2003. február 24.
(XV. évfolyam, 43. szám)

Megnyitották a kolozsvári ipari park építôtelepét
Átadása a jövô nyáron várható

(1. old.)

Szombaton délelôtt a Törökvágás, a Falumúzeum és a vasúti pálya által határolt területen ünnepélyes keretek között beindult a Nyugat-Kolozsvári Gazdasági Zóna elnevezésû, hathatós Phare-támogatású és 5,2 millió eurós összköltségû, környezetvédelmi szempontokból is európai szabványoknak megfelelô ipari park kivitelezése. Az eseményen Ioan Rus, a belügyi tárca, Vasile Dâncu, a közinformációs tárca vezetôje, Ecaterina Andronescu tanügyminiszter, Vasile Puscas integrációsügyi miniszter, a prefektúra és a megyei tanács elöljárói, több városi tanácsos volt jelen.

Serban Gratian megyei tanácselnök kiemelte, hogy 1990 óta ez az objektív szükségszerûségbôl adódó megvalósítás lesz a város legjelentôsebb befektetése, amelynek révén a 27 hektáron 26 vállalat, egy üzletkötô központ, termelôcsarnok, tudományos kutatást szolgáló cég, megfelelô infrastruktúra születik, és ami talán a legfontosabb — több mint 2500 felsôoktatást elvégzett fiatal kap itt munkahelyet. A kivitelezési terv 18 hónapra szól, de a elnök szerint az átadást jó lenne, márcsak a helyhatósági választások tiszteletére is, 2004 júniusára elôrehozni.

Ioan Rus, akinek megyei tanácselnöksége alatt indult be a pályázási eljárás, azt hangsúlyozta, hogy "az EU ad, de nem erôszakkal", tehátmindig a helyi közösségeknek kell kezdeményezniük. A kormány idei célkitûzései ezzel nem merülnek ki megyénkben, mert további beruházásokra van kilátás: Kolozsvár, Torda és Aranyosgyéres országúti elterelôszakaszai, a megyeszékhelyen a Sürgôsségi Kórház megépítése, a Clujana gyár feltámasztása, a lakásépítések szorgalmazása, az aranyosgyéresi Sodronyipari Mûvek talpra állítása, 10 új tornaterem átadása, minden községközpontnak aszfaltúttal való bekötése a megyeközpontba vezetô hálózatba, a szamosfalvi repülôtér korszerûsítése stb. "Az ipari park szorosan kapcsolódik majd a kolozsvári egyetemi élethez" — mondotta Rus.

A 22 parcellára felosztott beruházási területen 3000 m víz-, 2300 m gáz-, 4000 m csatornarendszer épül. A kivitelezési pályázatot elnyert fôvállalkozó Apline Mayreder Bau GmbH osztrák cég képviselôje szerint nem lehetetlen, hogy a munkálatokkal a tervezett másfél évnél hamarabb elkészülnek.

Ördög I. Béla

Pedagógusokkal találkozott Andronescu

(1. old.)

Szombaton délután mintegy ötven Kolozs megyei pedagógussal beszélgetett el Ecaterina Andronescu miniszterasszony a megyei tanfelügyelôség gyûléstermében. A fô téma a hatévesek iskolakötelezettsége volt.

A kellemes hangulatú kerekasztal-beszélgetés során a miniszterasszony rámutatott: a hatodikosok iskolakötelezettségének ügye lezártnak tekinthetô, a kérdések már csak a kivitelezés részletei körül vannak. Bonckés alá került az a javaslat is, amely az idei elsôsöket kétféle elsô osztályba sorolná — az egyikben a hatévesek, a másikban a hétévesek tanulnának —, de végül úgy döntöttek az egybegyûltek, hogy a "vegyes" változat marad a legjobb megoldásnak.

Valentin Cuibus fôtanfelügyelô elmondta: a hatévesek iskolakötelezettsége mintegy száz különbözô beosztású és szakképesítési fokon álló Kolozs megyei óvónô számára hoz munkahelyi változásokat az ôsszel. Cuibus megnyugtatta az egybegyûlteket: minden szakképzett óvónônek lesz majd munkahelye az ôsszel, hiszen az elsô osztályok számának megnövekedésével jó néhány új tanítói állás is születik.

A megbeszélés végén a miniszterasszony megnyugtatta az egybegyûlteket, hogy ôszig elkészül az elsôsök sajátos oktatási programja, majd bókolt egyet a Kolozs megyei közoktatásnak: — Én mindig is adtam a kolozsváriak véleményére — mondta a miniszterasszony, aki jó néhány tanítót és tanítónôt megbûvölt közvetlen modorával, anyáskodó megnyilvánulásaival.

Sz. Cs.

Esztétikai klinika nyílott Kolozsváron

(1. old.)

Szombaton délben a Fürdô/Cardinal Hossu utca 37. szám alatti volt fogászati komplexum kibôvített épületében átadták az ország elsô esztétikai klinikáját. A Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretében létrehozott gyógyászatot, oktatást és kutatást egyaránt szolgáló központ teljes elnevezése Koponya-Arcsebészeti, Beültetési, Szájrehabilitációs, Fogászati-sürgôsségi és Koponya-Arc Elváltozási Egyetemi Sebészeti Klinka.

Erdély és az ország minden megyéjébôl fogadnak betegeket. A klinika vezetôje dr. Grigore Bãciut egyetemi tanár, beosztottjai pedig Németországban, Svájcban, Nagy-Britanniában, Dél-Koreában, az Amerikai Egyesült Államokban kaptak szakképesítést. A klinika munkaközösségén kívül a szakmában neves vendégprofesszorok is fognak itt tevékenykedni: dr. Konrad Wangerin, dr. Florian Zeilhofer, dr. Takács Gyula stb. A klinika 15 légkondicionált szalonnal, fürdôhelyiségekkel, operációstermekkel, kezelôhelyiségekkel rendelkezik, a járóbetegellátás pedig minden szükséges eszközzel várja a rászorulókat. Ugyanakkor tantermek, informatikai, távorvoslási és egyetem utáni távoktatási hálózatok állnak a szakemberek szolgálatában.

Az esztétikai klinika telefonszáma 0264-196-291, fax: 0264-450-300.

Ö. I. B.

Megállapodni készül a Fidesz és a DP?

(1. old.)

Pénteken Kolozsvárra érkezett a Fidesz ifjúsági szervezete külügyi kabinetjének küldötte, Veress Áron, hogy a Demorata Párt (DP) képviselôivel találkozzon. Látogatásának célja az volt, hogy a két párt közötti kapcsolatot elmélyítse, szorosabbra fûzze, és esetleg elôkészítse a terepet egy szerzôdés aláírására. Veress Áron a Szabadságnak elmondta: annak örülne igazán, ha kapcsolat alakulna ki a Fidesz és a DP ifjúsági szervezetei, valamint a "felnôtt" szervezetek között is.

Hasonlóan gondolkodó pártoknak együtt kell tudniuk mûködni — mondotta. Mi úgy látjuk, hogy a DP-ben nem tapasztalható olyan méretû sovinizmus, mint a Nagy-Románia Pártban (NRP), sôt, még a kormmánypártban is vannak olyan személyek, akiknek vannak magyarellenes megnyilvánulásai. Ez a kapcsolat a DP és a Fidesz között nem jelent eltávolodást az RMDSZ-tôl, viszont szerintünk a nem nemzeti kérdésekben helyes a konzultálás a DP-vel. Veress Áron úgy vélte: a személyes kapcsolat a legfontosabb, innen kezdôdik a jó információáramlás, ebben reménykednek. Hangsúlyozta: a Fidesz illetve Fidelitas van annyira nyitott, hogy román többségû párttal is eggyütt tudjon mûködni, és ugyanezt a nyitottságot fedezték fel a DP-ben is.

Eckstein-Kovács Péter szenátor lapunk kérdésére elmondta: Természetes, hogy a Fidesznek van kapcsolata a román pártokkal is, nem látok ebben semmi kivetnivalót.

Lapzártáig nem sikerült felvennünk a kapcsolatot a DP vezetôségével.

G. A.

Március 29-én tisztújító küldöttgyûlés
Tôkés László szimbólum

(1., 4. old.)

Március 29-én tartja tisztújító küldöttgyûlését az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. Errôl a Megyei Képviselôk Tanácsa (MKT) döntött szombati ülésén. Ugyanakkor a testület kiértékelte a nemrég Szatmárnémetiben lezajlott RMDSZ-kongresszus munkálatait, majd határozattervezetet és politikai nyilatkozatot fogadott el Tôkés László református püspök ügyében. Az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségét az ülésen Kerekes Gábor gazdasági és önkormányzati alelnök képviselte.

A kétévente sorra kerülô megyei tisztújító küldöttgyûlés megszervezésével kapcsolatos kérdések megvitatásával kezdôdött szombaton az MKT ülése. A jelenlévôk megállapodtak, hogy a küldöttgyûlést március 29-én tartják Kolozsváron. Leszögezték, hogy a körzetek által a küldöttgyûlésre delegált személyek névjegyzéke leadásának, valamint a megyei elnöki tisztre történô jelölések megtételének határideje március 21. Az MKT ugyanakkor megbízta a testület gazdasági és politikai szakbizottságát, hogy dolgozza ki a küldöttgyûlésre a belsô választások lebonyolításának stratégiáját, amelynek megvitatása szintén az ülés napirendjén szerepel. (Mint ismeretes, a szatmárnémeti kongresszus döntése értelmében a magyarság miniparlamentjének, a Szövetségi Képviselôk Tanácsának (SZKT) megújítását célzó belsô választásokat május 31-ig kell megtartani — szerk. megj. )

A küldöttgyûlés napirendjén szerepel továbbá a megyei alapszabályzat módosítása is, amelyet összhangba kell hozni a Szatmárnémetiben elfogadott országos szabályzattal. Az egyéb módosító javaslatok március 14-ig nyújthatók be: az indítványokat egy külön szakbizottság fogja összesíteni és megvizsgálni, amelynek tagjai Máté András, Molnos Lajos, Pálffy Károly, Pálffy Zoltán, Somai József, Somogyi Gyula és Tóth József.

Az ülés második napirendi pontja az RMDSZ VII. kongresszusának kiértékelése volt. Ezzel kapcsolatban Kónya-Hamar Sándor képviselô, megyei elnök kijelentette: Kolozs megyének ezúttal is sikerült elképzeléseihez hûen és következetesen képviselnie álláspontját. Többek között elmondta, szerinte ez a kongresszus "a tapsoló fájdalom" és a "megköszönt kudarcok" kongresszusa volt. A képviselô elítélte azt az öntudatlan viselkedést, amelyet egyes kongresszusi küldöttek tanúsítottak, utalva arra, hogy a tiszteletbeli elnöki tisztre vonatkozó fejezet alapszabályzatból történô kiiktatására a jelenlévôk tapssal reagáltak, ezt megelôzôen pedig ugyanazokkal az "ernyedt tenyerekkel" tapsolták meg azt az Adrian Nãstasét, aki meglehetôsen visszafogottan nyilatkozott az autónomia, illetve a kollektív jogok biztosításáról, akárcsak az önálló magyar egyetem létrehozásáról.

A felszólalások során Eckstein-Kovács Péter szenátor hangsúlyozta: az a tény, hogy a kongresszuson jelen volt mind a magyar, mind a román miniszterelnök, valamint a magyarországi és a romániai pártok, illetve a határon túli magyar szervezetek képviselôi,bizonyítja azt a fontos szerepet, amelyet az RMDSZ játszik. Az erôviszonyok alakulásával kapcsolatban Eckstein-Kovács kifejtette, nincs más lehetôség, mint tudomásul venni az adott helyzetet és meg kell keresni a modus vivendit a szövetség vezetôivel. Mint fogalmazott, személy szerint nem ért egyet, és a kongresszus hibájának tartja, hogy törtölték a tiszteletbeli elnök hatáskörére vonatkozó fejezetet az alapszabályzatból.

A jelenlévôk közül többen annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a Kolozs megyei szervezetnek volt egy állandó politikája, amelyet mindig következetesen képviselt. Ezt tette a kongresszuson is, és hasonlóképpen kell cselekednie az elkövetkezôkben is. Mint mondották, elsôsorban a szervezet megreformálását várták a kongresszustól, ám ez nem következett be. A közelgô belsô választásokra való tekintettel azonban bíznak abban, hogy még van esély a megújulásra. Az MKT-n többen kifogásolták azt a módot, ahogyan Frunda György szenátor vezette az ülést a kongresszuson. Ugyanakkor általános véleményként fogalmazódott meg az a "fájdalom", hogy törölték az alapszabályzatból a tiszteletbeli elnöki tisztségre vonatkozó fejezetet. Emlékeztettek arra, hogy a több mint ötven Kolozs megyei kongresszusi küldöttbôl közel harmincan az ominózus kilencedik fejezet kiiktatása ellen szavaztak, ezzel is következetesen képviselve álláspontjukat.

Az MKT-én határozatterveztet terjesztettek elô azzal kapcsolatban, hogy Tôkés László püspököt a megyei szervezet továbbra is tiszteletbeli elnöknek tekinti. Ennek kapcsán többen figyelmeztettek, hogy külön kell választani a kérdés politikai és jogi oldalát, hiszen a tiszteletbeli elnöki tisztséget illetôen a kongresszuson nem született egyértelmû döntés. A jelenlévôk emlékeztettek, a kongresszuson tulajdonképpen nem arról szavaztak, hogy Tôkés László továbbra is maradjon-e vagy sem az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, hanem a tisztséggel járó jogosítványokat elôíró kilencedik fejezet törlésérôl született döntés. A hozzászólók hangsúlyozták, hogy nem attól tiszteletbeli elnök X vagy Y, mivel azt kijelenti valaki, hanem azért, mert azt úgy hiszi egy közösség. Tôkés Lászlót az 1990-es a nagyváradi kongresszuson közfelkiáltással nevezték ki a szövetség tiszteletbeli elnökévé, és csupán az 1995-ös kolozsvári kongresszuson foglalták bele az alapszabályzatba a tisztséggel járó jogosítványokat, tehát a szatmárnémeti kongresszus után lényegében az 1990 és 1995 közötti állapot állt vissza. Tôkés László a romániai magyar közösség szimbóluma, és az érdemei olyanok, amelyeket nem lehet egyszerûen leseperni az asztalról, mint ahogyan azt a kongresszuson tették. A probléma jogi tisztázása érdekében a testület végül úgy döntött, hogy az országos szabályzatfelügyelô bizottsághoz fordul. Ugyanakkor a jelenlévôk politikai nyilatkozatot fogadtak el, amelyben leszögezték, hogy Kolozs megye Tôkés Lászlót a romániai magyar nemzeti közösség szimbólumának — ami sokkal többet jelent, mint egyszerûen a tiszteletbeli elnöki státus, hiszen a szimbólum az jelkép — tekinti.

Papp Annamária

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

A DAGANATTERÁPIÁT TÁMOGATÓ GYÓGYSZERES ÉS BIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK címmel dr. Uray Zoltán tudományos fôkutató tart elôadást az EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának tudományos felolvasó ülésén, február 28-án, pénteken du. 5 órától, a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME székházban. Az elôadás után dr. Farkas György a Padis zóna szépségeirôl tart vetítést. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

LEGYEN A SZÍV SZÍVÜGYE címmel tartja dr. Szentágotai T. Lóránt elôadását február 24-én, hétfôn du. 6 órától az Egészséget az életnek elôadássorozat keretében. Az elôadás elôtt, du. 4 órától a Béke téri Diákmûvelôdési Házban az érdeklôdôk igénybe vehetik a szervezôk különbözô orvosi szolgáltatásait.

A SZABÓ DEZSÔ EGYESÜLET február 27-én, csütörtökön du. 5 órától tartja újabb rendezvényét a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. A hallgatóság a meghívott Lászlóffy Csaba költô, író Szabó Dezsô-képével ismerkedhet meg. A rendezvényen fellép Sebesi Karen Attila színmûvész.

MEGJELENT A VILÁGHÍRNÉV (www.vilaghirnev.ro) új száma. A címlapon szórványriportok és könyvrecenziók olvashatók, a belsô rovatokban pedig a Kalotaszeg, a Hunyad megyei Hírmondó és a nagyenyedi FFIRKÁSZ online-változataiba nézhet bele az olvasó. A hét hirdetése Salamon László Rettenetes Adolfjának újrakiadásához kapcsolódik.

FRANCIA NYELVTANFOLYAMOK A FRANCIA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN. Március 3. és május 3. között minden korosztály számára és minden szinten a következô témákban tartanak elôadást: általános francia nyelv gyermekeknek és felnôtteknek; orvosi francia nyelv; interjúhoz szükséges kifejezési orális technikák; DALF, illetve DALF és DL nyelvvizsgák elôkészítése; a Párizsi Kereskedelmi és Iparkamara vizsgáinak elôkészítése (üzleti, turisztikai, jogi, titkári nyelvismeretek). Beiratkozás hétfôtôl péntekig naponta 9–13 és 14–17 óra között a központ titkárságán (Király/Brãtianu utca 22., tel. 0264/198-551, 193-854.

KISMAMAKLUB TALÁLKOZÓ február 25-én, kedden du. 6 órától a belvárosi református egyházközség lelkészi hivatalában, Farkas utca 21. szám alatt. Az RMDSZ belmonostori körzete által szervezett klub meghívottja dr. Linzmayer Erzsébet gyermekideggyógyász.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Minek nevezik a Perzsa-öböl környékén jelentkezett tömegmozgást?

— Katonaturizmusnak.

(öbé)

Nagy Sándor-kiállítás nyílt

(2. old.)

Nagy Sándor Munkácsy-díjas budapesti szobrászmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás szombat délelôtt a Romániai Képzômûvészek Szövetsége kolozsvári fiókjának Szentegyház utcai galériájában. A zömében portrék alkotta tárlatot dr. Alexandra Rus és Németh Júlia méltatta. A nagysikerû kiállítást a Pál Gyula Kulturális és Mûvészeti Egyesület nevében a nyíregyházi mûvelôdési életben jelentôs szerepet játszó, mûvészeti tanulmányait Kolozsváron elmélyítô Papp D. Tibor, valamint Starmüller Géza szervezte.

Lapszemle

(2. old.)

Orvostudományi Értesítô
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának kiadványa, az Orvostudományi Értesítô ezentúl évente négyszer jelenik meg. A székházban (4300 Marosvásárhely, Kornisa sétány 18/12) jutányos áron megkapható a 2002. évi 75. kötet 2–3. összevont száma, amely a legutóbbi, 2002 áprilisában Marosvásárhelyen lezajlott tudományos ülésszakon bemutatott dolgozatokat tartalmazza, valamint az orvostanhallgatók dolgozatait magába foglaló 4. szám. Érdeklôdni lehet a 0265/215-386-os telefonszámon.

Kérdezzen Pekár Istvántól!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Pekár István, a Duna Televízió elnöke (agrármérnök végzettségû, a Duna Tv Gazdakör rovatának elindítója). Olvasóink kérdéseket intézhetnek hozzá. Válaszait várhatóan márciusban olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, Böjte Csaba, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és a Románia Újjászületéséért Szövetség vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk február 24-ével bezárólag, valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen február 28-ával bezárólag.

XI. Mátyás Napok
A reformációról — szóban és énekben

(2. old.)

Pénteken, az idei Mátyás Napok elsô délutánján-estéjén, a Brassai Sámuel Líceum Dávid Ferenc dísztermében A reformáció mint a szellemtörténet reneszánsz stációja címmel képzeletbeli zenés körsétára került sor. Kurta József alaposan dokumentált és részletes elôadásában a gregorián énekeknek az erdélyi reformációban betöltött szerepét elemezte ki. Az anyanyelven való templomi ének iránti igény fokozatosan, de feltartóztathatatlanul jelentkezett tájainkon, nem a katolicizmus ellen, hanem annak megreformálása végett. Mondanivalóját a Kálvin Schola kórus (cantus magister Sógor Csilla) szemléltette, korabeli hangulatot varázsolva a terembe. Utána Bakk Miklóstól, Egyed Pétertôl, László V. Ferenctôl, Sipos Gábortól, Visky Andrástól hangzott el a reformációhoz fûzôdô elôadás.

Ö. I. B.

A Vox Turturis kamarakórus elôadása

(2. old.)

A hétvégén sorra kerülô ünnepi rendezvényekrôl nem hiányozhatott a korhû zene sem: február 22-én, szombaton a kolozsmonostori Kálvária-templomban a Vox Turturis kamarakórus a reneszánsz többszólamúság nagymesterének, Giovanni Pierluigi da Palestrinának mûveibôl adott elô. A kórus vezetôje, Flórián Gergely elmondása szerint a kórus két évvel ezelôtt alakult, pontosabban 2000 októberében, tagjai a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia diákjai, akik már több sikeres fellépést tudhatnak maguk mögött: így Kolozsváron a tavalyi Mátyás Napokon, ezenkívül a Zeneakadémián, de szerepeltek már a Székelyföldön, Nagyváradon, Baróton. A budapesti származású Flórián Gergely szintén a zeneakadémia IV. éves diákja, Petre Sbârcea professzor növendéke a karmester szakon. A szombati mûsoron elhangzott a Misse Quinti Toni, az Énekek éneke stb. A tíztagú kórus szereplésén látszott, hogy összeszokott együttesrôl van szó, amelynek énekkedvét még a terembeli dermesztô hideg sem tudta befolyásolni. Kifejezô, árnyalt dinamikájuk tökéletesen megfelelt az egyházi jellegû kórusmûvek követelményeinek. Kiválóan lereagálták a karmester abbeli igyekezetét, amely a zenei frázis felépítésére vonatkozott, s mindehhez érthetô szövegmondás társult. Öröm volt hallani a tehetséges fiatalokat, akik még a "l’art pour l’art" elvének szigorú betartásával bizonyítottak.

Ami a kórus távlati terveit illeti, a kórusvezetô elmondása szerint meghívást kaptak az ôszi Esterházy-ünnepségekre.

A közel egyórás mûsor után dr. Angi István, a Zeneakadémia tanára mondott köszönetet a kórusnak, kiemelve azt, hogy a bemutatott zenemûvek, amelyek egyaránt tartalmaztak misetételeket és motettákat, voltaképpen jelképesek, hisz ezáltal kapcsolódott össze az imádság és az áldozattétel. A professzor úr szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a kislétszámú kórus minden segítség nélkül tartja fenn magát, és abbeli reményét fejezte ki, hátha sikerül olyan támogatót találni, aki felvállalná a kórus mûködésének anyagi vetületét, vagy legalábbis annak egy részét.

Hintós Diana

VÉLEMÉNY

Volt egyszer egy "lebegô kerék"

(3. old.)

A Házsongárdi temetô alsó, jobb oldali részén terül el a szász temetônek nevezett sírkert. A nagy kovácsoltvas kapu belsô, felsô részén található hatalmas betûk hirdetik a "memento mori"-t, és ezt olvasva minden arra haladó tudatát meglegyinti a szavak értelme. A gondnok, Baumann Gyula évszázados dinasztiájának hagyományait igyekszik megtartani, küzdve az egyre jobban elszaporodó temetôi vandalizmus ellen. Figyelme a rend fenntartása mellett egy régi sírkövekbôl kialakított lapidáriumra is kiterjed.

A gondnoki lakással szembeni úton felmenve mintegy húsz lépésnyire jobb oldalon bokorágaktól szinte elrejtve kétembernyi magas, megszürkült homokkô oszlop bújik meg a többi sírkô között. Közelebb lépve el lehet olvasni a bevésett, megkopott betûket: Dr. MARTIN LAJOS — EGYET. TAN. ÁG. EV. GONDNOK — 48-as HONV. — Családi nyughelye.

Tudni kell azonban Martin Lajosról, hogy nemcsak a magasabb matematika professzora, de rektora is volt a kolozsvári egyetemnek, sok szabadalmaztatott találmánya mellett, megelôzve korát, a repülés, sôt a rakétaépítés úttörôje is volt. Az általa feltalált, majd megépített "lebegô kerékkel" sikerült a levegôbe emelkednie. Sírjára tisztelôi, az egyre ritkuló idôs, repülôs generáció valamelyike rendszeresen pár szál emlékezô virágot helyez, világítás napján gyertyát gyújt. Ezek az emberek tudják, hogy aki nem tiszteli nagyjait, a hajszálgyökereket, arra nem várhat más, csak a bizonytalan jövô.

Az egykori budai szôlôsgazda, kereskedô házasságából tizenkét gyerek született. Martin Lajos hetedikként 1827. augusztus 30-án látta meg a napvilágot. Tanulmányait szülôvárosában, Budán, majd bölcseleti és mérnöki tanulmányait szintén ott végezte.

1848 szeptemberében a honvédtüzérség önkéntese, egy pesti laboratóriumban dolgozik, megbetegszik tífuszban, gyógyulása után írnokként szolgálta hazáját. A világosi fegyverletételt követôen megszökik, de az osztrákok besorozzák, a hadsereg mérnökkari akadémiájára kerül. Ennek elvégzése után, hadi találmányai elismeréseképpen fôhadnagyként tanára lesz a bécsi utásziskolának.

Mûszaki tudása elismeréseképpen kinevezték Buda város fômérnökévé már 34 éves korában, majd az Akadémia levelezô tagja lett. Fô érdeklôdési köre a repülés volt, ezért érthetô, hogy székfoglaló értekezésének témája: "A madárszárny erôszerkezete". Kutatásait a madarak repülésének megfigyelésére alapozta, modelljeit ornihopternek nevezi. Legsikerültebb megépített modelljét "Sólyomnak" nevezte el.

Érdekelte a mozgás tanulmányozása, ennek eredményeképpen kidolgozta és a trieszti kikötôben be is mutatta találmányát, a hajócsavart, amely késôbb az egész világon elterjedt.

Észrevette, hogy a forgómozgás felhasználása a technikában milyen hatalmas tartalékot rejt. Egy újabb találmányt szabadalmaztatott, egy jó hatásfokkal mûködô szélmotort, sajnos az akkori idôben nem sok érdeklôdés mutatkozott ez irányban.

Katonai pályafutása során megfigyelte, hogy a tüzérség által használt rakéták célba juttatása bizonytalan, mert hosszanti tengelyük ingadozik repülés közben: a forgómozgás tanulmányozásában szerzett tapasztalatait felhasználva feltalálta a forgórakétát. Ennek a lényege az volt, hogy nemcsak a rakéta fô égésterén távoztak a gázok, hanem a rakéta köpenyébe fúrt apró vájatokon is, amelyeknek segítségével a hossztengely körüli mozgás biztosítva volt, a hajtóanyag mennyiségének a függvényében, nem engedve a rakétát eltérni a számított pályáról. Újdonságszámba ment az is, hogy a rakétákon stabilizátorszárnyakat is alkalmazott.

1872-ben kinevezik a megalakult kolozsvári Tudományegyetem felsômatematika tanárának, ahol folytathatta kutatómunkáját.

Elsônek gondolt arra, hogy a repülôszerkezetek szárnyán úgynevezett csûrôfelületeket lehet alkalmazni, melyek hajlásszögeinek ellentétes irányú beállításával a gép irányváltoztatását, elfordítását biztosíthatja. Ezt a találmányát magyarázó szöveggel és rajzzal 1892-ben írta le.

A tudóstanár szinte minden gondolata a repülés volt.

Miként tud a levegônél nehezebb test felemelkedni? Milyen erô és szerkezet kell ennek a véghezviteléhez?

Lehetségesnek tartotta olyan repülôszerkezet szerkesztését és mûködtetését, amely mintegy 0,1 lóerô segítségével levegôbe emelkedne. Az emberi test izomzata közül az erôs lábizomzatot tartotta ezen cél elérésére legmegfelelôbbnek.

Ezen elgondolások alapján tervezte és építette meg a "lebegô szárnyat", a "lebegô kereket".

1893. augusztus 28-án, közjegyzô jelenlétében, bemutatta, szabadalmaztatta a kolozsvári technikai bizottságnál a "lebegô kereket", amelyet az akkori Monarchiában "Schweberad", Franciaországban "Roue volante" név alatt jegyeztek be.

Martin Lajos repülôszerkezetének végeredményben négy lebegô kereke van. Mindegyik kerék hasonlóképpen van megépítve. A kerék, vagyis a légcsavar központi részébe vannak a kb. hatvan centiméter hosszú, tucatnyi lécszerû darabok beillesztve a légcsavartengelyre, megalkotva ezáltal a propellerszárnyat. A beillesztés nemcsak merôlegesen, hanem lazán is történt. Erre azért volt szükség, mert a repülôszerkezet két-két kereke (propellere) oly módon összedolgozott, hogy a légcsavarelemek végei egymást nyomva haladtak lefelé és felfelé egyaránt. Ugyanígy mûködött a hátsó két kerék (légcsavar) is. A lemezvégeknek azért kellett érintkezniük, hogy ezáltal két-két légcsavarelem egyforma csûrômozgást is végezzen.

A légcsavarok tengelyét két, pedálra szerelt rúd mozgatta egy megfelelô, zseniálisan kigondolt bronz fogaskerék-áttételû szerkezet segítségével.

Hárman is sikeresen probálták ki a "lebegô kereket", maga a feltaláló, a kolozsvári tûzoltóparancsnok, meg a szerkesztésben közremûködô mechanikus, Deésy Sándor. A levéltárban található adatok szerint egy újságíró megemlíti: "A kísérletezô személy — a szerkezetbe állva — hozhatta forgásba az emelô kerekeket, amellyel 2–4 méter magasba emelkedett. 1896. augusztus 30-án a bivalyerejû kolozsvári tûzoltóparancsnok, Bartha Gergely emelkedett a magasba a repülôszerkezettel."

A Martin Lajos által kigondolt, megtervezett és megépített repülôszerkezetnek, a "lebegô keréknek" sajátossága az, hogy helybôl fel tudott szállni. Ez a helikopterre vagy az állítható légcsavarú korszerû repülôgépekre emlékeztet. Azonban a "lebegô kerék" mûködési elve alapvetôen különbözik minden más konstrukciótól. Se nem helikopter, se nem repülôgép, se nem autogiro, mégis úgy tûnik, mind a három szerkezettípust összesíti. Martin Lajost a repülés egyik nagy úttörôjének kell tekintenünk, mert "lebegô kerekében" már benne voltak a modern repülés elvi csírái. Kutatásaiban, tevékenységében meg volt a tudományos elôrelátás, megjósolta a repülés hatalmas fejlôdését a XX. században.

1897. március 4-én halt meg.

Szinte egyedülálló az a tény, hogy egy ilyen régi repülôszerkezet épségben megmaradt, és a harmadik évezred embere is megtekintheti eredetiben a kolozsvári múzeumban.

Volt egyszer egy kolozsvári, repülô "lebegô kerék".

Írásomat szakmailag Reisinger Ferenc lektorálta, aki nem is olyan régen, 70 évesen szállt a szelek szárnyán a Brassó melletti Szentpéteren a veterán vitorlázórepülô-oktatók emléktalálkozója alkalmával.

Reiseinger László

A dák módszer

(3. old.)

Az egyik bukaresti napilap a minap néhány soros hírben, de fô helyen közölte, hogy az egyik kolozsvári múzeum egyik szakembere elmondta: Dácia római tartománnyá válását megelôzô idôszakban a dák mesterek római pénzérméket gyártottak. A szakember sietett hozzátenni, hogy az így elkészített pénzdarabok a megtévesztésig hasonlítottak a római birodalom kincstára által veretett érmékhez, pontosan ugyanolyan minôségû anyagból készültek, s mivel azonos minôségû ezüstbôl készültek, nem is lehet ôket hamisítványoknak nevezni. Sokkal találóbb, ha azt mondjuk róluk, hogy másolatok.

Persze, érthetô a kolozsvári múzeumi szakember körültekintése, fôképp, ha számításba vesszük azt is, hogy nevének félreérthetetlenül idegen a csengése. Még az kéne, hogy egy nem román, ki tudja, milyen származárú egyén, itt és éppen most, amikor az antikorrupciós és lopásellenes kampány a tetôfokán áll, azt állítsa: kérem, már a dákok is hamisítottak, csaltak, loptak. Miért is vállalná ennek az ódiumát? Amikor tudományos szempontból valószínûleg igaza van, s azok a hamisítványok annak idején tényleg ugyanannyit értek, mint az eredetiek. S amikor pontosan tudja azt is, hogy a dákok idejében még nem volt országos antikorrupciós ügyészség, amelyik látványosan leleplezhette volna, ha akarta volna, s ha tehette volna, a hamisítókat.

A megdöbbentô az, hogy ezt egy bukaresti román napilap fô helyen teszi közzé, kishírben, kiragadva a lényeget egy vélhetôen jóval komplexebb jelenség vizsgálatából. Mi célból? — kérdezhetnénk jogosan. Azt akarta talán sugallni, hogy a hamisítás, a lopás nem is olyan nagy bûn, hiszen azt már az ôsök is, lám, milyen sikeresen ûzték? Netalán azt kívánta bizonyítani, hogy már az elôdök roppant ügyesek voltak ezen a téren, így manapság nem kellene azon csodálkozni, hogy Románia nemzeti sportjaként a lopást és a csalást említik? Vagy esetleg éppen azt szerette volna ezzel mondani, hogy a nagy birodalmakat — csatlakozás, "belépés" elôtt — ügyesen ki lehet játszani, példa erre, hogy a felmenôk milyen ügyesen megtették?

Csak találgatni lehet azt a szerkesztôi szempontot, amely a szóban forgó információt, környezetébôl kiragadva, politikai napilap címoldalára helyezte. Valamennyire közelebb jutunk talán a rejtély megoldásához, ha figyelembe vesszük, hogy éppen ezekben a napokban kürtölte országgá és világgá a hazai sajtó a rendkívül megnyugtató hírt: a kormánypártban sem központi, sem pedig helyi szinten nincsenek korrupt elemek. A kolozsvári szervezet vezetôségét maga a belügyminiszter világította át személyesen, s neki márpedig valóban el kellene hinnünk a dolgot, mert ráadásul kolozsvári gyerek. Nem mondhatjuk tehát, hogy a helyiek megtévesztették, félrevezették.

Mondikálta is szépen a miniszter úr, kolozsvári sajtóértekezleten, tévében, rádióban: tiszta itt mindenki, egyetlenegy személynek sincs semmi köze a korrupcióhoz, ezek csak éppen ott állnak a húsos fazék mellett, de nem azért, hogy idônként belehalásszanak, hanem csakis azért, mert máshol nincs már hely az álldogálásra. Szóval mondta, mondta, és közben a plafon sem szakadt rá, s a föld sem hasadt ketté, hogy elnyelje. Mire én azt mondom, hogy a dákok pénzmásolásáról szóló hír sorai között az is ott bujkálhat, amit a szakember talán nem mondott el, de amirôl mindannyian tudjuk, hogy így van: itt a plafonok és a padló is hozzáedzôdött már az efféle "esküszöm, hogy nem lopunk" típusú kijelentésekhez, s úgy döntött, nem érdemes itt óránként, percenként lezuhanni, kettéhasadni.

A miniszter úrnak nyilván kevés ideje juthat az újságolvasásra, ezért nincs halvány dunsztja arról, hogy a sajtó az utóbbi hónapokban számtalan olyan esetet mutatott be, amelybôl egyértelmûen kiderült: a tûzhely mellett álldigálók — idônként egymást is kijátszva — bele-belekapnak a húsos fazékba, s az onnan kihalászott darabokat két kézzel tömik magukba, családjukba, szeretôikbe és különbözô retyerutyáikba. S amióta látják, hogy senki nem csap a kezükre, azóta látványosan elszemtelenedtek.

Amit az idézett központi napilap nem tud — s ezt, úgy tûnik, a miniszter úr sem értette még meg —, az, hogy az épülô Európa-házba nem lehet a fazékba való vájkálástól vállig zsíros kézzel belépni. Elôbb azt kellene megértetni tehát, hogy az európai normákat az ilyen balkáni "nem is hamisítottak, csak ártatlanul másolgattak" típusú magyarázatokkal csak ideig-óráig lehet átverni, kijátszani, elaltatni. S ez az idôszak már letelt. Nyugaton pontosan tudják, hogy Románia az intézményesített korrupció, a szervezett lopás melegágya, hogy a csalás és a hamisítás itt szinte dicsôségnek számít, s hogy ebben az ország az európai sok évszázados átlagánál jóval gazdagabb hagyományokra tekinthet vissza. Már szóltak is számtalanszor, hogy: — Fiúk, abba kellene már hagyni, a fenébe!

A kormánypárt és annak vezetôi többször is ünnepélyes ígéretet tettek Nyugatnak arra, hogy a korrupciót megfékezik. Hamisítanék, ha azt állítanám, hogy semmit nem tettek. Néhány apró halacskát horogra akasztottak, s azokat aztán reggeltôl estig mutogatják. De az igazi nagy tolvajok, akik politikai befolyásukat felhasználva percek alatt milliárdos nagyságrendû összegeket vágnak zsebre, továbbra is szabadok, és zavartalanul folytatják "áldásos" tevékenységüket. A kormányzók nem kívánták a szennyest az otthoni mosógépben kimosni, ezt a kormánypárt legutóbbi "átvilágítása" is bizonyította.

S nem hinném, hogy Európában akad majd olyan muzeológus, aki elôvigyázatos, bokáját féltô kolozsvári kollégájához hasonlóan kimenti majd ôket azzal, hogy régi dolog volt az a korrupciós mese, teljesen ártatlan ügy. Hogy loptak volna? Áh, dehogy! Legfeljebb átvették a becsületes dák módszereket...

Tibori Szabó Zoltán

NAPIRENDEN

Új püspök a református egyházban
157 évvel ezelôtt volt utoljára püspökszentelés Kecskeméten

(4. old.)

Ünnepi istentisztelet keretében a Duna-melléki Református Egyházkerület püspökévé iktatták Szabó Istvánt. A kecskeméti szertartáson megjelent, és köszöntôt mondott Mádl Ferenc köztársasági elnök, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, valamint a határainkon túli reformátusok képviseletében Tôkés László püspök. A református egyház Kecskeméten utoljára 157 évvel ezelôtt tartott püspökszentelést. A Duna-melléki Református Egyházkerület legújabb püspöke, Szabó István, a XI. zsinati ciklust lezáró viharos választási versengés végeredményeként lett az egyházkerület 30. püspöke.

A kecskeméti istentiszteleten megjelent Mádl Ferenc köztársasági elnök, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, Erdô Péter prímás, Esztergom-budapesti érsek, Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, Szebik Imre, az evangélikus egyház elnök-püspöke, Tôkés László, a Királyhágómenti Református Egyházkerület püspöke, valamint Szalai István, az egyházi ügyekkel megbízott államtitkár.

Az istentiszteleten elmondott beszédében Szabó István püspöki céljai között megemlítette, hogy a városi misszió erôsítésével Budapesten új gyülekezeteket szeretne létrehozni. Mint fogalmazott: a legutóbbi népszámlálási adatokból kiderült, hogy a fôvárosban és környékén több százezer olyan református vallású ember él, akikkel a hivatalos egyháznak gyenge a kapcsolata. Ezért az új missziói koncepció kidolgozását elodázhatatlanul szükségesnek nevezte.

Mádl Ferenc köztársasági elnök ünnepi köszöntôjében elmondta: az egyházak által képviselt erkölcsi értékek az európai örökség szerves része. A rendszerváltoztatás békés forradalmát követôen Magyarországon megszületett a teljes vallásszabadság. Ez azonban nem csak az állam és az egyház szétválasztását jelenti, hiszen az államnak és az egyháznak a közös felelôsségérzet alaján számos kérdésben együtt kell mûködnie — mondta Mádl Ferenc. Tôkés László a határokon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolatra hívta fel a figyelmet. Örömét fejezte ki, hogy Szabó István személyében olyan püspök került a dunamelléki egyházkerület élére, aki ugyanolyan jó szívvel tekint a határainkon kívül rekedt magyarság irányába, mint elôdje, Hegedûs Lóránt.

Erdô Péter prímás-érsek köszöntôjében az ökumenikus kapcsolatok ápolására hívta fel a figyelmet azzal, hogy rámutatott: a keresztény emberek a hit dolgában Jézus Krisztus személyén keresztül közös tanítómesterrel rendelkeznek. Orbán Viktor ünnepi köszöntôjében elmondta: a közéletben munkálkodók és az egyház emberei egymásra vannak utalva. — A XXI. század magyarságát újra a bizakodás, és az egymáshoz tartozás népévé kell tenni — mondta a volt kormányfô.

Mint ismeretes, a választás során Hegedûs Lóránt korábbi püspök alulmaradt Szabóval szemben.

Támogatói azonban nem nyugodtak bele a vereségbe, és egyházi bíróság elé vitték az ügyet, hogy az érvénytelenítse a püspökválasztás eredményét. A bíróság azonban elutasította a keresetüket. Ezt követôen az egyházkerület szerdán megtartotta azt a közgyûlését, amely megerôsítette a választások eredményét, s határozatban köszönte meg a 12 év után távozó Hegedûs Lóránt püspök munkáját.

A közgyûlés hét tartózkodás és három nem szavazat mellett jóváhagyta a választások eredményét. Az ellenzôk között volt Hegedûs Lóránt is, aki a rendezvényen 16 pontban sorolta fel a választási folyamat általa vélelmezett törvénysértéseit. Kijelentette: az eredmények jogszerûen nem fogadhatóak el, ezért új, tiszta választások kiírása jelentené a törvényes alternatívát. Miután ezt a javaslatot a közgyûlés elutasította, Hegedûs Lóránt a családjával még azelôtt elhagyta a termet, hogy az új tisztségviselôk bevonultak volna. Késôbb az újonnan megválasztott tisztségviselôk közül esküt tett Nagy Sándor egyházkerületi fôgondnok, továbbá Varga László lelkészi és Tôkéczki László világi fôjegyzô.

Kitüntették Molnár B. Gézát

(4. old.)

Magas rangú államelnöki kitüntetésben részesült a hét végén — többek között — Molnár B.Géza szakorvos, egykori államtitkár is, aki az egészségügyi reformban, valamint más szakterületeken felvállalt szerepéért és eredményeiért megkapta az Országos Hûség és Hitrend Lovagi Fokozatát (Ordinul National "serviciul credincios" în Grad de Cavaler), amelyet Románia elnöke szokott odaítélni azoknak az orvosoknak, akik szakmájuk és elhivatottságuk által egyedülálló módon járulnak hozzá az ország egészségügyi állapotának javulásához.

Ugyanilyen rangú kitüntetésben részesült Radu Cãpâlneanu, a Ion Stãncioiu professzorról elnevezett Szívintézet igazgatója is, aki a szív- és koszorúér-tükrözései során ezrek életét hosszabbította, illetve mentette meg. A Hûség és Hitrend egy másik fokozata a Szívkórház szintén nagy egyénisége, Mircea Bârsan tulajdonába került.

Az államelnöki kitüntetéseket a hét végén Kolozsvárra különbözô célokkal érkezett kormány — illetve minisztériumi képviselôk adták át a díjazottaknak.

Sz. Cs.

Nem fenyeget háborús veszély
Szükség esetén tárgyalnak a biztonsági kérdésekrôl

(4. old.)

Romániát jelenleg nem fenyegeti katonai invázió vagy háborús veszély, ezért nem foglalkoztatja a biztonsági garanciák kérdése, jelentette ki újságírói kérdésre Adrian Nãstase kormányfô Târgovistén.

"Jelenleg meghívotti státussal rendelkezünk a NATO-ban, ennek alapján mûködôképes kapcsolataink vannak a tagállamokkal. Stratégiai partnerségi viszonyban vagyunk az Amerikai Egyesült Államokkal és stabil, baráti kapcsolatban állunk az EU tagországaival", mondta a miniszterelnök. Hozzátette: a biztonsági garanciák kérdését szükség esetén megtárgyalja a Legfelsôbb Védelmi Tanács.

A parlament jóváhagyta az Egyesült Államok kérését a román légtér és infrastruktúra használatával kapcsolatban egy esetleges iraki katonai beavatkozás esetén. A román törvényhozás azt is elfogadta, hogy háború esetén Románia is katonai egységeket küld a Perzsa-öbölbe. Amerikai repülôgépek csütörtöktôl katonákat és hadifelszerelést szállítanak a Konstanca melletti Mihail Kogãlniceanu repülôtérre.

El kell fogadtatni az élelmiszer-márkákat
Puscas: Hároméves késést kell behozni

(4. old.)

Romániának az elkövetkezô idôszakban jelentôs erôfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy élelmiszer-márkáit elfogadtassa a nemzetközi piacon, jelentette ki szombaton, Kolozsváron Vasile Puscas EU-fôtárgyaló.

Puscas elmondta, ezt a lépést megnehezíti az, hogy az európai piacot igen erôs márkanevek uralják. "Mégis vannak rések, amelyeket a legnagyobb mértékben ki kell használnunk", szögezte le a fôtárgyaló azon a szemináriumon, amelyet az Országos Mezôgazdasági Konzultációs Ügynökség rendezett a környezetkímélô mezôgazdaság témakörében.

Vasile Puscas utalt arra, hogy a mezôgazdaságról szóló tárgyalási fejezet kitér a lakosság élelmiszerügyi biztonságára, a vidékfejlesztésre és környezetvédelemre is, amelyek szorosan kapcsolódnak a környezetkímélô mezôgazdaság kérdéseihez.

Az uniós fôtárgyaló elmondta, Romániának legalább hároméves késést kell behoznia a "valóban környezetkímélô" mezôgazdaság megvalósításának folyamatában.

NEM-zet az Európai csatlakozásra!
A MVSZ Kárpát-medencei elnökségének felhívása

(4. old.)

Szombaton Budapesten ülésezett a Magyarok Világszövetségének Kárpát-medencei elnöksége, mely egyesíti a magyarországi és a szomszédos államokban élô magyar közösségek képviselôit. A testület ötórás vitát folytatott Magyarország Európai Uniós csatlakozásáról. A vitában szót kaptak meghívott szakértôk és közösségi vezetôk. Ezt megelôzôen Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke levélben felkérte Medgyessy Péter miniszterelnököt, hogy küldje el a tanácskozásra a kormány csatlakozási kérdésekben illetékes képviselôit, ám a régióelnökség ülésén a kormány nem képviseltette magát.

Az egyesült Kárpát-medencei régió ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy az áprilisi népszavazáson NEM szavazatra biztatja Magyaroszág polgárait. Borbély Imre, a régió társelnöke eljuttatta az MVSZ Sajtószolgálatához a régióelnökség nyilatkozatát:

Az Erópai Unió jogszabályai által is elôírt méltányosság és esélyegyenlôség elveit súlyosan sérti az a körülmény, hogy a magyar termôföld külföldiek számára történô áruba bocsátása a csatlakozást követô 7. évben kötelezôvé válik. Minden elôrejelzés szerint abban az idôpontban a nyugati átlagkereset még többszörösen felülmúlja a hazait, miközben a magyar termôföld ára többszörösen alulmarad a nyugati föld áránál. Ez elôrevetíti egy pannon Palesztina rémképét.

A csatlakozási tárgyalások alatt nem rendezôdött megnyugtatóan a leszakítot magyar nemzetrészek és Magyarország jogviszonya, nem biztosított a jövôbeni szabad mozgás. Tiltakozunk a vízumkényszer indokolatlan bevezetése ellen, mely Kárpátalja és Délvidék magyarjait vasfüggönyként választja majd el az anyaországtól.

Ezért az MVSZ régióelnöksége felszólítja az áprilisban szavazókat, hogy nemmel szavazzanak. A "NEM" gyôzelme megnyitná a lehetôséget, hogy a csatlakozási fetételeket a méltányosság és esélyegyenlôség elvei szerint újratárgyalják. A magyar föld elidegenítésének kérdéskörében a méltányosság és esélyegyenlôség akkor adottak, amikor a földár és az átlagjövedelem Magyarország és az EU régi tagállamai között kiegyenlítôdik.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

inter@ktív2
Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
IV. évfolyam 4. szám

(6. old.)

Hódítsd meg a virtuális világot!
A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze pszichológusát

(6. old.)

Egy ideig érdekes, de nagyon könnyen magával ragadhat. Éjt nappallá téve ülsz a gép elôtt, katonákat képezel ki, varázslókat oktatsz, lopsz, csalsz és ámítasz. Szövetségeseket keresel, kirúgod a lazsálókat, magányos farkasként vágsz bele a hódításba. Az is megtörténhet, hogy miközben seregeidet a szomszédos ország lerohanására küldöd, kihasználva az alkalmat a szemfüles ellenség lecsap rád. Fájdalmas élmény. Nézzük, mi mást tud, illetve mit lehet még csinálni a Hódító on-line stratégiai játékkal…

Legeslegelôször regisztrálnod kell magad, más szóval, új országot kell indítanod. Elsô lépésként a játék fôoldalának (http//hodito.netkapu.hu) alján található "Új ország" résznél kell a linkre kattintanod. Ha ez megvan, akkor elérkeztél a regisztrációs oldalra. Ezen az oldalon néhány adatot kell majd megadnod, amelyek a játékhoz feltétlenül szükségesek. Minden kért adat mellett részletesen le van írva, hogy mi az, miért van rá szükség. Ne aggódj, személyes adatokat nem kérnek. A sikeres regisztrációt követôen azonnal beléphetsz, azaz bitrokba veheted az országodat. Igen ám, de bizonyos dolgokat nem tehetsz az úgynevezett védelmi idô alatt.

A fômenüben szereplô adatok, információk: A legelsô adat, amelyet a minden oldalon megjelenô dolgok után kiír a program, az nem más, mint az országod neve. A név után közvetlenül, zárójelben láthatod az országod számát, majd e mögött szögletes zárójelben azt, hogy melyik csoportban játszol éppen. Ez után következnek az országodra vonatkozó információk: a hadsereged összetétele részletesen leírva, a morál, a harci kedv, országod nagysága, pénzed, rúnád mennyisége. A táblázat alján az országod értéke és ennek függvényében a helyezése, zöld háttérrel kiemelve. Szintén itt láthatod a fajod kijelzését, amelyet a regisztrációkor választhattál ki. A régi játékosok itt láthatnak egy fajválasztási lehetôséget: nekik egy napjuk van eldönteni, milyen fajúak szeretnének lenni. Ha ez idô alatt nem választanak, emberek lesznek. Ugyancsak a fôoldalon láthatod továbbá a szövetségi státusod kijelzését is. A hírnév azt tükrözi, hogy országod hány "hírnév-pontot" gyûjtött eddig össze. Minél több van ebbôl, országod annál elôkelôbb helyet foglal el a leghíresebb országok listáján. Az országod adatait tartalmazó táblázat alatt jelennek meg az üzenetek. Alapesetben az "üzenetek olvasása" felirat látható (mögötte zárójelben a még nem törölt üzenetek száma). Ha nincs üzeneted, akkor ez a felirat nem jelenik meg. Ha új üzeneted érkezik, és még nem olvastad, akkor a fômenüben a felirat megváltozik, és nagybetûvel figyelmeztet, hogy üzeneted jött.

Miután mindezt leírtuk, lássuk mit tehetünk a regisztrációt követôen, míg védôpajzs veszi körül frissen létrehozott országunkat. A védelmi idô azt jelenti, hogy meghatározott ideig nem támadhatsz, de téged sem rohanhatnak le. Ezt az idôszakot használd országod megerôsítésére. Építkezhetsz, újabb területeket fedezhetsz fel, hadsereget képezhetsz ki, fejlesztheted országod tudásszintjét. Ezen kívül Te határozod meg, hogy embereid mennyi adót fizessenek. Ugyanakkor az intézôben beállíthatod az épületek foglalkoztatási sorrendjét. Hogy országodat minél hatékonyabban meg tudd védeni, mások segítségét is igénybe veheted: szövetségeket köthetsz. Ehhez segítséget nyújt a Diplomácia menüpont: itt úgynevezett hirdetést adhatsz fel, hogy milyen szövetségest keresel. Erre ügyelned kell, hisz ellenfeleid ilyen módon tudomást szerezhetnek arról, hogy épp egyedül bolyongsz a csatatéren, és megragadhatják az alkalmat arra, hogy sunyin lerohanjanak. A védelmi idôszak elteltével többféle háborús tevékenységet folytathatsz:

• háborút indíthatsz más ország ellen, vagy alvilági tevékenységeket folytathatsz;

• ártó varázslatokat alkalmazhatsz mások ellen.

Ugyanakkor különbözô extra pénzszerzési lehetôségek állnak rendelkezésedre:

• a Piacon bármilyen árut eladhatsz vagy vehetsz;

• a Kincstárban eladhatod a drágaköveket a Császárnak;

• naponta egyszer a szponzorok honlapjainak látogatásáért bizonyos ellenszolgáltatást kaphatsz.

Jó néhány menüpont pusztán információs célokat szolgál: vagy a saját országodról, vagy másokéról tudhatsz meg több-kevesebb adatot (a Beállításoknál még változtathatsz is rajtuk). Lássuk, mi mire szolgál:

• a Tanácsadóknál megtekintheted országod aktuális helyzetét;

• az Eseményeknél az elmúlt 72 óra országodat érintô eseményeit nézheted meg.

Jó szórakozást, sikeres hódítást!

(bg)

KÜLFÖLDI HÍREK

(6. old.)

@ Webkamera Irakban: interneten követhetôek a bagdadi utcák mindennapjai. Videokamerákat szerelnek fel Bagdad központjában az utcákon, hogy éjjel-nappal információkat közvetítsenek az interneten az iraki fôváros lakosságának mindennapos életérôl. Az ITAR-TASZSZ értesülése szerint a videokamerák kihelyezését független külföldi újságírók csoportja szervezi. A Webkamera Irakban elnevezést viselô projektet azonban minden bizonnyal támogatják az iraki hatóságok, ugyanis Irakban a digitális kamerák felszereléséhez több minisztérium, köztük a belügyi tárca engedélye is szükséges.

A kezdeményezés meglehetôsen sokba kerülhet, mivel a következô két hétben még kamerák tucatjait szerelik fel, és nem csak Bagdadban, hanem Irak más városaiban is — jelentette az orosz hírügynökség a projekt honlapján megjelent információkra hivatkozva.

A honlap címét nem közölték.

@ Világszerte 1,16 milliárd mobiltelefon. Tavaly, év végén — az EMC World Cellular Database adatai szerint — világszerte 1,16 milliárdnyian használtak mobiltelefont. A mostani évtized végére a legnagyobb mobilgyártó, a Nokia várakozásai szerint számuk 2 milliárdra nô. Az adatokat az elmúlt héten megtartott, 17. "3GSM World Congress", a világ legnagyobb mobiltelefon-vására alkalmából hozták nyilvánosságra, a francia riviéra üdülôhelyén, Cannes-ban. A 25 ezer négyzetméternyi kiállítóterületen 154 ország képviselteti magát. Az érdeklôdés ezúttal a harmadik generációs UMTS mobilnemzedékre irányul. Az EMC adatai szerint az európai hálózati szolgáltatók nagy része még az idén elindul az UMTS-sel, többségük csak az év végén.

Míg Japánban egy mobilhasználó átlag félévente vesz új készüléket, Európában a megújítási idô ennek a kétszerese: 12 hónap. Az EMC adatai szerint a havi beszélgetési idô az egy ügyfélre jutó 110 perccel állandó, új bevételeket elsôsorban az adatátviteltôl remélnek. Az egy használóra jutó havi forgalom világátlaga 31 dollár. Európában 30–40 eurót, Japánban 70 eurót adnak ki havonta mobiltelefonálásra. Ami a mobiltelefonok elterjedtségét illeti, Európa 74 százalékkal, 56,8 millió ügyféllel egyértelmûen vezet.

@ Gartner: ha nem lesz háború, 8%-al bôvül a PC-piac. A mértékadó Gartner elemzô cég szerint a jelenlegi nyomott világgazdasági állapot mellet is 8 százalékkal bôvülhet idén a PC-piac, ám a rég remélt jó kilátásokat csak arra az esetre tartják fenn, ha nem tör ki fegyveres konfliktus Irak és az USA között. Az egész világra kivetítve egészen pontosan 7,9 százalékos értékesítésnövekedés 138,7 millió eladott egységet jelent, ez megvalósulása esetén nem más, mint az oly régóta várt fellendülés elsô éve, hiszen a mélypont után 2002-ben mindössze 1,5 százalékkal bôvült a piac. Az elsô, vagyis az általában leggyengébb negyedévre is 4,8 százalékos javulást valószínûsítenek. George Shiffler, a Gartner elemzôje szerint az esetleges iraki háború kulcsfontosságú tényezô a kedvezô folyamatok beteljesülése, vagy megszakítása ügyében. Hiába lendül fel háború esetén a hadiipar, ez eltörpül a polgári cégek tengere mellett, melyek várhatóan sok megrendelést visszamondanak a helyzet beláthatatlanságától tartva. A rivális IDC nemrég készült felmérése egyébként meglehetôsen egybecseng a Gartnerével, ôk még jobb eredményre, 147,5 millió egység értékesítésére számítanak 2003 során.

@ Megújult a Magyar Rádió internetes honlapja. A weblap nyitóoldalán a legfrissebb bel- és külföldi hírek találhatók; s külön oldalakat kapott a rádió valamennyi adójának (Petôfi, Kossuth, Bartók) tartalma. Mindenki számára fennáll a lehetôség, hogy a portálra feltett meghallgatható és olvasható anyagokat meghallgathassa illetve elolvashassa; a Krónika hírszolgáltatásához azonban — miként eddig is — csak az elôfizetôk juthatnak hozzá. A www.radio.hu-n egyébként már jelenleg is 20 ezer oldal olvasható, s a hanganyagok két hónapra visszakereshetôk. Az Interneten keresztül ezentúl a közszolgálati média archívumának anyagai is elérhetôk.

HAZAI HÍREK

(6. old.)

@ Fogyasztóvédelmi ellenôrzés az internet-kávézóknál. Múlt héten országos szintû ellenôrzést tartott a Fogyasztóvédelmi Hivatal a különbözô internet-kávézókban. Az eredmény: közel 400 millió lej értékû büntetés. Ezen kívül a három és félszáz meglátogatott cég közül több mint százat bezártak a felügyelôk. A hivatal jelentése értelmében több mint kétszáz internet-kávézóban nem tartották be a tevékenységnek megfelelô elôírásokat. Tizenegy kávézót véglegesen bezártak.

@ Amerikai vezérigazgató a Romtelecom élén. A cég többségi tulajdonosa, a görög OTE cég, február 13-án az amerikai James Hubley-t nevezte ki a vezérigazgatói tisztségbe. Az új fônök március elsején kezdi el tevékenységét. A 57 éves szakember 30 éves tapasztalattal rendelkezik a távközlés területén. Elôzôleg az AT&T-nál, Bell Canadánál és Cesky Telecommnál dolgozott.

HIRDETÉS

ÉRTESÍTÉS

(7. old.)

A VOLT 11-ES SZÁMÚ KÖZÉPISKOLÁBAN 1963-BAN VÉGZETTEK jelentkezzenek Szigetieknél a 438-629-es telefonszámon. Sürgôs!

ÁLLÁS

(7. old.)

Fotós céghez felveszek fiatalt, aki a fotó-fotómûvészet ágazatra hajlamos. Úrdeklôdni a 0744-333369-es telefonon, március 1-jétôl. (7062690)

SPORT

KÉZILABDA

Európai kupák
Ismét ötgólos siker és továbbjutás
U-Ursus–Pirin Blagojevgrád 25–20 (13–10)

(8. old.)

Zilahi sportcsarnok, 900 nézô. Vezették: Vincenzo Ardente és Giovanni Cardone (mindkettô olasz).

U-Ursus: Grecu — Petrache (3), Sârbu (4), Rogoz (3), Senocico (6), Vârtic, Ariton (2). Cserék: Bochis — Vlad (2), Deac, Muresan (1), Urcan (1), Pop (3). Edzô: Liviu Jurcã).

Pirin: Bahvarova — Meirosu (6), Sztanojeva (3), Parteva (4), Sztojlova (6), Penva (1), Alexandrova. Cserék: Dosztinova. Edzô: Ljubozar Terzijszki.

Kiállítások: 2 illetve 6 perc. 7 méteresek: 0, illetve 3 (3).

Eredményalakulás: 2. perc: 0–1, 5. perc 1–3, 6. perc: 2–4, 11. perc: 6–4, 19. perc: 9–5, 24. perc: 12–6, 29. perc: 12–9, 33. perc: 13–11, 40. perc: 16–11, 46. perc: 17–14, 52. perc: 20–16, 55. perc: 23–16, 58. perc: 23–19.

Szombaton délután újra a zilahi sportcsarnok adott otthont az U-Ursus nôi kézilabda csapatának a bolgár Pirin Blagojevgrád ellen vívott Challenge-Cup visszavágóra, amelyen a Jurcã-tanítványok ötgólos elônnyel indultak, miután egy héttel korábban Bulgáriában 27–22-re nyertek. Nem fért tehát kétség a kolozsvári lányok továbbjutásához, amelyet a vendégek számszerû küldöttsége is bizonyított: alig tíz játékossal, egy edzôvel és a buszsofôrrel jöttek Romániába.

A Pirin játékosai fizikailag sem imponáltak — elég aprótermetû lányok alkották a garnitúrát, kivéve az Olt-chimtôl elszármazott Diana Meirosut valamint Alexandrovát —, ám ennek ellenére a találkozó a vártnál szorosabb összecsapást eredményezett. Ez elsôsorban a vendéglátóknak tulajdonítható, akik nagyon halványan szerepeltek, rengeteg gólhelyzetet hagytak ki, s "válogatott szintû" kapussá tették a bolgár hálóôr Bahakovát. Még szerencse az idegenben szerzett ötgólos elôny, s hogy a vendégek szinte a mérkôzés elôtt lemondtak egy esetleges továbbjutás kiharcolásáról.

Jurcã mester tanítványai mérsékelt szereplését az utóbbi hetek felkészülési lehetôségeiben (a csapat Kolozsváron a Hadsereg SK csarnokában kénytelen edzeni, ahol a játéktér a szabályosnál kisebb, s így nincs lehetôség a szélsôk értékét kihasználni), valamint a 20 nap alatt lejátszott öt találkozóban és az ezzel járó állandó utazás fáradalmaiban látta.

Reméljük, hogy a vetélkedô következô szakaszában (amely áprilisban lesz) az említett nehézségeket, hibákat sikerül kiküszöbölniük, s továbbra is örömet fognak szerezni a csapatot finanszírozóknak és a szurkológárdának egyaránt. Annál is inkább szükség lesz erre, mert legközelebb ellenfelük nagyobb játékerôt fog képviselni.

*
Az elmúlt hétvégére kitûzött mérkôzésekkel a négy nôi kontinentális viadalon (Bajnokok Ligája, Kupagyôztesek Kupája, EHF- és Challenge-Cup) 8–8-ra csökkent a résztvevô csapatok száma. Mivel egyes találkozók csak vasárnap este, lapzárta után fejezôdtek be, nincs még lehetôségünk ismertetni a versenyben maradt csapatok teljes névsorát. Egyes esetekben a továbbjutás azonban már korábban eldôlt, vagy az elsô eredmények után már következtethetünk azokra. A továbbiakban íme, a román és magyar együttesek eddigi mérlege.

A BL-ben csak a magyar kézilabda sportnak van résztvevôje, az FTC-Herz révén, amely tegnap este játszott a B csoport elsôségéért a dán Viborggal. A csoportban a jelenlegi sorrendet a dán lányok vezetik 8 ponttal, az ugyanannyi pontot gyûjtô magyarok elôtt. A Ferencváros a tegnapi mérkôzés eredményétôl függetlenül továbbjutott.

A KK-ban a Zilahi Silcotub vasárnapi, törökországi eredménye úgy gondoljuk, nem fog változtatni a továbbjutó kilétén, ugyanis Gheorghe Tadici edzô lányai az elsô mérkôzést is Eskisehirben játszották az Anadolu University ellen, és 27–15 arányban bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. Ugyanebben a trófeában már továbbjutott a Gyôri ETO is, amely szombaton 25–17 arányban gyôzte le a Don Rosztovot, s így ledolgozta az elsô mérkôzésen szerzett négygólos hátrányát (akkor 26–22 volt az eredmény a Don Rosztov javára).

Az EHF-kupában fontos összecsapásra került sor Székesfehérváron, ahol a Cornexi-Alcoa 29–24 (15–9) arányú sikert aratott a román bajnokság éllovasa, a Bukaresti Rapid ellen. Ha a múlt heti eredményre gondolunk (akkor 31–27 volt a vasutaslányok javára), úgy tûnhet, hogy hajszálon múlott a továbbjutás sorsa, de ha azt vesszük figyelembe, hogy a magyar lányok az 55. percben már 28–19-re vezettek, akkor a siker simábbnak tûnik. Ugyanebben a trófeában a Rm. Vâlcea-i csapat már a múlt héten kiharcolta a negyeddöntôbe való szereplés jogát a horvát Eszék (Osijek) ellenében, míg a San Sebastian–Dunaferr játék lapzárta után került sorra (az elsô mérkôzésen 23–18 arányú magyar gyôzelem született).

A Challenge Cuptól a magyar Debrecen már a múlt héten búcsúzott. Román színekben viszont még két vidéki együttes maradt versenyben: a Nagybányai Selmont, amely szombaton Ausztriában 32–24 (15–8) arányban nyert az U Flaga Korneuburg ellen — a mérkôzés visszavágója lapzárta után ért véget —, és a Kolozsvári U-Ursus, amely, mint a fentiekbôl kiderült, kettôs gyôzelemmel jutott tovább.

Ezek után nem marad más, mint várni a keddi sorshúzást és a vasárnap esti eredményeket.

Radványi Pál

Román Kupa

(8. old.)

Miután szerdán lejátszották a férfi csapatok részére kiírt Román Kupa elsô mérkôzéseit, vasárnap a visszavágókra került sor. A négy párharcból továbbjutott együttesek kivétel nélkül azok a csapatok, amelyek szerdán gyôztek. A Fibrexnylon és a Bukaresti Dinamó kettôs sikert harcolt ki, míg a Nagybányai Minaur és a Konstancai KK ezúttal hiába gyôzött, nem tudta ledolgozni 14, illetve 9 gólos hátrányát. Így a szintén oda-vissza alapon sorra kerülô elôdöntôbe két fôvárosi és két vidéki gárda jutott.

A visszavágók eredményei (zárójelben az elsô mérkôzés eredménye): Fibrexnylon–Krajovai U-Petrol 45–27 (36–17), Nagybányai Minaur–Ploiesti-i Uztel 21–15 (21–34), Bukaresti Dinamó–Temesvári Politechnika 32–25 (29–23), és Konstancai KK–Bukaresti Steaua 27–22 (22–31).

A kettôs kupaforduló miatt félbeszakadt férfi Nemzeti Liga küzdelmei március 2-án folytatódnak a XIV. fordulóval, amikor is a Kolozsvári Armãtura-U-Agronómia legénysége Tg. Jiu-ban szerepel a helybéli Lignit ellen.

(radványi)

KOSÁRLABDA
Megyei rangadó Désen
Dési Szamos Tiger–Kolozsvári U ACSA 63:73

(8. old.)

Habár a dési találkozó elôtt mindenki a vendégek fölényes gyôzelmét várta, az U sikere nehezen született meg. A hazaiak jobban kezdtek, és az elsô negyed végén 30:21 arányban vezettek. A kolozsváriak Kulcsár Larissza kitûnô játékának köszönhetôen a következô negyedben feljöttek, így a félidô végén már 47:35-re vezetett a kolozsvári gárda. A mérkôzés végéig már nem is adták ki kezükbôl a vezetést az U-sok, habár a befejezés elôtt három perccel a dési lányok két pontra megközelítették ôket. Vinghereu (Dési Szamos) azonban ekkor begyûjtötte ötödik személyi hibáját, s kiállítása döntônek bizonyult.

Megérdemelten nyertek a vendégek, de ha bajnoki címre törnek, sokkal eredményesebb játékot kellene felmutatniuk. Ezt elismerte a meccs végén Jerebie-Páll Magda edzônô is, aki forró perceket élt át Désen egy eredetileg "játéknak" vélt találkozón.

A mérkôzés legjobb kosarazói Kulcsár (33 pont) illetve a dési Cãtineanu (18) voltak.

Erkedi Csaba

*
A nôi A osztály 17. fordulójának további eredményei: Târgovistei Livas Petrom–CET Govora 81:43, Sportul Studentesc–Aradi BC ICIM 87:71.

• A férfi A osztály 17. fordulójában a "hazai" pályán játszó Kolozsvári U Carbochim a Pitesti-i BCM gárdáját gyôzte le 81:75 arányban. További eredmények: Temesvári Petrom Elba–Ploiesti-i Asesoft 77:79, Nagyszeben–Rompetrol 73:71.

(balázs)

LABDARÚGÁS
Barátságos mérkôzések

(8. old.)

A múlt hét végén újból pályára léptek a Dési CF 01 labdarúgói, ezúttal a szintén C osztályos Bethleni Szamos-Gáz együttese ellen. Tãtãran Ioan edzô tanítványai 2–1 arányban gyôztek, Neamtu és Bucur góljaival.

A CF ezen a héten még négy ellenôrzô mérkôzést játszik, szerdán és szombaton a szamosújvári Olimpiával, míg kedden és csütörtökön a helybeli Luceafãrul és Egyesülés ifi csapataival méri össze erejét.

(erkedi)

*
Szombaton a Kolozsvári CFR-Ecomax az A osztályos Temesvári Poli AEK-t fogadta szintén barátságos mérkôzésen, és, a vendégek kapushibáinak köszönhetôen, 2–2-es döntetlent harcolt ki. A vasutascsapatból Személy és Tilincã volt eredményes. További barátságos mérkôzéseken: Tordai Aranyos–Gyulafehérvári Apullum 1–2, Aranyosgyéresi Sodronyipar–Marosvásárhelyi Gázmetán 1–1, Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári U 3–0.

(balázs)

Nôk napján kezdôdik a tavaszi idény

(8. old.)

A Bukaresti Dinamó kezdeményezésére az A osztályos labdarúgó csapatok a tavaszi idény elhalasztását kérvényezték a Román Labdarúgó Ligától. A szervezet bele is egyezett a klubok javaslatába, s bár a szakszövetségnek is el kell még fogadnia a versenynaptár módosítását, minden jel arra mutat, hogy a tavaszi idény március 8-án, azaz Nôk napján rajtol.

SÍUGRÁS
Adam Malysz rendkívüli gyôzelme

(8. old.)

Végre egy rendezôbizottság egyenlô körülményeket biztosított a világbajnokság ugrógálájának nyitó napján, a K 120-as trambulin egyéni versenyében. Mibôl állt ez az egyenlôség? Egyformán esti fényben és szélcsendben indulhattak a versenyzôk, s ez az igazán jóknak, nem a szerencséseknek kedvezett.

A délelôtti selejtezôugrások folyamán kihulltak a gyengék (sajnos, ezzel együtt a román színeket képviselô székely versenyzô is), majd a délutáni döntôn 17 országból 50 versenyzô mérte össze erejét. Az elsô ugrásokban kitûnt T. Ingebrittsen (129 méter), M. Hautamäki (134), N. Kasai (131), A. Malysz (134) — Malysz különben nem gyôzött még az idén, de erre a világbajnokságra különösen készült, még a világkupát is kihagyta az utolsó fordulókban — és S. Hannawald (129,5) Már ez a 130-as határ is majdnem egyenesben volt, úgyhogy nagyon rizikós volt ide ugrani. De hát vb-rôl van szó...

A második sorozat természetesen az elsô ugrás eredményei szerinti sorrendben történt, azaz a legjobb ugrott legutolsónak, s így Hautamäki kezében volt a végsô döntés. Nagy ugrásokat láthattunk most is: Ingebrittsen 131,5, Kasai 130,5, Miahyr 130,5, Malysz 136 métert ugrott, s ez új sáncrekordot jelentett. Hiába ugrott ezután Hautamäki 133,5 métert, neki már csak a második hely jutott. A további esélyesek közül Swen Hannawald a szél segítsége nélkül már nem volt sztár, 129,5 és 125 m-es ugrásai a 7. helyre voltak elegendôek, míg Martin Schmitt a 21-en landolt...

Világbajnok tehát a lengyel Adam Malysz 289,0 ponttal (134 és 136 méter), második a finn Matti Hautamäki 286,2 pont (134, 133,5 m) 3. Noriaki Kasai (japán) 273,2 (131, 130,5 m), 4. Tomi Ingebrittsen (norvég) 266,2 (129, 131,5 m), 5. Hideharu Miahyra (japán) 264,4 (130, 130,5 m), 6. Robert Kranjek (szlovén) 260,9 (127, 128,5 m).

Nagy Péter


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -