2002. január 11.
(XIV. évfolyam, 7. szám)

Szakszervezeti megmozdulások várhatók

(1. old.)

A Helyi Közigazgatási Szakszervezet Országos Szövetsége január 9-én, 11 órakor munkakonfliktust jelentett be, mivel a közigazgatási minisztériumtól semmiféle választ nem kaptak követeléseikre. Ezért január 15-én 8 és 10 óra között japán-, 18-án a munka megszakításával figyelmeztetô sztrájkot tartanak, 22-én pedig 8 órától általános sztrájkra készülnek egészen a követelések teljesítéséig.

Mint ismeretes, a szakszervezet azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy 2002-re minden önkormányzati alkalmazott számára biztosítsanak ebédjegyeket, a fizetéseket havonta az infláció üteméhez igazítsák, valamint a szakterület alkalmazottait érintô jogszabályok bevezetése elôtt egyeztessenek a szakszervezettel.

Túlméretezett fûtési költségek

(1., 5 old.)

Rémület lesz úrrá a lakosság nagy részén, amikor kézhez veszik a decemberi gázfogyasztás számláját illetve a tömbházlakások fûtési költségét. A hatalmasra duzzasztott összegek sok esetben meghaladják egy személy teljes havi nyugdíját, vagy akár egy többszemélyes család jövedelmét. Ennek ellenére sok helyen dideregtek a langyos fûtôtestek, gyengébb gáznyomás miatt.

Számtalan példát lehetne említeni a decemberre számlázott költségekrôl: egy Györgyfalvi negyedi négyemeletes, három lépcsôházas, saját mérôórával ellátott tömbház novemberre alig 32 millió lejnyi fûtési költséget kellett hogy szétosszon a lakásokra. Decemberben az óra által kimutatott fogyasztás már meghaladta a 100 millió lejt. Ily módon például egy kétszobás lakásnak csupán a fûtési költsége 1 400 000 lej, egy háromszobásé pedig közel 1 900 000 lej lesz. Egy kerekdombi régi ház két helyiségének gázzal való fûtéséért novemberben 910 000 lejt fizettek, decemberre azonban a gázfogyasztás már megközelítette az 1,5 millió lejt. Öreg néni kereste fel a napokban szerkesztôségünket, és elkeseredetten mutatta: 1 100 000 lej a nyugdíja, fûtésért pedig szinte 1 300 000 lejt kellene fizetnie.

Sokan még nem ismerik decemberi költségeiket, amelyek általában tömbházanként elég nagy eltérést mutathatnak. Vannak "drágább", de meleg lakások, és vannak pár lejjel kisebb költségû, ellenben hideg lakások is. Szóbeszéd tárgya továbbá az a bizonyos "veszteség", amelyrôl nem lehet megtudni túlságosan sokat vagy biztosat: hol keletkezik, mennyit jelent, kit terhel anyagilag? A kolozsvári távfûtési vállalat igazgatója, Emil Miron szerint itt nem merül fel a veszteség kérdése. Lapunk érdeklôdésére elmondta, hogy minden esetben mérôkészülékek mutatják ki a leszállított hôenergiát, és a fogyasztó csakis ezt fizeti. A hatalmas fûtési költségek okát az igazgató több tényezôvel magyarázta. Egyrészt az elmúlt hónapban végig nagyon hideg volt, a –7 fokos átlaghômérséklet miatt többlet hôenergiát voltak kénytelenek szállítani. Másrészt december 23–25 és 30–31 között megszakítás nélkül szolgáltatták a meleg vizet. Ez máris két olyan ok, amely a leszámlázott hôenergia növeléséhez vezetett, mondotta Emil Miron. Hozzáfûzte, hogy december elsejétôl kezdôdôen a gigakalória ára 550 000 lejrôl 600 000 lejre növekedett, emellett pedig a kormány is megnövelte januártól az országos viszonyítási (referencia) árat 575 000 lejre. A gáz és hôenergia ára már októbertôl kezdôdôen havonta drágult.

Pálffy Károly városi tanácsos, nemrég még a Távfûtési Vállalat igazgató tanácsának tagja, jóval bonyolultabbnak látja ezt az egész problémát. Azoknál a tömbházaknál, ahol van mérôberendezés, a fogyasztás a mérvadó, a tömbházak közötti veszteség elenyészô. Beindult egy folyamat, mondotta a tanácsos, amelynek során a meleget a földben széteresztô régi csöveket új, szigetelt vezetékekre cserélik, és ezáltal a veszteség is minimális lesz. A hôveszteség csökkentése addig érdekli a fogyasztót, amíg nem rendelkezik mérôórával. Amikor ezt már felszereltette, a veszteség a vállalat problémája. Bonyolítja a helyzetet, hogy a régi rendszerben épült tömbházak nem jó hôszigetelôk. Németországban például már jó ideje hozzáláttak az épületek külsô hôszigeteléséhez, de ott a városnak is van annyi pénze, hogy a megelôlegezze a lakókat, akik utólag, részletekben törlesztik majd a szigetelés költségeit, magyarázta Pálffy Károly. Ami a fizetséget illeti, a minisztertanács által megszabott hôenergia ára elég magas. A fûtési pótlékot eddig a szintig, tehát a kormány által jóváhagyott értékig fizetik a rászorulóknak, ez a szint azonban nem azonos a vállalat által elôállított hôenergia árával. A kettô közötti különbséget a helyi tanács szubvencionálja. A költségek hatalmasak, és a tanácsos szerint érthetetlen, hogyan képzelték el, hogy ezeket a lakók ki tudják majd fizetni. A veszély akkor áll fenn, amikor lezárják a hôszolgáltatást azoknál, akik nem fizettek, és ezzel veszélyeztetik a többi lakót is. Mindennek elôre kiszámítható hatása volt az egyéni hôközpontok beszerelése. Bár Európában éppen a fordítottja zajlik az itteni eseményeknek: egyre többen számolják fel egyéni hôközpontjaikat, hiszen amikor megszûnik a veszteség, a nagyobb mennyiségben elôállított hô mindig olcsóbb, mondotta Pálffy Károly.

De még csak január eleje, és hátra van még a decemberi "befûtésünk" megfizetése, fizettetése. Nyugati árak alapján megszabott díjakat kellene elviselnünk, de a nyugati kereseteket meg sem közelítô jövedelmekbôl. A kormány kéthavi, november–decemberi reklámkampányszerû pótlékosztása lejárt, az eddig fûtési segélyhez jutóknak alig töredéke igényelheti még ezt a támogatást. Az állam mostantól ezen a téren is minimálisra csökkentette polgáraival szembeni kötelezettségét — egy emberhez méltó, elviselhetô élethez való jog biztosítását.

Ú. I.

Átadták az elsô magyar igazolványokat
Felvidéki magyar mérnök és családja kapta az okmányokat

(1. old.)

Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök átadta az elsô magyar igazolványokat. A kedvezménytörvényhez kapcsolódó okmányokat a 15 ezer lakosú, 20 százalékban magyarlakta felvidéki Szencrôl Takács Róbert és családja vehette át Budapesten.

Az ünnepségen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Stumpf István kancelláriaminiszter, Martonyi János külügyminiszter, Pintér Sándor belügyminiszter és Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.

Mádl Ferenc köszöntôjében fontosnak nevezte, hogy a nemzetközi közvélemény jól értse és tudja, mirôl szól a kedvezménytörvény. Úgy vélte: az eddigi diplomáciai és politikai erôfeszítések révén sikerült meggyôzni a világ nagy részét arról, hogy a törvény mögött a nemzeti összetartozás érzésének jó szándéka áll, és nem irányul senki ellen.

Takács Róbert, aki építészmérnökként tevékenykedik, a határon túli magyarság nevében is köszönetet mondott a magas eszmei értékkelbíró okmányért.

Prioritás az integráció felgyorsítása
Az új RMDSZ–SZDP együttmûködés alapelveirôl tárgyalt az Operatív Tanács

(1., 8. old.)

Tegnap Bukarestben ülésezett az RMDSZ Operatív Tanácsa. A testület megvitatta és elfogadta az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt közötti 2001-es évi együttmûködés elemzését és a 2002-es évre szóló megállapodás-tervezet alapelveit.

Az Operatív Tanács értékelése szerint az idei év kiemelt prioritásának kell tekinteni a NATO fölvételi kritériumok teljesítését, valamint az európai uniós tárgyalásokon már megnyitott fejezetek lezárását és újabbak megnyitását. Ugyanakkor meggyôzôdésünk, hogy az integrációs folyamat felgyorsítása és a belsô gazdasági stabilitás megerôsítése érdekében kiemelt kérdésként kell kezelni a tulajdonszerkezet átalakításának befejezését 2002-ben. Ennek feltétele a már elfogadott tulajdontörvények alkalmazása, illetve az elállamosított egyházi és közösségi tulajdonok visszajuttatása — jelenti az RMDSZ-tájékoztató.

Az integrációs feladatok és az új törvényhozási teendôk mellett az Operatív Tanács ugyancsak a 2002-es év kiemelt prioritásának tartja a helyi közösségek szociális és gazdasági biztonságának fejlesztését és a helyi intézményfejlesztést. Az Operatív Tanács megbízta az RMDSZ négy tagú tárgyalócsoportját, hogy a fentiek értelmében folytassa a megbeszéléseket a megállapodásról.

Nem téma az alkotmánymódosítás
Az Operatív Tanács ülését megelôzô sajtótájékoztatón Markó Béla szövetségi elnök elmondta: a protokollum valószínûség szerint tartalmazni fogja azokat a tételeket, amelyek nem valósultak meg a 2001-es év folyamán, különös hangsúlyt fektetve az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására, illetve az állami magyar nyelvû egyetemi oktatás bôvítésére. Hangoztatta: az együttmûködés alapját az integrációs folyamatok, valamint a gazdasági reform felgyorsítása kell képezze. Amennyiben a felek a tárgyalások során megállapodnak az együttmüködés meghosszabbításában, az egyezményt az új parlamenti ülésszak elôtt fogják aláírni. Az újságírók kérdésére válaszolva kifejtette, hogy az alkotmánymódosítás nem fogja a tárgyalások témáját képezni, ugyanis ehhez nem két politikai alakulat támogatása, hanem a parlament kétharmadának jóváhagyása szükséges. Az esetleges egyezményben foglaltak megvalósítása érdekében a protokollum konkrét és határidôhöz szabott pontokban fogja tartalmazni az RMDSZ elvárásait. A félreértések tisztázása végett Markó Béla hangsúlyozta: nincs szó a Szövetség kormányzati szerepvállalásáról.

Tôkés ellenez egy újabb egyezményt
Az ülésen nem volt jelen Tôkés László püspök, aki levélben igazolta hiányzását. (Az RMDSZ tiszteletbeli elnöke Budapesten, a magyar ország-gyûlés egészségi és szociális bizottságának tegnapi rendkívüli ülésén vett részt, ahol a státustörvény egészségügyi vonatkozású kérdéseit tárgyalták.) A Szabadságnak adott nyilatkozatában Tôkés László elmondta: kifejezetten ellene van egy olyan utódkommunista, nacionalista párttal kötendô félkoalíciós együttmûködésnek, amely az elmúlt félévben is arról tett bizonyságot, hogy magyarellenes és a visszarendezôdés politikáját folytatja.

— Azt mondják, hogy politikai alkut akarnak kötni a szociáldemokrata párttal, véleményem szerint azonban politikai alku csak egyenrangú partnerek között jöhet létre. Itt valójában egy érdekeinket sértô politikai megalkuvásról lehet szó, az RMDSZ parlamenti együttmûködésével nem tesz mást, mint hitelesíti a kormányon levô utódkommunista párt kisebbségellenes és antidemokratikus politikáját — mondotta a tiszteletbeli elnök, aki furcsállja, hogy az RMDSZ közelebb áll az SZDP-hez, mint az ellenzékhez.

Tôkés László megjegyezte: véleménye szerint nem lett volna szabad az SZKT-nak az együttmûködésre vonatkozó elôzetes határozata híján elkötelezni a szövetséget.

Sz. K.

Titokzatos olimpiai úszómedence
Miért menekülnek tôle a befektetôk?

(1., 4. old.)

Az Ifjúsági Ház melletti sportkomplexum építése még a forradalom elôtt elkezdôdött. Megásták az olimpiai medence alapjait, elkészült a gyermekek számára készített szökôkutas körmedence, megszülettek a teniszpálya-kezdemények. A forradalom után — mivel a Kommunista Ifjúsági Szövetség, az Ifjúsági Ház "szülôatyja" elhunyt — a sportközpont-kezdemény munkálatai lelassultak, majd leálltak.

Az utolsó befektetéseket már maga az Univers T kereskedelmi társaság végezte: ennek köszönhetôen alakult ki a medencének és környékének mai arculata. A teniszpályák idôközben mûködôképessé váltak — élénk sportélet folyik itt —, de az olimpiai medence-kezdemény valóságos szemétteleppé alakult át.

— 1992-ben tudtuk a konzerválás szintjére hozni a munkálatokat — nyilatkozta a Szabadságnak Presecan Ioan, az Univers T igazgatója. — A medencékben — sem az "olimpiaiban", sem a gyermekbazinban — soha nem került fürdôvíz. A körmedencében azért tudnak lubickolni a környék roma gyerekei, mert meg szoktak telni esôvízzel. Az az igazság, hogy nem tolakodnak a befektetôk... Jönnek, megnézik a színteret, de amikor kiderül, hogy mekkora befektetésrôl van szó, akkor visszakoznak. Az is igaz, hogy sokan nem tudják, hogy itt nemcsak egy medence kipofozásáról, feltöltésérôl van szó, hanem egy projektrôl, amelyben öltözôk, zuhanyozók, járulékos építmények is szerepelnek. Számításaink szerint több tízmilliárd lejes befektetésre lenne szükség ahhoz, hogy az olimpiai medence és környéke úgy nézzen ki, mint a tervrajzon.

*

Az olimpiainak tervezett medencét bárki tüzetesen megvizsgálhatja. Félórás-órás takarítás után fel lehetne tölteni a szomszédos természetes tó vizével. Netán egy egyszerû tisztítóberendezést is rá lehetne kapcsolni a szivattyúra, hogy még a kényesebb fürdôzôk se találjanak kivetnivalót benne. Egy kis javítás, itt-ott — tízmilliónál nem kerülne többe. Mégse próbálja senki hasznosítani ezt a medencét.

Titokzatos olimpiai úszómedence ez.

Szabó Csaba

A tantárgyolimpiák helyi szakaszának menetrendje

(1. old.)

Január 19.: román nyelv és irodalom, fizika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom. Január 26.: matematika, földrajz, történelem, társadalomtudományok, angol nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, francia nyelv, orosz nyelv, latin nyelv, lélektan. Február 2.: informatika.

Vita a kötelezô kilencosztályos tantervrôl

(1. old.)

Még Andrei Marga tanügyminiszteri pályafutása idején fogalmazódott meg a gondolat, miszerint Romániában kötelezôvé kellene tenni a kilencedik osztályt. Ez irányban egykoron hivatalos lépések is születtek: az ország forradalom utáni elsô modern Oktatási Tervében már fontos helyet foglalt el ez a rendelet. Az Ecaterina Andronescu által vezetett, idôközben Nevelési és Kutatási Minisztériumra keresztelt minisztériumi csapat sokáig mérlegelte ezt a tervet, majd úgy döntött, felvállalja azt.

Az Andronescu-csapat ma bocsátja a Bukarestbe rendelt fôtanfelügyelôk elé Andrei Marga reaktualizált tervét. Az eddigi információk szerint a jelenlegi hetedikes nemzedék lesz az, amelyik nyolc helyett kilenc osztályt fog járni. Az elsô kilencedik után szervezett képességvizsgára ily módon 2004 nyarán fog sor kerülni.

Csütörtöki soros sajtóértekezletén Constantin Corega megyei fôtanfelügyelô elmondta: elsôsorban a hazai oktatás eurokonformmá tétele miatt szükséges az áttérés. — Azt viszont persze sokan elfelejtik, hogy Romániában 1989 elôtt nemhogy a kilencedik, de a tizedik is kötelezô volt — mondta Corega, és megnyugtatta az újságírókat: termek lesznek bôven.

A Szabadság kérdésére Török Ferenc fôtanfelügyelô-helyettes az áttérés módozatával kapcsolatban megjegyezte: az Oktatási Törvény szerint az idei hetedikesek alkotják az elsô "kilences" nemzedéket. — Amennyiben gyorsabb áttérést szeretne a miniszter asszony — figyelmeztetett — akkor annak egészen új törvényes keretet kell majd biztosítson a minisztérium.

Szabó Csaba

Örökre elaltatják a kóbor kutyákat

(1. , 7.old.)

A polgármester szerint az utóbbi idôben egyre több polgár panaszkodott a városban található kóbor kutyák miatt. A bejelentések telefonon, írásban történtek. A polgármesternél a rádiómûsorok során is többen panaszkodtak. Az ok: a kóbor kutyák álmatlan éjszakákat okoznak, mi több megtámadják az embereket. Ennek következtében a polgármester arra kérte a Közterületfenntartó Vállalatot (RADP) fokozza a kóbor kutyák elfogását és begyûjtését.

Szerkesztôségünkbe küldött közleményében a polgármester azt állítja: annak ellenére, hogy a nemrég megjelent sürgôsségi kormányrendelet értelmében január 15-ig valamennyi településen meg kell oldani a kóbor kutyák helyzetét, az RADP hatáskörébe tartozó kutyamenhely munkatársai január 24-ig szabadságon vannak. Ezáltal, véli a polgármester, lehetetlenné válik a városban levô kóbor kutyák elfogása és végleges elaltatása, esetleg örökbe adása.

A polgármester ugyanakkor azzal vádolja a közüzem vezetôit, tavelyelôtt pizzát, sonkát, joghurtot és egyéb ínyencségeket szolgáltak fel a sintérközpontban "elszállásolt" négylábúaknak.

Mihaela Rozor, a vállalat igazgatónôje lapunknak elmondta, szerdán a polgármesteri hivatal illetékesei röviddel négy óra után megjelentek a kutyamenhely székhelyén ellenôrizni az alkalmazottakat. Mivel nem találtak senkit (a munkaidô négyig tart) azt a következtetést vonták le, az RADP munkatársai szabadságon vannak. — A sintérközpontnál két állandó munkásunk és egy állatorvos dolgozik és nincsenek szabadságon. A sürgôsségi kormányrendelet értelmében január 15-e után nyakoncsípjük a kóbor kutyákat és amennyiben nem találnak gazdára, az örök vadászmezôkre küldjük ôket. Felvettük a kapcsolatot az Állategészségügyi Igazgatósággal a szükséges engedélyek beszerzésére és az állatorvosi kar dékánjával. Az általuk mûködtetett krematóriumban fogjuk ugyanis elhamvasztani a kóbor kutyák tetemét — fogalmazott az igazgatónô. Elmondása szerint eddig egyetlen állatvédô egyesület sem tiltakozott a tervezett intézkedések ellen, de azért sem jelentkeztek, hogy örökbe fogadják az elaltatásra váró ebeket.

Kiss Olivér

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

ÚJABB EREDMÉNYEK A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN címmel Klaudy Kinga, az ELTE Bölcsésztudományi Kar Fordító- és Tolmácsképzô Intézetének tanszékvezetô professzora tart elôadást 2002. január 11-én, pénteken de. 10 órától a BBTE Bölcsésztudományi Karának Ady-termében. Az elôadássorozatot a Sapientia Alapítvány–Kutatási Programok Intézete és a BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke közösen szervezte.

HORVÁTH LÁSZLÓ fényképkiállítása nyílik meg, január 11-én délután 2 órakor a kolozsvári Német Kulturális Központban.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART január 12-én, szombaton du. 5 órától a Kós Károly Kulturális Társaság a bánffyhunyadi Avram Iancu utca 56. szám alatti Ravasz-házban. Minden tagtársat szeretettel vár és elvár a vezetôség.

SZÓRAKOZNI VÁGYÓ NYUGDÍJASOK SZOKÁSOS KLUBTALÁLKOZÓJA január 13-án, vasárnap du. 5 órától a Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti Heltai Alapítvány székházának klubtermében.

KÖNYVBEMUTATÓ

A Brâncusi és Erdély címû tanulmánykötetet, Costantin Zãrnescu Brâncusi és a képi civilizáció címû könyvét, valamint egy koreai meséskönyvet mutatnak be ma 13 órakor a városháza üvegtermében.

Bálint Tibor Márai-díjas

(2. old.)

Kimagasló prózaírói munkásságáért Márai Sándor-díjban részesítették Bálint Tibort. A neves író kamaszkorától kezdve élvezettel olvasta Márai Sándor írásait. Inasmunkáira nagy hatással volt Márai remek családregénye, az Egy polgár vallomásai és sok más munkája. Ezek között említi meg az író azokat a vallomásos írásait, gyémántszikláit, amelyeket ma is úgy olvas, mint egy irodalmi breviáriumot.

Az írásaival lapunkat is megtisztelô írónak, barátunknak további sikeres munkát és további megérdemelt elismeréseket kívánunk!

Caragiale év

(2. old.)

A 2002. esztendôt I. L. Caragiale évvé nyilvánították Romániában. Ebbôl az alkalomból a polgármesteri hivatal a neves személyiség alkotásaiból ihletôdött irodalmi versenyt szervez a kolozsvári tanulók számára. Az érdeklôdôk rövid írásokkal, karcolatokkal vehetnek részt a megmérettetésen, és esetleg pénz- és könyvjutalomban is részesülhetnek.

Hó-elégia

(2. old.)

Az utóbbi években Kolozsváron alaposan elszoktunk attól a klasszikus téltôl, amelynek során a december elején lehullott hó márciusig megmarad. Mostani telünk általában kivételnek számít. A hosszú hetek után néhány napja beállott enyhülés ellenére a Sétatér arculata még emlékeztet a Rohonyi D. Iván felvételén megörökítettre. A hó olvadozik ugyan, de remélhetôleg hamarosan jelentkezik az utánpótlás, hogy a hideg évszak hátralevô részében biztosítsa az annak (és nekünk) kijáró, utánozhatatlanul pompás díszletet.

Ö. I. B.

Segítségre várnak a csángók

(2. old.)

Adakozásra kéri a Sziklára Épített Ház Alapítvány azon jóérzésû magyarokat, akik adományaikkal lehetôvé tennék, hogy mikrobuszt vásároljanak a Hargita megyei gyimesfelsôloki Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolaközpont számára.

Az iskolaközpont létrehozását a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége debreceni szervezete kezdeményezte, és 1994-ben felépült Székelyföld és Moldva határán a gyimesi és a moldvai csángó gyermekek magyar nyelvû oktatását szolgáló alapítványi intézmény.

Jelenleg 291 gyermeket tanítanak óvodáskortól egészen az érettségi vizsgáig — tudta meg az MTI Berszán Lajostól, az intézmény igazgatójától nemrégiben, amikor Magyarországon tartózkodott.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolaközpont diákjainak 70 százaléka a legelesettebb, az elrománosító politika következtében részben anyanyelvüket vesztô, de magyar voltukat megôrizni akaró népcsoport, a moldvai magyarság falvaiból érkezett, s az intézmény internátusában lakik.

Az iskola pedagógusai készen állnak arra — utalt rá a pap-tanár Berszán Lajos —, hogy alkalmanként, hétvégeken, magyar egyházi és világi ünnepeken, különféle rendezvényeken is találkozzanak a moldvai csángó szülôkkel, ezzel is segítve ôket magyarságtudatuk erôsítésében. A nagy távolságok miatt azonban e munkájukat nagyban segítené, ha lenne egy mikrobuszuk; ennek vásárlásához kérik az adományozók segítségét.

Az alapítvány számlaszáma: 11100609–19128850–10000001 (Inter-Európa Bank Rt. Debrecen. A támogatóktól kérik, hogy a csekkekre írják rá közleményként: "mikrobusz". Az alapítvány címe: 4002 Debrecen, Pf. 230.

Tordai aranyosok

(2. old.)

Ha valaki eme népszerû és ugyancsak régi mesterség határokat és nációkat átívelô képviselôire gondol alaposan téved. Hiszen Pálfi Károly bácsi tordai aranyosainak vagy helyesebben aranyoskáinak társasága még csak alakulóban van, és olyan fiatal, akárcsak tagjai. Akik beszélni még nemigen, de mosolyogni annál inkább tudnak. "Cégjelük" egy aranylánc négylevelû lóherével. Károly bácsi, a jónevû tordai szûcsmester ugyanis valamennyi, az unitárius templomban keresztvíz alá tartott gyermeknek ezzel a szimbólikus ajándékkal kíván szerencsés utat az életben. Sôt, ha a család anyagilag szorult helyzetben van, az ajándék pénzbeli egyenértékével lepi meg a boldog szülôket.

A 2001-es esztendôben karácsonyig nyolc taggal növekedett a tordai aranyoskák társasága, akik négylevelû lóherével a nyakukban indulnak világhódító útjukra és emlékeznek majd felnôtt korukban is arra az útravalóra, amelyet Károly bácsitól kaptak.

S ki tudja? Hátha a példa ragadós lesz, s majdan ôk is ilyen önzetlenül nemes gesztussal kívánnak örömöt szerezni a fiatalabbaknak, az összetartozás érzését erôsíteni bennük egyre inkább elidegenedô világunkban.

Németh Júlia

Filmtörténeti vetítéssorozatot szervez

(2. old.)

a kolozsvári Oedipus Quartett filmklub és a Filmtett mozgóképes havilap a világ filmmûvészetének legfontosabb alkotásaiból minden második hétvégén az Apáczai-líceum fizikumában. Január 11-én, pénteken este 7 órától a Lumière-fivérek rövidfilmjeivel kezdik meg a sorozatot. Ezt követi George Mélies: Utazás a Holdba és Robert Wiene:

D. Caligari címû, majd este 9 órától Chaplin: Aranyláz címû filmje. Szombaton du. 4 órától Einstein: Patyomkin Páncélos szovjet némafilmet, du. 5 órától Michael Curiz: Casablanca, este 7 órától Jean Renoir: A nagy ábránd címû filmet tekinthetik meg az érdeklôdôk.

Székelyföld/november

(2. old.)

A kulturális folyóirat V. évfolyamának 11. számában Kányádi Sándor költôvel Oláh János beszélget a Halottak napja Bécsben címû verse keletkezésének körülményeirôl, megjelenésérôl és egykori fogadtatásáról beszélget. A Bolyai-év kapcsán Máthé Éva dr. Kiss Elemér marosvásárhelyi matematikus-professzorral, Bolyai-kutatóval beszélget a világhírû matematikus hagyatékának feldolgozásáról, a kutatások jelenlegi állapotáról. Az erdélyi gondolat az idô mérlegén címmel a lap közli Pomogáts Bélának a Varadinumon, 2001. május 16-án bemutatott tanulmányát. Botár István Csík korai templomait mutatja be, gazdag illusztrációs anyag felhasználásával. Verset Lászlóffy Aladár, Vári Fábián László és Fazakas Attila, prózát Balogh László közöl. A regényrészlet címe Kölcsönnagyapa. Dr. Veress Albert és dr. Vadas Gyula a Hargita megyei öngyilkosság 6 éves (1991–1996) epidemiológiai felmérésének néhány vonatkozását mutatja be. Gagyi József írásának címe: Tüdôbaj, életmód, sors. A lapszámot szerkesztôi Vámszer Géza-rajzokkal illusztrálták.

VÉLEMÉNY

Még egy állásfoglalás a kolozsvári Állami Magyar Színház ügyében

(3. old.)

A Szabadság címû kolozsvári napilap december 18-i számában a kolozsvári magyar értelmiségiek egy csoportja állásfoglalást tett közzé az Állami Magyar Színház ügyében. Az állásfoglalás célja "Tompa Gábor igazgató-fôrendezô igazgatói székbôl való mielôbbi eltávolítása és átmenetileg egy megbízott vezetô kinevezése" az RMDSZ révén és a Mûvelôdési és Egyházügyi Minisztérium által.

Jelen állásfoglalás aláírói szerint:

1. A kolozsvári Állami Magyar Színház azon kevés erdélyi magyar mûvészeti intézmények egyike, amely a kortárs színházi világ által is elismert mûvészi színvonalat képvisel.

2. Hamis és korszerûtlen a mûsorpolitika megközelítése abból a szempontból, hogy "vidéken" a színháznak ne lehetne markáns stílusa, rendezôi koncepciója, ma, amikor az európai politikában a centrum–periféria szembeállítást lassan felváltja a régiók társadalmi és kulturális sajátosságainak elismerése.

3. Nem gondoljuk, hogy a Romániai Magyar Népi Szövetség "nagyarányú színházfejlesztési koncepciója" mérvadó lehetne a mai színház mûködésére nézve, ahogyan az a december 18.-i állásfoglalásban megjelenik. A kolozsvári magyar színház nem a kommunista rezsim kultúrpolitikájának köszönhetô — tôle függetlenül, minthogy több mint 100 évvel korábban jött létre.

4. A kolozsvári Állami Magyar Színház mûsorpolitikája és szervezése természetesen nem vitathatatlan. Azzal viszont nem érthetünk egyet, hogy egy mûvészeti intézmény mûködését a politikai hatalom illetve bármiféle cenzúra bírálja felül.

Albert Mária, egyetemi tanársegéd; dr. Balassa Péter, esztéta, a kolozsvári BBTE vendégprofesszora; Bálint Emese, PhD hallgató; Bálint Ildikó, dramaturg; Balla Zsófia, költô, író; Barabás Olga, színházrendezô; Bartha József, médiamûvész; Bányai Péter, politikai elemzô; dr. Berszán István, egyetemi adjunktus, az LKKT szerkesztôje; dr. Bíró Béla, színházkritikus, egyetemi adjunktus; Bíró József, színész; Bocsárdi László, rendezô, a Tamási Áron Színház mûvészeti vezetôje; Bodó A. Ottó, színikritikus, egyetemi tanársegéd; Bogdán László, író, a Háromszék fômunkatársa; Czegô Csongor, dramaturg; Csiszér Balázs, mérnök; Damokos Csaba, díszlettervezô, képzômûvész; Dánél Mónika, PhD hallgató, az LKKT szerkesztôje; Deák Gyula, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója; Demény Péter, író, a Krónika fômunkatársa; Dimény Áron, színész, egyetemi tanársegéd; Domokos Géza, író; Eckstein-Kovács Péter, ügyvéd; dr. Egyed Péter, filozófus, író, egyetemi elôadótanár; Farkas Árpád, költô, a Háromszék fôszerkesztôje; Felméri Judit, gyermekorvos; Ferenczes István, író, költô, a Székelyföld és a Moldvai Magyarság fôszerkesztôje; Gál Andrea, tanár, az LKKT szerkesztôje; Gál-Borus László, szociológus, doktorandus; Gergely László, tanár; Horváth Levente, ref. lelkipásztor; Irsai Zsolt, képzômûvész; Izsák Ildikó, televíziós szerkesztô; Kelemen Hunor, író; Ketesdy Beáta, újságíró; Király Kinga Júlia, dramaturg, egyetemi tanársegéd; Kiss Jenô, igazgató, Megyei Könyvtár /Sepsiszentgyörgy/; Kovács András Ferenc, költô, a LÁTÓ szerkesztôje; Kozma Mária, író; dr. Könczey Csilla, egyetemi adjunktus; dr. Kötô József, színháztörténész; Kövesdy István, színházrendezô; Láng Zsolt, író, a LÁTÓ szerkesztôje; Lôrincz Lenke Csilla, PhD hallgató; Madaras Péter, állatorvos; dr. Magyari Nándor László, egyetemi elôadótanár; dr. Magyari Vincze Enikô, egyetemi elôadótanár; Márkus Barbarossa János, író, költô, hangszertörténész és restaurátor; Molnár Gusztáv politológus, a Provincia szerkesztôje; Nagy Judit, tanár; Nemes Levente, színész, a Tamási Áron Színház igazgatója; dr. Orbán Gyöngyi, esztéta, egyetemi elôadótanár; Orbán János Dénes, író; Pál Péter, képzômûvész; Pálffy Tibor, színész; Papp Sándor Zsigmond, író, a Krónika fômunkatársa; Pánczél Réka, mûvészeti tanácsadó, tanár; Pásztor Gyöngyi, egyetemi hallgató; Saszet Ágnes, mûfordító; Sebesi Sándor, filmkészítô; Selyem Zsuzsa, egyetemi tanársegéd, az LKKT szerkesztôje; Simon Emese, óvónô; Soós Anna, matematikus, egyetemi adjunktus; Sütô Ferenc, a MÛVELÔDÉS szerkesztôje; Szabó Botond, informatikus; Szabó Tibor, színész, a Figura Stúdió Színház igazgatója; Székedi Ferenc, a Kriterion Alapítvány igazgatója, a Csík TV fôszerkesztôje; Szilágyi Júlia, író, kritikus; Tibori Szabó Zoltán, újságíró; Tordai S. Attila, képzômûvész, a BALKON szerkesztôje; Tordai Soós Kata, tanár; Tôzsér József, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó igazgatója; dr. Ungvári Zrínyi Ildikó, színházelméleti kutató, egyetemi adjunktus; dr. Ungvári Zrínyi Imre, filozófiatanár, egyetemi adjunktus; Váta Lóránd, színész; Veres Valér, szociológus, egyetemi tanársegéd; Visky M. Krisztina, kántor; Visky Péter, ref. lelkipásztor; Visky S. Béla, egyetemi adjunktus; Zágoni Balázs, szerkesztô.

A walesi bárdok — ma

(3. old.)

Aki Arany János költészetét szereti, annak emlékezetében, minden bizonnyal, elevenen él "A walesi bárdok" komor hangulata, és hogyha Anglia dél-nyugati részén fekvô földrajzi területekrôl, Walesrôl és népérôl hall vagy olvas (National Geographic, 2001. jún., 62–83. old.) óhatatlanul kiváltja az erdélyi emberbôl a walesiekkel való sorsközösség rokonérzését.

Az Ír-tenger mentén dél–észak irányban húzódó ország(rész) területe 8000 négyzetmérföldnyi (20 760 km2). Az évszázados angol fennhatóság e földrajzi térségnek még a kapcsolatrendszerét is önkényesen határozta meg. Közlekedési hálózata hosszában, a dél–észak irányban végigvonuló hegyláncolat (Kambriai hegység) ellenére, kelet–nyugat, Anglia (London) felé fejlôdött ki, míg a lankás-síkságos walesi részek között eléggé elmaradt. Akárcsak ma az erdélyi Kárpátokon keresztül, szemben a szabad Alfölddel.

Az ország neve welshül: Cymru (ejtsd: kamri), vagyis a "hazafiak földje". Ez jelentette biztonságukat. És sokuk ma sem távozik messzebbre 30 mérföldnyinél (kb. 50 km) szülôföldjétôl. Pedig oly könnyen elvándorolhattak volna kedvezôbb tájakra! Hiszen mellettük a hullámzó nyílt tenger! Hajózási jártasságuk s az angol világbirodalom keretei és rendszere nemcsak megkönnyítették, hanem serkentették is országuk elhagyását. Ôk mégis maradtak.

A welsh nép egyike (a baszkok mellett) Európa ôslakói leszármazottainak, akiket a keltaként ismert beözönlôk (5000 évvel ezelôtt) hegyes vidékekre szorítottak. Génjeik megmaradtak ugyan, de hosszú idô múltán eredeti nyelvüket elvesztették és átvették a keltákét. Így ragadt rájuk a kelta név. Egyik nemzetközi hírû jelenkori örökléstan-tudósuk (Steve Jones) szerint még egy sajátos Y-kromoszómával rendelkeznek, ami kizárólag csak rájuk jellemzô, más népekben (pl. az angolban) igen ritka. Hosszú múltjuk alapján egy tanárnô (Heulwen Hughes Aeron) szerint a legtöbb welsh család hercegre vezetheti vissza eredetét. Akárcsak az erdélyiek a szabad lófô székelyekét. A múlt mélyen gyökerezik a welshi lelkekben. Ennek köszönhetô önazonosságuk. Múltjukhoz való makacs "sziklába kapaszkodó" ragaszkodás vésôdött be régi regôsük (Dafydd Iwan, 383) szerezte nemzeti himnuszukba is: "Mi még itt vagyunk" ("Ima o Hyd"). Magyar megfelelôi: "Maroknyi székely porlik mint a szikla..."; "Ez a föld ... melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt."

A római birodalom bukása után a welshek többször is visszaûzték az angolszász megszállókat, s csak I. Edward király uralkodása (1277–1284) után veszítették el, hosszú idôre függetlenségüket. Arany Jánosnak a vershez fûzött megjegyzése szerint: "A történelem kétségbe vonja, de a mondában erôsen tartja magát, hogy I. Edward angol király, Wales tartomány meghódítása (1277) után, ötszáz walesi bárdot végeztek ki, hogy nemzetök dicsô múltját zöngve a fiakat föl ne gerjesszék az angol járom lerázására."

"Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírva velszi bárd:
De egy se bírta mondani
Hogy: éljen Eduárd."

Több mint hét évszázadig tartott leigázásuk. Nemzetgyûlésük, az 1404-ben megtartott utolsó óta, ez év májusában ülhetett csak ismét össze. Csaknem hat évszázad! Ezekhez képest a százötven évig tartó török uralom, és a még ennél is hosszabb Habsburg zsarnokság, majd a nyolcvanhárom esztendeje gyötrô trianoni hódoltság, csupán csak boldogtalan "gyermekkor", amibôl természetszerûen ki kell nôni. És ha az átszenvedett megpróbáltatásokból és a walesiek, meg más sanyargatott népek kitartásából képesek leszünk hitet és erôt meríteni, akkor megmaradunk szülôföldünkön. Nem porlunk el.

Az évszázadokig tartó "angolosítás" a walesieket is másodrangú állampolgárokká alázta. Mert "oly sok nép jött be, s ôk nem akarják megismerni történelmünket és nyelvünket" (cisztercita barát szerint). De még a rajongott bárdok közül is egyik legtehetségesebb (Dafydd ap Gwilym) "mintha tiszafa alatt feküdne elhantolva a temetôben" (H. H. Aeron). Másrészt az adott helyzetet elfogadó walesinek is lehetetlen volt a gôgös angol közéletbe betörni. Bárha köztisztséget is elért valaki közülük, Angliában (Londonban) csak "walesinek", otthon viszont "angolnak" minôsült. Erdélybe is özönlenek évszázadok óta, utóbb már tömegesen, fôleg "déliek" ("sudisti"), s a legtöbbjük hamarosan "hatóságivá" lép elô. Az erdélyi itthon a szülôföldjén "hazátlan" ("bozgor"), otthon az "Alföldön" pedig "román". Mindezek ellenére akadtak erdélyi bárdok, kik bedôltek s elfogadták, hogy "vezessen a párt". Eközben, noha Erdély hegyekkel koszorúzott és fájdalmasabb kimenni belôle, a kitartás híjával levôk mégis gyakran "elcsángáltak."

Miként a nép, úgy annak anyanyelve a welsh, még ha a történelmi viszontagságai közben sok változással is, Európa egyik legrégibb nyelve. Az ország hárommilliónyi lakosából, nagy bánatukra, ma már csak valamivel több mint fél millió beszéli. De százados hanyatlás után önkormányzatuk elnyerésével használata és mûvelése gyorsan felélénkült. Éledése különösen a fiatal nemzedék körében, az egész országon áthullámzó nemzeti önazonosság felismerésének és megújulásának a következménye. A nyolcéves leánygyermek (Glesni Euros) lelkesülten énekli régi népdalaikat "elsô (anya-) nyelvemen, és én büszke vagyok rá." Jelenleg a kormány központilag tervezi meg és anyagilag támogatja tanulását. Ennek köszönhetôen a welsh nyelv Európa egyik legsikeresebb nagytérségi (regionális) nyelve.

Az önkormányzatot és az anyanyelv tanulását és használatát minden szinten a szittya származású erdélyiek számára, az immár nyolcvanhárom éve uralmon levôk, számtalanszor és hivatalosan is megfogadták, sôt törvénybe is iktatták. Legutóbb 1989 karácsonyán. S mi lett belôle? Marosvásárhely 1990 márciusa...

"Fegyver csörög, háló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyûl az éji vad:
Te tetted ezt, király!"

Nagy-Tóth Ferenc

Bónusz-politika

(3. old.)

Január végére tervezik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a kormányzó Szociáldemokrata Párt közti újabb egyezmény aláírását. A további egy évre szóló egyezményben szereplô RMDSZ-feltételekrôl, elvárásokról tegnap a szövetség vezetôit tömörítô Operatív Tanács vitázott. A forgatókönyv szerint a hónap végén aláírandó együttmûködési szerzôdés valamikor február elején kerül a Szövetségi Képviselôk Tanácsa elé szentesítés végett. Jóllehet nemrég még arról volt szó, hogy az aláírást megelôzôen az RMDSZ "miniparlamentje" érdemi vitát folytat egy újabb együttmûködési megállapodás szükségességérôl, annak tartalmáról, a jelek szerint az SZKT-nak megint csak a rábólintás nemes feladata jut.

Az elmúlt egy év tapasztalataiból kiindulva a döntéshozó RMDSZ-politikusok beláthatták, hogy azoknak lett igaza, akik az elôzô protokollum aláírásakor a konkrétumok hiányát kifogásolták, az egyezmény számonkérhetôségét vitatták. Ezen igyekszenek változtatni a szövetségi vezetôk akkor, amikor a kormánypárt elé terjesztendô tervezetben konkrét idôpontokhoz kötik például az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvény elfogadását, a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar oktatási vonalának, vagy a magyar rádió- és tévéadások mûsoridejének bôvítésére vonatkozó feltételeket.

Amint az a szövetségi politikusok értékelésébôl kiderült, az RMDSZ-mérleg meglehetôsen billeg: az ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó törvény, illetve a helyi közigazgatási törvény, amelyet az RMDSZ négy év alatt kormánytényezôként sem tudott elfogadtatni, az SZDP-többség szavazatának köszönhetôen lépett érvénybe, és a Sapientia tudományegyetem akkreditációja is méltán kerülhet fel a sikerlistára. Ezzel szemben az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának, illetve a magyar nyelvû felsôoktatás kiszélesítésének az ügyét azért kell "importálni" az új egyezménybe, mert az elmúlt évben egyáltalán nem sikerült elôrehaladni ezen a téren. Újabb és újabb alkukat kellett kötni ahhoz is, hogy a helyhatósági törvény végrehajtási utasításai valahára napvilágot lássanak, illetve hogy a földtörvény —, amelynek módosításáról mellesleg egyáltalán nem volt szó! — mégis úgy változzon, hogy az minél kevésbé legyen hátrányos az erdélyi magyar közösségre nézve.

S hogy az SZDP-mérleg merre húz? A közvélemény-kutatások, amelyek továbbra is a kormánypárt fölényes vezetésérôl szólnak, nem igazolják vissza azt a félelmet, miszerint az RMDSZ-szel való együttmûködés a szélsôséges pártok felé sodorta volna a nacionalista érzelmû SZDP-szavazókat. Erre különben volt gondja a propagandafelelôsöknek is, akik változatosabbnál változatosabb diverziókkal (csángó-kérdés, tankönyv-botrány, Harkov-jelentés, Himnusz-ügy) ellensúlyozza azokat a hátrányokat, amelyek a "magyarokkal történô szövetkezésbôl" származnak. Arról pedig a kormánypropaganda sajnos egyáltalán nem szól, hogy az RMDSZ támogatása nélkül talán nem sikerült volna megteremteni az elmúlt idôszakban azt a politikai stabilitást, amely Romániát, ha kis lépésekben is, de elôrevitte az integráció útján.

Ennek a politikai stabilitásnak az idén is meg kell fizetni az árát. A kormánypárt gyakorlott alkuszként ezidáig pontosan kiszámolta, hogy mekkora az az engedmény-csomag, amelyet az RMDSZ asztalára tehet. Se többet, se kevesebbet. Most már a szövetségi vezetôkön múlik annak pontos felmérése, hogy mekkora az a bónusz-szám, ami alá büntetlenül nem engedhetnek, és hogy miképpen sáfárkodnak ezekkel a "jutalompontokkal": mennyit áldoznak az egyházi ingatlanok kérdésére, hányat ér meg a magyar nyelvû felsôoktatás bôvítése, a gazdaságivonatkozású kérdések, stb. (Figyelem, a státustörvényt ne nekünk számlázzák, azt a cechet a magyar kormány már kiegyenlítette!)

Székely Kriszta

Jöjjön el a Te országod!

(3. old.)

Az új esztendô elsô napjaiban sokan keserû emlékekkel búcsúznak a régitôl. Elsuhant, mint a tolvaj, iszákjába gyömöszölve a csekély fizetések vagy nyugdíjak maradékát, mások munkahelyét, sovány családapák zsebeit fosztotta ki. Elvitte esetenként mindezzel együtt a szív melegét is.

De mindezzel nem elégedett meg. A mosolyt is lelopta sok gyermek arcáról, a nehézségek pedig az emberek hitét tették próbára. Saját politikusaink részérôl is nagyrészt csak az ígérgetésekkel maradtunk. Pedig mennyi bizalom élt szívünkben a harmadik évezred és a XXI. század elsô évének elején!

Csüggedten térdeltem Karácsonykor a betlehemi jászol elôtt. El akartam panaszolni az Isteni Gyermeknek a magam csalódottságát, a "jóknak tartott embertársaimtól kapott rosszat és igazságtalanságot", oda akartam tenni népem fájdalmai mellé életem problémáit, gondjait. De nem jött szó az ajkamra! Félúton megállt bennem a gondolat is! Mert akkor láttam meg — lelki szemeimmel — a Gyermeket, Jézust, az Isten Fiát, a barlang rideg kövei között...

Gondjaim egyszerre gazdagsággá váltak az Ô szegénysége láttán. Csalódottságom és szenvedésem meleg kényeztetés lett az Ô kitaszítottsága mellett.

S egyszerre így kapott új értelmet Szent Pál apostol szava az új év kezdetén: "Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtôjének képmására a teljes megismerésig."

Íme itt az új esztendô, az ismeretlen, a tiszta, az elölrôl kezdôdô, aki még takargatja hamvas arcát, de iszákjában a megújulást hozza számunkra, a kereszténység mélységes értelmét és lényegét; az újjászületést.

Újjászületés! Nikodémus éjjeli látogatásában a Mesternél kétkedve érdeklôdött annak mibenlétérôl, lehetôségeirôl. És azóta is hitünk misztériuma. Értelmébe nem is lehet csupán ésszel behatolni, de a szeretett kigyulladt szív számára nem titok.

Magam elôtt látom Assisi Szent Ferencet, amint utolsó darab ruhájától is megfosztja magát, és visszaadja földi édesapjának. Aztán egy szál alsóruhában kitárja karjait az ég felé és boldogan kiáltja: most már nem Bernardone Pietro az én édesapám, most már igazán mondhatom: Miatyánk, ki vagy a mennyekben!

Ez az újjászületés. Nem kell hozzá teológiai fejtegetés. Boldog, aki megérti. Ez az imádság kísérjen el az új, 2002. esztendôben. Hisszük, szent meggyôzôdéssel valljuk és kemény elszántsággal hirdetjük, hogy csak ezen az úton leszünk képesek, lesz képes az egész emberiség, hogy végre egy akarattal mondja, imádkozza: Jöjjön el a Te országod, miképp a mennyekben, azonképpen itt a földön is.

Fodor György

SPORT

LABDARÚGÁS Csütörtöktôl a tábornok a vezér

(4. old.)

Az Egyesült Arab Emirátusokból szerdán érkezett haza Anghel Iordãnescu tábornok, hogy átvegye a román labdarúgó válogatott irányítását.

Az ezt szentesítô iratot csütörtökön írta alá Iordãnescu. Szövetségi kapitányként ez lesz a tábornok második mandátuma, tulajdonképpen az ô nevével jegyzett válogatott érte el az elsô nagy sikereket.

A mester portugáliai portyát tervez a futballisták számára, jelenlegi segédei egyelôre nemtetszésüket fejezték ki emiatt.

(póka)

Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

Az angol Premier League 21. fordulójában az FC Liverpool 2–0-s vereséget szenvedett Southamptonban. Az élen: 1. Leeds United 41 pont/21 mérkôzés, 2. Manchester United 39/21 (51–31), 3. Arsenal 39/20 (41–24), 4. Newcastle United 39/21 (39–28), 5. Liverpool 38/21, 6. Chelsea 33/21, ..., 12. Southampton 27/21.

Bielsa az év szövetségi kapitánya

(4. old.)

A labdarúgás történelmével és statisztikáival foglalkozó szervezet (IFFHS) az argentin Marcelo Alberto Bielsát választotta az elmúlt év legjobb szövetségi kapitányává.

A 46 éves edzô vezetésével Argentína megnyerte a dél-amerikai világbajnoki selejtezô csoportot. Mögötte az angol válogatottat irányító svéd Sven-Göran Eriksson végzett a második, a francia Roger Lemerre pedig a harmadik helyen.

Bielsa mellett még egy argentin szakember, a 21 éven aluli csapattal vb-aranyérmet szerzô José Pekerman került a legjobbak közé.

A 24 szövetségi kapitányt rangsoroló elitben — Pekermanon kívül — csak két olyan tréner található, aki együttesével nem harcolta ki a vb-részvételt. Az egyik a kolumbiai Francisco Maturana (18.), a másik a hondurasi Ramón Maradiaga (19.).

Az év legjobb szövetségi kapitányai: 1. Marcelo Alberto Bielsa, (Argentína) 201, 2. Sven-Göran Eriksson (Anglia) 147, 3. Roger Lemerre (Franciaország) 127, 4. Srecko Katanec (Szlovénia) 54, 5. José Pekerman (Argentína, U21) 31, 6. Jerzy Engel (Lengyelország) 28, 7. José Antonio Camacho (Spanyolország) 22, 8. Giovanni Trapattoni (Olaszország) 21, 9. Antonio Oliveira (Portugália) 20, 10. Philippe Troussier (Japán) és Rudi Völler (Németország) 18–18 pont.

81 éves csatár lôtte az év gólját

(4. old.)

Az ARD tv-csatorna választása szerint a január 27-én 81 éves Kurt Meyer lôtte tavaly az év gólját Németországban.

A Post Recklinghausen öregfiúk csapatának játékosa a szavazatok 20,9 százalékát szerezte meg, mögötte Roy Prager (Hamburg, 16,8) végzett a második, Marcin Mieciel (Mönchengladbach, 10) a harmadik helyen. Meyer többek között olyan sztárokat elôzött meg, mint Michael Ballack (Bayer Leverkusen), Claudio Pizarro (Bayern München) vagy Gerald Asamoah (Schalke 04).

Meyer találatát a véletlenül a pálya mellett tartózkodó tv-stáb rögzítette: az ôsz csatár a 16-oson levette a labdát, majd elemi erôvel a felsô sarokba lôtte. Miután januárban ez lett a hónap gólja, automatikusan részt vett az év végi választáson.

Frank Farina 2006-ig marad

(4. old.)

A sikertelen világbajnoki pótselejtezô ellenére Frank Farina marad az ausztrál labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya: szerzôdését 2006-ig hosszabbították meg.

— A legfontosabb feladatunk most, hogy ütôképes csapatot hozzunk össze a 2004-es athéni olimpiára és a 2006-os németországi vb-re — mondta Farina.

Arról nincs hír, hogy a szakember milyen anyagi feltételekkel vállalta a folytatást. Sajtóértesülések szerint a szövetség az eddiginek a harmadára, 70 ezer dollárra csökkentette az évi fizetését.

Az ausztrálok Uruguay ellen játszottak pótselejtezôt és 3–1-es összesítéssel a dél-amerikai válogatott harcolta ki a részvételt a május 31-én kezdôdô koreai–japán vb-n.

AUTÓSPORT
24. Dakar–2002

(4. old.)

Az autósoknál a francia Fontenay–Picard (Mitsubishi Pajero) kettôs, a motorosoknál a dél-afrikai Alfie Cox (KTM) nyerte a Dakar-rali 11. szakaszát a mauritániai Tidzsikia és Tisit között.

Összetettben továbbra is a Maszuoka–Maimon (Mitsubishi Pajero) japán–francia duó, illetve az olasz Fabrizio Meoni (KTM) vezet.

A 11. szakasz végeredménye, Tidzsikia-Tisit (538 km, ebbôl 520 km gyorsasági): autósok: 1. Fontenay–Picard (francia, Mitsubishi Pajero) 6:32:44 óra, 2. Kleinschmidt–Schulz (német, Mitsubishi Pajero) 1:39 perc hátrány, 3. Maszuoka–Maimon (japán, francia, Mitsubishi Pajero) 6:39 p h; motorosok: 1. Cox (dél-afrikai, KTM) 6:30:39 óra, 2. Roma (spanyol, KTM) 0,40 mp hátrány, 3. Meoni (olasz, KTM) 1:06 p h.

Az összetettben: autósok: 1. Maszuoka–Maimon 31:10:41 óra, 2. Kleinschmidt–Schulz 25:57 p h, 3. Sinozuka–Delli-Zotti (japán–francia, Mitsubishi Pajero) 29:18 p h; motorosok: 1. Meoni 33:19:08 óra, 2. Roma 1:00 p h, 3. Cox 12:04 p h.

A verseny csütörtökön a Tisit-Tisit szakasszal (450 km) folytatódott.

TENISZ
Kiemelés Melbourne-ben

(4. old.)

A hétfôn kezdôdô ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezôi szerdán nyilvánosságra hozták a férfi és nôi egyes kiemelési listáját, amelyen egyformán 32–32 játékos kapott helyet. Az eredeti lista szinte azonnal módosult: térdsérülésre hivatkozva visszalépett Juan Carlos Ferrero. A spanyol játékos már az e heti felvezetô tornán sem tudott részt venni. A Grand Slam-viadal kiemelési listáján az ötödik helyen szerepelt.

A névsorok érdekességei:

férfi egyes (címvédô: Agassi): 1. Lleyton Hewitt (ausztrál), 2. Gustavo Kuerten (brazil), 3. Andre Agassi (amerikai), 4. Jevgenyij Kafelnyikov (orosz), 5. Sebastien Grosjean (francia), 6. Tim Henman (brit), 7. Tommy Haas (német), 8. Pete Sampras (amerikai), 9. Marat Szafin (orosz), 10. Goran Ivanisevics (horvát), ...14. Andy Roddick (amerikai), ...18. Carlos Moya (spanyol), ...29. Greg Rusedski (brit);

nôi egyes (címvédô: Capriati): 1. Jennifer Capriati (amerikai), 2. Venus Williams (amerikai), 3. Martina Hingis (svájci), 4. Kim Clijsters (belga), 5. Serena Williams (amerikai), 6. Justin Henin (belga), 7. Amelie Mauresmo (francia), 8. Szeles Mónika (amerikai), ..., 14. Arantxa Sanchez-Vicario (spanyol).

FILMBEMUTATÓK
Az Egyetlen

(4. old.)

Eredeti cím: The One. Színes, szélesvásznú amerikai akció sci-fi, 2001, 86 perc. Rendezte: James Wong. Szereplôk: Jet Li, Delroy Lindo, Carla Gugino, Jason Statham.

Univerzumunk nem az egyetlen létezô valóság, számtalan párhuzamos univerzum van, amelyek közt harmónia uralkodik. Ebben a Multiverzumban utazgat egyik valóságból a másikba Yulaw (Jet Li), aki saját párhuzamos énjeit gyilkolássza, egyre több energiát gyûjtve magába. Ennek köszönhetôen emberfeletti erôre, gyorsaságra, ügyességre és észre tesz szert. De tevékenysége nem csak néhány ember életét, hanem a teljes Multiverzum létét fenyegeti, hiszen ha összes énjét megöli, és az Egyetlen marad, az belálthatatlan következményekkel járhat. Lehet, hogy a hatalmas energiamennyiség egyszerûen felemészti, vagy istenné teszi, de az is megtörténhet, hogy felbomlik a Multiverzum törékeny egyensúlya. Nem csoda hát, hogy két titkos ügynök állandóan a nyakában lóg Yulawnak, akinek már csak egyetlen alternatív énje van életben, a Los Angeles-i rendôrség alkalmazottja, Gabriel Law. Csakhogy az utolsó ellenfél nagyobb ellenállást tanúsít, mint Yulaw eddigi 123 áldozata: a holtak energiája ugyanis megoszlott Gabe és a gyilkos között. Így a korlátlan hatalomra vágyó Yulaw végre méltó ellenfélre talál, aminek fergeteges lövöldözés, parádés harci jelenetek és látványos robbanások lesznek az egyenes következményei.

Jet Li a pekingi harcmûvészeti iskolában tanultakat (négyszer volt abszolút bajnok wushuban) most bôven kamatoztathatja, a film telis-tele van gyönyörûen koreografált harci jelenetekkel, személyében a producerek a legmegfelôbb embert találták meg látványos akciófilmjükhöz. A jól kivitelezett számítógépes trükköknek köszönhetôen pedig a film olyan lett, mintha egybegyúrták volna a Mát-rixot, az X-Ment és a Tigris és sárkányt. Akciófilmkedvelôknek kötelezô néznivaló.

Köztársaság mozi, vetítési idôpontok: 10.30; 13; 15.30; 18; 20.30; 23. Szombaton, vasárnap és csütörtökön 10.30-tól nincs vetítés. Hétfôn egész nap és naponta 23 órától a film kedvezményes áron tekinthetô meg.

Ahol a szív van

(4. old.)

Eredeti cím: Where the heart is. Színes amerikai produkció, 2000, 120 perc. Rendezte: Matt Williams, szereplôk: Natalie Portman, Ashley Judd, Stockard Channing, Joan Cusack.

Novalee Nation (Natalie Portman) 17 évesen lakókocsiból végre igazi lakásba költözhet. Barátjával, a country-énekesi karrierre vágyó Willy Jackkel (Dylan Bruno) Kaliforniába indulnak, hogy születendô gyermeküknek igazi otthona legyen. Oklahomában megállnak egy nagyáruháznál, hogy Novalee papucsot vásároljon, de mire elintézi a bevásárlást, Willy messze jár.

A pénztelenül, otthontalanul, terhesen maradt lánynak egyedül kell boldogulnia az ismeretlen környezetben. Jobbat nem találva az áruházban húzza meg magát; hat hétig él különös otthonában, míg egy éjszaka megszületik a kis Americus, és ettôl az ifjú anya egybôl országszerte ismertté válik. Felbukkan anyja, aki tíz évvel ezelôtt hagyta el, de most sem a szeretet hajtja. Végül egy alkoholista családnál lel menedékre, és szoros barátságot köt a négy gyerekét egyedül nevelô Lexie-vel (Ashley Judd). Különös kapcsolat fûzi Forneyhoz, a könyvtároshoz (James Frain), aki beteg nôvére ápolásának szentelte életét. Willy eközben megjár egy börtönt, majd Ruth Meyers (Joan Cusack) menedzselésével sikerül countryénekesként befutnia, de nem kerülheti el méltó büntetését.

A film öt éven át követi a sorsokat, finoman humoros pillanatokat és komoly témákat (pl. pedofilizmus, szekták, természeti katasztrófa) kapunk a moziban töltött két óráért, és megtudhatjuk, miért utálja Novalee az ötös számot. Hangulatos, kedves és pozitív végkicsengésû film arról, hogy hol is van a szív helye.

Mûvész-Eurimages mozi, vetítési idôpontok: 12; 14.30; 17; 19.30. Kedden egész nap, pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától kedvezményes jegyár.

Egy kis statisztika

(4. old.)

Románia-szinten Kolozsvár lakói járnak a legtöbbet moziba, az átlag kolozsvári évente 1,18-szor látogatja meg a filmszínházat, ehhez képest az országos átlag 0,20 a 2001-es évre számolva.

Kolozsváron a múlt évben hozzávetôlegesen 250 filmet vetítettek, ezek közül 115 bemutató volt. A 2002-es évben 110 külföldi és az átlagosnál jóvaltöbb hazai filmújdonság kerül bemutatásra.

A Româniafilm mozivállalat kolozsvári fiókjának fô célkitûzése ebben az évben a Gyôzelem filmszínház korszerûsítése, világszínvonalra emelése.

Balázsi-Pál Elôd

KÖRKÉP

Korcsolyapálya-részvényeket tervez az önkormányzat

(5. old.)

Kolozsvár 1972 októberében felavatott mûjégpályájának földi pályafutása a forradalom után ért véget, amikor is az önkormányzat — tekintettel a mûjégkészítés fölöttébb költséges voltára — egy magáncégnek adta azt ki haszonbérbe. A cég diszkót szervezett itt, de a vállalkozás nem bizonyult igazán jövedelmezônek, 1999-ben egészen elnémult a mûjégpálya, azaz ennek maradványa.

Máté András tanácsos a Szabadságnak elmondta: egy mûjégpálya karbantartása rendkívül költséges dolog, hiszen a freonos berendezések sehol a világon nem olcsóak. — Tudomásom szerint — mondta a tanácsos — a csíkszeredai jégpálya felújítása mintegy százezer dollárba került. A felújítások tehát ilyen nagyságrendû összegeket igényelnek... A városi tanács lényegében soha nem mondott le arról, hogy Kolozsvárnak mûjégpályája legyen. A régi, Szopori útit felújítani szinte lehetetlenség, így egy egészen újat szeretnénk létesíteni a Monostori lakótelep nyugati végében. Itt a polgármester medencét szeretne építtetni, így hát úgy tûnik, kettôs rendeltetésû — úszómedence/mûjégpálya — komplexumról lenne szó. Az ügy már túl van a jóváhagyási szakaszon, így már csak az anyagiak hiánya akadályozza a munkálatok elkezdését. Mivel a 2002-es helyi költségvetés medenceépítésre elkülönített összegei nem fedezik az egész projektet, arra is gondoltunk, hogy részvényeket bocsássunk ki, de errôl még nem született döntés. Én lennék a legboldogabb kolozsvári — mondta végül a tanácsos — ha újra lenne hol mûjégre lépni.

Szabó Csaba

Tízen hívták a "panasztelefont"

(5. old.)

Tavaly augusztustól hétköznap 8–15 óra között elérhetô telefonvonal áll a bethleni polgárok rendelkezésére ahhoz, hogy a városban tapasztalt különféle problémákat, észrevételeiket jelezzék. A lehetôség a bethleni helyi elöljárók kezdeményezésének eredménye, akik szeretnék jobban megismerni a bethleniek nehézségeit és a helyi adminisztrációval szembeni elégedetlenségeket. Mindeddig a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátott számot csupán tíz alkalommal hívták. A legtöbb észrevétel a szennyvízlevezetô csatornahálózat rossz állapotára, valamint a tömbháznegyedek szeméttárolóinak elhanyagoltságára vonatkoztak. Mások a városszéli, félreesô utcák közvilágításának hiányosságait kifogásolták, s javasolták a tömbházakban csendóra bevezetését. A telefonálók ugyanakkor elégedetlenek az utak és járdák állapotával, a gyerekek rendelkezésére álló játszóterek és helyek számával. Nicolae Moldovan polgármester a panaszokat és észrevételeket továbbította az illetékesekhez, illetve azok megoldása a helyi tanács idei tevékenységi programjának részévé válik.

Életmentô gépezet a megyei kórházban

(5. old.)

A Fehér Megyei Kórház intenzív osztályának orvosai szerdán elsô ízben végeztek dialízist. Az osztályt korszerû géppel látták el, amely lehetôvé teszi a beavatkozást a legkényesebb esetekben is. Az elsô esetet izgalommal kezelték, ugyanis a beteg kómás állapotban került a kórházba. A beavatkozás sikeresnek bizonyult, a beteg alig néhány óra leforgása alatt magához tért. Az 53 éves páciens gyomorfekélyben szenvedett, az utóbbi napokban egészségi állapota romlott, veséje felmondta a szolgálatot. A fontos felszerelés harmincezer dollárba került, a pénzösszeg a világbanktól származott.

Kôolajfolt a Nagy-Küküllôn

(5. old.)

A Kiskapus mellett felborult kôolajszállítóból származó kôolajfolt Szeben megyébôl a Nagy-Küküllôbe ért. A szakemberek vízpróbákat vettek az úszó foltból, a Szeben megyei környezetvédelmi felügyelôk és a hatóságok, a medgyesi Exprogaz társaság alkalmazottaival együtt tovább folytatták a kôolajszennyezettség felszámolását. A folyón ötven szalmabálából álló gátat állítottak fel a beömlött 12 tonna kôolaj szûrésére. A folyóvizek szennyezettségi foka nem annyira súlyos, mint annak az érintett személynek a gazdasága, ahova több tonna üzemanyag folyt be.

Huszönöt óvónôvel kevesebb

(5. old.)

Kolozs megye demográfiai zuhanását egyre jobban kezdi érezni a közoktatás. Egyre kevesebb gyerek születik, így az óvodás nemzedék is egyre vékonyabb. A 2002–2003-as tanévben már lényegesen érzôdik a hullámvölgy hatása: 25 óvónôvel és 5 kisegítôvel lesz szegényebb a kolozsvári pedagógustársadalom.

A tanítók helyzetét még vizsgálják, de az biztosnak látszik, hogy ôket sem kerüli a megszûnések/elbocsátások hulláma.

Constantin Corega fôtanfelügyelô beismerte: aggasztja ezeknek az elbocsátandó pedagógusoknak a további sorsa.

Sz. Cs.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Agresszív rablót tett ártalmatlanná a rendôrség. Január 6-án délután fél kettôkor egy férfi Horatiu Daniel Câmpean Alfa Romeóját fosztotta ki, amikor meglepték. Harmincmillió lejt tartalmazó táskát akart eltulajdonítani, a rendôrök bekísérték a rendôrôrsre, de a rabló nem adta olcsón a bôrét, erôszakos módon szabadulni akart a fogságból. Kiderítették, hogy Sebastian Marius Stannak hívják, 24 esztendôs, nagyszebeni illetôségû. Az ügyészség 30 napra szóló letartóztatási parancsot bocsátott ki ellene.

Háromrendbéli lopás tettesét azonosították a napokban: két kiskorú 2001. december 19. és 21. között éjszakánként sorozatban egy-egy gépkocsit "kötött el". Ötvös Ferenc János nyolcadikos és Parászka András tizedikes tanuló ellen az a vád, hogy december 19-rôl 20-ra virradóra álkulcsot használva ellopta a Gavril Vâtcã tulajdonát képezô, CJ–49–GSD rendszámú 1300-as Daciát. Tordaszentlászló felé hajtva, a gépkocsi Magyarlóna és Magyarfenes között elromlott. Sorsára hagyták. Másnap éjjel ismét Kolozsvárt jártak, ezúttal Valer Abrudan CJ–06–YHD rendszámú 1300-as Daciájával hajtottak el. Ez sem bizonyult szerencsés autónak, ugyanazon az útszakaszon megcsúszott — ezt is otthagyták. Majd Silviu Ioan David CJ–07–ESF rendszámú Daciája következett, ennek a gépkocsinak az eltûnését jóval késôbb észlelte a tulajdonos, mivel nem tartózkodott Kolozsváron. Parászkát ôrizetbe vették. Az ügyészség folytatja a további vizsgálatot. A vád: minôsített lopás és hajtási jogosítvány nélküli vezetés.

A békéltetô szenvedte meg a leginkább azt a verekedést, amely tavaly december 6-án tört ki a Nera klubban. Beniamin Rus és Marinel Balica biliárdozás közben összekülönbözött, olyannyira, hogy Rus megütötte a dákóval Balicát. Adrian Ionel Balica (22) ekkor próbált unokatestvére segítségére sietni, és szét akarta választani a verekedôket. Az újabb közbeavatkozó Cãtãlin Denes (21) meghiúsította a kísérletet, leütötte egy söröskorsóval Adrian Balicát, aki elvesztette az eszméletét. A békéltetô 25–28 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az esetet 2001. december 20-án Adrian édesapja Septimiu Ionel Balica jelentette a rendôrségen, Cãtãlin Denest ôrizetbe vették.

(póka)

A Vízmûvek közleménye

(5. old.)

A vízszámlák kifizetését lebonyolító pénztárak új nyitvatartási ideje a következô: hétköznapokon 8–18, szombaton 8–13 óra.

GAZDASÁG

22 milliárd lej a Drakula Parkra

(6. old.)

A Segesvár mellett megépítendô Drakula Park szórakoztató idegenforgalmi központ beruházására eddig a lakosság 22 milliárd lejjel járult hozzá, ami a teljes költségek egynegyedét jelenti. A részvények vásárlási határideje 2002. február 19., egy részvény ára 10 200 lej. Ahhoz, hogy az akció sikeres legyen, a vásárlásra bocsátott részvényeknek 60%-a kell gazdára találnia. A hivatalosan tavaly november 5-én beindult beruházás összértéke 31,5 millió dollár, amelybôl 14,63 milliót magánforrásból, 12,1 milliót a Segesvári Idegenforgalmi Fejlesztési Alapból, 2,17 milliót a helyi önkormányzat, a megyei tanács és az idegenforgalmi minisztérium, 2,66 milliót a közigazgatási és szállításügyi minisztériumok biztosítanak.

Tovább drágul a dollár

(6. old.)

A nagyszebeni pénz- és árubörzén az év elején érezhetôen megnött az euró iránti kereslet. Az árfolyam az idei elsô kereskedési napon 28 800 lejrôl

29 001 lejre nôtt. A szakemberek az amerikai dollár január végi várható árfolyamát 32 475 lejre prognosztizálják. Nemzetközi viszonylatban az elmúlt év végén az eurót 89 centért kínálták, 2002. elsô hetén pedig 90,08 és 90,50 cent között jegyezték.

Vasárnapra kiteljesedik az euróhasználat

(6. old.)

A valutauniós jegybank (EKB) helyzetértékelése szerint vasárnapra már csaknem teljessé válik az euró használata készpénzes fizetések esetén az euróövezetben.

A szerdai összegzés szerint keddig több mint kétmilliárd 5 és 10 eurós bankjegy, és csaknem kétmilliárd 20 eurós bankjegy került forgalomba a 12 tagú országcsoportban.

Az EKB szerint a még forgalomban lévô régi nemzeti bankjegyek értéke kedden 4,8 százalékkal 210,1 milliárd euróra csökkent a hétfôi 220,7 milliárd euróról.

A jegybank által most bevezetett "euróráta" alapján — amely a forgalomban lévô új és régi bankjegyek arányát méri euróértékben — kedden a bankjegyek 45,5 százaléka volt euró a január 1-jei 33 százalék után.

Az EKB szerint jól halad az átállás az új készpénzre az övezeten kívüli országokban is, bár részletek errôl nem voltak a szerdai közleményben. A jegybank a készpénz január 1-jei megjelenése elôtt 4 milliárd euró értékû bankjegyet szállított ki 26 — fôleg közép- és kelet-európai, valamint földközi-tengeri és afrikai — ország központi és kereskedelmi bankjaiba — írta a Reuters.

Apró bosszúságok Ausztriában

(6. old.)

Noha Ausztriában egyre többen fizetnek a január 1. óta érvényes euróval, s az emberek kezdik megszokni az új pénzt, számos apró bosszúság is jelentkezik, mégis az osztrákok 60 százaléka úgy nyilatkozott, hogy eddig csak kedvezô tapasztalatokat szerzett az új pénzzel.

A hírközlô szervek sorozatosan ismertették azoknak a cégeknek, bankoknak a nevét, ahol az euró bevezetését indokolatlan áremelésekre használták fel. A bankok körében például egy esetben elôfordult, hogy az átváltásért — amely február végéig ingyenes — magas díjat kértek.

Ennél a hétköznapi ember számára bosszantóbb, hogy fôleg a kis üzletekben és éttermekben egyáltalán nem akarnak schillinget elfogadni, vagy csak schilling-érméket nem kérnek. A Munkáskamara — amely az alkalmazottakat tömöríti kötelezô érvénnyel — szerdán felszólította a gazdasági és a pénzügyminisztert, hogy az ilyen esetekben járjon el a "tettesek" ellen. A kamara felhívta a figyelmet arra, hogy február végéig euróval, schillinggel, vagy akár vegyesen is lehet fizetni. Ilyesmi elég gyakran elô is fordul, mert az emberek még nem érzékelik az új pénzt, keveset visznek magukkal, de ott van még szerencsére a maradék schilling, s ha az sem elég, a végsô maradékot kártyával fizetik ki.

A Gazdasági Kamara arra szólította fel a fogyasztókat, hogy ugyan kötelezô mindenütt elfogadni a schillinget, mégis, aki teheti, fizessen euróban és minél kevesebb nagy címletû bankjegyet használjon.

Van némi gond az online bankszolgálatokkal is: aki az interneten intézi bankügyleteit, annak most egy kicsivel — vagy sokkal — tovább kell várnia. Az illetékesek szerint ezt az idézi elô, hogy szûknek látszik a számítógépek kapacitása, no nem a normális forgalomhoz, hanem ahhoz, hogy mindenki meg akarja nézni, átállították-e már számláját euróra.

A Gallup intézet felmérésébôl kiderült: mintegy 25 százalék bosszankodik a sok — és nehéz — aprópénzen, amely forgalomba került az euró bevezetésével, de egyébként 60 százalék csak kedvezô tapasztalatokat szerzett az új pénzzel, 10 százalék az elégedetlenek aránya, 71 százalék azt mondta, hogy már kizárólag eurót használ, s csak 4 százalék akar a legutolsó napig csak schillinggel fizetni.

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 2002. évi elsô pályázati felhívása

(6. old.)

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány a határon túli magyar nyelvû felsôoktatás és szakképzés fejlesztése, az anyanyelv megôrzésének elôsegítése szándékával pályázatot hirdet a 2002-es évben az alábbi témakörökben.

Pályázati programok

1.1. Ingatlan beruházások támogatása c. pályázati program

A program célja:

A határon túli magyar oktatás céljait szolgáló ingatlanok, különösen diákok elhelyezésére szolgáló kollégiumok létesítésére, bôvítésére, illetve tanári lakás, kutatóhely célú ingatlanok megvásárlására, kialakítására irányuló kezdeményezések támogatása.

A támogatás elnyerésének alapfeltételei:

• Pályázat nem nyújtható be állami tulajdonú ingatlanok, állami intézmények bôvítésére, átalakítására. Támogatás (építésre, bôvítésre, felújításra vonatkozóan) csak a pályázó saját tulajdonában álló ingatlanra vonatkozhat.

• A pályázónak be kell nyújtania a bôvíteni, megvásárolni kívánt ingatlan egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját és annak hitelesített fordítását, valamint (vétel esetén) az eladói szándéknyilatkozatot a vételár megjelölésével és az ingatlanra vonatkozó ingatlanbecslôi véleményt. Építkezés vagy beruházás esetén a támogatás folyósításának feltétele a részletes tervdokumentáció és árajánlatok benyújtása.

• A pályázó köteles igazolni pályázatában, hogy a teljes körû beruházás megvalósítását, illetve az azt követô mûködési többletköltség forrását mibôl kívánja biztosítani.

• A támogatás 2002. május 2. és december 31. közötti felhasználásra vonatkozik.

• Elônyben részesülnek a megvalósításhoz minél nagyobb önerôt igazoló kezdeményezések, valamint a már korábban, az Apáczai Közalapítvány által támogatott, folyamatban levô beruházások.

• A közalapítvány nem kívánja támogatni a Sapientia Alapítvány által támogatott intézményeket, szervezeteket, programokat.

• Az egy pályázó által igényelhetô és elnyerhetô támogatás legfeljebb 30 millió forint.

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. február 8. 15.00 óra

1.2. Szakmai továbbképzések támogatása c. pályázati program

A program célja:

A határon túli oktatási intézmények magyar oktatóinak, valamint más szakembereknek magyarországi és Kárpát medencei át-, illetve továbbképzésük támogatása.

A támogatás elnyerésének alapfeltételei:

• Kizárólag jogi személyek pályázhatnak, magyarországi pályázók esetén a határon túli résztvevôk étkezési-, szállás, és útiköltségének biztosítására, határon túli pályázók esetén — a fentieken túl — elôadók tiszteletdíjának biztosítására.

• Elônyben részesülnek az évek óta rendszeresen mûködô továbbképzési programok.

• A támogatás 2002. május 2. és december 31. közötti rendezvényekre vonatkozik.

• Az egy pályázó által elnyerhetô támogatás legfeljebb 5 millió forint.

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. február 22. 15.00 óra

1.3. Adatbázis fejlesztése c. pályázati program

A program célja:

A határon túli magyar oktatási és tudományos intézményrendszer áttekintését lehetôvé tevô egységes szempontú adatbázis mûködtetése, bôvítése, amely hozzájárul a határon túli magyar oktatási intézmények, tudományos — kutató mûhelyek tevékenységének megismertetéséhez.

A támogatás elnyerésének alapfeltételei:

• A kutatástól egy, a teljes régióra kiterjedô információgyûjtést várunk. A pályázónak referencialista benyújtása kötelezô.

• Elôny, ha a pályázó már rendelkezik egy hasonló témájú adatbázissal, illetve ha a pályázó kiépített kapcsolatrendszerrel bír a határon túli magyar oktatási körben, illetve együttmûködési lehetôségekkel rendelkezik az érdekelt magyarországi kormányzati hivatalokkal, szakmai mûhelyekkel.

• A közalapítvány a programból nem támogatja tárgyi eszközök beszerzését, az elnyert támogatás kizárólag személyi és dologi kiadásokra fordítható.

• Az elnyert támogatás 2002. augusztus 31.-ig használható fel, és a szerzôdéskötés után részletekben áll rendelkezésre. A támogatás eredményeképpen nyert valamennyi adatot és információt a nyertes pályázó köteles 2002. augusztus 31.-ig elektronikus formában átadni a közalapítványi irodának, a kutatás eredményérôl készített tanulmánnyal együtt.

• Az egy pályázó által elnyerhetô támogatás legfeljebb 15 millió forint.

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. január 18. 15.00 óra

1.4. Magyarul Határok Nélkül c. pályázati program

A program célja:

A nyugaton élô magyarság anyanyelvi megmaradásának elôsegítése a magyar, mint idegen nyelv tanárainak kiküldésével a magyar közösségekbe, anyanyelvünk térítésmentes tanítása céljából.

A támogatás elnyerésének alapfeltételei:

• A pályázatokat kizárólag nyugati, jogi személyiséggel rendelkezô magyar szervezetek nyújthatják be.

• A támogatást elnyerô közösséggel a Közalapítvány szerzôdést köt. Ebben vállalja a magyartanár balesetbiztosításának, a ki-, illetve hazautaztatásának költségeit, a közösség pedig biztosítja a kint tartózkodás ideje alatt a tanár szállását, étkezését, és zsebpénzét valamint megszervezi a magyar nyelvtanítás körülményeit.

• A pályázatban részletesen be kell mutatniuk közösségüket, és különösképpen azt, hogy mit tettek eddig anyanyelvünk megtartása érdekében. Nyilatkozniuk kell arról is, hogy a kiutazó tanár szállását, ellátását és havi zsebpénzét valamint a tanítás tárgyi körülményeit legalább 3, legfeljebb 12 hónapra biztosítani tudják.

• Az elbíráláskor elônyben részesülnek azok a közösségek, amelyek vasárnapi iskola keretein belül évek óta oktatnak magyart, illetve amelyeket a közalapítvány már korábban támogatott.

• A pályázati adatlap valamint a jogi dokumentáció kizárólag ezen pályázati program esetén telefaxon is benyújtható, a beérkezési határidô megtartásával. Az adatlap és a jogi dokumentáció eredeti példányát legkésôbb február 15-i beérkezéssel kérjük az irodának eljuttatni. Amennyiben az eredeti dokumentumok a jelzett határidôig nem érkeznek be, úgy a már benyújtott pályázat érvénytelennek minôsül.

• A tanárok kiutazásának legkorábbi lehetséges idôpontja 2002. márciusa.

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. január 18. 15.00 óra

Valamennyi pályázatra vonatkozik:

• A pályázatokat kizárólag az Apáczai Közalapítvány Pályázati Adatlapján lehet benyújtani! A Pályázati Adatlap valamint az adatlap kitöltési útmutató beszerezhetô az Apáczai Közalapítvány Irodájában (Budapest, V. Báthory u. 10.) vagy letölthetô az Internetrôl: www.apalap.hu

• Figyelem! A pályázatokat — a jogi dokumentációt kivéve — 3 példányban kérjük benyújtani.

• A beérkezési határidô után érkezô pályázatok érvénytelenek! (A beérkezési határidô az irodához történô beérkezés végsô idôpontját jelenti.) A pályázatok beadása postai úton az alábbi postacímre lehetséges: Apáczai Közalapítvány: 1244 Budapest, Postafiók 806. A pályázatok személyesen is leadhatók a Közalapítványi Irodában: V. Budapest, Báthory u. 10. 303-as szoba

• Kizárólag jogi személyek pályázhatnak! A jogi személyiséget az eredeti alapító okirat és a bírósági bejegyzô végzés közjegyzôvel hitelesített másolataival, a cégszerû aláírást igazoló hitelesített dokumentummal kell igazolni! Idegen nyelvû dokumentumok esetén be kell nyújtani a dokumentumok hiteles magyar fordítását is. A magyarországi pályázónak igazolnia kell, hogy nincsen köztartozása az APEH valamint a Vám- és Pénzügyôrség felé.

• A pályázaton nem vehetnek részt külföldi állami intézmények. A közalapítvány nem támogat elsôdlegesen gazdasági tevékenységet végzô szervezetet.

• Egy pályázó programonként egy pályázatot nyújthat be!

• A pályázat érvénytelennek minôsül (és azt visszaküldjük a pályázónak), amennyiben

o a Közalapítványi Irodához a pályázati adatlap a pályázati felhívásban meghirdetett határidôig nem érkezik be;

o a pályázati adatlap hiányosan érkezik be vagy ceruzával van kitöltve;

o a pályázati adatlapon nem szerepel a pályázó törvényes képviselôjének cégszerû aláírása;

o a pályázatot nem az érvényes felhívásban meghirdetett pályázati témakörre vagy módon nyújtották be és ez egyértelmûen megállapítható;

o a pályázatot nem a pályázati felhívásban megnevezett természetes vagy jogi személyi nyújtotta be;

• Elszámolásra kizárólag a támogatásról döntô kuratóriumi ülést követôen keletkezett számlák szolgálnak. Az összegeket kérjük ezerre kerekítve megadni! A határidôre történô pontos elszámolás a következô pályázaton történô részvétel feltétele.

• A pályázat eredményérôl a Közalapítványi Iroda 2002. május 30-ig levélben értesíti a pályázókat.

• A támogatás határidôig fel nem használt részét vissza kell fizetni.

• A Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázatok értékeléséhez további dokumentumokat és információkat kérjen a pályázóktól illetve helyszíni szemlét tartson, pályázatokat összevonjon illetve a támogatás folyósítását a pályázati kiírás keretei között további feltételekhez kösse. A nyertes pályázókkal a Közalapítvány szerzôdést köt, a pénzügyi teljesítés megkezdésére csak ez után, elôre láthatólag 2002. júniusában, az 1.3. tekintetében 2002. februárjában, az 1.4 tekintetében 2002. márciusában lesz lehetôség.

• A Közalapítvány jogosult a pályázati cél megvalósulása érdekében a támogatási szerzôdésben jogi biztosítékok kikötésére.

• A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem köteles indokolni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

• További kérdéseivel forduljon a Közalapítványi Irodához, munkanapokon 13.00 és 15.00 óra között. Telefon: (36) — (1) — 302 — 5303. E–posta: apalap@apalap.hu

Az Apáczai Közalapítvány Kuratóriuma

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Január 10., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

28 500/29 100

31 800/32 200

114/118

Január 11., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 28 711 lej, 1 USD =32 139 lej, 1 magyar forint = 118 lej.

NAPIRENDEN

Évtizedeket vártak a határon túliak a státustörvényre

(8. old.)

Munkamegbeszélésre gyûltek össze szerdán Budapesten a határon túli magyarság körében felállított ajánlóirodák munkatársai. A hosszúra nyúlt megbeszélést egy rövid sajtótájékoztató követte, majd egy kötetlen beszélgetés következett.

— Az a tény, hogy január elsején a kedvezménytörvény olyan módon lépett életbe, ahogy azt a MÁÉRT ülésein, a parlamentben, illetve a szomszédos országok képviselôivel is tárgyaltuk, sikerként könyvelhetô el — jelentette ki a Szabadság tudósítójának nyilatkozva Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.

— Az elsô tapasztalatok azt mutatják, hogy a határon túli magyarság számára sorsfordító lépésként értékelhetô a törvény hatályba lépése. Mint ahogy a határon túli vezetôk fogalmaztak, sokan úgy érzékelik, hogy évtizedeket vártak erre a jogszabályra. Már az, hogy hozzájutnak a magyar igazolványhoz lelki támaszt jelent számukra.

Mikulás Dzurinda szlovák kormányfô szerint Szlovákia javasolni fogja, hogy Ausztriához hasonlóan vonják ki a kedvezménytörvény hatálya alól. Kérdésünkre miszerint Szlovákia aggályait egy, a Romániával kötött szerzôdéshez hasonló megállapodás eloszlatná, Szabó Tibor elmondta:

— Ha a szlovák fél pontosan megfogalmazza azokat problémákat, amelyek orvoslását egy kétoldalú tárgyalástól, megállapodástól várja, akkor a román egyezmény mellé születhet magyar–szlovák egyezmény is.

Megkérdeztük: igaz-e az az állítás, amely többek között a Szabadságban is megjelent, miszerint a HTMH-elnöknek egymillió forintos fizetése lenne? Válaszában Szabó Tibor elmondta:

— A magyar és a határon túli sajtóban megjelent értesülés, a HTMH elnöki fizetésemet illetôen félreértésen alapszik: az az összeg ugyanis távozó elôdöm végkielégítését is tartalmazza.

A határon túli vezetôk közül Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának ügyvezetô alelnökéhez intézték a legtöbb kérdést. A politikus Dzurinda kormányfô kijelentéseit kommentálva elmondta: számára a szlovák elvárás rejtély, a szlovák miniszterelnök önmagával is ellentmondásba került. Duray Miklós hosszasan sorolta a Szabadság munkatársának, hogy mikor melyik városbeli információs iroda ünnepélyes átadására kerül sor. A politikus szerint az emberek nagyon érdeklôdnek a magyar igazolvány iránt.

A kárpátaljai helyzetrôl Gulácsy Gézát, az ottani információs iroda vezetôjét kérdeztük.

— A kérvények összegyûjtését és közvetítétést a magyar hatósági képviseletek felé a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vállalta fel. A területre az iroda megbízottai kimennek, és a helyszínen segítenek a kérvények kitöltésében. Kb. 150 ember fogja a terepet járni, így elkerüljük a nagy tömeget a különbözô hivatalok elôtt. A tíz évvel ezelôtti népszámlálás adatai szerint Kárpátalján kb. 157 ezer magyar él, ezek nagy része — véleményünk szerint — kérelmezni fogja a státusigazolványt — mondotta.

Kérdésünkre, hogy mivel magyarázza az ukrán hatóságok részérôl tapasztalható csendet a magyar igazolvány körül, Gulácsy kifejtette:

— A kárpátaljai magyar közösség létszáma eltörpül az 50 milliós többség mellett, nem vagyunk fontos politikai tényezô, így békén hagynak bennünket — tette hozzá.

Vass Enikô

Megoldatlan a román vendégmunkások helyzete
Olasz–román munkaerôpiaci együttmûködés vajúdik

(8. old.)

A külföldön dolgozó román állampolgároknak csak elenyészô hányada, mintegy 25 000-en rendelkezik hivatalos munkaengedéllyel — mondta bukaresti sajtóértekezletén Ramona Veleanu, a Familia Építôipari Szakszervezet alelnöke.

A külföldön munkát vállalók elsöprô többsége viszont feketén dolgozik; jó részük azon egyszerû oknál fogva választotta ezt a megoldást, mert annak ellenére, hogy Románia nyolc országgal írt alá munkavállalást szabályozó egyezményt, ez csak Németország és Svájc esetében lépett érvénybe is. Németországban mintegy 19 000 román állampolgárnak van hivatalos munkaengedélye, Svájcban meg kb. hetvennek. Izrael mintegy ötezer román állampolgárnak biztosít hivatalos munkalehetôséget.

Veleanu elmondta: a román kormánynak sürgôsen felül kellene vizsgálnia a munkaerôáramlással kapcsolatos politikáját, és ilyenirányú együttmûködési egyezményeket kellene kezdeményeznie minden olyan országgal, ahol jelenleg román állampolgárok dolgoznak. A szakszervezeti vezetô figyelmeztetett: ezek a munkások teljesen ki vannak szolgáltatva a munkaerôpiacnak, semmiféle joguk sincs, és még szakszervezeti védelemre sem jogosultak.

Veleanu szerint Romániában nô a külföldi vendégmunkások száma. A legtöbben Törökországból és az arab országokból jönnek ide munkát vállalni; franciaországiak számára 200, olaszországiak részére mintegy 170 munkaengedélyt állítottak ki a közelmúltban.

Dan Cristescu, a Familia szakszervezet elnöke rámutatott: egy olyan egyezmény vajúdik most Románia és Olaszország között, amely kétirányú munkaerôvándorlást tesz majd lehetôvé: mintegy 20 000 román állampolgár dolgozhat majd a mediterráni országban, és többszáz Treviso környéki olasznak nyílik majd lehetôsége befektetni bánsági vállalkozásokba.

Elôrehozott választások Bukarestben
Súlyos korrupciós esetekre derült fény

(8. old.)

Súlyos korrupciós esetek és törvénytelenségek sorozata miatt a kormány csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy feloszlatja Bukarest városi tanácsi testületét.

A döntést Adrian Nãstase miniszterelnök már a kormány ülése elôtt jelezte. Elmondta, hogy a kormány által elrendelt ellenôrzés során olyan súlyos visszaélésekre és törvénytelenségekre derült fény, amelyek érintik a fôvárosi tanács képviselôinek csaknem háromnegyed részét.

A fôvárosi tanács feloszlatása miatt idô elôtti helyhatósági választást kell kiírni Bukarestben. Az elôrehozott választások valószínû idôpontja március vagy április lesz.

A miniszterelnöki hivatal ellenôrzô testülete vizsgálata során azt állapította meg, hogy a 65 tanácsi képviselô közül harmincnyolcan különbözô vállalkozások részvényesei. Ez a minôségük összeférhetetlen tanácsi tagságukkal.

A szóban forgó vállalkozások túlnyomó többsége üzleti kapcsolatban áll a fôpolgármesteri hivatallal, illetôleg ennek alárendelt gazdasági-szolgáltatási egységekkel. Így a részvényes képviselôk cégeihez kerül el Bukarest körülbelül tízezer milliárd lejt kitevô költségvetésének tetemes része.

Súlyos törvénytelenségek történtek bizonyos alapvetô városgazdálkodási és lakossági szolgáltatások alvállalkozói körének kialakításában, ami rendszerint hatalmas meg nem érdemelt jövedelmekhez juttatta az alvállalkozó cégeket és nagy veszteségeket okozott a város gazdálkodásban.

Ezen túlmenôen megszûnt minden kapcsolat a viszonylagos kormánypárti többségû tanács és Traian Bãsescu fôpolgármester között, aki egyben az ellenzékben levô Demokrata Pártnak is elnöke. Ennek a súlyosan elmérgesedett viszonynak részben oka, részben pedig következménye, hogy a tanács 12 határozatát végleges bírósági döntés megsemmisítette, 12 további határozatot pedig felfüggesztett. 42 fôpolgármesteri rendelkezés ellen peres eljárás indult, ezek javarészét a tanácsi testület kezdeményezte.

A tavaly életbe lépett helyi közigazgatási törvény értelmében, ha egy helyi tanács fél éven belül három olyan határozatot hoz, amelyet a bíróság megsemmisít, a testületet fel kell oszlatni és elôrehozott választásokat kell kiírni.

A városi tanács feloszlatásával egy idôben bejelentették azt is, hogy leváltják a kormányt képviselô bukaresti prefektust és annak két helyettesét.

Bukarest fôpolgármestere egyetértett a kormány döntésével. Azt — mint mondta — elégedetten vette tudomásul, mert állítása szerint ô kérte a kormányfôt a csütörtöki kormánydöntéshez vezetô ellenôrzés elrendelésére.

Kommentárok szerint a bukaresti fôvárosi tanács feloszlatása kétélû döntés a Szociáldemokrata Párt szempontjából. Egyrészt jelentôs pozitív hozadéka lehet a kormánypárt közmegítélése szempontjából a korrupció ellen meghirdetett hadjáratban, és az elôrehozott választásokon növelheti mandátumai számát, amivel még jobban megnehezítheti Traian Bãsescu fôpolgármesteri tevékenységét. Másrészt a most feloszlatott tanács korrupciógyanús tagjainak csaknem a fele a PSD színeiben került az testületbe.

Korrupcióellenes kampány Hargita megyében
Dusa prefektus rendet akar teremteni

(8. old.)

Mircea Dusa Hargita megyei prefektus csütörtökön kijelentette: rövidesen minden városi és megyei tanácsosra kiterjedô korrupcióellenes kampányba kezd. A prefektus szerint több olyan tanácsos is van a megyében, akik alapítványaikon keresztül anyagiakat különítettek el a megyei költségvetésbôl. Dusa szerint nagyon sok olyan városi tanácsos kap helyet az önkormányza-tokban, akik a tanáccsal szerzôdési viszonyban levô magáncégeket vezetnek.

Az ellenôrzések céljából rövidesen felügyelô bizottság alakul a Hargita megyei prefektúrán. Ennek a bizottságnak kell majd felülvizsgálni a közalkalmazottak adóbevallását is.

A megye fôügyésze, Nicolae Bleoju, az ellenôrzések eredményeivel kapcsolatban megjegyezte: Hargita megye már földrajzi elhelyezkedése révén sem lehet a romániai korrupció melegágya, mint például a határmenti régiók.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -