2004. január 8.
(XVI. évfolyam, 4. szám)

Az egység és az egységbontás dilemmája
Kolozs megyében egyelôre nem vetôdik fel a kérdés

(1.,4. old.)

Több frissen alakult magyar politikai szervezet bejelentette, hogy saját jelölteket állít az önkormányzati választásokon. Noha az RMDSZ-szel szemben induló szervezetek vezetôi óvatosan nyilatkoztak a konkrét tervekrôl, egyelôre biztosnak látszik, hogy Marosvásárhelyen három magyar polgármesterjelölt indul, emellett Szilágy megyében négy településen, míg Szatmár megyében egy helységben kell választaniuk a polgároknak magyar jelöltek közül. Az eddigi jelek szerint Kolozs megyében nem hoznak létre magyar ellenszervezetet.

Az elmúlt két hónap alatt megpezsdült Marosvásárhely politikai élete, miután az RMDSZ bejelentette, hogy Kelemen Attila parlamenti képviselôt jelöli a polgármesteri tisztségre. Alig teltek el az ünnepek, a Maros Megyei Polgári Körök máris visszavágtak, és közölték, hogy még e hónap folyamán megnevezik saját jelöltjüket. A helyzetet bonyolítja az is, hogy a Kiss Kálmán helyi vállalkozó vezette Romániai Magyar Szabaddemokrata Pártnak is szándékában áll jelöltet állítani. Az önkormányzati választásokra mindig újjáalakuló zsebpárt a legutóbbi választásokon az elsô fordulóban körülbelül annyi szavazatot vitt el, mint amennyi az RMDSZ jelöltjének elegendô lett volna a gyôzelemhez.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezetô elnöksége elítéli azokat a szövetségen kívüli kezdeményezéseket, amelyek a város magyar választóinak egységét veszélyeztetik — áll a tegnap szerkesztôségünkbe eljuttatott állásfoglalásban. Az RMDSZ felhívta mind a választók, mind az alternatív kezdeményezôk figyelmét, hogy az egységbontásból származó esetleges kudarc felelôsségét azoknak kell majd vállalniuk, akik nem akarják elfogadni a marosvásárhelyi magyar lakosság közös érdekét.

A polgári körök Szilágy megyében is jelen vannak. Zilahon kettô is mûködik, de a két szervezet vezetôi ellenkezô módon ítélik meg a polgári körök szerepét. — Nem tudnám elviselni, ha miattam kevesebb magyar tisztségviselô kerülne be a helyi és a megyei tanácsba Zilahon — nyilatkozta lapunknak Sándor József zilahi bôrgyógyász, az egyik helyi polgári kör vezetôje, aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezô testületének munkájában is részt vállalt. Mint elmondta: — Létrehoztuk a Zilahi Polgári Köröket, azonban az indulás után nemsokára leálltunk a szervezkedéssel, mert úgy véltük, hogy ez nem vezet jóra. Mi, romániai magyarok, sajátos helyzetben vagyunk, és nekünk ehhez kell igazodnunk

Ezzel szemben a Szilágysági Magyar Polgári Egyesület, a Pécsi Ferenc parlamenti képviselô vezette Szatmári Polgári Egyesület fiókszervezete egyelôre négy településen, Zilahon, Szilágysomlyón, Debrenben és Szilágycsehben akar saját polgármester-jelöltet indítani — közölte Papp Lajos, a 81 tagot számláló szervezet vezetôje. A polgári kört önálló szervezetként is be akarják jegyeztetni, de a szükséges 5 millió 500 ezer lejbôl mindössze 2 millió lejt sikerült összegyûjteni. Fôként a zilahi református egyházra támaszkodnak, amely a "szószékrôl történô hirdetéssel óriási segítséget jelent a szervezetnek." A szervezet 2–3 városi és 5 megyei tanácsosi tisztséget remél megszerezni.

A román és a magyar lakosság arányát tekintve Szatmárnémeti is Marosvásárhelyhez hasonló, kiegyensúlyozott helyzetben található. Pécsi elmondta: még nem döntöttek, hogy állítanak-e Szatmár megye legnagyobb városában saját polgármester-jelöltet. — Egyelôre csak Nagykárolyban lesz minden bizonnyal jelöltünk, de fontolóra vesszük, hogy a községekben is állítsunk saját embereket — mondta. A szatmári polgári kör a Német Demokrata Fórum támogatására is számít, amelynek tisztségviselôit zömében magyarok alkotják. Pécsiék azt remélik, hogy ezek a személyek a választásokon a polgári körök színeit képviselik majd.

A Szász Jenô székelyudvarhelyi polgármester vezetésével alakult Magyar Polgári Szövetségen kívül — amelynek eltökélt szándéka, hogy Székelyföldön jelölteket állítson — Nagyváradon és Máramarosban is léteznek polgári körök.

Mátis Jenô kolozsvári politológus, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetôségének a tagja, lapunk kérdésére elmondta, hogy nem vesz részt a megyében semmilyen alternatív politikai alakulat szervezésében, és nem tudja, hogy lesznek-e polgári körök vagy sem Kolozs megyében.

Borbély Tamás

Szervezetlenség nehezíti a gyógyszerkiváltást
Mindenki tanácstalan: patikus, háziorvos, páciens

(1., 4. old.)

Már szinte megszokott a fejetlenség, illetve szervezetlenség, amely az új évvel együtt kezdôdött — vagy akár folytatódott — társadalmi életünk több területén, így az egészségügyben is, egészen pontosan a gyógyszerellátásban. Mivel csak január 5-én indult a "hivatalos" élet minden közintézményben, természetes lett volna, hogy ezek idejében felkészüljenek az új év újításaira, és az ügyes-bajos dolgait intézô átlagpolgár ne ütközzék érdekeit csorbító szervezetlenségbe. Másfelôl azonban a döntéshozók éppen az év végi és év eleji kényelemmel magyarázzák a szervezésbeli kiesést, keveset törôdve azzal, hogy ez nem mentség az okozott problémákra. (Részletek a 4. oldalon)

Pénzükön utaznak külföldre a szenátorok

(1. old.)

A szenátorok tavalyi külföldi utazásai 24 milliárd lejbe kerültek — adja hírül a Mediafax. A szenátorok és a felsôház alkalmazottainak bére 2003-ban mintegy 158 milliárd lejt tett ki, a szenátorok külföldi utazásai összesen 24 milliárd lejbe kerültek, derül ki a felsôház szerdán közzétett költségvetési számadásából. A Szenátus tavaly összesen 458,1 milliárd lejt költött, ezzel költségvetésének 97 százalékát használta el. A felsôház a legnagyobb össszeget, 158,6 milliárd lejt a bérekre költötte, a hazai utazások több mint 63 milliárd lejbe kerültek, míg a külföldi kiruccanásokra közel 24 milliárd lejt költöttek.

A Szenátus több mint 4 milliárd lej értékben vásárolt könyvet és egyéb kiadványokat.

Utcára vonulnak a nyomdászok

(1., 6. old.)

Nyílt levelet intézett a kormány tagjaihoz és Vasile Soporan prefektushoz az Ardealul nyomda privatizálása ügyében az Országos Szakszervezeti Tömb (OSZT) Kolozs megyei szervezete. A Mircea Giurgiu elnök által aláírt levélben az Ardealul nyomdát is mûködtetô bukaresti Coresi vállalatot a szakszervezeti és munkaügyi törvény megszegésével vádolják.

A levél címzettjei: Ion Iliescu államfô, Adrian Nãstase miniszterelnök, Rãzvan Theodorescu kultuszminiszter, Elena Dumitru munkaügyi miniszter, Marian Sârbu szociális ügyekért felelôs miniszter, Vasile Soporan prefektus, Ioan Rus, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Kolozs megyei elnöke és Dumitru Costin, az OSZT elnöke. Az aláírók arra hívják fel az illetékes hatóságok figyelmét, hogy a Coresi Rt. Nyomdák Országos Vállalata az állami nyomdák privatizálása révén megszegi a szakszervezeti és munkaügyi jogokat. A levélben kifogásolják, hogy a tiltakozó akciók után a vállalat nem hívta meg a kolozsvári, nagyváradi és krajovai kirendeltségeket a decemberi tárgyalásokra, ezzel pedig áthágta a szakszervezeti törvénybe foglalt, a kollektív munkaszerzôdésekre vonatkozó jogokat.

Mircea Giurgiu, az OSZT Kolozs megyei elnöke a Szabadság kérdésére elmondta: a nyomda magánosításának módját kifogásolják. Az állami nyomdák privatizálására vonatkozó, 2003/692-es kormányrendelet ugyanis az aktívák eladása révén írja elô a privatizációt. Az eljárás következtében akár meg is szûnne a nyomda, és számos alkalmazott munkahely nélkül maradna. A szakszervezeti vezetô hozzátette: a korményrendelet júniusi megjelenése óta többször is kifejezték tiltakozásukat az ügyben, de nem kaptak választ az illetékes szervektôl. Ezért tiltakozó akciókba kezdtek, november és december folyamán több sztrájkot is szerveztek, azonban ezek sem hozták meg a kívánt eredményt.

A kormányhoz címzett levélben kifogásolják, hogy a Coresi Rt. magánosítási tervét a szakszervezetekkel való konzultálás nélkül dolgozták ki, s ezáltal megszegték a romániai munkaügyi törvényeket. A szakszervezet szerint az elmúlt év elsô tíz hónapjában a kolozsvári Ardealul nyomda 4 milliárd 154 millió, a nagyváradi Vest nyomda 3 milliárd, a krajovai Oltenia pedig 1 milliárd lej hasznot termelt. Ezzel szemben a bukaresti Coresi vállalatnak ugyanebben az idôszakban több mint 3,5 milliárd lejes vesztesége volt. A szakszervezeti vezetôk úgy vélik, hogy a felszámolás révén több mint 400 alkalmazott maradna munka nélkül, és megszûnne három, több mint százéves tapasztalattal rendelkezô nyomda. Ennek elkerülése érdekében a levél aláírói arra kérik az illetékeseket: támogassák a 2003/692-es kormányrendelet módosítására vonatkozó kezdeményezésüket. Amennyiben erre sem kapnak választ, a kolozsvári Ardealul nyomda alkalmazottai január 14-én ismét utcára vonulnak. A tiltakozó felvonuláson a nyomda kilencven alkalmazottja, illetve családjaik mellett más szakszervezetek és a mozik alkalmazottai is részt vennének.

P. M.

Holtponton az aradi Szabadság-szobor ügye

(1. old.)

Lapzártakor kaptuk a hírt: szerdán Aradon a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és az RMDSZ képviselôinek továbbra sem sikerült megegyezniük a Szabadság-szobor ügyében. Tegnap a két fél nem tudott közös nevezôre jutni a Megbékélés parkja helyét illetôen, ahol a román oldal által sokat vitatott szobrot állították volna fel. A szerdai eszmecserén jelen volt Rãzvan Theodorescu mûvelôdési minszter is, aki az aradi reptérre érkeztekor magabiztosan nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy sikerült megoldást találni a kérdésre. A tárgyalások során Markó Béla RMDSZ-elnök úgy nyilatkozott, nem egyezik bele az aradi városi tanács által még 2002–ben megszabott hely (Tûzoltó tér) módosításában.

A két fél képviselôi úgy nyilatkoztak, két héten belül végleges döntést hoznak a Szabadság-szobor kérdésében.

Mint ismeretes, Andrian Nãstase SZDP-elnök és Markó Béla az RMDSZ vezetôje tavaly két ízben is találkozott annak érdekében, hogy megoldást találjanak ebben az ügyben. Ekkor született a Megbékélés parkjának az ötlete.

A tanári versenyvizsga újdonságai

(1. old.)

Rögzítették a tanári áthelyezések idei menetrendjét, amelynek újdonságai között szervezési és témaköri változások egyaránt tetten érhetôk. Az idén például már nem a véglegesítô vizsga tananyagából mérettetnek meg a tanári versenyvizsgára jelentkezôk, hanem egy, külön e célra kidolgozott tudásszint-felmérô rendszer alapján. Más: a 2004–2005-ös tanév titularizálási vizsgáján már nem tesztrendszer alapján fognak megmérettetni a jelöltek, hanem az ún. régi (hagyományos) módszer szerint. Fontos változás áll be az elôbbi év versenyvizsga eredményeinek távlati értékelése terén is: azok a tanárok, akik a nyáron 5-ösnél nagyobb jegyet mondhatnak magukénak, és ez eredmény alapján helyettes tanárként mûködnek egy bizonyos tanintézményben, tovább folytathatják itt vizsga nélkül karrierjüket, amennyiben a következô feltételek teljesülnek: 1. A poszt idôtállónak bizonyul (van ún. viabilitása) 2. A vezetôtanács — a tanév végi kiértékelés eredménye alapján — beleegyezik ebbe. 3. Az érintett tanárnak — tevékenysége kiértékelése nyomán — jó vagy nagyon jó minôsítése van.

Mivel az idén maga az áthelyezési/kinevezési rendszer is hamarabb veszi kezdetét, mint tavaly, a Kolozs megyei tanfelügyelôség egy, kifejezetten e témakörrel foglalkozó site-ot hozott létre (http//public.datatech.ro./isj).

Corina Pop, a megyei tanfelügyelôség sajtóreferense a Szabadságnak elmondta: annak ellenére, hogy a site csak most jött létre, máris igen nagy az érdeklôdés. — Biztosak vagyunk benne — tette hozzá —, hogy reális segítséget nyújt majd ez a honlap mindazon pedagógusok számára, akik az idén állást szeretnének változtatni.

Sz. Cs.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

AZ ORVOSOK TÉLI SZALONJA január 10-én, du. 1 órakor nyílik meg a Fôtér 30. szám alatti Mûvészeti Múzeumban. A tárlat január 25-ig tekinthetô meg.

VÁLASZTMÁNYI GYÛLÉST TART az RMDSZ hidelvi kerülete január 8-án, csütörtökön du. 4 órától a hidelvi református templom gyûléstermében. Szeretettel várják és elvárják a választmányi tagokat.

FOGADÓÓRÁT TART Eckstein-Kovács Péter szenátor január 9-én, pénteken du. 2–4 óra között a Malom/Baritiu utca 16. szám alatti szenátori irodában.

AZ V–VIII. OSZTÁLYOSOK KISOKOS MATEMATIKA VERSENYÉT 2004. február 7-én, szombaton tartják. A résztvevô tanulókat és kísérô tanáraikat de. fsl 9-re várják a Brassai-líceumba. A jelentkezôk névsorát január 30-ig juttassák el az iskola titkárságára.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELÉT TARTJA az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete január 10-én, szombaton du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. A szervezôk minden korosztályt sok szeretettel várnak.

FODOR ANDRÁS 2004-es, színes kolozsvári naptára kapható jutányos áron (55 000 lej) az APEX Kft. standjain.

Vadászok figyelmébe

(2. old.)

December 31-én befejezôdött a fogolyvadászat évadja. Január 31-ig engedélyezett a vaddisznó, a mezei és az üregi nyúl vadászata. Február 15-ig ôzeket, február 28-ig fácánt, március 15-ig vadrécéket, seregélyeket és szalonkákat szabad elejteni. Rókára, szarkára és varjúra egész évben lehet vadászni.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A Gyûrûk Ura — amerikai bemutató. Vetítések idôpontja: 11; 15; 19; 23. (kedvezmény naponta 23 órától és hétfôn minden elôadásra).

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Flört a fellegekben — amerikai bemutató. Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20 (kedvezmény kedden minden elôadásra és péntek–szombat–vasárnap 22.00 órától).

GYÔZELEM — Ajándékok hónapja gyermekfilmekkel — jan. 2-án: A kincses bolygó; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 3-4-én: Kutyabajnok — amerikai, Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 5–6-án. Stuart Little, kisegér 2; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 7–8-án: 102 kiskutya; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20.

FAVORIT — Beavatás — amerikai. Vetítések idôpontja: 15; 17; 19.

DÉS

MÛVÉSZ — Hulk — amerikai. Vetítések idôpontja: pénteken, szombaton és vasárnap: 15; 17.30; 21; hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön: 15; 17.30; 20 (kedvezmény hétfôn minden elôadásra, pénteken, szombaton és vasárnap 21 órától).

TORDA

FOX — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. Vetítések idôpontja: 15; 17; 19, pénteken, szombaton és vasárnap 21 (kedvezmény minden nap 15 órától, szerdán minden elôadásra).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Mátrix — Forradalmak — amerikai. Vetítések idôpontja: 16.30; 19 (kedvezmény pénteken, szombaton és vasárnap 21.30 órától).

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Ma, január 8-án, csütörtökön este fél 7 órakor: Kálmán Imre: Marica grófnô. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendezô: Bor József m. v.

Január 11-én, vasárnap de. 11 órakor: Hary Béla: Hófehérke és a hét törpe — balett. Vezényel: Hary Béla. Rendezô koreográfus: Mîndrutiu Mihail.

ROMÁN OPERA

Január 9-én, pénteken este 7 órakor: Strauss: A denevér.

Január 12-én, hétfôn este 7 órakor: Puccini: Tosca.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 11-én, vasárnap du. 6 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Január 12-én, hétfôn este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, január 8-án, csütörtökön este 7 órakor: Ubucuresti. Rendezô: Mona Chirilã.

Január 10-én, szombaton este 7 órakor: Görgey Gábor: Örömállam.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

Kálmán Imre: Marica grófnô

(2. old.)

Kálmán Imre (1882–1953) zeneszerzô "új életet, új vitalitást ömlesztett a bécsi operettbe, de ezt azzal érte el, hogy magyar vért adott a bécsi zenés színpad életének és ezzel felfrissítette azt. Túlszárnyalta még legsikeresebb kortársát, Lehárt is, magyarsága tartalmasabb, valódibb bármely kortársáénál." (Nekrológ)

A háromfelvonásos operett szövegkönyvét Julius Brammer és Alfred Grünwald írták. A Marica grófnô (Grafin Maritza) ôsbemutatóját 1924. február 28-án tartották a Theater an der Wien színpadán. Magyarországi országos bemutatójára Budapesten a Király Színházban került sor 1924. október 18-án. Magyarra Harsányi Zsolt fordította, aki Kálmán Imre kérésére kiírtotta az eredeti szöveg álmagyarosságát, ostoba fordulatait és bárgyú figuráit. Kolozsváron a sétatéri Színkör 1926. június 9-tôl tartja repertoárján.

*
A Magyar Opera 2004. január 8-án, csütörtökön este fél 7 órától látható Marica grófnô elôadását Bor József m.v. rendezésében 1997. április 24-tôl tartja mûsorrendjén a társulat. Díszlet- és jelmezterveit Witlinger Margit készítette.

A ma esti elôadás címszerepében Borsos Edit Csilla debütál. A fiatal pályakezdô magánénekesnô most mutatkozik be elôször operett fôszerepben. Szerepét Gy. Tatár Éva állította be, zeneileg a címszerepet azelôadás karmestere Incze G. Katalin tanította be. A bonviván szerepében Fülöp Márton énekli az operett örökzöld dalát: "Imádom a pesti nôket." Elôször alakítja szerepét Gombár Annamária (Ilka baronesz), Molnár Mária (Lidi cigányjósnô), valamint Varga Attila, Józsi jelmezében. Koreográfus: Valkay Ferenc. Karigazgató: Kulcsár Szabolcs.

Elôzetesemet az operett közismert kettôsének kezdô soraival zárom: "Szép város Kolozsvár / Én ott lakom a Szamosnál / Jöjj hát, mért haboznál, / Angyalkám gyere már."

Turánitz J. Lajos

Lapról lapra
Erdélyi gazda

(2. old.)

A lap év végi — év eleji összevont számában bô termést, gazdag évet kíván Sebestyén Csaba, az RMGE elnöke, míg Vákár István, a lap fôszerkesztôje bort, búzát, békességet szeretne minden olvasónak az új esztendôben. Ugyancsak Vákár számol be arról, hogy november 22-én Besztercén újraalakult az RMGE megyei szervezete. Guzs Ferenc a dán szövetkezeti modellt ismerteti, és megtudhatjuk, hogy erdélyi fiatalok is kijuthatnak majd dániai tapasztalatcserére. Czier Antal, a nagyszalontai RMGE-Gazdakör 2004-re tervezett tevékenységérôl ír. Egy aszályos év tapasztalatait összegezi dr. Nagy Zoltán, dr. Tamás Lajost pedig az foglalkoztatja: szabadulhatunk-e a gyomoktól? Dr. Márkus István a tápanyagellátásról, Antal András gépészeti kérdésekrôl, Orbán Sándor a növények táplálkozási betegségeirôl, Vákár Andrea a fekete nyárfáról, a banánról és a kivirôl, Jónás Endre a viaszmolyról, dr. Aichinger Imre a tôgy betegségeirôl, dr. Filep Kálmán Csaba a Wyandotte-tyúkról, Veress István professzor a batul almáról, Jablonovszky Elemér a virágkertészetrôl ír.

Az ünnepi lapszám többek között keresztrejtvényt és 2004-es falinaptárt is tartalmaz.

Barazsuly Emil

Civil Fórum/2003. október–december

(2. old.)

Az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány által kiadott civil társadalmi lap legújabb számából: A nyilvánosság szerepe és a média erkölcsi szabályozása; A nyilvánosság — a civil társadalom éltetô kerete; Közhasznúság és nyilvánosság; Mi fán terem a Public Relations?; A társadalmi nyilvánosság és a kommunikáció technikai eszközei az ezredfordulón, Magyarországon; Az internet társadalmi szerepérôl az információs társadalomban; A romániai audiovizuális szektorra vonatkozó törvényes keret; Vezetô sajtómunkások és az RMDSZ; Közösségi lapok, kiadványok bemutatkozója; Tudnivalók a Nemzeti Civil Alapprogramról; Töprengések az önálló erdélyi televízió ürügyén; A New York-i magyar civil szféra nyilvánossága; Módosítási javaslat az Európai Unió Alkotmányához; Konferencia a közösségi rádiózásról; Civilek a kommunikációs pályán.

Pletykák, avagy ki szavatol a szerzô inkognitójáért?

(2. old.)

Ma már szinte senki. Az internetes keresôprogramok korában az ember csak bepötyögi a nevet, és egy kattintásra, vagy legtöbb kettôre máris megszerzi a lényegi tudnivalókat. Így tehát nem is volt olyan nehéz megoldani azt a dilemmát, hogy egy Steve Nording nevû úriember miért éppen magyar történelmi hôsök életrajzával foglalkozik.

A Magánéletek sorozat az utóbbi néhány évben számtalan kötettel jelentkezett, és igen nagy népszerûségnek örvend. Ami nem is csoda. Gondoljunk bele: szinte alig van olyan ember, aki ne szeretne pletykálkodni, kifürkészni mások magánéleti titkait. Most viszont nyugodt lélekkel tehetjük, hiszen akikrôl szó van, azok már rég jobblétre szenderültek. Talán valóban jobb is nekik ez a lét, mert elég zaklatott életük volt. Vegyük például a legendás Erzsébet királynét, a magyarok kedvelt Sziszijét. Róla szól Steve Nording Erzsébet királyné magánélete (Anno Kiadó, 2003.) címû könyve. A kötetet mûfajilag besorolni elég nehéz. Nem regény, nem is száraz történelmi dolgozat. Inkább afféle életrajzi mese, helyenként a szerzô szubjektív meglátásaival, kommentárjaival, magyarázataival kiegészítve. Belefér, hiszen a mûfaj is elég szubjektív. Tulajdonképpen a Sziszirôl szóló pletykák gyûjteménye, bár természetesen történelmi tényeket is tartalmaz, hiszen a szép királyné élete már régóta nyitott könyv, sokan és igen sokfélét leírtak róla. Mindezidáig úgy tudtuk, gyereklányként szerelmi házasságot kötött Ferenc József osztrák császárral, jelen könyvünk azonban megkérdôjelezi, hogy a frigy valóban szerelmi volt-e. Nording párhuzamot von a két fiatal között, megvilágítja jellemük rejtett vonásait, így próbálva bizonyítani azt, hogy a házasság eleve kudarcra ítéltetett. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a Wittelsbachok családi terheltségére, az ifjú királyné több jellemvonását ennek a szerencsétlen örökségnek tulajdonítja. Továbbá néhány legendát is következetesen sárba tipor a szerzô, hiszen még Erzsébet legendás szépségét is górcsô alá veszi, és természetesen elsôsorban a hibáit emeli ki, mintegy ellensúlyozva a róla eddig kialakított képet.

Újdonságnak számít viszont, hogy bevon további két fôszereplôt, akik sorsát szintén párhuzamosan ábrázolja Erzsébetével. Egyikük a "szép akasztott", Andrássy Gyula gróf, aki ezúttal a számító politikus szerepkörében tûnik fel. Ha hihetünk a szerzônek, akkor ismét megdôl egy elmélet, amely eddig Sziszit házasságában boldogtalan, ám annak tisztaságát mindvégig megôrzô, hûséges asszonyként állítja be. Nording állítása szerint azonban Andrássy országérdekbôl csábította el királynéját, és nem lehetetlen, hogy annak legkisebb gyermekét, a magyar királykisasszonyként emlegetett Mária Valériát nem is a császári papa nemzette. Hasonlóan fantasztikus elméletet fûz a szerzô Rudolf trónörökös halálához. Eszerint a mayerlingi tragédiát Ferenc József rendezte volna meg, hogy sokak számára kellemetlen fiát kimenekítse Ausztriából.

Egyetlen legenda marad talán épen: az, amely Erzsébet boldogtalanságáról, az udvari életbe való beilleszkedési képtelenségérôl és az ezekbôl fakadó állandó utazási vágyáról szól. Azt ugyanis még Nording is elismeri, hogy Erzsébet vándormadár életmódja több tényezô egymásra hatásából fakadt, élete végefelé már nem is igen érdekelte más, csak hogy minél rövidebb idôt töltsön az udvarban. És itt jön be a képbe Luigi Lucheni, az olasz anarchista merénylô, akinek minden vágya az volt, hogy kioltva egy jeles személyiség életét, nevét mindenütt megismerjék. Célját végül Erzsébet "segítségével" érte el.

A királyné magánéletérôl olvasva lehet szórakozni vagy bosszankodni, mindenki eldöntheti, mennyire veszi komolyan Steve Nording állításait, elméleteit. És akkor hulljon le a lepel a szerzôrôl: Nemere Istvánról van szó, aki különféle álnevek leple alatt már többtucat híres történelmi személyiség magánéleti titkait tárta nyilvánosság elé. Ezért leginkább talán pletykológusként határozhatjuk meg. Kötetei közül többet is megtalálhatunk Kolozsvár könyvesboltjaiban.

Sándor Boglárka Ágnes

Morfondírozás

(2. old.)

Született optimista vagyok, ritkán szoktam úgy igazándiból elkeseredni. Pedig tehetném. Azaz tehetnénk. Mert mindenkit érint. Ugyanis ez az új esztendô drágulásokkal köszöntött ránk. És ez még csak a kezdet. Én valahogy úgy képzeltem, hogy az EU-tagság felé való közeledés életszínvonal növekedéssel is jár. De az én vonalam sehogyan sem akar nôni. Sôt, a környezetemben élôké sem. Ez van! — mondogatom magamban, s mert született optimista vagyok, még mindig remélem, hogy majd... késôbb... Csak kivárásához teljen majd az idômbôl. Mert azért bizakodás ide vagy oda, még sok szennyezett víznek kell lefolynia a Szamoson, amíg meg tudunk majd élni egy fizetésbôl. (A nyugdíjakat nem is említem!) De hát addig nem is várhatunk sok jót, amíg olyan személyek akarnak politikai pályára lépni, és a nép sorsát irányítani, mint amilyent az esti híradóban láttam: sok a pénze, hát "vásárolt" magának egy pártot. Hogy pártjának melyek az irányvonalai, mit akar, mit tûz ki célul, hogyan akarja fellendíteni az országot — arról nyilván halványlila fogalma sincs. De ô azért jó hazafi, nemzetének jó fia, sôt: kimondottan nacionalista. És igenis megmutatja, hogyan kell elorozni a szavazatokat a másik közismert nacionalista pártvezértôl. Igaz, ez "csak egy", de ha ennek beválik, jön a többi is. És ha nem vigyázunk, nem vigyáznak a választók, sorsunk nagyon könnyen ezeknek a kezébe kerülhet. Ez aztán biztosan "kigyógyítana" az optimizmusomból!

B. É.

VÉLEMÉNY

Kiáltás a jövôbe

(3. old.)

Életképes hármasikrek világrahozása igen ritka jelenség. A kolozsvári Dominic Stanca szülészeten a forradalom óta két alkalommal jegyeztek ilyen eseményt, amelyek közül az egyik sikertelennek bizonyult, a másikról meg azt irták a nagykönyvbe, hogy az anya lemondott róluk, és — nevelôszülôkre várva — árvaházba kerültek. Ez a tény, tekintve az általános hazai viszonyokat elég hihetônek tûnne, engedve azonban a velemszületett kíváncsiságnak, mégis a nyomukba eredtem.

Makacsul kitartott a vénasszonyok nyara, a meleg napocska kicsalta az embert egy pohár sörre, kis sétára a vízparton. A folyó elég szennyes, ülök egy fatönkön, kavicsokat dobálok a vízbe, de semmi mozgás, fia apróhal sem bujkál a sekélyesben, habár lennebb a kis vízesésen túl néhányan próbálnak pecázni — kevés sikerrel. A nagy fûzfa mellett büszke gazdi játszik a kutyájával. Bedob egy félliteres flakont a vízbe, és a kutya — durva korcs rotweiller — végtelen lelkesedéssel ugrik utána, és hozza vissza. Az Aranyos itt nem gyors folyású, de érezhetôen erôs a sodra. A feketére sült legény egyre messzebb hajítja nájlonüvegét, már-már a szemközti part tövébe, én meg egyre nagyobb érdeklôdéssel figyelem, ahogy az eb elébe vág, pontosan csak annyira, nehogy elússzon az orra elôtt, nagyot kaffantva elkapja, és immár ár ellenében, visszaevickél pont oda, ahonnan elindult.

A töltésen sétálgatók bámulnak egy darabig, aztán mennek tovább, magam is arrébb bandukolok. Elhagyott tûzhelyek, kavics, törmelék, majd egy kis tisztás a fûzek árnyékában, ahol — csodák csodája — nincs szemét, tehénlapótya, csak egy kis fû, vadmenta, napfény és árnyék, éppen amennyi kell. A víztôl biztonságos távolban három egykorú kisgyerek rúgja a labdát, utánabukdácsolnak, hasra esnek, pötyögnek, kacagnak. Két fiú meg egy leányka, alig látszanak ki a földbôl, de nyüzsögnek mint a kisegerek.

— Na, min csodálkoztál el úgy? — lép mellém egy póznamagas, csupa ín, szögletesarcú, de barátságos képû fiatalember.

— Hát, hogy kihoztátok az egész lépcsôház gyermekeit levegôzni. De hogy milyen egyformák, mintha testvérek lennének.

— Azok is. De jópofa vagy, gyere ismerd meg a feleségemet.

Mire a félsátorhoz érünk, valahogy összeszedem magam, és rendesen bemutatkozom.

Gabi apró termetû és bizony soványka. Miután elhelyezkedtünk a kockás pokrócon, csendesen mesél.

— Örs volt az elsô. Látszik, most is ô a legvirgoncabb. Utána Botond és végül Aliz. Aliz csak egy hetven volt, sokáig úgy nézett ki, hogy nem marad meg, de utólérte a fiúkat. Pista úton volt, romlandó árut szállított, és mikor elôször meglátta ôket, pont úgy nézett mint te.

Ezen kacagunk egy sort, a kicsik is, mintha megértették volna, hogy róluk van szó. Nézzük a kompcsónakot, ahogy átlibeg a vizen, izmos fiú tolja csáklyával. Aliz mutogat.

— Ú, ú, bá!

— Ez vajon mit jelent?

— Úgy úszik a bácsi — tolmácsol Gabi, és ölbeveszi, nehogy kiüsse a szemünket a szalonnasütô nyárssal.

— Ezt a szakszerû észrevételt meg kell ünnepelni. Hozok nekik egy nagy csokit!

— Ne nagyot — igazít ki Gabi — inkább a legkisebbet, de három egyformát.

Nem értem, de szót fogadok.

A közeli standról hozom a csokit, és mire elszopogatunk egy sört, maszatos minden és mindenki. Szedelôzködni kell, segítek, közben megkérdem, mit keres a kirándulócsomagban a gereblye.

— Ez jó hely — mondja Pista —, de mikor idejövünk, elôbb felgereblyézek, mert kellemesebb lesz. Nézd, ott van két zsák szemét.

Tiszteletem a kocakirándulóknak.

Halványuló fénnyel simogat a hanyatló nap, lassan haladunk, kis játszópajtás is akad útközben, akivel el kell pötyögni egy ideig, a komoly kinézésû szülôk nem gyôznek ámuldozni.

— Nahát, egy születésûek, nézd csak hát ez érdekes, eggyel is milyen nehéz, a miénkre a nagymama vigyáz, mert mi, ugyebár, egész héten foglaltak vagyunk.

Kutya jön az ösvényen, Boti fél, összeráncolja az orrát — hámi, hámi — eltörik a mécses, ölbe kell venni. Testvérei nézik, nem sír egyik sem, de gyalogolni se akarnak, tehát fel kell pakolni mindenkit, legalább gyorsabban haladunk. Mire felkapaszkodunk a harmadik emeletre, csorog a víz rólam.

A hosszú elôszobában három egyforma tricikli parkol, a gyerekszoba teljesen megtelik a három kisággyal. A nappaliban csak a legszükségesebb bútor, hogy legyen elég hely hancúrozni, semmi mütyür, amit az ember gyereke leverhet, vagy összetörhet. Ahhoz képest, hogy három gyermek rakoncátlankodik a házban, feltûnô a tisztaság.

Nagyi nincs, a gyöngéd Juci mama jóideje a monostori domboldalon pihen.

Elôkerülnek a szükséges ülôalkalmatosságok, amiket rögtön használatba is vesznek, ki-ki a sajátján trónol, soha össze nem tévesztik, habár hajszálegyformának nézem mindhármat. Egyformák a kis jármûvek, a labdák, játékszerek, mindenbôl három kell, mert ami csupán egy példányban van a házban, biztos egyszerre kell mindenkinek.

— Most megtudtad, miért nem volt jó egy nagy csoki. Fôzzél te kávét — irányít a konyhába Pista — nekünk egy kis dolgunk van.

Csobog a víz, kihallatszik a pancsolás, amíg az edényekkel babrálok, tisztára sikálják, és átöltöztetik a kicsiket, rövid idôn belül mindannyian kortyolgatunk, a nagyok kávét, a lurkók hûsítôt.

Az egy darabból álló, puha padlószônyeg kiválóan alkalmas a henderikázásra, kajánul lesem, mikor dôl el az elsô csupor, de ilyesmi nem történik. Aliz kekszébôl lehull egy darab, türelmesen felszedi az utolsó morzsáig, és megeszi.

— Nem nehéz? — bukik ki belôlem a kérdés.

— Most már nem — igyekszik vidámnak tûnni Gabi. — Az elején volt nehéz, amikor egyszerre sírtak, és felváltva aludtak. Aztán beleszoktam, lassacskán rend lett, jól esznek, alszanak, a napi kétszeri sétát, ha esik, ha fúj, kikövetelik, hál’istennek sose voltak betegek, és a pelenkamosás is rövidesen emlék lesz, mert már csak néha felejtkezik valaki a nadrágjába.

Botond végigvizitálja a csészéket, amelyik üres, ügyesen kiviszi a konyhába. Tálcácskával tér vissza, de az anyja rászól.

— Ne azt Boti, abból grízet eszel. A pirosat hozd!

Hozza a pirosat, és egy rongyocskával több-kevesebb sikerrel letöröli az asztalról a rágcsálás maradványait. Rögtön megállapítom, hogy ô biza fôpincér lesz.

— Az biztos, Örs pedig autószerelô — egészít ki Pista. — Figyeld meg, mindjárt leszedi a triciklije kerekét, aztán jön hozzám, hogy rakjam vissza.

Erre nem kerül sor, viszont kezdôdik egy roppant zajos tricikliverseny — kezdem érteni, miért olyan kevés a bútor, miért nincs küszöb meg belsô ajtó. A pedált még nem érik el, így csupán a padlón talpalnak, mint a kôkorszakbeli rajzfilmhôs, ki a nappaliból, végig a hosszú elôszobán és vissza — három visongó Fred igyekszik egymástelôzgetni. Az elôszobában nincs fogas, hûtô, hogy veszélytelenül lehessen labdázni is, ha kedvük tartaná. Örsi nem szereli le a hajtókereket, ellenben oldalára fordítja a triciklijét, és hason fekve szaporán javít rajta valamit egy kiskanállal.

— Hogyan éltek?

— Nehezen. Egy fizetésbôl.

— Segített valaki?

— Igen. A kicsik születése szenzáció volt Kolozsvárott. Mindenfelôl kaptunk anyagi segítséget, ki önzetlenül, ki bizonyos feltételekkel felajánlott valamit, újság, rádió, tévé, egymásnak adták a kilincset. Azt sem tudtuk, kinek mondjunk köszönetet hamarabb és hálásabban. Aztán lassacskán elfelejtettek, mondhatni kimentünk divatból.

Közben változik a szín, a tricikliket rendesen leparkolják az elôszobában, mindhármuk kezében szatyor, erszényke, amiben mindenféle zörgô holmi helyettesíti az aprópénzt. Aliz hirtelen elbôgi magát.

— Mennek vásárolni — kapom a magyarázatot — és ehhez szatyor, pénztárca és a legfontosabb, kulcsköteg kell, másképp nem lehet, és a családban, sajnos, csak kettô van, most éppen Aliznak nem jutott, ezért a baj.

Beszolgáltatom a saját kulcsaimat, a kislány széles mosollyal jutalmaz, az egész feje csupa fog, csupa száj. Mindenki elégedett, és elindulnak kikutatni a házat, mert minden sarok egy-egy nyamival tömött olcsó üzlet lehet.

— Idôközben, mint annyian mások, Tordára költöztünk. Az életünk sokat nem változott, Pista leszállt a kormány mellôl, most mûhelyben dolgozik. Ingázik a vállalatához, de legalább esténként velünk van. A kicsik fejlôdnek, mindkettônkre szükségük van. Megszerették az Aranyos partján, a hideg beálltáig mindennap kimegyünk. Aztán, majd meglátjuk.

Elôtotyognak a bevásárlók, nehéz csomagjaikat a földön vonszolva, boldogan zörgetik erszénykéiket.

— Mami ni, tati ni! — holnapra is maradt valami.

Kipakolnak: papucs, játékszerek, egy rég elveszettnek hitt napszemüveg, a szoba pillanat alatt a legeredetibb zsibvásárhoz hasonlít, Örsi éppenséggel a frissen kimosott gyerekruhákat borítja a kupac tetejére. Nincs harag, hamar megértik, hogy a vizes holmit szárítóra kell akasztani, a fürdôbe vonulnak, mindhárman segítenek Gabinak teregetni.

— Jó lenne egy kis állás itt, helyben, de Gabi nem állhat munkába. Habár rég lejárt a gyereknevelési szabadsága, a kicsikkel kell maradnia, amíg óvodába mehetnek. Addig kihúzzuk valahogy.

Hirtelen számolni kezdek, jön a hideg, téli ruha, cipô, miegymás, egy kis karácsonyi ajándék, beszorozva hárommal... brrr.

— Elsôrangú gyermekeim vannak, igaz?

— Mesébe illôek — mondom, és gondolatban tisztelettel és szélesen megemelem a kalapom.

A kisegerek diktálás után elmondják az esti imát, csak nagyjából sikerül, de az áhítat teljes. Kezdôdik a lefekvés elôtti huzavona, visszakunyerálom a kulcsaimat — könnyen megy, mert Aliz tudja, hogy én is ajtót szeretnék nyitni valahol.

A tömbházak közt még nincs igazi hideg, de a levegô csípôs. Fülemre húzom a sapkámat, így is hallom a nagy visongást.

— Igen — mondanám magamnak — a Szakács hármasikrek üzennek a világnak: elmúltunk kétévesek, élünk és növünk — ahogy tudunk! Gyermeki vidámsággal, Botond a legerôsebb, Örs a legélelmesebb, Aliz a leghuncutabb.

Vajon kapok alkalmit Kolozsvárig? Vagy zsebredugott kézzel, közönyösen tovább gyalogolok a világmindenségben.

Kovaltsik Simon

NAPIRENDEN

Nem kerget illúziókat az ellenzék
Szoros választási harc várható

(4. old.)

Nem számít fölényes választási gyôzelemre az NLP–DP, de bíznak abban, hogy lekörözik a kormánypártot. A pártszövetség februárban dönt arról, ki lesz fôpolgármester-jelöltjük.

A liberálisok nem táplálnak túlzott reményeket az NLP–DP választási gyôzelmével kapcsolatban — jelentette ki Paul Pãcuraru. — Abban reménykedünk csupán, hogy szövetségünk jelenlétével a pártverseny kiegyensúlyozottabb lesz, és jó esélyünk van arra, hogy végül lekörözzük a kormánypártot. Az NLP alelnöke ezzel Sebastian Lazaroiunak, a választók pártpreferenciáját mérô CURS vezetôjének ayt a kijelentését kommentálta, miszerint az adatok egyáltalán nem jogosítják fel az ellenzéket arra, hogy illúziókat kergessenek, ami a választások fölényes megnyerését illeti. Lazaroiu úgy véli: nem lehet tudni, mi lesz a választások kimenetele, nagyon szoros harc várható.

Az NLP tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján is felmerült Traian Bãsescu "sorsa". Egy nappal korábban a DP-elnök korábbi kijelentéseinek ellentmondva kifejtette: egyáltalán nem biztos, hogy ô lesz a pártszövetség jelöltje Bukarest fôpolgármesteri tisztségére. Ha az érdekek úgy kívánják, elfogadja az NLP–DP kormányfôjelöltségét, egy Stolojan-elnök — Bãsescu-kormányfô kettôsnek ugyanis nagy "húzóereje" lehet a kampány során. Kifejtette: személy szerint a több tízezer szavazat által legitimált fôpolgármesteri tisztséget messze értékesebbnek tartja egy, a párt által kijelölt miniszter-elnöki funkciónál. Beismerte, ellentmondó nyilatkozataival elsôsorban az SZDP-t kívánja összezavarni, a kormánypárt ugyanis annak függvényében alakítja ki stratégiáját, hogy Bãsescu, vagy másvalaki lesz az ellenzéki fôpolgármester-jelölt.

A liberálisok nem fogják erôltetni Bãsescut, ha nem akar indulni. Döntésre februárban kerül sor, amelynek alapját elsôsorban a szövetség által rendelt közvélemény-kutatás képezi, ahogy az a két párt közti protokollúmban is szerepel. Ezek a felmérések különben arról tanúskodnak, hogy a fôpolgármesteri tisztségre a legalkalmasabb személy Bãsescu.

A liberális politikusok élesen bírálták a kormánypártot, véleményük szerint azzal, hogy hangzatos kijelentéseket tesznek a szociális védelem terén, manipulálják a közvéleményt, hiszen 2004 árrobbanással kezdôdött, ami ékes bizonyítéka a gazdaságban uralkodó káosznak. A liberálisok nevetségesnek tartják, hogy a kormány azt hiszi, holmi szerény szubvenciókkal, kedvezményekkel "lefizetheti" a népet.

Tisztára mosták a volt egészségügyi minisztert

(4. old.)

A bukaresti Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem visszafogadta soraiba Mircea Beuran volt egészségügyi minisztert, akit három hónappal ezelôtt a felsôfokú oktatási intézmény szenátusa eltávolított állásából. Beurant azzal vádolták, hogy két orvosi tanácsadó könyvet plagizált.

Az egyetem vezetôsége közölte a fôvárosi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem elôadótanárával, hogy ismét oktathat, ugyanis megnyerte az intézmény ellen indított pert. Múlt hónap 4-én hozott határozatában a bukaresti bíróság törvénytelennek ítélte Beuran eltanácsolását a Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemrôl. A bíróság kifogásolta, hogy az elbocsátás során az egyetem vezetôsége nem tartott be bizonyos adminisztratív lépéseket. Ráadásul az alperes nem fellebbezett, így a bíróság határozata végleges és visszavonhatatlan maradt. Ennek következtében kedden Mircea Beuran megjelent volt munkahelyén.

A volt miniszter a sajtónak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy elérte célját, igazságot tettek. Egyelôre viszont nem mondott semmit arról, hogy kér-e kártérítést azoktól, akik törvénytelen úton fosztották meg állásától.

Amint arról lapunk is beszámolt, 2003. október 3-án a bukaresti Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa úgy döntött, hogy a plágium vádját elemzô bizottság javaslatára felbontja Mircea Beuran munkaszerzôdését. Akkoriban Mircea Cintezã, az egyetem szenátusának tagja úgy nyilatkozott, hogy az elbocsátásról szóló titkos szavazás során 45-en igennel, hatan nemmel voksoltak és hárman tartózkodtak. Cintezã akkor azt is mondta, hogy a felsôfokú oktatási intézmény szenátusának tagjai "inkább etikus döntést" hoztak Beuran esetében, ugyanis úgy vélekedtek, a plagizálással vádolt személy nem lehet többé az egyetem elôadótanára.

Tavaly november 24-én az ügyben illetékes hatóságok lezárták a Mircea Beuran ellen a francia és angol nyelvû orvosi tanácsadó könyvek esetében indított vizsgálatot, ugyanis a szerzôi jogokat birtokló cégek nem tettek feljelentést az esetleges másolás kiderítését követô két hónapon belül. Igazságszolgáltatási források szerint a Philadelphia-i W.B. Saunders Company (Amerikai Egyesült Államok) és a párizsi Assistence Publique — Hopitaux de Paris nem fordult a román hatóságokhoz.

Nãstase: Nincs szó minisztercserérôl

(4. old.)

Adrian Nãstase miniszterelnök elismerte: még a választások elôtt újabb kormányátalakításra kerülhet sor, a módosulások azonban nem személyeket, hanem az intézményi felépítést érintik majd. Elmondta, természetes, hogy a kormányzati ciklus utolsó évében intézkedések történjenek a kormány tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében. Másfelôl a szaktárcáknak szerkezetükben is igazodniuk kell az EU-csatlakozási tárgyalások fejleményeihez. A környezetvédelem kérdését például nem lehet eléggé hatékonyan kezelni "a minisztériumok jelenlegi túlegyszerûsített szerkezete" miatt, ezért más megoldást kell találni, tette hozzá.

Az ellenzék azonban azt ajánlja: egy-két személycserétôl sem kellene visszariadni, mindenekelôtt Rodica Stãnoiu igazságügyminiszter tevékenységét ajánlva a kormányfô figyelmébe. Lapértesülések szerint a korrupciós botrányokba keveredett miniszter a legutóbbi kormányátalakítást is Ion Iliescu pártfogásának köszönhetôen úszta meg. Emil Boc, a Demokrata Párt alelnöke pedig arra hívja fel a figyelmet: az EU joggal nehezményezi, hogy a román igaz-ságszolgáltatásban a reform csupán papíron történik, hiszen a módosítások többségét felületesség, politikai akarat hiánya miatt nem ültetik gyakorlatba. A liberálisok pedig legszívesebben Mihai Tãnãsescut menesztenék, akit az új adótörvény kapcsán tanusított felületessége miatt tartanak alkalmatlannak.

Lapszemle
A kormánypárt és az RMDSZ együttmûködésérôl

(4. old.)

Az RMDSZ korrekt partnernek bizonyult, s a vele való viszonyt fenn kell tartanunk — jelentette ki a Szociáldemokrata Párt (SZDP) ügyvezetô elnöke. A szerdai román lapok beszámoltak róla, hogy Octav Cozmâncã ügyvezetô elnök az SZDP országos állandó bizottságának ülésérôl szólva hangoztatta: a tanácskozáson Adrian Nãstase, a pártelnöki tisztséget is betöltô kormányfô az SZDP és az RMDSZ közötti együttmûködésrôl szólva nagyra értékelte, hogy az RMDSZ a kormánypárt korrekt partnerének bizonyult a parlamentben. Az RMDSZ olyan partner, amellyel fenn kell tartanunk a kapcsolatot — mondta Cozmâncã.

Ebben az összefüggésben az SZDP ügyvezetôje pártjának sajtóértekezletén bejelentette, hogy a román kormánypárt csúcsvezetése január végéig felméri az RMDSZ-szel való együttmûködésrôl megkötött tavalyi megállapodás végrehajtásának helyzetét, s ennek függvényében dönt az SZDP és az RMDSZ idei együttmûködésérôl. Szavaiból ítélve az SZDP 2004-ben is szeretné folytatni az együttmûködést az RMDSZ-szel — írta az Adevãrul.

A legjelentôsebb román politikai napilap az RMDSZ szövetségi elnökének nyilatkozatát is idézte. Ebbôl kiderült: Markó Béla és Adrian Nãstase már megállapodtak abban, hogy január végén a két politikai erô csúcsvezetôsége megbeszélést tart az együttmûködés folytatásáról. Addig az RMDSZ elvárja a tavalyi együttmûködési megállapodás két fontos elôirányzatának a végrehajtását: az aradi Szabadság-emlékmû visszaállításának és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen folyó magyar nyelvû oktatás bôvítésének a rendezését — hangsúlyozta Markó Béla.

Magyar Állandó Értekezlet februárban?
Valamennyi szervezetet meghívják

(4. old.)

Valószínûleg februárban tartják meg a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) következô ülését a határon túli magyar szervezetek és a magyar parlamenti pártok részvételével. A tanácskozásnak két kiemelt témája lesz: a gazdasági együttmûködés a szomszédos országok különbözô (határ menti) régióival a magyar EU-csatlakozás után és a kettôs állampolgárság — nyilatkozta a Népszabadságnak Szabó Vilmos, a magyar Miniszterelnöki Hivatal határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó politikai államtitkára.

A Népszabadság értesülései szerint a MÁÉRT résztvevôi ismét meg-erôsítik elvárásukat, miszerint a státustörvénynek Magyarország és további államok uniós taggá válása után is érvényben kell maradnia, a kedvezményekre jogosító magyarigazolvány jelentôsége nem sérülhet.

A lap kifejti: idén sem változik az elv, amely alapján Budapest a határon túli magyarok vezetôit meghívja a MÁÉRT-re. Részvételre nemcsak a parlamenti képviselettel rendelkezô pártok számíthatnak, hanem mindazok a pártok és szervezetek, amelyek élvezik a szomszédos országokban élô magyar közösségek támogatását — nyilatkozta Szabó Vilmos.

A MÁÉRT ugyanakkor megkülönböztetett figyelmet fordít a gazdasági együttmûködés bôvítésének lehetôségeire, amelyek Magyarország májusi uniós csatlakozása után lehetnek különösen fontosak. Elsôsorban a határrégiók közötti gazdasági kapcsolatok erôsítését, a határokon átnyúló együttmûködés különbözô formáit vizsgálja meg. Románia különös figyelmet kaphat e tekintetben. A MÁÉRT várhatóan arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes, magyarok által is lakott szomszédos területek akár közösen pályázhatnak magyarországi régiókkal az uniós pénzekbôl támogatott fejlesztési projektekre — tudósít a lap.

Szervezetlenség nehezíti a gyógyszerkiváltást

(4. old.)

A gyógyszerkiváltásban az év elsô munkanapjain tapasztalt problémákat három tényezô váltotta ki, magyarázta lapunk kérdéseire Speranta Iacob, a gyógyszerészek kamarájának elnöke. Elôször a gyógyszerárakat kellett ki-igazítani az áfa 19%-ról 9%-ra történô csökkenésével. Ezt mostanra minden gyógyszertár megtette, ennek ellenére folytatják az egyeztetést a pénzügyminisztériummal a vonatkozó jogszabályok értelmezésének szükségessége miatt. Az áfa módosítása a gyakorlatban körülbelül 8%-os gyógyszerárcsökkenést eredményezett. A második problémát az új vények okozták. Az országos egészségügyi biztosító egyrészt késôn értesítette a változtatásról a háziorvosokat, másrészt kevés nyomtatványt bocsátott ki eddig. A gyógyszertárak az új szabályozások értelmében már az új típusú vényre kellett hogy kiadják az orvosságokat, ezzel azonban sok beteg, de háziorvos sem rendelkezett. Az országos biztosító pénztár elnökének kijelentése szerint végül meghosszabbították a régi vények érvényességét január végéig, mondta Speranta Iacob. A kamara elnöke szerint az egyik legfontosabb problémát a költségvetés jelenti. Mindeddig azonban a gyógyszertáraknak nem hozták tudomására az idei évi szerzôdés értékét, ami miatt sokan féltek ingyenes vagy árkedvezményes orvosságokat kibocsátani, nehogy veszteséggel maradjanak. Speranta Iacob szerint érthetô a patikusok tartózkodása. Jelenleg mindenki a belátása szerint ad ki ártérített vagy ingyenes gyógyszert. A kialakult helyzetért tulajdonképpen az országos biztosító a felelôs, hiszen már az elmúlt év végén gondolniuk kellett volna ezekre a megoldandó problémákra. A szervezési elégtelenség még legalább egy hétig éreztetni fogja a hatását, a legszomorúbb pedig az, hogy mindezt a legkevésbé felelôsek, a betegek érzik meg leginkább, mondta Speranta Iacob.

Dr. Alamoreanu Ildikó szerint a háziorvosok körében is teljes a tanácstalanság. Aki igyekezett, december végén legtöbb 5 tömb új típusú vényt tudott kiváltani, ami csak rövid idôre elegendô. Jelenleg már ezt sem lehet kapni a biztosítónál. A háziorvos pedig nem tudja, adja-e ki az új nyomtatványt, vagy inkább vigyázzon rá, mert ki tudja mikor kap még, vagy nyugodtan használhatja egy ideig a régit? Pontos, megbízható és hivatalos választ egyetlen felelôs döntéshozó szervtôl senki sem kapott.

Ú. I.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Parkolókat létesítenének

(5. old.)

Parkolóhelyek létesítésére törekednek Aranyosgyéresen. Helybeli cég kérte a helyi tanács hozzájárulását néhány parkolóhely kialakításához. A városatyák idôszerûnek és szükségesnek ítélték a kezdeményezést, és következô lépésként terveket kértek. A javaslattevô mûépítész elôrebocsátotta, hogy a terv megvalósulásához valószínûleg bizonyos zöld-övezetek feláldozására lenne szükség. Marius Bordea tanácsos, a huzalgyár igazgatója élénken érdeklôdött afelôl, milyen lehetôségek nyílnak parkolók kialakítására az üzem környékén. Három évvel ezelôtt a polgármesteri hivatal az üzem sárréti bejáratánál alakított ki 150 férôhelyes parkolót. A gyárnak ezt a bejáratát viszont ma már nem használják, így az alkalmazottak kénytelenek a fôúton, a tilosban parkolni.

Munkásszállón kaptak lakást a kérelmezô családok

(5. old.)

Végre lakáshoz jutottak azok az aranyosgyéresi kisjövedelmû családok, amelyek ilyen irányú kérelmeket nyújtottak be a polgármesteri hivatalhoz. A munkásszállón korántsem irigylésre méltó a helyzet, a hajléktalan családoknak azonban végre fedél van a fejük felett: az említett tömbházban egy teljes emeletet bocsátott rendelkezésükre a polgármesteri hivatal. A lakásgazdálkodási hivatal és a polgármesteri hivatal képviselôibôl összeállított bizottság minden kérelmet külön átvizsgált, a késôbbiekben szociális ankétra is sor kerül. Ioan Vasincã polgármester elmondta, a lakáshoz jutó családok írásban vállalták, hogy idôben kifizetik a lakbért és a közköltségeket. Az ingatlan szociális lakások céljára nem felel meg, ám mivel igen sok lakáskérelem érkezik családok részérôl, a jövôben igyekeznek pénzalapokat teremteni az ingatlan átalakítására, megfelelô illemhelyek kialakítására.

Csökken az érdeklôdés az agrárképzés iránt
Év végi rektori beszámoló a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen

(5. old.)

December végén az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem aulája megtelt diákokkal és a tanszemélyzettel. Dr. Liviu Al. Mãrghitas professzor, az egyetem rektora közel két-órás beszámolót tartott az elmúlt négy év munkájáról, eredményeirôl. Bevezetôjében részletesen kitért arra a nyilatkozatra, amelyet tavaly szeptember 19-én, egy konferencián fogadtak el az európai tanügyi minisztériumok képviselôi. A konferencián hazai illetékesek is részt vettek. A kormány által elfogadott program az egyetemi képzés dinamikusabbá tételére irányul, hogy ily módon több és jobb munkahelyet teremtsenek egész Európában. A berlini nyilatkozat 2003/2010-re, s ezen belül 2005-ig végrehajtandó feladatként meghatározza a fô irányvonalat és a prioritásokat is, nemzeti és nemzetközi vonatkozásban.

A jövôben lényegesen kiterjesztik a diákok és az egyetemi káderek mozgásterét. Nem lesznek "bezárva" egy adott egyetemre vagy egy országba. Megnyílik az út más országba tanulni, s az egyetem nemzetközi elismerése után a diplomák máshol is érvényesek lesznek.

Ennek megvalósítása érdekében 2007-ben a nemzeti bruttó össztermékbôl 6%-ot kell erre leosztani atanügynek. A tanügy reformja nem halogatható tovább, be kell vezetni az állandó jellegû felnôttképzést, fel kell számolni a szûk és elavult szakosodást, a felsôfokú képzést összhangba kell hozni a munkaerôpiac igényeivel, a diákok gyakorlati képzésére nagyobb figyelmet kell fordítani. Az egyetemi oktatás idôtartama 3–4 év lesz, a doktori címet további három év alatt lehet megszerezni. 2005-ig az anyanyelvû diploma-kiegészítôt minden végzôs diák ingyen megkapja.

A következô években egységes elbírálás alá kerülnek az állami és az elismert magánegyetemek.

A rektor ismertette az egyetem pénzügyi helyzetét, részletesen kitért arra, mennyi volt az összköltség, mire költötték, mennyit kaptak az állami költségbôl, mennyit sikerül összehozni saját erôbôl. Tavaly 334 diákot vettek fel a mezôgazdasági karra, a 4 éves idôtartamú képzésre, 308-an iratkoztak be a kertészeti szakra, 108-an jöttek az állattenyésztésre, és 204-en állatorvosira. A helyek 95, 77%-át töltötték be az az állatorvosin, kevesebben jelentkeztek viszont az állattenyésztésre: csak 43,20%-a telt be a helyeknek. A rövid idejû képzésnél gyengébb a helyzet: csupán 34,25%-os volt a helyek elfoglalása. A legtöbben itt is állatorvosira jelentkeztek, 42,66%-os volt a helyfoglalás, leggyengébbnek pedig 24,67%-kal az állattenyésztési szak bizonyult. A látogatás nélküli képzésnél legnagyobb igény az agrármérnök képzés terén mutatkozik, ahol a helyek 33,07%-át töltötték be, legkevesebben pedig állattenyésztésre jelentkeztek, 28%-kal.

A diákok összlétszámát is érdemes lejegyezni: 2000-ben 2943 diák tanult a kolozsvári agronómián, 2001-ben4338-an voltak, 2002-ben4948-an tanultak, 2003-ban pedig 6225 diákja volt az intézménynek. 1999-ben 27-én kaptak doktori címet, 2000-ben 23-an, 2001-ben 22-en, 2002-ben 38-an, 2003-ban pedig 28-an érdemelték ki ezt.

A tanár–diák szám az évek során így alakult: 2000/2001. évben 8,4 diák jutott egy tanügyi káderre, 2001/2002-ben 13,2; 2002/2003-ben 13,5; 2003/2004-ben 15,92.

Ami az ösztöndíjak összegét illeti, 1999-ben összesen 3,767 milliárd lejt kaptak az ösztöndíjasok, 2000-ben 4,537 milliárd lej volt, 2001-ben 7,006, 2002-ben 7,538; 2003-ban 10,328.

A közel kétórás elôadást figyelemmel követte a hallgatóság, egyszer tört ki óriási moraj, amelyben érzésünk szerint benne volt a tanuló ifjúság valamennyi elégedetlensége és ki nem mondott panasza. A rektor elmondta, hogy négy évvel ezelôtt az egyetemi tanárok havi fizetése 7 millió lej volt, ma pedig átlagban 24 milliót kapnak. Az elôadást a diákok kultúrmûsora követte, majd karácsonyi csomagot osztottak.

Barazsuly Emil

Felkészültek a várható hóviharokra

(5. old.)

A tordai hatóságok felkészültek a várható rossz idôjárásra. Kolozs megye prefektusa még a múlt hónapban elrendelte a hóeltakarító és útkarbantartó vállalatok szigorú ellenôrzését. A megye területén tizenegy bizottság alakult, amelyekben többek között a Polgári Védelem felügyelôsége, a megyei rend-ôrigazgatóság és a prefektúra is képviselteti magát.

Az ellenôrzések során Tordán semmiféle rendellenességet nem tapasztaltak. A napokban a Tordai Polgármesteri Hivatalt is figyelmeztették a várható veszélyes, rossz idôjárásra, és felszólították a természeti katasztrófa elhárító bizottságot: állandó jelleggel kövesse a meteorológiai fejleményeket, és készüljön fel a hószakadások és viharok okozta problémák kezelésére.

R.T.T.

Kényszerû víztakarékosság

(5. old.)

A tavalyi szárazság és az idei tél csapadékhiánya kedvezôtlenül befolyásolja Szamosújvár vízellátását. A gyalui vezetékben napról napra csökken a nyomás, a tömbházak felsôbb emeletein többször is elapadtak a vízcsapok, és egyre több család szereltet fel vízórát a lakásában. Csupán tavaly 800 vízórát szereltek fel, a munkálatok értéke meghaladja a 978 millió lejt. Egy kilométeres hosszúságban a kisváros utcáin kicserélték a vezetéket, nem kevesebb mint 4 utcában korszerûsítve a több mint 30 (!) esztendôs vízhálózatot.

Idén több központi fekvésû utcában folytatják a csövek kicserélését, de a város víztisztító állomásán is több beruházási munkálatot végez a Közterület-fenntartó Hivatal.

E.Cs.

35 ezren utaztak jegy nélkül

(5. old.)

Több mint 35 ezer potyautast azonosítottak tavaly a Kolozsvári Közszállítási Vállalat ellenôrei. Az érvényes jegy vagy bérlet nélkül utazó személyeket összesen 3,3 milliárd lejjel bírságolták meg. A legtöbb büntetést januárban, februárban, márciusban és novemberben rótták ki. A Közszállítási Vállalat járatain jegy vagy bérlet nélkül közlekedô potyautasok aránya megközelítôleg a 2002-es esztendô szintjén maradt, nyilatkozta Liviu Neag igazgató. A potyautas 200 és 800 ezer lej közötti pénzbírsággal sújtható.

A rendôrség hírei
Kihasználták a szilvesztert

(5. old.)

Alaposan kihasználta a szilvesztert, egyetlen napot sem tétlenkedett három tordai fiatal: a 23 éves Ioan Daniel, a 17 éves Lakatos A. és a 16 éves Codruta Flavia S. december 3. és január 2. között három üzletet rabolt ki, miután feltörték azokat. Az üzletekbôl élelmiszerárut, italt és cigarettát vittek el, összesen 41 millió lej értékben. Minôsített lopás vádjával indult ellenük nyomozás.

Ittas francia idegenlégiós autóbalesete
Január 6-án reggel kilenc órakor a Torda és Felsôszentmihály közötti úton történt súlyos közlekedési bal-eset, amelynek okozója a román állampolgárságú, de franciaországi lakhellyel rendelkezô, és négy éve a francia idegenlégióban szolgáló Samson C. A szabadnapjait töltô férfi ittasan vezetve elvesztette uralmát személygépkocsija fölött, amely felborult. A balesetben a kocsi utasa, a 24 éves Costel M. szenvedett súlyos sérüléseket, az idegsebészeten kezelik. A gépkocsivezetô ellen testi sértés és ittas vezetés vádjával indult kivizsgálás. A vérvizsgálat során kiderült: vérében 1,75 ezrelék volt az alkohol szintje.

Újabb fejlemények a tordai robbantás ügyében
Amint arról tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, a kolozsvári rendôrség és az ügyészség azonosította a tordai, múlt vasárnapi robbantásos merénylet két gyanúsítottját. A tegnap ismertetett adatokon kívül megtudtuk, hogy Victor Zegrean 29 éves, egy Arad megyei faluból származik. A másik gyanúsított, Mihai Moldovan szintén visszaesô. A nyomozók tudni vélik, hogy a két férfi többször találkozott egymással a merénylet részleteinek kidolgozása végett. A kedd délutáni kihallgatás során mindketten tagadták, hogy közük lenne a kézigránátos robbantáshoz. Zegrean felmutatott egy bukaresti valutaváltótól származó nyugtát, amely szerinte igazolja, hogy a robbantás idôpontjában Bukarestben tartózkodott. Az ügyészek a teljes banda felgöngyölítésén dolgoznak. Az eddigi nyomozásokból úgy vélik, hogy a merényletben bûnrészessége volt egy marosvásárhelyi férfinak is, aki a nemrégiben lopás miatt 1 év nyolc hónapos börtönbüntetést letöltött Zegreannak cellatársa volt, és aki, legalábbis a mostani vizsgálatok szerint, robbanószereket és fegyvereket kapott Zegreantól. A két gyanúsítottat , a fegyverekre és a robbanószerekre vonatkozó szabályok megszegése, valamint minôsített emberölési kísérletben való bûnrészesség miatt 10 naposelôzetes letartóztatásba helyezték.

(balázs)

Marci a piacon

(5. old.)

Kedd délután a Széchenyi téri piacon a dermesztô hidegben alig volt forgalom. Néhány feljegyezhetô ár: burgonya — 10–12 ezer lej/kg, hagyma — 18–20 ezer lej/kg, fokhagyma — 40 ezer lej/kg, paszuly — 35 ezer lej/kg, murok — 10 ezer lej/kg, alma — 5–10 ezer lej/kg, birsalma — 10 ezer lej/kg, dióbél — 100 ezer lej/kg, tojás — 4000 lej/db.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Nô az EU-n kívüli autók vámja?

(6. old.)

A kormány eltörölni szándékozik azokat a könnyítéseket, amelyek a gépkocsik lízingelésére vonatkoznak. Az ok: ily módon kívánja a krajovai Daewoo gyár érdekeit védelmezni.

A fentiek szellemében, ha valaki a jövôben az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában vagy más olyan országban gyártott személygépkocsit kíván vásárolni, amellyel Romániának nincs szabadkereskedelmi megállapodása, számolnia kell azzal, hogy a jelenleginél magasabb vámot állapítanak meg számára. A törvénytervezet nem vonatkozik az általános ipari és az építôipari felszerelések lízingjére.

Az érintett szakma szakemberei szerint ha az intézkedés megvalósul, az maga után vonná a behozatal, de a kivitel csökkenését is. Kivált az Európán kívüli államokból és államokba. Az EU-us úzus szerint az unión kívül gyártott gépkocsikra, azok felhasználási céljától függetlenül, 10 százalékos vámot kell fizetni. Ez a vám Romániában jelenleg 30 százalékos. Tudni kell viszont, hogy az ázsiai autók nagy részét Európában szerelik össze, tehát aki ezután is japán vagy koreai gyártmányú gépkocsit akar venni, az gond nélkül megteheti.

A hír hátterében feltehetôleg Adrian Nãstase nemrég Krajován tett látogatása áll, amikor a kormányfô a csôdbe jutott dél-koreai Daewoo cég (amelyet az amerikai Generel Motors vásárolt meg, de láthatóan elfeledkezett annak romániai fiókvállalatáról) hazai gyárának megsegítését tekintette szívügyének.

A hazai autókereskedôk egyelôre nem reagálnak erre a hírre. A kolozsvári Autoworld Kft. marketingesei szerint ki kell várni, míg a törvénytervezet valóra válik. Ha ez megtörténik, akkor is csak a direkt importôr cégeket érinti majd a változás. Addig azonban még sok víz folyik le a Szamoson, illetve a Dâmbovitán.

Ö. I. B.

17 ezer dolgozó kerül idén az utcára

(6. old.)

A kormány 2004-ben mintegy 5000-vel csökkentené a bányászati ágazatban foglalkoztatottak létszámát, illetve 1300 fôvel a vasúti alkalmazottakét. Körülbelül tízezer dolgozó elbocsátását azonban a privatizált egységek új tulajdonosaira bízza, cserében a megvásárolt egységek adósságainak eltörléséért.

Decemberben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tárgyalóival a kormány megállapodott abban, hogy az idén 4000–5000 bányászt, továbbá 1335 vasúti dolgozót bocsát el. Utóbbiakat azoktól a 3307 kilométernyi vasutat birtokló CFR-mûvektôl rúgják majd ki, amelyeket veszteségeik miatt koncesszióba adják. A koncesszionált vasutakon a menetrendet és, természetesen, a viteldíjakat az azokat üzemelô magántársaságok állapítják meg majd. Az említett magántársaságok az 1335 dolgozó közül azokat alkalmazzák majd, akiket szükségesnek tartanak. Hogy melyik bányákat zárják be az idén, még nem döntötték el.

A privatizációs hatóság ennél jobb megoldást talált. Tízezer fölösleges alkalmazott elbocsátását úgy kívánja átruházni az egyes egységek vásárlóira, hogy cserében a szóban forgó vállalatok adósságát eltörli. Az APAPS-nak van már gyakorlata e téren, hiszen tavaly ugyanígy járt el a brassói Roman, a câmpulungi Aro, a vajdahunyadi Siderurgica, a románi Petrotub és a bukaresti Republica esetében.

Az idei APAPS-tervek térségünkbôl a zilahi IAIFO-t és a gyulafehérvári UTEPS vállalatot érintik.

Bármekkora összeget kivihetünk az országból

(6. old.)

Január elsejétôl tízezer euró fölötti összeget is kivihetünk az országból, azzal a feltétellel, hogy az ezt meghaladó készpénzt a vámhatóságnak bejelentsük. A hatóság magyarázatot kérhet az összeg származásáról, s a pénzkivitelt büntetett elôéletûek esetében megtagadhatja.

A kivitt összegeket a jegybank nyilvántartja. A Román Nemzeti Bank azonban nem tart attól, hogy az új szabály alapján jelentôs összegek kerüljenek külföldre. Szintén újdonságnak számít az a rendelkezés, amelynek értelmében a hazai jogi és magánszemélyek külföldi bankokban is tarthatják megtakarításaikat. Ehhez azonban az érintettek kötelesek –könnyített eljárással — a nemzeti bank elôzetes jóváhagyását megszerezni.

Nehezen gyûl a válogatott szemét

(6. old.)

A hazai jogszabályok már európai normák szerint szabályozza a szelektív hulladékgyûjtést, de nehezen alakul ki a gyakorlat, nincs tapasztalat, olykor az anyagi érdekeltség és a kultúra is hiányzik.

A "szemetelés" környezetvédelmi szempontjait az állam már beépítette a törvénykezés rendszerébe, több mint huszonkét törvény és kormányrendelet látott napvilágot ezzel kapcsolatosan. A szelektív hulladékgazdálkodás meghonosítása terén Románia már 98 százalékban egyeztette jogrendszerét az Európai Unióval. Konkrét lépéseket is tettek a különbözô megyék önkormányzati szintjein, de az eredmények még gyérek, egyes esetekben csak részlegesek, olykor minden maradt a régiben.

Maros megyében például már megkezdték a szelektív hulladékgyûjtés folyamatát. A különbözô szakosodott cégek az év elejétôl október végéig 3700 tonna papírt, 46 tonna mûanyagüveget, 199 tonna fáradtolajat, 295 tonna használt akkumulátort és 31 tonna fahulladékot gyûjtöttek be. Csakhogy Romániában még nem létezik olyan gyár, amely az említett anyagokból jó minôségû terméket készítene, azt inkább exportálják, de nem hozzák nyilvánosságra, hogy hova.

A szakminisztérium tavasszal meghirdetett egy kampányakciót a papír újrahasznosítása érdekében, a környezetvédôk az iskolákat próbálják ösztönözni a papír elkülönített gyûjtésére és beszolgáltatására. A diákok talán még hajlandók erre, zsebpénznek jól jöhet az az 1300–2000 lej, amit a papír kilójáért fizetnek, de másoknak aligha éri meg ennyiért fáradozni.

A nyersanyagként feldolgozott hulladékpapír nagy részét a gazdasági egységek szállítják a gyáraknak. A megyében jelenleg nyolc magáncég foglalkozik a papír- és kartonhulladék hasznosításával. Más kérdés, hogy mindebbôl nem jó minôségû írópapír készül, mert nincs hozzá megfelelô berendezés. Így e gyárakból csak bútorcsomagoló karton és vécépapír kerül ki.

A pillepalackok újrahasznosításával csak júniustól foglalkoznak az országban. Maros megyében például tizenöt gyûjtôkonténert helyeztek el ennek az anyagnak a tárolására. E körzetben öt cég szerezte be a palackokat tömörítô különleges présgépet. E helyekrôl Buzãuba — az ország egyetlen pilleüveg-szecskázó üzemébe — kerülnek a bálák, ott megôrlik és exportálják az ôrölt anyagot. A begyûjtôk egyébként 2000 lejt fizetnek a pillepalack kilójáért.

A gumiabroncs-árusító cégek rendszerint visszaadják tulajdonosuknak a lecserélt gumit. Hiszen tonnánként húsz dollárt kellene fizetniük, ha a szabályoknak megfelelôen átadnák a "leselejtezett" árut elégetésre a dévai vagy az olthévízi cementgyárnak. A fáradtolaj-felvásárlással sem rózsásabb a helyzet, a megyében csak a Petrom olajtársaság foglalkozik ezzel, nem túl kedvezô feltételekkel.

Kolozs megye környezetvédelmi beruházásokat támogató európai uniós programmal készül pályázni, hogy megoldja hulladékgazdálkodási problémáit. A tervezet olyan hulladék-feldolgozó létesítését helyezi kilátásba, amelyhez Nyugat–Európából érkezne új technológia (Kelet–Európában állítólag Románia lenne az elsô, amely felhasználná). A létesítmény az egész megye területérôl gyûjtené össze a hulladékot, amit speciálisan préselve ipari kemencék fûtôanyagává dolgozna át. Az így nyert anyag fûtôértéke nagyon magas, fôleg cementgyárak használhatják gazdaságosan.

E technológia ciklusaihoz szorosan hozzátartozik a differenciált szemétgyûjtés, a hulladék európai uniós normák szerinti csomagolása, szállítása. A megye területén három kisebb hulladékgyûjtô központ lesz, mégpedig Szamosújváron, Aranyosgyéresen és Bánffyhunyadon. Az 50 millió eurós pályázat kifutási ideje mintegy két év. Csakhogy ezt a megyének meg is kellene nyernie.

Azonban a szelektív hulladékgyûjtés sem mentes a politikától. Több településen nehezményezik például, hogy — bár a vasútállomásokon már kötelezô kitenni a magyar nyelvû helységnévtáblákat — az eurokonform szelektív hulladékgyûjtôkön csak román és angol felirat szerepel. Még ott is, ahol a helyi rendôrön és családján kívül mindenki magyar.

Garzó Ferenc,
(MTI-Panoráma)

Valutaárfolyamok
Január 7., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

41 100/41 500

32 000/32 500

151/156

Január 8., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 249 lej, 1 USD = 32 562, 1 magyar forint = 157 lej.

HIRDETÉS

BÉRBE VESZ

(7. old.)

Komoly fiú kiadó szobát vagy garzont keres. Telefon: 0722-818723. (0016)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A-ban az élcsapatok közül az SS Lazio meglepetésre kikapott, míg a Juventus és az Internazionale nyert a 15. fordulóban. A címvédô torinóiak az aranylabdás Pavel Nedved csodálatos bombagóljával diadalmaskodtak, ám a még nyeretlen Perugia nem állt messze a pontszerzéstôl, hiszen kétszer is a kapufa mentett Gianluigi Buffon helyett. A milánóiak is megszenvedtek a sikerért, ugyanis az elsô játékrész után még a Lecce állt jobban, ám a folytatásban a hazaiak könnyedén fordítottak a dél-olasz együttes ellen.

A nap rangadóján — utolsóként a Serie A csapatai közül — az AS Róma is elveszítette veretlenségét, ugyanis a forduló zárómérkôzésén hazai pályán kikapott a Bajnokok Ligája-címvédô AC Milantól.

A fôvárosiak ezúttal meglepôen pontatlanul játszottak, míg a vendégek végig rendkívül szervezetten futballoztak, de a sikerhez Sevcsenko nagyszerû teljesítményére és két góljára is szükség volt.

A hazaiak ugyan így is a tabella élén maradtak, ám a piros-feketék a vesztett pontokat tekintve már nincsenek hátrányban, ugyanis a Siena elleni találkozójukat — amely a Klub Világkupa miatt maradt el — január 28-án pótolják be.

Eredmények: Ancona–AC Párma 0–2, Bologna–Empoli 2–1, Brescia–Siena 4–2, Milánói Internazionale–Lecce 3–1, Torinói Juventus–Perugia 1–0, Modena–Chievo 0–3, Reggina–SS Lazio 2–1, Udinese–Sampdoria 0–1 és AS Róma–AC Milan 1–2.

Az állás:
1. AS Róma 15 11 3 1 32–6 36
2. Juventus 15 10 3 2 32–15 33
3. AC Milan 14 10 3 1 24–7 33
4. Inter 15 9 4 2 28–10 31
5. SS Lazio 15 9 1 5 24–19 28
6. AC Párma 15 8 3 4 24–18 27
7. Sampdoria 15 6 6 3 18–15 24
8. Udinese 15 7 3 5 19–17 24
9. Chievo 15 6 3 6 17–18 21
10. Reggina 15 3 8 4 14–22 17
11. Brescia 15 3 7 5 25–28 16
12. Modena 15 4 4 7 12–18 16
13. Siena 14 3 6 5 18–16 15
14. Bologna 15 3 5 7 14–22 14
15. Perugia 15 0 9 6 19–30 9
16. Lecce 15 2 3 10 15–31 9
17. Empoli 15 1 3 11 8–30 6
18. Ancona 15 0 4 11 7–28 4

• A Serie B 21. fordulójában: Albinoleffe–Pescara 1–0, Avellino–Atalanta 1–1, Bari–SSC Nápoly 0–0, Fiorentina–Catania 3–2, Genoa–Como 0–1, Livorno–Piacenza 2–0, Messina–Ascoli 2–1, Salernitana–Cagliari 3–2, Ternana–Vicenza 1–0, Treviso–AC Torino 0–0, Triestina–Palermo 1–0 és Verona–Venezia 1–0.

A sorrend:

1. Atalanta 21 10 11 0 27–12 41
2. Palermo 21 10 9 2 27–13 39
3. Ternana 21 11 5 5 32–22 38
4. Livorno 21 8 11 2 25–16 35
5. Messina 21 9 8 4 29–21 35
6. Piacenza 21 9 6 6 21–18 33
7. Cagliari 21 8 7 6 35–24 31
8. Torino 21 8 7 6 29–21 31
9. Catania 21 8 6 7 29–25 30
10. Salernitana 21 8 6 7 18–18 30
11. Ascoli 21 7 7 7 26–25 28
12. Treviso 21 6 9 6 22–22 27
13. Fiorentina 21 6 9 6 23–27 27
14. Triestina 21 6 8 7 29–31 26
15. Pescara 21 6 8 7 17–22 26
16. Albinoleffe 21 6 7 8 20–26 25
17. Venezia 21 4 11 6 19–22 23
18. Nápoly 21 3 14 4 14–20 23
19. Verona 21 4 9 8 24–29 21
20. Vicenza 21 3 11 7 15–20 20
21. Genoa 21 4 8 9 18–30 20
22. Bari 21 4 7 10 22–30 19
23. Como 21 4 6 11 15–28 18
24. Avellino 21 1 8 12 18–32 11

• Az Aston Villa, ha a vártnál nehezebben is, de hazai pályán begyûjtötte a három pontot a Portsmouth ellenében az angol Premier League 20. fordulójának nyitómérkôzésén. Eredmény: Aston Villa–Portsmouth 2–1.

(-bb)

KÉZILABDA
Események, eredmények, kupatalálkozók

(8. old.)

• Amint már említettük, a Kolozsvári U-Jolidon nôi együttese vasárnap kezdi meg nemzetközi szereplését a Challenge Cup vetélkedôjének harmadik fordulójában. A Liviu Jurcã-tanítványok ellenfele a ciprusi Latsia Nicosia, amely nem tûnik erôs együttesnek. A találkozót január 11-én vasárnap délután 5 órától rendezik meg a Horia Demian Sportcsarnokban. Jó hír a szurkolóknak: a belépés ingyenes! A ciprusi visszavágót egy hét múlva bonyolítják le.

• A szakszövetség véglegesítette a nôi Nemzeti Liga elsô két fordulójának a kupaszereplés miatt elôrehozott, illetve elhalasztott mérkôzéseinek menetrendjét. Az új idôpontok: U-Jolidon–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim — január 15., csütörtök, 17 óra; Bukaresti Rapid–Dévai Cetate — január 14., szerda, 17 óra; a Zilahi Silcotub–Nagybányai Selmont játékot viszont tegnap délutánra tûzték mûsorra, a végeredmény xx–xx. A 2. fordulóból elhalasztott három összecsapást — Selmont–U-Jolidon (16 óra), Brassói Rulmentul–Silcotub (16 óra) és Rapid–Dévai U-Remin (17 óra) — egy napon, január 21-én, szerdán játsszák.

• Értékes döntetlent ért el a Dunaferr csapata a nôi Bajnokok Ligája nyitófordulójában: a magyar lányok a német Trier otthonában léptek pályára és nagyon szoros összecsapáson 24–24 (15–14) arányú pontoszkozkodással zárták a 60 percet. A dunaújvárosiak legeredményesebb játékosának a horvátországi világbajnokság gólkirálynôje, Bojána Radulovics bizonyult 9 góllal. Rajta kívül Ferling és Kindl 3–3, Lovász, Bohus, Bulath és Pigniczki 2–2, Nagy 1 találatot szerzett.

Kimaradt vendéghelyzetekkel kezdôdött a mérkôzés, az elsô dunaújvárosi gólra, 3–0 után öt és fél percet kellett várni. A hazaiaknál fôleg a beálló Althaus sziporkázott, és rendre értékesítette Baumbach bejátszásait. Támadásban szinte tehetetlen volt a Dunaferr, az átlövések gyakran még a kaput sem találták el, és a passzok is pontatlanok voltak.

Negyedóra után a magyar bajnok valamelyest rendezte sorait, és megkezdte a felzárkózást az ötgólos hátrányból. Csakhogy 9–6 után két elrontott támadás miatt megtört a lendület. Erre idôt kért Kiss Szilárd vezetôedzô, és ez hatott: a tüdôgyulladásából felépült Pálinger Katalin egyre jobban védett, s csapata sorozatban háromszor volt eredményes (11–9). Ezután a német tréner próbálta felrázni fokozatosan fáradó együttesét, kevés sikerrel, mert hamarosan, a 24. percben egyenlô lett (11–11). Ráadásul Radulovics a Dunaferrt juttathatta volna elônyhöz, de büntetôje a kapufáról kiperdült. A szünetig megint a Trier pillanatai következtek, és minimális különbséggel vezetett.

A folytatásban alig esett gól, mert mindkét együttes védekezése jelentôsen feljavult. Fej-fej mellett haladt a két csapat, a Dunaferr a 41. percben vezetett elôször (16–17), de a németek a félidô derekán emberelônyben egyenlítettek, majd visszavették a vezetést, mert több elkapkodott vendéglövés célt tévesztett. Fordulatos volt a csata, hol egyik, hol másik csapat üldözte a másikat.

Izgalmasan alakult a hajrá, de a tét miatt sok volt a kapkodás, idegeskedés, rontás, kivéve a kapusokat, akik több alkalommal remekül védtek. Baumbach távoli lövésével 24–22-re ellépett a német bajnok, majd létszámfölénybe került a Dunaferr, és Bohus csökkentette a hátrányt, míg Lovász egyenlített (24–24), miközben a hazaiak kétszer a kapufát találták el. Radulovics két perccel a lefújás elôtt ismét hetest hibázott, és újfent egyenlô állásnál.

A hátralévô idôben minden támadás kimaradt, így maradt a pontosztozkodás.

A közepes színvonalú csatában a Dunaferr messze játszott csúcsformájától, a lelkes németek közelebb álltak a gyôzelemhez.

A BL A-csoportjának másik találkozóján szombaton: L’Eliana Valencia (spanyol)–Lada Togliatti (orosz) 24–33 (12–17).

Az állás: 1. Togliatti 2 pont, 2. Dunaferr és Trier 1–1 (24–24), 4. Valencia 0.

Január 11-én a magyar gárda a spanyol csapatot fogadja. Az elsô forduló eredményei alapján a Dunaferr nagy eséllyel pályázik a legjobb nyolc közé jutásra.

A másik magyar BL-résztvevô, a D-csoportban érdekelt Ferencváros (amely szombaton 30–26-ra legyôzte a spanyol Elda Prestigiót), vasárnap a norvég HK Larvik otthonában lép pályára.

• E hét végén EHF-kupa mérkôzésen szerepel a Bukaresti Rapid a Râmnicu Vâlcea-i Oltchim nôi csapata. A fôvárosiak Bécsbe utaznak a Bécsújhelyi (Neustadti) McDonald’s elleni találkozóra, míg a vâlceaiak ugyancsak idegenben szerepelnek, Gyôrött a Graboplast ellen lépnek pályára.

• Nehéz küzdelem elôtt áll a Zilahi Silcotub is. A Gheorghe Tadici-tanítványok vasárnap délelôtt 11 órától Kupagyôztesek Kupája mérkôzésen fogadja a német Frankfurter SV gárdáját, a Bundesliga jelenlegi éllovasát.

(radványi)

AUTÓSPORT
26. Dakar-rali
"Potyogtak" a magyarok

(8. old.)

Hirosi Maszuoka érte el a legjobb idôt a 26. Dakar-rali hatodik napján, s ezzel a Mitsubishi Pajerót irányító japán pilóta az összetettben átvette a vezetést a francia Stéphane Peterhanseltôl.

Továbbra is kitûnôen szerepel az 1995-ös rali világbajnok Colin McRae, a skót versenyzô a 3. lett a 351 km-es gyorsasági szakaszon. Az olasz Miki Biaison rosszul járt: a kétszeres vb-gyôztes (1988, 1989) 240. km-nél hatalmasat bukott, autójának három kereke leszakadt, de szerencsére nagyobb sérülés nélkül megúszta a "kalandot".

Baleset miatt feladta a ralit a Palik László–Darázsi Gábor páros, mert a hatalmas bukás következtében eltört a pilóta jobbkeze, s az autó is jelentôsen károsodott.

A magyar kettôs a keddi szakasz elején közel 170 km/ó-s sebességgel száguldott, amikor defektet kapott a Bowler Wildcat, s felborult. Palikkal ellentétben a navigátor nem sérült meg komolyabban, de természetesen nem folytatták a versenyt.

A duó tavaly végigment a 25. Dakar-ralin, összetettben 52. lett.

A motorblokk sérülése miatt befejezte a sivatagi vetélkedôt a Navarra Pick Up-pal versenyzett Kis Sándor–Czeglédi Péter kettôs. A páros, amely öt szakasz után legjobb magyar egységként a 29. helyen állt az összetett versenyben, a váltó nyelestengelyének törése után megérkezett a táborba, ahol a szerelôk szétszerelték a váltót.

A motorosoknál szereplô Szilvási Péter (Suzuki DRD 400) a vetélkedô hivatalos honlapja szerint nem ért célba, s szerdán már nem kezdte el a hetedik szakaszt, vagyis feladta a küzdelmet. Így két autós duó mellett még egy kamionos magyar trió maradt versenyben.

A 6. szakasz (351 km gyorsasági) eredményei:

Autósok (115 célba érkezô alapján): 1. Maszuoka, Picard (japán, francia, Mitsubishi) 3:09:40 óra, 2. De Villiers, Jordaan (dél-afrikai, Nissan) 2:57 perc hátrány, 3. McRae, Thorner (brit, Nissan) 5:41 p. h., ..., 80. Liszi László, Rack György (Hyundai Terracan) 2:16:50 ó hátrány, ..., 90. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Frontera) 2:42:47 ó h.;

összetett: 1. Maszuoka, Picard 7:42:23 ó, 2. Peterhansel, Cottret (francia, Mitsubishi) 5:00 p. h., 3. McRae, Thorner 15:41 p. h., ..., 79. Szalay, Bunkoczi 6:06:00 ó h. (2 óra büntetés), ..., 94. Liszi, Rack 9:32:26 ó h. (1 óra büntetés).

Kaminosok (49): 1. Csaguin, Jakubov, Szavosztyin (orosz, Kamaz) 4:02:09 óra, 2. G. de Rooy, Colsoul, Slaats (belga, holland, DAF) 3:28 perc hátrány, 3. Kabirov, Beljajev, Kamalov (orosz, Kamaz) 6:43 p. h., ..., 29. Darázsi Zsolt, Hajnal Károly, Tagai Róbert (MAN) 1:56:54 óra h.;

összetett: 1. Csaguin, Jakubov, Szavosztyin 9:36:17 óra, 2. G. de Rooy, Colsoul, Slaats 6:14 perc hátrány, 3. 3. De Azevedo, Tomecek, Martinec (brazil, cseh, Tatra) 26:29 p. h., ..., 21. Darázsi Zsolt, Hajnal Károly, Tagai Róbert 4:12:29 ó. h.

Szerdán 1055 km-t kellett teljesítenie a mezônynek Tan-Tan és Atar között. A mért szakasz 701 km volt.

SÍUGRÁS
Négysánc-verseny
Pettersen gyôzelemmel ünnepelt

(8. old.)

Az már az utolsó, bischofshofeni állomás elôtt valószínû volt, hogy a norvég Sigurd Pettersen nyeri összetettben a Négysáncversenyt, de a világklasszis síugró ezzel nem elégedett meg, s a sorozat 4. versenyén is gyôzött.

A norvég csillag az elsô "kör" után még csak a 4. helyen állt, ám másodszor ô repült a legmesszebb, s ez elég volt az újabb sikerhez.

Ezzel a négy viadalból háromszor diadalmaskodott, így összetettben fölényesen végzett az élen.

A harmadik, innsbrucki viadalon a szlovén Peter Zonta nyert, aki ezúttal második lett.

A "szakaszgyôztesek" 19 400 euróval gazdagodtak, míg az összetettben diadalmaskodó Pettersen jutalma egy 33 ezer eurót érô Nissan terepjáró.

Eredmények:

1. Sigurd Pettersen (norvég) 265,8 pont (132,5 m/133,5 m), 2. Peter Zonta (szlovén) 263,4 (134,0/131,5), 3. Janne Ahonen (finn) 261,3 (131,5/132,0).

A Négysáncverseny dobogósai: 1. Sigurd Pettersen 1066,6 pont, 2. Martin Höllwarth (osztrák) 1031,5, 3. Peter Zonta 1023,6.

A Vk állása 8 verseny után (még 18 van hátra): 1. Sigurd Pettersen 556 pont, 2. Janne Ahonen 458, 3. Roar Ljökelsöy (norvég) 373.

TENISZ
16. Hopman Kupa

(8. old.)

Elmaradt a szerelmesek találkozójaként aposztrofált mérkôzés a perth-i Hopman Kupán, a nemhivatalos vegyescsapat-világbajnokságon.

A jegyek villámgyors elôvételi értékesítése arra utalt, hogy sokan kíváncsiak az ausztrál–belga összecsapás párosmérkôzésére, amelyen Alicia Molik, illetve Xavier Malisse társaként egymás ellen játszott volna Lleyton Hewitt és jegyese, Kim Clijsters. A találkozó azonban nem jött létre, Clijsters ugyanis elôzôleg, a Molik elleni mérkôzésén bokasérülést szenvedett.

Eredmény: B-csoport: Ausztrália–Belgium 3–0 (Molik–Clijsters 3:6, 7:6, 2:3-as állásnál Clijsters bokasérülés miatt feladta; Hewitt–Malisse 3:6, 6:1, 6:2; Molik, Hewitt–Clijsters, Malisse — gyôzött mérkôzés nélkül az ausztrál kettôs).


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -