2003. október 21.
(XV. évfolyam, 243. szám)

Kínkeservesen elfogadott alkotmánymódosítás
Indokolatlanul gyakran használták a mozgó urnákat

(1., 4. old.)

Elsöprô többségben mondtak igent az ország alkotmányát módosító törvény elfogadásáról rendezett népszavazáson a választók. A referendum érvényességéhez szükséges 50 százalékos részvételi arány végül kínkeservesen gyûlt össze, a szavazati joggal rendelkezôk 55,70 százaléka adta le voksát. Az Ókirálysággal szemben az erdélyi megyékben felemásra sikeredett a referendum.

A szombaton és vasárnap urnák elé járuló személyek 89,70 százaléka egyetértett a parlament által elfogadott alkotmánymódosító törvénytervezettel, az ellenzôk száma csupán 8,81 százalékot érte el. A szavazóbiztosok a leadott voksok 1,49 százalékát nyilvánították érvénytelennek. Az Ókirálysággal szemben az erdélyi megyékben felemásra sikeredett a referendum. A legtöbb szavazó Szatmár megyében járult az urnák elé, legkevesebben Temes és Kovászna megyében adták le voksukat. Kolozs megye is halvány teljesítményt mutathat fel, itt a 47,73 százalékos részvételi arány az ötödik legrosszabb eredményt jelenti.

Ismét bebizonyosodott, hogy a Szociáldemokrata Párt az Ókirályságban a nagyúr, hiszen a Központi Választási Iroda által, a részvételi arány alapján elkészített táblázat elsô kilenc helyezésén moldvai és havasalföldi megyék találhatók. A Kárpátokon túli dominanciát Szatmár megye törte meg, amely 61,96 százalékkal a tízedik helyet foglalja el. A legjobb eredményt Vrancea megye (73,76 százalék) érte el, ezt követi Ilfov, Teleorman, Gorj, Dâmbovita, Vâlcea,

Suceava, Buzãu, Giurgiu megye, ahol 60 százalék fölötti részvételt jegyeztek.

Ezzel szemben az erdélyi megyékben gyengén sikerült mozgósítani a szavazópolgárokat. Szatmár megye után Szilágy megye (59,82 százalék) érte el a második legjobb eredményt, a megyék ranglistáján nagy távolságra Hargita megye következik. A sereghajtók szinte kivétel nélkül erdélyi megyék. Temes, Kovászna, Brassó, Kolozs, Hunyad, Fehér megyékben a szavazati joggal rendelkezôk fele sem járult az urnák elé, Maros, Bihar, Arad és Beszterce-Naszód megyében csak éppen hogy meghaladták az 50 százalékot.

A romániai magyarok szavazatai nélkül nem lett volna érvényes az alkotmánymódosító referendum — vélte Markó Béla, a RMDSZ elnöke, aki szerint a magyarok megértették, hogy számukra létkérdés volt a népszavazás sikere. Markó megállapította, hogy bebizonyosodott az, amit az RMDSZ a kampány idején vallott: a magyarok szavazatai nélkül nem lett volna érvényes az alkotmánymódosító referendum. Mint mondta, ha hallgattak volna azokra, akik arra biztatták ôket, hogy maradjanak távol a népszavazástól, akkor meghiúsult volna az alkotmánymódosítás, ennek pedig felmérhetetlen következményei lettek volna. A kudarc visszavetette volna Románia euroatlanti integrációját, a romániai magyarság számára pedig egy idôre bezárultak volna jogaik bôvítésének lehetôségei — fûzte hozzá az RMDSZ-elnök. A részvételi arányt illetôen nagy különbségek vannak a különbözô megyék között, akárcsak a városok és a falvak között — állapította meg Markó, aki szerint nagyon sokat számított, hogy kik és hogyan dolgoztak a kampány során, hogyan tájékoztatták a lakosságot az alkotmánymódosítás fontosságáról. "Köszönettel tartozom azoknak az RMDSZ-vezetôknek, akik mozgósították a romániai magyarságot a népszavazás sikere érdekében, és azoknak az egyházaknak, értelmiségieknek, akik odaálltak az ügy mellé, és határozottan fölhívták a magyarok figyelmét a módosítás fontosságára" — mondta Markó Béla. Hargita megyében nagyon jó volt a szavazók aránya, csaknem elérte az 57 százalékot, vagyis meghaladta az országos átlagot — emlékeztetett a szövetségi elnök, hozzáfûzve, hogy kisebb, mindössze 46 százalékos volt a részvételi arány Kovásznában. Csak a késôbbiekben, az adatok lebontása során lehet majd kideríteni, mi lehet e nagy különbség oka a két székely megye között — mondta, örömmel nyugtázva ugyanakkor, hogy Szatmár megyében is jó volt a megjelenési hányad az urnáknál.

Ion Iliescu államelnök örömét fejezte ki a referendum eredményessége miatt. Nagyra értékelte, hogy a rossz idô, a kampányban tapasztalt elégtelen tájékoztatás és a zavaró körülmények ellenére a népszavazást mégis siker koronázta. Iliescu külön köszönetet mondott a román falvak lakosságának, amely a legmagasabb arányban vett részt a referendumon. A módosított alkotmány az államfô szerint tükrözi mindazokat a változásokat, amelyek az ország életében az elmúlt tizenkét esztendô során — a korábbi alkotmány 1991-ben történt elfogadása óta — mentek végbe. A módosítás Iliescu szerint közelebb viszi Románia alaptörvényét az európai normákhoz. Ugyancsak kedvezôen nyilatkozott a népszavazás sikerérôl a jelenleg ellenzékben lévô két párt vezetôje. Teodor Stolojan, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) és Traian Bãsescu, a Demokrata Párt (DP) elnöke egyaránt pozitív fejleménynek nevezte, hogy a népszavazás révén sikerült az országot elôbbre vinni az euroatlanti integráció útján. Az Emil Constantinescu által vezetett Népi Cselekvés is közleményben üdvözölte az alkotmánymódosítás megszavazását annak ellenére, hogy az új alaptörvényben számos kérdést nem oldottak meg.

Az ellenzék által legvitatottabb kérdés a mozgóurnák indokolatlanul sûrû használata volt. A legvehemensebben a Nagy-Románia Párt tiltakozott, amely a kormánypárt vezetôi ellen bûnvádi eljárás indítását követelte. Stefan Mateescu, a Központi Választási Iroda szóvivôje közölte, hogy a hét végi népszavazáson nem történt csalás, csak kisebb szabálytalanságokat állapítottak meg.

A népszavazás újabb alkalomnak bizonyult arra, hogy a kormánypárt és az ellenzék kölcsönösen hibáztassa egymást. Teodor Stolojan, az NLP elnöke, valamint Emil Boc, a DP ügyvezetô elnöke az SZDP vezetôségének szemére vetette az alkotmánymódosítás népszerûsítésére felhasznált pénzösszeg — mintegy 320 milliárd lej — felelôtlen elköltését. Ugyanakkor Adrian Nãstase miniszterelnök azzal vádolta meg a két demokratikus ellenzéki pártot, hogy arra buzdították az embereket: nemmel voksoljanak az alkotmánymódosításra.

Borbély Tamás

Sikeres népszavazás Kolozs megyében?
Soporan nem kommentálja a törvénytelenségeket

(1., 4. old.)

Sikeresnek nevezte a hét végi népszavazást Vasile Soporan Kolozs megyei prefektus. Tegnapi sajtóértekezletén az elôljáró bejelentette: megyénkben 51,9 százalékos volt a referendumon való részvételi arány, ami a Kolozs megyei körülmények függvényében jó eredménynek számít. A részvételt illetôen megyénk országos szinten az ötödik leggyengébb eredményt érte el.

Kolozs megyében a szavazati listákon szereplô 583 486 állampolgár közül 302 871 vett részt a hétvégén az alkotmánymódosító referendumon. A szavazók 89,77%-a igennel voksolt, csupán 9,22%-a nem értett eggyet az alkotmánymódosító törvénnyel. A szavazatoknak csak 1,01%-át tekintették érvénytelennek, jelentette be a prefektus. Vasile Soporan helységenként is ismertette a népszavazás eredményeit, elmondása szerint Kolozsváron a lakosság 44,45%-a szavazott, amely az adott körülmények között jó aránynak tekinthetô — ebbôl, 88,43% igennel, 10,81% pedig nemmel voksolt az alkotmánymódosításra. Hasonló arányok tapasztalhatók a megye többi városában is: Aranyosgyéresen 53,13, Szamosújváron 51,61, Tordán 47,49, Bánffyhunyadon 49,51, Désen pedig csupán 39,63 százalékos volt a népszavazáson való részvétel. Sokkal magasabb jelenlétet tapasztaltak azonban vidéken, ahol a részvételi arány 60-70% körül mozgott, egyes falvakban pedig a 90%-ot is meghaladta.

Az ellenzéki pártok azon észrevételét, hogy a referendum alatt törvénytelenül alkalmazták a mozgóurnákat, Soporan nem kívánta kommentálni. Elmondta: a különbözô intézmények nem vizsgálták felül egymás munkáját, errôl Liviu Ungur bíró, a Megyei Választási Iroda vezetôje számolhatna be a sajtónak, aki azonban nem vett részt a sajtóértekezleten. A Ziarul Clujeanului újságírói által végzett kísérletet, amelynek során a riporterek több alkalommal is szavaztak, bebizonyítva ezzel, hogy törvénytelenül is lehetett voksolni, a prefektus a következôképpen értékelte: — Azt gondolom, fontos kísérlet volt, amelyet a parlament és a kormány egyaránt elemezni fog, hogy többet ne fordulhasson elô ilyesmi. Szerintem azonban nem az ilyen kísérletek a fontosak, hanem hogy biztosítani tudják a szavazáson való részvételt a személyi igazolványok alapján — mondotta.

Azzal kapcsolatosan, hogy a Szociáldemokrata Párt (SZDP) polgármesterei házról házra jártak, szavazásra buzdítva a lakosságot, a prefektus szintén kitérô választ adott. Kijelentette: nem kérték ezt az illetô polgármesterektôl, valószínûleg azért cselekedtek így, mivel ôk jobban ismerik az illetô közösség gondjait, és ezt tartották a megfelelô módszernek a mozgósításra.

Arra az újságírói kérdésre, nem fél-e attól, hogy lemondatják a népszavazás gyenge eredményei miatt, Vasile Soporan kijelentette: a referendum Kolozs megyei eredményei az adott körülmények között jónak tekinthetôk, és ezzel sokan egyetértenek. Bár országos szinten voltak sokkal jobb eredmények is, azokban a megyékben azonban a közigazgatási tisztségviselôk nem fejtettek ki ellenkampányt, mint ahogyan az Kolozsváron történt. Ugyanezt a véleményt osztotta Serban Gratian megyei tanácselnök is, aki elmondta: a népszavazás eredménye nagy csapást jelent a Nagy-Románia Párt (NRP) számára, ami arra késztetheti a szervezetet, hogy felülvizsgálja politikai programját. A prefektus hozzátette: a hétvégi népszavazás eredménye Gheorghe Funar polgármester eddigi legnagyobb kudarcát képezi, és egyben elôrevetíti: közeledik a vég. Szerinte a referendum eredményessége révén az SZDP Kolozs megyei szervezete bebizonyította: erôsebb, mint bármikor. A prefektus ugyanakkor beismerte: a népszavazás választások elôtti próba volt a kormánypárt számára, általa nemcsak az alkotmánymódosítást sikerült elérni, hanem más célt is.

Pap Melinda

Eredményes pénzbehajtás
az állami költségvetésbe

(1., 4. old.)

Sikeresnek könyvelte el az év elsô kilenc hónapját a megyei pénzügyi igazgatóság. Az állami költségvetést megilletô jövedelem-behajtás meghaladta a tervezett értéket, és sok cég esetében sikerült behajtani a körbetartozás során felhalmozott teljes adósság összegét. Emellett véglegesítették a tavalyi jövedelemadóval kapcsolatos, magánszemélyeket érintô adórendezést is.

Kolozs megye pénzügyi igazgatósága az év elsô kilenc hónapjában 7107,5 milliárd lejt gyûjtött az államkasszába, és ezzel 207,5 milliárd lejjel haladta túl az idénre tervezett összeget, 3%-kal, tehát 1844,4 milliárd lejjel teljesítve többet a pénzbehajtás terén az elôzô év hasonló idôszakához viszonyítva. Az államkasszát megilletô jövedelem legnagyobb részét, 6675,1 milliárd lejt (az összbehajtás 93,93%-át) Kolozsváron gyûjtötték be, a megye területi pénzügyi igazgatóságai ennél jóval kevesebbet teljesítettek (Dés 37,4 milliárd lejt —, Torda 140,1 milliárdot, Aranyosgyéres 101,4, Szamosújvár 141,4, Hunyad 12,1 milliárd lejt hajtott be). 2003 folyamán 18371 végrehajtó okirat alapján kezdték el a kötelezô végrehajtást, 1050,1 milliárd lej adósságért, beleértve az elôzô évbôl még érvényben maradt 8595 végrehajtó okiratot is, amely 1623,9 milliárd lej adósságra vonatkozott. A végrehajtások során 825,8 milliárd lejt sikerült visszaszerezni az állammal szembeni adósságból.

A pénzügyi minisztérium honlapján megjelentetett 734 adós vállalat, cég, kis és közepes vállalkozás esetében a körbetartozás 1111,7 milliárd lejes összegébôl 45,3 milliárd lejt sikerült behajtani, amely 270 cég teljes adósságát jelentette, 269 adós vállalat esetében eddig az adósságoknak csak egy részét, 120,1 milliárd lejt sikerült behajtani.

Ami az elmúlt évi összjövedelem bevallások alapján kiállított adózási határozatokat illeti, az összesen 119770 adóhatározatból 10844 esetben kell az államnak befizetni az adókülönbözetet, és 83827 esetben az állam téríti vissza a pluszban kifizetett adóösszeget. 25099 esetben jól, tehát különbözet nélkül számolták és fizették ki a jövedelem utáni adót az államkasszába.

A pénzügyigazgatóság keretében mûködô pénzügyôrség az év elsô kilenc hónapjában 2362 gazdasági vállalkozást ellenôrzött, 1383 vállalkozásnál tapasztaltak kihágást, 38 bûnvádi dossziét állítottak ki. A pénzügyôrök szeszesital gyártókat és forgalmazókat, fafeldolgozással, újrahasznosítható hulladékkal foglalkozó cégeket ellenôriztek.

(i)

Lemondott a kormány három minisztere

(1., 4. old.)

Lemondott tisztségérôl Hildegard Puwak európai integrációs miniszter, Mircea Beuran, az egészségügyi szaktárca vezetôje, valamint Serban Mihãilescu, a kormány fôtitkárságának irányításával megbízott miniszter, közölte Adrian Nãstase kormányfô a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Állandó Delegációjának hétfôi ülése után.

Az integrációs tárca vezetését ideiglenesen, 45 napig Vasile Puscas EU-fôtárgyaló veszi át, míg az egészségügyi miniszteri tisztet ugyanennyi idôre Ionel Blãnculescu, az Országos Ellenôrzô Hatóságot irányító miniszter tölti be. A kormány fôtitkárságának ideiglenes vezetését Eugen Bejenaru, az Állami Vagyon- és Protokollalap igazgatója látja el.

A kormányfô elmondta, hogy a javaslatokat Ion Iliescu elnök elé terjeszti. Kifejtette: az Állandó Delegáció "alkalom szülte" döntésérôl van szó, a kormány tevékenységének fellendítése és az uniós csatlakozási tárgyalások 2004-es lezárása érdekében.

Nãstase közölte: hétfôn reggel "barátságos hangú" beszélgetést folytatott mindhárom távozó miniszterrel, és elfogadta lemondásukat.

Hildegard Puwak azért döntött a lemondás mellett, hogy jelenléte a kormányban ne okozzon fennakadást az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalások lezárásában, mondta a miniszterelnök. Mircea Beuran azért nyújtotta be lemondását, hogy a kormány ne kényszerüljön mellékes dolgok magyarázatára ahelyett, hogy a fontos kérdésekkel foglalkoznék, Serban Mihãilescu pedig a következôképpen indokolta lemondását: nem szeretné, ha a beosztottjaival kapcsolatos támadások kivédésének szükségessége rontaná a kormány hitelét.

A hírrel kapcsolatban Markó Béla, az RMDSZ elnöke az MTI-nek elmondta: Nãstase kormányfô minden bizonnyal meg akarta várni az alkotmánymódosító népszavazást, hogy rendezze ezt az ügyet. Markó szerint az SZDP nem akart úgy hozzákezdeni a jövô évi választási kampányához, hogy korrupcióval gyanúsított miniszterek foglalnak helyet a kormányban.

Mircea Cintezã, a Romániai Orvosok Szövetségének elnöke természetesnek tartja az egészségügyi miniszter lemondását, hangsúlyozva: aki törvénytelenséget követ el, annak nem lehet tekintélye a beosztottak elôtt, ugyanakkor magas állami tisztséget sem foglalhat el.

Hildegard Puwak integrációs miniszter ügyében nem szabad ítélkezni a vizsgálatok lezárása elôtt, szögezte le hétfôn Bukarestben Michael Schreyer, az EU költségvetéséért és az Európai Korrupcióellenes Hivatal (OLAF) tevékenységéért felelôs európai biztos. "Minden más a román kormány hatáskörébe tartozik. Az OLAF figyelemmel követi, mit tesznek a román hatóságok, illetve a kormány Ellenôrzô Testülete, az OLAF romániai megfelelôje", mondta Schreyer, aki részt vett a Hozzáférés az információhoz és a kommunikáció, mint a korrupció megelôzésének eszközei az európai térségben címû szemináriumon.

Victor Ponta, a kormány Ellenôrzô Testületének vezetôje kifejtette, a Puwak-ügyben indított vizsgálat eredményei nemsokára megszületnek, az Országos Korrupcióellenes Ügyészségtôl függ, hogy mikor.

A Népi Cselekvés vezetôi a miniszterek lemondásának hétfôi bejelentését úgy értelmezik: a kormány így próbálja meg elterelni a figyelmet a népszavazáson elkövetett csalásokról.

Gyümölcsfa csemetét vásárolhatnak Kolozsváron

(1., 5. old.)

Iacob Pui aligazgató jelenlétében tartották hétfôn délelôtt a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Megyei Igazgatóság sajtóértekezletét a Gyümölcs Kutatási Állomáson (a volt Palocsay kertben). A házigazdák részérôl megjelent dr. Vasile Ghidra, az intézmény igazgatója, aki a kutatóállomás tevékenységérôl számolt be.

Foglalkoznak alma és körtefajták nemesítésével, cseresznye és meggyfajták elôállításával, szamóca és gyümölcsbokrok nemesítésével (ribizke, egres stb.), továbbá zöldségnövények és virágok kutatásával, növényvédelmi témákkal, projektek kidolgozásával, agrometeorológiai megfigyelésekkel.

A kolozsvári kutató állomáson az intézmény létrejötte (1953. június 1.) óta öt almafajtát nemesítettek: Kolozsvári piros (1996), Nyári aromás (1996), Ardeleana (1978) és a Feleki alma ugyancsak 1978-ból származik.

Több körtefajtát is elôállítottak: a Napocát (1984), a Doinát (1978), a Haydeeát (1993), Ina Estivalt (2000) és a Virgilius hibernalt (2000), új cseresznye fajta a Splendid (1999). A kora kolozsvári meggy fajtát 1972-ben hozták létre.

Az itt kikísérletezett rózsafajták közül a Tábortüzet (1969), a Luchiant (1972), Sionforiant (1978), Rosabundalt (1979) stb. szemlélhették meg.

Az igazgató a sajtó tudomására hozta, hogy gyümölcsfa csemetéket, díszbokrokat és rózsatöveket is lehet vásárolni a kolozsvári telephelyen, a Horticultorilor utca 5. szám alatt.

Vásárolhatnak Red Melba, Nyári aromás, Ronus 3, Ardelean, Voinea Prima, Generos, Jonathán Ancuta, Golden delicios, Inared, Ionagold, Starkinson Mutzu, Me Free és Pionier almát, Napoca, Haydeea, Virgilius hibernal, Inaestival, Williams körtét, Stanley, Minerva, Tuleu gras, Silvia szilvát, valamint kajszi és ôszibarackot is.

Egy gyümölcsfa csemete ára 80 000 lej. Egy rózsatô 65 000–80 000 lejbe kerül. A díszbokor ára 30 000–515 000 lej.

A sajtóértekezleten szóba került a 72-es és 82-es számú sürgôsségi kormányrendelet alkalmazása is, a hektáronkénti kétmillió lejes állami támogatásról, ami a bevetett területért jár, ha a gazda saját családjával mûveli meg a földet, vagy olyan társas formába vitte be, melyet nem jogi személyként jegyeztek be. A kérvények benyújtási határideje október 31.

Megyénkben a gazdálkodók 96%-a leadta kérvényét. Kolozsváron 85%-os,Aranyosgyéresen 74%-os megvalósítást jegyeztek, Apahidán az iratok 90%át adták be, Kisbács 92%, Bonchida 85%, Pecsétszeg 85% és Magyarszovát a kérelmek 82%-át juttatta el a községi hivatalba.

A kétmilliós támogatás elsô felét, tehát egymillió lejt most ôsszel vehetik át a termelôk. Az elsô összeg, 15 583 milliárd lej megérkezett a szakminisztériumból 62 községbe, 29 600 termelônek, aki szeptemberben adta be kérvényét.

A megyei szervezés nyilvántartása szerint a 2002. szeptember 30-i eredménnyel összehasonlítva ez év szeptember végén 7,9%-kal nôtt a szarvasmarhák száma, 4,2%-kal több sertés volt megyénkben, a juhok száma pedig 6,9%-kal emelkedett. A leglátványosabb a baromfiállomány gyarapodása: 32,5% -os — tudtuk meg Iacob Pui aligazgatótól.

Barazsuly Emil

Kolozsvárra látogat Ion Iliescu

(1. old.)

Az utolsó simításokat végzik a frissen felújított Egyetemi Házon, ahol szerdán kezdôdik az európai rektorok konferenciája. A szervezô Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) vezetôsége több mint háromszáz vendég érkezését várja Kolozsvárra, a nemzetközi rangú rendezvényre.

Andrei Marga, a BBTE rektora tegnap tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az egyetem számára a konferencia megszervezése az intézmény presztízsének óhatatlan növekedését eredményezi, amely azonban az eddiginél magasabb szintû kötelezettséget von maga után. A nemzetközi tudományos élet számos személyiségét egybegyûjtô konferenciát elsô ízben tartják Kelet-Európában.

A megbeszélés témája a Bolognai Nyilatkozat gyakorlatba ültetésének lehetôségeit érinti leginkább, amelynek célja az európai felsôfokú oktatás felzárkóztatása a jelenleg vezetô pozíciót betöltô Amerikai Egyesült Államok (AEÁ) oktatási színvonalához. — Európa jelenleg le van maradva az AEÁ-al szemben ezen a területen, ezért a felzárkózás érdekében minél hamarabb szükség van a Bolognai Nyilatkozat elôírásainak gyakorlatba ültetésére — mondta. Az európai felsôszintû oktatás versenyképessé tétele elsô lépése annak a tervnek, amely szerint 2010-ig Európa a tudományos élet vezetô hatalmává lép elô.

Andrei Marga elmondta, hogy a felsôfokú oktatási reform megvalósítása elsôsorban a doktori és a magiszteri képzést érinti. — Az újítások megvalósulása után csak azok doktorálhatnak majd, akik legalább három évet külföldön végeznek a PhD tanulmányukból, míg a magiszteri képzésben résztvevôknek kötelezô módon külföldi oktatókkal is tanulniuk kell, amit részben a BBTE biztosít majd, részben külföldre utaznak — mondta.

A rektor ismertette az Egyetemi Házon végzett felújításokat is. Az Auditorium Maximum-ra keresztelt nagyteremben kicserélték, újralakkozták a parkettet, felújították a székeket, és más apró módosításokkal ízlésesebbé tették a korábban rendkívül lepusztult állapotban lévô épületet. Az intézmény udvarát is átalakították, lekövezték, és a közepére egy szobrot helyeztek el. A BBTE jelentôs felújításokat végzett a Györgyfalvi-tóval szemben lévô campusban, a Közgazdaságtan Kar épületében, valamint a sportparkban lévô nemzetközi kapcsolatok központjának székhelyén. Utóbbi péntekre tervezett felavatásán Ion Iliescu államfô is jelen lesz.

Borbély Tamás

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

AZ ERDÉLYI MEDENCE FÖLDTANI TÖRTÉNETE címmel dr. Wanek Ferenc tart elôadást október 21-én, kedden du. 5 órától a Kolozsvári Népfôiskola évadnyitóján, a Györkös Mányi Albert emlékházban (Majális/Republicii u. 5.). A mûvészi mûsorban Starmüller Péter és Veress Gáspár (zongora; Pap Tibor növendékei). Demeter Éva Csengele (hegedû; Adrian Torta növedéke) és Incze Róbert (klarinét; László György növendéke) lép fel. Zongorán kísér Orbán Ágnes és Lászlóffy Réka.

VÁLASZTMÁNYI MEGBESZÉLÉST TART 2003. október 24-én, pénteken du. 5 órakor a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Kolozs megyei szervezete, a Báthory István Líceumban. Napirendi pontok: beszámoló; a nyári továbbképzések programjának értékelése (BONYA 2003); körzetszervezési problémák.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KOLOZSVÁRI FÔKONZULÁTUSA értesíti ügyfeleit, hogy a Nemzeti Ünnep miatt, 2003. október 22-én, szerdán, október 23-án, csütörtökön és október 24-én, pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART a szamosújvári RMDSZ november 22-én, szerdán este 7 órakor a Téka Alapítvány székházában.

SZIMFONIKUS KONCERTET tart a mellrák elleni kampány keretében a Román Rákkutató Intézet, az Újjászületés — Oktatásért, Egészségért, Kultúráért Alapítvány és a Transilvania Állami Filharmónia. Az elôadásra október 24-én kerül sor 19 órai kezdettel a Diákmûvelôdési Házban. A programban Mozart-, Beethoven- és Csajkovszkij-mûvek.

ZURBOLÓ TÁNCHÁZ minden kedden a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16.). Ma, október 21-én gyermektáncház és játszóház 17–19 óra között, felnôtt táncház 19–23 óra között. A Brassais Véndiák Alapítvány Zurboló Táncegyüttesének teljes estés meghívottja a magyarpalatkai Codoba zenekar. Codoba Márton prímásra emlékeznek.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Mi a népszavazás legnagyobb tanulsága?

— Romániában a mozgóurna meghatározó úr, na!

(öbé)

A továbbadott láng

(2. old.)

Október 18–19-én került sor Debrecenben a kolozsvári Reményik Sándor Mûvészstúdió Alapítvány, a Debreceni Református Kollégium és az Országos Református Tanáregyesület Debreceni Humán Mûhelyének szervezésében a Reményik Sándor Emléknapokra. A költô nevét viselô Mûvészstúdió kezdeményezésére elindított emléknapokra immár ötödik alkalommal kerül sor, évente más helyszínnen, célja pedig a Reményik-életmû megismertetése és népszerûsítése, illetve az életmû még fel nem fedezett részleteinek kutatása. Az emléknapoknak idén a debreceni Református Kollégium impozáns és nagyhírû épülete adott otthont, a kétnapos rendezvénysorozat október 18-án, szombaton délelôtt irodalmi konferenciával indult. A kollégium Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek, valamint az iskola hajdani híres diákjai, illetve tanáregyéniségei portréival díszített termében nagyszámú hallgatóság elôtt tartottak elôadást kolozsvári és debreceni irodalomtörténészek, a Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak irodalmi mûsorával fûszerezve. A rendezvényt dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora nyitotta meg, köszöntve a meghívott vendégeket, valamint a jelenlévô érdeklôdöket. Ezután dr. Imre László, a Debreceni Egyetem rektora vette át a szót, az ô elnökletével zajlott ugyanis az irodalmi konferencia. A jelenlevôk a következô elôadókat hallgathatták meg: Kántor Lajos irodalomtörténészt, a Korunk fôszerkesztôjét (Reményik Sándor, az Erdélyi Helikon és az újarcú más), Dávid Gyula irodalomtörténészt (Új vonások a Reményik Sándor-arcképhez a Hátrahagyott versek alapján), mindketten Kolozsvárról, Pomogáts Béla irodalomtörténészt, az Illyés Közalapítvány elnökét, Budapestrôl (Reményik Sándor Végvári-versei), Márkus Béla irodalomtörténészt (Egy regényepizód fôszereplôje), Baranyai Norbert irodalomtanárt ("Gondolatok a költészetrôl"), és Gyôri János gimnáziumi irodalomtanárt (Reményik Sándor költészete a református iskolában), Debrecenbôl. A kollégium diákjai (Erdei József, Kocsi Anita, Kulcsár Annamária, Lôrincz Andrea, Nagy Sára, Pálkövi Flóra) szavalatokkal, népdalokkal, illetve Kedvenc költôm címû dolgozat felolvasásával tették teljessé a konferencia hangulatát. Ezt követôen a Zsoboki Alkotótábor Reményik-kiállításának megnyitójára került sor, bevezetôt mondott Ötvös Tünde debreceni rajztanár, valamint Kántor Lajos, közremûködött Katona Éva kolozsvári színmûvésznô. A kiállítás anyaga a zsoboki alkotótáborban résztvevô képzômûvészek munkáiból tevôdött össze, a mûvészek egy-egy Reményik-vers hangulatát varázsolták vászonra.

A szombati nap programja délután 6órakor folytatódott, idôközben azonban a kolozsvári vendégek megismerkedhettek a kollégium épületével, illetve történetével, majd dr. Gál Botond tanszékvezetô, egyetemi tanár kitûnô vezetésével megtekinthették a debreceni Déri Múzeumban kiállított Krisztus-trilógiát, Munkácsy Mihály monumentális képeit. Így szerezhettünk tudomást, arról hogy Debrecenben, a "magyar Genf"nek is nevezett város emelkedô kollégiumában évente 1200–2000 fôs diáksereg tanult, mintegy ötszáz szegénysorsú diákot etetett évente a városi polgárság, hiszen Debrecen nagyon gazdag város volt, és sokáig Magyarország legnépesebb településének számított. Az 1711-ig színreformátus, puritán gondolkodású polgárság azt a célt tûzte ki maga elé, hogy megôrzi a város függetlenségét, gazdagságát pedig szellemi értékekbe fekteti. Így alakult szellemi várrá Debrecen az évszázadok során, kollégiumának falai között pedig olyan diákok tanultak, mint például Szenci Molnár Albert, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Szentjóbi Szabó László, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond vagy Szabó Lôrinc. Könyvtárában felbecsülhetetlen értékû középkori kódexeket, könyvritkaságokat találhatunk.

Megdöbbentô hatású a Déri Múzeumban kiállított Krisztus-trilógia. A három óriáskép elsô ízben látható így együttesen, látványa leírhatatlan. Maga Munkácsy Mihály sem láthatta alkotásait egy helyen kiállítva, azok kalandos sorsa miatt. (A részletekre Mûvelôdési oldalainkon visszatérünk).

A Reményik Sándor Emléknapok elsô napja Csorba Gergô és Csorbáné Major Enikô Reményik-estjével, illetve az ezután sorra kerülô emlékdíjak kiosztásával zárult. A Mûvészstúdió Alapítvány létrehozói, Essig József és Essig Kacsó Klára, valamint az alapítvány igazgatója, Farkas Zoltán Reményik-emlékplakettel tüntetett ki számos kolozsvári és debreceni személyiséget, valamint könyvvel és Reményik Sándor verseit tartalmazó CD-vel ajándékozta meg a konferencián résztvevô diákokat.

Vasárnap délelôtt a debreceni Nagytemplomban ünnepi istentiszteleten vehettünk részt, amely Katona Éva színmûvésznô és Erdei Róbert kollégiumi diák szavalatával zárult.

Köllô Katalin

Közgazdász módszertani továbbképzés

(2. old.)

A múlt hét végén másodízben tartott módszertani továbbképzô tanfolyamot a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT). A tavalyi "jégtöréshez" képest idén a háromnapos rendezvénysorozaton személyiségfejlesztési programok is szerepeltek — tudtuk meg Páll Gyöngyvér programfelelôstôl. Az Apáczai Közalapítvány által támogatott kolozsvári továbbképzésen (hasonlót szerveztek Nagyváradon és Csíkszeredában is) Erdély különbözô vidékeirôl tizenkét középiskolai szaktanár, fiatal egyetemi tanár és egyetemista diák vett részt. Az elô-adásokat a mai közgazdasági ismeretek számára fontos kiegészítô-tudományokban jártas, neves szakemberek tartották (Bogáti Zoltán, Kovács Zoltán, Zörgô Éva, Kurkó Fábián Andrea, Albert Júlia, Csép Sándor, Tôkés Elek, Somai József), akik olyan témákat tártak fel, mint a döntéselmélet, a stressz kezelése, a jó benyomás érvényesítésének módozatai, kommunikáció és metakommunikáció, iskolai menedzsment, gazdasági szakképzés.

Külön említést érdemel a marosvásárhelyi Bolyai-líceum két tanárának elôadása, akik a náluk mûködô "iskola-céget" mutatták be. Az amerikai programmal és százhuszonöt diákkal tevékenykedô vállalkozás termékeket állít elô, azokkal versenyeken vesz részt (ilyen jelleggel már olimpiát is rendeznek a világon). Hasonló magyar iskola-cég Erdélyben még nem mûködik, viszont a kolozsvári román gazdasági líceumban már honos.

A kolozsvári tanfolyamon a részvevôk teszteket kaptak, amelyekkel saját magukat értékelték. "Nem muszáj mindenkibôl közgazdászt faragni, viszont ki kell alakítani bennük a vállalkozási kompetenciát, amihez egyenlô mértékben társuljon az együttmûködés és a tolerancia" — állítja Páll Gyönyvér.

Ö. I. B.

Kurucok nyomában Szamosújváron

(2. old.)

A múlt hét végén történelmi idôket idézô emlékektôl volt hangos a Szamosújvár szomszédságában található Lunka erdô. A helyi 51. számú Czetz János Cserkészcsapat nyolc ôrsvezetôje indított Rákóczi hadjáratot. A stratégiai játék jól sikerült, a felelevenített harci jelenetek izgalmassá és élethûvé tették az akciót. A "hadjárat" célja a hatodikos gyermekek toborzása volt. Több mint harminc ifjú kelt át a Kis-Szamoson. A Rákóczi-zászló sem hiányzott, és a kurucok elszántsága is elbûvölte a nézôket. A résztvevôk "pénzt" gyûjtöttek a Rákóczi sereg megsegítésére. Kapóra jött az anyagi támogatás, hiszen éppen a fiatalok hozzáállásának köszönhetôen gyôzedelmeskedtek. A játék bevált, a kis cserkészek kitettek magukért. Az elfáradt sereg visszavonult, és forró tea mellett jól esett a pihenés. Késô délután már Rákóczi-induló kíséretében énekeltek az ifjak, felelevenítve a szimbolikus csata legfontosabb mozzanatait. Természetesen a cserkész beszámoló sem maradt el.

A szamosújvári cserkészek kellemes napot töltöttek a szabadban, a történelmi leckét mindegyikük elsajátította. A közeli Lunka elnevezésû erdôrész ösvényein megmaradtak a kuruc seregek nyomai. Az ötletes és maradandó élményt nyújtó Rákóczi hadjárat véget ért, de év végéig bizonyára lesz még részük hasonló "ütközetben" az 51. számú Czetz János Cserkészcsapat lelkes tagjainak.

Erkedi Csaba

Ingyenes menedzserkurzusok nôknek

(2. old.)

A Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kolozsváron, Tordán és Désen 2003 októbere és 2004 februárja között hatvan üzleti vállalkozásban és menedzselésben dolgozó nô számára indít ingyenes kurzusokat. A 12 napos idôtartamú tanfolyamokat 15, illetve 16 órás kezdettel tartják, egy kurzus összesen hatvan órát foglal magába. Az Európai Unió által Phare-program keretében finanszírozott akció során a részvevôk tizenötös csoportokban ismerkednek meg olyan hasznos tudnivalókkal, amelyeket a karrierjük folyamán kamatoztathatnak.

Részleges postai drágítás

(2. old.)

A Román Posta Országos Társaság Rt. október 15-tôl módosította a következô szolgáltatásainak tarifáit:

— Prioripost (csomagszállítás 100 grammig) és Ultrapost (csomagszállítás 500 grammig) — 25 ezer, illetve 90 ezer lej;

— Postmesager és Infadres közvetlen marketingszolgáltatás 1500, illetve 2500 lej;

— Postafiók bérlése — magánszemélyek számára 25 ezer lej, jogi személy számára 90 ezer lej;

— e-mandat elektronikus pénzküldés — 34 ezer lej;

— EMS (Expres Mail Service) — jelentkezési taksa 6 ezer lej, egy 0,5 kg-ig terjedô küldés az I-es zónába (Európába) 850 ezer lej.

Magyar Gasztronómiai Fesztivál
2003. október 23–31.

(2. old.)

A Magyar Turizmus Rt. kolozsvári képviselete idén is megszervezi október 23–31. között Bukarestben az immár hagyományossá vált Magyar Gasztronómia Fesztivált, amelynek helyszíne ez alkalommal a Crowe Plaza. A Fesztivál ideje alatt a vendégek 19 és 23 óra között kedvükre kóstolgathatják a hagyományos magyar konyha ízeit.

Az ételkülönlegességeket harmonikusan egészítik ki a külön erre az alkalomra ideszállított magyar borok, melyeket a ház részérôl a Magyar Turizmus Rt. ajánl fel. A többfogásos svédasztal menû ára személyenként 22 euró.

Mindezek mellett a magyaros hangulatról kiváló budapesti háromtagú cigányzenekar is fog majd gondoskodni.

VÉLEMÉNY

A köz véleménye

(3. old.)

Ezt a vasárnapi referendumot nem közvélemény-kutatási gyakorlatnak szánta a kormány. Eredményét tekintve mégis azzá lett, ugyanis meglehetôsen pontos képet fest arról a "rokonszenvrôl", amelynek az ország "hatalmasai" örvendenek. Ez még akkor is így van, ha eltekintünk attól a — különben egyáltalán nem mellékes — körülménytôl, hogy a kétnapos választási lehetôség utolsó órájában talán többen serénykedtek szavazni, mint az elsô napon összesen. Ez ugyanis icurka-picurka gyanút is ébreszt az amúgy is gyanakvásra hajlamosított szemlélôkben, mert ha csodák nem nagyon vannak, akkor alighanem valami miskurancia lehet a dologban... Pláne, hogy ugyanez a gyanú-kíséret hozzátartozik ennek a kormánynak majdminden tettéhez, kezdeményezéséhez.

Tarthatunk tôle, hogy ez a választást még akkor is, ha az eredménye a végleges számlálás után gyôzelmet hoz, a tüntetô távolmaradás alaposan leszavazta, vagy ha úgy tetszik "levizsgáztatta" az éppen most hatalmon lévôket.

A várható eredmény alapján nagyon is az tûnik valószínûnek, hogy a távolmaradók és az alkotmányváltozás ellen szavazók a választójoggal rendelkezôk többségét jelentik. Vagyis az ország lakosai több mint felének az a véleménye, hogy ezek az urak tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy az országot Európába vezessék! Igaz, ez a választási eredmény a közvélemény-kutatók munkáját is egy kicsit leszavazza, hiszen a közvélemény-kutató intézmények az utóbbi idôben túlságosan sok jót, szépet és reménykeltôt mutattak ki felméréseikben a jelenlegi hatalomról. Egyebek mellett olyan dolgokat is, hogy mivel az ellenzék valójában nem is létezik, ez a csapat arra van ítélve, hogy minden zökkenô nélkül be- és fölvezesse az országot Európába, sôt még utána is nagyon sokáig lubickolhat a hatalmi mámor langy vizében, mert aligha akad valaki, aki kibillenthetné ôket bársonyszékeikbôl.

Tény, a közvélemény-kutatók nem tévednek akkor, amikor azt olvassák ki az elôrejelzésekbôl, hogy ellenzék — politikai ellenfél — valóban nincs. Ugyanis azok a gyenge kezdemények, amelyekkel a hitelüket vesztett pártok toldozással-foltozással próbálkoznak régi-új szövetségeket összehozni, súlyuknál fogva kábé annyit érnek, mint döglött lovon a patkó. Sajnos, ez még akkor is így van, ha közben elismerjük, hogy mi is valami ilyesmit (de "mutatósabbat", hitelesebbet, megbízhatóbbat!) várunk tôlük. Ám az is kétségtelen, hogy ezeknek az ellenzéki kezdeményeknek a sikeréhez arra is szükség lett volna, hogy a közvélemény-kutatók legalább érintôlegesen jelezzék azt a hangulatváltást, amelyet az alkotmány-referendum most olyan pregnánsan fölmutatott, vagyis, hogy a választók — a közvélemény — többsége, minden tamtamos jelzés ellenére torkig van az egész politikai kaszttal, minden tûz körül sürgölôdôvel. Nem egyébért, csak azért, mert végre rá kezd ébredni arra a szomorú valóságra, hogy a valóságos és szükséges rendszerváltást az egymást követô és váltogató akarnokok és gátlástalan szerencselovagok, a lehetô legocsmányabb módon elsinkofálták, az országot mellékvágányra terelték és kifosztották. Ugyanis ezek a a többségében az addigi hatalom második-harmadik sorából feltûnt politikusok, nemcsak alkalmatlanok a feladatra, de képtelenek átlépni saját árnyékukon és bátorságuk sincs a szükséges menetközbeni korrekciókra. Jó példa rá ez az éppen megszavazott alkotmány is — a lényegen még változtatni kell!

Sajnos az egyetlen lehetôség — letörölni a táblát, elfelejteni ezt a tizennégy évet és újraindulni a kályhától! — keresztülvihetetlen. Nincs elég nagy seprû, tisztára seperni a "házat", és végigvinni azt, amit 1989-ben elmulasztottunk. Annál is inkább, mert a "seprû" az ô kezükben van.

És nem csak az a három, korrupcióba keveredett és most megugrasztott miniszter van feleslegben!

Még az operettes megoldás — "új mûsorhoz, új férfi kell" — sem keresztülvihetô. Mert hol van az a férfi, hol vannak azok a férfiak, akik magukhoz tudnák ragadni azt a bizonyos seprût?

Kiss János

"Deákferenci" Kolozsvárunk

(3. old.)

Dicséretes Deák Ferenc 200. születésnapján az ünnepelt kolozsvári tartózkodásának megmaradt emlékeire hivatkozni. Például a Fôtér északkeleti sarkán, az egykori Kemény-házon ma is fellelhetô emléktáblára.Nem árt az újabb városlakó nemzedékek tudatába is bevinni 1845. május 18. estéjét, amikor a haza eljövendô bölcsét és a már akkor elismert nagy költôjét, Vörösmarty Mihályt, együtt tisztelte meg fáklyásmenettel a kolozsvári fiatalság. (Pillich László: Becsület és kötelesség, Szabadság, okt.18). Megfontolandók és megszívlelendôk a szerzônek az évforduló kapcsán feltoluló gondolatai, még hogyha egyiket-másikat vitatni is lehet. Lehet és kellene is, az volna az igazán jó, de most ezek a sorok a gondolatébresztô indítás után mellérendelô kiegészítésként születtek meg.

Amikor Deák és Vörösmarty hazafias beszédben köszöni meg a kolozsvári ifjak felvonulását, a költô 45, a jogtudós politikus pedig 42 éves, hatodik esztendeje a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Három év múlva lesz a Batthyányi-kormány igazságügy-minisztere. A forradalomban a szabadságharc helyett inkább a megegyezés, a békeszerzés útját járná. Amikor ez sem a bécsi udvarnál, sem a bevonuló császári fôvezérnél nem sikerül, a további közszerepléstôl visszavonul, hosszú idôre a kivárás lesz a kulcsszava magatartásának, politikájának. Megteheti, hisz anyagilag független ember. Család, gyermekek nevelésének a gondja sem nyomja a vállát, így szakterületével is foglalkozhat — elismert büntetôjogász —, és persze, az ötvenes-hatvanas években az országos, sôt birodalmi politikával. Magyar részrôl ô a kiegyezés, az 1867–1918 között fennálló Osztrák–Magyar Monarchia alkotmányos és parlamentáris jogrendjének a megalkotója. A formájában még feudális, de jórészt már polgári-liberális kettôs monarchiáé, amelynek történelmi szerepét Kosáry Domokos akadémikus nyomán (História, 2001/4.szám) a következôkben summázhatnánk: birodalmi szinten az osztrák ipari-pénzügyi körök fogtak össze benne a magyar birtokos osztállyal. Mint feudális monarchia, az 1723. évi Pragmatica Sanctio elveire épült (a Habsburg-ház trónjának elismerése nôi ágon is, az ország törvényeinek, közjogi önállóságának, belsô önkormányzatának fenntartása mellett). Soknemzetiségû birodalom,soknemzetiségû Magyarország. A korszak folyamán a nemzetiségek a társadalmi fejlôdés során egyre erôsebbek, öntudatosabbak követelôzôbbek lettek. A vezetô rétegek a szükséges reformoknak ellenálltak, a feszültségek a 20. század elejére felhalmozódtak, az I. világháború végére pedig robbantak is. Felrobbantották a Deák Ferenc nevével is fémjelzett furcsa és ellentmondásos birodalmat, amely viszont, mindezek ellenére, kerek fél évszázadon át "fenntartotta a békét, jobb lehetôségeket kínált a gazdasági, politikai, kulturális felzárkózáshoz, magasabb szint eléréséhez Európán belül". 1867-ben, a Deák Ferenc nevéhez fûzôdô kiegyezéssel "a magyar polgári-nemzeti kísérletnek, az egész folyamatnak egy olyan, addig el nem ért, kivételes, utóbb vissza nem térô pozíciót sikerült kivívnia, amelynek birtokában megerôsödhetett, rendbe hozhatta szétzilált viszonyait".

Történelmi kitérônk után a jelenbe, napjaink Kolozsvárjára visszatérve, Deák Ferenc nevérôl sokunknak nem a fôtéri emléktábla, hanem a hagyományos Deák Ferenc utca jut eszünkbe (hivatalosan Hôsök útja, "leghivatalosabban" Bulevardul Eroilor). És a hétvégi sétálóutcán túl az egész belváros, amelynek mai arculata jelentékeny részben éppen a "deákferenci" korban alakult ki, ami utcákra, terekre, épületekre,évszámokra lebontva (például Gaál György tanár úr kitûnô útikalauzában is) pontosan nyomon követhetô. Függetlenül attól, hogy mai elöljáróink közül ez kinek tetszik, és kinek nem.

K. N. K.

Gyôztünk?

(3. old.)

Igen: a lakosság nem sokkal, de ami fontos: több mint fele az alkotmánymódosítás mellett voksolt a szombat–vasárnapi népszavazáson. Ez a döntés — az ország jövôjét tekintve, azt hiszem, jó. Mi, romániai magyarok pedig a két lehetséges közül — a kisebbik rosszat választottuk. Az új alkotmány ugyanis lehetôvé teszi anyanyelvünk használatát a hivatalosságok, a törvényszék elôtt, ott ahol a magyar (vagy más kisebbséghez tartozó) lakosság számaránya eléri a 20 százalékot, vagy ennél magasabb — bár az új alkotmány elsô bekezdése is nemzetállamnak tekinti Romániát, még ha lakosságának több mint tíz százaléka (amint errôl már esett szó) nem is vallja magát román nemzetiségûnek. Ezek ukránok, németek, (fôképpen) romák és természetesen magyarok és más, kisebb nemzetiségekhez tartozók.

No, de azt hiszem, mégis jó, ha létünket (és más kisebbségek létét) anyanyelvünk használatát biztosítva is elismeri a román állam. És az is jó, hogy az új alkotmány (végre) szentesíti az egyházi iskolák létét, mûködését is, hiszen tudnivaló, hogy a többségi görögkeleti egyháznak nem nagyon voltak iskolái (ezeket a állam tartotta fenn), ilyenek inkább Erdélyben voltak — és fôként a görög katolikus egyháznak — és természetesen a nemzeti kisebbségekhez tartozók katolikus és protestáns egyházainak. Összegezésképpen — igencsak remélem, nem ez az "egységes nemzetállamiságot" kimondó alkotmány lesz országunk végsô alaptörvénye. Hiszem azonban, hogy jelentôs elmozdulás a közös haza, Európa felé.

A szombat–vasárnapi népszavazás azonban tanulságokkal is jár — a jövôt tekintve. Az egész ország népére érvényes — és inkább bennünket, romániai magyarokat érintô tanulságokra gondolok.

Országos szinten — egyet kell értenem a Nagy-Románia Párttal abban, hogy ha nem is kár, de fölösleges volt a népszavazást kétnaposra nyújtani: az elsô napon, szombaton ugyanis ijesztôen kicsiny volt a szavazók száma. No — ez nem sokban befolyásolta-befolyásolhatta a választás végeredményét. Sajnos, nem az egyedüli vagyok, aki egy — részletkérdésben — osztja a bennünket keresztben lenyelni kívánó Nagy-Románia Párt véleményét, amelyik anyanyelvünket az országban jó esetben "megtûrt"-nek tekinti, bennünket pedig másodosztályú állampolgároknak vél. Sajnos akadt hazai magyar politikusaink között nem is egy (köztük igencsak nagy tekintélyû férfiú is), aki ugyan-arra biztatta a hazai magyar választókat (szemben a kormánypárttal, de a kormány ellenzékével is, a Nagy-Románia Párt kivételével), hogy mondjon "nem"-et az alkotmánymódosításra, vagy ne vegyen részt a népszavazáson, ami által ez érvénytelenné válhatott volna. Ez majdnem sikerült is. Az ország népének valamivel több mint fele azonban (és ebben nem kis része volt a hazai magyarságnak is!) — nem ôrájuk hallgatott.

Én se.

A hazai magyarságon, így az RMDSZ-en belül is voltak — vannak viták. Ezt én nemhogy károsnak tartanám, de igen jónak vélem. A nézetkülönbségek, belsô viták csak elôre vihetik a hazai magyarság ügyét, elevenné teszik érdekvédelmi szervezetünket, az RMDSZ-t. De nem felejtem: amikor (nemrégiben) Adrian Nãstase miniszterelnök úr az RMDSZ-en belüli vitákra utalva élesen elmarasztalta Tôkés Lászó fôtiszteletû urat — akkor éppen Markó Béla volt az, aki kikérte magának, hogy az ország miniszterelnöke beleszóljon az RMDSZ belsô életébe, belsô vitáiba. Ezúttal azonban (a népszavazásra célzok) egy kissé mintha másképpen "sült volna el" a dolog, és a magam részérôl csak örvendek annak, hogy nem kell gratulálnom a Nagy-Románia Pártnak és azoknak a hazai magyar politikusoknak, akik egyazon "platformra" helyezkedtek Kolozsvár polgármesterével — az új alkotmányról való népszavazás tekintetében.

Gyôztünk volna?

Nem. Csak épphogy nem estünk vissza. És talán egy lépést is sikerült tennünk az új alkotmánnyal Európa felé. Ha Isten éltet, a jövô héten még szólok a népszavazáson való gyönge részvétel okairól, amelyek döntô módon nem a Nagy-Románia Pártnak és a hozzá csapódó magyar, önjelölt "politikusoknak" köszönhetôk —, hanem az RMDSZ-szel félig-meddig szövetséges Szociáldemokrata Pártnak az utóbbi idôben igencsak megdöbbentô melléfogásaira, "káderpolitikájára" is vezethetôk vissza.

Fodor Sándor

Nem akartam szavazni

(3. old.)

Isten látja sötét lelkemet, igaz, ami a címben szerepel: feltett szándékom volt, hogy ezt a szabad hétvégémet nem rontom el voksolással.

Voltak régi szép idôk, amikor még kiskorú voltam, és irigyeltem azokat, akik szavazhattak. Aztán késôbb kiderült, úgyis mindegy, a 99,98%-ot nélkülem is kihozták volna. Jött egy december, az eseményeket nevezték forradalomnak, késôbb volt fekete március, volt lendület, pezsgés: szavazni illett menni, még sorba is álltunk érte.

Emlékszem az elôzô alkotmány-szavazásra, amikor az volt a kicsengés: jobb ha a NEM-et választjuk. Ezek az idôk is elmúltak.

Aztán lehetett szavazni kormányváltásra és -megtartásra, mindenkori magyar képviseletre… S eljutottunk oda, hogy elnökválasztás között rossz és rosszabb mellett lehetett volna letenni a garast. Ekkor viszont már nem akartam magamat szembeköpni.

Hiába minden reklám, ez az alkotmány változtatásokkal együtt sem az enyém — gondoltam. Akkor meg minek szavazzam meg? Hogy leszavazzam, az sem éri meg a fáradságot.

Eljöve a vasárnap délelôtt. Ekkor tudomásomra jutott, hogy léteznek olyan állami intézmények vezetôi, akik — valószínûleg felsôbb utasításra — nem sajnálják arra sem a pénzt és az idôt, hogy felhívják alkalmazottaikat, hogy megkérdezzék, elmentek-e szavazni. S ha nem a válasz, akkor agitáljanak azért, hogy menjenek mégis el, s vigyék a szomszédokat is.

Ha már ide jutottak, akkor nagyon rossz lehet a helyzet, nem jön össze a megfelelô mennyiség — s kaján gondolatok kíséretében megtaláltam a megoldást, amellyel megnyugtathattam magamat. Hiszen véleményt nyilváníthatok másképpen is.

A szavazókörzetben, egykori óvodámban, ahol gyakran állítottak sarokba valódi és hamis okok miatt, nem törôdtek azzal, hogy nem hoztam el a szavazólapomat. Jó a személyazonosságim is… csak szavazzak már.

A szavazófülkében pedig kitoltam az alkotmánnyal.

IGEN-nel voksoltam Európáért, NATO-ért és minden jó kis változtatásért.

Valamint NEM-mel, hogy ne legyen lelkiismeret-furdalásom az alkotmány elsô mondata miatt.

Póka János András

NAPIRENDEN

A népszavazás — választási bányászjárás

(4. old.)

Az Academia Catavencu sajtófigyelô ügynökség és a Pro Democratia Egyesület panaszt nyújtott be a Központi Választási Irodában az alkotmánymódosító népszavazás két napján történt szabálytalanságokkal kapcsolatban. A két szervezet vezetôje, Mircea Toma, illetve Cristian Pîrvulescu hétfôn sajtótájékoztatón kijelentették, elégedetlenek a népszavazás megszervezésével, mivel számtalan szabálytalanság történt a szavazóközpontok megszervezésével és több ízben sérült a 3/2000-es törvény.

Mircea Toma "választási bányászjárásnak" nevezte a népszavazást. "A szabálytalanságok körébe tartozik, hogy a személyazonossági kártyákra ragasztott bélyeg könnyen levált, bizonyos személyek pedig éppen a szavazóközpontokban buzdították a lakosságot. A törvénytelenségek kategóriájába tartozik a 3/2000-es törvény súlyos megsértése, különösen a mozgóurnákkal kapcsolatos elôírásé", nyilatkozta Cristian Pîrvulescu.

A parlamentben a 2004-es költségvetési tervezet

(4. old.)

A kormány átutalta a parlamentbe a 2004-es állami költségvetésrôl és a társadalombiztosítási költségvetésrôl szóló tervezetet, a házbizottságok a következôkben megkezdik a tervezet vitáját.

Nicolae Vãcãroiu, a Szenátus elnöke hétfôn elmondta, a felsôházi frakciók tagjai kézhez kapták a tervezetet. Vãcãroiu szerint a költségvetési tervezet parlamenti vitájának lezárása november 5. körül várható.

A parlament két házának vezetése kedden reggel dönt a költségvetési tervezet szakbizottsági és plenáris vitájának menetrendjérôl. Tudor Mohora, az alsóház titkára elmondta: reméli, hogy a parlament november végéig elfogadja a költségvetést.

Karcsúsodik a parasztpárt

(4. old.)

Constantin Dudu Ionescu egykori belügyminiszter, a Nemzeti Kereszténydemokrata Parasztpárt volt fôtitkára ma végleg búcsút mond pártjának, amely 2003 márciusában egy évre felfüggesztette párttagságát. Az utóbbi idôben alaposan megfogyatkozott parasztpártból Constantin Dudu Ionescu a Humanista Pártba iratkozik át. Hasonló változtatást eszközölt Irinel Popescu és Bogdan Pitigoi is.

KÖRKÉP

Novembertôl nem lesz földgáz az iskolákban

(5. old.)

Novembertôl jéghideg termekben lesznek kénytelenek tanulni a tordai iskolák diákjai, a város oktatási intézményei ugyanis többmilliárd lejes adósságokat halmoztak fel a földgáz-szolgáltatóval szemben.

A tordai iskolákban október 16-ig nem volt földgáz, nyilatkozta Miron Teodor, a Tordai Distrigaz igazgatója. A szolgáltatást elsôsorban a fûtési hálózatot ellenôrizni óhajtó Távfûtési Vállalat ismételt kérésére kezdték újra folyósítani. November elsejétôl szinte bizonyosan felfüggesztik a földgáz szolgáltatását, amennyiben az iskolák nem készítenek adósság-átütemezési tervet.

A legnagyobb a Mûszaki Kollégium tartozása, az intézmény 1,16 milliárd lejjel adósa a Distrigaznak, míg a szolgáltatási kollégium 835 millió lej értékben halmozott fel kifizetetlen számlákat.

Miron Teodor elmondta: adósságaik átütemezésének érdekében az iskoláknak egy teljes hónap fogyasztását ki kellene fizetniük, és a Tordai Polgármesteri Hivatal jóváhagyásával kell rendelkezniük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatalnak mielôbb ki kellene utalnia a szükséges pénzösszeget.

Tordán az óvodákkal nincs gond, ezek az intézmények idén minden földgázszámlát idôben kifizettek.

R. T. T.

Román Hét Angoulème-ben

(5. old.)

Tordai küldöttség utazott a franciaországi Angoulème-be október elsô felében. A tordai képviselôk a francia településen tervezett Román Hét megszervezésének érdekében tettek elôkészületeket.

A háromtagú tordai küldöttség meglátogatta a francia régiót és intézményeit, ugyanakkor néhány közös francia–román partnerségben támogatott projekt alapjait is elhelyezték.

A franciaországi Román Hét megszervezése negyven személy feladata lesz, ezek többségét olyan tordai iskolák diákjai képviselik, akikkel a franciák együttmûködést kívánnak kialakítani. A rendezvény fôbb témái: román folklór, hagyományos román konyha, turizmus, a nemzeti örökség értékesítése.

A franciaországi kiszállás utazási költségeit a polgármesteri hivatal fedezi, becslések szerint ez mintegy 5000 euróba kerül. A szállás és ellátás költségeit a franciák fedezik, ez mintegy 20 ezer eurót tesz ki.

Torda történelmi örökségének értékesítését célzó projekt alapjait hozták létre Angoulème-ben, a háromtagú küldöttség ugyanakkor a hajléktalan fiatalok megsegítésére, illetve más szociális problémák kezelésére szakosodott iroda létrehozásának és mûködtetésének támogatására kapott ígéretet.

R. T. T.

Élet a hámló falak mögött
Egyre több az óvodás — ahol értelme van a segítségnek

(5. old.)

Holt avarból fakadó rügy Vajdakamaráson: egymás mellett hófehérre tatarozott-gondozott orvosi rendelô és letûnt korok épületmaradványainak lélekgyötrô, sivár hangulatát idézô, méteres vastagságú, hámló falak. Mögöttük évrôl évre egyre több kisgyerek zsivajgatja tele az óvodatermet.

Vajdakamaráson nemrég végeztek a helybeli orvosi rendelô felújításával, irigylésre méltóan takaros épület várja a betegeket. A helységben sajnos csak heti két alkalommal rendelnek, a település kétezernél kevesebb lakossal rendelkezik, ezért nem sikerült elérni, hogy kinevezzenek ide háziorvost. Tervezik viszont fogorvos "meginvitálását", akire szintén világos, tiszta helyiség várna az osztrák segítséggel felújított épületben. A segítôkész osztrákok immár több mint tíz éve rendszeresen járnak Vajdakamarásra, és soha nem érkeznek üres kézzel, tudtuk meg Farkas Ferenc helybeli alpolgármestertôl. 127 millió lejbe került a rendelô épületének külsô-belsô felújítása, az osztrák barátok 1700 eurót adományoztak a vajdakamarási iskola tatarozására, kiegészítésére. Tavaly három betonhidat sikerült megépíteni a Magyarkályáni Helyi Tanács, az osztrákok és a vajdakamarási lakosok összefogása révén. A külföldi barátok 20 millió lejes adománnyal, a tanács a szükséges kavics biztosításával, a helybeliek pedig önkéntes munkával járultak hozzá a tervek megvalósulásához.

Amilyen csodás hófehéren virít az orvosi rendelô épülete, annyira porladó az óvodáé. Az óriási ellentét annál mellbevágóbb, mivel a két ingatlan ugyanazon az udvaron, egymás közvetlen szomszédságában áll. 24 kisgyerek tanul-játszik a kartonnal beszegezett, betört ablakszemû, lyukas tetejû óvodai épületben. Az ember szinte arra várna, hogy nyikorgó ajtón belépve pókhálók szövevénye szállja meg. Itt az ajtó sem nyikorog, és a kis elôtérben éppen sepregetnek. A két terem közül csak az egyikben folyik tanítás, éppen véget értek a foglalkozások, üres a szoba. A nyomokból látni lehet, hogy az óvodások utóbbi években egyre gyarapodó létszáma Varró Zsuzsa óvónéninek is szinte szárnyakat ad: bárhová nézünk, színes papírból kivágott figurák, a csodálatos ôszi természet által kínált gyümölcsökbôl összeállított játékcsodák, dolgos kis ujjakat-szemet-lelket gyönyörködtetôen.

"Ide már milliárdokra volna szükség", mondja Farkas Ferenc. Az egyetlen terem egyelôre elégséges a kéttucatnyi kisgyermeknek. A ritkaságszámba menô gyarapodásnak hála, jövôre még több gyermekre számítanak az óvodában. A roskatag épület sorsa így korántsem mindegy, és tatarozása egyre aktuálisabbá, sürgetôbbé válik.

Az alpolgármester nem panaszkodik. Annyit azért megjegyez: szívesen leválnának Magyarkályánról, és "visszacsinálnák" a maguk réges-régi községét. A jelenleg községi szerepet ellátó Magyarpalatka is szívesen csatlakozna hozzájuk, sôt, a román Báré is társulna. Az eljárás viszont rendkívül bonyolult, népszavazást igényel, ám ennek ellenére még nem tettek le véglegesen errôl a tervükrôl. Körülnézünk: dimbes-dombos vidék, völgyecske halmocska mellett, erdôs dombhátak, sok fa és gyümölcsös — azt hiszem, ez éppen valóságmagvas álmodozásra való hely.

Kerekes Edit

Rendôrségi hírek

(5. old.)

400 milliós csalás
Csalás alapos gyanújával indítottak vizsgálatott Paul Adrian H. bonchidai lakos, az egyik helyi cég tulajdonosa és ügyvezetôje ellen. A 30 esztendôs férfi telefonon találkozót beszélt meg a jászvásári Teostar Rt. képviselôjével, majd üzletet kötettek: Paul Adrian H. 33 600 kg gázolajat vásárolt a moldovai cégtôl, 30 millió lejt azonnal kifizetett készpénzben, de a további 441 millió lejrôl csekket bocsátott ki. A csekk értékesítésénél azonban kiderült, hogy a bonchidai cég számláját a bank zárolta.

Leszúrta a mostohafiát
Tragédia történt Katonanádas (Nãdasu) faluban október 17-én, pénteken délben: a 38 éves Mircea N. és a 13 esztendôs Cristian B. összeszólalkozott egy régebbi dolog kapcsán. Az alkoholfogyasztás hatására Mircea N. kést rántott, és hasbaszúrta mostohafiát. Cristian B.-t a gyermekkórházba szállították, majd megmûtötték. Mircea N.-t elôzetes letartóztatásba helyezték gyilkossági kísérlet alapos gyanúja miatt.

Tettenért tolvaj
Rendôrségi járôr érte tetten október 17-ról 18-ra, péntekrôl szombatra virradóra a 46 esztendôs Victor Lup kolozsvári lakost, amikor Dumitru Ioan C. Kossuth Lajos (1989. December 22.) utcai lakásába tört be. A férfi egymillió lejtôl próbálta megfosztani a házigazdát, a pénzt a fogason lógó dzseki zsebébôl akarta kivenni. Victor Lupot minôsített lopás alapos gyanúja miatt vették ôrizetbe.

(póka)

Lesz gázfûtés

(5. old.)

A Kis-Szamos-völgyi nagyközségben a hûvösebb idô beálltával a községgazdák figyelme leginkább a lakosság fûtésgondjainak megoldása felé irányul. A Szamosújvári Erdészeti Hivatal közbenjárása folytán az idei ôszön 2000 köbméter tûzifát biztosítanak a lakosságnak. De nem sokáig lesz ilyen gondja a helyi önkormányzatnak. Amint azt lapunknak Ionel Hurducas, Nagyiklód község polgármestere elmondta, hamarosan náluk is lesz gázfûtés. Már csak hetek kérdése, és átadják az új gázvezetéket, ami azt jelenti, hogy a község három falujában megoldódik a fûtés gondja.

A másik fontos idényteendô a nagyiklódi elöljárók munkaprogramjában a közvilágítás biztosítása. A tél beálltáig újabb villanykörtéket szereznek be a községhez tartozó öt falu közvilágítása javításának érdekében.

Erkedi Csaba

Nyilvános árverés

(6. old.)

Nyilvános árverést szervez a Kolozs Megyei Tanács 2003. október 21-én 14 órakor az intézmény Nagytermében. A Postakert/Cuza Vodã utca 1. szám alatti 2729 négyzetméteres épület 68,75 %-át árverezik el. Kikiáltási ára 350 dollár négyzetméterenként.

Kolozsváriak figyelmébe!
Vízóraleolvasás

(6. old.)

A RAJAC október hónapra 8–14 óra között a következô program szerint olvassa le a hideg víz fogyasztását mérô órákat: október 29., szerda — Monostor és környéke, Nyárfasor-negyed, Hajnal; október 30., csütörtök — Tóköz-negyed, Móricz Zsigmond/Bucuresti, Budai Nagy Antal/Dorobantilor, Gyár, Magyar/1989 December 21., Cukorgyár, Napkelet, Cojocnei, Dâmbovitei, Cipariu tér, Pata/Titulescu, Muncitorilor, Godeanu, Gruia-negyed, Munka, Kisbács; október 31., péntek — H. Coanda, Detunata, Albac, A.V. Voievod, Brancusi, Alverna, Muscel, Donát negyed, Széchenyi/M. Viteazu tér, Vágóhíd tér, Drãgãlina/Fellegvári, Horea, Függetlenség rakpart. A RAJAC felkéri a lakóbizottságokat, hogy tegyék lehetôvé a vízórákhoz való hozzáférést, és jelöljenek ki egy képviselôt a leolvasásban való részvételre.

Valutaárfolyamok
Október 20., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

38 500/38 750

33 050/33 300

147/151

Október 21., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 38 870 lej, 1 USD = 33 318 lej, 1 magyar forint = 151 lej.

HIRDETÉS

ÁLLÁS

(7. old.)

Nemzetközi cég komoly, dinamikus és közlékeny értelmiségieket keres kifizetôdô együttmûködéshez, havi 50–150 dollár keresetért. Bármilyen mesterségben. Interjúra feliratkozni az 567-718, 0722-703753-as telefonokon lehet.

SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Web Design és számítógép szerviz jutányosan. Telefon: 412-313, 0744-157328. (0040)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az A-osztály vasárnap esti mérkôzését, a Bukaresti Steaua–Nagyváradi FC találkozót a pálya használhatatlansága miatt elhalasztották, jó esetben az összecsapás lapzárta után ért véget.

• A magyar labdarúgó Arany Ászok Liga 10. fordulójának vasárnapi eredményei és az állás: Balaton FC–Zalaegerszegi TE 0–1 (Józsi — 84. perc), Székesfehérvári Videoton FCF–Matáv-Sopron 2–0 (Voicu — 18. és Dvéri — 90. perc), Lombard FC Haladás–Pécsi MFC 0–0 (kiállítva: Somfalvi — 91. perc, illetve Pavicevics 91. perc), MTK FC–Debreceni VSC-MegaForce 2–0 (Torghelle — 10. és Molnár — 66. perc; kiállítva: a debreceni Sándor — 51. perc, Békéscsabai Elôre FC–Újpest FC 0–1 (Tamási — 7. perc) és Gyôri ETO FC–Ferencvárosi TC 0–1 (Gera — 34. perc).

Az állás:

1. MTK 10 6 2 2 18–9 20
2. Videoton 10 5 4 1 16–11 19
3. DVSC 10 5 1 4 16–9 16
4. Pécs 10 4 3 3 10–10 15
5. Balaton 10 4 2 4 9–7 14
6. Sopron 10 4 2 4 13–12 14
7. FTC* 10 5 4 1 14–11 13
8. Újpest 10 3 4 3 10–9 13
9. Lombard 10 2 5 3 8–12 11
10. Gyôr 10 3 2 5 8–14 11
11. Békéscsaba 10 1 3 6 8–16 6
12. ZTE 10 2 0 8 12–22 6

*A Ferencvárostól 6 pontot levontak

• Az olasz Serie A-ban az Inter újabb döntetlent ért el, aminek következtében menesztették edzôjét, Hector Cúpert, aki világhírû edzôként sorra a döntô pillanatokban hibázott csapatával. A kispadra a csapat keddi, moszkvai Bajnokok Ligája-mérkôzésén Corrado Verdelli ül le, a fôedzô azonban Alberto Zaccheroni, az AC Milan és az SS Lazio korábbi trénere lesz. A 6. forduló többi mérkôzésén a papírforma érvényesült, a bajnoki cím esélyesei gyôztek. Meglepetésként egyedül az AS Róma könnyû gyôzelme említhetô az AC Párma ellen.

Eredmények: Brescia–Milánói Internazionale 2–2, Ancona–Torinói Juventus 2–3, AS Róma–AC Párma 2–0, Bologna–Perugia 2–2, Chievo–Sampdoria 1–1, Modena–Lecce 2–0, Reggina–Siena 2–1, Udinese–Empoli 2–0 és AC Milan–SS Lazio 1–0.

Az állás:

1. Juventus 6 5 1 0 16–7 16
2. AC Milan 6 5 1 0 12–3 16
3. AS Róma 6 4 2 0 14–3 14
4. AC Párma 6 3 2 1 10–7 11
5. Modena 6 3 1 2 8–4 10
6. Lazio 6 3 1 2 11–8 10
7. Udinese 6 3 1 2 7–4 10
8. Inter 6 2 3 1 6–5 9
9. Chievo 6 2 2 2 9–7 8
10. Reggina 6 1 4 1 9–10 7
11. Siena 6 1 3 2 8–6 6
12. Sampdoria 6 1 3 2 6–7 6
13. Brescia 6 1 3 2 12–15 6
14. Bologna 6 1 2 3 8–10 5
15. Perugia 6 0 4 2 6–12 4
16. Lecce 6 1 0 5 6–16 3
17. Empoli 6 0 2 4 4–17 2
18. Ancona 6 0 1 5 4–15 1

• A Serie B-ben: Albinoleffe–Catania 1–1, Avellino–Ascoli 2–2, Bari–Triestina 4–1, Cagliari–Livorno 4–1, Como–Ternana 0–2, Fiorentina–Hellas Verona 1–0, Genoa–Pescara 1–1, Messina–Salernitana 2–0,SSC Nápoly–Vicenza 1–1, Piacenza–Treviso 2–0, AC Torino–Atalanta 0–1 és Venezia–Palermo 1–1.

A táblázaton:

1. Atalanta 10 7 3 0 16–5 24
2. Ternana 10 7 1 2 16–8 22
3. Palermo 10 5 4 1 12–7 19
4. Cagliari 10 5 2 3 22–11 17
5. Torino 10 5 1 4 14–10 16
6. Livorno 10 4 4 2 13–10 16
7. Piacenza 10 4 4 2 10–8 16
8. Catania 10 4 3 3 15–13 15
9. Ascoli 10 4 3 3 10–11 15
10. Fiorentina 10 3 4 3 8–8 13
11. Treviso 10 3 4 3 8–9 13
12. Messina 10 3 4 3 10–12 13
13. Triestina 10 3 4 3 14–18 13
14. Genoa 10 3 3 4 10–11 12
15. Albinoleffe 10 3 3 4 12–14 12
16. Pescara 10 3 3 4 8–11 12
17. Salernitana 10 3 2 5 6–10 11
18. Hellas Verona 10 2 4 4 13–16 10
19. Nápoly 10 1 7 2 6–9 10
20. Bari 10 2 3 5 14–16 9
21. Vicenza 10 1 6 3 8–10 9
22. Venezia 10 1 5 4 7–12 8
23. Como 10 2 2 6 6–15 8
24. Avellino 10 1 3 6 8–12 6

• A spanyol Primera Divisonban továbbra is ôrzi vezetô helyét a Valencia, amely négygólos sikert aratott. A játéknap rangadóját a Deportivo La Coruña nyerte az FC Barcelona otthonában, miközben a címvédô Real Madrid idegenben gyôzött és hátránya továbbra is 3 pont. Az elôzô idény meglepetéscsapata, a bajnoki címért az utolsó percig harcban lévô Real Sociedad az újonc Albacette-tôl kapott ki.

Eredmények: FC Valencia–Espanyol Barcelona 4–0, Celta Vigo–Real Madrid 0–2, Real Zaragoza–Valladolid 1–0, Athletic Bilbao–Villarreal 2–0, Racing Santander–Málaga 4–2, Albacete–Real Sociedad 3–1, FC Barcelona–Deportivo La Coruña 0–2, Atlético Madrid–Real Mallorca 2–1, Osasuna–Real Murcia 2–1 és Sevilla–Real Betis 2–2.

A sorrend:

1. Valencia 7 6 1 0 13–1 19
2. Deportivo 7 6 0 1 17–5 18
3. Real Madrid 7 5 1 1 17–8 16
4. Osasuna 7 4 2 1 10–6 14
5. Santander 7 3 2 2 11–7 11
6. Bilbao 7 3 2 2 10–6 11
7. Betis 7 2 4 1 9–7 10
8. Sevilla 7 2 4 1 8–7 10
9. Villarreal 7 2 4 1 7–6 10
10. Sociedad 7 2 3 2 8–7 9
11. Barcelona 7 2 3 2 5–6 9
12. Zaragoza 7 2 1 4 5–8 7
13. Málaga 7 2 1 4 7–11 7
14. Atl. Madrid 7 2 1 4 4–11 7
15. Valladolid 7 2 1 4 9–17 7
16. Celta Vigo 7 1 3 3 7–11 6
17. Albacete 7 2 0 5 6–10 6
Murcia 7 1 3 3 6–10 6
19. Mallorca 7 1 2 4 6–12 5
20. Espanyol 7 0 2 5 7–16 2

• Az angol Premiere League-ben elsô vereségét szenvedte el a Chelsea csapata. Az Arsenallal vívott londoni rangadón — a veretlenek rangadóján — a házigazdák már az 5. percben elônybe kerültek, de pár perc múlva Crespo kiegyenlített. A vendégek hálóôre, Carlo Cudicini óriási hibáját követôen a francia Thierry Henry biztosította be a hazaiak sikerét. A bajnoki cím másik nagy esélyese, a Manchester United idegenben aratott minimális gyôzelmet.

Premier League, 9. forduló: Leeds United–Manchester United 0–1, Arsenal–Chelsea 2–1, Fulham–Wolverhampton Wanderers 0–0, Manchester City–Bolton Wanderers 6–2, Middlesbrough–Newcastle United 0–1, Portsmouth–FC Liverpool 1–0, Birmingham City–Aston Villa 0–0, Leicester City–Tottenham Hotspur 1–2 és Everton— Southampton 0–0. A Blackburn Rovers–Charlton Athletic találkozót tegnap lapzárta után játszották.

Az élcsoport állása: 1. Arsenal 23 pont, 2. Manchester United 22, 3. Chelsea 20, 4. Birmingham City 16, 5. Manchester City 15 (20–11), 6. Fulham 15 (15–9).

• A francia bajnokságban hazai pályán ismét csak döntetlenre futotta Bölöni László csapatának, a Rennes-nek, miközben a miniállam Monaco együttese ôrzi vezetô helyét.

Eredmények: Racing Strasbourg–Olympique Marseille 4–1, AS Monaco–AJ Auxerre 1–1, Olympique Lyon–Sochaux 1–1, Bastia–RC Lens 3–1. Girondins Bordeaux–Toulouse 1–2, Lille–AJ Ajaccio 0–0, Metz–Nantes 1–3, Montpellier–Guingamp 2–0, Paris Saint-Germain–Le Mans 5–1 és Rennes— Nice 0–0.

Az állás: 1. Monaco 23 pont, 2. Olympique Marseille 21 3. Paris Saint-Germain 19 (16–10), 4. Nantes 19 (12–6), 5. Olympique Lyon 10 17–8 18, 6. Racing Strasbourg 10 16–11 17, ..., 11. Stade Rennes 13.

• A német Bundesligában gólt kapott és elvesztette több mint 880 perces kapott gól nélküli sorozatát a Stuttgart. A VfB 3–1-re gyôzte le az eddigi éllovas Werder Brement. A stuttgartiak elsô gólját a 31., percben Szabics Imre szerezte. Az élre ismét — az ezúttal a Hertha Berlin SC vendégeként diadalmaskodó — Bayer Leverkusen került.

Eredmények, Bundesliga, 9. forduló: Werder Bremen–VfB Stuttgart 1–3, TSV 1860 München–Eintracht Frankfurt 1–0, Borussia Mönchengladbach–Bayern München 0–0, Hertha Berlin SC–Bayer Leverkusen 1–4, 1. FC Köln–SC Freiburg 1–0, Borussia Dortmund–Hannover 96 6–2, VfL Wolfsburg–Hansa Rostock 3–1, 1. FC Kaiserslautern— Hamburger SV 4–0, FC Schalke 04 Gelsenkirchen–VfL Bochum 0–2.

Az élcsoport: 1. Bayer Leverkusen 22 pont, 2. VfB Stuttgart 21, 3. Borussia Dortmund 19 (19–8), 4. Werder Bremen 19 (22–12), 5. Bayern München 18, 6. VfL Bochum 15.

(balázs)

TENISZ
Döntôk innen onnan

(8. old.)

• Kettôs sikert ért el Justine Henin-Hardenne az 1,3 millió dollár összdíjazású zürichi tenisztornán: a második kiemelt a döntôben simán, 6:0, 6:4 arányban legyôzte a szerb-montenegrói Jelena Dokicsot, s ezzel hétfôtôl ô vezeti a nôi játékosok egyéni világranglistáját.

A 21 éves belga klasszis újabb kiemelkedô eredménynek örülhet, ugyanis 2003-ban ez már a nyolcadik tornagyôzelme. Ezek közül kiemelkedik a Roland Garroson és a US Openen aratott diadal. Pályafutása egészét tekintve már tizennégynél jár.

A Dokics elleni 50 perces döntôben Henin-Hardenne 11 ászt ütött, ami a nôknél fantasztikusan jó teljesítménynek számít.

• A 3. helyen kiemelt Bardóczky Kornél a döntôben 6:3, 7:5 arányú vereséget szenvedett a brit Alan Mackin-tôl (1.) a horvátországi, 10 ezer dollár összdíjazású ITF-Future tenisztornán.

• A hagyományos világranglistán éllovas Juan Carlos Ferrero nyerte a 2,2 dollár összdíjazású madridi tornát, a Mester-sorozat nyolcadik, utolsó elôtti állomását.

Az elsô helyen kiemelt spanyol klasszis idei 4. tornagyôzelmét aratva, három játszmában 6:3, 6:4, 6:3 arányban legyôzte a chilei Nicolás Massut, s ezzel a ATP Race-en is átvette a vezetést.

A Roland Garros idei bajnoka gyôzelméért 450 ezer, míg dél-amerikai ellenfele 130 ezer dollárt kapott.

A Mester-sorozat utolsó versenyét október 25. és november 2. között Párizsban, a Bercy-csarnokban rendezik.

SAKKSAROK
Ezüstérmes a magyar nôi válogatott

(8. old.)

A Dembo Jelena, Gara Anita, Vajda Szidónia összeállítású magyar nôi válogatott ezüstérmet szerzett a plovdivi sakkcsapat Európa-bajnokságon, miután a hétfôi utolsó fordulóban 2–0-ra nyert Grúzia ellen. Románia képviseletében Alina Motoc és Adelina Cristina Foisor a 9., zárófordulóban 1–1-re végzett Ukrajnával és a 9. helyen végzett.

Az elsô helyen az örmények végeztek, akik ugyanúgy 14 pontot gyûjtöttek, mint a magyarok, de a táblapontszám nekik kedvezett.

A magyar férfi válogatott a 20. helyen zárt.

A végeredmény:

Nôk: 1. Örményország 14 pont (13 táblapont), 2. Magyarország 14 (12,5), 3. Oroszország 13, 4. Lengyelország 12 (10,5), 5. Litvánia 12 (10), 6. Ukrajna 11 (11,5), ..., 9. Románia 11 (10,5).

Férfiak: 1. Oroszország 17 pont, 2. Izrael 15, 3. Grúzia 13 (22), 4. Szlovénia 13 (20,5), 5. Ukrajna 12 (23), 6. Csehország 12 (22,5), ..., 20. Magyarország 9.

KÉZILABDA
Kisiklott a Rapid

(8. old.)

Vasárnap este a fôvárosban bonyolította le a Bajnokok Ligája selejtezô visszavágó mérkôzését a Rapid nôi csapata és a trófea döntôse, a spanyol Mar El Osito Valencia, amely a múltheti elsô összecsapás után nyolcgólos elônnyel érkezett Bukarestbe. Az elsô 30 perc a román bajnokcsapat ledolgozta a hátrány felét, végül azonban nem tudott errôl a szintrôl továbblépni, s a négygólos siker kevésnek bizonyult a BL-csoportbeli hely elcsípéséhez. Gheorghe Covaciu edzô tanítványai közül csak a veteránnak minôsíthetô Alina Dobrin nyújtott átlagon felüli teljesítményt, csapattársai, elsôsorban a válogatott Vãrzaru és Bârlãdeanu, a vártnál gyengébben szerepelt. Érdekességként hozzátehetjük még, hogy a román együttes mindkét találkozón az elsô játékrészben játszott jobban (Valenciában csak 12–11-re vezettek a spanyolok, míg Bukarestben 15–11 arányú Rapid-elônnyel fordultak a csapatok). A vége azonban Spanyolhonban 32–24 lett, a visszavágón pedig 26–22-re végeztek, ami kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A balsiker — a csapat fôtámogatója Mihai Nicolaicu szerint — Covaciu edzô eltávolításához fog vezeteni, ami nem biztos, hogy javítani fog az eredményeken. Különösen most, hogy a rapidos lányokra újabb fontos hazai találkozók várnak, s nemzetközi szinten újabb erôpróbák, ezúttal az EHF-kupában.

Vasárnap még egy román nôi csapat lépett pályára, az EHF-kupában induló Râmnicu Vâlcea-i Oltchim. Mariana Târca lányai kétszer is fölényes, 20 gólos gyôzelmet arattak a Zrinski Mostar fölött, elôbb 35–15, majd 34–14 arányban nyertek a bosnyákok ellen.

A Gyôri Tento ETO KC férfi kézilabdacsapata a visszavágón is legyôzte litván ellenfelét az EHF-kupában, és kettôs gyôzelemmel jutott a 32 közé.

Végeredmény: Gyôri Tento ETO KC–Akademikas Kaunas (litván) 29–23 (15–12) — továbjutott: a Gyôr kettôs gyôzelemmel, 54–41-gyel.

Az európai trófeák harmadik fordulójának sorsolását ma a déli órákban rendezik meg Bécsben.

(radványi)


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -