2002. október 17.
(XIV. évfolyam, 240. szám)

Korszerûsítik a Kerekdomb fôbb utcáit
Régi, rossz tervrajzok hátráltatják a munkálatokat

(1., 5. old.)

A kolozsvári városi tanács egyik utolsó döntése nyomán idén nyáron elkezdôdhetett a kerekdombi utcák korszerûsítése. A környék rendbetétele egy többéves elképzelés nyomán körvonalazódott. Pár évig a munkálatok szüneteltek, majd Boros János alpolgármester érdemének tulajdonítható, hogy sikerült teljes gôzerôvel újraindítani a városrész modernizációját. Magyar és román kerekdombi polgárok megkeresésére Boros folyamatosan felszínen tartotta a városi tanácsban a roppant pénzigényes munkálatok elkezdését.

A polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó Városi Utak Mûszaki Igazgatósága által összeállított jelentés szerint e modernizálás idôtartama 18 hónapot igényel, valamint 116 milliárd lejbe kerül. A tervezet célkitûzései között szerepel a Máramaros utca (az ütemterv szerint 18 hónapos munka), a Lombi patak szabályozása az Erdô (Codrului) utcától a Nádas patakba ömlésig (13 hónap), védôsánc a záporesôk ellen, a Csillaghegy és a Vrancea utcai vízfolyás között (5 hónap), 550 méternyi vízfolyás-szabályozása a Barack utcáig ( 7 hónap), a Doinei utcának a Szanatórium és a Brétfû utca közötti szakasza (5 hónap), Nicolae Tecluutca (8 hónap), Papiu Ilarian utca (5 hónap), Vrancea utca (4 hónap), Cãlugãreni utca (5 és fél hónap), Barack (Piersicului) utca (8 hónap), a Brétfû utcának a Máramaros és a Doinei utca közötti 338 méteres szakasza (5 hónap), a Vrancea utca esôvíz-csatornázása ( 3 hónap), a Dragos Vodã utcai esôvíz csatornázása (3 hónap).

A felsorolt utcák csak egy részét képezik a Kerekdomb utcáinak: a többi utca korszerûstésére a következô két évben nem kerülhet sor.

A tervezô cég, a MINESA-ICPM Rt., illetve a TIM Rt. jelentése szerint eddig a polgármesteri hivatal 17 milliárd lejt fizetett ki a Máramaros utca egy részének (kb. 613 méternek) csatornázására. Mivel a polgármesteri hivatal a kivitelezônek elôre fizetett, idén ezt az útszakaszt be kell hogy fejezzék.

A tervek szerint a Máramaros utca a jövôben részét képezi a Zilah felôl Dés felé tartó terelôútnak. A Corneliu Coposu utcáról ide terelik majd a teherjármû-forgalmat az Oasului utca felé, kiiktatva az Állomás teret. A nehéz gépjármûvek miatt ez különleges munkálatokat igényel (például 68 cm mélységû alapot). Rodica Cadar, a munkálatokat felügyelô fômérnök lapunknak elmondta: az összes elôzô munkálatokra nem a kiadott engedélyeknek megfelelôen került sor, így az infrastrukturális hálózat (gáz, víz, telefon stb) a városháza tervrajzaiban más mélységben szerepelt, mint ahogy azokat a helyszíni munkálatok elkezdésekor találták. Ezek mind hátráltatják a munkálatokat, emiatt a városházi alkalmazott szerint elképzelhetô, hogy a munkálatok túllépik a 18 hónapos határidôt.

A kérdéssel kapcsolatban Boros János alpolgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a mûszaki osztálynak a kerekdombi munkálatokat felügyelô testülete hetente legalább egyszer ülésezik. A bizottság tagjai megvitatják a munkálatok stádiumát és megoldást keresnek a felmerülô gondokra. Boros szerint a legnagyobb gond az, hogy az évtizedekkel ezelôtt készült dokumentációk nem felelnek meg a valóságnak, emiatt történik meg, hogy ásáskor mindig megrongálódik valami. A komolyabb gond a villanyvezetékkel van: amennyiben a kotrógépnek nincs gumikereke, a sofôr életét veszélyezteti.

Kiss Olivér, Herédi Zsolt

Kilenc határon túli magyar kollégium
Szamosújváron is beruházott az Apáczai Közalapítvány

(1. old.)

Az elkövetkezô napokban kilenc határon túli magyar kollégiumot adnak át; a több mint 250 millió forintos beruházással kialakított létesítményeket az Apáczai Közalapítvány támogatta.

Csete Örs programigazgató szerdai budapesti sajtótájékoztatón közölte: Szamosújváron 11 millió forintos beruházással kialakított kollégium 40-50 diáknak teszi lehetôvé a jövôben a bentlakást.

Az alapítvány támogatásával Segesváron 43 millió forintból 100 diák elszállásolására lehetôséget nyújtó kollégiumot hoztak létre. Az épületben, amely a késôbbiekben várhatóan magyar házként is mûködik majd, színházterem is helyet kapott.

Szintén kollégium kialakítását támogatta a közalapítvány Déván.

Csete Örs a beruházások között megemlítette még a tervek szerint novemberben átadásra kerülô ungvári és kolozsvári kollégiumokat. Hozzátette: Marosvásárhelyen 120-130 millió forintból tanári lakások és kollégiumok kialakítását segítették. A városban szakkönyvtár kialakításához is segítséget nyújtanak.

Aradon a 120 férôhelyes kollégium felújítását és átalakítását 13 millió forinttal támogatták.

Kônig Sándor kurátor elmondta: a közalapítvány az elmúlt három évben összesen 2,5 milliárd forintból gazdálkodhatott. Ebbôl az összegbôl ingatlan-beruházásokra 880 millió forintot fordítottak, a beérkezett igény azonban ennek közel ötszöröse volt.

Pályázatokon keresztül kollégiumok, tanári lakások és egyéb ingatlanok vásárlását, építését, átalakítását és felújítását támogatták.

A beruházások 60 százaléka Romániában, 16 százaléka Ukrajnában, 15 százaléka Szlovákiában, 9 százaléka Jugoszláviában valósult meg.

A támogatások 30 százaléka 5 és 15 millió forint közötti, 61 százaléka 15 millió forint feletti összeg volt.

72 ezer személy túlfizette adóját
Több milliárd lejt kell visszatéríteni

(1. old.)

Az államnak 75 milliárd lejt kell visszafizetnie négyezer kolozsvári adófizetônek — közölte Dragos Târziu, a kolozsvári pénzügyi hivatal igazgatója. Az összeg a személyi jövedelemadó-bevallásokból kiszámított túlfizetésekbôl adódik.

Kolozsváron több mint százezer személy nyújtott be személyi jövedelmi és adóbevallást. Ezek ellenôrzésébôl kiderült, hogy 72 ezer személy túlfizette adóját, s az ezekbôl bevételezett mintegy 75 milliárd lejes összeget vissza kell téríteni.

Az államnak ugyanakkor 35 milliárd lejt kell behajtania más adófizetôktôl, akik kevesebb adót fizettek be az államkasszába.

Az igazgató azt is elmondta, hogy az év elsô kilenc hónapjában a tervezettnél 5,2 százalékkal többet fizettek be az állami költségvetésbe az adóalanyok. Összesen 5263 milliárd lej folyt be, 259 milliárddal több, mint amennyire számítottak, illetve 845 milliárd lejjel több, mint amennyit az elmúlt év megfelelô idôszakában szedtek be az adókból.

Csökkent a kedvezményes hitelek kamata

(1. old.)

A kormány 6%-ra csökkentette az új munkahelyteremtésre kis és közepes vállalatoknak, szövetkezeteknek, családi társulásoknak és mûködési engedéllyel rendelkezô magánszemélyeknek nyújtott kedvezményes hitel kamatát — közölte tegnapi sajtóértesítésében a kolozsvári munkaközvetítô hivatal igazgatója, Remus Lãpusan.

Mint ismeretes, azok a cégek, vállalkozók, akik új munkahelyeket létesítenek, és az új helyek legalább felére állástalanokat alkalmaznak, kedvezményes hitelt igényelhetnek, amelyet beruházásra, termelésbiztosításra használhatnak. Ezeknek a hiteleknek a kamata eddig a nemzeti bank által alkalmazott mindenkori kamat 50%-a volt. A kormány 2002/811. számú határozatával ezt 25%-ra csökkentette, tehát 2002 utolsó negyedévében a munkahelyteremtésre kért hitel után csupán 6% kamatot kell fizetni. Minden új állásért 75 millió lej hitelt nyújtanak, amennyiben az állások 50%-ára olyan személyt alkalmaznak, aki szerepel a munkaközvetítô hivatal nyilvántartásában. Az igazgató hangsúlyozta, hogy egyszerûsödött a garancia kérdése is: a banki biztosíték a hitel és ennek megfelelô kamat értékéig terjed, emellett a dologi biztosíték bizonyos arányban állhat telekbôl és ingatlanból valamint a hitelbôl vásárolt berendezésbôl.

(i)

Elsodorja a Szamos a magyarlónai földmûvelôket

(1. old.)

Szászfenes — mint községközpont — a maga malmára hajtja a vizet, állítja Albert Tibor, aki a 66,6 százalékban magyarok lakta Magyarlónát képviseli a Szászfenesi Helyi Tanácsban. A község csupán a szászfenesi sportegyesületet támogatja; a rosszul informált tanácsosok miatt nem indulhatott be a Magyarlóna–Kolozsvár járat, s azok a gazdák, akiknek a Szamos túloldalán vannak földjeik, ma is a folyón gázolnak át lovastól-szekerestôl. (Részletek az 5. oldalon)

MKT-ülés szombaton

(1. old.)

Kónya-Hamar Sándor, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke és Mátis-Halmágyi Jenô MKT-elnök összehívja 2002. október 19-én 10 órára, a Motilor utca 75. szám alatti RMDSZ-székházba (Pro Iuventute Alapítvány) a Megyei Képviselôk Tanácsát.

Javasolt napirendi pontok:

1. a 2003-as RMDSZ-kongresszussal kapcsolatos kérdések megvitatása,
2. az etikai bizottság álláspontjának ismertetése,
3. különfélék

Olasz gabona Kolozsváron

(1., 5. old.)

Az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen tegnap a magas gazdasági értékû alternatív gabonatermelésrôl és ennek romániai gyakorlatba ültetésérôl tartottak szemináriumot. A rendezvény szervezôje az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztésért felelôs ügynöksége (USAID) volt, az agrártudományi egyetemmel és aLearning Society-vel együtt.

A szeminárium témája a farro nevû olasz ôshonos gabonafajta volt, amelyet eddig nem ismertek Romániában, viszont Nyugat-Európában és az amerikai kontinensen igen közkedvelt. Amint azt Carmen Podani, az USAID képviselôje a Szabadságnak elmondta, a farro proteinekben, keményítôkben és rostokban nagyon gazdag, ugyanakkor a kedvezôtlen környezeti hatásoknak ellenálló, alkalmazkodó mezôgazdasági növény, amely nem igényel vegyszeres kezelést. A farro hektáronkénti maximális hozama 3000 kg, ez jóval kisebb a búzáénál, viszont bizonyos környezeti viszonyok közt — jobb ellenálló képességének köszönhetôen — hozama meghaladhatja a búzáét. A USAID szakemberei, magáncégekkel karöltve, összesen száz hektárt vetettek be az új gabonafajtával az ország különbözô területein. Az adatok figyelemreméltóak: szárazságban a farro hozama alig csökkent (2000 kg/ha), ellentétben a búzáéval, amely 1500 kg/ha-ra esett. A farro a hûvös környezetet jobban kedveli a forrónál — ez mutatható ki abból, hogy Marosvásárhelyen nagyobb volt a hozam, mint Oravicabányán.

A szemináriumon ezeket az eredményeket mutatták be a mezôgazdaság területén érdekelt üzletembereknek és cégeknek, akik már szerzôdéseket is kötöttek az olasz partnerrel a farro beszerzésérôl. Az ár több mint négyszerese a búza árának, ez is mutatja, a mezôgazdasági szféra felfigyelt az újdonságra, és érdemesnek tartja ebbe pénzt fektetni. Carmen Prodani szerint a mezôgazdasági minisztérium is érdekelt az ügyben, kedvezményeket, kölcsönöket szándékszik adni a farro-termesztôknek, mivel a gabonafajtát be akarják emelni a hagyományosan termesztett növények közé.

Balázsi-Pál Elôd

Aláírásgyûjtés a városi tanács feloszlatásáért

(1. old.)

Sorin Apostu, a Demokrata Párt (DP) kolozsvári szervezetének alelnöke szerdán úgy nyilatkozott, a politikai alakulat egy héten belül levelet intéz Vasile Soporan prefektushoz, amelyben azt kérik, azonnal vegye tudomásul, hogy a városi tanács feloszlott és tegyen javaslatot a kormánynak az elôrehozott választások kiírására. Hozzátette: Azt reméli, háromezren írják majd alá beadványukat. A közigazgatási blokád — ahogy azt lapunk néhány nappal ezelôtt megírta — félmilliárd lejes kárt okozott a helyi költségvetésnek.

(k. o.)

Az OTP ismét pályázna a kereskedelmi bankra

(1. , 8. old.)

Nem kizárt, hogy az OTP Bank Rt. a konkrét feltételek ismeretében ismét kinyilvánítja vételi szándékát a BCR-re — mondta Wolf László az OTP Bank Rt. vezérigazgató-helyettese az MTI kérdésére szerdán.

Az OTP Bank szerdán megkapta a Román Privatizációs Ügynökség (APAPS) hivatalos értesítését a Banca Comerciala Româna (BCR) privatizációs folyamatának újraindításáról. — A romániai hatóság döntését természetesen tudomásul veszi az OTP Bank vezetése — mondta Wolf László.

Az OTP Bank vezérigazgató-helyettese ugyanakkor ismét leszögezte: a Bank nem kíván változtatni külföldi bankakvizíciós stratégiáján, amelyben az elsôdleges célországok egyikeként jelölte meg Romániát. A vezérigazgató-helyettes kitért arra: mértékadó romániai pénzügyi szakmai körök álláspontjának ismeretében nem értékelik úgy, hogy a legnagyobb magyarországi bank nem kívánatos befektetô a szomszédos országban. Ezért — mint Wolf László hangsúlyozta — változatlanul vizsgálják a részvényesi érték növelését támogató romániai akvizíciós lehetôségeket. Arra a kérdésre, hogy ez az érdeklôdés a sajtóértesülésekben megnevezett Banca Transilvaniára irányul-e, Wolf László úgy nyilatkozott: több romániai kereskedelmi bank is szóba jöhet, üzleti szempontból azonban még korai lenne bármely bankot is megnevezni.

KRÓNIKA

Korrupció

(2. old.)

Megint horogra akadt egy halacska ebben a nagy korrupció-ellenes hadjáratban. Fôorvos, intézetvezetô és volt pofája egy csomó valutát elvenni egy nyugdíjazási dosszié összeállításáért. És nyilván nem most tette elôször, mert akkor mibôl építette volna kacsalábon forgó villáját, meg nem tudom, mennyi ékszerét, lakását. Nyilván ilyesmit fôorvosi és intézetvezetôi fizetésébôl nem tud megtenni. Ezt csak politikusi, fôrendôri fizetésbôl lehet és persze anyuka, apuka, nagynéni, sógor és koma összadakozásából. A halacska horogra akadt, mert a korrupció elleni harc nagyon dúl errefelé. Hogy ebben a nagy harcban eddig ki nyerte el méltó büntetését? Mert ugye volt a Sora-ügy, volt a Caritas-ügy, a különbözô bankok ügye, a nagy cigaretta csempészés-ügy, a FNI-ügy — hogy csak a legismertebbeket említsem. És a felelôsök? Köszönik szépen, jól vannak, egy részük szerte a világban, napfényes tengerpartokon, mások itthon, kicsi villájuk úszómedencéjének partján. De a harcra szükség van, megkívánja az EU-s csatlakozáshoz való követelmény. S ha a nagyhalakat hagyják elúszni, hát jöhetnek a horogra a kicsikék. Az is jó a kirakatba. Mert a pénz beszél, a kutya ugat, s a karaván halad. Európa felé.

B. É.

KISHÍREK

(2. old.)

NYITÓRENDEZVÉNYT TART A SZABÓ DEZSÔ EGYESÜLET október 18-án, pénteken délután 6 órától a Protestáns Teológiai Intézet Bethlen-termében. Elôadó dr. Kántor Lajos irodalomtörténész, a Korunk fôszerkesztôje. Közremûködik a Fûszál együttes, Sebesi Hripszimé Tündér és Sebesi Karen Attila. A szervezôk mindenkit szeretettel várnak.

SZÜRETI BÁLT RENDEZ az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete október 18-án, pénteken du. 6 órától a Pro Iuventute Mócok útja 75. szám alatti székházban. Minden szórakozni vágyót szeretettel várnak.

QUO VADIS EASTERN EUROPE (Merre tart Kelet-Európa) tematikával 2002. október 17–20. között kongresszust rendez Kolozsváron a Politikai Tudományok Romániai Társasága (SRSP) a Politikai- és Közigazgatási Tudományok Karán (Traian Mosoiu utca 71.)

A Kôváry László Honismereti Kör

(2. old.)

október 19–20-án ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Szombaton 10 órától az Apáczai-líceum dísztermében a következô elôadások hangzanak el: A Kôváry László Honismereti Kör tíz éve (bemutatja Kiss Margit), A vallási türelem hagyományai a XVI–XVII. századi Erdélyben (Fazakas István), A zilahi Wesselényi-szobor és alkotója, Fadrusz János (Starmüller Géza), A reformátusok Kolozsváron (Sípos Gábor), A kolozsvári hidelvi hóstát (Pillich László). Délután 2-kor a Házsongárdi temetôben megkoszorúzzák Kôváry László sírját, majd 3-tól kulturális mûsor következik: a Szarkaláb néptáncegyüttes lép színpadra, a Horváth Béla Stúdiószínpad pedig bemutatja Erdély harangoz címû verses összeállítását. A kalotaszeg tájain címû fotókiállítást és a Verespatak múltja és jövôje vetítettképes elôadást Máté János mutatja be.

Október 20-án, vasárnap, kirándulás Torockóra. A résztvevôk meglátogatják a múzeumot, megismerkednek a település jellegzetes népi építészetével és megtekintik a torockószentgyörgyi várat. Indulás fél 8-kor a Horea úti zsinagóga elôl.

A 11. honismereti tanfolyam 2002. november 9-én indul újra. Jelenkezni a 139-192-es telefonon lehet.

Zudorig, de egy kicsit tovább

(2. old.)

Rendhagyó könyvbemutatóra került sor kedden este a Bulgakov Kávézóban. Zudor János És egy kicsit tovább címû kötetét ismertette … volna maga Zudor János, ám végül mégsem az ezzel a címmel megjelenô verseskötetérôl beszélt, hanem egészen más verseket adott elô, persze a sajátjait, de ki tudja? A szerzô ugyanis, saját bevallása szerint, tudathasadásos, mint mondja: "Jónás komplexusa" van, hogy ez mi fán terem, arról talán a kezelôorvosát kellene megkérdezni, de azt is hiába, mert Zudor János szerint orvosa félreértette ôt. Identitáskeresés, ez a kulcsszó, ha valaki megpróbálná megfejteni Zudort, támpontokat is megad hozzá, azt állítja, manapság fuldoklunk az identitás elvesztése miatt. Feldolgozta a Jónás könyvét, persze Zudor-stílusban, hiszen véleménye szerint az Úr tette Jónást olyanná, amilyenné, és különben is Jónás tudatzavarral küszködött. Na de, akit mégis az És egy kicsit tovább címû verseskötet érdekel, amely amúgy nem igazán újdonság, hiszen 2001-ben adta ki a nagyváradi Posticum — Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület, (na, ez hosszú volt!), az a Bulgakov Kávézóban megtalálhatja, és 10 000 lejtôl 50 000 lejig ajánlhat érte összeget, de a szerzô véleménye szerint, ha nincs pénze, ingyen is odaadják.

Köllô Katalin

A BELVÁROSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG 2002. október 20-án, vasárnap gyülekezeti találkozót tart, mely alkalommal a nyárádmenti unitárius egyházközségek bemutatására kerülne sor. Az istentiszteleti szolgálatot de. 11 órakor Balázs Sándor szentgericei lelkész végzi. Délután 4 órakor az Unitárius Kollégium dísztermében, a Brassai Sámuel Líceum elsô emeletén sor kerül a Megérett a piros szôlô címû zenés-táncos mûsorra. Meghívott vendégünk Cseh Judit énekes Marosvásárhelyrôl, valamint a szentgericei tánccsoport. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklôdôt.

Britek, amerikaiak, sárkányok

(2. old.)

Úgy tûnik, Hollywood nem képes egyetlen valamirevaló sárkányos filmet produkálni, ha belehal, akkor sem. (Kivételt képez persze a Jurassic Park, noha az ott felvonuló kompu-dinoszauruszokra aligha érvényes a klasszikus meghatározás, amennyiben nem repülnek és nem is okádnak tüzet.) Csak úgy kapásból, a Dragon Heart, a Dungeons and Dragons vagy a Dragonslayer: megannyi hamvában holt próbálkozás. Nem hiába származnak a kincsôrzô szárnyas hüllôk az európai mondavilágból (a Távol-Keletet most hagyom, nem tartozik ugyanis a történethez), szemmel láthatóan csakis akkor kelnek életre, ha valaki "európai kézzel" nyúl hozzájuk. Még akkor is, ha a rendezônek, jelen esetben Rob Bowmannek nem sok köze van az európai filmkészítéshez. (Emlékezzünk a rendezô életmûvének néhány darabjára: a MacGyver TV-sorozat — 1985, a Star Trek: The Next Generation TV-sorozat — 1987, az X Files TV-sorozat 1993-as részei, majd az X Files címû film — 1998.) És valóban: a Reign of Fire címû új Bowman-opusz képein szó szerint és képletesen megelevenednek a vérszomjas szörnyek, hogy lángoló lehükkel elemésszék a világot. Az itt-ott likacsos sztori prológusa szerint egy londoni építkezés során néhány melós felébreszt egy évszázados álmát alvó sárkányt, amit persze az illetô hüllô rossz néven vesz, és nyakába veszi a világot. Az eseménynek egy kisfiú is tanúja, akinek a mamáját a túlvilágra vágja a felröppenô szörnyeteg. Ezek után a film egy ugrással a jövôbe veti magát (átszökkenve a kínos dilemmán, hogyan lesz egy sárkányból rengeteg): apokaliptikus táj terül a nézô elé, ahol a túlélôk maroknyi és nagyon brit csapata a prológusbeli ex-kisfiúval az élen a puszta létért küszködik, fejük fölött pedig ott röpködnek Damoklész szárnyas kardjai. Aztán egy szép nap képbe lép egy csillagos-sávos csapat a revelatív felfedezéssel: nôstény sárkány annyi van, mint csillag az égen, hím viszont csak egy. Öld meg a hímet, s vége a bajnak. (Az viszont megint csak homályban marad, hogyan jöttek rá a turpisságra ezek a fránya amerikaiak.) És a film már egyenesben is van: dörögnek a fegyverek, hullanak a hôsök meg a rusnya férgek, és a végén a nagy hímbôl is trófea lesz.

Tévedés ne essék, nincs szándékomban jobb színben feltüntetni az opuszt, mint amilyen. Bowman nem törekszik hû de mûvészi babérokra: egyszerû, de jól mûködô apokaliptikus szörny-slashert akart összedobni, és ez sikerült is neki. Ami ezen felül belekerült a jó másfél órába, csupán hab a tortán. Az antihôs fôszereplôk, a hosszú ideig kitartott reménytelen küzdelem, no és a tehetetlenkedô britek kontra felszabadító amerikaiak (ön)ironikus fintora valóságos kincsesbányának tûnik a hasonszôrû fércelmények posványával összevetve. Minden hibája ellenére klassz kis film ez az új Bowman-opusz. Sôt, megkockáztatom az eretnekségszámba menô kijelentést, hogy a második részek romhalmaz-tengerében igencsak elkelne egy Reign of Fire II. Csak el ne kapkodja, Bowman úr, vagy akárki.

Eredeti cím: Reign of Fire; angol/ír, 2002, 100 perc; Rendezô: Rob Bowman; Forgatókönyv: Gregg Chabot, Kevin Peterka, Matt Greenberg; Zene: Ed Shearmer; Kép: Adrian Biddle; Vágó: Thom Noble; Speciális effektusok: David Gauthier; Producer: Gary Barber, Roger Birnbaum, Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck; Szereplôk: Christian Bale (Quinn), Matthew McConaughey (Van Zan), Izabella Scorupco (Alex Jensen), Gerard Butler (Dave Creedy), Scott Mouttler (Jared Wilke), David Kennedy (Eddie Stax), Alexander Siddig (Ajay), Alice Krige (Karen Abercromby).

Szántai János

A 7EK a Duna Televízióban

(2. old.)

Október 21-én, hétfôn este 23 órakor, negyvennégy év után ismét találkozott a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem hét volt diákja, akiket 1958 november negyedikén kizártak az ország összes egyetemérôl és az IMSZ-bôl.

Mi történt 1956-ban a kolozsvári magyar egyetemen? Miért zártak börtönbeegyetemi hallgatókat, tanárokat, miért kellett két évvel késôbb újabb börtönbüntetésekkel és hét diák kizárásával példát statuálni? Az egyetem aulájában lezajlott viharos provokáló gyûlést és az eseményeket a hajdani diákok a helyszínen elevenítik fel. A riporter Koczka György, volt évfolyamtárs, aki 58-ban nem lehetett közöttük, mert épp börtönbüntetését töltötte. Készítette a bukaresti Intermédia Stúdió, rendezte a "hetek"egyike, Boros Zoltán.

Kérdezzen Tôkés Lászlótól!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát. Ennek lényege, hogy a kérdéseket nem a riporter, hanem az olvasó teszi fel, és azokra válaszol egy kiválasztott közéleti személyiség.

A Transfórum következô vendége Tôkés László. Az olvasók részérôl a hozzá intézett kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben október 21-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen október 23-ával bezárólag.

A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, a Sapientia Alapítvány, az Illyés Közalapítvány és a Románia Újjászületéséért Szövetség vezetôi voltak.

VÉLEMÉNY

Felhívás az 1956-os emlékmû létrehozására

(3. old.)

Az 1956 jelentôségével foglalkozó irodalom egyik alapvetô konklúziója, hogy a magyar forradalom és szabadságharc volt az elsô megrendítô erejû csapás a szovjet birodalomra — annak presztízsére, morális és politikai hitelére, külsô megítélésére és belsô önértékelésére. Ahogyan Jelcin elnök fogalmazott 1989-ben Amerikában:

"A kommunizmus hanyatlása 1956-ban Budapesten kezdôdött el."

E világtörténelmi tény messze túlmutat a magyar történelem horizontján. 1848-49-ben is világszerte ünnepelték a magyar forradalmárokat, mint ahogy a Rákóczi-szabadságharc is sokfelé szerzett hírnevet nemzetünknek. Ám Magyarország 1956-ot megelôzôen utoljára a Hunyadiak korában volt alakító tényezôje az európai történelemnek.

1956 horderejének sem a magyar, sem a nemzetközi közvélekedés nincs tudatában. Elég számba venni az ezzel kapcsolatos emlékmûveket, képzômûvészeti alkotásokat, emlékhelyeket, hogy átlássuk: igen kevés objektum hordozza 1956 emlékezetét. Elhelyezésüket tekintve ezek még kevésbé alkalmasak a közfigyelem felébresztésére.

Rég itt lenne tehát az ideje egy olyan reprezentatív emlékmû felállításának, amely Magyarország egyik új szimbóluma lehetne. Ennek az alkotásnak a fôváros egyik legjobban látható pontján kellene hirdetnie minden itt élô és minden errejáró számára, hogy kis népek is képesek nagy tettekre. Ez a világraszóló, XXI. századi új Szabadság-szobor, mint látomás, kihívás és feladat, talán képes lesz egyesíteni a nemzetet, hogy ebben az emlékmûben megfogalmazza és felmutassa önmaga legjobb énjét, lerójon erkölcsi adósságából a forradalmárok és szabadságharcosok felé, és jelezze, hogy továbbra is kész megfelelni a történelem által rászabott küldetésnek.

Kötelességemnek érzem e felhívással fordulni mindazokhoz, akik legalább ebben a kérdésben egyetértenek egymással. Elsô körben azokat szeretném megszólítani, akiknek élete, személye, sorsa, életmûve szorosan kötôdik 1956-hoz, 1956 elôkészítéséhez és emlékének ébrentartásához — s ha javaslatom ezek egyetértésével találkozik, meglesz annak az esélye, hogy átfogó társadalmi, politikai és kulturális konszenzus teremtse meg azokat az alapokat, amelyeken felépülhet az emlékmû, új Széchenyi Istvánok, Wesselényi Miklósok, Pulitzer Józsefek, Fadrusz Jánosok szerepvállalásával, részvételével és támogatásával.

E felhívást útjára engedve, néhány szót még arról: hogy képzelem el az emlékmûvet. A legheroikusabb harcok a IX. kerületben zajlottak, elsôsorban a Corvin-köz környékén. Ám az Üllôi út — Nagykörút keresztezôdés teljesen alkalmatlan e célra. Így szóba jöhetne talán a Boráros tér is.

Személyes véleményem, hogy az emlékmû a közraktárak mellett a Dunából kiemelkedve lenne a leghatásosabb. Ha hozzáveszem azt is, hogy egyenesen erre a pontra néz a Mûegyetem, a forradalom elôestéjének ma már szakrálisnak számító színhelye, úgy gondolom, az emlékmû nem is lehetne máshol.

De persze alulírott nem városházi bizottság, nem hatóság, nem zsûri, csak egy alanyi költô:

Szôcs Géza

A felhívás aláírói: Faludy György; Halda Aliz — a Nagy Imrével együtt kivégzett Gimes Miklós menyasszonya; Gyenes Judith — Maléter Pál özvegye; Király Béla — az 1956-os Nemzetôrség fôparancsnoka; Jánosi Katalin — Nagy Imre unokája; ifj. Bibó István — Bibó Istvánnak, a Nagy Imre-kormány miniszterének fia; Pongrátz Gergely — a Corvin-köz parancsnoka; Szilágyi Júlia — Szilágyi Józsefnek, Nagy Imre mártír munkatársának lánya

Az 1956-os emlékmûvel kapcsolatos felhíváshoz eddig csatlakoztak: Barta Tibor agysebész; Benyhe István tanár-közgazdász; Bodor Ádám író; Bollobás Enikô egyetemi tanár; Csicsery-Rónay István író; Csoóri Sándor költô; Entz Géza mûvészettörténész; Eörsi István költô; ifj. Feszt László képzômûvész; Amedeo Di Francesco egyetemi tanár (Nápoly); Félicie M. de Gérando-Teleki mûfordító; Herner János irodalomtörténész; Illyés Mária mûvészettörténész; Kalapáti Ferenc költô; Kemény Katalin író; Kertész Imre író; Kodolányi Gyula költô; Kolozsvári Papp László író; Lászlóffy Aladár költô; Orbán György zeneszerzô; Thomas Ország-Land újságíró; Hans Henning Paetzke mûfordító; Pekár István, a Duna Televízió elnöke; Rajk László mûépítész; Selmeczi György zeneszerzô; Szakály Sándor történész; Szepes Erika esztéta; Szerdahelyi István esztéta; Szeremley Huba vállalkozó; Szilágyi Sándor szerkesztô; Szörényi László irodalomtörténész; Takács Jenô zeneszerzô; Tempfli József püspök; Tôkés László püspök.

Utóirat
E szöveg nyári fogalmazása óta sok minden történt.

Egy ideig még a fiókom ôrizte; talán azt vártam, hátha mások — 1956-os fôszereplôk, vagy az ügyben nálam illetékesebbek — fognak megszólalni. Ám hogy semmi ilyesmi nem történt, megmutattam Faludy Györgynek, mit szól hozzá. Lelkesedése és biztatása nyomán végül a papírra vetett mondatok élni kezdtek, különbözô — olykor egzotikus — utakra indultam velük, s végül egy illusztris névsorral gazdagodtak.

Aláírom, mert a nemzet remélt újraegyesítésének lehetôségét látom benne — fogalmazott egyikük, hangsúlyozva, hogy csakis ezért vállalja a közös fellépést olyanokkal, akikkel egyébként hosszú ideje polémiát folytat.

Aláírom, ha ez az emlékmû nem a kommunizmus megreformálásának, hanem legyôzésének szimbóluma akar lenni — mondta Pongrátz Gergely. Persze, hogy az akar — siettem leszögezni. Ám a helyszín inkább a Városligetnél, a Sztálin-szobor helyén lenne megfelelôbb — vélekedett a Corvin-köz parancsnoka. Végül megegyeztünk abban, hogy ez utóbbi inkább egy 56-os emléktemplomnak lesz méltó helyszíne — olyannak, csak nagyobbnak, amilyent Kiskunmajsára tervezett Csete György. Ez egyébként nem templom, hanem kápolna, átellenben az ország egyetlen 1956-os múzeumával, amelyet saját ingatlanában, saját forrásaiból hozott létre a Vörös Hadsereg Réme. Arra is fölhívta a figyelmemet, hogy a Corvin-köz — az Üllôi út túloldalára esvén nem a kilencedik, hanem a nyolcadik kerületben található. Most már tudom, de a szövegen, amit annyian aláírtak, egy vesszôt sem akartam változtatni.

Rácz Sándor, másfél órás vitát követôen attól tette függôvé aláírását, hogy felhatalmazza-e erre a Központi Munkástanács.

Az egyik aláíró azt kérdezte: és ezt a Duna közepén gondolod? Nevettem. Dehogyis — feleltem —, a part mellett, a közraktáraknál. Azóta többször eszembe jutott: végül is miért ne lehetne akár a közepén?

Bibó István, miközben a lehetséges emlékmûrôl beszélgettünk, azon morfondírozott, a Sztálin-szoborból megmaradt csizmák emlékébôl kiindulva, hogy talán egy félig vízben fekvô, lehanyatlott kolosszus lenne a leghatásosabb. Magam inkább függôleges, mint vízszintes objektumot képzeltem el, de e gondolatot zseniálisnak tartom.

Végezetül: mindenkit, aki az emlékmû gondolatát támogatja és errôl értesítést küld, arra kérek, bármilyen választott vagy kinevezéses közéleti-politikai funkciót töltsön is be: egyetértô szavait ne mint miniszter vagy képviselô stb. írja alá. Csak annyit írjon, hogy — mondjuk — jogász, vagy közgazdász stb. Egyelôre semmi többet.

A fentieken kívül az emlékmû városképi értelemben vett összefüggéseirôl A Dunánál c. folyóirat októberi számában található egy további feljegyzés.

Aki csatlakozni szeretne a felhíváshoz, a következô címekre küldhet üzenetet: E-mail: dunanal@dunatv.hu Fax: 489 1662 Levél: A Dunánál. 1956-os emlékmû Duna TV, 1016. Budapest, Mészáros u. 48.

Román ismerôseim gyakorta emlegetik, mennyire irigyelnek minket, magyarokat, amiért annyira összetartók, szolidárisak, fegyelmezettek és egységesek vagyunk. Ilyenkor bólogatok; úgy is van. Hiszen, ha a bennünket megosztó történelmi, társadalmi, ideológiai, politikai, kulturális, felekezeti és személyes ellentéteket, konfliktusokat, lövészárkokat meg szakadékokat félretesszük, igazán egységes társaság vagyunk.

Akkor tegyük félre.

Hogy 2006-ban, a forradalom 50. évfordulójára már egy katarktikus hatású emlékmûvet avathassunk a Duna-parton.

Budapesten Sky-line A Duna két partjáról nézve
A Duna partján azóta urbanisztikai sétákat végeztünk Szilágyi Sacival. Ezek eredményét így foglalnám össze:

Budapest sajátos sky-line-ját, égvonalát, égbolt-profilját, horizont-kontúrját a hegycsúcsok, a rajtuk elhelyezkedô objektumok, a jelentôsebb tornyok, kupolák, a szépen tagolt épület-tömbök és persze a hidak ívei és pillérei határozzák meg.

Ezek konfigurációja a Duna mindkét partján, mindkét irányban csodálatos ritmusban változó alakzatokat rajzol ki.

Észak felé haladva az utolsó ilyen — a klasszikus Budapest arculatát meghatározó — formaegyüttes a Margit-sziget vonalához kötôdik. Innen fölfelé már, amit látunk, nem behelyettesíthetetlenül budapesti.

Dél felé haladva a város "kapuja" a Mûegyetem-közraktárak átló. Innen lefelé ismét csak kívül kerülünk azon a varázslatos vonalgazdagságon, ami Budapestet Budapestté teszi.

Itt, a városnak ezen küszöb-pontján az emlékmû még szervesen épülne be a városmag látkép-együttesébe, "belülrôl" gazdagítva azt. (A csodaszép Lágymányosi híd pl. azért nem tartozik bele ebbe a látványba, mert jóval távolabb lévén, magányos forma marad, igen kevés eséllyel arra, hogy valaha is a "belsô" városkép markáns komponensévé legyen.) Igen, itt lenne a helye az emlékmûnek, amelynek nem egyszerûen impozánsnak, nemcsak szuggesztívnek, hanem hipnotikus erejûnek kellene lennie. Olyannak, mint amilyen Dali festménye a polgárháború elôérzetérôl.

Ha tôlem kérdeznék, nemzetközi pályázatot javasolnék, nemzetközi zsûrivel...

Csodavárás közben

(3. old.)

Az ablakon túl, kôhajtásnyira, a negyedik emeletnyi magasságra felkapaszkodott juharfa vetkôzik: két hete a korona tetején lévô levelek váltak rozsdavörössé, s ôket mint valami gallér, sárga karéj választotta el a még üdezöld levélzettôl. Közben a sárga gallér amolyan talárrá szélesedett, terjedt az alsó régiók felé, hogy mára virradóra a föléje terpeszkedô vörösség helyett már csupán csupasz ágak kapaszkodjanak a borús ég szürke rongyaiba. Csodálatos látvány az ôsznek ez a lassú halála. Csöppnyi vigasz az egyre borongósabb-csípôsebb reggelek, alkonyatok közepette.

A lassú elmúlást kísérô ôszi szorongás újabban már nem csupán a nyársiratás valamiféle megmagyarázhatatlan melankóliájának számlájára írható. Oka sokkal prózaibb és marcangolóbb: a téltôl, a fagytól való félelem. Miközben a napokban még vacogtunk a fûtetlen lakásban, furamód nem a fûtésidény indulásában, hanem éppenséggel halasztásában reménykedtünk. Merthogy kisebb lesz a számla a hónap végén. De amit nyertünk a réven, elveszítettük a vámon. Annak rendje és módja szerint belázasodtunk, s a pénz nem a fûtésre, hanem gyógyszerekre ment el.

A szegénységhatár kéttagú család esetén a havi hétmilliós jövedelem — hangzott el a napokban a közszolgálati tévé egyik mûsorában. Számításaim szerint a lakosság zöme a bûvös hetes alatt van, illetve oda szorul, miután "jól megérdemelt" nyugdíjához hozzájut. Nem csoda, ha egyre gyakoribbak úton-útfélen az elkeseredett kifakadások, a tehetetlen düh megnyilvánulásai, miközben a puccosabbnál puccosabb járgányoktól már járni sem tudunk a városban. Egyikük-másikuk annyiba kerül, mint egy kisnyugdíjas évtizednyi jövedelme, a fûtéstámogatást és ingyenkonyhát is beleszámítva.

S közben rendíthetetlenül folyik a csodavárás: novembertôl NATO-tagokká válunk és áramlani fog az országba a külföldi tôke. A hírverést valószínûleg az ingatlanpiac haszonélvezôi végzik, s ezáltal emelkedtek a csillagos égig divatosabb helyeken az ingatlanárak. A listavezetô éppen kincses városunk. Hiszen tagságtól függetlenül a tôke úgyis oda folyik, ahol biztonságos a gazdasági környezet. Nálunk viszont a szerkezetátalakítás és a magánosítás helyett a korrupció virágzik. Ebben foglalunk el a világranglistán egyre elôkelôbb helyet. Félô, hogy amit a lassan mûködésnek induló kis- és középvállalatok megtermelnek, s amit az állam adózás címén vastagon lefölöz, nem csupán a veszteséges nagyvállalatok okozta fekete lyukakban, de egyes tisztségviselôk nadrágzsebeiben vész el.

Ez lenne az a normalitás, aminek jegyében a szociáldemokraták legmagasabb szinten tanácskoztak a napokban? S aminek a jegyében egy emberként kiálltak a valutát oly ügyesen becserkészô-forgató-megforgató Nicolae Vãcãroiu mellett, aki mellesleg a szenátus elnöke is? S aki állítólag oly jól kézben tartja a minden szempontból tarka nagy csapatot? Merthogy csurran is, meg cseppen is, meg folyamatosan folydogál is valami azokból a félig nyitott csapokból. S hogy a csurdogálás korrupcióízû lenne? Szó se róla! Legfelsô szinten ilyesmi szóba sem jöhet! Korruptak csak azok lehetnek, akik bírálni merészelik a vezetôket, s ezektôl a destruktív elemektôl azon a bizonyos magasszintû tanácskozáson sikerrel meg is szabadították a pártot. A rebellis szociáldemokrata képviselôket kizárták, de azért meg is lengették elôttük a mézesmadzagot olyanformán, hogy ha hamut szórnak a fejükre és megbánják tettüket, kellô idô elteltével esetleg visszafogadhatók lesznek. A hétvégi öntömjénezés és nagy gyôzedelmi mámor közepette, érthetô módon, nem aratott különösebb sikert a belügyminiszter, Ioan Rus megállapítása, miszerint a korrupció és a törvénytelenség valamennyi demokratikus intézmény gyengeségét jelzi, de elsôsorban azokét, akik hatalmon vannak. Az erkölcstelenségre alapozott szolidaritás — vélte — nem lehet érdeke a Szociáldemokrata Pártnak. A jelek szerint a megállapítás még így, konkrétumok nélkül is célba talált, s némiképp lelohasztotta a kedélyeket. Ami pedig a román szociáldemokrácia további terveit illeti, hát folytatódnak az ellenôrzések prefektusi, alprefektusi, sôt talán még államtitkári szinten is. Egy-két nem megfelelôen tisztelettudó korrupt kis hal, sôt, akár még nagyobbacskák is fennakadhatnak majd a vezérhálón, de mindez persze távolról sem zavarja meg a nagyhalak vizeit. Sôt, komfortosabbá teszi. S halad minden tovább a "normalitás felé". Merthogy nincs szebb dolog a csodavárásnál.

Németh Júlia

SPORT

LABDARÚGÁS
Eb-selejtezôk
A harmadik forduló elôtt
Ki is az a San Marino?

(4. old.)

A magyar labdarúgó-válogatott tegnapi ellenfele, San Marino csapata szinte teljes egészében amatôr játékosokból — diákokból, bolti eladókból, szociális munkásokból, könyvelôkbôl — áll, az egyetlen kivételt a csatárposzton szereplô Andy Selva jelenti. A "névkártyáján" a foglalkozás rovatban az áll, hogy: futballista. A 26 éves csatár eddig 16-szor lépett pályára az együttesben, s 3 gólt szerzett, ezzel a Budapestre érkezett 17 fôs keret leg-eredményesebb tagja. Rajta kívül mindössze a védô Nicola Albani dicsekedhet azzal, hogy egyszer betalált az ellenfél hálójába.

A nemzetközi porondon a 36 éves Mirko Gennari rendelkezik a legtöbb tapasztalattal, 42-szer játszott a 27 ezer lakosú városállam — a világ legrégibb, 301-ben alapított köztársasága! — nemzeti csapatában, s ezzel vezeti a rangsort. A legfiatalabb a középpályás Michele Marani, ô novemberben lesz 20 éves, s eddig kétszer lépett pályára a San Marino-i együttesben.

San Marino válogatottja története során eddig összesen 27 mérkôzést játszott a labdarúgó Európa-bajnokságok selejtezôjében, s még egyszer sem sikerült gyôznie, vagy akár pontot szereznie. A legsúlyosabb vereséget a spanyolok mérték a San Marino-i válogatottra, 1999. június 6-án Villarrealban 9–0-ra nyertek ellenük.

A tegnap, lapzárta után lejátszott mérkôzésen Gellei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ugyanazt a csapatot küldte pályára, mint Stockholmban: Király — Urbán, Dragóner, Gyepes — Fehér Cs., Lipcsei, Lisztes, Dárdai, Lôw — Tököli, Kenesei összeállításban kezdett.

l A magyar utánpótlás labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki selejtezôn 4-1-re gyôzött San Marino ellen Kecskeméten. Róth Antal szövetségi edzô együttese két forduló után a csoport 3. helyén áll.

Mégis szabotázs történt a grúz–oroszon?
Merab Zsordanija, a Grúz Labdarúgó-szövetség elnöke nem zárja ki, hogy szabotázs miatt szakadt félbe szombaton az Oroszország elleni Európa-bajnoki selejtezô.

A találkozót a reflektorok többszöri hibája miatt nem tudták lejátszani. Miután a 45. percben ismét ki-aludt a fény a tbiliszi Lokomotív-stadionban, a játékvezetô lefújta a mérkôzést. Az eset után a belbiztonsági szolgálat széleskörû nyomozásba kezdett.

— A szövetség, a grúz futballvezetés ellen irányult a merénylet — állította az elnök a Rezonanszi címû napilapnak.

Európai ranglista

(4. old.)

A ranglista élén változatlanul a spanyolok állnak, megelôzve az olaszokat, az angolokat, a németeket és a franciákat.

A számításnál az utóbbi öt idény Bajnokok Ligája- és UEFA-kupa-, valamint 1999-ig a KEK eredményeit veszik figyelembe.

Meglepetés a görögök felzárkózása, maguk mögé szorították a hollandokat is.

Az élcsoport (zárójelben a tavalyi helyezés):

1. (1.) Spanyolország 68,467, 2. (2.) Olaszország 58,668, 3. (3.) Anglia 55,459, 4. (4.) Németország 52,990, 5. (5.) Franciaország 42,352, 6. (8.) Görögország 36,116, 7. (6.) Hollandia 34,165, 8. (7.) Törökország 28,725, 9. (10.) Portugália 28,249, 10. (9.) Oroszország 27,291 pont.

FTC–Újpest utójáték

(4. old.)

A Magyar Labdarúgó Liga fegyelmi bizottsága újratárgyalta a szeptember 14-én súlyos szurkolói rendbontások közepette lejátszott Újpest-Ferencváros (3–0) magyar NB I-es mérkôzésen történteket, és az eredetinél enyhébb büntetéseket szabott ki. Az Újpestnek 1 millió, az FTC-nek 2,5 millió forintot kell fizetnie. Az ÚTE emellett egy mérkôzést köteles zárt kapuk mögött megrendezni, ezt azonban a Kispest elleni találkozóval már "le is tudta". A klubnak továbbá a december 15-ig sorra kerülô hazai összecsapásain saját költségén szövetségi ellenôrt kell alkalmaznia, négy találkozón pedig köteles zárva tartani azt a kapu mögötti szektort, amelyben az újpesti "keménymag" szokott tartózkodni.

A Ferencvárosnak — ugyancsak december 15-ig — az idegenbeli mérkôzéseire kell szövetségi ellenôrt kérnie. Ezeken a találkozókon a rendezôgárdát saját költségén 20 fôvel köteles meg-erôsíteni.

A Fradi ennek ellenére elégedetlen, és fellebez a döntés ellen.

TENISZ
Hopman-kupa: elôször mindkét világelsôvel

(4. old.)

Elôször vesz részt a férfi és a nôi világelsô is a teniszezôk nem hivatalos vegyescsapat világbajnokságán, az ausztráliai Perth-ben sorra kerülô 15. Hopman Kupán.

Lleyton Hewitt a házigazdák színeiben Alicia Molikkal, az amerikai Serena Williams pedig James Blake-kel az oldalán lép pályára a december 28-tól január 4-ig tartó viadalon.

A nyolc együttesbôl álló mezôny további szereplôi: Csehország, Belgium, Szlovákia, Spanyolország, Olasz-ország, az utolsó kiadó helyért Paraguay és Üzbegisztán játszik selejtezôt.

Lapzártakor, férfi bajnoki röplabda-mérkôzésen: Kolozsvári U-Modena–Szlatinai Electrocarbon 1–3 (–17, 20, –21, –23). Részletek holnapi számunkban.

Ezen a héten
Október 14–20.

(4. old.)

l Okt. 14.: Másfél évtizede, 1987-nek ezen a napján játszották Budapesten az 1988-as nyugatnémetországi labdarúgó Európa-bajnokság selejtezôinek keretében a Magyarország–Görögország visszavágót. A két együttes közötti, egy évvel korábbi athéni összecsapás a hellének 2–1-es gyôzelmével végzôdött. Ezúttal a magyar csapat bizonyult jobbnak. 3–0-s elsô félidô után ugyanilyen különbséggel gyôzte le vetélytársát. Ez volt a nyertes gárda: Disztl Péter — Garaba, Toma, Péter — Sallai, Herédi, Détári, Bognár György — Mészáros, Kiprich, Hajszán (Kovács Kálmán). A három gól az elsô negyedórában esett, Détári (4. perc), Bognár (12. perc) és Mészáros (15. perc) talált a kapuba. A gyôzelemtôl függetlenül a magyar csapat 8 ponttal csupán a harmadik lett az 5. selejtezô csoportban (Hollandia 14 ponttal nyerte a csoportot, Görögország 9 ponttal volt második), míg a magyar együttessel azonos pontszámú, de gyengébb gólkülönbségû lengyel gárda a negyedik lett, a sort az egyetlen pontot szerzett Ciprus az ötödik helyen zárta.

l Okt. 15.: Harminc esztendôvel ezelôtt, 1972-ben Bukarestben került sor a kiírás történetének elsô — és mind-eddig egyetlen, s úgy tûnik jó ideig utolsó — Davis-kupa döntôjére. Ez volt a román csapat harmadik Dk-döntôje, mindhárom alkalommal az Egyesült Államok volt az ellenfél, elsô két esetben a tengerentúlon, 1969-ben Clevelandben, 1971-ben pedig az Észak-Karolina tagországbeli Charlotte-ban. Az elsô amerikai–román döntôt simán 5:0-ra, a másodikat már jóval nehezebben 3:2-re nyerték a vendéglátók. A harmadik, immár bukaresti végjáték ismét amerikai sikerrel zárult. A mindhárom kiírásban Ilie Nãstase–Ion Tiriac összeállításban játszó román csapattal szemben a Nãstasével egyidôs (1946-os születésû) Stanley Smith volt az állandó vetélytárs. 1969-ben Arthur Ashe, 1971-ben Dick Froehling, 1972-ben Tom Gorman játszotta mellette az egyeseket, míg párosban sorrendben a Smith–Bob Lutz, majd kétszer a Smith–Erik van Dillen kettôs lépett pályára. A harmadik döntôt is az Államok gárdája nyerte, akárcsak utoljára Charlotte-ban 3:2-re.

l Okt. 16.: Ugyancsak negyedszázaddal ezelôtti, 1972-es esemény: Bulgáriában befejezôdött a 13. nôi kosárlabda Európa-bajnokság. Jubilált a Szovjetunió válogatottja: sorrendben egymás után tizedszer szerezte meg földrészünk bajnoka címét. Az ezüstérem Bulgária, a bronz- pedig Csehszlovákia együttesének jutott. Románia csapata az 5., Magyarországé a 6. helyen végzett.

l Okt. 17.: Nem kerek évforduló, de két magyar olimpiai bajnoki cím kiharcolása kapcsolódik ehhez az októberi naphoz, méghozzá 1968-ból. Mexikóvárosban, a XIX. nyári játékokon a központi stadionban az élete harmadik olimpiáján résztvevô Zsivótczky Gyula kalapácsvetô az 1960-as római (65,79 m) és 1964-es tokiói (69,09 m) ezüstérmes második hely után az aztékok földjén 73,36 m-es olimpiai csúccsal megszerezte a bajnoki címet. Ugyan-ezen a napon aranyérmes lett a Balczó András, Móna István dr., Török Ferenc összeállítású öttusacsapat, egyénileg pedig Balczó ezüstérme volt a svéd Björn Ferm mögött. Egyetlen körön, a lövészetben, vagy egyetlen találaton a párbajtôrvívásban múlott az egyéni bajnoki cím sorsa.

l Okt. 18.: Harminc éve, 1972-ben az addig már két olimpiai gyôzelmet aratott Viktor Szanyejev hármasugró pályafutása során harmadszor javított világcsúcsot. Ezúttal Moszkvában 17,44 m-re javította a kubai Pedro Perez egy évvel korábbi, 17,40 m-es legjobbját. Szanyejev csúcsát 1975-ben a brazil Joao Carlos de Oliveira javította meg 17,89 m-esre.

l Okt. 19.: Kereken fél évszázada, 1952-ben, Budapesten Magyarország–Csehszlovákia 5:0 — barátságos labdarúgó mérkôzésen. Ez a csapat nyert: Horváth — Buzánszky, Lóránt, Lantos — Bozsik, Zakariás — Egresi, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor. Csaknem a 100%-os aranycsapat. Kocsis 3, Egresi és Hidegkuti 1–1 gólt lôtt.

l Okt. 20.: Szintén a helsinki olimpia évében, fél évszázada, 1952-ben történt: ritka jól sikerült évadot zárt Wiesenmayer János, a kiváló temesvári atléta. Vizigó — ez volt a beceneve — 5 országos bajnoki címet szerzett és ezen a napon ötpróbában (pentatlonban) 2490 ponttal új országos csúcsot ért el.

László Ferenc

KÖRKÉP

Elsodorja a Szamos a földmûvelôket
Nem támogatják a lónai focicsapatot és az ingázó tanárokat

(5. old.)

A községközpontnak "maga felé hajlik a keze" — derül ki Albert Tibor RMDSZ-es tanácsos nyilatkozatából: a nagyobb százalékban magyarlakta Magyarlóna többnyire hátrányos helyzetbe kerül. Az önkormányzat például lelkesen támogatja és finanszírozza a szászfenesi focicsapatot: most korszerûsítették az öltözôjüket és bevezették a meleg vizet. A sokkal régebben létezô magyarlónai csapatot viszont nem támogatják, azzal az indoklással, hogy a törvény szerint egy önkormányzat csak egyetlen sportegyesületet támogathat. A tanácsos azonban elmondta: beszélt ez ügyben Máté András ügyvéddel, aki megcáfolta a polgármester ezirányú állításait — egy önkormányzat annyi sportegyesületet szponzorálhat, amennyit akar.

Ugyanaz a gond merült fel a diákok, illetve véglegesen kinevezett tanárok utazási költségeinek állami támogatása körül. A polgármester ugyanis abban a tévhitben tartja a tanácsosokat, hogy az önkormányzat csupán egy szállítási vállalattal köthet támogatási szerzôdést. Nekik már van szerzôdésük a RATUC- kal, tehát a másik céggel szóba sem álltak. Mint azt már egy korábbi lapszámunkban megírtuk, a Ratuc nem hajlandó Magyarlónáig meghosszabbítani a járatait. Néhány hónappal ezelôtt jelentkezett egy személyszállítással foglalkozó vállalat, amely Magyarlóna–Kolozsvár között szállított volna utasokat elônyös áron, de az önkormányzat még csak tárgyalásokra sem volt hajlandó.

Mezôgazdasági problémák is akadnak Magyarlónán. A falu mezôgazdasági területeinek negyven százaléka a Szamos másik partján fekszik, a folyón azonban nincs híd. A gazdák, akiknek ott van földjük, kénytelenek magukat rendkívül nagy veszélyeknek kitenni, amikor a vizen átvezetô gázlókat használják. Amikor ugyanis a vízierômûnél megnyitják a zsilipeket, a vízmennyiség megnövekszik, a gázlók járhatatlanokká válnak. Nem egy alkalommal történt már tragédia, amikor a vízár elsodorta az embereket lovastól, szekerestül — mondta Albert Tibor. Az ismételt kérések eredményeként a polgármester egy palló felépítését ígérte, ami azonban semmiképp sem felel meg a gazdáknak: pallón sem lovat, sem szekeret nem lehet átvinni.

Ami a kisiskolások kifli- és tejprogramját illeti, Magyarlónán minden a legnagyobb rendben van. Megkapták az egészségügyi felügyelôség által elôírt hûtôszekrényt a tejtermék tárolására, és megfelelô helyiséget is biztosítottak a termékeknek — mondta a tanácsos.

Valkai Krisztina

Bonchidán, Nagykapuson és Magyarlónán 42 család maradt víz nélkül

(5. old.)

Felhalmozott adósságok és ki nem egyenlített számlák miatt október 16-ától vízszolgáltatás nélkül maradt 42 bonchidai, nagykapusi és magyarlónai család — áll a Vízmûvek közleményében, amelybôl az is kitûnik, hogy a szaklaboratóriumokban október 9–15. között végzett vizsgálatok alapján a kolozsvári ivóvíz mikrobiológiai és fizikai/kémiai szempontból egyaránt megfelelô minôségûnek bizonyult.

Születésnap az Állatorvosin

(5. old.)

Ma ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, ez alkalomból reggel 9 órától ünnepségre kerül sor az egyetemen, ahol egy hazai és két külföldi meghívottnak adnak át díszdoktori címet, ezután pedig felavatják az egyetem új auláját. Az ünnepségre mindenkit szeretettel várnak.

Marci a piacon

(5. old.)

Szerda reggel a Széchenyi téri piacon a következô árakat jegyezhettük fel: tojás — 1300–2000 lej/db, paprika 10–15 ezer lej/kg, paradicsom — 23–25 ezer lej/kg, uborka — 12 ezer lej/kg, murok — 15 ezer lej/kg, fôzôtök — 10 ezer lej/kg, padlizsán — 6 ezer lej/kg, fokhagyma — 4–5 ezer lej/fej, burgonya — 4–7 ezer lej/kg, káposzta — 8–10 ezer lej/kg, alma — 8-10 ezer lej/kg, szôlô — 35 ezer lej/kg, gesztenye — 15 ezer lej/kg. Feltûnôen nagy volt a kínálat karfiolból, 15 ezer lejért árulták kilóját.

158 roma diák tanul anyanyelvén

(5. old.)

Három Beszterce-Naszód megyei település — Kolozsnagyida, Lekence és Vermes — 158 roma nemzetiségû diákja az iskolában anyanyelvként tanulja a roma nyelvet, nyilatkozta Anton Buta fôtanfelügyelô.

A 48 kolozsnagyidai, 60 lekencei és 50 vermesi diáknak két fiatal tanárnô, Livia Barta és Ancuta Lãcãtus tanítja majd anyanyelvüket. A helyettes tanárként alkalmazott, órabérrel fizetett fiatalok roma nyelven végeztek posztliceális felkészítô tanfolyamot. Bár a roma nyelv tanítását a tervek szerint már szeptember 15-én el kellett volna kezdeni, erre mindeddig nem volt lehetôség, ugyanis a megyei tanfelügyelôségre nem érkezett meg idôben a fizetési rácsot engedélyezô minisztériumi átirat.

Gondok vannak a kifli és tej körül

(5. old.)

Fehér megyében sem zökkenômentes a kisdiákoknak járó tej- és kifliprogram gyakorlati alkalmazása. A kialakult helyzet miatt nagy a veszélye annak, hogy a kisiskolások nem megfelelô minôségû élelmiszert fogyasztanak.

Akadozik a tej és a kifli terjesztése Fehér megyében, ezért a hatóságok úgy döntöttek, a hét közepétôl területi találkozókat szerveznek, amelyen a diákuzsonna biztosításában részt vevô intézmények mindegyike képviselteti magát. A Fehér Megyei Tanács szerint nem tartják tiszteletben az ellátási és szórási tervet, és az oktatási intézményeknek nincs lehetôségük a termékek megfelelô tárolására. Az ellátást nehezíti az is, hogy a különbözô oktatási intézmények közötti migráció miatt nem létezik egy világos kimutatás a diákok számát illetôen. A mûködési zavarok elhárítása érdekében a projektben munkálkodó személyzet képzését tervezik.

Kivizsgálás orvosi papírok hamisítása miatt

(5. old.)

A nagyiklódi rendôrség bûnvádi nyomozást kezdeményezett az említett község orvosnôje ellen. Az 52 éves Rabeca Hurducas jogtalanul állított ki egy orvosi papírt és törvénytelenül használta az orvosi bélyegzôt. Tettét a szintén 52 éves Rozalia Chiorean felbujtására követte el. Az iratra Chiorean fiának, a 32 éves, szamosjenôi (Fundãtura) Ioan Chioreannak volt szüksége, aki egy per során használta fel a hamisítványt.

Hurducas ellen hivatalos okirat hamisítása és hamis okirat tudatos felhasználása, a Chiorean-mama ellen pedig az említett bûncselekményre való felbujtás vádjával indult nyomozás.

(balázs)

Halállal végzôdött a bunyó

(5. old.)

Egy 23 éves fiatal halálával és testvérének súlyos sérülésével ért véget az a verekedés, amely Alsókarácsonyfalván (Crãciunelul de Jos) tört ki a helyi kiskocsmában. A két testvér, a 23 éves Nicolae Beldean és a 26 éves Ioan Beldean a zene miatt veszett össze a 32 éves Vasile Soporannal. A verekedést követôen ez utóbbi hazament, mondván, hogy elfogyott a pénze, de nemsokára visszatért és egy otthonról hozott késsel ütni kezdte Beldeanékat. Nicolae belehalt sérüléseibe, testvérét súlyos állapotban szállították kórházba és vetették alá orvosi mûtétnek.

A tettes ellen még nem hoztak semmiféle intézkedést, a tett jogi besorolását az orvosi szakértôk nyilatkozata után ejtik meg. A nyomozások folynak.

Franciaországban a prefektus

(5. old.)

A megyeháza szerkesztôségünkbe eljuttatott közleménye szerint október 17–22 közötti idôszakban Vasile Soporan prefektus Franciaországba utazik. A kormány helyi képviselôje részt vesz a Bucharest Business Week elnevezésû Román–Francia Gazdasági Fórum munkálatain, melyet Franciaország bukaresti, illetve Románia párizsi nagykövetsége és a francia szenátus Franciaország–Románia parlamenti csoportja közösen szervez.

A prefektus ugyanakkor találkozik Auvergne és Allier régió képviselôivel és más kormányzati, illetve helyi állami szervek tisztségviselôivel.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Október 16., szerda

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

32 200/32 450

32 800/33 000

130/133

Október 17., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 32 606 lej, 1 USD =33 205 lej, 1 magyar forint = 133 lej.

HIRDETÉS

(7. old.)

SZOLGÁLTATÁS

Szakvizsgázott könyvelôi szolgáltatások! Telefon: 0264/161673, 0740-091108.

NAPIRENDEN

Nem népszerûek a bankszolgáltatások, hitelkártyák

(8. old.)

Romániában a 15 éven felüli lakosságnak mindössze 35 százaléka vesz igénybe valamilyen bankszolgáltatást — állapította meg a GfK Romania gazdaságkutató intézet legutóbbi felmérése.

A vizsgálat szerint a 15 éven felüli román lakosságnak csak 11 százaléka rendelkezik bank- vagy hitelkártyával. A megkérdezettek 64 százaléka nem ismeri egyetlen bankkártya nevét sem.

A legismertebb a külföldiek közül — 21 százalékkal — a Visa kártya. A kártyatulajdonosoknak a 32 százaléka lej alapú Visa Classic, 24 százalékuk Visa Electron, 2 százalékuk dollár alapú Visa Classic kártyát használ. Egy-egy százalékuk tulajdonában Visa International kártya van.

A kártyatulajdonosok 45 százaléka lej alapú Metro kártyát használ.

A döntô többség — 81 százalék — kizárólag pénzfelvételre veszi igénybe a kártyát, 3 százalékuk csak fizetésre, 16 százalék pénzfelvételre és fizetésre egyaránt használja a mûanyag lapocskákat.

A Román Nemzeti Bank szerint június végén közel 3 millió bank- és hitelkártya volt forgalomban Romániában. Idén az elsô félévben a romániai kártyatulajdonosok összesen 26 millió pénzügyi mûveletet hajtottak végre 30 ezer milliárd lej — valamivel több mint 900 millió dollár — értékben.

Pénzt kaptunk a Világbanktól

(8. old.)

Megérkezett a Világbanktól a szerkezeti átszervezést célzó PSAL II program elsô, 170 millió eurós részlete. A nemzetközi pénzintézet azt követôen utalta át az összeget, hogy Románia végrehajtotta a szerkezeti átalakításra a Világbankkal megkötött egyezménybe foglalt intézkedéseket.

A megállapodásban szereplô intézkedések elsôsorban az energetikai szektor szerkezeti átalakítására, a körbetartozás csökkentésére, az állami bankok privatizálására, az üzleti környezet javítására, a reformok társadalmi következményeinek elviselhetôvé tételére vonatkoztak.

A PSAL II program második, szintén 170 millió eurós részletét Románia azt követôen hívhatja majd le, ha a Világbankkal kötött, a 2003-as évre vonatkozó megállapodásba foglaltakat teljesíti — jelentette ki Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter.

A PSAL II programot a Világbank igazgatótanácsa szeptember 12-én hagyta jóvá, s másnap Bukarestben írták alá a végrehajtásáról szóló szerzôdést. Ezt követôen a kormány október 1-jén sürgôsségi kormányrendelettel ratifikálta a hitelszerzôdést.

Tûzkárok a Carbochimban

(8. old.)

Félmilliárd lejes kár keletkezett hétfôrôl keddre virradóra a kolozsvári Carbochim vállalatban kiütött tûzeset következtében. A tüzet egy konektorban felejtett rezsó okozta, amelyet a vállalat ôre felügyeletlenül hagyott. A tûzben mintegy 15 négyzetméternyi födém és tetôzet éget el, valamint egy ablak és két irodahelyiségnyi bútor. A tûzoltóknak több mint két órára volt szükségük ahhoz, hogy a tüzet eloltsák.

Miniszterekkel tárgyaltak az RMDSZ vezetôi
Megbeszélés Andronescuval és Mitreával

(8. old.)

Két újabb megbeszéléssel folytatódott a 2003. évi költségvetés tartalmával kapcsolatos tárgyalás sorozat. Kedden az RMDSZ képviselôi — Verestóy Attila, a szenátusi frakció vezetôje, Borbély László, Winkler Gyula és Asztalos Ferenc képviselôk — találkoztak Ecaterina Andronescu oktatási miniszterrel, tegnap délelôtt pedig a szövetség szenátusi és képviselôházi frakcióinak tagjai megbeszéléseket folytattak Miron Mitrea lakás, szállítás, valamint közmunkaügyi miniszterrel.

Az oktatási tárca vezetôjével folytatott megbeszéléseken az RMDSZ képviselôi kitértek az egyes iskolák magyar tagozatait érintô sajátos problémákra. A 2003. évi költségvetés kapcsán a tárgyalópartnerek megvitatták a minisztérium által koordinált sajátos oktatási programoknak a méltányos területi lebontását. Különös fontosságot tulajdonítottak a közoktatási intézményeknek otthont adó épületek helyzetének. Szó esett egyrészt azokról az épületekrôl, amelyeket az önkormányzatok nem tudnak befejezni, ezért szükséges a minisztérium támogatása, másrészt kitértek azoknak az épületeknek a helyzetére, amelyek általános felújításához szükséges összegeket a minisztériumnak kellene biztosítania. Megegyezés született az RMDSZ ez irányú igényeinek támogatásáról.

Az RMDSZ képviselôházi és szenátusi frakcióinak tagjai találkoztak Miron Mitrea lakás, szállítás, valamint közmunkaügyi miniszterrel. A szaktárca vezetôje bemutatta a minisztérium által koordinált programok 2003. évi finanszírozásának helyzetét, illetve a programok regionális és megyei lebontását. Megegyezés született a községek vízellátását szabályozó programnak két újabb — Kovászna és Szilágy — megyére történô kiterjesztésérôl. Kielemezték mindemellett a sportterem építési program megyénkénti lebontását. A miniszter feljegyezte az erdélyi megyékrôl szóló javaslatokat, ily módon minden igénylés bekerült a programba, viszont a 2003. évi finanszírozás érdekében szükséges a törvény által elôírt dokumentációk mielôbbi elôállítása és elôterjesztése.

Különös fontossággal bír az ifjúsági lakások építésérôl szóló program, amelynek felvetésekor hasonlóképpen megegyezés született az erdélyi megyékrôl. Említésre méltó, hogy sok helyen a települések önkormányzatai, polgármesterei nem terjesztettek elô megfelelô dokumentációkat, annak ellenére, hogy létezik igény és a program is nagyon rugalmas: nem csak klasszikus lakónegyedi tömbházak építésérôl van szó, hanem engedélyeztetni lehet egyedi kivitelezésû, modern projekteket is.

Az RMDSZ képviselôi tájékoztatták a minisztert azokról az igényekrôl, amelyeket a megyék az útalapból származó finanszírozások kapcsán terjesztettek elô. A miniszter beszámolt az útalap kritikus helyzetérôl, mivel 2002-ben a tervezett bevételeknek csak egy kis hányadát sikerült teljesíteni, ami miatt a tárca nem tudja a 2002. év vállalásait teljesíteni. A képviselôk elégedetlenségüket fejezték ki az erdélyi autópálya tervének további halasztása miatt. A szövetség képviselôi ismételten hangsúlyozták az erdélyi megyék infrastrukturális fejlesztésének fontosságát és a régiók méltányos finanszírozása iránti igényüket.

Új személyforgalmi terminál a román–magyar határon
Ártándnál húzódik majd az Európai Unió határa

(8. old.)

A magyar–román határon elkészült ártándi személyforgalmi terminált szerdán adta át Baráth Etele, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, Jürgen Köppen, az európai küldöttség budapesti nagykövete és Arnold Mihály, a vám- és pénzügyôrség országos parancsnoka. A személyforgalmi terminál kialakítása több mint 2,3 millió euróba került, amelybôl 920 ezer eurót tett ki a Phare-támogatás összege.

A terminál elkészültével az ártándi határállomás korszerûsítése befejezôdött. A beruházás elsô ütemében, 1994-ben elkészültek az új kamionkezelô épületek, majd 1997-ben átadták a teherforgalmi terminált, most pedig a személyforgalmi épületet és beléptetô rendszert.

Baráth Etele fontosnak nevezte, hogy a korszerûsített határátkelôk mellett megtörténjen a határ menti utak és települések fejlesztése, a szolgáltatások bôvítése is.

Jürgen Köppen emlékeztetett arra, hogy hamarosan Ártándnál húzódik majd az Európai Unió határa.

— Az EU területén belül biztosítani kell az áruk, a személyek szabad mozgását, és Magyarországnak is e cél felé kell haladnia, hogy a szabadságjogoknak megfeleljen — mondta a nagykövet.

Hozzátette: ugyanakkor az Európai Unió nem válhat bástyává, nyitottnak kell lennie a szomszédos ország felé, különösen azok irányába, amelyek pár év múlva szintén csatlakoznak a közösséghez.

Jürgen Köppen felidézte az Európai Bizottság legutóbbi országjelentését, és elismerését fejezte ki Magyarországnak a határok védelme és nyitottsága érdekében tett erôfeszítéseiért.

Elmondta azt is, hogy az EU az elmúlt években 11 közös projektben vett részt a vám- és pénzügyôrséggel, amelyek egyike a most megvalósult ártándi beruházás.

Arnold Mihály altábornagy felidézte, hogy Magyarország társult tagságával egyidôben — tíz évvel ezelôtt — kezdôdött meg Letenyétôl Záhonyig a határátkelô-fejlesztési program, amelynek a végéhez közelednek. Fontos feladatnak nevezte, hogy a csatlakozás után garantálni tudja Magyarország az EU biztonságos külsô határát.

— Ugyanakkor ez a határkapu is, amely nyitott minden utas és minden áruval érkezô gépkocsi számára, amely az EU-ba igyekszik vagy az EU-ból tart gazdasági partnerei felé — összegezte a vámparancsnok.

Kinevezték az új szlovák kormányt
Újra Csáky Pál a miniszterelnök-helyettes

(8. old.)

Rudolf Schuster szlovák államfô szerdán a pozsonyi várban kinevezte a Szlovák Köztársaság új, tizenhat tagú kormányát, amelynek miniszterelnöke ismét Mikulás Dzurinda, miniszterelnök-helyettese pedig újra Csáky Pál lett. Az új, jobbközép kormányt négy párt, a Dzurinda vezette Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ), a Magyar Koalíció Pártja (MKP), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és az Új Polgárok Szövetsége (ANO) alkotja.

Az SDKÚ-nak a miniszterelnökön kívül öt miniszteri poszt jutott, így a külügyeket Eduard Kukan viszi tovább, akinek tárcájánál Berényi József személyében az MKP jelöltje lesz az egyik államtitkár. Dzurinda pártja a belügyi tárcát a KDH jelöltjének, Vladimír Palkonak engedte át, az eddigi belügyminiszter, Ivan Simko pedig a védelmi minisztériumot vezeti majd. Az SDKÚ jelöltjeként az elôzô kormány elsô alelnöke, Ivan Miklos az új kabinetben pénzügyminiszter lesz.

A jövôben már nem négy, hanem csak egy általános miniszterelnök-helyettes lesz. A tisztséget az új kabinetben ismét Csáky Pál tölti be. Az MKP megôrizte a környezetvédelmi tárcát, amelynek élén a jövôben is egy nemzetközi hírû környezetvédelmi szakember, Miklós László áll. A régiófejlesztési minisztériumot szintén az MKP embere, Gyurovszky László vezeti. Az MKP nagy nyereségeként értékelik, hogy ô adhatja a mezôgazdasági minisztert, Simon Zsolt személyében.

A gazdasági tárcát a három éve alakult új párt, az ANO Róbert Nemcsiccsel tölti be. Az ugyanennek a pártnak a színeit viselô Rudolf Chmel irodalomtörténész, egykori budapesti csehszlovák nagykövet, a magyar–szlovák kapcsolatok kutatója vezeti majd a kulturális minisztériumot, egyetlen államtitkára Kvarda József, az MKP eddigi parlamenti képviselôje lesz. Az MKP összesen hat államtitkári posztot kapott.

Mikulás Dzurinda új kormánya rendkívül gyorsan, 24 nappal a szeptemberi választások után állt fel. Elemzôk szerint négy évre szóló megbízatása során az új kabinet sokkal többre lesz képes, mint az elôzô négy évben, amikor az igen széles koalícióban nehéz volt dûlôre jutni, kivált a két baloldali kormánypárt, a Demokratikus Baloldal Pártja (SDL) és a Polgári Egyetértés Pártja (SOP) kerékkötô magatartása miatt. Ez a két párt, akárcsak a két nacionalista nemzeti erô, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Valódi Nemzeti Párt (PSNS) már be sem jutott az új parlamentbe, amelynek 150 tagú testülete kétharmadrészt kicserélôdött.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2002 - All rights reserved -