2003. november 10.
(XV. évfolyam, 259. szám)

Menedékhely kivándorolt erdélyiek számára
Zilahon mutatkozott be a hét végén a budapesti Erdélyi Gyülekezet

(1., 4. old.)

Az Erdélyi Gyülekezetnek az lenne a legfontosabb célkitûzése, hogy megszûnjön, ne legyen többé szükség rá, tagjai pedig visszatérjenek szülôföldjükre, jelentette ki Zalatnay István, a budapesti Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora a Zilahon tartott bemutatkozón. A gyülekezethez tartozó otthon, a Reménység Szigete fennállásának tizedik évfordulója alkalmából megtartott filmvetítésen és képkiállításon Németh Zsolt, a gyülekezet tiszteletbeli fôgondnoka, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke is részt vett.

A zilahi Kalvineumban egybegyûlt érdeklôdôket Fekete Károly alpolgármester köszöntötte, majd röviden ismertette a budapesti Erdélyi Gyülekezet munkáját, és bemutatta a Püsök Sándor Csaba zilahi lelkipásztor meghívására érkezett vendégeket: Zalatnay István lelkipásztort, Lovas Józsefné fôgondnokot, Németh Zsolt tiszteletbeli fôgondnokot, valamint Veress Lajos ügyvédet, az Új Kézfogás Alapítvány jogi tanácsadóját.

Ezután levetítették Beke Mihály András és Farkas György A reménység szigete címû filmjét, amely az Erdélyi Gyülekezet munkáját mutatja be. A félórás film arról tesz bizonyságot, mire képes az istenbe vetett hit, hogyan tud összefogni és közösséggé formálni olyan embereket, akiknek egyetlen közös jellemzôjük, hogy mindannyian Erdélybôl vándoroltak ki Magyarországra.

A filmbôl megtudhatjuk: az Erdélyi Gyülekezetet Németh Géza református lelkipásztor alapította, aki, miután az 1956-os forradalomban való részvétele miatt letartóztatták, majd 1971-ben elbocsátották a hivatalos egyházi életbôl, összegyûjtötte a kivándorolt erdélyieket, és gyülekezetet alapított számukra. 1995-ben bekövetkezett halála után fia, Németh Zsolt vette át a gyülekezet gondozását.

Az Erdélyi Gyülekezet 1992-ben hozta létre a Reménység Szigete nevet viselô karitatív és kulturális központot, amely az évek során 276, erdélyi településrôl érkezett, magyarországi kezelésen részt vevô betegnek nyújtott otthont. A gyülekezet 1995-ben 271. taggyülekezetként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület részévé vált, azóta ennek keretében fejti ki tevékenységét. Célja, hogy elérje a Budapesten tartózkodó, Erdélybôl és más határon túli régióból kitelepedett embereket, és lelki vigaszt nyújtson számukra.

Zalatnay István lelkipásztor elmondta: a bemutatkozóra hat erdélyi városban kerül sor: ismertetik a gyülekezet munkáját, és kérik az egybegyûlteket, tudassák velük, ha vannak Magyarországon tartózkodó rokonaik. A lelkipásztor ugyanakkor elmondta: az Erdélyi Gyülekezetnek az lenne a legjobb, ha megszûnne, és tagjai visszatérnének a szülôföldjükre, erre viszont nem sok esélyt lát. Bár a vezetôség támogatja a hazatérés gondolatát, eddig nagyon kevés ilyen eset fordult elô. A cél tehát az, hogy legalább elérjék ezeket az embereket, és lelki vigaszt nyújtsanak számukra, hiszen szerinte nagy szerencsétlenség erdélyiként kint élni, még azoknak is, akiknek sikerült jó anyagi helyzetet teremteniük.

Németh Zsolt, a gyülekezet tiszteletbeli fôgondnoka lapunknak így nyilatkozott: "Az Erdélyi Gyülekezet az, amelyben én felnôttem, hiszen hétéves voltam, amikor édesapám létrehozta a házi gyülekezetet, és azóta vagyok a tagja, bár önálló egyházként csak 1990-ben jegyezték be hivatalosan. Ennek a gyülekezetnek a magja gyermekkoromtól végigkísért, azt jelenti nekem, amit egy hívô keresztény embernek, aki a vallásban nevelkedett föl, a templom jelentett".

A bemutató után Németh Zsolt a magyar parlament külügyi bizottságának elnökeként Magyarország és az erdélyi magyar közösség kapcsolatáról tartott elôadást, majd a jelenlévôk kérdéseire válaszolt. Az Erdélyi Gyülekezet bemutatkozása keretében tegnap délelôtt a zilahi református templomban Zalatnay István lelkipásztor hirdette az igét, majd sor került a gyülekezet tevékenységét bemutató, 26 tablóból álló kiállítás megnyitójára. A kiállítás egy hónapig tekinthetô meg a zilahi református templomban, majd más erdélyi városba vándorol.

Pap Melinda

Kolozsvári siker
az ALTER-NATIVE filmfesztiválon

(1. old)

Kolozsvári díjazottja is van a Marosvásárhelyen szombaton záruló ALTER-NATIVE 11 Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválnak, Hatházi András személyében. A színmûvész ez alkalommal rendezôként nyerte el A Budapesti Duna Mûhely Díja a legjobb régióbeli magyar filmesnek elnevezésû díjat (tartalma: gyártási kapacitás biztosítása egy rövidfilm elkészítéséhez), a Tetemrehívás címû, tizenhat perces rövidfilmjével. A film Arany János azonos címû balladáját örökíti meg klasszikus némafilm kockáin, operatôr: Dénes Zoltán.

(Részletek a 2. oldalon)

Új galériával gazdagodott a város

(1., 2. old)

Ünnepnapra virradt november 9-én, vasárnap az újalsóvárosi református egyházközség gyülekezete: a Pata utcai imaházban átadták a nagyközönségnek a Fehér Galériát, amely ezentúl különféle képzômûvészeti kiállításokkal, illetve egyéb közösségi eseményekkel, rendezvényekkel szolgálja majd a Györgyfalvi negyed magyarságát, felekezetre való tekintet nélkül.

A barátságos légkörû imaházban megtartott ünnepi istentiszeteleten igét hirdetett Ferenczy Miklós lelkipásztor, a Jelenések könyvének 21. része alapján. A lelkész felhívta a figyelmet arra: Isten fiai azok, akiket az Ô lelke vezérel, akik együtt vannak a krisztusi szeretetben, békességben, hosszútûrésben. Ugyanakkor elhangzott: vannak helyzetek, amikor a közösség egyik része teremt, míg a másik pusztít és rombol. Az újalsóvárosi gyülekezet azonban az alkotást választotta: a 200-ben felszentelt, Fehér templom néven ismert imaház melletti termet Fehér Galériának nevezték el, mert ez a szín magában hordozza a tisztaságot, és a tehetséges képzômûvészek kiállított munkái által örökérvényû üzeneteket közvetít látogatói számára, azt szolgálva, hogy a látogatók kicsit másként lássák a világot.

A galéria megnyitásaképpen Gy. Szabó Béla huszonkét fametszetét tekinthetik meg az érdeklôdôk. Ferenczy Miklós elmondta: a fametszés szegény erdélyi magyar fejedelme, Gyulafehérvár szülötte, Kolozsvár gyermeke élete utolsó éveiben dolgozott ezen az impozáns, szuggesztív hatású sorozaton, amely a Jelenések könyvének jeleneteire épül. Minden kép egy-egy látomásként is felfogható, olyan szikraként, amelyet szavakkal nem is lehetne leírni. A 77 esztendôs, munka szenvedélye által éltetett alkotó mûvével az emberrôl, annak örömeirôl, szorongásairól akart elmondani valami súlyosat, felejthetetlent. Az 1985. november 30-án elhunyt mester sorsa, személyisége, életmûve elôtt tisztelgô kiállítás a tervek szerint az év végéig ékesíti majd a galéria falait, az érdeklôdôk naponta 9–15 óra között megtekinthetik. A lelkipásztor elmondta, Gy. Szabó Béla további munkái mellett máris több képzômûvész kiállítását tervezik, ezenkívül pedig szeretnék, ha a galéria egyfajta közösségi szerepkört is betöltene, otthont biztosíthatna a vasárnapi istentiszteletek utáni együttlétre, különbözô rendezvényekre.

Sándor Boglárka Ágnes

Sikeres mezôségi néptáncfesztivál

(1. old.)

A szamosújvári Téka Mûvelôdési Alapítvány a múlt hét végén közel ötven mezôségi néptáncost látott vendégül Mihai Viteazul utcabeli székházában, a hetedik alkalommal megrendezett hagyományos népzene és néptáncfesztiválon. Jóformán kétnapos rendezvényrôl van szó, amely még pénteken este elkezdôdött eredeti széki tánccal. A fesztivál "csúcspontja" azonban szombaton volt: valóságos felvonulásnak lehettünk tanúi az örmény kisváros utcáin. Mezôségi ének- és tánctanulással kezdôdött a nap, többek között bonchidai román forgatóssal ismerkedhettek a kezdôk és haladók, akik ezután szakmai beszélgetésen gyarapíthatták ismereteiket. A Transilvania étterem rögtönzött színpadán felléptek a visai, ördöngösfüzesi, kötkei, ormányi, csabai, bonchidai (vastapsot kapott az eredeti cigánytánc!), magyarszováti, palatkai, mezôkeszûi és feketelaki táncosok. A népes közönség ízelítôt kapott a még létezô mezôségi néptáncból. A szamosújvári fesztivál célja biztosítani az ifjú nemzedék számára is a táncolási lehetôséget. Már maga az a tény, hogy a hetedik alkalommal megrendezett találkozón nagyszámú fiatal (közülük sokan jó táncosok) vett részt, sokat mond a szervezôk sikerérôl. Az adatközlô csoportok bemutatkozása után megrendezett táncházi mulatságon mindenki táncolt, öreg, fiatal egyaránt. A talpalávalót most is a kolozsvári Tarisznyás húzta, de közremûködött a búzai hagyományôrzô zenekar és a magyarszováti Maneszes Márton együttese is.

Erkedi Csaba

Szabadon választottunk?

(1. old.)

A választás szabadságától a szabad választásokig címmel tartott elôadást a Babes–Bolyai Tudományegyetem központi épületében dr. Cristian Pârvulescu, a Pro Democratia egyesület elnöke. A jelen lévô diákok Pârvulescu sajátos rálátásán keresztül ismerhettek meg olyan fogalmakat, mint szabadság, demokrácia, kapitalizmus. Az elôadó hosszasan ellemezte a romániai helyzetet: elmondása szerint, amíg a statisztikák azt mutatják, hogy a románok kétharmada inkább alárendelt szerepet kíván játszani, mint hogy aktívan vegyen részt a döntéshozatalban, addig nem beszélhetünk választási szabadságról. A Szabadság kérdésére dr. Cristian Pârvulescu elmondta: szerinte szabad választásokról sem beszélhetünk Romániában, példaként pedig az alkotmánymódosítási referendumot hozta fel. Meggyôzôdése szerint a Központi Választási Iroda által kihirdetett eredmények nem valósak, a csalást viszont lehetetlen bizonyítani. Rövid számolás után elmondta: két órával az urnák lezárása elôtt a lakosság alig 45 százaléka szavazott. Ha elfogadjuk az 55 százalékos végeredményt, ez azt jelentené, hogy átlagban minden szavazóközpontban kétszázan szavaztak két óra alatt, ami elég nagy tolakodást eredményezett volna, ezt viszont egyetlen tudósításban vagy közvetítésben sem láthattuk — véli az egyesület elnöke.

Gálffy Attila

Borsos az új MKT-elnök

(1. old.)

Szombaton összeült Besztercén a Megyei Küldöttek Tanácsa. A tisztújítás során Borsos K. Lászlót, a megyei ügyvezetô elnököt választották meg az MKT elnökévé. (A részletekre szerdai lapszámunkban térünk vissza.)

Lendületet a magyar–magyar kapcsolatoknak
Befejezôdött Gyurcsány Ferenc erdélyi látogatása

(1., 4. old.)

Az erdélyi magyarságpolitika nem épülhet a jutalmazás és a büntetés, a kegy és a hála elvére — jelentette ki szombaton Marosvásárhelyen Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter. A magyar kormány tagja Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót, és megerôsítette, hogy az erdélyi magyarságpolitikának egyetlen célja lehet csupán: biztosítani, hogy a romániai magyarság a lehetô legkönnyebben boldoguljon szülôföldjén.

A látogatás céljáról a miniszter elmondta: Magyarország lendületet szeretne adni a határon túli magyar–magyar kapcsolatoknak. Hangsúlyozta, hogy ehhez önmagukban a miniszteri szintû tárgyalások nem elegendôk, ki kell dolgozni a különféle szervezetekkel való kapcsolattartás kereteit is. Ugyanakkor az anyaország olyan programokat kíván finanszírozni, amelyek a határokon túl élô magyarok tízezreit érintik — magyarázta a miniszter.

A Gyermek-, ifjúsági- és sportminisztérium (GYISM) vezetôje megerôsítette Magyar Bálint oktatási miniszter legutóbbi erdélyi látogatásán tett ígéretét, miszerint a jövô tanévtôl kezdôdôen folyósítják a mintegy ezer, magyar nyelven oktató egyetemi tanárok által megpályázható 5–15 ezer forint összegû ösztöndíjat. Gyurcsány bejelentette az RMDSZ-szel együttmûködô Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a magyar minisztérium képviselôibôl álló vegyes bizottság megalakulását. A mostani megállapodás szerint az ifjúsági szervezetnek november végéig kell letennie a szaktárca asztalára javaslatát a romániai magyar fiatal vállalkozóknak, valamint a romániai magyar nyelvû iskolák órarenden kívüli sporttevékenységének támogatásáról. A miniszter beszámolt arról, hogy elfogadás elôtt áll a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) mûködési szabályzatának módosítása is, amelynek célja a MÁÉRT ifjúsági tagozatának létrehozása. Az ifjúsági tárca vezetôje leszögezte, hogy a magyar kormány a MIÉRT-et kívánja hivatalos partnerévé kinevezni. Utóbbi tagjává válik majd az ifjúsági MÁÉRT-nak.

A miniszter elmondta, hogy a vegyes bizottság az év végéig tesz javaslatot a következô évi támogatási rendszer módjára, feltételeire és ütemezésére. Gyurcsány elégedetlenségét fejezte ki a határon túli magyarok támogatását szolgáló jelenlegi pályáztatási rendszerrel szemben, amelyet nehézkesnek tart. Úgy vélte: bár most már jogszerû a pályázatok elbírálása, még mindig nem sikerült megfelelni a hatékonysági követelménynek. A miniszter szerint a politikai erôknek tartózkodniuk kell attól, hogy beleszóljanak az ifjúság színes világába, úgy vélte, hogy a szabadidôs- és sporttevékenységeket nem szabad a politikának irányítania.

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatása mellett, továbbra is keresi a módját annak, hogy a lehetô leghatékonyabban segítse a magánegyetem fejlesztését és mûködését — mondta Gyurcsány. Az oktatási intézmény vezetôségével folytatott megbeszélésen javasolta, hogy válasszák külön a mûködési és fejlesztési támogatást, és tartsák szem elôtt a hosszú távú hitelek finanszírozását is. A miniszter megemlítette, hogy az EMTE-nek szánt támogatásról folyik még a vita a magyar parlamentben. A költségvetési tervezetben 1,8 milliárd forintot jelöltek ki a következô évi finanszírozásra, emellett azonban egyre több politikus gondolja úgy, hogy ezt az összeget emelni kellene — magyarázta a miniszter. Hozzátette: olyan programokat kell támogatni, amelyek a határon túl élô magyarok tízezreit érintik. Elmondta: a következô évben Magyarország már kétmilliárd forinttal többet tud fordítani az állami költségvetésbôl a határon túli magyarok támogatására. Az elosztás belsô szerkezetét még nem döntötték el, mivel elôször az érdekelt felekkel kell egyeztetni — fûzte hozzá.

Markó Béla hangsúlyozta: nem mindegy, hogy mit és hogyan támogat a magyar kormány, hiszen ettôl is függ a romániai magyar fiatal nemzedék versenyképessége az európai integráció folyamatában. Újságírói kérdésre válaszolva a szövetségi elnök az Európai Bizottság által kiadott idei országjelentés kapcsán elmondta: az a legfontosabb, hogy a jelentés továbbra is esélyt ad Romániának, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Példaként a félig üres és a félig tele pohár esetét említette, amit pozitívan és negatívan is lehet magyarázni, de a legfontosabb az, hogy nem törtük el a poharat — vélte Markó.

Az erdélyi ifjúsági szervezetek vezetôivel tárgyalt kolozsvári látogatásának második napján, szombaton Gyurcsány Ferenc, magyar ifjúsági, gyermek- és sportminiszter. A zárt ajtók mögött zajló találkozón az ifjúsági vezetôk bemutatták szervezeteik tevékenységét, majd a magyarországi támogatási lehetôségekrôl is szó esett.

Kovács Péter, a MIÉRT elnöke a Szabadság kérdésére elmondta, az ifjúsági szervezetekkel való találkozón a miniszter a párbeszédre hívta fel a jelenlévôk figyelmét. Megerôsítette, hogy a jövô évi támogatások elosztását megpróbálják szakértôi szintre terelni, hogy a politikának minél kevesebb beleszólási lehetôsége legyen. Jelenleg a magyarországi és a határon túli magyar ifjúsági szervezeteket tömörítô Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) javasolja a támogatások elosztását, de az utolsó szó a GYISM-é. Kovács elmondta: a MIÉRT azt javasolja, hogy jövôtôl a MIK helyett az ifjúsági MÁÉRT tegyen javaslatokat a támogatások elosztására.

Sándor Krisztina, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke lapunk kérdésére elmondta: mivel nagyon rövid idô állt rendelkezésükre, a tárgyalás folyamán kevés szó esett a konkrét kérdésekrôl. A miniszter a támogatásokkal kapcsolatban a vezetôknek elmondta: kiteszik a pénzt az asztalra, és majd közösen döntsék el, mire fogják fordítani azt.

Borbély Tamás, Pap Melinda

KRÓNIKA

Cégtábla

(2. old.)

Kolozsvár — Keleti pályaudvar. Ez már döfi. Természetesen ez a szöveg a "Cluj-Napoca — Est" felirat alatt állt, szép kék cégtáblán, fehér betûkkel felpingálva, amint azt már megírtuk. Ott állt biza — körülbelül húsz órán keresztül. "Öröm volt nézni" — ahogy a minket errôl értesítô, kedves olvasónk mondta. És össze sem dôlt alatta az állomás épülete. Persze, ha ennél tovább függött volna rajta, lehet, hogy egy kicsit megrepedeznek a falak, de ezt most már nem tudhatjuk meg soha, mert ahogy felrakták, éppen úgy szép csendben le is szerelték. Húszórás tolerancia Szamosfalván — mondhatnánk. (Merthogy a kolozsvári keleti pályaudvar az a volt szamosfalvi vasútállomáson van.) Az öröm megvolt, csak egy kicsit rövid ideig tartott. Mindez október közepén történt, az alkotmánymódosítások jóváhagyására kiírt népszavazás elôtt. Gondolom, ez is a szavazásra buzdító reklámhadjárat egy része lehetett.

B. É.

KISHIREK

(2. old.)

SZERVÉT MIHÁLY MÁRTÍRHALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL a belvárosi unitárius egyházközség ünnepi megemlékezést tart november 12-én, szerdán este 6 órától a Brassai Sámuel utca 6. szám alatti tanácsteremben. Meghívott elôadók: dr. Veress Károly egyetemi tanár és Kovács Sándor teológiai tanár. Közremûködik az Amaryllis együttes (Szabó Mária, Ványolós Csilla, Tóth Ágnes és Salat Zakariás Soma). valamint Kakassy Zsolt és Zonda Attila. Mindenkit szerettel várnak.

A KOLOZSVÁRI BRIDGE LANGUAGE STUDY HOUSE NYELVOKTATÓ, NYELVVIZSGÁZTATÓ ÉS FORDÍTÓI KÖZPONT helyi nyelvtanfolyamaira (angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, holland, finn, norvég, magyar, román, japán, kínai, portugál, arab és hindi) 2003. november 14-ig lehet beiratkozni. A Pitman Qualifications, London (angol) és ECL (angol, német, francia, olasz, magyar, finn és lengyel) Nemzetközi Nyelvvizsgákra szintén november 14-ig fogadják a feliratkozásokat.

MOZI
KOLOZSVÁR

(2. old.)

KÖZTÁRSASÁG — Matrix forradalmak — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel: naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Chicago — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Les destines sentimentales — november 10-én, hétfôn du. 5 órától, a Francia filmtéka keretében. November 12–16 között: A brit filmek fesztiválja.

GYÔZELEM — november 7–december 4 között: A román film hónapja: nov. 7–13.: Examen — román bemutató. — Vetítések idôpontja: péntek, szombat, vasárnap: 13.30, 16, 18.30; hétfô, kedd, szerda, csütörtök: 16, 18.30, 21. Nov. 7–9.: Stefan Luchian — román (21); nov. 10–11.: Burebista — román (13.30); nov. 12–13.: Moara cu noroc — román (13.30).

FAVORIT — A Karib-tenger kalózai — A Fekete Gyöngy átka — amerikai. Vetítések idôpontja: 13, 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Frida — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19.

TORDA

Már megint a rossz fiúk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30; kedvezménnyel: naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ
TRANZIT HÁZ

(2. old.)

November 13-án, csütörtökön este 8 órakor: Mrozek: Károly. Rendezô: Tompa Gábor.

MAGYAR SZÍNHÁZ
November 14-én, pénteken este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

November 15-én, szombaton este fél 8 órakor: Tom Stoppard: Bulldog hadnagy Magritte nyomán — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

OPERA
MAGYAR OPERA

(2. old.)

November 13-án, csütörtökön este fél 7 órakor: Donizetti: Don Pasquale — rendkívüli elôadás vendégmûvésszel; Egyetemi-bérlet. Vezényel: Horváth József — debüt. Rendezô: Gy. Tatár Éva.

November 16-án, vasárnap de. 11 órakor: Szirmai Albert: Mágnás Miska — Ifjúsági bérlet. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendezô: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

November 10-én, hétfôn este 7 órakor: Strauss: A denevér.

November 14-én, pénteken este 7 órakor: Puccini: Pillangókisasszony.

ZENE
SZENT MIHÁLY TEMPLOM

(2. old.)

November 11-én, kedden este 6 órától: Orgonahangverseny. Közremûködik: Christoph Bossert (Németország).

Az ige és a közösség szolgálatában

(2. old.)

Tartalmasan tölthették a péntek estét mindazok, akik ellátogattak a Római Katolikus Szent Gábor Ifjúsági Fórum Szentegyház utcai székhelyére: három kötet bemutatóját színvonalas mûvészi mûsor egészítette ki. Az ige szolgálatában (Homíliák az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira "C" év) felelôs szerkesztôje Oláh Dénes plébános, a Készenlétben Sebestyén Péter kötete, A határhelyzet értékelése Rotterdami Erasmus teológiai tanításában címû könyvet pedig dr. Köllô Gábor írta. Borsos Edit énekmûvész, Tekeres Sándor hegedûmûvész és Pálffy Kinga csellós közremûködése gazdagította a rendezvényt.

A bemutatón részt vett dr. Czirják Árpád érseki helynök, pápai prelátus, aki örömét fejezte ki afelett, hogy a "tollforgató kollégák" a szószéken túl az egész ország, sôt az anyaország felé is eljuttatják üzenetüket. Tegnapi frázisokkal nem lehet a ma emberéhez szólni, a jó igehirdetônek a mai gondokra kell figyelnie, eligazítást nyújtania azokban.

Jakab Gábor fôtisztelendô mondta el Az ige szolgálatában kötetrôl: a kolozsvári és Kolozsvár környéki papok írásaiból összeállt gyûjtemény célja az igehirdetés, valamint korszerû olvasatban nyújtani a Szentírást.

A Készenlétben írója Erdôszentgyörgyön plébános, 11 éve pap, nem ez az elsô kiadott kötete, mondta el Bodó Márta. A szerzô írói vénával rendelkezik, virtuozitással, ugyanakkor alázattal kezeli a magyar nyelvet. Nemcsak könyvet, cikkeket is ír, sôt rádiómûsorban is közremûködik. Nehéz szórványban épít közösséget. A kötet cikkek, beszélgetések, ünnepi beszédek, prédikációk, tanulmányok gyûjteménye.

Dr. Köllô Gábor maga beszélt könyve születésének körülményeirôl. Erasmus kiemelkedô humanistaként és gondolkodóként beírta magát a szellem történetébe, teológiai munkássága új szemléletmódokat csillantott meg. A megoldást az egyház belülrôl való megreformálásában látta. Ma már, a II. vatikáni zsinat után mindenki vallja, hogy az egyháznak haladnia kell a korral, abban az idôben azonban ehhez a kijelentéshez több kellett, mint bátorság.

A könyvek a Katolikus Nôszövetségnél beszerezhetôk.

Farkas Imola

XXX(L)

(2. old.)

A fenti címmel nyílt meg péntek délután három fiatal alkotó, Kovács István kézdivásárhelyi, Bartalus Attila kolozsvári és Szabó András marosvásárhelyi képzômûvész közös tárlata a Bulgakov Galériában. A munkák egy Szlovéniában rendezett rangos kiállításról érkeztek haza.

Mindhárman 2003-ban fejezték be fôiskolai tanulmányaikat, volt tanáruk, Cristian Opris mutatta be röviden, ajánlásszerûen a képeket. Szabó András alkotásaival kapcsolatban felhívta a figyelmet: ne essünk abba a hibába, hogy csak a grafikai kidolgozást csodáljuk, mivel a mûvész a globalizálódás, a tömegkommunikáció inflálódásának témáját sajátos iróniával kezeli. Bartalus Attila munkáinál ne tévesszen meg a méret — a kép szimbolikus tartalmát próbáljuk kiolvasni. A legintimebb, legbensôségesebb, vallomás értékû alkotás faltól-falig mérete ellenére. Kovács István kiállított plakátjainak is a jókora adag irónia adja az alaphangulatát, nem lehet leírni, elemezni: látni kell azokat.

A Bulgakov Kávéházon belül mûködô Bulgakov Galéria szervezôi Juhos Sándor és Kudor Duka István. Elôbbi elmondta, decemberben lesz egyéves a Galéria. Ideális esetben havonta váltakoznak a kiállított munkák, kivéve a holtszezonnak számító nyári idôszakot. A pénteki "évadkezdô" kiállításnak bizonyult. A szervezés kétirányú, van úgy, hogy ôk keresnek meg alkotókat, sokszor viszont a mûvészek választják az alternatív galériát tárlatszervezésre.

Az új, szokatlan megoldásokra kevésbé fogékony, hagyományos kiállítótermekkel szemben a galériának több elônye van: a közönség, amely részt vesz a tárlatmegnyitón, a kiállítás teljes ideje alatt még nagyon sokszor találkozhat a képekkel, így valóban megismeri azokat. Akit pedig amúgy nem érdekelne a tárlat, de betér a Kávéházba, egy térbe kerül a képekkel, így szinte magától megy végbe egyfajta szükséges vizuális edukáció.

F. I.

Erdélyi Sajtóklub

(2. old.)

Októbertôl új mûsorral gazdagodott a kolozsvári Agnus Rádió. Az Erdélyi Sajtóklub, mint azt alcíme is jelzi: — hír és hírháttér 55 percben — egy-egy, a közvéleményt foglalkoztató hír, esemény, téma háttérmagyarázatával, kommentárjával, elemzésével foglalkozik, sajtóban tevékenykedô meghívottak segítségével.

Az elsô adás meghívottai Csomafáy Ferenc (Romániai Magyar Szó), Makkay József (Szabadság) és Lukács János (Krónika) voltak.

A novemberi sajtóklub 21-én, pénteken 13.05 órakor hallható az Agnus Rádióban.

Meghívottak: Csép Sándor (MÚRE-elnök), Benkô Levente (Krónika), valamint Kelemen Attila (Transindex).

Témák: A Mátyás-szoborcsoport dacol az idôvel; Az anyaországból Erdélybe is begyûrûzött a politikai szembenállás; Autonómia. Reális elképzelés vagy balkáni délibáb?; December elseje az erdélyi sajtóban. Távolságtartás vagy koccintás?

Az élô kerekasztal-beszélgetésbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak hozzászólásaikkal, kérdéseikkel, az adás idôpontjában a 44-19-68-as telefonszámon, vagy azt megelôzôen a sajtoklub@agnusradio.ro villámlevél címen.

Erdélyi Sajtóklub. Hír és hírháttér 55 percben. November 21-én, pénteken 13.05 órakor az Agnus Rádióban.

Fábián Tibor, szerkesztô

Kolozsvári siker az ALTER-NATIVE filmfesztiválon

(2. old.)

A tizenegyedik alkalommal megrendezett filmfesztivál öttagú zsûrije — Maciej Dejczer filmrendezô, forgatókönyvíró (Lengyelország), Goran Radovanovic rendezô, forgatókönyvíró, producer (Szerbia — Montenegró), Rãzvan Rãdulescu író, forgatókönyvíró (Románia), Szegfû András médiaszociológus, filmtörténész (Magyarország) és Xantus Gábor filmrendezô, operatôr (Románia) — ezenkívül a következô alkotásokat díjazta: A Minimum Party díja (részvétel a 2004-es Alkotótáborban) Most dolgozz — Ion Puican, Románia; A Román Rádiótársaság Díja (5 000 000 lej) Dottie: kislány, nagy hanggal — Dawn Westlake, Egyesült Államok; Az Erdélyi Riport Magazin díja a legjobb dokumentumfilmnek (5 000 000 lej) A számûzetés kenyere — Alexandru Solomon, Románia; A Román Nemzeti Filmintézet díja (10 000 000 lej) Anarchikus variációk –Billy Cowie, Liz Aggiss, Nagy-Britannia; A Magyar Filmlaboratórium díja (3000 méter negatív elôhívása) A kis apokrif — Mundruczó Kornél, Magyarország; Az Illyés Közalapítvány díja (200 000 forint) Ex aequo: Tarka képzelet — Renoir álmai — Groó Diana, Magyarország, és Helytállás — Simone Massi, Olaszország; Simó Sándor Emlékdíj A Legjobb Diákfilmnek vagy Elsô Filmnek a Maros megyei MADISZ díja (500 USD és Aáry-Tamás Lajos, oktatási ombudsman által felajánlott Ted Lapidus gólyóstoll) "C" Block Story — Cristian Nemescu, Románia; Az Alter-Native 11 Nagydíja, Marosvásárhely város díja (500 USD) Napok, melyeknek értelmet adott a félelem — Csáki László, Magyarország.

A díjátadásra szombaton este került sor a Kultúrpalotában, sajnos a kilenc kiosztott díj közül mindössze kettôt vettek át a helyszínen, azokat is az illetô filmek producerei. A kurtán-furcsán véget érô díjkiosztó után a Grencsó Trio (Magyarország) koncertezett, ezzel párhuzamosan pedig két játékfilmet vetítettek. Vasárnap a díjnyertes filmek, majd ismét két játékfilm levetítésével zárult az ALTER-NATIVE 11 Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál Marosvásárhelyen, amely — egyes vélemények szerint — mára már kezdi elveszíteni tartalmát.

Köllô Katalin

A IV. Unitárius Napok programja

(2. old.)

November 12., szerda: 17.00— Ünnepi áhítat, majd püspöki és igazgatói nyitóbeszédek; a Jubileumi Évkönyv és a Cipó diáklap bemutatása; zenés, irodalmi mûsor. Helyszín: Dávid Ferenc imaterem.

18.15.: Névtábla-avatás, koszorúzás; 18.45 Kínálás, kötetlen beszélgetés a meghívottakkal; 19.30.: A helység kalapácsa; a Szamóca néptánccsoport pódiummûsora, táncház a díszteremben. November 13, csütörtök: 9.00–10.30: Diákok tudományos ülésszaka;10.30.: Alternatív tevékenységek (Zenélô cukrászda; A finnugor nyelvcsalád; Dönts helyesen!; szavalóverseny); 12.00.: Városi lepkevadászat; 17.00.: Gólyaavató ünnepség az imateremben. November 14. péntek: 9.00 — reggeli áhítat; 9.30–11.30: Mûveltségi vetélkedô; 11.30–12.00: Társasági táncok — Iskolatörténeti vetélkedô. 15.00: Foci döntô; tanár–diák meccs; röplabda döntô;19.00-09.30: Oklevelek átadása, majd filmvetítés. November 15, szombat: zarándoklat Déva várához, koszorúzás Gyulafehérváron. November 16, vasárnap: 11.00: Ünnepi istentisztelet a belvárosi unitárius templomban.

(Villáminterjú Popa Márta igazgatóval a 4. oldalon)

VÉLEMÉNY

Az állami szervek rendszere

(3. old.)

1. A parlament
A különbözô állami feladatok ellátására már a rabszolgatartó városállamokban megfelelô servezeteket kellett kialakítani. Arisztotelész Politika címû munkájában például az államszervezet három tényezôjérôl beszél: az államügyekrôl tanácskozó szervrôl, a vezetô tisztviselôi karról és az igazságszolgáltatási testületrôl. Az állami szervezet felosztásának követelése azonban nem ennek alapján, hanem az államépítés polgári igényeinek következtében került elôtérbe.

Ezek a követelések elôször Angliában jelentkeztek, ahol John Locke már a XVII. században elvetette azt az elméletet és gyakorlatot, amely szerint a király teljhatalommal rendelkezik és minden állami ügyet közvetlenül vagy udvari hivatalai útján közvetve intézhet; három tevékenységi irányt, "hatalmat" különböztet meg: törvényhozót, végrehajtót és föderatívat (azaz a külpolitikával foglalkozót). Szerinte a hatalomból a királynak és a parlamentnek együtt kell részesülnie. Végeredményben tehát az elmélet az alkotmányos monarchia megalapozásának tekinthetô.

Az állami szervezet felosztásáról és funkcióiról szóló klasszikus elmélet létrehozása Montesquieu nevéhez fûzôdik, aki szintén a királyi feudális hatalom korlátozását tartotta helyesnek. Ennek érdekében az 1748-ban megjelent "A törvények szellemérôl" címû munkájában a különbözô funkciókat ellátó szervek között jelentôs megkülönböztetéseket tesz. Nagyjából különválasztja a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói funkciókat. Az egymástól független hatalmi ágak biztosítják az államhatalom gyakorlásának igazságosságát és az egyének szabadságát. Az elméletet elsô ízben az Amerikai Egyesült Államok 1787. évi Alkotmánya (az úgynevezett Philadelphiai Alkotmány) szentesítette alaptörvényi szinten, majd 1791-ben Franciaországban, 1831-ben Belgiumban, 1952-ben Görögországban, 1953-ban Dániában, 1956-ban Hollandiában rendelkeznek ilyen értelemben. Románia Alkotmányába az I. szakaszba az idei módosítással bekerült (4.) bekezdés tételesen kimondja, hogy az állam a törvényhozói, végrehajtó és bírósági hatalom elválasztásának és egyensúlyának elvén szervezendô meg az alkotmány alapján.

Az állami szervek rendszerét Románia hatályos Alkotmánya a III. Címben szabályozza "A közhatóságok" elnevezéssel. A rendszerben betöltött szerepének megfelelôen a parlament elsô helyen szerepel, mivel az állam legfelsôbb szerve és az ország egyetlen törvényhozási hatósága. Az általános szabály megfelel a hatalommegosztás elvének, a gyakorlat viszont azt bizonyítja, hogy a kormány gyakran rendeletekkel szabályoz olyan kérdéseket, amelyek a törvényhozó hatáskörébe tartoznak, és ezzel csorbát szenved a hatalmi ágak elválasztásának és egyensúlyának demokratikus elve. Tekintettel a kérdés elméleti és gyakorlati jelentôségére, más alkalommal még visszatérek rá.

Érdekes és tanulságos lenne olyan kimutatás, amibôl kitûnne, hogy évente hány törvényt és hány kormányhatározatot hoznak, és ez utóbbiak milyen társadalmi viszonyokat szabályoznak. Tény, hogy a kormány jogi aktusainak jó részét a parlament utólag jóváhagyja, de jobb, demokratikusabb lenne, ha azokat elôzôleg meg is vitatná. A jóváhagyási eljárás gyakorlatáról az állampolgár annyit tud, hogy honatyáink elé tucatnyi kormányrendelet kerül, amiket "kozmikus sebességgel" hagynak jóvá, annyi idô alatt, hogy jószerével még a teljes címük felolvasására sem kerülhetett sor. Így nem teljesen értelmetlen a kérdés, vajon tényleg a parlament az egyetlen törvényhozó szerv? Egyesek emlékeznek még rá, hogy a Károly király nevével "fémjelzett" 1938. évi román alkotmány értelmében a törvényhozói hatalmat a király gyakorolta — igaz, hogy a parlamenten keresztül. A törvény viszont csakis az után lépett érvénybe, miután a király szankcionálta és kihirdette azt. Ôfelsége azonban elutasíthatta a szankcionálást — törvény tehát volt, de nem lehetett alkalmazni.

Összehasonlításképpen: az Európai Alkotmánytervezet értelmében a létesítendô Európai Parlament az Európa Tanáccsal közösen hivatott majd a törvényhozási feladatokat ellátni. A különbség minden valószínûség szerint az Unió szövetségi jellegébôl adódik, ennek megfelelôen pedig a Tanács a tagállamok állam-, illetve kormányfôibôl, valamint saját elnökébôl áll, és munkájában részt vesznek a külügyminiszterek.

Románia Parlamentje kétkamarás: a Képviselôházból és a Szenátusból áll. A kétkamarás rendszer elméleti indokoltságán akár vitatkozni is lehetne, de fogadjuk el azt a magyarázatot, hogy fenntartását (talán) hagyománytisztelet indokolja. Semmi alapja sincs viszont annak, hogy itt és most alsó-, illetve felsôházról beszéljünk. Gyökeresen más a helyzet például Angliában, ahol a Képviselôház és a Lordok Háza minden tekintetben élesen elválik egymástól. Romániában a két ház tevékenysége közötti párhuzamosságot igyekezett feloldani az idei alkotmánymódosítás, ami részleges megoldásnak tekinthetô, valódi értékét pedig majd a gyakorlat mutatja meg.

A Képviselôházat és a Szenátust általános, egyenlô, közvetlen, titkos és szabadon kifejezett szavazattal választják meg, a választási törvény szerint. Tekintettel arra, hogy 2004-ben (minden valószínûség szerint az év vége felé) ismét az urnákhoz járulunk, várható a választási törvény módosítása vagy egy új törvény kidolgozása.

Nemzetközileg elismert és értékelt Románia Alkotmányának az a rendelkezése, melynek értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok azon szervezetei, amelyek a választásokon nem kapják meg a parlamenti képviseletükhöz szükséges szavazatszámot, egy-egy képviselôi helyre jogosultak. Két dologra azonban feltétlenül figyelemmel kell lenni. Egy: jelenleg a "parlamenti küszöb" 5%, tehát ahhoz, hogy egy párt jelöltjét képviselôvé vagy szenátorrá válasszák, meg kell kapnia az érvényes szavazatok legalább 5%-át. Kettô: a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárokat csak egyetlen szervezet képviselheti. Biztosnak mondható, hogy figyelembe véve a romániai magyarság számarányát, két pártunk nem lépheti át a "küszöböt". Akkor pedig vitatkozhatunk, ki legyen az az Egy (így, nagy kezdôbetûvel), aki másfél millió romániai magyart képvisel a parlamentben.

Mindegyik ház állandó bürót választ magának, kidolgozza és elfogadja saját mûködési szabályzatát, állandó bizottságokat, vizsgálóbizottságokat és más különleges bizottságokat hoz létre. A képviselôk és szenátorok parlamenti csoportokba (frakciókba) szervezôdhetnek.

A Képviselôház és a Szenátus külön üléseken vagy együttes üléseken fejti ki munkálatait; évente két rendes ülésszakra jönnek össze, rendkívüli ülésszakot pedig akkor hívnak össze, amikor az szükséges.

(Folytatjuk)

Dr. Balogh András

Hagyományok tartalékfôvárossal

(3. old.)

A kilencvenes évek közepén Kolozsváron létrejött egy olyan oktatáspolitikai irányzat, amelynek fô célkitûzése — ha nem is fogalmazta ezt meg konkrétan — az volt: a városnak — Bukarest árnyékában — fel kell nônie olyan szervezettségi szintre, hogy az ország lassan úgynevezett oktatási tartalékfôvárosként tartsa számon. Mivel a forradalom után rendkívül felgyorsult az átalakulások ritmusa, és a kilencvenes évek közepe táján már forgószélként csapott le magára a pedagógustársadalomra a Nyugat "tavaszi szellôje", ez a tartalékfôváros-stratégia különbözô változatokon ment keresztül, hiszen minden országos irányváltáskor idomulnia kellett az aktuális hatalom éppen idôszerû irányelveihez, már csak azért is, hogy az ellenfelet megismerve tovább mélyíthesse futóárok rendszerét.

Azok a lokálpatrióta eminens oktatáspolitikusok, akik ezt a félpuccs-jellegû stratégiát intellektuális szinten kidolgozták, idôközben — szinte kivétel nélkül — mind visszavonultak a közéletbôl, és ez érthetô is: Romániában lassan annyira elvadult, illetve megkeményedett a politikai hatalomért folyó harc, hogy a csendes értelmiséginek már nemigen volt mit keresnie a vérbeli politikusok között.

Így került át a Kolozsvár: oktatási tartalékfôváros elmélet a gyakorló oktatáspolitikusok adminisztrációs udvarába, ahol már nemigen lehet követni fejlôdésének, dimenzióváltásainak állomásait, de az utóbb elért eredmények alapján a következôképpen lehetne rekonstruálni a megvalósítandó terveket: 1. A tanügyminisztériumba mindig be kell juttatni egy kolozsvárit kulcspozícióba. 2. A Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) szakadását mindenféleképpen meg kell akadályozni, mert a Nyugat felé való nyitást — amit Bukarest valójában soha nem fog tudni véghez vinni — nem lehet "romboló" jellegû megmozdulásokkal kezdeni; a pénztehén szerepet betöltô EU-t csak "építô-integráló", demokratikus jogokban fürdô, egységes benyomást keltô oktatási intézmények fenntartásával lehet "fejni". 3. Ki kell használni Bukarest földrajzi és kulturális elszigeteltségét. Kolozs megyének regionális központtá kell válnia, hogy csatlós-megyékkel körülbástyázva magát, tudjon majd nemet mondani Bukarestnek.

Hogy ez valóban így van/volt, vagy sem, nem tudni, de tény, hogy Kolozsvár rendkívüli erôvel indult harcba az oktatási tartalékfôváros státusért. Constantin Corega tanügyminiszteri tanácsosi, majd (második "mandátuma" alatt) államtitkári funkciója, Andrei Marga viszonylag rövid, de reform alapletételekben gazdag miniszteri tevékenysége egyértelmûen igazolja, hogy Kolozsvár "felemelése" csendben megkezdôdött. A megyei tanfelügyelôség elit gárdájának kialakítása, az EU-pénzek kezelésére szakosodott csapat létrehozása, majd munkába állítása — íme, néhány példa arra, milyen fegyvernemeket vetett be Kolozsvár a csatába. A megnyert EU-s programok tucatja, a BBTE térnyerése odáig vezetett, hogy szinte egész Erdély a Kolozs megyei oktatás bûvkörében kering. Itt vannak a továbbképzôk, itt az olimpikonok regionális laboratóriuma — ide jár már EU-pénz ügyben nemcsak Erdély, de a Regát néhány megyéje is.

Az ázsió növekedése lassan politikai kiváltságokhoz vezetett: Bukarestnek el kellett néznie többször is azt, hogy itt fôtanfelügyelô-párok léteznek (Corega húzza Cuibus-t felfelé), és hogy a magyar oktatásért felelôs fôtanfelügyelô-helyettes nyíltan nemet mer mondani a bukaresti vonalnak (lásd a tételfordítás esetét az idei képességvizsgán: Cuibus és Török kiállt nemcsak Kolozs megye, de Románia összes kisebbsége jogainak védelmében is). Az EU-s programok sorozatos megnyerése, a modern tanfelügyelôségi struktúra kialakítása (sajtóreferens stb.) — a BBTE esetében az európai kitekintés reális meggyökerezése — 2003-ra olyan várrá emelte Kolozsvárt, amelynek energiáit már nem védekezésre kell összpontosítania, hanem arra, hogy befolyását egyre nagyobb területeken érvényesíthesse.

Három nappal ezelôtt például tanúja voltam annak, hogyan próbálja a Város "elfoglalni" azokat a dél-erdélyi régiókat, ahol nemigen érzôdik Bukarest hatása (Nagyszeben és Brassó gyerekcipôben jár e téren). Küldöttség érkezett egy dél-erdélyi, hagyományosan Bukarest-barát szakiskola-központból egy kolozsvári, hasonló profilú tanintézménybe azzal a céllal, hogy "megtanulják", hogyan kell "eurósítani" iskolájukat ahhoz, hogy prospektusuk, pénzük, mikrobuszuk, franciaországi testvériskolájuk, németországi bankszámlájuk és skóciai vendégtanáraik legyenek. A szegény dél-erdélyieknek leesett az álluk, amikor meghallották, hogy Kolozsváron rendszeresen tartanak közoktatási börzét, és hogy olyan iskolák vannak minálunk, ahol a szülôi bizottság egyesületbe tömörül, és — szükség esetén — munkaerôt is alkalmaz.

Kérdés: most, hogy Kolozsvár már több mint oktatási tartalékfôváros — Bukarest Constantinescu rektorral együtt mélyrepül —, mi lesz a következô lépés? Az viszont biztos: amennyiben a regionalizálódás folyamata valóban beindul, egyetlen európai jellegû egyeteme lesz Romániának, a többi szatelit szerepet fog majd betölteni.

Bár mifelénk bármi megtörténhet. Az is, hogy Bukarestben kitalálnak egy új Európát. Például újra felfedezik, hogy Erdély Gepidia volt — Apahidán vannak, ugye, a gepida királysírok —, és kijelentik: legyen egyesült Géta-Gepida Tudományegyeteme Romániának. A gepida-erdélyiek adják majd hozzá az eurót és a szellemet, a déliek pedig a keretet.

Végül is ennek már hagyománya van Romániában.

Szabó Csaba

NAPIRENDEN

Tízéves az Unitárius Kollégium
Szerdától János Zsigmond fejedelem nevét is viseli

(4. old.)

A felekezeti oktatás palettáján is jelentôs szerepet töltenek be az iskolanapok, a nagy múltú Unitárius Kollégium keretében évrôl évre megrendezett Kollégiumi Napok pedig már egyre nagyobb érdeklôdésnek örvendenek. Az esemény jelentôségérôl, elôkészületeirôl Popa Márta igazgatót kérdeztük.

— A novemberi idôzítés Dávid Ferenc egyházalapító és elsô iskolaigazgató halálának évfordulója elôtti tisztelgés — mondja. — November 12–16. között mások is betekinthetnek az iskola életébe, hangulatába, megtapasztalhatják nyitottságát, sokszínûségét, ismerkedhetnek diákjaival. A mindennapok tanórái helyett érdekes, alternatív tevékenységeket szervezünk, amelyeken mindenki kibontakoztathatja tehetségét. A gyerekek is megízlelhetik a szervezés nehézségeit, de örömeit is, hiszen nem csak résztvevôi, de szervezô-lebonyolítói is az iskolanapok tevékenységeinek. Az idei alkalom mindenképpen kiemelkedik az elôbbiek közül, mert azon túl, hogy a rendezvény már önmagában is ünnep — idén 10 éve annak, hogy az Unitárius Kollégium ismét megnyithatta kapuit az érdeklôdô, taulni vágyó, egészséges értékrendben élni akaró diákok elôtt —, erre az alkalomra a kollégium tanári kara egyöntetûen elhatározta, hogy János Zsigmondról, Erdély elsô fejedelmérôl nevezi el iskolánkat. Ezt a határozatot beadta az Egyház Fôtanácsához is, amely támogatta a kérést. Tettük ezt nem csak azért, mert pénzalapokat adományozott, hanem azért is, mert az ô fejedelemsége idején mondták ki a világon elôször a vallás-és lelkiismereti szabadságot. Ezt a szellemiséget, nyitottságot éljük meg ma is az újraindított iskolánkban, a névadással pedig méltó emléket szeretnénk állítani a fejedelemnek.

Sz. Cs.

Reflektorfényben a Kolozs Megyei
Közmûvelôdési Fórum

(4. old.)

November 8-án, szombaton délelôtt zajlott a Kolozs Megyei Közmûvelôdési Fórum a Heltai-alapítvány székházában. Több téma került terítékre, a legfontosabbak: a 2004-es erdélyi közmûvelôdési Eseménynaptár összeállítása, az elkobzott ingó és ingatlan javak visszaszerzésérôl szóló törvénytervezet ismertetése, a szórványban élôket érintô sürgetô gondok lehetséges megoldásai. Ugyanakkor bemutatták a Szórvány Szervezetek Kolozs Megyei Szövetségének alapítási szándéknyilatkozatát is.

Annak ellenére, hogy a Pillich László, a Heltai Alapítvány ügyvezetô elnöke, a Kolozs megyei RMDSZ kulturális alelnöke által aláírt részvételi-felhívás megjelent a sajtóban, 50 partner pedig külön meghívót is kapott, meglehetôsen kevesen vettek részt a fórumon.

Kónya-Hamar Sándor, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke elmondta: fontos, hogy a már mûködô intézményeket segíteni lehessen tevékenységükben, ugyanakkor szükség van hasonlók megszervezésére, különösen a szórványban. Ott ugyanis a megélhetési gondokon túl az oktatás és önszervezôdés kérdése is megoldatlan. Tenni kell azért, hogy a szórványmagyarság és a székelyföld között kitörni látszó konfliktus ne következzék be.

Az egyház tulajdonába visszakerült ingatlanokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet: igyekezzünk, hogy ne ismétlôdjenek meg az olyanszerû botrányok, mint például a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének kapcsán kirobbant vita.

Pillich László a 2004-es Eseménynaptár kapcsán felkérte a megye minden egyházi és világi közmûvelôdési egyesületét, civil szervezetét, kerületi és települési RMDSZ-szervezetét, hogy 2003 november 15-ig küldje be a 2004-re tervezett kulturális események listáját. Hármas elônyt élveznek azok a szervezetek, amelyek ezt megteszik: a civil szervezetek ereje a nyilvánosságban van, fontos, hogy tudjanak rendezvényeikrôl; az eseménynaptárba való bekerülés megkönnyíti a finanszírozást, hiszen növeli a pályázatok sikerességének esélyét; könnyebbé válik a kapcsolattartás, kapcsolatfejlesztés. Nemcsak jogilag bejegyzett egyesületek jelentkezésére számítanak, bár lényeges volna, hogy a helyi civil szervezeteket minél nagyobb számban bejegyezzék.

Ismertették a Szórvány Szervezetek Kolozs Megyei Szövetségének szándéknyilatkozatát: a magyarságnak majdnem egyharmada, azaz 420 000 személy él 20% alatti megyénkénti szórványban, tehát közvetlen asszimilációs veszélyhelyzetben. E tekintetben Kolozs megye fokozottan veszélyeztetett helyzetû, frontharcossá kell tehát válnia a további anyagi parlagiasodás, szellemi szórványosodás, nyelvi és kulturális identitásvesztés elleni küzdelemben. A megoldás csakis a szórványösszefogás lehet-mondja ki a nyilatkozat, amelyet a kezdeményezôk: a Heltai (Kolozsvár), Diaszpóra (Kolozsvár), Téka (Szamosújvár) Alapítványok, a Pro Kalotaszeg Egyesület (Bánffyhunyad), a Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaság (Kolozsvár) és a Kôváry László Honismereti Kör (Kolozsvár) írtak alá.

Várják a megye minden olyan egyházi és világi egyesületének, szervezetének csatlakozását, amely szórványkörnyezetben tevékenykedik, speciális közmûvelôdési és közösségszervezési programokat teljesít, ilyenek kidolgozásában és kivitelezésében partnerséget vállal.

Farkas Imola

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

inter@aktív2
Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
IV. évfolyam, 19. szám
3M — az innováció élvonalában
Látogatás a világhírû amerikai cégnél

(5. old.)

Kétségkívül egyedi élmény ellátogatni egy multinacionális cég fôhadiszállására. Fôleg, amikor a világhíres 3M-rôl van szó, amely valamilyen formában szinte valamennyiünk életében jelen van, hiszen egészségügyi kellékektôl ipari és természetesen számítástechnikai termékekig szinte mindent gyártanak. A 3M önéletrajza annál is inkább megható, mert a vállalat betöltötte századik életévét és továbbra is nyereséges. Pontosabban elég határozottan az. Igaz ugyan, hogy a világgazdaság visszaesése miatt bizonyos piacokon nehézségekkel küzd, de ez nem azt jelenti, hogy az állandó innovációról híres 3M feladja a harcot.

A romániai újságíró számára a hidegzuhany már az október végi látogatás legelején megtörtént: a balkáni ország zászlója legutolsó volt a sorban. Nos, nem azért, mert sorrendbe tették azon országok nemzeti lobogóját, ahol leányvállalatot nyitottak. A válasz egyszerû: országunk legeslegutolsó volt ebben a kategóriában. Még Marokkó is megelôzött. A világ nyolc más országából lévô újságíró kollégáim máris viccelôdni kezdtek ezzel az áldatlan helyzettel kapcsolatban, de John Cornwell, a 3M képviselôje segítségemre sietett: amiért az utolsó ebben a sorban, az nem azt jelenti, hogy nem fontos számunkra. A romániai piac elég komoly ütemben nô — mondta, mire máris nyújtottam a nyelvemet a már-már irigykedô indiai, finn, török, német, kameruni, kínai, zimbabwei és argentin kollégámnak. Elmesélem, legeslegelsô kapcsolatom a 3M-mel még az 1990-es évek közepén történt, amikor a kolozsvári magyar diákszövetségnél Magyarországról kapott nagy számítógépes lemezeken dolgoztunk. — Azóta sok minden történt — nyugtatnak meg amerikai házigazdáim.

— A 3M életstílusa az innovatív, sôt forradalmi termékek kigondolása és legyártása — mondja a nemzetközi újságíróknak John Cornwell. — Több mint egy évszázada a cég lehetôvé tette alkalmazottai, de legfôképpen kutatói számára, hogy merész lépéseket tegyenek, mi több kockázatot vállaljanak új termékek kidolgozására. Bevált az elképzelés: újabb és újabb termékeket találunk fel és dobunk a piacra annak érdekében, hogy megkönnyítsük ügyfeleink életét. Világszerte. Eddig több mint 50 ezer új terméket tudhatunk magunkénak — mondja a multinacionális cég képviselôje.

Ki emlékszik még arra, hogy induláskor a 3M nem merevlemezeket, emberi mûtétekhez használt robotokat, konyhai kellékeket, ragtapaszokat gyártott, hanem elsôsorban bányászattal foglalkozott. Több mint száz évig a cég hivatalos neve a Minnesota Miningand Manufacturing volt, innen a rövidített változat: 3M. A New York-i börzén alig pár hónapja még a vállalat alapításakor adott megnevezést használták, nemrég viszont rátértek az új hivatalos névre: 3M.

Dan Gahlon, a 3M egyik alelnöke arról tájékoztatja a nemzetközi újságírókat, hogy a legnagyobb nyereséget nem azok a termékek eredményezik, amelyekrôl a cég ismert (ragtapaszok, írásvetítôk, smirglik, ipari anyagok, festékek, polírrendszerek, csiszolókorongok), hanem a talán kevésbé közönséges egészségügyi kellékek, felszerelések. Elôbbiekbôl alig 1,5 milliárd amerikai dollár, utóbbiakból viszont több mint 4 milliárd dollár értékben adnak el.

Ugyanakkor megtudjuk, hogy a cégnek mintegy 140 ezer alkalmazottja van a világ szinte valamennyi kontinensén. Ezek fele az Egyesült Államokban dolgozik, a többi az országon kívül, például Magyarországon és hazánkban. — A romániai csapat nagyon jól szervezett és hatékony — meséli Dan Gahlon. Ha nem ô mondaná, ki hinné. Hozzáteszi: — Nagyon jó a kapcsolatom velük.

Meglepô amit Andy Ouderkirk, a 3M fôkutatója mond nekünk: akár 10 évbe is beletelhet, amíg egy bizonyos termék piacra kerülhet. — Rendkívül hosszú az engedélyeztetés idôszaka, de a termék felfedezése és kidolgozása sem történik egyik napról a másikra — teszi hozzá.

Eszünkbe sem jut, ki gyártotta, de szinte mindennap használjuk a kis öntapadó jegyzettömböket. Józsit felhívni. Gázt kifizetni. Pénzt átutalni — biggyesztjük a számítógép képernyôjének szélére. Az élénk színû (mandarin, narancs) öntapadó emlékezetfrissítôk segítségével a fontos információ kitûnik a többi közül, így nem vágják le a villanyt vagy a gázt, s Józsi sem haragszik meg, hogy nem emlékeztünk születésnapjára.

Ezenkívül ott vannak a 3M munkavédelmi termékei, a ragasztók és az egészségügyi termékek. De mindezekrôl bôvebben a www.3M.com honlapon.

Következô lapszámaink egyikében az IBM kutatási központjában (Armonk, New York állam) zajló eseményekrôl számolunk be az i2 olvasóinak.

Az inter@ktiv2 társszerkesztôje a Saint Paul-beli (Minnesota állam) Macalester College keretén belül mûködô World Press Insitute (http://www.worldpressinstitute.org) ösztöndíjasaként július–november idôszakban az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott. Körútját a szervezôkön és a Szabadságon kívül Mátyásfalvi János budapesti üzletember és a kolozsvári Kopiernicus Kft. támogatta.

Kiss Olivér,
koliver@kolozsvar.ro
aplewood, Minnesota állam

HÍRBAZÁR

(5. old.)

@ Kétmillió dolcsi az Astral új arculatának. Az Astral Telecom eléggé agresszív kampányba kezdett annak érdekében, hogy új identitást nyerjen, és hogy minél többen megismerjék. Ez az elsô ilyen jellegû összetett változás a cég tízéves életében. A vállalat új identitása a rebranding folyamat részét képezi, amelyen a cég szakértôi az utóbbi 8 hónap folyamán dolgoztak. A rebranding tulajdonképpen azt jelenti, a cégnek új arcot, új identitást hoznak létre. Az új mottó:Astral. Fejlôdésre született. Elemzôk szerint országos szinten a rebranding körülbelül 2 millió dollárba kerül. Elsôsorban felújítják, és természetesen az új identitás alapján átalakítják az ország mintegy száz településén mûködô irodát, és új vizuális jelmezt hoznak létre az Astral termékeinek és szolgáltatásainak. Az új logón a kék és piros színben pompázó matematikai végtelen szimbóluma és az imént említett jelszó jelenik meg. Ebben az évben az Astral Telecom 44 millió dolláros forgalomra számít. A cég adatai szerint az Astral csoporthoz tartozó CATV-nek 670 ezer elôfizetôje van, a cég internetes szolgáltatásait 12 ezren veszik igénybe. Idén a cég 22 millió dollárt fektetett be a hagyományos IP telefonhálózatba. Ugyanakkor körülbelül 1 millió dollár jutott a wireless (drót nélküli) hálózat fejlesztésére.

@ A vitaminokról az interneten. A szervezetük egyensúlya iránt aggódók számára a GlaxoSmithKline (GSK) új, a vitaminok fontosságáról és szerepérôl szóló honlapot hozott létre. A www.vitamine-gsk.ro weboldalon a cég gyártotta vitaminokról (Eurovita, Vitamax, Ascovit és Calcium plus, valamint D vitamin) és ezek hatásáról olvashatnak az érdeklôdôk.Ugyanakkor egy miniteszt segítségével a kíváncsiak megtudhatják testsúlyuk, életkoruk és munkakörülményeik függvényében szervezetük naponta milyen mennyiségû és fajta vitamin fogyasztását igényli.

A GlaxoSmithKline az egyik legnagyobb európai gyógyszergyártó vállalat. Romániában az elsô helyet foglalja el ebben az iparágban.

@ Legfontosabb romániai IT cégek. Az eWeek által közzétett adatok szerint a CAEN 72 kategóriában a legnagyobb romániai számítástechnikai cég az IBM (25,4 millió dolláros forgalom), a Romsys és a Forte Company. A CAEN 30 standardok szerint a rangsor a következô: Intrarom (56,7 millió dolláros forgalom), Flamingo Computers, K Tech Electronics. A felmérés szerint tavaly a számítástechnikai szektor 77 százalékos növekedést ért el, a forgalom eléri a 800 millió dollárt. Ez a legnagyobb növekedés az elmúlt 6 évben — jegyzik meg a szakértôk.

@ A Microsoft vérdíjat tûz ki a vírusírók fejére. A szoftveróriás ötmillió dolláros pénzalapot hozott létre, amelybôl jutalmat kínál fel minden olyan információért, amely segítségével börtönbe juttathatók az ártó kódok létrehozói. Az Anti-Virus Reward Program máris két 250 ezer dolláros vérdíjat tûzött ki a Blaster és a Sobig féregvírusok készítôinek fejére.

@ Nôtt a mobiltelefonok forgalma. A változó divat, a piacok éretté válása a második negyedévben is elôsegítette a mobiltelefonok eladását, amelyekbôl 12 százalékkal több kelt el, mint egy éve — állítja a Gartner legfrissebb jelentése. A vizsgált idôszakban 114,9 millió készüléket adtak el világszerte, ami 2 százalékkal meghaladja az elôzô negyedév forgalmát is — olvasható a kedden közzétett jelentésben.

Éves összehasonlításban az elsô negyedév forgalma is nôtt, így biztató az a fejlemény, hogy két egymást követô negyedévben növekedés volt tapasztalható, hiszen a piac az elmúlt két évben stagnált. Az sem mellékes, hogy az iparnak sikerült növelnie az eladásokat a SARS járvány ellenére az ázsiai, csendes-óceáni régióban. Az eladások növekedésének mértéke Japánban, Latin-Amerikában, Közép és Kelet-Európa fejlôdô piacain, valamint a Közel-Keleten és Afrikában meghaladta a kutatók várakozásait. Az érett piacokon, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában "a csereciklus" a drágább és funkciógazdagabb készülékek eladásán lendített. A Nokia továbbra is vezet az eladottkészülékek számát tekintve, tavaly az eladott készülékek 34,2 százaléka származott tôle, az idén a második negyedévben 35,9 százalékra növelte részesedését — ezt segítette az is, hogy megjelent készülékeivel a CDMA piacon is.

@ A Microsoft megvásárolná a Google-t. A Google az elmúlt hónapokban befektetési bankokkal tárgyalt, és számba vette velük a tôzsdére vitel lehetôségeit. Eközben kereste fel a céget a Microsoft, hogy a szövetség lehetôségeirôl, így az átvételrôl is tárgyaljanak, állította értesülésekre hivatkozva a pénteki New York Times.

A lap hozzáteszi, hogy a Google nem siet elfogadni a Microsoft ajánlatát, vezetôi a részvények nyílt, tôzsdei forgalmazását preferálják. Mellesleg mindkét cég tartózkodott a lap értesülésének kommentálásától. Tény viszont, hogy a Microsoft egy ideje érdeklôdést mutat a webes keresôpiac iránt, melyet jelenleg az öt éve mûködô Google ural.

SPORT

KOSÁRLABDA
Sétagalopp éremesélyes ellen

(7. old.)

Kolozsvári BU Poli Carbochim–Bukaresti Rompetrol 100:82 (27:22, 21:13, 26:16, 26:31)

A férfi bajnokság 7. fordulójában a Horia Demian Sportcsarnokban rendezett péntek délutáni találkozó nehéz diónak tûnt, ám gyakorlatilag végig csak egyetlen csapat volt a pályán, a házigazda BU Poli Carbochim. Horia Rotaru tanítványai kitûnôen semlegesítették a vendégek "nagyágyúját", Uche Iheadindut, s a szorosabb elsô negyed után nagyon kényelmes gyôzelmet arattak. A csapat vezéregyéniségének ezúttal is a két szerb Milan Medvedj és Dejan Dukovcsics bizonyult, de nem maradt el tôle Sebestyén Tibor és Feleki Zsolt sem. A találkozót a Mihai Serban (Pitesti)–Victor Butuc (Konstanca) páros vezette.

A kolozsvári pontszerzôk:

Dukovcsics 25 (3 x 3), Feleki 14 (4 x 3), Medvedj 14 (1 x 3), Sebestyén 14, Pintea 14, Silvãsan 6, Crãciun 5, Schiopu 4, Bujics 2, Popa 2; játszott még: Cenean és Chetreanu.

A Ioan Constantin edzette vendégek legjobbja Vergu 31 volt, Uche a mérkôzés folyamán egyetlen kétpontos kosarat szerzett.

Póka János András

VÍZILABDA
Elsôosztály
Változatlan mérleg

(7. old.)

A 4. forduló kettôs találkozóin a múlt hetihez hasonló teljesítményt értek el a kolozsvári csapatok: mindkét együttes vereséget szenvedett mindkét összecsapáson erôsebb ellenfelétôl. Az Akarat/Vointa SAR Transilvania gárdája, amely, mint ismeretes, a ’87-es ifjúsági válogatottal együtt alkot egy csapatot, a bajnok Bukaresti Rapidtól kapott ki a Politechnika Úszóközpont uszodájában, míg a KMSC-Poli pólósai Nagyváradon a helybeli MSC ellen maradtak alul mindkét összecsapáson. A múlt heti Steauától elszenvedett csúfos vereségek után (a második játékon 0–27!), ezúttal valamivel kevesebb gólt kaptak, sôt, a két nap alatt tíz alkalommal eredményesek is voltak.

A két kolozsvári mérkôzés a bajnok vasutasok fölényében zajlott, akik bár csak 11 játékossal érkeztek az összecsapásokra, megerôltetés nélkül jutottak a bajnoki pontok birtokába. A Cornel Rusu által felkészített vendégegyüttes úszásban sokkal jobb volt a házigazdáknál, gyors labdaadogatással és a kapu elôtti találékonysággal lepték meg az Akaratot. A Rapid ráadásul rendelkezik nagy küzdeni tudással bíró centerrel — Radu Cosminra gondolunk —, aki a kolozsvári kapu elôtt uralta a mezônyt, 1–2 játékossal "a hátán" is be tudott fordulni és védhetetlen találatokat ért el.

A Radu Sabãu által irányított Akarat az elsô napon szerepelt jobban, ekkor négy szép gólt dobtak a játékosai. Vasárnap nem tudták kellôképpen kihasználni az emberfölényes helyzeteket, a hét lehetôségbôl csak egyszer voltak eredményesek.

A részletes eredmények:

Akarat-’87-es Ifjúsági Válogatott–Rapid 4–20 (1–6, 0–2, 1–5, 2–7) és 1–14 (0–4, 0–3, 1–3, 0–4); vezette: Radu Timoc és Radu Nechita (mindkettô Kolozsvár); gólszerzôk: Gebefügi (2 + 1), Filimon (1 + 0) és Sabãu (1 + 0), illetve Radu Cosmin (5 + 6), Cojocaru (4 + 1), Orãsteanu (3 + 2), Mustatã (2 + 2), Gospodinov (2 + 1), Busilã (1 + 2), Tudora (2 + 0) és Guicea (1 + 0);

Nagyváradi MSC–KMSC-Poli 23–3 (3–2, 8–0, 6–0, 6–1) és 18–7 (4–2, 2–1, 6–2, 6–2) — a kolozsvári góldobók: Parfenie (0 +3), Vincze (2 + 0), Busuioceanu (1 + 1), Alexandrescu (0 + 1), László (0 + 1) és Dragomir (0 + 1);

Bukaresti Steaua–Bukaresti Sportul Studentesc 8–4 és 10–4; Aradi Astra–Bukaresti Dinamó 0–5 és 1–10.

Elmaradt mérkôzésen: Rapid–Astra 17–0 és 15–0.

A fenti eredmények után a táblázaton:

1. Rapid 8 8 0 0 114–20 16

2. Steaua 8 7 0 1 86–25 14

3. Dinamó 8 7 0 1 76–21 14

4. Nagyvárad 6 4 0 2 103–35 8

5. Sportul 6 2 0 4 37–66 4

6. KMSC-Poli 8 2 0 6 42–134 4

7. Akarat 8 0 0 8 33–94 0

8. Astra 8 0 0 8 27–123 0

A vetélkedô e hét végén (november 15–16-án) folytatódik az 5. forduló mérkôzéseivel a következô párosítás szerint: KMSC-Poli–Astra, Sportul–Akarat, Rapid–Steaua és Dinamó–Nagyvárad.

Radványi Pál

AUTÓSPORT
Solberg a ralivilágbajnok

(7. old.)

Petter Solberg lett a rali-világbajnok, miután megnyerte a vb utolsó futamát, a Cardiff környékén rendezett viadalt. A norvég pilóta több mint fél perccel, magabiztosan elôzte meg egyetlen riválisát, a francia Sebastien Loeböt.

A dobogó harmadik fokára a kétszeres világbajnok spanyol Carlos Sainz állhatott fel, aki már pénteken, a viadal elsô napján kiesett, miután lecsúszott az útról. Ugyancsak az elsô napon búcsúzott a címvédô finn Marcus Grönholm. Ô az összetettben a hatodik helyen zárt.

A 29. életévét november 18-án betöltô, Subaru Impreza WRC-t irányító Solberg elsô világbajnoki címét ünnepelheti. Pályafutása során — 1988 óta — 60 vb-futamon indult, s a 2003-as idénykezdetig egy alkalommal nyert: egy évvel ezelôtt éppen Nagy-Britanniában. Tavaly összetettben második volt.

A norvég versenyzô az idén négy vb-futamon diadalmaskodott, a brit-ralin a 18 gyorsasági szakaszból 13-at (!) nyert meg, a további ötön Loeb volt a leggyorsabb.

A konstruktôrök versenyében a Citroën lett az elsô.

A pontversenyek végeredménye: 1. Petter Solberg, Phil Mills (norvég, brit, Subaru Impreza WRC) 72 pont, 2. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, Citroën Xsara WRC) 71, 3. Carlos Sainz, Marc Marti (spanyol, Citroën XSara WRC) 63; konstruktôrök: 1. Citroën 160 pont, 2. Peugeot 145, 3. Subaru 109, 4. Ford 93, 5. Skoda 23, 6. Hyundai 12.

FORMA–1
Kimi Räikkönen csuklómûtétje

(7. old.)

Kisebb csuklómûtéten esett át Kimi Räikkönen, az idei Forma–1-es világbajnokság ezüstérmese, emiatt valószínûleg nem vehet részt a november 25-én kezdôdô téli tesztelésen.

A McLaren finn sztárja néhány évvel ezelôtt autóbalesetet szenvedett, ennek a következménye a sérülés, ami idônként kiújult. Az operáció tökéletesen sikerült, így nincs akadálya annak, hogy a felkészülés fontosabb részében Räikkönen százszázalékos munkát végezzen.

RÖGBI

(7. old.)

A házigazdák, Franciaország, Anglia valamint Új-Zéland csapata jutott be az elôdöntôbe az Ausztráliában zajló rögbi-világbajnokságon. A negyeddöntôkben: Új-Zéland–Dél-afrikai Köztársaság 29–9, Ausztrália–Skócia 33–16, Franciaország-Írország 43–21 és Anglia–Wales 28–17.

A jövô szombati elôdöntô párosítása: Új-Zéland–Ausztrália és Franciaország–Anglia.

KÉZILABDA
Férfi elsôosztály
A tordaiak kétgólos veresége
Tordai Potaissa–Nagybányai Quartz 31–33 (17–17)

(7. old.)

Horia Demian Sportcsarnok, 300 nézô. Vezette: Bogdan Dordea és Andrei Zãulet (mindkettô Nagyszeben).

Potaissa: Cuzic — Cotiuga (1), Cercelaru (5), Sâsãeac (5), Precub (2), Veres (5); cserék: Stroie — Ardeleanu (5), Iurasog, Volovati (6), Oroian, Rus. Edzô: Dezméri Sándor.

Quartz: Pescaru — Andrecut, Kapornyai (8), Kovács, Fotonea (6), Ghiurcanas (3), Pop (2); cserék: Szopka — Stecz (9), Rogoz, Mates (5). Csapatvezetô: Mircea Serban.

Hétméteresek: 9/8, illetve 3/2; kiállítások: 6, illetve 16 perc; a vendégek két játékosát, Matest és Popot a 48., illetve 56. percben kizárták (helyettük két perc múlva más játékos léphetett pályára).

Eredményalakulás: 3. perc: 0–3, 9. perc: 1–7, 16. perc: 5–10, 18. perc: 7–11, 23. perc: 11–11, 34. perc: 18–20, 37. perc: 21–22, 41. perc: 24–22, 42. perc: 24–25, 45. perc: 26–25, 51. perc: 26–30, 57. perc: 30–31, 31–32.

Nagyon gyenge kezdés után a vendéglátóknak számító tordaiak (akik teremhiány miatt novemberben kénytelenek hazai mérkôzéseiket a kolozsvári sportcsarnokban lejátszani) fokozatosan feljöttek, és az elsô játékrész vége felé egyenlítettek is.

A továbbiakban közel 20 percen át a csapatok fej-fej mellett haladtak, sôt, a Potaissának volt kétgólos elônye is. 26–25 után azonban kapkodni kezdtek, s rutinos játékosokra alapozó máramarosiak (a 43 éves Kapornyai játékosedzô, a 32 éves Andrecut és a 28 esztendôs Stecz), a 46. és 51 perc között zsinórban öt gólt dobtak és ismét a maguk javára fordították az állást. A Quartz megszenvedett a sikerért, de elérték. Az említetteken kívül a nagybányaiaktól még kitûnt a fürge Fotonea (aki a közelmúltban még a Kolozsvári Armãturát erôsítette), gyors ellentámadásai ellenállhatatlannak bizonyultak.

A mérkôzést a szebeni bírópáros sok hibával vezette.

(radványi)

Magyarok és románok a nemzetközi porondon

(7. old.)

Az elmúlt hét vége nemzetközi kézilabda mérkôzésekben gazdag volt. A férfi csapatok kontinentális kupatalálkozókon léptek pályára, míg a nôi együttesek válogatott szinten különbözô felkészülési tornákon vettek részt a közelgô horvátországi világbajnokság elôtt.

Természetesen a legnagyobb érdeklôdés a Bajnokok Ligája felé irányul, ahol javában folynak a csoportmérkôzések. Romániának, sajnos, ezen a szinten nincs képviselôje.

A B-csoportban rangadóra került sor a Magdeburg és a Barcelona csapatai között, amelyet az otthon játszó német játékosok nyertek meg 28–26 (14–12) arányban. A A Szuperkupa-gyôztes katalán gárdában játszó Nagy László öt találatot ért el. A németek továbbra is százszázalékosak.

Nagy lépést tett a csoportelsôség felé a G-csoportban a Fotex Veszprém, amely bár idegenben játszott, értékes sikert aratott a dán Skjern Handball ellen 26–23 arányban olyan találkozón, amelyen az elsô 30 perc után a dánoknak volt négypontos elônyük: 15–11.

Jól kezdett a Veszprém, elhúzott 3–1-re, de aztán egyre jobban védekezett a lelkes dán csapat, és a 11. percre Knutsen találataival fordított (5–4). Ezt követôen sokáig felváltva estek a gólok, s a tartalékos magyar csapat bírálata, hogy a Skjern még emberhátrányban is eredményes volt. Aztán a szünetig még tovább nôtt a különbség, mert egyre több dán — különösen Gjessink — játszott szinte hiba nélkül.

A második félidôben rengeteget javult a Fotex, amely a korábbinál lényegesen agresszívebben védekezett, és a támadásban gyorsabb volt. Fokozatosan csökkent a Skjern elônye, mi több, a 43. percben már a magyarok vezettek (18–19).

Ekkor már lényegesen jobb volt riválisánál a Veszprém, és alig engedte kibontakozni a hazaiakat, akik csak kapkodtak.

A magyar bajnok a második félidôben hírnevéhez méltóan remekelt, és ez elegendô volt a százszázalékos mérleg megôrzéséhez.

Így a táblázaton a Veszprém áll az élen 6 ponttal 3 mérkôzésbôl, a 3 pontot gyûjtött dán együttes elôtt. Vasárnap este bonyolították le a csoport másik összecsapását, amely elôtt a házigazda bosnyák Boszna Szarajevónak 0 pontja van, míg a vendég lengyel Vive Kielce 1 ponttal rendelkezik.

Ugyancsak csoportelsô a BL-ben a Pick Szeged, amely szombaton 27–26 (15–12) arányban bizonyult jobbnak a horvát NK Zágrábnál.

Az elsô öt percben fej-fej mellett haladt a két csapat, de intô jel volt, hogy a vendégek még emberhátrányban is betaláltak. Azután iramot váltott a Szeged, 9–6-ra elhúzott úgy, hogy Eklemovics kettôs kiállításban eredményes volt. A Zágráb azonban rendezte sorait, és a 21. percben egyenlített (10–10). Csakhogy a Tisza mentiek is képesek voltak a változtatásra, és szünetig megint elléptek.

A második félidôben — a másik magyar BL-résztvevôhöz, a Veszprémhez hasonlóan — nagyon jól játszott a Szeged. Nôtt az elôny, s már 20–14 állt az eredményjelzôn. Egy kis megtorpanást követôen is visszaállt a megnyugtató különbség (23–18). Arra viszont senki sem számított, hogy újabb hullámvölgy következik, és 5–0-s sorozattal egyenlít a zágrábi klub.

Az izgalmas hajrát jobban bírták a hazaiak, akik idônként a szerencsével sem álltak hadilábon.

A Szeged eddig mindkét hazai találkozóját megnyerte.

A másik találkozón: Filipposz Veriasz (görög, Éles József és Doros Ákos csapata)–Sandefjord (norvég) 32–26. Az állás: 1. Szeged 4 pont (82–78), 2. Veriasz 4 (86–84), 3. RK Zágráb 2 (75–70), 4. Sandefjord 2 (67–78).

Sikeresen szerepeltek szombat-vasárnap a kontinentális kupában részt vevô román csapatok is: az EHF-kupában Buzãuban (mint korábban a labdarúgó UEFA-kupában) a kézilabda pályán is megismétlôdött a Bukaresti Dinamó és az ukrán Sahtar Donyeck közötti kettôs viadal. Ezúttal is dinamós siker született: bár szombaton az ukránok gyôztek 32–31 (15–14) arányban, vasárnap a román együttesnek sikerült a visszavágás és kiharcolták a továbbjutást, ugyanis a második játékot a Dinamó 34–30 (18–15) arányban nyerte.

Konstancán Challenge Cup találkozón a Konstancai MSC és a portugál Sporting Club Horta csapatai közötti összecsapásokon hasonló eredmények születtek: 28–23 szombaton és 30–23 vasárnap. Így a tengerpartiak folytathatják a küzdelemsorozatot.

A Dunaferr férfi kézilabdacsapata gond nélkül, 21 góllal 42–21 (20–13) arányban legyôzte a vendég Cyprus College együttesét az EHF-kupában, a nyolcaddöntôbe jutásért rendezett elsô mérkôzésen.

A lelkes ciprusiak a 9. percig vezettek (4-5), de ezt követôen a kissé kényelmesen kezdô Dunaferr összeszedte magát, és nem ismert könyörületet. Folyamatosan nôtt a különbség, így a jövô vasárnapi visszavágó puszta formaság.

Áttérve a nôi válogatottakra, megemlíthetjük, hogy a Cornel Otelea szövetségi kapitány felkészítette román csapat Cloppenburgban nemzetközi tornán szerepel, a lengyel, a svéd és a házigazda Németország társaságában. Az elsô két napon Románia 30–21 arányban nyert Lengyelország és 27–20 arányban Svédország ellen. Az elsô helyet eldöntô mérkôzést vasárnap este bonyolították le. A román válogatottnak a döntôben kénytelen volt nélkülöznie Steluta Lucát, aki megsérült a svédek elleni szombati mérkôzésen, és egyhetes ápolásra szorul.

Sûrû a programja a Mocsai Lajos által felkészített Magyarország nôi válogatottnak: a norvégiai Möbelring kupán szerepel, ahol ellenfelei között a házigazdákon kívül az olimpiai és Európa-bajnok Dánia, valamint Oroszország együttese is megtalálható. A magyarok nagyon jól szerepelnek a nehéz ellenfelekkel vívott csatákon, döntetlennel (26–26) zárták a norvég csapat elleni nyitómérkôzést, a folytatásban három góllal bizonyultak jobbnak a dán lányoknál, ôket 29–26 (15–11) arányban gyôzték le. Két nap után: 1. Norvégia 3 pont (gólarány: 60–52), 2. Magyarország 3 (55–52), 3. Dánia 2, 4. Oroszország 0.

A norvég torna után Magyarország folytatja nemzetközi szereplését: két játék következik Franciaország ellen, majd újabb rangos nemzetközi torna a francia fôvárosban, Párizsban. Így a magyar gárda tíz nap alatt nyolc (!) elôkészületi mérkôzést vív.

(radványi)

LABDARÚGÁS
A-osztály — 12.
Hatvanegy perces mérkôzés Nagyváradon

(8. old.)

Szombat délutánig öt mérkôzést játszottak le az elsô osztályú labdarúgó bajnokság hét végi fordulójából, ebbôl négyben erdélyi és bánsági csapatok is érdekeltek voltak. És okoztak is néhány meglepetést, keltettek galibát. A beszterceiek nem bírták a hajrát a fôvárosban, az utolsó 20 percben vesztették el a bankosokkal szembeni összecsapást. A nem egyszer botladozó brassóiak az újonc létére a felsôházban tanyázó gyulafehérváriak otthonából vitték haza mindhárom pontot. A Bega menti város diákcsapata a bajnoki címet védô fôvárosi vasutasoknak intett Állj!-t. A Nagyváradi FC 3–0-ig jutott a bákóiak ellen, amikor is a kiállítások (Bogdan — 9., Cristea –28. és Croitoru — 36. perc) és a sérülések (Ciocoiu és Trofin) annyira megtizedelték a moldvai együttest, hogy a szabályzat kiírta létszám híján a játékvezetônek idô elôtt le kellett fújnia a váradi mérkôzést.

Eredmények (zárójelben a góllövôk): szombaton: • Bukaresti National FC–Besztercei Glória 2–0 (Caramarin — 11 m és Verdes) • Pitesti-i Arges FC–Krajovai Universitatea 0–1 (Bundea) • Gyulafehérvári Apullum–Brassói FC 0–1 (Buga) • Nagyváradi FC–Bákói MFC 3–0 (Vrãjitoarea 2 és Naidin — 11 m, félbeszakadt a 61. percben, amikor a bákóiaktól már csak hat játékos volt a pályán) • Temesvári Politechnika-AEK–Bukaresti Rapid 1–0 (Balauru); vasárnap: • Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) Csalhó–Konstancai Farul 2–1 (Burdujan és Botez, illetve Costel Ilie — öngól) • Bukaresti Steaua–Galaci Otelul 2–0 (Cladiu Rãducanu és Rãchitã). A Ploiesti-i Petrol–Bukaresti Dinamó mérkôzés lapzárta után kezdôdött.

A sorrend:

1. Steaua 11 7 4 0 18–3 25

2. Rapid 12 6 4 2 20–12 22

3. Dinamó 11 6 2 3 25–17 20

4. Apullum 12 5 3 4 12–18 18

5. Krajova 12 4 5 3 13–12 17

6. Galac 12 4 4 4 11–11 16

7. Poli-AEK 12 3 7 2 9–9 16

8. National 12 4 3 5 15–17 15

9. Glória 12 4 3 5 16–21 15

10. Csalhó 12 4 2 6 15–19 14

11. Brassó 12 4 2 6 18–24 14

12. Farul 12 3 4 5 17–17 13

13. Arges 12 3 4 5 15–14 13

14. Bákó 12 3 4 5 16–25 13

15. Nagyvárad 11 3 3 5 13–12 12

16. Petrol 11 2 4 5 12–14 10

Legközelebb (november 22-én): Glória–Petrol, Brassó–Csalhó, Krajova–Nagyvárad, Rapid–Apullum, Dinamó–Poli-AEK, Farul–Arges, Galac–National és Bákó–Steaua.

L. F.

B-osztály — 12. forduló
Biztos kolozsvári áldozatok
Kolozsvári U FC–Resicabányai MSC 5–0 (2–0)

(8. old.)

Ion Moina Stadion, 800 nézô. Vezette: Marius Lungu (Nagyszeben).

U FC: Oltean –Ciurar, Szilágyi, Abrudan, Vãtavu — Damian, Florescu, Giurgiu, Székely (64. perc Goga) — Cocis, Codreanu. Edzô: Mircea Cojocaru.

Resicabánya: Vulpescu — Hamat, Feleagã, Pãun, Ciucur — Szíjj, Dãnãnoaie, Cãprariu, Bercseny — Parfenie, Iordache. Edzô: Ioan Sdrobis.

Gólszerzôk: Székely (12. perc), Florescu (17. perc), Cocis 2 (51 és 63. perc), valamint Ciucur (84. perc — öngól).

Szögletarány: 10–0 (2–0); lövések: 18–1 (kapura: 11–0); sárga lap: Ciucur.

Hideg, ködös idôben csapott össze a két együttes, jobban mondva csapott le az U FC szombat délelôtti vendégeire, akik, mint már annyi csapat az utobbi idôben, kikapni jöttek Kolozsvárra. A resicabányaiak magatehetetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy elsô lövésükre egészen a 92. percig kellett várnunk, és valljuk be, ez sem volt túl veszélyes.

Labdához sem nagyon értek a vendégek a 90 perc alatt, alig-alig voltak képesek átmenni a diákcsapat térfelére, egyszóval nem volt igazán kérdéses a három pont sorsa. Különösen úgy, hogy a diákok már az elsô negyedóra leteltével két szerencsés góllal vezettek. Székely a 12. percben, miután Vulpescu kénytelen volt kapujától 8 méterre szerelni, így az üres kapuba gyerekjáték volt betalálni, három perccel késôbb jött Florescu, aki meglehetôsen hasonló helyzetbôl növelte az elônyt. Az elsô félidô hátralévô félórája meglehetôsen unalmasan telt el, annak ellenére, hogy Giurgiu még kihagyott egy jó lehetôséget: két védô kicselezése után küldte lövését az oldalhálóba.

Mivel ellenállásnak legkisebb jelét sem mutatták a vendégek, folytatódott Vulpescu kapujának ostroma, már az 51. percben Cocis kapott nagyszerû indítást Vãtavutól, majd miután kicselezte a magatehetetlen kapust, megszerezte csapata harmadik gólját. Az MSC véletlenszerû játékát Cocis a 63. percben büntette ismét, két méterrôl tudott gólt lôni, miután a védôsor képtelen volt három próbálkozás után elrúgni a kaputól néhány méterre pattogó labdát. A 84. percben sikerült egy resicai játékosnak is gólt szerezni, igaz a saját kapujába, de a gól akkor is gól. Történt mindez Codreanu nagyszerû szabadrúgásából. Vagy nem akart, vagy nem tudott, de nem játszott sajnos egyetlenegy percig sem futballt az MSC, biztos áldozatként jött Kolozsvárra és megalázva utazhatott haza, szebb jövô reményében (??!).

Gálffy Attila

Megtorpantak a vasutasok üldözôi,ismét hárompontos az elôny

(8. old.)

Egyaránt idegenben játszott a másodosztályú bajnokság 3. csoportjának mindhárom dobogósa, a Kolozsvári CFR-Ecomax, a Szatmárnémeti Olimpia és az UTA. Hármójuk közül csak a kolozsvári vasutasok szereztek pontot, sôt a CFR-Ecomax Anca 2 (40. és 51. perc), Stanciu (42. perc) és Oncicã (73. perc) góljaival 4–2-re gyôzött Arad megyében, így elônye a táblázaton ismét három pontra nôtt közvetlen üldözôivel szemben.

Eredmények: • Kolozsvári U FC–Resicabányai MSC 5–0 (lásd fent) • Borosjenôi Tricotaje–Kolozsvári CFR-Ecomax 2–4 • Aradi Egyetemi Atlétikai Klub–Aranyosgyéresi Sodronyipar 2–0 • Zalatnai Minaur–Medgyesi Gázmetán 0–1 • Petrozsényi Zsil–Aradi UTA 1–0 • Zilahi Armãtura–Dévai SK 1–0 • Vajdahunyadi Corvin–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 • Avasfelsôfalui Avas–Nagybányai FC 3–3.

A táblázaton:

1. CFR-Ecomax 12 8 4 0 40–7 28

2. Olimpia 12 8 1 3 20–7 25

3. UTA 12 8 1 3 17–11 25

4. Medgyes 12 7 3 2 19–9 24

5. Zsil 12 7 2 3 27–8 23

6. U FC 12 6 3 3 22–12 21

7. Avas 12 6 2 4 21–24 20

8. Zilah 12 5 2 5 18–19 17

9. Corvin 12 5 1 6 17–17 16

10. Borosjenô 12 5 1 6 21–22 16

11. Déva 12 4 1 7 18–16 13

12. Resicabánya 12 4 1 7 15–31 13

13. Sodronyipar 12 3 2 7 10–22 11

14. Aradi EAK 12 2 3 7 9–18 9

15. Nagybánya 12 2 2 8 17–36 8

16. Zalatna 12 1 1 10 6–38 4

Legközelebb (november 15-én): CFR-Ecomax–Corvin, Olimpia–U FC, Sodronyipar–Avas, UTA–Zilah, Déva–Borosjenô, Nagybánya–Zsil, Gázmetán–Aradi EAK és Resicabánya–Zalatna.

L. F.

C-osztály — 10. forduló
8. csoport

(8. old.)

Eredmények: Dési CF 01–Sarmasági Bányász 0–0, Világosi Siriana–Szamosújvári Olimpia 2–0, Turci Bányász–Dési Egyesülés 1–2, Nagykárolyi Victoria–Kürtösi Frontiera 1–2, Nagybányai Glória Renel–Szatmárnémeti Szamos 1–2, Aradi Telecom–Szilágysomlyói Bútor 2–0 és Vaskohsziklási Bányász–Aradi West Petrom 2–2. A sorrend:

1. Egyesülés 10 8 1 1 18–7 25

2. Victoria 10 6 0 4 19–8 18

3. Vaskohsz. 10 5 3 2 18–9 18

4. West Petrom 10 5 3 2 19–12 18

5. Sarmaság 10 5 3 2 15–14 18

6. Kürtös 10 5 2 3 17–7 17

7. Szamos 10 5 0 5 14–15 15

8. Olimpia 10 4 1 5 12–15 13

9. Telecom 10 4 0 6 18–20 12

10. Világos 10 3 2 5 13–17 11

11. Turc 10 2 4 4 9–11 10

12. CF 01 10 2 3 5 9–14 9

13. Gl. Renel 10 3 0 7 12–31 9

14. Bútor 10 1 2 7 10–23 5

Legközelebb (november 14-én): West Petrom–CF 01, Olimpia–Telecom, Egyesülés–Vaskohsziklás, Sarmaság–Victoria, Kürtös–Gloria Renel, Szamos–Világos és Bútor–Turc.

9. csoport
Eredmények: Alsójárai Bányász–Balánbányai Bányász 0–0, Szovátai Bútor–Tordai Aranyos FC 1–1, Bethleni Szamos Gáz–Nagyszebeni FC 0–1, Marosvásárhelyi Gázmetán–Szászrégeni Lendület 2–0, Dicsôszentmártoni Kémia–Székelyudvarhelyi Budvár 4–2 és Nagyszebeni SOPO–Nyárádtôi Egyesülés 2–1. A Besztercei Glória II–Marosvásárhelyi HSK összecsapást november 18-ra halasztották. Az állás:

1. Nagyszeben 10 9 1 0 18–1 28

2. Gázmetán 10 7 1 2 18–9 22

3. Aranyos FC 10 5 2 3 17–10 17

4. Balánbánya 10 4 3 3 10–13 15

5. Nyárádtô 10 4 2 4 10–8 14

6. Bethlen 10 4 2 4 13–13 14

7. SOPO 10 4 1 5 10–11 13

8. Alsójára 10 3 3 4 8–8 12

9. Szováta 10 3 3 4 9–15 12

10. Kémia 10 3 2 5 14–16 11

11. Budvár 10 3 2 5 12–14 11

12. Mv. HSK 9 3 1 5 13–14 10

13. Lendület 10 3 1 6 6–15 10

14. Glória II. 9 2 0 7 10–20 6

Következik (november 14-én): Aranyos FC–Alsójára, Nyárádtô–Bethlen, AMSO–Gázmetán, Lendület–Kémia, Budvár–Szováta, Balánbánya–Glória II. és Mv. HSK–SOPO.

Arany Ászok Liga — 13. forduló

(8. old.)

Rendbontással végzôdött a Sopron–Újpest magyar NB I-es mérkôzés. A találkozó lefújása után az újpesti szurkolók beszakították a vendégszektort a játéktértôl elválasztó kerítést és berohantak a pályára. A játéktéren átszaladva megpróbáltak felmászni a soproni szurkolótáborhoz, ám ekkor a rohamrendôrök közbeléptek. Az elsô hírek szerint négy személyt állítottak elô.

A forduló érdekessége, hogy az újdonsült listavezetô Fradi újabb sikert aratott, székesfehérvári gyôzelme azonban csak a hajrában, kissé szerencsés körülmények között született meg.

Eredmények: • Békéscsabai EFC–Pécsi MFC 1–0 (gól: Kovács — 11 m, 37. perc; a házigazdák közel negyedórát emberhátrányban játszottak, miután a 77. percben Simon megkapta a második sárga lapot, s idejekorán mehetett zuhanyozni) • Székesfehérvári Videoton FCF–Ferencvárosi TC 1–2 (Dvéri — 41. perc, illetve Kóczián — öngól, 84. és Tököli — 89. perc) • MTK FC–Zalaegerszegi TE 2–0 (Torghelle 2 — 17. és 79. perc) • Matáv-Sopron–Újpest FC 1–1 (Tóth — 81. perc, illetve Rajczi — 71. perc) • Balaton FC–Gyôri ETO FC 1–0 (Sitku — 64. perc) • Lombard FC Haladás–DVSC-MegaForce 0–0.

Az állás:

1. FTC 13 7 4 2 16–12 25

2. MTK 13 7 3 3 22–11 24

3. Balaton 13 7 2 4 13–7 23

4. DVSC 13 6 3 4 20–12 21

5. Videoton 13 5 5 3 19–17 20

6. Sopron 12 5 3 4 16–14 18

7. Pécs 13 5 3 5 13–14 18

8. Újpest 13 3 7 3 15–14 16

9. Gyôr 13 4 2 7 14–16 14

10. Lombard 13 2 6 5 8–20 12

11. ZTE 13 3 1 9 15–26 10

12. Békéscsaba 12 2 3 7 10–18 9

TENISZ
WTA-vb
Ismét Henin-Hardenne a világelsô

(8. old.)

Justine Henin-Hardenne második mérkôzését is megnyerte a nôi teniszezôk Los Angelesben zajló, 3 millió dollár összdíjazású világbajnokságán, sikere egyben azt is jelenti, hogy hétfôtôl ismét ô vezeti majd a világranglistát.

A második helyen kiemelt belga klasszis ezúttal az amerikai Jennifer Capriatit verte két nagyon sima játszmában, 59 perc alatt, s ezzel biztosította a helyét az elôdöntôben.

Honfitársa, a címvédô Kim Clijsters a francia Amélie Mauresmo ellen diadalmaskodott három szettben, így veretlenül zárta a csoportküzdelmeket.

A másik két elôdöntôs helyért ádáz küzdelem folyt, a Fekete-csoportban Capriati és az orosz Anasztaszija Miskina egymás között dönthette el a továbbjutást jelentô csoportmásodik kilétét. Az amerikai teniszezônô megszenvedett a sikerért, szoros elsô játszma után 5:1-es elônyrôl vesztette el a második szettet, a döntô játszmában azonban jobban tudott összpontosítani. A másik ágon Chanda Rubin gyôzelem esetén jutott volna tovább, a színes bôrû amerikai el is jutott a siker kapujáig, 6:4, 5:2-re és 30–15-re vezetett, ráadásul ô adogatott, onnan viszont zsinórban 8 játékot vesztett a presztízssikerért harcoló orosz Jelena Gyementyeva ellenében. Így viszont Mauresmo léphetett a következô körbe.

Eredmények:

Fekete-csoport: Justine Henin-Hardenne (belga, 2. kiemelt)–Jennifer Capriati (amerikai, 4.) 6:2, 6:1; Anasztaszija Miskina (orosz, 5.)–Ai Szugijama (japán, 7.) 6:4, 6:3; Capriati–Miskina 7:5, 5:7, 6:4; Szugijama–Henin-Hardenne 6:2, 6:4.

Az állás: 1. Henin-Hardenne 2 gyôzelem/1 vereség, 2. Capriati 2/1, 3. Miskina 1/2, 4. Szugijama 1/2.

Vörös-csoport: Kim Clijsters (belga, 1.)–Amélie Mauresmo (francia, 3.) 3:6, 6:4, 6:4; Jelena Gyementyijeva (orosz, 6.)–Chanda Rubin (amerikai, 8.) 4:6, 7:5, 6:1.

Az állás: 1. Clijsters 3 gyôzelem/0 vereség, 2. Mauresmo 1/2 (3–2), 3. Rubin 1/2 (3–5), 4. Gyementyijeva 1/2 (2–5).

Az elôdöntô párosítása: Clijsters–Capriati és Henin-Hardenne–Mauresmo.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -