2003. február 13.
(XV. évfolyam, 34. szám)

Ma döntenek a közoktatási sztrájkról
Veszélyesnek tûnik utcára vonulni

(1. old.)

A Kolozs megyei közoktatási szakszervezet (SLIPC) ma 15 órára hívja össze általános vezetôi tanácsát, hogy döntsenek a fizetések elmaradása miatt kialakult helyzetben vállalandó szakszervezeti harc formájáról. Egyet már biztosan lehet tudni: az utcára való vonulásnak beláthatatlan következményei lehetnek.

— A SLIPC vezetôsége tisztában van azzal, hogy az érintett szakszervezetek (BNS, CSDR, Alfa Kartell és a CNSRL Frãtia), valamint ezek tagszervezetei közül a Kolozs megyei közoktatási szakszervezet van a legnehezebb helyzetben — nyilatkozta a Szabadságnak Lucia Cojocaru elnök —, hiszen mintegy 7000 alkalmazott bérének elmaradása nyomja a vállát. Mi nem fogunk semmit sem javasolni megyei vezetôinknek, ugyanis nem akarunk olajat önteni a tûzre. Amit a tagság javasol, azt fogjuk tenni. Egy dolog viszont biztos: mivel nem érdekellentétrôl, hanem jogi visszásságról van szó, sztrájkolni — törvényes formában –- nem lehet. Az utcára vonulás veszélyesnek tûnik, hiszen nem tudni, hogy melyik közigazgatási intézmény ellen vonulnak fel a közoktatásbeliek: a prefektúra vagy a polgármesteri hivatal ellen.

Dan Canta alprefektus a Szabadságnak elmondta: rövidesen egészen más dimenziót fog kapni a költségvetés zárolása miatt kialakult "sajátosan kolozsvári" helyzet, ugyanis — amennyiben nem sikerül a polgármestert rávenni arra, hogy tegye meg a szükséges lépéseket költségvetés-ügyben — az egész város meg fog bénulni.

A tanárokhoz hasonlóan az aggmenház, a gyermekkórház és a városi tanács hatáskörébe tartozó közüzemek alkalmazottai sem kapnak fizetést.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel Horia Uioreanu, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) kolozsvári szervezetének elnöke úgy véli, a válságért egyértelmûen a polgármester a hibás. Szerinte a közigazgatási miniszternek azonnal lépnie kell az ügyben.

Bejelentette: az NLP városi szervezete javasolni fogja a párt Kolozs megyei szenátorának, Norica Nicolainak és képviselôjének, Anton Ionescunak, terjesszék elô a helyhatósági törvény olyan irányú módosítását, hogy a városi tanácsosoknak is jogában álljon a helyi költségvetést elôterjeszteni. Jelenleg ezt csupán a polgármester teheti meg. Ugyanakkor a törvénymódosítással azt szeretnék elérni, hogy évente ellenôrizzék a válaszott közméltóságok "szellemi képességét".

Sz. Cs., K. O.

Nôknek szánják a márciusi állásbörzét
Jól jönne a fokozottabb érdeklôdés

(1., 5. old.)

Szintén a nôk nemzetközi napjához idôzítette a megyei munkaerô-hivatal annak az állásbörzének a megrendezését, amely — az elmúlt évi rendezvényhez hasonlóan — elsôsorban a nôknek szólna, mindenekelôtt számukra próbálnak munkahelyet keresni.

Március 7-én tehát azokban a városokban, ahol a hivatalnak helyi irodái, kirendeltségei mûködnek (Kolozsvár, Dés, Szamosújvár, Torda, Aranyosgyéres, Hunyad), 9–13 óra között a munkaerôt keresô cégek állásokat ajánlanak majd az érdeklôdô nôknek. Kolozsváron minden valószínûség szerint a Diákmûvelôdési Házban rendezik meg az állásbörzét, a pontos helyszínrôl idejében tudósítanak, mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Remus Lãpusan, a hivatal igazgatója, kiemelve, hogy most mindenekelôtt a munkaadók "megnyerése" a fontos. Eddigi adataik szerint továbbra is fôleg a konfekciógyártáshoz keresnek munkavállalókat, emellett elárusítói, gondozónôi állásokra lesz még kilátás.

Az igazgató reményét fejezte ki, hogy az alkalmazásnál bizonyos esetekben járó kedvezmények végül is jó hatással lesznek a munkanélküliek foglalkoztatására. Egyrészt a 2002/76. munkanélküliségi törvény elôírásaira emlékeztetik a cégek, miszerint 45 évnél idôsebb vagy egyedüli családfenntartó munkanélküli alkalmazása esetében megtérítik a kereset minimálbérnek megfelelô összegét, az alkalmazott személy munkaviszonyának 2 évig történô megtartása feltételével. A szintén elmúlt évi 116. törvény a társadalmi mellôzöttség megszüntetésérôl egyéb kedvezményeket tartalmaz fiatalok alkalmazása esetére. Ez utóbbi iránt több cég érdeklôdött, ennek ellenére eddig a munkaerô-hivatal még egyetlen egyezményt sem írt alá nehéz helyzetben lévô fiatalok kedvezményes alkalmazására, mondta az igazgató.

(i)

Új jövedelemadó-számítás
A mobiltelefon költsége is a fizetést terheli

(1. old.)

A Hivatalos Közlöny keddi számában közzétették a 2001/7-es kormányrendelet idéntôl érvényes alkalmazási metodológiáját a jövedelemadó új kiszámításáról. A jogszabály újdonsága, hogy idéntôl megadóznak minden olyan jövedelmet, amelyet a magánszemélyek pénzben vagy különféle tárgyak és szolgáltatások formájában kapnak a munkaadótól. A rendelet szerint az adózott jövedelem kategoriájába tartozik például a szolgálati maroktelefon számlájának egy része, a szolgálati autó és a szolgálati lakás. Maroktelefon esetében a munkaadó külön kell hogy válassza a számlán azt a határértéket, amely a cég érdekében történô telefonbeszélgetéseket tükrözi, a számla többi részét pedig havi rendszerességgel a munkavállaló jövedelmeként kell felszámolnia a fizetés kiegészítéseként, mint megadózandó összeget.

Szolgálati kocsiknál a fuvarlevél alapján le kell vonni a vállalat érdekében tett utat az összforgalomból, a különbözet pedig szintén a munkavállaló fizetését terheli. Szolgálati lakások esetében államilag meghatározott havi házbért számítanak fel.

Az új jogszabály ugyanakkor szigorúbb ellenôrzési eljárásról is rendelkezik, amivel kiszûrik az adócsalást.

Mégsem kötelezô 6 éves kortól az iskola

(1. old.)

A törvény nem teheti kötelezôvé a szülôk számára, hogy iskolába adják gyermeküket, amint azok betöltik a hatodik életévüket — jelentette be tegnap a Tanügyminisztérium. Ez az egyik része az egyetem elôtti oktatásra vonatkozó törvénytervezetnek, amelyet az elkövetkezô idôszakban a parlament elé terjesztenek. Mint kiderült, a hatodik életévét betöltött gyermek beiratásának kötelezôvé tétele helytelenül jelent meg január 31-én a 3213-as számú törvényben, mivel az csak javaslatot kínált a megyei tanfelügyelôségek számára. Ennek értelmében minden tanfelügyelôség kidolgozza a maga beiskolázási tervét, amelyhez pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gazdasági tényezôket vesz majd figyelembe. A tervezet kidolgozásában részt vesznek tanácsadó jelleggel psziochológusok, tanárok és a helyi hatóságok képviselôi is.

Spanyolországi munkára jelentkezhetnek
Elôválogatást Kolozsváron is tartanak

(1., 5. old.)

Nem annyira a spanyolországi mezôgazdasági munkavállalási lehetôség jelenti az újdonságot, hanem az, hogy mostantól Kolozsváron rendezik meg a szükséges elôválogatást, amelyért eddig Bukarestbe kellett utazniuk az érdeklôdôknek, jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Remus Lãpusan, a Kolozs Megyei Munkaerô Foglalkoztatási Hivatal igazgatója.

Spanyolországba eper, málna és déligyümölcs szedésére keresnek mezôgazdasági munkában jártas, megfelelô munkaerôt, a nyilvántartásba vétel és a meghallgatás továbbra is Bukarestben történik, a Munkaerôvándorlási Hivatal székhelyén (Valter Mãrãcineanu út 1–3 szám, 4. emelet, 300. szoba, 3. kerület). Mivel ennek a tavaly létesült országos hivatalnak nincsenek területi kirendeltségei, a helyi munkaerô-hivataloknál rendeznek a külföldi munkára jelentkezôk között egy úgynevezett elôválogatást, és a helyben kiállított irattal jelentkezhetnek majd a fôvárosban.

Ott nyilvántartásba veszik ôket, amely azért is lényeges, mert az adatok alapján bármikor értesíthetik az illetôt, ha valamikor megfelelô külföldi álláslehetôség adódik.

A Kolozs megyei munkaerô-hivatal Bem/Cosbuc utca 2. szám alatti székhelyén (C épületszárny, 7. szoba) már ma jelentkezhetnek az érdeklôdôk egy meghallgatásra, és amennyiben megfelelnek az elôválogatási követelményeknek, errôl igazolást kapnak, amellyel tovább próbálkozhatnak az alkalmazásért a fôvárosban. A helyi elôválogatás február 19-ig tart, 13-16,30 óra között. Kolozsváron körülbelül 200 érdeklôdôre számítanak. A mezôgazdasági munkáért a kereset 28,76 euró napjára, heti 39 óra munkaidôt számítanak. A szükséges iratokról és a felajánlott munka körülményeirôl a hivatalok felvilágosítják az érdeklôdôket.

(i)

Jó évet zárt a Bánát–Körösvidék Beruházási társaság
Kedvezô hangulat a tôkepiacnak

(1., 5. old.)

Tegnap a Bánát-Körösvidék Beruházási Társaság Rt. vezetôsége ismertette a sajtóval múlt évi eredményeit és idei terveit. Ioan Cuzman elnök, Carmen Dumitrescu fôigazgató-helyettes és Mariana Costinas fiókigazgató szerint munkájukban Kolozsvár kivételes fontossággal bír ahol, Bukarest után a legkedvezôbb a közhangulat a tôkepiac fejlesztésére.

A társaság a 2002-es esztendôt az elôzô évhez képest 22,23%-os nettó jövedelemtöbblettel zárta, ami egy részvényre 390 lejes osztalékot hozott (2001-hez viszonyítva +18,18 lej). Az összosztalék, ha a március 28–29-i közgyûlés elfogadja, 213 milliárd lejt tesz ki. A tavalyi év egyik sikere, hogy 178 milliárd lejt fektettek be közvetlenül beruházásokba, amibôl 43 milliárd négy kolozsvári vállalatot fejlesztett. A társaság különben Kolozs megyében 63 cég révén érdekelt. Terveik szerint 2003-ban 328 milliárd lejnyi nettó jövedelmet érnek el.

Az elnök szólt az utóbbi idôben az Állami Számvevôszékkel való nem túlzottan felhôtlen kapcsolatukról is. Tudni kell, hogy a befektetési társaságok teljes mértékben magántulajdonban vannak, a számvevôszéknek pedig a közpénzek felhasználási módjának ellenôrzésére van jogosultsága. Ennek ellenére túllépi hatáskörét, és beavatkozik ezeknek a társaságoknak a munkájába, ami ellenkezik az EU-s integrációs elvekkel. A Bánát-Körösvidék Beruházási Társaság Rt. a törvények szigorú betartásával, minimális kockázatvállalással mûködik, és mindig a részvényesek érdekeit tartja elsôdlegesnek — mondotta az elnök.

Ö. I. B.

Parlamenti jóváhagyás a román részvételre

(1. old.)

A román parlament szerdán jóváhagyta az ország katonai részvételét egy esetleges Irak elleni katonai fellépésben, továbbá a nemzeti légtér és megfelelô infrastruktúra használatát is engedélyezte az akció számára. Ugyanakkor a NATO állandó tanácsának csütörtök délelôtti ülésén ez alkalommal sem sikerült kompromisszumos megoldást találni. (Részletek a 4. oldalon)

Nãstase bemutatta kormányzásának mérlegét

(1. old.)

Februárban a köztisztviselôk számának 10–12 százalékára csökkentik a vezérigazgatók, igazgatók, szolgálat- és irodavezetôk számát, jelentette ki Adrian Nãstase kormányfô szerdán a parlamentben, a kormánykét éves tevékenységének mérlegét megvonva.

(Részletek a 4. oldalon)

Márciustól megdrágul a földgáz

(1. old.)

A román kormány Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szembeni kötelezettségeinek megfelelôen március

1-jétôl 9 százalékkal drágul a földgáz. Ezer köbméter földgáz ára így 82,5 dollárról 90 dollárra emelkedik, közölte szerdai sajtótájékoztatóján Dan Ioan Popescu iparügyi miniszter. A tárcavezetô hozzátette: a gázáremelésrôl szerdán tárgyal Neven Mates IMF-fôtárgyalóval.

Mates a hét elején érkezett Romániába, hogy elvégezze a Romániával kötött készenlétihitel-egyezmény harmadik értékelését. A megbeszéléseken szó esik majd egy új, gazdaságpolitikai memorandum kidolgozásáról is.

Dan Ioan Popescu ugyanakkor bejelentette: Románia idén egymilliárd köbméter földgázt importál az orosz Gazprom társaságtól. Az elsô 500 millió köbméter az év közepéig eljut a Romgazhoz, a fennmaradó mennyiséget elraktározzák. Románia jelenlegi éves földgázfogyasztása 17 milliárd köbméter.

Újabb sertéspestises esetek

(1. old.)

Mintegy harminc sertést áldoztak fel az utóbbi napokban a Kolozs megyei Kisbácsban pestisgyanú miatt, közölte szerdán Ioan Fritea, a Megyei Állategészségügyi Hivatal igazgatója.

Kisbácsban eddig egyetlen, bizonyított sertéspestis-esetet azonosítottak, egy szamosszentmiklósi és két kolozsvári esetet még nem erôsítettek meg hivatalosan, mondta Fritea.

A kisbácsi fertôzött állattal együtt feláldoztak és elhamvasztottak további 28 sertést, négyet ugyanabból a gazdaságból, huszonnégyet pedig egy szomszédos gazdaságból. A veszélyeztetett gazdaságokban naponta fertôtlenítenek.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

E HAVI MEGBESZÉLÉSÉT TARTJA AZ RMDSZ BULGÁRIA TELEPI SZERVEZETE február 14-én, pénteken du. 5 órától az Arad utcai református templom tanácstermében. Meghívott vendégek: Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselô, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke és Máté András jogász, városi tanácsos. Az összejövetelen Diószegi Anna: Életem története — Emlékek a kolozsvári Hóstátról címû könyvét mutatják be, valamint idôszerû gazdasági kérdéseket tárgyalnak meg. Kérik a tagság minél nagyobb számban való megjelenését.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete február 14-én, pénteken du. 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Minden korosztályt szívesen látnak.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART A TORDAI RMDSZ február 14-én, pénteken du. 5 órától a volt Zahana vendéglô termében (szemben a BIG-gel). A közgyûlés meghívottai a megyei tisztségviselôk és Bitay Levente ügyvezetô elnök.

A NÔI TÖBBES címmel Muresan Ildikónak, a Képzômûvészeti és Formatervezôi Egyetem Pedagógia Szakos végzôsének kiállítása nyílik meg február 14-én, pénteken 17 órakor a Donát út 160. szám alatti Rádió Galériában. A fiatal mûvésznek ez az elsô egyéni tárlata, amelyen tíz rajzot és vegyes technikával készült, közepes méretû munkát mutat be. A kiállítás része annak a sorozatnak, amelynek keretében a Rádió Galéria bemutatkozási lehetôséget teremt a pályakezdô mûvészek számára.

PÁSZTORI KUPÁN ISTVÁN, a Protestáns Teológia tanársegéde Az elrabolt történelem, avagy a kitalált középkor — Heribert Illig bajor történész idôugrás-elmélete és annak következményei címmel tart elôadást február 13-án du. 3 órakor a Protestáns Teológia Bethlen termében.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST tart az RMDSZ belvárosi kerülete 21-én, pénteken du. 5 órakor a Kossuth Lajos (1989. December 21.) u. 18.szám alatt. Minden tag részvételére számítanak.

AZ ERDÉLYI IFJÚSÁGI KERESZTYÉN EGYESÜLET zene szakosztálya Összhang címen új programot indít. Az Összhang mozgalomba zenei tehetséggel rendelkezô fiatalokat várnak, lehetôséget teremtve számukra az együtmûködésre, illetve tapasztalatcserére. Jelentkezés, illetve bôvebb felvilágosítás az Erdélyi IKE irodában (telefon: 0264/198050) vagy a zene@ike.ro e-mail címen.

Könyvbemutató: Végsô valóság

A Koós Ferenc Alapítvány és a Phoenix Könyvesbolt szeretettel meghív minden érdeklôdôt a február 15-én, szombaton, 12 órakor kezdôdô könyvbemutatóra, amikor a szerzô, Balogh Béla, személyesen ismerteti nagysikerû könyvét, a Végsô valóságot. A bemutatón közremûködik Sebesi Karen Attila színmûvész.

FARSANGI BÁLT SZERVEZ AZ AGAPÉ VENDÉGLÔ február 22-én, szomabaton 19 órai kezdettel, ünnepi vacsora keretében, kiváló mûvészek társaságában. Jelen lesznek: Hary Béla, Veress Sz. Ildikó, Szeibert István, Veress László, valamint Urszuly Kálmán és zenekara. Részvételi díj: 280 000 lej személyenként. Érdeklôdni a Szentegyház utca 6 szám alatt (a vendéglô titkárságán), vagy a 406-526 és O723/322493-as telefonszámokon lehet.

Kósról, fiataloknak

(2. old.)

Ezúttal fôként fiatalokból álló közönség töltötte meg a Pro Iuventute Egyesület székházát február 11-én, kedden délután 5 órakor, hogy meghallgassák Benkô Samu elôadását Kós Károlyról. A székház nagytermének falairól még mindig Csomafáy Ferenc portréfotói tekintenek le, ennek kapcsán szerveznek idôrôl idôre beszélgetéssel egybekötött elôadói összejöveteleket a fotókon látható személyiségekrôl.

Rollinger Ágnes, az RMDSZ belmonostori kerületének elnöke köszöntôjében kifejtette: a Pro Iuventute szocio-kulturális egyesület, amint azt neve is mutatja, elsôsorban az ifjúságért igyekszik tenni valamit, ezért is számít különös örömnek az, hogy ennyire sok fiatal volt jelen.

A közönség pedig rá is szolgált a kedves szavakra, hiszen figyelemmel hallgatta az elôadót, aki felvázolta Kós Károly életének legfontosabb állomásait. A kiindulópont természetesen a portré volt. Benkô Samu szerint derû, jóság és csöndes megállapodottság sugárzik az arcáról, ami részben annak is köszönhetô, hogy a fotós is csak az idôs Kóst ismerte, aki azonban ifjúkorában harcos, veszekedôs természetû volt, és sohasem engedett a maga igazából. Élete elsô állomása Temesvár, ahol megszületett, egy Bega-parti sárga házban, amelyen azóta táblácska emlékeztet az eseményre. Iskoláit Szebenben kezdte, és a kolozsvári református Kollégiumban folytatta. A kincses városról mindig is himnikus formában nyilatkozott, hiszen ez volt az értelmiségi nyiladozás, a világ számbavételének színhelye. A budapesti Mûegyetemre akkor került, amikor még épp csak sarjadóban volt a polgári Magyarország építészetben is megnyilatkozó szellemisége. Ebben a légkörben kezdett el dolgozni, az állatkert több épülete, iskolák, lakótelepek, templomok fûzôdnek a nevéhez. Az akkoriban divatozó keleties díszítményekkel ellentétben az ô generációja már az épületek jellegére, kontúrjaira, az építôanyagra, abból is leginkább a fa, a terméskô és a kerámia használatára helyezte a hangsúlyt. Ugyanakkor Kós sokat tanult a kalotaszegi, székelyföldi építészektôl is, bár azt sem tagadta meg soha, hogy kedvenc áramlatai közé tartozik a keresztény keleti mûvészet. Ez a mûvészi sokszínûség békésen megfért az alkotóban, és talán ennek is köszönhetô, hogy ma is élô példakép tud lenni minden generáció számára.

Sándor Boglárka Ágnes

Kolozsvári gazdák figyelmébe!

(2. old.)

A Szentgyörgyhegyi, a Malomhegyi és a Brétfûi Gyümölcstermesztôk Hegyközsége szombaton, február 15-én, 17 órai kezdettel gyûlésre hívja tagjait az Iriszi Református Egyházközség gyülekezeti termébe, illetve azokat a földtulajdonosokat, akik az érdekvédelmi szervezet tagjai szeretnének lenni.

A találkozón a visszaigényelt gyümölcsösök megmûvelésérôl, illetve bérlési feltételeirôl kell döntést hozni. Az érdekeltek jogi tanácsot is kapnak.

Elôadóestek a Magyar Operában

(2. old.)

Nem áll szándékomban összehasonlítani Fodor Edina és Laczkó V. Róbert színmûvészek február 6-i pódiummûsorát és a 11-i bemutatót, ahol Székely Zselyke operaénekes adta elô F. Poulenc: La voix humaine címû egyfelvonásos monodrámáját, ám mindkét elôadás olyan pezsgô, mûvészetorientált légkörben játszódott le, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amely rég nem hatotta át a Kolozsvári Magyar Opera színpadát.

Fodor Edina Piaf-alakítását zenei szempont szerint értékelve nem szabad elfelejtenünk, hogy prózai színészrôl van szó: tiszta intonációval, ügyesen megoldott frazírozással hidalta át a vokális problémákat. Nem utánozta szolgaian a bennünk vagy akár a benne élô Piaf-képet, de mégis egy darabka Párizst varázsolt elénk, azt a Párizst és azt a Piaf-ot, amely/aki után minden frankofón sóvárog.

Laczkó Vass Róbert "utolsó bohém"-ként hangulatosan tréfált; jó mozgáskészsége, dinamikus lénye éskönnyed alkata jól érvényesült a színpadon. S ha mindehhez egy kellemes hangszín is társul érthetô szövegmondással, akkor máris sikeresnek mondhatjuk alakítását.

Az elôadás zenei vezetôje Incze Gergely Katalin volt, aki nem csak zongorán kísérte a két színészt, hanem a Heltai-est zeneszámait is komponálta, s újfent tanúbizonyságot tett arról, hogy minden mûfajban otthonosan mozog.

Székely Zselyke a Poulenc-darab egyszemélyes hôsnôjeként színre lépésétôl az elôadás végéig uralja a színpadot, még akkor is, amikor a szerep szerint a kétségbeesett, megbántott nôt alakítja; egy széken kuporogva is azt sugározza, hogy még van ereje kitartani, még van ereje kérlelni, még nem adta fel a harcot. A Poulenc-darab olyan színészi és vokális kvalitásokat igényel az elôadómûvésztôl, amely kemény próba elé állít egy operaénekest. Székely Zselyke magától értetôdô természetességgel tesz eleget ennek a feladatnak, és nem pusztán arról van szó, hogy leénekli a darabot, hanem arról, hogy színészi teljesítménye sem marad el az énekes mögött, sôt, létrejön az az áhított egyensúly, amely a színész és az operaénekes Székely Zselykét elôadómûvésszé emeli. Hirtelen, ám mégis észrevétlenül történik meg a váltás az ének, a beszéd és az ének-beszéd között úgy, hogy egy pillantra sem zökkenünk ki az elôadás menetébôl.

Gombár Annamáriának ez az elsô rendezése a Kolozsvári Magyar Opera színpadán, olyan mozgás- és játékteret biztosított az énekesnek, amely összhangban állt a szereplô egyéniségével, temperamentumával és a darab által támasztott igényekkel.

Bihari Adela, a Poulenc-darab korrepetitora bravúrosan oldotta meg nehéz feladatát, mintegy az elôadómûvész társául szegôdve.

Hintós Diana

Elôadássorozat a vallás és lelkiismereti szabadságról

(2. old.)

A vallás és lelkiismereti szabadság 435. évfordulója alkalmából a belvárosi unitárius egyházközség február 17–22. között minden délután 5 órától megemlékezést és elôadásokat tart az egyházközség Brassai Sámuel utca 6. szám alatti tanácstermében. A mindennapi áhítat után a következô elôadások hangzanak el: február 17-én, hétfôn Máthé Dénes egyetemi adjunktus A XVI. század magyar nyelvû irodalma címmel tart elôadást, Lászlóffy Réka zongorázik; február 18-án dr. Rezi Elek fôjegyzô elôadásának címe: A tordai vallásszabadság törvényének elôzményei, tényei és utóélete, majd Kósa Krisztián játszik zongorán; február 19-én a XVI. század hitvitáiról Kovács Sándor teológiai tanár beszél, Csortán Márton, Kakasi Zsolt és Ferencz Örs zsoltárokat énekel; február 20-án dr. R. Fogarasi Enikô egyetemi adjunktus A nôk helyzete a XVI. században Kolozsváron címû elôadását hallgathatják meg a jelenlévôk, a zenei mûsort a Flauto Dolce (Majó Zoltán, Szabó Mária, Csillag Orsolya és Ana-Maria Covrig szopránénekesnô) együttes szolgáltatja; február 21-én a nyelvhasználat jogáról dr. M. Bodrogi Enikô egyetemi adjunktus tart elôadást, zongorán Kiss Lehel játszik; végül február 22-én Egyház és civil társadalom címmel Lönhart Tamás egyetemi tanársegéd elôadása hangzik el, utána Gyenge Ágnes zongorázik. A szervezôk szeretettel várják az érdeklôdôket.

A matematika pontszerzô verseny döntôjének eredményei:

(2. old.)

3. osztály: I. díj: Török Artúr (Brassai Sámuel Líceum); II. díj: Fülöp-Balogh Beatrix Emôke (Báthory István Líceum); III. díj: Koros Fekete Mátyás (Onisifor Ghibu Líceum). Dicséret: Bíró Ágnes (Báthory I. Líceum), Ecsedi Brigitta (Brassai S. Líceum), Kiss Eszter, Kegyes Krisztina, Pilbák Róbert, Papp-Zakor Janka, Káptalan Szabolcs (Báthory I. Líceum), Mitra Tamás, Pataki Tímea (Brassai S. Líceum).

4. osztály: III. díj: Török-Czirmai Zoltán (Apáczai Csere János Líceum); Túrós Norbert (Ion Creangã Iskola). Dicséret: Bárhelyi Melinda (Nicolae Titulescu Iskola), Rázmán Tímea (Báthory István Líceum), Horváth Boglárka (Onisifor Ghibu Líceum).

A díjazás február 14-én, pénteken, 14 órától lesz a Báthory Líceumban.

VÉLEMÉNY

A hasznos színház
(Théatre utile)

(3. old.)

Azaz: a színháznak valamiféle célt kell szolgálnia, vallották a francia társadalmi dráma szerzôi, ifj. Dumas-val az élen. Dumas, Augier darabjainak mindig volt egy tézise-tétele, amelyet bemutatott, bizonyított, vitatott a darabjával. A tétel rendszerint egy közérdeklôdésre feltehetôen igényt tartó, idôszerû társadalmi kérdés volt, általában olyan, amit »le kellett leplezni«.

Egyik ilyen izgalmas kérdése volt a francia társadalmi drámának — és lett késôbb fô és vissza-visszatérô témája a magyar társadalmi drámát megteremtô Csíkynek — a válás kérdése. A válás körüli vitát a francia törvénykezés egyik jogi abszurditása váltotta ki a színmûírókból: a francia házassági törvénykezés a házasságot polgári szerzôdésnek fogta fel, ugyanakkor felbonthatatlannak nyilvánította, holott a magánjogi szerzôdés — közös megegyezéssel — felbontható.

A hasznos színház bírált minden olyan társadalmi jelenséget, amit visszásnak, elfogadhatatlannak, avultnak tartott. A bírálandó téma kiválasztásánál azonban a szerzôk rendkívüli módon ügyeltek arra, hogy a tárgyalt tézis közérdekû, tehát sokakat érintô és még többeket érdeklô kérdés legyen.

Témaválasztásuknál tehát eleve a közérdeklôdést célozták meg: a nagy tömegekhez, a nézôkhöz akartak szólni. Hiszen értelmetlenné válna a drámaíró munkája, ha nincs befogadó, nincs érdeklôdô, csak üres színházi páholyok és székek ásítanak a szerzôi-színházi buzgólkodásra (a XIX. század végén még szempont volt a nézô érdeklôdésének figyelembevétele).

A feltehetôen majd’ mindenkit izgató társadalmi kérdés hosszas és átgondolt kiválasztása után következett annak technikai kivitelezése. A szerzôk tudták: a színpadon hatni kell, és ezt a hatást meg kell szerkeszteni, elô kell készíteni, a színmûvet fel kell — szigorú szerkesztési szabályok alapján a minél nagyobb hatás érdekében — építeni.

A francia társadalmi dráma technikája, szerkezete nem a semmibôl jött létre. Az új színjátéktípus a francia klasszikusoktól átvette a szigorú szerkezeti követelményt, a kiszámítottságot. A romantikától is tanult az új dráma "... merészelt szélsôséges alakokat és szélsôséges helyzeteket ábrázolni, a típusokat a típus ritka megnyilvánulásában mutatta be..." [1].

A társadalmi dráma felépítésében fontos szerepe volt a cselekménynek, amely valószerû, érdeklôdést fokozó kellett hogy legyen. A jól kitalált történetet aztán »tálalni« kellett — létrejött a "grand scene" — a nagy jelenet, ahol a cselekmény az utolsó elôtti felvonás utolsó jelenetével hatott. Ilyenkor a színen minél több szereplô jelenlétében nyitottá vált a fejlemény: a megoldás-lehetôség lehetett tragikus, de lehetett (és rendszerint lett is) megbékített, "happy end". A szerzôk szerették a "boldog véget", egyrészt nem akarták a közönséget »elriasztani«, úgy gondolták, a tragikusság nem annyira vonzó a nézô polgár számára, másrészt írói céljuk csupán a kiválasztott probléma felvetése volt. A társadalmi jelenség bemutatása. Javító-jobbító céljukat gyakran a "boldog vég" ellenére is elérték, például a francia társadalmi dráma által felvetett házasság–válás kérdés boncolgatása hatására szüntette meg a francia törvénykezés a már említett jogi bukfencet tartalmazó válás-törvényt.

Fontos szerepet kaptak a cselekményt irányító, meghatározó, bonyolító jellemek; a társadalmi dráma elvi követelménye volt a valós, hihetô jellemábrázolás, amelyek aztán öntörvényességük okán meghatározták a cselekmény alakulását.

A rezonôr is megjelent az új színjátéktípusban: az író mondanivalóját megfogalmazó szerep-szereplô volt az, aki a megválasztott tételt burkoltabban vagy didaktikusabban megfogalmazta, kimondta az elôadás során.

A társadalmi dráma témaválasztásával, jellemeivel, cselekményével, felépítésével, minden eszközével és persze céljával, hatni akart. Meggyôzni. Mûvészi igazságát akarta elfogadtatni a nézôkkel.

A XIX. század vége felé, Paulay Ede igazgatása alatt a budapesti Nemzeti Színház mutatta be az elsô társadalmi drámát 1880. január 23-án. Szerzô: Csíky Gergely. A darab címe: A proletárok.

Nem akarok most a társadalmi drámáról részletesen írni, csupán fel szeretném hívni az érdeklôdô olvasó figyelmét arra, hogy egy igényes kor nagy alkotói mennyire körültekintôen, átgondoltan csinálták azt, ami Színház, és aminek egyik legfontosabb része volt: az írott színmû. Paulay, mint rendezô is legfontosabbnak tartotta a jól felépített, mondható dráma-szöveg megkreálását.

Hogy mennyire tiszteletben tartották a rendezôk az írók szövegeit, helyzeteit, arra egy példát említek, Csíky Gergely Krecsányi Ignáchoz intézett levelébôl idézve (akinek elküldte — annak kérésére — a Múlt és jövô címû drámai allegóriát): "... semmit se tegyen mást mint amit instrukcióban adtam. Arra is figyeljen, nehogy az "árulás" szó vagy más ilyen frázis becsússzék a szövegbe, amit külön fel is teszek Önrôl, hogy szövegemet változatlanul, minden hozzáadás vagy kihagyás nélkül fogja adatni..." [2] (kiemelés tôlem — J. M.).

Tehát a jól megírt dráma vagy vígjátékszöveg szent volt. Rendezô, színész respektálta a színmûvet.

Apropó színész. A társadalmi dráma legfontosabb szócsöve a színész. A jól megbecsült, jól megfizetett színész. Franciaországban a színész sokkal nagyobb gázsit kapott, mint Magyarországon (hja, az örök szegénység), mert a franciák tudták: minden: a színmû, a technika, az elôadás a színészi játékon keresztül valósul meg, ezzel jut diadalra vagy bukik meg.

A XX. században különbözô mûfajok erôsödtek-gyengültek (egy idôre el-eltûntek, majd részben fel-feltámadtak, mint például a népszínmû), de a színmûszöveg — gondolok itt a jól megírt klasszikus színmûvekre — elsôbbséget élvezett minden igényes színház értékrendjében.

Shakespeare. Mondják, a világ legnagyobb drámaírója. Közhely, de minden bizonnyal így van. Tudott színdarabot írni.

Hogyan vélekedik például Peter Brook, a rendezô-dramaturg a színmûbe való beavatkozásról? Peter Brooknak a Lear király próbája során adott interjújából idézek: "... mestermûveket a legnehezebb színpadra állítani..." Valaki megkérdezte: szórakoztató lenne-e »ugrókötelezve« elôadni egy jelenetet? (természetes, hogy itt az »ugrókötelezés« fogalom átvitt értelemben jelentkezik). Peter Brook a Lear király-ra utalva mondta: "... Egy ilyen csodás darab esetében éppen az a tragédia, hogy az ember semmi ilyesmit nem tehet. Csak rosszul megírt vagy unalmas szövegnél lehet az embernek annyi önbizalma, hogy szabadon kísérletezzen egy ugrókötéllel vagy bármi hasonlóval..." [3]

Folytatom Peter Brook véleményét — a Lear király kapcsán — a szöveghúzásokról, a zseniálisan megírt szöveg tiszteletben tartásáról. "... Megvizsgáltam, melyek voltak azok a részek, amelyeket rendszeresen kihagytak a darabból, és rendkívül érdekes módon azt találtam, hogy bár sok ilyen rövidítés értelemszerû, mégis elvesz a darabból valamit. Az ilyesfajta rövidítések megfosztják például a kisebb szerepeket játszó színészeket attól, hogy háromdimenziós jellemeket építhessenek, és így ennek eredményeképpen a darab textúrája töredékes lesz és teljesen szétesik." (kiemelés tôlem J. M.) [4] Írta mindezt Peter Brook, nálunk is elismert (évekkel ezelôtt legalábbis úgy tûnt) világhírû rendezô 1972-ben. Nem is olyan régen.

***

Szerencsére ma rendezôinknek, dramaturgjainknak sokkal nagyobb az önbizalmuk, mint Peter Brooknak volt: bátran szétvágnak, átcsoportosítanak világhírû drámaszövegeket, rövidítik, átírják, megsegítik a remekmûveket, ennek eredményeként pedig megjelenik és uralkodóvá válik színpadjainkon a Rendezôi Életérzés vagy a Pillanatnyi Rendezôi Lelkiállapot.

Sajnos nézôink még nem eléggé érettek ahhoz, hogy kellô alázattal és érdeklôdéssel kísérjék az ilyen jellegû átváltozásokat, amelyek végül is hasznosak lehetnek. Ez a fajta átváltoztatott színház az alkotóknak nem telt házakat, maximum családi házat — az élelmesebbeknek házakat — eredményez.

Így lesz újra, megint és mindig a színház — hasznos. Théatre utile. Hogy ne mondjam: kultúrbuli.

Jegyzet: 1. Hegedûs Géza Csíky Gergely; 1953/44–45. l.

2. Színháztudományi Szemle 1999, 27. sz.

3. Peter Brook Változó nézôpont, "Orpheus" Bp. 2000/106. l.

4. Peter Brook Változó nézôpont, "Orpheus" Bp. 2000/107. l.

Jancsó Miklós

Visszautasíthatatlan ajánlat

(3. old.)

Egyik barátnôm mesélte, hogy nemrég felhívta ôt egy rég nem látott ismerôse. A barátnôm nem az a kifejezetten naiv típus, de azért még képes gyanútlanul lelkesedni. Most is örült, hogy újra hall az illetôrôl, akit tényleg elég régen elvesztett szem elôl. Néhány pillanatnyi beszélgetés után az is kiderült, illetve dehogy derült, csak lassacskán araszolgatott napvilágra, hogy mi volt a hirtelen feltámadt érdeklôdés oka.

Nem tudom, olvasóink közül hányan kötöttek már tartós ismeretséget a Sikerkalauz-típusú könyvekkel, de ha már láttak, esetleg olvastak is ilyeneket, akkor önöket sem lehetne hasonló módon beugratni. A barátnômet sem lehetett. Mert, ugye, ha a rég nem látott ismerôs hív, az már önmagában is gyanús. És ha ráadásul a beszélgetés néhány perc múlva úgy folytatódik, hogy "azért gondoltam éppen rád, mivel tudom, hogy szükséged van pénzre, meg aztán te mindig is nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkeztél, és ez egy anyagilag nagyon jó lehetôség…" Amikor barátnôm idáig érkezett a mesében, nem kellett két pillanat sem ahhoz, hogy "magyarra" fordítsam a lényeget, nevezetesen: legyél te is ügynök!

Ugye, milyen hamar kilóg a lóláb? Tudják, ezek a sikertörténeteket biztosító karrierkönyvek azok, amelyek belesulykolják az emberbe a pozitív gondolkodást, és azt sugallják, hogy ha eszerint élsz, akkor teljes mértékben megváltozik az életed. Na most, ennek egyik feltétele az, hogy tanulj meg bánni az emberekkel. Tehát nem azzal kezdjük, hogy, te, haver, kevesen vagyunk a csapatban, kéne még néhány ember, nincs kedved azzal foglalkozni, hogy naponta több tucat embert próbálsz meggyôzni arról, milyen nagy szüksége van a termékeinkre? Nem, szó se róla. Jövünk hátulról, mint a partizánok. Becserkésszük az áldozatot némi tömjénezéssel. Elôször is a képességeire apellálunk, hiszen ettôl mindenki azonnal olvadozni kezd: te vagy a legjobb, biztos, hogy meg tudod csinálni! Utána meggyôzzük arról, hogy csakis magának tesz jót vele, ha elvállalja a feladatot, hiszen remek kereseti lehetôség, rugalmas, dinamikus munkaidô, fiatal csapat és a többi elengedhetetlen tartozék. Ha minden a terv szerint halad, akkor az áldozat ennél a pontnál már elérzékenyül, sûrû könnyeket hullatva tûnôdik az ismerôsök áldozatkészségén, akik, íme, tálcán hozzák elé a nagy lehetôséget, és az élet mégis szép.

Hát igen, ehhez valóban gyanútlan áldozatra van szükség, és nem olyanra, aki ismeri a kerítés mûvészetét, aki látott már ilyen könyvet, jól szórakozott rajta, meg azokon is, akik elhiszik minden szavát, és megpróbálják könyvbôl megtanulni az életet.

Sándor Boglárka Ágnes

A védtelen város

(3. old.)

Kolozsvár megfásult lakossága immár sokadjára szemléli magatehetetlenül a helyi közigazgatási válság újabb fordulatát. Kormánypárt és szakszervezetek üléseznek, és várják a csodát, hátha valaki meggyôzheti Gheorghe Funart, hogy legalább egy délután erejéig ismerje el a helyi tanácsot, és terjessze be az idei költségvetés-tervezetet. Közben telnek a napok, és a városházi kasszára ráutalt fizetésbôl élôk ezrei kétségbeesetten kérdezik, hogy miért rajtuk csattan az ostor. Mibôl fizetik ki adósságaikat, mibôl vesznek élelmet, egyáltalán hogyan halad az élet tovább, ha a fizetésnap több hétig is csúszik?

Az igazi megoldás, úgy tûnik, továbbra is késik. A kifürkészhetetlen bukaresti kormányirodák nem akarják meghozni a döntést, senki sem vállalja a polgármester törvényes eltávolítását. Tucatnyi bûnvádi dossziéja jogászok szerint is szabad kezet adhatna a kormánypártnak, személy szerint Kolozs megye prefektusának, hogy egy tollvonással felfüggessze tisztségébôl Gheorghe Funart. Az ügyészség bármikor letartóztathatná, hiszen az ellene felhozott vádak között igen súlyosak is vannak. A sokak számára megmagyarázhatatlan rejtély miatt azonban konkrét lépésre nem kerül sor.

Ha történelmi összefüggéseiben nézzük Kolozsvár múlt évszázadi helyzetét, lehet, hogy a magyarázat sokkal egyszerûbb, mint ahogy azt gondolnánk. Ha Kolozsváron történetesen nem lett volna egy Funar, azt a mindenkori román kormánypártok úgyis kitalálták volna. Ô az ideális ember, aki Erdély fôvárosában elvégzi mindazt a piszkos munkát, amit sem egy szocialista, sem egy konzervatív román kormány nem vállalhatna a külvilág elôtt. Trianon óta egyértelmû a tét: Kolozsvárt magyartalanítani kell, megszüntetni az erdélyi magyar kultúrcentrum mítoszát, és lehetôleg minél hamarabb felszámolni azt az etnikai korridort, amely a Partiumot a Székelyfölddel összeköti... A polgármester minderre ideális partner, akit a háttérbôl a nagy-romániások és a kormánypártok csendben, hallgatólagos egyetértéssel irányítanak.

Mivel a rómaiak óta a népnek cirkusz kell, a forgatókönyvbe idônként jól belefér mindaz, ami most is történik. Mielôtt azonban a helyzet kritikusra fordulna, és az elkeseredett tömeg Funar fejét követelné, "független" bíróságunk hoz majd egy döntést, és rákényszeríti a városvezetôt, hogy a tanácsosokkal sebtében tárgyalja meg a helyi költségvetést. Rögtön megnyílnak a kasszák, és újra mindenki boldog lesz, mintha mi sem történt volna. A bíróság is visszanyer valamit elvesztett becsületébôl, és sokan fogják majd mondani, hogy ugye, nem olyan sötét az ördög, mint amilyenre festik. Ugye, állandóan szidják Funart, de azért még mindig ô az egyik legjobb romániai polgármester. (Erdély több nagyvárosában hallottam már ezt, például taxisofôröktôl.)

Közben velünk, magyarokkal, marad minden a régiben, amíg szép csendben teljesen át nem adjuk a várost új tulajdonosainak. Meglehet, Funart mégis feláldozzák, vagy a következô választásokon cseréli fel valaki. A trendbôl ítélve ez aligha változtat helyzetünkön, ugyanis a bajok gyökerét, ha látjuk is, nem akarjuk gyógyítani.

Makkay József

NAPIRENDEN

Továbbra sincs kompromisszum a NATO-ban

(4. old.)

Yves Brodeur, a NATO szóvivôje megerôsítette, hogy Lord Robertson fôtitkár új javaslattervezetet terjesztett szerdán Brüsszelben az állandó tanács elé, a rövid munkaülésen azonban nem oldódott fel a szembenállás a szövetség 16 tagja, köztük Magyarország és a három ellenzô — Franciaország, Németország és Belgium — között.

A szóvivô megerôsítette, hogy a szövetséges kormányokkal való egyeztetés nyomán a fôtitkár új határozattervezetet terjesztett a tagok elé. Ennek tartalmáról nem árult el részleteket, de egybehangzó értesülések szerint ez azokra a készenléti katonai intézkedésekre szorítkozik, amelyeket Törökország kért szövetségeseitôl biztonságának, területi épsége védelmének megerôsítésére, mint a szövetség egyetlen, Irakkal szomszédos tagja.

A szóvivô szerint megvan az alap a tárgyalások folytatására, de a szerdai tanácsülésen mégsem lazult meg az ellenállók frontja. Sôt a három ország diplomatái körébôl olyan véleményeket sugalmaztak névtelenül az ott várakozó sajtónak, hogy nincs sok értelme ilyen sûrûn tartani az üléseket, amíg nincs elmozdulás az álláspontokban.

Nãstase bemutatta kormányzásának mérlegét
Borbély szerint a kabinet túldicsérte önmagát

(4. old.)

Adrian Nãstase a parlament elôtt elmondta: a minisztériumok területi decentralizált közszolgálatait átszervezik, amelynek eredményeképpen minden megyében az illetô szaktárcának csak egyetlen szolgálata mûködik majd. Ennek megfelelôen a közszolgálatok tevékenységének egy része átkerül az önkormányzatok vagy a prefektúrák hatáskörébe, mondta a kormányfô.

Nãstase bemutatta a jelenlegi kormányzat által az oktatás-, az egészségügy, a kultúra, a privatizáció és a lakásépítés területén eddig elért eredményeket, valamint a következô két év fontosabb gazdasági és szociális prioritásait.

A miniszterelnök szerint a következô idôszak kormányzati prioritásai fôként a költségvetési szféra bérfegyelmének erôsítésére, az adórendszer reformjának, az adók és illetékek csökkentésének folytatására, a nyugdíjkiigazítás jövô év feléig történô befejezésére, mintegy háromszázezer munkahely biztosítására, valamint a községi utak javítására vonatkoznak.

A kabinetvezetô elmondta, a 2001–2002-es idôszakban 2000-hez viszonyítva mintegy 11 százalékkal növekedett a bruttó nemzeti össztermék értéke, a 2002-es exportok értéke pedig 33 százalékkal, azaz 17 milliárd dollárra növekedett 2000-hez viszonyítva. Idén januárban 1,3 százalékos inflációt regisztráltak, míg 2000 azonos hónapjában 4,3 százalékos volt a drágulás.

A miniszterelnök bírálta az elôzô kormány tevékenységét, mondván, hogy az nem volt képes a reformfolyamat megfelelô kezelésére, ami káros hatással volt mind a lakosság életszínvonalára, mind pedig Románia külföldi megítélésére.

Nãstase utalt a korrupciós ügyek elszaporodására is, amely szerinte fôként annak az eredménye, hogy az elôzô kormányzat rosszul viszonyult a reformokhoz.

Borbély László RMDSZ-képviselô szerdán bírálta az Adrian Nãstase miniszterelnök által a parlamentben bemutatott kormányzati mérleget, és azt is sérelmezte, hogy a honatyáknak túl kevés idô állt rendelkezésükre a dokumentumok áttanulmányozására.

Beszédében Borbély rámutatott, hogy az utóbbi tizenhárom évben a 2000-tôl mostanáig eltelt idôszak referenciaértékû. A kormányzati megvalósítások közül a képviselô kiemelte a vízumkényszer eltörlését, Románia meghívását a NATO-ba, a javak visszaszolgáltatását, a közigazgatásbeli anyanyelvhasználat terén elért eredményeket és a kétnyelvû helységnévtáblák kifüggesztését, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását.

Az RMDSZ ügyvezetô alelnöke azonban megjegyezte, hogy a kormányfô által ismertetett kormányzati mérleg "kissé túl triumfalista" hangvételû, és hiányolta az önbírálatot bizonyos területeken.

Borbély nem értett egyet az 1996–2000-es kormányzati ciklussal kapcsolatban tett meglehetôsenkemény ítéletekkel, mivel szerinte abban az idôszakban indult be a gazdasági reformok több folyamata. A képviselô ugyanakkor jelezte, hogy a kinnlevôségek csökkentése terén például "nem történt figyelemreméltó elôrelépés", és nem tették meg "azokat a drasztikusabb lépéseket" sem, amelyek az átszervezés mellett bizonyos kereskedelmi társaságok csôdjéhez is vezettek volna.

Borbély bírálta a PSAL II program alkalmazásának és bizonyos energetikai területek átszervezésének késését, továbbá a kereskedelmi mérleg deficitjét. Az RMDSZ-honatya "várakozáson alulinak" nevezte a szegénység megszüntetése, a bürokrácia és a korrupció felszámolása terén elért eredményeket is. Borbély László elítélôen nyilatkozott a sürgôsségi rendeletek gyakorlatáról is, amelyek szerinte "károsítják a törvényhozási folyamatot".

Korrupció helyett elmaradt tagdíjak

(4. old.)

Semmi konkrét eredménnyel nem járt az immár hónapok óta beharangozott kormánypárton belüli vizsgálat, amely arra lett volna hivatott, hogy felfedje a korrupt, magas rangú és beosztású személyeket. Az "ítéletnap" szinte semmi újat nem hozott: a helyi mágnások (legtöbb esetben a Szociáldemokrata Párt (SZDP) megyei vagy helyi szervezetének elnökei) a központi vezetôség számára megfelelô válaszokat adtak a kényes kérdésekre. A komoly felelôsségrevonás tehát baráti csevegéssé süllyedt, amely elsôsorban a szociáldemokrácia elveinek Bukaresten kívüli alkalmazásáról, a tagdíjak befizetésének elmaradásáról, illetve a kormánypárt bérelte helyi székházak megvásárlásáról szólt. A találkozóra betûrendi sorrendben rendelték be a megyei szervezetek elnökeit, az elsô fordulóban 10 megyei elnökkel ült asztalhoz a párt vezetôsége.

A megbeszélés kezdetén a párt elnöke, Adrian Nãstase rápillantott az épp soron következô megyei szervezet által összeállított tavalyi tevékenységi jelentésre, majd baráti hangon kérdéseket tett fel arra vonatkozóan, hogy mit tettek a párt helyi képviselôi a politikai alakulatban lévô, a sajtó által is jelzett korrupt személyek eltávolítása érdekében. Az SZDP helyi szervezeteinek vezetôi "tisztának" nyilvánították magukat, és kifejtették: ellenôrzés alatt állnak mindazon kérdések, amelyeket az utóbbi idôben a sajtó jelzett. A Fehér megyei prefektus, Ioan Rus (nem azonos a belügyminiszterrel) például elmesélte, hogy törvénytelenségek elkövetésével vádolt felesége visszavonult az egészségügyi szeszt forgalmazó cégbôl.

Annak ellenére, hogy a sajtó több ízben jelezte a bákói szervezetnél történt rendellenességeket, a párt vezetôsége megdicsérte a Viorel Hrebenciuc vezette megyei szervezetet. Hrebenciuc kijelentette: — Tiszta személynek tartom magam, és az is vagyok! — Azzal magyarázta az ellene irányult támadásokat, hogy ô a párt egyik alapembere.

A párt elnöke ugyanakkor arra figyelmeztette a megyei szervezetek elnökeit, hogy a sajtóban megjelentek késztették a találkozóra. — Nagyon oda kell figyelnünk a sajtóval fenntartott kapcsolatra — mondta.

Ugyanakkor Nãstase arra volt kíváncsi, hogy a megyei szervezeteknek a tagdíjak hány százalékát sikerült begyûjteniük. Kiderült: a legrosszabbul Bihar megye áll, alig 42 százalékkal, a legjobban pedig Fehér megye — 100 százalékos tagdíjbeszedéssel.

Új szervezet a korrupció monitorizálására

(4. old.)

Az Országos Szakszervezeti Tömb, a Médiamonitorizáló Ügynökség — Academia Catavencu és a Transparency International romániai fiókszervezete új projektet indítottak a korrupció megfékezése érdekében a Korrupcióellenes Szövetség létrehozása által. Az elképzelés anyagi hátterét a Stability Pact Anticoruption Initiative (SPAI) biztosítja.

A szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményben a kezdeményezô csoport arról tájékoztat, hogy értesítették az illetékes állami szerveket három olyan esetrôl, amellyel kapcsolatban felmerül a korrupció gyanúja. Ezek fôszereplôi Adrian Nãstase miniszterelnök, Nicolae Vãcãroiu, a szenátus elnöke, illetve Miron Mitrea közlekedési és közmunkaügyi miniszter.

Tekintettel arra, hogy az illetékes állami szervek mindeddig nem ítélkeztek az ügyben, a Korrupcióellenes Szövetség az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen feljelentést tett a fent említett személyekkel kapcsolatban. Adrian Nãstase és Miron Mitrea esetében a szövetség az államfônél, a szenátusnál és a képviselôháznál is bejegyeztette az iratokat.

A Korrupcióellenes Szövetség emlékeztet: a sajtó immár több ízben azzal vádolta a kormányfôt, hogy közbelépett akkor, amikor letartóztatták Adrian Tãrãut, a Bihar megyei prefektus fiát. Az újságírók befolyással való üzérkedéssel, illetve a bûnözô megsegítésével vádolták a miniszterelnököt. Mint ismeretes, a prefektus fiának letartóztatását követôen magasrangú személyek "leszóltak", aminek következtében Adrian Tãrãut szabadlábra helyezték, az ügyet kivizsgáló Alexandru Lele pedig öngyilkos lett.

Ugyanakkor Miron Mitreát azzal is vádolják, hogy az általa vezetett tárca hatáskörébe tartozó vállalatokon keresztül (többek között a konstancai MTC-TV) több mint 164 milliárd lejt utalt át a Crisitan Burci vezette Romanian Investment&Development cégnek. Burci egyben a Prima Tv vezérigazgatója is.

Nicolae Vãcãroiu, a szenátus elnöke a Befektetési és Fejlesztési Bank (BID) alapító tagja. Annak ellenére, hogy megválaszották a szenátus elnökévé, a két évvel ezelôtti parlamenti választásokat követôen még két hónapig a BID elnöke maradt. Mi több, ugyanô volt a bank szakértôje is, amiért állítólag 700 ezer dollár jutalomdíjat kapott Sorin Ovidiu Vântu ellentmondásos üzletembertôl. Annak nyomán, hogy a sajtó feltárta az összeférhetetlenségi esetet, Vãcãroiu azt nyilatkozta: távozik a pénzintézet vezetôi tisztségébôl. Ennek ellenére, 2001 februárjáig a bank részvényese maradt. A sajtóban megjelent dokumentumok szerint 2001 február–november idôszakban a szenátus elnöke havi 3000 dollár fizetést kapott, holott a két tisztség (a szenátus elnöki és a magánbank részvényesi) összeférhetetlen.

Ciorbea nem találkozott Nãstaséval

(4. old.)

A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (KDNPP) Kolozs megyei szervezete tagadja azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint február elején Victor Ciorbea, a politikai alakulat elnöke Adrian Nãstase kormányfôvel találkozott volna. Bogdan Cerghizan megyei elnök úgy véli, ez csupán kitaláció, lejáratási kísérlet.

Tegnapi sajtóértekezletén az elnök ugyanakkor hangsúlyozta: a kormánypárt a helyi közigazgatás teljes ellenôrzését át szeretné venni. Tudomása szerint egy demokrata párti megyei tanácselnök átigazolt az Adrian Nãstase vezette politikai alakulathoz. — A prefektusokon kívül már szinte valamennyi megyei tanácselnök is a kormánypárt tagja. Ezenkívül anyagi okok miatt egyre több polgármester igazol át a kormánypárthoz, ellenkezô esetben nem kapnak elég pénzt a központi költségvetés helyi elosztásakor — hangsúlyozta az elnök. A Victor Ciorbea vezette párt azt szeretné elérni, hogy a belügyminisztériumnak alárendelt, független prefektusokat nevezzenek ki a megyékbe.

K. O.

KÖRKÉP

Magas a kertek adója

(5. old.)

Hamarosan Magyarkályánnak is lesz községi címere. A legutóbbi tanácsülésen jóváhagyták a címer tervrajzát, és azt elküldték a prefektúrára — nyilatkozta lapunknak Farkas Ferenc alpolgármester. A címeren egy olyan növény vésete is szerepel, amely nagyon ritka Európában.

Az új földadó nem okozott felháborodást Magyarkályán falvaiban, mivel erre a zónára az adózási normák nem túl magasak. Az önkormányzat értesítette a lakosságot a fizetendô adókról. Az alpolgármester szerint a falu területén kívül esô földekre 80-120 ezer lejt kell fizetni hektáronként. A belsôségek, kertek után 2 millió 200 ezer lejt fizetnének egy hektárra. Farkas Ferenc szerint a község kertjei általában tíz és harminc ár között váltakoznak.

Március folyamán a gazdák meg kell hogy kapják a mûtrágya-támogatást, azaz egy zsák mûtrágyát ötven ár szántóföldre. Azok igényelhették, akik nem rendelkeznek 2,5 hektárnál több földterülettel. A polgármesteri hivatal már összeállította és elküldte a kérelmezôk listáját.

V. K.

Marci a piacon

(5. old.)

Szerdán reggel a Széchenyi téri piacon már a tavasz közelségét hirdette a bôséges tojásfelhozatal, amit 2000 lejes áron kínáltak. Más árak: paszuly — 30 ezer lej/kg, fokhagyma — 40 ezer lej/kg vagy 3-5000 lej/fej, hagyma — 25 ezer lej/kg, murok — 20 ezer lej/kg, burgonya — 9 ezer lej/kg, alma — 15 ezer lej/kg.

Kevesen támogatják a Vöröskeresztet

(5. old.)

Éves gyûlését tartotta tegnap a Román Vöröskereszt Kolozs megyei szervezete az Univers T épületében. Beszámoltak a 2002-es tevékenységrôl és költségvetésrôl, valamint bemutatták a 2003-as terveket és költségvetés-tervezetet.

Ruben Adam, a helyi szervezet igazgatója elégedettségét fejezte ki, amiért a Román Vöröskereszt megpróbál felnôni a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalom szintjére, ugyanakkor aggasztónak találja a mozgalom iránti érdeklôdés csökkenését. A Kolozs megyei szervezetnek 6 városi és 39 községi fiókja van, ezen belül 19 mûködik tanintézményekben és kereskedelmi társaságok keretében. Az aktív tagok, azaz önkéntesek szá- ma 334 (ebbôl 95 fiatalkorú), a támogató tagok száma pedig 11 091 — ez több mint kétezres csökkenést jelent 2001-hez viszonyítva. Ugyanakkor néhány vállalat összes dolgozója a Vöröskereszt pártoló tagja.

A szervezet fô tevékenységi területei: segélynyújtás (természeti katasztrófák, háború esetén), szociális program (hátrányos helyzetûek, öregek, árvák, nagycsaládosok, betegek segítése), az egészséges életmód népszerûsítése (drogellenes tevékenység, személyes higiénia, a betegségek megelôzése, elsôsegélynyújtási ismeretek átadása), önkéntes véradás.

A Kolozs megyei Vöröskereszt pénzügyi helyzetét Simona Bratu ismertette. A szervezet 2002-ben 956 millió lejt költött, ennél jóval nagyobb az anyagi javakban nyújtott segítség: ennek értéke közel kétmilliárd lej. 2003-ban 2,2 milliárd lejt és 1,2 milliárd lej értékben anyagi javakat szánnak a Vöröskereszt tevékenységének folytatására.

Balázsi-Pál Elôd

Per nélkül rendezik az adósságot

(5. old.)

Megbeszélésre hívta a legnagyobb fûtésadósságokkal rendelkezô állami vállalatok és oktatási intézmények képviselôit a Tordai Távfûtési Vállalat vezetôje. A tegnapelôtt lezajlott megbeszélés célja az adósságok békés úton történô rendezése, a perköltségek megtakarítása. Dárdai Emil, a RATAC mûszaki igazgatója kifejtette: ez az eljárás a törvény által elôírt új szabályozás, amelynek keretében olyan törlesztési részletek meghatározására törekednek, amelyeket az adósok képesek kifizetni, és így nem kerül sor törvényszéki tárgyalásra.

A kereskedelmi társaságok képviselôit február vége elôtt hívják hasonló egyeztetésre, míg az adósságokat felhalmozó magánszemélyekkel március folyamán tárgyalnak. Ezután indít pert a távfûtési vállalat a nagy összegekkel tartozók ellen.

Elégedetlen a tanügyi szakszervezet

(5. old.)

A tordai Spiru Haret tanügyi szakszervezet tagjai elégedetlenek a tanárok státusát illetô új törvényes elôírásokkal.

Ioan Marcu szakszervezeti vezetô szerint januárban Bukarestben összeült a tanügyi alkalmazottak bérezésére vonatkozó új törvény elemzésével foglalkozó döntéshozó bizottság, amelybe a Spiru Haret kivételével meghívták az összes tanügyis szakszervezet vezetôjét.

Ioan Marcu elmondta: a szakszervezet tordai és a városhoz tartozó településeinek tagjai február 22-én megbeszélik a bukaresti bizottság által levont következtetéseket, és ezzel kapcsolatos észrevételeiket eljuttatják a Spiru Haret szakszervezet központi vezetôségéhez.

Jövô heti megbeszélésükön a szakszervezeti tagok a frissen végzett, illetve a már tapasztalattal rendelkezô tanerôk kinevezésének és bérezésének konkrét lépéseit tárgyalják meg.

Diákvezetôi tanfolyam indult

(5. old.)

A Codecs Leadership Alapítvány, a British Council, valamint a megyei tanfelügyelôség szervezésében diákvezetô tanfolyam vette kezdetét tegnap Kolozs megyében.

A program — amelynek Kolozs megyében az Avram Iancu Líceum ad otthont — országos kitekintésû: Romániában már hét nagyvárosban mûködik ez a projekt, és eddig 352-en végezték el a tanfolyamot.

Sz. Cs.

A rendôrség hírei
Ittas sofôr és hamis rendszámtábla

(5. old.)

Két kirívó kihágás megbüntetése említhetô a rendôrség február 11-i akcióinak "gyümölcseként": Titus Z.-t (52) ittas vezetésen érték (vérének alkoholtartalma nem kevesebb, mint 2,7 ezrelék volt!), míg Valeriu Mugurel U. (34) hamis rendszámú, be nem jegyzett gépkocsival közlekedett.

Emberölés közlekedési balesetben
M. D. (32) kolozsvári lakos tavaly december 24-én balesetet okozott. Áldozata végül belehalt sérüléseibe, s így most M. D. ellen gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával kezdeményeztek eljárást.

Vízumálom Angliába
Csalás alapos gyanújával vizsgálják a kajántói (Chinteni) Gruia C.-t. A 36 esztendôs férfi tavaly augusztusban 300 eurót és 2,5 millió lejt követelt és kapott Adam F. bonchidai lakostól. Azt ígérte, hogy vízumot tud szerezni neki Angliába. A vízum azonban csak álom maradt.

Lopásért a nevelôintézetbe
Többrendeli lopás alapos gyanúja miatt vizsgálták a 16 éves Luminita R.-t. Ügyében most hoztak ítéletet, a lányt a ploiesti-i javító-nevelôintézetbe küldték.

(póka)

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Február 12., szerda

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 300/35 650

32 600/32 800

143/147

Február 13., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 143 lej, 1 USD =32 650, 1 magyar forint = 143 lej.

SPORT

ALPESISÍ
Világbajnokság St. Moritzban
Miller második aranya

(8. old.)

Az alpesi összetettben gyôztes Bode Miller nyerte a férfi óriásmûlesiklást, vagyis második aranyérmét szerezte a St. Moritzban zajló alpesisí-világbajnokságon.

Az amerikai versenyzô múlt szerdán 7 századdal volt jobb a norvég Kjetil Andre Aamodtnál, míg ezúttal még kisebb különbséggel, 0,03 mp-cel elôzte meg a második futamot az élrôl kezdô osztrák Hans Knausst. Utóbbi 0,87 mp elônyre tett szert vele szemben, végül azonban ez is kevésnek bizonyult. Miller sokkal magabiztosabb volt a döntô futamban.

Az osztrákok mellett a svájciak is szomorúan hagyták el a verseny helyszínét, mert Michael von Grünigen a harmadikról a hetedik helyre csúszott vissza, így elmaradt a történelmi bravúr. A hamarosan visszavonuló csillag 1997-ben és 2001-ben világbajnok volt, s ha most is aranyérmet szerez, beállította volna a legendás Ingemark Stenmark csúcsát. Eddig ugyanis csak a svéd legenda tudott egy számban három vb-t nyerni.

A bronzérmes St. Moritz-ban az amerikai Erik Schlopy lett.

Eredmények:

Férfiak, óriásmûlesiklás: 1. Bode Miller (amerikai) 2:45,93 perc (1:19,63 és 1:26,30); 2. Hans Knauss (osztrák) 2:45,96 (1:18,76 és 1:27,20); 3. Erik Schlopy (amerikai) 2:45,97 (1:20,68 és 1:25,29); 4. Ales Gorza (szlovén) 2:46,32 (1:19,84 és 1:26,48); 5. Aksel Lund Svindal (norvég) 2:46,77 (1:20,33 és 1:26,44); 6. Kalle Palander (finn) 2:46,82 (1:20,55 és 1:26,27); 7. Michael von Grünigen (svájci) 2:46,86 (1:19,34 és 1:27,52).

Boldog amerikaiak
Két századon múlt a kettôs amerikai siker férfi óriásmûlesiklásban: a gyôztes Bode Millert és a bronzérmes Erik Schlopy-t így is szinte földöntúli boldogság töltötte el a második futam után.

— Óriási öröm, hogy mindketten dobogóra kerültünk. Régóta vártunk ilyen sikerre. Köszönöm a szurkolók biztatását, nélkülük valószínûleg nem nyertem volna, hiszen csupán három századdal elôztem meg Knausst. A második futamban mindent beleadtam, mert csak a száz százalékos teljesítmény ígért sikert — mondta a 25 éves, kétszeres világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes Bode Miller.

Schlopy az elsô sorozat után mindössze 23. volt, így minden "emberi számítás" szerint el kellett volna búcsúznia az éremálomtól. Ô azonban nem így tett, a döntô futamban még Millert is megelôzte 1:01 mp-cel, s élete eddigi legnagyobb sikerét ünnepelhette.

— Kedden sokat beszélgettem Bodéval, s ô azt mondta: engedjem el magam. Ezzel próbálkoztam a második futamban, s bejött! Nem volt veszítenivalóm, de így sem tudom megmagyarázni, hogy mitôl lettem ilyen gyors — értékelt a tengerentúli meglepetésember.

Elnöki értékelés
Az elnök Gian-Franco Kasper szerint a Nemzetközi Síszövetségnek (FIS) vissza kellene szereznie a televíziós közvetítési jogokat a nemzeti szövetségektôl, s akkor lehetôvé válna a sportág hatékonyabb megjelenítése a nyilvánosság elôtt.

A svájci sportvezetô ugyanakkor azt is mondta, hogy az alpesisí akkor adható el igazán jól, ha sok nagy egyéniség van az indulók között.

— Abban az országban, ahonnan ôk jönnek, biztosan közvetítik majd a versenyeket — jelentette ki, példaként említve Horvátországot. — Korábban ott alig figyelték a futamokat, most viszont a tévénézôk 95 százaléka követi az eseményeket.

Kasper úgy véli, az általános helyzetet rontja, hogy az egyes szövetségek ügynökségeknek adták tovább a jogokat, így nem igazán tudják befolyásolni, mi kerüljön képernyôre.

Az elnök szerint a sztárok mellett nagy mezônyökre is szükség van, vagyis tovább kell növelni a világbajnokságok indulóinak létszámát, még akkor is, ha St. Moritzban rekordot jelentô 61 ország versenyzôi álltak, illetve állnak rajthoz.

— Ezt a célt könnyû elérni. Csupán módosítani kell a kvótákat és a részvételi feltételeket.

Kasper annak a véleményének is hangot adott, hogy ideje lenne az összetett versenyt is a Világ Kupa-sorozat részévé tenni. Már csak azért is, mert a vb-ken és az olimpiákon ugyanolyan kiélezett és érdekes a küzdelem ebben a számban, mint a többiben.

— Azt hiszem, az az igazán jó síelô, aki több szakágban is képes kiemelkedô teljesítményre — fogalmazott ezzel kapcsolatban.

TÁJFUTÁS
Sítájfutó országos bajnokság

(8. old.)

A jól végzett munka tudatával térhettek haza Brassópojánáról a kolozsvári tájfutók és bírók egyaránt. A szakszövetség a brassói egyetem sportklubját kérte föl a verseny rendezésére, a bírói csapatot Gheorghe Dinu vezette, tagjai voltak még Paul Lupsan, Gheorghe Miricã, a zilahi Ioan Tãutu, Edmond Göbl és két kolozsvári, Györke Éva és Májai Ferenc. A többszöri idôváltozás, a hó hiánya, majd a zuhogó esô a múlt heti verseny elhalasztását sugallta, ám végül is a szerda éjjeli bôséges havazás újabb egyeztetésre késztette az elnöki tisztséget viselô Gheorghe Dinut és a klubok képviselôjét.

Végül egynapi halasztással bonyolították le a vetélkedôt. Immár a havazás is komoly gondot okozott, hiszen újra kellett taposni a sítájfutáshoz szükséges nyomokat. Minden nehézség ellenére az utóbbi évek egyik legjobban sikerült bajnokságának lehettünk tanúi.

A háromnapos sorozat programja szerint elsônek a középtávú, másnap a hosszútávú, harmadnap pedig a váltó versenyt rendezték meg.

A sítájfutás bajnokai mindkét távon: lányok: Becze Sarolta (12 évesek, Csíkszerdai Gyerekpalota), Nagy Melinda (18, Nagybányai Star Team), Rácz Rodica (40, Star Team); fiúk: Csúcs Klaus (16, Brassói Egyetemi Sportklub), Petre Stupu (21, Brassó), Fey Sándor (40, Kolozsvári Transilva).

Csak a középtáv bajnokai: lányok: Csibi Márta (14, Csíkszeredai Gyerekpalota), Auer Mónika (16, Nagybányai Egyetemi Sport Klub), Rácz Adela (20, Star Team), Anca Bors (21, Brassó); fiúk: Gergely Csaba (14, Csíkszeredai Kárpát), Alexandru Iantec (14, Brassó), Ionut Brândusa (18, Felsôbányai Iskolás Sportklub), Vasile Pop (Felsôbánya), Emilian Minoiu (35, Krajovai U).

Csak a hosszútávon nyertek: lányok: Gyôrfi Melinda (14, Csíkszeredai Gyerekpalota), Anca Chira (16, Csíkszeredai Kárpát), Dicsô Alexandra (20, Star Team); fiúk: Péter Zsolt (12, Csíkszeredai Gyerekpalota), Vaszi Benedek (14, Csíkszeredai Gyerekpalota), Petru Grama (18, Csíkszeredai Kárpát), Cristian Marian (20, Felsôbánya), Romica Chirac (35, Plopeni-i Metalul).

A váltóverseny: lányok: Csíkszerdai Gyerekpalota (14–16 év között), Nagybánya (16–18 év között), Brassó (19 év fölött); fiúk: Brassó (14–16 év között), Felsôbánya (16–18 év között), Brassó (19 év fölött).

M. F.

*

Ezúton értesítjük a Pro Orientare Társaság tagságát, hogy az évi közgyûlésre 2003. február 17-én, hétfôn 19 órai kezdettel kerül sor az Apáczai-líceum fizikumában.

AUTÓSPORT
Fittipaldi csapattulajdonos lett

(8. old.)

Csapattulajdonosként tér vissza az amerikai autós gyorsasági Cart-sorozatba a brazil Emerson Fittipaldi, a Forma–1 kétszeres világbajnoka.

A Fittipaldi-Dingman Racing az idei szezonban még csak egy autóval vesz részt a bajnokságban, amelyet a portugál Tiago Monteiro vezet majd: ô tavaly a bajnok Sébastien Bourdais csapattársaként a Forma–3000-ben szerepelt.

Az 56 éves egykori pilóta 1989-ben a Cart elôdjének számító Indycarban is gyôzni tudott, így ô lehet az elsô, aki versenyzôként és tulajdonosként is megnyeri a sorozatot.

Fittipaldi hosszú pályafutását 1996-ban fejezte be, miután a michigani futamon súlyos balesetet szenvedett.

LABDARÚGÁS
Jugoszláv igénylés

(8. old.)

A sportágat irányító nemzetközi (FIFA) és európai (UEFA) szervezet elfogadta a Jugoszláv Labdarúgó-szövetség (FSJ) kérelmét, és engedélyt adott arra, hogy válogatottjai a jövôben Szerbia és Montenegró néven szerepeljenek.

Az FSJ azután indítványozta a módosítást, hogy egy héttel ezelôtt a parlament mindkét háza elfogadta az ország névváltoztatását.

A csapat így szerdán már az új néven vehette fel a küzdelmet az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezôn, amelyre Podgoricában került sor.

Atlétikai öngól

(8. old.)

Elôre bocsátom, hogy nem szokásom a sportrovatban megjelent írásokba, fôleg utólag, beleszólni. De amikor tényszerû eseményekrôl szóló újságcikk jelenik meg tévesen, az olvasó — nem rosszindulatú — tévedésbe ejtése nem hagyható szó nélkül.

Idei 30-as lapszámunkban, az atlétikai hírcsopokorban Valerij Brumel egykori szovjet magasugróról az olvasható, hogy "Két olimpián is elorozták elôle az aranyérmet, így csak Európa-bajnoki címmel és világcsúccsal büszkélkedhet". (Kiemelés L. F.-tôl). Elôször is: a magyar értelmezô szótár szerint elorozni annyi mint: ellopni, elrabolni. Márpedig a sportban inkább csalni, valakit becsapni szoktak. Ha valakit sportszerû vetélkedôn legyôznek, az semmiképpen sem nevezhetô elorzásnak (ha tréfásan fogjuk fel a kifejezést, Brumel idején inkább a világcsúcstartó amerikai John Thomastól orozták el az aranyérmet, s be kellett érnie Rómában bronzzal, Tokióban pedig ezüsttel). És hogy Brumel nem nyert olimpiát? Dehogynem! Hiszen a japán fôvárosban éppen ô volt az "elorzó", hiszen csak kevesebb kísérletével elôzte meg a vele azonos eredményt elért Thomast.

Már csak érdekességként fûzném hozzá az eddigiekhez: Brumel versenyzôi pályafutása befejeztével olimpiai bajnok lovas sportolónôt, Jelena Petuskovát vette el feleségül. Olyan nôt, aki a szovjet férfi csapatot erôsítette. A szó legszorosabb értelmében: az ô pontszáma volt a legmagasabb az aranyérmes csapatból, s ez egyénileg ezüstérmet jelentett számára. A legyôzött bronzérmes pedig nem volt más, mint az NSZK-beli Josef Neckermann, a híres német üzletember.

László Ferenc


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -