2003. november 27.
(XV. évfolyam, 274. szám)

Százötven éves a szamosújvári görög katolikus püspökség
A restitúció továbbra is akadozik

(1., 4. old.)

A görög katolikus egyház naptárában jelentôs ünnepként szerepel november 26-a, 150 évvel ezelôtt alakult meg Szamosújvár központtal a görög katolikus püspökség. Ebbôl az alkalomból hét végén Kolozsváron és Szamosújváron ünnepi rendezvénysorozattal emlékeznek az alapításra. Az ünneplésbe azonban üröm is keveredik, mivel az egykor görög katolikus tulajdonban lévô ingatlanok és javak visszaszolgáltatását a román állam továbbra is akadályozza.

Florentin Crihalmeanu püspök a tegnapi sajtótájékoztatón röviden vázolta püspökségének történetét, amely IX. Pius pápa nevéhez fûzôdik. A római katolikus egyház feje 1853-ban bocsátotta ki az Apostolicum Misterium és az Ad Apostolicam Sedem címû bullát, amely kimondta a lugosi és szamosújvári püspökség megalapítását. A számos román értelmiségit felnevelô görög katolikus egyház története Erdélyben azonban a 18. századig is visszanyúlik: 1721-ben a fogarasi, majd 1777-ben a nagyváradi püspökség jött létre.

1853 kettôs jelentôségû év a görög katolikus egyház számára. A lugosi és szamosújvári püspökség alapítása mellett a vatikáni rendeletek kimondták a két püspökség és a nagyváradi egyházkerület által alkotott érsekség megalakulását, amelynek központját Agyagfalvára helyezték. Florentin Crihãlmeanu szerint ez a történelmi pillanat elôre vetítette az 1918-ban megvalósult nagy román egyesülést. A szamosújvári püspökség késôbb felvette a Kolozsvár nevet, mi több, 1930-ban XI. Pius pápa apostoli levele értelmében átszervezték a püspökséget, amelynek központja Kolozsvárra került.

Mihai Todea általános helynök elmondta, hogy a püspökséghez tartozó mintegy 60 ezer hívô lelkét 162 pap gondozza, összesen 79 templommal rendelkeznek, ebbôl 4 Kolozsváron található. A klérus korát illetôen jó hírekrôl számolt be a helynök: az utóbbi hat évben a püspökség masszív fiatalítást hajtott végre. Miközben 1997-ben a papok több mint fele hetven év körüli volt, addig most a többség korhatára hatvan év alá csökkent, ráadásul ennek a többségnek is nagy része 30–40 év közötti.

A görög katolikusok örömére árnyékot vet azonban az ortodox egyházzal és a román állammal szembeni barátságtalan viszony. Az 1948-as államosítást követôen a magyar történelmi egyházakhoz hasonlóan a bizánci rítusú romániai katolikus egyház is elvesztette tekintélyes vagyonát. A rendszerváltás után a történelmi sérelmeket az egyházi ingatlanok restitúcióját elôíró törvény orvosolhatta volna, azonban a történelmi magyar egyházakkal szemben a görög katolikusokat a kivételek közé sorolták, így nem kaphatják vissza kultikus létesítményeiket, templomaikat.

A helyzet megoldására görög katolikus–orotodox vegyesbizottság jött létre, amely a két egyház szintjén egyebek között a restitúciós gondokra is megoldást igyekszik találni. Mircea Martian, a püspökség szóvivôje elmondta: nem fordulnak bírósághoz az elkobzott ingatlanok ügyében, amíg a két egyház között létezik párbeszéd. A görög katolikusok mintegy négyezer dossziét nyújtottak be az egyházi ingatlanok restitúciójáért felelôs kormánybizottsághoz

Borbély Tamás

Jövôben is párhuzamosan buliznak

(1. old.)

Sajnálattal veszi tudomásul a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), a Félsziget diákfesztivál szervezôi, hogy a Bálványosi Nyári Szabadegyetem szervezôi anélkül szögezték le jövô évi rendezvényük idôpontját, hogy betartották volna a szeptember folyamán a két tábor szervezôi között megszületett egyezséget — áll a KMDSZ és a MIÉRT által a szerkesztôségünkbe jutatott közleményben.

Szepessy Szabolcs és Ilyés Szabolcs, a két tábor fôszervezôje megegyezett, a 2004-es Félszigetet július 21–25. között, míg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet július 25–augusztus 1-je között tartják, hogy elkerüljék a tavalyi helyzetet, amikor a két rendezvényt részben ugyanabban az idôpontban szervezték.

A közleményt azt követôen hozták nyilvánosságra, hogy a bálványosi tábor szervezôi bejelentették: a másfél évtizedes hagyományokhoz híven a tábort jövôben is július 18–25. között tartják. A szervezôk azt is eldöntötték, hogy a rendezvényen ezentúl nagyobb hangsúlyt kapnak a nemzetközi programok, a szakmai, közéleti rendezvények. A célkitûzések között szerepel a Tusványos érdembeni megújulása, amely a szervezôk reményei szerint a Kárpát-medence, valamint Közép-Európa egyik rangos fórumává válik.

B. T.

Kedvezô fordulatot vett a csángókérdés
Nunciusi támogatás a csángóknak

(1., 4. old.)

A bukaresti pápai nuncius támogatást ígért a moldvai csángók képviselôinek ahhoz, hogy templomaikban bevezessék a magyar nyelvû misézést. Jean-Claude Perrisset bukaresti apostoli nuncius kedden fogadta a hattagú csángó küldöttséget. A pusztinai Szent István Egyesület elnöke, Nyisztor Tinka egy héttel korábban kért kihallgatást az egyházi állam "nagykövetétôl", hogy ismét nyomatékosítsa a csángók igényét anyanyelvük használatára a hitéletben. Nyisztor elmondta: kihallgatási kérelmükhöz számos korábbi folyamodványuk másolatát is csatolta. — Most elôször sikerült ôszinte hangú beszélgetést folytatnunk az apostoli nunciussal — mondta a sajtónak a keddi találkozó után a Szent István Egyesület elnöke. Hozzáfûzte: óriási elégtétel a csángók számára, hogy a nuncius megköszönte az anyanyelvi misézés bevezetéséért elindított, több mint tíz éve tartó küzdelmüket.

Jean-Claude Perrisset kifejezte meggyôzôdését, hogy valamennyi moldvai faluban el kellene kezdeni a magyar nyelvû misézést is, és csak ott kellene errôl lemondani, ahol üres marad a templom a magyar miséken. A nuncius megígérte a csángó küldöttségnek, hogy javaslatait levélben küldi el Petru Ghergheli jászvásári püspöknek, és a levél másolatát a Vatikánba is eljuttatja.

A csángók anyanyelvi miséinek ügyében az áttörésnek számító lépés azután következett be, hogy Markó Béla, a RMDSZ elnöke is megpróbált közbenjárni Rómában. A szövetségi elnök kérését tolmácsoló Szatmári Tibor tanácsost II. János Pál pápa is fogadta. A levélben Markó Béla utalt az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 2001/1521-es ajánlására, amely úgy fogalmaz: "lehetôséget kell biztosítani a csángó nyelven tartott római katolikus misék hallgatására a csángó falvak templomaiban, valamint arra, hogy a csángók saját anyanyelvükön énekelhessék templomi énekeiket."

Szatmári Tibor lapunknak elmondta: örül annak, hogy a jelek szerint hatása volt római látogatásának, amely során remélhetôleg minél elôbb megvalósul az erdélyi magyarságtól évszázadok óta elszakadt csángók vágya.

A csángók túlnyomó része római katolikus, egyházi közigazgatási szempontból a jászvásári római katolikus püspökséghez tartoznak. Petru Ghergheli jászvásári római katolikus püspök mindeddig nem egyezett bele abba, hogy a csángómagyarok anyanyelvükön hallgathassanak misét. A püspök ugyanis annak a felfogásnak a híve, miszerint a csángók elmagyarosított románok, és ezért csak román nyelven engedélyezi számukra a szertartásokat.

B. T.

Társadalmi felelôsségrôl tanácskoztak

(1., 4. old.)

Tegnap kezdôdött Kolozsváron a Társadalmi felelôsség címû kétnapos szeminárium. A Közgazdász és Menedzser Egyetemi Hallgatók Nemzetközi Szervezete (AIESEC) által megrendezett fórumon különbözô cégek és civil szervezetek képviselôi folytattak eszmecserét a társadalmi és szociális programok vállalatokon belüli mûködésérôl.

A társadalmi felelôsség fogalma azokat a tevékenységeket foglalja magába, amelyeket egy vállalat keretében tesznek a szociális és gazdasági területek fejlesztése céljából. A szakemberek szerint ennek alkalmazása a cégen belül az intézmények arculatának is jót tesz, hiszen elôsegíti a vállalatok jobb megítélését a közönség részérôl. Ehhez azonban a cégeknek be kellene kapcsolódniuk a helyi közösségek tevékenységébe, és támogatniuk kellene a tanintézeteket, kórházakat, árvaházakat és a hátrányos helyzetben lévô személyeket. Ugyanakkor a humán erôforrás területén is be kellene fektetniük: támogatniuk kellene a fiatalokat, és a társadalmi változások elôsegítésén munkálkodó ügynököket kellene képezniük. Emellett aktív szerepet kellene vállalniuk a környezetszennyezés megfékezésére irányuló programokban is.

A kolozsvári szeminárium egyik célja, hogy megismertesse a gazdasági szféra képviselôivel és a közvéleménnyel a társadalmi felelôsség fogalmát, ennek módozatait, és a gazdasági és szociális téren kifejthetô jótékony hatásokat. Adrian Rozenberg programfelelôs elmondta: a kétnapos szeminárium egyik sajátossága, hogy a részt vevô cégek esettanulmányokat mutatnak be tevékenységükrôl, amit a civil szervezetekkel együtt ki is elemeznek. Amellett, hogy konkrét helyzeteket vizsgálnak, a szeminárium lehetôséget ad arra is, hogy a különbözô cégek és civil szervezetek megismerjék egymás tevékenységét és a jövôben együttmûködjenek egymással. Ugyanakkor a társadalmi felelôsség fogalmát szeretnék beépíteni a köztudatba és az üzletemberi mentalitásba, hogy a gazdasági szakemberek kitüntetett helyet szenteljenek az ilyen jellegû programoknak. Ennek érdekében a AIESEC az jövôben is szervez majd hasonló jellegû szemináriumokat, konferenciákat.

Pap Melinda

Fiatal formatervezôk a láthatáron

(1., 2. old.)

A Diákmûvelôdési Ház elôcsarnokában nyitották meg tegnap délben azt a sajtótájékoztatóval egybekötött kiállítást, amely a kolozsvári Képzômûvészeti és Formatervezôi Egyetem design szakos diákjainak munkáit tartalmazza.

A kiállítás a Focus Design Alapítvány szervezésében jött létre a Design — Business projekt befejezéseképpen, amelyet az Európai Unió Phare 2000 elnevezésû programjának keretében bonyolítottak le. Az alapítvány célja a formatervezés népszerûsítése az üzletemberek körében, valamint annak megértetése, hogy milyen fontos szerepet tölt be a mûvészet ezen válfaja a termékek létrehozásában. A sajtótájékoztatón jelen volt a Focus Design Alapítvány ügyvezetô igazgatója, Adrian Mãrginean, valamint az egyetem Design Karának dékánja, Alexandru Alãmoreanu egyetemi tanár. A megnyitóra és az értekezletre meghívást kaptak az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési Iroda, valamint az Európai Bizottság romániai delegációjának képviselôi, ám senki nem jelent meg közülük.

Az alapítvány igazgatója elmondta: a tizenkét hónapon át tartó projekt célcsoportja 50 egyetemi hallgatóból állt, ezek közül mindannyian elkészítettek a három szakaszból álló kurzus végére egy reális cégnek egy reális reklámanyagot. A kurzusokat angliai modell alapján végezték el a diákok, romániai viszonylatokhoz igazítva, ezt a képzési modellt jövôtôl az ország minden képzômûvészeti egyeteme rendelkezésére bocsátják, mondotta az igazgató.

Alexandru Alãmoreanu dékán hangsúlyozta: a kiállítás két dologról tesz tanúbizonyságot. Egyrészt megmutatja, hogy mire képesek és mit tudnak csinálni az egyetemi hallgatók, másrészt pedig bebizonyítja, hogy a formatervezés milyen hatással van a mindennapi üzleti életre. A dékán megköszönte az alapítvány által a diákoknak nyújtott segítséget, majd hozzáfûzte: kár, hogy a munkák haszonélvezôi, a különbözô cégek nincsenek jelen.

A rendezvény végén videofelvételrôl bemutatták az elsô három helyezett munkáit. A kiállítás ma még megtekinthetô a Diákmûvelôdési Ház elôcsarnokában.

(köllô)

KRÓNIKA

EMKE közgyûlés

(2. old.)

Az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület évi közgyûlését tartja a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében november 29-én, szombaton reggel 9 órától. A közgyûlésen megemlékeznek Pákei Sándor Józsefrôl, az EMKE egykori fôtitkáráról, születésének 150. évfordulója alkalmából, valamint gróf Kun Kocsárdról, az EMKE elsô tiszteletbeli elnökérôl, születésének 200. évfordulóján. Egyéb napirendi pontok: EMKE elnökségi tájékoztató, pénzügyi beszámoló, hozzászólások, határozatok és az új elnökség megválasztása. Délután 2 órától a hagyományos díjkiosztó ünnepség következik.

2003-as évi EMKE-díjakat a következôk kapják: Stanik István (Spectator-díj), laudáció: Horváth Andor; Both Aranka (Kacsó András-díj), laudáció: Szép Gyula; Gazda Klára (Bányai János-díj), laudáció: Pozsony Ferenc; Muzsnay Árpád (Kun Kocsárd-díj), laudáció: Kötô József; Buzás Pál (Nagy István-díj), laudáció: Guttman Mihály; Nemes Levente (Bánffy Miklós-díj), laudáció: Bíró Béla; Fülöp Zoltán (Kovács György-díj), laudáció: Parászka Miklós; Fábián Enikô (Poór Lili-díj), laudáció: Nagy Béla; László Károly (Szentgyörgyi István-díj), laudáció: Nagy Attila; Paulovics László (Szolnay Sándor-díj), laudáció: Kántor Lajos; Szabó Klára (Monoki István-díj), laudáció: Kopacz Katalin; Garda Dezsô (Balázs Ferenc-díj), laudáció: Dáné Tibor Kálmán; Székely Zsuzsa (Mikó Imre-díj), laudáció: Koós Ferenc; Tamási Erzsébetet oklevéllel tüntették ki a farkaslaki Tamási-emlékház hûséges gondozásáért.

KISHIREK

(2. old.)

A HAJNAL VONAL ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE. GONDOLATOK EGY TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI TÉZIS KAPCSÁN címmel Faragó Tamás, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem professzora tart elôadást a Szociológiai Nyílt Est keretében november 27-én, csütörtökön du. 6 órától a BBTE Farkas utcai fôépületáének 11/1-es termében.

"A BÚJDOSÓ RÁKÓCZI"-RA emlékeznek az Unitárius Nôszövetség összejövetelén, november 27-én, csütörtökön du. 4 órától, a Brassai utca 6. szám alatti tanácsteremben. A találkozón közremûködik Jancsó Miklós színmûvész, Korodi Alpár történelemtanár és Bak Liza X. osztályos tanuló.

HEGYMÁSZÁS NYOLCEZER MÉTER FELETTI CSÚCSOKON címmel filmes–diavetítéses elôadást tart a Nanga Parbat, a Mount Everest és a Gasherbrum II és I. megmászásáról Erôss Zsolt, a Mount Everest elsô magyar megmászója. Az elôadást az érdeklôdôk november 27-én, csütörtökön este 7 órától nézhetik-hallgathatják meg a Báthory István Líceum dísztermében.

Egy fém árnyékában

(2. old.)

Az unitárius egyház Brassai utca 6. szám alatti tanácstermében november 25-én nyílt meg Kovács László Attila fotókiállítása, Az arany árnyékában címmel.

Harmincegy "keményre hívott" fénykép az ugyancsak kemény valóságról: Kovács László Attila sepsiszentgyörgyi fotográfus képei a nagy vihart kavaró Verespatak-ügy látható oldalát formálják meg. Vedlett vakolat, málladozó stukkók, kiszáradt fa-elemek, vasak, hordók, gaz… Ami egykor a híres Alburnus Maior (késôbb Rotbach) volt, az ma a hírhedt Gold Corporation prédája lehet. Sokat írnak és sokat fényképeznek Verespatakról; de vannak, akiket megkergetnek az arany-vállalkozás szemfüles ôrei, és vannak olyanok is, akiket már azelôtt megfélemlítenek, hogy elôvennék kamerájukat.

A kiállítást a Magyar Ifjúsági Tanács és a belvárosi Unitárius Egyházközség közösen szervezte. Ez utóbbi képviseletében Bálint Benczédi Ferenc látta el a házigazda tisztét. A fényképész-mûvészt Tímár Alpár mutatta be. Elmondta: Kovács László Attila fényképezésre való hajlama "apai örökség", s ez tette, hogy ma hivatásos sajtófotográfus. A képek némelyike neves külföldi fotográfiai lapokban is megjelent, illetve a Ma-gyarországon kiállított képanyag komoly szerepet játszott abban, hogy a Verespatak-ügy felkeltette a Greenpeace figyelmét. Tímár Alpár Jókait is megidézte, aki 1857-ben, Az arany emberben — mint beigazolódott: "tévedhetetlenül" — kimondta: Verespatak nem az arany világa, hanem a pusztulásé. És valóban — folytatta Tímár —, Isten, ember, kultúra nem számít, csak az arany, ha van egyáltalán.

A kiállítás-megnyitó különleges pillanata volt, hogy a házigazda szólásra kérte fel Pálfi Árpádot, aki 1976-tól (vagyis huszonhét éve) Verespatak unitárius lelkésze. A beszélôt mélyen megrendítette a lehetôség: magyarul beszélhet közönség elôtt. Verespatak unitáriusai közül ugyanis ma már csak a volt harangozó magyar. Pálfi két irodalmi utalással avatott be a sajátos, nyomorúságos valóságba: idézte Hemingway elôszavát az Akiért a harang szól címû regényébôl, és egy Létay-vers "merülô Atlantiszát". De elmondta azt is, hogy Brüsszelbôl vagy Kanadából (!) lényegesen többet látnak a Verespatak-ügy tragikumából, mint a bukaresti hivatalok aktái közül.

A kiállításmegnyitó fényét Kolcsár Péter és Gergely Bálint produkciója emelte: Mozart G-dúr hegedû-zongoraszonátáját játszották. A Mozart-zene hangzatai közben elnézegetve a fotókat, feltûnt, milyen kevés rajtuk a mozgás: a 31 kép közül csak 7 ábrázol élô elemet is, kizárólag idôs embereket, egy régi fényképeit ôrizgetô nénit, patinás bot kampójára nehezedô, csúzos öregember-kezet, illetve a Shell-olajoshordókból lett kukák közelében lebzselô girhes kutyákat — a romlás mulandó szimbólumait. Ezen a szomorúságon a tó tükrét elhomályosító köd lírája vagy a falu és a három templom madártávlati "képeslapjának" békéje sem sokat változtat. De hiszen ez a kiállítás értelme: a sokévszázadnyi történelem törmelékének felismertetése "az arany árnyékában".

Jakabffy Tamás

Kincsek képen

(2. old.)

Kedd este mutatták be a Gaudeamus könyvesboltban A Szamos-parti Athén címû kötetet, amelyet a Mûvelôdés jelentetett meg. Sas Péter Veress Ferenc fényképeinek felhasználásával állította össze a könyvet.

Jacques vagy a behódolás

(2. old.)

A Kolozsvári Állami Magyar Színház az immár klasszikussá vált abszurd szerzô, Eugene Ionesco újabb mûvének színpadra állításával tiszteleg a neves román származású drámaíró elôtt, halálának közelgô tizedik évfordulója alkalmából. A Tompa Gábor rendezésében bemutatott A kopasz énekesnô, illetve a Vlad Mugur rendezte A székek meghatározó elôadásai voltak a kolozsvári társulat utóbbi évtizedének, mindkételô-adás több évadon át mûsoron maradt, s a jelentôs kolozsvári közönségsiker mellett számos díjat nyert hazai és nemzetközi fesztiválokon.

A soron következô Ionesco mû, a Jacques vagy a behódolás bemutatóját szerdán, december 3-án este 8 órakor tartják a színház színpadán felépített stúdiótérben, Tompa Gábor rendezésében. Nyilvános fôpróba pénteken, november 28-án, elôbemutató pedig hétfôn, december 1-jén, mindkettô 8 órától.

"Az abszurd mûveket ma újra kell olvasni, mert ezek közül sok már klasszikussá vált. Ugyanúgy profetikus erôvel rendelkeztek a megírásuk idejében, mint annak idején a shakespeare-i mû, a görög tragédiák, vagy késôbb a realizmus, a huszadik századi avantgarde, egyszóval megérezték a kort. Ugyanakkor a világ változott meg annyira, hogy nagyon sok abszurd mû, amelyet elsô látásra vagy olvasásra a közönség értetlenül fogadott, mára már sokkal "érthetôbbé" vált. Egyes mûvek realista költészetté szelídültek, másokat pedig meghaladott a kor abszurdítása, annyira, hogy nincs már bennük semmi megdöbbentô — nyilatkozta a Szabadságnak Tompa Gábor. Az elôadásban közremûködött: Visky András dramaturg, Bartha József díszlettervezô, Carmencita Brojboiu jelmez- és maszktervezô, Venczel Attila maszkkészítô, illetve Könczei Árpád zeneszerzô és koreográfus. Szereplôk: Hatházi András, Kézdi Imola, Boér Ferenc, Borbáth Júlia, Senkálszky Endre, Mende Gaby m.v., Albert Csilla, Csíky András, Panek Kati.

Az elôadást decemberben a következô napokon tekinthetik meg: pénteken, 12-én (érvényes a Szentgyörgyi István — EGYETEMI bérlet); hétfôn, 15-én; szombaton, 27-én és hétfôn, 29-én. Az elôadások este 8 órakor kezdôdnek.

L. I.

A csend zenéje

(2. old.)

A képzômûvészet szerelmesei különleges eseménynek számító megnyitón vehettek részt: Simona Runcan festészeti kiállítása nyílt meg szerdán délben a Mûvészeti Múzeumban. A besztercei Képzômûvészek Egyesületével közremûködve sikerült megszervezni a tárlatot, bemutatni a neves bukaresti mûvész alkotásait a kolozsvári közönségnek.

Simona Runcan indulása óta erôteljesen jelen van a mûvészi életben, számtalan hazai és külföldi tárlaton mutatták be munkáit. Nehéz manapság kiemelkedôt alkotni a festészet terén, újat létre hozni, ô mégis ezt tette.

Mélysége, titka van képeinek, különleges látványvilággal dolgozza fel a belsô lét, a lélek, szellem, vallásosság kérdéseit.

A tárlaton két sorozattal van jelen: a Várakozó Lázárokkal és a belsô tereket ábrázolókkal. Utóbbiakatnagyapja, a festômûvész George Chirovici házában festette.

Az alkotó elmondta, ragaszkodik Erdélyhez, hiszen családjának egyik ága innen származik. Azért jött el, hogy megmutassa Erdélyt az alkotásainak.

F. I.

Az adózás adta az ihletet

(2. old.)

Alapolvasmány lesz a szakmabeliek számára Dan Tudor Lazar és Adrian Mihai Inceu egyetemi tanárok Pénzügy és köz-költségvetés címû könyve. A november 26-án bemutatott mû a közigazgatás pénzüggyel és költségvetéssel kapcsolatos területeit foglalja össze.

Zsúfolásig megtelt a Babes-Bolyai Tudományegyetem Politikai Tudományok és Közigazgatás Karának tanácsterme a két egyetemi tanár könyvének bemutatóján. Az Accent kiadó közigazgatás sorozatának részeként megjelent mûvet dr. Gheorghe Stãnescu, dr. Vasile Zaharia és dr. Mircea Stefan Minea professzorok méltatták. Bemutatóikban kifejtették: a kiadvány elsôsorban a szakmabeliek számára lehet nagyon fontos olvasmány, viszont bárki tanulhat belôle. A könyv bizonyos szempontból újat hoz, mint a közigazgatásban dolgozók, mint az azt oktatók számára, hiszen kevés ilyen jellegû munka született ezen a területen.

Adrian Mihai Inceu, a könyv egyik szerzôje elmondta: a kiadvány elkészítéséhez az ihletet, mindenki nagy meglepetésére az adók szolgáltatták. Kicsit furcsa, hogy egy ilyen rideg, mindenki által gyûlölt téma könyvírásra sarkalljon valakit, viszont az adózásnak morális vetületei is vannak, mondta a szerzô. Ugyanakkor az adózás társadalomra tett hatásáról is beszélt, kijelentve: ez a tény sokkal személyesebb érinti az embereket, mint sokan gondolnák. A kiadványról a szerzô kijelentette: a könyv olyan számára, mint gyerek az édesanyja számára, és ugyanolyan büszke is rá.

P. M.

MOZI
KOLOZSVÁR

(2. old.)

KÖZTÁRSASÁG — Kegyetlen bánásmód — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

GYÔZELEM — A román film hónapja: Maria — bemutató. — Vetítések idôpontja: péntek, szombat, vasárnap: 13.30, 16, 18.30; hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön: 16, 18.30, 21. nov. 21–23.: Hotel de lux (21 órától); nov. 24–25.: Nyestfiak (13.30 órától); Baltagul (13.30 órától).

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Ismerôs játék — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 20; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap este 10 órától, kedden egész nap. Addig jár a korsó... — francia bemutató. — Vetítések idôpontja: 12.30, 17.30; kedden egész nap kedvezménnyel.

FAVORIT — Az olasz meló — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

DÉS

MÛVÉSZ — A Minden6ó — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Kenguru Jack — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; árkedvezménnyel naponta 15 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A Karib tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16.30, 19; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 21.30 órától; csütörtökön zárva.

OPERA
MAGYAR OPERA

(2. old.)

Ma, november 27-én, csütörtökön este fél 7 órakor: Adam: Giselle balett. Vezényel: Victor Dumãnescu m. v. Rendezô-koreográfus: Mihail Mândrutiu.

ROMÁN OPERA
November 28-án, pénteken este 7 órakor: Rossini: A sevillai borbély.

SZÍNHÁZ
MAGYAR SZÍNHÁZ

(2. old.)

November 28-án, pénteken este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdió-elôadás — NYILVÁNOS FÔPRÓBA. Rendezô: Tompa Gábor.

November 29-én, szombaton este 8 órakor: S. Anski nyomán: Fehér tûz, fekete tûz (Dybukk) — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

November 30-án, vasárnap du. 4 órakor: Egy-ügyû Misó — stúdióelôadás gyerekeknek. Színpadra alkalmazta és rendezte: Szabó Attila m.v.

BÁBSZÍNHÁZ
PUCK BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

November 29-én, szombaton de. 10 órakor: A csuka parancsára — magyar tagozat; déli 12 órakor: Hófehérke — román tagozat.

November 30-án, vasárnap de. 10 órakor: Világszép Nádszálkisasszony — magyar tagozat; déli 12 órakor: Hófehérke — román tagozat.

ZENE
DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

(2. old.)

November 28-án, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szinfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Leo Walz (Egyesült Államok). Közremûködik: Daniel del Pino (Spanyolország). Mûsoron: Ch. Yves: Fuga (a 4. Szinfóniából); Beethoven: 1. Zongoraverseny; Mendelssohn: 4. Szinfónia (Italiana).

Az oldalt szerkesztette: Sándor Boglárka Ágnes

VÉLEMÉNY

A világ az erôszak irányába sodródik

(3. old.)

(Folytatás a november 26-i lapszámunkból)
Ennek a kifejezetten balra való elcsúszásnak természetesen megvoltak a kihatásai a tudományokra is, elég lehetne arra utalni, hogy a Liszenko tanai nagy visszhangra találtak a Harvard egyetemen is, ahogyan arról a szemtanú, Edward O. Wilson beszámol. Nyugat-Európában gyûrûzött a szovjetek kezdeményezte és szította nagy békemozgalom, amely lecsapódott a tudományok berkeiben, különösen a biológiában, éspedig azáltal, hogy a homo sapiens békés. Az embertársak egymást segítô, kooperáló készsége a domináns jelleg, ami ha mégsem lenne meg, neveléssel igenis elérhetô. Behaviorizmus volt a neve e népszerû tudományos irányzatnak, ami a környezet döntô szerepét hangsúlyozta. Ilyen körülmények között jelent meg Konrad Lorenz alapvetô munkája, a Das sogenannte Böse, tehát ’az ún. gonosz’. Ez arról értekezett, hogy az ember genetikai stafírungjához tartozik a fajon belüli és a más faj elleni agresszióra való készség. Nos, ez ellen széles fronton nyitott támadást a többségében baloldali beállítottságú kortárs tudományos világ. Mindmáig tanulságos ennek dokumentumait olvasni! Aki nem volt hajlandó a békére, a kölcsönös embertársi szeretetre és segélyre kész, mint végsô célra predesztinált emberi fajról beszélni, annak a szociál-darwinista jelzô pálcáját törték el a feje felett, és ez kellemetlen nehezéknek bizonyult további pályáján.

*
A gonosz, agresszív tulajdonság jelenti az egyén arra való készségét, hogy valamilyen cél eléréséért erôszakot alkalmazzon. Az erôszak egészen a másik fél szellemi vagy fizikai megsemmisítésig terjedhet; a szellemi megalázás (szitkozás, csúfolkodás) nemritkán csak a bevezetôje az arra következô fizikai megsemmisítésnek.

Mindez a biológia prizmáján keresztül nézve a következô célokat szolgálhatja:

1. az egyed saját életének védelmét, beleértve a saját utód, vagy komplex struktúrában élôk esetén a család és/vagy a csoport további tagjainak is a védelmét szolgálja;

2. a táplálék megszerzését (éhség és szomjúság csillapítása);

3. a szexuális partner elnyerését (a fajfenntartás ösztöne);

4. az élettér (revier) védelmét (a meg- és túlélés ösztöne);

5. a rangsorért folytatott versengést (a dominancia ösztöne).

E felsorolt 5 csoportba belefér valamennyi eset, amikor erôszak alkalmazására szokott sor kerülni, beleértve magát a hadviselést is. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az agresszióra való készség hatékony fegyverként szolgálta a faj érvényesülését az evolúció során, és ezért belekerült a genetikai kódba, örökletes tényezôvé rögzülve.

A fentebb említett munkájában Lorenz részletesen leírja mindezt, továbbá megalkotta az ún. kiváltó mechanizmus fogalmát, amelyikkel világosan megmagyarázható a bizonyos körülmények között megnyilvánuló agresszív magatartás. Ha ugyanis a három elsôrangú életösztön meg-, vagy kiélésének gátlása automatikusan agresszív magatartást vált(hat) ki, úgy a rangsor, a hierarchikus struktúrában történô minél jobb hely elfoglalása, vagyis a dominancia ösztönének kiélésére három hipotézist szokás említeni:

1. A frusztrációs agresszió, ahol valamely cél elérésének akadályozása vezet agresszív magatartáshoz, különösen megfelelô személyiségi jellemvonás mellett. Ennek banális esete, amikor autóval csak lépésben lehet hajtani, elôzési lehetôség nélkül. E körülmény megszüntével, mintegy felszabadulva az akadályozottság alól, gyorshajtás szokott következni: így reagálnak a kolerikus és szangvinikusok. Ezzel szemben a flegmatikusok és a melankolikusok minden valószínûség szerint továbbra is nyugodtan fognak vezetni, s fôleg nem a fenti, a célon túllövô, valójában ésszerûtlen magatartással. E minta szerint se szeri, se száma a mindennap elôforduló lehetséges konstellációknak, amikor a résztvevôk alkata szerint különféle erôsségû erôszakosságokra szokott sor kerülni.

2. A megerôsítés hipotézise abból indul ki, hogy az agressziót a kiváltó inger és reakció között kapcsolat áll fenn abban az értelemben, hogy a sikerélményt eredményezô agresszió a továbbiakra kondicionál. Különösen a fiatalok esetében figyelhetô ez meg legjobban és leggyakrabban.

3. Utánzás utáni eltanulás, különösen a modern tömegkommunikációs eszközök révén. Itt elsôsorban a jó és a pozitív hôsök felsorakoztatása, majd azoknak a rossz felett gyakorolt, akár excesszív erôszak által elérhetô gyôzelme jelent jóvátételt: ez képezi az ifjúság legkönnyebb befolyásolhatóságát. Egyszerre kiélhetô a jó ideál szolgálása és annak elérésére a mindig siker koronázta erôszak, amely morálisan szalonképessé, sôt, magasztossá válik.

A megjelenési forma szerinti agresszió-típusok:

1. Reaktív agresszió: elsôsorban a frusztrációs agresszió formáit öleli fel, s elôzô saját tapasztalatok, sikerélmények, vagy vereségek valamelyikének eredményeképpen nyeri el végsô lefolyását. Igen fontos az ifjúság értelmes foglalkoztatása: elsôsorban kerülendôk az agresszív játékok és játékszerek (lôfegyverek stb.), a hangos stresszelô ingerek, (dob)verô hangszerek, a masszív ingeráradat, továbbá a frusztrációval szembeni elviselési küszöb emelése.

2. Insztrumentális agresszió: fel-öleli egy cél vagy valamilyen vágy elérésére alkalmazott agresszív zsarolás minden formáját; itt a kiváltás és az elért eredmény sikere kölcsönösen kondicionálják egymást. Külön területe ez a rosszul nevelt gyermek által célszerûen bevetett agresszió valami elérésére, de hasonló mintát követ az államok közötti területi követelések elérését célzó agresszív fenyegetô "színielôadás" is.

3. Imitációs agresszió: amikor az egyénnek (különösen a gyermekeknél megfigyelhetô) valamivel azonosulási vágy során bizonyos elôadási mód szerint mindig sikerrel járó agresszív cselekményekhez történik a kapcsolódás. Ennek kipróbálása be is szokott következni: hasonló mintát követtek a nagy feltûnést keltô, iskolákban lezajlott gyilkosságok, az USA-ban és Nyugat-Európában egy-aránt, ahol a képernyôn elharapózott erôszakkal való kapcsolat kézenfekvô és bizonyított.

4. Identifikációs agresszió: a kollektivitásra vonatkozó és az általa fel is erôsített agresszív magatartási mintának felel meg, legyenek azok a gyermek-, ifjúsági bandák, vagy a nemzetre vonatkozó, a nacionalista jelszavak felkorbácsolta és az önfeláldozásig terjedô agresszióra való hajlam.

Ez utóbbival kapcsolatosan igen szemléletesen írja Lorenz, hogy ô kerüli a tömeges összejöveteleket, ahol katonazene és hazafias jelszavak áradatában lúdbôrös lesz a karja: ez az a pillanat, amikor el szokta hagyni a helyszínt! És idéz egy ukrán közmondást: "Amikor a zászló lobog, az értelem a trombitában van."

*
Ahogyan Lorenz mondja, a gonosz (ság) bennünk lakozik, velünk született, genetikusan meghatározott stafírungunk, olyan ösztön, amit ki kell élni. Ezzel kapcsolatosan a kazánban egyre fokozódó nyomás hasonlatával él, amit egyszer le kell engedni. Megemlíti egyik nagynénjét, aki minden cselédlányát kb. 10–12 hónapi idô után nagy rendszerességgel kirúgta, mint alkalmatlant, holott, elôzôleg, valamennyivel hónapokon keresztül megelégedett. Mégis egy idô után ki kellett élnie a felettük hatalommal rendelkezô háziasszony uralkodási ösztönét. Ezt az agressziós ösztönt persze úgy is le lehet vezetni — nem is eredménytelenül! —, hogy sportközvetítést nézve a tv-ben, valamelyik csapat vagy versenyzô pártján állva, annak "szurkolnak", és gyôzelmének is örülni lehet; a vesztés okozta "bánat" azonban sokkal enyhébb, mint a valódi arénában. Ez a módusz meg is figyelhetô sok-sok nyugdíjas esetében, ahogyan elhúzódó sportversenyek közvetítésekor magukról megfeledkezve tévéznek. Nemegyszer a családtagok teljes értetlensége is kíséri ôket, máskor a feleség bölcs megállapítása: csend van addig, nem zsörtölôdik!

(Folytatjuk)

Dr. Szôcs Károly

Esélyegyenlôség

(3. old.)

Hát ez nem igaz! A pártpolitikai okokból tanügyminiszterré kinevezett egykori munkaügyi miniszter újból remekel. Hogy a tanárok ne osztályozzanak szubjektív módon, bizonyos kritériumokat, azaz szabványokat ír elô a feleletek és a dolgozatok osztályozására. És hogy ezt ellenôrizni is tudják, próbaként a nyolcadikosokkal íratott dolgozatot az iskolai tanár javítása után fel kell küldeni Bukarestbe, hogy ott is, az erre kinevezett tanárok újból osztályozzák és állapítsák meg az eltéréseket. Mert ugye nem lehet csak úgy osztogatni a kilenceseket, tízeseket. Azt "objektíve" kell kiérdemelni. Meg hát buktatni sem lehet ránézésre, azt is ki kell "érdemelni". Mert ha teszem azt, a biológia dolgozatban nincs leírva a dolgozat tárgyát képezô valaminek a neve legalább ötször, meg a részecskéi is mind egytôl egyik legalább egyszer, akkor az a dolgozat fabatkát sem ér. Veszi a tanár az osztályozási táblázatot, kinézi, melyik kategóriába tartozik az éppen kijavított dolgozat és ráírja a megfelelô jegyet. Itt aztán nincs se csalás, se ámítás. Nem lesz protekció, sem antipátia. Lehet jó tanuló, szorgalmas, rendes a dolgozat szerzôje, ha csak háromszor írta le a csalán nevét, nincs tízes biológia-dolgozat, de lehet rossz, a biológiát eleve utáló tanuló, ha leírta ötször, kapja a szép kerek tízest. Ezzel az osztályozási módszerrel aztán egyforma eséllyel indulnak majd az "életnek" a tanulók a fôvárosból meg a kis eldugott falucskákból egyaránt. Ez a jó benne. Mert tudjuk, hogy mostanság az iskolából hozott jegyek képezik a diákoknál a bárhová való felvétel alapját, mind a középiskolába, mind az egyetemre. Az eddig nagy akadályokat jelentô különbségek ilymódon kiegyenlítôdnek. Most már csak a telet kell kibírniuk a fával fûtött, avagy nem fûtött falusi iskolák tanulóinak, meg a latrinák használatát vagy nem használatát kell átvészelniük. Mert ugye, megvan az esélyegyenlôség.

B. É.

"Nyelvmûvelés" Udéméré-módra

(3. old.)

A bukott rendszerben aggódva láthattuk, hogy a környezetnek, az igénytelen beszélôknek köszönhetôn, nyelvünket mindinkább ellepik a románból átvett szavak, sôt, kifejezések. Az e téren felelôsséget érzôk, tenni akarók gúzsba kötve, tehetetlenül szemlélték, hogy a parancsuralmi cenzúra által nyomorgatott tájékoztatásban ezzel a kérdéssel nem lehetett foglalkozni, az állásukért reszketô szerkesztôk egyszerûen nem mertek helyet biztosítani a jelenség feltárásának.

1989 decemberében nagy reményt fûztünk ahhoz, hogy a határ megnyílásával sárba taposott nyelvünk életében új fejezet, a nyelv megújulása kezdôdik. Ehelyett mi történt? Az alacsony nyelvi szinten beszélôk által átvett román szavak, kifejezések megmaradtak, s melléjük a politikai, társadalmi változásokat követô újak kerültek. A megnyílt határnak köszönhetôn pedig elárasztott bennünket a magyarországi, idegen szavakat majmoló, jobb híján salaknyelvnek nevezhetô miféle. E téren, nyelvünkkel mit sem törôdve, politikusaink, köz-életi személyiségeink az élen jártak. És "természetesen" járnak ma is. Számukra a kezdeti FSN, PUNR után csakis PSD, PNL, PD, PRM létezik. Kiejtve mindez, a betûk magyar kiejtését sutba vetve, [fészéné], [péunéré], [pészédé], [pénélé], [pérémé]. És ezt terjesztik széltében, hosszában, sajtóban, rádióban, tévében egyaránt. Miközben lelkesen szajkózzák a magyar-országi salaknyelvbôl átvett szavakat, kifejezéseket: agrárszektor, autonómia, financiális, generáció, imidzs, információ, koncepció, konferencia, konfrontáció, konszenzus, konzultáció, kulturális, kultusz, prodzsekt, speciális, statútum, szituáció, szponzor, idei év, idei évi, tavalyi év, tavalyi évi, a minisztérium felé, a tegnapi nap folyamán, és így tovább, véget nem érôn.

A nyelvmûvelôk, a nyelvért felelôsséget érzôk mondhatni kézzel-lábbal igyekeznek tenni a nyelvi romlás, rontás ellen. Ez a legtermészetesebb, hiszen minden valamirevaló nép a saját nyelve megvédésére törekszik, minden épeszû ember tudatában van vagy tudatában kellene lennie annak, hogy igazi mûveltség csakis a mindenki által értett anyanyelvi szavakkal érhetô el.

Erre mi történik? Az RMDSZ ügyvezetô elnökségének ifjúsági fôosztálya Nem akarok somer lenni címû programjával belerondít az egész nyelv-ápoló, nyelvmûvelô, nyelvvédô mozgalom közepébe. Gondosan, az s alá kitett farokkal. Nehogy ennek hiányában érthetetlen legyen.

A fiatalok, akikhez ez az izé szól, kifogásolják, hogy munkanélküli helyett ez a szó díszeleg a címben. Kovács Péter, az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelôs alelnöke, a bírálatra válaszolva, közölte: "Változnak az idôk! Sajnos a mai magyar ifjúságot nem lehet kizárólag nemzeti jellegû retorikával megközelíteni. A fiatalok saját nyelvén kell beszéljünk, ha azt akarjuk, hogy betegyék a lábukat egy ifjúsági szervezet, vagy az RMDSZ irodájába (...) A fiatalok kornert rúgnak, nem szögletet, a primariara és nem a polgármesteri hivatalba mennek, a szüleik a somerpénzbôl élnek és nem a munkanélküli segélybôl. Ezért használjuk a somer kifejezést, mert így sokkal inkább magukénak érzik a programot. Így tudjuk megszólítani ôket. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy egy plakáttal nevelni tudjuk ôket, meg tudjuk tenni azt, amit hét évig a szülôk, majd 12 évig a tanárok elmulasztottak!"

Szóval nemzeti jellegû retorika az, ha igényes magyarsággal, nem pungamagyarul szólunk a fiatalokhoz. De tisztázzuk, tulajdonképpen mit ért Kovács Péter retorika alatt? 1. szónoklattant, ékesszólástant? Netán 2. rosszalló értelemben hangzatos szónokiasságot?, hatásosan csoportosított szavak, mondatok tetszetôs, bôbeszédû elôadását? Szerinte a nyelvmûvelés, az anyanyelv védelme utóbbival egyenlô? A fiatalok nyelve pedig a pungamagyar? És aki meg akarja szólítani ôket, annak erre a szintre kell leereszkednie?

Felelôs magatartás ez egy RMDSZ-es tisztségviselô részérôl? Egyáltalán így akar hozzájárulni nyelvünk védelméhez, fennmaradásához? És mi az, hogy az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelôs alelnöke nem hajlandó felvállalni nyelvünk védelmét? Az ifjúság nyelvének fejlesztését? Nem egy lelkész a vallásórák jelentôs részét azzal tölti, hogy a magyarul nem vagy gyengén tudó gyermekeket beszélni, írni, olvasni tanítja! Ha nem tévedek, az RMDSZ annak idején a magyarság érdekvédelmi szövetségeként jött létre. A mi érdekünk az, a mi jövônk érdeke az, amirôl Kovács Péter papol? Vagy az RMDSZ utóbb meggondolta magát, s érdeke megváltozott? A Szociáldemokrata Párttal, akarom mondani, hogy Kovács Péter is értse, a Pártidul Szocsiáldemokráttal, a Pészédével kötött egyezmény értelmében? A Pészédé érdekében? Mert hogy amit ô mûvel, az nem nyelvünk, a magyarság jövôjének az érdeke, az biztos.

Ha viszont az ügyvezetô alelnök szerint az erdélyi magyar fiatalokhoz románul kell szólni, ha az RMDSZ a nyelvi beolvadást kezdi támogatni, akkor talán a nevét is meg kellene változtatnia. Eleinte úgy, hogy nem [eremdéesz]-nek, hanem [rémédészé]-nek ejtik. Aztán [udéméré]-nek. De hogy még tökéletesebb legyen, kihagyják belôle az m-et, hiszen úgyis fölösleges. Mindezt persze azért, hogy a fiatalok is értsék. És meghirdetik számukra a Nem akarok maghiar lenni!, vagy még inkább a Nu vréáu sze fiu ungur! címû jövôbe tekintô, az igazi jövôt hirdetô programot. Ezzel egyidejûleg pedig Kovács Péter csinál egy szkimb de numét és Pétru Cováci lesz, az [udéré] pedig csinál egy szkimb de lokuincát és Kluzs-Nápokáról Bukurestibe költözik.

De komolyra fordítva a szót, az RMDSZ-nek, érdekvédelmi szövetségként igenis kötelessége, feladata a magyar nyelvet messzemenôn figyelembe vevô, a nyelv védelmére kiterjedô tevékenységet folytatni. És ha tetszik, ha nem, vezetôinek, ha népünket és érdekeit akarják szolgálni, kutya kötelessége türelmesnek lenni mindenkivel, így a pungamagyart beszélô fiatalokkal is, mint ahogy kutya kötelessége mindent megtenni, hogy fölébressze bennük a nyelvi igényességet. Ez nem öncélú tevékenység. Ez jövôjüket, mindannyiunk jövôjét szolgáló tevékenység.

És ne alacsony nyelvi szinten szólítsák meg a fiatalokat, ne áltassák magukat azzal, hogy a fiatalok csak ezt értik. Fölösleges aggódniuk, akkor is bemennek majd az irodába, ha a falragaszon munkanélkülit olvasnak. Mert ezt tökéletesen megértik. Bizony, egy falragasz szövegébôl is lehet tanulni.

Asztalos Lajos

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Tiltakozik a Bocskai Szövetség

(4. old.)

Az Erdélyi Magyar Televízió beindítása ellen tiltakozik közleményében a Bocskai Szövetség. A szervezet attól fél, hogy a televíziót az RMDSZ önös politikai céljainak megvalósítására használná.

A közlemény szerint a szervezet támogatja az erdélyi magyarság szülôföldön való m aradása érdekében hozott anyaországi kezdeményezéseket, viszont úgy gondolja, hogy a televízió csak az RMDSZ-t segítené önös politikai céljai megvalósításában. A nyilatkozat aláírói keményen bí rálják az RMDSZ vezetôségét, amelynek "az erdélyi magyarság csupán szavazóbáz isa lehet". Ennek vezetési stílusa és a "másként gondolkodókhoz" való viszonyulása a diktatúrákra emlékeztet, áll a közleményben.

Az aláírók szerint az RMDSZ vezetése "a közelmúltban nyíltan meghirdette az erdélyi magyarság nyelvi asszimilációjának szükségességét, ezért fennáll a veszélye, hogy az Erdélyi Magyar Televízió a meghirdetett asszimiláció hatékony eszközévé válik". Ennek megakadályozása érdekében a Bocskai Szövetség felkéri a parlamenti pártok képviselôit és a társadalmi szervezeteket: akadályozzák meg, hogy a televízió révén az RMDSZ érdemtelenül jusson ekkora hatalom birtokába.

Integrációs fórum Bukarestben
Markó Bélát kihagyták a felszólalók közül

(4. old.)

Románia EU-csatlakozási szándékából származó feladatok listázása volt a fô témája a kedden, Bukarestben megrendezett fórumnak. A lapzárta után véget érô tanácskozásra, amelyet Ion Iliescu államfô kezdeményezett a belpolitikai vihart kavaró EB-országjelentést követôen, a politikai pártok, a szakszervezetek, a munkaadók, a civil társadalom és az ortodox egyház képviselôi, valamint a kormány tagjai, a szociáldemokrata párt vezetô politikusai kaptak meghívást.

Theodor Stolojan, a Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint pártja mindenben támogatja a kormány azon intézkedéseit, amelyek Románia EU-integrációját sürgetik. Figyelmeztetett: bár az országnak jók az integrációs esélyei, az átmenetnek még korántsincs vége, a veszteséges állami vállalatok, a minden behálózó korrupció meg tudja fékezni ezt a folyamatot. Emil Boc, a Demokrata Párt alelnöke ezt a kételyét fogalmazta meg, miszerint a 2004-es választási évben a kormány folytatja a csatlakozási feltételek teljesítéséhez elengedhetetlen reformot. Az európai integráció ügyére nemrég "felesküdött" Nagy-Románia Párt nevében C.V.Tudor pártelnök szólalt fel, aki szintén az elhatalmasodó korrupcióra hívta fel a figyelmet. Emil Constantinescu, a Népi Akció elnöke azzal vádolta a kormányfôt, hogy a Románia EU-csatlakozásáról folytatott tárgyalások nem voltak kellôképpen átláthatók. Dan Voiculescu, a Román Humanista Párt elnöke szerint Romániában a gazdaság még mindig túlságosan is államfüggô, meglátása szerint Románia nem használja fel hatékonyan az EU-forrásokat.

Kellemetlen incidens zavarta meg a fórumon Románia EU-integrációs törekvéseiben látszólag kialakuló összhangot: a felszólalók listájáról lemaradt Markó Béla RMDSZ-elnök. (Iliescu az udvariatlan gesztust azzal magyarázta, hogy a felszólalók listája végül is nyitott volt, bárki feliratkozhatott rá.) A rendezvény befejezése elôtt távozó szövetségi elnök helyett Verestóy Attila szenátor emelkedett szóra, aki kifejtette: az ország EU-csatlakozásának a folyamatában már eddig is nagyon sok megvalósítás történt, ahhoz azonban, hogy Románia EU-konformmá váljon, alapvetô mentalitsáváltásra van szükség.

Adrian Nãstase kormányfô elôterjesztésében többek közt kifejtette: az EU-pénzalapok felhasználását monitorizáló, a kormány, a szakszervezetek és a civil társadalom képviselôibôl álló bizottságot kívánnak létrehozni.

Jelzáloghitel hároméves türelmi idôszakkal

(4. old.)

Az elmúlt évben 300 százalékkal nôtt a nemkormányzati, s ezen belül elsôsorban a fogyasztási hitel. Ez a növekedés azonban a Román Nemzeti Bank (BNR) vezetôi szerint nem veszélyezteti a hazai bankrendszert.

A kihelyezett hitelek összege azért nôtt ilyen látványosan, mert az ingatlanvásárlásra, illetve építésre bevezetett jelzáloghitel lehetôvé tette, hogy a kölcsönért folyamodók magával a vásárolt vagy épített ingatlannal garantáljanak a hitelért. A bankoknak is remek üzletnek bizonyult ez, s ennek köszönhetôen a fogyasztási cikkekre, elsôsorban háztartási gépekre, bútorra stb. is kiterjesztették. A CEC az elsô pénzintézet, amely ezen a téren újítást vezet be: december 1-jétôl a lakásépítésre felvett, 15 évnél hosszabb lefutású hiteleket három éves türelmi idôszakot követôen kell törleszteni. A szóban forgó háromév alatt csak a hitel kamatait kell fizetni, ami jelenleg évi 21 százalék.

Kisebbségi jogok az EU-alkotmányban?

(4. old.)

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme belekerült az EU-alkotmány tervezetébe — tudta meg a budapesten megjelenô Népszabadság, miután az olasz elnökség elküldte kedden a dokumentumot a tizenöt tagállamnak, valamint a tíz csatlakozó és a három tagjelölt országnak. Mindezt hivatalosan tegnap jelentették be Rómában, amikor Kovács László magyar külügyminiszter felkereste itáliai kollégáját. Az alkotmánytervezet magában foglalja az EU eddigi közös vívmányait, a mai és a leendô tagok által az unió alaptörvényébe foglalandónak tartott értékeket, valamint azokat a javaslatokat, amelyekkel a soros elnökség közelíteni kívánja az álláspontokat. Az alkotmányos szerzôdéssel kapcsolatban még fennmaradt nézetkülönbségeket az EU-külügyminiszterek november 28–29-i, nápolyi találkozójukon próbálják majd áthidalni, de ha ez ott nem sikerül, a nagy kiegyezés a december 12–13-i EU-csúcsra marad.

Hadjárat a honvédelmi minisztérium ellen

(4. old.)

A Demokrata Párt (DP) képviselôi egyedi ötlettel rukkoltak elô: a kötelezô katonai szolgálatot ellenzô fiatalok indítsanak valóságos elektronikus hadjáratot a honvédelmi, illetve a belügyi és közigazgatási minisztérium ellen.

A demokraták nem vírusküldésre, hanem e-mail üzenetben kifejezett tiltakozásra gondolnak. Azt javasolják, a fiatalok elektronikus formában közöljék a két tárcával, hogy erkölcstelennek tartják a kormány azon törvénytervezetét, amely kimondja: kemény pénzt kell fizetni ahhoz, hogy ne vigyék ôket katonának.

A demokraták szerint az alkotmánymódosítás kapcsán a Szociáldemokrata Párt (SZDP) a kötelezô katonai szolgálat megszüntetését ígérte. "Az SZDP a fiatalokat csupán manipulálható tömegként használja annak érdekében, hogy hatalmon maradjon" — áll a DP-nek a szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében. A politikai alakulat elutasítja a fiatalok anyagi alapon történô diszkriminálását, a kormány ugyanis azt javasolta, a katonaságtól ódzkodó fiatalok több tízmillió lejt fizessenek.

A DP ugyanakkor arra kéri a fiatalokat, az e-mail üzenetben fejezzék ki támogatásukat az Emil Boc ügyvezetô elnök által az önkéntes katonai szolgálat bevezetésére benyújtott törvénytervezet iránt.

A belügyi és közigazgatási minisztérium e-mail címe: drp@mi.ro, a honvédelmi minisztériumé pedig: drp@mapn.ro.

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
Küldöttjelölô Kistérségi Fórumok Kolozs megyében:

(4. old.)

1. A Torda-Aranyos Küldöttjelölô Kistérségi Fórumra 2003. november 28-án, pénteken 17 órától kerül sor.

Helyszín: Az Ótordai Református Egyház Gyülekezeti Terme (IKE terem), Torda, Republicii út 16. szám.

A szervezôk ide várják a kövekezô városok és községek küldötteit, polgárait: Torda, Aranyosgyéres, Ajton, Kecsed, Járabánya, Harasztos, Mezôcsán, Erdôfelek, Magyarfráta, Alsójára, Nagyiklód, Aranyoslóna, Járamagura, Alsófelsôszentmihály, Várfalva, Magyarpeterd, Palackos, Szind, Alsódetrehem, Tordatúr, Járavize, Aranyosegerbegy.

2. A Kalotaszegi Küldöttjelölô Kistérségi Fórumra 2003. november 30-án, vasárnap 17 órától kerül sor.

Helyszín: A Körösfôi Református Egyházközség Gyülekezeti Terme.

A szervezôk ide várják a következô városok és községek küldötteit, polgárait: Bánffyhunyad, Kisbács, Jósikafalva, Kiskalota, Nagykapus, Kajántó, Csucsa, Szászfenes, Magyargorbó, Gyalu, Egeres, Kôrôsfô, Magyargyerômonostor, Meregyó, Havasnagyfalu, Kissebes, Riska, Székelyjó, Kalotaszentkirály, Tordaszentlászló.

3. A Szamosmente-Mezôségi Küldöttjelölô Kistérségi Fórumra 2003. november 30-án, vasárnap 15 órától kerül sor.

Helyszín: A széki központi táncterem.

A szervezôk ide várják a következô városok és községek küldötteit, polgárait: Dés, Szamosújvár, Apahida, Nagyesküllô, Alparét, Bonchida, Kolozsborsa, Búza, Magyarkályán, Pusztakamarás, Alsókosály, Kackó, Katona, Pecsétszeg, Csürülye, Kolozs, Sólyomtelek, Kozárvár, Doboka, Ördöngösfüzes, Gyeke, Zsuk, Mikeháza, Szamosújvárnémeti, Mócs, Magyarpalatka, Páncélcseh, Récekeresztúr, Szentmargita, Magyarszentpál, Szék, Magyarszovát, Cege, Bálványosváralja, Révkolostor, Borsaújfalu.

A kolozsvári Küldöttjelölô Fórumra 2003. november 29-én, szombaton 17 órától kerül sor.

Helyszín: az Unitárius Egyház Dávid Ferenc díszterme (Brassai-líceum épülete, Kossuth Lajos/1989. December 21. út 9. szám).

KÖRKÉP

A Dacia karaván nyertesei

(5. old.)

Három napon át a Fôtéren voltak láthatók és kipróbálhatók a Dacia új típusú gépkocsijai: a Solenza 1.4 MPI és 1.9D. A próbaautózás során lehetôség nyílt városi körülmények között, illetve a speciálisan erre a célra létesített terepen kipróbálni a román gyártmányú személygépkocsikat. A teszt nagyon sikeresnek mondható, több mint 1000-en próbálták ki az új gyártmányt.

Az elsô napon, november 21-én a Class és a Proconsul együttes koncertje egészítette ki a bemutatót.

A vasárnapi sorsoláson az RCI Finantare és az RCI Leasing Románia cégek jóvoltából Dacia Solenza 1.4 MPI Rapsodie típusú gépkocsival térhetett haza a boldog nyertes, Radu Timis kolozsvári egyetemista.

A karaván következô állomása Temesvár.

(pja)

Nyugdíjasokat támogatnak

(5. old.)

Szamosújváron is egyre több az elszegényedett nyugdíjas. A kisváros idôs lakosainak nincs könnyû sorsa, a kicsi nyugdíj itt sem elég a mindennapi költségek fedezésére. Sokukra gondolt a helyi Nyugdíjasok Egyesülete, amikor eldöntötte, hogy a karácsonyi ünnepek elôtt 160 szegény sorsú, ôsz hajú lakosnak nyújt pénzbeli segítséget, ennek folyósítása már elkezdôdött. Emellett több száz idôs ember részesül szeretetcsomagban. Különösen a helybeli alapítványok és egyházközösségek révén juttatnak segítséget a közelgô év végi ünnepek küszöbén. A szokásokhoz híven a betegeknek gyógyszert osztanak, de ruhanemûvel és édességgel is kedveskednek a szervezôk.

A szamosújvári Nyugdíjasok Otthona hatvan lakójának is örömteli perceket szereznek, ôket minden esztendô végén a német Vöröskereszt támogatja.

Népszerû a méhész tanfolyam

(5. old.)

Szamosújváron és környékén egyre többen érdeklôdnek a méhészet iránt. Napról napra gyarapszik a méhcsaládok száma. A méhészek segítségére sietett a Kolozs megyei Mezôgazdasági, Élelmiszeripari és Falufejlesztési Hivatal, amely a PHARE-program keretében hathetes tanfolyamot szervezett a kisvárosban. A program iránt nagy az érdeklôdés, közel százan látogatják a kurzusokat. Az elôadásokat a kolozsvári Agrártudományi Egyetem elôadótanárai tartják, de a helybeli szakemberek is besegítenek. Az örmény kisvárosban sok a tapasztalt méhész, aki saját módszereirôl mesél. Az elméleti leckéket gyakorlati bemutatók követik, filmvetítéssel tarkítva.

Ugyancsak Szamosújváron beindult egy zöldség- és gombatermesztési szakkör is, amelyet szintén sokan látogatnak a környék földmûvesei közül. Legközelebb az állattenyésztôk ülnek iskolapadba, hogy gyarapítsák szakmai ismereteiket.

Erkedi Csaba

Készülôdnek az iskolák a télre
Kolozs megye az élen jár

(5. old.)

Kolozs megye tanintézményei lényegesen jobban felkészültek a télre, mint a környezô megyék tanintézményei — tûnik ki a szomszédos megyék ilyen irányú tevékenysége pillanatnyi állapotának összehasonlítása nyomán.

Míg Kolozs megyében hetekkel ezelôtt még az elszigetelt iskolák tüzelôanyag gondjai is megoldódtak — a tanfelügyelôség egykoron körlevélben tette közzé azon tanintézmények névsorát, ahol csak november elsô napjaira sikerült a tanuláshoz szükséges alapfeltételeket biztosítani —, addig Beszterce-Naszód megyében csak most indulnak meg a Közterület-fenntartó Vállalat mozgó munkabrigádjai megjavítani az ajtókat, ablakokat. Ioan Botis besztercei alpolgármester találkozása a helyi tanintézmények vezetôivel egyértelmûen a felszínre hozta a felkészületlenséget: a negyven igazgató arra panaszkodott most, november végén, hogy a megyeszékhely majd minden iskolájában megengedhetetlenül hideg van, és befúj a szél az ablak- illetve ajtókereteknél. A munkálatok árát még nem szabták meg, de azt már tudni, hogy a megkésett javításokhoz szükséges faanyagot a Városi Erdészeti Hivatal fogja biztosítani.

Fehér megyében sem sokkal rózsásabb a helyzet, viszont itt más jellegûek a gondok. Nagyenyeden például nagyon jó a kollégium — a megye mamut-tanintézménye — és az önkormányzat között a viszony. A kollégium fûtési gondjainak jó részét az önkormányzat is magáénak tekinti: az új fûtôkazán felszerelése például egyértelmûen a városháza érdeme. — Kétségtelen, hogy jobban fel vagyunk készülve a télre, mint tavaly — mondta a Szabadságnak Simon János kollégiumi igazgató. — A gondok a késéssel vannak, de ezt sem lehet egyértelmûen egyetlen intézmény rovására sem írni, hiszen a papírhercehurca és a bürokratikus labirintus sok jó ötletet tesz nehezen kivitelezhetôvé, vagy esetenként megvalósíthatatlanná.

Corina Pop, a Kolozs megyei tanfelügyelôség sajtóreferense a fenti szintézissel kapcsolatban megjegyezte: Kolozsvár és környéke azért jár az élen ez ügyben, mert egyrészt itt már szeptemberben elindult a "tél-kampány" — méghozzá a lehetô legmagasabb, azaz prefektúra-szinten —, másrészt pedig azért, mert az önkormányzatok és az iskolák közötti kapcsolatok hónapról hónapra szorosabbá válnak. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte: Kolozs megyében már nem-igen vannak olyan igazgatók, akik ne tudnák, hogy az épületjavítások már régen kikerültek a tanfelügyelôségek adminisztrációs udvarából.

Szabó Csaba

Ajándékvásár az Expo Transilvaniánál
Ugrásszerûen megnôtt a kiállítók száma

(5. old.)

Idén az Expo Transilvania december 4–18. között tarja a szokásos téli ajándékvásárt. Szerdán Ioan Avram vezérigazgató a sajtónak arról számolt be: idén tizedik alkalommal szervezik a vásárt, amely minden alkalommal felkelti a cégek és a látogatók érdeklôdését. Ebben az évben több mint 170 cég jelezte részvételét az egész országból, ami rekordot jelent.

Szintén nôtt a kiállítás felülete, idén 1500 négyzetméter áll az ajándékokat, játékokat, télikabátokat és bakancsokat, bundákat, ékszereket és dísztárgyakat, papírárut, élelmiszert, elektronikai cikkeket forgalmazó vállalatok rendelkezésére. — Jelen pillanatban nincs üres stand, mindent elfoglaltak. Minket is meglepett kissé a hatalmas érdeklôdés. Az Expo Transilvania belsô udvarát is kibéreltük, ami eddig nem fordult elô — mondta Ioan Avram. Arról is beszámolt, hogy idén is megszervezik a diákszilvesztert, ami körülbelül félmillió lejbe kerül majd. — Egyelôre nem tudjuk, milyen együttesek jönnek el — mondta.

A vezérigazgató megjegyezte: a vásárnapokon a Közszállítási Vállalat (RATUC) külön buszjáratot mûködtet a következô útvonalon: vasútállomás–Széchenyi tér–Expo Transilvania.

Az ajándékvásáron tematikus vetélkedôk is lesznek: lufilyukasztó, rajz, karácsonyi ének. Ezenkívül koncertekre, tombolasorsolásra kerül sor, december 13-án, szombaton este fél 7-tôl pedig szabadtéri diszkót szerveznek.

A vásár naponta 12–20 óra között várja az érdeklôdôket.

(k. o.)

Ortodox kereszt a magyar utcában

(5. old.)

A mentôszolgálat rendelôjét tatarozzák a városi poliklinika épületében. A lapunknak nyilatkozó Szent-andrási István RMDSZ-es tanácsos elmondta: az új mentôorvosnô nagyon aktív és lelkiismeretes. Az épületet állami és tanácsi pénzekbôl javítják. Az önkormányzat anyagilag is támogatja a mentôszolgálatot.

A hétfôi tanácsülésen a város-atyák beleegyeztek abba, hogy az épületben fogorvosi rendelôt is berendezzenek. A konkurrencia növekedésével talán csökken a szolgáltatások ára, és a lakosság is jól jár — vélik a tanácsosok.

Több más határozat is született az ülésen: a tanácsosok megszavazták a Crisul Kft. beterjesztését: a víz- és csatornahálózathoz való bekötési díj ezután másfél millió lej lesz. Az összegben benne foglaltatik a tervrajz elkészítése, egy vízóra, valamint a bekötési munkálat ára is.

Az RMDSZ-es tanácsosok tiltakozása ellenére a többség megszavazta a 2-es ortodox parókia által kért utcai kereszt felállítását a Budai Nagy Antal utcában. Tekintettel arra, hogy az utca lakosságának kilencven százaléka magyar, az RMDSZ-es város-atyák úgy érzik, a tanácsi döntés provokatív és sértô a bánffyhunyadi magyar kisebbség számára. Szentandrási kifejtette: az RMDSZ más helyet ajánlott a környéken a kereszt felállítására, amit a tanácsostársak nem vettek figyelembe.

Valkai Krisztina

Mikulásra készülôdnek a tanácsosok

(5. old.)

Önkéntes tûzoltószolgálatot létesített az önkormányzat a legutóbbi tanácsülésen — nyilatkozta lapunknak Salánki Sándor polgármester. Tizenöt emberbôl áll a csoport, közülük tízen laknak a községközpontban, öten pedig a község falvaiban. A tûzoltócsoport feladata a megelôzés, valamint a tûzoltás. Felszerelésük viszont nagyon szegényes: egy kézi kocsi és egy vízpumpa áll rendelkezésükre.

Tanácsi határozat született Szatmári Elemér RMDSZ-es tanácsos tanácsosi jogának felfüggesztésére. A tanácsos elköltözött a községbôl, ezért tisztségét nem tudja ellátni. Új tanácsost a következô tanácsülésen iktat be az ippi önkormányzat.

Mivel közeledik Mikulás napja, az önkormányzat a kisebb gyerekek megajándékozására készülôdik. A község minden óvodása édességcsomagot fog kapni ezen a napon. Az önkormányzat kilencmillió lejt irányzott elô az akcióra.

(vk)

A rendôrség hírei
Az iskolában szúrták hátba

(5. old.)

Tegnap egy 17 éves tanuló került kórházba, miután egyik osztálytársa hátba szúrta egy késsel. Az incidens a Gördülôanyag-ipari Líceumban történt, amikor a gyakorlati oktatásból hazainduló két diák egy korábbi nézeteltérést tisztázandó összeverekedett. A rövidebbet Varga János húzta, akit kollégája hátba szúrt. Kórházba szállították, élete nincs veszélyben. A tettet a gyógyuláshoz szükséges napok ismeretében sorolják be.

213 milliós sikkasztás
Sikkasztás és magánokirat-hamisítás vádjával indult eljárás az Epinvest egyik eladója ellen. A 27 éves, büntetlen elôéletû Szabó Z. 2003 során több nyugtát állított ki úgy, hogy számlát nem mellékelt hozzá, az el-adott áru értékét pedig zsebre vágta. Ugyanakkor több hamis nyugtát állított ki, hogy az ily módon eladott hôközpontok hiányát igazolni tudja. Ezen túl szintén számlákat állított ki másik helyi cég nevére, amelynek kedvezményes áron adott el termékeket, holott azokat más személyeknek adta el teljes áron. Az így származó többletet szintén saját célra használta fel. A teljes kár 213 millió lej, a vádlott szabadlábon van.

Két Daciát lopott
Lopással gyanúsítják a kolozsvári, 40 éves B. Miklóst. A vád szerint november 8-ról 9-re virradóra a Gépész utcából ellopott egy parkoló 1310-es Daciát, majd november 14-én a Farkas utcából léptetett meg egy 1304-es Daciát. Az autókat hamis személyazonosságot használva autószerelô mûhelyeknek adta el. A két jármû sértetlenül visszakerült jogos tulajdonosához, a gyanúsítottat 29 napos elôzetes letartóztatásba helyezték.

(balázs)

Megfigyelôtorony a széki tónál

(5. old.)

A széki tó rezervátuma az egyetlen hely a Mezôségen, ahol úszó nádszigetek találhatók: hasonlók csak a Duna-deltában léteznek. Ezeken a szigeteken a nemzetközi egyezmények (Bern, Bonn) szerint legkevesebb 30 védett vízimadárfaj található. Románia aláírta és ratifikálta ezeket az egyezményeket, így köteles részes társként kezelni az ügyet. A madarak tanulmányozása és megfigyelése érdekében a Romániai Ornitológiai Társaság megfigyelôtornyot avatott fel a tó északkeleti partján, a holland Eeconet Action Fund (EAF) és Stichting Doen szervezetek anyagi támogatásával, a "10 for Nature" terv keretében. Az eseményen jelen voltak a helyi polgármesteri hivatal képviselôi, a terv megvalósítói, ornitológusok, kutatók és mindazok a helybeliek, akik érdeklôdnek a madarak világa iránt.

E. CS.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

REKLÁM

Valutaárfolyamok
November 26., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 000/40 200

33 750/33 950

151/154

November 27., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 138 lej, 1 USD = 33 293 lej, 1 magyar forint = 153 lej.

HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Külföldi család keres egyedülálló, vagy férjezett egészséges nôt gyermeke kihordására mesterséges megtermékenyítés útján. Késôbbi kapcsolat kizárva. Anyagiak biztosítva. Kolozsvár, OP 1, CP 1356. (0003)

MEGEMLÉKEZÉS

(7. old.)

Szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre, nagyszüleinkre,

id. BUTYKA JÓZSEFRE,
akit tíz éve kísértünk utolsó útjára, és
id. BUTYKA JÓZSEFNÉ
TÖRÖK ANNÁRA,
aki öt éve távozott szerettei közül. Emléketek legyen áldott, nyugalmatok csendes. GYERMEKEIK, UNOKÁIK CSALÁDJUKKAL. (0003)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája — 5.
Gólözön

(8. old.)

Jórészt gólokban gazdag találkozókkal folytatódott a Bajnokok Ligája csoportkörének küzdelme. Az 5., utolsó elôtti forduló elsô játéknapján, azaz kedden mindössze az A-csoportban fukarkodtak a csapatok a találatokkal: a két mérkôzésen mindössze egyetlen gól esett. Ezt az Anderlecht érte el, amely hazai pályán bizonyult jobbnak az Olympique Lyonnál, miközben a másik mérkôzésen a német bajnok látogatott a csoportelsô Celtic Glasgow otthonába, s ért el gólnélküli döntetlent. Ez azt jelenti, hogy a bajorok közel állnak ahhoz, hogy az idén is már a csoportmérkôzések során búcsúzzanak a kiírástól, hiszen jelenleg sereghajtók. Igaz, az elsô helytôl mindössze egy pont választja el ôket, ami azt jelenti, hogy az utolsó fordulóban (december 10., a találkozók: Bayern München–RSC Anderlecht, Olympique Lyon–Celtic Glasgow) még minden megtörténhet. A két vendégegyüttesnek a döntetlen is elég a továbbjutáshoz, a Bayernnek mindenképppen nyernie kell, míg a franciák döntetlennel is továbbjuthatnak a másik mérkôzés eredményének függvényében, a biztos továbbjutást azonban számukra is csak a gyôzelem jelenti.

A B-csoportban szintén teljesen nyitott a harc a továbbjutásért, hiszen az Arsenal enyhén szólva sikeresen vágott vissza az Internek a hazai pályán elszenvedett 3–0-s vereségért. A Milanóban elért 5–1-es vendégsikerrel a két csapatnak azonos a pontszáma. A másik mérkôzésen ennél mindössze eggyel kevesebb gól esett, a Lokomotív Moszkva és a Dinamó Kijev közötti, végig kiegyensúlyozott találkozó gyôztes gólja a 89. percben esett. Ebben a csoportban az elsô és az utolsó helyezettet 2 pont választja el, s szintén minden megtörténhet a következô fordulóban, amelynek mûsora: Dinamó Kijev–Internazionale, Arsenal–Lokomotív Moszkva. Leegyszerûsítve a számításokat, aki gyôz, az továbbjut. Az Internek Kijevben kell gyôznie a továbbjutáshoz, míg az Arsenalnak hazai környezetben kell jobbnak bizonyulnia a csoport jelenlegi éllovas vasutascsapatánál. S ha az Arsenalnak, a Lokomotívnak és az Internek bizonyos körülmények között a döntetlen is megfelelne, a kijevieknek mindenképpen csak a gyôzelem felel meg.

A C-csoportban már valamivel könnyebbek a számítások: a mostani döntetlennek köszönhetôen a francia AS Monaco az utolsó forduló eredményeitôl függetlenül már bejutott a legjobb 16 közé. Az is biztos, hogy az AEK Athén még az UEFA-kupába való "visszasorolást" sem éri el, így a Deportivo és a PSV Eindhoven között dôl el a második továbbjutó kiléte. Mindez annak köszönhetôen, hogy a PSV-nek sikerült kiharcolnia Monacóban a döntetlent, s így életben tudta tartani esélyeit. A két csapat különben éppen egymás ellen mérkôzik a zárófordulóban, Eindhovenben, miközben a Monaco Athénba látogat. A Deportivónak elég a döntetlen (de még az egygólos vereség is), a PSV-nek viszont mindenképpen gyôznie kell, legalább három góllal. S ha véletlenül a Monaco nem szerez pontot Athénban, s esetleg hármas holtverseny alakulna ki, úgy abból a hollandok jönnének ki a legrosszabbul.

Végül a D-csoportban az Olümpiakosz Püreusz esett ki a számításokból, miközben a Torinói Juventus már korábban biztosította helyét a következô szakaszban. Így a Sociedad és a Galatasaray közül kerül ki a második továbbjutó, s mivel a kettejük közötti különbség jelenleg 5 pont, a törökök csak akkor jutnak tovább, ha a most elhalasztott, Juventus elleni, majd az utolsó fordulóban éppen a Sociedad elleni találkozót is megnyerik.

Eredmények, csoportmérkôzések, 5. forduló:

A-csoport: RSC Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia) 1–0 (Tihinen — 70. perc), Celtic Glasgow (skót)–Bayern München (német) 0–0. A csoport állása: 1. Celtic Glasgow 7 pont (6–4), 2. Anderlecht és Olympique Lyon 7–7 (4–5), 4. Bayern München 6.

B-csoport: Lokomotív Moszkva (orosz)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–2 (Buzsnyikin — 28., Ignasevics 11 m, 46. és Parks 89. perc, illetve Belkevics — 35. és Sackih — 64. perc), Milánói Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1–5 (Vieri — 32. perc, illetve Henry 2 — 25. és 85., Ljungberg — 49., Edu — 87., továbbá Pires — 89. perc). A csoport állása: 1. Lokomotív Moszkva 8 pont, 2. Arsenal 7 (7–6), 3. Internazionale 7 (7–10), 4. Dinamó Kijev 6.

C-csoport: Deportivo La Coruña (spanyol)–AEK Athén (görög) 3–0 (Hector — 22., Valeron — 51. és Luque — 70. perc), AS Monaco (francia)–PSV Eindhoven (holland) 1–1 (Morientes — 34. perc, illetve Vennegoor of Hesselink — 85. perc; piros lap: Zakisz — 84. és Giuly 88. perc, illetve Lucius — 50. perc). A csoport állása: 1. AS Monaco 10 pont (15–6), 2. Deportivo 10 (10–9), 3. PSV Eindhoven 7, AEK Athén 1.

D-csoport: Olümpiakosz (görög)–Real Sociedad (spanyol) 2–2 (Sztoltidisz — 59. és Castillo — 69. perc, illetve Gabilondo — 31. perc és Schürrer — 73. perc; piros lap: Kovacevics 66. perc, Real Sociedad). A Galatasaray Isztambul (török)–Torinói Juventus (olasz) mérkôzést december 2-ára halasztották. A csoport állása: 1. Juventus 10 pont/4 mérkôzés (már továbbjutott), 2. Real Sociedad 8/5, 3. Olümpiakosz 4/5, 4. Galatasaray 3/4.

• Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében az elmúlt hetekben elkövetett, s többtucat halálos áldozatot követelô isztambuli merényletek miatt a Besiktas Isztambulnak és a Galatasaraynak is semleges pályán kell lejátszania soron következô Bajnokok Ligája mérkôzését.

A Besiktas–Chelsea összecsapást változatlanul december 9-én kell lejátszani.

(balázs)

UEFA-kupa 2. forduló
Továbbjuthat a Debrecen

(8. old.)

Ma 23 találkozót bonyolítanak le a labdarúgó UEFA-kupa 2. fordulójában. A visszavágókban egy magyar és két román csapat érdekelt, miközben egy mérkôzést elhalasztottak: a törökországi merényletek következtében a Maccabi Haifa (izraeli)–FC Valencia (spanyol) mérkôzést december 11-én pótolják be, a helyszínrôl még nem született döntés.

Visszatérve a magyar, illetve román érdekeltségû mérkôzésekre, a legnagyobb továbbjutási eséllyel a Debreceni VSC-MegaForce lép pályára, amely a PAOK Szalonikit fogadja, 18 órai kezdettel. A magyar együttes az elsô mérkôzésen, Szalonikiben 1–1-es döntetlent ért el, ami azt jelenti, hogy még egy 0–0-s eredmény, vagy minimális különbségû gyôzelem is elég a boldogsághoz.

Szintén 1–1-es eredmény született korábban a Steaua és a Liverpool közötti találkozón, de mivel azt Bukarestben játszották, Victor Piturcã tanítványai csak gyôzelem, vagy 1–1-nél nagyobb döntetlen esetén jutnak tovább. Ilyen körülmények között, a két csapat erôviszonyait ismerve, nem fér sok kétség a továbblépôt illetôen, hiszen a Steaua-továbbjutás bombameglepetést jelentene. A találkozó egyébként 22 órakor kezdôdik.

Végül már biztos búcsúzó a 20 órakor Bukarestben pályára lépô Dinamó, amely az orosz Szpartak Moszkvát fogadja. Az elsô mérkôzés eredményének (4–0) tükrében inkább csak formaságnak számít a találkozó, hiszen ha jó napot is fog ki Ioan Andone csapata, akkor is nagyon nehezen képzelhetô el, hogy 5–0-ra tudna gyôzni.

A 3. forduló sorsolása december 12-én lesz, amikor csatlakoznak a most továbbjutókhoz a BL-bôl 3. helyen kiesô együttesek.

(balázs)

Megismétlôdik a vb-elôdöntô

(8. old.)

A Koreai Labdarúgó-szövetség (KFA) bejelentette, hogy a dél-koreai válogatott 2004. december 19-én barátságos mérkôzésen lép pályára Németország legjobbjai ellen.

A két csapat eddig kétszer találkozott egymással. Elôször az 1994-es, egyesült államokbeli világbajnokságon, akkor Jürgen Klinsmannak köszönhetôen végül is 3-2 nyertek a németek a csoportküzdelmek során.

Legutóbb a tavalyi, dél-koreai–japán közös rendezésû világbajnokságon az elôdöntôben került szembe egymással a két együttes, s összecsapásukon a Bayern München — akkor még Bayer Leverkusen — irányítójának, Michael Ballacknak a gólja döntött.

TEKE
Két találkozó idegenben

(8. old.)

A múlt hét végén két összecsapás miatt utazott Bukarest környékére a Szamosújvári SOMVETRA nôi csapata. Kihasználva a Bãicoi-i Petrolul elleni mérkôzést, a Szamos mentiek kérték a szakszövetség beleegyezését, hogy a Bukaresti Vointa elleni mérkôzést is lebonyolíthassák. A fôvárosban azonban a helyiek nem tudtak hat játékost szerepeltetni, így a Kolozs megyeiek játék nélkül nyertek.

A prahovai pályán azonban 3200–2886 fa (egyéniben: 5–1) arányban vereséget szenvedtek Nagy József tanítványai. A hazaiak legjobbja a sokszoros válogatott Negrean volt 554 fával, míg a vendégektôl az alig 14 esztendôs Török Alexandra tûnt ki 513 fával.

November 25–28. között Galacon rendezik az országos egyéni és páros ifjúsági bajnokság elôdöntôjét, amelyen a SOMVETRA játékosai is részt vesznek.

Erkedi Csaba

TÁJFUTÁS
December 1-je Kupa

(8. old.)

A Pro Orientare Társaság a megyei sportigazgatósággal közösen tájfutó versenyt rendez a Szent János kút közelében november 30-án, vasárnap.

Jelentekezni vasárnap 12 óráig lehet a Szent János kúttól északkeletre lévô háromszögû tisztáson. Rajt déli fél 1-kor.

Pályakitûzô: Gáll Enikô.

Kategóriák: gyerekek — 14 évig (CM és CF), ifik — 15–19 évesek (JM és JF), felnôtt A — 20–34 évesek (AM és FM), felnôtt B — 35–49 évesek, illetve 35 év fölött (BM és BF), veteránok — 50 év fölött (VM), nyílt verseny — kezdôk (Open M és Open F).

A versenyen mindenki saját felelôsségére indul.

Mindenkit szeretettel várunk!

Májai Ferenc

Kosárlabda-mérkôzések szerepelnek a csütörtöki nap mûsorán:

• a Horia Demian Sportcsarnokban nôi nemzetközi kupamérkôzésen a Kolozsvári U ACSA Terapia a török Eregli Erdemirsport csapatát fogadja, délután fél 6 órakor;

• a 10. Számú Általános Iskolában December 1-je Kupa elnevezéssel nôi tornát bonyolítanak le délután 1 órai kezdettel.

Romániában készülnek az iraki olimpikonok

(8. old.)

Az iraki sportolók Romániában edzve készülnek fel a jövô évi athéni ötkarikás játékokra.

A 11 versenyzô — atléták, súlyemelôk, kajakosok, kenusok, sportlövôk — és három edzô decemberben vagy januárban érkezik meg az országba.

A felkészülés költségeit részben a vendéglátók állják, de segítséget nyújt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is.

Az oldalt szerkesztette:

Póka János András


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -