2003. február 7.
(XV. évfolyam, 29. szám)

Zárolták a polgármesteri hivatal folyószámláját
Ismét veszélyben a tanárok fizetése

(1., 5. old.)

A számvevôszék 2001-es jelentésében foglaltakat követôen (a polgármester és helyettesei prémiumokkal lepték meg magukat karácsonyra és húsvétra) újabb következményei vannak a kolozsvári polgármester katasztrofális városvezetésének. Gheorghe Funar továbbra sem hajlandó elismerni a városi tanácsot, így nem terjesztette elô az idei költségvetésrôl szóló határozattervezetet. Emiatt a pénzügyi hivatal úgy döntött, zárolja a polgármesteri hivatal folyószámláját. A törvényes rendelkezések értelmében januárban még jóváhagyták a tavalyi büdzsé 8,33 százalékának elköltését, de februártól ismét veszélybe került a tanárok és a polgármesteri alkalmazottak fizetése. A városháza nem fizetheti ki a hatáskörébe tartozó vállalatok által végzett munkálatok ellenértékét, illetve a fûtéstámogatásra jogosultak is pénz nélkül maradhatnak.

Mihai Costin, a pénzügyi hivatal igazgatója tegnap átiratban tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, hogy a 2002-ben elfogadott sürgôsségi kormányrendelet értelmében az államkincstárban bankszámlával rendelkezô közintézmények vezetôinek kötelessége költségvetést leadni, amelyet a helyi tanács, az igazgatóbizottság vagy a vezetôtanács fogadott el. Az 1992-ben elfogadott 5318-as törvény azt is kimondja, hogy a polgármester által aláírt fizetési átutalásokat csak a kincstár elôzetes beleegyezésével és jóváhagyásával lehet megejteni.

A pénzügyi hivatal igazgatója felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy a hiányzó költségvetés miatt februártól zárolták a polgármesteri hivatal folyószámláját, így a városháza semmilyen kifizetést nem eszközölhet.

A polgármester a bírósághoz fordult annak érdekében, hogy sürgôsségi eljárással döntsenek a pénzügyi hivatal átirata ügyében — tudtuk meg Horatiu Crisantól, a városháza szóvivôjétôl, aki azt is elmondta, hogy a Mihai Costin vezette intézményt bírósági úton fogják kötelezni a februári átutalások jóváhagyására. A szóvivô szerint

Bukarestben, Brassóban és Konstancán sem fogadtákmég el a költségvetést, mégis békén hagyják a városvezetést. Tudomása szerint a folyószámla zárolása miatt a polgármesteri hivatal képtelen fedezni a fûtéstámogatást, nem tud fizetni a Közszállítási Vállalatnak (RATUC), illetve a városháza számára munkálatokat végzett cégeknek sem. — Jelenleg 14 milliárd lej van a folyószámlán, körülbelül ugyanennyit kell fizetnünk a vállalatoknak és cégeknek — tette hozzá Horatiu Crisan.

A történtek kapcsán Pálffy Károly RMDSZ-es városi tanácsost kérdeztük. Mint mondotta, a számvevôszék döntése várható volt, hiszen a polgármester már december végénelô kellett volna terjessze a költségvetést. Funar nem volt hajlandó összehívni a helyi tanácsot. Kezdetben azzal érvelt, hogy a megyei tanács, amely a központi költségvetési pénzeket osztja le a városoknak, nem mûködik törvényesen. Amikor látta, hogy ez a manipuláció nem válik be, azzal rukkolt elô, hogy a megyei tanács nem tudatta vele, mennyi pénz jutott Kolozsvárnak. Pálffy Károly hihetetlennek tartja a polgármester magatartását, amely napról napra nagyobb károkat okoz a városnak. Elmondta azt is, hogy a városi tanács nem tehet semmit, mivel a költségvetést a polgármesternek kell elôterjesztenie. — Nem értem, miért nézik el továbbra is ezeket a súlyos törvénytelenségeket! A polgármester büntetlenül packázik a kolozsvári adófizetô polgárok pénzével és idegeivel — fogalmazott Pálffy Károly.

A polgármester által kirobbantott közigazgatási válság miatt a kereskedelmi helyiségek eladásával foglalkozó bizottság is képtelen ülésezni. A városházán közel ezer kérvény vár elbírálásra. A számvevôszék úgy döntött, hogy átfogó vizsgálatot indít a városi tanács által még 1999-ben jóváhagyott 5000 négyzetméteres telekkoncesszió ügyében. A polgármesteri hivatal akkor szerzôdést kötött, amit a számvevôszék munkatársai alaposan át akarnak vizsgálni. Ugyanakkor az év elsô felében a tanács által kötött összes telekkoncesszió-szerzôdést átnézik.

Gheorghe Funar polgármester szerint az ellenôrzések politikai indíttatásúak.

Kiss Olivér

XII. Ambient Instal vásár
Részvételi rekord

(1., 5. old.)

Tegnap megnyitotta kapuit a XII. Ambient Instal Nemzetközi Berendezési Kiállítás. Az Expo Transilvania Rt. csarnokában ipari és háztartási felszerelések (villamossági, víz és csatorna, fûtési, gáz), légkondicionáló berendezések, ezekkel kapcsolatos gépek és felszerelések, szakirodalom és tervezési szolgáltatások kínálata tekinthetô meg. Az év elsô kolozsvári expóján ugyancsak nagy a tolongás: összesen 120 hazai, magyarországi, olasz, lengyel, osztrák, cseh cég, illetve német, belga, svájci, spanyol, szlovák és szlovén vállalatok képviseletei jelentek meg termékeikkel. Jellemzô, hogy a 2500 négyzetméter (két darab különsátorral) sem elegendô az igények kielégítésére, sok késôn jelentkezôt a szervezôk kénytelenek voltak visszautasítani.

A megnyitási ceremóniára alig maradt tér. Vasile Leordean kamarai elnök a megnyitón kiemelte, hogy a kolozsvári vásárok történetében ez a rendezvény abszolút rekordnak számít: soha ennyi és ilyen rangos kiállító még nem verôdött össze. Vasile Soporan prefektus szerint a vásár sikere közvetve ugyan a mindnyájunké, de legfôképpen a kereskedelmi és iparkamara presztízsét növeli. Kerekes Sándor megyei tanácsi alelnök szerint Kolozsvár egyre ismertebbé válik a világban vásárvárosi minôségében. Boros János alpolgármester is ennek a hagyománynak a folytatására buzdította a szervezôket.

Az Ambient Instal február 9-ig naponta 10-18, az utolsó nyitvatartási napon, február 10-én 10-16 óra között várja látogatóit.

Ördög I. Béla

Vallástanár–zenepedagógia szak indulna

(1., 4. old.)

Vallástanár–zenepedagógiai, valamint egyházi zene, azaz kántó szak beindítását tervezik ôsztôl a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Református Tanárképzô Karán. Az új szak beindításáról Molnár János professzort, dékánt kérdeztük:

— A Református Tanárképzô Kar 1993-ban jött létre, idén lesz tízéves. Vallástanárokat és különbözô szakos tanárokat képez, vallástanár-bölcsészet (magyar, német, francia, angol nyelv társítással), vallástanár-történelem, vallástanár-szociális gondozás szakok közül választhatnak az érdeklôdôk. A meglévô szakok mellett most újabb szakot szeretnénk beindítani, a napokban tettük le Bukarestben az akkreditációs bizottsághoz egy újabb szak engedélyeztetésére vonatkozó kérelmünket, ez a valláspedagógiai, zenepedagógiai, illetve egyházi zene, azaz kántó szak lenne. Az egyház részérôl is jelentkezett az igény, hogy szakképzett kántorokat neveljünk, és amennyiben lehetséges, egyetemi tanári képzésben részesüljenek. Ezen kívül közismert az a helyzet, hogy mennyire nincsenek az iskolákban magyar zenepedagógusok. Természetesen kapcsolni kell ezt a szakot a fôszakkal, azaz a vallástanárival. Amennyiben egyszakos akár a vallástanár, akár a zenepedagógus, akkor fôleg falusi iskolákban nem biztos, hogy el tud helyezkedni. Egzisztenciális nehézségekkel találják szembe magukat, ugyanis egyik kisebb helységben mûködô iskolában sincs teljes normája a vallástanárnak, a zenepedagógusnak. Így reméljük, hogy a két szak összekapcsolasával kijön majd az a normához kötelezô tizennyolc óra, ami teljes állást, a tanügyben tituláris állást jelent. Ôsztôl szeretnénk beindítani ezt a szakot, az engedélyt még nem kaptuk meg hozzá, de reménykedünk abban, hogy sikerül megszerezni. Ugyanis az egyház kérését a kari tanács pártolta, a rektorátus és a szenátus is jóváhagyta, tehát az egyetem részérôl messzemenô támogatást élvez.

— Kizárólag egyházi zeneoktatásra helyeznék a hangsúlyt?

— Elsôsorban zenepedagógiai- és hangszerképzés folyna. A zenepedagógiai képzés keretében kapna helyet a hangszeroktatás. Két hangszert oktatánk, az orgonát, illetve zongorát, valamint a furulyát. Meg kell jegyeznem, hogy jelenleg e két hangszer oktatása a tanárképzô többi szakán is folyik, de természetesen nem olyan mértékben, mint ahogyan mi az újonnan indítandó szakon szeretnénk.

— A zenepedagógiai szak beindításával pótolni szeretnék azt a hiányt, amely a magyar nyelvû zeneoktatás terén tapasztalható, tekintettel arra, hogy a Gheorghe Dima Zeneakadémián több éves próbálkozás után sem sikerült beindítani a magyar szakokat?

— Szó sincs arról, hogy a Gheorghe Dima Zeneakadémia ellen cselekednénk vagy az intézménnyel szeretnénk konkurálni. Egyszerûen reális egyházi, magyar, erdélyi iskolai igényt próbálunk meg az új szak beindításával kielégíteni.

Papp Annamária

Jelentôs a környezetvédelmi kultúra hiánya

(1., 5. old.)

Tavaly a gazdasági egységek és az önkormányzatok által történt környezetvédelmi beruházások értéke megközelítette a 400 milliárd lejt — derült ki a Kolozs Megyei Környezetvédelmi Felügyelôség adataiból. 2002-ben a hivatal 117 büntetést szabott ki, összesen 1,5 milliárd lej értékben, 16 figyelmeztetést összesen 205,4 millió lej értékben, idén januárban pedig egyetlen 25 millió lejes büntetést rótt ki. Ugyanakkor tavaly 8 esetben élt felszólítással cégeknél, amelyek elveszítik mûködési engedélyüket, ha a határidôig (2003 májusa) nem teljesítik az igényeket. Rekordbüntetésben a dési Somes Rt. részesült: 150 millió leje bánja a környezet szennyezéséért.

A felügyelôség vezetôi a sajtónak még elmondták: idén a jogszabályban teljes mértékben helyet kapnak az Európai Unió elôírásai, amelyeket már megközelítôleg 80%-ban beépítettek a román törvényekbe. Hamarosan sor kerül az intézményi szerkezetváltásra, amikor regionális környezetvédelmi felügyelôségek fognak alakulni.

2003-ban folytatódik a hulladékok újrahasznosítására tett akciósorozat, amelynek terén a lakossági mentalitás nagy lemaradást mutat. Tavaly papírból 11 tonnát sikerült ily módon megmenteni, és idén a mûanyagot is figyelmük középpontjába helyezik: a megye minden polgármesteri hivatala felszólítást kapott ilyen gyûjtôhelyek létesítésére. A kolozsvári pataréti szeméttelepet 2006-ig kell bezárni, de üzemelésének tényleges felfüggesztése azonnal megtörténik, mihelyt alternatív megoldás születik. Erre ISPA-program áll rendelkezésre.

Ö. I. B.

Csökken a mobilbeszélgetések ára

(1. old.)

A Telefonszolgáltatókat Felügyelô Országos Ügynökség tegnap felszólította a Mobifon (Connex) és az Orange Romania cégeket, hogy az egymás hálózatán keresztül történô belföldi telefonbeszélgetések percenkénti árát év végéig csökkentsék 0,11 dollárra, és 2004. július elsejéig a nemzetközileg használatos Long Run Incremental Cost típusú számítási rendszert vezessék be a telefonbeszélgetések számlázására. A Cosmorom és a Zapp Mobile szolgáltatók jórészt már eleget tettek ezeknek az elvárásoknak, esetükben más kötelezettségeket írt elô az országos ügynökség.

Trichinelózis Mócson
Negyven személy betegedett meg

(1. old.)

Tíz mócsi gazdát szállítottak a kolozsvári járványkórházba azt követôen, hogy néhány nappal ezelôtt trichinella spirallisszal fertôzött sertéshúst fogyasztottak.

A Marc család múlt héten vásárolt disznót az állatvásárban. Ahogy az falun szokás, a frissen levágott disznóból a rokonokat, barátokat és ismerôsöket is megkínálták anélkül, hogy elôbb ellenôrizték volna a sertéshúst. Így történt meg, hogy a falatozásra hívott mintegy 40 személy közül mindenki megbetegedett. A húst két nap múlva vitték el laboratóriumba, miután már mindenki rosszul érezte magát. Akik töltött káposztát ettek, könnyebben megúszták. Az orvosok végül tíz személy kórházba szállításáról döntöttek, a többieket otthon kezelik, ami személyenként körülbelül 2 millió lejbe kerül.

Major Judit, a mócsi háziorvos a sajtónak elmondta: szerencsésebbek voltak azok, akik csak töltött káposztát fogyasztottak, mivel a trichinelózis könnyebb fajtáját kapták el. A hús sokat fôtt, ez segített — mondta az orvosnô.

Az orvosok azt tanácsolják a gazdáknak, hogy vágás után vigyenek sertéshúst ellenôrzésre. Ez 30 ezer lejbe kerül, és minden állatorvosi rendelôben elvégezhetô. A trichinelózis elleni kezelés viszont több mint két millióba kerül. Amennyiben a beteg nem kezelteti magát idôben, a trichinelózis halálos kimenetelû is lehet.

K. O.

Sorban állunk, hogy adót fizethessünk
Év eleji adózás Kolozsváron

(1., 4. old.)

A kolozsváriaknak minden éveleje sorban állással kezdôdik. Az ingatlanokért 2003-ban új törvény szerint kell adózni, külön nyilatkozatokat kell beadni az adóhivatalba azoknak a személyeknek, akik több ingatlannal rendelkeznek. Egyelôre nincs meghatározott beadási határidô. A3-as szoba, ahol gyakorlatilag minden kolozsvári megfordul, aki lakással rendelkezik, egyike az épület a legkisebb szobáinak.

Minden reggel már 7–8 órától hosszú sor áll az ajtó elôtt, a tisztviselôk munkaidejének végéig. Így van ez nap mint nap a hideg ellenére, az emberek pedig tolonganak, káromkodnak tehetetlenségükben. Az egyik sorban álló a Szabadságnak elmondta, hogy több mint két órája áll már a sorban, és még mindig elég messze van az ajtótól. A hely nagyon szûk, csak erôvel, tolakodással lehet elôrejutni. Az sem világos, mit is kell pontosan csinálni — mondta az idôs néni.

Victor Rãdoi, a kolozsvári Adó és Illetékek kirendeltségének igazgatója lapunknak elmondta, hogy a helyszûkérôl nem tehet, évek óta abban az irodában mûködik az ingatlanokkal foglalkozó adóosztály, ez volt az egyetlen hely, amit erre a célra tudtak szánni. "Nekünk senki nem bocsát rendelkezésünkre más helyiségeket, nagyon nehéz nagyobb termekhez jutnunk. Az adófizetôk tájékoztatására viszont létezik egy másik, információkat szolgáltató fülke — igaz, ott is nagy a sor" — tudtuk meg az igazgatótól.

A valósághoz az is hozzátartozik, hogy ahhoz, hogy az ember kiállja a sort, gyakorlatilag egy egész szabadnapot kell hogy kivegyen munkahelyérôl, majd sok-sok türelemmel felfegyverkezve nekiállhat állampolgári kötelességének teljesítéséhez.

Gálffy Attila

Becsapták a Zsibó környéki gazdákat
Hónapokkal ezelôtt lecsengett a sertéspestis

(1., 5. old.)

A sertéspestis már néhány hónapja lecsengett Szilágy megyében. Már novemberben feloldották az állatvásárok megtartásának tilalmát, és a gazdák fellélegezhettek, mert az állattartásból remélt bevételek jócskán megcsappantak a karantén hatására. Érthetô, ha a gazdák a rádióban és a televízióban is hallott aradi meg Bihar vagy Kolozs megyei sertéspestises jelenségek miatt elrendelt karantén hírére azonnal elhitték a falvakban felbukkanó üzérek rémhíreit

Az elmúlt héten a zsibó környéki falvakban felvásárlók jelentek meg, és felajánlották a gazdáknak segítségüket. Arra hivatkoztak, hogy bezárták a zsibói állatpiacot. A gazdák hiszékenyebbje attól félt, hogy a nyakán maradnak a vásárra szánt állatok, és inkább azonnal eladtak mindent a felvásárlóknak féláron. Az sem tûnt fel senkinek, hogy a szélhámosok teherautóval jöttek, és azonnal elvitték a felvásárolt állatokat. Az egyik gazda mérgelôdve panaszolta, hogy 10 süldô malacot adott így el szerdán, és két nappal késôbb a rendesen mûködô zsibói állatvásáron a 6–8 hetes süldô darabja 600 000 lejért kelt el. Szomszédja pedig egy 150 kg-os tinót adott el 4,5 millióért, másnap hétmillió lej volt az ára.

Az állategészségügyi laboratórium vezetôje, Nicolae Mocuta szerint semmi ok az aggodalomra, hiszen ôsz óta nem tapasztaltak sertéspestises megbetegedést a megyében. Igaz, azóta sokkal szigorúbban ellenôrzik az állatforgalmat, az állatokra vonatkozó tulajdonjogi és egészségügyi papírokat, de szó sincs az állatvásárok betiltásáról. Jelenleg mûködik a zilahi, zsibói, ilondai, szilágynagyfalui és a krasznai barompiac. Néhány további helységben bármikor újraindítható az állatvásár, ha a helyi polgármesteri hivatal némi ráfordítással eleget tud tenni a törvény által elôírt minimális követelményeknek.

Józsa László

KRÓNIKA

Témátlanság

(2. old.)

— Tíz–tizenkét sort kérek — mondja a rovatfônök. — Jó — mondom, s közben arra gondolok, vajon honnan fogom elôkotorászni, mert semmi értelmes dolog nem jutott ma még az eszembe. A téma az utcán hever — szoktuk mondogatni. Csak nekem reggel nagyon fájt a derekam, és sehogyan sem tudtam lehajolni érte. Hát, most itt állok téma nélkül. Az oldalfelelôs meg rágja a körmét mellettem, mert friss hírek sem érkeztek, amivel ki lehetne tölteni a lyukakat. Pedig az oldalt le kéne már adni, a tördelôk türelmetlenkednek, ôk is idôhöz vannak kötve. Mert délután jönnek a korrektorok, s ha nincs készen javítani való oldal, ôk verik ki a hisztit. A szerkesztés technikai része olyan, mint a gyári szalagmunka: egyik adja a másik kezébe. Ha pontatlanok vagyunk, a másik kollégával szúrunk ki. Ezért most félbe is hagyom, nehogy miattam "szenvedjen" majd valaki.

B. É.

ERDÉLYI MAGYAR NÉPDAL ÉS HANGSZERES NÉPZENE VETÉLKEDÔT SZERVEZ

(2. old.)

február 8–9-én a Kallós Zoltán Alapítvány. Ezen Hargita, Kovászna, Maros, Beszterce, Szilágy, Fehér, Bihar, Bákó és Kolozs megye legjobb fiatal magyar népdalénekesei és hangszeres népzenészei vesznek részt. A zsûri tagjai — Kallós Zoltán néprajzkutató, dr. Almási István, a kolozsvári Folklorisztikai Intézet népzene kutatója, dr. Pávai István, a budapesti Hagyományok Házának népzene kutatója, dr. Szalay Zoltán csíkszeredai népzenekutató és zeneszerzô, Sinkó András, marosvásárhelyi zenetanár, Csorja Viola muzikológus, a magyar és ezen belül az erdélyi magyar népzene legkiválóbb ismerôi és kutatói. A vetélkedô színhelye a Malom utca 16. szám alatti Tranzit Ház. Az elsô szakaszra február 8-án, szombaton du. 2 órától kerül sor, utána este táncházat tartanak, a második szakaszt február 9-én, vasárnap reggel 9 órától tartják, majd déli 12 órától a díjkiosztásra kerül sor.

A zene örömforrás

(2. old.)

Az ember évezredek óta zenél. Zene nélkül elképzelhetetlen az élet, mert a zene az emberi lélek, a szeretet megnyilvánulása, örömforrás. A zenének lélek és jellemformáló szerepe van. Híres gyermekpszichológusok bizonyítják, hogy a zene mennyire pozitívan befolyásolja a gyermek testi-lelki harmonikus fejlôdését: nyíltabbá, felszabadultabbá, magabiztosabbá nevel, fejleszti/erôsíti a memóriát és a koncentrációs képességet, az önfegyelmet, a közönség elôtt megtartott hangversenyek, elôadóestek sikerélménye pedig kiegyensúlyozott magatartást eredményez. Nemhiába szerepelt a zenetanítás már az ókori görögöknél a fôtantárgyak között! A zene megtanít a szépet szeretni és értékelni, megtanít ebben a pénzhajszoló, gyûlölködô világban is jobbnak lenni.

Igaz, hogy vannak a modern ember anyagi helyzetét biztosító "divatosabb" szakmák is, de ne feledjük, hogy "a mûvészet, a magával és a természettel összhangban lévô, testileg és lelkileg szépen fejlett ember legméltóbb tevékenysége." (Wagner)

A kolozsvári S. Todutã Zenelíceumban már elkezdôdött az I. osztályba készülô gyermekek képességvizsgára való felkészítése. Minden szombaton 10–11 óra között jól képzett szaktanárok várják a zenei adottságokkal rendelkezô gyermekek jelentkezését játékos felkészítôkre és a március 1-jén megtartandó képességfelmérô tesztelésre.

A szülôk bôvebb felvilágosításért forduljanak a S. Todutã Zenelíceum titkárságához. (Victor Deleu u.

2. sz. Tel.: 194-807)

Kulcsár Gabriella

Lapszemle

(2. old.)

Vasárnap/február 9.
A katolikus hetilap vezércikke — jegyzi Bodó Márta — a 2003-ra meghirdetett fogyatékosok évére irányítja a figyelmet. A betegek világnapjára szánja gondolatait az Ausztriában szerzetesi hivatásra készülô szerzô, Bereczki Silvia is, aki korábban a lap szerkesztôjeként dolgozott. Részleteket tudhatnak meg az olvasók a Wass Albertnek szobrot állító lelkészek, jelesül Pakó Benedek régeni kanonok-plébános és Bartha József holtmarosi református lelkész bírósági beidézésérôl. Romániában ugyanis érvényben van még az az 1946-os népbírósági határozat, amelynek értelmében Wass Albert háborús bûnösnek számít.

Tudósítások olvashatók a Gyulafehérváron január 28–30. között megtartott egyházzenei továbbképzôrôl,nagyriport az Érmellék és a Szilágyság határában szolgálatot teljesítô (a berettyószéplaki anyaegyházközség mellett még négy kirendeltséget ellátó) Maskara Jan (János) lelkipásztor munkájáról, valamint beszámoló az esztergomi lelkipásztori napokról, amelynek évek óta sok erdélyi résztvevôje van.

Erdélyi Gazda/február
Guzs Ferenc bevezetô írásában a földadóról, a telekadóról és a közjegyzôi szolgáltatások nagyméretû drágulásáról szól. Kedvezôtlenül érinti a kevés jövedelemmel rendelkezô gazdákat a tûz- és vízkárok elleni biztosítás bevezetése is. Dr. Tamás Lajos a Nyárád menti gazdák útkeresésérôl cikkezik, Kozma Ödön pedig arra figyelmeztet, hogy a földet mindenképpen meg kellene tartani. Olvashatnak a lapban a bánkúti búzák atyjáról, Baross László, Bihar megyei gazdagondnokról, a Temes megyei farmerképzô tanfolyamról, kukoricatermesztésrôl, az akkumlátorok helyes kezelésérôl és karbantartásáról, a zöldségtermesztés tervezésérôl és egy újdonságról, az uborkaoltásról, a nemesgesztenyérôl, a díszfák és díszbokrok metszésérôl, a laskagomba termesztésérôl, méhészetrôl, az emu takarmányozásáról, a házinyulak tartásáról, a vágásból származó melléktermékek hasznosításáról és a gazdaasszony rovatban a csicsókáról. Növényvédelmi prognózis is található a lapban, témája: mi várható 2003-ban a szántóföldi és zöldségnövények termesztésében. A szerzô Orbán Sándor. Ismét van fejtörô, keresztrejtvény. A gazdák számára hasznos lehet az Adok, veszek, cserélek rovat.

Barazsuly Emil

ÉszLeLô

(2. old.)

— Miért van kevesebb hó Romániában, mint Magyarországon?

— Mert itt több a hóhányó.

(öbé)

OCTAVIAN BOTA

(2. old.)

egyéni tárlata nyílik meg február 10-én 18 órakor a Szentegyház/I.Maniu utca 8. szám alatti Stúdió Art Galériában. Megtekinthetô február 28-ig.

Filmbemutató
Szörnyek keringôje

(2. old.)

Eredeti cím: Monster’s Ball. Színes amerikai filmdráma, 2001, 111 perc. Rendezte: Marc Forster; szereplôk: Halle Berry, Billy Bob Thornton, Heath Ledger, Peter Boyle, Sean Combs.

A szörnyek keringôje egy régi angliai szokás neve: a halálraítélt tiszteletére rendeztek egy elôrehozott tort a kivégzés elôtti éjszaka.

A déli Georgia állam mintha megállt volna az idôben száz évvel ezelôtt: a kivégzést még mindig nem törölték el, és a fehérek még mindig gyûlölik a feketéket. Most egy színesbôrû kivégzése közeledik, és a köztiszteletben álló tiszt, Hank Grotowski (Billy Bob Thornton) fia, Sonny (Heath Ledger) számára ez lesz az elsô ilyen esemény, amelyben aktív szerepet kell vállalnia. A családban ennek már hagyománya van, hisz en a velük élô mozgáskorlátozott nagyapa, Buck (Peter Boyle) is egész életében ezt csinálta, és nem is akárhogy: szent meggyôzôdéssel. Ugyanolyan szent meggyôzôdéssel, mint amilyennel a színesbôrûeket utálja.

Az elítélt, Lawrence Musgrove (a Puff Daddy néven közismertté vált Sean Combs) már tizenegy éve ül a rács mögött, és régesrég megbánta tettét. Börtön-nyugalmában a rajzolás jelenti egyetlen szórakozását, leggyakrabban ôreit örökíti meg. És néha feleségét, a gyönyörû Leticiát (Halle Berry), valamint gyereküket, a túlsúlyos Tyrellt. Utolsó estéjén, mielôtt a villamosszékbe ülne, Sonny és Hank portréját rajzolja meg, akik a kivégzés után csúnyán összekapnak, mivel a fiú nem teljesítette elôírásszerûen kötelességét.

Másnap Sonnyban feltör apja iránt érzett gyûlölete, és öngyilkos lesz. Ezzel megtörik a Grotowski család legendás merevsége, és lassan az apa is új életre ébred. Akárcsak Leticia, aki egy baleset folytán elveszti gyerekét, és ezzel végérvényesen megszabadul múltjától.

A svájci származású Marc Forster egy lassú, nyomasztó filmet készített, amelyben nem akar befolyásolni, csak megmutatja a szereplôket, eseményeket, nem értékeli ôket. A lényeget az apró rezdülésekre helyezi, kitûnô színészi alakításokat láthatunk (Halle Berry tavaly elnyerte a legjobb nôi fôszerepért járó Oscar-díjat). A kamera sokáig elidôz az arcokon, a történet lassan hömpölyög, miközben választ keresünk a nagy kérdésre: mennyit bír el az igazi szerelem?

Félholt

(2. old.)

Eredeti cím: Half Past Dead. Színes amerikai-német akciófilm, 2002, 98 perc. Rendezte: Don Michael Paul; szereplôk: Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples, Tony Plana, Kurupt.

Gyerekkoromban Jean-Claude van Damme volt a kedvenc színészem. Magától értetôdik hát, hogy ki nem állhattam a "konkurrenciának"számító Steven Seagalt. Azóta eltelt néhány év, és bizony rájöttem, hogy a belga izompacsirta nem egy túl jó színész. De ettôl még nem szerettem meg Seagalt.

A sztori: a kaliforniai börtönigazgatóság újra megnyitja minden idôk leghíresebb és leghirhedtebb börtönét, az Alcatrazt. Ezúttal senki nem akar megszökni onnan, viszont egy kommandó, amelyet az ex-börtönôr Donny vezet, be akar törni, hogy egy halálraítélttôl megtudja egy 200 milliót érô aranyszállítmány rejtekhelyét. A Nick Frazier nevû elítélt (Ja Rule) ugyanakkor nehéz feladatot kap: segítenie kell Sascha Petrosevics FBI-ügynöknek, hogy a többi rab közé férkôzve megállítsa a betörôket, mielôtt azok megölnék a Legfelsôbb Törvényszék kivégzésre érkezô bírónôjét.

Sok piff-puff, látványos harci jelenetek, orosz-amerikai barátság (Seagal ugyebár eléggé érdekes nevû ügynököt alakít), két hip-hop sztár (Ja Rule és Kurupt), minden megvan itt, amire egy tucat-akciófilmnek szüksége lehet.

Balázsi-Pál Elôd

Iuliu Merca emlékverseny

(2. old.)

Nagyszabású rockzenei tehetségkutató fesztivál szervezését kezdeményezte a Semnal M-es Nagy "Fane", a Diákmûvelôdési Házzal és az AITASS ügynökséggel karöltve. A Semnal M 1999. augusztus 27-én elhunyt gitáros-dalszerzôje, Iuliu Merca nevét viselô rendezvény országos jellegû, a kolozsvári szakasz március 22-én lesz a Diákmûvelôdési Házban. A díjak között lemezszerzôdés, videóklipp készítése és rádiós népszerûsítés is szerepel. Az érdeklôdô fiatal együttesek március 1-ig jelentkezhetnek az AITASS-nál (a Diákmûvelôdési Ház földszintjén) minimum háromszámos demóval, színes fényképpel és életrajzzal.

Megbeszélés a tulajdonuktól megfosztott személyekkel

(2. old.)

Szombaton, február 8-án délben 12 órától megbeszélést tartanak a Fôtér 11. szám alatti épület emeleti termében a tulajdonuktól — épület, telek, erdô — az állam által önkényesen megfosztott jogos tulajdonosokkal. A megbeszélést az APAPS (az Állam által Önkényesen Megfosztott Tulajdonosok Egyesülete) szervezi, és a visszaszolgáltatással, kártérítéssel, vissza nem adott javak felleltározásával kapcsolatos problémákat elemzik. Jelen lesz az egyesület bukaresti elnöknôje, Maria Teodoru, valamint az amerikai Magántulajdonért Bizottság küldöttei New Jersey államból.

VÉLEMÉNY

Kínaiul… meg egyebül
Életbe vágó! Ez kell nekünk!

(3. old.)

Városunk különbnél különb ötletek kifundálásában örökké fáradhatatlan elöljárója, másképp polgármestere — de mondhatnók azt is, hogy úgynevezett —, mint mindig, ezúttal is a város lakossága számára nélkülözhetetlen, alapvetô, döntô fontosságú, életbe vágó javaslattal lepett meg bennünket. Amint legutóbbi sajtótájékoztatóján beszámolt róla, úgymond sikerült meggyôznie az államelnököt, hogy a törvény szerint Kolozsvárt nem lehet magyarul is kiírni az állami intézmények, a város nevét, mert itt "egyetlen kisebbség sem haladja meg a lakosság 20 százalékát". Úgy tûnik tehát, ha teszem azt, az arab kisebbség meghaladná, akkor szó lehetne. Mármint a magyar feliratokról. De most egyszerûen nem lehet.

Eleget tesz viszont ôkelme az elnök ajánlatának, és többnyelvû üdvözlô feliratot helyeztet el a város bejáratainál. De nem akármilyet ám! Kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsának a hivatalos, egyedül üdvözítô nyelvein: kínaiul, angolul, franciául, németül, spanyolul és oroszul. Csakis erre hajlandó. Hozzátehetjük, a jelek szerint nem tudja, hogy a BT-nek, az ENSZ vezetôszervének ugyanazok a hivatalos nyelvei, mint magának az ENSZ-nek, így az említettek közé sorolandó még az arab, de nincs közöttük a német. Az utána következô gúnyolódás — akkor lesz Petôfi anyanyelvén felirat Kolozsvárt, amikor Magyarország a BT állandó tagja lesz, addig olvassák csak a magyarok a kínait, mert a hunok a Kínával szomszédos Mongóliából jöttek — egyértelmûen minôsíti ôkelmét, aki minden lehetôséget kihasznál az ilyen és ehhez hasonló lélekmérgezô fröcsögésre, ezek tömegtájékoztatás általi terjesztésére.

De ha meggondoljuk, bizonyos szempontból igaza van. Mert miközben a "jó" ceausiszta meghatározásra alapozott mondása szerint "a magyar nyelvû románok nem haladják meg a város lakosságának a 20 százalékát", úgy tûnik, a kínaiak, angolok, franciák, németek, spanyolok, oroszok külön-külön meg. Ha ezt összeadjuk, 120 százalék lesz. Ehhez jön még persze a hetven valahány százalék románság és a nemzetiségek összesen 100 százaléka, ami, ugye, 220 százalék. Tehát ennyi a város lakossága. Szerény számítás szerint. Mert ha figyelembe vesszük, hogy mind a hat nyelv beszélôi meghaladják a húsz-húsz százalékot — meg kell haladniuk, mert egyébként, mint a magyarul beszélô románok esetében, püpü, nem jár — akkor újra kell számítanunk az egészet. Ami viszont fölöttébb bonyolult. És ebbôl eredôen fáradságos. Úgyhogy maradjunk az említett százaléknál. Ráadásul a magyar nyelvvel ellentétben az említett hat világnyelvnek számít. Ezért aztán az idelátogatók között legtöbb a kínai. Na persze, a többirôl sem feledkezhetünk meg — lépten-nyomon, éjjel-nappal, télen-nyáron itt nyüzsögnek a városban, úton-útfélen ôket hallani. Tényleg, hát akkor mit vacakolunk? Lássunk már hozzá a kínai meg a többi tanulásának, hogy szót érthessünk velük. Ja, nehogy elfeledjük! Juttassuk vissza nekik a tôlük elkobzott ingatlanokat, könyvtárakat, iskolákat, fôleg az utóbbiakat, hogy szegények csemetéinek legyen hol tanulniuk. Ha már egyszer meghaladják azt a bizonyos százalékot.

Hogy azért mégis, hogy mégiscsak Magyarországról jönnek a legtöbben? Nagynyavalyát. Meg aztán miért nem mennek Mongóliába? Hogy nincs közöttük egyetlen ferdeszemû sem? Aha, ezt letagadják a vérszomjas barbárok. Ha viszont így, akkor menjenek a francba. Oda. Az való nekik. Ezért nem írják ki magyarul, hogy "Isten hozta". Ne hozza. Még az ördög se. Na de, ha mégis… ha tényleg jönnek? Tanuljanak meg románul! Itt ez a hivatalos. A kötelezô. Amúgy demokratikusan. És mindenki számára. Kivéve nyilvánvalóan azokat, akik a hat nyelv közül valamelyiket beszélik. Különben is a legtöbb odavalósi… izé… szóval magyarországi, erôszakkal elmagyarosított román. Románia határa, amint köztudott, a Tiszánál volt. Á, most már világos, ezért van a budapesti román nagykövetségen kizárólag román felirat. Hogy aszongya: Ambasada, România. S a hirdetôtáblán ezért nincs egy magyar szó sem. Miközben a többi nagykövetségen magyarul is kiírják az illetô ország nevét, a hirdetôtáblákon pedig… Kár. Nagy kár így meghunyászkodni azok elôtt a vademberek elôtt.

Az persze szemenszedett hazugság, hogy a határon túl számtalan román felirat tudatja: élelmiszerüzlet, gépkocsialkatrész, szállás, pénzbeváltó stb. Sôt, Budapesten is van egy-két vállalkozó, aki áruit románul is hirdeti. Nem, ez nem hazugság. Ez így van. Inkább az a baj, hogy kevés az ilyen felirat. Mert azok a disznó, irredenta, horthyszto-kommunista fasiszták tiltják a román nyelvû feliratot. Azért van belôlük olyan kevés. Ez is az erôszakos elmagyarosítás eszköze.

Persze, bárki fölteheti a kérdést: ha effélékre meg ehhez hasonló, húsbavágó dolgokra van pénz, miért nincs utcaseprô gépekre? Mert árva sincs belôlük. A belvárosi, vásárcsarnoknak épült vásárcsarnok vásárcsarnokká alakítására? Amelyben a gyorsfalatozótól elkezdve mindenféle marhaság van, csak épp ami kellene, az nincs. Miközben az árusok és a vásárlók az utcán nyomorognak? Na de most aztán kuss! Ki a fene törôdik ilyen semmiségekkel? Hatnyelvû, nemzetiszínû felirat… Amitôl a mindennapi életünk függ… Az igen. Az kell nekünk. Attól leszünk európai szintû, gondozott, tiszta város.

Asztalos Lajos

Az EU és a nemzeti öntudat

(3. old.)

Egy év múlva Magyarország teljes jogú európai uniós tagállamá válik. Ha minden igaz, 2007-ben ugyanez a sors vár hazánkra is. Itt kezdôdnek a gondok, hiszen az EU minden országtól elvárja — sôt, megköveteli —, hogy teljes mértékben integrálódjon az unióba, azonosuljon vele.

Mindez helyes, ha arra gondolunk, hogy egységes Európára van szükség. Évtizedek óta erre vágynak az emberek. Minden jóban van azonban valami rossz — tartja a közmondás, és így vagyunk az EU-val is.

Nem csupán magyar történészek szerint az 1703-as Rákóczi-féle szabadságharc volt talán az elsô olyan történelmi esemény, amelynek nyomán megszületett az egységes Európa gondolata. Ô volt az elsô (megelôzve mindennemû kedvezménytörvényt), aki az összes magyar honosítására gondolt! Természetesen ez az ötlet halva született, figyelembe véve az akkori viszonyokat.

Banner Géza, a Duna tv munkatársa, a Kalendárium szerkesztôje igencsak érdekes és figyelemreméltó mûsort készített arról, miként tudjuk megôrizni nemzeti öntudatunkat, hagyományainkat, évszázados értékeinket, mûveltségünket az európai uniós csatlakozás ellenére (avagy annak figyelembe vételével). Banner arra kereste a választ, hogyan tudunk magyarként a nagy európai "összevisszaságban" (nem pejoratív értelemben gondolom!) megmaradni úgy, ahogyan Szent István királyunk ezer évvel ezelôtt megálmodta. Ahogyan azt Mátyás és utódai (egy példa a közelmúltból: Antall József, néhai magyar miniszterelnök) tovább álmodták. Felkereste, felkutatta a még életben lévô Don-kanyari honvédeket, akiknek szavait ma is csak meghatódással lehet hallgatni: soha, semmilyen hatalom nem tudta megtörni magyarságu(n)kat, elvenni tôlünk a kultúránkat, hitünket nemzetünk fel-fel támadó erejében ("... él nemzet e hazán").

Az EU-csatlakozás idejére mindenképpen fontos, hogy a magyarság ne csupán egy legyen a nemzetek között. Csatlakozás ide vagy oda, ôrizzük meg ezeréves múltunkat mindennel, ami jó és bánatos volt benne.

Máskülönben meghalhat egy nemzet....

Nánó Csaba

Borúban derû

(3. old.)

Múlt héten megérkezett háromnapos kolozsvári látogatásra Stuart Hilton, a Báthory-líceum régi jó barátja. June Wooley, a manchesteri "Mancat" kollégiumbeli munkatársa — aki erre az útra elkísérte — elsô ízben járt városunkban.

Céljuk a két iskola — a Mancat és a Báthory — között egy "Socrates"-terv keretében létrejövô kapcsolat beindítása volt.

Péntek este
többen vártuk kettôjüket a repülôtéren: a Báthory volt és jelenlegi igazgatói (Balázs Ildikó és Tôkés Elek), a mostani fiatal angoltanárnô (Siklódi Kinga) és jómagam. Meg a férjek, fôleg sofôri minôségben. Stuart jókedvûen kerül ki a vámvizsgálatról, és humorral beszéli el utazásuk nem túl örömteli részleteit.

Reggel hétre volt idôzítve az Austrian Airlines gépének felszállása (ezért már ötkor kint kellett lenniük a manchesteri reptéren, tehát hajnali háromkor keltek), de az adott idôben nem indulhattak. Miért? Because of a mouse — nevet szívbôl Stuart. Egér volt a fedélzeten, nem tudtak rátalálni, csak a nyomaiból következtettek ottlétére.

Vagy négy óra várakozás után a Lufthansa gépére szállhattak fel, amely — Bécs helyett — Stuttgartban landolt. Onnan — újabb várakozás után — Bécsbe kerültek, majd a Tarommal végre Kolozsvárra.

De June egyetlen kis bôröndje nem jött meg, így Elekkel és Kingával elvonulnak panaszt tenni. Péntek este van — figyelmeztetik ôket —, hétvégén nem érkezik gép abból az irányból. Majd hétfôn!...

Stuartéknak hétfô reggelre szól a visszajegyük...

Új ismerôsünk elszontyolodik, de nyugtatgatjuk, hogy összeadjuk a szükséges dolgokat (pizsama, törülközô, szappan, váltás fehérnemû, makeup stb. — sorolja), és irány a Teodidaktos gyönyörû bentlakása, ahol a Báthory vendégeiként szállásolják el ôket. Fél órával késôbb June kezébe nyomjuk a kis csomagot (Charity-bag — kiáltja vígan), mindennel, amit hiányolt, és attól fogva feledni tudja már ô is úti viszontagságait.

Szombat
A szombat délelôtt a Báthoryban telt el. Megtárgyalták a megbeszélendôket, ismerkedtek a tereppel. Stuart találkozott azokkal a diákokkal, akiket a közelmúltban vendégül látott Angliában (tíz éven át minden nyáron két fiatalt). June pótolta a Central áruházban hiányos ruhatárát. "Olcsónak és szépnek" találta a vásárolt holmikat, a repülôtársaság köteles kártalanítani ôt. (Meg is tette!)

Esta hatkor nagyszabású vacsora következik a Teodidaktosban. Idôben ott van szinte mindenki, Stuart régi és új barátai, nagy társaság. Csak a "fôszereplô" késik, ami szokatlan. Hamarosan megtudjuk, mi történt. Egy taxiban felejtette táskáját, abban útlevelét, credit-kártyáját, hajtásiját és pénztárcáját minden pénzével. A rendôrségen felvették az adatait, és azt mondták, szombaton és vasárnap nincs mit tenni, de majd hétfôn... Hasonló választ adott a Diesel taxitársaság igazgatója. Majd hétfôn igyekszik elôkeríteni a sofôrt. Igen, de hétfôn... (A hétfôre szóló repülôjegyét szerencsére az öltönye zsebében ôrizte Stuart.)

Döbbenettel hallgatjuk higgadt beszámolóját a most igazán komoly bajról. Végül ô az aki — látva elszontyolodásomat — vigasztal:

— Nem a lábamat vagy a karomat vesztettem el, csupán papírokat ("documents") és pénzt. Kellemetlen, de pótolható.

Felesége, Connie is angol hidegvérrel veszi tudomásul a történteket.

— Örülj, hogy barátok közt vagy, akik segítségedre vannak — mondja a telefonban.

És a barátok valóban magukévá teszik ügyét.

Vasárnap
minden probléma ellenére sem marad el a tervezett torockói kirándulás.

Még aznap este vendégeink Bukarestbe utaznak, hogy a brit követségen Stuart megszerezze az ország elhagyásához szükséges okmányt. (Meglepetés volt számomra, hogy a Báthory igazgatója mennyi energiával, kitartással, leleményességgel lépett akcióba. Hálókocsijegyet szerzett, kísérôt adott melléjük — egy fiatal, erélyes tanárkollégát —, elsimított minden akadályt.)

Hétfôn
este Stuarték elrepültek, éjszaka hazaértek. És jött az e-mail: köszön mindent, és ígéri, nemsokára újra jön... Várjuk is. Mert modellértékû volt a magatartása, a kellemetlenségeihez való hozzáállása: borúban sem vesztette el derûjét, bizakodását, lelki egyensúlyát, vidám kedvét. Tanulhatunk tôle.

Utóhang happy enddel
Vendégeink távozása után megkerült June bôröndje (vissza kellett irányítani a lakcímére), valamint Stuart táskája. A sofôr vitte el a rendôrségre; értesítették az iskolát.

— A pénz is megvan! — mondta büszkén a rendôr. Pedig az angol úr nem hitte, hogy ez nálunk elôfordulhat, ugye?

És bevallom, ez a kifejlet örömmel és büszkeséggel tölt el engem is.

Minden jó, ha jó a vége...

Löwy Maya

NAPIRENDEN

Iliescu: az Egyesült Államok jelentôs érveket hozott fel
Irak megszegi az ENSZ 1441-es határozatát

(4. old.)

Ion Iliescu államfô szerint Colin Powell amerikai külügyminiszter jelentôs érveket hozott fel amellett, hogy Irak megszegi az ENSZ 1441-es határozatát, és úgy véli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) jelenlegi lépései révén Irak egy utolsó esélyt kap a nemzetközi közösség kéréseinek teljesítésére.

Mint ismeretes, szerdán este közzétett jelentésében Powell emlékeztetett arra, hogy a BT ebben a határozatában utolsó lehetôséget adott Iraknak arra, hogy eleget tegyen a nemzetközi közösség követeléseinek, amelyek teljesítése alól 12 éve kibújik. Irak nem tesz eleget és eleve nem is akart eleget tenni a BT 1441. számú határozatának. A világszervezet Powell szerint nem riadhat vissza Irak lefegyverzésétôl.

...Amint azt már leszögeztem, az ENSZ-határozatok alkalmazásának halasztgatása negatív hatással van Irak érdekeire, továbbá veszélyezteti a térség stabilitását és békéjét", áll Iliescu elnök csütörtöki közleményében.

Románia az Európai Unió közös álláspontját tekinti magáénak, miszerint "az idô Irak ellen dolgozik", továbbá csatlakozik a Vilnius Csoport nyilatkozatához, amely felkéri az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak a veszélynek az elhárítására, amit Irak jelent a nemzetközi közösségre nézve, áll a közleményben.

A román államfô szerint az amerikai külügyminiszter és Hans Blix, az ENSZ-fegyverzetellenôrök vezetôjének tevékenysége az Irak lefegyverzésére irányuló ENSZ-intézkedések lényeges elemét képezi.

Mircea Geoanã román külügyminiszter szerint Irak 1999-ben valóban megpróbált az urán dúsításához szükséges elektromágneses felszereléseket beszerezni Romániából. A román diplomáciája vezetôje az egyik román kereskedelmi tévének adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az amerikai és a román titkosszolgálatok együttmûködésének köszönhetôen sikerült megakadályozni ezt az iraki próbálkozást.

Colin Powell amerikai külügyminiszter szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai elôtt elmondott beszédében tért ki arra, hogy Szaddám Huszein iraki elnök Oroszországban, Romániában, Szlovéniában és Indiában próbálkozott azzal, hogy országa az urán dúsításához szükséges elektromágneses felszereléseket szerezzen.

Bukarestben szerdán jelentették be azt is, hogy a román legfelsô védelmi tanács a jövô héten vitatja meg, hogy milyen formában vegyen részt Románia egy esetleges Irak elleni katonai akcióban.

Európa védelmében az Erdély-Bánság Liga

(4. old.)

Az Európa Parlament keretében mûködô Európai Szabad Szövetség (ESZSZ) egy február 5-én kiadott közleményben leplezi le a bukaresti Ítélôtábla azon határozatát, amelyben visszautasítja a Romániában elsôként jelentkezô regionális jellegû párt, az Erdély-Bánság Liga bejegyzését. Amint arról olvasóinkat nemrégiben tájékoztattuk, a Sabin Gherman által vezetett liga a fôvárosi törvényszéken kérte a 11 425 alapító taggal rendelkezô párt bejegyzését, amelyre negatív választ kaptak.

Amint az ESzSz közleménye is megjegyzi, a párt statútuma európai térségfelosztási modellt javasol Románia számára. A szövetség megalapozatlannak tekinti az ítélôtábla érveit, és hangsúlyozza, hogy azok ellentmondanak a demokratikus rendszerek hagyományainak. A törvényszék többek között azzal indokolta döntését, hogy a regionalizmus és a szubszidiaritás elvei sértik a román állam nemzeti jellegét és oszthatatlanságát, utalva az 1866-ban született román alkotmányra. Az ESzSz által kiadott közlemény szerint ez a történet inkább a középkorhoz áll közel, mint egy olyan államhoz, amely a közeljövôben az Európai Unióba való belépésére áhítozik. A nyilatkozat ugyanakkor leszögezi: a bukaresti Ítélôtábla döntése ellentmond annak az értékrendszernek, amely az EU-t a szabadság, a demokrácia, a virágzás térségévé változtatta, és egyben védi az egységet a másságban. A szövetség végül arra biztatja az Erdély-Bánság Ligát, hogy forduljon a strasbourgi Emberjogi Hivatalhoz, majd hozzáfûzi: a román hatóságok nem elsô esetben akadályozzák meg egy regionális jellegû, demokratikus párt megalakulását. Az ESzSz elvárja a román hatóságoktól,hogy olyan demokratikus hozzáállást tanúsítson ezentúl, amely kompatibilis az európai családhoz való tartozással együttjáró jogokkal és kötelezettségekkel fejezôdik be a nyilatkozat.

(k)

Japán érdeklôdés az ipari park iránt

(4. old.)

Héttagú japán küldöttséggel találkozott szerdán a Kolozs Megyei Tanács elnöke, Serban Gratian és alelnöke, Liviu Medrea. A Yazaki Corporation képviselôit Susumu Shimma menedzser vezette. A japán vállalat a kolozsvári ipari park iránt érdeklôdött.

A Yazaki világviszonylatban is az egyik legjelentôsebb vállalat az elektronikai- és gépkocsiiparban, alkalmazottainak száma eléri a százezret, évi forgalma pedig a 7 milliárd eurót. A külföldi látogatók hajlandók lennének akár 20 millió dollárt is befektetni a jövôben az ipari park 5 hektárnyi területén. Amennyiben megnyerik az árverést a park valamely parcellájára, akár ezer munkahelyet is létesíthetnének, és környezetkímélô, a park szabályzatának megfelelô tevékenységet fejtenének ki a szakterületükön.

(i)

Megállapodás a DP és az NLP között
Egyelôre csak a képviselôházi frakciókban

(4. old.)

Parlamenti együttmûködési megállapodást kötött csütörtökön a Demokrata Párt (DP) és a Nemzeti Liberális Párt (NLP) képviselôházi frakciója. A protokollum értelmében a két párt képviselôi közös álláspontra helyezkednek az európai integrációval, a gazdasági és közigazgatási reformokkal, valamint a korrupcióellenes jogszabálytervezetekkel kapcsolatos kérdésekben.

Liviu Negoitã demokrata és Crin Antonescu liberális frakcióvezetôk szerint a két párt képviselôi heti konzultációkat folytatnak a parlamenti napirendrôl, támogatják egymást indítványok és törvényhozási javaslatok elôterjesztése esetén, monitorizálják a kormányzati tevékenységet.

Az NLP és a DP képviselôi szükségesnek tartották a protokollum megkötését, tekintettel "az SZDP és az RMDSZ alkotta többség által uralt parlament szerkezetére", "a kormánypárt hajlamára a Nagy-Románia Párthoz való közeledésre", valamint arra, hogy "az SZDP képviselôi politikai monopóliumra törekednek a központi és helyi választott tisztségviselôk behálózásával, az igazságszolgáltatás és a média egy részének ellenôrzésével, illetve a nemzetgazdaság állampárti érdekeknek történô alárendelésével".

Antonescu és Negoitã csütörtöki sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták, az aláírt protokollum nem az elsô lépés az esetleges NLP–DP választási szövetség felé, errôl a két párt vezetése tárgyal majd a politikai helyzet alakulásának függvényében. "Ez a megállapodás nem jelent többet. A két pártnak különbözô programja és identitása van, az NLP-nek továbbra is az a meggyôzôdése, hogy Romániának egy jobboldali alternatívára van szüksége, a DP szerint pedig az országnak valódi szociáldemokrácia kell", mondta Crin Antonescu.

"Nem kívánjuk megismételni a közeledés szerencsétlen tapasztalatát, mint a Demokratikus Konvenció esetében. Saját gazdasági és szociális programalternatívákat fejlesztünk ki. Ha látjuk, hogy képesek vagyunk alternatívát felmutatni az SZDP-vel szemben, folytatjuk a szövetségkötésrôl szóló tárgyalásokat", szögezte le Liviu Negoitã.

Hatéves kortól kötelezô az iskola

(4. old.)

Minden gyereket, aki szeptember 1-ig betölti a hatéves kort, kötelezôen be kell iratni elsô osztályba. Csak azok a gyerekek kezdhetik késôbb az iskolát, akiknek egészségügyi gondjaik vannak, jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Daniela Nedelcu bukaresti fôtanfelügyelô. Ilie Stefan szakminisztériumi igazgató azt is elmondta: országos viszonylatban idén 7 ezer gyerekkel nô az elsôosztályosok száma, így az új tanévet hozzávetôleg 20 ezer elsôs kezdi el.

A minisztériumi illetékesek szerint az egy évvel korábbi iskolaérettség nem okoz semmilyen gondot: van elegendô szakképzett tanítónô és osztályterem, tájékoztat a Mediafax hírügynökség.

Visszaigénylôk igazoló iratait kérik

(4. old.)

A polgármesteri hivatalnak a 10-es törvény alkalmazásával foglalkozó bizottság sajtóközleményben hívja fel a figyelmet arra, hogy az iratcsomóból hiányzó igazoló dokumentumok leadási határideje március 14.

Mint ismeretes, a tavaly elfogadott 10-es számú törvény az 1954. március 6. — 1989. december 22. idôszakban a kommunista hatalom által államosított ingatalnok visszaszolgáltatására vonatkozik.

Mircea Gavrilã alpolgármester, a testület elnöke felhívja a figyelmet, hogy eddig minden visszaigénylônek be kell nyújtania a bizottság kérte igazoló iratokat.

Az érintetteknek a városháza lakáshivatali osztályán, pontosabban a 90-es számú irodában/szobában kell jelentkezniük az irat törvényesített változatának eredetijével a következô órarend szerint (közönségszolgálati órarend): hétfô–kedd 14–16 óra, csütörtök 15:30–17:30 és péntek 12:10–14:30.

Az alpolgármester szerint az eddig leadott iratok többsége nem felel meg a törvényes elôírásoknak, így nem vehetôk figyelembe.

KÖRKÉP

Törvényes bannereket követelnek

(5. old.)

A kolozsvári polgármesteri hivatal felhívja a transzparensekkel, bannerekkel és cégtáblákkal rendelkezô magánszemélyek és cégek figyelmét arra, hogy tartsák be a 2001-ben elfogadott 349-es törvény elôírásait. Pontosabban arról van szó, hogy a jogszabály értelmében az érintetteknek kötelességük feltüntetni a reklámfelületen a tulajdonos nevét, illetve a polgármesteri hivatal által kibocsátott építkezési engedély számát. Ellenkezô esetben 13 napon belül a törvényes rendelkezéseknek nem megfelelô bannereket, transzparenseket és cégtáblákat közigazgatási úton eltávolítják.

Gyermeteg polgármesteri módszerek
Függôben a helyiségeladó testület tevékenysége

(5. old.)

Tegnap a kereskedelmi helyiségek eladásával foglalkozó bizottság tagjai (Pálffy Károly, Máté András, Stefan Dimitriu és Pop Virgil) beperelték a polgármestert, mivel a városvezetô egymást követô rendeletekkel próbálja megakadályozni a városi tanács által létrehozott testület munkáját.

Mint ismeretes, a polgármester által el nem ismert városi tanács kijelölte azokat a személyeket, akik a tavalyi 550-es számú törvény alapján az üzlethelyiségek eladásával foglalkoznak. Mivel a városvezetô nem ismeri el a tanácsot, Funar saját bizottságot hozott létre. Az önkormányzati képviselôk kérésére viszont a közigazgatási bíróság hatályon kívül helyezte a polgármesteri rendeletet. Válaszként, más tartalommal a polgármester újabb rendeleteket bocsátott ki.

— Kénytelenek voltunk ismét a törvényszékhez fordulni, mivel a polgármester újabb és újabb rendeleteket bocsát ki, amelyeket a bíróság sorra hatályon kívül helyez. Hogy mit csinál? Mondatokat változtat meg, szócserét eszközöl, vesszôt mozdít el. Gyermeteg trükkök ezek — véli Pálffy Károly. A városi tanácsos emlékezete szerint a bizottság tagjai eddig legalább tíz beadvánnyal fordultak a bírósághoz. — Várnak a befektetôk, a kereskedelmi helyiségeket mihamarabb el kellene adni, a polgármester pedig vesszôcserékkel foglalkozik annak érdekében, hogy újabb rendeleteket bocsáthasson ki a városi tanács által kinevezett bizottság munkájának megakadályozására — tette hozzá az önkormányzati képviselô.

K. O.

Sürgôsségi orvosokat alkalmaznak

(5. old.)

A tordai városi kórház sürgôsségi osztálya sürgôsségi esetekre szakosodott orvosokat alkalmaz ebben a hónapban. Victor Andrasony, a kórház igazgatója elmondta: a kórház sürgôsségi osztályának nincsenek ilyen szakvégzettségû orvosai. Az eseteket a kórház többi részlegén dolgozó orvosok, illetve az ügyeletesek látják el.

A megyei közegészségügyi igazgatóság öt állást hirdet meg a sürgôsségi osztályon ebben a hónapban. Három sürgôsségi szakorvost szándékoznak felvenni. Ugyanakkor meghirdetnek öt hordágyhordozói állást is.

Feliratkozni Kolozsváron lehet február 10-ig. A versenyvizsga idôpontja február 24.

R. T. T.

Eladják az orvosi rendelôket

(5. old.)

A legutóbbi rendkívüli tanácsülésen a városatyák beleegyeztek, hogy az önkormányzat eladjon néhány családorvosi rendelôt a jelenlegi bérlôknek. Mint kiderült, ez nem megy könnyen. Az önkormányzat tulajdonában lévô épületek eladásával foglalkozó bizottságnak elôbb tisztáznia kell, hogy ezek a helyiségek besorolhatók-e a 2002/550-es törvény által érintett épületek közé. A bizottság tagjai a prefektúrától és a Közterület-fenntartó Igazgatóságtól várnak felvilágosítást.

A gyûlésen a bizottság egy 31 épületet tartalmazó új listával jelentkezett. Ezek közül hat épületet nem adnak el, mivel bérlôik státusa nem egyezik a törvény keretébe foglaltakkal — döntött a tanács.

A listát a Republicii út 38 szám alatti orvosi rendelôkkel egészítették ki, amelyekre bérleti szerzôdésük van a családi orvosoknak. Bár a tanácsosok beleegyeztek, hogy ezeket is eladják, várni kell a prefektúra és a Közterület-fenntartó Vállalat válaszára. Az önkormányzat csak az ügy tisztázását követôen adhatja el az orvosi kabineteket.

R.T.T.

Gázolás a zebrán

(5. old.)

Szabályosan közlekedô gyalogos esett áldozatul a figyelmetlenségnek és a gyorshajtásnak. Február 5-én, szerdán reggel kilenc órakor Gabriel M. (25), a szamosfalvi UM 01369 számú egység hivatásos katonája CJ–04–JBB rendszámú Opeljével a Budai Nagy Antal/Dorobantilor utcában az idôjárási és útviszonyokhoz (vizes, síkos út) képest túl gyorsan hajtott, és elgázolta a gyalogátkelôhelyen szabályosan közlekedô Elena C.-t (36).

Gondatlanságból elkövetett emberölés

(5. old.)

Tordán büntetôeljárást indítanak Andrei L. (19) ellen. A brassói fiatalember tavaly augusztus 14-én elütötte Nicolae H.-t (51), aki belehalt sérüléseibe.

Autógumik "ingyen"

(5. old.)

Csalás alapos gyanújával vizsgálják Lucia Leontina Rititant, a Nillis Com Kft. ügyvezetôjét. A 39 éves ördöngösfüzesi (Fizesu Gherlii) asszony két kereskedelmi egységtôl vásárolt autógumikat 29,5 millió lej értékben. Fizetségként két csekklapot töltött ki, ám azok fedezetlennek bizonyultak. A kár nem térült meg.

Több mint 120 millió lejes csalás

(5. old.)

Kolozsvári cégtôl 127,3 millió lej értékben vásárolt a slatinai Maria Tudoroiu (26), a dédai (Maros megye) Ioana Com Kft. ügyvezetôje. Az árut egy csekklappal fizette ki, de amikor azt értékesíteni akarták a banknál, kiderült, hogy a számlán nincs rá fedezet. A kár nem térült meg.

(póka)

Népszerû gazdatanfolyamok

(5. old.)

A határban csend van, de Szamosújvár környékén most sem ülnek tétlenül a gazdák. Ha nincs munka a földeken, akad tennivaló az ... iskolapadban. A Megyei Mezôgazdasági Vezérigazgatóság és a polgármesteri hivatal szervezésében idén is sor kerül a hagyományos év eleji gazdatanfolyamra. Eddig 68 (!) szamosújvári földmûves iratkozott fel a kurzusokra, amelyeket rendszeresen tartanak a szervezôk. Az elméleti leckék mellett gyakorlati bemutatókra is sor kerül, természetesen az iskolai tábla és a szemléltetô eszközök társaságában. Az elôadásokat kolozsvári és helybeli szakemberek tartják. A hallgatók közül sokan a közeli falvakból származnak, de néhány városi földtulajdonos is nagy érdeklôdést tanúsít a gazdatanfolyam iránt.

Ugyancsak ebben az idôszakban hasonló "továbbképzési" kurzusokat szerveznek Nagyiklódon, ahol közel százan iratkoztak fel az évrôl évre egyre nagyobb népszerûségnek örvendô gazdatanfolyamra.

Erkedi Csaba

GAZDASÁG

Kelet–Nyugat Expo lesz júniusban Nyíregyházán
Jó alkalom a hazai vállalkozóknak a piaci igények felmérésére

(6. old.)

Június 4-8. között tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Kelet–Nyugat Expót Nyíregyházán a helyi Fimex Fair Kiállításszervezô és Szolgáltató Kft.

Lendvai István, a társaság ügyvezetô-igazgatója elmondta: a vásárra elsô ízben rendeltek külön standot a visegrádi négyek szervezôdéséhez tartozó tagországok, Csehország, Lengyelország és Szlovákia. A három ország közösen mutatja be exporttermékeit a nemzetközi kiállításon.

A cégvezetô arról is tájékoztatott: a Kelet–Nyugat Expo idén egy további szakkiállítási résszel bôvül, a faipar is bemutatkozik a legnagyobbnak számító vidéki vásáron. A korábbi, lakberendezési és építôipari szakkiállítási rész természetesen megmarad.

Lendvai közölte: a faipari bemutató, a gépek, gépsorok, szerszámok és késztermékek iránt nagy a szakmai érdeklôdés, a külön vásári pavilon helyeinek döntô részét már lefoglalták a magyarországi, illetve a szlovák, román és ukrán cégek.

A kiállítást rendezô cég igazgatója kiemelte: a kelet–nyugati kereskedelem fokozásának céljával szervezett expón idén újdonság lesz az úgynevezett hungarikumok együttes megjelentetése.

A speciális magyar termékek közül bemutatják többek között a különlegességnek számító élelmiszereket, szalámikat, kolbászokat, a pirospaprika fajtáit, a gyümölcspálinkák kínálatát, valamint a kézmûipar remekeit is, így a porcelánok, a halasi csipke, a beregi keresztszemes és a paszabi szôttes legszebb darabjait.

Az euróhoz kötjük a lejt

(6. old.)

A Román Nemzeti Bank (BNR) márciustól az amerikai dollár helyett az euróhoz viszonyítva állapítja majd meg a nemzeti valuta, a lej referencia árfolyamát — jelentették be Bukarestben.

Az áttérés hivatalos bejelentése után Románia is — utolsóként az Európai Unióba tartó országok közül — a közös európai valutához igazítja saját pénzét. Bár a lej referencia árfolyamát jelenleg a dollárhoz viszonyítva állapítja meg a központi bank, az áttérés már korábban megkezdôdött: a napi árfolyam meghatározásához használt "kosárban" az euró jelenleg 60, a dollár pedig 40 százalékkal szerepel. Az áttérést követôen ez az arány várhatóan 75-25 százalékra módosul az euró javára.

A lépés gazdasági elemzôk szerint jóval több lesz annál, hogy a hazai lakosságnak meg kell szoknia: ezentúl a dollár helyett euróban kell gondolkoznia és számolnia.

Tavaly a 19 százalék körüli inflációt jelentôs mértékben meghaladva, 25 százalékkal erôsödött az euró árfolyama a román lejhez képest, míg az amerikai dollárért csak hat százalékkal több lejt adtak az év végén, mint az év elején.

Míg a gyengülô dollár jótékony hatással volt a hazai infláció alakulására, ha az euró erôsödése hasonló ütemben folytatódik, az pont az ellenkezô hatást váltja ki. Arra is figyelemmel kell lenni — vélik a szakemberek —, hogy ha az euró tükrében vizsgálnák a román gazdaság tavalyi teljesítményét, a fô mutatók már kevésbé lennének fényesek. Mert például míg dollárban számolva a kivitel értéke tavaly közel 20 százalékot emelkedett, euróban számolva a növekedés csak 13 százalék lenne. Dollárban számolva tavaly növekedett a nettó átlagkereset Romániában, euróban számolva viszont csökkent. Micsoda különbség!

Internetes koldulás

(6. old.)

Leáldozóban van az utcasarkon kéregetôk ideje, viszont feljövôben az interneteseké. A pénzszûkében szenvedôk egyre gyakrabban kunyerálnak a világhálón.

Az elsô kolduló oldalakat a Yahoo internetes portál hozta létre 1996-ban. Jelenleg 51 ilyen jellegû honlap mûködik a világhálón: a legtöbben hitelügyleteikhez keresnek adóstársat, vagy kórházi kezelésre gyûjtenek pénzt, de természetesen akadnak olyanok is, akik minden különösebb indok nélkül egyszerûen készpénzt kérnek az oldalakra látogatóktól.

Rich Schmidt marketing-szakember volt az internetes kéregetés egyik úttörôje. "Számomra az internet az alkotó anarchiát jelentette. Egyszerûen kíváncsi voltam arra, hogy mi történik akkor, ha az internetezôk közül minden századik ember küld nekem egy dollárt" — emlékszik vissza a kezdetekre Schmidt, akinek honlapjára (http://sendadollar.com) az elmúlt három év során összesen 4800 dollár érkezett. Mint a Reuters utalt rá, a férfinak két célja van: gazdag akar lenni, és szeretne bekerülni a CBS amerikai tévétársaság egyik igen népszerû éjszakai show-jába.

Vannak persze különleges esetek is: az Internet Squeegee Guy címû honlapot (http://www.website1.com/squeegee/) üzemeltetô kéregetô néhány dollárért cserébe azt ígéri, hogy belülrôl megtisztítja az adakozók számítógépének monitorát. Ô legalább úgy tesz, mintha megdolgozna az adományokért, nem úgy, mint az ohiói Natalie, aki azért kér pénzt, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy egy olyan tehetségnek, mint neki, dolgoznia kelljen, hiszen a sok munka tönkretenné a kezeit. Natalie-nak eddig 1473 dollárt sikerült begyûjtenie, de küldtek neki egy gyûrût, egy telefonkártyát, könyveket és néhány halálos fenyegetést is. (Hogy miben tehetséges, arra nem tért ki a Reuters.)

De vajon mi veszi rá az internetezôket az adományozásra? Schmidt szerint a legtöbb ember a kéregetôs honlapokat nézegetve azon mereng, miért nem neki jutott eszébe ez az ötlet, és mintegy elismerô díjazásul küldi el a pénzt.

Akadnak azután becsületes koldusok is, afféle továbbadományozók. Karyn Bosnak 13 ezer dollár alamizsnát kapott, amivel sikerült rendeznie korábbi adósságát, ám mivel még akadnak, akik adnának neki, más internetkoldusokhoz irányítja ôket, például egy operaénekesi pályára vágyóhoz, aki nem tudja kifizetni az énekleckéket.

Az ILO szerint növekszik a munkanélküliség

(6. old.)

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint a munkanélküliség világszerte valószínûleg tovább növekszik idén, miután tavaly több mint 10 százalékkal 180 milliósra, minden idôk rekordjára nôtt a világ országaiban.

Az ILO pénteken kiadott jelentése szerint az exportágazatokban, például a textiliparban dolgozó nôket és az elsô munkahelyüket keresô fiatalokat sújtotta a legjobban tavaly a munkanélküliség. További 550 millióan dolgoznak világszerte napi 1 dollárnak vagy kevesebbnek megfelelô bérért, számuk 1998 óta nem volt ilyen nagy.

"A foglalkoztatási helyzet drámaian rosszabbodik. Miközben tízmilliók csatlakoznak a munkanélküliek és a dolgozó szegények tömegéhez, a gazdasági föllendülés bizonytalan kilátásai miatt az irányzat idén aligha változik" — olvasható a jelentésben.

A munkanélküliség átlagosan 10 százalékos Latin-Amerikában, 18 százalékos a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. Az információs technológiai visszaesés miatt exportveszteséget szenvedô Délkelet-Ázsiában az állástalanság tavaly 6,5 százalékos volt.

Az ILO felmérése szerint a feketegazdaság ma már nem képes befogadni mindenkit, aki kiesik a törvényes foglalkoztatásból. A feketegazdaságban 1,6 milliárdan dolgoznak világszerte, miközben törvényesen 1,2 milliárd embernek van állása, az ILO szerint.

Az ILO szerint igen kétséges az ENSZ-tagországok vállalása, hogy 2015-ig felére csökkentik a szegénységet világszerte. Ehhez tíz éven belül legalább egymilliárd új munkahelyre lenne szükség, ám erre nincs kilátás.

Internetszolgáltatás a Lufthansánál

(6. old.)

Vezeték nélküli hálózaton (WLAN) internetcsatlakozást kínál a Lufthansa atlanti járatain. A szolgáltatás egyelôre április 15-ig kísérleti jelleggel üzemel.

A technológiát a Boeing internetes leányvállalata, a Connexion szállítja. A repülôgép belsô hálózata és a földi szerver között a kapcsolatot egy mûholdas adatátviteli csatorna biztosítja. A sávszélesség a repülôgép-föld közötti adatátvitel esetében 3 Mbit/s, ellenkezô irányban pedig 128 Kbit/s lehet. Az utóbbit 750 Kbit/s-re lehet késôbb bôvíteni.

Az utasok Ethernet hálózati kapcsolattal csatlakoztathatják saját laptopjaikat a repülôgép hálózatára, vagy bérbe vehetik a gépen rendelkezésre álló Fujitsu-Siemens-Notebook számítógépek egyikét, amelyek vezeték nélküli kapcsolatban vannak a repülôgép belsô hálózatával.

Valutaárfolyamok
Február 6., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 850/36 200

32 700/32 950

144/148

Február 7., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 676 lej, 1 USD =33 036, 1 magyar forint = 146 lej.

Fájdalomcsillapító vegyesvállalkozás
A Terapia bemutatta új gyógyszeripari termékét

(6. old.)

Ünnepélyes keretek között mutatta be tegnap a Terapia gyógyszergyár új készítményét, a hosszan ható Ketoprofen SR kapszulát, amelyet a francia Ethypharm állít elô, a kolozsvári, régi múltú Terapia pedig a minôség ellenôrzését, a csomagolást és a termék piacra dobását, valamint romániai forgalmazását végzi. Dr. Dorin Toderas igazgató elmondta, hogy a francia Ethypharmmal való együttmûködést az elkövetkezôkben területi szempontból is ki akarják terjeszteni, és mindez cégük azon politikájával van összhangban, amelynek célja a páciensek új, Romániában elôállított, kitûnô minôségû termékkel való ellátása.

A Ketoprofen újabb, hosszan ható, kapszulás változatát dr. Sorin E. Leucuta professzor, a kolozsvári gyógyszerészeti egyetem katedrafônöke mutatta be, a termék hosszan tartó hatását, amely valójában az újszerûséget is biztosítja, dr. Bolosiu Horatiu fôorvos, egyetemi professzor méltatta. A tegnap bemutatott új termék, a Ketoprofen SR elônye az, hogy naponta elég egyszer bevenni, de gyógyhatása egész nap tart a lassú, fokozatos oldódásnak köszönhetôen. Ez elfogadhatóvá teszi a gyógyszeres kezelést azok számára is, akik idegenkednek a tabletták napi többszöri szedésétôl.

(i)

Tavaly 2,61 milliárd dollár volt a külkereskedelmi hiány

(6. old.)

Románia tavalyi külkereskedelmi hiánya 2,61 milliárd dollárra mérséklôdött az egy évvel korábbi 2,969 milliárd dollárról, elsôsorban annak hatására, hogy az export szintje 2002-ben a legmagasabb volt a kommunizmus 1989. évi összeomlása óta.

Az Országos Statisztikai Hivatal ismertetett adatai szerint az ország kivitele 21,8 százalékkal rekordszintre, 13,86 milliárd dollárra bôvült.

A külkereskedelmi mérleg javulásához hozzájárult az euró drágulása is a lejhez képest: az euró tavaly átlagosan 6 százalékkal erôsödött a lejhez viszonyítva, miközben a hazai export 20,5 százalékkal nôtt az Európai Unióba. A teljes kivitel 67,1 százaléka irányult az Európai Unióba, ahonnan az import 58,4 százaléka származott.

Kedvezôen alakult a folyó fizetési hiány

(6. old.)

Románia tavalyi folyó fizetési hiánya várhatóan nem érte el a hazai össztermék 4 százalékát, míg a kormány korábban 5,5 százalékos deficitet várt — közölte a jegybank.

A kormány korábban arról állapodott meg nemzetközi hitelezôivel, hogy a 2002. évi folyó fizetési hiányt a GDP 5,5 százalékára szorítja le az elôzô évi 6 százalék felettirôl.

Mihai Bogza jegybanki alelnök elmondta, hogy a vártnál kedvezôbb eredmény az export bôvülésére vezethetô vissza és arra, hogy tavaly a dollár átlagosan csupán 6 százalékkal drágult a lejhez képest.

SPORT

ALPESISÍ
Világbajnokság St. Moritzban

(8. old.)

Hermann Maier mégis indul lesiklásban
Az edzésen mutatott visszafogott produkciója ellenére Hermann Maier indulhat szombaton lesiklásban, a svájci St. Moritzban zajló világbajnokságon.

A döntést az osztrák válogatott edzôi közösen hozták meg.

A klasszis versenyzô a szám olimpiai bajnokával, Fritz Strobllal, a szakági Világkupában vezetô Stephan Eberharterrel, valamint Michael Walchhoferrel és a címvédô Hannes Trinkllel alkotja az öttagú együttest (Klaus Kröll hiába volt jobb Maiernál a selejtezôkben,. mégsem ôt jelölték).

Maier indulása azért volt bizonytalan, mert a szerdai tréningen, ami számára selejtezô is volt, nem került a legjobb húszba.

A szám 1999-es világbajnoka és kétszeres Világkupa-gyôztese (2000, 2001) a múltban automatikusan tagja volt az együttesnek, de mivel 2001 augusztusában történt motorbalesete után hosszú idôt kihagyott, s csak három hete tért vissza a lejtôkre, ezúttal neki is meg kellett küzdenie az indulás jogáért.

Miller nyerte az összetettet
Az amerikai Bode Miller nyerte a férfi összetett versenyt.

A kétszeres olimpiai ezüstérmes a lesiklás után még csak a 17. helyen állt, de a specialitásának számító mûlesiklásban remekelt: az elsô futam után már negyedik volt, majd a másodikban a gyôzelmet is megszerezte, igaz, mindössze 7 századdal elôzte meg a szinte végig vezetô norvég Lasse Kjust.

A 25 éves Millernek ez az elsô világbajnoki aranyérme.

Kjus majdnem az ezüstöt is elveszítette, ugyanis az osztrák Benjamin Raich rendkívül gyors volt az utolsó futamban, és a hátránya sem tûnt nagynak, de hibázott, így ô kiesett.

A harmadik a szám címvédôje és olimpiai bajnoka, a szintén norvég Kjetil Andre Aamodt lett.

A két skandináv klasszis ezzel beállította az osztrák születésû, de luxemburgi színekben versenyzett Marc Girardelli csúcsát, aki pályafutása során összesen 11 vb-érmet nyert.

Végeredmény:

Férfiak, alpesi összetett, világbajnok 1. Bode Miller (Egyesült Államok) 3:18,41 perc; 2. Lasse Kjus (Norvégia) 3:18,48; 3. Kjetil Andre Aamodt (Norvégia) 3:18,54; 4. Pierrick Bourgeat (Franciaország) 3:18,59; 5. Silvan Zurbriggen (Svájc) 3:18,97; 6. Markus Larsson (Svédország) 3:19,82.

KÉZILABDA
"Hazai" gyôzelem Zilahon, zilahi gyôzelem Konstancán

(8. old.)

A nôi Nemzeti Liga tavaszi visszavágói elsô fordulójának elsô két mérkôzését elôrehozták csütörtökre. Erdélyi csapatok, köztük a Kolozsvári U-Ursus is érdekeltek voltak: a kolozsvári gárda "hazai pályán", Zilahon 38–22 (20–12) arányban verte a Szászsebesi MSC-t.

A másik találkozón: Konstan- cai Tomis–Zilahi Silcotub 21–22 (12–9).

A többi összecsapást szombaton bonyolítják le.

Keddi eredmény a második fordulóból elôrehozott mérkôzésen: Posta Câlnãu-i Astral–Bukaresti Rapid 17–37.

(radványi)

Katzirz Dávid doppingolt

(8. old.)

A magyar férfi kézilabda-válogatott játékosai közül Katzirz Dávid akadt fenn a doppingvizsgálaton a vasárnap zárult portugáliai világbajnokságon.

A Dunaferr vb-újonc fiatalja nagy valószínûséggel az utolsó, oroszok elleni találkozón bukott meg az ellenôrzésen. Amirolid nevû vízhajtót használt, mivel gyakran bevizesedik a lába, és ez nehezíti a járást, a futást és az ugrást.

Kovács Péter egykori világválogatott átlövô, az MKSZ szakmai igazgatója úgy nyilatkozott, hogy már beszélt a nemzetközi szövetség illetékeseivel, akik megerôsítették: a hatodik helyezést és a vele járó ötkarikás indulási jogot nem veszítheti el Skaliczki László együttese.

Katzirz játékjogát felfüggesztették.

Kovács megjegyezte, ha a játékos szól a csapat orvosainak — mert azt elmulasztotta —, hogy milyen szert használ, és azok jelzik ezt az IHF doppingellenôrzô bizottságának, akkor az legális eljárás lett volna, nem lehetne megbüntetni.

Bene Gyula, a Dunaferr szakosztály-igazgatója hivatalosan még nem értesült arról, hogy Katzirz doppingolt.

A magyar szakszövetség nem kéri a B-próbát.

Világversenyen utoljára a magyarok közül Szanyi Andor és Csengeri Kálmán doppingolására derült fény: a két súlyemelô 1988-ban, a szöuli olimpián használt tiltott teljesítményfokozót.

SAKKSAROK
Kaszparov–Deep Junior: döntetlen az ötödik parti

(8. old.)

Döntetlennel végzôdött az ötödik parti Garri Kaszparov és a Deep Junior sakkszámítógép közötti, egymillió dollár összdíjazású párosmérkôzésen New Yorkban. Így az állás 2,5–2,5. Az orosz nagymester ezúttal a világos bábukat vezette, és 19. lépés után született pontosztozkodás.

A küzdô felek hat játszmában mérik össze tudásukat. A hatodik, záró partira ma, pénteken kerül sor.

ÖKÖLVÍVÁS
A szorító híreibôl

(8. old.)

Büntetés a felnôtt válogatottnál
Egy hónap alatt harmadszor kénytelen megváltoztatni a szakszövetség a felnôtt válogatott felkészítését irányító gárda összetételét. Ezúttal huszárvágásra kényszerült a Román Ökölvívó-szövetség: ezentúl egyetlen szövetségi kapitány (Alex Nãstac) és két segédje (Mircea Simon és Grigore Bondavali) irányítja a válogatottat. Tehát véget ért a Simion fivérek különcködése — ôk eddig apjukkal, Gheorghe Simion és Valentin Vrânceanuval edzettek. A szakszövetség salamoni döntése azért született meg, mert Nãstac beadvánnyal fordult a szövetség elnökéhez, Iosif Armashoz (Nãstac segédje, Simon is ellenjegyezte az iratot), amelyben számos panaszt sorolt fel Dorel és Marian Simion ellen. A két sokszoros érmes a külön felkészülés miatt nem tud beilleszkedni az edzési ritmusba, hiányoznak a keret összehívásakor, ráadásul a többi válogatott ökölvívót is engedetlenségre szítják (ital, cigaretta, nôk).

Lauruc éhségsztrájkja
A máramarosszigeti bokszklub közismert tulajdonosa, Marcel Lauruc egy hete a prahovai rendôrség foglya. Hivatalos források szerint azért, mert 30 milliárd lejes kárt okozott az olajügyletei során. Tiltakozásképpen Lauruc éhségsztrájkba kezdett. A Máramarosszigeti Lauruc BC tulajdonosa kritikus állapotban van, hamarosan átszállítják a jilavai rabkórházba.

Román Kupa Jászvásáron
A jászvásári sportigazgatóság és a Román Ökölvívó-szövetség február 17. és 22. között megrendezi a Román Kupa küzdelmeit a felnôttek, ifik és a nôk részére. A vetélkedôre minden olyan öklözô benevezhet, aki nem töltötte be a 34 évet, van lepecsételt sportolói engedélye, amelyet orvos is láttamozott. A következô súlycsoportokban lesznek összecsapások: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 91 és +91 kg — újdonság, hogy a 63,5 kg-os súlycsoportot a 64, míg a 67 kg-osat 69 kg-os súlycsoport helyettesíti.

Coriolan Iuga

WKC KARATE
Helene-kupa: Kolozsvári sikerek

(8. old.)

Február elején a szakszövetség elnökének, dr. Liviu Crisannak a jelenlétében Nagyváradon megrendezték a shotokan versenyben a Helen-kupával díjazott küzdelmet. Összesen 17 egyesület vett részt, a csapatbajnokságot a Kolozsvári U-Politehnika SK nyerte 55 ponttal, 7 ponttal megelôzve a Nagyenyedi Dojokan Activ SK-t és 11 ponttal pedig a Szászfenesi Hayashi Activ SK-t. Kolozs megyébôl a többi csapat a következô eredményt érte el: Tordai Karate Club 13 ponttal a 9., Kolozsvári Sas Karate Club 12 ponttal a 10., az Aranyosegerbegyi Hitaki SK 4 ponttal a 15., míg a Kolozsvári Shotokan SK 3 ponttal a 16. helyen végzett.

A Kolozs megyei egyéni nyertesek névsora:

shotokan, fiúk: Sergiu Vele (Sas Karate Club, kata, 9–10 évesek 4 kyuig); Kertész Róbert Levente (U-Politechnika, kata, 11–12 évesek 4 kyu fölött); Tudor Ghiran (U-Politechnika, kata, 13–14 évesek, 4 kyuig); Kelemen Róbert (Hayashi Activ, kata, 13–14 évesek, 6 kyuig);

shotokan, lányok: Adela Bodea (Hayashi Activ, kata, 13–14 évesek, 6 kyuig);

wado ryu, lányok: Raluca Andrusca (U-Politehnika, kata, 15–17 évesek, open); Kerekes Éva (U-Politechnika, kata, 18 év fölöttiek, open);

jiyu ippon, fiúk: Antoniu Cristian Moldovan (Torda, kumite, 9–10 évesek, open); Kertész Róbert Levente (U-Politechnika, kumite, 11–12 évesek, open);

jiyu ippon, lányok: Laura Handru (Hayashi Activ, kumite, 11–12 évesek, open);

shobu sanbon, fiúk: Flaviu Pop (Hayashi Activ, kumite, 15–17 évesek, 62 kg alattiak); Al Koudsi Nahed (U-Polietchnika, kumite, 18 év felettiek, 68 kg alattiak); Emanuel Popan (U-Polietchnika, kumite, 18 év felettiek, 78 kg alattiak); Dragos Ciprian Cocisiu (U-Polietchnika, kumite, 18 év felettiek, 78 kg felettiek);

shobu sanbon, lányok: Raluca Andrusca (U-Polietchnika, kumite, 15–17 év közöttiek, 56 kg fölöttiek); Kerekes Éva (U-Polietchnika, kumite, 18 év felettiek, 55 kg alattiak).

(pja)

TENISZ

(8. old.)

WTA-vb: reform a lebonyolításban
A legutóbbi két tornát jellemzô szurkolói érdektelenség miatt megváltoztatták a nôi teniszezôk szezonzáró WTA-világbajnokságának lebonyolítását: egyesben 16 helyett csak 8 játékos indulhat. A gyôztes 1 millió dollárt kap, ez 235 ezerrel több, mint a belga Kim Clijsters tavalyi jutalma.

A nyolcas mezônyt két csoportja osztják, az 1. és 2. helyezettek jutnak az elôdöntôbe. Ez megegyezik a férfi Mesterek Kupáján (korábban ATP-vb) alkalmazott rendkívül sikeres lebonyolítási formával.

— Örülök a módosításnak, hiszen így egy vesztes találkozó még nem jelent búcsút. A szurkolók számára is kedvezô, hiszen több mérkôzésen láthatják a legjobbakat — értékelte az újítást az egykori világelsô Jennifer Capriati.

Párosban nyolc helyett négy duó léphet pályára.

Idén november 5. és 10. között, ugyanúgy, mint tavaly, újra Los Angeles ad otthont a WTA-világbajnokságnak.

Több mint két évtizeden át a New York-i Madison Square Gardenben rendezték a tornát, majd tavalyelôtt a müncheni Olimpiai Csarnokba költöztek a világ legjobb nôi játékosai, de az érdeklôdés mérsékelt volt. Ezért nem okozott meglepetést, hogy legutóbb ismét az Egyesült Államokban, Los Angelesben bonyolították le a vb-t, de a visszatérés nem hozta meg a várt eredményt, ezért került sor most reformra.

Artur Ashe-díj az izraeli–palesztin párosnak
A férfi teniszezôk nemzetközi szervezete humanitárius hozzáállásáért Artur Ashe-díjjal tüntette ki az Amir Hadad–Aisam-Ul-Haq Qureshi izraeli–palesztin párost.

— Miközben a világban gyûlöletrôl és félelemrôl szólnak a hírek, ôk megmutatták, hogy lehet egyszerûen barátságban, elfogadva a másik vallását játszani–- indokolta a döntést Mark Miles, az ATP elnöke.

LABDARÚGÁS

(8. old.)

Bajnokságról bajnokságra

Az olasz Serie A 19. fordulója után:

1. AC Milan 19 13 3 3 36–13 42
2. Inter 19 13 3 3 39–20 42
3. Juventus 19 11 6 2 35–14 39
4. SS Lazio 19 10 7 2 34–18 37
5. Chievo 19 10 3 6 29–19 33
6. AC Párma 19 8 6 5 33–22 30
7. Udinese 19 8 5 6 19–19 29
8. Bologna 19 7 7 5 22–19 28
9. AS Róma 19 7 5 7 31–28 26
10. Perugia 19 7 4 8 24–27 23
11. Empoli 19 6 5 8 24–27 23
12. Brescia 19 5 7 7 24–28 22
13. Modena 19 6 2 11 13–28 20
14. Reggina 19 5 4 10 18–33 19
15. Atalanta 19 4 6 9 20–30 18
16. Piacenza 19 3 4 12 15–32 13
17. Como 19 1 8 10 11–27 11
18. AC Torinó 19 2 5 12 11–34 11

• A Serie B 21. fordulójának eredményei: Ancona–SSC Nápoly 3–2, Bari–Venezia 0–1, Cagliari–Livorno 1–1, Catania–Lecce 2–1, Cosenza–Verona 0–1, Salernitana–Messina 0–0, Sampdoria–Palermo 1–0, Ternana–Genoa 1–3, Vicenza–Ascoli és Siena–Triestina 1–0.

Az állás:

1. Sampdoria 21 9 9 3 29–18 36
2. Triestina 21 10 6 5 33–23 36
3. Siena 21 9 9 3 24–16 36
4. Ancona 21 9 8 4 31–25 35
Vicenza 21 9 8 4 31–25 35
6. Livorno 21 10 4 7 26–18 34
7. Lecce 21 7 11 3 24–19 32
8. Palermo 21 8 6 7 21–22 30
9. Cagliari 21 8 5 8 20–25 29
10. Messina 21 7 7 7 31–28 28
11. Ascoli 21 7 6 8 24–24 27
12. Ternana 21 7 6 8 22–24 27
13. Venezia 21 7 6 8 23–27 27
14. Verona 21 6 8 7 25–23 26
15. Genoa 21 6 7 8 26–25 25
16. Catania 21 7 3 11 25–33 24
17. Nápoly 21 4 9 8 23–31 21
18. Bari 21 3 11 7 16–20 20
19. Cosenza 21 5 5 11 18–25 20
20. Salernitana 21 3 4 14 14–35 13

• A spanyol Primera Division helyzete a 20. forduló után:

1. Sociedad 20 12 7 1 36–24 43
2. Real M. 20 10 9 1 42–21 39
3. Valencia 20 11 5 4 33–16 38
4. La Coruña 20 10 5 5 29–24 35
5. Betis 20 9 6 5 31–24 33
6. Celta Vigo 20 9 3 8 22–19 30
7. Atletico M. 20 7 7 6 32–26 28
8. Malága 20 6 9 5 27–24 27
9. Valladolid 20 8 3 9 21–23 27
10. Mallorca 20 8 3 9 24–33 27
11. Sevilla 20 6 7 7 16–15 25
12. Villarreal 20 6 7 7 21–23 25
13. Bilbao 20 7 4 9 30–35 25
14. Alaves 20 6 7 7 26–31 25
15. Barcelona 20 6 5 9 27–28 23
16. Osasuna 20 6 5 9 22–26 23
17. Espanyol 20 6 3 11 24–31 21
18. Santander 20 6 2 12 22–29 20
19. Vallecano 20 5 4 11 20–29 19
20. Recreativo 20 3 5 12 16–40 14

• A francia bajnokság 26. fordulójának további eredményei: Sedan–AJ Auxerre 1–2, Montpellier–RC Strasbourg 2–1, RC Lens–Girondins Bordeaux 3–3, Olympique Marseille–Le Havre 2–0, Troyes–Nice 1–0, Bastia–Paris Saint-Germain 1–0 és FC Nantes–Stade Rennes 1–0.

A télies idôjárás miatt két mérkôzést, a Sochaux–Ajaccio és a Guingamp–Lille találkozókat elhalasztották.

Az állás: 1. Auxerre 46, 2. AS Monaco 45, 3. Olympique Marseille 45, 4. Nice 42, 5. Olympique Lyon 41, 6. Girondins Bordeaux 40 pont/25 mérkôzés.

(pja)


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -