2003. május 20.
(XV. évfolyam, 110. szám)

Mûemlékvédelmi munkálatok a Gilovics-háznál
Megakadályozzák az illetéktelenek behatolását

(1. old.)

Bekerítik a Gilovics-ház bejáratát, és kisebb falat építenek az ingatlan köré annak érdekében, hogy megakadályozzák az illetéktelen személyek behatolását az épületbe — nyilatkozta lapunk kérésére Horatiu Crisan, a polgármesteri hivatal szóvivôje.

Hangsúlyozta: a munkálatokat a mûemlékdévô bizottság kérésére végzik, ezek két-három napon belül véget érnek.

— Mint ismeretes, roma nemzetiségû polgárok laktak az idôközben leégett és összeomlott épületben. Arról értesítettek, hogy valakik ismét be akarnak költözni — tette hozzá a szóvivô.

Boros János alpolgármester a Szabadságtól értesült a Gilovics-háznál történtekrôl. — Hangsúlyozom, hogy mûemlékrôl van szó, így bármilyen munkálatot csakis a mûemlékvédô bizottság engedélyével végezhetnek — mondta Boros.

Az RMDSZ-es alpolgármester emlékeztetett, hogy a városháza már az 1990-es évek során megpróbált gazdát találni a Gilovics-háznak. — A mûemlékvédelmi bizottság azt a feltételt szabta, hogy az épületet restaurálni kell. Emlékezetem szerint, a polgármesteri hivatal két-három céggel kötött társulási szerzôdést, de egyiknek sem volt elég megfelelô mennyiségû pénze a munkálatokra, így rövid idôn belül visszaléptek — fejtette ki Boros.

Sajnos, többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült elérnünk Petru Poantãt, a Kolozs Megyei Mûvelôdési Igazgatóság vezetôjét. A városháza szerint ugyanis ô kérte a munkálatok elkezdését. Poantã egyben a mûemlékvédô bizottség elnöke is.

K. O.

Mátyás nem szállhatott le
Vízzel telt medence a Fôtéren

(1. old.)

Ha Kolozsvár legújabbkori történetét írja meg majd valaki, minden valószínûség szerint külön fejezetet szentel annak a térrésznek, amely a Mátyás szoborcsoport elôtt terül el. Mert volt itt, ugye, templomelôd kápolna, vérpad 1594-ben, tûzoltómedence a második világháborúban, golánfelvonulás gitárral, próbaásatások a forradalom után, gödörásás Lazarovici-csal, történelemnagyítás kutatóárok-növeléssel — gödörnagyítás római mércével —, meg miegymás. A hét végén egy vízzel telt medence is volt.

Minden veszve: Mátyás egy darabig nem szállhatott le, igazságot tenni.

Rossz nyelvek szerint ugyanis nem tudott úszni.

Sz. Cs.

Szabad ég alatt a tanácsosok?

(1., 5. old.)

Újabb ötlete támadt a polgármesternek arra, hogyan népszerûsítse különbözô elgondolásait. Ugyanakkor a tervezett szabadtéri tanácsülések alkalmat adhatnak Gheorghe Funarnak arra, hogy ismertté tegye a választók elôtt terveit, elképzeléseit a jövôre tartandó helyhatósági választások elôtt.

Az elképzelést a polgármester szokásos hétfôi sajtóértekezletén jelentette be. Szerinte az önkormányzati képviselôk alig várják, hogy a közvélemény tudomást szerezzen tevékenységükrôl.

— A tanácsüléseket minden valószínûség szerint a Fôtéren tartjuk majd. Lesznek napernyôk, megoldjuk a kihangosítást, sôt, hûsítôt is felszolgálunk majd a kolozsvári polgárok választottainak — ironizált a városvezetô. Funar arról is beszámolt: nem kizárt, hogy a különbözô oktatási intézmények udvarán is tanácsülést tartanak. — Így a fiatalság is tudomást szerez a helyi döntéshozó szerv munkájáról. Sajnos a tizen- és huszonévesek számára ismeretlen a városi tanács mûködése — mondta Gheorghe Funar.

A polgármester tervei szerint az önkormányzati képviselôk trikolór asztalon és székeken dolgoznak majd. A napernyôk színösszetételérôl egyelôre nincs információnk, de Funart ismerve ezek is minden bizonnyal nemzeti színûek lesznek.

Máté András szerint a polgármester a görögök példájából ihletôdött, de elfelejti, hogy azóta eltelt egy kis idô, és korszerûsítették a döntéshozási eljárást.

— Az ókorban a piactéren vitatták meg a település ügyeit, ma már azonban korszerûbb eszközök állnak rendelkezésünkre a különbözô kérdések megtárgyalására. Minden irat a városházán van, nehéz lenne ezeket köztérre szállítani — nyilatkozta az RMDSZ-es városi tanácsos. Máté szerint az érdekelt felek vagy a város ügyei iránt érdeklôdôk eddig is részt vehettek bármely tanácsülésen, igaz, a tevékenység átláthatóbbá tétele érdekében ezeket nem kell köztéren tartani. — Választási propagandáról van szó. Világos, hogy a polgármester a jövô évi választásokra készül — vélekedik Máté András.

Egyelôre viszont nem lehet arra számítani, hogy a városvezetô véghez is viszi elképzelését, ugyanis a városi tanácsot továbbra sem hajlandó elismerni.

Kiss Olivér

Megyeszerte újraindulnak az állatvásárok
Kisgazdák is igényelhetik a SAPARD-támogatásokat

(1., 5. old.)

A Kolozs megyei Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Vezérigazgatóság tegnapi sajtótájékoztatóján a szokásos helyzetjelentéssel kezdték a beszámolót az idôszerû mezôgazdasági munkálatokról. Dr. Ivan Ilarie vezérigazgató elmondta: a tavaszi repce vetésével 85%-ban végeztek, és befejezôdött a zab, a tavaszi árpa, a napraforgó, a kukorica vetése és a burgonyaültetés is. Takarmánynövényekbôl a tervezettnél 27%-kal vetettek többet, ami az állattenyésztés biztató növekedését jelenti. Amint arról már több ízben is beszámoltunk, a cukorrépatermesztés továbbra is kegyvesztett lett vidékünkön. A 4700 hektáros programból 1052 hektárt sikerült elvetni, ami az eddigi teljesítmény töredéke. A répa alacsony felvásárlási ára nem hat ösztönzôleg a termelôkre, így inkább külföldrôl vásároljuk meg a szükséges cukormennyiséget.

Az ôszi szalmásgabonák tavaszi mûtrágyázását 80%-ban végezték el. Befejezôdött a vegyszeres gyomirtás is ezeken a területeken. A tavaszi vetésû termôterületek 36%-ára jutott gyomirtószer.

A 2002/158-as kormányhatározat értelmében a termelôk megkapták a kérvényezett ingyenes mûtrágyát, mindössze öt községbôl 10 tonnát még nem vettek át. A kolozsváriak a Cukorgyár utca 109. szám alatt vehetik át jussukat, Apahidán, Szászfenesen és Erdôfeleken a helyi polgármesteri hivatal raktárában tárolják, a kajántóiak pedig Kolozsváron, a Plevnei utca 62–63. szám alatt vehetik át a mûtrágyájukat.

Megyeszerte folyik a gazdák vizsgáztatása, de az utóbbi idôben lassúbb ütemben, mert a gazdák egyébbel (zöldség ültetéssel, kapálással) vannak elfoglalva. Állami támogatást csak azok az állattenyésztôk kapnak, akik gazdaigazolvánnyal rendelkeznek. Az is elhangzott: SAPARD-pályázatok ügyében azok a gazdák, akik traktorok és mezôgazdasági gépek vagy házi állatok vásárlásában érdekeltek, jelentkezzenek a vezérigazgatóságon, ahol ellátják ôket a szükséges információkkal a pályázatok megírásához.

A FIDA-programmal is foglalkoztak a sajtókonferencián. Az ismertetô szerint 7,5%-os kamatra 2000–4000 USD értékû kölcsönt vehetnek fel, juhok, tehenek, sôt méhcsalád vásárlására is. Év elejétôl mostanig 13 aktacsomót nyújtottak be, ebbôl 8-at jóváhagytak, Nemeszsuk, Révkolostor, Bálványosváralja, Aranyosegerbegy és Magyarszarvaskend községekbôl.

Megnyílt az állatvásár Szamosújváron és Désen is. Abban az esetben, ha a helyi tanácsok rendbe teszik a vásártereket, ahogy azt a törvények elôírják, semmi akadálya nincs, hogy a többi városban és községben is újra megnyíljanak az állatvásárok. A megyében eddig összesen 50 vásár üzemelt, de kevés felelt meg az elvárásoknak.

Dr. Ioan Firtea állategészségügyi igazgatótól megtudtuk, hogy a sertéspestis veszély megszûnt, de figyelmeztetett arra, hogy két szomszédos megyében ismét járvány gócpontokat jelentettek.

Dr. Horea Ghibu növényvédelmi megyei igazgató szerint Torda vidékén veszély fenyegeti a szalmásgabonával bevetett területeket. Figyelmeztetett, hogy a szakemberek és a gazdák állandóan figyeljék a gabonatáblákat, és észrevételeiket közöljék a Megyei Növényvédelmi Igazgatósággal, hogy idejében a megfelelô vegyszeres védekezéssel lehessen közbelépni.

Azt is megtudtuk, hogy május 30-án a Gyerômonostor melletti Roskán háziállat-kiállítást szervez a megye vezetôsége.

Barazsuly Emil

Per a jutalmakról, rágalmazásokról

(1., 7. old.)

Ma tartják Nagyszebenben a városháza vezetôsége és a számvevôszék kolozsvári igazgatósága közti pert. Máté András ügyvéd, aki a városi tanácsot képviseli, arról tájékoztatta lapunkat, hogy szerinte a tárgyalást elhalasztják. — Tudomásom szerint Funar nem jelenik meg, halasztást kér, mindig ez a taktikája — vélekedett az ügyvéd.

Amint arról a Szabadságban több ízben beszámoltunk, több éven keresztül a polgármester, helyettesei, a város jegyzôje, illetve több városházi igazgató jutalompénzt, karácsonyi és húsvéti juttatásokat kaptak. Ezenkívül a nyári hónapokban úgynevezett vakációs fizetéskiegészítésben részesültek. A számvevôszék jelentése szerint egyes városházi vezetôk két év leforgása alatt százmilliót meghaladó összegeket vettek fel.

Az alpolgármesterek esetében tisztázódott a helyzet: bírósági döntés értelmében Boros János és Mircea Gavrilã törvényesen kapott ilyen jellegû pénzt.

A prémiumok 12 milliárd lejébe kerültek a kolozsvári adófizetô polgároknak. A városvezetô a per áthelyezését kérte, mivel úgy ítélte meg, hogy a kolozsvári számvevôszék jogi osztálya részrehajló lesz, és politikailag befolyásolható.

Ugyanakkor pénteken Szucsáván tartják a Teodor Pop Puscas volt városi (most megyei) rendôrfôparancsnok versus Gheorghe Funar per tárgyalását. Amennyiben a polgármester veszít, priusza lesz. — Az erkölcsi bizonyítványban fel tûntetik, hogy bûntetett elôítéletû, pontosabban büntetô pénzbírságra ítéltékl — nyilatkozta ezzel kapcsolatban Máté András. Az ügyvéd szerint ettôl, sajnos, Funar indulhat a jövô évi polgármester-választásokon. — Ugyanis a helyhatósági törvény értelmében csak akkor zárják ki a versenybôl, ha szabadságvesztésre ítélik — tette hozzá.

Mint ismeretes, a volt városi rendôrfôparancsnok sértônek és rágalmazónak ítélte a polgármesternek a magánvillájára vonatkozó kijelentéseit. Funar azt állította, Teodor Pop Puscas alulértékelte az építményt annak érdekében, hogy kevesebb adót fizessen.

Kiss Olivér

Megkezdôdött a Brassai Hét 2003

(1., 5. old.)

Tegnap délelôtt a Brassai Sámuel Elméleti Líceum halljában minden eddiginél ünnepélyesebb keretek között nyitották meg a 34. Brassai Hetet. A sajátos, szinte nagycsaládias hangulat kialakulásához lényegesen hozzájárultak a Beethoven-bejátszások.

Dr. Szabó Árpád unitárius püspök beszédében rámutatott: olyan erôs gyökerû hagyománnyá vált ez a rendezvény, hogy már valósággal meghatározza ennek az iskolának az arcélét. — Brassai Sámuel, bár idôben távol, a 19. században élt, állandó erôforrás minden brassais nemzedék számára — mondta.

Boros János alpolgármester örömmel adta hírül, hogy sikerült a városházi pénzekbôl — többek között — a Brassainak is juttatni.

Kósa Mária igazgatónô a rendezvény mottójára építette fel köszöntôjét: "Az élet él, és élni akar... — ez az idei Brassai-hét mottója, s valóban: Ady Endre szavainak üzenete azt kell hogy megerôsítse bennünk, hogy mindazt a szépet, amit az élet kínál, ne engedjük feledtetni." Irodalmi ihletésû beszédét Juhász Gyula irányában kötötte el: "Reméljük, a ma induló Brassai Héten mindenki megtalálja majd az érdeklôdésének megfelelô játékteret, ahol kipróbálhatja, megtapasztalhatja azt, amit Juhász Gyula így fogalmazott meg: mikor a munka nem lesz robot, és a mûvészet nem lesz fényûzés, akkor jön el az az ország, amit a legjobbnak jövendöltek."

A "mindenkori brassais generáció" szószólói idén Benedek Tímea elsôosztályos, Mikó Gergely és Jancsó Hajnal hatodikos diákok voltak.

Szabó Csaba

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

Neumann centenáriumi év
2003. május 21-én, szerdán du. 6 órától az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) által szervezett terminológiai elôadássorozat keretében, a Báthory István Líceummal közös szervezésben Kovács Gyôzô budapesti vendégtanár 100 éve született Neumann János — Szellemi örökségének hatása a számítástechnikában címmel tart elôadást a Báthory István Líceum dísztermében. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak!

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG (MET) tagjait fontos megbeszélésre hívják kedden, május 20-án este 7 órára, a Filantróp Alapítvány Szentegyház/Iuliu Maniu 6. szám alatti székházába.

TE MEG ÉN... címmel zenés irodalmi estet rendez a Római Katolikus Szent Gábor Ifjúsági Fórum május 22-én, csütörtökön este 7 órakor a Szentegyház/I.Maniu utca 2. szám alatti székhelyén. Elôadó: Boér Ferenc színmûvész. Közremûködik a Concordia vonósnégyes.

II. RÁKÓCZI FERENCRÔL EMLÉKEZIK MEG KÓRUSTALÁLKOZÓ KERETÉBEN a Kolozsmonostori Református Egyházközség és a Romániai Magyar Dalosszövetség szombaton, május 4-én du. 3 órakor a kolozsmonostori református templomban (Bucegi utca). Igét hirdet Kállay Csaba lelkipásztor, elôadást tart Vincze Zoltán történész-tanár, jelen lesznek erdélyi kórusok, valamint a templom énekkara, Kállay Tünde karnagy és Magyarországról a nagyatádi vegyeskar Makkosné Maronics Melinda karnagy vezetésével.

GÉPI ÉS GÉPPEL TÁMOGATOTT FORDÍTÁS címmel tart elô-adásokat dr. Prószéky Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a Morphologic ügyvezetô igazgatója. A Sapientia Alapítvány — Kutatási Programok Intézetének vendégtanári programja keretében szervezett elôadásokat a BBTE Bölcsésztudományi Karán (Horea út 31.) tartják május 21-én 10 és 12 órától és május 22-én de. 10 órától.

Zenetörténeti restitúció

(2. old.)

A bécsi születésû Ruzitska György (1789–1869) évtizedeken át volt Kolozsvár elsô zenésze. 1810-ben telepedett le Erdélyben, mint a Bánffyak házi zenemestere, 1819-tôl haláláig Kolozsvárt élt. Akkoriban városunk élen járt a magyar polgári zenei élet megteremtésében — itt alakult elôször zenetársaság, itt mutatták be az elsô magyar nemzeti operát, innen ívelt föl Erkel Ferenc pályája — és ebben az élenjárásban nem csekély érdemet tulajdonít Ruzitskának a zenetörténetírás. (Életérôl és tevékenységérôl legtöbbet Lakatos István írt.)

Ahhoz képest, hogy milyen sokat köszönhetünk neki, szégyenletes, hogy mennyire nem ismerjük a szerzeményeit. Pedig nagyközönségnek szánt mûveket — operát és szimfóniát, Te Deumot, Rekviemet és miséket — is írt. A legújabb zenetörténésznemzedéket képviselô Németh G. István kutatásai nem annyira az életrajz eseményeire, mint inkább Ruzitska hátrahagyott zenemûveire összpontosulnak. Elemzô tanulmányt közölt opera-egykéjérôl, az Alonsósól. Kéziratban — amin ma persze a számítógép memóriája értendô — elkészítette már a Ruzitska-mûvek rendszeres tematikus jegyzékét. Az Országos Széchényi Könyvtárban fellelhetô szólamanyagokból partitúrába írta a kolozsvári mester több kamaramûvét.

Buzdítására a Concordia vonósnégyes társaság — Márkos Albert, Botár Gerô, Olimpiu Moldovan és Török Béla — megtanult kettôt Ruzitska négy vonósnégyese közül, és ez a két mû el is hangzott vasárnap délután az Osztrák Könyvtárban. A kicsiny, de lelkes közönség melegen megtapsolta mind a fiatal zenetörténész (németül és románul elôadott) bevezetôjét, mind a nagy tekintélyû mûvészek teljesítményét. Hallásélménnyé vált számunkra a zenetörténeti közismeret, miszerint amikor Bécsben Gyrowetz, Wranitzky és még sokan mások váltogatták aprópénzre a Haydn utáni korstílust, amelybôl Beethoven és Schubert kivételként magaslott ki, Ruzitskában a mi fölmenôinknek is megvolt a maguk Gyrowetze vagy Wranitzkyja. Eleink a maguk kis városában is élvezhették a kulturális közösséget a Haydn utáni Béccsel. Ide tudtak vonzani, s itt meg tudtak tartani egy bécsi muzsikust, aki ifjú korában Haydn, Mozart és Beethoven becsült barátjától, Gelinek abbétól tanulta a zeneszerzést. A meghallgatott mûvek és elôadásuk igencsak alkalmasak voltak arra, hogy elmélyítsék bennünk a helyi múlt iránti tiszteletet.

Az Osztrák Könyvtár felavatásán mondta néhány héttel ezelôtt Emil Brix szövetségi külügyminiszter-helyettes, hogy Kolozsvár és Bécs közel áll egymáshoz, hiszen itt született a nagy reneszánsz uralkodó, aki ott halt meg, Bécsben: Mátyás. A Könyvtár most egy fordított példát mutatott fel: itt halt meg Bécs fia, Ruzitska György; egy kicsit ô is közelebb hozta egymáshoz a két várost. "Mátyás és Ruzitska"? Persze, persze: összemérhetetlenek. De: minél kisebb személyiség volt a vidéki zenész a többszörösen megkoronázott uralkodóhoz képest, annál nagyobb az érdeme annak, aki — idôt, tudást, munkát, lelkesedést nem kímélve — mégis foglalkozik vele és hagyatékával, amelynek, lám, azért megvan a maga sajátos üzenete a mához. Köszönjük, Osztrák Könyvtár! Köszönjük, Concordia! Köszönjük, Németh G. István!

László V. Ferenc

A Brassai-hét programja
2003. május 21., szerda

(2. old.)

11.00 Ki lesz a rejtvénykirály? — keresztrejtvény–vetélkedô. Vezetik: Nagy Emese és Kertész Szidónia tanítók.

12.00–13.00 Brassai–vetélkedô. IX. oszt. Vezeti: Vajnár János, történelemtanár (Felvinczi György terem).

13.00–14.00 Matematika–vetélkedô. Vezetik a matematika katedra tanárai: Czondi János, Kassay Ildikó, Soós Anna, Sebestyén Éva, Cucu Imola és Szabó Bertalan(Felvinczi György terem).

13.00 A Közmag közgazdasági magazin III. évfolyam, 1–2. számának bemutatása. Irányító tanár: Páll Gyöngyvér (Berde Áron terem).

13.00 Európai játék — vetélkedô. Vezeti: Páll Gyöngyvér tanár (Carolus Clusius terem).

16.00 Népdalverseny. Felelôs tanár: Bazsó Ferenc (Felvinczi György terem).

16.00 Játszódélután (III–IV oszt.). Irányítják: Boér Ágota, Nagy Emese, Kertész Szidónia tanítók.

Játékház. Szervezôk: Bogdán Elly és Hegyi Erika tanítók. (Carolus Clusius terem)

16.00-17.00 A kémia szalonja. Irányító tanárok: Péter Rozália és Hãsmãsan Judit (kémikum).

17.00 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása, szakosztályonkénti ülések. A szakosztályok elnökei: Czondi János és dr. Málnási Ferenc tanárok.

19.00 Duodráma. Irányító tanár: Miklósi Mária (elôcsarnok).

(Folytatjuk)

Az év hangversenye

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia május 16-i hangversenyének angol vendége Paul Mann karmesteri és szólistai minôségben a német zene három korszakának mestermûveit szólaltatta meg.

Két évvel ezelôtt, amikor Paul Mann Mahler I. szimfóniáját vezényelte, azt írtam róla, hogy valósággal újra felfedeztette a hallgatókkal a mûvet, ezt éreztük most is a különben unos-untalan játszott Weber A bûvös vadász nyitányánál. A végletekig "kihegyezett " ritmika, extázisig fokozott tuttik és himnikus befejezés Paul Mann karmesteri munkájának eredménye, vezénylési módjával a maximumot igyekszik kihozni a zenekarból, ha ez egyik kürtös esetében kevésbé sikerült, nyilván nem a karmesteren múlott.

Bach G-dúr zsongoraversenyét, amelyben Paul Mann szólistaként mutatkozott be, jól ismerjük E-dúr hegedûversenyként, Johann Sebastian Bach sok esetben készített ilyen átiratokat, amelyek ebben a formában is eredetiként hatnak. Az igényes partitúrát Paul Mann jó ízléssel, stílushûen játszotta. A felhangzó taps után megkérdezte a közönséget, óhajtják-e az utolsó tétel megismétlését, amire sor is került, az igenlô válasz után.

Brahms I. szimfóniája képezte a mûsor gerincét, méghozzá olyan brilliáns elôadásben amilyet élôben talán 1942-ben hallottam, amikor Phillip Wüst német karmester vezényelte az akkori operazenekart. Mannek sikerült a szimfónia túlfûtött feszültségét megoldania, átélt karmesteri koncepciójában ki tudta használni a mûben rejlô dinamikai szélsôségeket. Ahogy hallottam, a teremben lévô fiatalok némelyikének túlhajtottnak tûnt az angol karmester vezénylési módja. Ôk bizonyára nem látták, hogy Giulini, Karajan vagy Lorin Maazel fiatal korukban milyen óriási erôbedobással vezényeltek.

A kitûnô zenekari produkcióból, amelyben csak néhány kisebb hibát észleltünk, emeljük ki a második tétel biztos hangon elôadott kürtszólóját és Dorina Mangra hegedûszólóját.

Paul Mann a British Council támogatásával által vezényelt városunkban. Tevékenysége öt kontinensre terjed ki: vezényli a London Symphony, BBC, Bornemouth, Skócia, Szentpétervár, Bergen szimfonikusait, fellépett a New York City balettel, újabban a portlandi operában vezényelte a Figaro házaságát, Ausztrália minden városának jelentôs zenekarát. Megtudtuk, hogy a közeli Enescu Fesztiválnak is meghívottja. Örvendenénk, ha a nagyszámú közönség lelkes fogadtatása lehetôvé tenné, hogy a jövôben is fellépjen Kolozsváron.

Látszatra szokványos hangversenymûsort emelt rendkívülivé a mûvészi teljesítmény!

Morvay István

Ezüst Hídpénz három EMKÉ-snek

(2. old.)

Székelyhidi Ágoston író, publicista, a Páskándi Napok irodalmi tanácskozásán Szatmárnémetiben három magyarországi mûvelôdési szervezet és egyesület, az Erdélyi Szövetség, a Rákóczi Szövetség és a Tokaji Írótábor nevében jelképes elismerést adott át. Ez a három szervezet elsôsorban a Kárpát-medence szellemi életének összefogásán munkálkodik. Következésképpen azoknak a munkásságát becsüli nagyra, akik a magyar nemzeti összetartozás tudatát építik. "Úgy gondoltuk — mondotta Székelyhidi Ágoston — itt, Erdélyben az EMKE három vezetôjét illeti meg az elsô ilyen elismerés. A Lánchíd avatásakor készült úgynevezett hídpénz mostani ezüst-érem változata, amit magammal hoztam, a Lánchídé, amely nemcsak Pestet és Budát kötötte össze, de jelképesen a Kárpát-medencei magyarság összetartozását is kifejezi".

A szervezetek megbízásából a Tokaji Írótábor elnöke Dávid Gyulának, Kötô Józsefnek és Muzsnay Árpádnak nyújtotta át az elismerô kitüntetést.

S. Muzsnay Magda

Megnyílt az Universitas Könyvtár

(2. old.)

A Babes–Bolyai Egyetem Echinox épületében tegnap ünnepélyes keretek közt nyitották meg a BBTE Universitas Könyvtárát.

Az új könyvtár célja az egyetem két kiadójának (az 1995-ben alapított Presa Universitarã Clujeanã és az 1999 óta létezô Efes) a publikációit az akadémiai közösség és az érdeklôdôk használatára bocsátani. A két kiadó tekintélyét jól jelzi, hogy 1700 partnerrel tartanak fenn nemzetközi cserekapcsolatokat.

Az Egyetem utcai könyvtár helyén az utóbbi években a népszerû Bianco&Nero diszkó üzemelt, amíg egy évvel ezelôtt az egyetem fel nem bontotta velük a bérleti szerzôdést.

Édesanyánknak

(2. old.)

Két hét késéssel ugyan, de annál bensôségesebb keretek között tartották meg az Anyáknapi ünnepélyt az ótordai református templom IKE-termében.

Nagy Albert lelkész az édesanyákhoz, nagymamákhoz, keresztanyákhoz, nagynénikhez szólt, értük imádkozott, áldást kérve életükre és nevelteikére, mindannyiunkéra, hiszen mindenki egy édesanya gyermeke.

Beszédét az ötödik parancsolatra, azaz a "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked" igére alapozta, figyelmeztetve mindannyiunkat e kérés fontosságára.

Ezek után került sor a gyermekek által készített ajándékra, amelyben vers, furulyaszó, virágcsokor, köszönet és hála volt azok részére, kik ezt legjobban megérdemlik: az Édesanyák.

Ladányi Emese-Kinga

VÉLEMÉNY

A fenyegetô aszály

(3. old.)

A Föld 4,6 milliárd éves múltját feltáró kutatások számos éghajlatváltozást mutattak ki; így Erdély területén is többször változott az éghajlat a trópusitól a jégkorszakig. A földtani múltban ezeket a változásokat természetes okok váltották ki. Az is ismert tény, hogy amióta az ember megjelent (600 000 — 800 000 éve), szüntelenül és egyre nagyobb mértékben befolyásolta környezetét: erdôket irtott, legeltetett, földet mûvelt, bányászott. Évezredeken keresztül az éghajlat ember általi befolyásolásáról nem lehetett szó. A légkör és a benne lejátszódó globális fizikai és kémiai folyamatok befolyásolása és módosítása csak az utóbbi 200 évben vált érezhetôvé. Ezt a változást már az emberi társadalom róvására írhatjuk. Ebben az idôszakban a Föld lakosságának soha nem látott növekedése (meghaladtuk a 7 milliárd fôt!), a természeti környezet átalakítása, a motorizált közlekedés elterjedése földön, vízen és levegôben, valamint az energiatermelés és az ipari tevékenység látványos fejlôdése következtében az éghajlat világméretû változásának vagyunk tanúi, illetve szenvedôi. Elérkeztünk annak a kornak a küszöbére, amikor az emberi társadalom, tevékenysége révén, közvetlenül befolyásolja a légköri folyamatok menetét, megzavarja a légkör, a besugárzás és a földfelszín — szárazföldek és óceánok — kölcsönhatásának egyensúlyát. Ezért egyre fenyegetôbben jelenik meg az emberiséget sújtó egyik természeti csapás is: az aszály. Ez tulajdonképpen hosszan tartó szárazságot jelent a mérsékelt éghajlati övezetben. A meteorológiában az aszály kimutatására az ún. szárazsági számot használják, amelynek közlésétôl eltekintünk. Annyit azonban szükséges megemlítenem, hogy az aszály kialakulásához nemcsak a hosszan tartó csapadékhiány járul hozzá, hanem a magas nappali hômérséklet, az alacsony nedvességtartalmú leszálló levegôtömegek szárító hatása és a gyakran száraz szelek.

Akik megfigyelték a közelmúltban az égboltot Kolozsvár környékén, azok láthatták, hogy tipikus térítôi (sivatagi) képet mutatott: heteken át felhôtlen égbolt, szokatlanul magas hômérséklet, amely meghaladta a 300C-t. Ez az állapot a talajnedvesség gyors elvesztését eredményezte, az ismert következményekkel. Ha a vetések teljesen kiszáradtak az aszályos hetekben, akkor már a késôbbi esôk semmit sem segítenek. A legelôk fûhozamának károsodásáról nem is beszélve.

Aggasztó, hogy bizonyítva látjuk azokat az elôrejelzéseket, amelyeket az ENSZ UNEP jelentése fogalmazott meg 2002-ben. Ezek szerint a mérsékelt égövben is erôsödni fog a vízhiány, az erdôk kipusztulása, valamint az aszályok és az árvizek — tehát az éghajlati szélsôségek — gyakorisága. Az elôrejelzés szerint a következô évtizedekben a Föld népességének több mint fele aszálysújtott lesz, ami összefügg az éghajlat globális felmelegedésével. Ennek cáfolhatatlan bizonyítéka a jéggel borított területek zsugorodása, a hegyi gleccserek nyelveinek rövidülése. Mindezek az éghajlati övek eltolódását is jelentik. A mostani forró, aszályos tavasz is ezt látszik alátámasztani.

Ebben az évben, úgy tûnik, a tavaszi és nyár eleji áradások elkerülnek bennünket, ám jelenleg az aszály miatt szenvedünk. Mind a csapadék rendkívül kevés mennyisége, mind a szokatlanul magas hômérséklet értékei eltérnek a meteorológiailag normális évek átlagaitól. Kolozsváron a csapadék mennyiségének a sokévi átlag szerint áprilisban 40 mm, májusban 78 mm kellene lennie, tehát összesen 118 mm. Ennek egyelôre a fele sem esett le, ellenben a hômérséklet nap mint nap 300 C felett van. Így levonhatjuk azt a szomorú következtetést, hogy éghajlatunk tovább módosul a kedvezôtlen folyamatok miatt.

A napokban aggasztó hírek érkeztek a román Alföldrôl is; a mezôkön már a másodvetés is kiszáradt, s az állatok itatása nagyobb nehézségekbe ütközik. A vízhiány általános. Erdély valamivel jobb helyzetben van, de az elsivatagosodás — különösen Közép-Erdély területén — megkezdôdött, egyre több a kopár domboldal.

Az aszályok leküzdésének és a károk csökkentésének több módja van. Ilyenek az öntözôrendszerek kiépítése és készenlétben tartása, erdôsítés és a még mûvelt földek mezôvédô erdôsávokkal való ellátása. Mindez figyelmet és igen komoly beruházásokat kíván. Mezôgazdaságunk mai csôdös állapotában a fent említett intézkedések meghozatala azonban lehetetlen.

Ajtay Ferenc

Száz éve már...

(3. old.)

(Folytatás a május 17-i lapszámunkból)

A karzat, diáknyelven "kakasülô" magasságában, kétoldalt a "szamosújvári páholy" volt (az örmények ’fôvárosa’ után kapta ezt a nevet). Szék nem volt benne, a színpad innen nem volt látható, csak a súgólyuk, de minden este szorongtak benne, élvezve a "páholy" illúzióját. A szabályos páholyokat azoknak a mecénásoknak az utódai bérelték, akik száz évvel korábban a színház építését támogatták.

A kolozsvári színtársulat a nyári idôszakban sem oszlott szét. A Sétatér bejáratánál épített, Nyári Színkörnek keresztelt deszkaszínházban játszottak, mûködésükrôl többen is említést tettek. A vékony falakon át ugyanis minden külsô zaj, hang beszûrôdött. Jól mulatott a közönség, amikor a közeli Új Világ vendéglôbôl behallatszott a cigányzene, és a drámai jelenetekbe belekontárkodott... a nagybôgô. Mosolyt fakasztott a Fellegvár kaszárnyájának "takarodója" is, amikor beleszólt a színészek párbeszédébe. Az elôadásokat nagyra értékelte a ’külsô’ közönség is, amely a falakon kívül hallgatta az elôadást, és ugyanúgy megtapsolta, mint a nézôtér közönsége.

Egyébként ezekre az elôadásokra a nézôk jóval a kezdés elôtt érkeztek, és jót sétáltak a Sétatér fái alatt, míg a bejárat felett megszólalt a kezdést hirdetô kis harang...

A színészek is kedvelték a Nyári Színkört, mert az elôadások szüneteiben átszökhettek a közeli vendéglôbe, egy pohár sörre. Ilyenkor érdekes képe volt a söntésnek: parókás, lisztporozott urak, kardos hidalgók nyakalták a habzó malátalevet szolid, század eleji polgárok társaságában.

Rövidesen a régi színház bezárta kapuit, a társulat átköltözött az új, korszerû épületbe, amit a kolozsvári közönség lelkesedése és áldozatkészsége építtetett. A régi társulatból már kevesen maradtak meg, mert sokan Pestre költöztek. De helyettük jöttek az újak. Ide szerzôdött Táray Ferenc, Nagy Adorján, Farkas Sándor, Sebestyén Géza, Sümegi Ödön, Csapó Jenô, Hetényi Elemér, Újváry Lajos, Faragó Ödön, Berky József, Ihász Aladár, Várkonyi Mihály, Réthelyi Ödön. A régiek közül Leöwey, Várady, Dezséry, Szakács és Nagy Gyula maradt.

Az "újak" rendszerint a "Tháliában" találkoztak, az idôs veteránok a csendesebb helyeket keresték. Dezséry és Szakács kedvenc helye a Bányai-vendéglô volt. Dezséry szerette a társaságot, de két kikötése volt: nem ihat vele pertut senki, és... nem volt szabad a színészetrôl beszélni. — ...az olyan magasabb rendû dolog — mondta —, hogy nem való egy profán kocsmába!... — Nehéz szívvel távozott, és sohasem szokta meg Pestet. A Kerepesi temetôben álmodik sikerei városáról, amit sohasem látott többé...

A régi színészkultusz lassan megfakult, a lelkesedés más formát öltött, a sors és a világégés elvitte Kolozsvár színész társadalmát — egyeseket örökre —, nemsokára megkondult a lélekharang a múzsák Hunyadi téri palotája fölött.

Bulbuk Jenô

— Kitépett irkalapok — 27.
Törmelék

(3. old.)

Tényleg, könnyû-é avagy nehéz itt és nekünk magyarnak lenni? — teszem fel magamban a kérdést, miközben fél füllel régi ismerôsöm újbóli kesergô szóáradatát hallgatom.

Némi töprengés után arra a következtetésre jutok, hogy:

1. Magyarnak lenni — például nekünk és itt — nem könnyû; nehéz.

Azért nehéz, mert ha az ember magyar akar lenni-maradni, nem lehet kedve és kényelme szerint — akár naponta váltogatva lelkiségét — mikor ebihal, mikor meg bazsarózsa, máskor pedig pillangó; attól függôen, hogy merrôl és melyik irányba fújnak a társadalom, a politika és a hatalom otromba szelei, avagy netán csábos "illatú", kövér garasocskákat cincogtató-csengetgetô szellôcskéi. Bizony, aki magyar akar lenni-maradni, annak magyarnak kell lennie, zsigereiben, ösztönös rezdüléseiben is. Ez, nyilván, ezerszerte nehezebb, mint az ebihalaskodás, bazsarózsáskodás, vagy a pillangóskodás — itt is, nekünk is; de az volt, s az máskor, máshol és másoknak is.

2. Magyarnak lenni — például nekünk és itt — felettébb könnyû. Azért könnyû, mert ha az ember fia magyar akar lenni-maradni, nem kell, akár naponta is, váltogatnia lelkiségét; nem kell mikor ebihalnak, mikor bazsarózsának, mikor pedig pillangónak lennie, s nem kell szorongva, aggodalmasan figyelnie a szélfúvásokat, s azok irányát, "zenéjét" sem kell lesnie folyton — mindössze magyarnak kell lennie, zsigereiben, ösztönei moccanásában is. S ez nyilván ezerszerte könnyebb — mert természetes —, mint akár naponta változni át mikor ebihallá, mikor bazsarózsává, mikor pedig pillangóvá. (Ilyesféle "csoda" egyébként is csak a dajkamesékben s a renegátok önfeladásukat "indokló" történeteiben létezik.)

Szóval? Nos, ami engem illet, én jól megvagyok a saját bôrömben — legalább olyan jól, mint, mondjuk, egy svéd, német vagy olasz. Akkor pedig? Akkor pedig, nekem jó, kedvem és zsigereim szerint való magyarnak lenni, maradni! Számomra olyan egyszerû és rendjén való ez, mint a lélegzés.

Molnos Lajos

"Lehetett, de már nem lehet..."

(3. old.)

Régi, bár nem mindig bevált módszer a zaklatás. Piszkálják azokat, akik munkásságukkal — de olykor puszta létükkel is — zavarnak bizonyos (rendszerint a mindenkori Hatalomhoz közelálló), köröket, de az is elég, ha némelyek pusztán feltételezik róluk ezt. És nem hagyják abba a zaklatást, hadd üsse meg a guta, vagy legalább takarodjék-takarodjanak el a vidékrôl (akár az országból is), mindegy, hová.

Némelyeket például zavar Böjthe Csaba dévai ferences atya tevékenysége-mûködése, aki több mint háromszáz árva, vagy rendezetlen családból származó, nyomorgó-kallódó magyar gyermeknek biztosít otthont, iskoláztatja és élelmezi ôket. Más szóval, fiatalok százait óvja meg a szinte elkerülhetetlen zülléstôl-kallódástól, vezeti vissza a társadalom életébe, nevel belôlük tisztességes, dolgozó állampolgárokat. Nem mondta ugyan nekem, senkinek se hangoztatta, de tudom, hogy nevelôi munkásságában Böjthe Csaba atya krisztusi hivatást lát.

Hangsúlyozni szeretném, hogy Böjthe atya magyar gyermekeket vesz fel a kolostorba, a kolostor köré csoportosuló tömbház-bentlakásokba-otthonokba —, nyilvánvalóan azért, hogy ne vádolhassák "magyarosítással", azzal, hogy román gyermekeket magyarrá nevel át. Különben is ott van a két nagyszerû román egyház! A görögkeleti és a görög katolikus. Úgy hiszem, semmi se áll útjukba, mihelyt hasonló intézményeket kívánnak létrehozni apró híveik számára, akikbôl a maguk hite szerint jó keresztényeket és hazafiakat nevelnének.

Munkásságával, mondhatjuk bátran, Böjthe Csaba atya valójában olyan állami intézményeket (árvaházakat, gyermekotthonokat) tehermentesít, amelyeknek feladata lenne a kallódó gyermekek elhelyezése, nevelése, oktatásuk biztosítása. Bevallom: az állam helyében Böjthe Csaba atyát kitüntetném, és munkásságát példaképül állítanám minden keresztény és keresztyén egyház papjai, szerzetesei elé.

Ehelyett: ellenôrzést ellenôrzés követ Déván.

Büntetést büntetés után rónak ki Böjthe atyára, illetôleg a vezetése alatt álló gyermekotthonra, iskolára, étkezdére, amiért ezt vagy azt nem találtak "rendben". "A farkas és a bárány" aesopusi meséje szerint.

Ki teszi ezt? Talán a Nãstase-kormány biztatására a helyi hatóságok?

Szó sincsen róla. Helyi hatalmasságok önkényeskednek, gyûlölködô kisemberek jelentgetik fel Böjthe Csaba tisztelendô úr intézményét, és a helyi hatóságok igyekeznek buzgón "kivizsgálni" ezeket a panaszokat. Nem hiszem, hogy az ország vezetô politikusai örvendeznének, ha tudomást szereznének ezekrôl a sovén ihletésû "túlbuzgóságokról". Bizony nem, hiszen tudják, hogy manapság már nem úgy van, mint a letûnt diktatúra "boldog" éveiben, amikor a "kékszemû fiúkkal" akár el is tétethette láb alól a "Kárpátok Géniusza" azt, akire valamiért megharagudott, vagy börtönbe zárathatta.

Ma már ez nem megy. Az egyesülôben lévô Európa ma már szigorúan rajta tartja a szemét minden "bekérezkedô" országon, köztük természetesen Románián is. A jogfosztottak akár a strasbourgi bírósághoz is folyamodhatnak jogorvoslatukért. És az ottani, nemzetközi bíróság határozata ma már nem számít "a belügyekbe való durva beavatkozásnak", mint a Scornicesti-i Tölgy idejében. Ha fogcsikorgatva is — de érvényt kell szerezni ennek.

Nem kell jóstehetség megjövendölni: a szelíd dévai ferences barát zaklatásának is ez lesz a vége. Böjthe Csaba atyát ugyanis ismerik. Nemcsak idehaza és nem csupán a szomszédos Magyarországon, hanem azon messze túl is. "Az óperenciás tengeren is túl". Nemcsak ismerik, segítik is a senkinek, semminek se vétô, mindenfajta munkásságában az ország törvényeit tiszteletben tartó barátpapot, aki a kallódó magyar gyermekek százaiból (ma már több mint 300 "lakója" van) áldozatos nevelôk segítségével tisztességes állampolgárokat nevel.

Elvtársak, hagyják ôt békében.

Munkásságáért, amelynek a román állam is haszonélvezôje, nem vár kitüntetést, se jutalmat. "Jézusa kezében kész a kegyelem, / Egyenest oda fog folyamodni" — mondja a kálvinista Arany Jánossal együtt.

Befejezésül hadd idézzem Illyés Gyula Bartók címû versének négy sorát:

Lehetett, de már nem lehet,
hogy befogott füllel és eltakart
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg
s majd szidjanak: Nem segítettetek!

Nem érdemes tehát manapság már "pusztító förgeteget" játszani, urak!

Fodor Sándor

NAPIRENDEN

Homoszexuális szervezet megalakítását tervezik a fiatal demokraták

(4. old.)

A Demokrata Párt (DP) ifjúsági szervezete a hónap végén egy homoszexuálisoknak szánt csoportosulás létrehozásáról tárgyal, premierként a romániai politikai életben, tájékoztat a Clujeanul címû hetilap. A lap szerint a Demokrata Ifjúság Országos Állandó Bizottsága április 19-én jóváhagyta a Leszbikus-Gay Csoportosulás megalakítását, a javaslat szerepel a DP ifjúsági szervezete május 31-re kitûzött vezetôségi ülésének napirendjén.

Decebal Lohan, a DP ifjúsági szervezetének elnöke elmondta: a Szocialista Ifjúsági Internacionálé (IUSY) kezdeményezésérôl van szó, amelynek keretében mûködik egy hasonló csoportosulás. "Mi állandó kapcsolatban állunk az IUSY-val, és megpróbáljuk hazai szinten is létrehozni az Európában létezô csoportokat. Igaz, hogy Romániában egyelôre nem nézik jó szemmel a homoszexualitást, de itt mindenki személyes opciójáról van szó. Az idôsebbek körében meglehetôsen nagyfokú konzervativizmus él, mi azonban megpróbáljuk csökkenteni az elôítéleteket, legalább az ifjúság körében", mondta Lohan.

Leszbikus-Gay Csoportosulás tagságának feltétele a DP-tagság, illetve az, hogy a kérelmezô személy egy szexuális kisebbség tagja legyen.

A DP politikusait meglepetésként érte fiatalabb kollégáik kezdeményezése. Emil Boc, a DP alelnöke a Clujeanulnak elmondta: a csoportosulás ellen szavaz majd a párt Országos Állandó Bizottságában, amelynek végleges döntési joga van. "Nem ismerjük a kezdeményezést. Nem értek egyet a létrehozásával, és nem fogom támogatni", szögezte le Boc.

A csoport megalakítását Iuliu Pãcurariu DP-szenátor is elutasítja. "Nem tetszenek az ilyen praktikák, sôt, elítélem ôket. Én a nôket szeretem. Nem tartom helyes kezdeményezésnek", nyilatkozta a szenátor.

A Szociáldemokrata Pártban (SZDP) nem merült fel a homoszexuális csoport létrehozásának kérdése, holott a Szocialista Ifjúsági Internacionálénak a kormánypárt ifjúsági szervezete is tagja. Remus Lãpusan, az ifjúsági szervezet elnöke nem hiszi, hogy egy ilyen tervezet sikerrel járhat, legalábbis egyelôre: "Mi inkább más csoportokat, például az egyetemista-szervezeteket támogatjuk, amelyeket Románia helyzetének megfelelôbbnek tartunk, és amelyek szélesebb körûek", mondta Lãpusan.

A kezdeményezést a Nagy-Románia Párt (NRP) ifjúsági szervezete sem támogatja. "Mindenki szabadon megválasztja <szerelmeit>, de az NRP nem támogatja a homoszexualitást", szögezte le Ovidiu Cãlin, a párt Kolozs megyei ifjúsági szervezetének elnöke.

Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-es szenátor szerint az ötlet nem légbôl kapott, különösen amiatt, hogy egy "szociáldemokrata és reformista pártról" van szó. Eckstein szerint azonban a kezdeményezésnek nincs sok esélye a megvalósulásra.

A liberálisok szerint a kezdeményezés nem más, mint próbálkozás egy marginalizált csoport szavazatainak megszerzésére.

"Csakis feltétlenül üdvözölni lehet egy homoszexuális csoport létrehozását egy politikai alakulaton belül. Ezáltal a leszbikusok és homoszexuálisok közösségének problémái tükrözôdhetnek a politikai programokban. Eddig nem volt sok kapcsolatunk a politikusokkal, inkább a civil szervezetekhez fordultunk támogatásért", jelentette ki Cristian Branea, a kolozsvári homoszexuálisok, leszbikusok és transzvesztiták Attitude szervezetének elnöke.

Trianoni évfordulós tüntetés

(4. old.)

Több száz erdélyi fiatal is részt vesz a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) által a trianoni évforduló alkalmából június 4-re meghirdetett budapesti tüntetésen — írta hétfôi számában a bukaresti Adevãrul.

A román politikai napilap a HVIM Trianon-ellenes megmozdulásáról beszámolva egyebek között rámutatott, hogy a tüntetést kezdeményezô mozgalom "nagyon jól meg van szervezve Erdélyben, különösen Hargita, Szatmár, Bihar és Kolozs megyében, ahol területi fônökei vannak, akiket közvetlenül Toroczkai László HVIM-elnök irányít".

A román lap értesülései szerint a HVIM erdélyi tagjai több személyfuvarozó céggel is felvették a kapcsolatot, hogy buszokat béreljenek.

Ôsszel lesz a státusszavazás?

(4. old.)

Lényegében kialakult a státustörvény módosítására kidolgozott törvénytervezet véglegesnek tekinthetô szövege — jelentette ki a Népszabadságnak egy héttel a soron következô MÁÉRT-találkozó elôtt Bársony András.

A külügyi államtitkár szerint a márciusig egyeztetett módosítási elképzelésekhez képest kevés érdemi változtatást kellett beépíteni. Az oktatási kedvezmények ügyében a kormány álláspontja az, hogy a szóban forgó pénzekre nemcsak az egygyermekes családok jogosultak — ha megfelelnek a pályázati feltételeknek. Abban is egyetértés körvonalazódik, hogy az említett juttatásokat egyéni formában és intézményeken keresztül egyaránt lehet majd folyósítani. A törvénybôl kikerültek a szomszéd kormányok által erôsen bírált, úgynevezett területen kívüli elemek. Így például a hírek szerint az új normaszöveg preambulumában már nem szerepel hivatkozás az "egységes magyar nemzetre" és a kedvezményekre igényjogosultak lehetnek a nem magyar nemzetiségû, de magyar tanítási nyelvû iskolákba járó gyermekek, továbbá a magyar nyelvet oktató más nemzetiségû pedagógusok is. Kormányzati vélemény szerint a szövegtervezetet még az Országgyûlés tavaszi ülésszaka elé be lehet terjeszteni. Azonban valószínûtlen, hogy a módosítás parlamenti vitája az ôsz elôtt eljutna a végszavazásig.

Erdélyi polgármesterek a BBTE Szenátusába

(4. old.)

Több mint hatvan közéleti személyiséget választottak be tegnap a kolozsvári Babes–Bolyai Egyetem Nagy Szenátusába. Az új tiszteletbeli szenátusi tagok közt több erdélyi város magyar polgármestere is szerepel: Csedô Csaba (Csíkszereda), Albert Álmos (Sepsiszentgyörgy), Szász Jenô (Székelyudvarhely), Pál Árpád (Gyergyószentmiklós) és Török Sándor (Kézdivásárhely).

Markó: Más az erdélyi és más a magyarországi politika, de azonos a nemzeti cél

(4. old.)

Amint arról lapunkban beszámoltunk, szombaton került sor a FIDESZ — MPP XVII. Kongresszusára Budapesten. A rendezvényen részt vett Markó Béla, az RMDSZ elnöke is, aki köszöntô beszédében többek között az alábbi gondolatokat hangsúlyozta:

A Fidesz és az RMDSZ ugyanannak az európai pártszövetségnek, a Néppártnak a tagjai, és ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy sok mindenben hasonló vagy azonos a programuk. Mégis azt gondolja, hogy kapcsolatunkban nem ez a legfontosabb, hanem a nemzeti kérdés hasonló vagy azonos megközelítése.

— A mi esetünkben is sokat számít, persze, hogy egy politikai családba tartozunk, de még többet számít, hogy mennyire látjuk egyformán a határon túli magyarság jövôjét egy olyan pillanatban, amikor mi, erdélyi magyarok lehetünk nyertesei is az európai uniós csatlakozásnak, ha jól felkészülünk, de lehetünk vesztesei is, ha a kínálkozó lehetôségeket elszalasztjuk, vagy esetleg észre sem vesszük — jelentette ki Markó Béla szövetségi elnök.

Nekünk egy a történelmünk, egy a kultúránk, egy a nyelvünk: úgy kell cselekednünk, hogy a jövônk is egy legyen, és hogy a nemzeti egység nem csak a kinyilatkoztatások, nemcsak az eszmék szintjén, hanem a mindennapjainkban is egyre inkább érvényesüljön, folytatta, majd feltette a kérdést: Miképpen lehet ezt a célt a legeredményesebben szolgálni? Egy nemzethez tartozunk, de különbözô politikai helyzetekkel szembesülünk, és ezt nem árt újból és újból kimondanunk. Hiszen ma Magyarországon teljesen természetes, hogy a közélet ideológiailag polarizált, és az lenne a természetellenes, ha valaki ezt fel akarná számolni. Erdélyben viszont az a természetes — mert a magyar közösség érdeke —, hogy politikailag egységesek legyünk, és ne engedjük megosztani az RMDSZ-t — folytatta gondolatmenetét az RMDSZ elnöke.

Ugyanakkor kifejtette: az utóbbi idôben akadnak kollégáik, akik azt hiszik, hogy bekövetkezett náluk is az az állapot, amikor egymással kell megharcolniuk a maguk igazáért.

— Nos, sajnos, még nem tartunk ott, nekünk egyelôre a románokkal kell szembesülnünk, velük kell megütköznünk, akár szövetségesekrôl, akár ellenfelekrôl van szó. Tôlük kell földjeinket, erdeinket, ingatlanainkat, egyetemünket visszaszereznünk, velük kell úgy tárgyaljunk, hogy a státustörvény maradéktalanul alkalmazható legyen. Nekünk Erdélyben elsôsorban nem egymással kell vitáznunk, és minden módon el kell kerülnünk azt, hogy a többség karba tett kézzel nézze végig, amíg mi tönkretesszük legfôbb közéleti értékünket, a politikai egységet. Nekünk nem egymással kell pereskednünk, mert van még bôven visszaperelni valónk a románoktól — mondotta.

Más az erdélyi magyar politika, mint a magyarországi magyar politika, tagadhatatlanul más. De azonos a nemzeti cél, és ez az, ami igazán összeköt minket, ennek a megvalósításához kerestük eddig is közösen az eszközöket, lett légyen szó akár Sapientia egyetemrôl, akár a státustörvényrôl — fogalmazott Markó Béla.

In memoriam Pechi Kata

(4. old.)

Sikerült megfejteni a Bethlen utca egyik házfalán elôbukkant 16. századi sírfelirat valódi szövegét — mai szóhasználatban: Itt nyugszik Pécsi\Tölcséres Já\nos lánya\Kata A(nno) D(omini) 1585. Gaal György, a Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaság elnöke a Szabadságnak elmondta: a tábla nincs biztonságban a Bethlen utcai ingatlan falán, így el kellene azt költöztetni egy olyan helyre, ahol nem kell félteni. — A legjobb megoldás egy templomkert lenne, ahol bárki megnézhetné ezt a sírfeliratot. A Házsongárdot, azaz a Jelen-kripta módszert nem ajánlanám, mert már ott sincsenek biztonságba a múlt ilyenfajta emlékei, amint azt a Kuun Géza-sír esetében is láttuk. Az sem lenne rossz megoldás — mutatott rá a helytörténész —, ha a várfal valamelyik biztonságosabb szakaszába építenék ezt be, annál is inkább, mert valószínûleg nem eredeti helyén áll most a Bethlen utcai ingatlan falán.

Kiss András nyugalmazott fôlevéltáros Tölcséres János kilétével kapcsolatban a Szabadságnak elmondta: a tölcséres (bádogos) a Király utcában lakott, és az akkoriban éppen megnyílófélben lévô temetô tölcséres-bádogos munkáját bízták rá.

Sz. Cs.

Európában emberhalált okozott a baromfivész

(4. old.)

A németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban hirtelen elhalálozott egy élelmiszer-ellenôr, aki a tartomány egyik telepén kitört baromfipestis elhárításában mûködött közre. Hollandiában áprilisban meghalt egy állatorvos, halálát valószínûleg a baromfipestis vírusa okozta.

A németországi haláleset hírét Barbel Höhn tartományi mezôgazdasági miniszter hétfôn megerôsítette az ARD televízióban, de egyelôre nem hozta összefüggésbe a baromfivészt okozó vírussal. A férfi nem volt lázas, és tüdôgyulladás tüneteit sem észlelték rajta. Most azt vizsgálják, hogy allergiás lehetett-e a fertôtlenítô szerre.

A baromfivész Hollandiában tört ki, és átterjedt Belgiumra. Németországban a holland határ közelében egy üzemben állapították meg a járvány tényét.

A német hatóságok reményei szerint sikerült ellenôrzés alá vonni a baromfivész terjedését: nincs jele, hogy a vírus az egyetlen megerôsített németországi eset után tovább fertôzne az országban. Két további betegséggyanú nem igazolódott.

A járvány február végén tört ki Hollandiában, ahol azóta 25,6 millió szárnyast pusztítottak el, a holland baromfiállomány mintegy negyedét. Idôközben Belgiumban is észleltek megbetegedéseket.

Korábban egy holland állatorvos vesztette életét a baromfivésszel kapcsolatos megbetegedésben, bár állategészségügyi szakértôk szerint a betegség az emberre közvetlenül nem veszélyes. Egyes kutatók szerint azonban a baromfivész kórokozója reakcióba léphet egyes influenzavírusokkal, és ez akár a spanyolnáthához hasonló járványt is elindíthat.

A holland kormány több mint 200 millió euróra becsli a betegség ellenôrzésével és a baromfitartók kártérítésével kapcsolatos költségeket. A holland baromfiágazat 100 millió euró körüli kereskedelmi veszteségrôl beszél. Hollandia a világ negyedik baromfi- és legnagyobb tojásexportôre.

KÖRKÉP

Ballag az Unitárius Kollégium
Amerikába készül a kórus

(5. old.)

Idén már májusban elballag az Unitárius Kollégium, ugyanis az oktatási intézmény Péterffy Gyuláról elnevezett kórusa a nyár elején egyhónapos turnéra indul az Egyesült Államokba.

— Nagy öröm számunkra az, hogy kórusunknak ilyen lehetôség adatik meg a bizonyításra — mondta Popa Márta igazgató —, de talán még fontosabb az, hogy a turné során lehetôségünk nyílik a bentlakás felújítására is támogatást szerezni. Bebizonyosodik persze az is, hogy a Majó Julianna által irányított kórust nem véletlenül érte 1993 óta annyi dicséret, és nem véletlenül emlegetik a régió egyik legjobb kórusaként.

Sz. Cs.

Kalotaszeg nagyasszonyának példája ma a legidôszerûbb
160 éve született Gyarmathy Zsigáné

(5. old.)

Az ôsi Kalotaszeget birtokba vevô honfoglaló magyarok Kalota nemzetsége feltehetôen a XIII. század elején családi monostort épített Gyerômonostoron, amely Kalotaszeg központja volt. Az évszázadok viharai megtizedelték az itt élô magyarságot, amelynek száma az 1930-as években még 600-on felül volt, mára azonban a több mint ezer lakost számláló településen alig 195 magyar maradt. Ez a hitében szilárd kis református közösség féltve ôrzi hagyományait, ápolja ôseinek emlékét. Tavaly Debreczeni Mártonnak, az elmúlt vasárnap pedig Kalotaszeg nagyasszonyának, a 160 éve született Gyarmathy Zsigánénak avattak emléktáblát.

Nagytiszteletû Gyenge János püspöki tanácsos ünnepi prédikációjában rámutatott: ahogyan Jézus Krisztus sem csak egy nemzetért, hanem az egész emberiségért áldozta életét, ugyanúgy e példát követve — Ravasz László református püspök vagy Kós Károly, Gyarmathy Zsigáné — Kalotaszeg nagyjai sem csak egyetlen település, szûk kis közösség, hanem szívükben a Jézus Krisztus iránti határtalan szeretettel, egész Kalotaszegért, Erdélyért, az egész nemzetért való küzdelemnek szentelték életüket.

Kun Attila helyi lelkipásztor ünnepi köszöntôjében hangsúlyozta, hogy csak úgy tudunk a jelenben helytállni, megmaradni, ha a múltunkból merített erôvel nézünk a jövôbe, amely ha számunkra nem is a legbiztatóbb, de tekintetünket felfelé irányítva, az isteni szeretetben bízva, sikeres lesz. A lelkész bemutatta azt a féltve ôrzött ezüstkelyhet, amelyet a falu nagy szülötte, Gyarmathy Zsigáné adományozott az egyházközség számára. A Rákóczi szabadságharc kezdetének háromszázadik évfordulója tiszteletére Bálint Árpád nyugalmazott tanító tartott érdekfeszítô elôadást a Nagyságos Fejedelem életérôl és az általa vezetett szabadságharcról. Az egyházi kórus színvonalas elôadását követôen az ünneplôk megkoszorúzták a Nagyasszony édesapjának, Hary Farkasnak a cinteremben lévô sírját. Haryt szoros barátság fûzte az 1848–49-es szabadságharc egyik lánglelkû vezéréhez, Vasvári Pál ôrnagyhoz, a Rákóczi szabadcsapat parancsnokához, aki innen indult 1849. július elsô napjaiban az utolsó útjára. A régi parókia falán elhelyezett emléktáblánál Sinkó Kalló Katalin kutató ismertette a Nagyasszony életútját, munkásságát, részleteket olvasott fel a szülôfalujára vonatkozó írásaiból. Lakatos András megyei tanácsos emlékbeszédében csodálattal szólt arról a megfogalmazhatatlan erôrôl, amely ezt a nagyszerû asszonyt egy eldugott kis kalotaszegi faluból a nemzet nagyjai közé emelte. Néhány szóval emlékezett a Nagyasszony irodalmi tevékenységére, valamint arra a modern korban is irigylésre méltó szervezôkészségre, amelynek eredményeként világhírûvé tette a halálából felélesztett kalotaszegi népi varrottasokat, amelyeket Európa nagyvárosaiban, de még a tengeren túl is szervezett sikeres kiállításokon népszerûsített. Megteremtette ezáltal a kalotaszegi háziipart, amelynek áldásos hatása Kalotaszeg gazdasági életében mindmáig érezhetô. Délután 6 órakor Péntek Zsuzsa kalotaszegi népdal éneklésével kezdôdött az a koszorúzási ünnepség, amelyet a körösfôi Rákóczi Kultúregylet szervezett a Gyarmathy-házaspár bánffyhunyadi háznál, ezt követôen pedig a családi sírhelynél, a bánffyhunyadi református temetôben. Úgy a magyargyerômonostori, mint a bánffyhunyadi emlékhelyeken koszorút helyezett el a bánffyhunyadi RMDSZ, a körösfôi Rákóczi Kultúregylet, valamint a magyargyerômonostori református egyházközség képviselôi.

Péntek László

III. Országos Ifjúsági Szórványtalálkozó

(5. old.)

Már harmadik alkalommal rendezik Besztercén az országos Szórványtalálkozót. Idén 16 diáktanács képviseltette magát, különösen szórványterületekrôl.

A rendezvény pénteken, május 16-án kezdôdött egy jó kosarazással a Liviu Rebreanu Kollégium udvarán, ugyanis a diákokat és meghívottakat itt szállásolták el, s itt is étkeztek. Az ismerkedô játékokat, a szombati és vasárnapi tanácskozásokat a Magyar Házban tartották. A helyi szervezôk, az Andrei Muresanu Kollégium magyar tagozatos diákjai igyekeztek megfelelôen fogadni vendégeiket.

A szombati, május 17-i meghívottak: Barna Gergely, Lázár-Székely Zsuzsa és Lázár Alpár ifjúsági elôadók igyekeztek szakszerûen felmérni a résztvevô diáktanácsok problémáit, gondjait, és megoldási lehetôségeket kerestek azokra.

Zoltáni Eszter, a besztercei diáktanács elnöke, az országos MAKOSZ szórványügyi alelnöke a Szabadságnak elmondta:

— Szórványban magyarul. Ez volt a III. Szórványtalálkozó szlogenje. Azt hiszem, mindazok, akik itt voltak, magyar szórványban élô diáktanácsok képviselôi, jobban felfigyeltek és elemezték diákszervezetük reális problémáit, és itt megoldást találhattak azokra.

— A Swot-típusú problémafeltáró teszttel próbáltuk rávezetni a diákokat arra, hogy mik az erôsségeik, gyengeségeik — mondta Barna Gergely elôadó. — A legtöbb diáktanács a pénzhiányt és az igazgatósággal való nem megfelelô viszonyt tartja gyengeségének, de voltak olyanok, akik ezt a gondot már megoldották.

Az erôsséget a felmérés szerint a hagyományos rendezvények, programok megszervezésében látták, a jó irányító tanárban és fôként a magyar "suliban". Szórványban gyakran csak tagozaton mûködik magyar oktatás, és ezt nem sokan nevezhetik erôsségnek. A szombati rendezvényt egy jó magyar buli követte, szintén a Magyar utcai Magyar Ház udvarán.

A Szórványtalálkozó értékelésére vasárnap délelôtt került sor, és a több mint 30 diák új erôvel, új ötletekkel, konkrét megoldási tervekkel vághatott az útnak Arad, Fehér, Máramaros, Maros, Kolozs, Bihar, Szilágy, Szeben és Beszterce-Naszód megyék különbözô helységei felé. A nagyméretû rendezvényt a Communitas Alapítvány és az RMDSZ támogatta.

Bencze Anna

Holttest a tömbház mögött

(5. old.)

Kellemetlen meglepetésben volt részük a Gyár utca 11. szám mögött elhaladóknak hétfôn, május 19-én hajnalban: egy férfi felakasztotta magát a ház mögötti raktár tetôzetére. A rendôrség 6 óra 40 perckor értesítés alapján kiszállt a helyszínre. A nyomozás megállapította, hogy a férfi, T. Z., 42 éves volt és mezôbándi (Band, Maros megye) lakos. Gyilkosságra utaló nyomokat nem találtak, a holttestet a törvényszéki kórbonctanra szállították, felboncolják.

Nemi erôszak a nyárikonyhában

(5. old.)

A 76 esztendôs, kodori illetôségû Lucretia R. egyedül élt, két hónapja volt özvegy, és szokása szerint a nyárikonyhában aludt. Május 14-én, szerdán este ismertlen tettes hatolt be a lakásba, és megerôszakolta az asszonyt. Ezután távozott, nem vitt magával semmilyen értéket (pedig közel ötmillió lej hevert az asztalon). A dési rendôrség csütörtökön nyomozást indított, másnapra azonosította és ôrizetbe vette a nô falubelijét, a tettel alaposan gyanúsítható 23 éves Petru Alexandru Rust. Az ügyészség 30 napra szóló elôzetes letartóztatási parancsot bocsátott ki Rus nevére.

Razzia a hét végén

(5. old.)

A Györgyfalvi negyedi rendôrség hét végi razziát tartott, amelynek során 32 gazdasági egységet és 19 termelôt ellenôriztek, 26 bírságot róttak ki mintegy 12 millió lej értékben. Rendôrkézre került egy kiskorú, mindössze 16 éves fiú, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy ellopott egy réztartályt az energetikai technikai kollégiumból.

(póka)

Szünetel az áramszolgáltatás

(5. old.)

A Villamosmûvek értesíti az érdekelteket, hogy 8–15 óra között — transzformátor-felújítási munkálatok miatt — szünetel az áramszolgáltatás a következô napokban az alábbi városrészeken:

május 20-án: Zambilei 21., Borhanci 40., Borhanci — magánházak, Crizantemelor 11, 17, Busteni 13. szám alatt.

május 21-én: Padis 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9, Ariesului 119., Albac 4., 8., 10., 12., 14., 17., 19, Azuga 2., 4., 6., 7., Rasinari 2.

május 23-án: Gyôzelem mozi, Katonai vendéglô, Pénzügyi Hivatal, Tisztek Háza, Avram Iancu tér 1–12., Iuliu Maniu utca, Fãcliei utca, Hôsök útja 28–48. és 23–49.

Bôvebb felvilágosítás a 205-065 vagy a 134-333-as telefon 929-es mellékén kaphatnak.

GAZDASÁG

Új határidô a munkavállalói nyilvántartások benyújtására

(6. old.)

Bár a határidô május 14-én lejárt, a munkáltatók szeptember 1-ig nyújthatják be a helyi munkakamarákhoz a munkavállalóik adatait rögzítô nyilvántartást — határozta el szombati ülésén a kormány. Ezek a nyilvántartások (registre generale de evidentã a salariatilor) helyettesítik majd a munkakönyveket, amelyeket jövô január elsejétôl kivonnak a forgalomból. A kormány ugyanakkor úgy döntött, hogy a munkáltatók fiókjainak, ügynökségeinek és képviseleteinek lehetôvé teszi a saját munkavállalói nyilvántartás vezetését. A diplomáciai képviseletek, a konzuli hivatalok és a külföldi jogi személyek hazai képviseletei nem kötelesek külön nyilvántartást vezetni a román alkalmazottaikról, ezek esetében elegendô a munkakamaráknál bejegyzett munkavállalói szerzôdés.

Meghosszabbították a Kárpátok Kamarájának szerzôdését

(6. old.)

Megújították a miskolci, kassai, ungvári, nagyváradi, lembergi és rzeszówi kereskedelmi és gazdasági kamarák 1993-ban kötött együttmûködési megállapodását pénteken, a magyarországi Lillafüreden.

A Kárpátok Kamarája Szövetséget hat közép-kelet európai ország határ menti térségeinek gazdasági és kereskedelmi kamarája alapította a gazdasági kapcsolatok erôsítése, a régiók közötti együttmûködés szorosabbra fonása, üzleti kapcsolatok kötése érdekében.

A szerzôdéshez a megújítás alkalmából csatlakozott a lengyel Krosno, az ukrán Ivano-Frankivsk és a romániai Nagybánya kereskedelmi és iparkamarája is.

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a szerzôdés aláírását követôen elmondta: szándékuk egyebek mellett az, hogy rendszeresen piaci helyzetelemzést és értékelést adjanak egymás számára.

Ugyanakkor üzleti lehetôségeket teremtenek országaikban a partner országok, illetve régiók vállalkozásainak, felhívják egymás figyelmét pályázatokra, befektetési lehetôségekre, kedvezményekre.

A kamarai elnök megítélése szerint az európai uniós bôvítés új dimenziókat jelenthet a szövetségnek a kamarák együttmûködésében.

A lengyel, a szlovák és a magyar kamarai tagok — mint az EU új országainak tagjai — az ukrán és román partnereiket a jövôben az uniós pályázatokról hatékonyabban tudják majd tájékoztatni.

A pénteken aláírt megállapodás arra is kitért, hogy szövetségi titkárságot hoznak létre, amelynek feladata az információk koordinálása lesz. Elsôként a borsodi kamara tölti be ezt a posztot, 2005. végéig.

Letették a nagyváradi Ady-központ alapkövét

(6. old.)

Ünnepélyes keretek között helyezték el pénteken Nagyváradon a magyar kormány jelentôs anyagi támogatásával létesülô Ady Termálszálló és Kulturális Központ alapkövét.

Az új nagyváradi Ady-központ létrehozását a nagyváradi Mecénás Alapítvány és nagyváradi katolikus püspökség kezdeményezte. Kis Sándor, a Mecénás Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében köszönetet mondott a támogatóknak, a magyar kormány mellett a nagyváradi tanácsnak, amely nagyon szép területet biztosított a központnak a Körös folyó partján. Kis Sándor azt a reményét fejezte ki, hogy a létesítmény ötvözni tudja majd Ady városának egykori hangulatát a XXI. század elvárásaival.

Az ünnepségen jelen volt Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon túli magyarokért felelôs államtitkára. Elmondta, hogy a nagyváradi központ létrehozásának támogatásáról tavaly ôsszel született döntés, decemberben írták alá a megállapodást.

— Azt az elképzelést, hogy egy olyan tervet támogasson Magyarország, amely egyszerre szolgálja Ady örökségének ápolását, az idegenforgalom fejlôdését és az egyház céljait, még az elôzô kormány alatt dolgozták ki. Ezek olyan célok, amelyeket minden magyar kormánynak támogatnia kell. Több alternatíva létezett, meggyôzôdésünk, hogy helyesen döntöttünk, amikor a megvalósítható nagyváradi elképzelést választottuk — mondta.

A nagyváradi tanácsot az ünnepségen Gavril Ghilea képviselte, akinek szavai szerint ezzel a létesítménnyel gazdagodni fog a város és az egész ország.

A központ létrehozásához a magyar kormány 320 millió forint támogatást nyújt. A nagyváradi tanács olyan bérleti konstrukcióban adta a telket, hogy a szálló bevételeibôl 20 romániai egyetemista évi 20 millió lej ösztöndíjat kap, ebbôl a keretbôl 10 egyetemistát a városi tanács jelöl ki.

Kis Sándor elmondta, hogy terveik szerint május végére megkezdik az építkezést, és legkésôbb egy év alatt elkészülnek a munkával. A kivitelezôk nagyváradi cégek lesznek, amelyek részint támogatásként végzik majd munkájukat.

A szállodából, gyógyfürdôbôl, konferenciaterembôl és diákszállóból álló központban helyet kap majd egy Ady-múzeum, s a fenntartók elképzelései szerint több helyi civil szervezetnek is itt lesz majd a székhelye.

Az alapkövet Tempfli József nagyváradi katolikus püspök áldotta meg, aki hangsúlyozta: "Hiszem, hogy Isten akarata is amögött áll, hogy ez a terv megvalósuljon".

Az ünnepélyes alapkôletételt megelôzôen Tôkés László református püspök külön sajtótájékoztatót tartott Nagyváradon, s tiltakozott "az Ady emléke ellen elkövetett szentséggyalázat miatt", mivel véleménye szerint ennek a központnak nem Nagyváradon, hanem Érmindszenten, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennhatósága alatt kellett volna megépülnie.

Valutaárfolyamok
Május 19., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

37 500/38 000

32 100/32 500

151/154

Május 20, kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 741 lej, 1 USD =32 220 lej, 1 magyar forint = 154 lej.

HIRDETÉS

GYÁSZHÍR

(7. old.)

Mély fájdalommal tudatjuk kedves rokonainkkal, barátainkkal, hogy a nagyon szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós,

AMBRUS ILONA
szül. GAJZÁGÓ,

hosszú szenvedés után, életének 58. évében, május 18-án, visszaadta lelkét Teremtôjének. Temetése szerdán, május 21-én, 13 órakor a Házsongárdi temetô nagykápolnájából. Nagyon fogsz hiányozni! GYÁSZOLÓ FÉRJE, ISTVÁN, GYERMEKEI, ÉVA, ÁDÁM, ILDIKÓ, MENYE, ENIKÔ, VEJE, HARRY, UNOKÁI, ENDRE, ANNA, KAMILLA. (0019)

SPORT

LABDARÚGÁS
A Rapid már bajnok

(8. old.)

Megtörtént az, amire tegnap már céloztunk: a lapzárta után véget ért vasárnapi bajnoki találkozók eldöntötték a bajnok kilétét. A korábban lejátszott tengerparti mérkôzésen a Bukaresti Steaua egyetlen pontot sem tudott szerezni, és ezzel a Bukaresti Rapid a késôbbre kitûzött összecsapás eredményétôl függetlenül már megnyerte a bajnokságot. A népszerû fôvárosi Giulesti-negyedi csapat történetének eddigi harmadik bajnoki címét szerezte meg.

Az utolsó két találkozó adatai (zárójelben a góllövôk): • Konstancai Farul–Steaua 2–1 (Senin és Bãltoi, illetve Bostinã) • Bukaresti National FC–Rapid 1–1 (Radu Sergiu, illetve Robert Litã). Két fordulóval a befejezés elôtt a táblázat élén, illetve az "alsóházban":

1. Rapid 28 19 3 6 55–23 60
2. Steaua 28 15 7 6 37–23 52
3. Brassó 28 13 6 9 37–31 45
4. National 28 12 7 9 40–30 43
5. Beszterce 28 12 6 10 29–27 42
.............................. .
10. Farul 28 11 4 13 38–44 37
11. Bákó 28 9 8 11 30–30 35
12. Pitesti 28 10 5 13 33–36 35
13. Galac 28 8 8 12 23–36 32
14. Temesvár 28 10 2 16 34–49 32
15. Sportul 28 8 4 16 37–49 28
16. UTA 28 7 6 15 31–49 27

L. F.

Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A 33. fordulójában a kiesés elkerüléséért foggal-körömmel harcoló Reggina a már bajnok és BL-döntôs Torinói Juventust verte meg 2–1-re. A 33. forduló további eredményei: Atalanta–Como 2–1, Chievo–AS Róma 0–0, SS Lazio–Brescia 3–1, AC Milan–Bologna 3–1, Modena–Milánói Internazionale 0–2, AC Párma–Piacenza 3–2 (a hazaiak gyôztes gólját Adrian Mutu lôtte a 89. percben), Perugia–Udinese 0–2 és AC Torino–Empoli 1–1.

Az állás: 1. Juventus 69, 2. Inter 64, 3. AC Milan 61, 4. Lazio 60, 5. Chievo 55, 6. AC Párma 53, 7. Udinese 53, 8. AS Róma 49, 9. Brescia 41, 10. Bologna 41, 11. Perugia 41, 12. Empoli 38, 13. Modena 37, 14. Atalanta 35, 15. Reggina 35, 16. Piacenza 27, 17. Como 21, 18. AC Torino 21 pont.

• A Serie B eredményei: Ancona–Genoa 1–0, Bari–Ternana 2–1, Catania–Venezia 2–0, Cosenza–Livorno 0–2, SSC Nápoly–Ascoli 2–0, Palermo–Messina 2–1, Sampdoria–Cagliari 3–1, Siena–Verona 0–0, Triestina–Salernitana 2–0 és Vicenza–Lecce 1–1.

A 35. forduló történéseinek következtében négy év szünet után visszatérhet az olasz bajnokság élvonalába a Sampdoria: a genovai együttes három fordulóval a befejezés elôtt 65 ponttal vezeti a tabellát, s már nem végezhet a negyediknél rosszabb helyen a másodosztályban.

A Sampdoria a kilencvenes évek elején élte története legsikeresebb idôszakát, olyan sztárok játszottak a színeiben, mint Gianluca Vialli, Roberto Mancini és Tonino Cerezo, a kispadon pedig Sven-Göran Eriksson, majd Vujadin Boskov ült.

A csapat 1990-ben KEK-et, egy évvel késôbb pedig bajnokságot nyert, 1992-ben bejutott a BEK fináléjába. A Serie A-ból 1999-ban esett ki.

A Serie B sorrendje: 1. Sampdoria 65, 2. Siena 60, 3. Ancona 57, 4. Lecce 54, 5. Triestina 53, 6. Vicenza 52, 7. Palermo 52, 8. Ternana 51, 9. Cagliari 50, 10. Livorno 47, 11. Ascoli 47, 12. Bari 46, 13. Verona 44, 14. Messina 43, 15. Nápoly 41, 16. Catania 40, 17. Venezia 39, 18. Genoa 36, 19. Cosenza 33, 20. Salernitana 21 pont.

• A spanyol Primera Division 34. fordulójának eredményei: Deportivo La Coruna-Valencia 1–2, Racing Santander–Atletico Madrid 0–2, Villarreal–Celta Vigo 5–0 (a vendégek a 30. perctôl kezdve kilenc emberrel játszottak), Deportivo Alavés–Athletic Bilbao 2–4, FC Sevilla–Rayo Vallecano 3–3, Valladolid–Espanyol Barcelona 1–1, Real Sociedad–Recreativo Huelva 1–0, Real Madrid–Malaga 5–1, FC Barcelona–Real Mallorca 1–2 és Osasuna–Real Betis Sevilla 2–1.

Az állás: 1. Real Sociedad 69, 2. Real Madrid 68, 3. Deportivo 66, 4. Valencia 56, 5. Celta Vigo 54, 6. Athletic Bilbao 48, 7. Mallorca 47, 8. Atletico 44, 9. Sevilla 44, 10. Betis 44, 11. FC Barcelona 44, 12. Malaga 43, 13. Villarreal 43, 14. Valladolid 41, 15. Santander 41, 16. Espanyol 39, 17. Osasuna 37, 18. Huelva 34, 19. Alaves 34, 20. Rayo 29 pont.

• A német bajnokságban két kiesô kiléte ismert: az Energie Cottbus és az 1. FC Nürnberg búcsúzott a Bundesliga élvonalától.

A 33. forduló eredményei: Hannover 96–Borussia Mönchengladbach 2–2, 1. FC Kaiserslautern–Borussia Dortmund 0–0, Werder Bremen–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 2–1, Hansa Rostock–Arminia Bielefled 3–0, Bayer Leverkusen–TSV 1860 München 3–0, VfL Bochum–Hamburger SV 1–1, Energie Cottbus–1. FC Nürnberg 2–1, VfL Wolfsburg–Hertha Berlin SC 2–0 (a második gólt Dorinel Munteanu lôtte az 58. percben) és Bayern München–VfB Stuttgart 2–1.

Az élcsoport és az alsóház állása: 1. Bayern München 75, (már bajnok), 2. Borussia Dortmund 57, 3. VfB Stuttgart 56, 4. Hamburger SV 53, 5. Werder Bremen 52, 6. Hertha BSC 51, ..., 14. Mönchengladbach 39, 15. Bayer Leverkusen 37, 16. Arminia Bielefeld 36, 17. FC Nürnberg 30 (már kiesett), 18. Energie Cottbus 29 pont (már kiesett). A 34., utolsó fordulóban a kiesés ellen küzdô csapatok közül a Mönchengladbach a Werder Brement, a Bielefeld a Hannovert fogadja, míg a Leverkusen a Nürnberg otthonába látogat.

• A trófea 131 éves történetében elôször játszották fedett pályán az angol F. A. Kupa döntôjét. A rendezôk az özönvízszerû esôzések miatt a cardiffi Millennium Stadium tetôszerkezetének bezárása mellett döntöttek. A finálét az Arsenal nyerte, a francia Robert Pires 38. percben szerzett góljával 1–0-ra legyôzte a Southampton együttesét. Ez volt az "ágyúsok" kilencedik ilyen sikere.

• A Francia Liga Kupa döntôjében: AS Monaco–Sochaux 4–1.

Összeállította: Póka János András

FORMA–1
Mindhiába ég a Ferrari

(8. old.)

Nemhiába ért el az elôfutamok során pályarekordot, vasárnap az osztrák nagydíjon a német Michael Schumachert, a Ferrari ötszörös világbajnok pilótáját még az sem akadályozta meg a 67. futamgyôzelem elérésében, hogy a 23. körben a boxutcában kerékcserék és üzemanyag töltése közben kigyúlt a kocsija.

Már a rajt is izgalmasan alakult, a brazil da Matta Toyotája nem tudott elindulni, s az ismétlés sem sikerült.

A harmadik felvezetô kört Heinz-Harald Frentzen nem tudta teljesíteni, s a szerelôk már nem tudták átállítani számára a tartalékautót, így a német pilóta kiesett. A rajtot végül Michael Schumacher kapta el a legjobban. A szombati idômérôn értékelhetô idô nélkül zárt Alonso (Renault) és Webber (Jaguar-Cosworth) a boxutcából indult.

A harmadik körben biztonsági okokból bejött a Safety Car, Jos Verstappen (Minardi-Cosworth) feladta a versenyt, a gépkocsit azonban nem tudták idejében eltakarítani.

A 15. kör érdekessége: elkezdett esni az esô, Michael Schumacher megcsúszott, Jarno Trulli pedig megpördült, de folytatni tudták a versenyt. 17 kör elteltével Juan Pablo Montoya autója füstölni kezdett, és fel kellett adnia a viadalt.

A 42. körben Michael Schumacher újra üzemanyagért állt ki, szerelôi 12,6 mp alatt, ezúttal hiba nélkül dolgoztak. Eközben Kimi Räikkönen az élre került. Az 51. körben Räikkönen a második kerékcserérôl Michael Schumacher mögé ért vissza.

A végén Michael Schumachert intették le elsôként a kockás zászlóval, a dobogóra a vb-pontversenyben vezetô Kimi Räikkönen, illetve Rubens Barrichello állhatott fel.

Az osztrák nagydíj (69 kör, 298,494 km), hivatalos végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 1:24:04.888 ó (213.003 km/óra átlagsebesség), 2. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 3,362 mp hátrány, 3. Barrichello (brazil, Ferrari) 3,951 mp h, 4. Button (angol, BAR-Honda) 42,243 mp h, 5. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 59,740 mp h, 6. Ralf Schumacher (német, Williams-BMW) 1 kör h, 7. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) 1 kör h, 8. Trulli (olasz, Renault) 1 kör h, 9. Pizzonia (brazil, Jaguar-Cosworth) 1 kör h, 10. da Matta (brazil, Toyota) 1 kör h, 11. Firman (ír, Jordan-Ford) 1 kör h, 12. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda) 1 kör h, 13. Wilson (angol, Minardi-Cosworth) 2 kör h.

A Forma–1-es világbajnokság állása a 6. futam után:

pilóták: 1. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 40, 2. Michael Schumacher (német, Ferrari) 38, 3. Barrichello (brazil, Ferrari) 26, 4. Alonso (spanyol, Renault) 25, 5. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 23, 6. Ralf Schumacher (német, Williams-BMW) 20, 7. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 15, 8. Fisichella (olasz, Jordan-Ford) és Trulli (olasz, Renault) 10–10, 10. Button (angol, BAR-Honda) 8, 11. Frentzen (német, Sauber-Petronas) 7, 12. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) 4, 13. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda) és da Matta (brazil, Toyota) 3–3, 15. Heidfeld (német, Sauber-Petronas) és Firman (ír, Jordan-Ford) 1 pont.

konstruktôrök: 1. Ferrari 64, 2. McLaren-Mercedes 63, 3. Renault és Williams-BMW 35–35, 5. Jordan-Ford és BAR-Honda 11–11, 7. Sauber-Petronas 8, 8. Jaguar 4, 9. Toyota 3 pont.

Következik a világbajnokság 7. futama: a monacói nagydíj.

TENISZ
Csapat világbajnokság

(8. old.)

Csehország és az Egyesült Államok együttese gyôzelemmel kezdte az 1,85 millió dollár összdíjazású düsseldorfi férfi tenisz csapat világbajnokságot.

Eredmények: Piros-csoport, 1. forduló: Csehország–Ausztrália 2–1 (Jiri Novak–Lleyton Hewitt 3:6, 2:6; Radek Stepanek–Wayne Arthurs 7:6, 6:3; Novak, Stepanek–Hewitt, Arthurs 6:4, 6:4) és Egyesült Államok–Spanyolország 2–1 (James Blake–Carlos Moyá 6:7, 5:7; Todd Martin–Alex Corretja 6:3, 6:4; Blake, Mardy Fish–Fernando Vicente, Corretja 6:2, 7:6).

A Kék-csoportot a címvédô Argentína, a házigazda Németország, valamint Chile és Svédország alkotja, ebben a kvartettben hétfôn, lapzárta után kezdôdtek a küzdelmek.

KÉZILABDA
Férfi elsô osztály
Nyugaton a helyzet változatlan

(8. old.)

Befejezéshez közeledik a küzdelem a Nyugati-csoportban is, szombaton a 21., utolsó elôtti forduló mérkôzéseit bonyolították le. Az aradiak egy héttel korábbi nagybányai gyôzelme révén eldôlt az elsô hely sorsa. Ráadásul a mostani forduló után a Maros-parti gárda újabb sikere, valamint a máramarosiak resicabányai veresége után a Safilar elônye immár 5 pontra nôtt.

Az idei évadban utoljára szerepelt hazai közönsége elôtt megyénk képviselôje, a Tordai Potaissa gárdája. Sajnos, a tordai játékosok szombaton újabb vereséget szenvedtek, s megmaradtak a táblázat 10. helyén.

A 21. forduló részletes eredményei: Tordai Potaissa–Mehedinti-i KK 30–34, Segesvári KK–Nagyszentmiklósi Aranca Vernay 38–28, Nagyváradi MSC–Szatmárnémeti Unió 22–13, Resicabányai U–Nagybányai Quartz 32–23, Aradi Safilar–Élesdi KK 43–29 és Vajdahunyadi Siderurgica–Lugosi Cement 0–10 (játék nélkül, ugyanis a vajdahunyadi csapat visszalépett). A táblázaton:

1. Arad 21 19 0 2 665–516 38
2. Nagybánya 21 16 1 4 615–475 33
3. Segesvár 21 14 3 4 628–464 31
4. Resicab. 21 15 1 5 596–505 31
5. Nagyvárad 21 13 1 7 510–455 27
6. Mehedinti 21 10 1 11 578–562 20
7. Unió 21 8 0 13 454–494 16
8. Nagyszentm. 21 8 0 13 560–627 16
9. Lugos* 21 8 2 11 500–550 16
10. Torda 21 6 0 15 486–584 12
11. Vajdahunyad 21 4 0 17 424–555 8
12. Élesd 21 1 0 20 438–667 1

*két hibapont

**egy hibapont

Az elsô osztályú bajnokság május 24-én ér véget, a 22. fordulóban a következô mérkôzéseket bonyolítják le: Unió–Torda, Élesd–Resicabánya, Nagybánya–Nagyvárad, Mehedinti–Segesvár, Lugos–Arad és Nagyszentmiklós–Vajdahunyad 10–0 — játék nélkül.

(radványi)

CSELGÁNCS
Érem nélkül az Eb-n

(8. old.)

Düsseldorfban az elmúlt hét végén rendezték az idei férfi és nôi Európa-bajnokságot, amelyen Románia 9 sportolóval (5 fiú és 4 lány) képviseltette magát. Mivel a hölgyek már évek óta Kolozsvárott edzenek Florin Berceanu mester vezetésével, az utóbbi öt esztendôben mindig szereztek érmet az U-KMSC szakosztály tagjai, kissé csalódást keltett, hogy ezúttal a román küldöttségbôl senki sem tudott a dobogóra állni. Ennek részben az a magyarázata, hogy két volt kolozsvári "nagyágyú", Simona Richter és Laura Moise-Móricz ezúttal nem vett részt a kontinensviadalon (az elôbbi visszavonult az aktív sportolásból, Laura pedig a közelmúltban adott életet egy közel 3 és fél kilós gyermeknek). Így Kolozsvárról csak Ioana Dinea-Aluas volt tagja a csapatnak, de az ô szereplését is kétellyel vártuk, ugyanis ô is kénytelen volt egy évet kihagyni, s közben két lábmûtéten is átesett. Ilyen szempontból elégedettek lehetünk Ioana ötödik helyével, nem sokkal maradt el a bronzéremtôl az 52 kg-os súlycsoportban.

Reméljük, hogy az ôszi vb-n és az ezt követô olimpiai kvalifikációs versenyeken (Laura Moise-Móricz-cal és más, fiatalabb csapattársával együtt) kiharcolja az athéni ötkarikás játékokon való indulás jogát.

Román részrôl Gabriel Munteanu (+100 kg) ért el ötödik helyezést, ketten pedig, Alina Dumitru (48 kg) és Constantin Cojocaru (81 kg) hetedikek lettek. A többiek, Loredana Roibu (63 kg), Alina Croitoru (70 kg), Iulian Surcã (60 kg), Costel Dânculea (66 kg) és Claudiu Bastea (73 kg).

Legközelebb a cselgáncsozók Nagyváradon lépnek tatamira, a hazai elsô osztályú férfi és nôi csapatbajnokságon az U-KMSC szakosztálya két nôi együttessel indul.

R. P.

*
A magyar küldöttség egy bronzéremmel zárt: Kovács Antal harmadik lett a 100 kg-osok küzdelmében.

A barcelonai olimpiai bajnok paksi versenyzô nyitó mérkôzésén waza-arival kikapott a késôbb az aranyéremig menetelô izraeli Zeevitôl. A vigaszágon ezután alig 2 perc alatt legyôzte az angol Delahay-t, majd Maszurenkót és a szintén orosz Makszimovot is. A bronzcsatában a grúz Jikuraulinál bizonyult jobbnak, akin ippont érô akciót hajtott végre.

Kovács 1992, 1993 és 2002 után a negyedik Eb-bronzérmét szerezte meg.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -