2003. november 11.
(XV. évfolyam, 260. szám)

Vége lesz az otthoni disznóvágásnak?
Tovább szigorítják a piacok élelmiszer-egészségügyi ellenôrzését

(1., 5. old.)

Románia európai uniós felzárkózása arra kötelezi az országot, hogy a mezôgazdasági és az élelmiszeripari uniós szabályozásokat is szervesen beépítse a hazai jogrendbe. Agrárágazatunk köztudottan hadilábon áll e jogszabályok megkövetelte gyökeres átalakulással, ami jelentôsen rontja az ország felzárkózási esélyeit. A Kolozs megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság tegnapi sajtóértekezletén ismét elhangzott, hogy a hivatalos szervek szigorúbban fogják ellenôrizni az idevágó rendelkezéseket, például az állatvágások higiéniáját.

Pui Iacob aligazgató elmondta, hogy az uniós szabályozások igen szigorú elôírásokat tartalmaznak az állatvágásokra. Románia egyik napról a másikra nem tudja vállalni, hogy megszünteti a háztáji disznóvágást, azt azonban belátható idôn belül bevezetik, hogy az egy-két disznót vágó gazda is a legközelebbi vágóhídra vigye a levágandó állatot. A mérnök szerint megdöbbentô látvány, amikor tömbházak elôtt, szemeteskukák szomszédságában, vagy bárhol koszban, mocsokban szúrják le az állatot, ami komoly veszélyforrást is jelenthet a fogyasztó egészségére. Mindez nálunk is meg fog szûnni, habár az igazgató pontos terminust nem tudott adni az új rendelkezések bevezetésére.

Azt is megtudtuk, hogy egyre szigorúbban lépnek fel a piacokon a törvényes rendelkezések, fôleg az élelmiszer-egészségügyi elôírások betartására. A nemrég megjelent kertészeti törvény elôírásai szerint, a jövô évben megjelenô alkalmazási metodológia alapján, vizsgálni fogják a zöldségek, gyümölcsök vegyi összetételét, fôleg a nitrit- és más vegyianyag-tartalmat, amely súlyosan károsíthatja a fogyasztók egészségét. Erre speciális mozgó laboratóriumokkal fogják ellátni a piacfelügyelôségeket. Egyelôre az állati eredetû termékek minôségi ellenôrzésére helyezik a fô hangsúlyt, és ahol rendellenességeket találnak, többmilliós büntetést rónak ki a vállalkozókra. Október 27 és november 7-e között kolozsvári, dési és szamosújvári piacokon végeztek széleskörû ellenôrzéseket, de ezek az akciók tovább folytatódnak, szinte napi rendszerességgel.

Jól halad a hektáronkénti 2 millió lejes állami támogatás kijuttatása a gazdáknak. Az igazgatóság szerint az akció sikernek örvend, és jelentôs segítséget biztosít sok gazda számára. Kolozs megyében 104 350 hektár területre kértek állami támogatást 208,7 milliárd lej összegben. Ebbôl az ôszi vetésekre, 27 800 hektárra utalták ki eddig az állami szubvenciót. A települések polgármesteri hivatalai 25,4 milliárd lejt kaptak a minisztériumból, és ígéretek szerint a különbözet is rövidesen megérkezik. Megyénkben eddig 66 596 kérvényt nyújtottak be a gazdák.

Pui Iacob arra is felhívta a gazdák figyelmét, hogy aki jövôre cukorrépát termeszt aludasi cukorgyár számára, annak minél hamarabb jelentkeznie kell egy tesztvizsgára, hogy megkaphassa a tonnánként járó 270 000 lejes külön állami támogatást. A vizsgák helyszínérôl és idôpontjáról a mezôgazdasági vezérigazgatóságon lehet bôvebb információt kapni. Tény, hogy a cukorrépa-termesztés iránt továbbra sincs különösebb érdeklôdés, mivel a gazdák keveslik a felvásárlási árat. Kolozs megyében 1989-ben 5836 hektáron termesztették ezt az ipari növényt, amibôl mára l058 hektár maradt, a régi vetésterületnek kevesebb, mint az egynegyede. Országosan 26 cukorgyár zárta be kapuit, közelünkben a szászlekencei és a tövisi is. Furcsa, hogy a még termelô gyárak sem törik magukat, hogy minél több cukorrépát vásárolhassanak fel. Számukra elônyösebb, ha külföldrôl olcsón behozzák az alapanyagot, a nyers nádcukrot s azt dolgozzák fel. Így egész évben biztosított a mûködésükhöz szükséges nyersanyag.

Ezen az aggasztó helyzeten szeretnének évek óta változtatni, azonban a gazdáknak kínált juttatás, úgy tûnik, továbbra is túl kevés, így marad a szebb idôket megért hazai cukorágazat teljes leépülése.

Barazsuly Emil

Folytatják a tiltakozást az egyetemisták
Az oktatási költségvetés növelését követelik

(1. old.)

Az Egyetemista Szervezetek Országos Szövetsége (ANOSR) tegnap japánsztrájkot hirdetett azokban az egyetemi központokban, ahol tagszervezetei vannak. Az akció célja, hogy a parlament a bruttó nemzeti össztermék (GDP) legalább 5 százalékával egyenértékû költségvetést hagyjon jóvá az oktatásügy számára. A BBTE diákszervezete mára tiltakozó felvonulást szervezett.

Cristi Dumitru, az ANOSR vezetôje egy nappal korábban azt nyilatkozta, hogy a kedvezôtlen idôjárás miatt a diákok elhalasztják az utcai tiltakozásokat, és japánsztrájkba kezdenek. — Kéréseinket tulajdonképpen nem lehet az egyetemek, sem pusztán az oktatásügyi tárca szintjén megoldani. A problémákat inkább az oktatási költségvetésért felelôs intézmények rendezhetik — mondta Dumitru.

A japánsztrájkkal párhuzamosan a diákok aláírásgyûjtô akciót szerveznek, a listákat pedig átadják a parlamentnek. — Ha a parlament nem veszi figyelembe kéréseinket, 20–30 tagú diákcsoport gyalog megy Brüsszelbe, ahol az Európai Parlament támogatását kéri majd — tette hozzá az ANOSR vezetôje.

Az országos diákszervezet akciójával párhuzamosan a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) diákszervezete (OSUBB) mára tiltakozó felvonulást hirdetett annak érdekében, hogy felhívja a központi hatóságok figyelmét a román felsôoktatás nehéz helyzetére. A felvonulók a Diákháztól indulnak, és a Fôtéren keresztül, a prefektúra épülete elôtt elhaladva újra visszatérnek ide. Az akcióban a BBTE összes karának hallgatói részt vesznek, a diákok fenntartják eddig is hangoztatott követeléseiket.

Comenius-hét Kolozs megyében
23 iskola ünnepel

(1. old.)

Az Európa Bizottság kezdeményezésére idén is megrendezik Európa-szerte a Comenius-hetet, amelynek során intenzív mediatizálási kampányba kezdenek mindazok az iskolák, amelyek e program keretében együttmûködnek külföldi tanintézményekkel különbözô projektek közös kidolgozása végett.

A megyei tanfelügyelôség sajtóértekezletén kitûnt: idén 23 Kolozs megyei iskola élhet a Comenius program adta lehetôségekkel, és az ünnepi héten mindegyikük reflektorfénybe állítja majd projektje lebonyolításának jelenlegi fázisát. Ezzel párhuzamosan értekezleteket tartanak azzal a céllal, hogy a megye iskolái jobban megértsék a Comenius-program célkitûzéseit. Constantin Corega fôtanfelügyelô jónak tartotta a megye Comenius-sikerarányát, és magát az ünnepi hetet integrálódási gyakorlatként summázta, amely során valóban elmélyülhetnek az igen különbözô kultúrájú európai tanintézmények között létrejött kapcsolatok.

Sz. Cs.

Hulladékhalmok Kolozsvár közterületein
Jogi és magánszemélyeket büntettek

(1. old.)

Mintegy 451 millió lej értékben büntette a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal azokat a személyeket, akik törvénytelenül halmoznak fel hulladékot területeiken. A hivatal képviselôi a Pataréten több mint 1600 négyzetméterrôl gyûjtötték össze a szemetet, a munkálatok mintegy 1,2 milliárd lejbe kerültek.

Minodora Fitea, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi és kereskedelmi ellenôrzésért felelôs igazgatóságának vezetôje elmondta: a hulladék nagy része építkezésekbôl származik, új építkezési munkálatok vagy átalakítások eredménye. Hozzátette: az ellenôrzések során azokat a jogi és magánszemélyeket is büntették, akik nem kerítették be területüket, hiszen ennek következtében sokkal nagyobb a szemétfelhalmozás lehetôsége.

Bár a hivatal a felgyûlt szemét nagy részét az illetékes cégek és a környezetvédelmi iskolai klubok segítségével eltávolította, a lakosság felelôtlensége miatt a hulladékhalmok várhatóan rövid idôn belül ismét megjelennek Kolozsvár köz- és magánterületein.

P. M.

Telefonkábelt loptak ócskavasnak

(1. old.)

A récekeresztúri rendôrség két rendôre két helyi önkéntes segítségével megleste és tetten érte négy falubelijüket, miközben azok 280 kiló rézkábelt loptak el a Romtelecom vezetékébôl.

Az eset november 7-rôl 8-ra virradóra, hajnali négy órakor történt. A 36 éves Marcel R., a 20 éves Gigel L., a 23 éves Sandri Anton A. és a 30 éves Fãrcas T. (ez utóbbi kisesküllôi) egy jelenleg használaton kívül lévô telefonkábel-hálózat egy részét szedte le a póznákról. Mivel mind a négyen visszaesô bûnözôk, elôzetes letartóztatásba helyezték ôket.

A nyomozás során azonban az is kiderült, hogy ôk négyen más csoportokkal "elvegyülve" követtek már el hasonló tetteket. Így idén október–november során a szintén récekeresztúri Gredenar R. és M., Rezmuves G., D. és M., valamint Rostas C., T. és F. (nem minden esetben tartoznak ugyanazon családhoz a hasonnevûek) Páncélcseh, Borsaújfalu és Kajántó községek telefonhálózatát is alaposan megkárosította. A rézkábelt a kolozsvári Covaciu G. vette meg tôlük,

25 000 lejes kilónkénti árat fizetveérte.

A teljes kár értékét még nem becsülte fel a Romtelecom, de csak a november 7–8-i lopás 21 millió lejes kárt okozott. A négy tetten értet, mivel büntetett elôéletûek, 29 napos elôzetes letartóztatásba helyezték. Az említettek ellen minôsített lopás vádjával indult nyomozás.

(balázs)

Mázolt felirat egy temesvári szobron

(1. old.)

Hétfôn reggel fekete festékkel mázolt feliratot fedeztek fel a Temesvár központjában levô Szabadság téren. Az "Antiromânia-Proautonomia" feliratot Nepomuki Szent János, a bánsági katolicizmus védôszentjének tiszteletére 1750 körül állított emlékmûre mázolták ismeretlenek.

A temesvári rendôrség hivatalból nyomozást indított az eset kivizsgálására, nyilatkozta Dan Bardas felügyelô.

Ellenzéki bojkott a képviselôházban

(1. old.)

Tiltakozásuk jeléül az ellenzéki képviselôk tegnap kivonultak a képviselôház állandó bizottságának az ülésérôl. A liberális, demokrata és nagy-romániás képviselôk felháborodását az váltotta ki, hogy szociáldemokrata és RMDSZ-es kollégáik nem járultak hozzá, hogy a képviselôház még ezen a héten megvitassa egy olyan bizottság létrehozását, amely az alkotmánymódosító népszavazáson jelzett törvénytelenségeket lett volna hivatott kivizsgálni. Az ellenzéki képviselôk azzal fenyegetôztek: nem vesznek részt a héten kezdôdô költségvetés, illetve a házszabály módosításának vitáján sem.

Tudor Mohora (SZDP), a képviselôház titkára szerint pártja a költségvetési vita után akar foglalkozni a kérdéssel, a liberálisoknak és demokratáknak a nagy-romániásokkal való szövetkezését pedig a javában tartó választási harc egyik mûveletének minôsítette — jelenti a Mediafax.

Díszdoktori cím Christoph Bossertnek

(1. old.)

Az ünnepélyes avatást hétfôn délelôtt tartották a Gheorghe Dima Zeneakadémia koncerttermében. Megnyitó beszédében Aurel Marc egyetemi tanár, az akadémia rektora ismertette a nemzetközileg megbecsült orgonista szakmai tevékenységét. Cristoph Bossert Stuttgartban, majd Svájcban végezte tanulmányait, neves pedagógusok tanítványaként ismerkedett imádott hangszerével, az orgonával. Számos kitüntetést kapott, több alapítvány szakmai ösztöndíjasa, 1991-tôl Trossingenben, Németországban oktat zenét.

Koncertezett már Európán kívül Japánban, Koreában, Észak- és Dél-Amerikában, számos CD-t adott ki, rádiós és tévés szereplései rendszeresek, rangos zenei fesztiválok szervezôje. Tudományos zeneelméleti munkája mellett régi orgonák helyreállításával foglalkozik, Nagyszebenben és a brassói Fekete-templomban lévô orgonák neki köszönhetik gyógyulásukat.

Dr. Constantin Rîpã egyetemi tanár laudatiójában elmondta, az elhivatott mûvész, lelkes pedagógus végtelenül szerény, segítôkész — igazi aranyszívû ember.

Christoph Bossert ôszinte örömmel és meghatottsággal vette át a latin nyelvû diplomát, köszönetet mondva a Gheorghe Dima Zeneakadémiának a megtisztelô címért, amelyrôl vérbeli tudóshoz illôen azt nyilatkozta, nem is bizonyos benne, hogy megérdemli, hiszen rengeteg munka áll még elôtte.

Farkas Imola

KRÓNIKA

(2. old.)

KISHIREK

(2. old.)

SZERVÉT MIHÁLY MÁRTÍRHALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL a belvárosi unitárius egyházközség ünnepi megemlékezést tart november 12-én, szerdán este 6 órától a Brassai Sámuel utca 6. szám alatti tanácsteremben. Meghívott elôadók: dr. Veress Károly egyetemi tanár és Kovács Sándor teológiai tanár. Közremûködik az Amaryllis együttes (Szabó Mária, Ványolós Csilla, Tóth Ágnes és Salat Zakariás Soma), valamint Kakassy Zsolt és Zonda Attila. Mindenkit szerettel várnak.

KERTBARÁTOK TALÁLKOZÓJA lesz november 13-án, csütörtökön du. 5 órától a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME-székházban. Az összejövetelen Orbán Sándor agrármérnök a növényvédelemrôl beszél, Vákár Andrea kertészmérnök pedig az adventi koszorúk készítésére oktatja a jelenlévôket.

TÁNCHÁZ MINDEN KEDDEN a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16.). A kolozsvári Brassais Véndiák Alapítvány Zurboló Táncegyüttese ma, november 11-én a következô program szerint tartja táncházát: 17–19 óra között gyermektáncház és játszóház, 19–23 óra között felnôtt táncház, amelyen az Ördögtérgye együttes irányításával gyimesi és moldvai táncokat mutatnak be.

MÁRTON-NAPOT (IS) ÜNNEPEL A (SZOKÁSOS) RENESZÁNSZ TÁNCTANFOLYAM MELLETT az Amaryllis Társaság Corvin Klubja november 11-én, kedden este 7 órától a belvárosi református egyházközség terében (Kogãlniceanu utca 21.)

IFJÚSÁGI ÉLET AZ ARANYOSVIDÉKEN témakörben hirdet pályázatot az Aranyos Vidéki Ifjúsági Társaság (AVIT). Rövid irodalmi mûvekkel (próza, vers, stb), illetve fényképekkel, grafikákkal lehet pályázni. A pályamunkákat december 5-ig kell eljuttatni az AVIT székhelyére, a következô címre: 401175 Torda, George Cosbuc utca 14. szám. Az erre a célra kijelölt bizottság 2003. december 20-án a legjobb alkotásokat valamennyi kategóriában értékes díjakkal jutalmazza. A vetélkedôre, kortól függetlenül, bárki benevezhet.

MOZI
KOLOZSVÁR

(2. old.)

KÖZTÁRSASÁG — Matrix forradalmak — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel: naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Chicago — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Les destines sentimentales — november 10-én, hétfôn du. 5 órától, a Francia filmtéka keretében. November 12–16 között: A brit filmek fesztiválja.

GYÔZELEM — november 7–december 4 között: A román film hónapja: nov. 7–13.: Examen — román bemutató. — Vetítések idôpontja: péntek, szombat, vasárnap: 13.30, 16, 18.30; hétfô, kedd, szerda, csütörtök: 16, 18.30, 21. Nov. 7–9.: Stefan Luchian — román (21); nov. 10–11.: Burebista — román (13.30); nov. 12–13.: Moara cu noroc — román (13.30).

FAVORIT — A Karib-tenger kalózai — A Fekete Gyöngy átka — amerikai. Vetítések idôpontja: 13, 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Frida — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19.

TORDA

Már megint a rossz fiúk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30; kedvezménnyel: naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ
TRANZIT HÁZ

(2. old.)

November 13-án, csütörtökön este 8 órakor: Mrožek: Károly. Rendezô: Tompa Gábor.

MAGYAR SZÍNHÁZ
November 14-én, pénteken este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

November 15-én, szombaton este fél 8 órakor: Tom Stoppard: Bulldog hadnagy Magritte nyomán — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

OPERA
MAGYAR OPERA

(2. old.)

November 13-án, csütörtökön este fél 7 órakor: Donizetti: Don Pasquale — rendkívüli elôadás Derecskei Zsolt budapesti vendégmúvésszel; Egyetemi-bérlet. Vezényel: Horváth József — debüt. Rendezô: Gy. Tatár Éva.

November 16-án, vasárnap de. 11 órakor: Szirmai Albert: Mágnás Miska — Ifjúsági bérlet. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendezô: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA
November 14-én, pénteken este 7 órakor: Puccini: Pillangókisasszony.

ZENE
SZENT MIHÁLY TEMPLOM

(2. old.)

Ma, november 11-én, kedden este 6 órától: Orgonahangverseny. Közremûködik: Christoph Bossert (Németország).

Mi az "osztrák"?

(2. old.)

Létezik-e önálló osztrák kultúra? Erre a kérdésre kereste Harald Haslmayr grazi professzor a választ a kolozsvári Osztrák Könyvtárban tartott két elôadásban.

Kutatta Haslmar Hugo von Hofmannsthal alakján keresztül, hogy mi rejlik az "osztrák" megnevezés mögött. Hofmannsthal már a második világháború elôtt saját kultúráját, amelyben felnôtt, valamint olvasói körét osztráknak és nem németnek tekintette. Az idézett író és az elôadó véleménye szerint az osztrák jellemzôket a zenében lehet leginkább nyomon követni. Ausztriát mai napig is a zene államának nevezik, mondta az elôadó, aki néhány nappal ezelôtt a zeneesztétika területén szerzett doktori címet.

Következô esti elôadás az ugyanazon kérdést a történelem szemszögébôl vizsgálta. Nacionalista szempont szerint értelmezett osztrák kultúra nem létezik, bocsátotta elôre a történész Haslmayr. "Az osztrák kultúrát különleges konglomerátumként kell értelmezni, melynek fô jegyei a Habsburg család váratlanul hosszú ideig tartó történelmi jelenléte, és a különbözô népcsoportoknak a nemzetet túlszárnyaló, egymást befolyásoló együttélése", véli a történész. Az elôadás második felében Musil: A tulajdonságok nélküli ember címû regénye alapján kísérelte meg a vendég-elôadó a monarchia bukásának háttér-okait feltérképezni.

A grazi születésû Harald Haslmayr német filológiát és történelmet tanult. Jelenleg szülôvárosában a Mûvészeti Akadémia elôadója. Legnagyobb mûvei egy Haydn-monográfia, valamint az említett Musil-regény tanulmánya.

Az elôadásokra az Osztrák Könyvtár rendszeres elôadássorozatának keretén belül került sor. A sorozat következô elôadója elôreláthatóan november 20-án lép a közönség elé.

(mc)

Megemlékezések Tordaszentlászlón

(2. old.)

A tordaszentlászlói Általnos Iskola diákjai és tanári kara október 6-án illô fôhajtással és gyertyagyújtással emlékezett a 13 aradi vártanúra és követôikre. Elhangzott Ady Endre: Október 6.; Palágyi Lajos: Az aradi vértanúik; Juhász Gyula: Vértanúink és Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták... címû verse.

Október 23-án faliújsággal tisztelegtünk a felkelôk, hôsök és áldozatok elôtt. Mansfeld Péter képe és a 301-es parcelláról készült kép mellé az 1956. október 23 — november 4. eseménykrónikája került.

November 4-én ismét felolvastuk (a költô engedélyével) Bartis Ferenc: Utószó címû költeményét, amelyet 1956. november 1-jén, Halottak Napján szavalt el Kolozsváron, a Házsongárdi temetôben Dsida Jenô, Brassai Sámuel és Kriza János sírjánál. Ezért a verséért a költôt hétévi nehézbörtönre ítélték...

Málnási Ferenc

Könyvtárosok találkozója Cegében

(2. old.)

Csak dicsérni tudjuk a Kolozs Megyei Könyvtárnak azt a kezdeményezését, hogy idôszakonként tapasztalatcserére hívja össze a körzet könyvtárosait. A szamosújvári körzet közkönyvtárainak képviselôi Cege községben találkoztak a múlt hét végén, ahol városi könyvtár és a környék 11 községe könyvtárainak képviselôi és polgármesterei.

A cegei eszmecsere fô témája

A könyvtár mint kulturális és információs központ volt, de más közérdekû problémát is megtárgyaltak a résztvevôk. Többek között, szó volt a falusi könyvtárak szerepérôl a lakosság nevelésében, a könyv fontosságáról a vidéki települések kulturális tevékenységében. Felszólalásaikban a könyvtárosok megemlítették a polgármesteri hivatalok hathatós segítségét a könyv-állomány bôvítésében és a korszerû információs rendszer bevezetésében. A cegei könyvtárban, például számítógép is áll az olvasók rendelkezésére, itt már két éve a jelenlegi követelményeknek megfelelô rendszerben tartják nyilván az olvasókat. Nem véletlenül növekedett az olvasók száma is jelentôsen az elmúlt idôszakban.

A cegei tanácskozáson néhány magyarlakta község könyvtárosa is jelen volt. Az ördöngösfüzesi, széki, szépkenyerûszentmártoni és katonai könyvtárosok elégtétellel nyugtázták, hogy településükön még mindig nagy keresletnek örvend a jó könyv és az olvasókkal fenntartott kapcsolat is gyümölcsözô. Természetesen, mindenütt inkább a tanulóifjúság látogatja a könyvtárakat, de van, ahol az idôsebbek is szívesen keresik fel az utóbbi években (mint például Ördöngösfüzesen) felújított könyvtárakat. Záróbeszédében Liviu Medrea, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke összegezte a tapasztalatcsere tanulságait és hangsúlyozta a községi könyvtáraknak a közéletben betöltött szerepét.

ErkediCsaba

Coppélia: varázslat színpadon és tévéképernyôn

(2. old.)

A Magyar Állami Operaház október 25-én mutatta be Léo Delibes táncjátékát, a Coppéliát. Ezúttal azonban nem rekedt a ház falain belül a produkció, minthogy a Duna Televízió rögzítette a jeles eseményt és várhatóan karácsony, illetve a soros "évzáró" közötti ünnepnapokban látható lesz az ifj. Harangozó Gyula nevével fémjelzett balettest.

— Habár a Duna Televíziónak ez az elsô ilyen jellegû vállalkozása, nagyon úgy fest, hogy nem késik soká a folytatás. Elárulhatom, hogy további elôadások bemutatásáról is tárgyalunk az Operaház vezetôségével — említi Kelemen Magda a zenei szerkesztôség vezetôje. Amúgy a tv-premier különlegesnek számít abból a szempontból is, hogy a komplett balettkar elfogadta a Duna Televízió kameráinak jelenlétét, sôt a táncosok saját kézjegyükkel járultak hozzá a színdarab honorárium-mentes(!) közvetítéséhez.

A táncjáték érdekessége még, hogy Delibes eredetileg két felvonásos mûvéhez ezúttal (is) harmadik, látványos és pezsgô (tömeg)jelenetekkel teli epizód társul. Ez utóbbi felvonás a legendás koreográfust, Harangozó Gyulát dicséri, aki egykoron Charles Nuitter meséjét dolgozta, formálta át. Ámde a remek ötletekkel továbbgondolt és megerôsített színjáték létrehozásban fontos szerepet vállalt Kenessey Jenô is, aki Delibes zenéjét a szerzô más mûveibôl egészítette ki és részben áthangszerelte. S ezzel még mindig nincs vége az unikumszámba illô meglepetéseknek; a mostani bemutatót ugyanis a nagy Harangozó fia, az immár úgyszintén Kossuth-díjas, kiváló mûvészként számon tartott ifj. Harangozó Gyula jegyzi.

A rendezô-koreográfus népes csapatában olyan balettmûvészek találhatóak, mint Rotter Oszkár és Kutszegi Csaba, Popova Aleszja, Radina Dace, Erényi Béla, valamint Solymosi Tamás. A címszerepben — egymást váltva — Castillo Dolores és Oláh Csilla tûnik fel. Coppéliust pedig a jelenkori magyar balett kiválósága, Kováts Tibor kelti életre, perdíti táncra. Természetesen mai tévés produkció esetében kulcsszerep hárul a látványra, a színek, a díszletek és jelmezek pazar kavalkádjára. Nos, a tévénézôknek nem lesz oka a panaszra, hiszen egyebek mellett speciális varázseffektusok is szemre vételezhetôek a hat kamerával rögzített, a XIX. századi Galíciát felidézô balettben.

Szabó Zoltán Attila

Nemzetközi Könyvvásár Marosvásárhelyen

(2. old.)

Immár hagyományosan, ismét megrendezik Marosvásárhelyen a Nemzetközi Könyvvásárt. A könyvbemutatókkal, kerekasztal beszélgetésekkel tarkított rendezvényre 2003. november 13–15. között kerül sor. Az esemény egyik jelentôs, kolozsvári résztvevôje a Polis Könyvkiadó. A kiadót november 15-én 18 órakor a Látó Irodalmi Színpadon Dávid Gyula mutatja be. Ugyanekkor GÁLL ERNÔ NAPLÓJA kapcsán kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Házigazda Gálfalvi György, vitavezetô Demény Péter, vendégek Pomogáts Béla, Balázs Imre József, Földes György, Sebestyén Mihály, Ungvári-Zrínyi Imre. Ezt megelôzôen pedig könyvbemutató lesz a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban és közönségtalálkozó a Nemzeti Színház Protokoll Termében.

Csoda

(2. old.)

Nálunk minden van, még csoda is. A Román Posta jóvoltából. Igaz, sok esetben maga a levélküldô a hibás azért, hogy a posta csodatételre kényszerül. Így történt ez a minap is. Levelet hozott. Mármint a posta. Ez még nem csoda, mert ez a dolga neki. Csakhogy ezt a levelet Magyarországra kellett volna vinnie. De nem, ô ide hozta. Merthogy szerepelt rajta az a szó, hogy Szabadság. Ennyit megértettek rajta ékes magyar nyelven is, a többit nem. A levél "szépséghibája" egyedül az volt, hogy nem szerepelt rajta: Hungary. Csak a címzett neve, meg egy magyarországi helység neve és irányítószáma, meg az, hogy Szabadság út ennyi és ennyi szám. Na, mondom, a Szabadságot megértették, a többit nem. Így aztán hozzánk került a levél. Ami ugye a csodával határos. Mert vihették volna esetleg máshová is, ami szintén csoda lett volna. De akár vissza is küldhették volna a feladónak, mert az ô címe is szerepelt a borítékon. De okos ám a posta, tudta, ha hozzánk hozza, mi úgyis továbbítjuk a címzettnek. Azt is tettük. Hadd higgyen a címzett is a csodákban.

B. É.

VÉLEMÉNY

A mûködôképes piacgazdaság ismérvei
Egy átmeneti korszakból való kilábalás, avagy véget ér-e a gazdasági átmenet?

(3. old.)

Nagy vonalakban tíz elvárást tudnék megfogalmazni a piacgazdaság ismérveire, ami alapján elkészíthetô lenne egy elemzés arról, hogyan isállunk 2003 novemberében, mennyire stabil a román gazdaságpolitika, illetve létezik-e Romániában mindennapi politikától mentes gazdasági rend?

A gazdasági stabilizálás célja és eredménye a mûködô piacgazdaságban a jó, értékálló pénz! Novemberben sajnos a nemzeti valuta, a lej az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva több mint 3%-ot romlott. Nyilvánvaló tehát, hogy a pénzromlás, a piacromboló infláció továbbra is magas, hiszen 2002 decemberétôl 2003 december 1-jéig túlhaladhatja a 15 százalékot. A rengeteg szegény embernek, mindez, télelôn nagy baj!

Lássuk hát, melyek a piacgazdaság ismérvei (zárójelben az igen vagy a nem minôsítés, annak alapján, hogy az ország jelenleg megfelel-e az adott követelménynek):

Egészséges, fenntartható gazdasági növekedés: ez több éve tart és elôreláthatóan a bruttó nemzeti össztermék (GDP) továbbra is nô (igen).

A GDP szintje eléri a fejlett nyugati országok színvonalának több mint az egyharmadát. (nem)

A gazdasági makromutatók állapota javul (minimum 3 mutató): egy számjegyû infláció, decembertôl decemberig; a munkanélküliség nem haladja meg a 6–7%-ot; a költségvetési deficit nem lépi túl a 3–3,5%-ot (inkább igen, mint nem)

Teljes pénzügyi átvilágíthatóság a csôdös állami cégek eladósodása és az adóbehajtások tekintetében. Az állammal szembeni tartozások értéke Romániában jelenleg meghaladja a GDP 25%-át. A veszteséges állami egyedáruságoknak, a nemzeti nagyvállalatoknak és az állami tôkével mûködô kereskedelmi társaságoknak tovább folyósítják az állami segélyeket (nem mûködik a csôdtörvény).

Az állam gazdasági szerepvállalása nagyon jelentôs, mert a privatizáció nem fejezôdött be, illetve a szerkezetváltás folyamata alig kezdôdött el. Nem számolták fel az összes nagy állami veszteségforrást (még nem, de óriási áttörés van).

Az alapvetô gazdasági törvények harmonizációja nem ért véget, ezért a bürokrácia, a korrupció felszámolása lassú. Az új törvények alkalmazása az igazságszolgáltatásban nem teljesen ekidisztáns, azaz nincs egyenlô távolságra az állami és a magántôkével mûködô gazdasági vállalkozások esetében. (igen–nem)

A román vállalatok exportképessége és helytállása a világpiacon, az erôs konkurrencia körülményei között, nem biztosított. A várható külkereskedelmi mérleghiány évente 3–3,5 milliárd euró (esetleg éveket kell várni arra, amíg javul a versenyképesség).

Bizonyos pénzügyi intézmények és tevékenységek térhódítása lassú, nincs biztosítva az erôs tôzsde, illetve a mûködôképes tôkepiac, a magánnyugdíjalapok és befektetési alapok léte. A bankprivatizáció befejezése még folyamatban van. (igen–nem)

Bár nô az életszínvonal, a javuló tendencia ellenére a szegénység részaránya az összlakosság szintjén több mint egyharmad (33%): ez a fontos tényezô veszélyeztetheti a demokrácia stabilitását. (nem)

A gazdasági döntésekért viselt (személyes) vagyoni felelôsség kérdése még nyitott. A veszteséges állami vállalatok menedzsereit nem vonják felelôsségre, magánvagyonuk nem károsodik, ha az állami céget felszámolják, privatizálják, esetleg bezárják. (nem)

Mindezek alapján könnyû eldönteni, hogy honi tájainkon milyen esélyei vannak a piacgazdaság gyors és hatékony megvalósulásának.

Neményi J. Nándor

Az öreg komcsi pofázik...

(3. old.)

Ha a fenti mondatot rám alkalmazzák, akkor — enyhén szólva — nem tipikus. Mert, tudtommal, soha sem "politizáltam". És mégis...

Közvetlenül a háború után friss sütetû orvostanhallgatóként álltam, ôgyelegtem Temesvár utcáin, és néztem a vonuló tömegeket, mert akkoriban minduntalan vonultak az emberek, látszólag lelkesen, ilyen-olyan vászonra festett jelmondatokkal. Jönnek kollégáim is a felvonulókkal.

— Te miért nem jössz velünk?

— Gyere! — és már húznak is, sodornak magukkal.

— Hova megyünk?

— A Dóm-térre.

— Miért?

Erre már nincs válasz.

A téren sebtében összeácsolt "tribün", rajta, a jóisten tudja, kicsodák.

— Mindenki felemeli a bal öklét a tribün elôtt! — fordul hátra Kemény Lotte kolléganôm, aki fél fejjel kimagaslik a tömegbôl. — A balt, mondtam, te balfék! Igazán tudhatnád, hogy az a jobb kezed!

És már vonulunk is felemelt kulákokkal (így fordította oroszul "tudó" ismerôsünk az újságcikket, nem tudva, hogy kulák oroszul öklöt is jelent).

Ma már nehezen elképzelhetô a fiataloknak, hogy akkoriban hittük is, reméltük is, hogy valami "mennybôl az angyal" megoldás következik be, mivel elegünk volt abból, ami elôzôleg volt, és tettük ezt eladdig, míg elegünk lett abból, ami van.

De (ez már az "újkorhoz" tartozik) amikor ’89 telén a tv-bôl találgattuk, mennyi az igazság a "terrorizmus" meséjébôl, becsengetett a lenti fiatal szomszédnô, aki lihegve vonszolta fel 90 kilóját a lépcsôkön:

— Látták? Kivégezték ôket!

És összeölelkezett velünk, akikkel addig legfeljebb köszönô viszonyban állott.

Vagy — visszatérek újra a negyvenes évek végére, épült annak idején a Bumbesti–Livazény vasútvonal. Nemzetközi brigádok segítségével. A temesvári Politechnika is szervezett brigádot. Kellett hozzá "orvos". Én voltam a szerencsés harmadéves, akit kijelöltek. Reggelente énekszóval, zászlókkal (a franciák a maguk trikolórjával, az angolok a dupla kereszttel) vonultunk ki dolgozni, csákánnyal a vállunkon. Délután fürödtünk a sebessodrású Zsilben, és utána szedtük egymás hátáról a szénkristály szemcséket. Az éjszakai váltásban (este 10-tôl reggel 6-ig) sötétben másztuk meg a domboldalakat égô dinamit rudacskákkal világítva meg utunkat, mert a dinamit úgy ég mint a gyertya, csak leesni nem tanácsos vele.

Mikor hat hét után hazaérkeztünk, katonazenekar és nagy tömeg várt az állomáson. Én szememmel menyasszonyomat kerestem és szüleimet. A politechnikusok (karuk még hosszú éveken keresztül a "reakció" fészkének számított) a háromszínû lobogóval bibelôdtek. Problémát a sarló-kalapácsos vörös lobogó okozott, azt senki sem akarta vinni. Így, mintegy a derült égbôl, egyszerre kezembe nyomták a "kommunizmus zászlaját", és vonultunk a Lloyd-sorra, egyenest a színházhoz. Közben persze fényképeztek, filmeztek is...

Azért mondtam el mindezt, mert ha valamelyik szemfüles riporter elôásná az archívumokból felemelt öklös vagy vöröszászlós képeimet, és összevetné a fenti szöveggel, mondhatná:

"Az öreg komcsi, most persze igyekszik magát tisztára mosni, de hiába, itt az objektív bizonyíték". DAKUMENT.

Dániel Károly

November

(3. old.)

"November 7 ránk virradt, csodálatos ünnepnap, tudja ezt most minden gyermek, hogy ez a nap mit jelentett, a munkásnak több kenyeret..." — jutott eszembe a réges-régi csasztuska szövege pénteken reggel az esôáztatta utcán, befelé jövet a szerkesztôségbe. Úgy kellett fújnunk felvonulás közben, hogy ma, 40 év távlatából is emlékezem rá. Erre már csak mi, ötvenen túliak emlékezünk, emlékezhetünk. Ugyanis november 7-e csak addig volt nagy, háromnapos hivatalos ünnep, amíg a "nagy testvérrel" való barátság szálai el nem kezdtek vékonyodni. Úgy a hatvanas évek közepéig. De lehet, hogy még addig sem. Emlékszem, kis pionírként mennyire nehezen értettem meg az ellentmondásos jelszót, miszerint "Éljen November 7 — a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója!" Merthogy miért volt novemberben az októberi forradalom vagy viceversa. Arra is emlékszem, a hideg, az esô, a szél vagy a hóharmat ellenére, november 7-én fel kellett vonulnunk. Kiosztották a kis "balett" ruhácskákat, zászlócskákat, beöltöztünk és felvettük rá a télikabátot. Jól irányított csoportokba tömörülve sokszor majdnem Szamosfalváig legyalogoltunk, hogy aztán onnan a másik fôúton visszajôve, kabátokat levetve, a hetekig gyakorolt mozdulatokkal elvonuljunk az akkor Gyôzelemnek nevezett téren felállított tribün elôtt. Aztán jöhetett a tüdôgyulladás. De az már senkit nem érdekelt. Sokszor még minket sem, mert örvendtük, hogy ha vége a felvonulás fárdalmainak, két napig az iskola felé sem kell nézni. Meg aztán ott volt a Hója erdei piknikezés. Mert akkor még (vagy már) lehetett élelmet kapni, húst is, messzire szállt a jó rostélyos szaga, amit "hazaiasan" flekkennek hívtunk, meg a sült kolbászkák, szintén itteni elnevezéssel a "miccsek" csak úgy parázslottak a rácsokon. A politika minket nyilván akkor még nem érdekelt, a lényeg az "ünnep" volt.

Lassacskán aztán elmaradozott. Elôbb csak egynapossá zsugorodott, aztán már felvonulást sem rendeztek, végül egészen eltûnt. Mert így kívánta a "nagypolitika". Nagyon nem búsultunk érte, csak az amúgy is egyre ritkuló munkaszüneti napot sajnáltuk.

B. É.

Ellentétek, de vonzzák egymást

(3. old.)

Bizonyítási kényszer (nevezhetjük akár ösztönnek) hatalmasodott el az elmúlt napokban a kormányon és (meg)támogató politikusain. A valójában nem újszerû jelenséget (mert ez a szociáldemokrata ernyôvel beárnyékolt három év végig úgy telt el, mintha éppen az újabb választásokra készülnénk, amelynek során olyan folytonosságra szerettek volna megszoktatni azokkal a gyakori kérdésekkel és folytonos közlésükkel, hogy kire szavaznánk, ha a hét végén választások lennének — és a többség ezekben a szatisztikákban természetesen mindig a hatalmon lévôkre voksolt volna —, hogy ez a kormányzó párt nem is ma, hanem még tegnap megváltotta a jegyet az újabb kormányzásra), tehát ennek a mostani bizonyítási kényszernek az indítéka az a számtalan év végi jelentés, amely most került nyilvánosságra, és amely egyértelmûen rosszabb a vártnál, illetve szükségesnél. Szinte csalódást okozott volna Nãstase és pártja, ha most nem arra fordítanák igyekezetüket, hogy minél hihetôbben megcáfolják a külföldi jelentésekben kimutatott eredményeket. Kezdve a szövegértelmezéssel, el egészen az adathalmazok felsorolásáig, minden és mindenki a Szociáldemokrata Pártból és annak udvarából arra törekszik, hogy bebizonyítsa az ellenkezôjét. Ellenkezôjét annak, amit rólunk mondanak, látnak és megtudtak a vizsgáztatók. Mert jó néhány éve vizsgázik az ország, és nem annyira valaki mással versenyzik, hanem elsôsorban önmagával, hiszen saját korlátait kellene túllépnie azoknak a mércéknek a teljesítésével, amelyek egy szintre emelnék a többi vizsgázóval. Nãstase és kabinetje azonban érdekes módon nem úgy vesz tudomást a vizsgaeredményekrôl, ahogyan azt tételesen közölték, és nem az okokat keresi a javításért, hanem az eredményt magyarázza, átformázza, hogy azt végül is eredményességként fogadtassa el, legalább itthon, önnön dicséretére. Talán máris elcsépeltté vált témaként kezelni az országjelentést, mégis figyelemreméltó, ahogyan ezt itt kezelték. Miután minden szinten megemésztették azt a feltételes megfogalmazást a piacgazdasági teljesítmény jellemzésére, hogy Románia is "az lehetne, ha" (folytatja természetesen a reformokat és teljesítene még legalább egy tucatnyi feltételt), és ebbôl sokan le is vonták a következtetést, hogy itt bizony továbbra sincs piacgazdaság, az állami televízió segítségével legújabban más színezetet adnak ennek a jellemzésnek. Kiderítették és ismertették, hogy szó sincs feltételes módról, hanem fordítási hiba csúszott a dolgok jó kimenetelébe, mert az eredeti szöveg igenis azt tartalmazza, hogy az ország mûködô piacgazdaság. Hát most már az, vagy nem? — kérdezhetné az elképedt média- és hírfogyasztó. De hasonlóan nehezen lehetett megemészteni a kormányfô hozzászólását a Világbank által készített szegénységi jelentésrôl, amelyet még az országjelentések elôtt tárgyaltak. A politikai viszonyulás az öröm kifejezése volt, hiszen a nagyon szegények a lakosságnak már csak 29 százalékát jelentik a korábbi 36 százalék helyett. Valóban, ezt a csökkenést eredményességként és érdemként is lehet magyarázni. De milyen elferdült valóságérzet az, amely néhány, szinte jelentéktelen százalék hatására örömünnepet tart, és már nem is beszél arról, hogy valójában kétmillió embernek nem jut napi élelem, és több mint hatmilliót nagyon szegénynek tekintenek a másfél millió lejes havi költôpénzével. (Bár a viszonyítási módszerek teljességét vagy helyességét akár meg is lehetne kérdôjelezni, hiszen ezek szerint havi kétmillió lej költôpénzzel már nem szegény az ember, ellenben mindenki tudja, mire elég, illetve nem elég ez az összeg.) Mintha ezeket a negatív statisztikákat szeretnék ellensúlyozni, egyre-másra jelennek meg — éppen most — hírek és kimutatások a nagyon gazdagokról. Elôre bejelentették, hogy újra közzéteszik, de most már nem a száz, hanem a háromszáz leggazdagabb, méghozzá dollármilliókban leggazdagabb romániai lakosnak a nevét. És hogy mi, kolozsváriak se keseredjünk el, városunk a maga tizennégy dollármilliomosával országosan a harmadik helyen áll. Örvendjünk. Igen, ez jó dolog, hadd legyenek gazdagjaink is, ne csak földhözragadottaink. De kérdés, mégis miként ellensúlyozza a gazdagok száma a fájdalmasan sok szegényét? Mennyire reális az egyik csökkenése, és követi-e ezt növekedés a másik oldalon?

De talán fölösleges ennyit foglalkozni a számokba sûrített jelentésekkel, hiszen tájainkon úgysem az eredmény garantálja a politikai sikert. Kimutatás ide vagy oda, végül is mindenki egyénileg tapasztalja meg mindennapi életének alakulásában, hol tart, merre és meddig jutott a gazda(g)ság — amely lehet akár piaci is —, az intézményi rendszer, általában a jólét. Az a jólét, amely még nagyon sokáig és nagyon sokaknak elvont formát öltött, és szinte megfoghatatlanná vált.

Újvári T. Ildikó

NAPIRENDEN

Már a választásokra összpontosít az SZDP
Stãnoiu és Rus megússzák a dorgálást

(4. old.)

Közvélemény-kutatások alapján dönt az SZDP polgármesterjelöltjeirôl, a párt államfôjelöltjét viszont a kongresszus jelöli ki. A tegnapi sajtóértekezleten kiderült: a Szociáldemokrata Párt nem vonja felelôsségre Stãnoiu és Rus minisztereket. A délután folyamán a kormánypárt Iliescu államfôvel találkozott, akivel többek közt a jövô évi választások idôpontjáról tárgyalt.

Decemberi ülésén dönt a kormányzó Szociáldemokrata Párt a jövô évi helyhatósági választások elôkészítésének stratégiájáról — jelentette be tegnap Bukarestben, a párt országos vezetôségének gyûlése után Dan Matei Agathon. A pártfôtitkár szerint felmérés alapján fognak dönteni a polgármesterjelöltek személyérôl. A közvélemény-kutatás — hangoztatta — ugyanakkor fel kívánjamérni, milyen elvárásaik vannak a választóknak az elöljárókkal szemben, illetve azt, mennyire váltották be választási ígéreteiket az SZDP-s önkormányzati képviselôk az elmúlt négy évben.

Agathon sem megerôsíteni, sem cáfolni nem kívánta a felröppent hírt, miszerint az SZDP döntött volna már a bukaresti fôpolgármester-jelölt személyérôl. Elmondta: a párt elnökjelöltjének kilétérôl az SZDP kongresszusa határoz majd — jelenti a Mediafax.

Az SZDP vezetôsége nem tartja szükségesnek azon kormánytagok szankcionálását, akik felelôsek az idei brüsszeli országjelentésbe foglalt bírálatok miatt, hiszen — érvelt Agathon — ez mindeddig a legkedvezôbb jelentés Romániáról, csupán az SZDP sikereire irigy NLP–DP koalíció politizálja túl az ügyet.

Ismeretes, hogy a dokumentum élesen bírálja az igazságügyi és belügyi illetékeseket az említett területeken elmaradt reform miatt. Különbözô sajtóspekulációk szerint nem volt kizárható sem Rodica Stãnoiu, sem Ioan Rus miniszterek menesztése, annál is inkább, mivel mindkettôjük nevéhez korrupciós botrányok fûzôdnek. Kettôjük közt különben nemrég éles vita pattant ki ez ügyben, Stãnoiu miniszter asszony ugyanis kijelentette, az országjelentés Igazságügy és belügy fejezetébe foglalt valamennyi bírálatért a felelôsség egyszemélyben Rus kollégáját terheli.

Agathon elmondta: Ion Iliescu államfô hétfô délutánra várta az SZDP vezetôségét, a tanácskozás napirendjén az olyan témák szerepelnek majd, mind a választások idôpontjának meghatározása, a választási törvények, az országjelentésbôl következô prioritások felvázolása, valamint az Adrian Nãstase által kezdeményezett EU-integrációs fórum kérdése, amelyen a kormánypárt, az ellenzék és a civil társadalom megpróbál közös nevezôre jutni az ország csatlakozási ambícióinak mielôbbi valóraváltása érdekében.

Az SZDP álláspontja szerint a választásokat illetôen két forgatókönyv lehetséges: a párhuzamos elnök, illetve parlamenti választások —, illetve ezeknek különbozô idôpontokban való megrendezése. Agathon nem volt hajlandó ismertetni pártja álláspontját minderrôl, annyit viszont elmondott, az SZDP egyik variációhoz sem ragszkodik mereven. Sejtetni engedte ugyanakkor, hogy az államfô és a kormánypárt közt esetleg véleménykülönbségek merülnének fel ez ügyben. Elmondta: az elnök valószínûleg a többi párttal folytatott konzultáció után alakítja majd ki végleges álláspontját a kérdésrôl.

Bejegyzésük megtagadása ellen
tiltakozik a liberális-demokrata szövetség

(4. old.)

Az NLP és a DP fellebbezett a bukaresti törvényszék azon döntése ellen, amely ellehetetlenítette a két párt közti szövetségnek, a DA-nak a bejegyzését. A törvényszék azért döntött így, mivel néhányan óvást emeltek a szövetség emblémája ellen. Az ellenzéki vezetôk szerint a törvényszék indoklása — az ország hírnevének állítólagos lejáratása — egyszerûen nevetséges.

Az óvást az NLP–DP szövetség ellen különben az a Constantin Lucescu fogalmazta, akit 1989 decemberében hivatalból a Ceausescu-házaspár védôügyvédjének neveztek ki — jegyzi meg a Mediafax. Indoklásukban az szerepel, hogy a DA (Dreptate-Adevãr) nem tesz eleget a demokratikus követelményeknek, veszélybe sodorhatja a szabad és tisztességes választások megrendezését. Véleményük szerint a DA afféle "neurolingvisztikai programozási technika", amely sikeresen manipulálja azokat a választókat, akik érzelmileg, nem pedig racionálisan, a párt-kínálat ismeretében ütik pecsétjüket a szavazólapra. A liberálisok és demokraták fellebbezésérôl az ítélôtábla dönt majd.

NLP–DP replika

(4. old.)

Adrian Nãstase a nagy-romániás C. V. Tudorral vetekszik az ellenzéki pártok elleni kirohanásaiban — jelentette be tegnap Cãlin Popescu-Tãriceanu, a liberális-demokrata szövetség szóvivôje. Véleménye szerint a miniszterelnök rangján és méltóságán aluli módon bírálta az országjelentésrôl véleményének hangot adó ellenzéket. Az lett volna a helyénvaló — nyilatkozta Tãriceanu, akit a Mediafax idéz — ha a kormányfô az országjelentést követôen részletesen elemezte volna azokat az okokat, amiért Romániát bírálatok érték, ehelyett elterelte a figyelmet a gondokról az ellenzékre. A politikus úgy látja, Nãstase támadásainak nincs alapja, hiszen mind a liberálisok, mind pedig a demokraták mindvégig támogatták az ország EU-integrációját.

Németh Zsolt: A megoldás az autonómia kivívása

(4. old.)

Magyarország és az erdélyi magyar közösség kapcsolatáról tartott elôadást szombaton Zilahon Németh Zsolt, a magyar országgyûlés külügyi bizottságának elnöke. A fideszes politikus leszögezte: a magyar nemzetpolitikának három fontos vonatkozása van, az anyaország és a leszakadt nemzetrészek közötti kapcsolat, a határon túli közösségi szervezôdés és az ennek létét befolyásoló nemzetközi kapcsolatok.

Németh Zsolt a határokon átívelô nemzetpolitika kapcsán elmondta: az 1920-as évektôl sokan dolgoztak azon, hogy különféle szakadékokat képezzenek a magyar nemzetrészek között. Amikor 1990-ben ez a törekvés véget ért, elkezdôdött az újraszervezôdés folyamata, amelynek egyik jelképes kezdete Antall József néhai miniszterelnök azon kijelentése volt, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Bár azóta nagy elôrelépés történt ezen a téren, még mindig sok akadály áll az egységesülés útjába, mondta Németh Zsolt.

A politikus kifejtette: a státustörvény, a polgári kormány leglátványosabb intézkedése révén megpróbálták az egységesülés jogi hátterét biztosítani. Ezzel kapcsolatban nagy ellenkezést tapasztaltak mind a románok, mind a szlovákok részérôl, a vita azonban hasznosnak bizonyult mindkét fél számára, hiszen Európa-szinten is elfogadták az elvet, hogy az anyaországnak szerepe van a határon túli nemzetközösségek megmaradásában.

A státustörvény fogadtatásáról szólva a politikus elmondta: a hét szomszédos állam körében a státustörvény kisebb ellenállást váltott ki, mint azt gondolták. Németh Zsolt rámutatott: Romániával már a 2001 decemberében aláírt Orbán–Nãstase megállapodás révén megszületett a kompromisszum. Hozzátette: sajnálatos, hogy a kormányváltás után kiújult a vita, ezért nem a román fél volt a leginkább hibás, a nagyobb felelôsség az MSZP-kormányt terheli. A politikus kijelentette: a "felemelt kéz" diplomáciával nem lehet eredményt elérni, helyette a "felemelt fej" diplomáciát kellene alkalmazni, amit Orbán Viktor is alkalmazott.

A nemzeti újraegyesítés eszméje kapcsán Németh Zsolt a kettôs állampolgárság kérdését is felvetette, mondván: nem helyes kifogásokat emelni ezzel szemben, hiszen a világban elfogadott, ha egy egyén két államhoz kötôdik. Ezt pedig a határon túli magyarok esetében nem lenne szabad megkérdôjelezni, mivel nem ôk választották az állampolgárságukat, hanem az kényszer eredménye.

A fideszes politikus szerint a magyar kormánynak a szociális ellátási rendszerre való hivatkozása nem komoly érv, hiszen fôleg fiatal, munkaképes, szakmai tudással rendelkezô egyénekrôl van szó, akik ahelyett, hogy terhelnék, maguk is hozzájárulnak ennek gyarapodásához. Szerinte a kettôs állampolgársággal kapcsolatban egy fontos kérdés nem kapott kellô figyelmet: miként befolyásolja ez a szülôföldön való megmaradást. A politikus szerint a kárpát-medencei magyarság számára ez fontos probléma, hiszen a határon túli magyarság kitelepítésének gondolata nem lehet a magyar nemzetpolitika része, ezzel a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) is egyetért.

A politikus kijelentette: a határon túli magyarok esetében a szülôföldön való megmaradás a legfontosabb, itt kell megoldást találniuk problémáikra, hiszen a nemzeti integráció nem feltétlenül a javukat szolgálja. A megoldást az autonómia kivívása képezheti, ami azt jelenti, hogy magunk döntünk saját sorsunkról. A Vajdaságban már megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek vannak bizonyos jogkörei, s Erdélyben is üdvözli a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) létrejöttét. Az autonómiával kapcsolatos jogszabályok azonban nincsenek elôrehaladott állapotban, és még a magyar közösségen belül is vita övezi, a politikus viszont bízik abban, hogy a két fél képes lesz megegyezni. Németh Zsolt szerint nincs veszélyesebb, mint hogy a felek megszüntessék egymással az elemi együttmûködést, és szétszakítsák az erdélyi magyar közösséget. Szerinte megfelelô munkamegosztást kell kialakítaniuk, hiszen együtt messzebbre lehet jutni.

Azzal kapcsolatban, ahogyan a román kormány az SZNT-hez viszonyul, Németh Zsolt a Szabadság kérdésére elmondta: — Engem mindenképpen meglepett, egyrészt azért mert a román hatalomnak a magatartása az alapvetô gyülekezési —, egyesülési- és véleménynyilvánítási szabadságot. Az, hogy egy összehangolt rendôrakció keretében szórólapokat, plakátokat elkobozzanak, a Ceausescu-idôszakot idézi föl bennem. Politikai nézetkülönbség ide vagy oda, mindenkitôl, így az RMDSZ-tôl is elvárható, hogy egyértelmûen kinyilvánítsa az ilyen jelenségekkel szembeni fölháborodását. Amíg Romániában ilyen jelenségek tarkítják a politikai közéletet, nagyon komoly kétségek fûzôdnek ahhoz, hogy a politikai demokrácia elôfeltételei adottak lennének. Addig az Európai Unióhoz történô csatlakozás komoly akadályokba ütközik, annak ellenére, hogy Magyarország támogatja Románia euroatlanti integrációját.

Az RMDSZ és az SZNT közötti esetleges együttmûködéssel kapcsolatosan Németh Zsolt kijelentette: — Biztos vagyok benne, hogy elôbb-utóbb kialakulnak az együttmûködés feltételei, hiszen az RMDSZ is megalakulása óta fontosnak tartja az autonómiát, megalakulásával az SZNT is ezeket a célokat tartja szem elôtt. Márpedig, ha azonosak a célok, akkor csak idô kérdése, hogy az együttmûködés feltételei is kialakuljanak. Most azt tartom a legfontosabbnak, hogy a magyarok egyezségre tudjanak jutni ebben a kérdésben. Ha ilyen súlyú kérdésekben egyetértés van a magyarok között, beleértve az anyaországot is, akkor elôbb-utóbb esély kínálkozik arra, hogy Románia is belássa: az autonómia nem ellene irányul, hanem olyan lehetôséget hordoz számára is, amely végsô soron a társadalmi stabilitás erôsödését eredményezheti — mondotta Németh Zsolt.

Pap Melinda

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felmérést végez a határon túli magyar kulturális intézmények körében, hogy teljes képet alakítson ki a Közép-, Dél- és Kelet-Európában mûködô ilyen intézményekrôl.

Márton Árpád RMDSZ-képviselô hétfôn Sepsiszentgyörgyön elmondta, a magyar minisztérium több mint 2 700 kérdôívet küldött szét a különbözô kulturális intézményeknek, alapítványoknak, mûvelôdési egyesületeknek és könyvtáraknak, ebbôl 1 670-et Romániába. A képviselô szerint a felmérés eredményét a jövô év tavaszán teszik közzé. A kezdeményezés célja felmérni, hogyan vélekednek ezek az intézmények a magyar kormány által biztosított pénzügyi támogatásokról.

A magyar kormány idén mintegy 600 millió forintot biztosít a romániai magyar kulturális intézmények támogatására, ebbôl 100 milliót a moldvai csángók támogatására különítettek el, mondta Márton Árpád.

Házi feladateste

(4. old.)

Romániának állandó erôfeszítéseket kell tennie, hogy megszerezhesse a mûködô piacgazdaság státuszt; az utolsó száz méteren tett elôkészületek nem elegendôek a minôsítés megszerzéséhez, jelentette ki hétfôn Jean-Pierre Vigroux, a Külföldi Befektetôk Tanácsának elnöke.

"Diákkoromban a határidô elôtti utolsó estén láttam hozzá a házi feladatomnak, noha két hetem volt rá. Így tesz most Románia is — vár, vár, aztán az utolsó pillanatban próbálja megoldani a problémákat. Ennek bizonyítékai a szeptemberben lezárult privatizációk is, amelyekre hónapok óta vártak", fogalmazott Vigroux.

Az Európai Bizottság országjelentésében szereplô megfogalmazást Vigroux egyértelmûen negatívnak tartja. "A világos üzenet az, hogy Románia nem mûködô piacgazdaság, ezért még dolgoznia kell", szögezte le.

A nemzeti tanácsok védelmében a HVIM

(4. old.)

Szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében Cseresznyés Pál, a magyarországi székhelyû Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tiszteletbeli elnöke és Toroczkai László, a HVIM elnöke kifejti: a szervezet "kitörô örömmel" fogadta a Székely Nemzeti Tanács létrejöttét és üdvözli az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezô bizottságát. A nemzeti tanácsokat "történelmi tettnek", illetve "az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb eseményének" tartják.

Ugyanakkor a HVIM "aggódva figyeli, ahogy a román hatalom egyre durvábban fenyegeti és támadja a Székely Nemzeti Tanácsot, illetve annak tagjait és aktivitását". Az aláírók kilátásba helyezik, hogy amennyiben "az önrendelkezésért tevékenykedô személyeket atrocitás éri" a Toroczkai vezette mozgalom a nemzetközi közvéleményhez fordul és "kemény választ ad Bukarestnek". Kifejtik: az eddigi zaklatások miatt a kanadai és az amerikai egyesült államokbeli Magyar Jogvédô Hálozathoz és több európai szervezethez fordulnak. Ugyanakkor november 14-én tiltakozó megmozdulást tartanak a szegedi román fôkonzulátus elôtt és petíciót adnak át a külképviselet vezetôjének.

(k. o.)

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Térképpel és tudással egymásért
Véget ért a IV. Gyarmathy Zsigáné Helyismereti Vetélkedô

(5. old.)

Vasárnap ért véget Felszeg két neves iskolájának helyismereti vetélkedôje, amelyet Kalotaszeg nagyasszonyáról, Gyarmathy Zsigáné született Hory Etelkáról neveztek el. A sok közös élmény igazi kincset jelentett a résztvevôk számára, a kialakult emelkedett, vidám hangulat egyértelmûvé tette a végkövetkeztetést: az immár hagyományossá vált vetélkedôre talán minden eddiginél nagyobb szükség és igény van.

A Gyarmathy Zsigáné honismereti vetélkedôt immáron negyedik alkalommal rendezték meg, két ízben a bánffyhunyadi V–VIII. osztályos diákok számára, és két alkalommal Kalotaszentkirályon, a helyi és a körösfôi diáksereg számára.

A tanulók alkalomról alkalomra lelkesen tanulják azokat a Kalotaszegrôl, de fôleg Felszegrôl szóló anyagokat, amelyeket Péter Mónika Mária magyartanárnô, Péter Árpád-György földrajztanár, körösfôi iskolaigazgató, illetve Péntek Melinda történelemtanár állít össze és újít fel évrôl évre.

Az irodalmi vetélkedôn a tanulók olyan neves személyiségekrôl tudhattak meg hasznos, érdekes dolgokat, mint Valkai András, Kájoni János, Petôfi Sándor, Gyarmathy Zsigáné, Nagybarcsai Barcsay Domokos, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Ravasz László, Kós Károly. Az irodalmi vetélkedôt követôen mulatságos perceket szerzett a gyerekeknek az ügyességi vetélkedôk sorozata, amelyeken a csapatok tûzön-vizen át teljesítették feladataikat, még ha ez kicsit nevetségesre is sikeredett. Itt is a legfontosabb a csapatszellem és a közösségi munka volt. A hangulat fokozódott, amikor a néprajzi vetélkedôn a hagyományossá vált kérdések megválaszolásán kívül a versenyzô csapatok egy, a vidékükre jellemzô népszokást elevenítettek meg, teljes átéléssel, eredeti "jelmezekben". A hangulat tetôfokán az esti táncmulatság keretén belül olyan értékes tombolanyereményeket osztottak ki, mint fényképezôgép, sétálómagnó, éjjelilámpa.

A vasárnap izgalmas kirándulással kezdôdött, igen találóan a "természet lágy ölén" került sor a természet-földrajzi vetélkedôre. Magyarvalkón a csapatok izgalmas akadályversenyen vettek részt. Térképek segítségével keresgélték a támpontokat, ahol értékes pontokat szerezhettek a számukra elôkészített kérdések megválaszolásával. A kirándulással egybekötött vetélkedô a mûemlékké nyilvánított valkói templom megtekintésével zárult. Délutánra a gyerekek kissé kimerülten, de cseppet sem kedvetlenül érkeztek vissza Kalotaszentkirályra, ahol kezdetét vette a történelmi vetélkedô. A diáksereget külön köszöntötte a helyi polgármester, Póka András György is.

Az estébe nyúló vetélkedô végén a szervezô, Péter Mónika Mária elmondta, hogy a csapatok idén is kitûnôen teljesítettek, nagy volt a lelkesedés és a bizonyítani akarás, ami elôrevetíti — sôt, szinte kötelezôvé teszi — a folytatás szükségességét. Hangsúlyozta, hogy igen nagy szerepet játszottak az osztálynevelôk is, hiszen minden osztály a saját nevelôjével készült fel a megmérettetésre. Mindezek függvényében a vetélkedô segített az osztályok igazi közösséggé formálásában is, hiszen közösségi munkát és igazi csapatszellemet igényelt minden feladat. A kétnapos rendezvény lehetôséget nyújtott új barátságok, ismeretségek kialakítására az iskolák, de a diákok és nevelôk között is.

A vetélkedô "hivatalos" nyertesei: elsô lett a kalotaszentkirályi VIII.B csapata, jutalma 1,7 millió lej; második a kalotaszentkirályi VI.B, jutalma 1,3 millió lej, harmadik a körösfôi VIII.B, jutalma 1 millió lej. Minden részt vevô csapat 300 ezer lejes jutalomban részesült. Különdíjat kapott sportban a kalotaszentkirályi Ferencz Andrea és Both Zoltán, néprajzban (lakodalmas) a kalotaszentkirályi VII.B, természetföldrajzból és gyorsaságból a körösfôi VIII.B, történelembôl a kalotaszentkirályi V.B, pantomimbôl a körösfôi V-VII. összevont osztály, irodalomból a kalotaszentkirályi VI.C.

A Gyarmathy Zsigáné honismereti vetélkedôn a diákok az ajándékok mellett mást is nyertek: új ismereteket, új élményeket, új barátokat. Ez minden vetélkedô igazi lényege.

Kismihály Hajnalka

Bazsó Péter az új elnök

(5. old.)

Vasárnap tartotta tisztújító gyûlését az RMDSZ magyarfenesi szervezete. Az elnöki beszámoló rövidre sikerült, pedig az utóbbi években jelentôs sikereket könyvelhetett el a faluközösség. A múlt évben adták át a magyarlónai pompaházat és az ivóvíz-szolgáltató fôvezetéket, amelyek Magyarfenes és Tordaszentlászló jó minôségû ivóvízellátását biztosítják. Jelenleg folynak a munkálatok a földgáz bevezetésére. Két olyan hatalmas megvalósítás, amelyet az RMDSZ tisztségviselôi harcoltak ki. A pénzügyi beszámoló pontos ésvilágos volt, tartalmazta az összes adatot, amely teljes képet nyújtott a szervezet gazdasági helyzetérôl.

A gyûlés második felében a résztvevôk héttagú választmányt és három tagú ellenôrzô bizottságot jelöltek ki. Az új elnök Bazsó Péter, alelnökei Kiss Ede Andor és Balázs László. Választmányi tagok Bárdos Csaba, Kis Mihály, Bárdos László és Bárdos László felsô. Az ellenôrzô bizottság tagjai: Bárdos Erzsébet, Bertalan Erzsébet és Sütô János.

A megyei szervezet részérôl Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök-megyei tanácsos és Misztrik László titkár volt jelen.

A Kristály éjszaka emlékére

(5. old.)

Immár kilencedik alkalommal szervezte meg a Youth Action for Peace-Románia a Kristály éjszaka, illetve a fasizmus és antiszemitizmus elleni harc nemzetközi napját. A megemlékezést november 9-én, vasárnap este tartottáka Malom utcai volt zsinagógában, a jelenlegi Tranzit Házban. A rendezvényt támogatta a Tranzit Alapítvány, a kolozsvári zsidó közösség és a Fiatal Zsidók Romániai Egyesülete.

Az eseményt világszerte megünneplik a zsidó közösségek a számukra rendkívül tragikus és sorsdöntô Kristály éjszaka emlékére. 1938. november 9-én a náci vezetôk egy müncheni gyûlésen eldöntötték, hogy szabad kezet adnak a zsidóság ellen irányuló akcióknak. Ezen az éjszakán, kilencedikérôl tizedikére virradóra 238 zsinagógát gyújtottak fel, 7500 gyárat és üzletet tettek tönkre, több száz zsidót sebesítettek meg, több mint kilencvenet pedig megöltek. Harmincezer zsidót tartóztattak le, és küldtek lágerekbe a határozat eredményeként.

Kristály éjszaka — nagyon lírai megnevezése annak a borzalmakkal teli november 9-nek. A rengeteg betört ablak- és kirakatüvegrôl nevezték el így. Az üvegszilánkok azonban mélyen belefúródtak a zsidó közösségek szívébe. Nem bolygatjuk fel a múltat, de nincs jogunk felejteni… — ennek jegyében telt a vasárnap este a zsinagógában. Az összegyûlt kis zsidó közösség meghatódva hallgatta végig a Talmud Tora, a kolozsvári zsidó közösség kórusának elôadását. A kórus, Halmos Katalin zenetanárnô vezényletével néhány dalt adott elô jiddisül, amelyek az évezredes zsidó kultúrából adtak ízelítôt. Néhány fájdalmas melódia pedig a koncentrációs táborok borzalmát idézte. Amint a végezetül énekelt Mir lebn ejbig (Mi túléljük) dal rámutatott: a zsidóság nem adta fel a reményt, de nem is felejt…

A kórusmûvek után rövid beszámolók következtek a Holokausztról és a Kristály éjszakáról, majd a Roman Polanski rendezte A zongorista címû filmet vetítették le.

Valkai Krisztina

30 millió euró ivóvízhálózatra

(5. old.)

A megyei tanács és Szilágy megye négy városának (Zilah, Szilágysomlyó, Szilágycseh, Zsibó) képviselôi holnap találkoznak azzal az osztrák befektetôvel, amely nem kevesebb, mint 30 millió eurós befektetéssel alakítja ki a szilágysági ivóvízhálózatot. A Kolozsvárról érkezô vezeték az útvonalba esô Kolozs megyei településeket is ellátná ivóvízzel.

A regionális vízellátó hálózat kivitelezôje az annak idején legkedvezôbb ajánlatot tevô osztrák Inframan, amely 30 millió eurós befektetéséért cserébe 49 évig biztosítja több százezer lakos ivóvízellátását. A nemzetközi tendert megnyert multinacionális cégnek komoly befektetései vannak Szaud-Arábiától Svájcig és Svédországig, ugyanakkor európai és Európán kívüli bankok állnak a hátterében.

A 30 millió eurós projekt által Szilágy megye és a nyomvonalon elhelyezkedô Kolozs megyei települések Gyaluból, a kolozsvári víztárolókból kapnák az ivóvizet.

(ke)

A rendôrség hírei

(5. old.)

5 millióért félholtra verték
Harmadfokú kómában szállították kórházba a tordai, 82 éves Carol T.-t. Az öregember lakásába november 3-án délután négy órakor három fiatal hatolt be, majd ütni-rúgni kezdték a háztulajdonost. Amikor az már eszméletlenül hevert a földön, a támadók átkutatták a lakást, ahonnan végül ötmillió lej készpénzzel távoztak. Az eredetileg ismeretlen tetteseket 24 órán belül azonosította a tordai rendôrség, a helybéli 16 éves Alexandru Cristian B., 25 éves Alexandru Pipicu D. és a 17 éves Eugen Leonardo I. személyében. Mindhármukat elôzetes letartóztatásba helyezték, súlyosbító körülmények között elkövetett minôsített rablás és lakhelysértés vádjával indult ellenük nyomozás.

Vonat vágta le a lábát
November 7-én délután 3.40-kor a Szucsáva megyei, 50 éves Surubaru P. az utolsó percben próbált meg felülni az 1833-as számú gyorsvonatra a kolozsvári vasútállomáson, de megcsúszott, és a vonat alá esett. A szerelvény mindkét lábát levágta.

10 éves az áldozat
Súlyos közlekedési baleset színhelye volt november 9-én a dési Május 1 utca. A 48 éves, szerb Goran Lucics Fiat Tipo márkájú személygépkocsiját vezetve ütötte el a helyi, 10 éves Ionut Petru V-t, aki szabálytalanul, nem a kijelölt helyen és ráadásul futtában próbált átkelni az úttesten. A kolozsvári gyerekkórházba szállították.

Ittasan gázolt két kiskorút
November 9-én este fél hétkor Alsódetrehemben karambolozott a 33 éves Covaciu Simion. A férfi azt követôen ült kormányhoz, hogy korábban szeszes italt fogyasztott, majd elgázolta az azonos menetirányban az út szélén közlekedô, 16 éves Camelia Carmen C-t és a 15 éves Ancuta Laura C-t. A gépkocsivezetô késôn kapta félre a kormányt, de akkor aztán nagyon: megütötte a szembôl szabályosan közlekedô, aranyosgyéresi Dio¦an D. vezette 1310-es Daciát is. A testvérpárt kórházba szállították.

Közlekedési akció Bánffyhunyadon
A bánffyhunyadi rendôrség 9-én a sebességet túllépô és az ittasan közlekedô gépkocsivezetôket igyekezett lefülelni, szervezett akció keretében. 67 gépkocsit vizsgáltak meg, és 45 pénzbüntetést róttak ki, összesen 31 millió lej értékben. 28 gépkocsivezetôt büntettek meg gyorshajtásért, és 7 hajtási jogosítványt vontak vissza ittas vezetésért.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

PANORÁMA

Valutaárfolyamok
November 10., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

39 650/39 900

34 300/34 600

151/154

November 11., kedd

(6. old.)

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 39 856 lej, 1 USD = 34 707 lej, 1 magyar forint = 155 lej.

HIRDETÉS

BÉRBE AD

(7. old.)

Ipari csarnok kiadó Györgyfalván asztalosgépekkel felszerelve. Telefon: 0744-702029. (0023)

MEGEMLÉKEZÉS

(7. old.)

HORVÁTH PÁL
tanár emlékére:

Nem tudlak feledni! Emléked országhatárokon át elkísért. Érzem, hogy nem hagytál el, más szférában ugyan, de tovább is velem vagy, csak éppen nem láthatlak, hallhatlak. SZERETÔ FELESÉGED, PIROSKA.

25 éve hiányzol nekünk! Szívünkbe zárva, meleg szeretettel ôrizzük szép emlékedet családunkkal együtt. MARIKA ÉS PALI. Pihenj csendesen, drága édesapánk!

Drága öcsém, sokszor jutnak eszembe ma is a bánáti boldog gyermekéveink. Tudom, csak elôre mentél, de túlságosan hamar távoztál! Hiányod pótolhatatlan. Szomorú szívvel emlékezem rád, családommal együtt. ILONKA.

Köszönjük a sorsnak, hogy megismerhettünk. Bár rövid ideig voltunk együtt, maradandó nemes emléket hagytál bennünk. Aludj békében, az unokákra vigyázunk. ANYATÁRSAD ÉS APATÁRSAD, BREUERÉK.

"S égtek lelkemben kis rôzsedalok..." A BESZTERCEI HORVÁTH PÁL BARÁTI KÖR TAGJAI kegyelettel emlékeznek névadójukra, a 46 éves korában elhunyt besztercei magyar nyelv- és irodalom tanárra, a kultúra fáradhatatlan harcosára.

Hihetetlen, hogy 15 év óta már csak emlék vagy! A Magyardécsében együtt töltött szép idôket nem felejtjük. ROKONAID, BARÁTAID. Nyugodj békében!

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az A-osztály 12. fordulójának zárómérkôzésén a Bukaresti Dinamó idegenben múlta felül a Ploiesti-i Petrolult, Marica 62. percbeli góljával. A "kutyák" emellett két kapufát is összehoztak.

Az állás:

1. Steaua 11 7 4 0 18–3 25

2. Dinamó 12 7 2 3 26–17 23

3. Rapid 12 6 4 2 20–12 22

4. Apullum 12 5 3 4 12–18 18

5. Krajova 12 4 5 3 13–12 17

6. Galac 12 4 4 4 11–11 16

7. Poli-AEK 12 3 7 2 9–9 16

8. National 12 4 3 5 15–17 15

9. Glória 12 4 3 5 16–21 15

10. Csalhó 12 4 2 6 15–19 14

11. Brassó 12 4 2 6 18–24 14

12. Farul 12 3 4 5 17–17 13

13. Arges 12 3 4 5 15–14 13

14. Bákó 12 3 4 5 16–25 13

15. Nagyvárad 11 3 3 5 13–12 12

16. Petrol 12 2 4 6 12–15 10

• Az olasz Serie A-ben az eddig kitûnôen szereplô AC Párma hazai pályán a Bajnokok Ligája-címvédô AC Milan ellen ért el döntetlent a kilencedik fordulóban.

A piros-feketék botlásuk miatt elveszítették elsô helyüket a tabellán, ugyanis legnagyobb riválisuk, a Juventus 1–0-s hátrányból, az utolsó negyedórában fordítva, 4–1-re gyôzött. A torinóiaknál a szeptember 21-én elszenvedett combizomsérülésébôl felépülve most tért vissza a csapatkapitány Alessandro Del Piero, akinek azonban a formája még nem az igazi, amit többek között az bizonyít, hogy az 55. percben kihagyott egy büntetôt.

Az Internazionale–Ancona mérkôzést tragédia árnyékolta be: egy 35-40 év körüli szurkoló lezuhant a lelátóról, s azonnal életét vesztette. A rendôrség egyelôre az öngyilkosságot sem tartja kizártnak, mivel szemtanúk szerint a drukker szándékosan vetette magát a mélybe.

Az AS Róma hazai pályán legyôzte városi vetélytársát, az SS Laziót, a Róma így továbbra is veretlen, sôt még gólt sem kapott az Olimpiai-stadionban, gólkülönbsége hét mérkôzésen— két UEFA-kupa és öt bajnoki találkozón — 19–0!

Eredmények: Milánói Internazionale–Ancona 3–0, Torinói Juventus–Udinese 4–1, AC Párma–AC Milan 0–0, Perugia–Lecce 2–2, Reggina–Modena 1–1, Siena–Chievo 1–2, Brescia–Bologna 0–0, Sampdoria–Empoli 2–0 és AS Róma–SS Lazio 2–0.

Az állás:

1. Juventus 9 7 2 0 23–9 23

2. AS Róma 9 6 3 0 18–3 21

3. AC Milan 9 6 3 0 16–4 21

4. AC Párma 9 5 3 1 16–9 18

5. Inter 9 4 4 1 11–5 16

6. Lazio 9 5 1 3 15–12 16

7. Chievo 9 4 2 3 12–10 14

8. Modena 9 4 2 3 10–8 14

9. Sampdoria 9 3 3 3 9–10 12

10. Udinese 9 3 2 4 12–13 11

11. Siena 9 2 4 3 11–9 10

12. Reggina 9 1 6 2 10–13 9

13. Brescia 9 1 4 4 14–20 7

14. Lecce 9 2 1 6 11–21 7

15. Bologna 9 1 3 5 9–13 6

16. Perugia 9 1 6 3 11–18 6

17. Ancona 9 0 3 6 4–18 3

18. Empoli 9 0 2 7 5–22 2

• A Serie B-ben: Albinoleffe–Piacenza 0–0, Ascoli–Atalanta 1–1, Bari–Messina 1–3, Catania–Palermo 0–2, Como–Cagliari 1–3, Hellas Verona–Avellino 2–2, SSC Nápoly–Salernitana 0–0, Pescara–Livorno 0–0, Ternana–Fiorentina 3–2, Treviso–Triestina 2–1, Venezia–Torino 2–1 és Vicenza–Genoa 0–0.

A sorrend:

1. Atalanta 13 7 6 0 19–8 27

2. Palermo 13 7 5 1 16–8 26

3. Ternana 13 8 2 3 21–13 26

4. Livorno 13 6 5 2 16–11 23

5. Cagliari 13 6 3 4 26–15 21

6. Catania 13 6 3 4 21–16 21

7. Torino 13 6 2 5 20–15 20

8. Treviso 13 5 5 3 14–13 20

9. Piacenza 13 5 5 3 11–11 20

10. Messina 13 4 6 3 17–17 18

11. Fiorentina 13 4 5 4 11–11 17

12. Verona 13 3 6 4 19–19 16

13. Triestina 13 4 4 5 18–21 16

14. Albinoleffe 13 4 4 5 14–18 16

15. Ascoli 13 4 4 5 13–17 16

16. Pescara 13 3 6 4 12–15 15

17. Salernitana 13 3 5 5 9–13 14

18. Vicenza 13 2 7 4 11–12 13

19. Nápoly 13 1 10 2 9–12 13

20. Genoa 13 3 4 6 11–17 13

21. Venezia 13 3 6 4 13–16 12

22. Bari 13 2 4 7 17–22 10

23. Avellino 13 1 5 7 14–19 8

24. Como 13 2 2 9 8–21 8

• A spanyol Primera Division 11. fordulójában nagy meglepetésre a Real Madrid idegenben háromgólos vereséget szenvedett a Sevillától. Hasonlóan nagy meglepetésre az FC Valencia otthonában kapott ki a Racing Santandertôl. Ennek köszönhetôen az a Deportivo La Coruña vezeti a tabellát, amely úgy nyert, hogy önerôbôl nem tudott gyôzni a tavalyi meglepetéscsapat, a Real Sociedad ellen. A jelenlegi listavezetô ugyanis Igor Jauregi két öngóljával fordított 0–1–rôl.

Eredmények: Deportivo La Coruña–Real Sociedad 2–1, FC Barcelona–Real Betis Sevilla 2–1, FC Valencia–Racing Santander 1–2, Albacete–Málaga 0–1, Osasuna–Valladolid 1–1, Atlético Madrid–Villarreal 1–0, Mallorca–Murcia 4–1, Deportivo La Coruna–Real Sociedad 2–1, Athletic Bilbao–Espanyol Barcelona 1–0, Real Zaragoza–Celta Vigo 1–1 és FC Sevilla–Real Madrid 4–1.

A táblázaton:

1. Deportivo 11 8 1 2 21–9 25

2. Valencia 11 7 2 2 22–7 23

3. Real Madrid 11 7 2 2 24–13 23

4. Barcelona 11 5 4 2 16–11 19

5. Atl. Madrid 11 6 1 4 14–13 19

6. Osasuna 11 5 3 3 13–9 18

7. Santander 11 5 2 4 15–12 17

8. Bilbao 11 5 2 4 13–12 17

9. Málaga 11 5 1 5 13–14 16

10. Sevilla 11 3 6 2 16–14 15

11. Valladolid 11 4 3 4 15–19 15

12. Villarreal 11 3 5 3 11–12 14

13. Betis 11 3 4 4 14–15 13

14. Sociedad 11 3 4 4 13–16 13

15. Zaragoza 11 3 3 5 9–11 12

16. Celta Vigo 11 2 5 4 14–15 11

17. Mallorca 11 3 2 6 13–21 11

18. Albacete 11 3 0 8 10–16 9

19. Murcia 11 1 4 6 8–20 7

20. Espanyol 11 1 2 8 8–23 5

Szabics Imre szerezte a VfB Stuttgart elsô gólját az Eintracht Frankfurt otthonában 2–0–ra megnyert mérkôzésen, így csapata továbbra is veretlenül áll az élen a német bajnokságban. Szabics a 8. percben ért el találatot, a Bundesligában negyedszer volt eredményes.

Lisztes Krisztián együttese, a Werder Bremen fölényesen, 5–1–re gyôzött Hannoverben, s a második a tabellán. Király Gábor és Dárdai Pál csapata — elôbbi végig, utóbbi a 86. percig volt pályán —, a Hertha Berlin SC megszerezte második gyôzelmét.

Ugyanakkor a papírformának megfelelôen a Bayer Leverkusen hazai pályán legyôzte a Schalke 04-et, a Bayern München pedig a Borussia Dortmundot a 12. fordulójában.

Eredmények: VfL Bochum–1. FC Köln 4–0, Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart 0–2, SC Freiburg–VfL Wolfsburg 3–2, Hannover 96–SV Werder Bremen 1–5, Hertha Berlin SC–Borussia Mönchengladbach 2–1, Hamburger SV–TSV 1860 München 3–1, Hansa Rostock–1. FC Kaiserslautern 4–0, Bayer Leverkusen–Schalke 04 Gelsenkirchen 3–1 és Bayern München–Borussia Dortmund 4–1.

Az élcsoport: 1. VfB Stuttgart 30, 2. Bayer Leverkusen 29, 3. Werder Bremen 28, 4. Bayern München 24, 5. Borussia Dortmund 22, 6. VfL Bochum 21.

• Az angol Premiere League 12. fordulójában nehezen gyôzött hazai pályán az éllovas Arsenal a városi rivális Tottenham Hotspur ellen, de végül sikerült begyûjtenie a 3 pontot és továbbra is éllovas maradt, annak ellenére, hogy a második helyezett Chelsea hazai pályán fölényes, ötgólos gyôzelmet aratott a Newcastle United ellen. A másik nagy bajnoki esélyes, a Manchester United idegenben gyôzte le az FC Liverpoolt.

Eredmények: FC Liverpool–Manchester United 1–2, Arsenal–Tottenham Hotspur 2–1, Aston Villa–Middlesbrough 0–2, Bolton Wanderers–Southampton 0–0, Charlton Athletic–Fulham 3–1, Portsmouth–Leeds United 6–1, Wolverhampton Wanderers–Birmingham City 1–1, Manchester City–Leicester City 0–3 és Chelsea–Newcastle United 5–0. A Blackburn Rovers–Everton találkozó lapzárta után ért véget.

Az élcsoport: 1. Arsenal 30 pont, 2. Chelsea 29, 3. Manchester United 28, 4. Charlton Athletic 21, 5. Birmingham City 20, 6. Manchester City 18.

• A francia bajnokság 13. fordulójának rangadóján Az Olympique Lyon idegenben háromgólos gyôzelmet aratott az Olympique Marseille felett, miközben az éllovas Monaco idegenben aratott minimális különbségû sikert.

Eredmények: Ajaccio–AS Monaco 0–1, AJ Auxerre–Guingamp 3–0, RC Lens–Montpellier 3–2, Sochaux–Toulouse 3–1, Strasbourg–Girondins Bordeaux 1–1, FC Nantes–Paris St. Germain 0–1, Rennes–Lille 2–2, Le Mans–Metz 2–0, Nice–Bastia 2–0 és Olympique Marseille–Olympique Lyon 1–4.

Az állás: 1. AS Monaco 30 pont, 2. Olympique Lyon 27, 3. Olympique Marseille 24, 4. Paris Saint–Germain 23, 5. RC Lens 22, 6. Sochaux 21.

(balázs)

Ezüstgól-szabály
az Euro-2004 pótselejtezôn

(8. old.)

Az ezüstgól-szabályt alkalmazzák a 2004-es labdarúgó Európa-bajnokság pótselejtezôiben — hozta nyilvánosságra az európai szövetség (UEFA) hétfôn Nyonban.

Ez azt jelenti, hogy ha hosszabbításra kerül sor, a ráadás elsô negyedóráját mindenképpen lejátsszák. Ha még ezután sem dôlt el a továbbjutás, következik a második 15 perc, majd — amennyiben szükséges — a 11-esek.

Az UEFA korábban az aranygól-szabályt használta, vagyis a legfeljebb 2 x 15 perces ráadás elsô találatánál azonnal véget ért a mérkôzés, azonban azért kellett változtatni, mert a bírókra állítólag túl nagy nyomás nehezedett.

Az Eb pótselejtezô párosítása: Skócia–Hollandia, Oroszország–Wales, Horvátország–Szlovénia, Lettország–Törökország, Spanyolország–Norvégia.

KÉZILABDA
Gyengébben sikerült a befejezés

(8. old.)

Tegnapi lapszámunkban ismertettük a magyar és a román nôi kézilabda válogatottak elsô két napi eredményeit a norvégiai, illetve németországi világbajnoki elôkészítô tornákon. Mindkét együttes sikerrel vette az elsô két akadályt, de mindkettô megtorpant a zárómérkôzésen, s így csak a második helyen végeztek.

Vasárnap Románia ellenfele a házigazda német csapat volt. A találkozón a német lányok sokkal többet kezdeményeztek, ami cseppet sem bíztató a horvátországi világbajnokság elôtt. Elgondolkoztató a kilencgólós, 25–16 (11–8) arányú vereség. Kolozsvári szempontból azonban örvendetes, hogy az U-Jolidon mindkét válogatott játékosa feliratkozott a góllövô listára: Senocico 6 (aki ezzel a csapat legeredményesebb játékosa volt), Vârtic pedig 1 találattal.

A végeredmény: 1. Németország 6 pont, 2. Románia 4, 3. Lengyelország 2, 4. Svédország 0.

Magyarország sem nyerte meg a norvégiai Möbelringen kupát, bár elôbb döntetlent játszott a házigazdákkal, majd legyôzte Dániát. A zárónapon azonban az addig pontnélküli, de egyébként világbajnok Oroszország csapatával találkozott, és 31–30 (14–12) arányú vereséget szenvedett. Igaz, Mocsai Lajos mester ezen a mérkôzésen taktikai okokból nem játszatta a két leggólerôsebb átlövôjét, Farkas Ágit és Bojana Radulovicsot, s a kapuban Sugár Tímea kapott lehetôséget. A remekül kezdô oroszok ellen, jó második félidei játékának köszönhetôen a hajrában sikerült egyenlítenie a magyar gárdának, de 6 másodperccel a lefújás elôtt az addig nyeretlen együttes megszerezte a gyôztes találatot. Így a magyar lányok maradtak az eredetileg megszerzett három ponttal, amely a második pozícióhoz volt elegendô. Máskülönben a tornát Norvégia nyerte 4 ponttal, az utolsó napon ugyanis ismét döntetetlent játszott, ezúttal Dánia ellen (19–19).

A torna végsô sorrendje: 1. Norvégia 4 pont, 2. Magyarország 3, 3. Dánia 3, 4. Oroszország 2 — azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény (Magyarország–Dánia 29–26) döntött.

*

Remek hajrájának köszönhetôen ötgólos, 27–22 (10–11) arányú gyôzelmet aratott a Gyôri Tento ETO KC férfi kézilabdacsapata a fehérorosz Meskovo felett az EHF-kupa nyolcaddöntôjébe jutásért rendezett párharc elsô felvonásában.

A gyôri együttes a második félidô közepéig hátrányban volt, akkor viszont elkapta a fonalat, és a remeklô Konkoly Tamás (10 gól), illetve Józsa Dávid (8) vezérletével fordított, majd el is húzott.

A visszavágóra egy hét múlva kerül sor.

(radványi)

TENISZ
WTA-vb
Clijsters–Mauresmo döntô

(8. old.)

Elsôként a címvédô belga Kim Clijsters jutott a döntôbe a nôi teniszezôk Los Angelesben zajló 3 millió dollár összdíjazású világbajnokságán.

Az elsô játszmában Jenifer Capriati azonnal elvette riválisa adogatását, ám a világelsô a negyedik játékban egyenlített, s 4:4-ig fej-fej mellett haladtak. Ekkor ismét az amerikai percei következtek: újra elônyhöz jutott, majd megnyerte a nyitószettet a többet hibázó belga ellen.

A másodikban Capriati 2:2 után brékelt, aztán rövid ápolásra szorult. A kényszerszünetet követôen Clijsters azonnal visszavágott, majd négy gémet nyert sorozatban, s ezzel kiegyenlített.

A döntô játszmában — többnyire — már csak egy teniszezô volt a pályán: Clijsters szinte tetszés szerint nyerte a pontokat az egyre többet hibázó Capriati ellen, s végül megérdemelten jutott a fináléba.

Ellenfele a döntôben Amélie Mauresmo lesz, a francia sztár a második helyen kiemelt Justine Henin-Hardenne-t gyôzte le három játszmában, és diadalával egyúttal megakadályozta a belga házidöntôt.

Eredmények, elôdöntô: Kim Clijsters (belga, 1. kiemelt)–Jennifer Capriati (amerikai, 3.) 4:6, 6:3, 6:0 és Amélie Mauresmo (francia, 4.)–Justine Henin-Hardenne (belga, 2.) 7:6 (2), 3:6, 6:3.

*

Párosban is fináléba jutott Kim Clijsters a WTA-világbajnokságon, miután a japán Ai Szugijamával az oldalán két játszmában nyert a Cara Black–Jelena Lihovceva zimbabwei, orosz kettôs ellen az elôdöntôben.

Az elsô helyen kiemelt duó a bajnoki címrôl döntô mérkôzésen a másodikként rangsorolt Virginia Ruano Pascual–Paola Suarez páros ellen küzd majd.

Eredmények: Kim Clijsters, Ai Szugijama Ai (belga, japán, 1.)–Cara Black, Jelena Lihovceva (zimbabwei, orosz) 6:3, 6:4 és Virginia Ruano Pascual, Paola Suarez (spanyol, argentin, 2.)–Szvetlana Kuznyecova, Martina Navratilová (orosz, amerikai) 6:4, 6:4.

Nagyová nyert Pattayában

(8. old.)

Henrieta Nagyová (Nagy Henrietta) sikerével fejezôdött be a thaiföldi, 110 ezer dollár összdíjazású nôi tenisztorna: a szlovák játékos a döntôben simán 6:4, 6:2 arányban nyert honfitársa, Lubomira Kurhajcová ellen.

Az elôdöntôben a két szlovák az írmagnak maradt két kiemeltet, köztük a negyedik favorit német, egyébként kolozsvári születésû Anca Barnát búcsúztatta.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -