2002. január 16.
(XIV. évfolyam, 11. szám)

Moldovai testvéreikért tüntettek Kolozsváron

(1. old.)

A román nyelv védelméért közel félezren tüntettek tegnap délben Kolozsváron, a polgármesteri hivatal által szervezett tiltakozó megmozdulás alkalmával. A tüntetôk felháborodásukat fejezték ki az orosz nyelv tanulmányozását Moldova Köztársaságban kötelezôvé tevô rendelet miatt. Tiltakozásukat levélben összegezték, amelyet Vasile Soporan prefektusnak nyújtottak át. Ebben arra kérik a Kolozs megyei kormánymegbízottat, hogy járjon közben Ion Iliescu államelnöknél, Adrian Nãstase miniszterelnöknél és a kormánynál a nemrég hatalomra került kommunista politikai erôk kezdeményezésének megfékezése érdekében.

A tüntetô tömeg által hordozott transzparenseken többek között az alábbi jelszavakat olvashattuk: "Le Moldova Köztársaság oroszosítási politikájával", "Besszarábiai románok! Veletek vagyunk az oroszosítás és elnemzetietlenítés elleni harcban", "Dicsôség a román nyelvért a Dnyeszternél elesett románoknak", "Éljen a román nyelv, a románság keleti pajzsa".

A városközpontban zajló felvonulás résztvevôi ugyanakkor azt sugallták a prefektusnak, javasolja a miniszterelnöknek, mihamarabb látogasson Moldovába. A tüntetésen besszarábiai diákok is szép számban részt vettek.

Amint arról korábban tájékoztattunk, Moldova Köztársaságban hétfôtôl kezdôdôen lépett életbe az orosz nyelv tanulását kötelezôvé tevô rendelet. A moldova köztársaságbeli ellenzékben levô Népi Kereszténydemokrata Párt az elmúlt héten az orosz nyelvnek hivatalos nyelvvé való nyilvánítása ellen tiltakozó megmozdulások sorozatát kezdeményezte. A kolozsvárihoz hasonló tiltakozó akciókról Románia más városaiból is érkeztek hírek.

Piacgazdasági hatások az áramszolgáltatásban

(1., 6. old.)

Az elmúlt pár évben a villamosmûvek szerkezetileg is, ezzel összefüggésben pedig elnevezésében is többször változott, a legújabb és jelenleg használatos megnevezése az Észak-Erdélyi Electrica (Electrica Transilvania Nord). A fôvárosban székelô anyavállalatnak (a villamosenergia-elosztó és -szolgáltató részvénytársaság — Electrica Rt.) nyolc területi kirendeltsége van, mindegyikhez több megye tartozik. Az észak-erdélyi kirendeltség 6 megyét foglal magába, Kolozs, Bihar, Nagybánya, Szatmár, Zilah és Beszterce-Naszód megyét. 2002. január elsejétôl kezdôdôen a kirendeltségek fokozatosan átalakulnak majd önálló, jogi személy minôséggel is rendelkezô leányvállalatokká.

Gabriel Ruga, az észak-erdélyi kirendeltség igazgatója keddi sajtóértekezletén elmondta, remélik, hogy a szerkezeti átalakulással növelik majd ügyfeleik számát, javítják szolgáltatásaik minôségét. A vállalat eddigi tevékenységei mellett több nyereséges, kiegészítô szolgáltatást is be szeretne vezetni, például villamossági termékeket áruló szaküzletet akarnak nyitni, szerelést és javítást vállalnának, gépkocsikat adnának bérbe. A vállalat elmúlt évi forgalma 4 777 milliárd lej volt, bevételei elérték a 92,66%-ot, meghaladva az országos vállalat bevételi átlagát. Kolozs megyében a bevételi átlag 90% volt. Bár az észak-erdélyi Electrica nem tartozik az államnak, a vállalatnak a 6 megye szintjén 700 milliárd lejjel adósak. A legrosszabbul fizetô három vállalat az aranyosgyéresi sodronyipari vállalat (240 milliárd lej adóssággal), a kolozsvári nehézgépgyár (100 milliárd lej adóssággal), valamint a járai bányavállalat (ennek adóssága "alig" 12 milliárd lej). Az igazgató elmondta, hogy az anyavállalatnak sajátságos adósságbehajtó politikája van, amely szerint nem szakítják meg az áramszolgáltatást azoknak a nagy adósoknak, akik törlesztik a havi fogyasztást, emellett pedig az adósságuknak még egy részét is. A sodronyipari vállalat esetében figyelembe vették az igyekezetet a tartózás csökkentésére, a nehézgépgyár ellenben növelte adósságát az elmúlt idôben. Ezért rövidesen a prefektus közvetítéséhez folyamodnak, hogy megegyezzenek a tartózások kifizetésérôl. Magánszemélyek ellen a vállalat 71 feljelentést tett villamos energia lopásért, a 174 millió lejes kárból 112 milliót sikerült megtéríteni.

Újságírói kérdésre válaszolva az igazgató elmondta, hogy a villamosenergia árát egyelôre egységesen határozza meg az országos szabályozási hatóság, és csupán 2004 körül, a privatizálási folyamat lezárásával képzelhetô el, hogy a különbözô kirendeltségek eltérô árakat vezessenek be, természetesen gazdasági megfontolás alapján. A lakossági ügyfelek megnyerése céljából egyelôre javítani szeretnék az áramszolgáltatást oly módon, hogy a korszerûsítési munkálatokkal elért veszteségcsökkentéssel több energiát árulhassanak. A 2002-ben szükséges beruházásokra 343 milliárd lejt irányoztak elô, amely magában foglalja a villamoshálózat kiterjesztését több megyei település esetében is. Az igazgató elmondta, hogy a központtól a helyi kirendeltségekhez visszatérített pénzösszeg a villamosenergia bevezetésére annyira kevés, hogy évtizedekig is eltarthat, amíg a távolabbi településeket is hozzákapcsolják a hálózathoz.

Az észak-erdélyi kirendeltségnek 1 083 478 ügyfele van: Kolozsváron 206 nagyfogyasztó, 20 700 kisfogyasztó és 274 786 háztartási fogyasztó, összesen tehát 295 692, amely meghaladja az összes többi megyét (Biharban összesen 251 213, Nagybányán 183 198, Besztercén 106 260, Szatmáron 140 601 Zilahon pedig106 514 ügyféllel rendelkeznek). A vállalat tervei között szerepel többek között, hogy a lakosság a személyes leolvasás alapján fizesse havonta a villamos energia fogyasztását, mivel a kevés alkalmazottjuk miatt csupán két-három havonta tudják leolvasni mindenki lakásán a fogyasztást és behajtani a díjakat. Ez a módszer elônytelen a vállalatnak és ügyfélnek egyaránt. A személyes leolvasás bevezetéséhez Kolozsváron még nem rendelkeznek elegendô pénztárral, ezért ebben az évben Szamosújváron próbálják majd hozzászoktatni a lakosságot, hogy havonta fizessen a vállalat pénztáránál.

(i)

Nem tilthatják be az információs irodákat
Január 21-tôl várják az érdeklôdôket

(1., 8. old.)

Adrian Nãstase kormányfô legutóbb azt a nyilatkozatot tette, hogy, ha Magyarországon rosszhiszemûen próbálják alkalmazni a nemrég aláírt román–magyar megállapodást, akkor kilátásba helyezik a területi információs irodák mûködésének betiltását. Az RMDSZ vezetôi határozottan cáfolták, hogy erre vonatkozóan a prefektúrák írásos utasítást kaptak volna, hangsúlyozva, hogy a miniszterelnök kijelentései feltételes módban hangzottak el.

Adrian Nãstase kijelentésére reagálva Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke a Szabadságnak elmondta: a szövetség azonnal felvette a kapcsolatot a miniszterelnök közvetlen munkatársaival és magyarázatot kért a kijelentéssel kapcsolatban. Az elnök emlékeztetett: a román kormányfô tulajdonképpen egy magyarországi magas rangú politikai tisztséget betöltô személy nyilatkozatára reagált. Takács tájékoztatása szerint a nyilatkozat nyomán a szövetség vezetôinek több esetben is azt jelezték, hogy egyes prefektusok Nãstase feltételes módban elhangzott kijelentését kész ténynek vették.

— Meg szeretném nyugtatni a közvéleményt, hogy a román–magyar megállapodás érvényes, az információs irodák tevékenységét nem tilthatják be. Az RMDSZ nem lát okot arra, hogy a területi felügyelô testületek tevékenysége megtorpanjon. Ugyanakkor felhívtam a megyei szervezetek vezetôinek figyelmét, ne tegyenek olyan félreértelmezhetô kijelentéseket, amelyek esetleg támadási felületet adna azok számára, akik megpróbálják megakadályozni a testületek munkáját — mondotta Takács Csaba.

Kónya-Hamar Sándor képviselô, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke lapunknak elmondta: tegnap megpróbálta felvenni a kapcsolatot Vasile Soporan prefektussal, hogy tisztázzák az ügyet, de a prefektust nem sikerült elérnie. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök a szóban forgó nyilatkozatban feltételes módban fogalmazott, a "felszólítás" pedig csak szóban hangzott el, a prefektúrák írásban semmiféle utasítást nem kaptak annak konkrét végrehajtására. A képviselô kiemelte azonban, hogy Nãstase kijelentése sem jogilag, sem politikailag nem elfogadható, hiszen a területi irodák tevékenysége a román–magyar megállapodásban rögzítettek szerint zajlik, az irodáknak nincs ajánlattevô funkciójuk, igazolást nem bocsáthatnak ki, csakis információt szolgáltathatnak az érdeklôdöknek.

— Az valóban igaz, hogy a román–magyar egyezmény szerint a magyar igazolvány igénylésének folyamata túlnyomó részt Magyarország területén zajlik, ami nem jelent megszorítást és nem zárja ki annak a lehetôségét, hogy Romániában ne lehessen információt szolgáltatni — szögezte le Kónya-Hamar.

Papp Annamária

Szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében a kolozsvári információs iroda arról értesíti az igénylôket, hogy január 21-én megkezdi mûködését. Ugyanakkor leszögezik: a túljelentkezésbôl adódó hosszas várakozás elkerülése végett az iroda csak telefonos elôjegyzés, feliratkozás útján fogadja az igénylôket, feliratkozni január 16-tól az 192-364-es telefonszámon lehet.

Mátyás-szobor: Helyreállítani, de nem Funarral

(1. old.)

Így foglalható össze a kolozsvári önkormányzati képivselôk kedden este tartott kibôvített frakcióülésének végkövetkeztetése. A jelenlevôk a Mátyás-szobor helyreállításáról szóló tanácsi határozattervezetet vitatták meg.

A megbeszélésen Révész Erzsébet, Pálffy Károly, Somogyi Gyula, Máté András, Mikó Lôrinc, Pap Emanuel István, Molnos Lajos, Pillich László tanácsosokon kívül többek között jelen volt Bucur Ildikó mûépítész, volt városi tanácsos, Eckstein-Kovács Péter szenátor, Kónya-Hamar Sándor megyei RMDSZ-elnök, Boros János alpolgármester, Mátis Jenô MKT-elnök és Asztalos Lajos helytörténész is.

A jelenlevôk meghallgatták Makay Dorottyának, a Transylvania Trust Alapítvány mûszaki igazgatójának szakvéleményét a Mátyás-szobor tervezett restaurálásával kapcsolatban. A szakember felvázolta az ilyen jellegû munkálatok ütemtervét, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az idevágó törvényi elôírásokkal.

Mivel a csütörtöki tanácsülésen csupán a helyreállítási munkálatokat megelôzô elôtanulmány elkészítéséhez szükséges félmilliárd lej kiutalásáról döntenek a tanácsosok, a határozattervezet elfogadásához az egyszerû többség is elegendô. Ezt a többséget még akkor is sikerül összekovácsolnia a restaurálást kezdeményezô polgármesternek, ha az érdekvédelmi szervezet képviselôi testületileg a tervezet ellen szavaznak.

Máté András tanácsos jelezte: a dokumentumban nemcsak az elôtanulmány elkészítésérôl van szó, hanem a restaurálási munkálatok megkezdésérôl is, félô tehát, hogy a polgármester ezt használja majd fel a munkálatok elkezdésére, a szobor környékének építôteleppé alakítására.

Boros János alpolgármester volt a leghatározottabb: amíg Funar a polgármester, addig nem szabad beleegyezni a Mátyás-szobor helyreállításába. Állítását a polgármester eddigi mandátuma alatt történt szélhámosságokra alapozta. — Mindannyian ismerjük a polgármestert és egyetértünk abban, hogy nem lehet és nem szabad bízni benne, a szoborral bármi történhet, mi meg csak tiltakozni fogunk, habogunk, de nem tehetünk már semmit. Számtalan példa van már arra, hogy a városházán engedély nélkül is bármire képesek — érvelt az alpolgármester.

Lapzártakor még mindig tartott a vita, de a vélemények egybecsengtek: a helyreállítás feltétlenül szükséges, de nem a jelenlegi polgármester segítségével.

Kiss Olivér

Átadták az idei Magyar Irodalmi Díjat
Szilágyi István nem vette át az elismerést

(1., 4. old.)

Bodor Ádám: A börtön szaga — válaszok Balla Zsófia kérdéseire címû könyvéért kapta megosztva a Magyar Irodalmi Díj 2001. évi jutalmat hétfôn Budapesten; a másik díjazott munka a Hollóidô címû regény lett, ám szerzôje, Szilágyi István nem jelent meg és nem vette át a Magyarország Európában Alapítvány elismerését. A szervezet elismerô oklevelét vette át Balla Zsófia költô is.

Az immár második alkalommal odaítélt díjat Göncz Árpád, a Magyarország Európában Alapítvány elnöke nyújtotta át. A hétfôn Budapesten rendezett ünnepségen Göncz Árpád elmondta: a hattagú zsûrinek nehéz dolga volt, két munkát ítélt legjobbnak az elmúlt évben megjelent irodalmi alkotások közül.

Közölte azt is: a testület a múlt héten a Népszabadság cikkébôl értesült arról, hogy a Kolozsvárott élô író, Szilágyi István nem fogadja el a díjat. Ez szíve joga — fûzte hozzá Göncz Árpád. Elmondta: emiatt a megosztott díjjal járó összeg felhasználásáról gyorsan dönteni kellett. A testület ezért úgy határozott: tíz legméltóbbnak tartott fiatal erdélyi írónak teremt lehetôséget arra, hogy Magyarországon tanulmányúton vehessen részt, találkozhasson többek között anyaországi írókkal és kiadók képviselôivel is. Az erre vonatkozó levelet az ünnepségen adta át Göncz Árpád Péntek János professzornak, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Erdélyi Tagozata elnökének.

Az ünnepségen elhangzott laudatio szerint: A börtön szaga különleges helyet foglal el Bodor Ádám eddigi életmûvében. Az 1982 óta Magyarországon élô író életrajzi interjúkönyve Balla Zsófiával folytatott rádióbeszélgetés-sorozat megszerkesztett, újraírt változata. Az íróvá válásnak az a folyamata, amely A börtön szagából az olvasók elé tárul, sok tekintetben más; az Európa nyugati felén született értelmiségi számára ismeretlen súlyokkal, kötöttségekkel, béklyókkal terhes, de olyan ösztönzésektôl, indulatoktól, morális késztetésektôl is gazdag, amelyektôl megbénulhat a toll, de szárnyakat is kaphat — mondta méltatásában Angyalosi Gergely, a zsûri tagja.

Szilágyi István Hollóidô címû mûve értékelésekor Kántor Lajos, a bírálóbizottság másik tagja szólt arról, hogy a regény kettôsségek láncolatára bontható le: háború és béke, könyv és fegyver, provincia és európai hadszíntér, templom és világi élet, bizalom és bizalmatlanság. Egyszóval mindvégig a történelmi idô és a jelen idô kérdései szembesülnek. Szilágyit, a Helikon irodalmi folyóirat fôszerkesztôjét az elmúlt évben Kossuth-díjjal tüntették ki.

Fazakas Szabolcs, az alapítvány ügyvezetô elnöke utalt arra, hogy a szervezetet 2000-ben tíz piacvezetô cég hozta létre. Célja Magyarország és Európa közötti társadalmi, történelmi és kulturális kapcsolatok erôsítésének elôsegítése, valamint színvonalas magyar szépirodalmi alkotások támogatása, külföldi megismertetésének elômozdítása. Az alapítvány feladatának tekinti, hogy az új évezred magyar társadalmában teret nyerjenek a valóságos tehetségek, elismerést kapjanak a maradandó értékek.

A Magyarország Európában Alapítvány kuratóriumának tagja Kosáry Domokos történész, akadémikus és Pomogáts Béla irodalomtörténész. A díjazandó mûvet az adott naptári évben megjelenô szépirodalmi munkák közül választja ki a szakzsûri.

Szilágyi István lapunk kérdésére elmondta: az esetrôl már több televíziós csatornának, rádiónak és újságnak nyilatkozott, ezért a Szabadságnak nem hajlandó még egyszer elmondani ugyanazt, egyáltalán nem kíván többet hallani az esetrôl, sem azzal bármilyen formában foglalkozni.

Összehívták az MKT-t

(1. old.)

Kónya-Hamar Sándor megyei elnök és Mátis-Halmágyi Jenô MKT-elnök 2002. január 19-e délelôtt 10 órára, a Pro Iuventute székházba összehívja a Kolozs Megyei Képviselôk Tanácsát (MKT).

Javasolt napirendi pontok: A megyei elnökség beszámolója; határozattervezet a megyei küldöttgyûlés összehívására; a szabályzatmódosító bizottság beszámolója; a tisztújítás szabályzatának elfogadása (határozattervezet); tájékoztató a megyei beiskolázási számokról; tájékoztató a sajátos pénzügyi helyzetekrôl; állásfoglalások; a szentlászlói etikai ügy lezárása; különfélék. Az elfogadásra kerülendô határozattervezetek az MKT-tagok számára hozzáférhetôek az RMDSZ Kolozs megyei székházában.

Újabb per a Református Kollégium visszaszerzésére

(1., 4. old.)

Az Erdélyi Református Egyházkerület újabb pert indított a Gheorghe Sincai Elméleti Líceum, a Kolozs Megyei Tanfelügyelôség és a kolozsvári városi tanács ellen a Református Kollégium volt Farkas utcai épületének visszaszolgáltatásáért, tudtuk meg Marosán Tamástól, az egyházkerület jogtanácsosától. Erre azt követôen került sor, hogy az Alkotmánybíróság semmi kifogásolnivalót nem talált az iskolaépület visszaszolgáltatásáról rendelkezô sürgôsségi kormányrendeletben és azt alkotmányosnak minôsítette. Mint ismeretes, a jogszabály felülvizsgálata a városi tanács kérésére történt, amely megpróbálta megakadályozni az épület visszajuttatását a református egyháznak, megkérdôjelezvén a kormányrendelet alkotmányosságát.

Marosán Tamás elmondta, a legújabb per során kötelezni próbálják a Gheorghe Sincai Elméleti Líceumot arra, hogy a sürgôsségi kormányrendelet értelmében kösse meg az épület átadási-átvételi jegyzôkönyvét. Továbbá kérik, hogy semmisítsék meg a líceum és a városháza között 2000 tavaszán megkötött átadási jegyzôkönyvet, ugyanis a 30-as sürgôsségi kormányrendelet értelmében minden olyan épületet, telket, amelyben tanügyi intézet mûködött a város tulajdonába utalták át. Tekintettel arra, hogy az utóbbi esetében egy közigazgatási dokumentum megsemmisítésérôl van szó, az ügyet a bíróság a törvényszékre utalta át. Marosán Tamás szerint a tárgyalás akár egy, két évig is elhúzódhat, ha figyelembe vesszük, hogy a törvényszék most csak elsô fokon tárgyalja az ügyet.

P. A. M.

Új bódék a központban

(1. , 4. old.)

A városi tanács május 3-án hozott 203-as számú határozata értelmében 2001. december 31-ig meghosszabbították a központben levô újságosbódék kicserélésére vonatkozó határidôt. Az említett határozat ugyanakkor arra kötelezi az írott sajtó termékeit forgalmazó cégek tulajdonosait, hogy a polgármesteri hivatal illetékeseibôl és városi tanácsosokból álló városrendészeti bizottság által elfogadott típusmodellre cseréljék jelenlegi bódéikat.

A múlt év végén a polgármesteri hivatal ellenôrzô testületének felügyelôi 450 bódé állapotát ellenôrizték és felhívták a tulajdonosok figyelmét, tartsák be az említett tanácsi határozat elôírásait.

A városháza városrendészeti osztályának adatai alapján 2001 végéig a lapterjesztô cégek képviselôi csupán 100 esetben kértek engedélyt az új típusú bódék elhelyezésére a város központjában. A polgármesteri hivatal ellenôrzô testülete figyelmezteti az érintetteket, január 15-én lejárt a bódék elhelyezésére szükséges építkezési engedély kérvényezési határideje. Mától a városháza elôzetes figyelmezetés nélkül eltávolítja a nem megfelelô bódékat. Az érintett cégeknek fedezniük kell az elszállítással és raktározással kapcsolatos költségeket.

A polgármesteri hivatal városrendészeti osztálya csupán a bódék modelljét szabta meg a kivitelezést a lapterjsztô cégekre hagyta.

Silberleitner Klára, az Apex Kft. vezetôje elmondta, a cégnek három bódéja van a központban, ebbôl kettô nem mûködik. Még decemberben beadták a mûködési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, a városháza viszont még nem válaszolt.

Ifj. Székely Raymond, a CPD ApexRay Kft. ügyvezetô igazgatója arról tájékoztatott, idejében beadták a szükséges iratokat. A bódékat sikerült olcsóbban legyártani, így a cég tulajdonában levô összes újságosbódét lecserélik. A bódék lecserélése komoly anyagi ráfordítással jár — mondta az ügyvezetô igazgató, de helyesli a polgármesteri hivatal rendteremtési szándékát.

Marius Petrovai, a Petro Dorin Kft. tulajdonosa a rendkívül magas ár ellenére helyesli a polgármesteri hivatal döntését. — Egyetemi központban élünk, a régi bódék nem feleltek meg az elvárásoknak, szükség volt lecserélésükre. Cégem 35 ezer dollárt fektetett be a húsz új újságosbódéba. Ebbôl a pénzbôl akár házat is építhettem volna magamnak — mondta a cégtulajdonos. Hozzátette: csupán két bódé elhelyezése van még hátra.

A törvénytelenül elhelyezett újságosbódék eltávolítási akciója csütörtökön kezdôdik — nyilatkozta lapunknak Horatiu Crisan, a polgármesteri hivatal szóvívôje. — Két helyzet merül fel: a bódékat engedély nélkül helyezték el a központban vagy a cégek nem adták le a kérvényt és a szükséges iratokat az újak elhelyezésére — mondta. A szóvívô tudomása szerint a központban levô körülbelül kétszáz bódé közül csupán száz lecserélését kérvényezték a tulajdonosok. A többit vagy nem cserélik le vagy az engedély kibocsátása folyamatban van.

A szóvivô elôzetes információi szerint csütörtökön reggel több tíz újságosbódét távolítanak majd el a polgármesteri hivatal által megbízott cégek.

Kiss Olivér

Beiskolázási terv

(1. old.)

Többhetes munka után tegnap elkészült a 2002–2003-as beiskolázási terv — nyilatkozta a Szabadságnak Török Ferenc megyei fôtanfelügyelô-helyettes. Elmondta: a megye közoktatásának valós helyzetét rögzítô alapterv elkészítése a megyei tanfelügyelôségek egyik legnehezebb feladata, hiszen ennek alapján indul be egy-egy tanév rendkívül bonyolult fogaskerék rendszere. A rosszul elkészített, vagy nem kellô objektivitással összeállított beiskolázási tervek komoly fennakadásokat jelenthetnek majd évközben.

— Annak ellenére, hogy sok riasztó hír érkezett a létszámcsökkenésrôl — mondta —, a beiskolázási terv magyar vetülete alig különbözik a tavalyitól. Nincsenek látványos "megszûnések", nagyobb méretû összevonások. Én ezt jó jelnek tartom. A tervet Constantin Corega fôtanfelügyelônek adtam át, láttamozásra. Innen a Tanügyminisztériumba kerül, ahonnan remélhetôleg változtatások nélkül kapjuk vissza — természetesen a szükséges rábólintással együtt.

Sz. Cs.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

A TEXE IMRE MÉHÉSZKLUB ma, január 16-án, szerdán du. 5 órától tartja soron következô összejövetelét, amelyen a klub jogi személyiségének megszerzéséhez szükséges lépéseket beszélik meg. Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház, Majális/Republicii 5. szám.

FELVILÁGOSÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART a Magyar Igazolványokról az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete január 17-én, csütörtökön du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti székházban. Meghívott: Máté Péter, a Területi Információs Iroda vezetôje. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart Pap Edit ügyvédnô ma, január 16-án, szerdán du. 4 órától az RMDSZ Pata-Györgyfalvi negyedi körzetének székházában (Jugoszlávia utca 51. szám).

A VASBETONSZERKEZETEK JÖVÔJE címmel dr. Balázs György, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építôanyagok és Mérnökgeológiai Tanszékének tanára tart elôadást január17-én, csütörtökön du. 5 órától a Báthory István Elméleti Líceum fizikumában.

A NYUGDÍJASOK HELYZETÉRÔL beszél Eckstein-Kovács Péter szenátor január 17-én, csütörtökön délután 4 órától az RMDSZ alsóvárosi körzetének összejövetelén a Párizs utca 17. szám alatti székházban.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELPÁLYÁZATAI nyújthatók be a Kolozsváron mûködô Rajka Péter Vállalkozók Szövetségéhez. Az Új Kézfogás Közalapítvány támogatásával kapcsolatos információk a www.ukka.hu honlapról vagy a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségétôl (telefon: 064/433-616, 130-466, villanyposta: farkas@mail.dntcj.ro) szerezhetôk be.

Weiss Ferdinánd

(2. old.)

Volt idô, amikor ô volt Románia rangelsô zongorakísérôje. A honi legjobbak boldogok voltak, ha társaságában léphettek hangversenydobogóra vagy a rádió és a hanglemezgyár mikrofonjai elé. Ha igazi szólistanagyság jött külföldrôl Bukarestbe, ô volt az, akit a hangversenyiroda a legnagyobb bizalommal ajánlhatott az illetônek alkalmi partnerül. Súlyos szívbetegsége miatt viszonylag korán visszavonult a nyilvános szerepléstôl, de mint nagyhatású kamarazene-tanár élete legvégéig tevékeny volt. Számtalan hangképekkel illusztrált elôadást tartott, amelyek keretében elôadómûvész-óriások felvételeit vetette össze. Ennek az összehasonlító interpretációelemzésnek a módszertanából írt doktori értekezést. Az utóbbi idôkben partitúraolvasást is tanított.

Rajongva szerette és mérhetetlen alázattal tisztelte a klasszikus és a romantikus mestermûveket, a huszadik század elsô felének egyes remekeivel bezárólag. Megvoltak a maga elôadómûvész példaképei is, akiket istenített. Tanári nagysága hatalmas mûvészi és oktatói tapasztalatán kívül fôleg abban állt, hogy a mûvekbe és a példaképekbe vetett rajongó hitét a növendékeire is át tudta vinni. Igaz, csak azoknak volt eredményes tanára, akik hittek benne. A kételkedôkkel szemben csaknem fegyvertelen volt.

1996-ban a Zenekritikusok Kollégiuma és a Jora Alapítvány "a zene szolgálatának szentelt egész életéért" nagydíjjal tüntette ki. Találó indoklás! Valóban: Weiss Ferdinánd semmi egyébért nem élt, csak a zenéért. Nem gyûjtött gépkocsira, nem vállalt politikai szerepet, nem bridzsezett. Szomorú, hogy gyermekei külországokban alapítottak családot. Annál inkább ragaszkodott tanítványaihoz, akiket az utóbbi években — betegségére való tekintettel — lakásán oktatott. Rettegett a magánytól. Az ôszön, tanévkezdéskor azt telefonálta: "Ez a búcsúévem. Nem tudom, mihez kezdek magammal, amikor majd nem fogok tanítani." Nem az következett be, amitôl félt. Három héttel az elsô félév vége elôtt ô hagyta magukra tanítványait.

László V. Ferenc

Újra színpadon a Marica grófnô

(2. old.)

Kálmán Imre Marica grófnô címû operettje a mûfaj világszerte közismert képviselôje. Kolozsváron 1926 nyarán kezdi meg hódító útját a sétatéri színház színpadán. Azóta kisebb-nagyobb szünetekkel állandó repertoárdarabja városunk magyar zenésszínpadának. E közismert operett Szilágyi Albert és Bor József által átdolgozott változatának bemutatóját — Bor József m.v. rendezésében — 1997 tavaszán tartotta meg a Magyar Opera társulata.

A bemutatót követô elôadások sikersorozatát indítja újra a társulat január 17-én, csütörtökön este fél 7 órakor kezdôdô elôadásával. A címszerepben Sz. Veress Ildikónak tapsolhatnak. A bonviván szerepét (Erdôdy Wittenburg Péter gróf) Budapestrôl hazalátogató közkedvelt baritonistánk, Fülöp Márton alakítja. Miután elénekli sláger-számát "Mondd meg, imádom a pesti nôket" — tombolni fog a közönség. Zsupán Kálmán báró szerepében Ádám Jánost hallhatják. Az operett híres kettôsét, a "Szép város Kolozsvár"-t biztosan megismétlik. A továbbiakban Hary Judit (Erdôdy Liza grófnô), Madarász Lóránt (Dobeschitz herceg), K. Kovács Lenke m.v. (Ilka baronesz), Venczel Péter (Lajcsi cigányprimás), Gombár Annamária (Lidi jósnô), Gálffy Attila m.v. (Mihály bácsi), Szabó Józsefm.v. (Kudelka bácsi) és Sípos László (Józsi) alakításának tapsolhatnak.

A két felvonásban és három képben megelevenedô operettet Incze G. Katalin vezényli. Díszletét és jelmezeit Witlinger Margit tervezte. A balett-betéteket Mândrutiu Mihai és P. Rusu Gabriela újította fel, Valkay Ferenc koreográfiája alapján. A rendezô munkatársa Gy. Tatár Éva. A Marica grófnô következô elôadására január 20-án, vasárnap délután 5 órai kezdettel kerül sor. Marica grófnô szerepében Marton Melindát láthatják, Pataki Enikô Erdôdy Lizát alakítja, Mányoki László Dobeschitz Móric herceg jelmezét ölti magára. A többi szereplô változatlan.

Kellemes szórakozást kívánunk.

Turánitz J. Lajos

Megjelent az Erdélyi Napló 2. száma.

(2. old.)

Ferenczy L. Tibor a Mátrában szerzett élményeit osztja meg az olvasókkal, Gazda József a román hatalom csángópolitikáját vesézi ki írásában. Interjút Csedô Csaba csíkszeredai polgármester és Andrássy Árpád Maros megyei tanácsos adott a polgári hetilapnak, amelyben tudósítás olvasható a székelyudvarhelyi önkormányzat újabb dilemmájáról is. Az afganisztáni fundamentalistákkal összeállt amerikai fiatalember történetét Nyíri Attila meséli el, Bagosi Hajnal indiai hangulatjelentést közöl. Aktuálpolitikai kommentárokat Román Gyôzô és Gábor Attila, tárcát Szombati Gille Ottó és Szász István közölnek, Dénes László vezércikkének címe: Szelek és vitorlák.

Megnyílt a megyei grafikai és iparmûvészeti tárlat

(2. old.)

Érdeklôdôkben az idén sem volt hiány, a falak is zsúfolásig megteltek mûvészeink (elméletileg) egy éves termésének színe-javával, így aztán mondhatni semmi különös sem volt a tegnap kora délután megnyílt megyei grafikai és iparmûvészeti seregszemlében. És mégis más volt ez a mostani bemutató, mint a hajdaniak. A kísérleti jelleg, a mindent lehet, mindent szabad uralma szabta meg a mércét. A kiállítást méltató dr. Alexandra Rus szakszerû elemzésében minderre a kreativitás szót használta. S miközben utalt a kolozsvári mûvészeti központ országos és külföldi hírére-nevére, a nagy elôdökre, a közismerten erôteljes kisugárzású mûvészegyéniségekre, a mostani kiállítással kapcsolatban éppen azt hangsúlyozta, hogy a lehetô legheterogénebb alkotógárdának biztosít teret.

S valóban, a legfiatalabb nemzedéktôl, a tehetséges pályakezdôktôl a legidôsebb generációig minden alkotó arra érdemesült, jobban mondva a zsûri által arra érdemesített munkája helyet kapott a falakon, vagy a falak mellett. Rendkívüli változatosság, színesség, életesség, mindent összevetve, fiatalos lendület jellemzi a tárlatot. S a maga nemében egyfajta gazdagság is. Még akkor is, ha ez a gazdagság némiképp elüt a szokásostól, s mi tagadás, némi hiányérzetet is kelt a kolozsvári mûvészeti életet évtizedek óta figyelemmel kísérô szemlélôben. Nem szeretnék itt most a nagy hiányzókra utalni, amilyen például a kolozsvári grafikai iskola megteremtôje, a ma is tevékenyen dolgozó, és elsôsorban grafikusként számon tartott jeles mûvész, hiszen mindenkinek szíve joga részt venni vagy távol maradni egy csoportos tárlatról. Ami viszont feltûnô, hogy mûfajok hiányoznak. Olyanok, amelyeket a gyorsuló idô, s értem ezen a mûvészit is, világviszonylatban sem söpört még szônyeg alá, s a jelek szerint nem is fog. Mindössze arról van szó, hogy azok munkaigényesebbek, s a szárnyaló mûvészi fantázia és kreativitás mellett alapos technikai tudást is igényelnek. Eme aprócska mellékzönge ellenére azonban a tárlat érdekes, sôt lehet, hogy az egykor konzervativizmussal vádolt Kolozsvár most éppen az ellenkezôjét bizonygatja sikerrel.

A tárlatot a képzômûvészeti szövetség helyi fiókjának alelnöke, Ioan Horváth-Bugnariu grafikusmûvész nyitotta meg, a szövetség elnöke, Ioan Sbârciu festômûvész, a Képzômûvészeti Egyetem rektora pedig, többek között, a kolozsvári mûvészek múlt évi, országos elismerésére is utalt: Elian a festészeti, Csata Hermina a textilmûvészeti kategóriában kiosztott díj birtokosa.

Németh Júlia

A tárlat a Szentegyház utcai galériában tekinthetô meg naponta 10–17 óra között.

Múzeumi híradó
Vasile Rus-Batin emlékkiállítás

(2. old.)

A nemrég elhunyt, neves kolozsvári szobrászmûvésznek, az erdélyi faszobrászati hagyományok folytatójának sajátos hangvételû, történelmi-folklorisztikus-mitológikus ihletésû, olykor szimbólikus jelentéstartalommal telített szobraiból nyílik kiállítás január 18-án, pénteken 14 órakor a kolozsvári Mûvészeti Múzeumban. A megnyitón kerül sor a Rostocki Egyetem professzora, Rudolf Windisch monográfiájának a bemutatására is. A rendkívül igényes, Feleki István grafikai szerkesztésében és fotóival a kolozsvári PRINTART gondozásában megjelent kötet gazdag kritikai és képi dokumentáció segítségével nyújt bepillantást a népszerû kolozsvári szobrászmûvész munkásságába.

Szathmáry Pap Károly Nemzetközi Fotómûvészeti Biennálé
Elsô alkalommal rendezik meg a Mûvészeti Múzeumban a Szathmáry Pap Károly Nemzetközi Fotómûvészeti Biennálét. A megnyitóra január 19-én, szombaton 12 órakor kerül sor, amelyet 13 órakor szakmai tanácskozás követ. A 20. Fényképészeti Kollokvium a jelentôs kolozsvári mûvészeti központ tevékenységébe és a mûfajjal kapcsolatos sajátos kérdésekbe nyújt betekintést. A múzeum földszinti kiállítótermeiben megrendezett tárlat február 3-ig tekinthetô meg.

Szentpétervári viaszfigurák
A szentpétervári múzeum gyûjteményébôl készült válogatás tekinthetô meg a Mûvészeti Múzeum földszinti termeiben. A megnyitóra ma délben 12 órakor kerül sor.

VÉLEMÉNY

Köszöntô dr. Nagy József 95. születésnapjára
Isten éltesse Jocó bácsi!

(3. old.)

Rendkívüli születésnapi ünnepségen vehettek részt az érdeklôdök vasárnap délután a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében: az összejövetelen dr. Nagy József nyugalmazott teológiai professzort köszöntötték 95. születésnapja alkalmával. A hálaadó istentisztelet keretében dr. Geréb Zsolt teológiai professzor mondott köszönetet dr. Nagy Józsefnek mindazért, amivel közel száz éves életútja során az erdélyi magyar közösséget megajándékozta. Mint mondotta, dr. Nagy József legfontosabb jellemvonásai közé tartozott mindenekelôtt az, hogy szívvel-lélekkel végezte hivatását, igehirdetôi, tanári megbizatását. Külön adottsága volt arra, hogy mindenkinek a maga nyelvén tolmácsolja az igét, kellô formai köntösben tudta közvetíteni a Szentírást. Ismert volt sokoldalúságáról, nyitottságáról, amit szülôvárosából, Brassóból hozott magával, ahol Erdély három kulturális és vallási hagyománya találkozott.

Az egykori tanítványok, szolgatársak nevében Lengyel Loránd köszöntötte az ünnepeltet, többek között egy régi emléket idézve fel. Amikor dr. Nagy József nyugdíjba vonult, a következô szavakkal búcsúzott: "eléldegélek én még a két nagy H betûmmel", azaz Hittel és Humorral. "A 95. év azt bizonyítja, hogy eredményesen tudott boldogulni, s ha valakinek van Hite és Humora, nincs kora, örökzöld" — mondotta az egykori tanítvány, szolgatárs. Ezt követôen a teológus hallgatók ünnepi mûsorral kedveskedtek az idôs professzornak: többek között imádott költôje és barátja, Kosztolányi Dezsô két versével ajándékozták meg születésnapja alkalmával. Végül dr. Csiha Kálmán volt református püspök mondott köszönetet a család nevében a jelenlévôknek, és nem utolsósorban apósának, valamennyiük szeretett Jocó bácsijának.

Dr. Nagy József közel száz éves, rendkívül gazdag és színes életútját nagyon nehéz röviden összefoglalni. Brassóban született 1907. január 10-én. Édesapja, Nagy József húsz évig volt presbitere, fôgondnoka a brassói gyülekezetnek. Elemi és középiskoláit Brassóban végezte, majd a kolozsvári Református Teológiára felvételizett sikeresen. Másod- és harmadévben három-három hónapig a zürichi teológián tanult. A teológia elvégzése után Déván (1933-38) szolgált. Közben a csehszlovákiai Losoncon tanároskodott az ottani teológián, ahol egyháztörténelmet, hitvallást és ének-zenét tanított. Déva után Balázsfalvára került (1938-48) lelkésznek.

Amikor a bécsi döntés után a teológia szétvált, és Nagyenyeden létrejött a Bethlen Gábor teológiai fakultás, Nagy József ide került. Minden tisztséget végigjárt, elôadott teológiát, zenét és nyelveket. Ezzel párhuzamosan a kollégiumban is tanított. A háború befejezése után az új hatalom a Târgu-Jiu-i lágerbe hurcolta, ahol két évi megpróbáltatás várt rá. A visszaemlékezések szerint csodálatra méltó, ahogyan itt a fiatalokkal foglakozott. Többek között Vita Zsigmond is Enyedi évek, enyedi emberek címû könyvében felidézi a Târgu-Jiu-i koncentrációs táborban a Nagy Józseffel elszenvedett éveket.

A lágerbôl való szabadulása után Nagy József újra Balázsfalván lett lelkész 1949-ig, innen hívták meg a kolozsvári Református Teológiára tanárnak, ahol rektor, dékán stb. nyugdíjazásáig. Kolozsváron egyháztörténelem mellett homiletikát, liturgiát és sokáig zenét-éneket is elôadott. Sok tanulmányt írt a Kálvini tanokról, akinek a szószólója is volt. Szebenben is tevékenykedett 15 éven keresztül: itt más tantárgyak mellett román egyháztörténelmet is tanított.

Már diákként szerkeszti a brassói ifjúsági lapot, majd a teológián Imreh Lajos mellett az Ifjú Erdély szerkesztôje, de sokat közöl a Református Szemlében és dr. Tavaszy Sándor lapjában, a Kálvinista Világban is. Több mint ötszáz templomban prédikált, külföldön is legalább húsz templomban hirdetett igét. Prédikációi jelentek meg a református lapokban, szemlékben, könyvekben. Sokáig, a háború nehéz éveiben református naptárokat szerkesztett.

Imádott szavalni: Kosztolányi Dezsô saját szavalójának nevezte. Baráti kapcsolatban állt Molter Károllyal, Kós Károllyal, Méliusz Józseffel, Reményik Sándorral, Ravasz Lászlóval, Makkai Sándorral, Áprily Lajossal, Szentimrei Jenôvel, Kovács Dezsôvel, Tavaszy Sándorral, Imreh Lajossal, Gönczi Lajossal, Makksai Alberttel, Jancsó Elemérrel, László Dezsôvel, Nagy Ferenccel, Kelemen Lajossal, Debreczeni Lászlóval, Szabó T. Attilával, Tamási Áronnal stb. Sokat fordított németbôl, románból magyarra és fordítva.

A háború után sokat tett a magyar tannyelvû iskolák megszervezéséért (Balázsfalva) vagy a Kis-Küküllô menti nagyobb falvak elemi iskoláinak újraindításáért. Népzene és néptánc versenyeket szervezett, amelyeknek maga is aktív résztvevôje volt. Kulturális tevékenységéért megkapta a Köztársaság Csillaga III. fokozatát Gróza Pétertôl, amit sokan félreértelmeztek.

Világi, modern nézete sok jót tett egyházának, vallásának. Több mint negyven éven át volt a magyar színház és opera belsô szervezôje a teológián, de a sporttól, a turizmustól, a nagy kirándulásoktól sem riadt vissza dr. Tavaszy Sándorral egyetemben. Az enyedi években híresek voltak a focitalálkozók fenn a tornakertben, ahol Józsi bácsi volt a kapus, ôt sokszor felváltotta a diák, Szoboszlay Miklós. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület tagja gyermekkorától: e turista egyesülettel végigjárta a Brassó körüli hegyeket mind nyáron, mind télen.

Az elbeszélések szerint a teológián a bajbajutott vagy szegény teológusok "apja" volt. Mindenkin segített, ha tudott. Ezért sokan ma is szeretettel gondolnak régi professzorukra. Többen felkeresik otthonában személyesen vagy levélben, felidézve az elmúlt idôket.

Nagy József a világháborút mint aggódó gyermek élte túl, aki apját várta vissza a háborúból. Az 1956-os forradalom idején dékán volt: nap mint nap veszítette el tanítványait, akiket elhurcoltak a szekusok. Sokak szerint talán ez volt a legnagyobb csapás Józsi bácsi életében.

Egy sítúra alkalmával ismerte meg késôbbi feleségét, Tompa Erzsébetet, aki országos alpesi síbajnok is volt. Házasságukból három gyermek született: Csiha Kálmán hitvese, Emese, volt református lelkész, Péter Pál tanár, érdemes mesteredzô és Erzsébet-Borbála tanár-zenész, énekes és zenepedagógus.

Külön köszönetet érdemel Ungureanu Erzsébet, a kolozsvári kisegítô iskola volt tanára, aki immár évek óta önzetlenül, szeretettel és mély tisztelettel gondozza mindenki Jocó bácsiját.

"2002. január 10-én tölti be 95. életévét dr. Nagy József. Isteni ajándék és biológiai csoda ez a gyönyörû életkor. Hazai református egyházunkban nincs olyan lelkipásztor, aki nem vallhatná tanítójának. (...) Mit kívánhatunk a 95 éves Professzor Úrnak, a szívekben élô Jocó bácsinak, és önmagunknak? Ennyit: csodálatos vagy Urunk, mert Nálad nincs idô — csak örökkévalóság!" — írta dr. Gálfy Zoltán az Üzenetben megjelent köszöntôjében.

E rendkívüli alkalommal mi sem kívánhatunk egyebet, mint Isten éltesse Jocó bácsi!

Papp Annamária

Kevesebb szóval!

(3. old.)

Nagy örömünkre a múlt év végén megszületett Adrian Nãstase és Orbán Viktor miniszterelnök urak nyilatkozata, megegyezése a kedvezménytörvény alkalmazása tekintetében. Csakhát...

A magyarországi ellenzéki pártok, kiváltképp most, a választások elôtt, az élô fába is belekötnek — ha azt netán a kormány kertészei ültették. Ezt tették a Nãstase–Orbán megállapodással is, megjósolva, hogy szegény kicsi Magyarországot húszmillió román munkavállaló lepi majd el. Ahelyett, hogy a kormánypárti politikusok józan érvekkel cáfolták volna a képtelen és kortesízû állítást (arra hivatkozva, hogy a húszmillió románnak is van otthona, meg hogy a külföldön munkát vállalni készülôk célországa általában nem Magyarország) — siettek odakacsintani a választóknak: nem kell ám félni a román áradattól, elvégre "nem eszik a kását olyan forrón, ahogy fôzik", sejtetve, hogy Magyarország úgysem teljesíti majd következetesen a megegyezésben ráháruló kötelezettségeket — más szóval, azt teszi majd, amit a román fél hosszú idôn át hagyományosan gyakorolt, amikor buzgó lelkesedéssel aláírt mindenféle nemzetközi egyezményt, amit "elfelejtett" betartani. (Igaz — soha sem dicsekedett ilyesmivel.)

Érthetô, ha ezek után — attól tartva, hogy a magyar fél nem kívánja maradéktalanul teljesíteni a megállapodásban foglaltakat, Adrian Nãstase miniszterelnök úr kormánybizottságot hozott létre, amelyik figyelemmel kíséri majd az egyezség magyar fél általi tiszteletben tartását, jóllehet a felelôtlen (magyar) kijelentések után a magyar kormány már sietett nyilatkozatban közölni: semmivel sem szegi meg a két miniszterelnök közötti megállapodást a kedvezménytörvény tekintetében.

A magam részérôl üdvösebbnek vélném, ha egyes — magyarországi, de hazai magyar politikusok is, számolnának azzal (mielôtt könnyelmû kijelentéseket tesznek), hogy nincs olyan román kormányzati, egyáltalán politikai erô, amelyik rokonszenveznék bármilyen magyarországi törvénnyel, amelyik azt célozza, hogy az Erdélyben, egyáltalán Romániában élô magyarság szülôföldjén boldogulva ôrizze meg nemzeti hovatartozását. Legjobban annak örvendenének, ha szép csendesen beolvadnánk a román nemzetbe — vagy elvándorolnánk. Mint a szászok. Vagy a zsidók. Ha Románia miniszterelnökének mégis sikerült megegyeznie Orbán Viktor miniszterelnök úrral, ez részben az európai fórumok alapvetô hozzáállásának köszönhetô, amellyel a kedvezménytörvényt fogadták, de annak is, hogy minden erôlködése ellenére, kormányunknak nem sikerült újra verbuválnia a Kisantantot: Jugoszláviának sokkal súlyosabb gondjai vannak ennél, Szlovéniát nem érdekli a dolog éppen úgy mint Horvátországot, vagy Ukrajnát. Szlovákia pedig — az euroatlanti csatlakozás reményében — nem állt ki (nyíltan) a kedvezménytörvényt eleve ellenzô Románia mellett, várva, hogy ez kikaparja — neki — a gesztenyét. Most már igencsak ágaskodnak egyes szlovák politikusok, diszkréten megfeledkezve a maguk "kedvezménytörvényérôl" a környezô országokban élô szlovákokra vonatkozóan. Igaz, hogy soha sem csaptak körülötte akkora csinnadrattát, mint mi, magyarok a mienk körül. Eszerint ugyanis a "szlovák igazolvány"-nyal rendelkezô külföldiek, minekutána szlovák nemzeti mivoltukat kellôképpen igazolták — a konzulátusokon olyan igazolványhoz jutnak, amellyel korlátlan ideig tartózkodhatnak Szlovákiában, ott munkát vállalhatnak, és ugyanúgy élvezhetnek minden kedvezményt, mint a szlovák állampolgárok. Ha jól megvizsgáljuk, kiderül, hogy ezek (etnikai alapon!) több jogosítványt is biztosítanak tulajdonosaik számára, mint az olyannyira megkérdôjelezett "magyar igazolvány"-ok, amelyek kibocsátása tetemes költséget jelent a magyar államnak — holott ezt rá lehetett volna bízni a magyarországi rendôrségre, csak kétes esetekben (ami nem tenné ki a kérelmezôk egy százalékát) igényelni otthoni utánajárást. Nem "jóindulatra" várunk tehát ebben a kérdésben (se) a román kormány részérôl, hanem a nemzetközi egyezményeknek megfelelô magatartásra — amit azonban csak akkor kérhetünk számon, ha ezeket mi is maradéktalanul betartjuk.

Várjuk tehát — mit hoz a jövô a kedvezménytörvény megvalósulása tekintetében. De azt is várjuk, véglegesítsék a Sapientia-egyetem mûködési engedélyét. Várjuk továbbá, hogy a kormány visszaszolgáltassa történelmi egyházainknak a kommunizmus éveiben elorzott javait. A Magyarországon tavasszal sorra kerülô parlamenti választások eredményét is várjuk, noha ez Magyarország belügye, amelybe még nekünk, határokon kívül élô magyaroknak se illik beleszólnunk. Utoljára — de nem utolsósorban — várjuk Románia annyiszor beígért gazdasági talpraállását is, amelyet még az elôzô, koalíciós kormányzat pártonkívüli (utolsó) miniszterelnöke, Mugur Isãrescu indított volt el, és a jelenlegi kormány folytatni, kiteljesíteni igyekszik. És várjuk a két ország közötti viszony tényleges javulását is — amit még nem merek elkiabálni.

Várjuk — a boldog új esztendôt.

Fodor Sándor

Nagyobb figyelmet érdemel

(3. old.)

Napjainkban egyre több támadás éri országunk tömbmagyarságát mind a kormány mind pedig a hírszerzô szervek részérôl. Anyaországunk kormányának "fondorlatait" igyekeznek felfedezni ezen régió önállósodásában, ellentétben alaptörvényünkkel, amely egységes nemzetállamot ír elô.

Szeretnénk az Európai Unióhoz csatlakozni, de mindezt a mi "sajátos" felfogásainknak megfelelôen: minél többet kapni — hiszen megérdemeljük, mert másoknak van szüksége miránk — és ha lehet semmit sem adni vagy engedni másoknak, mivel ez sértené nemzeti önérzetünket vagy országunk függetlenségét.

Valahogy így állnak a dolgok: mindent megígérnek, még a csillagokat is az égrôl, aztán meg a kisujjukat sem mozdítják; minden áron fenntartani az ország látszatimázsát; a felfedett "turpisságoknál" enyhítô körülményként mások csalárdságát felidézô magyarázatokkal szolgálni. Egyszóval: mások szemében meglátják a szálkát, de a magukéban a gerendát nem.

Hadakoznak a státustörvény ellen, felméréseket végeztetnek errôl a lakosság körében anélkül, hogy ismertetnék valójában ennek az elôírásait. Félnek Trianon árnyékától, Damoklész kardjaként viselik el mindazt, ami Erdéllyel és a magyarsággal kapcsolatos. Irredentának bélyegezve a magyarokat, megfeledkeznek arról, hogy közben ôk engedélyezték egy olyan párt mûködését, amelynek ideológiája és programja valóban irredenta és teljesen büntetlenül és nyíltan szidja és gyalázza a nemzeti kisebbségeket.

Egyes vezetô személyiségek kiskirályként viselkedhetnek: törvényeket szegnek és keresztbe tesznek a kisebbségeknek. Egyesek részérôl a többszöri magyar-gyalázást — sértô kijelentések, nemzeti szimbólumok és történelmi emlékek megcsúfolása — elszigetelt jelenségként kezelik és büntetlenül hagyják. Államelnöki szinten bírálják a NATO-t, amiért Magyarországot hamarabb vette fel soraiba, a hazai és az anyaországi magyaroknak imperialista hajlamot tulajdonítanak.

Kormányfônk hiányolja a dicshimnuszt és felháborodik a "walesi bárdok" viselkedésén, amikor többségében magyarlakta régiót látogat, megfeledkezve arról, hogy ellentétben a szabad eszme áramoltatásával "könyvháborút" hirdet és ugyanakkor nem biztosítja az oktatáshoz szükséges tankönyveket. A Har-Kov ügy felélesztésével egy új megfélemlítési hullám veszi kezdetét.

Bírálják a magyar tôke beáramlását és a magyarországi politikusok nemhivatalos látogatásait, félnek minden magyar kezdeményezéstôl, és ha lehetséges igyekeznek akadályozni is. Diplomáciai utak helyett a médiákon keresztüli üzengetést választják — a nyilvánosság befolyásolása érdekében — a magyar kormánnyal szemben és egyúttal megpróbálják diplomáciailag kioktatni ôket, ugyanakkor pedig elvárják az itthoni magyarság teljes lojalitását, valamint a magyar kormány részérôl a teljes támogatást a NATO-ba és az EU-ba való csatlakozásuk érdekében. Nagyon érdekes és ugyanakkor nagyon elgondolkoztató dolgok ezek. És ha idôben nem figyelnek fel rájuk, nagyon veszélyessé is válhatnak a magyar nemzet számára. Nem szabad elfeledni, hogy az antiszemita mozgalom is hasonlóan indult: a megfelelô adottságokkal és kellô akarattal bíró zsidóság amikor gazdaságilag erôsödni kezdett, az ôket figyelôk irigysége gyûlöletté változott, ami aztán egy megfelelô ideológiai burokban népirtáshoz vezetett. Nem volna szabad megengedni, hogy az összmagyarság elleni megnyilvánulások idáig fajuljanak! Ezért kéne jobban odafigyelni ezekre a dolgokra, nem lekicsinyelni ôket. Nemzetközi szinten kell megoldani ezt a kérdést addig, amíg még nem késô!

Simon Endre

SPORT

LABDARÚGÁS
Készülnek a bírók

(4. old.)

Bár közel két hónap van még a területi bajnokság rajtjáig, a szamosújvári játékvezetôk megkezdték az alapozást a tavaszi nyitányra. A körzet 16 bírója fizikai edzéseket végez a szamosújvári sétatéren, de rövidesen elméleti tudásukat is felfrissítik.

Februárban fiatal játékvezetôk számára indul tanfolyam, erre, hagyományos módon, néhány ifi játékos is benevez.

(erkedi)

TENISZ
Austral Open, 1. forduló

(4. old.)

l A fôtábla 1. fordulójának mérkôzéseire kerül sor kedden Melbourne-ben az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A hagyományos világranglista 93. helyén álló Sávolt Attila a vártnál jóval nagyobb, 3 óra 13 perces csatában gyôzött a selejtezôbôl érkezô francia Olivier Patience (272.) ellen (6:3, 3:6, 6:3, 3:6, 6:4). A magyar játékos ellenfele a legjobb 32 közé kerülésért a 11. helyen kiemelt svájci Roger Federer lesz, aki a szebb napokat is megélt amerikai Michael Changot búcsúztatta 6:4, 6:4, 6:3-mal.

Kuti Kis Rita (80.) számára a végállomást jelentette a nyitó kör, 2 óra 8 perc alatt kikapott a görög Eleni Danilidutól (81.), végeredmény: 4:6, 7:6 (2), 6:4. Hasonló sorsra jutott a világranglista 109. helyén álló Gubacsi Zsófia is, a magyar játékos 54 perc alatt még elônyhöz jutott az ausztrál Nicole Pratt (45.) ellen, de a sok rontás miatt nem tudott gyôzni a közel 2 órás mérkôzésen. Végül: 6:7 (6), 6:2, 6:3 gyôzött a házigazdák képviselôje.

A világranglista 57. helyén álló Mandula Petra 1 óra 13 perces mérkôzésen két "tükörjátszmában" 6:4, 6:4 arányban legyôzte a német színekben induló Anca Barnát (92.), s bekerült a legjobb 64 közé. A papírformának megfelelôen a 25. helyen kiemelt Tamarine Tanasugarn lesz Mandula ellenfele csütörtökön a legjobb 32 közé jutásért az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A thaiföldi teniszezô két sima játszmában 6:4, 6:3-as gyôzelemmel jutott túl a tunéziai Selima Sfaron.

A francia nyílt bajnokság egykori gyôzteseinek mérkôzésén a horvát Iva Majoli (1997-ben diadalmaskodott Párizsban) 1 óra 23 perc alatt 6:4, 7:5-re nyert a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario (1989, 1994, 1998) ellen.

A férfiaknál egyetlen játszma okozott gondott a 25. favorit Andrei Pavelnek (képünk), aki négy szettben — 6:4, 6:3, 3:6, 6:2 — jutott túl az argentin Franco Squillarin.

Újabb nagy meglepetés született: a 2. helyen kiemelt brazil Gustavo Kuerten hétfôi vereségét követôen a világelsô ausztrál Lleyton Hewitt is kiesett! A US Open 2001-es gyôztesének mentségére szolgál, hogy a felkészülés utolsó szakaszában bárányhimlôvel bajlódott. A hazai szurkolók egyik kedvence az elsô játszmát még könnyen nyerte 31 perc alatt, de a folytatás már a spanyol Alberto Martin elképzelései szerint alakult. A hagyományos világranglista 39. helyén álló európai teniszezô 32 perc alatt egyenlített, majd 54 perc alatt már szettelônyhöz jutott. A negyedik, 96 perces játszma óriási csatát hozott, de fordulatot már nem. Végül: Martin–Hewitt 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (4).

Érdekesebb eredmények:

Férfi egyes: Tommy Haas (német, 7.)–Andrej Sztoljarov (orosz) 6:1, 6:3, 6:1, Pete Sampras (amerikai, 8.)–Jarkko Nieminen (finn) 6:3, 6:3, 6:4, Wayne Ferreira (dél-afrikai)–Jan-Michael Gambill (amerikai, 19.) 6:2, 6:4, 7:6 (6), Xavier Malisse (belga, 29.)–Thomas Behrend (német) 6:4, 6:4, 7:5, Mardy Fish (amerikai)–Fabrice Santoro (francia, 20.) 6:2, 1:6, 6:4, 6:1, Nicolas Lapentti (ecuadori, 23.)–Axel Pretzsch (német) 7:5, 4:6, 6:0, 6:0, Marat Szafin (orosz, 9.)–Anthony Dupuis (francia) 7:5, 6:4, 6:2, Karel Kucera (szlovák)–Sjeng Schalken (holland, 27.) 6:1, 6:4, 1:6, 6:1, Nicolas Escudé (francia, 30.)–Todd Reid (ausztrál) 1:6, 6:1, 6:4, 6:4, Arnaud Clément (francia, 15.)–Flavio Saretta (brazil) 6:4, 7:6 (5), 6:4 és Carlos Moya (spanyol, 17.)–Augustin Calleri (argentin) 2:6, 6:7 (3), 6:4, 7:6 (4), 0:1-nél az argentin feladta.

Nôi egyes: Jennifer Capriati (amerikai, 1.)–Silvia Talaja (horvát) 6:4, 6:1, Justine Henin (belga, 6.)–Anna Kurnyikova (orosz) 6:2, 7:5, Rita Grande (olasz, 20.)–Clarisa Fernandez (argentin) 7:6 (4), 6:4, Magui Serna (spanyol, 23.)–Amanda Grahame (ausztrál) 6:3, 6:3, Ai Szugijama (japán, 24.)–Rachel McQuillan (ausztrál) 6:7 (7), 6:3, 6:3, Conchita Martinez (spanyol)–Lina Krasznoruckaja (orosz, 33.) 3:6, 6:3, 2:0-nál az orosz feladta, Amelie Mauresmo (francia, 7.)–Janet Lee (tajvani) 6:1, 6:0, Tatjána Panova (orosz, 29.)–Molik (ausztrál) 1:6, 6:3, 10:8!, Marlene Weingärtner (német)–Angeles Montolio (spanyol, 19.) 6:3, 6:3, Emanuella Gagliardi (svájci)–Jelena Lihovceva (orosz, 30.) 6:1, 6:7 (7), 8:6, Meghann Shaughnessy (amerikai, 10.)–Alexandra Stevenson (amerikai) 6:7 (5), 6:2, 7:5, Martina Müller (német)–Paola Suarez (argentin, 27.) 6:3, 6:4, Kim Clijsters (belga, 4.)–Christina Wheeler (ausztrál) 6:2, 6:1, Jelena Gyementyijeva (orosz, 12.)–Alina Zsidkova (orosz) 6:3, 6:2 és Iroda Tyuljaganova (üzbég, 16.)–Maria Emilia Salerni (argentin) 6:3, 6:4.

l Ismét helycsere történt a nôi világranglista élén: az amerikai Jennifer Capriati megelôzte honfitársát, Lindsay Davenportot.

Az ausztrál nyílt bajnokság címvédôje november elején a müncheni WTA-vb után "adta át" három héten át ôrzött pozícióját Davenportnak, aki bokamûtétje miatt még legalább négy hónapig nem léphet pályára. A múlt héten már Sydneyben sem indulhatott, ahol egy évvel korábban döntôs volt, s ezért 178 ranglista-pontot veszített. Így természetesen múlt heti 10 pontos elônye is eltûnt Capriatival szemben.

A WTA-világranglista élén (zárójelben a tavalyi év végi helyezés): 1. (2.) Capriati 4857, 2. (1.) Davenport 4724, 3. (3.) Venus Williams (amerikai) 4326, 4. (4.) Martina Hingis (svájci) 3891, 5. (5.) Kim Clijsters (belga) 3376, 6. (6.) Serena Williams (amerikai) 3075, 7. (8.) Jelena Dokics (jugoszláv) 2780, 8. (7.) Justine Henin (belga) 2722, 9. (9.) Amelie Mauresmo (francia) 2670, 10. (10.) Szeles Mónika (amerikai) 2248 pont.

l Továbbra is az év elsô hetében rendezett dohai tornán diadalmaskodó marokkói Junesz el-Ajnaui vezeti a férfi világbajnoki pontversenyt, az ATP Race-t. Az aucklandi, 357 ezer dollár összdíjazású viadalon gyôztes brit Greg Rusedski feljött a második helyre, amelyen a spanyol Felix Mantillával osztozik.

Az ATP Race élmezônye: 1. el-Ajnaui (marokkói) 50, 2. Mantilla és Rusedski 43–43, 4. Guillermo Canas (argentin) 38, 5. Roger Federer (svájci) és Tim Henman (brit) 35–35, 7. Juan Ignazio Chela (argentin) 28, 8. Jerome Golmard (francia), Jiri Novak (cseh) és Paradorn Srichaphan (thaiföldi) 27–27, 11. Rainer Schüttler (német) és Bohdan Ulihrach (cseh) 25–25, 13. Mark Philippoussis (ausztrál) 24, 14. Karel Kucera (szlovák) és Andrei Pavel 18–18 pont.

A hagyományos világranglista élén (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 4230, 2. (2.) Gustavo Kuerten (brazil) 3855, 3. (3.) Andre Agassi (amerikai) 3520, 4. (4.) Jevgenyij Kafelnyikov (orosz) 3090, 5. (5.) Juan-Carlos Ferrero (spanyol) 3040, 6. (7.) Patrick Rafter (ausztrál) 2785, 7. (6.) Sebastien Grosjean (francia) 2740, 8. (8.) Henman 2200, 9. (9.) Tommy Haas (német) 2150, 10. (10.) Pete Sampras (amerikai) 1940 pont.

SAKKSAROK

(4. old.)

Bár szóba került, hogy Kijev ad otthont a 750 ezer dollár összdíjazású férfi sakk-világbajnoki döntônek, szerdától az eredeti helyszínen, Moszkvában ül asztalhoz a két ukrán nagymester, Vaszilij Ivancsuk és Ruszlan Ponomarjov. Ha a fináléban nyolc játszma után döntetlen az állás, a rövidített partik alapján dôl el az elsôség. A gyôztes 500, a vesztes 250 ezer dollár kap.

A két sakkozó közül az elôdöntôig a negyedik helyen kiemelt Ivancsuk útja volt könnyebb, ott viszont a címvédô indiai Viswanathan Anandot kellett legyôznie. A másik ágon a tizenkilencedikként rangsorolt, 18 éves Ponomarjov gyakorlatilag a teljes orosz válogatottat — Szvidler, Barejev, Morozevics — elbúcsúztatta.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöki posztját július óta betöltô Jacques Rogge-ot választották Belgiumban az elmúlt év sportszemélyiségének. A díjat Guy Verhofstadt miniszterelnök adta át a gyôztesnek.

A NOB elsô számú vezetôje mögött a teniszezô Kim Clijsters és a biliárdozó világbajnok Raymond Ceulemans kapta a legtöbb voksot.

KÖRKÉP

%VIZSGALÁZ
A pótérettségi menetrendje

(5. old.)

Beiratkozás: augusztus 7–9 között. Szóbeli vizsgák: román nyelv és irodalom — aug.12–13; idegen nyelv: aug. 14–15; magyar nyelv és irodalom: aug. 15–16. Írásbeli vizsgák: román nyelv és irodalom — aug. 19; magyar nyelv és irodalom — aug. 20; kötelezô profil szakvizsga — aug. 21; választható szaktantárgy — aug. 22; választható tantárgy — aug. 23. Eredményhirdetés: augusztus 25. Óvás: 26–28. Végleges eredmények: augusztus 29.

Magyar maradhat a polgármester?

(5. old.)

Mivel Zilah polgármestere, a kormánypárt helyi szervezetét is irányító Nosa Iuliu, valamint Gheorghe Funar közötti szimpátia egyre erôsebb, a Meszes alatti városban is felmerült a kérdés: a funári példát követve elbocsátják-e Fekete Károly alpolgármestert, amennyiben kiváltja a magyar igazolványt?

— A hétfô reggeli soros bôvített polgármesteri gyûlésünkön Nosa Iuliu ismertette velünk Adrian Nãstase azon utasítását, hogy megkettôzött figyelemmel kell követni az igazolványok kibocsátásával kapcsolatos tevékenységeket — nyilatkozta a Szabadságnak Fekete Károly alpolgármester. — Fôleg arra kell figyeljünk — mondta —, hogy az információs irodák nehogy igazolvány-kibocsátással is foglalkozzanak. — Arról viszont, hogy a polgármesteri hivatal 2 magyar alkalmazottját, valamint jómagamat veszély fenyegetné abban az esetben, ha kiváltjuk a magyar igazolványt, nem volt szó. Ez persze nem jelenti azt, hogy a polgármester nem gondolja meg magát, hiszen közismert a kolozsvári polgármester iránti rokonszenve.

Seres Dénes Szilágy megyei szenátor elmondta: 1 központi és 11 kihelyezett információs iroda kezdi meg 21-én munkáját. Az iroda munkatársait többször is kiképezték erre a tevékenységre. — Minden faluban lesznek központjaink — mondta a szenátor —, hogy elkerüljük a torlódást. Hétfôn beszéltem Marc Tiberiu prefektussal, és — a gyanakvó légkör megszüntetése érdekében — elmondtam neki, hogyan is fog mûködni ez a 12 iroda. Biztosítottam, hogy ezek a központok a vonatkozó magyar–román szerzôdés kitételeinek szigorú betartásával tevékenykednek majd.

Szabó Csaba

Kevesebb fûtés a munkásnegyedben

(5. old.)

A felgyülemlett adósságok miatt tegnaptól Aranyosgyéresen két hôközpont a Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat által megállapított órarend szerint mûködik. A 3-as és 5-ös számú hôközpontok által ellátott fogyasztók tartozásai miatt a hôközpont adósa a földgáz-szolgáltatónak, s emiatt csökkentett ideig szolgálják ki fogyasztóikat, hogy a számlakifizetési lemaradásokat behozhassák. Hasonló helyzetben vannak a 4-es és 6-os számú hôközpontok is, a négy intézmény Aranyosgyéres munkásnegyedét látja el. Amennyiben a Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat nem tartja tiszteletben a fogyasztáscsökkentést elôíró, és az adósságok törlesztésére vonatkozó programot, a Distrigaz csupán minimális szinten szolgáltat földgázat a város tíz hôközpontjának.

R. T. T.

Pusztítanak a rókák
Közeleg a vadászbál

(5. old.)

Szamosújvár környékén is sok kárt okoznak a vadállatok. Különösen Szépkenyerûszentmárton és Ördöngösfüzes községek területein "garázdálkodnak" a vadak. Néhol a rókák közelítik meg a háztáji gazdaságokat, de néhány falu határában a vaddisznók is sok kárt tesznek. A lakosság nehéz helyzetben van, egyetlen reményük a vadászokban van. A Megyei Vadász- és Sporthorgász Egyesület szamosújvári fiókjának tagjai a napokban nagyszabású akciót szerveztek Ördöngösfüzes határában. A szamosújvári csoport 34 vadásza összesen négy rókát és egy vaddisznót lôtt. Az utóbbit átadták a helyi vágóhídnak és a kapott pénzbôl takarmányt vásárolnak az erdôk lakói számára. (Az ôsszel elraktározott széna fogytán van, a nehéz tél miatt egyre kevesebb a takarmány.) Ebben az akcióban kiveszik részüket a dengelegi és szépkenyerûszentmártoni csoport tagjai is.

A szamosújvári vadászegyesület 150 tagja minden hét végén kivonul a közeli erdôkbe és védi, ôrzi az állományt, de ha szükséges, irtják a falvak háztáji gazdaságaiban kárt okozó vadakat.

Nemsokára sor kerül a hagyományos szamosújvári vadászbálra. Ott majd bôven lesz mesélnivalójuk az amúgyis gazdag fantáziájú vadászoknak.

Erkedi Csaba

Lengyelországi hattyúk a gyalui tóban

(5. old.)

A gyalui tavon talált menedéket egy Európa északi részérôl származó hattyúcsalád. A két felnôtt és négy fióka a rendszeresen a tavon telelô vadruca- és vadlúdraj kellôs közepén foglalt magának helyet. Szakértôi vélemény szerint a rendkívül hideg tél miatt a tavak befagytak Európa északi részén, így a madarak kénytelenek délebbre keresni menedéket. A vélhetôen Lengyelországból származó hattyúknak leginkább a gyerekek örülnek. (Mediafax)

Félmilliárd lej buszvásárlásra

(5. old.)

Megnövekedhet a tordai közszállítást bonyolító jármûvek száma, miután a helyi tanács pénzalapokat utalt ki a helyi költségvetésbôl. A tordai Helyi Közszállítási Vállalat igazgatója, Gheorghe Iurian elmondta, az idén a helyi költségvetésbôl félmilliárd lejt juttattak le kizárólag jármûvek — társasbuszok vagy mikrobuszok — vásárlására. A pénzalapok külsô forrásból származnak. Az igazgató hozzátette, tavaly a közszállítási vállalat semmiféle pénzalapot nem kapott a városi költségvetésbôl, befektetéseket saját jövedelmeikbôl eszközöltek: közel 350 millió lejt szántak a buszok általános javítására, 150 millió lejt fordítottak a buszpark felszereléseit érintô befektetésekre.

R. T. T.

Megbénította a forgalmat a közszállítók sztrájkja
Közszállítási vállalat versus magán szállítócég

(5. old.)

Gyulafehérvár közszállítását megbénította tegnap reggel a Transcom Közszállítási Vállalat dolgozóinak sztrájkja, akik a munkát abbahagyva egységük udvarán gyülekeztek, egy mikrobuszos személyszállítást végzô helybeli cég tisztességtelen versenye ellen tiltakozva. A sztrájkolók elmondták, a sztrájkot csakis akkor szüntetik be, ha a Transcom vállalatnak koncesszionált útvonalakon felfüggesztik az Interstar mikrobuszos szállítócég járatait, és a rendôrség leellenôrzi ezeket a jármûveket. A tiltakozók ugyanakkor azt tartják, hogy kormányrendelet értelmében a 10+1 személyesnél kevesebb férôhelyes mikrobuszok, valamint azok, amelyek mûszaki szempontból nem megfelelôek, nem végezhetnek városi közszállítási tevékenységet. A Transcom alkalmazottainak elégedetlenségét az váltotta ki, hogy a mikrobuszos cég a Fehér megyei fellebbviteli bíróság kedvezô döntését követôen újraindította járatait. Az Interstar közel száz mikrobuszát kitiltották a közszállítási tevékenységbôl, mivel csupán 8+1 férôhelyesek. A magáncég beperelte a Transcom társaságot és a gyulafehérvári polgármesteri hivatalt, és másodfokon megnyerte a pert, ám a polgármesteri hivatal fellebbezni készül. A Transcom dolgozói szerint az Interstar gépkocsijainak csupán egy végleges döntést követôen lett volna szabad újrakezdeniük tevékenységüket. A Gyulafehérvári Rendôrség parancsnoka, Milu Todea ôrnagy elmondta, az útvonalakon tegnaptól végzett ellenôrzések csupán a jelenlegi jogszabályokhoz igazodnak majd.

Egymilliárdos bevétel az adóhivatalban

(5. old.)

Egyetlen nap alatt több mint egymilliárd lej folyt be a Fehér megyei adóhivatal pénztárába. Hétfôn, az adópénztárak nyitvatartásának elsô napján tolongtak az adófizetôk. Tekintettel a nyugdíjasokra, akik már reggel hat órakor várakoztak a pénztár megnyitására, egy órával hamarabb nyitottak. A nap végére az adóikat befizetôk száma elérte a hétszázat. Azok a személyek, akik adókötelességeiket március 15-ig leróják, mentesülnek a 30,8 százalékos indexálás alól, ugyanakkor öt százalékos kedvezményben is részesülnek.

Rövidzárlat okozott tûzvészt a megyei kórházban

(5. old.)

A Fehér Megyei Kórház tekercselômûhelyében kialakult rövidzárlat okozott tûzvészt az intézményben keddre virradólag. A mûhely a földgáz-szabályozó állomás közelében helyezkedik el és emiatt komoly robbanásveszélynek volt kitéve, jelentette ki a megyei tûzoltóság képviselôje, Dorel Sofica kapitány. Mi több, a földgáz-szabályozó állomáson néhány, az intézmény személyzetének tulajdonát képezô gázpalackot is találtak. A tûzoltó szerint ezek tulajdonosait szigorúan megbüntetik, a palackokat ugyanis nem megfelelô körülmények között tárolták. A károk felmérése folyamatban van.

Alkoholszint-megállapítás 4 másodperc alatt

(5. old.)

A Fehér megyei rendôrfelügyelôség három modern elektronikus felszerelést kapott, amelynek segítségével négy másodperc alatt megállapítható a vér alkoholszintje. A készülék memóriával is rendelkezik, ki tudja mutatni azt is, hogy a leellenôrzött sofôr más esetben, korábban fogyasztott-e alkoholt. Mircea Crisan ôrnagy, rendôrfelügyelô-helyettes szerint márciusig ezeknek a készülékeknek a száma elérheti a húszat. A belügyminisztérium korszerûsítési programjához tartozó felszerelések ára darabonként 2000 dollár.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Fedezetlen csekkel fizetett a tordai RIOLA kft.-nek a szászlekencei Chiciudean Aurel Florin (26). A besztercei Gavcom kft. gondnoka 2001. augusztus 22-én különbözô méretû gumiabroncsokat vásárolt a tordai cégtôl 299 millió lej értékben, amelyekért fedezetlen csekkel fizetett. A gyanúsított ellen, aki hasonló ügy miatt már elôzetes letartóztatásban van Besztercén, csalás, közokirat-hamisítás és közokirat-hamisítással való szándékos visszaélés miatt indítanak eljárást.

Svédországi vízum megszerzésének ígéretével vert át három személyt a kolozsvári Chira Mihai Stan (33). 2000 novembere és 2001 márciusa között azt ígérte Gheorghe Pulbere, Cristina Boca és Valeria Bãldeanu kolozsvári lakosoknak, hogy a magyarországi svéd nagykövetségen dolgozó ismerôsein keresztül munkavállalási vízumot szerez nekik, ennek fejében személyenként 2000 márkát kért, amelybôl 100–100 márka elôleget át is vett. Késôbb Chira tudatta velük, hogy járt a svéd nagykövetségen, de ott különbözô okokra hivatkozva visszautasították a vízumkérelmeket. A gyanúsított szabadlábon védekezhet csalás vádja ellen. Mint kiderült, az elkövetô több tucatszor követett el hasonló csalásokat. Ha még akadnak olyanok, akik nem tettek feljelentést az ügyben, ezt megtehetik a kolozsvári rendôrség gazdasági irodájában, a Szabadság utcában.

Orvvadász került a bonchidai rendôrök kezére. A válaszúti Fodor Zoltán (28) padlásán egy ôzbôrre, fejre és lábakra, és az ezek szállításakor használt zsákra, valamint 50, kifejezetten ôz és fácán elfogására alkalmas hurokra bukkantak. 2001. szeptembere és decembere között Fodor három ôzet, egy bakot és két fácánt ejtett el egy csapda segítségével. A szabadlábon védekezô gyanúsítottat akár hét év szabadságvesztésre is ítélhetik vadorzásért.

Kiskorú tolvajokat kapott el a rendôrség és a polgárôrség Kolozsváron. A 13 éves M. A. és 12 éves húga, M. A. L., 2001 decembere óta négy alkalommal loptak ruhanemût a Flora piaci standokról, összesen 19 millió lej értékben. Az ügy kivizsgálása folyamatban van, az eltulajdonított javak 60 százalékát megtalálta a rendôrség.

Balázsi-Pál Elôd

Marci az állatvásáron

(5. old.)

Élôsúlyban a disznónak kilóját 42–44 ezer lejben árusítják. Szemre felbecsülve egy 150 kilós disznóért 6,5–7 millió lejt kérnek, míg egy hozzávetôlegesen 110 kilós példány 4,5 millióba kerül. A malacok ára is meglehetôsen "szép": a nyolchetesért 1,3 milliót, a hathetesért 1,1 millió lejt kérnek. Egy három hónapos borjú ára kilencmillió lej.

Marci

GAZDASÁG

Ritka beruházásokat terveznek Kolozs megyében

(6. old.)

Tegnap a Kolozs Megyei Környezetvédelmi Felügyelôségnél összeült az a szakbizottság, amely a környezetre való kihatás szempontjából vizsgálta meg és mûszaki szempontból engedélyezi a társadalmi és gazdasági tevékenységet. Figyelemre méltó néhány eset.

Az Apahida községhez tartozó Szamosszentmiklóson a megyei tanács beruházása nyomán 6 hektáron olyan marketing-központba ruház be, amely 150 új munkahelyet teremt. A magán- és jogi személyek által mezôgazdasági termékek beszerzését és forgalmazását biztosító objektumban, a dokumentáció szerint, lehetôvé válik az áru megmosása és osztályozása. A vizet egy 100 köbméternyi tartályból biztosítják, a használt vizet pedig ülepítô tisztítja meg. A hütôberendezésekben környezetbarát freont alkalmaznak. A beruházás végleges elfogadásához szükséges még a közlekedésrendészet, illetve a közeli Traian Dârjan repülôklub engedélye.

Szintén a megyei tanács megrendelésébôl tervezik a szamosfalvi nemzetközi repülôtér áruszállító cargo-terminálját. A 2 és fél hektárnyi objektum napi 300 tonnányi export és ugyanannyi importáru mozgatását, illetve 50 tonnányi hazai áruforgalmat biztosít, a jelek szerint teljes környezetvédelmi feltételek mellett. A szakbizottság külön felhívta a figyelmet az élô állatok szállítását szolgáló tervezett boxok minôségére és tisztántartására, valamint engedélyezést kér a közlekedésrendészettôl, a repülôteret felügyelô belügyi és honvédelmi minisztériumoktól.

A megyeszékhelyen a Frunzisului utcában egy magánvállalkozás benzinkút megépítését tervezi, melynek érdekessége, hogy a levegô tisztasága érdekében egy berendezés az objektum területén a jármûvekbôl kikerülô gázakat összeszippantja és megszûri.

Ö. I. B.

Amerika válaszúton

(6. old.)

Avilág jövôje ismét az Egyesült Államok kezében van. Ahogy az afganisztáni háború lassan a végéhez közeledik, még a legoptimistább megfigyelôk is nem kis meglepetéssel konstatálták az amerikai légicsapások kegyetlen eredményességét és a tálibok viszonylagos szétszórtságát és szervezetlenségét. Oszama bin Laden nevével már nem riogatják engedetlen gyermekeiket a helybéliek sem. A szaúdi terroristavezér sebezhetetlenségének mítosza úgy foszlott szét, mint az Amerikai Egyesült Államok érintethetetlenségébe vetett hit tavaly szeptember 11-én. Condoleezza Rice, Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója nemes egyszerûséggel gyávának és szánalmasnak titulálta a szakállas ellenállót a CNN egyik mûsorában. Akkor nagyon úgy tûnt, hogy az amerikai külpolitikát irányító triumvirátus, Rice, a külügyminiszter Powell és az alelnök Cheney egy félelmetesen hatékony csapat. Az utóbbi hetekben azonban újra feléledt a közel-keleti konfliktus Izrael és a palesztinok között, és itt az Egyesült Államok egészen más mércével mér.

Az amerikai külpolitika Achilles-sarka a Közel-Kelet, részben azért, mert a zsidó állam melletti töretlen kitartása állandóan megkérdôjelezi pártatlanságát. Nem történt ez másképpen most sem, pedig a Cheney–Powell–Rice hármasnak megadatott az a lehetôség, hogy néhány prioritást megváltoztasson Amerika közel-keleti politikájában, de sem Rice, sem pedig Powell nem léphettek túl saját árnyékukon, ám láthatóan nem is nagyon akartak. A játszmában még fontos szerepe volt Dick Cheney alelnöknek is, aki szeptember 11-e után a hiedelemmel ellentétben nemcsak azért tûnt el a világ szeme elôl, mert azt a nemzetbiztonsági elôírások így követelték meg, hanem valószínûleg azért is, mert pár nappal a WTC lerombolása elôtt egy olyan nyilatkozatot adott közre az akkor megújuló izraeli–palesztin háborúval kapcsolatban, amely úgymond zöld lámpát adott Saron izraeli miniszterelnök késôbbi megtorló akcióihoz. Ez a hozzáállás azonban már egy megszokott taktikai lépés a mindenkori amerikai kormány részérôl. Így volt ez a Clinton-kabinet idejében is, amikor az elnök megfeddte Izraelt valami miatt, az alelnök, Al Gore késôbb finomított a hivatalos állásponton. A jelenlegi afganisztáni események függvényében azonban a Bush-kormány kénytelen-kelletlen elviseli a terrorizmus elleni harc önjelölt vezérének, Ariel Saronnak egy kitûnôen idôzített akcióját, amellyel két legyet üthet egy csapásra: egyrészt delegitimálhatja Arafat politikai szerepét, másrészt pedig fizikailag akadályozhatja a palesztin elnök szabad mozgásterét. A Bush-kormány mind ez ideig csak szótlanul asszisztált ehhez a nemzetközi jogban példa nélküli helyzethez, hogy egy, a hágai bíróságon háborús bûnökért feljelentett politikus fizikai és pszichológiai terror alatt tartsa az ENSZ által is elismert palesztin érdekképviselet vezetôjét. Kétségtelen, hogy az afganisztáni háború és a már-már vadnyugati magaslatokra emelkedett hajtóvadászat Oszama bin Laden után jelentôs erôket köt le az amerikai oldalon, de a világpolitika sohasem zajlik egyetlen fronton, amit a jelenlegi helyzet is világossá tesz. Jasszer Arafat nyilvános megszégyenítése azonban kétélû fegyver, amely a világ közvéleményét (nem elôször) Izrael ellen hangolhatja.

Még a múlt év augusztusában Dél-Afrikában tartották meg az ENSZ által szponzorált rasszizmusellenes világkonferenciát. Amikor a kongresszus a végéhez közeledett, az amerikai és az izraeli küldöttség kivonult, az ellen a közlemény ellen tiltakozva, amely Izrael államot megbélyegezte a palesztinokkal szembeni politikájuk miatt. Pár nappal késôbb következett a már említett ominózus Cheney-nyilatkozat. Az ezt követô hetedik nap szeptember 11-re esett. Nem az a célunk, hogy valamiféle fátum vezette drámaisággal egy ok-okozati viszonyt erôltessünk annak bizonygatására, hogy a szeptemberi események bekövetkezése törvényszerû volt, de ugyanakkor nem hagyhatjuk említés nélkül azokat a politikai viszonyokat, amelyeknek következtében, ha nem is közvetlenül, ezek a tragikus események megtörténhettek. Ma Afganisztánban a tálib rendszer megbukott, egy konszenzussal létrejött ideiglenes kormány uralkodik az országban, és látványos macska-egér harc folyik Bin Laden után. Az egyre ôszebb formát mutató ördögi szaúdi jobban tenné — természetesen amerikai szemszögbôl nézvén a dolgokat —, ha hirtelen hôsi halált halna megszámlálhatatlan hegyi barlangjai egyikében, mert ezzel sok kényelmetlen kérdéstôl és kiadástól kímélné meg mindkét oldalt.

Condoleezza Rice mellett a jelenlegi külügyminiszter, W. C. Powell a másik fekete bôrû politikus. Hivatalába kerülésekor Powelltôl is azt várták mértéktartó arab körökben, hogy talán egy kevésbé elfogult hozzáállást fogalmaz majd meg az izraeli–palesztin konfliktusban, de nem így történt. Úgy tûnik, végképp elmúltak azok az idôk, amikor olyan karizmatikus személyiségek irányították az amerikai külpolitikát, mint John Foster Dulles az ötvenes években. Kétségtelen tény, hogy a Clinton-kormány idejében tevékenykedô külügyminiszter Albright asszony mellett Powell igazán mértéktartónak tûnik, hiszen az akkor fellángolt közel-keleti konfliktus alatt történt, hogy Albright akkor szólította fel a palesztinokat igen erélyesen az ellenségeskedések megszüntetésére, amikor vezetôik éppen az óvóhelyeken kuporogtak az izraeli bombák elôl menekülve. Colin Powell az idôsebb Bush megbízható embere, háborús hôs és olyan alkat, akitôl sokan várták azt, hogy nemcsak meghatározója, de alakítója is lesz az amerikai külpolitikának. Sajnálatos módon azonban Powell ezeknek a várakozásoknak a mai napig képtelen volt megfelelni. Hogy személyesen mit is gondol az izraeli–arab csatározásokról egy olyan politikus, aki fekete származása révén nem kerülhette meg azt a tényt, hogy Amerikában komoly ellentét feszül a feketék és a zsidók között, valószínûleg örökre homályban marad. Powell azonban fegyelmezett katona, és láthatóan nincs szándékában felvállalni egy olyan konfliktust, amely talán egész karrierjét veszélybe sodorhatná. Különös, hogy ez a kiváló katona csak minimálisan kapcsolódott be az afganisztáni háborúba, és Tommy Franks tábornokot, az amerikai expedíciós csapatok fôparancsnokát tüntette ki bizalmával. Más kérdés, hogy a Pentagonban az utóbbi idôben sokan kritizálták Frankst amiatt, hogy az afgán front helyett Floridából, egy karosszékben ülve vívta meg a háborút, de a kritika éle elsôsorban a külügyminiszter és elnöke felé irányult.

A Bush-kormány hivatalba lépése utáni szûk egy év leforgása alatt a világban számos olyan konfliktus robbant ki, amelyeket kezelni külön-külön is csak nehézségekkel lehetne. Nincs irigylésre méltó helyzetben a Fehér Ház, amikor egy gyôztes háború babérjait learatni sincs ideje, mert minden energiáját vagy a Közel-Keletre, vagy az idôközben pattanásig feszült indiai–pakisztáni ellentétek csillapítására kell fordítania. A felelôsség óriási: Amerikának ismét egyedül kell döntenie a jó és rossz között. Bush elnök rátermettsége és keménysége talán még elegendô garancia lehet arra, hogy ezek a döntések hosszú távon valóban az egyetemes emberi érdekeket szolgálják.

Szabó László Zoltán
(A Magyar Nemzet nyomán)

Mikor legyen az esküvô?

(6. old.)

Ausztriában idén február 2-ára, 20-ára és 22-ére különösen nagy a tolongás az ifjú párok körében: vélhetôen azért akarják nagyon sokan e napon kimondani a boldogító igent, mert ezt még a legrosszabb memóriával megáldottak sem egykönnyen felejtik el.

Így volt az 1999. IX. hó 9-én is, ám most az a bökkenô, hogy az anyakönyvi hivatalok február 2-án, lévén ez szombati nap, túlnyomórészt zárva tartanak: Bécsben például egyetlen belvárosi anyakönyvi hivatal tart nyitva, s ott reggel 8-tól 13.15-ig éppen csak húsz párt tudnak összeadni. Ehhez is több anyakönyv-vezetô lesz munkában, mert egy nem bírná a tempót.

Február 22-e péntek, s ekkor csak délig mûködnek az anyakönyvi hivatalok, bár akadt, ahol a szokásos 11.20-ig tartó esketést meghosszabbították 14.00-ig, de már így sincs hely.

Február 20. viszont szerda, s így még talán foglalhat idôpontot magának, aki igyekszik és ragaszkodik a bûvös dátumokhoz.

Más a helyzet a templomokban: a legkedveltebb templomokban is bôven akad még lehetôség február 2-án, 20-án és 22-én.

Ha azonban ezek is elfogynak, már csak a különleges helyszínek maradnak, ezek azonban nagyobb beruházást igényelnek. Egy szervezet mintegy két és fél éve kínálja a különleges esküvôk lehetôségét: lehet esküdni a schönbrunni kastélyban, a kastély parkjában lévô lepkeházban, vagy éppenséggel a Belvedere kastélyban lévô képtárban, de a bécsi villamos-múzeum fûtött századfordulós szerelvényeiben is. Kiesik viszont az egyébként kapható helyszínek közül a bécsi óriáskerék, amely csak március 1-én nyílik meg újra, no meg a Hofburgban lévô Radetzky-appartment, ahol február 2-án bált rendeznek.

Az ilyen helyeken rendezett esküvôk 16–40 ezer schillinges költséggel terhelik meg az ifjú párt, vagy a nászszülôket, de akad ennél drágább megoldás is: a Hofburg néhány éve kiégett szárnyának nagyterme már 240 ezer schillingért kapható, igaz, ebben még nincs benne az adó.

Bizonyára lesznek tehát — különösen a házasság révétôl még idegenkedôk között —, akik majd inkább várnak még egy kicsit, például 2003. március 3-ig, vagy netán 2004. április 4-ig, és így tovább, feltéve persze, hogy a partner is így gondolja.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Január 15., kedd

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

28 700/29 200

31 900/32 250

115/118

Január 16., szerda

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 28 615 lej, 1 USD =32 069 lej, 1 magyar forint = 117 lej.

NAPIRENDEN

Számonkérnék a honatyák külföldi utazásait

(8. old.)

Külföldön tett látogatásaikról szóló beszámolóra kényszerülhetnek a jövôben a honatyák, legalábbis ilyen irányú javaslatot terjeszt az állandó bizottság elé a szenátus külügyi bizottsága. Azok a honatyák, akik nem tesznek eleget ennek a kötelességüknek, elvesztik jogukat arra, hogy további külföldi meghívásoknak eleget tehessenek. Az állandó bizottság negyedévenként értékeli majd az összeállított jelentések helyzetét, mondta Ghiorghi Prisãcaru, a külügyi bizottság elnöke. Ugyanakkor a sajtónak javasolta, ezeket a külföldi utazásokat ne tekintsék egyszerû turistakirándulásoknak. A külügyi bizottság saját tevékenységét igyekszik javítani azzal, hogy újabb kezdeményezés során legalább kéthetente a külpolitikai vonatkozású megbízatással felruházott minisztérium — külügyminisztérium, európai integrációs minisztérium, belügyminisztérium — államtitkárának vagy miniszterének kihallgatására kerít sort.

Tesztmódszert ajánlanak az egyetemi felvételire

(8. old.)

A jelenleg alkalmazott egyetemi felvételi módszer helyett egy teszt bevezetését ajánlja a rektorok figyelmébe a tanügyminisztérium. A 2002. esztendôre vonatkoztatható javaslat alkalmazása tetszôleges, természetesen minden egyetemvezetônek jogában áll autonóm módon megállapítani az elsô évre való felvétel feltételeit. Ioan Ianos, a tanügyminisztérium vezérigazgatója szerint a tanárok nagyrésze nem tartja mérvadónak az érettségi eredmények alapján történô kiválogatást. A vezérigazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi évek megfigyelései arra utalnak, hogy azokon az egyetemeken, ahova a felvétel az érettségi vizsgán elért eredmények alapján történt, jelentôsen csökkent a tanítás-tanulás minôsége. A minisztérium ugyanakkor kérni fogja az egyetemektôl, a 2002-es felvételire meghirdetett fizetéses helyek számát úgy állapítsák meg, hogy azok legfeljebb az ingyenes helyek számával azonosak legyenek.

Beperelte Duray Miklóst az MVSZ

(8. old.)

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) személyiségsérelem elkövetése miatt polgáripert indított Duray Miklós, a Magyarok Világszövetsége korábbi elnökségi tagja ellen — tájékoztatta az MTI-t a világszövetség sajtószolgálata.

A közlemény szerint az MVSZ peres úton kíván elégtételt szerezni a Duray Miklós elleni perben, mert a korábbi tisztségviselô "a legképtelenebb nyilatkozataival sorozatosan rágalmazta a szövetséget".

— A Magyarok Világszövetsége nyilvános megkövetést és ötmillió forint kártérítést követel Duray Miklóstól — tartalmazza a közlemény.

Lezárult a státusvita?
Fidesz–MDF közös sajtótájékoztató

(8. old.)

A Fidesz és a Magyar Demokrata Fórum lezártnak tekinti a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos belpolitikai vitát — derült ki a két kormányzó magyarországi párt frakcióvezetôjének keddi budapesti közös sajtótájékoztatóján.

Szájer József, a Fidesz képviselôcsoportjának vezetôje hangsúlyozta, hogy a kedvezménytörvény kapcsán megkötött román–magyar miniszterelnöki megállapodás semmiképpen sem vet fel alkotmányossági aggályokat.

Mint mondta, jogászként ô szégyelli magát Kovács László szocialista pártelnök helyett, a politikus kedvezménytörvény kapcsán megfogalmazott jogi fejtegetései miatt.

Elhangzott: a Fidesz-frakció kedden határozatot fogadott el, miszerint alaptalan minden olyan megnyilatkozás, amely a román–magyar megállapodás következményeként a magyar munkaerôpiac egyensúlyának felborulásával riogat.

Sajnálattal állapította meg, hogy az MSZP visszavonta korábbi támogatását a kedvezménytörvénytôl.

Balsai István, az MDF frakcióvezetôje a sajtótájékoztatón arra emlékeztetett, hogy 1988-ban, közvetlenül a rendszerváltozás elôtt a baloldal fehérterrorral riogatott. Azután — mint mondta — folytatták a félelemkeltést a kereszténykurzus, az antiszemitizmus és a Horthy-rendszer restaurálásának vádjával.

A politikus elképesztônek nevezte, hogy az ellenzék egy része olyan területet tett most demagógiájának részévé, amely a nemzetpolitika alapját képezi.

Idén a Magyarországon munkát vállalók száma nem haladhatja meg a 81 ezret

(8. old.)

A Magyarországon munkát vállaló külföldiek száma idén nem haladhatja meg a 81 ezer 320-at — közölte a kormány ez ügyben hozott döntését Borókai Gábor. A kormányszóvivô tájékoztatásából kiderült, hogy idén legfeljebb annyi külföldi vállalhat munkát Magyarországon, ahány betöltetlen állás volt 2001-ben az országban.

Az a fajta riadalomkeltés, amely több tízmillió román, ötvenmillió ukrán, egymilliárd indiai, vagy 1,2 milliárd kínai magyarországi munkavállalásáról szól, teljeséggel megalapozatlan — fogalmazott Borókai Gábor.

Leszögezte: a kormány tartja magát ahhoz a megállapodáshoz, amelyet Romániával aláírt, az említett keretszámon belül a Romániából jelentkezôk között nemzetiségi alapon a hivatalos szervek nem tesznek különbséget.

Továbbra is nagy az érdeklôdés Vajdaságban a magyar igazolványok iránt. Az MTI felvétele Zentán készült, a húszezer lakosú vajdasági településen hárman is foglalkoznak az igénylôlapok kitöltésével. Naponta 50–60 darabot tudnak kiadni, mégis sorszámok kiadására kényszerültek, hogy elkerüljék a tömeges sorbaállást.

Szlovákiában január 25-ig összesen tizenegy irodát nyitnak. Ezekben mintegy harminc alkalmazott segíti a kérelmezôket. A már mûködô irodák közel ezer kitöltött ûrlapot fogadtak és többezer kérelmezôt láttak el a szükséges nyomtatvánnyal.

MSZP: Idôzített Fidesz-bomba

(8. old.)

Kovács László szocialista pártelnök véleménye szerint a kormányoldal nem bízik a saját választási gyôzelmében, ezért bekészített egy idôzített bombát, hiszen a következô kormánynak okoznak gondot majd a román–magyar megállapodás alapján a tavaszi–nyári idôszakban az országba áramló román vendégmunkások.

Kijelentette: a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos román–magyar megállapodás aláírása a törvényhozói szándékot tekintve négy helyen, a konkrét szövegszerûséget figyelembe véve három helyen módosította a jogszabályt, a magyar munkavállalók, illetve a határon túli magyarok hátrányára.

— Ez a parlament jóváhagyása nélkül történt, ami ellentétes az alkotmányos renddel — fûzte hozzá a pártelnök.

Sârbu: A kormány ösztönzi a külföldi munkavállalást

(8. old.)

Az uniós vízumkényszer feloldása nyújtotta lehetôséget a románok nagy többsége egyelôre arra használja, hogy munkát keressen magának külföldön.

A legtöbb román Olaszországba, Spanyolországba és Németországba utazott. Idegenforgalmi szakértôk véleménye szerint 80 százalékuk azzal a céllal indult útnak, hogy feketén munkát vállaljon.

— A feketemunkát a kormány természetesen nem ösztönzi, de azt nagyon jónak tartja, ha minél több román vállal külföldön munkát, mivel ez az egyik módja az országon belüli munkanélküliség csökkentésének — jelentette ki Marian Sârbu munkaügyi miniszter.

Elmondta, hogy tavaly a munkaerô exportja nyomán 1 milliárd dollár áramlott be Romániába. A tárca reményei szerint ez az összeg az idén jelentôsen meghaladja majd az 1 milliárd dollárt.

Romániának jelenleg Németországgal, Svájccal, Magyarországgal és Luxemburggal van kétoldalú munkavállalási megállapodása. A miniszter szerint elôrehaladott állapotban vannak azok a tárgyalások, amelyeket a román kormány hasonló egyezményekrôl folytat Spanyolországgal, Olaszországgal és Franciaországgal.

A reménye szerint hamarosan megállapodás születhet Portugáliával és Görögországgal az idénymunkásokról.

A miniszter szerint Németország elsôsorban képzett szakembereket keres, Olaszország pedig egészségügyi ápolókat. Görögországban és Franciaországban a szolgáltatások területén van munkalehetôség, Izraelben, Németországban és Portugáliában az építkezéseken lehet elhelyezkedni.

A külföldi munkavállalási lehetôségek kihasználását és a külföldön munkát vállaló románok jogvédelmét kapta feladatául a külföldi munkára toborzó és közvetítô országos hivatal, amelynek létrehozásáról az elmúlt év végén alkotott rendeletet a román kormány. A hivatal a tervek szerint márciusban kezdi meg mûködését.

Romániában jelenleg közel 200 magáncég foglalkozik törvényesen külföldi munkaközvetítéssel, ugyanakkor meglehetôsen alacsony azoknak a száma, akik a cégek szolgáltatásait igénybe veszik. A munkaügyi miniszter közölte, hogy az állami munkaközvetítô iroda a jelenlegi gyakorlatnál alacsonyabb közvetítési díjat fog majd felszámolni.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -