2003. november 24.
(XV. évfolyam, 271. szám)

Nem veszélyezteti a magyar adásokat az új tévéadó
Szakmai megbeszélést tartottak az erdélyi magyar televízióról

(1., 4. old.)

Noha még erôsen képlékenyek az erdélyi magyar televízió létrehozása körüli tervek, egy dolog körvonalazódni látszik: az új tévé nem szüntetné meg a Román Televízió magyar nyelvû szerkesztôségeinek adását, ugyanakkor a Duna TV-nek és az MTV2 határon túliaknak szóló adásainak sem kíván konkurenciája lenni. A szakemberek szerint a tévének kereskedelmi jellegû adónak kell lennie. A magyar kormány a jelek szerint kezdetben több százmillió forinttal támogatná a tévé alapítását. Ez derült ki szombaton Marosvásárhelyen a szakma és az RMDSZ vezetôsége közötti megbeszélésen. Az új tévéadó létrehozásáról Medgyessy Péter magyar miniszterelnök nyilatkozott elôször múlt pénteken Markó Béla RMDSZ-elnökkel tartott megbeszélése után.

A kormányfô elmondta, hogy feltehetôleg már a jövô év közepétôl mûködhet a televízió Erdélyben. Kifejtette: az RMDSZ vezetôibôl, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalát (HTMH) ellenôrzô kancelláriaminiszter körébôl két munkacsoport jön létre; ezek december 15-ig kiválasztják azt a jogi formulát, amely mindkét ország jogrendszerének megfelel, és kialakítják azt a pénzügyi konstrukciót, amelyen keresztül támogatható a televízió létrehozása és mûködtetése. A szombati megbeszélést követôen a Romániában mûködô tévésmûhelyek vezetôit felkérték, nyújtsanak be javaslatokat a szövetséghez a tévé mûködésével kapcsolatban.

Medgyessy Péter miniszterelnök a tévé létrehozása kapcsán elmondta, megegyeztek, olyan megoldásokat keresnek, amelyek költségtakarékosak, és a már meglévô források ilyen célú felhasználását is lehetôvé teszik. Markó Béla a szombati találkozón úgy vélte, hogy az RMDSZ és az erdélyi magyar televíziós mûhelyek számára egyaránt kiemelt jelentôségû az önálló magyar televízió létrehozása, amely az erdélyi magyarság intézményi és szellemi önállóságának egyik fô pillérévé válhat. A mûholdas sugárzású televízió müködtetésében az összes erdélyi magyar stúdió szerepet vállal majd. Hangsúlyozta, többéves küzdelem után a magyar közösség most eljutott oda, hogy ne kisebb-nagyobb eredményekben, hanem hosszú távú stratégiákban gondolkodjék. — Eljött az ideje annak, hogy a média területén is létrehozzuk saját intézményeinket. A magyar televízió — akárcsak az erdélyi autópálya — igazi elôrelépés a magyar közösség autonómiája felé — mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Markó leszögezte: az önálló magyar televízió létrehozása nem irányul egyik magyar nyelven sugárzó televízió ellen sem, mi több ezzel egyidôben lényegesen, lehetôség szerint akár kétszeresére is növelni kívánják a román közszolgálati televízió magyar mûsorainak adásidejét. E tekintetben az elnök további jelentôs eredményként értékelte azt, hogy a kormánypárttal kötött megállapodás eredményeként jelentôsen elôrehaladtak a marosvásárhelyi regionális közszolgálati televízió létrehozásának elôkészületi munkálatai. Rámutatott, hogy az önálló magyar televízió létrehozása azzal sem állítható szembe, hogy az erdélyi magyarság milyen magyarországi kulturális, vagy televíziós lehetôségekkel rendelkezik. A magyar televízióknak, amelyek akár programszerûen, akár esetlegesen foglalkoznak az erdélyi magyarság kérdéseivel, megvan a jól meghatározott céljuk, jellegük, helyük a televíziós skálán, és ezekre továbbra is nagy szükség lesz. Nem vitatható azonban, hogy a sajátos erdélyi magyar gondolatot, léthelyzetet, szemléletet és jövôképet csak önálló magyar erdélyi televízió közvetítheti, amelyet itthoni értelmiségiek, szakemberek készítenek — szögezte le.

Gáspárik Attila, az Országos Audiovizuális Tanács tagja a Szabadság kérdésére elmondta, hogy véleménye szerint az induló tévének kereskedelmi jellegû adásokat kell sugároznia, hiszen a romániai magyarságnak szüksége van jó kereskedelmi tévére. Technikai nehézség, hogy Erdélyben nem létezik a sugárzást lehetôvé tevô jelfelemelô rendszer. A sugárzást az adások optikai kábelen keresztül Bukarestbe vagy Budapestre való eljuttatásával is meg lehetne oldani — vélte Gáspárik —, de ezt nem tartja megfelelônek, mert a távolsággal egyenes arányban a hibalehetôség is nô. — Noha költséges a rendszer megépítése, másnak is érdekében áll, hogy Erdélynek meglegyen a saját jelfelemelôs rendszere — mondta. Gáspárik szerint elsôsorban a tévé marketing és kommunikációs osztályának kellene létrejönnie, mert rossz kommunikáció esetén nagy indulatok szabadulhatnak el az ügy körül. Gáspárik a politikum derûlátásával szemben borúlátóbb, szerinte egy évre is szükség van az elôkészületek megtételéhez.

A Román Televízió és az erdélyi tévé között felmerülô esetleges konkurencia kapcsán elmondta: a romániai magyar tévésszakma van annyira bölcs, hogy megtalálja a sikeres együttmûködés útját. Gáspárik szerint az új tévé a magyarországi televízióknak sem jelent különösebb konkurenciát, mert potenciális nézôik száma továbbra is magas, ha figyelembe vesszük a Nyugat- és Közép-Kelet-Európában élô magyarságot.

— Nehézséget jelent a romániai magyar televíziós szakemberhiány, ami fôként a technikai személyzet területén mutatkozik meg — jelentette ki lapunknak Bardócz Sándor, a kolozsvári területi tévéstúdió magyar adásának fôszerkesztôje. Úgy vélte, hogy amennyiben a román közszolgálati és az erdélyi tévé viszonyát a tisztességes konkurencia jellemzi, nem merülhetnek fel mûködési gondok, mi több a körvonalazódó versengés nyertese a nézô.

Borbély Tamás

Elnéptelenedtek a fontos egyetemi szakok

(1., 4. old.)

— A romániai magyar felsôfokú oktatás strukturális gondjainak hatékony és ésszerû kezeléséhez a politikumnak pusztán szûk szakmai csoportra kellene hallgatnia — jelentette ki szombaton Péntek János, a Babes–Bolyai Tudományegyetem oktatója a Centurion Alapítvány által szervezett, a romániai magyar felsôfokú oktatás helyzetét és a tehetségkutatást értékelô találkozón.

A tavaly bejegyzett alapítvány kezdeményezôi Csomafáy Ferenc kolozsvári újságíró és Benedek Dezsô, a Georgiai Egyetem oktatója azzal a céllal hozták létre a Centuriont, hogy javítsák a romániai magyar felsôfokú oktatás helyzetét, valamint kutassanak fel és biztosítsanak megfelelô oktatást nehéz körülmények között élô tehetséges gyermekeknek. Benedek Dezsô úgy vélte, hogy a jelenlegi romániai magyar felsôoktatás (különösen a Babes–Bolyai Tudományegyetem) színvonalán feltétlenül javítani kell, mert rövid idôn belül elveszítheti a hitelét, ami a diákoknak a román tagozat fele irányulását válthatja ki. A professzor szerint ez a már elkezdôdött folyamat hosszú távon az erdélyi magyar kultúra megszûnéséhez vezethet. A professzor — diákok beszámolóiból indulva ki —, elsôsorban a fegyelmezetlenséget kifogásolta, ami az órák elmaradásában és egyes szakokon az oktatás színvonalának romlásában nyilvánul meg.

Kása Zoltán, a Babes–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese elmondta, hogy a diákok nem állnak ki elég határozottan az ôket megilletô jogokért, mi több nála egyszer sem jelezték ezeket a gondokat. A rektorhelyettes minden diákot arra buzdított, hogy félelem nélkül keressék meg ôt személyesen vagy akár elektronikus levél formájában.

Péntek János úgy vélte, hogy a romániai magyar felsôoktatás szerkezeti felépítése rossz, mivel egyetlen egy alkalommal sem sikerült összehívni a romániai magyar felsôfokú oktatásért felelôs összes illetékest, és megbeszélni, hogy milyen szakokra hol, mekkora igény mutatkozik. Szilágyi Pál, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora is egyetértett ezzel a véleménnyel. Hozzátette: a létezô politikai nyomások miatt a rektorok nem cselekedhetnek pusztán szakmai belátásuk szerint. Az oktatók szerint az átgondolatlan stratégia miatt a fontos szakok — biokémia, fizika, matematika — elnéptelenedtek, mivel a diákok és a szülôk elsôsorban a könnyebb, olcsóbb és divatos szakokat választják.

A tervek szerint a Centurion Alapítvány évente tíz, nehéz körülmények között élô tehetséges gyereket helyezne el jól szituált családoknál. A terv kivitelezéséig az alapítvány a magyar oktatási minisztériumtól elnyert 400 ezer forint nagyságú támogatásból tíz romániai magyar fiatal oktatót küld továbbképzésre az anyaországba.

B. T.

Kampányelôkészületek Kolozs megyében
Ülésezett a Megyei Képviselôk Tanácsa

(1., 4. old.)

A jövô évi helyhatósági választásokat elôkészítô kampánystábot alakított az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. A testület megalakulásáról a szövetség Fürdô utcai székházában ülésezô Megyei Képviselôk Tanácsa döntött szombaton.

Az MKT döntése szerint a kampánystáb tizennégy tagból áll. Eckstein-Kovács Péter szenátor, valamint Kónya-Hamar Sándor és Vekov Károly képviselôk hivatalból tagjai a testületnek, a stáb további tagjai: Máté András, Molnos Lajos, Somogyi Gyula, Révész Erzsébet, Pálffy Károly helyi tanácsosok, Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök, Kerekes Sándor, a Kolozs megyei tanács elnöke, Lakatos András, megyei tanácsos, Boros János kolozsvári alpolgármester, Schwartz Róbert és Pálffy Mózes Zoltán. Feladatuk: olyan életképes stratégiák kidolgozása, amelyek figyelembe veszik a helyhatósági választások egy- vagy kétfordulós változatát, valamint koordinálni a helyi kampánystábokat.

Adni vagy nem adni — ez volt a lényege annak a heves vitának, amelyet Somogyi Gyula szociális segélyalap létrehozására tett javaslata váltott ki. Somogyi úgy vélte: tekintettel a választások közeledtére, az RMDSZ-nek segítenie kell az anyagilag megszorult választópolgárokon. A képviselôk tetszését nem nyerte el ez a javaslat egyebek között amiatt, hogy a megyei szervezet anyagi helyzete meglehetôsen rossz. Bitay Levente pénzügyi beszámolójából kiderült: a szövetség megyei szervezete már a tavalyi évet deficittel zárta. A tagdíjak begyûjtése egyre nehezebben megy, az önkormányzati képviselôk jelentôs hányada sem fizet. Kolozsvár polgármesterének sajátos jogértelmezése miatt a helyi tanácsosok évek óta nem kaptak fizetést, így ôk sem fizethették be a szabályzat által megállapított kvótájukat. Mások e karitatív tevékenység várható "bumeránghatására" hívták fel a figyelmet. Szerintük a szövetséget "lerohannák" a rászorultak, de mivel mindenkin nem lehetne segíteni, az elégedettek kisszámú csoportja mellett akaratlanul létrehoznák az elégedetlenek nagy táborát, akik hátat fordítanának a szövetségnek.

A testület tagjai kifogásolták, hogy az országos vezetôség a jövô hétre tervezett megyei önkormányzati tanácskozásra rászervezte a hasonló tematikájú országos tanácskozást. A megye RMDSZ-es önkormányzati tisztségviselôi jövô szombaton a Diákmûvelôdési Házban tartják az évente egyszer szervezett önkormányzati tanácskozást, ugyanakkor a jövô évi választások stratégiájának vitájára a szövetség megyei önkormányzati testületei Sepsiszentgyörgyön gyûlnek össze, ahol Kolozs megyének 54 képviselôvel kellett volna jelen lennie. A patthelyzetre végül Eckstein-Kovács Péter nyújtott megoldást, aki azt javasolta, hogy tekintettel a szentgyörgyi tanácskozás fontosságára, Kolozs megyét legalább 4–5 személybôl álló testület képviselje. Hasonló dilemma fogalmazódott meg a megyei képviselôk körében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács december 13-ra tervezett megalakuló ülésével kapcsolatban is, amit értesüléseink szerint a kolozsvári operában tartanak. Noha Kónya-Hamar Sándor, Somogyi Gyula és Bitay Levente felszólalása is érintette a kérdést, szemmel láthatóan mindenki ódzkodott a határozott véleményformálástól annak ellenére, hogy mint kiderült: a tanácsnak Kolozs megyében is lesznek sejtjei.

(borbély)

Ember az emberért

(1., 2. old.)

A Bethlen Kata Diakóniai Napok elnevezésû rendezvénysorozatra került sor péntek-szombaton, a Bethlen Kata Diakóniai Központban, hollandiai és németországi partnerszervezetek képviselôinek részvételével. Kiemelkedô pontja volt a programnak az Árva Bethlen Kata díszoklevelek kiosztása, valamint a záróesemény: a Jó Testvér Gondozóotthon megnyitója, névtáblájának ünnepélyes felavatása.

A Diakóniai Napok egyik kiemelt témája az idôsgondozás volt, péntek délután a szervezetek, meghívott gyülekezetek fórumán ezt a kérdéskört járták körül. A workshop tematikája az aktuális kérdéseket: helyzetelemzés, projekt-variánsok, szervezési megoldások, finanszírozási lehetôségek, információ- és tapasztalatcsere ölelte fel.

A szombati program az eltervezetthez képest némiképp módosult, mivel dr. Nagy István lp., a Nagykôrösi Református Kollégium fôigazgatója betegség miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak. Így több idô jutott hát Jürgen Gohdenak, az Euródiakónia elnökének, aki Idôsgondozás és minôség címmel tartotta meg elôadását, és rendkívüli lelkiismeretességgel, szakértelemmel felelt a jelenlévôk hozzá intézett kérdéseire. Elmondta, az idôsekkel, rászorulókkal való foglalkozás nemcsak az egyház, a templom feladata, minél több embert szükséges bevonni az ilyen tevékenységekbe. Alapvetô követelménye a minôségi diakóniai munkának, hogy tiszteljük, megerôsítsük azt, akin segíteni próbálunk mindenekelôtt az embertársat, a személyt lássuk benne.

Ezután került sor az Árva Bethlen Kata díszoklevelek kiosztására, amelyet idén elsô ízben nyújtanak át, de ezután évente szeretnék átadni azoknak, akik kiemelkedô diakóniai munkát teljesítettek. A kitüntetettek Pap Gézától, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökétôl és Kovács István lelkipásztortól, az EREK Diakónia Ügyosztályának képviselôjétôl vehették át az elismerést. Díszoklevelet kapott az a tizenkét diakonissza, aki életét a rászorulóknak áldozta. Idôs koruk azonban megakadályozta ôket abban, hogy személyesen jelen lehessenek. Három partnerszervezet: egy németországi és két hollandiai munkaközösség is elismerésben részesült, az általuk nyújtott anyagi és baráti segítséget köszönte meg így jelképesen a Református Egyházkerület.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Zambilei utcai gondozóotthonának megnyitója már a Diakóniai Központban megkezdôdött, az üdvözlôbeszédek itt hangzottak el, hiszen az otthont már belakták a rászorulók. Köszöntôbeszédet mondott: Pap Géza püspök, dr. Sárosi Arthur, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója, aki az otthon felépítésének munkálataiban jelentôs részt vállalt, valamint a németországi testvérszervezetek képviselôi, akiknek a segítsége nélkül az otthon nem létezne: Dipl. Ing. Matthias Kinne (Diakonisches Werk der Schlesischen Oberlausitz), Holger Emde (Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche), Jörg Lencer (Lions Club Oldenburg-Evangelische Kirchengemeinde).

A Jó Testvér Gondozóotthon 17 férôhelyes, véglegesen beköltözni kívánókat, idôleges gondozásra szorulókat és formális stádiumú betegeket egyaránt vár.

Az otthon neve : Jó Testvér a nyugati partnerekkel való együttmûködést jelképezi, de arra is utal, hogyan kell viselkednünk egymással- mondta dr. Sárosi Arthur. "A Diakónia Keresztyén Alapítvány feladatának tartja a keresztyén értékek alapján, az egyéni és közösségi felelôsségérzet és felelôsségvállalás erôsítését, a szemléletformálást, a testi-lelki-szellemi képességek kibontakoztatását, az élet megóvását, a betegek és hátrányos helyzetûek segítését." — hangoztatta.

A kétnapos rendezvény a Jó Testvér Gondozóotthon névtáblájának ünnepélyes felavatásával zárult.

A két világháború között az Erdélyi Református Egyház keretén belül jól kiépített, hozzáértôen megszervezett diakóniai szolgálat mûködött, az államosítást követô idôszakban azonban megszûntek a diakóniai munka feltételei, a diakóniai rend feloszlott. Az 1989-es változások után azonban lehetôség nyílt arra, hogy ez a munka folytatódjék. Most elsôsorban az idôsebbek megsegítésére összpontosítottak, hiszen ôk a hatékony szociális háló hiánya, az alacsony életszínvonal, a fiatalok kivándorlásának jelensége miatt nehéz körülmények között élnek. Öregotthonok, gondozóotthonok és nem utolsósorban a házi beteggondozás megszervezése jelentheti a megoldást

Farkas Imola

Ciorbea mindenki ellen

(1. old.)

A Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt alkotta szövetség nem reális alternatívája a Szociáldemokrata Pártnak — jelentette ki vasárnap Kolozsváron Victor Ciorbea exkormányfô. A legfrissebb felmérésekben alig 1 százalék támogatottságnak örvendô egykori kormánypárt, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt elnöke úgy nyilatkozott: pártja a 2004-es választási évben nem csak az SZDP és a Nagy-Románia Párt, hanem az NLP–DP szövetség ellen is harcolni fog, hiszen a liberálisok, a demokraták és a szociáldemokraták lényegében egy tôrôl fakadnak. — Azok a személyiségek, akik most a kormánypártot, illetve az ellenzék pártjait fémjelzik — Stolojan, Bãsescu, Melescanu és Nãstase — nem is olyan régen még egytlen párt vezetô politikusai voltak — mondotta Ciorbea, aki szerint nagy a valószínûsége annak, hogy ezek a pártok a 2004-es választások után ismét egymásra találjanak, és együtt kormányozzanak.

A parasztpárt elnökének haragját a liberálisok és a demokraták visszautasító magatartása váltotta ki, akik hallani sem akarnak bármiféle együttmûködésrôl az egykori vezetô kormánypárttal. Ciorbea szerint a liberálisok és a demokraták hiába próbálják elhárítani a felelôsséget, az 1996–2000 közötti kormányzási kudarcokért legalább annyira hibásak, mint a koalíció többi pártja.

Ciorbea kijelentette: a parasztpárt egymaga kíván keresztény-demokrata alternatívát megfogalmazni a kiábrándult választók számára, és örömmel újságolta, hogy visszatért a KDNP kebelébe egy 12–14 helyi szervezetbôl álló csoport.

Újraírják a választói névjegyzéket

(1. old.)

A Szociáldemokrata Párt újraíratja a választói névjegyzéket, így a jövô évi helyhatósági, illetve parlamenti és elnökválasztások alkalmával nem lesz helye az olyan bírálatoknak, mint amilyenek az októberi referendum alkalmával megfogalmazódtak — jelentette ki a hétvégén Serban Mihãilescu. A kormánypárt fôtitkára szerint könnyû azt állítani, hogy 1,7 millió román nincs az országban, külföldön dolgozik, a baj csak az, hogy nem találják, honnan hiányzik ez a rengeteg ember. A munkanélküli vagy a fûtési segélyeket igénylôk száma továbbra is ugyanakkora, ezek között tehát nincsenek. Márpedig valahonnan kell hiányozniuk, elmélkedett Mihãilescu, aki a több mint másfél millió állampolgárban nemcsak potenciális szavazatok, hanem helyi és profitadó-fizetôk "elpárolgását" fájlalja.

Mihãilescu szerint nem fér kétség ahhoz, hogy az ellenzék bármilyen megállapodása ellenére az SZDP megnyeri a 2004-es választásokat. Véleménye szerint az ellenzéki pártok tömörülése természetes mozzanat, ami csak jót tesz a romániai politikának. — Nekünk is megvannak a megállapodásaink, gyakorlatilag minden baloldali és balközép erô az SZDP mögé sorakozott fel, logikus, hogy az ellenzék is bármilyen megállapodást köthessen — mondta.

Szomorú statisztikák

(1. old.)

Romániában fokozatosan romlik a halálozási arány — jelentik a statisztikák. Az adatok szerint európai viszonylatban Romániában születik a legkevesebb gyermek, a gyermekhalandóságot tekintve pedig elsôsorban a falvakon rossz a helyzet. Nô a daganatos betegek száma, az arány azonban kisebb, mint Nyugat-Európában.

Románia, Bulgária és Magyarország vezeti a halálozási statisztikákat Európában — jelzi az egészségügyi minisztérium felmérése. Az adatok szerint 1990-ben ezer lakosra 10,6 halálesetet számoltak, 2000-ben ez a szám 11,4-re ugrott. A helyzet folyamatosan romlott: 2001-ben az arány már 11,6/1000, 2002-ben pedig 12,4/1000 volt.

Az országban 2003 elsô félévében 18 000 halálesetnél többet regisztráltak Teleorman és Giurgiu megyében, a lista végén Brassó és Konstanca megye található (kevesebb mint 11 000 haláleset). Az elhalálozások száma falvakon nagyobb mint városon, a statisztikák arról tanúskodnak, hogy a szomorú listavezetô itt is Teleorman. A városok közül Aradon és Szatmárnémetiben (13,9/1000, illetve 12,7/1000 ) a legnagyobb a halálozási arány.

A múlt év elsô felében mért adatokhoz képest idén nôtt a gyermekhalandóság is. Ialomita, Konstanca és Vaslui megyében az ezer fôre esô gyermekhalálesetek száma meghaladja a 27 ezret. A sorrendben Kolozs megye és Bukarest az utolsó, ahol az arány alacsonyabb (11/1000). A gyermekhalandóságot illetôen is a falvakon mért mutatók az ijesztôbbek, a statisztikusok szerint ez a helyzet egyértelmûen a vidéki orvosi ellátás hiányosságaival magyarázható.

A leggyakoribb halálokok a keringési és légzési rendszer betegségei, jóllehet 1990 óta ezeknek a száma csökkent, növekedett viszont a daganatos betegségekben elhalálozottak száma, bár — jegyzik meg az adatokat értékelô szakemberek — ezek a mutatók kisebbek, mint a nyugati országokban. Figyelmeztetnek: szintén növekedik az emésztôrendszer betegségeiben szenvedôk, mindenekelôtt pedig a májbetegek száma.

Hasonlóan aggasztónak tartják az újszülöttek számának a csökkenését is: 2002-ben 104 217-el kevesebb gyermek született, mint 1990-ben. A születések számát tekintve Románia az utolsó helyre süllyed a gyermeknemzési kedvben különben sem jeleskedô európai országon sorában. A statisztikák szerint csak négy megyében (Beszterce-Naszód, Botosani, Iasi és Vaslui) haladja meg a születések száma a 12/1000 arányt. Teleorman megyének itt is a legrosszabbak a mutatói: itt kevesebb mint 8 születés esik 1000 fôre. Falvakon (11/1000) továbbra is több gyerek jön világra, mint városon (8,5/1000). Városi viszonylatban a legtöbb újszülöttet Máramarosban, Brãilán és Kolozs megyében regisztrálták.

Az év elsô felében a halálozási és születési arány ôrzi a negatív tendenciát, a halálozások száma egyre nagyobb a születésekénél — jelzik a szomorú statisztikák.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

A KOÓS FERENC KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY november 25-én, kedden du. 6 órától a Gaudeamus könyvesboltban bemutatja a Mûvelôdés kiadásában megjelent Szamosparti Athén címû Sas Péter szerkesztette és Veress Ferenc 19. századi felvételeibôl összeállított kiadványt.

AZ ASZTMAKLUB összejövetelén, ma, november 24-én du. 5 órától a Filantróp Alapítvány Szentegyház/I. Maniu utca 2. szám (II, em.) alatti székházában dr. Fábián András tart elôadást a kolozsvári hospice (otthoni orvosi) ellátásról.

HELYREIGAZÍTÁS

Pénteki lapszámunkban, az Új székházban a katolikus lapok címû írásban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem helyettes rektorának neve dr. Kránitz Mihály; Ambrus Vilmos tisztsége helyesen: Marosludason székelô aranyostordai kerület fôesperese. A szerzô az érintettek szíves elnézését kéri. A szombati lapszámunk 3. oldalán megjelent képaláírás pedig: Vetró András Lovag.

ÉszLelô

(2. old.)

— Miért tartja korszerûtlennek Markó Béla a Székely Nemzeti Tanács autonómiatervezetét?

— Mert szerinte az a beCsapó.

(öbé)

MOZI
KOLOZSVÁR

(2. old.)

KÖZTÁRSASÁG — Kegyetlen bánásmód — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

GYÔZELEM — A román film hónapja: Maria — bemutató. — Vetítések idôpontja: péntek, szombat, vasárnap: 13.30, 16, 18.30; hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön: 16, 18.30, 21. nov. 21–23.: Hotel de lux (21 órától); nov. 24–25.: Nyestfiak (13.30 órától); Baltagul (13.30 órától).

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Ismerôs játék — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 20; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap este 10 órától, kedden egész nap. Addig jár a korsó... — francia bemutató. — Vetítések idôpontja: 12.30, 17.30; kedden egész nap kedvezménnyel.

FAVORIT — Az olasz meló — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

DÉS

MÛVÉSZ — A Minden6ó — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Kangoroo Jack — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; árkedvezménnyel naponta 15 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A Karib tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16.30, 19; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 21.30 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ
MAGYAR SZÍNHÁZ

(2. old.)

November 28-án, pénteken este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás — NYILVÁNOS FÔPRÓBA. Rendezô: Tompa Gábor.

November 29-én, szombaton este 8 órakor: S. Anski nyomán: Fehér tûz, fekete tûz (Dybuk) — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

OPERA
MAGYAR OPERA

(2. old.)

November 27-én, csütörtökön este fél 7 órakor: Adam: Giselle — balett. Vezényel: Victor Dumãnescu m. v. Rendezô-koreográfus: Mîndrutiu Mihail.

ROMÁN OPERA
November 26-án, szerdán este 7 órakor: Paul Constantinescu: O noapte furtunoasã.

November 28-án, pénteken este 7 órakor: Rossini: A sevillai borbély.

ZENE
SZENT MIHÁLY-TEMPLOM

(2. old.)

November 25-én, kedden este 7 órakor: Handel: Messiás — oratórium. A sepsiszentgyörgyi Vox Humana kamarakórus és a Kolozsvári Magyar Opera zenekara közremûködésével. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Szólisták: Borsos Edith, Mányoki Mária, Szilágyi Zsolt, Szabó Bálint.

ZENEAKADÉMIA
November 24-én, hétfôn este fél 7 órakor a hangversenyteremben: Hegedûest. Közremûködik: Octavian Ratiu (hegedû), Sena Ducariu (zongora).

Az Erdélyi Kárpát Egyesület rendezvényei

(2. old.)

November 27 (csütörtök): Erôss Zsolt, a Mount Everest elsô magyar megmászójának filmes, diavetítéses elôadása 19 órától a Báthory István Líceum dísztermében.

November 29–30 (szombat–vasárnap): Az év utolsó gyalogos túrája a Tordai-hasadékba (70 km): Kolozsvár — Szind — Tordai-hasadék és vissza. Találkozás 7 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô: Szilágyi András.

December 3 (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

December 4 (csütörtök): EKE-fotóklub 17 órától a székházban.

December 6 (szombat): Mikulás túra a Rejtett forráshoz (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Szôcs Miklós.

December 7 (vasárnap): Séta a Botanikus kertben. Találkozás 10 órakor a bejárat elôtt. Túravezetô: Jablonovszki Elemér.

December 7 (vasárnap): Leányvár (15 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Magyari Péter.

December 9 (kedd): Lépésmérôk találkozása 17 órától a székházban. (Szentegyház/Maniu u. 7/5)

December 11 (csütörtök): Túravezetôk tanácskozása 17 órától a székházban.

December 13 (szombat): Merza Gyula emléktúra az EKE forráshoz (22 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Sáska Pál.

December 13 (szombat): Rejtett forrás (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Hosszú Béla.

December 13 (szombat): Városnézés. Találkozás 10 órakor Mátyás király szobránál. Vezeti: Szôcs Miklós.

December 14 (vasárnap): Kós Károly emléktúra a kolozsvári kilátóhoz. Találkozás 9 órakor a Házsongárd elôtt, 10 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô: Szatmári Béla.

December 18 (csütörtök): EKE-fotóklub 17 órától a székházban.

December 20 (szombat): Hagyományos Bácsi toroki túra (20 km). Találkozás 9 órakor a Törökvágás tetején. Túravezetô: Szilágyi András.

December 20 (szombat): Slamovics, Brüll kilátó (18 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Székely Lavotta.

December 21 (vasárnap): Görbe túra (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Bagaméri Tibor.

December 27 (szombat): Hegyes-hegy (16 km), Hunyadi Mátyás jelvényszerzô túra. Találkozás 9 órakor a 31-es autóbusz Széchenyi téri végállomásán. Túravezetô: Magyari Péter.

December 27 (szombat): Cérnaforrás (18 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Szôcs Miklós.

December 28 (vasárnap): Zöld túra (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Bagaméri Tibor.

December 28 (vasárnap): Felek (20 km). Találkozás 10 órakor a 32-es autóbusz Alverna végállomásán. Túravezetô: Mádly András.

Január 2 (péntek): Hagyományos Újévi túra (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Kolumbán Gyula.

Január 3 (szombat): Bükki séta (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Kovács Zsuzsa.

Január 4 (vasárnap): Séta a Hójában (15 km). Találkozás 10 órakor a Törökvágás tetején. Túravezetô: Magyarosi Margit.

A hóviszonyok függvényében szombaton és vasárnap sízés a Diósban 10 órától. Vezeti: Szilágyi András.

A rendezvényekre minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Neumann János emlékülés

(2. old.)

Neumann János születésének 100. évfordulója alkalmából 2003. november 24-én, hétfôn az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) számítástechnikai szakosztálya emlékülést szervez. Helyszín: Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem épületében (Bocskai-ház, Mátyás király utca 4. szám). A rendezvény délelôtt 11 órakor a híres magyar matematikus életét és munkásságát bemutató kiállítással kezdôdik, amely Kovács Gyôzô jóvoltából áll majd a kolozsvári érdeklôdô rendelkezésére. Délután 4 órakor Neumann János életével és munkásságával kapcsolatos elôadások hangzanak el. További információk: EMT, telefon: 590825, 594042, e-mail: emt@emt.ro.

Nyelvújítás

(2. old.)

— Rémes ez az idôjárás! Fáj tôle minden porcikám! — hallom nap mint nap a panaszokat. Olyannyira, hogy már én is kezdem érezni a reumás fájdalmakat. A minap is arra ébredtem, hogy fáj a talpam. De nem úgy akárhol, hanem éppen a "sompolyom". El is meséltem pletykálgatás közben, hogy én se "maradjak le" a panaszkodásokról. Erre kinevettek. Merthogy mi az, hogy "sompoly"? Ekkor jöttem rá, hogy én egy nagynénémtôl rámtestált "szóújítást" használtam panaszaim taglalásakor. A családban már megszoktuk. Ezért fel sem tûnt, hogy "kitalált" kifejezésrôl van szó. Eléggé fájós lábú nagynéném szokta volt mondogatni, amikor talpának lábujjkái alatti része fájdogált: — Jaj, alig tudok járni, úgy fáj a sompolyom. Én is kacagtam, amikor elôszôr hallottam. De ô nagykomolyan elmagyarázta: — Hát amikor lopakodik az ember, halkan, lábujjhegyen, akkor ugye sompolyog, akárcsak a róka a csirkeketrec felé. Ilyenkor a talpunknak erre a részére helyezzük súlyunkat — és rámutatott fájós talprészére. — Hát ha ezen sompolygunk, akkor ezt akár "sompolynak" is nevezhetjük, nem? Magyarázatát nagyon logikusnak tartottam és bevettem a "családi" szóhasználatba. De késôbb — akárcsak negynénémrôl —, teljesen megfeledkeztem róla. Egészen mostanig, amíg ennek a ronda idôjárásnak következményeként fájni nem kezdett a "sompolyom".

B. É.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Egy botcsinálta mûkereskedô
feljegyzéseibôl

(3. old.)

Egy mûkereskedô szempontjából a mûtárgyak kedvelôinek népes tábora két csoportra oszlik. Az elsôben az igazi gyûjtôk találhatók, akiknek a kezében elveszíti piaci értékét a megszerzett alkotás, akik képesek elgyönyörködni szépen megmunkált, de egyébként hasznavehetetlen kapukulcsban, akik reszketnek az örömtôl, ha kezükbe kerül egy banális képeslap, amelyiken, valamikor a múlt század elején Elemér méltóságos úr üzeni szépreményû Borbála kisasszonynak, hogy ô Istennek hála jól van, amihez hasonlót kíván az egész családnak.

A második csoportba azok tartoznak, akik minden mûalkotásban csak a gyorsan elérhetô nyereséget látják. Ennek a kategóriának a legvisszataszítóbb egyedei azok, akiknél a cél szentesíti az eszközt, nem ismernek lehetetlent, csakhogy a kívánt tárgyat megszerezhessék.

"Barátunk", akirôl az alábbiakban szó lesz, ezt a kategóriát tiszteli meg jelenlétével. Egyéni módszereibôl ismertetek három megtörtént esetet. Az elsôt ô maga dicsekedte el baráti körökben:

Árukapcsolás
Amikor a szemembe ötlött az újságban a hirdetés, rögtön sejtettem, hogy ezt nem szabad elszalasztanom. Azonnal tárcsáztam a megadott számot:

— Halló! Önök hirdették, hogy használt bútort adnának el?

— Igen, költözünk s a bútort nem vinnénk magunkkal.

— Hol és mikor lehet megtekinteni?

— Akár most is. Virág utca 66, elsô emelet ötös ajtó. Tessék két rövidet csengetni.

— Köszönöm, fél órán belül meglátogatom önöket.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Kezét csókolom. Vajon jó helyen járok? A bútort szeretném megnézni .

— Igen, tessék befáradni. Nem kell lehúzni a cipôt, az új lakók úgyis át akarják alakítani a lakást... Ezt az ebédlôgarnitúrát szeretnénk eladni. Még az öregek vásárolták a harmincas években. Nagyon megbecsülték, nekünk gyerekeknek még a szobában sem volt mit keresnünk.

— Mennyit tetszik kérni érte?

— Húszmilliót. A mai bútorárakhoz képest bagatell összeg.

— Az a festmény is eladó?

— Nem, annak már megvan a helye az új lakásban.

— Huszonkettôt ajánlok a bútorért, ha a festményt is vihetem.

— Adjuk oda, drágám, tudod, hogy sürgôsen ki kell ürítenünk a lakást — szól közbe a férj, aki eddig némán asszisztált.

— Nem bánom — szólt az asszony rövid gondolkozás után. — Mikor viszi el?

— Itt hagyok hárommilliót elôlegként. Most csak a festményt viszem, a többiért egy órán belül visszatérek teherautóval.

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Képzeljétek, eredeti flamand remekmû volt a festmény! Annak az árából vásároltam rá egy hétre az Opelt. Hogy az ócska bútorral mit csináltam? Hülyének éppen ne tartsatok! Ha meg nem unták, azóta is várnak. De hát "várhatsz babám, elvárhatsz, míg csak bele nem fáradsz!"

Vásár szarkastílusban
Érdemei tagadhatatlanok — ismerte el közös ismerôsünk. — Kitûnô kereskedelmi érzékkel áldotta meg a természet. Ha nem tapasztalom idejében, hogy mekkora hóhányó, a mai napig is együttmûködnénk. Szerencsére idejében megszakítottam minden kapcsolatot vele, még mielôtt engem is bajba sodort volna. Nemesi család hagyatékának felszámolásához hívott egy délután:

— Tíz év óta egy virágvázát sem sikerült kicsalnom az öregasszonytól, pedig minden hónapban kétszer csengettem be hozzá. Azt hitte, hogy mindent magával fog vinni. Úgy ment el ô is ebbôl a világból, ahogy érkezett, csóré...val — mondta kaján vigyorral a szája szélén. — A rokonai tehetôs amerikaiak, fütyülnek az öregasszony hagyatékára. Alig várják, hogy szabaduljanak a sok cécótól. Ha ügyesen csináljuk, mindent megvásárolhatunk bagóért.

A villa kapujában hatalmas, csapzott kutya válaszolt a csengetésre, szöges ellentéte a szép idôket megért nemesi fészeknek.

— Nem kell félni tôle — mondta idegen akcentussal egy ôszülô úriember, miután elfordította a kulcsot a kovácsoltvasból készült kapu zárjában. — Tessék befáradni.

Csinos asszonyka fogadott az ebédlôben. Tökéletes angolsággal üdvözölt minket, majd hellyel kínált a hatalmas tölgyfaasztal körül terpeszkedô fotelekben.

— Minden eladó — mondta a férfi, észrevéve kutató pillantásomat. — Két hét alatt át kell adnunk a lakást az új tulajdonosnak. Igyekeznünk kell, mert minket is vár odahaza a kötelesség.

Miután padlástól pincéig átfésültük az épületet, hamar egyezségre jutottunk. A felajánlott árakra a férfi csak bólogatott.

Barátom az asztalon heverô apróságokat vette sorra. Kérdô pillantásomra némán ingatta a fejét, mint az aranyásó, aki a várt aranyrög helyett csak meddô kôzetre talált.

A jó vásár kellemes közérzetével búcsúztam üzletfelemtôl. Amikor kiértünk az utcára, jókedvûen fordultam partneremhez:

— Valutában, vagy lejben kéred a részed?

— Tökéletesen mindegy — mondta, miközben az ujjaival a szájában matarászott.

Majdhogynem hanyatt vágódtam meglepetésemben, amikor egy pár gyöngyházberakású mandzsettagombot s egy gyémántköves nôi gyûrût halászott elô a szájából.

Azóta kerülöm, mint ördög a szenteltvizet — fejezte be elbeszélését ismerôsöm.

Sikertelen akció
Mióta mûkereskedésre kényszerített a szükség, bárki nyugodtan állíthatja, hogy bedolgozó munkatársa vagyok a rendôrségnek. Hogyan is tagadhatnám, amikor alig telik el hónap, hogy akarva-akaratlan ne látogatnám meg a városi rendôrség körzeti székhelyét? Ha véletlenül úgy adódik, hogy kimarad a szívélyes meghívás, akkor mérget vehetek rá, hogy személyesen látogatnak meg boltomban a kékruhás legények.

A rendôrséggel való "gyümölcsözô" együttmûködésem egyenes arányban áll társadalmunk virágzó gazdasági helyzetével. Közérthetôbben kifejezve, minél szebben virágzik a nyomor, annál több gyanús alak környékezi a boltomat. Ember legyen a talpán, aki a megvételre kínált áru közül ki tudja válogatni azt amelyik nem "pipis". A tolvaj hiányában pedig, én vagyok a legkézenfekvôbb, akit nyugodtan lehet macerálni.

Ilyen balszerencsés vásárom híre jutott jól informált "barátom" fülébe.

Álljunk csak meg egy szóra — morfondírozott magában hôsünk. — Hülyeség lenne elszalasztani ilyen jól jövedelmezô lehetôséget. Vagy letejel a pacák (mármint én), vagy kinyírom. Azt hiszi, nem tudom, hogy a tolvajjal szövetkezve rabolta ki azt a süket öregasszonyt, akit én már évek óta bombázok sikertelenül jobbnál jobb ajánlatokkal?

Másnap alig érek a boltba, csörög a telefon:

— Egészséget kívánok! Hallottam, balul ütött ki az a Forduló-utcai vásár.

— Nem dicsekedhetek vele — válaszolok óvatosan.

— Figyeljen ide, kedves uram — tért egyenesen a tárgyra. — Mennyit fizet, hogy hallgassak?

Azt a rézangyalát annak az ördögfattyút szülô édesanyádnak! — tör ki belôlem az indulat. — Megállj csak barátocskám, most törököt fogtál! S mint akinek szorítja a hurok a torkát, úgy hajoltam közelebb a kagylóhoz:

— Nem bánom, látogasson meg, négyszemközt majd megtárgyaljuk a részleteket.

Másnap éppen csak fúvós zenekart nem kerítettem a fogadására. A várható párbeszéd rögzítése végett kazettés magnót rejtettem az asztal fiókjába. Gyere csak galambocskám, itt megkapod majd, amit nagyítóval kerestél!

Másnap nem keresett föl. Harmadnap sem. Azóta csak egyszer volt szerencsém találkozni vele, akkor is, amikor észrevett, diplomatikusan olajra lépett.

Évek teltek el, de a boltomba nem tette be többet a lábát.

Még mondja valaki, hogy nem vagyok szerencsés flótás!

Versánszky Ernô

Kompromisszum?

(3. old.)

Nem túl sok reménnyel kecsegtet az a diplomáciai munka, amit Magyarország folytat az európai alkotmány kidolgozására létrejött Európai Konventben azért, hogy a dokumentumba az etnikai és nemzeti kisebbségek védelmét szavatoló passzus is bekerüljön. A magyar parlamenti pártok közt konszenzusnak örvend az a kezdeményezés, amelynek értelmében a készülô alkotmány preambulumában az alapvetô értékek szintjén tüntessék fel az "emberi jogokat, beleértve a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait is". Abban is egyetértés alakult ki a négy magyar parlamenti párt között, hogy a kollektív jogokra történô utalás elfogadtatása teljesen esélytelen, ennek szorgalmazása mindenestôl levenné a kérdést a napirendrôl, ezért a benyújtott szövegtervezetbe a kollektív jogokra való szó szerinti utalás végül nem került be.

A javaslat érvényre juttatása azonban még így is kemény lobbizást igényel, hiszen több tagállam hevesen ellenzi, mások pedig diszkréten "semleges" álláspontot képviselnek ebben az ügyben. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi jogok — oktatás, anyanyelvhasználat — lényegében csak "kollektíven" gyakorolhatók, a tiltakozók a jelenlegi megfogalmazást is fenntartásokkal kezelik. Az uniós döntéshozás jelenleg érvényes szabályzata szerint az EU-alkotmány elfogadása egyhangúan kell hogy történjék, tehát mind a 15 tagállam, mind pedig a jövôre csatlakozó tíz ország igenlésével, a csatlakozás elôtt álló Magyarországnak pedig nem lenne tanácsos máris vétójogával fenyegetôznie.

A támogatók egyike a nemzeti kisebbségi jogvédelem terén sokszor hivatkozási alapot jelentô, a svéd kisebbséggel szemben alkalmazott pozitív diszkriminációban példát mutató Finnország. Brüsszeli forrásokhoz közel álló tudósítók szerint ide sorolható még Ausztria, Szlovénia és Olaszország is. A javaslatot legvehemensebben — mint az különben várható volt — a tagjelölt Szlovákia, valamint Lettország ellenzi. Köztudott: a Meciar utáni szlovák vezetésnek a több mint félmilliós felvidéki magyar kisebbséggel, illetve az ôt képviselô Magyar Koalícióval kötött "szövetsége" meglehetôsen zaklatottra sikeredett, és nem vezetett a korábbi intoleráns reflexek megszûnéséhez. Lettország a területén élô orosz kisebbség miatt húzódozik, attól tart, hogy ilyen javaslat elfogadása csak szítaná a lettországi oroszok nacionalizmusát.

Az uniós tagállamok közül elsôsorban Spanyolország tart a javaslat elfogadásának következményeitôl, mindenekelôtt a baszkok és a katalánok utóbbi idôben ismét felerôsödô önállósodási törekvéseinek a kezelhetetlenségétôl félve. A másik két határozott ellenzô, Franciaország (Korzika) és Görögország (szláv származású macedónok) különben sem a nemzeti kisebbségek jogainak zászlóvivôiként vonultak be a történelembe. Németország álláspontját a napokban Budapestre látogató Gerhard Schröder kancellár fogalmazta meg: Berlin ugyan nem ellenzi a kezdeményezést, de ha a magyar kormányfô ráhallgat, "nem helyezi a vita elôterébe" a kérdést. A többieknek — vonják le a következtetést a politikai elemzôk — annyira nem fontos az ügy, hogy kiálljanak érte, vagy szavazatukért cserébe esetleg más elôterjesztés támogatását várják.

A Népszabadság brüsszeli tudósítója és a kérdéssel kiemelten foglalkozó publicistája szerint minden tiltakozás ellenére van esélye a magyar javaslat elfogadtatásának: az EU, amely "a kisebbségek sokszínû uniójaként" definiálja magát, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tagországok tiszteletben tartsák a kisebbségi jogokat, ha következetes akar maradni az általa meghirdetett értékrendhez, említést tesz alkotmányának bár az elvi kérdésekkel foglalkozó részében az etnikai és nemzeti kisebbségi jogok védelmérôl. Meglátása szerint a szinte legyôzhetetlen akadályt az jelenti, hogy az EU mindenben tiltja a nemzeti hovatartozás szerinti megkülönböztetést.

A szavazati joggal ugyan nem rendelkezô, csupán "megfigyelô" státusban levô Románia kezdetben elvetett mindent, ami a kollektív jogok fenyegetô árnyát esetleg elôrevetítô megfogalmazást illet, majd nyitottabb, "mosolygósabb" álláspontra helyezkedett. A múlt héten véget ért kormányközi értekezletrôl tájékoztató hírügynökségek szerint Mircea Geoanã külügyminiszter már úgy nyilatkozott, Románia maximálisan támogatja a magyar javaslatot, van azonban egy ici-pici módosító indítványa, amellyel mellesleg akár a spanyolok is egyetértenének: a passzus ne a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelmérôl, hanem az "ezen közösségekhez tartozó személyek" jogainak szavatolásáról szóljon.

Ha Románia magyar kezdeményezést támogat, mégpedig a kisebbségi jogok területén, a hírlapíróban reflexszerûen felmerül a gyanú, hogy a jószomszédi mosoly mögött egyéb számítások húzódnak meg. A jogi nyelvezet "nüanszaihoz" értôk siettek alátámasztani a nagyvonalú gesztusba vetett kételyeket. Ha ugyanis a preambulumban a román fél által megfogalmazott változatban történik utalás a nemzeti és etnikai kisebbségekre, az lényegesen megnehezíti, hogy egy valamikori jövôben ezek közösségként élvezhessenek bizonyos jogokat, esetleg autonóm módon dönthessenek nemzeti identitásuk megôrzésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben. A magyar fél javaslata tehát lehetôséget rejt magában arra, hogy az EU tagországai a nemzeti és etnikai kérdéskört a kibôvült unióban rugalmasan, az igényeknek megfelelôen kezelhessék az elkövetkezô évtizedekben. A Bukarest által javasolt kompromisszum — jogi nyelven — mindennek az ellehetetlenítése.

Székely Kriszta

NAPIRENDEN

TUDEK és országos kerekasztal Nagyenyeden

(4. old.)

A hétvégén, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban került sor a Tudományos Diákkörök II. Erdélyi Konferenciájára (TUDEK). Az eseményre tizenhét településrôl és huszonkét iskolából hetvenöt pályamunka érkezett. A versenyzôk biológia; fizika, kémia, matematika és informatika; földrajz és környezetvédelem; pszichológia és neveléstudomány; történelem és társadalomtudományok; magyar és néprajz kategóriákban bizonyíthattak. Az értékelô bizottságok elnökségére egyetemi tanárokat kértek fel a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemrôl és a Protestáns Teológia Intézetbôl. A hetvenöt pályázó diák közül hat vehetett át elsô, kilenc második, és további hat harmadik díjat. A verseny záróakkordjaként Staar Gyula és Herczeg János fôszerkesztôk mutatták be a Természet Világa illetve az Élet és tudomány folyóiratokat, majd Vekerdi László Két korszak dialógusa. Galilei. címû elôadását hallgathatta meg a közönség.

A Tudekkel egy idôben zajlott a Hogyan tovább fôiskolai szintû tanítóképzés? címû országos kerekasztalbeszélgetés. Jelen voltak azoknak a tanintézményeknek a képviselôi, amelyekben ilyen jellegû tanítóképzés mûködik. A tanácskozáson több, a romániai tanítóképzés helyzetének javítására vonatkozó javaslat hangzott el, ezeket a beszélgetésen részt vevô szakemberek a tanügyminisztérium, illetve az RMDSZ szaktestületei elé fogják terjeszteni.

Dézsi Ildikó

Rendkívüli állapot Grúziában
Sevardnadze lemondott — Burdzsanadze az elnök

(4. old.)

Lapzártakor kaptuk a hírt: Eduard Sevardnadze személyesen is bejelentette vasárnap este, hogy lemond Grúzia elnökének tisztérôl. Kijelentette újságírók elôtt, hogy nem távozik Grúziából. "Grúziában maradok, hazamegyek" — mondta. Nino Burdzsanadze volt parlamenti elnök veszi át az elnöki teendôket — jelentette be a radikális ellenzék vezetôje, Mihail Szaakasvili egy tbiliszi nagygyûlésen.

Elôzôleg Eduard Sevardnadze rendkívüli állapotot hirdetett ki Grúziában, miután ellenzéki tüntetôk szombaton behatoltak a grúz parlamentbe, és szétkergették az újonnan választott törvényhozás alakuló ülését. Sevardnadze fegyveres államcsínynek minôsítette a parlamenti ülés ellenzéki szétzavarását, és a rend helyreállítására hivatkozva rendkívüli állapotot hirdetett ki. Az elnök megjegyezte azt is, hogy a parlamenti incidens fegyveres akció volt, és ha az ülésteremben két perccel tovább maradt volna, gyilkosságot kíséreltek volna meg ellene.

Sevardnadzét testôrei kimenekítették az épületbôl, mielôtt a piros-fehér zászlókkal érkezô tüntetôk elözönlötték volna az üléstermet.

Mihail Szaakasvili, a grúz radikális ellenzék vezetôje az elfoglalt ülésteremben bejelentette: "Megkezdôdött a bársonyos forradalom Grúziában". Kisebb tettlegességre került sor, mikor Szaakasvili távozásra szólította fel a kormánypárti képviselôket, az ellenzéki vezetô azonban nyugalomra szólított fel, mondván: most az egész világ ôket figyeli.

A grúz elnök fegyveres testôrök kiséretében gépkocsival hajtott el a parlamenttôl, távozása elôtt még kijelentette: "Nem mondok le. Akkor távozom, ha elnöki mandátumom az alkotmány szerint lejár".

Az ellenzék azonban máshogy gondolta: néhány órával késôbb Nino Burdzsanadze grúz ellenzéki vezetô bejelentette, hogy átmeneti idôre átveszi az elnöki tisztséget az országban.

A politikai válság fô oka a korrupció

(4. old.)

A grúz elnök ellen tüntetô tömegek elsô számú szemrehányása az, hogy Eduard Sevardnadze hagyta elharapódzni a korrupciót és ezzel elszegényedni a természeti kincsekben pedig oly gazdag kaukázusi országot. Ez a jelenség alighanem hozzájárult a kormányzó pártok igen gyenge eredményéhez a vitatott november 2-i választáson, amelybôl a mostani válság kipattant. A választók — külföldi szakértôkkel egyetemben — a kormány bûnének tartják, hogy a korrupció, a feketegazdaság mindent tönkretesz, a hatóságok képtelenek elégséges adót beszedni ahhoz, hogy küzdjenek a szegénység ellen.

A volt Szovjetunió "szôlôskertjében" a szovjetkorszakban az egy fôre esô jövedelem magasabb volt, mint a többi köztársaságban. A függetlenség 1991-ben történt kikiáltásakor az itteni gazdaság ugyanazoktól a nehézségektôl szenvedett, mint a többi utódállam.

Mára a fôbb mutatók láttán úgy fest, hogy a gazdaság jobbára talpra állt. A pénz stabil, az infláció alacsony, a GDP idén az elsô kilenc hónapban 8,3 százalékkal nôtt. Tíz éve üres gyárak támadnak fel, az ország, amely az Ázsia és Európa közötti kereskedelem útvonalainak keresztezôdésében fekszik, hasznot húz a termékek tranzitjából. Tbilisziben szaporodnak a luxusépületek, az autósok nyugati — leggyakrabban német, igaz, egyelôre használt — gépkocsira cserélik Ladájukat.

Ha az ember a Marsról érkezne és csak a statisztikákat nézné, azt mondaná, hogy itt a dolgok elég jól mennek — jegyzi meg egy nyugati szakértô, majd siet hozzátenni: a grúz gazdaságnak azonban van másik arca is. Csak néhány méterre kell eltávolodni az újonnan épült Marriott szállótól, s a szemlélôdô öregeket lát, akik dühösen s nemegyszer hiába várják nyugdíjukat. S ôk csak egy részét teszik ki a lakosság azon 54 százalékának, amely a Világbank adatai szerint a szegénységi küszöb alatt él.

A fô probléma a neve elhallgatását kérô szakértô szerint az, hogy a kormány képtelennek bizonyul az adók beszedésére. A GDP-hez viszonyított adószint itt a legalacsonyabb a volt szovjetköztársaságok között. Ahogy a feketegazdaság nem ismeri az adóhivatalt, úgy kerüli ki értelemszerûen a vámot a csempészés. Egy, az Egyesült Államok által finanszírozott tanulmány kimutatta, hogy a kormány 250 millió dollárt — az állami költségvetés egynegyedét — hagyja veszni az importált olajtermékek be nem szedett adójával.

Így azután képtelen karbantartani az utakat, szavatolni a biztonságot. Az állam a csôd szélén áll, és az 1,75 milliárd dollárnyi külsô adósságából fakadó idei törlesztések egy részét képtelen volt teljesíteni. A nyugdíjak és más juttatások elenyészôek, és gyakran még csak ki sem fizetik ôket, a hivatalnoki fizetések késnek, a gáz- és villanyszámlák pedig, támogatások híján, összeroppantják a lakosságot.

inter@aktív2
Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
IV. évfolyam, 20. szám
A Connex kiütné a nyeregbôl az
Orange-ot
Erdélyi offenzívát indított a "zöld cég"

(5. old.)

Érdekes módon Frunda György RMDSZ-szenátor is részt vett azon a csütörtöki eseményen, amelyen a Connex nyilvánosságra hozta különleges erdélyi stratégiáját. A multinacionális cég képviselôi azzal magyarázták jelenlétét, hogy a szenátor "éppen a városban járt". A zöld cég a legmagasabb szinten képviseltette magát: Ted Lattimore elnök-vezérigazgató arról biztosított, a Connex nem hagyja magát míg elsô számú mobiltelefon-társasággá nem válik Erdélyben.

Eddig ez azért nem sikerült, állítják a cég képviselôi, mert ami a lefedettséget illeti a Dialog (késôbb Orange) idejében lépett, míg a kanadai–amerikai cég elsôsorban a jel és a hang minôségére helyezte a hangsúlyt.

Ennek kijavítására az elkövetkezô idôszaban a jelenlegi 500 kiegészítéseként 160 darab új jeltovábbító antennát és más berendezést szerelnek fel Erdélyben és a Partiumban. Ezzel a lefedettség 30 százalékos növelését érik majd el. Ugyanakkor azt remélik, hogy a rövid idôn belül érzékelhetô jó eredmény 6 százalékkal több elôfizetôt és kártyás ügyfelet vonz a Connexhez.

A cég becslései szerint 12 millió dollárt kell elkölteniük ahhoz, hogy megvásárolják az antennákat, illetve speciális média promóciókat indítsanak. Az erdélyre vonatkozó speciális ajánlat lényege: azok, akik az év végéig válnak a Connex ügyfelévé az elsô 5 hónapban a csupán a bérlet felét fizetik, a hatodik és a tizedik hónap között pedig a Connex hálózatban féláron beszélhetnek. Mi több, az új erdélyi elôfizetôk a szerzôdés lejártáig minden hónapban 20 ingyen percet kapnak a cégtôl, amelyet bármely hálózatban használhatnak. A promóció a következô erdélyi és partiumi megyékben érvényes: Brassó, Kolozs, Fehér, Szeben, Kovászna, Hargita, Maros, Beszterce-Naszód, Szilágy, Bihar, Máramaros, Szatmár és Arad.

Ugyanakkor "Connex mûhelyek" elnevezéssel és új brand név alatt — Tiéd a jövô — a cég kiterjeszti támogatását a regionális és helyi eseményekre, mint például a segesvári középkori mûvészeti fesztiválra, a nagyszebeni dzsessz fesztiválra és a brassói Aranyszarvas Fesztiválra.

A cék képviselôitôl megtudtuk: Erdélyben a Connex ügyfélszolgálata román, magyar és német nyelven áll a bérletesek és a kártyások rendelkezésre. A szolgálat Brassóban mûködik. Ugyaninnen származik az a hölgy is, aki október 6-án Connex 3 milliómodik ügyfele lett.

Ted Lattimore-t, a Connex elnök-vezérigazgatóját többek között arról kérdeztük: milyennek látja 2004-et a cég szempontjából ?

— Elôbb ez évrôl szerenék beszélni. Számításaink szerint 2003-ban több mint 500 milliós bevételt érünk el, reményeink szerint ez jövôre körülbelül 20–25 százalékkal nô.

— Hogyan ítéli meg a Connex helyzetét Erdélyben és a speciális ajánlatokon kívül mit hoz a közeljövô a cég stratégiáját illetôen?

— Erdély az ország második leggyorsabban fejlôdô régiója. Sok vonatkozásban elsô. Az attitûd és a vállalatok berendezkedése szempontjából itt sokkal jobban érzôdik a Nyugat közelsége. Az országban és különlegesen Erdélyben a mobiltelefonok használata nem alacsonyabb mint valamely nyugati államban, esetleg ennek egyik régiójában. A mobiltársaságok ugyanazt a minôséget biztosítják, mint Nyugat-Európában, de a felhasználók sokkal kevesebb pénzt fizetnek a szolgáltatásokért.

— Hogyan próbálja a Connex ellensúlyozni az Orange eléggé lényeges erdélyi elônyét?

— Lényeges befektetéseket eszközölünk a lefedettség, az ügyfélszolgálat és a szolgáltatásaink minôsége szempontjából. Erdély az ország rendkívül fontos részévé nôtte ki magát és itt nem vagyunk elsôk. Ezen sürgôsen változtatnunk kell. Itt is elsôk akarunk lenni és azok leszünk. Pont.

A Connex elnök-vezérgazgatója határozott, bizakodó és derûlátó. Ez a típusú attitûd pontosan beleillik az észak-amerikai gondolkozásmódba. Lattimore úr ugyanis Kanadából, pontosabban Vancouverbôl származik. A kanadaiak és az amerikaiak pedig mindig optimisták.

Kiss Olivér, koliver@emt.ro

Magyarság az információs társadalomban

(5. old.)

Ezzel a címmel szervezett Nagyváradon IT konferenciát a magyarországi Informatikai és Hírközési Minisztérium (IHM) és az RMDSZ, november 13–14. között.

"Stratégiai célunk, hogy kétoldalú megállapodásokat kössünk a határon túli magyarság szervezeteivel is, amelyek egyaránt segítik az információs társadalomhoz nélkülözhetetlen informatikai eszközök és a digitális írástudás elterjedését, a magyar kultúra megôrzését, valamint a vállalkozások közötti kapcsolatok erôsítését. Ehhez folyamatos párbeszédre, a helyi sajátosságok, az igények és lehetôségek megismerésére van szükség", kezdte megnyitó elôadását Kovács Kálmán miniszter.

Elôadásából megtudtuk még, hogy jövôre a határon túli magyarság szervezetei közvetlenül is pályázhatnak majd a minisztérium által kiírt programokra.

Érdekes mozzanata volt a konferenciának a határon túli magyarság képviselôinek informális beszámoló sorozata az illetô régió IT helyzetérôl.

Figyelemre méltó tény, hogy a konferenciát nagyon élénk politikai érdeklôdés övezte. Szabó Vilmos, politikai államtitkár a határon túli magyar információs irodák rendszerérôl, Dr. Csepeli György, politikai államtitkár az IHM által menedzselt és tervezett programokról, Lábody László, az Új Kézfogás Közalapítvány elnöke a kárpát-medencei vállalkozásfejlesztést támogató információs rendszerrôl, Reményi Zoltán, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. vezérigazgatója beruházási, befektetési terveikrôl tartott elôadást.

A konferencián elhangzott elôadások anyagai a szervezôk ígérete szerint hamarosan megtekinthetôk lesznek a http://www.ihm.gov.hu/it_modellek/nagyvarad/prezentaciok címen.

Csak remélni tudjuk, hogy ez a konferencia a kezdetet jelenti az erdélyi magyarsággal történô szakmai kapcsolatok kiépítésében és fejlesztésében.

(bg)

HÍRBAZÁR

(5. old.)

@ A digitális világ új rangsora. A digitális információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés terén a skandináv országok és az ázsiai "kistigrisek" vezetik a világranglistát, állapítja meg az ENSZ távközlési szervezete, a Nemzetközi távközlési Unió (ITU) szerdán közzétett jelentése. A genfi központú testület megállapítja, hogy a listát Svédország és Dánia vezeti, ôket szorosan követi Izland, Dél-Korea és Norvégia, a legmagasabb internet lefedettséggel pedig Izland és Svédország büszkélkedhet. A több mint 178 országra kiterjedô vizsgálat azt mutatja, hogy sok egykori szegény ország az utóbbi években rengeteget invesztált az informatikába és távközlésbe, amit a fejlôdés motorjának tekintett, és viszonylag magas lefedettség értéket is produkált. Ebben az ország csoportba tartozik a poszt-szovjet Észtország, a Közel-Keleten az Egyesült Arab Emirátusok és az olyan szigetállamok, mint a Bahamák vagy a Seychelle-szigetek .

@ Új Nvidia GeForce lapka a piacon. Az Nvidia bemutatta a GeForce FX Go5700 chipet, amely a cég állítása szerint, amely "igazi mozi élményt" kínál majd a laptop felhasználóknak. A cég arról is hírt adott, hogy a grafikus lapkát máris befogadták a vezetô hardvergyártók. Az Nvidia szerint a GeForce FX Go5700 újgenerációs moziszerû 3D grafikát kínál feljavított geometrikus és megjelenítô teljesítménnyel; Ultra-Shadow technológiája valósághû árnyékolást kínál; a lapka nagyfelbontású komponens video kimenettel rendelkezik és támogatja a HDTV-t. A SmartDimmer energiafelügyeleti funkcióval pedig növelhetô a telep élettartama.

Az új lapka 128 bites memóriával büszkélkedik, gyártásához a 0,13 mikrométeres technológiát használják.

@ A Microsoft zeneletöltési szolgáltatást tervez. A szoftveróriás azt tervezi, hogy jövôre zeneletöltési szolgáltatást indít, hogy ringbe szálljon az Apple iTunes szolgáltatásával, és sok más szolgáltató online zene eladási szolgáltatásával.

A Microsoft már hosszabb ideje fontolgat egy ilyen szolgáltatást. Júliusban arról beszéltek, hogy a terv igen korai szakaszban van — ha egyáltalán tervnek nevezhetô. Igaz akkor még Bill Gates úgy fogalmazott, hogy a zenei szolgáltatásban nem lát pénzt. A redmondi óriás a jelek szerint meggondolta magát, mert most felgyorsította a programot.

@ Játék a JAVAból. November 17-én új pályázat indult a www.verseny.hu internetes oldalon, amely lehetôséget ad a játékos kedvû pályázóknak, hogy bemutassák kreativitásuk javát — a JAVA játékok területén.

A Játék a JAVA-ból — Java verseny pályázatán kiderül, melyik játékötlet hoz majd unalmas perceinkbe, egyhangú hétköznapjainkba izgalmat, vagy kikapcsolódást. A pályázat lényege, hogy a versenyzôk olyan játékokat, illetve ötleteket küldjenek be, amelyek a késôbbiekben mobiltelefonokon tölthetôk le. A kihívásra cégek és magánszemélyek egyaránt jelentkezhetnek. A pályázónak nem kell feltétlenül programozónak lennie, a versenyben kreatív ötlettel is lehet indulni. A pályázat részletei megtalálhatók a www.verseny.hu oldalon.

@ Jövôre a sláger a vállalati azonnali üzenés lesz. Jövôre a nagyvállalati világ is fel fogja ismerni az azonnali üzenés (IM) értékét, állítja a Gartner egyik vezetô munkatársa. A további stratégiai fontosságú technológiák a valós idejû adat raktárak, a Wi-Fi biztonság és a belsô webszolgáltatások lesznek.

@ Letölthetô a Total (Windows) Commander 6-os változata. Christian Ghisler svájci programozó lassan 10 éve fejleszti folyamatosan a korábban Windows Commander névre keresztelt file-kezelô programot. 2002 nyarán azonban felszólítást kapott a Microsofttól a szoftver nevének megváltoztatására; pár hónap múlva debütált a Total Commander elsô (a Windows Commander továbbfejlesztésével megalkotott), 5.5-ös változata. Azóta nagyobb újítás nem történt, egészen az elmúlt napokig, hiszen nemrég letölthetôvé vált a 6-os verzió. A Norton Commander ôsbôl továbbfejlesztett file-kezelô alkalmazás jellemzô, kétpaneles kinézete természetesen megmaradt, emellett azonban több újítás is belekerült a szoftverbe.

SPORT

KOSÁRLABDA
Megszorították a címvédôt
Kolozsvári BU Poli-Carbochim–Bukaresti Dinamo Erbasu 66:77

(7. old.)

A tavalyi idény bajnokcsapata, a Bukaresti Dinamo volt a kolozsvári csapat vendége péntek délután az A osztályú kosárlabdabajnokság 9. fordulójában. Az idei szezonban veretlen fôvárosiak voltak a találkozó esélyesei is, de a hazaiak nem adták olcsón a bôrüket: másfél perccel a találkozó vége elôtt a Dinamo elônye csupán három pont volt.

A mérkôzést az U kezdte jobban, Djukovcsics és Silvãsan kosaraival 7:2-re vezetett, de ezután a bukarestiek szereztek sorozatban 11 pontot (7:13). Erre a hazaiak egy 7–0-s rohammal válaszoltak, s ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok a negyed végéig. A második negyed elsô 23 pontjából 21-et viszont a Dinamo szerzett, elsôsorban Marjanovics és Cãrutasu hibátlan játékának köszönhetôen (a szerb játékos 19 pontot dobott az elsô félidôben, a román válogatott tagja pedig 14 pontja mellé 13 lepattanót is begyûjtött). A húsz pontos különbségbôl (21:41) aztán Silvã-san faragott le két hárompontossal a félidô végén (34:45). A harmadik negyedben az U szerb irányítója, Medvegy vállalta magára a pontgyártást, sikeresen, hisz tíz perc alatt tíz pontot szerzett, miközben az ellenfél addigi legjobbjai, Marjanovics és Cãruta- su összesen egy pontot dobtak. Betaláltak viszont Popa, Markovics és Fometescu hárompontos dobásai, így az új erôre kapott carbochimosok egy 9–2-es sorozattal zárták a negyedet, és hátrányukat tíz pont alá csökkentették (50:59). Az utolsó negyed elsô percében, Sebestyénnel való dulakodás közben kipontozódott az addigra már 15 pontnál és 19 lepattanónál járó Cãrutasu, így újabb esély adódott a kolozsváriak számára, akik éltek is vele: Djukovcsics végre kizökkent passzivitásából, és 11 pontot szórt az ellenfél kosarába, Sebestyén pedig, Cãrutasu fenyegetô jelenléte nélkül, öt ponttal segített be a különbség lefaragásába, így másfél perccel a vége elôtt már csak három pont volt a különbség. Csakhogy Sebestyén elkövette ötödik személyi hibáját, s ezzel megbomlott az egyensúly: a mérkôzés utolsó nyolc pontját a vendégek dobták, a 66:77-es végeredményt a nagyszerû napot kifogó Marjanovics állította be.

BU Poli-Carbochim–Dinamo Erbasu 66:77 (19:20; 15:25; 16:14; 16:18). A kolozsvári pontszerzôk: Medvedj 20 pont (2 x 3), Djukovcsics 17 p (1 x 3), Silvãsan 14 p (3 x 3), Sebestyén 9 p, Pintea 5 p, Bujics 1 p. A vendégek legjobbjai: Marjanovics 24 p (4 x 3), Cãrutasu 15 p, Markovics 12 p (2 x 3), Popa 7 p (1 x 3), Bubanja 6 p, Fometescu 5 p (1 x 3), Haisler 4 p, Caraiani 3 p (1 x 3).

A kilencedik forduló többi eredménye: Ploiesti-i Asesoft–Aradi West Petrom 79:77; Nagyszebeni CSU–Cernavodai Axiopolis 126:60; Pitesti-i BCM–Alexandriai Saifcar 76:69; Brassói Romradiatoare–Jászvásári U 72:69. A kolozsvári csapat a hetedik helyen áll a táblázaton, 4 gyôzelemmel és négy vereséggel.

Taroltak a lányok
U ACSA Terapia–MAGIC 71:38 (23:16; 17:9; 9:8; 22:5;)

(7. old.)

Kolozsvár A osztályú nôi kosárlabdacsapata könnyû próba elôtt állt a bajnokság ôszi idényének utolsó mérkôzésén: hazai pályán fogadta az utolsó helyen álló Nagyszebeni MAGIC csapatát. A vendégek gyenge játékereje lehet az egyik oka annak, hogy alacsony színvonalú, álmos mérkôzést láthattak a szombaton a sportcsarnokba kilátogató szurkolók. A hazai csapat sem nyújtott kiváló teljesítményt, sokat hibáztott, de még ez a pontatlan játék is bôven elég volt ahhoz, hogy leiskolázzák a tapasztalatlan vendégeket.

A nagyszebeni csapat teljesítményét tökéletesen jellemzi, hogy csupán az elsô negyedben dobtak többet tíz pontnál (sôt, a nyolcadik percben átvették a vezetést 15:16-ra), az utolsóban pedig csak öt pontig jutottak. Támadásaikat legtöbbször a hárompontos vonalon kívülrôl fejezték be, és kétszer annyi hárompontost (8) dobtak, mint kétpontost (4).

U ACSA Terapia–MAGIC 71:38 (23:16; 17:9; 9:8; 22:5).

A kolozsváriak legjobbjai: Urse 12, Musat 10, Iacovita 10, Mãrginean 8, Ondreikovics 7 (1 x 3), Badiu 6, Stasselko 5, Csender 5 (1 x 3).

A vendégeknél Crina (15 p, 4 x 3) és Nemes (9 p, 2 x 3) játéka érdemel említést.

A nôi bajnokság kilencedik fordulójában: Târgovistei Livas–Nagyváradi CSU 73:26; Bukaresti Rapid–Bukaresti Olimpia 79:61; Bukaresti Omnilogic–Dési Somes Tiger 68:39; Govorai CET–Aradi ICIM 80:73. A kolozsvári csapat a bajnokság negyedik helyén áll hat gyôzelemmel és három vereséggel, a veretlen Livas, illetve a két–két vereséget számláló Arad és Omnilogic mögött. A dési csapat nyolcadik a tíz csapatos mezônyben, két gyôzelemmel és hét vesztett mérkôzéssel.

Balázsi Pál-Elôd

RÖGBI
Világbajnokság
Anglia az aranyérmes

(7. old.)

Anglia elsô aranyérmét szerezte meg az 5. ausztráliai rögbi-világbajnokságon, miután a döntôben hosszabbítás után 20–17-re legyôzte a címvédô házigazdákat.

A vendéglátók a rendes játékidô letelte elôtt pár másodperccel, büntetôbôl egyenlítettek (14–14), majd a ráadásban az európai gárda Jonny Wilkinson találatával nyert. Az ausztrálok elôször kaptak ki az 1995-ös negyeddöntô óta.

A hathetes mamuttornán, mint arról már beszámoltunk, Új-Zéland szerezte meg a harmadik helyet, miután a csütörtöki bronzmérkôzésen 40–13-ra legyôzte Franciaországot.

A világbajnokságok 1987-es története óta Anglia az elsô európai világbajnok.

KÉZILABDA
A nôi vb elôtt

(7. old.)

Már 10 nap sincs a december 2–14. között Horvátország több városában megrendezésre kerülô nôi világbajnokság rajtjáig, így a résztvevô csapatok házatáján az utolsó simításokat végzik a technikai stábok.

A román csapat, amely Cornel Otelea és Aurel Rosca vezetésével készül a vetélkedôre, a 2001-es olaszországi nagyon gyenge szereplést szeretné feledtetni — Olaszországban csak a 17. helyen végzett —, és ezzel egyidôben ki akarja harcolni a jövô évi athéni olimpiára való kijutást. Ezt az elsô öt közötti helyezés biztosítja.

Hasonló célkitûzéssel utaznak Horvátországba a Mocsai Lajos által felkészített magyar lányok is — a többi résztvevôhöz hasonlóan —, úgyhogy nagy csatározásokra van kilátás.

Az említett két együttes az utolsó napokban különféle képpen fejezte be a felkészülést. Míg a román együttes a hételeji Szerbia és Montenegró elleni, idegenben játszott kettôs mérkôzés után az edzésekre fektette a fô hangsúlyt, a Mocsai-garnitúra a sorozatos mérkôzések és tornák után az elmúlt hét végén ismét háromnapos vetélkedôn szerepelt, ezúttal Magyarországon, az Astra Zeneca trófeával díjazott tornán, amelyre a káprázatos, Megyeri úti új csarnokban került sor, s amelyen a francia, spanyol és cseh együttesek is szerepeltek.

Ami az eredményeket illeti, mind a román, mind a magyar csapat meglehetôsen ellentmondásos eredményeket ért el ebben a felkészülési idôszakban: Otelea tanítványai 33–22-es arányú gyôzelem után 11 gólos vereséget szenvedtek (25–36). Magyarország sem remekelt az elmúlt hét végén: elôbb 29–23 arányban legyôzte Csehországot, majd két, nem várt arányú vereséget szenvedett Franciaországtól (29–17), illetve Spanyolországtól (26–23), s csak a harmadik helyet tudták elcsípni az "otthon" megrendezett tornán, amelyet veretlenül a spanyolok nyertek (6 pont) a 4 pontos franciák elôtt.

A vb elôtti utolsó napokat a román csapat Brassó Pojánán majd Bukarestben tölti, míg a magyar játékosok ugyancsak otthon készülnek az utazásra, megfelelô hangsúlyt fektetve a pihenésre és a nyugodt légkör kialakítására a nagy sorozat elôtt, amely reméljük, mindkét együttesnek sikeres lesz.

(radványi)

Csak a Veszprém nyert újra a férfi BL-ben

(7. old.)

Újabb fordulót játszottak a férfi kézilabda csapatok számára kiírt Bajnokok Ligájában, melyben két magyar csapat is szerepel. A szombati fordulóban csak félsiker született magyar szempontból, ugyanis csak a Fotex Veszprém nyert (ez volt máskülönben a veszprémiek ötödik sikere, amelynek köszönhetôen továbbra is vezetik a G csoport mezônyét). Ebben a fordulóban a Fotex a bosnyák Bosznia Szarajevo ellen bizonyult jobbnak 31–26 (21–12) arányban, míg a csoport másik találkozóján a Skjern (dán)–Vive Kielce (lengyel) mérkôzésen a dánok gyôztek 26–22-re. Öt forduló után a sorrend: 1. Veszprém 10 pont, 2. Skjern 5, 3. Kielce 3, 4. Szarajevo 2.

Nem lehet azonban szó nélkül elmenni a veszprémiek második félidei teljesítménye mellett, amelynek el kellene gondolkoztatnia a szakvezetôket és játékosokat egyaránt, hiszen a szünet után csapnivalóan játszottak, ami meglátszott az eredményjelzô tabellán is, hiszen ezt a játékrészt a vendégek nyerték meg 14–10-re.

Az E csoportban a Pick Szeged minimális vereséget szenvedett a görög Filliposz Veriasz otthonában, 24–23 (14–13) arányban, ami nagyon szorosssá tette a küzdelmet a csoportban. A másik játék — Sandefjord (norvég)–RK Zágráb (horvát) — lapzárta után ért véget. Addig is a táblázaton a helyzet: 1. Szeged 6 pont (135–128)/5 mérkôzés, 2. Veriasz 6/5 (131–139), 3. RK Zágráb 4/4, 4. Sandefjord 2/4.

R. P.

VÍZILABDA
Az élcsapatok könnyû gyôzelmei

(7. old.)

Az elmúlt hét végén az ôszi idény 6. fordulójának ketteôs találkozóira került sor a vízilabda elsôosztályban. Ha egy héttel ezelôtt a mérkôzések kiegyensúlyozott küzdelmeket eredményeztek, ezúttal az esélyes csapatok simán jutottak a bajnoki pontok birtokába, még jobban növelve a vetélkedô felsô-, illetve alsóháza közötti különbséget. Most a táblázat teljesen kettébe szakadt: az elsô négy helyezett harcol az érmes helyekért, míg a másik négy a tabella második felében bérelt helyet. Az élen továbbra is a bajnok-gárda Rapid áll pontveszteség nélkül, 5 pontos elônnyel. A további két érmes helyért három együttes (Dinamó, Steaua és Nagyvárad) küzd, egyelôre egyenlô eséllyel, a következô, utolsó ôszi forduló viszont némileg tisztázhatja a helyzetet.

A két kolozsvári csapat ebben a fordulóban a papírformának megfelelôen ismét kettôs vereségeket szenvedett. Ha a KMSC-Poli gárdájának semmi reménye sem lehetett a fôvárosban a Rapid ellen, ezzel szemben a másik helyi gárda, a szövetkezeti együttes itthon játszva vesztett pontokat, miután a két mérkôzés utolsó felében kifulladt és mindkét nap ugyanolyan arányban kapott ki a Körös mentiektôl. Mindenesetre az Akarat-’87-es Ifi válogatott vegyescsapatban észlelhetô kis fejlôdés, különösen ami a játékos-edzô Radu Sabã valamint Gebefügi szerepléseit illeti (sajnos ez utóbbi az elsô mérkôzésen nem játszhatott, egyfordulós játékjog-felfüggesztés miatt).

Térjünk rá azonban a részletes eredményekre: Akarat-SAR Transilvania–Nagyváradi MSK 6–17 (2–4, 1–3, 1–5, 2–5) szombaton és 6–17 (1–1, 3–4, 0–5, 2–7) vasárnap. Vezették: Radu Nechita és Mircea Mischian (mindkettô Kolozsvár). A kolozsváriak góljain Radu Sabãu 4+2, Gebefügi 0+2, Ripan 0+1, Negrean 0+1, Stanciu 1+0 és Iordan 0+1 osztoztak. A vendégektôl a legeredményesebbek Georgescu (4+4) és Dunca 2+3 voltak.

Bukaresti Rapid–KMSC-Poli 16–1 (2–1, 2–0, 7–0, 5–0) és 16–3 (4–1, 6–1, 1–1, 3–0). A kolozsvári találatokat László 0+2, Costea 1+0 és Vincze 0+1 érték el.

Bukaresti Dinamó–Bukaresti Sportul Studentesc 12–5 és 15–5, Bukaresti Steaua–Aradi Astra 14–3 és 11–3.

A fenti eredmények után a táblázat:

1. Rapid12 12 0 0 160–36 24
2. Dinamó12 9 1 2 112–41 19
3. Steaua12 9 0 3 123–45 18
4. Nagyvárad10 7 1 2 147–56 15
5. Sportul10 3 1 6 58–103 7
6. KMSC-Poli12 2 1 9 56–177 5
7. Arad12 1 1 10 44–158 3
8. Akarat12 0 1 11 55–139 1

Az ôszi idény 7. fordfulójának párosítása: Aradai Astra–Akarat, Sportul–KMSC-Poli, Nagyvárad–Steaua és Rapid–Dinamó. A mérkôzéseket november 29–30-án játsszák, míg az elmaradt Sportul–Nagyvárad találkozót hétfôn, december 1-én játsszák le.

Radványi Pál

Euroliga és LEN Kupa

(7. old.)

Nemzetközi szinten sem volt pihenés a sportág berkeiben az elmúlt hét végén: megkezdôdtek az Euroliga csoportküzdelmei, valamint lejátszották a LEN Kupa nyolcaddöntôinek elsô találkozóit.

Az Euroliga D csoportjában a magyar Domino vízilabdázói közel álltak egy presztízseredményhez, ugyanis a Horvátországi Dubrovnikban közel álltak a pontszerzéshez: 11–9-re vezettek, ezután azonban zsínorban kaptak három találatot (a harmadikat a találkozó utolsó másodpercében), és így 12–11 (2–3, 4–3, 23, 4–2) arányú vereséget szenvedtek a helybéli JUG játékosaitól. A csoport másik mérkôzését, a Jadran Herceg Novi (szerb-montenegrói)–Szpartak Volgográd (orosz) összecsapást vasárnap este, lapzárta után rendezték meg.

A vetélkedô C csoportjában BVSC-Brendon nem várt arányban kisiklott egy másik volt jugoszláviai országban, Szerbia és Montenegróban, a Primorac Kotor ellen 8–1 (2–0, 4–0, 0–0, 2–1) arányban kaptak ki. A csoport másik találkozóját a Mladost Zágreb (horvát) és az Olimpic Nice (francia) játszotta, és 10–6-os horvát siker született.

Áttérve a LEN Kupára, itt, mint ismeretes, a sorsolás szeszélyei folytán két magyar vízilabda csapat küzd egymással a nyolcaddöntôben, éspedig a Jégcsillag FTC és a Szeged-Beton. Bár a Komjádi-uszodában a ferencvárosiak indultak esélyesként, meglepetésre a mérkôzés a Tisza-partiak gyôzelmét hozta, 10–7 (1–2, 3–2, 2–2, 4–1) arányban. Amint a fenti eredmény is mutatja, a vendégek az utolsó 7 percben fordították a maguk javára a mérkôzést, így fô esélyesként indulnak a december 6-i, szegedi visszavágón.

R. P.

SÚLYEMELÉS

(7. old.)

A súlyemel‹-világbajnokság utolsó el‹tti napján eld‹lt, hogy a n‹i válogatott a 10. helyen végzett az olimpiai kvalifikációs csapatversenyben, s ezzel három kvótát szerzett. A maximális négy olimpiai helyt‹l mindössze 6 pont választotta el a magyarokat, így megállapítható: végzetesnek bizonyult Laczi Katalin kiesése a n‹i plusz 75 kg-os kategóriából.

A súlycsoportban Varga Viktória szakításban 120 kg-mal az ötödik, lökésben 152,5 kg-mal a negyedik, míg összetettben 272,5 kg-mal szintén a negyedik helyen zárt. A világbajnoki címet összetett világcsúcs beállításával a kínai Ting Mej-jüan nyerte.

Az olimpiai kvalifikációs pontversenyt Kína nyerte, Magyarország a 10., míg Románia a kvótát nem jelentô 30. helyen végzett.

A férfiak 105 kg-os versenyét a katari Saif Asszad nyerte 422,5 kg-mal. A vb utolsó versenyszáma, a plusz 105 kg-os férfiak vetélkedése kisebb csalódást hozott. Combsérülés miatt már a rajt elôtt visszalépett az olimpiai és világbajnok német Ronny Weller, késôbb a gyakorlatok során pedig egyre több emelô nem élt a lehetôséggel. a szakítás aranyát megszerzô katari Salem Jaber a lökésre nem jött ki... Így összetettben az iráni Hossein Rezazadeh végzett az élen.

Stark Tibor élete utolsó világversenyén összetettben a 17. lett, s ez azt is jelenti, hogy a magyar férfi válogatott négy kvótát szerzett, s ez ahhoz képest, hogy a rajt katasztrofálisan sikerült — Tancsics László és Baranyai János kiesett, Ehrlich György megsérült — szép teljesítmény.

Az olimpiai kvalifikációs pontversenyben a férfiaknál is Kína gyôzött, de értékes eredményt ért el Románia csapata, amely a 4. lett, s így hat súlyemelôvel képviseltetheti magát Athénban. Magyarország 15. lett e rangsorban.

LABDARÚGÁS
A osztály — 13.

(8. old.)

Dicséretesen helytálltak a vendégcsapatok az országos elsô osztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A nyolc mérkôzésbôl például mindössze hármat vesztettek el, négy esetben raboltak pontot vendéglátóiktól, az egyik összecsapás pedig éppenséggel az idegen pályán játszók sikerét hozta. Ez éppen a Besztercei Glória otthonában történt, ahol meglepetésre a korábbi sereghajtó, a Petrolul diadalmaskodott. Csaknem vaskos meglepetést szerzett az idegenben eddig több váratlan eredményt elért temesvári mûegyetemista csapat is, hiszen ledolgozta a Dinamó 2–0-ás elônyét, de végül kénytelen volt belenyugodni a 4–2-es vereségbe. Vasárnap az Apullum folytatta a vendégek jó szereplését, döntetlent játszva a fôvárosban a bajnok Rapiddal.

Eredmények és góllövôk: Krajovai Egyetem–Nagyváradi FC 4–1 (Stângã — 11 m, Plesan, Borbély, Njock, illetve Naidin), Bákói MFC–Bukaresti Steaua 0–0, Besztercei Glória–Ploiesti-i Petrol 1–3 (Negrean, illetve Mihalache 2, a másodikat 11-esbôl, Costescu), Galaci Otelul–Bukaresti National FC 1–1 (Iacob, illetve Caramitru — 11-esbôl, 0–1-nél a 38. percben Iacob büntetôjét Cristain Munteanu kivédte), Brassói FC–Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) Csalhó 0–0, Bukaresti Dinamó–Temesvári Poli-AEK 4–2 (Marica, Claudiu Niculescu, Zicu, Dãnciulescu, illetve Suleap 2), Bukaresti Rapid–Gyulafehérvári Apullum 2–2 (Illyés, Godfroid, illetve Moldován Tibor 2), Konstancai Farul–Pitesti-i Arges FC 1–0 (Negru).

A táblázat:

1. Steaua12 7 5 0 18–3 26
2. Dinamó13 8 2 3 30–19 26
3. Rapid13 6 5 2 22–14 23
4. Krajova13 5 5 3 17–13 20
5. Apullum13 5 4 4 14–20 19
6. Galac13 4 5 4 12–12 17
7. Farul13 4 4 5 18–17 16
8. National13 4 4 5 16–18 16
9. Temesvár13 3 7 3 11–13 16
10. Csalhó13 4 3 6 15–19 15
11. Brassó13 4 3 6 18–24 15
12. Beszterce13 4 3 6 17–24 15
13. Bákó13 3 5 5 16–25 14
14. Arges FC13 3 4 6 15–15 13
15. Petrol13 3 4 6 15–16 13
16. Nagyvárad12 3 3 6 14–14 12

L. F.

C-osztály — 12.

(8. old.)

VIII. csoport
Nagykárolyi Victoria–Dési CF 01 3–1, Nagybányai Glória–Sarmasági Bányász 2–1, Világosi Siriana–Kürtösi Frontiera 0–3, Aradi Telecom–Szatmárnémeti Szamos 0–3, Turci Bányász–Szamosújvári Olimpia 1–0, Vaskohsziklási Bányász–Szilágysomlyói Bútor 4–2, Dési Egyesülés–Aradi West Petrom 4–0. A sorrend: 1. Dési Egyesülés 31 pont, 2. Kürtös 23, 3. Nagykároly 21, ..., 8. Szamosújvár 16, ..., 13. Dési CF 01 10.

IX. csoport
Marosvásárhelyi Gázmetán–Bethleni Szamos-Gáz 3–1, Dicsôszentmártoni Kémia–Nagyszebeni FC 0–0, Szovátai Bútor–Szászrégeni Lendület 1–0, Alsójárai Bányász–Székelyudvarhelyi Budvár 1–2, Besztercei Glória II–Tordai Aranyos 2–0, Nagyszebeni SOPO–Balánbányai Bányász 0–1, Marosvásárhelyi ASA–Nyárádtôi Egyesülés 1–0. A sorrend: 1. Nagyszebeni FC 32 pont, 2. Gázmetán 25, 3. Balánbánya 19, 4. Torda 17, ..., 8. Alsójára 15.

B osztály — 14. forduló
Hihetetlen!
Kolozsvári CFR-Ecomax–Szatmérnémeti Olimpia 1–2 (0–1)

(8. old.)

Gépész utcai stadion, 5500 nézô, vezette: Aurelian Simion: Pitesti

CFR-Ecomax: Pâglisan — Astilean, Goia, Toma, Rus( 75. perc Tilincã), Vãsâie, Oncicã, Bozdog, Gorga, Stanciu (60. perc Dan Florin), Turcu. Edzô: George Ciorceri.

Olimpia: Suciu — Rãileanu, Csik, Bãlãu, Batin — Dragomir, Zahariuc (75. perc Rus), Negrea, Sãlãgean — Roszel, Ciolãnel. Edzô: Mircea Bolba.

Gólszerzôk: Bozdog (59. perc), illetve Roszel (37. perc) és Rus (90. perc).

Szögletarány: 6–4, lövések: 11–12 (kapura: 8–6). Sárga lap: Stanciu, Toma, Rus, illetve Dragomir, Csik, Roszel, Ciolãnel és Zahariuc.

Kiállítva: Dragomir (73. perc) és Ciolãnel (80. perc).

Ködben és hidegben kezdôdött a CFR-Ecomax újabb emlékezetes mérkôzése, amely az idén az utolsó volt a Gépész utcai stadionban. Az ellenfél nem volt más, mint a feljutásra esélyes Szatmárnémeti Olimpia, a CFR egyik legveszélyesebb ellenfele az idei idényben.

A pozitív eredmények hiánya az elmúlt fordulókban, a sorozatos botrányok, amelyek az utóbbi idôben körülvették a csapatot Ciorceri mester ötlettetelenségével fûszerezve okozták azt, hogy a vasutascsapat annak ellenére, hogy megvoltak a lehetô legjobb körülményei, szombaton képtelen volt gyôzni.

Kiegyensúlyozott találkozónak indult a mérkôzés, s már a 20. percben hatalmas lehetôséghez jutott a hazai csapat: Turcut buktatták a kapu elôtt, és a játékvezetô habozás nélkül büntetôt ítélt. Csakhogy a pontrúgást az a Stanciu végezte el, aki még egyszer sem volt tagja a kezdô 11-nek, és nem is hívta fel magára egyszer sem a figyelmet különlegesen pontos rugásaival. Mindezek egyenes következménye az volt, hogy lövése a kapust találta el. A 28. percben ismét Turcu veszélyeztette Suciu kapuját, de fejese a kapufa mellett zúgott el. A 37. percben, mint már annyiszor az idényben, ellentámadásból bizonyult sebezhetônek a CFR-Ecomax: Roszel lôtt gólt kényelmes helyzetbôl. Alig két perc múlva növelhették volna elônyüket a vendégek, de szerencsére Zahariuc ollója a kapufán csattant. A szünet után tovább folytatódott a vasutasgárda ötlettelen kínlódása, mígnem Turcunak sikerült egy újabb büntetôt kiharcolni, amit Bozdog értékesített, gond nélkül, az 59. percben.

Negyed órával késôbb következett Dragomir kiállítása, két sárga lap miatt, majd lefújás elôtt tíz perccel Ciolãnelt küldte pihenni a játékvezetô, sértegetés miatt.

Tehát kettôs emberelônyt élvezhettek a hazaiak, de ennek ellenére még mindig nem tudtak komoly helyzetet kidolgozni. Annál inkább a szatmárnémeti játékosok, akik megint rendkívül hatásos ellentámadással kapták el rossz lábon ellenfeleiket, annyira, hogy Goia csak kézzel tudta megállítani a kapu elé érkezô beadást. A jogos büntetôt a volt kolozsvári Marcel Rus értékesítette gond nélkül, ezzel beallítván a jogos eredményt az eredményjelzôre.

Ha egy csapat két büntetôvel és kettôs emberelônnyel sem tudja hazai pályán megszerezni a gyôzelmet, és még olyan értékes kerettel is rendelkezik, mint a CFR-Ecomax, ott az edzôvel is gond van. Így látta ezt Iuliu Muresan klubbelnök is, aki a mérkôzést követô sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Ciorceri edzô ezentúl a z ificsapat irányításáért felelôs; továbbá azok a játékosok, akik nem teljesítettek megfelelôen, szintén menesztésre számítanak. Helyükre egyelôre három szerb játékos érkezik a hétvégén Kolozsvárra. A klubelnök különben bevallotta: egyetlen bánata az, hogy Ciorcerit nem váltotta le hamarabb. Valójában a volt edzô nyitott, védekezést elhanyagoló játéka sok pontjába került már a CFR-Ecomaxnak, valószínûleg azokba a pontokba, amelyek a feljutást jelentették volna. Mindezek után sor került még egy fontos bejelentésre is, a csapat, illetve a fôtmogató Opel Ecomax nem vonul vissza, az anyagi források és az ambíció megmarad a jövôben is.

Gálffy Attila

Új éllovas a 3. csoportban

(8. old.)

Itthoni veresége és több vetélytársa gyôzelmével nem hogy csak a vezetést engedte át a kolozsvári vasutascsapat az aradi textilgyári együttesnek, de az idôközben nyertes medgyesi és petrozsényi gárda is eléje került. Ráadásul mögötte további négy, az elmúlt fordulóban gyôztes, vagyis egyenként 3–3 pontot szerzett együttes zárkózott fel szorosabban mögéje — Olimpia, Kolozsvári U FC, Corvin és Zilahi Armãtura.

Közülük az U-sok, teljesítve a formaságokat, Zalatnán nyertek 1–0-ra Codreanu góljával, miután az egész mérkôzést uralták. Szépen játszott megyénk harmadik csapata, a Sodronyipar is, amely alaposan megnehezítette a Petrozsényi Zsil dolgát.

A forduló eredményei: Zalatnai Minaur–Kolozsvári U FC 0–1, Petrozsényi Zsil-Aranyosgyéresi Sodronyipar 3–2, Aradi EAC–Resicabányai MSWC 3–0, Borosjenôi Tricotaje–Aradi UTA 3–4, Zilahi Armãtura–Nagybányai FC 7–1, Vajdahunyadi Corvin–Dévai SC 2–0, Avasfelsôfalui Avas–Medgyesi Gázmetán 1–2.

A sorrend:

1. UTA14 10 1 3 23–14 31
2. Medgyes14 9 3 2 23–10 30
3. Zsil14 9 3 2 23–10 30
4. CFR14 8 4 2 43–13 28
5. Olimpia14 9 1 4 22–8 28
6. U FC14 7 3 3 23–12 24
7. Corvin14 7 1 6 23–19 22
8. Zilah14 6 2 6 25–22 20
9. Avas14 6 2 6 23–28 20
10. Déva14 5 1 8 20–18 16
11. Borosjenô14 5 1 8 24–28 16
12. Resicab.14 5 1 8 16–34 16
13. Sodronyip.14 4 2 8 14–26 14
14. EAC14 3 3 8 12–20 12
15. Nagybánya14 2 2 10 18–45 8
16. Zalatna14 1 1 12 6–40 4

A következô héten az ôszi utolsó forduló mérkôzéseire kerül sor, amelynek keretében az U FC az Aradi EAC-ot, a Sodronyipar pedig a Zilahi Armãturát fogadja. A CFR a Dévai SC -hez látogat.

L. F.

Arany Ászok — 15.
Döntetlen az örökrangadón

(8. old.)

A labdarúgó Arany Ászok Liga 15. fordulójának fénypontját az örök rivális MTK és Ferencváros rangadója jelentette. A táblázat addigi elsô és harmadik helyezettje csapott össze, s végül megosztozott a pontokon. Az 1–1-es eredménynek, illetve a pontosztozkodásnak az újonc balatoniaknak örvendhettek a leginkább, akik, miután idegenben legyôzték a rangosabb DVSC-t, ismét a tabella élére ugrottak.

A forduló eredményei: Békéscsabai Elôre FC–Gyôri ETO FC 2–0 (Javrujan 8., Miculescu 46.), Videoton FCF–Lombard FC Haladás 1–2 (Szabó T. 35., illetve Kaj 18., Tüske 45.), DVSC-MegaForce–Balaton FC 0–1 (Vörös 81.), Újpest FC–Pécsi MFC 1–1 (Kovács 82., illetve Szabados 14., kiállítva: Sketiani 81., Pécs), Matáv-Sopron–Zalaegerszegi TE 2–1 (Lambulic 31., Tóth M. 81., illetve Sabo 62.), MTK FC–Ferencváros 1–1 (Illés 20., illetve Dragóner 66.).

Az állás:

1. Balaton 15 9 2 4 18–7 29
2. FTC 15 8 5 2 21–14 29
3. MTK 15 7 5 3 24–14 26
4. DVSC 15 7 3 5 23–14 24
5. Videoton 15 5 6 4 22–21 21
6. Sopron 14 6 3 5 19–18 21
7. Újpest 15 4 8 3 19–17 20
8. Pécs 15 5 5 5 15–16 20
9. Gyôr 15 4 3 8 16–20 15
10. Haladás 15 3 6 6 10–25 15
11. Békéscsaba 14 3 3 8 12–20 12
12. ZTE 15 3 1 11 18–31 10

ALPINIZMUS
Az EKE vendége lesz Erôss Zsolt

(8. old.)

November végén Erdélybe látogat Erôss Zsolt, a Mount Everest elsô magyar megmászója.

A 2002-es év egyik legkiemelkedôbb magyar sportsikerét elérô hegymászó az Erdélyi Kárpát-Egyesület meghívásának tesz eleget, amikor hat erdélyi városban tart filmes-diavetítéses elôadást.

A Hegymászás 8000 méter feletti csúcsokon címû elôadás témája a Nanga Parbat, a Mount Everest és a Gasherbrum II. és I. megmászása. A másfél órás, sokak számára elérhetetlen világot bemutató vetítést beszélgetés követi.

A kolozsvári elôadásra november 27-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor, a Báthory István Líceum dísztermében.

A helyszínen megvásárolható Erôss Zsolt önéletrajzi könyve, a Békási-szorostól a Mount Everestig címû fotóalbuma, valamint 2003-as és 2004-es falinaptárai.

Erôss Zsolt húszéves hegymászó múlttal rendelkezik. 13 évesen kezdte mászni a Békási-szoros szikláit. Tehetségének, akaratának és nem utolsó sorban a jó "terepnek" köszönhetôen Zsolt egyre magasabbra jutott fel, öt 7000 méter fölötti csúcsa után Magyarország egyetlen Hópárduca lett. Sikeres túrákat, expedíciókat mondhat maga mögött. Járt a Kaukázusban, a Pamírban, a Karakorumban, az Alpokban, a Himaláján. 1999-ben szólómászást végzett a Nanga Parbat (8126 m) csúcsára. 2002. május 25-én, a Magyar Mount Everest Expedíció tagjaként egyedül ô jutott fel a világ tetejére. Hazaérkezésekor a következôket nyilatkozta a sajtónak: "Felemelô érzés volt feljutni a csúcsra. Egy órát töltöttem el a világ legmagasabb pontján, magammal vittem a magyar zászlót is, amely most velünk együtt ismét hazaért." Rendszeres hegymászó- és sítúrákat vezet.

A rendezvény fôtámogatói: ATTA, Natura Travel (Kolozsvár).

Támogatók: AVIATICA, SC EPINVEST SRL, SECPRAL COM SRL, AGAPE étterem, REX pizzázó, Bethlen Kata Diakóniai Központ, Báthory István Líceum, MormotaLand (Kolozsvár).

Médiapartnerek: Krónika, Szabadság, Agnus rádió.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Veres Ágnes

TENISZ
Fed Kupa: Franciaország a gyôztes

(8. old.)

Nem született meglepetés a Fed Kupa moszkvai döntôjében: a vasárnapi elsô mérkôzésen Amélie Mauresmo 61 perc alatt legyôzte az amerikai Meghann Shaughnessyt, így a francia nôi teniszválogatott az utolsó két találkozó eredményétôl függetlenül, története során másodszor elhódította a serleget.

Korábban az európai együttes 2–0-ás vezetéshez jutott, így várható volt, hogy élni tud a lehetôséggel. Ez a vártnál lényegesen könnyebben sikerült, mert a világranglista 4. helyén álló Mauresmo esélyt sem adott Shaughnessynek (17.). A negyedik egyéni mérkôzés is francia sikert hozott, így az amerikaiak a két nap alatt összesen egy játszmát nyertek a két nap alatt, annak ellenére, hogy mivel a finálé sorsa már a vasárnapi elsô egyes után eldôlt, a másodikat nem az eredetileg jelölt Mary Pierce és Lisa Raymond játszotta, helyettük két csereember jutott szóhoz.

A "becsületgólt" a páros végeredménye jelentette: a 47 éves Martina Navratilova meg‹rizte veretlenségét a Fed Kupában, Lisa Raymond oldalán gyôzött párosban.

Fed Kupa, döntô: Franciaország–Egyesült Államok 4–1 (Amelie Mauresmo–Lisa Raymond 6:4, 6:3, Mary Pierce–Shaughnessy 6:3, 3:6, 8:6, Mauresmo–Meghan Shaughnessy 6:2, 6:1, Emilie Loit–Alexandra Stevenson 6:4, 6:2, Loit, Stéphanie Cohen-Aloro–Navratilova, Raymond 4:6, 0:6).

Kiemelkedôen folytatódott Talmácsi Gábor szereplése a Malaguti- csapattal: második helyen végzett a gyorsasági motoros spanyol bajnokság utolsó futamán a 125 kcm-esek között. Talmácsi egy héttel ezelôtt Valenciában is második volt.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -