2003. február 28.
(XV. évfolyam, 47. szám)

Az elsô osztály nem lesz színezett nagycsoport
A jól menedzselt iskoláké a jövô

(1., 5. old.)

A megyei tanfelügyelôség csütörtöki sajtóértekezletén a Szabadság kérdésére Valentin Cuibus fôtanfelügyelô kijelentette: a hatéveseket is magukba foglaló elsô osztályosok nem színezett/átalakított nagycsoportként fognak mûködni — mint azt sokan tudni vélték —, hanem valódi és teljes értékû elsô osztályokként.

Cuibus rámutatott: lényegében nemcsak az elsô osztályok számára ôsztôl alkalmazandó tanterv áll szerkesztés alatt, hanem a második osztályé is, ugyanis az elsôsök és másodikosok tanterve az óvodai elôkészítô csoport, a régi elsôs és másodikos tanterv elemeit egyaránt fogja tartalmazni. — Minden reményünk megvan arra, hogy már májusban napvilágot lássanak ezek a tantervek, hogy a tanítóknak legyen idejük hozzászokni az újdonsághoz. Szombati beszélgetésünk során Andronescu miniszter asszony azt is elmondta, hogy szándékában áll május–júniusban központilag irányított gyorsképzésben részesíteni mindazokat a tanítókat, akik elsô, illetve második osztályokban fognak tanítani — mondta.

A Szabadság által megfogalmazott feltételezésre, miszerint megtörténhet az, hogy májusban a parlament nem szavazza meg a közoktatási törvényt illetve ennek az iskolakötelességre vonatkozó szakaszait, a fôtanfelôgyelô azt mondta: biztos meg fogják szavazni. Cuibus viszont elismerte, hogy jelenleg — májusig — a régi közoktatási törvény van érvényben, így a hatéves iskolakötelezettség és a hatévesek beíratása március 15-ig jogilag "vitatható". Az elsôs/másodikos tanterv szerkesztése kapcsán megjegyezte: ezekkel párhuzamosan a hetedikes/nyolcadikos tantervek is felújítás alatt állnak, hiszen a 2003–2004-es tanév már a "kötelezô tízosztály" égisze alatt zajlik, és az idei nyolcadikosok — ha közvetlenül is, de — beleesnek a reformgenerációs intervallumba.

A sajtóértekezleten az is elhangzott: a megyei tanfelügyelôség és a Nevelési és Kutatási Minisztérium szakemberei a napokban bejárták a megye iskoláinak jó részét avégett, hogy a reformfolyamatok pillanatnyi állásának rögzítése mellett képet alkossanak a hatéveseket iskolába kötelezô törvénytervezet népszerûségi indexérôl is. Az eredmény egyértelmû: Kolozs megye megszokta a "hatéves gondolatot", és a lakosság zöme meggyôzôdött arról, hogy nem rossz dolog a kötelezô tízosztályos közoktatás bevezetése.

Újságírói kérdésekre a fôtanfelügyelô — többek között — az iskolaigazgatói státus fokozatos átlényegülésérôl is beszélt, rámutatva, hogy a jövôben — lényegében már ôsztôl — csak azoknak az iskoláknak lesznek "felhôtlenek" a beiskolázási tervei, amelyek az önmenedzselés lépcsôjén feljebb tudnak lépni. — Az elsôsökért nagy a versengés az iskolák között — magyarázta —, és a szülôk azokat a tanintézményeket fogják elônyben részesíteni, amelyek biztos, sôt kényelmes elemi éveket biztosítanak gyereküknek. Nagy elônyben lesznek azok az iskolák, amelyek meg tudják majd oldani a hatéves elsôsök délutáni felügyeletét, sôt étkeztetését is. Amennyiben már ôsztôl érvénybe lép az iskolai fejkvóta-költségvetés, akkor egyáltalán nem lesz mindegy egy iskolának, hogy eggyel több vagy kevesebb diákja van.

Az elsôsök beíratásának elsô szakaszával kapcsolatban megjegyezte: bár még két hét áll a szülôk rendelkezésére elsôs (6,7,8 éves) gyerekük beíratására, a belváros iskolái — értesülései szerint — már tele vannak jelentkezôkkel.

A sajtóértekezlet végén a fôtanfelügyelô eloszlatta azokat a rémhíreket, amelyek a küszöbön álló átalakulásokkal kapcsolatban tömeges óvónô-elbocsátásokat elôlegeztek meg. — A számok tükrében úgy tûnik, hogy a megszûnô óvónôi állások száma sokkal kisebb, mint az elsô osztályok növekedését kísérô leendô tanítónôi posztok száma.

Szabó Csaba

Függôben maradt kórházi adósságok
A kórházaknak kell megtalálni a fizetési módot

(1., 4. old.)

Az egészségügyi biztosítási pénztár pillanatnyi anyagi helyzete, valamint a tôlük függô intézmények adósságának rendezése volt a témája a Kolozs megyei biztosító tegnapi sajtóértekezletének. Szóba került még a Snagovon aláírt egyezmény, amellyel megoldották a "gyógyszerkrízist", továbbá a keretszerzôdésnek azon elôírása, amely korlátozza valamelyest a külön törvények alapján egyeseket megilletô ingyengyógyszer felírását.

A Kolozs Megyei Egészségügyi Biztosítási Pénztár januári adatokon alapuló anyagi helyzetkimutatását az elôzô év hasonló idôszakával összevetve ismertették. Daniel Horvath sajtószóvivô elmondta, hogy míg tavaly januárban a befizetett járulékok összege 137,52 milliárd lej volt, idén kevéssel haladták meg ezt a szintû befizetést. A mostani 137,55 milliárd lej azért is tekinthetô kevesebbnek a vártnál, mivel nem folyósították többet a nyugdíjasok hozzájárulását, emellett pedig csökkent az alkalmazottak biztosítási kötelezettsége is 7%-ról 6,5%-ra. Ezek az intézkedések havonta átlagban körülbelül 20 milliárd lejes csökkenéssel járnak. Növekvôben van ellenben az adósságok összege: január 31-én 579,74 milliárd lejjel tartoztak a biztosítónak, egy évvel korábban 571,39 milliárddal. Az adósok közül 59 gazdasági vállalat tartozása haladja meg az 1 milliárdot (részükrôl összesen 423,47 milliárd az elmaradt járulék), 15 909 cég pedig 1 lej és 1 milliárd lej közötti hozzájárulás befizetésével (összesen 156,27 milliárd lejjel) maradt el, olvasható a pénztár pénzügyi kimutatásában.

A különbözô kifizetésekre az egészségügyi pénztár januárban 167 milliárd lejt utalt ki (ez az összeg az elmúlt év hasonló idôszakában 158,55 milliárd volt). Az egészségügyi szolgáltatásokra — háziorvosok, szakorvosok és mentôsök, laboratóriumok, kórházak, országos egészségügyi programok, ingyenes és ártérített gyógyszerek, sürgôsségi ellátás, fogorvosi ellátás, otthoni kezelés — elôirányzott összeg ebben az évben meghaladja a 2 000 milliárd lejt. Januárban például háziorvosoknak 7,3, kórházaknak 97,9, gyógyszerekre 34,8 milliárd lejt utalt ki a pénztár, mondotta az intézmény szóvivôje. A kórházak adóssága a szállítóikkal szemben meghaladja a 351 milliárd lejt. Ebbôl az adósságból 298,93 milliárdot tekintettek indokoltnak, a fennmaradó különbséget (52,3 milliárdot) a kórházaknak kell elôteremteniük és kifizetniük. Újságírói érdeklôdésekre Daniel Horvath elmondta, hogy a biztosító nem illetékes a kifizetések megejtésére bármilyen megoldási módszert kidolgozni a kórházaknak, mivel ezek az intézmények önállóak, fizetett menedzserük van, mindegyiknek a saját feladata és kötelessége megtalálni azt a módszert, ahogyan törlesztheti majd a biztosító által nem vállalt tartozást.

A gyógyszerkrízis megoldására Snagovon egyezményt írt alá az egészségügyi minisztérium, az országos egészségügyi biztosító, a pénzügyminisztérium, a gyógyszergyártók romániai egyesülete, valamint a gyógyszerszállítók hazai egyesülete. A megállapodás lényege, hogy a felgyûlt adósságot részletekben törlesztik mind az elmúlt, mind pedig az idei évre, ennek érdekében azonban szeptemberben költségvetés kiegészítésre lesz szükség.

Daniel Horvath külön felhívta a figyelmet a keretszerzôdésnek arra az elôírására, amely szerint azokban az esetekben, amikor külön törvény alapján bizonyos személyeknek — például a veteránoknak, hadiözvegyeknek, politikai vagy etnikai alapon üldözötteknek, fogyatékosságban szenvedôknek, forradalmároknak — ingyenes gyógyszer járna, az elkövetkezôkben már csak azokat az orvosságokat lehet ingyen felírni, amelyek szerepelnek a felírható gyógyszerek jegyzékén, és a pénztárak az illetô gyógyszer legkisebb értéket térítik meg teljességében.

(i)

Alaposan megnyirbálták a költségvetést
Nem pénzeljük többé a városvezetô propagandagépezetét

(1., 4. old.)

A polgármester óvást emel a közigazgatási bíróságon a városi tanács által hétfôn elfogadott idei költségvetés ellen, ugyanis szerinte az önkormányzati képviselôk törvénysértô határozatot hoztak.

Mint ismeretes, hétfôn a városi tanácsosok alaposan csökkentették azokat a költségvetési tételeket, amelyek a polgármester propagandagépezetének eszközeit jelentik. Ilyen például a Városházi Közlöny, amelyben számtalan alkalommal magyar-, zsidó- és Amerika-ellenes anyagok jelentek meg. A városi tanácsosok több ízben szóvá tették azt is, hogy a közpénzbôl finanszírozott lap hasábjain a háborús bûnökért halálra ítélt és kivégzett Antonescu marsallt dicsôítô anyagok jelennek meg. Molnos Lajos RMDSZ-es tanácsos tiltakozásképpen már évekkel ezelôtt távozott a szerkesztôségbôl. Tavaly a városháza 432 millió lejt költött a kiadvány nyomtatására és a munkatársak (városházi alkalmazottak, illetve a polgármester kebelbarátai) fizetésének fedezésére.

A tanácsosok ugyanakkor nem járultak hozzá ahhoz sem, hogy a Kulturális Fellegvár címû, a városháza által kiadott lapot közpénzbôl finanszírozzák. A városháza illetékesei szerint ez törvénytelen.

A polgármester azt is nehezményezi, hogy a városházának igen kevés pénzt hagytak jóvá reklámcélokra.

Hétfôn a tanács csupán 100 millió lej elköltését engedélyezte, ugyanis több esetben a polgármester politikai jellegû, ellenfeleit lejárató hirdetéseket közölt a helyi román napilapokban. Ehhez képest ugyanerre a célra a Közterület Fenntartó Vállalat (RADP) 452 millió lejhez jutott, a Közszállítási Vállalat (RATUC) 200 millióhoz, a Távfûtési Vállalat (RAT) pedig 500 millió lejbôl gazdálkodhat.

Horatiu Crisan, a polgármesteri hivatal szóviôvje szerint abszurdum az, hogy az önkormányzati képviselôk levágták az internet-szolgáltatásra és a számítógépek szervizére a városháza vezetôsége által elôirányzott havi 375 eurós összeget.

A városvezetés a polgárôrök fizetésére szánt összeg alapos lecsökkentése miatt is fel van háborodva. Minodora Fritea, a polgármesteri hivatal ellenôrzô testületének igazgatója szerint jelen pillanatban a városháza 20 polgárôr fizetését fedezi, a 2003-ra az önkormányzati képviselôk által megszavazott félmilliárd lej csak 7,8 polgárôr alkalmazását teszi lehetôvé. Fritea szerint ilyen kevés segéddel nem lehet ôrizni a temetôket, nem biztosítható a közrend és a közbiztonság a város területén, nem ôrizhetô kellôképpen a polgárok által az adóhivatalnál befizetett pénz. Az igazgatónô szerint Krajován 95, Konstancán 350, Brassóban pedig 173 polgárôr teljesít szolgálatot a polgármesteri hivatal számára.

Funárék azt sem vették jó néven, hogy a RMDSZ-es tanácsosok javaslatára a helyi döntéshozó testület nem hagyta jóvá a polgármester tervezte 20 szobor felállítását. Az erre szánt pénzt, azaz körülbelül 300 millió lejt a Magyar Színház tetôszerkezetének megjavítására fordítják majd. Ugyanakkor azt állítják, az alkalmazottak fizetésére elôirányzott pénz csak tíz hónapig elég.

Máté András RMDSZ-es tanácsos szerint a Városházi Közlönyt teljesen más formátumban kell megjelentetni. — A legjobb az lenne, ha a kulturális lapot az Írók Szövetsége adná ki — mondta. Az önkormányzati képviselô úgy véli, Kolozsvárnak elég a nyolc polgárôr. — Nem bosszúból csökkentettük az összeget, de emlékezzünk vissza, hogy ôk ôrizték a polgármester által bezárt tanácsi üléstermet — fogalmazott Máté. Szerinte a köztisztviselôk fizetésérôl a költségvetés kiigazításánál még szó lesz.

Kiss Olivér

Szili Katalin Bukarestbe érkezett

(1. old.)

Szili Katalin, a magyar Országgyûlés elnöke csütörtökön hivatalos látogatásra érkezett Bukarestbe. A háromnapos vizit során aláírják a magyar Országgyûlés és a román parlament képviselôháza közötti stratégiai partnerséget megteremtô együttmûködési programot.

Az Országgyûlés elnöke által vezetett küldöttség tagjai között van Kovács Tibor (MSZP), Lázár Mózes (Fidesz), Csapody Miklós (MDF) és Béki Gabriella (SZDSZ) parlamenti képviselô, valamint Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.

Az Országgyûlés elnökét fogadja Ion Iliescu államfô és Adrian Nãstase miniszterelnök. Szili Katalin megbeszéléseket folytat Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, és találkozik az RMDSZ parlamenti csoportjának tagjaival.

Az országgyûlési küldöttség pénteken Kolozsvárra utazik, ahol Szili Katalin találkozik az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetôivel és az RMDSZ ügyvezetô elnökségével.

Szombaton Szili Katalin felkeresi a gyulafehérvári katolikus érsekséget, valamint a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumot.

Hivatalos látogatáson utoljára 2001 októberében járt Bukarestben a magyar Országgyûlés elnöke. Az akkori tárgyalásokat a készülô kedvezménytörvénnyel kapcsolatos román–magyar vita uralta.

(Részletek a 4. oldalon)

Új igazgató a kereskedelmi kamara élén

(1. old.)

Tegnaptól a Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezetô igazgatói tisztségét Agatha C. Neamtu tölti be. A fiatal hölgy a Babes–Bolyai Tudományegyetemen végzett, majd a gazdasági és politikai reformról folytatott tanulmányokat a Harvard Egyetemen. Nem kormányzati szervezetek után hét évig dolgozott a magánszektorban, és két évet töltött az európai integrációval foglalkozó központi adminisztrációban.

Az új igazgató a sajtóval való elsô találkozásán elmondta, hogy nyíltabb és elérhetôbb kapcsolattartást szeretne kialakítani az intézményhez fordulókkal, jobb kommunikációra törekszik majd a sajtóval. Szerinte Kolozsvár elônye, hogy az európai gazdasági hatások nem kerülhetik ki, minden, ami fejlôdés, a városon keresztül halad kelet felé. Normális körülmények között összhangnak kell lennie az üzleti körök igényei, a kereskedelmi kamara és az önkormányzat között — mondotta.

Ö. I. B.

Nyolcszáz magyar igazolvány a határon

(1. old.)

A Mediafax hírügynökség jelentése szerint Sándor Tamás Kovászna megyei RMDSZ-es képviselônél 800 darab magyar igazolványt találtak a borsi határátkelôhelynél foganatosított vámvizsgálat során. A vámosok a képviselô gépkocsijában fedezték fel az igazolványokat, amelyeket nem jelentett be, és amelyekrôl nem tudott semmilyen igazoló iratot felmutatni. A hírforrás szerint Sándor Tamás kénytelen volt visszatérni Magyarországra, és a debreceni román konzulátuson hagyni a magyar igazolványokat.

Sándor Tamás tagadja a vádakat, szerinte nála csak egyetlen magyar igagolvány volt — a sajátja.

MIDAS-tag lett a Szabadság
Európai beilleszkedés az EU-csatlakozás elôtt

(1., 4. old.)

Az elmúlt napokban hivatalosan is felvette tagjai közé a Szabadságot az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvû Napilapok Szövetsége (MIDAS).

A döntésre azután került sor, hogy a kolozsvári napilap képviselôjét meghívták az európai kisebbségi napilapok tavaly júniusban Pozsonyban rendezett találkozójára, ahol felajánlották a fent említett tagságot többek közt a Szabadságnak és az Újvidéki Magyar Szó vajdasági napilapnak is.

A MIDAS igazgatótanácsa 2002 augusztusa elején határozott a tagfelvételrôl, a csatlakozási folyamat február végére zárult le. Ekkor megerôsítést nyert, hogy most már a Szabadság is teljes jogú tagja a rangos nemzetközi szervezetnek.

A MIDAS-t az Európai Unió tagállamaiban nem hivatalos nyelven megjelenô napilapok számára alapították. A társadalmi érdekvédelmi szervezet független a különbözô kormányoktól, politikai és más kisebbségi szervezetektôl. Fô célja az emberi jogok és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája alapján az összes európai kisebbségi nyelvû napilap érdekeit egyesült erôvel képviselni az európai intézmények elôtt, fórumként mûködni, és kölcsönös tapasztalatcserét és segítséget nyújtani egymásnak szükség esetén. Elnöke Toni Ebner, a bozeni (bolzanói, Dél-Tirol) német nyelvû Dolomiten fôszerkesztôje.

Az unióban több mint 40 millióan élnek kisebbségi sorban. A MIDAS kezdetben az ô napilapjaikat (naponta, vagy hetente legkevesebb háromszor megjelenô újságok, amelyeknek legalább 51%-a valamely kisebbségi vagy regionális nyelven íródik) képviselte. Késôbb, az európai uniós beilleszkedést mintegy megelôlegezve, kelet felé is nyitott az egyesület, s így megnyílhatott a nem EU-tag európai kisebbségi napilapok csatlakozása elôtt is az út. A MIDAS 26 tagja között található több spanyolországi katalán, egy galego és az épp beszüntetett egyetlen baszk napilap, továbbá dél-tiroli (olaszországi) német és ladin, németországi dán és szorb, dániai német, svédországi finn, svájci réto-román és olaszországi szlovén újságok mellett egy horvátországi (fiuméi) olasz napilap és a pozsonyi Új Szó is.

A MIDAS fontossága a következôkben áll: lehetôséget teremt az eszmecserére, egymástól való tanulásra; felerôsítve jeleníti meg egy több tízmilliós tömeg érdekeit a nagyvilág elôtt; szükség esetén a bajba jutott segítségére kel erkölcsi, politikai vagy akár anyagi támogatással is (ahogy teszi ezt a napokban a betiltott baszk nyelvû Egunkaria lap esetében is); igyekszik szakmai programokat nyújtani a tagszerkesztôségek újságírói számára.

Amennyiben a romániai többi kilenc magyar nyelvû napilap is követi a Szabadság példáját, a jelenleg nyolc újsággal jelen lévô katalánokhoz képest a legerôsebb csoportosulást hozhatná létre az érdekszövetségben.

Balló Áron

Polgármester kontra prefektus

(1., 4. old.)

Valóságos abszurd dráma zajlott csütörtökön délután a kolozsvári bíróságon a maratoninak nevezhetô Gheorghe Funar polgármester versus Vasile Soporan rágalmazási és sértési peren. A bíró birkatürelemrôl tett tanúbizonyságot, ugyanis a városvezetô 28 kérdést intézett a vádlotthoz. Ezek túlnyomó többségét a bíró következetesen visszautasította. A polgármester a jól ismert lemezt tette fel, a prefektus pedig politikai nyilatkozatokkal untatta a hallgatóságot.

A polgármester azért citálta törvényszék elé a prefektust, mert szerinte a kormány helyi képviselôje 2002. július 17-i sajtóértekezletén sértô és rágalmazó megjegyzéseket tett. Vasile Soporan azt állította, hogy a polgármester nem tartja be a közigazgatási törvényt, ô a felelôs a helyhatósági válságért, illetve azért nem ismeri el a városi tanácsot, hogy ellenôrzés nélkül láthasson problémái megoldásához.

A több mint három órán (!) át tartó tárgyalás elején a bíró által felajánlott békéltetési lehetôséggel egyik fél sem élt, a sértett fél 1 milliárd lej erkölcsi kártérítést követelt.

A polgármester és a bíró közti szóbeli összetûzésre már a tárgyalás elején sor került. A polgármester a szokásos szövegét ismételte, a bíró viszont nem vette be a maszlagot: a városvezetô azt állította, nem az általa beperelt személy jelent meg a tárgyaláson. — Jómagam Vasile Soporan prefektust pereltem be, itt viszont a Vasile Filip Soporan nevû egyszerû polgár jelent meg, akinek én vagyok a polgármestere — mondta Funar, és folytatta volna, de a bíró közbeszólt: — Arra kérem, ne másról beszéljen. Maradjunk a témánál! — utasította rendre. Ebben a pillanatban a hallgatóság elutasító és szánalmat sejtetô moraja hallattszott az ülésteremben.

Mint ismeretes, a polgármester azt állítja, a prefektusi kinevezési kormányhatároztban más személy neve szerepel, mint az, aki jelenleg vezeti a megyét.

A prefektus a bíró érzelmeire kívánt hatni: — Negyvennyolc éves vagyos, és ez a legeslegelsô alkalom, amikor a bíróság elôtt állok. Imádkozom a Jóistenhez, hogy többé ne kelljen megjelennem ilyen helyen — fogalmazott patetikusan a fôispán. Adott pillanatban a bíró türelme elfogyott, ugyanis polgármester majdnem 30 kérdést tett fel "az ülésteremben lévô személynek", ahogyan a prefektust nevezte. — A bíróság nem fogadja el azt a kérdést, amelyet a sértett fél meg akar fogalmazni — mondta a bíró a huszadik kérdés körül, még mielôtt Funar szóhoz jutott volna.

A tárgyalás végén (a következôt április 3-án tartják) Vasile Soporan úgy nyilatkozott: szerinte sokatmondó, hogy a bíró visszautasította a polgármester szinte valamennyi kérdését, a polgármester viszont úgy véli, politikai parancs miatt cselekedett így.

Kiss Olivér

Magyar rektorok a Babes–Bolyain

(1. old.)

Több neves magyarországi egyetem vezetôje tartózkodik Kolozsváron, a Babes–Bolyai Tudományegyetem meghívására. A magyarországi rektorok a mai nap folyamán találkoznak a magyar oktatási vonal képviselôivel, illetve a karok, kutatási központok képviselôivel, holnap pedig Árokalján kerül sor a tárgyalások kiértékelésére és a szerzôdésben foglaltak kiegészítésére. Ezután a professzorok megtekintik a Bethlen–Rédey kastélyt és az arborétumot, majd besztercei városnézésre indulnak.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

GY. SZABÓ BÉLA GALÉRIA

A VI. Ipp Art Képzômûvészeti Alkotótáborban készült munkákból nyílik kiállítás március elsején 11 órakor a Gy. Szabó Béla Galériában. A tárlaton Adorján Ilona, Bíró István, Monica Chis, Forró Ágnes, Hajdu Attila, Márkus László, Nagy Dániel, Szabó Attila és Szabó Vilmos munkái tekinthetôk meg. Furulyán közremûködik Szabó Maresz.

BUDDHIZMUS A XXI. SZÁZADBAN címmel könyvbemutatóval egybekötött elôadásra kerül sor március elsején, szombaton de. 11 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZGAZDÁSZ TÁRSASÁG IFJÚSÁGI FRAKCIÓJA (RIF) 2003. március 1-jén, 20 órai kezdettel farsangi mulatságot szervez az RMKT székházában (Kövespad utca 12. szám). Jelmezben való megjelenés kötelezô. Játékos vetélkedôk színesítik a bulit, a legjobb jelmezeket díjazzák. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak. További információk telefonon: 431-488, email-en: rmkt@mail.dntcj.ro vagy személyesen az RMKT székházában.

ÁT NEM GONDOLT KÉRDÉSEK címmel elôadássorozatot szervez a Károlyi Gáspár Alapítvány. Az elôadások március 1-jétôl minden szombaton du. 2 órától kezdôdnek. Az elsô hat elôadás témája az oly sokat emlegetett, de talán oly kevéssé ismert Miatyánk imádság. Az elôadások helyszíne a Heltai Alapítvány Mikó/Clinicilor 18. szám alatti székhelye.

JÁTSZÓHÁZ VÁRJA a játszani kívánó gyerekeket minden szombaton 9.30 órától 12 óráig, az unitárius egyház óvodájában (Brassai-líceum épülete, Kossuth Lajos/December 21 út 9. szám).

Az Erdélyi Református Egyházkerület szándékában áll kiterjeszteni a református hitvallásos nevelést I-XII. osztályra. Ennek érdekében a Kolozsvári Református Kollégiumban I. és V. osztályt szeretnének indítani. Kérik azokat a szülôket, akik a Református Kollégiumba szeretnék íratni gyermekeiket, jelezzenek rövid idôn belül a kollégium igazgatóságán: Farkas/M. Kogãlniceanu utca 16. szám. Érdeklôdni a 430-653-as telefonszámon lehet 8-15 óra között. (F.h.)

A Gyûrûk Ura: A Két Torony

(2. old.)

Eredeti cím: The Lord of the Rings: The Two Towers. Színes amerikai-új-zélandi fantasy, 2002, 179 perc. Rendezte: Peter Jackson; szereplôk: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Bernard Hill, Christopher Lee, Orlando Bloom.

J.R.R. Tolkien Gyûrûk Ura-trilógiáját sokan minden idôk legpompásabb kalandregényének tartják, és Peter Jackson filmrendezô mindent elkövet, hogy a filmtrilógia is hasonló véleményeket váltson ki.

A Gonosz két tornya, a mordori Barad-dur és Isengard Orthancja összefogja erôit, hogy Szauron és meghasonult segítôje, Szarumán fôvarázsló hatalma alá hajtsa Középföldét.

Gandalf és Boromir halála után a Gyûrû Szövetsége szétbomlott: Frodó, a Gyûrû hordozója, és hû barátja, Sam, Mordor mélye felé veszi az irányt, kalauzuk pedig nem más, mint Gollum, a Gyûrû egykori tulajdonosa, akit a Gonosz ereje teljesen megváltoztatott.

A másik két hobbit az orkok fogságába esett, akiket Aragorn, Legolas és Gimli vesz üldözôbe. Közben Szarumán Gondor bevételére készül, tízezer harcosból álló erôs hadsereget küld Rohan felé, amelynek királya, Theoden az ô varázshatalma alatt áll. Aragornék azonban régi és új szövetségesekre találnak: megjelenik az újjászületett Gandalf, a Fehér, és az erdô ôrei, az entek sem nézhetik nyugodtan az erdô- és emberpusztítást.

Rohan népe egy erôdítménybe menekül, és az összecsapás elôtt tündék is csatlakoznak hozzájuk. Ezzel újjászületik az emberek és tündék többszáz éves szövetsége, hogy felvegye a harcot a Gonosz seregeivel.

Peter Jackson filmje gyönyörû tájakról, hôsies férfiakról, törékeny nôkrôl, szenvedésrôl, szerelemrôl, jó és gonosz párharcáról egy valódi remekmû a maga mûfajában, bár a könyv rajongói számára csalódást okozhatnak az eredeti cselekménytôl való eltérések.

Köztársaság mozi, vetítési idôpontok: 12,30; 16; 19,30; 23. Hétfôn egész nap és minden nap 23 órától kedvezmény.

Balázsi-Pál Elôd

Kolozsvári gazdák figyelmébe!

(2. old.)

A kolozsvári bel- és külterületek adóztatásával kapcsolatos fórumot szervez a Hóstáti Gazdakör szombaton, március 1-jén du. 5 órakor az Iriszi Református Egyházközség gyülekezeti termében (a templom mellett).

Meghívott: Boros János, Kolozsvár alpolgármestere és Sztranyiczki Szilárd, a Kataszteri és Területrendezési Hivatal jogász-topográfusa.

Búcsúszó nélkül ment el a sokoldalú ember
Reisinger László András
(1928–2003)

(2. old.)

Öregcserkész-csapatunk parancsnoka, Kovács István adta tudtul a hírt szerda délután: aznap reggelre virradóra holtan találták ágyában csapattársunkat, Reisinger Lászlót. A néhány héttel ezelôtt hasonlóképpen végleg eltávozott Alsányi Ervin után újabb barátunk hagyta cserben a nagy erdélyi költônk nevét viselô, 49-es számú Reményik Sándor cserkészcsapatot.

A gyászos hír választ jelentett arra a kérdésre: miért nem jelent meg Reisinger Laci az Öregfiúk Baráti Társaságának szerdai, szokásos délelôtti összejövetelén. És amikor becenevén emlegetem a 75. életévében járt öregcserkészt, hirtelenjében az villámlik át az agyamon: hányféle minôségben váltunk el most egymástól. Egyike volt azoknak, akikkel, életünk elsô 8–10 esztendejét leszámítva, végig ugyanazon sorban meneteltünk. Kezdôdött a kapcsolat a Kossuth Lajos utcai lutheránus templom udvarában székelt hajdani német elemi iskolában. Igaz, ô két évvel elôbb kezdte Theil tanító nénivel a betûvetést, de öccsével nemsokára mi is követtük példáját. Majd Szabó tanító nénivel, Delly-Szabó Géza és Kárpáti Egon tanító bácsiknál folytattuk mindazt, amiben Laci elôttünk járt. A gimnáziumtól szétváltak útjaink. A Reisinger-fiúk a piarista gimnáziumban serénykedtek, jómagam a Farkas utca másik patinás skolájában, a refkollégiumban. De a barátság megmaradt, s az érettségi ismét összehozott bennünket. S mit ad a sors, Lacival az egyetemen is találkoztunk, neki még mindig két év elônye volt velünk szemben. Itt már szorosabb barátság alakult ki közöttünk, a sétatéri épület rangos diák-sporttalálkozóin ô vitte a fôszerepet. Mi csak átvettük késôbb a váltóbotot. És tanulmányaink után a sport és testnevelés különféle ágaiban ismét együtt dolgoztunk. Laci az újságírásban is segédkezett, mondhatni, élete utolsó pillanatáig egyik legszorgalmasabb külsô munkatársként — s minden bizonnyal az olvasók is tapasztalhatták, tanúsíthatják — közérdeklôdésre számot tartó írások szerzôje volt. És nemcsak sporttárgyú cikkeivel jelentkezett a lap hasábjain, de mint vegyész, közgazdász, lelkes helytörténész, gyógyszer- és élelmiszeripari kutató, kertész, gyógynövény-termesztô is igyekezett megosztani értesüléseit, ismereteit az olvasókkal. És közben tevékenykedett az Erdélyi Kárpát-Egyesületben, táborozott ifjú és öregcserkészekkel, korábban végleg eltávozott osztály- és fôiskolás társával, Kosztin Péterrel a Zágoni Mikes Kelemen római katolikus fiúfôgimnázium monografikus dokumentációs Mellékkönyvét is megírta.

Tudtuk, hogy beteg, tavaly ôsszel is rendetlenkedett, rakoncátlankodott a motor. Amely annyi szép és nemes cél elérésében is segítette. Mégis, ki ment el búcsúszó nélkül? A vegyész? A sportember? A kertész? Az örök diák? Az öregcserkész? Az íráskedvelô? Talán mindegyik. Egy biztos: a sokoldalú ember. Nagyon jó ember.

Lacikám, Isten nyugosztaljon békében!

Régi barátod, László Frici

Ezentúl, ha valaki kopog a szerkesztôségi szobánk ajtaján, tudni fogjuk: idegen akar bejönni. Mert csak Laci bácsinak volt szokása mindig és mindenkoron kopogni az ajtón — hiába mondtuk neki milliószor, ne tegye, mert ô már belsô embernek számít, munkánkban nem zavar. Egyébként is mindig talpig úriemberként jelent meg. A sportoldalon közölt cikkei összefonódtak az alacsonyabb osztályú labdarúgás eseményeinek leírásával — aprólékosan, minden csapatról tudott néhány szót szólni, minden eseményt kellôképpen tudott értékelni.

Laci bácsiról ezentúl mindig egy Guiness-rekordok könyvébe illô eset jut eszembe. A lap tudósítójaként D-osztályos focimérkôzést tekintett meg, amikor a találkozó elôtt kiderült: megbetegedett az egyik játékvezetô, pótlása pedig lehetetlen. S akkori hatvannyolc esztendôs kora ellenére Laci bácsi elvállalta, és teljesítette is a partjelzô szerepét!

Már csak a lelkiismeret-furdalás maradhat: miért nem törôdtünk többet vele.

Isten nyugosztaljon, Laci bácsi!

Póka János András

XI. Mátyás Napok
Mûsorelôzetes

(2. old.)

A Mátyás Napok mai programjáról, a képzômûvészeti kiállítás Mátyás-házbeli megnyitójáról (du. 6 óra) és a Francia Kulturális Központ rendezvényérôl részletesebben keddi lapszámunkban írtunk.

Március elsején 17 órakor ugyancsak a Mátyás házban 17 órai kezdettel kerül sor a 10 éves Amaryllis Társaság évi közgyûlésére. Majd Lupescu Radu mutatja be a Mátyás-terítôre tervezett Hunyadi-címereket. Salat Enikô Homo Ludens címû bevezetôje után zenés improvizációk következnek Dan Judit irányításával. 20 órától Dámák s Banyák, azaz Lányok, Aszszonyok, Vén-lányok s Vén-aszszonyok jeles Erköltsekrôl való Históriák — a Musica Historica együttes hangversenye. Utána álarcos táncház.

Március 2-án vasárnap 12 órakor a Mátyás-házban reneszánsz együttlét a Waldorf iskola román I–IV. osztályával. Zenél/mesél az Amaryllis Pimpimpáré csoportja, Gabi és Anca Munteanu vezetésével. Meghívott Shajjad Rizvi (Dodo bohóc). 18 órától a zeneakadémia Stúdió termében Dan Coma diavetítéses elôadása Andreea Palladio és az olasz reneszánsz címmel. A zenei hátteret az Amaryllis-muzsikusok biztosítják.

VÉLEMÉNY

Búcsú az örökre itthon maradt tanárnôtôl

(3. old.)

A felgyorsult és önközpontú élet megváltoztatja az embereket. Nagy sietségükben már nem marad idejük emlékezni sem. Visszagondolni arra a környezetre, emberi közösségre, amely egykor szeretettel vette körül ôket, amelybôl elindultak, és amely, jól vagy rosszul, meghatározta sorsuk alakulását. Pedig azoknak a lelke önkéntelenül is örökös aggódó, netán számonkérô társakká szegôdik egész életükre. Fukarul bánik a jelenkor az ôszinte tisztelet megadásával is. Talán ezeket érezhette utolsó napjaiban, hónapjaiban a mindenkit segítô és sokak szeretetében élô, most eltávozott nemeslelkû egyetemi tanár, dr. Brugovitzky Edit is.

Az iránta való ragaszkodás és szeretet ugyan sohasem szûnt meg, csupán a megváltozott idôk életviszonyaiból elôsettekendô emberi gyarlóság büntette meg korábbi hûséges híveit látszólagos feledékenységgel, tette ôket méltatlanná szeretetére. Közben a közeli hozzátartozói is örökre eltávoztak mellôle, vagy más vidékekre költöztek. Elmehetett volna a tanárnô is nehányszor jobb kutatási feltételek, fôleg pedig kényelmesebb életkörülmények közé, de bizonyára soha nem gondolt a szülôföld elhagyására. Itthon maradt, egyedül is, utolsó leheletéig. Egyik-másik munkatársa vagy volt tanítványa idônként még felkereste ugyan, ám a rövid látogatás nem újult olyan bensôséges kapcsolattá, mint amilyen egykoron volt, ahogyan megérdemelte volna.

Alkotó munkálkodása, teljes átéléssel végzett közösségi szolgálata idején tettekre törekvô, népes embertársi környezete volt. Tanítványoknak sok nemzedéke, közülük kiképzett munkatársak rajongták körül, s váltakoztak mellette éveken át. Ô mégis elárvult maradt éppen akkor, amikor legjobban hiányzik a meghitt, együttérzô emberi lelkiközösség.

Még alkotó ereje teljében volt, amikor az idô s a körülmények nyugállományba kényszerítették. Amidôn ez bekövetkezett, nem a pihenésre gondolt, hanem arra, hogy milyen nyugodtan fog dolgozni, több ideje lesz a kísérletezésre. Ám a nemes szándékból semmi sem lett, mert akkoriban az alkotó-kutatómunka jellegét és célját más irányba kényszerítették az önkényes és nagyon elfogult társadalmi viszonyok. De még sajnálatosabb, hogy azok valamelyes megváltozása után is, amikor nagy szükség lett volna az alapos tudásra, akkor is úgy kívül hagyták az újrakezdés kapkodó munkájából, mintha megfogyatkozott közönsségünk bôvelkedett volna jól felkészült szakemberekben.

Amikor fél évszázaddal ezelôtt a volt Bolyai Tudományegyetem Természetrajz Karának legnagyobb számú és élénk érdeklôdésû hallgatósága a keze alá, a Növényélettani Laboratóriumba került, még olyan szép, hamvas arcú, mosolygós tekintetû, közvetlen és bizalomkeltô volt, hogy az általa vezetett gyakorlatok szakmai része is élménnyé változott. Vonzóvá tették ezeket az alapos tudású tanárnô igazi embersége mellett, a korszerûségre való törekvés, a növényélettan lényegi folyamatainak megértéséhez szükséges életvegytani (biokémiai) saját kísérleti adatok. A gyakorlatokat bevezetô, minden részletekre kiterjedô magyarázatai sokáig megmaradtak még a kullogó hallgatók emlékezetében is. Mindnyájan tudták, hogy mihez kell "egy spatulányi rezorcin", és mire való a "Fehling" (sugárkot: fél ing) reagens. Az alapos magyarázatok (a Liesegang-gyûrûk kimutatásához "teljesen sima fenekû Petri-csésze" kell) ellenére (vagy talán éppen azért) a csibész hallgatók még azután is folyton kérdezték, csakhogy beszéltessék az "Adjunktusnôt". Mert Brugovitzky Edit sohasem volt "elvtársnô", még a szakszervezeti gyûléseken sem, s még a párttitkár is "doktornô"-nek szólította. Azaz mégse! Évente csupány egyszer, amikor vegyész kollégái (Kékedy László és Várhelyi Csaba) a szemben lévô Tanszékrôl átjöttek a Növényélettani Intézetbe Húsvétkor, hogy suttyomban (mert másként nem lehetett akkoriban) megöntözzék "Edit-elvtársnôt". Ilyenkor aztán elôkerült a reagensek közé rejtett finom kávélikôr is, amelynek készítését királygyûrûs professzorától, Szabó "Zalán"-tól tanulta meg még annak idején, díjtalan gyakornok és tanársegéd korában.

Az egyetemi hallgatók annyira magukénak érezték, hogy még a magánéletébe is bele szerettek volna kontárkodni. Olyannyira, hogy némelykor el is jegyezték; hol Keresztes úrral, hol "Lönczi Fencz-"cel, akikkel minden nap három órakor együtt ment ebédelni a Bolyai tudományegyetem Bartha Miklós utcai étkezdéjébe (a "Zokogó majom"-ba). Sajnos a tanárnônek nem adatott meg, hogy megértô hitvestársa legyen, pedig megérdemelte volna. Gyermekkora óta panasz nélkül cipelt Golgota-járása nem lett volna akadálya a meghitt emberi kapcsolatnak, mert megértô embersége, széleskörû mûveltsége, türelme és mélységes vallásossága kárpótolta volna megpróbáltatásának külsô keresztjét.

Annál többet nyert az életnek ebbôl a szomorú adósságából a kisebb és nagyobb közösség. Egész élete, gondolatvilága a kutatáshoz, a kísérletezéshez, tanítványai oktatásához kötôdött szenvedélyesen. S ennek az elkötelezettségnek maradandó eredményei lettek. A legjelentôsebbek közül íme, néhány:

— Ô határozta meg, különítette el az általa kidolgozott módszerrel a Professzor kutatásai folyamán felfedezett, és tiszta tenyészetben elszaporított új, a természetben addig még nem ismert sárgás moszat (Chlorophaeoclonium) színanyagait;

— tökélesített egy módszert, amellyel meghatározta az erdélyi vadrózsafajok C-vitamin tartalmát, amely kiterjedt munka összegezése és más anyagokkal való láncolata (az aszkorbigén szerepe) jóval késôbb vált nyilvánvalóvá az élettani folyamatokban;

— nála jobban senki sem ismerte ebben az országban a növényi serkentô- és gátlóanyagok (hormonok) élettani szerepét;

— könyve a növényélettani korszerû gyakorlati kézikönyv, amelynek minden kísérletét többször is megismételte, egyes fejezetei a román nyelvû tankönyvbe is bekerültek;

— korszerûsítette és egységbe foglalta a növényélettani egyetemi kézikönyvét, amelybôl nemcsak a hallgatók tanultak, hanem a kutatók is forrásmunkául használták;

— megszerkesztette és kidolgozta a nagy gyakorlatok kísérleteit, amelynek alapján sok végzôs hallgató készített diplomamunkát;

— az ô érdeme, hogya Bolyai Tudományegyetemen már félszáz évvel ezelôtt a növényélettan a Professzor által is szorgalmazott életvegytani (biokémiai) megalapozást nyert, amely ma szerte a világon nyilvánvaló.

Kutatási eredményeit, munkáit, könyveit sokáig elôszeretettel használták itthon és az anyaországban. Munkái által maga biztosította halhatatlanságát. Ehhez mindig hozzájárul társtalaságában is az iránta érzett, életében sajnos nem eléggé tanúsított ôszinte szeretet.

Bocsásson meg nekünk, gyarló utódoknak, az örökre köztünk maradt tanárnô, dr. Brugovitzky Edit.

Nagy-Tóth Ferenc

Tudortalanítás?

(3. old.)

Lehetetlen, hogy csak nekem tûnt volna fel: hónapok óta következetesen mellôzik, elhallgatják a hazai politikai élet fenegyerekét, C.V. Tudor önjelölt nemzetvédôt és néptribunást. Nem mintha hiányozna, de a tévécsatornákon bizony fehér hollóvá alakult át. Elszoktunk a részérôl több mint bizonyosan nem önszántából megnyilvánuló tartós csendtôl.

A jelenség mögött a szociáldemokraták valóságérzetének erôsödését gyanítom, akik végre ráébredtek arra, hogy ilyen excentrikus és közveszélyes alakkal a kirakatban képtelenség integrálódásról ábrándozni. Emiatt igyekeznek vakvágányra futtatni a szalonképtelenbôl egyre inkább kényelmetlen púppá átalakult tollforgatót. Emlékezzünk csak vissza a legutóbbi általános választásokra. Akkor az elnöki tisztségért a második menetbe bejutott nagy-romániás vezér ellen, kénytelen-kelletlen, valamennyien összefogtunk. Senkinek sem kellett olyan államfô, aki gépfegyverrel szeretné kormányozni az országot.

Azóta sok víz lefolyt a Szamoson, sokféle EU-s küldöttség fordult meg Romániában, illetve itteni küldöttségek jártak Brüsszelben. Gondolom, bôven akadt lehetôség hivatalosan és nem hivatalos formában is megértetni a nyugati játékszabályok lényegét a mostani román hatalom képviselôivel.

Persze, a fentiek csupán feltevésen alapszanak. De ha mégis beigazolódnak, akkor ránk, erdélyi és fôként kolozsvári magyarokra nézve, a jótékony folyamat folytatása kacsinthat. Meglehet, hasonló bánásmód várható a néptribunás mostani jobbkezével (és párton belüli legveszélyesebb ellenfelével) szemben is. A kolozsvári polgármester cselekedetei, megnyilvánulásai egy évtizeden keresztül annyira lejáratták a román politikai életet, hogy "érdemeinek elismerése mellett" végre megérett a leléptetésre. Jövôre helyhatósági választások lesznek, és a jelek szerint a Szociáldemokrata Pártnak már megvan a maga kiszemelt jelöltje Erdély fôvárosának elöljárói tisztségére. Aki nem más, mint Ioan Rus jelenlegi belügyminiszter. És aki annak idején már volt ellenjelölt, de az akkori néphülyítésnek és a gyanús választási manôverezéseknek köszönhetôen alulmaradt Funarral szemben. A soron következô megmérettetés (ha egyáltalán lesz ilyen, és a jelenlegi mandátumot nem kell idônap elôtt lerövidíteni...) egészen más körülmények között fog lezajlani. Más lesz az esélyek aránya, más lesz a közhangulat, — és ennek következtében más lesz az eredmény.

Ördög I. Béla

A mûveleti illeték

(3. old.)

Amikor Kopjáss István fôügyész lett (Móricz Zsigmond: Rokonok), megmosolyogtató kijelentést tett gárdájának: a köznépet arra kell nevelni, hogy szívesen adózzon. Idejében! Kopjáss azt hitte, hogy ettôl a város költségvetése helyreáll. Kardics bácsiék elmésnek találták: minél elôbb gyûl be a közpénz, annál hamarabb lesz mit elpanamázni vállalkozás címén. A részvényes, az adófizetô a hozzájárulásnak semmi hasznát nem látta, csak a befuccsolt sertéshízlaldát meg a Koronkay-villát. Az utóbbit a pórnép csak kívülrôl szemlélhette, belül nem volt mit keresnie mezítláb, bocskorosan vagy bakancsban. A belsô megtekintése fényezett cipôt és megfelelô szélhámosságot igényelt.

Ilyesmiken évôdök Torda felé haladva, amikor a fináncokhoz megyek. Velük egyoldalú levelezésben állnék — eddig csak ôk írtak nekem. Azt hittem, haveri dolog az egész, és önkéntes: ha akarom, válaszolok nekik, ha nem, úgy is jó. Ez nagyon hamis felfogásnak bizonyult, mert amíg a Kopjáss-estet mustrálom, ott sziszeg a zsebemben a fináncok két levele, ami a spórlás jegyében egyetlen borítékban érkezett. Az egyik örömteli: kapok 108 ezer lejt, azaz kaphatnék. Felcsigázza a kíváncsiságomat, már viszket is a tenyerem, amelyikbe a pénzt számolják. Töredelmes vallomás is ez a lap: a pénzt ôk csak kézbesítik, a vállalatomtól származik — ennyivel többet tartott vissza a jövedelmembôl az év folyamán —, és ezt nekik kellett kideríteniük! A másik lap ikertestvére lehetne az elôzônek a boríték kapcsán, de zavarba ejt. Tudatja velem, hogy azért tartozom csak 392 ezerrel nekik, a fináncoknak, mert az ötszázezerbôl kivonták a 108 ezret. Hangsúlyosan arra gyanakszom, hogy a fináncok bevezettek egy új hozzájárulási formát, a mûveleti adót. De sokat tapasztalt — mint kiderült, nem eleget és kellôen — lévén, egyáltalán nem tartom ezt kizártnak. Tudom például, hogy az útadó aszfaltkoptatási díj, gödörmélyítési jogosítvány járgovánnyal — kimondottan mûútra privilegizál. Látom a munkájuk hiányosságát: nem vezették még be a papucsadót a rovat fejlécébe. Ez minden állampolgárra kiterjeszthetô lenne, mert a csizma, a cipô, a bakancs, a bocskor, de még a kalocsnyi is mind-mind az aszfaltrondítás eszköze. Ezen díjak még nem istápolják az államkasszát, pedig a mezítlábasok is hozzájárulhatnának a közpénz halmához, amennyiben a készülék nélküliek is rádiódíjat fizetnek. Errôl csak a buta állampolgár nem tudja, hogy ez lényegében sugárzási adó.

Milyen jól megértek én mindent, de a fináncok elôtt úgy viselkedem, mint egy hepciás polgár: honnan került az 500 ezer, amibôl levonják adósságukat? Élénken hadonászok: amennyiben ténylegesen, "mûveleti adóról" lenne szó, azonnal fizetek. Aztán még arról bangázok, milyen kár, hogy nem napilap a Hivatalos Közlöny, mert akkor ez is belefért volna, tudnék a mûveleti adóról, amit a kivonandó megtalálásáért fizetek. Á, megvan! A dolog egyszerûbb, mint gondolnám. Elsô és második levelük udvarias felszólítás volt, hogy valljam be a jövedelmem. Nem találtam okot rá, mert nem nyitottam Lupényban arborétumot, se Tordán kokszolót, egyszerû alkalmazott voltam. Valahogy még Miron Cozmát is idekeverem. Ne gabalyodjak ilyen messze: hogyan komputerizálódott az ô adósságuk az én fizetnivalómmá? Minek fogjam fel az ötszázezret, kassza-támogatási díjnak, amit talán egy áramszünet okozhatott? Büntetés nem lehet, ez csak azokat illeti, akik tartoznak, fizetésképtelenek, miközben milliomosok.

Igazam van, ha belátom, hogy a Közlöny mindannyiunk napi olvasmánya kellene hogy legyen. Azt is leszögezhetjük: fölösleges az intézményt kalkulációs adóhintés miatt rágalmazni. Ôk nekem eddig minden összeg nélkül két meghívót küldtek, amelyek a lényege: jelenjek meg jövedelmi vallomásra. Ezt én elmulasztottam, semmibe vettem hónapokon át — telt az idô. Az idô pedig — ugyebár — pénz. Az állampolgári kötelesség elmulasztása így pénzzé konvertálódott, és a számlámra került.

De sokat ne dumáljak, inkább fizessek. Különben a papucsadóval kapcsolatos megjegyzéseimet felülvizsgálják, és alighanem rövidesen hasznát veszik.

Cserés Ferenc

NAPIRENDEN

Új magyar–román együttmûködési program
Szili Katalin: ez új idôszámítás kezdetét jelenti

(4. old.)

A magyar Országgyûlés és a román parlament képviselôháza közötti stratégiai partnerséget megteremtô együttmûködési programot írt alá csütörtökön Bukarestben Szili Katalin, az Országgyûlés és Valer Dorneanu, a román képviselôház elnöke.

Az aláírást követôen mindkét politikus a megállapodás jelentôségét hangsúlyozta. Elmondták, mind a magyar, mind a román törvényhozás most elôször kötött ilyen átfogó együttmûködési megállapodást egy másik ország parlamentjével. A magasabb szintû együttmûködést az teszi lehetôvé, hogy Magyarország és Románia ugyanazon az úton halad, ugyanaz a céljuk: az európai integráció.

— Magyarország határozottan támogatja, hogy Románia a NATO-tagság elnyerését követôen mihamarabb az Európai Unió tagja is legyen — szögezte le Szili Katalin.

Az együttmûködési program egyebek között elôírja, hogy a két törvényhozási testület elnökei évi rendszerességgel találkozót tartanak. Folyamatos tapasztalat- és véleménycsere kezdôdik az euroatlanti integráció témáiban a külügyi, a honvédelmi és az integrációs bizottságok bevonásával.

Párbeszéd indul a kulturális és gazdasági együttmûködés kérdéseirôl a gazdasági, a mezôgazdasági és a kulturális bizottságok között. A nemzeti kisebbségek helyzetének javítását célzó eszmecseréket folytatnak majd az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi, a külügyi bizottságok, valamint a parlamenti baráti tagozatok részvételével.

A törvényalkotás aktuális témáiról osztja meg egymással tapasztalatait az Országgyûlés alkotmány- és igazságügyi bizottsága és a román képviselôház igazsági, fegyelmi és mentelmi ügyek bizottsága

A dokumentum szerint kiemelt figyelmet fordítanak a közös infrastrukturális projektek megvalósításának elôsegítésére, a határon átnyúló környezetvédelmi és természeti katasztrófák kezelésére.

Szili Katalin elmondta, hogy ez a megállapodás — amellyel szavai szerint új idôszámítás kezdôdik a magyar és a román törvényhozás közti kapcsolatokban — a két ország között tavaly aláírt stratégiai partnerség parlamenti dimenziója.

A két parlamenti elnök egyaránt hangsúlyozta: nem újabb formális együttmûködési megállapodásról van szó, hanem konkrét kérdésekrôl kívánnak érdemben tárgyalni.

— A parlamenti együttmûködés egyfajta védôernyôt nyújthat a két ország közötti együttmûködés egyes részterületeinek, például jó szolgálatot tehet a jó értelemben vett parlamenti lobbi a közös infrastrukturális tervek megvalósításának, így az észak-erdélyi autópálya ügyének. A parlamenti együttmûködés nem önmagáért való, csak akkor van értelme, ha mindkét ország gyarapodását szolgálja — fogalmazott Szili Katalin.

Az Országgyûlés elnöke közölte, hogy március 14-re találkozóra hívta meg Budapestre a Magyarországgal szomszédos államok parlamenti elnökeit azzal a céllal, hogy együtt tekintsék át azt a közös utat, amelyen mindezek az országok haladnak.

— Szeretném, ha ez kezdete lenne egy más szintû és más tartalmú együttmûködésnek — mondta.

Pénzhez jutott a két kolozsvári futballklub

(4. old.)

Az önkormányzati képviselôk által összehívott tanácsülésen választottaink hozzájárultak ahhoz, hogy a helyhatóság egy bécsi céggel társulva újítsa fel a városi közvilágítást.

Mint ismeretes, néhány évvel ezelôtt a tanácsosok Ausztriába jártak annak érdekében, hogy felmérjék az osztrák cég teljesítményét. Hétfôn az önkormányzati képviselôk 23 milliárd lejt hagytak jóvá a korszerûsítésre.

Csütörtökön a tanács hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Fenntartó Vállalat (RADP) eladja a Téglás (Fabricii) utcai virágházat. Ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy az U FC ladbarúgó klub 3 millió lejt kaphasson. Egyes tanácsosok közbenjárására a város másik egyesülete, a CFR Ecomax ugyanennyi pénzt kapott.

(k. o.)

Új magyar világszabadalom

(4. old.)

A daganatos betegségek számos fajtájára hatásos gyógymódot dolgoztak ki. A különbözô daganatok korai felismerését segíti egy új magyar diagnosztikai eljárás, amit egy budapesti laboratóriumban végeznek Tulok István gyógyszerész, biokémikus szabadalma alapján. A laboratóriumban a vérvétel után vizsgálhatják az anyagcsere-változásokat, meghatározhatják a vérképzô szervek zavarainak mértékét, valamint a máj, a vese, a zsíranyagcsere, vashiányos állapot esetleges változásait. Ez a szûrôvizsgálat az elsô a világon, amelyanyagcserefolyamat-zavarok felderítésével foglalkozik. Az eljárás iránt érdeklôdtek már Kanadából, Indiából és az Egyesült Államokból is.

KÖRKÉP

Még egyszer az ingyen mûtrágyáról

(5. old.)

Az utóbbi hetekben elég gyakran foglalkoztunk az ingyenes mûtrágya elosztásának megszervezésével. Legutóbb a gyalui polgármesteri hivatalban Maja Monica mezôgazdasági ügynökkel és a polgármesterrel beszélgettünk errôl. Megtudtuk, hogy a lista összeállításával eddig 45%-ig jutottak. Az április 14-i határideig még letehetik kérvényeiket a gazdálkodók. Kérdésemre, hogy miért maradtak le ezzel a dologgal, elmondták: nem tisztázódott idejében, hogy a gazdalajstrom vagy a tulajdon-, illetve birtoklevél adatai alapján töltsék ki és hagyják jóvá a benyújtott kérvényeket. A legnagyobb baj az, hogy nagyon sokan falvainkban nem vezették le az örökösödési eljárást. A vagyon és a föld még az ôsök nevén szerepel, ami sok esetben meghaladja a 25 hektár felsô határt. Ez így szerepel a hivatalos okmányon, de a gyakorlatban már réges-rég a két örökös szántja-veti, és ôk fizetik az adót is utána. Különben így van bejegyezve a gazdalajstromba is (registru agricol). A megyei mezôgazdasági vezetés ragaszkodott ahhoz, hogy csak a birtoklevél adatai vehetôk figyelembe, s ez elég sok összevisszaságot okozott nem csupán Gyaluban, hanem más községben is. Jöhetne ide egy közjegyzô Kolozsvárról, aki a gyalui s a szomszédos falvak lakóinak elintézhetné az örökösödési problémáit — véli a polgármester. Erre irodát tudnának számára biztosítani. Ez nem jelentene különösebb gondot. Nagyobb baj a szegénység. Honnan adjon ki több millió lejt egy gazda, hogy az örökösödési iratot megszerezze. Hiszen manapság több millió lejbe kerül a birtok átírása. Erre nem sokat adnak az emberek, csak amikor ilyen eset merül fel, hogy írásos bizonyítékkal kell igazolni a birtokviszonyt, akkor jönnek rá, hogy valami jelentôs dologgal nincsenek rendben.

Tordaszentlászlón Fülöp Ibolya agrármérnök tájékoztatott a mûtrágya igénylésérôl. Eddig 1140 kérvényt nyújtottak be a polgármesteri hivatalba. Lassan haladt az iratok összegyûjtése, különösen Sztolna faluban. Néhány nap múlva elérik a 88%-ot. Tehát, aki jogosult az ingyenes mûtrágya igénylésre, nyilvántartásba kerül.

Volt, aki nem vette tudomásul idejében ezt a kedvezményes, ingyenes mûtrágya juttatást. Egyesek azzal magyarázták távolmaradásukat, hogy szívesebben vesznek istállótrágyát a szomszédos Rákos faluból, mintsem mûtrágyázzák földjeiket. Talán biotermelésre gondolnak? A mérnökasszony dicsérte a hezsdáti s a létai gazdákat, akikkel sikerült rövid idô alatt összeállítani az igénylôk névsorát. Megyeszerte jól halad a mûtrágya beszerzése, s a tavasz megérkezésével felhasználhatják a szántóterületek terméshozamának fokozására. A néhány zsák mûtrágya is jól jön a szegény embernek.

Barazsuly Emil

Sokallják az ingyenes bérletek árát
A kisvárosnak 800 millió lejt kellene fizetnie

(5. old.)

Sokallják a különféle társadalmi kategóriáknak járó ingyenes autóbuszbérlet fejében fizetendô összeget az aranyosgyéresi városi tanácsosok. A Tordai Helyi Közszállítási Vállalat (RATL Turda) ingyenes bérletét igénylô 160 személy kedvezményes jogáért az Aranyosgyéresi Polgármesteri Hivatalnak 800 millió lejt kellene fizetnie.

Mint ismeretes, a háborús veteránok és özvegyek, a politikai elítéltek, a forradalmárok és azok leszármazottai, valamint az önkéntes véradók ingyenes utazását a törvény szavatolja. Aranyosgyéresen nem létezik helyi közszállítási vállalat, ezért a kedvezményezettek a tordai önálló gazdálkodás járatain érvényesíthetik ingyenes utazáshoz való jogukat. A RATL nemcsak Torda közszállítását biztosítja, hanem a Torda–Aranyosgyéres útvonalon is üzemel, Aranyosgyéres három különbözô pontjába jutva el: a 20-as számú járat Tordáról az aranyosgyéresi vonatállomásig közlekedik, a 21-es a munkásvárosba, míg a 22-es Szentkirályra.

Tavaly a 303 háborús veterán és özvegy közül csak 138 igényelt ingyenes bérletet, az erre jogosult 30 politikai elítélt közül pedig csak 22 élt jogával. Az összesen 160 személy 12 hónapnyi bérleti díját a polgármesteri hivatalnak kell fizetnie. A tanácsosok úgy vélik, az ingyenes bérletet kiváltók csak nagyon ritkán vették igénybe a járatokat, s nem tartották méltányosnak, hogy ekkora összeget — 800 millió lejt — fizessenek ki. Egyszerû számítás alapján Bene András RMDSZ-es tanácsos kiderítette, hogy ekkora összegért a 160 ingyen bérletesnek az év minden egyes napján közel 14 ezer lej értékben kellett volna utaznia, s erre aligha kerülhetett sor valójában. Tekintettel arra, hogy zömmel idôsebb személyekrôl van szó, és hogy Aranyosgyéres különbözô lakótelepei között nem közlekednek járatok, hanem csak a város említett három pontjából Tordára és vissza, a helyi tanácsosok joggal értékelik méltánytalannak a közel egymilliárd lejes összeget. Annál is inkább, hogy csak a valóban megtett utazásokért járna költségtérítés. Ezeknek az utazásoknak a követése, ellenôrzése viszont igencsak bonyolult feladat, s bár már a januári tanácsülésen is vitatták az ügyet, ezúttal, februárban sem sikerült megfelelô megoldást találni, a felmerülô ellenôrzési ötletek egyike sem bizonyult életképesnek.

Az aranyosgyéresi tanácsosokat Gheorghe Iurian mérnök, a RATL igazgatójának érve sem hatotta meg, miszerint ha Torda polgármesteri hivatala 2003-ra 3,361 milliárd lejt utalt ki az ingyenes bérletek költségeire, akkor a Torda lakosságának 50 százalékát kitevô lélekszámú Aranyosgyéres is kiutalhatná a 800 millió lejt — hiszen ha a lakossági arányt vennék alapul, akkor a Torda által fizetett összeg felét kellene kifizetni. Arra nem tért ki az igazgató, hogy Tordán hány ingyenes bérletet váltottak ki tavaly az erre jogosultak.

A tanács végsô soron ismét elhalasztotta a döntéshozatalt. A tanácsosok olyan szerzôdés megkötését igényelték, amelyben a felek — az Aranyosgyéresi Polgármesteri Hivatal és a Tordai RATL — konkrétan megjelölnék a valós, megtett ingyenes utazások számának felmérési lehetôségeit. Ellenkezô esetben a helyi tanácsosok nem hajlandók jóváhagyni a kért 800 millió lejes költségtérítést, tájékoztatott Schmidt Jenô helyi tudósítónk.

Megdrágult a kenyér

(5. old.)

Szamosújvár kilenc pékségének több mint fele már megemelte a kenyér árát, és a pékipari termékek elôállításához szükséges nyersanyagok árának emelkedése miatt a sütôipari egységek is módosítottak az eddigi árakon. Általában 1000–1500 lejjel kell többet fizetnünk egy kenyérért vagy vekniért. A dési SOMPAN Kft. helyi alegysége a mindennapi kenyérsütés mellett még nyolcezer kiflit készít Szamosújvár, Mócs, Torda és Aranyosgyéres környékének iskolásai számára. Ez nehéz feladat elé állítja a Kis-Szamos parti város egyetlen állami pékségének 13 dolgozóját, akik ôsz óta, amióta bevezették a tej és kifli akciót, két váltásban dolgoznak.

Szamosújváron igazán nincs könnyû sorsuk a sütôipari cégeknek, a konkurencia és a napról napra változó árak jelentôsen meghatározzák a pékségek jövedelmezôségét. Néhány kereskedelmi társaság már a csôd szélén áll, de gondterhelten tekintenek a jövô felé az állami támogatást élvezô SOMPAN alkalmazottai is.

E. Cs.

A rendôrség hírei
Baleset a ködben

(5. old.)

Könnyebb baleset helyszíne volt Aranyosgerend (Luncani), gyalogost ütött el egy autóbusz. Szerdán reggel kilenc óra körül a DN15 E 60 országúton a Marosvásárhely felé haladó Robur típusú autóbusz sofôre, Marius Daniel B. (38) nem vette figyelembe, hogy a látási viszonyok megromlottak, kisodródott a ködben, egy hídfônek ütközött, és felborult. Az autóbusz a baleset során sérülést okozott a szerencsétlenségére éppen arra haladó 43 esztendôs Samuilã L. helyi lakosnak, aki az út jobb oldalán közlekedett.

Halál az országúton
Ittas sofôr okozott halálos balesetet szerdán este Apahida és Zsuk között. A DN1C E576 országúton haladó ARO terepjáró vezetôje, Ionel B. (50) az alkohol hatására adott pillanatban elvesztette uralmát a jármû fölött, átsodródott, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedô 1300-as Daciával. Utóbbit Dorin L. (25) vezette, de rajta kívül még öt személy (!) ült a gépkocsiban. A baleset során a Dacia utasai közül Cornelia Tudor (66) életét vesztette, a marosújvári Ö. Mária (60) és az autó vezetôje súlyosabb sérülést szenvedett, míg a többieket — a kolozsvári Florin F.-t (34), Greti Narcissa F.-t (29) és Larissa F.-t (6) — könnyebb sérüléssel kezelik a kórházban.

(póka)

Farsangoló szamosújvári cserkészek

(5. old.)

Jól sikerült cserkészfarsangot szervezett múlt héten a kolozsvári 25. számú Báthory István, illetve a 29. számú Hunyadi Mátyás cserkészcsapat. A farsangra meghívták a szövetség 11. kerületének csapatvezetôit és minden csapatból 8–10 fôs ôrsöt. A hagyományhoz híven minden részvevônek be kellett mutatnia egy téli népszokásokhoz kötôdô kiselôadást. A vedégek a lucázás, advent, csillagjárás, betlehemes, aprószentek, regölés, balázsolás és más farsangi szokások hagyományaiból mutattak be érdekes jeleneteket, jelmezbemutatóra is sor került, amely külön színt kölcsönzött a rendezvénynek. A kolozsvári cserkészfarsangon sikeresen szerepeltek a szamosújvári 51. számú Czetz János cserkészcsapat ifjú tagjai, akik értékes díjakkal tértek haza. A jelmezbemutatón egy elsô, második, illetve negyedik helyezést értek el a Kis-Szamos menti cserkészek. Az elsô hely birtokosa egy ... iraki tankos jelmezével hívta fel magára a figyelmet. Napirendi téma, tehát kapóra jött az ötlet. A táncversenyen az elôkelô harmadik helyet hódították el a szamosújvári 51. számú Czetz János cserkészcsapat tehetséges tagjai.

Erkedi Csaba

GAZDASÁG

Vége a magyar–román pálinkaháborúnak?

(6. old.)

A jelek szerint Románia nem kíván "pálinkaháborút" folytatni Magyarországgal megelégszik azzal, hogy csak a cujkát ismerjék el román terméknek.

A háború végét az mutatja, hogy a kormány a gyümölcstermelésrôl készülô törvény tervezetében rögzítette: csak a cujka számít román szeszesitalnak. A cujkát kizárólag szilvából fôzhetik, és földrajzi származása, valamint alkoholfoka alapján lehet majd besorolni. A jogszabály elôírja a forgalmazóknak, hogy milyen vidékeket tüntethetnek fel a címkéken. A más gyümölcsbôl lepárlással készült szeszesitalokat "rachiu" néven lehet majd forgalmazni.

Románia tavaly novemberben nagy felháborodással fogadta, hogy Magyarország a pálinka sajátos magyar termékként való elismerését kérte az Európai Uniótól. Adrian Nãstase miniszterelnök utasítására minisztériumközi válságstáb alakult, a Szeszgyártók Országos Szövetsége (GARANT) pedig bejelentette, hogy kész perbe fogni az Európai Uniót a hazai termelôknek okozott súlyos anyagi veszteség miatt. A GARANT elnöke néhány nappal ezelôtt úgy fogalmazott, hogy Magyarország vereséget szenvedett: az Erdélyben fôzött pálinkát továbbra is palincã néven lehet forgalmazni. A GARANT elnöke szerint pálinkát Ausztria egyes területein is lehet készíteni, mivel a pálinka nem magyar, hanem az egykori Osztrák-Magyar Monarchia egyes térségeire jellemzô termék.

Nincs kizárva, hogy a pálinkáért Magyarországnak Szlovákiával is meg kell majd küzdenie, hiszen a Felvidéken is fôzik, s a magyar nyelvészek szerint maga a pálinka szó szláv származású.

Tavaly is a hazai gépkocsik uralták az autópiacot

(6. old.)

Az évek óta ingadozó, igen szerény hazai autópiacon egyre nagyobb teret nyernek az import gépkocsik — derült ki a 2002-ben Romániában eladott új gépkocsikról szóló statisztikákból.

Tavaly összesen 44,5 ezer új külföldi gépkocsit adtak el Romániában, 43 százalékkal többet, mint 2001-ben. A külföldi autók részesedése már közel 40 százalék volt az itthoni piacon. A hazai autógyártás eddig legjobb évében, 1998-ban ez az arány 13 százalékot ért el.

Igaznak bizonyultak azok az elôrejelzések, hogy a francia Renault 1999-ben a legnagyobb hazai autógyár, a Dacia Pitesti megvételével piacot is vásárolt: a Renault-modellek részesedése a Romániában eladott új külföldi gépkocsikból már 2001-ben meghaladta a 20 százalékot. A külföldi autók eladási listáján az elsô Renault után a Skoda és a Volkswagen áll.

A piaci részesedés folyamatos szûkülése ellenére a szakértôk nem temetik a hazai autógyártást: éppen ellenkezôleg, a fellendülés lehetôségérôl beszélnek. Ennek bizonyítékaként említik, hogy közel 13 százalékkal 67,6 ezerre emelkedett a hazai gyártású új autók értékesítése, és hosszú évek után a legnagyobb hazai gyártónál, a Daciánál tavaly már nem csökkent a termelés.

A Renault tulajdonában lévô Dacia 2002-ben Romániában 52 ezer gépkocsit értékesített, ami azt jelenti, hogy közel 45 százalékos részesedésével továbbra is elsô a hazai gépkocsi-piacon.

A pitesti-i gyár legkeresettebb modellje a tavaly júliusban felújított Dacia SuperNova volt, amely 2002-ben a gyár eladásának 60 százalékát tette ki. A Dacia várhatóan 2003 közepén dobja piacra a Dacia SuperNova tovább korszerûsített változatát, amely a már régóta ígért 5 ezer eurós x90 modell átmeneti változatát képezné.

A Dacia csekély kivitele 2002-ben megkétszerezôdött, tavaly közel 5 ezer autót adott el külföldön. Fôként Szíria, Kolumbia, Jugoszlávia, Ukrajna, Marokkó, Csehország és Horvátország vevô a Daciára.

A második román autógyár, a Daewoo Automobile Romania tavaly több mint 20 ezer autót értékesített a hazai piacon, kétszer annyit, mint az elôzô évben. A Daewoo teljesítménye nagymértékben a jelentôs árleszállításnak tulajdonítható.

A Daewoo jövôben az eladások 10 százalékos növekedésére számít, azonban továbbra is bizonytalan a sorsa, mert a dél-koreai anyavállalat csôdje után egyetlen komolyabb társaság sem érdeklôdött a román állam többségi tulajdonában lévô krajovai gyár iránt.

A harmadik hazai autógyár, a terepjárókat gyártó ARO sorsa egyre reménytelenebb: négy évvel ezelôtt mintegy 4 ezer terepjárót tudott eladni, azóta az évente eladott új ARO-k száma nem éri el az ezret. A gyár kizárólag az állami megrendeléseknek köszönheti, hogy még nem kellett bezárnia kapuit.

Romániában 1998-ban összesen 143 ezer új autót adtak el. 2000-ben az eladott új autók száma visszaesett 84 ezerre. 2001-ben 91,5 ezer, tavaly 116 ezer új autót értékesítettek.

A közép-európai országok hitelmegítélése a háború esetén sem változik

(6. old.)

Nem fog változni a 10 közép-, illetve kelet-európai EU-tagjelölt ország hitelmegítélése, amennyiben bekövetkezik az Irak-elleni háború — vélekedett a Standard & Poor’s hitelminôsítô intézet szakértôje.

— A szuverén adósság megítélése stabil lesz 2003-ban, mert az országok minôsítése kellôképpen erôteljes ahhoz, hogy ne érezzék meg az iraki háború hatását — közölte Kevin Daly, az S&O igazgatója Prágában, a szindikált hitelek kérdéseirôl rendezett tanácskozáson.

Az S&P a térség valamennyi országának szuverén megítélését "stabil kilátásúnak" minôsíti, eltekintve Szlovéniától, Szlovákiától, Bulgáriától és Romániától. Ez utóbbiak "pozitív kilátásokkal" rendelkeznek.

Szlovénia vezeti az országok megítélésének listáját, külföldi tartozásai "A" fokozatúak, majd a Cseh Köztársaság, Észtország és Magyarország következik"–A" minôsítéssel. A befektetôk eurómilliárdokat halmoztak fel a nyolc EU-csatlakozó, feltörekvô gazdaságban abban a reményben, hogy busás nyereséghez jutnak, amikor majd az évtized második felében az országok csatlakoznak az euróövezethez. Bulgáriához és Romániához, a várhatóan 2007-ben az EU-hoz csatlakozó országokhoz is reményeket fûznek a befektetôk.

Daly szerint az országok hitelminôsítése stabilitásának fô oka az a várakozás, hogy az országok óvatos pénzpolitikát folytatnak, és hihetô lépéseket tesznek az egységes európai pénz majdani meghonosítása felé. Amennyiben gyors haladást érnek el e téren, úgy a minôsítés javulása elôtt is megnyílhat az út — közölte.

A szakértô szerint a következô években az országok megítélésében sokkal nagyobb szerepet fog kapni az, hogy milyen gyors lesz a pénzügyi konszolidáció, hogy miképp hajtják végre a keserves szerkezeti reformokat, mint az, hogy milyen külsô hatások érik az országokat. Daly ezzel a gazdasági tevékenységnek az exportkereslet visszaesése miatti lassulására utalt. — Nagy jelentôsége van annak, hogy a költségvetési hiányok mérséklôdô tendenciát mutassanak. Amennyiben ez megtörténik, úgy az országok megítélése középtávon javulhat" — jegyezte meg. A magas költségvetési hiányt felhalmozó Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot hozta fel példaként. Megemlítette, hogy a 3 százalékos maastrichti kritérium közelítése esetén ezen országok külföldi valuta hiteleinek megítélése és a helyi valutában fennálló tartozás megítélése közelíteni fog egymáshoz. Az utóbbi a "AA" és az "A" közé kerülhet, azt azonban nem jósolta meg, hogy e fokozatok közül melyikhez jut majd közelebb a minôsítés. Azt azonban megjegyezte: az, hogy valamely tagjelölt ország hány éves elmaradással csatlakozik az euróövezethez más tagjelölthöz képest, nem fogja érdemben befolyásolni a hitelmegítélést.

Az EU csalásellenes hivatala erôsíti az együttmûködést

(6. old.)

Az EU csalásellenes hivatala (Olaf) jelenleg 156 olyan esettel foglalkozik, kiértékelési vagy vizsgálati szakaszban, amelyek a tagjelölt országokat érintik — közölték az illetékesek.

Tájékoztatásuk szerint az esetek legnagyobb része, összesen 70 ügy az ezeknek az országoknak nyújtott uniós támogatásokkal függ össze; 29 esetben vámigazgatási, 27-ben pedig cigarettacsempészési ügyben folytat vizsgálatokat a hivatal.

Az egyes országokkal kapcsolatban vizsgált esetek száma közötti eltérések az Olaf szerint több tényezôvel magyarázhatók. Ilyen a felfedezett csalások összértéke, az ország relatív nagysága, de szerepet játszik a visszaélések felderítésével foglalkozó nemzeti hatóságok munkájának hatékonysága is.

Az Olaf illetékesei szerint nem volna sem hasznos, sem méltányos, és a valós helyzetet sem tükrözné pontosan, ha rangsorolnák az egyes országokat a csalások vagy a korrupció elterjedtsége szempontjából. Annyit azonban elmondtak, hogy Lengyelországban és Bulgáriában tíz, Romániában húsz körül van a vizsgált ügyek száma.

A hivatal mindenesetre arra készül, hogy tovább erôsíti a tagjelöltekkel az e területen folyó együttmûködést, amely alapvetôen a Csalásellenes Koordinációs Szolgálat (Afcos) révén folyik. Az Afcost az egyes országokban erre a célra létrehozott nemzeti összekötô irodák hálózata alkotja; Magyarországon a Pénzügyminisztériumban mûködik ilyen részleg.

Franz-Hermann Brüner, az Olaf fôigazgatója az utóbbi hetekben Romániában és Lengyelországban folytatott megbeszéléseket az együttmûködés bôvítésérôl. Bukarestben Ion Iliescu elnökkel és a nemzeti Afcos-hivatal vezetôjével tárgyalt, Varsóban pedig a lengyel hivatal megnyitásán vett részt.

Az Olaf szerint a nemzeti irodák megnyitásával a tagjelölt országok bizonyították, hogy a megfelelô uniós intézményekhez hasonlóan elkötelezettek a pénzügyi visszaélések elleni harc iránt. A koordinációs szolgálatnak a tervek szerint már a jövô májusban esedékes bôvítés elôtt teljes értékûen mûködnie kell, s ebben az esetben a tagjelöltek ugyanolyan szigorral és hatékonysággal védhetik az EU pénzügyi érdekeit, mint amilyet saját államháztartásuk védelmében alkalmaznak — állapították meg a hivatal illetékesei.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Február 27., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 250/35 500

32 800/33 000

142/144

Február 28., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 743 lej, 1 USD =33 065, 1 magyar forint = 147 lej.

HIRDETÉS

(7. old.)

Garzont vásárolnék a Monostor, Hajnal vagy Gruia negyedben, max. 14 ezer dollárért. Telefon: 0742-015402. (0019)

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Megszakadt a Barcelona sorozata

(8. old.)

Miután a keddi mérkôzéseken két csapat már biztosította továbbjutását a negyeddöntôkbe, a szerdán szereplô két csoportban nemhogy biztos továbbjutó sincs, de a helyzet még jobban összekuszálódott. Miközben ugyanis az éllovasok pontot vesztettek, a gyengébb együttesek némileg felzárkóztak.

Szerdán összesen két gólnélküli döntetlen, valamint egy-egy hazai és vendéggyôzelem született. Akik azonban arra gondolnak, hogy a vendéggyôzelem az eddig kitartóan menetelô Barcelona nevéhez fûzôdik, azok tévednek. A nap slágermérkôzésén a katalán csapatnak nem sikerült gólt szereznie, s ezzel megszakadt a selejtezôktôl tartó 11 sikert számláló gyôzelmi sorozata. Igaz, az Inter sem tudta bevenni a Barca kapuját, így a katalán csapat még mindig veretlen, és a legnagyobb esélyekkel pályázik az egyik továbbjutó helyre. Ehhez elég, ha utolsó két mérkôzésén egyetlen pontot szerez. Csak akkor esik ki, ha úgy veszíti el utolsó két mérkôzését, hogy Newcastle-ban legalább kétgólos vereséget szenved, s az angolok elôtte döntetlent játszanak Milánóban. Ha azonban az angolok megverik vagy kikapnak az olaszoktól, a Barca a további eredményektôl függetlenül továbbjut.

Egyetlen csapat sorsa dôlt el a szerdai mérkôzéseken, mégpedig a Bayer Leverkusené. A németek Newcastle-ben is 3–1 arányú vereséget szenvedtek (akárcsak egy héttel korábban, hazai pályán), az eltiltás után visszatérô Shearer két gólja már a 11. percben eldöntötte a találkozót, a mesterhármas már csak hab volt a tortán. A németeken már a csoda sem segít: az egy-két évvel ezelôtt még Európa legjobb csapatai közé tartozó együttes most már csak arra összpontosíthat, hogy a Bundesligából ne essen ki. A Newcastle ezzel szemben, a németektôl az utóbbi két játéknapon szerzett összesen 6 ponttal szorosan az Inter nyomában van, s egy kis szerencsével elütheti valamelyik nálánál rangosabb csapatot a továbbjutástól. Az utolsó két forduló minden- esetre nagy harcot hoz majd a három, még versenyben lévô csapat között. Mindenképpen a Barca és az Inter van lépéselônyben, nemcsak jelenlegi nagyobb pontszámuk miatt, hanem azért is, mert a bajoroktól nagy valószínûséggel mindketten megszerzik a három pontot. Az angol csapatra viszont két nehéz mérkôzés vár, hiszen az elsô mérkôzésen az Intertôl és a Barcelonától is kikapott.

A B-csoportban, a nap másik rangadóján is gólnélküli döntetlen született, az Ajax hazai pályán nem bírt az Arsenallal. A mérkôzés amolyan bokszmeccshez hasonlított, amikor az elsô menetben mindkét ellenfél "tapogatja" egymást. Nem csoda hát, hogy egyikük sem tudott gólt lôni. A meglepetés azonban nem ez, hanem a Valencia–AS Róma mérkôzés végeredménye. Az ebben a körben eddig egyetlen pontot sem gyûjtô olaszok az elsô félidô közepén, szûk negyedóra alatt három gólt szórtak be a spanyolok kapujába, akik ezután már nem tudtak lábra állni a "sokktól", s még egy becsületgólra sem futotta erejükbôl. A mérkôzés hôse a sérülésbôl felgyógyuló Totti volt, akinek játékkedve két gólt eredményezett. A spanyolok, akik eddig egyetlen BL-meccset sem veszítettek el hazai pályán, minden-esetre nagy lehetôséget szalasztottak el, hiszen az Arsenal és az Ajax döntetlenjét kihasználva a csoport élére ugorhattak volna. Így azonban a harc kiélezôdött, az olaszok életben tartották továbbjutási esélyeiket, és matematikailag még mindegyik csapat továbbléphet. A továbbjutók kilétére minden bizonnyal az utolsó forduló fog választ adni, amelyen ádáz küzdelemre számíthatunk.

A-csoport: Milánói Internazionale (olasz)–FC Barcelona (spanyol) 0–0 és Newcastle United (angol)-Bayer Leverkusen (német) 3–1 (Shearer 3 — 5., 11. és 36. perc, az utolsó 11-esbôl, illetve Babic 73. perc).

Az állás:

1. Barcelona 4 3 1 0 8–2 10

2. Inter 4 2 1 1 7–6 7

3. Newcastle 4 2 0 2 8–9 6

4. Bayer 4 0 0 4 5–11 0

B-csoport: Ajax Amsterdam (holland)–Arsenal (angol) 0–0 és FC Valencia (spanyol)–AS Róma (olasz) 0–3 (Totti 2 — 23. és 30., valamint Emerson — 36. perc).

Az állás:

1. Arsenal 4 1 3 0 4–2 6

2. Ajax 4 1 3 0 4–3 6

3. Valencia 4 1 2 1 2–4 5

4. AS Róma 4 1 0 3 5–6 3

A következô fordulóban, március 11-én: FC Barcelona–Bayer Leverkusen és Internazionale–Newcastle United, illetve Arsenal–AS Róma és Ajax Amsterdam–FC Valencia.

Balázs Bence

• A legutóbbi játéknapon, a Juventus ellen is eredményes Ruud van Nistelrooy megelôzte Hernan Crespót és Filippo Inzaghit a Bajnokok Ligája góllövôlistáján, s már egyedül áll az élen.

A góllövôlista élcsoportja 10 játéknap után: 10 gól: van Nistelrooy (Manchester United), 9: Crespo (Internazionale), F. Inzaghi (AC Milan), 8: Makaay (Deportivo La Coruna), 6: Henry (Arsenal), Koller (Borussia Dortmund), 5: Andersson (Olympique Lyon), Ayegbeni (Maccabi Haifa), Ibrahimovic (Ajax Amsterdam), Raúl (Real Madrid), Rossi (FC Basel), Saviola (FC Barcelona), 4: Del Piero (Juventus), Di Vaio (Juventus), Djordjevic (Olimpiakosz), Giggs (Manchester United), Guti (Real Madrid), Kluivert (FC Barcelona), Moreira (RC Lens), Owen (FC Liverpool), Shearer (Newcastle United), Verón (Manchester United).

Barátságos mérkôzések
Kikapott az Olimpia

(8. old.)

Az idei télen immár harmadik alkalommal találkoztak a Szamosújvári Olimpia és a Dési CF 01 C osztályos csapatai. Ezúttal a sétatéri II-es pályán került sor a mérkôzésre, s meglepetésre a désiek nyertek 2–1 (0–1) arányban. Ioan Tãtãran és Mihai Pop edzôk több ifjúsági labdarúgót szerepeltettek.

Szombaton március 1-jén, immár negyedszerre játszanak egymással a két csapat labdarúgói, ismét a szamosújvári pályán.

Erkedi Csaba

További barátságos mérkôzések: Kolozsvári CFR-Ecomax–Aranyosgyéresi Sodronyipar 2–1 (gólok: Oncicã és Mircea Rus, illetve Mâtiu), Kolozsvári U FC–Medgyesi Gázmetán 1–0 (Giurgiu), Tordai Aranyos–Kolozsvári U FC 6–1 (Ciortea 4, Onacã, D. Rus, illetve Goga).

Új európai kupa?

(8. old.)

Kelet- és dél-európai futballklubok azt tervezik, hogy külön nemzetközi ligát indítanak azoknak a csapatoknak, amelyek nem kerülnek fel a BL, illetve az UEFA-kupa fôtáblájára.

Az új sorozatról a román fôvárosban tartottak megbeszélést a bukaresti Dinamó, Steaua és Rapid, valamint a görög Olimpiakosz Pireusz, a ciprusi Apoel Nicosia, a belgrádi Partizan és Crvena Zvezda, illetve a szófiai Levszki és CSZKA vezetôi.

Az elképzelések szerint a most egyeztetô országok képviselôin kívül szlovén, horvát, török és ukrán együttesek vehetnének részt a küzdelemben, de — ahogy a tanácskozásról kiadott közleményben fogalmaznak — az ajtó nyitva áll más nemzetek klubjai elôtt is.

Az új ligával kapcsolatos részleteket várhatóan júniusban terjesztik az európai (UEFA) és a nemzetközi (FIFA) szövetség elé.

Nyugati magyar sportcsillag kitüntetése

(8. old.)

A Magyarok Világszövetsége 1998-ban rendezte meg a Külhoni Magyar Sportcsillagok Világtalálkozóját, amikor 200 olyan külhoni magyar sportolót díjaztak, akik más ország színeiben értek el világra szóló sikereket, de magyarságukhoz mindvégig hûek maradtak. Idôközben újabb és újabb kiválóságok neve vált ismertté.

Szepessy József Szatmárnémetiben kezdte párbajtôrvívói pályafutását, és román színekben Világkupa gyôzelemig vitte. A Ceausescu-rendszer terrorja elôl Németországba menekült, ahol pályája csúcsát 1973-ban a világbajnoki cím megszerzésével érte el. Az akkori német párbajtôr csapat egyértelmûen Szepessy József bravúros vívásának köszönhette a világbajnoki címet. Németország második legjobb sportolójává választották, és a Szövetségi Köztársaság államelnöke kitüntette a csak a legnagyobbaknak járó Ezüst Babérkoszorúval.

Harminc év múltán, 2003. február 26-án, szerdán az MVSZ Semmelweis utcai székházának Csontváry termében az MVSZ elnöke, Patrubány Miklós átadta Szepessy Józsefnek a külhoni magyar sportcsillagoknak járó Boldogasszony-szobrot — Szervátiusz Tibor alkotása — és a díszoklevelet. Az ünnepségen jelen volt Bárány Árpád, az egykori olimpiai bajnok magyar párbajtôrvívó csapat tagja is.

ALPESISÍ Építôk-kupa és Puiu Pavel Emlékverseny

(8. old.)

Nemrég, február 20–21-én 26. alkalommal rendezték meg Kisbányán a hagyományos Építôk-kupát, amely egyúttal a Puiu Pavel Emlékverseny nyolcadik kiírásának is megfelel. Szép és hideg idô fogadta a sízôket, 75 versenyzô, köztük 9 gyerek vett részt a vetélkedôn. Két számban, lesiklásban és óriásmûlesiklásban rendeztek versenyt, s ezek alapján pedig alpesi összetettben is hirdettek gyôzteseket. Az Építôk-kupával díjazott csapatversenyt a rendezô együttes, az Építôk SK tartotta meg, 47 pontot összesített, három ponttal elôzve meg (az egyébként fôtámogató) Dico & Tigãnas Tervezôirodát és 15-tel a Selmontot. Bírók: Gebefügi András, Farkas Lajos, Vuru Lajos és Hamousz Mónika; idômérô: Victor Ursutiu.

A dobogósok névsora:

Lesiklás, nôk, 35 év alattiak: 1. Veres Ágnes (Építôk SK), 2. Dana Bota (Energoline), 3. Anda Dico (Dico&Tigãnas Tervezôiroda); 35–45 év közöttiek: 1. Diana Juncan (Selmont), 2. Ada Pintican (Selmont), 3. Carmen Dico (Dico & Tigãnas); 45–55 év közöttiek: 1. Rodica Vlad (Dico & Tigãnas), 2. Matejovics Erzsébet (Építôk SE), 3. Elena Ciobotaru; 55 év felettiek: 1. Rodica Popa (Selmont), 2. Fülöp Ágnes (Építôk SK), 3. Buzás Anna (Dico & Tigãnas);

férfiak, 30 év alattiak: 1. Bitã Câmpian (Energoline), 2. Farkas Péter (Dico & Tigãnas), 3. Néda Tamás (Építôk SK); 30–40 év közöttiek: 1. Flaviu Pâc (Selmont), 2. Néda Zoltán (Építôk SK), 3. Ovidiu Chisu (Dico & Tigãnas); 40–50 év közöttiek: 1. Farkas László (Dico & Tigãnas), 2. Dan Oproiu (Selmont), 3. Ovidiu Stoica (Építôk SK); 50–60 év közöttiek: 1. Vasile Duma (TC Alba), 2. Hamousz András (Építôk SK), 3. Cãlin Moldovan (Electrocentrale); 60 év felettiek: 1. Viorel Rusu (Dico & Tigãnas), 2. Aron Gligor (TC Alba), 3. Viorel Tãmas (Építôk SE).

Óriásmûlesiklás: nôk, 35 év alattiak: 1. Dana Bota, 2. Veres Ágnes, 3. Anda Dico; 35–45 év közöttiek: 1. Diana Juncan, 2. Farkas Gabriella (Dico & Tigãnas), 3. Carmen Dico; 45–55 év közöttiek: 1. Matejovics Erzsébet, 2. Rodica Vlad, 3. Elena Cârcoanã (Építôk SK); 55 év felettiek: 1. Rodica Popa, 2. Fülöp Ágnes, 3. Buzás Anna ;

férfiak, 30 év alattiak: 1. Néda Tamás, 2. Farkas Péter, 3. Bogdan Dico (Dico & Tigãnas); 30–40 év közöttiek: 1. Néda Zoltán, 2. Flaviu Pâc, 3. Ovidiu Chisu; 40–50 év közöttiek: 1. Dan Oproiu, 2. Farkas László, 3. Ovidiu Stoica; 50–60 év közöttiek: 1. Vasile Duma, 2. Iosif Tecar (Energoline); 3. Hamousz András; 60 év felettiek: 1. Viorel Rusu, 2. Aron Gligor, 3. Viorel Tãmas.

Alpesi összetett: nôk, 35 év alattiak: 1. Dana Bota, 2. Veres Ágnes, 3. Anda Dico; 35–45 év közöttiek: 1. Diana Juncan, 2. Ada Pintican, 3. Farkas Gabriella; 45–55 év közöttiek: 1. Rodica Vlad, 2. Matejovics Erzsébet, 3. Elena Cârcoanã; 55 év felettiek: 1. Rodica Popa, 2. Fülöp Ágnes, 3. Buzás Anna ;

férfiak, 30 év alattiak: 1. Farkas Péter, 2. Néda Tamás, 3. Bogdan Dico; 30–40 év közöttiek: 1. Flaviu Pâc, 2. Néda Zoltán, 3. Ovidiu Chisu; 40–50 év közöttiek: 1. Farkas László, 2. Dan Oproiu, 3. Ovidiu Stoica; 50–60 év közöttiek: 1. Vasile Duma, 2. Hamousz András, 3. Iosif Tecar; 60 év felettiek: 1. Viorel Rusu, 2. Aron Gligor, 3. Viorel Tãmas.

A gyerekverseny díjazottai:

lányok: 10 év alattiak: Néda Katalin (minden versenyszámban elsô hely), Teodora Panã (minden versenyszámban második hely), Oana Juncar (minden versenyszámban harmadik hely); 10 év fölöttiek: Cristina Radu (minden versenyszámban elsô hely);

fiúk: 10 év alattiak: Fogarassy Norbert (minden versenyszámban elsô hely); 10 év fölöttiek: Mihai Juncar (lesiklásban második, óriásmûlesiklásban és alpesi összetettben elsô), Ionut Serdean (lesiklásban elsô, óriásmûlesiklásban és alpesi összetettben második), Dan Testehan (minden versenyszámban harmadik hely), Paul Anca (minden versenyszámban negyedik hely).

F. Á.

ÉSZAKISÍ Norvég és svéd siker sprintversenyben

(8. old.)

A nôknél Marit Björgen, míg a férfiaknál a svéd Thobias Fredriksson gyôzött a sífutók sprintversenyében az olaszországi Val di Fiemmében zajló északi világbajnokságon.

A norvégok ötödik aranyérmét begyûjtô Björgen a selejtezôben is a legjobb idôt érte el, majd a negyed- és az elôdöntô után a fináléban is magabiztosan diadalmaskodott. A szám címvédôje, a finn Pirjo Manninen a legjobb nyolc között esett ki, és végül hatodik lett.

Az összetett Világkupában élen álló Fredriksson a kvalifikáció során még csak a második volt, de a 16-os döntôben már egyszer sem talált legyôzôre. Sikerének értékét növeli, hogy a fináléban megelôzte a címvédô, s tavaly olimpiai bajnok norvég Tor Arne Hetlandot is.

A döntôk eredményei:

Sífutás, nôi sprint: 1. Marit Björgen (Norvégia) 3:28,8 perc; 2. Claudia Künzel (Németország) 1,1 mp hátrány; 3. Hilde Gerg Pedersen (Norvégia) 1,8 mp h.; 4. Beckie Scott (Kanada) 2,3 mp h.

Sífutás, férfi sprint: 1. Fredriksson Thobias (Svédország) 3:12,1 perc;

2. Haavard Bjerkeli (Norvégia) 0,8 mp hátrány; 3. Tor Arne Hetland (Norvégia) 1,4 mp h.; 4. Tobias Angerer (Németország) 1,6 mp h.

TEKE
Ifi válogatottak Lengyelországban

(8. old.)

Válogatott mérkôzéseket vívott a férfi és nôi felnôtt és ifi váloga-

tott Lengyelországban. A férfiak 3144–3258 fa (egyéniben: 1–5) arányban nyertek. Kolozs megyébôl az Aranyosgyéresi Sodronyipar-CFR két játékosa, Kirizsán Albert és Marius Codarcea a keret tagja, mindketten 542 fát értek el.

(schmidt)

A nôi ifjúsági találkozón a Szamosújvári SOMVETRA is képviselve volt, Laura Oltean 537 fát vert le a poznani mérkôzésen. Nagy József tanítványának fényes jövôt jósolnak a szakemberek.

A SOMVETRA az elsô osztályú bajnokságban a tavalyi bronzérmes Brassói Metrom együttesét fogadja.

(erkedi)


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -