2003. január 10.
(XV. évfolyam, 5. szám)

Szigorúbb közlekedésrendészeti büntetések
Gyorshajtásért akár 8 millió lej is kiróható

(1., 4. old.)

A december 12-i, 905-ös számú Hivatalos Közlönyben megjelent 1358-as kormányhatározat újabb módosításokat, kiegészítéseket eszközöl az 1966-os, 328-as számú rendeleten, amely a közúti közlekedést szabályozza. E módosítások döntô része a közlekedési kihágások, szabálysértések pénzbüntetésére vontakozik, és azok, akik a módosítások február elsejei érvénybe lépése után vétenek a közlekedési szabályok ellen, rendkívül magas pénzbírsággal sújthatók.

Amint azt a Szabadság kérdésére Marius Stuparu, a közlekedésrendészet rendôrfelügyelôje elmondta, a pénzbüntetések szigorítása elsôsorban az elsôbbségadás elmulasztását, az alkoholfogyasztást és a megengedett sebesség túllépését érinti.

Szomorú napok várnak például a sebességmániásokra: ha az elôírt sebességhatárt 30 km/h-val túllépik és elkapja ôket a radar, 700 000 lejtôl 3 millió lejig terjedô pénzbüntetést kell kifizetniük. Aki ennél is gyorsabban közlekedik, és 50 kilométeres sebességgel szárnyalja túl a megengedett maximális sebességet, akár 8 millió lejjel is szegényebb lehet. Ráadásul, hogy a gépkocsivezetôk ne cselezhessék ki a radart, az újonnan meghozott módosítás értelmében azokat, akiknek kocsijában radarjelzô készüléket találnak, 5-tôl 10 millió lejig terjedô pénzbírsággal sújthatják. Hasonló büntetésben részesülnek azok is, akik valamilyen megkülönböztetô jelzést használnak — például szirénát. A rendôrbiztos mindkét esetben felfüggeszti a jármû forgalmi engedélyét, és egy olyan bizonylatot ad helyette, amellyel tilos közlekedni. Ha ilyen bizonylattal is kormányhoz mer ülni a gépkocsivezetô, úgy legkevesebb 10, legtöbb 20 millió lejjel büntethetô.

A megengedett sebesség túllépéséért járó büntetésekkel hasonló nagyságrendûek az alkoholfogyasztáson kapott vezetôkre kirótt pénzbírságok is, amelyek a vérben található alkoholszint mértéke szerint milliós léptékben mozognak. További szigorítás, hogy míg korábban az 1 ezrelékes alkoholszint számított a kihágás és a börtönbüntetést maga után vonó bûncselekmény közötti határnak, ezentúl ez a határ még kisebb, 0,8 ezrelék lesz. Az elmúlt évek során felmerült az elfogadott minimális alkoholszint kérdése is, de az új módosítások nem szólnak ilyenrôl: egy pohár sör is milliós büntetést von maga után.

Ami az elsôbbségadást illeti, elsôsorban a villanyrendôr piros jelzését figyelmen kívül hagyók, továbbá a folytonos útjelzésen megfordulók számíthatnak komoly "megtorlásokra". Szintén szigorították azoknak az orvosoknak a büntetését, akik az orvosi ellenôrzések során elhallgatják a gépkocsivezetô olyan betegségét, amellyel nem lenne szabad kormányhoz ülnie, vagy elferdítik az ittasság mértékét. Ezért akár 5 évig terjedô börtönbüntetést is kaphatnak.

A módosításoknak a gépkocsivezetôkre nézve nagyon fontos pontja, hogy azok, akik koccanásos balesetbe keverednek (tehát nincs emberi sérülés), és azt nem jelzik 24 órán belül a rendôrségen, akár 20 millió lejjel is büntethetôk, de a pénzbírság alsó határa sem csekély: 10 millió. Tilos továbbá olyan matricát felragasztani, vagy olyan papírost kitûzni az autó valamely ablakára, amely a szabad áthaladás jogát biztosítja, ehhez csak az orvosoknak van joguk, de ôk is csak a szakminisztérium által engedélyezett feliratokat tûzhetik ki.

További érdekesség, hogy a gépkocsivezetôk ezentúl fekete pontokat kapnak, amikor szabálysértésen érik ôket a rendôrbiztosok. A különféle súlyosságú kihágásoknak különbözô mennyiségû fekete pont felel meg, és ha összegyûlik belôlük 16, három hónapra felfüggesztik a vétkes jogosítványát. Aki pedig ezek után is elôszeretettel gyûjti a rossz pontokat, annak végleg elvehetik a jogosítványát.

Az említett közlönyben megjelent módosítások még a módszertani szabályozásokra várnak, ám néhány héten belül életbe lépnek.

Balázs Bence

Visszaadták a zilahi Kálvineumot
Jövô héten hálaadó istentisztelet

(1., 5. old.)

Három nappal ezelôtt, kedden délben a város polgármestere és a zilahi református egyházközségek megbízottai aláírták a Kálvineum átadási/átvételi protokollumát. Tegnap, csütörtökön délelôtt a leltározási, illetve az átadási/átvételi részleteket tárgyalták a zilahi lelkészek és a város fôjegyzôje. A Zilah Fenyves negyedi gyülekezet lelkészi irodájától megtudtuk, hogy a jövô héten szombaton, január 18-án Tôkés László püspök részvételével hálaadással egybekötött újévi ünnepélyt és ünnepi istentiszteletet tartanak.

A zilahi református egyházközség 1947-ben elkobozott mûvelôdési háza, a Kálvineum visszaszolgáltatásáért folytatott harc több éve folyik. 1998 novemberében a zilahi református egyházmegye és az RMDSZ Szilágy megyei szervezete a Református Kollégium diákjaival közösen tüntetett az iskola és a Kálvineum visszaszolgáltatásáért. Akkor Seres Dénes szenátor, Molnár Kálmán esperes és Püsök József lelkész beszédeikben az egyházi javak visszaszolgáltatását sürgették. Seres Dénes szenátor személyes közbenjárására az ingatlan felkerült arra a listára, amelyben tíz egyházi ingatlan visszaszolgáltatásáról rendelkezett a kormány. A téves adatok miatt egy évvel késôbb szintén Seres Dénes szenátornak sikerült ismét — immár a helyes adatokkal — szerepeltetni az épületet a visszaszolgáltatandó ingatlanok listáján.

Egy évvel késôbb megszületett az egyházi ingatlanok restitúciójának sürgôsségi kormányrendelete, amelyet a parlament késôbb szentesített. Zilah város akkor pert indított a rendelet ellen, és ez a per a legfelsôbb bíróságig jutott. A parlamentben megszavazott és érvénybe lépett törvény már kötelezôvé tette az átadást.

Az egyházzal kötött megállapodásról Iuliu Nosa zilahi polgármester így nyilatkozott:

— Az átadás az 1999/83-as sürgôsségi rendelet értelmében történt, ebben név szerint feltüntették a zilahi református mûvelôdési otthon visszaszolgáltatási kötelezettségét. A kedden aláírt protokollum szerint a mûvelôdési ház tulajdonjoga a református egyházra száll, és az elkövetkezô öt évben a polgármesteri hivatalt képviselô városi mûvelôdési ház — amely jelenleg az épületben mûködik — és az egyházközségek közötti bérleti szerzôdés alapján biztosítják az eddigi mûvelôdési tevékenységek zavartalan folytatását. Az öt év letelte után a felek megegyezése alapján felújítható a bérleti szerzôdés. Az elsô két évben, tehát 2005. január 15-ig nem kell bérleti díjat fizetnünk, ezután négyzetméterenkénti bérleti díjat fizetünk az egyháznak, amelynek mértékét a helyi tanács fogja meghatározni. Az egyház az átadási-átvételi jegyzôkönyvet és a leltárt csütörtökön délelôtt véglegesítette, és tegnaptól hivatalosan és jogosan birtokolják a Kálvineumot. Megegyeztünk — és ezt az egyezményben is rögzítettük —, hogy az épület rendeltetésén nem változtatnak, az továbbra is kulturális célokat szolgál. Legalábbis erre kötelezték magukat a lelkipásztorok, és remélem, nem fogják megváltoztatni véleményüket.

— A szerzôdés lejárta után milyen megoldások körvonalazódnak a városi mûvelôdési ház számára?

— Ezt még meg kell gondolnunk. Ha érdemes lesz továbbra is fenntartani a bérleti szerzôdést, akkor ennek megfelelôen fogunk tárgyalni. Ellenkezô esetben más megfelelô helyiséget keresünk a Porolissum, a Columna népi együttesek tevékenysége számára. Egyelôre az új tulajdonos nevében Püsök Sándor Csaba lelkipásztor biztosított afelôl, hogy nem áll szándékukban megváltoztatni az intézmény jellegét és tevékenységi körét. Biztos vagyok abban, hogy jól együtt tudunk majd mûködni a lelkipásztorokkal.

— Ha ez a jogszabály már 1999-ben megszületett, miért csak most alkalmazták?

— Az egész jogi bonyodalom kötelezettségembôl fakadt, mert nem tartottam elvszerûnek azt, hogy a kormány az aktuális tulajdonos megkérdezése nélkül döntött ingatlanjának elvételérôl. A Kálvineum átadása elkerülhetetlen volt, de biztosítékot kellett szereznünk arra, hogy amíg a mûvelôdési intézménynek megfelelô helyet találunk, addig is mûködni tudjon.

Az eseményrôl Seres Dénes szenátor is elismerôen nyilatkozott. Kérdéseinkre elmondta, örül, hogy végre sikerült a lelkészek és a polgármester közötti megegyezés.

— Ez már jó egy évvel ezelôtt is létrejöhetett volna, hiszen megbeszéltük a polgármesterrel, sajnos a másik fél részérôl nem volt meg a szükséges hajlékonyság és hajlandóság, végül most ugyanolyan feltételek mellett sikerült megegyezni. Ha nem is kértek a segítségünkbôl, a háttérbôl folyamatosan ezért küszködtünk, hiszen ezt az épületet az egész zilahi magyar közösség jogos tulajdonának tekintettük. Természetesen azáltal, hogy a város magyar lakosságának mintegy 80%-a református — mondotta a szenátor.

Józsa László

Pozitív évet zárt az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége

(1., 4. old.)

A 2002-es év egy folyamat kiteljesedésének is tekinthetô, hiszen az elmúlt esztendôben olyan kérdésekben tudtunk komoly elôrelépést elérni, amelyek, ha jól folytatódnak, hosszútávon meghatározhatják a romániai magyar közösség esélyeit és helyzetét Romániában, összegezett Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke, akit lapunk arra kért, hogy készítse el az Ügyvezetô Elnökség (ÜE) 2002-es évi leltárát.

Takács Csaba: — Kezdeném a 2002-es év elsô napjának jelentôségével. Ebben az évben oldódott fel hivatalosan Romániával szemben a vízumkényszer. Ennek jelentôségét leginkább akkor tudjuk értékelni, ha arra gondolunk, hogy a Schengeni Egyezmény európai és magyarországi életbeléptetésétôl kezdve a legközelebbi határmenti faluból Magyarországra utazó személynek elôször Kolozsvárra vagy Bukarestbe kellett volna utaznia ahhoz, hogy beutazási vízumot tudjon szerezni. Szerencsére ennek a rémképnek a valóraválását el tudtuk kerülni azáltal, hogy olyan politikai folyamatnak voltunk részesei és szereplôi, amely Románia számára a vízumkényszer feloldását eredményezte. Ezt a helyzetteremtô politikánk egyik legfontosabb eredményeként tekintem. Ha már Európai Unióról és felzárkózásról beszélünk, akkor azzal a rendkívül fontos eseménnyel folytatnám, amely nemcsak Románia, hanem ezen belül a magyar közösség számára is az integrációs lehetôséget hozta. A prágai döntés értelmében, hivatalosan is az európai intézményrendszerbe kerültek a magyar közösségek, hiszen az másfél milliós romániai magyarság mellett ekkor hívták meg a felvidéki közel hatszázezres és a szlovéniai, számbelileg kisebb, de fontos magyar közösséget. Így határmódosítás nélküli integrációról is beszélhetünk. Hogy ezt a tényt az RMDSZ-értékelésnél hozom szóba, az azért van, mert a szövetség tevékenysége Románia bel- és külpolitikai életének megítélésében nagyon fontos politikai szempontként játszott közre, amikor ezt a döntést meghozták Romániával szemben. A népszámlálás adatainak nyilvánosságra hozatalát szintén a 2002-es év fontos állomásának tartom. Szembe kellett nézni azzal a népességcsökkenéssel, amely szerintem az elmúlt több mint tíz év gazdasági fejlôdésének és perspektívahiányának, valamint az 1990–96 közötti idôszak hangsúlyosan magyarellenes állampolitikájának is köszönhetô. Fontosnak tartom megemlíteni bizonyos magyar intézmények konszolidációját, még ha csak részleteiben is, például a közigazgatásban hivatalosan bevezetett magyar feliratok megjelenése, amely, Trianon óta elôször, szintén ebben az évben teljesedett ki. Talán ez az a dolog, amire a leginkább büszke vagyok, hogy jártunkban-keltünkben úgy olvashatjuk a helységneveket, ahogy azt elôdeink megnevezték és használták. Ugyanakkor ebben az évben értek be azok a jogszabályok, amelyeket már 1996-ban elkezdtünk kidolgozni. Közel egymillió hektár erdô, föld és mezôgazdasági terület jutott vissza romániai magyar ember birtokába, így, szintén Trianon óta, elôször beszélhetünk vagyongyarapodásról a magyar közösségen belül. Úgy is mondhatjuk tehát, hogy egy cseppet a szülôföldbôl birtokba tudtunk venni. Ugyancsak 2002-ben beszélhetünk egy másik fontos állomásról, mégpedig az egyházi ingatlanok visszajuttatásáról szóló törvény elfogadásáról. Megítélésem szerint ez a törvény lehetett volna rosszabb, de sokkal jobb nem. Abban a vonatkozásban, és ezt nem elôször fogalmazom meg, hogy az egyházi ingatlanok restitúciójáról szóló jogszabály-modellek közül ez a legteljesebb visszaszolgáltatást biztosító törvény a rendszerváltó országok esetében. Az értékelés viszont úgy teljes, ha azt is határozottan megfogalmazzuk, hogy Romániában nagyon sokszor a törvény elfogad bizonyos pozitív irány- és szemléletváltást, amit jogszabályban rögzít, de az alkalmazásánál még mindig a kommunista, a nemzetellenes intézkedés-sorozatok nehezítik meg azok végrehajtását. A megvalósítások közé sorolhatnánk a költségvetési kemény vitákat, amelyek nyomán a sok évtizeden át elhanyagolt székelyföldi vagy más magyar települések infrastruktúrájának fejlesztését értük el, hiszen több mint 190 milliárd lejjel tudtuk megnövelni négy-öt megyének ezekre a célokra fordítható költségvetését. Jó és rossz hírként is elkönyvelhetjük: a romániai magyar felsôoktatási rendszer majdnem annyi helyet biztosított a 2002/2003-as tanévben a magyar anyanyelvû diákoknak, mint ahányan érettségiztek, ez nyilván összefügg a népességcsökkenés tényével, de kihat a minôségi kérdésekre is. Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a területet, ahol az ÜE és a területi szervezeteink rendkívül célravezetô és alapos munkát végeztek, vagyis a kedvezménytörvény alkalmazását és az ehhez fûzôdô tevékenységet. Pozitív tapasztalataink vannak a civil szervezetekkel való együttmûködésben ezen a területen. Negatívnak nevezhetô viszont az oktatási-nevelési támogatás elmaradása, illetve nagyon lassú mûködése, ez sajnos azt jelenti, hogy több mint 34 000, elsöprô többségében jogos pályázó kérésére még mindig nem történtek meg az átutalások.

Az ÜE ugyanakkor igyekezett folyamatosan együttmûködni a kulturális, a civil, az ifjúsági és az önkormányzati szférával, errôl majd részletesen beszámolunk az SZKT-n, valamint a soron következô RMDSZ-kongresszuson is.

Köllô Katalin

Kilóg a kormány restitúciós lólába:
Se ingatlan, se kártérítés

(1., 4. old.)

Az elsô ingatlantörvényt, amely lehetôvé tette a volt tulajdonosoknak, hogy elindulhassanak azon a végeláthatatlan és buktatókkal teli úton, amelynek az ingatlan-visszaigénylés bizonyult, már szinte nyolc éve fogadták el, és kis híján két éve lépett életbe a 10. törvény is, amelyhez aztán igazán nagy reményeket fûztek mindazok, akiket a hajdani államosítással (vagy anélkül) megfosztottak ingatlanjaiktól. A 10. törvény még javában fénykorát éli, hiszen egymást követik a hónapokra kinyúló határidô-hosszabbítások, amelyeknek legérezhetôbb hatása az, hogy egyre késik a tulajdonképpeni restitúció: a lehetséges esetekben sem történik meg a tulajdonba helyezés, az egykori tulajdonos vagy nem kap semmilyen választ visszaigénylési kérésére, vagy kénytelen pereskedéssel bôvíteni eddigi igyekezetét. A természetbeni visszaszolgáltatás helyett nyújtható pénzbeli kárpótlás lehetôsége sem vált még valós, elérhetô és használható megoldássá, hiszen még mindig késik az ezt lehetôvé tevô jogszabály. Az elmúlt idôszakban azonban nyilvánosságra hozták azt a törvénytervezetet, amelyet Adrian Marasoiu államtitkár, a 10. törvény végrehajtásáért felelôs hatóság elnöke dolgozott ki. A hírügynökségek által is ismertetett elképzelés értelmében az állam 2005 és 2015 között szándékszik majd kifizetni az államosított, természetben vissza nem szolgáltatott ingatlanokért megítélt kárpótlási összegeket. Az igényléseket ebben az évben ellenôrizné egy központi bizottság, amely ezután fog megalakulni, és amely körülbelül másfél év alatt becsülné fel az érintett épületek értékét, természetesen szakértôk segítségével. A szükséges pénzalapot 2004-re hoznák létre, és 2005-tôl kezdenék el tehát a volt tulajdonosok "kifizetését", ez azonban részletekben történne, és elhúzódna 2015-ig.

Mint érdeklôdésünk során kiderült, a kormány már az elmúlt év ôszén hozzálátott a tervezet kidolgozásához, és bár szóba került, végül mégsem konzultáltak az RMDSZ-szel, nem vontak be szakértôt közülük az említett jogszabály kidolgozásába.

— Egyelôre csak egy tervezetrôl van szó, amelyet még nem jelentettek meg, a pontos szövegét sem lehet ismerni, válaszolta kérdésünkre Eckstein-Kovács Péter szenátor. Véleménye szerint azonban Marasoiu államtitkár elképzelése a kártérítésrôl, úgy, ahogyan az a sajtóban is megjelent, teljességgel elfogadhatatlan. A szenátor szerint az egyik legfontosabb ebben a kérdésben az, hogy ne kárpótlásról, hanem tényleges kártérítésrôl legyen szó, tehát a jogosultakat az ingatlanok valós, kereskedelmi árán elégítsék ki. A tízéves részletkifizetés pedig egy embertelen vonása ennek az elképzelésnek. Hiszen ha belegondolunk, hogy az államosítási jogszabályok még 1950-ben jelentek meg, és azonnal megtörtént a kisajátítás is, akkor ha még több mint tíz évig elhúzzák a kártérítést, fizikailag is lehetetlen lesz igazságot szolgáltatni az érintetteknek.

Eckstein-Kovács Péter szerint hibát követtek el akkor, amikor az ingatlanokat az állam elkótyavetélte, és elfogadhatatlan, hogy költségvetési meggondolásból most ily módon oldják meg a helyzetet. Meg kell találni a forrást a gyors és valós kártérítésre, mondotta a szenátor, aki szerint, ha kormányrendelet formájában el is fogadnák a szóban forgó tervezetet, annak elôbb utóbb át kell mennie a parlamenten is, ahol mindenképpen meg kell akadályozni, hogy ilyen formában lépjen hatályba.

(i)

Februártól e-tax rendszer a megyeszékhelyeken

(1. old.)

A megyeszékhelyek önkormányzatai 20-tól 150 millió lejig terjedô pénzbírságra számíthatnak, amennyiben február elsejéig nem biztosítják a lakosság számára a helyi adók és illetékek elektronikus úton történô befizetésének lehetôségét, áll a Távközlési és Információ-technológiai Minisztérium csütörtöki közleményében.

A kormány tavaly adott ki rendeletet a helyi adók és illetékek elektronikus úton történô befizetésérôl, az úgynevezett e-tax-rendszerrôl. A 2002/24-es kormányrendeletet jóváhagyó 2002/291-es számú törvény kötelezôvé teszi a városi és municípiumi önkormányzatok számára az e-tax rendszer bevezetését. A rendszer bevezetésének határideje 2003. február 1. a municípiumok esetében és 2003. november 1. a városok esetében.

Az e-tax-rendszert mûködtetô municípiumok között jelenleg Temesvár, Galac, Nagyvárad, valamint a fôváros 2. és 5. kerülete említhetô.

Ismét beidézték a polgármestert

(1., 6. old.)

Január nyolcadikán az esti órákban a kolozsvári rendôrség idézést tûzött ki Gheorghe Funar polgármester ajtajára. A városvezetôt az RMDSZ feljelentése alapján január 13-ra behívták a rendôrségre.

Kónya-Hamar Sándor megyei RMDSZ-elnök tájékoztatása szerint az érdekvédelmi szervezet tavaly augusztus 8-án az ügyészségen közérdek ellen elkövetett munkahelyi visszaélés miatt jelentette fel Gheorghe Funar polgármestert. — Elsôsorban a 215-ös számú helyhatósági törvénynek a kisebbségi nyelvhasználatra és a kétnyelvû táblák elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartásával indokoltuk a büntetô feljelentést — jegyezte meg a megyei RMDSZ-elnök. Ugyanakkor a városvezetônek felrótták azt, hogy nyilvánosságra hozta a tavaly márciusi népszámlálási eredményeket. — A polgármester súlyos törvénysértést követett el, amikor idônap elôtt közölte a sajtóval a városi népszámlálás eredményeit, különös tekintettel a nemzetiségi összetételre. Ehhez nem volt joga még akkor sem, ha ô vezette a városi népszámlálási bizottságot — fejtette ki Kónya-Hamar Sándor.

Az RMDSZ megyei elnöke bízik abban, hogy a kivizsgálást követôen rendôrség jogi osztálya ugyanarra a következtetésre jut, mint az érdekvédelmi szervezet. — Kíváncsian várjuk a fejleményeket. A kivizsgálás eredményébôl szerintem világosan kitûnik majd, hogy a jelenlegi politikai hatalomnak mennyire érdeke a polgármester elítélése — tette hozzá Kónya-Hamar Sándor.

Funar közleményt adott ki a beidézéssel kapcsolatban. Többek között kifogásolja: "ahelyett, hogy a rendôrök megoldották volna a Kolozsvár területén jelzett temérdek törvénytelenségi iratcsomót, a kékruhások azzal foglalkoznak, hogy idézést ragasszanak a polgármester ajtajára." A városvezetô szerint egyértelmûen politikai dossziéról van szó, amely során a rendôrök bebizonyították, hogy az SZDP–RMDSZ szörnyszövetség parancsait hajtják végre.

Kiss Olivér

100 gyermeket utaltak kórházba

(1. old.)

Idén több mint száz, vírusos légúti fertôzésben szenvedô gyermeket utaltak be kórházi kezelésre a kolozsvári 2-es Számú Gyermekklinikára. A kis betegek Erdély minden részébôl érkeztek Kolozsvárra. A szakorvosok szerint a megbetegedések nagy száma a jelentôsen alacsony hômérsékleteknek tudható be, az iskolai oktatás újraindulásának, ugyanakkor a fertôzött felnôttekkel való érintkezésnek is. A szakorvosok figyelmeztetnek arra, nagyon fontos már a megbetegedés elsô jeleinél orvoshoz fordulni, ugyanis a kezeletlen vírusos fertôzés a nem megfelelô odafigyelés, kezelés miatt igen könnyen és gyakran súlyos szövôdményeket eredményezhet — a szakemberek a vírusos légúti fertôzés egyik lehetséges szövôdményeként a tüdôgyulladást jelölték meg.

17,8 százalékos volt az infláció

(1. old.)

A múlt év végén 17,8 százalékos volt az éves infláció, ami alatta marad a kormány által kitûzött 18 százalékos célszintnek. Leonard Cazan, a fejlesztési és elôrejelzési szaktárca vezetôje elmondta: az átlagos havi infláció 1,4 százalékos volt, 2001-ben ugyanez az érték 2,2 százalék, míg 2000-ben 2,9 százalék.

Tavaly az élelmiszerek az elôzô évinél kisebb mértékben, 15,8 százalékkal drágultak, noha az aszály következtében 58,7 százalékkal nôtt a zöldségek ára, 26,3 százalékkal drágultak a gyümölcsök, a krumpli ára pedig kétszeresére emelkedett, tette hozzá a miniszter. Az egyéb termékek (nem élelmiszerek) 2002 decemberében 18,8 százalékkal kerültek többe, mint az elôzô év azonos idôszakában.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

Hóstáti gazdák figyelmébe!
A Gyümölcstermesztési Hegyközség január 11-én, szombaton délután 5 órai kezdettel gyûlést tart az Iriszi Református Egyház Oasului utcai gyülekezeti termében (a templom mellett). Várják azokat a gazdákat és földtulajdonosokat, akik a Brétfûn, a Szentgyörgyhegyen, a Gellán és a környezô határrészekben földterületetet kaptak vagy kapnak vissza. A találkozón mezôgazdasági szakemberek is részt vesznek.

BALÁZS JANÓ szobrászati tárlata nyílik meg január 10-én, pénteken du. 5 órakor a Mûvészeti Múzeum (Fôtér 30. szám) földszinti, mûhely-termeiben.

ECKSTEIN-KOVÁCS PÉTER szenátor 2003. január 10-én, pénteken 12–14 óra között tartja szokásos fogadóóráját a Malom/Baritiu utca 16. szám alatti szenátori irodában.

AZ RMDSZ DEMOKRATIKUS ÚJBALOLDALI PLATFORMJÁNAK székhelye Sepsiszentgyörgyön van — értesíti az érdeklôdôket a platform vezetôsége. Elnöke: Bitay Ödön közgazdász (tel.: 0267/315-396), ideiglenes SZKT-képviselôje: Nagy Károly ny. egyetemi adjunktus (tel.: 0264/198-302).

A DUNA TELEVÍZIÓ január 11-én, szombaton fél 12 órakor dr. Erdô Péter új esztergomi érsek, prímás beiktatási szentmiséjét közvetíti élôben az esztergomi Bazilikából.

A CREST FORRÁSKÖZPONT felnôttoktatási megszervezéssel és megtartással kapcsolatos trénerképzô tanfolyamot indít 12 személy számára, szociális, mezôgazdasági, gazdaságélénkítési és környezetvédelmi témakörökben. Ennek végeztével a részvevôk a mezôpetri TeleFormer Regionális Képzési Központ tevékenységébe kapcsolódhatnak be, amely Bihar, Kolozs, Beszterce-Naszód, Máramaros, Szilágy és Szatmár megyék vidéki polgármesteri hivatalai, vállalkozásai és civil szervezetei számára érhetô el. Pályázatokat fôleg vidéki fiataloktól várnak. Információk a CREST Forrásközpont telefonszámain: 0261/706-737, 706-737, 714-580, 0722-950157, fax 0261/714-580, e-mail office@crest.ro. A pályázatok leadási határideje 2003. január 30.

Én, a kém

(2. old.)

Eredeti cím: I spy. Színes amerikai akció-vígjáték, 2002, 97 perc. Rendezte: Betty Thomas; szereplôk: Eddie Murphy, Owen Wilson, Famke Janssen.

Alex Scott (Owen Wilson) a világ talán legjobb titkosügynöke. Na jó, Bondot és Carlost leszámítva. Bond még ebben a hónapban bizonyít a kolozsvári mozikban, Carlos viszont nem egy másik film szereplôje. Ô a macsó-ügynök, a tökéletes latino lover, aki mindig úgy helyezkedik, hogy Alex az ô árnyékába kerüljön.

Kelly Robinson (Eddie Murphy) profi boxbajnoknak nem csak az ökle, de a szája is követhetetlenül gyorsan mozog, ô a világ legnagyobb pofájú sportolója. Éppen Budapestre készül, hogy megvédje világbajnoki címét az Európa-bajnokkal szemben, amikor az Elnök felkéri, segítsen Alexnek egy szupertitkos akcióban. A fegyverkereskedô Gundars ellopta az amerikai hadsereg legújabb csodafegyverét, egy láthatatlan repülôgépet, és Budapesten, a boxgála idején fogja eladni. Robinsonnak semmiség lenne bejutni a boxrajongó Gundars állófogadására, ahol az alvilág fejesei is minden bizonnyal tiszteletüket teszik, és Alexet is becsempészhetné a gonosz fôhadiszállására.

De ahogy az lenni szokott, a két kém között nem a bôrszín az egyetlen különbség, ráaádásul megjelenik egy újabb kulcsfigura, a gyönyörû Rachel (Famke Janssen) is.

Az Én, a kém egy hatvanas években készült sorozat moziváltozata, számunkra ismerôs helyszínekkel (Dunapart, Gellért szálló, Lánchíd stb.), de furcsa nyelvvel — a "magyarok" ugyanis nagyon érthetetlenül ejtik ki a magyar szavakat.

Mindenütt nô

(2. old.)

Eredeti cím: Sweet Home Alabama. Színes amerikai romantikus vígjáték, 2002, 100 perc. Rendezte: Andy Tennant; szereplôk: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey, Fred Ward.

Reese Witherspoon az Amerikai szépség kiskorú szôke bombázójaként vált igazán ismertté, és pályája azóta folyamatosan felfele ível: a Dr. Szöszi (Legally Blonde) fôszerepében hatalmas kasszasikert aratott, és idei filmjét, a Mindenütt nô-t még többen nézték meg Amerikában.

Melanie Carmichael New York egyik legfelkapottabb divattervezôje, vôlegénye pedig a város legáhítottabb férfija, a polgármesternô fia, Andrew. A mesésre tervezett házasság elôtt azonban Melanie még el kell hogy intézzen néhány apróságot: haza kell látogatnia Alabamába, ahol hét éve nem járt, hogy elújságolja szüleinek az örömhírt. És még egy dolgot meg kell tennie: el kell válnia férjétôl, a tipikus, egyszerû vidéki fiútól, Jake-tôl. És mindezt úgy, hogy közben vôlegénye, vagy ne adj’isten, leendô anyósa semmit se tudjon meg múltjáról.

Átlagos, könnyen emészthetô vígjáték jópofa fordulatokkal, sírással és kacajjal, azaz mindennel, ami a délutáni kikapcsolódáshoz szükségeltetik.

Balázsi-Pál Elôd

Pályázat irodalomtörténeti tanulmányok írására

(2. old.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke pályázatot hirdet irodalomtörténeti tanulmányok írására. A pályázat célja, hogy a magyar irodalom történetének egyes részeit vagy témaköreit olyan módon írják meg a pályázók, hogy az írás egy Új magyar irodalomtörténet kézikönyv egy-egy fejezetét képezhesse.

Elsôsorban egyetemi és fôiskolai hallgatók, magyartanárok pályázatait várjuk, de részt vehet bárki, aki a tanulmány írásához kedvet érez.

A pályázatot neves irodalomtörténészekbôl álló bizottság bírálja el, és a legjobb írások pénzjutalomban részesülnek.

Beküldési határidô: 2003. április 28.

A részletes pályázati felhívás és a javasolt témakörök leírása a www.btk.elte.hu/oh címrôl tölthetô le. További információkat a kompara@ludens.elte.hu címen lehet kérni.

Gondolatok az esszérôl

(2. old.)

A Sapientia Alapítvány vendégtanári programjának keretében csütörtök délben fokozott érdeklôdés közepette tartott elôadást a Bölcsészkaron, Magyar esszé a századfordulón címmel dr. Poszler György, az ELTE professzora.

Az elôadó bevezetôjében a mûfaj megjelenésekor felmerült elméleti kérdésekrôl szólt. Maga a meghatározás is viták tárgyát képezte, hiszen az esszé olyan ûrt tölt ki, amelyet sem az irodalom, sem a tudomány nem tud lefedezni. A 16. század végén Montaigne önbemutató (az érzéki tapasztalatokból kiinduló), Bacon viszont magasztosabb megközelítésben fogta fel a mûfajt. Késôbb Oscar Wilde nézete szerint a bölcselet és a mûvészet közötti abszolút szubjektív mûfajról van szó, Lukács György pedig a forma és a fegyelem szigorú bevonásával a kísérletet egy irodalmi mûvön keresztül mûveli. Adorno szerint az esszé fogalmi jellege elválaszt a mûvészettôl, míg az elemzô jelleg a tudománytól választ el. A lényeg, hogy az esszé érzékeltetni szeretné befejezetlenségét, azt, hogy maga a cél elérhetetlen. A tudományos stílussal szemben az esszé tartalmazza az iróniát és az öniróniát.

A magyar esszéírásnak régi hagyományai vannak. Reprezentatív mûfajjá a két világháború között nôtte ki magát. Megújulása a 20. század elején négy irányban konkretizálódott. Filep Lajos a tudományos, Lukács György a filozófiai változatot szorgalmazta, Babits Mihály az erôs mûvészi ihletettség, a fiatal Szabó Dezsô pedig a francia szimbolisták vonalán haladt.

Dr. Poszler György délután Babits Mihálynak, a legelemzôbb magyar esszéistának munkásságáról tartott elôadást.

Ö. I. B.

Emberségrôl háborúban

(2. old.)

A tavalyi év végének könyvtermésébôl válogatva érdemes elidôznünk Fodor Sándor legújabb kisregényénél*, amelyrôl elsô pillantásra akár azt is hihetjük, hogy szívfacsaró háborús történettel van dolgunk, beleolvasva azonban kellemesen csalódhatunk. Igaz ugyan, hogy a Sündisznóállás valóban a háborúról szól, az író személye azonban már szinte garanciának számít arra nézve, hogy nem csak tanulságos, de szórakoztató is az elbeszélés mikéntje.

Kilenc hónap történetét meséli el a könyv, azét a kilenc hónapét, amelyet a szerzô, szinte még gyermekfejjel, háborúban töltött. Ô maga ezt úgy határozta meg: ennyi idôn keresztül segített elveszíteni a második világháborút. Az alaphelyzet tehát tulajdonképpen adva van: az alig tizenhétéves székely legény az iskolapadból kerül ki a frontra, bevetéseken vesz részt, megsebesül, hadifogságba kerül, majd alig két hónapi fogság után szerencsésen hazatér. Errôl a kilenc hónapról talán nem is lenne érdemes túl sok szót vesztegetni, hiszen sokan ennél jóval hosszabb idôt, éveket töltöttek el a háborúban, netán elestek, eltûntek, vagy életre szóló sérülésekkel tértek haza. Egy kamaszkorú férfiember életében azonban ez a kilenc hónap egyáltalán nem elhanyagolható, különösen akkor nem, ha az immár nagypapakorú szerzôt tizenéves unokája faggatja a háborús élményeirôl. Természetes, hogy az unoka szeretné hôsnek látni nagyapját, aki ezzel szemben a maga természetes, tiszta derûjével eleveníti fel mindazokat a mozzanatokat, emlékeket, élményeket, amelyek megestek vele ez idô alatt. Különösen fontossá válik a bajtársak személye, hiszen maga a könyv is tulajdonképpen egyiküknek kíván emléket állítani. Az összetartás mindig nagyon élesen megnyilvánul ezekben a történetekben, mintegy életmentést is jelent a még meglehetôsen tapasztalatlan ifjú emberek számára, akik egymásra mindig számíthatnak.

A tragédiáiban is kacagtató történetet ez teszi tehát méltóságossá: a kisemberek összetartásnak példája. És az emberségé is, hiszen maga a szerzô is úgy érzi, a háború legnagyobb élménye számára az volt, hogy a legembertelenebb körülmények között is ember tudott maradni, és segíteni tudott bajtársainak, nem ritkán még az ellenséges katonáknak is, ha a tisztesség úgy kívánta.

Nem csak az unoka számára lehet tehát tanulságos Fodor Sándor sündisznóállásának története. Ajánlhatjuk mindazoknak, akik szeretnék feleleveníteni háborús emlékeiket, illetve azoknak is, akiknek egyáltalán nincsenek háborús emlékeik. Mindenkinek tud újdonsággal szolgálni.

* Fodor Sándor: Sündisznóállás. Neptun Impex, Csíkszereda, 2002.

Sándor Boglárka Ágnes

VÉLEMÉNY

Hogyan bizonyítja Mircea Eliade a csángók magyarságát?

(3. old.)

Közvetve.

A rá jellemzô tudományos érveléssel.

Cáfolhatatlanul.

Az 1986-ban elhunyt Mircea Eliade egyike a legelismertebb vallástörténészeknek — számos könyvében közzétett kutatási eredményeit és következtetéseit referenciaértékû forrásmunkaként értékelik s idézik a szakemberek.

SÁMÁNIZMUS A ROMÁNOKNÁL? — kérdezi a jeles kutató De la Zamolxis la Genghis-Han címû mûvében. (Bukarest, 1980. 193–205 o.) Válaszként Marcus Bandinus, Alsó Moesia, Marcianopolisz, Durosztor és Tomisz püspökének beszámolójára, Görffy István, Roheim Géza, Diószegi Vilmos munkásságának idevonatkozó adataira hivatkozván, valamint saját ismeretei alapján eldönti a kérdést: a románságnál a sámánizmus egyetlen meghatározó eleme sem szerepel.

Nem fordul elô az égbeszállás során istenekkel történô találkozás, a beteg eltévelyedett vagy démonok fogságába esett lelkének megkeresése és visszahozása, sem az elhunytnak a holtak világába kísérése. Hiányoznak a románságnál a sámánizmus olyan jellegzetes vonásai, amelyek közül a legfontosabbak: az elhivatottság beavatási betegségben nyilvánulhat meg, s az avatási feldarabolást követôen a szertartásos halál után feltámadás és teljes megújulás következik. Szintén hiányzik a szertartási öltözék és a sámánizmus jellegzetes szerszáma (általában a dob), az állattá válás, (élet)fával való kapcsolat.

Mit látott Bandinus?
Mircea Eliade Györffy István 1925-ben, az Etnographia XXXVI. számában megjelent tanulmányára hivatkozik, amelyben a magyar kutató a moldovai katolikus egyház 1644–1650-ben közigazgatói tisztségét is betöltô Bandinus X. Ince pápának küldött jelentését közli. (La visite générale de toutes les églises de rite catholique romain dans la province de Moldavie).

Bandinus beszámolójának De incantationibus címû fejezetében tudatja, hogy a moldovai bûbájosokat (incantatores et incantatrices) ugyanolyan tisztelet övezte, mint az olaszországi legelmésebb, szentséges tudósokat (Doctores subtilissimi et sanctissimi). Bárkinek szabadságában áll a mágikus bûbájosság és a varázslatok tanítása, sôt ezt a foglalkozást tiszteletreméltónak tartják. Miután a jámbor férfi jelentésében kifejezi a fentiek miatti rosszallását, rátér tapasztalataira.

Látta a bûbájosokat, amint arcuk elváltozott, kezük, lábuk, végül egész testük reszketett, és halottként vágódtak a földre órányi, sôt akár három, négyórányi idôre is. Bandinus leírja a táltosoknak révületbôl visszatérô lassú eszmélését, hogy "álmukat" jóslatként adják elô. Amikor valaki elveszíti valamijét vagy megbetegszik, hozzájuk fordul. Úgy hiszik, az ellenségen kitöltendô bosszúnak is legjobb eszköze a varázslat. Itt felsóhajt a jelentés szerzôje: "Teljes kötetre volna szükség ezen bûbájos varázslók, jövendômondók és szemfényvesztôk mesterkedéseinek leírására."

Eliade annyira fontosnak tartja a forrásmunkát, hogy Bandinus eredeti latin nyelvû szövegének idevonatkozó részét egészében mellékeli. Következik a mérlegelés. A kiváló román tudós a jelentés kiemelkedô részének tartja a hosszas önkívületi állapot említését, ami szerinte hitelesítette a táltosok jövendölését. Továbbá: az elragadtatásnak ez az alakja sámánisztikusnak minôsíthetô, jellemzôje mind a szibériai, mind a közép-ázsiai és más tájak sámánizmusának. Nos, összegez Eliade, "a sámánizmus egyetlen alkotóelemét sem erôsítik meg a román tartományok varázslói és »vrák«-jai, sôt az elragadtatás (eksztázis), amelyrôl Bandinus beszél, Románia egyetlen más vidékén sem létezik. Ezek miatt hisszük, hogy azok a bûbájosok (incantatores), amelyekkel Bandinus Moldovában találkozott, nem románok voltak, hanem csángók, a moldovai Kárpátok magyar lakossága."

A magyar sámánizmus szakértôje ugyanerre a meggyôzôdésre jutott — emlékeztet Eliade Diószegi Vilmosra, aki egyebek közt felderítette a magyar táltos és a szomszéd népek varázslói közti strukturális eltéréseket, elsôsorban a román "szolomonár", a lengyel "planetink", a szerb-horvát "grabanciás" másságát.

Vitathatatlanul tiszta, egyértelmû véleményt fogalmazott meg Eliade.1

A csángók az ôsmagyar hitéletet gyakorolták, nem a román "szolomonár"-hoz, sem a "vrák"-hoz, hanem táltosaikhoz fordultak, mert a csángók magyarok.

Megjegyzés: e részlet közlését azért tartom idôszerûnek, mert a közelmúltban parázs (és meddô...) viták dúltak román és magyar kultúrpolitikusok között a moldovai csángók hovatartozásáról. A kérdésnek több mint etnopolitikai tétje van: jogos-e az igény a moldovai csángó fiatalok magyar nyelvû állami oktatását, nem kevésbé az ottani katolikus templomokban csángóknak tartott istentiszteletek magyar nyelvezetét illetôen.

* Részlet a szerzô készülô, A táltos színeváltozása címû könyvének kéziratából.

1 Kimerítô irodalom Mircea Eliade idézett mûvében.

Kabay Lizett

Vigyázat, beszavaznak!

(3. old.)

Szilveszter táján néhány napot otthon töltöttem, Nagyszalontán, ahol kitûnôen vételezhetô a legtöbb magyarországi közszolgálati, illetve kereskedelmi televízió adása. A tavalyi év utolsó harmadában ôrületként söpört végig Magyarországon a valóság-kukkolós mûsorok áradata, és ez az ôrület akarva-akaratlan is átterjedt mindenhová, ahol nézhetôk ezek a mûsorok, tehát a határ menti városokban a magyar emberek bizony derekasan kivették a részüket a rajongásból. Én ugyan sikeresen kimaradtam ebbôl, mivel idôm és életem nagyrészét Kolozsváron töltöm, de ha véletlenül egy-két napra hazalátogattam, valahányszor beszélgettem bármelyik ismerôssel, rokonnal vagy baráttal, elôbb-utóbb valamelyik realitásmûsorra terelôdött a szó. Ki a Big Brothert nézte, ki a ValóVilágot, ki Évinek szurkolt, ki Györgyinek, ki Pongót utálta, ki Okit, volt, akinek Renátó tetszett jobban, és volt, aki Lorenzóra esküdött… Én meg nem igazán voltam napirenden a dolgokkal, ezért csak kapkodtam a fejem, amikor mesélték a villalakók életének fejleményeit. A Big Brothernél például nagy eseménynek számított, hogy Szabi egészen komolyan megkérte Zsanett kezét, a lány azonban kitartott "kinti" vôlegénye mellett. Mindezt csak egy ország szeme láttára, füle hallatára. A konkurens csatorna mûsorában ugyanekkor Oki nem bírta tovább a szerzetesi életformát, és azt kérte a rendezôktôl, küldjenek be neki egy hölgyet, aki hajlandó lenne bizonyos "szolgáltatásokra". Jelentkezô persze azonnal akadt, a fejleményeket szintén a teljes Magyarország végignézte.

És közben fogytak, fogyogattak a játékosok, mint a tíz kicsi néger, hiszen köztudomású, hogy a végére csak egy maradhat. Tehát vérre menô küzdelmeket folytatnak, ki- és beszavazások követik egymást, zajlik az élet. De azért ne irigykedjenek a kedves olvasók, hiszen nem maradnak valóságshow nélkül. Hamarosan indul ugyanis a Big Brother helyi változata a Prima tévén, a tét itt sem csekély, komoly pénzeket lehet nyerni, ha az ember képes kibírni azt, hogy hónapokon keresztül minden lélegzetvételét kamerák, azokon keresztül pedig emberek százezrei figyelik.

Mondom, én nem igazán tudtam átérezni az egész jelenség hangulatát, mivel csak néhány foszlányocskát kaptam el belôle, és mire karácsonyra hazaértem, már mindkét mûsor lezárult, Magyarország pedig ünnepelte a gyôzteseket és veszteseket, akikbôl hirtelen felkapott médiasztárocskák lettek.

Aztán jött a folytatás. A ValóVilág azonnal indította a második részt, és mivel január elsô napjaiban még otthon voltam, megnéztem két beszavazó show-t. Elárulom: nagyon hosszas válogatás után rostálták ki azt a 33 jelentkezôt, akik lehetôséget kaptak a bemutatkozásra. Minden adásba három jelöltet hívnak be, a nézôk pedig telefonon, illetve sms-ben szavazzák meg, hogy a három közül ki költözzön be a villába. Szóval: megnéztem január elsején az elsô beszavazó show-t! Három fiatalember mérkôzött a bejutásért. Az elsô egy mácsó, akin látszik, hogy testépítésben jobb, mint kvízben. A második egy intelligens szépfiú, akinek kék szeme csak úgy világított a képernyôn… A harmadik pedig egy alig tizennyolcéves táncos, kicsit szégyenlôs mosollyal, de hatalmas önbizalommal. Az egész kicsit húspiac-jelleget öltött, hiszen tulajdonképpen arra ment ki a játék, hogy a jelöltek szégyentelenül kelletik magukat néhány szavazatért. Másnap jött a következô három jelölt: egy nagyon megnyerô srác és két hölgy. Egyikük go-go táncosnôként mutatkozott be, az intelligenciahányadosa pedig akkora lehetett, mint a cipômérete, a másik viszont túl mesterkéltnek hatott. Hát, talán érthetô a nézôk döntése, hogy inkább a táncosnôt szavazták be, hiszen így legalább számíthatnak arra, hogy mozgalmas lesz az élet odabent, és lássuk be, egyáltalán nem mindegy, hogy az ember fia vagy lánya kit kénytelen figyelemmel követni a tévében három hónapon keresztül. Persze, ha a beszavazott fél idôközben mégis ellenszenvesnek bizonyul, vagy nem viselkedik úgy, ahogyan azt a nézôk elvárnák tôle, akkor bizony ki is szavazzák, pakolhatja össze a motyóját, és mehet, de nem baj, mert otthon, a faluban akkor is ô lesz az aktuális sztár.

Nem tudom, megéri-e a háromhónapos gyûrôdés, de gyanítom, hogy honi berkekben az 50 ezer dolláros fôdíj nagy fegyverténynek számít. Biztos vagyok benne, hogy nálunk is tömegverekedések, prostituálódások lesznek a bekerülésért. Figyeljék tehát a beszavazó show-kat, és esetleg új káromkodási fordulatként azzal is fenyegethetik kellemetlenkedô ismerôseiket: vigyázz, mert beszavazlak!

(Elfelejtettem említeni: a ValóVilág2 elsô villalakója az elsô beszavazás alapján a világítóan kék szemû fiatalember lett…)

Sándor Boglárka Ágnes

Jászolbiznisz seprûvel és Jézusmikulással

(3. old.)

Decemberi karácsonyi üzenetében Jézus születése ünnepének elüzletiesedése ellen emelt szót II. János Pál pápa. — A betlehemi jászol egyszerûsége éles ellentétben áll azzal a karácsonyképpel, amelyet manapság a reklámok sugallnak az embereknek — hangsúlyozta a katolikus egyház feje. — A fogyasztói szemlélet veszélybe sodorja a családtagok, illetve a közeli barátok megajándékozásának szép hagyományát, és az egész ünnep hitelességének eltûnésével fenyeget.

A pápai üzenet igencsak aktuális, hiszen manapság, amikor az égvilágon minden eladó és megvásárolható (gondoljunk arra, hogy a klónozással lényegében már az örökélet, a túlvilági lét földi változata is kézzelfoghatóvá vált), illik egy kicsit megdorgálni a népet. Igaza van a pápának: az utóbbi években olyan szintet ért el a jászolbiznisz, hogy azt már nem lehetett szó nélkül hagyni. A tévében piros sipkás vénemberek sora reklámozott ezt-azt, a betlehemi csillag felmászott a vodkásüvegre, a jóságos Mikulások karatéztak a karácsonyfa alatt (mobiltelefon-reklám), Szûz Mária a Mikulással járt karonfogva (mézeskalács), Szûz Mária, Szent József és a Mikulás a jászol elôtt állt (a Kisjézusnak virgács a kezében — nipp), Jézus szamárháton piros ruhában díszelgett (Jézusmikulás).

Idén teljes volt a kavarodás az ún. téli ünnepek körül: az iskolákba hol a Télapó, hol a Mikulás jött, hol Karácsonybácsi — a román köztudatban is legalább ekkora a zavar — járkált izzadva a vörös palást alatt, amelyre imitt-amott a Rapid és a Steaua felségjelei is felkerültek (annak ellenére, hogy a Rapid színe visiniu). A sajtóban hol prágai püspök volt Miklós, hol kisázsiai, de láttam olyan dokumentumfilmet is, amelynek az volt a lényege, hogy a dákok már régebben fenyôünnepeltek, mint bárki.

Még a prostituáltak is rákaptak a jászolbizniszre: a Tordai úti örömlányok karácsony elôtt néhány nappal szûzmáriás pártában, illetve édes kis piros mikulica-sapkával vadásztak ügyfélre (persze jó lenne azt is tudni, mennyivel nôtt meg a forgalmuk, és mire használták a sapkabojtot).

Szóval a pápának igaza van: véget kell vetni a jászolbiznisznek. Mindenhol — tehát itt, nálunk is.

Persze azért nem kellene ennyire sarkítani a dolgokat. Ne feledjük ugyanis, hogy mifelénk lassan amolyan gazdasági-szociális befektetôklub jelleget is szoktak kapni alkalmasint bizonyos egyházak, ahol a küldetéstudat, az alázat valahol a hatodik helyen áll a tennivalók tengerében. Egyre több az olyan lelkész, aki nem bírja a piacgazdasággal járó stresszt, és ennek törvényeit (amelyek általános érvényûek) nem tudja saját nyelvére lefordítani. Egyre jobban erôsödnek a szekták, és a kedves olvasót biztosítom, hogy e vallási csoportok már évek óta olyan modern stratégiával toborozzák híveiket, hogy igencsak komoly konkurenciát jelentenek minden olyan egyház számára, amely elhanyagolja híveit, és nem találja meg velük a közös hullámhosszt.

Persze az vesse rá az elsô követ… Tudom, én is megérem a pénzemet. Múltkor például azt álmodtam, hogy gyóntatószékben ülök, és rettenetesen szorongok, hogy a pap bácsi azt is megkérdi tôlem (mármint azt, hogy hatodikos társaimmal együtt mi is megnéztük a pucér nôs kalendáriumot, amit a bukott szamár Kallós Jóska hozott), de most nem az a pap bácsi ül odaát, hanem más, aki így csapott le rám: temédiasztár-megéredapénzed-mennyiaforintazeuróadollár? És én izzadva számolok a gyóntatószékben — amíg felébredek.

Szóval így állunk a jászolbiznisszel mifelénk. A jó példa ragadós, ergo a rossz is. Most tél van, és jég mindenütt: jó lehetôség arra, hogy seperjen mindenki a portája elôtt.

Tévedés ne essék: elesett, megcsúszott emberek mindig lesznek. De a világot szebbé lehetne tenni Kolozsváron is. És a karácsonyt is vissza lehet még rántani a szakadék szélérôl (lásd a pápai üzenetet: az egész ünnep hitelességének eltûnésével fenyeget).

Seperjünk: ne pont elôttünk csússzon el a Legszebb történet.

Szabó Csaba

Tisztázás

(3. old.)

Lapunk december 28-i számában Gajdos Balogh Attila Kisebbségi utazások és néhány javaslat címû cikkében többek között utal egy, a Szabadságban több mint öt évvel ezelôtt megjelent interjúra, amelyben Király Károly úgy emlékezett vissza, hogy Markó Béla a marosvásárhelyi Igaz Szó folyóirat párttitkára lett volna 1989 elôtt.

Mivel szerkesztôségünkbe olyan jelzés jutott el, hogy az állítás nem valós, a Szabadságnak viszont érdeke az értesülések ellenôrzése, valamint az olvasók hiteles és minôségi tájékoztatása, utánajártunk, és a következôket sikerült kideríteni:

Markó Béla világosan és határozottan tagadja, hogy valaha is a kommunista párt titkára lett volna, és hangsúlyozta, hogy ezt már egyszer az RMDSZ Szövetségi Képviselôk Tanácsának egyik ülésén a nyilvánosság elôtt is kinyilatkoztatta, amikor hasonló híresztelés kapott szárnyra néhány évvel ezelôtt. Az ügyben megkeresett egykori Igaz Szó-munkatársak — a pontosan visszaemlékezni és a lehetôséget kizárni nem tudó egyik idôsebbik kivételével — egybehangzóan alátámasztották az RMDSZ szövetségi elnökének állítását, és megerôsítették azt a pontosítását is, hogy Markó Béla egy ideig a körülbelül kilenc tagú pártalapszervezet három személybôl álló bürójában kapott helyet, de párttitkár nem volt.

Az érintett szíves elnézését kérjük az okozott esetleges kellemetlenségért.

A szerkesztôség

NAPIRENDEN

Idén is lesz RMDSZ–SZDP együttmûködés
A protokollum nem fogja tartalmazni az állami magyar egyetem létrehozását

(4. old.)

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elvileg 2003-ban is folytatná az együttmûködést a Szociáldemokrata Párttal (SZDP), jelentette ki csütörtökön Markó Béla, bukaresti sajtótájékoztatóján. Hozzáfûzte: "jó lenne", ha a két alakulatnak sikerülne február elejéig újabb együttmûködési megállapodást aláírnia.

Markó kifejtette, hogy egy 2003-ra szóló protokollum aláírása "valójában" annak tartalmától függ. Elmondta: az RMDSZ és az SZDP képviselôi hétfôn találkoznak, hogy számba vegyék az eddig rendezett kérdéseket, és egy új együttmûködési megállapodásról tárgyaljanak.

Markó Béla szerint az RMDSZ azt szeretné, hogy a 2003-as protokollum "jóval nagyobb hangsúlyt" fektessen az erdélyi regionális és infrastrukturális fejlesztésre, az oktatásra, illetve magyar nyelvû katedrák és karok létrehozására a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen.

"Az állami magyar egyetem létrehozása továbbra is az RMDSZ egyik célkitûzése marad, és meggyôzôdésünk, hogy elôbb-utóbb sikerül ezt megvalósítani", mondta a szövetségi elnök, azonban utalt rá, hogy ez a cél nem fog szerepelni az idei protokollumban. "2003-ban azt akarjuk megvalósítani, ami 2002-ben nem sikerült, azaz magyar nyelvû katedrákat és karokat a kolozsvári BBTE-n", fejtette ki Markó.

A szövetségi elnök rámutatott, az RMDSZ prioritásnak tartja a földek, erdôk és egyházi javak visszaszolgáltatásának kérdését, hangoztatva, hogy ennek a folyamatnak idén 100 százalékos arányban le kell zárulnia.

Markó szerint az RMDSZ és az SZDP közötti 2002-es protokollum "hasznos volt, és jelentôs megvalósításokat hozott", a parlamenti ülésszak kezdetéig pedig dönteni kellene a két párt együttmûködésérôl.

"Nem tudom, hogy sikerül-e még januárban aláírni az idei protokollumot. Jó lenne, ha ez megtörténne az RMDSZ január 31. és február 2. között zajló kongresszusáig, mivel február 3-án kezdôdik a parlamenti ülésszak", fogalmazott Markó, a Mediafax tájékoztatása szerint.

Eltérô viszonyulás Németh bírálatához
A Medgyessy-kormány a kedvezménytörvény hóhérja?

(4. old.)

A lap részletesen ismertette a törvény tervezett módosításáról folyó magyarországi vitát. Külön kiemelte Németh Zsoltnak azt a kijelentését, amely szerint a Medgyessy-kormány "a kedvezménytörvény hóhéraként vonul majd be a nemzetpolitika történetébe".

A román lapnak nyilatkozva Frunda György szenátor, az RMDSZ belsô parlamentjeként mûködô Szövetségi Képviselôk Tanácsának elnöke túlzásnak nevezte Németh Zsolt kijelentéseit.

Magyarországon a természetes politikai harc folyik. A Fidesz ellenzéki párt, és az ennek megfelelô szerepet játssza. Jogában áll a kormányt bírálni, ugyanakkor Németh Zsolt túlzó kijelentéseket tett — szögezte le.

A Cotidianul szerint a Fidesz támogatói közé tartozó Reform Tömörülés (RT) nevû RMDSZ-platform elnöke, Toró T. Tibor egyetért Németh Zsolttal.

A törvény nemcsak a kedvezmények, hanem jelképes ereje miatt is fontos. A baloldali magyar kormány ezt a jelképes erôt nem érzi — nyilatkozta a lapnak Toró T. Tibor.

Az RT elnöke úgy vélte, hogy a tervezett módosítások "kiürítik" a törvényt, s bár a határon túli magyarok nem veszítenek el minden jogot, "mindenképp jogaikban sértve érzik majd magukat".

Toró szerint a magyar kormány álláspontja arra mutat, hogy "még mindig nem tudtak túllépni a választási kampányon". Az RT elnöke azt jósolta, hogy a Magyar Állandó Értekezlet ülésén kemény harc lesz a törvény módosításának kérdésében, s azt a reményét fejezte ki, hogy "az RMDSZ küzdeni fog a nemzeti identitásunk megôrzéséhez rendkívül fontos törvényért".

Január 17-én tárgyalnak a kormányátalakításról

(4. old.)

Ion Iliescu elnök csütörtökön közölte, hogy a kormányátalakítás és az önkormányzatok hatékonysága növelésének kérdésérôl a kormánypárt vezetôivel január 17-én esedékes találkozón lesz szó.

Az államfô elmondta, a szerda esti találkozón a fontosabb állami intézmények idei elsô félévi feladatairól, valamint a résztvevôk tervezett nemzetközi tevékenységének egyeztetésérôl konzultált Nicolae Vãcãroiu és Valer Dorneanu szenátusi, illetve képviselôházi elnökkel, Adrian Nãstase kormányfôvel és Mircea Geoanã külügyminiszterrel. Iliescu hozzátette: a Cotroceni palotában tartott megbeszélésen megállapodás született a parlamenti pártokkal való, január végéig lezajló konzultációk menetrendjérôl is.

Corina Cretu elnöki szóvivô a Mediafaxnak csütörtökön elmondta: Ion Iliescu január 17-én találkozik a Szociáldemokrata Párt (SZDP) vezetôivel, hogy Románia uniós csatlakozásáról, valamint a kormányzati tevékenység hatékonyságának növelésérôl tárgyaljanak. Közölte, az államfô január végéig konzultálni kíván a többi parlamenti párttal egy megbeszélés elôkészítésérôl, amelynek keretében a parlamenti politikai erôk közös stratégiát fogadnának el Románia 2007-es EU-csatlakozására vonatkozóan.

Hét személyt utaltak kórházba

(4. old.)

Igazi tél köszöntött Besztercére a hét elején. Azóta is kitartóan havazik, több-kevesebb megszakítással. Az utóbbi napokban a besztercei Járóbeteg-kezelôben és a Beszterce-Naszód Megyei Kórházban több tucat beteget kezeltek törésekkel vagy ficamokkal. Hét személy sérülése oly súlyosnak bizonyult, hogy kórházi ellátást igényelt, ôket be is utalták. A szakorvosok szerint a leggyakrabban végtag-törésekkel, az idôsebb személyek pedig fôként medencetöréssel jelentkeznek. A besztercei orvosok fokozott figyelemre intik az utcán közlekedôket, fôként az idôsebb korosztályt. A rendelkezésre álló adatokból kiderült, ezen a télen összesen harminc személy szorult kórházi ellátásra amiatt, hogy megcsúszott és elesett a jeges úton.

KÖRKÉP

Járhatók az utak a Kis-Szamos völgyében

(5. old.)

A bôséges havazás megnehezítette a közlekedést a Kis-Szamos völgyében is. Bár a Kolozsvár–Dés közötti országutat rendszeresen tisztítják a Megyei Útigazgatóság gépei, Zsuk, Bonchida, Nagyiklód és Szamosújvárnémeti községekben azonban még mindig gondot okoz a nagy hó. A Szamosújvárhoz tartozó Hesdát, Szilvás és Kérô falvakban a Közterület-fenntartó Vállalat erôgépei járják az utakat. Az utóbbi napokban itt több mint 20 köbméter sót és homokot szórtak ki az útfelületre. Sajnos, a lakosság nem mindenütt tesz eleget állampolgári kötelességének, néhol még a járdákat sem takarítják. Szamosújváron a 33 lakótársulás is "adós" maradt ezen a téren. Ha a központi fekvésû utcák járdáit nem seprik nap mint nap, a városszéli negyedekben alig lehet közlekedni. A helyi polgárôrök járják az utcákat, és — egyelôre csak szóban — figyelmeztetik a lakókat az épületek elôtti járdák takarítására.

Erkedi Csaba

Eladják az üzlethelyiségeket

(5. old.)

Körülbelül húsz üzlethelyiséget szándékozik eladni ebben a hónapban a tordai önkormányzat. A helyiségeket a 2002/550 törvény értelmében bocsátják eladásra. A tanács még decemberben tárgyalta meg egy rendkívüli ülésen az önkormányzat tulajdonában lévô épületek és üzlethelyiségek sorsát. A határozattervezet negyvenöt üzlethelyiséget sorolt fel, amelyeket különbözô cégek béreltek. Ezek közül huszonkettôt már most januárban eladnak — döntött a tanács.

A listán szereplô többi helyiség megvásárlására is van igény, tehát várható, hogy idén ezek is gazdát cserélnek.

R.T.T.Ð

Egymilliárdot költ elektronikai cikkekre a városháza
A listán porszívó, mosógép és fénymásoló is szerepel

(5. old.)

Idén több mint egymilliárd lej értékben akar vásárolni elektronikai cikkeket az önkormányzat. A költségvetés-elosztásban szerepel egy fejezet, amely a tanács épületének elektronikai cikkekkel való felszerelését taglalja. A polgármester és a tanácsosok megyszavazták, hogy 2003-ban mintegy egymilliárd ötszázmillió lejt költsenek a tanács modernizálására.

A polgármester és a városatyák úgy határoztak, hogy a következô termékeket vásárolják meg: egy hangerôsítô berendezést, 250 millió lej értékben, egy 70 millió lejes porszívót, tizennyolc számítógépet 450 millió lejért, egy automata mosógépet tizenkétmillióért. Tervezik ugyanakkor egy húszmillió lejes CD-lejátszó beszerzését, egy nyolcvanmilliót érô fénymásolóét, illetve egy retroprojektorét, mintegy ötvenmillió lej értékben. A számítógépes programok beszerzésére és használati jogára körülbelül kétszázmillió lejt számítottak a tanácsosok.

R.T.T.

A lakosság fele elégedetlen a helyi tanáccsal

(5. old.)

A beszterceiek több mint fele elégedetlen a várost vezetô helyi tanács tevékenységével, derült ki a Demokrata Párt Beszterce-Naszód megyei szervezete által megrendelt közvélemény-kutatásból.

A besztercei lakosság 66 százaléka elégedett a polgármester által kifejtett tevékenységgel, míg a megkérdezetteknek valamivel kevesebb mint egyharmada elégedetlen azzal, ahogyan Vasile Moldovan polgármester a város dolgait igazgatja. A megyeszékhely tisztaságát illetôen a lakossági vélemény két, nagyjából egyforma táborra oszlik: a lakosság 50 százaléka elégedett, 45 százaléka elégedetlen a város tisztasági fokával. A közvilágítással a megkérdezettek 60 százaléka elégedett, 40 százaléka elégedetlen, s ugyanez a helyzet a közszállítással kapcsolatosan is. A közrendet illetôen a megkérdezettek 58 százaléka elégedetten, 37 százalékuk elégedetlenül nyilatkozott. A zöldövezetekkel, szabad idô eltöltésére alkalmas területekkel a lakosság inkább elégedett, mint sem, ám a két eltérô véleményt vallók száma ez esetben is szinte egyforma.

A beszterceiek 37 százaléka kielégítônek, 34 százalékuk jónak, 8 százalékuk nagyon jónak, míg 20 százalékuk gyengének minôsítette a város polgármesterének tevékenységét mandátumának eltelt két esztendeje alatt. A megkérdezettek ugyanakkor úgy vélik, a város problémáit nem a polgármester, hanem a városi tanács oldja meg.

Amennyiben holnap választásokra kerülne sor, a beszterceieknek csupán 20 százaléka választana polgármestert a jelenlegi hatalom képviselôinek sorából, míg 35 százalékuk nem menne el szavazni. A lakosság 25 százaléka a demokratákra, 20 százaléka a szociáldemokratákra, 11 százaléka a liberálisokra adná voksát.

Kútba esett egy idôs asszony

(5. old.)

Holtan talált rá unokája a felsôzsuki Utiu Anára. A 79 éves asszony a saját háza mögötti kútba esett bele. Amikor tetemét megtalálták, az orvosok szerint már két napja a vízben volt. Gyilkosság gyanúja nem merült fel, a tetemet felboncolják.

Líbiait raboltak ki

(5. old.)

Kolozsvári lakhellyel rendelkezô líbiai állampolgártól loptak el 25 millió lejt és egyéb személyi iratokat, többek között egy nemzetközi hajtási jogosítványt és Mercedes Cobra márkájú autójának forgalmi engedélyét. A még ismeretlen tettes a 41 éves Nazen Ali Arabinak, az Abatorul Piggy Kft. ügyintézôjének a kocsiját törte fel, és elemelte az ülésen lévô övtáskát, amelyben a férfi a pénzt és az iratait tartotta. A nyomozások folynak a tettes kézrekerítésére.

(balázs)

Két autó, két hamis rendszámtábla

(5. old.)

Két bûnvádi dossziéval gazdagodott három hét leforgása alatt egy aranyosgyéresi férfi, s mindkét esetben hamis rendszámtáblával ellátott, forgalomba be nem iratott személygépkocsi vezetésével vádolják. Amint azt a helyi közlekedésrendészet fônöke, Valer Moldovan fôfelügyelô elmondta, a 34 éves Latis Mirceát elôször decemberben kapták rajta, miközben egy forgalomba be nem jegyzett gépkocsit vezetett, amelyre hamis rendszámtáblát szerelt. Nemsokára, január másodikán újabb közúti ellenôrzésen bukott le, egy másik, de szintén forgalmi engedély nélküli kocsival, ugyancsak hamis rendszámtáblákkal. Ha az ellene megfogalmazott vádban vétkesnek találják, akár két évet is börtönben tölthet.

Év végi közlekedésrendészeti mérleg

(5. old.)

Az aranyosgyéresi közlekedésrendészet év végi mérlege szerint 2002-ben a biztosok 75 közlekedésrendészeti bûncselekményt és további 5687 kihágást jegyeztek az elmúlt év során. A szabályok ellen vétôkre összesen több mint 1,4 milliárd lejes pénzbüntetéseket róttak ki. Ugyanakkor 286 hajtási jogosítványt és 255 forgalmi engedélyt függesztettek fel.

Ami a baleseteket illeti, 2002-ben a város körzetében 9 súlyos és 11 könnyebb baleset történt, amelyek következtében 4 személy vesztette életét, és 12 sérült meg súlyosan. Az évi mérleg szerint az elôzô évhez képest enyhe csökkenés észlelhetô a balesetek számát tekintve.

R. T. T.

GAZDASÁG

Kötvénykibocsátás

(6. old.)

Románia az év elsô hónapjaiban 500 millió dollár értékû kötvénykibocsátásra készül — közölte a gazdasági sajtó.

Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a tervek szerint az idén csak ezzel a kibocsátással jelentkezik Románia a nemzetközi pénzpiacokon. A részleteket január végéig dolgozzák ki.

A pénzügyminiszter közölte, hogy a kölcsön az idei évre tervezett román költségvetési hiány 50 százalékának fedezésére szolgál majd. A hiány másik felét a belföldi piacon forgalomba hozott államkötvényekbôl tervezik finanszírozni.

Románia legutóbb tavaly áprilisban értékesített 700 millió euró értékû eurókötvényt, tízéves futamidôre, 8,5 százalékos kamatra.

Nôtt a távközlési szolgáltatásokat biztosítani szándékozó cégek száma

(6. old.)

— Január 7-ig 367 társaság jelezte az Országos Távközlés-szabályozási Hatóságnál távközlési hálózatok és szolgáltatások biztosítására irányuló szándékát, közölte Ion Smeeianu, az intézmény elnöke.

Közülük 215 cég nyilvános távközlési hálózatokat kíván mûködtetni, 52 pedig privát hálózatokat szándékszik biztosítani. 75 cég nyilvános telefonszolgáltatásokat, 74 társaság pedig bérelt vonalas szolgáltatásokat kíván biztosítani — tette hozzá Smeeianu.

A távközlési piacon való részvételi szándékukat jelzô társaságok között van a RomTelecom, MobiFon, Orange Romania, Telemobil, CosmoRom, ARTelecom, Societatea Nationalã de Radiocomunicatii (SNR), Telecomunicatii CFR, Astral Telecom, PC Net Data Network, Skytel, CableVision Romania, AT&T Global Network Services, Canad Systems, Voxline Communications, Equant România, Hidroelectrica, Euroweb, KPNQwest Romania, Idilis, FX Internet, Romsat Cable TV, Logic Telecom, Dial Telecom, Romania Cable Systems, Romania Data Systems, Totalnet, Cable Systems.

Újra az állam lesz a resicai kombinát többségi tulajdonosa

(6. old.)

A resicai színesfémkohászati kombinát január elsô felében ismét állami tulajdonba kerül, a Privatizációs Hatóság (APAPS) pedig újrakezdi a magánosítási folyamatot, jelentette ki Ovidiu Musetescu, az APAPS elnöke.

"Már a napokban beindítottunk bizonyos, rendkívül bonyolult jogi procedúrákat. Teljesen biztos, hogy január elsô felében ismét az állam lesz a kombinát többségi részvényese. (...) Más állami intézményekkel, egy sor beruházóval és nem utolsó sorban az ottani szakszervezetekkel együtt megkeressük a legmegfelelôbb utat a kombinát privatizációjára és újraindítására" — mondta Musetescu.

A resicai színesfémkohászati kombinát tevékenysége közel két éve szünetel, a vállalat adminisztrációját jelenleg az amerikai Noble Ventures végzi tulajdonosi státus nélkül. Ovidiu Musetescu reméli, hogy március végéig, április elejéig sikerül megoldást találni a kombinát újraindítására. Hozzátette, hogy a vállalat mintegy háromezer dolgozójának helyzete "drámai".

Adófizetés hitelkártyával

(6. old.)

Sürgôsségi kormányrendelet értelmében februártól az adók, illetékek, pénzbírságok stb. befizetésének adminisztrálásával foglalkozó intézmények kötelesek elfogadni a hitelkártyával történô kifizetést is. Az ehhez szükséges infrastrukturális kiadásokat (fizetési terminálok felszerelése) a bankok állják. Bizonyos forgalmi értéken felül ez az elôírás érvényes lesz a kereskedelemben is. A rendelkezés megszegôi 10–50 millió lejes büntetésre számíthatnak.

Évi pénzügyi reklamációs mérleg

(6. old.)

A Kolozs Megyei Pénzügyigazgatóság a 2002-es esztendôben 102 írásos felvilágosítást bocsátott ki magánszemélyek és jogi személyek számára, továbbá napi átlagban 2 szóbeli információval szolgált a hozzá fordulóknak. A 102 felvilágosítási igénybôl 99-et rendeztek, 3-at pedig elutasítottak azok hiányossága, indokolatlansága miatt.

Az intézmény jelentése szerint a kisszámú információkérést az indokolja, hogy a 2001/544 sz. törvény értelmében ez a tevékenység még a kezdetén jár, illetve, hogy sok esetben érvényesül a pénzügyi titok. A közönség sincs kellô mértékben felvilágosítva errôl az információs munkáról, amelyet az érdekeltek, dokumentációs pont hiányában, a többi szolgáltatással közös helyiségben kénytelenek kérni.

Valutaárfolyamok
Január 9., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

34 950/35 400

33 750/34 250

146/151

Január 10., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 375 lej, 1 USD =33 666, 1 magyar forint = 150 lej.

HIRDETÉS

INGATLAN

(7. old.)

Sürgôsen vásárolnék kétszobás lakást. Telefon: 0264/428-868, 0745-646392. (0008)

Ð

SPORT

LABDARÚGÁS
Újabb élvonalbeli focista hunyt el
Agytumorral mûtötték Rotariut

(8. old.)

Szerdán elhunyt a Karácsonykôi (Piatra Neamt-i) Ceahlãul 20 éves játékosa, Gelu Dascãlu. A fiatal december 28-án ismeretlen okból bekövetkezett agyvérzést követôen esett kómába, majd több mint egy héten keresztül gépek segítségével élt. Halála, amely szívinfarktus következtében állt be, várható volt.

Dascãlut az idény közben szerzôdtették a C osztályból, és nem volt orvosi biztosítása. Bár a biztosítás nem menthette volna meg az életét, az eset kapcsán a Profi Labdarúgó Liga és a Ceahlãul vezetôi kölcsönösen egymást hibáztatják, ellentétben a fiú családjával, amely senkit sem vádol.

Az orvosok szerint valószínûsíthetô, hogy valamilyen mérgezô anyag vagy kábítószer került a szervezetébe, ugyanis a mája tízszer annyira roncsolt volt, mint egy átlagos hasonló korúnak. Kórházba szállításakor a román sajtó kábítószer-túladagolásról beszélt, ám a feltételezést nem támasztották alá a vizsgálatok.

Dascãlu titokzatos halála újabb kérdôjeleket vet fel a hazai labdarúgásban, hiszen az utóbbi években nem egy fiatal labdarúgó halt meg hasonlóan váratlanul, egyesek közülük éppen a focipályán.

• Tegnapelôtt sikeres agymûtétet hajtottak végre Temesváron a román labdarúgó válogatott másodedzôjén, Iosif Rotariun. A sportember kis-agyán december 20-án fedeztek fel egy tumort. Az ötórás mûtétre a páciens egy piros-sárga-kék sapkával a fején érkezett, aki körülbelül hat hét múlva hagyhatja el a kórházat. Az orvosok véleménye szerint zavartalanul folytathatja pályafutását.

UEFA: szavazás a 2002-es év csapatára

(8. old.)

Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján (http://www.uefa.com) lehet szavazni a 2002-es esztendô legjobb csapatára. A voksolók minden poszton hat jelölt közül választhatnak, és a legtöbb pontot kapott játékos kerül be az év együttesébe. Az elismerés mértékét növeli, hogy tavaly hárommillióan nyilvánítottak véleményt az UEFA internetes oldalán.

A Real Madridból idén nyolcan is szerepelnek a jelöltek között. Ezen a listán az AC Milan áll a második helyen, ahonnan hat futballistára lehet szavazni.

Érdekesség, hogy a 2001-es "kezdôtizenegybôl" hatan biztosan nem kerülnek be a tavalyi legjobbak közé, mivel nem szerepelnek a választható labdarúgók között. Ôk a következôk: P. Andersson (FC Barcelona), Lizarazu (Bayern München), Beckham (Manchester United), Kily Gonzalez (Valencia), Trezeguet (Juventus), valamint a Cosmin Contra (Ajax).

Az idei legjobbak névsorát január végén hozzák nyilvánosságra, s könnyen megtörténhet, hogy újabb román labdarúgó szerepel majd rajta: a középhátvédek között a szintén Ajax Amszterdamnál játszó Cristian Chivut is jelölték.

Vb-2010: öt helyett hat pályázó

(8. old.)

Az utolsó pillanatban, még a határidô lejárta elôtt nem sokkal Nigéria szándéknyilatkozata is megérkezett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez, így Egyiptommal, Líbiával, a Dél-Afrikai Köztársasággal, Marokkóval és Tunéziával együtt hat ország szeretné megrendezni a 2010-es világbajnokságot.

A nigériai illetékesek egy ideig azon fáradoztak, hogy társa(ka)t találjanak a lebonyolításhoz — Benin, Togo, Ghána és Sierra Leone került a képbe —, végül azonban az önálló jelölés mellett foglaltak állást.

A hét és fél év múlva sorra kerülô tornának a FIFA által elfogadott új, rotációs rendszer alapján biztosan afrikai ország ad otthont.

Az érdekeltek január végéig kapják meg a konkrét feladatokat tartalmazó dokumentációkat. Ezt követôen április 30-ig nyílik lehetôségük a jelentkezés megerôsítésére. A komplett pályázatot augusztus 31-ig kell eljuttatni a FIFA-hoz. A helyszíni szemlék tapasztalatait összegzô jelentés 2004 áprilisában kerül a végrehajtó bizottság elé, egy hónappal azután pedig sor kerül a döntésre.

A Dortmund eladta stadion-részesedését

(8. old.)

A Borussia Dortmund labdarúgócsapata 75,4 millió euróért eladta a Westfalenstadion KG-ban való részesedését egy ingatlanbefektetô cégnek.

A klub a bevételbôl kívánja finanszírozni a létesítmény átépítésének harmadik ütemét, ennek keretében 83 ezer férôhelyesre bôvítik az arénát. A BVB reményei szerint az új stadionban átlagban 75 ezer nézô foglal majd helyet bajnoki mérkôzéseken.

Csôd szélén a Kaiserslautern
Elképzelhetô, hogy a csôd szélére került egyik legnagyobb múltú német labdarúgócsapat, az FC Kaiserslautern kénytelen eladni saját arénáját, a Fritz-Walter stadiont. A banki hitelezôk legalábbis ezt javasolták az FCK vezetôinek. Az egyesület olyan támogatót keres, amely megveszi ugyan a sportlétesítményt, de nem változtatja meg sem a feltételeket, sem a nevét.

A Bild címû lap úgy tudja, hogy a klubnak 20 millió eurós adóhátralékot kellene befizetnie.

UEFA Kupa: Lee Bowyer hatmeccses eltiltása

(8. old.)

Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága hat nemzetközi kupamérkôzéstôl eltiltotta Lee Bowyert, a Leeds United középpályását, aki szándékosan rátaposott málagai ellenfelének fejére a két csapat december 12-i UEFA Kupa-találkozóján.

Az illetékesek a videofelvételek megtekintése után jutottak arra a következtetésre, hogy a renitens játékos a visszavágó 16. percében akarattal okozott sérülést.

A balhéiról is elhíresült 26 éves válogatott középpályás néhány órával az ítélet kimondása után igazolt át a Leeds Unitedtôl az angol bajnokság sereghajtójához, a West Ham Unitedhoz.

Ami az eltiltást illeti, a játékos még fellebezhet ellene.

KÉZILABDA
Vége az európai álomnak?

(8. old.)

Románia férfi kézilabda válogatottja szerdán este Râmnicu Vâlcean hétgólos vereséget szenvedett Fehér-oroszországtól a 2004-es Európa-bajnokság selejtezôinek keretében, s ezzel nagy valószínûséggel elvesztette a továbbjutás esélyét.

A mérkôzést a románok kezdték jobban, fölényük a 8. percig tartott (4–3), de ezután a vendégek védelme beerôsített. A hazaiak a 40. percben még egyenlítettek, de a tapasztaltabb fehéroroszokat nem hozhatták zavarba. A mérkôzés végeredménye: 24–31.

Románia Fehéroroszország és Norvégia után a harmadik helyen áll csoportjában, egy gyôzelemmel (Norvégia) és két vereséggel (Norvégia és Fehéroroszország), és minimum hét góllal kellene gyôznie két nap múlva Minskben ahhoz, hogy esélye legyen a továbbjutásra.

AUTÓSPORT
Dakar — 2003
Súlyos baleset, fogynak a magyarok

(8. old.)

Szerdán negyedik szakaszgyôzelmét aratta, így összetettben növelte elônyét az autósok között a francia Peterhansel, Cottret páros a 25. Dakar Ralin. A motorosoknál a szintén francia, s ugyancsak éllovas Richard Sainct volt a leggyorsabb Líbiában, a Ghadames és Ghat közötti 691 km-es távon. A még versenyben lévô három magyar autós egység közül már hagyományosan Kis Sándor, Czeglédi Péter (Nissan) ért elsôként célba, többórás késéssel Peterhanselékhez képest.

Az összetettben még érdekelt duó az 56., a Jakab Tamás, Fenesi József páros pedig a 64. helyrôl vágott neki a tegnapi nyolcadik szakasznak.

A verseny hivatalos honlapja (http://www.dakar.com) szerint a Palik László, Darázsi Gábor pár szerdán késô éjjel 99.-ként ért célba, de a nem teljesített 6. etap miatt már nem szerepelnek az összesített rangsorban. Liszi László és Rack György még a 3. szakaszt követôen a 125. helyrôl, Benyó Miklós és Maurer Péter a 6. szakasz 2. ellenôrzô pontja után, a 69. pozícióból adta fel a küzdelmet. Kiesett az egyetlen magyar motoros is: a 153. Szilvási Péternek szintén a 6. etap 2. kontrollja jelentette a végállomást.

A kamionosok között Darázsi Zsolt egysége — a francia Francois Coquatrix-vel és Bernard Irissou-val — 38. lett szerdán, összetettben 41. Nincs már versenyben a 6. etap 2. pontja után búcsúzó Vadas Tamás, Gajdos Tamás, Csombók János trió és az 5. szakaszig mért eredménnyel rendelkezô Jerome Raimbaud (francia), Szaller Zoltán, Farkas Nándor hármas sem.

Csütörtökön a Ghat és Szabha (Líbia) közötti 727 km várt a mezônyre, az össztávból 497 km volt a gyorsasági szakasz hossza. Az etapot több baleset árnyékolta be: a japán Sinozuka Kendzsiro és társa, a francia Thierry Delli-Zotti súlyos fejsérülést szenvedett, amikor autójukkal felborultak. Mindkettôjüket mentôhelikopterrel kórházba szállították, szerencsére nincsenek életveszélyben. Az 54 éves, Nissannal versenyzô pilóta 1997-ben megnyerte a viadalt, 1995-ben és tavaly harmadik lett, s most is a harmadik helyen állt a balesetet megelôzôen.

Baleset érte a Szalay Dakar Team kamionját is, ennek magyar tagja, Darázsi Zsolt valószínûleg nem sérült meg. A szakasz végsô eredményével holnapi lapszámunkban jelentkezünk.

Lipa 6. olimpiájára készül

(8. old.)

Egy hónappal 38. születésnapja után ismét visszatért, és megkezdte az edzéseket Elisabeta Lipa, az összesen hétszeres olimpiai és világbajnok evezôs.

— Egészséges vagyok és Athénban újra csúcsformában leszek — nyilatkozott a hazai kitûnôség, aki korábban már háromszor jelentette be, hogy felhagy a versenyzéssel.

A hatodik olimpiájára készülô Lipa már 1984-ben, Los Angelesben ötkarikás bajnok volt és azóta csak Szöulban nem állhatott fel a dobogó legfelsô fokára. A veterán versenyzô a görög fôvárosban újabb rekordot dönthet: ô lehet az elsô nô, aki utoléri az ötszörös olimpiai bajnok brit Steven Redgrave-et.

All-Star gála: O’Neal nem lesz a kezdôcsapatban?

(8. old.)

Nyugaton Kobe Bryant, a Los Angeles Lakers klasszisa, míg keleten Vince Carter, a Toronto Raptors játékosa kapta eddig a legtöbb szavazatot az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság All-Star mérkôzésén pályára lépôk közül.

Meglepetésre a nyugati együttes kezdôötösének centerposztjára Jao Ming (Yao Ming), a Houston Rockets kínai újonca tûnik a legesélyesebbnek, hiszen jócskán megelôzi Sha- quille O’Nealt, a Lakers sztárját.

Az ázsiai játékos összességében a negyedik, míg a bajnoki címvédô együttes kosarasa csak a tizedik a listán. Az érdeklôdôk még január 12-ig voksolhatnak a http://www.nba.com internetes honlapon.

A találkozóra február 9-én, Atlantában kerül sor.

• Ha már Koberól esett szó, érdemes megemlíteni, hogy a kosaras két nappal ezelôtt világrekordot állított fel: egy mérkôzésen 12 hárompontost dobott, ezzel megdöntötte Dennis Scott 1996-ban felállított 11 találatos ligarekordját az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban. A Los Angeles Lakers sztárja a Seattle Sonics ellen érte el a ritka teljesítményt, 45 pontjából 36-ot gyûjtött össze távoli dobásokkal. Ráadásul kilenc hárompontosa sorozatban érkezett!

Zabel vett egy világbajnoki mezt

(8. old.)

Erik Zabelt, a németek klasszis kerékpárosát rendkívül bántotta, hogy 2002-ben nem lett világbajnok, ezért megvette a terep-gyôztesnek járó trikót.

A kiváló sprinter szinte minden viadalon nyert már, vagy a hosszabb versenyeken viselte az összetettben vezetônek járó sárga mezt.

Tavaly viszont az olasz Mario Cipollini lehajrázta a vb-n, és csak bronzérmes lett. Ez annyira elkeserítette, hogy megkísérelte megvásárolni riválisától a szivárványszínû trikót.

Az üzlet nem jött létre, viszont a terep vb-n aranyérmes belga Mario De Clercq megsajnálta Zabelt, és eladta neki a mezt. Azt mindketten titokban tartották, hogy a német kerekes mennyit fizetett.

Irány a Loch Ness-i tó

(8. old.)

Nem mindennapi tréninget akar tartani a júliusi, barcelonai vb-re készülô David Meca, a házigazda spanyolok legkiválóbb hosszútávúszója: a Loch Ness-i tavat szeretné végigtempózni.

A 27 esztendôs sportoló 2000-ben Honoluluban a 10 km-es távon nyerte a nyíltvízi vb aranyát, a híres-hírhedt skót környezetben ennek majdnem négyszerese, 37 km vár rá.

A januári extra edzés több szempontból sem ígérkezik különösebben üdítônek: egyrészt ilyenkor a víz alig néhány fokos, másrészt Meca kimondottan utál sötétben úszni, csak a világos napszakokat kedveli. Márpedig Skóciában mostanában rövidek a nappalok...


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -