2003. január 14.
(XV. évfolyam, 8. szám)

Jégverem lett a bánffyhunyadi kórház
Rosszabbodik az egészségügy anyagi helyzete

(1. old.)

A tartósan hideg tél egyre több gondot okoz a pénzügyi nehézségekkel küszködô kórházak számára. A kolozsvári egészségügyi intézményekben többé-kevésbé sikerül biztosítani a hatékony távfûtést, a megye kisebb városaiban azonban gondok merültek fel. A legsúlyosabb helyzet a bánffyhunyadi városi kórházban alakult ki, ahol a betegek 10 Celsius-fok alatti hômérsékletet kell átvészeljenek éjjel-nappal.

A kórház vezetôsége arra panaszkodik, hogy földgáz hiányában a folyékony üzemanyaggal mûködô, elavult hôközpont csak alacsony hôfokon képes biztosítani a távfûtést, másrészt a kórház nehéz anyagi helyzete miatt képtelenek megfelelô mennyiségû fûtôanyagot vásárolni.

A kommunizmus sötét éveire emlékeztetô bánffyhunyadi állapotok miatt egyre több szülô kénytelen hazavinni lázas, beteg gyerekét otthoni kezelésre, mert a kórházi szalon inkább jégverem, mint civilizált egészségügyi helyiség. A hideg miatt a legtöbb mûtétet is elhalasztották, a beutalt felnôtt betegek pedig otthonról hozott elektromos fûtôtestekkel próbálják "lakhatóbbá" tenni kényszerlakhelyüket.

Alexandru Bãltan igazgató nem akarta a sajtó számára részletesebben ecsetelni a helyzetet, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács pedig a jelek szerint szintén nem foglalkozik érdemben az üggyel.

Uzsorás vitte el a házát
A kamatos kamatokat képtelenség visszafizetni

(1., 5. old.)

Az egész országban virágzó szakmává vált az uzsorakölcsön. Mindig akad olyan, aki szorult anyagi helyzetben van, és szüksége lehet kölcsönre. Ilyenkor mi sem könnyebb, mint a helyi újságokban közzétett hirdetésekre válaszolni, és már meg is van a kívánt összeg. A kölcsön fejébe rendszerint hatalmas kamatot vállal az áldozat. Az idô teltével világossá válik, hogy tartozását soha nem tudja törleszteni, az uzsorások akkora kamatot kérnek, amekkorát csak akarnak. Ilyenkor az ördögi kör bezárul, az ingatlant el kell adni, és az elején mit sem sejtô kérelmezô gyakran utcára kerül.

Így ment tönkre a 71 éves Suszter Erzsébet élete is, aki 30 millió lej értékû kölcsönt vett fel egy uzsorástól, mert lányának vállalkozásán akart segíteni. Hat hónap alatt kellett volna visszafizesse az összeget, de a határidô elteltével erre a kamat miatt nem volt képes. Ahogy telt az idô, egyre nôtt az összeg, mígnem 90 millióra kerekedett. Más megoldás hiányában kénytelen volt eladni külön bejáratú, kétszobás monostori tömbházlakását. 2000-ben 220 millió lejt ért az ingatlan. A házbért új lakásáért sem tudta sokáig fizetni, így hatszemélyes családjával a monostori erdôhöz közel, egy alig 15 négyzetméteres kartonkunyhót eszkábált áram, víz, melegítés nélkül. Erzsébet asszony legnagyobb gondja mégis az, hogy a mentôautó sem jön ki kunyhójához. Sérve és magas vérnyomása is nehezíti életét. 1,5 millió lejes nyugdíját takarítással egészíti ki, éppen abban a tömbházban, ahol 25 évig élt, mint lakó. Lánya elkeseredésében azt mondja: Ha látnám azt a gazembert, aki ezt csinálta velünk, meg tudnám ölni. Két éve élünk ebben a nyomorúságban miatta. Édesanyja közbeszól: Szégyelljük magunkat a körülményekért, amiben élünk. Akárkivel megtörténhet az a szerencsétlenség. Megelégednék akármivel, egy szobát tudnánk megvenni, de hát ez a nyugdíj semmire sem elég.

A szerkesztôségünk által megkérdezett jogászok arra intenek, hogy az ilyen kölcsönöktôl mindenki óvakodjon. Noha a polgári törvénykönyv szerint a magánemberek közötti kölcsönök kamata nem haladhatja meg a nemzeti bank éves kamatszámítását, jogi tapasztalat szerint a pórul járt panaszosok rendszerint a kárral maradnak.

Gálffy Attila

Markó összehívta a Kongresszust

(1. old.)

Markó Béla szövetségi elnök az RMDSZ Alapszabályzata 37. cikkelyének elsô bekezdése és 60. cikkelyének h. pontja értelmében összehívja a szervezet rendes Kongresszusát, áll a szerkesztôségünkbe tegnap eljuttatott közleményben.

Ebben leszögezik: a VII. Kongresszusra a Szövetségi Képviselôk Tanácsa (SZKT) határozatának megfelelôen 2003. január 31. és február 2. között kerül sor Szatmárnémetiben, a Szakszervezetek Mûvelôdési Házában.

Az ülésszak 2003. január 31-én, pénteken d.u. 14 órakor kezdôdik és február 2-án, vasárnap déli 12 órakor ér véget.

Az Alapszabályzat 38. cikkelyének értelmében a Kongresszus napirendjén szerepel: a szövetségi elnök beszámolója, az alapszabályzat és a program módosítása, valamint a szövetségi elnök megválasztása.

Olcsóbb telefonálás Magyarországról Romániába

(1. old.)

A fô magyarországi telefonszolgáltató, a Matáv hatósági áras tarifái február elsejétôl változnak — jelentette be a cég.

A nemzetközi besorolás változása miatt 28 ország vezetékes, illetve mobil hívásának díja mérséklôdik. Szlovénia és Horvátország esetében 41,94 százalékos a csökkenés. A romániai és jugoszláv vezetékes telefonok hívásának díja 29,03 százalékkal, míg Szlovákia, Lengyelország és az Amerikai Egyesült Államok hívása esetén 18,18 százalékkal lesz olcsóbb a hívás. A mobil hálózatokba irányuló hívások közül 24,14 százalékos lesz a csökkenés Franciaország esetén és 22,73 százalékkal csökken Németország, Ausztria és Csehország mobil hívásainak díja.

Megyei mezôgazdasági körkép

(1. 5. old.)

A Kolozs megyei Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Vezérigazgatóság hétfôi sajtóértekezletén többek között az ôszrôl elmaradt területek felszántásának kérdése került terítékre. Ezt a munkát télen is folytatni lehet, ha a hó el is takarja a földet, csak ne legyen mélyen lefagyva a talaj. Addig lehet folytatni a téli szántást, amíg fagyos éjszakára számíthatunk, hogy a rögös szántást felaprózza a hideg. A téli szántás minôsége nem éri el az ôszi talajforgatásét, ám az sokkal jobb, mint a tavaszi. Az ôsszel és télen végzett talajmûvelés 50–60%-os terméstöbbletet eredményez a tavaszi szántással szemben.

Ôsszel 26 932 hektárra vetettek búzát. A havas tél beköszönte elôtt24 000 hektáron kelt ki a vetés.

Fontos téli, kora tavaszi teendô az ôszi vetések mûtrágyázása is. A szakemberek szerint 120–140 kilogrammos hektáronkénti mûtrágyával 15–35%-os termésnövekedést érhet el. A legnagyobb baj mégis az, hogy a gazdáknak nem jut pénz mûtrágya beszerzésére — egy ötven kilós zsákért közel félmillió lejt kell fizetni. Ezzel szemben 2,5 hektár alatti szántóterület esetében egy hektárra két zsák mûtrágyát kap a gazda. Erre az a gazda jogosult, aki megmûveli földjét.

Az elmúlt három év termesztési adatait is bemutatták tegnap az újságíróknak. Búzából 2000-ben 1530 kg termett hektáronként, 2001-ben 2736 kg, tavaly pedig 2788 kg. Kukoricából 2000-ben 1474 kg, 2001-ben 3 351 kg, 2002-ben 3719 kg-ot takarítottak be. További adatok: napraforgó 1004/ 1473/1741 kg, cukorrépa 11 290/ 30 426/ 31 530 kg, burgonya 12 508/ 14 162/ 16 875 kg.

Tavaly a szarvasmarha-állomány 4,5%-kal nôtt, a sertések száma 27,1%-kal, míg a juhállomány 10,9%-kal. Az állam Kolozs megyében egy év alatt 158,33 milliárd lejjel támogatta a gazdákat, amibôl 83,3 milliárdot a tejtermelôk kaptak. 11,58 milliárd lejre értékjegyeket bocsátottak ki a termelôknek, 23 milliárd lejt fordítottak a vetômagvásárlás támogatására, a hústermelôk 33,95 milliárd lejt kaptak, míg a mezôgépvásárlást 6,33 milliárd lejjel támogatták. Tavaly Aranyosszéken 1 800 hektár területett lehetett öntözni az Aranyos vizébôl. A 168-as számú kormányhatározat alapján két istállót adtak át ingyen két fiatal agrárszakembernek.

A vezérigazgatóság szerint megyénkben jól halad az általános mezôgazdasági összeírás: a január 8-i adatok szerint a porták 65%-át írták össze eddig. A megyei átlagnál jobb eredményeket értek el Tordán (69,9%), Szamosújváron (80,4%), Szinden (77,8%) és Egeresen (80,4%). Leglassabban Gyerômonostoron és Páncélcsehben haladnak.

A tavaly megjelent 553-as kormányrendelet értelmében a hegyvidéki gazdálkodók 55%-os kedvezménnyel állattenyésztési gépeket és felszereléseket vásárolhatnak: motoros kultivátort, kaszálógépet, kalapácsmalmot, szecskavágót, itató vályút és önitató berendezést, fejôgépet, juhnyírót, villanypásztort, gyümölcsszárítót, 500 literes tejhûtôt, gyümölcsprést, gyapjúfésülô és fonó masinákat, áramfejlesztôket lehet részletre vásárolni. Az érdeklôdôk a vezérigazgatóságon kapnak bôvebb információt.

Barazsuly Emil

191 millió dollár külföldi befektetés

(1. old.)

Tavaly novemberben 191,2 millió dollár volt a Kolozs megyében befektetett külföldi tôke összértéke, a befektetôk száma 3865 volt. A befektetôk között elsô helyen Magyarország áll 92,3 millió dollárral, majd következik Luxemburg (38,1 millió dollár), Olaszország (13 millió dollár) és Hollandia (6,4 millió dollár). Osztrák cégek 10,1 millió dollárt, német társaságok 7,2 millió dollárt, amerikai cégek pedig 5,6 millió dollárt fektettek be Kolozs megyében.

Rendôrkézre juttatták a polgármestert

(1. old.)

Hétfôn rendôrségi kihallgatásra hívták Kolozsvár polgármesterét. Gheorghe Funarnak az RMDSZ megyei szervezete által még tavaly ôsszel benyújtott büntetô feljelentése kapcsán kellett nyilatkozatot adnia.

Amint arról több ízben beszámoltunk, az érdekvédelmi szervezet a 215-ös számú helyhatósági törvénynek a kisebbségi nyelvhasználatra és a kétnyelvû táblák elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartása miatt jelentette fel a polgármestert.

Hétfôn Gheorghe Funar polgármester sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy "az RMDSZ a rendôrség segítségével próbálja hivatalossá tenni a magyar nyelvet a helyi közigazgatásban." — Egyértelmûen politikai indíttatású feljelentésrôl van szó. Amennyiben a rendôrség a büntetôeljárás beindítását javasolja az ügyészségnek, úgy nagymértékben hozzájárulnak a Nagy-Románia Párt választási kampányához — jegyezte meg Funar. Arról számolt be, feljelentést tesz az RMDSZ Kolozs megyei szervezete ellen, mivel a büntetô feljelentésen lévô pecséten magyar nyelvû szöveg található. — Megteszek mindent annak érdekében, hogy a törvénytelen magyar szervezet ne használhassa többet ezt a pecsétet.

Lapunknak adott korábbi nyilatkozatában Kónya-Hamar Sándor kifejtette: a polgármesternek kötelessége lett volna kétnyelvû helységnévtáblákat és feliratokat elhelyeznie, ugyanis az 1992-es népszámlálás szerint, amely eddig az egyetlen hivatalos és végleges összeírás, Kolozsvár magyar lakosságának aránya meghaladja a 22 százalékot. Ezzel szemben a polgármester azt állítja, a tavalyi népszámlálás a mérvadó, amelynek során — szerinte — kiderült: csupán 18,85 százalék a magyarság részaránya a kincses városban.

Kiss Olivér

Heves havas viták
Röpködnek a vádak, büntetések

(1. old.)

Példás a hóeltakarítás — állítja a polgármesteri hivatal. Komoly rendellenességek tapasztalhatók a városháza által szerzôdtetett vállalatok munkájában — jelenti ki a prefektúra. Röpködnek a vádak, a büntetések, kiteljesül a helyi hóshow.

Stefan Lucaciu, a polgármesteri hivatal hóeltakarítással foglalkozó akciócsoportjának vezetôje hétfôn arról számolt be, hogy Kolozsvár az ország talán egyetlen olyan települése, amely nem szerepel az újságírók hóeltakarításra vonatkozó feketelistáján. Megtudtuk: Kolozsváron hét céget bíztak meg a hó eltararításával: Iridium (16 utca), Napoget (43 utca), Salprest (12 utca), Vaserv (11 utca), Diferit (4 utca), Rasimo (20 utca) és Divers Construct (10 utca). A városháza kimutatása szerint a vállalatokhoz sorolt utcák közül 116 az elsô, 59 a második, 56 utca pedig a harmadik sürgôsségi listán található. A humán erôforrás szempontjából is jól állnak, mondta Lucaciu, a hóeltakarító cégeknél 250 ember dolgozik. Ôket 14 billenô, 2 tehergépkocsi, 18 vontatós traktor segíti.

A prefektúra szerint a kolozsvári cégek nem végzik megfelelôen a munkájukat. A kormány helyi képviselôi több ízben helyszíni terepszemlét tartottak, és megállapították: a vállalatok még a fô utcákon sem takarították el a havat. Ezért a közlekedési rendôrség több ízben megbírságolta a cégeket. A városháza jogtalannak minôsítette a — szerinte — politikai indíttatású büntetéseket.

K. O.

Iliescu és Nãstase Kolozsváron
Találkozó az erdélyi prefektusokkal

(1. old.)

Ion Iliescu államfô és Adrian Nãstase miniszterelnök vasárnap Kolozsváron részt vesznek az erdélyi prefektusok és megyei tanácselnökök találkozóján, ahol a helyi közigazgatás reformstratégiájáról tárgyalnak majd, közölte hétfôn Cozmin Gusã.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) fôtitkára elmondta, nem pártgyûlésrôl van szó, de ilyen árnyalata is lehet, tekintettel arra, hogy az erdélyi megyei tanácsok elnökeinek többsége a kormánypárt tagja.

Gusã elmondta: az SZDP hasonló találkozókat tervez minden történelmi régió prefektusával és megyei tanácselnökével.

KRÓNIKA

Mese

(2. old.)

Kolléganôm sok felnôttnek is dicsôségére váló logikával megáldott hétesztendôs kisfia férfi a javából. Valamit sejthet a kis srác a férfi és nô viszonyáról, a házaséletrôl, de fôleg annak anyagi összefüggéseirôl. Tudniillik elsô, önerôbôl tanult kis ákom-bákom betûivel írt meséjét így kezdte: "Volt egyszer egy szegény ember és annak volt egy boszorkány felesége..." Hogyan végzôdôtt a mese, nem tudjuk, mert elfogyott a fiúcska meseírási lendülete. De hogy ez a gyerek tud valamit, az biztos.

B. É.

Kishírek

(2. old.)

PAOLO SABBATINI RANCIDORO olasz festômûvész kiállítása nyílik meg január 15-én, szerdán 13 órakor a Mûvészeti Múzeumban. A neves mûvész második alkalommal szerepel munkáival városunkban. A tárlat tematikája a test és a lélek kapcsolatának mûvészi megjelenítése. Errôl óhajt párbeszédet folytatni a mûvész a jelenlévôkkel a megnyitón.

A ZURBOLÓ TÁNCEGYÜTTES minden kedden gyermek- és felnôtt táncházat tart a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16. szám) a következô program szerint: délután 5–7 óra között gyermektáncház és játszóház Palocsai Katával, este 7–8 óra között kezdôknek és haladóknak magyarpalatkai táncokat tanítanak. A kolozsvári Brassais Véndiák Alapítvány táncegyüttese szeretettel vár minden érdeklôdôt.

AZ OEDIPUS-QUARTETT FILMKLUB KERETÉBEN ma, január 14-én Woody Allen Hatalmas Aphrodite címû filmje kerül vetítésre (színes, feliratos, amerikai vígjáték, 1995-bôl, 90 perc). Január 17-én, pénteken A Per következik Orson Welles rendezésében (fekete-fehér, feliratos, francia–olasz NSZK filmdráma 1963-ból, 120 perc). Helyszín és idôpont: Apáczai-líceum fizikuma (II. emelet), este 7 órától. Aki hoz magával egy friss Filmtett-számot, féláron mehet be.

Hogyan pályázzunk? — képzés

(2. old.)

Az elmúlt hét végén kétnapos pályázatíró tréninget szervezett Kolozsváron a Szent Kamill Otthonban az EMKE-Romániai Magyar Népfôiskolai Társaság. A rendezvény célja egyrészt a nemzetközi pályázási lehetôségek megismertetése, másrészt pedig ezen projektek megtervezési-megírási technikáinak elsajátításai voltak, abból a célból, hogy a jövôben, ha lehet, minél több magyar civil szervezet is elérhesse tevékenységével az Európai Unió pénzalapjait. A képzési program lebonyolítói Keresztély Irma, Kovászna megye fôtanfelügyelôje, valamint Kerekes Dóra, ugyanazon megye tanfelügyelôségének integrációs irodavezetôje voltak. A képzés húsz — fôleg a szórványból érkezett — fiatal résztvevôje elôször egy általános bevezetést hallhatott a projektmenedzsmentrôl, majd megismerhették az Európai Unió legnépszerûbb nemzetközi pályázatait, különösen a Leonardo da Vinci mobilitási és pilot, valamint a Phare-programokat. De tájékoztatást kaptak az iskolák-intézmények partnerkapcsolatát erôsítô, valamint az egyéni pályázati lehetôségekrôl is. A képzés keretében a résztvevôk kis csoportokban, workshop jellegû tevékenységeken próbálták begyakorolni, elmélyíteni a hallottakat.

Az összejövetel támogatói a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, valamint az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségének Mûvelôdési és Egyházi Fôosztálya voltak.

Dáné Tibor Kálmán

Lokális és regionális történelmek
Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztályának konferenciája

(2. old.)

Fellendülôben a helytörténet iránti érdeklôdés. Bizonyítják ezt az utóbbi években megjelent falumonográfiák, különbözô településeket, egyházközségeket, templomokat bemutató kötetek, tanulmányok sokasága. A sokszínû, gazdag és az elvárásoknak megfelelôen színvonalas irodalom mind a szakemberek, mind a nagyközönség számára értékes és érdekes olvasmány.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya ebben a témakörben rendez konferenciát 2003. január 18-án, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum dísztermében. A tanácskozás nyilvános, minden, a helytörténet és honismeretírás iránt érdeklôdôt szeretettel várnak. Az elôadóktól szaktanács is igényelhetô.

A konferenciát délelôtt 10 órakor Egyed Ákos nyitja meg. Majd a délelôtt folyamán a következô elôadások hangzanak el: Balázs Lajos Hogyan készítettem el Csíkszentdomokos monográfiáját; Szabó Miklós A falutörténet-kutatás kérdései Maros megyében; Sipos Gábor Református egyházi helytörténet 1990 után; Marton József A római katolikus hittudomány alakulása 1990 után; Keszeg Vilmos "Üzenet a maradéknak" — A protestáns templomok toronygombjába elhelyezett emlékiratokról; Pál Judit A várostörténetírás helyzete 1989 után; Fleisz János A romániai magyar várostörténeti kutatások elméleti-módszertani kérdéseirôl napjainkban.

A délutáni elôadások 15 órakor kezdôdnek. Bura László Szatmár múltja és jelene egy évtized helytörténelmi monográfiáiban; Gaal György Kolozsvár magyar helytörténeti irodalma 1990 után; Tonk Sándor Marosvásárhely demográfiai állapota a XVII. században; Pál Antal Sándor A levéltár a helytörténet kutatásban; Kovács András helytörténet és mûvészettörténet; Szabó Bálint Épített örökség és regionális (lokális) történelem; Nagy Mihály A konferencia zárása. Hozzászólások: Dukrét Géza, Jánossy Sándor, Murádin László, Kiss András, Molnár B. Lehel.

A helyszínen Pozsony Ferenc szervezésében kiállítás nyílik falumonográfiákból, helytörténeti munkákból, forráskiadványokból.

Kiigazítás

(2. old.)

Second hand címû (Napló) jegyzetemben (január 11. 3. oldal) olvasom, "hogy a fôcímben engem MOST is a tömör idegenség zavar, ahogy megrögzött nyelvvédôkhöz meg polgármesterekhez illendô", holott én azt írtam "NEM is a tömör idegenség zavar", amihez természetesen hozzátehetem: sem MOST, sem MÁSKOR! Mert a nem és a most között van némi különbség, talán azt is remélhetem, hogy illem dolgában sem vagyok a megrögzöttként aposztrofáltakkal egy alomba sorolható.

K. J.

Virágcsokor helyett
Török Márta tanárnô emlékének

(2. old.)

Nehéz a ravatala mellett szavakat találnia a régi tanítványnak. Rendkívüli tanáregyéniség volt, immár jó másfél évtizedes oktatói és kutatói pályámon rendszeresen szembesülök a bennem élô hatásával: amikor tudatosan próbálok a tudás mellett értékeket is átadni; amikor akarom engedni, hogy elôször engem járjon át az anyag, mielôtt beszélnék róla, tudván, hogy a szakmai és emberi hitelesség legfôbb mércéje a kimondott szó mögötti élettartalom; amikor ellátom széljegyzetekkel tanítványaim dolgozatait… Ezeket és felsorolhatatlanul nagyszámú tanári "fogást", amelyektôl hatékonyabb és szeretetteljesebb lesz a tanár-diák kapcsolat és tartalmasabb az együttmûködés, mind Török Márta tanárnôtôl tanultam a mai Báthoryban: a 70-es, 80-as évek 3-as számú Matematika-Fizika Líceumában.

De tôle tanultam meg azt is, hogy a tanóra menetének mindig másnak kell lennie, mint az elôzô volt; hogy versolvasás közben a szórendnek, központozásnak, verselésnek olyan jelentéshordozó szerepe van, amelynek felfedezése és megértése kedvéért érdemes a rövid távú gyötrelmet — például a verslábak begyakorlását — vállalni; hogy amikor szöveget írunk, törekednünk kell arra, hogy abban minden szó segítse a kifejezni kívánt gondolatot: a helyén legyen; rendkívül felszabadító volt a tapasztalat, hogy irodalomórán lehet a hivatalostól eltérô véleményem, csak tudjak érvelni mellette; hogy az ismeretek gyarapodásának valódi jutalma nem a jó jegy, hanem a táguló szemhatár, a tudás révén megnyíló gondolati perspektívák öröme…

Gondolkodom pedagógusi habitusának titkán: a szakmai és didaktikai megalapozottság, a maga sikerét nem tekintô, ám a diák elômenetelét minden becsületes eszközzel elômozdító belsô tartás mellett talán a tanítványai iránti tapintatát kell feltétlenül kiemelnem: erôszak nélkül úgy határozta meg az irodalomszemléletemet, hogy azon a lényeget érintôen nem kellett módosítaniuk sem az egyetemi tanulmányoknak, sem a további képzési formáknak. Segített ráérezni, rátalálni az irodalmi mûben a szépség, a hatás titkára, ösztönzött arra, hogy próbáljuk eltanulni, "elérezni" — azaz megalkotni, kikísérletezni — magunk is az "ékes szókötés" formáit, lehetôségeit. Amint egész lényébôl sugárzott a harmónia, úgy alakított ki zseniális módon egyensúlyt a tudás, ismeret igénye és a kreativitásra való ösztönzés, erudíció és invenció között.

A nyugdíjas évek katedránkívülisége láthatóan megviselte, ekkor már többször rákérdezett — olykor indulatosan, máskor rezignáltan — a lét, a dolgok értelmére. A tanítvány pedig, aki munkájának minden örömteli pillanatában nagyon mélyen és hálával gondolt és gondol a mesterétôl kapottakra, most szomorú szívvel teszi fel a kérdést: vajon kifejeztem-e eléggé, mennyire meghatározó volt nekem és társaimnak a tôle kapott indítás, vajon értésére adtam-e nehéz pillanataiban, hogy munkájának gyümölcse több és tartósabb, mint amennyit közvetlenül látnia neki megadatik?

A tôle kapott útravaló kötelez, életpéldája pedig, amely így, lezártan is az emberhez legméltóbbat: a teljességre törekvést jelenti, mérték. Számos kolozsvári generáció szeretett magyartanára és osztályfônöke, drága Márta néni, ôrizze emlékedet a tevékeny kegyelet.

Gábor Csilla

Ökumenikus imahét a ProtestánsTeológián

(2. old.)

A keresztyén imádkozás mozgósító erejét szemlélteti minden évben az egyetemes imahét. Olyan lelkigyakorlat ez, amelyen minden felekezet egyre több templomában vehetünk részt. Ebben az évben Pál apostol szép metaforája köré épülnek a nyolc nap — január 19–26. — tanításai: "Kincses a cserépedényben" (Második Korinthusi Levél 4. rész).

A Protestáns Teológia dísztermében hat egyház nyolc igehirdetôje fog estérôl estére prédikálni: Hans Klein szebeni szász teológiai tanár, Ioan Vasile Botiza görög katolikus paptanár, Czirják Árpád római katolikus érseki helynök, Tôkés László református püspök, Pap Géza református püspök, Kiss Béla evangélikus lelkipásztor, Szabó Árpád unitárius püspök és Szabó László unitárius lelkipásztor.

Transfórium
Kérdezzen Böjte Csabától!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Böjte Csaba ferences szerzetes, a több mint 400 hányatott sorsú gyermeket összegyûjtött dévai Szent Ferenc alapítvány iskolájának alapítója, a szászvárosi hasonló óvoda és árvaház, a marosújvárnémeti cigányóvoda és egy sor egyéb Hunyad megyei létesítmény és terv kezdeményezôje lesz. Olvasóink kérdéseket intézhetnek hozzá. Válaszait várhatóan február elején olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és a Románia Újjsászületéséért Szövetség vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben január 21-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen január 25-ével bezárólag.

VÉLEMÉNY

Pontosítania kéne, fôszerkesztô úr

(3. old.)

A Szabadság november 4-iki számában a Vélemény rovatban Ön írt személyemrôl, és több olyan dolgot állított, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.

Elôször is szeretném tudni, hogy mit jelent Önnek a "románsággal is több-kevesebb mértékig azonosuló" kifejezés, amit mint negatív viselkedésmodellt állít be. Ha úgy gondolja, hogy az, aki a románsághoz közeledik, megérti ôket, jó kapcsolatokat tart fenn velük, és netalán feleségül is vesz egy román nôt, akinek az övé mellett, felveszi családnevét is, vétett a magyarsága ellen, akkor engedje meg, hogy kijelentsem, hogy maga indirekt módon, de nyilvánvalóan elszigetelôdô, fejlôdésellenes és a magyarság részére semmi eredményt sem hozó nézeteket vall. Tulajdonképpen az erdélyi magyar sors az, ami minket arra hényszerít, hogy a románokkal együttmûködjünk, és próbáljunk harmonikus kapcsolatokat kialakítani. Vagy maga itt, Romániában nem kényszerül erre, Balló úr?

Véleményem szerint a magyaroknak ôszintén barátságra kell törekedniük a románokkal való viszonyukban, de az, ami a leglényegesebb és amit én saját magam mindig is alkalmaztam, hogy önérzetesen úgy kell hogy viselkedjünk, mint akik egyenlôk vagyunk, mivel a reális barátság nem alakulhat ki alárendelt viszonyban olyan személyekkel, akiket kellôen nem tisztelnek, vagy alacsonyabbrendûnek tartanak. Az 1989-es változás után ezért közeledtem egy fiatalokból álló, demokratikus nézeteket valló, a kisebbségi jogokat felkaroló párthoz, amely 1990 januárjában jött létre kolozsvári székhellyel Demokrata Párt néven, és amelynek semmi köze sem volt a késôbb létrejövô bukaresti székhelyû Demokrata Párthoz vagy más pártokhoz. Ennek az elnöke Vîtã Andrei színházi rendezô volt, apai ágon román és anyai ágon magyar származású, de aki nem sokkal késôbb megbetegedett rákban, és meghalt. Ennek a pártnak létrejöttétôl kezdve sok magyar, más nemzetiségû és zsidó vallású tagja is volt, és amelynek — belsô választás útján — egyik alelnöke lettem. Ez a párt 1991-ben felbomlott, és megszûnt.

Felelôsen kijelentem azt, hogy sem az Iliescu-féle kormánypártnak, sem a Melescanu vezette Szövetség Romániáért Pártnak soha tagja nem voltam, ezért az Ön állítása nem igaz, (hogy ne mondjam azt: hazugság), amiért felszólítom, hogy ezt az állítását hivatalosan is cáfolja meg. Pontatlan információi vannak a fôszerkesztô úrnak arról is, hogy én milyen "pártot" hoztam létre. 1990 februárjában, amikor az interetnikus feszültségek kezdtek egyre erôsebben megmutatkozni, kezdeményezésemre létrejött, és hivatalosan be is jegyezték, nem mint pártot, hanem mint szövetséget (ami nem mindegy), a Magyar–Román Demokrata Szövetséget, vagy románul "Asociatia Democratã Maghiaro–Românã". Ennek a szövetségnek az elnöke vagyok most is, ügyvezetô elnöke pedig jelenleg Sabin Gherman. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy ennek a szövetségnek az egyik fô célja a magyarok és románok közötti teljes és reális egyenlôség megvalósítása. Ez szerepel az alapszabályzatban is, amit bármikor be tudok bizonyítani. Ezt tartottam fontosnak akkor is és most is, és ami nem valósult meg tulajdonképpen most sem. Következetesen azért tevékenykedtem politikailag, hogy ezt meg lehessen valósítani, mert "ez" zavart engem mindig. Ugyanezért írtam tavaly is a Szabadságban az egyenlôség problémájáról különbözô, még pszichológiai szempontból is azokat a cikkeket, amelyekben rámutattam, hogy melyek azok a tényezôk, amelyek meggátolják az egyenlôség megvalósítását. Mindig magyarnak vallottam magam (megvan a Magyar Igazolványom is), és annak dacára, hogy a feleségem román, a két kiskorú gyermekem református vallású, magyar iskolába járnak és megvan a Magyar Igazolványuk is.

Ezért tartom sértônek és igaztalannak Balló Áron fôszerkesztô úrnak azt a próbálkozását, hogy lejárasson engem, a román érdekek képviselôjének állítson be (gyanítom, hogy milyen célból), és a lapukban megjelent írásaimat meg saját személyemet is kissé lenézô módon és gúnyosan a "Szabadságban mostanában is cikkezô" kifejezéssel elintézze. Csalódtam Önben, fôszerkesztô úr.

Dr. Váradi G. János

Akinek nem inge...

(3. old.)

Mindenkinek joga azt kiolvasni egy megjelent újságcikkbôl, ami éppen tetszik neki. A Váradi Goia János úr interpretációja azonban olyan olvasata alulírott november 4-én megjelent cikkének, amely nem egy esetben túlzásokban, inszinuációkban köt ki. Mindent magára vesz, mintha a cikk róla szólna, pedig ez, megnyugtatom, messze nem igaz. Megengedi magának, hogy feltételezésekbe bocsátkozzon, hogy alulírott egy-egy esetben mit gondolhatott, amikor ezt vagy azt írta, majd a szerzô számára legkedvezôtlenebb változatra lecsap, és annak okán elveri rajta a port. Szokatlan eljárás, enyhén szólva. Aki a november 4-i írást olvasta, annak számára tiszta, hogy általánosításokba a szerzô még véletlenül sem bocsátkozott. A jelenséggel foglalkoztam benne, a román szervezetek magyar tagjaival, s a legkevésbé sem egy vagy két személlyel. Az érintettet egyetlen mondat erejéig említem ("A Szabadságban mostanában is cikkezô Váradi Goia János egy magát románok és magyarok pártjának tartó szervezetben tûnt fel 1990-ben.") Már elnézéssel legyen mondva, de sem elôtte, sem utána nem foglalkozik írásom becses személyével, annál inkább másokkal, az egész jelenséggel. A cikkem magáért beszél, de mivel sokan nem emlékezhetnek rá, szeretném leszögezni, hogy:

1. A "románsággal többé-kevésbé azonosuló" megfogalmazást azokra alkalmaztam, akik — mint írom — sok esetben megpróbáltak a románságba teljesen beilleszkedni, annyira, hogy román nevet vettek fel (ld. Leontin Sãlãjan, Vasile Luca vagy mások esetét). Ezeket csak a bevezetôben, világosan elkülönített módon említem, semmi közük az általam késôbb tárgyalt személyekhez. Ezért teljesen hamis ezt úgy értelmezni, hogy a román feleség családnevét felvevôre, vagy isten tudja, kire gondoltam volna, és minden alapot nélkülöz a románokkal történô együttmûködés elutasítását a nyakamba varrni. Írtam én ezt valahol? De miért is tenném — én, a részben román származású, és egy többek közt román–magyar emberjogi szervezet alelnöke?

2. Teljesen fölösleges bizonygatnia, hogy nem volt tagja az Iliescu-, illetve Melescanu-féle pártoknak, hacsak Önt nem Boda Józsefnek hívják. Ugyanis cikkemben ezt írtam: "Miután az RMDSZ-nek felajánlott szolgálataival a szövetség nem élt, Boda József az Iliescu-féle kormánypártban, késôbb pedig a Teodor Melescanu vezette Szövetség Romániáért Pártban jutott vezetô szerephez."

3. Minden elismerésem a Magyar–Román Demokrata Szövetség célkitûzéseiért, de hát ki szállt azokkal vitába, hogy ennyire kell bizonygatnia létjogosultságát, nemes céljait? Ki vonta kétségbe az Ön magyarságát, hogy azt is igazolni igyekszik? Na és, ha nem volna magyar Ön vagy más, az baj lenne? Számomra biztosan nem, mivelhogy soha nem is volt, és józan ember számára nem is lehet.

Összegzésképpen: sajnálattal állapítom meg, hogy teljesen indokolatlanul vesz magára olyasmit, ami még csak véletlenül sem Önrôl szól, és távol áll tôlem minden lejáratási próbálkozás. Elnézését kérem, ha valamivel akaratlanul is megbántottam, ez egyáltalán nem állt szándékomban, a "Szabadságban mostanában is cikkezô" megfogalmazást egyszerû ténynek szántam. Azt viszont határozottan visszautasítom — és remélem, félreértésen, félreolvasaton és nem rosszindulaton alapul —, hogy a románsággal való együttmûködés gondolatának elutasítójaként próbáljon meg beállítani minden megalapozottság nélkül bárki is. Ezek után csalódjon bennem nyugodtan, kibírom, én inkább maradok a figyelmes olvasatok, pontos idézetek és a mindennel és mindenkivel fontossága arányában való törôdés híve.

Balló Áron

Jó gyomrot, feleim

(3. old.)

Idestova tizenhárom esztendeje töltögetjük a tiszta vizet a pohárba, s még mindig a zavarosat isszuk. S ha nem lett volna a NATO-ba lépés és a nyugati felzárkózás erôteljes óhaja — a közvetlen szomszéd belelépett, hát mi sem adhatjuk alább —, talán eszébe sem jut már senkinek, hogy valamikor létezett egy politikai rendôrség is, amelynek csápjai keresztül-kasul fonták a diktatúra társadalmát olyannyira, hogy állítólag minden harmadik ember valamilyen formában nekik is dolgozott. Több-kevesebb lelkesedéssel, netán kényszerbôl és többé-kevésbé eredményesen.

A kishalak nem túl érdekesek, de a nagyokra, a titkos katonai információk szerzôire és ismerôire biztonsági okokból a Nyugat is kíváncsi. Jobban mondva csak ô. Nálunk ugyanis olyannyira megkopott az érdeklôdés a volt szeku kollaboránsai iránt, hogy a politikai rendôrség irattárát felülvizsgálni hivatott, és külön erre a célra alakított szerv sem képes ellátni feladatát. Pedig többségükben, a tizenegy tagú bizottságból hatan, az adatok nyilvánosságra hozatala mellett kardoskodnak. Mindhiába, ha az elnök, a ki tudja milyen alapon sakkban tartott liberális Gheorghe Onisoru határozott ellenállásába ütköznek. Akitôl pártja megvonta ugyan a támogatást és lemondásra is felszólította, de akinek esze ágában sincs távozni. Így aztán a nyugati felzárkózást szorgalmazó országok közül Románia az egyetlen, amely nem hozta nyilvánosságra a volt politikai rendôrség összetételét tartalmazó jegyzéket. Ion Predescu szociáldemokrata párti szenátor pedig vehemensen kikelt azok ellen a szeku adattárát vizsgáló bizottsági tagok, nevezetesen a Dinescu–Plesu–Patapievici trió ellen, akik az adatok megszellôztetéséért a leghatározottabban léptek fel. Sôt, az egész bizottság feloszlatását követelte. S addig, amíg Románia parlamentje hemzseg a volt szekusoktól, egy ilyen fellépés egyáltalán nem vált ki közmegbotránkozást.

Hogy mi lesz, ha külföldi nyomásra mégiscsak megjelenik az a bizonyos lista, s a közvélemény szemtôl szembe kerülhet választottjai valódi énjével, azt csak találgathatjuk. De így legalább a román polgár a tények ismeretében, esetleg a volt szekuritáté iránti nosztalgiából szavazna újra a múltra. A jelek szerint most már csak 2004-ben, mert az elôrehozott választások viharos tematikája immár lekerült a napirendrôl. Nemcsak a jól jövedelmezô székét féltô ellenzék, hanem az államelnök óhajára. Sôt maguk a kezdeményezôk lanyhuló lelkesedése okán is.

A tervezett és már többször bejelentett kormányátalakítás miniszterelnöki-államelnöki huzavonájában talán leginkább érintett igazságügyminiszter, Rodica Stãnoiu hivatala most olyan törvénytervezettel állt elô, ami az elôbbiekhez képest sokkal szigorúbb, hogy ne mondjam, drasztikus megszorításokkal sújtaná a sajtó képviselôit. Nevezetesen 10 milliótól 10 milliárdig terjedô büntetés várna arra az újságíróra, aki rosszat merészelne állítani a magas beosztású tisztségviselôkrôl. Függetlenül attól, hogy az állítás igaz-e vagy sem. Sôt a büntetés a meggondolatlan újságírót foglalkoztató kiadványra és annak vezetôjére is kiterjedne. Hát kérem, mi más ez, ha nem az egykori pártállami sajtó szégyenlôs változata. Még nem az a bizonyos száz százalékos omágius variáns ugyan, de mindenesetre közelebb áll hozzá, mint a demokratikus sajtóhoz. De persze mindez csak törvénytervezet. Most még szabad a vásár.

S közben, valamilyen csoda folytán, hátha megjelennek azok a listák is...

Vajon nem a legmagasabb szintrôl folyik lefelé az akadályoztatás? Na, persze ez csak úgy felmerült bennem és másokban is, akik azt az oly kevéssé társadalom- és környezetbarát zavaros vizet vagyunk kénytelenek kortyolgatni, s a gyomrunk sem éppen a legjobb.

Németh Júlia

NAPIRENDEN

Halasztás a Tôkés–RMDSZ perben
Kincses szerint törvénytelen a döntés

(4. old.)

Bukarest Második Kerületi Bírósága február 10-re halasztotta a Tôkés László tiszteletbeli elnök által az RMDSZ ellen kezdeményezett per fellebbezésének tárgyalását. Mint ismeretes, a fôváros második kerületi bírósága alapfokon elutasította Tôkés László beadványát, amelyben a tiszteltbeli elnök kérte, hogy minôsítsék törvénytelenné a Szövetségi Képviselôk Tanácsának (SZKT) összetételét, és érvénytelenítsék az SZKT-nak a Szatmárnémetiben január 31. és február 2. között megtartandó VII. RMDSZ Kongresszus összehívására vonatkozó határozatát.

Az RMDSZ sajtóközleménye szerint a bíróság ítéletét a felperes megfellebbezte, és bár azt állította, hogy jelen lesz a tegnapi tárgyaláson, sem ô, sem az ügyvédje nem jelentek meg a fôvárosi törvényszéken. A taláros testület elfogadta Frunda György — az RMDSZ ügyvédje — által írásban benyújtott védekezését, és az ügyet 2003. február 10-re napolta el.

Ezzel kapcsolatban a felperes ügyvédje, Kincses Elôd a Szabadságnak a következôket nyilatkozta: a tárgyalás tegnap reggel fél kilencre volt kitûzve, amelyen ô meg is jelent, ám itt közölték vele, hogy az RMDSZ ügyvédje, Frunda György kérésére 13.30-ra helyezték át az ügy tárgyalását. Ezt tudomásul véve Tôkés László ügyvédje elhagyta a bíróság épületét, visszatérve a kitûzött idôpontra. Ekkor viszont az elnöklô bíró közölte Kincses Elôddel, hogy idôközben a bíróságon megjelent Asztalos Csaba Ferenc, az RMDSZ jogtanácsosa, és a bíró szóhasználata szerint "nyomás alá helyezve a törvényszéket", kérte, hogy ne várják meg a 13.30-as tárgyalási idôpontot, így — Kincses Elôd véleménye szerint — törvénytelenül döntöttek a per elhalasztásáról. A felperes ügyvédje hozzáfûzte: a kitûzött dátumra a kérdés okafogyottá válik, hiszen Tôkés László keresete a január 31–február 3. között tartandó RMDSZ kongresszus illegitimitásáról szól.

(köllô)

Markó: Válságban a Reform Tömörülés

(4. old.)

Markó Béla hétfôn kijelentette, hogy az RMDSZ Reform Tömörülés (RT) platformja "súlyos válságban" van, vezetôi "kétségbeesetten" próbálják kivetíteni ezt a válságot az RMDSZ egészére és megoldani a belsô problémáikat. Az RMDSZ szövetségi elnöke ezt Toró T. Tibor RT-elnök csíkszeredai kijelentéseire válaszképpen nyilatkozta.

— Az RMDSZ-en belüli demokrácia bizonyítéka éppen az, hogy Toró Tibor úr a szövetség parlamenti képviselôje, a 2000-es választásokon nyert mandátumot, és lehetôsége van véleményét kifejteni a parlamenti frakciókban, az SZKT-n, vagy a kongresszuson — szögezte le Markó.

Toró T. Tibor tegnap Csíkszeredában kijelentette: platformja azt javasolja, hogy a státustörvény módosítása keretében a magyar Országgyûlés "a kettôs állampolgárság román modelljét" alkalmazza. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az RMDSZ közelgô szatmári kongresszusa "megjátszott", és a szövetség szakadásának lehetôségére figyelmeztette annak vezetését.

Bársony András: Mindenkivel egyeztetünk

(4. old.)

A kedvezménytörvény módosítását célzó, hét pontban összefoglalt alapelvekrôl valamennyi határon túli magyar szervezet, illetve az érintett kormányok is tájékoztatást kapnak, s csak ezután készül el majd a normaszöveg — nyilatkozta a Népszabadságnak Bársony András.

Az év végi szünet miatt elhúzódott a tervezett módosításokról a tájékoztatás, de nyugtalanságra nincs ok, csak az egyeztetési kör befejezése után lesz kész normaszöveg — mondta a külügyi államtitkár. Bársony emlékeztetett, hogy december 23-án levélben tájékoztatta a szlovák felet a hét alapelvrôl, amelyek értelmében a kormány módosítani kívánja a kedvezménytörvényt. Errôl a hét pontról egyeztetett már Kovács László külügyminiszter az RMDSZ vezetôivel és romániai kormányzati partnereivel. Pozsony válasza az volt, hogy nem kíván alapelvekrôl vitatkozni, csak a normaszövegrôl. Ha ez valóban így van, akkor a szlovák kormány véleményének hiányában készül majd el a normaszöveg. A külügy Románia után sorra megkeresi a többi határon túli magyarokat, továbbá azokat a kormányokat is, amelyeknek korábban kifogásaik voltak. Az egyeztetésre mindenkivel sor kerül.

Lelkiismeretesek a kolozsvári adófizetôk

(4. old.)

A polgármesteri hivatalhoz tartozó adóhivatal szerint tavaly az adófizetôk 90 százaléka járult hozzá a központi és helyi költségvetéshez. A cégek esetében ez az arány 88,7 százalék.

A városháza adatai szerint ezután az utcai kereskedôknek négyzetméterenként 4 ezer lejt, bannerenként havi 30 eurót (lejben a Román Nemzeti Bank árfolyamán), a piaci asztalokért napi 10 ezer lejt kell fizetniük. A cégeknek évente 4,5 milliót kell fizetniük a parkolókért, a közintézmények és egyházak esetében ez az összeg csupán parkolóhelyenként évi 2 millió lej. Az éves bérlettel rendelkezô magánszemélyeknek négyzetméterenként 35 ezer lejt kell fizetniük, az ugyanilyen helyzetben lévô cégeknek pedig 140 ezret.

K. O.

Még mindig nincs költségvetés

(4. old.)

Kolozsvár polgármestere ismét feszültséget kelt. Azzal fenyegetôzik, hogy a város idei költségvetés nélkül marad, mivel — szerinte — a megyei tanács nem volt hajlandó közölni, Kolozsvár mennyi pénzt kap 2003-ra. Képtelenek vagyunk véglegesíteni az idei költségvetést, mivel a megyei közgyûlés vezetôsége nem tájékoztatott arról, mennyivel járulnak hozzá a város büdzséjéhez — nyilatkozta hétfôn Gheorghe Funar polgármester.

Kerekes Sándor, a megyei közgyûlés alelnöke szerint a polgármester újabb diverziójáról beszélhetünk, ugyanis a városvezetô még december 22-én megkapta a Kolozsvárra vonatkozó költségvetési összegek kiutalásáról szóló határozatot. — A polgármester mindenbôl cirkuszt csinál. Elküldtük neki a szükséges iratokat, most pedig azt kéri, hogy küldjük el neki a megyei tanács saját és a megye összes településének büdzséjét is. A megyei közgyûlés december 20-án ülésezett és hozott döntést a központi költségvetésbôl kapott összegek elosztásáról. Az erre vonatkozó iratokat december 22-én küldtük el a városházára. A többi településen már elfogadták a költségvetést, ám Kolozsvár ismét kivételt képez — mondta Kerekes Sándor. A megyei közgyûlés alelnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a polgármester a város költségvetésének kidolgozása helyett beperelte a megyei hatóságot a szerinte nem továbbított dokumentumok megszerzéséért.

K. O.

Börtön a szabad véleménynyilvánításért?
Az elôírás nem egyezik az európai normákkal

(4. old.)

Kettôtôl öt évig terjedô börtönbüntetéssel sújtanák azokat a személyeket, akik nyilvános helyen szóban, írásban vagy egyéb gesztusokkal megsértik a román nemzetet és államot, rossz fényt vetnek az ország imázsára, valamint a román népre, illetve megsértik a román nemzeti érzést és a nemzet hôseit. Hasonló büntetésben részesülnének azok is, akik külföldön hamisan és rosszindulatúan nyilatkoznak, a román állam és nép érdekeit, önérzetét bántják — olvasható a Büntetôtörvénykönyvet módosító tervezet 270. szakaszában.

A kérdéssel kapcsolatban Eckstein-Kovács Péter szenátor a Szabadságnak elmondta: ez az elôírás nemhogy összeegyeztethetetlen az európai normákkal, de Románia legrosszabb kommunista idôszakát idézi fel. Amennyiben ez életbe lépne, azt jelentené, hogy Románia 20 millió potenciális bûnözônek lenne a hazája, ugyanakkor a szóban forgó szakasz valahol ütközik az alkotmányban biztosított szabad véleménnyilvánítás jogával is, mutatott rá Eckstein-Kovács.

Emil Boc képviselô, a Demokrata Párt (DP) alelnöke vasárnap közleményben bírálta a kormánynak a sajtószabadságra vonatkozó ezen elképzeléseit, a nemzetellenes cselekedeteket illetôen pedig úgy vélekedett, hogy ez eszközt jelent a kormány kezében a politikai ellenfelekkel leszámolásra. Szerinte a módosítással újjáélesztik az Európai Unió kérésére semmisnek nyilvánított hatalom sértésére vonatkozó törvényt. Az alelnök úgy véli, az igazi sérelmek, amelyek Romániát érik, a politikum beavatkozása az igazságügybe és a politikai klientúra közpénzbôl történô kiszolgálása.

G. A.

Név szerinti szavazást javasol az SZDP
Csökkenne a honatyák száma

(4. old.)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) Állandó Delegációja hétfôn úgy döntött, hogy javasolni fogja a szenátorok név szerinti megválasztását és a honatyák számának 20 százalékos csökkentését, közölte Adrian Nãstase.

A kormánypárt elnöke elmondta: a választási törvényt módosító javaslataival az SZDP egyértelmûen jelezni kívánja a politikai reformokkal és a politikum megújításával kapcsolatos szándékát. Utalt rá, hogy a honatyák számának csökkentése a költségek csökkenését eredményezné. Hozzátette: az SZDP a párt néhány

képviselôjének azt a törvényjavaslatát is támogatja, amely szerint "a választási maradékokat" nem országos, hanem megyei szinten rendezzék.

Cozmin Gusã, az SZDP fôtitkára szerint a szenátusi név szerinti szavazás révén "a közösség által elfogadott személyiségeknek sikerül majd bekerülni a parlamentbe". A fôtitkár azt is elmondta, hogy egy kormánypárti küldöttség Adrian Nãstase vezetésével pénteken, a Cotroceni palotában találkozik Ion Iliescu államfôvel, hogy az említett javaslatokról és az alkotmánymódosításról tárgyaljon.

Januárban alkalmazzák a nyugdíjkiigazítás harmadik szakaszát
Továbbra sem érvényes minden nyugdíjasra

(4. old.)

A december végi Hivatalos Közlönyben megjelent 1474. számú kormányhatározat visszatér a 2001/1315. határozathoz, és "emlékeztet", hogy az akkori jogszabály értelmében bizonyos nyugdíjkategóriák kiigazítása (rekorelálása) 2002–2004 között történik, és évi két szakaszban alkalmazzák. A tavaly elkezdett kiigazítást — amelyet a nyugdíjak összegének alacsony növelése miatt általános csalódottság és kiábrándulás jellemzett —idén is folytatják, és az elsô szakaszban januárban alkalmazzák.

Akárcsak az elôzô évben, továbbra is csak az öregségi teljes nyugdíjasok — tehát azok, akik betöltötték a törvény szerinti öregségi nyugdíjazási életkort és rendelkeznek a szükséges teljes munkaidôvel — és az utódlási nyugdíjasok részesülnek a járandóság kiigazításában, amennyiben jogosultságukat 1999 január elsejéig megnyitották, tehát 1989 decemberében már folyósították a nyugdíjukat, és amennyiben járandóságuk kisebb 3 nyugdíjpontszámnál. A 2002/1474. kormányhatározat elôírásai szerint 2003. január elsejétôl egy nyugdíjpontszám értéke 2 265 701 lej. Az intézkedésre azok a mezôgazdasági nyugdíjasok is jogosultak, akiknek jogait 1992. július 29. elôtt állapították meg.

Mivel a kiigazítás szigorúan a központilag megállapított nyugdíjpontszámok alapján történik, a kormányhatározat részletes és bonyolult táblázatot is tartalmaz a két típusú nyugdíjasok esetében. A kiigazítás mértéke aszerint változik, hogy kinek mennyi pontszámot ér a nyugdíja. Az öregségi teljes nyugdíjasok esetében például azok, akiknek évi átlagpontszáma legtöbb 0,6, a nyugdíjazás évétôl függôen (1968 elôtt, valamint 1968-1998 között) 0,06885-0,09271 pontban részesülnek, két részletben, 2003 folyamán. 0,75-0,85 nyugdíjpont között idén 0,12361-0,08054 közötti pontot adnak. Hasonlóan részletes, minden évre külön meghatározott pontot számolnak a többi nyugdíjakra is, amely, mint említettük, legtöbb 3 nyugdíjpontszámig illeti meg a jogosultakat. (A járandóságok pontban kifejezett értékét fel szokták tüntetni a nyugdíjszelvényeken, onnan lehet ezt az értéket megtudni.) Az utódlási nyugdíjakat valamivel kevesebb arányban igazítják ki. Az alkalmazott kiigazítás helyességét nehéz ellenôrizni, hiszen minden egyes járandóság más összeggel változik majd.

Növelték az állami gyermekpénzt
2003. január elsejétôl az állami gyermekpénzt havi 210 000 lejben állapították meg. Errôl az intézkedésrôl a 2002/1360. kormányhatározatban rendelkeznek, amely a tavaly decemberi 893. Hivatalos Közlönyben jelent meg.

Pozsonyi Új Szó: "Státuskomédia"

(4. old.)

Hovatovább nem lesz olyan határon túli magyar politikus, aki az anyaországi kiszivárogtatások, félinformációk, cáfolatok és pártcsatározások zuhatagában tisztán látná, hogy valójában mi is a helyzet a kedvezménytörvény módosításának ügyében — írja hétfôn Státuskomédia címû kommentárjában a pozsonyi Új Szó.

A magyar nyelvû napilap cikkírója, Szilvássy József visszatekint a jogszabály megszületése óta végbement fejleményekre, majd megállapítja: a Medgyessy-kormány "képlékeny helyzetet örökölt az Orbán-kabinettôl."

Jóllehet a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) legutóbbi fórumán konszenzus alakult ki, áttörés mégsem történt. Mint Szilvássy írja: Bukarest látszólag a megegyezés híve, ám közben a strasbourgi parlamenti közgyûlésen szeretné megleckéztetni Magyarországot, s elérni a törvény hatálytalanítását. Pozsony hajthatatlan. Budapest pedig egyre bizonytalanabb. A kilátásba helyezett módosítást tovább módosítaná hét elv szerint, amelyekrôl a szlovák és a román külügyminisztérium értesült, a határon túli magyar pártok viszont állítólag még nem, "holott ez a jogszabály leginkább bennünket, kisebbségben élô magyarokat érint."

"Ha a magyar diplomácia nem akar a szomszédos országokban vesszôfutásra kényszerülni, akkor végre egyértelmûvé kell tennie odahaza és külföldön: elvben a kedvezménytörvény összeegyeztethetô az európai jogrenddel, ám végérvényesen tisztázni kell, mely rendelkezései eurokonformok és melyek nem" — így a szlovákiai magyar lap, amely szerint ennél is fontosabb tisztázni, vajon milyen törvényes eszközökkel lehet most és majd, az európai uniós keretek között is segíteni a határon túli magyar közösségek anyanyelvi oktatását, mûvelôdését, szülôföldön maradását. Ilyen világos alapon lehet egyezségre jutni, vagyis jó kompromisszumokat kötni a partnerekkel.

"A halogató taktika és a szomszédok kegyeinek keresése ezúttal sem kiutat, hanem zsákutcát, vagyis kudarcot jelent. Fôleg a párt- és államközi vitákban újra csak kiszolgáltatott határon túli magyarok számára" — zárja cikkét az Új Szó.

KÖRKÉP

Szemétmorzsolóval a hó ellen

(5. old.)

Nehéz feladat elé állította a nagy havazás a szamosújvári városgazdákat. A Közterület-fenntartó Vállalat három hóekéje mellett a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának rendelete következtében utcára vonult a városvégi új ökológiai telep német márkájú óriási morzsológépe is. Percek alatt "rendet teremtett" a központi városrészben, ahol hótorlaszok zárták el a közlekedést. A hatalmas gép beavatkozása folytán rendezôdtek a dolgok, és járhatóvá váltak az utak. A Kolozsvár–Dés közötti országút például vasárnap reggel porszáraz volt. A mellékutakkal azonban továbbra is sok baj van, Cege felé például alig lehet közlekedni, csak lépésben vonulnak a gépkocsik. Szék felé is körülményes az utazás, arrafelé ritkábban jutottak el a Megyei Útigazgatóság hóekéi, helyi "erôvel" pedig nem tudtak boldogulni.

Erkedi Csaba

Ökológiai katasztrófa a sétatéren

(5. old.)

Kevés kisváros van hazánkban, amely oly szép és rendezett sétatérrel rendelkezne, mint Szamosújvár. Az örmény település zöldövezete arról nevezetes, hogy ritka növényzetével, faállományával felhívta magára a külföldi szakemberek figyelmét is. Sajnos, az utóbbi években inkább negatív véleményt alkothatunk a híres sétatérrôl. Az utóbbi napok bôséges hazavásai következtében nem kevesebb, mint négy régi fa dôlt ki a sétányokra. Az anyagi káron kívül (a faanyag jól jött a fagyoskodó cigánycsaládoknak, akik percek alatt el is hordták a tüzelôt) a veszteség annál is nagyobb, mivelhogy hasonló "példányokkal" manapság már alig találkozunk. Különösen a stadion közvetlen közelében lévô két óriásfa kipusztulása okoz gondot a városatyáknak, helyettesítésük ugyanis lehetetlen. Évek óta senki sem törôdött a faállomány felújításával, a mostani havazás csak tetôzte az eddigi rendellenességeket. A hetvenes években légi vegyszerezéssel "frissítették" fel a sétatér növényzetét, manapság senki sem törôdik az értékes példányok gondozásával.

Az utóbbi idôben lehullt nagy mennyiségû hó Szamosújváron sok helyen a villanyvezetéket is tönkretette, hogy ne is beszéljünk a helyi kábeltelevízió vezetékeirôl, amelyek szinte minden utcában gondot okoztak. A súly hatására a drótok kettészakadtak vagy egyszerûen mûködésképtelenek.

(erkedi)

Amerikai vendégek a Babes-Bolyain

(5. old.)

E hónapban több rangos amerikai egyetem képviselôi is meglátogatják a Babes-Bolyai Tudományegyetemet. Január 8–21. között a New Hamp-shire-i Plymouth State College professzora, Horst Freyhofer tart jelenkori történelem-elôadásokat az Európai Tanulmányok Karán, 12–14. között a University of Chicago tanára, Daniel Garber a Tudománytörténeti és -módszertani tanszék létrehozásáról tanácskozik a kolozsvári egyetem vezetôségével, 14–18. között pedig a houstoni San Jose Kollégium öt professzora, Joseph Ruxon vezetésével, egy diák- és tanárcserérôl szóló együttmûködési szerzôdést fog aláírni.

Belgiumi küldöttség a Mûszaki Kollégiumban

(5. old.)

A Commenius európai program keretében január 18–26. között a Tordai Mûszaki Kollégium vendége lesz egy belga diákokból és tanárokból álló csoport. A vendégek a diákok családjainál lesznek elszállásolva, tavasszal pedig ôk viszonozhatják a tordaiak vendégszeretetét. A találkozón bemutató elôadások lesznek, közlekedésrendészeti kérdésekrôl, gyakorlati tudnivalókról lesz szó, bemutatják a tenterveket, meglátogatják a kolozsvári Mûszaki Egyetemet, találkoznak a helyi hatóságok képviselôivel, illetve megbeszélésekre, tapasztalatcserékre kerül sor magyarországi és jugoszláviai diákokkal és tanárokkal.

Jeges lábtörések

(5. old.)

Besztercén vasárnap néhány óra alatt tíz kéz- vagy lábtörést szenvedett ember jelentkezett a Megyei Kórház sürgôsségi osztályán. Közülük a legtöbben idôsek, és a jeges járdán csúsztak meg.

Az elmúlt hét végén a Megyei Kórház ortopédiai osztályára 11 személyt utaltak be lábtöréssel, fôként öregeket és szánkózás közben balesetet szenvedett gyerekeket.

Megkétszerezôdött a csôtörések száma

(5. old.)

Az utóbbi idôszakban kétszer annyi vízvezeték rongálódik meg Besztercén. A magyarázat: a hideg miatt egyre több csô reped meg — állítja Ioan Sandru, az Aqaubis megyei vízfelügyelôség igazgatója. A leggyakoribb ok a nagy hôingadozás és a vezetékek kora — egyeseket több mint 35 éve fektettek le — magyarázza az igazgató.

A felügyelôség vezetôsége benyújtott egy támogatási kérelmet az ISPA programon keresztül, amelyben 20 millió eurót kérnek 16 kilométernyi hálózat kicserélésére Besztercén, illetve a vízhálózat kiterjesztésére. Hogy ehhez az összeghez hozzájusson, a felügyelôségnek 5 millió euróval kellene hozzájárulnia a munkálatokhoz, a kölcsön többi részét pedig tíz éven belül kellene visszafizetnie.

A rendôrség hírei
Saját fiát szúrta le

(5. old.)

Minôsített gyilkossági kísérlet vádjával indult eljárás egy borsaújfalui, 59 éves férfi ellen. Mihai Nemes és 34 éves fia, Daniel között még pénteken este történt szóváltás, közös otthoni italozást követôen. A vita során az idôsebbik férfi felkapott egy konyhakést, és hasba szúrta vele fiát. Néhány centin múlott, hogy a szúrás nem oltotta ki annak életét. A tettest gyilkossági kísérlet vádjával 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezték, az áldozatot az 1-es számú sebészeten kezelik.

Több mint 400 milliós csalás
Több százmilliós csalás vádja miatt indult nyomozás egy kolozsvári cég ügyintézôje ellen. Az 50 éves Virgil Iacob a Iacob’s Kft. ügyintézôjeként a Romstal-tól vásárolt 431 millió lej értékû árut. Az ellenértékre csekket bocsájtott ki, utólag azonban kiderült, hogy nem volt rá fedezete. Szabadlábon védekezik.

Rendôrcsemete sérült meg
Könnyebb sérüléseket szenvedett szombaton egy kolozsvári rendôrbiztos ötéves kislánya. Az ok: gyorshajtás. A vétkes azonban nem a lány szülôje, hanem a 48 éves Gheorghe Balogh. A sietôs kolozsvári férfi Dacia márkájú kocsijával a csúszós úton túlzott sebessége miatt kicsúszott, és a szembôl szabályosan közlekedô, Cristian Macai közlekedési biztos által szabályosan vezetett Opel Kadettbe ütközött. A kislány állapota nem súlyos.

Tetten értek egy tolvajt
Besztercei férfi bukott le az elmúlt napokban Kolozsváron. A 48 éves Ioan Soptãreant akkor érték tetten, amikor egy 1989 December 21 utcában parkoló Dacia személygépkocsiból próbált meg elemelni egy táskát. A nyomozások során kiderült, hogy egy nappal korábban ugyanabból az utcából, szintén egy autóból ellopott egy aktatáskát is. Lopás vádjával indult nyomozás ellene.

(balázs)

GAZDASÁG

Csökkent a külkereskedelmi hiány
Fô külkereskedelmi partnerünk az Európai Unió

(6. old.)

Románia külkereskedelmi hiánya 252,4 millió dollárra csökkent novemberben az októberi 312,8 millió dollárról, mert az export 1989 óta a legnagyobbra növekedett.

A kivitel 2,7 százalékkal nôtt októberhez képest, 1,353 milliárd dollárra, az import pedig 1,4 százalékkal csökkent októberhez képest.

A novemberi export növekedése jórészt a több textil- és gépeladásokból származott.

Az elsô tizenegy hónapban a hazai export 12,65 milliárd dollár volt, 19,7 százalékkal több, mint 2001 elsô tizenegy hónapjában, a behozatal pedig 14,5 százalékkal emelkedett 14,94 milliárd dollárra.

Az elsô tizenegy hónapban az EU volt Románia fô kereskedelmi partnere az export 67,7 százalékával és az import 58,4 százalékával — közölték a statisztikai hivatalban. A kivitel 19,3 százalékkal nôtt az EU-ba az egy évvel korábbihoz képest, a behozatal onnan pedig 15,9 százalékkal bôvült.

Idén a tavalyinál jóval nagyobb, 18 millió tonnás gabonatermés várható

(6. old.)

Országunk idei gabonatermése várhatóan eléri a 18 millió tonnát, ami 4 millió tonnával felülmúlja a tavalyit.

A mezôgazdasági minisztérium egyik illetékese állítása szerint idén várhatóan 9,6 millió tonna kukorica, 7,0 millió tonna búza és 1,62 millió tonna rozs terem.

A tavalyi nagy szárazság miatt országos viszonylatban 4,38 millió tonna búzát takarítottak be, ami az elmúlt évek egyik leggyengébb termése volt.

Hivatalos hazai adatok szerint tavaly 8,28 millió tonna kukoricát és 691,8 ezer tonna árpát arattak le.

A minisztérium idén különösen nagy hangsúlyt kíván fektetni a kistermelôk pénzbeli támogatására és arra, hogy rábírja a termelôket: a tradicionálisnak számító gabonafajtákon kívül más fajták termelésére is vállalkozzanak.

Az ország lakosságának mintegy 40 százaléka áll kapcsolatban a mezôgazdasággal, ám a szektor a hazai GDP-nek csupán a 10 százalékát adja.

Várhatóan csökken az üzemanyag ára
1,5 millió hordó termelésnövelésrôl döntött az OPEC

(6. old.)

Az OPEC vasárnap úgy döntött, hogy február 1-tôl napi 1,5 millió hordóval (6,5 százalékkal) 24,5 millióra növeli olajtermelését.

Az olajminiszterek legközelebb akkor ülnek össze, ha Venezuelában visszaáll az olajtermelés a december 2-án kezdôdött sztrájk elôtti idôszak szintjére, és ekkor felülvizsgálják a vasárnapi döntést. Az OPEC közleménye szerint a következô rendkívüli miniszteri ülésre március 11-én kerül sor. Soron kívüli miniszteri ülés megtartását helyezték kilátásba arra az esetre is, ha Irak leállítaná olajexportját.

A szaúdi olajügyi miniszter a korábbi értesülésekkel ellentétben hangsúlyozta: a plusztermelés elosztásakor figyelembe vették Venezuelát is. Korábban OPEC források ennek ellenkezôjét állították, mondván, hogy Venezuela nélkül az OPEC kilenc tagországa növelheti együttesen 1,5 millió hordóval a termelést.

Az OPEC termelésnövelésének az volt a célja, hogy fedezze a 42 napja tartó venezuelai általános sztrájk miatt kiesô olajmennyiséget, ami komoly áremelkedést idézett elô. A múlt héten a New York-i árupiacon (NYMEX) a kôolaj ára 33 dollárra emelkedett, pénteken 31,68 dolláron zárt.

A négyórás miniszteri ülés után a venezuelai energiaügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy az ország termelése február közepére ismét eléri a napi 2,5 millió hordót. Ezzel kapcsolatban szakértôk egy része azonban kétkedésének adott hangot. Venezuela az OPEC harmadik legnagyobb olajexportálója és az Egyesült Államok egyik fontos szállítója. Az ország napi olajtermelése decemberben 757 ezer hordóra csökkent a novemberi 2,9 millióról.


Új kvóta

Régi kvóta

Szaúd-Arábia

7,963

7,476

Irán

3,597

3,377

Venezuela

2,820

2,647

Egyesült Arab Emírségek

2,138

2,007

Nigéria

2,017

1,894

Kuvait

1,965

1,845

Líbia

1,312

1,232

Indonézia

1,270

1,192

Algéria

0,783

0,735

Katar

0,635

0,596

Összesen

24,500

23,000

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Január 13., hétfô

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 250/35 500

33 500/33 800

146/151

Január 14., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 496 lej, 1 USD =33 693, 1 magyar forint = 151 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A 16. fordulójában a bajnoki címért küzdôk általában gyôztek, csak a Lazio vesztett pontot: AS Róma–Chievo 0–1, Bologna–AC Milan 0–2, Como–Atalanta 1–1, Juventus–Reggina 5–0, Piacenza–AC Parma 1–1 (a vendégek gólját Adrian Mutu szerezte a 28. percben), Udinese–Perugia 0–0, Brescia–Lazio 0–0, Empoli–AC Torino 1–1, Inter–Modena 2–0. A sorrend:

1. Milan 16 11 3 2 32–10 36

2. Inter 16 11 3 2 33–16 36

3. Lazio 16 9 6 1 31–15 33

4. Juventus 16 9 5 2 28–12 32

5. Chievo 16 10 2 4 27–13 32

6. Bologna 16 7 6 3 19–13 27

7. Udinese 16 7 5 4 15–14 26

8. Parma 16 6 5 5 27–19 23

9. AS Roma 16 6 5 5 27–23 23

10. Empoli 16 6 4 6 24–22 22

11. Perugia 16 5 4 7 18–23 19

12. Modena 16 6 1 9 12–24 19

13. Brescia 16 4 5 7 19–26 17

14. Piacenza 16 3 4 9 13–24 13

15. Atalanta 16 2 5 9 15–28 11

16. Reggina 16 2 4 10 13–32 10

17. Torino 16 2 3 11 9–30 9

18. Como 16 0 6 10 9–27 6

• Az olasz Serie B-ben már a 18. fordulóra került sor. Az eredmények: Ascoli–Siena 2–1, Cagliari–Bari 1–0, Genoa–Triestina 2–2 (Adrian Mihalcea a 9. percben szerzett vezetést a házigazdáknak), Livornó–Catania 2–1, Messina–Sampdoria 3–3 (a vendégek öt gólt lôttek, de ebbôl kettôt saját kapujukba, mindkettôt Domizzi révén), Salernitana–Vicenza 0–1, Ternana–Nápoly 1–1, Venezia–Ancona 2–4, Verona–Palermo 0–0. A Lecce–Cosenza mérkôzés lapzárta után ért véget. A táblázat:

1. Triestina 18 9 6 3 29–19 33

2. Livorno 18 10 2 6 24–15 32

3. Lecce 17 7 9 1 22–14 30

4. Sampdoria 18 7 8 3 23–17 29

5. Siena 18 7 8 3 19–15 29

6. Cagliari 18 8 4 6 18–19 28

7. Messina 18 7 5 6 29–25 26

8. Ancona 18 6 8 4 26–23 26

9. Vicenza 18 6 8 4 26–24 26

10. Ternana 18 7 5 6 19–18 26

11. Ascoli 18 6 6 6 19–19 24

12. Palermo 18 6 6 6 18–21 24

13. Verona 18 5 7 6 23–21 22

14. Genoa 18 5 7 6 22–20 22

15. Venezia 18 5 6 7 19–23 21

16. Catania 18 5 3 10 21–30 18

17. Bari 18 2 10 6 13–17 16

18. Cosenza 17 4 4 9 16–22 16

19. Nápoly 18 2 9 7 19–28 15

20. Salernitana 18 3 3 12 14–28 12

• A spanyol Primera Division 17. fordulójában sem kapott ki az éllovas Sociedad, bár a címvédôvel mérte össze erejét. A Real eközben sorozatban 6. bajnoki mérkôzését nyerte meg, és egy pontnyira megközelítette az éllovast. A hétvégi fordulóban született eredmények: Celta Vigo–Real Madrid 0–1, Valencia–Real Sociedad 2–2, Athletic Bilbao–Villarreal 0–1, Espanyol–Racing Santander 3–0, Osasuna Pamplona–Valladolid 1–1, Rayo Vallecano–Mallorca 1–2, Betis Sevilla–Alaves 2–2, Recreativo Huelva–FC Sevilla 0–0, Atletico Madrid–Deportivo La Coruña 3–1, Malaga–FC Barcelona 0–0. A sorrend:

1. Sociedad 17 10 7 0 33–20 37

2. R. Madrid 17 10 6 1 37–16 36

3. Valencia 17 8 5 4 27–14 29

4. Deportivo 17 8 5 4 24–20 29

5. Betis 17 7 6 4 28–21 27

6. Celta 17 8 3 6 20–17 27

7. Mallorca 17 8 2 7 23–30 26

8. Atl. Madrid 17 6 6 5 26–22 24

9. Barcelona 17 6 5 6 25–19 23

10. Villarreal 17 5 6 6 19–21 21

11. Sevilla 17 5 6 6 15–14 21

12. Valladolid 17 6 3 8 17–19 21

13. Bilbao 17 6 3 8 25–32 21

14. Malaga 17 4 8 5 22–24 20

15. Santander 17 6 2 9 20–23 20

16. Alaves 17 5 5 7 21–28 20

17. Osasuna 17 5 4 8 18–23 19

18. Rayo 17 5 3 9 18–25 18

19. Espanyol 17 5 1 11 19–28 16

20. Huelva 17 2 4 11 13–34 10

• Az angol Premiere League-ben a 23. játéknapra került sor. A bajnoki cím két nagy esélyese idegenben aratott sikert: Bromwich–Manchester United 1–3, Bolton–Fulham 0–0, Chelsea–Charlton 4–1, Liverpool–Aston Villa 1–1, Manchester City–Leeds 2–1, Middlesbrough–Southampton 2–2, Sunderland–Blackburn 0–0, West Ham United–Newcastle United 2–2, Tottenham Hotspur–Everton 4–3, Birmingham–Arsenal 0–4. Az élcsoport: 1. Arsenal 49 pont, 2. Manchester United 44, 3. Chelsea 41, 4. Newcastle 39, 5. Southampton 36 (27–22), 6. Everton 36 (28–28).

• A francia bajnokságban visszavette vezetô helyét a frissen feljutott Nice, az elmúlt fordulót követôen élre törô Olympique Marseille visszacsúszott a 3. helyre. Eredmények: Olympique Lyon–Olympique Marseille 1–0, Ajaccio–Paris Saint Germain 0–0, Auxerre–Troyes 1–0, Bordeaux–Montpellier 3–1, AS Monaco–Bastia 0–0, Nice–Lille 2–0, Rennes–Guingamp 2–1. A Nantes–Sochaux és Le Havre–Strasbourg találkozókat elhalasztották. Az élcsoport: 1. Nice 37 pont, 2. Lyon 36, 3. Marseille 35, 4. Monaco 34 (33–20), 5. Guingamp 34 (32–28), 6. Sochaux 33 (23–17).

• A portugál bajnokság 17. fordulójának rangadóján Bölöni László csapata, a Sporting Lisszabon hazai pályán vesztett 1–0-ra az éllovas FC Portó ellen, s ezzel gyakorlatilag elvesztette az esélyt arra, hogy megvédhesse bajnoki címét. A két csapat között 14 pontos különbség van: az éllovas Portó 45, a 3. helyezett Sporting pedig csak 31 bajnoki ponttal büszkélkedhet.

Balázs Bence

AUTÓSPORT
Dakar — 2003
Aknára "lépett" egy kamion

(8. old.)

Az autósoknál a francia Stéphane Peterhansel, Jean-Paul Cottret kettôs, a motorosoknál az olasz Fabrizio Meoni nyerte a 25. Dakar Rali 11. szakaszát. A mezônynek vasárnap a líbiai Szerirbôl az egyiptomi Szívába kellett eljutnia. Az eddig legjobban szereplô Kis Sándor, Czeglédi Péter duó Nissanját ezen a szakaszon a csapat kamionja vontatta be a célba, miután a váltó felmondta a szolgálatot. A magyar párosnak éppen jókor jött a tegnapi pihenônap, így ugyanis vélhetôen lesz idô a javításra. A magyarok az autó váltójának javítása után kedden folytathatják a versenyt.

Hozzájuk hasonlóan vontatással fejezte be a viadal 2001-es gyôztese, a tavalyi második német Jutta Kleinschmidt. A Volkswagennel induló kölni versenyzô az egyetlen nôi autós, aki megnyerte a viadalt.

A legnagyobb riadalmat azonban egy kamion alatt felrobbanó akna szolgáltatta: az osztrák Günter Pichlbauer és Johann Peter Reif, valamint az olasz Arnaldo Nicoli által irányított jármû súlyosan megrongálódott, személyi sérülés azonban nem történt. A baleset az egyiptomi hatóságok által ellenôrzött területen, a határátlépésre kijelölt mintegy 30 méter széles sávban történt.

ZILABDA
Ma sorsolás a kontinentális kupákban

(8. old.)

A hét végén lejátszott mérkôzésekkel kialakult a 16-os mezôny a három kontinentális trófeában: a kupagyôztesek kupájában (Romániát és Magyarországot a Zilahi Silcotub, illetve a Gyôri ETO képviseli), az EHF kupában (Bukaresti Rapid és Râmnicu Vâlceai Oltchim, illetve Székesfehérvári Cornexi-Alcoa és Debrecen), valamint a Challenge-Cupban (Kolozsvári U-Ursus és Nagybányai Selmont).

Dióhéjban visszatérve a vasárnap késô este véget ért mérkôzések eredményeire, megemlíthetjük, hogy a két ország csapatai közül az egyetlen "elveszett" együttes a tavalyi Challenge-Cup gyôztes Dévai U-Remin, amelynek, amint várható volt, otthon szerzett négygólos elônye elégtelennek bizonyult: a dévai lányok Dortmundban 27–20 arányú vereséget szenvedtek, s így elestek a folytatástól… Örvendetesebb azonban a debreceniek házatájáról érkezett hír: miután egy héttel korábban otthonában meglepetésre 31–24 arányban szenvedett vereséget, a kontinentális fórum 10–0-ás magyar gyôzelemmel hitelesítette az eredményt, ugyanis a görög csapat használt egy játékjog nélküli kézilabdást is. Ráadásul a debreceni gárda a görögországi visszavágóra összeszedte magát, és 26–25-re nyert, így ô a továbbjutó a páros mérkôzésbôl.

Kolozsvári szempontból leginkább a Challenge-Cup érdekel, ismertetjük tehát olvasóinkkal az U-Ursus csapatának lehetô ellenfeleit: Nata Gdansk (lengyel), Dnyepryanka Kerson (ukrán), Tsvotmar St. Gallen (svájci), DJK Trier (német), Colegio de Gaja (portugál), Elpides Droma (görög), RK Tresnjevka (horvát), RK Skopje (macedón), Merignacais (francia), Borussia Dortmund (német), Thriamvos Ormi Patras (görög), Skuru (svéd), Pirin Blagojev Grad (bolgár) és Flaga Korneuburg (osztrák). A fenti lista az U-Ursus-szal 15-re egészül. Ezen csapatok nevei kerülnek a ma déli órákban Bécsben megrendezett sorshúzás urnájába.

Liviu Jurcã, a kolozsvári lányok edzôje elmondta: szeretné elkerülni az északi országok, valamint a volt Szovjetúnió-beli köztársaságok csapatait, tehát a svéd, illetve ukrán együtteseket. Véleményünk szerint a német csapatokat is a kellemetlen ellenfelek közé sorolhatjuk…

Nem marad más hátra, minthogy kíváncsian várjuk Fortuna istenasszony ma déli kegyeit a sorshúzás alkalmából…

• A román férfi kézilabda-válogatott Fehéroroszországban 29–28 arányban maradt alul az elmúlt hétvégén, Európa-bajnoki selejtezômérkôzésen, és ezzel minden kijutási esélyét elpuskázta.

(radványi)

A második fordulóban is döntetlent játszott Polgár Judit a hollandiai Wijk aan Zee-ben zajló hagyományos sakktornán: a magyar nagymester ezúttal sötéttel remizett a hazai színekben induló Loek van Welyvel. A vasárnapi kör legnagyobb érdeklôdéssel várt találkozóján a profi világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyik — aki utoljára 2001-ben Dortmundban játszott klasszikus idôbeosztású tornán, mert tavaly szinte egész évben a Deep Fritz számítógép elleni, döntetlenre végzôdött mérkôzésére készült — kikapott a FIDE-címvédô ukrán Ruszlan Ponomarjovtól.

TENISZ
Melbourne
Elsô nap: kiesett a címvédô

(8. old.)

Hétfôn a 128-as egyéni fôtábla mérkôzéseivel és egy bombameglepetéssel kezdôdött Melbourne-ben a 2003-as szezon elsô Grand Slam-versenye, az ausztrál nyílt teniszbajnokság.

A nyitó nap szenzációja: kiesett a legutóbbi két alkalommal gyôztes amerikai Jennifer Capriati, miután 2:6, 7:6, 6:4-re kikapott a világranglista 90. helyén álló német Marlene Weingärtnertôl.

Kisebb meglepetésre magyar és román szempontból is rosszul sikerült a rajt: a hagyományos világranglista 97. helyén álló Sávolt Attila meg sem tudta szorítani a mindössze 178. Peter Luczakot. Az ausztrál játékosnak nem kellett breaklabdát hárítania, ugyanakkor négyszer elvette ellenfele adogatását.

Másfelôl Andrei Pavel volt az elsô kiemelt, aki búcsúzni kényszerült: ôt nem annyira ellenfele, mint hátsérülése gyôzte le — a játék feladására kényszerült még az elsô játszmában.

Az elsô napon összesen négy ki-emelt búcsúzott.

Ma a nôi egyes három magyar résztvevôje, Czink Melinda, Kapros Anikó és Mandula Petra, valamint a még versenyben maradt egyetlen román teniszezô, Adrian Voinea mutatkozik be.

Eredmények az 1. fordulóból (a 64 közé jutásért): férfi egyes: Luczak (ausztrál)–Sávolt Attila 7:5, 6:2, 6:4, Costa (spanyol, 8.)–Prinosil (német) 6:4, 6:1, 3:6, 7:6, Srichaphan (thaiföldi, 11.)–Melzer (osztrák) 7:5, 6:4, 1:6, 6:0, Grosjean (francia, 12.)–Meligeni (brazil) 6:4, 6:2, 6:3, Schalken (holland, 16.)–Brasington (amerikai) 6:4, 6:2, 7:6, Gaudio (argentin, 17.)–Enqvist (svéd) 7:5, 7:5, 6:2, Ferreira (dél–afrikai)–Robredo (spanyol, 26.) 5:7, 6:0, 6:3, 6:4, Lapentti (ecuadori, 24.)–Benneteau (francia) 6:0, 6:4, 6:0, Agassi (amerikai, 2.)–Vahaly (amerikai) 7:5, 6:3, 6:3, Moyá (spanyol, 5.)–Norman (belga) 7:5, 6:3, 6:4, Canas (argentin, 14.)–Volcskov (fehérorosz) 6:3, 7:5, 6:3, Furlan (olasz)–Pavel (román, 21.) 4:1–nél Pavel feladta, Santoro (francia, 28.)–Phau (német) 6:4, 6:3, 6:4, Escudé (francia, 29.)–Motomura (japán) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2, Ferrero (spanyol, 4.)–Squillari (argentin) 7:6, 3:6, 6:2, 6:3, Kafelnyikov (orosz, 22.)–Morrison (amerikai) 7:6, 6:3, 4:6, 6:3, Gambill (amerikai, 27.)–Llodra (francia) 6:2, 7:5, 6:7, 4:6, 6:2.

Nôi egyes: V. Williams (amerikai, 2.)–Kuznyecova (orosz) 6:4, 6:2, Henin–Hardenne (belga, 5.)–Casanova (svájci) 6:3, 6:4, Hantuchova (szlovák, 7.)–Zuluaga (kolumbiai) 7:5, 6:7, 6:4, Stevenson (amerikai, 15.)–Baltacha (brit) 6:1, 6:4, Szugijama (japán, 21.)–Widjaja (indonéz) 6:3, 4:6, 6:2, Suarez (argentin, 23.)–Randriantefy (madagaszkári) 6:4, 6:3, Panova (orosz, 24.)–Rösch (német) 7:6, 3:6, 6:2, Kurnyikova (orosz)–Nagyova (szlovák) 6:1, 6:2, Davenport (amerikai, 9.)–Pin (francia) 6:2, 6:1, Husarova (szlovák, 30.)–Salerni (argentin) 6:3, 6:0, Raymond (amerikai, 27.)–Lee–Waters (amerikai) 7:6, 6:3, Weingärtner (német)–Capriati (amerikai, 3.) 2:6, 7:6, 6:4, Schnyder (svájci, 12.)–Prakusya (indonéz) 6:3, 6:1, Farina–Elia (olasz, 13.)–Pennetta (olasz) 6:4, 6:2, Kremer (luxemburgi, 22.)–Prusova (cseh) 6:2, 6:2, Stosur (ausztrál)–Martinez (spanyol, 31.) 6:7, 6:3, 6:4, Srebotnik (szlovén, 32.)–Szafina (orosz) 3:6, 6:3, 6:3.

• A férfiak világranglistájának egykori vezetôje, a brazil Gustavo Kuerten nyerte meg vasárnap a teniszbajnokság aucklandi, 380 ezer dollár összdíjazású elôversenyét, miután 6:3, 7:5 arányban bizonyult jobbnak a szlovák Hrbatynál.

A tavalyi kiíráshoz hasonlóan a nôi és a férfi indulók ismét azonos pénzdíjért játszanak. A férfi és nôi egyes gyôztese egyformán 1 127 850 ausztrál dollárral lesz gazdagabb (tavaly kereken egymilliót adtak a bajnoknak). Az elôdöntôsök

281 962 (250 000), a negyeddöntôsök 140 981 (125 000), a nyolcaddöntôsök 70 491 (62 500) ausztriai dollárt kapnak, de az 1–3. fordulók résztvevôi is 16 897–43 309 közötti összeggel távozhatnak.

A férfi és nôi páros gyôztesei összesen 419 715 ausztrál dollárt (tavaly: 407 490) zsebelnek be, a diadalmaskodó vegyespáros pedig 120 080-at.

A pénzjutalmak teljes értéke több mint 16 millió ausztrál dollárra rúg.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -