2003. május 19.
(XV. évfolyam, 109. szám)

Minden gyermek támogatást kap
Segítik a Szabadság-szobor restaurálását is

(1., 6. old.)

Kolozsváron tett látogatást szombaton Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Ügyekért Felelôs politikai államtitkára, aki az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségén (ÜE) tartott sajtótájékoztatót, az elnökséggel folytatott egyórás megbeszélést követôen. Az értekezleten az államtitkáron kívül jelen volt Takács Csaba ügyvezetô elnök, valamint Borbély László képviselô, ügyvezetô elnökhelyettes.

Kolozsvári tartózkodása alatt ugyanakkor Szabó Vilmos megbeszélést folytatott a történelmi egyházak püspökeivel, az ÜE-en megtartott sajtóértekezlet után pedig a megyei RMDSZ képviselôivel találkozott.

Az ügyvezetô elnökséggel folytatott megbeszélésrôl Takács Csaba elmondta: áttekintették az elmúlt egy év tapasztalatait, az MSZP–SZDSZ kormánykoalíció határon túli és nemzetpolitikájának programpontjait, illetve, hogy mindebbôl mi valósult meg, szó esett a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) soron következô ülésének elôkészítésérôl, valamint az államtitkár által felügyelt Határon Túli Magyarok Hivatalával, illetve a különbözô minisztériumokkal kialakuló együttmûködésekrôl is.

Szabó Vilmos elmondta: nagyon tartalmas és programokban gazdag hétvégét töltött Erdélyben, ezen belül Kolozsváron szombaton részt vett több rendezvényen. Az államtitkár fontosnak nevezte a püspökökkel való találkozást, amelyre ezentúl rendszeresen sort fognak keríteni. Az ÜE-vel folytatott megbeszélésrôl Szabó Vilmos a következôket nyilatkozta: egy mérleg két serpenyôje mindig tartalmaz különbözô elemeket, de véleménye szerint fontos, hogy a határon túli magyarság számára nyújtott támogatások megnövekedtek, és meg tudták ôrizni azokat a támogatásokat is, amelyek megvoltak az elmúlt idôszakban. Az oktatásra, nevelésre fordítandó támogatások, valamint az Illyés Közalapítvány (IKA) számára biztosított összegek növelését kérték a tavaly novemberi MÁÉRT ülésen a résztvevôk, ezt pedig, a javaslatok alapján, meg is tette a magyar kormány, hangsúlyozta Szabó Vilmos.

Ami a kedvezménytörvényt illeti, a kormány, az RMDSZ javaslatára, döntést hozott arról, hogy a húszezer forintos támogatást az egygyermekes családokra is kiterjesztik, hangzott el a tájékoztatón. Elrendezôdtek az IKA körüli jogi nehézségek, mondotta Szabó Vilmos, és megnyugtatta a pályázókat, hogy késéssel bár, de minden pályázó meg fogja kapni a megítélt támogatást. A beszélgetés másik fontos eleme a gazdasági együttmûködés volt, hangsúlyozta az államtitkár, amely azon túl, hogy elôsegíti a megmaradást az itt élô magyarság számára, és bôvíti a lehetôségeket, a román–magyar kapcsolatokat is fogja segíteni. A magyar kormány a Corvinus befektetési alapot tízmilliárd forintra emelte, ennek felhasználásról a közeljövôben döntenek, a partnerségi együttmûködés keretében. A magyar kormány ugyanakkor hozzájárul az aradi Szabadság-szobor restaurálásához, és biztosítani akarja a magyarságot, hogy az októberi évfordulón azon a téren fog állni a szoborcsoport, amelyen Arad város tanácsa helyet biztosított.

Köllô Katalin

Örmény kultúra tárgyakban, képekben

(1., 2. old.)

A szamosújvári örmények kultúrájának és mûvészetének termékeiben gyönyörködhettek mindazok, akik május 17-én, szombaton délben részt vettek az Örmény mûvészet és kultúra Szamosújváron címmel megrendezett kiállítás megnyitóján, a Mûvészeti Múzeumban. Dr. Livia Drãgoi múzeumigazgató elöljáróban elmondta: a kétéves kutatómunka eredményeképpen létrejött multikulturális kiállítás Erdély egész területét felöleli, célja pedig egy ôsi mûvészet megismertetése. Ez a momentum különösen fontos itt, Kolozsváron, hiszen közel vagyunk az Armenopolisnak is nevezett Szamosújvárhoz, ahol a leginkább ôrzik az örmény tradíciókat, tárgyi formában is — összegezte az igazgató. A kiállítás zenével kezdôdött, Aram Hacsaturián születésének 100. évfordulója alkalmából Réman Tibor, Márkos Albert és Nemes Márta a Trió hegedûre, klarinétra és zongorára címû mû elôadásával alapozta meg a hangulatot.

Ezután Jakubinyi György érsek osztotta meg ünnepi gondolatait két nyelven a közönséggel, a 136. zsoltárt idézve. Az érsek elmondta: az erdélyi örmény nép nem felejt, mindig emlékezik történelmére és hagyományaira. Bár az örmények csatlakoztak a katolikus egyházhoz, sohasem tagadták meg örmény mivoltukat, ôrizték nyelvüket és tradícióikat, Szamosújvár pedig az erdélyi örmények jelképévé vált.

Az esemény fontosságára hívta fel a figyelmet az Örmény Köztársaság bukaresti nagykövete, akinek örmény nyelvû beszédét a Románia Örmények Egyesületének elnöke fordította román nyelvre. A nagykövet méltatta a kiállítást, illetva az ahhoz kapcsolódó könyvet, amely általános csodálatot kelt, hiszen minden nép boldog, amikor szembesül a maga gazdag hagyományaival, kulturális értékeivel, amelyek megmutatják, hogy mennyire erôs egy adott népcsoport. A követ kiemelte: lélekben nagyon gazdagok az emberek, akik a kiállított mûtárgyakat alkották. Kitért továbbá az anyaország és az örmény diaszpóra kapcsolatára, kimelve: a cél a kötelékek erôsítése és a szoros együttmûködés.

Ezt a gondolatmenetet folytatta ünnepi beszédében a Romániai Örmények Egyesületének elnöke is, aki szerint a szamosújvári, illetve az erzsébetvárosi örmény katedrális a világ legszebb örmény vallási épületei közé tartozik. Az elnök ugyanakkor elmondta: a világon mindenütt élnek örmények, ezért a négynyelvû (angol, örmény, román és magyar) emlékkönyvet nekik dedikálják.

Armenopolis, azaz Szamosújvár nevében Nicolae Pop polgármester köszönte meg azt, hogy a kiállítással az örmények a kisváros hírnevét öregbítik, majd a kötetet és a kiállítást megelôzô kutatómunkát Nicoale Sabãu, a Babes–Bolyai Tudományegyetem mûvészettörténet tanszékének vezetôje ismertette.A megnyitót követô fogadáson örmény csemegéket kóstolhattak meg a jelenlévô egyházi és világi méltóságok.

Sándor Boglárka Ágnes

Megrongálták Kuun Géza sírját
El akarták lopni a bronzszobrot

(1., 6. old.)

Szombatra virradólra ismeretlen tettesek ismét pusztítottak a Házsongárdi temetôben. Ezúttal dr. grófKuun Géza sírja esett a vandálok áldozatául. Gaál György, a Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaság elnöke, a Házsongárd Alapítvány ügyvezetô elnöke a Szabadságnak elmondta: gróf Kuun Géza 1839-ben született és 1905-ben halt meg Budapesten, a Magyar Fôrendház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke, az Erdélyi Irodalmi Társaság elsô alapító elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület fôgondnoka volt. Halálakor, felesége óhajára, szívét külön urnában a marosnémeti templom alatti kriptában, testét pedig a kolozsvári Házsongárdi temetôben helyezték örök nyugalomra. Felesége klasszicizáló síremléket készíttetett svéd gránitból a sírjára, amelynek két oldalszárnyán a gróf és felesége dombormûves portréja található, koszorúval övezve. A középsô rész párkányán lefátyolozott, kezében rózsaszálat tartó leány bronzalak áll.

Amint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, egy hónappal ezelôtt a sírt megrongálták, és a grófnô arcmását, illetve a mindkét portrét övezô koszorút ismeretlen tettesek levették és elvitték. Újabban, péntekrôl szombatra virradó éjszaka a leányalakot feszítették le, amelyet azonban a vandálok mintegy ötven méterre a sírtól az úton hagytak, a "zsákmány" valószínûleg túl súlyosnak bizonyult.

Amikor a szobrot reggel megtalálták, rögtön értesítették a Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaságot és a Házsongárd Alapítványt, amelyek azonnal riasztották a rendôrséget, majd a szobrot bevitték a temetô ôrházába.

Gaal György szerint a még meglévô bronzszobrokat össze kellene gyûjteni, hiszen nem az elsô és valószínûleg nem is az utolsó eset, hogy a sírrombolók megpróbálják ellopni azokat.

P. A. M.

Tízéves a Gábor Dénes Fôiskola
Emlékérmeket és emléklapokat adtak át

(1. old.)

A Gábor Dénes Fôiskola (GBD) erdélyi tagozatának tízéves évfordulójára szerveztek jubileumi emlékülést szombaton, az Unitárius Püspökség dísztermében, amelyen fôvédnökként jelen volt Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Ügyekért Felelôs politikai államtitkára. A délelôtt tíz órakor kezdôdô rendezvényen köszöntôt mondott Szabó Vilmos, Havass Miklós, a SZÁMALK Rendszerház Rt. elnöke, a GDF egyik létrehozója, dr. Selinger Sándor, a GDF Erdélyi Konzultációs Központjának (EKK) igazgatója, dr. Kötô József, az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület (EMKE) elnöke, Kerekes Sándor, a Megyei Tanács alelnöke és Boros János alpolgármester.

A jubileumi emlékülés programjában mûvészi mûsor is szerepelt, amelyre a köszöntôk után került sor. Felléptek: Albert Júlia, Rekita Rozália, Jancsó Miklós színmûvészek, Szilágyi Ferenc operaénekes, Búzás Pál zongoramûvész, valamint Csép Anna és Gyenge Ágnes, a Zenekonzervatórium hallgatói. Ezután dr. Zárda Sarolta, a GDF kuratóriumának elnöke emlékérmeket és emléklapokat nyújtott át a következô személyiségeknek: dr. Selinger Sándor (a GDF EKK létrehozásában, szervezésében és vezetésében vállalt áldozatos, kitartó munkájáért), Bocu Mircea (a GDF EKK létrehozásában, szervezésében és vezetésében vállalt áldozatos, kitartó munkájáért), dr. Kötô József (mint a román oktatási minisztérium volt államtitkára, a GDF Informatikus mérnök Okleveleinek Romániában történô elismertetésében vállalt szerepéért), Végh Miklós (a GDF EKK székelyudvarhelyi tagozatának vezetôje, a tagozat létrehozásában, szervezésében és vezetésében vállalt munkájáért), Nagy Zoltán (a GDF EKK nagyváradi tagozatának vezetôje, a tagozat létrehozsában és vezetésében vállalt munkájáért), Balló Árpád (a sepsiszentgyörgyi tagozat vezetôje, a tagozat létrehozásában és vezetésében vállalt munkájáért), dr. Kerekes Jenô (a GDF EKK kolozsvári tagozatában, a megalakulástól kezdôdôen folyamatosan oktató tanár, magas szakmai munkájáért), dr. Bitay Enikô (a GDF EKK kolozsvári tagozatában és a diploma záróvizsgákon kifejtett magas szakmai munkájáért), Policsek Küne (a kolozsvári tagozatban és a diploma záróvizsgákon kifejtett magas szakmai munkájáért), Simma Zoltán (a székelyudvarhelyi tagozatban, a megalakulástól kezdôdôen folyamatosan oktató tanár, a tagozatban kifejtett magas szakmai munkájáért).

(köllô)

Szabadság a magyar vállalkozóknak

(1. old.)

A román kormány rendelettel mentesítette a magyar állampolgárságú vállalkozókat a Romániában folytatott üzleti és kereskedelmi tevékenységhez szükséges tartós vízum megadásának korlátozásai alól.

A szombaton elfogadott kormányrendelet értelmében mentességet kapott a korlátozások alól az a tíz állam — köztük Magyarország —, amely a közelmúltban írta alá a csatlakozási megállapodást az Európai Unióval.

A román kormány tavaly decemberben módosította az idegenrendészeti törvényt, s ennek keretében a vállalkozói tevékenységhez kért tartós vízum megadását szigorú feltételekhez kötötte: a külföldi vállalkozónak igazolnia kell, hogy legalább 100 ezer euróval rendelkezik a tervezett tevékenységhez, illetve olyan üzleti tervet kell bemutatnia, amely a román illetékesek megítélése szerint hasznos a román gazdaság számára.

Az idén január végén életbe lépett szigorítások alól a törvény módosításával egyidôben felmentést kapott az EU 15 tagállama, valamint további hat ország.

Orbán Viktor újra elnök

(1., 4. old.)

Fidesz–Magyar Polgári Szövetségre változtatta a párt nevét a Fidesz XVII. Kongresszusa az alapszabály módosításával, szombaton Budapesten. A Szövetség születik címet viselô rendezvényen az alapszabály módosítása mellett elnökké választották Orbán Viktor volt kormányfôt, és elfogadtak egy alapítólevelet, amely a szövetség alapelveit rögzíti.

A kongresszust a helyszín melletti Gesztenyéskertben kivetítôkön követhették nyomon az érdeklôdôk, szimpatizánsok.

A módosított pártalkotmány szerint a szervezet rövidített neve ezentúl Szövetség, amelyben nyolc tagozat jön létre, így kulturális, nyugdíjas-, nô-, gazda-, munkás és alkalmazotti, falusi, önkormányzati és zöldtagozat.

A jövôben lesz egy operatívabb ügyvezetô és egy bôvebb országos elnökség a szervezeten belül: az ügyvezetô elnökség tagjai közé tartozik az elnökön kívül az országos választmány elnöke, a frakcióvezetô, illetve a kongresszus által választott két alelnök, minden valószínûség szerint Pokorni Zoltán volt pártelnök és Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

A kettôs tagság kapcsán az alapszabály azt mondja ki: az lehet tagja a Fidesznek, aki nem tagja más pártként bejegyzett szervezetnek, azonban az Európai Néppárt tagszervezetei tekintetében az országos választmány ettôl eltérôen rendelkezhet.

Az alapszabály módosítása elôtt Kövér László, az országos választmány elnöke a Fidesz szempontjából az elmúlt 15 év egyik legnagyobb eredményének nevezte, hogy a szervezet ma is létezik. Úgy vélekedett: a párt létezését annak köszönheti, hogy mindig kész volt változtatni.

A Fidesz átalakításának szükségességét Kövér László egyebek mellett azzal indokolta, hogy a párt ellenfele "illegális eszközöket is megragad", de mindemellett szervezettségben és erôben is a Fidesz fölé kerekedik.

A politikus véleménye szerint nyitni kell, bôvíteni kell a tagságot, és közvetlen párbeszédre van szükség az emberekkel.

A legfontosabb változtatások közül Kövér László kiemelte, hogy létrejönnek a választókerületi szervezetek, amelyek — mint mondta — egyfajta kommunikációs együttmûködô fórumként mûködnek majd.

A nyolc új tagozat kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ezek hidat képezhetnek a Fidesz és a választók különbözô csoportjai között.

Megjegyezte, hogy a tagozatok létrehozásával átalakul a Fidesz elnökségének összetétele is. Közölte, hogy változik a területi választmányok szerepe. Hangsúlyozta, hogy a jövôben a megyei közgyûlések befolyásolása lesz a legfontosabb feladatuk.

A Fidesz kongresszusa két tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megerôsítette az országos választmány elnökségének mintegy 750 új tag felvételérôl szóló döntését is.

Szájer József, a párt alelnöke az emberi jogok magyarországi helyzetérôl szóló határozati javaslatot ismertetve úgy fogalmazott: Magyarországra visszalopakodott a szocializmus emberi jogokat sértô gyakorlata, ezért önvédelemre hívják fel a társadalmat.

Szavai szerint Magyarországon rendszeressé vált a rendôrség pártpolitikai befolyásolása, pártpolitikai célzatú perek indítása, a polgárok és civil szervezetek gyülekezési jogának korlátozása, a kormányt bírálókkal szembeni "felségsértési perek" indítása, a polgári nézeteket valló sajtóorgánumok ellehetetlenítése, a szólás-szabadság adminisztratív és büntetôjogi korlátozása.

Németh Zsolt alelnök a magyar nemzetpolitika és a kedvezménytörvény tárgyában állást foglaló határozati javaslatot ismertette.

Úgy vélekedett: az elmúlt egy évben a határokon átívelô nemzeti újraegyesítés folyamata megtorpant.

Jelezte: arra kérik a kormányt, hogy a státustörvény módosítócsomagját vonja vissza és dolgozza át, mert a jelenlegi javaslattal lemondana a határon túli magyarokról, s fenntartaná annak lehetôségét, hogy a kormány saját hatáskörében megszüntesse a kedvezményeket.

A kongresszuson egybegyûlteket — többek között — köszöntötte Dávid Ibolya, aki hangsúlyozta: a Fidesznek és az MDF-nek nem abban kell versenyeznie, hogy melyik szervezet tud a másiktól több tagot, szimpatizánst szerezni, hanem mindkét pártnak bizalomra van szüksége. A Magyar Demokrata Fórum elnöke fontosnak nevezte, hogy a Fidesz és az MDF között ne húzódjon törésvonal.

A rendezvényen szintén köszöntôt mondott Tôkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, aki beszédében a kedvezménytörvény tervezett módosítása ellen emelte fel szavát.

A Fidesz kongresszusán a délelôtt folyamán elfogadták az országos elnökség, az országos választmány és a parlamenti frakció beszámolóját.

Visszatért a Fidesz élére Orbán Viktor volt kormányfô. A párt XVII., tisztújító Kongresszusán Orbán Viktort elsöprô többséggel választották meg a Fidesz elnökének; az alelnöki posztot a két induló, Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Pokorni Zoltán volt pártelnök töltheti be.

Orbán Viktor úgy ítélte meg, hogy az átalakult Fidesz erôsítheti az emberek közéletbe vetett hitét. Mint mondta, a Fidesznek már nem a múlttal kell foglalkoznia, hanem a jövôre kell valódi válaszokat adnia.

Az európai uniós tagsággal kapcsolatban megismételte: a párt célja, hogy mindenki nyertese legyen a csatlakozásnak. Mint mondta, "bízhatunk a magyarok tudásában, mi lehetünk Európa C vitaminja". A kongresszuson megtárgyalták és elfogadták a Szövetséggé alakult Fidesz hitvallását és értékrendjét tartalmazó alapítólevelét is.

— Szövetségkötésünk eredményeképpen a mai napon megszületik a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség, amely várja a nemzetért felelôsséget vállalni kész, értékeinkben osztozó állampolgárainkat. Szövetségünket a keresztény erkölcs, a szabadság, a rend és a természet törvényeinek tiszteletére építjük — olvasható a dokumentumban.

Az alapítólevélben rögzítik: a nemzet valamennyi polgára elôtt nyitott szövetség célja, hogy a kereszténydemokrácia, a szociális piacgazdaság hagyományait követve, az európai néppártok nagy családjához csatlakozva megteremtsék a magyar polgárok boldogulásának feltételeit, s erôsítsék a nemzet együvé tartozását.

A tanácskozáson jóváhagyták az emberi jogok magyarországi helyzetérôl szóló határozati javaslatot. A szintén elfogadott, a magyar nemzetpolitika és a kedvezménytörvény tárgyában állást foglaló határozati javaslat szerint az elmúlt egy évben a határokon átívelô nemzeti újraegyesítés folyamata megtorpant. Az Áder János által ügyvezetô alelnökként jegyzett elnökségi beszámoló szerint az elmúlt év a Fidesz számára a felkészülés, a szocialistáknak pedig a bosszú esztendeje volt. A dokumentum szerint az elmúlt egy év felkészülés volt arra a nagyon intenzív idôszakra, amelyben a párt képessé válik az érdeklôdôk, a saját sorsukat irányítani akaró polgárok befogadására.

A beszámolóban a "bosszú évét" értékelve úgy fogalmaznak: a kormány tisztogatásokat hajtott végre az állami, köztisztviselôi, közalkalmazotti szférában, de nem csupán országos, hanem helyi szinten is.

Beszédében Áder János frakcióvezetô sajtóhírek kapcsán megjegyezte: valóban volt nézetkülönbség közte és Orbán Viktor közt a politikus Fidesz élére történô visszatérésével kapcsolatban, azt szerette volna ugyanis, hogy ez már korábban megtörténjen. Közlése szerint Orbán Viktor visszatérését a párt élére "kereken egy évvel ezelôtt" ô javasolta.

Áder Jánossal kapcsolatban Orbán Viktor beszéde végén köszönetet mondott a Szövetség létrehozóinak, kiemelten a frakcióvezetônek, az elmúlt egy évben végzett ügyvezetô pártalelnöki munkájáért.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

A KOLOZSVÁRI BRETTER GYÖRGY IRODALMI KÖR mai, május 19-i meghívottja Vâtã-Dienes Andrea. Vitaindító: Ármos Loránd és Bréda Ferenc. Helyszín: Café Bulgakov, este 7 órakor. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Kismamaklub-program
A keddi Kismamaklub meghívottai: Kiss Noémi zenepedagógus és Nisztor Krisztina óvónô. Helyszín a Farkas/Kogãlniceanu utca 21 szám. Mindenkit szeretettel várnak.

DINNYÉS JÓZSEF BUDAPESTI DALTULAJDONOS koncertjére kerül sor az Agnus Rádió szervezésében május 21-én, szerdán délután öt órakor, az Apáczai Csere János Líceum dísztermében. Szeretettel várnak minden érdeklôdôt.

Hagyományos és korszerû értékek az oktatásban és a nevelésben
elnevezésû konferenciára kerül sor a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Tanártovábbképzô Fôosztályának szervezésében május 31-én, az Unitárius Kollégium Dávid Ferenc dísztermében.

A konferencia célja, hogy az oktatás és a nevelés hagyományos értékei mellett az elért legújabb eredmények bemutatására és megvitatására is lehetôséget biztosítson. A szakmai tapasztalatok, információk cseréje mellett alkalom adódik a különbözô tárgyak oktatóinak találkozására is. A konferenciát a következô szekciókban rendezik:

• Tanítók (Bugár Emese) • A humán tárgyak oktatása (Fóris-F. Rita) • Az idegen nyelvek oktatása (Poór Zoltán) • A matematika oktatása (Dezsô Gábor) • A természettudományok oktatása (Kovács Zoltán) • Informatika, virtuális valóság, multimédia, hipertext, kommunikáció az oktatásban, a távoktatásban (Marchis Julianna).

Évfordulós kiállítások a Romul Ladea Képzômûvészeti Líceumban
A Romul Ladea nevét viselô képzômûvészeti középiskola kiállítássorozatot szervezett az 1970-ben elhunyt kolozsvári szobrászmûvész születésnapján.

Filmtett-születésnap

(2. old.)

A hagyományokhoz híven idén is nagyszabású filmes rendezvénysorozattal ünnepelte a Filmtett születésnapját mozgóképes havilap. Május 15–18. között a kolozsvári Mûvészeti Múzeum adott otthont a Filmtettfesztnek, amelyen magyar szerzôk rövid- és kísérleti filmjeit mutatták be, a tavaly nyári I. Filmtett-Duna Mûhely alkotótábor munkáit, illetve a budapesti Színház- és Filmmûvészeti Egyetem erdélyi osztályának dokumentumfilmjeit, valamint Fazekas Csaba: Boldog születésnapot, Dyga Zyombor: Tesó címû játékfilmjeit és a Jött egy busz címû szkeccsfilmet is levetítették.

A rendezvény fénypontja a szombat esti tortavágás volt, amelyet pezsgôbontás kísért; Durst György producer, a Duna Mûhely vezetôje és Hartyándi Jenô Mediawave-fôszervezô jól meglocsolta a jelenlévôket.

Ezt követôen kerekasztal-beszélgetés kezdôdött filmforgalmazókkal és moziüzemeltetôkkel. Zágoni Balázs moderátor Pruckner Pált, a Budapest Film igazgatóját, Hartyándi Jenôt, a gyôri Hrabal mûvészmozi vezetôjét és a Mediawave fôszervezôjét, Schaffner Saroltát, a pécsi Uránia mozi vezetôjét, illetve Balassa Pétert, a budapesti Cirko-Gejzír üzemeltetôjét faggatta az art-mozi lehetôségeirôl, az üzletrôl, a forgalmazás buktatóiról.

A Budapest Film forgalmazza Magyarországon a mûvészfilmek és a magyar alkotások többségét, ezenkívül négy budapesti mûvészmozit (Puskin, Mûvész, Szindbád, Tabán) és két multiplexet (Corvin, Mammut 1–2) üzemeltet. Pruckner Pál szerint jelentôs visszaesés tapasztalható az utóbbi évben moziszempontból, ez a hatalmas konkurenciával és a nézôk átlagéletkorának csökkenésével magyarázható, amely befolyásolja a filmkínálatot. Budapesten filmdömping van, hetente 7–8 új filmet mutatnak be, ilyen szempontból Párizshoz hasonlatos.

Míg Budapesten az önkormányzatok odafigyelésével a multiplexek megjelenése után is fenn lehetett tartani a kisebb art-mozikat, vidéken sokkal rosszabb a helyzet. Gyôrben a 34 férôhelyes Hrabal moziban napi három vetítéssel lehetetlen nyereséget termelni, de a többi városban ennél sokkal rosszabb a helyzet. Üdítô kivétel a pezsgô kulturális életû Pécs, ahol a helyi tévé újította fel a 467 férôhelyes Urániát. Igaz, itt mûvészfilmek mellett igényesebb közönségfilmek is futnak. Schaffner Sarolta ezenkívül elérte, hogy a mozi más jellegû rendezvényeknek is otthont adjon, így a város elkezdte használni, magáénak tekinteni azt.

Az "illegális" filmklubok kapcsán került szóba a forgalmazás másik nagy gondja: a megvásárolt filmjogok 3–4 év alatt lejárnak, így képtelenség régebbi mûvészfilmeket bármilyen formában törvényesen játszani.

Ami reményt jelent a mûvészfilmekkel foglalkozók számára: az új magyar kormány lehetôvé tette a pályázást art-mozik üzemeltetési költségeire.

Balázsi-Pál Elôd

TRANZart disLOCATED

(2. old.)

Május 16-án, pénteken nyílt meg a Tranzit Házban a TRANZart disLOCATED címû kiállítás. Kiállító mûvészek: Polona Maher (Slo), Simona Suc (Slo), Farkas Roland (Sk), Miklósi Dénes (Ro), Horatiu Rãcãsan (Ro), Csíki Csaba (Ro).

A Tranzit Házbeli kiállítás a TRANZart disLOCATED projekt utolsó állomását képezi, amelynek keretén belül nemzetközi mûvészi alkotómûhelyek zajlottak, az alkotások pedig egy vándorkiállítás anyagát képezik, mely közép- és kelet-európai, egykori zsinagógák épületében mûködô kortárs mûvészeti központokba látogatott el. A résztvevô mûvészek egy állandóan változó és megújuló kiállítást hoztak létre a különbözô helyszínek függvényében (Kolozsvár, Gyôr, Somorja, Maribor, Kolozsvár). A projektben a következô mûvészek vettek részt: Polona Maher (Slo), Simona Suc (Slo), Farkas Roland (Sk), Zsedely Teréz (Hu), Maraczy Manuela (Hu), Dorota Kenderova (Sk), Veronika Sramatyova (Sk) Miklósi Dénes (Ro), Horatiu Rãcãsan (Ro), Csiki Csaba (Ro).

A projekt az Európai Bizottság Kultúra 2000 programja keretében zajlik. A Tranzit Alapítvány partnerei e projektben: Mediawave Alapítvány, Gyôr (Magyarország), Kibla Multimédia Központ, Maribor (Szlovénia), Francia Kulturális Központ, Kolozsvár, Sindan Kulturális Központ Kolozsvár, Borderland Alapítvány, Sejny (Lengyelország), Maszk Egyesület, Szeged (Magyarország), At Home Gallery, Somorja (Szlovákia), Finis e.V. Baek (Németország).

Támogatók: Pro Helvetia Alapítvány, Communitas Alapítvány, Határon Túli Magyarok Hivatala.

A kiállítás naponta 10–18 óra között tekinthetô meg, május 25-ig, a Tranzit Házban, Malom/Baritiu u. 16 szám alatt.

A Brassai-hét programja
2003. május 20., kedd

(2. old.)

11.00–17.00 Labdarúgás: II–IV oszt., kosárlabda és kézilabda mérkôzés: IX–XII. oszt. Szervezik a testnevelô tanárok: Egyed Zoltán, Bárdos Lajos, Kun Béla, Boda Attila.

16.00–17.00 Tamási Áron: Szegény ördög (színjáték). Elôadják a VII. C osztály tanulói. Irányítják: Dani Kinga és Zsemlyei Borbála (Felvinczi György terem).

16.00–18.00 Lányok vetélkedôje. Vezeti: Révész Erzsébet tanár (Carolus Clusius terem).

16.00–18.00 Sezãtoare literarã. Irányítók: Borzu Crina és Bungãrdean Lucia tanárok. Prâslea cel voinic si merele de aur. Elôadják az V. C osztály tanulói. Irányító: Iancu Doina tanár (38-as terem).

17.00–18.00 Rómeó és Júlia (színjáték). Elôadják a IX. A osztály tanulói. Vezetô tanár: Vorzsák Milán (Felvinczi György terem).

17.00 Passport to English. Angol nyelvû mûsorok délutánja. Szervezôk: Nagy Emese, Albert Imola, Dani Kinga, Sándor Katalin, Miklósi Mária és Vorzsák Milán angol szakos tanárok (V–VIII. oszt. — 33-as terem, IX–XII. oszt. — 37-es terem).

18.00 Dávid király élete (színpadi összeállítás). Irányító tanár: Szôcs Magdolna (Felvinczi György terem).

18.00–20.00 A brassais tanárok tudományos dolgozatainak bemutatása. Ülésvezetôk: dr. Fazakas István és Simon Gábor tanárok (Gyulai Zoltán terem).

(Folytatjuk)

VÉLEMÉNY

C. Daicoviciu és Roska Márton "jó, kollegiális" viszonyáról

(3. old.)

Vitára serkentô cikk jelent meg a Szabadság 2003. május 7-i számában Sas Péter tollából: Szabálytalan megemlékezés egy szabálytalan évfordulóról, azaz harminc esztendeje hunyt el Constantin Daicoviciu címmel. A cikkíró szándékát tisztelhetjük, azt az egyébként közhelyszerû tézist igyekszik igazolni, amely szerint az ellenfél nem feltétlenül ellenség, s ezt a kolozsváriak körében olyannyira ismert történész személyén keresztül igyekszik bizonyítani. (Még tôle idézett levéllel is.) Ebbôl kikerekedik egy furcsaság: a "magyarbarát dákó-román kontinuitáselmélet" tételének alátámasztása, mégpedig e hipotézis egyik kidolgozójának állítólagos személyes jó magyar kapcsolataira építkezve. Az elismerés babérkoszorúja felkerül a nagy régészre emlékeztetô Karolina-téri szobor fejére: lám csak, a történelemtudományban egymásnak feszülhet az egymást becsülô ellenfelek véleménye, de ô — aki a jó kollegiális viszonyok ápolásának mintaképe — a koronatanúja annak, hogy ezt nem kell ellenségességnek tekintenünk. S itt fog mellé a cikkíró, mert valótlanságokat állít. Sas Péter elôbb általánosít: "Történész-régész kollégáival — mármint Daicoviciu —, a magyarokkal is — közeli, sôt baráti kapcsolatokat alakított ki." Ezután egyebek között Bíró Vencellel és Roska Mártonnal példázza ezt a megértô-baráti viszonyulásmódot. Kérdem én: ha Daicoviciu oly nagy szaktekintélynek és ugyanakkor barátjának tartotta Bíró Vencelt, mint ahogyan ezt a cikkíró el akarja hitetni az olvasókkal, akkor miért nem állt ki mellette abban az aljas perben, amelyet Onisifor Ghibu a nagyrabecsült piarista rendházfônök ellen indított? Ghibu vádpontja Bíró Vencel ellen ugyanis az volt, hogy Daicoviciu magyar történész-kollégája irredenta, s ennek "bizonyságául" azt hozta fel, hogy a piarista rendház címerén ott van a magyar királyi korona, a feliratában pedig az M. A. a Magyar Államot jelenti. Egy Daicoviciu-méretû történész ne tudta volna, hogy az inkriminált korona nem királyi, hanem nemesi? Az ókori klasszikus nyelvekben annyira járatos tudós ne tudta volna, hogy a piaristák címerében az M. A. — M. P. O. Y — nem a Magyar Államot jelenti, hanem görögül azt, hogy "Mária Isten anyja"? Hagyta, hogy történészkollégáját bemocskolják, hogy Ghibu nevetségessé váljék a per tárgyalásán, ahol ortodox ikonon is bemutatták ugyanezt a görög rövidítést. Ez a "kollegiális szolidaritás"?

De nem csak hogy nem védte meg történésztársát e beteges elme támadásával szemben, hanem éppenséggel szövetkezett Ghibuval egy másik munkatársának, Roska Mártonnak a lejáratásában. A Szabadság cikkírója azt veti papírra, hogy "A húszas évek közepén (nyilván Daicoviciuról van szó) jó, kollegiális viszonyban volt Roska Mártonnal, az intézet régészével." Ezzel szemben mi az igazság? Ghibu a szokásos módon feljelentette Roska Mártont is, a vád ismét csak a magyar irredentizmus, a románellenesség volt. Daicoviciu teljes mellszélességgel kiállt Ghibu mellett azzal a Roska Mártonnal szemben, akivel — Sas állítása szerint — "jó, kollegiális viszonyban volt". Azt állította róla, hogy téveszméket terjeszt, románellenes, sôt még lopással is megvádolta — miszerint tárgyakat tulajdonított el a régészeti intézetbôl —, felrótta neki, hogy a múzeumban ellenezte a magyar nyelvû feliratoknak román nyelvûekkel való helyettesítését (holott a valóságban Roska a háromnyelvû — román–magyar–német — feliratok kitételét szorgalmazta). Egy magára valamit is adó történészre nézve kínosan nevetséges volt, mire alapozódott az említett "kollegiális" vád. Roska ugyanis — akárcsak szaktársa — régész volt. Olyan tudományos munkáiban kellett tehát felfedezni a magyar revizionizmust, amelyek Erdély ôskorával foglalkoztak, a népvándorlást vagy a honfoglalást taglalták. Mintha az ôskorban tudták volna, hogy egyszer bekövetkezik Trianon, s ez ellen már akkor a "mindent visszá"-val kell tiltakozni. A kontinuitás elméletének szellemében az a vádpont is szerepelt a Roska elleni vádiratban, hogy a magyar régész a feltárt leleteit az egész emberiség, nem pedig kizárólag a dákok kincseinek tartotta, no meg hogy a Magyarországon megjelent tanulmányában magyarul közölte a — tanulmányban tárgyalt korban is így használt — helységneveket, a korabeli térképeken nem tüntette fel a trianoni határokat. (Ejnye, ejnye, a balga honfoglaló ôseink nem ismerték azt a térképet, amelyre a huszadik században Párizs mellett tintaceruzával vonalakat húztak.) Roska professzor úr mindezen tetteivel államellenes izgatást, közrend elleni bûncselekményt követett el.

Az akkor megjelent sajtóközlemények alapján érdemes feleleveníteni, miként nyilatkozott védôbeszédében maga Roska Márton, egyebek között a glorifikált kollegiális kapcsolatokról. Elmondta, hogy Daicoviciu valóságos hajszát indított ellene, kitiltotta a munkahelyérôl, feltörték íróasztalának fiókját, inzultálták az utcán, kollégái felszólították, hogy ne köszönjön nekik, mert amúgy sem fogadják a köszönését. Mindezért Daicoviciut tette felelôssé.

Jellemzô, hogy Nicolae Iorga a Neamul Românesc címû lapjában Roska professzort az ôstörténet egyik legkiválóbb kutatójának nevezte, s kérte a felmentését. Még azt is hozzátette, hogy ez a december 1-i nemzeti ünnep alkalmával nemes gesztus volna. A kolozsvári román egyetemi professzorok felháborodtak Iorga javaslatán, beadványban tiltakoztak Roska felmentése ellen. Mondanunk sem kell, hogy "jó kollegiális" alapon Daicoviciunak a neve is szerepelt ezen a beadványon.

A végkifejlet: Roskát államellenes izgatás címén háromhavi elzárásra és ötezer lejes pénzbüntetésre ítélték. Azonnal letartóztatták.

Sas Péter idézi Daicoviciunak egy 1926. február 8-án kelt levelét, amelyben többek között ez olvasható: "Roska tanár úr állandóan ír nekem, s igazán úgy törôdik a dolgaimmal, hogy nem tudom eléggé meghálálni." Vegyük úgy, hogy tíz év múlva a "jóbarát-kolléga" nyakába akasztott perrel hálálta meg azt, amit érte tett?

Vessünk ám egy pillantást e "hálaadás" folytatására is. Roska az ôt ért zaklatások miatt 1937-ben áttelepedett Magyarországra, Szegeden lett egyetemi tanár. A második bécsi döntés után visszatért Erdélybe, de úgy látszik, hogy 1944 után sem tudta lemosni magáról a Ghibu–Daicoviciu vádak bélyegét. A román rendôrség irattárából elôkerült dokumentumok egyikében, mégpedig az 1946. augusztus 21-én keltezett Magyar ellenállási mozgalom címûben (Lásd: Minoritãti etnoculturale. Mãrturii documentare. Maghiarii din România címû 2002-ben megjelent dokumentumkötet 413–434 oldalát) a magyar államellenes ellenállók névsorában a 154. helyen ott olvasható Roska Márton neve is.

Ezek után döntse el mindenki maga, vajon Daicoviciu és a magyar kollégái között valóban kizárólag szakmai ellentét, avagy ellenségesség is létezett, s valójában milyen is az a bizonyos "magyarbarát kontinuitás-hipotézis".

Balázs Sándor

Bölcsek és szófogadók

(3. old.)

Valamikor régen a bölcseket tisztelték, és érdeklôdés kísérte vitáikat. A bölcseknek ezeket a vitáit úgy rendezték meg, mint manapság a futballmecseket. A találkozót jó elôre beharangozták, a legjobb helyeket az elôkelôségeknek tartották fönt. A vitázó feleknek saját drukkereik voltak, akik csoportokba verôdve szurkoltak nekik. Hogy minél többen vehessenek részt, a találkozó helye elég tágas volt. A szabályokat jó elôre megállapították: ki mennyi ideig beszélhet és miképpen nevezik meg a gyôztest. A legtávolabbi vidékekrôl is eljöttek csodát látni.

Figyelem az újságokat, részt veszek szemináriumokon és szimpóziumokon, olvasom kutatóink tudományos közléseit. Megpróbálok valamicske gazdasági témára bukkanni, hogy erômhöz képest én is bekapcsolódhassam a vitába, vagy ha az én tudásom nem bizonyul elegendônek, legalább tájékozódjam. Azt kell tapasztalnom, hogy a gazdasági kérdések hiányoznak. A gazdasági szakvéleményeket egykedvû belenyugvás fogadja, aki mégis ráveszi magát, hogy szót kérjen, legtöbbször csak a rend kedvéért teszi.

A kilencvenes évek elején egy csoport fiatal közgazdász megalakította a Román Közgazdász Társaságot. A legforróbb és legaktuálisabb kérdéseket hosszan és szenvedélyesen vitattuk. Folyóiratot és kiadót létesítettünk. Egy idô után azonban ott is megváltoztak a dolgok. Minisztereket kezdtek meghívni, és ahelyett, hogy megvitattuk volna a témát, a miniszter sajtóértekezletet tartott, s mi meg hallgattuk. Ugyanilyenek a mai szimpóziumok is. A meghívott miniszter beszél az elején, aztán elnézést kér, és eltûnik. A sajtó is vele együtt. Akik maradnak, egymásra néznek, és vállat vonnak.

Nem is az a legszomorúbb, hogy nem ugyanúgy találkozunk, ahogy valamikor tettük a közgazdász társaságnál. Sokkal szomorúbb, hogy az akkori harcias szellem is lanyhult. Egyesek közülünk köztisztviselôk lettek valamelyik pénzügyi intézetnél vagy külföldi cég képviseleténél, tehát úgy érzik, visszafogottabbnak kell lenniük. Mások azt gondolják — és így is van —, hogy az élesebb hang megfosztaná ôket attól a lehetôségtôl, hogy olyan kutatócsoportba válasszák be, amelyet a kormány kérésére vagy hallgatólagos beleegyezésével hoznak létre.

Gazdasági szakembereink hallgatásából arra is következtethetnénk, hogy meghaladtuk már az átmeneti krízis állapotát. Ez egyáltalán nem igaz. A román gazdaság mély egyensúlyzavar áldozata, ráadásul távol áll attól, hogy struktúrája modern lehessen. A mezôgazdaság elavult. A többségében állami tulajdonú és agresszív vezetésû ipar nem versenyképes. A hazai termelési struktúra a múlt század kezdetének Európájához hasonlatos. Az igazi versenyt nem csak a monopóliumok akadályozzák, hanem a piacra jutás bonyolultsága és az állami beavatkozások okozta torzulások is. A piacok nehezen alakíthatók ki. A munkaerô piac például súlyos egyensúlyzavarok áldozata. A társadalombiztosítási rendszer halódik. A pénzügyi piac súlyosan lecsökkent, és akadozik. Ha a beruházási alapok piacán nincs válság, ez nem annak tulajdonítható, hogy túljutottunk a válságon, egyszerûen azt jelenti: elfogytak az alapok. Az utóbbi évek gazdasági eredményei és az infláció csökkenése nem jelenti azt, hogy a trendek föllendülést mutatnak. Jó példa arra, hogy az elsô negyedév fejlôdése megkérdôjelezhetô, amíg az infláció nyomán felgyûlt feszültség feltörni kész.

A gazdasági vitákat ugyanaz a veszély fenyegeti, mint a civil társadalom egészét. A civil társadalom feladatait a legkülönbözôbb területeken szép csendben átvette a politika, és ezen belül a domináns a politikai csoport.

A gazdasági kérdések nyilvános vitáinak — amennyiben van ilyen — fôszereplôi a kormányon lévôk. Ritkán ôk kapják a felületes válaszokat. Ennek elsôdleges oka, hogy a gazdasági információk egyre ellenôrzöttebbek, a fô információkezelô pedig a kormány.

Néhány példa. A statisztika területén az Országos Statisztikai Intézet az egyetlen, amely információval szolgálhat. Romániában egyetlen párhuzamos intézmény sem létezik, amely hasonló információkat adhatna vagy legalább fölbecsülhetné a kormány intézményének adatait. Ilyenformán a nyersanyagtermelés, az infláció vagy a munkanélküliséggel kapcsolatos közlések nagyrészt becsült értékek. A statisztikai évkönyv több mint egyéves adatokat közöl, míg a havi statisztikai közlemény megkésve jelenik meg, és tényei egyre vékonyabbak. Az informálásnak ez a monopóliuma rendívül káros, és azt jellemzi, hogy a demokratikus civil társadalom milyen mértékben tudja ellenôrizni az információkat.

Független intézmények hiányában, amelyek széles körû kutatómunkát fejthetnének ki, a legtöbb adat nem ismerhetô meg és nem elemezhetô. A gazdasági elmaradottságnak, az úgynevezett adóhiányosságoknak ezek például a legfôbb okai. A hiányosságoknak évek óta még megközelítô felmérésük sincs, de a pénzügyminiszter gondosan kerüli a téma tisztába tételét.

A közgazdasági egyetemek, ugyancsak politikai vagy fiskális szempontok miatt, nem rendelkeznek erôs kutatóbázissal. Más országokban (például Massachusests Institute of Technology) nagyon hatékony és jelentôs befolyásoló erô a kutatás.

Mivel nincs érdemi vita gazdasági kérdésekrôl, a kormány is megengedheti magának, hogy ne foglalkozzon e területtel. Nem tudok róla, hogy kiváló közgazdász szakembereink közül bár egy is tanulmányozta volna, vagy tanácsot kértek volna a gazdasági stratégiára vonatkozó törvények, netán a kormány rövid távú intézkedéséhez szükséges gazdaságpolitikai kérdéskörben.

Bármely kormánynál, így a romániainál is csak az igazság lehetne a demagógia és a populizmus legnagyobb ellenfele. Hogy az igazságot gyümölcsöztetni lehessen, információra van szükség, de tiszta szándékra, megfelelô intézményrendszerre is. Sajnos ezen a téren nem rendelkezünk minden szükségessel. Pedig minden kezdeményezés addig jut el, ameddig nem találja szembe magát a reakcióval. A szabadságot megkaptuk, de nem tudjuk, mit is kezdjük vele. Ilyen helyzetben, akiknek ellene kellene szegülniük, és nem teszik meg, azok bûnrészesei lesznek, akik — mert nem ütköznek ellenállásba — úgy kormányoznak, ahogy nekik tetszik.

(A Ziua május 15-i, 2709. számában megjelent írás fordítása)

Varujan Vosganian

Macsóságok

(3. old.)

Új embertípus, új stílus hódít. Lecsengett a terminátor korszak, kiöregedtek és megkopaszodtak a kôkemény rockerfiúk. Babos kendôt is csak Mariska néniék viselnek már. A jelen sikerembere a Macsó Men. Sorozatgyártása évek óta folyik, így aztán különös ismertetôjele nincs, hiszen ma már mindenki Macsó Men akar lenni.

Macsó Men kedvenc tartózkodási helye a belváros. Ott érzi jól, otthon magát, a csillogó kirakatok, a halkan zümmögô nyugati autócsodák, a tekintélyt sugalló bankjegy automaták közelségében. A külvárost és a falvakat nagy ívben elkerüli, mert ott minden hétköznapi, reális, unalmas és szürke, szóval szocreálos. A falvakban meg sár van és lószar, és a levegô sem kellôen hígitott benzingôzzel. Ciki már nagyanyóhoz járni.

Mert Macsó Men a belváros, a city embere. Ha kell, napjában féltucatszor is oda-vissza kutyagol a korzón, hogy lássák: ô itt van, ô ráér, ez az ô lételeme, amiben nyugodt és elegáns karcsapásokkal lubickol, ô itt vásárol, neki semmi sem drága.

Igen, Macsó Men az újkori dzsentri, aki jobb híján újságpapírral tömi tele drága pénztárcáját, hogy kellôen vastagnak, jóllakottnak látsszon. Ápolt és divatos, aki ha kénytelenségbôl villamosra száll, elôbb lopva körülnéz, nehogy ismerôssel találkozzon. Vagy ha mégis, akkor azt tódítja, hogy az autója szervizben van. A sofôrrel együtt. Semmi baja különben, megbízható német márka, csak éppen a légkondit szerelteti belé.

Macsó Men kultúrember: nyári estéken a színház lépcsôin fûzi a lányokat. Egyenként persze, szép sorjában. De nem is az eszéért szeretik. — Ez a srác tud valamit — suttogják egymás között a lányok jelentôségteljes pillantással, és körbevihognak.

Macsó Men jól érzi magát. Igaz, néha szûkében van a pénznek, de alapjában véve elégedett ember. A központban és ugyanakkor a figyelem középpontjában van, és ez neki bôven elég.

Fábián Tibor

NAPIRENDEN

Igen az EU-csatlakozásra
A szlovákiai népszavazás hivatalos eredménye

(4. old.)

A Szlovákia EU-tagságáról tartott népszavazás hivatalos eredménye:52,15 százalékos részvétel mellett a szavazók 92,46 százaléka mondott igent.

A vasárnap délelôtt kihirdetett hivatalos eredmény szerint a résztvevôknek csupán 6,2 százaléka mondott nemet.

Az ország polgárai a pénteki és szombati referendumon arra a kérdésre válaszolhattak, hogy "Akarja-e Ön, hogy a Szlovák Köztársaság az Európai Unió tagországa legyen?"

Az Országos Választási Bizottság közzétett eredményei szerint az ország 4 174 097 választójoggal bíró polgára közül 2 176 990 ember ment el szavazni. A leadott szavazatok közül 2 147 901 volt érvényes.

Szlovákia EU-csatlakozására

2 012 870 ember igent mondott. A csatlakozást 135 031 választó ellenezte.

A népszavazás érvényessége azon múlott, hogy a jogosultak fele plusz egy fô elmegy-e szavazni.

A népszavazás által igazolt szándék nyomán a csatlakozási szerzôdést még a szlovák parlament hivatott ratifikálni. A hét parlamenti párt teljes egyetértéssel támogatja a csatlakozást.

A 75 éves Domokos Gézát köszöntötték

(4. old.)

Hetvenötödik éves születésnapján köszöntötték szombaton Csíkszeredában Domokos Géza romániai magyar írót, szerkesztôt, könyvkiadót, politikust, az RMDSZ elsô elnökét.

A Kriterion Alapítvány által szervezett ünnepségen megjelentek Csíkszereda és környéke irodalmi, mûvelôdési, képzômûvészeti, tudományos életének jeles képviselôi — köztük Kányádi Sándor Kossuth-, és Ferenczes István József Attila-díjas költôk —, a város elöljárói. Köszöntôbeszédet mondott Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnöke és Íjgyártó István, Magyarország bukaresti nagykövete is.

Az ünnepelt írói, közéleti, irodalomszervezôi munkásságát Gálfalvi Zsolt, a romániai magyar Pen Club elnöke méltatta, kiemelve a Kriterion Könyvkiadónak — amelynek évtizedeken át vezetôje volt Domokos Géza — szellemi mûhelyként betöltött szerepét.

Domokos Géza a hatékony, megtartó cselekvés útját kereste és találta meg — hangsúlyozta a romániai magyar Pen Club elnöke, hozzáfûzve, hogy a jó politikus ismérve a körülményismeret és a rendezô ész. Domokos Géza mindkét ismérvvel rendelkezik — mondta.

Bálint-Pataki József a közéleti, politikai szerepet vállaló kulturális személyiséget méltatta, mondván: megadatott az ünnepeltnek a közvetlen cselekvés esélye. A HTMH vezetôje kiemelte, hogy a Kriterion Könyvkiadó a többségben és kisebbségben élôk kulturális javainak elfogadását szorgalmazta.

Mindazért, amit tettem, soha nem vártam fizetséget — mondta az ünnepség végén Domokos Géza, hozzáfûzve: a legnagyobb fizetség, ha békében vagyok magammal.

Domokos Géza 1928. május 18-án született Brassóban, bár szülôföldjének mindig a háromszéki Zágont — Mikes Kelemen szülôfaluját — tekintette. Tanulmányait a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégiumban végezte, majd Moszkvában fejezte be. Életébôl 38 évet töltött Bukarestben, az Elôre címû napilap szerkesztôjeként, majd a Kriterion Könyvkiadó igazgatójaként. 1989 végén az RMDSZ alapítói között volt, betöltve annak elnöki tisztét.

Az RMDSZ elsô éveirôl, a rendszerváltás után kibontakozó romániai közéletrôl Esély címû háromkötetes memoárjában írt, a Kriterion könyvmûhelyrôl az Igevár címû visszaemlékezésben, életútja tapasztalatait pedig az Éveim, útjaim, arcaim címû önéletírásában foglalta össze.

Meghosszabbították a visszaszolgáltatási kérelmek benyújtási határidejét

(4. old.)

Harminc nappal meghosszabbították az államosított ingatlanok visszaigénylési kérelmeinek benyújtási határidejét, amely így 2003. június 14-én jár le, közölte szombaton Despina Neagoe kormányszóvivô.

A Közigazgatási Minisztérium a kormány szombati ülésén jegyzéket mutatott be, miszerint az egykori tulajdonosoknak nem sikerült idôben benyújtaniuk a visszaigényléshez szükséges dokumentumokat.

A jegyzék hangsúlyozza: fontos, hogy az ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatában ne történjen diszkrimináció.

Öngyilkos kiskatona

(4. old.)

Szülei oláhfodorházi (Fodora, Szilágy megye) lakásának mennyezetére akasztotta föl magát Marius Pantea káplár, a dési UM01516 katonai egység szerzôdéses katonája. Holttestét az édesanyja fedezte fel május 17-én, szombaton este 9 órakor.

A 28 éves zsoldost 1997. július elsejétôl alkalmazta a katonaság. Az ügyet a parancsnokhelyettes vezette bizottság és a Szilágy megyei rendôrség vizsgálja, a nyomozás folytatódik a részletek kiderítése érdekében.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

Virtuális világban a katolikus egyház
A katolikus fiatalok honlapja
www.catholic.ro

(5. old.)

Átfogó hírszolgálat várja az érdeklôdôket a www.catholic.ro honlapon. A weboldal Matthias Scheebentôl származó idézettel fogad: Isten legfeljebb akkor büntet, ha rákényszerítjük — de megbocsátását és adományait önként adja. Szomorú, ha visszautasítjuk.

Olvashatunk a nemrég véget ért Országos Katolikus Egyetemista Találkozóról (a szerkesztôk on-line hírszolgálatot bocsátottak az érdeklôdôk rendelkezésére a rendezvény idején), az erdélyi ökumenikus csoportvezetô-találkozóról, a jubileumi zarándoklatról. Ugyanakkor tudosítanak Schönberger Jenô szatmári megyéspüspök szentelésének elôzményeirôl.

Az oldal kezdeményezôi olyan római katolikus egyetemisták, akik szívükön viselik egyházuk sorsát, és szeretnének egy, a romániai elektronikus sajtóban lévô hiányt pótolni. Bevallásuk szerint a honlap saját kezdeményezés, semmilyen anyagi támogatást nem kaptak, de szívesen fogadnak el adományokat fejlesztésre, fenntartásra.

Terveik között szerepel egy romániai szintû, minden politikai irányzattól független, a római katolikus egyházat szolgáló elektronikus sajtó létrehozása és fenntartása. Ugyanakkor szeretnének hozzájárulni a hazai katolikus hírhálózat fejlesztéséhez és összehangolásához.

Céljaik: a katolikus és más vallású, más nézeteket valló internetezôkhöz, aktuális és közérdekû (katolikus) egyházi és kulturális hírek leggyorsabb eljuttatása, a templomtól eltávolodott, az internethez közelebb kerülô fiataloknak, felnôtteknek a római katolikus egyház tanításának ismertetése.

A www.catholic.ro szerkesztôsége az office@catholic.ro címen érhetô el.

Wi-Fi: nagy sebességû internet, vezeték nélkül

(5. old.)

Európában és az Egyesült Államokban egyre szaporodnak az olyan helyek — a "forró pontok" —, ahonnan ki-ki vezeték nélküli kapcsolaton át csatlakozhat az internetre a maga hordozható számítógépérôl.

A korral haladó internetezôk körében divatos a Wi-Fi. A Wi-Fi (wireless fidelity, 802.11b) néhány évvel ezelôtt csak egy újabb vezeték nélküli hálózati (WLAN) módszer volt; fôleg arra szánták, hogy könnyen hálózatba lehessen kapcsolni vele az otthoni, vagy esetenként az iskolai számítógépeket.

A Wi-Fi-technológia azonban mostanában gyors sikert aratott: sokan ma már az Ethernet-hálózatok alternatívájának tartják, s még többen látnak benne lehetôséget az internet határainak kitágítására.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már sok helyen lehet Wi-Fi-technológiával csatlakozni az internetre: ezeknek a "hot spot"-oknak (forró pontoknak) a száma az Egyesült Államokban négyszeresére nôtt az elmúlt évben, és ma csaknem 4 ezer van belôlük az országban.

A márciusban Hannoverben tartott számítástechnikai világkiállításon több olyan eszközt mutattak be, amely kábelek nélkül nagy sebességû adatátvitelre képes. Az Intel külön processzort fejlesztett ki az ilyen típusú laptopok számára: a Centinót.

A wireless technológia lassan a kelet-európai országokba is elér. Igaz ugyan, hogy a hasonló csodaszerkezetekkel ellátott számítógépek még mindig elég sokba kerülnek...

HÍREK

(5. old.)

@ Új Sony noteszgép. A Sony bemutatta nyári kínálatának — és Vaio noteszgép családjának — új tagját, amely már az újabb TR szériához tartozik. A gép júniusban kerül forgalomba Japánban.

Nagy képernyôs kijelzôje, külseje, tekintélyt parancsoló funkciós listája, valamint vezetéknélküli és vezetékes hálózati támogatása nem okoz csalódást a Sony híveinek, bár a cég még nem döntött a külföldi forgalmazásról. A PCG-TR1 modell az Intel 900 MHz-es Pentium M processzorára épül, 256 megabájt és 1 gigabájt közötti DDR266 memóriát, 30 gigabájtos merevlemezt, beépített DVD-ROM/CD-RW meghajtót, 10,6 hüvelykes WXGA felbontású (1280 x 768 képpontos) TFT LCD-t, és beépített videokamerát tartalmaz, amellyel fotókat lehet készíteni, illetve a Sony szoftverével telekonferenciákhoz lehet használni — bár 370 ezer képpontos felbontása viszonylag alacsony. A notesz támogatja a vezetéknélküli szabványok közül az IEEE 802.11b-t, a 802.11a-t, valamint a Bluetooth 1.1-t, a vezetékesek közül a Fast Ethernet és az ILInk/IEEE 1394 szabványokat. A gépen van még két USB 2.0 aljzat, egy PC Card és egy Memory Stick Pro kártyahely, valamint egy csatoló, amellyel a noteszt külsô monitorral is lehet használni.

@ A Sony kézi játékkonzolja. A japán cég offenzívát indított riválisai ellen, amikor bejelentett egy új, hordozható játékkonzolt, valamint egy exkluzív megállapodást az ipar vezetô játékfejlesztôjével.

A csúcstechnológiai funkciókkal ellátott konzol, a PSP közvetlen támadást jelent a hordozható játékok szegmensét eddig uraló Nintendo ellen, miközben az Electronic Artsszal kötött megállapodás online sportjátékok kifejlesztésére a Microsoft Xbox online aspirációira ölt nyelvet. A Nintendo látszólag nem zavartatja magát amiatt, hogy a Sony betört az általa a ’80-as évek óta uralt piacra, mert közölte: most arra összpontosítanak, hogy összekapcsolják egymással a Game Boy családot és a GameCube konzolt, és kihozzák régi legendás játékaik új verzióját. A tokiói befektetôket azonban úgy tûnik, nem sikerült megnyugtatniuk: a Nintendo részvényeinek árfolyama szerda délig 10 százalékot vesztett az értékébôl a tôzsdén. A játékpiac hordozható szegmense különösen vonzó, hiszen a Nokia is belép erre a piacra októberben, amikor kihozza a telefonjátszó eszköz hibridjét.

A Sony egyébként igazából nem az új konzol bejelentésével hozta lázba a Los Angeles-i E3 kiállítás közönségét, hanem azzal a hírrel, hogy júniustól hálózati adaptert is kínál a felfrissített PlayStation 2 mellé, amely lehetôvé teszi az online játékot modem vagy szélessávú kapcsolaton. A világ elsô számú fogyasztói elektronikai cége egyébként kellemes meglepetéssel köszöntötte a kiállítás kapcsán az amerikai közönséget, ugyanis további 10 százalékkal, 179 dollárra szállította le a kurrens PS2 modell árát az USA-ban.

@ Xbox: drága vagy olcsó? A Microsoft bejelentette, hogy rugalmas árszabást vezet be online játékszolgáltatásához, ugyanakkor megemeli az indítókészlet árát.

A hír az egyike azoknak a bejelentéseknek, amelyekkel bevezetik a jövô héten Los Angelesben kezdôdô E3 kiállítást, amely a játékipar legnagyobb rendezvénye. A Microsoft, amely számos új audio és video szolgáltatást indít el a kiállításon az Xbox Live szolgáltatáson belül, közölte, hogy ôsztôl az észak-amerikai elôfizetôk választhatják az éves elôfizetés helyett a havidíjas szolgáltatást 5,99 dollárért.

Az elôfizetés megújítása 49,99 dollár lesz, viszont a Starter Kit, amelyben benne van az éves elôfizetés, a mikrofonos fejhallgató és néhány alapjáték, 20 dollárral drágább lesz.

Ôsztôl várhatóan "széles körben" bevezetnek egy kéthónapos ingyenes próbaszolgáltatást is, és valószínûleg önállóan is forgalomba hoz egy 30 dolláros mikrofonos fejhallgatót is.

@ Meghallgatás a DVD másolási perben. A DVD másoló szoftvert gyártó 321 Studios csütörtökön termékeinek törvényessége mellett érvelt a bírónô elôtt.

A peren elhangzott: a CSS nem másolásvédô-eszköz, hanem hozzáférés ellenôrzô eszköz.

"Egy jogot egészen biztosan átruház rám a jogtulajdonos, amikor megvásárolom a DVD-t, nevezetesen azt a jogot, hogy kinyissam a titkosítást, és hozzáférjek a tartalomhoz."

SPORT

Nemzetközi focitorna a Babes–Bolyain

(7. old.)

A Nemzetközi Egyetemista Labdarúgó-szövetség (ISFF) javasolta a Babes–Bolyai Tudományegyetemnek egy közép-európai egyetemek közti labdarúgótorna megszervezését, amelynek gyôztese kijut a belgiumi egyetemi labdarúgó-világbajnokságra.

Az ISFF az egyetem meglévô infrastruktúráját és a Testnevelés Kar jó eredményeit vette figyelembe, amikor megfogalmazta ajánlását, amelyet a BBTE vezetôsége elfogadott. A torna lebonyolításával kapcsolatos kérdésekrôl október 7–8-án döntenek, az egyetemen megrendezett közép-európai testnevelési karok kongresszusán, amelyre több mint négyszáz felsôoktatási intézmény kapott meghívást.

KOSÁRLABDA
Kezdôdnek az NBA-konferenciadöntôk

(7. old.)

Szombat éjjel befejezôdtek a négy gyôzelemig tartó konferencia-elôdöntôk az észak-amerikai profi kosárlabdabajnokság rájátszásában. A négy párharcban bôven akadtak meglepetések, minden összecsapás szolgált valami extrával. A legnagyobb durranásnak mégis a háromszoros bajnoki címvédô Los Angeles Lakers kiesése számított, akik hat mérkôzésen maradtak alul az alapszakasz legjobbjával, a San Antonio Spurs-szel szemben. Érdekes módon a konferenciadöntôben egy másik texasi csapat, a Dallas Mavericks lesz a Spurs ellenfele. A két csapat azonos mutatóval végzett az alapszakaszban, de a Spurs fog több mérkôzést játszani hazai pályán, mivel az egymás elleni mérkôzéseket 3–1-re nyerte az alapszakaszban. A Mavericks a másik nagy bajnokesélyest, a Sacramento Kingset búcsúztatta hét mérkôzésen, némi szerencsével. A királyok legjobbja, Chris Webber ugyanis térdsérülést szenvedett a második találkozón, és többet nem léphetett pályára.

Keleten inkább a könnyû gyôzelmek voltak meglepôek: a New Jersey Nets, Jason Kidd nagyszerû játékával egyetlen gyôzelmet sem engedett meg a Boston Celticsnek. Az alapszakasz gyôztese, a Detroit Pistons pedig az elsô körbeni botladozás után (4–3 az Orlandóval) meglehetôsen magabiztosan (4–2) gyalogolt át Allen Iversonon és a Philadelphia 76ers-en.

Az elsô Detroit–New Jersey találkozóra vasárnap éjjel került sor, míg a Spurs és a Mavericks hétfôn kezdi a küzdelmet a döntôbe jutásért.

bpe

*
A nôi bajnokság play-off mérkôzései a döntônél tartanak. A fináléba jutott Kolozsvári U-ACSA-Terapia 22 pontos vereséget szenvedett az elsô mérkôzésen Târgovistén a Livas Petrom ellenében, a címvédô 92:70 (49:26) arányú gyôzelmet könyvelhetett el, s így 1–0 arányban vezet. A következô mérkôzéseket Kolozsvárott bonyolítják le.

RÖGBI
Lemaradva az elôdöntôkrôl

(7. old.)

Hiába nyert hétközben a Kolozsvári U, a többi eredménytôl is függött az, hogy a legjobb négy között végezzen. Ráadásul a hét végén Jászvásárban botrányos módon félbeszakadt a diákok Poli Agro elleni mérkôzése: 22–7-es jászvásári vezetésnél Nicolae Sisiu fôvárosi játékvezetôt Vasile Sorin Rus kolozsvári játékos bántalmazta, kétségbevonva a házigazdák korábban elért céljának szabályosságát.

A mérkôzésrôl ezen a héten a fegyelmi bizottság dönt.

A táblázat élén a Bukaresti Steaua (50), a Konstancai Farul (44 pont) a Bukaresti Dinamó (44 pont) és Nagybányai U-Remin (42 pont végzett); a párosítás: Steaua–U-Remin és Dinamó–Farul.

(póka)

FORMA–1
Michael Schumacher 67. sikere

(7. old.)

Az ötszörös világbajnok Michael Schumacher nyerte a Forma–1-es osztrák nagydíjat, s megszerezte pályafutása 67. futamgyôzelmét. A német pilóta mögött a finn Kimi Räikkönen ért célba, így két pontot megôrzött elônyébôl a vb-pontversenyben. A dobogó harmadik fokára a brazil Rubens Barrichello állhatott fel.

Az osztrák nagydíj végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 1:24:04.888 ó (213.003 km/óra átlagsebesség), 2. Kimi Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 3.362 mp hátrány; 3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 3.951 mp h, 4. Button (angol, BAR-Honda) 42.243 mp h, 5. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 59.740 mp h, 6. R. Schumacher (német, Williams-BMW) 1 kör h.

További részletek holnapi lapszámunkban.

KÉZILABDA
Férfi Nemzeti Liga
Gólzápor Kolozsvárott
Armãtura-U-Agronomia–Piatra Neamt-i Fibrexnylon 28–40 (13–21)

(7. old.)

Horia Demian Sportcsarnok, 100 nézô. Vezette: Toma Plesa (Râmnicu Vâlcea)–Alin Cârligeanu (Bukarest).

Armãtura: Cucuiet (1) — Ani (5), Dãncilã (1), Pankler (4), Marian (7), Stef (3), Bondris (3); cserék: Neag — Vâjiac (3), Ostalâs, Ciornohuz (1). Remus Moldovan.

Fibrexnylon: Strat — Iacob (3), Timofte (4), Alexandru (3), Petrea (4), Armanu (2), Tancãu (9); cserék: Spiridon — Bibirig (4), Cârstoia, Georgescu (7), Tucanu (3), Mamina (1), Tase. Edzô: Omer Aihan.

Hétméteresek: 0, illetve 8/6; kiállítások: 4, illetve 6 perc.

Eredményalakulás: 1. perc: 0–1, 4. perc: 3–1, 8. perc: 4–4, 11. perc: 8–5, 13. perc: 10–6, 19. perc: 12–8, 26. perc: 12–15, 27. perc: 13–15, 31. perc: 13–22, 38. perc: 14–25, 41. perc: 15–27, 46. perc: 21–31, 54. perc: 23–34, 55. perc: 25–37, 57. perc: 27–37.

Bár az utóbbi két évad bajnokcsapata látogatott városunkba, a mérkôzést nagyon gyér érdeklôdés kísérte. Mivel legutóbb a moldvai gárda a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben szerepelt, nem lehetett meglepetésre számítani a jóval gyengébb helyezésû és csekélyebb játékerôt képviselô kolozsváriak részérôl.

Az elsô negyedóra azonban ennek ellenkezôjét igazolta. A Moldovan-gárda bátran kezdett, kihasználta ellenfele fölényeskedését, 12–8-ig a helyiek voltak elônyben. A gyenge Fibrex-rajt feldühítette a vendégek fôszponzorát, Petru Paleut, aki a lelátóról többször is durva szavakkal illette játékosait.

A 10–6-os állásnál az Omer vezetôedzô által igényelt idôkérés felrázta a Piatra Neamt-iakat, felgyorsították a találkozót, és hét perc alatt ugyanennyiszer találtak be. A "rendes kerékvágásba" került találkozón aztán a továbbiakban a vendégfölény egyre jobban körvonalazódott, s miután elérték a 10–12 gólos különbséget, ezt igyekeztek meg is tartani: gyors kontrákkal kifullasztották a fáradt armãturásokat.

Az eredménybôl az is kitûnik, hogy mindkét csapat a támadásokra fektetett hangsúlyt, s így sok gól esett. Szép, látványos és sporszerû összecsapásnak lehettünk tanúi, amely végül megérdemelt és fölényes bajnoksikerrel ért véget.

A vasárnapi eredmények közül meglepetést keltett a Bukaresti Steaua váratlan arányú gyôzelme a tengerparton, ami azonban érdekessé tette a Nagybányai Minaur–Konstanca–Steaua közötti, bronzéremért folyó harcot.

A 20. forduló további eredményei: Târgu Jiu-i Lignit–Brassói Dinamó 31–22, Krajovai U-Petrol–Ploiesti-i Uztel 17–29, Nagybányai Minaur–Szucsávai Ambro-Bucovina 33–23, Konstancai KK–Bukaresti Steaua 25–34 és Bukaresti Dinamó–Temesvári Poltechnika-Izometal 29–21.

A sorrend:
1. Fibrexnylon 20 19 0 1 628–473 38
2. Buk. Dinamó 20 14 1 5 530–486 29
3. Nagybánya 20 13 1 6 574–510 27
4. Konstanca 20 13 1 6 533–493 27
5. Steaua 20 12 1 7 525–473 25
6. Temesvár 20 11 0 9 531–505 22
7. Ploiesti 20 9 3 8 475–447 21
8. Tg. Jiu 20 8 3 9 518–531 19
9. Kolozsvár 20 7 1 12 510–537 15
10. Krajova 20 4 3 13 417–506 11
11. Szucsáva 20 1 1 18 486–626 3
12. Br. Dinamó 20 1 1 18 388–516 3

A bajnokság 21., utolsó elôtti fordulója május 21-én, szerdán lesz a következô párosítás szerint: Steaua–Kolozsvár, Bukaresti Dinamó–Tg. Jiu, Temesvár–Konstanca, Fibrexnylon–Nagybánya, Szucsáva–Krajova és Ploiesti–Brassói Dinamó.

Radványi Pál

Finálé a kézilabda nôi Nemzeti Ligában

(7. old.)

Vasárnap egy mérkôzés kivételével lejátszották az utolsó forduló találkozóit a nôi élvonalban. Mint ismeretes, a bajnoki cím sorsa már korábban eldôlt: ezt 33 év után sikerült újra a Bukaresti Rapidnak elnyernie. Tegnapig így csak egyetlen ismeretlenje volt a vetélkedônek: a második kiesô kiléte, ugyanis a nagyszebeniek már hetekkel ezelôtt menthetetlennek bizonyultak. A 11. hely elkerüléséért vívott párharc a Posta Câlnãu-i Astral és a Szászsebesi MSC csapatai között, sajnos, az elôbbiek javára dôlt el, s így a búcsút mondó mindkét együttes erdélyi: Szászsebes, valamint Nagyszeben.

A fesôháznak még van egy ismeretlenje, a bronzérem tulajdonosa, amely még a Zilahi Silcotub birtokába is juthat, ha a Tadici-lányok legalább egy döntetlent érnek el ma Nagybányán, a Selmont elleni elmaradt összecsapáson.

A Kolozsvárt képviselô U-Ursus-os játékosok, ha a bajnokságban tisztes eredményt és helyezést értek el, ezzel szemben a Challenge-Cupban adósok maradtak szurkolóiknak. Talán a jövô évadban sikeresebb lesz a szereplésük. Mindehhez azonban jó átigazolási kampány szükséges, ugyanis több U-Urusos csapattag a véget ért vetélkedô után búcsút mond Kolozsvárnak.

Ezek után a nôi Nemzeti liga 22. fordulójának tegnapi eredményei: Brassói Rulmentul–U-Ursus 30–30, Dévai U-Remin–Konstancai Tomis 36–22, Posta Câlnãu-i Astral–Nagyszebeni MSC 40–19, Râmnicu Vâlcae-i Oltchim–Galaci Otelul 30–26 és Szászsebesi MSK–Bukarest Rapid 25–34.

A táblázat pedig így alakult:
1. Rapid 22 18 2 2 682–514 38
2. Oltchim 22 18 0 4 628–537 36
3. Déva 22 15 3 4 573–474 33
4. Silcotub 21 16 0 5 608–475 32
5. U-Ursus 22 14 2 6 657–575 30
6. Selmont 21 10 2 9 570–534 22
7. Brassó 22 7 3 12 499–570 17
8. Galac 22 8 0 14 504–542 16
9. Konstanca 22 6 1 15 536–608 13
10. Astral 22 4 2 16 542–654 10
11. Szászsebes 22 4 2 16 508–664 10
12. Nagyszeben 22 2 0 20 465–625 4

Tehát a bajnokság utolsó mérkôzése a Selmont–Silcotub játék ma lesz Nagybányán.

(radványi)

Véget értek a nôi kézilabda kontinentális kupák

(7. old.)

Román szempontból csak egyetlen kupában, a Challenge Cup fináléjában volt érdekelt csapat. A Nagybányai Selmont, bár hazai pályán 27–21 (13–8) arányban nyert a német Borussia Dormund ellen, Ioan Gherhard edzô lányainak hatgólos sikere kevésnek bizonyult a múltheti nyolcgólos dortmundi vereség ellenében.

A szlovéniai Krim Elektra Ljubjana, soraiban a román Luminita Hutupan-Dinuval, viszont megnyerte a Bajnokok Ligáját, 36–28 (18–12) arányban gyôzte le a spanyol Sevillai L’Eliana együttesét. Ez immár sorozatban harmadszorra sikerült Luminitának: elôször 2001-ben mint ljubjanai játékos, 2002-ben pedig mint a macedón Skopjei Kometal hálóôre nyerte el a trófeát.

Az EHF-kupa döntôjében viszont a dán Slagelse ledolgozta az egy héttel korábbi ötgólos hátrányát és 27–20 arányban legyôzte a Dunaferrt. Így a magyar csapatnak (amelynek szintén van román játékosa: Mihaela Crãcanã) nem sikerült elhódítania a kupát.

R. P.

VÍZILABDA

(7. old.)

A Bajnokok Ligája genovai négyes döntôjében a magyar Honvéd Domino megismételte tavalyi teljesítményét, és második lett. A gyôzelmet immár harmadszorra a BL történetében a házigazdák szerezték meg, fôleg az olasz csapatban játszó és három gólt lövô Benedek Tibor rendkívüli jó formájának köszönhetôen.

Eredmények:

elôdöntô: Pro Recco (olasz)–Mladost Zágráb (horvát) 5–4 (0–0, 1–0, 2–3, 2–1) és Domino-BHSE–Spandau 04 (német) 11–6 (1–2, 3–2, 4–1, 3–1); a 3. helyért: Mladost Zágráb–Spandau 6–5 (2–0, 2–1, 2–2, 0–2); a döntôben: Pro Recco–Domino-BHSE 9–4 (2–3, 2–1, 3–0, 2–0).

A 2002/2003-as vízilabda Bajnokok Ligája végeredménye: 1. Pro Recco, 2. Domino-BHSE, 3. Mladost Zágráb, 4. Spandau 04.

ÖKÖLVÍVÁS
Nôi Európa-bajnokság

(7. old.)

Pécsett rendezték a nôk kontinensbajnokságát, amelyen a házigazda magyarok hét éremmel, köztük Kovács Mária révén egy arannyal lettek gazdagabbak. A román küldöttség is jól szerepelt, négy érmet vihetett haza, úgy, hogy a "legkönnyebb" hölgyek között bajnoki címet szerzett Camelia Negrea.

A döntôk eredményei:

46 kg: Camelia Negrea (Romá-nia)–Jelena Szabitova (Oroszország) pontozásos gyôzelem (14–11); 3. Simon Nikolett (Magyarország) és Paktop Derya (Törökország).

48 kg: Sahin Huya (Törökország)–Csík Mónika (Magyarország) p.gy. (13–6); 3. Laura Tosti (Olaszország) és Szvitlana Mirosnyicsenko (Ukrajna).

50 kg: Simona Galassi (Olaszország)–Hassibe Ozer (Törökország) p.gy. (22–7); 3. Virginie Nave (Franciaország) és Tatjana Lebegyeva (Ukrajna).

52 kg: Viktoria Rugyenko (Ukrajna)–Katrin Enoksson (Svédország) p.gy. (19–19, segédpontokkal); 3. Angela Cannizzaro (Olaszország) és Dagmar Koch (Németország).

54 kg: Davide Marzia (Olaszország)–Jelena Karpacseva (Oroszország) p. gy. (17–9); 3. Ahlam Arsalam (Franciaország) és Karin Jensen (Norvégia).

57 kg: Henriette B. Kitel (Norvégia)–Karolina Mihalczuk (Lengyelország) a küzdelem a 2. menetben véget ért, döntô fölény miatt; 3. Myrjam Chomaz (Franciaország) és Szvetlana Kulakova (Oroszország).

60 kg: Tatjana Csalaja (Oroszország)–Sonja Durr (Németország) a küzdelem a 2. menetben véget ért, döntô fölény miatt; 3. Ingrid B. Hegle (Norvégia)) és Mastrodouka Areti (Görögország).

63 kg: Myrjam Lamare (Franciaország)–Maria Karlova (Oroszország) p.gy. (16–4); 3. Lukka Terhi (Finnország) és Anasztaszia Szavinova (Ukrajna).

66 kg: Irina Szineckaja (Oroszország)–Olekszandra Kozlan (Ukrajna) p.gy. (26–17); 3. Kiymet Karpouzoglu (Törökország) és Csejtei Csilla (Magyarország).

70 kg: Nurcan Carkci (Törökország)–Karolin Lukasik (Lengyelország) p.gy. (19–4); 3. Pruzsinszky Ivett (Magyarország) és Emilie Cuenin (Franciaország).

75 kg: Natalia Ragozina (Oroszország)–Ducza Anita (Magyarország) a küzdelem a 2. menetben véget ért, döntô fölény miatt; 3. Oana Strugaru (Románia) és Anna Laurell (Svédország).

80 kg: Anzselika Torszka (Ukrajna)–Kovács Viktória (Magyarország) — a magyar lány a 2. menetben feladta a talákozót; 3. Mihaela Mãrcut (Románia) és Szvetlana Andrejeva (Oroszország).

86 kg: Kovács Mária (Magyarország)–Julija Gosztraja (Ukrajna) a küzdelem a 2. menetben véget ért, döntô fölény miatt; 3. Maria Jaroszkaja (Oroszország) és Adriana Hossu (Románia).

Az éremtáblázat élén 3 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzéremmel Oroszország végzett, megelôzve Ukrajnát (2–2–1), Törökországot (2–1–1), Magyarországot (1–3–3) és Romániát (1–0–3).

• Leonard Doroftei a WBA, az amerikai Paul Spadafora pedig az IBF könnyûsúlyú profi ökölvívó bajnoki címét ôrizte meg, miután kettôjük pittsburghi összecsapása döntetlennel zárult.

A 12 menet során egyik bokszoló sem tudott igazán nagy fölényt kiharcolni, s a három pontozó sem tudott dönteni. A pontarány 115–114 (Spadafora javára), 114–114, illetve 115–113 (Doroftei) volt.

SPORT

LABDARÚGÁS
A osztály — 28.
Lehet, hogy már eldôlt?

(8. old.)

Még két találkozó volt hátra az országos elsô osztályú bajnokság elmúlt hét végi, sorrendben 28. fordulójából. Éppen az a két összecsapás, amely (esetleg) döntô módon befolyásolhatta a bajnoki címért folyó Rapid–Steaua párharc kimenetelét. Ugyanis, amennyiben a lapzárta után elkezdôdött két találkozó közül a tengerparti városban a katonáknak nem sikerült pontot szerezniük, máris kiestek a bajnoki címért folyó versengésbôl. De ugyanúgy a vasutasok régóta dédelgetett álmát, pályafutásuk harmadik országos elsôségének kérdését oldhatta meg a Rapidnak a fôvárosi Cotroceni-stadionban aratott (nem elképzelhetetlen) gyôzelme is. A két késôi idôpontra kitûzött mérkôzés kimenetele ismeretének hiányában csakis feltételes módban szólhatunk. Ennek lényege: lehet, hogy soraink papírra vetése és az újság megjelenése közötti idôszakban már el is dôlt a bajnoki cím sorsa. Amennyiben... — de éppen a "ha" feltételes kötôszó megannyi változata miatt, eltekintünk a lehetôségek felsorolásától. Annyiban maradunk, hogy holnap talán már biztosat közölhetünk. De, emlékeztetünk, könnyen meglehet, hogy újólag így lesznek kénytelenek kezdeni: Ha...

A vasárnapi két összecsapás elôtt lejátszott öt mérkôzés eredményei (zárójelben a góllövôk):

• Brassói FC–Bukaresti Dinamó 2–2 (Bodea és Buga, illetve Dãnciulescu — 11 m és Tãmas; a fôvárosi piros-fehérek az utolsó 6 percben érték el szépítô, majd kiegyenlítô góljukat) • Besztercei Glória –Karácsonkôi (Piatra Neamti-i) Csalhó 1–0 (Minteoan) • Aradi UTA–Pitesti-i Arges FC 2–2 (Marius Popescu és Manta — mindkettô 11 m, illetve Dicã — 11 m, Bilasco) • Temesvári Politechnika-AEK–Krajovai Universitatea 2–1 (Buia és Silvãsan, illetve Badea) • Galaci Otelul–Ploiesi-i Astra 2–1 (Cornea és Guritã, illetve Costescu). A Bukaresti Sportul Studentesc–Bákói MFC mérkôzés 3 pontját 3–0-s eredménnyel a bákóiak javára írták. Lapzárta után kezdôdött a Konstancai Farul–Bukaresti Steaua és a két fôvárosi együttes, a National és Rapid közötti mérkôzés.

A sorrend:
1. Rapid 27 19 2 6 54–22 59
2. Steaua 27 15 7 5 36–21 52
3. Brassó 28 13 6 9 37–31 45
4. National 27 12 6 9 39–29 42
5. Glória 28 12 6 10 29–27 42
6. Dinamó 28 12 5 11 46–42 41
7. Krajova 28 11 8 9 33–33 41
8. Astra 28 12 3 13 40–40 39
9. Csalhó 28 10 8 10 37–32 38
10. Bákó 28 9 8 11 30–30 35
11. Arges 28 10 5 13 33–36 35
12. Farul 27 10 4 13 30–43 34
13. Otelul 28 8 8 12 23–36 32
14. Poli-AEK 28 10 2 16 34–49 32
15. Sportul 28 8 4 16 37–49 28
16. UTA 28 7 6 15 31–49 27

Legközelebb (29. forduló): Glória–National, Rapid–UTA, Astra–Brassó, Dinamó–Poli-AEK, Csalhó–Krajova, Bákó–Otelul, Arges–Farul és Steaua–Sportul.

L. F.

B-osztály — 27.
Keserû búcsú
Kolozsvári U FC–Câmpulung Muscel-i ARO 1–2 (0–1)

(8. old.)

Ion Moina Stadion, 500 nézô. Vezette: Marcu Florentin (Nagyvárad).

U FC: Radu Pop — Damian, Abrudan (46. perc Soporan), Muscã, Szilágyi — Harmath, Giurgiu, Costea (68. perc Purcar), Florescu — Codreanu, Pãcurar. Edzô: Dan Anca.

ARO: Viscu — Ilie, Marin (66. perc Cumpãnescu), Dumitrescu, Ceaproz — Feloiu (88. perc Niculae), Bãdescu, Craioveanu, (68. perc Pastin), Crãciun — Stan, Stoica. Edzô: Albu Popovici.

Gólszerzôk: Florescu (61. perc), illetve Craioveanu (33. perc) és Stan (91. perc).

Szögletarány: 6–1(3–0); lövések: 11–7 (kapura: 5–5); sárga lap: Codreanu, illetve Ceaproz, Crãciun és Stoica.

Az idény utolsó mérkôzését játszotta hazai pályán szombaton az U FC, és mint az eredmény is mutatja, szebben is el lehetett volna búcsúzni az igazán türelmes szurkolóktól. Dan Anca kivette a kezdôcsapatból az egyetlen tapasztalt játékost is, Sabin Pâglisant, aki igazán megbízhatóan védett egész idény alatt, és helyette pályára küldte a 20 évet még be nem töltött Radu Popot, aki figyelmetlenségével 3 pontot ajándékozott a vendégcsapatnak. A 18. percben már felhívta magára a figyelmet, amikor egy teljesen veszélytelen lövést majdnem begurított a kapujába. Negyedórával késôbb aztán ismét elôtérbe került a fiatal hálóôr: Craioveanu a tizenhatos szélérôl küldött harmatgyenge rúgást a kapu közepére, Pop megcsúszott, és a labda bepottyant az üres kapuba. Ezt követôen támadt a diákcsapat, éppen csak a szervezettség és fantázia hiánya miatt nem voltak igazán veszélyesek a vendégek kapujára, akik dicséretet érdemelnek, amiért az elôny megszerzése után is nyitottan játszottak. Az 57. percben Costea maradt egyedül a vendégek kapusával, de lövése csak a felsô kapufát találta el. A 61. percben érkezett a várva várt egyenlítés, Florescu révén. Pãcurar lôtt kapura, lövése megpattant, Codreanuhoz került a labda, aki önzetlenül adta le Florescunak, aki 3 méterrôl nem hibázott. Már kezdtünk megbarátkozni a döntetlennel, amikor Muscã veszített el egy labdát, amit 20 méterrôl Stan emelt át a tehetetlen kapuson.

Lehet, hogy nem az utolsó itthoni mérkôzésen kellett volna vad kísérletezésbe kezdjen Anca mester, hiszen a kolozsvári közönség megérdemelt volna egy szebb búcsút, miután idôtôl és eredménytôl függetlenül egész évben buzdította kedvenc csapatát.

Gálffy Attila

Még ha a csatárok lazsáltak is...
Aranyosgyéresi Sodronyipar–Târgu Jiu-i Pandúrok 3–0 (1–0)

(8. old.)

Sodronyipar Stadion, 1000 nézô. Vezette: Teodor Crãciunescu (Râmnicu Vâlcea).

Sodronyipar: Pârv — Oroian, Goia, Simon, Gatea — Forró, Tímár András, Damian, Fogarasi (81. perc Sagãu) — Bratu (70. perc Homos), Kállai (63. perc Miron). Edzôk: Adrian Vãsâie, Lelian Rus és Mihai Cuc.

Pandúrok: Hârsu — Decu, Popescu, Negrilã, Serbãnoiu — Stanciu (78. perc Oancea), Gãman, Cristea (88. perc Gugu), Trofin — Gulin (22. perc Braia), Litoiu. Edzô: Mihai Stelescu és Florin Bejenaru.

Gólszerzô: Goia (20. perc), Homos (73. perc) és Popescu (80. perc — öngól).

Szögletarány: 10–1 (5–0); lövések: 11–3 (kapura: 6–3); sárga lap: Oroian, Bratu, Homos és Forró.

A szombat délelôtti mérkôzés szinte egy kapura folyt, s hogy csak három gól született, az a Sodronyipar ímmel-ámmal játszó csatárainak "köszönhetô". Igaz, hogy az edzôi hármasnak nélkülöznie kellett három alapemberét, köztük sérülés miatt Mâtiut és Kisst (a harmadik, Ceclan kapus Olaszországba távozott, dolgozni megy).

Annál aktívabb volt például Goia, aki már a 4. percben veszélyeztetett, majd bô negyedóra múlva a vezetést is megszerezte a "drótosoknak": Demian belôtt labdáját a kapus még hárítani tudta, ám a labda az elôretolt hátvéd elé került, aki félig megfordulva, külsôvel bepöccintette a hálóba.

Az elsô félidô három további helyzete Tímár András nevéhez fûzôdik, az 5. és 43. percben mellé ment a labda, a 41.-ben pedig védett Hâr- su.

A második játékrészben folytatódott a hazaiak fölénye, a vendégek ebben a félidôben egyetlen lövést sem küldtek a kapura (kivéve Popescut, aki viszont a saját kapujába talált be a 80. percben, amikor Simon beadását szerencsétlenül találta el).

Homos beállása villanyozta föl a játékot: beállása után a fiatal csatár már betalált a kapuba, ám kézzel ért a labdához, a sárga lap és további két perc után a 11-es pontról lôtt a hálóba.

Schmidt Jenô

Megyei mérleg: 1–1 gyôzelem, döntetlen, illetve vereség

(8. old.)

Kolozs megyei szempontból így összegezhetô a másodosztályú bajnokság 27. fordulója: a második csoportban szereplô három csapat ugyanannyi elképzelhetô kimenetellel zárta a szakaszt. A Sodronyipar biztosan gyôzött, a hozzá hasonlóan otthon szerepelt kolozsvári diákegyüttes vereséget szenvedett, a vasutasok Florin Dan (27. perc) és Tilincã (32. perc) góljainak köszönhetôen vendégként pontot hoztak Szatmárnémetibôl. Az élen a gyulafehérváriak ôrzik, úgy tûnik, már végleges elsôségüket jelentô 5 pontos elônyüket.

A további eredmények: • Szatmárnémeti Olimpia–Kolozsvári CFR-Ecomax 2–2 • Medgyesi Gázmetán–Nagybányai FC 4–1 • Resicabányai MSC–Nagyváradi FC 0–2 • Zalatnai Minaur–Gyulafehérvári Apullum 1–6; a Krajovai Extenzív 3–0-s eredménnyel megkapta a kizárt Târgu Cãrbunesti-i Gilortullal szemben elmaradt mérkôzése 3 pontját, a Vajdahunyadi Corvin szabadnapos volt. A sorrend:

1. Apullum 25 18 3 4 57–20 57
2. Nagyvárad 26 16 4 10 48–22 52
3. Gázmetán 25 16 4 5 39–14 52
4. Sodronyip. 25 11 11 3 36–19 44
5. Olimpia 25 13 5 7 40–29 44
6. Corvin 25 12 6 7 44–37 42
7. CFR-Ec. 25 9 10 6 35–23 37
8. Extenzív 26 10 7 9 33–34 37
9. ARO 25 8 7 10 22–27 28
10. U FC 25 6 10 9 20–29 28
11. Nagybánya 26 7 5 14 25–34 26
12. Resicab. 25 7 5 13 23–47 26
13. Pandúrok 25 6 6 13 18–33 24
14. Minaur 25 6 4 15 21–43 22

Legközelebb (28. forduló): CFR-Ecomax–Resciabánya, Pandúrok–U FC, Nagyvárad–Gázmetán, Apullum–Olimpia, ARO–Minaur és Corvin–Extenzív, a Sodronyipar és Nagybányai FC szabadnapos.

L. F.

C-osztály — 27.
A remény pontjai
Szamosújvári Olimpia–Kürtösi Frontiera 2–1 (1–1)

(8. old.)

Fontos mérkôzést vívott szombaton délelôtt az Olimpia. A házigazdák minden áron meg akarták szerezni a három pontot, s ez meg is látszott a játékukon. Kapkodásukat a vendégek a 7. percben kihasználták, a jobbszélsô Bâd révén vezetést szereztek a kürtösiek. Bocos 22. percben lôtt egyenlítô gólja hozta helyre Mihai Pop táborát, ezek után már csak egyetlen csapat volt a pályán, az Olimpia.

A 42. percben Ciupe mellélôtt egy 11-est, Bocos és D. Marchis sorozatban hagyta ki a jobbnál jobb helyzeteket. Már úgy látszott, hogy igazságtalan döntetlennel végzôdik a találkozó, ám D. Marchis a 70. percben Ciupe szöglete után két méterrôl küldte hálóba a pettyest. Örömmámor a lelátókon és a pályán egyaránt: a kiesés szempontjából megnyugtatóként érkezett a három pont.

A nagyszebeni Vasile Stroga játékvezetô találkozón az Olimpia a következô felállítással szerepelt: Coseriu — Ciupe, Cãian Criste, Giurgiu — Igna (74. perc Rus), Nicula, Codorean (55. perc T. Marchis) — D. Marchis, Bocos, Roman.

Erkedi Csaba

Unalom felsôfokon
Dési Egyesülés–Sarmasági Bányász 1–0 (0–0)

(8. old.)

A mintegy 100 ember, aki kilátogatott a találkozóra, gyenge meccset nézhetett meg: szinte semmi sem történt a pályán, az egyetlen szerencsegól a 60. percben Bors révén döntötte el a találkozót.

A Doru Pop játékosedzô irányította Egyesülés a következô felállításban lépett a pályára: Bãlan –Saiat, Bors, Kilin, Bobinã — Suller, Ardelean (82. perc Bobar), Doru Pop — Târnovan (89. perc Olariu), Cristi Pop, Cozma (57. perc Kovács).

Kósa Róbert

*
A nyolcadik csoport további eredményei: Zilahi Armãtura–Tordai Aranyos FC 4–1 (Chibulcutean –10., Pop — 25., Ignat 2 — 43. és 84. perc, illetve Miszti — 80. perc), Bethleni Szamos Gáz–Dési CF 01 2–1 (Stefãnut — 11 m, 3. perc és Alitã — 26. perc, illetve Bucur — 56. perc), Margittai Petrom–Nagykárolyi Victoria 2–1, Kôvárhosszúfalui Plastunion–Szatmárnémeti Szamos 0–1 és Máramarosszigeti Marmatia–Borosjenôi Tricotaje 0–3 (játék nélkül); az Avasfelsôfalui Avas szabadnapos volt.

A táblázatot az Armãtura vezeti 62 ponttal, ..., 4. CF 01 45, 5. Egyesülés 43, ..., 8. Aranyos 33, ..., 12. Olimpia 16.

(pja)

Magyar NB. I. — 30. forduló

(8. old.)

A Borsodi Liga hét végi fordulójában fôleg Sumudicã találatainak köszönhetôen idegenben gyôzött a debreceni Loki, az Újpest–Fradi örökrangadón nem bírtak egymással az ellenfelek, kiállításokkal tarkított mérkôzést láthattak a nézôk Békéscsabán és a pesti Bozsik Stadionban.

Eredmények (zárójelben a gólszerzôk):

az 1–6. helyért: • Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–0 • MTK Hungária–Gyôri ETO FC 3–1 (Juhász — 12., valamint Illés 2 — 28. és 45. perc, illetve Bajevszki — 11 m, 55. perc) • Siófok FC–Debreceni VSC-MegaForce 3–5 (Szabó — 17., Schultz — 70. és Juhász — 89. perc, illetve Böôr 2 — 42. és 73., Sumudicã 2 — 69. és 81., továbbá Kiss — 75. perc).

a 7–12. helyért: • Békéscsabai Elôre–Székesfehérvári Videoton FCF 1–0 (Schindler — 18. perc; a vendégektôl a játék hajrájában Tímár — 87. perc és Tóth Béla — 91. perc jutott a kiállítás sorsára) • Zalaegerszegi TE–Dunaferr SE 4–1 (Kenesei — 12., Gyánó 2 — 28. és 90. perc, valamint Kenesei — 11 m, 83. perc, illetve Nyúl — 18. perc) • Kispest-Honvéd–Matáv Sopron 0–0 (az összecsapás kakaskodással végzôdött, a Torghelle–Lambulics összetûzést Lazics is tetézte, így a 90. percben a hazaiaktól egy, a vendégektôl pedig két játékos mehetett kissé korábban zuhanyozni).

Az állás:
az 1–6. helyért:
1. FTC 30 18 6 6 48–24 60
2. MTK 30 18 6 6 55–33 60
3. Újpest 30 15 7 8 54–38 52
4. DVSC 30 12 13 5 55–38 49
5. Siófok 30 11 11 8 43–40 44
6. Gyôr 30 9 9 12 40–46 36
a 7–12. helyért:
7. ZTE 30 14 7 9 58–47 49
8. Videoton 30 11 6 13 43–37 39
9. Sopron 30 8 9 13 44–50 33
10. Békéscs. 30 8 4 18 38–69 28
11. Kispest 30 7 5 18 38–62 26
12. Dunaferr 30 4 7 19 34–66 19


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -