2003. október 9.
(XV. évfolyam, 232. szám)

Díszdoktorrá avatták Chikán Attilát
Reményt keltô gazdasági, politikai együttmûködés

(1., 5. old.)

Díszdoktorrá avatták szerdán a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) dísztermében Chikán Attilát, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem rektorát, volt magyar gazdasági minisztert. Az egyetem oktatói karának és diákjainak jelenlétében adták át a nemzetközi szinten is hírnévnek örvendô magyar közgazdászprofesszornak a kitüntetést.

Az ünnepélyes rendezvényen Andrei Marga, a BBTE rektora elmondta: az egyetemi charta szellemében a kolozsvári felsôoktatási intézet csúcseredményeket felmutató, a BBTE-vel együttmûködô és az egyetem programjait támogató személyiségeket tüntetnek ki ezzel a címmel. A rektor hosszasan sorolta a tudomány világához tartozó személyiségek névsorát, akiknek a tevékenységét a kolozsvári tanintézmény szintén a díszdoktori cím odaítélésével honorált.

A magyar rektor kitüntetését a BBTE vezetôsége, valamint a tanintézmény közgazdasági kara javasolta, ezt az egyetemi szenátus egyhangúlag elfogadta. Andrei Marga elmondta, hogy Chikán Attila nemzetközi szinten hírnévnek örvendô közgazdász, akinek kitüntetése a BBTE számára is megtiszteltetés.

Az ünnepségen Dumitru Matis, a BBTE közgazdaság-tudományi karának dékánja mondott laudációt, amelyben a kitüntetett miniszter mandátuma alatt végrehajtott gazdasági reformokat, valamint a budapesti egyetemi oktatás megújításában játszott fontos szerepét hangsúlyozta.

Chikán Attila 1967-ben a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen diplomázott, majd Ford-ösztöndíjjal Kaliforniában, a Stanford Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1968-tól egyetemi oktató, 1987-tôl bô tíz éven át a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem vállalat-gazdaságtan tanszékének vezetôje. 1970-tôl a Rajk László Szakkollégium igazgatója. Ezt a tisztségét az után is megtartotta, hogy 1998 júniusában az Orbán-kormány gazdasági minisztere lett. 2000-tôl az egykori Közgazdaságtan és az Államigazgatási Fôiskola egyesülésébôl létrejött Budapesti Közgazdaság-tudományi és Állam-igazgatási Egyetem rektora és Orbán Viktor kormányfô gazdasági tanács-adó testületének vezetôje. Több mint 200 tudományos dolgozata jelent meg, közel 30 szakkönyv szerzôje, társszerzôje vagy szerkesztôje.

Chikán Attila a díszdoktorrá avatása alkalmából rövid elôadást tartott a vállalkozás XXI. századi ismérveirôl. Ezt megelôzôen, kedden a BBTE közgazdaságtudományi karán tartott elôadást, amelyen a kelet-európai államokban végbement rendszerváltás utáni változásokról, közös gondokról beszélt.

A románi–magyar gazdasági-politikai kapcsolatokról szólva elmondta: az Európai Unió felé tartás mindkét ország számára jó keretet teremt a kapcsolatok fejlesztésére. — Nem hiszem, hogy egy-másfél évtized alatt évszázadok problémáit meg lehet szüntetni. Vannak, és még lesznek ma gondokat okozó, a múltra visszautaló jelek, de bizakodó vagyok a jövôt illetôen — fogalmazott.

A rektor úgy vélte, hogy a BBTE közigazgatási karán az utóbbi években dinamikusan fejlôdött a magyar nyelvû oktatás, hiszen míg nemrég azért kellett küzdeni, hogy romániai magyar fiatalok magyarul tanulhassanak, jelenleg több mint 1100 magyar diák végzi, többnyire a magyar tagozat keretében tanulmányait. Ez a fejlôdés csak a budapesti közgazdaságtudományi egyetem segítségével valósulhatott meg, mivel a budapesti egyetem pótolja a kolozsvári egyetemen felmerült oktatóhiányt.

Borbély Tamás

Utcára vonultak az egészségügyi dolgozók
Tiltakozáshullámba kezdtek a szakszervezetek

(1., 5. old.)

Tegnap délben a nagypiac háta mögött, az egészségügyi biztosító pénztár Constanta/Eötvös utcai székháza elôtt körülbelül kétszáz ember gyûlt össze, Sanitas feliratú zászlókat, plakátokat lengetve. A Sanitas szakszervezetbe tömörült egészségügyi dolgozókat az elkeseredés vitte az utcára: a már kilátástalanná süllyedt életkörülményeiken javító kéréseiket hosszú ideje nem fogadták el és nem oldották meg. A kormány halogató-tologató politikája ellen a többi szakszervezet is tiltakozott, és figyelmeztetésként öt perces munkabeszüntetést tartottak országszerte.

Stefan Roman, a Sanitas szakszervezet kolozsvári fiókjának vezetôje a sajtónak elmondta, hogy az eredetileg októberre tervezett általános sztrájkot elhalasztották november elsô hetére. A kormánnyal folytatott tárgyalások során ugyanis arra a megállapodásra jutottak, hogy az elkövetkezô napokban megvizsgálják a tizenharmadik kereset kifizetésének lehetôségét, és a többi szakszervezeti követelést, többek között az egészségügyben dolgozók fizetésének kiigazítását, a kórházaknak nyújtott szolgáltatásokért megállapított pénzösszegek újratárgyalását. Amennyiben ebben a hónapban sem kapják meg tizenharmadik fizetésüket, az egészségügyi dolgozók november elején általános sztrájkot tartanak. Az egészségügyi biztosító elôtt összegyûlt tömeg közben jelszavakat kiabált a dolgozókelégedetlenségérôl, a kormány és a biztosító pénztár hazudozásairól.

Tegnap a többi szakszervezet — Országos Szakszervezeti Tömb, Alfa Kartell, a Románia Demokratikus Szakszervezetek Konföderációja — öt perces munkabeszüntetéssel figyelmeztette a kormányt: az elkövetkezôkben tiltakozáshullámra számíthatnak a részükrôl mindaddig, amíg nem teljesítik követeléseiket. Ezt a munkabeszüntetést október 15-én felvonulás követi majd, amelyet Bukarestben tartanak, és amelyen az ország többi részébôl is részt vesznek a szakszervezetek. Az említett három szakszervezet az általános fogyasztási cikkek és közhasznú szolgáltatások díjának drágítása, a vásárlóerô csökkenése ellen tiltakozik, és kéri a minimálbér 100 euró értékre való növelését és a lépcsôzetes adózási rendszer megtartását.

(i)

Kolozsváron a kínai nagykövet
Kiterjesztik a kínai–román kapcsolatokat

(1., 4. old.)

Kétnapos látogatást tesz Kolozs megyében Chen Delai, a Kínai Népköztársaság bukaresti nagykövete. A látogatás célja, hogy intenzívebbé tegyék Kolozs megye és Kína közötti gazdasági kapcsolatokat — derült ki a tegnapi sajtótájékoztatón.

Vasile Soporan Kolozs megyei prefektus a nagykövet látogatásával kapcsolatosan elmondta: az együttmûködés a csúcstechnológiára, informatikára, mezôgazdaságra és gépkocsiiparra terjed majd ki. A kínaiak leginkább mûszaki ismereteikkel segíthetik a román partnereket, hiszen ôk szakemberek ezen a területen.

Chen Delai kínai nagykövet tökéletes román nyelvtudással beszélt a jelenlévôkhöz, kijelentve: Kolozs megye és a kínai Chen Dung tartomány között eddig is létezett gazdasági kapcsolat, ezt azonban tovább kell fejleszteni. A tartományról elmondta: a régió lakosság szempontjából a legnagyobb, mintegy száz millió lakosa van. A térségben az utóbbi években nagy fejlesztések történtek, fôleg az ipar, a csúcstechnológia, a mezôgazdaság és az autópálya-építés területén.

A két régió közötti gazdasági kapcsolatairól szólva, a nagykövet rámutatott: látogatása elsô napján azt tapasztalta, hogy Kolozs megye is ki szeretné terjeszteni ezeket. A prefektus meg-ígérte, hogy ismerteti a megye vezetôségével a befektetési lehetôségeket, elôzetes felméréseket végeznek s ennek alapján kidolgozzák a konkrét lépéseket. A kínai–román gazdasági kapcsolatok hozamát illetôen a nagykövet elmondta: ez az utóbbi idôben nagyon megnövekedett, míg 2000-ben 350 millió dollár volt, tavaly 750 millió dollárra nôtt. A nagykövet kifejezte reményét, hogy ez idén eléri az egy milliárd dollárt.

Chen Delai kolozsvári tartozkodása elsô napján a Babes–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarára is ellátogatott, ahol a kínai nyelvet oktató tanárokkal és diákokkal találkozott. A nagykövet adományokat is hozott a csoportnak: az ajándékozott technikai felszerelés lehetôvé teszi, hogy a diákok mintegy húsz kínai televíziócsatornát nézhessenek s ezáltal is tanulhassák a nyelvet. Ezután a Mezôgazdasági Tudományok és Állatorvosi Egyetemre látogatott, majd a Sinterom vállalatot és az ipari parkot tekintette meg.

Pap Melinda

Regionális fejlesztés és reformtörekvés
Elkezdik a szerzôdések megkötését

(1., 4. old.)

Az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség ezekben a napokban kezdi el a PHARE 2001-es program keretében elfogadott pályázatok szerzôdéseinek a megkötését.

A 25,33 millió eurós összprogram-értékbe az EU 19 millió euróval lép be, a maradékot állami költségvetésbôl kell fedezni. A mi régiónknak ebbôl 2 642 000 euró jut. Néhány elfogadott pályázat: Torda város csatornarendszerének felújítása és kibôvítése, Beszterce központjának felújítása, Máramaros központi vidéke úthálózatának korszerûsítése stb. Az ügynökség javaslatot tett a szociális szolgáltatások, illetve kis- és középvállalatok támogatására kiírt pályázatok elfogadására is.

Claudiu N. Cosier igazgató bejelentette, hogy intézménye javaslatokat nyújtott be az Európai Integráció Minisztériumához a regionális fejlesztésre vonatkozó 1998/151-ös számú törvény kiegészítésére. Szerintük fontos lenne tisztázni, hogy a regionális fejlesztés fogalma a helyi közösségek erôfeszítésének eredménye, valamint azt, hogy melyek a regionális fejlesztés elvei. A regionális fejlesztési tanácsokat közügyi intézményekként kell elfogadtatni. Az ügynökség még szorgalmazza megfigyelô bizottságok létrehozását, amelyek összetételében szerepeljenek a prefektusok, a megyei ta-nácselnökök, az érintett települések polgármesterei, a minisztériumok decentralizált szolgáltatásai, a gazdasági-társadalmi partnerek és a civil társadalom képviselôi. Mindezeket az Európa Tanács is igényli.

Ö. I. B.

Számvevôszéki ellenôrzés a polgármesteri hivatalban

(1., 4. old.)

A Kolozs Megyei Számvevôszék két hónappal ezelôtt átfogó ellenôrzést kezdeményezett a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalban, a költségvetési összegek felhasználásáról. A vétkesektôl magyarázatot kértek. A vizsgálat a napokban lezárul.

A legsúlyosabb rendellenességeket az Állami Lakásügyi Igazgatóságon találták. A vizsgálatot vezetô hivatali személyek szúrópróbaszerûen ellenôrizték a különféle kereskedelmi társaságoknak bérbe adott ingatlanokért kiszámított havi bér összegét.

A felügyelôk kiderítették, hogy 1995–1997 között a bér összegét nem módosították az inflációs rátának megfelelôen, s ily módon tavaly december végén havonta mintegy 50 millió lejjel kevesebb bért inkasszáltak, mint kellett volna. Bár az érintett cégek — Snooker Gamebill, Rinalis Conf, General Import Export és Aurores Prodcom — bérleti szerzôdéseiben világosan szerepel, hogy a szerzôdéskötést követôen három éven át az inflációs ráta függvényében módosul a bérleti díj, a polgármesteri hivatal alkalmazottai nem végezték el a szükséges számításokat, és nem hajtották végre a bér módosítását. Az ily módon keletkezett kár meghaladja a négymilliárd lejt, ebbôl az összegbôl eddig egyetlen banit sem sikerült törleszteni.

A számvevôszék felügyelôi rend-ellenességeket észleltek a Városrendezési Igazgatóságon is, ahol szintén semmibe vették a városi tanács határozatait. 2001-ben a városi tanács úgy döntött, 1 százalékról 1,5 százalékosra emeli az építkezési engedélyek kibocsátásának díját. A Városrendezési Igazgatóság személyzete nem hajtotta végre a módosítást, és továbbra is csupán 1 százalékos díjat számított fel. Ily módon 2,5 milliárd lejjel károsította a költségvetést. A csorbát úgy igyekeztek kiküszöbölni, hogy felkérték mind-azokat, akik tavaly építkezési engedélyek kibocsátásáért folyamodtak, fizessék ki a 0,5 százalékos díjkülönbözetet. Így sikerült eddig 834 ezer lejt pótolni.

Ismét vétkesnek találtatott a város polgármestere és két alpolgármestere amiatt, hogy pénzjutalmakat és érdemfizetéseket vettek fel. A törvény szerint erre nem lett volna joguk, csupán a havi fizetésükre jogosultak. A számvevôszék magyarázatot kért, Mircea Gavrilã alpolgármester ezúttal is a törvényszéki döntéssel takarózott, amely a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal szakszervezetének ad igazat. Az alpolgármester azonban, "állami méltóságként" nem lehet tagja semmiféle szakszervezetnek. Emlékeztetünk, hogy a Nagyszebeni Számvevôszék illetékes bizottsága nemrég úgy döntött, Kolozsvár polgármesterének vissza kell fizetnie a jutalomként jogtalanul felvett 400 millió lejt.

EU-ernyô alatt az EMIL

(1. old.)

Az Európai Írószövetségek Kongresszusának (EWC) tagjává vált szeptember 28-ától az Erdélyi Magyar Írók Ligája (EMIL) — tûnt ki a liga által tartott szerdai sajtóértekezleten.

Sántha Attila, a liga ügyvezetôje elmondta: az EMIL számára nagy elônyt jelent az EWC-tagság, ugyanis ez a nemzetközi szervezet az EU szintjén képviseli az írótársadalom gazdasági érdekeit, különös tekintettel a szerzôi jogokra. Az EWC fellép a szerzôi jog terén tapasztalható visszaélések ellenében, lándzsát tör a nyilvános kölcsönzés utáni jog betartása és honosítása mellett, így az EMIL — tagszervezetként — számos elônyt fog élvezni a továbbiakban — mondta Sántha.

Rámutatott: az EWC tagság egyben azt is jelenti, hogy — a többi tagszervezettel együttmûködve — az EMIL könnyebben nyerhet el európai pénzeket különféle kulturális projektekre. — Az a tény, hogy a Magyar Írószövetség és a József Attila Kör mellett harmadiknak éppen az EMIL felvételi kérelmét fogadták el a magyar nyelvterületekrôl, annak ellenére, hogy más magyarországi írószövetségek is pályáztak erre, azt bizonyítja, hogy az Erdélyi Magyar Írók Ligája nagykorúvá vált — mondta az ügyvezetô.

Sz. Cs.

15 millió eurót követel az államtól

(1. old.)

Újabb perben kell megküzdenie alperesként a román államnak a strassburgi emberjogi bíróságon, mivel Iosif Pop, a Transilvania Bank pénzmosásért és törvénytelenségért letartóztatott egykori igazgatója 15 millió euró kártérítést követel az államtól.

Iosif Pop tegnap Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a tekintélyes kártérítéssel a román állam elkövette visszaélésekre akarja felhívni a közvélmény figyelmét. Az emberjogi bíróságon májusban indított perben Pop többek között, a letartóztatási parancs törvénytelen kibocsátásával vádolja a hatóságokat. Emellett panaszt tett amiatt is, hogy az ügyész nem bocsátotta rendelkezésére a vizsgálati anyagot, s nem engedélyezték a kapcsolatfelvételt az ügyvédjével, akit megakadályoztak a kihallgatáson való részvételben is. Pop a tanúkra és a családtagjaira tett nyomásgyakorlás miatt is vádolja az államot.

A Transilvania Bank egykori igazgatója úgy vélte: esetében lábbal tiporták az alkotmány biztosította jogot. A volt igazgató az Országos Korupcióellenes Ügyészség vezetôje Ioan Amarie, valamint Gheorghe Suhan ügyész ellen is feljelentést tett, akiket sztálinista bánásmóddal vádolt. Aurelian Pavelescu, a felperes ügyvédje a sajtótájékoztatón kifejtette: védencét elméleti, nem létezô vádak alapján tartóztatták le.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

KABÁN JÓZSEF kolozsvári fotómûvész munkáiból nyílik kiállítás október 10-én, pénteken 13 órakor a Korunk szerkesztôségében (Nagy-Szamos/Iasilor u. 14.). Bevezetôt mond Kántor Lajos és Heim András. Márai Sándor verseibôl Albert Júlia színmûvész olvas fel. Közremûködik a Concordia vonósnégyes (Márkos Albert, Botár Gerô, Olimpiu Moldovan és Török Béla).

Heim András, a Korunk Galéria vezetôje ezúton kér elnézést Albert Júlia és Rekita Rozália színmûvészektôl, hogy a meghívóba és az ennek alapján készült Szabadságban megjelent hírbe Albert Júlia neve helyett az elôzô kiállítás megnyitóján szereplô Rekita Rozália neve került.

KÖNYVBEMUTATÓRA KE-RÜL SOR október 10-én, pénteken este 7 órakor a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. D. dr. Kozma Zsolt teológiai tanár Sógor Gyula (1932–1998) A jövendôt keressük címû könyvét mutatja be, majd az egykori évfolyamtársról dr. Dávid László emlékezik. A zenei mûsorban fellép Horváth Zoltán, Szövérdi Enikô, Kis-Kalló Erika és Sógor Csilla.

EGYETEMI ESTÉK címmel a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem elôadás-sorozatot indít. Az elsô elôadást dr. Köteles György professzor, a budapesti Országos Sugárbiológiai Kutatóintézet igazgató fôorvosa tartja Az ionizáló sugárzás címmel október 10-én, pénteken du. 5 órától, a Sapientia EMT Mátyás király u. 4. szám alatti Óváry-termében.

KRISTÁLYTAN ÉS ÁSVÁNY-TAN címmel tart elôadásokat dr. Szakáll Sándor, a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Ásvány- és Kôzettani Tanszékének docense a Kutatási Programok Intézete vendégtanári programjának keretében. Az elôadásokat a BBTE Farkas utca 1. szám alatti központi épületében tartják október 10–11-én, 9–18 óra között.

POSZTGRADUÁLIS PEDA-GÓGIAI TANFOLYAM INDUL azon felsôfokú végzettséggel rendelkezôk számára, akik tanári oklevelet szeretnének szerezni. A beiratkozási iratokat 2003. október 10–18. között a BBTE Tanárképzô Fôosztályának titkárságán lehet leadni.

Lapról lapra
Sebességváltás a hepehupán
Egyéni hangvételû az új szám

(2. old.)

Valóságos mûvészetnek számít manapság egy vidéken kiadott mûvelôdési folyóiratot úgy megszerkeszteni, hogy az tartalmilag, minôségileg és a standpolitika szempontjából egyaránt megtartsa azt a pozícióját, amelyet az elsô, a közszimpátia hullámhátán kihozott számok által nyert el. A Hepehupa ezek közé tartozik: annak ellenére, hogy sem földrajzilag, sem a kulturális kisugárzási zónák szempontjából nem található "kedvezményezett" helyzetben, íme, minden számnál sikerül valami újjal meglepniük az olvasót.

A július–szeptemberi, 3.szám abban különbözik az eddigiektôl — amelyek tudatosan vagy tudattalanul fôleg a mûhelyteremtés illetve a meggyökeresedés jegyében születtek (és ez érthetô is) —, hogy nem(csak) a nagybetûs közösség, hanem az egyén szemével (is) láttat. A Gyökerek rovat szinte kivétel nélkül megélt, egyéni színezetû/hangvételû írásokat tartalmaz, és ez melegebbé, otthonosabbá teszi az utóbbi idôben talán túlontúl is "mércetartóvá", esetenként rideggé vált folyóiratot. (Ez a "mércetartás" különben érthetô: nem akármilyen konkurencia figyeli a hepehupás lépéseket.) Tôtös Árpád Zoltán például így kezdi beilleszkedését a Hepehupa egyéni világrendjébe:"Ülök íróasztalom mellett, és elgondolkodom az élet folyásán, viszontagságain: ahány ember, annyi regény, annyi világ, annyi küzdelem, annyi tragédia. Elgondolkodom saját életemen, szeretteim életén. Mind megírni kívánkozó téma."

Az "individualizáció" más téren is tetten érhetô a lapban: Balogh Andrea-Mária A személyiségtényezôk összefüggései a depresszióval a 14–17 éves fiatalok körében címû értekezése nem mindennapi olvasmány, és bizony bátorság kell ahhoz is, hogy manapság, amikor a Báthoryakat rehabilitáló Nagy László hadtörténész neve oly sok helyen nem cseng barátságosan, éppen ennek a szerzônek az egyik legújabb munkáját — Egy szablyás magyar úr Genfben — tûzze napirendre a Szemle rovat.

"Krónikusan" egyéni hangvételûvé vált vajon a Hepehupa? Vagy csak sebességet váltott?

Szabó Csaba

Közgazdász Fórum / szeptember

(2. old.)

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság közlönyének idei hatodik számát a szerkesztôk teljes egészében a szövetkezeti problémának szentelték, amely a mezôgazdaság, a helyi ipar és a kereskedelem fejlesztésének legfontosabb tényezôjeként közösségünk létkérdéseit taglalja, és társadalmi összefogást igényel. Címek a tartalomból: Az új szövetkezeti mozgalomért (Somai József); A szövetkezeti gondolat régmúltjából (Csetri Elek); A szövetkezeti jog története és fejlôdése Erdélyben (Vallasek Magdolna Márta); Legelterjedtebb szövetkezeti formák az Európai Unióban (Simon Sándor); Társulás és szövetkezés mint lehetséges kitörési pont a vidékfejlesztésben. Tanúvallomások egy helyzetfelmérés kapcsán (Györfy Lehel); Erdélyi szövetkezetek 1940–1944 között (Oláh Sándor); Kell, nem kell? avagy volt, van (?) és kell lennie a szövetkezeti mozgalomnak?! (Csomós Attila); A Hangya Szövetkezeti Központ mához szóló üzenete (Györfi Dénes); Az erdélyi szász és román nemzetiségi szövetkezetek (Hunyadi Attila); Üzenet a múltból. Nagy Zoltán tanulmányútja, 1936; A lap tartalmának román nyelvû kivonata (Kerekes Jenô).

Kolozsvártól, Bukaresten és Lipcsén át, Homoródszentpéterig

(2. old.)

Szokványos könyvbemutatónak hirdették meg, ám nyilvánosság elôtt lezajlott párbeszéddé, amolyan rögtönzött interjúvá sikeredett az a találkozó, amelyet kedden délután a bölcsészkaron Egyed Emese tartott Ferencz Zsuzsannával, utóbbinak a Kik és Mik címû kisprózai kötete megjelenése kapcsán.

Száznyolcvanegy, terjedelmére nézve "tigrisbajuszra írható" kis történetrôl van szó. Cím nélküli, a groteszket, az abszurdot és más formákat egyensúlyban adagoló sztorik, csipetnyi életvillanások sorakoznak fel olyan író tollából, aki örök kolozsvárinak vallja magát, de a német–magyar szak elvégzése után nemigen látogatott haza. Sokáig volt bukaresti tévés és rádiós, majd kipróbálta a németországi sajtóvilágot, hogy aztán Erdélybe, annak is egyik csendes zugába, Homoródszentpéterre telepedjék vissza. Egyed Emese szerint a kis történetekben sok a látványelem, és a sorokból egyfajta különleges megfigyelôkészség érezhetô ki. Élénk fantázia humorízû eredményeit tisztelhetjük a fôszereplô, Kik, és barátai (Mik) történéseiben, és érvényesül a szerzôrôl alkotott irodalomtörténészi megfigyelés: "asszonyi sorsok és csendes válságok" kelnek életre a kötetben. Ferencz Zsuzsanna kijelentette: nem bánta meg múltját, és ha újrakezdhetné, valószínûleg ugyanígy választana ("Bukarest távolabb van Magyarországtól, mint Németországtól", a német sajtófogyasztó közönség pedig túlságosan unalmas számára). Maradt tehát az erdélyi irodalom, amely élôlényszámba vehetôen érdekes, és Lipcse, Berlin után a nála ott jelentkezett honvágy kielégülése. "Erdélyi magyar író akarok lenni, nem romániai magyar író"— jelentette ki a szerzô, hozzátéve, hogy ezzel a kötete ugyan nem humoreszk, vele mégis vidítani kívánja az olvasót.

A Kik és Mik a Jelen Könyvek sorozatban, Bodor Pál szerkesztésében látott napvilágot.

Ö. I. B.

Pécsi Napok Kolozsváron

(2. old.)

Az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület és az EMKE — Pécs Baranya Társaság szervezésében sorra kerülô rendezvénysorozat október 10-én, pénteken este 7 órakor a JELENKOR folyóirat irodalmi estjével kezdôdik. Felolvasnak: Kukorelly Endre, Németh Gábor, Méhes Károly, Ágoston Zoltán. A szerzôkkel Balázs Imre József, a Korunk szerkesztôje beszélget. Helyszín: a kolozsvári Mûvészeti Múzeum Tonitza terme.

N. Szabó Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház mûvésze Karinthy-mûvekbôl összeállított mûsort mutat be pénteken este 8 órakor a Majális/ Bilascu utca 5. szám alatti Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Október 11-én, szombaton délben 12 órakor a Mátyás-ház pincegalériájában Böszörményi István, Bóbics Diána, Balogh Tünde, Mulaj Sándor, Majláth Zita, Tari Eszter, Csávás Eszter, Rostás Beáta, Hizsnyik Dénes, Orosz Klára, Szikora Imre, Retek Anikó és Tari Eszter pécsi képzômûvészek alkotásaiból nyílik tárlat. Bevezetôt mond Ioan Sbârciu, a Képzômûvészeti és Formatervezôi Egyetem rektora és Németh Júlia, a Barabás Miklós Céh alelnöke. Társszervezôk: Közelítés Mûvészeti Egyesület — Pécs, Barabás Miklós Céh — Kolozsvár.

18,30 órakor a Malom/Baritiu utca 16. szám alatti Tranzit Házban Tóth Károly Képek Pécsrôl és Baranya megyérôl címû fotókiállítása nyílik meg, és Tám László Csokonai-díjas fotómûvész Szülôföldem Magyarország címû diaporáma vetítésére kerül sor. A rendezvényt dr. Farkas György méltatja. Társszervezô a Mecseki Fotóklub — Pécs.

19 órakor a Kolozsvári Magyar Operában a pécsi Szélkiáltó Együttes (Lakner Tamás, Fenyvesi Béla, Keresztény Béla, Rozs Tamás) Búval vigalommal — magyar költôk énekelt versei címû elôadására kerül sor. Az együttes 1974-ben alakult, tagjai a Pécsi Tanárképzô Fôiskola magyar-ének szakos hallgatói. Mûsoraikat Európa számos országában bemutatták, és több sikeres lemezt jelentettek meg. 1999-ben Pécs városa Pro Communitate díjjal jutalmazta tevékenységüket, és a Kígyós Sándor-díjat is megkapták. A rendezvényen köszöntôt mond dr. Kunszt Márta, Pécs alpolgármestere és Boros János, Kolozsvár alpolgármestere.

SZÜRETI BÁL BÁCSBAN

(2. old.)

Október 11-én, szombaton este 7 órától az RMDSZ kisbácsi szervezete szüreti bálra hívja a mulatni vágyókat a község kultúrotthonába. Bárdy Laci és zenekara húzza a talpalávalót.

A TRADICIONÁLIS REJKIT VÉGZETTEK

(2. old.)

a klub és a tanfolyam újraszervezése végett jelentkezzenek október 13-án, hétfôn du. 5 órakor a Mócok útja 29. szám alatt (jobbra az elsô ajtó). A SZERVEZÔK. (0004)

VÉLEMÉNY

Ismét kibújt a szög a zsákból…
avagy kit vert át Nãstase?

(3. old.)

Medgyessy Péter bukaresti látogatásáról szóló hírekben meglepôdve hallhattuk-láthattuk, hogy saját, s egyben más MSZP-s politikusok eddigi megnyilvánulásaihoz mérten, az aradi Szabadság-szobrot illetôn erélyesebben állt ki. Amint mondta, a román féltôl nem vár el egyebet, mint azt, hogy betartsa két évvel ezelôtti ígéretét, azt, hogy a szobrot az idén ismét felállítsák.

Ez, továbbá a tavaly decemberi elseji, Kempinsky szállodabeli koccintgatás, a nem régi, hortobágyi kacsavadászat azonban csöppet sem hatotta meg a román miniszterelnököt, aki mintegy mellébeszélve, azzal hárította el a szobor kérdését, hogy ez ügyben, akár egyebekben, folytatni kívánják a tárgyalásokat. A szobor felállítását ugyanakkor közös emlékparkban tartja elképzelhetônek.

Mi, akik itt élünk, tudjuk, mi áll e mögött. De a magyar vezetés évtizedek óta nem tud, nem akar tudni errôl. Ezt tette az MSZMP, ezt teszi egyenes folytatása, az MSZP. Nos, tekintsük át, hacsak vázlatosan is, az okokat.

Hagyomány. A román vezetéstôl csöppet sem idegen az ígéret, a vállalt kötelezettség be nem tartása. Ez történt az 1918. évi Gyulafehérvári Nyilatkozattal, az utána a kisebbségek jogait illetô szerzôdéssel, szerzôdésekkel, ez a második világháborút, majd az 1989. évi fordulatot követôn (a kisebbségekkel kapcsolatos nyilatkozat, a magyar egyetemrôl, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló ígérgetések stb.). Mind e mögött ott van a Sabin Gherman által is kifogásolt Mitica-gondolkodásmód, a most megígérjük, aztán majd meglátjuk, ami, ha csak lehet, semmivé lesz.

Kirakatpolitika. A magyarok, mármint mi, az idevalósiak, csak támogassák a kormány politikáját, ez a Nyugatnak fölöttébb tetszik. De ugye, a magyarok érdeke is az EU-ba jutás. Amikor azonban igényeik teljesítésérôl van szó, akkor kuss!, jobb esetben néhány kegyesen, de valójában fogcsikorgatva odavetett morzsával is elégedjenek meg.

A mindenkori román vezetés határozott nemzeti politikája. A szent cél, az egységes nemzetállam, ha törik, ha szakad megvalósítása érdekében. Vagyis a kisebbségek, mindenekelôtt a magyarság bedarálásával, elüldözésével. A módszerek ugyan mára csiszoltak, az eszközök burkoltak, de a cél változatlan.

A jelenlegi magyar kormánynak nincs határozott nemzetpolitikája (pl. státustörvény kiherélése). Mint ahogy az azelôtti MSZP–SZDSZ kormánynak sem volt (lásd az 1996-ban megkötött alapszerzôdés kizsigerelése: közösségi jogok, egyházi ingatlanok visszajuttatása). Ezt a jobb híján magatartásnak nevezhetô mifélét a kádári idôkig vezethetjük vissza. Amikor a magyar pártvezetés, a szovjetekhez való rendíthetetlen hûségében a nagy nemzetköziségen kívül mást elképzelni sem tudott. Ennek jegyében írta le a határon túli magyarságot. Kádár János 1958-ban Marosvásárhelyt és Kolozsvárt tett látogatásán többek között kijelentette, Magyarországnak nincs területi igénye Romániával szemben, a román elvtársak a nemzetiségi kérdést példásan megoldották.

Ugyancsak 1958-ban, hogy az 56-os forradalom vérbefojtása után ránehezedô ENSZ-nyomástól szabaduljon, s a világnak megmutassa, nemcsak be-, hanem kivonulni is tud, Hruscsov, föltehetôen pillanatnyi elmezavarában, kivonta Romániából a szovjet csapatokat. Több se kellett a román elvtársaknak. A vörös máz leple alatt már javában ágaskodó nacionalizmusuk egybôl kibuggyant. Elsôként a "magyar szeparatizmus fellegvárának" kikiáltott Bolyait, úgymond, egyesítették a román egyetemmel, ismét szabaddá tették az utat a dák-román folytonossági elméletnek mondott fellegjáró mítosz elôtt, majd szembefordultak a KGST nem minden szempontból haszontalan együttmûködési terveivel. Gheorghiu-Dej halála után a szélsôséges nemzeti vonal híve, Ceausescu jutott hatalomra, aki gazdasági téren is ostoba, nemzeti nagyzási hóbortjának megvalósításához látott. Az eredmény ismert: mind gazdasági, mind nemzeti téren ennek isszuk a levét. Az agyakba sulykolt, kificamított gondolkodásmód ma is létezik, és egyesek rendületlenül azon ügyködnek, nehogy eltûnjék.

Amikor valamennyi ún. szocialista országban rég felrúgták a nemzetköziség magasztosnak minôsített eszméjét, és mind szélsôségesebb nemzeti politikát kezdtek ûzni, a magyar vezetés rendületlenül kitartott a nemzetköziség mellett. Az MSZMP utód MSZP, és tegyük hozzá, vele együtt az SZDSZ, mind a mai napig nem tudta vagy nem akarja túltenni magát ezen: most a szomszédok "érzékenységét" tartja szem elôtt, nehogy valamivel is sértse (korona levétele a magyar igazolványról, magyar igazolvány alakjának megváltoztatása, a magyar vagy a külhoni állampolgárság igényének teljesítésétôl való beteges elzárkózás, miközben Románia ezerszámra osztogatja állampolgárságát a moldovánoknak stb.). Mintha ôk sokat törôdnének a mi érzékenységünkkel.

Szoborügyben tett ígéretének megszegését a román fél gondosan elôkészítette: sajtóban, tévében, a mûvelôdésügyi miniszter, a kormányfô, az államelnök részérôl hosszú hetekkel ezelôtt elkezdôdött a szobor felállítása elleni hadjárat. Ennek egyik "fénypontja" az a Realitate tévébeli mûsor volt, amelynek során, egyéb badarságok mellett "kiderült", a tizenhárom vértanú közönséges katonaszökevény, hogy kezükhöz 40 000 román vére és 240 román falu fölperzselésének bûne tapad, hogy a szobor nem a szabadság, hanem a 13 magyar "történelmi" tartomány, azaz Nagy-Magyarország jelképe.

Az MSZP, a jelenlegi magyar vezetés a jelek szerint minderrôl mit sem tud, mint ahogy arról sem, hogy a nemzeti alapú, határozott politikai vonalat követô Orbán-kormány sikere volt a két évvel ezelôtti szobor-egyezmény, a kedvezménytörvénynek a román féllel 2001 decemberében való elfogadtatása. Amit most az MSZP-SZDSZ-kormány oly könnyedén kibelezett. Megannyi melléfogás után ideje lenne, hogy az MSZP és az SZDSZ szemérôl lehulljon a hályog.

A magyar vezetés arról sem akar tudni, hogy a román fél az engedékenység láttán vérszemet kap. Még az EU küszöbén is. Mert így látja megvalósíthatónak álmai netovábbját, a nemzetállamot, a nemzetiségek, fôleg magyarok nélküli Romániát. Ennek érdekében a román pártok, amint a magyarokról van szó, minden nézeteltérést félretesznek. Az ún. megbékélési park, a Szabadság-szobor feldarabolás utáni felállításának ígérete pedig nem más, mint az ún. Petôfi-Schiller egyetem meséje.

A román vezetés, élén a miniszterelnökkel, most ünnepelhet, hogy szószegésével átverte Medgyessyt, a magyarokat. De valóban így van-e? Vajon nem magukat verték át? Mert ha e "hôstettel" sikerül ismételten fölkorbácsolni és szinten tartani a sokat emlegetett nemzeti "érzékenységet" a jövô évi választási kampányig, ez döntô módon a szélsôségesek, köztük a legszélsôségesebbeket tömörítô párt malmára hajtja a vizet. Ezek sikere esetén viszont lôttek az EU-ba lépésnek. A nagy kérdés pedig az, hogy ez jó lesz-e a jelenlegi román kormánynak? Jó-e az országnak?

Asztalos Lajos

Volt egyszer
(Napló)

(3. old.)

(Folytatás az október 8-i lapszámunkból)

1980. február 4., hétfô
Ha a szombat nehéz volt és kemény, akkor hétfô alaposan túltett ezen. Jóformán fölállni sem volt idôm. Mintha mára gyûlt volna össze minden. Legalább harminc levél, egy halom újság. Osztályozni csak úgy, délfelé osztályoztam. Teljesen fölöslegesen toltam le a múltkor Évikét, a lapokat csak most, kettô után adtam ki neki. És, mellesleg, akkordot is kellett számítanom, külsôket elintézni. Szerencsére a külsôknél nem volt túllépés. Na, igen, és lapot is szerkesztettem, és vendégeket is fogadtam. És totál kilettem. Le sem vettem a szemüvegemet, hát érthetô, ha szúrt a szemem, mire befejeztem. Délutánra már csak aludni maradt erôm.

Bánatos várakozásunkban bekapcsoltuk a tévét, és nem bántuk meg. Boros Zoltán új mûsort dobott be, összeállítás régi mûsorokból. A felelevenítettek kétségtelenül az öregedés jeleit mutatták. Hát igen, nagyon telik az idô! De az is leszûrhetô, hogy valamikor — minden elégedetlenségünk ellenére — voltak jobb magyar adások is. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mostanában csak akkor nézzük a magyar adást, ha vendéget várunk — mint most — és már semmi máshoz nem lehet hozzáfogni. A tévével — úgy, egyébként — éppen torkig vagyunk. Nem egészen oktalanul.

1980. február 5., kedd
Rövid nap lett volna, ha... nem csapok föl lelkigyakorlati fôelôadónak. Esett pedig ez úgy, hogy azt mondják a fiúk, K. Gazsi a teljes kiborulás szélén van. Erre föl, gyorsan átgyalogoltam hozzá, hadd lám, mi a helyzet? Teljes apátia, sötét, merev arc. Azt mondja: nem tudja megszokni a levelezési rovatot. Próbáltam könnyedén venni a dolgot, azon az alapon, nehogy én is tragédiát kavarjak. De telefonhoz hívtak.

Kettôkor minden kész, gondoltam, még benézek hozzá elmenés elôtt. Beszélni akar velem. Szívtam a fogam, dadogtam, hogy délután dolgom lenne... Nincs mese, vigasztaltam magam, bementünk a szobámba. Aztán...

Az egész összekuszált történetbôl — bár meglehet, azért állt még nehezebben össze, mert alig engedtem szóhoz jutni — azt sejthetem, hogy a szerencsétlent megijesztette saját rosszulléte, gyomorvérzés, s nagy hirtelen el is temette magát; csakhogy az is eszébe jutot: jó, jó, de mi lesz a családdal? Minderre rájátszott az is, hogy az orvosok betegnyugdíjazást pendítettek elébe. Vagyis, nem kétséges, neki befellegzett, vége! De ha nincs is vége, csak a betegnyugdíj marad! De akkor mibôl él meg a családja? Betegnyugdíjból ugyanis nem lehet megélni! Erre föl, bár még nem gyógyult, minden áron dolgozni akart. És be is jött. Emellé mi is elôálltunk a jóindulatú, de számára véget igazoló javaslattal: vegye át H. Pista munkakörét, a levelezést. A levelezés szemében a süllyesztô, a vég! Most úgy érzi: képtelen ezt megcsinálni! Erre a gondolatra elhatalmasodott rajta az amúgy is könnyû helyen álló depresszió...

Kábé ennyi.

Erre fel, én balga és laikus pszichológus, az értelmére próbáltam hatni, a józan ész maradékára. Én mondtam egyet, ô egészen mást. Mert amint kiderült, a nyugtatók nála ellenkezô hatást váltanak ki: fölizgatják, fölélénkítik, én mint egyedül üdvözítô, egyedül hatékony gyógymódot az önszuggesztiót ajánlottam. És az is zavarja, hogy a kollegák leírták már, hogy úgy néznek rá... Megpróbáltam meggyôzni, hogy ezt csak ô látja így, pontosabban saját érzéseit, gondolatait vetíti a kollegák arcára, teljesen alaptalanul, ugyanis semmijele annak, amiért le kellene írni, stb., stb.

Egy kerek órás elôadásom nem tudom mihez vitt közelebb, de kocapszichológizálásom alaposan fölizgatott, fôleg azzal, hogy nem sok eredménnyel biztathattam magam. Meg aztán nem valószínû hogy a legadekvátabb "kezelést" alkalmaztam! Vagy ki tudja? De nem csodálkozom, ha a legtöbb idegorvos maga is pácienssé lesz!

Arról majd elfelejtkeztem, hogy félelmei mögött ott áll az édesanyja példája, meg a fia példája, s úgy hiszi, hogy elkerülhetetlenül ô is erre a sorsra jut. Ez különben külön kiselôadás témaként szerepelt nagy elôadásomban.

Nehéz eset, annyi szent. És sajnos nem biztos, hogy Gyulának sokáig türelme lesz az ilyen lelkigyakorlatokhoz. Vagy az én türelmem fogy el hamarabb?

(Folytatjuk)

Kiss János

Európaiság

(3. old.)

Caragiale felvisított volna az élvezettôl a keddi híradó láttán. Hát igen, úgy látszik a mostani "országirányítók", az úgymond "politikai elit" tagjai sem különbek a századeleieknél. Buták és arrogánsak. (Tisztelet a kevés kivételnek.) Mert hogyan jellemezhetünk egy olyan szenátort vagy képviselôt, akinek halványlila gôze nincs arról, hogy mi az Európa Tanács, aminek az ország tíz éve tagja, hogyan mûködik, kik a vezetôi, hány európai országot ölel fel, stb. És nem is akarják tudni, egyáltalán nem érdekli ôket. Hiszen a tizedik évfordulóra összeült ünnepi parlamenti ülésen a tévékamerák jóvoltából láthattuk hányan figyelnek a szónokokra. Aki nem szunyókált, az éppen olvasott, vagy a körmét piszkálta. Ha most is, amikor az Európai Unió ajtaja elôtt állingálunk és szeretnénk bejutni rajta (lehetôleg a legkisebb erôfeszítéssel!), ennyire érdektelenül nézzük és kezeljük a dolgokat, akkor tulajdonképpen mit is akarunk? Azaz mit is akarnak ezek a "politikusok". Európa ide, Európa oda, ennek a parlamentnek az érdeklôdését már csak egyetlen téma tudja igazán felkelteni-felizgatni és demagóg szónoklatokra késztetni tagjait, függetlenül pártos hovatartozásuktól. Amikor errôl van szó, akkor egyszeriben aktívvá válnak, akkor egyikük sem alszik. Ez pedig nem más, mint a "magyar kérdés". Pedig azt is csak annyira ismerik-értik, mint az Európa Tanács mibenlétét.

B. É.

NAPIRENDEN

Ötmillió euró értékû hitel kis- és középvállalkozóknak

(4. old.)

Az Európai Újjáépítési és Fejleszt-ési Bank (BERD) ötmillió euró értékû hitelt biztosít kis- és középvállalatoknak. A hitelt a BERD a Banca Transilvania Leasing, a Banca Transilvania (BT) alegységén keresztül folyósítja. A bankhoz azok a helyi kis- és középvállalkozók fordulhatnak hitelért, amelyek lízingelve szándékoznak javakat vásárolni. Az Alpha Bank által garantált hitel az Európai Uniótól érkezett 700 ezer euróval egészül ki, amit a leasing-szakemberek kiképzésére fordítanak.

A hitelprogram része az Európai Unió és a BERD által biztosított pénzalapoknak, amelyeknek célja az EU-tagjelölt államok kis- és középvállalkozóinak támogatása. Az 1995-ben alapított BT Leasinghez mikrovállalatok és kisvállalatok is fordulhatnak, amelyek maximum 30 ezer euró, valamint 125 ezer euró nagyságú hitelt pályázhatnak meg.

Jonathan Woollett, a BERD képviselôje elmondta, hogy a lízing folyamatos fejlôdést mutatott Romániában, ami szükségessé teszi az ezzel foglakozó cégek likviditási gondjainak csökkentését.

A BT Leasing korábban három hasonló programot bonyolított le.

Washingtoni reflektorfényben az erdélyi magyarság sérelmei

(4. old.)

Az aradi Szabadság-szobor megoldatlan kérdése hûen példázza a román hatóságok folyamatos idôhúzását és az ígéretek sorozatos megszegését, valamint a magyar kisebbség nemzeti szimbólumaival szemben tanúsított botrányos tiszteletlenséget — áll abban a dokumentumban, amelyet a New York-i székhelyû Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation — HHRF) juttatott el az Egyesült Államok Helsinki Bizottságához. A hat pontban összegezett sérelemlistát a washingtoni Kongresszusban szervezett Románia: Útban a NATO és az EU felé címû meghallgatás írásos dokumentációjaként Hámos László, a HHRF elnöke nyújtotta be.

A HHRF-beadvány második részletes témája az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának késlekedése. Közel másfél évvel a 2002/501-es törvény meghozatala után az erdélyi magyar történelmi egyházak de facto még egy ingatlant sem vehettek át. "A magyar egyházak esetében született pozitív döntéseket még nem postázták ki, a jogos tulajdonosok nem vehették át az épületeket. Amennyiben a Különleges Restituciós Bizottság munkairama nem gyorsul fel, akkor csupán a döntések meghozatala kilenc évbe telik majd" — figyelmeztet a HHRF.

A kolozsvári állami magyar egyetem visszaállítása, de még a Babes-Bolyai Tudományegyetemen jelenleg kért két magyar kar felállítása is állandó akadályba ütközik. Hámos László kifejti, sem a kormány, sem az egyetemi szenátus nem hajlandó dönteni a magyar karok kérdésében, ezzel diszkriminálva a közel 1,5 millió magyar anyanyelvû adófizetô polgárt.

Az 1989-es forradalom magyar részvevôinek súlyos meghurcolása jelenti a HHRF-tanúvallomás negyedik pontját. Az Aurel Agache brutális milicistával való leszámolással vádolt Kézdivásárhelyi Ötök ellen továbbra is bosszúhadjáratot folytatnak, az elítéltek közül hárman Magyarországon bújdosnak, Reiner Antal és Héjja Dezsô pedig a börtönt is megjárta.

A közigazgatás kétnyelvûségének akadozása és a decentralizációs törekvések ellehetetlenítése képezi a HHRF-dokumentum utolsó két pontját.

Az Egyesült Államok Helsinki Bizottságát 1979-ben alapították a Helsinki Egyezményben lefektetett emberjogi követelmények tiszteletben tartásának felügyeletére. Az egyetlen olyan washingtoni testület, amelyben egyenlô arányban képviselteti magát a törvényhozás két háza és az adminisztráció. A HHRF a kezdetektôl szoros kapcsolatot ápol a Helsinki Bizottsággal, amelynek jelenlegi elnöke, Christopher Smith New Jersey-i képviselô 1987-ben társszerzôje volt a Románia legnagyobb vámkedvezményét felfüggesztô törvényjavaslatnak.

Az új alkotmány bátorítja a befektetéseket

(4. old.)

Az új alkotmány kedvezôbb feltételeket teremt a Romániában befektetni készülô külföldi üzletemberek számára, közölte szerdán Adrian Nãstase miniszterelnök Luxemburgban, a román–luxemburgi gazdasági szemináriumon.

A kormányfô szerint a tulajdon garantálásáról, valamint az államhatalmak szétválasztásáról és egyensúlyáról szóló alkotmányos elôírások az új igazságügyi reformstratégiával együtt az igazságszolgáltatás függetlenségét is biztosítják.

Nãstase ismertette a szemináriumon részt vevô luxemburgi üzletemberekkel Románia utóbbi években elért gazdasági sikereit, valamint a cégindításhoz szükséges iratok beszerzésének egyszerûsítése érdekében hozott intézkedéseket: a bürokrácia és a korrupció elleni harcot, a közigazgatás átláthatóságának biztosítását, a versenyszféra szabályozását.

Romániában július 31-ig 202 luxemburgi céget jegyeztek be, amelyek összesen 185,5 millió dollárt fektettek be. Az EU-tagállamok listáján Luxemburg a hetedik legfontosabb romániai befektetô.

Október 15-én tárgyalnak a megállapodásról

(4. old.)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa október 15-én elemzi a Romániával kötött készenlétihitel-egyezményt, egy héttel a tervezett idôpont után. A programeltolódás oka az IMF nemrégiben, Dubaiban tartott éves értekezlete.

"Egy hétre van szükség, hogy a dokumentumok minden igazgatóhoz eljussanak, a következô napokban pedig még sor kerül néhány megbeszélésre az IMF képviselôivel", nyilatkozta Mediafaxnak Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter.

Tãnãsescu elmondta: bízik benne, hogy Romániának elsô ízben sikerül lezárni egy IMF-megállapodást, amely arra készteti majd a nemzetközi pénzintézetet, hogy kiutalja a hitel utolsó, 153 millió dolláros részletét.

Az IMF és a Világbank éves értekezletét szeptember 23–24-én tartották Dubaiban.

Bukarestben a lengyel államfô

(4. old.)

Ion Iliescu és Aleksander Kwasniewski lengyel államfô a Cotroceni palotában tárgyalt szerdán a két ország két-oldalú, regionális és nemzetközi kapcsolatairól.

Iliescu elnök kifejtette, Románia és Lengyelország között igazi stratégiai partnerség alakult ki, 1989 után mindkét ország politikáját az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás határozta meg, a felkészülés során pedig Románia és Lengyelország kölcsönösen segítették egymást. Hozzátette, Románia felhasználta Lengyelország tapasztalait és továbbra is számít támogatására a csatlakozási tárgyalások során, tekintettel arra, hogy Lengyelország 2004-ben az EU teljes jogú tagja lesz.

Aleksander Kwasniewski értékelte a két ország hadseregének együttmûködését, különösen az iraki hadszíntéren, de hangsúlyozta, hogy megfelelôbbé kell tenni a két haderô operatív kooperációját.

Iliescu és Kwasniewski megbeszélésén szó esett továbbá a közép-európai államfôk 2004-ben, Mamaián megrendezésre kerülô találkozójáról, regionális infrastruktúra-fejlesztésrôl és a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról is. Az államfôk jelenlétében kormányközi megállapodást írtak alá a két ország 2003— 2006 közötti tudományos, oktatásügyi és mûvelôdési együttmûködésérôl.

KÖRKÉP

Marci a piacon

(5. old.)

Szerdán reggel a Széchenyi téri piacon a következô árakat lehetett feljegyezni: burgonya — 7–10 ezer lej/kg, zöldpaszuly — 18–22 ezer lej/kg, fôzôhagyma — 15 ezer lej/kg, fokhagyma — 45–50 ezer lej/kg, uborka — 12–15 ezer lej/kg, padlizsán — 10–20 ezer lej/kg, zöldpaprika — 10–15 ezer lej/kg, paradicsompaprika — 15 ezer lej/kg, káposzta — 8 ezer lej/kg, paradicsom — 8–15 ezer lej/kg, murok — 10–15 ezer lej/kg, karfiol — 8–10 ezer lej/kg, alma — 10–20 ezer lej/kg, körte — 18–20 ezer lej/kg, szôlô — 15–45 ezer lej/kg, dió — 20–25 ezer lej/kg, szelídgesztenye — 40 ezer lej/kg, tojás — 2500 lej/db.

Vásártéri rövid hírek

(5. old.)

Szerdán a heti vásáron gyér volt a forgalom. Az elmúlt hetekhez képest egyre kevesebb háziállatot visznek ki és a vásárlók száma is egyre csökken, valószínûleg a sürgôs ôszi munkálatok miatt.

A gabonapiacon az árak lényegesen nem változtak. Kukoricát kilójáért 6500 lejért lehetett vásárolni. 7000 lejbe került egy kilogramm árpa, olcsóbb a korpa, 5600 lejbe mérték. Az ôrölt liszt ára 7500 lej, a finom lisztet 12 000 lejért árulták. Egyetlen ember kínált búzát 8000 lejért. Nagyszalontáról hozta, elmondása szerint ott sem érte el a kenyérgabona hektárhozama a 3 tonnát a hosszantartó szárazság miatt. 13 szopós borjút számoltam és 3 gyenge, 150–200 kilogrammos növendék szarvasmarhát. Egy sovány kis borjúért 2,2 millió lejt kért a gazdája. A kismalacok ára 150 000–250 000 lej között változott. A hízott sertés élôsúlya 25–30 ezer lejbe került.

Barazsuly Emil

Tevékeny a Gyermekklub

(5. old.)

A szamosújvári diákok egyetlen szórakozóhelye a helyi Gyermek-klub, ahol jelenleg hét szakkör mûködik. A legnagyobb népszerûségnek a mûvészeti tevékenységek örvendenek. A modern tánckört például több mint száz iskolás látogatja, de sokan érdeklôdnek a zene iránt is. Szaktanár hiányában csak zongoratanfolyam indult be, de a közeljövôben más hangszerrel is ismerkedhetnek a kicsinyek. A fotósok már országszerte ismertek, hiszen az idén is számos elsô helyezéssel tértek haza a korosztály számára szervezett Câmpulung Muscel-i szalonról. Kurusian Ildikó több mint ötven ifjúnak nyújt betekintést a fotómûvészet titokzatos világába. Munkájuknak van gyümölcse, ugyanis a hazai kiállításon majd minden munkájukat díjazták.

A szamosújvári gyermekklub keretében sikerrel mûködik az informatikai szakkör, de a sport kedvelôit is foglalkoztatják. Számukra a repülômodellezô és a go-kart szakosztályok biztosítanak érvényesülési teret.

Erkedi Csaba

Iskolai bútorzatot kapott az iskola

(5. old.)

Igen találó módon diákok pakolták tehergépkocsira majd arról le azokat az iskolai padokat és székeket, amelyek az Aranyosgyéresi Avram Iancu Iskolától az Aranyosegerbegyi Iskolához kerültek át. Aranyosegerbegyen így a diákok többé nem kénytelenek óvodai bútorzatot használni a tanítási órákon.

Az aranyosgyéresi iskola már évek óta szoros kapcsolatot ápol a hollandiai Emmaus Egyesülettel, amelynek legújabb adománya alig használt, nagyon jó állapotban lévô iskolai bútorzat volt. A holland padok, székek elfoglalták a régi bútorzat helyét az osztálytermekben, s a régi padok valószínûleg a padlásra kerülnek, amennyiben az Avram Iancu Iskola igazgatótanácsa nem dönt úgy, hogy azokat egy rászoruló iskolának adományozzák. A bútorzat ily módon az egyazon költségvetési központhoz (26-os számú) tartozó Aranyosegerbegyi Iskolához került, ahol még a nagyobb diákok között is akadtak olyanok, akik óvodai asztalokon tanultak, írtak. Mariana Câmpean, az Avram Iancu Iskola igazgatója elmondta, kisebb javításokkal az adományozott iskolai bútorzat még hosszú évekig hasznos szolgálatot tehet az aranyosegerbegyi diákoknak.

S. J.

Felvilágosító kampány egyetemistáknak
A diákok tájékozatlanok az alkotmányódosítást illetôen

(5. old.)

Felvilágosító kampányt szervez a kolozsvári egyetemi hallgatók számára az alkotmánymódosításról az Egyetemista Szervezetek Szövetsége. A kampány célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a módosítás fontosságára, ismertesse velük a módosított cikkelyek tartalmát és a népszavazáson való részvételre biztassa a diákságot.

Doru Serbãnescu, az Egyetemista Szervezetek Szövetségének vezetôje elmondta: eredetileg nem akartak bekapcsolódni az országos kezdeményezésbe, a felvilágosító kampány gondolatát, az egyetemisták körében végzett nem hivatalos felmérés adta. Az ifjúsági szervezetek több kolozsvári egyetemistát megkérdeztek az alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatban, és nagy meglepetésükre a megkérdezettek teljesen tájékozatlanok voltak az ügyben. Ezért úgy döntöttek: felvilágosító kampányt tartanak. Az ifjúsági vezetô hozzátette: ôk nem akarják megmondani a diákságnak hogyan szavazzon a referendumon, hiszen ezt maguk is el tudják dönteni, csupán azt szeretnék, ha a kellô ismeretek birtokában határoznának.

Az október 9–18. között zajló felvilágosító kampány keretében a szervezôk ünnepi rendezvényekkel, koncertekkel és képzômûvészeti kiállítással várják az érdeklôdôket. Ugyanakkor rádiós és televíziós kerekasztal-beszélgetést is rendeznek, amelyen egyetemi tanárok, jogászok mutatják be a módosított cikkelyeket és mondják el ezzel kapcsolatos véleményüket. A televízió-studióban mintegy kétszáz egyetemista is jelen lesz és bekapcsolódhat a beszélgetésbe. Ugyanakkor a diákszervezetek információs irodát is mûködtetni fognak, ahol a diákok érdeklôdhetnek az ügyben. A kampány alatt a Ziarul Studentesc diáklap különszámmal jelentkezik, a Pro referendum címszó alatt megjelenô újság ugyancsak az alkotmánymódosítással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza majd. A referendumot megelôzô idôszakban az egyetemista szervezetek tagjai szórólapokat osztogatnak, plakátokat ragasztanak, amelyekkel ugyancsak a népszavazáson való részvételre kívánják rávenni diáktársaikat.

Pap Melinda

A rendôrség hírei

(5. old.)

22 millió lejes gyermektartásdíj
Családelhagyás, a tartási kötelezettség rosszhiszemû elmulasztása alapos gyanúja miatt indítanak vizsgálatot a 41 esztendôs Dinu M. kolozsvári munkanélküli ellen. A férfi két kiskorú gyermek apja, az idôk folyamán 22 millió lejes gyermektartásdíj kifizetését mulasztotta el.

Nem sikerült elkerülnie a balesetet
Szamosújvárról Dés felé tartott a CJ–99–MVK rendszámú Dacia SuperNovával október 7-én, kedden este nyolckor a 24 éves Alexandru P., amikor hirtelen egy idôsebb férfi bukkant fel autója elôtt. A 75 esztendôs Gheorghe B. nem kijelölt helyen, óvatlanul kelt át az úttesten. A gépkocsinak nemcsak hogy nem sikerült kikerülnie az ütközést, ráadásul a manôver következtében fel is borult. A gyalogost sérülésekkel szállították a kórházba.

Baleset Kolozsborsán...
Nyolcvan esztendôs személy került a kerekek alá egy október 7-i, keddi baleset során Kolozsborsán. A Válaszútról Kolozsborsába a CJ–22–ACE rendszámú 1300-as Daciával menô 25 esztendôs N. Ciuvutã elgázolta az úttesten haladó O. Pãtrast, aki a baleset következtében sérüléseket szenvedett.

... és a Mócok útján
Trolibusz gázolt el két nôt a szerda reggeli Mócok úti baleset során. Az 56 éves F. I. és az 54 esztendôs M. C. gyalogátkelôhelyen kelt át az úttesten, a szabályosan közlekedô áldozatokat a 034-es számú trolibusz elütötte. A közlekedési jármût a 36 esztendôs Sever Sãrmãsan vezette. F. I. súlyos, M. C. könnyebb sérülést szenvedett, mindkettôt kórházba szállítottak.

(póka)

Csendôralakulat a hajdani szállodában

(5. old.)

Eddig a rendôrségre és a polgári ôrökre hárult a közfegyelem betartása, de néhány napja már a csendôrök is biztosítják a rend és a fegyelem betartását a kisvárosban.

A fôtéren felavatták az új csendôralakulat székházát, amely a volt szálloda épületében kapott helyet. Egyelôre csak 15 csendôr járja a város utcáit és parkjait, de nemsokára megkétszerzôdik számuk. Az új székházban biztosították a személyzet továbbképzési feltételeit, de az épület belsô udvarán a fizikai erônlét fejlesztését szolgáló edzôpályát is berendeztek.

A szamosújvári csendôralakulat még nyolc közeli községet is ellát. Az elkövetkezô idôszakban szolgálati kocsival is bôvítik a Kis-Szamosmenti helység újonnan létesített rendfenntartó intézményét.

Erkedi Csaba

HIRDETÉS

INGATLAN

(7 old.)

Vásárolok kétszobás lakást. Mãrãsti, Monostor kizárva. Közvetítô nélkül. Telefon: 0740-402395. (0002)

MAGÁNÓRÁK

(7 old.)

Két egyetemet végzett lány matekbôl és földrajzból felkészít képességvizsgázókat. Telefon: 458-962. (0005)

Tanítónô házitanítást vállal délelôtt, angol nyelvbôl is. Telefon: 0744-159622, Kovács. (0020)

Egyetemista lány kisiskolásoknak tanulásban segít, illetve középiskolásoknak magyart tanít. Telefon: 460-548, 0745-806595.

Negyedéves kémiát hallgató diák kémiából felkészít. Telefon: 0745-138545, 0264/169136. (0019)

BÉRBE VESZ

(7 old.)

Három, egyetemet végzett fiatal, bérelne két- vagy háromszobás lakást. Telefon: 0745-908232, 0721-911628. (0012)

Két egyetemista lány (testvérek) részben bútorozott garzont bérelne. Telefon: 0744-821965, 0740-131570. (0008)

SPORT

LABDARÚGÁSMagyar–lengyel: csak a gyôzelem adhat reményt (II.)

(8 old.)

A továbbjutási esélyt csak egy újabb gyôzelemmel lehet még életben tartani. Ez azonban már nem kizárólag a magyar válogatott eredményén múlik, s emiatt különösen fájó a Lettországban elszalasztott pontszerzés. Most három együttesnek van közel hasonló esélye a továbbjutásra, ezért rendkívüli harc várható mind Budapesten, mind pedig Stockholmban, s a magyar csapat (amely a három együttes közül egyedül játszhat hazai környezetben az utolsó fordulóban) is várhatóan mindent megtesz majd azért, hogy második legyen a csoportban, s ezzel kiharcolja a pótselejtezô megvívásának a lehetôségét.

A 4. csoport állása:

1. Svédország 7 5 2 0 19–2 17
2. Lettország 7 4 1 2 9–6 13
3. Magyarország 7 3 2 2 14–7 11
4. Lengyelország 7 3 1 3 9–6 10
5. San Marino 8 0 0 8 0–30 0

Svédország csoportgyôztesként már biztosan Eb-résztvevô. A magyarok akkor lehetnek másodikok, ha nyernek és a lettek nem gyôznek a svédek ellen.

*

A lengyelek hétfôtôl Wronkiban gyakorolnak, s csütörtökön délben érkeznek Budapestre.

A magyar válogatottnak ez lesz a 777. hivatalos mérkôzése, a mérleg: 376 gyôzelem, 174 döntetlen és 226 vereség, a gólkülönbség: 1698–1179.

A két válogatott idei eredményei:

Magyarország:
február 12., Larnaca (Ciprus): Bulgária–Magyarország 1–0, félbeszakadt az 1. félidô után;
március 29., Chorzów: Lengyelország–Magyarország 0–0, Eb-selejtezô;
április 2., Budapest: Magyarország–Svédország 1–2, Eb-selejtezô;
június 7., Budapest: Magyarország–Lettország 3–1, Eb-selejtezô;
június 11., Serravalle: San Marino–Magyarország 0–5, Eb-selejtezô;
augusztus 20, Muraszombat: Szlovénia–Magyarország 2–1, barátságos;
szeptember 10., Riga: Lettország–Magyarország 3–1, Eb-selejtezô.
Lengyelország:
február 12., Split: Horvátország–Lengyelország 0–0, barátságos;
február 14., Split: Lengyelország-Macedónia 3–0, barátságos;
március 29.: Lengyelország–Magyarország 0–0, Eb-selejtezô;
április 2., Ostrowiec Swietokrzyski: Lengyelország–San Marino 5–0, Eb-selejtezô;
április 30., Brüsszel: Belgium–Lengyelország 3–1, barátságos;
június 6., Poznan: Lengyelország–Kazahsztán 3–0, barátságos;
június 11., Stockholm: Svédország–Lengyelország 3–0, Eb-selejtezô;
augusztus 20., Tallin: Észtország–Lengyelország 1–2, barátságos;
szeptember 6., Riga: Lettország–Lengyelország 0–2, Eb-selejtezô;
szeptember 10., Chorzów: Lengyelország–Svédország 0–2, Eb-selejtezô.

2003. március 29-én gól nélküli döntetlen született Chorzówban, 48 ezer nézô elôtt. A két csapat akkor a következô összeállításban lépett pályára:

LENGYELORSZÁG: Dudek — Szymkowiak, Hajto, Bak, Stolarczyk — Zajac (72. perc Dawidowski), Swierczewski, Kaluzny, Kosowski — Olisadebe, Kuzba; MAGYARORSZÁG: Király — Urbán, Dragóner, Juhár — Fehér Csaba, Lisztes, Lipcsei, Dárdai, Lôw — Kenesei (70. perc Sebôk), Tököli (86. perc Böôr).

A magyar és a lengyel válogatott 29 alkalommal találkozott egymással, a mérleg: 19 magyar, 6 lengyel gyôzelem, valamint 4 döntetlen. A gólkülönbség: 84–35 a magyarok javára.

Pawel Janas kerete (zárójelben: klub, válogatott mérkôzések/szerzett gól):

kapusok: Jerzy Dudek (Liverpool FC, 33/0), Grzegorz Szamotulski (Amica Wronki, 10/0),

védôk: Tomasz Klos (FC Köln, 44/2), Jacek Bak (RC Lens, 48/1), Miroslaw Sznaucner (Iraklisz, 2/0), Michal Zewlakow (RSC Anderlecht, 34/1), Tomasz Rzasa (Partizan Belgrád, 11/1), Sebastian Mila (Groclin Grodzisk Wielkopolski, 1/0),

középpályások: Jacek Krzynówek (1. FC Nürnberg, 33/3, Mariusz Kukielka (1. FC Nürnberg, 12/2), Tomasz Zdebel (VfL Bochum, 14/0), Mariusz Lewandowski (Sahtar Donyeck, 8/0), Kamil Kosowski (1. FC Kaiserslautern, 17/1), Miroslaw Szymkowiak (Wisla Krakkó, 11/2), Marcin Burkhardt (Amica Wronki, 4/0), Marcin Zajac (Groclin Grodzisk Wielkopolski, 8/0), Radoslaw Sobolewski (Groclin Grodzisk Wielkopolski, 3/1), satárok: Maciej Zurawski (Wisla Krakkó, 23/4), Grzegorz Rasiak (Groclin Grodzisk Wielkopolski, 3/1), Andrzej Niedzielan (Groclin Grodzisk Wielkopolski, 3/1), Marek Saganowski (Legia Varsó, 9/0).

Rio Ferdinand nem játszhat Törökországban

(8 old.)

Késve elvégzett doppingteszt miatt Rio Ferdinand nem játszhat az angol labdarúgó-válogatottban az egyenes ági továbbjutást jelentô csoportelsôségrôl döntô szombati isztambuli Európa-bajnoki selejtezôn, Törökország ellen.

A Manchester United 23 éves védôjét szeptember 23-án szerették volna megvizsgálni, de errôl ô megfeledkezett. Amikor eszébe jutott, hogy ellenôrzésre kell jelentkeznie, a szakemberek már távoztak a klub edzôtáborából, így csak másnap tudták elvégezni a kontrollt.

A mulasztás miatt az angol szövetség kizárta a kulcsembernek számító, a világ legdrágább védôjének tartott Rio Ferdinandot a válogatottból, egyelôre kérdés, hogy meddig.

Az ügy fejleménye, hogy sztrájkba lép az angol labdarúgó-válogatott, ha a szövetség (F.A.) nem helyezi vissza jogaiba Rio Ferdinandot, a Manchester United és a válogatott védôjét — szerdai londoni sajtóértesülés szerint errôl szavaztak a döntô fontosságú szombati törökországi Európa-bajnoki selejtezô elôtt álló csapat tagjai.

A 24 tagú keret az elôzô kedd este megszavazott indítvány szerint már Törökországba sem utazna el, azzal együtt sem, hogy ez Anglia nyilvánvaló kizárását jelentené a jövô évi Európa-bajnokságról.

Robson Nigéria új szövetségi kapitánya

(8 old.)

A Nigériai Labdarúgó-szövetség az angol Bryan Robsont nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. A felek nem hozták nyilvánosságra a szerzôdés anyagi részleteit.

A szövetség egyértelmû célkitûzése, hogy az egykori angol válogatott labdarúgó gyôzelemre vezesse a "Szuper sasokat" a jövô évi Afrika Kupán, Tunéziában.

A 46 éves szakembert annak ellenére nevezték ki, hogy hivatalosan nem jelentkezett a posztra. Ezzel a képzeletbeli versenyben olyan edzôket elôzött meg, mint Bruno Metsu, Alain Giresse, Henri Kasperczak és George Weah.

Bryan Robson, a nigériai válogatott új szövetségi kapitánya a 80-as, 90-es évek legendás angol labdarúgói közé tartozik.

A szigetországi nemzeti csapat és a Manchester United korábbi sztárjának hivatalos kinevezésére rövidesen sor kerül, de még a nigériai sportminisztérium beleegyezése is szükséges.

A 46 éves Robson játékosként három világbajnokságon (1982, 1986, 1990) szerepelt, s 1981 és 1994 között 465 (!) találkozót játszott a Manchester Unitedben, ezalatt 99 gólt szerzett. A válogatottban 90 találkozón 26-szor volt eredményes. Edzôként még nem ért el hasonló sikereket, 2001 júniusában állt fel a Middlesbrough kispadjáról, azóta nem edzôsködött.

VÍVÁS
Hvannai vb
Covaliu második, Ferjancsik bronzérmes

(8 old.)

A nôi párbajtôrözôk és a férfi kardozók már az érmekért, a férfi tôrözôk és a nôi kardozók pedig a 64-es táblára kerülésért küzdöttek kedden a havannai vívó-világbajnokság harmadik versenynapján. A párbajtôrözô nôk mezônyében a magyarok közül Hormay Adrien jutott a legtovább, de ô is lemaradt a dobogóról, remek sorozatot követôen ugyanis a 8 között kikapott.

Az elsô kör neki, valamint Mincza Ildikónak és Tóth Hajnalkának nem okozott gondot, az olimpiai bajnok Nagy Tímea azonban váratlanul kiesett. Igaz ez még azzal együtt is, hogy ellenfele, a kínai Li nem tartozik a fegyvernem leggyengébbjei közé.

A folytatásban mindhárom versenyben maradt magyar sikert aratott, közülük Tóth egy pikáns párharcban, az elmúlt év végén franciává lett Király-Picot Hajnalka ellenében. A 16 közé jutás hosszabbításban dôlt el.

Ugyanilyen végkimenetele volt a következô körben Hormay asszójának a kínai Sennel szemben. Az összecsapáson kevés találat esett, ezzel együtt a harmadik három perc elején, 4–1-nél már eldôlni látszott a csata a magyar vívó javára. Sen azonban egyenlített, s kiharcolta a ráadás lehetôségét. A kiélezett szituációban Hormay volt magabiztosabb, s ezzel bekerült a legjobb nyolc közé.

Ugyanez nem sikerült Minczának, aki nem találta a ritmust és a távolságot az ukrán Natalja Conrad ellen, valamint Tóthnak, aki második hosszabbításos asszójában vereséget szenvedett.

A magyarok ezután már csak Hormayban bízhattak, aki ezúttal is — mint már korábban többször — az utolsó akadálynál bukott el. Az olasz Cascioli ellen csak az elsô találat után vezetett, az egyenlítést követôen viszont már végig hátrányban volt.

Végül nôi párbajtôrben ukrán siker született: az elôcsatározások során Minczát 15–10-re legyôzô Conrad az egész nap során remekül mozgott a páston, nagyon jó ütemben és pontosan támadott, így megérdemelten végzett az élen.

A második éremosztó napon sem maradt dobogós helyezés nélkül a magyar küldöttség, a kardozó Ferjancsik Domonkos ugyanis bejutott a legjobb négy közé, és a harmadik helyen fejezte be a küzdelmeket. Ferjancsik az elsô asszójától kezdve rendkívül magabiztosan vívott, látszott, hogy van elképzelése arról, mit akar. Gyors és pontos akcióit rendre eredményesen fejezte be, így az elôdöntôig még csak megszorítani sem tudta senki.

Egy egyiptomi és egy német ellenfél után a szintén remeklô Lengyel Balázzsal került szembe. A magyar asszó a papírforma szerint alakult, így hiába gyôzött Lengyel egy fordulóval korábban a sydneyi olimpián ezüstérmes francia Gourdain ellen, a legjobb 16 között be kellett fejeznie szereplését.

Nem úgy Ferjancsiknak, aki az elôdöntôbe kerülésért az olasz Pastorét szinte lemosta a pástról.

A tavasszal Achilles-ín-szakadást szenvedett, s abból csak a közelmúltban felépült Nemcsik Zsolt is jól kezdett — két asszót megnyert —, a harmadikban viszont némiképp érthetetlen módon kapott ki, az olasz Aldo Montano ellen ugyanis már 13–10-re is vezetett.

Fodor Kende az elsô fordulóban visszavágott az Európa-bajnokságon elszenvedett vereségért Sandunak, egy körrel késôbb viszont nem bírt a szintén román Mihai Covaliuval. A legutóbbi olimpiai bajnok román fiú a döntôig menetelt, a világbajnokságot a második helyen zárta.

A folytatásban Ferjancsik Domonkos a döntôbe jutásért rendezett asszóban 15–14-re kikapott a késôbbi bajnok ukrán Vlagyimir Lukasenkótól.

Ferjancsik a versenynap során rendkívül magabiztosan vívott, ezért hatott némileg meglepetésként, hogy a négyes döntô elsô összecsapásában valahogy nem találta a ritmust. Ezzel együtt volt esélye a gyôzelemre és a fináléba kerülésre — a mérkôzés során sokáig vezetett —, végül azonban mégsem ô örülhetett.

Ferjancsik elôdöntôbeli veresége ugyanakkor már csak azért is fájó, mert az ôt némi szerencsével legyôzô Lukasenko a fináléban magabiztosan múlta felül Covaliut.

Ferjancsik könnyedén nyerhetett volna, korábban az egyiptomi Samirt 15–5-re, a német Stehrt 15–8-ra, Lengyelt 15–7-re, majd az olasz Pastorét 15–4-re verte a négyes finálé elôtt.

A negyeddöntôben Covaliu az orosz Alekszej Gyacsenko ellen nyert 15–13-ra, majd ugyanilyen arányban jutott túl Montanón is az elôdöntôben. A döntôben: Lukasenko–Covaliu 15–11.

Eredmények:

Nôi párbajtôr egyéni: 1. Conrad, 2. Nisima, 3. Li és Cascioli, ..., 6. Hormay, ..., 12. Mincza, ..., 15. Tóth, ..., 36. Nagy.

Férfi kard egyéni, világbajnok: 1. Lukasenko, 2. Covaliu, 3. Ferjancsik és Montano, ..., 9. Nemcsik, 10. Lengyel, ..., 26. Fodor.

Valutaárfolyamok
Október 8., szerda

(8 old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

38 250/38 500

32 500/32 800

148/152

Október 9., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 38 603 lej, 1 USD = 32 717 lej, 1 magyar forint = 152 lej.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -