2003. október 28.
(XV. évfolyam, 248. szám)

Mádl Ferenc: Van miért büszkének lenni
Fontosnak tartják az állandó párbeszédet

(1., 4. old.)

Nem minden meghatódottság nélkül áll egy magyar tanár, magyar polgár, egy magyar köztársasági elnök ez elôtt a hallgatóság elôtt, éppen ezért megköszönöm a megtisztelô meghívást — ezek voltak Mádl Ferencnek, a Magyar Köztársaság elnökének elsô mondatai, amelyek tegnap délelôtt hangzottak el az Állami Magyar Színház és Opera termében lezajlott ünnepségen.

A zsúfolásig megtelt teremben a hatalmas taps közepette bevonuló köztársasági elnökkel együtt érkezett Mádl Dalma asszony, a magyar diplomáciai külképviseletek vezetôi, Szilágyi Pál, a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora, Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, és Kása Zoltán, a Babes–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, utóbbi három a köztársasági elnökkel együtt helyet foglalt a pódiumon.

A nagyszámú hallgatóság elôttelôbb Szilágyi Pál, az EMTE rektora szólalt fel, aki köszöntötte a magas rangú vendéget az erdélyi tudományosság és kultúra fellegvárában, Kolozsváron, ezenbelül is a több mint kétszáz éves múltra visszatekintô magyar színjátszás jelenlegi otthonában. Ezután Kása Zoltán, a BBTE rektorhelyettese mondott köszöntô beszédet, hangsúlyozta: az EMTE nem vetélytárs a BBTE számára,, hanem testvér, akit támogatni kell, amíg felnôtté válik. Ezután az Unitárius Kollégium kórusa következett, három kórusmûvet elôadva, Majó Julianna vezényletével.

A kórus éneke után a Magyar Köztársaság elnökét, Mádl Ferencet kérték fel, hogy tartsa meg elôadását. A köztársasági elnök, elmondta: mint Tonk Sándor, az EMTE néhai rektora jellemezte, "bátor és merész gondolat" volt az önálló erdélyi magyar egyetem terve, amely ma már mûködô intézmény, élô valóság. Az elnök véleménye szerint a tanulás, a nevelés mindig a jövônek készíti fel gyermekeinket és a fiatalokat. — S van-e ma nekünk nagyobb gondunk itt a Kárpát-medencében, mint a jövô, a mi közös jövônk? — tette fel a kérdést Mádl Ferenc. Ennek a közös jövônek az érdekében alkotnak törvényeket, készítenek költségvetést, folytatnak diplomáciai erôfeszítéseket, Brüsszelben, Strasbourgban, Rómában, Bukarestben és Budapesten, hangsúlyozta az elnök, aki szívbôl vállalt kötelességnek nevezte a magyar nemzet közösségének megôrzését, erôsítését, és jövôjének biztosítását.

— Már vannak a határon túli magyarságnak színvonalas kutatási-oktatási intézményei, általános- és középiskolái, felsôoktatási képzési lehetôségei, sajtója, irodalmi és színházi terei. De nem elég, mondhatjuk okkal és joggal — hívta fel a figyelmet a köztársasági elnök. Mádl Ferenc a továbbiakban kifejtette: a romániai magyarságnak nagy-nagy türelme és reménye, rengeteg munkája kellett ahhoz, hogy mindezek létrejöjjenek. Az elnök véleménye szerint a magyar államnak "könnyebb" helyzete volt, hiszen "csak" a kötelességét teljesítette, amikor a történelmi egyházak kezdeményezése és más intézmények mellé állt, és biztosított sokfelé jelentôs anyagi feltételt, hozzáfûzve: a román államnak át kell éreznie, hogy neki is érdeke erôs, jó európai kapcsolatokkal rendelkezô és magas színvonalú, hasznos tudást adó magyar egyetem. — S ha érdeke — tesszük hozzá —, akkor támogatandó feladat is kell hogy legyen — fejezte be a gondolatsort az elnök. Magyarország egész nemzetstratégiáját a következô alapelv határozza meg: az erdélyi magyarság ügyeiben mindig azt kell figyelembe venni, ami a romániai magyarság véleménye, kérése, vágya az adott területen. — Ha az erdélyi magyarok az ôket megilletô jogokat nem tudják érvényesíteni, akkor a magyar állam felelôssége, hogy a lehetséges eszközökkel támogassa ôket jogaik megszerzésében vagy érvényesítésében — hangsúlyozta Mádl Ferenc.

Az elnök a kedvezménytörvénnyel kapcsolatban kifejtette: meg kell ôrizni a magyarigazolvány hitelét, méltóságát a kulturális és nyelvi nemzeti identitástudat erôsítése érdekében. A köztársasági elnök személyes tapasztalatai szerint a magyar igazolvány ma már egyfajta ereklye is, bizonyos értelemben a személyes identitástudat kifejezésének egyik rendkívül szép és fontos formája. Ami a kedvezménytörvény másik célját, a határon túli támogatások jogszabályban történô rögzítését illeti, az elnök elmondta: ahol csak lehet, szószólója lesz ennek az igénynek. — A magyar politikai erôk, a kormány, a Parlament képviselôi, az európai konvent magyar tagjai erôfeszítéseket tesznek szerte a világban és konkrétan a konventben, hogy a kisebbségi jog megfelelô, árnyalt és hatékony védelmet nyerjen — szögezte le Mádl Ferenc.

Beszéde végén a köztársasági elnök feltette a kérdést: lesz-e elég kitartás, elszántság és egyetértés a jövôben is az erdélyi magyarságban, amikor fontos, életbevágóan fontos ügyekben kell együtt cselekedni? Majd felhívta a figyelmet a párbeszéd és az együttmûködés fontosságára. Elôadását a következôképpen fejezte be az elnök: "Miként ajándékként, beleszólásunk nélkül kapjuk az életet, ugyanúgy "vele jár" kész tényként az is, hogy hová születtünk. Lehet ebben a megmásíthatatlan és olykor fájdalmas sorsot látni, de lehet hatalmas csodát is. Mert a nemzetiségünk, a közösség, ahová tartozunk: igenis a végzetünk. De az örömünk, a büszkeségünk, a szabadságunk kiteljesedésének színtere is. Ôszinte szívvel kívánom Önöknek, hogy legyenek nagyon büszkék magyarságukra, közösségükre, az egyetemükre! Van miért."

Mádl Ferenc elôadása után Kató Béla mondott záróbeszédet. Felhívta az elnök figyelmét, hogy erdélyi útján gyakran találkozik majd olyan helyekkel, amelyekre azt szokták mondani az emberek, hogy az Isten háta mögött vannak. Egyik erdélyi nagy költônk egy versében így imádkozik: Uram, nézz néha a hátad mögé is, mondotta Kató Béla, majd megköszönte, hogy a köztársasági elnök eljött hozzánk, az Isten háta mögé, és elôadásával megerôsített bennünket, hogy életünknek, erdélyi magyarságunknak legértékesebb batyuja a tudás. Kató Béla kifejtette: mi most Európába készülünk, rongyosan, szervezetlenül és eszközök nélkül. Megy a szekér, és mi futunk utána, de jó, ha tudjuk: fiataljaink a tudás vagyonával lépnek majd be Európába. Az alapítvány elnöke biztosította Mádl Ferencet afelôl, hogy a Magyarország által nyújtott anyagi támogatást tisztességesen fogják elkölteni. Beszéde végén Kató Béla elmondta: "Köszönjük, hogy idei beszámolójában is megemlíti majd, voltam Erdélyben, szóltam az én népemhez, és meghallgattak engem. Isten áldja meg, feleségével együtt, hogy képviselhesse nemzetét továbbra is."

Az ünnepséget követô sajtóértekezleten Mádl Ferenc részletesen beszámolt eddigi tapasztalatairól, majd román újságírói kérdésre, amely a Székely Nemzeti Tanács megalakulására vonatkozott, kifejtette: a magyar köztársasági elnök otthon sem folytat közvetlen politikai tevékenységet, és nem is tisztje, hogy bármilyen értelemben értékelje és ezáltal valamiféle befolyást gyakoroljon a romániai belpolitikai eseményekre, vagy az erdélyi magyarság belügyeire. — Én magán úton jöttem Erdélybe, hogy megismerjem a magyar közösség örömeit, gondjait, és csak azt tudom mondani, hogy szükségesnek tartom a párbeszédet és az együttmûködést a felmerült kérdésekben — szögezte le Mádl Ferenc.

Köllô Katalin

Tôkés László tiltakozik az RMDSZ agresszivitása ellen

(1., 4. old.)

Amikor idén májusban elküldtük Mádl Ferenc köztársasági elnöknek a püspökök részérôl a meghívást, nem politikai látogatásra gondoltunk, hiszen az egyházi és civil társadalom, a maga módján, ugyanúgy képviseli a magyar közösséget, mint a politikai szféra, nyilatkozta a magyar színházban tartott tegnap délelôtti ünnepség után a sajtónak Tôkés László, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke. A püspök kifejtette: véleményünk szerint Erdélyben a magyar közösség önrendelkezésérôl szóló gondolat elcsúszott a politika felé és ez nem egészséges. Tôkés László hangsúlyozta: a magyar közösség jövôje nem minden esetben a politikumtól függ, hanem az egyház és a civil társadalom tevékenységétôl, a belsô építkezéstôl, ezek jelentenek valamelyest garanciát a jövôre nézve. Újságírói kérdésre Tôkés László elmondta: a magyar köztársasági elnök természetesen nem avatkozik bele a székelyföldi autonómiára való törekvésekbe, hiszen nincsenek is eszközei ehhez, ezzel kapcsolatban csakis az elnök részérôl jövô morális segítség a fontos. — Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy mostani beszédében is a kötelezô párbeszédrôl, megértésrôl szólt az elnök — hangsúlyozta a püspök, majd így folytatta: — Mi is egyetértünk ezzel, nem az egyházak és a civil társadalom a hibásak ennek a párbeszédnek és megértésnek a hiányáért, hanem az a politikai szféra, amely a Markó-klikk által képviselteti magát, és a képviseleti és önrendelkezési szervezetünket egy közönséges, román típusú párttá alakította, megfosztva bennünket a jövôbeli esélyeinktôl — szögezte le Tôkés László. A püspök ugyanakkor elítélte, hogy Mádl Ferenc mostani látogatását is az RMDSZ agresszív módon, ki akarta sajátítani a maga számára.

(köllô)

Még lehet támogatást igényelni

(1., 5. old.)

A Kolozs megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság hétfôi sajtóértekezletén elhangzott: október 31-ig még beadhatják kérvényeiket a gazdák a kétmillió lejes állami támogatásra.

Megyénkben eddig 62 483 kérelmet jegyeztek be, 198 milliárd lej összértékben, 99 000 hektár területre, amibôl 26 500 hektárt ôsszel vetnek be. Október 20–25. között a megyei mezôgazdasági igazgatóság képviselôi Kolozsvár, Torda és Bánffyhunyad piacain végeztek ellenôrzést. Megállapították, hogy Kolozsváron a Széchenyi téri és a Flora piac, valamint a hunyadi és tordai piac nagyon rendetlen, szemetes, kevés asztal jut az ôstermelôknek (18–20%), mert különféle kereskedôknek adják ki, éves szerzôdéssel. Ezért sokan az aszfaltra kénytelenek kitenni árujukat. A kolbászt és miccset sütôk általában nem tartják be az egészségügyi elôírásokat. Gelu Gligan családját ötmillió lejre büntették, különbözô rendellenességek miatt, a sárvásári ONZE Kft.-t pedig (tejfeldolgozással foglalkozik) 15 millió lejjel bírságolták meg.

A megye állatállománya statisztikai adatok szerint az elmúlt tíz hónapban növekvô tendenciát mutat. 7,4%-kal több a szarvasmarha, 3,9 %-kal nôtt a sertések száma és 6,8%-kal a juhállomány, míg a szárnyasok 34,1%-kal gyarapodtak. Folyamatosan csökken viszont az állami tulajdonban lévô háziállatok száma: 22%-kal kevesebb a szarvasmarha, és 13%-kal esett vissza a sertésállomány is.

A novemberi gazdálkodási teendôkrôl elmondták: sürgôsen be kell fejezni a kukoricakóró vágását, raktározását, mert a szûkös takarmánykészletet a kóró kiegészíti. Szintén idôszerû feladat a szálláshelyek rendbetétele, mert a téli hideg kárt okozhat az állatállományban. Az istállótrágya kihordása, elszórása és alászántása is sürget. A méhészek a tél beállása elôtt vizsgálják át a méhcsaládokat, hogy a téli veszteséget megelôzhessék. A gazdák számítsák ki a takarmányszükségletet, és szerezzék a hiányzó mennyiséget, mert tavasszal már sokkal drágább lesz.

Barazsuly Emil

Elnöki kitüntetést kapott Muzsnay Magda

(1., 6. old.)

Muzsnay Magdát a pályán töltött több mint 50 év eredményes munkájáért a Kulturális Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki elnöki rendeletben Ion Iliescu államfô. Objektív okok miatt azonban a díjazott nem vehette át személyesen az érdemrendet, Florin Zãhãrescu, a Kolozsvári Rádió igazgatója tette meg ezt a nevében pénteken, a Cotroceni palotában.

A Román Közszolgálati Rádió közelgô 75 éves "születésnapja" alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretén belül a rádió intézményének nagy nevei közé tartozók közül több mint negyven rádiós (köztük Paul Grigoriu, Rodica Madosa, Virgil Popescu, Radu Dobritoiu) vehetett át munkásságát elismerô dokumentumot.

Hétfôn a Kolozsvári Rádió szerkesztôsége külön is ünnepelt, a munkatársak pezsgôs koccintással köszöntötték Muzsnay Magdát, aki ekkor vette át az érdemrendet. Az ünnepelt elmondta, nagyon furcsa a mikrofon másik felén állni, beszélni kérdezés helyett. Hihetetlenül gyorsan elszállt az az ötven év, bár a nehéz idôk sem voltak ritkák, de megérte, hiszen mindig azt tehette, amit szeretett: rádióban dolgozni. Ameddig egészsége engedi, folytatja munkáját, szögezte le.

Florin Zãhãrescu megköszönte a Rádió nevében tevékenységét, hiszen az egész intézményre jó fényt vet, hogy ilyen neves munkatársai vannak, akik öregbítik a stúdió hírnevét.

Farkas Imola

Korrupcióval vádolják Ioan Rus belügyminisztert

(1., 6. old.)

Nagy nevek, vezetô személyek foglalnak el egyre gyakrabban fôszerepet a korrupciós botrányokban, amelyek a kormányzó párt csúcsvezetéséig nyúlnak az utóbbi idôben. Hildegard Puwak és Mircea Beuran — lemond( at)ott miniszterek — levitézlett története után most "Ioan Rus belügyminiszter esete a Phare alapokkal" került az újságok címlapjára.

A Polgári Mozgalom szóvivôje, Mugur Ciuvicã szerint az SZDP (PSD) valóságos hálózatot hozott létre annak érdekében, hogy az európai uniós pénzek a kormánypárt tagjainak zsebébe kerüljenek. A szóvivô emlékeztet arra, amikor Ioan Rus még 2000-ben, a helyi választások után kijelentette, hogy Kolozsváron fel kell építeni egy hatalmas ipari parkot a szabad övezetekhez hasonló st a tútummal. 2001 decemberében a Kolozs Megyei Tanács, új elnöke, Serban Gratian révén (Rust idôközben kinevezték belügyminiszterré) megalapít otta a Tetarom részvénytársaságot, amely az ipari park ügyintézésével hivatott foglalkozni. A Tetarom igazgató tanácsának elnökévé Viorel Gavrea megyei tanácsost nevezték ki. 2002 februárjában elfogadt ák a 6,46 millió euró értékû Phare programot az ipari park kiépítésérôl. 2002 nyarán nemzetközi szintû versenytárgyalást tart otta k, és az építkezés elvégzését egy jelentôs osztrák építô vállalat (Alpine Bau Mayreder Bmbh) nyer temeg. 2003 februárjában Ioan Rus részt vett a munkálatok ünnepélyes megnyitásán, meglepetésre azonban az építkezést nem az osztrák cég, hanem alvállalkozóként a Napoca részvénytársaság fogja végezni, amely nél az IT Transilvania Invest révén a belügyminiszter részvényes minôségében tûnik fel. Mugur Ciuvicã szerint a belügyminiszter eltitkolta, hogy olyan cégnél részvényes, amely közpénzekkel és Phare alapokkal üzletel. A Polgári Mozgalom ezért kéri a belügy miniszter menesztését.

A szóban forgó részvénytársaság egyébként ezelôtt egy évvel másik, közpénzekbôl finanszírozott munkálat elvégzését is megnyerte: az egykori Clujana cipôgyár egyik épületét kell átalakítania az országos levéltár igazgatóságának a szervezett bûnözé s és kábítószer- megelôzés központjává. A Napoca vállalat (ahol tehát a belügyminiszter is részvényes) 5,26 milliárdért (amelyhez még hozzájön az áfa) vállalta el az építkezést, amelyet nem tudtak hat áridôre elvégezn i az épület köztulajdonba történô átadásának elhúzódása miatt.

Csapó: Napirenden Kalotaszeg autonómiája is

(1., 4. old.)

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sepsiszentgyörgyi alakuló ülése a résztvevôk szerint sikeres és méltóságteljes volt. A meghívott RMDSZ-tisztségviselôk közül a csúcsvezetôség nem jött el, a hazai törvényhozásból Vekov Károly és Szilágyi Zsolt vett részt az alakuló ülésen. A székelyföldi fórumot külföldrôl többek között Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, a Fidesz-MPSZ elnöke, Éva Maria Barki bécsi emberjogi aktivista és Ágoston András, a vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke üdvözölte.

Mint már beszámoltunk róla, az SZNT elnökévé dr. Csapó I. József volt RMDSZ-szenátort választották, akit tegnap elöljáróban arról kérdeztem, hogy a tíz évvel ezelôtt kidolgozott és az RMDSZ által sutba dobott autonómiatervezetei képezik-e az új erdélyi magyar szervezet autonómia-stratégiájának alapjait?

— Személyi elvû autonómia-statútumomat az SZKT 1996 nyaráig vitatta, és egyetlen szavazásra lett volna szükség ahhoz, hogy végleges szöveggé váljon, amit a törvényhozás elé lehetett volna terjeszteni. Mint tudjuk, erre nem került sor. A székelyföldi autonómiastatútum az 1996 nyaráig még müködô Székelyföldi Egyeztetô Tanács napirendjén szerepelt többször, és ebben az esetben is végsô szavazásra lett volna szükség ahhoz, hogy az RMDSZ hivatalos dokumentumaként a parlament elé jusson, de erre sem kerülhetett sor. 1996 óta egyetlen RMDSZ-fórum sem foglalkozott többé az autonómia-statútumokkal... Az SZNT határozata értelmében az általam elkészített székelyföldi autonómiastatútum munkadokumentum, amelynek véglegesítésére a SZNT az állandó bizottságot, a szakbizottságokat, valamint a székely székeknek a tanácsait hatalmazta fel. Az SZNT egy következô ülésén fogja majd a végleges szöveget jóváhagyni és megtalálni annak a módját, hogy a házszabály és az alkotmányos rendelkezések értelmében a törvénytervezet a hazai törvényhozás asztalára kerüljön.

Elôreláthatóan a román törvényhozás mindezt elutasítja. Milyen esélyt lát arra, hogy európai fórumokhoz kijuttatva, az autonómia-tervezetekkel nyomást lehessen gyakorolni a román államra a romániai magyarság önrendelkezésének kiharcolásához?

— Ha a székelység nem hozott volna létre hiteles közképviseletet, akkor még az esélye sem lenne annak, hogy a székelyföldi autonómia vita tárgyát képezze. Autonómia-tervezetünket a román törvényhozáshoz történô eljuttatásával párhuzamosan továbbítjuk az Európai Unió (EU) Parlamentjének, illetve az Európai Tanácsnak (ET) is. Az ET nemrég hozott 1334-es határozata megfogalmazza azt, hogy a régió sajátos hatáskörrel való felruházása a demokratikus eszköze annak, hogy az ott élô nemzeti közösség önazonosságát megôrizhesse, hogy a teljes és tényleges egyenlôséget élvezze. A SZNT által megfogalmazott igény az EU tagországaiban is honos: ez egybeesik nemcsak az ET már említett határozatával, hanem azokkal a demokratikus elvekkel és szabadságjokkal is, amelyek az EU-ban honosak.

— Jövô hónapban megalakul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, amely integrálja az SZNT-t. Ez azt is jelenti, hogy más, magyarok által tömbben lakott vidékek, mint például a Kalotaszeg autonómiastatútumát is kidolgoznák?

— A Regionális Európai Autonómia-charta elôírásai szerint a régió autonómiájának kiépítésére több szomszédos vidék is társulhat, esetünkben olyanok, ahol többségben magyarok élnek. A legutóbbi Szilágysomlyói Fórumon nyilatkozat született a partiumi magyarság autonómia igényérôl a regionális és a személyi elvû autonómia elnyerésére. A Partiumban, illetve Kolozsvár környékén öt olyan régiót említek, amelyek polgárai jogosak lennének ilyen önkormányzás megfogalmazására: a Szalonta környéki Erdôhát, a nagyváradi és a Várad melletti Hegyköz, az Érmellék, a Szilágyság és Kalotaszeg. Mindezek önrendelkezési törekvése szervesen illeszkedik az Európa-szerte érvényes jogszabályokhoz.

Makkay József

Markó: Az RMDSZ nem közfelkiáltással dönt

(1., 4. old.)

Amint arról lapunkban beszámoltunk, vasárnap Sepsiszentgyörgyön megalakult a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amelynek fô célkitûzése az autonómia megvalósítása. Markó Béla szövetségi elnököt arról kérdeztük: hogyan vélekedik a Tanács megalakulásáról.

— Ez már a sokadik hétvége, amikor megalakítanak valamit ezek a kollégák. Kétségbeesetten keresnek olyan keretet, amelyben valamilyen formában megnyilvánulhatnak. Mindennek nincs túlságosan sok köze az autonómiához, hiszen jól tudjuk, hogy az autonómiát Romániában lépésrôl lépésre kell megvalósítani, az RMDSZ pedig ezen dolgozik. Én inkább úgy látom, hogy ily módon csak lejáratni lehet az autonómia eszméjét. Hangzatos nyilatkozatok, tapssal megválasztott elnök, mindennek azonban nem sok köze van a demokráciához és az autonómiához. Valószínûleg az elkövetkezô hetekben még tanúi lehetünk hasonló kezdeményezéseknek, próbálkozásoknak.

— Az elmúlt években Csapó József kidolgozta a háromszintû autonómiára vonatkozó statútumtervezetet, amelyet azonban a Szövetségi Képviselôk Tanácsa (SZKT) nem véglegesített, amit azóta is felrónak a szövetség csúcsvezetôségének…

— Csapó József különbözô tervezeteket készített, amiket mi mindig komolyan is vettünk. Elemeztük ezeket, és megfogalmaztuk a tervezetekkel kapcsolatos észrevételeinket. Itt nem arról van szó, hogy ha valakinek Csapó József tervezete nem tetszik, az az autonómiát utasítja el. Mindez csak annyit jelent, hogy valaki részben vagy egészben nem tartja jónak Csapó tervezetét. Vissza is kérdezhetnék, hogy ezeken a fórumokon, mint amilyen a vasárnapi sepsiszentgyörgyi találkozó is volt, megvitatta-e valaki a kérdést? Én csak arról tudok, hogy régi idôkre emlékeztetô módon közfelkiáltással elfogadtak egy szövegtervezetet, különösebb elemzés nélkül. Az RMDSZ sohasem jár el így: elemzünk, vitázunk, elfogadunk vagy visszautasítunk, hiszen különben az egésznek nincs sok köze a demokráciához és az autonómiához.

— Amennyiben a statútumtervezetet az SZNT a román parlament elé terjeszti, az RMDSZ támogatni fogja azt?

— Csapó Józsefnek számos tervezetét ismerjük. Lássuk, hogy ez mirôl szól. Nem kérdôjelezem meg Csapó József szakmai felkészültségét, de az más szakterületre, és nem a nemzetközi jog területére vonatkozik. Ettôl függetlenül azonban miért ne lehetne neki is nagyon fontos tervezete, vagy nagyon jó ötlete. Azt gondolom, hogy látatlanban sem el nem utasíthatjuk, sem el nem fogadhatjuk azt. Természetesen meg fogjuk nézni, és ennek függvényében döntünk.

Papp Annamária

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

SZENVEDÉLYBETEGEKNEK SZERVEZ SEGÍTÔTÁBORT az Erdélyi református Egyházkerület keretében mûködô Református Mentô Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány november 24.–december 5. között Marosvásárhelyen, a Szabadi úti egyházközség gyülekezeti házában (str. Voinicenilor 47.). Mivel a szenvedélybetegség legtöbb esetben a családra is kihat, javasoljuk, hogy lehetôség szerint egy családtag is vegyen részt (férj, feleség vagy szülô). Jelentkezni, bôvebb információt kérni november 15-ig lehet a következô címen: Fundatia Bonus Pastor, 540600 Târgu Mures, CP 48, Of. p. nr. 1. Telefon hétfôtôl péntekig, délelôtt: 0265/216317; délután vagy hétvégén: 0265/316-632 (Adorján Kálmán).

A NAGYSZEBENI NÉMET FÔKONZULÁTUS értesíti ügyfeleit, hogy október 30-án, az intézmény kirándulás miatt zárva tart.

A KÉTÁGÚ TEMPLOMBAN a reformációi nagyhét keretében, november 1-jéig minden este 6 órától elôadásra kerül sor. Ma, kedden este Visky Sarolta A hit bölcsôje, a család, holnap, szerdán este dr. Kiss Jenô Református értékeink, csütörtökön Kállay M. Csaba Nem jó a hívônek egyedül, pénteken dr. Sipos Gábor Hitvalló református eleink Kolozsváron, végül szombaton Pap Géza püspök Hol vannak a mi halottaink? címmel tart elôadást. Az elôadások után a Hol torpan meg a Reformáció? témakörben kötetlen beszélgetésre kerül sor.

440 ÉVES A HEIDELBERGI KÁTÉ. Erre az évfordulóra november 6–8. között a Kolozsvári Protestáns Teológia tudományos értekezletet szervez. A részletekre késôbb visszatérünk.

A 2004-ES ÉV MÛVELÔDÉSI ESEMÉNYNAPTÁRÁT készül kiadni a 2003-as év végén az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége, a Communitas Alapítvány és az EMKE. Ennek érdekében felkérik a civil szervezeteket, hogy november 15-ig küldjék be a jövô évre tervezett kulturális rendezvényeik jegyzékét. Cím: 400489 Cluj, str. Republicii nr. 60, Sebesi Klaudia (Eseménynaptár), e-mail: klaudia@rmdsz.ro. A lista pontos összeállítása éredekében egy összefoglaló táblázatot is kérnek, amelyet a fent megadott e-mail címrôl kérhetnek az érdekelt civil szervezetek és amely megtalálható minden megyei és területi RMDSZ szervezetnél is.

Deák Ferenc emlékest

(2. old.)

Sajnálatosan kevesen vettek részt vasárnap délután a Deák Ferenc em-lékesten, melyet az RMDSZ Mûvelôdési Fôosztálya és az Erdélyi Múzeum Egyesület szervezett. Egyed Ákos történész, akadémikus és Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költô és akadémikus tartottak elôadást, Boér Ferenc színmûvész olyan irodalmi szövegeket adott elô, melyeket kortársai (Vörösmarty, Gaál Mózes) írtak Deák Ferencrôl, végül a Tarisznyás Együttes muzsikált.

Deák Ferenc a magyar történelem kiemelkedô, történelemformáló alakja, a jogalkotásban volt nagy szerepe. Kompromisszumra kész, nyugodt egyéniség volt, bizalmat keltô. A XIX. században az a személyiség, akinek minden politikus a támogatását, ha pedig nézeteik nem egyeztek, legalább barátságát kereste.

Lászlóffy Aladár irodalmi igénnyel megírt elôadásában elmondta, lehet, hogy szubjektív Deák Ferenc kép él benne, a fontos az, hogy lassan 150 éve gondolkodhat a nemzet azon, jó döntés volt-e a kiegyezés? Deák Ferencnek "lengéscsillapító" szerepe volt a magyar politikában, egyensúlykeresô-vádlók és bûnbakok között. Nagy találmánya a passzív rezisztencia. Bár a kiegyezés Ferenc József és Deák Ferenc megegyezéseként is leírható, akkor és ott, a magyarság többet nyert, mintha folytatta volna a harcot.

Egyed Ákos Erdély és Deák Ferenc kapcsolatáról beszélt: 1833-ban Wesselényi és Deák megismerkedik, barátságot köt Kölcsey közvetítésével. 1834-tôl 1850-ig (Wesselényi haláláig) levelezésben állnak, így Deák Ferenc tud Erdély gondjairól; az erdélyi liberálisokat a magyarországiakhoz hasonló reformokra buzdítja. Mindvégig Erdély és Magyarország unióját szorgalmazza.

A kiegyezéssel kapcsolatos tárgyalások során hosszú ideig ragaszkodik a 48-as alaptörvényekhez, végül 1867-ben kimondja: az ország alkotmányos függetlenségét nagyobb veszélynek tenné ki, ha nem fogadná el a kiegyezést. (Ebben a mai történelemkutatás egyetért vele.) A kiegyezést reális kompromisszumként látja, a dualista rendszer valóban az ország nagyfokú modernizációját eredményezte, ami csak javára válhatott.

1867. január 28-án halt meg, hosszas betegség után, a nemzet ôszinte gyásza kísérte utolsó útjára.

Farkas Imola

Torda, a tolerancia bölcsôje
Nemzetközi gyermekrajz-verseny

(2. old.)

Október 25-én rendezte meg Tordán a Petôfi Társaság a Torda, a tolerancia bölcsôje témájú nemzetközi rajzversenyt. A Petôfi Társaság az eseményt a Tordai Népfôiskola idei bevezetô tevékenységének szánta.

"Tolerancia, mi oly kevés van a világban és bennünk, emberekben"— mondta Nagy Albert ótordai esperes, a Petôfi Társaság elnöke, aki. elsônek köszöntötte az egybegyûlteket azon a rendezvényen, amelyen a házigazdák és meghívottaik megemlékeztek arról, hogy 1568-ban a tordai országgyûlés elôször foglalta törvénybe a hit és lelkiismereti szabadságot.

Rostás Péter István elôadásában ismertette a vallásszabadság kihirdetésének rövid történetét, valamint visszhangját az egész világban.

A Simon Györgyi, Deleanu Márta és Suba László összetételû zsûri nevében Suba László szólalt fel. Elmondta, hogy a versenyre összesen 430 rajz érkezett. Ezek közül hatvanat díjaztak, és mintegy nyolcvan került kiállításra. A verseny elérte célját, egybegyûjtötte a Kárpát medence majdnem minden gyermekét. Naponta érkeztek levelek Erdélybôl, Magyarországról, Szlovákiából, Szlovéniából, Kárpátaljáról. Megköszönte a támogatóknak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a tordai Polgármesteri hivatalnak, a Hiperborea nyomdának és kiadónak, valamint számos magánszemélynek azt, hogy lehetôvé tették e színvonalas rendezvény megszervezését. Ezután felolvasta a nyertesek névsorát, és a jelenlévôknek átadta az okleveleket és az ajándékokat. A tordai és a vidéki gyermekek — románok és magyarok egyaránt — összesen tizenhét díjat és dicséretet nyertek el.

A kiállítás megnyitóját Béres Melinda és Márkos András hegedûmûvészek Bartók Béla válogatásokkal, valamint Boér Ferenc színmûvész versek elôadásával tette színesebbé.

Ladányi Emese Kinga

Népszerû remekmûvek

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia "klasszikus" összetételû — nyitány, versenymû, szimfónia —, Mátthias Maurer ausztriai karmester vezényelte hangversenyén Mozart, Beethoven és Csajkovszkij mûvei hangzottak el.

Mozart Figaro házassága nyitánya a vígopera hangulatát szerencsésen megteremtô mû, gyakran, talán túlságosan is gyakran szerepel hangversenyeink bevezetô számaként. (Ezúttal a meghirdetett Varázsfuvola nyitány helyett hallottuk). Anélkül, hogy elôadása az átlagos fölé emelkedett volna, jó kezdôszámnak bizonyult az október 24-i koncerten is.

Beethoven Hegedûversenyének szólistája Gabriel Croitoru. Croitoru, kiváló zenészdinasztia nagy képeségekkel megáldott tagja, ezévi júniusi zenekari hangversenyén Chausson Poémáját játszotta átütô sikerrel. Gabriel Croitoru a Thibaud, Francescatti, Paganini, Varga Tibor, vagyis a legrangosabb hegedûversenyek díjazottja ezúttal is élményt tudott nyújtani Beethoven hegedûversenyének elôadásával. Nyugalom, biztonság, hangminôség mind jelen volt játékában. Ráadásként két Paganini Capriceban mutatta be, hogy a Beethoven versenymû lírájának, de a Paganini megkívánta ördögi technikának is egyaránt birtokában van.

A mû kísérete sem hagyott kivánnivalót, hisz Matthias Maurer maga is hegedûmûvész, nagyhírû zenekarok, mint az Amszterdami Concertgebouw, koncertmestere.

Csajkovszkij remekmûve a IV. szimfónia, amelyben kifogyhatatlan dallaminvenciója még másik két mesterszimfóniájánál is színesebb, meglepôbb, ugyanezt mondhatjuk hangszerelésérôl is. Ki tudta még az orosz népdalt úgy szimfonikus alkotásba beleszôni mint ô?

Matthias Maurer aki, mint már említettem eredetileg hegedûmûvész, csak 1994 óta vette kezébe a karmesteri pálcát. Azóta fôleg különbözô holland városok zenekarait vezényli, de többek között szerepelt már Budapesten is. Kolozsváron harmadszor lépett fel, legutóbb egy évvel ezelôtt szintén októberben. A szimfónia sikeres elôadása egyformán érdeme karmesternek és zenekarnak.

Szeretném megemlíteni, mennyire jól illeszkedtek be rutinosabb társaik mellé olyan fiatal fúvós-szólisták mint a fuvola, fagott vagy a tuba hangszeresei. A zenekar vonósai virtuózan oldották meg a mû viharos gyorsaságot megkívánó passzázsait.

A "negyediket" vastapssal hálálta meg a nagyszámú közönség!

Morvay István

Dzsessz-zenével az erôszak ellen
Harry Tavitian Kolozsváron

(2. old.)

Siker övezte Harry Tavitian román dzsessz-zenész szombati kolozsvári koncertjét. A zsúfolásig telt teremben a közönség állva tapsolta vissza a zongoristát. Tavitian az ARTEMIS — a Nôk Erôszakellenes Egyesülete meghívásának tett eleget. A Válaszd a dzsesszt, nem az erôszakot! mottójú koncert bevételét a családban bántalmazott nôk számára épített menhelynek szánják.

A jelenlévôket Sorina Bumbulet, az ARTEMIS-egyesület vezetôje köszöntötte. Bodrogi Éva, a szervezet munkatársa Kovács Ildikó kolozsvári rendezô Harry Tavitianról írt bemutatóját tolmácsolta a közönségnek. Ezek után a mûvész furulyaszó kíséretében megjelent a színpadon s elkezdôdött a több mint másfél órát tartó koncert. Harry Tavitian zenéjét sajátos ötvözetnek tekinthetjük, amelyben a dzsessz hangjai mellett a balkáni (román, bulgár, török) népzene, az örmény hagyományok, a kortárs klasszikus zene és a középkori erdélyi kamarazene elemei keverednek egymással.

A kolozsvári koncerttel kapcsolatosan a mûvész elmondta: mindig nagy örömmel jön ebbe a városba, hiszen amellett, hogy Kolozsvárt a román dzsessz-zene fôvárosának is nevezhetnénk, itt tartotta bemutatkozó koncertjét 1999-ben megalakult zenekara, az Orient Expressz. A kolozsvári közönségrôl elmondta: nagyon meleg és vidám hallgatóság, amely mindig telt házzal fogadta.

Közölte továbbá, hogy nemrég adott ki közös lemezt Mihai Iordache szaxofonossal, jelenleg pedig könyvet ír eddigi tevékenységérôl, amely egyben a román dzsessz-zene freskója is lesz.

A dzsesszrôl a következôképpen nyilatkozott: ez a zenei irányzat a néger rabszolgák leszármazottjainak a szenvedésébôl született, ugyanakkor azonban vidám zene. Ajánlom mindenkinek, akinek gondjai vannak, valamire viszont nagyon kell vigyázni: a dzsessz üzenetét csak az értheti meg, aki nyitottan, ôszintén és tisztességesen viszonyul hozzá, akinek nincsenek elôítéletei.

Pap Melinda

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR
KÖZTÁRSASÁG — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; okt. 24.: 13, 15.30, 18; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

GYÔZELEM — Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel szerdán egész nap.

MÛVÉSZ — Az európai filmek felfedezése ciklus keretében: okt. 24–30.: Taxi 3 — francia bemutató (12.30, 15, 17.30; kedden: 12.30, 15, 17.30, 20, 22 — egész nap kedvezménnyel); Mindörökké Callas — olasz–francia–spanyol–angol–román (20, 22); okt. 29–30.: Valami Amerika — magyar (20, 22).

FAVORIT — Két hét múlva örökké — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Olasz meló — amerikai (15, 17, 19; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap 22 órától, hétfôn egész nap).

TORDA

FOX — Charlie angyalai — teljes gázzal — amerikai (15, 17, 19; péntek, szombat, vasárnap: 21; kedvezménnyel: naponta 15-tôl és szerdán egész nap).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Dr. Szöszi 2 — amerikai (17, 19; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 21-tôl, csütörtökön zárva).

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, október 28-án, kedden este 8 órakor: Fekete tûz, fehér tûz (Dybbuk) — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

Október 29-én, szerdán este 8 órakor: Pantagruel sógornôje (Hommage a Rabelais). Rendezô: Silviu Purcãrete.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, október 28-án, kedden este 7 órakor: Shakespeare: Hamlet. Rendezô: Vlad Mugur.

Október 30-án, csütrörtökön este 7 órakor: Moliere: A képzelt beteg.

OPERA

(2. old.)

ROMÁN OPERA

Október 29-én, szerdán este 7 órakor: Gyöngyszemek balettzenékbôl.

Október 31-én, pénteken este 7 órakor: Puccini: Tosca.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Október 31-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Theo Volters. Közremûködik: Ursula Schoch (Hollandia). Mûsoron: Brahms: 1. Hegedûverseny és 2. Szimfónia.

VÉLEMÉNY

Comenius fizetése

(3. old.)

Újfent olvashatjuk a nagybetûs beharangozást a megyei lapban, hogy emelkednek a pedagógusbérek 2003 októberétôl.

Persze az is írva vagyon, hogy egy kezdô tanár fizetése még így is alig éri el majd a három milliót.

S minden ilyen hír folytatása természetszerûleg az szokott lenni (immár évek óta!), hogy még karácsony elôtt két nappal sem tudják bizonyosra az érintettek, hogy megkapják-e az éppen esedékes millióikat.

Pedig a szellem hajlékai a templom és iskola. És a gyermekek sorsa igencsak korán kezdôdik el.

De volt Európának egy korszaka, amikor fontos volt a szellem fénye. A "sötét" középkor éppen ebben különbözött az elamerikanizálódni készülô, és a fogyasztói attitûdre szavazó mai társadalomtól.

Mert mibôl is állott Comenius évi bére a sárospataki kollégiumban 1650 és 1654 között?

Sorolom: 600 forint, 60 kosár körte, 40 forint ruhára, 12 hordó bor, 6 sertés, 15 bárány, 15 itze méz, 2 köböl borsó, 1 köböl hántolt köles, 2 hordó káposzta, 25 szekér tûzifa.

És akkor, kilencven augusztusában (amikor elôször szabadultam ki a kommunista kalitból), — ez az utolsó tétel döbbentett meg leginkább. Hiszen addig minden tél változatosnál változatosabb megpróbáltatást jelentett a családom számára. Mert hol befagyott a vederben a víz reggelre, hol zúzmarás volt a fal az ágyunk körül.

Az orwelli idôkben.

És ma? Mire futja a majdnem hárommillióból azoknak az embereknek, akik vállalják a gyermeksorsok pallérozását?

Elég-e a fizetésük a betevô falatra?

Van-e még erejük és nyugalmuk ahhoz, hogy legalább esténként könyvet vegyenek a kezükbe?

Meg tudják-e vásárolni a könyvet, ami a munkaeszköz a számukra?

Mikor lazul végre már rajtuk a megélhetés bilincse?

Most, 2003 ôszén falun egy szekér fa ára 800 000 lej, városon pedig a közköltség kiadásait mindenki saját maga nyögi.

Pedig ahhoz, hogy taníthasson valaki — és megkaphassa a majdnem hárommillióját — vizsgák és versenyvizsgák sorát stresszelte végig a nyáron. Majd a számítógép packázott velük. A számítógép döntött pedagógus és gyermeksorsokról.

Nesze neked iskolai autonómia! Nesze neked felemelt fej!

Hiszen napokig tolongtak folyosókon és ajtók elôtt a tanítók, tanárok. Értelmiségiek, akikbôl így ölik ki a szakmai önbecsülés alig sarjadzó csíráját.

És az iskolában majd megtanulja az alattvaló minden átélési trükkjét.

Folytatódik a tanügyi galádság.

S ha valaki nem tanulékony?

Akkor majd üres kalappal fuvolázhat a Széchenyi téren vagy a Centrál elôtt.

De reménykedjünk. Jövôben minden kezdôdik elölrôl...

Csekéné Kolcsár Irén

Most vagy soha!

(3. old.)

Egyesek szerint mint a vízimalom kereke, a történelem is úgy ismétli önmagát. Több mint nyolcvan esztendeje már, hogy a történelem talán legigazságtalanabb békediktátumának köszönhetôen az anyaország határain kívül rekedt több milliónyi magyar úgymond "víz alá" került. Úgy érzem, most érett meg a helyzet arra, hogy újra felszínre kerüljünk, levegôhöz jussunk. Ezt azonban nem távoli ábrándokat kergetve, álmodozva lehet elérni, hogy jön majd a jóságos Európa, és ha majd Románia is csatlakozik az Unióhoz, akkor a légiesített határoknak köszönhetôen újra egymás nyakába borulhat a kirekesztett és az anyaországi magyar. Végre bátran ki kell állni jogaink gyakorlatba ültetéséért, kezünkbe véve sorsunk irányítását, hogy megmutathassuk a világnak, hogy itt vagyunk, élünk és nem fulladtunk bele a posványba.

Emlékezzünk csak! A kommunista érában, miután a szovjet csapatok elhagyták Romániát, a diktátor, mint a Balkán fenegyereke, mind a Keletet, mind a Nyugatot ugratta: kétszínû politikájának a nyugati nagyhatalmak is bedôltek. A félrevezetés nagymesterének a ködösítô politika leple alatt sikerült majdhogynem teljesen elrománosítania az erdélyi magyar városokat, településeket, intézményeket, szervezeteket, ezáltal megpecsételve Erdély sorsát. Ennek keserû levét isszuk ma is. Ma újra válaszúthoz érkeztünk. A történelem ismét esélyt ad számunkra, hogy szülôföldünkön megmaradjunk. Románia újra a félrevezetés politikájával ködösít. Amíg folyik az uniós pénz a gazdasági felzárkózás megsegítésére, úgy tesznek, mintha csatlakozni akarnának. De ha eljön az idô, tesznek majd róla, hogy ez ne sikerüljön. Ezt a román vezetôk egy gúnyos mosollyal és vállrándítással intézik majd el. Hiányzik-e a pökhendi, dölyfös politikai és gazdasági vezetôknek, hogy Brüsszelbôl akár csak tanácsokat is osztogassanak számukra? Hogy a könnyû határátlépéssel magyar a magyarral egymásra találjon? Hogy a román elittôl, a felsô tízezertôl megkérdezzék, hová is tûnt Románia nemzeti vagyonának nagy része? Az ô érdekük az, hogy az uniós pénzekkel a román gazdaságot valamelyest megerôsítsék, majd a határok megszigorításával Nagy-Romániát továbbra is kényük-kedvükre bitorolják. Kívülállóként azonban mind Nyugat, mind Kelet is igyekszik majd kedvükbe járni, nagyon ügyelve, nehogy beleszóljanak Románia bel-ügyeibe, ezáltal megsértve kényes önérzetüket. Ekkor majd szabad a gazda. A Kárpátok Géniusza által megkezdett nagy mûre felteszik a bokrétát. A friss román állampolgárságú moldovaiak még nagyobb számban özönlik majd el Erdélyt. Magyar-ország, mint európai uniós tagállam, még csak tiltakozni sem tud, hiszen a Nyugatnak nincs szüksége konfliktusokra. Majd arra fogják kötelezni Magyarországot, hogy keleti határait megszigorítsa, amelyen keresztül a románok, a fennálló törvények értelmében, bármikor, bárhova vígan utazhatnak, a román vámos pedig továbbra is kedvére kukázhat szegényes batyuinkban.

Bárcsak ne lenne igazam! Románia, felülvizsgálva nemzetiségi politikáját, csatlakozva az Unióhoz, végre elindul a civilizált nemzetek felé vezetô úton. Bárhogyan is lesz, számunkra most létfontosságú a kettôs állampolgárság elnyerése és az autonómia létrehozása. Nagyszerû magyarok, kockára téve szabadságukat, nyugalmukat, egzisztenciájukat, megértve a történelmi lehetôséget, teljes erôvel küzdenek érettünk. Tegyük félre kicsinyes torzsalkodásainkat, közös erôvel támogassuk és vállvetve küzdjünk e célok megvalósításáért, különben elveszünk. Ne adjuk el szülôföldünket, nemzetünket egy pár ezüstért. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezô Testülete a Székelyföld területi autonómiáját, a Magyarok Világszövetsége pedig a kettôs állampolgárság elnyerését tûzte ki célul. Isten segítse ôket! Most nincs helye érzékenységnek, sértôdöttségnek: a cél kell lebegjen minden magyar szeme elôtt. A közömbösség, a nemtörôdömség, a tunyaság most fôbenjáró bûn. Mi tiszteljük minden nemzet becsületes állampolgárait, de ugyanezt elvárjuk mi is mások részérôl. Nem fogunk beletörôdni, hogy másodrendû állampolgárokként kezeljenek bennünket saját szülôföldünkön. Amint azt másfélszáz évvel ezelôtt a márciusi ifjak egyike, Vasvári Pál mondotta, azt valljuk mi is: "A nemzetek együtt, egymás mellett akarnak emelkedni, nem pedig egymás romjain." Ô az életével fizetett ezért. Barátjának pedig, aki ugyancsak Erdély földjén a magyar nemzetért áldozta életét, ezt üzenem: Kedves Sándor! Rabok éppen nem, de szabadok sem vagyunk!

Péntek László

A tej gyanús útja

(3. old.)

A mezôgazdaság meg az élelmiszeripar dolgaihoz csupán egyszerû fogyasztóként konyító ember számára érthetetlen, hogy miként lesz a gazdáktól 4500 lejért átvett, közel négy százalékos zsírtartalmú tejbôl 13-16 ezer lejes, fele zsírszázalékú tej az üzletekben. Be kell vallanom, hogy ez szakember számára is rejtély, hiszen feldolgozása során a tejbôl semmi nem vész kárba.

Ahogy a közelmúltban ijesztôen megnövekedett a tej kiskereskedelmi ára, kezdtem gyanút fogni. Gondoltam, hátha találok Kolozsváron más gyártótól is tejet, de hamar kiderült, hogy ez merô illúzió. Azaz az egyik áruházban láttam marosvásárhelyi tejet valamivel olcsóbban, de az egyedi eset volt, más kolozsvári üzletben nem fordult elô. Most már világos: a Napolact a csillagos égig felviheti a tej és a különféle tejtermékek árait, miután a konkurrenciát sikerült mindenhonnan kigyomlálni.

Kérdés, hogy ezt a fajta monopóliumot sikerül-e piaci eszközökkel megtörni, vagy elôbb-utóbb közbe kell lépnie a Versenyhivatalnak, hogy Kolozsváron a szegény ember is megvásárolhasson naponta egy liter lejet?

(m.j.)

Jómadarak

(3. old.)

Ha egy csöppnyi igazság is lakozik az évszázados népi bölcsességben, miszerint madarat tolláról, embert pedig barátjáról lehet megismerni a legjobban, s ez az igazság nem csupán a madarakra érvényes, akkor kies hazánk két legelsô embere most — enyhén szólva — feszenghet. Hiszen szemérmetlenül plagizáló és pályázati pénzeket a családi kasszába irányító jó barátaikról immár minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy — finoman fejezzem ki magam — jómadarak. Mert nevezhettem volna akár csalónak is a két minisztert, Mircea Beurant és Hildegard Puwakot.

Ne tudta volna az államelnök, a Technikai Könyvkiadó hajdani igazgatója, hogy a szellemi javak eltulajdonítása is lopásnak számít? S hogy egy új könyv megjelentetéséhez nem elegendô csupán a szerzô nevét megváltoztatni, amint tette azt miniszterré elôléptetett háziorvosa, -barátja? A plágiumnak sokkal enyhébb formájáért is már komoly büntetés jár. Ezt hosszú ideig azzal semlegesíteni, hogy nevezett kitûnô menedzser, egy egész ország hitelét kérdôjelezi meg.

Az alkotmánymódosítást szentesítô népszavazás némiképp kikozmetikált eredményének közzététele után azonban nagy sebtiben mégis útilapu köttetett a házibarát lábára s helyébe a katonai berkekbôl ismert Ionel Blãnculescu lépett. Említett pedig hivatalba lépését követôen rögtön el is kezdte a söprögetést. Azonnali hatállyal menesztette az Országos Egészségügyi Pénztár három elsô emberét, köztük az elnök Eugeniu Turleat, akit most a SRI-kórház fônöke, Cristian Celea ezredes helyettesít, és felszólított mindenkit, hogy amennyiben közük volt az intézményben folyó rendellenességekhez, nyújtsák be lemondásukat. Négy kemény esztendônek kellett eltelnie ahhoz, hogy végre kimondják: ez az intézmény már eleve bûnben fogant, hiszen valakik — az alapítók és akik legmagasabb szinten a hátuk mögött álltak — 1999-ben az eredeti árnak csekély hétszeresét fizették ki a székházul szolgáló puccos épületért. Valószínûleg nem akárkiknek. S méghozzá nem is lejben, hanem kemény dollármilliókban. Miközben az ártámogatott gyógyszerek valósággal eltûntek a patikákból, a kórházakban uralkodó középkori állapotokról nem is beszélve. Vajon kiknek a zsebébe vándorolt a fizetésekbôl könyörtelenül levont és az államkasszába befizetett borsos társadalombiztosítás?

Az egészségügyi maffiának vége — nyilatkozta az új seprû, Ionel Blãnculescu megbízott miniszter. S bennem azonnal felmerült a gyanú, hogy vajon nem a maffiák közti harc új fejezetéhez érkeztünk-e el. Hiszen az egymást váltogató miniszterekbôl ítélve a román egészségügy gyógyíthatatlan kórban szenved. Már ami a munkaerkölcsöt illeti. Ennek pedig korántsem a miniszterek, államtitkárok és egyéb hivatali hatalmasságok isszák meg a levét, még akkor sem, ha magánparadicsomuk megvalósítása után bársonyszéküknek esetleg búcsút is kell mondaniuk, hanem az orvosi és gyógyszeres kezelésre szoruló közönséges halandók. Hiszen Adrian Nãstase még a minisztercserékkel végzôdött csúfos események után is képes volt azt állítani, hogy a szóban forgó magas rangú tisztségviselôk a magánéletükben történtek miatti állandó zaklatások következtében voltak kénytelenek megválni miniszteri beosztásuktól. Szegények!

Ami pedig Puwak asszonyt illeti, a szerencsétlen igazán nem tehet arról, hogy férje és fia olyan területen dolgozik — csendestársként pedig ô maga is —, ahova az európai uniós pályázati pénzek szinte önmaguktól folynak be. Néhány héttel ezelôtt a miniszterelnök még azt is fennen hangoztatta, hogy Hildegard Puwackért tûzbe tenné a kezét. Valószínûleg nem tette, mert azóta már személyesen is megismerkedett volna a fôvárosi baleseti kórházban uralkodó állapotokkal.

Így viszont most épkézláb mehet-repülhet egyenesen Sao Paoloba, ahol pártját, a Román Szocialista Pártot az a megtiszteltetés éri, hogy immár teljes jogú tagként felveszik a Szocialista Internacionáléba. A héttagú küldöttségben pedig — Puwak asszony mellett — a harmadik, korrupcióval vádolt és lemondott- lemondatott miniszter, Serban Mihãilescu is ott van. Mindketten alelnöki szinten képviselik pártjukat.

Hát mit is lehetne erre mást mondani, mint azt, hogy talán abba a bizonyos Internacionáléba sem árt egy kis echte román korrupciós frissítés? Hildegard Puwak mindenesetre, már jó elôre, még a múlt hét csütörtökén elutazott, nehogy valakinek esetleg eszébe jusson jobb belátásra bírnia. Bár ilyen veszély még mindig nem fenyegeti Ion Iliescu és Adrian Nãstase baráti körét.

S hogy mi lesz a jövôben a lassan militarizálódó román egészségüggyel? Hát ezután katonásan fogja viselni az egyelôre gyógyíthatatlannak tûnô kórt. Mert azt az orvosságot, amely az erkölcsöket gyógyítaná, még nem találták föl. De bár ne lenne igazam!

Németh Júlia

NAPIRENDEN

Visszhang
A román sajtó és az ellenzéki pártok az SZNT megalakulásáról

(4. old.)

A másfél tucatnyi bukaresti román napilap közül hétfôn mindössze négy-öt újság közölt rövid tényhírt vagy tárgyszerû beszámolót a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megalakulásáról.

A Ziua elsô oldalán adott hírt az SZNT vasárnap Sepsiszentgyörgyön lezajlott alakuló küldöttgyûlésérôl. Hírügynökségi tudósítás alapján készült beszámolójában a lap rámutatott: megválasztása után dr. Csapó I. József, az SZNT elnöke úgy fogalmazott, hogy a Székelyföld célul kitûzött autonómiája nem fogja sérteni Románia területi integritását, mert az SZNT csupán helyi autonómiára törekszik a térségben élô magyarok önazonosságának megôrzése végett.

A lap a Mediafax hírügynökséget idézve arról is beszámolt, hogy "az SZNT tagjai kettôs állampolgárságot kérnek az erdélyi magyarok számára", s ezt a kérésüket ismertetik a hétfôn Sepsiszentgyörgyre is ellátogató Mádl Ferenccel, a Magyar Köztársaság elnökével.

Az Adevãrul címû politikai napilap tényszerûnek mondható beszámolóját ezzel a címmel közölte: "A magyar radikálisok kikiáltották a Székelyföld autonómiáját". A lap helyszíni tudósításának szövegébôl viszont csak az derült ki, hogy az SZNT alakuló küldöttgyûlése elfogadott olyan nyilatkozatot is, amely alapjául szolgál majd a román parlament elé jóváhagyás végett beterjesztendô majdani törvénytervezetnek. Ugyanez a nyilatkozat képezi majd alapját az SZNT nemzetközi fórumok felé teendô lépéseinek, miszerint "a Székelyföld területi autonómiája és a székelyföldi fejlesztési régió létrehozása váljék Románia számára az Európai Unióba való felvételi követelménnyé".

A Curierul National és a Jurnalul National is hírügynökségi tudósítások alapján tényszerû beszámolót, illetôleg tényhírt közölt a Székely Nemzeti Tanács megalakulásáról.

A Demokrata Párt (DP) és a Nemzeti Liberális Párt (NLP) Kovászna megyei szervezetei a román nemzeti integritás elleni támadásnak minôsítették az SZNT megalakulását.

A két ellenzéki párt sepsiszentgyörgyi vezetôi sérelmezték, hogy az SZNT szervezôi nem kérték ki elôzetesen a helyi román lakosság véleményét, s szomorúnak mondták, hogy a román állami szervek nem foglalnak állást az SZNT ellen. Véleményük szerint ugyanis az "autonomista képzôdményt" "másutt gondolták ki", s a helyi szervezôket csak eszköznek használták fel.

A DP és az NLP Kovászna megye szervezeteinek vezetôi ugyanakkor kétszínûséggel vádolták meg az RMDSZ-t, mert az új alkotmánymódosítás megszavazása után a szövetség egyes képviselôi támogatták az SZNT létrehozását.

KÖRKÉP

Torda
A múlt emléke — a jövô dicsérete
Hôseinkre emlékeztek az ótordai temetôben

(5. old.)

A Tordán és környékén elesett magyar honvéd katonákra emlékeztek a helybeliek vasárnap az ótordai temetôben, leróva tiszteletüket a 2000. október 29-én emelt kopjafánál. Az eseményen megjelent valamennyi történelmi egyház és civil szervezet képviseklôje, rajtuk kívül azonban — bár az idô nem volt a legzordabb — a kopjafa körül nagyon kevesen gyûltek össze emlékezni.

Az ünnepséget Pataki József nyitotta meg, a Tordai Honvéd Hagyományôrzô Bizottság részérôl. Elmondta, hogy jövôre, a 60. évforduló alkalmából sírkertet szeretnének avatni, ahol hat márványtábla emlékeztetné a jövô nemzedékét a nemes múltra. A táblákon a közel kétszáz — 1944. szeptember 18. és október 8. között elesett — hôs neve szerepelne. Kerítéssel, pázsitfûvel, rózsabokrokkal ékesítenék a kegyhelyet. Majd Kiss László unitárius lelkipásztor és György Ferenc katolikus plébános mondott beszédet, és imádkozott az elesettek lelkéért, a maiak megmaradást ösztönzô hivatástudatáért, arra kérve Istent, hogy mint egykoron ôseink, úgy mi is világítani tudjunk embertársaink számára, és mindig a szeretet hangján tudjunk beszélni, imádkozni, emlékezni. A Tordai Magyar Dalkör is fellépett, vallásos énekekkel gazdagítva a mûsort. Nemzeti imánk eléneklése elôtt a kopjafánál koszorút helyezett el, s ezúttal kegyeletét rótta a múlt elôtt a Tordai RMDSZ, a Tordai Honvéd Hagyományôrzô Bizottság, az újtordai református egyház, az unitárius egyház, a római katolikus egyház és a Tordai Magyar Dalkör.

Ladányi Emese Kinga

Felfüggesztették a kilakoltatásokat
A prefektúra fizeti az adósságot?

(5. old.)

Nagy a lakásválság Tordán. Az adós családok kilakoltatása nyomán a Polgármesteri Hivatalba benyújtott lakáskéréseknek még az egynegyedét sem tudják teljesíteni. Ugyanakkor azonban a szociális lakásokra sem lehet számítani, hiszen az adós családok kilakoltatását a prefektúra felfüggesztette.

Egyelôre felfüggesztették a további kilakoltatásokat a tordai szociális lakásokból. A Roma Párt közbenjárására a Kolozs Megyei Prefektúra képviselôje a hét végén Tordára látogatott, áttekinteni a szociális lakások helyzetét. A bizottság Bukarestben láttamoztatott iratcsomagokat állít össze, a kilakoltatásra kiszemelt családok felgyûlt adósságait várhatóan a prefektúra fizeti majd.

Idén még az ötvenet sem éri el a fiataloknak, nehéz gazdasági körülmények között élô családoknak, vagy saját lakással nem rendelkezôknek kiutalt lakások száma Tordán. Az év elején átadott ANL-tömbházban negyven fiatal család lelt otthonra, további öt lakást adtak át a városi ingatlanalapból, egy szociális lakást és egy lakást pedig az Electroceramica tömbházában utaltak ki az arra rászorulóknak.

R. T. T.

Selymesilosva
Méltó nevet kapott az iskola
Ilosvai Napok — elôször

(5. old.)

Évek óta gondban van a falu, mert gyermekhiány miatt késélen táncol a helyi általános iskola. Több éven keresztül csak Seres Dénesnek és az RMDSZ képviseletének köszönhetôen nem zárták be az iskolát. Mindezek tükrében rendkívül felértékelôdik a vasárnapi ünnepség, amelynek keretében a tanintézmény felvette Ilosvai Selymes Péter nevét.

A Sarmaság községhez tartozó, félre-esô falu mindennapos gondja az iskola, a gyereklétszám és a törvényes rendelkezések közötti harc. A mintegy 780 lelket számláló színmagyar falu minden fogyás, elöregedés ellenére állta a sarat. Ezt szó szerint kell érteni, hiszen alig járható útja miatt a kapcsolattartás is nehézkessé vált. Idéntôl azonban változott a helyzet: a nagyobb községekhez hasonlóan ôk is falunapot rendeztek, amelyen részt vett a megye összes jelentôs személyisége.

Az elsô Ilosvai Napokat a templomban kezdték, ahol Lukács József, a szilágysomlyói egyházmegye esperese hirdette az Igét, és amelyen a környezô települések meg a valaha Ilosván szolgált lelkészek mind eljöttek. A templomi ünnepség alapja a teljesen felújított parókia átadása és megáldása volt. Utána az általános iskolához vonult a falu népe. Az iskola névadó ünnepségén nem csak a névtáblát leplezték le, hanem az Ilosvai Selymes Péter emléktáblát is, amely fekete márványba vésve hirdeti, hogy a helyi közösség nem felejt.

A csípôs hideg és szél ellenére az ünnepségen a közösség kitartását és az iskola jelentôségét méltatta Marc Tiberiu prefektus és Ioan Driha fôtanfel-ügyelô. Ilosvai Selymes Péter munkásságát Faluvégi Zoltán fôtanfelügyelô- helyettes ismertette. Seres Dénes szenátor és Vida Gyula képviselô köszöntôje után Csóka Tibor alprefektus foglalta össze a faluban végbement változásokat.

— Magam is Ilosvai születésû vagyok, feleségem is innen származik, gyakran járok errefelé, de most jólesôen vettem észre, hogy az emberek takarítják a házak környékét, új községi kút köszönt ránk a fordulóban, renoválták az iskola 250 éves épületét, új parókia fogadja a híveket. Valami elindult Ilosván is. Nem a községközpontban, hanem a viszonylag félreesô faluban. Meglehet, a hely szellemisége éledt újjá, hiszen a szomszéd faluban, Lompérton éltek Ady Endre nagyszülei, a szintén szomszédosnak tekinthetô Kusalyban tanítóskodott Ilosvai Selymes Péter, és lehetne sorolni a táj szellemiségét jelzô eseményeket. Mindez most már Ilosván is él.

Fehérvári Ernô református lelkipásztor több mint tíz éve harcol a köz-ségért. Felesége, Katalin az iskola igazgatója is egyben. Számára természetes, hogy az ilosvaiak nem hagyják sem a templomot, sem az iskolát, mert az iskola vagy templom nélküli falu halálra van ítélve. A közösség képes volt megmaradni minden népességi fogyás ellenére is, ezt pedig elsôsorban e két intézménynek lehet tulajdonítani.

Az iskola névadó ünnepségét jellegzetes kiállítás megnyitása követte. Az egyik tanteremben a falu néprajzi emlékeibôl állítottak össze bemutatót, a másik tanteremben a falu szülötte, Bánházi Gyöngyi, Kolozsváron élô képzômûvész festményeibôl gyûjtöttek össze kiállításra valót.

A falu ünnepe délután a zilahi Terbete néptánccsoport fellépésével folytatódott, majd a szüreti bál elôtt még a tûzijátéknak is tapsolhattak az ünneplôk.

Selymesilosva bizonyította: méltó a nevét viselô tanítóhoz, vándorénekeshez.

Józsa László

Szilágycseh
"Vitézeket" is nevel a diákszínjátszás

(5. old.)

Ötödik alkalommal rendezte meg Szilágycsehben Bogya György aligazgató a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivált. A versenyen Szatmár, Máramaros és természetesen Szilágy megyei csapatok vettek részt.

A fesztivál ebben az évben alig érezhetôen alacsonyabb színvonalat ért el. A zsûri tagjainak egyöntetû véleménye szerint a színvonalcsökkenés annak is tulajdonítható, hogy egyetlen zilahi csapat sem jelentkezett. Bogya György aligazgató kezdeményezését igazolja a partiumiak tavalyi részvétele az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon: a 16 résztvevô csapatból hat volt szilágysági.

A zsûriben tagjai között jelen volt vett Nagy Gyula, Szatmárnémetiben tanító pedagógus, akinek köszönhetô a diákszínjátszó fesztiválok elindítása. Siettek haza, de azért a Szabadság számára volt néhány szava a rendezvényrôl.

— Nem kell részleteznem a diákszínjátszás személyiségformáló erejét, hiszen ezt mindenki érzékeli. Sajnos sok tanár úgy képzeli el ezt a mûfajt, hogy a felnôtt színházat utánozza, pedig egészen másról van szó. Azt tudják produkálni, amire a "felnôttek" színháza képtelen: a gyerek szemével láttatni a világot. Csodálatos, hogy minden segédeszköz, színpadi technika nélkül mennyire kifejezôek tudnak lenni, és mennyire meg tudják érinteni az embereket. Szilágycsehben olyan erôs kapcsolat alakult ki a szereplôk és a közönség között, amit még sehol sem tapasztaltam. Gyakorlatilag az egész terem együtt élt a színpadon szereplôkkel, és ezt szintemindegyik produkcióról el lehetne mondani.

A fesztivál egyre nagyobb népszerûségét jelzi az is, hogy magyarországi kapcsolatok révén az elsô helyezetteket évek óta meghívják a zsámbéki hasonló rendezvényekre is. Ebben az évben már az elsô három helyezett utazhat Zsámbékra.

A zsûri értékelése szerint elsô díjat kapott a nagybányai Németh László Gimnázium Filemile nevet viselô csoportja. Második helyen a marosvásárhelyi Csepûrágók, a harmadikon pedig a krasznai Tinikomédiások végeztek. A közönségdíjat a szilágysomlyói E-C Paródiákok kapták. A rendezôi különdíj Balogh Csabának, a Filemile vezetôjének jutott. Az idén elôször versenyjellegû seregszemlén a leglátványosabb fejlôdést a krasznaiak mutatták fel, akiknek sikerült levetkôzniük a tavalyi iskoladrámás elôadásmódot, és idén igazi, természetes diákszínpadi teljesítményt nyújtottak.

Versenyen kívül lépett fel a székely-udvarhelyi Vitéz lelkek csoport, amelynek produkciója mindenki számára tanulságos lehet. Vezetôjük óriási teljesítményként értékeli az eredményeket, elsôsorban azért, mert újabb pedagógiai sikerként lehet elkönyvelni. A bukásra álló, hátrányos helyzetû diákokból verbuválódott csapat nem csak a színpadon bizonyított: minden gyereknek jelentôsen javultak a jegyei, és az iskolai életben is egyre eredményesebbek lettek. A diákszínjátszás szocializációs szerepének bizonyítékaként mindenképpen megérdemlik a "vitéz" nevet.

J. L.

A rendôrség hírei

(5. old.)

Sáncba borult traktor
Buza térségében történt baleset október 23-án, csütörtökön, déli 12 órakor. A katonai (Cãtina) illetôségû, 22 esztendôs M. R. traktort vezetett, megfelelô hajtási jogosítvány nélkül. Ráadásul a nedves útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajtott, elvesztette uralmát a kormány fölött, és a traktor a sáncba borult. A sofôr és utasa, a 21 éves C. O. L. könnyebb sérülést szenvedett. M. R. ellen bûnvádi iratcsomót állítottak össze, mert mindezek melett még a szondázást is vissza-utasította, valószínûleg ittasan vezetett.

Halálos vonatbaleset
A Temesvár–Jászvásár útvonalon közlekedô 1834-es számú vonat elgázolt egy férfit a kolozsvári állomáson. A szerelvény október 25-én, szombaton 12.36 órakor érkezett be, és elütötte a dorohoi A. P.-t. Az 51 éves férfit a sebészetre szállították, a vonat levágta a jobb lábát, eltört a bal karja, és fejsérülést is szenvedett. Kórházba érkezése után rövidesen kiszenvedett.

Végzetes baleset a Monostori úton
Ittasan vezette a FIK–46972 rendszámú gépkocsit a 22 éves V. A. október 25-én, szombaton éjjel fél tizenegykor. Elvesztette uralmát a kormány fölött a Daihatsu márkájú gépkocsi egy jobbkanyarban kisodródott, villanyoszlopnak ütközött, és felfordult. Az egyik utas, a 21 esztendôs M. L. M. szörnyethalt, másik kettô, a 26 éves D. C. A. és az öt évvel fiatalabb R. M. súlyos sérülést szenvedett.

(póka)

Romániában is elfogadták a nemzetközi felértékelô szabványokat

(6. old.)

Kolozsváron jelentette be elsônek Adrian Crivii, az ANEVAR (Romániai Felértékelôk Országos Egyesülete) elnöke, hogy Romániában is elfogadták a nemzetközi felértékelô szabványokat. Ebbôl az alkalomból románra is lefordították a szabványok okiratait, amelyeket az illetékes külföldi hatóságok bocsátottak ki. A fordítás hivatalos bemutatóját ma tartják meg Bukarestben.

A kereskedelmi kamara épületében tegnap megtartott sajtóértekezleten Adrian Crivii hangsúlyozta az esemény fontosságát: a nemzetközi szabványok elfogadása fontos esemény mind az üzleti élet, mind pedig a felértékelôk egyesületének számára. Egy pontos, valós értékelési rendszer használata, amelyet nemzetközileg is elismernek és alkalmaznak, fellendítheti a romániai ingatlanpiacot és általában az üzleti életet. A beruházások úgynevezett globalizációjával versenyhelyzet alakult ki az országok között a finanszírozás tekintetében. A beruházókat azonban az érdekli, mennyire megalapozottak a gazdasági egységek, létesítmények, van-e valós fedezete, értéke annak, amibe a pénzüket befektetik. Romániában a felértékelésnek a kölcsönök és nemzetközi garanciák esetében is jelentôs szerep jut. Bár az ingatlanpiac még nagyon az elején tart, Crivii szerint ezen a területen hatalmas fejlôdés várható, hiszen a módosított alkotmány tulajdon-garantálási elôírásával jelentôs mennyiségû és összegû vagyon kerül a gazdasági körforgásba.

(i)

Felfüggesztette a protokollumot az Arad megyei RMDSZ

(6. old.)

Egyoldalúan felfüggesztette a Szociáldemokrata Párttal (SZDP) kötött protokollumot az RMDSZ Arad megyei szervezetének választmánya. A szombaton tartott ülésen a testület tagjai a Szabadság-szoborcsoport október 5-i felállítását megakadályozó központi döntések miatt határoztak az együttmûködés megszakítása mellett.

A választmány által hozott határozat kimondja: "a központi hatóságok intézkedése, amely megakadályozta az aradi Szabadság-szobor október 5-i felállítását, semmibe véve a helyi önkormányzat döntését, megszegte az RMDSZ és az SZDP közötti 2001. és 2002. évi országos, illetve a 2002. és 2003. évi megyei protokollumokat".

Ugyanakkor hozzáteszik: továbbra is ragaszkodnak eddigi álláspontjukhoz, mely szerint a Szabadság-szobrot eredeti formájában, a számára kijelölt helyen, az aradi Tûzoltó-téren kell felállítani. A választmány által elfogadott határozat záradékot is tartalmaz, amely kimondja: amennyiben megfelelôen rendezik a Szabadság-szobor sorsát, a protokollum felfüggesztése hatályát veszti.

Király András, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke azt nyilatkozta: az egyezmény felfüggesztésére vonatkozó határozatban közösségi igény öltött testet. Ugyanezt az álláspontot vallja Tokay György RMDSZ-es parlamenti képviselô is, aki kijelentette: a kialakult helyzetben nincs értelme fenntartani az egyezményt. Bár szerinte az SZDP helyi szervezete formailag betartotta a szerzôdést, a párt központi szervezete azonban felrúgta azt.

Az aradi emlékmû helyreállításának megakadályozása miatt országos szinten is felmerült a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete és a kormánypárt közötti egyezség felmondása, erre azonban eddig csak Arad megyében került sor.

P. M.

Változtatni kell a politikai mentalitáson

(6. old.)

A terjeszkedést tûzte ki fô célként a Szövetség Románia Újjáépítéséért kolozsvári szervezete. A párt tegnapi sajtótájékoztatóján bemutatkozott az új vezetôség, és a jövô évi helyhatósági választásokról is szó esett.

A Szövetség Románia Újjáépítésért kolozsvári szervezete egy éve alakult, jelenleg 28 taggal rendelkezik, ugyanakkor mintegy hetven pártoló tag segíti munkájukat. A jelenlegi vezetôség fô célkitûzése olyan aktív, dinamikus emberek bevonása a párt tevékenységébe, akik a jelenlegi politikai mentalitás megváltoztatásán szeretnének tevékenykedni.

Mircea Popescu, a kolozsvári szervezet új elnöke elmondta: rövidtávú céljaik között szerepel a megyei szervezet létrehozása, amely az elsô lenne az országban. Erre Kolozs megye a legalkalmasabb, mivel itt két fiókja van a pártnak, Kolozsvár mellett Szamosszentmiklóson is létrehoztak helyi szervezetet.

A vezetôk ugyanakkor a helyhatósági választásokra való felkészülésrôl is beszámoltak. Elmondták: el szeretnék érni, hogy egyik emberük bejusson a helyi tanácsba, ugyanakkor polgármesterjelöltet is indítanak. Ennek személyét még nem szögezték le, a vezetôk szerint aktív, dinamikus embernek kell lennie, aki hisz a párt eszméiben, és képviselni is tudja ezeket.

A szervezet november folyamán közvélemény-kutatást kíván készíttetni, amelynek során felmérik ismertségüket. Ugyanakkor jövô hónap végén felvilágosító kampányt is folytatnak, amelynek célja, hogy gyarapítsa a kolozsváriak állampolgári ismereteit. A vezetôk elmondták: céljaik elérése érdekében a civil szervezetekkel, egyházakkal is együtt kívánnak mûködni, politikai pártokkal kötött szövetségrôl azonban nem lehet szó. A párt nem ragaszkodik feltétlenül a parlamentbe való bekerüléshez, a legfontosabb számukra politikai programjuk megvalósítása.

Pap Melinda

Valutaárfolyamok
Október 27., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

38 600/38 850

32 700/33 000

147/151

Október 28., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 38 854 lej, 1 USD = 32 022 lej, 1 magyar forint = 151 lej.

HIRDETÉS

Szolgáltatás

(7. old.)

Esküvôre zenét csak DJ Zsoltal! Telefon: 0744-179905. (0003)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az A-osztály hét végi fordulójának zárómérkôzésén, a forduló rangadóján, gólzáporos mérkôzésen: Bukaresti Dinamó–Bukaresti Rapid 3–4 (gól: Grigorie, Claudiu Niculescu és Bãrcãuan, illetve D. Niculae, S. Ilie, Iencsi és Mãldãrãsanu). A sorrend:

1. Steaua 9 5 4 0 15–3 19
2. Dinamó 10 6 1 3 24–16 19
3. Rapid 10 5 4 1 18–11 19
4. Apullum 10 5 3 2 12–14 18
5. Glória 10 4 2 4 14–19 14
6. Arges 10 3 4 3 14–11 13
7. Otelul 10 3 4 3 10–9 13
8. National 10 3 3 4 13–16 12
9. Brassó 10 3 2 5 18–20 11
10. Krajova 10 2 5 3 10–12 11
11. Csalhó 10 3 2 5 13–16 11
12. Petrol 10 2 4 4 12–12 10
13. Farul 10 2 4 4 13–15 10
14. Poli-AEK 10 1 7 2 5–9 10
15. Bákó 10 2 4 3 14–31 10
16. Nagyvárad 9 2 3 4 10–11 9

• A francia labdarúgó–bajnokság 11. fordulójában az éllovas Monaco csak döntetlent ért el, de ez is elég volt ahhoz, hogy megôrizze helyét, miközben Bölöni László csapata, a Rennes, az Olympique Marseille-tôl elszenvedett kétgólos vereségnek "köszönhetôen" három helyet vesztett.

Eredmények: Sochaux–AS Monaco 1–1, Olympique Marseille–Stade Rennes 2–0, AC Ajaccio–Paris Saint-Germain 0–0, AJ Auxerre— Montpellier 0–1, En Avant Guingamp–Toulouse 1–0, Le Mans–Bastia 1–1, RC Lens–Lille 2–1, Nice–Girondins Bordeaux 0–0, Racing Strasbourg–Metz 0–2 és FC Nantes–Olympique Lyon 0–1.

Az élcsoport: 1. AS Monaco 24 (20–10), 2. Olympique Marseille 24 (19–9) 3. Olympique Lyon 21, 4. Paris Saint-Germain 20, 5. Nantes 19, 6. Strasbourg 17, ..., 14. Rennes 13.

• Az olasz Serie A-ban a papírformának megfelelôen a Juventus, az AC Milan, az SS Lazio és az AC Párma is gyôzött az olasz labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában. Gólnélküli döntetlennel ért viszont véget az Internazionale–AS Róma rangadó, Alberto Zaccheroninak, a hazaiak vezetôedzôjének így nem igazán sikerült a bemutatkozása. A vendégek továbbra is veretlenek ebben a szezonban.

Eredmények: Milánói Internazionale–AS Róma 0–0, Torinói Juventus–Brescia 2–0, SS Lazio–Bologna 2–1, AC Párma–Modena 3–0, Perugia–Udinese 3–3, Reggina–Ancona 0–0, Sampdoria–AC Milan 0–3, Empoli–Chievo 0–1 és Siena–Lecce 2–1. Az állás:

1. AC Milan 7 6 1 0 15–3 19
2. Juventus 7 6 1 0 18–7 19
3. AS Róma 7 4 3 0 14–3 15
4. AC Párma 7 4 2 1 13–7 14
5. Lazio 7 4 1 2 13–9 13
6. Udinese 7 3 2 2 10–7 11
Chievo 7 3 2 2 10–7 11
8. Modena 7 3 1 3 8–7 10
9. Inter 7 2 4 1 6–5 10
10. Siena 7 2 3 2 10–7 9
11. Reggina 7 1 5 1 9–10 8
12. Sampdoria 7 1 3 3 6–10 6
13. Brescia 7 1 3 3 12–17 6
14. Bologna 7 1 2 4 9–12 5
15. Perugia 7 1 5 2 9–15 5
16. Lecce 7 1 0 6 7–18 3
17. Ancona 7 0 2 5 4–15 2
18. Empoli 7 0 2 5 4–18 2

• A Serie B-ben a 11. játéknap mérkôzéseire került sor: Ascoli–Palermo 1–2, Atalanta–Messina 2–2, Bari–Fiorentina 0–0, Catania–Piacenza 3–0, Livorno–Como 2–1, SSC Nápoly–AC Torinó 2–2, Pescara–Salernitana 2–2, Ternana–Avellino 2–2, Treviso–Venezia 1–1, Triestina–Albinoleffe 3–0, Verona–Genoa 3–0 és Vicenza–Cagliari 2–0. A sorrend:

1. Atalanta 11 7 4 0 18–7 25
2. Ternana 11 7 2 2 18–10 23
3. Palermo 11 6 4 1 14–8 22
4. Livorno 11 5 4 2 15–11 19
5. Catania 11 5 3 3 18–13 18
6. Cagliari 11 5 2 4 22–13 17
7. Torino 11 5 2 4 16–12 17
8. Triestina 11 4 4 3 17–18 16
9. Piacenza 11 4 4 3 10–11 16
10. Ascoli 11 4 3 4 11–13 15
11. Fiorentina 11 3 5 3 8–8 14
12. Treviso 11 3 5 3 9–10 14
13. Messina 11 3 5 3 12–14 14
14. Verona 11 3 4 4 16–16 13
15. Pescara 11 3 4 4 10–13 13
16. Vicenza 11 2 6 3 10–10 12
17. Genoa 11 3 3 5 10–14 12
18. Salernitana 11 3 3 5 8–12 12
19. Albinoleffe 11 3 3 5 12–17 12
20. Nápoly 11 1 8 2 8–11 11
21. Bari 11 2 4 5 14–16 10
22. Venezia 11 1 6 4 8–13 9
23. Como 11 2 2 7 7–17 8
24. Avellino 11 1 4 6 10–14 7

• A spanyol Primera Divisionban a Deportivo La Coruña nyerte a Valencia elleni rangadót, s ezzel feljött a tabella elsô helyére, miközben a korábban még egyetlen veretlen csapat elvesztette ezt a megtiszteltetô címet. A Real Madrid 0–1-rôl fordítva diadalmaskodott hazai pályán, míg az FC Barcelona magabiztos játékkal nyert Mallorcán a spanyol labdarúgó–bajnokság nyolcadik fordulójában. Eredmények: Murcia–Atlético Madrid 1–3, Real Mallorca–FC Barcelona 1–3, Valladolid–Athletic Bilbao 2–0, Espanyol Barcelona–Celta Vigo 0–4, Real Sociedad–Osasuna 1–0, Real Betis–Albacete 3–2, Villarreal–FC Sevilla 3–3, Deportivo La Coruña–FC Valencia 2–1, Real Madrid–Racing Santander 3–1 és Málaga–Real Zaragoza 2–1. Az állás:

1. Deportivo 8 7 0 1 19–6 21
2. Real Madrid 8 6 1 1 20–9 19
3. Valencia 8 6 1 1 14–3 19
4. Osasuna 8 4 2 2 10–7 14
5. Betis 8 3 4 1 12–9 13
6. Sociedad 8 3 3 2 9–7 12
7. Barcelona 8 3 3 2 8–7 12
8. Santander 8 3 2 3 12–10 11
9. Bilbao 8 3 2 3 10–8 11
10. Sevilla 8 2 5 1 11–10 11
11. Villarreal 8 2 5 1 10–9 11
12. Malaga 8 3 1 4 9–12 10
13. Atl. Madrid 8 3 1 4 7–12 10
14. Valladolid 8 3 1 4 11–17 10
15. Celta 8 2 3 3 11–11 9
16. Zaragoza 8 2 1 5 6–10 7
17. Albacete 8 2 0 6 8–13 6
18. Murcia 8 1 3 4 7–13 6
19. Mallorca 8 1 2 5 7–15 5
20. Espanyol 8 0 2 6 7–20 2

• Az angol Premier League-ben óriási meglepetésre a Fulham 3–1–re diadalmaskodott a Manchester United vendégeként a 10. fordulóban. Szenzációs volt a Wolverhampton Wanderers és a Leicester City összecsapása is, a vendégek 35 perc után 3–0-ra vezettek, mégis a hazaiak nyertek 4–3-ra. További érdekesség, hogy az Arsenal csak döntetlent tudott elérni a Charlton Athletic otthonában.

Eredmények: Tottenham Hotspur–Middlesbrough 0–0, Charlton Athletic–Arsenal 1–1, Manchester United–Fulham 1–3, Wolverhampton Wanderers–Leicester City 4–3, Chelsea–Manchester City 1–0, Aston Villa–Everton 0–0, Newcastle United–Portsmouth 3–0, Southampton— Blackburn Rovers 2–0, Bolton Wanderers–Birmingham City 0–1, FC Liverpool–Leeds United 3–1.

Az élcsoport: 1. Arsenal 24 pont, 2. Chelsea 23, 3. Manchester United 22, 4. Birmingham City 19, 5. Fulham 18, 6. Southampton 16.

(balázs)

SAKKSAROK
Rapid-vb

(8. old.)

Az addig remeklô Polgár Judit kikapott Lékó Pétertôl a franciaországi Cap d’Agde-ban zajló rapidsakk-világbajnokság hatodik fordulójában. Az utolsó, hetedik mérkôzésén viszont döntetlent ért el, s ezzel továbbjutott. Lékó Péter hiába gyôzött a zárófordulóban is, fél ponttal lemaradt a negyedik helyezett honfitársától, így kiesett.

Eredmények, B-csoport, 6. forduló: Lékó–Polgár 1–0, Griscsuk (orosz)–Karpov (orosz) döntetlen, Szirov (spanyol)–Lautier (francia) 1–0, Anand (indiai)–Szvidler (orosz) döntetlen; 7. forduló: Lautier–Lékó Péter 0–1, Polgár–Griscsuk döntetlen, Karpov–Anand (indiai) 0–1, Szvidler–Szirov (spanyol) döntetlen.

A csoport végeredménye: 1. Szvidler 5 pont, 2. Griscsuk 4,5, 3. Anand 4, 4. Polgár 4, 5. Sirov 3,5, 6. Lékó 3,5, 7. Lautier 2, 8. Karpov 1,5.

Az A-csoport végeredménye: 1. Kramnyik 4,5 pont, 2. Ponomarjov 4,5, 3. Bacrot 4,5 pont, 4. Topalov 3,5, 5. Gelfand 3,5, 6. Azmajparasvili 2,5, 7. Adams 2,5, 8. Barejev 2,5.

Mindkét ágról az elsô négy helyezett folytatja egyenes kieséses rendszerben a szereplését. Hétfôn a nyolc között a felek két rapid partit váltottak, döntetlen esetén villámjátszmák határoztak a továbbjutásról.

KOSÁRLABDA
Tapasztaltabb csapattól kaptak ki a désiek
Újabb kolozsvári kudarc

(8. old.)

Nem volt könnyû nérkôzésük a dési lányoknak, fôvárosi ellenfeleik sokkal tapasztaltabbak, mint a Szamos ifi játékosai. Ez meg is látszott a pályán, és ha adott pillanatban vezetéshez is jutottak a hazaiak, a bukarestiek azonnal feljöttek. A dési együttes egyetlenegy játékosra alapozott, ez Butco volt, aki a pontok több mint felét szerezte, jóformán ô egymaga játszott az erôs ellenféllel. Az Olimpiától kitûnt Strugaru (15) és Diaconu (19), ez utóbbi különösen pontos szabaddobásaival. Kár, hogy a désiek lelkesedése és tenniakarása még mindig nem hozza meg a várt eredményeket, de kitartó és odaadó munkával rövid idôn belül lesz látszata Elena Fãrcas edzônô fáradozásainak. Az Olimpia ellen is lehetett volna gyôzni, ha 51:50-es dési vezetésnél Budai Erika nem hibázik egy passznál, de így is reménykeltô eredményt (55:60) értek el a hazaiak. A nagyszebeni gyôzelem után a közönség is többet várt a lányoktól, dehát jelenleg csak ennyire képesek.

A találkozót a Bukaresti László (Szováta)–Dumitru Cârlogenescu (Krajova) kettôs hibátlanul vezette.

(erkedi)

***
A nôi élvonal 5. fordulójában a kolozsvári diáklányok a Bukaresti Sportul Studentesc otthonába látogattak, ahol, sajnos, 63:50 arányú vereséget szenvedtek. A Jerebie-Páll Magdolna edzette Kolozsvári U ACSA Terapia már idénybeli második mérkôzését vesztette el, miután a fôvárosban ismét a dobószázalékkal akadt gond, amely nem érte el a 30%-ot.

Az 5. forduló többi eredménye: Bukaresti Rapid–Nagyváradi U 113:36, Govorai CET–Târgovistei Livas 71:83 és Aradi ICIM–Nagyszebeni Magic 100:31.

Az állás:
1. Livas 5 5 0 411:263 10
2. Arad 5 4 1 379:289 9
3. Sportul 5 4 1 343:257 9
4. Kolozsvár 5 3 2 380:326 8
5. Progresul 5 3 2 336:319 8
6. Govora 5 2 3 303:300 7
7. Rapid 5 2 3 340:266 7
8. Dés 5 1 4 246:370 6
9. Nagyvárad 5 1 4 215:223 6
10. Nagyszeben 5 0 5 224:364 5

A férfiaknál a kolozsvári gárda, a BU Poli Carbochim szabadnapos volt, a Krajovai U visszalépése miatt.

Az 5. forduló eredményei: Nagyszebeni Bere Trei Stejari–Ploiesti-i Asesoft 64:86, Temesvári ELBA–Bukaresti Rompetrol 95:91, Pitesti-i BCM–Aradi West Petrom 85:58, Brassói Romradiatoare–Bukaresti Dinamó-Erbasu 69:96, Jászvásári U–Cernavodai Axiopolis 90:67 és Alexandria CST–Bukaresti Rapid 68:72.

Az állás:
1. Dinamó 5 5 0 454:296 10
2. Asesoft 5 5 0 479:332 10
3. Rompetrol 5 3 2 403:377 8
4. West Petrom 5 3 2 399:390 8
5. Poli Carbochim 4 3 1 290:279 7
6. Jászvásár 5 2 3 352:376 7
7. Nagyszeben 4 2 2 282:285 6
8. Temesvár 4 2 2 321:332 6
9. Pitesti 5 1 4 371:392 6
10. Rapid 4 2 2 252:287 6
11. Brassó 5 1 4 323:432 6
12. Cernavodã 4 1 3 220:308 5
13. Alexandria 5 0 5 358:418 5

(-bb)

KÉZILABDA
A román nôi válogatott nyerte a Lukardi-kupát

(8. old.)

A közelgô horvátországi világbajnokság jegyében rendezték a múlt hét végén a hollandiai Rotterdamban a Lukardi-kupa nemzetközi tornát, amelyen hat válogatott mérte össze tudását, közte a Cornel Otelea és Aurelian Rosca által felkészített Románia együttese. Románia válogatottja várakozáson felül jól szerepelt, sorra minden ellenfelét legyôzte, s így veretlenül végzett az elsô helyen. Igaz, a tornát nem lehet A-kategóriájú vetélkedônek tekinteni (nem volt jelen a dán, norvég, magyar, orosz, ukrán vagy éppenséggel a jugoszláv iskolát képviselô szerb-montenegrói vagy horvát csapat), de volt néhány olyan válogatott, mint például a spanyol és svéd együttes, amellyel a román nemzeti csapat kínkeserves küzdelmet vívott a kontinens- vagy világbajnokságon.

A román válogatott által elért rotterdami eredmények: 35–24 Svédországgal, 29–21 Portugáliával, 27–23 Spanyolországgal, 32–23 Görögországgal és 25–23 Hollandiával.

A továbbiakban a román válogatott mûsorán november 7–9. között németországi nemzetközi torna következik. Egy hét múlva az együttesnek Kolozsvárott kellett volna szerepelnie a hagyományos Kárpát-kupán, amelyet az utóbbi négy esztendôben a helyi szervek (elôbb a városi tanács, majd a prefektúra) támogatása révén a Horia Demian Sportcsarnokban rendeztek. Sajnos, az idén erre nem kerülhet sor részt vevô csapatok hiányában. Tegyük rögtön hozzá, hogy ehhez a szakszövetség rossz menedzselése is hozzájárult, hiszen hiába küldtek 20 meghívást augusztus elején, a hasonló nemzetközi naptárt évekkel elôtte állítják össze, s így egy kivétellel mindenünnen negatív válasz érkezett. Csak Kazahsztán mondott volna igent, de végül a volt szovjet köztársaság is lemondta részvételét.

A férfi Nemzeti Liga 7. fordulója

(8. old.)

Hétfôi lapszámunkban közöltük a kolozsvári együttes eredményét (Armãtura-U-Agronomia–Nagybányai Minaur 32–24), de adósok maradtunk a 7. forduló többi részletével.

Íme: Konstanca–Temesvár 31–26, Buk. Dinamó–Szucsáva 41–33, Buk. Steaua–Tg. Jiu 34–24, Pitesti–Krajova 33–17, Ploiesti–Arad 33–22 és Sãvinesti-i Fibrexnylon–Jászvásár 37–23.

A nôi bajnokság teremtornája

(8. old.)

Harmadik teremszakaszához érkezett a Nemzeti Liga. A 14 csapat három napon át két Prahova megyei városban, Ploiesti-en és Plopeni-en küzd a bajnoki pontokért.

A csütörtöktôl szombatig tartó mérkôzéssorozaton a Kolozsvári U-Jolidon lányaitól jó szereplést várunk, normális körülmények között mindegyik ellenfelüket legyôzhetik. A Liviu Jurcã-tanítványok sorrendben a Konstancai Tomis-szal, a Bukaresti Venus Apa Novával, valamint a Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) KK-val játszanak, mindhárom játékot Ploiesti-en rendezik.

A többi összecsapás közül a legérdekesebb küzdelem a csütörtöki Râmnicu Vâlcea-i Oltchim–Buk. Rapid mérkôzésen várható.

Erre a toránára készülve a kolozsváriak múlt hét végén két barátságos mérkôzést játszottak Nagybányán a Selmont ellen. Mindkét találkozó a vendéglátó máramarosiak gyôzelmével végzôdött, akik 24–23, illetve 29–25 arányban nyertek.

(radványi)

VÍZILABDA
Vérszegény román kupaszereplés
Két magyar együttes a legjobb 16 között a LEN-kupában

(8. old.)

Több európai városban rendezték a múlt hét végén Európa második hivatalos nemzetközi vetélkedôje, a LEN-kupa csoportküzdelmeit. A 4–4 együttes körmérkôzéses rendszerben döntötte el a továbbjutás sorsát. A tét az elsô két pozíció volt, ugyanis csak 2–2 csapat jutott a vetélkedô legjobb 16 együttese közé, amelyek a továbbiakban egyenes kiesési rendszerben, oda-vissza alapon mérkôznek. A párosítás sorsolását jövô vasárnap Budapesten ejtik meg.

A LEN-kupa eme szakaszába két magyar vízilabda-csapat, a Jégcsillag-FTC és Szeged-Beton is kiharcolta a továbbjutást, ez azonban nem mondható el a két román résztvevôrôl, a Bukaresti Rapidról és a Nagyváradi MSC-rôl (csoportjukban csak a 3., illetve 4. helyet szerezték meg).

A magyarok közül a Jégcsillag-FTC szerepelt jobban, veretlenül szerzett csoportelsôséget a spanyolországi Mataróban lebonyolított tornán. A Rapid közel állt a továbblépéshez, az elsô napon megszorította a Fradit (9–7), másnap csak a pályaválasztói elôny miatt szenvedett 7–5-ös vereséget a házigazda spanyoloktól, vasárnapi sikere (9–5 a török Heybeliada Isztambul ellen) csak a 3. helyhez volt elegendô.

Nagyon szoros és kiegyensúlyozott volt a szegedi torna, ahol a görög Hania, a német Duisburg és a holland Pollar Bears volt a Szeged-Beton ellenfele. Egyik csapat sem maradt veretlen, sem nyeretlen. A szegediek kikaptak a görögöktôl 7–6-ra (a vereséget a magyar szakértôk az orosz–spanyol bírói páros számlájára írták), sikerült nyerniük a hollandok, majd vasárnap a Duisburg ellen is, s így 4 ponttal csoportmásodikként végeztek az ugyancsak négypontos Hania mögött (a sorrendet az egymás elleni eredmény döntötte el).

Másik csoportban, amelynek összecsapásait a horvátországi Splitben rendezték, a francia CN Strasbourg és a házigazda Jardan Split jutott tovább a török Yuzume Isztambul és a nyeretlen Nagyváradi MSC elôtt (a Körös-mentiek 16–10-re kaptak ki a franciáktól, 17–2-re a horvátoktól és 8–7-re a törököktôl).

Sajnos, a hazai nyolccsapatos elsô osztályú bajnokságban szereplô együttesek a másodrangú kontinensnívót sem érik el.

(radványi)

Sportpalota épül Szamosújvárott

(8. old.)

Végre a szamosújváriaknak is lesz sportpalotájuk. A létesítmény építéséhez már hozzá is kezdtek az Ana Ipãtescu Elméleti Líceum hátsó udvarán. A terem megfelel a labdajátékok szabályos méretének. Különösen a kosarasok örvendtek az új beruházásnak, hiszen ôk jelenleg egy kis méretû teremben edzenek, mérkôzéseiket pedig Désen játsszák.

A szamosújvári sportpalota a kormány anyagi támogatásával épül, az objektum országos program keretében valósul meg.

Erkedi Csaba


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -