2004. január 30.
(XVI. évfolyam, 23. szám)

Elfogadták a helyi érdekeltségû vállalatok költségvetését
Támogatóra találtak a kóbor kutyák

(1. old.)

Csütörtökön este a helyi döntéshozó szerv rendkívüli ülésén a kolozsvári városi tanácsosok ismét elvetették a polgármesternek azokat a napirendi pontjait, amelyeket propagandisztikusnak ítéltek. Ugyanakkor jóváhagyták azt a tervezetet is, amely lehetôvé teszi a Vier Pfoten állatvédô egyesülettel történô társulást. Ily módon a gazdátlan ebekre jobb jövô vár.

A tegnap esti tanácsülésen választottjaink elfogadták a közoktatási intézmények személyzeti stuktúráját. A dokumentum nem az óvónôkre, tanárokra, hanem a kisegítô személyzetre vonatkozik, pontosan meghatározza, hogy az óvodák, iskolák, líceumok hány kapust, szakácsot, könyvelôt, illetve ügyintézôt alkalmazhatnak. Eszerint például az Apáczai Csere János Elméleti Líceum egy gondnokot, egy fôkönyvelôt, két szakmunkást, négy takarítónôt és négy kapust alkalmazhat. Ezzel szemben a Báthory István Elméleti Líceumnak 10 takarítónôt, két szakmunkást és nyolc kapusi állást hagytak jóvá, míg a Brassai Sámuel Líceum tíz takarítónônek és öt szakmunkásnak, négy kapusnak biztosíthat állást.

Ugyanakkor a városi tanácsosok elfogadták a helyi érdekeltségû vállalatok (Közterület Fenntartó Vállalat, Távfûtési Vállalat és Közszállítási Vállalat) költségvetését. Jóváhagyták azt is, hogy utóbbi 4 milliárd lejt költsön két olyan autóbusz megvásárlására, amelyre a mozgássérültek is könnyen felszállhatnak.

Az önkormányzati képviselôk hozzájárultak ahhoz is, hogy a Közterület Fenntartó Vállalat a Vier Pfoten osztrák állatvédô egyesület segítségével nagymértékben javítson a kóbor kutyák helyzetén. Amint arról lapunkban már írtunk, az egyesület vállalta, hogy ingyen megfogja, ivartalanítja, féregteleníti és beoltja a sanyarú sorsra jutott gazdátlan ebeket. Mi több, a Vier Pfoten vállalta azt is, hogy az általuk kezelt négylábúakat a polgárok ingyen fogadhassák örökbe. Jelen pillanatban az érdekelteknek másfél millió lejt kell fizetniük. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a Bobâlna utcai kutyamenhely telefonszáma: 415-788. További információk www.vier-pfoten.ro honlapon. Az érdekeltek az office@vier-pfoten.ro e-mail címre is írhatnak.

Kiss Olivér

Phare-eurószázmilliók a szakoktatásnak

(1., 5. old.)

A szakiskolai oktatás fejlesztésére szakosodott Phare TVET program keretében eurószázmilliókat érô projekteket valósíthat meg a közeljövôben három Kolozs megyei iskolaközpont: a tordai, az aranyosgyéresi Victor Ungurean és a kolozsvári Andrei Saligny Mûszaki Kollégiumok. A megyei tanfelügyelôség soros csütörtöki sajtóértekezletén a hatéves lefutású program (2001–2006) jelenlegi helyzetét elemezték.

A Phare TVET 2001 nevet viselô program — amely a romániai szakoktatás fejlesztését három szakaszban (2001, 2002 és 2003–2004) kivitelezi — az Északnyugati Fejlesztési Térségben (Szatmár, Máramaros, Szilágy, Beszterce-Naszód és Kolozs megye) 122 (szak)iskolaközpont (mûszaki kollégium) fejlesztési projektjeit fogja tekintélyes pénzösszegekkel támogatni a közeljövôben — mondta Maria Simut tanfelügyelô. A program elsô szakasza (2001) — amely egyenként mintegy 145 000 eurós támogatást nyújt a pályázatnyertes iskoláknak — már a kivitelezés fázisában található, a második (2002) pedig a munkálati versenykiírások szintjére jutott. A mindhárom szakaszra kiírt támogatások — amelyek fôleg a mûhelyek fejlesztését, illetve a szakszemélyzeti továbbképzést célozzák — végösszege kb. 600 ezer euró a tordai és aranyanyosgyéresi mûszaki kollégiumok, és mintegy 100 ezer az Andrei Saligny esetében.

Maria Simut rámutatott: az eurószázmilliós támogatások végcélja, hogy a korszerûsítések által gyökeresen megváltoztassa a szakoktatásról, illetve szakiskolai képzésrôl kialakult negatív képet, és rehabilitálja ezt az oktatási formát. Az Aranyosmenti két mûszaki kollégium többek között azért jutott e támogatáshoz, mert olyan ipari régióban tevékenykednek, amelyeknek sorsa még nem pecsételôdött meg teljesen — tette hozzá. A kolozsvári nyertes tanintézménnyel kapcsolatban megjegyezte: itt fôleg a szakmai továbbképzés lehetôsége volt a fô érv.

Sz. Cs.

A Sic transit és Tardi venientibus között
Létay Lajos nem adja el dedikált könyveit

(1., 5. old.)

A Szabadság apróhirdetései között bukkantam rá a következôkre: A már elviselhetetlen gáz-, villany-, s egyéb felsrófolt tarifák miatt eladom a könyvtáramat. Létay Lajos. Biztos vagyok benne, hogy a hírre jó néhány kolozsvári értelmiségi felkapta a fejét: Sic transit gloria — bólogatás vagy Tardi venientibus ossa — pánik — ez egyszer egyremegy. Reméltem azonban, hogy maradtunk még jó néhányan olyanok ebben az iránytûjét és értékeit vesztett Kolozsváron, akik félünk, hogy e hirdetés (eladási) lavinát indít majd el, és lassan megmutatkozik majd ország-világ elôtt az, ami mindnyájunk számára kínos titok volt: mennyire elszegényedett a kolozsvári magyar értelmiség. Ilyenformán talán nem érdektelen közölni azt a beszélgetést, amit — megjátszott vevôjelöltként — tegnap, 2003. január 29-én készítettem az UTUNK egykori fôszerkesztôjével.

— Lajos bátyám, a könyveit csak akkor adja el az íróember, amikor már mindennek vége. Mi történt?

— Sohasem gondoltam volna, hogy valaha ilyen helyzetbe kerülök… — mondja. — Három nappal ezelôtt kifizettem a gázszámlát november–decemberre: ötmillió háromszázezer lejt. Nekem ötmillió negyvenezer lej a nyugdíjam. Nem maradt más, mint eladni a könyveimet. Most eladtam egy festményt, de hát legközelebb mi lesz? Különben igazad van: mindennek vége. Nyolcvannégy éves vagyok, ha nem tudnád. Nem egyben adom el a könyvtáramat, hanem darabonként. Kivéve persze a dedikáltakat, hiszen nem akarom, hogy azt mondják majd rólam: ni, adtam neki, és ô eladja. Pedig van nekem szép számmal dedikált könyvem. Olyanoktól is, akik barátságból adták, de szép számmal olyanok is, akik érdekbôl. Mert hát akkoriban volt egy olyan mondás: író vagy, és nincs lakásod? A Lajos bácsi majd szerez neked. Vagy hát persze ott volt a másik indok is: fôszerkesztôként írassak majd róluk valamit… Aztán azok, akiket én segítettem — nem tudom, hogy ki személyesen —, de úgy bemártottak a magyar írószövetségnél, hogy most mindenki tagja, csak én nem. Ez nekem a nagy keserûségem, de hát már nem is nagyon érdekel: van még egy-két évem. Különben nagyon meghatott, amit a múltkor az "ószerriportodban" írtál az Utunk évkönyvrôl ott a földön… Mondani is akartam, hogy…

— Évtizedekig fôszerkesztô az Utunknál, évtizedekig az akkori pártvezetôk "embere".

Milyennek tûnik az a múlt? Emlékszem, ott ültél mindig a tribünön…

— Berghianu, Mocuta, Moga… Igen, ott ültem, valóban. De nem szégyellem, meg is mondom neked, hogy miért. Kirakatember voltam, senkit nem bántottam, senkinek nem kellett félne tôlem. Kellett egy magyar, és az én voltam. Sok fontos embert megismertem, így sokat is segíthettem. Szerettek, tiszteltek ezek az elvtársak, mert mindig másoknak kértem, nem magamnak. Egyszer azt mondtam Berghianunak: hagyjanak békén, én nem szeretek politizálni, miért választanak be mindenhová? Annyian szeretnének a helyembe kerülni magyarok, miért nem hívják azokat? Azt mondta: "Esti un om naiv" — naiv ember vagy. Ilyen kell nekünk a pártba, aki nem karrierista, de látja, hogy innen sokat lehet másokon segíteni. Most aztán ide jutottam. Jöhetsz te is nyugodtan — válogathatsz itt a könyves szobában. Jó lesz sietni: késôn jövôknek — ugye tudod.

Így múlik el a világ dicsôsége vagy késôn jövôknek csak a csont jut? Létay Lajos esete valahol a kettô között surran tovább. Hm. Az öreg költô még most, "címtelenül" is érdekesebb, mint többtucatnyi harsány írótársa. Kíváncsi lennék, hogy ez utóbbiak milyen könyveket vesznek majd meg tôle.

Szabó Csaba

Mircea Jorj rendreutasította a polgármestert

(1., 5. old.)

Csütörtökön délben Mircea Jorj, a város jegyzôje a polgármesteri hivatalban elmarasztalta fônökét, a polgármestert, aki a sajtó képviselôi jelenlétében szokásos stílusában súlyos vádakkal illette beosztottját.

Tegnapi, szinte mindennapossá vált rendkívüli sajtóértekezletén a városvezetô felrótta Jorjnak, hogy szándékosan nem a megfelelô szakosztályhoz továbbított egy iratot, s emiatt lekésték egy per határidejét. Ennek következtében — állította a polgármester — a helyi költségvetést a jegyzô félmillió euróval károsította meg.

Érdemes megjegyezni, hogy a polgármester nem hívta irodájába Jorjot, hogy idôben figyelmeztesse a hibára, hanem — úgy tûnik — kivárta a határidô lejártát, hogy perrel és az Országos Korrupcióellenes Ügynökségnél tett feljelentéssel fenyegesse meg a jegyzôt, és az összeg behajtását kérje tôle. Az érintett elismerte tévedését, de megjegyezte, hogy a városháza mûködési szabályzatának értelmében a nem megfelelô alosztályhoz továbbított iratot legtöbb egy napon belül vissza kell juttatni a küldô személyhez vagy osztályhoz. Amennyiben ez megtörtént volna, nem késték volna le a per határidejét — állítja Jorj. Ehelyett azonban az iratot egy másik helyre is elküldték, és ott elakadt. Jorj nem zárta ki, hogy ez szándékos cselekedet volt. Éppen azért a jegyzô többek között rosszindulatúsággal, a közvélemény szándékos félretájékoztatásával, a város valós gondjainak elhanyagolásával, bosszúállással, rosszhiszemûséggel, alattomossággal vádolta meg a polgármestert. A városvezetô elôször alaposan meglepôdött beosztottja bátorságától, és hallgatott. Késôbb azonban dühbe gurult, és több ízben a jegyzô szavába vágott. Egyesek már azt hitték, hogy nekiesik a fiatalembernek.

Mint ismeretes, tavaly nyáron Titus Cantemir Jude nyugdíjazását követôen közigazgatási háború robbant ki a prefektúra és a városháza között, mivel a polgármester saját emberét, Vasile Ghermant akarta kinevezni ebbe a tisztségbe.

A polgármesteri hivatal üvegtermében lezajlott heves vita incidensek nélkül ért véget.

Kiss Olivér

Tízmilliót nyert a Szabadsággal

(1. old.)

Az Apáczai Csere János Líceum dísztermében tartottuk tegnap délután a Szabadság nagyszabású, sorshúzással egybekötött közönségtalálkozóját, amelyen gazdára talált elsô negyedévi elôfizetôi nyereménysorsolásunk nagydíja, a Vitacom Electronics tízmillió lejes vásárlási utalványa. A boldog nyertes: Somogyi Gyula (Kolozsvár, Fântânele u. 57/5). További részletek holnapi lapszámunkban.

Bukarestben tárgyal Gyurcsány Ferenc

(1. old.)

Esetleges közös labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésérôl tárgyal csütörtökön és pénteken Bukarestben Gyurcsány Ferenc magyar gyermek-, ifjúsági és sportminiszter. Tárgyalópartnerei között szerepel Adrian Nãstase román miniszterelnök, Octavian Morarlu, a Román Nemzeti Sportügynökség elnöke és Mircea Sandu, a Román Labdarúgó-szövetség vezetôje. (Részletek a 4. oldalon)

Kisebbségi kormánya lesz Romániának?

(1. old.)

A jelenlegi választási rendszer érvényben maradása esetén Romániának kisebbségi kormánya lesz, az NLP-DP Szövetség pedig jobb eredményekre számíthat, és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) igazi ellenfele lehet, ha változtat stratégiáján. Ezek a prognózisok az Elemzési és elôrejelzési jelentés Románia 2004-ben címû dokumentumban szerepelnek, amelyet a Román Akadémiai Társaság (RAT) készített, és amelyet csütörtökön mutattak be sajtótájékoztatón. (Részletek a 4. oldalon)

Egységmegôrzést szorgalmaz Markó Béla

(1. old.)

Markó Béla, az RMDSZ elnöke nem szeretné, ha a polgári szervezetek saját jelölteket állítanának a választásokon. Csütörtöki sajtóértekezletén a szövetségi elnök azt is elmondta, hogy az RMDSZ hajlandó együttmûködni a választások után mind az SZDP-vel, mind pedig az NLP-vel és a DP-vel, kivéve az NRP-t. (Részletek a 4. oldalon)

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

KÉPEK, SZAVAK MOZGÁS-BAN — JAPÁN ÍRÁSMÛVÉSZET címmel Rodica Frentiu kiállítása nyílik meg január 31-én, szombaton de. 11 órakor, a fôtéri Mûvészeti Múzeum Mûhely-termeiben.

A BÁTHORY-LÍCEUM KÓ-RUSÁNAK EGYKORI TAGJAIT minden pénteken este fél 7 órától szeretettel várja az iskolába Halmos Katalin, kóruspróbára. Az iskola fennállásának 425. évfordulójára rendezendô ünnepségen fognak énekelni.

FARSANGI BÁLT szervez február 21-én a Filantróp Humanitárius Alapítvány az egészségügyben dolgozók részére. Jelentkezni február 6-ig lehet, naponta 10–18 óra között a 0744 149811 és 0742 123849-es telefonszámon.

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZE-JÖVETELT szervez az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete január 31-én, szombaton du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

A NYUGDÍJASKLUBOSOK február 1-jén, vasárnap du. 5 órától tartják szokásos zenés-táncos összejövetelüket a Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti Heltai-alapítvány klubtermében. Muzsikál Marton István. Mindenkit szeretettel várnak.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Kill Bill — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Tesó — magyar bemutató. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

GYÔZELEM — Niki Ardelean, tartalékos ezredes — román bemutató. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel szerdán egész nap.

FAVORIT — Lara Croft — Az élet bölcsôje — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — A medál — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Chicago — amerikai (jan. 30–febr. 1.: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, kedvezménnyel naponta 15 órától); Mindörökké Callas — olasz–francia–spanyol–angol–román (febr. 2–3.: 15, 17, 19; kedvezménnyel naponta 15 órától); Frida — amerikai (febr. 4–5.: 15, 17, 19; kedvezménnyel naponta 15 órától, szerdán egész nap).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Nem férek a bôrödbe — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kjedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, január 30-án, pénteken este 8 órakor: Ionesco: Jaques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK.

Február 1-jén, vasárnap de. 11 órakor: Együgyû Misó — stúdióelôadás gyermekeknek.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 31-én, szombaton este 7 órakor: Dale Wassermann: Száll a kakukk fészkére.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Február 1-jén, vasárnap du. 4 órakor: Illés Lajos: Betlehem csillaga — rockopera. Zenei vezetô: Venczel Péter. Rendezô: Vadas László m. v. — IFJÚSÁGI bérlet.

Február 2-án, hétfôn este fél 7 órakor: Illés Lajos: Betlehem csillaga — rockopera. Zenei vezetô: Venczel Péter. Rendezô: Vadas László m. v. — EGYETEMI-bérlet.

ROMÁN OPERA

Január 30-án, pénteken este 7 órától: Csajkovszkij: Anyegin — hangversenyopera.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Ma, január 30-án, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmonia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Karel-Marc Chichon (Gibraltár). Közremûködik: Cristina Anghelescu. Mûsoron: Csajkovszkij: D-dúr hegedûverseny.

TÁNC

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Január 31-én, szombaton este fél 8 órától: A só útja — a Nagyváradi Állami Filharmónia Magyar Néptánc Együttesének vendégjátéka.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Február 1-jén, vasárnap de. 10 órakor: Hófehérke — román tagozat; déli 12 órakor: Jancsi és Juliska — magyar tagozat.

Filmbemutatók

(2. old.)

Köztársaság mozi
Kill Bill
Színes amerikai akciófilm, 2003., 90 perc. Rendezte és a forgatókönyvet írta: Quentin Tarantino. Zene: Ennio Morricone, Lars Ulrich, Tomoyasu Hotey. Szereplôk: Uma Thruman, David Carradine, Daryl Hannah, Lucy Liu, Michael Madsen.

A Tarantino-rajongók bizonyára rég várták már az újabb eposzt, amelyben ezúttal a szokásosnál is több vér folyik, plusz még némi végtagok is törnek. Harc közben már csak így megy ez.

Tarantinóról köztudott, hogy imádja a harcmûvészeti filmeket meg az olasz spagetti-westerneket. Gondolta: csinál a kettôbôl egyet. És bejött. Mármint ez a keverék mûfaj neki, meg Uma Thurmannak is, akivel biztosra mehetett, hiszen nem elôször foglalkoztatja filmjeiben. Ezúttal a beszédes nevû a Mérges Viperák Gyilkos Brigádja csoport tagja, Menyasszonyként pedig azóta emlegetik, amióta titkos esküvôjén fônöke, Bill lemészárolta a násznépet. Ô is csak a véletlennek köszönhetôen úszta meg az öldöklést, és több évi kóma után tér magához egy kórházban. És akkor üt a leszámolás órája: a Menyasszony elhatározza, hogy bosszút áll mindenkin, akinek köze volt a vérfürdôhöz. A sort egykori kolléganôivel kezdi, az elsô részben (merthogy van a Kill Billnek folytatása is) elhull a Kobra fedônevû bérgyilkosnô és a Lucy Liu által megformált O-Rhen-Ishi, aki az évek során a japán maffia királynôje lett. Ez a leszámolás a film egyik kulcsjelenete: a Menyasszony elôzôleg egymaga kivégzi a nyolcvan fôs testôrcsapatot, majd rituális módon végez a királynôvel is. Utolsónak marad Bill, de ez már egy másik történet. Illetve egy másik rész, amelyben további nagy öldöklések, leszakadt végtagok és patakokban csordogáló vér várható.

Uma Thurman ezúttal is nagyot alakít, bár a bérgyilkosnô szerepe szinte biztos siker. Az általa megformált hôs a bosszú angyalaként száguldja be a világot, de csak azokat gyilkolja, akik rászolgáltak erre. Legalábbis szerinte. Így aztán abban is biztosak lehetünk, hogy a folytatásban Billnek (akárcsak egy régebbi filmben Romeónak) meg kell halnia.

Tarantino pedig ismét elégedetten dôlhet hátra a foteljében, megállapítva, hogy sikerült fityiszt mutatnia mindazoknak, akik a vásznon öldökléseket szeretnek látni.

S. B. Á.

Nyerjen a Tesóval!

(2. old.)

DVD-lejátszót nyerhetnek mindazok, akik a január 30–február 5. közötti idôszakban megnézik a Mûvész moziban Dyga Zsombor Tesó címû filmjét.

Minden vetítés alkalmával a belépôjegy mellé adnak egy szelvényt, amit kitöltve be kell dobni a mozi elôcsarnokában elhelyezett urnába. A nyilvános sorsolást február 5-én, este 8 órától tartják a Mûvész moziban.

Közoktatási hírek

(2. old.)

Január 31-én, szombaton rendezik meg az idei Aranka György helyesírási versenyt. A megyei szakaszon több mint száz olyan harmadikos vagy negyedikes diák vesz részt, akik decemberben, a helyi versenyen tovább jutottak.

A verseny reggel 10 órától kezdôdik a kolozsvári Apáczai Csere János Elmélet Líceumban.

Ma még be lehet nevezni a 2004 február 7-én megrendezésre kerülô Kisokos Matematikaversenyre! A megmérettetést a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban tartják 7- én, szombaton reggel fél 9 órától. Érdeklôdni lehet a titkárságon, tel.596-159.

Tarka történetek gyermekeknek

(2. old.)

Az Erdélyi Gondolat kiadó idén napvilágot látott termése ifjúsági kötet. Tarka történetek alcímmel elemi iskolások számára írta Csire Gabriella ezeket a kis szórakoztató sztorikat olyan hasonló korú szereplôkkel, akik a hétköznapokon, no meg a különlegesebb napokon átélt kalandjaik révén tulajdonképpen nem tesznek mást, mint fokozatosan felfedezik a számukra sok ismeretlent, érdekességet rejtô világot. És lassan ráébrednek arra, hogy a mesék világa, bár gyakorta kényelmesebb, biztonságosabb, látványosabb, mint a valóság, azért bizonyos kortól már kezd fékezô erôként hatni a felnövekvô kisemberekre. Ami nem zárja ki azt, hogy idônként, amolyan "ízesítôként" ne kölcsönözzenek színesítô meseelemeket a számukra néha amúgy szürkécske realitásnak.

A tarka történetek feltehetôen egy-két évtizeddel ezelôtt játszódnak le, amikor a gyermeket még nem ferdítették el a mai eldigitalizálódó környezet okozta agresszív hatások, hanem szorosabban kötôdött a természethez, jobban tudott örülni egy társasjátéknak vagy papírsárkánynak, mint napjaink számítógép-függôségben szenvedô fiataljai. Ezért kissé nosztalgiaízû a kötet, de talán éppen a lehetetlennel is kacérkodik: megpróbálja visszairányítani a kiskorú figyelmét mindarra, ami nem lélektelen és rideg gépi termék, hanem annál emberibb és közösségibb, tehát tartalmasabb élmény.

Ö. I. B.

Géniusz / VI. évf. 25. szám

(2. old.)

Az ifjúsági ismeretterjesztô szemle legfrissebb számában ismét örvendetesen sok a fôiskolai hallgató vagy fiatal pályakezdô szerzô.

A történelemmel foglalkozó részbôl kiemelkedik néhány figyelemre méltó írás: Nagy Sándor és a parányi vírus; Egyiptomi Óbirodalom; Kleopátra mitikus orra; Az Egyiptom-kutatás új szempontjai; Nefertiti végre elôkerült; Mekka — az iszlám szíve. Folytatódó sorozatok: Elsô települések és telepesek a Zsil völgyében; A trianoni diktátum elôtti és utáni események; Korda Sándor életútja; Erdélyi magyar sportolók hozzájárulása a sikerekhez; A Föld keletkezésérôl szóló elméletek. A geológiát kedvelôk olvashatnak az egyesült államokbeli Grand Kanyonról, az anatómiabarátok a szem felépítésérôl, a pszichológusok az álommal kapcsolatos megfigyelésekrôl. A bölcseletnek fenntartott rész a Peter-elv-vel és annak helyi változatával foglalkozik, az irodalmi oldalak pedig egy szonettkoszorúval kapcsolatos rejtvénypályázatot hirdetnek meg. A folyóiratban olvashatunk még a Nagy-enyeden ôsszel lezajlott tudományos diákkonferenciáról; Áprily Lajos madarairól; nagyenyedi templomharangok részletes elemzésérôl; Mezôzáh kincsérôl, a tízezer éves bazsarózsáról; állóhullámokkal végzett érdekes kísérletekrôl.

Ez a szám is tartalmas, igényes kiadvány, amelybôl — a tudományos ismeretek halmozását lazítandó — a tanulságos szórakoztatás sem hiányzik: az élményeket Wass Albert aforizmái zárják.

E héten is új A Hét

(2. old.)

Termékeny gondolataink A Héten a szûznemzés körül forogtak. Az interjú Adrian Cioroianuval. Egy jobboldali, aki nem siet, mert tudja: a kapitalizmus még mindig nem elég kemény. A Labirintusban Molnár Gusztáv követi a vén Európát az emancipáció útján, Angyalosy Eszter a szubkultúrákról, bulikról, és a kisebbségek (ál)arcairól. A helyzet Hadurak és hadlegények. Mennyit ér a mundér becsülete Romániában? A kérdés: Milyen a román újfasizmus postai terjesztésben? A látvány: könnyed és rafintált, a szem útját Chilf Mária vezeti. A film Amit a pornográfia margójára írtunk. A színház Oblomov: a mennybe, avagy a zsírba megy? Az irodalom Történetek az erôszakról. Akarom, hogy akarj. A kritika: Szálinger Balázs: Petôfi aktuál.

Sorrend

(2. old.)

Szegény bikák, berbécsek és más hímnemû háziállatok! Vége a sok hebehurgya párosodásnak. Nem úgy van az, hogy most éppen arra szottyan kedvük, és akkor irány a tehén, a juh vagy más nônemû háziállat. Nem bizony! Jól meg kell gondolni, hogy mikor, hogyan és fôleg hányszor. Mert nem mindegy! Ezt törvénynek kell megszabnia! Ezért aztán összeültek a nagyfejek az egészségügyi minisztériumból meg az igazságügyi minisztériumból, és megalkották az állatok párosodási törvényét. Hát, mit mondjak, dolgoznak, keményen dolgoznak ott "fenn", hogy fontossági sorrendben leomlasszák az Európai Unió felé vezetô úton ágaskodó falakat.

B. É.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

A találkozás

(3. old.)

Nem akartam külön szerepet kiharcolni magamnak a pályámon. Gátlásaimat szemérmesen megélem az írás "szentsége" elôtt, és hiszem, hogy az íróember meg kell hogy becsülje olvasóit: erre kényszeríti rangja. Akár tetszik, akár nem, az ember nem vonhatja ki magát a megméretés hagyományos mércéje alól. Talán ennek tulajdoníthatom — bár csak ennyi lenne —, hogy az utóbbi idôben csak látásból vagy még úgy sem ismert kolozsvári olvasók megszólítottak. Városunk átvedlett (vedlett) járókelôi közt utánam nyúl egy kar, megállít, és mosolyogva igazolja, hogy ô nagyon rég ismer, bár én nem emlékezhetem rá, mivel néhány osztállyal fölöttem járt. Ugyanabban az iskolában végeztünk mindketten, olvassa írásaimat, és úgy véli, egyforma nevelést kaptunk, egyforma erkölcsben gondolkodunk.

Beszédébôl kicseng az aggodalom és a válaszkeresés a kérdésekre. Kissé túlzottan udvarias megszólítását meg-próbálom hozzánk szelídíteni, és egyre jobban oda kell figyelnem gondolataira. Kérem, hogy tegezôdjünk, ha már iskolatársak voltunk, és ezt ilyen kedvesen tudtomra is adja. Erre kötelez a múltunk és ez a pillanat, amikor meg szeretném érteni, miért éppen most tartotta szükségesnek megszólításomat, miért gondolja, hogy több közünk van egymáshoz.

— A múltunkat ismerjük, de mi van a jelenben? — szegezi nekem a kérdést, amely nemcsak a megélhetésre vonatkozik. Arról a szerves összetartozásról várna választ, amelybôl szomorú figyelmeztetések magasodnak elénk. Arra vár választ, hogy a politikusok és bármely szinten mindenáron politizáló "fennforgók" miért vetkôztetik csontra az igazságot, miért állítják elénk sorsunkat s örömünket felismerhetetlenül gyászosan. Olyan az életünk, mint egy dilettáns kabaré-elôadás: gyenge szereplôk ripacskodnak, tánclépéseket vétve trappolnak a politika színpadán, és ének helyett ordibáló hangon terelik magukra a figyelmet. — ... Mondhatom, nem haragszol meg? ... Az újságok néha csak gátlástalan szavak, amelyek bekerülnek már az óvodába, fölkúsznak a szószékekre, a nyugalomra vágyó lakosság ablakain is bebújnak. A maradó és megmaradni akaró magyarok maholnap magukba zárkóznak, mert a gátlástalan gyûlölködôk megmérgezték a levegôt, a lelkeket, a szellemet. Egyre több a fröcskölôdô újságcikk, holott emberi szóra, bölcsességre éhesek az olvasók. A szavak hangzását az idôben kell hallgatni. Azt szeretnék tudni, arra várnak feleletet: Ki is vagyok? Mit akarok? Kinek érdekében akarok élni? Felelet helyett a drámai csend áll be, mivel a szavak nem a kérdésekre adnak választ. Elérkeztünk a határhoz, ahol nem tudjuk követni egymást, ahol süketek és vakok állnak egymással szemben, ahol érthetô és megszólító szavaink falba koppannak. A lármából nem válik ki a dallam, amelyben a szív hangja is benne van.

Két ismerôs–ismeretlen asszony, egykori iskolatárs némán összeborul. Erre a kifakadásra itt az utca sarkán nem elég felelni. Többet várnak az emberek. Nem fogadják el, ha öncélúan írsz, állítasz valamit. Az olvasók bízni akarnak bennünk...

Van-e tartalékom áldozatkészségbôl? — tûnôdöm, tovább haladva utamon, mint aki legalább egy pillanatra úgy érzi: boldogok is lehetnénk, de elmulasztjuk, miközben hangos kikiáltók magukat ajánlva teleüvöltik világunkat.

Horváth Arany

Sok bába közt...

(3. old.)

A 90-es években sok román politikus krokodilkönnyeket hullatott az erdélyi magyarság mostoha sorsa miatt, amelynek nincs lehetôsége, hogy különbözô pártokban politizáljon, hanem "kénytelen" egyetlen politikai érdekvédelmi szervezetbe tömörülni, s arra adni szavazatait.

Nos, "jóakaróink" letörölhetik a könnyeiket. Amit e politikusok csábító szirénhangjai nem értek el, azt úgy tûnik, elérik az RMDSZ-en kívüli magyar rivális szervezôdések.

Vannak polgári szövetségeseink, van Székely Nemzeti Tanácsunk, sôt Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsunk is, és mindenki fennen hirdeti, hogy az övé az egyedül üdvözítô igaz hit, azaz választási program. Az egyszerû magyar választópolgár kapkodhatja a fejét, hogy kire hallgasson, s egyre kiábrándultabb.

De lehet-e másként egy demokratikus társadalomban, lehet-e kifogásolni a politikai pluralizmust?

E kérdésre válaszolva nem lehet elvonatkoztatni egy könyörtelen ténytôl, mégpedig attól, hogy az 1,5 milliós erdélyi magyarság nem bír el két országos politikai szervezetet, az 5%-os parlamenti bejutási küszöb ezt nem teszi lehetôvé!

A mi esetünkben nem az a helyzet, mint például Magyarországon, ahol ha a választásokon megbukik a baloldal, gyôz a jobb, vagy megfordítva, de így vagy úgy, a magyarság nem marad parlamenti képviselet, önkormányzat, kormány nélkül.

Nálunk ennek éppen a fordítottja az igaz. Ha a leendô választásokat az RMDSZ elveszíti, mert 5% alatt marad, akkor a hazai magyarság is elveszíti parlamenti képviseletét, és semmi beleszólása sem lesz az ország és saját sorsába! Jó lesz-e ez nekünk, kinek használ, ha ez a helyzet bekövetkezik?

Meg kell értenünk, hogy a demokrácia elsôsorban tisztességesen választott népképviseletet jelent, és éppen a népképviseletet veszélyeztetik azok, akik külön utakon járnak.

A helyhatósági választásokon a külön listás jelölések oda vezetnek majd, hogy a szavazatok szóródása miatt nagyszámú polgármesteri és tanácsosi hely vész el, tehát mindenképpen a helyi magyar közösségek veszítenek.

Akarva-akaratlanul a magyar népképviselet elvesztésének veszélyét idézik fel azok is, akik nemzetárulással, a szövetségi program feladásával vádolják a Szövetség jelenlegi vezetését amiatt, hogy ezidáig nem terjesztette be a parlamentben az autonómiaigényeinket. Egy szervezet vezetôségének szapulása óhatatlanul kihat a szervezet tekintélyére, hitelére, ami a tagság közönyéhez vezet — a mi esetünkben a választásoktól való távolmaradáshoz.

Érdemében vizsgálva a kérdést: van-e Romániában olyan politikai erô, vannak-e olyan pártok, amelyek az autonómia-törvényt támogatnák? Nincsenek, s ezt azok is nagyon jól tudják, akik fennen lobogtatják az autonómia zászlaját. Akkor mi értelme van ennek a hangoskodó kampánynak? Van értelme, csakhogy az eredmény nem a román körökkel folytatott érdemi vita lenne, hanem az országban uralkodó légkör s a választási hadjárat miatt, amelyben minden párt fut a szavazatok után, a sovinizmus felszítása. Az összes párt a magyarság s az RMDSZ elleni támadást helyezné a propagandája homlokterébe, s a Szövetség politikailag elszigetelôdne még azoktól a sajnos gyenge politikai köröktôl is, amelyek más körülmények között talán hajlandók lennének az autonómia kérdését tárgyilagosan, jóhiszemûen kezelni.

És lenne még egy haszon — no persze nem az ország s nem is a honi magyarság, hanem a kormánypárt és az ellenzék számára. A sovinizmus felszításával ismét sikerülne elterelni a figyelmet arról, hogy nôtt a nyomor, és sem a kormánypártnak, sem az ellenzéknek nincs tényleges, reális programja a helyzet megváltoztatására. Ez lenne az eredmény az RMDSZ-ben is. Leállna az a folyamat, amely a szegény néprétegek helyzetére kezdte irányítani a Szövetség figyelmét. (Egyébként mi mondanivalójuk van a polgári szövetségeknek vagy a Székely Nemzeti Tanácsnak például a kommandóiak számára, ahol a lakosság 90 százaléka munkanélküli, s csak a nyáron gyûjtött erdei gyümölcs és gomba értékesítésébôl él? Él? Nyomorog. Mit tegyenek az erdôvidéki volt bányászok, akik a bányák bezárása után tömegesen kerültek az utcára? Hallgatás a válasz, pedig a magyarság helyben maradásának éppen a megélhetési lehetôségek biztosítása az elôfeltétele.)

A Szövetségen kívüli magyar ellenzék azzal, hogy az autonómiatervezet kapcsán sürgeti a parlamenti kezdeményezést, egyszerûen csapdát állít az RMDSZ csúcsvezetôségének. Ha beterjeszti az autonómiatervezetet, magára vonja a tüzet, s a választásokig egyebet sem tehet, mint hogy visszaverje a magyarság elleni támadásokat, a törvénytervezetet persze a Szociáldemokrata Párt buzgó közremûködésével a parlament elutasítja. Nagyszerû. Fel lehet újítani a támadásokat a csúcsvezetôség ellen, amiért aláírta a kormánypárttal az együttmûködési szerzôdést, íme, bebizonyosodott, hogy ez a magyar érdekek elárulását jelentette! Ha viszont a fenti meggondolások miatt nem terjeszti be, vagy nem áll ki mellette teljes erôvel — ez is jó. Ujjal lehet majd mutogatni rá, hogy íme, meg sem próbálta az autonómia kivívását. Hát nem népáruló?!

Az embernek keserûen eszébe jut az a vicc, amelyben a nyuszit hol azért verik meg, mert van sapkája, hol azért, mert nincs.

Csakhogy az, ami kibontakozóban van, nem vicc, hanem az erdélyi magyarság sorsa forog kockán. Két közvélemény-kutatás már kimutatta, hogy az RMDSZ választottsága 5% alatt marad.

Mondjunk tehát le az autonómia-igényünkrôl, s a Szövetség vezetôinek bírálatáról?

Nem. Az autonómia jogos igény, s számunkra nem létezik addig igazi demokrácia, amíg az ország törvényeinek betartása mellett a csak minket érintô kérdésekben nincs döntési jogunk. Az autonómiaigény beterjesztését azonban el kell halasztani a választások utánra, mert csapnivalóan rossz hadvezér az, aki a vereség biztos tudatában csatát kezd, ahelyett hogy visszavonulna, s megôrizve erôit, kedvezôbb idôben venné fel a harcot. A jelen legfontosabb feladata jó választási program kidolgozása, amely nagy hangsúlyt helyez a szociális gondok enyhítésére, továbbá a képviselôjelöltek helyes és tisztességes kiválasztása és a választóink felrázása abból a közönybôl, amely sokakat távoltartana az urnáktól.

Ami a vezetôség bírálatát illeti, azt az RMDSZ keretei között kell megvalósítani, a területi szervezetek, a városi, megyei választmányok, az SZKT és más belsô vezetô szervek keretében.

Ha nem ezen az úton járunk, akkor jövôre már csak azzal dicsekedhetünk, mint a vajdasági magyarok: hogy vannak polgári szövetségeink, nemzeti tanácsaink, csak éppen parlamenti képviseletünk nincs. Mert sok bába közt elvész a gyermek.

Nagy Károly,
a Romániai Magyar Dolgozók Egyesületének szóvivôje

Egér az osztályban

(3. old.)

Sikítás. A nô fent toporog az asztalon, széken. Az egérke pedig kánkánt jár a szék lábainál… Ugye, ismerôs a kép rajzfilmekbôl, karikatúrákról? Mi lenne, ha egy osztályban történne meg, hogy az egérke riadtan átfut a terem egyik végébôl a másikba, a tanárnô pedig két másodperc alatt a katedrán terem? Na, mi lenne? Minden bizonnyal az osztály hímnemû egyedei kipukkadnának a nevetéstôl, némelyik lány viszont követné a tanárnô példáját a sikítozásban és bútorra mászásban. A kérdés: kevésbé jó pedagógus az a nô, aki plafonra mászik egértôl, patkánytól, mint aki nem? Kihat-e szakmai tudására, képességeire, pedagógiai érzékére mindez?

Két hete talán, hogy felröppent a hír a tévécsatornákon: felsô körökben gondolkodnak azon, hogy megszigorítják a tanügyi káderek pszichológiai és pszichiátriai ellenôrzését, tesztelését: akinél fóbiákat, illetve beszédhibát, pontosabban dadogást fedeznek fel, búcsút mondhat pedagógusi karrierjének. A kérdés a következô: hogyan fogják ezt megvalósítani? Tekintve az alábbiakat.

Az egészségügyi ellenôrzések "szigorítása" már évek óta tart, ez része a tanügyi reformnak. A rendszerváltás elôtt, de még a kilencvenes évek végén is két vizsgálaton kellett átesniük a tanároknak minden iskolai év kezdetekor: vérvizsgálaton és tüdôszûrésen. A környezetet és a gyerekekkel való szoros közelséget tekintve ez értelmes dolog volt. Azóta, három-négy éve hirtelen rájöttek, hogy nincs szükség vérvizsgálatra (talán kiment a divatból a szifilisz!). Egy-két évre rá, pszichikai labilitásból fakadó bántalmazástól féltve a diákokat, elrendelték a pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatot. A tüdôszûrés maradt.

A fejetlenség és bürokrácia kezdett még nagyobb arányokat ölteni: évente, sôt hetente ellentétes határozatokkal és felhívásokkal bombázták a tanárokat, és természetesen híresztelések is terjedtek egyik tanintézettôl a másikig. Egyik határozat így szólt: csak pszichológiai vizsgálat szükséges, az utána következô már azt hirdette, hogy a pszichiátriai teszt is szükségeltetik minden iskolai év kezdetén. Aztán ez ismét változott: a pszichiátriai vizsgálat érvényessége négy év, csupán a pszichológiai tesztet kell felújítani évrôl évre.

Mi több: az Oktatási és Egészségügyi Minisztérium között néhány éve sehogy sem talál a szó, ami a pedagógusok kötelezô vizsgálatainak ingyenességét illeti. A tanügyiminisztérium kibocsátotta és a kormány által megerôsített oktatói statútumban írja, hogy a kötelezô egészségügyi vizsgálatok ingyenesek a tanügyben dolgozó számára. Ezzel szemben minden szeptemberben lezajlik a már megszokottá vált cirkusz: a szolgáltatásokat végzô minisztérium nem hajlandó "ingyen" dolgozni.

Volt olyan év, amikor minden vizsgálatot saját zsebünkbôl fizettünk, beleértve a háziorvos pecsétjét is. Mert közben szerephez jutottak háziorvosaink is, akik az elvégzett vizsgálatokat bizonyító papírra rátették a "munkára alkalmas" pecsétet, illetve kézjegyüket. Mindazonáltal, hogy tetemes összegeket vonnak le a fizetésekbôl az egészségügyi biztosításra, valamint tekintettel arra, hogy minden biztosított személynek joga van évente egy összetett orvosi vizsgálatra háziorvosánál, az egyperces pecsételés is pénzbe kerül. Háborgásomra háziorvosom felvilágosított: igen, jogom van az évi mérleg-vizsgálathoz, de nem akkor, amikor nekem jólesik, hanem amikor rám kerül a sor. A lista ott függ a rendelô várószobájában, tanulmányozzam. Nem tudom, más hogy van ezzel, de én még soha nem vettem igénybe ezt a vizsgálatot. Ugyanis csak akkor megyek orvoshoz, ha beteg vagyok.

Két évvel ezelôtt átestem a pszichiátriai vizsgálaton, amely akkor még ingyenes volt bizonyos egészségügyi intézményekben. A szakorvos színe elé járultam, elôadtam, hogy tanár vagyok, és a kötelezô vizsgálat miatt jöttem. Leültetett, rám nézett, megkérdezte, hogy haragszom-e valakire az iskolában, közben megírta a számbavételi naplót, majd ráütötte a pecsétet a papíromra. Ennyi. Négy évig mentes vagyok minden gyanú alól, miszerint pszichiátriai problémáim lennének.

A mostani tanévre érvényes ôszi pszichológiai vizsgálat hasonlóképpen zajlott le. A különbség csak az volt, hogy ezúttal egy százezrest is otthagytam. Amúgy az egész tavalyi vizsgálatügy rendkívül érdekes volt. Szeptember elején megjelent kifüggesztve a tanáriban a kötelezô orvosi vizsgálatok listája, valamint az intézményeké, ahol ezeket ingyen szolgáltatják. Három-négy napra rá új lista került a régi helyére, semmisnek nyilvánítva az elôzôben foglaltakat. Az új határozat szerint tüdôszûrést csakis a TBC-kórháznál végeznek ingyen, a családi orvos kiállította küldôcédula nélkül. A pszichológiai vizsgálat viszont bármely szakrendelôben elvégezhetô, mivel az már nem ingyenes. A háziorvosok kikerültek a képbôl: a "tanügyi munkára alkalmas" cédulát csupán a munkaügy egészségügyi rendelôi állíthatják ki.

A háziorvosom megtagadta, hogy küldôpapírt adjon a tüdôröntgen elvégzéséhez. Kifejtette: a küldôpapírra fel kell tüntetnie a diagnózist, tehát ez azt jelentené, hogy valami gond van a tüdômmel, amelyhez kivizsgálás szükségeltetik. Ettôl pedig Isten ôrizz! Menjek csak fel a TBC-kórházhoz, és álljam ki a sort. Órarendet nem ismertetett, emiatt persze fölöslegesen másztam meg a hegyet egyik délelôtt, mivel a tanárokat külön órarend szerint fogadták — délután.

Visszatérve a fóbiákhoz. Részemrôl nem csupán az a kérdés, hogy például egy tériszonyban vagy arachnofóbiában (pókoktól való túlzott irtózás) szenvedô pedagógusnak miért kellene búcsút mondania a katedrának, hanem az is: milyen módon fogják ezeket a vizsgálatokat elvégezni? Amennyiben annyira komolytalan és felszínes lesz, mint a pszichológiai és pszichiátriai vizsgálat, mi értelme van? Fôleg, ha ez is a mi zsebünkre megy. Minden pedagógus szenvedni fog egy fóbiától: a tanügytôl és minisztériumától.

Valkai Krisztina

Az oldalt szerkesztette: Balló Áron

NAPIRENDEN

Bukarestben tárgyal Gyurcsány Ferenc
Magyar–román közös rendezvényeket terveznek

(4. old.)

A történelmi megbékélést és egymás jobb megismerését segítheti elô, ha Románia és Magyarország közös rendezvényeket, például labdarúgó Európa-bajnokságot szervez — fejtette ki Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter a romániai magyar sajtónak adott interjúiban. A miniszter annak kapcsán nyilatkozott, hogy pénteken a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság esetleges közös megrendezésérôl tárgyal román partnereivel Bukarestben (látogatásán fogadja majd Adrian Nãstase miniszter-elnök is).

— A két ország az egységesülô Európa felé tart, amelyben meg kell tanulni a nagy ügyekben is együttmûködni — jelentette ki Gyurcsány. Az ötletgazda magyar sportminisztérium vezetôje kifejtette, hogy a döntést a két országnak 2005 végéig, 2006 elejéig kell meghoznia, és meg kell fontolni a Horvátország részérôl nemrég érkezett ajánlatot is. Román partnereitôl meg is fogja kérdezni, mit szólnának ahhoz, hogy esetleg hármasban pályázzanak — tette hozzá.

A magyar és a román szaktárca között egyébként írásos megállapodásban is rögzített együttmûködés létezik 1997–1998 óta, az valamennyi felügyelt területre — gyermek, ifjúság, sport, kábítószer — kiterjed. A megállapodás szakértôi együttmûködést, konzultációt, látogatásokat ír elô. Évente egy vagy két alkalommal mindkét oldal két-három fôs szakértôi csoportot küld, amely egy-egy témakörben áttekinti a másik fél gyakorlatát, tapasztalatait, és megbeszélik az aktuális kérdéseket.

Új meteorológiai intézet jött létre
A vezetôség héttagú

(4. old.)

Csütörtöki ülésén a kormány törvénytervezet elôterjesztésérôl döntött, amely létrehozná az Országos Meteorológiai Felügyeletet. Az új intézmény létrehozásával megszûnik az Országos Meteorológiai, Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet. A felügyelet önálló gazdasági és pénzügyi rendszer alapján mûködik majd a Földmûvelésügyi, Erdôgazdálkodási, Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium alárendeltségében.

Az Országos Meteorológiai Felügyeletet egy hét fôbôl álló testület vezeti, amelynek tagjait a földmûvelésügyi miniszter nevezi ki, az ügyvezetôi teendôket pedig vezérigazgatói minôségben Romániának a Meteorológiai Világszervezetnél levô állandó képviselôje látja el. Az Országos Meteorológiai Felügyelet átveszi az Országos Meteorológiai, Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet személyzetét és javait.

Vízum nélkül Svájcba

(4. old.)

Jövô hónap végétôl vízum nélkül utazhatunk Svájcba — közli a Mediafax. A hírügynökség szerint február 22-én lép életbe a kölcsönös vízummentességrôl szóló román–svájci kormányközi megállapodás. A külügyminisztérium közleménye szerint Svájc bukaresti nagykövetsége tájékoztatta a külügyi tárcát, hogy a svájci fél teljesítette a kölcsönös vízummentességi megállapodás érvénybe lépéséhez szükséges hazai procedúrákat.

Az egyezmény szerint a két ország állampolgárai látogatóként 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak a másik ország területén.

Egységmegôrzést szorgalmaz Markó Béla

(4. old.)

Az RMDSZ elnöke szerint nem kedvezne a magyar közösségnek, ha a polgári szervezetek saját jelölteket állítanának a választásokon. Markó Béla csütörtökön, sajtótájékoztatón elmondta, osztja Borbély László, az RMDSZ ügyvezetô alelnökének véleményét.

"Úgy gondoljuk, hogy a romániai magyarok az egységes fellépéssel érték el az eddigi eredményeket, és szeretnénk megôrizni ezt az egységet a választások esetében is", mondta a szövetségi elnök.

Markó szerint Borbély László ezzel kapcsolatban javaslatot tett a polgári szervezeteknek.

"Tanács, javaslat volt, nem felhívás, és nincsenek félelmeink. Borbély László azt mondta, hogy a magyar közösség számára kedvezôtlen lenne, ha a polgári szervezetek jelöltlistákat nyújtanának be különbözô településeken", tette hozzá Markó Béla.

Mint ismeretes, Borbély László, az RMDSZ ügyvezetô alelnöke szerdán, Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján felkérte a magyar polgári köröket, hogy ne állítsanak saját jelölteket az idei helyhatósági választásokon, mivel ez rontaná az RMDSZ választási esélyeit.

Ugyanakkor Markó Béla csütörtökön kijelentette, hogy az RMDSZ hajlandó a választások után együttmûködni a Szociáldemokrata Párttal (SZDP), a Nemzeti Liberális Párttal (NLP) és a Demokrata Párttal (DP), de kizárja a szövetség lehetôségét a Nagy-Románia Párttal (NRP).

"Lehetséges az együttmûködés az SZDP-vel, talán a DP-vel és az NLP-vel is, de nekik módosítaniuk kell álláspontjukat a magyar közösséggel kapcsolatban", jelentette ki sajtótájékoztatón az RMDSZ szövetségi elnöke.

Markó szerint "hasznos" volt az RMDSZ és a politikai alakulatok 1996 utáni együttmûködése, ezért folytatni kell ezt a gyakorlatot "a közös célkitûzések megvalósulása érdekében".

A szövetségi elnök kifejtette: nem bízik a szóbeli megállapodásokban. "Az írásba foglalt megállapodásokkal is gondjaink voltak, én mégis ezek mellett döntenék", fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Nem képviselik többé az RMDSZ-t

(4. old.)

Berekméri Sándor és Tôkés András Maros megyei tanácsosok, a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) tagjai többé nem az RMDSZ-t képviselik a testületben, hanem független képviselôkként dolgoznak tovább, jelentette be Berekméri Sándor a Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén. Andrássy Árpád, a harmadik MPSZ-tag megyei tanácsos kijelentette, továbbra is az RMDSZ képviselôje lesz, mivel ô a szövetség marosludasi szervezetének elnöke.

"Kilépésünket senki nem kényszerítette ránk, vagy sugallta nekünk. Úgy vélem, hogy politikailag nem korrekt, ha RMDSZ-tagként egy másik pártnak dolgozol", mondta Tôkés András. Hozzátette, nem gondolja, hogy az RMDSZ-ben kell maradnia, mert a szövetség listáin választották meg, mivel ôt a magyar közösség választotta meg az elôválasztásokon. "Továbbra is az engem a megyei tanácsba delegáló magyar közösség érdekeit fogom képviselni", szögezte le Tôkés András, aki nem zárta ki annak lehetôségét, hogy a Megyei Tanács keretében együttmûködjenek az RMDSZ-szel.

Benedek Imre, az RMDSZ megyei tanácsi frakciójának vezetôje "szerencsétlennek" nevezte az MPSZ lépését, szerinte "jobb lett volna, hogy egy ilyen alternatíva az RMDSZ keretén belül létezik, mivel sok dologban közös állásponton vagyunk".

Elektronikus személyazonossági igazolványok

(4. old.)

Az elektronikus személyazonossági igazolványok kibocsátása 2006 január 1-jétôl kezdôdik. Errôl a kormány döntött csütörtöki ülésén elfogadott rendeletében. A jogszabály módosítja és kiegészíti a 69/2002-es rendeletet, amely azt írta elô, hogy a polgármesteri hivatalok 2003. január elsejétôl bocsátják ki az elektronikus igazolványokat, párhuzamosan a jelenlegi dokumentumokkal.

A csütörtökön elfogadott kormányrendelet értelmében a hatóságok és közintézmények felszerelése a szükséges berendezésekkel és szoftverekkel fokozatosan történik. Így a megyeszékhelyeken 2007. július 31-ig, a többi városban 2008. december 31-ig, a községekben pedig 2009. december 31-ig történik meg a szükséges infrastruktúra beszerzése.

A jelenlegi személyazonossági igazolványok lejártukig érvényben maradnak.

Kisebbségi kormánya lesz Romániának?

(4. old.)

A jelentés szerint az NLP–DP Szövetségnek nem kellene külön jelölteket állítania a helyhatósági választásokon, továbbá hiteles kormányzati alternatívát kellene kidolgoznia, amelyet a választások elôtt be kell mutatni. Alina Mungiu-Pippidi, a RAT elnöke hangsúlyozta a kormányfôjelölt bemutatásának szükségességét, ô Traian Bãsescut látja a legalkalmasabbnak erre a tisztségre.

A RAT szerint ha az NLP–DP Szövetség nem így jár el, "felébred a gyanú, hogy a belsô hatalmi harcok — akárcsak a Demokratikus Konvenció esetében — fontosabbak minden más célkitûzésnél, ez pedig legtöbb 30 százalékra korlátozza a megszerezhetô szavazatok arányát".

A választási rendszer módosulása, a név szerinti szavazás bármelyik változatának alkalmazása esetén, a választási körzetek újrameghatározásának és a szavazattöbbséges mechanizmus kombinációja az SZDP-t juttatná elônyhöz. Ez az elôny nagyobb lenne a kétfordulós szavazási rendszer alkalmazása esetén, amely egy SZDP–NRP szövetséghez vezetne és az SZDP megszerezhetné a mandátumok több mint kétharmadát. Az egyfordulós változat esetében az SZDP a szavazatoknak mintegy 60 százalékát szerezné meg, áll a jelentésben.

Alina Mungiu-Pippidi szerint kevéssé valószínû, hogy az idei választásokon név szerinti szavazási rendszert alkalmaznának. "Reális esély van arra, hogy az NLP-DP Szövetség utolérje az SZDP-t", vélekedett. Hozzátette, véleménye szerint az általános választásokon az elsô helyezett a voksok mintegy 35 százalékát szerzi meg.

A RAT szerint fennáll a veszélye, hogy az RMDSZ nem szerzi meg a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékot, mivel a magyar választók elégedetlenek, a szövetség vezetôinek egy része pedig hitelét vesztette a kormányzati tevékenység, illetve a kormányzathoz való közelség idôszakában.

A RAT úgy véli, a parlamenti küszöböt 4 százalékra kellene csökkenteni. Alina Mungiu-Pippidi szerint lehetséges, hogy az "intelligens" magyar választópolgár rájön, hogy parlamenti képviselet nélkül maradhat, de "a helyhatósági választásokon büntetôszavazás történik majd".

A jelentés szerint a helyhatósági választásokon alacsonyabb lesz a részvételi arány, az NRP pedig a korábbinál jobb eredményt ér el a gazdasági átmenet által érintett térségekben, vagy ott, ahol az NLP–DP Szövetség külön jelölteket állít. Az SZDP nem éri el a kitûzött 52 százalékot, mivel a városi lakosság egyre inkább az ellenzék felé fordul, áll a Román Akadémiai Társaság jelentésében.

"Erôs lejt" ígér a kormány
Az átértékelés szükséges, költséges és megtérül

(4. old.)

Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter és Mugur Isãrescu, a Román Nemzeti Bank elnöke egyezsége szerint 2005 tavaszán bevezetik a négy nullával leegyszerûsített lejt. A régóta vajúdó kérdés jogosultságát az ország lakossága saját bôrén érzi: tizennégy év alatt az infláció miatt százezres, milliós és milliárdos nagyságrendû összegekben gondolkodnak az emberek. A jelenlegi 10 ezres bankjegy átértékelve 1 (azaz egy) lejes pénzérmévé alakul át, de semmit sem veszít az értékébôl.

A pénzügyminiszter szerint két héten belül elkészül az erre vonatkozó törvénytervezet, a "nehéz lej" bevezetése pedig megerôsíti a román fizetôeszközbe vetett hitet, és elôkészíti az euró bevezetését. A lakosságnak egy teljes esztendô áll a rendelkezésére, hogy megbarátkozzék a változás gondolatával. Az új lej bevezetése után a régi még egy éven át párhuzamosan forgalomban marad. A "farok nélküli lej" maga után vonja az országban 1990 óta elfelejtett váltópénz ismételt megjelenését: visszatér az 50 banis, valamint 20-as, 50-es és 100-as bankjegy. Az akkorra prognosztizálható értékrend alapján 1 euró körülbelül 5 új lejt ér majd.

Románia az egyetlen az EU-tagságra pályázó országok közül, ahol öt számjegyre van szükség a nemzeti pénznem árfolyamának kifejezésére a legfontosabb valutákkal szemben.

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke, Somai József szerint az átértékelési intézkedés várható volt, mert már nem lehet sokáig fokozni a nullák torlódását. Ugyanakkor költséges intézkedésrôl van szó, ami azonban hosszú távon megtérül. Az, hogy elôreláthatólag 5 új lej ér majd 1 eurót, most reálisnak tûnik, hiszen az EU elôírásának megfelelôen az inflációs terv szerint 2007-re a pénzromlás ütemét évi 4-5%-ra kell leszorítani.

Ö. I. B.

Lezuhant egy katonai helikopter

(4. old.)

Lezuhant egy rutinfeladatot végrehajtó katonai helikopter csütörtökön Romániában, az ország délkeleti részén fekvô Posta Calnauban. A helikopter fedélzetén tartózkodó három személy meghalt.

A halálos baleset oka egyelôre ismeretlen. A helyszínre érkezô mentôk megtalálták az Alouette YAR-316B típusú légi jármû roncsai között a három elszenesedett holttestet — közölte Gelaledin Nezir, a védelmi minisztérium szóvivôje.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Intézkedések a madárinfluenza ellen

(5. old.)

A Kolozs megyei Állategészségügyi Igazgatóság szigorú intézkedéseket foganatosított a megye tyúkfarmjain a madárinfluenza terjedésének megfékezésére. Az alkalmazottak például csak akkor kezdhetik el a munkát, ha elôzôleg lecserélik utcai ruházatukat a speciális munkahelyi zubbonyokra. Az igazgatóság vezetôje, Ivan Ilarie a Mediafaxnak úgy nyilatkozott, a megyében több mint tíz tyúkfarm mûködik Szászfenes, Gyalu, Apahida és Bács községekben.

Ismeretes, hétfôn Románia betiltotta az élô baromfi és más baromfitermék importálását Thaiföldrôl, Kínából és Vietnámból. A román egészségügyi hatóságok ugyanakkor fokozott odafigyeléssel követik az influenzás eseteket, hogy kiszûrjék és különleges kezelésben részesítsék azokat a betegeket, akik szervezetében a beteg baromfi által terjesztett vírus fedezhetô fel.

A baromfiállományt pusztító betegséget eddig kilenc délkelet-ázsiai országban mutatták ki, s az emberre is terjedô betegségnek már halálos áldozatai is vannak.

A Kolozs megyei közegészségügyi igazgatóság

(5. old.)

közleményben értesíti a lakosságot, hogy 2004. február 1-jétôl megszünteti a lentebb felsorolt állandó szolgálati központok mûködtetését: Kolozsváron az Izlazului utca 18., a Bãita utca 9. és a Crinului utca 9. szám alatt; Désen a Május 1-je utca 14–16. szám alatt; Aranyosgyéresen az Avram Iancu 33. szám alatt.

Az Egészségügyi Minisztérium 2004/39. számú rendelete értelmében mindazon városokban, ahol mûködnek sürgôsségi osztállyal rendelkezô egészségügyi egységek, fölöslegessé vált ezen központok mûködtetése.

A Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság biztosítja a lakosságot, hogy ezáltal az orvosi asszisztencia akadálytalanul fog mûködni a kórházak sürgôsségi szolgálata és a mentôszolgálat közremûködésével.

Gázhálózatot avattak Széken
özel 44 milliárd lejbe került a beruházás

(5. old.)

Tegnap került sor Széken a köz-ség gázhálózatának hivatalos átadására. Sallai János polgármester a Szabadságnak elmondta: a munkálatokkal már decemberben készen voltak. A faluban 70 családnál ég a gáz, további 70-nél pedig már megtörténtek a belsô szerelések, a gáz bekötése tehát folyamatban van. A beruházás nagy részét az olasz CPL Concordia nevû cég finanszírozta.

A gázhálózat 38 km, ebbôl 12,8 km középnyomású összekötô hálózat Szentivány és Szék között, a többi 25 km kisnyomású hálózat. Ez a község területén húzódik, egy-egy gázelosztóval mindkét településen. A teljes beruházás körülbelül 44 milliárd lejbe került, ebbôl 33 milliárdot az olasz cég állt, amelynek a szolgáltatást koncesszionálták. További 1,2 milliárd lejt fizettek a fogyasztók, 800 milliót pedig a megyei és a széki önkormányzat.

— Az elképzelés még 1997–1998- ban született, akkor a fogyasztók pénzébôl elkészítettük az elôtanulmányt, ami nem kevesebb mint 52 millió lejbe került — mondotta a polgármester. — Az akkori politika szerint állami támogatásra csak akkor számíthattunk, ha a tervezett munkálatok 30 százalékát mi, a fogyasztók már beindítottuk. Ezt a feltételt sikerült teljesítenünk, az ötszáz fogyasztó összerakta a szükséges pénzalapot. 2000-ben azonban a kormány hozott egy olyan határozatot, miszerint nem támogatja a gázhálózatok kiépítését. Megjelent ugyanakkor a koncessziós törvény, ez teremtette meg a jogi keretet arra, hogy a gázhálózat kiépítésébe bevonjuk az ajánlkozó olasz céget — nyilatkozta Sallai. Hozzátette: a folyamatot 9 község indította el a megyei tanács szoros támogatásával, amelynek oroszlánrésze volt abban, hogy a beruházás megvalósulhatott.

Sz. K.

Jogi személyek figyelmébe

(5. old.)

A kolozsvári polgármesteri hivatal figyelmezteti a jogi személyeket, hogy a nemrég életbe lépett adótörvénykönyv (2003-ban elfogadott 571-es számú jogszabály) értelmében az ingatlanokért, telkekért, közlekedési eszközre adót fizetô cégek, intézmények képviselôi január 31-ig kötelesek jelentkezni a polgármesteri hivatalban, nyilatkozat kitöltése érdekében.

Ugyanakkor a 2004. január 1-jén lassú jármûveket (arató-cséplô gép, mezôgazdasági gépek) birtokló magán- és jogi személyeknek a hónap végéig adónyilatkozatot kell letenniük a városházán. A tavaly elfogadott 194-es számú városi tanácsi határozat értelmében a lassú jármûvek évi adója 50 ezer lej, a pénzt legkésôbb március 15-ig be kell fizetni a városháza adóhivatalánál. A január 1-je után vásárolt lassú jármûvekre viszont maximum 30 napon belül ki kell fizetni az adót. Az adónyilatkozat leadásának határideje 2004. február 2., 16 óra.

További információk a következô telefonszámon, illetve e-mail címen igényelhetôk: 596030, protocol@primariaclujnapoca.ro.

Belterület lesz az ipari park

(5. old.)

A helyi tanács január 26-i ülésén Ioan Vasilica polgármester kérésére elsô napirendi pontként vitatták meg azt a tervezetet, amely közel 44 hektáros külterületet belterületbe helyezne át. Meghallgatták a szakvéleményt, amely szerint a jövôbeni ipari park létesítése érdekében a polgármesteri hivatal tulajdonában lévô mezôgazdasági rendeltetésû telek esetében szükséges lenne ez az eljárás. A tervezet második pontja azt feszegette, hogyan jöjjön létre ezen terület és az E 60-as nemzetközi út közti közlekedési kapcsolat. Három lehetôség merült fel. Az egyik szerint a bekötôút Torda felôli részén Tordához tartozó telkeket vett volna igénybe, a másik szerint pedig Aranyosgyéres Sórét nevû részének szûk, kacskaringós utcáiból kellett volna kialakítani ezt a nagyon fontos közlekedési utat. Ezeket a tervezô és a tanács is elvetette. A végsô döntés szerint a Sodronyipari Mûvek és az Agrasel (volt Câmpina Ser üvegházvállalat) közti, és ez utóbbihoz tartozó telken átvezetô, az Aranyosgyérest ellátó fô gázvezeték vonalánál építenék ki ezt a bekötô utat. Ezáltal 500 méterrel rövidebb lenne, és a közmûvesítés sem jelentene gondot. Ennek érdekében ki kell majd sajátítani közhasználatra ezt a területet.

A javaslat minden tanácsi szakbizottság és tanácsos támogatását élvezte. Gheorghe Giurgiu volt aranyosgyéresi polgármester, jelenlegi tanácsos javasolta: a tervezet már úgy készüljön, hogy a Nagyváradot Brassóval összekötô autópályához való csatlakozást is foglalja magába.

Schmidt Jenô

Több pénzt kapnak a földgázzal fûtô családok

(5. old.)

A polgármesteri hivatal szerint novemberben 5115, decemberben pedig 5487 család adott le fûtéstámogatási kérvényt földgázra. A múlt év utolsó elôtti hónapjában 16-ot, decemberben pedig 51-et utasítottak vissza. Az év elejétôl tegnapig 6162-en kértek földgázra fûtéstámogatást a helyhatóságtól.

Központi fûtésre novemberben 15 155, decemberben pedig 15 864 család adott be támogatási kérvényt. Január 26-ig ezek száma közel ezerrel nôtt, pontosabban 16 517-en fordultak anyagi segítségért a polgármesteri hivatalhoz. Az intézmény kimutatása szerint a földgázzal fûtôk támogatására novemberben és decemberben több mint 4 milliárd lejt, a központi fûtésre pedig több mint 23 milliárd lejt utaltak ki.

A városháza illetékesei kiemelték, hogy januártól a földgáz esetében nôtt a támogatás értéke. Az alábbiakban a megemelt összegeket közöljük: 880 000 ezer lejes egy fôre esô jövedelem esetén 864 ezer lej, 880 001 — 1 170 000: 521 ezer, 1 170 001— 1 460 000: 380 ezer, 1 460 001–1 760 000: 271 ezer, 1 760 001–2 050 000: 217 ezer, 2 050 001–2 460 000: 108 000 ezer lej.

(k. o.)

Utazni is drágábban fogunk

(5. old.)

A Városi Közszállítási Vállalat értesíti utazóközönségét, hogy 2004. február 1-jétôl felemelte a jegyek és bérletek árait.

1. Egy, a városon belüli úthoz a buszjegy 9 ezer lejbe kerül. Városon kívüli utazáshoz a következôek a tarifák: a 42-es vonalán (Bács) 19 ezer lej; 49-es vonalán (Szászfenes) 18 ezer lej, (Metro) 13 ezer lej, Metro–Szászfenes 13 ezer lej; 51-es vonalán (Apahida) 20 ezer lej, Szamosszentmiklósig 18 ezer lej, Szamosszentmiklós–Apahida 13 ezer lej; 53-as vonalán (Dezmér) 18 ezer lej; 39 B vonalán (Kajántó) 22 ezer lej, Kajántóvölgyéig 18 ezer lej.

A jegyek árának növelésével a potyautasok büntetése is nô: a jegy nélkül felülôk a buszban 200 ezer lejért kapnak jegyet az ellenôröktôl, a büntetés 600-800 ezer lej.

2. A bérletek ára a következôképpen alakul:

— havi bérlet egy vonalra: 264 ezer lej (kedvezményesen: 132 ezer lej); két vonalra: 418 ezer lej (kedvezményesen: 209 ezer lej); minden vonalra, névre szóló: 550 ezer lej; minden vonalra névtelenül: 755 ezer lej.
— hetes bérlet: egy vonalra: 78 ezer lej, két vonalra: 143 ezer lej; minden vonalra, névre szóló: 183 ezer lej.
— egy napra, minden vonalra szóló bérlet: 60 ezer lej.

3. Havi bérlet városon kívüli utazáshoz: 42-es vonalra (Bács) 450 ezer lej; 49-es vonalára (Szászfenes) 450 ezer lej, Metróig 350 ezer lej, Szászfenes–Metro 300 ezer lej; 51-es vonalára (Apahida) 500 ezer lej, Szamosszentmiklósig 450 ezer lej, Apahida–Szamosszentmiklós 300 ezer lej; 53-as vonalra (Dezmér) 450 ezer lej; 39 B vonalra (Kajántó) 500 ezer lej, Kajántóvölgyéig 400 ezer lej.

A január 31-ig vásárolt jegyek 2004. február 10-ig érvényesek, a bérletek addig, amíg lejárnak.

A rendôrség hírei

(5. old.)

Sikkasztás magasfokon
Öt éven át folyamatosan és azonos módszert alkalmazva mintegy 2,5 milliárdos kárt okozott cégének Mariana Roman, az Abraciany Kft. gazdasági igazgatója és könyvelôje. Az ügyészség tájékoztatása szerint a 46 esztendôs nô (Vasile és Reghina Silaghi lánya) ebben az idôszakban utalványokat és számlákat hamisított a Gati Impex Kft. nevében, így jutott a pénzösszeghez, amelyet magáncélra költött el.

Sikkasztás és magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt az ügyészség Mariana Romant 29 napra szóló elôzetes letartóztatásba helyezte. A büntetôtörvénykönyv a sikkasztást tartja súlyosabb bûncselekménynek, akár 10–20 évig terjedô börtönnel is büntethetô.

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

PANORÁMA

A százezredik látogató a Monet-kiállításon

(6. old.)

A Szépmûvészeti Múzeum történetében egyedülálló siker a Monet és barátai címû kiállítás két hónap alatti rekord nézôszáma; a százezredik látogatót szerdán köszöntötték a városligeti intézményben.

A pénztár elôtt hosszú sorban várakozók közül a szerencsés sorszámúnak bizonyult belépôjegyet Kozma Sándorné budapesti érdeklôdô váltotta meg, aki Londonból érkezett lánytestvére társaságában kereste fel a múzeumot.

Mojzer Miklós, a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója a kiállításhoz kapcsolódó Monet-katalógust — amelybe az eseményt megörökítve bejegyezte a százezredik látogató nevét -, emléklapot, valamint képzômûvészeti ajándékcsomagot nyújtott át a százezredik látogatónak.

A Monet és barátai címû kiállítás tavaly december 1-jén nyitotta meg kapuját a magyarországi francia kulturális évad, a FranciART rendezvénysorozatának záró eseményeként.

A bemutatóra 33 európai és amerikai gyûjteménybôl érkeztek a felbecsülhetetlen értékû alkotások, s láthatók a Szépmûvészeti Múzeum gyûjteményében lévô mûvek is. Az impresszionizmus élvonalába tartozó mûvészek munkáinak sorában festményeket, grafikákat és szobrokat láthatnak az érdeklôdôk.

A magyar múzeológia egyik legnagyobb szabású eseménye sok milliárd forintos állami kezességvállalás mellett jött létre — hiszen a nemzetközi válogatásban olyan mesterek mûvei tekinthetôk meg, mint például Manet, Pissarro, Renoir, Sisley vagy Rodin —, de jelentôs támogatást biztosított hozzá a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériuma, a Francia Intézet és több szponzor is.

Monet és társainak munkái március 15-ig vendégeskednek Budapesten, s a nagy érdeklôdésre való tekintettel vasárnaponként 20 óráig tart nyitva a Szépmûvészeti Múzeum.

Pataki Katalin

Százhatvan éves Erkel Hunyadi Lászlója

(6. old.)

Százhatvan éve, 1844.január 27-én mutatták be a pesti Nemzeti Színházban Erkel Ferenc Hunyadi László címû négyfelvonásos operáját.

A mû szövegét Tóth Lôrinc drámája nyomán Egressy Béni írta, Egressy Gábornak, a Nemzeti vezetô színészének testvére, a korabeli színházi és zenei élet mindenese, aki énekelt, táncolt, komponált (ô írta a Szózat és több Petôfi-vers zenéjét, valamint a Klapka-indulót), librettókat szerkesztett (Erkel elsô operája, a Bátori Mária és a Bánk bán is az ô szövegére készült), s egy sor saját színmûvet írt. Jó érzékkel teremtett drámai helyzeteket, ám operaszövegeinek nyelve és stílusa elég kezdetleges, saját kora irodalmi színvonalát sem érték el, ami késôbb akadályozta a zene népszerûsítését.

Erkel Ferenc a Nemzeti Színház karnagyaként Cherubini, Auber, Rossini, Donizetti és Bellini operáit vezényelte, a Hunyadi komponálásakor fôleg az ô stílusuk hatott rá. Emellett felhasználta a 19. század magyar verbunkos zenéjét, s az akkor népdalnak vélt népies mûdalok melódiáit is. Eme igen különbözô, olykor ellentétes zenei anyagok összeolvasztása a Hunyadiban nem mindig sikerült. Az áriák lassú-gyors beosztása, a fuvolakíséretes cavatinák és románcok, az együttesek terc-szext menete tipikus Bellinis-Donizettis megoldások. A Hunyadinál Erkel a magyaros dallamot erôltette az olasz szerkezetbe, 17 évvel késôbb, a Bánk bánnál már a muzsikához igazította az opera kereteit.

A mû keletkezésének körülményei vitatottak, Ábrányi Kornél szerint Erkel erôszakkal vette el Egressytôl a másnak szánt szövegkönyvet. A bemutató frenetikus sikeréhez hozzájárult a forradalom elôtti évek légköre, de a történet aktuális párhuzamai is. (V. László a második Habsburg volt a magyar trónon.) A közönség persze azt is érzékelte, hogy végre európai színvonalú magyar zenedráma született. A sajtó is lelkesen fogadta az új magyar operát, csak az a Vahot Imre fanyalgott a Pesti Divatlapban, aki kételkedett abban, hogy Erkel valaha is képes lenne operát komponálni. Petrichevich Horváth Lázár a Honderûben így írt: "Ha van a magyar zenének jövendôje, ha zenemûvészetben magyar iskoláról valaha szó lehet, úgy annak megalapítását nagyrészben a Hunyady László szerzôjének fogja köszönni nemzetünk".

A mû tartalma: V. László király Nándorfehérvárra, a Hunyadiak várába tart. Nagybátyja, Cillei Ulrik félelmet és gyûlöletet kelt benne a Hunyadiak ellen, s aláíratja vele Hunyadi László halálos ítéletét. Hunyadit azonban megvédik hívei, s megölik a cselszövô Cilleit. A király színleg megbocsát Hunyadinak és esküvel fogadja, hogy nem esik bántódása. Gara nádor, Hunyadi László leendô apósa azonban szeretné, ha leányából, Máriából királyné lenne. Az ingatag király, kinek tetszik is a lány, elhiszi Gara hamis vádját, hogy Hunyadi László összeesküvést szô ellene, s esküjét megszegve lefejezteti a hôst.

Az opera zenei anyagát Erkel többször kiegészítette, a nyitányt 1845-ben, a III. felvonásban Mária fuvolakadenciás cabalettáját 1847-ben Hollóssy Kornélia számára írta, a II. felvonás ún. La Grange áriáját 1850-ben szerezte Anne de La Grange francia énekesnônek, aki többször énekelte Szilágyi Erzsébetet. 1859-ben a címszereplô Stéger Ferencnek írt kiegészítést I. felvonásbeli áriájához.

Az opera története ezzel nem fejezôdött be, Radnai Miklós, az Operaház 1925-35 közötti igazgatója felismerte, hogy a dramaturgiai és szöveghibák egyre jobban nehezítik a darab befogadását. Az átdolgozás során Oláh Gusztáv végezte a szcenika javítását, a dramaturgiai kérdésekkel Nádasdy Kálmán foglalkozott, ô javította, illetve egészítette ki a verseket, a szükséges zenei korrekciókat Radnai Miklós végezte el. Az új Hunyadi Lászlót 1935. március 15-én mutatták be az Operában. Ma ismét az eredeti változatot játsszák, Erkel kiegészítéseivel.

A Hunyadi-nyitányt Szabolcsi Bence az elsô magyar szimfonikus költeménynek nevezte, s a késôbbiekben rendszeres koncertdarabbá vált, külföldön elôször Liszt Ferenc vezényelte, 1846-ban Bécsben. Nagy sikert aratott a negyedik felvonás palotása is, de az opera legnépszerûbb motívuma a Meghalt a cselszövô kezdetû kórus dallama lett, amelybôl már a szabadságharc idején indulót írtak (hatása csak a Rákóczi-indulóhoz volt mérhetô), a 19. század végén pedig a munkásmozgalomban is énekelték.

Fábri Ferenc

Valutaárfolyamok
Január 29., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 500/40 900

32 250/32 550

153/156

Január 30., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 712 lej, 1 USD = 32 542, 1 magyar forint = 155 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS
Afrikai Nemzetek Kupája

(8. old.)

Guinea nem bírt a 92. percben egyenlítô Ruandával, míg a hazai pályán játszó tunéziai válogatott simán legyôzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, s így elsôként került be a negyeddöntôbe a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján.

Eredmények:

A-csoport, 2. forduló: Guinea–Ruanda 1–1 (Camara — 48. perc, illetve Kamanzi — 92. perc) és Tunézia–Kongói Demokratikus Köztársaság 3–0 (dos Santos 2 — 55. és 88., valamint Braham — 66. perc).

Az állás: 1. Tunézia 6 pont, 2. Guinea 4, 3. Ruanda 1, 4. Kongói DK 0.

IFFHS: Buffon 2003 legjobb kapusa

(8. old.)

A labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet, az IFFHS által kiírt választáson az olasz válogatott és a Torinói Juventus játékosát, Gianluigi Buffont választották 2003 legjobb kapusának.

A 26 éves hálóôr tavaly klubcsapatával megnyerte a Serie A küzdelmeit, és egészen a Bajnokok Ligája döntôjéig menetelt, míg a válogatottal kijutott az idei portugáliai Európa-bajnokságra.

Buffon mögött a Real Madrid 1-ese, Iker Casillas végzett a második helyen. A harmadik a tavalyi legjobb, a Bayern München kapuját ôrzô Oliver Kahn lett.

A kapusok 2003-as rangsorának élmezônye: 1. Gianluigi Buffon (olasz, Torinói Juventus) 186 pont, 2. Iker Casillas (spanyol, Real Madrid) 112, 3. Oliver Kahn (német, Bayern München) 106, 4. Dida (brazil, AC Milan) 99, 5. Francesco Toldo (olasz, Milánói Internazionale) 36, 6. Roberto Carlos Abbondanzieri (argentin, Boca Juniors) és Timo Hildebrand (német, VfB Stuttgart) 35–35, 8. Tim Howard (amerikai, Manchester United) 26, 9. Fabien Barthez (francia, Manchester United) 23, 10. Peter Cech (cseh, Stade Rennes) 18.

Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Bepótolta elhalasztott mérkôzését az AC Milan, s a hazai pályán aratott gyôzelmével az élre került az olasz Serie A-ban.

Eredmény, 13. forduló: AC Milan–Siena 2–1.

Az állás: 1. AC Milan 45 pont, 2. 2. AS Róma 43, 3. Torinói Juventus 40, 4. Milánói Internazionale 32 (29–13), 5. AC Párma 32 (26–19), 6. SS Lazio 32 (26–21), …, 10. Siena 21.

• Az Olympique Lyon háromgólos gyôzelmet aratott a Girondins Bordeaux felett a francia bajnokság 13. fordulójából pótolt mérkôzésen.

Eredmény: Olympique Lyon–Girondins Bordeaux 3–0.

Az állás: 1. AS Monaco 47 pont, 2. Olympique Lyon 41, 3. Paris Saint-Germain 39, 4. AJ Auxerre 38 (34–18), 5. FC Sochaux 34 (32–23), 6. Olympique Marseille 34 (28–22), 7. Girondins Bordeaux 32.

• A Real Madrid a hazai sikerét követôen idegenben is nyert az FC Valencia ellen, ezzel bejutott a spanyol Király Kupa elôdöntôjébe. Ugyancsak kettôs gyôzelemmel került a legjobb négy közé az FC Sevilla, míg a Deportivo Alavés szorosabb csatában vívta ki a további szereplés lehetôségét.

Negyeddöntô, visszavágók: FC Valencia–Real Madrid 1–2 — továbbjutott a Real kettôs gyôzelemmel, 5–1-es összesítéssel; Atlético Madrid–FC Sevilla 1–2 — továbbjutott a Sevilla kettôs gyôzelemmel, 6–1-es összesítéssel; Celta Vigo–Deportivo Alavés 1–0 — továbbjutott az Alavés 4–3-as összesítéssel.

A Real Zaragoza–FC Barcelona összecsapásra csütörtök este, lapzárta után került sor. Az elsô találkozót — idegenben — a Zaragoza nyerte 1–0-ra.

A hét vége kolozsvári sporteseményeibôl

(8. old.)

ATLÉTIKA

Szombaton 9.30 órától a Iuliu Hatieganu (Egyetemi) Sportpark atlétikatermében: országos fedett pályás ifi és felnôtt bajnokság.

KOSÁRLABDA

Pénteken 17 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári BU Poli Carbochim–Brassói Romradiatoare — férfi bajnokság.

Szombaton 10 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U ACSA Terapia–Bukaresti Olimpia Progresul — nôi bajnokság.

LABDARÚGÁS

Vasárnap 8–19 óra között a Horia Demian Sportcsarnokban: Aurel Coroianu Emlékverseny.

TENISZ
Grand Slam Ausztráliában
Marat Szafin a döntôben!

(8. old.)

A papírformának megfelelôen a két belga klasszis, Justin Henin-Hardenne és Kim Clijsters diadalmaskodott a nôi egyes elôdöntôjében a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Az elsô helyen kiemelt Henin-Hardenne könnyedén, 76 perces mérkôzésen nyert a 16 között Kapros Anikót legyôzô kolumbiai Fabiola Zuluaga ellen. Végig kézben tartotta a találkozót, sok nyerô ütése volt, gyakorlatilag esélyt sem hagyott ellenfelének.

— Remélem, jó formában leszek szombaton is, és képes leszek olyan teljesítményre, amellyel megnyerhetem a döntôt — fogalmazott Henin-Hardenne, aki pályafutása során elôször került be az ausztrál bajnokság fináléjába.

A másik, 74 perces elôdöntôben a másodikként rangsorolt Clijstersen nem látszott meg a bokasérülése, amely miatt szerdán még a visszalépést fontolgatta. Az elsô játszmában könnyedén, a másodikban rövidítésben nyert a svájci Patty Schnyder ellen.

Henin-Hardenne és Clijsters tavalyi két Grand Slam-döntôbeli találkozóját — a francia és az amerikai bajnokságon — egyaránt elôbbi nyerte.

Marat Szafin csütörtökön bebizonyította, ismét a teniszvilág közvetlen élmezônyének tagja: a még néhány napig világelsô Andy Roddick keddi legyôzését követôen óriási csatában, 3 óra 42 perc alatt diadalmaskodott a Melbourne-ben 26 meccsen át veretlen, 1995-ben, 2000-ben, 2001-ben és 2003-ban is bajnok Andre Agassi ellen! Az orosz zseni két év után játszhat vasárnap ismét döntôt az ausztráliai Grand Slam-versenyen, s a svájci Roger Federer vagy a spanyol Juan Carlos Ferrero lesz az ellenfele.

A tavalyi idényben sérülésekkel bajlódó, s emiatt a világranglistán a 86. helyre visszacsúszó, most nem kiemelt Szafin a negyedik játszma kivételével kiválóan összpontosított. Azt már az elmúlt években bebizonyította, hogy ebben az esetben bárkit legyôzhet, s most is így történt, pedig a 3. szett elveszítését követôen úgy tûnt, lendülete és kedve is elszállt, ekkor kevesen fogadtak volna a sikerére. De az orosz klasszis feltámadt, a döntô játszma elején brékelte az amerikai legendát, s Agassi ezután már kissé hitehagyottan teniszezett.

A korábbi világelsô legutóbb 1999-ben a 4. fordulóban kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, akkor honfitársa, Vince Spadea volt a jobb. Szafin 2002-ben nem bírt a svéd Thomas Johanssonnal a melbourne-i fináléban.

Eredmények:

Nôi egyes, elôdöntô: Henin-Hardenne (belga, 1.)–Zuluaga (kolumbiai, 32.) 6:2, 6:2 és Clijsters (belga, 2.)–Schnyder (svájci, 22.) 6:2, 7:6 (2).

Férfi egyes, 1. elôdöntô:

Szafin (orosz)–Agassi (amerikai, 4.) 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7, 1:6, 6:3.

KÉZILABDA
6. férfi Eb — Szlovénia
Két meglepetés a középdöntô mérkôzéseken

(8. old.)

A középdöntôk második fordulójának találkozóival folytatódott a szlovéniai kontinensviadal. A szerdai napon több mérkôzésen élezôdött a küzdelem, a meglepetések sem hiányoztak. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a cseh–francia és a szlovén–német összecsapást, amelyeken a cseh és a német válogatott aratott váratlan gyôzelmet.

Úgy tûnik az elôzô napi magyar–francia mérkôzés elfárasztotta a gallokat, nem voltak olyan frissek és ütôképesek. A csehek legyôzték ôket, ez volt eddigi egyetlen találkozójuk, amelyet sikerrel zártak. A német–szlovén vetélkedô is nem várt eredménnyel végzôdött, a házigazdák hétgólos vereséget szenvedtek. Ez a két eredmény, valamint a Magyarország–Szerbia-Montenegró találkozó döntetlenje eléggé összekuszálta és szorossá tette a csoport helyzetét.

A Skaliczki-gárda teljesítménye a csoportküzdelmek során látottakra emlékeztetett, igaz, csak a második 30 percben, forduláskor még a déli szomszédok vezettek 15–10-re. Szünetben a magyar szövetségi kapitány felrázta tanítványait, akik a második félidôben apránként ledolgozták a hátrányt, 23–23-nál egyenlítettek, a vége felé átvették a kezdeményezést. Nagy László feljavult, hat találatot ért el, a fiatal Császár pedig nagy hidegvérrel értékesítette a büntetôket (mind a hetet értékesítette). Így az utolsó három percben 29–26-os magyar vezetést jegyeztünk. A finálé azonban a szerbeknek sikerült jobban, idegekkel jobban bírták, s végül az utolsó percben egyenlítettek. Ebben azonban a portugál bíróknak is volt némi részük, a hajrában részrehajló ítéleteket hoztak.

Eredmények:

Középdöntô, 2. forduló:

I-es csoport, Celje:

Oroszország–Spanyolország 36–30 (16–14), Horvátország–Svájc 30–27 (15–13), Dánia–Svédország 34–28 (18–14).

Az állás: 1. Horvátország 8 pont, 2. Dánia 6 (119–105), 3. Oroszország 6 (125–113), 4. Svédország 2 (116–116), 5. Spanyolország 2 (105–114), 6. Svájc 0.

II-es csoport, Ljubljana:

Csehország–Franciaország 32–31 (17–15), Magyarország–Szerbia-Montenegró 29–29 (10–15), Németország–Szlovénia 31–24 (18–10).

Az állás: 1. Németország 5 (123–108), 2. Franciaország 5 (112–102), 3. Szlovénia 5 (117–113), 4. Magyarország 4, 5. Szerbia-Montenegró 3, 6. Csehország 2.

(radványi)

Fanny Blankers-Koen halála

(8. old.)

Nyolcvanöt éves korában elhunyt Fanny Blankers-Koen, a hollandok négyszeres olimpiai bajnok atlétája. A sikerei idején "repülô háziasszony" becenévvel illetett sprinter Alzheimer-kórban szenvedett.

Blankers-Koen az 1948-as londoni olimpián megnyerte a 100 és 200 m-es síkfutást, valamint a 80 m-es gátfutást, és aranyérmet vehetett át a 4 x 100 m-es váltó tagjaként (Blankers-Koen, Gerda van der Kade-Koudijs, Xenia Stade de Jong és Jeanette Witziers-Timmer) is. Becenevét azért kapta, mert legnagyobb sikereit 30 évesen, már családanyaként érte el.

Hollandiában 58 bajnoki címet szerzett és nevéhez számos világcsúcs is fûzôdik. 1999-ben a XX. század legjobb atlétájává választották. Elsô olimpiáján, az 1936-os berlini játékokon hatodik lett magasugrásban — ezt a számot Kádárné Csák Ibolya nyerte meg —, és ötödik volt a 4 x 100-as váltóval.

Ezen a héten
Január 26–február 1.
AZ ÖTKARIKA JEGYÉBEN

(8. old.)

• Jan. 26.: 80 éve, 1924-ben, az utólag I. téli olimpiaként elismert franciaországi, nevezetesen chamonix-i Téli Sporthéten — amely végül is a megnyitó ünnepélytôl a záróünnepségig 12 napot foglalt magába — az akkoriban még csak a férfiaknak kiírt két gyorskorcsolya-számmal elkezdôdött az összesen 14 próbából álló mûsor. Elsôként az 500 m-es futamok zajlottak, 10 ország 27 sportolója állt rajthoz. Meglepetésre a nagy esélyesnek tartott skandináv gyorskorizók elôtt az egyesült államokbeli Charles Jewtraw érte el a legjobb idôt, kereken 44 mp-et. Ôt két tizedmásodperccel a norvég Oskar Olsen követte, majd a téli játékok elsô holtversenyében egy-egy finn és norvég, név szerint Arnold Clas Robert Thunberg, illetve Roald Larsen 44,8 mp-cel osztozott a harmadik helyen. Nem sokkal az 500 m-es futamok következtek az 5000 m-es rajtok, s ezek során a korábban bronzérmes finn Thunberg 8:30,9 perccel bizonyult a leggyorsabbnak a 22-esre csappant mezônyben, mögötte honfitársa Julius Skutnabb 8:48,4, majd a norvég Larsen 8:50,2 perccel érkezett a célba. Az 500 m-es amerikai bajnok elveszett a mezônyben.

Ehhez a naphoz tartozó esemény, az olimpiai rendezvények között kakukktojásnak számító, de mindenképpen említésre méltó rendezvény: 50 esztendeje, 1954-ben a csíkszeredai és székelyudvarhelyi játékosokkal megerôsített, a szeredai Császár Ferenc és a kolozsvári Kovács V. Vilmos edzette Kolozsvári Tudomány Hajdú Sógi és Fenke II. Lajcsi góljaival 2:1-re legyôzte a HKH-t — amelynek gólját a szintén kolozsvári Nagy Albi ütötte —, s ezzel a Kis-Szamos menti város hokisportjának elsô és mindeddig egyetlen bajnoki címét szerezte! Ez volt a bajnokcsapat: id. Sprencz Ferenc, Tomor Zoltán, Török Ernô, Török István, Czáka Lajos, Takács István, Dénes Ferenc dr., Unger Zoltán, Botár Gábor, Kovács Vilmos, Császár Ferenc, Gál Zoltán, Fenke II. Lajos. A bajnokság gólkirálya a csíkszeredai Incze Gábor volt, 14 góllal, ôt a "kolozsvári" Takács Pista követte 12 találattal.

• Jan.27.: Vissza az 1924-es téli olimpiához. Ezen a napon a két másik számban versenyeztek a gyorskorcsolyázók. 1500 m-en a finn Thunberg megismételte elsô napi 5000 m-es gyôzelmét: 2:20,8 perccel nyert, a norvég, elôzô napon kétszeres bronzérmes Larsen 2:22,0 perces idôvel ezüstre váltott át, és egy másik norvég, nevezetesen Sigurd Moen vágta zsebre a bronzot, ideje 2:25,8 perc volt. De, hogy nehogy bronzérem nélkül maradjon ezen a napon, a derék Larsen az utolsó 10 000 m-es számban biztosította be azt, miután az 5000 m-en még csak második Skutnabb (18:04,8 perc) és az éremhalmozást újabb verettel gyarapító finn Thunberg (18:07,8 perc) mögött ismételten harmadik idôt (18:12,2 perc) ért el. Eredményt hirdettek az összetettben is, amelyben a helyezések összege alakította ki a sorrendet: 1.: Thunberg 5,5, 2. Larsen 9, 3. Skutnabb 11 ponttal, azaz helyezési számmal.

• Jan. 28.: Nyolc ország válogatottjának részvételével megkezdôdtek a chamonix-i jégkorong-torna küzdelmei. Az elsô eredményeket: A-csoport: Svédország–Svájc 9:0, Kanada–Csehszlovákia 30:0! B-csoport: Egyesült Államok–Belgium 19:0, Kanada–Franciaország 15:2.

• Jan. 29.: A mûkorcsolya számok befejeztével: 1. Plankné-Szabó Herma (Ausztria) 7 helyezési szám, 2. Beatrix Loughran (Egyesült Államok) 14 h. sz., 3. Ethel Muckett (Egyesült Államok) 26 h. sz.

• Jan. 30.: Folytatódott a jégkorong-torna: A.: Kanada–Svédország 22:0, Csehszlovákia–Svájc 11:2, B.: Anglia–Belgium 19:3, Egyesült Államok–Franciaország 22:0.

• Jan. 31.: Két bajnokavatás: Ekkor kapták meg az érmeket az 50 km-es síkfutás legjobbjai, mégpedig három norvég: 1.Thorleif Haug 3 óra 44:32,0, 2. Thoralf Strömstad 3 óra 48:23,0, 3. Johann Gröttumsbraaten 3 óra 47:46,0 perc. Páros mûkorcsolyázásban: 1. Helene Engelmann–Alfred Berger (Ausztria), 2. Ludovika Jakobsson–Walter Jakobsson (Finnország), 3. Andrée Joly–Pierre Brunet (Franciaország). • Az utolsó hoki-csoportmérkôzések: A.: Kanada–Svájc 33:0, Svédország–Csehszlovákia 9:3, B.: Franciaország–Belgium 7:5, Egyesült Államok–Anglia 11:0. A négyes döntôbe jutott: A.: Kanada, Svédország; B.: Egyesült Államok–Anglia. A jégkorong-torna döntôjének résztvevôi magukkal vitték az egymással szemben elért eredményeket.

• Febr. 1.: Férfi mûkorcsolya: 1. Gillis Grafström (Svédország) 10 h. sz., 2. Willy Böckl (Ausztria) 13 h. sz., 3. Georges Gautschl (Svájc) 23 h. sz..

László Ferenc

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -