2003. október 17.
(XV. évfolyam, 239. szám)

Emelkednek a pedagógusi bérek
4,4 százalékos GDP-részesedést kap az oktatás

(1., 4. old.)

Alexandru Athanasiu oktatásügyi miniszter bejelentette: az elkövetkezô hónapokban megemelik a diákok ösztöndíját, és béremelések várhatók az egyetemi és középiskolai oktatók esetében egyaránt.

A diákok ösztöndíjának megemelése párhuzamosan fog folyni a pedagógusok béremelésével, és minden valószínûség szerint erre csak januártól számíthatnak az érintettek. Athanasiu szerint az egyetemi tanárok egy részének nagyobb lesz a bére, mint a minisztereké, azaz meg fogja haladni a havi 21 millió lejt. A közoktatásban dolgozó pedagógusok bérét már októbertôl megemelik, éspedig 9 százalékkal. Athanasiu azzal magyarázta a béremelési-sorozatot, hogy a költségvetés-tervezetben a nemzeti bruttó össztermékbôl (GDP) 2004-re 4,2 százalékot fognak elkülöníteni az oktatás részére.

Sanda Gabor, a kolozsvári közoktatási szakszervezet alelnöke a Szabadságnak elmondta: az oktatási szakszervezetek 5 százalákos GDP-részesedést kértek, 4,5-ben egyeztek meg velük, de végül csak 4,4 % maradt. — Kétségtelen, hogy elôrelépésrôl van szó, hiszen tavaly jóval 4 százalék alatt voltunk — mondta. — Tudni kell viszont azt is, hogy GDP-részesedésünk lényeges megnövelése elsôsorban az oktatás infrastrukturális oldalát fogja erôsíteni, és csak másodsorban a pedagógusok életkörülményeit. Valóban: októberben 9 százalékos béremelés fog bekövetkezni — ez különben még a régebbi egyezségek folyománya —, és az is biztosnak tûnik, hogy januárban 6, (jövô) októberben pedig ismát 6 százalékos bérkiegészítés várható. A jól mutató számözön mögött viszont ez a valóság: januárban, a 9+6 százalákos béremelés után egy kezdô tanár (nettó) fizetése alig fogja elérni a 3 milliót. Ez bizony nem olyan nagy elôrelépés…

Az egyetemi tanárok nagy "bérugrását" azzal magyarázta a szakszervezeti vezetô, hogy náluk már életbe lépett az új fizetési rács, amelyre a közoktatásban még várni kell. Sanda Gabor viszont figyelmeztetett: mivel a béremelés pénzügyi alapjait az adókból és illetékekbôl begyûlt összegek képezik — és az iskola-önkormányzat pénzügyviteli kettôs nem mindenhol mûködik olajozottan —, jónéhány ismeretlenre is számítani kell a béremelési egyenletben.

Szabó Csaba

Esztétikailag sérült a történelmi emlékhely értékû Fôtér
Ma avatják fel a forradalmárok emlékmûvét

(1., 4. old.)

A szakemberek egyöntetû véleménye szerint a Fôtér és a Jókai utca sarkán elhelyezett, az 1989-ben elesett forradalmárok emlékét ôrzô emlékmû alkalmatlan környezetbe került, ami egyrészt az alkotás érvényesülését gátolja, másrészt a történelmi emlékhelyként számon tartott központ is sérül. Ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy egyetértenek az emlékmû állításának gondolatával, mert politikai irányultságtól függetlenül mindnyájunknak adóznunk kell a forradalmárok emléke elôtt. Liviu Mocan neves kolozsvári szobrász alkotását ma délben ünnepélyes keretek között leplezik le.

A hét, golyók által megsebzett személyt stilizáltan szimbolizáló mûalkotást a New York kávézó bejáratával szemben, a forradalom elsô napján áldozatul esett hôsök vesztôhelyén állították fel. Az alkotás felállítását azonban hosszas vita elôzte meg, egyrészt a forradalmárok feltétlenül ragaszkodtak, hogy a vérengzés helyszínén kapjon helyet az emlékmû, másrészt az emlékmûvekért felelô megyei és országos bizottságok ódzkodtak az ehhez szükséges engedélyek kibocsátásától, mivel nem találták megfelelônek a forradalmárok által kiválasztott helyet. A szakemberek legfôbb érve az volt, hogy a város központjában számos emlékmû és szimbólum található, emellett a szobrász posztmodern alkotása nem talál megfelelô környezetre a kincses város központjának klasszikus épületeinek gyûrûjében.

Pop Virgil mûépítész, egyetemi tanár a Szabadság kérdésére elmondta, hogy a történelmi emlékhelynek számító Fôtér építészeti szempontból zárt területnek számít, körvonalai egyértelmûen kirajzolódtak, ezért értelmetlennek tartja egy újabb emlékmû bezsúfolását a központba. — Egy klasszikus mûalkotás elhelyezését sem tartottam volna helyesnek azon a helyen, mivel a Fôtér valósággal tobzódik a szimbólumokban. Elég csak megemlíteni a régi városházát, a Mátyás-szoborcsoportot és a mögötte álló monumentális Szent Mihály plébániatemplomot, de ugyanolyan jelképnek számít a trikolór árboc és a régészeti ásatások. Virgil Pop szerint a memorandisták emlékmûvét is a román Nemzeti Színházhoz közelebb kellett volna elhelyezni, de annak idején ragaszkodtak, hogy ez az emlékmû is része legyen a Fôtérnek. — Szerintem a forradalmárok mûalkotása a gazdagon díszített környezô házak miatt éppen a lényegét, az általa sugallt egyszerûséget veszíti el — mondta.

— Nem mindig alkalmas a tragikus események helyszínére felállítani egy emlékmûvet — sommázta véleményét Nicolae Sabãu mûvészettörténész, a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatója. A mûvészettörténész szerint is a Fôtéren túl sok emlékmû van, ezért nem kellett volna helyet adni egy újabbnak, mert ezek semlegesítik egymást. Liviu Mocan alkotásáról szólva elmondta, hogy a szoborcsoportnak nagyobb helyre lett volna szüksége ahhoz, hogy esztétikai teljességében érvényesüljön, mi több, a modern alkotásnak nem kellett volna versenyre kelnie Fadrusz János Mátyás király szoborcsoportjával.

Kovács András mûvészettörténész, a BBTE oktatója is hasonló álláspontra helyezkedett, úgy vélte, hogy Kolozsvár Fôterén nincs hely újabb emlékmûvekre. A mûvészettörténész szerint a központ mint történelmi emlékhely esztétikailag sérül a posztmodern alkotás elhelyezése miatt.

A korábbi viták és a szakemberek ellenkezése ellenére az emlékmûvet a törvényes elôírásoknak megfelelôen állították fel. Az 1996 és 2000 között hatalmon lévô koalíciós kormány, ezen belül Ion Caramitru mûvelôdésügyi miniszteri mandátuma alatt bocsátotta ki az emlékmûvekért felelôs országos szakbizottság az engedélyt azt követôen, hogy a helyi bizottság döntését megismételve korábban elutasította a kérést. Tavaly a helyi tanács is megszavazta az emlékmû felállítását. Máté András RMDSZ-es városi tanácsos lapunknak elmondta, hogy nem voksoltak tiszta meggyôzôdéssel, mert akkoriban erôteljes erkölcsi zsarolást gyakorolt a forradalmárok szervezete a helyi választottakra, sôt agresszíven is viselkedtek.

Borbély Tamás

Bezárt a kedvezményes élelmiszerbolt

(1. old.)

Egy év mûködés után megszûnt Kolozsvár egyetlen Economat boltja. A 469-es kormányrendelet értelmében a kis jövedelmûek és nyugdíjasok jogosultak arra, hogy az alapélelmiszerekhez — kenyér, olaj, liszt, tészta — termelôi áron juthassanak hozzá. A kolozsvári vásárlók, akik megszokták, hogy az állomás környéki üzletben néhány ezer lejjel kevesebbet fizetnek ezekért a termékekért, két hete már csak a szûkszavú közleményt olvashatták: október 1-jétôl megszûnt az Economat részleg.

Az "Alcoom" — amelynek egyik részlege volt az Economat — igazgatója, Gheorghe Costin elmondta, hogy a megváltozott árukezelési program keretei között az üzlet nem tudja folytatni tevékenységét. Az Economat-program indulásakor a kormány az ilyen típusú üzletek mûködtetôinek különféle kedvezményeket ígért, amelyek pótolják majd az alacsony árrés okozta veszteséget. Az "Alcoom" azonban nem részesült a beígért kedvezményekben, így az alacsony áruforgalom miatt az Economat részleget nem tarthatják fenn többé.

A pár ezer lejes árkülönbség, bár nem jelentôs, nagyon sokat jelent azoknak, akik egymillió lej körüli nyugdíjukból próbálják megvásárolni a létfenntartásukhoz szükséges élelmiszereket, tehát a különféle szociális kezdeményezésekre, mint amilyen az Economat is, nagy szükség lenne.

Farkas Imola

Bíznak a referendum eredményességében

(1., 4. old.)

A hétvégi népszavazás utolsó simításairól számolt be a prefektusokkal tartott tegnapi távértekezleten Ioan Rus közigazgatási és belügyminiszter. Vasile Soporan prefektus arra kérte a jelen lévô tisztviselôket: tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy sikeres legyen az akció és bebizonyítsák, megyénk is képes pozitív jelzést továbbítani Európa felé.

Ioan Rus belügyminiszter elmondta: 67 millió lejjel egészítették ki a népszavazás elôkészítésére és lebonyolítására szánt pénzalapot, ezt a szavazóhelyiségek számának növelésére, a protokollköltségek fedezésére és a mozgósító kampány intenzívebbé tételére fordították. Ugyanakkor a referendummal kapcsolatos legutóbbi tevékenységérôl is beszámolt a szaktárca: sikerült biztosítani az ôrséget a népszavazás két napján, ugyanakkor véglegesítették a szavazólistákat, kinyomtatták a szavazócédulákat, kiosztották a pecséteket. A miniszter a technikai részletekre is felhívta a megyei elöljárók figyelmét: biztosítsák a kellô fényt a szavazóhelyiségekben és fülkékben, valamint rendelkezzenek megfelelô számú pótlistával. A szavazás elôtti tevékenységekkel kapcsolatosan elmondta: azokban az iskolákban, ahol szavazóhelyiséget állítanak fel, ma délután 14 óráig be kell fejezni a tanítást, hogy maradjon elég idô az irodák berendezésére.

Legfontosabb tennivalóként a miniszter a megfelelô ôrség biztosítását emelte ki, hogy a két szavazási nap közötti éjszaka ne történhessenek a szavazás eredményeit meghamisító események. Azokat a személyeket, akiket szombat éjszaka a szavazóirodák közelében találnak, letartóztatják, attól függetlenül, hogy politikai pártok képviselôirôl vagy egyszerû közemberekrôl van szó, jelentette ki Ioan Rus. Ugyanakkor a prefektusok figyelmét a megfelelô kommunikációs csatornák kialakítására is felhívta, kijelentve: legyennek állandó kapcsolatban a Központi Választási Irodával és azonnal tudassák velük, ha problémák merülnek fel. A kormány a különleges problémák kezelésére is felkészült, abban az esetben, ha valamelyik szavazóirodában meg kell szakítani a szavazás menetét: ilyenkor a bizottság tagjai nem hagyhatják el a helyiséget. A mozgosító kampánnyal kapcsolatosan Ioan Rus elmondta: a mozgósítás szombat–vasárnap is folytatódhat a szavazási irodák körzetétôl távolabb.

A Központi Választási Iroda képviselôje néhány technikai tudnivalóra hívta fel a megyei elöljárók figyelmét: szombaton csak az ôrség marad a szavazóirodák közelében, a felügyelô bizottságok elnökeinek és tagjainak sem szabad ott tartozkodniuk. Hogyha a bizottság valamelyik tagja objektív okok miatt nem jelenhet meg a népszavazás napján, a megyei bíróságok más személyt jelölnek ki helyette. Ugyanakkor hengsúlyozta: vigyázzanak arra, hogy a jegyzôkönyveket helyesen töltsék ki, hiszen hibák esetén ezek elveszítik érvényességüket.

A prefektusok megkérdezése során kiderült: Románia összes megyéjében készen állnak a referendum lebonyolítására. Gondok csupán Kolozs, Hargita és Vrancea megyében jelentkeztek, ahol a Nagy-Románia Párt és a Vatra Românescã intenzív referendumellenes kampányt folytat. A miniszter arra kérte fel az érintett megyék prefektusait, vigyázzanak, hogy az ellenkampányolók anyagai ne legyenek túlsúlyban a hivatalos népszerûsítô anyagokhoz képest. A kolozsvári polgármester referendumellenes tevékenysége miatt a megyei elöljáróknak a prefektúra és a polgármesteri hivatal nevében egyaránt kell tevékenykedniük, jelentette ki Vasile Soporan.

A prefektus a jelenlévô tisztviselôknek elmondta: mindannyian tudják mi a tennivalójuk, vigyázzanak, hogy körzeteikben ne történjenek törvényellenes cselekedetek és minden polgár élhessen alkotmányos jogával. Ugyanakkor kijelentette: azt szeretné, ha a választási irodák vezetôi példaértékû tevékenységet végeznének, amely révén bebizonyíthatják, megyénk is képes lépni Európa felé. Vasile Soporan arra kérte a szavazóirodák elnökeit, hogy mindkét napon, a helyiségek kinyitása és bezárása után számoljanak be errôl a Megyei Választási Iroda tagjainak. Emellett újra felhívta a figyelmüket arra, hogy a referendum nem csak a Szociáldemokrata Párt és a kormány akciója, hanem az összes politikai párt és szavazópolgár érdeke, ezért arra kérte ôket: ennek tudatában cselekedjenek. Saját tevékenységével kapcsolatosan elmondta: a többi megyei vezetôvel együtt mindkét nap folyamán látogatást tesznek a különbözô vidéki szavazóirodákhoz és ellenôrzik ezek munkáját.

Pap Melinda

V. Kolozsvári Európai Találkozások

(1., 5. old.)

A romániai civil társadalom szerepe az Európai Unióba való belépés küszöbén címmel október 16. és 18. között szervezi meg számos támogató közremûködésével az Európai Találkozások konferenciasorozat ötödik rendezvényét a Francia Kulturális Központ. Tegnap a Diákmûvelôdési Házban lezajlott ünnepélyes megnyitón jelen volt Philippe Étienne, Franciaország bukaresti nagykövete is, aki tartalmas beszédet mondott.

Manuèle Debrinay-Rizos, a kolozsvári Francia Kulturális Központ igazgatója az évi rendszerességû eseménysorozat idei folytatásától azoknak az európai kérdéseknek dinamikus taglalását várja, amelyek a civil szervezeteken keresztül az egész társadalomra hatnak — tudhattuk meg bevezetô szavaiból.

Philippe Étienne beszédében emlékeztetett a 2003. október 4-i, Rómában megtartott nagyszabású értekezletre, amelyen az új európai alkotmányról vitáztak. Ismételten felvetôdött: az Európai Unió a tagság szolidarizálása, konkrét eredmények nélkül fabatkát sem ér. A hozzájárulás szellemiségét tehát mindenkitôl méltán várják el. Románia az évtizedes totalitarizmus miatt késôn ismerte meg a polgári társadalomban rejlô lehetôségeket, most ezt az ûrt kell nagy léptekkel betöltenie. Ôexcellenciája biztos abban, hogy 2007-ben hazánk EU-taggá válik. Addig azonban el kell sajátítanunk és mélyítenünk az európai állampolgársággal járó tudnivalókat, vagyis a szabadságon, szolidaritáson és áttetszôségen alapuló együttélési normákat. Mindezek Nyugaton sem honosodtak meg egyik napról a másikra, most azonban az EU-ban emberi jogokká váltak, amelyeket maradéktalanul tiszteletben tartanak. Ezeket a kivívott jogokat pedig meg is kell tudni védelmezni bármilyen irányból érkezô veszéllyel szemben. A mai Romániában a civil társadalomra többek között két fontos teendô hárul: hozzájárulni a romáknak a társadalomba való integrálásához (ami a nagykövet szerint csak saját egyesületeik révén valósítható meg), és fokozni a korrupció elleni harcot (ami Étienne nézetében anakronista társadalmi vonás). Franciaország nem leckét akar adni a romániai civil társadalomnak, hanem segítséget — mondotta a nagykövet.

Vasile Soporan prefektus üzenetben köszöntötte a konferenciát. Szerinte Románia ma már konkrétan ott áll az integráció ajtajában, és ennek érdekében az EU-ból nekünk kell eljárásokat, ismereteket, felfogásbeli változást importálnunk. A fiatal nemzedékek érdeklôdése ezen a téren természetes, és ebben a minél több és felkészültebb polgári egyesületbôl álló civil társadalom meghatározó szerepet játszik.

A konferencia plenáris elôadásokkal folytatódott (fô téma: Milyen meghatározást és milyen formákat nyer 2003-ban a civil társadalom?). Ma és holnap szekcióülések (Románia aktuális helyzete; Kultúra; Sajtó; Helyi fejlesztés) zajlanak. A részvevôk száma meghaladja a százötvenet.

Ördög I. Béla

A polgármester lemondását követelik

(1., 4. old.)

Gheorghe Funar kolozsvári polgármester lemondását követelik helyi választottjaink, akik tegnapi tanácsülésükön egyhangúlag fogadták el az elöljáró lemondását követelô határozatot. A polgármester ezelôtt egy héttel a Kolozs megyei törvényszék elnöki rendelete által kényszerítve hívta össze a tanácsülést, amelynek igazi tétje az idei költségvetés-kiegészítés elfogadása lett volna. A tanácsosok szerdán este telefonon értesültek, hogy a korábbi polgármesteri rendelet ellenére Funar a tanácsülést jövô csütörtökre halasztja.

A költségvetés-kiegészítés fontossága miatt azonban helyi választottjaink összegyûltek, de az elöljáró nem volt hajlandó lejönni irodájából a gyûlésterembe és a testület elé terjeszteni az errôl szóló határozatot arra hivatkozva, hogy csak jövô csütörtökre hívta össze a grémiumot. A törvényes elôírások szerint a költségvetés-kiegészítésrôl szóló határozatot kizárólag csak a polgármester terjesztheti a tanács elé.

A tanácsosok kijelöltek egy, a tanácsosokból álló küldöttséget is, amelynek az lett volna a feladata, hogy meggyôzze a polgármestert a határozat elfogadásának fontosságáról, azonban az elöljáró hajthatatlannak bizonyult. A büdzsé kiegészítését év végéig kell elfogadnia a tanácsnak, azonban addig megkérdôjelezôdnek az év elején a valóságnál kisebb költségre betervezett munkálatok, valamint az iskolák fûtés- és tatarozási költségeinek törlesztése.

B. T.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

BODÓ BARNA TALPALATNYI RÉGIÓNK és EGYED PÉTER SZABADSÁG ÉS SZUBJEKTIVITÁS címû köteteit Veress Károly, illetve dr. Demeter Márton Attila méltatja 2003. október 20-án, hétfôn 18 órakor a Szentegyház utca 3. szám alatti GAUDEAMUS könyvesboltban. A könyvbemutató házigazdája: Balázs Imre József. Szervezô a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány.

AZ EME BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK összejövetelén, október 20-án, hétfôn du. 2 órától Mózes Huba (Miskolc) Versrendszerek a magyar költészetben, du. 4 órától Kabán Annamária Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia címmel tart elôadást a Bölcsészkar épületében (Horea út 31.).

FIATAL NAGYVÁRADI ZONGORISTÁK HANGVERSENYÉT hallgathatják meg a zenekedvelôk október 18-án, szombaton délben 12 órától, a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Majális/Bilascu utca 5.). Jámbor Fekete Erzsébet tanítványai,— Várady Henrietta, Horváth Emese, Munkácsy Dóra — Chopin-, Debussy-, Bartók-, Rahmanyinov-, Liszt-, Enescu- és Prokofjev-mûveket adnak elô.

AZ RMDSZ BELVÁROSI KÖRZETE az Agnus Rádió munkatársait hívta meg az összejövetelére október 17-én, pénteken du. 5 órára a körzet székházába (Kossuth Lajos utca 18.).

GYALOGTÚRÁT SZERVEZ AZ EKE Szindre (30 km) október 18-án, szombaton. Találkozás 8 órakor a Hajnal negyed végállomásán. Túravezetô: Székely Lavotta. Visszatérés vasárnap (30 km).

ÉszLeLô

(2. old.)

— Miért olyan erôs az RMDSZ-en belüli ellenzék az országos vezetôséggel szemben?

— Mert nem minden markos fiú Markós.

(öbé)

50 év Thália szolgálatában

(2. old.)

Volt egyszer egy évfolyam, 19 taggal, amely elhatározta, hogy az egyetem elvégzése után is együtt marad. Keresnek maguknak egy színházat, amely köré majd özönlik a közönség, és nekik nem lesz más feladatuk, mint esténként játszani, játszani...

Ez egy igazi történet. Éppen most 50 éve így alakult meg a nagybányai Állami Színház keretében a magyar tagozat, a Szentgyörgyi István Fôiskola 1953-ban végzett hallgatóiból. Köztük volt, többek között: Elekes Emma, Ács Alajos, Csíky András, Köllô Béla, Sós Angéla, Cseresznyés Gyula. Rendezôjük Harag György és ezt a színházat nem kisebb személyiség, mint Erdôs Imre Pál grafikusmûvész irányította. Irodalmi titkárnak sikerült megnyerniük Kovács Ferencet, aki aztán nemsokára rendezôvé avanzsált körükben. A fiatal csapat erôsítést is kapott az érett, jó megjelenésû, kellemes hangú Nyiredi Piroska, az idôs nemzedéket alakító Deésy Jenô és Földessy Ilona személyében. Turnéjuk során felfigyeltek a Szatmárnémetiben kihasználatlanul, árván álló színházépületre. Két nappal az 56-os forradalom kitörése elôtt bekövetkezett az átköltözés. Szatmárnémetinek újra lett magyar színháza.

A fiatalok elkezdték hallatni hangjukat az országos seregszemléken. Egymás után születtek a figyelemreméltó elôadások, amelyeket a szakma díjakkal, oklevelekkel értékelt. (Kerge birka, Anna Frank Naplója.) Színházi munkájukat példaként emlegették, akárcsak elhivatottságukat, mûvészi hozzáállásukat a szakmához.

Most, október 17-dike és 19-dike között ünnepel a Szatmárnémeti Harag György társulat. Díszbemutató készül Molière Tartuffejébôl, vendégszereplésre hívják a kolozsvári és a marosvásárhelyi színtársulatokat, emlékezések sora övezi az elhunyt pályatársakat, koszorú kerül Harag György tasnádi emléktáblájára, Ács Alajos nevét írják fel a Stúdióterem bejárati falára. Színháztörténészek, kritikusok körvonalazzák a Szatmári színház szerepét a magyar színjátszásban, s végezetül gálamûsoron lépnek fel az 50 év alatt elszármazott, de erre az estére visszatért színészkollégák.

Éltessen az Isten, kedves szatmári társulat, szaporítsa sikereiteket a rohanó idô, és legyen mindig tarsolyotokban egy kis lelkesedés, szakma iránti tisztelet, a választott pálya szeretete! Ezt kívánja nektek egykori filológus évfolyamtársatok, aki nem átallott példát venni Tôletek, amikor még divat volt a romantika, és erény az álmodozás, a szépségbe vetett hit.

S. Muzsnay Magda

Iris-koncert a 4 x 4 jegyében

(2. old.)

Márciusban fogtak hozzá, augusztusban hangszerelték, most került piacra az Iris együttes négy CD/MC-t tartalmazó albuma. Mostanság egyesek gyakran hasonlítják magukat gépkocsihoz — mondotta Mihai Godoroja, az zenekar producere a csütörtöki lemeznépszerûsítô koncert sajtótájékoztatóján — ezúttal az Iris együttes a 4 x 4 jegyében (így nevezik a terepjáró autókat) készítette el a 4 Motion albumot. Az I(nvingãtor), R(ealist), I(novator), S(entimental) tulajdonképpen négy külön szólóalbum, amelybôl egységként összeáll az Iris. Sorrendben Nelu Dumitrescu, Valter Popa, Doru "Boro" Borobeica és Cristi Minculescu nevéhez fûzôdik, számos meghívottal. A képviselt gépkocsik a fôtámogató Volkswagen autómárkái: Touareg,Beetle, Golf és Phaeton. Minden album 10 számot tartalmaz, amelyek közül 2–2 vadonatúj.

A csütörtöki megashow-n a kolozsvári Cascada együttes volt az elôzenekar, a közönség több mint három órát szórakozott a Horia Demian Sportcsarnokban.

Póka János András

Tolerancia

(2. old.)

Felszállok párommal a trolira. Tömve éppen nincs, de csak "állóhelyet" kapunk a széksorok között. Sebaj, nem olyan hosszú az út. Hátam mögött kisiskolás óriás hátitáskával. Aztán, ahogy közeledünk a végállomás felé, mind jobban üresedik a jármû. A kisfiú melletti székrôl leszáll a néni, a gyermek gyorsan elfoglalja a helyet. Aztán a párom mögötti harmincas hölgyre néz, int neki, hogy: — Néni, tessék leülni — és szép udvariasan, feláll, amikor a hölgy áttörtet a férjem és az én hátam mögött. Leül, aztán megkérdi a gyermektôl: — Miért nem a néninek adtad át a helyed? Ezalatt engem ért, mert nyilván, látszik, hogy jóval idôsebb vagyok nála. A gyermek odahajol a füléhez és kicsi tenyerével eltakarva száját, súgja: — Á, magyarul beszél. Ránézek a férjemre, és ugyanarra gondolunk: — Fene nagy toleranciával rendelkezhetnek a máskülönben udvariasságra nevelô szülei.

B. É.

"Szépre lesô szem..."
Brósz Irmára emlékezve

(2. old.)

A Római Katolikus Nôszövetség Szent Raffael Körének szervezésében nyílt meg szerdán délután a Brósz Irma festômûvész alkotásait bemutató tárlat.

A nôszövetség elnökének, Balogh Gizellának köszöntôjét követôen a Katolikus Plébánia énekkarát hallhatták a nagy számban megjelent érdeklôdôk. Rekita Rozália színmûvész szavalatai a képek témáit idézték (Reményik Sándor: Benéz a havas; Lukács Márta: A napraforgó imája; A lilom imája; Wass Albert: Erdélyi fák között; Tetôn; Szilágyi Domokos: Napraforgók), majd Tekeres Sándor hegedûjátékát élvezhette a közönség.

A festményeket Székely Sebestyén György mûvészettörténész, a Mûvészeti Múzeum munkatársa mutatta be. Hangsúlyozta, hogy nem teljes kiállítást láthatunk, az itt megtekinthetô 13 kép a mûvész alkotásainak csupán egy része, amely a tulajdonosok jóvoltából kerülhetett most bemutatásra.

A cél a képzômûvész Brósz Irma emlékének felelevenítése, munkáinak megismertetése.

Ennek jegyében mutatta be életútjának fontosabb állomásait, elemezte a laikus számára is érthetô módon az alkotásokat.

A festônô legfontosabb ihletôje a természet, képei többnyire tájképek vagy csendéletek. Korábbi alkotásain a Nagybányai Iskola hatása érezhetô: erôteljes rajz, élénk, tiszta színek. Mûvészetének legfontosabb részét képezik a pasztell tájképek: finom, nôies anyagkezelés, zárt, nem kitárulkozó tájak a fôbb ismertetôi. Színekbôl építkezik a kép, a rajz itt csak másodlagosan járul hozzá az alkotásokhoz.

Gyakori mûvészetében a székelyföldi tájak megjelenítése: Tusnád és a szülôváros, Kovászna környékét ábrázoló képeinek stílusa eltér a többiétôl. Ezek már kitárulkozóbb, nyíltabb tereket mutató képek.

Béke, nyugalom, az összhang keresése jellemzi munkáit. Tájképei lelki önarcképek.

Farkas Imola

Filmbemutatók

(2. old.)

Már megint a rosszfiúk
Eredeti cím: Bad Boys 2. Színes amerikai akciófilm, 2003., 146 perc. Rendezte: Michael Bay. Szereplôk: Martin Lawrence, Will Smith, Joe Pantoliano, Gabrielle Union.

Extasy-hullám borítja el a várost. De ettôl még nem kell kétségbe esni, mert jönnek a jó fiúk. Pardon: rosszfiúk. A két rettenthetetlen detektív, Miami két legjobb rendôre, akik azonban nem arról híresek, hogy képesek volnának csendben, mindenféle feltûnés nélkül megoldani egy akciót.

Ezúttal a város kábítószer-ellátását kell leállítani, ráadásul egy újabb vérlázító eset is történik, hiszen egyikük megpróbálja elcsábítani a másik húgát, aki ráadásul titkosügynök. Ebben a helyzetben a jó-rossz fiúk nem csak a mindenre elszánt búnözôkkel kell hogy megküzdjenek, hanem egymással is. És ez két nagyszájú zsaru esetében több mint hangos vállalkozás.

A nyolc évvel ezelôtti elsô rész óta hôseink szája még nagyobb, beszélôkéjük még gyorsabb lett. Martin Lawrence és Will Smith nyerô párosa ezúttal sem okoz csalódást, bár tulajdonképpen nem sok újat nyújtanak az elôzô Bad Boyshoz képest, sem azokhoz a filmekhez képest, amelyekben többnyire együtt szerepelnek. Humoros, gyors, pörgôs jelenetek, akciók, és két "feka" zsaru jelenléte biztosítja a jó szórakozást. Hiába, van néhány fekete színész, akinek egyszerûen be nem tud állni a szája. Eddie Murphynek például méltó utóda, akár még riválisa is lehet a két jófiú.

Rue Des Plaisirs
Színes francia német-filmdráma, 2002., 91 perc. Rendezte: Patrice Leconte. Szereplôk: Patrick Timsit, Laeticia Casta, Vincent Elbaz.

Még mindig európai filmek a Mûvész moziban, ezúttal bemutatóként ezt a filmdrámát kínálják a szupermodellbôl színésznôvé avanzsált hölgyek hódolóinak, hiszen a sellôszerû Laeticia Casta is elôbb hódította meg a kifutókat, és csak késôbb kezdett barátkozni a kamerával. A kicsit Pretty Womenszerû történetben három prostituált meséli egymásnak élete történetét, mind-ebbôl pedig kibontakozik egy újabb történet a szépséges Marionról.

S. B. Á.

NAPIRENDEN

Illetéktelen behatolás Gherman lakásába

(4. old.)

Hivatlan "látógatói" voltak tegnap délután a Jókai/Napoca utcában lakó Sabin Ghermannak, tudtuk meg magától a kárvallottól, az Erdély-Bánság Liga elnökétôl. Gherman a Szabadságnak elmondta: nem lehet betörésnek nevezni a történteket, hiszen a "látogató", vagy "látogatók" minden gond nélkül be tudtak hatolni, ez azt jelenti, hogy volt kulcsuk a lakáshoz. — Minden délután fél négy és hat óra között sétálok a kisfiammal, valószínûleg pontosan tudták ezt a "vendégek" is. A feleségem sem volt otthon, szerkesztôi munkáját végezte egy napilapnál. A hivatlan vendégek semmilyen értéket nem tulajdonítottak el, még az íróasztalfiókban lévô hétmillió lejt sem —, fûzte hozzá Gherman —, csupán CD-ket, valamint mintegy 20–30 darab számítógépes kislemezt, amelyen az Európa Parlamenthez küldendô anyagok voltak, Gherman ugyanis az EP keretében mûködô Szabad Európai Szövetség raportôre. A helyszínre kiszálló rendôrség csupán nyilatkozatot kért Ghermantól, anélkül, hogy ujjlenyomatokat vett volna, jegyezte meg a liga elnöke.

(köllô)

Tájékoztatás

(4. old.)

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete október 18-án és 19-én 8 és 20 óra között, székházában, a népszavazás idôtartama alatt állandó ügyeletet tart.

Kérjük, hogy akinek bejelenteni valója, vagy észrevétele van, a következô telefonszámokon keresse ügyeletünket: 592-217; 592-364.

Az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezete

KÖRKÉP

OSZTJÁK A SEGÉLYEK FELÉT

(5. old.)

2003. október 20-tól három napon keresztül osztják a 2003/72-es sürgôsségi kormányrendelet alapján a 2003-as ôszi termésre kiutalt segélyek elsô felét, amit a Mócok útja 1–3. szám alatti Kolozsvári Polgármesteri Hivatalnál lehet felvenni hétfôtôl, 8–14.30 óra között. Az összeget azok a mezôgazdasági termelôk vehetik fel, akik szeptember 18-ig benyújtották igényüket, majd 10–15 napon belül a többi termelô is megkapja. A jelentkezôk vigyék magukkal a személyazonossági igazolványukat és le-tett kérvényük másolatát.

VILLAMOS HELYETT BUSZ

(5. old.)

A villamosvonal javítási munkálatai miatt október 18-án, szombaton 5.30–23 óra között a 100-as villamos helyett autóbuszok szállítják ugyanazon az útvonalon az utasokat. A megállók a régiek.

FACSEMETÉT A NEGYEDEKNEK

(5. old.)

A polgármesteri hivatal értesíti a tulajdonosi lakótársulásokat és intézményeket, amelyek kérvényezték az ingyenes facsemetéket, zöldcserjéket, hogy jelentkezzenek a 32-es autóbusz végállomásánál (Györgyfalvi negyed) lévô kutatóállomásnál a kért növények átvételére, a következô órarend szerint: október 20-án, hétfôn 10–14 óra között a Monostor és Hajnal negyediek; október 21-én, kedden 10–14 óra között a Mãrãsti és Irisz negyediek; október 22-én, szerdán 10–14 óra között a Györgyfalvi és A. Muresanu negyediek; október 23-án, csütörtökön 10–14 óra között a Grigorescu negyediek; október 24-én, pénteken 10–13 óra között a Gruia, a Kerekdomb és a központ környékiek.

Példaértékû a máramarosszigeti regionális iskola
November végén lesz Erzsébet-Katalin bál

(5. old.)

A tordai RMDSZ havi gyûlésére kerül sor a hét közepén. Napirenden szerepelt a máramarosszigeti látogatás beszámolója, a novemberben újrainduló helyi gyermek táncház, valamint az RMDSZ által szervezett Erzsébet-Katalin bál.

Ádámosy Klára, a helybeli RMDSZ elnöke beszámolt a Máramarosszigeten tett látogatásuk alkalmával szerzett tapasztalataikról. Elmondta, hogy az úgynevezett munkalátogatás alkalmával, amit Román János tanár kérésére tettek, igen sokat gazdagodtak. A máramarosszigetieknek kellemes meglepetést okozott, hogy a tordai küldöttség éppen ôhozzájuk fordult. A küldöttség meglátogatta a helybeli magyar líceumot, melynek rövid, de ugyanakkor elkápráztató történetével ismerkedtek meg. A máramarosszigetiek nyolc éve talpalnak azért, hogy ezt a 2002-ben indult, most kitûnôen mûködô iskolát létrehozzák. Háromszor utasították vissza ôket, s már nem is hitték, hogy negyedszer is újra megpróbálják, ám a környékbeli településekkel együtt összesen 8000 magyar lelket számláló közösségben végsô soron mégis sikerült olyan iskolát létrehozniuk, ahol ma 260 diák tanul. A küldöttség nagyon örült a bár rövid, de annál tartalmasabb találkozásnak — az ott szerzett tapasztalatokat valamikor lehet gyümölcsöztetni fogják Tordán is.

A gyûlésen szó esett a novemberben újrainduló tordai táncházról, ennek támogatására a Szabadelvû Kör részérôl Eckstein Kovács Péter és Schwartz Róbert két és fél millió lejes segítséget ajánlottak fel. A táncházas gyermekek szüleinek továbbra sem kell többet fizetniük a megszokott százezer lejnél. Az így begyûlt összegbôl az oktatók fizetését biztosítják.

Szó esett a november folyamán rendezendô Erzsébet-Katalin bálról, ennek szervezési problémái is felmerültek. A bál idôpontját egyelôre nem szögezték le, lehetséges idôpontként november utolsóelôtti vagy utolsó hétvégéje merült fel.

A jelenlevôk a hétvégi népszavazásról is tárgyaltak. A tordai szavazókörzet bizottságaiban az RMDSZ is képviselteti magát.

Ladányi Emese Kinga

Leszavazták a magyarlónai vízhálózatot
Jövôre folytatják a kultúrotthon tatarozását

(5. old.)

Új roma tanácsost iktattak be a legutóbbi tanácsülésen a tanácsosi státusát elveszítô Boldijar Alexandru helyett. Albert Tibor RMDSZ-es tanácsos elmondta: Boldijar Alexandru elköltözött a községbôl, és három egymást követô tanácsülésrôl hiányzott, így a törvénynek megfelelôen elveszítette tisztségét. Helyébe a listán a következô pozíciót elfoglaló roma Huza Ioant iktatták be. Szászfenes tanácsában két roma nemzetiségû tanácsos van: a frissen beiktatott Huza Ioan, valamint Lingular Alexandru.

A tanácsülés egyik napirendi pontja az agrármérnök beszámolója volt az ôszi mezôgazdasági munkálatokról. A betakarítás elég jó ütemben haladt; az idén 1600 hektár szántóföldet mûveltek meg a község gazdái. 1000 hektáron szalmás gabona termett, 400 hektáron kukorica, 200 hektáron pedig krumpli. Az agrármérnök pozitívan értékelte, hogy a lakosságnak több mint a fele igényelte a mezôgazdasági támogatást.

A költségvetés-kiegészítés megtárgyalásakor vita alakult ki a tanácsosok között. Az RMDSZ-es tanácsosok nehezményezték, hogy az év eleji megállapodás ellenére a magyarlónai vízhálózatra most nem utalták ki a szükséges összeget, míg a szászfenesi vízhálózat korszerûsítésére megszavazták a hiányzó összeget. Albert Tibor elpanaszolta: bár ô a megállapodásra hivatkozva tiltakozott, semmit nem ért el. Magyarlóna egyötöd része továbbra is vízhálózat nélkül marad.

A jó hír azonban az, hogy a tanácsosok támogatják a magyarlónai kultúrotthon felújítását, és nem szavazták meg a munkálatok leállítását, bár az eddig elköltött összeg meghaladja a költségvetéskor kiutalt 800 millió lejt. Ez azt jelenti, hogy jövôre kiegészítik ezt az összeget és befejezhetik a munkálatokat. Az új kultúrotthonra azonban nagyon fogunk ügyelni; diszkók szervezésére semmi esetre sem adjuk bérbe — mondta a tanácsos.

Valkai Krisztina

Német adomány az egyetemi könyvtárnak

(5. old.)

8–10 ezer euró értékû könyvadományt adott át tegnap a németországi Duna menti Svábok Kulturális Alapítvány képviselôje a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárnak. Az alapítvány most hozott elôször német nyelvû könyveket az intézménynek, a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) különféle karait azonban már régóta támogatja.

A könyvadomány hivatalos átadására a tegnap kezdôdött német nyelvû tudományos könyvkiállítás megnyitóján került sor, az adományt a Délkelet-Európa Stabilitásáért Egyezmény alapjaiból finanszírozták. Doru Radoslav, a könyvtár igazgatója megköszönte a németországi ajándékot, és kijelentette: most már rajtunk a sor, hogy bebizonyítsuk, megérdemeljük a segítséget. Az alapítvány képviselôje elmondta: a kolozsvári egyetemi könyvtár felszerelés szempontjából sok németországi könyvtáron túltesz, a BBTE pedig jó hírû európai egyetem. Ugyanakkor hozzátette: örül, hogy kapcsolatban állhat ilyen nagy hírnevû intézménnyel, és reméli, hogy a mostani könyvadományt második is követi majd.

A német tanszék vezetôje elmondta: az egyetemen 11 karon oktatnak németül, és már majdnem ezer egyetemi hallgató tanul itt. A tanszék keretén belül ugyanakkor nagy gondot fordítanak a tanerô megfelelô szakmai képzésére, ennek érdekében nemcsak németországi, hanem magyarországi egyetemekkel is kapcsolatot tartanak fenn.

Pap Melinda

390 házba jut el a vezetékes ivóvíz

(5. old.)

Néhány napja a vezetékes ivóvíz áldásait élvezheti Aranyosegerbegyen 240 család. Novemberben további 150 házba jut el az ivóvíz.

A múlt hét közepén Aranyosegerbegyen felavatták a vezetékes ivóvízhálózat elsô szakaszát. Ennek eredményeként 240 család örülhet a vezetékes ivóvíznek. Aranyosegerbegyen már 1998-ban elkezdték az ivóvízhálózat kiépítését, akkor csupán a tervrajzokat sikerült elkészíttetni, és alig nyolc méternyi vezetéket helyeztek el. A munkálatokat pénzhiány miatt leállították, majd 2001-ben ismét dolgozni kezdtek. Akkor a Szamos-Aranyos Vízügyi Társaság adott 600 millió lejt, s késôbb további 690 milliót. A Kolozs Megyei Tanács az idén egymilliárd lejjel járult hozzá a munkálatok költségeinek fedezéséhez. A hálózat végsô munkálataira az idén az aranyosegerbegyiek pótoltak 1,1 milliárd lejt. A szolgáltatást az Aranyosgyéresi RAGCL nyújtja, a napokban megkötött partneregyezmény értelmében. Az ivóvíz ára megegyezik az aranyosgyéresi díjszabással. Aranyosgyéresen 7180 lejt (+áfa) fizetnek egy köbméter vízért.

R. T. T.

Cserbenhagyásos gázolás

(5. old.)

Kerékpárost gázolt el egy fehér gépkocsi október 15-én szerdán este 10 órakor Szamosújvárnémetiben (Mintiu Gherlii). A 49 esztendôs szamosújvári Maria Bocan szabályosan közlekedett, amikor a mögötte jövô gépkocsi elütötte, majd elhajtott a tett színhelyérôl. Az áldozatot a szamosújvári kórházba szállították, fejsérüléssel kezelik. A rendôrség kéri: ha valaki látta az esetet, s bármilyen segítséget nyújthat a tettes személyazonosságának kiderítése érdekében, értesítse a legközelebbi ôrsöt.

(póka)

Büntetés lövöldözésért

(5. old.)

A bánffyhunyadi rendôrség eljárást indít a 38 esztendôs M. Corpodean ellen, aki a fegyverek használatát szabályozó törvény megsértésének alapos gyanújával vádolnak. Corpodean augusztus 26-án minden különösebb cél nélkül, valószínûleg gyakorlatként két golyót lôtt a levegôbe egy Beretta pisztolyból. A fegyvert és a töltényt a rendôrség kivizsgál céljából lefoglalta.

(póka)

Díszdoktori címet kapott a francia nagykövet

(5. old.)

Mától a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Díszdoktorának számít Philippe Etienne, Franciaország nagykövete.

Csütörtökön délelôtt Vasile Soporan prefektus és dr. Ivan Ilarie, a Megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetôje, valamint több jelentôs közéleti személyiség és rengeteg diák jelenlétében került sor az eseményre. A laudációt dr. Doru C. Pamfil professzor, az egyetem rektorhelyettese olvasta fel. A kitüntetett diplomata köszönô beszédében úgy értékelte, hogy díszdoktorrá avatása életének jelentôs eseménye, amely meghatározó jellegû is egyben a jövendôbeli romániai tevékenységét illetôen. Eddig három alkalommal járt Kolozsváron, sokat megtudott városunkról, fôként az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemrôl, az agrárszakemberek képzésérôl.

Philippe Etienne, Franciaország bukaresti nagykövete a Párizs közelében lévô Nauilly sur Seine-ben született, mérnök, Budapest és Belgrád nagykövetségén is dolgozott. Egy évig Brüsszelben, az Európai Uniónál töltött be fontos munkakört. Megígérte, hogy ezután az agráregyetem érdekeit is képviseli majd, és kiszélesíti a franciaországi tanügyi intézményekkel ápolt kapcsolatokat.

Barazsuly Emil

Vásártéri rövid hírek

(5. old.)

A szerdai kolozsvári állatvásárba nagyon sok sertést hoztak, fôleg kismalacokat. Áruk lényegesen nem változott az elmúlt idôszakhoz képest. A hathetes malacért 150 000–250 000 lejt kértek, de amikor alkudni kezdtem, az egyik gazda bevallotta, hogy szívesen odaadná 100 000 lejért is, csak ne vigye haza.

A kukorica kilója 6500 lejbe, a búzáé 8000 lejbe, az árpa és a rozs 7500 lejbe került, míg a zabért 6000 lejt kértek, a korpát pedig 5600 lejért mérték kilónként. Viszonylag nagy volt a búzafelhozatal, ennek valószínûleg enyhén csökkenhet az ára.

A szerdai állatvásárba kilenc szopós borjút vittek, és egyetlen 150 kg körüli növendéket láttunk, illetve hat leromlott állapotú tehenet. Az egyik vásárló, aki jó tejhozamú marhát keresett, elmondta: ilyent nem lehet kapni, mert a 20–25 literes napi hozamú tehenet megveszik a faluban a szomszédok, az ismerôsök, ritkán kerül vásárba.

A disznót élôsúly-kilogrammonként 25 000–30 000 lejért kínálták. A felhozatal a hideg beálltával minden bizonyára növekedni fog, és valószínûleg az árak is emelkednek, legalábbis a gazdák, akikkel beszéltem, erre számítanak.

B. E.

Marci a piacon

(5. old.)

Szerdán reggel a Széchenyi téri piacon a következô árakat lehetett feljegyezni: burgonya — 7–10 ezer lej/kg, zöldpaszuly — 18–20 ezer lej/kg, fôzôhagyma — 15 ezer lej/kg, fokhagyma — 45–50 ezer lej/kg, uborka — 12–15 ezer lej/kg, padlizsán — 15 ezer lej/kg, saláta — 8–10 ezer lej/fej, zöldpaprika — 6–18 ezer lej/kg, paradicsompaprika — 15 ezer lej/kg, káposzta — 10 ezer lej/kg, paradicsom — 13–18 ezer lej/kg, murok — 15–18 ezer lej/kg, karfiol — 8 ezer lej/kg, alma — 6–15 ezer lej/kg, szôlô — 30–40 ezer lej/kg, dió — 10–20 ezer lej/kg, szelídgesztenye — 30 ezer lej/kg, tojás — 2500–3000 lej/db.

Valutaárfolyamok
Október 16., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

38 400/38 700

32 850/33 150

147/151

Október 17., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 38 687 lej, 1 USD = 33 275 lej, 1 magyar forint = 151 lej.

HIRDETÉS

INGATLAN

(7. old.)

Eladó emeletes lakóház, alagsor+földszint+emelet+manzárd, 100 négyzetméter szintenként, 900 négyzetméteres telek, összkomfort, garázs, egyedül az udvarban. Ideális lakásnak vagy cégnek. Telefon: 0744-226689, 0744-798536. (0010)

SOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Esküvôre zenét csak D. J. Zsolttal. Telefon: 0744-179905. (0012)

SPORT

LABDARÚGÁS
UEFA-kupa, 1. forduló
Két román, egy magyar továbbjutás

(8. old.)

Szerdán este az UEFA-kupa 1. fordulójának visszavágóján némi meglepetésre mindkét román együttes gyôzött és továbbjutott, így a román csapatok százszázalékosak. Ugyanezt nem mondhatják el magukról a magyar csapatok, hiszen a három érdekeltbôl csak egy került a második fordulóba, ámbár ehhez némi balszerencse is kellett: a Ferencváros csak a 11-es párbajok során maradt alul és esett ki esélyesebb ellenfele otthonában.

Debreceni VSC-MegaForce-NK Varteks 3–2 (2–1)

Debrecenben nézôcsúcsot jelentô 7000 szurkoló elôtt biztosította be továbbjutását a helyi DVSC, amely ráadásul kettôs gyôzelemmel került be a második fordulóba. A Horvátországban elért 3–1-es magyar siker után a visszavágó nem tûnt túlságosan kemény diónak, ám amikor a 26. percben a mindvégig optimista vendégek vezetést szereztek — Safarics 26 méteres szabadrúgás-góljával! —, már csak egy vendég-gólon múlott a továbbjutás.

Szentes Lázár tanítványai azonban nem ijedtek meg, és némi szerencsével a félidô utolsó percében egyenlítettek — Éger 27 m-es szabadrúgása megpattant Granicson, s a labda becsapta a kapust —, majd néhány másodperc múlva a vezetést is megszerezték — a hosszabbításpercekben Halmosi bal oldali beadása után Kiss Z. 10 m-rôl fejelt a bal sarokba.

Az utolsó 45 percben tehát három gólt kellett ledolgoznia a vendégeknek, de csak egyet sikerült behozniuk: az 58. percben a védôkrôl kipattanó labdát Vuckovics 27 m-rôl, védhetetlenül lôtte a bal felsô sarokba. Többre már nem futotta a horvátok erejébôl — a kontrákra építô házigazdák ugyanis hôsiesen védekeztek —, s hogy a szurkolók megtartsák szokásukat, s következôleg is ilyen szép számban látogassanak ki, a "Loki" az utolsó percben Habi 28 méteres óriási lövésével a gyôzelmet is megszerezte, így 6–3-as összesítéssel jutott tovább.

MTK FC–Dinamó Zagreb 0–0

A Hidegkuti-stadionban 3000 nézô elôtt bizonyította tehetetlenségét az MTK, amely az idegenbeli 3–1-es vereség után nem tudta feltörni a horvát csapat védelmét, s így kiesett a további küzdelmekbôl.

Bár az MTK-nak nyernie kellett volna, az elsô félidô elején és a hajrájában is a horvátoknak volt gólszerzési lehetôségük, de szerencsére nem voltak elég pontosak. A hazaiak egyetlen helyzetig sem jutottak, a játékukat rengeteg hiba "tarkította" — igaz, ez a vendégekre is érvényes.

A nagyon szoros és jól záró horvát védelem ellen semmit sem tudott kitalálni a magyar bajnok, s körülményes, elképzelés nélküli játéka a második félidôben is folytatódott.

Az elsô magyar gólhelyzetre így a 73. (!) percig kellett várni, erre a vendégek hárommal válaszoltak a félidô során. A végeredmény: siralmas döntetlen, amelynek köszönhetôen a zágrábiak 3–1-es összesítéssel jutottak tovább.

FC Koppenhága–Ferencvárosi TC 4–3 (0–0, 1–1, 1–1)

Koppenhágában 18 ezer nézô várta a dán továbbjutást, ami a Budapesten elért 1–1 után várhatónak tûnt. A zöld-fehérek azonban mindent beleadtak, és csak a 11-es párbajban maradtak alul, miután a szabályos 90 perc után a Fradi még 1–0-ra vezetett.

A zöld-fehérek talán legjobb embere Szûcs kapus volt, aki az elsô félidôben 11-est hárított: a 29. percben a "magyar" Vukmir rántotta le az egyik dán játékost, de Roll balra tartó büntetôjét a magyar hálóôr kivédte, a labda visszapattant Roll felé, aki jobb sarokra próbálta befejelni, ám Szûcs ezt is vetôdve hárította.

A kissé kényelmes dán csapat ezután sem törekedett túlságosan a vezetés megszerzésére, az Üllôi úti eredményt elegendônek tartotta a boldogsághoz. Uralta ugyan a mérkôzést, de alig jutott el helyzetig, ha pedig mégis, akkor Szûcs tartotta életben a ferencvárosiak minimális továbbjutási esélyét. Ami azonnal óriásira nôtt, amikor a 84. percben a mindvégig bátor zöld-fehérek vezetést szereztek: Lipcsei lépett ki remek ütemben a védôk közül, kicselezte a kivetôdô dán kapust, majd közelrôl a kapuba gurított.

Hat percen keresztül kellett ôrizni a vezetést. Csakhát a hosszabbításpercekrôl sem kellett volna megfeledkezni... Márpedig a 2. hosszabbításpercben a dánok ismét eljutottak a magyar kapuig, Szûcs ismét bravúrral védte Roll lövését, de a kipattanóra lecsapó dán Zivkovics látványosan feldobta magát a "magyar" Leandro mellett, s a bolgár bíró 11-est ítélt. S ezúttal Roll már nem hibázott...

Az 1–1-et követô hosszabbításban a Fradi eleve hátránnyal indult, ugyanis Vukmir begyûjtötte második sárga lapját, és kiállították. A vendég-együttesnek így csak arra maradt ereje, hogy tartsa az eredményt — itt ismét szükség volt Szûcs bravúrjaira —, és várja a 11-es párbajnak nevezett "sorshúzást".

Amely nemsokára eljött: elôbb Gera lôtt erôsen a jobb alsó sarokba, majd Christiansen Szûcsöt becsapva a bal alsó sarokba helyezett (1–1). Sasu lövését Kihlstedt kiütötte, Nielsen viszont a bal felsô sarokba lôtt (2–1). Lipcsei rosszul helyezett lövését Kihlstedt hárította. Möller büntetôjét Szûcs védte. Leandro gyenge lövését a dán kapus könnyedén hárította. Roll (!) lövését a bal sarok elôl ütötte ki Szûcs (!). Végül, az ötödik felvonásra maga Szûcs állt a labda mögé, és a léc alá lôtt (2–2). A válasz: Santos lövése után a labda megakadt Szûcs lába között, majd továbbpördült a gólvonal mögé (3–2).

Így, némi szerencsével — jobbnak bizonyult az FC Koppenhága, amely várhatja a 2. forduló sorsolását.

Bukaresti Steaua–Southampton 1–0 (0–0)

Valószínûleg minden Steaua-rajongó álma egy bármilyen halovány 0–0 volt. Ami pont elég lett volna ahhoz, hogy az idegenben nem kis meglepetésre elért 1–1-gyel a katonacsapat továbbjusson. Ezzel szemben az együttes félénken, remegô lábakkal, lámpalázasan lépett a gyepre a 25 ezer, remek hangulatot teremtô szurkoló elôtt, s az elsô 20 percben elveszett a fizikai fölényben lévô angolok között. Aztán szép lassan elmúlt a lámpaláz, és helyette megmaradt a küzdeniakarás, a "mindent bele".

Addig mindössze a védelem mûködött, de rendre a középpályások is bekapcsolódtak a játékba, s egy-két helyzetre is tellett tôlük. A másik féltôl Phillips járt közel a gólszerzéshez, aki egyedül tört kapura, de Hamutovszki megmentette csapatát.

A második félidôben folytatódott a harc a 0–0-ért, a néha-néha összejövô halovány román helyzetekre egyre veszélyesebb és gyakoribb támadásokkal válaszolt a rangosabb, jobb erôben lévô ellenfél. S talán az utolsó percekben meg is szerezte volna a gyôztes gólt, ha nem sikerül mesterien egy román ellentámadás: Rãducanu passzát Dinitã adta vissza a csatárnak, aki 7 méterrôl helyezett a sarokba: 1–0. Még hét perc volt hátra a mérkôzésbôl. A védôk azonban nem hibáztak ezalatt sem, s így szenzációs 2–1-es összesítéssel Victor Piturcã együttese jutott tovább, amely egyetlen fejezetben bizonyult jobbnak ellenfelénél a szakadó esôben: taktikailag sikerült saját akaratát érvényesítenie.

Sahtar Donyeck–Bukaresti Dinamó 2–3 (2–1)

A hazai 2–0 után a "vörös kutyák" jó esélyekkel utaztak Ukrajnába, elônyük megôrzésére, amely viszont egyáltalán nem ígérkezett könnyû feladatnak. Az eredmény azonban, akárcsak a másik román csapat esetében, minden várakozást felülmúlt. Ioan Andone éppen azzal lepett meg mindenkit, hogy nem állította be védekezésre csapatát. Pedig úgy tûnt, legalábbis az elsô huszonöt percben, amikor szinte észre sem vevôdtek a talán megilletôdött, hibákkal tarkítva, félénken játszó román játékosok. Nem csoda, hogy bô negyedóra alatt már vezettek a házigazdák: Vorobei beadását Zakarliuka fejelte kapufára, a visszapattanó labdát pedig Aghahowa pöckölte be a kapuba.

Andone utasításaira hamarosan talpra állt azonban a csapat, s a válogatott Claudiu Niculescu a 29. percben Florentin Petre beadását ollózta be Pletikosa kapujába. Mégis a szünetben a Sahtar vonult elônnyel az öltözôbe, mert a félidô hosszabításperceiben Delwarte kapus telibe találta az elsô gól szerzôjét, s a színes bôrû csatárból a labda egyenesen a román kapuba vándorolt.

A második félidô azonban felszabadult román játékot hozott, amely két gólt eredményezett, s hamarosan kiürítette a stadiont: a 75. percben Dãnciulescu–Zicu–Marica útvonalon járt a labda, ez utóbbi egyedül maradt az ukrajnai kapussal, s ki is "végezte" azt. A 87. percben pedig Dãnciulescu pókhálózta le remekbeszabott lövéssel a keresztlécek találkozását, s megszerezte a gyôzelmet is — a továbbjutás ugyanis ekkorra már rég eldôlt. A Dinamó 5–2-es összesítéssel lépett tovább, s nem mellékes megjegyezni: az ukránok és a fôvárosiak pénzügyi helyzete össze sem hasonlítható. S természetesen nem a Dinamó a tehetôsebb...

Balázs Bence

*
További eredmények, UEFA Kupa, 1. forduló, visszavágók (zárójelben az összesített eredmény, kiemelve a továbbjutók): Blackburn Rovers (angol)–Genclerbirligi (török) 1–1 (2–4), FC Barcelona (spanyol)–Puchov (szlovák) 8–0 (9–1), FC Liverpool (angol)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–0 (4–1), Real Mallorca (spanyol)–APOEL Nikoszia (ciprusi) 4–2 (6–3), RC Lens (francia)–Cementarnica 55 Szkopje (macedón) 5–0 (6–0), Udinese (olasz)–Wünstenrot Salzburg (osztrák) 1–2 (2–2, idegenben lôtt több góllal), AC Párma (olasz)–Metalurg Donyeck (ukrán) 3–0 (4–1), Malmö FF (svéd)–Sporting Lisszabon (portugál) 0–1 (0–3), Crvena Zvezda Belgrád (szerb-montenegrói)–Odense BK (dán) 4–3 (6–5), Neuchatel Xamax (svájci)–AJ Auxerre (francia) 0–1 (0–2), NAC Breda (holland)–Newcastle United (angol) 0–1 (0–6), Zeljeznicar (bosnyák)–Heart of Midlothian (skót) 0–0 (0–2), Arisz Szaloniki (görög)–Zimbru Kisinyov (moldovai) 2–1 (3–2), Lokeren (belga)–Manchester City (angol) 0–1 (2–4), NEC Nijmegen (holland)–Wisla Krakków (lengyel) 1–2 (2–4), Perugia (olasz)–Dundee (skót) 1–0 (3–1), Borussia Dortmund (német)–Austria Memphis (osztrák) 1–0 (3–1), Basel (svájci)–Malatyaspor (török) 1–2 (3–2-vel, hosszabbításban esett ezüstgóllal), Sochaux (francia)–MyPa 47 (finn) 2–0 (3–0), Publikum Celje (szlovén)–Maccabi Haifa (izraeli) 2–2 (3–4), Molde (norvég)–Leiria (portugál) 3–1 (3–2), Lyn (norvég)–PAOK (görög) 0–3 (1–3), Trabzonspor (török)–Villarreal (spanyol) 2–3 (2–3), Artmedia Petrzalka (szlovák)–Girondins Bordeaux (francia) 1–1 (2–3), Rosenborg Trondheim (norvég)–Ventspils (lett) 6–0 (10–1), Nordsjaelland (dán)–Panioniosz (görög) 0–1 (1–3), Slavia Prága (cseh)–Sartid Smederevo (szerb-montenegrói) 2–1 (4 –2), Zsolna/Zilina (szlovák)–FC Utrecht (holland) 0–4 (0–6), Grazer AK (osztrák)–Valerenga Osló (norvég) 1–1 (1–1, idegenben lôtt góllal), Esbjerg (dán)–Szpartak Moszkva (orosz) 1–1 (1–3), Vardar Szkopje (macedón)–AS Róma (olasz) 1–1 (1–5), Dnipro (ukrán)–Hamburger SV (német) 3–0 (4–2), Groclin Grodzisk Wielkopolski (lengyel)–Hertha Berlin SC (német) 1–0 (1–0), Hajduk Split (horvát)–Grasshoppers Zürich (svájci) 0–0 (1–1, idegenben lôtt góllal), Levszki Szófia (bolgár)–Hapoel Ramat-Gan (izraeli) 4–0 (5–0), Torpedo Moszkva (orosz)–CSZKA Szófia (bolgár) 1–1 (2–2, tizenegyesekkel: 3–2), Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Gaziantepspor (török) 0–0 (0–1), Benfica Lisszabon (portugál)–La Louviere (belga) 1–0 (2–1, a gyôztes találatot Fehér Miklós érte el az 52. percben), FC Valencia (spanyol)–AIK Solna (svéd) 1–0 (2–0) és Viktoria Zizkov (cseh)–IF Bröndby (dán) 0–1 (0–2).

**
Az angol Premier League elmaradt mérkôzésén a Chelsea csak gólnélküli döntetlenre volt képes a Birmingham City otthonában, de Claudio Ranieri együttese, amelyben a román idegenlégiós Adrian Mutu is szerepel, jobb gólkülönbségének köszönhetôen átvette a vezetést a tabellán. Eredmény: Birmingham City–Chelsea 0–0.

Az élcsoport: 1. Chelsea 20 pont (18–9), 2. Arsenal 20 (16–6), 3. Manchester United 19, 4. Birmingham 15, 5. Fulham 14, 6. Manchester City 12.

Elhunyt Papp László

(8. old.)

Hosszú, súlyos betegség után életének 78. évében elhunyt Papp László háromszoros olimpiai bajnok, a magyar és az egyetemes ökölvívás kiemelkedô alakja. Az 1948-as londoni ötkarikás játékokon középsúlyban, 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ben nagyváltósúlyban diadalmaskodott. Ô volt az elsô ökölvívó az újkori olimpiák történetében, aki három aranyérmet szerzett!

Profiként 1957-tôl 29 találkozót vívott, ebbôl huszonhetet megnyert, kettô döntetlennel zárult, azaz veretlen maradt. A hivatásosok között Európa-bajnoki címet is szerzett. Örök fájdalma maradt, hogy a kommunista sportvezetés nem engedte a profi világbajnoki címért szorítóba lépni.

A Horia Demian Sportcsarnok

(8. old.)

mai, pénteki mûsorán két elsô osztályú bajnoki kosárlabda mérkôzés szerepel a nôi és férfi élvonal 4. fordulójából: 15 órától a Kolozsvári U ACSA Terapia nôi csapata a Govorai CET-et fogadja, 17 órától pedig a Kolozsvári BU Poli Carbochim férfi együttese a Nagyszebeni Bere Trei Stejari- ellen lép pályára.

A labdarúgó C-osztály 8. és 9. csoportjában három Kolozs megyei gárda játszik hazai pályán pénteken 15 órától a 7. forduló keretében. A mûsor: Szamosújvári Olimpia–Dési CF 01 és Dési Egyesülés–Glória Renel (8. csoport), Tordai Aranyos FC–Bethleni Szamos Gáz (9. csoport).


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -