2002. január 25.
(XIV. évfolyam, 19. szám)

Törvénytervezet a pornográfiáról

(1. old.)

Csütörtöki ülésén a kormány elfogadta a pornográfia megelôzésérôl és megfékezésérôl szóló törvénytervezetet. A kezdeményezô Ion Antonescu, a mûvelôdési minisztérium államtitkára, aki szerint rég elérkezett már az ideje a pornográfia, az obszcén jellegû termékek forgalmazásának megfékezésére a nemzeti érdekek, a közerkölcs, illetve a személy integritásának védelmére.

A tervezet szerint pornográfiának minôsül minden olyan cselekedet és anyag, amelynek obszcén jellege van. Ilyenek azok a nyilvános helyen elkövetett félreérthetetlen szexuális gesztusok, hangok, amelyek sértik a közerkölcsöt, továbbá az ilyen jellegû rajzok, fotók, filmek, hangfelvételek, kiadványok stb. A törvénytervezet természetesen nem vonatkozik a mûalkotásokra, tudományos munkákra. A kezdeményezés kitér azoknak a személyeknek a tevékenységére is, akik pornográfiával foglalkoznak, ilyenek a striptease bárok, erotikus mûsorok, amelyeket csak jól meghatározott helyeken lehet mûvelni. A tervezet külön figyelmet fektet a kiskorúak védelmére.

Folytatódnak a tárgyalások az együttmûködésrôl

(1. old.)

Tegnap lapzártakor még tartott az RMDSZ legfelsôbb vezetôit tömörítô Operatív Tanácsa ülése, amelynek napirendjén továbbra is a Szociáldemokrata Párttal való együttmûködési szerzôdés megkötése szerepel.

A kormánypárttal való együttmûködés esetleges meghosszabbításáról Markó Béla az RMDSZ csütörtöki bukaresti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a napokban véglegesítik a protokollum szövegét, és ha a feleknek sikerül közös nevezôre jutniuk, a jövô hét folyamán alá is írják az együttmûködési szerzôdést.

A szövetségi elnök tájékoztatta az újságírókat arról, hogy a hét végén Slãnic Moldován találkozik mindkét politikai alakulatának a küldöttsége. A kétnapos megbeszélésen mind a kormánypárt, mind az RMDSZ mintegy 20–20 tagú küldöttséggel vesz részt — ez szenátorokból, képviselôkbôl, önkormányzati tisztviselôkbôl, valamint több helyi szervezet képviselôjébôl áll. A találkozó célja megvitatni a meghosszabbítandó együttmûködés részleteit, elemezni a 2001-es protokollumot, ugyanakkor szorgalmazni a területi szervezetek sikeresebb együttmûködését helyi szinten, mert ez utóbbi — mutatott rá a szövetségi elnök — tavaly nem mûködött. A hétvégi találkozón napirenden szerepel majd az integrációs kérdések megvitatása, a gazdasági reform felgyorsítása, a tulajdonkérdés tisztázása, a visszaszolgáltatások, valamint az érvényben lévô törvények alkalmazása. A tárgyalások során természetesen külön hangsúlyt fektetünk az egyházi, illetve a tanügyi problémák megoldására — hangsúlyozta Markó.

Ugyancsak a kétpárti egyezmény, pontosabban az Operatív Tanács határozatainak a jóváhagyása lesz az egyik fô témája a február 2-re, Marosvásárhelyre összehívott Szövetségi Képviselôk Tanácsának is.

Hadjárat a gyermekrabszolgaság ellen
Szégyenkaravánokban szállítják a kiskorúakat

(1. old.)

A Solidarity Center, az International Labour Office és a Demokratikus Szakszervezeti Tömb (CSDR) szervezésében minden eddiginál komolyabb offenzíva indult tegnap Kolozsváron az e régióban is felvirágzásnak indult gyermekrabszolgatartó rendszer ellen. A szervezôk csütörtöki sajtóértekezletén kitûnt: a gyermekcsempészet és a gyermekrabszolgaság már Romániában is a szomorú valóság szintjére tornázta fel magát.

Rodica Moise és Liana Matei, a Harc a Kiskorúak Kizsákmányolása Ellen címû nemzetközi program hazai vezetôi elmondták: Nyugaton már 1992-ben megindult ez a kereszteshadjárat, és jelenleg 90 országban folynak ezzel kapcsolatos intenzív szakemberképzô illetve tömegfelvilágosító rendezvények.

Hangsúlyozták: Romániában 2000-ben született meg a kiskorúak munkáltatását szabályozó kormányszintû rendelet, de ennek betartására eddig nem szakosodott egyetlen intézmény sem. Így a civil szféra vette át a kezdeményezést: a Szakszervezeti Tömb Kolozs megyei fiókja, valamint az ennek szerves részét képezô Kolozs megyei Közoktatási Szakszervezet partnerségi viszonyt ajánlott fel a nemzetközi programot mûködtetô szervezeteknek. Ennek eredményeképpen született meg Kolozsváron a Harc a Kiskorúak Kizsákmányolása Ellen projekt helyi munkabizottsága, amelynek tagjai között oktatók, pszihológusok, közéleti személyiségek egyaránt találhatók.

Stanca Constantinescu szakszervezeti vezetô elmondta: az ilyenformán létrejött kolozsvári bizottságot többnapos kiképzésben részesítik az e téren sokkal tapasztaltabb nemzetközi testvérfórumok, majd jövô héten megkezdôdik maga a kereszteshadjárat, amely lényegében egy olyan információs offenzíva, amely célirányos kerekasztal-beszélgetések által minden közintézményben megteremti majd a gyermekek kizsákmányolása elleni közös harc munkasejtjeit.

A program júniusban jár majd le, és minden olyan tevékenységi szférát illetve munkaterületet átvilágít (iskolai hiányzások/iskolakerülés, prostitúcióbarát iskolahangulat, munkanélküliség, feketemunka, osztályfônöki inkompetencia, stb.), amely a Moldova Köztársaságon és Románián keresztül vonuló, kiskorú lányokat és fiúkat forgalmazó szégyenkaravánok számára megkönnyítheti az emberanyag beszerzést.

E karavánok általában 160 kiskorút visznek magukkal. Az útvonal: Moldova Köztársaság, Románia, Jugoszlávia (Macedónia). Innen már csak a "válogatott" kiskorú lányokat és fiúkat viszik tovább Görögországba, illetve Olaszországba.

A programvezetôk/szervezôk felszólalásaiból kitûnt: mint annyi más társadalmi feladatot, a gyermekrabszolgaság elleni harcot is fôleg a pedagógusoknak kell felvállalniuk, hiszen — kiskorúakról lévén szó — a szülôk után ôk vannak a legtöbbet a jövendôbeli áldozatok közelében.

Szabó Csaba

Általános sztrájk a városházán
Vidéken teljes gôzzel dolgoznak

(1., 8. old.)

Csütörtökön a kolozsvári polgármesteri hivatal mintegy ötszáz alkalmazottja általános sztrájkba lépett. A városháza munkatársai ételjegyet és az inflációs rátával egyenlô mértékben növelt béreket követelnek. Ugyanakkor azt szeretnék elérni, hogy a szaktárca egyeztessen a szakszervezettel valahányszor a közintézményekben dolgozókat érintô intézkedéseket hoznak.

Valer Suciu, a Közalkalmazottak Országos Szakszervezetének elnöke úgy nyilatkozott, több nagyváros polgármesteri hivatala is csatlakozott a munkabeszüntetéshez. Elmondása szerint a tiltakozó akcióban 65 tagszervezet vett részt, így országszerte a munkát beszüntetô közalkalmazottak száma meghaladja a 14 ezret.

Az általános sztrájk során Kolozsváron csupán a születési, házassági és halotti bizonyítványokat bocsátják ki, mûködik a szegénykonyha, illetve a polgári védelem és a természeti katasztrófák elhárításáért felelôs szolgálat.

Dan Canta alprefektus szerint a sztrájkolóknak az ételjegyek biztosítására vonatkozó kérése jogtalan, ugyanis az idei költségvetési törvény érvényteleníti a 142-es számú jogszabályt, így a közalkalmazottak nem jogosultak az ételjegyre.

Despina Neagoe, a prefektúra szóvívôje szerint a közalkalmazottak között nem lehet különbséget tenni. — A prefektúra alkalmazottai egyáltalán nem kaptak ételjegyet, míg a polgármesteri hivatal munkatársai élvezték a 142-es számú törvény elôírásait — fogalmazott a szóvivô.

A megye községeinek polgármesteri hivatalai nem engedhetik meg maguknak a sztrájkot — hangoztatták többen is lapunk kérdésére. Bár messzemenôen egyetértenek sztrájkoló kollégáik követeléseivel, a vidéki közigazgatási dolgozók nem zárhatják be a polgármesteri hivatal kapuit a falusi kérelmezôk elôtt — mondották.

— A falusi ember, aki több tíz kilométeres távolságot tesz meg busszal, és feljön panaszával, elintézendô dolgaival, nem értené meg, hogy a polgármesteri hivatal sztrájkol, ezért nem áll vele szóba senki — mondta Márton Elek, Kisbács alpolgármestere.

Ugyanezen a véleményen volt Fekete P. P. János, Egeres elöljárója. — Rengeteg a munka, 300 irat fekszik az asztalokon, mindenki teljes gôzzel dolgozik. Ez nem jelenti azt, hogy sztrájktörôk lennének, valamennyien egyetérttünk a munkát beszüntetôkkel és ugyanúgy követeljük jogainkat — mondta a polgármester.

Mocs polgármesteri hivatalában sem szüntették be a munkát. Horváth Márton alpolgármester szerint minden alkalmazott dolgozott, szó sem volt sztrájkról.

Fehér és Beszterce-Naszód megyében is nagyarányú munkabeszüntetést jelentettek. Fehér megyében hat polgármesteri hivatal alkalmazottai sztrájkoltak. Beszterce megyében pedig még a telefonhívásokra sem válaszoltak az általános sztrájkba lépett közigazgatási alkalmazottak.

K. O.–V. K.

Tanügy: Kiértékeltékaz elsô félévet

(1., 6. old.)

Annak ellenére, hogy a 2001–2002-es tanév elsô féléve vakáció nélkül futott le, és a szakma biztosra vette, hogy ez a maraton nyomot fog hagyni a diákok félévi bizonyítványán is, a csütörtöki megyei tanfelügyelôségi sajtóértekezleten kitûnt: a diákok eredményei ugyanolyanok, mint a tavalyi tanév elsô félévének végén.

Mariana Dragomir fôtanfelügyelô-helyettes elmondta: a 83 százalékos megyei félévi sikerarány jó eredménynek könyvelhetô el, sôt — saját szavaival élve — hagyományosan jónak. A fôtanfelügyelô-helyettes kifejezte abbéli reményét is, hogy a hosszú, rendkívül zsúfolt második félév végén is ilyen "hagyományosan jó" lesz a sikerarány, és hogy az elsô félév vakációjának hiánya nem a képességvizsgán illetve az érettségin fog megmutatkozni.

Constantin Corega fôtanfelügyelô a kolozsvári közoktatási intézmények számítógép ellátásban beállt pozitív változásokról beszélt. Elmondta: jelenleg négy kolozsvári tanintézményben kezdôdött el a nemrégiben érkezett számítógéphálózatok (gépek, szerverek) beszerelése. Az ügy egyik kevésbé ismert oldala: a belvárosi jónevû román tannyelvû líceumok mellett teljes számítógép-felszerelést kapott a Tóköz nemrégiben átadott, Alexandru Vaida Voievod nevét viselô (volt 24-es) általános iskolája is.

Köd miatt zárva a reptér

(1. old.)

A sûrû köd miatt a kolozsvári nemzetközi repülôtérrôl csütörtökön nem szálltak fel gépek, valamennyi járatot a nagyváradi repülôtérre irányították át. A Bukarest–Kolozsvár–Frankfurt járat például Nagyváradon szállt le, az utasokat autóbuszokkal hozták be Kolozsvárra. Hasonló helyzetekre számíthattak a többi járat utasai is. Tegnap lapzártakor a szamosfalvi repülôtéren még nem tudták, hogy az esti bukaresti gép leszállhat-e, vagy szintén továbbirányítják.

Nagyobb büntetések a vasúton

(1. old.)

A tegnapi kormányülésen a vasúti személyszállításban kiszabható eddigi büntetéseket jelentôsen növelték. A kihágásokat 500 000 és 10 millió lej közötti bírsággal sújtják. Kihágásnak számít többek között a dohányzás a várótermekben, élô állat szállítása és nyilván a jegy nélküli utazás. A kormányhatározat külön büntetést helyez kilátásba a vasúti kocsikat rombolókkal szemben.

Egészségügyi pénztár: Decemberi mérleg

(1. old.)

Tegnap a Kolozs Megyei Egészségügyi Pénztár székhelyén megtartott sajtóértekezleten Adrian Munteanu szóvivô vázolta a pénztár decemberi anyagi helyzetét. Eszerint a decemberre elôirányzott 129 milliárd lej helyett 2001 utolsó hónapjában a pénztár 144 milliárd lejt bevételezett. Novemberhez viszonyítva ez a bevétel 36,41 százalékos többletet jelent. A novemberi 383 milliárd lejhez képest decemberre 403 milliárdra emelkedett a társadalmi biztosítási alaphoz befizetendô összeghátralék. Decemberben az egészségügyi pénztár elfogadta a tordai CASIROM biztosító társaság 768 millió lejes adóssági átütemezésrôl szóló kérvényét, és tudomásuk van több cég ezirányú szándékáról.

A pénztár 125 milliárd lejre emelkedô költségei az orvosi és gyógyszerészeti szállítókkal megkötött szerzôdések ellenértékét jelképezi, a különbözô szolgáltatásokra lebontva. A kórházak tartozása a különbözô szállítók felé december 31-én 255 milliárd lejre emelkedett, ebbôl legtöbbel, 196 milliárd lejjel, a gyógyszerszállítóknak tartoznak. A pénztár által decemberben beszerzett két nyomtató révén sikerült kinyomtatni több mint 2600 biztosított számára az egészségügyi könyvecskékbe beragasztandó matricákat, amelyekkel a biztosított igazolhatja a minden hónapra esedékes összeg befizetését. Az eddig elkészült matricákat kilenc, a társadalmi biztosítási alapot rendszeresen befizetô cég számára nyújtják majd át.

Köllô Katalin

AZ ÉV SORSHÚZÁSA –
A SZABADSÁG LEGNAGYOBB JUTALMAI
Farsangi szórakoztató ajándékmûsor olvasóinknak

(1. old.)

Értékes díjakkal, meglepetésekkel és a farsangi hangulathoz illô szórakoztató mûsorral várja érdeklôdô olvasóit a Szabadság keddi rendezvényére.

Ekkor sorsoljuk ki a Szabadság évkönyvének több mint 10 millió lej értékû nyereményeit és ugyanakkor gazdára lel az elsô negyedévi elôfizetôket jutalmazó, több mint 5 millió lej értékû, teljes TV-mûholdvevô berendezés is, de nem feledkezünk meg januári rejtvénypályázatunk megfejtôirôl sem.

A nagyszabású nyilvános sorhúzáson a farsangi jó hangulatot — reméljük — csak fokozza a Magyar (színész)igazolvány címû zenés-tréfás, operettbetétekkel tarkított szórakoztató mûsor. "Kérelmezôként" közremûködnek városunk népszerû színmûvészei és operaénekesei: Ádám János, Hary Judit, Jancsó Miklós, Madarász Loránd, Rekita Rozália, Sebesi Karen Attila, Sz. Veress Ildikó, Székely Zsejke. Zenei kíséretrôl Urszuly Kálmán gondoskodik.

Szeretettel várjuk tehát olvasóinkat és minden kedves érdeklôdôt. Rendezvényünk január 29-én, kedden du. fél 6 órakor a Báthory István Elméleti Líceum dísztermében lesz, amelyre ezúton is szeretettel meghívjuk és elvárjuk érdeklôdô olvasóinkat.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

TÖMLÔ ISTVÁN fotómûvész kiállítása nyílik meg január 27-én, vasárnap déli 12 órakor az ótordai református egyház IKE termében. A helybeli fotós, akinek édesapja is híres fényképész volt és az unoka is folytatja a hagyományt Tordáról, Torockóról és az Aranyos menti mócokról készített dokumentum értékû felvételeit mutatja be. A kiállítás egy hónapig tart nyitva, munkanapokon 9–13 óra között.

A KERT címmel Ioana Antoniu festészeti tárlata nyílik meg január 25-én, este 6 órakor a Donát út 160. szám alatti Rádió Galériában.

AZ RMDSZ HAJNAL NEGYEDI KÖRZETÉNEK TAGJAI naponta (vasárnap kivételével) 10–18 óra között a 197-637-es telefonszámon jelenthetik be az információs iroda számára szükséges RMDSZ-tagsági igazolással kapcsolatos igényüket.

A NYUGDÍJASOK SZOKÁSOS KLUBÖSSZEJÖVETELÜKET TARTJÁK január 27-én, vasárnap du. 5 órától a Heltai Alapítvány Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti klubtermében. Minden szórakozni vágyó nyugdíjast sok szeretettel várnak.

KUCKÓSOK FIGYELMÉBE! Január 26-án, szombaton, délután a Kuckó Gyermek Játszóházban, a farsangi bál és rajzverseny elôkészítése mellett, elkezdôdik az Ismerd meg Kolozsvárt címû elôadássorozat. Minden kuckóst szeretettel várnak.

Egy pásztor és egy akol

(2. old.)

Késni nem szép, de idônként nem is praktikus. Hiszen aki szerdán este késôbb érkezett a Római Katolikus Nôszövetség Szentegyház utcai székhelyén szervezett irodalmi mûsorra, már csak a terem küszöbérôl ágaskodva láthatta és hallhatta az elôadást. Ugyanakkor nem volt meglepô a nagyfokú érdeklôdés, mert az est témája Wass Albert élete és irodalmi munkássága volt.

Amint Seres Zsófia érdemes magyartanár mondta, szükség van a hasonló elôadásokra, hiszen háborús bûnösnek nyilvánított írónk mûveit csupán 1990 után kezdték kiadni Magyarországon, késôbb Erdélyben is. Mezôségi ember volt, 1908-ban született, nagymúltú nemesi családból származott. A családnév már 12. századi oklevelekben felbukkan, Mária Terézia adományozott nemesi címet a családnak. Az elôadás bemutatta röviden az író hányatott sorsát, amelyet közvetlenül befolyásolt a 20. század szörnyû történelme. Az 1952-ben emigrációba kényszerült Wass Albert munkáit alapvetôen meghatrozza a honvágy. Németországban öt könyve jelent meg, valamint néhány verse. Az ember az országút szélén címû mûve jelentette az elsô írói sikerét németföldön.

Néhány év után Amerikába költözött, ahol angol nyelvû könyvet adott ki Erdélyrôl, és egyetemi tanárként tovább folytatta munkásságát.

Wass Albert a népek közötti egyetértést és a békét szorgalmazta. Ezt fejezi ki a legyen egy akol és egy legyen a pásztor sora is. A szervezôk közölték, hogy három hét múlva kerül sor Maksay Ágnes filmjének a bemutatására, amely az író halála elôtt egy évvel készült. Az elôadáson közremûködött az Apáczai Csere János Elméleti Líceum Balogh Mária vezetette kórusa, valamint Szôcs Judit tanárnô, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke és a Gál Kelemen Oktatási Központ vezetôje, aki az író néhány mûvét adta elô.

B. T.

Méray-díj 2002

(2. old.)

Méray Tibor Párizsban élô író és újságíró, az Irodalmi Újság fôszerkesztôje, 1995 augusztusában azzal a céllal alapított díjat, hogy az erdélyi magyar írott sajtó jövôjét szolgálja. A díj évente március 15-én kerül kiosztásra Kolozsváron. Olyan tehetséges fiatal újságíró kaphatja meg, aki valamelyik napi- vagy hetilap munkatársa, és a jövôben is az erdélyi magyar sajtóban kíván tevékenykedni. A díj segítségével a nyertes három hónapot dolgozhat az egyik nagy budapesti napilap szerkesztôségben, ahol az újságírói mesterséggel behatóbban megismerkedhet. Ezt az idôtartamot megszakítás nélkül Budapesten kell töltenie, és belsô munkatársi fegyelemmel kell részt vennie az általa választott szerkesztôség munkájában és életében.

A díj összege 2002-ben 200 000 (kétszázezer) Ft, a nyertes ezt három havi részletben (70–65–65 ezer) kapja kézhez. Odaítélésérôl az alapító által felkért háromtagú bizottság dönt.

Pályázni lehet személyesen, de szerkesztôségek és közéleti személyiségek is javasolhatnak a díjra érdemes fiatalokat. A pályázathoz (javaslathoz) szakmai (ön)életrajzot és legalább öt megjelent írást kell mellékelni.

Beküldési határidô (postabélyegzô dátuma): 2002. március 1.

Postacím: Tibori Szabó Zoltán, 3400 Cluj-Kolozsvár, Str. Aurel Vlaicu nr. 2/56.

Szép versek délutánja

(2. old.)

A Korunk ankétjáról és korunk verseirôl szólt a délután január 23-án, szerdán 6 órakor a Tranzit házban. A Korunk irodalmi folyóirat közel egy éve, a lap 75. születésnapja alkalmából hirdette meg a 20. század tíz legszebb magyar versének felkutatására, rangsorolására vonatkozó pályázatát, amelynek keretében a teljes magyar nyelvterület mintegy 150 irodalmárának (költôknek, kritkusoknak, esztétáknak) tették fel a kérdést: melyik a 20. század tíz legszebb, legjelentékenyebb magyar költeménye. A beérkezett "szavazatok", listák alapján kialakult sorrend, valamint a század költészetének megvitatására gyûltek egybe a Korunk részérôl Balázs Imre József, aki a házigazda tisztét is betöltötte, Horváth Andor szerkesztô, Kántor Lajos fôszerkesztô, valamint Balassa Péter budapesti esztéta, a Babes— Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, Demény Péter költô és Orbán János Dénes költô.

Balázs Imre József elöljáróban elmondta: Horváth Andor ötletét azért tartották méltónak a folyóirat születésnapjának megünneplésére, mert a vers helyzete olyan probléma, amely mindenkit érint, foglalkoztat valamilyen módon. A 104 beérkezett listát összesítve az eredmény a következôképpen alakult: elsô helyen végzett Kosztolányi Dezsô Hajnali részegség címû verse, ezt követte Pilinszky Jánostól az Apokrif, majd József Attilától az Eszmélet. A negyedik helyet Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû terjedelmes verse szerezte meg, majd ismét József Attila következik az Ódával. Ôt követi Kassák Lajostól A ló meghal, a madarak kirepülnek, majd Babitstól az Esti kérdés, Füst Milántól az Öregség, ismét Babitstól a Jónás könyve, a tizedik helyen pedig Dsida Jenô végzett a Psalmus Hungaricussal. A költôk összesített listáján legtöbbször József Attila szerepel, ôt követi Ady Endre, Babits, Weöres Sándor, Pilinszky.

Mint kiderült, a végsô sorrendet leginkább Orbán Ottó közelítette meg, de sokakban megvolt a szándék, hogy ôk találják meg az elmúlt század legszebb magyar verseit. A moderátor a sorrend meglepetésverseirôl kérdezte a kerekasztal résztvevôit. Úgy tûnt, mindenki rácsodálkozott néhány darabra. Balassa Péter számára Kassák versének jelenléte volt a legmeglepôbb, Kántor Lajos nem hitte volna, hogy Babits ennyire benne él a magyar irodalmi köztudatban, Orbán János Dénes szerint a teljes lista némiképp tankönyv-jellegû, Demény Péter a nyertes költeményre csodálkozott rá leginkább.

Balázs Imre József arra is kíváncsi volt, beszélgetôtársai minek alapján állították össze saját listájukat. Demény Péter saját bevallása szerint idôrendi sorrendbe állította kedvenc verseit, így jutott el Adytól Pilinszky Jánosig, és igen nehezményezte, hogy Ady Endrének végül egyetlen verse sem került fel a tízes listára. Kántor Lajos legkedvesebb költôinek verseibôl állította össze a listát, Orbán János Dénes ügyelt arra, hogy ne legyen elfogult a nagy nevekkel szemben, Balassa Péter Kosztolányi versein tûnôdött a legtöbbet, Horváth Andor pedig azt mérlegelte, hogy egy költô életmûvén belül melyik a legtöbbet emlegetett vers.

A versekbôl a tervek szerint kötet is készül, amelyet április 11-re, a költészet napjára jelentetnek meg, és a legszebb tíz vers mellett további huszonegy költemény kap helyet. Balázs Imre József végsô következtetése szerint ez a megmozdulás ösztönzôleg kívánt hatni, hogy mások is kedvet kapjanak elkészíteni saját, legkedvesebb verseik listáját. Ennek elsô mozzanataként a közönség is szavazhatott saját tíz kedvenc versére, az eredményt késôbb a sajtóban teszik közzé.

A beszélgetés elôtt és után a teológusokból és színisekbôl álló Fûszál együttes megzenésített verseket adott elô, Albert Csilla színinövendék tolmácsolásában pedig elhangzott az abszolút gyôztesnek számító vers, Kosztolányi Dezsô: Hajnali részegség.

Sándor Boglárka Ágnes

Az Országos Széchényi Könyvtár új sorozata

(2. old.)

Az Országos Széchényi Könyvtár új fakszimile sorozatát — a magyar kultúra napja és a nemzeti bibliotéka alapításának 200. évfordulója alkalmából — mutatta be Monok István fôigazgató a Budai Várban. A Gyöngyszemek a nemzeti könyvtár gyûjteményébôl címû sorozat elsô darabja az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum alapító okiratát adja közre.

Monok István szavai szerint a könyvtárral olyan intézmény született, amely nem feltétlenül csak a magyar kulturális örökséget akarja intézményes formában hozzáférhetôvé tenni, hanem az egész Kárpát-medence kultúráját. Az ünnepi kiadványsorozat második tagja a magyar irodalom- és mûvelôdéstörténet egyik legtöbbet idézett és legmegbecsültebb alkotása, az Ómagyar Mária-siralom hasonmás kiadása. A kultúra napján tartott sajtótájékoztatón bemutatták Kiss Ilona festô- grafikusmûvész könyvét, amely Janus Pannonius: Pannónia dicsérete címû versének grafikai feldolgozását tartalmazza. A kiadványban a szöveg a magyar mellett öt nyelven (latinul, spanyolul, franciául, németül és angolul) olvasható.

Bánfy Ilona, az Országos Közoktatási Intézet (OKI) munkatársa egy tavalyelôtti nemzetközi olvasásfelmérési kutatás eredményeit ismertetve elmondta: a magyar diákok olvasás-szövegértési képessége szignifikánsan gyengébb a nemzetközi átlagnál. A vezetô ipari hatalmakat tömörítô OECD felmérése szerint — amelyet 32 országban, 265 ezer diák körében végeztek el — Magyarországon a diákok 48 százaléka nem rendelkezik azokkal az olvasás-szövegértési készségekkel, amelyek képessé tennék ôket életük végéig új információk befogadására és feldolgozására. (Az OECD-országokban a diákok 82 százaléka teljesített e szint felett.)

Nagy Attila olvasáskutató a magyar olvasási kultúra összefüggéseit elemezve megállapította, hogy a teljes magyar társadalom olvasási kultúrájában az utóbbi másfél évtizedben visszaesés tapasztalható. Magyarországon kevesebben és kevesebbet olvasnak az ezredfordulón, mint a rendszerváltást megelôzôen. A legdrámaibb változást a 15–19 évesek korosztályában figyelték meg. A fiatalok szabadidôs tevékenységében a szépirodalom, az olvasás egyre kevésbé értékes, annál minden egyéb tevékenység elôbbre tör: ez tükrözôdik az olvasási készség romlásában is.

A szakértô a kutatási adatok birtokában megállapította: az utóbbi évtized iskolai irodalomtanítása, a felnôtt társadalom példamutatása és a média mûsorkínálata nem vezeti el a középiskolásokat a kortárs irodalom legjavának önkéntes kézbe vételéhez, örömszerzô olvasásához.

VÉLEMÉNY

Szilveszter a lovagok szigetén

(3. old.)

A máltai légitársaság Boeing 737-es repülôgépe a kora délelôtti órákban Horvátországot majd Itáliát átszelve érkezik Szicília fölé. Eddig a napos idôben a nagy magasságból csak a szárazföld és tenger váltakozását láthattuk, most, hogy ereszkedünk, kezd kibontakozni a táj is. Hegyvonulatok, települések, s egyszerre — mikor a leszállást jelzik — feltûnnek Málta szigetének a térképrôl és képeslapokról már ismert körvonalai. Az egyetlen nemzetközi repülôtér a sziget déli felén van, így félkörben megkerüljük a szigetet. Közben feltûnik, hogy igen-igen sok az épület rajta, a lapos tetejû házak keleties benyomást keltenek. A repülôtér kívülrôl elég szerény: egyemeletes épület, körülötte pálmafák. Belül már inkább megfelel az európai elvárásoknak. És persze, a 150 fônyi utasból csak kettônket irányítanak a vízumosztályra, a többiek megússzák egy pecséttel. Máris vár a kényelmes autóbusz, s egy fél órát kanyarogva utcáról utcára egy szép partmenti sétányon letesz: itt a szállodánk.

Ez talán a sziget legolcsóbb szállodája. Hat emeletével kimagaslik a földszintes-egyemeletes házsorból. Elôtte kétszer háromsávos mûút, közepén pálmafasor. A túlsó járda a széles partmenti promenád. Kell egy kis idô, amíg kiosztják a szobákat. A hátsó domboldal lapos tetejû házaira nézô meglehetôsen hûvös szobát kapunk. Pár óra berendezkedés után sem tudunk megbarátkozni a kilátással. Egy kis borravaló segít: az öbölre nézô hatodik emeleti szobába költözhetünk át. De bizony itt is hûvös van. Rendre megtudjuk, hogy bérelhetô villamos fûtôtest, az már otthonossá teszi ideiglenes hajlékunkat. A kilátás az erkélyrôl csodálatos. Reggeltôl délutánig besüt a nap, elôttünk a keskeny öböl, azon túl a fôváros, Valetta bástyái és kupolái. Innen nézelôdve már elhisszük a prospektusok feliratát: Málta a Földközi-tenger gyöngyszeme.

Máltáról manapság keveset hall az ember. Többnyire annyit tudunk, hogy a Földközi-tenger kis szigetországa. A közelmúltig angol gyarmat volt, korábban sokáig a máltai vagy johannita lovagok laktak itt. A fellendülô turizmus révén egyre többen keresik fel. Most éppen az Európai Unióba szeretne belépni. Legutóbb a tíz felvételi tárgyalásokra elfogadott állam közé sorolták. Málta érdekessége épp a kelet és nyugat egészen különös ötvözôdése. Lakossága egyedülálló keverék. Az alapot a sémi faj adja, de ebbe beleolvadtak rómaiak, görögök, olaszok és angolszászok. A nyelv is ezt tükrözi: a magrebi arab nyelvjárás gazdagodott az itt megfordult hódítók szókincsével. A szigetországban sokáig fô kérdés volt, hogy az olasz vagy az angol legyen a hivatalos nyelv. A népesség szinte kizárólagosan katolikus, az egyház az olaszt támogatta. A hatalom az angol pártján állt. Végül az épp az olasz emigránsok terjesztette nacionalizmus oda vezetett, hogy kifejlesztették a csekély írásbeliséggel rendelkezô máltai nyelvet, néhány saját betût is létrehoztak. Második hivatalos nyelvként pedig az angolt fogadták el. Ma Máltán a legegyszerûbb emberek is tûrhetôen beszélnek angolul. Az iskolában pár évig arabul és olaszul is tanulnak. Így helyes ez, mert lényegében Európa és Afrika között élnek, a Földközi-tenger kellôs közepén.

Málta tulajdonképpen egy szigetcsoport közös és egyben a legnagyobb sziget neve is, pár évtizede pedig az itteni független köztársaság szintén e néven ismeretes. A legnagyobb sziget, Málta is mindössze 246 km2 területû. A kisebbik, Gozo pedig csak 67 km2-es. Ennek hossza 14, szélesség 7 km, úgyhogy gyalog be lehet járni. A kettô között elterülô harmadik sziget alig lakott: Comino 2,8 km2-en egyetlen szálloda, egy disznóhizlalda, meg egy védôtorony található. Ide csak azok jönnek, akik teljes magányra, autómentes világra vágynak. Aztán van még Cominetto szigetecskéje, s két sziklás szirtje az országnak. Ezek lakatlanok. A két fôszigetre jellemzô a sok öböllel és kiszögelléssel tarkított partvonal. Északkelet felôl délnyugatnak emelkedik a felszín. Emitt magas sziklafal alkotja a partszakaszt mindkét szigeten. A felszín szinte teljesen köves. Itt-ott kis völgyecskékben dúsabb a növényzet, átmenetileg néhol kis patakocskák is csörgedeznek. De az ivóvizet többnyire a tengervízbôl nyerik. Nem lehet könnyû fenntartani egy ilyen országot! S ráadásul egész Európában itt a legnagyobb a népsûrûség: 1200 fô esik egy négyzetkilométerre. (Mifelénk úgy 100 lakos él négyzetkilométerenként.) S a lakosság 90%-a városi. A nagyobbik sziget, Málta keleti fele jóformán egyetlen város.

Elsô napunk délutánján lakhelyünket, Sliemát akarjuk megismerni. Elôbb egy jó térképet vásárolunk, s annak segítségével tisztázzuk városkánk és a környék fekvését. A sziget északkeleti sarkában vagyunk. Itt egy különösen kedvezô stratégiai helyet alakított ki a természet: mintha az embernek három ujja nyúlna a tengerbe. A hüvelykujjnak megfelel Sliema, aztán a két ujj közé még beékelôdik egy kis sziget, Manoel. Az egyenes mutatóujj maga a fôváros, Valetta, azon túl már nemcsak egy ujj van, hanem abból merôlegesen Valetta felé kiágazik vagy három-négy félszigetecske. És ahány ujj, ahány félsziget, mindegyik végén egy-egy félelmetes középkori hangulatot árasztó erôdítmény. Középen pedig egy-két templom toronnyal vagy kupolával. Valamikor mindegyik félszigetnek külön város-jellege volt, ma már összeépültek, egyetlen helységet képeznek, meg tábla sem jelzi egykori határukat, csak a térkép sejteti. Sliema közülük a legújabb, leginkább fejlôdô település. Fô útja körút. A félsziget északi partszakaszán fut, itt a szabad tengerre látni, majd nem sokkal a félsziget vége elôtt átvág a déli partra, s ott az öböl, a Marsamxett kikötô partján halad. A félsziget végén a hatalmas Tigne erôdítmény falai, sáncai. Egykor az öblöt védte. Most drótkerítés védi romladozó falait, vagy inkább a kíváncsiskodó turistát. Annyi itt az erôd, hogy azt se tudják, mihez kezdjenek velük. A körúttal övezett Sliema közepe magas, sziklás domb. Meredek utcácskák visznek fel a tetôn haladó fôútig, majd onnan leereszkednek a túloldalra. Többnyire egyemeletes loggiás házak övezik az utcákat, itt-ott egy-egy tekintélyesebb palota. Sok közülük lakatlan. A parton, a fôbb utcák, terek mentén érezhetô az új, üzleti világ térhódítása. A legfeljebb egyemeletes házak közé beszúrnak hat-nyolcemeletes szállodákat, üzletházakat, bankokat. Úgy tûnik, hogy a fôváros környéki legtöbb szálloda itt, Sliemában található, mert a hosszú part menti szép kilátást nyújtó sétány különösen megfelelô terepet nyújt. S itt nem mûemlékjellegû az épületek többsége.

(Folytatjuk)

Gaal György

SPORT

TENISZ
Az év elsô GS-versenye — Ausztrál Open, elôdöntô

(4. old.)

A nôknél két, a férfiaknál egy elôdöntôre került sor csütörtökön Melbourne-ben az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Az 1997. és 1999. között háromszor diadalmaskodó, a legutóbbi két alkalommal pedig a döntôben veszítô svájci Martina Hingis ismét fináléba került, 1 óra 40 perc alatt legyôzte Szeles Mónikát. Az amerikai 1991-ben, 1992-ben, 1993-ban és 1996-ban volt elsô Melbourne-ben.

A 39 perces elsô játszmában még Szeles irányított, pedig már ekkor is sokat rontott (16–4 az önhibák aránya, összesen: 40–12). Ugyanakkor sokkal több nyerô ütése (20–12, összesen: 46–32) volt, s kétszer is elnyerte ellenfele adogatását, aki hét breaklabdából csak egyet értékesített.

A folytatásban már Hingis akarata érvényesült, 25 perc alatt könnyen egyenlített, majd a 3. szettben 5:2-nél a gyôzelemért adogathatott. Ekkor a szívósan küzdô rivális még két játékot megnyert, de fordítani már nem tudott.

Megismétlôdik a tavalyi döntô: a címvédô amerikai Jennifer Capriati 1 óra 37 perc alatt nyert a belga Kim Clijsters ellen, s szombaton a svájci Martina Hingisszel találkozik.

A 43 perces elsô szettben kevés elônyt jelentett az adogatás: a tengerentúli 3, míg ellenfele 4 alkalommal veszítette el azt. A sokkal kevesebbet rontó Capriati (24–14 az önhibák aránya Clijsters "javára") megérdemelten jutott elônyhöz, de a második szettben (31 perc) már a belga akarata érvényesült, s ezúttal egy break döntött. A 3. játszmában ismét a tavalyi bajnok volt a jobb, nagyon könnyen harcolta ki a fináléba jutást. Sokat mondó adat, hogy a címvédô 8, míg riválisa mindössze 1 nyerô ütéssel vétette észre magát. Ugyanakkor Clijsters 11, míg Capriati csak 7 önhibát vétett.

A férfiaknál egyetlen elôdöntôt bonyolítottak le, amelyen két meglepetésember csapott össze. Küzdelmük öt játszmán és 2 óra 41 percen át tartotta feszültségben a központi stadion nézôit, végül azonban a fordulatokban gazdag találkozón a nagyobb tapasztalat döntött a svéd Thomas Johansson javára a cseh Jiri Novak ellen. A második elôdöntôt ma, pénteken játsszák, a német Tommy Haas (7. kiemelt) és az orosz Marat Szafin (9.) közül kerül ki Johansson vasárnapi ellenfele.

Eredmények:

Nôi egyes, elôdöntô: Hingis (svájci, 3.)–Szeles (amerikai, 8.) 4:6, 6:1, 6:4 és Capriati (amerikai, 1.)–Clijsters (belga, 4.) 7:5, 3:6, 6:1.

Férfi egyes, elôdöntô: Johansson (16.)–Novak (26.) 7:6 (5), 0:6, 4:6, 6:3, 6:4.

(pja)

Ezen a héten
Január 21–27.

(4. old.)

l Jan. 21.: Negyven eszetndôvel ezelôtt, 1962-ben befejezôdött a Bajor Alpok festôi táján elterülô Garmisch-Partenkirchenben az év elsô világbajoksága. Ez, természetesen, kimondottan téli sportágban, nevezetesen bobban, méghozzá a kettes egységek részére kiírtban zajlott. Ráadásul jubileuminak számított, hiszen a 25. volt a sorrendjében. Az olaszok folytatták az 1956-ban, a VII. téli olimpia keretében rendezett vb-n elindított gyôzelmi sorozatukat, amit ezúttal azzal tetôztek be, hogy az aranyérem mellé az ezüstöt is megszerezték. Ezzel a harmadik helyre szorították a vendéglátók nagy reményekkel útra bocsátott egységét. A dobogón: 1. Olaszország I. (Rinaldo Ruatti, Enrico de Lorenzo) 5:03,73, 2. Olaszország II. (Sergio Zardini, Romano Bonagura) 5:06,63, 3. NSZK (Hans Maurer, Franz Wörmann) 5:08,92. És a Ga-Pá-nak rövidített sportközponzt még nem térhetett nyugovóra: a hónap végén ugyanitt következett a négyes bobok vb-je!

l Jan. 22.: Ezen a napon is a kettes bobok vetélkedôjére emlékezünk. Csakhogy: 1. valamivel közelebbire, 1967-esre, amely az ausztriai Innsbruck tôszomszédságában, a2247 m magas Patscherkofel-csúcs tövében elterülô Igls üdülô- és sportközpontban zajlott, és

2. nem világ, "csak" Európa-bajnoki cím volt a tét. Itt már a vendéglátó szurkolók örvendezhettek, mert az aranyérmet az Erwin Thaler, Reinhold Durnthaler kettôs szerezte meg, mögöttük a román Ion Panturu, Nicolae Neagoe majd az NSZK-beli Wolfgang Zimmerer, Peter Utschneider páros következett. És újabb hét elteltével már a négyesek földrészi vetélkedôjének rendezésére készültek Igls-ben.

l Jan. 23.: Háromnegyed évszázada, 1927-ben Bécsben befejezôdött a 24. férfi mûkorcsolya Eb. Teljes volt az osztrák siker: az aranyérmet — 1922-es, svájci, davosi elsô gyôzelmét követôen — immár ötödször Willy Böckl szerezte meg (1928-ban is bajnok tudott lenni), az ezüst honfitársának, Hugo Distlernek, a bronz pedig az akkor 18 éves honfitársuknak, Karl Schafernek jutott. Ez volt Schafer elsô érme egy ilyen nagy fontosságú versenyen. A késôbbiekben, egészen 1936-ig 8 ízben bizonyult Európa legjobbjának, hétszer volt világbajnok, s megnyerte az 1932-es Lake Placid-i, majd az 1936-os garmisch-partenkircheni olimpiát. És úgy ráadásként, 1926–1930 között hazája mellúszóbajnoka, sôt, 100 méter mellen 1:17,0 perccel, 200-on pedig 2:50,6 perccel világcsúcstartó is volt! Hiába, ha az ember szereti a sportot... És ne feledjük: ô kezdeményezte késôbb a ma rendkívül népszerû és divatos jégrevûket!

l Jan. 24.: Nem kerek évforduló, de a sportok és az ötkarikás játékok történetében fontos esemény emléke fûzôdik a naphoz: 1924-ben ekkor nyitották meg a franciaországi Chamonix-ben a Téli Sporthetet, amelyet késôbb az elsô téli olimpiaként ismert el a NOB.

l Jan. 25.: 70 éve, 1932-ben ezen a napon kezdôdött el Prágában a VI. asztalitenisz világbajnokság. Az egyetlen, a csehszlovák együttes gyôzelmével végzôdött férfi csapatszám kivételével minden bajnoki címet a magyar asztaliteniszezôk hódítottak el. A csehszlovákok csapatgyôzelme annál inkább is meglepô volt, mert a férfi egyesben és párosban minden érmes helyen a magyar sportolók végeztek. Ekkor volt a legendás Barna Viktor fénykora.

l Jan. 26.: 95 éve, 1907-ben hatodszor nyert mûkorcsolya Európa-bajnokságot (a 11. kiírásban) a svéd Ulrich Salchow (akinek nevét egyik ugrása ma is ôrzi a mûkorcsolyázók világában!). A Berlinben rendezett Eb-n a német Gilbert Fuchs-ot, valamint az osztrák Ernst Hertzet elôzte meg. Salchow ekkor már 30 éves volt, majd újabb esztendô elteltével, 1908-ban ô nyerte Londonban a nyári olimpia keretében elsô ízben megrendezett mûkorcsolya-versenyt is! Pályafutása során 10 világ-, s ugyananyi Európa-bajnoki címet szerzett! Elsô nagy sikerét 1896-ban (19 évesen), az utolsót 1913-ban (36 évesen) aratta. S még részt vett az 1920-as olimpián is, ahol 43 évesen a negyedik helyen végzett. 1949-ben távozott az élôk sorából.

lJan. 27.: Öt és fél évtizede, 1947-ben alakult meg Kolozsvárott a Haladás Sportegyesület, amelynek sportolói asztaliteniszben, teniszben, gyors- és mûkorcsolyában, valamint vívásban értek el számottevô sikereket. Az egyesület 1960-ban beolvadt az akkor megalakult KMSC-be.

László Ferenc

Ponomarjov a legfiatalabb világbajnok

(4. old.)

Szerdától a 18 éves Ruszlan Ponomarjov a sakkozás legfiatalabb világbajnoka. Az ukrán nagymester a moszkvai döntô 7. partijában világossal remizett honfitársával, Vaszilij Ivancsukkal. A két játékos a 22. lépésben állapodott meg a döntetlenben, így a párharc végeredménye: 4.5–2.5. Az utolsó partira már nem kerül sor. Ponomarjov gyôzelméért 500 ezer dollárt kapott, a vesztes 250 ezer dollárral gazdagodott.

— Remekül használja ki az ellenfél hibáit — értékelte az elsô ukrán vb-elsô teljesítményét a FIDE világranglista-vezetô orosz Garri Kaszparov, aki 1985-ben 22 évesen gyôzött a vb-döntôben, s azóta, egészen szerdáig ô volt a sportág legfiatalabb világbajnoka.

LABDARÚGÁS

(4. old.)

l A francia bajnokság 22. fordulójának nyitó mérkôzésén a Sochaux egygólos gyôzelmet aratott a Girondins Bordeaux (0–1) otthonában. Az élcsoport: 1. Lens 44 pont/20 mérkôzés, 2. Olympique Lyon 37/20, 3. Paris St. Germain 34/21 (25–16).

l A spanyol Primera Divisonban: Rayo Vallecano–Deportivo Alavés 2–0. Az élen: 1. Real Madrid 39 pont/21 mérkôzés, 2. Alavés 36/21 (22-15), 3. Deportivo La Coruña 36/21 (34-28), ..., 19. Rayo Vallecano 20/21, 20. (utolsó) Real Sociedad 19/21.

Filmbemutató
Csúcsformában 2.

(4. old.)

Eredeti cím: Rush Hour 2; színes, szélesvásznú amerikai akció-vígjáték, 2001. Rendezte: Brett Ratner; fôszereplôk: Jackie Chan, Chris Tucker.

A leggyorsabb kezû keleti és a legnagyobb szájú nyugati ismét szembeszállnak az alvilággal, a különbség csak annyi, hogy most a pofonok még nagyobbak, még több a szöveg, és még szebbek a lányok.

A cselekmény ezúttal a Hongkong–Los Angeles–Las Vegas háromszögben játszódik. Lee nyomozó (Jackie Chan) Hongkongba hívja barátját, a Los Angeles-i rendôrt, James Cartert (Chris Tucker). A színesbôrû amerikai azt hiszi, kellemes vakációban lesz része, de kiderül, hogy az amerikai nagykövetség elleni bombamerénylet ügyében nyomoznak. Amit nagyban megnehezít Tucker feltûnô egyénisége, és akkor még igencsak enyhén fogalmaztunk, hiszen egyáltalán nem sárgás bôrszín-árnyalatú hôsünk, leállíthatatlan dumagép, és mindehhez hozzájön tudatlansága, a helyi kultúra ismeretének hiánya. Nem csoda hát, hogy Lee fô elfoglaltsága barátja irhájának megmentése lesz.

A szálak az egyik hongkongi triád fejéhez, Ricky Tanhez (John Lone) vezetnek, aki Lee régi ismerôse: Lee apja és Tan együtt dolgoztak a rendôrségnél, egészen Lee apjának meggyilkolásáig. Mikor már sikerülne tisztázni a robbantások ügyét, Tant lázadó alkalmazottja, a hatalmat átvenni akaró gyönyörû Hu Li (Zhang Ziyi) lelövi.

A duó a nyomokat követve Los Angelesbe utazik, ahol kiderül, tulajdonképpen hamis dollárok nyomtatásáról is szó van. De mielôtt felgöngyölíthetnék az ügyet, váratlan kirándulásra kényszerítik ôket a szerencsejátékosok mennyországába, Las Vegasba. A krokodilbôrbôl készült zakós Tucker és a selyeminges Chan becsöppen a világ legnagyobb kaszinójának, a Red Dragonnak a megnyitójára. A pénzmosáshoz ideális környezetben meg kell találniuk a hamis bankjegyek nyomtatáshoz használt matricát, de egy váratlan ismerôs felbukkanása megkavarja a dolgokat.

Köztársaság mozi, vetítési idôpontok: 10.30; 13; 15.30; 18; 20.30; 23. Szombaton, vasárnap és csütörtökön az elsô elôadás 13 órakor kezdôdik. A 23 órától kezdôdô vetítés és a teljes hétfôi nap kedvezményes. Pénteken a 18 órai elôadás csoportos megtekintésekor (legalább két személy) a jegy ára 25 000 lej.

Balázsi-Pál Elôd

Román könnyûzenei toplista

(4. old.)

A Musical Report, zenei szakemberek, zenével fogalalkozó sajtósok segítségével összeállította a 2001-es év román könnyûzenei listáját. Külön öröm a kolozsváriak számára, hogy néhány itteni zenekar (Kumm, Nightlosers, Luna Amarã, Hara, Lee Quid) is szerepel a topban. Lássuk hát a listát:

Az év együttese:

1. Proconsul; 2–5. Holograf, Iris,Taxi és Voltaj; 6–8. Kumm, Nightlosers és Parazitii.

Az év albuma:

1. Alexandru Andries — Muzicã de divort; 2. Implant Pentru Refuz — Oameni fãrã fetze; 3. Proconsul — Mi-ai luat inima.

Az év dala:

1. Nightlosers — Dragostea e ca o râie; 2. Florin Chilian — Iubi; 3. Taxi — Ea înca mã iubeste; ..., 5–6. Luna Amarã — Gri Dorian és AB 4 — În hol (acustic).

Az év videója:

1. Nightlosers — Dragostea e ca o râie; 2. Kumm — Sapte seri; 3. Tapinarii — Sunt fericit.

Az év albumborítója:

1. Tapinarii — Sunt fericit; 2–3.Alexandru Andries — Muzicã de divort és Implant Pentru Refuz — Oameni fãrã fetze; 4. "Sapte Seri" (a válogatáson négy kolozsvári együttes szerepel).

Az év válogatásalbuma:

1. Sapte Seri; 2. Declaratie de dragoste; 3. TM 00 Base.

Az év felfedezettje:

1.Florin Chilian; 2.Luna Amarã; 3. Tapinarii; ..., 7. Lee Quid, ..., 9. Hara.

Az év koncertje: 1. Nightlosers; 2. BlueServicE; 3–4. Iris; Proconsul és 5. Kumm.

Az év énekese: 1. Bogdan Marin "Bodo" (Proconsul); 2. Daniel Radu "Byron" (Kumm,ex BlueServicE); 3. Cristi Minculescu (Iris).

Az év énekesnôje:

1.Maria Rãducanu; 2. Livia Ancuta (Lee Quid); 3–4.Mara (ex Baba Novac) és Paula Seling, ..., 7. Ana Maria

Hangszeresek:

Gitár:

1. El Lako Jimi (Nightlosers); 2. George Pãtrãnoiu (Taxi); 3. Hanno Hofer (Nightlosers); 4. Eugen Nutescu (Kumm).

Basszusgitár:

1. Mugurel Vrabete (Holograf); 2. Florin Barbu (Big Mamou, Blazzaj); 3. Doru Borobeicã (Iris), ..., 8–9. Octavian Andreescu "Barilla" (Nightlosers) és Keresztes Levente (Kumm)

Dob/ütôsök:

1. Ovidiu Lipan "Tãndãricã"; 2. Csergô Domokos (Kumm); 3. Rãzvan Lupu "Lapi" (Vama Veche).

Billentyûsök/zongora:

1. Johnny Rãducanu; 2–3. Tino Furtunã (Holograf) és Mircea Tiberian; ..., 6. Kovács András (Kumm).

Fúvósok:

1. Cristian Soleanu (szaxofon); 2. Petô Zoltán (szaxofon,Kumm); 3. Garbis Dedeian (szaxofon), ..., 5. Hanno Hofer (harmónika, Nightlosers), ..., 9. Mihnea Blidariu (trombita, Luna Amarã).

(bpe)

KÖRKÉP

Magas a vízállás Dengeleg és Hesdát közelében

(5. old.)

A hirtelen felmelegedés komoly gondot okoz a Kis-Szamos menti községek és városok önkormányzatának. A polgármesteri hivatalok állandó készenlétben vannak és a lakosság sem ül tétlenül. Zsuk, Bonchida és Iklód községek veszélyeztet az ár és Szamosújvár közvetlen közelében is bármikor kiönthet a Szamos. A városatyák már most gondolnak az esetleges veszélyre. A polgármesteri hivatal mellett mûködô 21 tagú szakbizottság már összeült és megtárgyalta a legsürgôsebb teendôket. Elsôsorban vízlevezetô árkok ásásával igyekeznek elkerülni az anyagi károkat, de homokzsákot is beszereztek a szamosújvári városgazdák. Különösen a Kandia városrészben védik a lakóházakat, de a városszéli kertek és szántóföldek is bármikor víz alá kerülhetnek. A Füzesi patak környékén is készenlétben állnak, itt a tavaly ôsszel erôsítették a partot. A polgármesteri hivatal dolgozói minden reggel terepszemlét tartanak és naponta értesítik a szakbizottságot a vízállás szintjérôl. Egyelôre csak a jégtorlaszok okoznak gondot a Kis-Szamos völgyében, de Dengeleg és Hesdát szomszédságában már a magas vízállás is nyugtalanságra ad okot.

Az utóbbi esztendôkben Szamosújvár környékén nagy károkat okozott az árvíz. Ezt szeretnék most megelôzni a kisváros elöljárói.

Erkedi Csaba

Beperelte a szakszervezetet az üveggyár vezetôsége
A négy igazgató lemondásának elfogadását kérik a sztrájkolók

(5. old.)

A vállalat vezetôsége beperelte a szamosújvári Somvetra üveggyár szakszervezetének vezetôit a sztrájk kirobbantása miatt. Az üveggyár szakszervezetének vezetôsége tegnap jelent meg a bíróságon, hogy bebizonyítsa, nincs köze a spontánul kialakult sztrájkhelyzethez, amelyet egy héttel korábban több mint ezer dolgozó robbantott ki, nyilatkozta a sajtónak Tiberiu Benta szakszervezeti elnök. Hozzátette: a szakszervezetet a vállalat volt vezérigazgatója perelte be, azzal vádolva a dolgozók érdekvédelmi szervezetét, hogy nem tartotta be a munkafolyamat beszüntetésére törvény által elôírt lépéseket. A szakszervezeti elnök elmondta, írásban figyelmeztették a vállalat vezetôségét egy spontán tiltakozó megmozdulás valószínûségére, arra kérve az illetékeseket, igyekezzenek megoldani a felmerülô problémákat egy sztrájk kirobbanása elôtt. Benta leszögezte, a sztrájk spontánul tört ki, a szakszervezet ebben nem vett részt, mint ahogy azt a kezdetektôl fogva kinyilvánította. Másfelôl az alkalmazottak arra kérték a vezetôtanácsot, hagyja jóvá a vállalat három ügyvezetô igazgatójának és a vezérigazgatónak két nappal ezelôtt benyújtott lemondását.

Szavalóverseny Désen

(5. old.)

Az V. Dési Petôfi Sándor Vers- és Prózamondó Versenyre az idén március 23-án kerül sor. Az alábbiakban ismertetjük a rendezvény programját. Március 23., szombat: 8 óra — a versenyzôk fogadása (Magyar Ház, str. Nicolae Iorga nr. 6.); 10 óra — szavalóverseny, I–IV. osztály — polgármesteri hivatal díszterme, V–VIII. osztály — Andrei Muresanu Fôgimnázium díszterme, író-olvasó találkozó Király Lászlóval a Magyar Házban; 14 óra — ebéd; 15.30 óra — vetélkedô IX–XII. osztály — polgármesteri hivatal díszterme; 19 óra — gálamûsor (meghívott a Sebô együttes, fellép az Aranyesô tánccsoport); 21.30 óra — állófogadás; 22 óra — táncos mulatság a Magyar Házban.

Nem sztrájkoltak a szegények kantinjában

(5. old.)

A csütörtöki sztrájk megbénította a szamosújvári polgármesteri hivatal tevékenységét. A helyi önkormányzat székhelyét a polgárôrség ôrizte, a személyzet pedig a gyûlésteremben gyûlt össze, ahol várta a "felsô" utasításokat. A polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó szegények étkezdéjében azonban továbbra is dolgoztak. A kantin 8 alkalmazottja ezen a napon is mintegy 140 szegény sorsú lakosnak biztosította a meleg ebédet. Ôk nem tiltakoztak a kicsi fizetések miatt, de az elégedetlenség természetesen, soraikban is nagy.

Szamosújvárott a polgári tûzoltók is munkahelyükön tartózkodtak és az esetleges halotti és születési bizonyítványt is maradéktalanul kiállították a polgármesteri hivatal illetékes osztályán. Hasonlóképpen, a polgári védelem helyi képviselôje is készenlétben állt egy esetleges árvízre. A Kis-Szamos vize ugyanis nem ismeri el a sztrájkot.

E. Cs.

Mûholdvevô, televízió és videokészülék a helyi magyarságnak

(5. old.)

A mezôségi Pusztakamarás református egyháza a helyi magyarság nevelésének, a gyermekek oktatásának céljaira a Duna Televízióért Alapítványtól és a Hungária Televízió Közalapítványtól (HTVKA) egy mûholdvevô antennát, színes televíziót és videót kapott karácsonyi ajándékként.

Ennek az ajándéknak ünnepélyes megköszönésére január 26-án, szombaton délelôtt fél 12 órakor kerül sor a közösség templomában és a lelkészi lakás gyülekezeti szobájában. Jelen lesz többek között: a falu szülötte, Sütô András író, Pálfy G. István újságíró, a HTVKA elnökségi tagja, valamint a Duna Televízió és a marosvásárhelyi Bernády György Alapítvány képviselôi is, áll a Vetési László szórványügyi elôadó, a HTVKA erdélyi kurátora által szerkesztôségünkbe eljuttatott meghívóban.

Néhány tudnivaló a rák megelôzésérôl és korai felismerésérôl

(5. old.)

A statisztika szerint a rák a második helyen áll a halált okozó betegségek sorában, a második helyen a szív és érrendszeri megbetegedések után, néhol meg is elôzve azt. Valamivel több férfi mint nô hal meg rákos megbetegedésben. Hazánkban a leggyakrabban halált okozó rákfajták az elhalálozások száma szerint a következôk (Olinici professzor):

— a férfiaknál csökkenô sorrendben a tüdôrák, vastagbélrák, prosztatarák, hasnyálmirigyrák stb.

— a nôknél csökkenô sorrendben a mellrák, vastagbélrák, tüdôrák, petefészek-, méhnyak- és méhrák, hasnyálmirigyrák stb.

A tüdôrák okozója legtöbbször az aktív vagy passzív dohányzás. Egy angliai felmérés szerint 22 tüdôrákban szenvedô közül 21 a cigarettafüst miatt betegedett meg. Sajnos a tünetek (kínzó köhögés, rekedtség, felülfertôzés stb.) és klinikai jelek csak késôn, a betegség elôrehaladott szakaszában jelentkeznek, a legtöbb beteg már menthetetlen. Tudomásul kell vennünk, akár tetszik, akár nem, hogy a cigaretta drog és a dohányosok drogfüggôk. Az American Cancer Society kezdetben azt tanácsolta, hogy minden 40 éven felüli dohányos jelentkezzen idôszakonként tüdôszûrô vizsgálatra a korai felismerés érdekében. Késôbb ezt az ajánlását visszavonta, mivel maga a röntgensugárzás is rákkeltô hatású.

A vastagbélrák leggyakoribb okai a füstölt húsok és állati eredetû zsírok fogyasztása, kevés rost bevitele stb. De vannak örökletes formái is. Tünetei: a székelési szokások megváltozása, véres széklet, vérszegénység stb. Az American Cancer Society ajánlata a vastagbélrák idejében történô felfedezése érdekében, hogy minden 50 éven felüli emberen 3–5 évenként végezzenek el egy szigmoidoszkópiát és minden évben egy székletvizsgálatot.

A hasnyálmirigyrák okai: dohányzás, nitrozoaminok, cukorbetegség, krónikus hasnyálmirigy-gyulladás stb. Sajnos a szimptómák ez esetben csak késôn jelentkeznek, ilyen jellegzetes tünet például a sárgaság.

Prosztatarák a férfiak gyakori megbetegedése. Ebben szenved az 50 éven felüli férfiak 30%-a, és a 80 éven felüliek 80%-a. Elôsegítô okok: zsírokban gazdag táplálkozás, az androgén hormonok túlzott termelése stb. Korai szimptómák: vizelési nehézségek, másképp nem magyarázható húgyhólyagfertôzés, húgycsôvérzés, vizeletvisszatartás, vizeletcsepegés stb. Az ACS szerint minden 40 éven felüli férfi évente el kellene végeztessen egy klasszikus, végbélen keresztül történô prosztatavizsgálatot. Külföldön már léteznek modern vérvizsgálatok is.

A nôk leggyakoribb rákos megbetegedése a mellrák, mégpedig minden 9 nôbôl egy mellrákban szenved. Szerencsére e betegség legtöbbször korán felismerhetô és kezelhetô. A 20 éven felüli nôknek havonta el kell végezniük mellük vizsgálatát — erre nôgyógyászuk tanítja meg ôket —, de maga a nôgyógyász is köteles háromévenként elvégezni e vizsgálatot. A mammográfia elvégzését az ACS az egyes orvosok személyes döntésére bízza.

A mellrák okai hormonálisak és örökletesek, de kialakulhat sugárzás vagy zsírban gazdag táplálkozás következményeképpen is.

A petefészekrák szimptómái csak késôn jelentkeznek, így idôszakonként ajánlott az ekográfiai vizsgálat.

A méhnyakrák hazánkban sokszor halált okozó betegség, mivel a nôk többsége nem jelentkezik a Papanicolau-teszt elvégzésére. A tesztet a szexuális élet megkezdése után rendszeresen kell elvégeztetni, mivel a méhnyakrák eddig egyedüli biztos oka az a vírus (a Human Papilloma Virus), amelyet az óvszer használata nélküli szexuális kapcsolat során kaphatnak el. (Más gyanított okok: dohányzás, gyulladások stb.)

A méhrák a leggyakrabban jelentkezô nôgyógyászati rák. Ennek kialakulását elôsegítik a következô szituációk: nôk, akik nem szültek gyermeket, túlsúly, cukorbetegség, ösztrogénterápia stb. Jele a menstruáción kívüli vérzés. Menopauza után minden nônek ajánlott a rendszeres méhszövet vizsgálat.

Sokan nem tudják, hogy a televízió röntgen és gamma sugarakat bocsát ki, így tanácsos távolabb ülni a készüléktôl, és csak jó minôségû képernyôt használni. A rák korai felismerésének legjobb módja az, ha figyelünk betegségünkre, ha valami panaszunk van azonnal orvoshoz fordulunk.

ifj. Fekete Zsolt

Társadalmunk szerencsére nem feledkezik meg a szenvedôkrôl, legalábbis erre utal a tény, hogy jóravaló emberek segítettek a Télapónak megtalálni és megajándékozni a kezelések miatt az ünnepek alatt is a kórházban maradó 31 kis rákos beteg gyermeket. A Télapó "nyomravezetési" kezdeményezésének átfogója, irányítója Mãrioara Ciocã, segítôi Sorina Corina Lazãr közjegyzôi iroda, Goldpaper kft., baby Bar kft., Trasal Com kft., Arm Impex kft., Oana kft., Transilvania Bank, AsRo Medica, Temco kft., Sanex. A Transilvania Bank segítségével a gyermekek játékszobáját ötmillió lej értékû Sony márkájú cd-lejátszóval látják el.

Ingyenes mezôgépész és állattenyésztô tanfolyamok termelôknek

(5. old.)

A tordai és aranyosgyéresi mezôgazdasági termelôk feliratkozhatnak a Kolozs Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság és Mezôgazdasági Tanácsadó Hivatal által szervezett ingyenes tanfolyamokra. Minden pénteken 10 és 12 óra között fogadják a beiratkozásokat a mezôgépészeti és állattenyésztô tanfolyamokra, tájékoztatott Viorica Ciocan mérnök, az aranyosgyéresi polgármesteri hivatal mezôgazdasági tanácsadó irodája részérôl. A mérnök ugyanakkor elmondta, hogy a mezôgépészeti tanfolyam idôtartama három hónap, az elôadásokra a Tordai Mezôgazdasági Líceumban kerül sor. A résztvevôk képzettségüket igazoló okiratot kapnak a Kolozs Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság részérôl. A tanfolyamokon azok a tordai és aranyosgyéresi mezôgazdasági termelôk vehetnek részt, akiket érdekelnek a legfrissebb technológiai és jogi újdonságok, akik külföldi pénzforrásokhoz folyamodnának és az ehhez szükséges mûszaki iratcsomó összeállításához igényelnek segítséget.

R. T. T.

Nem osztották ki az ingyenes tejport

(5. old.)

Az idén nem osztották még ki Tordán a mesterségesen táplált, egyévesnél fiatalabb csecsemôknek járó tejport, ugyanis a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nem szerezte be. A polgármesteri hivatal információi szerint Tordán decemberben 350 gyermek részesült ingyenes tápszerben, és ígéret szerint a tejport január 24-ig kiosztják. A tejpor szállítására kiírt pályázatot a megyei közegészségügyi igazgatóság kezeli, a tavaly csupán decemberig elegendô mennyiségrôl szólt a szerzôdés, amelyet az idén, költségvetés és pénz hiányában, felfüggesztettek.

R. T. T.

Hétszázan kaptak vissza adókülönbséget

(5. old.)

Hétszáznál több tordai lakos kapott vissza a 2000. évre szóló jövedelembevallást követôen adókülönbséget az államtól. Január kilencedikéig több mint hétszáz személy kapott összesen félmilliárd lej adóvisszaszolgáltatást, tudtuk meg Georgeta Felezeutôl, a Tordai Pénzügyi Hivatal igazgatójától, aki ugyanakkor azt is elmondta, összesen 5600 határozatot adtak ki, 3,5 milliárd lej értékben. Februárig naponta száz személyt vártak az összeg átvételére, ám átlagban csupán hatvanan jelentkeztek. A pénzügyi hivatalhoz tartozó tíz község érdekeltjeihez postai úton juttatják el az ôket megilletô összeget. A pénztárnál csupán reggel kilenc órakor van torlódás, tíz órától csökken az érdeklôdôk száma.

R. T. T.

Valutaárfolyamok

(7. old.)

Január 24., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

28 100/28 470

31 700/32 000

113/116

Január 25., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 27 905 lej, 1 USD =31 797 lej, 1 magyar forint = 114 lej.

NAPIRENDEN

Továbbra is kérik az egészségügyi biztosítást

(8. old.)

A külügy és a belügy eltérôen ítéli meg, hogy a Magyarországra utazó román állampolgároknak szükségük van-e egészségügyi biztosításra.

Aurel Neagu dandártábornok, a román határrendôrség fôparancsnoka csütörtökön az MTI-vel azt közölte, hogy a Magyarországra utazó román állampolgároktól továbbra is kérik az érvényes egészségügyi biztosítást.

Amint arról többször is tudósítottunk, Románia és Magyarország 1961-ben kormányközi megállapodást kötött a kölcsönös egészségügyi ellátásról. Cristian Niculescu, a román külügyminisztérium államtitkára a múlt héten azt a választ adta Kerekes Károly Maros megyei képviselônek a kormányhoz intézett kérdésére, hogy a kizárólag Magyarországra utazó román állampolgároknak nem kell külön egészségügyi biztosítást kötniük, mivel az 1961-ben kötött egyezmény életben van. Ennek ellenére a román határôrök rendületlenül kérik a Magyarországra utazóktól a biztosítást.

Neagu tábornok szerint a belügyminisztérium illetékesei most tanulmányozzák, hogy az 1961-es egyezmény "lefedi-e a kiutazási feltételekrôl hozott kormányrendeletet". A tábornok külön gondként említette: nehéz megállapítani, hogy ki az, aki valójában csak Magyarországra kíván utazni.

Mint ismeretes, a biztosításért — a minimális öt napban megszabott idôtartamra — 100–130 ezer lejt kell fizetni, a 70. életévüket betöltött állampolgároktól az összeg dupláját kérik. Tavaly az év elsô tíz hónapjában közel 4,2 millió román állampolgár utazott be Magyarországra. Egy évvel korábban a Magyarországra beutazó összes román állampolgár száma 4,66 millió volt.

Az idén január 20-ig összesen 254 562 román állampolgár utazott ki az országból. Ez a szám 20 százalékkal kevesebb a tavalyi év hasonló idôszakában. Ezzel egy idôben közel 23 ezer román állampolgárt fordítottak vissza a határról, mivel nem teljesítették maradéktalanul a kiutazási feltételeket. A legtöbbet — mintegy 16 ezer személyt — a magyar határról fordították vissza.

Bãsescu is harcra kész a korrupció ellen

(8. old.)

A Demokrata Párt arra kéri Ion Iliescu elnököt, hogy hívja össze a parlamenti pártok vezetôit és tárgyaljon velük arról, hogyan befolyásolja a korrupció Románia észak-atlanti csatlakozásának esélyeit. Traian Bãsescu, a DP elnöke azt is javasolta az elnöknek, szervezzen egy vitát a helyi választmányi tagság, a parlamenti vagy kormányzati mandátum és az igazgatótanácsi tagság közti ellentétek kiküszöbölésérôl a politikai alakulatok közötti konszenzus kialakítása érdekében.

Bãsescu hozzátette: kéri a miniszterelnököt, hozza nyilvánosságra a kormány Korrupcióellenes Programját, és kéri a parlament ellenôrzési lehetôségének biztosítását, az utóbbi napok ellentmondásos helyzeteivel, az Armagedon II-ügyben tapasztalt agresszív rendôrségi és ügyészségi fellépéssel kapcsolatban.

— Szükségesnek tartjuk egy parlamenti bizottság létrehozását az 50-es évekre jellemzô agresszív fellépés elemzésére, amelynél súlyosabbak csupán a 90-es évek bányászhadjáratai voltak — mondta Bãsescu.

Erdélyben minden rendben
Az egyetértési nyilatkozat szellemében folyik a munka a státusirodákban

(8. old.)

Erdélyben a legnagyobb rendben, különösebb problémák nélkül folyik a magyar kedvezménytörvénnyel, a magyar igazolványokkal kapcsolatos tájékoztató, felvilágosító és eligazító tevékenység — jelentette ki csütörtöki sajtóértekezletén Markó Béla RMDSZ-elnök.

Elmondta: az RMDSZ székhá-zakban mûködô információs irodákba naponta 1000–1500 személy kér és kap tájékoztatást és eligazítást a magyar kedvezménytörvényrôl, a magyar igazolvány megszerzéséhez szükséges iratokról és tudnivalókról. Ezekben az irodákban az érdekeltek beszerezhetik az RMDSZ-tagságukat igazoló bizonylatot is. Megerôsítette: az RMDSZ a magyar és a román kormányfô által aláírt egyetértési nyilatkozat szellemében végzi a kedvezménytörvénnyel, a magyar igazolvány megszerzésével kapcsolatos tájékoztató és eligazító munkát. Annál is inkább, mert az RMDSZ maga is részt vállalt az egyetértési nyilatkozat kimunkálásában, annak megszületésében és hatályba lépésében. Úgy vélekedett, hogy sikerült túljutni azon az idôszakon, amikor a kedvezménytörvény kérdése feszültségeket gerjesztett a románok és a magyarok között.

Markó Béla ugyanakkor "vitathatónak" nevezte a csángók külön kisebbséggé nyilvánítását, utalva a román Helsinki Bizottság (APADOR-CH) jelentésére, mely szerint meg kell állítani a csángómagyarok "asszimilációját" és "létfontosságú" nemzeti kisebbségi státusuk elismerése.

— A mi megközelítésünk és a szakemberek véleménye szerint a csángók külön csoportot alkotnak, de a magyar közösséghez tartoznak — jelentette ki Markó Béla. Az RMDSZ elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy a csángók anyanyelvû oktatásra vonatkozó kérelmére a hatóságok kedvezôtlen választ adtak. Kijelentette: nem tanulmányozta át a Helsinki Bizottság csángókról készített jelentését, de nagyon jól ismeri a kérdést, szerinte létezik egy mesterségesen keltett "ellenálló tendencia" a csángók "magától értetôdô" kérelmeivel szemben.

Az APADOR-CH és a Pro Europa Liga nevû nemkormányzati szervezetek szerdán jelentést tettek közzé, amelyben kijelentik, hogy meg kell állítani a romániai csángómagyarok asszimilációját, nemzeti kisebbségként való elismerésük pedig "létfontosságú". A két szervezet az elmúlt év decemberében Bákó környékén mérte fel a helyzetet a Moldvai Csángómagyarok Egyesületének panasztételét követôen. Az egyesület sérelmezte, hogy a helyi hatóságok akadályozzák az anyanyelvi oktatást és a szervezet tevékenységét, továbbá zaklatják a szervezeti tagokat.

Iliescu a magyar–román egyezményt védi

(8. old.)

Ion Iliescu szerint a kedvezménytörvény végrehajtásáról aláírt román–magyar egyetértési nyilatkozat mindkét ország számára jó dolog. Az államfô a Jurnalul Nationalban megjelent interjújában az egyezményt követô magyarországi vitát illetôen úgy vélekedett, hogy ez elsôsorban a választási harc része. Hangsúlyozta: a magyar kedvezménytörvény Európa számára elfogadhatatlan diszkriminatív elemeket tartalmazott többek közt a munkavállalás terén is.

— A magyar kormány válasza világos: annyian vállalhatnak majd munkát, amennyi munkahely van. Ez a gyakorlat érvényes más országokban is — mondta. Úgy vélte: bár eltörölték a vízumkényszert a román állampolgárok milliói nem fognak útnak indulni azért, hogy elvegyék a munkát az osztrákok, a németek és más országok lakosai elôl. A gazdag országokban bizonyos munkákat azonban a helybeliek nem vállalnak el, így a legrosszabbul fizetett, legnehezebb munkát jelentô álláshelyeket a bevándorlók töltik be — hangoztatta.

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) szerint ellentétes a magyarországi munkavállalók érdekeivel a román munkavállalók magyarországi foglalkoztatásáról kötött megállapodás.

Az MSZOSZ elnöksége többek közt követeli a magyarországi munkahelyek, a munkaerô-piac, a bérek és a munkakörülmények védelmét, ésszerû korlátokat kell felállítani országos, ágazati és területi szinten a külföldiek magyarországi foglalkoztatására, és kiemelten fontosnak tartja a magyar munkabérek védelmét. Követeli, hogy ne lehessen külföldieket a magyar munkavállalókénál alacsonyabb béren foglalkoztatni, tiltakozik az ellen, hogy a munkavállalók helyi alkupozícióját a külföldiek foglalkoztatásával lerontsák.

Zöld számon telefonos felvilágosítás

(8. old.)

A határon túli érdeklôdôk a 36-1-413-3420-as telefonszámon kaphatnak csütörtöktôl felvilágosítást a szomszédos országokban élô magyarokról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókról.

A telefonvonalat a Belügyminisztérium és a Határon Túli Magyarok Hivatala létesítette — tájékoztatta közleményben az MTI-t Bátai Tibor, a hivatal fôosztályvezetôje.

A magyarországi érdeklôdôk a 06-80-204-019 zöld számon tehetik fel kérdéseiket a kedvezménytörvény végrehajtásával kapcsolatosan.

Mindkét szám belföldrôl is folyamatosan hívható hétfôtôl csütörtökig 8 órától 16,30 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

Az információs szolgálat e-mail címen is elérhetô: miginfo4@mail.ahiv.hu

— A korrupció megfékezése elképzelhetetlen valamennyi román párt közös erôfeszítése nélkül — jelentette ki Michael Guest, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete, a diplomata viszont egyáltalán nem biztos abban, hogy létezik-e ilyen közös akarat.

Guest a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója alkalmából sorra kerülô rendezvénysorozaton vett részt Iasiban. A iasi-i szemináriumon tartott elôadásában a nagykövet kifejtette: a rendôrségnek biztosítani kell a megfelelô jogköröket ahhoz, hogy valóban hatásosan fel tudjon lépni a korrupciós esetek kivizsgálásában. Guest szerint a korrupcióellenes harc sikerének érdekében módosítani kellene a korrupcióellenes törvényeket is, illetve a Büntetôtörvénykönyvet olyan formán, hogy a kisebb visszaélés elkövetésében bûnös személyek, akik viszont hozzásegítenek a nagy korrupciós esetek leleplezésére, immunitást és igazi védelmet kapjanak vallomásukért cserébe.

Románbarát franciák

(8. old.)

— Franciaország ôszintén és hitelesen tudja támogatni Románia NATO-csatlakozását, hiszen az országot egyre gyakrabban kérik fel a különbözô nemzetközi katonai beavatkozásokba való részvételre — jelentette ki Alain Richard francia védelmi miniszter, aki román kollegája, Ioan Mircea Pascu meghívására tegnap rövid bukaresti látogatásra érkezett. Richard kifejtette: ô csakis hazája véleményének ad hangot, a többi NATO-tagország álláspontjáról az Észak-atlanti Szövetség bôvítésével kapcsolatban nem nyilatkozott. Ennek ellenére a francia vendég nem tudja, hogy Párizs milyen álláspontot képvisel majd a novemberi prágai csúcson a NATO-nak öt vagy hét taggal való bôvítésére vonatkozóan.

— Franciaország mindenekelôtt azért támogatja Románia felvételét a NATO-ba, mert a románok többször is bebizonyították, hogy hûséges partnerek, a lojalitás pedig alapvetô kritérium az Észak-atlanti Szövetségbe felvételüket kérô tagjelöltek számára — hangoztatta Richard. Hozzátette: Franciaország kérni fogja a prágai csúcstalálkozón résztvevô politikai vezetôket, hogy döntsenek a bôvítés politikai keretérôl és állítsák össze a csatlakozásra képes államok listáját.

EISZ-hozzáférés a Sapientiának

(8. old.)

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói számára is elérhetô immár az Elektronikus Információs Szolgáltatás (EISZ): azaz a mintegy 1500 tudományos szakmai folyóirat, a kutatói adatbázis jelentôsen segíthetik a tudományos és kutatói munkát az intézményben. A hozzáférésrôl szóló okmányt Pálinkás József magyar oktatási miniszter adta át Tonk Sándornak, az egyetem rektorának csütörtökön Budapesten. A minisztérium már korábban megvásárolta a terjesztés jogát a magyar egyetemekre, fôiskolákra, s most ezt bôvítik ki a határon túli magyar felsôoktatási intézményekre.

Tonk Sándor sarkalatos kérdésnek tartotta a jövôre nézve, hogy sikerül-e a színvonalas oktatói-kutatói munkához szükséges információbázist megteremteni. Fontos jelzésként értékelte, hogy a magyar társadalom egésze komolyan gondolja, a most megalakuló határon túli felsôoktatási intézmények részei a magyar szellemi tudományos életnek. Megjegyezte: idén az egyetem megalakulásának köszönhetôen közel 100 egyetemi státust sikerült létesíteni, így egész Romániában mintegy 500-ra tehetô a magyar egyetemi oktatók száma.

Magyarországi adatok szerint a kedvezô változások ellenére a romániai magyarok 4,5 százaléka vesz részt a felsôoktatásban, a 20 000 magyar hallgatónak alig 25 százaléka tanul anyanyelvén. Az erdélyi egyetemen idén négy központban kilenc szakon 372 hallgató kezdte meg tanulmányait. Erdélyi egyetemfejlesztésekre idén 1,950 milliárd forint áll rendelkezésre, ennek 50 százalékát teszi ki a mûködési költség, a többit beruházásokra, épület-felújításokra fordítják.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -