2004. január 13.
(XVI. évfolyam, 8. szám)

Ökológiai katasztrófát okozhat az erdôirtás
Állami segédlettel dolgoznak az erdôtolvajok

(1., 4. old.)

Óriási méreteket öltött Romániában az illegális fakitermelés és a falopás, amely napjainkra az erdômaffia által összehangolt keretben, az országos Romsilva erdészeti vállalat alkalmazottainak részvételével, és helyenként a rendôrség, a pénzügyôrség és az ügyészség hallgatólagos beleegyezésével történik. Ennek egyik élô pédája a Gyergyói medencében felfedezett több tízmilliárd lejes falopás, hangzott el tegnap délután a képviselôház visszaéléseket vizsgáló szakbizottsága két képviselôjének kolozsvári sajtóértekezletén. Dan Coriolan Simedru liberális képviselô, a szakbizottság alelnöke és Garda Dezsô RMDSZ-es képviselô, a bizottság tagja elmondta: olyan parlamenti vizsgálóbizottság képviseletében vannak jelen, amely 2001-tôl helyszíni kivizsgálást végez az illegális Hargita megyei erdôirtások ügyében.

A két képviselô által ismertetett adatok egy velejéig korrupt ország helyi kiskirályainak és a nekik falazó bukaresti fôigazgatóknak, államtitkároknak és minisztereknek a bûnrészességét taglalta. A történet 2001-ig nyúlik vissza, amikor több lakossági bejelentés alapján, Garda Dezsô képviselô kezdeményezésére a képviselôház vizsgálóbizottságot hoz létre a gyergyói erdôirtások ügyében. A bizottság a helyi erdészeti vezetôk, a rendôrség és az ügyészség ellenállása miatt az elsô körben dolga végezetlenül távozik, mivel a vádakat nem tudják egyértelmûen bizonyítani. Amikor kiderült, hogy a Hargita megyei bûnüldözô szervek az erdôtolvajoknak falaztak, a bizottság kénytelen volt az ország másik felében fekvô Arad megyei pénzügyôrség szakembereihez fordulni. Az aradi bûnüldözôk, közösen a parlamenti vizsgálóbizottság tagjaival, átfogó vizsgálatot folytattak a helyszínen. Az erdészeti hivatalok, illetve a Hargita megyei Erdészeti Igazgatóság tiltakozása és a nyomozás ellehetetlenítésére tett kísérletei ellenére az aradi pénzügyôrség jelentést készített a visszaélésekrôl, amelyben a bûnvádi eljárás megkezdését javasolták több erdészeti vezetô ellen.

A sajtótájékozatón Garda Dezsô elmondta: a Gyergyói medencében négy erdôt irtottak ki (Gyergyóremetén, a Gyilkos tó környékén, Gyergyószárhegyen és a Pongráci erdôt). A leggyakoribb erdôlopási módszer olyan erdôkitermelési licitek megszervezése volt, amelyeken rendszerint az erdészek cégei vettek részt, noha ezt az érvényes jogszabályok szigorúan tiltják. A képviselô olyan eseteket ismertetett, amikor az illegális erdôirtást követôen egy hónap múlva szervezték meg az illetô erdôterület kitermelési jogát. Gyergyószárhegyen például a szakmai elôírásokat teljességgel nélkülözô fakitermelés következtében az Alsóerdô határrészben egy erôsebb szél tavaly 150 hektár erdôt tiport le. Itt több mint 2000 erdôtulajdonos kapott annakidején erdôrészt, az 1991/18-as törvény értelmében. A helyi erdészeti hivatal törvénytelen módon két olyan társaság vezetôjének adott ki fakitermelési engedélyt, amelyeknek ehhez nem lett volna joguk. Az erdôtulajdonosok megdöbbenésére a nonprofit szervezetek emberei nem a letiport erdôrész fáit vágták ki, hanem a körülötte lévô ép erdôt irtották ki teljes egészében. Több mint 20 ezer köbméter fa esett áldozatul ennek, az államkasszát pedig 9 milliárd lejjel károsították. Az ilyen és az ehhez hasonló helyi visszaélések hosszú sora olvasható az aradi pénzügyôrség jelentésében. Csak ebbôl a székelyföldi térségbôl megközelítôleg 100 ezer köbméter fa tûnt el két év alatt szinte nyomtalanul.

A képviselôk azt is elmondták, hogy a vizsgálóbizottság munkája nagyon vontatottan halad, mivel a mezôgazdasági és erdészeti minisztérium vezetôi a terhelô bizonyítékok ellenére sem voltak hajlandók felfüggeszteni tisztségükbôl a Hargita megyei erdészeti igazgatókat az elindított bûnvádi eljárás idejére. A liberális képviselô szerint a Romsilva egy roppant korrupt intézmény, ahol a tisztségeket nem szakmai vagy morális alapon osztják el. Dan Coriolan Simedru szerint semmit sem lehet elvárni egy olyan állami intézménytôl, amelynek vezetôi a legmagasabb párt és kormányzati funkcionáriusokkal vadásznak. Az erdôirtások mögött legtöbbször igen magas érdekek állnak. A képviselôk elmondták: nem tudják bizonyítani egyik vagy másik, erdôkitermelési korrupcióban megvádolt kormánypárti vagy RMDSZ-es honatya érintettségét, de egyértelmû, hogy magas politikai körök támogatják a romániai erdôirtást. A képviselôk a sajtó segítségét kérték a mérhetetlen erdészeti korrupció felderítéséhez, amely az egész országot behálózza. Becsléseik szerint Romániában az elmúlt években több mint 6 milliárd dollár értékben történt illegális erdôirtás, falopás. Ez rövid távon is ökológiai katasztrófával fenyegeti az országot, ha nem sikerül idejében gátat vetni a folyamatnak. Egyelôre ez a kormánypártnak nem érdeke, fogalmazott Garda Dezsô, aki azt is elmondta, hogy hosszú hónapok óta a képviselôház egyik szakbizottságában porosodik a törvénytervezete, amely pótolná az illegális erdôirtást lehetôvé tevô mai joghézagot.

Makkay József

Feloszlatás elôtt a cégek 80 százaléka

(1. old.)

A Cégjegyzék Országos Hivatala hétfôn bejelentette, hogy több mint 400 000 kereskedelmi társaság áll feloszlatás elôtt különbözô rendellenességek miatt. Az intézmény hat hónapos kegyelmi idôt biztosít a cégeknek helyzetük rendezésére.

"A feloszlatás nem felszámolást jelent, a feloszlatási procedúra beindulásának pillanatától a cégeknek lehetôségük van rendezni helyzetüket", jelentette ki sajtótájékoztatón Alina Balaciu, a Cégjegyzék vezérigazgatója.

A kereskedelmi társaságokra vonatkozó jogszabályokat módosító 2003/161-es törvény 232. cikkelye értelmében a bíróság bármely személy kérésére, illetve a Cégjegyzék bejelentésére dönthet a cég feloszlatásáról, ha a társaság már nem rendelkezik az alapszabályzatban elôírt szervekkel, ha a cég a törvényes határidô lejárta utáni legfeljebb hat hónapban nem nyújtotta be az éves pénzügyi mérlegét és egyéb dokumentumokat, ha beszüntette tevékenységét, ha székhelye ismeretlen, ha a cégtársak eltûntek és lakhelyük ismeretlen, vagy ha a társaság nem hajtott végre alaptôkeemelést.

Alina Balaciu elmondta, a Cégjegyzék tájékoztató kampányt indít a cégek figyelmeztetésére. A Cégjegyzék Országos Hivatala, amelynek nyilvántartásában 690 000 kereskedelmi társaság szerepel, egy éve az Igazságügyi Minisztérium alárendeltségében mûködik.

Ifjúsági fórum a kinevezés elôtt

(1., 4. old.)

Kónya-Hamar Sándor, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, valamint az RMDSZ csúcsvezetésével szembehelyezkedô ifjúsági szervezetek is elfogadták a szövetség Ifjúsági Fôosztálya által január 23-ra meghirdetett fórumon való részvételt. Ez derült ki tegnap a megyei szervezet székházában tartott ülésen, amelyen a megyei elnökön kívül a legnagyobb ifjúsági szervezetek képviselôi is jelen voltak.

Az ülést eredetileg azzal a céllal hívták össze, hogy a Megyei Képviselôk Tanácsában (MKT) az ifjúság számára fenntartott 5 helyre személyeket nevesítsenek. A megbeszélésen Kovács Péter, az RMDSZ ifjúsági fôosztályának alelnöke is jelen volt, aki kifogásolta: az MKT-képviselôket anélkül nevesítik, hogy létezne a megyei egyeztetô ifjúsági tanács. A szövetség alapszabályzata kimondja, hogy a megyei szinten parlamentként mûködô testület képviselôit az ifjúsági egyeztetô tanácsnak kell nevesítenie. Kovács hangsúlyozta, hogy a 14 erdélyi megyében már mûködô egyeztetô tanács feladata a kinevezésen kívül az ifjúsági szervezetek összefogása, a célok egységes megjelenítése, a továbbképzések biztosítása is.

Az MKT júliusi megalakulása óta az öt hely betöltetlen. Kónya-Hamar Sándor elmondta: az 1999 elôtti helyzetet próbálja visszaállítani, amikor nem volt gond betölteni az ifjúsági szervezetek helyeit. Kónya szerint a 23-i fórum sem lesz elég reprezentatív, és újabb vitákat fog gerjeszteni. Az ülésen az RMDSZ-szel szembehelyezkedô Magyar Ifjúsági Tanács és annak tagszervezetei jelezték, hogy egyetértenek az azonnali nevesítéssel, amit végül Kónya-Hamar Sándor elvetett, kijelentve, hogy részt az ügyvezetô elnökség által szervezett fórumon. A találkozón egyebek között az egyeztetô tanács létrehozásának idôszerûségét is megvitatják, de szóba kerül a pályázati-támogatási rendszer is.

Máté András, az MKT elnöke nem volt jelen az ülésen. Ennek okáról elmondta: Kónya-Hamar Sándor a gyûlés elôtt két órával hívta ôt meg a megbeszélésre, így nem juthatott el a helyszínre. Máté egyetértett a fórum megszervezésének gondolatával, szerinte szükség van arra, hogy biztosítsák a minél nagyobb reprezentativitást.

(borbély)

Németh–Csapó megbeszélés Budapesten

(1., 4. old.)

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kinyilvánítja igényét, hogy Románia EU-csatlakozásának elôzetes feltételeként kezeljék Székelyföld autonómiájának kérdését — jelentette ki Csapó József, az SZNT elnöke hétfôn Budapesten újságíróknak, miután Németh Zsolt fideszes képviselôvel tárgyalt.

Az SZNT autonómiatörekvései nem különböznek az RMDSZ 1993-ban megfogalmazott hármas autonómiakoncepciójától — mondta Csapó József.

Hozzátette: amióta az RMDSZ 1996 nyarán kormányzati szerepet vállalt, az autonómiatörekvéseket nem tudta kellôképpen képviselni.

Mint elhangzott, legkésôbb február közepéig a román parlament elé terjesztik a székelyföldi autonómiáról szóló törvénytervezetet.

A parlament külügyi bizottságának elnöki posztját is betöltô Németh Zsolt közölte: támogatja, hogy a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) következô ülésére az Erdély i Magyar Nemzeti Tanács és az SZNTképviselôit is hívják meg.

"Január 17-re összehívtam a Székely Nemzeti Tanácsot a módosított és kiegészített autonómiastatútum jóváhagyására" — jelentette ki Csapó József, az SZNT elnökehétfôn Budapesten újságíróknak, miután Németh Zsolt fideszes képviselôvel tárgyalt.

Csapó József elmondta: a román szenátus és képviselôház frakcióvezetôi mellett a magyar parlament frakcióvezetôit egyaránt megkeresték az autonómia ügyének támogatása érdekében, és utóbbiak közül egyelôre csak a Fidesz reagált erre. "Az SZNT alkotmányos, a demokráciákra jellemzô eszközöket használ és csakis azokat" — szögezte le a szervezet vezetôje.

Az MTI kérdésére válaszolva Csapó József kitért arra, hogy az SZNT vezetôi az RMDSZ parlamenti frakcióvezetôivel is találkozta, és ismertették álláspontjukat az autonómiáról.

Azzal kapcsolatban, hogy Kovács László külügyminiszter egy néhány héttel ezelôtti nyilatkozatában "veszélyesnek" tartotta, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az SZNT "bizonyos értelemben az RMDSZ belsô ellenzékeként jött létre", Csapó József azt mondta: ha valaki meg akar maradni szülôföldjén ôshonosként, tényleges egyenlôségben, akkor nem mondhat le arról, hogy saját kebelébôl választott elöljárók révén saját sorsáról döntsön. "Az autonómiáért való küzdelmet nem szabad olyan politikai eszközként felhasználni, ami megoszthat egy közösséget" — fûzte hozzá.

A parlament külügyi bizottságának elnöki posztját is betöltô Németh Zsolt közölte: támogatja, hogy a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) következô ülésére az EMNT és az SZNT képviselôit is hívják meg. "Ha a kormányzat a fontos határon túli magyar szervezeteket meg akarja hívni a MÁÉRT-ülésre, akkor közöttük ezek is ott vannak" — tette hozzá.

Kitért arra, hogy a Fidesz üdvözli az SZNT megalakulását. "Az autonómia lehet az az eszköz, ami a határon túli magyarság megmaradását szavatolhatja" — vélekedett. Németh Zsolt fontosnak nevezte, hogy a magyar kormányzat "világosan és egyértelmûen kötelezze el magát az autonómia támogatása mellett". Egyben felajánlotta, hogy a Fidesz nemzetközi kapcsolatain keresztül támogatni fogja az autonómia ügyét.

A fideszes képviselô azt is rendkívül lényegesnek tartja, hogy "a román hatalom szüntesse be mindazok zaklatását, akik Erdélyben kiállnak az autonómia mellett".

Kitért arra, hogy az SZNT tavaly októberi megalakulását "olyan atrocitások kísérték, amelyek ellentétben állnak az alapvetô európai normákkal". "Támogatjuk Románia EU-csatlakozását, Bukarestnek pedig meg kell felelnie az alapvetô demokratikus európai normáknak, így például a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának" — mondta Németh Zsolt.

Megjegyezte, hogy az SZNT az európai szervezetek ajánlásai alapján jár el. Ennek kapcsán arra is kitért, hogy az Európa Tanácsban nemrég az európai autonómia charta kidolgozására tettek javaslatot.

Elégedetlenek a felvásárlási árral a tejtermelôk

(1., 5. old.)

A Kolozs Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság hétfô délelôtti sajtóértekezletén többek között szó volt a sertések, juhok és kecskék fülszámozásáról és elektronikus rendszerbe való nyilvántartásba vételérôl, a mezôgazdasági termelôk múlt évi támogatásáról, a SAPARD és FIDA programról, illetve Kolozs megye agrárstratégiájáról, amit 2002-ben próbáltak gyakorlatban is alkalmazni.

A sajtótájékoztatón közölték: 2006. június 30-ig a sertéseket, juhokat és kecskéket kötelezô módon fülszámmal látják el, és számítógépes nyilvántartásba veszik. Ez idôpont után elveszítheti állományát az, aki elmulasztja az azonosítást és nyilvántartásba vételt. Az akció ingyenes, a gazdának semmiért sem kell fizetnie.

Megyénkben tavaly hagytak jóvá két malmot (az egyik búza, a másik kukorica ôrlésére épült). Mindkét létesítményt falusi környezetben indították be. Összesen 17 pékséget nyitottak meg, ebbôl 9 falvakbanmûködik. Két tésztafélékkel foglalkozó gyár indítását is jóváhagyták megyénkben, az egyik vidéken termel. Ugyancsak faluban létesült két tejfeldolgozó üzem is. Megyénk városaiban 4 engedélyt bocsátottak ki vágóhíd mûködésére és húsfeldolgozásra.

A bánffyhunyadi Raluca kft. 8,6 milliárd lejt költött vágóhíd és húsfeldolgozó üzem létrehozására. A Salprod kétféle baromfivágóhidat épített, összesen 4,5 milliárd lejért. A kiskalotai Miroslo kétféle csôtészta gyárát egymilliárd lejért építtette. A szászfalusi Oncos kft. pékségére 4 milliárd lejt költöttek, a sárvásári Omze kft. tejfeldolgozó üzeme több mint 8 milliárd lejbe került, a mócsi Agromec pedig tejfelvásárlással és feldolgozással foglalkozik, 4,5 milliárd lejt költött erre.

A SAPARD programmal kapcsolatban megtudtuk, hogy a Napolact, a Maestro, a Sc ZT Prod, a Bizo és a Agasalo cégek igényeltek pénzt a programtól. Az elmúlt évben az elôirányzott összegnek csupán 1, azaz egy százalékát használták fel. Ennek egyik oka az, hogy az 50%-os támogatási összeget akkor kapja meg az igénylô, ha már megvalósította a befektetést. Gyakorlatilag tehát saját pénzbôl (vagy banki kölcsönbôl) kell megvalósítania a tervezett befektetést.

Dr. Ivan Ilarie megyei mezôgazdasági igazgató elmondta, hogy a több hónapos elmaradása után január derekán kifizetik a feldolgozóknak átadott tej után járó állami támogatási összeget. Elhangzott továbbá: a szarvasmarha tartók Kolozs megyei szövetsége január 15-én gyûlésre hívja a falvak képviselôit, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne meggyôzni a feldolgozó üzemeket: emeljék meg a tej felvásárlási árát 9 000 lejre literenként, mivel a termelôk lehetetlen helyzetbe kerültek az alacsony átvételi ár miatt (5400 lej 1 liter szabvány minôségû tejért).

Barazsuly Emil

Tavaly nagyobb volt a születések száma

(1. old.)

Pozitívnak bizonyult Kolozsvár tavalyi születési-elhalálozási mérlege, derül ki az anyakönyvi hivatal kimutatásából. Vasile Gherman, az anyakönyvi hivatal vezetôje a Mediafax hírügynökségnek elmondta: tavaly összesen 4445 születési bizonyítványt állítottak ki, míg az ugyanabban az idôszakban kiadott halotti bizonyítványok száma 3880. Ugyanakkor a házasságkötési kedv is növekvô tendenciát mutat: 2003-ban összesen 2249 házassági bizonyítványt adtak ki, ezzel szemben viszont 395 válópert folytattak le.

Az anyakönyvi hivatalhoz tavaly összesen hét személy adott be kérvényt azzal a szándékkal, hogy nevét megváltoztassa, 343-an folyamodtak az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplô pároknak járó hûségdíjért, és hatan töltötték be századik életévüket, amely alkalomból oklevelet és pénzjutalmat kaptak.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

GECSE GÉZA történész, a Magyar Rádió közismert riportere Állam és nemzet a rendszerváltás után címmel jelentette meg könyv alakban is riportjait. A kötetet január 15-én 18 órakor mutatják be Kolozsváron, a Gaudeamus könyvesboltban, a szerzô jelenlétében. A bemutatót vita követi. Résztvevôi: Kötô József mûvelôdéstörténész, Bakk Miklós politológus, Cseke Péter a BBTE Politikatudományok és Közigazgatás Karának dékánja. Közremûködik Tolcsvay Béla énekmondó.

VERESS KÁROLY: AZ ÉRTELEM ÉRTELMÉRÔL (Hermeneutikai vizsgálódások) címû esszékötetét mutatják be a Röser Antikváriumban (Mátyás király utca) január 13-án, kedden du. 2 órától. A marosvásárhelyi Mentor Kiadónál megjelent könyvet Rigán Lóránd egyetemi tanársegéd méltatja. A szervezôk minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

GEOFIZIKAI ELÔADÁS-SOROZATOT TART dr. Wesztergom Viktor, a soproni MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének tudományos fômunkatársa és az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumának vezetôje. A Sapientia Alapítvány–Kutatási Programok Intézetének vendégtanári programja keretében szervezett elôadásokatjanuár 13–16. között tartják, naponta 9–13 és 14–18 óra között a BBTE Ásványtani Tanszékének elôadótermében (Farkas/Kogãlniceanu utca 1.).

PÁLYÁZATOT HIRDET az Apá-czai Közalapítvány határon túli felnôttképzési témákban (egyebek mellett gazdálkodók, vállalkozók munkavállalóinak továbbképzésére, valamint munkavállalók munkába állásának elôsegítésére stb.). A pályázatok beérkezési határideje 2004. február 5. A felhívás pontos szövege és a pályázati adatlap az Apáczai Köz-alapítvány honlapjáról (www.apalap.hu) tölthetô le. További információk: (0036-1)-3025303.

A Játék Párizsban

(2. old.)

Telt ház elôtt mutatták be vasárnap este a párizsi Lucernaire színházban Samuel Beckett Játék címû színmûvének Tompa Gábor rendezésében színpadra állított magyar nyelvû elôadását, a Kolozsvári Magyar Színház és a budapesti Thália közös produkcióját.

Az ír származású szerzô háromszereplôs, félórás kamaradarabja utáni vitaesten a Párizsban élô, román származású Georges Banu, a nemzetközi mûkritikusok szövetségének tagja franciául beszélgetett a kolozsvári magyar rendezôvel. A párbeszédbe a közönség is bekapcsolódott.

Az MTI érdeklôdésére Tompa Gábor elmondta, hogy a Beckett-mû egy éven belül a második produkció, amelyet a Tháliával közösen hoztak tetô alá, s havonta többször is mûsorra tûzik Kolozsvárott, illetve Budapesten. A darab költségein az erdélyi és a pesti színház egyenlô arányban osztozik, az elôadást a román közönség szinkrontolmácsolás révén élvezheti.

A kolozsvári színház 1995-ben járt legutóbb Párizsban, Ionesco A kopasz énekesnôjét mutatták be Tompa Gábor rendezésében (a darabot 2000-ben az erdélyi rendezô francia mûvészekkel is színre vitte a párizsi Athéné színházban), majd 2000-ben a grenoble-i Európai Színházi Fesztiválon Ionesco A székek címû darabjával szerepeltek.

Tompa Gábor elmondta, hogy mostani párizsi tartózkodásán tárgyal a 2005-ös bemutatásra szánt új rendezése, A légbenjáró címû Ionesco-darabbal kapcsolatos kérdésekrôl, majd Londonba és Newcastle-ba utazik tovább, ahol Az új lakó címû Ionesco-drámát állítja majd színpadra.

Az 1963-ban angol nyelven írt (Play), majd Beckett által egy évvel késôbb franciára (Comédie) átültetett Játék klasszikus szerelmi háromszögében Szilágyi Enikô alakítja a megcsalt feleséget.

Ô többnyire a Tháliában és a Merlin színházban vállal szerepeket. A férjet Keresztes Sándor, az Új Színház tagja, a barátnôt Buza Tímea, a Vígszínház mûvésznôje formálja meg. A párizsi elôadás francia nyelvû közönségének fejhallgatón fordították a színpadi párbeszédet.

A múlt századi némafilmek le-gendás alkotásainak legforróbb szerelmi jeleneteibôl összevágott részletek projektoros vetítésével indító rendezés, Both András színpadképe, Demény Attila atmoszférateremtô kísérôzenéje, a három, halotti urnát jelképezô, dobozba zárt színész alakítása meggyôzô sikert aratott a párizsi színpadon.

Nemesítés

(2. old.)

Hiába, a fejlôdés az fejlôdés: ingyen és bérmentve nemet változtathatunk orvosi beavatkozással, ha éppen arra szottyanna kedvünk. "Férfiasan" bevallom, engem elég sokszor utolér a vágy, hogy kiléphessek nôi mivoltomból. Fôként, amikor azon kell törnöm a fejem, hogy mit is fôzzek másnapra: jót is, olcsót is, mert aztán fizetés elôtt egy héttel már nem éri a széle a hosszát. Szóval most könnyen megtehetném, és olcsóbb lenne, mintha vírusos influenzával kellene, hogy kezeljen az orvos. És ágyat is kapnék a kórházban, amibe nem egy másik beteggel közösen fektetnének, mint tüdôgyulladás esetén. Mert egy ilyen operáció nyilván az orvostudomány csúcspontját jelenti, erre áldozni kell, erre jut pénz. Hogy közben újszülöttek (felnôttekrôl nem is beszélve!) halnak meg a kórházi kezelés hiányosságai miatt? Mit számít! Amelyik csecsemô túlvészeli, túléli, ha felnô, nyugodtan nemet változtathat. Abba biztosan nem hal bele!

B. É.

Vendégségbe érkezik a Mátyás-templom karnagya

(2. old.)

Kolozsvárra látogat Tardy László fôiskolai tanár, a budavári Nagyboldogasszony koronázótemplom — közismerten Mátyás-templom — karnagya. A Schola Társaság meghívására tart elôadást a Babes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus Hittudományi Karán, Magyar egyházzenei kompozíciók a zsinat után címmel.

Ki ne figyelne fel Budapesten járván a várbeli neogótikus templomtoronyra, amely felkiáltójelként ôrködik az egyik legrégebbi és legreprezentatívabb templom mellett?! És ki merné megbecsülni azok számát, akik a hetvenes-nyolcvanas években csak azért zarándokoltak el a Mátyás-templomba, hogy a vasárnapi mise után élôben hallhassák a Himnuszt, s hogy esetleg a meghatottságtól összeszorult torokkal maguk is beleénekeljék reménytelenségüket vagy búbánatukat.

A Mátyás-templom ugyanakkor régesrég a zenei kultúra egyik fellegvára is. És nem csupán azért, mert nagyhírû zenészek vendég-fellépéseinek színhelye, hanem azért is, mert saját szervezésû és ihletettségû egyházzenei élete évtizedek óta töretlen. E töretlenség lelke és szelleme pedig éppen Tardy László, aki 1966 óta — közel negyven éve — áll a Mátyás-templom zenészeinek élén. Tardy 1965-ben szerzett diplomát a budapesti Zeneakadémia Középiskolai Énektanárképzô és Karvezetés tanszakán. 1967 és 1973 között a Hittudományi Akadémián liturgikát és teológiát tanult (baccalaureatus). 1968 óta vesz részt a kántorképzésben, 1972-ben kántor-továbbképzôt szervezett, amely 1984-tôl karnagyképzôvel bôvült. Ugyancsak 1968-tól az Országos Magyar Cecília Egyesületben Bárdos Lajos munkáját segítette, 1986-ban vette át tôle a társelnöki teendôket. 1991-tôl a Központi Papnevelô Intézet növendékeinek éneket és egyházzenét tanít. Modern egyházzenével még zeneakadémista korában, a Gesualdo énekegyüttes tagjaként kezdett foglalkozni, ezirányú érdeklôdésébôl adódóan a Mátyás-templom zenészeivel rendszeresen adnak elô (elsôsorban magyar) kortárs egyházzenét, de emellett a templom ének- és zenekarával mûsoron tartják a klasszikus és romantikus egyházzene számos ki-emelkedô darabját (Haydn-, Mozart-, Beethoven-, Schubert-, Liszt-misék) és a 20. század elsô felének egyházzenéjét: Kodály, Dohnányi, Harmat, Bárdos, Lisznyai, Halmos, Járdányi, Farkas stb. mûveit. 1994-ben Liszt-díjjal tüntették ki.

Tardy László január 15-én, csütörtökön este 7 órakor ennek a szinte életmûnyi tevékenységnek a tükrét és összefoglalóját kínálja az érdeklôdôknek a Katolikus Teológiai Kar Szentegyház utca 5. szám alatti dísztermében (2. emelet).

Jakabffy Tamás

Kolozsváron járt Tamás Gábor
Májusra erdélyi koncertturnét tervez

(2. old.)

Szûk két napot töltött Kolozsváron a Donát úti orgonákról szóló sláger elôadója, Tamás Gábor.

A 28 éve Svédországban élô táncdalénekes elôzôleg a Duna Televízió Jókívánságok mûsorának vendége volt. Produkcióját mi erdélyiek is láthatjuk és hallhatjuk január 16-án este, a már említett népszerû zenés összeállításban. Budapestrôl pedig már csak egy ugrás volt szülôvárosa, ahol szintén nem kerülhette el a helyi televízió és két rádió mikrofonját, de jutott ideje a májusra tervezett koncertturnéjának véglegesítésére is. Tamás Gábor 3 éves szünet után újra fellép majd Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Brassóban, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön. Erre az alkalomra magával hozza a legújabb dalait tartalmazó CD lemezét is.

Ezúttal sem érkezett üres kézzel. Oslóban és New Yorkban tartott jótékonysági koncertjének bevételét hozta el a szászrégeni árvaháznak, amelyet a helybeli református lekészházaspár mûködtet. 16 gyermek jutott ilyenformán otthonhoz, a mostani segélybôl az árvaház bôvítésére is futja majd.

Az énekes munkahelye Svédországban változatlan. Immár 22 éve sétahajókon lép fel zenekarával együtt. Ezek a mozgó színpadok Svédország–Finnország, Svédország–Norvégia és Svédország–Németország között közlekednek. Újdonságként említette meg Tamás Gábor, hogy trubadúr néven új mûfajt sikerült meghonosítania. A nézôközönség alig 400–500 érdeklôdôbôl áll, akiket nemcsak éneklésével szórakoztat, hanem a szüneteket áthidaló, hangulatkeltô beszélgetéssel is.

Tamás Gábornak az elmúlt év meghozta a Vitézi Rendet. Az új évben, január 22-én Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök tünteti ki a Magyar Kultúra Lovagja címmel. 3 ezer 200 kilométer távolságban is lehet hû maradni a magyar kultúrához, és azt oda-adással szolgálni.

S. Muzsnay Magda

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Gyûrûk ura — A király visszatér — amerikai. — Vetítések idôpontja: 11, 15, 19, 23; kedvezménnyel: naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Kegyetlen bánásmód — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezményesen pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

GYÔZELEM — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel: szerdán egész nap.

FAVORIT — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Lara Croft — Tomb Raider: Az élet bölcsôje — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Hulk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órakor; kedvezménnyel. naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A hetedik mennyország — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel. pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 14-én, szerdán este 8 órakor: Ionesco: Jaques vagy a behódolás — stúdióelô-adás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, január 13-án, kedden este 7 órakor: Ionesco: Scaunele.

TÁNC

(2. old.)

Magyar Opera

Január 19-én, hétfôn este 7 órakor: Sodrásban — A Maros Mûvészegyüttes vendégjátéka.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Ma, január 13-án, kedden este fél 7 órakor: Huszka Jenô: Bob herceg. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendezô: Gy. Tatár Éva.

Január 15-én, csütörtökön du. 6 órakor: BUZÁS PÁL — NÉGY ÉVTIZED A ZONGORAPEDAGÓGIA SZOLGÁLATÁBAN — dokumentumkiállítással egybekötött hangverseny.

ROMÁN OPERA

Január 19-én, hétfôn este 7 órakor: Gounod: Faust.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Január 16-án, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Jean Paul Penin (Franciaország). Közremûködik: Alina Elena Bercu. Mûsoron: Berlioz: Rómeó és Júlia (részletek); Rahmanyinov: Rapszódia egy Paganini témára; Sztravinszky: Tûzmadár — szvitt.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Bolhából elefánt

(3. old.)

Magyarországi politikusok erdélyi látogatása, ott vagy itt elhangzott ilyen-olyan, nem túl szerencsés vagy éppenséggel szerencsétlennek mondható kijelentése kiváló csemege az ilyesmire mindig kihegyezett fülû román sajtó, a kormánykörök, nemkülönben a pártok vezetôi számára. Nyomban szétkürtölik elôre gyártott elemeikbôl összetákolt, alaposan kiszínezett, világrengetô vádjaikat, szózataikat, fenyegetôzéseiket. Ki-ki a maga képessége szerint. A mondhatni menetrend szerint ismétlôdô, agyoncsépelt szövegû kinyilatkoztatások számunkra jóformán semmi újat nem nyújtanak. Legföljebb annyit, hogy ismét elámulhatunk azon, ahogyan a félremagyarázás, a belebeszélés e nagymesterei elefántot csinálnak egy közönséges bolhából. De ezt néha látható ok nélkül, csak úgy, formatartó edzésként is megteszik. Az ok, a szemükben lévô nagy szálka, valójában mi vagyunk.

Figyelemre méltó e téren egyes magyar politikusok hasonló, lelkes munkálkodása. Mármint a szocialistáké. Az egykori kommunistákból színeváltozással lettekké. Úgy látszik, mégis igaz a népi mondás, hogy a kutya a szôrét ugyan elhullatja, de a szokását nem. Mert az ottaniak és az itteniek közti nemzetköziség ma is mûködik. Legalábbis az ottaniak részérôl. Mint jelen esetben a magyar külügyminiszter részérôl. Aki — ugyanebben a beosztásban — néma maradt, amikor a kolozsvári magyar konzulátus zászlaját minôsíthetetlen módon eltávolították. (Az akkori köztársasági elnök szerint szóra sem volt érdemes az eset, mert nem a hatóságok tették.) Aki a magyar–román alapszerzôdés elôkészítésének hevében kijelentette, nem hajlandó feláldozni Magyarország tíz és fél millió lakosát a határon túli kétmilliós magyarság vélt érdekeiért, az idén viszont, amikor ismét fölmerült a kettôs állampolgárság kérdése, meglepô módon elôbb hárommillióra, majd gyorsan három és fél millióra emelte a határon túli magyarság számát! Persze azért, hogy arra hivatkozzék, a magyar gazdaság nem bírná el, ha ezek, úgymond, mind Magyarországra telepednének át. Árva szót sem szólt, amikor 2001 decemberében pártja, nyilván vele együtt, 23 millió román Magyarországra özönlésével rémisztette a hiszékeny polgárokat. Mindezt a román elvtársakkal való teljes egyetértésben. Nehogy sértse az érzékenységüket.

Az Erdélyi Nemzeti Tanács (EMNT) létrejötte elôtt arról szólt, hogy mennyire támogatja az önkormányzatot, majd szemforgató módon, aggódva óvott bennünket az EMNT-s önkormányzati elképzelésektôl, amelyek, úgymond, veszélyesek lehetnek számunkra. Amint Kolozsvárt, az EMNT alakuló ülésén Kövér László arról szólt, hogy "Több mint 80 éve tûrjük, viseljük a megaláztatásokat, a nemzeti létünkre törô folyamatos támadásokat, és mindig csak alkotmányos, békés eszközökkel küzdöttünk, a nekünk emberi mivoltunkból fakadóan eleve járó jogokért, és azt látjuk, hogy akik nem voltak restek fegyverhez, az erôszak eszközéhez nyúlni, sokkal rövidebb idô alatt, sokkal többet is el tudtak érni, mint mi.", támadásba lendült: a Duna tv Heti Hírmondó címû adásában arról akarta meggyôzni a nézôket, hogy Kövér László nyilván az északírekre, a baszkokra, a korzikaiakra utalt, akik terrorista módszerekkel akarják elérni céljaikat, hogy ezzel nyilván hasonló cselekedetekre bujtogatja az erdélyi magyarságot.

A vak is láthatja, sem utalásról, sem bujtogatásról egyetlen szó sem hangzott el. Kövér László egyszerûen tényeket mondott el, minden egyéb csak belemagyarázás. Méghozzá nem jó szándékú. A külügyminiszter úr módszere pártja cégtáblacseréje elôtt alkalmazott kommunista módszerével azonos: a lejáratásra kiszemelt szájába olyasmiket ad, amiket az soha nem mondott. A szélsôséges rendszerek, a fasiszta, a náci és a kommunista évtizedekig ezzel dolgoztak, ezt alkalmazták a koholt vádak alapján folytatott perekben.

Arról közben hallgatott, hogy az EMNT egyszerûen és demokratikusan területi önkormányzatot akar. Az írek viszont, persze csak a terroristák, az Írország testébôl angol mesterkedéssel kiszakított Észak-Írországnak Írországgal való egyesítéséért harcoltak. Legalább olyan, ha nem különb terroristák az angolok által odatelepített protestánsok, akik viszont hallani sem akarnak a katolikus Írországgal való egyesülésrôl. Nyilván az északír katolikusok és protestánsok sem egy emberként terroristák. A döntô többség békés ember, aki békében akar élni.

De ne tévesszük össze a szezont a fazonnal, vagyis a baszkokat az ETA tagjaival. Mert utóbbi csupán egy maroknyi csoport, akikhez a baszkok döntô többségének semmi köze. Mellesleg az ETA sem Baszkföld területi önkormányzatáért küzd, ez már több mint húsz éve létezik, hanem Baszkföld függetlenségéért. Korzikán bizonyos szempontból hasonló a helyzet. Az itteni fegyveres mozgalom, a terrorista sem a Franciaországhoz tartozó, de nem franciák, hanem korzikaiak által lakott sziget területi önkormányzatáért, hanem függetlenségéért harcol.

A Kovács úrral egyetértôk, de az esetet még jobban kiszínezôk, felnagyítók, eltorzítók, rémeket láttatók lényegében nem tesznek egyebet, mint festik az ördögöt falra, majd megijednek vagy teszik magukat, hogy megijednek tôle. Ezzel pedig alapjában az itteni kedves elvtársaikat támogatják. Lelkük rajta.

Napnál világosabb, senkinek sem ment el a szép esze, hogy ostoba módon beláthatatlan következményekkel járó véres kalandokba bocsátkozzék. Most, amikor az európai uniós tagság számunkra már karnyújtásnyira van.

Asztalos Lajos

Nemzeti jelképek

(3. old.)

December 11-én a magyar állami tévé Riporter kerestetik címû mûsorában fiatal jelöltek versengtek; ezek között egy ifjú, borotválatlan-divatos titán, akinek feladata volt Szili Katalinnal, a Magyar Országgyûlés elnökével egy háromperces telefoninterjút készíteni. Az illetô azt kérdezte, hogyan vehetett részt Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnökeként, a magyar állam István-napi ünnepén azon a szertartáson, amelyet a katolikus egyház szervez elsô királyunk mumifikálódott jobbkeze tiszteletére? Az agresszív, dühödt modorban feltett kérdésre a diplomata higgadtan magyarázta részvétele protokolláris jellegét. Az újabb agresszív kijelentésre, amely szerint egy egyházi szertartáson hogyan vehet részt valaki az állam nevében, ismét nyugodt magyarázat következett, megemlítve, hogy az Országgyûlés elnöke a protokollszabályok szerint "magán-emberként" (a tömegben elvegyülve) nem vehet részt nyilvános rendezvényen. Sôt, az újabb goromba meggyôzési kísérletre válaszul megnyugtatta a kérdezôt, hogy ô vallásos családi szellemben nevelkedett, megkeresztelték, áldozott, bérmálkodott, sôt templomban ment férjhez. A három perc letelt.

Szeretném hozzátenni, amire már nem jutott idô, a nemzeti jelképek használata ma (még?) természetes. A himnuszok alatt szótlanul illik állni, közben sem sétálni, sem beszélgetni nem szokás (ezért nem lenne helye himnuszoknak a labdarúgó-mérkôzések huligánjai elôtt). A zászlót is illik tisztelni, zsebkendônek nem használjuk. Egyesek számára e jelképek annyira tiszteletet parancsolók hogy pl. az olimpiai eredményhirdetések idején a himnusz elhangzásakor sok kemény sportoló (pl. az ökölvívó Papp László, vagy Kovács István) is könnyezett. Nemzeti jelképek a történelmi személyiségek szobrai, emléktáblái, emlékházai stb. A magyarok különleges szerencséjeként nemzeti jelkép a majdnem ezeréves korona és elsô királyunk mumifikálódott jobb ökle is; ez esetben akarattal nem használtam a "szent" jelzôt. A jobbkéz ôrizete hagyományszerûen a katolikus egyház tiszte, a koronát állami szervek ôrzik.

A "neoliberálisok" paradicsomának tartott Egyesült Államokban — érdekes módon — a nemzeti jelképeket hangsúlyosan tisztelik. Ezt a gyakorlatot átvette a Szovjetunió is a cárizmustól, ha a régi jelképeket részben meg is változtatta (himnusz, zászló és fôleg Lenin üvegkoporsóba zárt holtteste, melyet magam is akaratlanul — csendes tisztelettel látogattam meg). Az Európai Unió is építgeti jelképrendszerét...

A heves riporter-csemetét a zsûri nemcsak kegyetlenül lepontozta, de ki is oktatta: a riport nem a riporter megfellebbezhetetlen eszméinek kirakata...

Nem tudom, Nyugaton mennyi ellenségük van a (nemzeti) jelképeknek, de anyaországunkban létezik egy ilyen irányzat. Magyarországi elvakultak szerint elsô királyunk jobbkéz-múmiája "húscafat", koronánk "sapka", sôt nemrég Makón a kereszt-jelkép is "érzékenységeket sért". E sorba beillik a Tilos rádió körül kialakult legújabb botrány. E csoportnak egyik ideológiai "pápája" épp egy erdélyi emigráns... Nagy kérdés, vajon tényleg eltûnik múltunk jelképeinek tisztelete...?

Nagy László

Gigi, a politikus

(3. old.)

Régen kacagtam olyan jóízûen, mint a napokban, amikor az egyik kereskedelmi televízióban kifogtam a frissen felkent pártelnök Gigi Becali interjúját. Szegénynek fogalma sincs, hogy mirôl beszél, összevissza zavar mindent. Egyszerre jobb- és baloldali is akar lenni, rendet akar teremteni az országban, s persze a Vasgárda egykori jelszavát is zászlajára tûzve: "Mindent a hazáért!"

Nem elképzelhetetlen, hogy mûveletlenségében Gigink azt sem tudja, mi volt a Vasgárda, jelszaváról pedig éppenséggel gôze sincs. Persze, az is megeshet, hogy pontosan tudja...

De tulajdonképpen egy lére megy. A lényeg az, hogy a vegytiszta primitivizmus is jelen van immár az országos nagypolitikában. Lehet bármit mondani, a mûveletlen, sötétségben tartottak nagy hada úgysem arra szavaz, amit Gigik a tévé képernyôjén szavaikat percekig keresgélve dadognak. Voksát a plebsz majd annak adja, aki — ha már kenyeret senki nem akart adni — a legnagyobb cirkuszt lesz képes produkálni.

Nos, ebben Gigi még nagyot alkothat!

Amint elhallgattam, s már az elsô mondatai közben rájöttem, hogy az interjúalanynak gôze nincs a politikáról, hirtelen az jutott eszembe — már bocsánat érte! —, hogy ehhez a gyerekhez képest C. V. Tudor egy européer. A nagyromániás vezér legalább ismeri az alany és az állítmány misztériumát, így ki tudja mondani, mit gondol.

Gigi tulajdonképpen nem hibás. Ô végigjárta azt a négy vagy nyolc (ez utóbbi sem biztos) osztályt, amelyet valahogyan kibírt, s okos gyerek lévén, rájött: a dollármilliókat hozó sötét ügyletekhez nem kell túlságosan nagy tudomány, mint ahogyan a pénzt bármilyen hülye képes megszámolni. Ennyire vitte az agya — s ezzel a kevéssel hirtelen és látványosan meggazdagodott. S hogy ilyen volt az ország, amikor ô meggazdagodott? Tényleg nem ô hibáztatható érte...

A hibások azok, akik az országot idáig süllyesztették, s Gigit ide emelték.

Ám mit ad a véletlen? Gigi annyira megilletôdött, amikor vagy ötvenen egy bukaresti luxusszállóban egyhangúlag az Új Generáció Pártja (Lis volt bukaresti fôpolgármester hozta létre) elnökévé választották, hogy az azt követô sajtóértekezleten, már körmönfont pártpolitikusi színekben tetszelegve, persze, sûrû dadogások közepette, kiköpte: legfôbb tanácsadója Viorel Hreben-ciuc, a kormánypárt egyik fô politikusa.

Sokat látott román újságírók is megrémültek: ilyen minden hájjal megkent tanácsadókkal a háttérben, nem elképzelhetetlen, hogy Gigi akár egy dâmbovitai Berlusconivá váljék. Már el is képzelték Gigit, ahogyan román kormányfôként válogatás nélkül odamondogat majd a harvardi, oxfordi és cambridge-i doktorátusokkal megnehezített európai nehézfiúknak.

Egyelôre azonban itt vagyunk, 2004-ben, helyhatósági, parlamenti és elnökválasztások küszöbén. S ilyenkor azt a kérdést is fel kell vetnünk, hogy ilyen primitív alaknak a politikába való bedobása tulajdonképpen kinek az érdekeit is szolgálja.

Nem nehéz erre rájönni. Adott ugye a kormányzó Szociáldemokrata Párt, amelynek választási esélyeit a felmérések 30-35 körülire teszik. Ennyivel azonban kormányt alakítani nemigen lehet. Bukarestben az RMDSZ parlamenti bejutásában már nem bíznak, ezt már elintézték azon jó magyarjaink, akik semmiképpen nem tudtak belenyugodni abba, hogy kikoptak a politikából. Nem marad más, mint a Nagy-Románia Párt, amelynek kilátásai olyan 20 százalék körül mozognak a közvélemény-kutatásokban. C. V. Tudor pártja azonban cseppet sem szalonképes Európában. A fél éve folyamatban lévô filoszemitává változási akciója pedig éppen az elmúlt napokban bukott meg látványosan. A Demokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt a másik pólus lenne (hogy mitôl?), azokkal tehát szó sem lehet választások utáni együttmûködésrôl.

Marad az egyetlen lehetôség: felépíteni gyorsan egy olyan pártot, amely a választók legprimitívebb rétegeihez szól, nem is igen számít, hogy mit mond, de amelyik primitivizmusával sok szavazatot be tud seperni, s amelynek elnökével el lehet hitetni: fölötte már csak az ég van.

Gigi pedig készen állt a nagy feladatra. Már góré, már közismert, mindenkit megsértett már, akivel kapcsolatba került, fogalma sincs, hogy mirôl beszél, s hogy minek mi a következménye, s ami a legfontosabb: övé az ország legnépszerûbb futballcsapata. Az ilyennek a pénze is megvan már, s bár meglehet, hogy a nagypolitika kulisszatitkaiba belepillantva még többet fog akarni összeharácsolni, de ügyes irányítással, hiúságát állandóan legyezgetve, az igazi politika terén egykettôre holtvágányra lehetne majd állítani.

Szegény Gigi!

Szegény ország!

Tibori Szabó Zoltán

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Nem mondanak le az egyéni választókerületekrôl

(4. old.)

Tegnap lapzártakor még tartott a Szociáldemokrata Párt és Ion Iliescu közötti tanácskozás, amelyen a kormánypárt ismerteti az államfôvel a pártnak a választási menetrendre vonatkozó elképzeléseit. Eszerint az SZDP elfogadja a választások idôpontjával kapcsolatban elhangzott számos változat közül azt, amely szerint a parlamenti választások és az elnökválasztás elsô fordulója november 28-án legyen, a második forduló pedig december 12-én A szociáldemokraták ezt akkor tudják nyugodt szívvel vállalni, ha valamennyi parlamenti párt között megállapodás születik erre vonatkozóan — jelentette ki Octav Cozmâncã SZDP-alelnök.

Ismeretes: az elmúlt hetekben nem csak a pártokat, hanem a párton belüli politikusokat is megosztotta a választási idôponttal kapcsolatos vita. A kormánypárt eredetileg december 12-ét, illetve 19-ét javasolt, amit az ellenzék azzal utasított el, hogy a második forduló túl közel esik az ünnepekhez, a két forduló közti egy hét pedig technikai okok miatt kevés. Volt szó elôrehozott választásokról is, és elhangzottak javaslatok arra vonatkozóan, hogy a parlamenti választások az elnökválasztások második fordulójával essenek egybe. A legkézenfekvôbb valóban a november végi dátum volna (az RMDSZ is ezt támogatja), az Alkotmány szerint azonban nem lehet választásokat kiírni a parlament mandátumának lejárta elôtt, erre pedig alig december 10-én kerül sor. A november 28-i dátum rögzítéséhez tehát alkotmánybírósági jóváhagyás szükséges.

Cozmâncã kijelentette: pártja abba is belemenne, hogy a polgármester-választások — az RMDSZ korábban támogatott, az egy forduló mellett érvelô javaslatával ellentétben — két fordulóban történjenek, de hallani sem akar arról, hogy ne vezessék be az egyéni választókörzeteken alapuló választási rendszert, illetve hogy függetlenek ne indulhassanak pártlistákon. Ez utóbbi a parlamenti választások idején még elnöki mandátumát töltô Ion Iliescu jelölésére lenne megoldás, neki és közeli munkatársainak, mint például Corina Cretu szóvivônek egyelôre befutó helyek vannak fenntartva — nyilatkozta Cozmâncã.

A hétfô esti találkozón az SZDP ismerteti ugyanakkor a választási erkölcsi kódexre és a párt 2004-es stratégiai elképzeléseit, a kampánystáb összetételét.

Ismét visszautasítják az NLP–DP pártszövetség bejegyzését?

(4. old.)

Újabb akadályt gördítettek az NLP–DP pártszövetség bejegyzése útjában: a liberálisok és a demokraták.

Törvényesség és Igazságosság (Dreptate si Adevãr) elnevezésû szövetségének bejegyzése ellen a forradalmárok egyik szervezete nyújtott be óvást a bukaresti bíróságon. Az említett szervezet neve Igazság és Törvényesség 1989 (Dreptate si Adevãr 1989), és elképzelhetetlennek tartják, hogy a nevükben szereplô két szó valamilyen más szervezet, párt elnevezésében is megjelenjen. Kérésüket azzal indokolták: amennyiben a liberálisok és a demokraták ezzel a névvel indulnak a választásokon, zavart okoznak a választók körében, akik azt hihetik, hogy az illetô politikai szövetségnek valamilyen köze van az 1989-es eseményekhez. Képviselôjük Ana Bombas ügyvéd szerint az említett forradalmár-szervezet nagyon ismert nem csak belföldön, hanem külföldön is, arról nem is beszélve, hogy a törvényesség, igaz-ságosság olyan eszmék, amelyekért 1989-ben többen életüket áldozták, s kegyeletsértés lenne, ha ezeket a fogalmakat választási kampányokban hurcolnák meg. Felháborítónak tartja, hogy különbözô pártok azáltal, hogy "kölcsön veszik" egy ismert forradalmár-szervezet nevét, politikai tôkét kovácsoljanak az 1989-es hôsök érdemébôl. Bombas asszony ismertette az érvényben lévô párttörvény ide vonatkozó szakaszait, amelynek értelmében egy újonnan létrejövô politikai szervezet nem jegyezhetô be olyan néven, amelyet más jogi személy már használ.

Valeriu Stoica a liberális párt részérôl azzal védekezett: jogilag a forradalmár-szervezet képviselôi nem tudták megindokolni óvásukat, a morális okok pedig nem tekinthetôk elegendônek ahhoz, hogy egy ilyen horderejú kérdést, mint amilyen az ellenzéki pártszövetség bejegyzése, eldöntsenek. Véleménye szerint e két szó nem különbözô szervezetek "tulajdona", hanem a román nyelv része. A választók "össszezavarásáról" sem lehet szó, hiszen az említett forradalmár-szervezet nem politikai párt, nem indul tehát a választásokon.

Ismeretes, ez a második óvás az NLP–DP pártszövetség bejegyzésével kapcsolatban. Elôször egy kis csoport azt kifogásolta, hogy a szövetség nevének a rövidítése, a DA manipulatív hatással van a választókra, akik egy ilyen nevû szervezet láttán hajlamosak automatikusan erre pecsételni. A bíróság akkor helyt adott az óvásnak, a liberálisok és a demokraták pedig úgy döntöttek, hogy módosítanak a rövidítésen oly módon, hogy az iniciálék után pontok kerülnek, a D.A. alá pedig feltüntetik, hogy az NLP és a DP szövetségérôl van szó.

Az ügyész a bejegyzés visszautasítását javasolta. Lapzártáig nem érkezett errôl hír.

Erkölcsi kódexet szerkesztenek

(4. old.)

A helyhatósági, parlamenti és elnökválasztások megnyerése, valamint Románia EU-integrációs erôfeszítéseinek támogatása az NLP–DP szövetség legfontosabb politikai célkitûzései 2004-ben, közölte hétfôn Theodor Stolojan, a liberális párt elnöke.

A szövetség a következô idôszakban befejezi a polgármester-, tanácsos-, illetve szenátor- és képviselôjelöltek kiválasztását, és együttmûködik a demokratikus ellenzék többi pártjával a választások megfelelô lefolyásának biztosítása, valamint egy választási erkölcsi kódex létrejötte érdekében. A pártszövetség közvetlenül a helyhatósági választások után mutatja be ágazatait, illetve kormányzati programját, mondta Stolojan.

Állásfoglalás a szabad véleménynyilvánításért

(4. old.)

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2003-ban sérült a sajtószabadság gyakorlásának lehetôsége Romániában.

Közéletünkben — az erdélyi magyar közéletben is — elszaporodtak a szerkesztôségeket, újságírókat megbélyegzô, fenyegetô nyilatkozatok, ügyészségi eljárások, perek.

Újságírókat bántalmaztak mindeddig ismeretlen tettesek.

A nemzetközi újságíró egyesületek jelentéseikben megállapítják: Románia az egyetlen európai ország, ahol 2003-ban gyengült a sajtószabadság gyakorlásának lehetôsége.

A MÚRE etikai kódexe szabályozza az újságíró kötelezettségeit, ugyanakkor biztosítja az újságírók szakmai méltóságának és a véleménynyilvánítás szabadságának védelmét. Egyesületünk a tényszerû, korrekt tájékoztatást tartja az egyedüli elfogadható szakmai gyakorlatnak, védelmezi ugyanakkor a szabad véleménynyilvánítás jogát. A szabad véleménynyilvánítás jogának megsértését a közélet bármely szereplôje által aggasztónak tartjuk, a demokrácia elleni lépésnek tekintjük.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Torda
Újabb rom a város arcán?
Elfogyott a pénz a sportcsarnok építésére

(5. old.)

Az alacsony hômérséklet, valamint pénzhiány miatt elakadtak a tordai sportcsarnok munkálatai. A városban attól tartanak: újabb rommal gazdagszik a település.

Az ezer férôhelyes sportcsarnok alapjainak elkészítését végzô cég a napokban értesítette a polgármesteri hivatalt arról, hogy december 19. — január 11. között a hideg miatt szüneteltetik a munkálatokat. A munkaszünet másik, egyáltalán nem kevésbé elhanyagolható oka a pénzforrás elapadása. Mindeddig létrehozták a fôalapokat, ugyanakkor elkezdték a mel-léképületek alapjainak elkészítését, amelynek költségeit a városháza fedezi, tájékoztatott Dumitru Iosif, a Tordai Polgármesteri Hivatal városrendészeti osztályának vezetôje. A munkálatok finanszírozását az Országos Befektetési Társaságnak kell átvennie, ám az még nem dolgozta ki idei befektetési prioritásjegyzékét. A listát várhatóan még ezen a héten összeállítják, a polgármesteri hivatal abban bízik, hogy a sportcsarnok munkálatainak mielôbbi újrakezdése érdekében a jegyzékben elôkelô helyre kerül ez a befektetés. Ellenkezô esetben újabb rommal gazdagszik a város, ugyanis a helyi költségvetés 2004-re csupán 200 millió lejt irányzott elô erre a befektetésre, amely tulajdonképpen a projekttel kapcsolatos korábbi adósságot fedezné.

R. T. T.

Magyarságunkért szólnak a népfôiskolai elôadások

(5. old.)

A tordai Petôfi Társaság által szervezett népfôiskola idén is rendszeresen szervezi összejöveteleit. Ebben az évben a szervezôk nagy hangsúlyt fektetnek a magyar nyelv ápolására, a nemzeti öntudat megôrzésére, történelmünk megismerésére, kisebbségi helyzetünk felismerésére és megvédésére.

Az egészségügyi végzettségû Bernád Ilona a népi gyógyászat ismerôje, több tucat publikáció, tanulmány és kötet szerzôje. Egészségünkért címû könyvét mutatta be, amely a magyar népi gyógyászatról, illetve keleti népi gyógymódokról szól. Beszélt a reflexoterápiáról, a tûszúrásos gyógymódról, a gyógynövény-terápiáról, az aromaterápiáról, a magnetikus és ásványi anyagokkal való gyógyításról, energiaterápiáról, a saját vizeletterápiáról, vízkúrákról, a földdel való gyógyításról, a vákuumterápiáról, azaz köpölyözésrôl, a színterápiáról, szimbólumterápiáról és felvázolta ezek jelenlétét a magyar népi gyógyászatban. Számos jó tanáccsal, érdekes történetekkel látta el a jelenlévôket. Említést tett a magyar konyháról, ennek egészséges falatjairól, amelyek elnyerték az egész világ elismerését, a gyógy-élelmiszerekkel való táplálkozásról — a méz, murok, hagyma, zeller, fokhagyma és alma "varázserejérôl" is beszélt. Véleménye szerint: "A gyógyítás nemcsak receptírásból áll. Mi magyarok büszkék lehetünk nemcsak nyelvünkre, történelmünkre, hanem népi gyógyászatunkra is. Érdemes ezeket a nagy múltú, több száz éves emlékeket felidézni, és a mindennapi életünk részévé tenni."

Gazda József tanár, mûkritikus, több képzômûvészeti monográfia és könyv szerzôje, a kovásznai Kôrösi Csoma Sándor Mûvelôdési Kör alapítója és irányítója is ellátogatott városunkba. Elôadásában a szórványról beszélt. Külön-külön kitért a Magyar-országtól elszakadt területek magyar kisebbségének helyzetére, részletesebben tárgyalva Erdély sajátosságait. Ugyanakkor összehasonlította más népek, illetve a magyar szórvány helyzetét, és szomorúan állapította meg, hogy míg más népek szórványai kibontakoznak, megmaradnak, addig a mi népünk beolvad. Az anyaországot körülvevô, magyarok alkotta gyûrû egyre gyorsabban, és egyre intenzívebb hurokként szorul Magyarország torkára. Az elôadó felvázolt egy negatív utópiát is: amikor belépünk majd az unióba, számos angol, német stb. nyelvû iskola alakul. Ha a magyar gyermekek szülei már ma sem tudnak ellenállni a csábításnak, hogy román nyelvû iskolákba adják gyerekeiket, akkor késôbb mi lesz? Mindez csak rajtunk múlik — mondta Gazda József. Miért van az, hogy szégyelljük magyarságunkat, miért beszélünk sokszor szívesebben románul? Talán annyira bûnösök vagyunk, az Isten büntet újra, mint egykoron a törökkel? Nem elég gazdag a kultúránk, zenénk, irodalmunk, mûvészeteink, nem látjuk, hogy szellemi értékeinkben hatalmas kincse vagyunk az emberiségnek? Honnan ez az önmegvetés? Szégyen magyarnak lenni? El kell vesznie a magyarságnak? A folyamat sajnos ezt mutatja, vélte az elôadó.

Január 9-én Horváth Arany, Horváth István költô lánya jött el közénk, hogy tolmácsolja apja üzenetét, amely a magyar értelmiségi és népi közösség üzenetét hordozza magában.

Beszélt apja keserves életérôl, gyermekkoráról, iskolás éveirôl, arról, hogy miként kedvelte meg apja az irodalmat. Elmesélte, hogy amikor édes-apja a mezôn dolgozott, és éppen az ihlet angyala szállt el felette, törökbúza-háncsra, vagy éppenséggel az ökör szarvára jegyezte le sorait. Az erdélyi népi irányzat képviselôjévé vált, és többnyire a Petôfi-mintát követve, a néprôl írt a népnek. 1943-ban jelent meg elsô kötete. A Magyarózdi to- ronyalja címû monográfia is neki köszönhetô. Anyaggyûjtés közben döbbent rá arra, hogy a magyarságot és emberiséget ért sok csapás után mégis "mennyi érték maradt a megtört emberekben." Sajnos a kommunizmus, az embertelenség lábbal tiporja mind-azt, amit ô értéknek vélt. Költôtársai, barátai, embertársai sorra támadják, és taszítják a szakadék felé. Zord, csapásokkal teli élete, egy reménytelen, ám mégis csodákban hívô ember szólal meg soraiban: "Az utakat, melyek az emberekhez vezetnek, belepi a jég. És akkor el kell tévednünk."

Horváth Arany kijelentette, bízik abban, hogy még ha az utolsó pillanatban is, de egyszer meggátoljuk az egymást összekötô utak befagyását.

Ladányi Emese Kinga

A rendôrség hírei

(5. old.)

Agyonlôtte magát
Vasárnap 17 órakor arról értesítették a kolozsvári rendôrséget, hogy 10 perccel korábban önkezûleg véget vetett életének a 26 éves, magyarvistai S. István Szilárd. A férfi a Nera Muresan ôrzô-védô cég alkalmazottjaként, a Munka úti Aga Cug Gaz Kft. ôrzése közben lôtte fôbe magát, 765 mm-es Carpati márkájú, gondjára bízott fegyverrel. Az okok nem ismeretesek.

536 milliós adócsalás
Adócsalás és magánokirat-hamisítás vádjával indult eljárás egy havasrogozi férfi ellen. A Fortius Servcom Kft. tulajdonosa, az 50 éves Nicolae Fort 2001. április elseje és 2002. szeptember 2-a között különbözô cégeken keresztül forgalmazott faanyagot, de meghamisította az áru kísérô papírjait, így mentesülve a fenti összeget kitevô áfa kifizetése alól.

Vonatbalesetek
Január 10-én a 33 éves, zilahi Carmen Pop késôn vette észre, hogy rossz vonatra — a Kolozsvár–Bukarest intercity-re — ült fel, és a szerelvény elindulása után kiugrott a vonatból. Koponya- és agyalapi sérülésekkel szállították az idegsebészetre. Mindkét lábát amputálni kellett viszont a dési Varga Strutának: az 51 éves férfi közvetlenül a vasúti sín mellett haladt a dési vas-útállomáson, amikor a Temesvár–Jászvásár gyorsvonat elütötte.

200 milliós büntetések
Az elmúlt hét végén a közlekedésrendészet tartott nagyszabású ellenôrzést, amelynek során elsôsorban az ittasan vezetôk, a szabálytalanul átkelô gyalogosok, valamint a gyalogátkelôn elsôbbséget nem adó gépkocsivezetôk megbüntetését tûzték ki célul. Ittas vezetés miatt 215 büntetést róttak ki 90 millió lej értékben — 14 gépkocsivezetô lépte át a bûncselekmény, azaz a 0,8 ezrelék határát. 21 hajtási jogosítványt, valamint 14 forgalmi engedélyt függesztettek fel. Másfelôl 297 büntetést — 103 millió lej értékben — róttak ki a szabálytalanul átkelô gyalogosokra, illetve a nekik elsôbbséget nem adó autósokra, akiktôl 26 hajtásit és 20 forgalmit is begyûjtöttek.

(balázs)

Tordaszentlászló
Tûzifa aprítás — fejszével, sörösüveggel

(5. old.)

Az elmúlt héten Tordaszentlászlón jártunkkor figyeltünk fel a jelenségre: 25–30 ember, férfiak és nôk vegyesen, tûzifát aprítottak a polgármesteri hivatal udvarán. A sikeres mozgósítás meglepett. Tamás Gebe András polgármester elmondta, a község falvaiból a szociális segélyben részesülôk, többnyire munkanélküliek jelentek meg a községi vezetôk felhívására: tüzelôt vágni az irodákba. Amint az a mellékelt képen is látható, egyesek szorgalmasan dolgoznak, mások — a háttérben jól látszik — már ráuntak a munkára, inkább sörös-üvegeket bontogattak, iszogattak.

Ez a "jól értelmezett" munkamegosztás: némelyek a fejszével, mások az üveggel bíbelôdnek. Amikor a polgármester megjelent, letették az üvegeket, s mindenki folytatta a munkát.

Bemil

Szilágy megye
Félmilliárdos kár a sertéspestis miatt
Megnyílhat a szilágysomlyói vásár

(5. old.)

Nagy gondokat okozott a sertéspestis a Szilágy megyei állattartó gazdáknak 2003-ban. Az utolsó csapásokat az év vége felé felfedezett újabb gócok jelentették: Alsóbán, Szilágysomlyó, Alsó- és Felsôvalkó voltak az érintett helységek. A felfedezés egyenes következményeként október 27-én bezárták a szilágy-krasznai állatvásárt, három hétre rá pedig a szilágysomlyóit is. A betegség elterjedését megelôzendô, a Szilágy megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte a több mint hatvan fertôzött állat megsemmisítését. A kártérítések összege mintegy 465 millió lejt tesz ki.

Míg a krasznai állatvásárt a hatóságok december 12-én megnyitották, hogy a gazdák eladhassák állataikat, a szilágysomlyói vásár az új évben is zárva maradt. Az igazgatóság kérvényezte a prefektúrán, hogy nyissák meg újra a somlyói állatvásárt, mivel a sertéspestis veszélye a megyében megszûnt. Amennyiben a prefektus pozitívan bírálja el az állategészség-ügyi igazgatóság képviselôinek kérését, január 20-tól a megye összes állatvására nyitva lesz.

Bár a sertéspestis tavaly sok gondot okozott, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az állattartók nem tudták állataikat értékesíteni, más megyékhez viszonyítva a keletkezett károk nem voltak rendkívüliek. Az Állategészségügyi Igazgatóság 2003-as év végi jelentésébôl kiderült: tavaly a megye sertésállományának csupán 0,2 százalékát kellett betegség miatt megsemmisíteni. Ugyanakkor a kártérítések összege is csekély volt: csak néhány száz millió lej egész évben, míg Bihar megyében például ezek az összegek elérték a hét milliárd lejt.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Várhatóan nem teljesül az idei inflációs és GDP-növekedési cél

(6. old.)

Románia magas inflációja az idén várhatóan meghaladja a hivatalosan várt 9 százalékot, és nem valószínû, hogy sikerül teljesíteni a 2004-re kitûzött 5,5 százalékos gazdaságnövekedési célt — vélték a Reuters által megkérdezett elemzôk.

A felmérésben részt vett 15 szakértô véleményének átlaga szerint idén az infláció 10,6 százalék lesz, a GDP 4,8 százalékkal nô.

Elemzôk szerint az infláció mérséklése a tavalyi — egyelôre csak becsült — 14,4 százalékról egyebek között azt feltételezi, hogy az idei választási évben korlátozni kell a bérek növekedését, fokozni kell az elbocsátásokat a termelékenység növelése érdekében.

Ugyancsak nehezítik az inflációs cél elérését a GDP mintegy 3 százalékának megfelelô állami vállalati adósságok és veszteségek csökkentésére vonatkozó erôfeszítések. Emellett a villamos energia árát az év elején közel 8 százalékkal emelték, miközben a földgáz árát negyedévente 4 százalékkal növelik, a távfûtés árát pedig 12 százalékkal emelték azzal a céllal, hogy mérsékeljék az eladósodott energiaszektor veszteségét.

Ezenkívül az idén minden bizonnyal drágulnak az élelmiszerek, legalábbis az új termés betakarításáig, miután tavaly a búzatermés 2,42 millió tonnára esett az egy évvel korábbi 4,4 millió tonnáról a rendkívüli szárazság miatt.

A gyenge mezôgazdasági eredmények miatt a kormány felülvizsgálta a tavalyi GDP-növekedésre vonatkozó várakozását, azt 5,2 százalékról 4,8 százalékra fogta vissza, és az elemzôk arra számítanak, hogy az idei gazdaságnövekedéssel kapcsolatos várakozásán is ront a kormány.

Románia külkereskedelmi hiánya a tavalyi elsô tíz hónapban 3,352 milliárd dollár volt, ami az elemzôk szerint idén 4,5 milliárd dollárra nô részben amiatt, hogy az export várhatóan nem bôvül jelentôsebben.

14,1 százalékos volt tavaly a pénzromlás

(6. old.)

A Román Nemzeti Bank elnöke azzal számol, hogy tavaly 14,1 százalékos volt az infláció, ami minimálisan meghaladta a becsült 14,0 százalékot.

Mugur Isãrescu szerint a várthoz közeli infláció részben annak hatására teljesült, hogy decemberben csökkent az infláció.

A jegybanki vezetô azt mondta, hogy decemberben az infláció 1,2 százalékra mérséklôdött a novemberi 1,4 százalék után.

Idén a kormány 9 százalékosra szeretné csökkenteni a pénzromlást, a sikerben azonban a szakértôk zöme nem bízik.

Konzorcium a mobil tartalomfejlesztésre

(6. old.)

Öt európai hírügynökség — köztük a lapunkat is hírekkel ellátó Magyar Távirati Iroda (MTI) — és informatikai cégek részvételével konzorcium alakult a mobil tartalomfejlesztésre.

A MINDS (Mobile Information and News Data Services for 3G) nevû projekt megvalósítására szervezett konzorcium munkáját az Európai Unió az eContent program keretében támogatja.

A MINDS célja, hogy hozzájáruljon az egységes európai mobiltartalom piac elôtti akadályok lebontásához, elôsegítse legalább 12 újszerû tartalomszolgáltatás kialakítását és szabványokat dolgozzon ki az európai mobil tartalomszolgáltatás technológiájára és üzleti modelljére.

A konzorciumot a német dpa hírügynökség mobil tartalomra szakosodott leányvállalata, a dpa infocom vezeti. Tagja a holland ANP, az osztrák APA, a svájci sda-ats hírügynökség és a magyar MTI, két szoftverfejlesztô cég, a CoreMedia és az arvato systems, továbbá az Ifra, a kiadók nemzetközi szervezete és a Fokus nevû kutatóintézet.

A január 1-jén megkezdôdött 18 hónapos projekt része a szabványok és új szolgáltatások gyakorlati kipróbálása, valamint a kidolgozott ajánlások érvényesítése a konzorciumi tag hírügynökségek munkájában.

Szenvedélybetegség: A vásárlási kényszer

(6. old.)

A januári holtszezonban fôleg a vásárlási kényszerben szenvedôkbôl élnek a kereskedôk. Nekik kedveznek a januári leárazások is, amelyek azonban az igazi leértékelésekhez képest még csak elôhírnökök.

A szenvedélybôl vásárlók az ünnepek alatt nem nagyon élhették ki hobbijukat, és most kipihenten vághatnak neki az üzletjárásnak. Bár mifelénk még nem ismerték el betegségnek a vásárlási mániát, a pszichológusok a megmondhatói, milyen sokan szenvednek ebben a kórban. Ám e tekintetben nem áll rendelkezésre leszoktató állomás vagy gyógymód, mint az alkoholbetegek vagy a cigarettázók részére.

Belôlük kerül ki a turkálók és használt cikk üzletek törzsközönsége, amely úgy érzi, ezekben a boltokban lelkifurdalás nélkül, fillérekért élheti ki szenvedélyét. Amint arról second hand boltok vezetôi beszámolnak, elôfordul, hogy egy nap kétszer is betér hozzájuk ugyanaz a vevô, céltalanul kutatva újabb és újabb pólók és blézerek után.

A pszichológusok többsége ártatlan szenvedélynek tekinti a vásárlási lázat, hiszen arra sincs idejük, hogy a súlyosabb lelki problémákkal behatóan foglalkozzanak.

A legbiztosabb gyógymódnak azt tartják, ha elutazik valaki: az új élmények, a lebilincselô programok és soha nem látott táj leköti a fölös idôvel és többnyire boldogtalansággal, hiányérzettel küszködô nôket. A másik megoldás a hirtelen jött szerelem vagy gondjaik váratlan megoldása. De ekkor sem könnyû a kigyógyulás.

A vásárlási mániások nagy többsége nô, igaz, férfi is akad köztük, bár igen kevés. Ha egy turkálóba mégis betéved egy férfi — ez is ritka, mert az erôsebb nem képviselôi büszkeségbôl nem vásárolnak használt holmit — akkor célirányosan kutat valami, például egy bizonyos célra szolgáló nadrág után. Míg a nôk legtöbbje, még ha nem is szenved e sajátos kórban, úgynevezett impulzív vásárló, aki "hirtelen felindulásból" dönt egy-egy táska, cipô vagy blúz mellett.

A legtöbb turkáló törzsvásárlója maga is nyithatna boltot. Ez azonban eddig még nem jutott senkinek az eszébe. Pedig lehet, hogy üzletnek sem volna rossz visszavásárolni fillérekért a szekrényt degeszre tömô, fölösleges dolgokat.

Valutaárfolyamok
Január 12., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

41 000/41 400

32 000/32 300

150/154

Január 13., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 330 lej, 1 USD = 32 091, 1 magyar forint = 153 lej.

HIRDETÉS

GYÁSZHÍR

(7. old.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. LÁZÁR LÁSZLÓ
nyugalmazott tanár,
életének 78. évében, 2004. január 1-jén, Budapesten elhunyt. Utolsó útjára 2004. január 16-án, 14 órakor kísérjük a budapesti Fiumei úti sírkertbe. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (0017)

Fél órát tartó tanácsülés

(7. old.)

Hétfôn rekordidô alatt ért véget a városi tanács ülése: az önkormányzati képviselôk alig fél órát töltöttek a polgármesteri hivatal üvegtermében. Az ülés kezdetén az egyik tanácsos kifogásolta, hogy a városvezetô ezen a héten is több rendkívüli ülést hívott össze annak ellenére, hogy a napirendre tûzött kérdések ezt nem feltétlenül indokolták. A polgármester többek között javasolta, vitassák meg a Román Fejedelemségek Egyesülése alkalmával szervezett ünnepségekre költendô mintegy 300 millió lejt, illetve néhány telekcserét.

Végül a tanácsosok egyetlen napirendi pontot sem tárgyaltak meg. — Szerintem a városvezetô azért hívott össze ennyi tanácsülést, hogy idôhiány miatt a pénzügyi bizottságban ne tudjuk megfelelôen elemezni az idei költségvetést — nyilatkozta lapunknak Pálffy Károly, a testület tagja. A polgármester mára és szerdára is tanács-ülést hívott össze. A mai ülésen szintén jelentéktelen kérdéseket tûzött napirendre, a szerdain viszont azt szeretné, ha az önkormányzati képviselôk megvitatnák a költségvetés tervezetét. A szerdai nyilvános tanácsülést 15 órától tartják a polgármesteri hivatal (Mócok útja 1-3. szám) székházában. További információk: 596030.

K. O.

Vlad Tepes szobrot szeretne a polgármester

(7. old.)

Hétfôn sokkoló bejelentést tett Gheorghe Funar polgármester: amennyiben idén negyedik alkalommal is polgármesterré választják, szobrot emel Vlad Tepesnek Kolozsváron.

A polgármester a hírt a Stefan cel Mare szobor kapcsán hozta nyilvánosságra. Amint azt lapunk is megírta, a városvezetô a hajdani román fejedelemnek akar emlékmûvet állítani a Mãrãsti téri körfogalomnál. Az elképzeléshez a városi tanácsnak is hozzá kell járulnia.

Újságírói kérdésre, hogy a városban miért nincs inkább Vlad Tepes szobor, a polgármester azt válaszolta: a negyedik mandátuma idején minden bizonnyal szobrot állítanak a fejedelemnek. Mint ismeretes, a Nagy-Románia Párt, amelynek Gheorghe Funar a fôtitkára, elôszeretettel hivatkozik a véreskezû fejedelemre. Szerintük egy Tepes karizmájával rendelkezô államférfinak kellene rendet teremtenie az országban.

Ezzel kapcsolatban Pálffy Károly RMDSZ-es tanácsos azt nyilatkozta: nagyon reméli, hogy Funart nem választják meg ismét polgármesternek, de ha ne adj’ Isten mégis, akkor a városi tanács keretén belül mûködô ellenzék nem hagyja jóvá a tervet. — Sokkal fontosabb dolgok vannak annál, hogy újabb szobrot állítsunk! — mondta Pálffy.

K. O.

Hét végén lesznek a prefektúra napjai

(7. old.)

Péntektôl hétfôig A prefektúra napjai címmel átfogó rendezvénysorozatot szerveznek annak megünneplésére, hogy Kolozsváron immár 85 éve létezik román közigazgatás — jelentette be hétfôn Valentin Cuibus alprefektus.

Az ünnepségsorozat keretén belül pénteken többek között leteszik az esküt a prefektúra új tisztségviselôi, és ünnepi elôadás lesz a román színházban. Szombaton az állami levéltár segítségével állandó kiállítást nyitnak a közigazgatási palotában az 1919–2004 közötti idôszakban a prefektúra által kibocsátott egyes iratokból, illetve Múlt, jelen, jövô címmel kerekasztal-beszélgetést szerveznek. Hétfôn, január 19-én a prefektúrán nyitott kapuk napja lesz, amelynek keretében elôre bejelentkezett csoportok és magánszemélyek betekintést nyerhetnek a hivatal mûködésébe.

A tegnapi sajtóértekezleten jelen volt Giurgiu Mircea, az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) megyei elnöke is, aki bejelentette: szerdán utcára vonulnak a nyomdászok. Az Ardealul nyomda alkalmazottai elégedetlenek, mivel el akarják adni a munkahelyüket jelentô gyárat.

K. O.

SPORT

LABDARÚGÁS

(8. old.)

• Az olasz Serie A 16. fordulójában az AC Párma hazai pályán meglepetésre legyôzte az Internazionalét. Az AC Milan is hazai pályán, míg a listavezetô AS Róma — Cristian Chivu csapata —, valamint a címvédô Juventus idegenben nyert. A játéknap legnagyobb meglepetését az idény végén visszavonuló Roberto Baggio csapata, a Brescia okozta azzal, hogy Rómában legyôzte az SS Laziót.

Eredmények: AC Milan–Reggina 3–1, Empoli–Ancona 2–0, SS Lazio–Brescia 0–1, Perugia–AS Róma 0–1, Sampdoria–Torinói Juventus 1–2, Siena–Modena 4–0, AC Párma–Milánói Internazionale 1–0, Chievo–Udinese 0–0 és Lecce–Bologna 1–2.

Az állás:
1. AS Róma 16 12 3 1 33–6 39
2. AC Milan 15 11 3 1 27–8 36
3. Juventus 16 11 3 2 34–16 36
4. Inter 16 9 4 3 28–11 31
5. AC Párma 16 9 3 4 25–18 30
6. SS Lazio 16 9 1 6 24–20 28
7. Udinese 16 7 4 5 19–17 25
8. Sampdoria 16 6 6 4 19–17 24
9. Chievo 16 6 4 6 17–18 22
10. Brescia 16 4 7 5 26–28 19
11. Siena 15 4 6 5 22–16 18
12. Bologna 16 4 5 7 16–23 17
13. Reggina 16 3 8 5 15–25 17
14. Modena 16 4 4 8 12–22 16
15. Perugia 16 0 9 7 19–31 9
16. Lecce 16 2 3 11 16–33 9
17. Empoli 16 2 3 11 10–30 9
18. Ancona 16 0 4 12 7–30 4

• A Serie B 22. fordulójában: Ascoli–Albinoleffe 2–1, Atalanta–Treviso 2–2, Cagliari–Avellino 3–1, Catania–Triestina 0–1, Como–Messina 1–1, SSC Nápoly–Genoa 0–0, Palermo–Livorno 4–1, Pescara–Verona 2–1, Piacenza–Bari 1–0, AC Torinó–Fiorentina 1–1, Venezia–Ternana 0–1 és Vicenza–Salernitana 3–1.

A sorrend:
1. Palermo 22 11 9 2 31–14 42
2. Atalanta 22 10 12 0 29–14 42
3. Ternana 22 12 5 5 33–22 41
4. Messina 22 9 9 4 30–22 36
5. Piacenza 22 10 6 6 22–18 36
6. Livorno 22 8 11 3 26–20 35
7. Cagliari 22 9 7 6 38–25 34
8. Torino 22 8 8 6 30–22 32
9. Ascoli 22 8 7 7 28–26 31
10. Catania 22 8 6 8 29–26 30
11. Salernitana 22 8 6 8 19–21 30
12. Triestina 22 7 8 7 30–31 29
13. Pescara 22 7 8 7 19–23 29
14. Treviso 22 6 10 6 24–24 28
15. Fiorentina 22 6 10 6 24–28 28
16. Albinoleffe 22 6 7 9 21–28 25
17. Nápoly 22 3 15 4 14–20 24
18. Vicenza 22 4 11 7 18–21 23
19. Venezia 22 4 11 7 19–23 23
20. Verona 22 4 9 9 25–31 21
21. Genoa 22 4 9 9 18–30 21
22. Bari 22 4 7 11 22–31 19
23. Como 22 4 7 11 16–29 19
24. Avellino 22 1 8 13 19–35 11

• Az FC Valencia lett a spanyol Primera Division "ôszi" bajnoka, miután az elsô számú rivális Real Madrid meglepetésre kikapott a Real Sociedadtól a 19. forduló szombat esti mérkôzésén, miközben a Valencia minimális különbségû gyôzelmet aratott. A címvédô fôvárosiak visszafogott teljesítménye már csak azért is váratlan volt, mert az idén pocsékul szereplô — ámbár tavaly ezüstérmes — csapattól kaptak ki. A Deportivo La Coruña és az Osasuna is csak döntetlent ért el hazai pályán, a hullámvölgyben lévô FC Barcelona viszont megszerezte hetedik gyôzelmét, s a begyûjtött 3 pontnak köszönhetôen a katalán sztárcsapat öt helyet lépett elôre, s jelenleg 7. a tabellán.

Eredmények: Deportivo La Coruña–Racing Santander 1–1, Osasuna–FC Sevilla 1–1, Real Betis Sevilla–Málaga 3–0, Real Murcia–Espanyol Barcelona 0–1, Villarreal–Valladolid 3–1, Real Sociedad–Real Madrid 1–0, Albacete–FC Valencia 0–1, Real Mallorca–Celta Vigo 2–4, FC Barcelona–Real Zaragoza 3–0 és Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–0.

Az állás:
1. Valencia 19 13 4 2 36–14 43
2. Real M. 19 13 3 3 37–19 42
3. Deportivo 19 11 4 4 32–15 37
4. Atl. Madrid 19 9 4 6 26–22 31
5. Villarreal 19 8 6 5 25–22 30
6. Osasuna 19 7 8 4 20–15 29
7. Barcelona 19 7 6 6 26–25 27
8. Málaga 19 8 2 9 24–25 26
9. Bilbao 19 7 5 7 23–24 26
10. Santander 19 7 5 7 24–26 26
11. Sevilla 19 6 7 6 27–22 25
12. Valladolid 19 6 7 6 23–26 25
13. Mallorca 19 7 2 10 23–34 23
14. Betis 19 5 7 7 24–22 22
15. Sociedad 19 5 6 8 19–29 21
16. Albacete 19 6 2 11 21–25 20
17. Celta 19 4 8 7 26–32 20
18. Zaragoza 19 5 5 9 18–24 20
19. Espanyol 19 4 2 13 15–33 14
20. Murcia 19 1 9 9 15–30 12

• Az angol Premiere League-ben többhónapos szünet után ismét hálóba talált a Chelsea román idegenlégiósa, Adrian Mutu, akinek a 88. percben szerzett találatával végül 4–0 arányban gyôzedelmeskedett az orosz multimilliomos csapata.

Az Arsenal is a vártnál jóval simább gyôzelmet aratott a Middlesbrough felett a 21. fordulóban, a Manchester United viszont meglepetésre csak gólnélküli döntetlent ért el a vendég Newcastle United ellen, s ezzel már csupán egy ponttal elôzi meg az Arsenal együttesét a tabellán.

Eredmények: Manchester United–Newcastle United 0–0, Leicester City–Chelsea 0–4, Arsenal–Middlesbrough 4–1, Birmingham City–Southampton 2–1, Blackburn Rovers–Bolton Wanderers 3–4, Charlton Athletic–Wolverhampton Wanderers 2–0, Fulham–Everton 2–1, Leeds United–Tottenham Hotspur 0–1, FC Liverpool–Aston Villa 1–0 és Portsmouth–Manchester City 4–2.

Az élcsoport: 1. Manchester United 50, 2. Arsenal 49, 3. Chelsea 45, 4. Charlton Athletic 34, 5. FC Liverpool 32, 6. Fulham 31.

• A listavezetô AS Monaco magabiztos gyôzelmet aratott a címvédô Olympique Lyon ellen a francia bajnokság 20. fordulójában. Az AJ Auxerre kétgólos gyôzelmet aratott az Olympique Marseille felett, de nyert a Paris Saint-Germain is, amely gyôzelmével feljött a tabella második helyére. Bölöni László csapata, a Rennes, miután nemrégiben a listavezetô Monacót gyôzte le, ezúttal a tabella utolsó helyezettjétôl kapott ki Toulouseban.

Eredmények: Ajaccio–Le Mans 2–0, AJ Auxerre–Olympique Marseille 2–0, Guingamp–Strasbourg 3–2, Lens–Nantes 0–0, Metz–Bastia 1–0, Montpellier–Girondins Bordeaux 1–2, Sochaux–Nice 0–0, Toulouse–Rennes 2–0, Paris Saint-Germain — Lille 1–0 és AS Monaco–Olympique Lyon 3–0.

Az élcsoport: 1. AS Monaco 45, 2. Paris Saint-Germain 38, 3. Olympique Lyon 35 (32–17), 4. AJ Auxerre 35 (32–18), 5. FC Sochaux 35 (29–18), 6. Olympique Marseille 30, ..., 12. Stade Rennes 23.

(-bb)

Adrian Ilie a Besiktasban tér vissza

(8. old.)

Egyéves szünet után a Mircea Lucescu edzette török Besiktas Isztambul csapatában tér vissza Adrian Ilie volt válogatott labdarúgó.

A 30 éves csatár legutóbb a spanyol élvonalbeli Deportivo Alavést erôsítette, ahonnan azért távozott tavaly januárban, mert fizetésemelést kért, de a klubvezetés ehhez nem járult hozzá.

Adrian Ilie korábban a Bukaresti Steaua Bukarest és a Galatasaray Isztambul (utóbbiban ugyancsak Lucescu keze alatt) sorait erôsítette, majd 1997-tôl 2002-ig az FC Valenciában játszott, ahová akkor román rekordnak számító 7 millió dollárért írt alá.

Matthäus szívesebben dolgozna a Bundesligában

(8. old.)

A magyar labdarúgó-válogatott frissen kinevezett szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus a német Bild Zeitung címû lapnak azt mondta: szívesebben dolgozna a Bundesligában, mint Magyarországon, de hiába vár az otthonról érkezô ajánlatokra.

— Ôszintén szólva örömmel tevékenykednék a német bajnokságban, egy-két csapattal lennének terveim. A mi foglalkozásunk azonban nem kívánságmûsor — idézett a 42 éves szakemberrel készült interjúból a DPA hírügynökség.

Matthäus szerint hazájából többek között azért nem keresik, mert nagyon népszerû.

A magyar labdarúgó-válogatott a ciprusi tornán, február 18-án Örményország ellen játssza elsô mérkôzését az új kapitány, Lothar Matthäus irányításával.

Johansson súlyos mûtétje

(8. old.)

Megdöbbentô nyilatkozatot tett az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) irányító Lennart Johansson: vastagbélrák-mûtétje miatt hagyta ki a portugáliai Eb 16-os döntôjének tavaly november 30-i lisszaboni sorsolását.

— Most már jól vagyok. Sokat pihentem, de most már futhatok — mondta az UEFA 74 éves svéd elnöke az AP amerikai hírügynökségnek.

Johansson szervezetében tavaly fedezték fel a tumort, s azt december elején távolították el az orvosok.

Emiatt a lisszaboni esemény mellett a világbajnoki selejtezôk december 6-i frankfurti sorsolásáról is hiányzott a tapasztalt sportvezetô.

— Az orvosok szerint a mûtét óta elvégzett vizsgálatok azt mutatják, nem maradt rákos sejt a szervezetemben — jegyezte meg az UEFA elsô embere.

Johansson negyedik elnöki mandátuma 2006-ban jár le az UEFA-nál, 1990 óta vezeti a szövetséget. Az 1998-as franciaországi világbajnokság elôtt kandidált a FIFA élére is, de a választáson alulmaradt Joseph Blatterrel szemben. Azóta ô a nemzetközi szövetség egyik alelnöke.

KÉZILABDA
Fölényes várt siker, gyenge védelemmel fûszerezve
Kolozsvári U-Jolidon–Latsia Nicosia (ciprusi) 42–25 (22–12)

(8. old.)

Horia Demian Sportcsarnok, 1500 nézô. Vezette: Ivan Basev–Georgi Dobrev (Bulgária).

U-Jolidon: Popovici — Márton (6), Deac (6), Senocico (6), Urcan (9), Vârtic (6), Tutunaru; cserék: Bochis, Cojocaru — Petrache (2), Vlad (4), Gherman (1), Bârsan (1), Amariei (1). Edzô: Liviu Jurcã .

Latsia: Persephonie — Akona, Karambusz, Toliopulu (1), Kijanica (13), Effe (3), Konsztantoniu (1); cserék: Georgiu (1), Condrea (4), Lupan (2). Edzô: Angelidesz Dimitrisz.

Hétméteresek: 4/3, illetve 3/2; kiállítások: 12, illetve 0 perc.

Eredményalakulás: 2. perc: 2–0, 11. perc: 5–4, 16. perc: 9–7, 22. perc: 13–7, 27. perc: 18–10, 34. perc: 25–13, 41. perc: 31–15, 52. perc: 38–21, 59. perc: 42–24.

Különösen a vendégek mérsékelt képessége miatt nagyon gyenge színvonalú küzdelmet vívott vasárnap délután a két csapat a Challenge Cup mérkôzésen. A ciprusi gárda még a másfél évtizeddel ezelôtti Kolozs megyei bajnokságon induló csapatok nívóját sem érte el. Sajnos, a Liviu Jurcã-tanítványok hamar hozzászoktak ellenfelük stílusához, és ôk is ugyanolyan csapnivalóan játszottak. A kolozsváriak egyik leggyengébb pontja a védekezés volt, élen a kapusokkal. Ezt tükrözi a 25 kapott gól is, s még azzal sem lehet megmagyarázni, hogy az edzô szóhoz juttatta az összes tartalékjátékost is.

A továbbjutás kérdése a 17 gólos elônnyel eldôlt, de a következô fordulóban biztosan sokkal jobb játékerôt képviselô együttest hoz majd a sors(olás), és akkor a kolozsváriaknak sokkal jobb teljesítményre lesz majd szükségük, mint a tegnapelôtti.

(radványi)

Gyôzelem és vereség a BL-ben

(8. old.)

A nôi Bajnokok Ligájába szereplô két magyar csapat közül csak az otthon szereplô Dunaferr nyert. A dunaújvárosiak 26–23 (13–10) arányban gyôzték le a sorozat tavalyi döntôsét, a spanyol L’Eliana Valenciát.

Az A-csoport másik találkozóján az orosz Lada Togliatti még szombaton 31–24 (16–12) arányban legyôzte a német Trier együttesét. A Dunaferr továbbra is veretlen, és a csoport második helyét foglalja el. Az állás: 1. Lada 4 pont, 2. Dunaferr 3, 3. Trier 1, 4. L’Eliana 0. A Dunaferr jövô szombaton az eddig százszázalékos Togliatti otthonában lép pályára.

Nem ment a játék a másik magyar gárdának, a Ferencvárosnak, amely 29–22 (13–15) arányú vereséget szenvedett Norvégiában a Larviktól. A Fradi az utolsó negyedórát leszámítva jól játszott, ám ekkor összeesett.

Szombaton, a D-csoport másik összecsapásán: Elda Prestigio (spanyol)–Bystrzyca Lublin (lengyel) 31–20 (15–10). A sorrend: 1. Larvik 4 pont, 2. Elda 2 (57–50), 3. FTC 2 (52–55), 4. Lublin 0. Legközelebb szombaton a Ferencvárosi TC a lengyeleket látja vendégül.

R. P.

TENISZ Az év elsô játékhete, döntôk

(8. old.)

• A címvédô Eleni Daniilidu sikerével ért véget a 140 ezer dollár összdíjazású aucklandi (Új-Zéland) nôi verseny döntôje. A görög játékos pályafutása harmadik tornagyôzelmét aratta.

Végeredmény: Daniilidu (görög, 3. kiemelt)–Ashley Harkleroad (amerikai) 6:3, 6:2.

Ai Szugijama nyerte az ausztráliai, Gold Coast-i 170 ezer dollár összdíjazású nôi tornát. A szigetországi játékos pályafutása 6. végsô sikerét ünnepelhette WTA-viadalon. A döntô vesztese, az orosz Nagyezsda Petrova a második játszmában lábsérülést szenvedett, s ugyan végigjátszotta a meccset, késôbb lemondta a részvételét az e heti, 110 ezer dollár összdíjazású canberrai versenyen, ahol ô lett volna az elsô számú kiemelt.

A döntô végeredménye: Szugijama (japán, 1.)–Petrova (orosz, 2.) 1:6, 6:1, 6:4.

• Némi meglepetésre a hagyományos világranglistán 114. Nicolas Escudé 6:3, 7:6 (4) arányban legyôzte a 42. helyen álló horvát Ivan Ljubicsicset az egymillió dollár összdíjazású dohai (Katar) férfi torna döntôjében. A 27 éves francia versenyzô korábban három viadalon diadalmaskodott.

Dominik Hrbaty nyerte meg a 380 ezer dollár összdíjazású ausztráliai férfi tornát, miután az adelaide-i döntôben 53 perc alatt 6:4, 6:0 arányban legyôzte a selejtezôbôl a fôtáblára került francia Michael Llodrát. A szlovák játékos pályafutása negyedik trófeáját hódította el, ráadásul mindvégig játszmavesztés nélkül.

• A spanyol Carlos Moyá nyerte meg a 400 ezer dollár összdíjazású indiai madrasi férfi tenisztornát, miután a döntôben nagy csatában legyôzte a thaiföldi Paradorn Srichaphant.

A fináléban: Moyá (spanyol, 1.)–Srichaphan (thaiföldi, 2.) 6:4, 3:6, 7:6 (5).

SAKKSAROK
Lékó az élen

(8. old.)

Lékó Péter a világos bábukat vezetve remizett az indiai Viswanathan Ananddal a hollandiai Wijk aan Zee-i hagyományos sakktorna elsô fordulójában. A második körben sötéttel legyôzte a holland Jan Timmant, és holtversenyben az élen áll. Lékó a 60. lépésben késztette feladásra ellenfelét.

A nyitónap legnagyobb meglepetését az örmény Vlagyimir Akopjan szolgáltatta azzal, hogy világossal legyôzte a világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyikot. A lendület nem sokáig tartott, mert a címvédô indiaitól a második fordulóban sötéttel vereséget szenvedett, így Anand a magyar nagymesterhez hasonlóan 1,5 pontos.

Az állás: Anand, Lékó 1,5 pont, Kramnyik, Akopjan, Csong, Szvidler, Barejev, Bologan, Topalov, Szokolov, Adams, Szirov 1–1, Van Wely, Timman 0,5.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -