2005. június 3.
XVII. évfolyam, 127. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP GAZDASÁG HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

MKT-vita az anyanyelvi oktatás kiterjesztéséről
Lakatos: Nyitott kapukat dönget Vekov

(1., 4. old.)

Rendkívüli ülésre hívták össze tegnap az RMDSZ Kolozs megyei képviselőinek tanácsát, az MKT-t. A soron kívüli tanácskozás kezdeményezője Vekov Károly volt, aki az anyanyelvi oktatás kiterjesztésével kapcsolatos kérdéseket kívánta mielőbb vitára bocsátani, előterjesztése – a rendkívüli MKT összehívásához szükséges – 33 megyei képviselő támogatását élvezi. Az egyszerű vitán túl a testület sajnos nem dönthetett a határozat sorsáról, jelenlegi formájában az MKT ugyanis nem döntőképes.

Az előterjesztett határozat-tervezetben Vekov a következőket javasolja: már a 2005–2006-os tanévtől vezessék be a magyarság történetének oktatását az óvodától az egyetemig a magyarul tanulók, illetve az ezt igénylők számára; a magyar tannyelvű oktatási intézmények minden évfolyamán minden tantárgyat magyar nyelven tanítsanak, (Románia történelmét és földrajzát is), természetesen a román nyelv kivételével, amelyet viszont ne anyanyelvként, hanem idegennyelvként oktassák a magyar diákok számára; a magyar nyelvű oktatás minőségének javítása érdekében igényelni kell a magyar és más kisebbségi csoportok számára az egy főre megállapított szorzó módosítását legkevesebb 2-re, (amint ez már megvalósult a német vonal esetében). Ez a döntés megteremtené a magyar karok, illetve tanszékek önálló működéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagi feltételeket.

A testület tegnap délután megvitatta ugyan a határozattervezetet, döntést azonban nem tudott hozni, hiszen a nemrég újraalakult MKT jelenlegi formájában még döntésképtelen. Az alapszabályzatban rögzített procedúra szerint az eljárás ugyanis a következő: az ehhez hasonló kezdeményezések előbb az MKT Állandó Bizottságához kerülnek, majd ennek javaslatára az illetékes szakbizottsághoz, s csak ezután a plénumba. A szakbizottságok jelen pillanatban még nem léteznek, ezek megalakítása csak a jövő hétre időzített MKT napirendjén van. Máté András MKT-elnök nem is értette, mire való most ez a rendkívüli ülés, miért nem lehetett volna várni ezekkel a kérdésekkel legalább addig, amíg a szakbizottságok megalakulnak. Ha a kezdeményezők konzultálnak a vezetőséggel, talán ésszerűbb megoldást is találhattak volna, erre azonban nem került sor, mondotta. Tekintettel azonban arra, hogy a kezdeményezők a tegnapi dátumot jelölték meg, Máté nem tehetett mást, minthogy összehívja a testületet. Az MKT-elnök nem csak az időzítést kifogásolta, hanem a kezdeményezés lényegét sem igen értette. Véleménye szerint Vekov nyitott kapukat dönget, hiszen az általa felsorolt követelések szerepelnek a kisebbségi törvénytervezetben, amelyet nemsokára a parlament is megvitat. Amennyiben a tervezetet elfogadják, az maga után vonja a Vekov által említett megszorító intézkedések feloldását.

Kérdésünkre Vekov Károly úgy vélekedett: hogy még ettől az évtől érvényesíteni lehessen a felsoroltakat, most kell lépni, nem kellene megvárni a kisebbségi törvény különben is bizonytalan kimenetelű vitáját. Ahhoz, hogy a magyar csoportok számára megállapított szorzót módosítsák, elég egy miniszteri rendelet, erre viszont mielőbb szükség volna, ha azt akarjuk, hogy a jövő évi költségvetés is számoljon az ebből származó költségekkel. A földrajz és történelem magyar nyelven történő oktatására törvénymódosításra van szükség, Vekov azonban ezt sem látja lehetetlennek vagy hiábavalónak.

A tegnap délutáni vitán Lakatos András oktatásért felelős ügyvezető alelnök elsőként szólt hozzá az MKT-n előterjesztett határozattervezethez. Ami a kötelező magyar történelemoktatást illeti, szükségtelennek tartotta, hogy még egy új tantárgyat vezessenek be, hiszen a diákok amúgy is túlterheltek a heti 34 óra miatt. Ezenkívül a kisebbségek történetét kötelező tantárgyként tanítják VI. és VII. osztályban.

Továbbá fölöslegesnek tarja egy olyan határozattervezet előterjesztését, amelynek pontjai már amúgy is benne vannak a kisebbségek státusát szabályozó törvénytervezetben és amelyet a szenátus nemsokára tárgyal. – Minden folyamatban van – mondta Lakatos – nincs értelme külön határozattervezetet elfogadni. Ehelyett most az oktatás minőségével kapcsolatos kérdésre kellene összpontosítanunk – mondotta.

Elhangzottak más, a határozattervezetet szükségtelennek tartó vélemények, de voltak olyanok is, akik támogatták a kezdeményezést. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy a Vekov Károly által megfogalmazott szöveget módosítani kell. Máté András MKT-elnök javaslatára megszavazták, hogy egy szakbizottság tömörebb, módosított változatot dolgozzon ki, amelyet június 10-én majd előterjesztenek az MKT rendes ülésén. Ilyen változtatás lenne például az, hogy nem kérik a magyarság történetének oktatását minden szinten. Azt maga a határozattervezet megfogalmazója is elismerte, hogy amikor óvodától az egyetemig javasolt magyar történelemoktatást, talán egy kissé elvetette a sulykot, ennek ellenére ragaszkodik ehhez a kezdeményezéshez.

Az átdolgozott változatot újra szavazásra bocsátják, ha a testület elfogadja, akkor ezt június 18-án az SZKT elé terjesztik.

Lapzártakor a tanácskozás még tartott.

D. I., Sz. K.

vissza az elejére


Nem kell az „érdekházasság"
Néppárti figyelmeztetés román pártoknak

(1., 5. old.)

Ne konjunkturális érdek vezérelje azokat a romániai pártokat, amelyek tagjai kívánnak lenni az Európai Néppártnak (EPP), hanem ezek tegyék magukévá az Európai Parlament (EP) legerősebb pártjának értékeit – ezt a véleményt hangoztatták egybecsengően a néppárt képviselőcsoportja bürójának Bukarestben csütörtökön kezdődött kétnapos gyűlésén az EPP vezetői, valamint a szervezet romániai tagjait alkotó pártok politikusai.

Hans-Gert Poettering, az EPP frakcióelnöke közölte: a néppárthoz csatlakozni kívánó pártok Wilfried Martens pártelnöknek kell címezzék az erre vonatkozó kéréseiket, a néppárt testületei pedig majd megvitatják ezeket. Hangsúlyozta: tiszteletben kell tartani a tagfelvételi kérelem megítélésekor alkalmazott eljárást. – Az EPP soha nem kötött kompromisszumokat, döntései mindig tiszteletben tartották a párt elveit – mondta Wilfried Martens. A politikus leszögezte: a csatlakozni kívánó romániai pártok programjának kompatibiliseknek kell lennie a néppárt hasonló dokumentumával.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az EPP-tagsággal rendelkező RMDSZ elnöke beszédében ismertette a szövetség által kidolgozott, a kulturális autonómiát megteremtő kisebbségi törvénytervezet erényeit. Reményét fejezte ki, hogy a néppárt támogatásával is sikerül majd elfogadtatni a bukaresti törvényhozásban ezt a tervezetet. Kifejtette: Románia EU-csatlakozása következtében az ország ugyanabba a nemzetközi struktúrába tartozik majd, mint Magyarország, mi több, az RMDSZ a román–magyar stratégiai partnerséget szorgalmazza. Emlékeztetett: a határon túli magyarok a volt Jugoszláviában mérhetetlen szenvedést okozó konfrontáció helyett az együttműködés útját választotta, így az RMDSZ-nek továbbra is az az érdeke, hogy Európa térségében minél több hasonló partnerségi viszony jöjjön létre, ennek megvalósulásáért a néppárt támogatásában is reménykednek. A politikus a Szabadság kérdésére elmondta: az Európai Unió alkotmányának elutasítása nehéz helyzetbe hozza Románia és Bulgária csatlakozásának ügyét, mivel a szavazás globalizáció- és bővítésellenes is. Románia csatlakozási esélyei attól függnek, hogy az EU hogyan dolgozza fel a holland és a francia népszavazás eredményét. – Ilyen szempontból ismét uniós témává válhat a bővítés időpontja, de alapvetően továbbra is Romániától függ, hogy mikor csatlakozik – mondta Markó.

Gheorghe Ciuhandu, a 2000-es romániai parlamenti választásokon a törvényhozásból kiszoruló, EPP-tagsággal rendelkező Keresztény-Demokrata Néppárt elnöke beszédében részletesen ecsetelte a néppárti tagságra áhítozó politikai alakulatok gyenge pontjait. Emlékeztetett, hogy a Demokrata Párt (DP) a rendszerváltó Nemzeti Megmentési Frontból vált ki, amely a Szociáldemokrata Párttá (SZDP) alakult. A szintén EPP-tagságra pályázó Konzervatív Párt (KP) kapcsán elmondta: nem rendelkezik egyértelmű doktrínával, hiszen a 2004-es választásokon az SZDP listáin kerültek be a parlamentbe, azóta viszont a liberális-demokrata pártszövetséggel együtt alakított kormánykoalíciót.

Dan Voiculescu, a KP elnöke közölte: csütörtökön már benyújtotta pártja az EPP vezetőségének a tagfelvételi kérelmet. Emil Boc, a Szocialista Internacionálé tagságát képező DP ideiglenes elnöke közölte: június 25-én szervezett pártkongresszuson dől el, hogy milyen irányba halad majd a párt.

A bukaresti ülésen, amelyen részt vett Gál Kinga és Surján László fidesszes EP-képviselő is, több európai törvényhozó is bírálta Romániát. A politikusok aggályaikat fejezték ki a korrupció elterjedtsége miatt, de amiatt is elégedetlenek, hogy a volt kommunista rendszer titkosszolgálatának egyes emberei továbbra is tagjai a hatalomnak. A néppárti politikusok a visszaszolgáltatás lassúságát is kifogásolták. Gál Kinga Emil Boctól az egyházi ingatlanok kapcsán megkérdezte, miért támadja meg hivatala az egyházak számára kedvező alapfokú ítéleteket. Boc válaszában elmondta: csak akkor bízza hivatala az igazságszolgáltatásra az ilyen kérdéseket, amikor egy épületért több tulajdonos is jelentkezik.

Mint ismeretes a Nagy-Románia Néppárt is EPP-tag szeretett volna lenni. A jelek szerint Corneliu Vadim Tudor neve által fémjelzett pártnak csődöt mondtak az erre vonatkozó tervei, hiszen a bukaresti ülésen a nacionalista párt egyetlen képviselője sem volt jelen. Gheorgeh Ciuhandu szerint a néppárt nem kompromittálhatja magát ilyen politikai alakulatokkal, Markó Béla pedig úgy vélte, hogy a párt nagyromániások hiánya a találkozóról sokatmondó.

vissza az elejére


Sanitas-sztrájk Bukarestben

(1. old.)

Tüntetést szerveztek tegnap Bukarestben az egészségügyi asszisztensek, amely azt követően ért véget, miután a Sanitas szakszervezeti szövetség vezetői átadták a kormánynak követeléseik listáját. A tiltakozók vasárnapig választ várnak a kormányhoz benyújtott kéréseikre és a szövetség vasárnapi Országos Tanácsának ülésén eldöntik, hogy folytatják-e a tiltakozást figyelmeztető, majd általános sztrájk formájában.

A Sanitas kéri a bérek és bérjárulékok teljes összegének kifizetését a törvény és a kollektív munkaszerződés alapján, havi húsz élelmiszerjegy biztosítását minden alkamazottnak, valamint a 2004/115-ös sürgősségi rendelet által előírt bérhárulék-szabályzat kidolgozását és elfogadását. A követelések között szerepel a 13. havi fizetés, a munkahelyek számának megtartása és a személyzet-elbocsátások leállítása, továbbá a kollektív munkaszerződés megtárgyalása is.

vissza az elejére


Vizsgálják a gázrobbanást

(1. old.)

Máris tiltakoznak az érintettek annak a gázrobbanásnak a kivizsgálása miatt, amely hétfőn reggel történt a Ciprian Porumbescu utcai tömbházban. Az első megállapítások szerint nem tartották be a főzőkályha használati utasításait, az ingatlan hőközpontját pedig a szükséges engedély megszerzése nélkül kezdték működtetni. Ezért a Distrigaz felfüggeszti a gázszolgáltatást mindaddig, ameddig a lakástulajdonosok nem teljesítik a jogszabályokban kért műszaki feltételeket. Az épület volt tulajdonosa, Răzvan Cuc üzletember azonban cáfolja ezeket a megállapításokat. Szerinte a kolozsvári gázszolgáltató ugyanaz, aki az ingatlan gázszerelését is átvette, és teljesítették a követelményeket, hiszen másképpen nem helyezték volna működésbe a hőközpontot. Azon túlmenően semmilyen módosítást nem végeztek, a főzőkályháknál sem. A Distrigaz igazgatója szerint a kérvényben az szerepelt, hogy a 30 négyzetméteres helyiség konyha lesz. A lakásba költöző személy azonban egy ágyat is elhelyezett ott, ami miatt el kellett volna választani a helyiséget, és ellátni egy szellőztető lyukkal. A hőközpontra pedig nem adtak működési engedélyt 2003-ban, csupán 18 főzőkályha beszerelését hagyták jóvá.

Az építkezési felügyelőség szerint hanyagság okozta a robbanást, de felmerülhetnek szerelési és kivitelezési problémák is, amelyekért a tulajdonost és építőt terheli a felelősség.

vissza az elejére


Késhet a kolozsvári utak aszfaltozása
Perelnének a török vállalkozók

(1., 5. old.)

Balkáni szappanoperához hasonlítható a Funar-adminisztráció idején beindított útjavítási projekt: a licit kihirdetését követően a két vesztes cég azzal fenyegetőzik, hogy bírósági úton keres jogorvoslatot. Amennyiben ez valóban megtörténik, a 288 utca aszfaltozásáról szóló több mint 50 millió euróba kerülő projekt megvalósítása jelentősen késhet. Szakértők szerint, amennyiben a vállalatok az igazságszolgáltatás segítségével próbálják érvényesíteni érdekeiket, a végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat meghozatalára csupán egy év múlva lehet számítani.

Az útjavításra kiírt licit megszervezéséről és lebonyolításáról nyugodtan elmondhatjuk, hogy az átláthatóság jegyében zajlott. A feladatfüzetet a polgármesteri hivatal szakérői állították össze, a sajtó jelen lehetett a vállalatok ajánlatainak felbontásakor, a cégek pénzügyi ajánlatait a neves PricewaterhouseCoopers (PWC) véleményezte. Annak ellenére, hogy a PWC a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó cége, a liciten részt vevő Güris és Drum Bun konzorciumok elégedetlenek a pénzügyi elemző szolgáltatásokat is biztosító vállalat munkájával. jutottak, hogy e szempont figyelembe vétele alapján a 288 utca aszfaltozását az olasz érdekeltségű Garboli Conicos Tirena Scavi konzorciumra kell bízni. A vállalatok műszaki megoldásait neves építők elemezték, és ők is azon a véleményen voltak, hogy az olaszokkal kell szerződést kötni. A licit nyertesének kihirdetését követően a török érdekeltségű Güris és a magyar, osztrák és román cégeket tömörítő Drum Bun konzorcium bejelentette: kifogásolja az eredményt.

A szakértők szerint a Gürist többek között azért pontozták le, mert műszaki megoldásukat a tervező nem láttamozta. Ezenkívül a cég laboratóriuma Bukarestben található és nem rendelkezik az útépítéshez szükséges berendezések felével sem. Utóbbi feltétel is szerepelt a feladatfüzetben.

A Drum Bun-t a tapasztalat hiánya miatt pontozták le. A szakértők szerint a konzorciumban résztvevő vállalatok nem lesznek képesek ekkora méretű munkálat szakszerű elvégzésére. Ugyanakkor kételkedtek abban, hogy a vállalatok megfelelő minőségű munkát végeznek. Ezenkívül szerintük a cégek nem rendelkeznek elég munkással a feladat teljesítéséhez. Mi több, a Drum Bun ajánlata volt a legdrágább – 57 millió euró. Igaz ugyan, hogy a konzorciumban jelen levő Switsky megfelelő anyagi és humánerőforrás-háttérrel rendelkezik, de a magyarországi leányvállalat eddig nemigen végzett ilyen átfogó munkálatokat. A polgármesteri hivatal illetékesei szerint a Drum Bun több műszaki szakembere nem felel meg az Építészeti Felügyelőség elvárásainak, pontosabban nincs megfelelő szakképesítésük.

Érdemes megjegyezni, hogy a licit eredményhirdetése előtt a két cég képviselői nem emeltek kifogásokat a feladatfüzettel kapcsolatban. A vállalatok csupán a munkálatok odaítélését követően ébredtek rá, hogy valami nincs rendben a feltételekkel.

A Güris képviselői azt állítják, hogy a feladatfüzetben sajátos módon állították össze a pontrendszert. Pontosabban azzal érvelnek, hogy a feltételeket úgy fogalmazták meg, hogy értelmezhetőek legyenek. Ugyanakkor szerintük a legjobb árat ajánlották, és mégis elvesztették a licitet. Mi több, a pénzügyi ajánlatokat elemző PWC az áfát is hozzáadta áraikhoz.

A városházán tegnap összeültek a pénzügyi ajánlatokat kiértékelő PWC, valamint a műszaki megoldásokat elemző szakemberek annak érdekében, hogy válaszoljanak a két cég kifogásaira. Adrian Popa alpolgármester, a licitbizottság elnöke úgy ítélte meg, hogy a két cég akciója rosszindulatú kezdeményezés. A tisztségviselő úgy ítéli meg, hogy amennyiben a két vállalat valóban pert indít a városháza ellen, akkor az utak aszfaltozása jelentősen késni fog. Ugyanakkor hangsúlyozta: amennyiben a cégek elvesztik az esetleges pert, a polgármesteri hivatal kártérítést kér. – A projekt nagyon fontos a kolozsvári közösség számára, s amennyiben halasztásra kerül sor, azt a helybeliek nehezményezni fogják – jelentette ki az alpolgármester. Popa furcsállja, hogy a török cég csupán a licitet követően emelt kifogást a feladatfüzet ellen, holott ezt korábban is nyugodtan megtehette volna. Az alpolgármester szerint az elégedetlenek 8 nappal a licit előtt kellett volna jelezniük kifogásaikat.

Adrian Popa alpolgármester, a licitbizottság elnöke a Szabadságnak elmondta: a fellebbezéseket elutasították, ugyanis szerinte a cégeknek nem volt igazuk. – Többek között azt kifogásolták, hogy bizonyos iratokat nem vettünk figyelembe. A Pricewaterhouse Coopers illetékesei bebizonyították, hogy valamennyi iratot átnéztek. A török cég gyermeteg érvekkel próbál nyomást gyakorolni ránk – véli Adrian Popa, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a cég mégsem fog pert indítani a polgármesteri hivatal ellen.

(k. o.)

vissza az elejére


Boc akadályozza a visszaszolgáltatást

(1., 4. old.)

Az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa nyílt levelet küldött az RMDSZ megyei képviselők tanácsának, elnökségének és kolozsvári tanácsosainak, amelyben Emil Boc kolozsvári polgármester ingatlanügyekben tanúsított ellentmondásos viselkedése ellen tiltakozik Az országos ingatlan visszaszolgáltatási bizottság 2004. december 17-i határozataival három épületet adott vissza az egyháznak: a régi unitárius kollégiumot (Victor Babeş Iskolaközpont), az egyház nyugdíjpénztárának házát (Dávid Ferenc utca 21. és Andrei Şaguna utca 20. szám), valamint az öregotthont (Máramaros utca 169/b). Emil Boc polgármester azonban megtámadta a visszaszolgáltatási határozatokat. Az egyház mindhárom pert megnyerte első fokon, de a polgármester már két esetet megfellebbezett.

Az unitárius egyház tanácsa tudathasadásos helyzetnek ítélik meg, hogy ugyanaz a személy más-más minőségben másként viselkedik: kormánypárti elnökként támogatja a visszaadási törvények kiterjesztését, polgármesterként azonban gátolja a restitúciót. Ezzel az akadékoskodással lényeges bevételtől fosztja meg az egyházat, és veszélyezteti az iskola, óvoda, öregotthon fenntartását. Nem állja meg helyét az a kifogás, miszerint az egyház nem bizonyította volna tulajdonjogát, mihelyt az idejében benyújtott telekkönyvi kivonatot és egyéb iratokat mind a restituciós bizottság, mind az elsőfokú bíróság elfogadott.

A kialakult helyzet miatt az egyház képviselő tanácsa kéri, hogy a következő városi tanácsülésen az RMDSZ tanácsosai tiltakozásképpen ne jelenjenek meg. Ily módon a polgármester nem tudja majd megszavaztatni javaslatait, elegendő többség híján. Az egyház levelében sajnálattal állapítja meg, hogy ilyen módszerhez kénytelen folyamodni céljainak megvalósítása érdekében.

vissza az elejére


Mi lesz az EU-alkotmánnyal?

(1., 3. old.)

Franciaország és Hollandia népszavazáson elutasította az EU Alkotmányszerződését, Nagy-Britannia már nem is óhajt népszavazást rendezni. A francia és a holland „nem" szavazat után felvetődik a kérdés, hogy mi lesz az EU Alkotmányszerződésének a sorsa.

A sajtóban olyan álláspont is megjelent, hogy a francia „nem" még nem jelent gondot, mert az Alkotmányszerződés csak akkor nem lép hatályba, ha 6 állam – a tagállamok egyötöde – elutasítja azt. Ezt a kijelentést Josep Borell-nek, az Európai Parlament elnökének tulajdonították. Azt nem állt módomban ellenőrizni, hogy ilyen állítás valóban elhangzott-e, de azt biztosan kijelenthetem: ez tévedés.

Az Alkotmányszerződés nem tartalmaz olyan szabályokat, amely lehetővé tenné, hogy hatályba lépjen anélkül, hogy az összes tagállam ratifikálná. Ilyen esetben a szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény (1969) előírásait kell irányadónak tekinteni. E szerint a szerződés olyan módon és abban az időpontban lép hatályba, ahogyan erről a szerződés saját maga rendelkezik, vagy ahogyan a tárgyaló államok megállapodnak. Ilyen rendelkezés vagy megállapodás hiányában a szerződés hatályba lép, mihelyt valamennyi tárgyaló állam elismerte, hogy a szerződés reá nézve kötelező hatállyal bír. Ez a feltétel az Alkotmányszerződés esetében – a francia és a holland „nem" szavazat után – nem teljesül.

Az összes tagállam által történő ratifikáció szükségessége egyébként magából az Alkotmányszerződésből is kiderül, amely saját hatályba lépéséről azt írja elő, hogy 2006. november 1-én lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi ratifikációs okiratot Rómában, az olasz külügyminisztériumnál letétbe helyezték. Ha ez nem történik meg a megjelölt dátumig, akkor az Alkotmányszerződés az azt követő második hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó aláíró állam is letétbe helyezte a ratifikációs okiratot. Innen következik, hogy az Alkotmányszerződés nem léphet hatályba, ha nincs meg az összes tagállam részéről a ratifikáció.

A (most már bekövetkezett) sikertelenség esetére az Alkotmányszerződéshez csatolt nyilatkozat mindössze annyit ír elő, hogy amennyiben az Alkotmányszerződés aláírásától számított két év múlva az Alkotmányszerződést a tagállamok négyötöde megerősítette, és egy vagy több tagállamban a megerősítés nehézségekbe ütközik, a kérdést az Európai Tanács meg fogja vizsgálni. Vagyis az Alkotmányszerződés sorsa teljességgel tisztázatlan. Attól függ, hogy mire vezetnek a politikai egyeztetések, milyen megoldási lehetőségeket mutat fel az európai politika. Ugyancsak kérdéses a népszavazásnak, mint demokratikus eszköznek a jellege, jövője. Romániában is bebizonyosodott az alkotmánymódosításról szóló törvényről tartott népszavazáson, hogy a polgárokat nem könnyű mozgósítani, és nagyon nehéz rendkívül összetett szövegeket népszavazással elfogadtatni. A román kormány 2003-ban az Alkotmányt több mint 70 pontban megváltoztató módosító törvényt „Igen az Alkotmányra, igen Európára!" szlogenre egyszerűsítette. Ezen egyszerűsítési próbálkozás most is szükségszerűen jelent meg (a többszáz oldalas Alkotmányszerződést a róla szavazók kis hányada olvasta, és sokan a belpolitikát szankcionáló szavazatként értelmezik ezeket az eredményeket). A népszavazás intézményét kritizáló hangok meg fognak erősödni.

Az Alkotmányszerződés hiányában az Európai Unió tovább tud működni, a korábbi szerződések alapján. A Nizzai szerződés rendelkezései szerint a bővítés is megoldható, Románia és Bulgária pozícióját a Nizzai szerződés tisztázza, igaz, hogy az Alkotmány által felkínált megoldásokhoz képest más formában. Azok a reformintézkedések, amelyek a közösségi intézményrendszert kívánták volna hatékonyabbá vagy akár demokratikusabbá tenni, egyelőre bizonytalan távlatokba kerültek. Az Alkotmányszerződés által teljesen vagy részben megoldott problémák megoldatlanok maradnak. A ratifikációs eljárást lehet és kell folytatni, de az Alkotmány és az EU jövője miként alakul: most még bizonytalan.

Veress Emőd,
jogász, egyetemi oktató

vissza az elejére


„EB-sárgalapok" Romániának, Bulgáriának

(1. old.)

Az Európai Bizottság figyelmeztetéseket ad át Romániának és Bulgáriának az EU június 16–17-i csúcsértekezletén, amelyeknek „sárgalap"-szerepük van a két ország számára, jelentette ki csütörtökön Olli Rehn bővítési biztos.

Rehn reményét fejezte ki, hogy a két ország kellő komolysággal kezeli a figyelmeztetéseket, „tekintettel az európai politikai hangulatra", amely az európai alkotmánytervezet franciaországi és hollandiai elutasítása nyomán alakult ki. Romániának és Bulgáriának teljes figyelmet kell szentelnie a reformokra, „hogy elkerüljék a védzáradékok alkalmazását", amelyek egy évvel kitolhatják a két ország csatlakozását az EU-hoz, tette hozzá Rehn.

A bővítési biztos elmondta, Romániát hét terület, Bulgáriát pedig öt terület problémáira figyelmeztetik. Bukarestnek folytatnia kell a reformokat az igazságszolgáltatás és a rendőrség működése területén, fokoznia kell a korrupció elleni harcot „konkrét ügyek" kivizsgálásával, és meg kell erősítenie kapacitását a versenypolitika terén, mondta Olli Rehn. Bulgáriának végre kell hajtania az igazságszolgáltatás reformját, biztosítania kell a bírák függetlenségét, és fel kell számolnia a korrupciót.

A holland és francia referendumot kommentálva Rehn úgy vélekedett: jobban kell tájékoztatni a lakosságot a folyamat pozitívumairól. Hangsúlyozta: a két országhoz intézett figyelmeztetések a reformok nyilvánvaló hiányosságaival kapcsolatosak, nem e referendumok eredményével. A franciaországi és hollandiai népszavazás kudarca nyomán nem vethető fel a bővítési folyamat felfüggesztésének kérdése – mondotta.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. old.)

... csak innen el, csak innen el. Örökké innen el, csak így érkezhetem célomhoz.

Franz Kafka

vissza az elejére


Korunk Galéria

(2. old.)

Az előző lapszámunkban közöltekkel ellentétben Wagner Péter kiállítása nem június 4-én, hanem ma, 13 órakor nyílik meg a Korunk Nagy-Szamos/Iaşilor utca 14. szám alatti szerkesztőségében.

vissza az elejére


KISHIREK

(2. old.)

A SHOAH KOLOZSVÁRI ÁLDOZATAINAK SZENTELT MEGEMLÉKEZÉSRE hívja az érdeklődőket a Kolozsvári Zsidó Hitközség vasárnap, június 5-én de. 10 órától, a Deportált Mártírok templomába (Horea út 21.). A megemlékezésen részt vesz dr. Vainer Aurel képviselő és Kupferberg Albert főfelügyelő (FCER). Közreműködik a hitközség Talmud Tora énekkara, vezényel Halmos Katalin tanárnő és a Vasile Socea tanár vezette Mazel Tov zenekar. A megemlékezés után dr. Vainer Aurel képviselő megbeszélést tart.

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELÉT tartja az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete június 4-én, szombaton du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

ÚJABB NAGYTALÁLKOZÓT TART az Apáczai Csere János Baráti Társaság. Most a Református Kollégium, Református Leánygimnázium, a Gép- és Villamosipari Középiskola, a Kereskedelmi Fiú- és Leányközépiskola, valamint az utódlíceumok 1935-ös, 1940-es, 1945-ös, 1950-es, 1955-ös és 1960-as végzettjei gyűlnek össze szombaton, június 4-én. Gyülekezés reggel 9 órakor a Farkas utcai templom előtt, 10 órától istentisztelet úrvacsoraosztással. 12 órakor az Apáczai Csere János Baráti Társaság ünnepélyes ülést tart a kollégium dísztermében, majd okleveleket nyújtanak át. Délután 4 órakor fogadás a társaság székhelyén (Töhötöm/Grozăvescu utca 20.).

vissza az elejére


Apáczais diákok képzőművészeti sikere Macedóniában

(2. old.)

A napokban érkezett a hír a macedóniai Bitolából, ebből a középkori hangulatot árasztó, festői városból, hogy az Apáczai-líceum képzőművészeti tagozata hat tanulójának a munkáját kiállításra méltónak találták a Szent Cirill és Method Művészeti Gyermekstúdió által megrendezett XXIV. Nemzetközi Gyermekrajz Fesztiválon. A világviszonylatban is az egyik legrangosabb gyermekrajz- gála szakzsűrije a több mint harminc ország, közel nyolcszáz, köztük több neves művészeti tanintézetéből beérkezett, mintegy huszonkétezer munka közül választotta ki a kiállításra került kétezer alkotást. Ilyenképpen már a tárlaton való részvétel is rangot jelentett a jelentkezőknek, így az apáczais gyerekek számára is. Az már csak örömteli ráadás, hogy az iskolából a fesztivál kiállításán részvételt nyert diákok: Nagy Franciska, Gebe Alpár, Minulescu András, Miszti Andrea, illetve Rus Nórbert és Jankó Erika közül az utóbbi kettőnek az alkotásait diplomával jutalmazták. Az Apáczai-líceum képzőművészeti tagozatán folytatott tehetségápoló tevékenység elismerésének számít, hogy az iskola maga is különdíjban részesült.

A képzőművészeti nevelés ügyét elősegíteni hivatott elismerések az eddigiekben is biztatóan hatottak a gyermekekre és pedagógusokra egyaránt, reményt sugározva, hogy érdemes, mert mások is értékelik azt az alkotó tevékenységet, ami az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban – különösen a művészeti tagozat megalakulása óta eltelt négy évben – megfigyelhető.

vissza az elejére


Fotótárlat a TIFF-en

(2. old.)

Nora Agapi Afrika témájú kiállításának a Tranzit Ház adott otthont. Talán nem meglepő a fotótárlat jelenléte a filmfesztiválon, hiszen a közös elem, a látvány összeköti a két műfajt. Nora Agapi készített már fotókat az Elle, Deco Stile, FHM, National Geographic lapoknak. A legtöbb Afrikában készült fénykép a mostoha körülményeket, a szegénységet vagy csak a természet szépségeit ábrázolja. Nora Agapi megközelítése mindezeknek az ellentéte.

Ő az emberekre koncentrál, akik nem nyomorognak, hanem elsősorban élnek. Az arckifejezések vidámak, az embereket (mind nézőket, mind fotóalanyokat) nem nyomasztja a modern városi környezet hiánya. A szemlélődő kicsit furcsállja is, hogy a hajdani francia gyarmatok megmaradt feliratai, a kopott épületek mind-mind odaillőnek tűnnek, és a sivatag, ami más fotókon ellenséges, vagy óriási és szép, Agapinál csak egyszerű tartozéka a környezetnek – akár a kék ég. A képek interneten is megtekinthetők a http://www.nora-agapi.ro/ honlapon.

K. B.

vissza az elejére


Helyreigazítás

(2. old.)

Június 1-i lapszámunkban megjelent, Gyermekekért, közösségért és családért című cikkben téves adatok jelentek meg. A helyes adatok: a családok 5%-ánál mindmáig nincs bevezetve az elektromos áram, 14%-nál nincs konyha, 29%-nál nincs földgáz; 46%-nál fürdő. Az alapítvány vezetőségétől szíves elnézést kérünk.

vissza az elejére


Népdalvetélkedő Szilágysámsonban

(2. old.)

Holnap délelőtt tíz órakor kezdődik a szilágysámsoni művelődési házban a XVI. szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedő. A rendezvény kezdeményezője és fő szervezője Gáspár Attila zenetanár, aki érdeklődésünkre részletezte az immár mozgalomnak tekinthető versenyt.

– A másfél évtizedes múltra visszatekintő rendezvény bejárta megyénk minden tájegységét, énekeltünk a Kraszna mentén, a Tövisháton, a Berettyó-Felvidéken, Kalotaszegen és a Szamosháton. Szilágysámsonban 1996 júniusában tartottuk versenyünket, most megint Sámsonra került a sor – tájékoztatott Gáspár Attila zenetanár, a rendezvény kezdeményezője és fő szervezője. – Akkor Almási István, Mitruly Miklós és Major Miklós zsűrizett, most a magyar népzenekutatás egyik legjelesebb személyisége, Kallós Zoltán tisztel meg jelenlétével, valamint vendégeként Német István, a Magyar Tudományos Akadémia népzenekutató osztályának munkatársa. Náluk jobban senki nem tudja, hogy Szilágysámsonnak és a Szilágyság népdalénekeseinek kijár ez a megtiszteltetés. Itt még vannak élő néphagyományok, hogy meddig, azt mi nem tudjuk, de Isten ránk bízta, hogy – hasonló rendezvényeken – éltessük, közkinccsé tegyük őket. Nagyon szép, színes a régi népviseletünk, a felsorolt öt tájegységünk népviseleti, éneklési hagyományai minden hasonlóságuk ellenére sokban eltérnek egymástól.

A versenyre a helyszínen is lehet jelentkezni, 3–4 szilágysági népdalból álló összeállítással vagy bármely vidékhez kapcsolódó népballadával. A rendezvény népszerűségét jelzi, hogy a tegnap délig 104-en jelentkeztek.

Zilah főteréről, az RMDSZ városi székháza előtti parkolóból kisbusz indul Szilágysámsonra szombaton reggel fél kilenckor és fél tízkor.

J. L.

vissza az elejére


Határon túli magyar színházak fesztiválja Kisvárdán

(2. old.)

Négy szomszédos ország tizennyolc társulatának részvételével kezdődött tegnap Kisvárdán a Határon Túli Magyar Színházak l7. Fesztiválja.

A június 11-ig tartó rendezvényen Romániában, Szerbia és Montenegróban, Szlovákiában, valamint Ukrajnában működő magyar társulatok lépnek közönség elé.

A nyitó előadást a Révkomáromi Jókai Mór Színház művészei játszták, Szomory Dezső II. József című színművét mutatták be a kisvárdai művészetek házában.

A fesztivál tíz napján összesen 27 előadást láthatnak a nézők és a zsűri tagjai.

Az észak-szabolcsi városban emellett tizenegy bábelőadást is rendeznek három erdélyi bábszínház művészeinek közreműködésével, továbbá három könnyűzenei koncert is várja az érdeklődőket.

vissza az elejére


Égtájak Fesztivál Horvátországban

(2. old.)

Május 27. és 29. között került sor az Égtájak Fesztiválja néptánc találkozó megrendezésére. A fesztiválsorozat öt évvel ezelőtt a szlovákiai Farnadon kezdődött, majd Mezőbándon, Balánbányán, Gyergyószárhegyen, Szamosújváron, Sepsziszentgyörgyön, Eszenyben, Zselízen, Zentán és Péterrévén folytatódott. A Kárpát-medence magyarlakta vidékein a közösségeknek lehetőségük nyílt megismerni az egységes magyar kultúra sokféleségét.

Az idén Horvátország adott otthont a rendezvénynek. Az összejövetel célja az anyaországi és határon túli régiók kulturális kapcsolattartásának elősegítése.

A program során a résztvevő fiatalok számára alkalom kínálkozik arra, hogy megismerkedjenek az őket vendégül látó tájegység ünnepeivel, történelmével, földrajzával, nevezetességeivel és kulturális értékeivel.

A május végi horvátországi program résztvevői között a fesztivált szervező négy település, Csúza, Erdőd, Pélmonostor és Várdaróc művészeti együttesei mellett három határon túli régióból érkeztek hagyományőrző csoportok: Felvidékről, Vajdaságból és Erdélyből. A fellépő együttesek mindegyike egy vagy több alkalommal már részt vett a Vendégségben Budapesten határon túli magyar fiatalok találkozóján. Erdélyt a kolozsvári Szarkaláb Néptáncegyüttes képviselte, Bartis Zoltán zenekara kíséretében. A tizenhét fős csoport már többször részt vett az Égtájak Fesztiválon. Horvátországban kalotaszegi és magyarszentbenedeki táncokat mutattak be a közönségnek.

A meghívott művészeti együttesek között a Vajdaságot a péterrévei Tisza Néptáncegyüttes és a zentai Szélrózsa Leánykórus, Felvidéket pedig a farnadi Nádas Néptánegyüttes és Soóky Éva, valamint Sotkovszky Lajos verséneklők képviselték. A csúzai Csárdás Néptáncegyüttes, az erdődi Petőfi Sándor Kultúregyesület Hagyományőrző Tánccsoportja, a pélmonostori Magyar Kultúregyesület Néptánccsoportja és a várdaróci Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Tánccsoportja fogadták a messziről érkezőket. A szervező horvátországi települések lakosai számára kiemelten fontos volt ez a fesztivál, mert a kilencvenes években kialakult elszigeteltségük lassan oldódik, ezért ritkán adódik lehetőségük arra, hogy más határon túli régiókból hívjanak vendégeket.

Köntös Imola

vissza az elejére


Gyermeknapi köszöntő a Hidelvi RMDSZ-nél

(2. old.)

A Horea úti református templomban tartotta meg a gyermekeket ünneplő rendezvényét a Hidelvi RMDSZ. A szervezet kerületi elnöke, Makkai László, valamint Szöllösi János lelkész által szervezett ünnepségen részt vett László Attila megyei RMDSZ elnök is. A Decebal utcai 43-as számú óvoda, az Erzsébet úti 40-es, valamint a Horea úti 2-es számú óvoda magyar tagozatos kicsinyeinek gyermekfilmeket vetítettek, ajándékcsomaggal örvendeztették meg őket, a gyermekek pedig versmondással tették ünnepélyesebbé a hangulatot.

vissza az elejére


MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Június 3-án, pénteken: 11 órától: Mila from Mars – bolgár; 13 órától: The Yes Men – amerikai; 15 órától: Blood and Bones – japán; 18 órától: Lost and Found – német–észt–bolgár–román–bosnyák–magyar–szerb; 20.30 órától: Prin cenuşa imperiului – román; 23 órától: Red Coloured Grey Truck – szlovén. Június 4-én, szombaton: 11 órától: Kung Fu Hustle – kínai–hongkongi; 13 órától: The Hitchhiker’s Guide to the Universe – amerikai; 15.30 órától: Howl’s Moving Castle – japán; 18 órától: Three – hongkongi–dél-koreai–tájföldi; 20.30 órától: Delecarlians – svéd; 23 órától: Take my Eys –spanyol.

GYŐZELEM – Június 3-án, pénteken: 10 órától: Blestemul ariciului – román; 12.30 órától: Italiencele – román; 16 órától: Ryna – svájci–román; 19 órától: Palindromes – amerikai; 22 órától: A Hole in My Heart – svéd. Június 4-én, szombaton: 10 órától: Moştenirea Goldfaden – román; 12 órától: Román rövidfilmek; 16 órától: Joan – német–magyar; 19 órától: Songs from the Second Floor – svéd–norvég; 21 órától: Mar adentro – spanyol.

MŰVÉSZ – Június 3-án, pénteken: 10 órától: Memories of Murder – dél-koreai; 12 órától: Kinghistan – német; 14.30 órától: Meglepetés-film; 17 órától: The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks – szovjet (1924); 19 órától: A Year in the Death of Jack Richards – kanadai; 21 órától: Sex Trafic. Június 4-én: 10 órától: Fourteen Sucks – svéd; 12 órától: Rövidfilmek; 14.30 órától: Czech Dream – cseh; 17 órától: Rövidfilmek; 19.30 órától: Save the Green Planet – dél-koreai; 22 órától: Marebito – japán.

FAVORIT – Elektra – amerikai. – Vetítések időpontja: június 6–9.: 17, 19 órától; kedvezménnyel csütörtökön.

DÉS

MŰVÉSZ – The Punsher – amerikai. – Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától és hétfőn minden vetítés.

TORDA

FOX – Millió dolláros bébi – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 18,15, 20.30.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Az átok – bemutató. – Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

(2. old.)

ROMÁN SZÍNHÁZ

Június 7-én, kedden este 7 órakor: Hristo Bicev: Colonelul şi păsările.

EUPHORION STÚDIÓ

Június 5-én, vasárnap este 7 órakor: Aldo Nicolaj: Mi-am pus în gând să fiu un ticălos.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Május 30–június 14. között: Bartók Béla I. Nemzetközi Operakarmester-verseny.

ROMÁN OPERA

Június 13-án, hétfőn este 7 órakor: Rossini: Hamupipőke – olasz nyelvű előadás. Fellép Hercz Péter, a Magyar Opera énekese.

vissza az elejére


BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

Június 4-én, szombaton 12 órától: A kiskondás – magyar tagozat.

Június 5-én, vasárnap 12.30 órától: Vasilache és Mărioara – román tagozat.

Június 6-án, hétfőn du. 5 órától: Piroska és a farkas – magyar tagozat, BEMUTATÓ.

vissza az elejére


ZENE

(2. old.)

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Ma, június 3-án, pénteken este 7 órakor: Hangversenyek hangversenye. Vezényel: Gheorghe Victor Dumănescu. Közreműködnek a Zeneakadémia hallgatói.

MŰVÉSZETI MÚZEUM

Június 5-én, vasárnap du. 5 órakor: Răzvan Susana (gordonka) és Josu Okinena (zongora, japán) előadói estje.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Lekerülhet a napirendről a további EU-bővítés
– vélekedik Molnár Gusztáv politológus

(3.old.)

Alapvető fordulatot jelent az Unió életében mind a francia, mind a néhány napra rá bekövetkező holland visszautasítása az EU-alkotmánynak, amelyek így együtt csak még jobban felerősítik a hatást, fejtette ki lapunknak Molnár Gusztáv. A politológus szerint a franciák és a hollandok határozott NEM-szavazatának következményei számos területre kihatnak, az EU további bővítése is veszélybe kerülhet.

– Ami az EU-alkotmányt illeti, véleményem szerint hamarosan lekerül a napirendről. Idő kérdése az is, hogy Nagy-Britannia mikor jelenti be: eltekint saját referendumától. A jövőre tervezett brit népszavazás tehát hamarosan nem okoz gondot többet Tony Blair miniszterelnöknek, aki politikai karrierjét kockáztatta emiatt – vélekedett.

Ennek ellenére Molnár nem tartja katasztrófának az alkotmány bukását. Úgy véli, most az volna helyes, ha az EU minél hamarabb tudomásul venné ezt, mert akkor azonnal életbe lehetne léptetni az úgynevezett B-tervet. Ez egy brüsszeli szakértők által kidolgozott javaslat, amely arról szól, hogyan lehet a Giscard-féle alkotmányból átemelni a jelenleg hatályban levő Nizzai Szerződésbe azokat az intézményi átalakításokat, újításokat, amelyek tulajdonképpen a leglényegesebbek voltak az egész alkotmányból. – Bonyolult lenne kifejteni, hogyan oldható ez meg, a lényeg az, hogy legyen erre politikai akarat. A legközelebbi csúcstalálkozó június közepén lesz, amelyen két tábor fog ütközni. Egyesek valószínűleg úgy látják majd, hogy minden a régi jó beidegződések szerint kellene hogy menjen tovább, és majd 2006 végén, esetleg 2007 elején számbavenni, hogy a 25 tagállam közül végül is hányan ratifikálták az alkotmányt, és majd csak ezután megvitatni a következő lépéseket. Ez az én megítélésem szerint a lassú halódással lenne egyenlő. Úgy vélem, sokkal bölcsebben tesznek azok az államfők, akik amellett kardoskodnak majd, hogy igenis tovább kell lépni, a ratifikációs sorozatot a napirendről le kell venni és ezt a bizonyos B-tervet villámgyorsan életbe kell léptetni, mert ezáltal az EU intézményi koherenciáját és működőképességét is fenn lehet tartani – fejtette ki az elemző.

De bármi is döntenek a júniusi csúcson, az, ami már eddig is történt, rendkívül súlyos következményekkel járhat a bővítési folyamat folytatására nézve – mondotta Molnár Gusztáv. – Nyilvánvaló, hogy az alapító országok lázadásáról van szó a túlzott bővítéssel szemben. Itt most nem feltétlenül Romániára, Bulgáriára és Törökországa gondolok, hanem például a 2004-es „boom"-ra, amikor egyszerre 10 ország csatlakozott az Unióhoz. Már akkor világos volt, hogy ez rendkívül kockázatos döntés, amit ráadásul úgy vittek keresztül, hogy nem kérdezték meg az európai polgárokat. Nem meglepő tehát, hogy tegnap Olli Rehn bővítési biztos máris üzent a két országnak, Romániának és Bulgáriának, hogy gondok vannak a csatlakozási feltételek teljesítésével – mondotta a szakértő, aki szerint a helyzetet súlyosbíthatja, ha például a németországi előrehozott választásokon a kereszténydemokraták és a liberálisok kerülnek kormányra. – Ebben az esetben szinte biztosra veszem, hogy Románia és Bulgária felvételét elhalasztják. De ez még a jobbik eset volna, mert ha további válságos helyzetek keletkeznek az EU-n belül, amelyek következtében össze éppen nem omlik, de befele fordul, elsősorban saját problémáival lesz elfoglalva, akkor azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nem csak egy évet, hanem többet is csúszhat Románia és Bulgária csatlakozása, Törökországról pedig szó sem lehet – mondotta.

Kérdésünkre, hogy elsősorban belpolitikai okokra vezethetők-e vissza a NEM-ek, vagy inkább a nagyarányű bővítés ébresztett ellenérzéseket franciákban, hollandokban, Molnár Gusztáv úgy vélekedett: ezek együttes hatása olvasható ki a visszautasításból. – A holland alkotmány-ellenzők nagy számát elsősorban az indokolja, hogy amikor megtörtént az euróra való átállás, rosszul állapították meg az átváltási árfolyamot – legalábbis a közvélemény szerint –, ami elég komoly drágulással járt. A hollandok így álltak bosszút érte. Ami pedig a franciákat illeti, hosszú volna elemezni azokat a belpolitikai összetevőket, amelyek ehhez az eredményhez vezettek. Annyi bizonyos: az Európa-ellenes szavazatok összekapcsolódtak azokkal a mérsékelt baloldalról származó NEM-ekkel, amelyek éppen ellenkezőleg, keveselték az alkotmányt. Mindent összevetve tehát a belpolitikai okok és a túlságosan nagyarányú bővítés (az utóbbi időben nem csak Törökországról, hanem már Ukrajnáról is beszéltek) együtt vezettek ide. Arra kell tehát számítani, hogy az EU átrendeződik, a „mag" országai valami megoldást keresnek majd arra, hogy belső problémáikat rendezzék, a további bővítés kérdése pedig csakis ezt követően kerülhet megint napirendre – összegzett Molnár.

Székely Kriszta

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Tisztázatlan maradt az újságírórablás

(4. old.)

Az Irakban elrabolt, majd szabadon bocsátott három újságíró – Marie-Jeanne Ion, Sorin Miscoci és Ovidiu Ohanesian – által tartott sajtóértekezlet nemhogy tisztázta volna, hanem még inkább bonyolította, elhomályosította a történteket, vélekedett a hazai sajtó. Mindjárt az elején elégedetlenséget váltott ki, hogy a Prima tévé ki akarta sajátítani az eseményt, és megtiltotta a filmezést. A sajtósok nehezteltek kollegáikra, mivel „sokat beszéltek ugyan, de mégsem mondtak semmit".

Az iraki fővárosból visszatért ügyész szerint Mohammad Munaf, az újságírók – szintén elfogott – kísérője beismerte, Omar Hayssam tervelte ki az emberrablást, és őt kérte meg arra, hogy testvére révén kerítsen elő egy csoport erre hajlandó irakit. Állítólag négy-öt közvetítő révén jutott el a Muad Ibn Jabal csoporthoz, akiknek egy „látszólagos emberrablást" kellett végrehajtaniuk. Egyre több szál azonban oda vezet, hogy Marie-Jeanne beavatott lett volna az ügyben, hiszen jól ismerte Hayssamot, apja pedig, Vasile Ion szenátor üzleti kapcsolatban is állt az arab vállalkozóval.

A nyomozó hatóságok szerint a lehető legrövidebb időn belül kérni fogják Munaf kiadatását, és a jövő héten kihallgatják a román újságírókat is. A meghallgatásra beidézték a Prima tévé hírfőnökét, akinek szintén tisztáznia kell néhány zavaros részletet ebben az ügyben.

vissza az elejére


Liberálisok kampánypénze

(4. old.)

Horea Uioreanu, a Nemzet Liberális Párt (NLP) Kolozs megyei képviselőjéről kiderült: gyanúsan nagy összeget adományozott pártjának, ez az összeg az adóbevallásában szereplő egyéves bevételének kétszerese körül mozog. A képviselő azt nyilatkozta, hogy az adományozott összeget kampánycélokra fordította a pártja, bár ezt még nem állt módjában leellenőrizni. A honatya minden jel szerint azért valamilyen pénzből mégiscsak túlvészelte a múlt évet, hiszen már csak az 1,8 milliárd lej értékű háza után alighanem borsos adót kellett fizetnie. Újságírói kérdésre, hogy ezek után mit evett tavaly, csak annyit válaszolt: hát, ettem ...

KB.

vissza az elejére


Markó: mérföldkő lehet a tulajdontörvény

(4. old.)

Mérföldkő lehet a kormány által szerdán elfogadott tulajdontörvény-tervezet, amely az egykor államosított vagyonok teljes visszaszolgáltatását irányozza elő, gyorsítva a már megindult, de akadozva haladó folyamatot, kiküszöbölve az eddigi joghézagokat, mondta Markó Béla miniszterelnök-helyettes. A kormány egy kivételesen alkalmazott módszerrel, az úgynevezett felelősségvállalással fogadja el és terjeszti a parlament elé ezt a kettős csomagot. Az egyik az eddig érvényben volt tulajdontörvényeket módosítja, a másik az igazságszolgáltatás rendszerét próbálja megreformálni.

A „felelősségvállalással" való beterjesztés azt jelenti, hogy nincs lehetőség részletekbe menő parlamenti vitára, megszavazása tehát egyben bizalmat is ad a kormánynak, de záros határidőn belül bizalmatlansági indítványt is be lehet nyújtani e törvénycsomag ürügyén a kormány ellen. Markó azzal indokolta ezt a procedúrát, hogy a kormány mindkét törvényt rendkívül sürgősnek ítéli az európai integráció szempontjából.

A kolozsvári helyzetre is utalt Markó elmondta: számos panasz hangzott el azzal kapcsolatban, hogy maguk a helyi hatóságok, a polgármesterek, a hivatalok akadályozzák a visszaadást, mondotta Markó, aki szerint ez a törvény most nagyon komoly szankciókat ír elő arra az esetre, ha valaki akadályozza a visszajuttatási folyamatot.

A törvény rendezni próbálja a kárpótlás kérdését is, olyan vagyonalapot létrehozva, amely részvények formájában kívánja kártalanítani az érintetteket. E részvényeknek – véli Markó – valós értékük lesz, tehát nem holmi „felfújt léggömbről" van szó. Az energetikai, szállítási, távközlési, kőolajipari, banki-pénzügyi ágazatban működő állami vállalatok részvényeiről, továbbá a román állam külföldi kintlévőségeivel kívánja kárpótolni a kormány azokat a magánszemélyeket, akiknek a kommunizmus idején elkobzott ingatlanát nem lehet természetben visszaszolgáltatni. A kormány által létrehozott Tulajdonalap foglalja magában a közel száz társaság részvényeit.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KÖRKÉP


Villamos helyett

(5. old.)

buszok szállítják a 100-as és a 101-es járat utasait június 4-én reggel fél 6 órától június 5-én du. 2 óráig. A Nyárfasoron, a Kálvária környékén végzett munkálatok befejeztével ismét villamosok szállítják az utasokat.

vissza az elejére


Zöldek harca a közönnyel

(5. old.)

A Napoca Kerékpárklub Sportturisztikai és Környezetvédő Egyesület felhívta a sajtó figyelmét arra, hogy az önkormányzatok nem tartják tiszteletbe a 2003/52-es számú törvényt, amely a közügyek átláthatóságát szavatolja. Radu Mititean elnök elmondta: a helyi hatóságok nem tartják be azt a 10 napos törvényes határidőt, amelyen belül a civil szervezeteknek és a lakosságnak lehetőséget kell adni véleménye kifejtésére egy határozattervezet megvitatása és elfogadása előtt. Hiányoznak a környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági fórumok, és a politika igyekszik szőnyeg alá seperni minden „zöldbarát" gondolatot.

A Napoca Kerékpárklub elítéli a kolozsvári városi és a Kolozs megyei tanácsot, szerinte napjainkban sincs kevesebb törvénytelenség, mint a leváltott politikai hatalom idején. Közbelépésükre hiúsult meg évekkel ezelőtt az a terv, amelynek megfelelően a kolozsvári Sétateret bankközponttá akarták átalakítani. Most viszont fennáll annak a veszélye, hogy a Filharmónia számára építsenek ott székhelyet és előadótermet. Az egyesület jogerős bírósági ítéletet ért el, melynek értelmében érvénytelenítették a Kolozs Megyei Tanács 2003/142-es számú, a hulladékmenedzselésre vonatkozó határozatát, éppen az átláthatóság be nem tartása miatt.

A Napoca Kerékpárklub síkraszáll Kolozsvár zöldövezeteinek védelmében, mert ezzel a mutatóval (egy főre eső zöldövezet) országos viszonylatban a rangsor végén kullogunk. Szorgalmazza továbbá a kerékpáros turizmust, a kerékpár használatát, a hegyvidéki sportok térnyerését, a fiatalság és a civil társadalom fejlesztését.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Környezetvédelem gyerekeknek

(5. old.)

Június végén adják át a nyeremény-cementet annak az iskolának, amely megnyeri a március 7. és április 30. között zajlott, Teremtsd meg környezetedet! elnevezésű kísérleti programot. A IV–V. osztályos diákokat iskolai és városi környezetvédelemre tanító program keretében a kolozsvári Octavian Goga Iskola tanulói 40 napig vettek részt ökológiai tevékenységeken a Monostor negyedben és iskolájuk környékén.

A diákok környezetvédelem témakörben szerveztek kiállításokat, a Greenpeace szakembereivel együttműködve információs anyagokat készítettek. Kezdeményezésükkel fel szerették volna hívni a szülők, a tanügyben dolgozók és a diákok figyelmét arra, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre.

A Holcim, a Concept Alapítvány és a tanügyminisztérium által támogatott projekt egy kreativitási és kommunikációs verseny része, amely a Legjobb ökológiai hajtóerők nevet viseli. A kísérleti programnak húsz város iskolája adott helyet Élesden, Aradon, Nagybányán, Besztercén, Brassóban, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Nagyváradon, Piteşti-en, Ploieşti-en, Szatmárnémetiben, Nagyszebenben, Suceaván, Temesváron, Marosvásárhelyen, Tordán, Cîmpulung Muşcelen és Râmnicu-Vâlcean.

A program kitűnő lehetőséget teremtett a fiatalok kommunikációs, érvelési és együttműködési készségének fejlesztésére.

A rendezvényt a Holcim támogatta, a hónap végén egy rakomány, javításra alkalmas cementtel jutalmazzák majd azt az iskolát, amelyben a leghatékonyabban sikerült érvényesíteni a program céljait.

Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Szamosújvári cserkésztervek

(5. old.)

Sűrű programot tervez a szamosújvári Czetz János cserkészcsapat: tábor, ökoprojekt, a városhoz kapcsolódó tevékenységek (emléktábla leleplezése, városnapok), olasz és portugál cserkészek vendégül látása, vetélkedők. A program megvalósítása nagymértékben függ az önkormányzat támogatásától is.

Hogy az erdő visszamosolyogjon ránk elnevezésű tervünk ökológiai projekt, amelyben felvállaljuk, hogy két év alatt kitakarítjuk a város fölött lévő erdőt. Ehhez természetesen felszerelésre van szükségünk, emellett pedig arra, hogy az összegyűlt hulladékot el is szállítsák. Hogy a gyerekek számára megnyerő legyen, ezt vetélkedő formájában szeretnénk megszervezni, ahol díjak is lennének, és megtanulnák azt is, hogy vigyáznunk kell a bennünket éltető levegőre – nyilatkozott a cserkészcsapat idei terveiről Kasza Tamás csapatvezető. – Júniusban Bálványosváralján vagy Kidében szervezzük a csapattábort. Mivel Szamosújvár az idén 305 éves, a város szellemiségét idéző programokat is szervezünk. Az első az örmény közösség ünnepén, Világosító Szent Gergely napján lesz: ekkor szeretnénk felavatni Szongott Kristóf emlékplakettjét, aki megírta Szamosújvár monográfiáját.

A városnapok alkalmával Szamosújvár régen és ma képekben címmel fotókiállítást szerveznénk. Legnagyobb horderejű rendezvényünk egy városismereti vetélkedő lenne, amit 2000 után most második alkalommal szerveznénk valamikor szeptember-októberben, V–VIII. osztályosok számára.

Az elmúlt két évhez hasonlóan, az idei cserkészév fontos mozzanata az augusztusban érkező olasz cserkészek fogadása, akik az itteni árva gyerekekkel foglalkoznak, megpróbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Az elmúlt években nagyon erős pedagógiai érzékkel, komoly tevékenységek keretében foglalkoztak velük. Az idén gazdagabb lesz a program, ugyanis nemcsak 140 olasz cserkészt kell vendégül látnunk, hanem portugál cserkészeket is, akik hasonlóképpen bekapcsolódtak ebbe a nemzetközi méreteket öltő programba.

Mindemellett jelen leszünk az örmény városok cserkészeinek gyergyói táborában, amelyre várhatóan júliusban kerül sor a siófoki városi önkormányzat szervezésében.

Az idén ránk hárul a Romániai Magyar Cserkészszövetség 15 éves jubileumi tábora megszervezésének igen megtisztelő feladata is. Ez Gelencén lesz július 16. és 24. között. 250 cserkész képviseli a Romániai Magyar Cserkészszövetséget, 250 a Kárpát-medence Magyar Cserkészszövetségét, azaz a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma részéről, amely magába foglalja a Kárpát-medencében működő magyar cserkészszövetségeket: a Felvidéki, a Vajdasági, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséget, emellett a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget, amelynek mind az öt kontinensen vannak működő cserkészcsapatai, és a Magyar Lány Cserkészszövetséget. A tábor keretmeséje ezúttal Csaba királyfi lesz. Nagy feladat hasonló méretű tábor megszervezése, de úgy érzem, hogy ez kissé az eddig kifejtett munkánk eredménye is, éppen ezért igen megtisztelő számunkra.

Demeter Ilona

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Halálos baleset Gyaluban

(5. old.)

Szerdán délután negyed négykor halálos baleset történt Gyaluban, az E60-as országúton. A kolozsvári, 21 éves C. Florin Dorel egy Volkswagen Caddy márkájú személygépkocsit vezetve lefékezett, hogy elkerülje az előtte haladó autóval való ütközést. Eközben viszont elvesztette uralmát az autó fölött, amely elhagyta az úttestet és az árokban kötött ki, halálosan elgázolva a 38 éves gyalui H. Zoiţát, aki gyalogosként az útpadkán közlekedett. A balesetben a gépkocsivezető is kisebb sérüléseket szenvedett, a Volkswagen 80%-ban megrongálódott.

Ittas férfit raboltak ki
Június elsején déli 11 órakor tett feljelentést a tordai rendőrségen a kolozsvári O. Ioan. Az 59 éves férfi azt panaszolta el, hogy egy nappal korábban rablás áldozata volt Tordán. Amint azt a nyomozások kiderítették, kedden délután 5 órakor a férfi a Frăgărişte utcában haladt ittas állapotban, amikor két fiatal megtámadta. A támadók erőszakkal elvették pénztárcáját, a benne lévő 1,7 millió lejjel együtt. A rendőröknek sikerült azonosítaniuk a vélt elkövetőket a helyi 24 éves D. Lucian és a 17 éves Lakatos I. személyében. A két büntetett előéletű személyt előzetes letartóztatásba helyezték.

Súlyos baleset Tordán
Szerdán hajnali negyed 1-kor súlyos közlekedési baleset történt a tordai Libertăţii utcában. A helyi, 24 éves Hirişcău L., a BG-284-KZ rendszámú Audit vezeteve a nagy sebesség miatt egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött, és frontálisan ütközött a szemből szabályosan haladó, a bukaresti P. Neculai által vezetett 1310-es Daciával. A balesetben a Dacia utasa húzta a rövidebbet: a 25 éves bukaresti M. Cosmina Mihaelát súlyos állapotban szállították kórházba.

232 milliót sikkasztott
Lakóközösség ügyintézője ellen indult nyomozás Aranyosgyéresen. A 37 éves, büntetetlen előéletű M. Niculinát sikkasztással vádolják. A vád szerint 2001–2004 között ügyintézőként 232 millió lejt tett zsebre a lakóközösség pénzéből, amelyet magáncélokra használt fel. A kár nem térült meg, a vádlott szabadlábon védekezik.

Jogosítvány nélkül okozott balesetet
Kedden éjfélkor a Bükki úton történt súlyos közlekedési baleset, amelynek elkövetője nem rendelkezett jogosítvánnyal. A 18 éves tekei (Beszterce-Naszód megye), de kolozsvári lakhellyel rendelkező Z. Sergiu Emilian egy Opel Astrát vezetett, s a sebesség miatt egy kanyarban felborult az autóval. A balesetben a kocsi utasa, a 21 éves, Temes megyei M. Ştefan Nicolae sérült meg súlyosan.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG


Jelentős erdélyi magyar részvétel a TIBCO-n

(6. old.)

36 magyar kis- és középvállalkozó, valamint 17 népművész és népi alkotó képviseli az erdélyi magyar közösséget a 2005. június 1–5. között sorra kerülő Fogyasztói Termékek Bukaresti Nemzetközi Vásárán (TIBCO).

Erről Szép Gyula és Kerekes Gábor, az RMDSZ művelődési, illetve gazdasági ügyvezető alelnökei számoltak be. – A múlt évhez hasonlóan az önálló erdélyi magyar pavilon az idén is száz négyzetméteren terül el, ami ismét lehetőséget biztosít a magyar vállakózók és népművészek számára, hogy a TIBCO keretében a világ előtt bemutatkozhassanak – fogalmazott Szép Gyula. A romániai magyar közösség pavilonjának ajánlata idén is rendkívül gazdag. Lesz népművészeti kiállítás, hagyományőrző kézművesek bemutatója, fényképkiállítás, filmvetítés, romániai magyar kiadók és vállalkozók bemutatása, erdélyi magyar népzene és néptánc, hagyományos magyar konyhaművészet, romániai magyar cégek bemutatkozása.

2004-ben az erdélyi magyar részleg nyerte el A Vásár Legszebb Pavilonja címet, ami arra ösztönzi a szervezőket, hogy hasonló igényességgel rendezzék a magyar közösséget képviselő pavilont.

Kerekes Gábor a kis- és középvállalkozóknak a jólét-, valamint a munkahelyteremtésben játszott szerepét hangsúlyozta. Amint mondta, gazdasági fejlődés nélkül demokráciáról sem beszélhetünk. Hangsúlyozta azt is, hogy e vásár révén, az erdélyi magyar közösség kevésbé ismert arcát mutathatja meg, hiszen tény, hogy egyre több magyar képviselő van jelen a kis- és középvállalkozók körében. A gazdasági alelnök örvendetesnek tartotta, hogy a tavalyi vásáron jelenlévő 30 helyett, az idén már 36 cég képviseli az egyre erősödő magyar vállalkozói réteget, és sajnos helyszűke miatt, így sem lehetnek jelen mindazok, akik a TIBCO-n kiállítani szerettek volna.

A szerdai ünnepélyes megnyitó keretében köszöntőt mondott Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke.

vissza az elejére


Segített a gazdasági kapcsolatoknak Magyarország uniós csatlakozása

(6. old.)

Kedvezően hatott a magyar–román gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokra Magyarország európai uniós csatlakozása, a kétoldalú kereskedelem a korábbi 1,5 milliárd euróról tavaly több mint 2,1 milliárd euróra emelkedett – mondta kedden Bukarestben Gilyán György, a magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közigazgatási államtitkára.

Az államtitkár az EU házhoz jön című, a kis- és középvállalkozások uniós felzárkózását elősegítő konferenciasorozat keretében tartott előadást Bukarestben, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közösen szervezett a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) romániai hálózatának közreműködésével.

Gilyán elmondta: Magyarország csatlakozása segítette a két ország gazdasági-kereskedelmi kapcsolatait is. Már az első évben élénkülés volt tapasztalható, ami nemcsak a cégek egymás közötti kapcsolattartásában tükröződött, hanem elsősorban a kereskedelem területén. A korábbi 1,5 milliárd euróról tavaly több mint 2,1 milliárd euróra növekedett a kétoldalú kereskedelem, ez több mint 40 százalékos emelkedés. A magyar export értéke 1,4 milliárd euró volt, ez 49 százalékos növekedés, a román kivitel Magyarországra pedig 30 százalékkal 750 millió euróra gyarapodott. A kétoldalú kereskedelmi forgalom háromszorosára nőtt 1999-hez képest, mondta az államtitkár.

Megállapította: most már nemcsak a kis- és középvállalkozók hajlandók vegyes vállalatokat létesíteni Romániában, hanem a nagyobb cégek is. Példaként utalt az OTP hálózatépítésére, a Mol beruházásaira, a TriGránit 800 millió eurónyi tervezett befektetésére.

Komoly tervek vannak kialakulóban az infrastruktúra fejlesztése érdekében. Gilyán az észak-erdélyi és a dél-erdélyi jövendő autópályához való magyar kapcsolódást említette. A kohéziós alapokból származó támogatással zajlik a Budapest–Lökösháza vasútvonal teljes rekonstrukciója. A román partnerekkel egy kombinált árufuvarozási egyezmény megkötéséről is folynak tárgyalások, ez jóval korszerűbb, kényelmesebb és környezetbarát szállítási formát biztosíthat. Meg kell újítani a vasúti határforgalmi egyezményt – fűzte hozzá a tisztségviselő.

A légi forgalom számára Magyarország további leszállási pontokat igényelne a MALÉV számára Romániában, például Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Konstancán – mondta Gilyán György.

Az államtitkár e konferencia előtt rövid megbeszélést folytatott Markó Béla miniszterelnök-helyettessel, az RMDSZ elnökével. Markó elmondta: a megbeszélésen értékelték az eddigi együttműködést, amely révén Magyarország segíti Romániát az integrációs felkészülésben. – Meggyőződésem, hogy tanulnunk kell az Unióhoz csatlakozott tíz kelet-közép európai ország tapasztalataiból, ebben a térségben nagyon fontos a szolidaritás – mondta Markó.

vissza az elejére


Újraindítják a Cosmoromot

(6. old.)

– Idén januárban, a miniszteri mandátumom kezdetekor, egyik legfontosabb célkitűzésként a harmadik GSM-szolgáltató újraindítását határoztam meg. Most bejelenthetem, hogy az elmúlt időszakban folyatott tárgyalások eredményeként, megtaláltuk a megfelelő megoldást: a Romtelecom, a görög OTE és CosmOTE vezetőivel aláírtuk a megállapodást, amely lehetővé teszi a Cosmorom mobiltelefon-szolgáltató újraindítását. Öt hónap alatt sikerült kezelni az évek óta megoldásra váró problémát, megteremtve ezáltal a mobiltelefon-szolgáltatások piacán a valós versenyhelyzet kialakulását – jelentette be a hét végén Nagy Zsolt távközlési és információs technológiai miniszter.

Nagy Zsolt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Cosmorom újraindítása az új munkahelyek teremtésében is fontos szerepet játszik, az államkassza számára többletbevételek forrása lehet, és újabb befektetőket hoz az országba. – A Cosmorom fellendítését a CosmOTE csoport 120 millió eurós beruházása teszi lehetővé. Ennek eredményeként, a görög csoport a Cosmorom részvények 70, a Romtelecom pedig 30 százalékával rendelkezik. Ugyanakkor a CosmOTE átveszi a cég vezetését, és felvállalja az újraindítás finanszírozását. A döntés a kormányprogram másik célkitűzésének elérését teszi lehetővé: előkészíti a Romtelecom privatizálást is – közölte a miniszter.

A Cosmorom mobiltelefon-szolgáltatót 1999. január 15-én alapították, 2004 végén 87 500 előfizetővel rendelkezett. Jelenleg Romániában a mobiltelefon használók száma meghaladja a tízmilliót. A mai döntést megelőzően a Cosmorom több mint 200 millió eurós tartozást halmozott fel.

Azzal egyidejűleg, hogy a Romtelecom 120 millió euróért eladja a Cosmorom 70 százalékát a CosmOTÉ-nak, rendezik, illetve tőkésítik a Cosmorom adósságait, és a CosmOTE vállalja a Cosmorom átszervezésének és újraindításának 400–500 millió euróra becsült költségét is.

Az OTE a Romtelecom többségét, a CosmOTÉ-nak pedig 64 százalékát birtokolja. A kormány az év végén vagy legkésőbb a jövő év elején szeretné a tőzsdén privatizálni a Romtelecom még állami 46 százalékának egy részét.

vissza az elejére


Három SW Umwelttechnik-üzem épül

(6. old.)

A SW Umwelttechnik (SWU) osztrák környezetvédelmi berendezéseket gyártó nagyvállalat két egységet is épít Romániában szennyvízkezelésre 2 millió euró értékben.

Bukarest, illetve Temesvár lesz a két beruházás helyszíne, de a vállalat egy harmadik hazai beruházáson is gondolkodik. Korábban már szó volt egy bukaresti szennyvíz-technológiai üzem jövő évi építéséről.

Nemrég az SWU azt közölte, hogy az idén Romániában, a Temesvár környéki Orczyfalván csatornázási berendezéseket gyártó üzemet építenének, ebbe két év alatt körülbelül 2 millió eurót ruháznak be, részben tőkeemelésük támogatásával. Az építkezés befejezését a második félévre tervezik. Bukarest környékén csatornázási és vízvédelmi telephelyet fognak építeni, a tervezés már befejeződött. Jelenleg az SWU csak vízvédelmi termékeket szállít Romániába.

Az SW Umwelttechnik forgalmának több mint 70 százaléka származik már Kelet-Európából. Az elkövetkező években további terjeszkedést tervez a térségben. Az idén 7,8 millió euróért terveznek beruházásokat, az előirányzat több mint kétszer nagyobb a tavalyinál. Az összeg nagy részét Magyarországon és Romániában költik el.

vissza az elejére


Süllyed az euró a francia „nem" hatására

(6. old.)

Az elmúlt napokban újabb és újabb mélypontokig süllyedt a dollárhoz képest az európai fizetőeszköz. Mivel hétfőn ünnep miatt nem volt kereskedés New Yorkban, a tőzsdepiacok csak kedden reagáltak a hírre. A New York-i kereskedés folyamán az euró átmenetileg 1,23 dollár alá süllyedt: egy euróért 1,2297 dollárt adtak. Szerdán aztán a világ tőzsdéin már alig 1,228 dollárt adtak egy euróért, s nehéz megjósolni, hogy az értékvesztés hol áll majd meg.

vissza az elejére


Új eladási stratégiát hirdettek a BCR-re

(6. old.)

Miután 2003-ban sikertelen kísérletet tett rá, most a kormány új stratégiával próbálja eladni az ország legnagyobb pénzintézetét, a Román Kereskedelmi Bankot (BCR). Stratégiai befektetőnek abszolút többségi részesedést kínálna. Az év végére szeretné lezárni a privatizációs ügyletet.

A kormány szerint nagy, elsősorban az egyéni ügyfelekkel kapcsolatos tapasztalatokkal rendelkező banktól vár érdeklődést a BCR-re, amely a lakossági betétek több mint negyedét kezeli. A bank negyede, plusz két részvény már az EBRD-é és a Világbank pénzügyi szervezetéé, az IFC-é. Ezt a részesedést visszavásárolná a maga 36,8 százalékos részesedése mellé a román állam, és aztán 50 százalékot és egy részvényt hirdetne meg a stratégiai befektetőnek. Ezek közül potenciális vevőjelölt a német Deutsche Bank és HVB, valamint az olasz UniCredito.

A BCR tavaly megkétszerezte adózott eredményét, 161 millió euróra az egy évvel korábbi 86 millióról. A bankban, öt hazai befektetési alap együtt 30 százalék körüli résszel rendelkezik.

A Deutsche Bank már februárban fontolgatta, hogy vételi ajánlatot tesz a BCR-re. A kormány 2006-ig tervezi értékesíteni a kereskedelmi pénzintézetekben még meglévő állami tulajdonhányadokat, előkészítve ezzel a 2007-re tervezett csatlakozást az Európai Unióhoz. A BCR mellett a CEC-et is privatizálnák az idén.

vissza az elejére


Marad a szegénység

(6. old.)

A Világbank, a nemzetközi pénzintézetnél végzett belső vizsgálat tanúsága szerint, nem tudta mérsékelni a szegénységet a legszegényebb országokban. Ugyanis alapvetően túl szerény figyelmet szentelt a gazdasági növekedés erősítésének.

A vizsgálat megállapításai szerint az elmúlt másfél évtizedben a szociális fejlesztésre helyezte a hangsúlyt a Világbank, eközben mérséklődtek az infrastruktúrára szánt kiadások, aminek sokkal drámaibb kihatása lett a gazdasági növekedésre. Márpedig ha nincs növekedés, akkor nem valószínű a szegénység tartós mérséklése.

A szegény országok csupán egy harmadában nőtt 2 százalékkal vagy azt meghaladó ütemben – egy főre számítva – a gazdaság az elmúlt évtizedben, miközben az egy dollárnál kisebb napi jövedelemből élők száma a száz államot számláló fejlődő világ országai közül több mint 40-ben növekedett.

A Világbank elnökhelyettese, Jim Adams is elismerte, hogy az infrastruktúrára többet kell költeni a szegény országokban, s pénzintézete ilyen finanszírozásra egymilliárd dollárral növeli az idén kölcsönkeretét.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Június 2., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

35 800/36 100

29 100/29 500

140/143

vissza az elejére


Június 3., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 158 lej (3,6158 erős lej), 1 USD = 29 433 lej (2,9433 erős lej), 1 magyar forint = 143 lej (100 Ft = 1,4278 erős lej).

vissza az elejére


HIRDETÉS


ÉRTESÍTÉS

(7. old.)

A 8-AS SZÁMÚ LÍCEUM 1985-BEN VÉGZETT XII. PA2 osztálya augusztusban szervezi húszéves találkozóját! Osztálytársak, jelentkezzetek! Telefon: 0744-555433, Soós, e-mail: soos@cluj.astral.ro. (0007)

vissza az elejére


ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Eladó a Házsongárdi temetőben egy sírhely, 4,5 négyzetméter, megváltva 2019-ig. Érdeklődni Marosvásárhelyen telefonon: 0265/235-395. (M)

vissza az elejére


MEGEMLÉKEZÉS

(7. old.)

Remember
KÁROLY SÁNDOR – HOSSZÚ
emlékére.
SZERETTEI. (0038)

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Sporttámogatás és Fair Play Kupa

(8. old.)

A hét végi kispályás labdarúgó Fair Kupa (amelynek döntőjét először rendezik meg) és a Communitas Alapítvány Sport Szaktestületének tevékenysége volt a fő témája az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének székházában megtartott sajtótájékoztatónak, amelyen Bodor László, az RMDSZ Szórvány, Szociális és Ifjúsági főosztályának főelőadója, a Communitas Alapítvány Sport Szaktestületének megbízottja, Mihály Béla, az Apáczai Csere János Líceum testnevelő tanára, a Fair Play Kupa társszervezője, valamint Tőkés Szondi Edit, az Apáczai-líceum testnevelő tanára ismertette a tudnivalókat.

Megtudhattuk, hogy a Communitas Alapítvány Sport Szaktestülete mintegy 700 millió lejt oszt szét, összesen 31 pályázat érkezett be (a kiírás folyamatos). A támogatás két fő csoportra osztható: sport és szabadidő tevékenység, valamint a nemzetközi tornákon való részvétel szponzorálása.

A testnevelő tanárok második konferenciáján született meg az ötlet, hogy a háromszintes labdarúgó-bajnokságot írjanak ki középiskolások részére. A vetélkedő három szakaszból állt, előbb a városi (amelyen bármely magyar oktatást biztosító líceum részt vehetett), majd a megyei szakaszt rendezték meg, utóbbin a vidéki középiskolák csapata is bekapcsolódott a küzdelemsorozatba.

A megyei bajnokok ezen a hét végén mérkőznek meg Kolozsvárott két játéknapon, szombaton és vasárnap. Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szilágy és Temes megye bajnokát négy csoportba osztják be a szombat déli technikai ülésen. A csoportmérkőzéseket estig lebonyolítják, majd vasárnap az első két helyezettek keresztbe játszása után következnek a helyosztók. Az összecsapásoknak három, egymáshoz földrajzilag is közel eső líceum – Báthory, Şincai, Apáczai – udvara ad otthont, a csoportmérkőzések során egy csapat nem játszik kétszer ugyanazon a helyszínen. Kétszer 20 perces találkozók lesznek (5 perces szünettel), a csapatok egy kapusból és öt mezőnyjátékosból állnak, 3 cserelehetőséggel.

Mihály Béla elmondta, hogy az Apáczai-líceum testnevelő tanárai ötlete volt az országos bajnokság, a rendezést is elvállalták, mert már 10 éve a kolozsvári magyar líceumok közti focibajnokságot hagyományosan ők bonyolítják le.

A mérkőzések játékvezetését harmadéves testnevelési főiskolások vállalták, az országos bajnok csapat tagjai hétnapos tengerparti (Eforie Sud) üdülésben részesülnek. A vetélkedősorozattal kapcsolatos további érdekességeket meg lehet tudni a www.sportoldal.ro honlapról.

Póka János András

vissza az elejére


TENISZ
Roland Garros

(8. old.)

A két favorit, a továbbjutást már kedden kiharcolt svájci Roger Federer és spanyol Rafael Nadal után harmadikként az argentin Mariano Puerta került be a legjobb négy közé férfi egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon. A 26 éves dél-amerikai játékos honfitársával, a nála egy esztendővel idősebb, kilencedik helyen kiemelt Guillermo Canasszal küzdött a negyeddöntőben, és igazi salakos csatát végigharcolva végül 3 óra 35 perc alatt öt szettben nyert.

Egyébként „divatba jött" az ötjátszmás mérkőzés, a 12. helyen kiemelt orosz Nyikoláj Davigyenko is nagy csatában harcolta ki a legjobb négy közé kerülést. A Németországban élő játékos, aki csütörtökön ünnepelte 24. születésnapját, az első játszmát még elvesztette a tizenötödikként rangsorolt spanyol Tommy Robredo ellen, majd a folytatásban magabiztos játékkal 2–1-re fordított. Ezután azonban ismét a rivális pillanatai következtek, így jöhetett a döntő szett, 3 óra 18 perces küzdelem után pedig Davigyenko öröme.

• Az Australian Openen junior egyesben és párosban is finalista Szávay Ágnes bejutott a legjobb nyolc közé egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon. A magyar reménység harmadik mérkőzésén 1 óra 36 perc alatt nyert az amerikai Alexa Glatch ellen. A 8. helyen kiemelt, 16 és fél éves magyar teniszező ugyanaznap délután – a fehérorosz Viktoria Azarenka oldalán – párosban is bekerült a negyeddöntőbe.

Egyesben egyetlen román junior teniszező, Raluca-Ioana Olaru érdekelt, párosban viszont három román érdekeltségű kettős van versenyben.

Eredmények:

Férfi egyes, negyeddöntő: Puerta (argentin)–Canas (argentin, 9.) 6:2, 3:6, 1:6, 6:3, 6:4; Davigyenko (orosz, 12.)–Robredo (spanyol, 15.) 3:6, 6:1, 6:2, 4:6, 6:4.

Junior lányok, egyes, 2. forduló: Ajumi Morita (japán)–Alexandra Dulgheru (9.) 6:3, 6:2; Mădălina Gojnea (15.)–Krisztina Anotnijcsuk (ukrán) 6:0, 6:1; nyolcaddöntő: Szávay Ágnes (8.)–Glatch (amerikai, 10.) 6:3, 7:5; Jevgenyija Rodina (orosz)–Gojnea 2:6, 6:2, 6:2; Raluca-Ioana Olaru (14.)–Mailyne Andrieux (francia) 6:3, 6:3.

Junior lányok, páros, 1 forduló: Azarenka, Szávay (fehérorosz, magyar, 3.)–Katerina Kramperová, Jekaterina Makarova (cseh, orosz) 5:7, 6:1, 6:0; Gojnea, Monica Niculescu (7.)–Antonijcsuk, Magdelena Ribakova (ukránok) 6:1, 6:2; Olaru, Amina Rakhim (román, kazah, 8.)–Jevgenyija Grenyjuk, Krysty Marcio (orosz, amerikai) 7:5, 4:6, 6:1; nyolcaddöntő: Azarenka, Szávay–Vania King, Yasmin Schnack (amerikaiak) 6:1, 6:3; Gojnea, Niculescu–Maria-Fernanda Alavarez, Dominice Ripoll (bolíviai, német) 6:4, 6:0; Olaru, Rakhim–Melanie Gloria, Valerie Tetreault (kanadaiak) 6:1, 6:1; Mihaela Buzărnescu, Bibiane Schoofs (román, holland, 5.)–Anasztaszija Pavljucsina, Jaroszlava Svedova (oroszok) 6:4, 6:0.

Összeállította: P. J. A.

vissza az elejére


Kolozs megye hét végi sportműsorából

(8. old.)

ATLÉTIKA

Szombaton 16 órától a Ion Moina Stadionban: gyerek országos bajnokság, megyei szakasz.

LABDARÚGÁS

Szombaton 11 órakor a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Medgyesi Gázmetán; Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Nagyszalontai Liberty – B-osztály, 3. csoport.

Megyei sportigazgatóság

vissza az elejére


Kolozs megye hét végi sportműsorából

(8. old.)

ATLÉTIKA

Szombaton 16 órától a Ion Moina Stadionban: gyerek országos bajnokság, megyei szakasz.

LABDARÚGÁS

Szombaton 11 órakor a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Medgyesi Gázmetán; Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Nagyszalontai Liberty – B-osztály, 3. csoport. Megyei sportigazgatóság

vissza az elejére


TÁJFUTÁS
Tájfutás mindenkinek

(8. old.)

Június ötödikén rendezik a Pro Orientare Társaság által szervezett, a városi tanács és a megyei tanfelügyelőség által is támogatott Tájfutás mindenkinek versenysorozat utolsó fordulóját. A verseny színhelye a Monostori erdő, a beiratkozás 10 órakor kezdődik a 6-os Számú Általános Iskola udvarán.

A 2004–2005-ös tanév folyamán öt fordulóból összeálló sorozat egyéni és iskolánkénti összetett eredményét ünnepélyes keretek között hirdetik ki június 12-én, 10 órai kezdettel, az Unirea Stadionban. Ugyanitt a Megyei Tájfutó-szövetség sprint bemutatót rendez Kolozsvár legjobb sportolói részvételével, ahol a nemrég – a sportolók saját pénzén megvásárolt – elektronikus pontérintést ellenőrző rendszer (SI card) bemutatására is sor kerül. A rendszert elsőként az országban Kolozsvárott vásárolták meg, hogy a sportág ebben a tekintetben is lépéseket tegyen a világszínvonal elérésére.

Örömben üröm
Nagyszerűen indult a Compass Sportklub által rendezett 38. Aranytájoló-kupa tájfutó verseny, igazi nyár, buja zöld növényzet, felújított térkép és az először alkalmazott elektronikus pontellenőrző rendszer várta a versenyzőket. Igaz, sok, külföldön járt résztvevőnek nem volt új ez a rendszer, de idehaza ez újdonságnak számít.

A sikeres első versenynap után mindenki elégedett volt, és izgatottan várta a zárószakaszt. Ám ez szomorú hírt is hozott: amint kezdtek beérkezni a versenyzők, egyikük jelentette, hogy hiányzik az egyik ellenőrző pont. A vetélkedő tovább zajlott ezzel a hiányossággal, de a rendezők keserű szájízzel maradtak: egy ilyen készülék ára 100 euróra tehető, ezt közösen állták, most újra a saját zsebükbe kell nyúlniuk.

A versenyt követő napon elkezdődött a nyomozás: Kiss János, Májai Ferenc és Constantin Rusu bejárta az eltűnt szerkezet környékét. Az ott tanyázó pásztorokkal is felvették a kapcsolatot, de a készüléknek már csak a tartóoszlopait és a bóját találta meg Kiss János, egy gödörben eldobva.

Ilyen téren még nagyon messze vagyunk Európától: ez a készülék tájfutáson kívül nem használható fel semmire, így lett az örömből üröm…

Köszönet jár a Millennium Turisztikai Komplexumnak, mert biztosította a térképezők szállását, a Cosmetic Plant cégnek azért, mert lehetővé tette a díjazást, az Euro Hiparionnak és a Sünkartnak a térképnyomtatásért.

A győztesek névsora:

Férfiak, 10 évesek: Prezenszky Tamás (Kolozsvári Pro Orientare Társaság); 12 évesek: Csúcs Uwe (Csíki Gyerekpalota); 14 évesek: Cosmin Georgescu (Bukaresti ANEFS); 16 évesek: Andrei Olteanu (ANEFS); 18 évesek: Florin Bunea (Otopeni); 20 évesek: Bogya Tamás (Kolozsvári Transilva); 21 évesek, elit: Lucian Semeniuc (Temesvári Gyerekpalota); 21B: Florin Dârjan (Kolozsvári Compass); 35 évesek: Pavel Gligor (Transilva); 40 évesek: Fey Sándor (Transilva); 45 évesek: Moldován László (Marosvásárhelyi ESK); 50 évesek: Gabriel Maiorescu (Bukaresti Mentor Silva); 55 évesek: Lucian Gălăţeanu (ANEFS); 60 évesek: Dumitru Ciobanu (Szászfenesi Dudu SK); 65 évesek: Nagy Dezső (Compass); 70 évesek: Szőcs Sándor (Compass); open: Călin Cohuţ (Nagybányai Electrosistem); open T: Gergely Zoltán (Compass).

Nők, 10 évesek: László Renáta (Compass), 12 évesek: Lidia Pop (Nagybányai Star Team); 14 évesek: Roxana Borzaşi (Star Team); 16 évesek: Adina Popescu (ANEFS); 18 évesek: Mihaela Petruţ (Electrosistem); 20 évesek: Nicoleta Iancu (Roman-i Atlétikai Klub); 21A: Simon Ágnes (Compass); 21B: Cristina Palade (Temesvári Gyermekpalota); 35 évesek: Ileana Jeler (Brassói ESK); 50 évesek: Cornelia Borş (Electrosistem); open: Sándor Gyöngyi (Pro Orientare Társaság).

M. F.

vissza az elejére


Sebességi verseny motorkerékpárral, gépkocsival

(8. old.)

Sebességi versenyt (KO Racing, www.koracing.ro) rendeznek Kolozsvárott június 5-én, vasárnap délután a repülőtéren. A sportrendezvényről tegnapi sajtóértekezletén számolt be Marius Nicoară, a megyei tanács elnöke, aki elmondta, hogy ezúttal alaposabban, körültekintőbben jártak el a szervezők, tanulva a korábbi esetből. Kora tavasszal ugyanis, az éjszakára tervezett versenyt végül nem tartották meg, mivel az érdeklődés a vártnál több résztvevőt vonzott a repülőtérre, és balesetveszélytől tartottak.

A sebességversenyre délután 16 órától engedik be a közönséget, 16 óra 45 perckor pedig a feliratkozott gépjárművek elhelyezkednek a startmezőnyben. Öt óra előtt tíz perccel a nézőket átkísérik a versenypálya szélén külön elkerített helyre. 17 óra 15 perckor kezdik el a vetélkedőt, először az 500 köbcentis motorkerékpárok indulnak, majd rendre a különböző erősségű gépkocsik startolnak. A díjazásra 19.30 órakor kerül sor, és csak a kocsik távozása után hagyhatják el a nézők is a pályát. A fegyelem és a biztonság megőrzéséért tilos az alkoholfogyasztás, nem szabad üveget bevinni a repülőtér területére, a szabálytalankodókat pedig megbírságolják és eltávolítják a verseny színhelyéről. A rendre több polgárőr fog felügyelni.

(i)

vissza az elejére


KOSÁRLABDA

(8. old.)

Az 1999-ben és 2003-ban bajnok San Antonio Spurs megszerezte negyedik sikerét is az alapszakasz-győztes Phoenix Suns ellen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) Nyugati-főcsoportjának fináléjában, s ezzel bejutott a nagydöntőbe.

Eredmény, Nyugati-főcsoport, döntő, 5. mérkőzés: Phoenix Suns–San Antonio Spurs 95:101 – a Spurs 4–1-re nyerte a párharcot, és bejutott a döntőbe, ahol a jelenleg 2–2-re álló Miami Heat–Detroit Pistons csata győztesével találkozik.

vissza az elejére


Ezt kínálja június

(8. old.)

Beállt az esztendő felét berekesztő hónap, a június. Ezzel együtt pedig alaposan megszaporodtak a jelentős sportesemények. Következzenek itt – ezúttal időrendi sorrendben:

• 2–5. között az első egyéni tornász Eb a debreceni Főnix-sportcsarnokban.

• 4-én: a 2006-os németországi 18. labdarúgó-világbajnokság selejtezőinek újabb fordulója, köztük: Hollandia–Románia, Izland–Magyarország mérkőzésekkel.

• 4–5-én: vívó Világkupa-viadalok: a tőrvívók Pozsonyban, a férfi párbajtőrözők a spanyolországi Marbellán lépnek pástra.

• 5-én: triatlon Világkupa verseny Madridban.

• 5–19. között: női labdarúgó Európa-bajnokság Angliában.

• 6–12 között tenisztornák: ATP: Halle (Németország), Queen’s (Anglia), WTA: Birmingham (Anglia).

• 6–13. között: sportlövők Világkupa viadala Münchenben.

• 8-án: a 2006-os németországi 18. labdarúgó-világbajnokság selejtezőinek újabb fordulója, köztük: Románia–Örményország.

• 9-én: Atlétikai Szuper Grand-Prix verseny a csehországi Ostravában.

• 9–12. között: asztalitenisz ITTF Pro-Tour sorozat, 4. állomása Szöulban, ugyan-akkor ritmikus sportgimnasztika felnőtt egyéni és junior csapat Európa-bajnokság Moszkvában.

• 10-én: asztalitenisz férfi Bajnokok Ligája-döntő Bécsben.

• 10–12. között lovassport díjugrató és díjlovagló Alpok-Adria Kupa Nagykanizsán.

• 10–13. között lovassport nemzetközi távlovaglóverseny Bábolnán.

• 10–24. között női sakk egyéni Európa-bajnokság, Kisinyovban.

• 11–12-én: Rögbi Budapest Sevens Grand Prix nemzetközi torna a magyar fővárosban, ugyanakkor vívó Világkupa-viadalok férfi kardban (egyéni és csapatverseny), Caracasban, férfi párbajtőrben (egyéni és csapat) Tuniszban.

• 11–19. között: Svájc kerékpáros körversenye, ugyanakkor öttusa felnőtt férfi és női Európa-bajnokság az olaszországi Montepulcianóban

• 12-én: Forma–1-es autós világbajnokság, kanadai nagydíj, az idény 8. futama Montrealban, ugyanakkor triatlon Világkupa viadal a dél-koreai Tongjongban.

• 13-án: Atlétikai Szuper Grand-Prix verseny Athénban.

• 13–19. között tenisztornák: ATP: Bois-Le-Duc (Hollandia), Nottingham (Anglia), WTA: s’Hertogenbosch (Hollandia), Eastburne (Anglia).

• 13–20. között sportlövő Világkupa verseny Milánóban.

• 15–22. között súlyemelő Ázsia-bajnokság Dubajban.

• 15–29. között labdarúgó Konföderációs Kupa Németországban.

• 16–19. között asztalitenisz ITTF Pro Tour sorozat, 5. állomás, egyben Tajvan nemzetközi bajnoksága Tajpejben, ugyanakkor evezős Világkupa-verseny Münchenben és vízilabda Világliga alapszakasz 1. kör Görög-országban és Szerbia-Montenegróban.

• 18–19-én: autósport Le Mans-i 24 órás viadal Franciaországban, valamint vívó Világkupa versenyek női és férfi kardban, női tőrben New Yorkban, férfi tőrben és párbajtőrben (egyéni és csapat) Havannában, atlétika Európa Kupa Velencében.

• 19-én: Forma–1-es autós világbajnokság Indianapolisban, az Egyesült Államok Nagydíjáért.

• 19–26. között Junior férfi és női öttusa Európa-bajnokság az olaszországi Montelucianóban

• 20–július 3. között teniszben a Nagy Slem sorozat 3. állomása Wimbledonban.

• 22–július 1. között sportlövő Világkupa Belgrádban.

• 23–26. között asztalitenisz ITTF Pro Tour sorozat, 6. állomás, egyben Brazília nemzetközi bajnoksága Rio de Janeiróban.

• 24–26. között vízilabda férfi Világliga, alapszakasz, 2. kör Spanyolországban és Németországban.

• 25-én: EU-kupa nemzetközi cselgáncsverseny Miskolcon.

• 25–26-án műugrók nagydíja, szuperdöntő Mexikóvárosban.

• 26-án rövidtávú triatlon Európa-bajnokság Olaszországban.

• 27–július 3. között felnőtt vívó Európa-bajnokság, Zalaegerszegen.

• 29–július 3. között vízilabda Unicum kupa, nemzetközi torna Budapesten, ugyan-akkor vízilabda női Világliga, alapszakasz, 1. kör az Egyesült Államokban.

• 30–július 4. között: asztalitenisz ITTF Pro Tour sorozat 7. állomás, egyben amerikai nemzetközi bajnokság Los Angelesben.

L. F.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András