2003. november 7.
(XV. évfolyam, 257. szám)

Lelkiismeretes adófizetôk a kolozsváriak
Országosan másodikok vagyunk milliárdosaink alapján

(1., 6. old.)

Rekordhónappal dicsekedhet az államkasszába történô befizetések szempontjából a Kolozs megyei pénzügyi igazgatóság. Október valóban gyümölcsözônek bizonyult, ugyanis 1183 milliárd lejt fizettek be az állami költségvetésbe, ezzel a teljesítménnyel messze túlhaladva az elôzô hónapokat: szeptemberben 808, augusztusban 823, júliusban 953, júniusban 745 milliárd "bevétele" volt a hivatalnak. Bár emellett hatalmas adósságokat halmoztak fel fôleg állami vállalatok, és az adócsalás is gyakoribb szokássá kezd válni tájainkon, Mihai Costin igazgató szerint a kolozsváriak jó adófizetôk, ugyanakkor a jövedelem bevallási nyilatkozatok alapján Kolozsvár országosan a második, már ami a milliárdosok számát illeti.

A még tavasszal iktatott, vagy — legújabban — postán visszaküldött jövedelembevallási nyilatkozatok ügye a napokban tetôzött, a tavaly megvalósított és összesített jövedelmek, valamint az értük tartozott adóösszegek rendezése után és ennek nyomán. Az adómegállapítási határozatokat már kiküldték, sokan kézhez is kapták, és az esettôl függôen vagy az adófizetô kénytelen még fizetni az államkasszába, vagy neki térítenek vissza a keresetbôl, magyarázta Flaviu Fãrcas. Az adómegállapítási határozatok szövege sokak számára még szokatlan vagy nehézkes volt, ezért félreértelmezték a benne foglaltakat. Több olyan eset történt, amikor a címzett meglátta a nyomtatványon feltüntetett pénzösszeget, és igyekezett azt postai úton elküldeni a pénzügyi hivatalnak, holott azt éppenséggel az állam, tehát a pénzügyi igazgatóság kellett hogy visszafizesse. Félreértésre adott okot a szövegben megjelenô kifizetés (plata) és visszatérítés (restituire) kifejezés, és persze kisebb bonyodalomhoz meg plusz munkához vezetett. Mindez azonban a kolozsvári lakosok kötelességérzetét, törvénytiszteletét bizonyítja, mondta Fãrcas.

Országosan 2867000 jövedelembevallást iktattak, Kolozsvár, a 126000 nyilatkozatával országosan a harmadik helyen áll. Ami az adófizetôkre háruló, állammal szembeni plusz adófizetést illeti, 7335 esetben 10 millióig terjedô, 758 esetben 10–30 millió közötti, 163 esetben 30–50, 20 esetben 70–100 millió lej közötti, és 100 esetben 100 millió lej feletti adókülönbözetet kell még befizetni az államkasszába. Az állam 29373 esetben 1 millióig terjedô pénzösszeget fizet vissza, 18024 esetben 5 millióig, 372 esetben 50, 12 esetben 100 millióig terjedô, 2 esetben pedig 100 millió lej feletti összeget térít vissza a jogosultaknak, pluszban levont adó címén. A tapasztalat szerint, megcáfolva a korábbi ellenérzéseket, az adófizetôk jobban jártak a jövedelembevallással, mint az állam: országos szinten ugyanis 1227 milliárd lej illeti meg az államot, ellenben 2248 milliárdot kell visszafizetnie az érintett lakosságnak. A statisztikák még egy, Kolozsvárnak dicséretére szolgáló adatot is nyilvánosságra hoztak. Városunk, a jövedelemösszesítés nyomán kimutatott 69 milliárdos személyével a második helyet foglalja el Bukarest után, gazdag emberek tekintetében. Ilyen összegû jövedelmet mindenekelôtt a szabad foglalkozást végzôk (könyvvizsgálók, könyvszakértôk, közjegyzôk, ügyvédek, végrehajtók) értek el. A hivatal szempontjából mindez olyan értelemben jó, hogy törvényes, bevallott jövedelmekrôl van szó, amelyek után szintén jelentôs összegû adót fizettek az államnak.

A pénzügyigazgatóság kimutatásában jelentôs helyet és összeget foglalnak el az adósságok, törvénytelenségek is. Alig 20 nagyvállalat (és nagy adós) körbetartozása meghaladta az 581 milliárd lejt, 1094 cég, kis és közepes vállalkozás adóssága pedig a 890 milliárdot. A cégek, vállalkozások ellenôrzése során 18515 esetben derítettek ki adócsalást, a hivatal képviselôi azonban, törvényes elôírásokra hivatkozva, nem nevezték meg az érintett cégeket.

(i)

Akadályozzák a restitúciót
A polgármester perrel húzza az idôt

(1., 6. old.)

Gheorghe Funar kolozsvári polgármester mindent elkövet annak érdekében, hogy a történelmi magyar egyházak ne kaphassák vissza a román állam által elkobozott ingatlanokat. Az elöljáró bejelentette, hogy a restitúcióért felelôs bukaresti kormánybizottság legutóbbi döntéseit a közigazgatási bíróságon támadja meg.

A 2002/501-es törvény alapján létrehozott kormánybizottság legutóbbi döntései révén visszaszolgáltatta az Erdélyi Református Egyházkerületnek és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek a Horea úton lévô Metropol épület egy részét, valamint a ferencesek rendházát, a Sigismund Todutã Zenelíceumnak otthont adó épületet.

Marosán Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület jogtanácsosa a Szabadság kérdésére elmondta, hogy a Metropol épületet az egyházkerület nevére telekkönyvezték, azonban tulajdonosi minôségét még nem gyakorolhatja, mivel a kolozsvári polgármester a 30 nap letelte elôtt bírósági úton támadta meg a bukaresti bizottság döntését. A törvényes elôírások szerint a kormánybizottság határozata a kibocsátástól számított egy hónapon belül automatikusan jogerôssé válik.

A református egyházat kilenc lakrész illeti meg a Metropol épületébôl, ezekbôl négyben cégek mûködnek, míg ötöt lakóházként bérelnek. A bérlôk jog szerint a kolozsvári polgármesteri hivatallal kötöttek szerzôdést, amelyek határideje csupán 2010 körül jár le. A jogtanácsos úgy vélte, hogy Funar közismert magyarellenessége mellett az érdekellentétet ezúttal a bérlôk helyzete is növeli. Példaként a Pizza Gente nevû pizzázó esetét említette, amely nem várva meg a 2002/550-es törvény alkalmazását, peres úton igyekszik megvásárolni az üzlethelyiséget. Mint ismeretes, az 550-es törvény arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy adják el a tulajdonukban lévô üzlethelyiségeket. A pizzázó által indított jogi eljárást alapfokon tárgyalják, az elsô ítélet jövô kedden születik. — Szerencsénk volt, mert tiszta véletlenül szereztünk tudomást errôl a tárgyalásról. A bíróságtól kértük, hogy mi is szállhassunk be a perbe, az egyházkerület kérésének elfogadásáról vagy elutasításáról jövô kedden hoz ítéletet a bíróság — mondta a jogtanácsos.

Marosán jó esélyt lát a kedvezô döntés születésére, mivel az egyház a bíróság rendelkezésére bocsátotta azokat a papírokat, amelyek egyértelmûen bizonyítják, hogy az ingatlant az egyházkerület nevére telekkönyvezték. A pizzázón kívül a Reiffeisen Bank kirendeltsége, a Music Pub kocsma és jelenleg nem mûködô ügyvédi iroda található itt.

Markó Attila, a kormánybizottság RMDSZ-es tagja lapunknak elmondta, hogy tudomást szereztek már Funar lépésérôl, viszont az elöljáró peres szándékát közigazgatási panasz révén pusztán a Metropol-ház esetében jelezte. Az elöljáró felszólította a bizottságot, vonja vissza határozatát, de a testület végül úgy döntött, hogy fenntartja a restitúciót kimondó iratát. A kolozsvári polgármester felületességgel vádolta a bizottságot, utalva az ingatlan teljes jogi helyzetére, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület által idén év elején elvesztett perre. Markó elmondta, hogy Funar indokai megalapozatlanok, mivel a kormánybizottság határozata a 36 lakrészes épületnek csupán 9 apartmanjára vonatkozik. A polgármesteri hivatal törvénytelen módon adta el a fennmaradt 27 lakást, ami miatt az egyházkerület pert indított. Az év eleji bírósági ítélet a bérlôknek kedvezett, akiknek érvényesnek nyilvánították adásvételi szerzôdéseiket. Markó szerint indokolatlan az ítéletre hivatkozni, mivel a bizottság határozata pusztán az ingatlan kilenc, még el nem adott lakására vonatkozik.

A visszaigényelt ingatlanok eladása esetében az egyházak év végéig indíthatnak jogi eljárást. Markó Attila szerint az országban körülbelül száz olyan per van, amelyeket az egyházak törvénytelenül eladott ingatlanok esetében indítottak. A restitúciós kormánybizottság csak abban az esetben adhat anyagi kártérítést az egyházaknak, amennyiben számukra kedvezô döntés születik ezekben a perekben, és a jogi hatóság érvénytelennek tekinti az adásvételi szerzôdéseket. A két ingatlan további sorsát illetôen Markó elmondta, nincs kizárva annak a lehetôsége, hogy a bíróságok felülbírálják a kormánybizottság döntéseit.

Borbély Tamás

Egyelôre nem lesz kétnyelvû felirat a kolozsvári állomáson

(1., 6. old.)

Október elején kezdték el a kétnyelvû táblák felhelyezését azoknak a településeknek a vasútállomásain, ahol a magyar ajkú lakosság száma meghaladja a 20 százalékot. A közlekedésügyi minisztérium szerint eddig 32 táblát helyeztek el, a kolozsvári vasútállomáson azonban még várni kell a kétnyelvû feliratra.

Mintegy 300 vasúti állomást érint a kétnyelvû táblára vonatkozó rendelet, a közlekedési minisztérium szerint jövô év március 30-ig minden érintett helység neve felkerül az adott kisebbségek nyelvén is a vasútállomásokra.

Borbély László, az RMDSZ ügyvezetô elnöke a Szabadság kérdésére elmondta: eddig 32 helységben tették ki a kétnyelvû táblákat, köztük olyan nagyvárosokban is mint Nagyvárad, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, és november 16-ig még 38 vasútállomásra fogják azokat elhelyezni. A kolozsvári állomáson elhelyezendô kétnyelvû táblával kapcsolatosan az ügyvezetô elnök elmondta: Kolozsvár két ok miatt is érzékeny pont. Egyrészt, mivel a magyar nyelvû lakosság számaránya nem éri el a 20 százalékot, másrészt pedig a polgármester is a kétnyelvû feliratok felállítása ellen tevékenykedik.

Az ügyvezetô elnök ugyanakkor hozzátette: a közlekedési minisztérium illetékesei biztosították a szervezetet arról, hogy a kétnyelvû tábla a kolozsvári vasútállomásra is felkerül, és már meg is rendelték azt. Ez mindenképpen meg fog valósulni, mivel a kisebbségek nyelvének a decentralizált intézményekben való használatát a módosított alkotmány is elôírja. Borbély László szerint Miron Mitrea közlekedési miniszter mindent megtesz a táblák felállítása érdekében, ezek elhelyezése a tervek szerint történik és Kolozsvár is sorra fog kerülni. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy mikor.

A kolozsvári állomás fônöke csak ímmel-ámmal válaszolt kérdéseinkre. Elmondta: ô nem tud semmit a kétnyelvû tábla felállításáról, és Kolozsváron a közeljövôben nem fogják elhelyezni azt. Hozzátette: eddig még nem fordultak hozzájuk ilyen kéréssel, de amennyiben felsôbb utasítást kapnak erre vonatkozóan, akkor eleget tesznek ennek.

Pap Melinda

Végrehajtók a polgármester lakásán

(1. old.)

A kolozsvári Pénzügyigazgatóság biztosítási végrehajtást rendelt el kolozsvár polgármesterének lakására, és ugyanakkor zárolta annak fizetését, mert a városvezetô illetlenül vett fel pótlékként bizonyos pénzösszegeket, és nem tartotta be az elnöki határozatokat a helyi tanács összehívását illetôen.

Mihai Costin, a pénzügyigazgatóság kolozsvári vezetôje elmondta: 12 milliárd lejes kár megtérítésére hozták a fent említett intézkedést. E hiányra a számvevôszék ellenôrzése során derült fény.

A polgármester mellett az alpolgármesterektôl is számon kérték bizonyos pénzösszegek illetlen bezsebelését, amelyekre 2001–2002 között került sor.

A városvezetô természetesen törvénytelennek minôsítette az intézkedést, és politikai okokat lát mögötte.

Gheorghe Funart a törvényszék elnöki határozatainak megszegése miatt — amelyben arra kötelezték, hogy összehívja a helyi tanácsot — napi 500 000 lejjel büntették minden nap késedelem esetén. Korábban a nagyszebeni számvevôszék úgy határozott, hogy a polgármester köteles visszafizetni a helyi költségvetésbe a törvénytelenül felvett pénzösszegeket. A polgármester nem fogadta el a döntést; felfolyamodványa jelenleg a Legfelsôbb Bíróság asztalán van.

Többen többféleképpen az országjelentésrôl

(1. old.)

Internetes csevegést kezdeményezett az Európai Bizottság (EB) bukaresti küldöttsége vezetôjével, Jonathan Scheelével. Ily módon a Szabadságnak is alkalma nyílt néhány kérdést intézni a diplomatához.

Ismeretes, a kormánypárt olvasatában a dokumentum egyértelmûen mûködô piacgazdaságnak nyilvánította Romániát, csak az ellenzék irigysége, és a sajtó angoltudásának hiányosságai miatt fordulhatott elô, hogy a közvéleményben az maradt meg: a várva várt elismerés az idén is elmaradt. Jonathan Scheelét elsôsorban arról kérdeztük, miért döntött utolsó pillanatban az EB úgy, hogy ilyen kétértelmûen fogalmaz a mûködô piacgazdaságra vonatkozóan, mit akart sugallni azzal, hogy hirtelen árnyalta véleményét. A válasz számunkra rövid, diplomatikus és egyértelmû volt. Eszerint Romániában további következetes lépések szükségesek a reformok terén, az EB pedig bízik abban, hogy a további erôfeszítéseknek köszönhetôen már a közeljövôben vissza tudja igazolni azt, hogy Románia valóban mûködô a piacgazdaság. (Összeállításunk a 4.oldalon)

Sz. K.

Pápai kitüntetés Doina Corneának

(1. old.)

II. János Pál pápa kitüntette Doina Corneát, a Ceausescu-rendszer ismert ellenállóját. Cornea a Vatikán laikusi kitüntetései közül a legmagasabban részesült: a Szent Szilveszter Pápa Lovagrend tagjává avatták.

Doina Corneán kívül további négy hazai személyiség kapta meg a megtisztelô címet: Magda Pandrea, dr. Eugen Lupu, Viorica Lascu és Viorelia Lupu. Rajtuk kívül további öt kolozsvári személy részesült a pápai elismerésben. Eugenia Fãrcas, Maria Boilã, Zoita Crãciun, Viorica Olteanu és dr. Petre Pitea a Szent Gergely Rendet kapta.

A díjakat vasárnap a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban adják át.

Százeurós minimálbért követelnek

(1. old.)

Az Országos Szakszervezeti Tömbhöz tartozó szakszervezetek mintegy 50 kolozsvári képviselôje tüntetett tegnap délután a prefektúra épülete elôtt. A kormánytól azt követelték, hogy teljesítse követeléseiket.

A tüntetôk küldöttsége Valentin Cuibus alprefektusnak nyújtotta át követeléseit, Cuibus pedig megígérte, hogy azokat Bukarestbe továbbítja.

Az épület elôtti tüntetôk 2004 elejétôl a minimálbér 100 euróra való növelését, valamint az alapélelmiszerek állami forgalmi adójának, illetve a kiskeresetûek adójának csökkentését kérték.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

ÁLTALÁNOS GEOMORFOLÓGIA címmel dr. Szabó József tart elôadás-sorozatot november 7-én és 8-án az EMTE Mátyás király utcai központi épületében. A Sapientia Alapítvány–Kutatási Programok Intézete vendégtanári programjának keretében szervezett elôadások pénteken 14–18 óra és szombaton 9–18 óra között hallgathatók meg.

A TEAKÉSZÍTÉS MÛVÉSZETÉRÔL indul elôadássorozat november 7-én, pénteken du. 6 órától a Német Demokrata Fórum (Unió/Memorandumului utca 8.) dísztermében. Elôadó a teakészítés mûvészetének mesternôje, Kazuko Daconu. A romániai Urasenke Egyesület és a kolozsvári Nipponica Alapítvány szervezte bemutatók további idôpontjai: szombaton 10, 14, 18, valamint vasárnap 9 órától.

A KUCKÓ VEZETÔI, Horváth Gyöngyvér képzômûvész, Mann Gabriella zenetanár, Horváth László honismereti kör tagja és Csoltkó Annamária szeretettel várják a gyerekeket a a Kuckós-összejövetelre november 8-án, szombaton du. 3 órától, a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházba. A köri tevékenységen való részvétel ingyenes.

"XXX(L)" címmel november 7-én, pénteken du. 4 órakor Kovács István, Bartalus Attila és Szabó András tárlata nyílik meg a Café Bulgakovban.

DR. GYARMATI GYÖRGY docens, a Magyar Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárának államtitkár rangú fôigazgatója tart elôadássorozatot A kommunizmus története címmel november 7–9 között a BBTE Jelenkor Története és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke, valamint a Sapientia Alapítvány–Kutatási Programok Intézete szervezte vendégtanári program keretében: pénteken 18–20 óra között (I. C. Brãtianu teremben — Echinox épület), szombaton 9–12 és 14–17 óra között (Bocskai-ház), vasárnap 10–12 óra között (Brãtianu-terem).

A BIOLÓGIA KAR ÁLLATTANI TANSZÉKÉN (Mikó kert, SZN-terem) a Sapientia Alapítvány–Kutatási Programok Intézete vendégtanári programjának keretében a következô elôadásokat tartja Maróy Péter professzor november 7-én, pénteken: 10–12 óra között: A kromoszómák és az öröklôdés; 12–14 óra között: A genetikai kapcsoltság; 16–18 óra között: A gének biokémiája. November 8-án, szombaton a Sapientia EMTE dísztermében (Bocskai-ház) dr. Kiss István a következô elôadásokat tartja: 9–11 óra között: A gének replikációja és rekombinációja; 11–13 óra között: A transzkripció szabályozása prokariótákban.

Helyreigazítás
Nem a szalmalángot, hanem a Szalmatáncot mutatták be a Bulgakovban. A kötet szerzôje, Zsidó Ferenc pedig nem 25, hanem 28 éves. A lapunk november 5-i számában megjelent értelemzavaró hibák miatt az érintett és olvasóink szíves elnézését kérjük. És ugyancsak hiba csúszott a november 6-i lapszámban megjelent Korunk-rendezvényrôl szóló tudósításba. A cím helyesen: Intellektuális mûvészet, hiánypótló kötetek.

Épített örökségünk védelmében

(2. old.)

Hetedik konferenciáját tartja november 6–9. között a Transylvania Trust Alapítvány, Történeti tartószerkezetek és katasztrófák címmel, a Brétfû utcai Épített örökség oktatási és kutatóközpontban. A szimpóziumon a hazai szakemberek mellett Görögországból, Magyarországról, Törökországból és Olaszországból érkeztek szakemberek, az építettörökség-védelem jeles képviselôi, hogy elôadások keretében számoljanak be az országukban tapasztalt helyzetrôl. Az összesen tizenkét elôadást megbeszélések, tapasztalatcserék követték, közben az érdeklôdôk kiállításokat tekinthettek meg és diavetítésen vehettek részt.

A megnyitót követô elsô elôadást Szabó Bálint, a Transylvania Trust Alapítvány elnöke tartotta, Épített örökség határhelyzetben — katasztrófák és történeti tartószerkezetek címmel. Értekezésében az elôadó felsorolta a különbözô kataszrófa-fajtákat, azok kiváltó okait, illetve a lehetséges megoldásokat vagy megelôzési munkálatokat. Ugyanezeket a témaköröket járták körül a további elôadók, majd a konferencia ma és holnap tanulmányi kirándulásokkal és kerekasztal-megbeszélésekkel folytatódik.

(sbá)

Mátrix — Forradalmak

(2. old.)

Eredeti cím: The Matrix Revolutions. Színes szélesvásznú amerikai sci-fi, 2003, 129 perc. Rendezte: Andy Wachowski és Larry Wachowski. Szereplôk: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Monica Bellucci.

Az 1999-ben készült Mátrix korszakalkotónak számított, idén a Wachowski testvérek "legyártották" nemcsak a folytatást, hanem gyorsan-gyorsan elkészítették a zárófelvonásnak szánt Forradalmakat. Ezek azonban, hollywoodi hagyományokhoz híven, a kasszasiker-effektus hatására születtek.

Sajnos, már a második rész látványossága is a színvonal kárára vált, a befejezésnek szánt mûalkotás ezt fokozta. Neo, Trinity, Morpheus küzdelme a gépekkel és programokkal technikailag jó kis csin-bummot eredményez — többet azonban nem, a cselekmény folyamán számos klasszikusabb sci-fi (Csillagok háborúja, A nyolcadik utas a halál stb.) elképzelése és megvalósítása ismerôsként visszaköszön.

További gyenge pont: a rendezôket váratlan feladat elé állította az, hogy az Orákulumot játszó Gloria Foster a második rész forgatása közben meghalt, és szerepét mostanra Mary Alice vette át — a cserét elég gyatra magyarázkodással próbálják fedezni. A végén pedig bibliai párhuzamok is belekavarodnak az egészbe, ez sem újdonság hollywoodi körökben.

New York, Moszkva, Tokio és… Kolozsvár — a filmet szerdán egy napon, egyszerre mutatták be a világ nagyvárosaiban. Minden, aminek kezdete van, véget is ér — ez a jelszava. Bár így lenne. Sajnos, meghagyták a kiskapukat a további lehetséges folytatás(ok)hoz.

Póka János András

Ki van a tükörben?

(2. old.)

Az Erdélyi Terasz internetes irodalmi portál mostantól Tükör-esteket szervez — derült ki az elsô ilyen jellegû rendezvényen, amelyet november 5-én délután tartottak a Gaudeamus könyvesboltban. Ezúttal Orbán János Dénes és Sántha Attila foglalt helyet a tükör két oldalán, a tárgyalt mû pedig elôbbi utóbb megjelent kötete, a Teakönyv volt.

A nem is olyan rég a Bulgakov kávézóban már bemutatott kötet Orbán János Dénesnek olyan írásait gyûjtötte csokorba, amelyek az utóbbi tív évben születtek, azonban eddigi köteteibôl különféle szerkesztési elvek miatt kimaradtak. A méltató, illetve moderátor szerepkörét is betöltô Sántha Attila összefoglalója szerint ezek az írások képet nyújtanak arról, mi is történt az erdélyi magyar irodalomban az elmúlt tíz esztendô alatt.

A szerzô az általa egyszemélyes antológia és fejlôdéstörténetként minôsített könyv kapcsán elmondta, úgy érezte, bizonyos írásokat kár lett volna elfelejteni, hiszen olyan korszakról tanúskodnak, amely nagyon mozgalmasnak bizonyult. A 90-es évek közepe felé az irodalom kezdett kilépni a forradalom utáni káoszból, néhány év után azonban ugyanoda jutott, hiszen a piac ismét telítôdött, a mentalitás viszont — ha csak kis mértékben is, de — változott. Mindezt a változást érzékeltetik a Teakönyv írásai: versek, novellák, kritikák, esszék, paródiák, az Elôretolt Helyôrség irodalmi folyóirat elsô vezércikke.

A két költô felelevenítette azokat az idôket, amikor az irodalmi közvélemény szemérem elleni merényletnek minôsítette az Elôretolt Helyôrség megjelenését, a prüdéria azonban enyhülni látszik az utóbbi idôkben. Sántha elmondta: Orbán János Dénes olyan személyiség, aki képes menedzselni a maga mûvészetét, szinte minden mûfajban otthonosan mozog, ugyanakkor pozitívumként említette írásainak humoros voltát. Mindezek illusztrálására OJD felolvasott néhány részletet a Teakönyvbôl. Kiderült: a szerzô jelenleg forgatókönyvet, illetve drámát ír, színpadi szerzôi ambíciói vannak, mivel érzése szerint az író léte akkor teljes, ha mindent ír.

Az Erdélyi Teraszt képviselô Szabó Géza felhívta a figyelmet, hogy a következô Tükör-est három hét múlva jelentkezik.

S. B. Á.

Új "A Hét"

(2. old.)

Oldott hangulatban mutatkozott be A Hét közéleti és kulturális kritikai lap szerdán este a Bulgakovban. A hetente megjelenô újság kivitelezésében, grafikai megoldásaiban az igényesebb magyarországi lapokat próbálja követni. Közélettel és kultúrával foglalkozik, alapvetôen kritikai hangnemben.

A beszélgetést Parászka Boróka, a lap felelôs szerkesztôje vezette. Kifejtette, reméli, hogy eddig már mindenki kialakított magának valamiféle véleményt a lapról, amelynek fô célkitûzése, hogy interaktív legyen: az olvasónak írják, az olvasó segítségével. Nem akar semmiféle elvárásnak, elképzelésnek megfelelni, viszont teret biztosít arra, hogy bárki szót emelhessen, elmondhassa véleményét az aktuális kérdésekkel kapcsolatban.

A lap múltját nehéz lenne érdemben, pártatlanul összefoglalni, hiszen 33 év alatt több mint 2000 szerzôje volt, túlélt különféle politikai helyzeteket, korokat. A lényeg, hogy ebben az adott korban — a maga kihívásaival és megpróbáltatásaival — állja meg a helyét; tudja betölteni azt a szerepet, amit magára vállalt: teret adni a vitáknak.

Nincs megcélzott közönsége, nem határozták meg, hogy kinek szól a lap. Itt van, újjászületett — olvasni kell, és saját véleményt kialakítani, hangzott el az ismertetésen.

Ágoston Hugó fômunkatárs hangsúlyozta, kritikai lapról van szó, ami a mûvészeti, elméleti kérdésekben elemzô, dialogizáló jellegû írásokat közöl, megpróbálja pótolni a mûvészetkritikai, irodalmi lapok hiányát.

Ugyanígy az erdélyi újságírásból szinte teljesen kihalt színházi kritika is teret kap, egy teljes oldalon, valamint látványoldala is van a lapnak, amelynek keretében zenerovatnak is helyet biztosítanak. A lap szerkesztôi szeretnék, ha a kritikai mûhely beindulna és igazi, jó zenei, színi, irodalmi, képzômûvészeti kritikákat olvashatna a közönség.

A Hét a társadalomtudományok számára is teret biztosít, társadalomtudományos igénnyel megfogalmazott gondolatok fóruma szeretne lenni. Az, hogy még nem alakult ki olyan nyelvezet, amely a szövegek szakszerûsége mellett könnyen olvasható, emészthetô is lenne, bizonyítja a témakör "elhanyagoltságát".

Farkas Imola

Tisztelettel emlékezve

(2. old.)

Jakab Lajosra emlékeztek csütörtökön a Györkös Mányi Albert emlékházban mindazok, akik ismerték, szerették az elhunyt mûvészt, az Állami Magyar Opera volt munkatársát. Énekes, zongorista, színész volt, pótolhatatlan, sokoldalú tehetség.

Mátyás Jenô köszöntôje után az özvegy, Jakab Éva mondta el férjéhez írt versét, majd egy olyan interjúból olvasott részleteket, amelyet Mikó Ervin készített a néhai mûvésszel.

Jakab Lajos volt tanár, kultúraktivista, lokálzongorista, könyvelô, de a színpad jelentette számára a hazaérkezést. Beugró színészként több mint 30 szerepben mentett meg elôadásokat.

Ars poeticája volt: adni, adni, adni. És persze kapni is. A közönségtôl tapsot, felcsendülô kacagást.

A megemlékezés befejezéseként nosztalgia-zenét hallgattak a jelenlevôk, maga a mûvész muzsikált, sajnos már csak felvételrôl.

F. I.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Matrix forradalmak — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 13; kedvezménnyel: naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Chicago — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Les destines sentimentales — november 10-én, hétfôn du. 5 órától, a Francia filmtéka keretében. November 12–16 között: A brit filmek fesztiválja.

GYÔZELEM — november 7–december 4 között: A román film hónapja: nov. 7–13.: Examen — román bemutató. — Vetítések idôpontja: péntek, szombat, vasárnap: 13.30, 16, 18.30; hétfô, kedd, szerda, csütörtök: 16, 18.30, 21. Nov. 7–9.: Stefan Luchian — román (21); nov. 10–11.: Burebista — román (13.30); nov. 12–13.: Moara cu noroc — román (13.30).

FAVORIT — A Karib-tenger kalózai — A Fekete Gyöngy átka — amerikai. Vetítések idôpontja: 13, 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Frida — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19.

TORDA

Már megint a rossz fiúk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30; kedvezménnyel: naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Matrix forradalmak — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 13; kedvezménnyel: naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Chicago — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Les destines sentimentales — november 10-én, hétfôn du. 5 órától, a Francia filmtéka keretében. November 12–16 között: A brit filmek fesztiválja.

GYÔZELEM — november 7–december 4 között: A román film hónapja: nov. 7–13.: Examen — román bemutató. — Vetítések idôpontja: péntek, szombat, vasárnap: 13.30, 16, 18.30; hétfô, kedd, szerda, csütörtök: 16, 18.30, 21. Nov. 7–9.: Stefan Luchian — román (21); nov. 10–11.: Burebista — román (13.30); nov. 12–13.: Moara cu noroc — román (13.30).

FAVORIT — A Karib-tenger kalózai — A Fekete Gyöngy átka — amerikai. Vetítések idôpontja: 13, 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Frida — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19.

TORDA

Már megint a rossz fiúk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30; kedvezménnyel: naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

November 9-én, vasárnap du. 5 órakor: Vajda János: Leonce és Léna — nyugdíjas bérlet. Vezényel: Kulcsár Szabolcs — debüt. Rendezô: Selmeczi György m. v.

ROMÁN OPERA

November 10-én, hétfôn este 7 órakor: Strauss: A denevér.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, november 7-én, pénteken este fél 8 órakor: Tom Stoppard: Bulldog hadnagy Magritte nyomán — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

November 8-án, szombaton du. 3 órakor: Együgyû Misó — stúdióelôadás gyermekeknek. Rendezte: Szabó Attila m. v.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Ma, november 7-én, pénteken este 8 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Jean de Udaeta (Spanyolország). Közremûködik: Constantin Sandu (Portugália). Mûsoron: Beetoven: Prométheusz teremtményei — nyitány; 5. Zongoraverseny; VII. Szimfónia. — Érvényes a bérlet 10-es szelvénye.

November 8-án, szombaton de. 11 órakor: Tanulmányi hangverseny a Transilvania Filharmónia szimfónikus zenekarának közremûködésével. Vezényel: Juan de Udaeta (Spanyolország). Mûsoron: Beethoven: VII. Szimfónia.

SZENT MIHÁLY TEMPLOM

November 11-én, kedden este 6 órától: Orgonahangverseny. Közremûködik: Christoph Bossert (Németország).

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Egyoldalúság

(3. old.)

Fey László barátom Gáll Ernô naplójának részleges ismertetése (okt. 29.) kapcsán megdicsér (okt. 31.), hogy érdeklôdöm a társadalomtudományok iránt. Igaz, fejlôdöm, e témákat sokkal nehezebb megérteni, mint Schrödinger egyenletét. Ugyan-akkor elfogult egyoldalúságot is vet a szememre. Általában igaza van.

Gáll Ernô naplójának Baracs Dénes általi ismertetését én csak kiegészítettem, a szerzô lesújtó véleményét ismertetve a kommunizmusról és egyes kollégáiról. Ebben aligha nyilvánul meg egyoldalúságom. Azonban mikor (1998-ban) Gáll Ernô emlékiratát ismertettem, tény, hogy bíráltam véleményét a "dogmatikus" évek román miniszter-elnökérôl és arról, hogy Ceausescu (és nem Sztálin és csatlósai) lett volna az elsô nacionálkommunista. Ezen egyoldalú véleménnyel szembe akkor egy másik egyoldalút állítottam; mea culpa. El is ítélt újságíró szövetségünk etikai bizottsága.

Mivel a "fordulat után írástudóink tovább dicsérgették egyes illegalista kommunistáinkat, 1993-tól (jobb híján) én voltam kénytelen ezt-azt egyoldalúan cáfolni Luca László, Balogh Edgár, Méliusz József, Gaál Gábor és Gáll Ernô esetében; szembeállítva ugyanis az én egyoldalúságomat, a másokéval, a dicsérgetôkkel. Egy fehérre egy fekete: így alakul ki a sokoldalú kép. A replikák által reám lôtt jelzô-nyilak hasonlatosak voltak a G. E. jelzôihez kollégái kapcsán, sôt ... (pl. "zsigeri szövegelés").

Vádol, hogy véleményem túl határozott. Igaz, hisz ezt kizárólag illegális kommunistáink írásaira, emlékirataira alapoztam (Nagy István, Balogh Edgár, Kacsó Sándor, Robotos Imre, Méliusz József stb.), Gaál Gábor esetén Tóth Sándor könyveire is.

Mentségemre: egyoldalúságomat igyekeztem tompítani azzal, hogy audienciát kértem a fenti illegalistákkal kapcsolatban (levél útján) pl. Balogh Edgártól (majd fiától), Gáll Ernôtôl, Dávid Gyulától, Lászlóffy Aladártól, Bodó Barnától, Bodor Páltól stb., sôt Muzsnay Magdától is. Ki udvarias, ki udvariatlan levélben utasított el, ki nem válaszolt (pl. épp Gáll Ernô). Gondolom azért, hogyan mer egy "nímand" az ô ügyükbe avatkozni?

Viszont Gaál Gáborral kapcsolatban Fey László megkeresett és valóban értékes, olvasmányos Korunk-számokat mutatott az 1935–39-es évekbôl. Csalódtam, mikor Tóth Sándor könyvébôl megtudtam, hogy mivel a Komintern 1934–35-ben a pártoknak új, szelídebb, békülékeny vonalat írt elô (a "népfrontpolitikát"), a Komintern Korunk folyóiratnak is hangot kellett váltania. Ez a fôszerkesztô Gaál Gábornak nem tetszett. Nem dogmatikus új lapszámait "salátának" nevezte, amelyekre "iszonyattal néz". Hát így, ki ettôl, ki attól iszonyodik.

Ettôl függetlenül, ezen írásomban Gáll Ernôvel egyetértettem és együttéreztem vele. De hát egy nem szakmabeli dicsérheti, vagy bírálhatja, mindenképp baj.

Nagy László

Az év halottja

(3. old.)

Október közepe táján megjött a már várható dér. Ez nem finomkodó hóharmat, zúzmara, hanem fehér lepel. Ujjal írhatja belé a betûire kíváncsi iskolás nevét az út szélén parkoló kocsira, a deszkakerítésre. A diófáról nem egyenként hull a levél, ahogy felsüt a nap, földre szédül a levélnyélen három, öt. A hóharmat finomkodó jelenés, a dér kérlelhetetlen hírnöke az évszaknak, édestestvére a hónak. Ha valaki nem takarta volna le a kerti pipinkéket, mehet halottak napjára a piacra virágért, mert dérszállta után elbarnulnak.

Ahogy így nyélen szállong az alig színevesztett három falevél, jut eszembe a kiscsányi ember — az ô sírjára hull a levelek némelyike. A hírekben úgy szerepelt, mint közönséges öngyilkos, holott esetében másról van szó. Jelezni akarta, miként áll a világ egy bizonyos emberfélével. A PRO tévé csak annyit fûzött a tényhez, hogy az aszály miatt akasztotta fel magát. Látta, mint szárad el a szénának való fû, vörhenyesedik nyár közepén a le-gelô. Fiatalabb korában az öreg feltöltött jászollal várta a csordával érkezô állatait, hogy pótolja a legelô kopárságát. Most nem volt mivel, a kertjébôl elapadt, nem nôtt más fû helyette, a kaszálóé télire kellett volna, távol is van onnan hátalni. A tavasszal vetett lucerna, lóhere nem nôtt, a csalamádé sárgul, zsugorodik. Eddig a múlt évi sarjúból-szénából vetett teheneinek, de most ennek az egynek sincs mit. Úgy emlékezett, ekkora száraz-ság, aszály soha nem volt. Az, ami a legtermészetesebb lett volna, mert naponta tapasztalhatta, nem akart eszébe jutni, hogy sose volt ô még ilyen öreg. Az ilyen már ne tartson tehenet, okulhatott volna másoktól, akik a tehenet kecskére cserélték. Ez az öreg még ilyen öregen sem vette számba a kecskét mint lehetséges tejelôt. Úgy elveszne a pajtában, mint egy egér, nem tudta saját tulajdonnak képzelni, pedig azt még takarmányozhatta volna. Sose vette a kecskét állatszámba. A tehénke ellegelhetett volna az útszéleken, a hajdan vizenyôs helyeken, erdôszélen, ha van, ki ügyeljen rá. Az ô unokái közül egy sincs a faluban.

A jel a kasza hiánya. A kasza, mióta a világ világ, a csûr eresze alá volt akasztva. A kaszaverô kalapács az üllôvel, a "finkötokkal" egy szegen a tarisznyában. Hiányukat képtelen volt felfogni. A kasza nem olyan szerszám, ami csak úgy eltûnik az életébôl, mert neki volt néhány belôlük, de azok elkoptak a veréstôl, hogy rendet vágott. Ez a még majdnem új kasza, csak fogja magát s eltûnik. Jól észlelte: mintha a gereblyékbôl is hiányozna. Csak akkor tulajdonított jelentôséget a dolognak, mikor a kévehányó villának is nyoma veszett.

Minek is legyen kasza, ha fû nem nô az aszályban? Ha nincs mit kaszálni, akkor villa se kell, se gereblye. Lehet, szögezte le végül, egy suhanc tett kezet a szerszámaira, merthogy azok már nem neki valók. Nem, nem a hetvenen túliaknak való a kasza, a hetvenen túliaknak már fejsze se való, se villa, bárd meg éppen. Az a kötél, amit a disznó lábára hurkolnak vágás elôtt, az való neki.

Az öreg hulla semmiképp sem öngyilkosság, a legalizált euthanázia hiányában bekövetkezett cselekedet. Fényes dér sziporkázik a sírjára hullt faleveleken.

Cserés Ferenc

Hol van az önök pénze?

(3. old.)

Aki nem fizeti az adót, annak nem lesz aszfaltos útja. Ez nem közmondás. Ez a megállapítás egy másik, nagyon hasonló szövegbôl következik, amelyet a városban több, villanyoszlopra szerelt sárga tábla hirdet. A polgármesteri hivatal táblái azt közlik, hogy ha X utca lakói rendszeresen és idôben kifizetik a helyi adókat, "hálából" a város felújítja utcájukat.

Mindez igen felcsigázta fantáziám, mert én is ilyen sárgatáblás utcában lakom. S bár a táblán az szerepel, hogy az utcát 2003-ban újítanák fel, ennek eddig semmi jelét nem láttam. Persze két eset lehetséges: vagy valaki nem fizette ki helyi adóját, vagy a tábla nem igazmondó.

Ami engem illet, a lelkiismeretem tiszta, s gondolom, szomszédjaim is hozzám hasonlóan kötelességtudó állampolgárok. A sárga tábláról pedig, a napok teltével, a tél közeledtével egyre rosszabb a véleményem. Rájöttem, hogy ezt is a mi pénzünkbôl készítették el. És minek? Ráadásul meglehetôsen ravasz is: az utóbbi idôben mintha elfordult volna eredeti helyzetéhez képest: mivel utcasarki villanyoszlopon áll, már nem tudom, hogy a mi utcánkra, vagy a szomszédosra vonatkozik az útjavítás. Így aztán egyetlen szemfüles ferde sárga táblával egybôl két utca lakóitól lehet kicsalni idôben a pénzt — hiszen már évek óta az egész környék aszfaltos utcáról álmodik.

A nyáron egyébként valóban hozzáfogtak az útjavításhoz. Murphy törvénye szerint természetesen nem a mi utcánkban, hanem a másiknak estek neki, bár a "nekiesni" megfogalmazás a munka menetéhez képest túl merész. (A két munkás nézi — egy munkás dolgozik sajátos hazai munkamegosztó mûfajt, gondolom, nem kell külön ismertetnem). Elôbb felszedték a régi járdaszegélyezô köveket, majd hetek múlva elvitték ôket és szintén hetek múlva másokat hoztak cserébe. Aki esténként nem figyel, még most is kitörheti a lábát a járda és a járdaszegély közötti gödrökben. Az utca másik végén valamivel jobb iramban haladt a munka, ott már használható az aszfaltos úttest. Igaz, odáig nagyon nehéz eljutni: pár száz méteren az út mindkét felét félméteres mélységben felásták, így csak az közlekedik arra, aki ott lakik.

Persze pozitívumként is felfoghatnánk a dolgokat, hiszen legalább beindultak a munkálatok. A baj csak az, hogy lassan nyakunkon a tél. Télen pedig nemigen lehet aszfaltozni. A munkálatok befejezése marad hát... jövôre. Addig néhányszor befagy és megreped a vízcsô (hiszen most alig van rajta föld), az ott lakók pedig a szomszédos utcában parkolják kocsijukat, és sárban, hóban gambacsolnak hazáig. De ez a város többi részén sincs másként: miután a kora ôszi periódusban az utcai munkálatok felé sem néztek az illetékesek, most nagy lázasan munkához láttak. Kérdés, hány helyen tudják befejezni, hiszen tavaly ilyenkor már hó volt. Minden jel szerint az idei télen is a már szokásos hótorlaszokat kerülgetjük majd, amit tetéznek útszûkületek, útlezárások is.

Számomra továbbra is marad a költôi kérdés: mi lesz az én utcámmal? Meg a környékbeliekkel, hiszen, bár az utóbbi 10 évben gombamódra elszaporodtak az emeletes villák, s ma a város elitnegyedének számítunk, az utcák továbbra is isten háta mögötti falu gidres-gödrös fôutcájával vetekednek.

Egy másik, nagy "népszerûségnek" örvendô tábla jut eszembe a Bãsescu-útadó idôszakából: "Itt van az önök pénze". Úgy látszik, ez az aranymondás és a mögötte rejlô semmittevés a kolozsvári városgazdálkodást tökéletesen jellemzi. Itt van a mi pénzünk... Csak kár, hogy sárga, fût-fát és aszfaltos utat ígérô hamis táblákra pocsékolják el.

Balázs Bence

Kicsoda a köztisztségviselô?

(3. old.)

A köztisztségviselô az állam alkalmazottja, vagyis attól a szervezeti formától kapja a kábeltévére és telefonszámlára a pénzt, amit a társadalmi szerzôdés alapján a szerzôdést elfogadók érdekeinek megvédése és képviselete érdekében hoztak létre. Vagyis közvetetten az állam polgárainak érdekeinek képviseletére. Ezt a szervezeti formát a közösség tagjai, az államnak befizetett adóból tartják fenn.

Elnézést kérek attól, aki számára ez a dolog nyilvánvaló, magától értetôdô bizonyosság — legyen az tisztségviselô vagy adót fizetô polgár. Ezt a dolgot egyre többször kellene ismételni, hogy az emberek fejébe — ahogy a vicc mondja — bányászcsákányként hatoljon be, és ott is maradjon. A köztisztségviselô nem az atyaúristen, aki a pecsét birtokában az élet és halál ura. Ô az az ember, akit azért állítottunk oda, hogy a mi érdekeinket képviselve minket szolgáljon.

Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, érdekes lenne egy kis kísérletet végezni: jó lenne, ha minden bankjegyet, mit az állam kasszájába befizetünk, monogramunkkal megjelölhetnénk. És érdekes lenne végigkövetni, mely köz-intézmény támogatására jut a mi pénzünk — rosszabb esetben mely közalkalmazott magánszámlájára sikkasztódik el. Így minden ember tudatában tisztázódna, hogy az állam nem valami fantomszervezet, nem valami meg nem fogható éteri dolog, mely azért létezik, hogy lopni tudjunk tôle.

Honnan ez a düh? Két órát várakoztatott egy tisztségviselô egy sorban, azért, mert nem az érdekeimet képviselve dolgozott. Történt mindez a magyar–román határnál, ahol szembetûnô volt a különbség a két ország között. A magyar tisztségviselô, saját állampolgárai érdekeit képviselve, akik hamar szerettek volna a vizsgálat végeztével továbbutazni, a megnövekedett forgalomhoz alkalmazkodva hatékonyan, gyorsan, precízen végezte munkáját. A sor a román tisztségviselô lustasága miatt nem haladt elôre, a magyar tisztségviselô a sorban hátra haladva kezelte az útleveleket és próbálta a türelmetlenebb utasokat megnyugtatni. A román tisztségviselô kényelmesen, (sajnos) presztízst jelentô pozíciója tudatában olyan nyugalommal végezte munkáját, hogy azt a Holt-tenger is megirigyelte volna. Nem zavarta a tény, hogy a sor kilométer hosszúra dagadt, hogy emberek idejét rabolta, ô megszokott, rutinszerû lusta munkáját végezte. Hiszen senki és semmi sem motiválta vagy kényszerítette arra, hogy másképp végezze munkáját.

Úgy vélem, a legtöbb köztisztségviselô fejében sem tisztázódott, hogy tôlem, a sorban türelmetlenül várakozótól kapja fizetését. Mert nem létezik olyan hatékony eszköz, amivel ennek a tudatosítása és számonkérése a mindennapi gyakorlatban, azonnal megtörténne. Mert nem tudom adóként befizetett pénzemet monogramommal megjelölni, majd, ha a tisztségviselô zsebében kutakodva találok egy ilyet, elvenni tôle büntetésképp érdekeim rossz képviseletéért.

Vass Enikô

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Többen többféleképpen az országjelentésrôl
Pasquarelli: Három alapfeltétel vár még teljesítésre

(4. old.)

Enrico Grillo Pasquarelli, az Európai Bizottság Romániával foglalkozó fôtárgyalója egy Mediafax-nak adott interjúban kifejtette: a mûködô piacgazdaság státus megszerzésének három alapvetô feltétele van.

— Elsôsorban csökkenteni kell az inflációt. 2003 szeptemberében Romániában 16 százalékos volt az infláció, ez a szint továbbra is nagyon magas, és nagyon messze áll a többi tagjelölt országban regisztrált rátától — mondotta.

Másodsorban — vélekedett Pasquarelli, aki a jelentést kidolgozó csoport munkáját irányította — a kormánynak rendeznie kell a kinnlevôségek kérdését, amelyek összege a GDP egyharmadával egyenlô, és ami rejtett állami támogatásnak minôsíthetô. A kormánynak "a probléma gyökeréhez kell lenyúlnia, ez pedig a vállalatok rossz igazgatása", tette hozzá Pasquarelli, aki szerint egy lehetséges megoldás a kinnlevôségekkel rendelkezô vállalatok privatizációja lehetne.

Harmadsorban Romániának "óvatos pénzügyi politikára" van szüksége. Mivel a makrogazdasági stabilizáció csak az utóbbi két évben történt meg, az egyébként pozitív fogyasztásnövekedés miatt emelkedhet az inflációs ráta. Ugyanakkor növelni kell az energiaárakat is, tette hozzá.

Eckstein-Kovács megerôsíti az igazságügyet ért bírálatokat
— Az országjelentés reális képet fest arról, mennyire sikerült Romániának a csatlakozást elôkészíteni. Amint azt a politikai elemzôk is kifejtették, ez a siker nem felhôtlen, de úgy néz ki, hogy Románia tudja tartani a 2007-es csatlakozási idôpontot. Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy ez csak úgy lehetséges, ha a román kormány, a román társadalom többleterôfeszítéseket tesz — nyilatkozta lapunknak Eckstein-Kovács Péter szenátor.

Kitérve a nemzeti kisebbségek, illetve a romák helyzetére, kifejtette: — Úgy érzem, hogy a jelentés értékeli a romák helyzetének javítására tett erôfeszítéseket. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy Nyugat-Európába olyan Romániát vegyenek fel, ahol a társadalom egy bizonyos része embertelen körülmények között, kimondhatatlan szegénységben él — vélekedett a szenátor. Elmondta: értékelték a diszkriminációellenes törvények elfogadását, illetve azok alkalmazását, ami fontos üzenet számunkra: eszerint minden megkülönböztetés, ami nyelvi, vallási, vagy származási alapon történik, teljességben elfogadhatatlan az Unióban — tette hozzá.

Az igazságügyet ért bírálatokat illetôen a szenátor csak megerôsíteni tudta a jelentésben foglaltakat. — Az igazságszolgáltatásra az 1989-es változások után is megengedhetetlen politikai nyomás nehezedett, a csatlakozásnak pedig alapvetô kritériuma a független, jól mûködô, valódi igazságszolgáltatás megteremtése.
"Fordítási hiba …"
Dan Ioan Popescu gazdasági és kereskedelmi miniszter tegnapi nyilatkozata értelmében az országjelentés ékes bizonyítéka annak, hogy Romániában vége van az úgynevezett átmeneti korszaknak. A tárcavezetô szerint a dokumentum egyértelmûen tükrözi az ország által elért sikereket, és nincs egy véleményen azokkal, akik úgy ítélik meg, hogy Románia majd csak akkor tekinthetô mûködô piacgazdaságnak, ha további reformokról tesz tanúbizonyságot.

Mihai Tãnãsescu szerint a napnál is világosabb, hogy a jelentés Romániát mûködô piacgazdaságnak minôsítette, a sajtó azonban félreértelmezte, rosszul közvetítette az Európai Bizottság üzenetét. Tãnãsescut arról kérdezték, hogyan kommentálja Jonathan Scheele-nek, az Európai Bizottság romániai delegációja vezetôjének félre nem érthetô kijelentését, miszerint a jelentés nem ismeri el Romániát mûködô piacgazdaságnak. A pénzügyminiszter elmondta: saját fülével hallotta a Günther Verhaugen által angolul ismertetett jelentést. Az eredeti szövegben az áll, hogy "Románia mûködô piacgazdaság, mivel teljesítette a feltételeket", csak itthon értelmezték úgy, hogy "… ha teljesíti a feltételeket". Hasonlóképpen nyilatkozott maga Adrian Nãstase kormányfô is, aki szerint az Európai Bizottság romániai delegációja lelketlenül fordította le az országjelentésnek a mûködô piacgazdaságra vonatkozó passzusát.

Fôvárosi újságírók rákérdeztek magára Günther Verhaugenre is, aki szóvivôjén, Jean Christoph Filorin keresztül tisztázta a helyzetet. Az EU-diplomata válaszában hosszasan dicsérte Romániát azokért a gazdasági megvalósításokért, amelyek a szerdán bemutatott jelentés összességében pozitív kicsengését eredményezték. Elmondta: Románia törekvéseinek következtében az ország piacgazdasága mûködôképesnek nyilvánítható, amennyiben ez a fejlôdés töretlen marad. Az Európai Bizottság elismerte Románia erôfeszítéseit, és biztos abban, hogy a rég várt mûködô piacgazdaság státust még a közeljövôben konfirmálhatja.

Nãstase fejét követeli az ellenzék
Popescu optimizmusát nem osztják az ellenzéki pártok. A Kolozs megyei Nemzeti Liberális Párt tegnapi kommünikéje szerint: mivel Romániát továbbra sem tekinti az EU mûködô piacgazdaságnak, fennáll a veszélye annak, hogy az ország nem tudja befejezni a csatlakozási tárgyalásokat 2004-ig. Világossá vált — fogalmaz a közlemény — hogy Románia a tagjelölt országok listájának a végén kullog a jelentés által említett súlyos problémák miatt, ez a kormány pedig nem jelent garanciát arra, hogy egyhamar behozza a lemaradást.

Traian Bãsescu, a Demokrata Párt elnöke azt hangoztatta: a szomorú román valóságot nem lehet a végtelenségig a féktelen propaganda mögé rejteni. Emlékeztetve a kormányt érintô legutóbbi korrupciós botrányokra, Bãsescu úgy vélekedett: a brüsszeli országjelentés után Nãstase miniszterelnöknek egyetlen lehetôsége marad: csütörtökön benyújtani lemondását. A pártvezér megjegyezte: nem konzultált Theodor Stolojannal, az NLP elnökével ez ügyben.

Ezzel összhangban az Emil Constantinescu vezette Népi Kezdeményezés is Puscas, Stãnoiu és Rus miniszterek lemondását követeli. A volt államfô szerint ôket terheli a felelôsség, amiért az idén is az igazságügyet és a belügyet bírálták a legkeményebben a reformok késlekedéséért. Dan Brudascu Kolozs megyei nagy-romániás képviselô pártjának véleményét közvetítve kifejtette: Ion Iliescunak most az lenne a kötelessége, hogy közbelépjen és felelôsségre vonja azokat, akik ezért a kudarcért felelôsek. Megengedhetetlen — vélte — hogy a Nãstase-kabinet inkompetenciája miatt az egész román népet szankcionálják.

Keserû pirula díszes csomagolásban
Brüsszel diplomatikus csomagolásban adta be a keserû pirulát Romániának — írta a Ziarul Financiar az országjelentést értékelve.

A pénzügyi napilap egyértelmûnek tartja, hogy az EU nem adta meg Romániának a "mûködô piacgazdaság" besorolást.

Bukarestet diplomatikus megfogalmazással minôsítették, s ez némiképp megédesíti azt a keserûséget, hogy még most sem sikerült egyértelmûen piacgazdasággá válni — írta.

A Romániára vonatkozó országjelentés az utolsó pillanatig alku tárgyát képezte — véli a Cotidianul. Felhívja a figyelmet arra, hogy az EU kompromisszumos minôsítése kemény feltételeket szab az ország számára. Bukarestnek át kell ültetnie a gyakorlatba a szerkezetátalakítás programját, hogy képes legyen majd állni a piaci versenyt az integrációs szervezeten belül — fûzi hozzá.

Az Adevãrul szerint az európai procedúrákban teljesen új elem, hogy az EU gyakorlatilag jó elôre szavatolja két ország — Románia és Bulgária — felvételét. Vezércikkében azonban az újság figyelmeztet: Románia számára a legnagyobb veszély az lenne, ha Adrian Nãstase kormánya ezt a jelentést saját kormányzása diadalának tekintené. A szociáldemokrata kabinet nem tévesztheti szem elôl a még megoldásra váró feladatokat.

Az Evenimentul Zilei azt írja: Európa ismét pótvizsgára utalta Romániát. Most már nem odázható el a burjánzó korrupció leküzdése, az igazságügyi és közigazgatási reform gyors végrehajtása — teszi hozzá az újság, amely szerint az ország csak így felelhet meg az Európa által megelôlegezett bizalomnak.

Sz. K.

Kovács–Markó megbeszélés Budapesten
Eddig 4 millió eurót utaltak át

(4. old.)

A kedvezménytörvény romániai alkalmazásáról, kisebbségvédelmi kérdésekrôl és az aradi Szabadság-szoborról folytatott megbeszélést a magyar külügyminiszter és az RMDSZ elnöke csütörtökön Budapesten — közölte a tárca szóvivôi irodája közleményben az MTI-vel.

"Az RMDSZ elnöke pozitív fejleményekrôl adott számot: több mint 38 000 családra nézve született döntés, és mintegy egymilliárd forintos (4 millió euró) támogatás átutalása történt meg, amelynek eredményeképpen több ezer család már hozzájutott az oktatási-nevelési támogatáshoz" — áll a közleményben.

"A mindenki számára kielégítô mûködés feltételeinek fenntartásához egyaránt hozzájárult a kedvezménytörvény módosítása és a törvény romániai alkalmazásáról kötött magyar–román megállapodás, amelyben az RMDSZ eredményesen közremûködött. A kedvezménytörvény ügye hosszabb idôszak után lekerült a magyar–román kapcsolatok vitás kérdéseinek listájáról, és mint a legújabb brüsszeli országjelentésbôl egyértelmûen kiderül, megfelel az európai normáknak és a magyar nemzeti érdekeknek is" — olvasható a dokumentumban.

A megbeszélésen szó volt a romániai alkotmánymódosításról is, amelynek folyamatában fontos szerepet játszott az RMDSZ és a "felelôsségteljesen voksoló erdélyi magyarság is".

"A találkozón szó volt az aktuális kisebbségvédelmi kérdésekrôl is, így a kisebbségi jogok szerepeltetésére vonatkozó magyar javaslatról az EU alkotmányos szerzôdésében, amit az RMDSZ a maga részérôl üdvözölt, és reményét fejezte ki, hogy a román kormány is támogatja a javaslatot" — áll a közleményben.

"Az aradi Szabadság-szoborral kapcsolatban elhangzott, hogy Kovács László és Markó Béla reményei szerint az RMDSZ és a kormányzó SZDP év végéig megoldást talál az emlékmû köztéri elhelyezésére" — fogalmaz a szóvivôi iroda.

A megbeszélésen szóba került a két magyar kar megígért létrehozása a Babes–Bolyai Egyetemen és a romániai infrastruktúra fejlesztése.

"Magyarország fontosnak tartja és a saját eszközeivel támogatja az erdélyi gazdasági központokat is összekötô észak-erdélyi autópálya megépítését a déli nyomvonal mellett, ennek érdekében a román féllel további közös erôfeszítéseket tesz brüsszeli források megszerzéséért" — áll a közleményben.

Nem vonják meg a támogatást az SZNT tagjaitól

(4. old.)

Albert Álmos, az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének elnöke csütörtökön kijelentette: nem indokolt a politikai támogatás megvonása a szövetség azon tagjaitól, akik részt vettek a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megalakításában, mivel bárkinek jogában áll különbözô szervezeteket létrehozni és véleményeket megfogalmazni.

"Jelenleg semmi ok nincs arra, hogy a székely tanácsok létrehozásában részt vevô RMDSZ-tagok ellen fellépjünk. Amíg az SZNT nem lép az RMDSZ ellen, nincs miért megvonni a politikai támogatást", fogalmazott Albert Álmos.

A Kovászna megyei RMDSZ elnöke hangsúlyozta: ha az SZNT a szövetség ellen cselekszik és ellenjelölteket állít a választásokon, akkor tagjainak dönteniük kell, hogy a barikád melyik oldalát választják.

Albert Álmos elmondta, az SZNT részérôl eddig senki nem válaszolt az RMDSZ megyei szervezetének két héttel korábban megfogalmazott dialógus-felhívására.

"Senki nem válaszolt kérésünkre, de nem nagyjuk magunkat, mivel közös álláspontra kell jutnunk az autonómia kérdése kapcsán. Együtt kell megvizsgálnunk, melyek azok a pontok, amelyek a jelenlegi körülmények között elfogadhatatlanok", tette hozzá Albert.

Mãgureanu: C. V. Tudor a politikai rendôrségnek dolgozott

(4. old.)

Virgil Mãgureanu, a Román Hírszerzô Szolgálat (RHSZ) egykori igazgatója csütörtökön megerôsítette azokat a sajtóinformációkat, amelyek szerint Corneliu Vadim Tudor a Szekuritáténak dolgozott.

"Az újságokban megjelentek igazak. 1995-ben C. V Tudor eljött hozzám és bizonyítványt kért tôlem, amelybôl kiderül, hogy nem mûködött együtt a Szekuritátéval. Megtagadtam az igazolás kibocsátását, ezért ô valóságos lejárató kampányt indított ellenem és az RHSZ ellen. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de ami a sajtóban megjelent, az mind korrekt és igaz", szögezte le szerda este Brassóban Mãgureanu.

Mint ismeretes, Gheorghe Onisoru, az átvilágító testület vezetôje kedden közölte, hogy a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottság (CNSAS) újra átvizsgálja az NRP elnökének szekusdossziéját, miután a sajtó dokumentumokkal bizonyította, hogy C. V. Tudor együttmûködött az egykori politikai rendôrséggel.

KÖRKÉP

Dés
Kishirek

(5. old.)

• Valamivel több mint egymilliárd lejt hagyott jóvá Dés Helyi Tanácsa a helybeli Közszállítási Vállalat, a Transurb autóbusz-állományának felújítására. A Transurb az összeget használt buszok beszerzésére fordíthatja, tudtuk meg Barabási Ferenc RMDSZ-es tanácsostól. Az intézkedésre feltétlenül szükség volt, ugyanis a dési Közszállítási Vállalat jelenlegi autóbusz-állománya túlnyomórészt roncsokból áll.

• Kábelgyártást kezdeményez Désen egy spanyol vállalkozás. Remények szerint a külföldi cég közel ezer munkanélkülit juttat kereseti lehetôséghez. Az elsô alkalmazások már megtörténtek, eddig 80 személyt vettek fel a mintegy félezer jelentkezô közül.

(léva)

Drágábban levelezünk

(5. old.)

A Román Posta november harmadikától emelte egyes szolgáltatások díját: az országon belüli, illetve külföldre küldött levelek érezhetôen drágultak: a 20 gramm alatti belföldi levelekre 3000 lejes helyett 4000-es bélyeget veszünk, a postai levelezôlapok esetében az eddigi 1500 lej helyett immár 2000 lejt adunk ki pénztárcánkból, továbbá a külföldre küldött levelek esetében, ha ezek nem haladják meg a 20 grammot, 15 500 lej helyett 16 000 lejt fizetünk. Az ajánlott levelek 3000 lejjel drágulnak, vagyis az eddigi 53 ezer helyett 56 ezer lejt kell fizetniük azoknak, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

Varjakra vadásznak a Pataréten

(5. old.)

Szombaton a Pataréti szeméttelep környékén kezdi a polgármesteri hivatal a Vadászok és Halászok Egyesületének Kolozs megyei fiókjával közösen szervezett nagyszabású varjúirtási akciót. Mint ismeretes, a városháza a szakemberekkel folytatott megbeszélések során arra a következtetésre jutott, hogy az utóbbi években riasztóan megnôtt a varjúállomány, amely jelenleg meghaladja a 20 ezret. A madarak leginkább a sportpark és a botanikus kert környékén raknak fészket. A városháza tájékoztatása szerint a szárnyasok okozta zaj és piszok állítólag zavarja a lakosságot. A helyi tanács 50 millió lejt hagyott jóvá a varjúirtási akcióra, amely során a vadászok körülbelül 4 ezer madarat pusztítanak el.

B. T.

Torda
1,5 millió euró a sós fürdôi útra

(5. old.)

Az üdülôtelepekre vezetô utak felújítására nyert közös pályázatot Torda, Marosvásárhely és Aknasugatag. Torda esetében a sós fürdô felé vezetô út korszerûsítésére fordítják a közös projekt alapján jutó pénzösszeget. Torda, Marosvásárhely és Aknasugatag összesen mintegy ötmillió eurót kap az üdülôtelepek infrastruktórájának ilyenszerû korszerûsítésére, egyenként mintegy másfél millió eurót, nyilatkozta Torda polgármestere, Virgil Blasiu, miután szerdán részt vett a közös projektet illetô aknasugatagi tanácskozáson.

R. T. T.

Csatornahálózat a sós fürdôk övezetében
Elhalasztották a szerzôdés aláírását

(5. old.)

Jövô hétre halasztották az eredetileg szerdára tervezett találkozót, amelyen a tordai sós fürdô övezet csatornahálózatának kiépítésérôl kellett volna tárgyalniuk az érdekelt feleknek. A csatornahálózat kialakítását az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség Phare-program által támogatja, költségei mintegy 580 ezer euróra emelkednek. A projektben a Tordai Helyi Tanács 15 százalékos részesedést vállal, azaz 87 ezer euróval "száll be", a Víz és Csatornázási Vállalat (RATAC) pedig mintegy hatezer euróval. A Tordai Polgármesteri Hivatal és a Vízmûvek képviselôit a szerzôdés aláírására hívta meg az Északnyugati Fejlesztési Ügynökség, ám a Phare képviselôinek távolmaradása miatt az aláírást jövô hétre halasztották.

R. T. T.

Sportfelszerelést adományozott a német fôkonzul
Testvériskolát keresnek a Vegyipari Iskolacsoportnak

(5. old.)

Tordára látogatott szerdán Peter Adamek nagyszebeni német fôkonzul. Látogatása során jelentôs adományokkal örvendeztette meg a helyi Vegyipari Iskolacsoport diákjait. A fôkonzul sportfelszerelést adományozott az intézmény két röplaba dacsapatának: sportzoknikat, térdvédôket, labdákat, pólókat, rövidnadrágokat, sportcipôket. Peter Adamek elmondta, a tordai iskoláról még elôdjétôl szerzett tudomást, aki korábban padokat adományozott az iskola egyik tantermének berendezésére, amelyet Goethe-teremnek neveztek el. A fôkonzul fényképalbumot kapott, amelyben az iskola életének jelentôsebb pillanatait, illetve a két csapat fontosabb eseményeit örökítették meg. Peter Adamek ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbál testvérintézményi kapcsolatot kialakítani egy németországi iskolával, tapasztalatcsere és az iskola profiljának megfelelô jellegzetes területeken való együttmûködés kialakítása érdekében.

R. T. T.

Készruhagyár épülne a cigarettagyár mellé

(5. old.)

Nyolcezer négyzetméteres terület koncesszionálását fontolgatja a helyi tanács. A kérelmezés egy kolozsvári építkezési vállalat részérôl érkezett.

Nyolc hektárnyi területet kért — a város ipari övezetében, a December 22 úton — a Tordai Helyi Tanácstól a Consort Constructii nevû kolozsvári cég, az Aboliv társaság és a cigarettagyárnak jóváhagyott területek közötti telken. A kolozsvári vállalat két gyárat kíván létesíteni a koncesszionált területen, közülük az egyik készruhagyár lenne. A két gyárban két éven belül mintegy négyszáz személynek biztosítanának munkát. A tanácsosok 323 millió lejben állapították meg a telek koncesszionálására kiírt versenytárgyalás induló kikiáltási árát a teljes szabad terület esetében. A nyertes cégnek évente 132 millió lejes részletet kellene törlesztenie, évharmadonkénti részletekben, tíz éven át. A koncesszio-nálási jogot 49 évre ítélik majd oda.

R. T. T.

Kalotaszentkirály-Zentelke
Gyarmathy Zsigáné helyismereti vetélkedô Felszegen

(5. old.)

Kalotaszentkirály-Zentelkén immár második alkalommal rendezik meg a Gyarmathy Zsigáné helyismereti vetélkedôt, november 8–9-én. A versenyen a helyi Ady Endre Iskola, illetve a Körösfôi Általános Iskola V–VIII. osztályos tanulói mérhetik össze tudásukat szûk pátriájuk alapos ismeretében.

A Gyarmathy Zsigáné helyismereti vetélkedô fontossága abban rejlik, hogy a fiatal kalotaszegi nemzedék alaposabban megismerje szûkebb hazáját, annak minden értékével és hagyományával. A vetélkedô mottója is ezt támasztja alá, hiszen Ravasz László szavaival élve: "Kalotaszeg kicsiben hû képe a magyar hazának".

A vetélkedôn a diákok magyar irodalom, néprajz, természet-földrajz, történelem és sportvetélkedôkön bizonyíthatnak. A verseny szabályzata szerint kizárólag osztályközösségek nevezhetnek be. Minden körben négy fôs csapatok állhatnak egymással szembe, de végül az osztályközösség minden tagjának szerepelnie kell.

A rendezvény szombaton 9 órakor kezdôdik, rövid megnyitóval, majd kezdôdik az irodalmi vetélkedô, amelynek keretében Felszeg irodalmi személyiségeinek munkásságát ismertetik a csapatok, valamint számos érdekességre derül fény, visszamenôleg az elsô írásos emlékekig.

Az észpróba után következik egy kis lazítás, vagyis a sportvetélkedôk, amelyeken ügyességi játékokban bizonyíthatnak az örökmozgó diákok. A délelôtti kemény munkát rövid ebédszünet szakítja meg, majd délután néprajz-vetélkedôt tartanak olyan, mára már feledésbe merülô népszokásokról, mint a karácsonyi kántálás vagy a botolás, de természetesen a helyi népviselet alapos elemzése és bemutatása sem hiányozhat. A hosszú nap izgalmai után indulhat a táncparádé.

Vasárnap a diákok osztályfônö-keik illetve tanáraik kíséretében felkapaszkodnak az Ady Enre Iskola autóbuszára, és meg sem állnak Magyarvalkóig, ahol bemutatják, hogyan kell térkép alapján tájékozódni, és ha ez akadály nélkül sikerül, akkor jöhetnek a kérdések minden eligazítási pontnál. A magyarvalkói kirándulást az ôsi vártemplom megtekintésével zárják.

Az ebédszünetben a versenyzôk még egyszer átgondolhatják a történelmi feladatokat, majd kezdôdhet élesben a küzdelem, a történelmi eseményekrôl. A kétnapos eseménysorozatot díjkiosztás zárja vasárnap, a kora esti órákban.

A rendezvény szervezôi: a Bánffyhunyadi Kós Károly Kulturális Egyesület, a Kalotaszentkirályi Ady Endre Kulturális Egyesület.

Támogatók: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma — Magyarország, az RMDSZ Kalotaszentkirályi Szervezete, az Ady Endre Kulturális Egyesület — Kalotaszentkirály-Zentelke, az Ady Endre Iskola — Kalotaszentkirály-Zentelke, a Körösfôi Általános Iskola és a Kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal.

Kismihály Hajnalka

A rendôrség hírei

(5. old.)

Halálos baleset Magyarszentpálon
November 5-én este fél hétkor halálos közúti baleset színhelye volt az E81-es országút Magyarszentpálon. A 29 éves, körösfeketetói Tiberiu Gavril P. Volkswagen Golf márkájú gépkocsijával haladt, nem vette észre és halálra gázolta a helybéli, 46 éves R. Pârcut, aki biciklijét tolva, az autóval azonos menetirányban gyalogosként haladt az út szélén.

(balázs)

Külföldi munkaközvetítô diákoknak

(5. old.)

Tegnap megnyílt Kolozsváron a diákok részére szervezett külföldi munkaközvetítô vásár, amin 30 cég kínált munkalehetôséget vagy vállalt munkaközvetítést külföldre utolsó éves egyetemistáknak, illetve vakáció idejére a fiatalabbaknak. Tegnap délig a vásáron mintegy 500 diák vett részt. A vásár ma ér véget.

Vége az olcsó (?) taxizásnak

(5. old.)

Hatalmas áremelkedést észlelhettek mindazok, akik hétfôn taxival indultak útnak. Az eddigi 6990 lej helyett hétfôtôl 9990 lejt fizetünk kilométerenként. Emil Marc, a Pritax vállalat alelnöke szerint az áremelést a benzin drágulása okozza, illetve a 2003/38-as taxistörvény, amely 1500 eurós befektetésre kötelezi a taxisokat. Az alelnök szerint az utolsó díjemelés 2000-ben volt, amikor egy liter benzin 14 000 lejbe került, manapság pedig ez 23 000 lej körül mozog.

— Nem tudtuk továbbá tartani a régi árat, feljebb nem emelhettük, mivel a vásárlóerô ezt nem engedi meg. Így érezhetôen fogynak a kliensek, de idôvel minden visszaáll a régi kerékvágásba. A kezdeti sokk elmúlik majd, s az ügyfelek is visszatérnek — bizakodik Marc. — Nem létezett kezdeti megegyezés az öt nagyobb kolozsvári vállalat között annak ellenére, hogy 2000 kolozsvári taxi gyakorlatilag egyszerre cserélte ki az árakat. Az "egybeesés" annak köszönhetô, hogy "szemmel tartjuk egymást", ez így természetes, véli az alelnök. Ha létezett volna megegyezés a vállalatok között, ez megszegné a konkurencia törvényét, amely megtiltja a cégek közötti bármilyen elôzetes megegyezést, amely ártana a konkurenciának.

A fônökökkel ellentétben az egyszerû taxis szerint nyilvánvaló a vezetôk egyezkedése. — Eddig is megéltünk valahogy, ha ugyanannyi kliensünk maradna, az nagyszerû lenne, hiszen egyharmaddal nagyobb a nyereségünk — véli egy fiatal taxis. Az áremelés, bár vannak rá valós okok, mégis túlzottnak tûnik. Az ország más városaiban is ugyanannyiba kerül a benzin, mint Kolozsváron, és a törvény is éppen annyira érvényes a kincses városban, mint Bukarestben, ahol 4850 lejtôl6990 lejig terjednek az árak, vagy Temesváron, ahol az árak 6500 és 9000 lej között mozognak.

Gálffy Attila

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

Valutaárfolyamok
November 6., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

39 350/39 650

34 350/34 600

149/150

November 7., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 39 614 lej, 1 USD = 34 600 lej, 1 magyar forint = 153 lej.

Kiemelkedô profitot ért el a Sociètè Gènèrale

(6. old.)

A francia Société Générale bank- és pénzügyi szolgáltató csoport több mint négyszeresével növelte nettó profitját a harmadik negyedévben. A részvénypiacok magára találásának köszönhetôen nôtt a bank befektetési nyeresége és tanácsadásból származó nyeresége is.

A párizsi központú pénzintézet 670 millió euró tiszta nyereséget jelentett csütörtökön a harmadik negyedévrôl, az egy évvel korábbi 146 millió euró helyett. Elemzôk átlagosan 540 millió eurós tiszta nyereséget vártak a harmadik negyedrôl. A részvénypiacok felívelése a tavalyi mélységbôl nyereséget hozott a származékos piacról és az átváltható kötvények piacáról. A lakossági hitelfelvételek növekedése — például a jelzáloghitelek — szintén javította a lakossági bankszolgáltatás eredményeit.

A Société Générale mûködési nyeresége 1,266 milliárd euró volt, jobb az elemzôk által várt 1,189

milliárd eurónál. Tavaly a harmadik negyedben 878 millió euró volt a

mûködési nyereség. A nála nagyobb PNB Paribas pénzintézet is a vártnál nagyobb tiszta nyereséget jelentett a harmadik negyedévrôl szerdán.

A Société Générale bevételei 3,862 milliárd euróra emelkedtek az egy évvel korábbi 3,321 milliárd euróról. A hitelkockázati tartalékolás 338 millió euró volt, ami tartalmazott egy 100 millió eurós általános hitelkockázati tartalékot.

A Société Générale részvénye szerdán 65,35 eurón zárt a párizsi értéktôzsdén, 0,53 százalékkal alacsonyabban a keddinél. A részvény az idén 64,85 és 42,80 euró között mozgott, az év eleje óta 17,75 százalékot erôsödött.

HIRDETÉS

INGATLAN

(7. old.)

Eladó egyszobás lakás a Gruja negyedben. Irányár: 22 ezer euró. Telefon: 241-409, 0721-567640. (0010)

BÉRBE VESZ

(7. old.)

Egyetemista külön bejáratú szobát bérelne. Telefon: 0745-187704. (0022)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Rekord dôlt meg Monacóban: 11 gól egy mérkôzésen

(8. old.)

A Bajnokok Ligája csoportköre elsô visszavágóinak második játéknapján Monacó játszotta a fôszerepet. A miniállam legismertebb labdarúgó-csapata a Deportivo La Coruñával mérkôzött, s a francia bajnokság éllovasa némi meglepetésre szenzációs sikert aratott az eddig csoportelsô spanyolok ellen: 8–3 arányban nyert.

Az eredmény ugyanis a Bajnokok Ligája történetének leggólgazdagabb mérkôzését jelenti, 30 perc alatt már 4–0 volt az állás, s az elsô félidô 5–2-vel ért véget. A nap hôse a szenzációsan játszó, s összesen négy gólt szerzô horvát csatár, Dado Prso volt, aki mellesleg születésnapját ünnepelte. Mesternégyest eddig a BL fennállása óta a holland Marco van Basten (AC Milan, 1992) és az olasz Simone Inzaghi (Lazio, 2000) ért csak el.

Az eredmény azért is BL-csúcsot jelent, mert egyetlen csapat sem talált még nyolc alkalommal az ellenfél kapujába. Az eddigi eredményrekordot a 2000. október 24-i, a vendéglátók 7–2-es sikerével zárult Paris Saint-Germain–Rosenborg összecsapás jelentette.

Különben a két vezetôedzô, a boldog Didier Deschamps és a lesújtott Javier Irrureta sem talált magyarázatot a történtekre.

A négyes másik találkozóján a holland PSV Eindhoven a második félidôben rúgott két góllal verte hazai pályán 2–0-ra a görög AEK Athént, ám még mindig bravúrra van szüksége ahhoz, hogy megszerezze a továbbjutást érô elsô két hely valamelyikét.

A szerdai játéknap meghozta a második biztos továbbjutót is: a legutóbb döntôs Torinói Juventus a Real Sociedad ellen idegenben 0–0-át taktikázott ki, Gianluigi Buffon bravúros védéseinek is köszönhetôen, s 10 pontjával a Real Madridhoz hasonlóan már biztos továbbjutó.

A csoport másik mérkôzésén a görög Olümpiakosz 3–0-ra verte a török Galatasarayt, s ezzel megszerezte elsô pontjait az idei BL-kiírásban.

Roppant nehéz helyzetbe került viszont a Bayern München, amely az Olympique Lyontól szenvedett el 2–1-es hazai vereségével két fordulóval a csoportküzdelmek vége elôtt csak a harmadik helyen áll az A jelû négyesben. A német bajnoknak a kegyelemdöfést, azaz a második gólt az az Giovanne Elber adta, akit a nyáron Ottmar Hitzfield vezetôedzô úgyszólván eltanácsolt.

A másik találkozón a skót Celtic Glasgow az elsô félidei játékának köszönhetôen fölényesen gyôzött 3–1-re a belga Anderlecht ellen, s feljött a csoport második helyére.

Végül a mérkôzése nagy részén szenvedô angol Arsenal az ukrán Dinamó Kijev ellen az utolsó percekben kiharcolt 1–0-s hazai sikerével életben tartotta továbbjutási esélyeit, bár az angol bajnokság jelenlegi éllovasa továbbra is utolsó csoportjában. Ezzel egyidôben az Internazionalénak nem sikerült visszavágnia a legutóbbi fordulóban elszenvedett 3–0-s vereségért az orosz Lokomotív Moszkvának, sôt, örülhet a döntetlennek, amellyel továbbra is csoportelsô.

Csoportmérkôzések, 4. forduló:

A-csoport: Celtic Glasgow

(skót)–RSC Anderlecht (belga) 3–1 (Larsson — 12., Miller — 17. és Sutton — 29., illetve Dindane — 77. perc), Bayern München (német)–Olympique Lyon (francia) 1–2 (Makaay — 14. perc, illetve Juninho — 6. és Elber 53. perc).

A csoport állása: 1. Lyon 7 pont, 2. Celtic 6, 3. Bayern 5, 4. Anderlecht 4.

B-csoport: Milánói Internazionale (olasz)–Lokomotív Moszkva (orosz) 1–1 (Recoba — 14. perc, illetve Loszkov — 54. perc), Arsenal (angol)–Dinamó Kijev (ukrán) 1–0 (Ashley Cole — 88. perc).

A csoport állása: 1. Inter 7 pont, 2. Dinamó 6, 3. Lokomotív 5, 4. Arsenal 4.

C-csoport: AS Monaco (francia)–Deportivo La Coruña (spanyol) 8–3 (Rothen — 2., Giuly — 11., Prso 4 — 25., 29., 45 és 49., Plasil — 47., valamint E. Cisse — 67. perc, illetve Tristán 2 — 39. és 52. perc, Scaloni — 44. perc), PSV Eindhoven (holland)–AEK Athén (görög) 2–0 (Bouma — 51. és Robben — 63. perc).

A csoport állása: 1. AS Monaco 9 pont, 2. Deportivo 7, 3. PSV 6, 4. AEK 1.

D-csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög)–Galatasaray Isztambul (török) 3–0 ( Mavrogenidisz — 6., Castillo — 34. és Giovanni — 94. perc, piros lap: Akhan 88. perc, Galatasaray), Real Sociedad (spanyol)–Torinói Juventus (olasz) 0–0.

A csoport állása: 1. Juventus 10 pont, 2. Real Sociedad 7, 3. Olümpiakosz 3 (4–4), 4. Galatasaray 3 (3–7).

Kalotaszeg Kupa

(8. old.)

Labdarúgó-mérkôzéseket rendeztek múlt vasárnap Körösfôn. Magyarfenes, Magyarlóna, valamint Körösfô ifjúsági és felnôtt csapatai mérték össze tudásukat a délelôtt 11 órától délután 5 óráig zajló mérkôzések során.

A szép játékot követôen hat kupát adtak át — tulajdonképpen minden csapat kapott egyet.

A legjobbnak Körösfô nagycsapata bizonyult, második lett Magyarfenes, harmadik Körösfô ificsapata, negyedik pedig Magyarlóna tizenegye. Kupával jutalmazták a gólkirályt, Budai Árpádot, a körösfôi felnôtt csapat tagját. Szintén kupát vehetett át a vetélkedô legidôsebb játékosa, a magyarlónai Jakab Ferenc. A kupákat a körösfôi kisiparosok adományozták, Antal János polgármester pedig két labdát ajándékozott a kupagyôztes csapatnak.

Amennyiben az idôjárás megengedi, november 9-én, vasárnap a gyermekkora óta futballozó Jakab Ferencrôl elnevezett Feri-kupát szerveznek Magyarlónán. Az újabb tornán Magyarfenes, Magyarlóna és Körösfô két csapata mellett meghívják Tordaszentlászló és Magyarkapus csapatait is.

(ke)

Arany Ászok Liga: a Fradi visszakapta pontjait

(8. old.)

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége — kizárólag a Legfôbb Ügyészség óvásai miatt — csütörtökön hatályon kívül helyezte a május 30-án lejátszott Ferencváros–Debrecen bajnoki mérkôzést követô botránysorozat kapcsán hozott határozatait, az FTC és Szeiler József kérelmét pedig elutasította. Az MLSZ egyben javasolja a Magyar Labdarúgó Liga elnökségének, fellebbviteli és fegyelmi bizottságának, hogy az ügyészség óvásait fogadja el, korábbi döntéseit semmisítse meg, és a jogszabály szerinti legrövidebb idôn belül új eljárást indítson meg. Ez azt jelenti, hogy csütörtöktôl nem érvényes a bajnoki tabellán a zöld-fehéreket sújtó 6 pontos büntetés, így Garami József együttese került az élre.

A futballszövetség elnöksége ezt a határozatot annak ellenére hozta meg, hogy nem ért egyet az ügyészség indoklásának valamennyi jogi álláspontjával, a sportág érdekét szem elôtt tartva azonban az ügyet a lehetô legrövidebb idôn belül le akarja zárni. A mostani döntés egyetlen indokának az MLSZ azt hozza fel: ha az ügy bíróságra kerülne, az eljárás esetleges elhúzódása azzal járhat együtt, hogy a bajnokság végeredményét nem lehetne kihirdetni.

A Ferencváros tehát az élre került az NB I-ben, a képzeletbeli dobogósok sorrendje:

1. Ferencvárosi TC 12 6 4 2 16–12 22
2. MTK FC 12 6 3 3 20–11 21
3. DVSC-Megaf. 12 6 2 4 20–12 20

Kolozs megye hét végi sportmûsorából

(8. old.)

KÉZILABDA
Szombaton 13 órától a Horea Demian Sportcsarnokban: Tordai Potaissa–Nagybányai Quartz — férfi elsôosztály

KOSÁRLABDA
Pénteken 17 órától a Horea Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári BU Poli Carbochim–Bukaresti Rompetrol — férfi országos bajnokság, 7. forduló.

LABDARÚGÁS
Pénteken 15 órakor a CMC stadionban: Dési CF 01–Sarmasági Bányász — C-osztály, 8. csoport, 10. forduló.

Pénteken 15 órakor Alsójárán: Bányász–Balánbányai Bányász — C-osztály, 9.csoport, 10. forduló.

Szombaton 11 órakor a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Resicabányai MSC — B-osztály, 3. csoport, 12. forduló.

VÍZILABDA
Szombaton 18 órától és vasárnap 10 órától a Politechnika Úszóközpontban: Akarat/Vointa SAR Transilvania–Bukaresti Rapid — férfi bajnokság.

ÖKÖLVÍVÁS
Véglegesítették az olimpiai keretet

(8. old.)

Relu Auras szövetségi kapitány, Gheorghe Simion fôedzô, Emil Popa, Gicã Ene és Crinu Olteanu másodedzôk döntöttek arról, ki képviseli Romániát a különbözô súlycsoportokban. A névsor: Silviu Ciobanu (48 kg), Bogdan Dobrescu (51 kg), Vasile Sandu (54 kg), Viorel Simion és Adrian Alexandru (57 kg), Ionut Gheorghe (60 kg), Florin Avramescu (64 kg), Dorel Simion és Stefan Dragomir (69 kg), Marian Simion és Petre Gãnãnãu (75 kg), Constantin Bejenaru (81 kg), Adrian Stancu és Stefan Balint (91 kg), Marius Marcu (+91 kg).

A keret tagjai tovább folytatják a felkészülést Ónyesten, majd november 10-én az olaszországi Perugiában vívnak elôkészületi mérkôzéseket. November 25–december 1. között Dániában barátságos összecsapásokat vívnak a román ökölvívók, december 8–14. között a bákói országos felnôtt bajnokságban vesznek részt. Az év végén Egyiptomba utaznak és 2003. december 22–2004. január 5. között közös edzést tartanak az arab öklözôkkel.

A jövô évi athéni olimpiára a 2004-es Európa-bajnokság eredményei jelentenek kvalifikációs kritériumot.

Coriolan Iuga

TENISZ
WTA-vb

(8. old.)

Los Angelesben három mérkôzéssel megkezdôdött a nôi teniszezôk 3 millió dollár összdíjazású egyéni és páros világbajnoksága, amelyen a világranglista legjobb tizenegy játékosa közül nyolc vesz részt. A nyitómérkôzésen a hazai közönség elôtt szereplô Chanda Rubin három szettben legyôzte a francia Amelie Mauresmót, majd a másik amerikai, Jennifer Capriati két szoros játszmában bizonyult jobbnak a japán Ai Szugijamánál. A nap záró találkozóján a világelsô belga Kim Clijsters magabiztosan múlta felül az orosz Jelena Gyementyjevát.

Eredmények:

Vörös-csoport: Chanda Rubin (amerikai, 10. kiemelt)–Amelie Mauresmo (francia, 6.) 4:6, 6:4, 6:2; Kim Clijsters (belga, 1.)–Jelena Gyementyjeva (orosz, 9.) 6:2, 6:2; Fekete-csoport: Jennifer Capriati (amerikai, 5.)–Ai Szugijama (japán, 11.) 7:5, 7:6 (3).

Mesterek Kupája: a csoportok
A szervezôk elkészítették a férfi teniszezôk szezonzáró Mesterek Kupájának egyéni csoportbeosztását. A páros torna szombaton, az egyéni viadal hétfôn kezdôdik, az összdíjazás 3,7 millió dollár. A beosztás: Vörös-csoport: Andy Roddick (amerikai), Guillermo Coria (argentin), Rainer Schüttler (német), Carlos Moyá (spanyol); Kék-csoport: Juan Carlos Ferrero (spanyol), Roger Federer (svájci), Andre Agassi (amerikai), David Nalbandian (argentin).

Az ötkarika jegyében
35 éve, 1968-ban Mexikóvárosban
A múlt héten
Október 27–november 2.

(8. old.)

• Okt. 27.: Záróünnepély az elsô olyan amerikai nyári olimpián, amelyet nem az Egyesült Államokban rendeztek. Errôl az olimpiáról nagyon találóak a Kahlich Endre, Gy. Papp László, Subert Zoltán szerzôhármasnak a budapesti Sport Könyvkiadónál 1977-ben megjelent Olimpiai játékok — 1896–1976 címû mûvében megfogalmazottak: "...Még jól emlékezünk arra, hogy milyen heves és tartós vitákat robbantott ki világszerte, amikor a NOB a XIX. olimpia odaítélésénél Mexikóvárosnak szavazott bizalmat. Elsôsorban az azték fôváros »magassága« — 2240 méterrel a tengerszint felett — keltett komoly aggodalmat, hiszen addig egyetlen olimpiát sem rendeztek 175 m-nél magasabban fekvô helyen." Ám a mexikói kormány vállalta, hogy "a játékok kezdete elôtt két héten át vendégül látja az összes benevezett sportolót, hogy ezzel is elôsegítse a megfelelô akklimatizálódást a különleges magaslati klímához, amely elsôsorban a hosszabb ideig tartó versenyszámokban támasztott komoly nehézségeket." És végül az amerikai ország a "merész tervezésû, remek létesítményekben, a technikai berendezésekben (amelyek között fontos szerep jutott a magyar eredményjelzô tábláknak is), az érdeklôdésben és a lelkesedésben versenyre kelt a XVIII. játékokat négy évvel korábban rendezett Japánnal. 150 millió dolláros költséggel rendezték meg az addigi legnagyobb újkori olimpiát. Részvételi csúcs is született: 112 ország 5531 versenyzôje (közte 581 nô) rajtolt a különféle számokban, számos világ- és olimpiai csúcs dôlt meg...

• Okt. 28.: A játékok másnapján már közölte az írott és elektronikus sajtó a mexikói nem hivatalos éremtáblázatot. Ez volt a sorrend az élen: 1. Egyesült Államok 45 arany-, 28 ezüst-, 34 bronzérem, 2. Szovjetunió 29–32–30, 3. Japán 11–7–7, 4. Magyarország 10–10–12, 5. Német DK 9–9–7, 6. Franciaország 7–3–5, 7. Csehszlovákia 7–2–4, 8. NSZK 5–11–10, 9. Ausztrália 5–7–5, 10. Nagy-Britannia 5–5–3, 11. Lengyelország 5–2–11, 12. Románia 4–6–5. Bajnoki címet 30, legalább egy érmet összesen 44 ország versenyzôi szereztek.

• Okt. 29.: Napvilágot látott a legszorgalmasabb éremgyûjtôk táblázata is. Ezen az egyesült államokbeli úszó, Don Schollander foglalta el az elsô helyet, megelôzve a csehszlovák (voltaképpen cseh) tornásznô Vera Csaszlavszkát. Mögöttük a japán tornász Akinori Mayama, az amerikai gyors- és vegyesúszó Charles Hickox, a japán tornász Sawao Kato, majd az amerikai gyorsúszó csillag Deborah Meyer következett. Ez utóbbi 200, 400 és 800 m-en gyôzött, a váltószámokban nem is indult!

• Okt. 30.: Az országok sorában negyedik helyezett magyar küldöttség bajnokai: birkózásban: Varga János, Kozma István; atlétikában: Németh Angéla, Zsivótzky Gyula; vívásban: Kulcsár Gyôzô (párbajtôr egyéni), párbajtôr csapat (Kulcsár, Fenyvesi Csaba, Nemere Zoltán, Schmitt Pál, B. Nagy Pál); öttusában: csapat (Balczó András, Móna István, Török Ferenc dr.); kajak-kenuban: Hesz Mihály (kajak egyes), Tatai Tibor (kenu egyes); labdarúgásban: a válogatott (Fatér Károly — Novák Dezsô, Dunai-Drestyák Lajos, Páncsics Miklós — Menczel Iván, Szûcs Lajos — Fazekas László, Dunai II. Antal, Noskó Ernô, Juhász István, Nagy László; Kocsis Lajos, Básti István, Keglovich László, Sárközi István).

• Okt. 31.: A 12. helyen végzett romániai sportolók aranyérmesei: atlétika: Lia Manoliu (diszkoszvetés); Viorica Viscopoleanu (távolugrás); kajak-kenu: Ivan Patzaikin–Szergej Kovaljov (kenu kettes); vívás: Ionel Drâmbã (tôr, egyéni).

• Nov. 1.: 95 éve, 1908-ban, a még április 27-én elkezdôdött, s ugyancsak jó hosszú ideig tartó IV. újkori olimpia elôzô napi utolsó döntôjérôl számoltak be a lapok. Utolsóként a 3 ország 6 csapatával rajtoló gyeplabdatornát bonyolították le, a vendéglátó Nagy-Britannia részérôl 4 csapat is rajtolt. Az érmes helyeket a britek foglalták el, sorrendben Anglia, Írország és Skócia csapatai révén, Wales volt a negyedik, majd Németország és végül Franciaország következett.

• Nov. 2.: Az 1908-as londoni olimpiai össztáblázatának élén: 1. Nagy-Britannia 56–50–39, 2. Egyesült Államok 23–12–12, 3. Svédország 8–6–11, 4. Franciaország 5–5–9, 5. Németország 3–5–5, 6. Magyarország 3–4–2, 7. Kanada 3–3–10, 8. Norvégia 2–3–3.

László Ferenc


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -