2002. július 23.
(XIV. évfolyam, 166. szám)

Támogatás búzavetômag vásárlásra

(1., 5. old.)

A Mezôgazdasági Igazgatóság hétfôi sajtóértekezletén Ivan Ilarie vezérigazgató elmondta: eddig a

20 952 hektár területrôl a kenyérgabona mintegy 68 százaléka került be a gabonatárolókba. Hektáronként 2836 kilogrammot takarítottak be, ami meghaladja a termés becslési adatait (2652 kg). A 3000 hektáron termesztett ôszi árpa aratását is már rég befejezték, az átlagtermés 2509 kg volt.

A tavaszi árpát is learatták már, 1914 kilogrammot értek el hektáronként. A gazdálkodók eddig csupán 6825 tonna búzát adtak át a felvásárlóknak a 40 413 tonna össztermésbôl.

A sajtóértekezleten megtudtuk, hogy az aranyosegerbegyi Onisor Ovidiu vállalkozó ebben az évben 246 hektáron termesztett ôszi búzát. Eddig ennek 60 százalékát sikerült learatnia, a hozam 3800 kg/ha. A hosszantartó szárazság mintegy 20 százalékkal csökkentette az ígérkezô termést.

Ivan Ilarie igazgató véleménye szerint, ha kedvezô lesz az idôjárás, 10 nap alatt befejezik a búza betakarítását, és valószínûleg 2700 kilós átlagterméssel zárnak.

Döntés született arról, hogy a búzavetômag vásárlás 35 százalékos ártámogatásban részesül. Így 4225 lejbe kerül majd egy kilogramm vetômag. Az igazgató külön felhívta a gazdák figyelmét arra, hogy ne vessenek akármilyen, gyenge minôségû búzát.

Ugyanakkor kiderült, hogy 15 000 tonna kenyérgabonát díjmentesen tárol a Comcereal valamint a malmok. Ez a felajánlás 8 hónapig érvényes. Tehát, aki nem hajlandó most eladni terményét, kivárhatja, hogy kedvezôbb árajánlattal jelentkezzenek a felvásárlók.

Az igazgatósághoz 40 milliárd lej értékû gázolaj értékjegy érkezett. Eddig csupán 4 milliárd lej értékû szelvényt vettek át az arra jogosultak. Hogy miért ilyen keveset? Erre elfogadható választ nem kaptunk a tájékoztatón.

A közelmúltban (július 1–5 között) az illetékes szervek összesen 1413 élelmiszert forgalmazó és feldolgozó egységet, étkezdét, nyári kertet valamint vendéglôt ellenôriztek. Összesen 326 kihágási jegyzôkönyvet állítottak ki, a büntetések értéke 607 millió lej.

Ezenkívül elkoboztak 4858 kg húst és húskészítményt, 824 kg tejet és tejterméket és 1221 kg más állati eredetû élelmiszert.

Barazsuly Emil

Bolyai-év — 2002
Emlékházavatás Bólyában

(1., 2. old.)

A Bolyai-évben nemcsak Jánost, a zseniális matematikust, hanem apját, a matematikus-polihisztor Farkast is ünnepeljük.

Július 21-én a Szeben megyei Nagysejk községhez tartozó Bólya faluban Bolyai Farkas tiszteletére, aki 1775-ben ebben a kis faluban született, emlékházat avattak. A falu nevét a Bolyai család mindig o-val írta, akárcsak saját nevüket is, ma azonban, valószínûleg a múlt századvég nagy településnév-rendezés óta, ó-val írják.

A Bolyaik családfája visszanyúlik a XIII. századba. A ma romos állapotában is impozáns kastélyuk már az 1300-as években állt, késôbb, az erdélyi fejedelemség kezdetekor, minden vagyonukat elvesztették, s utána csak töredékét tudták visszaszerezni. A családi ház sem áll már, amelyben Bolyai Farkas született, helyén egy szintén romos épület van, amely néhány évtizede még német iskola volt. A falunak ma mintegy félezer lakója közül alig nyolcvan magyar, német egy-kettô. A római katolikus templom falán egy régebbi, a parókia épületén egy újabb emléktábla hirdeti, hogy a faluban született Bolyai Farkas.

Néhány évvel ezelôtt Kiss Elemér, marosvásárhelyi professzor és Bolyai-kutató, levelet kapott a medgyesi Kis Ilonka óvónôtôl, aki felvetette egy bólyai emlékszoba vagy emlékház berendezésének ötletét. Ez valósult meg most a helybéli plébános, valamint marosvásárhelyiek segítségével a római katolikus templom melletti parókia egy szobájában. Az avató ünnepségen marosvásárhelyi, kolozsvári, csíkszeredai, szebeni, gyôri vendégek, többnyire egyetemi és középiskolai tanárok vettek részt, mintegy nyolcvanan. Jelen volt Bolyai János ugyanolyan nevû dédunokája, aki a magyarországi Edelényben él nyugdíjas bányászként.

Beszédet mondtak: Csegzi Sándor marosvásárhelyi alpolgármester, Weszely Tibor és Kiss Elemér Bolyai-kutatók, Anghelinã Ioan Nagysejk község polgármestere, Dumitru Acu szebeni egyetemi tanár, valamint Szombatfalvi Török Ferenc megyei RMDSZ-elnök. Hegedült Csegzi Kamilla marosvásárhelyi diáklány.

László Attila plébános felolvasta a faluból elszármazott, és ma Németországban élô Torpai Imre üzenetét, akinek anyagi támogatásával kívülrôl már megszépült, és jövôre teljesen felújul a régi magyar iskola épülete (csak gyerek legyen hozzá!), ahova majd az emlékszoba is átköltözik. Az ünnepség hangulatos ebéddel zárult.

Kiskapus és Szeben között, Nagysejk községben kell letérni a fôútról, hogy egy keskeny, de mindvégig aszfaltos uton eljussunk Bólyába, és egy szép élménnyel gazdagodjunk. Az emlékszoba mindig nyitva áll és várja látogatóit!

Borzási Péter

Biciklitúrán az unitárius kollégisták

(1., 4. old.)

Hétfôn reggel izgatott, aggódó szülôk, lelkes, kipirult arcú fiatalok toporogtak az Unitárius Kollégium udvarán. Kerékpáros kirándulásra indulnak a IX. R osztály diákjai. Sátorral, csomagokkal rakják meg a kísérôkocsi utánfutóját, leellenôrzik a féket, beállítják a kormányt, felteszik a hirtelen leesett láncot. Nagy útra indulnak a vállalkozó szellemû tinédzserek: kéthetes túra áll elôttük.

Kicsit várnunk kell a lelkes osztályfônökre, Solymosi Zsoltra, aki épp tanácsokat ad, intézkedik. — Van még pár teendô indulás elôtt — jegyzi meg mielôtt beszámolna a túráról. — A kirándulás célja a suliban a vallás, a földrajz, a történelem és a biológia terén szerzett elméleti tudás gyakorlativá alakítása. Az út során több helyre ellátogatunk, mindenhol szállással és étellel várnak bennünket. A túra során érintjük az Aranyos vidékét, a Küküllô mentét, Székelykeresztúr környékét, Gagy és Homoród mentét, Egerszéket. A végsô pont Gyimes. Innen a Nyárád mentén, a Mezôségen keresztül érünk majd vissza Kolozsvárra a kéthetesre tervezett útról — mondta Solymosi Zsolt.

Az osztályfônök arról biztosította a szülôket, hogy nem lesznek gondok a 876 kilométeres túra során. — Közel két hónapja egyfolytában biciklizünk, így mindenki edzetten indul útnak. Sokat pihenünk, a csomagokat a kísérôjármû viszi — tette hozzá. Arról is beszámolt lapunknak, hogy a pénzügyi hátteret a Koós Alapítvány, Daniel Tulãu igazgató jóvoltából a Sora Shopping Center, Benedek Zsoltnak köszönhetôen a Bosch Epinvest Kft., illetve a Zortec Kft. biztosította, így a résztvevôknek csak kevés pénzzel kellett hozzájárulniuk a kiadásokhoz. Az út során több helyen az egyházi gyülekezet, illetve a nôszövetségek látják vendégül a résztvevôket. Hozzátette: a fiatalok felosztották egymás közt az út szakaszait, lexikonokban, könyvekben utánanéztek, tájékozódtak a különbözô helyeken, településeken található látványosságokról, este a tábortûz, vacsora mellett beszámolnak a többieknek arról, amit a csoport látott. Az 50–91 kilométeres útszakaszokat követôen a résztvevôk Nagyajtán egynapos megszakítást tartanak, amely során kipihenik magukat, és helyrepofozzák a bringákat.

Solymosi sajnálatát fejezte ki, hogy hivatalos megkeresés ellenére a rendôrség csak díj ellenében lett volna hajlandó biztosítani a résztvevôk biztonságát a városból történô kimenetig (a Nagyvárad fele vezetô mûútig a sûrû forgalom miatt a fiatalok többször is elakadtak — K. O.).

— A szülôkkel tartott elôzetes megbeszélés során egyesek kételkedtek abban, hogy a fiatalok kibírják. Nem hinném, hogy valaki is vonattal jönne haza, vagy netán szülei gépkocsijával. Szerintem az a lényeg, hogy összeforrott kisközösségként térnek majd vissza, barátságok kötôdnek, más, edzett emberként érkeznek haza a fiatalok. Nagy a szenny, ami elmossa a mai fiatalok értékrendjét, valami másat, építô jellegût kell ajánlani nekik — magyarázta Solymosi Zsolt.

A fiatalok nyugtalanul várták az indulást. — Felelés elôtt sem izgultam ennyire — mondta a Szabadság riporterének Szász Lilla. — Szerintem az oszi jól megszervezte a túrát. Remélem, a kirándulás során jobban megismerem osztálytársaimat, érdekes élményekben lesz részünk együtt, amelyekre hosszú évekig emlékezünk majd — tette hozzá Lilla.

A biciklitúra résztvevôi röviddel tíz óra elôtt Nagyvárad irányába hagyták el Kolozsvárt. Jó utat!

Kiss Olivér

Vadfürdôzés ciánnal és olimpiával
Nô a szennyezett vizek látogatottsága

(1., 5. old.)

A vadfürdôzésnek komoly hagyományai vannak Kolozsváron, hiszen már földrajzi elhelyezkedését tekintve is vízzel áldott hely ez a város. Akinek nem elég hosszú a Kis-Szamos kolozsvári szakasza, ott van a Tóköz tósora, vagy odébb a félvad Szamosfalvi fürdô természetes tava. Hosszú évtizedekig nyugodtan lehetett e vizekben fürödni, hiszen a természetszennyezés és a mérgezô beszivárgások ismeretlen fogalmak voltak és szinte teljesen hiányoztak a város szótárából. Ma már egészen más a helyzet.

A Kis-Szamosban és a Kolozsvár környéki tavakban nemcsak azért egészségtelen fürdeni, mert vizük már évtizedek óta amolyan folyékony szemétraktárként is meghatározható, amelynek szennykoncentrációja rendkívül változékony, hanem azért is, mert a part mentén rakott kisebb-nagyobb tábortüzek maradványai valóságos méregraktárakként mûködhetnek. A fürdôzôk közül kevesen tudják, hogy mennyire veszélyesek az emberi bôrre a mûanyagok égéstermékei, azoké a mûanyagoké, amelyeket kilószámra égetnek el naponta a tóparti kirándulók tábortüzekben. A PVC sósavat fejleszt égés közben, a mûanyagzacskók ciánt vajúdnak olvadáskor — az esô pedig percek alatt bemossa ezeket a mérgeket a tavak/folyók szélére, éppen azokra a helyekre, ahová lubickolni járnak a vadfürdôzôk.

Lényegesen veszélyesebbek a Tóköz megmaradt tavai is, ahol már nem a békés 60–70-es évek hangulata uralja a vizeket: a vadrucás nádasok szélén ma már nem úszómadarak, hanem fehér habszivacs-maradványok, pillepalackok százai uszkálnak — felpuffadt uborkák, babafejek és rothadó paradicsomok között. A legnagyobb veszélyt az új divat, a harcikutya tartást felváltó tóparti palacklövészet jelenti: a különbözô kiskaliberû lôfegyverek apró szilánkokra törik az üvegeket, így a partok mentén — vízben és szárazon — apró üvegszilánkszônyeg várhatja a gyanútlan vadfürdôzôt.

A Szabadság által végzett rögtönzött közvélemény-kutatásból kitûnt: a vadfürdôzés már nem függ össze a tisztes szegénységgel. Az elmúlt években napilapunk által megkérdezettek háromnegyede azzal indokolta jelenlétét az egészségügyi engedélyekkel nem rendelkezô Kolozsvár környéki álló, illetve folyóvizekben, hogy ez lényegesebben olcsóbb, mint a strand.

Ma már azonban más a helyzet. A megkérdezett fiatalok mintegy fele tudatosan keresi fel ezeket a fürdôzô helyeket, sôt, egyenesen keresik, élvezik a kalandot, az elôre nem látható veszélyeket. A Tóköz 4. taván például néhanapján különbözô extrém sportokkal is ötvözik a fürdôzést a keménygyerekek: "román vadevezés", "víz-box", víz-ökölharc, vad-olimpia.

Ez utóbbinak különben a gyökerei a negyvenes évek — magyar — Kolozsvárában keresendôk, amikor a Rákóczi úton a magyar fiatalok egy csoportja "olimpiát" szervezett. Persze ez nem "vad olimpia" volt, és nem román keménygyerekek keltették életre.

Átalakulóban van tehát nemcsak Kolozsvár, de az emberi természet is.

A vadfürdôzés egészségügyi vonatkozásáról dr. Löwy Károlyt kérdeztük.

— Bármilyen mikroorganizmus belekerül a langyos vagy a meleg vízbe, könnyen felszaporodik. Ha a víz apadóban van, akkor még inkább koncentrálódik, tehát egy adott térfogatban sokkal több bacilus lesz. A beleesô vagy belekerülô állathullák szintén hozhatnak magukkal kiszámíthatatlan bacilusokat. Annak idején, amikor Ludason voltam orvos, a Maroson túl lakó emberek egy része tífuszban megbetegedett. Napjainkban is lehetséges, hogy a fertôzött és bacilusokkal teli vízbôl ivó személyek tífuszban megbetegedjenek, de nem valószínû, hogy a folyókba valaki beleiszik. Azonban fürdôzés közben véletlenül is bekerülhetnek ezek a bacilusok a szervezetbe. Minél kisebb a gyerek, annál több vizet nyel. Ami az esetleges begombásodást illeti, az embertôl emberig terjed, vízben nem igazán élnek meg a spórák. Tehát folyóvizekben nem megbetegedési tényezô — mondotta a szakember.

Szabó Csaba

Enyhébb büntetést az alkalmi kábítósoknak

(1., 8. old.)

Az elmúlt hetekben a Hója-erdôben megrendezett rave-fesztiválon két 23 éves francia fiatalt tartóztattak le, mivel kábítószert fogyasztottak. A két fiatal beismerte, hogy a határon túlról hozta magával a kábítószert, ennek következtében viszont kábítószer-csempészettel vádolhatóak és a hazai törvénykezés szerint súlyos börtönévek várnak rájuk.

Eckstein-Kovács Péter szenátor az ügy kapcsán törvénymódosító javaslatot kíván benyújtani, ugyanis nem tartja méltányosnak, hogy az, aki saját használatra kis mennyiségû, ráadásul a gyengébb kábítószerek csoportjába tartozó drogot tart magánál, egy kategóriába kerüljön a tényleges kábítószer-kereskedôkkel, akik kilószámra, valóban kereskedelmi céllal csempészik be az országba a kábítószereket.

A kábítószerkérdést a 2000-ben kiadott, 143-as számú törvény szabályozza. A 4. cikkely alapján 10 és 20 év közötti (a veszélyes kábítószerek esetében 15-tôl 25 évig terjedô) börtönbüntetéssel sújtható az, aki kábítószert az országba behoz vagy onnan kivisz.

Amint azt Eckstein-Kovács Péter lapunknak elmondta, a törvény hiányossága az, hogy nem tesz különbséget a kábítószer-kereskedôk, illetve azok között, akik saját használatra kis mennyiségû kábítószert hoznak be az országba. Emiatt nagyon sok külföldi kerül a hûvösre. Ôk ugyanis nincsenek tisztában az itteni törvénykezés szigorával, annál is inkább, hogy ha az Európai Unió országaiban buknak le ily módon, általában csak pénzbírságban részesülnek.

Eckstein úgy látja, csökkenteni kell az ilyen esetekben kiszabható büntetés nagyságát, sôt, szerinte ilyenkor nincs feltétlenül szükség börtönbüntetésre. Egyszóval: a hazai kábítószeres-törvénykezést is az Európai Unió országaiban használatoshoz kell közelíteni.

(balázs)

Premier a Rehabilitációs Kórházban

(1., 8. old.)

Premierszámba menô esemény történt tegnap a kolozsvári Rehabilitációs Kórházban, tudtuk meg dr. Széplaki Attila ortopéd-traumatológus fôorvostól, az orvostudományok doktorától. A fôorvos által vezetett 8–9 fôs csapat ugyanis olyan csípôprotézis-beültetô mûtétet hajtott végre, amely alatt úgynevezett intraoperatív, vagyis mûtét közbeni autotranszfúziót végeztek. A mûtét alatt a fôorvos segítségére volt dr. Rãcãsan Florin ortopéd orvos, akivel majd minden operációt együtt végez, valamint dr. Burghelea Bianca aneszteziológus. A részletekrôl dr. Széplaki Attila nyilatkozott lapunknak.

— Doktor úr, megkérem, hogy ismertesse olvasóinkkal is ezt a rendkívüli eseményt.

Valóban premier volt, hiszen elôször volt lehetôségünk arra, hogy intraoperatív auto-vérátömlesztést végezzünk egy csípôprotézist beültetô mûtét közben. Ez olyan mûtét, amely alatt a beteg nagyon sok vért veszít, a vérveszteség a mûtét alatt átlagban egy és másfél liter között van, így vérpótlást igényel. Ennek a módszernek a segítségével, amelyet most alkalmaztunk elôször Kolozsváron, a beteg saját vérét használhatjuk fel a vérátömlesztés elvégzéséhez, tehát nem szükséges idegen vért igénybe venni. A mûtét közben leszívjuk az elvesztett vért, ami bekerül a Cell Saver elnevezésû gépezetbe. A gép a vért tisztítja, szelektálja, majd szuszpendálja fiziológiás konyhasóoldatban, így a beteg a saját vérét kapja vissza. Ennek az az elônye, hogy a beteg nem fertôzôdik, hiszen, habár a vérátömlesztéshez használt vért alapos elemzésnek vetjük alá, vannak olyan fertôzések, amelyeket ma, a tudomány állása szerint, sehol nem tudnak kimutatni. Ilyen a hepatitis súlyos formái, a non-A, non-B, és a C vírus, amelyeket nem tudunk kiszûrni. Szûrjük a szifilisz- és az AIDS-eseteket, de vannak olyan allergiás betegségek, amelyek ugyancsak elôfordulhatnak vértranszfúzió következtében. Mindez elkerülhetô tehát, ha az auto-vérátömlesztéses módszert választjuk.

Szeretném, ha beszélne errôl a bizonyos Cell Saver nevû mûszerrôl, amellyel el lehet végezni ezt a folyamatot, és ennek mi az anyagi háttere?

— Ez a gépezet egy bukaresti cégnél található, az apparátus ára húszezer dollár körül van, de lehet bérelni is. Ha béreljük, akkor egy-egy vérátömlesztés körülbelül 250 dollárba kerül, ha viszont minden egyes alkalomra megrendeljük a cégtôl, amely mindig leszállítja, akkor 360 dollár az ára. Ezt sajnos a biztosító nem fizeti, de reméljük, hogy találunk szponzorokat, ahhoz, hogy tudjuk alkalmazni, és lehet, hogy idôvel a biztosító is fogja támogatni.

— Hogyan találnak ehhez megfelelô támogatókat?

— Az ember akkor válik érzékennyé valamire, amikor ô maga is bajba kerül, vagy valamelyik hozzátartozója. Tegnap például olyan beteget operáltunk, akinek lehetôsége volt ezt megfizetni, a vallása ugyanis nem engedi meg, hogy vérátömlesztést kapjon, így valószínû az egyházától is segítséget kapott. De van olyan eset, hogy a cég fizeti, ahol az illetô beteg dolgozik. Ennek a mai beszélgetésnek is van végül egy olyan célja, hogy segítséget kapjunk a módszer népszerûsítéséhez, hiszen jó, ha tudják, hogy létezik ilyen megoldás is. Én ezt a módszert Ausztriában ismertem meg, ott minden nagyobb mûtétnél alkalmazzák, és fizeti a biztosító, hiszen rájöttek, hogy hosszú távon kifizetôdô. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a vérátömlesztés miatt megfertôzôdött betegek gyógyítása sokkal többe kerül, mint a mûszer alkalmazása.

Köllô Katalin

Épülnek az ifjúsági lakások

(1., 8. old.)

Hétfôn Gheorghe Funar polgármester rendeletben nevezte ki az ifjúsági lakások odaítélésével foglalkozó bizottság összetételét. A testület tagjai döntik majd el, kinek jár lakás. A három tömbházban 114 lakás vár gazdára. A polgármester Mircea Gavrilã alpolgármestert nevezte ki a bizottság élére.

A polgármesteri hivatal szokásos hétfôi sajtóértekezletén Dacia Crisan városházi igazgató arról számolt be, hogy a tavaly elfogadott tanácsi határozat értelmében a helyhatóság az Országos Lakásépítô Ügynökség (ANL) rendelkezésére bocsátotta a Mehedinti utca 41. szám alatti, mintegy 4 ezer négyzetméteres telket annak érdekében, hogy a fiatal házasoknak lakást építsenek. A munkálatokat a Napoca építkezési vállalat végzi.

Az igazgató tudomása szerint a munkálatokat év végéig befejezik, így 114 család jövô év elején máris új lakásba költözhet. A 962-es számú kormányhatározat értelmében, a lakásokat a maximum 35 éves személyek bérelhetik. Az igazgató nem adott felvilágosítást a bérleti díjról.

Az odaítélési kritériumok többek között a következôk: a fiatal házasoknak nem volt és nincs tulajdonában lakás, nem töltötték be a 35. életévüket, illetve kérvénnyel fordultak a polgármesteri hivatalhoz. Az igazgató ugyanakkor beszámolt, hogy a városi tanács további kritériumokat szabhat meg. Dacia Crisan elmondta: a városházán eddig 300 fiatal házas kérvényét iktatták.

Máté András jogász, RMDSZ-tanácsos a Szabadságtól értesült arról, hogy a polgármester az önkormányzati képviselôket kizáró bizottságot szándékszik létrehozni. — Minden információt zárolt elôttünk — magyarázta. — Szerintem ez az intézkedés is azt bizonyítja, hogy Funar egyedül akarja vezetni a várost, a tanács teljes kizárásával. A helyi döntéshozó testület keretén belül városházi igazgatókból és tanácsosokból álló külön lakáskiutaló vegyesbizottság mûködik, amelynek az RMDSZ részérôl Somogyi Gyula és Mikó Lôrinc a tagja. Nekik kellene foglalkozniuk az odaítéléssel — tette hozzá Máté. Véleménye szerint a polgármester rendeletét Vasile Soporan prefektusnak meg kellene támadnia a közigazgatási bíróságon.

— Olyan megoldást kell találni, amelynek nem a fiatalok isszák meg a levét. Ha a prefektus óvást emel, pereskedésre kerül sor, amely elhúzódik. Így, amennyiben ezeket a tömbházakat mégsem fejezik be, Funar a prefektusra hárítja a felelôsséget — magyarázta az RMDSZ-es tanácsos.

Kiss Olivér

Újabb mûemlék készül

(1. old.)

A kolozsvári önkormányzat több milliárd lejt szánna Virgil Salvanu építészmérnök és dr. Traian Neamtu ideggyógyász ötletének kivitelezésére: mûemléket állítani azoknak a személyeknek, akik 1945–1989 idôszakban harcoltak a kommunizmus ellen, illetve a diktatúra áldozatai voltak. A magyar színház közelében felállítandó emlékmû 4 milliárd lejbe kerülne, amelyhez a tervek szerint a helyhatóság is hozzájárul.

Virgil Salvanu mûépítész elképzelése szerint a 6 méter magas és 6 méter hosszú kocka alakú mûemléket a magyar operával szembeni Sétatéren helyeznék el. A mûemlék — amelynek belsejét múzeum formájában kívánják berendezni — belsejében láncokat, bilincseket, egy sarlót és egy kalapácsot helyeznének el. Ugyanakkor kiállítást rendeznek a szamosújvári és nagyenyedi kommunista börtönök felszerelésébôl.

Traian Neamtu, aki egyben a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Kolozs megyei elnöke elmondta: a mûemlék felavatását jövô évre tervezik. A mûemlék 4 milliárd lejbe kerül. Gheorghe Funar ígérete szerint a helyi költségvetésbôl jelentôs összeggel járulnak majd hozzá a munkálatokhoz. Az elöljáró nem volt hajlandó elárulni, mennyire gondolt.

K. O.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

Homokszobor fesztivál
Lübeck-Travemündében a hétvégén megnyílt az elsô német homokszobor fesztivál. A "Sand World 2002" elnevezésû rendezvény keretében 15 000 négyzetméternyi területen mutatják be Hanza-város középkori arculatát.

Az augusztus 25-ig tartó homokmûvészeti esemény részét képezi a Travemünde keleti-tengeri fürdôhely 200 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségeknek, amelyekre a szervezôk mintegy 160 000 érdeklôdôt várnak.

A 75 homokszobrász mûvész alkotásaihoz 7000 tonna homokot használtak el. Ebbôl 3000 tonnányi különleges homokot Hollandiából, a Maas-folyóból hajón szállítottak Schleswig-Holsteinbe — áll a dpa jelentésében.

A CSÁNGÓMAGYAR NÉPBALLADÁK címû kötetet (a Kriterion Kiadó gondozásában) mutatják be ma, kedden, délután 5 órakor a Gaudeamus Könyvesboltban. Az esemény támogatója a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány.

TIBETI ILLATOS GYAKORLATOKAT (Shanhg-Gung) szervez a Kül-monostori RMDSZ-kör július 24-én, szerdán, 12 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. A gyakorlatokat Balázs Annamária tibeti tornaoktató ismerteti. Mindenkit szeretettel várnak.

A Kolozsvári Területi Vámigazgatóság új órarendje július 22-tôl: hétfôtôl–péntekig 8–16 óra között (megyeközi irodák), hétfôtôl— péntekig 9–17 óra között (megyén belüli ügyintézési irodák). A posta gyulafehérvári, besztercei, kolozsvári, marosvásárhelyi, zilahi vámirodáinak programja a posta többi egységének nyitavatartási idejéhez igazódik.

Filmtett — 23.

(2. old.)

Július-augusztusi összevont számával kapható a standokon a Filmtett mozgóképes havilap.

A vakációs szám központjában a Szexus és konnexus címszó alá felsorakoztatott, szexmûfajokkal, szerelemmel, erotikával, pornóval foglalkozó cikksorozat — Érosz posztmodern arcai, Amikor észrevétlenül elcsábulunk, "Ki ismeri az emberi szív titkait?", Szép embertelenségek: a halál és a vénleányka, Testek és filmek — áll. A lap olvasója betekinthet továbbá a producerek világába, sôt, egy egész éjszakát tölthet el öt producer társaságában, akiket aztán tekinthet alkotótársnak, szolgának, középcsatárnak vagy éppenséggel a szükséges rossznak. S ha már otthonosan mozog a producerek között, áttérhet a rendezôkre és az operatôrökre, pontosabban megismerkedhet Bálint Arthur erdélyi rendezô-operatôrrel, filmjeivel, amibe mindazt képekben gondolkodva belegyömöszöli, amit mások szavakkal, gesztusokkal próbálnak kifejezni.

Valóságos és fiktív határok címmel az 55. Cannes-i Filmfesztiválról, az ott bemutatott legjobb, díjazott alkotásokról olvashatunk, de ugyanezen rovat keretében nyerünk betekintést a jóreménység kolozsvári fesztiváljának kulissza titkaiba, azaz kitárulnak elôttünk a június elején Kolozsváron megrendezett Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál kapui, s elôtûnnek a résztvevôk.

A Kortárs magyar rovat a Kísértések címû 2002-es magyar alkotást elemzi, a Kortárs art rovat pedig a 2001-es amerikai produkciót, amely Az ember, aki ott se volt (The Man Who Wasn’t There) címet kapta. A közismert A la carte a mozikban jelenleg megtekinthetô filmek ismertetôje.

A Filmtett oldalain megimerkedhetünk továbbá Szôcs Géza mozijával, legvégül pedig a lap a szokásos filmmesével búcsúzik az olvasótól.

(balázs)

130 éve alakult a tordai magyar dalkör

(2. old.)

Városunkban hivatalosan 1872-ben alakult meg a dalkör, így a tordai magyar dalárda világviszonylatban is az elsôk között van.

A tordai dalkör több alkalommal is elsô díjat szerzett: 1876-ban Szegeden, 1894-ben Fiuméban, 1901-ben Kassán, 1925-ben Marosvásárhelyen, 1933-ban Nagyenyeden, 1935-ben Marosvásárhelyen. E szép eredményeket városunk tehetséges és szorgalmas dalosai a következô kiváló karnagyok vezetésével érték el:

1872–1876 — Füzi Sándor, 1876–1880 — Iszlai Márton, 1880–1887 — Adorján Domokos, 1887–1907 — Donáth Mátyás, 1907–1914 — Derzsi Domokos, 1914–1918 — Erdôs Mihály, 1925–1940 — Zalányi György, 1940–1944 — Erdôs Mihály, 1945–1946 — Nagy Ferencz, 1946–1968 — Nagy Jenô. 1949-tôl a dalkör a tordai kultúrotthon keretein belül mûködött nagyon szép eredményekkel.

1990-tôl városunk magyar ajkú dalosai az RMDSZ keretein belül újra mint magyar dalkör mûködnek, karnagyaik: Bakos Ferenc, Bakos Árpád és Szôcs Sándor.

Az elmúlt 12 év alatt a tordai magyar dalárda minden kulturális, történelmi és egyházi ünnepségen részt vett és vesz. Íme ízelítô a dalkör munkájából: minden március 15-én Tordán és sokszor vidéken is, minden Petôfi és vallásszabadsági ünnepségen, dr. Tulogdi János — Jósika Miklós, Kôváry László emléktáblák leleplezésénél.

Részt vesznek a tordaszentlászlói kórustalálkozón, a Balázs Ferencz ünnepségeken, és szerepelnek a tordai kultúrnapokon, mûsort mutattak be Ajtonban, Harasztoson, Kercseden, Marosbogáton és más helységekben. A Passiót is szép sikerrel adták elô. A tordai dalosok magukévá teszik azt a régi dalt, hogy:

"Aki dalol, sohse fárad el,
Aki felnéz, sohse csügged el,
Mert a dalt ajkunkra
A jó Isten adta
Ô ad erôt a nagy harcra."

1994. június 11-én volt a dalkör új zászlójának avatása, amelyen több vidéki dalárda is szép mûsorral vett részt.

A tordai dalárda megalakulása 125-dik évfordulójának ünnepségén is több dalárda tette tiszteletét, de meglátogatták városunk dalosait magyarországi dalárdák is. Az ilyen szép múltra visszatekintô magyar dalkör sajnos jelenleg anyagilag gyengén áll. A dalkör tagjai, akik idôt, fáradságot és anyagiakat sem kímélve tevékenykednek, bíznak abban, hogy városunk magyarjai és Tordáról elköltözött testvéreink ez alkalommal is támogatni fogják a dalárdát, hogy továbbra is az elsôk között legyen.

A jó Isten legyen velük nemes, de fáradságos munkájukban.

Tompa Sándor

VÉLEMÉNY

Szakítópróba és a kisebbségi lét minôsége

(3. old.)

Föltétlenül el kell gondolkozni azon, hogy egy esetleges közelibb vagy távolabbi, RMDSZ-en belüli szakadást mivel lehetne ellensúlyozni. Elsôsorban nyilván a parlamenti választásokra való tekintettel. Hisz a kettéválható mai "szövetséget" már csak a választásokkal kapcsolatos öt százalékos küszöbtôl való félelem tartja össze. (Amivel jócskán vissza is élnek.)

Az egyeduralomra törô négy-öt tagú csoport (belsô) diktatúrája már nem csupán az ál Szövetségi Képviselôk Tanácsán, hanem még az Operatív Tanácson is felülkerekedett. Sok egyéb mellett legújabban ezt igazolja az is, hogy önkényesen kihagyták a MÁÉRT értekezletének erdélyi küldöttei közül Tôkés László királyhágómelléki református püspököt, a szövetség tiszteletbeli elnökét. A kiapadhatatlan nagyravágyás és lelkek fölötti hatalomvágy pótcselekvéseként a szövetség elnöke nemrég már köntörfalazás nélkül jelentette ki, hogy szükségszerûen a pártosodás útján kell haladni. Ámde az alapszabályzat ilyetén való felrúgásából természetesen és logikusan következik a pártszakadás, s mondjuk, egy választási pártszövetségre való áttérés. Szétválás esetén csak így lenne biztosítható a parlamenti küszöb átlépése.

A választási pártszövetségen kívül maradó, civil jellegû RMDSZ, erôs, sokoldalú szervezetként mûködne tovább, a választási pártszövetség fölött is gyakorolva a polgári ellenôrzést... Mi sem egyszerûbb ennél... A belsô diktatúrának, amely ma a Román (Nãstase–Iliescu-féle) Szociáldemokrata Párt árnyékában, sötét fellegként nyomul elôre, útját kell állni. Amíg nem késô... Hisz a valós, de szinte mindig szándékosan késleltetett, felemás, s ezért betartásukat és végrehajtásukat illetôen bizonytalan eredmények miatt — európai nyilvánosság nélkül — a káros fejlemények világosan követik egymást. El egészen a negatív népszámlálási eredményekig. (Egyébként az RMDSZ egyáltalán nem törekedett idejében csalásbiztossá tenni a népszámlálást.)

A születések számának általános csökkenése, az asszimiláció meg a kivándorlás mögött mindig ott lappang az erdélyi magyarság sajátos kisebbségi helyzete — ennek az állapotnak minden tudatosan alkalmazott lélektani ûzô és elûzô hatásával együtt. Funar csak az egyik kirívó eset ezen szellemi-lelki terrorcselekmények sorában, melyek lélektanilag elôkészítik, és megkönnyítik döntésünket a kivándorlás elfogadására. (Persze, kevesebbeknél, az ellenkezô elôjelû: "csak azért se" lélektani hatás is jelentkezhet. Ám az ilyen kivételek csak a szabályt erôsítik egy bizonyos "kiszekírozó fokozaton" túl. Az RMDSZ-vezetésnek a kedvezô bel- és külpolitikai helyzetek idején határozottan és "kis lépések" nélkül kell(ene) föllépnie a külföld bevonásával, a kedvezô kisebbségi légkör megteremtéséhez. Hogy ürügyként se lehessen felhasználni ennek hiányát. A gazdasági helyzet javítása ennél sokkal hosszabb és nehezebb folyamat...)

Hiszen ha csak egyetlen eredmény ne lett volna felemás, sunyi, a végrehajtásban tetszés szerint halasztható... A tetejébe ki tud úgy istenigazában mindezekrôl a szellemi-lelki terrortámadásokról, Funarról, ott távol Strasbourgban? Mondjuk az RMDSZ-vezetôk jóvoltából... Éppen ezek miatt kétszerese az erdélyi magyarság fogyása a románokéval szemben. Az utóbbiaknál távolról sem érvényesül annyira az említett lélektani ûzô hatás. De ôket nem is akarják elûzni... Miért nem ezzel hôsködik Frunda György Strasbourgban, az SZKT egyes tagjainak terrorizálása helyett? Amit állítólag abban a városban tanult... Az RMDSZ külpolitikája, ha egyáltalán van ilyen, teljesen alá van rendelve, nem is annyira Románia, mint inkább a román politikai osztály érdekeinek, és ezt a politikai osztályt népszerûsíti Nyugaton, erkölcsi bizonyítványt állítván ki számára, amit ez, s természetesen a Nyugat is, a romániai magyarság helyzetének példás megoldásaként is értelmez... Az összefonódásokról már javában cikkezik a román sajtó. Nehéz elképzelni, írja N. C. Munteanu a "22" címû igen színvonalas fôvárosi hetilapban (2002. július 2.), hogy mit ígértek a szociáldemokratává vedlett kormánypárt "dinoszauruszai" az RMDSZ-beli "rongyoroszlánoknak". ("Finom" célzás az átváltozásokra.) Mert hiszen a kormánypárt valójában nem lett kevésbé nacionalista — állítja —, és ma is telítve van a nemrégi soviniszta és magyarellenes tirádák salakjával.

Ámde a helyben maradást célzó, kolozsvári, szakértôket is bevonó tanácskozáson — úgy látszik, Kolozsvár mégiscsak jó valamire, ha már igen nagy a baj — Kolozsváron tehát csupán a szakértô egyetemi tanár, Veress Valér említette a kisebbségi lét szerepét a nagymérvû fogyatkozásban. Az egyre "mindent tudóbb" Markó Béla véleményével szemben... Mint lenni szokott, az elnök ez alkalommal sem akarja elismerni saját felelôsségét az elûzô véghatású, felemás eredményekért. Márpedig a lélektani tényezôk úgy hatnak a gazdasági okok mellett, mint vegyi folyamatokban a serkentô katalizátorok.

Elôször megmagyarázták, miért nem lehet még szó autonómiáról. Úgy általában. Ez ideiglenesen elfogadtatott... Az önálló állami magyar egyetemet, amely majdnem ugyanilyen fontos, sôt az elôbbi hiányában még fontosabb is, magyarázat nélkül puskázták el. Többen bizonyítottuk, hogy idejében kihasználva a kedvezô, Madrid elôtti helyzetet, volt lehetôség rá. Sôt Diaconescu parasztpárti elnök is, s akkoriban a Markó–Takács Csaba páros is állította ezt... Az "eredményért" senki se felelt, s mindenki maradt a helyén...

A román politikai osztály sokkal jobban ismeri egy állami magyar egyetem jelentôségét. Az 1997. évi madridi NATO-csúcs után, amikor csatlakozási reményeik lehervadtak, felocsúdva, heves támadást intéztek ellene a román parlamentben (Pruteanu, Marga). De csak Madrid után. A "mérsékeltek" közben sütkéreztek a kormányban, elismerést biztosítva Romániának külföldszerte. Ki nem léptek volna belôle semmi pénzért. Mostanában derült ki, hogy éppen ezért áldozták fel Tôkés Lászlót, és kezdték kiszorítani a politikai életbôl. Hogy aztán most, amit Tôkés már akkor javasolt: kormányon kívüliségben, több eredményt érjenek el. Persze felemás módon. Míg a protokollum egyházi vagyon vonatkozásai, éppen az egyházak keményebb bel- és külföldi föllépései következtében határozottabbak, számonkérhetôbbek, ám azért a végrehajtás hosszú évekig elhúzható, s ez megint csak a kivándorlókat igazolja, a kolozsvári egyetem ügye viszont jó egyelôre teljes mértékben a megalkuvó s végsôkig titkolózó RMDSZ-korifeusok, a ritka kedvezô helyzeteket sem kihasználó "kis lépéseinek" martalékává vált... A kis lépéseknek is megvan a maguk helye és ideje, mint a szalmakalapnak. De ne akarjanak egész évben ebben járatni bennünket...

Kíváncsi vagyok, milyen lélektani hatása lesz az idén Kolozsváron is ténylegesen beinduló Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek? Már tatarozzák a központi épületét a Mátyás király utcában, a város szívében, Mátyás király szülôháza közelében. Amelyik különben Bocskai István erdélyi fejedelem szülôháza.

Gajdos Balogh Attila

Százalék

(3. old.)

Újból megszámoltak minket, s újból híjával találtak. Mi már ilyenek vagyunk: híjasok. Innen a mondás is: híj, az angyalát! — már megint kevesebben vagyunk. Bár egyes szociológusainkat "meglepte" a fogyás mértéke, ami nem csoda, hisz azokat, akik "naponta" figyelmeztetnek a valós helyzetre, újabban meg sem hallgatják, s aki utánanéz egy kicsit, tudhatja, hogy egy több mint nyolcvan éve tartó folyamatról van szó. Ennek a folyamatnak természetes összetevôin kívül megvannak a gazdasági, társadalmi és nem utolsósorban lelki okai.

A gazdasági és társadalmi változásokat, úgy vélem, hiába várjuk, egyhamar nem következhetnek be, hisz túl "jó kezekben van az ország". De új stratégiák születni fognak minden bizonnyal. Legkézenfekvôbb, hogy érdekvédelmi szervezetünk "harcba kezd" a százalék csökkentéséért, hogy ami húsz százalékért járt, de meg nem kapjuk talán soha, ezután tizenöt százalékért járjon nekünk. Ez a "kemény apró munka" eltarthat öt évig, majd újabb öt évig elhúzza a megvalósítást a mindenkori kormány, s akkor már újból számolni fognak minket, s kiderül, a tizenöt százalék sincs meg. Mert hiába csûrjük-csavarjuk, amíg nem valódi a demokrácia, nem fognak változni a folyamatok. Mert az így kellene, hogy kinézzen: Piripócson, ahol van egy magyar, beadja kérelmét a helyi tanácshoz, miszerint táblát szeretne helyezni a határba, amelyen ezt és ezt írja, hogy ôt a rokonai, ismerôsei könnyebben megtalálhassák. A tanács válaszol az egymagyarnak, hogy milyen körülmények között tehetô ki az a tábla. Ilyen egyszerû. Persze, ha valódi demokrácia van.

Mert fránya dolog ez a százalék. Alkotmányilag ugyan mindenki egyenlô bánásmódban részesül, de ha nincs meg a százalék, akkor mégsem. De alkotmánymódosítóink mégsem ezekhez az egyenlôtlenségeket szentesítô dolgokhoz kívánnak nyúlni, hanem olyan álproblémákon töprengenek, mint például: hogyan válasszák az elnököt, hány százalék kell ahhoz, hogy biztos az jöjjön ki gyôztesnek, aki kell. Mert ezeknek a százalékoknak küszöbe van. Aki abban fennakad, annak kuss. S a százalékokat lehet hasogatni is. Lásd nálunk a liberálisokat, Magyarhonban a kisgazdákat. A százalék mértékegység nélküli szám, ezért lehet oly könnyen belecsomagolni az igazságtalanságokat. Mert, teszem azt, Kolozsváron, ahol nincs ki a százalék, jogtalanná válik tízezerszer annyi ember (mértékegysége a fô), mint Nyárádsajóremetén (ne keresse, ilyen falu nincs), ahol alig tízen élnek, de az mind magyar, vagyis száz százalék.

Visszatérve fájó dolgainkra, a máért üléseztek a magyarok, de nem tudtak a miértre válaszolni, ezért aztán csendesen mindenben egyetértettek. Tenni kellene valamit a holnapért. Vésztjósló igéket hallottunk, olvastunk: ellenszer, megakadályozni. Hát óvjon az Isten. De hát pont aki az Isten nevében szólhatott volna, azt meg sem hívták a tanácskozásra, bár tisztsége, múltja erre feljogosította volna. Üzenet ez az egyháznak, bár nem egy RMDSZ-tanácskozás folyik ma is egyházkerületek termeiben, s üzenet ez a hitnek is. Mert bár nyilvánvaló, Magyarországnak nem érdeke akadályozni, ellenszereket bevetni, de konjunkturális meggondolásokból ideig-óráig megteheti. Eredménye csak az lehet egy ilyen lépésnek, hogy még távolabbra rajzanak véreink, svédországi, amerikai, brazíliai, kanadai, ausztráliai magyar kolóniákat erôsítve.

Ezt a gondunkat a civilizáció önmagában nem oldhatja meg, ha nem társul a hittel, reménnyel, s ezek nem a pénz világában találhatók. A közvélemény-kutatók ontják a százalékokat, de ameddig közérzetünket a bizonytalanság uralja, létünkre paternális nyomás nehezedik (például attól függ, hogy ki tudjuk fizetni számláinkat, hogy állambácsi ad-e segélyt, amiért nyilván valahonnan annak többszörösét összeharácsolja, vagy ártatlan civil kezdeményezéseket, mint a vízminôség mérése, köszönet helyett támadnak stb.), pontosan a bizonytalanság érzésének fenntartásáért, addig lesnünk kell, hogy ôszire hány százaléknyira teltek meg iskoláink.

Y. Szabó Gyula

Felfüggeszthetetlen felfüggesztések

(3. old.)

Olvastam, hogy Napoka polgármestere föl akarta függeszteni Kolozsvár tanácsát, merthogy hónapok óta nem mûködik, egyetlen határozatot sem hoztak. De nyomban utána azt olvasom, hogy a municípium tanácsa arra kéri a megye prefektusát, hogy függessze föl Napoka polgármesterét, minthogy törvénytelenségek sorozatát követi el azon felül, hogy mindenféle "okos" módszerrel akadályozza a tanács tevékenységét — most például fél óra alatt elvégezhetô féregtelenítés leple alatt három napig zárva tartja a tanácstermet. De azt is olvasom, hogy a prefektus, akit nem elôször szólítanak föl cselekvésre, s most még a megfelelô paragrafusokat is a kezébe adják a municípiumi tanácsosok, újra csak azt a "megnyugtató" választ adja, hogy tanulmányozni fogja az esetet. E tanulmányozás, ha elsô volna, még biztató is lehetne és rendjénvalónak is tûnhetne azzal, hogy hasonlítana a jobb helyeken szokásoshoz, mert valóban arra utalhatna, hogy lám, él a demokrácia, és a törvényességet tiszteletben tartják. Csakhogy sem Kolozsváron, sem Napokán nem ez az elsô alkalom, amikor a prefektus ilyen elegánsan tolja el magától a felelôsség kényelmetlen és bátorságot igénylô terhét. Márpedig e megye legfelkészületlenebb, de prefektusságig még véletlenül sem jutott polgárai is igen jól tudják, hogy a legkisebb funkciókkal is nemcsak sajátos jogok, de ugyanilyen felelôsségekkel bíró kötelességek is járnak. E két irányba mutató kötelesség alkalmazása nélkül nem vezethetô eredményesen, még csak megfelelôen sem vagy jogszerûen, egyetlen munkaterület sem. Magyarán: enélkül nem teljesítôdik, mert nem teljesítôdhet a funkcióval járó feladat. Márpedig — ugyancsak jobb helyeken — a nem teljesített feladatnak a felelôsségét is vállalni illik, többnyire azzal, hogy az illetô feladatot olyanra hagyják, akinek nem kell minden alkalommal újra és újra tanulmányoznia a munka javítása feltételeinek jogszerûségét, körülményeit — konkrét cselekvés helyett. Márpedig Kolozsvár Napokáját nem tegnap és nem tegnapelôtt tette elôször hírhedtté polgármestere, hogy minden újabb durva botlását azzal a türelmes jóindulattal lehessen tolerálni, hogyhát meg kell adni neki a lehetôséget a javításra... Vagy ahogy a prefektusénál magasabb szinten is elintézni szokták a polgármesteri csínyeket, és utalják át a szórakoztató rendezvények sorába mutatványait (amelyeken, jobb esetben, csak a megye, netán az ország népe szórakozik, de a nemzetközi sajtó egzotikumot kedvelô része is elcsámcsogja, hogy "mik vannak!", amitôl alighanem Drakula után ezek rajzolják a legtöbb új vonást az ország imázsára is), joviális könnyedséggel és megbocsátással utalják a beszámíthatatlan, de különben jópofa cselekmények közé, s akár a prefektus, lepöccintik magukról az intézkedés felelôsségét. Eközben, persze, úgy tesznek, mintha nem is tudnák, hogy közel négyszázezer lélek "élvezheti" direktben a beszámíthatatlannak minôsített városvezetô bizarrnál bizarrabb ötleteinek hatását és következményeit. Nos, ha egy szociáldemokrata irányvételû kormánynak ennyi ember sem fontos, talán az ország imázsára karcolt egzotikumok hatása és befolyása, várható következményének lehetôsége csak foglalkoztathatná valamicskét — beleértve az elnököt is. Ám, ha e férfiú "áldásos" tevékenysége, kivételes figyelmet elterelô képessége a gazdasági bajokról olyannyira fontos, és még mindig hasznos ennek a kormánynak is, hogy nagyobb kárnak ítélik az elmozdításából eredô következményeknél, legalább falból fel kellene számolniuk a tanács mûködôképtelenségét!

Nem volna itt az ideje — kérdezhetjük jogos türelmetlenséggel —, hogy akik a politikai hatalmat magukra vállalták, ne csak politizáljanak, és rádióban, tévében szónokoljanak az ország érdekeirôl, de — választási kampányba felejtkezett szokásukon túl — tegyenek végre valami érdemlegeset is ezért az országért?

Példának okáért elkezdhetnék Napokával.

Kiss János

SPORT

LABDARÚGÁS
UEFA-Intertotó-kupa

(4. old.)

Amint arról már szóltunk, az UEFA-Intertotó-kupa 3. selejtezôfordulójának elsô mérkôzésén a Besztercei Glória 2–0-ás vereséget szenvedett a francia Lille OSC együttesétôl. A hétvégén a fentin kívül további 11 selejtezômérkôzésre került sor Európa-szerte. Eredmények: Fulham (angol)–Aegaelo (görög) 1–0, Marek Dupnitsa (bolgár)–Slaven Belupo (horvát), NAC Breda (holland)–Troyes (francia) 1–1, VfB Stuttgart (német)–Perugia (olasz) 3–1, Bologna (olasz)–BATE Borisov (fehérorosz) 2–0, Malaga (spanyol)–Gent (belga) 3–0, Kaiserslautern (német)–Teplice (cseh) 2–1, Synot (cseh)–Sochaux (francia) 3–0, Torinó (olasz)–Villarreal (spanyol) 2–0, FC Zürich (svájci)–Aston Villa (angol) 2–0, Krylya Sovietov Samara (orosz)–Willem II (holland) 3–1. A visszavágókra július 27-én kerül sor.

(balázs)

FORMA–1
Kételyek Schumacher gyôzelme körül

(4. old.)

A vasárnapi francia nagydíj kiosztását követôen kételyek merültek fel Michael Schumacher gyôzelmének jogossága körül. Ron Dennis, a McLaren-Mercedes csapatfônöke szerint a német pilóta szabálytalanul került az addig vezetô Kimi Räikkonen elé a 67. körben. Ron szerint a pályabírók egy olajfolt miatt lengették a sárga zászlót, s eközben a szabályok szerint senki sem elôzhet. Ron Dennis nem nyújtott be hivatalos tiltakozást, de a rendezôk kivizsgálták az esetet.

A három versenyellenôr végül többórás tanácskozás után úgy döntött, hogy Michael Schumacher marad a francia nagydíj gyôztese. Az ellen-ôrök mindkét csapat vezetôinek társaságában elemezték a videofelvételeket, s úgy döntöttek, hogy nem kell megváltoztatni a nagydíj hivatalos végeredményét.

A McLaren-Mercedes még fellebbezhetne a határozat ellen, de az istálló szóvivôje úgy nyilatkozott, hogy további lépéseket nem terveznek.

Sáncolások a csapatok között

(4. old.)

A Forma–1-es szaksajtó szerint jövôre a BAR-Honda pilótája lesz az angol Jenson Button, s a francia Olivier Panis távozik a csapattól.

A Renault francia istálló vezetôi szombaton bejelentették: 2003-ban az olasz Jarno Trulli és a spanyol Fernando Alonso szerepel náluk. Button iránt a Toyota, a Jaguar és a Sauber-Petronas is érdeklôdött. David Richards, a BAR-Honda csapatfônöke szombaton azt közölte, hogy elôször az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve-vel szeretne megállapodni. A kanadai csütörtökön már azt mondta: marad jelenlegi munkaadójánál.

Panis jövôje viszont még több, mint bizonytalan, nincs jövô évi szerzôdése.

A Reuters brit hírügynökség szerint azonban az sem elképzelhetetlen, hogy Button a McLaren-Mercedes tesztpilótája lesz, mert az osztrák Alexander Würz mindenképpen távozni akar a wokingi istállótól: újra versenyezni szeretne.

STRANDRÖPLABDA
Dési siker Szamosújváron

(4. old.)

A désiek sikerével ért véget a negyedik alkalommal megrendezett szamosújvári strandröplabda-torna, amelyet a múlt hét végén a helyi Liberális Párt a sétatéri Disco-Ring szabadidô-központ pályáján tartott.

Az elsô helyet a Técsi–Teusan dési kettôs foglalta el, ôket követte az ugyancsak dési Mãties–Rus páros, míg a harmadik helyre a Cotutiu–Cretu elsôosztályú röplabdázókból álló csapat került. A játékvezetôi teendôket Mogozsán Krisztián és Bob Cãlin teljesítették, méghozzá hibátlanul.

Az elsô helyezettek értékes pénzjutalomban részesültek, de a szervezôk minden résztvevônek sportfelszerelést is biztosítottak. Legközelebb július végén zajlik Szamosújváron hasonló torna.

Erkedi Csaba

ÖTTUSA
Véget ért a vb

(4. old.)

Hatodik helyen végzett a magyar csapat a San Francisco-i öttusa-világbajnokság utolsó napján, a férfiak váltóversenyében.

A magyar öttusa-válogatott tehát összesen három arany-, egy ezüst és egy bronzérmet szerzett a San Franciscó-i világbajnokságon, ezzel minden idôk egyik legjobb eredményét érte el. A nôk négyszer, a férfiak egyszer állhattak dobogóra.

KERÉKPÁR
Tour de France

(4. old.)

A francia Richard Virenque nyerte a Tour de France kerékpáros körverseny 14., Lodeve és Mont-Ventoux közötti 221 km-es szakaszát.

Az orosz Alekszandr Bocsarov mögött a harmadik helyen célba érô amerikai Lance Armstrong az összetettben megerôsítette vezetô pozícióját.

Bodrogi László a 143. helyen érkezett célba a Tour de France 14. szakaszán, az összetettben tíz pozíciót visszacsúszott, jelenleg a 95. Az élen az amerikai Lance Armstrong áll, elônye 4:21 perc a spanyol Joseba Belokival szemben.

l Újabb gyereket gázoltak el a Touron. A 12 éves gyereket egy csendôrmotoros ütötte el, mintegy tizenegy kilométerre a Mount Ventoux-i cél elôtt. A sérültet, aki nincs életveszélyben, mentôhelikopterrel szállították kórházba. Szerdán a Tour de France mezônye elôtt haladó reklámautó egy 7 éves kisfiút gázolt halálra.

KAJAK-KENU
Európa-bajnokság
Minden idôk legjobb magyar mérlege

(4. old.)

Tegnapi lapszámunk zárásakor még tartott a szegedi Európa-bajnokság 200 m-es döntôinek vetélkedôje. A magyarok e döntôbeli sikeres szereplésérôl így csak részletesen szóltunk, következzen most a teljes névsor.

A nôknél kajak egyesben és kettesben Janics Natasa, illetve a Janics Natasa–Dékány Kinga páros egyaránt a 4. helyet könyvelhette el, a négyes egység (Paksy Timea, Szabó Szilvia, Bóta Kinga, Janics Natasa) viszont ezüstérmes lett.

A férfiaknak jobban ment a rövid táv: a k-1-es Fehérvári Vince ezüstöt, a k-2-es Fehérvári Vince–Hegedüs Róbert Európa-bajnok lett, a k-4-es (Fehérvári Vince, Hegedüs Róbert, Beé István, Horváth Gábor) pedig bronzérmes.

A kenusoknál egyesben Malomsoki Sándor szerzett bronzérmet, a Buzál Miklós, Végh Attila duó pedig aranyat. S hogy itt is mindhárom érembôl legyen, Malomsoki Sándor, Iván Gábor, Vasali László, Kolonics György a második helyen ért célba.

Ami a románok szereplését illeti, a 200 m-es távon a k-4-es nôi (Mariana Ciobanu, Lidia Rusãnescu, Florica Vulpes, Alina Ciurescu) és férfi (Florin Scoica, Marian Bãban, Magyar Géza, Romicã Serban) egység egy-aránt hatodikként zárt. A kenus Mihail Vartolomei, Ionel Averian páros harmadiknak futott be, Mihail Vartolomei, Silviu Simiocencu, Florin Popescu, Ionel Averian összeállítású egység viszont csak 5. lett.

A szegedi kajak-kenu Eb-n a résztvevô 33 nemzet közül 14 képviselôi osztoztak a dobogós helyezéseken, az élen toronymagasan Magyar-ország végzett 10 arany-, 7 ezüst-, és 2 bronzérmével. Ezzel a magyarok minden idôk legjobb eredményét produkálták. Románia az éremtáblázat 7. helyén zárt, 1 aranyat, 3 ezüstöt és 2 bronzot szerzett.

Lékó Péter kihívhatja a világbajnok Kramnyikot!

(4. old.)

Lékó Péter sötéttel döntetlent játszott a bolgár Veszelin Topalovval a 300 ezer euró összdíjazású dortmundi sakk-világbajnokjelölti torna döntôjének negyedik mérkôzésén, s így jövôre kihívhatja a profi világbajnoki cím védôjét, az orosz Vlagyimir Kramnyikot.

A két játékos vasárnap a 61. lépés után állapodott meg a remiben, a mérkôzés több mint hat óráig tartott.

A fantasztikus formában játszó, tornagyôztes Lékó 100 ezer eurót kapott sikeréért.

A párharcot 2,5–1,5-re nyerte a magyar játékos.

KÖRKÉP

Megfelelô a strandok állapota

(5. old.)

Az egészségügyi ellenôrök szerint higiéniai szempontból megfelelôek a tordai és aranyosgyéresi strandok. Lucica Andreica, a Tordai Közegészségügyi Felügyelôség igazgatója elmondta: az idén, mióta a strandok megnyíltak, még semmiféle problémát nem jeleztek a medencék vizével kapcsolatosan. A további szezonellenôrzésekkel kapcsolatosan az igazgató elmondta: egyes vendéglátóipari egységek, süteményeket készítô laboratóriumok bizonyos fokú kockázatot jelenthetnek. Az ellenôrzések során több rendellenességet tapasztaltak: több üzletben nem megfelelôen tárolták az élelmiszert, hiányzott az alkalmazottak esetében kötelezô egészségügyi vizsgálat, nem volt állandó meleg víz stb. A kihágásokért összesen 12,5 millió lejes büntetést róttak ki.

R. T. T.

Egyetem utáni mesterképzés indul

(5. old.)

A Beszterce-Naszód Megyei Mezôgazdasági, Kereskedelmi és Iparkamara kérésének eleget téve, a Babes–Bolyai Tudományegyetem szeptember 16-tól Besztercén két mesterképzô programot szervez kereskedelmi jog, valamint munkaügy és humán erôforrások szakon. Október 1-tôl pedig két egyetem utáni tanfolyamot indít nemzetközi gazdasági kapcsolatok, valamint gazdasági–pénzügyi elemzés témával. A részvétel tandíjas rendszerben történik.

Gazdasorok
Mit tartalmaz a zöldség?

(5. old.)

Elég sok bizonytalan minôségû árut kínálnak manapság a vevônek a megbízhatatlan alkalmi árusok. Ez alkalommal az élelmiszerek, elsôsorban a zöldségek kapcsán kívánom néhány dologra felhívni a termelôk és fôleg a fogyasztók figyelmét.

A szép, egészséges uborka vagy paradicsom beltartalmáról senki sem tájékoztatja a vásárlót, arról, hogy tulajdonképpen milyen, egészségügyi szempontból káros növényvédelmi szermaradványt tartalmaz. Manapság vegyszermentesen termelt bioterméket még nagyon kevesen igényelnek és azt is kevesen tudják, hogy mivel igazolhatja a termelô, hogy az eladásra kínált termék valóban vegyszermentes. A vásárlók többsége tisztában van azzal, hogy uborkát vagy paradicsomot a termelôk zöme vegyszerek kipermetezésével állít elô. Ám azt már szinte senki sem tudja, hogy a vegyi védekezés módjáról minden termelônek pontos nyilvántartást kellene vezetnie. Nemcsak azoknak, akik piacra termelnek, hanem a csupán saját családjának ellátására termelôknek is. A permetezési napló vezetését az illetékes szakminisztériumnak kötelezôvé kellene tennie minden termelô számára, s ennek ellenôrzése a piaci hatóságok feladata lenne. Mit is jelent az É. V. I.? Étkezési várakozási idô. Minden növényvédôszer csomagolásán feltüntetik, hogy a permetezés után hány nap elteltével szabad leszedni és fogyasztani a növényvédôszerrel kezelt zöldséget. És hogy a termelô mikor permetezett utoljára, az a permetezési napló bejegyzésébôl derül ki. Persze itt sok múlik a termelô becsületén: a naplóba valós adatokat írtak-e be vagy jó hazai szokás szerint félrevezetik a vevôket-fogyasztókat.

A napló helyes vezetése ugyanakkor segíti a termelôt is, hogy helyesen használja a különbözô vegyszereket, különösen abban az esetben, ha váltott szerekkel dolgozik.

Nyugati országokban, de Magyarországon is kötelezô a permetezési napló vezetése, ami egészségvédelmi szempontból igen jelentôs eszköz. Annál is inkább, mert a laboratóriumi vizsgálatok alapján kimutatható szermaradványok felhalmozódnak az emberi szervezetben és rákkeltô hatásuk nem vitás. Ezért kellene sokkal komolyabban venni ezt a kérdést, a községi mezôgazdasági szakemberek megtaníthatnák a termelôket a napló helyes bevezetésére.

Barazsuly Emil

Rendôrségi hírek

(5. old.)

• Csalás vádjával indult nyomozás a kolozsvári Rodica Mariana Cristian ellen. A 45 éves nô 1999 júliusa és 2002 februárja között összesen 160 millió lejjel károsította meg munkaadóját: aláírási címpéldánnyal rendelkezett, s azzal a cég bankszámlájáról, annak nevében vette fel az említett összeget, amit aztán saját célra költött el. Szabadlábon védekezik a csalás vádja ellen.

• Adócsalással vádolnak két hidegszamosi férfit. Mint kiderült, az 56 éves Stefan Ignat és 26 éves fia 2000 januárja és 2001 márciusa között faanyaggal kereskedett törvénytelenül. A nyereséget nyilván nem vallották be, és jövedelemadót sem fizettek utána, összesen 155 millió lejjel károsították meg ily módon az államkasszát. Szabadlábon védekeznek.

(balázs)

Megbüntették a lakóközösségeket

(5. old.)

Az elmúlt hetekben a polgármesteri hivatal ellenôrzô testületének felügyelôi több lakóközösséget megbüntettek amiatt, hogy nem tették rendbe a zöldövezetet. A városháza munkatársai 400 helyen jártak ellenôrzésen. A leggyakoribb rendellenességek a következôk voltak: lekaszálatlan fû, meg nem nyírt élôsövény, a tömbház mögött nem megfelelô körülmények között tárolt szemét. A gondnokokat megbüntették és felszólították, intézkedjenek a hiányosságok kiküszöbölésére.

Minodora Fritea, a polgármesteri hivatal ellenôrzô testületének igazgatója arról számolt be, hogy a büntetések 300 ezer lejtôl 2 millió lejig terjednek. Tájékoztatott, mától kezdve újabb ellenôrzéseket tartanak.

K. O.

Ellenôrzik a zajszintet

(5. old.)

Az utóbbi idôben egyre több panasz érkezett a városházára a különbözô kereskedelmi társaságok, diszkók okozta zaj miatt. A városháza illetékesei arról számoltak be, eddig három alkalommal szerveztek éjjeli ellenôrzéseket. Ezek során kiderült: 5 esetben a feljelentett cégek valóban túlhaladták a megengedett zajszintet, így egy-egy millió lejes büntetést róttak ki rájuk.

Azt tervezik, tanácsi határozat segítségével a kihágást elkövetô cégek órarendjét korlátozzák, legfennebb éjfélig maradhatnak nyitva. Annak ellenére, hogy a feljelentôket elôre értesítették a felügyelôk érkeztérôl, érdekes módon legtöbben nem nyitottak ajtót.

K. O.

Új bútorüzlet nyílt

(5. old.)

A szerényebb jövedelmûek számára is hozzáférhetô áron, részletre kínál bútort a múlt héten Kolozsváron felavatott Neoset üzlet. A görögországi Barbicon Csoport kolozsvári befektetésének értéke 35 ezer dollár. A Neosetnek gyárai vannak Görögországban és Bukarestben. Romániai tervei között szerepel további Neoset üzletek nyitása 2003 decemberéig Nagyváradon, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Besztercén és Aradon. Ugyanakkor másfél éven belül, négymillió eurós befektetéssel Kolozsváron Neoset gyárat nyitnának.

GAZDASÁG

Idén kevesebb búza termett

(6. old.)

A szárazságnak köszönhetôen az idei hazai búzatermés elmarad a tavalyitól, és a hozamok alapján arra lehet számítani, hogy országos szinten 4,9 millió tonnát takaríthatnak be gabonafajtából, 2 millióval kevesebbet a tavalyinál.

A mezôgazdasági minisztérium fôigazgatója, Vasile Bãcilã ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a július 15-i állapot szerint országos szinten 3,26 millió tonna búzát takarítottak be 1,7 millió hektárról, vagyis a bevetett terület 73 százalékáról.

Dél-Romániában, amely az ország legfontosabb gabonatermô vidéke, az átlaghozam hektáronként mintegy 1900 kilogramm.

A 4,9 millió tonna búza a hazai fogyasztás kielégítése mellett exportot is lehetôvé tesz — mondta az illetékes. A búzatermésre vonatkozó legújabb becslés megfelel a korábbi hivatalos várakozásoknak.

Az ország nyugati és északi területein, ahol mintegy 300 ezer hektáron termelnek búzát, az átlaghozam várhatóan nagyobb lesz, Bãcilã szerint elérheti a 2800 kilogrammot hektáronként.

A május óta tartó rendkívüli szárazság 1,5 millió hektáron károsította meg a búzatermést, amelyet eredetileg 7 millió tonna körülire vártak.

Diplomaosztás Székelyudvarhelyen

(6. old.)

Elôször osztottak diplomát szombaton Székelyudvarhelyen azoknak a magyar fiataloknak, akik szülôföldjükön vettek részt nappali tagozatos, magyar nyelvû gazdálkodási, illetve üzlettudományi képzésben — közölte Bariné Turán Csilla, a végzôs hallgatók oktatásáért felelôs tatabányai Modern Üzleti Tudományok Fôiskolája (MÜTF) szóvivôje.

Elmondta: a tízéves magarországi tanintézet jelenleg négy képzési helyen, az anyaországi Komárom-Esztergom megye székhelyén, a magyar fôvárosban, Székelyudvarhelyen és a csallóközi (Szlovákia) Dunaszerdahelyen kínál fôiskolai továbbtanulási lehetôséget két, gazdálkodási és kereskedelmi szakon. Hozzátette: a MÜTF a tatabányai és a székelyudvarhelyi önkormányzat együttmûködésének keretében 1998-ban nyitotta meg erdélyi képzési központját.

A múlt hét szombatján mintegy harminc erdélyi magyar fiatal kapott Székelyudvarhelyen az Európai Unió által is elismert diplomát, s Kandikó József, a MÜTF fôigazgatója és Bencsik János, Tatabánya polgármestere ajándékokkal is kedveskedett az elsô végzôsöknek.

A szóvivô megemlítette még: az 1999-ben elindított dunaszerdahelyi tagozaton a következô tanévben végez az elsô évfolyam. Bariné Turán Csilla szólt arról is, hogy az intézmény szeptember 8–14-e között jubileumi hetet rendez.

A MÜTF székelyudvarhelyi tagozatát még az elôzô, 1994–1998 között hatalmon lévô szocialista-liberális magyar kormány erkölcsi támogatásával hozták létre kimondottan azzal a céllal, hogy a székelyföldi fiatalok szülôföldön maradását elôsegítse.

Ajánlat a marosvásárhelyi Armedicára

(6. old.)

A Richter Gedeon Rt. névértéken nyilvános vételi ajánlatot tesz a marosvásárhelyi SC Armedica SA gyógyszergyártó cégre — tette közzé a Richter a múlt hét végén a Budapesti Értéktôzsde honlapján.

A Richter Gedeon Rt. leányvállalatán, az SC Gedeon Richter Románia Kft-n keresztül 97,358 százalékos tulajdonnal rendelkezik a marosvásárhelyi SC Armedica SA gyógyszergyártó cégben. Egy román kormányhatározat értelmében pedig a nyilvánosan mûködô részvénytársaságban a 90 százaléknál nagyobb értékû befolyásszerzést elérô fél köteles nyilvános vételi ajánlatot tenni a további részvények felvásárlására — áll a közleményben.

A rendelkezés alapján az SC Gedeon Richter Románia Kft-nek szándékában áll nyilvános részvényfelvásárlási ajánlatot tenni 7 millió 382 ezer 382 darab SC Armedica SA részvényre, amely az alaptôke 2,642 százalékát teszi ki. A felajánlott vételár részvényenként 1000 lej, amely megegyezik a részvények névértékével. A nyilvános részvényfelvásárlás lebonyolítására a marosvásárhelyi Romaxa SA brókercég kapott megbízást.

A nyilvános részvényfelvásárlás befejezése után a többségi tulajdonosnak szándékában áll az SC Armedica SA zártkörûvé tétele.

Drága zsebszerzôdés-vizsgálódás

(6. old.)

A fôképp külföldiekkel kötött jogtalan adás-vételi megállapodások, az ún. zsebszerzôdések felderítésére az elôzô magyar kormány az elmúlt egy évben csaknem kétmilliárd forintot költött a magyar állami költségvetésbôl, de ennek eredményeként mindössze egy olyan ügyre derült fény, amelyet az ügyészség is vizsgálatra érdemesnek tartott — közölte Szanyi Tibor, a magyar Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára. A zsebszerzôdések kapcsán a technikai költségek mintegy 1,6 milliárd forintot tettek ki, a személyi juttatásokra pedig 400 millió forintot költöttek. Az elmúlt egy évben 1506 ügyet jelentettek be, amelyekbôl 1475 nem, 8 pedig csak részben bizonyult megalapozottnak. Ügyészségi vizsgálat azonban csak egynél indult.

Valutaárfolyamok
Július 22., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

33 000/33 300

32 300/32 600

131/134

Július 23., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 33 109 lej, 1 USD =32 708 lej, 1 magyar forint = 135 lej.

HIRDETÉS

INGATLAN

(7. old.)

Nagyenyeden eladó kertes, családi ház. Telefon: 0264-444-481. (2374416)

NAPIRENDEN

Polgári kibontakozás Európában
Megkezdôdött a XIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem

(8. old.)

Polgári kibontakozás Európában témakörben zajlik az idei XIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem. A tegnap kezdôdô rendezvényt, amelynek az idén is Tusnádfürdô ad otthont, Toró T. Tibor képviselô, a Reform Tömörülés elnöke, és Tôkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke nyitotta meg.

Beszédében Toró úgy vélekedett: bár vannak, akik és amik elmaradtak, Bálványos szellemisége töretlenül szárnyal. — Az ellendrukkerek szerint alacsonyabban, mint egykor, szerintünk a régi magasban. A szellemi szabadság magasában, földi — protokolláris-kormányzati — megkötések nélkül. E felelôsség jegyében gyûltünk össze az idén az európai kibontakozásról beszélgetni, vitatkozni — mondotta. — Európa fele tartunk. A mi Európánk az együttmûködô, nem az egymást legyôzni és asszimilálni akaró nemzeti közösségek Európája. Európa polgára állampolgár is, nemzetpolgár is, s egyik kötôdése sem jelenthet számára hátrányt. Európa polgára számára a demokrácia, az önkormányzatiság, a szólás- és sajtószabadság, a kisebbségvédelem elsôsorban értékek és csak másodsorban eszközök: a polgári jövô, az európai jövô építésének eszközei — hangoztatta.

Tôkés László a szabadegyetemet a polgári értékeken alapuló folyamatnak, a román–magyar párbeszéd hiteles állomásának nevezte; nem olyan találkozónak, amely valami ellen jött létre, mint a marosfôi vagy a nyárádszentmártoni. A bálványosi folyamat rögtön a rendszerváltás után kezdôdött és a kiút keresésére, a kibontakozás lehetôségeire koncentrált. A püspök szerint értékválság jellemzi a jelenlegi helyzetet, és válságról beszélt életünk és megmaradásunk tekintetében is, amelybôl kiutat csakis a polgári-keresztény értékrend és az autonóm érdekképviselet jelenthet. Konklúzióként úgy fogalmazott: vissza kell térnünk a polgári értékrendhez, az önálló érdekképviselethez, s így juthatunk el az RMDSZ eredeti állapotához, a tíz évvel ezelôtt megszületett Kolozsvári Nyilatkozat eszmeiségéhez — jelenti a Tusványos Press, a tábor sajtóirodája.

A hétfôi elôadások témája: Szabad sajtó — felelôs sajtó. A vitát Maksay Ágnes, a kolozsvári Videopontes Stúdió igazgatója moderálta. A meghívottak közül Szalai Panni, a Fidesz–Magyar Polgári Párt országgyûlési képviselôje, Elek István, a Magyarországon megjelenô Heti Válasz címû lap fôszerkesztôje, Szeretô Szabolcs, a budapesti Magyar Nemzet szerkesztôje, Ovidiu Banches, a Ziua címû napilap szerkesztôje, Boros Zoltán, a Román Televízió magyar szerkesztôségének vezetôje, Gazda Árpád, a Krónika vezetô szerkesztôje volt jelen. Az erdélyi magyar sajtó függetlenségérôl szóló vita délután is folytatódott: Balló Áron (Szabadság), Bakk Miklós (Krónika), Benkô Levente (Háromszék), Boros Zoltán (RTV), Kelemen Attila (Transindex), Lukács Csaba (Magyar Nemzet) és Wagner István (Bihari Napló) részvételével. A részletekre visszatérünk.

Belsô tisztogatásra készül a kormánypárt

(8. old.)

Az erdélyi szervezetekkel tartott múltheti pártgyûlésen Adrian Nãstase kormányfô, aki egyúttal a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke, kijelentette, hogy pártja "nem biztosít védelmet az opportunistáknak, korruptaknak, és semmiképp nem lesz ezek politikai ernyôje". Azért, hogy kiszûrhessék a megvesztegetett politikusokat, aprólékosan és részletekbe menôen fogják ellenôrizni a problémás területi szervezeteket. A központi sajtóban részletes összeállítást közöltek a kormányzó párt színeiben "maffiáskodó" helyi "uraságokról". Általában mindenhol hasonló jellegû kilengések történnek: a Szociáldemokrata Párt vezetôi a megyék tényleges és teljhatalmú uraivá léptek elô, akibôl nem lett üzletember, az a háttérbôl irányítja a dolgokat, és kedvenceinek osztogat a tortából, írja a bukaresti Adevãrul.

Fehér megyében a prefektus, Ioan Rus felesége vezeti az állam hátán való meggazdagodás listáját. Gheorghita Rus egy gyógyszertár tulajdonosa, és a különleges fogyasztási adó visszaküldésével kapcsolatos csalásba keveredett, amelynek során anyagi haszonhoz jutott az idôközben már bebörtönzött üzlettársával, Franti Itullal együtt.

Beszterce-Naszód megyében Grigore Rusu prefektus, miután leváltották tisztségébôl, a megye kormányzó párti magas (meg nem nevezett) tisztségviselôit kerítéssel vádolta, és azt állította, hogy Octav Cozmâncã fedezi egyes helyi hatalmasságok üzleti ügyeit.

Bihar megyében már régóta tart az a botrány, melynek során menesztették Aurel Tãrãu prefektust, akit azzal gyanúsítottak, hogy kapcsolatban áll az üzemanyag csempészettel foglalkozó hálózattal, amelyet fia, Adrian Tãrãu vezetett. (Ennek az ügynek a kivizsgálásával foglalkozó ügyész, Cristian Panait gyanús körülmények között lett öngyilkos.)

Szilágy megyében Viorel Stiube milliárdos négy erdélyi megyében terjesztette ki üzleti ügyeit, és állítólag a helyi kormányzó párt nagyságainak támogatását élvezi. A párt itteni alelnöke, Sabin Târlea esküdözik, hogy a milliárdos nem bûnözô.

Szatmár megyében a politikai turizmusáról ismert Horia Anderco polgármester a megye teljhatalmú embere. 1996-ban a demokratikus konvenció színeiben lett polgármester, 2000-ben pedig a szociáldemkoraták támogatásával jutott ugyanerre a tisztségre.

Brassóban a megyei szervezet elnöke, Constantin Nita képviselô sikeres üzletember, aki a hatalmas ipari létesítmények (Roman, Tractorul, Rulmentul) körül tevékenykedô cégeket is ellenôrzi, és az olasz maffiával való kapcsolattal is gyanúsították.

Hunyad megyében szintén a prefektus, Aurelian Serafinceanu a legfôbb hatalmasság, aki egy román–német vegyesvállalatnak volt fô részvényese, Ioan Timis képviselô pedig egy tévétársaság és négy rádióadó tulajdonosa.

Szebenben egy volt futballista, Aurel Munteanu egy szállodát, továbbá több gyárat, kereskedelmi helyiséget ural, és állítólag a prefektus valamint több kormányzó párti honatya támogatja, akik végsô soron részesülnek a gazdagságból. (Az erdélyi megyék mellett a lap folytatja a felsorolást Bákó, Brãila, Dolj, Galati, Gorj, Konstanca, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Suceava, Vrancea megyékkel.)

Leváltják a gyengén teljesítô prefektusokat

(8. old.)

Az eddig gyengén teljesítô és az idei évre megállapított teljesítmény-szintet el nem érô prefektusokat augusztus végéig leváltják, jelentette ki Octav Cozmâncã közigazgatási miniszter hétfôn. A tárcavezetô elmondta: mind Adrian Nãstase kormányfô, mind pedig a Közigazgatási Minisztérium vezetése elégedetlen némely megyei kormánybiztos tevékenységével. "Meg kell válnunk néhány prefektustól és olyan embereket kell találnunk, akik hatékonyabban dolgoznak", szögezte le a miniszter.

A közigazgatási reformot monitorizáló kormányzati tanács a Victoria Palotában ülésezett hétfôn Adrian Nãstase kormányfô elnöklete alatt. A találkozón jelen volt Jonathan Scheele, az Európai Bizottság bukaresti képviselôje is.

Elbátortalanodott idegen befektetôk

(8. old.)

Az utóbbi tizenkét évben túl kevés külföldi befektetés történt Romániában, elsôsorban az ország negatív külföldi megítélése, valamint a politikai és társadalmi instabilitás miatt, jelentette ki Adrian Nãstase miniszterelnök hétfôn.

A kormányfô példaként említette az erôszakos bányászmegmozdulásokat a kilencvenes évek elején, amelyek arra késztették a külföldi üzletembereket, hogy az olyan, politikai és társadalmi szempontból stabilabbnak tartott országokban fektessenek be, mint Magyarország, Lengyelország és Csehország.

Az utóbbi 12 évben Romániában 7,8 milliárd dollár értékben fektettek be külföldi tôkét. A külföldi befektetések értéke 1995-ben 281,2 millió dollár, 1999-ben pedig 930,6 millió dollár volt. Az elmúlt évben 1,3 milliárd dollárra nôtt a külföldi befektetések értéke.

Adrian Nãstase kormányfô hétfôn felavatta a Külföldi Befektetésekért Román Ügynökség székházát. Az intézmény kérésre támogatást és tájékoztatást biztosít a Romániában tevékenykedni kívánó külföldi üzletembereknek.

|


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2002 - All rights reserved -