2003. november 28.
(XV. évfolyam, 275. szám)

Hanyagság miatt eurótízezrektôl eshet el a Pro Vobis
Kevesebb ajándék a polgármesteri hivatal alkalmazottai gyerekeinek

(1. old.)

Közel 50 ezer euró értékû PHARE-pályázati pénztôl eshet el a Pro Vobis önkéntes központ a polgármesteri hivatal alkalmazottainak hanyagsága és nemtörôdömsége miatt. A szervezetnek pénteken kellene aláírnia a pénz kiutalásához szükséges szerzôdést, de ezt a városháza biztosította irodahelyiség nélkül nem teheti meg. Lapzártánkig a pályázat sorsáról az ülésezô városi tanács nem döntött.

A nyáron a Pro Vobis elnyert egy 46 ezer eurós PHARE-pályázatot, amelynek célja a polgárok tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikrôl, illetve tanácsadás különbözô elintéznivalókban. Ilyen például a munkanélküli segély benyújtásához szükséges iratokkal kapcsolatos felvilágosítás. Az európai pénzek megszerzésének feltétele: az irodának az önkormányzat biztosítson helyet. Többszöri kérés ellenére ez eddig nem történt meg, mi több, korábban a Pro Vobis elnökének szemére hányták, hogy 28 évesen nem fordulhat a tanácshoz. — Az iroda lényege a tájékoztatás. Adott esetben a központ önkéntesei házhoz mennek, hogy kérésre elmondják, mit kell tenni bizonyos engedély beszerzéséhez, milyen jogokkal rendelkeznek a polgárok. Jelen pillanatban 36 hasonló tájékoztató és felvilágosító irodát állítottak már fel az országban, sajnos úgy tûnik, Kolozsvár kimarad a sorból — nyilatkozta a Szabadságnak Ioana Muresan, a Pro Vobis elnöke.

A szervezet már több ízben a tanácshoz fordult az irodahelyiség ügyében, de nem találtak megértésre. A projektet minden valószínûség szerint a polgármesteri hivatal alkalmazottai hanyagsága miatt vesztik el afiatalok. A városi tanács szakbizottsága múlt csütörtökön hozzájárult az ötlethez, de a tervezetet a közalkalmazottak nemtörôdömsége miatt nem tûzték a tegnapi tanácsülés napirendjére. — Kollégáim jelezték a tanácsosoknak, hogy a kérdést csütörtökön meg kell vitatni. Az önkormányzati képviselôk azt mondták, túl sok a határozattervezet. Ezzel a kifogással a közalkalmazottak megelégedtek, s nem érveltek amellett, hogy sürgôs, és ha nem szavazzák meg, a Pro Vobis elveszti a pénzt — mondta Horatiu Crisan, a városháza szóvivôje.

Lapzártáig a városi tanács nem vitatta meg a kérdést. A testület az idô nagy részében telekkoncessziókról tárgyalt. Közben a Pro Vobishoz hasonló helyzetben található az Emberi Jogvédelmi Liga (LADO) is, amely szintén PHARE-pénzekhez jutott, de még nem kapott irodahelyiséget a tanácstól.

A tegnapi tanácsülésen az önkormányzati képviselôk különben nem járultak hozzá ahhoz, hogy a szállodák fizette hotel-illetékbôl idegenforgalmi irodát hozzanak létre a polgármesteri hivatalban. Ugyanakkor 150 millióról 70 millióra csökkentették a városházi alkalmazottak gyermekeinek szánt ajándékcsomagok összértékét.

Kiss Olivér

Egyre több pénzt emészt fel az egészségügy
November kivételesen nehéz hónap volt

(1. old.)

Fôleg az ingyenes és ártérített gyógyszerek esetében érezhette meg leginkább a lakosság, hogy november kivételesen nehéz hónapnak bizonyult az egészségügyi ellátás terén, de hasonló panaszok hangzottak el a kórházak hiányosabb felszereltségérôl is, kötszerek, orvosságok, egyéb egészségügyi anyagok tekintetében. Az okokról sokat lehetne beszélni, a probléma azonban egészében nagyon összetett és bonyolult, magyarázta Daniel Horvath szóvivô a Kolozs Megyei Egészségbiztosító Pénztár tegnapi sajtóértekezletén.

Annak ellenére, hogy a korábbi hónapokhoz képest kevéssel csökkent a kedvezményes és ingyenes orvosságokra kiutalt pénzösszeg, november sokkal kritikusabbnak bizonyult, és már az elsô napokban elfogyott a gyógyszertárak pénzkészlete. Hogy enyhítsenek valamelyest a kritikus helyzeten, a pénztár még 50%-kal kiegészítette a gyógyszertáraknak szánt alapot, felhasználva a más területeken megspórolt vagy el nem költött összegeket. Ez a lehetôség egyébként sokat foglalkoztatja a pénztár illetékeseit, hiszen év végére elôreláthatólag megmaradna bizonyos összegû pénzalap, amelyet a költségesebb területekre lehetne fordítani, feltéve, hogy megszerzik az ehhez szükséges engedélyezést. Mivel azonban továbbra is pénzhiánnyal küszködnek a gyógyszerek biztosításánál, a pénztár 45 milliárd lej költségvetés-kiegészítést kért az országos biztosítótól.

Kolozsváron (és nem csak itt) a helyzet már csak azért is válságosabb, mivel havonta jóval többet költenek egészségügyi ellátásra, mint amennyi biztosítási járulékot befizetnek. A pénztár kimutatása szerint októberben 168,79 milliárd lejt fizettek be járulék címén a biztosítónak (ez szeptemberhez viszonyítva 10,68% növekedést jelent), az országos pénztár által az egészségügyi szolgáltatásokra kiutalt összeg pedig meghaladta a 364,9 milliárdot. A kolozsvári pénztárral szembeni adósság októberben 681,85 milliárd lej volt: 64 vállalat rendelkezik egymilliárdon felüli adóssággal, 19 722 járulékfizetô cég pedig egymilliárdon aluli összegekkel tartozik a biztosítónak.

(i)

Mikor lesz Kolozsvárnak európai kormányzata?

(1., 7. old.)

A kolozsvári székhelyû Európa Ház Egyesület, valamint a Kolozsvár kormányzása a kibôvült Európában címû terv partnerei (az Octavian Goga Megyei Könyvtár, a Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Kolozs Megyei Tanács, a Prefektúra, a helyi tanács, a Szabadság, az Adevãrul de Cluj, a Kolozsvári TV, a Kolozsvári Rádió és a kolozsvári AEGEE diákszervezet) tegnap indították útjára a kolozsvári politikai pártoknak címzett Tíz kérdés Kolozsvár európai kormányzásáról elnevezésû kérdôívet. A Megyei Könyvtár székhelyén megtartott sajtóértekezleten jelen volt az Európa Ház Egyesület elnöke, Dan Luca, a program lebonyolítását befogadó könyvtár igazgatója, Doina Popa, valamint több partnerszervezet — így a Szabadság — képviselôje is.

Dan Luca, aki kolozsváriként pillanatnyilag Brüsszelben él, és az EurActiv médiatársaság marketingfelelôse, a tájékoztatón ismertette az Európa Ház Egyesületet, amelyet 1996-ban maga alapított. Mint mondta, az Európa Ház olyan apolitikus, nem egyházi jellegû, anyagi szempontból független nemkormányzati szervezet, amely azt a célt tûzte maga elé, hogy reális kapcsolatot teremtsen Kolozsvár közössége és az Európai Unió között. Tavasszal már lebonyolítottak egy projektet, és a jelenleginek is ehhez hasonló a tárgyköre. Az elnök hangsúlyozta: várhatóan 2004 júniusában kerül sor a helyi választásokra, amelynek során a lakosság megválasztja a helyi és megyei tanács tagjait, valamint a város polgármesterét. Éppen ezért a választóknak fontos tudniuk, mit gondolnak a politikai pártok és a jelöltek az elkövetkezô négyéves idôszakról, amelybe, ha minden jól megy, beleesik a 2007-re tervezett európai csatlakozás is. A választásokkal kapcsolatos technikai kérdésekrôl ideje áttérni a tartalmiakra, fûzte hozzá Dan Luca. A tíz kérdést tartalmazó kérdôívet, amelynek összeállításában a programban részt vevô partnerek segítettek, tegnap küldték el a politikai pártok helyi vezetôihez, jelentette be az elnök. Megfelelô gondolkodási idô után a pártoknak 2004. február 2-ig kell elküldeniük a válaszokat, ekkor következik a médiapartnerek szerepe, amelyek feldolgozzák, és a lakosság tudomására hozzák a válaszokat. Ez a szakasz február és április között zajlik, végül a projekt májusban zárul a Megyei Könyvtárban megszervezett nyilvános szemináriummal.

A tíz kérdés megpróbálja átfogni a társadalmi-politikai élet minden területét. A pártoknak ki kell fejteniük, mi az elképzelésük, hogyan lehet fejleszteni Kolozs megyében a befektetéseket, melyek Kolozsvár legfontosabb szociális problémái, mi a szerepe a helyi pénzügyi pólusnak egy európai jellegû kormányzásban. Ugyancsak válaszolniuk kell arra, hogyan fékeznék meg a munkaerô-vándorlást, hogyan fejlesztenék a közszállítást, milyen intézkedéseket hoznának az ide látogató turisták számának növelésére, mi a környezetvédelem fontossága, és hogyan értékelik Kolozsvár multikulturális, többnyelvû és többnemzetiségû összetételét, illetve ezt hogyan értékesítenék a sokszínûségre alapuló Európában (ez a pont a Szabadság fôszerkesztôjének ajánlatára került be a kérdôívbe). Az utolsó két kérdés arra vonatkozik, milyen haszna lenne Kolozsvár és Brüsszel közötti kapcsolatnak, illetve milyen szerepet biztosítanának a külföldön élô kolozsváriaknak a város európai szintû irányításában.

Köllô Katalin

Testvértelepülési szerzôdést írt alá Egeres

(1., 5. old.)

A Fejér megyei Nagyvenyim község hattagú küldöttségét fogadta tegnap délután Egeres Polgármesteri Hivatalának korszerû tanácstermében a község elöljárósága. Rendkívüli tanácsülés keretében Rauf Pál, Nagyvenyim polgármestere és Fekete P. P. János, Egeres polgármestere aláírta a két település között évek óta gyümölcsözô kapcsolat hivatalosítását szentesítô dokumentumot.

Fekete P. P. János távlati jelentôségûként értékelte a tegnapi nap eseményeit, és kifejezte abbeli reményét, hogy Nagyvenyim és Egeres kapcsolata korántsem reked meg a hivatalos kapcsolatok szintjén, hanem átfogja a település civil szervezeteit, lakóit, a szeretet jegyében. Rauf Pál polgármester örömét fejezte ki, hogy a két település közötti partnerségi megállapodás megszületését a helybeli román tanácsosok is messzemenôen támogatták. Nagyvenyim elöljárója elmondta, a megállapodás csupán egy keret, amelyet a két település lakóinak kell tartalommal megtölteniük.

Egeres elsô testvértelepülése a Fejér megyei Nagyvenyim. A megállapodás szerint a felek kulturális, oktatási, gazdasági, szociális kérdésekben kívánnak együttmûködni, cserekapcsolat révén szorosabbá fûzni az intézményes, de fôleg az emberi kapcsolatokat.

Az ünnepség végén a vendégek átadták ajándékaikat: óriási pezsgôsüveget, amelyre a partnerségi szerzôdés aláírásának dátumát gravírozták. Fekete P. P. János egy csinos fekete táskát is átvett, amelyben értékes hordozható számítógép "bújt meg". Ma a vendégek meglátogatják a mákófalvi óvodát és iskolát, ahol Mikulás-csomagot adnak a gyerekeknek, majd késôbb a Gyalui havasokba kirándulnak.

K. E.

Bagdadba látogatott Bush

(1. old.)

Csütörtökön este az amerikai elnök meglepetésszerû látogatást tett az iraki fôvárosban. George W. Bush beszédet mondott mintegy 600 amerikai katonának a Hálaadás ünnepe (Thanksgiving) alkalmából. Bush két órát töltött az iraki fôvárosban.

Választások: Iliescu–RMDSZ konzultáció

(1., 4. old.)

Az RMDSZ egyetért azzal, hogy az önkormányzati választásokra jövô év június 6-án kerüljön sor, és azt javasolja, hogy ezek egyfordulósak legyenek. A parlamenti választások esetén az RMDSZ-nek nem érdeke a listás módszer megváltoztatása. Ami pedig az idôpontokat illeti, a szövetség nem emel kifogást a kormánypárt által javasolt december 12 (elnökválasztások elsô fordulója, és parlamenti választások), illetve december 19 (az elnökválasztások második fordulója) ellen, de azt szeretné, hogy néhány héttel korábban, november végén kerüljön sor a választásokra, természetesen, amennyiben az Alkotmánybíróság jóváhagyja. (A parlamentnek, mint ismeretes, december 11-én jár le a mandátuma, választásokat csak utána lehet kiírni). Az RMDSZ nem támogatja viszont azt a Mircea Ionescu-Quintustól származó javaslatot, hogy a parlamenti választások az elnökválasztások második fordulójával essenek egy idôpontra. A liberális politikus javaslatától mellesleg pártja is elhatárolódott, a kormánypárt azonban tetszését nyilvánította ki.

A szociáldemokratákkal folytatott tanácskozás után Ion Iliescu tegnap az RMDSZ képviselôivel konzultált a választási törvények módosításáról, a jövô évben esedékes helyhatósági, illetve parlamenti és elnökválasztások idôpontjáról. Az államfô ma az NLP és a DP, illetve a Nagy-Románia Párt véleményét kéri ki az említett témákban.

Márton Árpád, a Markó Béla szövetségi elnök által vezetett delegáció tagja a Szabadságnak kifejtette, a tanácskozáson ismertették az államfôvel a szövetség álláspontját a román politikai életben egyre nagyobb vihart kavaró kérdésekrôl. A választások idôpontjával naponta felmerülô újabb és újabb forgatókönyvek közül a tegnapi tanácskozáson nem vetôdött fel reális alternatívaként az az Adrian Nãstasétól származó javaslat, miszerint a júniusi helyhatósági választásokkal egyidôben elôrehozott parlamenti választásokat rendezzenek. A képviselô szerint a miniszterelnök viccelhetett, hiszen az alkotmányos elôírások szerint csak akkor lehet elôrehozott választásokat kiírni, ha az elnök feloszlatja a parlamentet. Márpedig az államfô nem tehet ilyet mandátumának utolsó félévében. A parlament feloszlatásának egyedüli alkotmányos módja az lenne, ha február elején valamelyik párt bizalmatlansági indítványt nyújtana be, amit a parlament elfogad. Ebben az esetben a kormány megbukik, az elnök pedig új kormánycsapatnak kér bizalmat. Ha a parlament 60 napon belül nem fogad el új kormányt, az elnöknek akkor valóban jogában áll feloszlatni a testületet. Ennek az eljárásnak pedig kicsi a valószínûsége. (Ion Iliescu elnök különben azt a forgatókönyvet is el tudja képzelni, hogy az elnökválasztást tartsák a helyhatósági választásokkal együtt, az új elnök pedig majd csak decemberben, elôdje mandátumának lejártakor vegye át tisztségét.)

Márton kifejtette: azok akarják, hogy a parlamenti választások az elnökválasztások második fordulójával essék egybe, és ezeket legalább két hét válassza el egymástól, akik biztosak abban, hogy elnökjelöltjük bekerül a második fordulóba. Az elnökjelölt kampánya ugyanis sokat nyom a párt listáin is, lásd a négy évvel ezelôtti helyzetet, amikor C.V. Tudor bekerült a második fordulóba, az NRP pedig sokkal több szavazatot kapott, mint különben. Az RMDSZ épp emiatt tart ettôl a megoldástól.

A tanácskozáson Markó Béla kérte Ion Iliescut, lépjen közbe annak érdekében, hogy a nacionalista retorika ne mérgezze meg a választási kampányt. Újságíróknak nyilatkozva a szövetségi elnök kifejtette: a november 25-i fórumot is azért hagyta el, mert elnézték, hogy C.V. Tudor fél órás kampánybeszédet tartson. A tanácskozáson nem esett szó arról, hogy a kormánypárt az RMDSZ-szel való kozultálás nélkül állított kisebbségügy államtitkárt. Az RMDSZ azt azonban szóvétette: a módosított alkotmány a sorkatonai szolgálat eltörlésérôl szól, nagyon sokan ezért is mentek el a népszavazásra. A jelenlegi törvénymódosítási kezdeméneyzések azonban nem arról tanuskodnak, hogy a közeljövôben ezt meg akarnák szüntetni.

Sz. K.

Kompromisszum kisebbségi jogvédelemügyben

(1., 4. old.)

Az EU soros olasz elnöksége szerdán nyilvánosságra hozta az uniós alkotmánnyal kapcsolatos módosító javaslatait. Mint arról már beszámoltunk, a magyar diplomácia szorgalmazására a szerzôdésbe bekerülne a kisebbségek jogaira vonatkozó utalás. A munkadokumentum szövege szerint "az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlôség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, ide értve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is." Az elnökség ugyanezen a helyen javasol két további módosítást is, amelyek szerint a felsorolást kiegészítenék a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, valamint a férfiak és a nôk közötti egyenlôségnek az elvével.

A szövegváltozat az eredeti magyar elképzelésektôl némileg eltérô, kompromisszumos megfogalmazást tartalmaz. A szerzôdés vonatkozó cikke ugyanis nem közvetlenül a kisebbségek, hanem a hozzájuk tartozó személyek jogait említi az unió alapértékeinek sorában. Ez a megfogalmazás azonban vélhetôen elfogadható lesz a kisebbségi kérdésekre érzékenyen reagáló delegációk számára is — reméli a magyar fél.

A magyarországi ellenzék üdvözli a szövegváltozatot, véleményük szerint még a legyengített szöveg is nagy jelentôségû, bár ez a szövegváltozat nem teljesen egyezik a kisebbségi jogok kapcsán korábban megfogalmazott magyar igényekkel.

A javaslatról a vita azonban csak most kezdôdik, el kell ugyanis érni, hogy a kiegészítés benne is maradjon a szövegben. Erre az EU-külügyminiszterek november 28–29-i, nápolyi találkozóján kerül sor, de ha ott nem sikerül, a nagy kiegyezés a december 12–13-i EU-csúcsra marad. A külügyminiszterek elvileg utolsó alkalommal találkoznak a kormányközi konferencia keretén belül, hogy elôkészítsék az eredeti tervek szerint a decemberi csúcstalálkozón véglegesítendô alapszerzôdést.

Mint ismeretes, Magyarország eredetileg azt szerette volna, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek kollektív jogvédelme mondassék ki, ez a kezdeményezés azonban eleve kudarcra volt ítélve. Egyes politikai kommentátorok szerint a jelenlegi megfogalmazás — ha megmarad — így is nagy eredmény, hiszen bele lehet érteni, hogy a kisebbségek az adott államban többséget alkotó nemzettel egyenjogúan használhatják anyanyelvüket, ôrizhetik meg azonosságukat, gyakorolhatják a sajtószabadságot, oktathatnak, tehát olyan jogokat élvezhetnek, amelyek csak nemzetként-etnikumként és kollektíven gyakorolható. Újabb külön jogokat közvetlenül nem hoz, ám keretet ad egyrészt a meglévô jogok gyakorlati megvédéséhez, másrészt fokozatos, érdemi gyarapításukhoz.

Több rázós kérdésnek még ismeretlen a sorsa. Ilyen például az, hogy az alkotmány utaljon-e Európa keresztény vagy zsidó-keresztény örökségére. A kereszténység megemlítését szeretnék elérni a magyar konzervatív pártok is, de annak leghangosabb hívei a lengyelek és a spanyolok.

Új integrációs és egészségügyi miniszter

(1., 4. old.)

Ion Iliescu államfô elôtt, a Cotroceni palotában tegnap letette az esküt Ovidiu Brînzan új európai integrációs miniszter, és Alexandru Fãrcas, az egészségügyi szaktárca új vezetôje. A két minisztert csütörtökön nevezte ki az SZDP Állandó Delegációja Adrian Nãstase kormányfô javaslatára.

Az államfô elmondta: "szívesen" elfogadta a miniszterelnök javaslatát a két új tárcavezetô személyével kapcsolatban. Kifejtette, Alexandru Fãrcas értékes munkát végzett a Közigazgatási és Belügyminisztériumban, és tapasztalatokat szerzett a diplomáciai tevékenység területén is. Ovidiu Brînzan orvos, parlamenti tapasztalattal rendelkezik és a temesvári orvosi körök elismerésének örvend, mondta az államfô.

Alexandru Fãrcas 44 éves, Kolozsváron szerzett jogi diplomát 1983-ban, nôs, egy fiú apja. Fãrcas 1983 és 1990 között bíróként dolgozott a bufteai, a tordai és a kolozsvári törvényeszéken, ugyanebben az idôszakban a kolozsvári Jogi Egyetem tanára volt. 1990 és 1996 között óraadó tanár volt a fôvárosi Politikatudományi és Közigazgatási Tanulmányok Fôiskolájának Nemzetközi Kapcsolatok karán, 1993 és 1996 között a Külügyminisztérium Emberijogi Fôosztályának vezetôjet. Az 1996–2000 idôszakban Fãrcas diplomáciai tanácsadóként dolgozott Románia genfi állandó missziója keretében. 2000-ben kinevezték a Külügyminisztérium Jogi Fôosztályának vezetôjévé, 2001. január 5-tôl pedig belügyi államtitkárként dolgozot.

Ovidiu Brînzan 44 éves, Temesváron szerzett orvosi diplomát 1986-ban, 1991-tôl intenzív osztályi szakorvos. 1992 és 2000 között a Gef-Facilities kft. vezérigazgatója. Brînzan 1995-tôl az SZDP tagja, 2000-tôl parlamenti képviselô és az alsóház egészségügyi bizottságának alelnöke.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

BENKÔ LEVENTE SZÉKELY GOLGOTA — HALÁLTÁBOR FÖLDVÁRON 1944–1945 címû dokumentum riportkötetét mutatják be november 28-án, pénteken du. 6 órakor a Phoenix könyvesboltban (Szentegyház/Iuliu Maniu u. 6. sz.). A kötetet dr. Egyed Ákos történész méltatja, közremûködik Sebesi Hripszimé Tündér és Sebesi Karen Attila.

GITÁREST fiataloknak a Római Katolikus Szent Gábor Ifjúsági Fórum szervezésében november 28-án, pénteken du. 6 órától a Szentegyház utca 2. szám alatt (I. emelet).

AZ EMKE EZÉVI DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉRE, — amelyet november 29-én, szombaton du. 2 órától tartanak a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében — minden érdeklôdôt szeretettel meghív a közmûvelôdési ernyôszervezet vezetôsége.

A NAGYSZEBENI NÉMET FÔKONZULÁTUS december 1-jén, Románia Nemzeti Ünnepén zárva tart.

AMIT AMERIKÁNAK KÖSZÖNHETÜNK — TENGEREN TÚLI NÖVÉNYEINK címmel tart vetítettképes elôadást Jablonovszky Elemér a tordai Petôfi Társaság által szervezett Népfôiskolán, november 28-án, pénteken du. 5 órától, a tordai unitárius templom imatermében.

TORDAI KÉPZÔMÛVÉSZEK TÉLI KIÁLLÍTÁSA nyílik meg november 29-én, szombaton du. 5 órakor az ótordai református egyház IKE-termében. A megnyitón Suba László mutatja be a kiállító képzômûvész társakat. Az érdeklôdôk január 15-ig tekinthetik meg a tárlatot, munkanapokon 9–13 óra között.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETEL az RMDSZ kül- és belmonostori kerületének szervezésében november 29-én, szombaton du. 5 órától, a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

AZ AGNUS RÁDIÓ technikai okok miatt november 28-án, pénteken szünetelteti adását. A hallgatók szíves elnézését kérik.

A SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY–KUTATÁSI PROGRAMOK INTÉZETÉNEK VENDÉGTANÁRI PROGRAMJA:
A KOMMUNIZMUS TÖRTÉNETE címmel dr. Gyarmati György docens, a Magyar Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárának államtitkár rangú fôigazgatója tart elôadássorozatot november 28–30. között az Echinox épület I. C. Brãtianu termében, pénteken 18–20, szombaton 9–12 és du. 2–5, vasárnap 10–12 óra között.

EVOLÚCIÓS ÖKOLÓGIA címmel dr. Lengyel Szabolcs, a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani Tanszékének tudományos munkatársa tart elôadássorozatot a BBTE Mikó kerti épületében (B2-es terem) november 28-án, pénteken 11–13 és du. 3–7, valamint november 29-én, szombaton 9–13 és du. 3–7 óra között.

ÁLTALÁNOS GENETIKA témakörben dr. Mihály József, dr. Török Tibor és dr. Szekeres Miklós, az MTA Szegedi Biológia Központja Genetika Intézetének tudományos munkatársai tartanak elôadássorozatot a BBTE Mikó terti épületében (SZN-terem) november 28-án, pénteken 10–14 és du. 4–6, valamint november 29-én, szombaton 9–13 és du. 3–5 óra között.

Erdélyi hagyományok

(2. old.)

Négy, a Mentor kiadó gondozásában megjelent néprajzi tárgyú kötetet mutattak be november 26-án a Kriza János Néprajzi Társaságnál. Olosz Katalin: Víz mentére elindulám, Hála József: Hogyan gyûjtöttek elôdeink, Madar Ilona: A sóvidék földmûvelése és Péntek János: Népi nevek, népi hagyományok címû könyveivel ismerkedhettek meg a jelenlévôk. A négy kötetet Marosvásárhelyen már bemutatták, november 15-én, Tudományos hagyomány Erdélyben címmel.

Az elsô három kiadványt Keszeg Vilmos, Péntek Jánosét pedig Pozsony Ferenc méltatta.

Olosz Katalin könyvének kapcsán elhangzott: a néprajztudomány eddig leíró, tudományos munkákat bocsátott rendelkezésre — rejtve maradt az a folyamat, ahogyan ezt a tudásanyagot felfedezik, majd az íróasztalnál megkapja végleges formáját. Olosz Katalin történet formájában mutatja be a folklórkutatás 150 évét, a gyûjtést, bemutatja az asztala fölé görnyedô néprajzkutatót.

Kolozsváron ismerôs a szerzô neve, hálás lehet neki a szakma, hiszen ô az, aki a hagyományos terepmunka helyett más terepet választott: levéltárakba vette be magát, a néphagyomány másik életformáját, a kéziratos és a lapokban közölt anyagot kutatva. A kötet 28 tematikusan csoportosított tanulmányt foglal magába.

Vannak néprajztudósok, akik írnak, gyûjtenek–Olosz Katalin az, aki az eltûnt, elfelejtett kéziratok sorsát, helyét ki tudja nyomozni. A kolozsvári Akadémiai Könyvtár kézirattárát bújva felfedezett 16, a XVII.–XIX. századból származó orvoslói könyvecskét, a XIX. századi legényegyletekrôl, a marosszéki tavaszi népszokásokról ír tanulmányt levéltári anyagból.

A szerzô felhívta a figyelmet arra, hogy a korábban forrásnak nem tekintett anyagokra is, például a kéziratos énekeskönyvekre figyelni kell.

Hála József könyve jellegében hasonló az elôzôhöz: arról ír, kik azok, akik felfedezték a népi kultúrát, mi volt a felfedezés folyamata? Kiderül, hogy mai szóval élve turisták voltak azok, akik elôször feljegyeztek népi szokásokat. A XIX. században, amikor a népi kultúra iránti érdeklôdés elindult, nem csupán a folklórt, hanem Erdély általános megismerését célozták. Az elsô felfedezôk egyéb szakkutatásaik mellett feltárták a népi szokásokat, gyógymódokat, mesterségeket. A kötet megmutatja, hogyan lettek ezek az utazók a néprajztudomány elôfutárai.

Madar Ilona könyve a Sóvidék hagyományos gazdálkodását próbálja rekonstruálni, bemutatva, hogyan csikartak ki termést az emberek a sovány, kövecses földekbôl. Az irtástól a szabad földek lefoglalásának módján át a megmûvelés módozatáig követi végig a mezôgazdaság folyamatait. Kuriózumokat is olvashatunk a kötetben, hiszen a forrás levéltári. A könyv a táj leírása mellett érzékelteti az ott élô embereket: szerették és ismerték a földet, tisztelték egymás földjét, munkáját. Szoros kapcsolatban éltek Istennel.

Péntek János könyve újdonság a Mentor kiadványskálájában, elmondható, hogy rendhagyóan jó könyv született.

A kiadvány a nép, a nyelv, a kultúra erôs kapcsolatát mutatja meg, az erdélyi nyelvjárási zónákról, azok legfontosabb jellegzetességeirôl szól. A regionalitás témáját szemantikai szempontból közelíti meg, nyelvi tájakat, nyelvjárási egységeket dolgoz fel, interdiszciplinárisan megközelítve vizsgált tárgyát. A székely nyelvjárást a XIX. század óta bizonyos mítosz övezte, de szakszerû tanulmány eddig nem jelent meg róla. Péntek János a homoródi székely nyelvjárást hangtani, alaktani, szókészleti, szemantikai szempontból is feldolgozza, rámutat annak politikai erejére, funkciójára. A tanulmánykötet tudomány-történeti írásokat is tartalmaz.

A szerzô elmondta: nosztalgiát ébreszt benne a kötet, hiszen egyes írásait még fiatalon, írógépnél írta, ezek egészültek ki az újakkal.

Rámutatott: fontos az újrakiadás is, hiszen a régi kiadványok — politikai, szervezési — okokból nem juthattak el sok olvasóhoz. Mint szerzô, él benne az a "naiv, romantikus remény", hogy könyve nemcsak egy cím lesz egy publikációs jegyzékben, hanem általa valamelyest elôrébb halad a világ.

A négy kötet beszerezhetô a Kriza Társaságnál, a Mikes (Croitorilor) utca 15 szám alatt.

F. I.

Filmbemutatók

(2. old.)

Gyôzelem mozi
Némó nyomában
Eredeti cím: Finding Nemo. Színes amerikai animációs film, 100 perc, 2003. Rendezte: Andrew Stanton. Hangok: Alexander Gould (Némó), Albert Brooks (Marlin), Ellen Degeneres (Dory), Willem Dafoe (Gill), Geoffrey Rush (Nigel).

A Disney és a Pixar közös alkotása az év egyik nagy befutója volt, és bár Európában még nem mindenhol mutatták be, máris a bevételi örökranglista 33. helyén áll.

Némónak nem sok köze van Jules Verne kapitányához: ô csak egy kis bohóchal, akit egy sydneyi búvár kihalász az óceánból. Apja, Marlin nem hajlandó elfogadni, hogy fia világéletében akváriumban raboskodjék, így kiszabadítására indul. Útitársa Dory, aki kék hal, de attól még tipikus szôke nô. Hogyan jut el egy halacska a Nagy Zátony környékérôl a sydneyi fogorvosi rendelô akváriumában tengôdô fiához? Nos, ehhez képest János vitéz kalandjai említésre sem méltók. Marlin három cápán, mélyvízi ragadozón és sereg sirályon kell hogy átverekedje magát. Szerencsére barátai is akadnak: a tipikus ausztrál akcentussal beszélô Nigel teknôc, hatalmas cet (igaz, ô simán lenyeli kis hôsünket), na és persze a bamba Dory. És közben Némó rabtársai zseniális szökési tervet eszelnek ki, hogy megmentsék a bohóchalat a fogorvos rémisztô lányától.

Köztársaság mozi
Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán
Eredeti cím: Master and Commander: The Far Side of the World. Színes amerikai kalandfilm, 138 perc, 2003. Rendezte: Peter Weir; szereplôk: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Billy Boyd, David Threlfall, Russell Overton.

A történet a napóleoni háborúk idején játszódik, fôszereplôi a Patrick O’Brian regényeibôl ismert Jack Aubrey, azaz Lucky kapitány, az angol flotta harcias tisztje és Stephen Maturin, a hajó orvosa. Hajójukat, a Surprise-t, ellenséges támadás éri, amelyben az súlyosan megrongálódik, és a legénység tagjai közül is sokan megsebesülnek. Aubrey nem tudja eldönteni, hogy barátjára, az orvosra hallgasson, vagy a kötelességét teljesítse-e inkább. Végül mégis útra kel, hogy két óceánon keresztül üldözze, utolérje és legyôzze ellenfelét. Ez a küldetés megalapozhatja hírnevét — vagy elpusztíthatja ôt és legénységét is.A film elkalauzolja nézôit Brazília partjairól a Horn-fok vihar tépázta vizeire, délrôl a hó és jég borította északra, a világ túlsó oldalára, a csodálatos Galapagos-szigetekre.

Peter Weir, a Truman Show és a Holt költôk társasága rendezôje a látványos harci jelenetek mellett az emberi konfliktusokra és a belsô vívódásokra is hangsúlyt fektet, ehhez tökéletes teret teremt a hajó szûk, börtönszerû belsejében.

(bpe)

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel: naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — A zongorista — francia–német–lengyel. — Vetítések idôpontja: 18, 21; kedvezménnyel kedden egész nap. A sárga szoba rejtélye — francia bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30; kedvezménnyel kedden egész nap.

GYÔZELEM — Némó nyomában — amerikai rajzfilm, bemutató. — Vetítések idôpontja: pénteken, szombaton, vasárnap: 13.30, 16, 18.30, 21; hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön: 16, 18.30, 21.

GYÔZELEM — dec. 1–2.: Pintea — román (13.30); dec. 3–4.: A szerelem utolsó, a háború elsô éjszakája — román (13.30).

FAVORIT — Terminator 3: A gépek lázadása — amerikai. — Vetítések idôpontja. 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Kenguru Jack — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Minden6ó — amerikai. — Vetítések idôpontja. 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; kedvezménnyel naponta 15 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Olasz meló — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

December 4-én, csütörtökön este fél 7 órakor: Huszka Jenô: Bob herceg — BEMUTATÓ. Vezényel: Horváth József. Rendezô: Gy. Tatár Éva. — tavalyi Bemutató-bérlet.

ROMÁN OPERA

Ma, november 28-án, pénteken este 7 órakor: Rossini: A sevillai borbély.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, november 28-án, pénteken este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás — NYILVÁNOS FÔPRÓBA. Rendezô: Tompa Gábor.

November 29-én, szombaton este 8 órakor: S. Anski nyomán: Fehér tûz, fekete tûz (Dybuk) — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

November 30-án, vasárnap du. 4 órakor: Együgyû Misó — stúdióelôadás gyerekeknek. Színpadra alkalmazta és rendezte: Szabó Attila m. v.

December 1-jén, hétfôn este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás — ELÔBEMUTATÓ. Rendezô: Tompa Gábor.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

November 29-én, szombaton de. 10 órakor: A csuka parancsára — magyar tagozat; déli 12 órakor: Hófehérke — román tagozat.

November 30-án, vasárnap de. 10 órakor: Világszép Nádszálkisasszony — magyar tagozat; déli 12 órakor: Hófehérke — román tagozat.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Ma, november 28-án, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Leo Walz (Egyesült Államok). Közremûködik: Daniel del Pino (Spanyolország). Mûsoron: Ch. Yves: Fuga (a 4. Szimfóniából); Beethoven: 1. Zongoraverseny; Mendelssohn: 4. Szimfónia (Italiana).

GYÖRKÖS MÁNYI–EMLÉKHÁZ
(Majális/Republicii 5.)

November 29-én, szombaton de. 11 órától: Kovács Emese (hegedû) és Cristina Soitu (zongora), a Gh. Dima Zeneakadémia elsôéves hallgatóinak hangversenye. Mûsoron: Mozart: G-dúr és F-dúr szonátája. Belépés ingyenes.

Az oldalt szerkeszítette: Sándor Boglárka Ágnes

VÉLEMÉNY

A világ az erôszak irányába sodródik

(3. old.)

(Folytatás november 27. lapszámunkból)

Bennünk lakozik az agresszió, azzal a megjegyzéssel, hogy nem egyforma mértékben, hiszen vannak közöttünk vadságra hajlamosaktól a jámbor és kimondottan békés hajlamúakig, akik soha, vagy csak nagy ritkán ragadtatják el magukat verbális agresszióra, tettlegességre pedig soha. Emiatt felmerül a kérdés, vajon milyen vizsgálatokkal mutatható ki különbség az eltérô tulajdonságok mögött. Nos, az USA-ban már régen feltûnt, hogy az óvodákban a sárga, keleti népesség gyermekei csendesek, nyugodtak, soha sem tobzódók, szemben a fehér népcsoporthoz tartozókkal. Ez után kutatva úgy találták, hogy a különbség egy enzim (MAO: mono-amino-oxidaze) szintjében lenne fellelhetô; a tobzódó fehér gyermekek MAO-szintje alacsonyabb, mint a kínaiaké. Továbbá úgy találták, hogyha a fehér és a néger bébik orrára egy kendôt terítenek, az ellen heves reakcióval tiltakoznak; a kínai bébik azonban nem.

Ez annyiban figyelemreméltó, hogy az állatvilágból is ismeretes ehhez hasonló megfigyelés: a vakok vezetésére csak csendes és szófogadó kutyakölykök taníthatók be. Ezeknek a kiválasztása elég egyszerû módszerrel történik: a hátára fektetett kutyakölyök hasán végighúzott kéz egyeseknél semmi védekezô reakciót nem vált ki, míg másoknál heves rúgkapálást. Csak és kizárólag a védekezô reakciót nem mutatók alkalmasak vakok vezetésére való kiképzésre, a rúgkapálók egyáltalán nem.

*
A patkányokról tudni kell, hogy szigorúan szervezett közösségben élnek, és ugyanakkor betolakodó, idegen patkányokkal szemben rendkívül agresszívak, azonnal megölnek célzott nyaki harapással minden betévedt vagy betolakodott idegent. A kutatók úgy találták, hogy alapjában véve kétféle csoportba oszthatók a patkány populációk, aszerint, ahogyan új környezetbe kerülve viselkednek:

— az egyik csoport új környezetének minden szögletét óvatosan, gondosan átvizsgálja, s egy véletlenül felbukanó egeret azon nyomban meg is öl;

— a másik csoport kevésbé óvatos, igen szorgos az új környezet felkutatásában, de inkább hajlik arra, hogy az útjába felbukkanó egeret életben hagyja.

Azt is megállapították, hogy az elsô, agresszívabb patkányoknál (és ez a csoport a többséget képezi) a jobb agyféltekét nagyobbnak találták a balnál, míg a másik csoportnál (amelyik az elsônél ritkábban fordul elô), a bal oldali agyfélteke nagyobb a jobb oldalinál. Ezen agyi aszimmetria jól látható, és minden jel szerint ember esetében is fellelhetô, anélkül azonban, hogy hasonló következtetéseket vontak volna le eddig. Mindazonáltal csupán azért említettük meg a fentieket, hogy rámutathassunk: a különféle magatartási minták mögött különféle morfológiai és biokémiai alap húzódik meg, és ki is mutatható.

Emberre vonatkozó vizsgálatokat különösen az USA-ban végeztek. Az Egyesült Államok az erôszak jellemezte országnak nevezhetô, extrém magas bûnügyi statisztikákkal, szabad fegyverviselési joggal, és ... azt használják is, vitás ügyek "elintézésében". Számos felmérés és tanulmány kijózanító végkövetkeztetése pedig így hangzik: "agresszív hajlamú gyermekekbôl erôszakos, bûnözésre hajlamos felnôttek lesznek". Eléggé átlátható egyenlet. És akkor felmerül a kérdés: mit ér a nevelés? A tanulmányok alapján megállapítható, hogy a rossz szociális és anyagi viszonyokban élô családok gyermekei nagyobb valószínûséggel lesznek erôszakosak, majd felnôttkorban bûnözôk, különösen akkor, ha kb. 8 éves korukban alacsony IQ-értékkel rendelkeznek; ezzel szemben azok, akik IQ-ja magasabb, felnôtt korban nem találhatók a bûnözôk táborában. Persze, jó tudni azt is, hogy az IQ kb. 70%-ban genetikusan meghatározott. Aszociális környezetbôl kikerülô gyermekek általában ún. stabil agresszív jellemûek, ami okát pszichológusok a már zsenge kortól érvényesülô és meghatározó jellegû, negatív befolyásokkal magyarázzák. (Az alma nem esik messze fájától. De ha olyan helyen áll, akár messze elgurulhat!)

Nem maradhat megemlítés nélkül a már évtizedek óta tartó ún. fonétikus környezetszennyezés, vagyis a hangos muzsikálás, különösen az ifjak által autókba szerelt nagy hangerejû berendezésekkel közutakon és utcákon játszott dübörgô technó-muzsika. Szinte versengés folyik afelôl, ki rendelkezik nagyobb hangerôvel. Kevésbé ismert, hogy ennek a jelenségnek van egy állatvilágbéli megfelelôje: csimpánz majmoknál figyelték meg. E majmok szigorúan hierarchikus struktúrában élnek, ahol az alfa, vagyis a vezér állat elismerése annak alapján történik, hogy valami rendkívülit, legtöbbször hangoskodást, törést és zúzást hajt végre. Egy alkalommal a kutatók elfelejtették magukkal vinni a drótra fûzött üres konzerves dobozaikat, amelyiket aztán egy alsóbbrendû csimpánz fellelve, vadul körben rohangálva iszonyatos zajt csapott, ami elegendô volt, hogy alfa állatként elismerjék. Amikor egy öreg nyugdíjas rezignáltan majmoknak nevezte az utcán mellette eldübörgô ifjú autóst és utasait, biztosan nem gondolta, mennyire rátapintott a dolgok lényegére.

Az agresszív tulajdonságok genetikai meghatározottságát, tehát örökletes jellegét bizonyítják, hogy kísérleti körülmények között sikerült egereknél is célzott keresztezésekkel egy kifejezetten agresszív, harcias törzset kitenyészteni. A tehénrôl tudhatjuk, hogy csendes és tûrô fajta, holott a svájci Walis-ban kitenyésztettek egy erôsen agresszív tehénfajtát, melyre excesszív harciassága jellemzô, amit folklorisztikus rendezvényeken szoktak bemutatni: két tehenet egymás mellé engedve, elsô dolguk, hogy igen heves harcba kezdnek, amit addig folytatnak, amíg az egyik feladja. A legelôn pedig van egy királynô, a legerôsebb, amelyiket mindegyik tisztel: ha annak elsôbbségét valamelyik kétségbe vonja, azonnal elkeseredett harcba kezdenek. Ha valakinek mindez az emberi társadalomra is vonatkoztathatónak tûnne, nyilván nem lenne teljesen légbôl kapott.

*
Az itt leírtak tények, eddigi felismerések, amelyekbôl azonban messzemenô következtetéseket levonni a kérdés rendkívüli bonyolultsága miatt csak óvatosan lehet. Mai ismereteink nagyon szûkösnek mondhatók. Így például hibás lenne a keleti sárga (kínai és japán) gyermekekkel kapcsolatban elmondottak alapján arra gondolni, hogy ez a népcsoport hiányában lenne minden erôszakra való hajlamnak. Ellenkezôleg, pl. a japán katonák külföldön elkövetetett erôszakossága nemhogy nem áll mögötte más katonáknak, sôt, azt is felülmúlja, mint ahogyan a kontemplatív keleti vallások meghatározta népek sem maradtak el történelmük folyamán erôszak ügyében a kimondott intolerancia és az erôszakosság jellemezte katolikus és az ortodox vallás mögött; ami pedig a muzulmán vallás sokat hangoztatott toleráns jellegét illeti, abban csak a harácsot megfizetôk részesültek.

Mindenesetre eddig a történelem gondoskodott arról, hogy a folytonos háborúskodások nemcsak lecsapolhatták a demográfiai felesleget, hanem jó alkalom volt arra is, hogy nagyon sokan kiélhessék a genetikus stafírungban magukkal hordozott erôszakosságra való hajlamukat, generációként legalább egyszer, 20–30 évenként, éspedig úgy, ahogyan Lorenz nagynénije kiélte dominancia ösztönét a cselédlányok felett. De nem hagyhatjuk említés nélkül a falusi legények bicskázással végzôdô verekedéseit sem, amelyek átalában táncos összejövetelek velejárója volt, gyakran éppen a szebbik nem okán (!). Nemritkán a hosszabb idôt hegyekben töltött pásztorlegény lejôvén a faluba, szinte kereste az alkalmat kocsmai vagy báli verekedésre. Nemegyszer a vasárnapi istentiszteletrôl távozó legények folytattak halálos kimenetelû bicskázódást, amit majd megtorolandó, elôbb-utóbb újabb, ugyancsak halállal végzôdô bicskázódás követett. A haszontalanul kioltott fiatal életek volt az áldozat az erôszak oltárán. Ennek meghozatalára látszólag minden további nélkül kész volt a falvak lakossága.

(Folytatjuk)

Dr. Szôcs Károly

NAPIRENDEN

Parlamenti megemlékezés december 1-jérôl

(4. old.)

Ion Iliescu államfô, Adrian Nãstase miniszterelnök és Teoctist ortodox pátriárka jelenlétében tartották meg tegnap a parlament ünnepi ülését. A pártok felszólalói beszédeikben december 1-jének különbözô aspektusaira fektették a hangsúlyt, míg a kormánypárt a történelmi esemény jelentôségét emelte ki, egyes politikai pártok képviselôi választási beszédeket tartottak.

A másfél órát tartó ünnepi ülés kisebb incidenssel kezdôdött, mivel Dan Voiculescu, a Román Humanista Párt (RHP) nem kapott szót, elhagyta a termet. A legérdekfeszítôbbnek Ion Iliescu államfô beszéde bizonyult, aki a szeparatista törekvések ellen foglalt állást. Szerinte ezeknek "fô célja etnikai szempontból tiszta enklávék létrehozása", amit fölöslegesnek és veszélyesnek tart. Az államelnök szerint a módosított alkotmány a nemzeti kisebbségek számára az összes jogot biztosítja.

A kormánypárt részérôl felszólaló Valer Dorneanu a történelmi személyiségek fontosságát emelte ki, kijelentve: december 1-je a nemzeti újratalálkozás napja. A legszenvedélyesebbnek C. V. Tudor, a Nagy-Románia Párt (NRP) elnökének beszéde bizonyult, aki Moldova Köztársaság és Románia egyesítése mellett érvelt. A liberális-demokrata szövetség tagjai különbözôképpen viszonyultak az ünnephez. Míg a liberálisok nevében felszólaló Mircea Ionescu Quintus diszkrét beszédet tartott, amit mindenki megtapsolt, Maria Petre demokrata szenátor, figyelmen kívül hagyva az esemény ünnepélyességét, a kormánypártot szídta és választási ígéreteket tett.

A kisebbségi pártok felszólalóinak a honatyák már nem szenteltek akkora figyelmet, egyes nagy-romániás képviselôk, miután megtapsolták vezérüket, elhagyták a termet. Markó Béla RMDSZ-elnök december 1-je ellentmondásaira hívta fel a figyelmet, kijelenetve: a magyarok sok ideig nem tudták, ünnepeljék-e ezt a napot, mivel nekik teljesen mást jelent, mint a román lakosságnak. Hozzátette: az RMDSZ mai álláspontja szerint kötelességünk mindenben azt keresni, ami összeköt, és nem, ami elválaszt, ezért a magyarok is ünneplik december1-jét.

P. M.

Anyanyelvhasználat az igazságszolgáltatásban: amikor mindenki akarja

(4. old.)

A szenátus jogi bizottsága az igazságügyi szervezési törvénytervezet megvitatása során döntött arról, hogy egy tárgyalás folyamán a bíróságoknak biztosítaniuk kell az anyanyelv használatát azokban az esetekben, amikor azt az összes fél igényli. Ezzel a határozattal visszatértek egy korábbi szövegmeghatározásra, amely szerint bármilyen helyzetben használhatták az anyanyelvet egy engedélyezett fordító révén. A bizottság által elfogadott elôírás alapján amikor az egyik vagy több fél kíván anyanyelven beszélni, a bíróságnak lehetôvé kell tennie a fordító ingyenes alkalmazását.

Az iratokat román nyelven állítják ki, a tárgyalás feljegyzését pedig szintén románul diktálja az ülésvezetô bíró. A feljegyzésekhez vagy fordításhoz kapcsolódó ellenvetéseket az ügy lezárásáig tisztázzák.

Elmarasztalták Tánczost és Xantust
Tánczos tisztségeinek megvonását javasolták az egyházfôk

(4. old.)

Elmarasztalásban részesítették Tánczos Vilmost és Xantus Gábort, a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) oktatóit az intézményt alapító történelmi magyar egyházak vezetôi. Az egyházfôk azt javasolták a Sapientia Alapítvány kuratóriumának és az egyetem szenátusának, hogy Tánczos Vilmost mentse fel a kuratóriumban betöltött alelnöki tisztségébôl, és hívja vissza a megbízott rektorhelyettesi funkciójából. A rektorhelyettes elfogadta a döntést, ezzel szemben Xantus közölte: méltánytalannak tartja a döntést, és nem kíván együttmûködni az egyetemmel, míg az intézmény rektora és rektorhelyettese az ügy kapcsán valótlan állításokra építi az intézmény védelmét.

A történelmi magyar egyházak vezetôi tegnap a Bethlen Kata Diakóniai Központban közel hat órán keresztül tárgyalták a múlt héten Tánczos Vilmos és Xantus Gábor oktatók között kirobbant konfliktust. A tanácskozáson kihallgatták Kató Bélát, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnökét, Szilágyi Pált, az egyetem rektorát, valamint az incidensnél szemtanúként jelen lévô oktatói és adminisztratív személyzetet. Mint ismeretes, Xantus Gábor múlt kedden azzal vádolta Tánczos Vilmost, hogy szakmai megbeszélés során az egyetem rektori irodájában tettlegesen bántalmazta.

Az alapítók közgyûlése négy pontos határozatában mindkét oktatót elmarasztalta, és utolsó megintésben részesítette az EMTE szellemiségéhez és a keresztény értékrendhez méltatlan viselkedésük miatt. Az egyházfôk a kuratóriumnak és az egyetem szenátusának javasolták, hogy Tánczos Vilmost mentse fel az alelnöki tisztségébôl, és hívja vissza a megbízott rektorhelyettesi funkciójából. A közgyûlés emellett aggodalommal vette tudomásul, hogy a média tanszék helyzete nincs megnyugtatóan megoldva. Az alapítók az elméleti és a gyakorlati oktatást egyaránt fontosnak tartják, és felkérik az egyetem rektorát, hogy személyesen irányítsa, és határolja körül a két oktatási formát a dékán kinevezéséig. Ugyanakkor felkérték az érintett feleket a keresztény megbocsátás gyakorlására.

Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta, hogy a statútum szerint az alapítók közgyûlése bizonyos esetekben csak javasolhat a kuratóriumnak, ezért a végleges döntés meghozatala a kuratórium feladatkörébe tartozik. Kató Béla a sajtónak elmondta, hogy a testületet már összehívták, a következô kuratóriumi ülést december 13-án tartják. Újságírói kérdésre hozzátette, hogy noha jogilag lehetôség van arra, hogy a kuratórium megváltoztassa az alapítók határozatát, erre még azonban nem volt példa. A határozat megszületése után Tánczos Vilmos a kint várakozó újságíróknak annyit mondott, hogy elfogadja az alapítók döntését.

— Elvártam volna, hogy legalább zárt körben a tettlegesség tényét elismerjük, és egymást megkövessük, de ez nem történt meg — jelentette ki a terembôl kijövet Xantus Gábor. Az oktató méltánytalannak tartja a döntést, és kijelentette, hogy amíg az EMTE rektora és rektorhelyettese az ügy kapcsán valótlan állításokra építi az intézmény védelmét, nem kíván a továbbiakban együttmûködni az egyetemmel. Rámutatott: nem fogadhatja el az alapítók közgyûlésének érvelését, mert az az igazság tagadására épül. Hozzátette, hogy a hazugságra épülô keresztényi megbocsátást a saját erkölcsi normái szerint nem tudja gyakorolni.

Borbély Tamás

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Küldöttjelölô Kistérségi Fórumok Kolozs megyében:

(4. old.)

A környékbeli települések küldötteit és polgárait a következô fórumokra várják:

1. A Torda-Aranyos Küldöttjelölô Kistérségi Fórumra 2003. november 28-án, pénteken du. 5 órától kerül sor. Helyszín: Az Ótordai Református Egyház Gyülekezeti Terme (IKE terem), Torda, Republicii út 16. szám.

2. A Kalotaszegi Küldöttjelölô Kistérségi Fórumra 2003. november 30-án, vasárnap du. 5 órától kerül sor. Helyszín: A Körösfôi Református Egyházközség Gyülekezeti Terme.

3. A Szamosmente-Mezôségi Küldöttjelölô Kistérségi Fórumra 2003. november 30-án, vasárnap du. 3 órától kerül sor. Helyszín: A széki központi táncterem.

4. A kolozsvári Küldöttjelölô Fórumra 2003. november 29-én, szombaton du. 5 órától kerül sor. Helyszín: az Unitárius Egyház Dávid Ferenc díszterme (Brassai-líceum épülete, Kossuth Lajos/1989. December 21. út 9. szám).

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Képzeletbeli útjavítási tervek

(5. old.)

Szerdán Kolozsvár polgármestere 60 millió euróba kerülô átfogó és kivitelezhetetlen útjavítási munkálatok beindítási tervét ismertette a sajtóval a polgármesteri hivatalul szolgáló egykori vármegyeháza kistermében. Elmondása szerint Gheorghe Funar nemrégi konstancai látogatása során látottakból ihletôdött. Elképzelése abból indul ki, hogy 34 már elkezdett különféle munkálatot 10 millió euró segítségével egyszer befejeznének. Ugyanakkor 285, eddig még javítatlanul maradt utcának látnának hozzá, és ez utóbbi tervéhez további 50 millió euró kellene.

A városvezetô nemzetközi versenytárgyalást írna ki a kérdésben, a nyertes vállalatnak pedig az lenne a kötelessége, hogy a projekt felét saját forrásból finanszírozza. Azt szeretné, hogy a szerzôdés nyolc évre szóljon: az elsô négy évben a vállalat az összes utca javításával végezne, ezalatt a város a költségek csupán felét fedezné. Az elkövetkezô négy évben pedig a fennmaradó 25 millió eurót fizetnék ki a nyertes cégnek. A polgármester szerint a hivatala szakértôi kiszámították: ily módon a helyi költségvetésbôl évi 6,2 millió eurót kellene kifizetni, amely elviselhetô terhet jelent a büdzsé számára.

Pálffy Károly RMDSZ-es tanácsos a riportertôl értesült a polgármester tervérôl. — Amatôr hozzáállás — nevetett az önkormányzati képviselô a hír hallatán. Szerinte a polgármesternek PHARE pénzeket bevonva kellene megoldania az útjavítás kérdését. — Ennek vannak törvényes útjai, és úgy kivitelezhetô. Egyébiránt a polgármesternek jelen kellene lennie a városi tanács ülésein, el kell ismernie bennünket, s azután tárgyalunk. Tovább folyik az általa kirobbantott cirkusz, nem jelent meg eddigi üléseinken, ma sem. Törvény szerint a határozattervezetek kezdeményezôjének kötelezô módon jelen kell lennie a dokumentum megbeszélésekor, ellenkezô esetben ezeket nem lehet megvitatni. Nem kizárt, hogy az útjavítási tervezettel is így tesz majd: elôterjeszti, és nem jelenik meg a vitán. Így nem lehet dolgozni — összegezett Pállfy Károly.

K. O.

Tisztújítások

(5. old.)

Az elmúlt hét végén folytatódott az RMDSZ-tisztújítások sorozata. Egy héttel ezelôtt, pénteken a kolozsvári Hajnal negyed szervezete tartotta meg kétévi beszámolóját és újította meg választmányát. A kilenctagú Hajnal negyedi szervezet Makkay Ferenc elnök, három alelnök — Ferencz Zoltán, Szigeti László és Szabó Enikô — vezetésével folytatja munkáját a következô két évben. A megyei szervezetet Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök képviselte.

Vasárnap az RMDSZ bánffyhunyadi szervezete tartotta kissé megkésve tisztújító gyûlését. A beszámolókból kitûnt, hogy ez a városi szervezet sokkal többet lenne képes teljesíteni. A magyar lakosság létszáma 3070. A tagság Magyarbikallal együtt 825. Jövôre választási év következik, tehát az idô nagyon sürget, hogy a szervezet alkalmassá váljon a jövô évi feladatok elvégzésére. A jelenlévôk megszavazták a 13 tagú új választmányt, amelyet Szentandrási István elnök, Döngölô Csaba és Szalai Katalin alelnökök vezetnek a következô két évben.

A megyei szervezet részérôl jelen volt: Vekov Károly parlamenti képviselô, Schwartz Róbert szenátori irodavezetô, Lakatos András megyei tanácsos, Török Ferenc megyei fôtanfelügyelô-helyettes és Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök-megyei tanácsos.

A tisztújító gyûlések sorozata vasárnap november 30-án Tordatúron folytatódik.

Bérleti díjat kapnak gyümölcsösükért a hóstáti gazdák

(5. old.)

Vígh Ferenc, a régi hóstáti gazdakör elnöke manapság is a híres hóstáti zöldségtermelôk ügyes-bajos dolgait próbálja megoldani. Miután a gazdák visszakapták földjeiket a felbomlott állami gazdaságból, nehéz volt eldönteni, hogyan dolgozzák meg ezeket a területeket. Nyolcvanan úgy döntöttek, hogy átadják azokat bérbe megmûvelésre az Agroindustriala vállalatnak. Egy évre hektáronként 600 kg búza árát fizet a terület tulajdonosának, vagy a piaci ár szerinti pénzt kap a gazda. Vígh Ferenc és Mitre igazgató az Agroindustrialától azért ment ki a gabonapiacra, hogy lássák a gabona árának alakulását. Végül úgy egyeztek meg, hogy ha egy kg búza ára 7000 lej, akkor 600 x 7000 tehát 4,2 millió lejt fizet egy hektár gyümölcsösért. Ezt még a napokban szeretné átadni az illetékeseknek, de nem véglegesítették a tulajdonosok listáját, mert vannak, akik még nem tisztázták végérvényesen iratokkal a gyümölcsösük nagyságát.

Barazsuly Emil

Biogazdálkodók bukaresti kiállítása

(5. old.)

Albert Imre, a biogazdálkodók szervezetének, a magyarlónai székhelyû Bioterrának az elnöke novemberben részt vett a bukaresti Indagra mezôgazdasági, amelyrôl a minap számolt be a lónai központban.

— A kiállítást a mezôgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium, a Biogazdálkodók Föderációja, valamint a Mezôgazdasági Tanácsadási Országos Szervezet közösen rendezte, keretében helyet kapott az ökológiai szalonban a biogazdálkodási termelési mód bemutatása is.

— Megközelítôleg hány öko (bio) gazda állította ki termékeit Bukarestben?

— Több mint tíz termelô volt jelen, de rajtuk kívül több bioérdekeltségû intézmény is képviseltette magát. Például a biotermelést kutatók csoportja. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Toncea professzor is a fundulea-i Mezôgazdasági Kutatóintézetbôl, Teodora Aldescu szakosztályvezetô a mezôgazdasági minisztériumból, az országos mezôgazdasági szaktanácsadási szervezetet pedig Rascanu mérnök képviselte. Különösen örülünk annak, hogy a Bioterra egyik tagja a "toplista" elsô helyére került, ugyanis a Dorna Lactate tejfeldolgozó üzem is kiállította termékeit, és óriási sikert aratott. Errôl el kell mondanunk azt is, hogy kb. 2500 tejtermelô (mind biogazda) hozza ide naponta a tehéntejet, és nem csupán a termelôk, hanem a feldolgozó üzem is ellenôrzött és hivatalosan elismert, vegyszermentes tej- és tejtermék-elôállító.

— Rendelkeznek-e információkkal arról, hol és hogyan sikerül értékesíteni a termékeket az üzembôl?

— Itt a szomszédunkban, a szászfenesi nagyáruházban is láttam bukovinai sajtot. De az ország más részeibe is eljutott már, különbözô üzletláncok vásároltak onnan biosajtot. És úgy tudom, Görögországba és Németországba is szállítanak.

— Hol van még hasonló termelô egység?

— Ugyancsak Bukovinában található Panaci község, ahol 560 tehenes gazda tért át a biotermelésre, és létrehoztak egy kisebb üzemet, ahol szintén biotermékeket állítanak elô. Aurel Ungur tulajdonos kis csapata jól mûködik, a második helyezést érte el a kiállításon, minden Bioterra-konferencián megjelent kitûnô minôségû termékeivel, és sikerült bejutnia a nagy üzletláncokban is.

— Ki áll a harmadik helyen?

— Slatinához közel van a Regátban a Cortina Kft., ez is a képzeletbeli dobogóra jutott. Naponta kétezer tyúktól nyernek friss biotojást. A Cortina tevékenysége is a mi támogatásunkkal indult be, ugyanis már a kezdet kezdetén elvittük ôket a magyarországi Veresegyházára, ahol részletesen tanulmányozták, hogyan kell mûködnie egy biofarmnak. Itt sokat tanult a vállalkozó, amit otthon manapság is alkalmaz. A Biokontroll Kft. igazolást is adott ki arról, hogy valóban biotermék az itteni tyúktojás. Az eredmény sem maradt el: négy nagy fôvárosi áruházban árulják már a biotojást.

— A baromfiállomány etetéséhez feltétlenül biotakarmány szükséges, ez talán az egyik leglényegesebb feltétel, hiszen a tyúkokat nem lehet akármilyen gombával takarmányozni. Ezt honnan szerzik be?

— Például a bánsági Ecoland-tól. Elmondható, hogy csupa hazai gabonával tartják a majorságot. A Temesvár környéki egység 1500 hektáron folytat szántóföldi biotermesztést. Csupán innen évente 450 tonna kukorica kerül Slatinára, és emellett jelentôs a napraforgómennyiség is, hiszen ebbôl 200–300 tonnát adnak el a tyúkászoknak. De a bánsági termelôk vásárolnak például a Ratiu-farmról vagy Nagy Miklós biogazdától is. A kiállításon jelen volt Wilhelm Schuster, a Szeben megyei Bio-Mosna családi mikrofarmról. Tíz tehenet tart "biomódra". Friss tejet, sajtot, tehéntúrót és tejfölt árul. Termékei megfelelnek az európai uniós követelményeknek. Ez nagyon fontos dolog.

— Hogy édes ízzel zárjuk le a beszélgetést, kérem, beszéljen a biomézrôl is, hiszen ezt is kiállították a rendezvényen.

— Ezzel kapcsolatban elsôsorban azt kell tudni, hogy tiszta bio (öko) mézet a kereskedelemben hiába keres a vásárló. Igaz, hogy országos viszonylatban az utóbbi évtizedben a növényvédô szerek és a mûtrágya felhasználásának mérsékelésével lényegesen csökkent a hazai mézben a szermaradvány mennyisége, már nem is jelent veszélyt az egészségre — a méhészek szerint, akik a hagyománynak megfelelô módon ûzik ezt a mesterséget. Ám a biotermeléshez különleges feltételek szükségesek. Íme, néhány követelmény: a méhlegelô területén egyáltalán nem használhatnak növényvédô szert és mûtrágyát, az illetô földeken, ahová a méhek eljutnak, nem termelhetnek génmódosított növényeket; a bogarak kezelésekor nem használhatnak antibiotikumokat, csupán a megengedett szerek vehetôk igénybe.

Az elnök egy mondatban így foglalta össze a méz szerepét: egészséges élelmiszer és gyógyszer is egyben, ám a bioméz garancia is erre. Befejezésként büszkén mondta el, hogy a standjukat a román mezôgazdasági miniszter, Ilie Sârbu is meglátogatta.

Barazsuly Emil

A rendôrség hírei

(5. old.)

Késelés fényes nappal
Mint már beszámoltunk, késelés áldozata, egy 17 éves fiú került került a kórházba november 26-án. A rendôrség további részleteket közölt az esettel kapcsolatban. Délután 2 órakor a vasútállomás környékére beosztott rendôrjárôr gyanús csoportosulást észlelt a Remarul gyár környékén, három tanulót láttak verekedni. Egyikük, a 17 esztendôs Varga János hátának bal oldalába késsel ejtettek sebet, az áldozatot a kórházba kellett szállítani. A tettel alaposan gyanúsítható 15 éves M. V.-t és C. M.-t bekísérték a rendôrségre, de szabadlábon vizsgálják ôket. A nyomozócsoport a közelben megtalálta a kicsorbult élû kést is, az ügyben megvárják az orvosi jelentést, hogy az esetet testi sértésként vagy súlyos testi sértésként könyveljék el.

(póka)

Aranyosgyéres
Telket kérhetnek a fiatalok

(5. old.)

Házépítésre különített el belvárosi területeket az Aranyogyéresi Helyi Tanács. A telkeket fiatal házasok igényelhetik.

Az aranyosgyéresi tanácsosok jóváhagyták területalap elkülönítését a fiatalok részére, ezzel igyekezve enyhíteni valamelyest az égetô lakáshiányon. A 2003/15-ös törvény és alkalmazásai rendelkezéseinek tiszteletben tartásával Aranyosgyéres tanácsosai feltérképezte a kisváros területén építkezésre alkalmas területeket. Összesen 63, egyenként 300 négyzetméteres parcellát azonosítottak. A terület a Sárrét lakótelepen található, szerepel a részletes városrendezési tervben. Eddig mintegy harminc kérelmet jegyeztek, mondotta Ioan Vasinca polgármester. A következôkben a kérelmeket a 15-ös törvény alapján elbírálják, s a megfelelô iratcsomagokat a tanács elé terjesztik jóváhagyás végett.

R. T. T.

Vásártéri rövid hírek

(5. old.)

Nagy volt a forgalom Kolozsváron a szerdai vásárban, érezhetô volt, hogy közelednek a karácsonyi ünnepek. A múlt héthez képest sokkal több volt a sertés, viszont egyetlen tehenet és juhot sem hajtottak vásárba. Volt ellenben közel 20 kicsi szópós vagy választott borjú 3–4 millió lejért, valamint három hízó növendék bika, amit 4,5 millióért is adták volna, de nem kérte senki. A sertés élôsúly kilogrammja 25 000–28 000 lej, kismalacot 150 000 lejért is lehet vásárolni.

A gabonapiacon nincs lényeges változás. Enyhe drágulás észlelhetô, búza pedig alig volt egy-két zsákkal, 10 ezer lej kilónként. A kukorica kilója 7000 lejbe kerül, a zabé 10 000, a rozst 8000 lejért, míg a napraforgót 10 000 lejért árulták a szerdai kolozsvári piacon. A korpa még mindig 5600 lej.

B. E.

GAZDASÁG

Másfél milliárd dollárnyi külföldi befektetés

(6. old.)

Az év végéig várhatóan 1,5 milliárd dollárnyi közvetlen külföldi befektetés érkezik majd Romániába — jelentette ki Marian Sãniutã. A Külföldi Befektetési Ügynökség (ARIS) elnöke azzal magyarázta a korábban jelzett kétmilliárdos célkitûzés megvalósítása elmaradását, hogy több nagy privatizációs ügyletet el kellett halasztani.

A nemzeti bank adatai szerint az év elsô kilenc hónapjában 1,13 milliárd dollárt fektettek be a külföldiek Romániába. Ez csupán 11 százalékkal több, mint az elôzô év hasonló idôszakában elért összeg, rendkívül biztató azonban, hogy a befektetések zöme zöldmezôs beruházás volt.

A szakemberek úgy vélik, hogy a befektetési kedv jövôre megélénkül, mert egy sor multinacionális cég helyezi majd át közép-európai fiókját, vállalatát, regionális központját Romániába.

Szeptemberben az 1990 után Romániába érkezett közvetlen külföldi befektetések volumene meghaladta a tízmilliárd dollárt. Ez akár pszichológiai jelentôséggel is bírhat, hiszen ennek következtében Románia az elsô húsz olyan ország közé került, amelyek az európai befektetôk kedvenc célországainak listáján szerepelnek.

Az OMV Kelet- és Közép-Európában: a BA-CA elemzése

(6. old.)

A Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) elemzôi attól tartanak, hogy az OMV kôolaj-, földgáz és vegyipari konszern alulképviselt maradhat versenytársaihoz képest a növekedéshordozó közép- és kelet-európai piacokon. Az OMV-nak nincs valós esélye arra, hogy a közeli jövôben tovább növelje pozícióját Közép- és Kelet-Európában. A regionális versenytársakkal szemben az OMV nem tud "erôs" terveket felmutatni — írták az elemzés készítôi.

A Mol Rt. és a lengyel PKN esetleges együttmûködése további nyomást jelenthet az OMV-ra. A BA-CA elemzôi kétlik az OMV részvételét a román Petrom küszöbön álló privatizációjában is, ami szerintük amúgy is elhúzódni látszik. Azt viszont, hogy az OMV nem pályázik a cseh Unipetrolra, a BA-CA elemzôi "nagyon bölcs" döntésnek tartják.

Az OMV részvényei a versenytársakéhoz képest a BA-CA szerint olcsók. Az OMV negyedéves eredményeinek közzététele után is "vételre ajánlott" a részvénye a BA-CA elemzésében, 129 eurós célárral. Eddig 125 euróra tartották a BA-CA-nál. A vállalati számok jók, ez azonban mindenekelôtt a jó pénzügyi eredményeknek köszönhetô. A mûködési eredmény azonban már gyengébb.

A profitbecslést kissé kiigazították: a BA-CA 2003-ra részvényenként 15,07 eurós nyeerséget vár az OMV-nél az eddigi 14,88 euró helyett, jövôre 15,85 eurót, az eddig jósolt 15,69 euró helyett, 2005-re pedig 15,73 eurót a korábban várt 16,07 euró helyett.

Ausztria legnagyobb vállalata, az OMV néhány éve még a kelet-közép-európai kôolajipari vállalatokkal való összefogással, illetve térségbeli felvásárlásokkal akarta védeni magát a nagy nemzetközi társaságok esetleges átvételi szándékai ellen, és ennek jegyében vásárolt többek között mintegy 9 százalékos részt a Molban is. Törekvései azonban nem jártak sikerrel, ezért stratégiát váltott, és jelenleg a saját erôbôl való növekedés célját követi. Ennek jegyében idén január 1-én megvette a Preussag Energie, a TUI leányvállalatának feltárási és termelési portfólióját 300 millió euróért, és június végén zárta 313 Aral/BP benzinkút megszerzését Dél-Németországban, Szlovákiában és Magyarországon, ezzel együtt a Bayernoil finomítók további 45 százalékának és a Triesztbôl Bajorországba tartó Transalpin (TAL)-vezeték 18 százalékának felvásárlását 377 millió euróért. Az OMV márciusban megállapodott 140 Avanti-benzinkút átvételérôl is: az osztrák Avanti-hálózat kútjai közül 109 Ausztriában van. Ezzel az OMV hálózatában 1756 kút van Bajorországtól a Fekete-tengerig, és közülük 626 Ausztriában. Tavaly év végén az OMV-nak 1323 benzinkútja volt Közép- és Kelet-Európában. Az Avanti-ügylet zárása elôtt az OMV piaci részaránya 12 százalékos volt a térségben, és 2008-ra 20 százalék a vállalat célja.

Az OMV idei elsô kilenchavi mûködési nyeresége — a szakértôk várakozásának megfelelôen — 53 százalékkal nôtt, és a cégnél azt mondták múlt szerdán, hogy idei egész évi eredményeik is felülmúlják majd a tavalyiakat.

A cég mûködési eredménye (EBIT) 476 millió euróra nôtt a tavalyi elsô kilenchavi 312 millió euróról. A tiszta nyeresége 50 százalékkal 304 millió euróra bôvült a tavalyi elsô kilenc hónaphoz képest, míg eladásai 9,1 százalékkal 5,606 milliárd euróra emelkedtek.

Az OMV közleménye szerint a kôolaj áremelkedésébôl eredô hasznot jelentôsen visszafogta az euró drágulása a dollárhoz képest.

Az OMV hétfôn kora délután 114,35 euró volt a bécsi értéktôzsdén, 0,80 euróval, azaz 0,69 százalékkal olcsóbb a pénteki zárónál. Hétfôn 114,52 eurón nyitott. Ötvenkét héten belül 115,15 euró — a pénteki záróára — és 90,15 euró között változott az ára.

Januárban folytatódnak a tárgyalások az IMF-fel

(6. old.)

Tegnap visszautazott Washingtonba a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Romániáért felelô fôtárgyalója, anélkül azonban, hogy a kormánnyal egyezségre jutott volna az újabb hitelszerzôdés feltételeirôl.

Románia ezúttal nem készenléti, hanem biztonsági megállapodást kötne az IMF-fel, a nemzetközi pénzintézet azonban ezt további reformok végrehajtásához köti.

A tárgyalásokat valószínûleg januárban folytatják, bár Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter szerint erre esetleg decemberben is sort lehetne keríteni. Az IMF azt várja Romániától, hogy a szükséges reformok menetrendjére vonatkozó vállalásokat is tartalmazó szándéknyilatkozatot dolgozzon ki és továbbítson Washingtonba.

A pénzügyminiszter szerint a szándéknyilatkozat fô pontjait illetôen már megszületett a megállapodás, már csak a részleteket kell tisztázni. Tãnãsescu hozzátette: eleve úgy tervezték, hogy a tárgyalásokat két részre osztják.

Valutaárfolyamok
November 27., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 000/40 250

33 600/33 800

150/153

November 28., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 289 lej, 1 USD = 33 829 lej, 1 magyar forint = 153 lej.

Adventi vásár a Heltai-alapítványnál

(6. old.)

A Heltai-alapítvány az elkövetkezô négy hét végén karitatív vásárra hívja meg a kedves kolozsvári érdeklôdôket. Az intézmény udvarán és helyiségeiben játékok, édességek, karácsonyfadíszek, népi varrottasok, faragványok, könyvek, sportszerek, bôrdíszmûvek kerülnek kiállításra, és képezik a rendkívül kedvezményes árukínálatot. Az olcsó jótékonysági vásár segíteni kíván az ajándékok beszerzési gondjával küszködôkön. Aki pedig elfogadja a meghívást, annak vásárlása olyan adomány, amely a kiállító egyházi és világi civil szervezetek szociális munkáját, karácsonyi karitatív tevékenységét segíti.

A következô hétvégekre termékekkel vagy standigényléssel bejelentkezôk naponta hívhatják a 264-590096-os telefonszámot. Helyszín: Heltai-alapítvány, Mikó/Clinicilor u. 18. Nyitvatartás: szombaton és vasárnap 9-17 óra között.

Minden kedves Vásárlót nagy szeretettel várnak. Segítsen, hogy közösen segíthessenek!

Politikai húzás a Clujana újraindítása

(7. old.)

A Népi Cselekvés (NCS) kolozsvári szervezete a Szociáldemokrata Párt (SZDP) választások elôtti politikai jellegû húzásának ítéli a Clujana cipôgyár újraindítását. Sorin Nas elnök szerint a megyei tanács a döntés meghozatala elôtt nem elemezte a gyár jelenlegi helyzetét és nem tájékozódott arról, hogy nyereséges lenne-e a vállalkozás.

A képviselôház kedden hagyta jóvá azt a kormányrendeletet, amely a Clujana cipôgyár többségi részvénycsomagját a Kolozs megyei tanácsnak utalja át. A tanács a gyár újraindítását tervezi, ehhez azonban elôbb a cég mintegy tízmillió dolláros adósságát kellene eltörölni, ami közpénzekbôl történne. Az NCS kolozsvári elnöke szerint ez teljesen felesleges lépés, mivel a tanács nem képes annyi pénzt befektetni a cipôgyárba, hogy az jövedelmezôvé váljon. Sorin Nas úgy látja, hogy a részvénycsomag átvétele elôtt nem elemezték a cég jelenlegi helyzetét, mivel a gyár újraindításával a tanács nem akar hatékony gazdasági tevékenységet kifejteni, csupán politikai célokra használná azt. A politikus szerint a kormánypárt ezáltal kíván nagyobb támogatásra szert tenni a jövô évi választások elôtt, hiszen az ismert kolozsvári gyár újraindítása révén többen voksolnának a szervezetre.

Sorin Nas rámutatott: a cég hatékony mûködtetéséhez legalább kétmilliárd dollárra lenne szükség, hiszen a termelés megkezdése elôtt a teljes infrastruktúrát fel kell újítani. Az elnök úgy gondolja, hogy a cipôgyár újraindításának ötlete jó, de csak akkor érdemes megvalósítani, ha profitot hoz. A legjobb befektetésnek a cserzômûhely újraindítását látja, hiszen ez képes lenne az összes erdélyi cipôgyár számára nyersanyagot biztosítani. Ez mindkét fél számára jó megoldás lenne, mivel a Clujana ezt az exportból származó nyersanyag árának a hatvan százalékáért elôállíthatná.

Pap Melinda

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája — 5. forduló
Több helyen eldôlt a továbbjutás sorsa

(8. old.)

Miután kedden a csoportok többségében továbbra is nyitott maradt a továbbjutás kérdése, szerdán már több csapat is ünnepelhette a legjobb 16 közé kerülést a Bajnokok Ligája csoportmérkôzései 5. fordulójában. Ilyen körülmények között az utolsó forduló már több csoportban is csak formaságnak számít, hiszen legfeljebb az UEFA-kupába átdobó, csoportbeli 3. helyekért folyhat a csatározás. No, meg a csoportelsôségért, ami azért fontos, mert elvileg a csoportelsôk a nyolcadddöntôkben könnyebb ellenfeleket kapnak.

A szerda este szereplô négy csoportból kettôben, az E- és F-ben dôlt el a két továbbjutó kiléte. Az elôbbiben Szabics Imre csapata (a magyar csatárt 89 percet játszott, majd lecserélték), a VfB Stuttgart hazai pályán legyôzte a Glasgow Rangerst, míg a Manchester United Athénban, a Panathinaikosz ellen nyert. Mindkét gyôztes behozhatatlan elônyre tett szert, akárcsak az F-csoportban az idegenben Olympique Marseille-t verô Real Madrid és a hazai pályán a Partizán Belgrád ellen diadalmaskodó FC Porto. A csoportelsôséget eldöntô összecsapáson a Manchester United fogadja a Stuttgartot, miközben a Panathinaikosz Glasgow-ba látogat. A másik csoportban az UEFA-kupa szereplést érô 3. helyért Belgrádban csatázik a Partizan és a Marseille: a szerbeknek csak a gyôzelem a jó, a franciáknak a döntetlen is elegendô.

Szintén a szerdai mérkôzéseket követôen a G-csoportból a Chelsea, míg a H jelû kvartettbôl a címvédô AC Milan is a legjobb 16 közé jutott. A londoniak úgy érték el e teljesítményt, hogy hazai pályán csak gólnélküli döntetlent játszottak a Sparta Prága ellen. Az AC Milan viszont idegenben, az ukrán Sevcsenko találatának köszönhetôen nyert Bogdan Lobont csapata, az Ajax Amsterdam ellen, s az utolsó forduló eredményétôl függetlenül már csoportgyôztes.

Ami a két csoport második továbbjutóját illeti, a G-csoport másik találkozóján kis híján nagy meglepetés született, a Mircea Lucescu edzette Besiktas a félidôben még vezetett Rómában az SS Lazio ellen, a román idegenlégiós Daniel Pancu góljával, s ezzel az eredménnyel továbbléphetett volna, ám az olaszok egyenlíteni tudtak, így a döntés a záró napra maradt. Lépéselônyben a török csapat, amely két ponttal vezet az egyaránt 5 pontos Sparta Prága és Lazio elôtt. Az utolsó fordulóban a Besiktasnak legalább egy pontot szereznie kell a Chelsea ellen, de biztos továbbjutást csak a gyôzelem ér a törökök számára. Ugyanis ha a Sparta Prága–Lazio találkozót az olaszok nyerik, akkor a Besiktasnak nem elég az egy pont. A Sparta pedig akkor juthat tovább, ha gyôz és a törökök nem szereznek pontot.

A H-csoportban a Celta Vigo otthonában 1–1-es döntetlent ért el az FC Bruges, amely a hosszabbításpercekben harcolta ki a döntetlent, s így ebben a csoportban is mindhárom együttes pályázik még a továbbjutást jelentô második helyre, hiszen csupán egy pont választja el a három csapatot. A belgáknak otthon kell legyôzniük az Ajaxot és reménykedniük abban, hogy a Celta nem nyer Milánóban. Mindenesetre kiélezett csaták várhatók, mert a spanyol, a holland és a belga csapatnak is csak a gyôzelem ér biztos továbbjutást. Ha mindkét mérkôzés döntetlennel zárul, akkor az Ajax csatlakozik a Milanhoz, és a Celta kerül az UEFA-kupába, mivel a hollandok 1–0-ra nyertek otthon és 3–2-re kaptak ki Vigóban.

Eredmények: csoportmérkôzések, 5. forduló:

E-csoport: VfB Stuttgart (német)–Glasgow Rangers (skót) 1–0 (gól:Wenzel 47. perc), Panathinaikosz Athén (görög)–Manchester United (angol) 0–1 (Forlan — 85. perc). Az állás: 1. Manchester United 12 pont (11–2), 2. VfB Stuttgart 12 (9–4), 3. Glasgow Rangres 4, 4. Panathinaikosz 1.

F-csoport: Olympique Marseille (francia)–Real Madrid (spanyol) 1–2 (Mido — 63. perc, illletve Beckham — 35. és Ronaldo — 73. perc), FC Porto (portugál)–Partizan Belgrád (szerb-montenegrói) 2–1 (McCarthy 2 — 25. és 50. perc, illetve Delibasics 92. perc). Az állás: 1. Real Madrid 13, 2. FC Porto 10, 3. Olimpique Marseille 3, 4. Partizan Beograd 2.

G-csoport: Chelsea (angol)–Sparta Prága (cseh) 0–0, SS Lazio (olasz)–Besiktas Isztambul (török) 1–1 (Muzzi — 56. perc, illetve Pancu — 11 m, 45. perc). Az állás: 1. Chelsea 10 pont, 2. Besiktas 7, 3. Sparta Prága 5 (4–5), 4. Lazio 5 (6–9).

H-csoport: Ajax Amsterdam (holland)–AC Milan (olasz) 0–1 (Sevcsenko — 51. perc), Celta Vigo (spanyol)–FC Bruges (belga) 1–1 (Mosztovoj — 74. perc, illetve Lange — 91. perc). Az állás: 1. AC Milan 10 pont, 2. Ajax Amsterdam 6 (5–5), 3. Celta Vigo 6 (5–5), 3. FC Bruges 5.

A záró fordulót két hét múlva rendezik.

(balázs)

Itt a hat pont, hol a hat pont?

(8. old.)

A Magyar Labdarúgó Liga fegyelmi bizottsága elsô fokon hat pont levonással sújtotta a Ferencvárosi TC-t, míg a csapatot mûködtetô Rt.-t 40 millió forintra büntette a május 30-i, Debrecen elleni bajnoki mérkôzés után történt szurkolói rendbontás miatt.

Ezenkívül az együttesnek három hazai találkozóját zárt kapuk mögött kell lejátszania, de ennek az FTC már eleget tett. Szeiler József, az FTC Rt. vezérigazgatója egymillió forintot köteles fizetni, és a fegyelmi bizottság december 31-ig eltiltotta a csapat mérkôzéseinek látogatásától.

A klub az ítélet kézhezvételétôl számított 15 napon belül fellebbezhet. Az Üllôi botránnyal kapcsolatban az MLL elôször június 10-én határozott, majd következett július 17-én a fellebbviteli bizottsági döntés. Az ügyben július 21-én az MLL elnöksége foglalt állást, majd négy nappal késôbb megint fegyelmi testület volt illetékes dönteni. Augusztus 7-én már a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége hozott határozatot, ez csupán abban különbözik a mostani verdikttôl, hogy Szeiler 1,2 millió forintot köteles fizetni. Október 27-én a Legfôbb Ügyészség négy óvást fogalmazott meg a döntés ellen, s ezt követôen november 6-án az MLSZ elnöksége — kizárólag az óvások miatt — hatályon kívül helyezte az ítéletet, és új eljárás lefolytatását javasolta az MLL fegyelmi bizottságának.

Az ominózus találkozón a hazai szurkolók — mivel a gólnélküli döntetlennel az FTC nem tudta megszerezni a bajnoki címet — berohantak a pályára, megverték a játékosokat, illetve leütötték Szentes Lázárt, a vendégek vezetôedzôjét.

A labdarúgó Arany Ászok Liga élcsoportja az MLL fegyelmi bizottsága szerdai döntése után:

1. Balaton FC 15 9 2 4 18–7 29
2. MTK FC 15 7 5 3 24–14 26
3. DVSC 15 7 3 5 23–14 24
4. Ferencváros 15 8 5 2 21–14 23
5. Videoton FCF 15 5 6 4 22–21 21
6. Sopron 14 6 3 5 19–18 21

Amikor rendôr a labdába rúg

(8. old.)

Kétnapos nemzetközi részvételû teremlabdarúgó tornát rendeznek a Horia Demian Sportcsarnokban az International Police Association (IPA) keretében. Kolozsvárott immár második alkalommal írják ki ezt a vetélkedôt, a tavalyi elsô versenyen csak egy magyarországi vendégegyüttes szerepelt, idén viszont gazdagabb a felhozatal.

A szervezetet 1950-ben Arthur Troop angol zsaru alapította, ô 2000-ben az 50 éves jubileum elôtt meghalt, ezért emlékérmet bocsátottak ki a tiszteletére. Találkozások, felkészítô tanfolyamok szervezése és, természetesen, sportesemények rendezése fûzôdik a szervezet nevéhez.

Romániában 1996-ban létesítették meg a helyi szervezetet, amely területi felosztásban, régiók szerint alakult meg az országon belül. Kolozs megye és környéke tagság alapján a legnagyobb, mintegy 500 fôt számlál.

A sportesemények szempontjából a Kolozs megyeiek az idôk folyamán több rendezvényen vettek részt, és sikeresnek mondható teljesítménnyel térhettek haza a magyaországi, olaszországi, horvátországi, svájci, lengyelországi és németországi nemzetközi versenyekrôl.

Labdarúgáson kívül lövészetben, atlétikában és kézilabdában mérték össze tudásukat a rendôrök.

Amint Gheorghe Buneától, a Kolozs megyei szervezet fônökétôl megtudtuk pénteken és szombaton a Horia Demian Sportcsarnok ad otthont a tornának. Két csoportba osztva 10 csapat vesz részt, mégpedig:

I. csoport: IPA Dolomiti (Horvátország), IPA Székesfehérvár (Magyarország), IPA Szilágy, Kolozs Megyei Prefektúra, IPA Kolozs Megyei Rendôrség;

II. csoport: IPA Veszprém (Magyarország), IPA Maros, Támogatók, IPA Csendôrség, IPA Kolozsvári Városi Rendôrség.

Pénteken reggel 7 órakor az ünnepélyes megnyitót követôen estig a csoportmérkôzéseket bonyolítják le, minden együttes mindenkivel játszik a csoporton belül. A táblázat alapján az elsô két helyezett jut tovább, és keresztbe játszanak az elôdöntôk során.

Szombaton reggel fél 10-tôl az elôdöntôket és a döntôket rendezik.

Póka János András

Kolozs megye hét végi és ünnepi sportmûsora

(8. old.)

ASZTALITENISZ
Hétfôn 10 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: KMSC–Bukaresti Pro Auto Sport 3 — férfi A-osztály.

Hétfôn 10 órától a Horia Demian Sportcsarnok asztalitenisz-termében: December 1-je Kupa.

ATLÉTIKA
Szombaton 11 órától a Sétatéren és a Tordai 17. Számú Iskolában: December 1-je krossz.

KÉZILABDA
Szombaton 13 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Tordai Potaissa–Mehedinti-i HC — férfi elsô osztály.

Vasárnap 12 órakor a Horia Demian Sportcsarmokban: Unirea–Aradi LPS — ifi I., fiú mérkôzés.

Hétfôn 15 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: Egyesülés Kupa — líceumi fiú torna.

LABDARÚGÁS
Pénteken 14 órakor a CMC-pályán: Dési CF 01–Nagybányai Glória Renel — C-osztály, 8.csoport, 13. forduló.

Pénteken 14 órakor Szamosújvárott: Olimpia–Vaskohsziklási Bányász — C-osztály, 8.csoport, 13. forduló.

Pénteken 14 órakor Tordán: Aranyos FC–Nagyszebeni SOPO — C-osztály, 9. csoport, 13. forduló.

Szombaton 11 órakor a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Aradi Egyetemi Sport Klub — B-osztály, 3. csoport.

Szombaton 11 órakor Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Zilahi Armãtura — B-osztály, 3. csoport.

RÖGBI
Szombaton 10 órakor a Iuliu Hatieganu (Egyetemi) Sportparkban: Kolozsvári U–Bukaresti Dinamó.

RÖPLABDA
Szombaton 11 órakor Tordán: Kolozsvári U–Krajovai U — nôi másodosztály.

Vasárnap 10 órától a George Baritiu Kollégium sporttermében: December 1-je Kupa.

SÚLYEMELÉS
Szombaton 11 órától a Ion Moina Stadion súlyemelô termében: December 1-je Kupa.

TÁJFUTÁS
Vasárnap 10 órától a Bükkben, a Szent János kút környékén: December 1-je Kupa.

TESTÉPÍTÉS
Szombaton 17 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: Mister Napoca verseny.

TORNA
Pénteken 11 órától az Apáczai/Arges utcai tornateremben: December 1-je Kupa.

TENISZ
Davis-kupa döntô

(8. old.)

Már a pénteki nyitómérkôzésen hatalmas csata várható: a tavalyi wimbledoni gyôztes Lleyton Hewitt és az idei Roland Garros-bajnok Juan Carlos Ferrero játssza az elsô egyest az Ausztrália–Spanyolország összecsapáson, a Melbourne-i Rod Laver Arénában. Ezt követôen Carlos Moyá és Mark Philippoussis lép pályára. Mindezt szombaton a párosok mérkôzése (Todd Woodbridge, Wayne Arthurs–Feliciano López, Alex Corretja) követi, majd szombaton zárásként a másik két egyes mérkôzést (Philippousis–Ferrero és Hewitt–Moyá) bonyolítják le.

Az ausztrál válogatott 28., a vendégegyüttes második alkalommal diadalmaskodhat a világszerte nagy érdeklôdéssel kísért hagyományos csapatverseny melbourne-i döntôjében.

A szakértôk és a teniszrajongók véleménye szerint a házigazdák jóval esélyesebbek, mert roppant gyors "felületen", füvön játsszák a döntôt, s ezen az ausztrálok jóval otthonosabban mozognak.

A spanyolok 2000-ben a fináléban éppen az ausztrálokat legyôzve hódították el — történetük során elôször — a trófeát, de akkor a mostaninál jóval kedvezôbb helyzetben voltak, hiszen hazai pályán, Barcelonában léphettek pályára a végjátékban, ráadásul kedvenc borításukon, salakon. Ezúttal idegenben kell szerepelniük, a házigazdák által rendkívül kedvelt füvön. Két évvel ezelôtt viszont — óriási meglepetésre — az ausztrálok éppen füvön kaptak ki a vendég franciáktól.

A két csapat útja a döntôig:

Ausztrália: nyolcaddöntô: Nagy-Britannia 4–1, negyeddöntô: Svédország 5–0, elôdöntô: Svájc 3–2.

Spanyolország: nyolcaddöntô: Belgium 5–0, negyeddöntô: Horvátország 5–0, elôdöntô: Argentína 3–2.

Hopman-kupa — magyarokkal

A teniszezôk nem hivatalos vegyescsapat-világbajnoksága, a 2004-as szezon nyitótornájának számító 16. Hopman-kupa különlegesen színvonalas nyitányt ígér, miután ott lesz a pályára lépôk között az amerikai Serena Williams, a belga Kim Clijsters, valamint az ausztrál Lleyton Hewitt és a cseh Jiri Novak. A tornára — elsô ízben — meghívást kapott a magyar együttes.

A január 3–10. között zajló, 1,24 millió dollár összdíjazású viadalon hét ország biztos résztvevô, Mandula Petra és Sávolt Attila a selejtezôben, a torna 8. még kiadó helyéért küzd meg a kanadaiakkal (Maureen Drake és Frank Dancevic).

— Nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak bennünket a tornára. Azt hiszem, Drake ellen van esélyem, s meglátjuk, mi lesz a vegyespárosban. Mindenesetre szorgalmasan edzek, szeretnék jó formában érkezni a Hopman-kupára: nagyszerû lenne, ha sikerülne bejutni a fôtáblára — nyilatkozta Mandula, aki naponta három edzéssel készül a januári megméretésre.

Sávolt Attila indulása sokáig bizonytalan volt, a magyar játékos ízületi bántalmai miatt öt hónapot hagyott ki, csak három hete kezdte meg az edzéseket, ám a jelek szerint Perthben már teljesen fitt lesz.

Valamennyi találkozón két egyesre (1–1 férfi és nôi), illetve egy párosra kerül sor. A csoportgyôztesek játsszák a döntôt.

A beosztás:

A-csoport: Egyesült Államok (Serena Williams, James Blake), Csehország (Strycova, Novak), Franciaország (Amelie Mauresmo, Fabrice Santoro), Oroszország (Anasztaszija Miskina, Marat Szafin).

B-csoport: Belgium (Kim Clijsters, Xavier Malisse), Ausztrália (Alicia Molik, Lleyton Hewitt), Szlovákia (Daniela Hantuchová, Karel Kucera), Magyarország (Mandula Petra, Sávolt Attila) vagy Kanada (Maureen Drake, Frank Dancevic).

LAPZÁRTAKOR:

(8. old.)

Nôi nemzetközi kupamérkôzésen a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U ACSA Terapia–Eregli Erdemirspor (Törökország) 44:55.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -