2003. május 7.
(XV. évfolyam, 99. szám)

Megnyílt a nemzetközi agrárvásár
A hazai agrárpolitika a régi marad

(1. 5, old.)

Erdély legjelentôsebb mezôgazdasági, élelmiszeripari és csomagolástechnikai kiállítása nyílt meg tegnap délelôtt a Mãrãsti negyedi kiállítási komplexumban. A 9. alkalommal megrendezett Agraria a bécsi Export Consult és a kolozsvári Expo Transilvania közös vására, amelyen az elmúlt években is igen jelentôs volt a nemzetközi, fôleg a német, osztrák és magyarországi részvétel.

A tegnap délelôtti megnyitón, amelyen jelen volt Ausztria bukaresti nagykövete, illetve a nagyszenbeni német fôkonzul, részt vett a megyei tanács, illetve a prefektúra vezetôsége, valamint a város magyar alpolgármestere is. A mezôgazdasági minisztériumot Petre Daia államtitkár képviselte, akinek üdvözlô beszéde az általánosságokon túl semmi konkrétumot nem tartalmazott a román mezôgazdaság felzárkóztatási esélyeirôl. A minisztériumi jövôbenézés azért is hiányzott, mivel a kiállítás ultramodern, nyugat-európai szintû felhozatala és a hazai agrárágazat valósága között óriási szakadék van, ami jelenleg áthidalhatatlannak tûnik.

Helmut Schott, az Export Consult elnöke mindenekelôtt a német és osztrák részvétel jelentôségét hangsúlyozta, jelezve, hogy több olyan projekt körvonalazódik, amelyet a német kormány finanszírozna a hazai gazdák számára.

Stefan Dimitriu, a Kolozs megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezôgazdasági kamara elnöke is elmondta: a rendeszerváltás utáni Erdély legjelentôsebb mezôgazdasági és élelmiszeripari kiállítása az Agraria, amelyet idén 3000 négyzetméteren és 150 cég részvételével szerveztek meg. A tavalyi kimaradás után Németország ismét nemzeti standdal vesz részt a vásáron, de jelentôs az osztrák, a magyarországi, a lengyel és a szlovák kiállítók részvétele is.

Az idei vásár külön eseménye a Transilvania szállóban sorra kerülô tudományos igényû agrárfórum,

jelentôs külföldi vendégelôadókkal. Itt többek között az újdonságnak számító, repcébôl készült bio-gázolajat ismertetik, amely a jövô mezôgazdaságának egyik sokat ígérô üzemanyaga lehet. A tudományos ülésszak egy másik, nagy érdeklôdésre számot tartó programja a mezôgazdasági szaktanácsadás. Több külföldi elôadó a nyugat-európai tapasztalatokat ismerteti a résztvevôkkel.

Az idei vásár az eddigiektôl eltérôen nagyobb hangsúlyt fektet a látványosságra. Idén a nagyközönség és fôleg a gyerekek örvendezhetnek a régi korokra emlékeztetô kisállatkiállításnak, a gyönyörû szárnyasbemutatónak, ahol a jobbára feledésbe merült fajtákkal ismerkedhet meg a látogató. Külön stand a tájainkon is egyre népszerûbb strucctenyésztésbe enged betekintést. A korszerû mezôgépekre, állattenyésztési és élelmiszeripari berendezésekre vágyó termelôk számára az a jó hír, hogy több cég bankokkal karöltve hitel vagy lízing formájában próbál könnyebben elérhetô vásárlási ajánlatot tenni. A kisgépek felhozatala talán minden eddiginél bôségesebb, ami azt is jelzi, hogy a mezôgazdaság intenzív ágazata, a kertészet könyebben válhat profitorientált húzóerôvé.

Az Agraria minden újabb kiadása, így az idei is, közelebb viszi a hazai gazdát ahhoz az álomhoz, ami számára egyelôre megfoghatatlan, azaz a modern, piacorientált mezôgazdasághoz.

Makkay József

Nem oldották meg a gyógyszerkrízist
Csôdben a gyógyszertárak, válságban a betegek

(1., 5. old.)

Keveset változott az ártérített és ingyenes gyógyszerek körül már több hónapja kialakult áldatlan helyzet, amely miatt egyre kilátástalanabb, sôt, válságosabb helyzetbe kerül sok beteg — de az egészségbiztosítást továbbra is kötelezôen törlesztô — ember állapota. A feszültség kissé oldódott, hiszen hétfôtôl valóban több gyógyszertárban ki lehetett váltani árkedvezményes orvosságokat, rövidebb–hosszabb sorbanállás ellenében. Elutasították azonban azoknak a személyeknek az ingyenes gyógyszerrel való kiszolgálását, akik erre a törvény értelmében jogosultak lennének.

A helyzet visszássága tehát folytatódik: törvény írja elô és szabályozza az ártérített (kompenzált) és ingyenes orvossághoz való jogot, törvényesen szinte mindenkinek fizetnie kell az egészségbiztosítási járulékot (a járulékot nem fizetô, de biztosított minôséggel rendelkezôk kategóriáját is törvény szabályozza), az eszerint megilletô, sôt kijáró árkedvezményes orvosságot azonban keresni kell. A biztosító pénztár ugyanis csak az elmúlt évre rendezte a gyógyszertárakkal szembeni adósságát, erre az évre még semmit nem fizetett az ingyenes és ártérített orvosságokért, mondotta lapunknak Tuka László, a Flora üzlet melletti gyógyszertár vezetôje. Tegnap volt az utolsó nap, amikor a gyógyszertárak aláírhatták a biztosító pénztárral azt a szerzôdést kiegészítô iratot, amelynek alapján kevéske összeggel kiegészítették a pénzalapot, amelyet kedvezményes és ingyenes gyógyszerekre szánnak. Ez a pénzösszeg még a kiegészítéssel is elenyészô, vélte Tuka László, aki összehasonlításképpen elmondta, hogy míg az elmúlt évben havonta körülbelül 150 millió lej jutott ártérített gyógyszerre, idén ez az összeg alig 30-40 millió egy hónapra. Ráadásul a biztosító azt is feltételként tûzte ki, hogy csupán jövô évben, 2004-ben fizessen ezekért a gyógyszerekért. Tehát a gyógyszertárnak meg kell(ene) vásárolnia az orvosságokat a szállítótól, ki is kell(ene) fizetnie, és a pénzt a biztosítótól csak egy év múlva látná. Egy jó kereskedô ez idô alatt megforgatná a pénzt, ilyen feltételek mellett azonban nemhogy nyereséghez nem jut, hanem veszteséges lesz, és elôbb-utóbb fizetésképtelenné válik, magyarázta Tuka László. Emiatt sok patika nem írta alá a biztosítóval ezt a szerzôdést, hiszen ehhez nem rendelkeznek megnyugtató anyagi háttérrel.

A háziorvosok is tanácstalanok, leginkább a betegeiktôl tudják, mi a helyzet. Felírják a gyógyszert, de nem tudják, hogy azt ki lehet-e váltani vagy sem, mondta dr. Alãmoreanu Ildikó. A kialakult sorok, a hosszas várakozás és bizonytalanság miatt úgy tûnik, mintha visszamentünk volna az idôben, vélekedett dr. Vekov Ildikó.

Az Országos Egészségbiztosító Pénztár igazgatója, Cristian Celea hírügynökségeknek kijelentette, hogy az elkövetkezôkben jelentôsen csökkenni fog azoknak az akkreditált gyógyszertáraknak a száma, amelyek ártérített és ingyenes orvosságot adhatnak ki, és az országos pénztár állapítja majd meg a feltételeket, amelyek mellett ez az akkreditálás megtörténhet. Az országos pénztár elnöke, Eugeniu Turlea amiatt értetlenkedett, hogy miért nem adnak ki orvosságot a gyógyszertárak azután, hogy megkapták végre pénzüket az elmúlt évre. Igaz, hogy idénre, bár már májusban járunk, még semmit nem fizetett a pénztár. Történt mindez azután, hogy az amerikai nagykövet állítólag kijelentette: mindent tud az egészségügyi pénzalapok más célra való felhasználásáról...

(i)

Mostoha egészségügyi viszonyok

(1., 15. old.)

A Szilágy megyei egészségügyi helyzetet nem csak a lakosság ismeri. Leginkább az idôsebbek, a betegek tapasztalják saját bôrükön a kórházi viszonyokat, a gyógyszerellátás és általában az egész rendszer lehetetlenségeit. A hosszúra nyúlt ortodox húsvéti vakáció végére megsokszorozódott a mentôsök dolga is.

Az ünnepek alatt több mint négyszáz esetben szálltak ki a súlyos betegekhez. Ez a csúcs nem jelent különlegességet, hiszen ilyenkor sokan többet esznek-isznak a kelleténél, de most az étel- vagy alkoholmérgezéses esetek elenyészôek voltak, mintha mértéktartóbban ünnepelnének atyánkfiai is. A szokatlanul magas mentôhívásoknak más oka volt. Rendszerint a hónap végére elfogynak az ártámogatott gyógyszerek, és ráadásul a kilencnapos vakáció alatt a családorvosok sem dolgoztak. Következésképpen a krónikus betegek — a magas vérnyomásosak, a cukorbetegségben szenvedôk és más, állandó gyógyszerszedésre ítélt betegek — egyetlen esélyét a túlélésre a mentôállomás, illetve a kórházak sürgôsségi ügyelete jelentette. Nem csoda tehát, ha megsokszorozódott a mentôhívások száma.

Az egészségügyi helyzetet természetesen a minisztérium is jól ismeri, hiszen nemrégen a megyében széleskörû vizsgálatot és elemzést folytatott egy bukaresti bizottság. Ennek nyomán elrendelték az átszervezést, csökkentették a kórházi ágyak számát, és megállapították, hogy a kórházak vezetôségei törvénytelenül igazgatnak, hiszen nem versenyvizsgáztak e tisztségekre.

Elsô intézkedésként kiírták az igazgatósági versenyvizsgákat, de csak a megyei és a szilágysomlyói kórházak vezetésére akadt jelentkezô — minden tisztségre egy-egy személy. Megvolt a versenyvizsga, és senki nem érte el a minimálisnak tekintett szintet. Minden esetben tapasztaltak olyan hiányosságokat, amelyek miatt tulajdonképpen nem lehetne kinevezni ôket. Vagy a pontszámokkal, vagy az egészségügyi menedzservizsgával volt baj. Ennek ellenére ellenjelöltek hiányában nem volt más választásuk, kinevezték ôket.

Egyesek biztosak abban, hogy személycserékkel, ágy és személyzetcsökkentéssel javulhat a helyzet. Közben egyre növekszik a mentôsökre, a sürgôsségi ügyeletekre nehezedô nyomás.

Egyelôre egyetlen megoldásnak az látszik, ha havonta rendesen fizetjük a betegbiztosítást, és nem leszünk betegek.

Józsa László

Európai kisebbségi napilapok közgyûlése

(1. old.)

Évi közgyûlésére ül össze az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvû Napilapok Egyesülete, a MIDAS, május 8–11. között Helsinkiben. A találkozót a helyi egyetem Svéd Társadalomtudományi Kara és két finnországi svéd napilap, a helsinki Hufvudstadsbladet és a vaasai Vasabladet szervezte. Az Európa minden tájáról összesereglô, kisebbségi nyelveken szerkesztett napilapok vezetôi tanácskoznak sajátos helyzetükrôl, együttmûködési lehetôségeikrôl, miközben közelebbrôl is megismerkednek a kivételesen kedvezô körülmények között önazonosságát ápolható finnországi svéd kisebbség intézményeivel. A találkozón több magas rangú köztisztviselô is elôadást tart, így például Gunnar Jansson, az Alapvetô Jogok Konvenciójának volt alelnöke is. Romániából a Szabadság képviselteti magát. Az év eleje óta MIDAS-tag kolozsvári lapról Balló Áron fôszerkesztô tart elôadást.

Nãstase kormányátalakítást tervez

(1. old.)

Adrian Nãstase miniszterelnök döntése értelmében a jelenlegi parlamenti ülésszak vége elôtt kormányátalakításra kerül sor, az ôsz folyamán pedig csökkentik a szaktárcák számát, közölte kedden Octav Cozmîncã közigazgatási miniszter. A parlamenti ülésszak június végén fejezôdik be.

Kormányzati források megerôsítették, a kormányátalakítás három-négy szaktárca vezetôjét érinti, köztük Daniela Bartos egészségügyi minisztert, Leonard Cazan fejlesztési és elôrejelzési minisztert, valamint Georgiu Gingãras ifjúsági és sportminisztert.

Cozmîncã azt is elmondta, hogy a következô hetekben leváltanak több olyan prefektust és alprefektust, akik nem felelnek meg a mandátumuk kezdetén megállapított teljesítmény-feltételeknek.

Az idézett források szerint a minisztériumok számának csökkentése összevonás, vagy ügynökséggé, fôosztállyá való átalakítás révén történik majd.

Nincs veszélyben Románia nemzetbiztonsága

(1., 4. old.)

Nem veszélyeztetik Románia nemzetbiztonságát a székelyföldi fórumon megfogalmazott autonómia törekvések — jelentette ki a Szabadságnak Szabó Károly, a szenátus és Toró T. Tibor, a képviselôház honvédelmi és nemzetbiztonsági szakbizottságának tagja. Hasonlóképpen vélekedett a kérdésrôl Tôkés László református püspök is, a fórummozgalom fô kezdeményezôje.

Lapunknak nyilatkozva Szabó Károly, a szenátus nemzetbiztonsági és honvédelmi szakbizottságának tagja úgy fogalmazott: a szólásszabadság nem veszélyeztetheti a nemzetbiztonságot, hozzáfûzve, hogy a székelyudvarhelyi fórummal kapcsolatos ügyészségi kivizsgálás, "nyilvánvaló, hogy egy olcsó reklám, amit hatósági segítséggel csinálnak a fórum résztvevôi".

A képviselôház illetékes szakbizottságában éppen most van napirenden az új nemzetbiztonsági törvény vitája, a napokban került sor a nemzetbiztonságot veszélyeztetô tényezôk felsorolásáról szóló fejezet megtárgyalására. Tájékoztatása szerint a kormány által elôterjesztett és a titkosszolgálatok által is szakvéleményezett tervezetben tételesen megjelenik, hogy többek között az autonómia is nemzetbiztonságot veszélyeztetô tényezô.

— Nyilván javasoltam az RMDSZ nevében ennek a résznek a törlését, nemcsak azért, mivel ez a szövetség programjának szerves része, hanem mert számtalan európai modell bebizonyította azt, hogy a kisebbségi közösségi autónómiák semmiképpen sem jelentenek veszélyt a nemzetbiztonságra, sôt, a kisebb-nagyobb régiókat stabilizáló tényezôként viselkednek, amennyiben ezeknek teret engednek — mondotta Toró T. Tibor.

A képviselô reméli, hogy sikerül végre jobb belátásra bírni egyrészt a bizottság tagjait, másrészt pedig a kormánypárti többséget, hiszen egy ilyen passzus jelenléte a törvényben összeférhetetlen a román politikai elitnek az euroatlanti struktúrákba való integrálódásáért folyó törekvésével.

— Kétségtelen, hogy Adrian Nãstase miniszterelnök hivatalos kormánynyilatkozata bizonyos nyilvánosságot nyújtott a székelyföldi fórumnak. De ha ez konkrét lépésekkel párosul, azaz a fôügyész rendelkezése alapján elkezdik majd a fórum résztvevôinek kivizsgálását és zaklatását, akkor a publicitáson túl negatív, megfélemlítési mozzanata van. Bízom abban: az ügyészség belátja majd azt, hogy egy kisebbségi nemzeti közösség legitim kéréseinekmegfogalmazása semmilyen formában nem veszélyezteti az ország nemzetbiztonságát. Ugyanakkor a közösség ezáltal tanúbizonyságot tesz arról, hogy valóban akarja az RMDSZ programjában és számtalan más dokumentumban is megfogalmazott, és senki által meg nem kérdôjelezett, közösségünk hosszú távú megmaradását biztosító jövôképet, a belsô önrendelkezésen alapuló autonóm intézményrendszer megvalósítását — fogalmazott Toró T. Tibor.

A kérdéssel kapcsolatban Tôkés László úgy vélekedett, a jelenlegi helyzet az alsócsernátoni fórumra emlékeztet, amelynek kapcsán Gheorghe Funar polgármester panaszára ügyészségi vizsgálatot indítottak el. Szerinte ide sorolható továbbá Mircea Geoanã külügyminiszternek a Márciusi Fórumot megbélyegzô nyilatkozata is, amikor ezer szélsôségesrôl beszélt. Mint mondotta, ugyanezt tette tavaly Adrian Nãstase kormányfô a tusnádfürdôi nyári szabadegyetem kapcsán, amikor felszólította Markó Béla szövetségi elnököt, hogy Tôkés Lászlót mentsék fel az RMDSZ élérôl, ami meg is történt az RMDSZ legutóbbi kongresszusán.

— A nemzetbiztonságra hivatkozó, megbélyegzô, elítélô és igazságszolgáltatást igénybe vevô magatartások mögött egyszerûen az húzódik, hogy a román nacionalizmus elveti a kisebbségi önkormányzatot, elutasítja a közösségi autonómiának bármely formáját, megtagadja a gyulafehérvári nemzetgyûlés kisebbségi autonómiára vonatkozó elôírásait, mert be akarja olvasztani a romániai magyar nemzeti közösséget. Ugyanis jól tudja, hogy az autonómia lehetne az az intézmény, amely feltartóztathatná a nyolcvan valahány év óta folyó beolvasztásunkat, térvesztésünket és ellehetetlenítésünket. Ez a valós magyarázat erre a kérdésre, a nemzetbiztonság pedig csak hivatkozási alap. A nyugati demokráciák példáját tekintve láthatjuk, hogy az autonómia nemhogy veszélyeztette volna a nemzetbiztonságot, hanem éppenséggel stabilitást és megoldást hozott. Úgyhogy merô szemfényvesztés és teljes mértékben valótlan állítás az, hogy Románia nemzetbiztonságát veszélyeztetnénk — hangsúlyozta Tôkés László.

Azzal kapcsolatban, hogy az autonómia követelése nincsen ellentmondásban a román alkotmányban szereplô egységes nemzetállam fogalmával, Eckstein-Kovács Péter szenátor kérdésünkre elmondta: szerinte a székelyudvarhelyi fórum nem a román nemzetállam, hanem az RMDSZ egységét veszélyezti. Hangsúlyozta: egyrészt messzemenôen nem beszélhetünk "bûncselekményrôl", másrészt pedig teljesen abszurd, vad értelmet adni olyan kifejezésnek, mint például az autonómia, amely mûködô rendszer szerte Európában, ráadásul a román alkotmányban is szerepel.

Ugyanakkor Eckstein-Kovács szerint a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozni rendôri, ügyészségi módszerekkel, egyszerûen elképzelhetetlen.

Mint ismeretes, a székelyudvarhelyi fórum résztvevôi többek között egyhangúlag jóváhagyták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székelyföldi Nemzeti Tanács összeállítására létrehozott kezdeményezô testület harmincegy tagját tartalmazó listát. Ezt követôen Adrian Nãstase kormányfô hivatalos kormánynyilatkozatot bocsátott ki, amelyben felkérte Románia fôügyészét, vizsgálja ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács létrehozásának körülményeit, mivel szerinte az Románia nemzetbiztonságát veszélyezteti.

Papp Annamária

Felmentették Vasile Soporant

(1. old.)

Kedden a kolozsvári bíróság felmentette Vasile Soporan prefektust. A bíró úgy ítélte meg, hogy a kormány helyi képviselôje nem követte el a sértés és rágalmazás vétségét Gheorghe Funar polgármesterrel szemben.

Mint ismeretes, a kolozsvári városvezetô pert indított Vasile Soporan ellen, ugyanis úgy vélte: sértô és rágalmazó kijelentéseket tett, amikor egy sajtóértekezleten azt mondta, a polgármester félrevezeti a közvéleményt és elferdíti a valóságot. Funar ugyanis azt állította Ion Iliescu államfônek írt nyílt levelében, hogy Ecaterina Andronescu oktatási miniszter tavaly novemberi kolozsvári látogatása során a prefektus, a tárcavezetô és az RMDSZ titkos paktumot írt alá a volt református fiúgimnázium (jelenleg Gheorghe Sincai Líceum) visszaszolgáltatására.

A bíróság 1,5 millió lej perköltséget ítélt meg az állam javára, amelyet Gherghe Funarnak kell kifizetnie. Ugyanakkor perköltség fejében a városvezetônek 2,5 millió lejt kell adnia Vasile Soporannak.

K. O.

Tavaszi nagytakarítás a Bükkben

(1. old.)

Kedden a kolozsvári polgármesteri hivatal átfogó tavaszi nagytakarítást szervezett a Szent János-kút környékén és a Bükkben. Az akción részt vett a városháza néhány alkalmazottja, több köztisztasági vállalat munkatársa, illetve a környezetük állapotát szívükön viselô önkéntes fiatalok.

A takarítást a május elsején, valamint az ezt követô napokon a panellakók és a hétvégi kocaturisták által elszórt szemét irdatlan mennyisége tette szükségessé. Egyes helyeken a felelôtlen kirándulók apokaliptikus viszonyokat hagytak maguk után: pillepalackok, konzervdobozok, cigarettacsikkek, papírzsebkendôk, törött sörösüvegek, éltelmaradékok és egyéb hulladékok töménytelen mennyiségét. Mindez annak ellenére, hogy a kirándulóhelyeken a polgármesteri hivatal több kukát és szemeteszsákot is elhelyezett.

A tegnapi nagytakarítás alkalmával a városháza nyilvántartása szerint több mint 50 köbméter szemetet gyûjtöttek össze.

(k. o.)

Marosvásárhelyen a Gaudeamus Könyvvásár

(1. old.)

Elsô ízben szervezik meg Marosvásárhelyen a román közszolgálati rádió által kezdeményezett Gaudeamus könyvvásárt.

A vásárt az elsô években csak Bukarestben rendezték meg, majd az itteni sikeren felbuzdulva a szervezôk Gaudeamus karaván névvel Krajovára és Kolozsvárra is kiterjesztették a kezdeményezést. A "karaván" most elsô alkalommal érkezett egy olyan romániai városba, ahol a lakosság jelentôs része nem román nemzetiségû.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIALIZMUS címmel Balla Bálint németországi szociológus tart elôadást a Szociológia Nyílt Est keretében ma 18 órakor, a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

KÉPREKONSTRUKCIÓ VETÜLETEKBÔL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES TOMOGRÁFIA címmel dr. Kuba Attila, a Szegedi Egyetem Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezetô docense tart elôadást május 8-án, csütörtökön a Babes-Bolyai Tudományegyetem Farkas/Kogãlniceanu utcai épületének 5/I-es termében.

A SZABÓ DEZSÔ EGYESÜLET május 9-én, pénteken du. 6 órától tartja újabb összejövetelét a Református Kollégium (Farkas/Kogãlniceanu utca 16.) dísztermében. A rendezvényen dr. Gaál György irodalom- és mûvelôdéstörténész, adjunktus Szabó Dezsô gyermekkora és diákévei címmel tart elôadást. Közremûködik a református Kollégium énekkara, diákjai Wass Albert verseket szavalnak. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak.

ORGONAKONCERT május 8-án, csütörtökön este negyed 8 órától a protestáns Teológia (Bocskai/Avram Iancu tér 13. szám) dísztermében. Elôadó: dr. Kovács László Attila teológiai professzor. Mûsorán Szotyori Nagy Károly és J. S. Bach darabok szerepelnek. Szeretettel várják a zenekedvelôket.

KERTBARÁTOK TALÁLKOZÓJA május 8-án, csütörtökön du. 5 órától a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME-székház elôadótermében. Orbán Sándor és Bakó Béla tartanak elôadást az összejövetelen.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART az RMDSZ Irisz-telepi kerülete május 8-án, csütörtökön du. 6 órától a református egyházközség gyülekezeti termében (Kajántói/Oasului út 103–105.). Meghívott: Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselô, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke.

KÖZGYÛLÉST TARTANAK az RMDSZ alsóvárosi kerületében május 8-án, csütörtökön du. 4 órától a Párizs utca 17. szám alatti székházban. Napirenden a küldöttek jelölése a küldöttgyûlésre, SZKT-tagok jelölése és más közérdekû problémák. Kérik a tagság megjelenését.

MKT ÉS SZKT KÜLDÖTTEKET JELÖLÔ KÖZGYÛLÉST tart az RMDSZ belmonostori szervezete május 8-án, csütörtökön du. 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. A közgyûlés meghívottai: Máté András és Pálffy Károly városi tanácsosok. Kérik a választmány és a tagság megjelenését.

RE:LOCATION 4
Kolozsvár–Luxemburg

(2. old.)

Az Európai Kultúra 2000 címû program keretében zajló háromnapos rendezvénysorozat — kurátorai Maria Rus Bojan (Románia) és Enrico Lunghi (Luxemburg) — keretében a Casino de Luxemburg Központ igazgatója, Enrico Lunghi A központ ott van, ahol ti vagytok címmel tartott elôadást tegnap délután Kolozsváron, a Francia Kulturális Központban. Május 7-én a luxemburgi Vera Weisgerber és Cosmin Pop audio és video installációiból nyílik kiállítás 16 órakor a Fôtér 30. szám alatti Mûvészeti Múzeumban, 18 órakor pedig a Tranzit Házban. Május 8-án 17 órakor a Képzômûvészeti Egyetem tanácstermében Vera Weisgerber mutatja be legújabb terveit.

Vendégtanári programok

(2. old.)

Az Egyesült Államok külpolitikája, elvei és gyakorlata címmel, A diplomáciai tevékenység elmélete és gyakorlata kurzus részeként tart elôadásokat Jeszenszky Géza professzor (Budapest) a Sapientia Alapítvány-Kutatási Programok Intézetének vendégtanári programja keretében. A BBTE Jelenkor Története és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékével közösen szervezett elôadások idôpontja a következô: május 8-án, csütörtökön 17–20 óra között (angol nyelven); május 9-én, pénteken 9–12 óra között (magyar nyelven) és május 10-én, 10–12 óra között (magyar nyelven). Helyszín: a BBTE Jelenkor Története és nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének Jókai/Napoca utca 11. szám alatti és a Farkas/Kogâlniceanu utca 1. szám alatti termei.

Nap–Föld fizikai kapcsolata, A Föld körüli térség címmel dr. Wesztergom Viktor, a soproni MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet tudományos fômunkatársa, az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium vezetôje tart elôadásokat a Sapientia Alapítvány-Kutatási Programok Intézete vendégtanári programjának keretében. A BBTE Ásványtani Tanszékével közösen szervezett elôadásokat május 7-én, szerdán reggel 8 órától kezdik a tanszék Farkas/Kogãlniceanu utca 1. szám alatti elôadótermében.

Szabédi-napok

(2. old.)

Az immár hagyományos rendezvénysorozatra május 9-én és 10-én Kolozsváron, illetve Szabédon kerül sor.

Pénteken de. 10 órakor az Unitárius Püspökség Dávid Ferenc Dísztermében (Brassai Sámuel Líceum) dr. Szabó Árpád, az Unitárius Egyház püspöke mond köszöntôt. Majd Az egyetemes magyar irodalom nyilvánossága címmel elméleti tanácskozás kezdôdik.

13 órakor koszorúzás Szabédi László sírjánál, a Házsongárdi temetôben.

16 órakor a Györkös Mányi Albert Emlékházban folytatódik az elôadássorozat.

17.30 órakor ugyanott az erdélyi magyar civil közgyûjtemények helyzetérôl tartanak kerekasztal beszélgetést.

Május 10-én, szombaton 10 órakor koszorúzás a Szabédi Emlékháznál. 11 órakor indulás Szabédra, ahol folytatódik az ünnepi rendezvénysorozat.

A Szabédi-napok részletes programját hétfôi lapszámunkban ismertettük.

Könyvbemutató — pizsamában

(2. old.)

Rendhagyó kötetet mutattak be rendhagyó módon tegnapelôtt a Bulgakov kávézó teraszán. A pizsamás-csokornyakkendôs bemutató Orbán János Dénes József Attila díjas költô újabb kötetét, a Teakönyvet ismertette. A "viselet" különössége összhangban állt a költô verseinek gyakran polgárpukkasztó hangnemével és stílusával.

Bevezetôként Böszörményi Zoltán, a kiadó képviselôje fejtette ki mottóját, miszerint "az is bolond, aki könyvkiadóvá lesz Erdélyben", mégis úgy találta: Orbán János Dénes frissen megjelentetett kötete különleges értékkel gazdagítja az egyetemes magyar irodalmat.

Szôcs Géza, OJD "volt kiadója" szerint az irodalom piacán él egy olyan konok meggyôzôdés, hogy a könyvekben csak azonos mûfajú írásokat illik megjelentetni. Ehhez a hagyományhoz képest formabontást jelent a fiatal költô vegyes mûfajú Teakönyve, amelyben novella, vers, esszé, tanulmány, paródia, pamflet egyaránt olvasható. Szôcs Géza beszédének szintén formabontó jelleget adott az "eredetileg kihúzott" és valamivel helyettesített szavak felolvasása.

Sántha Attila az Elôretolt Helyôrség egykori elsô számában megjelent irodalmi felelôsségvállalásra válaszolt. Akkor OJD-ék olyan irodalomra vágytak, amely "nem feltétlenül a földbe nyúló fenyôrôl szól", hanem hozzásegít az érdekes élethez. A kivándorlást is meg akarták állítani — legalábbis a költôk, írók kivándorlását. Úgy véli, sikerrel jártak, akik az Elôretolt Helyôrség köré csoportosultak, ôk, "székelyek Kolozsváron".

Bréda Ferencnek apró gondjai támadtak a mikrofonnal, de a technika nem akadályozta meg két írásának felolvasásában, illetve "mai meszázsának" közvetítésében: "Szeretni tudni kell."

A tiszteletére elhangzott felolvasások után a Teakönyv szerzôje, Orbán János Dénes olvasott fel egy paródiai hangulatú ars poetikát. Az egyes elôadások között Boros Lóránd olvasott fel — a fôleg fiatalokból álló közönség legnagyobb derültségére — néhány alaposan pöszésített verset a Teakönyvbôl.

Kónya Klára

Természetjárók és -kedvelôk figyelmébe

(2. old.)

Az Erdély hegyei sorozatban nemrég jelent meg Palczer János tollából a Bihar-Vlegyásza-hegység turisztikai kalauz második, bôvített kiadása.

Amint azt elôszavában a szerzô ismerteti, a duplázásra öt év elteltével az egyre növekvô idegenforgalom, a turistautak megsokszorozása és a megkopott turistajelzések átfestése, kiigazítása miatt került sor. Az utóbbi munkálatokban tizenöt szervezet vett részt a Bihar-hegység és a Vlegyásza festôi tájain. Gyors fejlôdést mutat a kistájak faluturizmusa és elszállásolási kapacitása, a sok új magánvilla megjelenése, amelyek lassan átveszik a fejlôdésre képtelen, régi állami menedékházak szerepét.

Az új kiadvány kétszer annyi turistaút leírását tartalmazza (szám szerint 42-ôt, a hozzájuk tartozó tájismereti, növény- és állatvilági, megközelíthetôségi, gyakorlati tanácsadói stb. információkkal együtt), mint elôdje. Az azokkal való tájékozódást a mellékelt résztérképek segítik.

A turistakalauz hasznos gyakorlati támasz minden jelenlegi és leendô turistának, aki a Vlegyásza és a Bihar-hegység gyönyörû vidékeit kívánja bejárni. A Pallas-Akadémia Könyvkiadó sorozata egy fontos és értékes gyöngyszemmel gazdagodott.

Ö. I. B.

VIII. OSZTÁLYOS DIÁKOK, FIGYELEM!

(2. old.)

Az Unitárius Kollégium felkészítô órákat tart a májusi hónap szombat délelôttjein, a következô órarend szerint: 8–8.30 között román, 9.40–11.00 között matematika, 11.10–12.30 között magyar, 12.30–13.30 között vallás.

Május 16–18 között országos felkészítô hétvégét szervezünk, amelyre a színes program mellett az étkezést és a szállást is biztosítjuk.

Felekezetre való tekintet nélkül, szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, a bejárati hirdetôtábla majd eligazít!

VÉLEMÉNY

A romániai gazdasági rendszerváltásról

(3. old.)

2003 májusában a romló gazdasági helyzet, a sztrájkhullám, az athéni bôvítési csúcs sikertelenségei ismét napirendre tûzik a gazdasági rendszerváltás problematikáját, illetve azt, hogy mikor ér véget a 13 éve elkezdett reform, és mikortól javul az életszínvonal. (Nem lehet ismét azt a retorikát használni, hogy súlyos az örökség, és hogy az átmenet nehézségeiért a konzervatív és liberális pártok felelôsek, amelyek négy éven át rossz útra térítették a román gazdaságot és társadalmat, illetve azt vetni a szemükre, hogy korruptak voltak, és kevés nemzetközi hitelt vettek fel.) A gazdasági növekedés ütemének lassulása, az ipari termelés 2003-as csökkenése (2002-höz viszonyítva), a költségvetési nehézségek, az export versenyképességének drasztikus romlása és a csillagászati körbetartozás kezelhetetlensége, akárcsak az újra felpörgô infláció, mind arra utalnak, hogy a kapitalizmusba való átmenet lényegesen hosszabb, mint reméltük volna, közben a szociális ellátás napról napra romlik. Ôszintén fel kellene leltározni felkészületlenségünk okait, valamint azt, hogy mikor, hogyan és miért változnak az állami intézmények, és mikor hódítja meg Romániát az új gazdasági berendezkedés.

A rendszerváltás tudatos folyamat, amelynek alanya és tárgya van: a politikai szándék és a cselekvés kiváltotta átrendezôdés, amelyben minôségi ugrásra kerül sor, és amelynek keretében a régi rend az újnak adja át a helyét. A régi rend a bukott tervgazdaság, az új pedig az, amit szeretnék, a tôkés versenygazdaság. A politikai szándék kivitelezése feltételezi a reformtábor tartósságát és a kivitelezhetô programokat a megfelelô forrásokkal, valamint azt a kollektív cselekvést, amelyet a kormánypárt és támogatói keresztül tudnak vinni a romló gazdasági és társadalmi viszonyok között.

Az öt fô terület, ahol a rendszerátalakító politikában cselekedni kell, a következô:

— a kül- és belpiacok és az árak liberalizálása (1990 novemberében kezdôdött el a folyamat),

— a magánosítás kivitelezése (ez tíz éve tart, kevés sikerrel),

— szerkezeti átalakítások a piac elvárásai szerint,

— új intézmények kiépítése,

— a szociális reformok végrehajtása (egészségügy, nyugdíjrendszer stb).

Az említett öt területen a cél a stabilizáció, amelyet a stabil pénz jellemezne, miután teret hódított a szabadpiaci ármechanizmus, és a gazdasági döntésekért viselt személyes vagyoni felelôsség biztosított, hiszen a magánosítás eredményeként a piacgazdaság kemény magja már kialakulhat. A gazdasági hatékonyságnak teret kell hódítania, hogy a piac és a bankok kiszûrjék a rosszul gazdálkodókat, a túlköltekezôket, amelyek veszteségesek és nem piacorientáltak. A privatizáció után tulajdonképpen a termelékenység, a hatékonyság és profitorientáltság gyôzedelmekeskedhet a tervgazdasággal szemben.

Az ENSZ 2000-es évi jelentése szerint Románia az egyetlen közép-kelet-európai volt szocialista ország, ahol a magánosítás nem hozta el a gazdasági hatékonyság javulását. Ezt a hibás, elodázott privatizációval, a szerkezetváltás hiányával, a fekete gazdaság magas részarányával és korrupcióval próbálták magyarázni a nemzetközi szakértôk. Jelenleg a tervgazdaság és a piacgazdaság szimbiózisa miatt a piacgazdaság mûködôképessége nem biztosított. A privatizációt és "államtalanítást" az iparban nem sikerült kivitelezni, a csôdtörvény alig mûködik, a felelôs gazdálkodók nincsenek túlsúlyban, az infláció magas, a költségvetési hiány jelentôs, és a nyugati tôkeinfúzió a szükségletek 30–35 százalékát fedezi.

A nemzetek jóléte, Adam Smith szerint, az egyéni cselekvési szabadsághoz kötött, amelynek során az egyén érdeke önmaga optimális ellátása (1), továbbá ez jogi keretfeltételeket igényel, amelyek ezt a cselekvési szabadságot biztosítják, állami garanciákkal (2), és végül egy jól mûködô piaci mechanizmust tételez fel, amely gondoskodik a kínálat és kereslet koordinációjáról és összehangolásáról (3).

A fenti három alapfeltétel biztosíthatja a hatékony gazdasági versenyt, ennek támogatását és fenntartását, hiszen a különbözô gazdasági, társadalmi célok elônyben kell hogy részesüljenek a politikummal szemben. A politika könnyen elnyomhatja a fentemlített három feltétel kivitelezésének függetlenségét. Ezzel szemben a romániai gazdasági átmenet a politikai vonatkozástól függ, s a változások üteme alá van rendelve a napi politika és a mindenkori politikai elit gazdasági érdekeinek. A politikai ciklusváltás rontja és veszélyezteti a rendszerváltás sikerét, a tudatosan megtervezett átalakulásokat a fogyasztók érdekében, hogy valóban alulról induljon el az a folyamat, amely eredménye egy méltó életszínvonal, javuló egészségügyi ellátás, jogbiztonság és a társadalmi jóléti rendszer biztosítása.

Az állandósuló átmenetiség három fogalommal jellemezhetô 13 év szomorú tapasztalatai után: a veszteségek államosítása, a nyereségek magánosítása és a hibás gazdasági döntésekért viselt személyes felelôsség hiánya. (A korrupció és a bürokrácia állandó növekedése.)

A romániai privatizáció több mint tíz éve tartó elodázása, elbürokratizálása szerintünk cselekedeti, mulasztási, illetve konceptuális bûn. Bármilyen színezetû is volt a hatalom, az utóbbi tíz évben nem tudta kivitelezni a nagyprivatizációt, az állami gazdasági egységek átvilágítását és azt a stratégiát, amely megállítaná az adósságállomány növekedését (amely veszélyezteti a költségvetést, a stabilizációt, a hatékony gazdasági rendszer kialakítását és az életszínvonal javulását). Az üzleti környezet így nem lehet kedvezô, eurokonform és vonzó a befektetôknek, akik Romániába jönnek szerencsét próbálni egy nehezen áttekinthetô piacra.

2003 áprilisában ilyen elôzmények után folytatódik az értékek, igények és ígéretek újabb átértékelése, a kettôsség körülményei között (egyfelôl az Európai Unió, másfelôl az amerikai elvárások és a Nemzetközi Valutaalap + Világbank kritériumai szerint). A reform kivitelezése útjában a legveszélyesebb fék és súlyosbító körülmény a régi rendszer továbbélése életünk minden területén. Idéznénk François Furet francia történészt, aki szerint kimutatható, hogy az 1789-es Nagy Francia Forradalom után az ún. második garnitúra fegyvereivel, tapasztalatával és kapcsolatrendszerével átállt az új köztársaság kötelékébe. A tudós ezt úgy definiálta, hogy a kontinuitás lényege — akárcsak Romániában — a testületi átmentés, és ez az egész politikai osztályt jellemzi (a múlt hatalma 13 és fél évvel a nagy politikai rendszerváltás után is kísért).

A lehetôségeket, amelyek között a román társadalom választhat 2003 tavaszán, behatárolják az adott gazdasági és társadalmi viszonyok és az állandósuló átmenetiség. Az elôttünk álló fejlôdési ciklus a 21. század kezdetén úgy néz ki Athén után, hogy ígéretek vannak, de távolról sem olyanok, mint amilyeneket a kormány 2002 decemberében beharangozott a biztos 2007-es integrációs menetrend tekintetében. Az EU-döntéshozók mind igényesebbek, nem sietnek megadni a mûködôképes piacgazdaság jogosítványát. A válságalapú politikának új tartalmat kellene adni, magyarán be kell fejezni a gazdaság radikális átalakítását (múlt és jövônk között továbbra is a privatizáció gyors befejezése, a szerkezeti átalakítások tôkeigényes kivitelezése és az adóreform a legfontosabb).

(Folytatjuk)

Neményi József Nándor
közgazdász, államtitkár

NAPIRENDEN

Medgyessy Péter bemutatta új minisztereit
Kormányátalakítás Magyarországon

(4. old.)

Medgyessy Péter szerint az új miniszterjelöltek közös jellemzôje, hogy eddigi pályájukon sikeresek voltak, van elképzelésük a jövôrôl, amely jól illeszkedik a kormány programjába. A kormányfô ezt kedden Budapesten mondta sajtótájékoztatón, amelyen bemutatta azokat a miniszterjelölteket, akik a jövô héten tesznek esküt az Országgyûlés elôtt.

A nemzeti kulturális örökség új minisztere Hiller István, a gyermek-, ifjúsági és sporttárca új vezetôje Gyurcsány Ferenc, a környezetvédelem és a vízügy minisztere Persányi Miklós lesz, emellett az esélyegyenlôségért felelôs tárca nélküli miniszteri posztra Lévai Katalin a jelölt. A tájékoztatón bemutatták Juhász Endrét, az európai uniós koordinációért felelôs új tárca nélküli minisztert is, akinek jelölésérôl már korábban döntés született.

Medgyessy Péter úgy fogalmazott: az új miniszterek egy jó csapatba fognak beilleszkedni, sikeresen; jelöltjeitôl miniszterként lendületet és teljesítményt vár.

Lévai Katalintól a miniszterelnök azt várja, hogy a kormány "élô lelkiismerete" legyen, és segítsen abban, hogy a kabinet teljes munkája az esélyegyenlôség javításának irányába forduljon.

A miniszterelnök szavai szerint Hiller István, a leendô kulturális miniszter fiatal kora ellenére már nagyon sokat elért, és elismerést szerzett magának a közéletben. A kormányfô azt várja miniszterétôl, hogy a Magyarország számára táguló világban a nemzeti kultúra, a nemzeti hagyományok, a magyar nyelv nem pusztán megmaradjon, hanem azokat az értékeket képviselje, közvetítse, amelyekkel együtt gazdagodik Európa.

Medgyessy Péter az új gyermek-, ifjúsági és sportminiszter bemutatásakor úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenctôl azt várja, elsôsegíti, hogy a gyermekközpontú kormányzás megvalósulhasson. Mint elmondta, az új miniszter feladata lesz, hogy a kormányt közelebb vigye az ifjúsághoz, és elfogadtassa velük intézkedéseit, programjait.

Az EU-koordinációért felelôs tárca nélküli miniszterjelölt bemutatásakor a kormányfô azt az elvárást fogalmazta meg: Juhász Endre segítse az ország Európai Unióba történô beilleszkedésének folyamatát annak érdekében, hogy a magyarok a csatlakozás nyertesei legyenek.

Persányi Miklós "a zöld gondolatot, a zöld gondolkodást" belülrôl képes megjeleníteni; a kormányfô azt várja a leendô környezetvédelmi minisztertôl, hogy mindent tegyen meg annak érdekében: az Európai Uniótól az összes forrást, amit csak lehet, megkaphassák.

A "nagy halak" még szabadon vannak
Hol lehet az iraki diktátor?

(4. old.)

Hol van vajon a pikk ász, azaz hol van Szaddám Huszein? Bár az iraki elnök elvesztette hatalmát, és lehet, hogy halott, ezt ma senki sem tudja bizonyosan.

Képe továbbra is büszkén díszeleg az Irakban állomásozó koalíciós erôk katonái számára készített kártyapaklikon, hogy jobban azonosíthassák a szétzavart rezsim 55 legjobban keresett vezetô személyiségét.

Az 55 fôs amerikai listán szereplôk közül eddig csupán 15-en vannak amerikai fogságban, az igazi "nagy halak" azonban továbbra is szabadon vannak.

A háborús bûneik miatt keresett 55 volt iraki vezetô közül a múlt héten elfogott Muzáhem Szaab al-Haszan, az iraki légvédelmi erôk volt fôparancsnoka a "legnagyobb fogás", ô a körözési lista 10. helyén áll. A világ elôtt legismertebb személyiség pedig Tárik Aziz, volt miniszterelnök-helyettes, aki Bagdadban adta meg magát az amerikai csapatoknak.

Várható persze, hogy a fogságba kerülôk listája folyamatosan bôvül majd, hiszen az egykori iraki vezetôk már nem menekülhetnek az országból. Nem is nagyon tudnának hová menni, hiszen Szíria bejelentette, hogy nem fog menedéket adni egyiküknek sem, a nyolcvanas években Irakkal éveken át tartó elkeseredett háborút folytató Irán pedig bejelentette, hogy ha valamelyik iraki vezetôt az országban fognák el, Teherán maga fogja ôket bíróság elé állítani.

Az egyetlen "nagyágyú", akinek a sorsát az amerikaiak csaknem bizonyosan megmondhatják, a Vegyi Alinak becézett Ali Haszan al-Madzsíd, a vegyi fegyverek szakértôje, akirôl nagy valószínûséggel sikerült megállapítani, hogy már nincs az élôk sorában. Ha minden igaz, az észak-iraki Halabdzsa kurd város elleni, 1988-ban végrehajtott, több ezer halálos áldozatot követelô ideg- és mustárgáz-támadás eszmei szerzôjének tartott Vegyi Ali az iraki háború során a házát ért amerikai légitámadásban vesztette életét.

A volt iraki elnökhöz közel álló személyiségek közül amerikai ôrizetben van a diktátor két féltestvére — egyikük a hírhedt iraki titkosrendôrség, a Muhabarat egyik vezetôje volt. Ugyancsak amerikai kézen van Dzsamál Musztafa Abdallah, a volt diktátor veje, valamint magántitkára, akit Szíriából Irakba való visszatértekor sikerült elfogni. Ugyanúgy az amerikaiak kezén van Huszein egykori tudományos tanácsadója, egy volt olajipari miniszter, aki az iraki rakétaprogramot is vezette, az iraki kereskedelmi és pénzügyminiszter, illetve az iraki hadseregnek az ENSZ fegyverzetellenôrökkel kapcsolatot tartó egyik tábornoka.

A lista elsô húsz helyén álló személyek közül azonban 18-an, beleértve Szaddám Huszein két fiát is, továbbra is szabadlábon vannak, és hollétükrôl senkinek sincs biztos értesülése. (Idôközben vasárnap ôrizetbe vették Huda Szálih Mahdi Ammást, akit az amerikaiak Mrs. Anthraxnak, vagyis "Lépfene asszonynak" neveznek.)

(Állítólag köze volt az iraki biológiaifegyver-programhoz — a szerkesztô megjegyzése)

A legnagyobb kérdés persze az — olvasható a The Economist írásában —, hogy hol van a volt diktátor, Szaddám Huszein. Számos egyéb találgatás mellett újra meg újra felbukkan az a vélemény is, hogy Szaddám Huszein továbbra is valahol Bagdadban bujkál. A harcok vége óta többen is látni vélték a volt elnököt az iraki fôvárosban, és az amerikai parancsnokságra rendszeresen futnak be "biztosabbnál biztosabb tippek" Szaddám Huszein hollétérôl. Egy Londonban megjelenô, arab nyelvû lap pedig nemrégiben Szaddám Huszeinnek tulajdonított, meglehetôsen pimasz hangvételû levelet jelentetett meg.

Tárik Aziz szintén arról számolt be az amerikaiaknak, hogy Szaddám Huszein túlélte az ellene irányuló, legelsô amerikai bombázást. George Bush elnök szerint viszont az iraki diktátor súlyosan megsebesült egy másik nagy erejû légitámadásban. Bizonyosat azonban senki sem tud. Pedig a jelenlegi bagdadi feszült, túlfûtött légkörben az amerikaiaknak más sem hiányzik, mint hogy Szaddám létezésének tudata, vagy akár csak az emléke, egyfajta Vörös Pimpernelként továbbra is ott lebegjen az iraki fôváros fölött.

Szaddám hatalmas készpénzfelvétele

(4. old.)

Szaddám Huszein megdöntött iraki elnök majdnem 1 milliárd dollár készpénzt vett ki országa központi bankjából.

Amint arról a New York Times címû amerikai újság internetes oldalán hétfôn beszámolt, a pénzt március 18-án három traktorral szállították el a pénzintézetbôl. A lap szerint a nagy összegû lopást Kuszaj, Szaddám Huszein másodszülött fia szervezte meg az államfô utasítására, személyi titkára közremûködésével.

George Mullinax, az amerikai pénzügyminisztérium képviselôje, aki az iraki bankrendszer helyreállítására kapott megbízást, megerôsítette a pénz elszállításának tényét.

A szállítmány állítólag dollár- és euróbankjegyeket tartalmazott. Ted Seel ezredes, katonai szóvivô titkosszolgálati értesülésekre hivatkozva elmondta, hogy egy traktorokból álló jármûoszlop Szíria felé haladt át az országhatáron, azt azonban nem tudni, hogy a szállítmány mit tartalmazott.

Romániába látogat Kovács Kálmán miniszter

(4. old.)

Május 7-e és 9-e között Dan Nica román hírközlési, informatikai és technológiai miniszter és Markó Béla RMDSZ-elnök meghívására Bukarestbe, illetve Erdélybe látogat Kovács Kálmán magyar informatikai és hírközlési miniszter. A hivatalos látogatás programja szerint a miniszter ma délután érkezik Bukarestbe, majd közvetlenül ezután találkozik a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatójával, amelynek keretében sor kerül egy számítógép átadására, majd a magyar nagykövetségen a magyarországi sajtó tudósítóival beszélget. Ezek után 18.00 órától kétoldalú megbeszélést folytat a két miniszter, amit a Közös Nyilatkozat az Információs Társadalom terén címû dokumentum aláírása követ. Kovács Kálmán csütörtökön megtekinti a csíkszentmártoni Gyermekek Házát, majd déli 12.00 órától a csíkszeredai Sapientia Egyetem meglátogatására kerül sor. Délután három órakor a miniszter Szovátára indul, majd a Sapientia Egyetem marosvásárhelyi karán szervezett fórumon vesz részt, este pedig Markó Béla szövetségi elnökkel vacsorázik. Pénteken a kolozsvári Transindex internetes újságnál, ezek után pedig az RMDSZ ügyvezetô elnökségén tesz látogatást Kovács Kálmán. Délben fél kettôkor az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság és az Erdélyi Múzeum Egyesület vezetôségével tart megbeszélést, majd rövid találkozóra kerül sor a román többségû Egeres község RMDSZ-es polgármesterével.

NAPIRENDEN

Mandátumuk megôrzése mellett döntöttek
Átfogó reformra van szükség

(5. old.)

Az RMDSZ valamennyi képviselôje és szenátora saját felelôsségére tette le a parlamenti képviselôi és valamely kereskedelmi társaság vezetô tanácsában betöltött tisztség közötti összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát. Ez nem központi utasításra történt — hangsúlyozta Markó Béla szövetségi elnök, az RMDSZ heti sajtótájékoztatóján.

Az összeférhetetlenségekre vonatkozó elôírások kapcsán az RMDSZ elnöke kifejtette: egyetért azzal, hogy valamely parlamenti képviselônek mandátuma alatt nem szabad direkt módon foglalkoznia üzleti ügyekkel. Fontos ugyanis, hogy a képviselôk és szenátorok teljes mértékben mandátumukból adódó kötelezettségeiket teljesítsék.

A szövetség elnöke hangsúlyozta: a korrupció jelensége azonban nem csak a politikai szférához kapcsolódik, ezt egy teljes rendszer eredményezi. Szükséges lenne az aktuális rendszer átfogó reformja. Elegendô csak a transzparencia hiányára, a bürokráciára vagy az igazságszolgáltatási rendszerre gondolnunk. Ezek mind korrupciót eredményeznek, így a jelenlegi intézkedések nem fogják orvosolni a korrupció jelenségét.

Kelemen Attila, az RMDSZ képviselôházi frakciójának elnöke elmondta: három szenátor és négy képviselô esetében áll fenn hasonló összeférhetetlenségi eset, de mindegyikük a parlamenti képviselôi vagy szenátori mandátum megôrzése mellett döntött.

Frunda György szenátor mindehhez hozzáfûzte: ez az intézkedés nem vezet a korrupció legyôzéséhez, nem is jelent hatékony eszközt az ezzel szemben folytatott küzdelemben.

A korrupcióban az ellen kell küzdeni, ami nem látszik, nem az ellen, ami mindenki számára észlelhetô és ellenôrizhetô.

Ezt követôen Frunda György ismertette annak a törvénykezdeményezésének a lényegét, amely azoknak a személyeknek a kárpótlását célozza, akik 1990 elôtt bizonyos pénzösszeget fizettek be a CEC-be egy Dacia személygépkocsi megvásárlására. Törvénytervezete lényege: az érintett személyeknek joguk van a kárpótláshoz — fogalmazott Frunda.

53 szenátor és 99 képviselô összeférhetetlen
Hatvan napon belül választani kell

(5. old.)

A Szenátus 140 tagja közül 53-an jelentették a házbizottságnak, hogy összeférhetetlenségi helyzetben vannak a korrupcióellenes törvény alapján, közölte kedden Nicolae Vãcãroiu, a felsôház elnöke. A képviselôk közül 99-en jeleztek összeférhetetlenséget, míg 14-en kérték helyzetük tisztázását.

Az összesítés szerint 129 szenátor nyújtott be nyilatkozatot, nekik 60 napon belül választaniuk kell parlamenti mandátumuk és más tisztségeik között. Az 53 összeférhetetlenséget jelentô szenátor frakciónkénti eloszlása: SZDP — 32 szenátor, NRP — 10, NLP — 2, RMDSZ — 5, DP — 2, függetlenek — 2.

Az SZDP összeférhetetlenségi helyzetben lévô szenátorai: Doru Ioan Tãrãcilã, Sergiu Nicolaescu, Constantin Nicolescu, Sorin Oprescu, Adrian Pãunescu, Dan Mircea Popescu, Aristide Roibu, Ion Predescu, Antonie Iorgovan, Stefan Viorel, Victor Apostolache, Viorel Balcan, Traian Rece, Nicolae Rahãu, Traian Rahãu, Serban Brãdisteanu, Triþã Fãniþã, Florin Hriþcu, Tudor Munteanu, Grigore Zanc, Nicolae Sin, Radu Constantin, Radu Pricop, Octavian Opris, Ioan Nicolaescu, Iona Guga, Cornel Filipescu, Antoaneta Dobrescu, Alin Ciocîrlie, Aureliu Leca és Dinu Marin (Humanista Párt). A házbizottsági összesítés szerint Octav Cozmîncã miniszter az egyetlen SZDP-szenátor, aki nem nyújtott be nyilatkozatot.

Az NRP tisztségbeli összeférhetetlenséget jelentô szenátorai: Corneliu Vadim Tudor, Dina Carol, Nicolae Pãtru, Mihail Lupoi, Ionel Alexandru, Maria Ciocan, Eugeniu Constantinescu, Vasile Horga, Dumitru Petru Pop, Gheorghe Zlãvog. Kilenc NRP-szenátor nem nyújtott be nyilatkozatot.

Az RMDSZ-frakcióból Verestóy Attila, Szabó Károly, Frunda György, Pete István és Seres Dénes nyilatkozott úgy, hogy mandátumukkal összeférhetetlen tisztségeket is betöltenek.

Az NLP és a DP szenátusi frakciójából Dan Constantinescu és Corin Penciuc, valamint Iuliu Pãcurariu és Viorel Panã jelezte tisztségeinek összeférhetetlenségét. Ugyanilyen helyzetet jelentett Simona Marinescu és Avram Filipas független szenátorok.

A képviselôk közül 99-en jeleztek tisztségbeli összeférhetetlenséget, 14 képviselô kérte helyzetének ellenôrzését. A tisztségeik inkompatibilitásáról nyilatkozó képviselôk listája a következô: SZDP — Iosif Armas, Tudor Baltã, Victor Bercãroiu, Vasile Bleotu, Dumitru Boabes, Ion Burnei, Dumitru Buzatu, Petru Dorel Crãciun, Nicoarã Creþ, Sorin Cristian Dumitrescu, Gheorghe Duþu, Ion Florescu, Florin Georgescu, Filip Georgescu, Viorel Gheorghiu, Petru Godja, Neculai Grigoras, Aurel Gubandru, Scarlat Iriza, Alexandru Lãpusan, Mihai-Adrian Mãlaimare, Vasile Miron, Marian-Adrian Moþoc, Petre Naidin, Elena Liana Naum, Victor Neagu, Ion Horia Neamþu, Paul Tiberiu Neamþu, Ion Nicolae, Constantin Niþã, Virgil Popa, Gheorghe Popescu, Virgil Popescu, Ristea Priboi, Vasile Puscas, Ion Florentin Sandu, Alexandru Sassu, Tiberiu Sergius Sbîrcea, Constantin Selagea, Nicolae Sersea, Mihail Sireþeanu, Nicu Spiridon, Ioan Stan, Timotei Stuparu, Gheorghe Suditu, Ion Stefan, Codrin Stefãnescu, Luca Stefãnoiu, Constantin Teculescu, Ioan Timis, Iulian Costel Tocu, Aurelia Vasile, Dan Verbina és Ioan Dorel Zãvoianu; DP — Gheorghe Albu, Victor Babiuc, Vasile Bran, Costicã Canacheu, Nicolae Nan, Vasile Nistor, Ioan Oltean, Adrian Videanu; RMDSZ — Antal István, Borbély László, Pécsi Ferenc és Vida Gyula; NLP — Marin Anton, Andrei Ioan Chiliman, Valeriu Gheorghe, Anton Ionescu, Ion Luchian, Cãtãlin Micula, Gheorghe-Eugen Nicolaescu, Dinu Patriciu, Dorin Grigore Popescu, Cãlin Constantin Anton Popescu-Tãriceanu, Valeriu Stoica és Radu Stroe; RHP — Amalia Bãlãsoiu, Nicu Cojocaru, Constantin Florentin Moraru si Florea Voinea; NRP — Stefan Bãban, Ioan Bîldea, Damian Brudascu, Cristian Valeriu Buzea, Ion Dolãnescu, Dumitru Dragomir, Gelil Eserghep, Ioan Miclea, Ion Mocioi, Eugen Lucian Plesa, Dumitru Puzdrea és Octavian Sadici.

A listán szerepel továbbá: Ilie Neacsu és Raj Alexandru Tunaru független képviselôk, Wittstock Eberhard Wolfgang (Romániai Német Demokrata Fórum) és Vasile Ioan Savu (Romániai Szláv Macedónok Egyesülete). Helyzete tisztázását kérte Dumitru Chiritã, Mihail Fâcã, Petre Moldovan és Ioan Rus (SZDP), Nicolae Enescu, Costel Marian Ionescu, Leonida Iorga Lari, Paul Magheru, Iulian Mincu, Ioan Mînzînã, Mircea Stoian (NRP), Sorin Frunzãverde (DP) és Ioan Mihai Nãstase (RHP).

Múltat lezáró alapszerzôdés
Iliescu–Nãstase–Ivanov találkozó

(5. old.)

Ion Iliescu elnök kedden, a Cotroceni palotában fogadta Igor Ivanov orosz külügyminisztert. Ivanov átadta Vladimir Putyin orosz államfô üdvözletét, és megerôsítette a Ion Iliescu július elejére tervezett oroszországi látogatásával kapcsolatos meghívást. Igor Ivanovot tegnap fogadta Adrian Nãstase román kormányfô is.

Az Elnöki Hivatal közleménye szerint Igor Ivanov hangsúlyozta: a román–orosz baráti és együttmûködési egyezmény megalapozza a két állam kapcsolatainak új szakaszát.

Iliescu elnök válaszolt orosz kollégája üdvözletére, és rámutatott: a közeljövôben esedékes oroszországi látogatása pozitív politikai jelzés, amely megnyitja a politikai és gazdasági együttmûködés új útjait, és fellendíti a hagyományos kapcsolatokat az oktatás, a tudományos kutatás és a kultúra területén, áll a közleményben.

A román államfô július 3-4-én hivatalos látogatást tesz Moszkvába, amelynek során aláírják a román–orosz alapszerzôdést. A dokumentumot hétfôn, Bukarestben parafálta a két ország külügyminisztere.

A július elején aláírásra kerülô román–orosz alapszerzôdés egy olyan politikai eszköz, amely bebizonyítja, hogy a két állam közt fennálló bizonyos közömbösség megszûnt, jelentette ki kedden Adrian Nãstase miniszterelnök.

"Az alapszerzôdés tartalma nem látványos, de jelentôsége rendkívüli. A dokumentum lezárja a múlt egyik érzelmi és szubjektív eseményekkel terhes fejezetét", fogalmazott a kormányfô.

Adrian Nãstase a Victoria palotában találkozott Igor Ivanov orosz külügyminiszterrel, akivel a román–orosz politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokról folytatott megbeszélést. A találkozó végén Nãstase kijelentette: 2003-at a két ország kétoldalú kapcsolatainak fellendülése évének lehet tekinteni.

Igor Ivanov közölte, a két ország vezetésének szándéka pragmatikus módon fejleszteni a kétoldalú együttmûködést minden területen.

Megváltoztatták a Wass Albert iskola elnevezését

(5. old.)

A Hargita megyei Bögöz község önkormányzatának keddi határozata alapján megváltoztatták a helyi Wass Albert általános iskola elnevezését. A határozat értelmében az oktatási intézmény keddtôl a Bögözi 1. számú iskola néven mûködik.

A helyi tanács két héttel korábban határozattervezetet nyújtott be a Hargita megyei prrefektúrán, amelyben kérte, hogy a névváltoztatást elrendelô prefektusi döntést függesszék fel Wass Albert rehabilitációs procedúrájának lezárásáig. Mircea Dusa prefektus tájékoztatta a bögözi önkormányzatot, hogy a törvény megszegése esetén az illetékes hatóságokhoz fordul. Ennek következtében a helyi tanács elrendelte az iskola nevének megváltoztatását.

A prefektus március 31-én rendelte el a névváltoztatást a fasiszta, rasszista és idegengyûlölô jelképek használatát és a béke, valamint az emberiség elleni bûnöket elkövetô személyek kultuszát tiltó kormányrendelet alapján.

TÁJÉKOZTATÓ

Új Kolozs megyei postai irányítószámok

(6. old.)

2003. május 1-jétôl a Román Posta Rt. új postai kódokat vezetett be, és ezek ismertetése érdekében három kötetet hozott forgalomba: az elsô az ország kis településeit veszi számba, a második Bukarest, a harmadik pedig az ötvenezer lakost meghaladó városok postai irányítószámait tartalmazza. Az alábbiakban Kolozs megye kisebb településeinek új irányítószámait közöljük. Kolozsvár és Torda ismertetésére egy késôbbi számunkban térünk vissza.

Aghiresu(Egeres) 407005
Aghiresu-FabriciiEgeresi
gyártelep (Egeresi-Gipszgyár) 407010
Agîrbiciu(Egerbegy) 407146
Agrin(Ruhaegres) 407316
Aiton(Ajtony) 407025
Alunis(Kecsed) 407030
Alunisu(Magyarókereke) 407516
Andici(Andics) 407186
Antãs(Antos) 407086
Apahida(Apahida) 406035
Ardeova(Erdôfalva) 407317
Arghinu(Argyas) 407006
Aruncuta(Aranykút) 407546
AnchileuMare(Nagyesküllô) 407046
AnchileuMic(Kisesküllô) 407047
Baciu(Kisbács) 407055
Batin(Bátony) 407571
Bãbdiu(Zápróc) 407087
Bãbutiu(Báboc) 407596
Bãdeni(Bágyon) 407431
Bãdenti(Bádok) 407597
Bãgaciu(Kisbogács) 407451
Bãgara(Bogártelke) 407007
Bãinoara(Járabánya) 407065
Bãita(Kérô) 405301
Bãlcesti (Balktelep,
Jósikafalvaközség) 407076
Bãlcesti(Bölcsest,
Magyarkapus község) 407147
Bãrãi(Báré) 407121
Bedeciu(Bedecs) 407372
Belis(Jósikafalva) 407075
Berchiesu(Berkenyes) 407286
Berindu(Nádasberend) 407531
Bica(Kalotabikal) 407373
Bicãlatu(Magyarbikal) 405401
Bîrlea(Ónok) 407251
Blidãrenti(Tálosfalva) 407088
Bobîlna(Alparét) 407085
Bociu(Bocs) 407381
Bodrog(Bodrog) 407036
Bogata(Bogátpuszta) 407131
BogatadeJos(Alsóbogáta) 407576
BogatadeSus(Felsôbogáta) 407577
Boian(Mezôbô) 407187
Boj-Cãtun(Bósialagút) 407241
Boju(Kolozsbós) 407242
Boldut(Bolduc) 407188
Bologa(Sebesvár) 407471
Bont(Boncnyíres) 407276
Bontida(Bonchida) 407105
Borna(Kolozsborsa) 407110
BornaCãtun(Bánffytanya) 407111
BornaCrestaia
(Keresztalja-telep) 407112
Borzesti(Berkes) 407317
Boteni(Botháza) 407421
Brãinoru(Malomszeg) 407517
Bucea(Királyhágófalu) 407441
Bunesti(Széplak) 407411
Buru(Borrév) 407318
Buteni(Kalotabökény) 407382
Buza(Buza) 407115
Buza Cãtun(Buzai fogadó) 427048
CacovaIerii
(Aranyosivánfalva) 407319
Calna(Kálna) 407578
Cara(Kolozskara) 407243
CaseleMicenti(Mikestelep) 407271
Cãianu(Magyarkályán) 407120
CãianuMic(Kiskályán) 407122
CãianuVamã(Kályánivám) 407123
Cãlata(Nagykalota) 407136
Cãlãrasi(Harasztos) 407130
Cãlãrasi Garã(Harasztosi
állomás) 407132
Cãlãtele(Kiskalota) 407135
Cãmãranu(Pusztakamarás) 407140
Cãprioara(Kecskeháta) 407481
Cãpunu Mare(Magyarkapus) 407145
Cãpunu Mic(Magyarkiskapus) 407148
Cãneiu(Alsókosály) 407155
Cãtãlina(Szentkatolnadorna) 407446
Cãtina(Katona) 407170
Ceaba(Bálványoscsaba) 407521
CeanuMare(Mezôcsán) 407185
CeanuMic(Pusztacsán) 407561
Cerbesti(Kecskéstanya) 407472
Cerc(Kisfeneshavas) 407585
Cetan(Csatány) 407579
Cheia(Mészkô) 407406
Chesãu(Mezôkeszü) 407422
Chidea(Kide) 407598
Chinteni(Kajántó) 407205
Chiris(Bélditanya) 407301
Chiuiesti(Pecsétszeg) 407215
Ciubanca(Alsócsobánka) 407482
Ciubãncuta(Felsôcsobánka) 407483
Ciucea(Csucsa) 407225
Ciuleni(Incsel) 407383
Ciumãfaia(Csomafája) 407113
Ciurgãu(Csurgó) 407189
Ciurila(Csürülye) 407230
Cîmpenesti(Telekfarka) 407037
Cîmpia Turzii
(Aranyosgyéres) 405100
Cîtcãu(Kackó) 407180
Cluj(Kolozsvár) -
Coasta(Gyulatelke) 407106
Codor(Kodor) 407346
Cojocna(Kolozs) 407240
Colonia(Kincstáritelep) 407552
Comorîta(Gugaivölgy) 407156
Comsesti(Komjátszeg) 407562
Copãceni(Koppánd) 407501
Coplean(Kapjon) 407157
Copru(Kapor) 407171
Corneni(Szilkerék) 407031
Cornesti(Sólyomtelke,
Magyargorbóközség) 407296
Cornesti(Magyarszarvaskend) 407250
Cornesti(Sinfalva, Alsó- és
Felsôszentmihályközség) 407407
Corpadea(Kolozskorpád) 407038
Corunu(Nádaskóród) 407056
Crairît(Királyrét) 407466
Crãesti(Pusztaszentkirály) 407456
Cremenea(Keménye) 407089
Cristorel(Ördögkeresztúr) 407048
Criseni(Tótháza) 407423
Cublenu-Somenan
(Magyarköblös) 407447
Curtuiunu Dejului
(Déskörtvélyes) 407481
Custura(Dumbráva) 407158
Cutca(Kötke) 407522
Cuzdrioara(Kozárvár) 407260
Darot(Daróc) 407572
Dãbâca(Doboka) 407265
DealuBotii(Kerekhegy) 407077
DealuNegru(Feketehegy) 407137
Dej(Dés) 405200
Deleni(Indal) 407457
Deunu(Diós) 407206
Dezmir(Dezmér) 407037
DivicioriiMari
(Nagydevecser) 407523
DivicioriiMici(Kisdevecser) 407524
DîmbuMare(Nagydomb) 407396
Dîmburile(Dombokfalva) 407547
Dîncu(Dank) 407008
DîngãuMare(Bánffydongó) 407149
DîngãMic(Gyerôfidongó) 407151
Dîrja(Magyarderzse) 407448
Domosu(Kalotadámos) 407518
Dorna(Dorna) 407049
Doroltu(Nádasdaróc) 407009
Dretea(Deréte) 407374
Dumbrava(Gyerôvásárhely) 407152
Elciu(Völcs) 407484
Escu(Veck) 407486
FãgetuIerii(Bikalat) 407321
Fãureni(Kolozskovácsi) 407599
Feiurdeni(Fejérd) 407207
Feldioara(Melegföldvár) 407172
Feleacu(Erdôfelek) 407270
FileadeJos(Alsófüle) 407231
FileadeSus(Felsôfüle) 407232
Finciu(Kalotaújfalu) 407138
Fininel(Kisfenes) 407506
FizenuGherlii
(Ördöngösfüzes) 407275
Fînate(Szénafûdûlô) 407192
Florenti(Szászfenes) 407280
Fodora(Magyarfodorháza) 407051
Frata(Magyarfráta) 407285
Frãsinet(Kôrizstetô) 407066
Fundãturã(Szamosjenô) 407366
Gãdãlin(Kötelend) 407351
Geaca(Gyeke) 407300
Gheorgheni(Györgyfalva) 407272
Gherla(Szamosújvár) 405300
GhirinuRomân(Mezôgyéres) 407426
Ghirolt(Girolt) 407032
Gilãu(Gyalu) 407310
Giula(Kolozsgyula) 407114
GiurcutadeJos
(Alsógyurkuca) 407078
Giurcuta de Sus
(Felsôgyurkuca) 407079
Gîrbãu(Magyargorbó) 407295
Gîrbãu Dejului(Désorbó) 407159
Gligoresti(Sósszentmárton) 407361
Guga(Guga) 407161
Hagãu(Hágótanya) 407173
Hãndate(Szamoshesdát,
Szamosújvárváros) 405302
Hãndate(Hasadát, Tordaszentlászló
község) 407507
Hodaie(Hodájok) 407174
Hodãi-Boian(Mezôbôi fogadó) 407193
Hodinu(Hodosfalva) 407473
Horlacea(Jákótelke) 407519
Huci(Hucs) 407244
Huedin(Bánffyhunyad) 405400
Huta(Huta) 407217
Iacobeni(Mezôszentjakab) 407194
Iara(Alsójára) 407315
Iclod(Nagyiklód) 407335
Iclozel(Kisiklód) 407337
Igrita(Kisigrice) 407252
Inucu(Inaktelke) 407011
IuriudeCîmpie(Mezôôr) 407246
IzvoruCrinului(Körösfô) 407340
JichisudeJos
(Alsógyékényes) 407345
Jichisu de Sus
(Felsôgyékényes) 407347
Juc-Herghelie(Alsózsuk) 407352
Jucu(Nemeszsuk) 407350
JucdeSus(Felsôzsuk) 407354
Jurca(Gyurkapataka) 407487
Lacu(Feketelak) 407302
Lãpustesti(Felsôszamos) 407492
Leghia(Jegenye) 407012
Legii(Légen) 407303
Leurda(Leurdahatárrész) 407162
Lita(Oláhléta) 407508
Liteni(Magyarléta) 407509
Livada(Dengeleg, Nagyiklód
község) 407338
Livada(Tordaegeres, Alsópeterd
község) 407458
Lobodan(Lobodás) 407467
Lujerdiu(Lózsárd) 407253
Luna(Aranyoslóna) 407360
LunadeJos(Kendilóna) 407266
LunadeSus(Magyarlóna) 407281
Lunca Bontului
(Boncnyíresilonka) 407277
LuncaVisagului(Viságmezô) 407474
Luncani(Aranyosgerend) 407362
Macãu(Mákófalva) 407013
Maia(Mánya) 407091
Manca(Macskakô) 407323
Mãcicanu(Magyarmacskás) 407208
Mãgoaja(Hollómezô) 407218
MãguraIerii(Járamagura) 407324
Mãguri(Szamosfô) 407366
Mãguri-Rãcãtãu(Reketó) 407365
Mãhal(Mohaly) 407526
Mãnãstireni
(Magyargyerômonostor) 407370
Mãnãsturel(Kismonostorszeg) 407261
Mãnãsturu-Românesc
(Felsôgyerômonostor) 407376
Mãrgãu(Meregyó) 407380
Mãrinel(Havasnagyfalu) 407390
Mãrtinesti(Pusztaszentmárton) 407563
Mera(Méra) 407057
Mica(Mikeháza) 407395
Micesti(Mikes) 407563
Mihai Viteazu(Alsó- és
Felsôszentmihály) 407405
Mihãiesti(Nádasszentmihály) 407532
MintiuGherli
(Szamosújvárnémeti) 407410
Mociu(Mocs) 407420
Moldovenesti(Várfalva) 407430
Morãu(Moró) 407254
Morîsti(Hurubák) 407247
Morlaca(Marótlaka) 407276
Muncel(Kishavas) 407181
MunteleBãisorii
(Bányahavas) 407068
MunteleBocului
(Bikalathavas) 407069
MunteleCacovei
(Kákovahavas) 407071
MunteleFilii(Felsôfülehavas) 407072
MunteleRece(Hideghavas) 407376
MunteleSãcelului
(Asszonyfalvahavas) 407073
Murenenii de Cîmpie
(Omboztelke) 407452
Nadãnu(Kalotanádas) 407341
Nãdãnelu(Magyarnádas) 407297
Nãoiu(Novoly) 407141
Nãsal(Noszoly) 407566
Nearnova(Nyárszó) 407342
Negreni(Körösfeketetó) 407440
Nicula(Füzesmikola) 407278
Nima(Néma) 407412
Niren(Nyíres) 407398
Oan(Avas) 407287
OcnaDejului(Désakna) 405201
Ocolisel(Felsôaklos) 407326
Orman(Ormány) 407339
Osoi(Aszó) 407488
Onorhel(Erdôvásárhely) 407092
Panticeu(Páncélcseh) 407445
Pata(Kolozspata) 407041
Pãdureni(Magyaróság) 407209
Pãdureni(Fejérdifogadók) 407233
Pãdurenii(Coptelke,
Szamosújvárnémeti község) 407413
Pãdurenii(Mezôkók, Alsódetrehem
község) 407553
Pãlatca(Magyarpalatka) 407450
Pãniceni(Gyerôfalva) 407153
Pestera(Pestes) 405202
Petea(Magyarpete) 407453
Petresti(Péterháza) 407414
PetrestiideJos
(Magyarpeterd) 407455
PetrestiideMijloc
(Középpeterd) 407459
PetrestiideSus(Felsôpeterd) 407461
Pietroasa(Csegez) 407432
Pintic(Oláhpéntek) 405203
Pîglisa(Lónapoklostelke) 407276
Plaiuri(Tordahagymás) 407462
Plãiesti(Kövend) 407433
Plopi(Plophavas) 407587
Plosconi(Palackos) 407465
Podeni(Székelyhidas) 407434
PoianaFrãtii(Bethlentanya) 407291
PoianaHorea(Gyálukáluluj) 407081
Poieni(Kissebes) 407470
Popesti(Nádaspapfalva) 407058
Pruneni(Kecsedszilvás) 407033
Pruni(Nagymezô) 407093
Prunis(Magyarszilvás) 407234
Puini(Kispulyon) 407304
Pustuta(Pusztaújfalu) 407489
Rãchitele(Havasrekettye) 407384
Rãdaia(Andrásháza) 407059
Rãscruci(Válaszút) 407107
Rãzbuneni(Radákszinye) 407094
Recea-Cristur(Récekeresztúr) 407480
Rediu(Rôd) 407026
Rîsca(Riska) 407490
Rogojel(Havasrogoz) 407496
Rotunda(Keresztesvölgy) 407116
Rugãnenti(Felsôkosály) 407163
Salatiu(Szilágytô) 407416
SatuLung(Hosszúmacskás) 407211
Sava(Mezôszava) 407454
Sãcãlaia(Kisszék) 407279
Sãcel(Havasasszonyfalva) 407074
Sãcuieu(Székelyjó) 407495
Sãlãtruc(Szalatruk) 407164
Sãlicea(Szelicse) 407236
Sãlinca(Szelecske) 407182
Sãlinte(Tordaszeleste) 407237
SãlinteaNouã(Csonkatelep) 407061
SãlinteaVeche(Máriatelek) 407212
Sãndulenti(Szind) 407500
Sãrata(Szótelke) 407499
Sãrãdin(Seregélyes) 407273
Sãvãdisla(Tordaszentlászló) 407505
Scrind-Frãsinet
(Szkrindfraszinet) 407386
Sic(Szék) 407540
Sicfa(Kisbáton) 407573
Silivan(Vízszilvás) 405303
Sîmboieni(Erdôszombattelke) 407527
Sîmboleni(Mezôszombattelke) 407142
Sîncraiu(Kalotaszentkirály) 407515
Sînmãrghita(Szentmargita) 407399
Sînmãrtin
(Szépkenyerûszentmárton) 407213
Sînnicoarã
(Szamosszentmiklós) 407042
Sânpaul(Magyarszentpál) 407503
Sîntejude(Vasasszentegyed) 407567
Sîntejude-Vale
(Vasasszentegyedivölgy) 407568
Sîntioana(Vasasszentiván) 407569
Smida(Szmida) 407082
Somenu-Cald(Melegszamos) 407311
Somenu-Rece(Hidegszamos) 407312
Soporu de Cîmpie
(Mezôszopor) 407293
Stejerin(Kercsed) 407436
Stîrcu(Csóka) 407197
Stoiana(Esztény) 407256
Stolna(Isztolna) 407511
Straja(Gesztrágy) 407154
Strîmbu(Horgospataka) 407219
Strucut(Stinkutdûlô) 407198
Suarãn(Szóváros) 407096
Suatu(Magyarszovát) 407545
Suceagu(Szucság) 407062
Sucutard(Vasasszentgothárd) 407306
Sumurduca(Szomordok) 407533
Surduc(Járaszurdok) 407327
Tardu(Magyarsárd) 407534
Taula(Sárvásár) 407343
Tigãu(Sajgó) 407348
Toimeni(Sólyomkô) 407601
TomcutuMic(Kissomkút) 405204
Tutu(Sütmeg) 407238
Tãrpiu(Szekerestörpény) 407349
Tãuneni(Marokháza) 407108
Tãuti(Kolozstótfalu) 407282
Ticu(Forgácskút) 407014
Ticu-Colonie(Ferencbánya) 407016
TiocudeJos(Alsótôk) 407257
TiocudeSus(Felsôtôk) 407258
Tioltiur(Tötör) 407259
Tîrgusor(Kékesvásárhely) 407528
TopaMicã(Pusztatopa) 407536
Tranisu(Tarányos) 407477
TriteniideJos(Alsódetrehem) 407550
TriteniideSus
(Felsôdetrehem) 407554
TriteniiHotar(Irisórai tanyák) 407556
Turea(Türe) 407298
Tureni(Tordatúr) 407560
Turmasi(Tormásdûlô) 407428
Taga(Cege) 407565
Unguras(Bálványosváralja) 407570
Urca(Mezôôrke) 407591
Urisor(Alôr) 407166
Vad(Révkolostor) 407575
Vaida-Cãmãras
(Vajdakamarás) 407124
Vale(Bánffytótfalu) 407034
ValeaAgrisului(Egrespatak) 407238
ValeaCãseiului
(Kosályivölgy) 407221
ValeaCiresoii
(Décseipataktanya) 407401
ValeaDrãganului(Nagysebes) 407478
ValeaFlorilor(Virágosvölgy) 407468
ValeaGîrboului
(Szunyogszeg) 407262
ValeaGrosilor(Tôkepataka) 407582
ValeaIerii(Járavize) 407585
ValealuiCati(Sárospatak) 407199
ValeaLuncii(Lunkatanya) 407402
ValeaUngurasului
(Csabaújfalu) 407574
ValeaVadului(Vádpatak) 407329
Vãleni(Lárgatanya,
Magyarkályánközség) 407126
Vãleni(Magyarvalkó,
Kiskalotaközség) 407139
Vãlisoara(Járarákos) 407512
Vechea(Bodonkút) 407214
Viisoara(Aranyosegerbegy) 407590
Visagu(Viság) 407497
Visea(Visa) 407356
Vistea(Magyarvista) 407299
Vîlcele(Bányabükk,
Erdôfelekközség) 407097
Vînãtori(Börvény) 407226
Vlaha(Magyarfenes) 407513
Vultureni(Borsaújfalu) 407595

KÖRKÉP

Szamosújvár és Dés lemondott a központi fûtésrôl

(7. old.)

Keddi sajtóértekezletén Vasile Soporan prefektus bejelentette: a téli hónapokban fizetett közköltség miatt a dési és szamosújvári lakosok úgy döntöttek, teljesen lemondanak a központi távfûtésrôl. Ehelyett a lépcsôházakban és tömbházakban elhelyezhetô hôközpontokat szerelnek fel. — Elégedetlenek voltak, ugyanis a közköltséghez hozzáadták a csôrendszer régisége miatti veszteségek értékét is — mondta a prefektus.

A kormány helyi képviselôje úgy vélekedik, az új rendszer segítségével az emberek annyit fizetnek majd, amennyit fogyasztanak, és nem kényszerülnek a távfûtési vállalat veszteségeinek fedezésére. Ugyanakkor a hômérséklet függvényben állíthatják be a hôenergiát elôállító berendezést.

Vasile Soporan adatai szerint Désen például a lépcsôházi és tömbházi hôközpontok felszerelése körülbelül 15 milliárd lejbe kerül. — Tízmilliárd lejt az önkormányzat áll, a többit pedig a közigazgatási minisztérium. Ugyanakkor Szamosújváron hozzávetôlegesen 4 milliárd lejre lesz szükség — fejtette ki a prefektus. Hozzátette: az új hôközpontokat szintén a helyi távfûtési vállalatok üzemeltetik majd, a megfelelô mûszaki feltételek biztosítása érdekében.

Szamosújvárral és Déssel ellentétben Kolozsváron és Bánffyhunyadon a központi fûtés mellett döntöttek. A helyi távfûtési vállalatok több tízmilliárd lejt költöttek a meglévô lakónegyedi hôközpontok korszerûsítésére. Adott esetben a finanszírozást európai és kormánypénzekbôl fedezték.

Kiss Olivér

Atlantisz harangoz — tehát él
Vershangok a mélybôl — szórványból

(7. old.)

Harmadszor rendezi meg Kolozsváron az Unitárius Kollégium, a Phoenix Könyvesbolt, a Koós Ferenc Alapítvány, az Unikornis Könyvkiadó és a Magyarok Világszövetsége az Atlantisz harangoz címet viselô versmondó vetélkedôt. A május 9–11. között zajló nagyszabású rendezvény történetérôl, érzelmi töltetérôl, nemes céljairól a vetélkedô megálmodóját, Magyari Esztert, a Phoenix könyvesbolt üzletvezetôjét kérdeztük.

— Megelégedés tölt el, amint visszatekintek az Atlantisz harangoz eddigi rendezvényeire — mondta. — Most is szemem elôtt a kép, amint az elsô, jégtörô rendezvényt szervezzük az akkor 10 éves Promod Kft. vezetôjével, Székely Zsuzsával, az Unitárius Kollégiummal és az akkoriban ugyancsak tizedik születésnapját ünneplô Unikornis Könyvkiadóval. Izgalommal figyelgettük, hogy milyen távoli és eldugott szórványtelepülésekrôl iratkoztak be a versenyre. A második vetélkedô már valamivel drukkmentesebb volt — ez, azt hiszem, látszott is —, de valójában úgy érzem, hogy most, a harmadiknál fog igazán kiteljesedni ez a rendezvény. A jelek arra utalnak, hogy erre a harmadik versenyre sokkal többen neveznek be, mint eddig. Olyan eldugott falvak is jelentkeztek, amelyeket nem is lehet megtalálni a térképen.

— Mi a célja valójában ennek a versenynek?

— Egyenlô esélyt biztosítani minden versszeretô magyar gyereknek, függetlenül attól, hol született, hol tanul, és hol éli gyerekkorát. És meg szeretnénk mutatni, hogy bizony Atlantisz, azaz Erdély harangozni is tud, tehát él, létezik. Igaz, hogy a mélyben, nyomás alatt, de él. Be szeretnénk bizonyítani, hogy a szórványban is vannak tehetséges gyerekek, akik a magyar nyelvet felnôttes komolysággal ôrzik.

— Mit üzen a "harangozóknak"?

— Maradjanak meg magyarnak, bármilyen nehéz is ez manapság a szórványban.

Szabó Csaba

Sikeres volt a Jókai-emléktúra

(7. old.)

Sikeresen zajlottak le május 3-án az Erdélyi Kárpát-Egyesület Kolozsvári osztályának VI. Jókai teljesitménytúrái. A rendezvényen mintegy 80 magyarországi és erdélyi túrázó vett részt. A legnehezebb, 52 km-es táv (Kolozsvár–Torockó) legifjabb nôi "teljesítôje" a 11 éves budapesti Wehner Zita volt.

A férfiak közül a legidôsebb a kolozsvári, 71 éves Vári László, a legfiatalabb pedig Wehner Kornél (8 éves — Budapest) voltak.

Mint ismeretes, a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrák célja emléket állítani az 1848-49-es eseményeknek, valamint újra reflektorfénybe állítani a Jókai Mór 4. erdélyi útja alkalmából bejárt helyeket.

Sz. Cs.

Sztrájk a gyufagyárban

(7. old.)

Mondhatni, rájár a rúd a szamosújvári gyufagyárra: miután április végén nyolc személy érvényes bírósági határozatra hivatkozva erôszakkal behatolt az üzembe, hétfôn a fizetések késlekedése miatt elégedetlenkedô munkások sztrájkjára került sor.

Miután nem kapták meg az áprilisi elôleget és a márciusi ebédjegyeket sem, a gyufagyár elégedetlen alkalmazottai úgy döntöttek: abbahagyják a munkát. A spontán sztrájk során az alkalmazottak a gyár udvarán gyülekeztek, s a munkaszerzôdések megszegésével vádolták a gyufagyár vezetôségét, illetve azzal, hogy törvénytelenséget követett el, amikor egy szakszervezet létrehozására tett kísérlet miatt elbocsátott néhány alkalmazottat. A sztrájkolók ugyanakkor arról is panaszkodtak: az üzemben az átlagfizetés alig kétmillió lej, s a munkások még a régiségpénzt és a mérgezô környezet miatt járó pótlékot sem kapják meg. Azzal vádolják továbbá a gyár vezetôségét, hogy az utóbbi években nem végzett komolyabb befektetéseket. Az alkalmazottak azt állítják, a kollektív munkaszerzôdés megszegésérôl tájékoztatták a területi munkaügyi hivatalt.

A rendôrség hírei
Két autót lopott

(7. old.)

Május 4-én fogta el a kolozsvári rendôrség a helybéli, 30 éves Daniel Viorel C.-t, aki április 22-én a Donát útról ellopott egy 1310-es Daciát, Mic V. tulajdonát. A férfi, miután kikocsikázta magát, az autót otthagyta ugyanabban az utcában. Május harmadikán ismét kedve támadt autózni, ezúttal Barz D. Daciáját lopta el a Grigorescu utcából, majd szintén a Donát úton "felejtette". Minôsített lopás és hajtási jogosítvány nélküli vezetés vádjával vizsgálják, 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezték.

Higanyt árult
A dési rendôrség tegnapelôtt fülelte le a helybéli Polica N-t. A 26 éves helybéli férfi az OMV benzinkút mellett próbált eladni három kiló higanyt. Mérgezô anyag jogtalan bitorlásának vádjával indult nyomozás ellene, de az ügyben több személyt is vizsgálnak annak kiderítése érdekében, hogy honnan származott a tiltott anyag.

Halál favágás közben
Egy Bádok melletti erdôben érte a halál a kolozsborsai Pop Emilt. A 70 éves öregember fát vágott, amikor valószínûleg szívinfarktus végzett vele. Felboncolják.

(balázs)

Borverseny a Szilágyságban

(7. old.)

Európa még mindig nem ismeri eléggé az erdélyi borokat, pedig ebbôl a szempontból Erdély a világ élvonalához tartozik. Entz Ferenc, Magyarország legnagyobb borásza már 1869-ben megállapította, hogy ez a vidék borászati szempontból fehér folt Európa térképén. De ha ezt is megismeri a világ, akkor nem lesz párja. Mert a magyarországi borok ugyan tüzesebbek, de Erdélyben a mérsékeltebb, nagy kánikuláktól mentes nyarak miatt jobban megmarad az íz- és zamatanyag a borokban — mondotta dr. Csávossy György a II. Szilágysági szôlôhegyek borversenyének kiértékelésén.

Az elsô, csak Szilágy megyére korlátozódó borversenyt Krasznán tartották, mondhatni: nagy sikerrel, ezt jelzi a szilágycsehi részvétel aránya is. A zsûri 48 bormintát értékelt a fehér- és a vörösborok kategóriájában, és meglepôen jó díjazási arány született. A nemzetközi gyakorlat szerint általában csak a borok harminc százalékát szokás díjazni, de itt most a pontok száma szerint nyolc aranyérem, 18 ezüst- és 10 bronzérem született. A versenyen öt aranyéremmel, hét ezüsttel és egy bronzzal a ballai borok arattak (Ambrus Ernô bora egyértelmûen bajnok), de nagyon jól szerepeltek a krasznai borok is. Viszonylag háttérbe szorult Sámson, és szinte eltûnt a borászati térképrôl Mocsolya, ahol egykor virágzó szôlészet volt. Feltûnô haladás érzékelhetô a szilágysomlyói Magura borain, és Sarmaság meg Lompért környékén is nagy lehetôségek, adottságok vannak, csak helyesen kellene kihasználni azokat. A résztvevôk és a zsûri munkáját Peter Carol polgármester köszönte meg, az okleveleket pedig Seres Dénes szenátor és dr. Csávossy György nyújtotta át a díjazottaknak.

A teljesen független zsûri — hiszen két nagyenyedi, két nagykárolyi és szatmárnémeti tagja volt — értékelése szerint az elsô verseny óta sokat javult a borok minôsége, most csak három bort kellett kizárni a versenybôl, de még így is voltak oxidált, barnatöréses borok. Mindez a szakértelem hiányát is jelzi, de vigasztaló, hogy egyre több a jó bor. Ez pedig nagyon fontos most, amikor egyre többet beszélünk a borturizmusról, amelyben a faluturizmussal összekötve, még rengeteg kiaknázatlan lehetôség van. Az ilyen versenyek is a szakértelem, a borok iránti igényesség megteremtését célozzák. A gazdák tapasztalatcseréje, tanulása, megmérettetése mind a minôségi bortermelést segíti. Bor van elég, de még nagyon sok csiszolnivaló van e kitûnô nyersanyagon.

Józsa László

Feljáratokkal a mozgássérültek integrációjáért

(7. old.)

Megbüntetik azokat a közintézményeket és magáncégeket, amelyek nem teszik lehetôvé a tulajdonukat képezô épületekbe a mozgássérültek számára a könnyebb bejárást. A jelenleg több tízmillió lejre rúgó bírságot a közeljövôben emelik.

Pénzbírságra kötelezhetik azokat a közintézményeket és magáncégeket, amelyek nem alakítanak ki olyan speciális létesítményeket, amelyek lehetôséget biztosítanak a mozgássérült személyeknek is arra, hogy az épületbe önállóan bejussanak. A büntetések jelenleg 10 és 50 millió lej között mozognak, ám ezt az összeget növelni szeretnék, tájékoztatott Nicoleta Molnar, a Kolozs Megyei Tanács Szociális Gondozói Közszolgálatának igazgatója. A létesítmények az épületekbe való bejutást elôsegítô speciális feljáratok, a mozgássérültek részére kialakított illemhelyek, valamint külön parkolóhelyek kialakítását feltételezik.

Ugyanakkor a nagyközönséget kiszolgáló intézményeknek az év végéig olyan személyeket kell alkalmazniuk, akik ismerik a hallássérültek által használt jelbeszédet. A Hallássérültek Kolozs Megyei Egyesületének felügyelôje, Marius Hurgoi elmondta, 2003 végéig nem lehet megvalósítani a fordító szakemberek alkalmazását, ugyanis speciális felkészítô tanfolyamokra van szükség. A felügyelô kifejtette: szerinte szükség lenne arra, hogy az egyetem erre szakosodott szociális munkásokat képezzen.

DIÁKLAP

campus

XIII. évfolyam, 18. szám

(8. old.)

— A fiatal gorillák barátságosak, de gyorsan tanulnak.

(Will Cuppy)

Májusban folytatódnak az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság II. félévi terminológia-elôadásai.

Építômérnöki kar

2003. 05. 09., péntek, 16.00 óra, Dr. Madaras Gábor (Budapest): Vasbeton szerkezetek tartóssági kérdései.

2003. 05. 09., péntek, 18.00 óra, Dr. Orosz Árpád (Budapest): Vasbeton szerkezetek meghibásodása és javítása.

Az elôadások helyszíne: a Báthory István Líceum fizikuma (Farkas/Kogãlniceanu u. 2. szám, II. emelet).

Gépészmérnöki kar

2003. 05. 08., csütörtök, 17.00 óra, prof. dr. Wenzel Klára (Budapest): A látás, a színes látás és a megvilágítás optikai kérdései.

2003. 05. 08, csütörtök, 18.00 óra, Dr. Molnár László (Budapest): ANSYS végeselem program bemutatása.

Az elôadások helyszíne: a Báthory István Líceum fizikuma (Farkas/Kogãlniceanu u. 2. szám, II.emelet)

Villamosmérnöki kar

2003. 05. 07., szerda, 16.00 óra, Dr. Delesega Gyula (Temesvár): A villamosságtan Maxwell egyenletei.

2003. 05. 07., szerda, 18.00 óra, Dr. Puklus Zoltán (Gyôr): A DC/DC konverterek dinamikus modellje.

Találkozó: a Malom (Baritiu) u. 28. szám alatti fôépület elôcsarnokában.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Bôvebb információk az eniko@emt.ro e-mailcímen, valamint a 194042, 190825 telefonszámokon.

BBTE–BME-együttmûködés
A Babes–Bolyai Tudományegyetem rektora, Andrei Marga május 13–14. között találkozik a Budapesti Mûegyetem vezetôségével. Ez alkalomból együttmûködési egyezményt írnak alá a két egyetem között. A küldöttség tagja még Luminita Silaghi Dumitrescu, a Kémia Kar dékánja, valamint Szamosközi István, a Távoktatási Központ igazgatója. A BBTE eddig kilenc magyarországi felsôoktatási intézménnyel írt alá hasonló szerzôdést. Ugyanezen alkalomból a rektor részt vesz a Budapesti Közgazdasági és Közigazgatási Egyetemen az International Academic Advisory Board címû rendezvényen.

X. KMDSZ-diáknapok
A KMDSZ tizedik alkalommal szervezi meg a diáknapokat május 22–25. között. Jelentkezni a hagyományos 25–30 fôs csapatokkal május 19-ig lehet. Beiratkozási díj 25 000 lej KMDSZ-tagoknak, 30 000 a nem KMDSZ-tagoknak. Lesz majd sport és ügyességi vetélkedôk, bulik, kulturális rendezvények. Részletesebb információk, teljes program a következô Campusban vagy a diaknapok@kmdsz.ro e-mail-címen.

Kolozsvári Sapientiás diákok Miskolcon

(8. old.)

Mit is kerestünk mi Miskolcon? Kettônket az a megtiszteltetés ért, hogy Wanek Ferenc geológiatanárunk kiválasztott, mert nekünk volt a legjobb médiánk az elsô félévben. Miskolcon április 14–16-án volt a XXVI. Oszágos Tudományos Diákköri Konferencia matematika, földtudományok és fizika témakörökben. Ezekbôl minket inkább a földtudományok érdekeltek, mert környezetföldrajz szakon vagyunk. A tanár úrral és még egy busznyi BBTE-s diákkal a geológia és geológia-biológia szakról megérkeztünk április 13-án éjféltájban, a szokásos romániai késéssel.

Aki bírt, még lenyomhatott a torkán néhány szendvicset és üdítôt a számunkra készített svédasztalnál. Ekkor ért egy meglepetés. Azt hitték rólunk, Sapientiásokról, hogy doktorok vagyunk, és névkitûzôt is ehhez mérten kaptunk. Meg is kérdezték egyikünktôl, hogy mit tanít. Úgy látszik, ennyire nem lehet elhinni, hogy már diák is van a kolozsvári Sapientia Egyetemen, s nem csak tanárok. Ezt a bakit kivéve, minden nagyon szervezetten folyt. Miskolcnak tulajdonképpen egy külön negyedében, az Egyetemvárosban tartották az értekezletet. Gyönyörû hely ez az egyetemisták részére, postával, sportcsarnokkal és -pályákkal, bentlakásokkal, aulával, bibliakörrel, szórakozóhelyekkel stb. Mindez egy erdô közepén, és dombokkal (!) körülvéve. Sok értékes tapasztalatot szereztünk.

Megfigyelhettük, hogy egyesek mennyi energiát fektetnek egy-egy dolgozat megírásába, és hogy milyen követelményeknek kell megfelelni. Én csak azt sajnáltam, hogy a többi évfolyamtársam nem lehetett ott.

Gál Júlia

Töröljük el a vízumokat!

(8. old.)

A mozgásszabadsághoz való jog az alapvetô emberi jogok egyike. Lehetetlen stabil és nyitott társadalmat kialakítani az emberek mozgásszabadsága, az információ és a vélemény szabad áramlása nélkül. Ha nem mûködik a kommunikáció, akkor nincsenek reformok. Ha nincsenek reformok, akkor nincs demokrácia. Ha nincs demokrácia, nincs biztonság.

A több mint 90 civil tagszervezetet tömörítô Citizen’s Pact Európa nemzetközi napját, május 9-ét választotta arra, hogy fellépjen a Kelet-Európát érintô kötelezô vízumrendszer ellen. Ennek érdekében a nemzetközi szervezet egy elektronikus aláírónapot hirdet meg, s az összes, ezen a napon aláírt felhívást arra fogják felhasználni, hogy a régió kormányait és az összes európai intézményt meggyôzzék arról: a vízumok eltörlése elengedhetetlen.

A vízumok eltörléséért folyó kampány 2002 márciusában, a vajdasági Újvidéken (Novi Sad) tartott konferencián kezdôdött. Az elsô összehangolt tevékenység 2002. október 18-án a Felhívás Aláírásának napja volt, amikor 7 ország 12 városában folyt az aláírásgyûjtés.

17 000 aláírás gyûlt össze.

A Citizen’ Pact felkéri Önt, hogy írja alá a Vízumeltörlési Petíciót Délkelet-Európa államaival együtt május 9-én, Európa nemzetközi napján. A felhívást a Citizen’ Pact for South-Eastern Europe, valamint a KMDSZ weboldalán, (www.citizenspact.org.yu, www.kmdsz.ro), lehet aláírni.

Egy másfajta kalauz

(8. old.)

"Köznapi értelemben a jó kalauz az, aki tudja, honnan indul a szerelvény, és tudja azt is, hogy mikor, hová érkezik meg. Ennél emelkedettebb lelkû utaskísérôk is vannak, ôk együtt utaznak a kalauzoltakkal, részt kérnek örömeikbôl, gondjaikból, kételyeikbôl, segítenek nekik úton lenni. Akár úgy, hogy észrevétlenné válnak, akár úgy, hogy mindig éppen a kellô idôben pattannak elô, akkor, ha szükség van rájuk." Ilyen kísérô szeretne lenni a nemrég megjelent Egyetemi Kalauz 2003 is, vallják a kiadvány szerkesztôi.

Bevezetôként statisztikai adatokat tudunk meg a romániai felsôoktatás helyzetérôl. Kiderül többek között, hogy a 2000/2001-es tanévig szinte négyszeresére emelkedett a felsôoktatásban részt vevôk száma (ebben a tanévben összesen 582 000 egyetemi vagy posztliceális hallgatót jegyeztek Romániában). A táblázatok jelzik, hogy jóval több munkanélküli van a társadalomban a fiatalok körében, mint az idôsebb korcsoportokban, és hogy a 15–26 évesek körében jegyzett munkanélküliségi ráta alig csökkent 1994 és 2000 között. Növekedett az oklevéllel rendelkezô munkanélküliek száma.

Aki a nem túl kecsegtetô bevezetô után is úgy dönt, megéri egyetemet végezni, részletes bemutatást olvashat a magyar nyelvû képzést biztosító felsôoktatási intézményekrôl. Kolozsvárt a Babes–Bolyai Tudományegyetem képviseli a szokásos 17 karával, Marosvásárhelyt az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, illetve a Színmûvészeti Egyetem. A magánegyetemek közül magyar nyelven lehet tanulni a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Fôiskolán, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen, a vásárhelyi Református Kántor- és Tanítóképzô Intézetben, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A magyarországi felsôoktatási intézmények Erdélyben a Gábor Dénes Fôiskola konzultációs központja, a Gödöllôi Szent István Egyetem kertészettudományi karának nyárádszeredai levelezô tagozata, valamint a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Fôiskolájának székelyudvarhelyi konzultációs központja révén képviseltetik magukat.

Posztliceális oktatásban, technikumban lehet továbbtanulni Brassóban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Szentkeresztbányán, Gyergyószentmiklóson, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Nyárádszeredában, Szatmárnémetiben, Vajdahunyadon és Marosvásárhelyen.

Aki az elôzô oldalakon nem talált magához illô választási lehetôséget, a következô fejezetekben megismerheti a román nyelvû, állami vagy magán úton biztosított továbbtanulási lehetôségeket is. Végül bemutatkoznak az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségének Oktatási Fôosztálya és az erdélyi diákszervezetek. (Az Egyetemi Kalauz az RMDSZ említett szervének, illetve az Országos Magyar Diákszövetségnek közös kiadványa.)

Kónya Klára

Tôkés Markónak farkasa

(8. old.)

A múltkor délelôtt bekopogott hozzám egy szociológus kislány. Vorbic ungureste, kérdezte. Mondom, hát persze! Fáradjon beljebb, kollegina.

— Arról volna szó, hogy ugyebár felmérést készítünk meg minden, s ehhez kéne az ön segítsége.

— Jaj, ne magázz, te bolond leány, mert megharagszom.

— Szóval akkor felteszek néhány kérdést, ha nem nagy probléma.

— Hát hogy lenne probléma, egy kis kávét esetleg?

— Jaj, nem kérek most, mert.

— Mennyit fog tartani?

— Hát úgy tíz-húsz percet.

— Na jó, kezdjük el — mondtam, s felhúztam a csengôt másfél órára.

Tehát a kislány a politikai preferenciáimra kíváncsi. Hát persze. Megkérdezte, hogy szeretem-e Torgyánt. Az még hagyján, de te szereted-e a torgyánpózt? Nem tudod, mi az a torgyánpóz? Elmagyarázom. Ne tessék elmagyarázni, kb. kitaláltam magamtól is. Mondom, hogy ne magázz.

Megkérdi nagy ártatlanul, hogy kivel tartok éppen. Csakis magammal, kisasszony. Nem úgy érti, hanem Tôkésékkel vagy Markóékkal?

— Nem mindegy? Mindkettô egykutya. Az egyik nem ugat, a másik ugat, de harapni egyik sem harap.

— Mégis, hová kellene hogy harapjon?

— Hát a nadrágba, természetesen.

— De kinek a nadrágjába? — huncutkodott, hátha rajtakap valami "szeparatizmuson". De én annál ügyesebb vagyok, nem dôlök be az ilyen cseleknek:

— Hát az ellenség nadrágjába, természetesen! — vágtam rá vitézül.

— Ahá, de ki az ellenség? — firtatja felélénkülve.

— Kinek ki — passzolom vissza elegánsan. — Markónak Tôkés, Tôkésnek Markó.

— Szóval azt mondod, hogy egymást kellene marniuk?

— Én nem mondok semmit, de hát nem azt csinálják? S közben az igazi ellenség...

— Az ki? — csillan fel a szeme az elszólásomra.

— Az elnyomók vagy valami ilyesmi — retirálok ijedten.

— A román politikumot tetszik... azaz, érted ezalatt, nemde?

— Hát, körülbelül — adom be a derekamat. De meg is bánom hamar:

— Miért, szerinted mit kéne csinálni?

— Kitenni a kirakatba egy embert, aki elvonja a közérdemû figyelmét. Egy olyan Funar-szerûséget. S amíg folyik a hiszti a porondon, addig sutyiban (például magyar állami pénzbôl) visszavásárolgatnám a Székelyföldet. Mert hiába akarunk autonómiát, ha nincs ahol! Csak a saját földünkön lehetünk "ön"-kormányzók, de ha eladjuk azt, az ôsi kúriákkal egyetemben, akkor pattoghatunk, mint kecskesza... azaz, kakas a szemétdombon. Márpedig ez folyik mostanában: egyre többen vesznek hatalmas telkeket, régi házakat kiüresedô székely falvakban. Amelyiket nem veszik meg, abba cigánycsaládok költöznek. Amit ellopnak, vissza lehet perelni valahogy, de ha mi adjuk el, akkor ne vicsorogjunk, ha többszörös áron vagy éppen semmiért sem vehetjük vissza! — ecsetelem felhevülve világ- és Erdélymegmentô gondolataimat. Látom, hogy a kislány szorgalmatosan jegyzetelget, ezért folyatom:

— Magyar igazolvány meg effélék helyett meg kellett volna venni a területeket, nem elkótyavetyélni erre-arra. Hiszen olcsó, mint a nyavalya. A régi családi csecsebecséket is elherdáljuk mindenfelé, szekeres cigányok hordják el a drága bútorokat, pedig be jól mutatna a múzeumban, s a turistát is vonzaná! Na, nem ideköltözésre, csak látogatásra — teszem hozzá hamar.

A kislány megfájdult csuklóval, kipirult arccal mosolyog: — Köszönöm szépen, megadtad az ötletet az államvizsgámhoz!

— S ugyanbiza mi lesz a címe annak az államvizsgának?

— "A frusztráció, az ötlet- és kilátástalanság az erdélyi választópolgár mindennapi retorikájában".

Jakab-Benke Nándor

INTERJÚ

A Transindex újabb vendége Nagy Ágnes, a Román nemzeti Bank igazgatótanácsi tagja válaszol az olvasók kérdéseire:

(9. old.)

bognyeso (Csíkszereda)

1. Mit jelent a román gazdaságra nézve a nemzeti banknak az utóbbi készpénz forgalom politikája? Ugyanis a területeken megszüntet bizonyos funkciókat, de helyette nem tesz semmit, mint például reális kártyaüzlet.

Válasz: — Az RNB azt a tevékenységét tartja fent 4 megyei fiókjánál, ami a készpénz feldolgozását illeti (procesare de numerar). Ne felejtsük el, hogy ez nem csak a Központi Bank feladata, a kereskedelmi bankok központjainak is a feladata az általuk bevételezett pénz feldolgozása és kezelése, hogy minôségileg az elvárásoknak megfelelô pénz kerüljön forgalomba fiókjain keresztül is. Ugyanakkor a kereskedelmi bankok központjainak feladata a fiókjaik készpénzzel való ellátása.

Mi jelent ez? A készpénz feldolgozása költségeinek megosztása a kereskedelmi bankrendszer és a központi bank között. A tevékenység ilyen típusú szervezése általánosan alkalmazott módszer a központi bankoknál.

— A kártyaüzlet olyan kereskedelmi banki tevékenység, amit a kereskedelmi bankok mûködését szabályozó 1998/58-as törvény szabályoz. A kártyák elterjedésének akadályát az informatikai rendszerek biztonságában, valamint az elektronikus aláírás teljeskörû alkalmazása törvényes kereteinek hiányában látom.

2. Mikor beszélhetünk már reálidôben való elszámolásról a bankok között, várható-e idén elôrelépés ezen a téren, vagyis az elektronikus "dekontálás" bevezetésére?

Válasz: — Az elektonikus dekontálás rendszerének kiépítése folyamatban van a Transfond Rt. dekontálási intézmény (az RNB és a kereskedelmi bankok által létrehozott cég) keretén belül, aminek részben Phare-program támogatása van, és teljeskörû mûködésbe lépésének határideje 2004 decembere. A legfontosabb a rendszer kiépítésében a kereskedelmi bankrendszer felkészítése mind technikai, mind humánerôforrás és soft rendszer elsajátítása szempontjából azon szervezetek részérôl, akik ebben a folyamatban részt vesznek. Egy ilyen rendszer kiépítésének nem csak a költségei nagyok, hanem fizikailag is sok idôt vesz fel.

Részleges tevékenységek már 2003 végén mûködni fognak.

3. Mit tesz a RNB a készpénzforgalom csökkentésére, hogyan erôsíti a hitet a vállalkozókban a bankközti elszámolás biztonságában és hasznosságában, mert gyorsaságról nem lehet beszélni?

Válasz: — Talán részlegesen a fenti kérdésre adott válaszban erre a kérdésre is válaszoltam, ami az elszámolás gyorsaságát és biztonságát illeti. Az RNB-nak ennek a rendszernek a biztonságos mûködtetésében óriási szerepe van, és én úgy gondolom, hogy ennek megteremtése egyben az RNB monetáris politikájának végrehajtását is elôsegíti.

4. Mi az oka, hogy a Székelyföldön olyan kevés mûködô bank van?

Válasz: — A kereskedelmi bankoknak saját üzletpolitikájuk van, ami a területi terjeszkedést illeti, és ez szorosan összefügg a terület lakosainak számával és gazdasági erejével. Ne felejtsük el, hogy a bankoknak elsôsorban arra a pénzre van szüksége, amit a lakosságtól és a cégektôl betétként bevételez, amit utána hitelek formájában kihelyezhet. Ezek a szempontok nincsenek összefüggésben azzal, hogy ez a hely területileg hol helyezkedik el.

5. Mennyire sikerült a bankfelügyeletet megbízhatóvá és hitelessé tenni?

Válasz: — A bankfelügyelet hitelességét az eredményeinek elemzésében lehet a legjobban lemérni. Mint minden más tevékenységnek, a bankfelügyelet törvényes kereteinek a kidolgozása volt Romániában a többi Közép- és Kelet-Európai országhoz viszonyítva hosszabb folyamat, alkalmazása a központi bank egyik fô tevékenysége. Egyet viszont nem szabad figyelmen kívül hagynunk, éspedig azt a tényt, hogy a bankfelügyelet nem azt jelenti, hogy minden hitel formájában kihelyezett pénzmozgásnál a bankfelügyelô ott van, hiszen akkor mi lenne a kompetenciája a kereskedelmi bankok vezetôinek. A legfontosabb arra figyelni oda, hogy a bankrendszerben ne fordulhassanak elô olyan eltérések, hibák, amelyek az egész rendszer hitelességét, erejét ingatják meg.

Dexter (Kolozsvár)

6. Mennyi virtuális pénz áramlik naponta a világ tôzsdéi között? Igaz az, hogy sokkal több, mint amennyire aranyfedezet van, egyáltalán mi a viszony az aranyfedezet és a virtuális pénz között?

Válasz: — Az aranyfedezet elmélete a mai monetáris makrogazdasági politikákban érvényét vesztette. A pénzáramlás hátterében nem aranystandard vagy aranyvaluta, hanem áruk és szogáltatások ellenértéke áll.

Aranystandard és aranyvaluta olyan pénztörténeti fogalmak, amelyek egymással összefüggésben vannak.

Aranyvalutáról van szó, ha egy ország valutaegysége egy meghatározott aranymennyiségben fejezôdik ki.

Aranystandardról akkor beszélhetünk, ha aranyvalutájú országok a következô szabályokat betartják:

— a pénz akadálytalan átválthatósága aranyra,

— az arany akadálytalan behozatala és kivitele,

— egy szilárd szabályozórendszer, amely egy ország pénzmennyiségét az aranytartalékhoz köti.

A legtöbb európai országban az aranystandard egy aranymag-valuta (pl. 1/3-a a kibocsátott pénzmennyiségnek) formájában jelentkezett, amelyben a forgalomban lévô bankjegyeket a nemzeti bank aranykészlete fedezi. Ezzel összefüggött a beváltási kötelezettség, aminek azonban nem kellett aranyban történnie. Ez az úgynevezett aranyautomatizmus a nemzetközi árfolyamokat stabilan tartotta. Mihelyt egy valuta árfolyama összehasonlítva egy másikkal, az aranyforgalommal, -szállítással és biztosítással kapcsolatos költségeket messze meghaladta, az arany kiáramlott a gyengébb valutájú országból az erôsebb valutájú országba. Az aranykiáramlás, tehát a tartalékok csökkenése a bankjegyforgalom korlátozásához, a kamatok emelkedéséhez és árcsökkenésekhez, tehát az egyik ország feljavult exportlehetôségeihez vezetett. Ezzel szemben az aranybeáramlás a másik országban kiszélesítette a bankjegyforgalmat, csökkentette a kamatokat, kedvezôen befolyásolta az áremelkedést, és csökkentette az exportot. Ha eljutottak erre a pontra, megfordult az aranyáramlás, az arany abba az országba áramlott, ahol magasak voltak a kamatok és nagyobb az arany iránti kereslet. A fizetési mérleg ezzel kiegyenlítôdött, az árfolyam stabilizálódott. A gyakorlatban ez az aranyautomatizmus csak feltételesen mûködött, mert a központi bankok nem tartották be a szabályokat. Se nem csökkentették a pénz mennyiségét a kereskedelmi mérleg deficitje esetén és az aranykiáramlás idôszakában, sem nem szélesítették a bankjegykibocsátást az ellenkezô esetben. Rendszerint úgyis csak kevés arany áramlott, mivel a nemzetközi bankok követeléseiket és kötelezettségeiket kölcsönösen beszámították, és a központi bankok a a devizatartalékok és a külföldi aktívákra irányuló követelések felhalmozásával alacsony szinten tartották az aranykiáramlást. Ennek a standardnak a sikere abban állt, hogy a pénznek az aranyba történô átválthatóságába vetett bizalom sohasem kérdôjelezôdött meg, egészen 1914-ig, amikor az aranyra irányuló általános roham az aranytartalékokat messze túllépte, és a külföldi aktívákra irányuló követeléseket többé nem lehetett megvalósítani, és összeomlott a nemzetközi aranystandard.

A mai világ tôzsdéinek mutatói a piacokon forgalomban lévô áruk és szolgáltatások nagyságának függvényei.

7. Hogyan kezelhették a nagy WTC-ben székelô bankok az adatok eltûnését?

Válasz: — A bankok adatainak tárolását külön nemzetközi szabványok szabályozzák, amelyek lényege az, hogy az összes információt, adatot, amit a bankban tárolnak, még egy helyen ugyanúgy tárolják, rendszerint más helységben, vagy akár más országban.

8. Mi az oka annak, hogy folyamatosan csökken az arany világpiaci ára?

Válasz: — Az arany, akár a többi árunak az ára, a kereslet és kínálat függvénye. Ami azonban megfigyelhetô, hogy sok olyan központi bank, amely tartalékainak egy részét aranyban tartotta, most eladja, amit az aranykészlet tárolási költségeinek megnövekedésével magyarázok.

8/20-as (Kolozsvár, a szôke Szamosnál)

9. Várható-e a közeljövôben a beruházás-ösztönzô, gazdasági prosperitást generáló, valóban modern jövedelemadó rendszer bevezetése Romániában?

Válasz: — Erre a kérdésre a Pénzügyminisztérium tudná megadni a választ. Mindenképp a reálgazdaság növekedésének függvénye.

10. Mikor fog kialakulni Romániában a valós hitelkártyarendszer a most létezô, csak fizetésre használható, bankkártyarendszer helyett?

Válasz: — A rendszer létezik, csak nagyon szigorú feltételek mellett. Fejlôdése annak függvénye, mennyire fog erôsödni a reálgazdaság.

11. Ha valóban létezik Európában az egységnyi nemzeti valuta forgalomba tartásának kötelezettsége, miért tûnt el az 1 lejes? Azt már nem is kérdem, miért nincs 5, 10, 20, 50, 100 lejes érme.

Válasz: — Romániában sem szûnt meg, forgalomban van, csak a lej értékének tükrözôdése eredményeképpen az árakban a gazdaság szereplôi áraikat magasabb értéken állapítják meg, és nem igénylik ezeknek a pénznemeknek a forgalomba hozását a kereskedésük során.

12. Elôzô kérdésembôl fakadóan mennyire tehetô az állam nyeresége a kerekítésekbôl?

Válasz: — Nem az állam, hanem a kereskedôk nyerhetnek a kerekítésen, ilyen számítást az RNB-ban nem végeztek az utóbbi idôben.

13. Mi a valóban, gazdaságilag indokolt elônye a kemény lej bevezetésének, ha nem jár majd együtt a gazdasági reformokkal, a gazdaság fejlôdésével?

Válasz: — Gazdasági elônye csak a gazdaság fejlôdésével párhuzamosan valósul meg. Emellett inflációcsökkentô hatása van, azon pszichológiai hatása eredményeképpen, amit a lakosság nemzeti valutába vetett hitének erôsödésével ér el. Ugyanakkor felkészülés lenne az euróval való kereskedésre, hiszen az sem sok nullás kereskedés lesz. Ennek a döntésnek a végrehajtásához viszont politikai akaratra is szükség van, hiszen olyan kormányszintû rendelkezések és határozatok meghozatalát vonja maga után, ami nem csak az RNB, hanem a kormány feladata is.

14. Mekkora az a pénzösszeg, amelyet mindig magánál tart?

Válasz: — Nem több 500 ezer-egymillió lejnél.

15. Ön szerint megéri-e offshore céget alapítani a mai gazdasági idôkben?

Válasz: — A legjobban felkészült pénzügyi tanácsadók a brókerek. Forduljon egy brókercéghez.

16. Milyen könyvet olvasott utoljára?

Válasz: — Kopácsy Sándor: Nyugat felé, 1998-as kiadás. Remek könyv, másnak is ajánlom, akit a civilizáció fejlôdése nemcsak történelmi, hanem gazdasági szempontból is érdekel.

Kelemen Attila (Kolozsvár)

17. Világgazdaságilag mit jelenthet, ha az arab országok nem dollárban, hanem euróban határozzák majd meg a kôolaj árát?

Válasz: — A kérdés, ami ennek a hátterében van, a következô: Megtörténhet-e az, hogy az arab országok összességében sokkal nagyobb külkereskedelmi tevékenységet bonyolítsanak le euróövezethez tartozó országokkal vagy nem? — az összes többi dollár elszámolási övezethez tartozó országokhoz képest? — Gondolok itt a Latin-Amerika, Afrika, Ázsia egy része (a nem Yen érdekeltség) és persze Észak-Amerika együttesére. Ha Európa nagyobb kerekedelmet fog az arab országokkal, ezekhez az országokhoz képest lebonyolítani, akkor az arab országoknak érdekük lesz euróban meghatározni a kôolaj árát, hiszen valutatartalékuk meghatározó része euróban lesz, továbbá a külkereskedelmi tevékenység fenntartásához is euróra lesz szüksége. Hogy ez megvalósulhat-e? Talán a világgazdaság radikális elmozdulására és Európa gazdaságának ilyen szintû megerôsödésére lesz szükség. A kérdés az, Európa képes lesz-e annyi árut és szolgáltatást termelni, és ebbe a zónába exportálni, hogy túllépje az összes többi (dollár) érdekeltséget.

a rendíthetetlen ólomkatona (valahol Erdélyben)

18. Miben kössem le a pénzem, dollárban, lejben vagy euróban? Bárhogyan számolom, mindegyikkel vesztek.

Válasz: — Ezzel a kérdésével forduljon brókerekhez, ôk a legjobban felkészültek arra, hogy ezekben a kérdésekben tanácsot tudjanak adni.

M. A. (a Szabadság kérdezôje)

19. Mit jelent egésszen pontosan az a román kifejezés, hogy "taxã de scont", és honnan lehet megtudni ennek egy adott napra való értékét?

Válasz: — A román taxa de scontare magyarul leszámítolási vagy diszkontálási kamatláb. Az elnevezés onnan ered, hogy régebben a bankhiteleket általában az üzleti váltók leszámítolásával szokták nyújtani. Egy vállalat pl., amelynek egyik ügyfele 1000 dollárra szóló, 90 nap múlva esedékes váltót állít ki, a papír ellenében készpénzt vehet fel, ha a váltót leszámítoltatja bankjánál. Vagyis a vállalat a banknak adja át a váltót a papír jelenlegi vagy másként diszkontált, leszámítolt ellenértéke fejében. Ha például az éves kamatláb 10%, akkor a bank a váltóért 976 dollárt fizet. A bank a maga részérôl pedig viszontleszámítoltatja (rediszkontáltathatja) a váltót a központi banknál. Ha a leszámítolási kamatláb 12%, akkor a központi bank 972 dollárt fizet érte. Manapság azonban a központi bankok forrásainak kihelyezése nem ebben a formában zajlik (de a világ piacaira sem ez a jellemzô). Bár megváltozott a forma, a mûvelet elnevezései megmaradtak. A leszámítolási hitelezés szabályai megváltoztak a világgazdasági válság nyomán.

Az RNB éppen ezért a referencia kamatláb (dobânda de referintã) kifejezést használja, számítását a www.bnro.ro web oldalon meg lehet nézni, mivel ezt minden hónapra közli az RNB. A képlet maga megtalálható a Dictionar MacMillan de Economie modernã — Codecs kiadó által1999-ben kiadott szótárban is.

Tivadar (a Szabadság kérdezôje)

20. Mennyi az Ön bruttó havi fizetése?

Válasz: — Amennyi egy egyetemi elôadótanár fizetése egy vidéki város magánegyetemén, az RNB kinevezés nem "munkakönyves" munkahely, hogy onnan fizetést kapnék. Az RNB igazgató tanácsi minôségemben gyûlésdíjat kapok.

Balló Áron (a Szabadság kérdezôje)

21. Mikor kerül sor az erôs lej bevezetésére, a "nullák levágására", és milyen gyakorlati következményei lesznek a mindennapi ember számára? Vezet-e majd áremelkedéshez?

Válasz: — Az erôs lej bevezetésének gazdasági elônye csak a gazdaság fejlôdésével párhuzamosan valósuhat meg. Emellett infláció csökkentô hatása van, azon pszichológiai hatása eredményeképpen, ami a lakosság nemzeti valutába vetett hitének erôsödésével ér el. Ugyanakkor felkészülés lenne az euróval való kereskedésre, hiszen az sem sok nullás kereskedés lesz. Ennek a döntésnek a végrehajtásához viszont politikai akaratra is szükség van, hiszen olyan kormányszintû rendelkezések és határozatok meghozatalát vonja maga után, ami nem csak az RNB, hanem a kormány feladata is.

Az utólag érkezett kérdésekre a válasz az EU-s kérdésnél megvan, pontos dátumot nem tudok mondani, de az tény, hogy ha csak a konvergencia kritériumok szempontjából tárgyalnánk a kérdést, akkor azt monhatnám, hogy már kerültek be az EMU- ba derogációval EU-s országok (gondolok itt Görögországra vagy Svédországra) A különbség csak az, hogy ott mûködôképes piacgazdasági feltételek már meg voltak teremtve, csak egyéb kritériumnak nem feleltek meg.

Románia elsôsorban gazdaságilag és szociálisan kell hogy felkészüljön a csatlakozásra az EU-ba. A Maastrichti Szerzôdés értelmében a Gazdasági és Monetáris Unióba való belépést kétéves átmeneti idôszak elôzi meg. Ez volt megfigyelhetô például Görögország esetében is. A közép- és kelet-európai országokkal folyó csatlakozási tárgyalásokon nincs szó opt out-ról. A tagjelölt országok nem léphetnek be az EU-ba azzal a korlátozó feltétellel, hogy kimaradnak az EMU-ból. A részvétel a Gazdasági és Monetáris Unióban a konvergenciakritériumok teljesítése esetén kötelezô. A követelmények a részvétel gazdaságpolitikai koordinációjában, a gazdaságpolitika közösségi felügyeletének biztosítására, nemzeti konvergenciaprogram kidolgozására az államháztartási fegyelem betartására vonatkozik. Ha az EU-csatlakozás idôben eltolódik a tervezetthez képest, akkor az EU-ba való belépés és a Gazdasági és Monetáris Unióban történô felvétel idôben közelebb kerül egymáshoz, a felkészülést párhuzamosan kell folytatni. Ilyen körülmények között nem lehet mereven elválasztani az EU-hoz és a Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozás követelményeit. Ráadásul az EU-ban figyelemmel kísérik, hogy Románia hogyan tesz eleget a konvergenciakritériumoknak. Ezzel kapcsolatosan a kérdés legfeljebb az, hogy mikorra idôzíti a Bizottság az ún. Konvergenciaprogram elkészítését, ami a Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozás konkrét menetét tartalmazza.

MÛVELÔDÉS

Az érzelmek húrjain
Gothárd Veronika festészeti tárlata a Gy. Szabó Béla Galériában

(10. old.)

A sepsiszentgyörgyi Gothárd Veronikát munkái alapján elôbb festôként ismertem meg, de ez az ismerkedés szinte felért egy személyes találkozással. Festményeiben ugyanis a mûvész olyannyira önmagát adja, annyira ôszinte, hogy elegendô csupán egy pillantást vetnünk ezekre a feszültségteljes, hol izgatottan örvénylô-kavargó-forrongó-lángoló, vörösben játszó színvariációkra, egymásból kinövô, egymásba fonódó spontán formakonstrukciókra, hol pedig lágyan omló, légiesen könnyed, lehiggadt-megbékélt, visszafogott kékes-zöldes színvilágú, líraian simogató festôi vallomásokra, hogy úgy érezzük: nemcsak a festôt, hanem az embert is megismertük. Azt az érzékeny lelkületû, érzelemdús, különlegesen gazdag belsô életet élô, mûvészi beállítottságú lényt, aki munkáival idônként mintha szándékosan tartana tükröt szabad szemmel nem látható önmaga elé. Hogy megmutatkozzon, hogy rejtett énjét, érzelmeit feltárja, gondolatait megismertesse. Korántsem a magamutogatás szándékával, hanem azért, mert szükségét érzi a mûvészi kommunikációnak. Annak, hogy másokkal is megossza örömét, bánatát, a világról színekben, formákban megfogalmazott véleményét. Úgy tûnik: néha annyira feltöltôdik érzelmekkel, hogy azok kikívánkoznak belôle. Érzékeny mûszerként reagál a nagyvilág és közvetlen környezete változásaira, amelyeket elsôsorban érzelmileg dolgoz fel. Ott van például a kôolajszennyezôdés miatt életét vesztett madár s az újjászületést szimbolizáló fény kettôse, a reménység találó festôi megjelenítése vagy a Várakozás rezzenéstelen madárszemekbe ültetése. Elsô pillantásra absztraktnak tûnô munkái csírájukban magukban hordozzák a figurativitás jegyeit. A mûvész a természetbôl ihletôdik, de ez az elsôdleges élmény lelki konyhájának ízeivel, zamatával dúsítva, s a többrendbeli elvonatkoztatás stációit megjárva nyer végsô formát, kerül a nézô elé. Különleges szerepet tölt be munkásságában a fény, amely a felfokozott érzelmi állapotokat hangsúlyozó vörös izzástól a megbékélés, a megnyugvás kékes derengéséig, így vagy úgy, szinte valamennyi alkotását végigkíséri.

Gothárd Veronika ösztönös mûvész. Mintha festeni is azért kezdett volna el, hogy konkrét formába öntse, egyféleképpen levezesse érzelmi telítettségét. A neves sepsiszentgyörgyi képzômûvész, Ütô Gusztáv irányításával pedig ez a spontánul feltörô lávafolyam a megfelelô mederbe terelôdött. Úgy, hogy közben sikerült megôriznie legfôbb erényét, a spontaneitást. Gothárd Veronika számára a festés lelki szükséglet. Munkái nem elôre kigondolt, megtervezett spekulatív konstrukciók, hanem a pillanat szüleményei. Varázsuk is éppen ebben rejlik. Frissességükben, ôszinteségükben. És a továbblépés esélyét is ez jelentheti. Ebbôl az alapállásból kiindulva tökéletesítheti a mûvész vitathatatlan tehetségét, született adottságait. Mert fejlôdésre, alakulásra, tökéletesedésre az önfeladás veszélye nélkül is, mindvégig kínálkozik lehetôség.

Németh Júlia

Szabálytalan megemlékezés egy szabálytalan évfordulóról, azaz harminc esztendeje hunyt el Constantin Daicoviciu

(10. old.)

Éppen csak belekóstolhattunk vadonatúj 21. századunkba, s máris érzékelhettük egy ismerôsnek tetszô, keserû idôket idézô, úgy tûnt, feledésbe merülô, egykoron gyakorlattá vált elmélet tartósított, mégis megbuggyant ízét: aki nincs velünk, az ellenünk! Új, egyszerûsödô — polarizálódó — világunkban, úgy tûnik, nem lesz szükség körmönfont ravaszságra, a legendás Bethlen Gábor-i túlélési ösztönre, lejár a "minden hájjal megkent" és a "jég hátán is megélô" embertípusok ideje. Nincs mellébeszélés, nincs "diplomatikusság", csak az erô, a nyers erô számít. Abszurd módon éppen a legmodernebb eszközöket használó, a csúcstechnikát kezelni tudó embertömeg halad az evolúció neoprimitív zsákutcája felé.

Mi lenne, ha Erdélyben is felütné fejét ez a kór? Ami — természetesen más szempontból és más értelemben — van olyan veszélyes és pusztító, mint korunk hírhedt pestise, az atípusos tüdôgyulladás. A nem túlságosan távoli idôben voltak olyan gondolkodó emberek, akiknek nagyon sokat jelentett a világnak ebben a földrajzi egységében meggyökeresedett, sokszínû, tarka népek egységbe tömörítése, együttélési alapelve, a transzszilvanizmus. Természetesen ez sem nyújthatott mindenre megoldást, a fel-fellángoló egymásnak feszülést nem küszöbölhette ki, de egyfajta szellemi és etikai zsinórmértékül szolgált. Segített szétválasztani olyan könnyen egymásba mosódó és mosható fogalmakat, mint az ellenfél és az ellenség ideája. Akár magyarok és románok, szászok vagy más nációk, vagy éppen magyar és magyar között. (Az utóbbira talán jó példa Kós Károly és Gaál Gábor eszmei jellegû, de nem magánemberi alapú ellentéte.)

De térjünk rá Constantin Daicoviciu személyére. Melyek azok a legfontosabb adatok, amelyeket tudnunk kell róla? Ókorkutató, egyetemi tanár volt, aki élete java részét az Óvárban, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori Bástya utcai régészeti és történelmi gyûjteményében, a mai Erdélyi Régészeti és Történelmi Múzeumban töltötte. Az épület elôtti utca ma az ô nevét viseli, és szobrát is felállították az egykori Karolina, ma Muzeului tér nyugati végében. Munkálkodásával kapcsolatban az egyik leglényegesebb tudnivaló az, hogy ô volt az ún. kontinuitás-elmélet egyik megalkotója. Magától adódik a kérdés, vajon hogyan emlékezzünk rá halálának ezen a nem szokványos — ilyenformán szabálytalan — 30. évfordulóján. Vajon ellenfél vagy ellenség jelzôvel illethetjük-e?

Mint a dáko–román kontinuitás-elmélet megalkotásához kapcsolható régész, bizonyos tartózkodást, vagy egyenesen ellenérzést válthat ki a személye. Akik közelebbrôl ismerhették, valószínûleg már árnyaltabban fogalmaznák meg a róla kialakított véleményüket. Történész–régész kollégáival — a magyarokkal is — közeli, sôt baráti kapcsolatokat alakított ki. 1948-ban, a szerzetesrendek központi akaratból történt felszámolása után volt annyi bátorsága és — mondhatnám azt is — esze, hogy alkalmazta a kolozsvári Tudományegyetem egykori piarista professzorát, a kiváló történészt, a ki tudja, hány nyelvet ismerô, szaktekintélynek számító Bíró Vencelt. A húszas évek közepén jó, kollegiális viszonyban volt Roska Mártonnal, az intézet régészével. Kifejezetten baráti kapcsolatban a kolozsvári Pósta-iskola legeredményesebb régészével, Buday Árpáddal és — amint az alábbiakban közreadandó levelébôl kitûnik — családjával: feleségével és fôleg gyermekeivel. Azzal a Buday Árpáddal, aki az említett folytonosság-elmélet egyik legnagyobb és leghatásosabb szakmai bírálója volt. (Lásd a Klebelsberg Kuno emlékkönyvben megjelent tanulmányát: Van-e alapja a dákó–román kontinuitás elméletének?) Végül is, Constantin Daicoviciu nem politikus, hanem társadalomtudós volt. Az ô számára ez az elképzelés nem egy kôbevésett, az együtt élô népeket ellenségesen szétválasztó, a nemzetpolitika szintjére emelt, megkérdôjelezhetetlen, bírálhatatlan tabut képezett, hanem — amint mindjárt olvashatjuk is — a tudományosság szintjére emelt elméletet, aminek az értékét és jelentôségét alapjában nem befolyásolja a bírálat sem, hiszen ezáltal a lényege, a tárgya, a kontinuitás elmélete nem sérül és nem csorbul, hanem — terjed. (Megjegyzem, nekünk is megvan a magunk "kontinuitás-elméletünk" László Gyula zseniális "kettôs honfoglalás" teóriájában.)

Constantin Daicoviciu baráti gesztusait nem kell és nem szabad félreértelmezni, ezért nem volt renegát, nemzetének jó és hûséges fia maradt. De nem volt ellenség, legfeljebb — a kontinuitás-elmélet tagadóinak mindenesetre — ellenfél. Tény, hogy tisztában volt Erdély jelentôségével, de a szakmai vitákat nem tekintette a barátságnak véget vetô, ellenséges megnyilvánulásnak. Volt olyan jó román, hogy ezt is megengedhette magának. Talán kifejezhetnénk identitásunkat, kötôdésünket saját nemzetünk iránt azzal is, hogy megemlékezünk egy olyan más nemzetbelirôl, aki nehéz idôkben többször is kinyilvánította baráti érzéseit a mások által ellenségnek tekintett magyarok iránt, s ha másért nem, ezért nem megyünk el szótlanul — ha kissé szabálytalanul is — szabálytalan évfordulója mellett.

Az alábbiakban közreadjuk Constantin Daicoviciu Rómából 1926. február 8-án Buday Árpádhoz írott levelét. Buday professzor úrnak, az egykori Bástya utcai kollégának ekkorra már el kellett hagynia szülôföldjét, és Pósta Béla örökében a szegedi Ferenc József Tudományegyetem régészeti tanszékének vezetôje volt. A levél megértéséhez nincs szükség közvetítôre, tolmácsra, a címzettet anyanyelvén szólította meg írója.

Sas Péter

Igen tisztelt Professzor úr,

(8. old.)

Bocsánatot kellene kérnem, hogy a két olyan igazán kedves levelére és a két küldeményre nem válaszoltam eddig. Nem érzem azonban bûnösnek magam, mert gondolni mindig gondoltam a jó és kedves Buday családra s különösen az én két kicsi édes pajtásomra. Ki sem tudom mondani, hogy itt ebben a szomorú világban mit jelentett a két felém tekintô, beszélô szempár. A Baba — úgy ahogy mindig — komoly s méltóságos, (csak a szeme nevet és mosolygó) meg a kicsi Öcsi, aki csak hogy nem ugrik és kiált (nem mondom, hogy ordít): "Hallo, Dajkovics bácsi, telefonáljunk!" Ezerszer köszönöm: pajtásaim, jó, igazi pajtásaim vannak most, itt a barát nélküli országban.

Tudom, hogy érdeklik az itteni dolgaim. Nézek s tanulok. Az iskola (csak olaszul Accademia, itt a felsôfok járja mindig) szabálya szerint, egy-egy tanulmányt kell készen adnom minden évben. Erre az esztendôre egy topographiai — archeológiai munkán dolgozom: Castrimoenium és környéke, topographikus, archeológiai és történeti szempontból. Közben természetesen, az iskola titkárával, aki a topográfia rendkívüli tanára az itteni egyetemen, archeológiai sétákat csinálunk a városban és a vidéken. Nápolyba, Pompeibe és Szicíliába is el fogunk látogatni. Én szeretném Szardíniát is megnézni a megalithikus emlékei kedvéért. Az öreg Teodorescu ígért pénzt erre a célra.

Menne valahogy az élet, csak a feleségem is itt lenne. Talán sikerül kihoznom a nyáron. Voltam a magyar intézetben. Huszti úrral azonban nem találkoztam. Igen kedvesen fogadtak, s úgy találták, hogy "debreceniesen" beszélek magyarul.

Roska tanár úr állandóan ír nekem, s igazán úgy törôdik a dolgaimmal, hogy nem tudom eléggé meghálálni. Szegénynek sok baja van azzal is, hogy bátorítsa a feleségemet, aki nehezen viseli el a külön életet.

Megkaptam — és képzelheti — nagy érdeklôdéssel olvastam a continuitás elméletét tagadó dolgát. (Láttam az emlékkönyvet is, a magyar intézetben.) Mit mondjak? Persze, hogy nem gyôzött meg. Ha nem is lehetséges a continuitás bebizonyítása "egyelôre" — hiszem. (Az ellenkezôje is ugyanebben a bajban szenved, mert — máskülönben — tisztázva lenne az ügy). Credo, qui non intellego. Mert mégis csak annyi a csodálatos a dologban, hogy másképp nem is tudom elképzelni. De — majd meglássuk. Tot atâta! Ott vagyunk most, aztán a többi már minket nem érdekel oly nagyon. Úgy látszik, hogy most már magukat izgatja az ügy. De minek is errôl? Sajnálom, hogy nem lehetünk együtt itt is, ott is Erdélyben.

Igaz! Brãtianu él és virul. De mit csinál Bethlen? Szorítják nagyon…

Hogy vannak? A méltóságos asszony tudom, jobb szereti azt a levegôt. A fiúk hogy tanulnak? Baba már nagy lány, Öcsi is látom szépen tud írni. Köszönöm Nekik a sok, bájos üdvözleteiket.

Még mielôtt befejezném a levelet: az iskolánk kiadott már két vaskos kötetet "Ephemeris Dacoromana" címen, a tagok munkáiból. Szeretném, ha rábírnám az urakat, hogy küldjenek Szegedre is egy-egy példányt. De — tudja — nehezen lehet itt beszélni okosan. Megpróbálom, mindenesetre, ha "magyar barátsággal" is illetnének.

Méltóságos asszonynak tiszteletteljes kézcsókot, a fiúkat szívbôl üdvözlöm, pajtásaimat pedig melegen csókolom. Professzor úrnak sok-sok köszönetet fejezve ki a szeretô pártolásáért, s minden jót kívánva, maradok nagy tisztelôje, C. Daicoviciu

HALLÓ, ÖCSI, KI VAN OTT? KI BESZÉL? IFIÚ BUDAY DR. PROFESSOR? — ITT SZEGÉNY DAIKOVICS BÁCSI, ÁRVÁN, PAJTÁS NÉLKÜL. PÁ, SZERVUSZ!! NE FELEJTSETEK EL, BABA, ÖCSI!!!

MÛVELÔDÉS

Merjük azt gondolni...

(11. old.)

125 vers Ady Endrérôl születésének 125. évfordulóján. A könyv címe: Adyra gondolok*. A kerek évforduló immár a múlté, az ünnepélyes bemutató is 2003-ra tolódott — anyagiak meg miegymás —, mindez azonban mit sem csorbít a kötet idôszerûségén. Illyés Gyula, az élô szemtanú, ránk gondolva, azzal indítja versét, hogy "a költô haldokolt már, / Erdélyre düllesztve szemét..." S mennyire látnoki a vers folytatása: "Hát népét Hadúr is szétszórja". De Ady örök. S nem az össznemzeti muszájkegyelet késztet emlékezésre. Sem közönséges halandói, sem költôutódi szinten. Mert ahogyan például Lászlóffy Csaba fogalmaz: "a múlt nemcsak méreg / annyit hát még kérek / néhány szép tett s szó jogán / legyen végre gondunk / ne múljunk ki mondjuk / "egy nagy bécsi lakomán" / ha nem! — enyéim közt / ellenségként küzdök / (még magyarul fáj a rím!) / megmaradok túsznak / engem visszahúznak / makacs költôeleim. /

A Petôfi Irodalmi Múzeum gondozásában megjelent kötet szerkesztôi, Vezér Erzsébet és Maróti István olyan irodalmi csemegét tesznek az olvasó asztalára, amely a lehetô legváltozatosabb tálalásban hozza az Adyról és Adyhoz a múlt század elejétôl napjainkig írott verseket. Egy részük még abból a korból származik, amikor az újdonság erejével ható költô a maradiak heves ellenkezését váltotta ki, s az ellene folytatott harc tetôfokára hágott. Szabolcska Mihály például Egynémely modern poétákhoz címzett versében megállapítja, hogy fölösleges "minden fura zöldséget, világcsodának, modern mûveltségnek" tartani, s holmi "új csodát" remélni. "Új dalotok múló lesz és veszendô" — mondja ki a megfellebezhetetlennek tûnô szentenciát. De mint a történelem folyamán oly sokszor, az idô az új csodának kedvezett. Annak a korszakalkotó költészetnek, amely az Adyé. S amelyet már kortársai, az igaziak, ôszinte rajongása is övezett. Nem véletlen, hogy — a Rozsnyai Kálmán gyûjtésében 1925-ben Ady koszorúja címmel megjelent kötet anyagát is felhasználva — a válogatás javarészt ezekbôl a versekbôl állt össze. Amint a kötet elôszavában Vezér Erzsébet fogalmaz: "Gyûjteményünk egyik célja, hogy a fiatalok megismerjék azt a lelkesedést, melyet ez a költôóriás és szuverén ember kortársaiból és az utókorból egészen napjainkig kiváltott. És ha végignézünk a költôk névsorán, láthatjuk, hogy van köztük urbánus és népi, nemzeti és liberális, akiket ez a saját ellentmondásaival megbirkózó harcos intellektus egyaránt magával ragadott." S most csupán egy röpke s fölöttébb rapszodikus válogatás a névsorból: Kosztolányi Dezsô, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Babits Mihály, József Attila, Móricz Zsigmond, Szép Ernô, Dutka Ákos, Emôd Tamás, Illyés Gyula, Boncza Berta, Reményik Sándor, Szabó Lôrincz, Szentimrei Jenô, Vas István, Nagy László, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor, Juhász Ferenc, Ágh István, Csoóri Sándor, Bella István, Lászlóffy Aladár, Király László, Markó Béla, Szôcs Géza, Csíki László, Dénémeth István és persze az eddigi szövegben már említettek.

A tetszetôs és igényes kötetet — a borító Székely Aladár felvételének felhasználásával készült — betûrendes szerzôi útmutató egészíti ki. A kötet hátlapján részletek olvashatók Vezér Erzsébet Ady Endre életmûvét, ismertségét kutató interjúiból. Pilinszky János szerint: "Ady egy irodalomtörténeti pillanatban a glóbus ránk esô pontján magára vette és meg is fordította a világot. Hatása? Közvetlenül vagy közvetve szinte valamennyiünkben tovább él." "Mi az, ami Adyból leginkább hat, ami mindenkire hat, ami énrám is hat?" — teszi fel a kérdést Vas István — "Talán a bátorsága. Nem is csak az, hogy kimondjuk azt, amit gondolunk, mert hát azt körülbelül minden költô megteszi, hanem az, hogy merjük azt gondolni."

Németh Júlia

* Adyra gondolok — 125 vers Ady Endrérôl, Petôfi Irodalmi Múzeum, 2002.

Kilencven éves lenne

(11. old.)

A Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácstermében a Bözödi György születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett múlt heti megemlékezésen elhangzott vers:

Lászlóffy Csaba
1. A születés — A szálfa

"Jöttek sorsok, elrendeltetések,

és jöttem én is..." (Bözödi György)

Mérd az erdôt, Erdôelvét,
hallgatagon — olykor elvét
egy-egy fát a balszerencse;
mennyi orzás! Lesz, ki mentse
édesapánk fáját, földjét?
Szakadék-tetôn a Tölgyét,
kibe, lánccsörgetve, félve
le-lepillantva a mélybe,
jeleket vertünk: mint sebzett
testû Megváltó derengett
messzire. Ôs-inger hajtott:
menteni vele a martot
s minden fakoronát, görcsös
ágat!... Azóta is üldöz
a lelkünket fogva tartó
honvágy.
Osztották bár sajgó,
makktól duzzadó vagy senyvedt
erdôinket — odaveszhet
százszor hitvány tested s testem
ráadásként —, nem felejtem
azt a lázban égô, áldott
szálfaerdô-szabadságot.
Élet híján ma is védem
ôsi pogány menedékem.

2. A halál — (gyász)távirati stílusban
Bözödi Györgynek

Csak most, még most az egyszer
(háborodik a képzelet s az elme?)
nézz át hozzá Európa felett
te, 47-es földrajzi övezet
népe, nyelve s örök szerelme.

(K) ó d a
A végsô házkutatásra váró tékozló költô

Fergeteges táncot járva
fogadod a szimatoló utókort
s kancsalító könnyes hahotával
forgatod ki üres zsebeidet
P.s.
"Verset pedig csak az ír, aki nem boldog" *
Te hallgatsz — már megteheted.
*A húszegynéhány éves Bözödi György versébôl

Két Z-vel, mint Lajos
Hangok a nézôtérrôl

(11. old.)

Elôadás a Tranzit Házban.

Csupa ragyogó, fiatal végzôs IV. éves és abszurd darabjuk: Brahms és a macskák.

Olyan habos, mint egy frissen kitöltött pohár pezsgô. Sodró, dinamikus, el- és magávalragadó. Olyan lenne, mint egy nagysikerû francia bulvárdarab, illetve annak fordítottja, mert nem jelentéktelen semmiségekrôl mosolygunk, nevetünk, hahotázunk, hanem életünk (mindannyiunk élete) groteszkfonákságain derülünk, azon, mennyire komédia az egész világ. Tudjuk, hiszen beavatnak a titokba, hogy most minket filmeznek és látjuk a "rejtett" kamerát, amint éppen rajtunk idôz.

Aztán — hogy a Brahms példánál maradjunk —, következik a Generalpauza, a feszült, néma csend, a cigarettázó csivitelés Jupiter csillagos ege alatt ("Na, mit szólsz?" "Hitted volna?" "Hát nem ragyogó?" "Öregem, színházi élmény!")

A Generalpauza azért szükséges egy zenemûvön belül, hogy modulálás nélkül a darab átmehessen egyik hangnembôl a másikba, vagy akár dúrból mollba, vagy fordítva.

Most már azonban a szerzô elveti a sulykot. Meghaladja a feketehumor határait, és ("Nem érti az öreg faszi a csíziót" — mondhatná a darab szellemében bármelyik szereplô) megoszlik a színészgárda. Vannak "beavatottak" és be nem avatottak, van, aki megjátsza a haldoklót, van, aki belehal, mert elfelejtették beavatni, mert "nem veszi a blattot", mert éppen nála pattan el a túlfeszített húr. Nem érti, hogy nem szabad mellre szívni a dolgokat, egyszerûen nem érti a viccet. Hogy az egész élet-"ügyet" hányavetin, nyeglén, le van szarva alapon kell tárgyalni, félig kimondott, elharapott, a rágcsival együtt kiköpött szavakkal, mindazt, amirôl tegnap még csak suttogva mertünk beszélni. Amirôl hallgatni illett.

De egy viccet nem szabad és nem is lehet megmagyarázni, mert akkor már nem vicc.

Meg szeretném vitatni a kérdést a szerzôvel.

Keresem nevét a mûsorfüzetben, és nem találom, csak a darab címét, a rendezôt, a színészgárdát. A szerzôt nem.

Ki írta a darabot?

Mondhatnám (Erich Kästnert parafrazálva):

Nem volt bennem fikarcnyi elô-,

Annál több utó-ítélet,

A darabot nem írhatta senki,

Hacsak nem maga az élet.

Dániel Károly

JOGREND

A munka törvénykönyve

(12. old.)

Az 53. törvény, az új munka-törvénykönyv március elsejétôl lépett hatályba, és érvénytelenítette a régi, 1972/10. számú törvényt. Az új törvénykönyv a megváltozott körülményekre való tekintettel új fogalmakat vezet be, átértékeli a munkaviszonyt, szabályozásaiban követi a munkaerôpiac változásait. A XIII. címbôl, több fejezetbôl és alfejezetbôl álló törvénykönyv a következô szabályozásokat tartalmazza: alkalmazási terület; alapelvek; az egyéni munkaszerzôdés (ezen belül: az egyéni munkaszerzôdés megkötése, végrehajtása, módosítása, felfüggesztése, megszûnése — jog szerinti megszûnés, elbocsátás, az alkalmazott személyéhez kapcsolódó elbocsátás, valamint az ennek személyétôl független elbocsátás, kollektív elbocsátás, felmondási idô, felmondás), a meghatározott idôre kötött egyéni munkaszerzôdés, ideiglenes munka közvetítôn keresztül, részmunkaidôs szerzôdés, otthon végzett munka); munkaidô és pihenôidô; szabadságok; a bérezés; munkaegészségügy és -biztonság; szakmai képzés; a munkahelyi inasszerzôdés; a társadalmi párbeszéd; szakszervezetek és az alkalmazottak képviselôi; a kollektív munkaszerzôdés; munkaügyi viták; jogi felelôsség (ezen belül — fegyelmi, vagyoni, kihágási és büntetôjogi felelôsség); a munkaügyi jogszolgáltatás, különleges eljárási szabályok. Jogrend rovatunkban a törvény megjelenését követôen (2003. február 5., 72. számú Hivatalos Közlöny) megkezdtük a jogszabály részletes, szakaszonkénti közlését, ennek az ismertetésnek utolsó része következik. Megjegyezzük, hogy értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvû szövegnek van.

Kihágási felelôsség
276. szakasz. — A következô cselekmények minôsülnek kihágásnak, és a következôképpen büntetik ezeket:

a) az országos bruttó minimálbér kifizetésének szavatolására vonatkozó elôírások be nem tartását 3 millió lejtôl 20 millió lejig terjedô pénzbírsággal;

b) a 34. szakasz 5. bekezdésébe foglalt elôírásoknak a munkaadó általi megszegését 3 millió lejtôl 10 millió lejig terjedô pénzbírsággal;

c) valamely alkalmazott vagy alkalmazotti csoport erôszakkal vagy fenyegetéssel való megakadályozása vagy kényszerítése, hogy sztrájkoljon, vagy a sztrájk alatt dolgozzon, 15 milliótól 30 millióig terjedô pénzbírsággal;

d) valamely személy munkába sorolása egyéni munkaszerzôdés nélkül, vagy a munkaszerzôdésbe törvénysértô kitételek belefoglalása 20 millió lejtôl 50 millió lejig terjedô pénzbírságot jelent;

e) kiskorúak munkára történô felvétele az életkori feltételek megszegésével vagy kiskorúaknak tevékenység végzésére való igénybe vétele a kiskorúak munkarendszerére vonatkozó törvényes elôírások megszegésével — a büntetés ebben az esetben 50 millió lejtôl 100 millió lejig terjed;

f) a 134. és a 137. szakaszoknak a munkaadó általi megszegését 50 millió lejtôl 100 millió lejig terjedô pénzbírsággal;

g) a 135. szakaszba foglalt kötelezettség megszegését 100 milliótól 200 millió lejig terjedô pénzbírsággal büntetik. A kihágások megállapítását és a büntetések alkalmazását a munkafelügyelôk végzik. Az említett kihágások esetében alkalmazzák a hatályos törvényes elôírásokat.

Büntetôjogi felelôsség
277. szakasz. — Bérkifizetést elrendelô jogerôs bírói határozatnak a munkaadó általi nem teljesítése, az érintett fél végrehajtási kérésének idôpontjától számított 15 napon belül, bûncselekménynek minôsül, és 3 hónaptól 6 hónapig terjedô fogházzal vagy pénzbírsággal büntetik.

278. szakasz. — Az alkalmazottnak a munkahelyére történô visszavételét elrendelô jogerôs bírói határozat nem teljesítése bûncselekmény, és 6 hónaptól 1 évig terjedô fogházzal vagy pénzbírsággal büntetik.

279. szakasz. — A 277. és a 278. szakaszba foglalt bûncselekmények esetében a bûnvádi eljárás a sértett fél panaszára indul be. A felek kibékülése elhárítja a büntetô felelôsséget.

280. szakasz. — Ha a munkaadó 15 napon belül nem fizeti be a megfelelô számlára a visszatartott, a nyilvános társadalombiztosítási rendszernek, a munkanélküliségi biztosítási költségvetésnek és az egészségügyi biztosítási költségvetésnek járó munkavállalói hozzájárulást, bûncselekményt követ el, amelyet 3 hónaptól 6 hónapig terjedô fogházzal vagy pénzbírsággal büntetnek.

XII. cím A munkaügyi jogszolgáltatás
Általános rendelkezések
281. szakasz. — A munkaügyi jogszolgáltatás tárgya a jelen törvénykönyv szerinti egyéni, vagy az esetnek megfelelôen, kollektív munkaszerzôdés megkötése, végrehajtása, módosítása, felfüggesztése és megszûnése kapcsán keletkezett munkaügyi vitáknak, valamint a szociális partnerek közötti jogviszonyokra vonatkozó kérelmeknek a megoldása.

282. szakasz. — Munkaügyi vitákban félként lehetnek jelen:

a) az alkalmazottak, valamint a jelen törvénykönyv, más törvények vagy a kollektív munkaszerzôdés alapján keletkezett bizonyos jog vagy fennálló kötelezettségek címzettjei;

b) a munkaadók — természetes és/vagy jogi személyek —, az ideiglenes-munka közvetítôk, a felhasználók, valamint bármilyen más személy, aki a jelen törvénykönyv feltételei között végzett munkát hasznosít;

c) a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek;

d) a különtörvények vagy a Polgári Eljárási Törvénykönyv alapján erre jogosult valamennyi természetes vagy jogi személy.

283. szakasz. — Munkaügyi viták megoldására vonatkozó kérelmek a következô határidôk szerint fogalmazhatók meg:

a) 30 naptári napon belül attól az idôponttól számítva, amikor a munkaadó közölte az egyéni munkaszerzôdés megkötésére, végrehajtására, módosítására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó egyoldalú döntését;

b) a fegyelmi büntetést kimondó döntés közlésétôl számított 30 naptári napon belül;

c) a kereseti jog keletkezésétôl számított 3 éven belül, ha az egyéni munkaügyi vita tárgya bérjellegû követelések vagy kártalanítás ki nem fizetése az alkalmazott részére, valamint az alkalmazottnak a munkaadójával szembeni vagyoni felelôssége;

d) a szerzôdés fennállásának egész ideje alatt, ha az egyéni vagy kollektív munkaszerzôdésnek vagy egyes kikötéseinek semmisségét kívánják megállapítani;

e) a kereseti jog keletkezésétôl számított 6 hónapon belül, a kollektív munkaszerzôdésnek vagy egyes kikötéseinek nem teljesítése esetén. Az itt elôírtaktól eltérô minden más esetben a határidô 3 év a jog keletkezésétôl számítva.

A tárgyi és területi illetékesség
284. szakasz. — A munkaügyi viták a Polgári Eljárási Törvénykönyvben megállapított bíróságok illetékességébe tartoznak. Az elôbb említett ügyekben a kérelmet a felperes lakhelye, tartózkodási helye, vagy az esetnek megfelelôen, székhelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani.

Különleges eljárási szabályok
285. szakasz. — A 281. szakaszban említett ügyek igazságügyi bélyegilleték és igazságügyi bélyeg alól mentesek.

286. szakasz. — A munkaügyi vitákkal kapcsolatos kérelmeket sürgôsségi rendszerben tárgyalják. Az ügyet nem lehet 15 napnál hosszabb idôre elnapolni. A felek megidézését szabályosnak ítélik, ha ez a kitûzött tárgyalási nap elôtt legalább 24 órával megtörtént.

287. szakasz. — A munkaügyi vitákban a bizonyítás feladata a munkaadóra hárul, aki köteles védekezése bizonyítékait az elsô tárgyalási napig letenni.

288. szakasz. — A bizonyítékokat a sürgôsségre vonatkozó szabályok szerint gyûjtik be, a bíróság pedig elrendelheti a bizonyítékok bemutatásával indokolatlanul késlekedô félnek az elfogadott bizonyítékok bemutatásától való elesését.

289. szakasz. — Az érdemi határozatok jogerôsek és jog szerint végrehajthatók.

290. szakasz. — A munkaügyi viták megoldási eljárását különtörvény szabályozza.

291. szakasz. — A jelen törvénykönyv elôírásai kiegészülnek a Polgári Eljárási Törvénykönyv rendelkezéseivel.

XIII. cím Átmeneti és záró rendelkezések
292. szakasz. — A Románia által vállalt nemzetközi kötelezettségek alapján a munkaügyi törvényalkotást folyamatosan harmonizálni kell az Európai Unió szabályaival, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel megkötött megállapodásokkal és ajánlatokkal, valamint a nemzetközi munkajog elôírásaival.

293. szakasz. — Az Európai Uniós csatlakozásig Románia átülteti nemzeti jogszabályaiba a kommunitáris elôírásokat, amelyek a kommunitáris méretû egységek vállalati európai bizottságára vonatkoznak, miután ezek a vállalatok megjelennek a gazdaságban és fejlôdnek, valamint azokat az elôírásokat, amelyek a szolgáltatások körében az alkalmazottak kihelyezését szabályozzák.

294. szakasz. — A jelen törvénykönyv értelmében vezetôi tisztségben lévô alkalmazottnak számít a bérezett ügyvezetô, ideértve az igazgatótanács elnökét is, ha ô is alkalmazott, a vezérigazgatók és az igazgatók, a vezérigazgató- és az igazgatóhelyettesek, a munkarészlegek: divíziók, fôosztályok, osztályok, mûhelyek, szolgálatok és irodák vezetôi, valamint az ezekkel egyenrangúak, a törvény, a kollektív munkaszerzôdés, vagy az esetnek megfelelôen, a belsô szabályzat szerint.

295. szakasz. — A jelen törvénykönyv elôírásai kiegészülnek a többi munkaügyi jogszabály rendelkezéseivel, ha ezek nem összeférhetetlenek a jelen törvénykönyvben említett munkaviszonyok sajátosságával és a polgári jogszabályok rendelkezéseivel. A jelen törvénykönyv elôírásait közjogi elôírásként azokban a munkaügyi jogviszonyokban is alkalmazzák, amelyek nem egyéni munkaszerzôdésen alapulnak, ha a sajátos rendelkezések nem teljesek és alkalmazásuk nem összeegyeztethetetlen a vonatkozó munkaviszonyok sajátosságaival.

296. szakasz. — A 2003. december 31-ig megállapított szolgálati idôt munkakönyvvel bizonyítják. Abban az esetben, ha az érintettnek nincs munkakönyve, a szolgálati idôt, kérésre, a munkaügyi vita megoldására illetékes bíróság állapítja meg, okiratok és egyéb olyan bizonyítékok alapján, amelyekbôl kiderül a munkaviszony léte. Az elôbb megjelölt idôpontig a munkaadók és, az esetnek megfelelôen, azok a területi munkafelügyelôségek, amelyek az alkalmazottak munkakönyveit ôrzik, a címzetteknek beütemezve kiadják a munkakönyveket, egyéni átadási-átvételi jegyzôkönyv alapján.

297. szakasz. — A jelen törvénykönyv hatályba lépésének idôpontjában a törvényszéken lévô munkaügyi vitákat a továbbiakban a bírósági megkereséskor alkalmazandó eljárási szabályok szerint tárgyalják le.

298. szakasz. — A jelen törvénykönyv 2003. március 1-jén lép hatályba. A törvénykönyv hatályba lépésének idôpontjában hatályát veszti: az 1972/10. törvény; 1970/1. törvény (munkafegyelem és szervezés); 1981/63. törvény (a köztulajdonnak okozott károk megtérítése); 1990/30. törvény (az alkalmazottak besorolása hozzáértésük szerint); 1991/2. törvény (a tisztséghalmozásról); 1991/14. törvény (a javadalmazásról); 1992/6. törvény (a pihenôszabadságról); 1993/68. törvény (a garantált minimálbérrôl); 1996/75. törvény (a munkaszünetnek számító törvényes ünnepnapok megállapításáról); 1996/130. törvény 34. és 35. szakasza (a kollektív munkaszerzôdésrôl); bármely más ellentétes rendelkezés.

2004. január 1-tôl érvényét veszíti a munkakönyvekrôl szóló 1976/92. számú törvény.

Általános nyilvántartó könyv az alkalmazottakról
(2003/247. kormányhatározat, megjelent a március 14-i 164. számú Hivatalos Közlönyben)

(12. old.)

A munka törvénykönyve a 34. szakaszban elôírja, hogy a munkaadók kötelesek általános nyilvántartó könyvet vezetni alkalmazottaikról, amelyet be kell jegyeztetni a munkaadó lakhelye vagy székhelye szerint illetékes közhatóságnál, és ettôl az idôponttól kezdve a könyv hivatalos okiratnak minôsül. A törvénykönyv szerint a könyv szabályozását kormányhatározattal állapítják meg. Az errôl szóló 247. kormányhatározat még március közepén megjelent, és jelenleg javában tart a nyilvántartó könyvek bejegyeztetése és iktatása, amely egyébként határidôhöz van kötve.

A kormányhatározat értelmében valamely személyt kizárólag egyéni munkaszerzôdés alapján alkalmazhatnak, amelynek alapján az illetô alkalmazott köteles munkát kifejteni egy természetes vagy jogi személy munkaadó fennhatósága alatt, egy bérnek/keresetnek nevezett fizetség ellenében. Minden munkaadó köteles az alkalmazottait nyilvántartó könyvet létesíteni, és vezetni azt. A tevékenységének megkezdésétôl számított 10 munkanapon belül a nyilvántartást iktatni kell a székhely vagy lakhely szerint illetékes munkafelügyelôségen. A kormányhatározat függelékében közli a nyilvántartó típusnyomtatványát is, és magyarázatot fûz a kitöltéshez.

A munkaadó a könyvet az egyéni munkaszerzôdések megkötésének sorrendjében köteles kitölteni, és a könyvnek tartalmaznia kell a következô adatokat: az összes alkalmazott személyi adatait, a tevékenység megkezdésének dátumát, a szerzôdés módosítását és felfüggesztését, idôtartamát, a munka napi órában kifejezett idôtartamát, foglalkozást, a szerzôdés megkötésekor megállapított alapbérezést, a szerzôdés megszûnésének dátumát és jogcímét. A téves beírások kijavításánál a korábbi bejegyzést úgy kell áthúzni, hogy látható maradjon az eredeti beírás, és ez alá pirossal kell írni a helyes adatokat. Amennyiben nem lehet az áthúzott sor alá írni, új sort kell kezdeni, és utalni kell rá.

A nyilvántartó könyvet a munkaadó székhelyén vagy lakhelyén ôrzik. Kérésre a munkafelügyelô vagy közhatóság rendelkezésére kell bocsátani, aki legtöbb 10 munkanapot tarthatja magánál a bejegyzések pontosságának ellenôrzésére, az alkalmazott személyi dossziéjával együtt. Az alkalmazott személyi dossziéjának kötelezôen tartalmaznia kell az illetô alkalmazásához szükséges iratokat, egyéni munkaszerzôdést, kiegészítô iratokat, bármilyen egyéb, szükséges iratot. Az alkalmazott kérésére kötelezô kiadni egy másolatot a személyi dossziéról, valamint a nyilvántartó könyv rá vonatkozó lapjáról. A munkaadó tevékenységének megszûnésekor a könyvet 15 munkanapon belül le kell tenni az azt iktató munkaügyi felügyelôségen. Megrongálódás vagy elvesztés esetén 10 munkanap alatt helyre kell hozni a beírásokat.

Kihágásnak minôsül, ha: nem kötik meg írásban az egyéni munkaszerzôdést, nem hozzák létre és nem iktatják a nyilvántartó könyvet, kérés esetén nem adják ezt ki, nem töltik ki a kért adatokkal, nem tartják be a kormányhatározat egyéb elôírásait. A büntetések 5–50 millió lej között alakulnak. A már tevékenykedô munkaadók 60 napon belül kötelesek létrehozni a könyvet, amelyet december 31-ig kell vezetniük.

GAZDASÁG

Internet: Románia a középmezônyben

(13. old.)

Közép- és Kelet-Európában az éllovas Szlovéniában több mint kétszer annyian interneteznek, mint a középmezônyhöz tartozó Romániában.

A GfK Piackutató Intézet adatai szerint Szlovéniában a 15 éves és idôsebb lakosság 40 százaléka internetezik, míg Szlovákiában ez az arány 22 százalék, Magyarországon 15 százalék, Romániában pedig 14 százalék. A sorrendben Románia után Jugoszlávia áll 13 százalékkal, Bulgária 12 százalékkal és Oroszország 9 százalékkal követi, míg a többi térségbeli ország mind megelôzi: Csehországban például a lakosság 31 százaléka, Horvátországban 16 százaléka internetezik.

A GfK kimutatása szerint ugyanez az arány Olaszországban és Franciaországban 33 százalék, Spanyolországban pedig 22 százalék. Európában a finnek közül interneteznek a legtöbben, a lakosság 68 százaléka. Dánia és Svédország az elsô helyezettet 1 százalékponttal lemaradva követi, majd Norvégia következik 61 százalékkal.

A felmérés alapján Szlovéniában leginkább a külföldi weboldalakra és a keresô szolgáltatásokra koncentrálódik a világháló használata. Például a Yahoo havi igénybevételének mutatója 45 százalék.

Ugyanakkor a külföldi weboldalak és portálok látogatottsága Szlovéniában lassanként eléri a maximumot, mivel az angol nyelv ismerete határt szab a növekedésnek.

Oroszországban az internet használók aránya 4 százalékról 9 százalékra bôvült az utóbbi két év alatt: a GfK szerint ugyan a mutató jóval alacsonyabb a nyugat-európai átlagnál, említésre méltó azonban, hogy abszolút számban kifejezve 9,8 millió oroszországi internetezô van.

Lengyelországban a felnôttek 16 százaléka, azaz 4,9 millió lakos használja a világhálón.

A GfK szerint a közép- és kelet-európai térség internetezôirôl általában megállapítható, hogy legtöbbjük magas iskolai végzettséggel és jelentôs vásárlóerôvel rendelkezik.

Kedvezôtlen tendenciák a gazdaságban

(13. old.)

A The Economist csoport Economist Intelligence Unit (EIU) nevû egysége 4,8 százalékról 4,6 százalékra módosította a hazai gazdaság idei növekedésével kapcsolatban tett elôrejelzését.

A 2004-re szóló prognózis 5,3-ról 5,2 százalékra csökkent. Az EIU legfrissebb országjelentése szerint a gazdasági elôrejelzések módosításának oka fôként az EU ipari termelésének növekedésbeli csökkenése, valamint az unió gazdasági fellendülésének lassúsága. Az elemzôk szerint idén lassulni fog a kivitel növekedésének üteme az EU-ban tapasztalható kedvezôtlen tendenciák következtében.

Ezt a helyzetet azonban ellensúlyozza majd a befektetések növekedése, amely a bruttó nemzeti össztermék 4,6 százalékával egyenlô értékû gazdasági növekedést tesz lehetôvé. Az idei állami költségvetés 5,2 százalékos növekedésre alapoz.

A brit intézet elôrejelzése szerint az idei inflációs ráta elérheti a 13,8 százalékot. Az elemzôk úgy vélik, hogy a minimálbér emelése, az energiaárak liberalizációjának folytatása nem teszi lehetôvé, hogy a kormány 12–13 százalékra csökkentse az inflációt.

Az EIU megerôsítette szkepticizmusát Románia 2007-es uniós csatlakozásával kapcsolatban. Az elemzôk szerint Románia nehezen teljesítheti a csatlakozási feltételeket, ráadásul a román gazdaság még mindig nem minôsül mûködôképes piacgazdaságnak. Az EIU szerint az Európai Unió következô bôvítési hullámát elhalasztják a tíz új tagállam 2004-es csatlakozása nyomán felmerülô problémák miatt.

Törvénytervezet a termékek eladásáról és a garanciaidôrôl
Elsôdleges szempont a minôség, de a vevônek is figyelnie kell

(13. old.)

A kormány törvényjavaslatot fogadott el a kereskedelmi egységekben forgalmazott és rendelésre készített termékek minôségérôl és az értük vállalt garanciaidôrôl. A törvényalkotók figyelembe vették az érvényben lévô európai rendelkezéseket is. A jogszabály nem vonatkozik a használt termékekre, amelyeket nyílt versenytárgyaláson értékesítenek, s amelyek eladásán a vevô részt vehet.

A törvény kötelezi az eladót és a gyártót, hogy a minôségi elôírásoknak, a rendelésnek megfelelô terméket biztosítson a vevônek. Megfelelô minôségûnek nyilvánítható az adott termék, amennyiben: megfelel az eladó által elmondottaknak, illetve ugyanolyan tulajdonságai vannak, mint annak a terméknek, amelyet az eladó bemutatott; megfelel a vevô által közölt elvárásoknak és az adásvételi szerzôdésbe, rendelésbe foglalt elôírásoknak. Az eladót és a gyártót terhelik azok a hiányosságok, amelyeket a termék leszállításakor a vevô tapasztal. Ezen felelôsség alól felmentést kaphat a gyártó, amennyiben a terméket rendelésre, a vevô által biztosított, minôségileg nem megfelelô anyagból készítette. Amennyiben a vevô nincs megelégedve a leszállított, rendelésre elkészített termékkel, kérheti annak cseréjét, a hiányosság kiküszöbölését, illetve árleszállítást. A kijavításra vonatkozó anyagi befektetés arányos kell hogy legyen a többi fent említett lehetôséggel járó költségekkel, illetve nem lehet nagyobb, mint a hibátlan és a hibás termék ára közötti árkülönbség. A hibás terméket a vevô és az eladó, illetve a termelô közötti egyezségben foglalt garanciaidô alatt kell megjavítani, figyelembe véve a termék összetételét.

A törvényjavaslat értelmében a garanciára vonatkozó elôírások be nem tartása esetében az eladó, illetve a gyártó 10–20 millió lejes büntetéssel sújtható, míg a minôségi elôírások, a szerzôdésbe foglaltak be nem tartása esetében 50–250 millió lejre bírságolható. Fontos hangsúlyozni, hogy a vevô, megrendelô csak érvényes számla, aláírással megerôsített megrendelés vagy más, hasonló, hivatalos pecséttel ellátott irat alapján nyújthat be panaszt a fogyasztóvédelmi hivatalhoz. Éppen ezért fontos elkérni és megtartani a termékek vásárlásakor kapott számlát, illetve figyelmesen elolvasni a rendelésre vonatkozó iratokat vagy az adásvételi szerzôdéseket.

A "hallgatólagos engedélyezést" készíti elô a kormány

(13. old.)

Konkrét formát kezd önteni a hallgatólagos engedélyezés intézményének ötlete. A kormány sürgôsségi rendelettel fogadta el a hallgatólagos engedélyezési procedúrát, mint a közigazgatási szervek által kibocsátott engedélyek megadásának vagy meghosszabbításának alternatíváját.

A törvényalkotó elképzelése szerint az intézkedés a korrupció visszaszorítását teszi lehetôvé, illetve a gazdasági fellendülést is elôsegíti az alacsony engedélyeztetési költségek révén.

A hallgatólagos engedélyezés a rendelet után benyújtandó engedélyezési kérvényekre vonatkozhat. Valamennyi közigazgatási hatóság köteles a rendelet érvénybe lépését követô 60 napon belül kifüggeszteni az engedélytípusokra vonatkozó alábbi információkat: a megkövetelt típuskérvény formája és kitöltésének módja; az engedély kibocsátásához szükséges iratok és bemutatásuknak módja; a dokumentumok kiállítására vonatkozó valamennyi információ. Ha szükséges, akkor feltüntetendô az is, hogy mely hatóság kompetenciája a megkövetelt iratok kibocsátása.

Az engedély megadottnak, illetve meghosszabbítottnak tekintendô, amennyiben a közigazgatási hatóság nem válaszol a beadványra a törvény által megszabott határidôn belül. Ha nincs törvényben megszabott határidô, akkor a választ legfeljebb 30 napon belül kell megkapnia a kérelmezônek.

Mindez természetesen akkor érvényes, ha a benyújtott dokumentáció teljes, ellenkezô esetben a hivatalnak tíz napon belül kötelessége értesíteni errôl a kérelmezôt, illetve közölni az iratcsomó kiegészítésének módját. A határidô lejárta után a kérelmezô közölheti az engedély kibocsátására hivatott szervvel, hogy kérvényét hallgatólagosan elfogadottnak tekinti, és kérheti ennek visszaigazolását, illetve egyenesen a közigazgatási bírósághoz fordulhat az engedély hivatalossá tételéért. A bíróság a beadványra — amely illetékmentes — 30 napon belül köteles válaszolni, s amennyiben a törvényes feltételek teljesültek, kötelezi a hatóságot az engedély kibocsátására. Ellenkezô esetben a hatóság vezetôje minden nap késedelemért a minimálbér 20%-át kitevô bírság kifizetésére, illetve kártérítésre ítélhetô. A hatóság vezetôje a maga során anyagi felelôsségre vonhatja a késedelmet okozó személyeket.

A rendelet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követô 30 nap után lép érvénybe.

Terjed az elektronikus közbeszerzés

(13. old.)

A kormány az elektronikus közbeszerzési rendszer kiterjesztését határozta el. A módszer ezentúl a nemzetvédelmi minisztérium fegyverzetvásárlására, a mezôgazdasági minisztérium növényvédô szerekre vonatkozó beszerzéseire is kötelezô módon vonatkozik.

Az elektronikus közbeszerzést számos területen több mint egy éve eredményesen alkalmazzák, általa megnôtt a közbeszerzés átláthatósága, a kiválasztás objektivitása. Az összesített adatok szerint a módszer alkalmazása hozzávetôlegesen 21 százalékos megtakarítást jelent az államkasszának, egyes esetekben rendkívül látványos összeggel kell kevesebbet fizetnie a megrendelô hatóságnak.

Aki információkhoz szeretne jutni az elektronikus közbeszerzési rendszerrôl, bármikor megteheti, ha megnyitja a www.e-licitatie.ro honlapot. Itt nemcsak azt tudhatja meg, hogy milyen közbeszerzési pályázat van éppen folyamatban, hanem azt is, hogy miként költötték el eddig a közbeszerzésre szánt összegeket. A rendszerbe, amely 2002. március 4. óta mûködik, eddig több mint 900 szerzôdô hatóság kapcsolódott be, s 7500 szállító nyújtott be ajánlatot. A becslések szerint alkalmazása révén három év alatt 750 millió eurót takaríthat meg az állam.

Felkérték a Shellt: vegyen részt a Petrom-privatizációban
A holland-brit olajtársaság eddig kivárt

(13. old.)

Az állami tulajdonos bízik abban, hogy a holland-brit Shell olajtársaság is részt vesz majd a Petrom olajtársaság privatizálásában.

Marian Sãniuta, a Külföldi Befektetések Romániai Ügynökségének (ARIS) elnöke elmondta, hogy a közelmúltban tárgyalt a Shell nemzetközi mûveletek részlegének alelnökével, aki ígéretet tett arra, hogy továbbítja a társaság vezetésének a kormány ajánlatát.

A Shell a nagy külföldi olajtársaságok közül sokáig a hazai üzemanyagpiac legfontosabb szereplôje volt. Az elmúlt években azonban a kivárás jellemezte hazai piaci szereplését, nem fejlesztette tovább a kúthálózatát.

Az állami olajtársaság privatizációs pályázatának kiírását június 30-ig várják, az ajánlatok megtételére háromhónapos határidô lesz majd. A magánosítás tanácsadója a Credit Suisse First Boston és az ING Barings konzorciuma. A Shell a konzorcium által összeállított, lehetséges szakmai befektetôk listáján szerepel.

A gazdasági sajtó szerint a Petrom megvételére az orosz LukOil, a British Petroleum, az amerikai Chevron-Texaco olajtársaságok mellett a RAFO Onesti olajfinomító társaságot emlegetik a legesélyesebbek között.

A Petrom tavaly 2,4 milliárd dollárnak megfelelô üzleti forgalomból közel 100 millió dollár adó elôtti nyereséget ért el.

A Ford teret veszít Amerikában?

(13. old.)

Az amerikai Ford Motor az amerikai piacon az év elsô négy hónapjában 1,11 millió gépkocsit adott el a vállalathoz tartozó minden márkából, 2,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel elôtte. Áprilisban a visszaesés 2,9 százalékos volt, de a személygépkocsik esetében 7,2 százalékos, azzal együtt, hogy a márkához tartozó Volvo és Land Rover kocsik eladása növekedett. Az úgynevezett kisteherautókból, terepjárókból (SUV) az eladások gyakorlatilag stagnáltak, a visszaesés mindössze 0,4 százalékos volt — közölte a gyártó csütörtökön.

Valutaárfolyamok

(13. old.)

Május 6., kedd

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

37 050/37 300

33 050/33 300

147/150

Május 7., szerda

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 495 lej, 1 USD =33 077 magyar forint = 153 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS
Újabb városi derbi: U FC–CFR-Ecomax

(16. old.)

Ma hétközi forduló keretében a Ion Moina Stadionban méri össze erejét a két B-osztályos kolozsvári csapat, az U FC és a CFR-Ecomax. A délután 4 órakor kezdôdô mérkôzés nagy csatát ígér, aminek nem is annyira a bajnoki pontok, hanem a büszkeség lesz a tétje. A két, egymással nem a legjobb baráti viszonyban lévô csapat — a rivalizáció már évtizedek óta tart, a két klub megalakulásának kezdeteitôl — valószínûleg mindent megtesz majd a gyôzelemért, hiszen ôsszel eldöntetlen maradt, hogy ki az "erôsebb" kettejük közül: a 0–0 akkor talán a U-soknak volt hízelgôbb, akik katasztrofális idénykezdés után némi meglepetésre pontot raboltak a Gépész utcából, az akkor náluk sokkal jobb formában lévô vasutasoktól.

Most viszont megfordulhatnak a dolgok, hiszen a tavaszi idény eddigi mérkôzésein a diákcsapat az elvárásokat messze felülmúlva szerepelt, több nagyarányú gyôzelmet és értékes idegenbeli döntetleneket ért el, miközben a CFR-Ecomax inkább csak botladozik. A ma délutáni mérkôzés végeredményét azonban minden kétséget kizáróan nagyon nehéz lenne megjósolni, hiszen a pályán bármi megtörténhet, attól függetlenül, hogy az elmúlt hetekben ki milyen eredményt mutatott fel. Hiszen egy egészen más "harc" ez, mint egy megszokott mérkôzés, egy olyan összecsapás, amely mindkét csapatot maximálisan aktivizálja. Természetesen a szurkolókat is, hiszen ôk is régi ellenségnek tartják egymást, és ôk is ugyanúgy túl akarnak majd tenni a másikon, szurkolói produkciójukkal.

Minden jel szerint nagy meccs lesz a sétatéri stadionban — hacsak, mint ôsszel, a feszültség nem nyomja majd rá bélyegét a labdarúgók pályán mutatott teljesítményére. Egyetlen szépséghiba: a pontversenyben egyik csapat sem igazán érdekelt már, hiszen egyik együttest sem veszélyezteti a kiesés kérdése, a feljutásé pedig még úgy sem.

Balázs Bence

A Kolozs megyei labdarúgó-csapatok szerdai mûsora
A találkozók 16 órakor kezdôdnek

(16. old.)

B-csoport, 25. forduló

Ion Moina Stadion: Kolozsvári U FC–Kolozsvári CFR-Ecomax;

Aranyosgyéres: Sodronyipar–Gyulafehérvári Apullum.

C-osztály, 25. forduló

Dés: Egyesülés–Dési CF 01;

Szamosújvár: Olimpia–Sarmasági Bányász;

Bethlen: Szamos Gáz–Tordai Aranyos FC.

A B-osztály további találkozói: Resicabányai MSC–Medgyesi Gázmetán, Szatmárnémeti Olimpia–Nagybányai FC, Zalatnai Minaur–Nagyváradi FC, Krajovai Extenzív–Cãmpulung Muscel-i ARO és Vajdahunyadi Corvin–Târgu Jiu-i Pandúrok.

A C-osztály többi mérkôzése: Margittai Petrom–Borosjenôi Tricotaje, Kôvárhosszúfalui Plastunion–Nagykárolyi Victoria, Avasfelsôfalui Avas–Szatmárnémeti Szamos és Máramarosszigeti Marmatia–Zilahi Armãtura 0–3 (játék nélkül); a Kürtösi Frontiera szabadnapos.

KOSÁRLABDA Véget ért az NBA-rájátszás elsô köre

(16. old.)

Ha csupán a továbbjutó csapatokat nézzük, nagy meglepetésket nem tartogatott az amerikai profi kosárlabdaliga idei rájátszásának elsô köre. Két kivétellel minden esetben az alapszakaszt jobb helyen zárók jutottak tovább, és a kivételek közül az egyik éppen a háromszoros címvédô Los Angeles Lakers csapata volt, amely ugyan a Nyugati fôcsoport ötödik helyén zárt, ám ennek ellenére senki számára nem lehet könnyû ellenfél.

Annál érdekesebbek viszont a részeredmények, hiszen idén elôször négy gyôzelemig tartó párharcok közül egy sem végzôdött "söpréssel", azaz egyetlen csapat sem volt képes négy mérkôzés alatt búcsúztatni ellenfelét. Arra is csak egy együttes, a Sacramento Kings volt képes, hogy egyetlen gyôzelmet engedjen át ellenfelének, a Utah Jazznek, amelyben 19 szezon után utoljára lépett pályára a gólpassz és a labdalopás örökranglista-vezetôje, John Stockton. A Nyugati-fôcsoport elsô helyezettjének, a San Antonio Spursnek a vártnál több gondot okozott a rájátszásba épphogy bejutó Phoenix Suns, végül hat szoros mérkôzés után sikeresen vették az akadályt. A Lakers az elsô körben a Minessota Timberwolves ellen küzdött, és bár az elsô három meccsbôl kettôt a "farkasok" nyertek, a következô három játékban Kobe Bryant és Shaquille O’Neal ledarálta az ellenfelet. Nyugaton a legérdekesebbnek a Dallas Mavericks–Portland TrailBlazers összecsapás bizonyult. Miután a Dallas megnyerte az elsô három meccset, mindenki temetni kezdte a portlandieket, akik viszont ahelyett, hogy feladták volna, fölényesen megnyerték a következô három találkozót, így a hetedik mérkôzésre maradt a döntés. Dallasban két perccel a sorozat vége elôtt 93:93 volt az állás, de Dirk Nowitzki sorozatban hét pontot szerzett, s ezzel továbbjutott a Mavericks.

A Keleti-fôcsoportot megnyerô Detroit Pistons nagyon gyengén kezdett az Orlando Magic ellen, de végül 1–3-ról fordítva továbbjutott. A New Jersey Netsnek nem volt könnyû dolga a Milwukee Bucks ellen, és ez nem is csoda, hiszen a liga két legjobb irányítója, Jason Kidd és Gary Payton erôsíti a csapatokat. Kiddnek azonban jobban besegítettek csapattársai, így a Nets jutott tovább hat meccs után.

Az Indiana Pacers, amely a szezon közepéig a legjobb keleti csapat volt, az idény második részében elkezdett botladozni, és csúfosan elbukott az elsô körben a hatodik helyezett Boston Celtics ellen (2–4). A Philadelpia 76ers viszont éppen a rájátszásra erôsített be, és gázolt át a New Orleans Hornetsen 4–2-es összesítéssel.

A második kör mérkôzései tegnap hajnalban kezdôdtek, a San Antonio Spurs hazai pályán 87:82-re nyert a Los Angeles Lakers ellen, a New Jersey Nets pedig szintén hazai pályán diadalmaskodott 97:93-ra a Boston Celtics ellen. A Detroit Pistons ma hajnalban fogadta Philadelphia 76ers-t, a Dallas pedig hazai pályán kezd a Sacramento ellen.

Díjazások: az alapszakasz legjobb játékosának (MVP) a San Antonio centerét, Tim Duncant választották, aki már tavaly is magáénak tudhatta a díjat. Csapata edzôje, Greg Poppovich érdemelte ki a legjobb edzônek járó elismerést. A legjobb védekezô játékos címet tavaly után ismét a Detroit centere, Ben Wallace kapta, a legjobb cserejátékosnak pedig a Sacramento villámgyors irányítóját, Bobby Jacksont választották.

bpe

KERÉKPÁR
Kolozsvári sikerek Csíkszeredában

(16. old.)

A Napoca Kerékpárklub mountain-bike versenyeken elért sikerei 2003-ban is folytatódnak: a vasárnap, május 4-én Csíkszeredában megrendezett hegyi — cross country — vetélkedôn pódiumos helyezéseket értek el a sportklub kerekesei. A legjobb eredménnyel az ifi elitkategóriában elsô helyet nyert Sebastian Bia büszkélkedhet, miközben a magasabb korosztályban indult Elisei Miron a harmadik, Tudor Radu pedig a negyedik helyen ért célba.

A székelyudvarhelyi Extreme Bike sportklub szervezésében lezajlott versenyre az egész országból érkeztek résztvevôk. A fiatalabbaknak 6, az idôsebb korosztályoknak 8 kört kellett megtenniük a Somlyó környéki nehéz, technikás terepen.

A következô mountain-bike versenyre Kolozsváron kerül sor, a Napoca Kerékpárklub szervezésében. A gyôztest a Napoca-kupával jutalmazzák.

TEKE

(16. old.)

Az utolsó, május 22-i kézdivásárhelyi mérkôzés végeredményétôl függetlenül behozhatatlan elônyre tett szert csoportjában a megyénket képviselô Aranyosgyéresi Sodronyipar-CFR. A Kolozs megyeiek az utóbbi két fordulóban elért siker után (Sodronyipar-CFR–Galaci Vointa 3397–3255 fa, egyéniben 4–2 és Jászvásári CFR-Olimpia–Sodronyipar-CFR 2974–3183 fa, egyéniben 1–5) hat ponttal vezetnek a galaciak elôtt, a bajnokságban eddig csak háromszor szenvedtek vereséget. Még így sem biztos a bajnoki cím sorsa, mivel a rájátszásos tornára a Vointa otthonában kerül sor május 27–28-án. A Sodronyipar-CFR vezetôsége óvást nyújtott be, amelynek értelmében semleges helyszínt kértek.

Érdekesség még, hogy a május 11–17. között németországi Augsburgban rendezendô ifi világbajnokságra az együttes két tagját, Marius Codarceát és Kirizsán Albertet is meghívták, ôk már el is utaztak Passauba, felkészülési táborba.

Schmidt Jenô

TÁJFUTÁS Hagyományos népszerûsítô verseny

(16. old.)

Május 11-én, vasárnap rendezik meg a Tájfutás mindenkinek elnevezésû, immár hagyományossá vált, évente két szakaszban (tavasz és ôsz) lebonyolított, tájfutást népszerûsítô versenyt. A vetélkedôn bárki részt vehet, aki meg akar ismerkedni ezzel az izgalmas, fizikai és szellemi erôfeszítést egyaránt igénylô sporttal. Nincs szükség elôzetes szakismeretekre. A rendezôk kiemelten javasolják az V–VI. osztályos tanulók részvételét, akár szüleikkel, tanáraikkal együtt is.

A verseny színhelye a Fellegvár, találkozás vasárnap 10 órakor a fellegvári keresztnél. Rendezô a Pro Orientare Társaság, támogató a megyei sporthivatal.

Kézilabda rangadó a Horia Demian Sportcsarnokban: a Kolozsvári U-Ursus nôi csapata ma, szerdán 17.45 órai kezdettel a Bukaresti Rapid bajnokjelölt csapatát fogadja a Nemzeti Liga keretében rendezett találkozón.

Az összecsapást a Románia 2 tévéadó is közvetíti.

JÉGKORONG Nincs már százszázalékos csapat a vb-n

(16. old.)

• Vasárnap óriási meglepetéssel folytatódott a finnországi jégkorong világbajnokság: a középdöntô F-csoportjában a lettek egy góllal legyôzték a jóval esélyesebbnek tartott oroszokat. Az E-csoportban a címvédô szlovákok a papírformának megfelelôen fölényesen nyertek az osztrákok ellen, a csehek ugyanígy legyôzték a németeket, míg a kanadaiak a svájciak ellen nyertek. Ekkor még a szlovákok a csehekkel együtt százszázalékosak voltak.

A már biztos kiesôk mérkôzésén az olimpiai elôdöntôs Fehéroroszország legyôzte Szlovéniát, jövôre mindkét együttes a divízió I-ben szerepel, a magyar válogatottal együtt. Az amerikaiak fölényes gyôzelemmel fejezték be csalódást keltô szereplésüket, a torna kezdete elôtt esélyesként számon tartott gárda Japán legyôzésével a 13. helyen zárt. A japánok, akik 1998-as tagságuk óta még egyetlen mérkôzést sem nyertek, nem eshetnek ki egyenes ágon, mert földrajzi selejtezôn harcolják ki a részvétel jogát.

Eredmények, középdöntô: E-csoport: Szlovákia–Ausztria 7–1 (2–0, 3–1, 2–0), Csehország–Németország 4–0 (1–0, 1–0, 2–0). F-csoport: Lettország–Oroszország 2–1 (0–0, 0–0, 2–1), Kanada–Svájc 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Eredmények, a kiesés elkerüléséért: Fehéroroszország–Szlovénia 4–3 (2–1, 2–1, 0–1), Egyesült Államok–Japán 8–1 (1–0, 3–1, 4–0). A végeredmény: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Fehéroroszország 4, 3. Szlovénia 1 (8–14), 4. Japán 1 (5–14).

Hétfôn a csehek és a szlovákok döntetlent játszottak egymás ellen, így már nincs százszázalékos válogatott a finnországi jégkorong-világbajnokságon. A másik találkozón Kanada magabiztosan gyôzte le az oroszokat. Eredmények, középdöntô:

E-csoport: Csehország–Szlovákia 3–3 (1–0, 2–2, 0–1), Az állás: 1. Szlovákia 9 pont (27–9), 2. Csehország 9 (22–7), 3. Finnország 4 (16–8), 4. Németország 4 (9–9), 5. Ukrajna 0 (6–26), 6. Ausztria 0 (4–25). F-csoport: Kanada–Oroszország 5–2 (1–1, 2–0, 2–1). Az állás: 1. Kanada 9 pont, 2. Svédország 6, 3. Oroszország 4 (16–14), 4. Svájc 4 (12–11), 5. Lettország 2, 6. Dánia 1.

FORMA–1 Ecclestone: unalmas az új edzésrend

(16. old.)

Keményen bírálta az idén bevezetett edzésrendet Bernie Ecclestone, a Forma–1 elsôszámú vezetôje.

— Unalmas nézni, hogy mindig csak egy autó van a pályán az idômérôk során. A változás ellenére a rajtrács ugyanúgy néz ki, mint tavaly — mondta az RTL televíziónak a brit milliárdos.

Ecclestone elismerôen nyilatkozott a spanyol Fernando Alonsóról, aki másodikként ért célba vasárnap a barcelonai futamon:

— Minden megvan benne ahhoz, hogy egyszer világbajnok legyen. Nagyon tehetséges fiú.

Ezen a héten
Május 5–11.

(16. old.)

• Máj. 5.: Három évtizeddel ezelôtt, 1973-ban csattanós választ adott a kétkedôknek a nyugatnémet gerelyhajító Klaus Wolfermann. Sokan ugyanis a véletlennek és a kedvezô szélnek tulajdonították 1972-es müncheni olimpiai bajnoki címét (90,48 m). Amit ráadásul mindössze 2 cm elônnyel szerzett meg a szovjet Janis Lusis elôtt. Ám a következô, 1973-as év tavaszán Wolfermann teljesen szabályos körülmények között rácáfolt a bajnoki címe jogosságát vitatókra. 90,48 m-re hajította a gerelyt, és megdöntötte a világcsúcsot! Ezt csaknem 40 hónapon át ôrizte, míg a soron következô 1976-os montreali olimpián a magyar Németh Miklós, alaposan megtoldva, 90,58 m-rel adott át a múltnak. Az új csúcs 1980-ig maradt érvényben, akkor a szintén magyar Parragi Ferenc 96,72 m-ig jutott!

• Máj. 6.: Ritka, 5:5-ös végeredményel ért véget háromnegyed évszázada, 1928-ban a budapesti Hungária úton 33 000 nézô elôtt lejátszott Magyarország–Ausztria labdarúgó-mérkôzés. A meggyszínû mezes hazaiak ebben az összeállításban játszottak: Amsel — Sternberg, Fogl III. — Pesovnik, Bukovi, Obitz — Ströck II., Takács II., Konrád II., Hirzer, Kohut. A gólok közül Kohut 3-at, Hirzer és Ströck egyet-egyet lôtt. Jórészt az ekkor szerepelt csapat névsora is hozzájárult az idegen hangzású neveket viselô, különben magyar nemzetiségû játékosok nevének magyarosításához. A fenti tizenegybôl például Amsel Angyal, Fogl Fogoly, Hirzer Híres, Sternberg Sátori, Ströck Török nevet kapott, sokan hivatalosan is megtartották új nevüket.

• Máj. 7.: Nem kerek évforduló, de a kolozsvári sportban jelentôs esemény emléke fûzôdik ehhez a naphoz: 1905-ben megalakult a városban a vasutas dolgozók egyesülete, a Kolozsvári MÁV, a mai CFR-Ecomax elôdje.

• Máj. 8.: Negyvenöt éve, 1958-ban Lengyelországban megkezdôdött a 6. nôi kosárlabda Európa-bajnokság. Ezzel a kiírással a sportág kereken huszadik évfordulóját ünnepelte a földrészi vetélkedôk sorában. Az 1938-as elsô Eb-t Olaszország fôvárosában a vendéglátók nyerték, hármas holtverseny után. Ugyanis Olaszország, Lengyelország és Litvánia egyaránt 3–3 gyôzelemmel zárt, s köztük az egymással lejátszott mérkôzések pontkülönbsége döntött. Az 1950–1956. közötti négy tornát a Szovjetunió csapata nyerte.

• Máj. 9.: Rosszul sikerült Románia labdarúgó-válogatottjának a 65 évvel ezelôtti, franciaországi III. vb-t megelôzô fôpróbája. Bukarestben, a Szomszédországok Kupája elnevezésû tornán 1:0-ra kikapott Jugoszlávia tizenegyétôl. Ez a csapat képviselte az országot: Iordãchescu — Bürger, Chiroiu II. — Vintilã, Juhász, Brandabura — Bindea, Kovács Miklós, Bodola, Pressler, Iordache. Késôbb Iordãchescu helyett Pavlovici állt a kapuba.

• Máj. 10.: 45 évvel ezelôtt, 1958-ban Barcelonában elkezdôdött a 7. cselgáncs Európa-bajnokság.

• Máj. 11.: Roppant szegény volt a magyar labdarúgó-válogatott 35 évvel ezelôtti, 1968-as mûsora. Miután május 4-én Budapesten Eb-selejtezôn 2:0-ra legyôzte a Szovjetunió válogatottját, ezen a napon, a moszkvai visszavágón 3:0-ra kikapott, és nem jutott tovább.

László Ferenc


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -