2003. október 31.
(XV. évfolyam, 251. szám)

Elmaradt járulék, elvesztett biztosítás
A munkavállalónak kell kiverekednie egészségügyi jogait

(1., 4. old.)

Az elmúlt hónapokban néhány százalékkal (0,18) — több százmillió lejjel — csökkent az egészségügyi járulék befizetése (a múlt hónap végén 152,5 milliárd lej volt), tovább növelve ezáltal a Kolozs megyei egészségügyi pénztárral szemben amúgyis hatalmas tartozások összegét, amelyek szeptember végén már meghaladták a 681,8 milliárd lejt. Az adósságok összege bonyolult képlet alapján alakul ki, magába foglalva a késedelmi kamatokat, és egyik évrôl a másikra tovább éltetve önmagát a folyamatosan engedélyezett átütemezésekkel valamint törlesztési halasztásokkal. Ez a helyzet azonban nem végzôdik a szûkszavúan számszerû kimutatásoknál: olyan alapon, hogy ez így tovább nem mehet, a járulékfizetés elmaradása után néhány hónappal a munkavállaló akár teljes egészségügyi ellátás nélkül maradhat.

Annak a törvényes elôírásnak a be nem tartása, amely az egészségügyi hozzájárulás kötelezô kifizetésére vonatkozik, maga után vonja az orvosi alapellátási csomag csökkentését, hívta fel ismét a figyelmet a kolozsvári egészségügyi pénztár tegnapi sajtóértekezletén Daniel Horvath sajtószóvivô. Következésképpen mindazok a személyek, akik nem igazolják biztosított minôségüket, csupán bizonyos sürgôsségi esetben részesülnek orvosi ellátásban, minimális szolgáltatáscsomag keretében. Az ellátás leszûkítése az utolsó járulékfizetés után 3 hónappal következik be.

Ellehetetlenítô helyzet alakulhat ki ily módon, egyértelmûen az alkalmazottak, munkavállalók rovására. A kötelezô hozzájárulás ugyanis két részbôl áll: jóval kevesebb összeget, a kereset 6,5%-át a munkavállalónak a saját jövedelmébôl kell kifizetnie, nagyobb arányt pedig (7%) a munkaadó az összfizetési alapból fizet be egészségügyi járulék címén alkalmazottai érdekében. Mindkét levonást azonban a munkaadó hajtja végre, ellenben gyakran elôfordul, hogy a keresetbôl levont egészségügyi járulékot nem fizeti be a biztosító pénztárhoz. És bár ez bûncselekménynek számít, több cég által alkalmazott módszer, ami miatt az érintett személyzetet akár törölhetik is büntetésbôl (!) a háziorvosi jegyzékbôl.

Az orvosi szolgáltatáscsomag csökkentésének eljárását módosították egy keveset, a biztosított személyek megsegítésének érdekében, jelentették be a biztosító pénztár tegnapi sajtóértekezletén. Ezáltal a több hónapos adósságot felhalmozott vállalatok, munkaadók listáján szereplô személyek jegyzékét elküldik a háziorvosoknak, akik a maguk során kérni fogják a biztosítás igazolását betegeiktôl. Egy hónap "türelmi idô" áll a vállalatok rendelkezésére ahhoz, hogy tisztázzák helyzetüket, és törlesszék adósságukat. Amennyiben ez idô alatt nem hitelesítik a munkavállaló biztosított minôségét, az érintett személyt, aki tehát szerepelt az elôbb említett listán, törlik a háziorvos nyilvántartásából. A munkaadó által ki nem fizetett egészségügyi járulékokért és a biztosító pénztárral szemben felhalmozott adósságokért a nem pénzbeli, de mégis tényleges büntetést végül a magát biztosítottnak hitt alkalmazott kell hogy elviselje. Kiábrándító, hogy alig két cselekvési lehetôsége van: a 0800-07102 telefonszámon megérdeklôdheti a biztosító pénztártól a helyzetét, továbbá beperelheti munkaadóját (aki ellen akár kényszervégrehajtást kezdeményezhettek már, ezzel még nem oldva meg a biztosított helyzetét).

(i)

Az RMDSZ elképzelése a költségvetésrôl
Még nem biztosítottak a garanciaalapok az autópályára

(1., 4. old.)

A parlament szakbizottságai jelenleg véglegesítik a különbözô szakminisztériumok költségvetéseit. A bizottsági munkát megelôzôen az RMDSZ Miron Mitrea építési-, lakásügyi és közlekedési miniszterrel is tárgyalt az erdélyi megyéket érintô kérdésekrôl. Winkler Gyulát, a parlament költségvetési bizottságának RMDSZ-es tagját arról kérdeztük, milyen prioritásokat határozott meg a szövetség a költségvetés tekintetében.

— Az RMDSZ általános igényei három irányvonalat követnek: a helyi költségvetések kielégítô finanszírozása, a beruházási programok méltányos regionális leosztása, illetve az elôcsatlakozási pénzalapok hatékony felhasználása. Továbbra is gondot jelent, hogy az önkormáyzatokra leosztott feladatok ellátására a központ nem biztosít elég pénzalapot. Éppen ezért az önkormányzatoknak minél több pénzforrást kell találniuk a hiányosságok pótlására, de a településmenedzsment területén is javítaniuk kell. A helyi jövedelemadó újraosztása során a települések 63 százalékos, a megyei költségvetések 10 százalékos, illetve a megyei tanácsok 17 százalékos részesedésre jogosultak. Utóbbit a városok és települések költségvetési szintje között létezô aránytalanságok kiegyenlítésére fordíthatják majd a megyei tanácsok. Az elosztási rendszerben jelentôs változásnak számít, hogy a fûtéspótlékot nem a jövedelemadóból, hanem az áfából osztja vissza a központ. Így jövôtôl nem az önkormányzatok, hanem a munkaügyi minisztérium helyi kirendeltségein keresztül a központi költségvetésbôl fedezik ezt a költséget. A módosításra azért volt szükség, mert kiderült, hogy nagyon sok település nem volt képes fedezni ezt a kiadást.

— A központi alapok régiónkénti leosztását méltányosnak tartja-e a szövetség?

— Létezik méltánytalanság az erdélyi és az ókirálysági megyék támogatása között, különféle infrastrukturális beruházások és ipari tervek kapcsán. Ennek elenére az elmúlt években történt elôrelépés az aránytalanság kiküszöbölése érdekében. Az európai uniós alapok lehívása kiemelkedôen fontos lesz 2004-tôl. Az ország számára alapvetô fontosságú, hogy a Románia által lehívható EU-pénzösszegek beáramoljanak. A magyarlakta települések önkormányzatainak arra kell törekedniük, hogy hatékonyabban pályázzanak, mint a többi önkormányzatok, amelyekkel versenyhelyzetben vannak.

— Idén melyik erdélyi megye érte el a legkimagaslóbb eredményt ebbôl a szempontból?

Pontosan még nem tudom, mert a költségvetés-tervezetben nem létezett átfogó kimutatás arra vonatkozóan, hogy az ISPA, SAPARD és PHARE programokból melyik megye részesült leghatékonyabban. Jelenleg követhetetlen az uniós pénzek lehívásának rendszere, mivel minden minisztériumnál külön szerepelnek ezek az alapok. Jövô hétre várhatóan elkészül ez a kimutatás.

— Az erdélyi megyékben 2004-ben milyen jelentôs programokat terveznek megvalósítani a költségvetésbôl?

— Fontos célkitûzések között szerepel az országos úthálózat korszerûsítése, az ifjúsági szociális lakások és sporttermek építése, valamint a vidéki közmûvesítés. A megyei szervezetek javaslata alapján a szövetség is megfogalmazta konkrétan azokat a fejlesztési programokat, amelyek finanszírozását célszerûnek tartja. Az RMDSZ számára kiemelkedô fontosságú az észak-erdélyi autópálya megépítésének terve is. Sajnos a költségvetsébôl egyelôre nem biztosítottak a garanciaalapok, mivel a 2004-es büdzsé 3 százalékos hiánnyal, a Nemzetközi Valutaalap (NVA) által elfogadott értékkel számol. A garanciák beiktatása növelné ezt a hiányt, éppen ezért jelenleg azt próbáljuk kilobbizni a nemzetközi pénzügyi szervezettôl, hogy egyezzenek bele a hiány legalább 0,3–0,4 százalékos növelésébe. Így garanciák formájában fel lehetne használni ezt a pénzösszeget az infrastrukturális beruházásokra.

— Ha a nemzetközi szervezet mégis ragaszkodik a megállapított értékhez, ez mennyiben akadályozza az autópálya megépítésének tervét?

— Az NVA-val nemrég lezárt készenléti hitelmegállapodási egyezmény véghezvitele, az alkotmánymódosítás, de nem utolsósorban az a tény, hogy magánvállalkozó jelentkezett az autópálya megépítésére, olyan elônyöket jelent, amelyek bizakodóvá tesznek. Nem hiszem, hogy bárki is ma Romániában csak állami garanciával mer beruházni. A garanciavállalásról a Bechtellel is zajlanak tárgyalások, hiszen az lenne a cél, hogy olyan beruházó építsen autópályát, amely nem állami garanciára alapozva is hajlandó vállalni annak a megépítését. Biztatónak tartom, hogy az építkezések jövôre elkezdôdnek.

— Jövôre vélhetôen a kampányidôszak elôkészítése céljából többet költenek majd szociális intézkedésekre, mint beruházásokra. Ez a stratégia hosszú távon nem befolyásolhatja majd negatívan az ország gazdasági helyzetét?

— A szociális intézkedésekkel az a gond, hogy passzív jellegû lépések. Szerintem ezzel nincs különösebb gond, viszont a kormány által tervezett átfogó szociális intézkedéscsomag csak abban az esetben tartható fenn, ha az energetikai és a szállítási ágazat szerkezetváltási reformja folytatódik.

Borbély Tamás

Markó: Tôkés Lászlót nem kell kizárni az RMDSZ-bôl

(1., 4. old.)

Markó Béla, az RMDSZ elnöke csütörtökön kijelentette, hogy Tôkés László "helyi konfliktusban" áll a Bihar megyei RMDSZ képviselôivel, de emiatt nem kellene kizárni a szövetségbôl. A szövetségi elnök szerint a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és más alakulatok politikusai túl nagy jelentôséget tulajdonítanak a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT), ezáltal a Nagy-Románia Párt (NRP) és az ultranacionalisták "malmára hajtják a vizet".

Markó tegnapi sajtótájékoztatóján Tôkés László ügyérôl szólva elmondta: az RMDSZ etikai bizottsága elemezte a Tôkés és bihari kollégái közti nézeteltéréseket, és kérni fogja a református püspököt, hogy "kérjen bocsánatot azoktól, akiket megsértett".

"Nem hiszem, hogy a kizárásra kellene gondolnunk. Én általában nem támogatom a kizárásokat", fogalmazott Markó Béla.

Ugyanakkor Markó leszögezte: az SZDP és más alakulatok politikusai túl nagy jelentôséget tulajdonítanak az SZNT-nek, ezáltal az NRP és az ultranacionalisták "malmára hajtják a vizet".

"Nem értjük, miért tulajdonítanak akkora jelentôséget ennek a kezdeményezésnek, amelynek nincs sikere a magyarság körében", mondta Markó csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A szövetségi elnök elmondta, az SZNT kezdeményezôi között olyan RMDSZ-tagok vannak, "akiknek nem sikerült semmiféle eredményt elérni a szövetségen belül". "Minden hétvégén összegyûl pár tíz ember és beszélgetnek", fogalmazott. Hozzátette: Csapó József, az autonómiáért síkra szálló csoport vezetôje valóban szakember, csakhogy mezôgazdaságban.

Az RMDSZ elnöke szerint a román politikusok felerôsítik a kezdeményezés jelentôségét, "az SZDP pedig segíti az NRP-t bizonyos szavazóbázis összegyûjtésében".

Markó Béla elutasította a kormánypárt bizonyos képviselôinek vádjait, miszerint az SZNT létrehozása illegális lenne.

"Senki nem követett el törvényszegést. Nem törvénytelen vagy alkotmányellenes, ha néhány ember összegyûl és az autonómia eszméjérôl beszélget. Politikai szempontból azonban nem tetszik, amit kollégáink csinálnak", fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ-elnök szerint Romániában bárkinek joga van véleményt nyilvánítani a közigazgatási-területi egységek módosításáról. Nem értünk egyet a tanácsokkal, mivel az RMDSZ-szel szembeni alternatíva-keresésrôl van szó, de úgy gondoljuk, hogy bárki szabadon véleményt nyilváníthat", szögezte le Markó.

Verestóy Attila RMDSZ-szenátor beszámolt a különbözô RMDSZ-képviselôkkel és szenátorokkal való konzultációk egyik fô témájáról, mely arra vonatkozik, hogy miként lehetne megvalósítani az 5–5,5 %-os gazdasági növekedést. A bizottságok ülésein szó esett továbbá az utóbbi idôben a sajtó által is sokat emlegetett uniós csatlakozási pénzösszegekhez kapcsolódó korrupciós ügyekrôl is, melyeknek minél elôbbi rendezésére nemzetközi igény is felmerült már, jogosan — mondta a szenátor. Ezeknek az ügyeknek a rendezése elsôsorban nem az amerikai és nem az uniós állampolgárok érdeke, hanem a Romániáé: érdekünkben áll, hogy az ehhez hasonló ügyek ne hátráltassák az ország gazdasági fejlôdését, hiszen ahol korrupció van, ott éppen az egyszerû adófizetô emberek zsebébôl lopják el a pénzt. Megfogalmazódott az igény, miszerint a korrupciós jelenségeket minél nagyobb mértékben minimalizálni kell, hiszen a korrupciómentes politikai környezet nagy vonzerôvel rendelkezik a befektetôk számára. Ebben az értelemben ígéretesek azok, a kormány részérôl a közelmúltban hozott intézkedések, amelyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a politikusnak nem elég becsületesnek lennie, de a becsületességét nyilvánosan is fel kell vállalnia, még ha az a felmondásával jár is.

Pályázat egymás megismeréséért

(1., 5. old.)

Az Iskola, mint az interkulturális értékek támogatója címmel indított ma útjára projektet a megyei tanfelügyelôség. A terv fô támogatója az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, és elsôdleges célja más dimenziókat adni az iskolai interkulturális oktatásnak Kolozs megye többnemzetiségû iskoláiban.

A projekt országos kitekintésû; többtucatnyi tervet nyújtottak be, ebbôl 17-et nyilvánított támogatásra érdemesnek a Forrásközpont. Az egyik nyertes pályázat a Kolozs megyei tanfelügyelôség nevéhez fûzôdik, és lényegében abban merül ki, hogy a megye iskoláit olyan interkulturális jellegû projektek kidolgozására ösztönzik, amelyek érdemben — a másképp látni égisze alatt — elôsegítik a különbözô nemzetiségû diákok közötti kapcsolatok javulását.

A projekt — amelynek ötletgazdája és programvezetôje Adriana Iacob, illetve Péter Tünde tanfelügyelôk —, az iskolák nevelési igazgatóinak tartott pályázatismertetôvel és a sajtó képviselôi elôtt tartott roma, magyar és román néptáncbemutatóval kezdôdött —, az elkövetkezô napokban fog csúcsosodni, amikor is az iskolák számára megnyílik a lehetôség a vonatkozó jellegû tervek benyújtására. A 15 nyertes pályázatot ünnepélyes keretek között fogják majd bemutatni.

Szabó Csaba

Megállapodással ért véget a diáksztrájk

(1., 7. old.)

A Romániai Egyetemi Hallgatók Szervezeteinek Országos Szövetsége (ANOSR) csütörtökön reggel felfüggesztette az általános sztrájkot, miután a diákok képviselôi egész éjjel tartó tárgyalások után megállapodásra jutottak az Oktatásügyi Minisztériummal.

A szerdáról csütörtökre virradó éjszakán a minisztériumba érkeztek az öt egyetemi központot képviselô diákszervezet vezetôi, valamint a Romániai Diákszövetség képviselôi, akik egy nappal korábban bejelentették, hogy abbahagyják a tiltakozást, miután megállapodtak a szaktárca vezetésével.

A tárgyalások eredményeképpen megállapodás született az Oktatásügyi Minisztérium, az ANOSR, a Romániai Diákszövetség és a Iasi-i Egyetemi Központ között.

Az elsô, keddrôl szerdára virradó éjszakán született megállapodáshoz képest, amelyben a szaktárca megígérte, hogy 30 millió eurót utal ki a bentlakások felújítására, a csütörtök reggel aláírt egyezmény további kitételeket tartalmaz.

A diákok ígéretet kaptak arra, hogy 2004 januárjától a fogyasztás függvényében számítják ki a bentlakásokban lakó diákoknak kiutalt támogatást: a téli hónapokban ez az összeg elérheti a 650 000 lejt, míg a július-szeptember idôszakban a 200 000 lejt.

A megállapodás értelmében a szaktárca és a diákok képviselôi kérni fogják a parlamentet, hogy a jóváhagyott állami költségvetés biztosítson megfelelô finanszírozást a felsôoktatás számára. A Képviselôház oktatásügyi bizottsága egyébként szerdán jóváhagyta a bentlakásoknak szánt összegek kiegészítését 120 milliárd lejjel.

Kiegészítik továbbá 200 milliárd lejjel a beruházási alapokat, és létrehoznak egy 30 millió dolláros alapot az ingatlan-beruházásokra szánt hitelek garantálására.

Az Oktatásügyi Minisztérium 2004 januárjától 12 százalékkal növeli az ösztöndíj-kiutalások összegét, és a 2004-es költségvetési kiegészítések alkalmával további ösztöndíjemelést javasol.

A csütörtökön reggel aláírt megállapodás szerint az oktatásügyi szaktárca 2004 elsô negyedévétôl kezdve szakaszokban kiutal összesen 30 millió eurót az egyetemi bentlakások mûködésére.

Az egyetemek intézkedni fognak, hogy a bentlakásokban lakó diákok ne fizessenek havi 600 000 lejnél többet, a minisztérium pedig november 15-ig felkéri a helyi és megyei önkormányzatokat, hogy a bentlakásszobák fûtését lakossági áron számolja fel.

Az utazási kedvezményekrôl a jövô héten kezdôdnek tárgyalások a szállításügyi szaktárca és a Pénzügyminisztérium képviselôivel.

Példátlanul nagy érdeklôdés elôzi meg az angol Robbie Williams budapesti fellépését, és e várakozás eredményeként már hetekkel ezelôtt elfogyott minden jegy a november 3-i, a Budapest Sportarénában tartandó koncertjére — tájékoztatta az MTI-t a rendezvényt szervezô Multimédia Concerts.

A koncertiroda munkatársai Robbie Williamsrôl elmondták: az érdeklôdés nem véletlen, hiszen a brit énekes kivételes képességû elôadó, bohóc, mûvész, énekes, aki nagyszerû kapcsolatot képes kialakítani a közönséggel Robbie Williams, aki jövô február 13-án tölti be harmincadik életévét, néhány éves kihagyás után a Sing When You’re Winning címû albumával tért vissza a pop világába. Az elmúlt egy év alatt rendszeresen játszották és játsszák dalait a rádiók, az újságok tele vannak a képeivel, díjak tucatjait kapta dalaiért.

Elsô albuma, a Live Thru Lens listavezetô volt, negyven héten át volt a legjobb tíz között a listákon, az élre került második lemeze is. A Sing When You,re Winning címû albuma — akárcsak a Live Thru Lens — hétszeres platinalemez volt. Az énekes díjak sokaságával büszkélkedhet: kitüntették a szerzôknek járó Ivor Novellóval és számos brit Awardsszal is.

A budapesti érdeklôdés egyébként nem rendkívüli, hiszen 1999-ben a dublini Slane Castle-ben rendezett koncertjére 5 héttel korábban elfogyott mind a 80 ezer jegy, a huszonöt brit helyszínt érintô arénaturnéjának minden állomásán órák alatt keltek el a belépôk.

A Take That alternatív pop-rock és felnôtt pop mûfajban dolgozó egykori énekese 1997-tôl jelentet meg szólólemezeket. Az idén ismét kiadott Sing When You’re Winning címû lemezen a rock mellett jól megférnek a countrys beütésû szerelmes dalok a funky stílusú dalokkal. Errôl a lemezérôl a Better Man, a Rock DJ és a Kids címû dalai a legsikerültebbek — az utóbbit Kylie Minogue ausztrál énekesnôvel közösen készítette.

Robbie Williams legutóbbi lemeze október elején jelent meg. A Live at Knebworth címû album a nyári koncertjének felvétele.

Ôszi koncertturnéja keretében Belgium, Németország, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Svájc, Olaszország után érkezik Magyarországra. Budapesti fellépését követôen sem vonul még pihenôre, ugyanis csehországi, lengyelországi, oroszországi, finnországi és norvégiai koncertek várnak rá.

KRÓNIKA

Áldozatok

(2. old.)

Itt az ôsz, jönnek az anyagi gondok. Most érik be az energiahordozók árának nyár eleji emelése. Országvezetôink nagyon jól értik, hogyan és mikor kell beadni a maszlagot a népnek. Csak az a baj, hogy az emberek idegszálai idôvel elvékonyodnak, s akkor jönnek — mint a nap foltjain — a kitörések. Itt van mindjárt Vajdahunyad, az egykori vasipar fellegvára. Amit az új rendszer privatizált, mert a gazdasági törvények ezt kívánták. Nyilván, az új tulajdonos modernizálta, korszerû gépekkel szerelte fel. Most aztán nincs szüksége annyi munkáskézre. El kell ôket bocsátani. De egy negyvenen túli, ötven év körüli ember mihez kezdhet, hová, merre indulhat? Ilyenkor elôkerül a Ceausescu-kép és a "régi" idôk visszakívánása. Mert bennük csak az él, hogy akkor "biztonságosabb" volt a létük. Azt már nem tudják, hogy ha akkori grandomániás "nagyvezérünk" nem iparosít ilyen mértékben, nem építtet raktárra termelô gyáróriásokat, amikbe gyökerükbôl kitépett, munkássá átképzett földmûveseket telepített, akkor most nem válna ennyi ezer ember munkanélkülivé. De a kormány is hibás, a változás óta kormányzáson lévô valamennyi, mert tizenésegynéhány év alatt nem tudtak létrehozni olyan szociális hálót, amely "felfogja" ezeket a rostán "kipotyogó" szerencsétleneket. Mert azt tudjuk, hogy az átállás nehéz és áldozatokat követel, de azért itt nálunk túl vastag az áldozatok rétege.

B. É.

SCHUBERT-DALOKSZÁRNYÁN

(2. old.)

Gerhardt Mild és Kiss Lehel zeneakadémiai hallgatók november 4-én, kedden du. 5 órakor a Német Demokratikus Fórum székházában (Unió/Memorandumului utca 8.) újból elôadják Schubert-dalokból összeállított mûsorukat.

A REFORMÁCIÓ NAPJA EMLÉKÉRE

(2. old.)

az Apáczai Csere János Baráti Társaság október 31-én du. 2 órakor ünnepséget tart a Református Kollégium (Farkas/Kogãlniceanu utca 16.) termében. Elôadó: Adorjáni Albert lelkész. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Mûkritikus díszdoktor a Képzômûvészeti Egyetemen

(2. old.)

Díszdoktor-avatással kezdôdött október 30-án délelôtt az Europa Artium Ôszi Akadémia: a Kolozsvári Képzômûvészeti Egyetem Doctor Honoris Causa címet adományozott Dan Haulicã történész-mûkritikusnak. Az ünnepélyes eseményen jelen volt több testvéregyetem vezetôje, a diákság, valamint neves mûvészek és oktatók, akik az ôszi akadémiára gyûltek össze Kolozsváron.

Ioan Sbârciu rektor kifejtette: az intézmény számára különös jelentôséggel bír, hogy díszdoktorai sorában tudhatja a neves mûkritikust, aki romániai és nemzetközi kulturális-mûvészeti szervezetek tagja, több szakfolyóirat munkatársa, illetve számos rangos mûvészeti díj tulajdonosa.

A személyes hangú laudatióban Livia Drãgoi, a Mûvészeti Múzeum igazgatója felsorolta Hãulicã gazdag pályájának fôbb állomásait, hangsúlyozva: a mûkritikus sokat tett a mûvészet rádiós, illetve televíziós népszerûsítése érdekében, nevéhez fûzôdik például a Giottótól Brâncusi-ig címû tévésorozat.

Az ünnepélyes beöltözést követôen Dan Hãulicã, a Kolozsvári Képzômûvészeti Egyetem díszdoktora tartotta meg székfoglaló beszédét, majd szintén övé volt az egyik fôszerep az akadémiai rendezvénysorozat folytatását képezô kiállítás-megnyitón.

Délután 1 órakor a Mûvészeti Múzeumban Silvia Radu és Vasile Gorduz munkáiból állítottak össze egy tárlatravalót, a szépszámú közönség nem kis örömére. Livia Drãgoi igazgató ezúttal házigazdaként köszöntötte a mûvészetpártolókat, kifejtve: külön megtiszteltetésnek számít, hogy mindkét kiállító személyesen is megjelent a megnyitón. Vasile Gorduz szobrászról Hãulicã megjegyezte: nem csak bátorságával tûnik ki a képzômûvészek közül, hanem azzal is, hogy viszonylag keveset szerepel alkotásaival a nyilvánosság elôtt. Silvia Radu esetében pedig az angyalokhoz fûzôdô különös kapcsolatot emelte ki.

A festô színpompás tájképei, illetve a szobrász kifejezô plasztikái a Mûvészeti Múzeum több emeleti termét betöltötték, akárcsak a közönség, amely bizonyára a rendezvénysorozat következô állomásait is nyomon követi majd.

S. B. Á

Szeretetben élni

(2. old.)

A Római Katolikus Nôszövetség Szent Rafael Körének szerda esti meghívottja fôtisztelendô dr. Holló László teológiai tanár volt. A hit, remény, szeretet erényei keresztény életünkben címû elôadás meghallgatása elôtt, a ház szokásához híven áhítatot tartottak. Kostyák Levente Várkonyi István Rózsafûzér címû versét mondta el, majd Kostyák Imrét kísérte, aki Mária-éneket adott elô.

Az est méltó befejezéseként a Kájoni Kvartett (Kosztin Áron, Barabás Csaba, Bucovesan Florin, Dula Imre) elôadásában Kodály-darabot hallhattak a jelenlevôk, ami igazi élményt jelentett minden zeneszeretônek.

Balogh Gizella, a Szent Rafael Kör elnöke meleg hangú köszöntôjében bevallotta, külön örömet jelent számára, hogy a közönség soraiban számos fiatalt lát, szeretettel várják ôket további rendezvényeikre is.

Holló László elmondta, a három teológiai erény: hit, remény, szeretet közül legfontosabb a szeretet. Manapság, amikor maga a hit válik kérdésessé, egyre fontosabb, hogy a felebaráti szeretet gyakorlása által megéljük Krisztushoz való tartozásunkat. Ebben a tökéletlen földi létben nagyon nehéz úgy létezni, hogy nem hiszünk abban, következik szebb világ a halál után. Ezért tudnunk kell, aki nem hisz, az érthetôen többször bukik el, sokkal nehezebben éli meg a mindennapokat, a reménytelennek tûnô helyzeteket. A szeretetet mégis elsôsorban közeli hozzátartozóink irányába vagyunk kötelesek gyakorolni, nagyon lényeges a szûkebb család szerepe.

Míg a bibliai idôkben a patriarchális család volt az általános, ez fokozatosan változott, és a második vatikáni zsinat kimondja: a házasság, a család partnerkapcsolat. Egyformák a jogai és kötelezettségei feleségnek és férjnek. Sôt, ami nagyon lényeges és manapság még nem általános gyakorlat: a gyerek is partner a családban, nem pedig másodrangú tagja annak.

Fontos megértenünk, a gyerek önálló, saját gondolatokkal, elképzelésekkel rendelkezô autonóm lény, akit a szülônek kötelessége segíteni, de tudnia kell elengedni, ha eljön az ideje. A szülô szerepe, hogy megbocsátóan visszavárja gyerekét, ha az valamiben rosszul döntött, de a döntés jogát (legyen szó pályaválasztásról, párválasztásról vagy bármi másról), meg kell hagynia neki.

A kör legközelebbi rendezvénye november 14-én, pénteken lesz, meghívott elôadó dr. Vallasek István.

Farkas Imola

Filmbemutatók

(2. old.)

Pokolba a szerelemmel
Eredeti cím: Down with Love. Színes, szélesvásznú amerikai romantikus vígjáték, 2003., 102 perc. Rendezte: Peyton Reed. Szereplôk: Ewan McGregor, Renée Zellweger, David Hyde Pierce, Sarah Paulson.

Rendkívül kedves és kacagtató vígjáték, a klasszikus amerikai komédiák stílusában. 1962-ben Amerika, bár látszólag az álmok államának tûnik, mégis kénytelen szembenézni jó néhány társadalmi problémával. Ilyen például a hímsovinizmus, amely bizony nagy pofont kap, amikor megjelenik egy vidéki írónô, Barbara Novak (Renée Zellweger) Pokolba a szerelemmel címû bestsellere. Az írónô nyíltan a feminizmus mellett foglal állást, arra biztatva a besavanyodott amerikai háziasszonyokat, hogy felejtsék el a szerelmet, koncentráljanak inkább karrierjük építésére. Az óriási botrány felkelti a sármôr sztárújságíró, Catcher Block (Ewan McGregor) figyelmét, aki elhatározza, begyûjti magának a kortárs amerikai irodalom új üdvöskéjét. Mindeközben pedig a két vetélkedô fél fônöke, azaz szerkesztôje is egymásba bonyolódik.

Bár a felek mindegyike tagadja a szerelem létjogosultságát, az csak természetes, hogy ebbôl a történetbôl oltári nagy szerelmek sülnek ki.

A két vezetô színész pedig ezúttal is bebizonyította, hogy egyszerû szerepet is lehet érzelemgazdag módon alakítani. A történet ugyan meglehetôsen egyszerûnek tûnik, sokat dobnak azonban rajta a 60-as évek környezetét fûszerezô modern elemek.

Kate és Leopold
Eredeti cím: Kate & Leopold. Színes amerikai romantikus vígjáték, 2001., 121 perc. Rendezte: James Mangold. Szereplôk: Meg Ryan, Hugh Jackman, Live Schreiber, Breckin Meyer.

Meg Ryan nevét hallva általában rögtön valami romantikus, könnyed, kacagtató vagy éppen könnyeztetô kis komédiára gondolunk. És ezúttal is jól gondoljuk (igaz, hogy a kis tündéri Meg következô filmje, a jövôre forgalomba kerülô In the Cut címû erotikus thriller már alaposan rácáfol erre az állításra — mintha a színésznô megtépázott magánélete a komika szerepkörébôl való távozást eredményezte volna).

Kate ízig-vérig mai nô, New Yorkban él, és boldogság helyett jobb híján karrierjét építgeti. Exbarátja, a kissé különc tudós felfedezi, hogy a város fölött rés tátong az idô szövetén, és úgy dönt, kirándul egyet a múltba. Visszatértekor azonban véletlenül magával hozza az 1800-as évek egyik legvonzóbb pasiját: ô Leopold Alexis Elijah Walker Gareth Thomas Mountbatten, Albany grófja, aki ugyan képtelen beilleszkedni a 21. századba, de rögtön jobban érzi magát, amint megismeri Kate-et. Nem túl nehéz kitalálni, milyen édes románc kerekedhet egy ilyen találkozásból: bár a feleket száz év választja el egymástól, ez még nem jelent különösebb akadályt. Hiszen végül is mindketten ugyanazt akarják.

Ebben a produkcióban is megteszi a magáét a romantikus komédiák jól bevált receptje: két sztárszínész még az egyébként nem túl ötletdús forgatókönyvet is nézhetô mozivá avanzsálhatja.

Sándor Boglárka Ágnes

Ingyenes tanácsadás munkanélkülieknek
Hogyan kezdjünk el egy vállalkozást?

(2. old.)

A Kolozsvári Ipari és Kereskedelmi Kamara a Munkaerô Hivatallal közösen ingyenes tanácsadással próbálja segíteni azokat a munkanélkülieket, akik független tevékenységet szeretnének folytatni vagy valamilyen vállalkozásba kezdenének. A tanácsadás, felvilágosítás mellett a szükséges okiratok megszerkesztésében, a jogi személy bejegyzésében is szakmai segítséget nyújtanak.

Részletesebb tájékoztatással a kamara székhelyén szolgálnak: Horea út 3. Szám, 210., 208. Iroda, kapcsolattartással felelôs személyek Lucia Boariu és Gheorghe Mercea, 0264-432-229, 0264-432-220.

Üzenet
A november 1-jei lapszámban

(2. old.)

Öngyilkos nép vagyunk? címmel teszi fel a kérdést Beke Boróka lelkipásztor a lap vezércikkében. Majd így folytatja: a média (illetve a közfelfogás) gyakran illeti a magyar nemzetet öngyilkos, depressziós, pesszimista jelzôkkel. A továbbiakban a szerzô elemez különbözô adatokat, statisztikákat hasonlít össze, s megcáfol néhány tévhiedelmet. Történelmi tapasztalatunknak köszönhetô, hogy mindig a rosszra készülünk fel. Az elmúlt 500 év kudarc-sorozata csapódott le abban a társadalmi jelenségben, amit az öngyilkosságok magas arányával lehetett számszerûvé tenni. Gyôzzük meg a világot, hogy nem öngyilkos nép vagyunk, hogy az a vitalitás, ami minden vészjóslás ellenére segített talpon maradni évszázadok kudarcai között, továbbra is része a mi kultúránknak. Második oldalon Lôrincz István igei elmélkedése és Csávossy György Halottak napján c. verse olvasható. Ugyancsak Csávossy György tollából olvasható a Marosszentimre üzenete c. írás.

Veres Kovács Attila Amerikából küldött jegyzetében életszerû temetésekrôl ír. Cikket közöl a lapban Kusztos Tibor, Benkô Levente (a Sepsi egyházmegye új esperesérôl), Ötvös József (Marosvásárhelyi hétvégek). A Kövess engem oldalon IKE és FIKE hírek olvashatók. Érdekes összeállítást közöl Szabó Csilla Andrea az Örömmondó címû gyermekrovatban. Az utolsó oldalon egyházkerületünkben történt eseményekrôl szerezhetünk tudomást, többek között a nemrég felavatott új szentháromsági templomról.

Mozi

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Pokolba a szerelemmel — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Frida — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden egész nap.

GYÔZELEM — Kate és Leopold — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel: szerdán egész nap.

FAVORIT — Álmomban már láttalak — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Hollywoodi ôrjárat — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; kedvezménnyel: naponta 15 órától, szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Csaó, Lizzie! — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

Színház

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

November 7-én, pénteken este fél 8 órakor: Tom Soppard: Bulldog hadnagy Magritte nyomán — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

Opera

(2. old.)

ROMÁN OPERA

Ma, október 31-én, pénteken este 7 órakor: Puccini: Tosca.

Bábszínház

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

November 2-án, vasárnap de. 10 és déli 12 órakor: A boszorkány macskája — kétnyelvû elôadás.

Zene

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Ma, október 31-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Theo Volters. Közremûködik: Ursula Schoch (Hollandia). Mûsoron: Brahms: 1. Hegedûverseny és 2. Szimfónia.

Televízió

(2. old.)

m2

November 2-án, vasárnap 14.05 órakor: MAGYAR HÁZ benne: Palackposta. Az újvidéki bombázások történelme széles vásznon; Akikhez a világ nem találta meg az utat; Gömöri népdalok, gömöri népviseletben; A legékesebb magyar nyelven szóló költô; gyertyák, koszorúk, egy-egy könnycsepp — szeretteinkre való emlékezés a Házsongárdi temetôben.

VÉLEMÉNY

Gondolatok a Reformáció Napjáról

(3. old.)

Október 31-e a Reformáció emlékünnepe. Mondhatjuk, hogy a mi Református Egyházunk születésnapja. Bár pontosan nem tudjuk, hogy melyik napon (1564-ben) alakult meg hivatalosan a Magyar Református Egyház, de az egyháztörténelem 1517. október 31-tôl számítja a reformációt. Úgy gondolom, hogy már a vallásórás gyerekek is tudják, hogy akkor szegezte ki Luther Márton, akkor még római katolikus szerzetes, Wittenbergben, a vártemplom ajtajára a közismert 95 tételt. Ez volt az ô akkori hitvallása, amit teljesen a Szentírás alapján fogalmazott meg.

A reformáció szele azonban már korábban elindult. Évtizedeken, sôt évszázadokon keresztül döntögette le maga elôtt az akadályokat. Nem vihar vagy orkán volt ez, hanem levegôt frissítô és tisztító szellô, azaz az akkori hivatalos egyház emberi és intézményi (pápai) gonosz, önzô, népbutító, hatalomra vágyó törekvéseit és intézkedéseit megszüntetô folyamat, törekvés, küzdelem. A tomboló vihart nem lehet feltartóztatni. A legszilárdabb begyökerezett fát is képes kitépni. Így van ez Isten Szentlelkének szelével is. Amit akar, azt elsöpri, megsemmisíti. Assisi Szent Ferencet (1182–1226), akit "Krisztus trubadúrjának" neveztek késôbb, Krisztus iránti forró szeretet hatja át, és ez ad az ajkára dicsôítô himnuszokat, prédikációkat, alázatos vallomásokat és mély hitû tanításokat. Tanításában hangsúlyozza, hogy az egyház célja nem más kell hogy legyen, mint Krisztus követése: "Követni ôt, tudván, hogy az mondta önmagáról: A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember Fiának nincs hova fejét lehajtani". (Lk 9,38)

Megtérése után azt parancsot vette Istentôl, hogy állítsa vissza az egyházat. Hozzáfog elhagyott templomok és kápolnák megjavításához, majd megvilágosodott elôtte, hogy Isten az egyház megjavítását parancsolja. 1209-tôl kezdve hirdetni kezdi, tanítványaival együtt, a megtérésre szólító evangéliumot. Szegénységben élt, aki csak a nála még szegényebbeket irigyelte. Az ô nevéhez fôzôdik a kolduló ferences rend kialakulása.

Occam Vilmos (1285–1350) Oxfordban és Párizsban tanított, majd amikor tanai miatt menekülnie kellett, Münchenben telepedett le. Ô a hit elsôdlegességére fektette a hangsúlyt tanításában. Az akkori egyházi tan ésszerûtlenségét bírálja, és azt vallja, hogy a hiten kívül nem is beszélhetünk Istenrôl. Elôkészíti Luthert és a reformációt.

A XIII. században Nyugat-Európában a pápai egyházra támaszkodó univerzális monarchia helyett kialakulnak a hûbéres társadalom kisebb egységeit megszervezô és fejlôdô város bojárságra támaszkodó nemzeti monarchiák. Megindul Nyugat-Európa nemzeti államokra való tagolódásának hosszú történelmi folyamata. Most már a nemzeti királyságok folytatják a küzdelmet a pápasággal szemben. Ebben a harcban a pápaság szinte teljesen megsemmisült. Az egyház feletti hatalomért folytatott küzdelem meghatározta a XV. századi nyugati egyháztörténelem keretét.

Az elsô nemzeti királyság, mely felvette a harcot a pápasággal, Franciaország volt. IV. Fülöp (1285–1314) francia király a klérust a királyság hatalma alá kényszerítette. A pápát vád alá helyezték, a kétkardos uralkodást kimondó pápai bullát visszavonták és új pápát választottak francia területen. Így került át majdnem 75 évre (1305–1378) a pápa székhelye Avignonba. Az avignoni korszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azoknak, akik az egyházi érdekekkel igazán komolyan gondolnak, még ha hitben nem is távolodtak el a római egyháztól, szembe kell fordulniuk a pápasággal.

Az itáliai császárság küzdelmét a pápasággal szemben híven tükrözi a középkor legnagyobb költôjének, Dante Alighierinek (1266–1321) életmûve. Egyházpolitikai nézetei miatt Dante 1302-tôl haláláig számûzetésben élt és alkotott. A De monarchia címû munkájában így foglalja össze politikai eszméjét: A Gondviselés két célt állított az emberek elé. Az egyik a földi élet boldogsága, mely saját erônk kifejlesztésében áll, s ennek jelképe a földi paradicsom. A másik az örök élet boldogsága, mely az isteni tekintet boldog szemlélésében áll, s amelyre saját erônkbôl eljutni nem tudunk, hacsak az isteni kegyelem fénye meg nem világosít bennünket. Ennek a jelképe a mennyei paradicsom. Ennek a két célnak megfelelôen az embernek két vezetôre van szüksége, úgymint a pápára, hogy az a kijelentés alapján az emberi nemzetséget lelki boldogságra vezesse, valamint a császárra, hogy a filozófia tanítása alapján a földi boldogságra vezérelje az embereket. Dante legnagyobb képviselôje a pápaellenes középkori katolikus gondolkozásnak.

Németországban a pápai politika szellemében próbált beavatkozni XXII. János pápa a belsô testvérharcokba, hogy megakadályozza Bajor Lajos (1314–1347) német királlyá és császárrá való választását. Tízévi belháború után Bajor Lajos mint egész Németország ura fordult szembe a pápával. Müncheni udvara a pápaellenes tudósok központja lett. Egyik közülük Páduai Marsilius, a párizsi egyetem olasz professzora, aki A béke védelmezôje (Defensor pacis — 1326) címû írásában vallja, hogy a világi uralkodó a néptôl nyerte hatalmát és a nép elôtt felelôs. Ezt az elvet átvitte az egyházra és vallotta, hogy az egyház nem más, mint a keresztény nép által a maga vallásos szükségletei számára kialakított szervezet. Ez a gondolkodás az egész hierarchia megsemmisítését jelentette.

Az angol társadalomban a pápaellenes mozgalom az avignoni pápaság utolsó éveiben indult el Wiclif János (1320–1384) elôreformátori munkássága által. 1374-ben, mint az angol nemzeti érdekeket védelmezô egyházjogász, részt vett a brügge-i angol–francia béketárgyalásokon. Lancaster herceg, aki a tárgyalásokat vezette, egyházellenes politikus volt, és az angol–francia háború költségeit az egyházi vagyon megdézsmálásával vagy elvételével akarta kifizetni. Wiclif politikája is az egyházi vagyon és az egyházi uralom ellen irányul. Mint az oxfordi egyetem tanára, elôadásaiban és röpirataiban harcolt az egyház elvilágiasodása ellen. Tanította, hogy az egyház a predesztináltak közössége, melynek egyedüli feje az Úr Jézus Krisztus. Egyetlen törvénye az evangélium. Ennek megfelelôen hierarchikus rend nem állhat fenn az evangélium ellenében. Wiclif szembefordult a szerzetességgel is, mondván, hogy Istent minden állapotban lehet szolgálni. A fô dolog: Krisztus szegénységét követni és az Igét prédikálni. A pápa 1378-ban kiátkozta Wiclifet, de Lancaster herceg két alkalommal is meghiúsította kiközösítését. Utolsó éveiben angol nyelvre fordította a Bibliát. Nem volt elméleti ember, hanem az egyház tényleges megújítására törekedett. Tanítványait kettesével apostoli szegénységben (mezítláb) küldte szét az angol falvakra prédikálni az Igét. Sajnos a Wat Tyler-féle nagy parasztfelkelés (1381) leverése után, 1401-ben megjelent az eretnekek megégetésérôl szóló törvény (De heretico comborendo), mely elnémította Angliában az evangélium hirdetését.

A XIV. század küzdelmeiben a pápai rendszer összetört, de helyét nem az evangéliumi egyház, hanem a világi uralom érdekeit védô nemzeti egyházak foglalták el.

1414–1418 között ülésezett a zsinat Konstanzban (Svájc). Ezt reformzsinatnak nevezi az egyháztörténelem. Ezen többek között kimondták, hogy az egyház igazi vezetôje nem a pápa, hanem a zsinat. A zsinat Jézus Krisztustól nyerte hatalmát, és a pápa is engedelmességgel tartozik neki. Ennek érvényesítését viszont az új pápaválasztás körüli zavargások meghiúsították. A zsinat feladatai közé tartozott a hit kérdésének (causa fidei) rendezése is. Ez az angol Wiclif és cseh Husz János tanainak a megtárgyalását jelentette.

Husz János (1369–1415) prágai lelkész volt, cseh nyelven prédikált. Egész munkásságát meghatározta a Szentírás üdvözítô erejének felismerése: "az Írás a kapu a hithez, a hit Krisztushoz, Krisztus a mennyországhoz". Azt vallotta, hogy a pápaság csak akkor tölti be hivatását, ha prédikálja az evangéliumot népének. A fôpapi hierarchiát sûrûn támadta, s azt tanította, hogy a pap nem lehet az egyház feje. 1410-ben Prágában a pápa rendeletére elégették Wiclif iratait, Huszt pedig a pápa kiátkozta. Husz tovább prédikált, sôt most már a pápai búcsú (bûnbocsátó cédulák) ellen is. A pápa egyházi tilalom alá vetette mindazokat a személyeket, akik kapcsolatban voltak Husszal. Kétévi számûzetésben (az ország déli és nyugati részén) elmondott prédikációi megnyerték az egész nép szívét. Huszt 1415-ben a császár a konstanzi zsinatra hívatta, az ellene emelt vádak tisztázása végett. Itt letartóztatták, és július 6-án máglyán megégették. Husz János mártírhalálával lett elôreformátor és az egyház megújítója. Követôi voltak a husziták.

A XV. század végén Németalföldön és Belgiumban indult meg nagy lelki ébredés. Ez az "Új vallásosság" (devatio moderna) az egyház által elôírt böjt, búcsú, ima, gyónás, jó cselekedet helyett az elmélyedô, bensôséges kegyességet, a szív tisztaságát és a szeretetet hangsúlyozza. Ajánlották és gyakorolták a Biblia olvasását, az elmélkedést, magányos imádságot. Mindenütt a szerzetesi élet elmélyülésének nyitott utat.

A devatio moderna a reformáció elôkészítô szerepe ellenére sem sorolható az evangéliumi reformáció történetébe, mivel tanítása misztikus tartalma szerint nem református. Ennek az irányzatnak és egyben az egész középkori katolicizmusnak legszebb, legáhítatosabb emléke a németalföldi Kempis Tamás (1388–1471) könyve: De imitatione Christi (Krisztus követésérôl), amit a devatio moderna imádsága hat át "Vita tua, via nostra" (A te életed, a mi utunk). A keresztyén élet Krisztus követése, lemondani a világról, teremtményeknél nem keresni vigasztalást, megtagadni önmagunkat és felvenni a Krisztus keresztjét. A kereszt szeretete, Krisztus keresztjének örömteli hordozása jelenti a keresztyén élet megvalósulását. Ezt a könyvet az evangéliumi keresztyénség is megbecsüli, hisz a reformáció elôtti örökségünk kegyességének legszebb emléke. A reformáció azonban az Ige alapján a kereszt titkát másképp értette meg, mint a devatio moderna hívei. A reformáció által (Luther, Kálvin, Zwingli) az egyházban felragyogott a hitnek az a bizonyossága, hogy Isten mihozzánk jött, érettünk és helyettünk szenvedett. SOLI DEO GLORIA.

Gyenge János

Lehet-e keresztény Európa?

(3. old.)

Noha a média nagyobbik része keveset foglalkozik vele, a hír mégis közismert: az Európai Unió készülô alkotmányából igyekeznek kifelejteni a kereszténységre való utalást. Mondhatnám azt is, hogy egy keresztény ember számára (merem remélni, hogy Európában még mindig többségben vagyunk ilyenek) dönbbenetes üzenete van múltunk letagadásának.

Azt talán minden iskolás tudja, hogy Jézus földi munkálkodása óta, a görögök és rómaiak révén, Európa is szervesen kapcsolódik a kereszténység eszményéhez, amely az ezt követô évszázadok során kiteljesedett, és meghatározta földrészünk szellemi és anyagi fejlôdését. Nagy-nagy szûklátókörûségre és rosszindulatra vall e múlt minden elemét letagadni azzal az érvvel, amit Magyarországon az SZDSZ egyik alapembere, Fodor Gábor fejteget, miszerint a kereszténység említése felrúgná az emberek közötti morális egyenlôség elvét. Mindez olyan ország parlamentjében hangzik el és kap többségi támogatást a kormánypártok részérôl, amely országban a hivatalos statisztikák szerint is a lakosság 90 százaléka valamely keresztény egyházhoz tartozónak vallja magát.

Nyilván, nem csak Magyarországon vannak ilyen vélemények. A helyzet mai állása szerint a keresztény elképzelést mindössze négy EU-tagállam támogatja. Berlusconi olasz miniszterelnök, aki kezdettôl fogva kiállt a kereszténységre való utalás alkotmányos megfogalmazása mellett, maga is bevallotta, hogy a gyenge támogatottság miatt kevés esélyt lát a különben magától értetôdô elvárás kivitelezésére.

Konzervatív nyugati és magyarországi publicisták véleménye szerint egyértelmûsíthetô, hogy idén a Béke Nobel-díj igazi várományosa, ll. János Pál pápa pápai munkásságának 25. évfordulóján emiatt nem kaphatta meg a Svéd Akadémia kitüntetését, amely úgymond "lovat adott volna" azok alá, akik Európát nem pusztán globális, lélektelen, a nagytôkének teljesen kiszolgáltatott piacnak tekintik, hanem annak értékeit (közöttük keresztény értékeit) is fontosnak tartják. ll. János Pál ezeknek az értékeknek maradt az egyik leghitelesebb szószólója. Ô volt az elsô szentatya, aki egyházát és önmagát megkövette minden olyan hibáért, amit az elmúlt évszázadok során tudatosan vagy tudatlanul követtek el elôdei, beleértve a reformáció, illetve a reformátorok elleni harcot is. Úgy hiszem, ez is olyan felemelô gesztus volt részérôl, ami jóval felülmúlja sok eddigi Béke Nobel-díjas teljesítményét.

Aki ma a kereszténységre való utalást ilyen-olyan meggondolásból tagadja, érdemes volna fellapoznia Európa elmúlt évszázadainak, vagy akár évezredeinek történetét is. Érdemes volna elidôznie azoknál az áramlatoknál, amelyek a zsidó-keresztény tanításokból születtek és amelyek változatlanul ma is tetten érhetôk mindennapi gondolkodásunkban, erkölcsi normáinkban, a világról és általában az életrôl alkotott felfogásunkban. A kereszténységre történô utalás nem hitbuzgalmi elôírást jelentene, és nem is tenné kizárólagossá azt, hogy Európában csak keresztények élnek. Ez az utalás minimum azt jelenthetné, hogy a mai Európa elöljárói elismerik azt az egységre való törekvést, amelynek gyökerei nem az elmúlt évszázadban kezdôdtek, hanem mélyen a krisztusi tanításokban gyökereznek. Európa szellemi egységét már a középkorban megfogalmazták a humanisták, ahogyan szintén a kereszténység tanításai alapján kristályosodott ki a szabadság fogalma is, amelyet ma a legtöbb európai politikai erô zászlajára tûz.

A hagyományos európai eszméktôl távolodó földrészünk, úgy tûnik, egyre inkább beadja a derekát olyan politikai és üzleti kisebbségnek, amelynek nincsenek elvei, nem ismeri az erkölcsöt, és az emberek zömét egyszerû fogyasztónak tekinti. Félek, hogy az ilyen "elvekre" épülgetô egyesült Európa hamarabb zátonyra jut, mint ahogyan azt ma sokan gondolnák...

Makkay József

NAPIRENDEN

Iliescu orosz zászlót kapott a Pentagonban

(4. old.)

Román zászló helyett Oroszország fehér–kék–piros trikolórját helyezték Ion Iliescu elé a Pentagonban azon a hétfôi munkaebéden, amelyen az román államfô Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszterrel folytatott megbeszélést. A tévedést megörökítô fotót az USA védelmi minisztériumának honlapján tették közzé.

A fényképen Ion Iliescu és Mircea Geoanã külügyminiszter, valamint Donald Rumsfeld látható, a tárgyaló felek között, az asztalon az Egyesült Államok és Oroszország zászlója látható.

A diplomáciai protokoll szerint a két- vagy többoldalú megbeszéléseken vagy találkozókon a felek mellé helyezik országaik zászlóját.

Károli Gáspár-díjat kapott Vetési László

(4. old.)

A reformáció napja alkalmából adományozott Károli Gáspár-díjat hárman vehették át az idén, az elismeréseket Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (NKÖM) helyettes államtitkára adta át csütörtökön Budapesten.

Hiller István kulturális miniszter Károli Gáspár-díjat adományozott Lenkeyné dr. Semsey Klára református lelkésznek, Vetési László református lelkipásztornak és Vladár Gábor református lelkipásztor, egyetemi tanárnak.

A tárca ismertetése szerint Vetési Lászlónak döntô része van abban, hogy a XX. század végén ismételten ráirányult a figyelem a szórványmagyarságra — írták a méltatásban.

A Károli Gáspár-díjat 1996-ban alapították. Az elismerés azoknak a magyar állampolgároknak adományozható, akik a biblikus tanulmányokban — fordítással, tanulmányírással — kimagasló eredményeket értek el, vagy kiemelkedôt alkottak a magyar líra és próza nyelvi megújítása területén.

Az elismerést évente egyszer, a reformáció napja, október 31. alkalmából adják át.

Elvetették az NRP javaslatát

(4. old.)

A Szenátus tegnapi ülésén visszautasították a Nagy-Románia Párt (NRP) azon javaslatát, amelyben a nemzetközi pénzalapok felhasználásának kielemzését kéri. Az indítványt a Demokrata Párt (DP) és Nemzeti Liberális Párt (NLP) is támogatta, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és az RMDSZ azonban ellene szavazott. A javaslat megtárgyalása nevetést és kiabálást váltott ki a honatyákból.

A 37 NRP-s szenátor által benyújtott javaslatban a kezdeményezôk arra kérik a kormányt, november 30-ig közöljön részletes jelentést, arról, ahogyan a Puwak család a közösségi és állami pénzeket felhasználta. Ugyanakkor követelték a Busteni iratcsomó sürgôs kielemzését is. Emellett a szenátorok arra kérték a Számvevôszéket, hogy vizsgálja ki az összes nemzetközi pénzalapok felhasználására vonatkozó memorandumot, és kilencven napon belül mutassa be azt a szenátus ülésén.

Bár az NRP indítványát a DP és az NLP is támogatta — 46 igen, 72 nem szavazattal és egy tartózkodással elutasították azt. Az ellenzék szerint valós és nagyon súlyos problémáról van szó: Maria Petre demokrata vezetô úgy véli, a kormánypárt azért nem akarja kivizsgálni az ügyet, mivel "elrejti a szemetet, mintha nem is létezne". Paul Pãcuraru liberális szenátor ugyanakkor rámutatott: a különbözô megyékben több SZDP-párti cég kapott európai támogatást.

Az RMDSZ nem szavazta meg a javaslatot. Szabó Károly szenátor döntésüket azzal magyarázta, hogy az indítványban foglalt érvek nem elegendôek. A javaslatot a kormánypárt is elutasította, Vasile Puscas európai integrációs miniszter alaptalannak és elfogultnak nevezte az indítványt. Elmondta: a román jogrendszer a csalásra és rendellenességekre vonatkozó szankciókat tartalmaz, és nem a pénzalapok más célra való fordítására. Ugyanakkor kijelentette: az NRP javaslata politikai kísérlet, amellyel félre szeretnék vezetni a közvéleményt a népszavazás sikere után. Puscas hozzátette: nehéz olyan politikusoktól európaiságot tanulni, akik törvényes és kevésbé törvényes eszközökkel az alkotmánymódosítás ellen harcoltak.

P. M.

Az igazságügyi miniszter lemondását kérik

(4. old.)

Az igazságügyi miniszter lemondását kéri tegnap kiadott sajtóközleményében Cãlin Popescu Tãriceanu, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) alelnöke. A liberális vezetô azt kifogásolja, hogy egy bíró elutasította a DP-NLP szövetség bejegyzésére vonatkozó kérést.

Tãriceanu arra kérte a minisztert, hogy vállaljon felelôsséget a román igazságszolgáltatás gondjaiért és mondjon le. Ugyanakkor a módosított alkotmány egyik cikkelyére is felhívta Rodica Stãnoiu figyelmét, amely szerint egyénileg felelnek azok a bírák, akik rosszhiszemûen vagy felelôtlenül végzik munkájukat. Erre a passzusra hívatkozva a liberális vezetô arra kéri az igazságügyminisztert: magyarázza meg, miért utasította vissza egy bíró a DP–NLP szövetség bejegyzését, holott nem is kérték tôle ezt. Tãriceanu kifejtette: a két párt csak a szövetség választási jelképét akarta elfogadtatni, ami szerinte teljesen más dolog.

A vezetô úgy véli: legutóbbi nyilatkozatai alapján az igazságügyi miniszter úgy gondolhatja, hogy szóbeli arroganciával ki tudja egyenlíteni az igazságszolgáltatási problémák megoldásának képtelenségét és a professzionalizmus hiányát. Ezzel szemben a törvényszékek sajtó által bemutatott helyzete azt igazolja, hogy az igazságszolgáltatás átpolitizált, nem önálló, és a kiegyensúlyozott per lehetôsége is hiányzik.

Törvénytelenül mûködik az SZNT?

(4. old.)

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezôi az igazságszolgáltatás elôtt felelnek, ha a szervezet alapszabályzata vagy hatásköre nincs összhangban a törvényekkel, nyilatkozta csütörtökön a Mediafaxnak Gabriel Oprea közigazgatásért felelôs miniszter.

"Az SZNT alapító dokumentumainak és hatáskörének ellenôrzése fényt derít majd arra, hogy a szervezet törvényesen jött létre és mûködik vagy sem. Törvénytelenségek megállapítása esetén a felelôsök az igazságszolgáltatás elôtt felelnek", mondta Oprea.

A miniszter kifejtette: a Székelyföldi Régió létrehozását támogató személyeknek egyszer s mindenkorra meg kell érteniük, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam. "A román állam nem fogadhatja el a törvényesen létrejött helyi önkormányzatokkal párhuzamos struktúrák mûködését; az úgynevezett székely tanácsok vagy székek törvényesen nem léteznek", fogalmazott.

"Nincs szó sem diszkriminációról, sem a szabad társuláshoz való jog megsértésérôl, csupán az alkotmány és az ország törvényeinek tiszteletben tartásáról. Ha az SZNT célkitûzései ellenkeznek az állam alapvetô törvényeivel, csak két megoldás létezik: vagy módosul a szervezet alapszabályzata, vagy az SZNT illegálisnak minôsül", szögezte le Gabriel Oprea.

KÖRKÉP

Szamosújvár
Új hôközpont az 1-es iskolában

(5. old.)

A szamosújvári helyi tanács idén is jelentôs pénzösszeget utalt ki a tanintézetek fûtésére. Az elmúlt években csak a földgázhálózat bôvítésére jutott pénzforrás, idén ôsszel azonban beruházásra is telik. Az 1-es számú I–VIII. osztályos iskolában például új hôközpont épül, legalábbis így döntöttek a helyi tanácsosok. Az erre a célra kiutalt 400 millió lejbôl megvásárolták már a szükséges anyagot, nemsokára, valószínûleg még a tél beállta elôtt hozzálátnak a szerelési munkálatokhoz. Az iskola 22 tantermét jelenleg a több mint 25 esztendôs hôközpontból fûtik már. Az 500 diákot számláló általános iskolának korszerû hôközpontja lesz, ami végleg megoldja a fûtési gondokat.

Szamosújváron javult a fûtési hálózat a fôtéri Inasiskolában is, ahol nemrég kilenc csempekályhát javítottak meg, és a tanmûhelyekben is "melegebb" körülmények között dolgozhatnak a diákok.

Erkedi Csaba

Már csak emlék a távfûtés

(5. old.)

Szamosújváron is komoly gondot okoz a távfûtés. Az örmény kisváros négy lakónegyedének családjai lemondtak a távfûtésrôl, inkább saját hôközpontjaikkal oldják meg a melegítést. A Lakásgazdálkodási és Közterület-fenntartó Vállalathoz tartozó öt hôközpontból már csak kettô mûködik, azok, is csak átmenetileg. A tömbházlakók több mint 60 százaléka kérte a távfûtési hálózatról való lekapcsolást. Egyelôre csak az 5-ös és 6-os hôközpontok mûködnek, tehát a fûtéspótlékot is csak az ide tartozó családok igényelhetik. Eddig igen sokan nyújtottak be ilyen irányú kérelmet, de az idén várhatóan egyre több elszegényedett család igényli majd az állami támogatást. Az elmút napokban valósággal megrohanták a ROMGAZ székházát az anyagi nehézségekkel küzdô állampolgárok, a nyomtatványok igénylése éredekében.

Szamosújváron a lakosság leginkább törpehôközponttal fût, ezért év végéig megtörténhet, hogy a jelenleg még mûködô nagy kapacitású hôközpontok is megszûnnek, tudtuk meg a Lakásgazdálkodási és Közterület-fenntartó Vállalat illetékes osztályán.

E. Cs.

150 szeméyt alkalmaz a gyufagyár

(5. old.)

Szamosújváron is egyre több a munkanélküli, különösen a fiatalok körében. A helyi Munkaerô-foglalkoztatási Hivatal nem sok lehetôséget kínál ezen a téren, éppen ezért bármilyen ajánlat jól jön. Mint legújabban a Focus gyufagyáré, amely 150 munkást alkalmaz a hamarosan újrainduló gyáregységbe. A foglalkoztatottak 80 százaléka nô. A közeljövôben újabb dolgozókat vesznek fel a városvégi vállalathoz, amely nemrég még naponta egymillió doboz gyufát gyártott. Az új cégtulajdonos szándéka a részleg bôvítése és a termelési kapacitás növelése. Ehhez körülbelül 300 munkásra van szükség, tehát év végéig a munkahelyek számának jelentôs növekedésre lehet számítani.

A szamosújvári gyufagyár tavasz óta nem termel, a régi tulajdonos pénzügyi problémái miatt.

(erkedi)

Torda, Aranyosgyéres
4 millió eurós vegyipari komplexumot terveznek
Úttörônek számít az ipari park belga befektetôje

(5. old.)

Négymillió eurós befektetéssel ultramodern komplexumot építene a majdani tordai-aranyosgyéresi ipari parkban a belga Tigro Industries Nord West. A cég képviselôi a hét elején találkoztak Aranyosgyéres elöljáróival.

A belga komplexum építését azonnal elkezdik, azt követôen, hogy a Tigro Industries megvásárol Aranyosgyérestôl 44 hektárnyi területet. A belga cég saját költségén elvégzi a szükséges infrastrukturális munkálatokat is. A külföldi befektetô vezetôi elmondták, azért választották Kolozs megyét cégük terjeszkedéséhez, mert sûrûn lakott övezet, és igen sokféle szállítási lehetôséget kínál: megközelíthetô vasúton, a kolozsvári reptéren át, valamint a tervezett autópálya révén is.

A Tigro Industries vegyipari termékek raktározásával, szállításával, csomagolásával és terjesztésével foglalkozik Romániában és külföldön. A belga komplexumot 10–20 százalékban zöldövezettel veszik körül. Romániában újdonságnak számít a vegyipari termékekkel való kereskedelem, ugyanakkor nehezen ellenôrizhetô kockázatot is jelent, ám az ilyen jellegû tevékenységeknek be kell törniük a hazai piacra is, és a Tigro Industries igen jó kezdetnek ígérkezik, értékelte Marian Prorocu, a Környezetvédelmi Ügynökség területi megbízottja. A 44 hektáros telek beszerzéséért a belga cég versenytárgyaláson vesz részt, az Aranyosgyéresi Helyi Tanács a napokban nevezi ki a versenytárgyalás lebonyolításáért felelôs bizottságot.

R. T. T.

Aranyosgyéres
Nem kérik a fûtés beindítását
Inkább fagyoskodnak a nagy számláktól rettegôk

(5. old.)

A múlt héten csupán öt lakótársulást és három tanintézményt fûtött a Távfûtési Vállalat Aranyosgyéresen. A lakosok ódzkodnak kérni a fûtés beindítását, így próbálják megelôzni a sokuk számára szinte elviselhetetlen terhet jelentô fûtési számlákat.

A kisvárosban egyezség született a fûtést szolgáltató vállalat és a lakosok között, ennek értelmében a Távfûtési Vállalat csupán a lakosság kérésére kezdi el fûteni a lakásokat, egyébként a rendelkezések szerint a fûtést akkor kezdik el, amikor a kinti hômérséklet három egymást követô éjszaka 10 fok alá csökken.

Az aranyosgyéresi lakásgazdálkodási hivatalhoz tíz, földgázzal mûködô hôközpont tartozik, a fûtési hálózat hosszúsága 12,8 kilométer. Idén áprilistól októberig általános javítási munkálatokat végeztek, a téli szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében. A javítások és fogyóanyagok költségei 1,11 milliárd lejre emelkednek. Ugyanakkor minden hôközpontnál ellenôrizték a felszereléseket, gépeket, fogyasztást mérô órákat. Bár a múlt hét elején már nappal is 10 fok alá csökkent a hômérséklet, eddig csupán öt lakótársulás és három tanintézmény — az 5-ös és a 8-as számú óvodák, valamint az Avram Iancu iskola — kérte a fûtés beindítását.

R. T. T.

Ördöngösfüzes
Földgáz váltja fel a tûzifát?

(5. old.)

A hideg beálltával faluhelyen is megszaporodtak a gondok a fûtés terén. Különösen a tanintézetek fával való ellátása köti le ilyenkor a helyi önkormányzatok figyelmét. Ördöngösfüzes községben már nyáron intézkedtek a probléma megoldása érdekében. Amint azt lapunknak Virgil Muresan alpolgármester elmondta eddig több mint 80 köbméter tûzifát szereztek be az iskoláknak. A legnagyobb mennyiség már biztonságban van a község területén mûködô négy tanintézet udvarán. A fát a közeli vágterekrôl szerezték be a községgazdák, de ha szükséges, az elkövetkezô idôszakban tartalékot is biztosítanak. A polgármesteri hivatal idejében gondoskodott a téli tûzifaellátásról, mind a lakosságnak, mind a község területén található intézmények számára biztosítani tudják a szükséges mennyiséget.

A község elöljáróitól azt is megtudtuk, hogy hamarosan már gázzal fogják fûteni a tantermeket, legalábbis Ördöngösfûzesen és Füzesmikolán. Igaz, már tavaly ôsszel is errôl volt szó.

Erkedi Csaba

Bôvített buszvonalak

(5. old.)

A világításra való tekintettel, a Városi Közszállítási Vállalat november 1-jén és 2-án a 8-as, 29-es, 31-es, 35-ös, 43-as buszokból, 6-os és 25-ös trolikból és a 101-es villamosokból többet mûködtet a vonalakon.

November 1-jétôl, szombattól — több iskola és egyetem kérésére — a 24-es autóbuszok vonalát meghosszabbítják a Mãrãsti negyedtôl az A. Vlaicu — T. Mihali — Al. Vaida Voievod utcákon át a Györgyfalvi negyedi (3-as troli végállomása) fordulópontig. Ugyanakkor a 25-ös trolivonalon közlekedô gépjármûvek számát megnövelik.

Szintén november 1-jétôl a Monostor és Vasútállomás közötti 9-es vonalon troli helyett autóbuszok közlekednek. Azért, hogy a Szászfenesi úton és a környéki utcákban (Tasnád, Brates, Arinilor) lakóknak legyen közvetlen összeköttetésük az Állomás térrel, a 9-es mindkét irányban a Bucium — Szászfenesi út — Monostori úton közlekedik, a vonal többi része változatlan marad.

A rendôrség hírei

(5. old.)

Inox és ólom
Minôsített lopás alapos gyanúja miatt indított vizsgálatot a tordai rendôrség a 31 esztendôs Nicolae R. és a 27 éves Florin A. ellen. Az a vád ellenük, hogy október 21-rôl 22-re virradóra a Nãdãsel utcai teleprôl inoxot és ólmot loptak, amit átvittek a Ploiesti utcai telepre, s ott értékesítették.

Pótkerékkel az utcán
Többrendbéli lopás tettese bukott le, miközben a zsákmányt árulta: a tordai rendôrség azonosította a 18 éves Tiberiu Daniel F.-et, amint a Macilor utcában egy pótkereket árusított. A fiatalember alaposan gyanúsítható azzal, hogy október 23-ról 24-re virradóra négy gépkocsit fosztott ki, mintegy 6 millió lej kárt okozva.

Ittas áldozat
Furcsa baleset színhelye volt a dési Vâlcele utca: október 29-én, szerdán este a svájci Barbara D. szabályosan közlekedett az YH–29395 rendszámú SEAT gépkocsival, amikor elgázolta a némai (Nima) illetôségû Ninel Olteant. A 28 éves férfi ittas állapotban feküdt az út közepén. A sebesült áldozatot a sebészetre szállították.

Gitár a templomból
A gyalui baptista templom ablakát október 28-ról 29-re virradóra betörte valaki, és két gitárt lopott el. A rendôrség azonosította és ôrizetbe vette a büntetett elôéletû, munkanélküli 30 éves P. G.-t, aki a zsákmányt kétmillió lejért eladta egy kolozsvári nônek. A kár megtérült.

Halott a traktor alatt
A magyarkapusi rendôrséget október 29-én délután fél négykor értesítették, hogy Gyerôfidongó (Dângãu Mic) helységben felborult egy traktor. Nyolcvan méterre a bekötôúttól egy patakocskába borult az UTB 650-es traktor, sofôre nem élte túl a balesetet. A nyomozás kiderítette, hogy az áldozat neve Aurel Abrudan, 61 esztendôs, elôzô nap munkába indult a jármûvel, elvesztette uralmát a kormány fölött, és felborult. A traktor utasfülkéje nyomta agyon, A. A.-t felboncolják.

Vonatbaleset áldozata
A képen látható férfi október 23-án, csütörtökön halt meg, a szucsági megállónál gázolta el az 537-es számú Intercity vonat. Bundás fekete mellényt, fekete csíkos, alatta pedig kék pulóvert és kék inget hordott, fekete gumicsizmát viselt. A rendôrségnek még nem sikerült megállapítania személyazonosságát, kérik ha valaki felismeri, értesítse a legközelebbi rendôrôrsöt.

(póka)

Al-dunai székelyek vendége volt a Szarkaláb Néptáncegyüttes

(6. old.)

— A Szarkaláb Néptáncegyüttes nemrégiben három napon át vendégeskedett a kolozsváriak számára is ismerôs pancsovai Maroknyi Néptáncegyüttesnél. Milyen apropója volt ennek a meghívásnak? — kérdeztük Pillich Balázst, az együttes vezetôjét.

— 2003. október 17–19. között néptáncegyüttesünk valóban Pancsován (Dél-Bánát, Szerbia és Montenegró) vendégszerepelt a helyi Petôfi Sándor Kulturális Egyesület és a Maroknyi Néptáncegyüttes meghívására. Ezen rövid turné fellépésekben, kalandokban és kirándulásokban is gazdag volt. 2003-ban több évfordulót is ünnepeltek Pancsován. A bukovinai székelyek egy csoportja 120 évvel ezelôtt települt az Al-Duna mentére, a mostani Dél-Bánát területére. Pancsova város idén ünnepli fennállásának 850. évfordulóját. Ötéves a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány és a Petôfi Sándor Kulturális Egyesület közötti együttmûködés, a két intézmény által támogatott néptáncegyüttesek (a Szarkaláb és a Maroknyi) azóta is rendszeresen találkoznak, közös fellépéseket szerveznek.

Mikor voltatok elôször Pancsován?

— A Szarkaláb Néptáncegyüttes elôször 2000-ben járt Pancsován, akkor a XI. Dél-Bánáti Szemlén mutatta be mûsorát. A Maroknyi Néptáncegyüttes pedig az egyedüli Kárpát-medencei magyar együttes, amely a Szent István-napi Néptánctalálkozó minden eddigi rendezvényén részt vett, reméljük, hogy a jövôben is állandó résztvevôje lesz fesztiválunknak.

— Milyen ünnepi rendezvényekre került sor?

— Pancsovai vendéglátóink több évfordulós ünnepi rendezvényt is szerveztek. Ezen megemlékezések mintegy záróakkordjának is tekinthetô gálamûsorra hívták meg a Szarkaláb Néptáncegyüttest. Két, a Maroknyi Néptáncegyüttessel és a Torontál Zenekarral közös fellépéssel köszöntötte a Szarkaláb a pancsovai és a székelykevei közönséget. E két mûsorban együttesünk mezôségi, felcsíki és marossárpataki koreográfiákat adott elô. Az elôadásokat rövid táncház, mulatság zárta. A fellépések mellett ellátogattunk Szerbia fôvárosába, Belgrádba is, ahol rövid városnézésen vettünk részt, megtekintve a nándorfehérvári hôsi harcok színhelyét is. Mivel épp a referendum idôpontján voltunk ott, a népszavazásról sem feledkeztünk meg, Románia Belgrádi Nagykövetségén szívélyes fogadtatás közepette szavazott az együttes nagy része.

— Lesz-e folytatása ennek a baráti kapcsolatnak?

– Bízunk abban, hogy ez a kapcsolat még hosszú életû lesz, máris elvi megállapodás született jövô szeptemberi egyhetes Szarkaláb turné megszervezésére a Vajdaságban, valamint arról, hogy a Maroknyi Néptáncegyüttes a jövôben is állandó résztvevôje lesz a Szent István-napi Néptánctalálkozónak. Ezen kétnapos turnéval ért véget a Szarkaláb Néptáncegyüttes Európai turné — 2003 elôadássorozata, amely alatt összesen hat országban tartottunk mintegy harminc elôadást (Magyarország, Felvidék (Szlovákia), Németország, Ausztria, Lengyelország, Szerbia és Montenegró), részt vettünk 3 nemzetközi fesztiválon ("Lausitz’03" V. Nemzetközi Kisebbségi Néptánctalálkozó — Crostwitz, Németország; X. Nemzetközi Ifjúsági Néptánctalálkozó — Seeboden, Ausztria; "Pod Kyczera" Nemzetközi kisebbségi Néptánctalálkozó — Legnica, Lengyelország), rengeteg új személyes és szakmai kapcsolatot teremtve együttesünknek, valamint az együttesünket támogató Heltai Gáspár Könyvtári Alapítványnak. (Az elôadássorozatról részletes leírást és fényképeket a www.szarkalab.home.ro honlapunkon találhatnak!)

— Mindezek megvalósításához anyagi támogatásra volt szükségetek. Hogyan tudtátok fedezni a költésgeket?

– Nyári programjaink, az Európai Turné — 2003 fellépéssorozat nem valósulhattak volna meg állandó támogatóink és partnereink nélkül: ezennel ismételten köszönetet mondunk együttesünk fenntartó intézményének, az Apáczai Csere János Elméleti Líceumnak, a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítványnak, amely fellépéseinket, turnéinkat, egyéb programjainkat szervezi és támogatja, valamint a gagyi Gas Tours és a kolozsvári Kaméleon utazási irodáknak, amelyek turnéinkon biztosították a színvonalas szállítást. De ezúton mondunk köszönetet a Kolozsvári Városi Tanácsnak is, amely az Európai Turné — 2003 fellépéssorozatunkat jelentôs összeggel támogatta.

Lejegyezte: Köllô Katalin

Az EU ôszi gazdasági jelentése

(6. old.)

A nehéz nemzetközi konjunkturális helyzet ellenére az Európai Unióhoz jövôre csatlakozó országok 2002 végén és 2003 elején erôs gazdasági növekedést mutattak: a tavalyi 2,3 százalékos GDP-bôvülés után idén ez a mutató 3,1 százalékosra várható — írják az Európai Bizottság szakértôi a testület szerdán közzétett idei ôszi gazdasági jelentésében.

E kedvezô folyamatok a exportra és az ipari termelés növekedésére támaszkodtak, s arra, hogy továbbra is erôs maradt a belsô kereslet — a kamatlábak alacsony szintje pedig további adut jelentett ezen országok számára. Igaz, a beruházások is csekélyek voltak, de ez a világméretû tendenciákat tükrözi.

A bizottság ugyanakkor rámutatott: bár a jövôre csatlakozó országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Észtország, Litvánia, Lettország, Ciprus, Málta és Szlovénia) viszonylag gyors gazdasági növekedése elônyösen elüt az EU kiábrándító mutatójától, ez a globális növekedési szint országonként eltérô tendenciákat fed el. Számos államban ugyanis az illetékes szervek kénytelenek voltak csökkenteni növekedési várakozásaikat, s ezekben az országokban ez a mutató idén a tavalyinál alacsonyabb lesz. Az a tény, hogy a csatlakozók globális növekedési mutatója mégis jól alakul, mindenekelôtt Lengyelországnak köszönhetô, ahol két év apátiája után kezd igazán meglódulni a termelés.

A csatlakozó államok idei évre szóló gazdasági növekedési elôrejelzései egyébként 0,8 százaléktól (Málta) 6,6 százalékig (Litvánia) terjednek: az elsôt nagyon sújtotta a turizmus visszaesése, a második pedig a tömeges beruházásoknak köszönheti kiemelkedôen jó mutatóját.

A brüsszeli bizottság szerint ezekben az országokban a gazdasági növekedés az EU-csatlakozásnak, no meg az Európai Unión belül várható fellendülésnek köszönhetôen tovább fog erôsödni: 2004-ben összességében már 3,8, 2005-ben pedig 4,2 százalék várható. Ebbôl a növekedésbôl minden csatlakozó állam részesedik majd, kivéve a balti országokat, ahol már most is olyan magas a bôvülés, hogy ez a szint nem tartható.

A most zajló átalakulási folyamatok miatt 2003-ban Csehországban, Lengyelországban és Szlovéniában csökkent a foglalkoztatottság szintje, s a többi csatlakozó országban is — kivéve Szlovákiát és Litvániát — viszonylag alacsony volt az újonnan létrejövô munkahelyek száma. Összességében véve a helyzet ezen a területen is javulni fog, de az új munkahelyek száma még alacsony marad (jövôre 0,6, 2005-ben pedig 1,1 százalékos bôvülés várható), s ennek megfelelôen az átlagos munkanélküliség magas, még 2005-ben is mintegy 15 százalékos lesz.

Az infláció tavaly a csatlakozó országokban jelentôsen csökkent, s elmondható, hogy összességében 2003-ban a maga 2,4 százalékos adatával immár közel kerül az európai uniós szinthez. 2004-ben azonban növekedni fog, 3,5 százalékra, s 2005-ben is 3,1 százalékon várható — köszönhetôen annak, hogy sokfelé liberalizálják a ma még rögzített árakat és nôni fognak a közvetett adók is.

Az államháztartási deficit az idén várhatóan hat államban, Ciprusban, Csehországban, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban és Szlovákiában haladja majd meg a GDP 3 százalékos arányát. Ugyanakkor a gazdasági konjunktúra javulásának és a költségvetési politikák szigorításának köszönhetôen 2004-ben ez a hiány az érintett országok többségében csökkenni fog: e tekintetben csak

Lengyelország (az idei 4,3-ról jövôre 5,9 százalékra nô a hiány), Litvánia (2,6-ról 3,1-re) és Észtország (0 százalékról 0,4 százalékra) jelent kivételt, áll a Magyar Távirati Iroda jelentésében.

Negyven tehén maradt a faluban

(6. old.)

Balla Sándor 65 éves nyugdíjas, havonta érkezô kevéske pénzét állattenyésztésbôl pótolja. Magyarfenesen lakik, családi házukban, a 394 szám alatt. Felesége, Erzsébet asszony kétmillió alatti nyugdíjat kap. A rendszerváltás után juhot tartottak, majd néhány évvel ezelôtt vettek egy tehenet, aztán még egyet, közben felnôtt a kisborjú is, s így nôtt háromra az állomány. Kezdetben úgy gondolták: a családban mindenki szereti a tejet, örülni fognak tehát a friss tejnek. Így lettek tehenes gazdák. Vendéglátóim elmondták, hogy a kollektivizálás elôtt a faluban három tehén- és bivalycsorda volt és három juhnyáj. Ebbôl mára összesen 40 tehén maradt, a juhok száma pedig még az 50-et sem éri el. Balláék gazdaságából elég sokan viszik a tejet, 12 000 lejért adnak egy bögre tejeskávénak valót (1,3 liter), de a közeljövôben talán ôk is drágítanak. Négy hektár földjükbôl még két hektárt sem vetettek be, nagyrésze parlagon maradt, aminek két fô oka van: nagyon drága a gépi munka — szántás, tárcsázás, vetés — és hihetetlen kárt okoznak a vaddisznók. Vannak parcellák, amelyeken egyszerûen nem érdemes bevetni, mert tönkreteszik az állatok — véli Balla Sándor.

Meglepô, hogy az unokák, a 17 éves Zsolt és a 14 éves Botond szívesen vesznek részt a mezei munkában, fôleg a szénagyûjtésben. Könnyen lemondanak a tévézésrôl, vagy a halászatról is, pedig gyakran mennek a nagypatakra halászbottal, de amikor dolgozni kell, szóba sem kerül a halászat. Szorgalmas gyermekek, így tanulták szüleiktôl, nagyszüleiktôl.

A faluban van még néhány idôs gazdálkodó: Vincze Sándor, Barazsuly-Czintus Ferenc, Kiss Béla, Kun Gazda György, az orosz haditábort megjárt Kun Sándor, a Váradi- testvérek, s még lehetne sorolni azokat, akik még bírják a mezei munkát, de ha egyszer kidôlnek a sorból, nem lehet tudni, ki lép majd helyükbe. A fiatalok nem szívesen vállalják a gazdálkodást, ahol nap mint a bizonytalanság kísért: szárazság, jégesô, a késô tavaszi vagy téli fagy, az árvíz és egyéb termeléscsökkentô természeti tényezô, az értékesítési bizonytalanság. A gyapjú évek óta eladhatatlan, Balláék mégis tartanak juhot, mert szeretik a sajtot, az ordát, a bálmost s a báránypaprikást.

Balla gazda a faluban elsôként vásárolt fejôgépet, egy évvel ezelôtt 60 000 forintba került a használt masina, de jó szolgálatot tesz, mert a fejés nem könnyû munka, s az évek múlásával apad az emberi erô.

Erzsébet asszony elmondta, hogy a jószágnak abrakot nem adnak, csak jó minôségû lucernaszénát, bár ebbôl idén sokkal kevesebb termett. A gazdasszony elmeséli, hogy tulajdonképpen biotejet termelnek: sem a kaszálóra, sem a lucernára nem szórnak mûtrágyát, az állattal nem etetnek kombinált takarmányt, táplisztet sem. Meggyôzôdésük, hogy nem csupán jobb ízû, hanem egészségesebb is a tej, mert káros szermaradványtól mentes a táplálék. A tehenek egy laktázó alatt (305 nap)

3 000 liter körüli mennyiséget adnak.

Ifjabb Gyurka Petikó Ferenc egy idôben azon gondolkozott, hogy modern tehénfarmot hoz létre, új istállót épít, és nagy tejhozamú teheneket vásárol. Ám ezt eddig nem sikerült megvalósítania.

Vajas István is szeretne még legalább 100 juhot vásárolni, de nincs elég pénze, és SAPARD vagy más banki kölcsönhöz nem jut hozzá.

Barazsuly Emil

Valutaárfolyamok
Október 30., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

39 050/39 400

33 200/33 600

149/153

Október 31., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 39 420 lej, 1 USD = 33 684 lej, 1 magyar forint = 154 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A Magyar Kupa nyolcaddöntôjének legnagyobb érdeklôdéssel várt mérkôzése kétségkívül a tavalyi bajnok és a címvédô összecsapása volt. Elôbbi, azaz az MTK a 61. percben szerzett vezetést a Hidegkuti Nándor Stadionban, Czitkovics góljával, de ennek ellenére a címvédô Fradi jutott tovább, miután elôbb Kriston (67. perc), majd a 7 perccel késôbb Gera volt eredményes.

Más élvonalbeli együttes is búcsúzott a labdarúgó Magyar Kupától, mivel a Bodajk 1–0-ra nyert a Pécsi MFC ellen a legjobb 16 között. Szintén váratlan, hogy a negyedosztályú Tuzsér továbbjutott a BKV Elôrével szemben.

Magyar Kupa, nyolcaddöntôk: MTK–Ferencváros 1–2, Bodajk (NB I/B)–Pécsi MFC 1–0, Szentlôrinc (NB III) — Matáv–Sopron 0–1 — hosszabbítás után, Tuzsér (NB III)–BKV Elôre (NB I/B) 1–0, Cegléd (NB III)–Budapesti Vasas (NB I/B) 0–1 — hosszabbítás után, Szentes (NB II)–Budapest Honvéd (NB I/B) 0–3. Korábban játszották: Gyôri DAC (NB III)–Videoton FCF 2–4, Karcag (NB II)–Zalaegerszeg 1–6.

• A spanyol bajnokság hétközi, 9. fordulójában az éllovas Deportivo La Coruña meglepetésre hazai pályán szenvedett vereséget az alsóházban tanyázó Real Mallorcától. Nem tudta kihasználni a botlást a másik két nagy bajnokesélyes, a Valencia, amely hazai pályán csak döntetlent ért el, illetve a Real Madrid, amely — mint már közöltük — kedden Zaragozában gólnélküli döntetlent játszott. Az Atlético Madrid–Real Sociedad találkozó lapzárta után ért véget.

Eredmények: Albacete–Villarreal 2–0, Athletic Bilbao–Málaga 2–1, FC Barcelona–Murcia 3–0, Deportivo La Coruña–Real Mallorca 0–2, Osasuna–Real Betis Sevilla 2–0, Racing Santander–Espanyol Barcelona 0–1, FC Sevilla–Valladolid 1–1, FC Valencia–Celta Vigo 2–2, Real Zaragoza–Real Madrid 0–0.

Az állás:
1. Deportivo 9 7 0 2 19–8 21
2. Real Madrid 9 6 2 1 20–9 20
3. Valencia 9 6 2 1 16–5 20
4. Osasuna 9 5 2 2 12–7 17
5. Barcelona 9 4 3 2 11–7 15
6. Bilbao 9 4 2 3 12–9 14
7. Betis 9 3 4 2 12–11 13
8. Sociedad 8 3 3 3 9–7 12
9. Sevilla 9 2 6 1 12–11 12
10. Santander 9 3 2 4 12–11 11
11. Villarreal 8 2 5 1 10–11 11
12. Valladolid 9 3 2 4 12–18 11
13. Celta Vigo 9 2 4 3 13–13 10
14. Málaga 9 3 1 5 10–14 10
15. Atl. Madrid 8 3 1 4 7–12 10
16. Albacete 9 3 0 6 10–13 9
17. Zaragoza 9 2 2 5 6–10 8
18. Mallorca 9 2 2 5 9–15 8
19. Murcia 9 1 3 5 7–16 6
20. Espanyol 9 1 2 6 8–20 5

• A labdarúgó Angol Liga Kupa 3. fordulójában szerdán az élvonalbeli csapatok közül búcsúzott a Leicester City, a Blackburn Rovers és a Newcastle United, utóbbit a másodosztályú West Bromwich Albion gyôzte le hosszabbítás után. Kevesen múlott az Arsenal és a Manchester United búcsúzása is, elôbbi csak hosszú 11-es párbaj után jutott túl másodosztályú ellenfelén, míg utóbbi csak a hosszabbításban múlta felül a leedsi csapatot.

Eredmények, 3. forduló: Aston Villa–Leicester City 1–0, Blackburn Rovers–Liverpool 3–4, Chelsea–Notts County (III. osztályú) 4–2, Everton–Charlton Athletic 1–0, Newcastle United–West Bromwich Albion (II.) 1–2 — hosszabbítás után, Nottingham Forest (II.)–Portsmouth 2–4, Tottenham Hotspur–West Ham (II.) 1–0 — hosszabbítás után, Wigan (II.)–Middlesbrough 1–2, Arsenal–Rotherham United (II.) 1–1 — 11-esekkel: 9–8, Blackpool (III.)–Crystal Palace (II.) 1–3, Bristol City (II.)–Southampton 0–3, Leeds United–Manchester United 2–3 — hosszabbítás után, Queens Park Rangers (II.)–Manchester City 0–3, Wolverhampton Wanderes–Burnley (II.) 2–0, Bolton Wanderers–Gillingham (II.) 2–0, Reading (II.)–Huddersfield Town (III.) 1–0.

• Rangadóra került sor a labdarúgó Francia Liga Kupa elsô fordulójában: a bajnokság két elsô helyezettje, az Olympique Marseille és az AS Monaco mérte össze erejét. A végeredmény az éllovas búcsúját jelentette. A nap meglepetése viszont a Paris Saint-Germain búcsúja volt, ráadásul a párizsiak másodosztályú együttestôl kaptak ki. Eredmények: Olympique Marseille–AS Monaco 2–0, Gueugnon (II. osztályú)–Paris Saint-Germain 1–1, 11-esekkel 3–2, Bastia–Toulouse 1–0, Le Mans–Istres (II.) 2–1, Sochaux–Valence (II.) 3–2, hosszabbítás után, Nimes (III.)–Lille 1–2.

• Nem botlottak az élcsapatok az Olasz Kupában, a 2. forduló visszavágóin: Perugia–Cesena (III. osztályú) 3–2, összesítésben 5–3, Sampdoria–Pro Patria (III.) 3–0, összesítésben 4–0, Modena— Sambenedettese (III.) 2–0, összesítésben 3–2, Reggina–Salernitana (II.) 3–0, összesítésben 5–0, Bologna–Brindisi (III.) 3–0, összesítésben 5–3, Sienna–Teramo (III.) 3–0, összesítésben 4–0,

• A Német Kupa meglepetését a Schalke 04 megalázó veresége jelentette: a hosszabbításban kiütéses vereséget szenvedett a szintén élvonalbeli Freiburg otthonában. További meglepetés, hogy a Hannover 96 a területi (III.) bajnokságban szereplô Braunschweigtól, az Eintracht Frankfurt a másodosztályú Duisburgtól kapott ki, csakúgy, mint az 1860 München Aachenben, de arra se sokan számítottak, hogy a kupa a Borussia Dortmund nélkül folytatódik.

Eredmények: SC Freiburg–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 7–3, hosszabbítás után, Alemannia Aachen (II.)–TSV 1860 München 1–1, 11-esekkel 5–4, Braunschweig (III.)–Hannover 96 2–0, Unterhaching (II.)–Hamburger SV 2–4, Eintracht Frankfurt–MSV Duisburg (II.) 1–2, hosszabbítás után, 1. FC Union Berlin (II.)–Bayer Leverkusen 0–5, Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund 2–1.

(-bb)

UEFA-kupa — 2.

(8. old.)

A szerb-montenegrói Crvena Zvezda Belgrád gólnélküli döntetlent ért el a norvégiai Rosenborg Trondheim otthonában a labdarúgó UEFA Kupa 2. fordulójának 1. mérkôzésén.

Eredmény: Rosenborg (norvég)–Crvena Zvezda (szerb-montenegrói) 0–0.

Az AC Milan vesztesége

(8. old.)

Annak ellenére, hogy az AC Milan az elmúlt szezonban megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját és az Olasz Kupát is, a klub anyagilag veszteségesen zárta a gazdasági évet.

Az egyesület elnöke, Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök — aki 99,94 százalékban tulajdonosa a klubnak — az AC Milan közgyûlésén elmondta, hogy 60 millió euró mínuszban vannak.

Berlusconi szerint ez többek között annak tudható be, hogy a személyi kiadások egy év alatt 121,5 millióról 152,5 millió euróra nôttek. Emellett a Bajnokok Ligája gyôzelemért 7,7 millió prémiumot fizettek ki a csapattagoknak, a sorozatból befolyt összeg 43,4 millió euró volt.

A Gazzetta dello Sport címû napilap információ szerint az elnök meglehetôsen kevesli azt a pénzt is, amelyet a közvetítési jogokért — mintegy 78 millió euró évente — kap a klub. A veszteség okaihoz az is hozzátartozik, hogy a Milan néhány játékosa jóval kevesebbet ér már a piacon, mint ahogyan azt korábban eltervezték.

Az AC Milan helyzetét nehezíti, hogy az Európai Unió versenybiztosa, Mario Monti vizsgálatot indít Silvio Berlusconi ellen, mert szerinte nem összeegyeztethetô, hogy egy miniszterelnök egy sztárcsapatot birtokoljon.

Saját tévécsatornát terveznek a Bundesligának

(8. old.)

Saját televíziós csatorna beindításáról határozott a német labdarúgó Bundesliga. Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München igazgatótanácsának elnöke jelentôs bevételt vár a vállalkozástól.

— Partnereinkkel fizetôs tévécsatorna beindítását tervezzük, már a következô bajnoki idénytôl — mondta a kiváló futballistából lett sportvezetô. — Sokkal több pénzhez kell jutnunk a közvetítések által, mint eddig. Mostanáig ki voltunk szolgáltatva az ARD-nek és a Premiere-nek.

Rummenigge szerint a jelenlegi 280 millió eurós bevételt rövid idôn belül 400 milliósra lehet növelni, majd tartósan lehet számolni a félmilliárd eurós haszonnal.

Ezúttal a bíró fejelt

(8. old.)

Belgiumban háromhavi felfüggesztett börtönt kapott egy futballbíró, aki egy amatôr-mérkôzés után lefejelte az egyik játékost.

Az 50 éves játékvezetô tavaly decemberben azért "bólintott" a futballista arcába, mert az a találkozó alatt végig szidalmazta ôt.

A vérmes sípmester 750 eurós fájdalomdíjat fizet a sértettnek, de nem úszta meg ennyivel, mert az összeget meg kell fejelnie az 500 eurós bírsággal is.

A Kolozs megyei csapatok hét végi mûsorából

(8. old.)

C-osztály, 9. forduló
8. csoport
Pénteken 13 órától Szamosújvárott: Olimpia–Nagybányai Glória Renel.
Pénteken 13 órától Désen: Egyesülés–Aradi Telecom.
Pénteken 13 órától Kürtösön: Frontiera–Dési CF 01.
9. csoport
Pénteken 13 órától Tordán: Aranyos FC–Dicsôszentmártoni Kémia.
Pénteken 13 órától Marosvásárhelyen: HSK–Alsójárai Bányász.
B-osztály, 11. forduló
3. csoport
Szombaton 11 órától a Gépész utcai stadionban: Kolozsvári CFR-Ecomax–Zilahi Armãtura.
Szombaton 11 órától Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Zalatnai Minaur.
Szombaton 11 órától Medgyesen: Gázmetán–Kolozsvári UFC.

Qi-gong tanfolyam az Apáczaiban

(8. old.)

Jövô héten, november 2–8. között a Lin Kai Tang nagymester qi-gong tanfolyamot tart (amelynek alapja a küzdôspotokon, harcmûvészetek nyugszik, de több annál). Pénteken 17.30-tól az Eminescu iskola sporttermében, szombaton 10.30-tól a Politechnika sporttermében lehet feliratkozni, hétköznap a kurzus kezdési idôpontja 17.30, hét végén pedig 13 óra.

Érdeklôdni lehet a 452-169, 587-704, 0744-916401 telefonszámokon.

FORMA–1McLaren: tárgyalás Villeneuve-vel

(8. old.)

Elképzelhetô, hogy az 1997-ben világbajnok Jacques Villeneuve a Forma–1-es McLaren-istálló tesztpilótája lesz.

— Tárgyalunk a kanadai klasszissal, de megállapodás még nem született — mondta a wokingi csapat szóvivôje.

Villeneuve az elmúlt öt idényben a BAR-Honda színeiben versenyzett, de idén lejáró szerzôdését nem hosszabbították meg, sôt az utolsó, japán nagydíjon már Takuma Szato helyettesítette.

Ezután Bernie Ecclestone, az autósport elitkategóriájának mindenható ura is próbált csapatot találni a 32 éves sztárnak, de nem sikerült, s úgy tûnt: Villeneuve Forma–1-es karrierje befejezôdött. Azóta viszont hírbe hozták a Renault-val, ám most elképzelhetô, hogy a McLarennél folytatja pályafutását.

MÛKORCSOLYA
Jagugyin nem indul többet az amatôrök között

(8. old.)

Az olimpiai és világbajnok orosz mûkorcsolyázó, Alekszej Jagugyin úgy döntött, hogy nem versenyez többet az amatôrök között.

A 23 éves klasszis elhatározásáról fax-üzenetben értesítette hazája szövetségét, amelynek vezetôi szomorúan vették tudomásul a hírt.

— Nem örülünk döntésének, de tisztában vagyunk azzal, hogy a hosszú ideje húzódó sérülése miatt már nem tudná a tôle megszokott teljesítményt nyújtani — mondta Valentyin Piszejev elnök.

A négyszeres vb-gyôztes Jagugyin a teljes elmúlt szezont kénytelen volt kihagyni súlyos csípôfájdalmai miatt, és még mindig nem gyógyult meg teljesen.

Az Egyesült Államokban élô csillagot várhatóan már csak különbözô show-kban láthatják majd a rajongók.

SAKKSAROK
Rapid-vb: Kramnyik–Anand döntô

(8. old.)

Egy jelenlegi és egy volt világbajnok játssza a finálét a franciaországi rapidsakk világbajnokságon.

A legjobb nyolc között Polgár Juditot búcsúztató orosz Vlagyimir Kramnyik nyerte az elsô elôdöntôt a franciaországi Cap d’Agde-ban zajló rapidsakk-világbajnokságon, s így bekerült a fináléba. Kramnyik honfitársát, Alekszandr Griscsukot verte, méghozzá nagyon magabiztosan, hiszen mindkét parti után gyôztesen állhatott fel az asztaltól.

A nyolc között Polgár Juditot búcsúztató — és a Lékó Péter elleni klasszikus vb-döntôre készülô — orosz Vlagyimir Kramnyik ellenfele a korábbi vb-elsô indiai Viswanathan Anand lesz. Anand két döntetlen után villámjátszmákban gyôzte le az orosz Peter Szvidlert.

Eredmények, elôdöntô:

Griscsuk–Kramnyik 0–1, Kramnyik–Griscsuk 1–0, összesítésben: 2–0;

Anand–Szvidler döntetlen, Szvidler–Anand döntetlen; villámjátszmák: Szvidler–Anand döntetlen, Anand–Szvidler 1–0, összesítésben: 2,5–1,5.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -