2002. január 29.
(XIV. évfolyam, 22. szám)

Aláírásra vár az RMDSZ–SZDP egyezmény

(1., 8. old.)

Tegnap az RMDSZ parlamenti frakcióiban a jelenlevôk szûkszavú tájékoztatást hallgathattak meg a hétvégén Slãnic Moldován véglegesített RMDSZ–SZDP egyezményrôl. A Szabadság által megkérdezett politikusok, valamennyien egy-egy RMDSZ platform vezetôi, többnyire a sajtóból merítették információikat, s nem tudtak érdemben nyilatkozni arról, hogy a hétvégi marosvásárhelyi SZKT-n megszavazzák-e a ma aláírásra kerülô kétpárti egyezményt, vagy sem.

Eckstein-Kovács Péter Kolozs megyei szenátortól, a Szabadelvû Kör elnökétôl megtudtuk: az általa vezetett platform tagjai konzultálni fognak az SZKT elôtt, hogy lehetôleg egységes álláspontot fejtsenek ki a kétpárti egyezmény "ratifikálásakor".

— Amennyiben az RMDSZ-kívánságlista nagy részére a kormánypárt pozitív választ ad, akkor személy szerint meg fogom szavazni az egyezmény jóváhagyását. Van azonban egy dolog, ami ha igaznak bizonyul, akkor az engem is meggondolkodtathat azzal kapcsolatban, hogy milyen álláspontot fejtsek majd ki az SZKT-n. Egyetértek azzal, hogy az RMDSZ a különbözô törvények megszavazásával támogassa Románia euroatlanti és a NATO-integrációját, a sajtóban azonban olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint az RMDSZ arra kötelezte volna magát, hogy a parlamentben minden esetben együtt szavazzon az SZDP-vel. Erre szerintem nem szabad elkötelezni magunkat — mondotta.

Vekov Károly Kolozs megyei képviselô, a Nemzetépítô Platform vezetôje is elvárta volna, hogy bár tegnap kézhez kapják az egyezmény szövegét. A képviselô szerint csak akkor lehet pozitívan viszonyulni az egyezményhez, ha az alapkérdésekben — az egyházi ingatlanok, illetve az egyetem helyzetében — elôrelépés várható. Ehhez viszont pontos határidôket és garanciákat kell szabni, miszerint azonnal felfüggesztôdik az együttmûködés, amennyiben nem tartják be az egyezményeket. Vekov szerint mindenekelôtt az általános, összerdélyi magyarságra vonatkozó egyezségek megvalósulása fontos, nem pedig kicsi, területi érdekekre lebontani, aprópénzre váltani ezt a politikai tôkét.

Toró T. Tibor Temes megyei képviselô, a Reform Tömörülés elnöke is úgy vélekedett: mindaddig, amíg alapos elemzés alá nem vetik a szöveget, nem lehet errôl a kérdésrôl érdemben nyilatkozni.

— Csak azt sajnálom, hogy az a csapat, amelyik a tárgyalásokat lefolytatta, csak az indulásnál vette igénybe az RMDSZ pluralizmusát, és a tárgyalások folyamán nem konzultált velük arról, hogy esetleg hogyan lehetne javítani az egyezségen — mondotta.

Paul Pãcurariu szenátor, a Nemzeti Liberális Párt alelnöke a Szabadságnak kifejtette: mindenki számára közismert, hogy az SZDP rá van szorulva az RMDSZ támogatására, hiszen e nélkül nem tudja biztosítani a kényelmes többséget a parlamentben, nem csak a kétharmados többséget igénylô sarkallatos törvények elfogadásánál, hanem azoknál a kezdeményezéseknél sem, ahol az egyszerû többség is elegendô lenne.

— Véleményem szerint ez a helyzet bizonyos szempontokból kedvezô az RMDSZ számára, a Szövetség így sokkal hatékonyabban tudja a programjában megfogalmazott céljait megvalósítani, lásd az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását, vagy az anyanyelvû oktatás kiterjesztését. Hamarosan kiderül az is, hogy a kormány számára mekkora haszonnal jár ez a szövetség. Az SZDP elôtt álló út meglehetôsen rögös, és elképzelhetô, hogy egy adott pillanatban az RMDSZ-szel kötött szövetség inkább hátrányos lesz számára, mint elônyös.

Kérdésünkre, hogy az NLP támogatja-e az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását, a magyar nyelvû egyetemi oktatás kiszélesítését, illetve a rendôrök jogállását szabályozó törvénytervezet módosítását, amelyek mellett az SZDP is elkötelezte magát, Pãcurariu elmondta: az ingatlan-visszaszolgáltatás kérdésében az NLP természetesen az RMDSZ mellett van, hiszen a liberálisok mindig is az élen jártak a tulajdonkérdés rendezésének támogatásában. Ami az oktatást illeti, ez természetesen az erre vonatkozó elôterjesztések jellegétôl függ — hangoztatta. Pãcurariu úgy látja: a rendôrök jogállását szabályozó törvénytervezet olyanszerû módosítása, miszerint ott, ahol valamely kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot, a rendôrök kötelezôen ismerjék az illetô kisebbség nyelvét, végül is természetes igények, de ebben az esetben is pontosan kell ismerni a módosító indítvány szövegét.

Az RMDSZ-nek az SZDP-vel kötött megállapodása ellenére az NLP nem zárkózik el a Szövetséggel való parlamenti együttmûködéstôl, bár az elmúlt idôszakban a két párt sokszor másképp szavazott, tekintettel arra, hogy az RMDSZ nagyon fegyelmezett, ami a kormánypártnak tett ígéreteik tiszteletbentartását illeti — tette hozzá a liberális politikus.

Emil Boc képviselôt, a Demokrata Párt alelnökét sem lepte meg az RMDSZ és az SZDP közötti együttmûködési megállapodás felújítása.

— Ez a magatartás valamennyi közép- és kelet-európai kisebbségi pártra jellemzô, ezek idejében felismerték, hogy sokkal nagyobb esélyük van céljaik megvalósítására, ha a kormányon levô erôkkel, nem pedig az ellenzékkel szövetkeznek.

Boc elmondta: pártjának az álláspontja egyértelmû az elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatását illetôen. A demokraták a restitutio in integrum elvét támogatják ott, ahol a jogviszonyt egyértelmû dokumentumok támasztják alá. Ami az anyanyelvi oktatást illeti: itt a demokraták azokat a kezdeményezéseket támogatják, amelyek nem szeparatista, hanem multikulturális jellegûek. A Demokrata Párt csak úgy tudja elfogadni a rendôrök jogállásáról szóló törvénytervezet módosítását is, ha az nem a professzionalizmus róvására megy. Különben — mondta Boc — elfogadható, hogy azokban a helységekben, ahol valamely kisebbség eléri a 20 százalékot, a rendôrség azok körébôl válogassa ki alkalmazottait, akik ismerik az illetô kisebbség nyelvét. Ezt azonban nem lehet kizáró jellegûvé tenni — hangoztatta.

A Demokrata Párt is számít a továbbiakban az RMDSZ együttmûködésére azon törvénytervezetek elfogadásában, ahol nézeteik megegyeznek, lásd a tulajdonkérdés rendezésére vonatkozó jogszabályokat, az alkotmánymódosítást stb.

Székely Kriszta

Törvénytelenségek sora a városházán

(1. old.)

A sajtónak adott nyilatkozatában Vasile Soporan kifejtette: véleménye szerint a kolozsvári polgármesteri hivatalban nincsenek közalkalmazottak. Meglepô kijelentését a prefektus a következôvel indokolja: a városháza egyetlen alkalmazottja sem tette le a helyhatósági törvény elôírta hivatali esküt. Tudomása szerint a megye többi településén az alkalmazottak eleget tettek a jogszabály elôírásainak.

A prefektus véleménye szerint ilyen körülmények között a polgármesteri hivatal alkalmazottai által szervezett általános sztrájk jogtalan. Hogy eddig a prefektus miért nem lépett annak érdekében, hogy Kolozsváron is betartsák a törvényt? — Most volt meg rá az alkalom — válaszolta Vasile Soporan.

Horatiu Crisan, a polgármesteri hivatal szóvivôje elismerte: a városházán egyetlen alkalmazott sem tette le a hivatali esküt. — Amikor az intézmény alkalmazottainak járt az ételjegy, akkor senki sem szólt semmit. Most, hogy már nem kapjuk ezt a kedvezményt és sztrájkba léptünk, egybôl kitalálták, hogy nem tettük le az esküt — elégedetlenkedett a hivatal szóvivôje.

K. O.

Tömeges elbocsátások a Remarulnál

(1., 6. old.)

Kolozsváron az egyik legtöbb alkalmazottat foglalkoztató üzem, a Remarul Rt. az utóbbi napokban többszáz emberét bocsátotta el. A klasszikus nevén csak Február 16 Vasúti Mûhelyként ismert, több mint 130 éves múltra visszatekintô vasúti gördülôanyag-javító üzemben kialakult helyzetrôl Muresan Vasile fôigazgató a következôket nyilatkozta a Szabadságnak.

— Az utóbbi három-négy évben alkalmazottaink száma állandó, körülbelül 1500 volt. Fontos szolgáltatásokat végzünk a CFR számára, melyek közül kiemelkedik a mozdonyok és fûtött személykocsik javítása. Ezekbôl gyakran több megrendelés gyûlt össze, mint amennyit gyorsan el tudtunk végezni. 2001-ben azonban gyökeres változás történt: a pénzalapok hiánya miatt megcsappant a megrendelések száma. A vasút stratégiájában fontos helyet foglal el a személyszállítás, de ennek fejlesztése, az utasok kényelmének a javítása még várat magára. A jegyárak drágítása nem oldotta meg a gondot, csak ahhoz járult hozzá, hogy kevesebben utaznak vonattal. Az állami költségvetési támogatásban a szállítások ügyére nem szentelnek akkora figyelmet, mint amekkorát megérdemelne. Ez az ország a vasúthálózat összhosszát tekintve Európában a 3–4. helyen áll, visszafejlesztése értelmetlen. De ilyen körülmények között kevesebb jut a javításokra.

— Világjelenségrôl van szó?

— Más országokban más fejlettségi színvonal és másfajta szervezettség uralkodik a vasutaknál. Romániában tíz szakosodott gördülôanyagjavító egység mûködik, és most mindegyikünk munkaerôcsökkentésre kényszerül. Mi radikális változást nem hajthatunk végre, csak ha hosszabb idôre teljesen leállunk. Inkább rövid- és középtávú megoldásokban gondolkodunk. Megpróbáltunk más megrendelôk után nézni, de gyakorlatilag alig van munkánk. Ezért kényszerültünk az utolsó megoldásra, az elbocsátásokra.

— Mikortól kezdôdtek el a leépítések?

— Január 15-tôl. Ezernél több embert nem tarthatunk meg. Eddig 280-at bocsátottunk el, és a továbbiakban ezt folytatjuk a 400–450-es számig.

— Szakmák szerint kiket sújtott az intézkedés?

— Motorszerelôket, villanyszerelôket, melegmegmunkálókat. Elsôsorban a kisegítô személyzet soraiból igyekszünk elbocsátani, és a nem termelôk közül.

— Hogyan reagáltak a leépítésekre az emberek, a szakszervezet?

— Nálunk a kollektív szerzôdés októbertôl októberig tart, és ebben megtalálható, hogy milyen feltételek mellett lehet elbocsátásokat végezni. Tehát nem volt váratlan dolog, a szakszervezettel egyeztettünk és nem került sor semmilyen tiltakozó megmozdulásra. Az elbocsátottakat segítettük, hogy soronkívül nyilvántartásba vegyék ôket a munkanélküli segély folyósítására. Ha majd kedvezô változás áll be és új munkahelyeket létesíthetünk, természetesen a volt alkalmazottaink elsôbbséget élveznek. Most azonban nincs más választásunk, fel kell áldoznunk ezeket az embereket, hogy megmentsük a többséget.

Ördög I. Béla

Viszonthallásra, Corega!
Török veszi át a helyét?

(1. old.)

Hivatalosan meg nem erôsített információk szerint Constantin Corega rövidesen búcsút mond a Kolozs megyei tanfelügyelôségnek, és visszatér a Nevelési és Oktatási Minisztériumba, ahonnan szeptember közepén "helyezték át" Kolozsvárra. A hírek szerint Corega feljebb bukik a minisztériumi ranglétrán, és rövidesen a minisztérium egyedüli államtitkárát tisztelhetik benne.

Constantin Corega esetleges távozását egyetlen hivatalos közoktatási illetve politikai intézmény sem tudta megerôsíteni, de a megfigyelôk szerint ennek vannak bizonyos jelei. Elôször is az, hogy Constantin Corega "hagyományosan" váratlanul szokott állást változtatni.

A szeptemberi "áthelyezését" már nyáron hallani lehetett, de megerôsíteni senki nem tudta/akarta ezt. Másodszor: ismeretes, hogy Adrian Nãstase miniszterelnöknek eltökélt szándéka az államtitkárok számának csökkentése. A Nevelési és Kutatási Minisztériumban két államtitkár fungál jelenleg: Corega "visszahelyezése" megoldaná Andronescu asszony dilemmáját, hogy melyiküket bocsássa el.

Arra a kérdésre sem sikerült választ kapni, hogy ez esetben ki lenne az ideiglenes fôtanfelügyelô. (Azért ideiglenes, mert Corega már többször került "fel" Bukarestbe úgy, hogy kolozsvári állásait megtartotta). A legkézenfekvôbbnek Török Ferenc jelenlegi fôtanfelügyelô-helyettes "elôléptetése" látszik.

Szabó Csaba

Tiltakoznak a verespatakiak

(1. old.)

A verespataki gazdák érdekvédelmi egyesülete, amelynek 250 helybéli család a tagja, tiltakozik a magántulajdonba került aranybánya vezetôségének azon döntése ellen, hogy a helyi tanács több száz hektár területet községi tulajdonból önkényesen átadjon a bányának, amely a falu egy részének az elköltöztetését is jelentené. Az üggyel a megyei tanács és a prefektúra is foglalkozik.

Meglepetést tartogathat a népszámlálás
A görög katolikusok módosítást kérnek

(1. old.)

A görög katolikus egyházfôk Kolozsváron a népszámlálási ûrlapok módosítását kérték. Igényüket azzal az észrevétellel támasztották alá, hogy a nyomtatványban a vallásra utaló adatok csupán az ortodoxot tüntetik fel, míg az összes többi vallást az "egyebek" megnevezésû kockába "számûzték". George Gutiu görög katolikus érsek emiatt azt kérte, hogy változtassanak az ûrlapon. Az egyházfôk véleménye szerint a hívek egy részét arra befolyásolhatnák, hogy ortodox hitûnek vallják magukat. Annak érdekében, hogy valóban helyes adatokat tartalmazzon a népszámláláskor kitöltött ûrlap, és hitelesebben tüntethessék fel a különbözô vallásokhoz tartozókat — tehát ne az ortodoxok létszámát szaporítsák önkényesen —, a görög katolikus vezetôk a két válaszlehetôség közül egyetlen, szabadon megadott válaszadást javasolnak. Minden esetben a kérdezett személy válasza legyen feltüntetve, és ne két kocka közül egy kitöltve.

A prefektúra keretén belül létesített népszámlálási bizottság fônöke, Silviu Hentz hírügynökségeknek adott válaszában kizárta a befolyásolhatóságnak a lehetôségét is. Azt állította, hogy az embereket nem lehet sem befolyásolni, sem pedig megtéveszteni, hiszen mindenkinek alá kell írnia az ûrlapokat, miután átnézte, hogyan töltötték ki. Azok a tisztviselôk, akik helytelenül vagy pontatlanul töltik ki a nyomtatványt, két- és tízmillió lejes büntetésre számíthatnak. De hasonlóan megbírságolják azokat a magánszemélyeket is, akik valótlan adatokat nyilatkoznak.

Boros János alpolgármester lapunknak elmondta: a hétvégi videokonferencián Octav Cozmâncã közigazgatási miniszter bejelentette, hogy rövidesen megküldik a megyék számlálóbiztosainak az ûrlapokat is tartalmazó mappákat. Remélik, hogy ezt legalább február közepéig megkapják, hogy átnézhessék, hiszen attól számítva már rövidesen elérkezik a március közepére tervezett népszámlálás ideje. Az ûrlapnak a vallásra vonatkozó kérdésére és a válaszlehetôségre ebben az esetben pedig komolyan oda kell figyelni, hiszen ez a magyar lakosságra nézve is megtévesztô lehet.

(i)

Elhunyt Bálint Tibor

(1. old.)

2002. január 28-án, hetvenedik életévében elhunyt Bálint Tibor kolozsvári író, a magyar irodalom kiemelkedô alkotója, lapunk leghûségesebb munkatársa. Az írót, akit néhány nappal ezelôtt, a magyar kultúra napján Budapesten életmûvéért Márai Sándor-díjban részesítettek, kolozsvári otthonában érte a halál.

Szerkesztôségünk mély megrendüléssel vette tudomásul a hírt és ôszintén együtt érez a gyászoló családdal. Fájdalommal búcsúzunk szeretett, tisztelt és pótolhatatlan munkatársunktól, barátunktól. Emlékezetünkben mindörökre megôrizzük mindig mosolygós, kedves alakját, emberségét, segítôkészségét.

Pályatársai nevében, holnapi lapszámunkban Fodor Sándor búcsúzik a jeles prózaírótól.

RMDSZ-jelenlét a monitorizáló bizottságban

(1., 8. old.)

Hétfôn tartott sajtóértekezletén Vasile Soporan prefektus lengyelországi látogatásáról számolt be. Elmondta: a román küldöttség Pomeránia megyében tett látogatást, az itteni helyhatósági szervek meghívására. A varsói román nagykövetség közbenjárásával létrejött látogatáson helyi üzletemberek, különbözô decentralizált intézmények vezetôi vettek részt.

A küldöttség tagjai találkoztak a lengyel szenátus elnökével, lengyel üzletemberekkel. A megbeszélés során a felek azonosították a kulturális, gazdasági téren történô kétoldali együttmûködés lehetôségeit. Ennek értelmében a közeljövôben Kolozsváron lengyel–román kereskedelmi kamara nyílik. A prefektus szerint a lengyelek a román borok és az itteni turisztikai lehetôségek iránt érdeklôdtek leginkább.

Vasile Soporan bejelentette: a miniszterelnök utasítására Kolozs megyében is megalakult a kedvezménytörvény alkalmazását monitorizáló bizottság. A testület elnöke Silviu Hentz prefektúrai fôtitkár. A bizottság tagja Kerekes Sándor, a megyei tanács RMDSZ-es alelnöke, illetve Nelu Pop megyei rendôrfôkapitány. A prefektus arról is beszámolt, hogy hétfôn reggel találkozott Alföldi Lászlóval, Magyarország kolozsvári fôkonzuljával, aki arról biztosította, Kolozs megyében is szigorúan betartják az Adrian Nãstase és Orbán Viktor kötötte memorandum valamennyi elôírását.

— A kérvényeket a konzulátus és nem az RMDSZ továbbítja majd a magyarországi hatóságoknak — mondta a prefektus. — A bizottság tagjai terepszemlét tartanak a megyében mûködô információs irodáknál és megvizsgálják, hogy itt valóban betartják-e az egyezményben foglaltakat — mondta a prefektus. Nyilatkozata szerint az elkövetkezô napokban a bizottság tagjai is elbeszélgetnek majd a magyar fôkonzullal és különbözô RMDSZ-tisztségviselôkkel. A bizottság csütörtökön nyújtja be elsô jelentését.

A sajtónak nyilatkozva Kerekes Sándor, a megyei tanács alelnöke kifejtette: a megyei operatív bizottság tagjaként vették be a kedvezménytörvény alkalmazását felügyelô bizottságba. — Az elkövetkezô napokban kiszállunk a megyében mûködô 6 tájékoztató irodához és megvizsgáljuk miben áll ezek tevékenysége. A kormánypárttal kötött egyezmény értelmében az RMDSZ képviselôinek is benne kell lenniük a monitorizáló bizottságokban — tette hozzá Kerekes Sándor.

Kiss Olivér

Menedzsment tanszék a BBTE-n

(1., 6. old.)

Közép- és Kelet-Európában az elsô management tanszéket avatták fel hétfôn délben az UNESCO székhelyén. A Babes–Bolyai Tudományegyetem fôépületében a harmadik emeleten mûködô tanszék vezetôje Dr. Mircea Miclea professzor lett. Az új tanszék feladata, hogy egyetemi menedzsment-tanulmányokat, valamint az egyetemi oktatás minôségét és módszertanát elemzô menedzsment-eljárásokat bocsáson ki. Dr. Andrei Marga a BBTE rektora másodlagos célként nevezte meg a kolozsvári egyetem és a tanszék közötti közremûködés fontosságát. Utóbbi támogatni hivatott az egyetem intézményi felmérését is. Végül Marga kiemelte, a hétfôi avatás után az általa vezetett intézmény a szakértôi véleményezés és felmérés nemzetközi körforgásába lépett. A beiratkozókkal szemben nem támasztanak semmilyen fajta követelményeket, tehát bárki beiratkozhat a menedzsment tanszék kurzusaira.

A BBTE az elkövetkezô hónapokban nyilvános vitákat szervez a különbözô karokon. A megjelölt témák közül néhány: a globalizációés annak hatása a gazdaságra, demokráciára és egyetemre, identitástudat a modern társadalomban, változások az európai egyetemeken, az egyetemek fejlôdése, a vallás a globális társadalomban, a szubszidiaritás elve az új Európa építésében, a testnevelés kulturális fontossága stb.

Az avatással egybekötve könyvbemutatóra is sor került. A BBTE néhány oktatójából álló csoport angol nyelven jelentette meg az egyetem intézményi felmérését, amelyet egy, az Európai Egyetemek Szövetsége által végzett felmérésnek az elôfeltétele.

borbély

Mindenkit várunk az év sorshúzására
Ajándékmûsorunk meghívottja Boros János és Kerekes Sándor

(1. old.)

Értékes díjakkal, meglepetésekkel és a farsangi hangulathoz illô szórakoztató mûsorral várja érdeklôdô olvasóit a Szabadság keddi rendezvényére.

Ekkor sorsoljuk ki a Szabadság évkönyvének több mint 10 millió lej értékû nyereményeit és ugyanakkor gazdára lel az elsô negyedévi elôfizetôket jutalmazó, több mint 5 millió lej értékû, teljes TV-mûholdvevô berendezés is, de nem feledkezünk meg januári rejtvénypályázatunk megfejtôirôl sem.

A nagyszabású nyilvános sorhúzáson a farsangi jó hangulatot — reméljük — csak fokozza a Magyar (színész)igazolvány címû zenés-tréfás, operettbetétekkel tarkított szórakoztató mûsor. "Kérelmezôként" közremûködnek városunk népszerû színmûvészei és operaénekesei: Ádám János, Hary Judit, Jancsó Miklós, Madarász Loránd, Rekita Rozália, Sebesi Karen Attila, Sz. Veress Ildikó, Székely Zsejke. Zenei kíséretrôl Urszuly Kálmán gondoskodik.

Az eseményre eljön Boros János alpolgármester, Kerekes Sándor megyei tanácsi alelnök, több támogatónk, valamint a Kolozsvári Televízió és Rádió is.

Szeretettel várjuk tehát olvasóinkat és minden kedves érdeklôdôt. Rendezvényünk január 29-én, kedden du. fél 6 órakor a Báthory István Elméleti Líceum dísztermében lesz, amelyre ezúton is szeretettel meghívjuk és elvárjuk érdeklôdô olvasóinkat.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

HIT, VALLÁS, VALLÁSOSSÁG — Az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete valamint a Pro Iuventute Alapítvány szervezte elôadássorozat keretében január 30-án, szerdán du. 6 órakor a Pro Iuventute Mócok útja 75. szám alatti székházában folytatják a beszélgetést a kereszténység terjedésérôl. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

AZ RMDSZ PATA–GYÖRGYFALVI NEGYEDI KÖRZETÉNEK Jugoszlávia utca 51. szám alatti székházában kedden, szerdán és szombaton, 11–16 óra között fogadják az ügyfeleket.

AZ OEDIPUS QUARTETT FILMKLUB az Apáczai Csere János Elméleti Líceum (I. C. Brãtianu 26.) fizikumában január 29-én, kedden este 7 órakor A Szakács, a Tolvaj, a Feleség és a Szeretô címû, 1987-ben, Peter Greenaway rendezte színes, angol–francia filmet tûzte mûsorra. Február 1-jén, pénteken este 7 órakor az 1986-ban készült, Jim Jamusch rendezte Törvénytôl lesújtva címû amerikai filmet vetítik. A vetítéseken, féláron nézheti meg a filmeket, aki felmutat egy Filmtettet.

Ünnepel az RMPSZ

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli szombaton, február 2-án 11 órai kezdettel a Romániai Magyar Pedagógusszövetség Kolozs megyei szervezete az Apáczai Csere János Elméleti Líceum dísztermében. Ez alkalomból kerül sor az Országos Szövetség emlékérmeinek, illetve díszokleveleinek kiosztására is.

Hibajavítás

Az Anyaországi támogatás Pusztakamarásnak címû cikkben (Szabadság, január 28. I. old.) helytelenül jelent Bibza István és Pálfy G. István neve. Az elírásért az érintettek és olvasóink szíves elnézését kérjük.

A csodaszarvas nyomában
III. Országos Magyar Rovásírásverseny

(2. old.)

Április 26 és 28.-a között a Romániai Magyar Cserkészszövetség — RMCSSZ — 51.sz. Czetz János cserkészcsapata megszervezi a A csodaszarvas nyomában címû, III. Országos Magyar Rovásírásversenyt.

A verseny helyszíne és kezdési idôpontja: Szamosújvár 2002. április 27. — szombat reggel 10 óra. Résztvevôk: az RMCSSZ. Cserkészcsapatai, valamint általános- és középiskolák, továbbá delegáló iskolák híján, a korcsoportba tartózó egyéni jelentkezôk. Egy csoportból, illetve iskolából a versenyen legtöbb 3 személy vehet részt kategóriánként.

Minden szervezett csoporttól zsûrizésre alkalmas személyt is várnak. Az igénylôk számára pénteki és szombati éjszakákra szállást biztosítanak ( izolir és hálózsák szükséges). Részvételi díj: versenyzôként 10 000 lej. Korosztályok: kiscserkészek (3–4 oszt.); cserkészek: I kategória (5–6 oszt.), II kategória (7–8 oszt.), roverek: I kategória (9–10 oszt.), II kategória (11 oszt.-tól). Feladatok kiscserkészek számára: 5 sor terjedelmû átírás rovásírásról latin betûre; 5 sor terjedelmû átírás latin betûrôl rovásírásra; rovásírás szöveg hangos olvasása. Feladatok cserkész I. (5–6 oszt.) számára: 10 sor terjedelmû átírás rovásírásról latin betûre; 10 sor terjedelmû átírás latin betûrôl rovásírásra; rovásírás szöveg hangos olvasása. Feladatok cserkész II. (7–8 oszt.) számára: 10 sor terjedelmû átírás rovásírásról latin betûre; 10 sor terjedelmû átírás latin betûrôl rovásírásra; rovásírás szöveg hangos olvasása; számrovás ismerete; rovásírás történeti áttekintés — legjelentôsebb rovás emlékeink. (tesztlap). Feladatok rover I (9–10 oszt.) számára: összevont rovásírásos szöveg átírása latin betûre; latin betûs szöveg átírása rovásra; rovásírás szöveg hangos olvasása; számrovás ismerete; rovásírás történeti áttekintés, legjelentôsebb rovás emlékeink (tesztlap). Feladatok rover II (11 oszt.-tól) számára: rövidítéses rovásírásos szöveg átírása latin betûre; latin betûs szöveg átírása rövidítéses rovásírásra; rovásírás szöveg hangos olvasása; számrovás ismerete; rovásírás történeti áttekintés, legjelentôsebb rovás emlékeink (tesztlap). Külön verseny — Botrovás: — I. kategória (7. oszt.-ig); II kategória (8. oszt.-tól); Eszközszükséglet : 80 cm hosszú kérgesbot (mogyorófa), faragó bicska, törülközô, elsôsegély doboz. A versenyen használható rovásbetû típusok: Forrai Sándor írásváltozata, Az egységes rovásírás ábécéje, A székely-magyar rovásírás (Magyar Adorján által), A rovásnaptár ábécéje.

A felkészüléshez ajánlott irodalom: Forrai Sándor: Az ôsi magyar rovásírás az ókortól napjainkig; A magyar rovásírás elsajátítása; Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I.–II.; Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve. Ezek beszerezhetôk a következô helyen: Fehérlófia Könyvesbolt 1085. Budapest, József körút 36. (tel. 303-1072), Gondos Béla 1052. Budapest, Semmelweis u. 1–3. ( tel. 267-4515); Püski Kiadó 1013. Budapest, Krisztina krt. 26. ( tel. (06-1) 375-77- 63).

Jelentkezési határidô: 2002. feb. 20. Kasza Tamás címére, írásban: Gherla, 3475 str. Stefan cel Mare 35. Jud. Cluj vagy e-mail-ben: tomscout 2002@yahoo.com

További információk a fenti címeken, illetve a 064/241-216 (este) 093/273-257 telefonszámokon.

Kétbetûs hiány

(2. old.)

Mindössze két betû maradt ki Egy évtizeddel az ünnep után címû, a kolozsvári magyar színház újabbkori történetérôl írt cikkembôl (Szabadság, 2002. január 26.) — és ezzel a hibát elkövetôknek sikerült többeket megsértenie. Mert igaz ugyan, hogy én Bogdán Zsoltot kitûnô színésznek tartom, mégsem csak ôt, hanem A szabin nôkben — és korábban a Fordításokban — emlékezetes teljesítményt nyújtó fiatalok csapatát akartam kiemelni, a közönség figyelmébe ajánlani. Szövegem utolsó mondata tehát eredetileg így hangzott: "Ha a kolozsvári közönség is végre úgy vizsgázna, mint Bogdán Zsolték, újra normalitásról beszélhetnénk a színházról folyó diskurzust figyelve..."

Kántor Lajos

Mozart: Requiem

(2. old.)

Január 25-én a Transilvania Filharmonia Meir Minsky belgiumi vendégkarmester vezényletével, közismert szólisták közremûködésével, Mozart Requiemjét tûzte mûsorára.

1791 nyarán, miközben Mozart betegen dolgozik utolsó operáján a Varázsfuvolán, egy állítólagos Franz von Walsegg gróf megrendelésére, érezve a halál közeledtét, elvállalja egy Requiem megírását. Nyilván a kapott elôleg is fontos volt a nehéz körülmények között sínylôdô zeneszerzônek, aki érezte, hogy ugyanakkor saját requiemjét komponálja.

A befejezetlenül maradt mû a Lacrimosa tételig készült el, további részleteit Süssmayr fejezte be, méghozzá úgy, hogy a Kyrie csodálatos kettôs fúgáját, amelyrôl számos analízis jelent meg, kissé eltérô szöveggel, használja fel a mû befejezéséül. Dicséretére legyen mondva, hogy meghallgatásakor nem érzünk törést a mûben.

Kolozsváron alkalmunk volt az 1994-ben megrendezett Mozart-fesztivál keretében a mû egy másik jól sikerült változatát is meghallgatni, Robert D. Levin Egyesült Államokbeli Mozart-kutató feldolgozását, amely akkor Alexis Hauser vezénylésével nagy sikert aratott.

Nehéz újat mondani egy olyan gyakran mûsoron levô mûrôl, mint amilyen Mozart Requiemje. A most bemutatkozó Meir Minsky karmester teljesítményének erénye a mindvégig megvalósított feszes ritmus.

A szólisták: Ramona Eremia, Ana Rusu, Szilágyi Zsolt és Szabó Bálint tisztán énekeltek respektálva a dinamikai árnyalatokat, a Cornel Groza által betanított kórus pedig, amelynek régi repertoárdarabja a Requiem, a megszokott, jó színvonalon szerepelt. A mû zenekari része a vonósokra támaszkodik, a fúvósoknak csak kis szerepet juttat. A Tuba mirum tiszta kezdés után ugyancsak botladozott, nehéz pillanatokat okozva a szólistának.

Mozart zsenije, a Requiem félelmetes vagy lírai részletei ezen az estén is megnyerték a szokatlanul nagyszámú fiatal hallgató szívét.

Morvay István

Felgyorsult idô a Kossuth Kiadónál

(2. old.)

Felgyorsult idô címmel életút-interjú sorozatot indított a Kossuth Kiadó, az elsô két kötetben Csányi Vilmossal Hovanyecz László, Varga Imrével Árpási Zoltán beszélget.

Lengyel László politológus a kiadványok múlt heti budapesti bemutatóján egyebek között arról beszélt, hogy Csányi Vilmos nemzetközi hírû biológus és Varga Imre Európa-szerte elismert szobrászmûvész életében a második világháborút követô évek nagy fordulatot jelentettek.

Csányi Vilmos a szerény családi környezetbôl kiemelkedve, a maga erejébôl lett tudós, Varga Imre életében pedig a mintegy mindennek az elvesztése hathatott ösztönzôleg tehetsége kibontakoztatására — fejtette ki véleményét.

Kocsis András Sándor, a kiadó elnök-vezérigazgatója elmondta: a kötetekben olyan korszakos jelentôségû tudósokat, mûvészeket, közéleti személyiségeket szeretnének megszólaltatni — a családi gyökerekrôl, gyermekkori élményekrôl, pályájukról —, akik, miután a múlt század elsô harmadában születettek, szinte átfogóan tudják bemutatni, mintegy értékelni a XX. századot.

A tervek szerint a sorozat következô kiadványaként a Nyers Rezsôvel folytatott interjú-kötet jelenik meg.

Székelyföld/december

(2. old.)

Egyed Emese, Simonfy József, Csoóri Sándor, Nagy Gáspár versei; Gángoly Attila (Az ördöghal násza, Északfi), Bebessi Károly (A gyûrû, Édes-savanyú, Tarzan) prózája; Zsigmond Andrea beszélgetése Csíki Andrással; Clemanceau és Magyarország (Dankovics László és Pataki Gábor Zsolt írása egy feltételezett gyûlölködésrôl); Harmincéves a Zsuzsi- és Andrisbaba-gyûjtemény (Szabó Judit); dr. Kicsi Sándor történész, lexikonszerkesztô emlékezik (Beke György); Tófalvi Zoltán beszélgetése Szolnay Ádámmal; Székelyföld-díjak 2001.

Caragiale és Kolozsvár

(2. old.)

A jeles román drámaíróra, Ion Luca Caragialéra emlékeznek január 30-án, szerdán Kolozsváron. Délelôtt 10 órakor megkoszorúzzák a drámaíróról elnevezett, telefonpalota mögötti parkban levô szobrát, majd délután két órai kezdettel a városháza üvegtermében (Mócok útja 3. szám) Caragiale Kolozsvárja címmel tartanak tudományos szimpóziumot.

Jótékonysági farsangi bált

(2. old.)

szervez a Tonic Média Alapítvány a kolozsvári Sportcsarnokban, február 9-én, délután 5 órai kezdettel. A kisbácsi Magyar Ifjúsági Ház építkezésének támogatására rendezett mûsorban, a tervek szerint, fellépnek városunk közismert mûvészei, de közéleti személyiségei is, Cseh Judit marosvásárhelyi népdalénekes, a kolozsvári roma diákság és ifjúság "Romano Suno" néptáncegyüttese, az ifjúság köreiben közkedvelt Knock Out együttes, de még sok más meglepetésre is számíthatnak a "kiéhezett" bálozók. Meghívókat jövô hét keddjétôl igényelhetnek az érdeklôdôk a RMDSZ Pavlov utca székházában, Barta Margit titkárnôtôl. A részletekre még visszatérünk.

VÉLEMÉNY

Az Illyés Közalapítványról
Kérdések Veress Lászlóhoz és Tibád Zoltánhoz

(3. old.)

Transfórum rovatunkban közéleti személyiségekhez intézhettek olvasóink kérdéseket. Az alábbi válaszok csupán hasonlítanak korábbi Transfórum rovatunkhoz, hiszen egyoldalúan csak a Disputa és a Transindex internetes olvasóinak kérdéseit tartalmazza, a Szabadság olvasóinak ezúttal nem adatott meg a lehetôség kérdéseket feltenni. Ezért elnézést kérünk. Az anyagot azonban, közérdekûsége miatt, hasábjainkon is bemutatjuk:

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)

7) Kelemen Attila: Internetes tartalomfejlesztésre pályáznánk. A Transindexrôl van szó. Mit tanácsolnak?

V. L.: Azt, hogy pályázzanak bátran. A tartalomfejlesztés még egy újszerû támogatási igény és forma, de adott esetben rendkívül hatékony kommunikációt jelenthet. Nem a kötelezô udvariasság mondatja/íratja velem, de a Transindex jelenleg a legjobb erdélyi internetes újság.

T. Z.: Az internetes lapok, helyek megjelenése újdonságnak számít a hazai média-palettán, de már volt rá példa, hogy ilyen jellegû pályázatot támogatott a sajtó szaktestület.

8) f*******: Tervezik-e az Illyés strukturális "generálozását"?

V. L.: A határon túli magyar támogatási ügyek kezelése öszességében megérett a "generálozásra". 1.) Szemléletváltásra van szükség (a határon túli támogatási feladatok alapfeladatok, és nem az esetlegesség és a politikai széljárások függvényében kezelendô tiszteletbeli ügyek, 2.) Szerkezetváltásra van szükség (az alapfeladatok ellátására alkalmas szervezeti háttér, amely a határon túli támogatásokban a legnagyobb értéket tudja biztosítani: a kiszámíthatóságot 3.) a támogatási összegeket illetôen nagyságrendváltásra van szükség (a nagyságrendváltás fedezete a magyar gazdaságban bôven megvan, a magyar adófizetôk megnyerése viszont a teljes nyilvánosság jegyében zajló hosszú és kitartó munkát igényel). Az IKA több mint egy évtizednyi tapasztalatai mindenképpen hasznosíthatóak a fenti folyamatokban, ezen átalakulásnak maga az Illyés is részese kell hogy legyen.

9) janosattila: 1. Tervezik-e egy komoly pályázati ellenôrzô testület felállítását? 2. Tervezik-e egy átfogó alapítványi pályáztatási stratégia kidolgozását? — Gondolok itt például az uniós programokhoz hasonló stratégiákra. 3. Több pályázati kézikönyv szerint nem ajánlott ugyanattól a pályáztatótól folyamatosan támogatást kérni, ezzel ellentétben úgy tûnik, az Illyés támogatottjai mintegy 60%-ban, minden évben azonosak lennének. Nem gondolják, hogy valami rendszerhiba van? 4. Pályázók körében bevett szokás, hogy az ajánlólevelek afféle formaságok, amelyeket a pályázók írnak meg, és csak aláíratják az ajánlóval. Tervezik ennek a rendszernek a megszüntetését? 5. Az IKA weboldalán böngészve úgy tûnik, mintha a szaktestületi tagok (ôk tesznek javaslatot döntésre) több esetben különbözô pályázó szervezetek tagjai/vezetôi, ez a helyzet a sajtó szaktestületnél. Tervezik az így fennálló összeférhetetlenséget megszüntetni?

V. L.: 1. Igen, tervezzük (lásd korábbi vonatkozó válaszomat). A támogatási stratégiákat elsôsorban a határon túli magyar közösségek élethelyzete és támogatási igényének kell meghatároznia. 2. A rendszerhiba azon utódállamokban van, amelyek az egyébként jelentôs adókat befizetô magyar közösségeket nem támogatják a saját intézményrendszerük kialakításában és fenntartásában. (lásd például felsôoktatás terén a Sapientia Alapítvány és kétmillió romániai magyar esetét a román állammal). Ha ez a "rendszerhiba" nem volna, a magyarországi támogatás kiegészítô támogatás, laza ráadás volna és nem intézményi létszükséglet. 3. Magam is súlytalannak tartom az ajánlásokat, nem árt, de gyakorlatilag nem is használ. Megszüntetni nem kívánjuk, de ajánlás hiánya miatt senkit nem utasít el a Kuratórium. 4. Valóban az a helyzet, hogy a javaslattevô szaktestületi tagok egyben támogatásra érdemes szervezetek képviselôi is. A szaktestületi tagság értelemszerûen nem jelenthet szankciót, hiszen akkor egy szervezet sem jelölne képviselôket az Illyés testületeibe, így önmagukat zárnák ki a támogatásokból, ráadásul a különbözô Illyés-testületek szakmailag súlytalanná válnának. A szaktestületekben olyan szakemberekre van szükség, akik valóban jól ismerik az adott területet, és nagyon kevés olyan szakember létezik, aki valamilyen módon ne lenne érintett a közösségi munkákban, a különbözô szervezeteknek nyújtott támogatásokban. A joggal elvárt tárgyilagosságot a temészetes erôegyensúlyok és önkorlátozások révén lehet biztosítani, ezért is nagyon fontos, hogy az egyébként óhatatlan belterjességek elkerülése végett a testületek a teljes nyilvánosság elôtt folytassák munkájukat, szembesíthetôk legyenek javaslataikkal. Szóval nem egyszerû a helyzet, de azért kezelhetô. Az alkuratóriumi rendszert számos jogos és még több jogtalan kritika éri, egy biztos: ez a rendszer bebizonyította, hogy héthatáron átívelô módon képesek vagyunk közös célokat kitûzni, és képesek vagyunk azokat közösen megvalósítani.

T. Z.: 3. Ez valóban így van, azonban ennek oka jól kiolvasható elôzô válaszainkból. (Többször fölmerült az alapfeladat gondolata…) Az, hogy a támogatottak jelentôs része évrôl évre ismétlôdik, azzal magyarázható, hogy kialakult egy stabilnak nevezhetô civil intézményrendszeri szerkezet Erdélyben. Többek között ezen szervezetek mûködését és rendezvényeit hivatott támogatni a közalapítvány a már említett okok miatt. Ugyanakkor fokozott felelôsség is ez a közalapítványnak, hiszen az Illyés az egyik legjelentôsebb és legstabilabb forrás az említett szervezetek számára. 5.) Nem véletlen, hogy a szaktestületekben olyan emberek ülnek, akik az illetô szakterület jó ismerôi, sok esetben tevékeny résztvevôi, akik bizonyították rátermettségüket, szakértelmüket. Ugyanakkor az említett támogatási adatokból kiderül, hogy nagyságrendekkel nagyobb számú szervezet, intézmény pályázata részesült pozitív elbírálásban, mint ahányan a szaktestületekben vannak, tehát alaptalan az a félelem, hogy "a saját malmukra hajtják a vizet".

10) ncsaba: Tudjuk, milyen botrány alakult ki a kolozsvári Állami Magyar Színház körül. A véleményeket nem szeretném itt minôsíteni, megtettem már a Szabadságban. Kérdésem: az ÁMSZ-nek jogában áll pályázni az Illyés-alapítványnál? Ha igen, megtették? (A színház idei költségvetése 30%-kal csökkent, ehhez hozzáadódik az inflációs ráta, imígyen a pénzügyi alapot igencsak megnyirbálták). Az alapítvány mennyire tudja támogatni erdélyi írók esetleges könyvkiadási szándékát? Lehet-e pályázni erre? Ha igen, melyek a feltételek?

V. L.: 1. A kolozsvári állami színház szakmai támogatója elsôsorban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Tudomásom szerint a színház tevékenységét az Illyés Közalapítvány is támogatja (legutóbb színészlakások vásárlásával), a részletekrôl Tibád Zoltán nyújthat tájékoztatást. A színház mint állami intézmény — formai okokból — csak a legkivételesebb esetekben pályázhat sikerrel az Illyéshez, ám a színház támogatását felvállaló magyar társadalmi szervezet pályázatának nincs formai akadálya. 2. Az erdélyi könyvkiadások támogatásának fôszereplôje szintén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Az Illyés Közalapítvány kivételes jelleggel támogat nemzetpolitikai szempontból fontos könyveket, elsôsorban történeti, szociológiai munkákat, tehát nem szépirodalmat. További tájékoztatás a kolozsvári Illyés-titkárságtól nyerhetô.

T. Z.: 1. 2001-ben a színházat is támogató Corvineum Alapítvány kapott mûködési támogatást, jelentôsebb összeget, úgy tudom, hogy a NKÖM-tôl kaptak, ahol létezik külön színházi alap. 1992–94 között az Illyés is támogatta a kolozsvári színházat (például autóbuszjavíttatás, 200. évforduló megünneplése). 2. Erdélyben a könyvkiadás-támogatást a Romániai Magyar Könyves Céh bonyolítja, amelynek Marosvásárhelyen a székhelye. Oda kész, megszerkesztett kézirattal lehet pályázni.

Törmelék
(Kitépett irkalapok)
11.

(3. old.)

Na lám, lesznek ezután piros-sárga-kék labdák is, miként trikolóros zászlórudak, padok, járdák, kerékvetôk. Ezután már a nemzeti színekre nemcsak rá lehet fenekelni, nemcsak levizelhetik a kutyák az útszélen, nemcsak taposhatunk rajtuk, de rugdosni is lehet. Büntetlenül!!!

Kolozsvár polgármestere úgy, olyan csordultig tele van háromszínnel és hazafisággal, hogy már azt sem tudja, hová, hogyan öntse ki. Nem tudja még, de leleményes. Várhatólag át fog térni a természetre. (Elôzménye ennek is van: egyik felmenôje ugyanis — amint azt a sajtóból megtudhattuk — már elôállította a piros-sárga-kék bort.) Lesznek hát nekünk, remélhetôleg, piros-sárga-kék "trikolór"-övezeteink a zöldövezetek helyett, meg trikolór-levelû fák, bokrok, varjak, gerlék, virágok, esôk, villámlások, dörgések, ételek, italok, miegymások.

A polgármester ötletekbôl kifogyhatatlan, Kolozsvár és Napoca pedig térbôl, pénzbôl és türelembôl. Tökéletes az egyetértés.

Apropó, Kolozsvár és Napoca, Kolozsvár-Napoca! Ez egy nem jó név a sok trikolóros miegymáshoz. Napoca, az, ugye, római város volt, s nem vala nemzeti színe a piros-sárga-kék. Kolozsvárnak sem. Klausenburgnak sem. Clujnak sem. Igaz, azokban az "ánti" idôkben nem padok, zászlórudak, járdák, útmenti kerékvetôk, székek, poharak és focilabdák nemzeti színûre festésében nyilvánult meg a hazafiság, város- és nemzetszeretet, hanem a város szellemi és anyagi gyarapodására, a nyugodt légkör megteremtésére való törekvésben.

Nos, visszatérve városunk "korszerûtlen" és "hazafiatlan", elavult nevéhez: sürgôsen meg kell változtatni! Neveztessék, mondjuk, Trikolórnak, vagy Piros-Sárga-Kéknek. Milyen hazafiasan fog hangzani, amikor az atyafi, kérdésre válaszolva, büszkén közli: "Megyek a nyámjaimhoz Trikolórba, ahol minden piros-sárga-kék, s mindenki ott lakik a trikolór Szamos-partján, ahogy azt az ôsi, piros-sárga-kék nóta is mondja..."

Molnos Lajos

Hallgatni arany

(3. old.)

Ideje lenne már végleg kibújnunk kommunista bôrünkbôl és hozzászoknunk a gondolathoz, hogy a gazdagság nem bûn — véli Brucan mester. S ha valakinek, hát neki igazán lehetnek ilyenirányú tapasztalatai. Már ami a bôrt és a jóindulatú vedlést illeti. De ezt most igazán nem szemrehányásként mondom, mert magam is élvezettel hallgatom húslevesillatú vasárnaponként protévés déli okfejtéseit. Hiszen ahhoz, hogy bírálni tudjál, alaposan és belülrôl kell ismerned a tényeket. Márpedig Silviu Brucan a maga nagyon sok évtizedes politikai-diplomáciai-emberi tapasztalatával ugyancsak sokat meg- és átélt. S ezzel a kijelentésével, amelyet amolyan bevezetônek szánt az Adrian Nãstaset befeketítô világvége hangulatú Armagedon 2 jelentéshez, csak egyetérthetek. Csupán az indoklás sántított, s az a már egyenesen kínos igyekezet, amellyel a kommunistából szociáldemokratává vedlett professzor olyan hófehérre szerette volna mosni miniszterelnök pártvezérét, amilyen az még rózsaszín csecsemôkorában sem volt. Valahogy így: méltatlankodás helyett inkább örvendjünk annak, hogy miniszterelnökünk van annyira tehetôs, hogy csemetéit évi 20 000 dollárért az amerikai iskolába járathassa. Mert ha történetesen nem lenne, akkor is oda járatná, s valóban felmerülhetne annak a gyanúja, hogy a szertelenül szeles üzletembertôl, Vântutól tandíjkiegészítésként tényleg elfogadta azt az 5000 dollárt, amellyel vádolják. De ugyanbizony mit is csinálna egy Nãstase kaliberû újgazdag a nevetségesen kis összeggel? Kétmillió dollárra becsült mûkincsek birtokában csak nem szennyezi be magát egy ilyen elhanyagolható összeggel — érvelt Brucan, s igyekezett elengedni a füle mellett a riporteri kíváncsiskodást, hogy vajon honnan is szerezhette számtalan ingatlannal is megpecsételt irdatlan vagyonát a miniszterelnök. Magam pedig — bár fogalmam sincs a mûtárgyak mibenlétérôl — elégtétellel állapítom meg, hogy mégis jobb ez így, mintha miniszterelnökünk szalvétát vagy gyufásskatulyákat gyûjtene, esetleg, gyakori külföldi kiruccanásai alkalmával, a kormányfô kollégák asztaláról örök emlékeztetôként zsebrevágott kiskanalat vagy sótartót. Mert nem hazai vonatkozásban ugyan, de erre is volt már példa a diplomáciában. S akkor pedig mi lenne azzal az agyonféltett országimázzsal?! Egyszóval Armagedon ide vagy oda, de legalább megtudtam, hogy kormányfônk gyöngéd érzelmekkel viseltetik a tárgyi kultúra iránt, márpedig, aki a mûkincset (birtokolni is) szereti, szegény ember nem lehet. Virágokról az Armagedon jelentésben nem esett szó, így jó ember–rossz ember vonatkozásban nem vonhattam le magamnak következtetéseket. Ez még Brucan mester képességeit is meghaladta volna.

De ha a még ki nem egyenlített kétmillió kétszázezer lejes e havi lakásköltségeimre (fûtés és vízdíj) gondolok — ketten lakunk egy háromszobás tömbházlakásban — s nyugdíjas szomszédaimra, akiknek összjövedelme kisebb az említett összegnél, én magam rossz emberré válok, ôket pedig megértem, hogy nem akarnak kibújni kommunista bôrükbôl és tapsolni Nãstaséék esetleges legújabb eredeti Picassojához. (Feltéve persze, ha jó ízlésük van.) Mert ám legyen gazdag a román miniszterelnök, mások is azok, az olasz Berlusconi például országa leggazdagabbja, de kötve hiszem, hogy az itáliai minimálbér a romániaihoz lenne hasonlítható. S azt sem, hogy egy olasz átlagpolgár a ledolgozott évtizedek után kapott nyugdíjából egyszerûen képtelen legyen megélni. Igaz, ott enyhébb a tél, és kevesebb megy a fûtésre, de talán mégsem ez az életszínvonal közti különbség egyetlen oka.

De visszatérve a múlt heti botrányra: az oly sokat emlegetett Armagedon szemérmes névtelenségében mindörökre az ismeretlenség homályában maradhatott volna több ugyanolyan természetû és csendben kimúló társához hasonlóan, ha Adrian Nãstase nem szívja fel a vizet, és ha nem próbál rendôri és ügyészségi befolyásolással érvényt szerezni vélt miniszterelnöki mindenhatóságának. Amelyre aztán — hála a sajtó és a civil szervezetek hatalmának — alaposan ráfázott. Olyannyira, hogy végül be kellett ismernie: tévedett, hiszen a mûködô nyugati demokráciákban bevett szokás az ország elsô embereinek a bírálata, s neki magának is hozzá kell szoknia a szabad sajtóhoz. Hogy milyen sikerrel, az majd elválik. Egy mûkincsgyûjtônek azonban annyit máris illenék megtanulni, hogy néha hallgatni arany. S még ötezer dollárba se kerül!

Németh Júlia

SPORT

TENISZ
A legfrisebb rangsorok

(4. old.)

l Természetesen a múlt héten véget ért Ausztál Open gyôztese a 200 pont jutalomban részesült svéd Thomas Johansson vette át az ATP Race vezetését. Sikerével betört a hagyományos ranglista élmezônyébe is, jelenleg a 10.

Az ATP Race élén (zárójelben az elôzô helyezés): 1. (26.) Johansson 209, 2. (54.) Marat Szafin (orosz) 143, 3. (8.) Jiri Novak (cseh) 117, 4. (-) Tommy Haas (német) 90, 5. (1.) Junesz El Ajnaui (marokkói), (5.) Roger Federer (svájci) és (5.) Tim Henman (brit) 65–65, 8. (23.) Jonas Björkman (svéd) 63, 9. (26.) Marcelo Rios (chilei) 59, 10. (2.) Greg Rusedski (brit) 58 pont.

A hagyományos világranglistán (zárójelben az elôzô helyezés): 1. (1.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 4160, 2. (2.) Gustavo Kuerten (brazil) 3825, 3. (5.) Juan-Carlos Ferrero (spanyol) 3005, 4. (4.) Jevgenyij Kafelnyikov (orosz) 2875, 5. (9.) Haas 2565, 6. (3.) Andre Agassi (amerikai) 2520, 7. (11.) Szafin 2470, 8. (6.) Patrick Rafter (ausztrál) 2335, 9. (7.) Sebastian Grosjean (francia) 2325, 10. (18.) Johansson 2300 pont.

l Jennifer Capriati az ausztrál nyílt bajnokságon aratott gyôzelmével megôrizte elsô helyét a nôi világranglistán. Az amerikai klasszis két honfitársát, Lindsay Davenportot és Venus Williamset elôzi meg.

A WTA-világranglista (zárójelben a két héttel korábbi helyezés): 1. (1.) Capriati (amerikai) 4825, 2. (2.) Davenport (amerikai) 4268, 3. (3.) Venus Williams (amerikai) 4200, 4. (4.) Martina Hingis (svájci) 3901, 5. (5.) Kim Clijsters (belga) 3698, 6. (6.) Serena Williams (amerikai) 2875, 7. (8.) Juszine Henin (belga) 2816, 8. (9.) Amelie Mauresmo (francia) 2780, 9. (7.) Jelena Dokics (jugoszláv) 2780, 10. (10.) Szeles Mónika (amerikai) 2540 pont.

(pja)

KOSÁRLABDA
Vince Carter harmadszor

(4. old.)

Közzétették az 52. NBA All-Star gála kezdôcsapatainak névsorát. A február 10-ei, philadelphiai mérkôzés kezdô ötöseire november 15. és január 13. között szavazhattak az NBA rajongói. A legtöbb szavazatot, sorrendben harmadszor, ismét a Toronto Raptors bedobója, a rugólábú Vince Carter kapta, a nyugati konferenciát pedig a Los Angeles Lakers behemót centere, Shaquille O’Neal vezeti. Michael Jordan, aki eddig kilencszer kapta a legtöbb szavazatot, az idén csak negyedik lett a leadott szavazatok alapján. A tavalyi All-Star legjobbjának választott Allen Iverson még hátrább végzett egy hellyel.

Íme a kezdô ötösök:

Kelet: bedobók: Vince Carter (Toronto Raptors) és Antoine Walker (Boston Celtics); center: Dikembe Mutombo (Philadelphia 76ers); hátvédek: Michael Jordan (Washington Wizards) és Allen Iverson (Philadelphia 76ers)

Nyugat: bedobók: Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) és Tim Duncan (San Antonio Spurs); center: Shaquille O’Neal (L. A. Lakers); hátvédek: Kobe Bryant (L. A. Lakers) és Steve Francis (Houston Rockets).

A tíz legtöbb szavazatot begyûjtô játékos és a kapott szavazatok száma:

Vince Carter (Tor) 1 470 176;Shaquille O’Neal (LAL) 1 247 438; Kobe Bryant (LAL) 1 121 753; Michael Jordan (Was) 985 448; Allen Iverson (Phi) 920 502; Kevin Garnett (Min) 880 692; Tim Duncan (SA) 762 289; Dikembe Mutombo (Phi) 616 566; Chris Webber (Sacramento Kings) 553 401; Antoine Walker (Bos) 547,172.

Balázsi-Pál Elôd

LOVASSPORT
Autóstoppal nyert az egyetlen célbaérkezô

(4. old.)

Egyedül a brit Tony McCoy tudta befejezni a Nottingham melletti távlovagló-versenyt. A bukmékerek szerint a brit sportoló sikerét szabálytalanul érte el és ôt is ki kell zárni.

McCoyt a 10. akadálynál lova ledobta. A versenyzô megállított egy Land Rovert, a jármûvel utolérte az állatot, visszaült a nyeregbe és megnyerte a viadalt, miután a vetélytársak közül senki sem tudott végigmenni a pályán.

A fogadóirodák állítják, hogy McCoy megszegte a szabályokat, mert a 10. akadályt kétszer ugratta át.

— Ôrült verseny volt, soha nem fogom elfelejteni — mondta McCoy. — Nem hiszem, hogy korábban elôfordult már ilyesmi a sportág történetében.

TEKE
Férfi bajnokság

(4. old.)

Aranyosgyéresi CFR-Sodronyipar–Petrillai Inter 5438–5047 fa (egyéniben 6–0). Nagy vetélytársa ellen is nagyarányú gyôzelmet aratott a Kolozs megyei együttes. A közel 400 fa különbségû siker legfôbb kovácsa ezúttal is a vasárnap 40. születésnapját ünneplô Dumitru Bese volt.

Íme, a marosvásárhelyi Eugen V. Croitoru játékvezetô szentesítette egyéni eredmények: Grigore Blaga–Ion Hordilã 903–885, Zenkó Alpár–Vãlean Codarcea 875–822, Cornel Popa–Ioan Bisoc 921–917, Marius Codarcea–Gheorghe Jacotã 844–798, Dumitru Bese–Constantin Hoarcã 954–873 és Ioan Figlea–Kovács Lajos 941–752 fa.

A következô fordulóban, február 2-án a CFR-Sodronyipar Temesvárra utazik, ellenfelének, a Búziásfürdôi Sportklubnak ugyanis nincs hitelesített pályája.

Schmidt Jenô

Nôi bajnokság
Bukaresti Vointa–Szamosújvári SOMVETRA 2519–2249 (egyéniben: 6–0). A visszavágók elsô fordulóját játszották a nôi bajnokságban is. A sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezô fôvárosi gárda fölényes gyôzelmet aratott, a bukaresti csapatból Badea (457 fa), Popescu (436 fa) és Colonusteanu (435 fa) tûnt ki.

A szamosújváriak csapatából csak Barta Anna nevét említhetjük, de ô is csak "sovány" 401 fát vert le.

Szombaton, a tavaszi második fordulóban a SOMVETRA a Bãicoi-i Petrolt fogadja.

Erkedi Csaba

ATLÉTIKA
Szintek

(4. old.)

Ahhoz, hogy valaki világversenyen vegyen részt bizonyos eredményszintek elérése kötelezô. Ezen szintek elérése azonnal biztosítja a részvételi jogot.

Közeledik a téli idény nagy versenye, a bécsi fedett pályás Európa-bajnokság és érdekes tudni, hol is tartanak a szintek. Versenyzôink eredményei általában a 10–12. (európai) hely tájékán vannak.

A szintek: férfiak/nôk: 60 m: 6,64 mp/7,28 mp; 200 m: 21,00 mp/ 32,20 mp; 400 m: 46,90 mp/

52,40 mp; 800 m: 1:47,50 perc/ 2:02,50 perc; 1500 m: 3:40,0 perc/ 4:15,00 perc; 3000 m 7:50,00 perc/ 8:55,00 perc; 60 m gát: 7,65 mp/8,10 mp; 4 x 400 m — legalább ketten teljesítsék a távot 46,90 mp/52,40 mp alatt; magasugrás: 2,27 m/1,93 m; rúdugrás: 5,70 m/4,30 m; távolugrás:

7,90 m/6,55 m; hármasugrás 16,60 m/ 14,00 m; súlylökés: 19,30 m/18,00 m; hétpróba/ötpróba: 6000 pont/

4400 pont. Körzetünkben férfi versenyzô nem képes ilyen eredményt felmutatni, a román válogatott távol- és hármasugrásban és súlylökésben érdekelt 1–1 versenyzôvel. A nôk versenyében Kolozsvárról ott kehet Mihaela Botezan (3000 m) és Maria Cionca (1500–3000 m), de Miklós Évát elvesztettük, mert magyarországi elônyöket élvez (egyébként is Achilles-ín mûtét után van, és valószínûleg kihagyja a versenyt).

Országos szinten sem dicsekedhetünk, ha Szabó Gabi nem versenyzik, akkor csak Violeta Beclea-Székely esélyes dobogós helyre. A többi halványabb lehetôség: Ionela Târlea (200, 400 m, 4 x 400 m), három magasugró lány (Jáger, Pantelimon és Pop), a hármasugró Cristina Nicolau és a súlylökô Elena Hila.

Nagy Péter

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az olasz Il Calcio 20. fordulójának eredményei: AC Párma–Bologna 2–1, Atalanta–Fiorentina 2–0, Lecce–Brescia 1–3, Perugia–Verona 3–1, AS Róma–Piacenza 2–0, AC Torinó–SS Lazio 1–0, Venezia–Milánói Internazionale 1–1, AC Milan–Udinese 2–3 és Chievo–Torinói Juventus 1–3. A táblázaton:

1. AS Róma 20 12 7 1 31–12 43

2. Inter 20 12 6 2 36–17 42

3. Juventus 20 11 7 2 38–15 40

4. Chievo 19 10 3 6 34–28 33

5. AC Milan 20 8 8 4 29–22 32

6. Bologna 20 9 4 7 21–21 31

7. Lazio 19 7 7 5 26–14 28

8. Verona 20 8 4 8 27–30 28

9. AC Torinó 20 7 5 8 24–25 26

10. Udinese 20 7 4 9 29–34 25

11. Perugia 20 7 4 9 23–29 25

12. Atalanta 20 7 4 9 26–34 25

13. Piacenza 20 6 4 10 24–27 22

14. Brescia 20 5 7 8 24–33 22

15. AC Párma 20 5 6 9 24–31 21

16. Lecce 20 4 7 9 20–29 19

17. Fiorentina 20 4 4 12 21–40 16

18. Venezia 20 2 5 13 17–33 11

l A Serie B-ben nem volt forduló, egyetlen elmaradt mérkôzést pótoltak, ezen: SSC Nápoly–Salerintana 1–1. Az állás:

1. Modena 21 12 7 2 40–14 43

2. Empoli 21 13 4 4 42–20 43

3. Reggina 21 12 7 2 31–16 43

4. Como 21 12 3 6 28–21 39

5. Nápoly 21 10 6 5 28–22 36

6. Vicenza 21 8 8 5 29–28 32

7. Salernitana 21 8 7 6 30–29 31

8. Sampdoria 21 8 6 7 30–25 30

9. Palermo 21 8 5 8 28–33 29

10. Cosenza 21 8 4 9 26–33 28

11. Genoa 21 6 9 6 25–21 27

12. Messina 21 6 8 7 24–24 26

13. Bari 21 7 5 9 20–28 26

14. Cagliari 21 5 8 8 20–21 23

15. Pistoiese 21 5 8 8 17–21 23

16. Ancona 21 6 4 11 19–32 22

17. Cittadella 21 6 3 12 26–35 21

18. Ternana 21 3 10 8 23–30 19

19. Siena 21 3 6 12 17–35 15

20. Crotone 21 2 6 13 20–35 12

l Rajtolt a német Bundesliga visszavágóinak sora is. A 19. forduló eredményei: TSV 1860 München—1. FC Köln 3–0, Borussia Mönchengladbach–1. FC Kaiserslautern 0–2,Bayer Leverkusen–Hansa Rostock 2–0, SC Freiburg–1. FC Nürnberg 2–0, VfB Stuttgart–Hamburger SV 3–0 (az elsô gól Ionel Ganea szerezte a 27. percben), Schalke 04 Gelsenkirchen–Bayern München 5–1, FC St. Pauli–VfL Wolfsburg 3–1, Energie Cottbus–Werder Bremen 2–1 (a házigazdák elsô gólját Mátyus János lôtte a 41. percben) és Borussia Dortmund–Hertha Berlin SC 3–1.

Az élen: 1. Bayer Leverkusen 42 pont (46–24), 2. Borussia Dortmund 42 (33–13), 3. Kaiserslautern 38, 4. Werder Bremen 36, 5. Bayern München 34, 6. Schalke 04 32.

l A spanyol Primera Division a 22. játéknapnál tart. Eredmények: Celta Vigo–Real Sociedad 3–1, Las Palmas–FC Valencia 0–1, Deportivo Alaves–Real Mallorca 0–4, Athletic Bilbao–Deportivo La Coruña 1–1, FC Barcelona–Osasuna 0–1, Real Zaragoza–Rayo Vallecano 3–2, FC Sevilla–Espanyol Barcelona 3–0, Valladolid–Malaga 0–0, Villarreal–Tenerife 2–1 és Real Madrid–Betis Sevilla 1–1. A sorrend:

1. Real M. 22 11 7 4 39–24 40

2. Celta 22 9 10 3 41–25 37

3. Deportivo 22 11 4 7 35–29 37

4. Valencia 22 9 9 4 25–19 36

5. Alaves 21 11 3 7 22–17 36

6. Bilbao 22 9 8 5 30–30 35

7. Betis 22 9 7 6 23–21 34

8. Sevilla 22 9 6 7 37–27 33

9. Barcelona 22 9 6 7 31–21 33

10. Valladolid 22 9 5 8 25–34 32

11. Las Palmas 22 7 6 9 23–19 27

12. Malaga 22 6 9 7 24–26 27

Villarreal 22 7 6 9 24–26 27

14. Osasuna 22 7 6 9 21–27 27

15. Zaragoza 22 8 3 11 23–33 27

16. Mallorca 22 7 5 10 27–29 26

17. Espanyol 22 7 5 10 25–35 26

18. Tenerife 22 6 4 12 16–27 22

19. Sociedad 22 5 4 13 26–34 19

20. Rayo 21 4 5 12 23–37 17

l A francia bajnokság 22. fordulójában az Olympique Lyon kiütéses gyôzelmet aratott az Olympique Marseille ellen.

Eredmények: Olympique Lyon–Olympique Marseille 4–0, Girondins Bordeaux–Sochaux 0–1, Bastia–Metz 1–2, Guingamp–Lille 0–0, Lorient–Rennes 2–0, Montpellier–AJ Auxerre 0–0, Sedan–Nantes 0–0, Troyes–AS Monaco 3–0 és RC Lens–Paris Saint-Germain 1–1.

Az élcsoport: 1. RC Lens 45 pont/21 mérkôzés, 2. Olympique Lyon 40/21, 3. PSG 35/22 (26–17), 4. AJ Auxerre 35/20 (28–20), 5. Lille 35 (27–22), 6. Girondins Bordeaux 32/21.

l A portugál bajnokság érdekessége: Elpidio Silva, a Boavista Porto labdarúgója idénycsúcsot ért el, vasárnap hazai pályán már a 10. másodpercben megszerezte a vezetést csapatának a Belenenses elleni mérkôzésen. A nem mindennapi gól úgy született, hogy a középkezdést a vendégek hazapasszolták, Marco Aurelio kapus pedig egybôl megpróbált hosszan indítani. Balszerencséjére éppen a házigazdák brazil csatárát találta el, akirôl a hálóba pattant a labda. A találkozó 2–0-s gyôzelemmel végzôdött. Ezzel megerôsítette második helyét a tabellán a Sporting Lisszabon mögött.

(póka)

Afrikai Nemzetek Kupája — 2. forduló

(4. old.)

A második fordulóra sem nagyon találták meg a góllövô cipôiket a csatárok, nagyrészt gólnélküli döntetlenek születtek:

A-csoport

Mali–Nigéria 0–0 és Libéria-Algéria 2–2 (Daye — 7. és Sebwe — 71. perc, illetve Akrour — 45. és Kraouche — 92. perc). A sorrend:

1. Nigéria 2 1 1 0 1–0 4

2. Libéria 2 0 2 0 3–3 2

3. Mali 2 0 2 0 1–1 2

4. Algéria 2 0 1 1 2–3 1

B-csoport

Dél-afrikai Köztársaság–Ghána 0–0 és Bourkina Faso–Marokkó 1–2 (Dagano — 58. perc, illetve Zerouali 2 — 22. és 84. perc). Az állás:

1. Marokkó 2 1 1 0 2–1 4

2. Dél-afrikai K. 2 0 2 0 0–0 2

Ghána 2 0 2 0 0–0 2

4. Burkina F. 2 0 1 1 1–2 1

C-csoport

Kamerun–Elefántcsontpart 1–0 (Mboma — 85.) és Kongói Demokratikus Köztársaság–Togo 0–0.

A táblázaton:

1. Kamerun 2 2 0 0 2–0 6

2. Togo 2 0 2 0 0–0 2

3. Kongó DK 2 0 1 1 0–1 1

Elefántcs. 2 0 1 1 0–1 1

D-csoport

Egyiptom–Tunézia 1–0 (Imam — 23.) és Szenegál–Zambia 1–0 (Camara (89.).

Az állás:

1. Szenegál 2 2 0 0 2–0 6

2. Egyiptom 2 1 0 1 1–1 3

3. Tunézia 2 0 1 1 0–1 1

Zambia 2 0 1 1 0–1 1

A csoportokból az elsô két helyezett jut a következô szakaszba.

(pja)

KÖRKÉP

15 ezer dollár az üveggyár napi vesztesége

(5. old.)

Folytatódik a szamosújvári Somvetra dolgozóinak sztrájkja. Miután a vezérigazgató és a három igazgató beadta lemondását, a hét végén utcára vonultak a Szamos menti iparegység alkalmazottai. Elôször a törvényszék, majd a polgármesteri hivatal elôtt tiltakoztak. Incidensre nem került sor, békésen és fegyelmezetten tüntettek, ellenben nem hiányoztak a gyár magánosítását ellenzô jelszavak. Benta Tiberiu mérnök, a gyár Szabad Szakszervezetének elnöke lapunknak elmondta, hogy mindaddig, amíg a Privatizációs és Állami Részvénykezelô Hivatal nem vonja vissza az 1996-ban történô magánosítási iratot, folytatják az immár közel két hete tartó sztrájkot.

Amint a Somvetra szakembereitôl megtudtuk, egy napi kiesés nem kevesebb mint 15 ezer dollár veszteséget jelent a gyárnak. Az égetôkemencék tovább mûködnek, de a termelés már hosszú idô óta szünetel. Ez a forradalom utáni idôszak legsúlyosabb gazdasági válsága Szamosújváron.

Erkedi Csaba

Városházi befektetések

(5. old.)

A városi tanács által tavaly december 27-én elfogadott 579-es számú határozat értelmében a polgármesteri hivatal vezetôsége összeállította az idei városházi befektetések jegyzékét. A listát az intézmény hétfôi sajtóértekezletén Mihai Muresan mûszaki igazgató hozta nyilvánosságra.

Eszerint folytatják a közgazdasági, az Emil Racovitã, Lucian Blaga, George Cosbuc líceumnál, az ortodox teológiánál, az Unirea iskolaközpontnál, az Octavian Goga, Onisifor Ghibu, a 2-es és a 12-es számú iskolánál elkezdett munkálatokat. Ugyanakkor sporttermet építenek a Ion Creangã és a Ion Agârbiceanu iskolánál. Pénzt utaltak ki a Csillagvizsgáló (Observatorului) utcai ifjúsági lakások és a kerekdombi közmûvesítés felépítésére.

A tanács által megszavazott pénzbôl csupán a Pasteur, Teodor Mihali, Plevnei, Dunãrii és a Maramuresului utca feljavítására futja. Ezen kívül a Közterület Fenntartó Vállalat (RADP) folytatja a Teodor Mihali (volt Csehszlovákia) és az Aurel Vlaicu út keresztezôdésénél levô felüljáró építését, valamint, a Távfûtési Vállalat korszerûsíti hálózatát.

K. O.

Egymilliárd lejjel tartozik a Transurb

(5. old.)

Egymilliárd lejes adósságot halmozott fel a dési közszállítást bonyolító Transurb közlekedési vállalat. A hatalmas adósságot az idei költségvetésbôl elosztott pénzösszegbôl remélik törleszteni. 2002-ben a dési polgármesteri hivatal kétmilliárd lejt utalt ki a közszállítási vállalat részére.

(léva)

Róka a gerendán
Harmadfokú karantén Zselyken

(5. old.)

Amióta a Kerekes András udvarára betért a veszett róka, Beszterce-Naszód megye egyik legelszigeteltebb településén, a színmagyar Zselyken feje tetejére állt minden. Jelenleg harmadfokú karantént rendelt el a megyei állategészségügyi hivatal.

— A gondok ott kezdôdtek, hogy az apatársam udvarára betévedt rókáról nem vették észre rögtön a szomszédok, hogy veszett — nyilatkozta a Szabadságnak Szabados Ilona, akinél Kerekes András tartózkodott az események idején. — A szomszédok csak akkor kezdtek gyanakodni, amikor észrevették, hogy a róka csak megfojtotta a 15 tyúkot, de nem evett belôlük. Nem is menekült az emberek elôl, hanem felmászott a gerendára, és onnan leste a baromfiakat. Az egyikre szinte rá is ugrott... Szóval nem úgy viselkedett, mint az igazi rókák. A tyúkokat széthordták az emberek, mert hát... Aztán amikor kiderült, hogy a késôbb puskavégre került róka veszett volt, kitört a pánik. Injekcióra jár mindenki, aki evett a tyúkokból, de azok is, akik hozzányúltak a szárnyasokhoz. A 83 éves Mamát is elvitték injekcióra, pedig mindenki azt remélte, hogy annak, aki csak hozzányúlt, elég kezet mosni. Az orvosok aztán felvilágosítottak bennünket arról, hogy az érintés a veszélyesebb, hiszen a tyúkokon ott maradt a róka nyála... Aztán tovább bonyolódott a dolog, ugyanis összeszedték a falu kutyáit, és elvitték ezeket oltásra Besztercére. Most a kóbor kutyákra vadásznak. Reméljük jövô héten visszatér minden a rendes kerékvágásba Zselyken...

Borsós K. László bethleni tanácsos — aki Zselyken gyerekeskedett, és nagy állatbarátként ismerik — elmondta: Zselyk környékén mindig nagyon sok róka élt. Amikor a "gödert" övezô erdôket a szocializmus éveiben irtani kezdték, a rókák is visszahúzódtak a Rózsa hegyre, a Hóczárba illetve az Eresztevény környékére. A bokrosodással újrateremtôdtek a róka-életterek, és az elmúlt években viszatértek a rókák.

Megfigyelôk szerint Felôrben és Almásmálomban valóságos rókainvázió várható. Ennek okait még keresik az etológiában jártas szakemberek.

Szabó Csaba

Spontán sztrájk a városi kórházban
Adrian George igazgató: "Állandóan késni fogunk a kifizetésekkel"

(5. old.)

Spontánul kialakult sztrájkba kezdtek a naszódi Városi Kórház alkalmazottai. A személyzet elégedetlenségét az okozta, hogy még mindig nem kapták meg a december második felére járó fizetésüket, bár a kiosztás határidejét január 20-ra tûzték ki. Az alkalmazottak Adrian George kórházigazgatóval kértek párbeszédet, s több órára beszüntették a munkát, míg az intézmény vezetôje megígérte, hogy ma megkapják a nekik járó pénzösszegeket. Adrian George a Mediafax hírügynökségnek elmondta, csupán január 25-én írták alá a Megyei Egészségügyi Biztosítópénztárral a keretegyezményt, és a pénztárnak a városi kórházzal szembeni 1,2 milliárd lejes adóssága nem fedezi a fizetéseket, amelyekhez összesen 1,4 milliárd lejre van szükség. "Emiatt állandóan késni fognuk a kifizetésekkel, ugyanis nem tudjuk behozni ezeket", nyilatkozta a kórházigazgató. Továbbá hozzátette még, hogy a naszódi Városi Kórház alkalmazottai megkapják fizetésüket, ám az emberek hitetlenkednek, és kollektív munkakonfliktus kialakítására kérték fel a szakszervezeti vezetôt. Néhány órányi munkaszünet után az alkalmazottak dolgozni kezdtek, a spontán sztrájk idején nem akadt sürgôsségi eset, amelynek kezelését a konfliktus miatt visszautasíthatták volna.

Súlyos bányaszerencsétlenség Verespatakon

(5. old.)

A Fehér megyei verespataki bányában szombatra virradólag súlyos bányaszerencsétlenség történt, amelynek során két személy életét vesztette. Az orvosok megállapították, hogy az áldozatok a baleset nyomán elszenvedett sérüléseikbe haltak bele.

Dorel Fit, a Fehér Megyei Munkafelügyelôség vezetôje a Mediafaxnak elmondta: a legvalószínûbb, hogy a balesetet a csille meghibásodása okozta. A szerencsétlenséget kiváltó ok pontos megállapítása érdekében azonban az elkövetkezô napokban is folytatják a vizsgálatokat. Fit közölte, hogy az ügyészség hamarosan kihallgatja a tragédiát túlélô harmadik bányászt, akit jelenleg kórházban kezelnek.

A feltételezések szerint Mircea Tomus gépkocsivezetô, Octavian Ciamã lakatos és Iosif Deoancã villanyszerelô váltásba indultak, amikor a csillevezetô váratlanul elveszítette uralmát a jármû felett, amely utasaival együtt felborult. Az ezt követô kôomlás szinte teljesen szétzúzta a bányászok testét. Octavian Ciamã és Mircea Tomus azonnal életét vesztette, míg Iosif Deoancã a szerencsés véletlennek köszönhetôen megmenekült.

Octavian Ciamã és Iosif Deoancã valószínûleg a jármû két oldalán helyezkedett el, mivel a csillébe csak nehezen fér el két személy. Ôket a jármûtôl több méterre találták meg. A vizsgálat során ugyanakkor azt is megállapították, hogy a helyszínen nem találtak fékezésre utaló nyomokat.

Több termôföld marad parlagon
A kormány továbbra is ígérget

(5. old.)

A Kolozs Megyei Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Vezérigazgatóság tegnapi sajtóértekezletén dr. Ilarie Ivan vezérigazgató fogadta az újságírókat. Elöljáróban szó esett a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés idôszerû munkálatairól. Bemutatták a falusi turizmusban élen járó falvak jegyzékét. Megtudtuk: Csucsa, Kisbánya, Kiskalota, Járavize, Gyalu és Kalotaszentkirály községben szép eredményeket értek el a vendéglátás terén. Arról sajnos nem történt említés, hogy Tordaszentlászlón és Magyarfenesen már közel egy évtizede mûködik a faluturizmus...

A gazdaképzésrôl szólva a vezérigazgató elmondotta: Pusztakamaráson és Mocson átlagban 60–65 földmûves vett részt az elôadásokon. Nem említették azonban a kolozsvári hóstáti gazdák immár évek óta ismétlôdô téli tanfolyamát, illetve az RMGE szervezésében folyó válaszúti gazdatanfolyamot sem...

A sajtóértekezlet második felében megtudtuk: a Kolozs megyei termôföldek 28 százalékán végeztek az ôszi mélyszántással, ami az elôzô évekhez képest lehangoló statisztika. A tavaszi vetésekkel jó esetben 70 százalékban végeznek a gazdák, tehát tovább nô a parlagon maradó területek nagysága. Az igazgató ismét elmondotta: a miniszter rendeletben ígérte a gazdáknak az elmaradt 1 millió lejes hektáronkénti támogatást, ami remélhetôleg hamarosan megérkezik Kolozsvárra is.

Az újságírók elmondották: a gazdák részérôl nagy az elégedetlenség, hiszen immár megszûnt a több éve tartó kuponos és a hektáronkénti egymillió lejes támogatás is, helyette pedig a kisgazdák többsége számára elérhetetlen új támogatási rendszert vezettek be, ami egyelôre csak ígéret.

Tóth János

Megmûtötték az alpolgármestert

(5. old.)

Mircea Gavrilã kolozsvári alpolgármestert két alkalommal is súlyos sebészeti beavatkozásnak vetették alá az elmúlt napokban Bécsben. A parasztpárti alpolgármester vezette városházi küldöttség egy, a kolozsvári közvilágítás rendbetételére vállalkozó bécsi magáncég meghívására utazott az osztrák fôvárosba. Az alpolgármester hirtelen rosszul lett és vesetáji fájdalmakról panaszkodott. Mivel állapota tovább súlyosbodott, sürgôsen kórházba szállították. Az orvosok megállapították, hogy a rosszullétet az aorta sérülése nyomán bekövetkezô belsô vérzés okozta. A sebészi beavatkozás során sikerült stabilizálni az állapotát. Péntekrôl szombatra virradólag azonban az alpolgármestert újból mûtétnek kellett alávetni, mivel újabb belsô vérzés lépett fel. Jelenleg az alpolgármester állapota stabil, túl van az életveszélyen. Mircea Gavrilã 50 ezer márkás egészségügyi biztosítással rendelkezett: az ezt kibocsátó romániai cég egyik részvényese Horea Uiroeanu liberális városi tanácsos. A becslések szerint Gavrilã kezelési, hazaszállítási költségei az 50 ezer dollárt is elérhetik.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Lopott holmi rakodása közben érték tetten a Moldovan családot. A nagysebesi (Valea Drãganului) illetôségû Ionel (44), Daniel (18), Marius (17) és Cosmin (15) Lucian Tulbure terepjárójába pakolta be a kissebesi (Poieni) kôbányából, a Grandemar Rt.-tôl január 24-rôl 25-re virradóra zsákmányolt anyagokat és munkadarabokat. A mintegy 40 millió értékû felszerelést ócskavasként akarták értékesíteni.

Csalás, közokirathamisítás és hamisított okirat tudatos felhasználása a vád Florenta Petreasa (29) ellen, a Teleorman megyei nô a Sanepid alkalmazottjaként 5 kereskedelmi társaságnál végzett ellenôrzést, 2,5 millió lejt kasszírozott, ám hamis áfás számlát állított ki az összegért.

"Nagystílû" üzért leplezett le a rendôrség. A mogosi (Fehér megye) Dorin Man (27) azt állította, hogy Bukarestben dolgozik, a titkosszolgálat (SRI) kapitánya, s el tud intézni peres ügyeket, sofôrvizsgát, útlevelet. Erre a célra tavaly szeptember óta négy személytôl 25 millió lejt kért, s ebbôl 100 amerikai dollárt, 100 német márkát és 3,5 millió lej készpénzt meg is kapott. Vizsgálatot indítottak ellene, várhatóan bôvül a bûnlajstroma, Maros és Fehér megyében hasonló bûncselekményekkel, Kolozsvárott betörési és lopási kísérlettel is vádolják. Azok a sértetettek, akik eddig még nem jelentkeztek, megtehetik a legközelebbi rendôrôrsön.

Mintegy 140 millió lejjel károsította meg az államkasszát Mihai Pulbere (37). A felsôfokú végzettséggel rendelkezô, büntetlen elôéletû férfi a Darci International Kft. ügyvezetôje volt, tavaly az alkalmazottak fizetésébôl visszatartotta a szükséges illetékeket, de nem fizette be az 5 százalékos munkanélküli alapot.

Arany és valuta volt a fô célpontja a hét végi rendôrségi razziának. 14 esetben bírságoltak, a büntetés összértéke mintegy 25 millió lej; a Manudan Impex Kft-nél találtak 252,44 gramm aranyékszert, amelyet nem ellenôrzött a nemzeti bank; 1200 amerikai dollárt elkoboztak.

(póka)

Nôi holttest a Nagy-Szamosban

(5. old.)

Nôi holttestet találtak a Nagy- Szamos partján, Naszód városban. A 45 éves naszódi nô holttestét szombaton a Lusca negyed lakói találták meg. A rendôrség kutatásai megállapították, hogy Georgeta Perhichi, munka- és családnélküli személyrôl van szó, aki az alkohol rabjává lett, miután elvált férjétôl.

GAZDASÁG

Több amerikai céget Romániába

(6. old.)

A kormány megpróbál minél több amerikai céget meggyôzni, hogy vállaljanak aktív szerepet a romániai üzleti életben és vegyenek részt az állami vállalatok, különösképpen az energetikai vállalatok privatizációjában, jelentette ki Adrian Nãstase kormányfô pénteken, a román–amerikai Kereskedelmi Kamara képviselôivel folytatott megbeszélés során.

A miniszterelnök elmondta, a kormány az idén magánosítani szeretné az Iparügyi Minisztériumnak alárendelt vállalatok tôkéjének mintegy 25 százalékát, ezenkívül zöldmezôs beruházások vonzását és az üzleti környezet javítását is tervezi.

— Ha 2001-ben a makrogazdaság megerôsítése volt a cél, az idén erôfeszítéseinket a külföldi befektetések megszerzésére, a korrupció felszámolására és a bürokrácia visszaszorítására koncentráljuk — mondta Nãstase.

A kormányfô rámutatott: Románia fejleszteni kívánja mind az Egyesült Államokkal, mind pedig a környezô országokkal, különösen Jugoszláviával és Oroszországgal fenntartott kereskedelmi kapcsolatait, amelyek jelenleg nagy lehetôséget nyújtnak a román kivitel növelésére.

Adrian Nãstase elmondta, hogy a január 31. és február 4. között New York-ban megrendezésre kerülô Világgazdasági Fórum jó lehetôséget nyújt arra, hogy Románia meggyôzze a nemzetközi befektetôi köröket az utóbbi idôszakban hozott intézkedések hatékonyságáról.

15 százalékos minimális adókulcs

(6. old.)

A kormány a Nemzetközi Valutaalap (IMF) képviselôivel együtt vizsgálja a minimális adókulcsnak a jelenlegi 18 százalékról 15 százalékra csökkentését "az egyéb adókulcsok, különösen a maximális adó növelésének ellensúlyozásával" — közölte Adrian Nãstase kormányfô.

A miniszterelnök elmondta, az adócsökkentés 2,3 millió alkalmazottat érintene, ehhez hozzájön még az a 750 000 alkalmazott, aki a minimálbér alatti keresete után nem fizet adót. Nãstase hozzátette, az ötmillió lej alatti nyugdíjak adómentességet élveznek.

Kifejtette: a garantált minimálbérrôl szóló törvény 2002 január elsejétôl történô alkalmazása "valós szociális védelmet biztosít" a kedvezôtlen helyzetben levôknek. Ezek száma eléri a hatszázezret, a kormány mintegy 5700 milliárd lejt fordít erre a célra.

Adrian Nãstase rámutatott: a garantált minimálbérrôl szóló törvény révén sikerül majd jobb hatásfokkal nyilvántartani a szociális segélyben részesülô és nem részesülô munkanélkülieket. A "szigorúbb nyilvántartás" miatt növekedni fog a munkanélküliek száma, tette hozzá.

A kormányfô közölte még, hogy a kormány döntése értelmében januárban 8 százalékkal, októberben pedig 12 százalékkal emelkednek a bérek, "összhangban az infláció elôre jelzett alakulásával".

Új útadó a gépkocsi-tulajdonosoknak

(6. old.)

A gépkocsi-tulajdonosok 2005. január elsejétôl adót fizetnek a közlekedési infrastruktúra használatáért, azonban a 12 tonnás vagy ennél nagyobb tömegû tehergépkocsik tulajdonosainak már idén július elsejétôl fizetniük kell az illetéket.

Errôl a kormány legutóbbi, múlt csütörtöki ülésén döntöttek. Az illeték befizetését igazoló matricákat több szakaszban vezetik be mind a 12 tonnánál kisebb tömegû gépkocsik, mind pedig az ennél nagyobb jármûvek esetében.

A kormányrendelet értelmében a matricákat három szakaszban, 2002. július 1. — 2004. december 31., 2005. január 1. — 2007. december 31. között és 2008 január elseje után vezetik be.

2005. január elsejétôl a személygépkocsik tulajdonosai egy 12 hónapra érvényes matricáért 24 eurót fizetnek, ha az autó nem eurokonform rendszerû, 21 eurót, ha a gépkocsi Euro-1 rendszerû és 16,8 eurót, ha a jármû Euro-2 rendszerû, vagy annál jobb. 2008. január elsejétôl az illeték összege 40, 35, illetve 28 euróra emelkedik.

A rendelet elôírásainak figyelmen kívül hagyása kihágásnak számít, a kiszabható bírság összege 4 millió lej. A bírság összege kormányhatározattal módosítható.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Január 28., hétfô

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

27 600/28 000

31 550/31 750

114/117

Január 29., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 27 520 lej, 1 USD =31 850 lej, 1 magyar forint = 113 lej.

NAPIRENDEN

Nãstaseék "lesöpörték" az RMDSZ követeléseit?

(8. old.)

Az SZDP és az RMDSZ vezetô politikusainak hétvégi találkozójáról beszámoló hétfôi román lapok úgy értékelték a kétnapos tanácskozás eredményét, hogy az igazi nyertes a román kormánypárt, amely anélkül tud újabb egy évre kényelmes parlamenti többséget biztosítani magának, hogy lényegében túllépett volna a tavalyi megállapodás megkötésekor tett ígéreteinél. A Jurnalul National szerint az RMDSZ követeléseinek "lesöprése" azért volt lehetséges, mert a kormánypárt a tárgyalásokat megelôzôen komoly nyomást gyakorolt az RMDSZ-re a kedvezménytörvény ügyében. Ennek példájaként a lap azt említette, hogy Adrian Nãstase miniszterelnök közvetlenül a két szervezet képviselôinek találkozója elôtt beszélt arról, hogy megsértik a kedvezménytörvény végrehajtásáról kötött román–magyar kormányfôi egyetértési nyilatkozatot, különösképpen az RMDSZ helyi szervezetei mellett mûködô tájékoztató irodákban.

A Cotidianul azt hangsúlyozta, hogy az újabb SZDP–RMDSZ együttmûködési megállapodás a kormánypárt változata lesz majd. A lap szerint az RMDSZ már a tárgyalásokon elszenvedte az elsô kudarcát azzal, hogy az egyik legfontosabb követelésének számító kérdésben — az egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatásának ügyében — a megoldás nem az RMDSZ által már elôterjesztett törvényjavaslat lesz, hanem a kormánypárt dolgozza majd ki a törvényi rendezés kereteit.

A kormánypárt és az RMDSZ együttmûködését kezdettôl fogva támadó Curentul úgy látta, hogy az RMDSZ politikai téren legyôzte az SZDP-t, s a kormánypártnak most azzal a veszéllyel is szembe kell néznie, hogy a magyaroknak tett engedmények miatt az SZDP koalíciós partnere, a Román Humanista Párt a kormányból való kilépéssel fenyegetôzik, ha az ô követeléseit nem teljesítik.

A Curierul National hosszú kommentárban fejtegette, hogy a SZDP súlyos politikai árat fog fizetni ezért az együttmûködésért. A kommentár szerint az RMDSZ-nek tett engedmények egyik következménye, hogy Magyarországon "Csurka István szélsôjobboldali, nyíltan revizionista programmal fellépô pártja az idei választásokon a szavazatok 15–20 százalékára számíthat".

Alkotmánymódosító szándék RMDSZ-részrôl

(8. old.)

Az elmúlt tíz év tapasztalata alátámasztja az RMDSZ-nek azt a megítélését, amely szerint szükséges az alaptörvény több szakaszának jelentôs módosítása, ugyanakkor Románia NATO és uniós csatlakozása sem képzelhetô el az alkotmány felújítása nélkül, mondotta Eckstein-Kovács Péter szenátor a "Horia Rusu" alapítvány által tegnap a fôvárosban rendezett értekezleten, amelynek témája az alkotmány módosítása volt. A szenátor emlékeztetett rá, hogy 1991-ben az RMDSZ nem szavazta meg az alkotmányt, mivel annak elsô szakasza kimondja, hogy Románia nemzetállam, ez pedig megtévesztôen hat a kisebbségekkel szembeni politizálást illetôen. Az állam meghatározásában az állampolgárnak kell játszania a központi szerepet, továbbá tisztázni kell azokat a szakaszokat is, amelyek az ország területén beszélt nyelvrôl rendelkeznek, elôírják az állampolgári jogokat és kötelezettségeket. Eckstein szerint az alaptörvénynek elô kell írnia az állampolgári jogok gyakorlati alkalmazásának biztosítását, a módosítások között pedig szerepelnie kell, hogy az államelnököt a parlament választja, pontosan meg kell határozni a szenátus és képviselôház hatáskörét, a honatyák számát pedig csökkenteni kell.

Az Alkotmánybíróság volt elnöke, Lucian Mihai szintén az értekezleten kijelentette, hogy módosítani kell az állampolgárok szavazati és megválaszthatósági jogáról, a pénzügyi rendszerrôl és tulajdonjogról szóló elôírásokat, továbbá tisztázni kell az említett bíróság jogkörét, hiszen ennek az intézménynek a döntéseit jelenleg politikai szavazattal megszegik.

Rendkívüli ülésszak elôtt a képviselôház

(8. old.)

A képviselôház tegnapi plenáris ülésén megszavazták a január 28–31. közötti rendkívüli ülésszak napirendjét. A tervek között több jogszabály megtárgyalása, módosítása szerepel: többek között az idei elsô sürgôsségi kormányrendelet a gazdasági társaságok privatizálási törvényének módosításáról, az állambirtokok hivatalának létesítése, a titokvédelmi törvénytervezet megtárgyalása, a büntetô törvénykönyvet módosító és a rendôrök alapszabályzatának jogszabálytervezete, valamint egy javaslat az állami tulajdonban levô kereskedelmi helyiségeknek az eladásáról a helyi tanácsoknak. A képviselôház elnöke, Valer Dorneanu bejelentette, hogy a 344 képviselôbôl a gyûlésen 281 volt jelen. A napirend elfogadása után a képviselôk a szakbizottságokban folytatták munkájukat.

Románia NATO-tagsága a franciákon és a törökökön múlik?

(8. old.)

A Financial Times nevû lap szerint legkevesebb öt új tagország felvételére készül a NATO, amelynek következô bôvítése gyökeres változásokat tesz majd szükségessé a szövetség szerepében és mûködésében.

Az euroatlanti ügyekben általában jól értesült londoni üzleti lap kontinentális kiadásában közölt jelentés szerint a 19 tagország többsége azt szeretné, ha a szövetség novemberi prágai csúcstalálkozóján döntés születne a három balti állam, valamint Szlovákia és Szlovénia felvételérôl.

Oroszország reagálásától tartva a NATO eredetileg csak Szlovákia és Szlovénia felvételét fontolgatta. Washington azonban idôközben módosította álláspontját, részint a baltiakat támogató erôs érdekcsoportok nyomására, részint a tavaly szeptemberi terrortámadások hatására.

A lap úgy tudja, hogy ha Franciaország, Törökország és néhány más tagállam keresztül tudja vinni akaratát, a bôvítés Romániára és Bulgáriára is kiterjedhet. Ankara mindkettôjük felvételét támogatja, mert ez erôsítené a stabilitást a Balkánon, hadserege korszerûsítésére ösztönözné a két országot, a Földközi-tenger déli medencéjében pedig létrehozná a NATO-tagországok Portugáliától Törökországig ívelô övezetét. Franciaország emellett még némi politikai biztatást is kíván adni a két balti országnak, mert nem valószínû, hogy ôk bekerülnének az EU-bôvítés 2004-ben esedékes elsô körébe — írta a Financial Times.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -