2003. május 27.
(XV. évfolyam, 116. szám)

Nagy károkat okozott az ítéletidô
Derékbe tört fák, megrongált személygépkocsik

(1. old.)

Vasárnap ítéletidô tombolt több Kolozs megyei községben. A mintegy 100 kilométeres óránkénti sebességû szél háztetôket tépett le, megrongálta a pajták és disznóólak tetejét. A vihar Kolozsváron is több fát gyökerestôl kicsavart.

Costan Mihai alezredes, a Polgárivédelem szóvivôje lapunkat arról tájékoztatta, hogy Ördöngösfüzesen több házat megrongált a vihar. — Adataink szerint 180 cserepet sodort le a hirtelen kerekedett szél. Felmérésünk alapján a károk itt meghaladják a 40 millió lejt — mondta az alezredes.

Ugyanezen a településen a szél okozta károk miatt még tegnap délután is szünetelt az áramszolgáltatás.

A szóvivô elmondása szerint Füzesmikolán 10 családi házat rongált meg a rendkívül erôs szélvihar. Az alezredes részletes adatokkal is szolgált: 24 cementlapot, 180 cserepet, 30 csatornát, 4 ereszt, 3 kéményt rongált meg a vihar. Ugyanitt a heves szél több tucat gyümölcsfát tôbôl csavart ki.

A Magyargorbóhoz tartozó Türében az erôs szél ledöntött egy pajtát és kidöntött egy fát, amely rázuhant egy helybéli személygépkocsijára. Ugyanakkor a környezô falvakban és községekben több ház fedôszerkezetét is megrongálta a szél.

Az alezredes elmondása szerint a szél 22 m/sec., azaz több mint 90 kilométeres óránkénti sebességgel fújt. A vihart tetézte a lezúduló csapadék nagyon nagy mennyisége. Nagykapuson például egy négyzetméterre 22 liter esô esett.

– Az elkövetkezô idôszakban véglegesítjük a kár adatait, és továbbítjuk azokat a megyei katasztrófaelhárító bizottsághoz. Reméljük, néhány hét múlva elkezdôdik a kártalanítás — tette hozzá Costan Mihai.

Micle Felician, a Botanikus Kert igazgatója a Szabadságnak elmondta: fél kilenc tájban tépett bele a vihar a fôépület tetejébe, és a lerepült bádoglemezek úgy repültek a közeli Rákkutató Intézet ablakai felé, hogy már mindenki katasztrófát jósolt. — Az volt a szerencsénk, hogy a szomszédos kert magas fái felfogták a repülô lemezeket, így csak törött ágak jelzik ezek repülési irányát — mondta Micle. Megjegyezte: az intézmény szakmunkásai már neki is fogtak a kijavításnak. A megmaradt tetôrészt is leszedik, és újat tesznek helyette.

K. O., Sz. Cs.

Új, hideg- és szárazságtûrô növényfajtákat nemesítenek
Az idôjárásváltozás új vetésstruktúrát igényel

(1., 5. old.)

Hétfôn délelôtt a Megyei Mezôgazdasági Igazgatóságon dr. Ilarie Ivan vezérigazgató bejelentette, hogy Kolozs megyében a tavaszi vetést a 278 hektár dohányültetéssel fejezték be. Ugyanakkor elkezdôdött a cukorrépa, a napraforgó és a kukorica, valamint a burgonya kapálása is.

Megtudtuk: 1 155 711 liter üzemanyag (gázolaj) kedvezményes vásárlására 4,1 milliárd lejt kaptak termelôink. Szóba került a tavaszi szárazság kérdése, országos és megyei viszonylatban is. Az igazgató elmondta, hogy a Regátban sokkal nagyobbak a mezôgazdasági bajok, ahol a tavaszi szárazság és a különösen kemény téli fagyok miatt több ezer hektáron kiszáradtak a termesztett növények.

Megyénkben egyelôre nincsenek számottevô károk.

Az elmúlt napokban 16 liter esô esett négyzetméterenként.

Silvia-Niculina Hicea mérnök a Megyei Mezôgazdasági Tanácsadási Hivatal részérôl arról tájékoztatott, hogy az Európai Unió PHARE 2000 programjának támogatásával gazdaképzô tanfolyamokat szerveznek, amelyekre 40 000 eurót kapnak. 35 fôs csoportokat alakítanak ki Apahidán és Aranyosgyéresen. Akiket az állattenyésztôk közül ez érdekel, azok minél elôbb jelentkezzenek a Tanácsadási Hivatalban.

Szerdán délután a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen nagyméretû tanácskozásra kerül sor, amelynek témája a megye mezôgazdasági kérdéseinek megtárgyalása az Európai Unióba történô csatlakozás vonatkozásában. Részt vesznek a Prefektúra, a Megyei Tanács, a Mezôgazdasági Igazgatóság, a szakminisztérium, az Agrártudományi Egyetem, a mezôgazdasági kutatás képviselôi, valamint a termelôegységek vezetôi és szakemberei. A tanácskozás végén sajtóértekezletre is sor kerül. Újságírói kérdésre válaszolva Ilarie igazgató elmondta, hogy nincs veszélyben a mindennapi kenyerünk a kedvezôtlen idôjárás miatti terméskiesés következtében. A valószínû gabonahiányt pótolják majd import gabonával. Nem tartja indokoltnak a kenyér árának emelését, amit a sajtó már több napja élénken tárgyal.

Annál inkább megkérdôjelezhetô a drágítás, mert még jó ideig a tavalyi búzából ôrölt lisztbôl sütik a kenyeret.

Megyénkben rövidesen komoly termésbecslést kell végezni, hogy idejében megtudjuk, mennyi kenyérgabonát takarítunk be ezen a nyáron.

A szakminisztérium irányításával új stratégiát kell kidolgozni, s lényegesen meg kell változtatni a vetési tervet az idôjárási tényezôk miatt, amelyek egyre nagyobb mértékben csökkentik a terméshozamot. Kukorica helyett növelni kellene a takarmánycirok vetésterületét. Felül kellene vizsgálni azt is, hogy Erdélyben miért termesztenek olyan kevés cukorrépát, és a takarmánynövények is nagyobb területeket kellene hogy elfoglaljanak — vélte az igazgató.

Ezeket és az ehhez kapcsolódó témákat részletesen megtárgyalják a szerdai mezôgazdasági értekezleten.

Feltétlenül szükség van új termesztési módszerek bevezetésére — például szorgalmazni kell a fagyot tûrô és a szárazság miatt kevésbé szenvedô növényfajták termesztését. Fontos, hogy kutatók ilyen fajták kinemesítésén fáradoznak, mert a mostaniak a különleges éghajlati feltételeknek már nem felelnek meg, mivel nem bírják a kemény telet, de a szárazságot sem.

Barazsuly Emil

Megyei tulajdonban a Clujana
Eladás vagy bérbeadás vár az egykori gyárra

(1., 4. old.)

Rendkívüli tanácsülésre gyûltek össze a megye tanácsosai tegnap, a prefektúra nagy gyûléstermébe. Jóváhagyták ugyanis azt a kérést, amelynek alapján a megyei tanács határozat alapján átvehette az eddig állami tulajdonban lévô és a privatizációs ügynökség kezelésében található Clujana cipôgyár 63 százalékát. A megyei tanácsot a szükséges tárgyalások lefolytatásában Ioan Sabin Pop fogja képviselni. Az elkövetkezôkben kidolgozzák majd az üzleti tervet, tanulmányt készítenek arról, hogy mit lehet, vagy egyáltalán mit érdemes kezdeni a gyárral, mondta érdeklôdésünkre Kerekes Sándor, a megyei tanács alelnöke. Bár még korai találgatni, mi lesz majd az egykor oly híres és ismert Clujana jövôje, az alelnök szerint a megyei tanács mint tulajdonos vagy eladja, vagy koncesszionálja a gyárat.

Az idei 161. Törvény alapján a megyei tanácsosoknak is választaniuk kell valamely igazgatótanácsi tagságuk és megyei tisztségük között. A tegnapi rendkívüli közgyûlésen figyelmeztették azt a 16 megyei tanácsost, aki összeférhetetlennek bizonyult, hogy június 20-ig kell választaniuk. Igazgatótanácsi tagsággal valamely vállalatnál az RMDSZ tanácsosai közül Bitay Levente (útigazgatóság), Pálffy Zoltán (vízmûvek) és Pethô Zsigmond (kataszteri hivatal) rendelkezik. Ez a választás a két tisztség között egy normális folyamat része, és nincs benne semmi rendkívüli, mondta Kerekes Sándor.

(i)

Rendôrképzés Kolozsváron — magyarul?

(1. old.)

Sem a megyei tanfelügyelôségnek, sem a Nevelési és Kutatási Minisztériumnnak nincs tudomása arról, hogy a Gördülôipari Iskolaközpont épületében beinduló kétéves rendôraltiszt-képzôben magyar tannyelvû osztályok is mûködnének majd — nyilatkozta a Szabadságnak Corina Pop tanfelügyelôségi sajtószóvivô. — A képzô kettôs alárendeltségû, tehát a Nevelési és Kutatási Minisztériumnak, valamint a Belügyminisztériumnak egyaránt beleszólása van az itt zajló nevelômunkába, de azt fontos megjegyezni: nekünk csak annyi a szerepünk ebben, hogy biztosítjuk a klasszikus tantárgyakhoz a tanárokat — mondta. Figyelmeztetett: a beiskolázási terv kivitelezését a Belügyminisztérium végzi, tehát a képzô kétnyelvûségének ügye meghaladja a Nevelési és Kutatási Minisztérium hatáskörét.

Sz. Cs.

Erôszakhullám Kolozs megyében

(1., 5. old.)

Tegnap különleges sajtótájékoztatót tartott Teodor Pop Puscas rendôrfôbiztos, megyei rendôrparancsnok és helyettese, Vasile Apahidean rendôrfôbiztos. Mint elmondták, azért tartották szükségesnek összehívni a sajtót, hogy azt a négy súlyos bûncselekményt ismertessék, amelyeknek a tett pillanatában még ismeretlen tetteseit sikerült az elmúlt héten azonosítaniuk és letartóztatniuk. Mint elmondták, a szegénység, kilátástalanság, munkanélküliség, a gyakran ebbôl eredô alkoholizmus és nem utolsó sorban a szülôi neveléselégtelenségesúlyos bûncselekményekhez vezet.

Az elmúlt héten a kolozsvári rendôrök két, hónapok óta tevékenykedô bûnbandát azonosítottak, miközben két gyilkossághoz is riasztották ôket. Mindez annál ijesztôbb, hogy míg tavaly összesen nyolc emberölés történt megyénkben, a hétvégi kettôvel már 7-nél tartunk az idén, s várhatóan a gyilkossági kísérletek és a halált kiváltó testi sértések száma is növekedni fog az elmúlt évhez képest.

Az egyik súlyos bûncselekmény az a rablás volt, amely Aranyoslónán történt május 17-én. Az egyaránt 17 éves Ferenc János, Vladimir Attila, Lehel Csaba illetve a 20 éves Loránt Áron (az elsô három törvénytelenül élt a faluban) Cristea Doina lakását rabolta ki, mégpedig úgy, hogy közben elvágták a lakásban a telefonvonalat, és azzal kötözték meg az áldozatot, akire az éj leple alatt, álmában, a konyhaablakon behatolva támadtak rá, álarcot viselve.

Szintén azonosították azt a bûnszövetkezetet, amely bôrlopásra szakosodott, és amely tavaly öt betörést követett el: cipôgyártókat fosztottak meg több mint egymilliárd lej értékû nyersanyagtól és szerszámgépektôl. Az aranykúti és kolozsvári "csapat" — Ciurtin Adrian, Csalai Iosif, Muresan Alexandru, Csikos Dorel, Csikos Florin és Turdean Vasile Alexandru — zöme szintén rács mögé került.

Ami a két gyilkosságot illeti, azok az elmúlt hét végén történtek. Elôbb pénteken férj verte halálra feleségét: a 38 éves Gheti Alexandru hazaérve társát részegen találta, és mivel ô is ittas volt, dühében elvesztette uralmát, és szinte halálra verte-rúgta, a mentôket pedig csak másnap értesítette, amikor már késô volt. Hat és féléves fiuk maradt árván.

Szombaton Kolozskarán három barát bosszulta meg, hogy közös ismerôsükkel vitába keveredett egy férfi: a 22 éves Covaci Petru Ciprian, a 33 éves Covaci Remus és a 35 éves Zöldi Mircea kiskocsmai italozást követôen, hazafelé tartva halálra verte az 53 éves Bondor Ioant, majd az út szélén hagyta.

A tettesek kilétét szinte mindegyik esetben csak utólag állapították meg, többnapos-, illetve hónapos nyomozást követôen.

A bûnszövetkezéssel, minôsített rablással, illetve lopással vádoltak 3-tól 15–18 évig terjedô börtönbüntetésre számíthatnak, míg a minôsített gyilkossággal vádoltak akár 25 évig is rács mögött ülhetnek, ha vétkesnek találják ôket az ellenük felhozott vádakban.

Balázs Bence

Nãstase a vagyonnyilatkozatokról

(1. old.)

A kormány rendeletet bocsát ki a tisztségviselôk bankszámláin lévô összeggel kapcsolatban. Adrian Nãstase miniszterelnök hétfôn bejelentette, hogy a kormány csütörtöki ülésén sürgôsségi rendeletet fogad el a korrupcióellenes törvény módosítására, amelynek nyomán a tisztségviselôknek számszerûen nyilvánosságra kell hozniuk a bankszámláikon lévô összegeket.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) azért hozta ezt a politikai döntést, hogy válaszoljon Ion Iliescu államfô és a politikai pártok elnökeinek jelzéseire.

"Nem akarjuk azt az érzést kelteni, hogy figyelmen kívül hagyjuk a pártelnökök nyilvánosan megfogalmazott észrevételeit, amelyek a sajtóban, a véleményformálók szintjén is megjelentek, ezért kötelességünk meghallgatni a jelzéseket", fogalmazott Nãstase.

A kormányfô megjegyezte: rámutatott a lépés kockázataira, de figyelmeztetése nem talált visszhangra a politikai életben. "Ha az ország legfontosabb vezetôi úgy gondolják, hogy az indoklás nem tartható, akkor már nem tartozunk érte felelôsséggel, a felelôsség megoszlik a politikai osztály szintjén", fûzte hozzá a kormányfô.

Nãstase elmondta, hogy a csütörtöki kormányülésen pontosan megszabják a bankszámlákon lévô összegekrôl szóló nyilatkozatok procedurális vonatkozásait, valamint benyújtásuk határidejét.

A miniszterelnök arról is szólt, hogy a kormányülésen elemzik a kötvényekbôl származó összegek kérdését is.

"Nem akarjuk kinyitni Pandora szelencéjét, és újrakezdeni a vitát egy olyan törvényrôl, amelyért felelôsséget vállaltunk", fogalmazott.

Falusi szakszervezet alakul

(1. old.)

A Nemzeti Szakszervezeti Tömb (BNS) fôtitkára, Matei Brãtianu tegnap Kolozsváron bejelentette, hogy falusi szakszervezetek megalakítását szorgalmazzák a mezôgazdaságban dolgozók számára. Az új érdekvédelmi önszervezôdés alapjait a Mócok Szakszervezete jelentené, amelyhez hasonló kezdeményezések az ország több részén is megalakulnak. A fôtitkár szerint ôszre ezek egyesülésével létre szeretnék hozni a Román Falu szakszervezeti tömböt, amely a mezôgazdasági dolgozók érdekvédelmét látná el, elsôsorban az EU-felzárkózás terén. A BNS országszerte szerzôdéseket akar kötni élelmiszereket forgalmazó üzletekkel, ahová a falusi termelôk közvetlenül átadnának zöldséget, gyümölcsöt és állatti termékeket, a szakszervezet városi tagjai pedig kedvezményesebb áron vásárolhatnának ilyen termékeket.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

VIRÁGAI címmel Gálli Olimpia kolozsvári születésû osztrák állampolgár akvarell kiállítása nyílik meg 2003. május 28-án, délután 1 órakor a Bánffy-palotában. Bevezetôt mond dr. Alexandra Rus muzeológus, mûvészettörténész.

A kiállítás június 7-ig tekinthetô meg.

A ZURBOLÓ TÁNCEGYÜTTES minden kedden rendszeres gyermek- és felnôtt táncházat tart a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16.) A kolozsvári Brassais Véndiák Alapítvány keretében mûködô táncegyüttes du. 5 órától tartja a gyermekek táncházát, 19 órától magyarpalatkai táncokat tanítanak kezdôknek és haladóknak, este 8 órától pedig a Zurboló Táncegyüttes zenekarának muzsikájára felnôtt táncház várja az érdeklôdôket.

AZ AMARYLLIS együttes május 28-án, szerdán este fél 8 órától reneszánszkori zenés-táncos összeállítást mutat be a Fôtér 24. szám alatti Mûvelôdési Házban.

FOTÓSTÚDIÓ NYÍLT GYALUBAN a 236. szám alatt. Órarendje: hétfôn, szerdán és pénteken 10–17 óra között. A szolgáltatás telefonszáma: 0723/769667.

Firka/12. évf./6. szám
Az EMT kéthavonként megjelenô kiadványának legfrissebb száma fizika fejezetében — többek között- a digitális fényképezôgéprôl, a természeti és társadalmi jelenségek egyetemes törvényszerûségérôl, a kozmológiáról, aktív és csoportos oktatási eljárásokról olvashatunk. A kémiakedvelôk az oprikai anyagvizsgálati módszerekrôl és kémiatörténeti évfordulókról szerezhetnek tudomást. Az informatikusok a rekurzió rejtelmeiben mélyedhetnek el, és információkat szerezhetnek a számítástechnika történetérôl.

A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG NAGYSZEBENI FÔKONZULÁTUSA 2003. május 29-én és 30-án zárva tart.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület rendezvényei

(2. old.)

Május 31. (szombat): Közhegy (22km).Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô Magyari Péter.

Május 31-június 1. (szombat–vasárnap): SZINDI NAPOK. Gyalogtúra Szindre (30 km). Találkozás 8 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô Székely Lavotta.

Június 1. (vasárnap): Kerékpártúra Léta-Járavölgye útvonalon (70 km). Találkozás 7 órakor a Monostori út végén, a híd alatt. Túravezetô Mádly András.

Június 1. (vasárnap): 8.ZARÁNDOKÚT Csíksomlyóra (300 km). Túravezetô Nagy Lajos. Érdeklôdni a 186-382-es, vagy a 0740-607-110-es telefonszámokon.

Június 4. (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Június 7. (szombat): Malom völgye — Ôzek völgye (20 km). Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô Szatmári Béla.

Június 7. (szombat): Csürülyei erdô (25 km). Találkozás 8 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô Magyari Péter.

Június 8. (vasárnap): Szénafüvek (15 km). Találkozás 9 órakor a kisállomás elôtti buszmegállóban. Túravezetô Jablonovszki Elemér.

Június 10. (kedd): Lépésmérôk találkozása 17 órától a székházban.

Június 12 (csütörtök): Túravezetôk tanácskozása 17 órától a székházban.

Június 14. (szombat): Bácsi torok, Bongár forrás, Hója gerinc (20 km). Találkozás 9 órakor a 31-es autóbusz bácsi végállomásán. Túravezetô Hosszú Béla.

Június 14. (szombat): Hunyadi Mátyás jelvényszerzô túra: Nagyszopor, patai sóstó (30 km). Találkozás 7 órakor a 32-es autóbusz Alverna végállomásán. Túravezetô Mádly András.

Június 14. (szombat): Autóbuszos kirándulás: Verespatak, Detonáta. Indulás reggel 6.15 órakor a Magyar Színház elôl. Jelentkezni lehet Kovács Zsuzsánál a 456-010-es telefonszámon.

Pályázati lehetôség hátrányos helyzetû fiataloknak

(2. old.)

Esélyegyenlôségi önálló programján belül pályakezdô fiatalok részére hirdet pályázatot a nagyváradi Szent Erzsébet Intézet. Olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik:

rendezetlen körülmények között élô, csonka családban nevelkedtek,

teljesen árvák, félárvák, esetleg állami gondozásban voltak, és két évnél nem hosszabb ideje hagyták el az intézményt,

jelenleg még állami gondozásban vannak, és idén hagyják el az intézetet,

illetve akik egyidejûleg teljesítik az alábbi feltételeket:

büntetlen elôéletûek, ill. nincs folyamatban ellenük büntetô eljárás,

egészségesek, fertôzô betegségben nem szenvednek,

legalább nyolc osztályt elvégeztek,

a 24. életévüket be nem töltötték,

pozítiv gondolkodásúak, saját sorsukon határozottan változtatni szeretnének.

Részükre, amennyiben sikeresen pályáznak, a Szent Erzsébet Intézet az alábbiakat biztosítja:

meghatározott idôre történô díjmentes elhelyezést Nagyváradon vagy Aradon,

teljes ellátást,

lehetôleg a szakképzettségüknek megfelelô elhelyezkedési lehetôséget, pályakezdéshez megfelelô erkölcsi-anyagi támogatást,

az adaptációs és integrációs program által garantált összes szolgáltatás ingyenes igénybe vételét, valamint az intézmény szociális csomagjához való jogot,

szükség esetén átképzést, továbbképzést (kertész, szociális munkás, dekoratôr, masszôr, játékkészítô stb.foglalkozásokban).

Pályázni kizárólag pályázati ûrlapon lehet, 2003. május 31-ig. A beérkezett pályázatok kiértékelése 30 napon belül várható. A Szent Erzsébet Intézet munkatársai kérik az érintett intézmények vezetôit, nevelôit, adjanak meg minden segítséget a pályázni kívánó fiataloknak.

Részletes tájékoztatás igényelhetô az alábbi postacímen: ÖSZEI, Tájékoztatási Fôosztály, 3700 Oradea 1,

c.p. 294, ill. A szent_e@yahoo.it e-mail-címen, vagy a 0259/441935-ös telefonszám 956-os mellékén, Mártonfalvy Benedektôl.

Tombolás

(2. old.)

Hirtelen szakadt ránk az este. Néhány perce még a visszaverôdô nap sugarai ragyogták be a fák koronáit. Aztán pillanatok alatt minden beborult. Észre sem lehetett venni, mikor, honnan terült fölénk az éjfekete felhô. Sarkaiból hirtelen villámok cikáztak elô, amiket óriási dübörgés követett. Majd a forróságtól alig rezdülô levegôben felsüvített a szél. Szél? Tomboló vihar! Minden egyszerre mozdult, mintha valaki varázspálcával beintett volna: kezdôdhet a rombolás. Ablakok és nyitott garázsajtók csapódtak ki-be, rosszul rögzített fedelek, cserepek csattogása ordította kereszül a tomboló szél robajos zengését. Aztán a villámcsattogások közepette az autók riasztóberendezései kezdtek rá fületsértô koncertjükre. "Ilyen lehet a világvége" — cikázott át agyamon a gondolat, miközben erkélyem virágdíszeinek pusztulását figyeltem a zárt ablakok mögül. Hétfôre már csak egy-két összetört cserép, a virágok csonka, levéltelen szárai és a szárítókötél letépett végei jelzik: vasárnap hihetetlen erôvel tombolt a természet. De a nap ismét kisütött, és ez annyira megnyugtató.

B. É.

Az orosz zene három gyöngyszeme

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia május 23-i hangversenyén Alexandru Lãscae, Hollandiában mûködô karmester és Caroline Haffner monacói zongoramûvész elôadásában Csajkovszkij, Sztravinszkij és Borogyin mûvei hangzottak el.

Csajkovszkij b-moll zongoraversenye egyike a mûfaj legkedveltebb és legnagyobb virtuozitást megkövetelô mûveinek. A szólista Caroline Haffner monacói hercegnôrôl már tavaly júniusi fellépte alkalmából — amikor Saint-Saëns egy kevésbé ismert zongoraversenyét játszotta — megállapíthattuk, hogy igazi profi, nem holmi amatôr, akinek mellékfoglalkozása a muzsika. Most, a rendkívüli követelményeket megkívánó versenymû elsô, félelmetes erejû fortissimo akkordjainál igazolta: nem tévedtünk, Caroline Haffner vérbeli mûvész, aki nyilván élvonalbeli tanároknál sajátította el zongoratudását. Annyira fölényesen gyôzte a versenymûvet, hogy érzésünk szerint kissé túl is romantizálta. Áll ez elsô tételére, mert a továbbiakban minden tekintetben megfelelt a várakozásnak, az allegro con fuoco finalet ritkán hallhatjuk ilyen pregnáns ritmikával.

A ráadásul adott Chopin: Nocturne érzékeny elôadásmódja a mûvésznô az elôbbiektôl eltérô kvalitását illusztrálta.

A zenekar játékán érzôdött, hogy a koncertek miatt kevés próba állt rendelkezésre, kivételt képeztek a meleg hangon játszó vonósok.

A Párizsban mûködô Dzsagilev orosz balett számára írta Sztavinszkij: A tûzmadár balettet, amely meghozta számára a világhírt. A balettbôl készült öt tételes szvittet eredetileg száz tagú zenekarra írta a szerzô, majd 1919-ben áthangszerelte kisebb együttesre, ezt a verziót hallottuk ezen a koncerten is. A jól sikerült produkcióból ki kell emelnünk a Bölcsôdal érzelmes fagott és kürt szólóját.

Nagy lendülettel vezényelte Alexandru Lãscae Borogyin közkedvelt Poloveci táncait (újabban Polovici táncok az elnevezése), a filharmónia zenekarának és kórusának lelkes közremûködésével.

Sajnos, megfigyeltem: a Diákmûvelôdési Ház terme nagyjában megfelel akusztika szempontjából a zenekari hangzásnak, a háttérben álló kórus teljesítményére azonban a mennyezet hiánya rányomja bélyegét, a hangok egyrésze felszáll a zsinórpadlásra (ha van?).

No comment: Nagyváradon felavatták a filharmónia csodálatos fehér márvány, piros bársonyfotelekkel ellátott, kitûnô akusztikájú új koncerttermét!!!

Morvay István

Karnevál májusban

(2. old.)

Május 23-án a Zeneakadémia Stúdiótermében Lászlóffy Réka Schumann-estjén, a nagy romantikus zeneköltô karneválhoz kapcsolódó mûveit hallhattuk.

Lászlóffy Réka a Gh. Dima Zeneakadémia II. éves mesterképzôjét végzi, Csíky Boldizsár zongoramûvész-tanár irányításával. Fôiskolai továbbképzésével párhuzamosan a S. Todutã Zenelíceumban korrepetitor tanár. Munkaköre részben segíti repertoárjának kamaramûvekkel való bôvítését, ugyanakkor mondhatnánk, fékezi is a szólisztikus kibontakozásban, hiszen kevesebb ideje marad egyéni mûsor kialakítására. Ezért is figyelemreméltó és dicséretes az a mûvészi mûsor, amellyel péntek este lepte meg közönségét. Választása ez alkalommal kizárólag Schumann zongoramûveire esett: a Karnevalra Op. 9, az F-dúr Op. 21, nr. I-es Novellett-re és a Bécsi farsangi tréfára Op. 26. Érdekes és merész vállalkozás volt, hiszen tematikailag ugyan szervesen olvadnak egységbe ezek a mûvek, technikailag viszont nagy erôpróba elé állítják az elôadót. Azt is mondhatnánk, hogy Schumann lírai, fantasztikus és drámai zsenijének mintapéldái ezek a kis formákban megalkotott remekmûvek, technikailag pedig a zongora magasiskoláját képviselik.

A Karneval Op. 9. alcíme Scènes mignonnes sur quatre notes vagyis Miniatûr jelenetek négy hangra. A négy hang A, Es, C, H elsô menyasszonyának, Ernestine szülôvárosának és saját "zenei" nevének kezdôbetûi amelyek számtalan variációban, transzformációban kígyóznak a húsz részes Karneválon át. A ciklusban az ünnepélyes kezdés után páratlan jellemképek sorjáznak. Jelen van a volt menyasszony Ernestine von Fricken és Clara Wieck, a késôbbi feleség brahmsos hangulatú, csodálatos arcképe, meg a hódolat Paganini és Chopin zsenijének. A bohócok arcképei, nevetô, mókázó álarcuk alatt szenvedélyeket, nemes emberi érzelmeket hordoznak. És nem utolsó sorban jelenik meg Schumann két költôi álneve, a szenvedélyes Florestan és a költôi Eusebius, ôk álarcos vendégként a zeneszerzô komplex egyéniségének felszínre hozatalát segítik.

A késôbbi mûvek közül Schumann a Bécsi farsangi tréfában tér vissza az "álarcos" jellemeket megformáló Karneval Op. 9. szelleméhez, de legfôképp hangulatához, amelyben az ellenpólusok, a fergeteges vásári zûrzavar, a szenvedélyesség, a megfontoltság, szellemesség és költôiség pompás egységgé ötvözôdnek.A nagyobb alkotások közül az indulószerû F-dúr Novellette hangulata újabb karnevált sugall.

Lászlóffy Rékát ezen a koncerten új oldaláról ismerhettük meg. Bár egyéniségéhez véleményem szerint közelebb áll az impresszionista muzsika szín- és hangulatvilága, nem riadt vissza új utak stílusok keresésétôl, a férfias, keményebb hangzásvilágtól.

Néhány apró megtorpanástól eltekintve, amelyek nem zavarták az est egységét, elôadásában a partitúra által megkövetelt tartalmi tarkaság, melodikai sokszínûség, a merészebb hangvétel, a virtuozitás érvényesült.

A jellegzetesen csapongó fantáziájú, nehezen összefoglalható mûvekben nagy szerepe volt az érzékenységgel megformált lírikus részeknek, amelyekben szinte "lecsapódott" a sok szenvedély, feloldódott a zaklatottság, szeszélyesség.

Kulcsár Gabriella

VÉLEMÉNY

KATAADIS

(3. old.)

Kôbe vésett sírfelirat elôkerülésérôl érkezett hír nemrégiben a szerkesztôségbe. Nem elôször ugrik a történelmi emlékekre szakosodott — azaz a város múltja iránt gyermekesen rajongó újságírópáros: Rohonyi D. Iván és alulírott. Régi motorosok vagyunk a témában: jöttek hozzánk rohanvást a régész diákok hat-hét éve, hogy jöjjünk gyorsan, amíg el nem tüntetik a római utcára rakott magyar kemence nyomait; üzentek néhány éve az Óvárból, hogy elôkerültek L(ucas) R(odner) házának maradványai — a páros ugrott, hozta a hírt, a fotót, a dokumentumot, megakadályozva azt, hogy a magyar történelmi emlékekhez közismerten "pozitívan" viszonyuló városvezetôség eltüntesse ezeket. Csak emlékeztetôként: alulírott ott volt, amikor megérkezett egy fontos beosztást viselô "állami alkalmazott", és próbálta meggyôzni a régészt, hogy bulgár (!) nyomokról van szó. Másnap, amikor már megjelent a fotó és a hír, hirtelen magyar maradt a kemence, csak éppen nem kerülhetett múzeumba, mert.

Nincs nagyobb elégtétele az újságírónak, mint az, amikor érzi, tapasztalja, hogy cikkének hatása van, amikor meggyôzôdik arról, hogy tett valamit a közösségért, valami olyat, amit csak ô tehetett meg.

Sok éve nem dolgoztunk együtt Rohonyi D. Ivánnal, mégis ugyanolyan lelkesen és izgatottan futottunk ki a Bethlen utcába, amikor megtudtuk, hogy éppen most csodálkoznak rá a munkások "valami feliratra", mint régen.

Mi voltunk az elsôk, akik az elôkerült betûket "megértettük", és megállapítottuk, hogy nem latin, hanem magyar feliratról van szó. Még "piszkosak" voltak a szélsô betûk, amikor összeolvastuk az elsô összefüggô magyar szöveget "leania", "Kata". — Magyar — mondtuk —, magyar. — Ezt egy órán belül betonba öntik, mint a Wolphard-Kakas címereit — jósoltuk, már csak azért is, mert alulírott egykoron "egyenesben közvetítette" az álboltozat lebontásakor elôkerülô újabb, addig ismeretlen kôcímer és rozetta elôkerülését.

Így került aztán be a Szabadságba az ominózus "villám-megfejtés": "KATAADIS". Nem igazán tudom, miért írtam le ezt a marhaságot, már csak azért sem, mert a cikkben kétszer is helyesen használtam az "IS"-t, az 1585-ös évszám elsô két számjegyét, és hát a képen tisztán látszik a szöveg.

Nem a magyarázkodás a célom ezzel a publicisztikával — ugyan már, hölgyeim és uraim —, hanem az, hogy rámutassak, hogy milyen alapképzésûek voltak azok az emberek, akik ezt a sírfeliratot — gyorsaságukkal — egyrészt megmentették, másrészt olyannyira közismertté tették, hogy most már nem kell félni attól, hogy egyik napról a másikra eltüntetik: biológusok, geológusok, zenészek, irodalomkritikusok, költôk, nyomdászok, magyartanárok.

Igen, mi vagyunk ezek: KATAADIS-ok. Olyanok, akik tévednek, elírnak, melléfognak.

Mert valakiknek ezt is kell csinálni.

Szabó Csaba

Hat kôbe vésett nyelvemlék

(3. old.)

6.
A Házsongárdi temetô bal oldali fôútjába torkolló második úttól néhány méterrel följebb, az út jobb oldalán, a Csejthei Jelen család kriptájának az ajtótól jobbra lévô falában sírfelirat látható. Több szerzô, nyilvánvalóan tévedésbôl, azt állítja, hogy ez a Házsongárdi temetô legrégibb sírköve. Bár évszáma, 1585, a Házsongárdi temetô létesítésének évével azonos, nem a temetôbôl való. Eredetileg ugyanis a Monostor- és a Szénkapu közti kôkertben volt. Az 1840-es évek elején Nagyajtai Kováts István még ott, a Monostorkaputól — a Villamosmûvek irodaházától — délre húzódó külsô, alacsonyabb városfal belsô oldalán látta. Föltehetôen a múlt század vége felé, a kripta építésekor került mai helyére. Ezenkívül, amint fönnebb említettük, ez nem sírkô, hanem a többihez hasonlóan sírfelirat. Szövege:

IT.NIVGSIK·ISTENBE
NIRW·IANNOS.FYA
ISTOK·HALALA:LEOT
PWNKOST·HAVANAK
IZ NAPIAN·ANNO
ÿ1ÿ5ÿ8ÿ5ÿ

Mai olvasata: Itt nyugszik Istenben / Nyírû (Nyírô) János fia / Istók. Halála lött / Pünköst havának / 12. napján. Anno 1585.

A fenti négy magyar nyelvû kôkerti sírfelirattal ellentétben, ez biztos kezû kôfaragó munkája, betûi, mondhatni, mûvésziek, a római kapitálisok vonalait utánozzák. A másik néggyel ellentétben, ebben, föltehetôen a latin szövegekben alkalmazott betûösszevonások hatására, néhány betût egybeírtak.

A XVI. század második felében a templomok körüli temetôk megteltek. Nem sokkal késôbb a kôkertek is. Szükséges lett tehát egy új, tágas sírkert, ahol a sírok megbolygatása nélkül lehet temetkezni. Évekig tartó tervezgetés után az 1585-ben kitört nagy pestisjárvány a Házsongárdi új temetô létesítésére kényszerítette a várost. A tanács május 11-én hozott erre vonatkozó határozatot. De Nyírô János május 12-én elhunyt fiát, amint láttuk, a kôkertbe temették. A harangozók elszámolásából tudjuk, hogy ezen a napon "vontak az nagy harangot az Nyreo Janos gyermekinek", a feliratban említett Istóknak.

A XVI. század második felébôl két NI névjegyes kolozsvári ötvös ismeretes. Az egyik Nagibaniai János, aki 1583-ban lett mester, föltehetôen Bányai Ötvös János fia. A másik Ioannes Nireo, aki 1580-ban lett mester, 1585-ben pedig a város kupákat vásárolt tôle (Nyreo János). A fent említett sírfelirat talán a fiáé. Meglehet, hogy az egykori, NI névjegyes Monostor (Belsô-Monostor, Unió, Memorandum) utca 3. szám az ô háza volt. Ettôl nem messze, a kôkertben állt a sírfelirat.

A XVII. század eleji adatokból két, Kolozsvárt élt Nyírô Jánosról van tudomásunk. Elképzelhetô, hogy nemcsak név-, hanem vérrokonságban is voltak a sírfeliraton feltüntetett Nyírô Jánossal és fiával, Istókkal. Idôsebb és ifjabb Nÿreo Janos 1617-ben a százak tanácsának a tagja, s mindketten "az Egy hatarnak megh Jarasara es megh oculalasara, ki feleöl az Controversia vagion az zamosfalvy Patronusokkal, az Centumpater Vraim keözwl rendeltettenek" (’az egy határnak megjárására és megszemlélésére, ki felôl mostan a vita szamosfalvi birtokosokkal van, a százak tanácsának tagjai közül’ stb.), ifjabb Nyrö Janos "az Aratasnak Ideyn az keueknek megh latogatasara" (’a kévék’) választatott, 1619-ben Joannes Nyreo, 1620-ban idôsebb Joannes Nÿreö esküdtpolgár, 1623-ban idôsebb és ifjabb Nyreo Janos a százak tanácsának a tagja. Ugyanebben az esztendôben mindkettô elhunyt, a fiú június 18-án, az apa július 29-én. 1630-ból ismert Nyirô Ötvös János hagyatéki leltára.

(Vége)

Asztalos Lajos

A vég kezdete, avagy az alternatívák hiánya

(3. old.)

Akik a Kárpát-medencei magyarság sorsáért aggódtak, a tavalyi magyarországi választások után érezték, hogy megkezdôdött a vég (nem a jövô, ahogy Orbán Viktor szerette volna). Az elmúlt évben ennek számos jelét láthattuk, tapasztalhattuk. Nemrég beigazolódott, hogy az akkori legpesszimistább vélemények is optimistán hangzanak a jelenlegi helyzetben már.

Bármennyire is szeretnék egyesek elkülöníteni a magyarországi politikát a határon túli magyar közösségek politikájától, nyilvánvaló, hogy nem lehet. Nem, mert a személyes kapcsolatok, érdekek, különbözô csoportosulások gazdasági érdekei, bizonyos személyek politikai ambíciói akár egyik, akár másik oldalon, nem tették lehetôvé. Egy idô óta azonban csak az egyik oldalról van szó, a rosszabbikról — mondanám én. Akár a magyarországi baloldali-liberális irányt, akár az itthoni, csak megalkuvást, számunkra elônytelen kompromisszumokat kötô politikát nézzük. Kétségtelen tény, hogy a magyar nemzeti és keresztény értékekért, kultúráért, megmaradásért és a Kárpát-medencei magyarság felemelkedéséért küzdôk mind a politikában, mind a gazdaságban, mind pedig a kultúrában, de különösképpen a sajtóban annyira háttérbe szorulnak, hogy lassacskán már életjelt sem tudnak magukról adni. Az anyaországban és azon kívül is.

Igaz, hogy már a Fidesz-kormány idején megcsonkították a státustörvényt. Aztán késôbb már annyira módosították, hogy csak szimbolikus értéke maradt. De még mindig volt valami, amire esetleg mi, határon kívül élô magyarok büszkék voltunk: 80 év megalázás, állandó csonkítás (szellemi, lelki és fizikai) után a magyar állam dacolva a — közben azért megváltozott — nemzetközi helyzettel, megismert minket, felismert és elismert. A magyar igazolvány ereklyévé, a személyes identitástudat kifejezésének formájává vált.

Most azonban, a státustörvény újabb módosításával, és elsôsorban azzal, hogy a törvény preambulumából kimaradt az egységes magyar nemzetre való hivatkozás (szimbolikusan ugyan), megadták a kegyelemdöfést (ejnye, de érzelgôs, konzervatív, nacionalista, talán kirekesztô vagyok !?). Nyilván nem csodálkozunk azon, hogy a román kormánynak elkötelezett hazai elit, a szlovák kormánynak elkötelezett felvidéki politikusok, valamint a jugoszláv miniszterelnök-helyettes, szabadkai polgármester körüli tömörülés aláírta, mint ahogy azon sem, hogy az MSZP, valamint a státustörvény gondolatát is elvetô SZDSZ is. Annak ellenére, hogy az egységes magyar nemzetre való utalás megôrzése és a magyar igazolvány megtartása mellett emelt szót Mádl Ferenc köztársasági elnök is, aki kijelentette: a pozitív diszkrimináció nélküli kedvezménytörvény fából vaskarika. Magyarország uniós csatlakozásáról szólva megjegyezte: az európai integráció a trianoni traumától való szabadulás egyik nagyon fontos állomása lesz.

Igen ám, de a nagy riadalom és a módosítgatások nemcsak a szomszédos államokkal való "testvéri és baráti viszony megtartása" érdekében történtek, hanem az úgymond EU-kifogások miatt is. És most még Magyarország be sem lépett (de facto) az unióba. A módosítások azonban már megkezdôdtek, minden téren. Tény, hogy az anyaországnak sem önálló gazdaságpolitikája, sem önálló nemzetpolitikája, népesedéspolitikája, talán külpolitikája sem lesz. Lesz viszont az unióban 10–20 magyar képviselô a több száz között. S majd a vén Európa demokratikusan megszavazza, esetleg 10-20 ellenszavazattal, hogy Magyarországnak elég a 8 millió lakos, hogy kiket lehet letelepíteni, kiket kell betelepíteni, kiknek szabad és kell eladni a földeket, ingatlanokat, gyárakat, és kikkel nem szabad pozitív diszkriminációt alkalmazni.

A szomorú az, hogy minderre nincs alternatíva.

Somogyi Botond

Miseváltozat

(3. old.)

Az állapot
Nem tudom, hol hallatik a vidéktemetô áhítat. A halotti beszély egyelôre szórványosan jelentkezik, hümmögés, sóhajtozás, magunkba rendülés formájában. Kézenfekvô a sivatagi látvány: középen, az országos pusztában nem a názáreti keresztreszegzetten, hanem Aranyosszék. Megidézem a mise elsô sorát Déry Tibortól: édes a semmittevés, harcolunk érte! Képzeletemben Aranyos-szék egy halottas szekér, gyászmenettel körítve. A temetés saját magunk dicsô ünneplése. De közben érzem, tudom: életképes gazdasági élet nélkül minden kulturális megnyilvánulás csak zsongító szirup, elfedi a bajt, idegesítô takargatás. Nem fog rajtam templomi ima, az unitárius ifjak színjátszó találkozója Várfalván, a tordai honvédsírok gondozása, a Mészkôn rendezett Balázs Ferenc ünnepség, pedig ez is milyen szépen tárogatózza dicsô múltunkat. Ide kívánkozna Vetési László neofita ajánlása: nem ártana a teológián Balázs Ferenc kurzust tartani. A faluban más értelmiségi a lelkészen kívül nincs, aki heti egyszer mesél a zsidó nép sanyarú történelmérôl. A tanító már kivonult a hajdan népnek mondott közösségbôl, amolyan gyermekrekcumozó és tejosztó brigadéros lett. Közben meg majd kétségbeesik: az eszes gyermek nem tudja a szorzótáblát — ám a tehetôs szülô számítógépet vásárolt csemetéjének. A folyékony olvasás már valamivel jobban megy: Joe pisztolylô, pofonosztogat, szexel, egy üveg pia társaságában — tévé oktatja az ábécét.

Kérdés
Aranyosszék huszonkét települést jelent, tordai vonzáskörzet. Tordát sikeresen leépítette az új demokrácia, kivívta magának a hátrányos helyzetû státust. Volt a városnak vagy nyolc-kilenc köztársasági alárendeltségû vállalata, ezek foglalkoztatták a mezôgazdasági menekülteket. Ám most fordult a kocka: a vállalatokat miniatürizálták, bezárták, nem volt mit kezdeni a személyi állománnyal. Uccu, vissza falura, ipari salak! Közben jajgat a média: csappan az ország, benne a magyarság lélekszáma. Senkinek sem jut eszébe feltenni a célratörô kérdést: mekkora alulszaporulat szükséges ahhoz, hogy megszûnjön a munkanélküliség?

Tovább
Ipari menekültek vertek tanyát az aranyosszéki falvakban a szabad költözködés jegyében. Így kellett ennek történnie, mert minden mozdíthatót, amit magántulajdonná nem minôsítettek, elemeltek már a gyárakból. Ez a jövedelem- és létalap nélkül maradt tömeg, a városi panel árából házat vásárolt Kótyavetyén. Érdekes, egyiküktôl sem kérdezte meg a község, a helyváltoztatást pecsételô rendôrség: na, mi járatban? Azaz, mibôl él majd meg, ha a vásárolt, tajkolásra szoruló házikóján kívül egyebe nincs? A PRO tévé tudja: a középkorú delikvens megerôszakolja a téesznyugdíjas mámit, zsebre vágja a sírkôre kuporgatott pénzecskéjét. Szerencsétlenségére felfüggesztett börtönbüntetésre ítélik, ne zabálja fel a menüs börtönkosztot, amit a külföldi látogatók is megkóstolnak a rabok futballmérkôzése után Szamosújváron.

Szunyál
A lakosság szaporulatát az iparból menekült, agrárproletárrá avanzsált személyek jelentik — rongyosboltiasan fölkentek. Csakhát van velük egy kis bibi: a hajdani agrárproletár munkát keresett, ez a mostani esetleg csak gombát szedne, hogy az emeléstôl sérvet ne kapjon. Halvány fogalmuk sincs a földmûvelésrôl, lóporkavaró szakközépiskolát végeztek. Nagybirtok, társulás, ami a megélhetéshez munkát biztosítana, nincs. Egy falu megmûvelhetô területét — Bágyon és Harasztos kivételével — egy tanyányi, géppel jól felszerelt lakosság is megdolgozhatná. Falugazda? Parafrázis: gazdátlanság csak az élet, van életem, mert megélek. Nemcsak az idevetôdött marad immár létalap nélkül, a hajdani kis- és középgazda ivadéka is. Eddig a gyárból kiszorult utód élelmesebbje abból élt, hogy eladta Temesvártól Bukarestig a hagymát-murkot, amit kis parcelláin termesztett. De sokáig már nem fogja, mert ott lesz a"marketben" a hegyezett murok, a fényezett, zacskózott zöldség Hetedhét országból. A gyeszákos, piacozó aranyosszéki emberke meg csak bámulja a fényes kirakatot. Az áruházavató ünnepségen egy söröcske mellett szunyál. Közben azt álmodja, hogy a csodatevô Isten megsegíti, pedig á, dehogy!

Cserés Ferenc

NAPIRENDEN

Együtt vagy külön utakon — XIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

(4. old.)

Idén Együtt vagy külön utakon — integráció és nemzeti érdekcímmel szervezik meg Tusnádfürdôn július 20-27. között a XIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort. A szervezôk a Kisebbségekért — Pro Minoritate Alapítvány — Budapest, a Jakabffy Elemér Alapítvány — Kolozsvár, a Reform Alapítvány — Csíkszereda, a Horia Rusu Alapítvány — Bukarest, Alternatíva Egyesület — Kolozsvár és az ErGo Egyesület — Kolozsvár.

Az elôadások tervezett témakörei: Nemzetpolitikák az Európai Unióban, Autonómia vagy kormányzati együttmûködés, Létezik-e erdélyi magyar társadalompolitika?, A társadalomszerkezetek átalakulása Romániában, a kilencvenes években, Az erdélyi magyar ’50-es évek, A Magyar Autonóm Tartomány mûködése és funkciója, Gazdasági növekedés, monetáris stabilitás, Moldvai csángók, Beszélgetés az Illyés és Communitas Alapítványok támogatáspolitikájáról, Szegénység és etnicitás Romániában és Magyarországon, A jelenkori közép-európai média helyzetérôl, Oktatás — kitörési pont, Alkotmánymódosítás és az integráció, A kilencvenes évek demográfiai átalakulása a Kárpát-medencében, Elvándorlás és migrációs rendszer alakulása Erdélyben és Magyarországon, Nagyhatalmi érdekek és Közép-Európa jövôje, Macska és az egér — Civil társadalom és a hatalom viszonya, Ki mit ért hatalommegosztás alatt? (konszociális modell, ill. a határon túli magyar pártok kormányzati szerepvállalása), Mirôl szólnak az RMDSZ-t vizsgáló politológiai kutatások, A Székelyföld autonómiája, Az erdélyi (kolozsvári) egyetemisták politikai kultúrája, Egyházi értékek és javak Európában, Regionalizmus, Nemzeti érdekek érvényesítése és politikai pártok Közép-Európában, politológusi szemmel, Minôségi intézmények? Az erdélyi magyar társadalmi, kulturális intézményrendszer hatékonyságmutatóiról, Az erdélyi kulturális örökség sorsa és a rekonstrukciós programok stb.

A Szabadegyetem elôadói (többek között): Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke, a Fidesz — MPSZ elnöke, Németh Zsolt, országgyûlési képviselô, a Külügyi Bizottság elnöke, Gyurgyák János politológus, egyetemi tanár (Budapest), Toró T. Tibor parlamenti képviselô, az EMNT Kezdeményezô Testület ügyvivôje, Tôkés László Királyhágómelléki református püspök, az erdélyi magyar közösség tiszteletbeli elnöke, Szilágyi Zsolt parlamenti képviselô, a Reform Mozgalom elnöke, Dinu Zamfirescu, az NLP vezetôségének tagja, a Horia Rusu Alapítvány társelnöke, Andrei Marga, a Babes–Bolyai Tudományegyetem rektora, volt oktatási miniszter, Schöpflin György politológus, egyetemi tanár (London), Brendan O’Leary egyetemi tanár (University of Pennsyilvania), Susanne Fuchs politológus (Berlin), Tytti Isohookana-Asunmaa, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének tagja ( Finnország) stb.

Mûvelôdési és szabadidôs programok: Kis-színház, Könyvbemutató: Erdélyi Magyar Írók Ligája, Magyar PEN Klub, A magyar Nobel-díj értéke és irodalmi ellentétek, "Variációk 2+2+2+egy magyar vizslára" — a Temesvári Színház elôadása, Liviu Mihaiu és meghívottai (Academia Catavencu est), Filmest — erdélyi magyar filmek — Fény hull arcodra, Pro Minoritate, Régio, Magyar Kisebbség — lapbemutató, EMIL Irodalmi Kávéház, Sonkastratégia v. Gyerekszemmel — a Temesvári Színház elôadása, Kultúrák közötti átmenet a néptánc és népzene tükrében: Hargita Néptáncegyüttes, zenekarok, elôadók: Bandi a hegyrôl és a Kispál, Török Ádám és a MINI, Ákos, Nightloosers, United, Knock Out, Ladánybene 27, Nistor Ilona, Fonó Zenekar stb.

A SZERVEZÔK

Románia lakossága borúlátó a gazdaság helyzetével kapcsolatban

(4. old.)

Az ország lakosságának többsége úgy véli, hogy saját anyagi helyzete és a gazdaság alakulása romlani fog a következô évben, derül ki a GfK Románia piackutató társaság által készített felmérésbôl.

A közvélemény-kutatást 2001-tôl folyamatosan végzik, az eredményeket félévente összesítik. A felmérést az EU finanszírozza, hasonló barométereket az unió tagállamaiban és a tagjelölt országokban is végeznek.

Romániában minden hónapban ezer személy válaszolt tizenkét havi és két negyedéves kérdésre.

Idén januártól túlsúlyba kerültek azok a személyek, akik anyagi helyzetük romlására számítanak. Áprilisban a megkérdezettek 30 százaléka jelzett rosszabb anyagi helyzetet, csak 25 százalék számított javulásra. A gazdasági helyzet kapcsán a borúlátók aránya az év elejétôl 32 százalékra nôtt, a kedvezô helyzetre számító személyeké 27 százalékra csökkent.

Cosmin Alexandru, a GfK Románia vezérigazgatója szerint a lakosság általában borúlátó a magas költségekkel járó téli idôszak után, a pesszimisták arányának növekedését a hosszú téllel magyarázta.

A megkérdezettek 50 százaléka áprilisban úgy nyilatkozott, hogy anyagi helyzete rosszabb, mint egy évvel korábban, ez 6 százalékos növekedést jelent a tavalyi év végéhez képest. Helyzete javulásáról csak 19 százalék beszélt. A felmérés alanyai a drágulástól és a munkanélküliségtôl tartanak a leginkább.

A lakosság 52 százaléka szerint jövedelme alig fedi a kiadásokat. Csak 15 százalék tud takarékoskodni, a megkérdezettek 25 százalékának adósságai vannak.

A lakosság többsége a következô évben kevesebbet költ majd tartós fogyasztási cikkekre, és képtelen lesz takarékoskodni.

A liberálisok bátorítják a fórummozgalmakat
Az NLP egyetért a Magyar Nemzeti Tanács megalakulásával

(4. old.)

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) bátorítja, hogy Tôkés László református püspök vezetésével Magyar Nemzeti Tanács alakuljon — jelentette ki Eugen Nicolaescu, a párt szóvivôje.

Az NLP szóvivôjének Marosvásárhelyen tartott sajtóértekezletét hétfôi számában ismertette a Ziua címû napilap.

Nicolaescu hangsúlyozta, hogy a liberálisok ugyan nem értenek egyet a Magyar Nemzeti Tanács vezetôi által megfogalmazott eszmékkel, de véleményük szerint "a magyaroknak is joguk van arra, hogy legyen politikai választási lehetôségük". Az NLP úgy látja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mögött a romániai magyar választópolgárok olyan politikai irányzata áll, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

— Természetes dolog, hogy Romániában a magyar nemzetiségû állampolgárok egy része a politikai megnyilvánulás egyéb lehetôségét keresi, mivel az RMDSZ még politikai csapdába vezette választóit a Szociáldemokrata Párttal (SZDP) kötött parlamenti együttmûködéssel. Ezzel az együttmûködéssel az RMDSZ hozzájárul az egész nemzet elszegényítéséhez, a lopásokhoz és a politikai parancsra történô korrupcióhoz — fogalmazott.

Az NLP vezetô politikusa szerint kihívó az az alku, amelyet az egypárti szerepre törekvô SZDP kötött az egypárti szerepet játszó RMDSZ-szel. Hozzátette: ha a Markó Béla vezette RMDSZ valóban a romániai magyarok érdekeit akarja képviselni, akkor le kell mondania arról a rögeszméjérôl, hogy etnikai alapon hozzanak létre régiót Romániában.

A Tôkés László Alapítvány díja Orbán Viktornak

(4. old.)

A magyarság érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Orbán Viktort, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség elnökét, volt miniszterelnököt tüntette ki a kisvárdai Tôkés László Alapítvány az idei egyéni díjával.

Lengyel Szabolcs, a testület elnöke a kuratórium döntésérôl hétfôn az MTI-nek elmondta: a díjat június 22-én, vasárnap istentisztelet keretében adják át a politikusnak a kisvárdai református templomban.

Közölte: az alapítvány egyéni díját eddig politikusok, tudósok, mûvészek és egyházi személyiségek érdemelték ki, olyanok, akik a legtöbbet tették a nemzet megmaradásáért itthon, illetve a határokon túl.

Az eddigi kitüntetettek között van az 1995-ben elhunyt Gelu Pãteanu költô, Sára Sándor filmrendezô, Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, Szörényi Levente zeneszerzô, Tempfli József nagyváradi katolikus püspök és Nemeskürty István író, irodalomtörténész.

Kovács a Benes-dekrétumokról és a kedvezménytörvényrôl

(4. old.)

A Benes-dektrétumokkal kapcsolatos véleményét fejtette ki Kovács László külügyminiszter abban az interjúban, amelyet hétfôi számában közölt a Mladá Fronta Dnes címû cseh liberális napilap.

"A Benes-dekrétumokat meghaladta az idô. Ebben egyetértünk a volt kormánnyal. Ugyanakkor különbözünk abban, hogy mi nem állítjuk: a Cseh Köztársaság vagy Szlovákia nem léphet be az unióba, ha nem érvényteleníti ezeket a dekrétumokat. Gyakorlati vagy elvi szempontból ez nem lehetséges" — jelentette ki Kovács László.

Arra a megjegyzésre, hogy egyetlen cseh kormánytól sem várható el a Benes-dektrétumok érvénytelenítése, a miniszter kifejtette: "Nem tartjuk lehetetlennek, hogy errôl a magyar és a cseh politikusok vitázzanak. Történészei számára ez tulajdonképpen kötelezô. Biztos vagyok azonban abban, hogy ebbôl nem lesz feszültség a két ország között."

Kovács László elmondta, hogy ismeri Václav Klaus cseh államfônek a Benes-dektrétumok hatályon kívül helyezésével kapcsolatos elutasító álláspontját is, s leszögezte, hogy ez nem fogja beárnyékolni tervezett magyarországi látogatását.

A kedvezménytörvénnyel kapcsolatban a magyar külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy Szlovákia és Románia elfogadják a módosításokat. "Elôterjesztettük a törvény módosítását, és remélem, hogy Szlovákia és Románia is megérti, hogy az nem ad okot nagyobb vitákra, nem különböztet meg etnikai alapon."

Egy másik kérdésre válaszolva Kovács László úgy vélte: Magyarország uniós csatlakozásával a magyarok túltehetik magukat azokon a megrázkódtatásokon, amelyeket az elsô és a második világháború utáni határmódosítások okoztak számukra. Leszögezte: ô tízmillió magyar állampolgár külügyminisztere, de olyan külügyminiszter, aki felelôsséget érez a határon túli magyarokért is.

KÖRKÉP

Édességkóstoló az iskolabörzén

(5. old.)

Pop Nicolae polgármester is megtisztelte jelenlétével a szamosújvári iskolabörzét. A megnyitón több helyi tanácsos is részt vett, a városi szintû népszerû rendezvényre, amelyre idén három iskola küldte el ajánlatát. Kezdve játékoktól egészen az iskolai egyenruháig, színes és változatos árukínálattal találkoztunk. A fôtéri Inasiskola termeiben megnyílt kiállításon természetesen a házigazdák uralták a helyzetet. Nem véletlenül, hiszen a tanintézet keretében nem kevesebb, mint hat szakmával ismerkedhetnek a diákok. Nem hiányoztak a cukrásztagozat tanulói által készített, finomabbnál finomabb cukrászsütemények. Összesen tíz fajta kiflit és kalácsot számoltunk meg, de az iskola tanulói a hûsítôk készítésénél is kitûnnek. Egyszóval, ipariskolához méltó termékkel jelentkeztek a több mint ötszáz diákot számláló iskola ifjai. Méltó módon képviselték iskolájukat a kötöttárú és cipészeti osztályok diákjai is, mint ahogyan a könnyûiparban jártas "mesterek" is bemutatták legújabb alkotásaikat. Igen, mert alkotások a javából. Ott helyben számos szerzôdést kötöttek a résztvevô cégek képviselôi, elmondható hát, hogy a börze házigazdáinak kapóra jött a rendezvény.

A "Petru Maior" és "Ana Ipãtescu" Elméleti Líceumok leginkább iskolai folyóirataikkal, tudományos dolgozataikkal és ajánlataikkal jelentkeztek a börzén. Amit csak lehetett, a szülôk, diákok, tanárok elé tártak, méghozzá magas szinten. A fôtéri háromnapos kiállításon az édességeket meg is lehetett kóstolni — mégsem csak ezért vívta ki a megérdemelt népszerûséget a rendezvény.

Erkedi Csaba

Felavatták Magyarberéte felújított református templomát
150 lelkes gyülekezet 300 millió lejes áldozatvállalásával

(5. old.)

Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke avatta fel hétvégén a Beszterce-Naszód megyei Magyarberéte felújított templomát. Az ünnepségen jelen volt Gudor Lajos, a Dési Egyházmegye esperese, számos Dés és Bethlen környéki református lelkész, de az alkalmat megtisztelte jelenlétével a megyei tanács alelnöke, a megye alprefektusa és a helyi elöljárók is.

Ünnepi igehirdetésének alapjául a püspök Neh 2,17-18-at választotta. Egy építésrôl, egy templom javításának a történetérôl van itt szó — mondta Pap Géza püspök. Amikor Babilónia királya elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta a templomot is, a népet pedig fogságba vitte. Ám Isten ígérete folytán néhány évtizeddel késôbb a fogság megszûnt, és megkezdôdött a templom újjáépítése. Húsz év megfeszített munka után újra felépült, a munka azonban nem fejezôdött be teljesen, mert sok minden hátra maradt még. Isten elhívta Nehémiást, és a prófétán keresztül munkára biztatta az embereket, akik a hosszú fogság és a nehéz munka után elfáradtak. Nehémiás elment Jeruzsálembe, meglátogatta a templomot, és felmérte a helyzetet. Sok kérdés lehetett a szívében, de tudta: a munkát Isten kezdte el, és az Ô segítségével be is lehet fejezni azt. A munka — mondta a püspök — Isten kiválasztó kegyelmének eredménye. Itt is, Magyarberétén, Isten kegyelmének köszönhetjük a templom javítását. Az Úr hûséges lelkipásztort hívott el a gyülekezetbe, hogy a munka elkezdôdhessék. Az építkezés azonban — folytatta Pap Géza — nem csak egy ember lelkesedésébôl áll. Nehémiás maga köré gyûjtötte az embereket, és bátorította ôket, ébresztgette hitüket. Akkor is meglátszott, most is meglátszik, hogy Isten kegyelme munkálkodik bennünk. Mit válaszolt a nép Isten felhívására? — tette fel a kérdést a püspök. Egy akarattal, egyszerre válaszolt: "Keljünk fel és építsük meg! És megerôsíték kezeiket a jóra." (Neh 2,18)

Hasonlóképpen cselekedett Magyarberéte is. Isten szavára megmozdult a falu apraja-nagyja, az elszármazottak, de még az ortodox testvérek is, akik ugyancsak segítettek a munkálatoknál. Az egész környéken beszélik, hogy az alig 150 lelkes gyülekezet szinte önerôbôl újította fel kívül-belül, mintegy 300 millió lej értékben a templomot. Szép példája ez az összefogásnak, és annak is, hogy Isten elôtt nincs lehetetlen. Miközben a repedések eltûnnek, s a templom napról napra megújul, egyúttal a gyülekezet is új ruhába öltözik. Ha eddig ti építettétek a templomot, most a templom kell, hogy építsen benneteket — hangsúlyozta a püspök.

Az ünnepi igehirdetést és úrvacsora-osztást követôen a jelenlévôket köszöntötte Gudor Lajos, a Dési Egyházmegye esperese, Szántó Árpád, a megyei tanács alelnöke, az egyházmegye lelkészeinek nevében pedig Szakács János bethleni lelkész. Hozzászólásában elmondta, hogy amikor szóba került, mennyi adománnyal kellene hozzájárulni a munka elkezdéséhez, a falubeliek a következôt mondták: Nem elég, tiszteletes úr, többet kell adnunk, hogy a templomot kívül-belül felújítani tudjuk. Adja Isten — mondta Szakács János —, hogy Erdélyben minél több gyülekezetben hangozzék el ilyen vagy ehhez hasonló mondat. Ezt követôen Molnár Endre helybeli lelkész ismertette az 1900-ban épült templom felújításának történetét. Egyúttal köszönetet mondott az Illyés Alapítványnak, a román kultuszminisztériumnak, az egyházmegye gyülekezeteinek, a megyei tanácsnak és a helyi elöljáróknak a munkálatokhoz nyújtott segítségért.

Az ünnepi istentiszteletet a gyülekezet mûsora tette színesebbé, az ünnepséget a kultúrotthonban tartott szeretetvendégség zárta.

Somogyi Botond

Idén sem lesz vezetékes víz Vajdakamaráson

(5. old.)

Magyarkályánnak és vele együtt a magyarlakta Vajdakamarásnak jövôig várnia kell a vízhálózat kiépítésére — számolt be Farkas Ferenc alpolgármester a csütörtöki tanácsülésen elhangzottakról.

A megyei tanács által kidolgozott és finanszírozott projekt szerint, amely az Apahida és Mocs közötti falvak vízhálózathoz való csatolását biztosítaná, idén csupán hét kilométernyi vízvezeték kiépítésére lesz lehetôség. A tanács ugyanis 7 milliárd lejt utalt ki az idei munkálatokra. Az alpolgármester megjegyezte: reméli, hogy jövôre a terv szerint folytatódnak a munkálatok, s végre az Apahidától tizenhét kilométerre fekvô Vajdakamarás is bekerül a vízhálózatba.

Egy másik napirendi pont szintén vízzel volt kapcsolatos: a legelôkön található kutak használhatatlan állapotba kerültek. Farkas Ferenc elmagyarázta: az állatok itatására használt kutak már nagyon régiek, és részben, vagy teljes egészében beomlottak. Ezeket újra kell ásni, új betongyûrûkkel kell kibélelni. Vajdakamaráson hétfôn látnak hozzá a kútásáshoz, a községközpontban viszont már készen van az új kút az állatok itatására.

Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy sikerült bejegyeztetnie az adóhivatalnál a Vajdakamaráson alakult közbirtokosságot. Körülbelül két hónappal ezelôtt döntöttek úgy a falubeliek, hogy 116 hektárnyi visszakapott legelôt közbirtokossági területként használjanak. A földterület ugyanis az államosítás elôtt is közbirtokossági legelôként szerepelt a telekkönyvi kivonatban; ezen felül a gazdák úgy gondolják, hogy ekként összefogva könnyebb és gazdaságosabb lesz a parcellák fenntartása.

Valkai Krisztina

Állásfoglalás Közös Európa keresztény hagyományaiért

(5. old.)

Az Apostoli Szentszék bukaresti képviselete (nunciatúrája) adott otthont a Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Fôelöljáróinak Konferenciája soros összejövetelének az elmúlt napokban.

"Az emberiség jövôje a családon át vezet" — hangsúlyozta II. János Pál pápa. Ebbôl az alapigazságból kiindulva vizsgálták meg a szerzetesi intézmények elöljárói, illetve képviselôik a családokat mind országunkban, mind másutt, megrázó kihívások és megpróbáltatások megelôzésének, kivédésének módozatait. Felvázolták azt is, hogyan járulhatnának hozzá hatékonyabban a szerzetesek a családokon belüli viszályok csökkenéséhez, a születések számának növekedéséhez a katolikus családokban, általában a gyermek elfogadásához és a család hitbôl származó alapvetô keresztény értékei megélésének elmélyítéséhez. Ezzel kapcsolatos témát választottak a résztvevôk a folyó év október29–30. között, a Konferencia szervezésében, Traian-ban sorrakerülô országos szeminárium számára is: "A megszentelt életet választott személyek szerepe a családok lelkigondozása terén a helyi egyházban."

Felelôsségük tudatában az Új (Közös) Európa készülô alkotmányával kapcsolatban a jelenlévôk közleménnyel fordultak Hildegard Puwak Európa-integrálási miniszterhez, Laurentiu Tãnase vallásügyi államtitkárhoz, valamint az Európai Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Bizottságához, kérve a dokumentum támogatását, magukévá tételét és továbbítását az Európai Konventhez.

A Szerzeteselöljárók Konferenciája felzárkózik mind az Európai Püspökök Konferenciája, mind a Romániai Püspöki Konferencia állásfoglalása mellé, határozottan kérve többek között hogy a körvonalazódó európai alkotmány tartalmazza a keresztény szempontokat is és az Unió alapszövegének praeambuluma (elöljáró irata) fogalmazza meg mindazok értékeit, akik "hisznek Istenben, mint az igazságosság, a jó és szép forrásában." Felvetjük a kérdést: a "nizzai charta" miért nem szól kifejezetten Európa keresztény örökségérôl?

"Hangsúlyozzuk, hogy minden ember és közösség csak erkölcsi elvek alapján élhet ezen a földön, csak így viszonyulhat embertársához, egy másik közösséghez. Értékrendet kell adni az embernek, aki Isten teremtménye, és akit a Teremtô magához hív. A Katolikus Egyháznak, amely Isten országát szolgálja, a történelmi és erkölcsi értékek adásával részt kell vennie az európai együttmûködés alapjait kialakító folyamatban." — olvasható a közleményben.

A közgyûlés munkálatain — amelyen több más idôszerû probléma is megvitatásra került — mindvégig aktívan részt vett a vendéglátó házigazda szerepét betöltô Mgr. dr. Jean-Claude Périsset apostoli nunciusérsek és Mgr. Florentin Crihãlmeanu Kolozsvár-Szamosújvár-i görög katolikus püspök, a Romániai Püspöki Konferencia részérôl a szerzetesi intézményekért felelôs fôpásztor.

Fodor György
általános titkár

GAZDASÁG

Rus kezébe vette az erdélyi autópálya ügyét

(6. old.)

Ioan Rus belügyminiszter felelôsséget vállalt az Erdélyt átszelô autópálya megépítéséért. A belügyi tárca vezetôje a hétvégén, Kolozsváron közölte, hogy bár nem tartozik közvetlenül a hatáskörébe, mégis személyesen foglalkozik majd a kérdéssel.

Elmondta, hogy elsôsorban a helyi és a megyei hatóságokkal folytatott egyeztetésekre, az autópálya felépítéséhez esetleg szükségessé váló kisajátításokra, kártérítési ügyekre felügyel majd.

A kolozsvári illetôségû belügyminiszter szerint a Brassó–Marosvásárhely–Kolozsvár–Nagyvárad–Budapest nyomvonalon haladó autópálya megépítése azért jelent prioritást Romániának, mert ez az út köti majd össze a hazai városokat egész Európával.

Bukarest február elején jelentette be, hogy elkezdôdik a IV. európai közlekedési folyosó nyomvonalán haladó autópálya építése, amely Bécset a Fekete-tengeri kikötôvárossal, Konstancával köti majd össze Budapest, Nagylak, Déva, Nagyszeben, Brassó, Bukarest érintésével.

A hazai szakaszon jelenleg Bukarest és Konstanca között folyik munka, bukaresti bejelentés szerint még az idén hozzákezdenek a Predeal-Brassó közötti hegyi szakasz építéséhez is. A kormány tervei szerint az autópálya 2007-ig készül el.

Miután a IV. európai közlekedési folyosó jóváhagyott nyomvonala gyakorlatilag kikerüli Erdélyt, az RMDSZ elérte azt, hogy az észak-erdélyi autópálya is nemzeti prioritás legyen: ez a terv ilyen besorolással került be a Románia közúti infrastruktúrájának fejlesztésérôl szóló, idén elfogadott törvénybe.

Áprilisban Adrian Nãstase és Medgyessy Péter közös levelet intézett Romano Prodihoz, az Európa Tanács elnökéhez, amelyben az Európai Unió anyagi és politikai támogatását kérték a magyar és a román fôvárost összekötô autópálya mihamarabbi megépítéséhez. A román miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a magyar kormányfôvel közösen fognak majd Brüsszelben lobbizni az autópálya ügyében.

Román–magyar serhéshús-háború: újabb fejezet

(6. old.)

Ha Magyarország nagy szubvencióval támogatja a sertéshús kivitelét, a román hatóságok megfelelô mértékben emelni fogják a behozatali vámokat — közölte Ilie Sîrbu mezôgazdasági miniszter a múlt hét végén.

Az agrártárca vezetôje elmondta, hogy július elsejétôl a jelenlegi 20 százalékról 45 százalékra emelik a hús behozatali vámját. Az illetékesek korábbi bejelentései szerint július elsejét követôen a hús behozatali vámja 45 százalék, de a CEFTA-tagállamok esetében 25 százalék lesz. Bukarestben már közölték, hogy a lengyel sertéshús vámját — bár Lengyelország tagja a CEFTÁ-nak — szintén 45 százalékra növelik.

— A CEFTA-államok esetében jelenleg nincs szó a vámok emelésérôl — hangsúlyozta. Ugyanakkor hozzátette, ha egyes CEFTA-államok, mint például Magyarország, erôsen támogatják a sertéshús kivitelét, akkor a román hatóságok megfelelô mértékben emelik majd a behozatali vámot.

Az Evenimentul Zilei címû lap szerint "hideg vámzuhany készül a magyar disznónak", mivel Románia 45 százalékra emelheti a magyar sertéshús behozatali vámját július elsejétôl, amikor megszûnik a fél évre életbe léptetett 20 százalékos kedvezményes vám hatálya.

A lap Valeriu Steriut, a mezôgazdasági minisztérium államtitkárát idézte, aki elmondta, hogy a magyar sertéshús kérdése a CEFTA-tagállamok mezôgazdasági államtitkárainak múlt héten Ljubljanában tartott találkozóján vetôdött fel.

— Magyarország egyelôre nem túl jelentôs mennyiségû hús kiviteléhez ad szubvenciót. Ugyanakkor a találkozón Románia és Horvátország jelezte, ha zavarok lépnek fel belsô piacaikon: élni fognak a védôvámokat lehetôvé tevô záradékkal — mondta.

Steriu szerint, ha piaci zavarok lépnének fel Romániában, a Magyarországról behozott sertéshús vámját 45 százalékra emelhetik. Steriu emlékeztetett arra, hogy sertéshúsból jelenleg túltermelés tapasztalható Európában, Lengyelországban pedig jelentôs mennyiségû fagyasztott hús van raktáron. Mint mondta, ilyen körülmények között van szükség az esetleges piacvédô intézkedésekre.

— Az országok közötti kereskedelmi megállapodások nem a sajtóban, hanem a tárgyalóasztalnál dôlnek el — reagált Szanyi Tibor, a magyar agrártárca politikai államtitkára arra a hazai sajtóinformációra, miszerint ha Magyarország jelentôsen támogatja a sertéshús kivitelét, akkor a román hatóságok megfelelô mértékben emelni fogják a beviteli vámokat.

Az államtitkár a sajtófelvetést pusztán elméleti jellegûnek tartotta, és mint mondta, Magyarország e területen nem sértette meg a WTO, azaz a világkereskedelmi szervezet által megszabott kereteket.

Az államtitkár utalt ugyanakkor arra, hogy a CEFTA-országok között jelenleg inkább a vámkorlátok lebontása van napirenden, mint azok emelése.

Visszaesett a japán gazdaság

(6. old.)

A japán gazdaság stagnált az elsô negyedévben — márciussal zárult pénzügyi év utolsó negyedében —, és 0,6 százalékkal visszaesett folyó áron — közölték pénteken Tokióban. Az eredmény azt jelezte, hogy a defláció súlyosbodik Japánban. Az adat, elemzôk számítása szerint, azt jelenti, hogy a márciussal zárult pénzügyi évben 1,6 százalékkal nôtt a japán GDP reálértékben. A kormány elôrejelzése 0,9 százalékra szólt. Ennek ellenére aggasztónak tartják, hogy központi eszközök már szinte nincsenek a gazdaság élénkítésére: a jegybank folytatja a zérókamat-politikát, és a kormány aligha jelentkezhet újabb pótköltségvetéssel, mivel az államadósság már most is a GDP 140 százaléka, a legnagyobb arányú a fejlett országok között.

Valutaárfolyamok
Május 26., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

37 400/37 650

31 500/31 900

150/153

Május 27 ., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 719 lej, 1 USD = 31 919 lej, 1 magyar forint = 153 lej.

HIRDETÉS

INGATLAN

(7. old.)

Eladó egyszoba összkomfortos tégla tömbházlakás a Pavlov (Fürdô) utcában. Alagsor, 40 négyzetméter, gázfûtés, örökégô, vízóra, parkett, csempe, telefon, kocsibeálló, zárt udvar, csendes, világos. Irodának, rendelônek is alkalmas. Telefon: 0264/199-694, 0740-201148. (0026)

ÁLLÁS

(7. old.)

Sürgôsen keresünk 10 orvost, orvosi kádert és 5 közgazdászt multinacionális céggel való közremûködésre, rugalmas munkaidôvel. Személyes beszélgetésre a 0264/199-657, 0744-762713, 0722-127169-es telefonszámon lehet feliratkozni. (8878096)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A-ban a 34. fordulóval részben befejezôdött a bajnokság. A két BL-döntôs csapat, amely szerdán méri össze egymással erejét, felemásan szerepelt: a Torinói Juventus tartalékosan gyôzött, míg a, mondhatni, C-csapattal kiálló AC Milan vereséget szenvedett. S hogy miért csak részben van vége a bajnokságnak? Mert az utolsó búcsúzó kiléte nem ismert még, a két jelölt egyaránt gyôzött, s azonos pontszámmal fejezte be a 34 fordulót, ez esetben pedig az olasz szabályok értelmében osztályzót kell játszaniuk egymás ellen. Különben ez a két gyôzelem, de még további néhány mérkôzés nagyon is bunda-szagú volt.

Eredmények: Juventus–Chievo 4–3 (a "nyugdíjba vonuló" Olivier Bierhoff mesterhármassal búcsúzott a Chievótól), Piacenza–AC Milan 4–2, AS Róma–Atalanta 1–2, Bologna–Reggina 0–2, Brescia–Modena 2–2, Como–AC Torino 1–0, Empoli–AC Párma 0–2 (Adrian Mutu a 15. percben volt eredményes, s az idényben elért összesen 18 találattal a góllövôlistán második lett a gólkirály, az interes Christian Vieri — 24 találat — mögött; egyébként Vieri az elsô labdarúgó, aki a spanyol és az olasz bajnokságban is gólkirályi címet tudott szerezni), Milánói Internazionale–Perugia 2–2 és Udinese–SS Lazio 2–1.

A bajnokság végeredménye:
1. Juventus 34 21 9 4 64–29 72
2. Inter 34 19 8 7 64–38 65
3. AC Milan 34 18 7 9 55–30 61
4. Lazio 34 15 15 4 57–32 60
5. AC Párma 34 15 11 8 55–36 56
6. Udinese 34 16 8 10 38–35 56
7. Chievo 34 16 7 11 51–39 55
8. AS Róma 34 13 10 11 55–46 49
9. Brescia 34 9 15 10 36–38 42
10. Perugia 34 10 12 12 40–48 42
11. Bologna 34 10 11 13 39–47 41
12. Empoli 34 9 11 14 36–46 38
13. Modena 34 9 11 14 30–48 38
14. Atalanta 34 8 14 12 35–47 38
15. Reggina 34 10 8 16 38–53 38
16. Piacenza 34 8 6 20 44–62 30
17. Como 34 4 12 18 29–57 24
18. AC Torino 34 4 9 21 23–58 21

A 15., azaz a legjobb kiesô helyen a pontszámok szerint négyes holtverseny alakult ki, de az egymás elleni eredmények alapján az Atalantának és a Regginának kell osztályozót játszania.

A következô idényben a Juventus és az Internazionale a BL fôtábláján, az AC Milan és az SS Lazio a sorozat selejtezôjében, míg az AC Párma, az Udinese és az AS Róma — utóbbi az Olasz Kupából kvalifikálta magát — az UEFA-kupában indulhat. A Piacenza, a Como és a Torino már biztosan kiesett az elsô osztályból.

• A Serie B-bôl, bár még két foduló hátravan, máris ismert két feljutó: a Sampdoria már korábban biztosította helyét az élvonalban, míg a Siena a hét végén elért sikerrel története során elôször került be a Serie A-ba.

Eredmények, 36. forduló: Ascoli–Palermo 1–2, Cagliari–Vicenza 3–0, Genoa–Siena 1–3, Lecce–Ancona 2–1, Livorno–Bari 2–2, Messina–Triestina 2–2, Salernitana–Cosenza 1–2, Ternana–Catania 3–1, Venezia–SSC Nápoly 2–1 és Verona–Sampdoria 0–0.

A sorrend: 1. Sampdoria 66 pont, 2. Siena 64, 3. Ancona 57, 4. Lecce 57, 5. Palermo 55, 6. Ternana 54, 7. Triestina 54, 8. Cagliari 53, 9. Vicenza 52, 10. Livorno 48, 11. Bari 47, 12. Ascoli 47, 13. Verona 45, 14. Messina 44, 15. Venezia 42, 16. Nápoly 41, 17. Catania 38, 18. Genoa 36, 19. Cosenza 36, 20. Salernitana 21.

• A spanyol Primera Division 35. fordulójában tovább tart a Real Madrid és a Sociedad harca. Ezúttal mindkét csapat nyert, így három fordulóval a bajnokság vége elôtt továbbra is egy pont választja el ôket egymástól. A bajnoki cím harmadik esélyese, a Deportivo la Coruña azonban vereséget szenvedett, és valószínûleg behozhatatlan, hatpontos hátrányra "tett szert".

Eredmények: Atletico Madrid–Villarreal 3–2, Athletic Bilbao–Racing Santander 2–1, Celta Vigo–Deportivo La Coruña 3–0, FC Valencia–Real Madrid 1–2, Rayo Vallecano–Osasuna 0–0, Espanyol Barcelona–Deportivo Alavés 3–1, Real Mallorca–FC Sevilla 1–3, Recreativo Huelva–FC Barcelona 1–3, Real Betis Sevilla–Valladolid 2–2 (Iulian Filipescu a 64. percben egyenlített a házigazdáknak, 0–1-es állásnál) és Malaga–Real Sociedad 0–2. Az állás:

1. Sociedad 35 21 9 5 65–41 72
2. R. Madrid 35 20 11 4 78–40 71
3. Deportivo 35 20 6 9 60–41 66
4. Celta 35 16 9 10 41–31 57
5. Valencia 35 16 8 11 51–31 56
6. Athletic 35 14 9 12 58–55 51
7. Barcelona 35 12 11 12 56–45 47
8. Atl. M. 35 12 11 12 49–46 47
9. Sevilla 35 12 11 12 35–33 47
10. Mallorca 35 13 8 14 46–54 47
11. Betis 35 11 12 12 47–50 45
12. Malaga 35 10 13 12 40–44 43
13. Villarreal 35 11 10 14 40–46 43
14. Espanyol 35 10 12 13 43–45 42
15. Valladolid 35 11 9 15 34–37 42
16. Racing 35 12 5 18 45–55 41
17. Osasuna 35 9 11 15 31–44 38
18. Huelva 35 8 10 17 34–59 34
19. Alaves 35 8 10 17 35–62 34
20. Rayo 35 7 9 19 30–59 30

• A francia bajnokságban a címvédô Olympique Lyon súlyos vereséget szenvedett hazai pályáján, de így is megvédte címét, és bajnok lett. A 38., utolsó forduló eredményei: Olympique Lyon–Guingamp 1–4, FC Nantes–Olympique Marseille 1–0, AS Monaco–Troyes 6–0, AJ Auxerre–Paris Saint-Germain 2–0, Ajaccio–Strasbourg 0–0, Girondins Bordeaux–OSC Lille 2–0, Le Havre–Nice 2–1, RC Lens— Bastia 2–0, Rennes–Montpellier 3–1 és Sochaux–Sedan 2–1.

A bajnokság végeredménye: 1. Olympique Lyon 68 pont, 2. AS Monaco 67, 3. Olympique Marseille 65, 4. Girondins Bordeaux 64 (57–36), 5. Sochaux 64 (46–31), 6. AJ Auxerre 64 (38–29), 7. Guingamp 62, 8. RC Lens 57, 9. FC Nantes 56, 10. Nice 55, 11. PSG 54, 12. Bastia 47, 13. Strasbourg 45, 14. OSC Lille 42, 15. Rennes 40 (35–45), 16. Montpellier 40 (37–54), 17. Ajaccio 39, 18. Le Havre 38, 19. Sedan 36, 20. Troyes 31 Az Olympique Lyon, az AS Monaco és az Olympique Marseille indul a Bajnokok Ligájában. Kiesett: Le Havre, Sedan és Troyes.

• A német Bundesligában is ismertté váltak a kiesôk, miután a már korábban kiesett 1. FC Nürnberg inkább vereséget szenvedett a Bayer Leverkusentôl, minthogy jövôre a másodosztályban ellenfelek legyenek a feljutásért folytatott küzdelemben. A 34, utolsó forduló eredményei: Hertha Berlin SC–1. FC Kaiserslautern 2–0, Borussia Dortmund–Energie Cottbus 1–1, VfB Stuttgart–VfL Wolfsburg 2–0, FC Schalke 04–Bayern München 1–0, Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen 4–1, Arminia Bielefeld–Hannover 96 0–1, Hamburger SV–Hansa Rostock 2–0, 1. FC Nürnberg–Bayer Leverkusen 0–1 és TSV 1860 München–VfL Bochum 2–4.

A bajnokság végeredménye: 1. Bayern München 75 pont, 2. VfB Stuttgart 59, 3. Borussia Dortmund 58, 4. Hamburger SV 56, 5. Hertha Berlin SC 54, 6. Werder Bremen 52, 7. FC Schalke 04 49, 8. VfL Wolfsburg 46, 9. VfL Bochum 45 (55–56), 10. 1860 München 45 (44–52), 11. Hannover 96 43, 12. Borussia Mönchengladbach 42, 13. Hansa Rostock 41, 14. 1. FC Kaiserslautern 40 (40–42), 15. Bayer Leverkusen 40 (47–56), 16. Arminia Bielefeld 36, 17. 1. FC Nürnberg 30 (33–60), 18. Energie Cottbus 30 (34–64).

A Bayern München és a VfB Stuttgart a BL fôtábláján, a Borussia Dortmund a sorozat selejtezôjében, míg a Hamburger SV és a Hertha BSC az UEFA-kupában indulhat. A tabella utolsó három helyezettje kiesett, helyettük ôsztôl a SC Freiburg és az 1. FC Köln mellett a hétvégi másodosztályú mérkôzésen az utolsó percben elért találatnak köszönhetôen az Eintracht Frankfurt indulhat. A frankfurtiak egyébként 6–3-ra nyertek, a 90. percben elért találatnak köszönhetôen gólarányuk 1-gyel jobb lett, mint a vetélytárs Mainz-é, amely különben 4–1-re gyôzött az utolsó fordulóban.

(balázs)

Huszonötszörös túljelentkezés a BL-döntôre

(8. old.)

A manchesteri Old Trafford befogadóképességének 25-szöröse is kevés lenne a szerdán sorra kerülô labdarúgó Bajnokok Ligája-fináléra.

Az olasz házidöntô két résztvevôjének, a Juventusnak és az AC Milannak a szurkolói több mint egymillió jegyet igényeltek, de csak 20–20 ezer belépô áll a rendelkezésükre. A 62 295 hely egyharmadát ugyanis az UEFA a házigazda angolok rendelkezésére bocsátotta.

Az óriási keresletnek megfelelôen virágzik a feketepiac: egy internetes árverésen egy bôkezû rajongó 3500 euróért jutott a hôn áhított jegyhez.

ASZTALITENISZ
Négy kínai aranyérem a párizsi világbajnokságon

(8. old.)

• Már az elôdöntôbe is csak kínaiak jutottak, a vegyes párosok között az aranyérmet végül a Ma Lin–Vang Nan duó szerezte meg, miután 4–3 (–9, –10, 0, 7, 9, –5, 8) arányban legyôzte a Liu Kuo-cseng–Paj Jang kettôst.

• A kínai Vang Nan sorozatban harmadjára védte meg címét nôi egyesben, miután a döntôben hétjátszmás küzdelemben 4–3 (7, 8, 4, –5, –6, –8, 5) arányban legyôzte honfitársát, Csang Ji-ninget. A bronzérmet a horvát Boros Tamara (a Budapesti Statisztika versenyzôje) és a szintén kínai Li Csü vehette át.

• A férfi páros döntôjében szintén címvédésre került sor, a Vang Li-csin–Jen Szen kínai duó 4–2 (9, 8, –7, –6, 8, 5) arányban nyert a Vang Hao–Kung Ling-huj szintén kínai kettôs ellen.

• Vang Nan nôi párosban harmadik aranyérmét is begyûjtötte a vb-n: a klasszis a kínai "házidöntôben" Csang Ji-ning oldalán 4–1 (7, 7, –7, 2, 12) arányban verte a Niu Csien-feng–Kuo Jüe kettôst.

• Már az a tény is óriási meglepetést okozott, hogy a legjobb négy közé került Werner Schlager, erre az osztrák sportoló még rátett egy lapáttal: megnyerte a férfi egyest. A 30 éves, világranglista-hatodik pingpongozó 1999-ben vb-bronzérmes volt. Eddig 1937-ben, Richard Bergmann szerzett Ausztriának férfi egyéniben elsôséget.

A férfi egyes döntôjében: Werner Schlager (osztrák)–Dzso Sze Hjuk (dél-koreai) 4–2 (9, 6, –6, 10, –8, 10). A bronzérmet az olimpiai bajnok kínai Kung Ling-huj és a görög Kalinikosz Kreanga (egykoron Cãlin Creangã) szerezte meg.

• A párizsi asztalitenisz-világbajnokság után eldôlt, hogy a magyar színeket Tóth Krisztina és Bátorfi Csilla képviseli a jövô évi athéni olimpián, míg Romániából Otilia Bãdescu és Mihaela Steff kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra.

Összeállította: Póka János András

TENISZ
Nôi világranglista

(8. old.)

A nôi teniszezôk világranglistáján nem történt jelentôsebb változás, az amerikai Serena Williams továbbra is magabiztosan vezet.

A WTA-rangsor élén (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.) Serena Williams (amerikai) 6552, 2. (2.) Kim Clijsters (belga) 4721, 3. (3.) Venus Williams (amerikai) 4508, 4. (4.) Justine Henin-Hardenne (belga) 3618, 5. (5.) Amelie Mauresmo (francia) 3358, 6. (6.) Lindsay Davenport (amerikai) 3304, 7. (7.) Jennifer Capriati (amerikai) 2784, 8. (8.) Chanda Rubin (amerikai) 2512, 9. (9.) Daniela Hantuchová (szlovák) 2466, 10. (11.) Anasztaszija Miskina (orosz) 2195 pont.

ATP Race
Nem változott a férfi rangsor élmezônye sem, az ATP Race-n továbbra is az amerikai Andre Agassi áll az élen, míg a hagyományos rangsort az ausztrál Lleyton Hewitt vezeti.

Az ATP Race legjobbjai (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Andre Agassi (amerikai) 372, 2. (2.) Roger Federer (svájci) 311, 3. (3.) Juan Carlos Ferrero (spanyol) 307, 4. (4.) Rainer Schüttler (német) 288, 5. (5.) Guillermo Coria (argentin) 281, 6. (6.) Carlos Moyá (spanyol) 269, 7. (9.) Andy Roddick (amerikai) 235, 8. (7.) Augustin Calleri (argentin) 214, 9. (8.) Felix Mantilla (spanyol) 204, 10. (10.) Gustavo Kuerten (brazil) 188 pont.

A hagyományos világranglistán (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 4210, 2. (2.) Agassi 3900, 3. (3.) Ferrero 3460, 4. (4.) Moyá 2985, 5. (5.) Federer 2465, 6. (6.) Roddick 2225, 7. (7.) Coria 1985, 8. (8.) David Nalbandian (argentin) 1935, 9. (9.) Alberto Costa (spanyol) 1920, 10. (10.) Paradorn Srichaphan (thaiföldi) 1830 pont.

Roland Garros
Hatalmas meglepetésre az egyik legnagyobb esélyesnek számító, az 5. helyen kiemelt Roger Federer már a nyitó napon kikapott a Roland Garroson. A svájci teniszezô ráadásul még játszmát sem nyert Luis Horna ellen, igaz, kettôt is rövidítés után bukott el, végül: 7:6 (6), 6:2 7:6 (3). A 22 éves Federer tavaly szintén az 1. körben kapott ki Párizsban.

A perui meglepetésember jelenleg 88. a világranglistán, s csak kétszer volt fôtáblás Grand Slam-viadalon, a tavalyi US Openen és idén Melbourne-ben is a nyitó fordulóban búcsúzott.

További eredmények a férfi egyes 1. fordulójából: Dominik Hrbaty (szlovák)–Paradorn Srichaphan (thaiföldi, 10.) 6:4, 3:6, 6:0, 7:5; Rainer Schüttler (német, 11.)–Cecil Mamiit (amerikai) 6:1, 2:6, 6:4, 6:2; Junesz el-Ajnaui (marokkói, 23.)–Anthony Dupuis (francia) 6:4, 6:4, 6:4; Xavier Malisse (belga, 26.)–Alex Calatrava (spanyol) 7:5, 6:4, 6:2.

KERÉKPÁR
Kolozsváriak a dobogón

(8. old.)

Újabb sikereket ért el a Napoca Kerékpáros Klub: a kolozsvári kerekesek két ezüst- és egy bronzéremmel térhettek haza a Szováta 2003 kupáról. A szombati hegyikerékpáros cross country versenyen az ország számos egyesülete vett részt, a résztvevôk nehéz, sáros pályán 6 km-es távot kellett hogy teljesítsenek, olykor pedig tájékozódási gondok is közrejátszottak.

Jó eredményeket ért el Sebastian Bia (második hely, elit junior kategória), Udvar Mihály (második hely, amatôr junior kategória) és az idén az Autoworld támogatásával versenyzô Miron Elisei (harmadik hely, elit felnôtt kategória).

TEKE

(8. old.)

Gyôzelemmel zárta az idei bajnokságot a Szamosújvári SOMVETRA nôi csapata. A Nagy József edzette gárda 3094–2528 fa (egyéniben: 6–0) arányû gyôzelmet aratott hazai pályán a Székelyudvarhelyi Budvar Elevan ellen. A székelyudvarhelyi lányok egyébként pénzhiány miatt a visszavonulásra gondolnak, lemondanak az elsô osztályú bajnokságbeli szereplésrôl.

A legjobb eredményt ismét az ifi-válogatott Laura Oltean érte el (535 fa), társa, Ioana Vãidãhãzean csak 7 fával maradt le tôle. A vendégektôl senki sem tûnt ki, de azért ki kell emelnünk a küzdeni akarásukat (többségük kora nem haladta meg a 17 évet).

Így a SOMVETRA tisztes eredménnyel zárta a bajnokságot, s ha nem is jutott be a felnôttek döntô tornájára, az ifik számos jó eredménnyel felhívták magukra a figyelmet.

Erkedi Csaba

BIRKÓZÁS
Kötöttfogású Eb
Román arany, magyar ezüst

(8. old.)

Belgrádban rendezték a hét végén a jubileumi, 50. kötöttfogású birkózó Európa-bajnokságot. A román és a magyar küldöttség egy-egy érmet szerzett, a fényesebbiket a 31 esztendôs Marian Sandu érte el. A román sportoló egyenletes teljesítménnyel az 55 kg-os súlycsoport döntôjébe került, ott pedig 8–5 arányban verte az örmény Roman Amojant.

A magyar Deák Bárdos Mihály ezüstérmet szerzett a 120 kg-os súlycsoportban, miután a döntôben, hosszabbítás után 5–2-re kikapott a finn Juha Ahokastól.

Az Eb bajnokainak névsora: 55 kg Sandu; 60 kg: Nazarjan (Bulgária); 66 kg: Eroglu (Törökország); 74 kg: Glucskov (Oroszország); 84 kg: Misin (Oroszország); 96 kg: Nozadze (Grúzia); 120 kg: Ahokas (Finnország).


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -