2004. január 6.
(XVI. évfolyam, 2. szám)

1,7 milliárd forint a magyarul tanuló fiataloknak
Megállapodás az oktatási támogatások romániai folyósításáról

(1., 5. old.)

Hétfôn az oktatási-nevelési támogatások 2003–2004-es évre szóló romániai folyósításáról írt alá együttmûködési megállapodást Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnöke és Kelemen Hunor, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének képviselôje, az Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke Budapesten.

A módosított kedvezménytörvény értelmében lehetôség nyílik valamennyi magyar, illetve magyarul tanuló fiatal számára a támogatások folyósítására, Romániában ezt az Iskola Alapítvány juttatja el az érintettekhez, hangsúlyozta a HTMH elnöke.

Bálint-Pataki József az aláírást követôen újságírók elôtt azt is elmondta, hogy az idei büdzsében 1,7 milliárd forintot különítettek el erre a célra, amely összeg az elôzô évhez hasonlóan felülrôl nyitott. Hozzátette: tavaly Erdélyben körülbelül egymilliárd forintot fordítottak oktatási-nevelési támogatásra ott, ahol legalább két gyermek részesült magyar nyelvû oktatásban, és ezt a szülôk igényelték, azonban idéntôl a segítségnyújtás minden magyarul tanuló gyermekre kiterjed, így ennek az összegnek várhatóan a duplájára lesz szükség.

Kárpátalján összesen mintegy 274 millió forintot, Vajdaságban 181 millió forintot, Szlovéniában 1 millió 839 ezer forintot, Horvátországban 5 millió forintot osztottak szét.

A hivatal elnöke január végéig határozza meg az általános és középiskolások esetében a tankönyv- és taneszköz-támogatás összegét, illetve új elemként az egyetemisták, fôiskolások esetében a tankönyv- és jegyzettámogatást. Elôreláthatólag 2400 forint körül lesz a tankönyv- és taneszköz-támogatás, és 2500–3000 forint az egyetemisták tankönyv- és jegyzettámogatásának összege. Az egy tanulóra jutó támogatás összege húszezer forint.

Bálint-Pataki József közlése szerint tavaly összesen 1,2 milliárd állt rendelkezésre tankönyv- és taneszköz-támogatásra, amelyet további mintegy 300 millió forinttal egészítettek ki a beérkezett igények alapján. A keretösszegbôl több mint 38 ezer fiatal támogatására nyílt lehetôség, akiknek a száma becslések szerint idén várhatóan a 70 ezret is meghaladja.

Kelemen Hunor, az RMDSZ képviselôje, a pályázatokat koordináló és lebonyolító Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: a megállapodás aláírásával lehetôvé válik, hogy a pályázatokat néhány héten belül, legkésôbb február elsejétôl közzétegyék. A jelentkezéseket három hónapon át várják, s a beérkezô pályázatokat folyamatosan bírálják majd el.

Az elsô pályázók várhatóan május végén — június elején hozzájuthatnak a támogatásokhoz. Kelemen kiemelte: a módosított kedvezménytörvény értelmében egy gyermek után is lehet kérni a támogatást. Ez az igény a romániai magyar közösség részérôl már korábban megfogalmazódott.

A pályázati ûrlapokat a státusirodákban lehet igényelni.

Ötmilliárd euró fölött a kereskedelmi deficit

(1., 4. old.)

Soha nem látott magasságba tornászta fel magát tavaly az ország kereskedelmi mérleghiánya. Már az év elsô 11 hónapjára kiszámolt adatok is azt mutatják, hogy a deficit november végén 4,89 milliárd euró volt, ami az egy évvel korábbi hasonló idôszakhoz képest 30 százalékos növekedést jelent. Ez egyben azt jelenti, hogy a decemberivel együtt, a kereskedelmi hiány tavalyra jóval meghaladja majd az ötmilliárd eurót.

Eugen Dijmãrescu kereskedelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a deficit 2004-ben tovább nôhet, s ezt szerinte elsôsorban a lej-dollár árfolyamnak a kivitel szempontjából kedvezôtlen alakulása, az árucsere-forgalom dinamikájának esetleges mérséklôdése, illetve a belföldi termelési árak és a hazai adók növekedése befolyásolhatja.

A miniszter elismerte, hogy a jegybank szerint Európában a lej veszít legtöbbet értékébôl az euróval szemben, s ez szerinte hosszú távon nem az export növeléséhez, hanem egyszerûen csak a belföldi árak emelkedéséhez vezet.

A kormány már kora ôsszel tudta, hogy a kereskedelmi mérleg nem alakul megfelelôen. A kabinet ezt a belsô fogyasztási hitelkihelyezések visszaszorításával próbálta egyensúlyozni. Eközben viszont a kormány egyik utolsó tavalyi ülésén vámmentes árunak deklarált egy egész sor olyan egzotikus állatot és terméket, mint például a bálna, a majom, a luxusborok, a drága francia sajtok stb.

Ez utóbbi intézkedésnek a magyarázata a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval kötött egyezségekben rejlik, csakhát furcsa, hogy miután a kenyérbúza és a szárnyashús vámjával — fôképpen a magyar–román kereskedelmi viszonyban — a kormány valóságos állóháborút vívott az elmúlt években, most hirtelen a luxuscikkek is vámmentesen érkezzenek az országba, rendkívül erôs konkurencia elé állítva az erre egyáltalán fel nem készült hazai termelôket.

Nézeteltérés az autonómiatervezetek körül
Zokon vette az SZNT, hogy megkerülték

(1.,4. old.)

Az Erdélyi Nemzeti Tanács vezetôinek reménye szerint a tanács Állandó Bizottságának (ÁB) pénteki ülésén egyeztetik és véglegesítik a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) az autonómiatervezeteket, majd törvénycsomagként terjesztik a román törvényhozás elé — jelentette ki lapunknak Szilágyi Zsolt parlamenti képviselô, az EMNT alelnöke. Ezzel szemben az SZNT vezetôi nem értenek egyet a Bakk Miklós politológus csoportja által készített, a Székelyföld önrendelkezését és a Románia többi területén élô nemzeti kisebbségek autonómiáját érintô törvénytervezettel, úgy vélik, hogy annak kidolgozásakor az SZNT-t megkerülték.

December végén Sepsiszentgyörgyön tartott sajtótájékoztatóján Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke kijelentette, hogy a Csapó József és a Bakk Miklós kidolgozta tervezetek radikálisan különböznek egymástól. Az SZNT vezetôi kifogásolják, hogy az EMNT vezetôi által munkadokumentumként elfogadott regionális autonómia törvénycsomag három jogszabályból áll. Úgy vélik, hogy a parlamenti vitán, ha csak egy jogszabályt is elutasítanak a honatyák, az egész törvénycsomag értelmét veszti.

— Az SZNT nem kapcsolja össze a statútum-tervezeteket, mert a hatáskörök és illetékességek különbözôek. Székelyföld autonómia statútum-tervezetét csakis a székelyek közképviselete illetékes képviselni, és a parlament elé terjeszteni — jelentette ki a Szabadságnak Csapó József, az SZNT elnöke. Kiemelte: a települési állampolgári gyûlések döntöttek, hogy munkadokumentumként az általa 1995-ben közölt székelyföldi autonómia-statútumot fogadják el.

Már módosították és kiegészítették az egykori szenátor tervezetét, amelyet az elképzelések szerint az SZNT vezetô testülete is nemsokára megvitat, majd a tanács elé terjesztik. A kiegészítések egyrészt azért történtek, mert 1997-ben megjelent az Európa Tanács 1118-as határozata, amely jóváhagyta a regionális autonómia európai chartáját, emellett a helyi önkormányzatok, és a helyi választásokra vonatkozó törvények is megváltoztak, amelyeknek rendelkezéseit a tervezetbe iktatták. — A módosítás a szükségszerû, és az eltelt idôszakban megjelent újabb dokumentumok figyelembevétele alapján történt, de lényege nem változott — mondta Csapó.

Arra a kérdésre, hogy tárgyalt-e már a két nemzeti tanács vezetôsége az autonómiatervezetekrôl, Csapó elmondta: vezetô tisztségviselôk az SZNT-ben javaslatokat terjeszthettek elô, egyéb egyeztetés nem történt. Az SZNT elnöke zokon vette, hogy a Bakk Miklós politológus vezette szakértôi csoport nem kérte ki az SZNT véleményét. — Olyan megoldást választottak, amellyel megkerülték a kezdeményezô testületet, majd az SZNT-t is. — Ezt tudomásul vettük, nem tanúsítottunk elutasító magatartást, hanem elemeztük a törvénytervezeteket. Valószínû, hogy az EMNT vezetô testülete elé terjesztjük azokat a döntéseket, amelyeket az SZNT Állandó Bizottsága nemsokára meghoz — mondta Csapó.

Szilágyi Zsolt úgy vélte, hogy az autonómiatervezetet törvénycsomag formájában kellene a román parlament elé terjeszteni. Az alelnök rámutatott: hasznosítani kell minden olyan tapasztalatot, amely az utóbbi tíz év erdélyi mûhelymunkájából leszûrhetô. Szilágyi elismerte, hogy félreértések, de véleménykülönbségek is vannak az EMNT Állandó Bizottságában, ami — mint mondotta — természetes dolog. Az ÁB pénteken Kolozsváron tartandó ülésén várhatóan megvitatják, mit kell tenni az EMNT intézményesítéséért és az autonómiatervezetek véglegesítéséért. Szilágyi ezt a két napirendi pontot szorgalmazza a pénteki ülésre, amelynek kapcsán az ÁB tagjai még egyeztetnek.

Borbély Tamás

Utazási kedvezmény az iskolásoknak

(1. old.)

Tegnap kezdetét vette országszerte a 2003–2004-es tanév második féléve, amelynek június 18-án van vége. A szemeszter egyetlen szünideje április 3–18. között lesz; a nyolcadikosok június 4-én, a tizenkettedikesek június 11-én végeznek. A kisérettségire — amely most az országos vizsgateszt nevet viseli — június 14–17. között kerül sor, az érettségire június 21–július 2. között.

Két újdonsággal debütál a második félév: a kilencedik osztályokba való bejutásnál 50–50 százalékban nyom a mérlegen az 5–8 osztályos jegyek és a versenytesztek általánosa. A másik újdonság helyi jellegû: a Közszállítási Vállalat jóindulatának köszönhetô: tegnaptól kezdve a kolozsvári iskolások 50 százalékos engedményben részesülnek, ha két vonalra vásárolnak autobuszbérletet.

Kolozsvári tanárokat tüntettek ki

(1. old.)

A Magyar Professzorok világtanácsa dr. Kozma Dezsô és dr. Péntek János egyetemi tanárokat "kimagasló oktató, kutató, tudományos, valamint oktatás- és tudományszervezô munkásságuknak elismeréseként a Pro Universitate et Scientia kitüntetést adományozza".

A kitüntetéseket a A Kárpát-medencei Magyar Professzorok 2003 decemberében Miskolcon megtartott találkozóján nyújtották át.

Ismét gondok a gyógyszerellátásban

(1. old.)

Az egészségügyi miniszter és az Országos Biztosítópénztár elnöke meglepettségének adott hangot hétfôn, amiért a betegeknek ismét nagy gondjuk akadt a gyógyszerek beszerzésekor.

Az év elsô napjaiban sok gyógyszertár leltár miatt tartott zárva, máshol különbözô okok miatt szünetelt a kedvezményes, illetve ingyenes gyógyszerek kiadása.

2004. január elsejétôl ugyanakkor a gyógyszeráraknak — a forgalmi adó 19%-ról 9%-ra történt csökkentése következtében — esniük kellett volna, de több gyógyszertár nem szállította le az árakat.

Szintén 2004 elsô napjától a háziorvosok az ingyenes, illetve kedvezményes gyógyszereket új típusú nyomtatványokra írják fel, de csak néhányuknak sikerült eddig az új receptek beszerzése. A régebbieket viszont egyes gyógyszertárak már nem fogadták el, így sokan orvosság nélkül maradtak a helyzet rendezéséig. A sor más rendellenességekkel is folytatható.

Ovidiu Brânzan egészségügyi miniszter hétfôn a fentiekrôl értesülve kijelentette: a lényeg, hogy a gyógyszerárak 10%-kal csökkentek, a többi gondra a legrövidebb idô alatt megoldást találnak.

A biztosítópénztár elnöke, Cristian Celea ugyanakkor kijelentette: túlkapást követtek el azok a gyógyszerészek, akik nem fogadták el a régi típusú recepteket. Mint elmondta, azok január 15-ig érvényesek, jelenleg mindkét típus forgalomban van, és érvényes. Hozzátette: az erdélyi háziorvosok a leglelkiismeretesebbek — szinte mindegyikük beszerezte már az új nyomtatványokat.

Román katonák indultak Kabulba

(1. old.)

A Constantin Prezan Marsall IV Területi Hadtest egyik táboricsendôr-alakulata hétfôn Kabulba indult a kolozsvári repülôtérrôl. A kolozsvári, aradi, besztercei, nagyváradi, jászvásári és botosani-i katonai egységekbôl érkezett huszonöt hivatásos katona a közúti forgalmat ellenôrzi, konvojokat kísér, személyiségek és objektumot védelmét biztosítja Afganisztánban. Az ISAF V misszió hat hónapig tart, a katonák 2003 nyarától Afganisztánban szolgáló alakulatot váltanak le. A tábori csendôrök a román légierô C 130 Herkules szállítógépén indultak Kabulba. Románia katonai felszerelést kíván szállítani Iraknak és Afganisztánnak Amint azt hétfôn a Mediafaxnak Decebal Ilina, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium államtitkára elmondta: Románia katonai felszereléssel kíván hozzájárulni az új iraki hadsereg létrejöttéhez, és Afganisztánnak is szállítana haditechnikát. "Elvi ajánlatot tettünk arra, hogy versenyképes áron katonai felszerelést szállítunk új iraki hadsereg felállítására. Vannak elvi esélyeink ilyen szerzôdés megkötésére, mivel Irakot nem túlságosan korszerû haditechnikával szerelik fel, hanem olyannal, amit Románia is képes elôállítani", mondta az államtitkár. Hozzátette: nemzetközi tender kiírása esetén Románia konkrét ajánlattal jelentkezik.

Az egyik szándéknyilatkozatot a Romarm Országos Társaság nyújtotta be, Románia ugyanakkor együttmûködik a spanyol védelmi szaktárcával közös ajánlattevés érdekében. Másik potenciális katonai piac Románia számára Afganisztán. "Mind Irak, mind Afganisztán haditechnikai piacán jelen akarunk lenni", szögezte le Decebal Ilina.

KRÓNIKA

Boldogságok

(2. old.)

Az új év legelején vagyunk, hát elôször is minden kedves olvasónak nagyon boldog új esztendôt kívánok! De komolyan! Mert nekem is kívántak sokan, csak nem gondolhatták komolyan. Hiszen az új évem úgy kezdôdött, hogy szilveszter éjszakáján lerobbant a derekam. Na most gondolhatják, ez mit jelentett! Hogy nem tudtam táncolni — pedig de nagyon szeretek! — az egy dolog, de ülni sem tudtam. Így végigálltam az új év elsô éjszakáját. Mint a lovak. De ez még semmi. Másodikán dél felé csengetnek. Az alattunk lakó szomszédom állt riadt képpel az ajtóban: nézzem csak meg a fürdôszobát, mert nála csepeg a víz. Mint a villám, cikázott át agyamon a gondolat: a mosógép! Ugyanis beraktam a mosógépbe másnap visszautazó leányom holmiját. Rendjén-módján be is kapcsoltam, csak... éppen a lefolyóját felejtettem el beakasztani a kagylóba. Így aztán mi úsztunk, a szomszéd csöpögött, én mertem és töröltem, a férjem ôrjöngött, a kutya meg ugatta a szomszédot. Vasárnap este telefonált a lányom: szerencsésen megérkezett, de nem mer a lakásban maradni, mert tömény gázszagot érez, ugyan nem nála folyik, azt megnézte, valahonnan a szomszédból jöhet, de senki nincs otthon; hívja ki a gázasokat vagy mit csináljon? — kérdezte kétségbeesetten 400 kilométeres távolságból. És ma még csak január 5. van! Na csak kívánjon még nekem valaki boldog új évet!

B. É.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Miért szôkôév 2004?
— Mert a végére megkétszerezôdik.

(öbé)

Nyerni szándékozók, figyelem!

(2. old.)

Ha valaki még nem tudná: célegyenesbe érkezett a Szabadság Évkönyv 2004 készlete. Hamarosan elfogy ötödik ilyen kiadványunk, amely a legsikeresebb, hiszen tartalma minden korosztályú és érdeklôdési körû olvasónkra gondolva ötvözi a hasznost a kellemessel. És amely, az eddigiekhez képest, a "legbôkezûbb", hiszen keresztrejtvénypályázatán (beküldési határidô: 2004. január 30.) összesen 30 millió lej értékben nyerhetôk díjak. Ezek (zárójelben az adományozók): Inter 12–16 Green típusú háti permetezôgép (Bronto Comprod Kft.), Panasonic 7001 porszívó, Philips HP 4815 hajszárító (Amic Kft.), Protherm fali elektrokonvektor (Secpral Pro Instalatii Kft.), mûvészi kivitelezésû üvegtálak (Artana Kft.), édességcsomagok (Perfetti van Melle Kft.), nôi fehérnemûk (Dunkler Kft.), színes filmek és fotóalbum (Sooter’s Import-Export Kft.).

Évkönyvünk csupán 40 ezer lejért kapható szerkesztôségünk pénztárában, kolozsvári terjesztôinknél, valamint Désen, Szamosújváron, Széken, Kalotaszentkirályon, Magyarszováton, Várfalván, Tordaszentlászlón. Igyekezzék, és sok sikert!

Embereknek állatokról

(2. old.)

Az állatvilág rejtlemeibe vezeti be olvasóit Kiss Bitay Éva Kinek milyen a világ c. legújabb könyvében, amely a Tinivár Kiadónál jelent meg. Annak ellenére, hogy a könyv elsôsorban a tanuló ifiúságnak szól, a kötet olyan ismereteket tár elénk, hogy a felnôtt olvasók is nagy érdeklôdéssel fogják olvasni. Említésre méltó, hogy a könyvben nem olyan ismeretekrôl van szó, amelyeket elôírnak a biológiai tantervek, hanem olyan érdekfeszítô kérdéseket vet fel és válaszol meg amelyekrôl az olvasó eddig vajmi keveset hallott. Az állatok látásával, hallásával, szaglásával és érzékelésével kapcsolatban hihetetlen adatokra és tényekre bukkanunk. Ki gondolná, hogy a házilégy szeme 6400, a cserebogáré 10 000, a szitakötôé pedig 56 000 pontszembôl áll. A denevérek ultrahangokat bocsátanak ki és a visszaverôdött hang segítségével tudnak tájékozódni a zsákmány helye, milyensége és nagysága felôl. Érdekes, hogy a mai rádiólokátoros haditechnika is ezen az elven alapszik. De a vízben is vannak "ultrahang szakértôk", ilyenek a delfinek, amelyek szintén ultrahang kibocsátó és felfogó szervekkel rendelkeznek. A visszhangokat a homlok bôre alatt lévô zsírlencsével fogják fel, a rezgés onnan közvetítôdik a belsô fülhöz, ahol létrejön a hangingerület , amelyet aztán a delfin agya átalakít érzetté.

Sokszáz hasonló kérdésre kapunk szakszerû, tudományos vizsgálódásokon és méréseken alapuló válaszokat, amelyek közül ismetetünk néhányat: mivel muzsikálnak a rovarok, miért és hogyan énekelnek a madarak, mi a szerepük a feromonoknak a hangyák és termeszek életében, hogyan mûködik a madarak napiránytûje, hogyan tájékozódnak a teknôsök, mi az a "biológiai óra", hogyan mûködik stb.A számos példa közül említsük meg a levelesteknôsök bámulatra méltó tájékozódási képességét, amelyek két-három évenként térnek vissza a brazíliai vizekrôl Ascension szigetére, mely a Dél-Atlanti hátságon van. Csodálatos, hogy a több mint 2000 kilométert úszó állat — amelynek ráadásul gyenge a látása — hogyan találja meg a mindössze 11 km hosszúságú szigetet? Ezzel kapcsolatban a szerzô a következôket írja: "Ekkora távolságból ilyen kis célpontot megtalálni az óceán közepén körülbelül annyi, mint egy gombostût megkeresni a szénaboglyában!"

A kutyatartók a könyvbôl megtudják, hogy ebük szaglása egymilliószor jobb az emberénél; ezért lehet kitûnôen felhasználni a kutyákat a bûnözôk követésére, mert az egyre erôsödô szag irányába haladnak. Számos híres kutya neve ismeretes a rendôrségi történetekbôl. Tudni kell viszont, hogy vízhez érve a kutya is elveszti a nyomot.

Egy másik érdekes dolog: vannak elektromos feszültséget gerjesztô állatok, mint amilyenek a Dél-Ameikában élô elektromos angolna, az afrikai elektromos harcsák vagy a tengeri márványos zsibbasztó rája. Ezek zsákmányukat áramütéssel kábítják el. Az elektromos angolna áramütése az 500–600 Volt feszültséget is elérik. Ez a feszültség nagyobb állatokra nézve is halálos lehet.

Érdekesek a könyv utalásai a földrengések és az állatok viselkedése közötti összefüggésekre. Az egerek, patkányok, tehenek, lovak, kutyák, disznók, macskák, sôt a halak is, már napokkal, esetenként hetekkel a földrengés megtörténte elôtt pánikba esnek, rendellenesen viselkednek, amibôl következtetni lehet a rengés közeli bekövetkeztére

Didaktikai szempontból fontos, hogy a könyvben 14 alkalommal jelenik meg a Támadt egy ötletem rovat és háromszor a Fogas kérdések listája, amelyek gondolatébresztôek. A kivételes biológiai ismereteken túlmenôen a könyv olvasásra serkenti a tanuló ifjúságot. Mivel a szárazföldi és tengeri állatvilág a földrajzi térben helyezkedik el, kézenfekvô, hogy a könyv földrajzi ismeretanyagot is tartalmaz. Többek között ismerteti a világtájak meghatározásának módszerét óra segítségével.

A kötet elôszavát a kiadó igazgatója Bartha Zoltán írta, az illusztrációkat Forró Ágnes készítette.

A könyv nem hiányozhat a biológia iránt érdeklôdô fiatalok könyvespolcairól.

Ajtay Ferenc

Az Erdélyi Kárpát Egyesület februári rendezvényeibôl

(2. old.)

Február 1-je (vasárnap): Mikrobuszos kirándulás: Malomszeg, Meszes gerinc, Cornu csúcs (gyalog 24 km). Indulás 8 órakor a Magyar Színház elôl. Túravezetô: Vlád Pál. Tel. 435-866. Ha nincs elég jelentkezô a mikrobuszra, vonattal megyünk.

Február 1-je (vasárnap): Györgyfalvi erdô (15 km). Találkozás 10 órakor a 32-es autóbusz Alverna végállomásán. Túravezetô: Sáska Pál.

Február 4. (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Hóviszonyok függvényében síelés a Diósban 10 órától minden szombaton és vasárnap, Szilágyi András vezetésével.

A székház címe: Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 7/5.

Kis Tükör december

(2. old.)

Kolozsváron megjelenô református missziós havilap tavalyi utolsó számából: Visky András: Megrettenni és elfogadni; Születésnapját ünnepli a Kis Tükör! 1893–1993–2003

Életnek kenyere: Tóth Sára: A testet öltött forma; Mihály Emôke: Irodalom — fejsze a bennünk befagyott tenger jegéhez. Beszélgetés Gyulai Katalinnal. Egy költô egy versrôl: Takács Zsuzsa: Üdvözlégy utazás; Takács Zsuzsa: Isten és mûvészet. Válaszok a Kis Tükör kérdéseire; Lorri Bentch: Hit és hivatás egysége; Kérdés-napló (Írta Szabó Péter, képzômûvész).

Jó szóval oktasd!: Nádori Gergely: Goofy, graffiti, rap; Werther: A gyermeki ízlés formálása a családban.

Amit isten egybeszerkesztett: Hardy Júlia: A házasság szakaszai.

Szappanopera: Szappanos Regina: Dumáljunk! — arról, hogy van-e a szürkénél szebb szín — 7. rész.

mérCE: Halmen Krisztina: Nemzedékek harca — elsô rész; Dályay Anna: Babette lakomája és Sára lakomája.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A Gyûrûk Ura — amerikai bemutató. Vetítések idôpontja: 11; 15; 19; 23. (kedvezmény naponta 23 órától és hétfôn minden elôadásra).

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Flört a fellegekben — amerikai bemutató. Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20 (kedvezmény kedden minden elôadásra és péntek–szombat–vasárnap 22.00 órától).

GYÔZELEM — Ajándékok hónapja gyermekfilmekkel — jan. 2-án: A kincses bolygó; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 3-4-én: Kutyabajnok — amerikai, Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 5–6-án. Stuart Little, kisegér 2; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 7–8-án: 102 kiskutya; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20.

FAVORIT — Beavatás — amerikai. Vetítések idôpontja: 15; 17; 19.

DÉS

MÛVÉSZ — Hulk — amerikai. Vetítések idôpontja: pénteken, szombaton és vasárnap: 15; 17.30; 21; hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön: 15; 17.30; 20 (kedvezmény hétfôn minden elôadásra, pénteken, szombaton és vasárnap 21 órától).

TORDA

FOX — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. Vetítések idôpontja: 15; 17; 19, pénteken, szombaton és vasárnap 21 (kedvezmény minden nap 15 órától, szerdán minden elôadásra).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Mátrix — Forradalmak — amerikai. Vetítések idôpontja: 16.30; 19 (kedvezmény pénteken, szombaton és vasárnap 21.30 órától).

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Január 8-án, csütörtökön este fél 7 órakor: Kálmán Imre: Marica grófnô. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendezô: Bor József m. v.

Január 11-én, vasárnap de. 11 órakor: Hary Béla: Hófehérke és a hét törpe — balett. Vezényel: Hary Béla. Rendezô koreográfus: Mîndrutiu Mihail.

ROMÁN OPERA

Január 9-én, pénteken este 7 órakor: Strauss: A denevér.

Január 12-én, hétfôn este 7 órakor: Puccini: Tosca.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 7-én, szerdán este 8 órakor: Marie Jones: Kövekkel a zsebében — stúdióelôadás. Rendezô: Keresztes Attila.

Január 11-én, vasárnap este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Január 12-én, hétfôn este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 8-án, csütörtökön este 7 órakor: Ubucuretti. Rendezô: Mona Chirilã.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Megválaszolatlan kérdések felsôoktatásunkról

(3. old.)

Egyetemi oktatóként, kutatóként és erdélyi magyarként egyaránt érdeklôdéssel figyeltem a kezdetektôl a Sapientia, illetve az EMTE fogantatását, nem problémamentes "kihordását", komplikált megszületését és az azóta lezajló fejlôdését.

Már a legelején is zavart az a bennfentesség, ahogy a folyamat elindult. Ugyanaz, ami az RMDSZ, de az erdélyi magyarság civil szervezetei esetében is mindig többé-kevésbé, elôbb vagy utóbb nyilvánvalóvá vált. Sohasem vitattam, hogy jó civil kezdeményezéshez elég egy vagy mindössze pár ember, azt viszont igen, hogy a megvalósításhoz is. Sajnos, az esetek többségében az ötletgazdák annyira saját tulajdonuknak érzik a kezdeményezést, hogy még akkor sem akarnak külsô szakembereket bevonni, mikor már jól látszik, hogy a megvalósítás meghaladja erejüket, tudásukat. Még rosszabb, hogy elôbb-utóbb kényszerûen megvilágosodva sem "a megfelelô ember a megfelelô helyre" elv alapján járnak el, hanem a "mi kutyánk kölyke" elvét érvényesítik.

Hogy ne keresztrejtvényben beszéljek, egyszerûen arról van szó, hogy nem korrekt úton, a megfelelô pályázatok vagy meggyôzés révén választódnak ki a funkciók betöltésére a legmegfelelôbb szakemberek, hanem ismeretség, rokonság, szubjektív befolyásolások alapján. Innentôl kezdve a hibák bekövetkezése már elkerülhetetlen, és csak a puszta véletlentôl függ robbanásuk. Ráadásul, minden kívülrôl jövô kritikát gyanakodva fogadnak (érthetô pszihológiai okokból is) és többé-kevésbé udvariasan utasítanak vissza, illetve nem vesznek róla tudomást.

Számomra évekig érthetetlen volt, hogy a BBTE magyar professzori és docensi testületébôl csak nagyon kevésnek a véleményére voltak kíváncsiak a leendô tudományegyetem alapítói. Az természetes, hogy mivel nem akartak párhuzamos szakokat alapítani, mint oktatókra nem volt ránk szükség. De tapasztalatainkra sem, több szem többet lát alapon? Vagy olyan nagyszámú, egyetemi problémákban is jártas magyar szakember állott a rendelkezésükre? A dolgok késôbbi alakulása mindkét eshetôséget cáfolta. A verbuvált oktatói gárdát nem tisztem és nem is illik minôsítenem, annál inkább az oktatók, illetve az alkalmazott tudományos kutatók tevékenységének elbírálási szempontjait, illetve a pályázatok elbírálására kialakított feltételrendszert. Ezt tavaly tavasszal megküldték nekem is. Megjegyzéseimet, kifogásaimat írásban is jeleztem az EMTE néhai rektorának, Tonk Sándornak a jelenlegi rektor, Szilágyi Pál professzor közvetítése útján. Választ sajnos a mai napig sem kaptam. Kifejtettem, hogy ez a követelményrendszer a BBTE hasonló szabályzatának szolgai lemásolása. Mivel ez az egyik fô oka volt annak, hogy évekig tartó szélmalomharc után idejekorán búcsút mondtam az egyetemnek és egyúttal az országnak is, most már kívülállóként nem szerettem volna, hogy az EMTE is ilyen, minden szakmailag elfogadható szempontokat nélkülözô, szellemében elavult rendszer alapján építse ki oktató és kutató testületét.

Elôzôleg már más általam hibásnak ítélt jelenségekre is felhívtam az EMTE vezetôségének figyelmét (például a környezetvédelmi szak tantervének elfogadhatatlanságára, az erdélyi magyar tudományos életet taglaló és a Sapientia által kiadott kötetek egyes — általam jól ismert — részeinek felületes összeállítására és lektorálására). Választ ezekben az esetekben sem kaptam, vagy ha igen — mint az utóbbi problémában, — az már esô utáni köpönyegnek számítható volt.

Áttelepülve Magyarországra, továbbra is figyelemmel kísérem az "otthoni" fejleményeket és a Xántus-ügy is megerôsített ama véleményemben, hogy a fent említett szervezési problémák, a szubjektív összefonódások rossz hatásai elôbb- utóbb hatványozottan megjelennek és lerontják a rengeteg munkával, reménnyel és anyagi áldozattal megteremtett intézmény alakulgató presztízsét.

Kessler Jenô,
a BBTE ny. professzora

Környezet-attitûdök, avagy a Zöldarany fontosságáról

(3. old.)

Örömmel olvasom, hogy új rovat indult, Zöldarany címmel. Amolyan ráébresztô jelleggel: feleim, tennünk kell valamit a környezetért, önmagunkért.

Elolvasva az írásokat, érthetô szöveget fedezek fel, ami könnyen eljut az olvasóhoz, befogadást nyer, elraktározódik, így a konkrét élethelyzetekben talán könnyebben elôhívhatjuk a szunnyadó attitûdöket. Azt a fajta problémafeltevést érzékelem, mint amilyen a Duna-televízióban nemrég fô mûsoridôben útjára indított Szót kér a természet-é. Egy-két percnyi beszéd a természet töredékeiért, az élôért, olykor metaforákban. Hogy elejét vegyük a rekviemnek.

Az 1970-es években a kutatók még arra vártak, hátha bekövetkezik az "attitûd-forradalom", és észrevesszük, így már nem lehet továbbhaladni. Azóta a környezet iránti attitûdöket a világ számos országában lemérték, tesztelték. Ma már trendszerû az ilyenszerû törôdésekre való rákérdezés. A skálák sokasága lenyûgözô, az eredmények már-már hihetetlenül pozitívak. A következtetés szinte minden esetben egyöntetû: a környezet iránti törôdés növekvô tendenciát mutat.

Egyik ilyen nagyméretû környezetattitûd-kutatás a 2000-ben lezajlott, harminc országra kiterjedô ISSP (International Social Survey Program), amelyik az elemzések során arra a következtetésre jutott, hogy a jóléti államok sokkal jobban odafigyelnek az általában vett környezetre, mint szegényebb társaik, akiket inkább egy-egy jól körülírható probléma foglalkoztat. A lista elején, legintenzívebb környezeti törôdéssel mindjárt ott is Japán, majd az észak-európaiak, aztán tizenkettedikként az Amerikai Egyesült Államok. A sor végén pedig a szegényebbek: Oroszország, Litvánia, Bulgária. E szép egyenlegbe belejátszik néhány törésvonal is: Spanyolország, erôteljes környezet-attitûdökkel a lista elején áll, holott a spanyol GDP értéke fele a Japán által felállítottnak. De a sor közepén van például Szlovénia és a vizsgált országok legszegényebbike, Banglades.

Bár többen elmarasztalták az ISSP e következtetését, a dolgok összjátékára utal, hogy korábban, 1992-ben a Gallup International által készített, több országra kiterjedô közvélemény-kutatás, a The Health of the Planet Survey, a környezeti attitûdök mérése mellett rákérdezett a megélhetés országonkénti jellegzetességeire. Az 1993-as Eurobarometer pedig a környezet épségének fontosságát kapcsolatba hozta a munkanélküliséggel, a szegénységgel.

Mert kit érdekel, hogy kipusztul néhány olyan faj, ami esetenként már csak a Kárpátokban él, amikor gond a napi kenyér? Hát persze, hogy a gazdagok jobban odafigyelnek a környezetre, megtehetik, ôk már túl vannak az ipari társadalmon, a posztmodernizmuson, ôk már valahol a posztmaterializmusban élnek, amikor kísérletezgethetnek a különféle szellemi élvezetekkel. És ôket dicséri, hogy bôkezûen befektetnek a kutatásokba, a tudományok fejlesztésébe, az informálásba, a tudatosság kialakításába.

Mégis, mintha nem lenne ilyen jó a globális helyzet. A sok lobbi hatására elôterjesztett Kiotói Egyezmény az Éghajlatváltozásról az amerikai és az orosz nagyhatalmak aláírására vár, és úgy tûnik, még nagyon sokáig. Az ISSP szerint arra következtethetnénk, hogy az Amerikai Egyesült Államok gyorsan rábólint az egyezményre, inkább Oroszországgal lesznek gondjaink. A helyzet nem ezt mutatja. Inkább azt, hogy környezetünk nem érték, hanem gazdasági, politikai érdek.

Ilyenkor arra gondolok, hogy a környezet-attitûdök kutatása szélmalomharc. Hiába, hogy a társadalom pozitívan viszonyul egy-egy problémához, ha a döntés pillanatában erre nem sok lehetôséget kap, ha a részt vevô demokrácia eszközeit eltussolják a zöld színezetû ügyekrôl való döntéskor.

Nem tudom le lehet-e, le kell-e, le szabad-e rombolnunk azokat az évezredes mítoszokat, archetípusokat, amelyekkel a kígyók, békák és általában a természet kapcsán találkozunk. De jogos minden próbálkozás, amelynek az a célja, hogy ismertessen, tudatosítson, rámutasson: attitûdjeink, viselkedéseink értelme, értéke a kollektív félelmeken (pszichizmusokon) túl, annak az ésszerûségnek kell, hogy a függvénye legyen, ami felismeri: a természet önmagában érték.

A CFMCB által most nyilvánosan is lehetôséget kapunk: tehetünk valamit azért, hogy szûkebb környezetünkben jobban érezzük magunkat.

Nistor Laura

Uniós felzárkózás — kérdôjelekkel

(3. old.)

2004 anyaországunk és nemzetünk zöme számára az Európai Unióba való belépés éve lesz. Túlzás nélkül nevezhetô történelmi eseménynek, amely meghatározza a magyarországi magyarság sorsának alakulását, de kihat a trianoni határokon túl élô nemzetrészek fejlôdésére is.

A feltétlen integráció mellett lándzsát törôk népes tábora csupán az anyagiakban való gyarapodást látja ebben a valóban páratlan folyamatban, és türelmetlenül várja a mesés Nyugatról érkezô mannát.

De az ismeretlenség nem csak kíváncsivá tesz és vonzást gyakorol az arra hajlamosra, hanem szorongással is eltölthet. Mert olyan kísérletrôl van szó, amilyent eddig még senki a történelemben nem végzett el. Egyesek szerint ezt gátlástalan ultraliberális, nemzetek feletti erôk irányítják, amelyek keveset törôdnek a kis népekre ható negatív következményekkel. A kísérlet tárgyát élô tömegek szolgáltatják, és ha menet közben derül ki, hogy valami hiba csúszott a számításba, azt utólag már bajosan lehet korrigálni. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évtized elején a fôleg a kommunizmustól megszabadított Kelet-Európa felzárkóztatásaként meghirdetett európai integrációs igyekezet napjainkra már elferdített tartalmat kapott. A globalizáció ellenségei közül sokan szégyentelen gyarmatosításnak tekintik ezt, amelybe azokat az országokat is bevonják, ahol az elmaradt vagy helyben topogó gazdasági, társadalmi és mentális fejlôdés egyáltalán nem szolgál erre rá. Magyarán: a Nyugat már nem a teljesítményt díjazza, hanem a multinacionális óriásvállalatok piacának kiterjesztését, illetve az érintett államok geostratégiai pozíciós elônyeit követeli magának.

Ilyen körülmények között méltán vetôdik fel az aggódó kérdés: nem válik-e kegyelemdöféssé olyan kis nemzet számára, mint a magyar, ha egybemosnak bennünket a világ minden tájáról hozzájuk érkezettekkel már amúgy is felhígított nagy nemzetekkel? Évtizedek óta tartó létszámcsökkenésünket, beolvadásunkat csak fokozza, ha felgyorsul a magyarországi munkaerô elvándorlása (szánalmas, hogy ôk mennyire nem tudják, milyen érzés valahol idegenben kisebbségiként élni, ráadásul önként vállalva, hogy elôbb-utóbb lemondanak magyar mivoltukról) és helyükbe, az ázsiai-afrikai éhenkórászok vagy ügyeskedôk mellett a szomszédos országokbeli nemzetrészek szolgáltatják a "pótanyagot".

Nemrég közzétett tanulmány részletesen foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság létszámának alakulásával az utóbbi száz évben. Eszerint ma már önámítás, mi több, káros 15 millió magyarról beszélni a régióban. Hivatalos statisztikai adatok szerint 2002 közepén itt valamivel több mint tizenkét millióan voltunk. A magyar nemzettest minden részében fogyásnak indult, de ebben az anyaország jár az élen, ahol huszonöt esztendeje tart a negatív tendencia. Érdemes áttekinteni a különbözô határon túli területeken élô magyarság számbeli (ezer fôben) és a helyi lakosságban elfoglalt részarányának (%-ban) alakulását: Erdély — 1910-ben 1658 (=31,7%), 1980-ban 1691 (=22,5%), 1991-ben 1604 (=20,8%), 2001-ben 1435 (=19,8%); Felvidék — 1910-ben 881 (=30,2%), 1980-ban 570 (=11,2%); 1991-ben 567 (=10,8%), 2001-ben 520 (=9,9%); Kárpátalja — 1910-ben 185 (=30,6%), 1980-ban 158 (=13,7%), 1991-ben 156 (=12,5%), 2001-ben 151 (=12,1%); Vajdaság — 1910-ben 425 (=25,1%), 1980-ban 585 (=18,9%), 1991-ben 339 (=16,9%), 2001-ben 290 (=14,3%); Horvátország — 1910-ben 119 (=3,5%), 1980-ban 25 (= 0,6%), 1991-ben 22 (=0,5%), 2001-ben 16 (=8,0%); Murvavidék — 1910-ben 21 (=23,0%), 1980-ban 8,7 (=9,5%), 1991-ben 7,6 (=8,5%), 2001-ben 8 (=8,3%); Ôrvidék — 1910-ben 26,2 (=9,0%), 1980-ban 4,1 (=1,5%), 1991-ben 6,8 (=2,8%), 2001-ben 7 (=3,0%).

Nem lehet véletlen, hogy az utóbbi évtizedben a magyarság számbelileg a legkisebb mértékben a legnagyobb anyagi nélkülözésben élô kárpátaljaiaknál csökkent. Ami nyilván nem jelentheti azt, hogy a haladás mozgatórugójául ne a jólétre való törekvést valljuk magunkénak. De érdemes gondolnunk mindazon értékekre is, amelyekre ebben az eltárgyiasuló világban nem mindig és fôleg nem mindenkinek terjed ki a figyelme.

Ördög I. Béla

NAPIRENDEN

Nyugat-barát, filoszemita … magyargyûlölô

(4. old.)

A Nagy-Románia Párt (NRP) "színeváltozása" több politikai elemzés tárgyát képezte az elmúlt évben. A nacionalista, xenofób, antiszemita megnyilvánulásairól híres Corneliu Vadim Tudor pártvezér által meghirdetett "imidzsváltás" célja: megerôsíteni és szalonképessé tenni pártját következô kormányalakításra. A lakosság politikai preferenciáját ismertetô felmérések szerint ugyanis sem a Szociáldemokrata Pártnak (SZDP), sem a Nemzeti Liberális Párt (NLP) és a Demokrata Párt (DP) alkotta szövetségnek nem sikerül megszerezni a szavazatok többségét, a kormányalakításhoz tehát bármelyikük esetén partnerek támogatására lesz szükség. Az Európai Unióba (EU) igyekvô mindenkori román politikai vezetés számára azonban Tudor pártja szóba sem jöhet. Amennyiben viszont a demagóg pártvezér a négy évvel ezelôtti teljesítményét idén is megismétli, az NRP parlamenti képviselôk szavazatán ennek ellenére sok múlhat az új román parlamentben.

A Mediafax kronológiája szerint a retorikaváltás a múlt év elsô hónapjaiban, a kormány által meghirdetett korrupcióellenes harc megkérdôjelezésével kezdôdött. Az egyre inkább ellenôrizhetetlenné váló romániai korrupció az ország integrációjának egyik fô akadálya — figyelmeztette a román vezetést a Nyugat. Válaszul a Nãstase-kabinet a felelôsségvállalás eszközéhez folyamodva elôterjesztett egy, a korrupció megfékezését célzó törvénycsomagot. Az NRP bejelentette: bizalmatlansági indítványt nyújt be A Maffia megfojtja Romániát címmel. Azt kifogásolták, hogy a kormány korrupcióellenes harca nem ôszinte, elnézô tekintete mellett a maffiaszerû szervezôdések behálózták a teljes román társadalmat, ahol az egyedüli mûködô jogszabály, a "dzsungel törvénye". Alighogy életbe lépett a korrupcióellenes törvénycsomag, az NRP máris javasolta annak módosítását: eszerint minden tisztségviselônek be kell vallania, ha tízezer eurónál nagyobb összeg pihen a bankszámláján, a pontos öszegeket pedig nyilvánosságra kell hozni.

A korábban az EU ellen agitáló, majd Európa-ellenes eszméit fokozatosan "újragondoló" NRP néhány hónapja az integráció elszánt bajnokaként tûnt fel. Az ellenzéki pártok közül Tudor pártja protestált a leghangosabban a Hildegard Puwak integrációs miniszter kapcsán kirobbant botrányban, amely során több EU-pénzalap "hûtlen kezelésére" derült fény.

Mintegy válaszként a párt, és mindenekelôtt annak vezetôje idegengyûlöletére vonatkozó vádakra, a párt iasi-i szervezete — nagy csinnadratta közepette — felvett tagjai közé egy színes bôrû, afrikai mérnököt. Az antiszemita pamfletszerzôként elhíresült C. V. Tudor pedig nemrég sajnálatát fejezte ki, hogy gúnyirataiban a zsidó közösséget gyalázta, és üdvözölte a romániai Holokausztot vizsgáló bizottság létrehozását. Decemberben bejelentette: az Arad Communications izraeli céget kérte fel, hogy koordinálja az NRP választási kampányát. (A szerzôdést még nem írták alá, a romániai zsidók közössége és több izraeli politikus közbelépett azért, hogy erre a társulásra ne kerüljön sor.)

A párt egyre nagyobb gondot fordít arra, hogy piacgazdaságban jártas szakemberekkel vegye körül magát, és bizalmatlansági indítványok sora ostorozza a kormányt a fiatalok és a társadalom peremére szorultak kétségbeesett helyzete miatt. A demagóg, alternatívát lényegében továbbra sem kínáló NRP joggal számít arra, hogy e populizmus idén is meghozza számára a létminimumon tengôdôk szavazatát.

Maradt azonban néhány "vonás" az NRP új arculatán, amelyen a "sminkmester" nem sietett változtatni. Az egyik ilyen a magyarellenesség, amely továbbra is az NRP-retorika középpontjában áll. (Emlékezetes: Tudorék azért szólították fel híveiket a módosított alkotmány megszavazásának bojkottálására, mert az tartalmazza az anyanyelvhasználathoz való jogot.) Bár a magyarellenességnek egyre kevesebb "vevôje" akad az RMDSZ-szel politikai egyezséget kötött SZDP kormányozta Romániában, a régi indulatok felkorbácsolása eddig még mindig profitáló vállalkozásnak bizonyult a szavazatszerzési eszközökben bôvelkedô, közöttük nem válogató román választási kampányok során.

Sz.K.

Magyar titkosszolgálatok a romániai 1989-es forradalomban

(4. old.)

Az eddigi gyakorlatnak megfelelôen feltételezhetô, hogy Kiss Péter kancelláriaminiszter nem engedélyezi azoknak a szigorúan titkos iratoknak a nyilvánossá tételét, amelyekbe még a titkosszolgálati anyagok átadását felügyelô bizottság sem tekinthet bele — értesült a Magyarországon megjelenô Népszava. A lap megbízható forrásból szerzett információi szerint egy másik, "szupertitkosnak" nevezett iratcsomagban több olyan anyag található, amely a jelenlegi titkosszolgálati munkára is kiható adatokat tartalmaz. Úgy tudják, hogy vannak iratok arról is, hogy a magyar szolgálatoknak lehetett szerepük az 1989-es romániai forradalomban. Annak ellenére, hogy Kiss Péter kancelláriaminiszter egyelôre még nem döntött néhány titkos minôsítésû nemzetbiztonsági iratcsomag sorsáról, valszínû, hogy nem engedélyezi majd az anyag nyilvánosságra hozatalát. Bár hivatalosan ezt senki sem erôsítette meg, kikövetkeztethetô a nemzetbiztonsági iratkezelés eddigi gyakorlatából. E dokumentumok az 1944 és 1970 közötti idôszak irataihoz tartoznak. Egyes hírek szerint ötven tételrôl van szó, amelyeket több mint 44 ezer további irattal együtt a szolgálatok nemrégiben átadtak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Az átadást felügyelô háromtagú bizottság egyik tagja szerint a tételek nagysága eltérô. Sipos Levente korábbi nyilatkozata szerint van olyan, amely pusztán egy lapból áll, míg mások több ezer oldalnyi mikrofilmen férnek csak el. A múlt nyáron csaknem 400 folyóméternyi irat érkezett a levéltárba. Ebbôl a rendszerváltás elôtti kémelhárítással foglalkozó III/II csoportfônökség jogutódja, a Nemzetbiztonsági Hivatal 220, a hírszerzô tevékenységet folytató III/I csoportfônökség jogutódja, az Információs Hivatal 120 folyómétert adott át. A Népszava értesülései szerint az említett iratok között olyan dokumentumok is szerepelnek, amelyeket Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnökének titkosszolgálati múltjával kapcsolatban ismerhetett meg a közvélemény. Értesüléseink szerint egyes esetekben a Kondor-dokumentumoknál olykor behatóbb, részletesebb anyagok vannak élô, vagy már elhunyt személyekrôl. Közülök ötven olyan iratcsomagnál tér el egymástól a szolgálatok és a bizottság álláspontja. Elôbbi a titkosság megtartása, utóbbi annak feloldása mellett érvelt. Az iratok sorsáról kikérték a szolgálatok vezetôinek véleményét is, s ôk — információink szerint — a titkosság megtartása mellett foglaltak állást. Így a végsô szót az illetékes, vagyis Kiss Péter kancelláriaminiszter mondhatja majd ki. Ô — az eddigi gyakorlatnak megfelelôen — várhatóan jóváhagyja a szolgálatok vezetôinek döntését. A titkosszolgálati iratok között létezik olyan, "szupertitkosnak" nevezett irathalmaz is, amely a rendszerváltás elôtt keletkezett és még az iratátadást felügyelô bizottság tagjai sem ismerhetik meg, jegyzék formájában sem. E dokumentumokat csak a Legfelsôbb Bíróság erre kijelölt bírája nézheti meg. A lap értesülései szerint a bírót már kijelölték, személye azonban biztonsági okokból titok marad. Erre feltehetôen azért van szükség, mert a "szupertitkos" csomagban olyan iratok is szerepelnek, amelyek tartalma a mai titkosszolgálati munkára is kihatással lehet. Feltételezések szerint szerepelnek ugyanis benne utalások alvóügynökökre, titkosszolgálati informátorokra és egyéb kapcsolódásokra. Akár nemzetköziekre is. A Népszava információi szerint a csomagban található utalás arra is, hogy a magyar szolgálatoknak lehetett szerepük az 1989-es romániai forradalomban. Ennek nyilvánosságra kerülése szintén sérthet nemzetbiztonsági érdekeket, így feltehetôen ez a csomag is — egyes részleteiben bizonyosan — titkos marad.

Grúzia: Szaakasvili elsöprô gyôzelme

(4. old.)

A szavazatok 95 százalékát kapta meg a grúziai elnökválasztáson Mihail Szaakasvili az elsô részeredmények szerint.

Zurab Csiaberasvili, a központi választási bizottság elnöke hétfôi sajtóértekezletén jelentette be, hogy az eddigi részeredmények szerint Szaakasvili a szavazatok 95 százalékát szerezte meg. Korábban a választási bizottság azt közölte, hogy Szaakasvili a szavazatok 83 százalékát kapta.

A 36 éves grúz politikus irányította az Eduard Sevardnadze lemondásához vezetô tüntetéseket tavaly novemberben. A vasárnapi választás elôtt toronymagasan ôt tartották a hat jelölt közül a legesélyesebbnek.

GAZDASÁG

Elkezdôdik az Európába vezetô lassú menetelés

(4. old.)

Az idei esztendô gazdasági teljesítményérôl megoszlanak a vélemények: 2004 választási év, ami a gazdasági reformok lassulását vagy éppenséggel szüneteltetését jelentheti, másrészt Románia EU-s felzárkózása az ország kötelességvállalásainak teljesítését is feltételezi. E két kényszerítô tényezô szorításában vajon milyen gazdasági kilátások vannak idénre? Lapunk kérdésre Neményi József Nándor, a Versenytanács alelnöke válaszolt.

— Januárban általános (4–10%-os) áremelés várható, amit fôleg az befolyásol, hogy az energiahordozók piaca nem szabadpiac. Lévén választási év az idei, három nyugdíj-, illetve fizetésemelésre lehet számítani. Az ebbôl származó pluszjövedelem azonban sokáig nem marad az emberek zsebében, hiszen elkerülhetetlenek a további gáz-, víz-, villany- és a a közmûvek megszabta különféle áremelések. A tervek szerint idén befejezôdik a magánosítás, áprilisig megszûnik a privatizációt lebonyolító állami intézmény. A mezôgazdaságot 98 százalékban privatizálják. Idén Románia 3 milliárd eurónyi EU-s pénzekre számíthat szerekezetátalakítás címén.

— Milyen esélyt lát az egyre nagyobb méreteket öltô szegénység kezelésére?

— Elkezdôdhet az általános és az állandó szegénység kezelése, de a gazdasági növekedés nem biztosítja az áttörést ezen a területen sem. Az idei költségvetés elkészítésekor nem vették figyelembe az euró gyors megerôsödését és az ikerdeficit nehéz kezelhetôségét. (A külkereskedelmi mérleghiány 5 milliárd dollár.)

— A választási év milyen mértékben befolyásolhatja az ország gazdasági felzárkózását?

— Románia legsúlyosabb problémája a politika abszolút prioritása. Ebbôl az következik, hogy a hatalom kérdése egy választási évben mindent feltesz az oltárra: ígéreteket, manipulációt... Tény azonban, hogy 2004-ben befejezôdik a gazdasági átmenet, és a két központból vezényelt reform komoly pénzügyi forrásokhoz jut, ami érinti az infrastruktúrát, a mezôgazdaságot, a szociális programokat és a krónikus szegénység kezelését. Véleményem szerint az EU-integráció már nem szlogen, nincs alternatívája. A visszahúzó erô a múlt hatalma és saját magunk túlértékelése volt: az országnak túl jó véleménye volt magáról, csapattársairól és a nyugati partnerekrôl. Elôre látható, hogy 2004-ben nem leszünk sem gazdagabbak, sem egészségesebbek, sem mûveltebbek, de elkezdôdik a lassú menetelés, ami Európába vezet.

(m. j.)

Valutaárfolyamok
Január 5., hétfô

(4. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 300/41 200

32 000/32 600

147/154

Január 6., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 252 lej, 1 USD = 32 558, 1 magyar forint = 158 lej.

KÖRKÉP

Szamosújvár
Megelôzték a tragédiát a vadászok

(5. old.)

Súlyos következményekkel járhatott volna a szamosújvári vadászegyesület szépkenyerûszentmártoni csoportja tagjainak "kalandja", ha nem lettek volna elég éberek. A csoport által lôtt vaddisznóból nem kevesebb mint húsz vásárhelyi család fogyasztott volna húst. Az egyik vadásznak azonban az az ötlete támadt, hogy a vadhúsból vigyenek be egy darabkát a szamosújvári állategészségügyi laboratóriumba. Az eredmény: trichinózis, tehát fertôzött húst ettek volna a Szépkenyerûszentmárton községbeli kis falu lakosai.

Erkedi Csaba

Torda
Teltház a mentôknél, pangás a tûzoltóknál
A fôváros után Kolozs megye a "legtüzesebb"

(5. old.)

Míg a Tordai Tûzoltóság egyetlen tûzeset nélkül átvészelte az ünnepeket, a mentôsök megállás nélkül dolgoztak. 2003 mégis a legtöbb tûzeset éve marad, Kolozs megye országos szinten a második a tûzesetek számát illetôen.

24 óra alatt átlagosan száz hívásnak tettek eleget a tordai mentôsök az ünnepek alatt, legtöbb esetben légúti megbetegedésekhez riasztották ôket. A mentôszolgálat ilyen méretû igénybevétele annak tulajdonítható, hogy a tordai háziorvosi rendelôkben az ünnepek alatt nem tartottak rendelést. A mentôszolgálat kénytelen volt maga ellátni minden beteget, senkit sem utasítottak vissza. Dolgukat az is nehezítette, hogy az ünnepek idején egy mûszakban csupán három orvos dolgozott. Dana Gardus, a tordai mentôszolgálat vezetô orvosa elmondta, egy hónapon belül megfékezik a grippavírust, és véget vetnek a tordai kórházban érvényes karanténnek is.

Ezzel szemben a tordai tûzoltóknak szerencsére nem akadt dolguk az ünnepek idején. December 24-e óta egyetlen hívás sem érkezett az egységhez, így a 2003-as téli vakáció az utóbbi évek legcsendesebb téli ünnepének számít. Az utóbbi két hét pozitív fejleményei azonban semmit sem javítanak az éves statisztikán, amely a Tordai Tûzoltóság számára az eddig legterheltebbként számontartott 2000-res évnél is nehezebbnek számít. A Tordai Tûzoltóság 2003 októberéig meghaladta a 2000-ben bejegyzett eseteket. Április–májusban és július–augusztusban igen sok erdôtüzet jegyeztek, fôként az erdôk közelében lévô legelôk takarítása miatt meggyújtott és ôrizetlenül hagyott tüzek okán. Májusban ugyanakkor sok tüzet okoztak a turisták. Bár tavaly országos szinten csökkent a tûzesetek száma, Kolozs megye élen jár a negatív jegyzékben. Bukarestet követôen Kolozs megyében volt a legtöbb tûzeset 2003-ban, mondta Eugen Andronache ôrnagy, a Tordai Tûzoltóság parancsnoka.

R. T. T.

Éves gondok a gazdálkodásban

(5. old.)

Rövid értékelés Kolozs megye tavalyi mezôgazdaságáról
Dr. Ivan Ilarie, a Kolozs megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetôje elmondta, hogy megyénk gazdálkodói elfogadható terméseredményeket értek el az elmúlt esztendôben. December végén összesítették a terméshozamokat, és hivatalosan közölték azt a bukaresti statisztikai hivatallal. Bár szalmásgabonából kevés termett 2003-ban, azonban a kapásnövények, a kukorica és a burgonya hozamát kedvezôen befolyásolta az aránylag késôn érkezett csapadék. Zöldség is bôven termett a megyénkben. Az igazgató ugyanakkor reméli, hogy 2004-ben gazdagabb termést takarítanak be a gazdálkodóink.

Megyénk 10 milliárd lejt kapott, hogy a 45%-os kedvezményes traktor és gépvásárlást támogassa. Összesen 47 iratcsomót állítottak össze és hagytak jóvá a megyei igazgatóságon. Közülük 22 kérvényezô már be is fizette a gépek értékének 55%-át, és várja a támogatási összeg érkezését Bukarestbôl. Nyilvántartásba vettek továbbá 10 gazdálkodót, akik abban az esetben jöhetnek számításba, ha valaki idôközben lemond vásárlási jogáról, mert január 15-ig nem tudja elôteremteni a kért összeget. Egy traktor ára 8000–15 000 euró. Megyénk szinte minden vidékérôl érkeztek kérvények. Többen is vásárolnának Kajántó, Tordatúr, Palackos, Gyerômonostor és Riska községbôl.

A SAPARD-programmal kapcsolatban megtudtuk, hogy 2003-ban megyénkben 2 553 678 eurós projektet hagytak jóvá. Ebbôl a Napolact pasztôrôzô berendezésre 836 993 euró jutott, a Maestro húsfeldolgozó kereskedelmi társaság a gyár korszerûsítésére 339 505 eurót kap, ugyancsak húsfeldolgozásra 856 86 eurót utaltak ki a 2T Prodsalnak, míg a Bizo impex kft. baromfi vágóhíd építésére

286 642 euróhoz jut. Eddig gyakorlatilag a Napolact és a Maestro jutott pénzhez.

Iuliu Dobocan, a megyei agrárigazgatóság mérnöke elmondta, hogy jelenleg 12 projekten dolgoznak a szakemberek. Idén valószínûleg többen fognak SAPARD-pénzhez iratcsomót összeállítani. Juh vásárlására, juhistálló építésére adnak pénzt, de például kenyérsütôde létesítésére nem jár SAPARD-támogatás.

A kenyérsütés gondjai
Constantin Mocanu a tordai a Patibar Maria családi kft. tuladonosa, 1991-tôl üzemelteti a pékséget. Feleségével kezdte a kenyérsütést, ma már 28 alkalmazottal dolgozik, valamennyien munkakönyvesek. A kenyér egy részét economat rendszerben értékesítik, ami 10%-os árcsökkentéssel jár. Ennyivel olcsóbban vásárolhatják meg a mindennapi kenyeret a szegényebb emberek.

Manapság nagyon nehéz talpon maradni a péknek, különösen akkor, ha az 1,8 kg-os kenyeret 23 000 lejért árulja, a másfél kilósat 20 ezerért, s a 0,9 kilósért 13 000 lejt kell fizetni. Eddig szinte semmi nyereség nem volt, ezután pedig csak romolhat a helyzet, hiszen január 1-jétôl drágulnak az energiahordozók: a gáz, a villany s az üzemanyag is. Ez óhatatlanul létszámcsökkentéssel jár. A kenyér árának emelését nem lehet állandósítani. Egyes pékségek nem emelik a kenyér árát, de csökkentik a súlyát, 1 kiló helyett 800 vagy 900 grammosat árulnak. A kenyereken pedig fel kell tüntetni a pékség nevét és a gyártás idôpontját is, ettôl növekedni fog a pékségek felelôssége termékeik minôségét. Mocanu véleménye szerint az itteni búzából ôrölt liszt gyenge minôségû, aránylag jobbat vettek Marosvásárhelyrôl, Râmnicu Vâlcea-ból és a Bánságból.

Barazsuly Emil

Sorban álltak az adófizetôk

(5. old.)

Hétfôn több mint 2500 kolozsvári fizette ki a helyi adót 2004-re. A szorgos adófizetôk több tíz perces sort álltak ki, hogy részesülhessenek a 10%-os kedvezménybôl, amit a városi elöljáróság jóváhagyott.

Victor Rãdoi, a Pénzügyigazgatóság adók-illetékek osztályának vezetôje elmondta, hogy március 15-étôl a posta, illetve bankautomaták révén is fizetni lehet majd az adót, így elkerülhetô lesz a sorban állás. Rãdoi ismertette, hogy tavaly az adófizetôk 87%-a teljesítette kötelességét. A többiektôl szintén március 15-ig hajtják be — akár végrehajtói úton is — az adósságot.

A rendôrség hírei

(5. old.)

Vonat gázolta halálra
Január 3-án a 31221-es számú teherszállító vonat gázolt halálra egy eddig azonosítatlan férfit. Az illetô a sínpár között haladt, és nem vette észre a szerelvényt. A szamosújvári hullaházba szállították.

Szilveszteri csetepaté
Szilveszter éjszakáján Szelicsén tört ki verekedés két csoport fiatal között. A kolozsvári Moraru V. kibérelte a 86. szám alatti szelicsei házat, hogy barátaival ott töltse a szilvesztert. Hajnali 5.30-kor négy fôs helyi "banda" támadta meg ôket, s a verekedést követôen két kolozsvárit, a 18 éves Iuliu Cãpiant és a 23 éves Tiberiu Simont kisebb fejsérülésekkel kórházba kellett szállíani. A négy támadót még nem azonosították, a verekedés valószínûleg az alkoholfogyasztást követôen támadt spontán nézeteltérésbôl indult.

24 fiola morfiumot vett be
December 28-án valószínûleg öngyilkossági kísérletet követett el egy 85 éves kolozsvári férfi. A 85 éves Dietrich M. ugyanis felesége elhunyta okozta depressziója következtében 24 morfium-fiola tartalmát vette be. A mély kómába esett áldozatra fia talált rá. A nyomozások azt is kiderítették, hogy a morfium-fiolák 1957-bôl származnak, és az áldozat 1958-ban gyomorrákban elhunyt édesanyjától maradtak meg.

17 éves az áldozat
Súlyos közelekedési baleset színhelye volt január 3-án 18.40-kor Sinfalva. A 28 éves Paul Cristian O. ittasan vezette BMW márkájú személygépkocsiját, amikor elgázolt két, az út szélén, vele azonos irányban haladó kiskorút. A 16 éves F. Kálmán súlyos sérüléseket szenvedett, testvére, a 17 éves Zoltán a kórházba szállítás közben életét vesztette. A gépkocsivezetô ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, súlyos testi sértés, valamint ittas vezetés vádjával indult nyomozás.

Magyar állampolgár balesetezett
Január 3-án délelôtt fél 11-kor Aranyosgerenden az 58 éves, budapesti Hazlach L. Opel Astra márkájú személygépkocsiját vezette, amikor a fáradtság miatt elaludt a kormánynál. Az autó az ellentétes sávra tért át, majd egy hídfôbe szaladt és felborult. A vezetô súlyosan megsérült, az anyagi kár mintegy 40 millió lej.

Elfogták a bujdosót
A tordai rendôrség január 3-án azonosította és elfogta a 31 éves, pitesti-i David Ilie Dragost. A férfi ellen 2002 októberében adtak ki országos elfogatási parancsot, miután a pitesti-i bíróság másfél év szabadságvesztésre ítélte csalás miatt. A börtönbüntetés letöltése elôl menekülô férfit tordai barátnôje lakásán csípték el.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

HIRDETÉS

(7. old.)

GYÁSZHIR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a forrón szeretett édesanya, nagymama, anyós,
özv. dr. POHDRADSZKY LÁSZLÓNÉ
SZATHMÁRI KLÁRA
ny. tanárnô,
hosszú, de nagy türelemmel viselt, súlyos betegség után, 2003. december 31-én, 76 éves korában, Budapesten elhunyt. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (0035)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

Paul Scholes góljaival fordított az Aston Villa otthonában a Manchester United, és kínkeserves gyôzelemmel bejutott a 32 közé az angol labdarúgó FA Kupában. Bár a 8. percben Jens Lehmann kapus óriási hibája után hátrányba került, végül magabiztosan gyôzött a címvédô Arsenal is a Leeds United otthonában, s ezzel ô is továbbjutott.

FA Kupa, 3. forduló, a Premier League-csapatok mérkôzései: Aston Villa–Manchester United 1–2, Yeovil (IV. osztályú)–FC Liverpool 0–2, Fulham–Cheltenham (IV.) 2–1, Leeds United–Arsenal 1–4.

• A bajnoki esélyesek gyôzelmét hozta a spanyol labdarúgó–bajnokság 18. fordulója. A Real Madrid és a Deportivo la Coruña után a Valencia is megszerezte a 3 pontot, így meglepetésként talán csak a Barcelona újabb, immár 6. veresége, valamint a tavaly ezüstérmes és jelenleg BL-nyolcaddöntôs, a hazai bajnokságban viszont csak kullogó Sociedad 4. gyôzelme említhetô.

Eredmények: Athletic Bilbao–Osasuna 1–1, Espanyol Barcelona–Mallorca 2–0, Málaga–Real Sociedad 1–2 , FC Sevilla–Albacete 2–0 , Valladolid–Real Betis Sevilla 0–0, Racing Santander–FC Barcelona 3–0 , FC Valencia–Villarreal 4–2 .

A táblázaton:
1. Real M. 18 13 3 2 37–18 42
2. Valencia 18 12 4 2 35–14 40
3. Deportivo 18 11 3 4 31–14 36
4. Osasuna 18 7 7 4 19–14 28
5. Atl. Madrid 18 8 4 6 23–22 28
6. Villarreal 18 7 6 5 22–21 27
7. Malaga 18 8 2 8 24–22 26
8. Bilbao 18 7 5 6 23–21 26
9. Valladolid 18 6 7 5 22–23 25
10. Santander 18 7 4 7 23–25 25
11. Sevilla 18 6 6 6 26–21 24
12. Barcelona 18 6 6 6 23–25 24
13. Mallorca 18 7 2 9 21–30 23
14. Albacete 18 6 2 10 21–24 20
15. Zaragoza 18 5 5 8 18–21 20
16. Betis 18 4 7 7 21–22 19
17. Sociedad 18 4 6 8 18–29 18
18. Celta 18 3 8 7 22–30 17
19. Murcia 18 1 9 8 15–29 12
20. Espanyol 18 3 2 13 14–33 11

(-bb)

Az év játékosa

(8. old.)

Franciaországban Henry...
Thierry Henryt, az Arsenal klasszisát választotta az év legjobb francia labdarúgójának a France Football szaklap.

A 26 éves csatár, aki ezt megelôzôen 2000-ben volt hazájában a legjobb, 162 pontot kapott, a második helyen záró Zinédine Zidane (Real Madrid) 129-et, míg a harmadikként befutó Ludovic Giuly (AS Monaco) 67-et.

Henry remek évet zárt klubjával és a válogatottal is: az Arsenallal 64 mérkôzésen 42 gólt szerzett, a nemzeti gárdával pedig 14 találkozón 11-szer volt eredményes és emellett még nyolc gólpasszt is adott.

— Nagyszerû érzés olyan játékosokat megelôzni, mint például Zidane. Az igazság az, hogy nem csak a góljaimra, hanem a hasznos átadásaimra is nagyon büszke vagyok — mondta a szigetországban szereplô sztár, aki a nemzetközi szövetség (FIFA) szavazásán Zidane, míg az Aranylabda-választáson a cseh Pavel Nedved (Juventus) mögött lett második, most pedig egy értékes elsô helyezést söpört be.

...Horvátországban Prso...
Horvátországban az AS Monacót erôsítô Dado Prso lett az év labdarúgója. A 29 éves csatár a korzikai Ajaccio együttesébôl igazolt 2000 ôszén a nagyhercegség klubjához. Prso idei egyik legemlékezetesebb mérkôzését a spanyol Deportivo La Coruña ellen játszotta a Bajnokok Ligájában, a 8–3-as hazai diadallal zárult összecsapáson. A horvát válogatottal bejutott az Európa-bajnokság 16-os döntôjébe, a szlovénok elleni két pótselejtezôn (1–1, 1–0) kétszer volt eredményes.

Prso mögött a védô Robert Kovac (Bayern München) lett a második, míg a kapus Stipe Pletikosa (Sahtyor Donyeck) a harmadik.

...Oroszországban Loszkov...
A Lokomotiv Moszkva csapatkapitányát, Dmitrij Loszkovot választották 2003 legjobb labdarúgójának Oroszországban.

A szavazáson edzôk és más futballal foglalkozó szakemberek vettek részt.

A 29 éves játékos — aki a nyolcaddöntôbe vezette együttesét a Bajnokok Ligájában — egy évvel korábban is megnyerte a versenyt.

...Fehéroroszországban pedig Hleb
Fehéroroszországban — egymás után másodszor — Szabics Imre csapattársa, Alekszandr Hleb lett az év labdarúgója.

A VfB Stuttgart 22 éves középpályása nagy fölénnyel utasította maga mögé a Dinamó Kijevet erôsítô Valentin Belkevicset, aki "zsinórban" negyedszer végzett a második helyen a szavazáson.

KÉZILABDA

(8. old.)

A norvég Larvik hétgólos, 32–25 (14–11) arányú gyôzelmet aratott idegenben a nôi kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjában, ebben a kvartettben szerepel a Ferencváros is.

A magyar együttes egy hét múlva éppen a skandináv együttes vendégeként lép pályára.

TENISZ
16. Hopman Kupa

(8. old.)

A Kim Clijsters és Xavier Malisse összeállítású belga együttes könnyedén gyôzte le Szlovákiát a Perth-ben zajló nemhivatalos tenisz vegyescsapat-világbajnokságon, a 16. Hopman Kupán.

A B-csoportban — itt szerepel a Mandula Petra és Sávolt Attila alkotta magyar válogatott is — lejátszott mérkôzésen a világranglistán 2. Clijstersnek mindössze 40 percre volt szüksége a sikerhez Daniela Hantuchová ellen, míg Malisse három szettben verte Karol Kucerát.

A kvartett elsô találkozóján — még vasárnap — Ausztrália 3–0-ra gyôzött a magyar csapat ellen.

Eredmények:

B-csoport: Belgium–Szlovákia 3–0 (Clijsters–Hantuchová 6:1, 6:2; Malisse–Kucera 6:2, 1:6, 6:1, Clijsters, Malisse–Hantuchová, Kucera 6:2, 6:4).

A-csoport: Franciaország–Oroszország 2–1 (Amelie Mauresmo–Anasztaszja Miszkina 6:2, 7:6; Fabrice Santoro–Marat Safin 3:6, 3:6; Mauresmo, Santoro–Miszkina, Szafin 6:3, 6:4).

SAKKSAROK
Világranglista

(8. old.)

Az elôzetes számításoknak megfelelôen Polgár Judit a nyolcadik helyre lépett elôre a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) abszolút világranglistáján.

Lékó Péter — aki az utolsó negyedévben nem játszott — a tizedik pozícióba csúszott vissza. Az élen továbbra is az orosz Garri Kaszparov áll.

A nôi világranglistát óriási fölénnyel vezetô Polgár Judit sikeres évet zárt, folyamatosan tört elôre. Az év vesztese viszont Lékó Péter, aki az orosz Vlagyimir Kramnyik elleni világbajnoki címmérkôzés körüli bizonytalanság miatt nem tudta jól megszervezni versenyprogramját.

Az elsô tízben egynél több sakkozóval az oroszok mellett csak a magyarok képviseltetik magukat.

Az abszolút világranglista:

1. Garri Kaszparov (orosz) 2831 Élô-pont, 2. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2777, 3. Viswanathan Anand (indiai) 2766, 4. Peter Szvidler (orosz) 2747, 5. Alekszej Szirov (spanyol) 2736, 6. Veszelin Topalov (bolgár) 2735, 7. Alekszander Morozevics (orosz) 2732, 8. Polgár Judit (magyar) 2728, 9. Ruszlan Ponomarjov (ukrán) 2722, 10. Lékó Péter (magyar) 2722, ..., 26. Liviu Dieter Nisipeanu 2678 (román), ..., 60. Almási Zoltán (magyar) 2633 — azonos pontszám esetén a lejátszott partik száma dönt.

A nôi világranglista: 1. Polgár Judit (magyar) 2728, 2. Hszie Csün (kínai) 2564, 3. Szvetlána Matvejeva (orosz) 2502, ..., 16. Polgár Zsófia (magyar) 2460, ..., 25. Corina Isabela Peptan (román) 2439, ..., 36. Jelena Dembo (magyar) 2424, ..., 49. Cristina Adelina Foisor (román) 2404.

A junior világranglista:

1. Tejmur Radzsabov (azeri) 2656, 2. Luke J. McShane (angol) 2651, 3. Sakirijaz Mamedgyarov (azeri) 2646, ..., 7. Berkes Ferenc (magyar) 2602. A legjobb 20 között a fiúknál és a lányoknál sincs más magyar sakkozó (román versenyzô pedig egyáltalán nincs).

AUTÓSPORT
26. Dakar-rali

(8. old.)

Az autósok között a finn Ari Vatanen nyerte a 26. Dakar-rali elsô afrikai gyorsasági szakaszát, összetettben továbbra is a francia Stéphane Peterhansel vezet.

A negyedik, 75 km-es mért etapon a magyarok közül Kis Sándor érte el a legelôkelôbb pozíciót, a 36. lett, s ezzel az összetettben a 34. Szalay Balázs ékszíj-szakadás következtében jelentôs hátrányba került és a 129. helyen ért célba.

A Benyó Miklós–Maurer Péter kettôs viszont kiesett: a Hyundai Terracan reggel még elrajtolt, azonban mûszaki problémák miatt a gyorsasági rajtjára a duó már nem ért oda. A csapatot a Dakar szervezôi kizárták a további küzdelmekbôl, így négy magyar autós maradt versenyben.

Az 1995-ben rali-világbajnok Colin McRae a 4. helyet szerezte meg.

A 4. szakasz (75 km gyorsasági) eredményei:

Autósok (133 célba érkezô alapján):1. Vatanen, Repo (finn, Nissan) 40:40 perc, 2. Peterhansel, Cottret (francia, Mitsubishi) 10 mp hátrány, 3. Biaison, Siviero (olasz, Mitsubishi) 13 mp h, ..., 36. Kis Sándor, Czeglédi Péter (Nissan Navara Pick-Up) 10:26 p. h., ..., 99. Liszi László, Rack György (Mitsubishi Pajero) 23:38 p. h., ..., 109. Palik László, Darázsi Gábor (Bowler Wildcat) 26:57 p. h., ..., 129. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Frontera) 1:08:57 óra h.

Összetettben: 1. Peterhansel, Cottret 1:12:20 ó, 2. Biaison, Siviero 1:07 perc hátrány, 3. De Mevius, Guehennec (belga, BMW) 1:28 p. h., ..., 34. Kis, Czeglédi 16:10 p. h., ..., 89. Liszi, Rack 35:59 p. h., ..., 95. Palik, Darázsi 38:31, ..., 118. Szalay, Bunkoczi 1:17:21 óra h.

Motorosok (188): 1. Meoni (olasz, KTM) 41:53, ..., 164. Perepatics Richárd (KTM 640) 31:03 p. h., ..., 169. Szilvási Péter (Suzuki DRD 400) 34:01 p. h.

összetettben: 1. Pujol 1:13:29 óra, ...167. Perepatics 52:14 p. h., ..., 183. Szilvási 1:22:24 óra h.

Kamionosok (37): 1. Kabirov, Beljajev (orosz, Kamaz) 49:54 perc, ..., 9–10. Darázsi Zsolt, Hajnal Károly, Tagai Róbert (MAN) 11:21 p. h., ..., 35. Frangois Coquatrix, Szaller Zoltán, Andrew Bowler (francia, magyar, brit, Mercedes) 21:17 p. h., ..., 48. Vadas Tamás, Gaál József, Slott Imre (DAF) 1:02:19 óra h.

összetettben: 1. G. de Rooy, Colsoul, Slaats 1:32:04 óra, ..., 11. Darázsi Zsolt, Hajnal Károly, Tagai Róbert 13:37 p. h., ..., 35. Frangois Coquatrix, Szaller Zoltán, Andrew Bowler 24:11 p. h., ..., 47. Vadas Tamás, Gaál József, Slott Imre 1:04:19

Hétfôn következett az 5. szakasz: El-Rasida–Ouarzazate összesen 575 km, ebbôl 337 km gyorsasági.

SÍUGRÁS
Innsbruckban Zonta nyert

(8. old.)

Meglepetésre a szlovén Peter Zonta gyôzött az 52. síugró Négysánc-verseny harmadik állomásán, az ausztriai Innsbruckban.

Zonta kiegyensúlyozott teljesítményének köszönheti sikerét, hiszen mindkét sorozatban nagyszerû ugrásokat (128 m, 128,5 m) mutatott be, míg vetélytársai csak elsôre repültek messzire.

Az összetettben továbbra is az elsô két viadalon diadalmaskodó norvég Sigurd Pettersen áll az élen, aki a 120 méteres sáncon rendezett vasárnapi viadalon a negyedik helyen végzett (131,5 m, 120 m).

A sztárok közül a címvédô finn Janne Ahonnen szerepelt a legjobban, harmadik lett (132,5 m, 121 m). A sorozat pontversenyében jelenleg második osztrák Martin Höllwarth csak ötödikként zárt, pedig az elsô ugrások után még az élen állt (131,5 m, 117,5 m).

A Világkupába is beszámító innsbrucki viadal végeredménye: 1. Zonta (szlovén) 265,2 pont (128 méter, 128,5 méter), 2. Lindström (finn) 253,9 (126,5 m, 124 m), 3. Ahonen (finn) 253,8 (132,5, 121), 4. Pettersen (norvég)251,8 (131, 120), 5. Höllwarth (osztrák) 251,7 (131,5, 117,5), ..., 9. Hannawald (német) 244,4 (128, 117,5), ..., 25. Malysz (lengyel) 218,4 (115, 118).

A Négysánc-verseny állása: 1. Pettersen 800,8 pont, 2. Höllwarth 773,9, 3. Zonta 760,2.

A Világkupa állása nyolc verseny után: 1. Pettersen 456 pont, 2. Ahonen 398, 3. Ljökelsöy (norvég) 347.

Ma Bischofshofenben (Ausztria) zárul a Négysánc-verseny.

SZÁNKÓ
Eb Oberhofban

(8. old.)

Az olimpiai bajnok olasz Armin Zöggeler nyerte a férfi együlésesek versenyét a németországi Oberhofban szombaton megkezdôdött szánkó Európa-bajnokságon.

A négyszeres vb- (1995, 1999, 2001, 2003) és egyszeres ötkarikás (2002) aranyérmes versenyzô kontinensviadalon pályafutása elsô sikerét aratta, s ezzel teljessé tette medálgyûjteményét. A gyôzelem születésnapi ajándéknak is beillik, hiszen Zöggeler vasárnap töltötte a 30. esztendôt.

A csapatversenyben — ahol egy-egy férfi és nô, valamint egy férfi páros alkotott egy kvartettet — a házigazdák együttese diadalmaskodott.

Négyes német siker született a szánkó Európa-bajnokság nôi együléses számában. Az aranyérmet az 1998-ban is kontinenselsô Silke Kraushaar szerezte meg Tatjana Hüfner és Sylke Otto elôtt, míg a negyedik helyen szintén honfitársnôjük, Barbara Niedernhuber végzett.

Késôbb újabb hazai aranyéremnek tapsolhatott a közönség, a férfiak kétüléses versenyét ugyanis a Steffen Skel–Steffen Wöller duó nyerte meg. A páros az elsô futamban 41,181 mp-es új pályacsúcsot állított fel.

A világbajnok osztrák Andreas Linger–Wolfgang Linger kettôs ezúttal a harmadik helyen végzett, míg a címvédô, olimpiai bajnok, szintén német Patric Leitner–Alexander Resch egység csupán a hatodik lett.

Eredmények:

Férfiak, együléses: 1. Armin Zöggeler (olasz) 1:28,779 p, 2. David Möller (német) 1:28,937, 3. Jaroslav Slavik (szlovák) 1:29,130.

Csapatverseny: 1. Németország (Jan Eichhorn, Silke Kraushaar, Steffen Skel/Steffen Wöller) 2:08,035 p, 2. Olaszország (Armin Zöggeler, Anastasia Oberstolz-Antonova, Christina Oberstolz/Patric Gruber) 2:08,508, 3. Ausztria (Martin Abentung, Veronika Halder, Andreas Linger/Wolfgang Linger) 2:08,783.

Nôk, együléses: 1. Silke Kraushaar (Németország) 1:22,995 perc, 2. Tatjana Hüfner (Németország) 1:23,161, 3. Sylke Otto (Németország) 1:23,376, 4. Barbara Niedernhuber (Németország) 1:23,698, 5. Sonja Manzenreiter (Ausztria) 1:23,705, 6. Veronika Halder (Ausztria) 1:23,844.

Férfiak, kétüléses: 1. Steffen Skel–Steffen Wöller (Németország) 1:22,633 p, 2. Christian Oberstolz–Patric Gruber (Olaszország) 1:22,855, 3. Andreas Linger–Wolfgang Linger (Ausztria) 1:23,101, 4. Tobias Schiegl–Markus Schiegl (Ausztria) 1:23,153, 5. André Florschütz–Torsten Wustlich (Németország) 1:23,293, 6. Patric Leitner–Alexander Resch (Németország) 1:23,792.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -