2003. február 10.
(XV. évfolyam, 31. szám)

Bakavadászaton a honvédelmi minisztérium
Szinte minden hadköteles iratcsomóját átvilágítják

(1., 5. old.)

Reszkethetnek mindazok, akik eddig különbözô ürüggyel elkerülték a kötelezô katonai szolgálat teljesítését. A román katonaság vezetôi, Ioan Mircea Pascu honvédelmi miniszter és Mihai Popescu vezérkari fônök megelégelte, hogy a kötelezô katonai szolgálat csökkentésérôl, illetve eltörlésérôl szóló, leginkább a sajtóban elterjedt hírek miatt egyre kevesebb fiatal jelentkezik a besorozáson, illetve tesz eleget a bevonulási parancsnak.

A honvédelmi minisztérium által a hét végén kiadott sajtóközlemény szerint, az Alkotmány 52. szakasza, illeve az 1996-ban elfogadott, a lakosság védelmi készültségére vonatkozó 46-os törvény 1-es, 2-es és 14-es szakasza, valamint a kormány 1996. november 15-én hozott 1194-es számú határozata értelmében minden román katonaköteles állampolgárnak teljesítenie kell a kötelezô katonai szolgálatot. A jogszabályok alapján április végéig besorozzák az idén 19. életévüket betöltött fiúkat.

Ezenkívül viszont nagyszabású és szigorú ellenôrzéseket végeznek azon fiatalok esetében, akik különbözô okok miatt még mindig nem jelentkeztek a besorozáson, illetve nem tettek eleget a bevonulási parancsnak. A honvédelmi minisztérium elsôsorban a 1970–1983. között születettek iratcsomóját világítja át annak érdekében, hogy kiderítse, miért nem jelentkeztek a besorozáson, illetve miért nem vonultak be. A román vezérkar ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a sajtóban megjelentekkel ellentétben a katonai szolgálat továbbra is minden román katonaköteles állampolgár kötelessége marad. A bevonulási parancs figyelmen kívül hagyása kihágásnak minôsül, és 500 ezer lejtôl 3 millió lejig terjedô büntetéssel sújtható. Amennyiben a katonaságnak sikerül kiderítenie, hogy a besorozott nem hajlandó eleget tenni a frissen kapott bevonulási parancsnak, úgy az illetôt 1 évtôl 5 évig terjedô börtönbüntetésre ítélhetik.

Nezir Gelaledin ôrnagy, a honvédelmi minisztérium képviselôje a kérdéssel kapcsolatban a Szabadságnak elmondta: a lehetô legsúlyosabb intézkedéseket foganatosítják mindazok ellen, akik törvénytelen módszerekkel elkerülték a katonai szolgálat teljesítését. — Gondolok itt a közismert lefizetésekre, amelyek segítségével valaki hamis okiratok vagy fiktív orvosi látleletek alapján kézhez kapta a katonakönyvet. Egyesek azt hazudták, hogy elmentek az országból, mások pedig azt találták ki, hogy elköltöztek a városból, községbôl, faluból. Ellenôrizzük a fiatalok iratcsomóját, a területi katonai központok az elkövetkezô idôszakban munkához látnak — mondta az ôrnagy. Ugyanakkor a honvédelmi minisztérium képviselôje arról számolt be, a rendôrség segítségével nem lesz nagyon nehéz azonosítani a szóban forgó személyeket. — Amennyiben valaki tényleg Magyarországra vagy más országba emigrált, hozzátartozóinak ezt bizonyítaniuk kell — tette hozzá az ôrnagy.

A honvédelmi minisztérium szerint az intézkedésre azért volt feltétlenül szükség, mert az utóbbi idôben egyre kevesebb fiatal tesz eleget a bevonulási parancsnak. Nezir Gelaledin ôrnagytól származó adatok értelmében a legkevesebb fiatal, pontosabban kevesebb, mint 40 százalék Tulcea, Kovászna és Brassó megyébôl vonul be katonának. Ugyanakkor a Kolozs megyei fiataloknak kiküldött januári bevonulási parancsnak csupán az érintettek 60 százaléka (!) tett eleget. A többiek a katonai központ felé se néztek, ami felháborította a honvédelmi minisztérium illetékeseit.

A törvények értelmében a 19 évet betöltött fiatalokat besorozzák, a bevonulási parancs egy év múlva érkezik haza. A egyetemi oklevéllel rendelkezôknek 6 hónapos katonai szolgálatot kell teljesíteniük, a többieknek ennek kétszeresét. A bevonulási parancs végrehajtását csak vallási alapon lehet megtagadni, például ha valaki a Jehova Tanúi felekezethez tartozik. Ebben az esetben a fiatal a közösség érdekében kell hogy szolgálatot teljesítsen, az idô viszont megkétszerezôdik.

A tartalékosokat egyelôre nem ellenôrzik.

Kiss Olivér

A polgármester a vétkes a zárolásért

(1., 5. old.)

Nem a kolozsvári pénzügyi hivatalt terheli a felelôsség amiatt, hogy a városháza folyószámlájának zárolása miatt a polgármesteri hivatal alkalmazottai, illetve a városi tanács hatáskörébe tartozó közüzemek munkatársai fizetése esetleg elmarad, illetve hogy a különbözô munkálatokat végzett cégek iránti tartozásokat nem fizetik ki — áll a Mihai Costin vezette pénzintézet által kiadott hétvégi közleményben.

A szerkesztôségünkbe eljuttatott állásfoglalás kitér arra, hogy a kolozsvári pénzügyi hivatal illetékesei több ízben felkérték Gheorghe Funar polgármestert és a városi tanácsot, terjessze elô, illetve fogadja el Kolozsvár idei helyi költségvetését.

Mint ismeretes, a pénzügyi hivatal már januárban úgy döntött, zárolja a városháza folyószámláját. Mivel a polgármester megígérte, sürgôsen összehívja a helyi döntéshozó testületet a büdzsé elfogadására, a pénzügyi hivatal visszavonta döntését. Utólag viszont kiderült: a polgármester nem tartotta be a szavát, azaz nem hívta össze a városi tanácsot lévén, hogy — szerinte — a testület törvénytelenül mûködik.

Hét végén a polgármester azzal fenyegetôzött, amennyiben a pénzügyi hivatal nem hagyja jóvá a városháza utalványait, nagyszabású utcai tüntetést szervez. — A városháza hatáskörébe tartozó közüzemek és intézmények vezetôihez fordulok annak érdekében, hogy alkalmazottaikkal együtt vegyenek részt a tiltakozó megmozduláson. Meggyôzôdésem, hogy több tízezer olyan kolozsvári vesz majd részt, aki fizetése veszélybe kerül — nyiltakozta a polgármester. A városvezetô ugyanakkor Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszternél jelentette fel a helyi hivatalt.

Amint az tudvalevô, a közigazgatási válságot maga a polgármester robbantotta ki tavaly májusban, amikor önkényesen kijelentette: mivel három egymást követô rendes ülésen a városi tanács egyetlen határozatot sem fogadott el, a testület feloszlott. Azóta több bírósági és törvényszéki határozat, a közigazgatási miniszter, a prefektus és helyettese cáfolta ezt.

A városvezetô csökönyössége miatt a középiskolai tanárok fizetése is veszélybe kerülhet.

K. O.

Nagyon rossz kárpótlási törvény készül
Elégedetlenek az államosított ingatlanok tulajdonosai

(1., 5. old.)

Szombaton gyûlésezett Kolozsváron az Állam Által Ingatlanaiktól Jogtalanul Megfosztott Tulajdonosok Egyesülete (APDAS). Mintegy ötven ember gyûlt össze a Fôtér 11. szám alatti székházban megvitatni a visszaszolgáltatás nehézségeit, hiányosságait.

Maria Teodoru, az egyesület elnöke elmondta a Szabadságnak, hogy szerinte Romániában a helyzet elkeserítô, országszerte 210 000 kérvényt adtak be az államosított ingatlanokat visszaigénylôk, mégis 13 év alatt alig 6000 tulajdonost helyezett vissza az állam jogaiba, vagyis az igyénylések 3 százalékát hagyták jóvá, sôt ezentúl még rosszabbul akarnak bánni a jogos tulajdonosokkal. Készül egy törvénytervezet, mely azokat a személyeket kényszeríti hátrányos helyzetbe, akik anyagi kártérítésre jogosultak.

A leendô törvény szerint a kártérítéseket annak függvényében fizetik majd ki, hogy összegyûl-e pénz a költségvetésben erre a célra. És ha még el is kezd fizetni az állam, a megtérítendô összeget 10 év leforgása alatt törleszti majd. Maria Teodoru szerint ez azzal magyarázható, hogy az állam törvénytelenül eladta a legtöbb visszaigényelt ingatlant, így kártérítéseket kényszerül fizetni. Ezt a helyzetet súlyosbítja az is, hogy a román igazságszolgáltatás vagy nem kompetens, vagy szánt szándékkal igazságtalan ezekben az ügyekben. Mindez oda vezetett, hogy 13 év után még mindig alig akadnak olyanok, akik visszakapták a kommunista állam által jogtalanul elkobzott tulajdonaikat. Érdekes jelenség az is, hogy egyre többen fordulnak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz jogorvoslatért.

Az egyik jelenlévô a gyûlésen feltette a költôi kérdést: ha saját országában nem élhet az ember jogaival, akkor hol máshol?

Gálffy Attila

Tanácskoztak a református kollégiumok
Kilenc hazai intézmény képviseltette magát

(1. old.)

A Református Pedagógiai Intézet szervezésében szombat délelôtt nagyszabású tanácskozáson vettek részt Kolozsváron az ország református kollégiumainak küldöttei. A rendezvényen mintegy harminc pedagógus, illetve lelkész volt jelen.

Bustya János, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium igazgatója a Szabadságnak elmondta: a kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, nagyenyedi, marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi, zilahi, szatmári, kézdivásárhelyi és nagyváradi református középiskolák küldöttei annak a lehetôségét vizsgálták meg, hogyan lehetne a zene, magyar és vallás-tantervet úgy gyakorlatba ültetni, hogy e tantárgyak sajátosan református vonatkozásai érdemben érvényesülhessenek.

A tanácskozás fényét emelte, hogy a Miskolci Református Kollégium küldöttei is eljöttek erre a rendezvényre, melynek — mint azt Bustya János igazgató kiemelte — elsôsorban munkaülés jellege volt.

A jelenlevô kollégiumi küldöttek sikeresnek könyvelték el a többórás tapasztalatcserét.

Sz. Cs.

Botrányos bemutató a bábszínházban

(1., 5. old.)

Kínos konfliktussá fajult a Puck Bábszínház vasárnap délutáni bemutatója, amely végül Kerekes Sándor, a Megyei Tanács alelnöke, valamint dr. Kötô József és Szép Gyula beavatkozása nyomán oldódott fel, legalábbis pillanatnyilag. A vasárnap délután öt órára kitûzött bemutatóelôtt, a Falu csúfja, a falu szépe címû elôadás magyarországi vendégrendezôje, Szabó Zsuzsa sajnálattal jelentette be a közönségnek, hogy a további elôadásokra nem kerülhet sor, a produkcióra szerzôdtetett, szintén magyarországi zeneszerzô, Ágoston Béla tiszteletdíját ugyanis a bábszínház igazgatója, Traian Savinescu nem hajlandó kifizetni. — Emiatt, mondotta Szabó Zsuzsa, megvonom az általam rendezett produkció játszási jogát, és csak ezt az egy elôadást engedélyezem, ennek hátrányát sajnos a kolozsvári gyerekek fogják érezni. — A rendezônô és az igazgató közötti konfliktus a bemutató elôtt két nappal pattant ki tulajdonképpen, Szabó Zsuzsának ugyanis tudomására jutott, hogy a bábszínház igazgatója csak néhány nappal ezelôtt kezdett intézkedni a zeneszerzô tiszteletdíja, valamint a hangfelvételek kifizetését illetôen, a honoráriumot pedig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) által a bábszínház magyar tagozata számára megítélt továbbképzési összegbôl fedezte volna, a pályázati összeg átirányításával. Amint a Szabadságnak Varga Ibolya rendezônô, szakszervezeti elnök elmondta, az igazgatónak nincs joga ilyen célokra felhasználni a magyar társulat továbbképzésére megítélt pénzt, a bábszínház pedig, mint intézmény köteles kifizetni a meghívott munkatársakat, hiszen megrendelt munkáról volt szó. A bemutató után végül a színház igazgatója, a rendezônô, valamint Kerekes Sándor, Kötô József és Szép Gyula tanácskozásra ültek össze, majd közölték, hogy Traian Savinescu igazgató ígéretet tett, Kerekes Sándor megyei alelnök felszólítására, hogy ma reggel írásban kötelezi magát: amennyiben a NKÖM nem hagyja jóvá az igazgató által két nappal ezelôtt elindított kérelmet, miszerint a minisztérium által megítélt támogatásból lehessen kifizetni a honoráriumot, akkor a zeneszerzôt megilletô összeget a bábszínház fogja honorálni, legkésôbb március 10-ig. A rendezônôvel, valamint a szakszervezeti elnökkel folytatott részletes beszélgetést holnapi lapszámunkban olvashatják.

Köllô Katalin

Fórumot teremteni a magyarságnak
Erdélyszintû népzenei ünnep Kolozsváron

(1., 2. old.)

Két napig ünnepelték az erdélyi magyar népzenét Kolozsváron, a Tranzit Házban, február 8-9-én. A Kallós Alapítvány meghirdette és megszervezte népdal- és hangszeres népzene vetélkedôre Kovászna, Maros, Beszterce-Naszód, Szilágy, Fehér, Bihar, Bákó és Kolozs megyébôl érkeztek résztvevôk, kicsik és nagyok egyaránt, és egyforma lelkesedéssel mutatták be környékük hagyományait, népzene- és népdalkincsét. A szombat délutánt a verseny elsô szakasza töltötte ki, amelynek során 29 gyermek, illetve 19 fiatal felnôtt mérte össze énektudását, felkészültségét, valamint 12 hangszeres zenekar is vállalta a megmérettetést a rangos zsûri elôtt. Az esti táncház óriási sikert aratott, hajnali kettôig ropták a táncot annak ellenére, hogy másnap került sor az igazi megmérettetésre, azaz a döntôre.

A vasárnap délelôtti órákban 10 ifjú és 11 kicsit idôsebb énekes állt a bizottság elé, a zenekarok közül pedig heten maradtak a végsô megmérettetésre. Szép Gyula, a vetélkedô mûvészeti vezetôje elmondta: a verseny állandó teltház mellett zajlott, családias hangulatú környezetben, mindenfajta fesztivizmustól mentesen, és mindenki nagyon jól érezte magát. A zsûrit a Kárpát-medence legrangosabb zenetudósai alkották: Kallós Zoltán néprajzkutató, dr. Almási István, a kolozsvári Folklorisztikai Intézet népzene kutatója, dr. Pávai István, a budapesti Hagyományok Háza népzene kutatója, dr. Szalay Zoltán csíkszeredai néprajzkutató és zeneszerzô, Sinkó András zenetanár Marosvásárhelyrôl, valamint Csorja Viola muzikológus.

A bírálók inkább bátorítani próbálták az elôadókat, nem annyira a gyôzelemre, mint inkább a szakmaiságra helyezve a hangsúlyt. Szép Gyula kiemelte: a vetélkedô során csak tiszta népdalok hangzottak el, tudatosan kizártak mindenfajta gyanús, népieskedô elemet, így a két nap során több száz veretes magyar népdalt hallgathattak és ismerhettek meg az érdeklôdôk. A szervezôk tehát magasra emelték a mércét, így azonban elérték azt, hogy valóban országos kaliberû rendezvénynek adhatott otthont a Tranzit Ház.

A döntôt követôen a zsûrinek mintegy másfél órára volt szüksége a döntéshez, az ifjú énekesek és táncosok azonban addig sem ültek tétlenül: dallal, zenével, tánccal szórakoztatták mindazokat, akik velük együtt várták a verseny végkifejletét. A szervezô alapítvány nevében Kallós Zoltán értékelte ki néhány szóban a kétnapos eseményt, kifejtve: ez a verseny a gyermekek miatt fontos, hiszen ôk azok, akik továbbviszik a hagyományokat. Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk — összegezte a a Kossuth-díjas néprajzkutató. A zsûri részérôl dr. Szalay Zoltán minôsítette a versenyt, amely szerinte fórumot teremtett a magyarság kinyilatkoztatására.

Végül az alapítvány munkatársai osztották ki a jól megérdemelt díjakat. Az összes résztvevô oklevelet és kazettát kapott, néhányan válaszúti táborozást nyertek. A népdalénekeseknél a 10–14 éves korosztály képviselôi között Csillag Gergely végzett az elsô helyen, hatalmas közönségsikert aratva, míg a 15–24 éves kategóriában Müller Borbála érdemelte ki az elsô helyet. A zenekarok közül a kicsik kategóriájában két csapat, a Fabatka és a Tücsök örülhetett az elsô helyezésnek, míg a nagyobbaknál a Csûrös együttes végzett az élen. A szervezôk elmondása szerint szándékukban áll hagyománnyá növeszteni a vetélkedôt, így biztosítva teret az ifjú nemzedéknek a hagyományôrzésre, átadásra.

Sándor Boglárka Ágnes

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

ÖNÁLLÓSODÁS A KISGYERMEKEKNÉL címmel tart elôadást a Kismamaklub meghívottjaként Silay Zsuzsanna pszichopedagógus kedden du. 6 órától a Farkas utca 21. szám alatt.

A BRETTER GYÖRGY IRODALMI KÖR február 10-i meghívottja Szabó Róbert Csaba. Vitaindító Papp Attila Zsolt. Helyszín: Café Bulgakov, február 10., este 7 óra.

BALASKÓ NÁNDOR GRAFIKAI HAGYATÉKÁT bemutató kiállításra kerül sor február 11-én du. fél 6 órai kezdettel a nagybányai Teleki Házban. Megnyitó beszédet Orbán István grafikus mond. A szervezôk: Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelôdési Egyesület, Nagybányai Magyar Képzômûvészek Társasága, Mûvelôdés folyóirat.

A SZÉP FOGOLYNÔ címû filmet vetítik február 11-én este 7 órai kezdettel a filmklub keretében az Apáczai líceum fizikumában. A színes, feliratos francia film idôtartama 90 perc.

CSOMAFÁY FERENC Erdélyi arcképcsarnokom címû tárlatának kiállítási beszélgetéssorozata február 11-én, kedden délután 5 órakor a Pro Juventute székházban (Mócok útja 75.) folytatódik, amikor Benkô Samu akadémikus Kós Károlyra emlékezik.

Beethoven-est

(2. old.)

A Transilvania Állami Filharmónia február 7-i Horia Andreescu vezényelte hangversenyén Beethoven két szimfóniája, a II. és a III. (Eroica) hangzott el.

Beethoven II. szimfóniája meglehetôsen ritkán kerül mûsorra, tegyük hozzá: méltatlanul. A pontosan 200 évvel ezelôtt, 1803-ban bemutatott mû Bécsben egy ma már hihetetlennek tûnô monstre-koncerten hangzott el, amelynek mûsorát az I. szimfónia, a III. zongoraverseny és a Krisztus az Olajfák hegyén oratórium egészítette ki.

A mû elôrelépés Haydn és Mozart szimfóniái után, melyek a közönség szórakoztatását célozták. A forma kibôvítése, a zenei anyag és annak feldolgozása új minôséggel bôvíti a mûfajt. Már a bevezetô Adaggio molto tartalmasabb, mint az elsô szimfóniában, a D-moll fortissimo már a IX-et vetíti elôre. A románcszerû Larghetto után forradalmi újítás: a harmadik tétel klasszikus menüettjét élénk, vidám Scherzo váltja fel, tumultuózus a záró Allegro molto.

Ugyancsak 1803-ban dolgozott Beethoven III. Eroica szimfóniáján, melynek bemutatóját 1805-ben a Theater an der Wienben a szerzô vezényelte. Beethoven szimfóniái közül a harmadik az egyik leghatalmasabb és legnépszerûbb. Forradalmian új hangja és terjedelme szokatlan volt a közönségnek, még Beethoven barátai sem értették meg. Mindez nyilvánvaló, hisz e szimfónia "ugrás" egy, a megszokottól eltérô drámaibb minôségbe. Beethovennek kedvence volt az Eroica, mely a mai napig megôrizte frissességét. Érdekes, hogy a megszokott zenekari együttest mindössze egy harmadik kürt bôvíti ki.

Az est karmestere, Horia Andreescu zeneéletünk egyik vezéregyénisége. Sok éve zeneigazgatója a Nemzeti Rádiózenekarnak, karmestere a Bukaresti G. Enescu Filharmóniának, a fôvárosi Zenei Egyetem dirigensi szakának tanára, közkedvelt Németországban, legutóbb Kölnben vezényelt és Berlinben készített CD-t. Nagy sikerrel vezényelte a Szaloniki Szimfonikusokat. Szalonikiben két kitûnô szimfonikus zenekar mûködik, a hangversenyeket korszerû auditóriumban tartják!

Horia Andreescu nagy kaliberû karmester, aki amellett, hogy kerüli a túlzásokat, maximális teljesítményt tud kihozni a zenekarból. Spontaneitást érzünk vezénylésében, ugyanakkor gondosan ügyel a beethoveni gyakori dinamikai elôírások betartására. A II. szimfónia scherzójában megvalósult a tétel humora, szellemessége. Nemesen hangzott az Eroica gyászindulója, hôsi lendülettel ragyogott a zárótétel.

A Beethoven-estet a vonóskar telt hangzása, a fa- és rézfúvósok árnyalt játéka igazi zenei ünneppé varázsolta a Diákmûvelôdési Ház — sajnos kietlen — színpadán!

Morvay István

Egyéves az E-MIL

(2. old.)

Rendes évi közgyûlését tartotta szombaton Kolozsváron az egy éve létrejött Erdélyi Magyar Írók Ligája, azaz E-MIL.

A közgyûlésen Fodor Sándor, a liga elnöke beszámolt a szervezet tevékenységérôl, ezt Sántha Attila ügyvezetô egészítette ki, majd a cenzor és a Szakmai Becsületbíróság (Gittai István, Kötô József, Márkus-Barbarossa János) beszámolója következett.

Sántha Attila, az E-MIL ügyvezetôje elmondta lapunknak: úgy tûnik, sikerül professzionális alapokra helyezni a munkát, és reméli, az anyagi feltételekis meglesznek ennek akadálytalan folytatásához. Sántha fontos lépésnek tekinti a tagsági díj bevezetését, meglátása szerint ennek lényege nem a pénzügyi helyzet javítása, hanem a szervezethez való tartozás erôsítése. A 97 tagot számláló Erdélyi Magyar Írók Ligájának két legfontosabb célja továbbra is az irodalomszervezés és az érdekvédelem. Egy év alatt máris jelentôs eredményeket tudnak felmutatni: többek közt gálaesteket szerveztek Kolozsváron és Szatmárnémetiben, írótábor-közgyûlést Zetelakán, irodalmi díjakat osztottak ki. A prioritások közt szerepel a magyarországi bemutatkozás, külföldi turnék, a tagság további erôsítése — nem toborzással, hanem eredmények felmutatásával —, alkotói pályázatok kiírása, székhely szerzése, az arculat kidolgozása és önálló honlap létrehozása, a szakszervezeti jelleg erôsítése, egy minimális honorárium rögzítése közlések, fellépések esetén, a szerzôi jogok monitorizálása, érvényesítése.

Az E-MIL képviseltette magát az EWC (European Writer’s Congress) budapesti tanácskozásán. E szervezet ötven európai írószövetséget tömörít, célja az írók érdekvédelmének ellátása. Az E-MIL ígéretet kapott, hogy egy éven belül felveszik a tagok közé.

A liga közgyûlése, amelyen a tagság fele jelen volt, Sántha Attila értékelése szerint "jó hangulatban zajlott, hiszen sikeres évet zártunk".

(bpe)

A Brassai Sámuel Elméleti Líceumban megrendezett "Kisokos" matematikaversenyen elért eredmények

(2. old.)

V. osztály: I. díj: Nagy Zsolt István (Apáczai-líceum) II. díj: Furdek Bálint (Báthory-líceum); III. díj:Reider László (Báthory-líceum). Dicséretek: Péter Hunor (Aranyosgyéres), Kiss Bernadette (Aranyosgyéres), Tasnádi Renáta (Báthory-líceum), Konti Tamás (Báthory-líceum), Lungu Viktor (Báthory-líceum), Balázs Andrea (Brassai-líceum), Szabó István (Báthory-líceum), Vita Noémi (Báthory-líceum), Halmágyi Eduárd (Báthory-líceum). VI. osztály: I díj: Tárkányi Ildikó (Báthory-líceum); II. díj: Visky Mária (Báthory-líceum); III. díj: Varga Csaba (Báthory-líceum). Dicséretek: Mikó Gergely (Brassai-líceum), Váncza Levente (Báthory-líceum), Varga Árpád (Báthory-líceum), Fábián György (Aranyosgyéres), Szabó Tímea (Apáczai-líceum), Réti Róbert (Dés, 1. sz. Iskola), Nagy Ágota (Apáczai-líceum), Kis Botond (Brassai-líceum). VII. osztály: I. díj: Dobribán Edgár (Báthory-líceum); II. díj: Menehárt Lóránd (Ion Creangã Iskola); III. díj: Szenkovits Annamária (Báthory-líceum). Dicséretek: Kónya Anna (Báthory-líceum), Balla Tünde (C. Brâncusi Iskola), Furdek Balázs (Báthory-líceum), Kalló-Jankucz Anna (Báthory-líceum). VIII. osztály: I díj: Barna Tibor-Szilárd (Báthory-líceum); II. díj: Simon Vivien (Dés, 5 sz.iskola); III díj: Bene Lóránd (Aranyosgyéres), Popovics Emma (Báthory-líceum). Dicséretek: Guttmann Emese (Báthory-líceum), Vrannai Dániel (Báthory-líceum), Nagy Andor (Brassai-líceum), Páll Enikô (Báthory-líceum), Székely Vilmos (Báthory-líceum), Balogh Endre (Dés, 1. sz. Iskola), Takács István (Báthory-líceum).

Tegye próbára szerencséjét!

(2. old.)

Meghosszabbítottuk a Szabadság Évkönyv 2003-ban meghirdetett rejtvényfejtô és különdíjas pályázatnak beküldési határidejét. Az új idôpont: 2003. február 22. Erre azért került sor, mert több vidéki településre késve sikerült eljuttatnunk kiadványunkat, és az egyenlô esélyek elve alapján minden kedves olvasónknak szeretnénk részvételi lehetôséget biztosítani ezen a minden szempontból hasznos vetélkedôn, amelynek összdíjazása meghaladja a 20 millió lejt.

Aki tehát még nem szerezte be, megteheti, és biztosan nem bánja meg. Csupán két lottóvariáns árával Ön sok-sok ismeretterjesztô íráshoz, szórakoztató olvasnivalóhoz jut, és ráadásul a szerencséjét is jóval nagyobb eséllyel teheti próbára. Kellemes idôtöltést kívánunk legsikerültebb kalendáriumunk társaságában!

VÉLEMÉNY

Kongresszus és rendkívüli közgyûlés után
Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-platform közleménye

(3. old.)

Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, az RMDSZ keresztény-nemzeti platformja hivatalos küldöttséggel megjelent 2003. január 31. és február 2. között Szatmárnémetiben a 7. RMDSZ Kongresszuson, illetve február 1-én, a szatmárnémeti Láncos-templomban sorra került Királyhágómelléki Református Egyházkerület Rendkívüli Közgyûlésén.

Katona Ádám platformelnök Medgyessy Péternek, Magyarország miniszterelnökének kongresszusi üdvözlô beszéde alatt feltûnést keltô módon — az EMK magasra tartott vörös szórólapjával — jelezte, hogy az RMDSZ keresztény-nemzeti platformja "a pálya elhagyására" szólítja föl a budapesti miniszterelnököt.

Az RMDSZ csúcsvezetése a 7. Kongresszust törvénytelen módon, a belsô választásokat megelôzôen szervezte meg. Ezért tiltakozásul az EMK küldöttsége nem szólalt föl az RMDSZ Program- és Alapszabály-módosításának, illetve a szövetségi elnök választásának vitájában a Kongresszuson, és a szavazásokon sem vett részt. Viszont véleményét nyilvánosságra hozta az 1000–1000 példányban kinyomtatott, és a kongresszusi résztvevôk, illetve a sajtó munkatársai között szétosztott Memorandumában meg a vörös színû szórólapján, valamint nemzetközi sajtóértekezletén.

Tôkés László püspök úr meghívására az EMK teljes kongresszusi küldöttsége részt vett a Láncos-templombeli egyházkerületi közgyûlésen, ahol Katona Ádám platform-elnök A harmadik út prófétái címû elôadásásával szerepelt. Bemutatásra került a platform kiadványa, dr. Csapó József szenátor A romániai magyarság — autonóm nemzeti közösség címû, igen nagy fontosságú könyve is. Ezen a lelkes hangulatú egyházkerületi rendezvényen hozta nyilvánosságra az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, hogy Országos Gyûlésén egyhangúlag tiszteletbeli elnökévé kérte föl TÔKÉS LÁSZLÓ püspök urat, aki elfogadta a platform felkérését. (Az EMK számos tagja saját költségén utazott Kézdivásárhelyrôl, Sepsiszentgyörgyrôl, Csíkszeredából, Gyergyóditróból, Székelyudvarhelyrôl, Marosvásárhelyrôl, Kolozsvárról és Temesvárról Szatmárnémetibe, az egyházkerületi közgyûlésre.)

Az RMDSZ Kongresszusának utolsó napján az EMK elnöksége nemzetközi sajtóértekezletet tartott, amelyen elnökségének valamennyi tagja nyakába akasztott papírlapokra írt protestáló szövegekkel is kifejezésre juttatta véleményét a Szövetség csúcsvezetôségének politikájáról.

1. Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés tiltakozott amiatt, hogy az RMDSZ "labanc-szárnyának" hónapok óta Tôkés László elleni sárdobálásait kiteljesítve, a 7. Kongresszus 342:68 arányú szavazással megszüntette "az RMDSZ tiszteletbeli elnöke" funkciót, ily módon is elmélyítve a romániai magyar nemzeti közösségben kialakított veszélyes ellentéteket. Egyúttal az EMK tiltakozott az ellen, hogy a Kongresszus elnöksége a küldöttek elôtt eltitkolta a több mint ezer személy részvételével tartott Egyházkerületi Közgyûlés üzenetét, amelyben kérték, hogy rossz döntésével az RMDSZ Kongresszusa ne károsítsa nemzeti közösségünk kívánatos egységét.

2. Ugyancsak tiltakozott az EMK a Szövetség kongresszusa vezetésének méltánytalan és törvénytelen eljárása miatt: ugyanis az RMDSZ Program- és Alapszabály-módosítási vitája során nem vették tekintetbe az EMK platformnak nemzeti értékeink és a keresztény erkölcsi értékrend érvényesítése végett készített, és a Kongresszus elé írásban, nyomtatásban tárt Memorandumát. (Az EMK egyébként ezt a dokumentumot Markó Béla szövetségi elnök kívánságára állította össze.)

3. Ismeretes, hogy 1918. december 1. az erdélyi magyarság önrendelkezési jogát semmibe vevô gyásznap. Ezért az EMK sajtóértekezletén kifejezte tiltakozását december elsejének budapesti megünneplése ellen, melyen Medgyessy és Nãstase miniszterelnökök, illetve az RMDSZ hivatalos küldöttsége (Kelemen Attila és Verestóy Attila) együttesen vett részt.

4. Az EMK tiltakozott továbbá Nãstase bukaresti miniszterelnök kongresszusi beszédében kifejtett azon kijelentése ellen, hogy kormánya nem hajlandó biztosítani a romániai magyar nemzeti közösséget megilletô kollektív jogokat, illetve hogy Nãstase miniszterelnök jogsértô kijelentését a Szövetség jelenlevô "csúcsvezetôsége", az RMDSZ 5 tagú Operatív Tanácsa szó nélkül hagyta.

5. Tiltakozott az EMK a romániai magyarság több súlyos közösségi jogsérelmének elhallgatása miatt. Ugyanis az RMDSZ csúcsvezetôsége — noha az EMK hosszú hónapok óta több rendben írásban is segítségét kérte —, nem járt el az egymást követô bukaresti kormányok úgynevezett regionalizálási praktikái ellen, továbbá a Székelyföldnek román egyházi és katonai intézmények betelepítésével történô, központi irányítással folytatott elrománosítása ellen, illetve az Aurel Agache kézdivásárhelyi milicista tiszt 1989. december 22-i meglincselése ürügyén igazságtalanul elítélt és börtönbe zárt, súlyosan beteg Reiner Antal azonnali kegyelemben részesítése érdekében.

Köszönet illeti a román sajtó, rádió és tévé jelenlévô képviselôit, illetve a külföldi média munkatársait, azokat, akik mindvégig kitüntetô érdeklôdést tanúsítottak az EMK akciói iránt.

Bakk László, Katona Ádám, Moldován Béla, Sántha Pál Vilmos, dr. Újvári Ferenc

Ki a vásznat, ki a festéket...

(3. old.)

Két festômûvész tárlat után beszélget: — Milyenek voltak a kritikák? — Hát, a tábor megoszlott: volt, aki a vásznat, volt, aki a festéket sajnálta.

Minden viccnek fele igaz, hiszen a viccek alapigazságra épülnek — mondják. Ma sajnos az elôbbi párbeszédet már nem is viccnek, hanem szomorú valóságnak kell felfognunk. Ugyanis jelen világunkban, amikor sem az emberi sem más értékek nincsenek helyükön, minél érthetetlenebb egy festmény, minél groteszkebb egy szobor, annál jobb, minél disszonánsabb a zene, minél összefüggéstelenebb (és zavarosabb) egy vers, annál szebb, minél trágárabb a rendezés, annál menôbb a közönség számára (nem csodálkoznék azonban, ha nemsokára akkor lesz a színházban teltház, ha a darabot az öltözôben adják elô).

Van, aki azt állítja: amilyen a társadalom, olyan az irodalma, mûvészete. Hadd csatlakozzam véleményemmel Sikó Csabának a Szabadságban február 4-én megjelent cikkéhez. Többek között ezt írja: A jelenleg éppen uralkodó korszellem kapcsán pedig újra meg újra megállapítjuk, hogy talán soha nem volt még az emberi társadalom ilyen értékkrízisben, identitászavarban, mint ma … Az irodalomnak — gondolom, nem vagyok egyedül az elvárásommal — valamiképpen gazdagító, pozitív irányba nevelô töltete kell hogy legyen. Aki pedig csak trágárkodva tud üzeneteket tolmácsolni, biztosan megtalálja az ilyesmi iránt érdeklôdô rétegeket…, akik a magamfajtákkal ellentétben messzemenôen értékelik majd az önkifejezés ezen módját. Minden mondata, minden gondolata igaz. A szomorú az, hogy a hagyományos értékteremtô irodalmat (mûvészetet) ma réginek titulálják, s felkarolják azokat, akik "a modern világ kihívásaira reagálnak". Egymásnak adják a díjakat, ôket reklámozzák a médiában, ôket javasolják külföldi ösztöndíjra stb. Aki pedig nem tudja eldönteni, hogy a festményen kékcsíkos zsiráf van-e vagy piros Ferrari, és értetlenkedik, hogy vajon az elolvasott vers a meztelen indiai örömlányról vagy éppen a költô anyósáról szól-e, arra ráfogják, hogy ósdi, maradi, sôt kultúraellenes. A nemzeti, keresztény vagy magyar szavakat nem is merem említeni, mert az egyenesen röhejesnek vagy éppen fasisztoidnak tûnik.

Nos, én nem a festéket, nem a vásznat sajnálom, hanem azokat a személyeket, akik sznobságból, érvényesülés (vagy elferdített ízlésviláguk) miatt értékelik, támogatják korunk trágár, sokszor érthetetlen mûvészetét. Vállalva a "kultúraellenes" béklyót, továbbra is a dallamos zene, az érthetô (rím és ritmus) vers, a szép beszéd, a számomra hagyományos mûvészet híve vagyok.

Somogyi Botond

Politikai gusztus

(3. old.)

Köztudottan a diplomáciában minden gesztusnak megvan a maga jól meghatározott súlya és szerepe. Ha ez így igaz, akkor egy közelmúltbeli pozitív gesztusra illendô alkalomadtán, valamikor a közeljövôben, ugyanolyan pozitív válaszgesztussal viszonyulni.

Konkrétan arra a precedens nélküli esetre gondolok, amikor a múlt év december elsején Adrian Nãstase éppen Budapesten, Medgyessy Péterrel közösen vett részt az ott megrendezett román nemzeti ünnepen.Ezzel fényes jópontot szerezve a Nyugat elôtt. Március tizenötödikén, amikor még friss az elôzmény emléke, kiváló alkalom kínálkozik a revánsra. Miért ne lehetne ismét összehozni a két miniszterelnököt, ezúttal Erdélyben, éppenséggel annak fôvárosában, mondjuk, a Biasini-háznál történô hagyományos emléktábla-koszorúzási ünnepségen vagy egy kis ökuménikus istentiszteleten a Szent Mihály-templomban? A jelképes találkozó megerôsíthetné azt, hogy a decemberi közös együttlét nem a véletlen mûve volt, hanem egy beinduló kiegyezési folyamat kezdô lépése, amelynek van folytatása. Az Európai Unió elöljárói legszebb álmaikban sem láthatnának ilyen kellemes meglepetést, valami olyasmit, amit ôk az utóbbi idôben nyilatkozataikban már megvalósult tényként elôlegeztek meg. Ráadásul az erdélyi románság gyanakvóbb rétege hivatalos jelzést kaphatna Bukaresttôl arra vonatkozóan, hogy elérkezett az idô a váltásra: az iskolás történelemkönyvekbôl bebifláztatott elavult ismeretek helyébe reálisabb és új szemlélet, új felfogás követel magának megbecsülést. Ami pedig az erdélyi magyarságot illeti, biztosan nem venné rossznéven, ha a lassan normalizálódni tûnô békülékenységi folyamat a többségiek részérôl ezáltal valamelyest felgyorsulna.

Tavaly a kolozsvári március 15-i megemlékezésen, a prefektus személyében, a román kormány már képviseltette magát, és udvarias szimpátiájáról biztosította az itt ünneplô magyarságot. Ezt lehetne, ezt kellene most felsôbb szinten folytatni. A válasz-gesztust a helyi RMDSZ-szervezetnek kellene kezdeményeznie. A diplomácia csatornái olykor tüneményes felgyorsulásra képesek. Most erre nincs szükség, hiszen nem szorít az idô: addig a bizonyos ünnepi hét végéig még jócskán marad lehetôség az egyeztetésre. Most az is kiderülhetne, hogy a kétoldalú kapcsolatok tartósabb rendezésére mennyiben van meg az a bizonyos sokat emlegetett politikai akarat.

Kérdés, továbbá, hogy az efféle gesztushoz akad-e gusztus Bukarestben.

Ördög I. Béla

Szpeológia? Barlangtan vagy speleológia!

(3. old.)

A Szabadság január 25-i száma beszámolt az úgynevezett Szpeológiai múzeum megnyitásáról. Ebben ismét az elmúlt évtizedek során nemtörôdömségbôl, lustaságból, netán kényszerítô körülmények hatására sajnálatos módon meghonosodott módszerrel "alkotott" szót fedezhetünk föl. Nevezetesen a címben is idézett szpeológiát. Teljesen fölösleges egy, a románból átvett szó, úgymond, magyarításával kísérletezni, amikor erre már van megfelelô szavunk. Ami a románban speologie, biospeologie, az a magyarban nem szpeológia, illetôleg bioszpeológia, hanem egyszerûen barlangtan. Idegen szóval speleológia. Ezt így, s-sel írjuk és s-sel is mondjuk. Magyarul biospeleológia sincs, a magyar szaknyelv ugyanis megelégszik a román speologie magyar megfelelôjével, az említett speleológiával, a barlangtannal, ami magában foglalja a barlangok minden szempontból való kutatását, vagyis ezek kialakulásával, fejlôdésével, alaktanával, élôvilágával, régészeti és ôslénytani leleteivel foglalkozó tudományt. A végsô soron a görög szpélaioibôl [szpéléi] ’barlang’ és a logoszból ’(tudományos) értekezés’, ’tudomány’ alkotott speleológia azonban, amint láthattuk, magyarul nem sz-szel, hanem s-sel írandó! Eredetét tekintve a román speologie a francia spéléologie-bôl való, de miért, miért nem, egy szótaggal rövidebb lett.

Asztalos Lajos

Megdöbbenés és sajnálat

(3. old.)

A kolozsvári 49. sz. "Reményik Sándor" Öregcserkészcsapat tagjai megdöbbenéssel olvasták Kolozsi Gergely István Jártál-e egykor Bukarestben? címû cikkét (Szabadság, 2002. december 30.), melyben a fôváros egykori nyilvánosház-negyedét mutatja be az olvasónak. "Volt ott jó pár száz örömlány, kis és nagy választékban. Egy-egy bordélyházban 9–10, de sok helyen 20–30 is volt, ami igen szép jövedelmet hozott az államkasszának is."

A továbbiakban részletes leírást találunk a bukaresti bordélyházak világáról, az azokban szokásos "élet"-rôl. A cikkben a szerzô mintegy hencegve háromszor is a közvélemény tudomására hozza egykori Crucea de piatrã negyedi kalandjait, változatos stílusban és hangulatban: "— Már hogyne ismerném, hiszen nem tagadom, én is megfordultam jó párszor fiatalember koromban ezeken a helyeken, mert az örömlányok nem féltek a gólyától — " s tovább: "Na, ha valaki azt kérdezné tôlem, hogy jártam-e Bukarestben, a válaszom: jártam és láttam is. És a Crucea de piatrã áruját is fogyasztottam."

Felvetôdik a kérdés. Ki kíváncsi a szerzô fiatalkori bukaresti szexuális kalandjaira? Ez olyan kérdés, amit a Szabadság olvasóinak tudomására kell hozni? Azon nem gondolkodunk el, hogy milyen nevelô hatása van az ilyenszerû írásoknak?

Végtelenül sajnáljuk, hogy a szerzô Bukarestbôl — ahol sok múzeum, emlékház, szobor, park található — csak annyit látott, amennyit ebben a cikkben a tudomásunkra hozott.

A cserkészcsapat

AKTUÁLIS

Powell: dönteni kell a katonai beavatkozásról

(4. old.)

Az amerikai külügyminiszter szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának most már döntenie kellene az erô alkalmazásának idôszerûségérôl, a fegyverzetellenôrök számának a növelése Irakban nem jelent megoldást.

Colin Powell vasárnap a Fox és az NBC csatornának is nyilatkozott. Érvelése szerint a Biztonsági Tanácsnak össze kellene ülnie annak megállapítására, eljött-e az ideje annak, hogy Irak szembenézzen az 1441. számú határozatában kilátásba helyezett szigorú következményekkel.

A Fox televíziónak nyilatkozva Powell közölte, hogy nem látta a fegyverzetellenôrök számának növelését indítványozó francia-német tervezetet, arról csak a sajtóból értesült. Az ilyen javaslat azonban már nem idôszerû, nem jelenthet megoldást, inkább csak figyelemelterelés lenne. Az NBC-nek nyilatkozva az amerikai külügyminiszter azt is mondta, hogy Szaddám Huszeinnek "még van esélye a háború megakadályozására", ha haladéktalanul teljesíti a BT követeléseit.

Powell szerint "megbocsáthatatlan" lenne, ha Belgium Franciaországgal és Németországgal együtt vétójogával élve megakadályozná annak az amerikai kérésnek az elfogadását, hogy a NATO az iraki háború esetén különféle (közvetett) intézkedésekkel támogassa az Egyesült Államokat. Powell kifejezte reményét, hogy a három ország az elkövetkezô 24 órában felülvizsgálja álláspontját.

Itt az ideje, hogy a NATO összezárja sorait, s támogassa a Washington által kért intézkedéseket, amelyek — mint hangsúlyozta — a szövetség egyik tagjának, Törökországnak a védelmét szolgálják konfliktus esetén.

Biztonságpolitikai értekezlet Münchenben

(4. old.)

Peter Struck német védelmi miniszter vasárnap jelezte, hogy az Irak békés leszerelését célzó német-francia terv már pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé kerülhet. — Reméljük, hogy a kezdeményezést február 14-én a Biztonsági Tanácsban is kedvezôen fogadják — közölte Struck a Phoenix televíziós állomáson.

Ezen a napon terjeszt elô újabb jelentést Hans Blix, az Irakban dolgozó ENSZ-fegyverellenôrök vezetôje és Mohammed el-Baradei, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség igazgatója az iraki ellenôrzési-leszerelési erôfeszítések állásáról, Bagdad együttmûködési hajlandóságáról.

A Biztonsági Tanács vétójoggal rendelkezô hatalmai közül Franciaország, Oroszország és Kína az ellenôrzések meghosszabbítása mellett van, míg az Egyesült Államok és Nagy-Britannia akár újabb BT-határozattal dûlôre szeretné vinni a dolgot.

A Der Spiegel címû hamburgi hetilap értesülése szerint Franciaország és Németország átfogó terven dolgozik, amelynek segítségével háború nélkül is le lehetne szerelni Irakot. Az elképzelés központi eleme, hogy megsokszoroznák a fegyverellenôrök számát, az ENSZ kéksisakos katonái évekre átvennék az ország ellenôrzését, s biztosítanák a leszerelési folyamatot. Egy ilyen misszióban német katonák is részt vennének.

Franciaország óvatosan nyilatkozott az érlelôdô elképzelésekrôl, mondván, hogy Párizs az ENSZ BT minden tagjával tárgyal az ellenôrzési rend megerôsítésérôl, így Berlinnel is konzultál.

Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter Münchenben bosszúsan nyilatkozott, mivel az Irakkal kapcsolatos francia-német elképzelésrôl állítólag a sajtóból értesült.

Rumsfeld a vasárnap véget ért müncheni biztonságpolitikai értekezleten vett részt, s az ARD televíziós állomásnak adott interjújában ellenezte a német-amerikai ellentétek eltúlzását. Nem értette, hogy miért fogadta felháborodás a Németországot Líbiával és Irakkal egy sorba helyezô szavait. — A német kormány hozott egy döntést, más államok is meghozták döntésüket. Én csak korrekten visszaadtam mindazt, amit ezek az országok kinyilvánítottak, s nem értem, miért reagáltak ennyire érzékenyen és aggályosan — közölte, felidézve pár nappal ezelôtti kongresszusi meghallgatását.

Rumsfeld Münchenben cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Washington németországi támaszpontokat akar bezárni, illetve áthelyezni Kelet-Európába, Lengyelországba. A miniszter ugyanakkor nem titkolta, hogy költségvetési szempontból összes katonai létesítményeik fenntartását megvizsgálják.

A müncheni biztonságpolitikai értekezlet keretében Oroszország és a NATO megállapodást írt alá bajba jutott tengeralattjárók mentésérôl.

Vatikáni békemisszió Irakba

(4. old.)

Vasárnap II. János Pál felszólította a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, eközben Joaquín Navarro Valls szentszéki szóvivô hivatalosan is megerôsítette, hogy hétfôn békemisszióra utazik Bagdadba Roger Etchegaray kúriai bíboros.

A pápa vasárnapi Úrangyala imádságában a római Szent Péter-téren mintegy tízezer ember elôtt hangsúlyozta: ebben a nehéz pillanatban imádkozni kell a békéért, mert Isten közbenjárására van szükség. "Ebben az aggasztó nemzetközi helyzetben mindannyian szükségét érezzük annak, hogy az Úrhoz forduljunk a béke nagy ajándékáért könyörögve" — mondta a szentatya.

Miközben a pápa az ima hangján próbált tenni a békéért, a Vatikán gyakorlati diplomáciai lépésre is készül. Joaquín Navarro Valls vatikáni szóvivô vasárnap hivatalosan is megerôsítette azt a hetekkel korábban szárnyra kelt hírt, miszerint a Szentszék békemissziót indít Bagdadba. Roger Etchegaray kúriai bíboros lesz a pápa személyes küldötte, aki már hétfôn útra kel, hogy meggyôzze Szaddám Huszein iraki elnököt: tegyen meg mindent a békés rendezés érdekében.

Segítsen egy lappal!
Elôfizetések támogatása kiskeresetûeknek

(4. old.)

A Szabadság januárban is folytatta elôfizetés-gyûjtési akcióját kiskeresetûeknek. Januárban összesen 4 470 000 lejjel támogatták a rászorulókat az alábbiak: Mauthner Gabriella (New York), Sylvester Zoltán (Houston, Texas), Bálint Ildikó (Newark, Kalifornia), Bibza István Donát negyedi református lelkipásztor, egy neve elhallgatását kérô kolozsvári üzletember, egy helyi fiatal mûépítész, egy magyarországi diák, Fuchs Rozália és dr. Szabó László fogorvos. A pénzbôl 48 elôfizetést tudtunk kötni rászorulóknak. A nevükben is köszönjük!

A mozgalmat folytatjuk februárban is, és számítunk az emberségbôl példát mutatni tudókra.

Ezennel tisztelettel felkérünk minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi elôfizetési árával — 88 000 lejjel (+ kihordási díj — 2000-5275 lej, terjesztôtôl függôen, az egész kevesebb, mint 3 dollár!) — támogassák szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik szociális helyzetüknél fogva lemondani kénytelenek a magyar nyelvû napilapról.

Befizetni lehet: 1.) személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2.) csekkel a lapunk támogatását célul kitûzött Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturalã Minerva, Banca Comercialã Românã, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3.) banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4.) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon február 24-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Amerikai olvasóink figyelmébe: az Amerikai Egyesült Államok polgárai csekket küldhetnek a következô címre: HHRF-SZABADSÁG, P. O. Box J, Gracie Station, New York, NY 10028. A Hungarian Human Rights Foundation (Magyar Emberjogi Alapítvány) postafordultával adómentesítô elismervényt küld, és biztosítja, hogy az adomány teljes összege a címzetthez jut.

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

A szerkesztôség

NAPIRENDEN

Román légtérhasználat parlamenti jóváhagyás nélkül

(5. old.)

Hétvégi szucsávai látogatásán Gheorghi Prisãcaru, a szenátus külügyi bizottságának elnöke kijelentette, Irak megtámadása esetén az amerikai hadsereg vadászgépei és bombázói a parlament újabb hozzájárulása nélkül használhatják Románia légterét és katonai támaszpontjait. — Amennyiben katonai beavatkozásra kerül sor, és az amerikai hadsereg a légtér és a katonai bázisok használatát kéri, nincs szükség a parlament újabb jóváhagyására, mivel a terroristaellenes határozat errôl a kérdésrôl már rendelkezik. Ha az amerikaiak más jellegû kérést fogalmaznak meg, akkor arra valószínûleg a Legfelsôbb Védelmi Tanács a parlament újabb jóváhagyását kéri — nyilatkozta Prisãcaru.

Emlékeztetett: Románia folyton a konfliktuskezelés mellett foglalt állást, de amennyiben Irak nem mond le tömegpusztító fegyvereirôl, az ország eleget tesz a szövetségesek kérésének.

A parlament 2001. szeptember 19-én arról döntött, hogy a NATO tagállamokkal karöltve Románia is részt vesz a terroristaellenes harcban. Ennek értelmében hazánk az Amerikai Egyesült Államok és a NATO tagországok rendelkezésére bocsátja a fent említett eszközöket.

Vasile Lupu visszaadná a magyar egyházi javakat

(5. old.)

Szombaton Kolozsváron ülésezett a legutóbbi években alakult Keresztény Néppárt (KNP). A gyûlésen jelen volt az összes erdélyi fiókszervezet vezetôsége, valamint a párt elnöke, Vasile Lupu. Az alakulat merész célkitûzései között szerepel a választók 15 százalékának megnyerése is. Megkezdôdött az aláírásgyûjtés is, mivel mint köztudott, 25 000 aláírásra van szükség az új párttörvény szerint ahhoz, hogy hivatalosan is elismerjenek egy pártot. Kolozsvárról mintegy 2500 aláírást kívánnak szerezni, Lupu leginkább azon személyek támogatására számít, akiknek az állam nem szolgáltatta vissza ingatlanaikat a jogtalan államosítás után. Elmondása szerint 700 000 család található Romániában ebben a helyzetben, így a kezdeti 15 százalék nem is olyan elérhetetlen. A Szabadság kérdésére Lupu elmondta, hogy a magyar egyházi javak visszaszolgáltatását is sürgetné, mivel a visszajuttatásokat vallási vagy nemzetiségi diszkrimináció nélkül véghez kell vinni.

Gálffy Attila

Az ETPK tavasszal vitatja meg a Jürgens-jelentést
Magyarország halasztaná, Románia sürgeti

(5. old.)

— Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének (ETPK) jogi bizottsága márciusban, a plénum pedig áprilisban tárgyalja meg és fogadja el a státustörvényrôl szóló Jürgens-jelentést — jelentette be szombaton Gheorghi Prisãcaru, az ETPK román küldöttségének vezetôje.

Prisãcaru egy sajtótájékoztatón elutasította a magyar küldöttség által a jelentés megvitatásának elhalasztása mellett az ETPK-ban felhozott érveket, miszerint a vita esetleg negatívan befolyásolná a Magyarország uniós csatlakozásával kapcsolatban rendezett népszavazás eredményét.

— Nem érthetünk egyet azzal, hogy egy ilyen kérdés megvitatása negatívan befolyásolhatja az április 12-i magyarországi népszavazást. Ha európaiak vagyunk, a magyar vezetôknek is európai magatartást kell tanúsítaniuk — fogalmazott Prisãcaru.

A szenátor hangsúlyozta: a kedvezménytörvény nem román–magyar, hanem európai kérdés. — Ez a kérdés nem Románia és Magyarország kapcsolatait érinti, mivel a román–magyar kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most. A kormánypártok közti együttmûködési megállapodás pedig jó hatással lesz a két ország kapcsolatainak egészére is, a gazdasági kapcsolatokat is beleértve — tette hozzá Prisãcaru.

— A törvény alkalmazása azt tükrözi, hogy Magyarországnak mennyire áll szándékában tiszteletben tartani az európai normákat és elveket. Lehetetlen, hogy egy ország törvény- vagy megállapodás-tervezeteket javasol, részt vesz elfogadásukon, de nem ért egyet alkalmazásukkal — fogalmazott.

Gheorghi Prisãcaru elmondta, a magyar küldöttség megpróbálta elérni a státustörvény megvitatásának elhalasztását, akár napirendrôl való levételét, de azt követôen, hogy a román küldöttség megbeszélést folytatott az ETPK elnökével és fôtitkárával, valamint az Európa Tanács fôtitkárával, továbbá a jogi bizottságban folytatott konzultációk nyomán "döntés született arról, hogy a jogi bizottság márciusban, az ETPK plénuma pedig áprilisban tárgyalja meg a Jürgens-jelentést".

NATO-várományosok tanácskozása amerikaiakkal

(5. old.)

Szombaton este Münchenben amerikai szenátorokkal találkozott az Észak-Atlanti Szövetségbe (NATO) meghívást kapott hét ország honvédelmi minisztere. Az amerikai csoportot vezetô John McCain és Joseph Lieberman szerint a csatlakozási megállapodások ratifikálása során nem merülnek majd fel jelentôsebb akadályok.

A román honvédelmi tárca vasárnapi közleménye szerint a találkozón, amelyen Ioan Mircea Pascu miniszter is részt vett, az amerikai szenátorok köszönetet mondtak a meghívott országoknak a terrorizmus elleni nemzetközi harcban nyújtott segítségért.

A 39. müncheni biztonságpolitikai konferencián Ioan Mircea Pascu kétoldalú megbeszéléseket folytatott Peter Struck német, illetve Vologyimir Petrovics Skidcsenko ukrán honvédelmi miniszterrel.

Nincs elég nyugta Beszterce-Naszód megyében

(5. old.)

A Beszterce-Naszód megyei cégeknek immár három hete áfás számla nélkül kell dolgozniuk, mivel — a pénzügyi hivatal szerint — a nyomdák nem tettek eleget a megrendeléseknek. A hiány miatt több száz cég képtelen leszámlázni a bejött pénzeket.

Gheorghe Sabãu, a beszterce-naszódi pénzügyi hivtal igazgatója arról számolt be, az általa vezetett intézmény egész évre elegendô számlatömbök legyártását rendelte meg a nyomdáktól. Hozzátette: próbálták meggyôzni azokat a cégeket, amelyek hosszabb idôre vásároltak számlákat, segítsenek a bajba jutottakon, de sajnos nem találtak megértésre.

Annak érdekében, hogy az állami intézményeket és a cégeket ne büntesse meg a pénzügyôrség, Gheorghe Sabãu rendelkezett, hogy a számlák hiányát ne ellenôrizzék.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

inter@ktív2
Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
IV. évfolyam, 3. szám

(6. old.)

Harry Potter 2: digitális varázslat

(6. old.)

Maga a játék tulajdonképpen nem sokban különbözik az elsô résztôl: ugyanolyan Tomb Raider-szerû mászkálós-ügyességi stuffal van dolgunk. Egy kicsit bosszantó és fárasztó is viszont, hogy a Harry Potter 1-gyel ellentétben sokkal több "oktató" küldetéssel van dolgunk, sôt még a nem oktató küldetéseknek is training feelingje van, ahogy a különféle tanárok feladatait megoldjuk, és a "tanulócsillagokat" összeszedjük. Ezek a missziók, sajnos, kicsit "lelketlenek", és emiatt sokáig nem igazán tudjuk magunkat beleélni Harry szerepébe. Voltak ilyenek az elsô Harryben is, de lényegesen kevesebbek, nem is értem, itt miért kellett annyira erôltetni ezeket...

További részletek, illetve a demo letöltése: http://harrypotter.ea.com/

Orvtámadás a szegény kis számítógép ellen

(6. old.)

A hálózat egyre gyakoribb használatának okai között megemlíthetjük a gyors kommunikációt, a gyors és korlátlan hozzáférést a tárolt adatokhoz, az interneten terjedô szolgáltatások népszerûségét.

A szélesebbkörû hálózatok terjedése az internetet veszi igénybe, mivel a világ minden oldaláról gépeket összekötni roppant költséges lenne, de ezáltal magával vonja a biztonságra való nagyobb odafigyelést, hiszen a vírusokon kívül crackerek támadásainak is ki vannak téve.

A legveszélyeztettebbek a hatalmas és hierarchikus hálózatokkal rendelkezô cégek, hisz ezek létfontosságú operációkat bíznak a hálózatukra, mint például bankoknál a hitelkártyaszám tárolás, pénzátvitel stb.

A hálózat, számítógép biztonságosságát veszélyeztetô tényezôk közül a legközismertebbek a vírusok. Viszont nem is a tulajdonképpeni vírusok jelentik a legnagyobb gondot... A leggyakoribb veszélyforrások a szándékos támadások és a programozott károkozók.

Programozott károkozóknak tekintjük a klasszikus számítógépes vírusokat, férgeket, trójai falovakat, makróvírusokat, bombákat, csapóajtókat, úgynevezett back doorokat.

A klasszikus számítógépes vírusokról, gondolom, mindenki hallott már a sajtóból, vagy rosszabbik esetben saját bôrén tapasztalta káros hatásukat.

A makróvírusok például az elterjedt formátumú Word, Excel állományokat támadják meg, és teszik tönkre; a férgek feltárják a rendszerekben rejlô erôforrásokat, a biztonsági részeket. A back doorok nagyrészt olyan vírusok, amelyek lehetôvé teszik egy bizonyos személy számára a fertôzött számítógép feletti korlátlan uralmat, sok esetben a felhasználó nem is sejti, milyen veszélyben van a számítógépén tárolt anyagmennyiség. A trójai falovak úgy kerülnek a számítógépre, hogy egyféle hasznos szolgáltatást ígérnek, és ezen kívül telepítenek más dolgokat is. A vírus önmagát nagyon gyorsan és hatékonyan szaporítja, és valamilyen kellemetlenséget vagy kárt okoz; míg a trójai falovak nem képesek szaporodni; a trójaiakat ráültetik valami másra (például képernyôvédôk, browserhelpek stb.) és ezek elindítnak a számítógépen egy számodra ismeretlen és káros alkalmazást, amelyek háttértevékenységként figyelhetik a gépedet, és információkat küldhetnek ki. A trójai programok levelekkel is könnyen beszerezhetôk.

A másik leggyakoribb veszélyforrást a szándékos támadások képezik.

A szándékos támadás céljainak elérésére nagyon gyakran a legcélszerûbb eszközök az elôbbiekben felsorolt programozott károkozók lehetnek. Például a back doorokat a bankok rendszerében való behatolásra és leggyakrabban hitelkártyaszám "ellesésére", vagy illegális pénzátutalás megvalósítására lehet használni. Ugyanezek használhatók ipari kémkedésre is.

Azok a programozók, akik egyrészt kihasználják ezen programozott károkozókat, a crackerek. Nem kell összetéveszteni a crackereket a hackerekkel.

A hackerek olyan számítógépes szakemberek, akik nem kárt akarnak okozni, hanem a kihívásokat keresik, a dicsôséget vadásszák. Az operációs rendszereket a legapróbb részletekig ismerik, a fegyvertárt saját maguk fejlesztik. Nem rombolnak, de nyomot sem hagynak maguk után.

A crackerek alacsonyabb tudás-szinttel rendelkeznek, mint a hackerek; támadásaik háttere a rosszindulat. A crackerek a hackerek által kifejlesztett programokat használják. Céljuk nem elsôdlegesen az, hogy kárt okozzanak a hálózatban, hanem az, hogy hasznot húzzanak önmaguknak, például adatok elsajátításával.

Ennek kivédése érdekében a rendszertervezôk és karbantartók nemcsak a hálózat biztonságát kell hogy erôsítsék, hanem az adatokat is kell hogy kódolják, így téve lehetetlenné mások számára felhasználásukat.

Finta Anna Mária, maresz77@mail.nextra.ro

KÜLFÖLDI HÍREK

(6. old.)

@ A technológiai cégek tartanak az iraki háborútól. Azok a cégek, amelyek a beruházások lassú növekedésére számítottak a 2000 óta tartó recesszió után, most azt mondják, hogy a levegôben lógó iraki háború újból kérdésessé teszi az üzleti elôrejelzéseiket. — A háború rosszat tesz a gazdaságnak — fogalmazott kategorikusan Jörg Jung, a legnagyobb európai szoftvergyártó, a német SAP befektetô-kapcsolati igazgatója.

Miközben Amerika egyre több katonát von össze Irak térségében, a befektetôk felkészülnek a legrosszabbra, hiszen a gazdaság még most is törékeny, az elemzôk pedig visszavesznek a 2003-ra vonatkozó elôrejelzéseikbôl. Így tett a világ legnagyobb félvezetô-berendezéseket gyártó cége, az Applied Materials, mert arra számít, hogy a lapkagyártók visszafogják vásárlásaikat, és a gazdasági recesszió folytatását várják. A szakértôk egyébként megosztottak a tekintetben, hogy a háború tovább csökkenti az amúgy is megcsappant keresletet, vagy épp fellendülést hoz, mint az 1991-ben, az Öböl-háború idején történt.

@ Microsoft: 100 dollár veszteség minden Xbox konzolon. Decemberben lezárult második negyedévében közel kétszeresére nôtt a Microsoft otthoni és szórakoztató részlegének a vesztesége.

Az adatok szerint a veszteség 348 millió dollár volt, 1,28 milliárd dolláros forgalom után. Egy évvel korábban a veszteség csupán 180 millió dollár volt (a forgalom 833 millió dollár). A veszteséghez hozzájárul például az Xbox-konzol: becslések szerint az összeg a 199 dolláros árból akár 100 dollárra is rúghat, ami azt jelenti, hogy amennyivel erôsödik a forgalom, ugyanannyival nô a veszteség. Ez egyébként így van más gyártók játékkonzoljai esetében is; a veszteséget a játékszoftverek eladásával tudják ellensúlyozni.

@ A Metroid Prime a legesélyesebb a játékok Oscarjára. A Nintendo ûrbeli lövöldözôs játéka 10 jelölést gyûjtött be kedden az Interaktív Mûvészeti és Tudományos Akadémia 2003-as díjára.

Szintén a Prime-ot jelölték az Év játéka és az Év konzolos játéka címre is. A játékot a Nintendo saját konzoljához, a Gamecube-hoz fejlesztette. De jelölték az Év játéka címre az Animal Crossingot (Nintendo), a Battlefield 1942-t (Electronic Arts), a Ratchet & Clanket (Sony) és a Grand Theft Auto: Vice Cityt is (Take-Two). A legtöbb jelölést a Nintendo (26) és az Electronic Arts (25) kapta. Február 27-én Las Vegasban, az akadémia hatodik gáláján 30 kategóriában osztanak díjat.

HAZAI HÍREK

(6. old.)

@ Új márka a vezetékes telefonszolgáltatások piacán. Az Atlas Telecom Network nemzetközi távközlési szolgáltató cég leányvállalata, az Atlas Telecom Network România egy távközlési hálózat kiépítését tervezi, amellyel 20 nagyvárosban ajánlana vezetékes telefonos szolgáltatásokat. A befektetés értéke 100 millió euro lenne, és 2005-ig valósulna meg.

@ Csökkennek a külföldi telefonbeszélgetési díjak. Amint a Szabadság már utalt rá, február 1-tôl az Orange Románia 45%-kal csökkentette a külföldi telefonbeszélgetések díjait. Az Orange továbbra is a Romtelecom infrastruktúráját használja a külföldre irányuló beszélgetések esetén, és a jövôben csak fokozatosan fog áttérni a saját hálózatára. Nem így a Connex, amely bejelentette, hogy február 15-tôl saját hálózatán keresztül fogja bonyolítani a külföldi távbeszélgetéseket. További részletek az illetô szolgáltatók honlapjain olvashatók.

SPORT

KÉZILABDA
Férfi és nôi Nemzeti Liga
Tavaszi rajt téli hangulatban

(8. old.)

A múlt hét végén elkezdôdött a tavaszi idény, a visszavágók küzdelemsorozata. Bár mindenütt fedett termekben rendezik a mérkôzéseket, általában hûvös téli hangulat fogadta a játékosokat és szurkolókat egyaránt.

• A lányoknál a közelgô kontinentális találkozók miatt néhány összecsapást elôrehoztak. Ezekrôl korábban már szóltunk, most csak az eredményeket elevenítjük fel: Kolozsvári U-Ursus–Szászsebesi MSC 38–22 és Konstancai Tomis–Zilahi Silcotub 21–22 — az elsô fordulóból, valamint Posta Câlnãu-i Astral–Bukaresti Rapid 17–37. Így szombatra négy mérkôzés maradt. A Bukaresti Rapid–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim rangadót magabiztosan nyerte 29–24 (14–8) arányban a listavezetô fôvárosi együttes. A másik három találkozón ugyancsak a vendéglátók szerezték meg a két bajnoki pontot (Dévai U-Remin–Nagyszebeni MSC 32–16 és Nagybányai Selmont–Brassói Rulmentul 29–18), mindössze egyetlen összecsapáson született vendégsiker, viszont az meglepetésszámba megy: az Astral nagy küzdelem után otthonában fektette kétvállra a Galaci Otelult (29–28 arányban nyertek a Buzãu megyeiek). A közelmúltban kupacsapatnak számító galaciak játékára rányomja bélyegét a SIDEX átszervezése, szabadesésben vannak, s már a kiesés veszélye is fenyegeti ôket. A fenti eredmények után a táblázaton:

1. Rapid 13 11 1 1 402–281 23
2. Déva 12 9 2 1 296–230 20
3. Silcotub 12 9 0 3 334–249 18
4. U-Ursus 12 9 0 3 342–298 18
5. Oltchim 12 9 0 3 337–291 18
6. Selmont 12 7 0 5 325–295 14
7. Konstanca 12 4 0 8 292–331 8
8. Brassó 12 4 0 8 246–300 8
9. Szászsebes 12 3 0 9 259–343 6
10. Galac 12 3 0 9 260–305 6
11. Astral 13 2 1 10 286–371 5
12. Nagyszeben 12 1 0 11 241–326 2

Ami a következô, február 15-i fordulót illeti, ezt is több részletben bonyolítják le, ugyanis öt élvonalbeli csapat (Rapid, Silcotub, U-Ursus, Oltchim és Selmont) Európa-kupákon érdekelt. Amint említettük, már a Rapid már lejátszotta a bajnoki találkozóját, a Kolozsvári U-Ursus pedig már szerdán játszik a bajnok Oltchim otthonában, ahonnan aztán folytatja útját Bulgáriába. A további párosítás: Konstanca–Selmont, Silcotub–Nagyszeben, Déva–Galac és Szászsebes–Brassó.

• A férfi bajnokságban a lányokéhoz hasonló eredmények születtek. Idegenben csak egy csapat nyert (a Konstancai KK Târgu Jiuban 30–25-re a helyi Lignit ellen). A többi játékon az otthon játszók bizonyultak jobbnak. Ezekhez az eredményekhez az is hozzájárult, hogy a táblázat elsô helyein állók a tabella alsó részét elfoglalókat fogadták. Kolozsvári szemszögbôl nézve a dolgokat a Remus Moldovan felkészítette armãturások nem sokra számíthattak az érmes helyékért küzdô Bukaresti Dinamó otthonában, amely az ôsszel a Horia Demian Sportcsarnokban is nyerni tudott. A kolozsváriak csak 9 fôs kerettel utaztak a fôvárosba (2 kapus + 7 mezônyjátékos), így érthetô, hogy tízgólos vereséget szenvedtek. Eredmények: Bukaresti Dinamó–Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia 30–20 (16–8) — a kolozsváriak közül a legtöbb találatot Pander (5), Ani (4), Marian és Stef (3–3) szerezte, Temesvári Politechnika-Izometál–Nagybányai Minaur 30–26, Piatra Neamt-i Fibrexnylon–Brassói Dinamó 34–19, Ploiesti-i Uztel–Szucsávai Ambro Bucovina 32–24 és Bukaresti Steaua–Krajovai U-Petrol 27–22. A sorrend:

1. Fibrexnylon 12 12 0 0 361–260 24
2. Konstanca 12 9 0 3 308–279 18
3. Buk. Dinamó 12 8 1 3 308–286 17
4. Steaua 12 8 1 3 314–280 17
5. Minaur 12 8 0 4 346–311 16
6. Temesvár 12 7 0 5 306–300 14
7. Ploiesti 12 6 1 5 274–256 13
8. Târgu Jiu 12 3 2 7 299–315 8
9. Kolozsvár 12 3 1 8 290–318 7
10. Krajova 12 2 2 8 259–316 6
11. Szucsáva 12 1 0 11 298–363 2
12. Br. Dinamó 12 1 0 11 234–313 2

A vetélkedô második tavaszi fordulója február 16-án vasárnap lesz a következô párosítás szerint: Kolozsvár–Konstanca (a találkozót a Horia Demian Sportcsarnok javítása miatt valószínûleg Segesváron rendezik), Minaur–Bukaresti Dinamó, Krajova–Temesvár, Brassói Dinamó–Steaua, Ploiesti–Fibrexnylon és Szucsáva–Târgu Jiu.

Radványi Pál

*
Nagy lépést tett a negyeddöntôbe jutás felé a Ferencváros, amely a német HC Leipzig otthonában biztosan gyôzött a nôi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 4. fordulójában.Az eddig száz százalékos dán Viborg meglepetésre kikapott az elsô három fordulóban vereséget szenvedô norvég Nordstrand Oslo otthonában a B-csoport másik mérkôzésén, így a Ferencváros akkor jut biztosan a negyeddöntôbe, ha a hátralévô két körben legalább egy pontot szerez.

A nôi Bajnokok Ligája 4. fordulójának eredményei:

B-csoport: Lipcse (német)–Ferencváros 27–31 (10–14) és Nordstrand Oslo (norvég)–Viborg HK (dán) 23–17 (12–10). Az állás: 1. Viborg 6 pont (114–99), 2. Ferencváros 6 (125–119), 3. Nordstrand 2 (100–105), 4. Lipcse 2 (106–122).

A magyar gárda jövô vasárnap az Oslót fogadja.

SAKKSAROK

(8. old.)

Kaszparov–Deep Junior: döntetlent hozott a hatjátszmás mérkôzéssorozat
Döntetlennel végzôdött a hatodik parti — és ezzel a hatjátszmás "FIDE ember a gép ellen világbajnoki" is — Garri Kaszparov és a Deep Junior sakkszámítógép közötti, az egymillió dollár összdíjazású párosmérkôzésen New Yorkban.

A végeredmény az egy-egy gyôzelem és négy döntetlen után 3–3. Az orosz nagymester pénteken a sötét bábukat vezette, és a 27. lépése — háromórás játék után született pontosztozkodás.

A világranglistát vezetô Kaszparov 500 ezer dollárt kap a részvételért, a másik félmillión osztozik a tavalyi sakkszámítógép-világbajnok izraeli tervezôgárdájával (a félmillióból 300 ezer járt volna a gyôztesnek, 200 ezer a vesztesnek, ha nem pontosztozkodással zárul a párosmérkôzés).

A döntetlennel a volt világbajnok nem tudott visszavágni az 1997-es, történelminek számító vereségéért: akkor a Deep Blue nevû programtól kapott ki 3,5–2,5-re.

TENISZ
Davis-kupa
Világcsoport-mérkôzések

(8. old.)

Már két nap után behozhatatlan elônyre tettek szert a franciák Bukarestben a Románia elleni Világcsoport-mérkôzésen. A várakozásoknak megfelelôen a tavalyi döntôs, 2001-ben gyôztes vendégek könnyedén múlták felül riválisukat.

Eredmények: pénteken: Adrian Voinea–Sebastian Grosjean 2:6, 3:6, 6:7 (10) és Andrei Pavel–Nicolas Escudé 6:7 (2), 2:6, 6:7 (5); szombaton: Pavel, Gabriel Trifu–Michael Llodra, Fabrice Santoro 4:6, 3:6, 6:7 (4).

Két nap után így az állás: Románia–Franciaország 0–3, a vasárnapi két egyes mérkôzésnek már nincs jelentôsége.

A többi találkozó állása:

Ausztrália–Nagy-Britannia 4–1 (Lleyton Hewitt–Alex Bogdanovic 7:5, 6:1, 6:2; Mark Philippoussis–Alan Mackin 6:3, 6:3, 6:3; Hewitt, Woodbridge–Miles Maclagan, Arvind Parmar 6:1, 6:3, 4:6, 6:2; Wayne Arthurs–Maclagan 4:6, 6:1, 6:4; Todd Woodbridge–Bogdanovic 2:6, 6:7) — ez már végeredmény, az ausztrálok nagyon könnyû sikert értek el a sztárjaikat — Tim Henman és Greg Rusedski — nélkülözô britek ellenében;

Spanyolország–Belgium 3–0 (Juan Carlos Ferrero–Christian Rochus 6:3, 6:2, 7:5; Carlos Moyá–Xavier Malisse 7:6, 6:1, 7:5; Alberto Costa, Alex Corretja-Olivier Rochus, Kristof Vliegen 6:4, 4:6, 6:3, 3:6, 8:6) — a spanyolok továbbjutottak;

Hollandia–Svájc 2–1 (Sjeng Schalken–Michel Kratochvil 6:3, 7:5, 1:6, 4:6, 6:4; Raemon Sluiter–Roger Federer 2:6, 1:6, 3:6; Paul Haarhuis, Martin Verkerk–Federer, Georg Bastl 3:6, 6:3, 6:4, 7:5);

Horvátország–Egyesült Államok 1–2 (Ivan Ljubicsics–Mardy Fish 7:5, 6:3, 6:4; Mario Ancsics–James Blake 1:6, 2:6, 6:7; Goran Ivaniszevics, Ljubicsics–Blake, Fish 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 6:4);

Svédország–Brazília 1–2 (Andreas Vinciguerra–Gustavo Kuerten 1:6, 4:6, 4:6; Jonas Björkman–Andre Sa 6:4, 5:7, 6:2, 4:6, 6:1; Björkman, Magnus Larsson–Kuerten, Sa 4:6, 6:2, 7:5, 2:6, 2:6)

Csehország–Oroszország 1–2 (Jiri Novak–Nyikolaj Davigyenko 6:4, 4:6, 6:1, 6:1; Radek Stepanek–Mihail Juzsnyij 6:3, 6:7, 7:6, 2:6, 3:6; Martin Damm, Cyril Suk–Jevgenyij Kafelnyikov, Juzsnyij 6:7, 6:4, 3:6, 3:6 )

Argentína–Németország 3–0 (Gaston Gaudio–Rainer Schüttler 6:2, 6:3, 6:0; David Nalbandian–Lars Burgsmüller 6:1, 7:6, 7:5; Nalbandian, Lucas Arnold–Schüttler, Michael Kohlmann 6:1, 0:6, 4:6, 6:1, 6:2) — Argentína továbblépett.

• Váratlan vereséggel fejezte be szereplését a magyar férfi teniszválogatott a Davis-kupa Euro-afrikai zóna III. csoportjának algériai tornáján: 2–0 arányban kikapott a házigazdáktól (a páros mérkôzést már nem játszották le). Igaz, a feljutást már hét közben kiharcolta mindkét csapat, mindkét válogatott jövôre a II. csoportban folytathatja.

ÖKÖLVÍVÁS
Újabb változás a válogatott szakvezetésében

(8. old.)

Alig három nap telt el, és újabb változást könyvelhetünk el. Valentin Vrânceanut, a Simion fivérek egyik edzôjét Gheorghe Simionnal együtt menesztették, most viszont visszahívták, hogy segítse a válogatott irányítását.

A jelenleg tizenhárom tagú olimpiai keret Câmpulung Muscelrôl átutazott Piatra Arsãra, ott folytatja felkészülését. Egy hét múlva Jászvásáron a Román Kupa-vetélkedôn szerepelnek a válogatott tagjai.

Doroftei búcsúmérkôzése

Leonard Doroftei, a WBA változat világbajnoka pénteken New Yorkban utazott, hogy aláírja az amerikai Paul Spadafora elleni összecsapás szerzôdését. Induláskor Doroftei még nem tudta pontosan sem az idôpontot, sem a pénz elosztási arányát. A ploiesti-i öklözônek így esélye nyílik a WBA és IBF változat címének egyesítésére. De az bizonyos, akár gyôz, akár veszít, Leonard Doroftei a Spadafora elleni összecsapás után szögre akasztja a bokszkesztyûit.

Coriolan Iuga

JÉGKORONG

(8. old.)

A magyar nôi jégkorong-válogatott két barátságos mérkôzésen egy-egy góllal gyôzte le Románia csapatát Budapesten.

Eredmények: Magyarország–Románia 5–4 (2–2, 0–2, 3–0) és 4–3 (3–1, 1–1, 0–1).

ALPESISÍ
Világbajnokság St. Moritzban
Walchhofer nyerte a lesiklást

(8. old.)

Az osztrák Michael Walchhofer (képünkön) nyerte a svájci St. Moritzban zajló alpesi sí-világbajnokság lesikló számát. A 27 éves versenyzô eddig még egyetlen Világkupa-viadalon sem diadalmaskodott, de ezúttal 11 századmásodperccel maga mögé utasította Kjetil-Andre Aamodtot. A norvég klasszis 12. vb-érmét gyûjtötte be, ezzel az elsô helyre ugrott az örökranglistán honfitársa, Lasse Kjus és a luxemburgi Marc Girardelli elôtt.

A szuperóriás-mûlesiklásban gyôztes Stephan Eberharter 5., míg a szintén osztrák, kétszeres olimpiai bajnok Hermann Maier holtversenyben 8. lett.

Végeredmény: férfiak, lesiklás, világbajnok: 1. Michael Walchhofer (osztrák) 1:43,54 perc, 2. Kjetil-Andre Aamodt (norvég) 1:44,05, 3. Bruno Kernen (svájci) 1:44,51, 4. Didier Cuche (svájci) 1:44,67, 5. Stephan Eberharter (osztrák) 1:44,68, 6. Erik Guay (kanadai) 1:44,70.

Ezen a héten
Február 10–16.

(8. old.)

• Febr. 10.: 55 éve, 1948-ban, a St. Moritz-i V. téli olimpia befejeztével az egyénileg legeredményesebben szerepelteket ismertette a nemzetközi sajtó. Elôször fordult elô a havas játékok történetében, hogy nem gyorskorcsolyázó vagy sífutó, hanem síelô bizonyult a legszorgalmasabb éremgyûjtônek. 1948 legeredményesebbjének a francia Henri Oreiller bizonyult, aki megnyerte a lesiklást és az alpesi összetettet, a mûlesiklásban pedig bronzérmet szerzett. Ôt követte a svédek kitûnô sífutója, Martin Lundström 2 aranyéremmel, míg 1–1 arany és ezüst fémjelezte a svéd sífutó Nils Ostensson, az amerikai alpesi sízônô, Gretchen Frazer és osztrák társa, Trude Beiser, valamint a gyorskorcsolyázó svéd Ake Seyffarth teljesítményét.

• Febr. 11.: Szintén 1948-as emlék: ezen a napon fejezôdött be Londonban a 15. asztalitenisz-világbajnokság. Anglia fôvárosa már negyedszer látta vendégül a legjobb pingpongozókat, a háború után ekkor álltak elôször asztalhoz romániai sportolók. A magyar versenyzôk közül ismét a nôk remekeltek: Farkas Gizi megnyerte a nôi egyest, társaival, György Lorettával és Kárpáti Rózsival ezüstérmet szerzett a csapatversenyben, míg a csehszlovák Marie Kettnerovával a nôi párosban volt bronzérmes. Volt még más bronzérmük is a magyar asztaliteniszezôknek. Ezt társbérletben szerezte Sidó Ferenc, vegyes párosban a romániai Angelika Rozeanuval (leánynevén Angelika Adelstein). Rozeanu a Kolozsvári KASE játékosával, Kolozsváry Sárival ezüstérmet szerzett csapatban, egyesben pedig harmadikként zárta a versenyt.

• Febr. 12.: Háromnegyed évszázada, 1928-ban világszerte elterjedt a hír: az elôzô napon a svájci St. Moritzban ünnepélyesen megnyitották a II. Téli Olimpiát. Svájcban 25 országból 495-en adtak találkozót egymásnak, köztük 27 nô.

• Febr. 13.: 75 éve ezen a napon már bajnokot avattak St. Moritzban. Mindkettôt a Jégstadionban, s mindkettôt gyorskorcsolyában. Igaz, mindössze két szám fejezôdött be, de az egyikben kialakult holtverseny folytán ketten vehették át az aranyérmet. 500 méteren az elsô olimpia 3 arany és 2 ezüstérmes hôse, a finn Arnold Clad Thunberg és a norvég Bernt Evensen 43,4 mp-es olimpiai csúccsal bizonyult a legjobbnak, 5000 méteren másik skandináv sportoló, a norvég Ivar Ballangrud volt a leggyorsabb. Ideje: 8:50,5 perc volt.

• Febr. 14.: Elérkezett a gyorskorcsolya-versenyek befejezô napja. Csonka lett a mûsor, mert csak az 1500 m-t tudták lebonyolítani. Ezt ismét a finn Thunberg nyerte, 2:21,1 perces idôvel. A 10 000 m-t a hirtelen beállott olvadás miatt félbe kellett szakítani, eredményt nem hirdettek.

• Febr. 15.: Harmincöt évvel ezelôtt, az 1968-as grenoble-i jubileumi, X. téli olimpián kanadai sikerrel zárult a harmadik, egyben utolsó nôi alpesisí szám. Miután korábban a lesiklást az osztrák Olga Pall nyerte, majd azt követôleg a mûlesiklásban a francia Marielle Goitschel, az elôzô, 1964-es innsbrucki játékokban óriásmûlesiklásban nyertes versenyzô gyôzött, ezúttal ebben a harmadik számban az amerikai Nancy Green hódította el az elsôséget. Ô egyébként a mûlesiklásban ezüstérmet szerzett.

• Febr. 16.: Grenoble-ban véget ért a mûkorcsolyázók vetélkedôje. A nôknél az amerikai Peggy Fleming, a párosoknál a szovjet Ljudmilla Bjeluszova–Oleg Protopopov kettôs gyôzött, a férfiaknál az osztrák Wolfgang Schwartz vehette át az aranyérmet.

László Ferenc


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -