Zilahi Armãtura–Avasfelsôfalui Avas 3–1; az Aradi Telecom szabadnapos volt.

A táblázatokra holnapi lapszámunkban visszatérünk.

(pja)

Magyar NB I. — 17.

(4. old.)

Eredmények (és gólszerzôk): l MTK Hungária FC–Debreceni VSC 0–1 (Kerekes — 62. perc) l Újpest FC–Vasas Danubius Hotels 1–1 (Urbán — 74. perc, illetve Sowunmi — 83. perc) l Lombard FC Tatabánya–Székesfehérvári Videoton 1–3 (Bajkusa — 22. perc, illetve Földes — 27. és Julinho 2 — 52. és 71. perc) l Matáv Compaq-Sopron–Kispest-Honvéd 2–1 (Lôrincz — öngól, 5. és Sira — 80. perc, illetve Sasu — 87. perc) l Zalahús Zalaegerszegi TE FC–Gyôri ETO FC 2–3 (Babati — 20. és Waltner — 38. perc, illetve Kenesei 2 — 51. és 65., valamint Vayer — 58. perc; a 61. percben a házigazdáktól a reklamáló Drobjanszkit elôbb sárga, majd piros lappal büntette a játékvezetô). Lapzárta után fejezôdött be a Dunaferr SE–Ferencvárosi TC rangadó, a táblázaton (zárójelben az alapszakaszból hozott pontszámok):

1. Ferencváros 16 8 6 2 28–12 34 (4)

2. Dunaferr 16 9 1 6 25–27 33 (5)

3. MTK 17 7 5 5 23–14 32 (6)

4. Kispest 17 9 3 5 30–23 31 (1)

5. Vasas 17 7 6 4 30–24 31 (4)

6. Újpest 17 7 4 6 27–27 30 (5)

7. Gyôr 17 7 5 5 22–22 28 (2)

8. Videoton 17 7 2 8 26–23 25 (2)

9. Sopron 17 5 6 6 19–20 24 (3)

10. ZTE 17 5 6 6 22–23 22 (1)

11. Debrecen 17 5 2 10 24–35 20 (3)

12. Lombard 17 1 2 14 12–38 11 (6)

Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l A Bayern München csapata története során tizenhetedszer, megszakítás nélkül harmadszor nyerte meg a német bajnokságot. A Bayern, a Schalke 04, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen a Bajnokok Ligájában, a Hertha Berlin SC és az SC Freiburg az UEFA-kupában indulhat. Megúszta a kiesést az Energie Cottbus, az Unterhaching, az Eintracht Frankfurt és a VfL Bochum folytatja alacsonabb osztályban.

l Az angol Premier League utolsó fordulója után kiderült, hogy a Man-chester United, az Arsenal és a Liver-pool a BL-ben, a Leeds United, az Ip-swich Town és a Chelsea az UEFA-kupában indul. Kiesett a Manchester City, Coventry City és Bradford.

l Bajnok a Nantes, mellette az Olympique Lyon és a Lille a BL résztvevô a franciák részérôl, ahol szintén az utolsó fordulót bonyolították le. A Girondins Bordeaux és a Sedan az UEFA-kupában indulhat, kiesett a St. Etienne, a Toulouse és a Strasbourg. További részletek holnapi lapszámunkban.

(pja)

ASZTALITENISZ

(4. old.)

Fennállása 25. BEK-gyôzelmét aratta a Statisztika nôi csapata, miután a budapesti 3–2-es sikert követôen a döntô visszavágóján 3–1-re nyert a német Langweid otthonában. Különösen Boros Tamara játéka okozott szenzációt, aki a német csapatban szereplô Bátorfi Csillát az elsô játszmában 21–3-ra (!) gyôzte le.

ATLÉTIKA
Ifi I. és iskolás megyei bajnokság

(4. old.)

Sok verseny felhalmozódott a hét végére az országban. Onesti-en a legjobb dobók versengtek, Konstancán az egyetemi bajnokságok zajlottak, míg Bukarestben a sportklubok és líceumok ifi II. bajnokságai zajlottak. A Kolozsváron maradtakat még a kellemetlen, hideg, esôs-szeles idô is megtizedelte, meg a közöny, amely a líceumokat (tisztelet az egy-két kivételnek!) jellemzi az utóbbi 10–12 évben, hiszen nem küldik el a legjobbjaikat (ha még vannak ilyenek) a sprint, a középtávú, a dobó- és ugrószámokban. Szerencse, hogy léteznek még az ISK és a Telecom líceum sportosztályai, amelyek elvégzik a nagy munkát: országos szinten tartják az atlétikát.

A szombati verseny, néhány szám kivételével (ahol, sajnos, nem volt jelentkezô) három óra alatt zajlott le. Volt néhány jó és több jobb eredmény, viszont sokan botladoztak, mivel az idôjárás sem kedvezett, és a tét is igen csekély volt. Néhány jelentôsebb eredmény: lányok: Hári Andrea (Telecom) 100 m-en 12,57 mp és 200 m-en 26,46 mp — (atlétacsaládból származik!); Nemes Annamáriának 400 méteren csak 62,8 mp sikerült; 1500 méteren már rég vártuk Raluca Pop (György Bandi tanítványa) teljesítményét, 4:57,7 perces idôt futott, megelôzte az esélyesebbeket, pedig még csak 14 éves; Tordáról jött egy lány (a nagy atlétának, Nadina Popának a neveltje), Simona Gâscã, aki megverte a kolozsvári ugrólányokat 5,03 méteres eredménnyel; a magasugrást az utóbbi idôben jól mozgó Adelina Costasiu (Telecom) nyerte a jól hangzó 1,60 m-es eredménnyel. Dobásban senki nem indult.

A fiúk nagy létszámmal jelentkeztek az egyes versenyszámokban. A legjobb eredmény a távolugró Theil János tanítványáé, Cãlin Mosé lett 7,03 m-es eredménnyel. Megemlíthetô az elôfutamokban jól teljesítô Paul Maja (100 m — 11,06 mp és 200 m — 23,17 mp), valamint az akadályfutó Ovidiu Lupea 9:24,1 perces eredménye. 1500 méteren Deák Zsolt 4:12,9 perces eredménye érdemel említést. Dobók itt sem indultak. Ez részben a sokévi "füvet-gyepet védô" ellenségeskedésnek tudható be, részben pedig a nemtörôdömség és a szakkáderek hiányának következménye. Az egyik edzô meghalt, a másik nyugdíjba ment, és ezzel megszûnt a dobóatlétika Kolozsváron. A már említett klubokban sajnos nincs igazi dobóedzô, talán a Telecomnál formálódik most valaki gerelyvetésre szakosodva.

Nagy Péter

Legnagyobb arányú gyôzelmét aratta a hazai gárda a nôi bajnokság 21. fordulójában. A siker reménykeltô: az utolsó forduló és a rájátszás elôtt kissé távolabb került a kiesés veszélye.

A vasárnap délelôtti találkozón csak az elsô negyedóra volt viszonylag szorosabb, a 14. percben jegyzett 7–6 után az elôny egyre nôtt. Szünet után már meg is elégedtek s csak a különbséget tartották a lányok.

A Nemzeti Liga fordulójának többi eredménye: Galac–Bukaresti Rapid 29–16, Déva–Nagybánya 29–22, Piatra Neamt-i Fibrex–Brassói Dinamó 29–27, Buk. Antilopa–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim 25–33 és Zilahi Silcotub–Jászvásár 30–23. A sorrend: 1. Silcotub 60, 2. Oltchim 55, 3. Fibrex 47, 4. Déva 47, 5. Rapid 46, 6. Galac 42, 7. Konstanca 42, 8. U-Ursus 35, 9. Brassó 35, 10. Nagybánya 32, 11. Jászvásár 30, 12. Antilopa 29 pont.

Az alapszakasz jövô szombati, utolsó fordulójában: Brassó–U-Ursus, Rapid–Silcotub, Jászvásár–Antilopa, Oltchim–Fibrex, Konstanca–Déva és Nagybánya–Galac. A rájátszásra mind az 1–6., mind a 7–12. helyezett számára június 5–10. között Buzãuban kerül sor.

Radványi Pál

Férfi bajnokság
29. forduló

(4. old.)

A Kolozsvári U-Nehézgépgyár-Agressione–Nagybányai Minaur találkozót június 17-re halasztották, a többi eredmény: Bákó–Brassói Dinamó, Buk. Dinamó–Temesvár 30–25, Pitesti–Nagyvárad 40–23, Galac–Fibrex 23–21 és Konstanca–Buk. Steaua 25–28.

A sorrend: 1. Steaua 85, 2. Fibrex 75, 3. Buk. Dinamó 66, 4. Konstanca 64, 5. Galac 63, 6. Pitesti 62, 7. Nagybánya 60, 8. Kolozsvár 56, 9. Temesvár 48, 10. Brassói Dinamó 46, 11. Nagyvárad 36, 12. Bákó 34 pont.

Jövô vasárnap Fibrex–Kolozsvár, Konstanca–Bákó, Steaua–Galac, Nagybánya–Pitesti, Nagyvárad–Buk. Dinamó és Temesvár–Brassói Dinamó találkozókra kerül sor.

(radványi)

Legnagyobb arányú gyôzelmét aratta a hazai gárda a nôi bajnokság 21. fordulójában. A siker reménykeltô: az utolsó forduló és a rájátszás elôtt kissé távolabb került a kiesés veszélye.

A vasárnap délelôtti találkozón csak az elsô negyedóra volt viszonylag szorosabb, a 14. percben jegyzett 7–6 után az elôny egyre nôtt. Szünet után már meg is elégedtek s csak a különbséget tartották a lányok.

A Nemzeti Liga fordulójának többi eredménye: Galac–Bukaresti Rapid 29–16, Déva–Nagybánya 29–22, Piatra Neamt-i Fibrex–Brassói Dinamó 29–27, Buk. Antilopa–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim 25–33 és Zilahi Silcotub–Jászvásár 30–23. A sorrend: 1. Silcotub 60, 2. Oltchim 55, 3. Fibrex 47, 4. Déva 47, 5. Rapid 46, 6. Galac 42, 7. Konstanca 42, 8. U-Ursus 35, 9. Brassó 35, 10. Nagybánya 32, 11. Jászvásár 30, 12. Antilopa 29 pont.

Az alapszakasz jövô szombati, utolsó fordulójában: Brassó–U-Ursus, Rapid–Silcotub, Jászvásár–Antilopa, Oltchim–Fibrex, Konstanca–Déva és Nagybánya–Galac. A rájátszásra mind az 1–6., mind a 7–12. helyezett számára június 5–10. között Buzãuban kerül sor.

Radványi Pál

Férfi bajnokság
29. forduló

(4. old.)

A Kolozsvári U-Nehézgépgyár-Agressione–Nagybányai Minaur találkozót június 17-re halasztották, a többi eredmény: Bákó–Brassói Dinamó, Buk. Dinamó–Temesvár 30–25, Pitesti–Nagyvárad 40–23, Galac–Fibrex 23–21 és Konstanca–Buk. Steaua 25–28.

A sorrend: 1. Steaua 85, 2. Fibrex 75, 3. Buk. Dinamó 66, 4. Konstanca 64, 5. Galac 63, 6. Pitesti 62, 7. Nagybánya 60, 8. Kolozsvár 56, 9. Temesvár 48, 10. Brassói Dinamó 46, 11. Nagyvárad 36, 12. Bákó 34 pont.

Jövô vasárnap Fibrex–Kolozsvár, Konstanca–Bákó, Steaua–Galac, Nagybánya–Pitesti, Nagyvárad–Buk. Dinamó és Temesvár–Brassói Dinamó találkozókra kerül sor.

(radványi)

RÖGBI
Cél nélkül — céltalanul?

(4. old.)

Kolozsvári U–Bukaresti Dinamó 0–20 (0–10). Szombaton az elmúlt években tapasztalt kakaskodásokat megfékezendô még a csendôrök is készenlétben voltak (kezdetben több feketeruhás legény volt, mint játékos). Sokszoros bajnokkal nem bírt a diákcsapat, ám rég nem történt meg, hogy a hazai gárda még három pontot sem tudott elérni.

Mentségként sok mindent fel lehetne hozni: hogy a fôvárosi Mircea Paraschivescu játékvezetô többször is a vendégeket segítette — például egy szabályos célt nem adott meg a kolozsváriaknak (a találkozó végén még a vendégedzô, Mircea Paras-chiv is elismerte az ítélet jogtalanságát), hogy Sãuannak és Cantornak ideális helyzetbôl elvégzett büntetôknél "hordott félre" a célzóképessége. De tény: ezúttal a Dinamó jobb volt. Pontszerzôk: Tufã (20. perc — cél), Lupu (64. perc — cél) és Demci (71. perc — cél), valamint Gurãnescu (20. perc — jutalomrúgás és 34. perc — drop).

Petricã Motrescu és Octavian Chihaia a következô együttest küldte a "csatába": Cerces (Deli), Gheta (Lazãr), Socaciu, Petre, Valentin Samuil, Bãlan (Stupar), Rãzvan Samuil, Domocos (Rus), Podea, Sãuan (Marin), Panaite, Cantor (Bisag), Dragomir, Teodorescu, Hâmpea (Brãdãtan).

Póka János András

KÖRKÉP

Nagyváradi fórum a státustörvényrôl

(5. old.)

A 10. évfordulójához érkezett nagyváradi Varadinum ünnepség keretében a Bihari Napló napilap és az Erdélyi Napló hetilap lakossági fórumot szervezett a készülô státustörvényrôl. A rendezvényen részt vett Németh Zsolt, magyar külügyi államtitkár.

Felszólalásában hangsúlyozta: Közép-Európa általános valósága az, hogy a nemzet és az állam határai nem esnek egybe. Ennek az ellentmondásnak a feloldását az erôszakos kísérletek után az utóbbi években a jogállamiság keretén belül is megkezdték: a jog eszközével igyekezett már választ adni Szlovákia és Románia, hasonló lépés várható a közeljövôben Lengyelország és Szlovénia részérôl is.

— Eljött az ideje annak, hogy a közép-európai térségben egyik legnagyobb nemzeti kisebbség — a határon túli magyarok — számára is megszülessen egy ilyen törvény — hangsúlyozta Németh Zsolt.

A külügyi államtitkár szerint a státustörvény elfogadását az is rendkívül idôszerûvé teszi, hogy belátható idôn — mint fogalmazott, egy-két éven — belül Magyarország az EU tagja lesz és a csatlakozás meghatározó módon befolyásolja majd a magyar–magyar kapcsolatokat is.

Magyarország európai integrálódásának elôrehaladása egyebek között a határon túli magyarok áttelepedésében jelentkezô negatív hatással is járt. Németh Zsolt emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban készített felmérések szerint az erdélyi magyarok 25 százaléka foglalkozik a gondolattal, hogy elhagyja Romániát.

A külügyi államtitkár szerint ma már a szomszédos országoknak sem érdekük az etnikailag homogén nemzetállamok kialakítása, a térségre jellemzô etnikai sokszínûség megôrzésében ôk is érdekeltek. Magyarország a státustörvényben erre lát lehetôséget.

Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy a státustörvény gondolatát az RMDSZ vetette fel 1999-ben a Magyar Állandó Értekezleten és a MÁÉRT volt az a fórum, ahol a törvény koncepciójának minden részletét megvitatták és kidolgozták.

A státustörvény koncepciójáról szóló vita a teljes nyilvánosság elôtt zajlott, emellett Magyarország formális egyeztetéseket is folytatott szomszédaival.

— Nem csak készen állunk a konzultációra, hanem magunk kezdeményeztük azt — szögezte le Németh Zsolt, aki közölte azt, hogy a román fél szakértôit már a jövô héten Budapestre várják, de eddig nem sikerült megegyezni a pontos idôpontról.

Nem csak Magyarországtól függ a kettôs állampolgárság
Orbán Viktor nagy reményeket fûz a státustörvényhez

(5. old.)

Orbán Viktor magyar miniszterelnök közlése szerint a kormányon belül nincs elvi fenntartás a határon túli magyarság kettôs állampolgárságával szemben, de figyelembe kell venni, hogy ez szolgálja-e érdeküket, illetve hogy az érintett országok hajlandók-e ilyen államközi szerzôdést kötni Magyarországgal.

A kormányfô a Magyar Rádió Vasárnapi Újság címû mûsorának adott mintegy egyórás interjújában jelezte: Jugoszláviában létezik a kettôs állampolgárság intézménye és Magyarország is készen áll arra, hogy errôl államközi szerzôdést kössön.

Ukrajnában ugyanakkor ezt tiltják a törvények, Romániában pedig a kettôs állampolgárságot szerzôk bizonyos jogokat nem gyakorolhatnak.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a kormány nagy reményeket fûz a státustörvényhez. A kormányfô belpolitikai gyökerûnek tartja ajogszabállyal összefüggésben megfogalmazódott szlovákiai és romániai ellenvéleményeket.

Hozzátette: Magyarország üdvözli, ha például Románia vagy Szlovákia akar pénzt adni a Magyarországon élô kisebbségnek oktatási vagy kulturális célokra.

INTERAKTÍV

Meghalt a Napster, éljen a Napster!

(6. old.)

Tagadhatatlan, hogy az MP3 (CD minôségû zeneállomány formátum) elterjedésében fontos szerepet játszott a Napster, amely egyben cégnév és egy program elnevezése is. A program lehetôvé teszi az MP3 formátumú zeneszámok cseréjét, felhasználva erre az Internet hálózatát. Magyarul, ha olyan MP3-as zeneállománnyal rendelkezünk, amit más felhasználó számára is láthatóvá és elérhetôvé kívánunk tenni, akkor ezt a Napster program segítségével minden további nélkül megtehetjük. Ehhez természetesen Internet-kapcsolat is szükséges. Hasonlóképpen a Napster segítségével mi is hozzáférhetünk az Interneten található, más felhasználó által felkínált zeneszámokhoz, letölthetjük és saját gépünkön tárolhatjuk ezeket.

Mivel manapság az Internet felhasználók száma nagyon magas, ezzel a módszerrel szinte korlátlan mennyiségû zenéhez lehet ingyen hozzájutni. Éppen ezért a világ nagy zenekiadói nem nézték jó szemmel a Napstert, hisz bevételeik drasztikus csökkenését látták minden újabb Napster felhasználóban. A Napster több milliós felhasználói tábora elég okot adott erre. És a gépezet, ha lassan is, de beindult és váratlan fordulatokban gazdag pereskedés után a Napstert sikerült térdre kényszeríteni. A Napstert jelenleg "megtisztítják" a szerzôi jogok által védett daloktól.

Rögtön jött a következô kérdés: a bírósági döntés milyen formában fogja befolyásolni az MP3 terjedését? A felhasználók nem estek pánikba: az Interneten még bôven akadnak olyan rendszerek, ahonnan ingyenesen és korlátozások nélkül tölthetünk le zenét. Csak ôk eddig a nagy Napster árnyékában nôttel fel, ehhez a megoldáshoz szoktak leginkább hozzá. Mostantól kezdve viszont alkalmazkodniuk kellett az új helyzethez.

A CHIP Online magazin a Napigatort javasolja (www.napigator.com) alternatív megoldásként. Ezt a rendszert a Napsterhez hasonló kényelemmel használhatjuk MP3 állományok letöltésére. A programmal kiválaszthatjuk, épp melyik szerverrôl kívánjuk letölteni a zenét: több Napster-protokollt használó szerver is szerepel a listán. A Napigatorhoz hasonló a világméretû Gnutella-hálózat, amelyen keresztül MP3-ak, videók, képek és programok hatalmas adatbankjából válogathatunk. Ehhez kell egy ingyenes szoftver, a kezdôknek egyszerû kezelése, sokféle funkciója miatt a LimeWire ajánlott (www.limewire.com). A keresés eredményét elmenti a program, így gyorsan változtathatjuk a letöltési helyet a találatok újraolvasásával.

A CHIP Online szerint a Napster elvesztette a harcot, de ne lógassuk az orrunkat: az Interneten van még elég ingyenes letöltôhely. Meghalt a Napster, éljen a Napster!

(bg)

Madárfüttyös mobilok

(6. old.)

A madárfüttyül megszólaló mobiltelefon az új sláger Finnországban.

A finn madárbarátok szövetsége a múlt hónapban indította útjára akcióját, amelynek révén madártrillák "tölthetôk le" az internetrôl a mobiltelefonok "csengetésének" jeléül. Azóta már vagy húszezren voltak vevôk az újdonságra. Egy madártrillafajta letöltése 5 finn márkába kerül, és a bevétel egyötödét a madárvédelem kapja. A trillalelôhely a www.birdlife.fi címen van.

Ami az egyes madárfüttyök slágerlistáját illeti, elsô helyen pillanatnyilag a pinty áll, de szorosan a nyomában van a fülemüle — jelentette a Reuters. Hogy a varjú hányadik, arra nem tért ki a hír.

Kétszázhúsz csendôr egyidejû akciója keretében gyermekpornóképek internetes kereskedésével foglalkozó hálózatot göngyölítettek fel Franciaország 27 megyéjében, köztük az Indiai-óceánban fekvô Ré- union szigetén.

A kedd hajnalban azonos idôben több helyszínen lezajlott Forum 51 fedônevû akció során 66 személyt vettek ôrizetbe, és a megadott címeken alapos házkutatásokat tartottak. A razziák eredményeképpen több tucat pedofil tartalmú merevlemez és más bizonyító anyagok kerültek elô. Az elôállított személyek között diákok, mérnökök, kétkezi munkások vannak minden korosztályból. A hálózat egyik tagjának hasonló ügyben már volt dolga a hatóságokkal.

A metzi csendôrség tájékoztatása szerint az eredményes mûvelet elôkészítése három éve folyik. A gyermekvédô Bouclier szervezet vezetôje 1998 júniusában tett feljelentést az internetes visszaélés ügyében. A csendôrség azóta követte nyomon a világhálón közzétett gyermek-pornográfiát kínáló anyagok útját, és sikerült azonosítania a feladókat.

A Bouclier beadványát követôen tavaly nyáron Mulhouse-ban akadt horogra az a férfi, akit gyermek ellen elkövetett erôszak miatt kerestek az internetes vizsgálattal összefüggésben.

Bernard Valadon, a Bouclier vezetôje a Libération címû lap szerdai számában elmondta, hogy az ô szervezete tette meg 1996-ban azt a feljelentést is, amely után 1997 decemberében az Achilles-akció keretében sikerült rács mögé juttatni egy gyermekpornó-videó forgalmazására szakosodott hálózat tagjait és klienseit.

Több mint félmilliárd mobil-elôfizetô

(6. old.)

A Föld minden 12 lakosából egy már rendelkezik GSM telefonnal, így ma már világszerte több mint félmilliárd mobiltelefont használnak — tette közzé adatait a GSM Szövetség, a mobilágazat nemzetközi testülete és az EMC World Cellular Database mobilkutató szervezet.

Magyarországon jelenleg mintegy 3,65 millió mobil elôfizetô van: ebbôl 1,94 millió a Westel Mobil Távközlési Rt., 1,45 millió a Pannon GSM Távközlési Rt., míg 0,26 millió a Vodafone ügyfele. A GSM technológia, amelynek segítségével a mobiltelefon-használók 168-nál is több országban barangolva egyetlen készülékkel és egyetlen globális telefonszámon bonyolíthatnak le hívásokat, immár a világ digitális mobiltelefonjainak több mint 70 százalékát uralja. A másik három digitális technológia, a PDC, a CDMA és az USTDMA teszi ki a fennmaradó 30 százalékot.

Az összes GSM ügyfél közel 40 százaléka Európán kívül él, ami tükrözi a GSM fokozódó globalizációját. A legtöbb GSM felhasználóval rendelkezô ország jelenleg Kína, mintegy 82,4 millió ügyféllel.

HÍREK

(6. old.)

@ Németországban egyre olcsóbb a telefonálás. A német távközlési piac három éve megkezdett liberalizálása óta a vezetékes telefonbeszélgetések ára 16 százalékkal, a mobiltelefon-beszélgetéseké 40,7 százalékkal, az internet-használat díjszabása pedig 45,1 százalékkal kerül kevesebbe.

@ DirectX 8.0b. A Microsoft honlapján a napokban jelent meg az új, "b" kiterjesztésû 8-as DirectX, teljes nevén a DirectX: D3DX 8.0b. Amint a leírásból kiderül, nem a "mezei júzereknek", hanem a szoftverfejlesztôknek szánták, viszont az elôbbiek is kaphatnak benne számukra érdekes dolgokat. Letöltés: http:// www.microsoft.com/downloads/

release.asp?ReleaseID=29079.

@ Age of Empires "freak"-ek figyelmébe. Az Ensemble Studios versenyt hirdet az Age of Kings: The Conquerors elnevezésû stratégiai játék egy részének megírására. A nyeremények: Dell Dimension 4100 1GHz-es számítógép, Sony DCR-TRV11 videókamera illetve más termékek. Bôvebb információkat a www.ensemblestudios.com/contest.shtml címen találhatunk.

@ Fô vetélytárs nélkül az nVidia. Miután hónapokkal ezelôtt a 3dfx gyártója kijelentette, hogy ez-után nem foglakozik grafikus chip-ek gyártásával, a közelmúltban meg- egyezésre jutott az nVidia céggel, és 112 millió dollár ellenében eladtak nekik mindent, amit a 3dfx jelent.

@ Névváltoztatás az S3-nál. Az S3 videókártyát készítô cég Sonic Bluera változtatta nevét. Amint a nyilatkozatokból kiderül, ôk is felhagynak a grafikus chip-ek gyártásával és új projektek felé kacsintgatnak, mint például a RIO mp3 lejátszó.

@ Németországban egyre olcsóbb a telefonálás. A német távközlési piac három éve megkezdett liberalizálása óta a vezetékes telefonbeszélgetések ára 16 százalékkal, a mobiltelefon-beszélgetéseké 40,7 százalékkal, az internet-használat díjszabása pedig 45,1 százalékkal kerül kevesebbe.

@ DirectX 8.0b. A Microsoft honlapján a napokban jelent meg az új, "b" kiterjesztésû 8-as DirectX, teljes nevén a DirectX: D3DX 8.0b. Amint a leírásból kiderül, nem a "mezei júzereknek", hanem a szoftverfejlesztôknek szánták, viszont az elôbbiek is kaphatnak benne számukra érdekes dolgokat. Letöltés: http:// www.microsoft.com/downloads/

release.asp?ReleaseID=29079.

@ Age of Empires "freak"-ek figyelmébe. Az Ensemble Studios versenyt hirdet az Age of Kings: The Conquerors elnevezésû stratégiai játék egy részének megírására. A nyeremények: Dell Dimension 4100 1GHz-es számítógép, Sony DCR-TRV11 videókamera illetve más termékek. Bôvebb információkat a www.ensemblestudios.com/contest.shtml címen találhatunk.

@ Fô vetélytárs nélkül az nVidia. Miután hónapokkal ezelôtt a 3dfx gyártója kijelentette, hogy ez-után nem foglakozik grafikus chip-ek gyártásával, a közelmúltban meg- egyezésre jutott az nVidia céggel, és 112 millió dollár ellenében eladtak nekik mindent, amit a 3dfx jelent.

@ Névváltoztatás az S3-nál. Az S3 videókártyát készítô cég Sonic Bluera változtatta nevét. Amint a nyilatkozatokból kiderül, ôk is felhagynak a grafikus chip-ek gyártásával és új projektek felé kacsintgatnak, mint például a RIO mp3 lejátszó.

@ E-business konferenciát szerveztek Kolozsváron. Május 18-20. között az internetes kereskedelemrôl (e-business) szóló konferenciát szervezett a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) és a Kolozsvári Közgazdász Klub. A konferencia megnyitójára pénteken délután került sor. Ezt követôen E-government, business, e-business címmel Bara Gyula, a Romwool Kft. képviselôje tartott elôadást. Szombaton reggel Braun Róbert Lokalitás, regionalitás, globalitás az Interneten címmel mutatta be elô-adását, míg Varujan V. Pambuccian, a képviselôház IT és kommunikácós bizottságának elnöke az e-businessre vonatkozó törvényes keretekrôl beszélt. Burlacu Silviu, a Magyar Terjesztésellenôrzô Szövetség képviselôje az Internet auditálásáról számolt be. Vasárnap reggel Hankiss Attila, a magyarországi Axio Kft. vezetôje az on-line aukciókról szólt.

@ E-business konferenciát szerveztek Kolozsváron. Május 18-20. között az internetes kereskedelemrôl (e-business) szóló konferenciát szervezett a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) és a Kolozsvári Közgazdász Klub. A konferencia megnyitójára pénteken délután került sor. Ezt követôen E-government, business, e-business címmel Bara Gyula, a Romwool Kft. képviselôje tartott elôadást. Szombaton reggel Braun Róbert Lokalitás, regionalitás, globalitás az Interneten címmel mutatta be elô-adását, míg Varujan V. Pambuccian, a képviselôház IT és kommunikácós bizottságának elnöke az e-businessre vonatkozó törvényes keretekrôl beszélt. Burlacu Silviu, a Magyar Terjesztésellenôrzô Szövetség képviselôje az Internet auditálásáról számolt be. Vasárnap reggel Hankiss Attila, a magyarországi Axio Kft. vezetôje az on-line aukciókról szólt.

"Félkatonai" csoportosulás honlapjára akadtunk
Assimilators táborszervezés az Interneten

(6. old.)

Érdekes weblapra akadtak az inter@ktiv2 munkatársai a minap: www.geocities.com/assimilatorsklan. Ha a honlap fôoldalán levô alakok egyikének nem a korszerû gólyószóró fogantyúján lenne a keze, a látogató azt hinné, békés vizeken szörföl. A pasasok arckifejezése és szende mosolya ugyanis azt az érzést kelti a gyanútlan internetezôben, hogy valamely szekta hittérítôi vagy gázleolvasók. Tévedés: a magát Assimilators klánnak becézgetô, "félkatonai" csoportosulás augusztusi, sonkolyosi "kiképzô" táborára invitálja a fiatal, kalandvágyó lányokat és legényeket. A programot angol nyelvû, a vietnámi háborúra emlékeztetô, helyenként csak a szervezôk által értett katonai kifejezésekkel tûzdelték Annyit viszont sikerült kideríteni, hogy a táborozás keretén belül éjszakai menetelés, veszélyes barlanglátogatás, különbözô, stratégiai fontosságú tárgyak elrejtése, különös technikákkal történô vizelés és hasmosás (nem hasmenés!) is szerepel. A merészebbek akár fel is iratkozhatnak a vakmerôséget igénylô nyári táborozásra. Hogy a tábornak mi lesz a végkifejlete, azt inkább Önök fedezzék fel!

NAPIRENDEN

Jelentôs elôrelépés a decentralizációban
Korrekt módon kell alkalmazni a helyhatósági törvényt

(8. old.)

Románia fontos lépést tehet a tényleges decentralizáció és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén, ha jóhiszemûen alkalmazzák a jövô héten hatályba lépô helyhatósági törvényt — fogalmazódott meg egy szombaton zárult kétnapos marosvásárhelyi közigazgatási tanácskozáson, amelyen részt vett és felszólalt Markó Béla szenátor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is.

Borbély László parlamenti képviselô, a marosvásárhelyi székhelyû dr. Bernády György Közmûvelôdési Alapítvány elnökének tájékoztatása szerint a kétnapos közigazgatási szemináriumot a Project on Ethnical Relations nevû amerikai alapítvánnyal közösen szervezték meg. A tanácskozáson a román közigazgatási tárca és a tájékoztatási minisztérium etnikumközi kapcsolatok hivatala, megyei prefektúrák és önkormányzatok, nemzetiségi érdekvédelmi és más társadalmi szervezetek képviseltették magukat, rajtuk kívül parlamenti képviselôk és szenátorok is részt vettek a rendezvényen.

Felszólalásában Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke emlékeztetett rá, hogy a helyhatósági törvény anyanyelv-használati vonatkozásairól abban a városban folytattak eszmecserét a résztvevôk, ahol 1990. márciusában éppen egy kétnyelvû felirat ürügyén szabadultak el az indulatok. Hangoztatta: a kisebbségek anyanyelv-használati jogát is elôirányzó helyi közigazgatási törvény elfogadása és végrehajtása fontos lépés a közigazgatás decentralizálása és a kisebbségi jogok érvényesítése terén. Bár e jogszabály alkalmazásával nem oldódik meg a nemzetiségek anyanyelv-használatával kapcsolatos minden kérdés, de a helyhatóságok és a helyi közigazgatáshoz kapcsolódó közintézmények tevékenysége területén a törvény eléggé világosan és egyértelmûen szabályozza az anyanyelv használatát. Éppen ezért azonnal meg lehet kezdeni az alkalmazását — hangsúlyozta, majd rámutatott: a törvény külsô garanciája az, hogy elôírásai beilleszkednek a Románia által is elfogadott európai követelményrendszerbe. Fontos belsô garanciája a jogszabálynak pedig az, hogy azt a szélsôségesen nacionalista Nagy-Románia Párt kivételével minden parlamenti párt elfogadta, sôt közösen dolgozott rajta. "Az elmúlt hónapokban pedig a mostani román kormánypárttal szóról szóra, mondatról mondatra újratárgyaltuk a törvény rendelkezéseit" — mondta.

A kétnapos tanácskozás záróközleménye a kisebbségi érdekvédelmi szervezetek elvárásait megfogalmazva hangsúlyozta a helyhatósági jogszabály jóhiszemû alkalmazásának, egységes és korrekt végrehajtásának szükségességét.

Ismét megúszta a polgármester
Gheorghe Funart felmentette a brassói törvényszék

(8. old.)

A brassói törvényszék pénteken felmentette Gheorghe Funar polgármestert a munkahelyi visszaélés vádja alól. Mint ismeretes, a Ioan Muresan vezette Alimentara Rt. többek között azzal vádolta a polgármestert, hogy a Széchenyi téri bevásárlócsarnok szupermarketté alakításához szükséges építkezési engedély felfüggesztése miatt 14 milliárdos kárt okozott a cégnek. A tárgyalások során az ügyészség képviselôje arra kérte a bírót, hogy a hivatali visszaélést elkövetô polgármestert 5-tôl 15 évig terjedô börtönbüntetésre ítélje. Funar több ízben úgy nyilatkozott: a bûncselekmény nem bizonyítható, hisz a cég egyetlen olyan iratot sem csatolt a visszafizetési kéréshez, amelybôl egyértelmûen kiderülne, milyen módszerrel számították ki az állítólagos veszteséget.

Sajtóértesülések szerint a vizsgálatot végzô ügyészek fellebbeznek a tövényszék döntése ellen.

(k. o.)

Magánjellegû vacsorán az exkirály és az államfô

(8. old.)

Tíz évi feszült viszony után elsô ízben találkozott egymással szombaton Ion Iliescu államfô és Mihály exkirály.

Amint arról korábban tudósítottunk, a 79 éves volt uralkodó, aki a mai napig Svájcban él, pénteken érkezett hazájába háromhetes látogatásra az államfô meghívására. A Cotroceni-palotában tartott találkozó, amelyen részt vett Adrian Nãstase kormányfô is, magánjellegû vacsorával folytatódott. Nyilatkozatot egyik fél sem tett közzé.

Mihályt 1947-ben lemondásra és számûzték Romániából. 1990 és 1996 között többször is szeretett volna visszatérni hazájába, de Iliescu elnök ebben megakadályozta. 1997-ben aztán a volt király visszakapta román állampolgárságát, és környezete szerint azt fontolgatja, hogy végleg hazatelepül.

Iliescu "királybarátsága" kétkulacsos politikára vall
véli Doinea Cornea

(8. old.)

Mihály király hazalátogatására reagálva Doinea Cornea asszony lapunknak elmondta: Ion Iliescu államfô gesztusa akkor lett volna történelmi, ha bocsánatot kér a volt királytól a hosszú éveken át tartó gáncsoskodásért, aljas visszautasításokért, rágalmazásért. — Az emberektôl nem várhatunk el többet, mint amennyire képesek. Szerinte az államfô fordított sorrendben állt hozzá a kérdéshez: elôbb bocsánatot kellett volna kérnie, és csupán ezt követôen hívja meg a királyt. — Román állampolgárként a királynak jogában áll Romániába jönni. A jelenlegi hatalomnak a 13. órában végre megjött az esze, és rezidenciát biztosított a király számára, tulajdonának egy részét pedig visszaszolgáltatták. Elismerték, hogy Mihály király nem egyszerû polgár, hanem egy tiszteletre méltó történelmi személyiség — mondta Doinea Cornea asszony.

Az ismert királypárti személyiség hozzátette: az államfô gesztusa nyugati megítélésének javítását segítheti. — Mivel egyértelmûen pozitív gesztusról van szó, ebben az esetben nem érdekel a motiváció. A volt király állampolgárságának visszaadására, a királyi család tulajdonainak visszaszolgáltatására 1990-ben vagy az 1992-es húsvéti látogatása alkalmával sort kellett volna keríteni. Ez lett volna a normális hozzáállás — fogalmazott. Doinea Cornea emlékeztetett: Mihály király román állampolgárságát a volt hatalom adta vissza, a volt államelnök közbenjárására utazhatott szabadon az országban. — Kár, hogy Constantinescu úr megijedt az ellenfelei által a monarchia visszaállításával kapcsolatos kemény hangú bírálatoktól, és nem vitte véghez a megkezdett munkát — tette hozzá Doinea Cornea. A hajdani disszidens szerint Iliescu kétkulacsos politikájára vall, hogy 1996-ban monarchista érzelmekkel vádolta Emil Constantinescut, és most ô hívta meg a királyt Romániába. — Remélem, hogy Iliescu magatartása nem változik — fejezte be nyilatkozatát Doinea Cornea.

K. O.

Bãsescu a Demokrata Párt új elnöke

(8. old.)

Romániában a Demokrata Párt országos tanácskozása pénteken a késô esti órákban 65 százalékos szavazataránnyal a pártalapító Petre Roman helyébe Traian Bãsescut, Bukarest jelenlegi fôpolgármesterét választotta meg a párt elnökévé.

A több mint ezer küldött közül 653 adta szavazatát Bãsescura és csak 304 szavazott Romanra. A három induló jelölt közül Simona Marinescu mindössze 64 szavazatot szerzett.

A mostani párttanácskozáson a DP-ben véget ért a Roman-korszak — írták a szombati román lapok, amelyek arról is beszámoltak, hogy a leváltott Petre Roman a szavazás eredményeinek bejelentése után úgy távozott a tanácskozás színhelyérôl, hogy nem gratulált az új pártelnöknek, akivel valamikor jó barátságban volt.

A román sajtó emlékeztet: Petre Roman az 1989. évi decemberi fordulat napjaiban jelent meg a politikai életben, s ô lett a forradalom utáni elsô kabinet vezetôje, majd az 1990. május 20-i elsô szabad választások után az idôközben párttá alakult Nemzeti Megmentési Front (FSN) kormányának miniszterelnökévé választotta. 1991. szeptemberében azonban egy bányászjárás idején és az FSN-n belül a Romant követô reformisták és a Ion Iliescu közé tömörülôk közötti politikai konfliktus elmélyülése nyomán a Petre Roman vezette kormány megbukott.

Mint ismeretes, Traian Bãsescu 1989 után több ízben volt közlekedési miniszter, a tavalyi helyhatósági választásokon pedig Bukarest fôpolgármesterének választották meg. A román sajtó szerint Bãsescunak — a DP más minisztereivel együtt — kulcsszerepe volt a Ciorbea-kormány 1998-as megbuktatásában. Fôpolgármesterré történt megválasztása óta a DP-ben egyre élesebb rivalizálás alakult ki közte és Petre Román között. Ennek végkifejleteként született meg a péntek esti szavazási eredmény a DP országos tanácskozásán.

Az új pártelnök megígérte, hogy a tavaly ôszi választásokon mindössze 7 százalék körüli eredményt elért DP-t Románia legerôsebb szociáldemokrata pártjává fejleszti, amely képes lesz megszerezni a választópolgárok 20-25 százalékának a bizalmát.

Markó: Bãsescu megválasztása a megújulási folyamat része

(8. old.)

A Demokrata Párt (DP) rendkívüli kongresszusát követôen Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy nyilatozott, Traian Bãsescunak a DP élére történô megválasztása a volt koalíciós pártok vezetôsége megújulási folyamatának része.

"Az RMDSZ kivételével, amely a 2000-es parlamenti választásokon több mantádumot szerzett mint 1996-ban, a választópolgárok keményen megbüntették a volt kormánykoalíció pártjait. A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (KDNPP), a Nemzeti Liberális Párt (NLP) és most a Demokrata Párt keretén belül újragondolták a stratégiát és megújult a politikai tömörülések vezetôsége" — mondta Markó Béla.

Az RMDSZ szövetségi elnöke ugyanakkor gratulált Traian Bãsescunak, a Demokrata Párt elnöki tisztségébe történô megválasztásáért és sikerekben gazdag tevékenységet kívánt neki. Hozátette: nem kíván jóslásokba bocsátkozni a DP esetleges szakadását illetôen.

Mint ismeretes, a Demokrata Párt kongresszusi küldöttei 653 szavazattal Traian Bãsescut választották a politikai tömörülés élére.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -