2003. október 27.
(XV. évfolyam, 247. szám)

Az egység üzenetével érkezett Mádl Ferenc
Elsôként Kolozsvárt látogatta meg a köztársasági elnök

(1., 4. old.)

Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök erdélyi körútja során vasárnap Kolozsvárra látogatott feleségével, Mádl Dalma asszonnyal. Az államfô találkozott az RMDSZ tisztségviselôivel, meglátogatta a belvárost és a Sapientia-Erdélyi Tudományegyetem központi székhelyét, ahol az egyetem vezetôségével is találkozott, majd Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke által az elnök tiszteletére rendezett vacsorán vett részt.

Látogatásának céljáról szólva a köztársasági elnök az RMDSZ ügyvezetôségi elnökségén Markó Béla szövetségi elnökkel és számos más tisztségviselôvel tartott találkozó után elmondta, hogy több információt akart szerezni a romániai magyar közösség gazdasági, oktatási, elvándorlási, restitúciós és anyanyelvhasználati kérdéseirôl. A magyar köztársaság felelôsségérzetét akarja ezáltal kifejezni a határon túli magyar közösség sorsa iránt, amit a magyar alkotmány is rögzít. Noha már többször járt Erdélyben, Mádl elmondta: köztársasági elnökként is kötelességének érezte, hogy ezt a politikai és emberi felelôsséget kifejezze.

Úgy vélte, hogy ez a magánlátogatás más, mint az egy évvel ezelôtti, romániai hivatalos látogatása. Míg az akkori találkozón Ion Iliescu államfôvel az államközi kapcsolatokról tárgyaltak, ezúttal a magyar államfô az erdélyi magyarság gondjait tekinti át. — Bízom benne, hogy a találkozók hasznosak lesznek, melyekben segít az a politikai gondolkodási folyamat, amely különösen jelentôssé vált az új román alkotmány megszavazásával — mondta.

Mádl Ferenc utalt az erdélyi magyarságon belül létezô ellentétekre is. Elmondta, hogy az alaptörvény által biztosított lehetôségeket biztosan vannak véleménykülönbségek az itteni közéletben, de úgy vélte, ha ezeket megismerjük akkor véleményezésük is könnyebbé, egyszerûbbé válik.

Az elnök megállapította, hogy a Magyarországról érkezett támoagtások jelentôs méretûek, de lehet, hogy a hazafele közvetített üzenet az lesz: növelni kellene az itteni magyarság oktatására, mûvelsôdésére fordított juttatásokat.

A Mádl Ferenc köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést követôen Markó Béla RMDSZ-elnök a Szabadság kérdésére összefoglalta a tárgyaláson elhangzottakat. Rámutatott, hogy fontosnak tartja a tárgyalást, amelyen átfogó politikai elemzésre került sor. Elmondta: tájékoztatták a magyar államfôt, hogy az RMDSZ vezetôi hogyan látják a szövetség teendôit, a romániai magyarság politikai helyzetét.

— Sajátos idôpontról van szó. Néhány nappal ezelôtt sikerült Románia alkotmányát úgy módosítani, hogy azt joggal támogatta a romániai magyarságnak 95 százaléka. Beszéltünk arról, hogy ez például a felekezeti oktatás, a nyelvhasználat tekintetében és más területeken az RMDSZ-re az elkövetkezôkben újabb teendôket ró — mondta.

Tájékoztatták Mádl Ferencet az ingatlanok visszajuttatásáról, s ezen belül az egyházi ingatlanok helyzetérôl, valamint olyan közös problémákról, mint a státustörvény alkalmazása. Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy sikerült a magyar és a román kormány között olyan megállapodást kidolgozni, amely a törvény zökkenômentes alkalmazását lehetôvé teszi. Az elmúlt hetekben már több ezren hozzájutottak a gyermekenként járó húszezer forintos oktatási támogatáshoz, amelyet a következô hetekben összesen több mint harmincezer családnak kell megkapnia.

— Azt sem hallgathattuk el, hogy a Szabadság-szobor körül kialakult helyzet miatt válságban van az RMDSZ és a román politikai élet viszonya, illetve a köztünk lévô párbeszéd és együttmûködés — fejtette ki a szövetségi elnök.

Markó elmondta: szóba kerültek azok a megosztási kísérletek is, amelyek az RMDSZ-t, a romániai magyarság politikai egységét érintik.

— Elmondtuk, hogy maga az alkotmánymódosító népszavazás is azt bizonyítja, hogy a magyar választók a politikai egység mellett voksoltak — hangsúlyozta.

Úgy vélte, a nagyarányú részvétel és igen-szavazat azt bizonyítja, hogy továbbra is egyértelmû támogatása van annak, amit az RMDSZ tesz.

— Az elnök úr szavai számunkra azért fontosak, mert hangsúlyozta, hogy Erdélybe egyértelmûen az egység és a szolidaritás üzenetével jött, és ezt kívánja közvetíteni. Tehát ô maga is úgy látja, hogy a romániai magyarság számára elsôrendûen fontos az egységes és szolidáris fellépés — szögezte le.

Arra a kérdésünkre, hogy szóba került-e Mádl Ferenc azon három nappal ezelôtti kijelentése, miszerint az RMDSZ nem kérte a kettôs állampolgárság megadását az erdélyi magyarság számára, Markó Béla ekképpen válaszolt:

— Elmondtuk, hogy az RMDSZ már 2000 szeptemberében és októberében összegyûjtött több mint 80 ezer aláírást az ún. külhoni állampolgárság, tehát a kettôs állampolgárság bizonyos formájának a támogatására. Ezt 2000. október 16-án jeleztük az akkori magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak. Október 19-én volt is a miniszterelnök úrral egy megbeszélésem, amelyen hivatalosan is közvetítettem neki ezt az igényt. Azt a választ kaptuk, hogy elvi kifogás ugyan ezzel kapcsolatosan nincsen, de nem látják lehetségesnek, nem látják idôszerûnek ezt a megoldást. Az RMDSZ tehát már régen közvetített ilyen igényt a magyar kormánynak.

Markó hozzátette: ami a mostani helyzetet illeti, az RMDSZ támogatta a Magyar Demokrata Fórumnak azt a kezdeményezését, hogy ha nem is kollektíven, de egyénileg kedvezményesen kapják meg a magyar nemzetiségûek a magyar állampolgárságot.

Az államfô a szövetségi tisztségviselôkkel szervezett találkozó után Dalma asszonnyal ellátogatott a Házsongárdi temetôbe, ahol megkoszorúzta Tonk Sándor, a Sapientia egyetem egykori rektorának sírját. Ezt követôen megtekintették a Farkas utcai református templomot és a református kollégiumot, ahol az iskola vezetôsége és diákjai fogadták az államfôt. A magyarországi vendégek belvárosi séta során rövid ideig megálltak a Babes–Bolyai Tudománygyetem fôépülete és a Mátyás-szobor elôtt, majd Czirják Árpád érseki helynök vezetésével megtekintették a Szent Mihály plébániatemplomot. Mádl Ferenc az esti órákban találkozott a Sapientia egyetem vezetôségével, majd Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület által tiszteletére rendezett vacsorán vett részt. Magánlátogatása során Kolozsváron kívül Sepsiszentgyörgyöt, Csíkszeredát, Székelyudvarhelyt és Illyefalvát is felkeresi.

Mádl Ferenc ma reggel 9 órakor a Magyar Színházban a kárpát-medencei magyar nyelvû felsôfokú oktatás helyzetérôl tart elôadást.

B.T, T.SZ.Z.

Hagyaték-néptánckavalkád Vicében
Sikeres volt a nyolcadik fesztivál is

(1. old.)

Vicét, ezt a kis Beszterce-Naszód megyei falut egyre gyakrabban emlegetik a mezôségi magyarok Mekkájaként. A megye magyarsága évente eljár ide, hogy láthassa, hogyan táncol a tacsi, vicei, cegôtelki és óradnai magyar. Az idén nyolcadszorra jött el mindenki derûsen, azt figyelve lelkiekben megnyugodva, hogyan pörögnek a fekete-piros vagy zöld szoknyák, hogyan bokáznak az ifjak, hogyan remeg az elsô alkalommal szereplô kislány. Igen, itt mindenki otthon érzi magát valamiért.

Bencze Anna

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács

(1. old.)

Mintegy 180 küldött és rengeteg résztvevô, 250-300 érdeklôdô vett részt vasárnap a Székely Nemzeti Tanács megalakulásán Sepsiszentgyörgyön, tájékoztatta lapunkat Ferencz Csaba, a tanács egyik alelnöke. Bár eredetileg nyolc széki Székely Tanács összességébôl kellett volna megalakulnia a Nemzeti Tanácsnak, az egyik szék, a Csík széki tanács megalakulását egyelôre elhalasztották. A már megalakult székek: Sepsi, Orbai, Kézdi, Bardócz-Miklósvár, Maros, Udvarhely, Gyergyó Szék. A küldöttek, mintegy 180 tanácstag, megalakították a Székely Nemzeti Tanácsot, elfogadták a házszabályt, nyolc szakbizottságot létesítettek, amelybe minden székbôl delegáltak küldöttet. Elnöknek Csapó József volt RMDSZ-es szenátort választották meg.

A Székely Nemzeti Tanács tegnapi alakuló ülésén több dokumentumot fogadott el, mondta Ferencz Csaba. Kiáltványt arról, hogyan képzelik el az autonómiát, amelyet elküldenek a román és magyar parlamentnek és kormánynak, továbbá eljuttatnak az unió országainak is kérve, hogy támogassák az elképzelést. Elfogadtak továbbá egy-egy határozatot a Székelyföld területi autonómiájáról, a Székely Nemzeti Tanács képviseletérôl az EMNT-ben, és megfogalmaztak egy kérést, amelyet Mádl Ferenc magyar köztársasági elnöknek nyújtanak majd át, és amely arról szól, hogy a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi magyarság nevében igényli a kettôs állampolgárságot.

Levéltári szakkonferencia

(1., 4. old.)

Október 24–25. között levéltári szakkonferenciára került sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Jókai utcai székházában. A rendezvényen a történelem-, irodalom- és néprajztudomány képviselôi tartottak elôadásokat a levéltári kutatásról.

Az interdiszciplináris konferencián termékeny módon valósult meg a párbeszéd a három tudományág szemléletei, nézôpontjai között. Hasonló tudományközi konferenciára került sor januárban Lokális és regionális történelmek címmel.

A konferencia anyaga különbözô témaköröket bemutatva példázta a levéltárak anyagának felhasználási módját.

A történelemtudomány képviselôi változatos témájú kutatásokat vázoltak fel. A koraújkori erdélyi okleveles anyag, a 16. századi jegyzôkönyvek, a középkori végrendeletek forrásértékként való bemutatása mellett helyet kaptak a jelenkutatók is: két kutató a Magyar Autonóm Tartomány-kutatás forrásait, illetve az 1950-es évekhez kapcsolódó levéltári anyagok értelmezési problémáit fejtette ki.

Az irodalmi elôadások keretén belül a kéziratos színháztörténeti kalendáriumbejegyzések forrásértékérôl, az írói levelezés identitás gyakorlatáról, Brodarics István mohácsi csatáról szóló elbeszélésének vizsgálata során pedig a leírás és a valószerûség viszonyáról esett szó.

A néprajzkutatók elôadásai is a levéltári kutatás problematikája köré szervezôdtek. A folklóralkotások számítógépes archiválásának módszertani kérdéseirôl, a válási jegyzôkönyvek néprajzi jellegû vizsgálatáról, a gyûjtô hagyomány konstruálási koncepcióiról, a magyarországi egyházi gyûjtemények forrásértékérôl, valamint a 20. század eleji anyagi kultúra tárgyainak gyûjtésérôl, archiválásáról hangzottak el elôadások.

A rendezvény keretén belül mutatták be György Béla történész, a két világháború közti Erdélyt leíró könyvét.

Keszeg Vilmos, az EME Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának vezetôje elmondta:— A néprajz, irodalom és történelem közös módszere a levéltári kutatás, az írott anyag forrásként való felhasználása. A rendezvényen a három tudományág különbözô forrásértelmezései léptek dialógusba egymással. A konferencián három generáció tudományszemlélete találkozott, a mai tudományosság képviselôi mellett a fiatal kutatók is résztvettek — tette hozzá a rendezvény szervezôje.

Szentes Szidónia

Még várni kell a közös diplomákra
Jól vizsgázott konferencia-szervezésbôl a BBTE

(1., 4. old.)

A meghívottak hosszas tapsából ítélve sikerrel tett eleget a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) az Európai Egyetemek Egyesülete (EUÁ) 5. konferenciájának megszervezésében vállalt házigazdai feladatának. A mintegy 650 szervezetet magába tömörítô szakmai testület a közös diplomák kibocsátása érdekében elsôsorban az európai jogrend megváltoztatását javasolta, másodsorban pedig az egyetemek közötti együttmûködést szorgalmazta.

A BBTE fontos vizsgán szerzett jelest azzal, hogy felvállalta a tekintélyes szakmai szervezet konferenciájának megszervezését. A felsôfokú oktatás minôségének javításáról, és az 1999-ben elfogadott bolognai nyilatkozat gyakorlatba ültetésérôl szóló nagyszabású szakmai ülés gördülékeny lebonyolítására, valamint a megfelelô körülmények biztosítására a BBTE vélhetôen jelentôs mértékû költséget és személyzetet fordított. Andrei Marga rektor ígérete szerint a részletes költségvetését csak a rendezvény után hozzák nyilvánosságra.

Szombaton délelôtt az EUA-konferenciát záró plenáris ülésen a résztvevôk elsôsorban az európai jogrend megváltoztatását javasolták, mivel az európai államok törvényei nem teszik lehetôvé a bolognai folyamat kiteljesítését, ezen belül a közös diplomák kibocsátásának mechanizmusát. Az egyetemek közötti együttmûködést is szorgalmazták a résztvevôk, ebbôl a célból egy szerzôdéstípust is kidolgoztak, amelyben a kapcsolatot meghatározó elemeket rögzítették. A diák- és oktatómobilitási-programok kapcsán a résztvevôk a kormányok hathatósabb anyagi támogatását kérték, mivel az ösztöndíjjal való áthallgatás, illetve áttanítás költséges. Az eddigi gyakorlat szerint a szervezet javaslatai körülbelül egy évvel a konferencia megtartása után kerülnek a szaktárcák és az EU intézményeinek asztalára.

Eric Froment, az EUA elnöke úgy vélte, hogy az EU-tagállamokra nehéz feladat vár, mivel vállalták, hogy 2005-ig módosítják a közös diplomákat érintô törvényeket. Az egyetemek közötti párbeszéd létrejöttét is szorgalmazta, hangsúlyozta, hogy a terv kivitelezése érdekében elôször intézményi szinten kell lépni, és csak azután kell megvizsgálni a kérdés európai vonatkozásait.

Andrei Marga rektor a közös diplomák kapcsán a Szabadságnak elmondta: az általa irányított tanintézmény szenátusa elhatározta, hogy az idei tanévtôl kezdve minden magiszteri fokozatot végzô diáknak legalább egy tantárgyat külföldön kell tanulnia, vagy legalább külföldrôl érkezett professzorral kell elsajátítania. Az egyetem szenátusi határozatát megelôzve az Európai Tanulmányok, a Közgazdaságtudományok, a Filozófia és Történelem, valamint a Bölcsészkaron már vannak olyan diákok, akik eleget tettek ennek a követelménynek. A rektor hangsúlyozta, hogy a közös fokozatokból két típusú létezik. Az egyik lehetôvé teszi, hogy például a diák a kolozsvári egyetemen is megszerzi egy bizonyos tantárgyból a magiszteri fokozatot, majd külföldön is lehetôsége nyílik erre. A másik fajtát a BBTE-n már most is alkalmazzák, így a magiszteri vagy doktori fokozat megszerzéséhez szükséges vizsgák egy részét külföldön kell megszerezni.

A közös diplomák jogrendbe illesztése kapcsán elmondta, hogy a romániai törvénykezésnek elsôsorban el kell ismernie a román egyetemeknek megfelelô rangú külföldi felsôoktatási intézményekben szerzett vizsgákat. Jelenleg csak a rektorok és dékánok határozatai alapján érvényesíthetôk. Marga a kérdés európai vonzatának kapcsán megjegyezte, hogy az európai államok kormányainak el kell ismerniük a lisszaboni egyezmény megváltoztatását. Az 1997-ben aláírt, és a román parlament által 1998-ban ratifikált egyezmény — amely lehetôvé teszi a diplomák elismerését az UNESCO tagállamok területén — akadályozza a bolognai folyamat kiteljesedését, mivel a dokumentumban nem szerepel a közös diplomák fogalma. Úgy vélte, hogy nehéz megváltoztatni az egyezményt, mivel az egyetemi vezetôknek részben el kell ismerniük azt, hogy külföldön, más hasonló intézményekben esetleg jobb képzés folyik, mint sajátjukban. A bolognai folyamat során a szakemberek az európai felsôoktatási tér egységes kialakítására törekszenek.

A világszinten létezô konkurrencia kapcsán elmondta, hogy jelenleg Európát lekörözve az Egyesült Államok, Ausztrália és Nagy-Britannia, a három legerôsebb hatalom a felsôoktatás területén. Az Egyesült Államok a diákmobilitás-programokban világszerte résztvevô diákok 36 százalékát, Ausztrália 11 százalékát, Nagy-Britannia 7 százalékát, míg Németország csak 6 százalékát vonzza egyetemeire.

A közös diplomák jelentôsége magyar szempontból az, hogy a magyar felsôoktatási rendszer megismeri az európai fejlôdési irányokat, valamint a lehetôséget a közös fokozatszerzésben való részvételre — fejtette ki Detrekôi Ákos, a Magyar Rektorok Konferenciájának elnöke és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora a kolozsvári ülésen. Detrekôi rámutatott, hogy Magyarországon is vannak próbálkozások közös doktori programok indítására, de azok még esetlegesek. Úgy vélte, hogy ez a képzési forma hangolható majd össze leghamarabb az Európában körvonalazódó egységes rendszerrel, mivel a magyar doktori egyenértékû. Példaként említette a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a karlsruhei felsôoktatási intézmény közötti megállapodást, amely lehetôvé teszi a közös doktori fokozat megszerzését. Tapasztalata szerint a közös diploma kibocsátása nagyon könnyû azoknak a tanintézményeknek, amelyeknek van együttmûködési megállapodásuk más egyetemekkel.

Borbély Tamás

KRÓNIKA

Rekordvilág

(2. old.)

Az idô pénz, az élet meg rövid, hajtunk, taposunk a felpörgô világban. Sietve, gyorsan, egyre sebesebben. Pihent agyú németek találták ki a könyvkiadási rekorddöntést: egyetlen nap megírni egy könyvet, megszerkeszteni, kinyomtatni, bekötni, s szét is küldeni az olvasóknak.

A jó példa ragadós, a rossz méginkább: a magyar dráma napján többen arra vállalkoztak, hogy délelôtt darabot írnak aznap kisorsolt témára, délutánpróba, este pedig elôadás. Így kell ezt csinálni, kérem, mit annyit okoskodni, totyogni-motyogni, pörögjön az ész és mozogjon a kéz, improvizáljon a rendezô és a színész, a nézô meg rohanjon a jegypénztárhoz.

Gratulálunk a könyveseknek, gratulálunk a színháziaknak! Egyetlen dolgot hagyott ki a szenzációhajhász média. Nem nézett utána, hogy az egyetlen napon készült könyvet és az egyetlen napon megírt, bemutatott színdarabot hány nap alatt ...felejtették el?

K. N. K.

KISHIREK

(2. old.)

A RÓMAI KATOLIKUS NÔSZÖVETSÉG SZENT RAFAEL KÖRÉNEK meghívottja ft. dr. Holló László teológiai tanár. A hit, remény, szeretet erényei keresztény életünkben címmel tart elôadást 2003. október 29-én, szerdán 17 órakor a Szentegyház/Iuliu Maniu utca 2.szam alatti székházban, az I. emeleten. Közremûködik a Kájoni Kvartett (Kosztin Áron, Barabás Csaba, Bucovesan Florin, Dula Imre).

RADU HANDREA erdélyi népi hagyományokból ihletôdött faszobraiból és festményeibôl nyílik kiállítás október 28-án, kedden 17 órakor a Donát út 160. szám alatti Rádió Galériában. A tárlat november 10-ig tekinthetô meg.

MOZI
KOLOZSVÁR

(2. old.)

KÖZTÁRSASÁG — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; okt. 24.: 13, 15.30, 18; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

GYÔZELEM — Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel szerdán egész nap.

MÛVÉSZ — Az európai filmek felfedezése ciklus keretében: okt. 24–30.: Taxi 3 — francia bemutató (12.30, 15, 17.30; kedden: 12.30, 15, 17.30, 20, 22 — egész nap kedvezménnyel); Mindörökké Callas — olasz–francia–spanyol–angol–román (20, 22); okt. 29–30.: Valami Amerika — magyar (20, 22).

FAVORIT — Két hét múlva örökké — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Olasz meló — amerikai (15, 17, 19; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap 22 órától, hétfôn egész nap).

TORDA

FOX — Charlie angyalai — teljes gázzal — amerikai (15, 17, 19; péntek, szombat, vasárnap: 21; kedvezménnyel: naponta 15-tôl és szerdán egész nap).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Dr. Szöszi 2 — amerikai (17, 19; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 21-tôl, csütörtökön zárva).

SZÍNHÁZ
MAGYAR SZÍNHÁZ

(2. old.)

Október 28-án, kedden este 8 órakor: Fekete tûz, fehér tûz (Dybbuk) — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

Október 29-én, szerdán este 8 órakor: Pantagruel sógornôje (Hommage a Rabelais). Rendezô: Silviu Purcãrete.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Október 28-án, kedden este 7 órakor: Shakespeare: Hamlet. Rendezô: Vlad Mugur.

OPERA
ROMÁN OPERA

(2. old.)

Ma, október 27-én, hétfôn este 7 órakor: A keringô Strauss Bécsében.

Október 29-én, szerdán este 7 órakor: Gyöngyszemek balettzenékbôl.

Október 31-én, pénteken este 7 órakor: Puccini: Tosca.

TELEVÍZIÓ
KOLOZSVÁRI MAGYAR ADÁS

(2. old.)

Ma, október 27-én, hétfôn du. 5 órakor (TVR2): Erdélyi periszkóp hírösszefoglaló. Szemtanú — Pécsi Napok 2003 — riportfilm.

BUKARESTI MAGYAR ADÁS

Ma, október 27-én, hétfôn du. 4 órától (TVR1): Heti Krónika — híradó; Félô közvetítés — szórakoztató mûsor.

Természet? Tudomány!

(2. old.)

Az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Természettudományi és Matematika Szakosztálya szombat délelôtt kezdte meg éves, ôszi tudományos ülésszakát az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban.Az egész napos rendezvény elôadásai öt különbözô teremben zajlottak, erre szükség is volt, hiszen több mint 60 dolgozatot mutattak be a nap folyamán.

A témakörök a következôk voltak: faunisztika és állatökológia; molekuláris biológia és élettanok; florisztika és növényökológia; fizika; kémia; környezettan; földrajz-földtan. (A fizika és kémia szakon belül ún. posztertagozat is létezett.)

Megnyitóbeszédében Egyed Ákos, az EME elnöke elmondta, nagy örömet jelent számára, hogy miután elôzô nap az EME elsô szakosztályának ülésszakát nyitotta meg, most a második szakosztályén lehet jelen.

Az elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy a második szakosztály minél nagyobb teret kapjon az egyesületen belül; az elsô-második nem rangsorolás tehát.

Elhangzott: tévhit az, hogy az EME megújulásra képtelen, hiszen a tudományos élet a szakosztályok keretében folyamatos.

Az ülésszak alkalom arra, hogy a résztvevôk a felmerült kérdéseket együtt megbeszéljék, tapasztalatot cseréljenek, célja pedig az eddigi eredmények bemutatása, a tudomány további feladatainak kijelölése.

Valóban, sikeresnek vallhatja magát a szombati rendezvény, hiszen a dolgozatok létrejöttéhez több mint 120 kutató munkájára volt szükség, az EME így a jeles és a pályakezdô szakemberek találkozóját teszi lehetôvé.

A kutatások, kísérletek eredményeit bemutató elôadások természetesen elsôsorban a hozzáértôk számára íródtak, de a nem szakember is találhatott számára érdekes témát. A magamfajta például, ha a glutation szerepét a szupportív terápiában nem is, de a gorillák étkezési szokásait, vagy az új cincérfajt tárgyaló elôadásokat már megérthette.

Farkas Imola

Mozi kifulladásig!

(2. old.)

A Transindex szervezésében került sor a péntek-szombaton tartott Látványfilmek maratonja nevû rendezvényre. A Malom utcai Tranzit Házban 24 órán keresztül tartó filmvetítés során olyan alkotásokat láthattak a résztvevôk, amelyek dokumentálják a filmes látványvilág alapvetô trendjeit.

Mûsorra tizenkét film került, péntek este 18 órától szombat estig folyamatosan: Elveszett gyermekek városa (Jean-Pierre Jeunet), A szakács, a Tolvaj, a Feleség és a Szeretôje (Peter Greenaway), Szárnyas fejvadász (Ridley Scott), Chungking Express (Wong Kar-Wai), Ghost in the Shell (Mamoru Oshii), Lost Highway (David Lynch), Vatel (Roland Joffé), Káosz (Akira Kurosawa), Baraka (Ron Fricke), A gyönyör összeesküvôi (Jan Svankmajer), Nárcisz és Psyché (Bódy Gábor), Az ezeregyéjszaka virágai (Pier Paolo Pasolini).

A rendezvényrôl Kálmán Attila szervezôt kérdeztem:

Milyen részvételre számítottatok, sikeres volt-e a maraton?

Körülbelül erre számítottunk, a vetítés kezdetekor 120-an voltak, kb. 4-ig bírta egy 60 fôs csapat, de szombat reggelre már ôk is visszajöttek, a vetítést csak a betervezett szünetek szakították meg. (Ezalatt zenét hallgathatott, számítógépes flash animációkat láthatott az, aki a cigi- és egyéb szünetet nem igényelte.) Ez a második ilyen rendezvényünk, az elsô a Bizarr Filmek Maratonja volt, azon már kialakult egy nézô-alapgárda.

Milyen szelekció alapján kerültek éppen ezek a filmek mûsorra?

A szerkesztôségben született a jegyzék: leültünk és ki-ki elmondta, számára mit jelent az, hogy "látványfilm". Jöttek a különféle filmötletek, mindenki saját ízlése szerint javasolt filmcímeket, így jött létre ez a nagyon vegyes válogatás: az igényes Hollywoodban gyártott mellett megfért az egészen elvont, esszéisztikus film, az irodalmias mellett a cyber-punkos.

Ezek nem kimondottan könnyed filmek, lehet 24 órán át figyelni, értelmezni ôket?

Természetesen nem. A lényeg, hogy ezek jó filmek, és végül egyetlen nagy filmbe olvadnak össze — az ember kicsit másképp kezdi látni, nézni a filmeket több óra után. Egy újfajta, érdekes élményben van része. A Transindex szereti az ilyenfajta játékot, kísérletezést.

Terveztek folytatást?

A következô hasonló rendezvény fél év múlva lesz, amikorra a Szerelmes Filmek Maratonját tervezzük. Az elôkészületek már folynak, megindult a vita a szerkesztôségben, hogy mely filmek kerüljenek a listára.

Bevallom, én az éjszakát "ellógtam", de az biztos, hogy az járt jól, aki kitartott — a fáradtság és meglehetôsen hûvös terem ellenére is. Fél év múlva ismét filmmaraton. Nem érdemes kihagyni!

Farkas Imola

Újra itt a Pantagruel sógornôje!

(2. old.)

Október 29-én és 30-án este 8 órától kerül sor a tavalyi évad Románia-szerte egyik legsikeresebb elôadására, a Silviu Purcãrete rendezésében színpadra állított Pantagruel sógornôje (Hommage à Rabelais) címû nagytermi produkcióra a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A Silviu Purcãrete Társulata (Lyon), a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Szebeni Radu Stanca Színház és Nemzetközi Színházi Fesztivál közös alkotását egy nemzetközi turnésorozat egyik állomásaként tekinthetik meg, a produkció ugyanis a kolozsvári állomást követôen a bukaresti "I.L. Caragiale" Nemzeti Színházi Fesztivál nyitó elôadása lesz november 1–jén, a továbbiakban pedig Krajován (november 6-án), Temesváron (november 8-án) és Budapesten (november 10-11-én) vendégszerepel.

A nemzetközileg elismert, jelenleg Franciaországban élô rendezô, Silviu Purcãrete a Rabelais humorral és ellentmondásokkal teli mûvébôl, a Gargantua és Pantagruelbôl ihletôdött: "Valójában a regény igencsak színház-ellenes anyag, csupán nagy és lényegi veszteségekkel lehet színpadi változatot készíteni belôle. Radikálisan kellett hozzáállnom: maga az elôadás csupán ihletôdik Rabelais regényének világából, de nem akarja újraalkotni azt. Még csak azt sem mondhatom, hogy csupán személyes attitûdömrôl lenne szó, hiszen a színészekkel közös alkotófolyamatban született, és több közösen végzett feladat-kísérlet eredménye." — vallja a rendezô.

"A rendezô — Silviu Purcãrete — csaknem teljes szöveghiánnyal állította színre az elôadást, az egymásból következô jelenetek láncolata azonban jól érthetô azok számára, akiknek sikerül ráhangolódniuk egy ilyenfajta produkcióra. Jel értékû tárgyak, eszközök: hatalmas fazekak, rengeteg kanál és véges-végig evés, evés, evés és ivás. Mindenevés és mindenivás. És szép sorban az egymást való megevés gyönyörûsége." — áll Fejér Hanga méltatásában.

E rendkívüli elôadásra minden érdeklôdôt várunk a sétatéri színház nagytermébe, 29-én a Kótsi-Patkó János — BEMUTATÓ bérlettel, 30-án a Szentgyörgyi István — EGYETEMI bérlettel rendezôk tekinthetik meg a Pantagruel sógornôjét.

L. I.

swim under

(2. old.)

Második alkalommal rendezték meg Kolozsvárott a Swim & Underwear elnevezésû fehérnemû- és fürdôruha bemutatót — nem csoda, tudhattuk meg a bevezetôbôl, hiszen kincses városunk ebben az "iparban" az élen jár. A szombat esti mondén eseménynek ezúttal az Egyetemi Házban az Auditorium Maximum Colegium Academicum adott otthont.

A nagyérdemû közönség öt kollekciót láthatott. Elôbb a házigazdának számító Argos kápráztatott el a hagyományos, klasszikus és merész szabású fehérnemûkkel (a kollekció Fleur része az áttesztô alapon virágmintákkal jeleskedô egy- és kétrészesekkel, a Tropical a leopárdmintás anyagokkal, a Microfibra Citadine a klasszikus vonalvezetéssel, a Perla pedig a gyöngydíszítéssel).

Az est többi részében az Est Company bemutatóján léptek elôször színre a fiúk is, majd a Danielle Collection a dzsungelstílussal döbbentett meg, az Edina Dunkler kollekciója színkavalkádjával jeleskedett. Az est vendége, az excentrikus Cãtãlin Botezatu Army elnevezésû gyûjteménye zárta a sort: ô a férfi alsónemûket katonai egyenruhaként képzelte el.

Befejezésként Botezatu nem hagyhatta ki az alkalmat, hogy nem az alaptémához tartozó kollekcióját is a közönség elé ne tárja. Végezetül kiosztották a Mister és Miss Swim & Underwear díjakat is: elôbbit Korsói Csaba, utóbbit Cristina Motogna érdemelte ki.

Póka János András

Reklámzabálók éjszakája

(2. old.)

A történet lehet, hogy közismert: egy francia kisfiú egykoron fejébe vette, hogy összegyûjti a világon létezô reklámokat, aztán neve bekerült a rekordok könyvébe. Jean Marie Boursicot a gyûjtemény alapján minden évben elkészíti a Reklámzabálók éjszakáját, amely a leghumorosabb, legmûvészibb, legjelentôsebb reklámokat hozza össze mintegy hatórás show-ban.

Az utóbbi idôben a reklámmaraton Romániába is eljutott, és ôszre Kolozsvár is részesül belôle. Idén elsô alkalommal a Köztársaság mozi adott otthont az eseménynek, amelyet az

Ad(d)vertitas jóvoltából igazi megashow-vá sminkeltek: Bousicot összeállítását az Amadeus nôi zenekar koncertjével, pantomimes jelenetekkel, a Bãlcescu-iskola növendékeibôl álló Boemdance modern táncbetéteivel egészítette ki, továbbá felpörgette még a bemondóként szereplô két nevettetôvel, Stefan Huiduval és Mihai Gãinusã-val.

Ami a reklámzabáló összeállítást illeti: jobbnak tûnt, mint tavaly volt, nem maradt el belôle Boursicot néhány kedvence, és az ôsrégi magyar reklámok nem maradtak el belôle .

P. J. A.

VÉLEMÉNY

Románia Alkotmánya a tulajdonról

(3. old.)

Megtörtént tehát. Románia Parlamentjének két kamarája után a választópolgárok is "igen"-nel szavaztak a módosításra. A szavazói részvétel alacsony volt ugyan ("súrolta a lécet" — mondanák a magasugrók), de túljutott a bûvös fele plusz egyen, ami pedig az "igen"-nel szavazók számát illeti, a többség elsöprô volt. Már a gyakran balkáni csindarattával tarkított kampány egyértelmûvé vált, hogy a tét lényegében a részvétel az abszenteizmus leküzdése volt, ha pedig sikerült, az eredmény (ha nem is ilyen arányban) nem lehet kétséges. Nagyjából fôként ezt célozta meg a felhangoktól sem mentes agresszív kampányhadjárat is, mégpedig sikerrel. Módosítottuk tehát Románia Alkotmányát. A sikert természetesen mindenki (talán egyetlen politikus kivételével) a saját számlájának bevételi oldalára írja, de lelke rajta.

A gyôzelem mámora még tart, a vesztes alkotmányellenességi kifogásai pedig szintén. (Egyébként nem elôször, de reméljük, hogy nem is utoljára — addig jó nekünk, amíg neki rossz.) A lényeg az, hogy a népszavazással módosították Románia Alkotmányát. Ennek így kellett történnie, viszont itt is van egy de. Egyes politikusok és ezek szócsövei új alkotmányról beszélnek és írnak. Véleményem szerint egyáltalán nem lehet szó új alaptörvényrôl, hanem az 1991. évi alkotmány módosításáról. (A módszer nem új, már 1923-ban új alkotmányról beszéltek, holott lényegében Románia 1866. évi Alkotmányának módosítása történt meg. Sôt, akkor a módosítási eljárást sem tartották tiszteletben, tehát ennek törvényessége is megkérdôjelezhetô. Ezt nem én mondom, hanem mondták annak idején a Nemzeti Parasztpárt akkori parlamentjei.) A különbség egyáltalán nem "jogászi szôrszálhasogatás", hanem lényegi: új alkotmányra lett volna szükség, nem a régi foltozgatásra, de egyelôre ez is ér valamit, természetesen anélkül, hogy azt képzelnénk, hogy ez az alaptörvény két-háromszáz évet fog megélni, ahogy egyesek — talán a kampány hevében — hasonlókat mondtak. A román parlament két házának, a román állampolgárok többségének "igen" szavazata ennyit jelent, és ez nem kevés. Errôl tehát vitatkozni lehet ugyan, de nem érdemes, a lényeg, az eredmény ugyanaz. Ez kompromisszum volt? Természetesen, de mondjon valaki egyetlen példát, amikor a politika nem kompromisszum. Annak eldöntésére, hogy ki szavazott "igennel" vagy "nemmel", avagy miért nem szavazott, politológusok, szociológusok és más szakemberek hivatottak. Ez van, ehhez kell alkalmazkodni.

Egyik alkotmánymódosítási javaslat, amit az ellenzékben lévô pártok is támogattak (természetesen egy kivétellel), arra vonatkozott, hogy Románia Alkotmányának nem oltalmaznia, hanem garantálnia kell a tulajdont. Ezt is megszavaztuk, hiszen benne volt a "csomagban". A garanciával kapcsolatban azonban sok tévhit van, amiket el szeretnék oszlatni. Románia Alkotmányának 41. szakasza lehetôvé teszi a közérdekû kisajátítást, ez a rendelkezés pedig a módosítás után is megmaradt. A kisajátítás intézménye nem új az alkotmányjogban, országunk állampolgárainak jelentôs része azonban indokolt ellenszenvet érez már a szó puszta említésekor is. Szembe kell azonban néznünk a realitással, tehát azzal, hogy a kisajátítás intézménye nem mai és nem honi találmány. Belgium Alkotmánya például tételesen kimondja (11. cikk), hogy elôzetes és igazságos kártérítés ellenében közérdekbôl kisajátítható a tulajdon. Szövegében különbözô, de szellemében azonos rendelkezést tartalmaz a Német Szövetségi Köztársaság 1949. évi Alkotmánya is, amelynek értelmében "A tulajdonelvonás csak a közjó érdekében engedhetô meg. Az csak törvény útján vagy törvény alapján következhet be, amely a kártalanítás módját és mértékét szabályozza. A kártalanítás a közösség és az érintettek igazságos mérlegelése alapján állapítandó meg. Vitás esetekben a kártalanítás összege tekintetében a rendes bíróságok elôtti törvényes út nyitva áll." A tárgyalt kérdés az Unió Alapjogi Chartájában is szerepel, ennek 17. cikke elôírja, hogy "Tulajdonjogától senkit sem lehet megfosztani, kivéve ha ez közérdekbôl, törvényben elôírt esetekben és feltételekkel, az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellô idôben fizetett méltányos összegû kártalanítás mellett történik".

Az állam tehát szavatolja a tulajdont, ez azonban közérdekbôl kisajátítható. A megoldás minden szempontból indokolt és érthetô. Gondoljunk csak az autópályára, amelynek építése állítólag jövô évben megindul.Túl azon, hogy ilyen nagyszabású építkezés milyen jelentôs munkaerôt foglalkoztat, a jó utak mindenhol és mindenkor gazdasági fellendülést eredményeztek. Ennek mindenki ôszintén örvend, viszont az építendô út számos magántulajdonban lévô szántót, erdôt és házhelyet átszel majd, ezeket pedig köztulajdonba kell venni. Bezárul tehát a bûvös kör? Semmiképpen. Az autópályáról nem szabad és nem lehet lemondani, tekintve hogy megépítése országos, regionális, sôt nemzetközi érdekû. Ugyanakkor viszont a magántulajdonosok érdekeit sem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát, a közérdeket és a magánérdeket egyeztetni kell. Egyeztetni pedig lehet, mégpedig úgy, hogy a kisajátítandó ingatlanok tulajdonosait megfelelô mértékben kártalanítják.

Egyetlen ország alaptörvényének (és az Unió Alkotmányának) sem kell részszabályokat tartalmaznia, tehát ami a kártalanítás (kártérítés) konkrét mértékét illeti, ezt a jövôben (de a feltétlenül a közeljövôben!) kell szabályozni. Választottjainknak törvényesíteniük kell, hogy mettôl meddig terjed a közérdek, mit kell érteni igazságos, illetve méltányos kártérítésen. A kártalanítás mértékénél valószínûleg figyelemmel lesznek az ingatlan fekvésére, rendeltetésére, állapotára és számos más tényezôre. Legdemokratikusabb és legemberibb megoldás az lenne, ha ezt a mértéket az érintett perek megegyezésére bírnák, ha pedig ez nem jön létre, döntsön a bíróság; hiszen azért létezik. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy semmilyen joggal nem szabad visszaélni. Vonatkozik ez a tulajdonjogra és a tárgyalt esetre is, különös tekintettel a sajnos elég (pontosabban: túl) jól ismert és ápolt hagyományainkra. Mindenképpen szükségesnek látszik tehát a kártalanítás mértékének bizonyos (lehetôleg nem túl merev) felsô határt szabni. Nem szeretnék fogadatlan tanácsosa lenni az ország törvényhozó testületének, de választópolgárként elmondhatom (nem csak négyévenként), hogy nekem mi a véleményem bizonyos kérdésekrôl. Ha meghallgatják, jó, ha pedig nem, jövôre majd esetleg szaladhatnak az egy szál szavazatom után.

Dr. Balogh András

Végiglökdösött folyosótörténet

(3. old.)

Újságírói munkásságom ideje alatt — ha jól összeszámolom — többtucatnyi "véres" iskolatörténetre hívta fel figyelmemet vagy az olvasó, vagy egy "jóakaró", vagy maga az iskola. Jött már hozzám olyan hír, hogy az egyik tanintézményben a tanár pizsamában jön órára, és ötven percig veri a gyerekeket, de olyan is, hogy énekel a tanár, és énekszóval masírozik a táblához, ahol különben ujjával ír a krétaporos üvegre. Így hát eleve gyanakodással hallgattam azt az olvasói/szülôi panaszt, amely párját ritkította: az egyik tanár állítólag úgy összeverte mindenki szeme láttára az egyik diákot, hogy annak orrán-száján dôlt a vér, pocsolyában állt a vörös éltetô folyadék a kapusszoba elôtt, és azonnal ki kellett hívni hozzá a mentôt. Mivel jónevû magyar iskoláról volt szó, és nyilvánvalóvá vált, hogy pletyka indult útjára, ez egyszer vállaltam annak ódiumát, hogy utánanézzek a dolognak.

Meglepetés: az igazgató teljes nyíltsággal fog bele a történetbe, amelyrôl kiderül, hogy nem most, hanem jónéhány nappal ezelôtt történt. Szabadtéri óráról jöttek vissza a tizenévesek, és a járdán vidámkodva az egyik lány "bakalódása" révén a fiú nekiment csípôjével a bejárat elôtt parkoló személygépkocsi lámpájának, és az felül betört. A tanár, amikor ezt megtudta, dührohamot kapott. Érvelése egyszerû és érthetô: külföldre készül, mi lesz a határnál? Megfogja a diákot, és vinné az igazgató elé hirtelen haragjában, hogy fizettesse meg a kárt, és vonassa felelôsségre a — szerinte — "rosszindulatú és már egyszer kicsapott" diákot. A fiú tizenéves, és nemigen hagyja, hogy lökdössék-vezetgessék, így a taszítások egyre erôsebbek — irány az igazgatói szoba! A diákok — fiúk, lányok — nézik a dolgot, és mindenki mást lát: az egyik azt, hogy lökdösi, a másik, hogy vezetgeti, a harmadik, hogy üti...

Az igazgató elemzi a kedvemért a történteket, és felelôssége teljes tudatában próbál objektív képet festeni arról, amirôl különben nem lehet, hiszen valójában az ügy minden érintettjének igazat lehet adni. Összegezésképpen: vér nem volt, lökdösôdés-taszigálás viszont igen —, de hát ezt is ki milyen szemmel látta. Megtörtént a kártalanítás, megkezdôdött a felelôsségrevonás. "A tanár bácsi többet nem tarthat abban az osztályban órát"; "menjen nyugdíjba"... Aztán a hivatalos oldal: "ki van amellett, hogy írásbeli megrovásban részesítsük a kollégát?", stb.

— Kopnak az idegek — mondja nekem az igazgató, és saját példáját is felhozza: a kicsiknél már nem lenne idege tanítani. — Egy idô után kikopnak a tanárok idegei — summáz. Újraveszi a szereplôket, az árva tizenévest, a gyámot, az átiratkozást, a megegyezést, a tilosban parkoló autót, a történetet — úgy, ahogy félórás felelevenítés után látszik az. Most szomorúbb a végkicsengés: valójában mindenkit meg lehet érteni: kopnak a tanári idegek, egyre jobban kopnak...

Odakint a folyosón jól informált felnôttek és diákok próbálják megmutatni nekem azt, amit még mindig nem látok, azaz hogy milyen konzekvenciát lehet levonni egy ilyen történetbôl. — Menjen el innen az a tanár... Vagy menjen nyugdíjba... — gesztikulálnak.

A szerkesztôségben már más színben látom a történetet; most úgy tûnik, hogy én másképpen oldottam volna meg az ügyet. Aztán újra ott a kétség: vajon nem egy harmadik, vagy talán negyedik-ötödik személy a hibás a szomorú történetért?

Kopnak a tanári idegek. Mindenkinél. A különbség csak a sebesség terén mérhetô. Én már láttam kicsapott tanárt, és kicsapott diákot egyaránt. Amikor pellengérre állítjuk ôket, akkor mindenki ítélkezik. Aztán amikor kicsapva a világból dülingélnek az élet folyosóin, akkor felkapjuk a fejünket, és bánjuk, hogy ilyen hamar pálcát törtünk fejük fölött. És akkor — utólag — talán az is eszünkbe jut, hogy nem is olyan szenzációs ez a sztori, mint azt a rosszindulatú pletykák hirdetik.

Mert nincs új a Nap alatt: valójában mindnyájan részt vettünk már szenvedô alanyként (mert e mûfajban más szerepkör nincs) továbblökdösött folyosótörténetekben.

Szabó Csaba

NAPIRENDEN

Nyolcéves a Vicei Néptánctalálkozó
Egyre értékesebb a Hagyaték népzene- és néptánc-repertoárja

(4. old.)

Immár nyolcadik alkalommal gyûltek össze Vicében a néphagyományokat tisztelôk és kedvelôk a szombaton megszervezett Hagyaték Népzene- és néptánctalálkozóra.

A késô ôszi idôpont és a csípôs hideg ellenére tizenkilenc csoport jelentkezett és a részvétel 100 százalékos volt. Az ökumenikus istentiszteletet a római katolikus templomban tartották 11 órai kezdettel, miután a csoportok felvonultak a falu központjába.

Kincses Kálmán református lelkész és Leander ferences rendi atya tartották a prédikációt. A hagyományok megôrzésérôl valamint az ôseink és az Úr hagyatékáról szólt a szentbeszéd. Az istentisztelet végén léptek fel a bálványosváraljai- és a cegôtelki egyházi kórusok.

Az ünnepség a népzene- és néptánccsoportok elôadásaival folytatódott. Elsôként az Óradnáról érkezett Havasi Gyopár Fúvószenekar lépett színpadra. Utánuk, a fellépés sorrendjében, következtek: a vicei Vitszit néptáncegyüttes, az almásmálomi Almavirág mezôségi táncokkal, az apanagyfalui Hagyományôrzôk katonadalokkal, a magyarnemegyei Pipacs együttes mezôségi táncokkal, a Kék Ibolya csoport Bethlenbôl széki négyessel, a bálványosváraljai tánccsoport, a Tacsi Általános Iskola magyar népdalokkal, az Árvalányhaj együttes Besztercérôl, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Földmûves Énekkar Szépkenyerûszentmártonból, a Magyarpalatkai Hagyományôrzô Tánccsoport, a várkudui Hagyományôrzô Népdalkör, a dési Aranyesô, magyarborzási Gyökerek, valamint a Szamosújvári Kiskaláka.

András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Együttes elnöke, a Vicei Fesztivál fôszervezôje elmondta: szivesebben nevezik ezt az eseményt találkozónak fesztivál helyett, mert a cél az, hogy a résztvevô települések egymás hagyományait tiszteljék, és egymással baráti kapcsolatokat alakítsanak ki. A találkozó a vicei plébános, Lôrinczi Károly ötlete volt. András Mihályt, aki mezôségi származású, könnyû volt meggyôzni a találkozó szükségességérôl és megszervezésérôl. Bár az elején igencsak elszontyolódtak, mivel a mezôségi falvakban nagyon nehéz volt kiásni a rég eltemetett hagyományokat. Szerencsére a Hargita Együttes példamutatásával és segítségével néhány éven belül a fesztivál felzárkózott az erdélyi rangos néptánctalálkozók közé. Az általa vezetett néptáncegyüttes ugyanis évente októberben mezôségi turnéra vállalkozik: fellépnek minden kis településen, ahova meghívják ôket, példát mutatva a lakosságnak a valódi népi értékekrôl. Az évek múlásával elôkerültek a népviseletek is, az együttesek értékesebb mûsorokat hoztak a vicei színpadra.

Valkai Krisztina

"A nôknek sikerülhet"
Egyenjogúságot kérnek a közéletben

(4. old.)

Szombaton tartották regionális munkaülésüket a közéletben tevékenykedô kolozsvári nôk. A szemináriumon egy országos programot is elindítottak A nôknek sikerülhet III címmel, amelynek célja, hogy a férfiakkal egyenlô esélyeket biztosítson a közéleti tevékenységet folytató nôk számára.

A Románia Európai Integrációjáért Egyesület és az Egyenlô Esélyeket a Nôknek Alapítvány által szervezett szemináriumon húsz olyan nô vett részt, aki helyi önkormányzatban, közigazgatásban, politikai pártban, szakszervezetben vagy civil szervezetben tevékenykedik. A munkaülésen egy programot is elindítottak, amelynek célja, hogy a férfiakkal egyenlô esélyeket biztosítson a közéletben dolgozó nôk számára és a jelenlegi politikai mûveltség átalakulásához vezessen.

Linda Fisher, a program vezetôje elmondta: a projekt azonos idôben zajlik a Stabilitási Egyezmény tizenhárom tagországában, amelyek között Románia és Magyarország is szerepel. Hazánkban nyolc nagyvárosban tartanak szemináriumokat, amelyek során több mint százötven nôt készítenek fel arra, hogy közéleti munkájuk során fel tudják venni a versenyt a férfiakkal.

Mihaela Breaz oktató hozzátette: a képzés során a nôk elsajátíthatják mindazokat az ismereteket, amelyek révén hatékonyabban tevékenykedhetnek a közéletben. Olyan szakmai képzést biztosítanak számukra, amelynek segítségével politikai karriert futhatnak be, függetlenként vagy valamelyik politikai párt jelöltjeként indulhatnak a helyhatósági és parlamenti választásokon.

P. M.

SZÁMITÁSTECHNIKA-INTERNET

inter@aktív2
Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
IV. évfolyam, 18. szám
Windows alternatívák

(5. old.)

Pénteken délután nagyon hasznos eseményre került sor a kolozsvári Protestáns Teológia és az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság közös szervezésében. Szabad szoftvereket népszerûsítô elôadásokat tartottak a Protestáns Teológia Bethlen-termében. Ezeken az FSF.hu Alapítvány szakértôi próbálták meg rászabadítani a kezdô és profi érdeklôdôkre a szabad szoftveres filozófiát, információt kaptak a hallgatók a szabad szoftverek felhasználási lehetôségeirôl, bemutattak konkrét programokat, tanácsokat és ötleteket adtak az átálláshoz.

Mivel nem mindenkinek sikerült részt venni az eseményen, tekintsük át röviden a szabad szoftverek történetét, fogalmait.

Több, mint 10 évvel ezelôtt Linus Thorvalds, finn egyetemi hallgató, különbözô Usenet hírcsoportokon jelentette be, hogy elkezdett dolgozni egy Unixhoz hasonló operációs rendszeren, amely Intel 80386-os rendszereken is fut. Napjainkban ez a rendszer már minden számítógépen mûködik. Különbözô mamut IT cégek vették azóta szárnyuk alá, mint például az IBM, HP, hogy csak a legnagyobbakat említsem.

Torvalds a Linuxot a GNU nyilvános licenc segítségével kezdte el terjeszteni. Ez egy GPL (General Public Licenc) licenc, amelyet Richard Stallman hozott létre 1984-ben, kiábrándulva amiatt, hogy a számítógépgyártók a szoftvert is árusítani kezdték. Létrehozta a Szabad Szoftver Alapítványt (Free Software Foundationt — FSF) és a GPL-t. A GPL licencû program kódja ingyenes kell hogy legyen, és bármilyen más alkalmazásnak, amely GPL terjesztésû kódot használ, szintén ingyenesnek kell lennie.

A Linux csak egyike a nyílt forráskodú szoftvereknek. További széles körben ismert szoftverek az Apache webszerver, a Sendmail email-szerver és mások.

A Linux, a Unix-hoz hasonlóan, egyetlen magból (kernel) épül fel, amihez rengeteg apró alkalmazás kapcsolódik, amely a különbözô hardver elemeket vezérli, mint például a memóriát, a merevlemezt, stb.

A mag egyidôben a rendszer "könyvelôje", a forgalom "irányítója" és a rend "felügyelôje".

A mag magában semmit nem csinál, a kis mellékprogramok adják meg a rendszer teljes értékét. Még a grafikus felhasználói környezet is ilyen kis program, ezért van az, hogy a Linux felhasználók több grafikus környezetbôl is válogathatnak. A kis mellékprogramoknak a többségét a FSF közösség szakemberei írták meg és ez az a terület, ahol a kereskedelmi cégek is munkát találtak maguknak. Mivel a cégek magát az operációs rendszert nem árusíthatják, ezért különbözô Linux disztribuciókat hoztak létre. Ezek fôleg a magot kiegészítô, programokban térnek el egymástól.

A legismertebb Linux disztribuciók: a Red Hat, a Suse, a Debian és a Mandrake. A legtöbbet a Red Hat és Suse disztribuciókba fektettek be, a Debian a profik felé irányult, a Mandrake pedig a kezdôket vette célba.

Kevesebben ismerik a FreeBSD operációs rendszert. Ez egy teljesen Unix-alapú rendszer, amely szintén futtatni tudja a legtöbb GNU szoftvert. Szintén nyílt forráskodú, azonban nem GPL licences, hanem BSD licences, ami azt jelenti, hogy szabadon használható, és a teljes forráskóddal terjeszthetô, még kereskedelmi célokra is. Egyedüli megkötések a felelôsség korlátozása, és a szerzôi jog megemlítése. Ez a licenctartalom a FreeBSD-t nagyon kedveltté tette a szoftverfejlesztôk körében, fôleg mivel a GPL licenc kötelezte ôket a kódmódosítások közlésére. A FreeBSD operációs rendszerrel kapcsolatban további részletesebb információkat lehet találni a www.freebsd.org címen.

Alternatíva tehát létezik, viszont mielôtt eldöntjük, hogy rendszert választunk vagy cserélünk, jobb elôre tájékozódni, mert a probléma összetettebb.

Égly János, egly@internet.ro

Új spamszûrôk a Yahoo-tól

(5. old.)

Sajnálatos tény, hogy a legtöbb felhasználó a kéretlen levelek kitörölgetése helyett inkább wc-tisztítást vállalna, derül ki egy felmérésbôl, a Yahoo ezért úgy döntött, hatásosabban lép fel a kéretlen e-mail áradat ellen. A Yahoo-nál augusztusban végzett belsô felmérés szerint, amelyben az e-mail felhasználóknak választani kellett a spam-kitakarítás vagy a wc-tisztítás között, a megkérdezettek 77 százaléka az utóbbira tette le voksát. Ezért a felhasználók segítése érdekében a Yahoo öt új "fegyvert" állított spamellenes arzenáljába, amelyek átvizsgálnak minden a felhasználó inboxába érkezô vagy onnan távozó levél mellékletét. A többi fejlesztés mellet ez a szûrô rendszer azért érdemel külön figyelmet, mivel ezzel hatékonyabban gátólható meg a manapság szinte órák alatt elterjedô vírusok gyors elszaporodása. Az új szolgáltatás minden Yahoo-t használó számára elérhetô. A rendszer automatikus, átvizsgálja a levelek mellékleteit, és meggátolja hogy a felhasználó letölthessé a fertôzött fájlokat. Akik évi 29,99 dolláros áron elôfizetnek a Yahoo Mail Plus szolgáltatására kapnak még egy lehetôséget, amivel saját maguk takaríthatják ki a mellékletbôl a vírust. A többi fejlesztéssel a Yahoo a spam-ek ellen akart sikeresebben fellépni. Ezek között olyan szolgáltatások találhatók mint az AdressGuard, amivel a felhasználóknak egyszerre akár 500 e-mail azonosítójuk lehet, így megnehezítve a spammerek dolgát. Természetesen ez nem tartozik az ingyenes szolgáltatások közé. Mindezeken felül felállítottak egy Anti-Spam központot is, ahol az érdeklôdôk információt, tippeket, trükköket találnak a spam elleni védekezésrôl.

Pénzforrás teleházakhoz!!!

(5. old.)

November 5-ig lehet pályázni a USAID RITI-Access programja keretében teleházak létrehozására olyan közösségeknek, amelyeknek korlátolt elérésük van vagy egyáltalán nem férnek hozzá az információs technológiához.

További információkat a www.riti-access.org honlapon vagy telefonon a RITI-Access program irodában, cím: Bukarest, Nicolae Titulescu sugárút 1., 4-es ajtó, tel. 021-2123929, fax. 021-2127683, e-mail: telecenters@riti-access.org.

e-improvisation

(5. old.)

Az október eleje óta elérhetô zenei médiaportál az e-improvisation.com a közép-európai zenei tehetségek megismertetését tûzte ki céljául. A honlap angol nyelven tájékoztat Közép-európa zenei eseményeirôl, híreirôl, s látja el az idelátogatókat információkkal a régió mûvészeirôl. Részletes linkgyûjtemény sorakoztatja fel országonként a zenészek honlapjait, valamint a különbözô specializált zenei oldalak linkjeit. A tervek szerint év végéig hét közép-európai ország zenei linkjei lesznek megtalálhatóak, jelenleg szlovák és magyar zenei linkek közt kereshetünk. A legérdekesebb, ismertebb zenészekrôl külön oldalon angol nyelvû leírás is található. Az alapítók szándékai szerint az oldal képes lesz arra, hogy valóban közelebb hozza egymáshoz a régió mûvészeit és a közönséget. Egymás kultúrális értékeinek mélyebb megismerése sokat javíthat a térségben élô népek kapcsolatán, s akár új piacokat is nyithat egyes zenészek elott, akik számára az angolszász piacra való betörés jóval nehezebb lenne. Az e-improvisation.com alkotógárdája még ebben az évben számos lehetséges mûvészeti és üzleti partnerrel veszi fel a kapcsolatot, és segíti a mûvészeket hatékony regionális promóció elindításában. S természetesen várják azoknak a zenészeknek a jelentkezését, akik nem találják magukat a linkgyûjteményben.

HÍRBAZÁR

(5. old.)

@ Informatikai konferencia Nagyváradon. Magyarság az Információs Társadalomban címû konferenciát rendeznek Nagyváradon ez év november 13–14-én Kovács Kálmán magyar informatikai és hírközlési miniszter fôvédnöksége mellett. A rangos elôadókat felvonultató rendezvény a határon túli magyaroknak az információs társadalomban betöltött szerepét, feladatait és lehetôségeit állítja középpontba.

@ Erôsít a Brinel. A kolozsvári Brinel cég erôsíti erdélyi jelenlétét, nemrég zárultak le ugyanis a nagyváradi Ro Et Co International cég megvásárlása körüli tárgyalások. Az ügylet összegét nem hozták nyilvánosságra. A nagyváradi cég forgalma megközelíti a 40 milliárd lejt. Ezenkívül a Brinel részt vesz a nagyváradi Informatica Rt. vállalat privatizálására kiírt licitáláson is.

@ IBM befektetés Romániában. Az IBM 1,5 millió dollár értékû Linux Kompetencia Központot indít Bukarestben a Mûegyetemen. A központ létrehozását az Információs Technológiai Minisztérium is támogatja.

@ Négy rendezvény egyben. A legnagyobb román IT vásár, a CERF, továbbá a Kommunikációs Nap, a soft21.ro konferencia és a Nemzetközi Outsourcing Konferencia szervezôi úgy döntöttek, hogy a recesszió hatására jövôre elônyösebb lesz párhuzamosan megszervezni rendezvényeiket. Az idôpont 2004. április 20–24.

@ Megjelent az Office 2003. Az elmúlt héten a Microsoft legfôbb vezetôinek jelenléte mellett New Yorkban bemutatták az új Office 2003 termékcsalád új tagjait. A helyszínen jelenlévô Bill Gates arról beszélt, a Microsoft eddigi történetében még soha nem indítottak útra ennyi terméket ugyanazon a napon. Megjelent továbbá az Exchange Server 2003-as verziója is.

@ Az elsô robothelikopter. Elkészítették a világ elsô pilóta nélküli helikopterét, amely teljes egészében mesterséges intelligenciája révén repül. A mini Robocopter célja felé haladva észleli, és megkerüli az akadályokat. Minden egyes útján gazdagodik a tudása, miután az észlelt adatokat összehasonlítja korábbi útjának adataival. A cég szóvivôje, Martin Moll szerint "a helikopter áttörést hozott a mesterséges intelligencia felhasználásában". Majd így folytatta: "azt reméljük, hogy a helikopter-program révén biztonságosabb autókat tudunk majd kifejleszteni, amelyek automatikusan észlelik az akadályokat, és maguk találnak megoldást leküzdésükre."

@ Tíz százalékos leépítés a Sonynál. Egy japán gazdasági lap jelentése szerint világszerte leépítésekre készül a Sony, azaz mintegy 15–20 ezer dolgozójától készül 2006. márciusáig megválni. Ez az alkalmazottainak közel 10 százaléka. Pontos adatok egyelôre még nincsenek, de a cikk szerint a bejelentés valamikor jövô héten várható. A Sony annyit közölt, hogy ezzel fogják indítani a középtávú üzleti tervüket, a jövô hét kedden tartandó stratégiai megbeszélésen. Ugyanakkor azt is bejelentik, hogy leállnak a katód sugár csövek belföldi gyártásával, a beszerzést pedig tengeren túli, amerikai és kínai forrásokból folytatják.

@ Új internetes sebességi rekord. Amerikai és svájci kutatóknak sikerült felállítani az új internetes sebességi rekordot: harminc perc alatt 1,1 terabájt adatot küldtek át a genfi Részecskefizikai Kutatások Európai Intézetébôl (CERN) a Kaliforniai Mûegyetemre. A két intézet körülbelül hétezer kilométer távolságra van egymástól. A kutatók által használt hálózat több mint húszezerszer gyorsabb egy átlagos szélessávú internetelérésnél. Ez annyit jelent, hogy hatvan perces CD-t egy másodperc alatt lehet átmásolni, ami az otthoni szélessávú eléréseknél körülbelül nyolc percet vesz igénybe. Kilencven perces DVD internetrôl való letöltése körülbelül hét percet vesz igénybe, a kutatók azonban körülbelül hét másodperc alatt átmásolnak ennyi adatot. Oliver Martin, a CERN munkatársa szerint most jóval közelebb kerültek ahhoz a célhoz, hogy eltüntessék a világ különbözô tájain élô kutatók közötti távolságot, és hogy a tudósok hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. A kaliforniai egyetemen dolgozó Harwey Newman szerint a mostani siker alapján elképzelhetô, hogy a viszonylag közeli jövôben elterjedtek lesznek a 10 gigabit/másodperces hálózatok. A korábbi, 2,38 gigabit/másodperces sebességrekordot szintén a CERN és a Kaliforniai Mûegyetem állította fel idén februárban.

HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS

(6. old.)

Esküvôre zenét csak DJ Zsolttal! Telefon: 0744-179905. (0014)

MAGÁNÓRÁK

(6. old.)

Középiskolai tanár felkészít matematikából és informatikából (a diák lakásán is). Telefon: 581-509 (délután). (0022)

SPORT

KÉZILABDA
Várakozáson felül szerepeltek a kolozsváriak
Három gyôzelem Foksányban

(7. old.)

Szombati lapszámunkban közöltük, hogy a múlt hét végén két moldáv városban, Foksányban és Buzãuban rendezték a Férfi Nemzeti Liga teremszakaszát, amely a 14 résztvevô mindegyikének 4–4 mérkôzést jelentett. A Remus Moldovan által felkészített gárdától két gyôzelmet vártak a szakvezetôk, most viszont örömmel számolhatunk be arról, hogy a várakozást túlteljesítette a Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia, a csütörtöki 4. fordulóban a Dinamótól elszenvedett vereség után a többi találkozót megnyerte. Az együttes felülmúlta önmagát, mert a szucsávaiak elleni siker várható volt, de a temesváriak elleni és elsôsorban a Minaur elleni vasárnapi gyôzelem igazán kellemes meglepetésnek bizonyult (az utóbbi esztendôkben mind a nagybányaiak, mind a Bega-mentiek nehéz diónak számítottak a bajnoki pontokért vívott csatározásban).

Részletes erdmények: 5. forduló (pénteken): Temesvári Poli-Izometal–Kolozsvár 18–21, Buk. Dinamó–Konstanca 33–28, Szucsáva–Buk. Steaua 20–25, Minaur–Krajova 34–33, Târgu Jiu–Ploiesti 24–26, Pitesti–Sãvinesti-i Fibrexnylon 18–35 és Arad–Jászvásár 31–31; 6. forduló (szombaton): Kolozsvár–Szucsáva 33–28, Konstanca–Jászvásár 36–26, Fibrexnylon–Arad 36–23, Ploiesti–Pitesti 26–22 és Buk. Dinamó–Temesvár 30–25.

Vasárnap kaptuk a jó hírt, hogy a kolozsvári kézilabdázók váratlanul nagy arányú sikert arattak a Nagybányai Minaur ellen. Végeredmény: 33–24. A 7. forduló többi mérkôzése lapzártakor még nem fejezôdött be.

(radványi)

TORNA
Déva: negyedszázada az élen

(7. old.)

Alapítása óta a dévai sportiskola számos hírneves tornászt képezett ki és nevelt föl. A dévai sportiskola végzettjei közül kerültek ki Románia Európa-, világ- és olimpiai bajnokai a tornasportban. Az idôk során nemzetközi szinten több mint 200 érmet szereztek a tornászok, ebbôl 77 aranyérem öregbíti az ország dicsôségét. A negyedszázada létezô intézmény hét végi ünneplésérôl már korábban beszámoltunk.

A Dévai Cetate Sportklub összesen 451 éremmel büszkélkedhet — meglátszik az edzôk keze munkája.

A sportiskola számos tehetségnek adott kibontakozási lehetôséget, de, természetesen, nem mindegyik ide iratkozó gyerekbôl lesz éltornász. Ebbôl a meggondolásból is kiindulva a sportklub két új szakosztályt is alapított, amelyek tagjai szintén jeles eredményeket érnek el. 1996-ban létesült a torna rokonának tekinthetô aerobik szakosztály, a kislányok pedig rövid idôn belül már bajnokságot nyertek: az elsô országos bajnokságon, ugyanazon év decemberében négy érmet, közte két aranyérmet szereztek. De a nemzetközi sikerek sem maradtak el: világ-, Európa- és Balkán-bajnokságokon eddig tíz érmet, ebbôl 6 aranyat szereztek az aerobikosok.

A másik nemrég létesített szakosztály a sportok királynôjében, az atlétikában képezi ki a sportolókat. Ez az ágazat is többszáz országos bajnoksággal, rekordokkal és nemzetközi elismeréssel büszkélkedhet.

1978. március 1-jén a torna olimpiai központot, szeptember 1-jén a sportiskolát alapították Déván.

Minden jót kívánunk a sikerek bölcsôjének!

(lt, pja)

CSELGÁNCS
Negyedik hely Romániának

(7. old.)

A nagyváradi nôi csapat Eb-n a papírforma érvényesült, a hazai válogatottnál nemzetközileg sokkal jobban rangsorolt ellenfelek, Franciaország, Anglia és Németország (ebben a sorrendben végeztek a dobogón) megelôzték a házigazda Romániát. Pedig a sorsolás kedvezett Florin Berceanu szövetségi kapitány tanítványainak, akik az elsô összecsapáson Anglia ellen küzdöttek. A találkozó jól is indult, Alina Dumitru (Steaua) és Ioana Dinea-Aluas (U-KMSC) révén a lányok megnyerték a 48, illetve az 52 kg-os súlycsoportban lebonyolított találkozót. A folytatás azonban gyengébbre sikeredett a fiatal gárdának (egyesek közülük még ifjúságiak vagy alig léptek ki ebbôl a korcsoportból), így több pontra már nem tellett erejükbôl, s a szigetországiak 5–2-re nyertek.

A másik ágon, a francia–német összecsapáson szoros küzdelem folyt, és 3–3 arányú döntetlennel végzôdött, de a döntôbe a jobb pontaránnyal rendelkezô francia lányok jutottak.

A továbbiakban a bronzéremért Románia és Németország lépett tatamira, s ez a találkozó is jól kezdôdött a házigazdák szemszögébôl. A két évvel ezelôtti ifi világbajnok Alina Dumitru megnyerte a 48 kg-osok küzdelmét. Az együttesen eszközölt változtatás azonban nem hozta meg a várt eredményt, a nagyon fiatal Cristiana Bãban (U-KMSC) nem bírt 52 kg-os ellenfelével, az egy kategóriával (57 kg) feljebb léptetett Ioana Dinea-Aluas sem boldogult ellenfelével, s így a német lányok átvették a vezetést. 4–1-nél már csak a szépítésre maradt lehetôség Alina Croitoru (78 kg-ban) révén, az utolsó, +78 kg-os súlycsoportban ugyanis a román színekben induló kolozsvári Ana Maria Marcu eleve vesztesként indult, mivel 47 kg-mal (!) volt könnyebb ellenfelénél — a román lány testsúlya alig haladta meg a 80 kg-ot, ellenfele pedig több mint 130 kg-ot nyomott. A végeredmény 5–2 lett, s a bronzérem a németeknek jutott.

A döntôben Franciaország 3–2 arányban gyôzte le Angliát és 2003-as esztendô nôi Európa-csapatbajnoka lett.

(radványi)

VÍZILABDA
Csonka forduló

(7. old.)

Alig egy hete indult útjára az elsô osztályú bajnokság, már a második játéknapon csonka fordulót rendeztek, mert a bajnok fôvárosi Rapid, valamint a Nagyváradi MSC a múlt hét végén három napon át nemzetközi LEN-kupa találkozón szerepelt. A "maradék" összecsapásokat a bukaresti Floreasca medencében rendezték, két fôvárosi csapat (a Dinamó és a Steaua) két kolozsvárival (KMSC-Poli és Akarat/Vointa) mérkôzött a bajnoki pontokért. S mint várható volt mind szombaton, mind vasárnap a házigazdák gyôztek.

A Dinamó–KMSC-Poli mérkôzéseken a fôvárosiak már az elsô két negyedben a maguk javára fordították a találkozók kimenetelét. Szorosabb küzdelmet hozott viszont a Steaua–Akarat kettôs találkozó, amelyen az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy a jelenleg is szervezôdés alatt álló szövetkezeti gárda nevében a ’87-es ifjúsági válogatott keret játszott.

Erdmények: Dinamó–KMSC-Poli 19–4 (8–1, 4–1, 2–2, 5–0) és 14–2 (3–1, 5–0, 2–0, 4–1) — a kolozsváriak 6 találatán Parfenie ( 1 + 1), Dragomir (1 +0), Busuioceanu (1 + 0), Bartos (1 + 0) és Mazilu (0 + 1) osztozott; Steaua–Akarat 6–2 és 11–4. Elmaradt a Nagyvárad–Buk. Sportul Studentesc és Aradi Astra–Buk. Rapid mérkôzés.

A sorozat e hét végén (november 1–2.) folytatódik a következô párosítás szerint: Akarat–Dinamó, Steaua–KMSC-Poli, Sportul–Astra és Rapid–Nagyvárad.

Sorsoltak az olimpiai selejtezôkre

(7. old.)

Szombaton Rómában kisorsolták a 2004-es athéni nyári olimpiai játékok selejtezô tornáira való csoportbeosztást. A férfiak vetélkedôjét a brazíliai Rio de Janeiróban rendezik 2004. január 25. és február 1. között, míg a nôi csapatok részére kiírt torna színhelye az olaszországi Imieria lesz 2004. február 24–28. között.

Román szempontból a férfiak érdekeltek a következô beosztás szerint: A-csoport: Horvátország, Németország, Kanada, Lengyelország, Puerto Rico, Románia; B-csoport: Brazília, Kolumbia, Oroszoroszág, Szlovákia, Hollandia, Argentína.

A nôi mezônyben Magyarország a B-csoport tagja Sapnyolország, Olaszország, Brazília és Óceánia társaságában. Az A-csoport összetétele a következô: Kanada, Csehország, Németország, Hollandia, Oroszország.

(radványi)

ÖKÖLVÍVÁS
Doroftei kiütötte önmagát

(7. old.)

Elmaradt a nagy hírveréssel várt WBA-címmérkôzés Leonard Doroftei és a panamai Miguel Callist között. Pénteken a mérkôzést megelezô mérlegelésen a román ökölvívó súlycsoportjának megfelelôen legtöbb 61,325 kg súlyú lehetett volna. Ehhez képest a mérleg 63,35 kg-ot mutatott.

Következmények: Leonard Doroftei játék nélkül elvesztette a címet, 22 profi világbajnoki mérkôzés után bejelentette lemondását, és a bukaresti gálát lemondták.

Röviden ennyi, további kommentár fölösleges.

(póka)

Tiriac és Nãstase fogadása,a tét egy Mercedes

(7. old.)

Egy Mercedesbe fogadott Adrian Nãstase miniszterelnök és Ion Tiriac multimilliomos üzletember, hogy 2004 végéig 400 új sportcsarnok épül Romániában.

— Ezt a fogadást jó szívvel elveszíteném — mondta az egykori profi teniszezô, Tiriac, aki azonban meg van gyôzôdve arról, hogy a kormánynak nem sikerül teljesítenie az erre vonatkozó tervet.

Despina Neagoe kormányszóvivô megerôsítette a különverseny tényét, s hangsúlyozta: ha veszít, Nãstase saját pénzébôl — amely körülbelül 1700 euró havonta — fizeti ki a gépkocsit.

A becslések szerint 800 millió dolláros vagyonnal rendelkezô Tiriac híres arról, hogy szívesen fogad nagy értékben. Egyszer megtörtént, hogy teniszpartnerével a mérkôzés elôtt azt az autót tették fel tétre, amellyel érkeztek. A meccset természetesen Tiriac nyerte, azonban nem lehetett felhôtlenül boldog a nyereménnyel, hiszen óvatos, és rosszat sejtô ellenfele egy, a meccs elôtt vásárolt, mintegy 170 eurót érô Trabanttal hajtott a pályához.

TENISZ
Todd Woodbridge rekordbeállítása

(7. old.)

Az ausztrál Todd Woodbridge 78. párosbeli sikerével beállította a holland Tom Okker rekordját a stockholmi tenisztornán.

A 32 éves klasszis a svéd Jonas Björkman oldalán diadalmaskodott 6:3, 6:4-re honfitársai, Wayne Arthurs és Paul Hanley felett.

Woodbridge 61 trófeát hódított el a 2000-ben visszavonult Mark Woodforde-dal együtt, ennél többet egyetlen kettôs sem szerzett.

Az örökranglistán a (még) megosztott elsô hely után a legendás amerikai John McEnroe következik 77 elsôséggel.

FORMA–1
Willi Weber szerint jövôre Ralf Schumacher nyer

(7. old.)

A Forma–1 német sztár-testvérpárjának menedzsere, Willi Weber úgy véli: jövôre a fiatalabbik Schumacher, Ralf nyeri a pilóták pontversenyét.

— Ô lesz a következô világbajnok, mert a Williams-BMW az utóbbi idôben nagyon megerôsödött — mondta a La Gazzetta dello Sport címû olasz lapnak az 50 éves Weber, ugyanakkor hozzátette: — Természetesen Michaelt sem szabad elfelejteni.

A szakember szerint Ralf akár két-három végsô sikert is elkönyvelhet a jövôben, s ebben az esetben minden istálló az ô kegyeiért verseng majd.

Az idei sorozatot a Ferrari színeiben versenyzô Michael nyerte, hatodik vb-címével új rekordot állított fel, Ralf az ötödik helyen végzett.

Bevonták Alesi jogosítványát
A megengedett sebesség jelentôs túllépése miatt bevonták Jean Alesi jogosítványát, és a volt Forma–1-es pilótának 25,5 millió lejnek megfelelô összegû bírságot is be kell fizetnie.

A 2001-ben az autós gyorsasági világbajnokságtól visszavonult versenyzô a Genf és Lyon közötti autópályán 191 km/órás sebességgel száguldott Mercedesével, holott ezen a szakaszon maximum 130 km/órával lehet menni.

Alesitól már a helyszínen elvették a vezetôi engedélyét, de szerencséje volt, mert a vele tartó édesanyja tud vezetni, s ô ült a volán mögé.

SAKKSAROK
Rapid-vb

(7. old.)

Polgár Judit gyôzelemmel, Lékó Péter vereséggel kezdte szereplését a franciaországi Cap d’Agde-ban zajló rapidsakk-világbajnokságon. Mindkét magyar nagymester az elsô fordulóban a világos bábukat vezette.

• Polgár kikapott az orosz Pjotr Szvidlertôl, Lékó viszont értékes döntetlent ért el a szintén orosz Anatolij Karpov ellen a 2. fordulóban. Ezúttal mindkét magyar nagymester sötéttel játszott.

• Polgár legyôzte a volt világbajnok Karpovot a 3. fordulójában, Lékó ezúttal a szintén ex-vb-elsô indiai Viswanathan Anandtól szenvedett vereséget. Polgár Judit a múlt héten, a hollandiai szupertornán is jobbnak bizonyult Karpovnál, akkor klasszikus játszmában. Most világossal gyûjtötte be a teljes pontot.

• Polgár Judit a negyedik fordulóban újabb gyôzelmet aratott és Lékó is megszerezte elsô sikerét. Polgár Anand ellen vett revansot Lékó vereségéért, míg a szegedi nagymester ugyancsak sötéttel nyert a spanyol Szirovval szemben.

• Polgár Judit döntetlennel, Lékó Péter pedig vereséggel folytatta szereplését az 5. fordulóban.

Eredmények, B-csoport:

1. forduló: B-csoport: Polgár Judit–Joel Lautier (francia) 1–0, Lékó Péter–Pjotr Szvidler (orosz) 0–1, Viswanathan Anand (indiai)–Alekszandr Griscsuk (orosz) döntetlen, Alekszej Szirov (spanyol)–Anatolij Karpov (orosz) döntetlen.

2. forduló: Szvidler–Polgár 1–0, Griscsuk–Lautier 1–0, Karpov–Lékó Péter döntetlen, Anand–Szirov döntetlen.

3. forduló: Polgár–Karpov 1–0, Szirov–Griscsuk döntetlen, Lautier–Szvidler döntetlen, Lékó–Anand 0–1.

4. forduló: Anand–Polgár 0–1, Griscsuk–Szvidler döntetlen, Szi-rov–Lékó 0–1, Karpov–Lautier 0–1.

5. forduló: Polgár–Szirov döntetlen, Lékó–Griscsuk 0–1, Szvidler–Karpov 1–0, Lautier–Anand döntetlen.

Az állás: Szvidler 4 pont, Griscsuk 3,5, Polgár 3,5, Anand 2,5, Szirov 2, Lautier 2, Lékó 1,5, Karpov 1.

Az A-csoport állása négy forduló után: Kramnyik 3 pont, Bacrot 2,5, Ponomarjov 2,5, Topalov 2,5, Gelfand 2, Barejev 2, Azmaiparasvili 1, Adams 0,5.

A körmérkôzés után mindkét ágról az elsô négy helyezett jut a negyeddöntôbe, ahonnan már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem.

LABDARÚGÁS
A-osztály — 10.

(8. old.)

Jó balkáni szokás szerint a fôvárosi katonacsapat edzôje nem átallotta idjében a nyilvánosság elé tárni megdönthetetlenül és megcáfolhatatlanul biztos értesüléseit: legutóbbi ellenfeleiket, a Besztercei Glória játékosait megkörnyékezték a bajnoki címért folyó versengésben két legnagyobb vetélytársuk, a címvédô vasutasok és a dinamósok vezetôi! Victor Piturcã úgy vélte: ez az eléggé el nem ítélhetô sportszerûtlen kezdeményezés alaposan megnehezítheti tanítványai dolgát. Erre fel: a Steaua magabiztosan, három gól különbséggel gyôzte le a mindenféle — nyilván alaptalan — vádakkal illetett, és ennél többre nem képes beszterceieket. Így a fôvárosi piros-kékek továbbra is veretlenek a bajnokságban.

A 10. forduló eredményei (zárójelben a góllövôk): szombaton: • Temesvári Politechnika-Apullum–Konstancai Farul 0–0 • Gyulafehérvári Apullum–Krajovai Universitatea 2–2 (Bumb és Maier, illetve Bundea és Vigariu) • Pitesti-i Arges FC–Galaci Otelul 0–0 • Bukaresti Steaua–Besztercei Glória 4–1 (Curt, Claudiu Rãducanu, Bostinã és Florentin Dumitru, illetve Krujua) • Ploiesti-i Petrol–Brassói FC 5–0 (Dãscãlescu 2, Mihalache, Negoitã és Ghindaru); vasárnap: • Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) Csalhó–Bákói MFC 1–0 (Alistar) • Nagyváradi FC–Bukaresti National FC 0–0. A Bukaresti Dinamó–Bukaresti Rapid rangadó lapzárta után fejezôdött be.

A sorrend:

1. Steaua 9 5 4 0 15–3 19

2. Dinamó 9 6 1 2 21–12 19

3. Apullum 10 5 3 2 12–14 18

4. Rapid 9 4 4 1 14–8 16

5. Glória 10 4 2 4 14–19 14

6. Arges 10 3 4 3 14–11 13

7. Otelul 10 3 4 3 10–9 13

8. National 10 3 3 4 13–16 12

9. Brassó 10 3 2 5 18–20 11

10. Krajova 10 2 5 3 10–12 11

11. Csalhó 10 3 2 5 13–16 11

12. Petrol 10 2 4 4 12–12 10

13. Farul 10 2 4 4 13–15 10

14. Poli-AEK 10 1 7 2 5–9 10

15. Bákó 10 2 4 3 14–31 10

16. Nagyvárad 9 2 3 4 10–11 9

Legközelebb (november 7–8–9-én): Glória–Dinamó, Otelul–Nagyvárad, Brassó–Poli-AEK, Farul–Apullum, Krajova–Csalhó, Bákó–Arges, Rapid–Petrol és National–Steaua.

L. F.

B-osztály — 10. Rangon aluli rangadó
Kolozsvári U FC–Aranyosgyéresi Sodronyipar 2–0 (1–0)

(8. old.)

Ion Moina Stadion, 800 nézô. Vezette: M. Mititelu (Bukarest).

U FC: Oltean — Cuirar, Abrudan, Szilágyi, Târlea — Costea (89. perc Purcar), Giurgiu, Florescu ( 88. perc Damian), Cocis, Székely (60. perc Muresan). Edzô: Mircea Cojocaru.

Sodronyipar: Vartolomei — Bârlutiu, Oroian, Buglea, Simon (87. perc Homos) — Forró, Kállay, Zeicu (73. perc Plesa), Kiss — Mâtiu (82. perc Prodan), Bratu. Edzô: Dan Mãnãilã.

Gólszerzôk: Costea (12. perc) és Cocis (73. perc).

Szögletarány: 2–2 (2–1); lövések: 15–4 (kapura: 6–0); sárga lap: Costea, Damian, Abrudan, illetve Simon.

Teljesen hiányzott a meggyôzôdés a diákok szombati vendégeibôl, lehet ennyit tudnak, lehet ennyit akartak mutatni, mindenesetre ez édeskevés volt ahhoz, hogy méltó ellenfelei legyenek az U-nak. Igaz, a házigazdák is jó nagyot botlottak a múlt fordulóban a nagybányai ifjúsági csapattal szemben, amelytôl 2–0-s vereséget szenvedtek (az addig egy ponttal rendelkezô együttestôl). Teljesen kiszámíthatalan tehát az U FC teljesítménye. Ez már kicsit több, mint hullámzó játék. Szombaton délelôtt a Sodronyipar a kilencven perc alatt egyetlenegy labdát sem küldött Oltean kapujára, gól nélkül pedig meglehetôsen nehéz nyerni, vagy akár döntetlent kiharcolni. Sorsába belenyugodott csapat képét mutatták a vendégek, játékuk rengeteg pontatlanságból, hibás passzból állt ösze, aminek következményeként végig csak védekezés jutott nekik. S mivel a pontatlanságok már az elejétôl mutatkoztak, Costea a 12. percben elônyhöz juttatta csapatát. Cocis ezt növelhette is volna nyolc percel késôbb, de annak ellenére, hogy mindenkinél magasabbra ugrott egy beadásnál, fejese a kapu mellett zúgott el. Az elsô félidô Coderanu kihagyott ziccerével zárult, négy méterrôl küldött bombáját hárította Vartolomei.

A szürke, unalmas játékrészt egy még szürkébb második félidô követte, mindkét csapat elégedettnek tûnt az eredménnyel. A biztonság kedvéért Cocis a 73. percben négy méterrôl lôtt még egy gólt, miután tiu tíz perccel korábban hatalmas helyzetet hagyott ki. Megyei rangadóként az idény leggyengébb találkozóját láthatta az a peches nézôsereg, amely kilátogatott a sétatéri stadionba.

Gálffy Attila

Jobb gólkülönbséggel ismét az élen a CFR-Ecomax

(8. old.)

Pünkösdi királyságnak bizonyult az Olimpia elsôsége: a szatmárnémetiek vereséget szenvedtek Borosjenô városában, így az idôközben a Zsil-völgyi rangadón pontot szerzett kolozsvári vasutasok, valamint a Maros-menti városban helyi rnagadót nyert textilgyáriak is befogták a korábbi (egyfordulós) éllovast. A CFR-Ecomax visszakerült az elsô helyre, igaz, csupán jobb gólkülönbségének köszönhetôen.

A 10. forduló további eredményei: • Petrozsényi Zsil–Kolozsvári CFR-Ecomax 0–0 • Resicabányai MSC–Medgyesi Gázmetán 0–1 • Zalatnai Minaur–Nagybányai FC 1–0 • Aradi EAK–Aradi UTA 1–2 • Avasfelsôfalui Avas–Dévai SK 2–1 • Zilahi Armãtura–Vajdahunyadi Corvin 2–1 • Borosjenôi Tricotaje–Szatmárnémeti Olimpia 2–1.

A táblázaton:

1. CFR-Ecomax 10 6 4 0 34–4 22

2. Olimpia 10 7 1 2 17–6 22

3. UTA 10 7 1 2 13–9 22

4. Zsil 10 6 2 2 26–7 20

5. Gázmetán 10 6 2 2 16–7 20

6. Avas 10 6 1 3 17–17 19

7. Kv. U FC 10 5 2 3 15–10 17

8. Borosjenô 10 5 1 4 18–16 16

9. Zilah 10 4 2 4 16–17 14

10. Resicab. 10 4 1 5 15–23 13

11. Déva 10 3 1 6 17–15 10

12. Corvin 10 3 1 6 14–16 10

13. Sodronyipar 10 3 1 6 8–18 10

14. Aradi EAK 10 1 3 6 6–15 6

15. Nagybánya 10 1 1 8 11–32 4

16. Zalatna 10 1 0 9 4–35 3

Legközelebb: CFR-Ecomax–Zilah, Gázmetán–U FC, Sodronyipar–Zalatna, Olimpia–Resicabánya, Nagybánya–Aradi EAK, UTA–Avas, Déva–Zsil és Corvin–Borosjenô.

L. F.

C-osztály — 8. forduló.
Az éllovas ellen nyert az Olimpia
8.csoport
Nagykárolyi Victoria–Szamosújvári Olimpia 0–1 (0–1)

(8. old.)

Nem reménykedett gyôzelemben az utóbbi idôben gyengélkedô Olimpia, de minden papírformát felborítva három ponttal tért haza Szatmár megyébôl. Az idei bajnokság legjobb találkozóját vívták a vendégek, a Victoria nem tudott ellenállni pontos, ötletes és lelkes játékuknak. Ilie Lazãr fiatal tanítványai ezúttal taktikailag is felülmúlták ellenfelüket, és megérdemelten nyertek az éllovas otthonában.

A mérkôzés egyetlen gólját Suller szerezte a 26. percben tizenegyesbôl. Nicula középpályást vágták fel a tizenhatoson belül, a büntetôt pontosan értékesítette a mérkôzés legjobb játékosa. A gólon kívül még két jó helyzete volt az Olimpiának, de Nicula és Fericean mellé lôtt.

Minden dicséret a szamosújváriaknak, akik a következô összeállításban játszottak: Coseriu — Serban, Susman, Muscã, Hodis — Suller, Nicula, Fericean, Lonca — Rosa, Câmpeanu.

(erkedi)

A 8. csoportban a Dési CF 01 2–1-re kikapott a kolozsvári CMC pályán rendezett mérkôzésen a Szatmárnémeti Szamostól (a Kolozs megyeiek találatát Bucur lôtte a 31. percben). A másik dési csapat, az Egyesülés viszont idegenbôl hozta haza mind a három pontot, Bãlan (31. perc) és Bitis (50. perc) góljaival 2–0-ra gyôztek Világoson a Siriana otthonában. A többi erdmény: Sarmasági Bányász–Kürtösi Frontiera 1–0, Nagybányai Glória–Szilágysomlyói Bútor 5–4, Aradi Telecom–Vaskohsziklási Bányász 1–0 és Turci Bányász–Aradi West Petrom 0–0.

A sorrend:

1. Egyesülés 8 6 1 1 12–5 19

2. Victoria 8 6 0 2 18–3 18

3. Sarmaság 8 5 2 1 14–11 17

4. Vaskohsziklás 8 5 1 2 16–7 16

5. West Petrom 8 4 2 2 14–9 14

6. Kürtös 8 3 2 3 12–6 11

7. Olimpia 8 3 1 4 9–12 10

8. Telecom 8 3 0 5 15–16 9

9. Turc 8 2 3 3 8–9 9

10. Szamos 8 3 0 5 9–14 9

11. Glória 8 3 0 5 10–26 9

12. CF 01 8 2 2 4 9–11 8

13. Világos 8 2 1 5 10–16 7

14. Bútor 8 1 1 6 9–20 4

9. csoport
Alsójárán gólnélküli döntetlennel ért véget a Bányász és Nagyszebeni SOPO közti összecsapás, a másik Kolozs megyei együttes, a Tordai Aranyos FC pedig 1–0-s vereséget szenvedett Marosvásárhelyen a Gázmetán otthonában.

További eredmények: Nagyszebeni FC–Szászrégeni Lendület 1–0, Betheleni Szamos Gáz–Székelyudvarhelyi Budvár FC 1–0, Dicsôszentmártoni Kémia–Balánbányai Bányász 4–1, Szovátai Bútor–Marosvásárhelyi HSK 2–1 és Besztercei Glória II–Nyárádtôi Egyesülés 3–2. Az állás:

1. Nagyszeben 8 7 1 0 17–2 22

2. Gázmetán 8 5 1 2 14–7 16

3. Nyárádtô 8 4 2 2 10–5 14

4. Aranyos FC 8 4 1 3 14–8 13

5. Bethlen 8 4 1 3 12–11 13

6. Budvár 8 3 2 3 8–7 11

7. Szováta 8 3 2 3 7–11 11

8. Balánbánya8 3 2 3 7–12 11

9. Alsójára 8 3 1 4 6–6 10

10. Mv. HSK 8 3 0 5 12–14 9

11. Lendület 8 3 0 5 5–12 9

12. Kémia 8 2 2 4 9–12 8

13. SOPO 8 2 1 5 6–10 7

14. Glória II. 8 2 0 6 8–18 6

(pja)

Arany Ászok Liga — 11. forduló

(8. old.)

Szombattól Szusza Ferenc nevét viseli az újpesti labdarúgó-csapat stadionja.

A hivatalos névadó ceremóniára az Újpest FC–MTK FC Arany Ászok Liga-mérkôzés elôtt került sor. Szusza nevéhez egyedülálló világcsúcs fûzôdik, ugyanis egyetlen klubban 463 élvonalbeli találkozón játszott, amelyeken 397 gólt szerzett. A magyar válogatottban 24-szer lépett pályára, s ezalatt 18-szor volt eredményes. Szeretett lila-fehér egyesületét 26 (!) éven át szolgálta futballistaként.

A december 1-jén 80. életévét betöltô egykori klasszis 1945-ben, 1946-ban, 1957-ben és 1960-ban is bajnoki címet szerzett, s noha gólkirály egyszer sem volt, 397 találata talán örök idôre elérhetetlen csúcs marad.

A 11. forduló eredményei: Zalaegerszegi TE–Székesfehérvári Videoton FCF 1–1 (Ljubojevics — 38. perc, illetve Dvéri — 48. perc) Pécsi MFC–Balaton FC 0–2 (Kovács — 34. és Csordás — 59. perc) Debreceni VSC-MegaForce–Gyôri ETO FC 1–0 (Éger — 11 m, 45. perc) Ferencvárosi TC–Lombard FC Haladás 2–0 (Leandro — 74. és Gera — 85. perc) Újpest FC–MTK FC 1–1 (Simek — 26. perc, illetve Illés — 79. perc). A Matáv FC-Sopron–Békéscsabai EFC mérkôzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.

Az állás:

1. MTK FC 11 6 3 2 19–10 21

2. Videoton 11 5 5 1 17–12 20

3. DVSC 11 6 1 4 17–9 19

4. Balaton 11 5 2 4 11–7 17

5. FTC 11 6 4 1 16–11 16

6. Pécs 11 4 3 4 10–12 15

7. Sopron 10 4 2 4 3–12 14

8. Újpest 11 3 5 3 11–10 14

9. Lombard 11 2 5 4 8–14 11

10. Gyôr 11 3 2 6 8–15 11

11. ZTE 11 2 1 8 13–23 7

12. Békéscsaba 10 1 3 6 8–16 6

(A Ferencvárostól 6 pontot levontak.)

IFFHS: Adrian Mutu a világ 15.,
Szabics Imre a 16. legjobb góllövôje

(8. old.)

Szabics Imre a 16. helyen áll a világ legjobb góllövôi között ebben az évben, egy hellyel elôzi ôt meg Adrian Mutu. A labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó (IFFHS) szervezet ranglistáját a francia Thierry Henry vezeti. A rangsorban a válogatottban és a nemzetközi, valamint európai kupamérkôzéseken elért találatokat veszik figyelembe. Ezek alapján a VfB Stuttgart csatára összesen nyolcszor volt eredményes (hatszor a nemzeti tizenegyben, kétszer a Bajnokok Ligájában) és a 16. az olasz Filippo Inzaghi (AC Milan) társaságában.

A világ legjobb góllövôi az idén:

1. Henry (francia, Arsenal) 12 gól (10 a válogatottban, 2 a klubban), 2. Raúl (spanyol, Real Madrid) 12 (6/6), 3. Jan Koller (cseh, Borussia Dortmund) 11 (7/4), 4. David Trezeguet (francia, Juventus) 11 (6/5), 5. Vaj Lun-au (kínai, FC Hongkong) 10 (10/0), 6. Martin Liguera (uruguayi, Fenix Montevideo) 10 (7/3), 7. Landon Donovan (amerikai, San Jose Earthquakes) 9 (7/2), 8. Didier Drogba (elefántcsontparti, Olympique Marseille) 9 (4/5), 9. Ronaldo (brazil, Real Madrid) 9 (1/8), ..., 15. Mutu (AC Párma, Chelsea) 8 (7/1), 16. Szabics (Sturm Graz, VfB Stuttgart) és Filippo Inzaghi (olasz, AC Milan) 8–8 (6/2)–(6/2). Azonos eredménynél a több válogatottbeli gól számít.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -