2003. január 21.
(XV. évfolyam, 14. szám)

Mérlegkészítés a Sapientia Alapítványnál
Három éve hozták létre az alapítványt

(1. old.)

A Sapientia Alapítvány létrejöttének harmadik évfordulója alkalmából tartottak tegnap sajtótájékoztatót az alapítvány Egyetem utcai székhelyén. Az eseményen jelen volt Tonk Sándor, az alapítvány elnöke, Tánczos Vilmos alelnök, valamint Szilágyi Pál kuratóriumi tag. Amint Tonk Sándor elmondta, az értekezlet célja átvilágítani az alapítvány helyzetét és annak három éve kifejtett tevékenységét. (Részletek a 4. oldalon)

Bizonytalanság övezi a régiók megalakulását
Nem a nyugati modellt másolják le

(1., 4. old.)

Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a hét végén Octav Cozmâncã közigazgatási miniszter kijelentette, hogy év végéig nyolc regionális kormányzója lesz Romániának. Mint ismeretes, 1998-ban Romániát nyolc fejlesztési régióra osztották fel, az európai követeléseknek megfelelôen. A Szabadság Kerekes Gábort, az RMDSZ önkormányzati és gazdasági alelnökét, valamint Sabin Ghermant, az Erdély-Bánság Liga elnökét kérdezte az ügyben.

— A jelenlegi régióknak elvileg a megyék szabad társulása során kellett volna létrejönniük — mondotta Kerekes Gábor. — Az uniós pénzeket, a régiófejlesztési alapokat nem lehet községi, városi vagy megyei szinten fogadni, csak nagyobb területi egységben lehet hatékonyan versenyezni, pályázni. Ezért volt szükség arra, hogy a jelenleg létezô gazdaságfejlesztési régiók létrejöjjenek. A kérdés most az, hogy ezeknek a régióknak milyen egyéb jogosítványokat adjanak. Az elmúlt néhány év gyakorlatából világosan kiderül, hogy a korábbi régiósítás elôrelépés volt, de nagyon sok visszásság is jelentkezett. Nem vált igazából hatékonnyá azért, mert amikor a régiófejlesztési törvényt megalkották, és elfogadta a román parlament, még teljes volt a hisztéria, hogy ez föderalizmushoz vezet, és a hatásai beláthatatlanok. Az ellen is tiltakoztak, nehogy bármilyen közigazgatási vagy egyéb funkciót adjanak a régiónak, kivéve a statisztikai, gazdaság-fejlesztési feladatokat.

Van egy irányzat, amely szerint a régiókat közigazgatási funkcióhoz kell juttatni. Egy régió legalsóbb szintje a község, ezt követi a város, a megye, és felette van az állam. A megye és az állam között lenne tehát egy közigazgatási jogosítványokkal rendelkezô térség, ez lenne a régió. Ha ez létrejönne, akkor valószínûleg felülrôl és alulról is átvenne bizonyos jogosítványokat. Ez az a dolog, amivel mi nem tudunk egyet érteni, hogy a megyei szinttôl jogosítványokat vonjanak el. Ezért megítélésem szerint a régióknak elsôsorban gazdasági funkciókkal kell rendelkezniük, ezt kell megerôsíteni. Azokat a gazdasági, beruházási funkciókat kell átadni, amelyek jelenleg a kormánynál, illetve különbözô gazdasági szakminisztériumoknál találhatók. Ezek egy részét kellene átruházni a régiók szintjére, és ennek megfelelô szervezési és közigazgatási jogosítványokhoz juttatni a régiókat anélkül, hogy csökkentenék vagy csorbítanák a megyék hatáskörét.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy a meglévô közigazgatási egységek hatáskörét ne lehessen csorbítani. Ha ez valójában nem csorbul, akkor bele kell menni a részletekbe. Úgy kell kezelni a most felvetett újítást, tehát a régiókba kinevezett kormányzót, mint a kormány kihelyezettjét. Ez úgy nézne ki, mint most a prefektúra, amihez pluszban jönne egy régiós gazdasági prefektus. Amennyire az eddigi gondolkodásmódot, a felülrôl lefelé történô építkezést ismerem, a kormány bizonyos tevékenységeket majd a régiószintre ruház át. A mi álláspontunk az, hogy a regionalizmus alulról felfelé építkezô, komoly gazdaságfejlesztési funkciókkal rendelkezô forma legyen. Ez nem arra irányul, hogy átvegye a községek, városok, megyék közigazgatási funkcióit, hanem arról szól, hogy a nagy centralista újraelosztást ne központilag, hanem a régió szintjén oldják meg. Erre sok példa van Nyugat-Európában.

Sabin Gherman, az Erdély-Bánság Liga elnöke a Szabadságnak elmondta: az SZDP új régiópolitikája nagy lépés a valódi europenizálódás felé — legalábbis ahhoz képest, hogyan látta egy évvel ezelôtt a kormánypárt ezt a problémakört —, viszont számos olyan elemet is tartalmaz, amely azt sugallja, hogy még mindig nem értik, illetve nem akarják megérteni Romániában azt, hogy mit is jelent a valódi decentralizáció.

— Semmi értelme nincs az új SZDP- régiópolitikának akkor, ha a nyolc tartomány kormányzóját a kormány fogja kinevezni — mondta. — Nonszensz az is, hogy a régiókat mesterségesen hozzák létre, nem véve figyelembe ezek történelmi hagyományait. És teszik ezt annak ellenére, hogy az európai elvárások egyértelmûek ezen a téren: a régióknak szigorúan kell követniük a históriai hagyományokat, a kormányzókat magának a régiónak kell majd megválasztania. A régióknak/tartományoknak olyan csúcsvezetôségre van szükségük, amely képvisel, érdekeket véd, kiállnak a másság mellett. Elfogadhatatlan lenne az olyan személy, aki belereszket, ha Bukarestbôl rászólnak, "értékes utasításokat" adnak... Az állami — közös — költségvetésbe a legtöbbet "öntô" hat megye közül öt erdélyi. A legtöbbet "kapó" hat közül viszont mind a hat moldvai... Képzeljük el azt a kormány által kinevezett "gubernátort", akinek mersze lesz kimondani, hogy ezentúl mi is annyit adunk a közösbe, mint az említett moldvai megyék — összegezte Gherman.

P. A. M., Sz. Cs., Ú. I.

Ünnepi exlibris kiállítás
Egyéves a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány

(1. old.)

Gábor Dénes exlibris gyûjteményébôl nyílt kiállítás tegnap délben a Heltai Alapítvány pincegalériájában. A Koós Ferenc Alapítvány részérôl Varduca György vett részt a rendezvényen. Részletek a 2. oldalon. Gyurka Elôd felvétele.

Végleges ítéletre várnak a Tôkés–RMDSZ perben

(1. old.)

Tegnap került sor Bukarestben a Tôkés László kontra RMDSZ per újabb fordulójára. A bíróság meghallgatta a felek ügyvédjeit, Kincses Elôdöt és Frunda Györgyöt, majd közölte, hogy az ügyben legkorábban ma hirdet ítéletet.

A tárgyalás után Kincses Elôd lapunknak elmondta: felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy a jelenlegi Szövetségi Képviselôk Tanácsa (SZKT) az 1999-ben, a szövetség csíkszeredai kongresszusán elfogadott alapszabályzattal ellentétesen mûködik. A szóban forgó alapszabályzatból ugyanis szerinte a kongresszus kiiktatta a testület korporatív alapon történô mûködését. Ami azt jelenti, hogy a fórumot kizárólag szövetségen belüli választások útján lehetett volna megválasztani. Kincses azzal is érvelt, hogy az alapszabályzat értelmében a kongresszus összehívását csakis a belsô választások után lehetett volna megejteni.

Az RMDSZ védelmét ellátó Frunda György szerint az SZKT összetételérôl még az 1997-es alapszabályzat rendelkezett, s annak elôírásai mindmáig érvényben vannak. Így az SZKT jogszerûen mûködött az elmúlt idôszakban, a kongresszus összehívása pedig a szövetségi elnök hatáskörébe tartozik.

Mindkét fél abban bízik, hogy a bíróság számára kedvezô döntést hoz. A bíróság közölte: az ügyben legkorábban ma, de az is megtörténhet, hogy csak 2-3 nap múlva mond ítéletet.

Nyílt levél Tôkés Lászlóhoz

(1., 4. old.)

Tôkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke azt valósítja meg egyházkerületében, amivel ô maga az RMDSZ vezetését vádolja — hangsúlyozta az a nyílt levél, amelyet Balogh Barnabás lelkipásztor, az egyházkerület volt fôjegyzôje írt püspökének.

Az MTI bukaresti irodájához eljuttatott levélben a lelkipásztor azt a véleményét fogalmazta meg, hogy miközben Tôkés püspök arról beszél: most a félelem falát kell lebontania, ô maga épít félelembôl falat saját egyházkerületében.

A levél írója hangsúlyozta, hogy az RMDSZ vezetô testületének, az SZKT-nak törvényességét nem tiszte vitatni, annak helyzetét nem ismeri, azt viszont tudja, hogy a Tôkés püspök elnökletével mûködô egyházkerületi közgyûlésen és zsinaton törvénytelenül részt vevô tag, illetve tagok szavaztak.

A püspök szerint az RMDSZ vezetése nem hajlandó az általa sürgetett párbeszédre. "A példát valószínûleg a tiszteletbelitôl vették, aki 1998-ban történt — egyébként megfellebbezett — megválasztása óta az ellenzékinek bélyegzett csoporttal egyetlen egyszer sem mert szembesülni" — hangsúlyozta a levél, hozzátéve, hogy Tôkés püspök egyházellenesnek tartja és elítéli az egyházkerületen belül eltérô véleménnyel jelentkezô közösségeket és szövetségeket.

"Ön most a magyarországi választás eredményét és az egykori támogatást siratja. Sajnálhatjuk, hogy a magyarországi választópolgárok nem kérték ki véleményünket a választások elôtt, de Erdélyben volt olyan püspök, aki kérdezetlenül is kész volt a Fidesszel való dicsôséges bukásra. Ezt Ön nyilatkozta" — folytatta levelét a volt fôjegyzô.

A lelkipásztor felhívta a püspök figyelmét arra, hogy egy Magyarországról kapott, 240 millió forintos támogatás útját egy rövid újságcikkben "csak ködösíteni lehet, nem megmagyarázni".

"Ön erre a lehetetlenre is vállalkozott. Melyik közgyûlési bizottság végezte el a gazdasági ellenôrzést? Mi történt az egyházkerületnél visszatartott összegekkel?" — tette fel a kérdést a levél írója.

A volt fôjegyzô emlékeztetett arra, hogy Tôkés püspök tavaly decemberben kijelentette: 1989-ben egyházi állásából akarták eltávolítani, most az RMDSZ tiszteletbeli elnökének tisztétôl akarják megfosztani.

"Önnek melyik a kedves, melyikre érez elhivatást és megbizatást? Mindkettôre? Akkor viselje tisztességgel mindkét tisztséget, és ne vádolja az RMDSZ-t azzal, amit Ön a Királyhágómelléken megvalósít.

Ön maradhatott volna a második évezred legendája, így a harmadik évezred meztelen királya lett" — fogalmazott a nyílt levél.

Nãstase és Medgyessy részt vesz az RMDSZ-kongresszuson

(1. old.)

Rómában hétfôn megkezdôdött a Szocialista Internacionálé tanácsának ülése, amelyen az MSZP képviseletében jelen van Kovács László külügy- és Lamperth Mónika belügyminiszter is. A kétnapos tanácskozás kezdetén, hétfôn délelôtt Kovács László megbeszélést folytatott Adrian Nãstase miniszterelnökkel a két ország kormánypártjai közötti kapcsolatokról.

Eldöntötték: a már véglegesített MSZP–SZDP együttmûködési és partnerségi megállapodást az RMDSZ szatmárnémeti kongresszusa alkalmával írják alá. Közölték: Adrian Nãstase és Medgyessy Péter jelenléte az RMDSZ kongresszusán nem csupán a két párt közti viszony, hanem Markó Béla szövetségi elnök újraválasztása támogatásának szempontjából is fontos.

10 millióval büntették a rendôrséget

(1., 4. old.)

Az utóbbi idôben a téli évszak sajátosságait használják fel a különbözô közintézmények az immár végtelennek tûnô közigazgatási hidegháború eszközeként. Az elmúlt hónapokban a havazás kitûnô alkalmat jelentett arra, hogy a prefektúra és a polgármesteri hivatal ismét hajba kapjon. Ezúttal a polgármesteri hivatal lépett: 10 millióval büntette meg a városi rendôrséget.

Az elmúlt idôszakban a közlekedési rendôrség több ízben is megbírságolta a polgármesteri hivatal megrendelésére hóeltakarítást végzô vállalatokat. Az ok: nem végezték megfelelôen a munkájukat, akadályozva ezáltal a közúti forgalmat. A városháza illetékesei szerint ez politikai vonalon érkezett parancsra történt, ugyanis a prefektúra több ízben elégedetlenségét fejezte ki a hóeltakarítási munkálatok hiányosságai miatt. A megyeházán mûködô hóeltakarítási monitorizáló csoport jelentéseire hivatkozva Vasile Soporan prefektus kijelentette: a városháza által szerzôdtetett vállalatok nem végzik megfelelôen a munkájukat.

Hétfôn a polgármester bejelentette: 10 millió lejre büntették a városi rendôrséget, mivel a Teodor Pop Puscas vezette intézmény nem takarította el a havat az intézmény Decebal utcai épülete elôl. Minodora Fritea, a városháza ellenôrzô osztályának igazgatója arról számolt be, a büntetés minimális értéke 2 millió lej, a maximális pedig 10 millió. A törvényes rendelkezések értelmében a vétkes 48 órán belül kifizetheti a büntetés minimális értékének felét.

Gheorghe Funar tagadja, hogy bosszúállásról lenne szó. — Minket nem érdekel, ki az, aki nem takarította el a havat. Mindenkit egyformán kezelünk, a polgárok között nem teszünk különbséget — hangsúlyozta.

A városi rendôrfôparancsnok nem volt hajlandó kommentálni a polgármesteri hivatal intézkedését. — Még nem láttam a városháza ellenôrzô osztálya által kiállított jegyzôkönyvet, sem ennek másolatát. Nyilatkozom, mihelyt kezemben tartom a szóban forgó iratot — fogalmazott újságíróknak a parancsnok.

A büntetés kiróvását követôen a polgármesteri hivatal a segélyekben részesülô és közmunkára köteles személyekkel takaríttatta el a havat és a jeget a városi rendôrség épülete elôl.

K. O.

Stefan cel Mare-szobrot terveznek
Minek nekünk újabb szobor?

(1. old.)

A polgármesteri hivatal múlt heti operatív ülésén Gheorghe Funar új ötlettel rukkolt elô: szobrot kellene emelni Stefan cel Mare volt román uralkodónak. A városháza igazgatói látszólag örömmel, egyes alkalmazottak viszont fenntartásokkal fogadták a hírt.

A városvezetô a polgármesteri hivatal hétfôi sajtóértekezletén az újságírókkal is megosztotta elképzelését. A szobrot a Tanítók Háza elôtt helyeznék el. Ugyanitt 3 vagy 4 sávosra bôvítenék az utat, amely lehetôvé teszi a szobor felállítását. A középkori moldvai uralkodó szobra a Tanítók Házára nézne. A polgármester elképzelése szerint az emlékmû a kisinyovi szobor mása lenne. A szobor elkészítésére versenytárgyalást hirdetnek.

A polgármester elmondta: a Stefan cel Mare szobor felállítását jövôre, a fejedelem halálának 500. évfordulójára tevezik. Gheorghe Funar egyelôre nem tudott nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne az emlékmû. Annyi viszont kiderült: a sávbôvítés megközelítôleg 3–4 milliárd lej kiadást jelentene a polgármesteri hivatalnak. — Minek nekünk újabb szobor, amikor a városnak egészen más prioritásai vannak — nyilatkozta a neve elhallgatását kérô városházi alkalmazott.

Máté András városi tanácsos szerint a szobor felállítása helyett inkább az utakat javítanák meg, vagy a fiataloknak építenének lakást. — Szó sincs arról, hogy megszavazzam a szobor felépítésérôl szóló tanácsi határozattervezetet. Az emlékmû sehogy sem illik a Tanítók Háza elé — mondta Máté. Az RMDSZ-es városi tanácsos hozzátette: csak akkor hajlandó hozzájárulni a Stefan cel Mare-szobor felállításához, ha Széchenyi-szobrot avatnak a róla elnevezett téren.

K. O.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

A GRAFIKAI ÉS IPARMÛVÉSZETI SZALON január 22-én, szerdán du. 5 órakor nyílik meg a Romániai Képzômûvészek Szövetsége Kolozsvári Fiókjának Szentegyház utcai (I. Maniu 2–4.) galériájában.

A BÁNFFY MIKLÓS ESTÉJE (LEVELEK. NAPLÓ, 1944–1952) címû kötetet mutatja be január 23-án este 6 órakor a Gaudeamus könyvesboltban, a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány és a Polis Könyvkiadó szervezésében Dávid Gyula. Közremûködnek Albert Júlia, Kali Andrea és Bogdán Zsolt színmûvészek.

JECZA PÉTER temesvári szobrászmûvész kiállítása nyílt meg tegnap délután Budapesten, a Román Kultúra Házában.

KÖZGYÛLÉSRE HÍVJA TAGSÁGÁT ÉS AZ ÉRDEKLÔDÔKET az RMDSZ bel- és külmonostori kerületének választmánya január 23-án, csütörtökön du. fél 7 órára. Meghívottak: Kónya-Hamar Sándor és Eckstein-Kovács Péter. Az összejövetelt a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban tartják.

A KOLOZS MEGYEI MKT 2003. január 17-én tartott ülésén (54 jelenlévô, 1 igazolt hiányzó jelenlétében) egyhangúan elhatározta, hogy az RMDSZ 7. Kongresszusára való minél jobb felkészülés és egyeztetés céljából 2003. január 24-én 15 órára Kónya-Hamar Sándor, a Kolozs Megyei RMDSZ elnöke összehívja a Kolozs megyében lakó kongresszusi küldötteket (53 küldött), különös tekintettel a Kolozs megyét képviselô, az MKT által megválasztott 18 küldöttre, valamint az MKT politikai bizottságát, egy megbeszélésre.

Valami más...

(2. old.)

A Gh. Dima Zeneakadémia ütôs részlege mindig meglepetéseket tartogat a közönség számára. Január 17-én, pénteken este, ezúttal Csergô Domokos, Badi Miklós, Felix Moldovan és László B. Attila, valamint meghívottaik: Nagy Kálmán (hegedû), Csép Anna (hegedû), Király Erzsébet (brácsa), Bölöni Júlia (cselló), Réman Zoltán (szaxofon) és Bianca Todor (dob) szórakoztattak.

Igenis szórakoztattak, mert fellépésük valami mást nyújtott, mint a megszokott klasszikus koncertek, zenéjük, frissességük, fiatal, robbanó vidámságuk felrázta az embert az ünnepek utáni tunyaságból, jókedvre derített, felpezsdítette a vérkeringésünket.

Mûsorukat I. Márta Babaházi történetével indították. A mesebeli "csendes" bevezetôt egy "ébresztô" váltotta fel, s hogy mi történhetett a babaházban ilyen iramló ritmusban, azt mindenki a saját fantáziája szerint döntheti el: veszekedés, dulakodás, katonásdi, társasjáték? A mese vége azonban, mindenképpen csendes álomvilágba szenderítô.

G. Burtoin& Ch. Chorea két mûve is elhangzott: a három marimbán megszólaltatott, jó hangulatú, szórakoztató, érzéki Tango és a vonóskvartettel kiegészített, marimbákon felcsendülô Brasilia. Ez a modern ízû szimfonikus dzsessz számomra egy nyitott kérdést sugallt: Merre tart az emberiség ebben a modern világban Brazíliában, és nem csak ott?!

Akár újévi bajûzô varázslatként is fogadhattuk az Improvizációk egy eredeti afrikai témára címû kitûnô, változatos ritmusképleteket felvonultató mûvet. L. Ban&E. Neumann Changes címû mûve marimbán és szaxofonon, intim hangulatú, filmzeneszerû miniatûrként hatott. O. Peterson Night Train címû száma marimbákra átírt, szórakoztató klasszikus dzsessz. A Piazzolla Milango de la Anunciacion címû marimbákon, kisdob kíséretével megszólaltatott mûvének táncritmusai, kellemes dallamai, jó hangulatot árasztottak.

Amint az ilyenkor történni szokott, a koncertterem zsúfolásig megtelt, még a lépcsôkön is ültek... Ezek szerint talán többször is szervezhetnének ilyen jellegû szórakoztató koncerteket, a közönség üdülésére, örömére!

Kulcsár Gabriella

Ünnepi exlibris-kiállítás
Egyéves a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány

(2. old.)

A kolozsvári mûvelôdési életben rendkívül fontos szerepet játszó Koós Ferenc Kulturális Alapítvány megalakulásának egyéves évfordulója alkalmából nyílt kiállítás Gábor Dénes ex libris-gyûjtô kollekciójából a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány pincegalériájában tegnap délben. A társszervezô Mûvelôdés folyóirat fôszerkesztôje, Szabó Zsolt és a házigazdákat képviselô Pillich Katalin ügyvezetô titkár jelenlétében a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány részérôl Varduca György köszöntötte az egybegyûlteket. Majd dr. Alexandra Rus mûvészettörténész a kiállított, mintegy kétszáz kisgrafikai mûremek értékét és a gyûjtô, Gábor Dénes hozzáértését hangsúlyozta. A világ legkülönbözôbb tájairól származó könyvjegyek, a hazai mûvészek alkotásaival és néhány régi erdélyi exlibrissel kiegészülve, különleges mûvészi élményt jelentenek. Németh Júlia az exlibris mibenlétérôl és jövôjérôl szólt, amely a modern számítógépes technika rohamos fejlôdése ellenére is a klasszikus értelemben vett könnyvvel együtt biztosítottnak látszik. Végezetül a gyûjtô, Gábor Dénes ôszinte szavait tapsolhatták meg a jelenlévôk, aki szenvedélye kialakulásáról és elhatalmasodásáról, valamint a kiállított munkák alkotóiról közölt csak általa ismert részleteket.

(-)

Együtt könnyebb és eredményesebb
A Duna Televízió és az EMKE sikeres együttmûködése

(2. old.)

Az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület EMKE-díszoklevelet adományozott a tízéves Duna Televíziónak. Az intézmény elnöke, Pekár István dr. Kötô Józsefhez, az EMKE elnökéhez intézett levelében köszönetét fejezi az elismerésért. "E magas kitüntetésnek különös jelentôséget ad, hogy a tízéves Duna Televízió ünnepén, a köztársasági elnök úr jelenlétében, az egyesület képviselôjének kezébôl személyesen vehettük át azt. Kívánom, hogy áldozatos tevékenységüket továbbra is sikeresen, az összmagyarság érdekében végezhessék" — áll a köszönôlevélben, amely a Duna Televízió elnökének jókívánságait is tartalmazza, és egyben abbéli reményének kifejezését, hogy az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület elnöke és munkatársai továbbra is szoros kapcsolatot tartanak majd fenn az általa irányított és a világ magyarságát szolgáló televíziós intézménnyel.

Transfórum
Kérdezzen Böjte Csabától!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Böjte Csaba ferences szerzetes, a több mint 400 hányatott sorsú gyermeket összegyûjtött dévai Szent Ferenc alapítvány iskolájának alapítója, a szászvárosi hasonló óvoda és árvaház, a marosújvárnémeti cigányóvoda és egy sor egyéb Hunyad megyei létesítmény és terv kezdeményezôje lesz. Olvasóink kérdéseket intézhetnek hozzá. Válaszait várhatóan február elején olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és a Románia Újjsászületéséért Szövetség vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben január 21-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen január 25-ével bezárólag.

VÉLEMÉNY

Egyház és RMDSZ

(3. old.)

A zilahi Kálvineum visszaszolgáltatása új lehetôségeket nyitott a város magyarsága számára. Hosszú jogfosztás orvoslása történt meg ezzel a mozzanattal, amelyért az érdekképviseleti szervezet többször egyeztetett az egyházakkal.

A zilahi református egyházközség elkobzott mûvelôdési házának visszaszolgáltatását a Szabadság is jelezte, nem sokkal késôbb a Királyhágómelléki Egyházkerület Állásfoglalása is megjelent ez ügyben. Az állásfoglalás minôsíthetetlen és etikátlan hangnemére nem érdemes kitérni, megtévesztô állításai viszont bizonyításra szorulnak. Sajnos, mindezt többszöri felszólításra is elmulasztották.

* A zilahi Kálvineum, illetve az egyházi javak visszaszolgáltatási lehetôségét pontosan Seres Dénes szenátor ismertette és szorgalmazta. Ô fogalmazta meg a város polgármesteri hivatala felé azt a kérést, amelyet Fülöp Szabolcs akkori segédlelkész továbbított a hivatal felé. Ruzsa István lelkipásztorsága idején szintén Seres Dénes segítségével szerezték be és ismertették el a tulajdonjogot bizonyító okiratokat. Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló kormányhatározatok is egyértelmûen az RMDSZ tisztségviselôinek köszönhetôk. Sôt, az egyház által tévesen közölt adatok miatt Seres Dénes szenátornak újabb egyévi küzdelmébe került, amíg ugyanaz az ingatlan a második, ezúttal 47 ingatlan visszaadásáról rendelkezô kormányhatározatba ismét bekerült — ezúttal a helyes adatokkal. Püspöki állásfoglalásokkal és nyilatkozatokkal még egyetlen kormányhatározatot vagy rendeletet sem sikerült kieszközölni.

* Az állásfoglalásnak igaza van: nem kértek a segítségünkbôl, ennek ellenére mindent megtettünk a kezdeményezés sikeréért, mert szerintünk ez nem az egyházkerület, hanem a zilahi magyarság érdeke — amelynek kb. 80 százaléka református.

* Azt állítják, ebben a harcban a Szilágy megyei RMDSZ alig-alig mûködött együtt az egyházzal. Egyszerûen hazugság az, hogy 1998 novemberében Seres Dénes hevesen ellenezte volna az egyházi ingatlanok visszaadásáért szervezett utcai tüntetést. 1998 ôszén Forró László lelkész (felesége, Forró Enikô volt az RMDSZ megyei szervezetének ügyvezetô elnöke és a szenátor irodavezetôje) kereste a szövetséget egy korlátozott létszámú utcai tüntetés megszervezése érdekében. Ezzel szemben Seres Dénes szenátor véleménye az volt, hogy csak egy nagyobb tömeget mozgósító akció tarthat számot a nagyobb figyelemre. Ennek érdekében mozgósították a vidéki RMDSZ-es tisztségviselôket, polgármestereket, alpolgármestereket és tanácsosokat, és rendezték a hivatalos formaságokat a tüntetés zavartalan biztosításáért. Tanú erre a többszáz vidéki tisztségviselô. Ugyanakkor a Seres Magdolna által vezetett református kollégium teljes tanári kara és diáksága is megjelent az általuk készített transzparensekkel: "Követeljük az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását" stb. Ezt tanúsíthatja a tanári kar is. A Szilágyság 1998. november 6-i számában részletes tudósítás jelent meg a tüntetésrôl, amelyet egyetlen egyházi vezetô sem cáfolt meg, csak most már nem emlékszik erre.

Az állásfoglalásban megfogalmazott kijelentések a rágalmazás határát súrolják. A bizonyítékok nélküli kijelentések és minôsítések könnyen megtéveszthetik mindazokat, akik a valós tényeket és eseményeket nem ismerik, de elfogadják egy lelki-szellemi "fennhatóságtól", amelynek hitelességét nem illik megkérdôjelezni. A szószéket és az egyházi tisztséget nem kellene felhasználni és összekeverni a politikai csoportosulások érdekpropagandájával.

* Igenis: az RMDSZ Szilágy megyei szervezete és a kormánypárt megyei szervezete között megkötött protokollum tételesen tartalmazta az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását. Természetesn a Kálvineumét is. A román nacionalista ellenreakció kivédésére az egyezmény több pontját titkosították. Az RMDSZ megyei vezetôsége a protokollum alapján többször egyeztetett ez ügyben a kormánypárt megyei elnökével, aki egyben Zilah polgármestere is. Az épület feszültség- és konfliktusmentes átadására megegyezés született, amely szerint átadják az épületet, de amíg — záros határidôn belül — helyet nem tudnak biztosítani a városi mûvelôdési ház intézményének, addig maradjanak bérlôk, a teljes költségek átvállalásával. A tervek szerint a városi mûvelôdési ház legjobb helyen a fôtéri Vigadó épületében lenne. A bálterem (késôbbi moziterem) kitûnô színpadi és nézôtéri lehetôségeivel, a különbözô járulékos helyiségeivel kitûnô mûvelôdési otthonként szolgálhatna. Mindehhez a város szintén az RMDSZ képviseletének segítségét kérte, hiszen ki kellett harcolni egy kormányhatározatot, amellyel a filmterjesztô vállalat tulajdonából a város tulajdonába utalják át az épületet. Az eredményt 2002 nyarán közölte a Hivatalos Közlöny. A rogyadozó Vigadó most már a város tulajdona, el lehetett indítani az épület felújítási folyamatait, és most már lehetôség nyílott arra is, hogy országos, illetve nemzetközi pályázatokat vegyenek igénybe. Az ügyrend és a munkálatok törvényes és mûszaki idôigényessége hosszú, de remélhetôleg két-három év alatt kivitelezhetô.

A tervezettel megoldható a megyeközpont fôterének rendezése, amely eddig a város szégyenének minôsült. Ugyanakkor a város mûvelôdési házának átköltöztetése is zökkenômentesen zajlott volna. Erre minden támogatást megígért a kormánypárt, és az RMDSZ érdekképviselete is támogatta. Ez az egyezmény már több mint egy éve megszületett, a zilahi református egyház képviselôi részérôl nem fogadták el. A "románok azonnali kivonulását" szorgalmazták.

Ez az álláspont a város polgármestere számára elfogadhatatlan volt. Az ügy következménye a jogi bonyodalom, amely e református egyház számára is anyagi és idôáldozattal járt. Végül, egy év után — az idôközben megjelent jogszabályok értelmében — ugyanazon feltételek mellett kötötték meg az átadási/átvételi egyezményt. Ítélje meg az olvasó az elvárások és a lehetôségek, illetve a megvalósítások egyensúlyát.

* A református kollégiummal kapcsolatban megjegyzendô az egyik nagygyûlés mozzanata. A felugráló és kiabáló személyek után valaki csendesen megjegyezte: olvassák fel a kollégium mûködési alapjaként szolgáló protokollumot, amely az egyházak és a tanügyminisztérium között született. Nem olvasták fel, a felszólalót viszont lekommunistázták.

* Megjegyzendô, hogy Seres Magdolna sohasem indított pert egyháza ellen, amelytôl közel hat éve semmiféle támogatást nem kapott az intézmény fenntartására. Azt kizárólag állami alapokból sikerült finanszírozni. (Ennyit az egyház iskolafenntartásáról.) Többnyire harcolnia kellett az intézmény református jellegének megtartásáért, miután az egyházkerület kitiltotta a lelkésztanárokat az iskolából. Mindezek után kérdés, mitôl iskolafenntartó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület!

Az állásfoglalás minden jogos kritikáját elfogadja az érdekképviseleti szervezet. A megfogalmazás viszont nem bizonyítja a keresztyéni valóságtiszteletet, viszonyulást. A minôsítéseket nemegyszer válaszolta meg az érdekképviselet, de a látszat az egyszeri székely viccre utal: "Fiam, a rádióval nincs mit vitatkozni". A párbeszédnek van értelme, az egymás mellett való elbeszélés populista mellveregetô stílusa viszont nagyon veszélyes lehet. A román politikai életben majd minden párt megoszlott, a hatalmi érdekeknek megfelelôen. Egyedül az RMDSZ-t nem sikerült megosztani. Meglehet, most ez a cél.

Józsa László

Ugye, rémeket látok?

(3. old.)

Nem tartozom azok közé, akik kígyót-békát mondtak Medgyessy Péter miniszterelnök úrra és kormánya tagjaira, amiért részt vettek Budapesten, Adrian Nãstase miniszterelnök úr meghívására a december 1. tiszteletére rendezett banketten-fogadáson. Igaz ugyan, hogy a jelzett dátum az a fajta ünnep, amely az egyik népet örömteli eseményre emlékezteti (ez esetben a románokat Erdély Romániával való egyesülésére), egy másik (ezúttal éppen a magyar nép) számára viszont nem mondható örömteli eseménynek. Ám civilizált emberek-népek vagyunk: természetesnek tekintjük, ha a román nemzet, a közélet megünnepli az eseményt, mint ahogy nem hiszem, hogy lenne jóérzésû román ember — akár politikus is —, aki elvárná, hogy mi, magyarok is ujjongjunk ezen a napon. Mihelyt magas rangú román kormánydelegáció volt — közös megegyezés alapján — a múlt év december elsején Budapesten, hogy a kétoldalú kapcsolatokról tárgyaljon, természetesnek vélem, hogy nemzeti ünnepét ez ott is megünnepelte — és erre meghívta a magyar kormányt is. Ha a magyar kormány ezúttal bakizott, ezt nem azzal tette, hogy elfogadta a meghívást, és részt vett az ünnepi vacsorán, hanem azzal, hogy az említett tárgyalásokat nem idôzítette néhány nappal elôbbre vagy késôbbre, a vendégekkel közösen megállapodva.

Távol állt tôlem, hogy politikai szándékot tulajdonítsak a magyar kormány, az illetékes magyar hatóságok (ezúttal a MÁV) részérôl múlt heti írásomban jelzett jelenségnek, a sorozatos "kitolásnak" azokkal az utasokkal (túlnyomó többségükben magyar vagy román állampolgárokkal), akik az Ady Endre expresszel utaznak Romániába Budapestrôl, de ha igaznak bizonyul — amirôl pillanatnyilag tudomásunk van, miszerint a meghívást az RMDSZ szatmári kongresszusára Adrian Nãstase miniszterelnök úr örömmel fogadta el — Medgyessy Péter miniszterelnök úr pedig (valami okból) nem, akkor már mindjárt jelentôséget kaphat a Budapestrôl Várad felé utazókkal való ki-kitologatás, ezek zaklatása is (magyar részrôl). Ez ugyanis egyértelmûen jelenti, hogy apadó kedvezménytörvény ide-oda, a magyar kormánynak terhére vagyunk. Nincs szüksége az RMDSZ közvetítô szerepére sem a két ország politikai elitje között, hogy valójában púppá váltunk a magyar politika hátán, hogy a jelenlegi magyar kormány a romániai magyarság ügyét kizárólagosan a román kormány belügyének tekinti, ami bizonyos román politikai körök "egységes nemzetállam" felfogásába tökéletesen beleillik.

Bár óvakodom attól, hogy egyik-másik magyarországi politikust vagy éppenséggel pártot bírálni merészeljem, hiszen számomra ezek nem fontosak, számomra Magyarország a fontos, be kell vallanom, igen elcsodálkoztam azon, hogy a NATO-tag, sôt — még ez év folyamán — EU-csatlakozási tárgyalásait is lezáró Magyarország miniszterelnöke épp Fidel Castro Kubájában szilveszterezik. Ezek után talán nem kellene hogy meglepjen, hogy Medgyessy Péter miniszterelnök úrnak nem áll módjában Szatmárra utaznia, hogy részt vegyen az RMDSZ kongresszusán, és (esetleg) román kollégájával is megbeszélést folytasson — noha nem hiszem, hogy Szatmáron drágább lenne a koktél, mint a Karib-tenger partján. Ám ennek a — szerintem — mindenfajta magyar érdeknek is ellentmondó, ijesztôen következetesnek tûnô politizálásnak immár talán vége kell hogy legyen egyszer. Hátha éppen most lesz vége. Talán azzal, hogy valakinek-valakiknek sikerül meggyôzniük Medgyessy miniszterelnök urat, fogadja el mégis az RMDSZ meghívását, amelyet (hangsúlyozni szeretném) román kollégája "örömmel" fogadott. Remélni szeretném, öregember létemre, rémeket láttam, amikor úgy véltem, a magyar kormány mindent elkövet, hogy valamiképpen szabaduljon a velünk kapcsolatos gondoktól — lehetôleg végképp "leírjon" bennünket.

Vagy mégis így lenne?

Fodor Sándor

Az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok új kiadása

(3. old.)

2002-ben múlt 125 éve annak, hogy a kolozsvári egyetem két professzora, a legfiatalabb és a legidôsebb összefogásával egy világviszonylatban úttörô folyóirat indult városunkban Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok címmel. Az ötlet minden bizonnyal a besztercei eredetû, szász-cipszer ôsökre visszatekintô, lipcsei és heidelbergi tanulmányok után 26 éves korában a kolozsvári német tanszékre kinevezett Meltzl Hugótól származott. Sikerült tervéhez megnyernie a nagy tekintélyû, számos nyelven beszélô és szerkesztôi tapasztalatokkal is rendelkezô, nyolcadik évtizedében járó Brassai Sámuelt. Az évente két kötetbe sorolt húsz számot megjelentetô folyóirat egy akkoriban még egészen új tudományt, az összehasonlító irodalomtörténetet akarta szolgálni. Eleinte hat, majd tíz nyelven közöltek eredeti alkotásokat, elemzô tanulmányokat. A híranyagot magyarul vagy világnyelveken adták. Az 1888 elején megszûnt lapban több mint 20 nyelven jelentek meg eredeti vagy fordított alkotások, köztük olyan nyelveken, mint a svéd, finn, izlandi, holland, örmény, cigány, albán, román, kínai, japán, arab. A több mint száz munkatárs mind az öt kontinenst képviselte. Brassai 1883-ban — nyugdíjba vonulván — kilépett a szerkesztôségbôl.

Arról lehet vitatkozni, hogy Meltzl és Brassai mit értett világirodalmon és összehasonlító irodalomtudományon. Felfogásuk nem mindenben egyezik a maival. De elsôségük e máig virágzó tudomány mûvelésében nem kétséges. Magyarországi és erdélyi kutatók több dolgozatban ismertették a lapot magyarul, románul, sôt, idegen nyelveken is. E sorok írója 1975-ben magyar nyelvû antológiát állított össze a lap közleményeibôl a népszerû Téka-sorozat számára. Mégis világviszonylatban legfeljebb csak címként említették a lapot, de nem tanulmányozták, értékelték. Elsôsorban azért, mert kis példányszámban jelent meg, még Kolozsvárt sem teljesek a sorozatai. Ebbôl kiindulva Horst Fassel, a kolozsvári egyetem végzettje, jelenleg a tübingeni egyetem Duna Menti Sváb Történelmi és Honismereti Intézetének munkatársa elhatározta, hogy újra kinyomtatja a folyóirat évfolyamait. A kolozsvári egyetem Német Intézetével társulva 2002 ôszén meg is jelentette az elsô évfolyamot, a folyóirat latin címét használva fôcímként: Hugo Meltzl — Samuel Brassai: Acta Comparationis Litterarum Universarum. Jahrgang I. (1877) Cluj-Napoca — Klausenburg, 2002.

A 331 lapos kötetet Andrei Marga rektor és Horst Förster tübingeni intézetvezetô bevezetôje indítja. Ezután következik az 1877-es évfolyam 20 számának betûhû szövege. Mint kitûnik, csak a sajtóhibákat javították ki, még a tördelés is visszhangozza az eredetit. A magyar szövegbe alig csúszott újkeletû elírás, sajtóhiba. Az anyagi források — sajnos — nem tették lehetôvé a hasonmás kiadás megjelentetését. A kötetet Fassel tekintélyes német nyelvû tanulmánya (Lomnitzi Meltzl Hugó [1846–1908] és az összehasonlító irodalomtudomány kezdetei) zárja.

Fassel végig követi Meltzl életpályáját, különösen németországi tanulmányai részleteit tisztázza. Kolozsvári tanárkodását is nagy vonalakban jellemzi, majd rátér Meltzl fômûvének, az Összehasonlító Iordalomtörténelmi Lapoknak a bemutatására, német szempontú megítélésére. Alaposan elemzi a professzor irodalomtudományi nézeteit is. Többször hangsúlyozza, hogy a XIX. század második felében, a nacionalizmus virágkorában Meltzl a nemzeti szempontokkal a soknyelvûséget, a multikulturális megközelítést, a toleranciát helyezi szembe, egy eljövendô életideált hirdet.

A kötetzáró tanulmány Meltzlt és lapját elsôsorban a német tudományosság mércéjével méri. Ezzel részben ellensúlyozza az eddigi dolgozatok magyarszempontú ítélkezéseit. Mégis szóvá kell tennünk, hogy a bibliográfiában felsorolt magyar nyelvû dolgozatokat nem eléggé ismeri és hasznosítja. Bizonyára ebben a magyar nyelv kellô ismeretének hiánya is gátolta a szerzôt.

Reméljük, hogy a folyóirat új lenyomata eljut majd a világ legnagyobb könyvtáraiba, kutatóintézeteibe, s a tíz-húsz nyelven értô szakemberek majd kellôen fogják értékelni. Addig is erôt és kitartást kívánunk Horst Fasselnek, hogy a következô tizenegy évfolyamot is mielôbb közkinccsé tegye.

Gaal György

NAPIRENDEN

A németek és a franciák bevezetik a kettôs állampolgárságot

(4. old.)

Berlin és Párizs hosszabb távon lehetôvé akarja tenni a kettôs állampolgárságot a németek és a franciák számára. Berlini kiszivárogtatások szerint ezt is tartalmazza majd az a német-francia nyilatkozat, amelyet az NSZK és Franciaország 1963. január 22-én aláírt szerzôdésének 40. évfordulóján akarnak elfogadni.

A nyilatkozatban ezenkívül rögzíteni kívánják a szoros külpolitikai egyeztetés gyakorlatát. A két fél nyilvánosan is kötelezni akarja magát arra, hogy a nemzetközi testületekben — például az ENSZ Biztonsági Tanácsában, ahol Franciaország állandó, Németország pedig két évig nem állandó tag — elôzôleg egyeztetett álláspontot képviselnek majd.

A jövôben a törvényalkotási folyamatban is egyeztetnek majd, például családjogi törvények megalkotásában. Terveznek közös kormányüléseket, az együttmûködés koordinálását fôtitkárok látnák el.

Görgey-színdarab a román színházban

(4. old.)

Gheorghe Funar, Kolozsvár polgármestere kérni fogja, hogy a városi önkormányzat utaljon ki 50 millió lejt Görgey Gábor magyar mûvelôdésügyi miniszter Az élvezet állama címû darabjának színrevitelére a kolozsvári román színházban.

A polgármester hétfôi sajtóközleménye szerint az elôadás bemutatójára február 15-én kerül sor. "Az elôadás a magyar tárcavezetô jelenlétében zajlik majd, és nagyszerû lehetôséget biztosít városunk számára a két ország közti kulturális kapcsolatok megerôsítésére", áll a közleményben.

Mérlegkészítés a Sapientia Alapítványnál
Három éve hozták létre az alapítványt

(4. old.)

A Sapientia által létrehozott Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) pillanatnyilag 25 szakkal rendelkezik — kezdte beszámolóját Tonk Sándor —, valamint 1600 diákkal és közel 300 oktatóval. Ezek a számok azért is jelentôsek, mondotta az elnök, mert miközben sokat beszélnek arról, hogy a fiatalok elvándorolnak, az alapítvány számos munkahelyet hozott létre. A diákok magukénak érzik az intézményt, és a miértre sok diák azt a választ adta: mert nem másodrangú polgárok az egyetemen.

Az oktatás színvonaláról szólva Tonk elmondta: ha itt-ott vannak is kisebb hiányosságok, úgy érzi, jó színvonalat biztosít, ennek egyik bizonyítéka az a tény is, hogy sok a vendégtanár. Miközben az alapítvány az egyetemi oktatást szervezte, fontos volt az infrastruktúra kiépítése is, ennek érdekében ingatlanokat vásároltak, mondotta az elnök. Csíkszereda már rendelkezik megfelelô épülettel, Kolozsváron a közeljövôben megnyitják a rektori hivatal épületét a Bocskai-házban, Marosvásárhelyen pedig nemsokára megkezdik egy campus építését.

A Magyar Köztársaság változatlanul biztosítja az évi kétmilliárd forint támogatást, hangzott el, de más forrásokat is kell találni, hiszen nem lehet arra alapozni, hogy más állam költségvetésére mûködtessenek egyetemet. Erre az erdélyi magyarságnak is rá kell jönnie, hangsúlyozta Tonk Sándor.

Harmadik pontként az elnök az egyetemi struktúrába való betagolódást emelte ki: jó kapcsolatokat építettek ki a romániai és a magyarországi egyetemekkel egyaránt. Szerzôdést kötöttek a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel, annak tanárai oktathatnak az EMTE-n, az elmúlt napokban írtak alá szerzôdést az Erdélyi Múzeum Egyesülettel és a debreceni egyetemmel, valamint elôkészületben van a pécsi, soproni és gödöllôi tudományegyetemmel való együttmûködés aláírása. A továbbiakban Tonk Sándor kifejtette: mindaz, amit végeztek, nem valósulhatott volna meg azon támogatások nélkül, amelyeket a különféle intézményektôl kaptak: a Határon Túli Magyarok Hivatalától és a magyarországi, illetve a kolozsvári programirodáktól.

Van-e jövôje az egyetemnek, tette fel a kérdést Tonk Sándor. Ma már elmondható, hogy a Kárpát-medencei egyetemi oktatás egységesül. Divatos az integrációról beszélni, mondotta az elnök, ez természetesen mindnyájunk érdeke, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg, arról hogy a határon kívüli magyarságnak újra kell integrálódnia a magyar tudományos életbe, ezt az integráló feladatot pedig a Sapientia vállalja. Tonk Sándor végül hangsúlyozta: a kuratórium minden tagjának tiszta a lelkiismerete, a pénzt arra használták fel, amire kellett. Egyesek elmarasztalhatják ugyan az alapítvány tevékenységét, mondván, jobban is gazdálkodhattak volna, de mentségükre legyen mondva, olyan feladatot vállaltak, amely példátlan a történelemben: egy állam költségvetésébôl létrehozni egyetemet egy másik államban.

Tánczos Vilmos, az alapítvány alelnöke a kutatási programok intézetének munkájáról szólt, kiemelve annak célját: az erdélyi magyar magánegyetem támogatása, ezen túlmenôen az erdélyi magyar tudományosság szolgálata. Több mint hatvan doktori ösztöndíjat biztosítanak a fiatalok számára, bejegyeztették a Scientia Kiadót, amely kizárólag a kutatási ösztöndíj keretén belül született tudományos munkákat jelenteti meg, ezenkívül félévenként tízezer dollárt költenek a vendégtanári programra. Az intézet utolsó célkitûzéseként Tánczos Vilmos az erdélyi magyar tudományosság adatbázisának elkészítését jelölte meg.

Köllô Katalin

Kiméletlen háború az RMDSZ-ben
A szövetség egy lépésre áll a széteséstôl

(4. old.)

Az RMDSZ-en belüli ellentéteket emelte ki hétfôn a román sajtó arról beszámolva, hogy az RMDSZ kongresszusát megelôzô utolsó ülését tartotta a hét végén Marosvásárhelyen a Szövetségi Képviselôk Tanácsa (SZKT).Valamennyi központi román lap hírt adott arról, hogy az RMDSZ-en belül mûködô tíz platform egyike, a radikális ellenzékként emlegetett Reform Tömörülés (RT) nem vesz részt a kongresszuson.

Az Adevãrul szerint "kíméletlen háború dúl" a radikálisok és a mérsékeltek között az RMDSZ-en belül. A Curentul címû lap egyenesen úgy látja, hogy az RMDSZ egyetlen lépésre áll a széteséstôl.

A szövetségen belüli feszültségek forrásait elemzô kommentárjában a Cotidianul arra hívta fel a figyelmet, hogy a romániai magyarság soraiban a Székelyföldön tapasztalható a legnagyobb kiábrándultság.

A lap szerint a többségében magyarok lakta székely megyékben kevésbé nyomnak a latban azok a tényleges eredmények, amelyeket az RMDSZ a kormánypárttal való együttmûködés politikájával elért, mint a vegyes lakosságú térségekben.

A Székelyföld számára nincs különösebb jelentôsége annak, hogy az RMDSZ elérte az anyanyelv használatának jogát a közigazgatásban, idén pedig az igazságszolgáltatásban tervezi ezt megvalósítani. Itt az egyedüli tényleges eredmény a termôföldek és az erdôk visszaadása, de ezt az eredményt az emberek a saját anyagi eszközök hiánya miatt nem tudják értékesíteni — írta az újság.

Itt az elégedetlenség elsôsorban társadalmi-gazdasági jellegû, s nem véletlen, hogy Hargita és Kovászna megyékben vetôdött fel az RMDSZ-szel szembeni alternatíva lehetôsége. A Cotidianul szerint az elégedetlenséget szavazatokra váltani akaró szándék a jövô évben sorra kerülô helyhatósági választások elôtt ölthet testet, ám ennek nincs sok esélye. Jól tudják ezt az RT vezetôi is, ám annak van lehetôsége, hogy a kormánypárt és a belsô fenyegetések szorításába kerülô RMDSZ 2004-ben nem jut be a parlamentbe.

A Cronica Românã arról számolt be, hogy Tôkés László református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke a szövetségével folytatott háborújában a magyar miniszterelnök segítségét kérte.

Tôkés püspök még december elején levélben kért találkozót Medgyessy Péter magyar miniszterelnöktôl, de miután nem kapott választ, a magyar köztársasági elnök, Mádl Ferenc közbenjárását kérte.

A püspök azzal indokolta kérését, hogy az RMDSZ tiszteletbeli elnökeként minden eddigi magyar kormánnyal kapcsolata volt, egyházi vezetôként pedig a lehetô legszorosabb viszonyban állt az Orbán-kormánnyal.

A román lap a magyar sajtóra hivatkozva közölte, hogy a magyar miniszterelnök kedvezôen fogadta Tôkés püspök kezdeményezését.

KÖRKÉP

Téli közvilágítás

(5. old.)

A hó eltakarítása mellett Szamosújváron napirenden szerepelt a közvilágítás javítása is. Mivel az utcai vezetékek megsínylették a hideget és a nagy mennyiségû havat, a helyi önkormányzat több intézkedést hozott az esti világítás tökéletesítése érdekében. Csupán az elmúlt idôszakban 30 új világítótestet helyeztek el a Vasútállomás környékén, de kicserélték a kiégett villanykörtéket a városszéli utcákban is. Nem véletlenül csökkent a bûncselekmények száma a kisváros külnegyedeiben, manapság ugyanis a városatyák nem tesznek különbséget a fôtér, illetve a város peremének kivilágítása között. Tavaly például német és francia testvérvárosok segítségével 500 világítótestet szereltek fel a kisváros 104 utcájában.

Szamosújváron a polgármesteri hivatal székhelyén egész télen biztosítják a villanyégô-tartalékot, és szükség esetén a szakvállalattal együttmûködve a legrövidebb idôn belül megoldják az esetleges hiányosságokat.

Erkedi Csaba

Tízmilliárd lej földgázhálózatra
Hálózatra kapcsolódhat Varsolc, Kraszna, Perecsen is

(5. old.)

Szilágy megye prefektúrájának legutóbbi közleményében gyôzelmi hírként jelentették be a megye lakóinak, hogy a kormány nemrég megjelent 2002/1567-es rendeletével tízmilliárd lejt utalt ki a rendelkezésére álló alapokból a gázhálózat gerincvezetékének meghosszabbítására.

A tervezet régóta foglalkoztatja a megye vezetôségét, de a próbálkozások nem hoztak eredményt, amíg Seres Dénes szenátor és Vida Gyula képviselô el nem kezdte a kilincselést. A gázelosztó vállalattal is ôk egyeztettek, majd a szükséges pénz egy részét is kijárták, ennek következtében jelent meg két kormányhatározat is. Az egyik a vezetékrendszer kiterjesztésérôl, a másik a munkálatok megkezdéséhez szükséges pénzalapokról szól. Fáradozásukat Marc Tiberiu prefektus személyesen is megköszönte közleményében.

A gázvezeték meghosszabbítása lehetôvé teszi nemcsak Szilágysomlyó gázellátását, hanem az útvonal mentén fekvô, nagyrészt magyarlakta települések bekapcsolását is. A jövôben nagyon közelinek és valósnak ígérkezik Kraszna, Varsolc, illetve Perecsen községek és a községekhez tartozó falvak gázellátása.

A szilágysomlyóiak számára a gáz bevezetésének megvalósulása rendkívül fontos elôrelépést jelent, hiszen a város folyékony üzemanyaggal mûködô hôközpontja állandó gondokkal küszködik, és üzemeltetése nagyon költséges. Emiatt nagyon sokan kérték a távfûtési hálózatból való kiiktatásukat. Sokan fával, szénnel fûtenek a tömbházlakásokban. Improvizált kályhacsövek, füstös betonfalak jelzik, hogy a lakók tüzet gyújtanak. Aki megtehette, az kis családi hôközpontot szereltetett, amelyet gázpalackból mûködtet. A havonta öt-hét palackot elfogyasztó rendszer még mindig olcsóbb, mint a központi fûtés. A gázbevezetés most az ô gondjaikat is megoldja — reméljük, már a jövô télen.

A környezô falvak pedig gyûjthetik a pénzt az elosztóhálózat költségeinek kifizetésére, ha gázzal szeretnének fûteni.

Józsa László

A rendôrség hírei
A Beszterce-Naszód megyei felügyelôség hiányai

(5. old.)

Összesen mintegy 1,6 milliárd lej tartozása van a Beszterce-Naszód megyei rendôrfelügyelôségnek, ezek nagy része a kórbonctani költségbôl, a gázfogyasztás, telefonbeszélgetés, felszerelés, cserealkatrészek és más anyagok árából tevôdik össze. A szükségesnél 24-gyel kevesebb rendôrörs van a megyében. Két községben, Kisdemeteren (Dumitriþa) és Négerfalván (Negrilesti) új épületek létesítése szükséges. 132 állás betöltetlen, ezek közül 18 tisztre, 112 ügynökre és 2 szerzôdésesre lenne szükség.

Jogosítvány nélkül
Két szabálysértô ellen állítanak össze vizsgálati anyagot: Cristian Netin (20) érvénytelenített hajtási jogosítvánnyal, a suceavai Marius Pânzar (26) hajtási jogosítvány nélkül és ittasan vezetett gépkocsit.

Gépkocsi-fosztogatók
Háromtagú bandát leplezett le a rendôrség, és 38 rendbéli lopással gyanúsítják ôket. Marius Blaga, Adrian Manu és Rares Rusu gépkocsikat tört fel, és különbözô értékeket, fôleg kazettás magnókat tulajdonított el. Az anyagi kár mintegy 314,5 millió lej, ebbôl 197,5 millió lejt sikerült megtéríteni.

Húsz napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett Adrian Roja szamosújvári lakos, amikor a napokban egy háromtagú banda megverte. Az ördöngösfüzesi Florin Ritisan (19), a szamosújvári Claudiu Moncea (23) és Claudiu Roman (19) ellen súlyos testi sértés alapos gyanújával indítanak vizsgálatot.

(póka)

Örülnek a beutalási illetéknek
Erdély kórházai az alkalmazási elôírásokra várnak

(5. old.)

Az erdélyi kórházak az úgynevezett társilleték (társfizetség) alkalmazási szabályzatára várnak. A felesleges kórházi beutalások számának csökkentése érdekében hozott intézkedés nem érinti a 18 évesnél fiatalabb, illetve az életveszélyes helyzetben lévô betegeket. Daniela Bartos egészségügyi miniszter bejelentése szerint az új törvényes rendelkezés a kórházakra bízza a további kedvezményezett kategóriák — például nyugdíjasok, kis jövedelmûek stb. — megállapítását.

A Kolozs Megyei Kórház igazgatója, Marian Todoran nem óhajtotta kifejteni véleményét az ügyben mindaddig, amíg nem rendelkezik a szükséges információkkal a többletdíj alkalmazását illetôen.

Beszterce-Naszód megye három kórháza — a besztercei, a naszódi és a bethleni —, valamint a Tekei Egészségügyi Központ egyaránt alkalmazni fogja az intézkedést, nyilatkozott Mircea Todea, a Beszterce-Naszód Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetôje. Hozzátette, az általa vezetett intézmény eddig még nem kapta meg az intézkedés alkalmazási utasításait, s így az 50–100 ezer lej közötti ártartományba esô összeg felôl még nem döntöttek. Mircea Todea úgy véli, az új törvény igen kedvezô jövedelemforrást jelent a kórházaknak, amelyek amúgy is nehéz anyagi helyzettel szembesülnek, ám a törvény kínálta lehetôséggel csupán alaposan megfontolt mérlegelést követôen szabad élni. Egyes intézmények, mint például a Naszódi Városi Kórház, megoldhatná bizonyos problémáit ennek az illetéknek a bevezetésével, ám az intézménynek felhívják a figyelmét arra, legyen tekintettel a betegek anyagi helyzetére. Az intézkedést üdvözölte Mircea Gelu Buta, a Beszterce-Naszód Megyei Kórház igazgatója, aki elmondta, a besztercei kórházba beutalt betegek 70 százaléka teljesen üres kézzel, poggyász nélkül érkezik, a kórház kénytelen biztosítani nekik a fogkefét, pizsamát, papucsot. Az igazgató szerint az ily módon elköltött pénzösszeget valahogyan vissza kell szerezni, így a beutalási illeték éppen jól jött.

A Fehér Megyei Kórház vezetôtanácsa mai ülésén dönt a beutalási társilleték összege és alkalmazási módja felôl, nyilatkozta Cristian Barbonta kórházigazgató.

Tavaly több mint ötmillió beutalást jegyeztek az országban, gyakorlatilag tehát minden negyedik állampolgár kórházi ellátásra szorult.

Különleges apostoli áldás Fodor Györgynek

(5. old.)

Ôszentsége II. János Pál pápa, a bukaresti Nunciatúra felterjesztésére különleges apostoli áldásában részesítette Fodor Györgyöt, a Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Legfôbb Elöljárói Konferenciájának általános titkárát.

Az errôl szóló, díszes kivitelezésû pápai oklevelet a római Szentszék romániai képviseletén folyó év január 15-én adta át Ôexcellenciája Mgr. Dr. Jean-Claude Périsset apostoli nuncius-érsek a címzettnek.

A Kolozsváron élô Fodor György egyházi publicista, közíró, a Katolikus Egyház szolgálatában végzett sokrétû munkásságával s a Szentatya iránti hûségével tûnt ki. 1977 óta — a Szerzetesrendek és Kongregációk Legfôbb Elöljárói Konferenciájának általános titkári minôségében — jelentôsen hozzájárult a megszentelt élet hazai intézményeinek újjáéledéséhez, illetve újraszervezéséhez.

Páter Furtunã Ioan Iosif O.S.B. M.
bazilita rendtartományfônök,
a Konferencia elnöke

Nyelvvizsga a Báthoryban

(5. old.)

A német állam által akkreditált nyelvvizsgán vettek részt a Báthory István Líceum diákjai. Azok, akik megkapják a diplomát, beiratkozhatnak németországi egyetemekre, munkahelyet kaphatnak anélkül, hogy ott tanúbizonyságot kellene tenniük nyelvismereteikrôl. Mint Gerd Orban németországi tanártól megtudtuk, a vizsgáztatás ingyenes, a dolgozatokat Németországban javítják ki és értékelik. Eddig a 4 év alatt 72 magyar diák kapta meg a diplomát, és egyre többen és többen jelentkeznek a német állam által támogatott vizsgára.

G.A.

GAZDASÁG

Mégsem lesz vámmentes a búzaimport

(6. old.)

A mezôgazdasági minisztérium lemondott arról, hogy átmeneti idôre vámmentessé tegyék az étkezési búza importját.

Ilie Sârbu mezôgazdasági miniszter korábban bejelentette, hogy több intézkedéssel, köztük az étkezési búza behozatali vámjának ideiglenes eltörlésével igyekeznek megakadályozni a kenyér árának jelentôs emelkedését Romániában.

A bejelentett intézkedések közül azonban a vám eltörlését a miniszter már nem terjesztette elô a kormány múlt csütörtöki ülésén. A kabinet így arról döntött, hogy az állami stratégiai tartalékokból felszabadítanak 200 ezer tonna búzát, illetve február elsejétôl megszüntetik a búza tárolásának állami támogatását.

A kenyér jelentôs drágulására a hazai malom- és sütôipari vállalkozók szövetsége, a Rompan figyelmeztetett. Az áremeléshez a termelési költségek növekedése mellett alapvetôen az vezethet, hogy a magántermelôk a búza árának emelkedésére számítva várnak az értékesítéssel.

A mezôgazdasági minisztérium adatai szerint Romániában jelenleg valamivel több mint 1,9 millió tonna búza van raktáron. Ez elméletileg bôven fedezné a kenyérellátáshoz az új termés betakarításáig szükséges 840 ezer tonnát. Az 1,9 millió tonna búzából azonban közel 1,4 millió tonna még a termelôk tulajdonában van, akik a felvásárlási ár növekedésére számítva kivárnak az eladással. Az étkezési búza kilogrammjáért már tavaly decemberben 4500 lejt kértek, ami tonnánként közel 140 dolláros árat jelent, miközben a környezô országokban 110–120 dollár/tonna áron lehet az étkezési búzát beszerezni.

Romániában jelenleg 15 százalék a búza behozatali vámja. Az importot nem is a vám, hanem a behozatali engedélyek kiadásának rendkívül nehézkes volta akadályozza. A hatóságok tavaly januárban a statisztikai adatfelvétel szükségességére hivatkozva módosították az engedélyek kiadását, egyebek között bevezették azt, hogy az engedély csak 14 napig érvényes.

Bár tavaly januárban azt közölték, hogy az intézkedés csak átmeneti idôre szól, ennek ellenére az még mindig érvényben van.

Románia tavaly — a 2001-ben betakarított rekordtermésnek köszönhetôen — kevés, összesen 97,6 ezer tonna étkezési búzát, valamint 68,5 ezer tonna lisztet importált.

A legtöbb búzát a Moldovai Köztársaságból hozták be. Korábban Magyarország volt az elsô számú búzaexportôr Romániában: 2001-ben a 296 ezer tonnás teljes importból 175 ezer tonna magyar búza volt. Tavaly november végéig a Romániába érkezett magyar búzamennyiség összesen 28 ezer tonnát tett ki.

Kárpátok Eurorégió Szervezete — februárban ünnepi ülés Nyíregyházán

(6. old.)

A Kárpátok Eurorégió Szervezete megalakulásának 10. évfordulójáról február 19–20-i, nyíregyházi ülésén emlékezik meg — közölte Majorné László Brigitta, a régió nemzetközi titkárságának vezetôje.

Gazda László, az egyik alapító, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzati elnöke hangsúlyozta: új lendületet szeretnének adni az együttmûködésnek, különös tekintettel az Európai Uniós csatlakozásra, amely a tagországok közül hármat érint 2004-ben.

Szorosabb kapcsolatot szeretnének kialakítani Románia és Ukrajna régiós tagjaival.

Erôsítik a térség interrégiós kapcsolatrendszerét, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a romániai Szatmár és a szlovákiai Eperjes megye, valamint Ukrajna Kárpátontúli Területének gazdaságát érinti.

A régió nemzetközi titkárságának vezetôje szólt arról, hogy szeretnék, ha a februári ünnepi tanácsülésen az érintett öt ország külügyminisztere is részt venne.

Meghívják továbbá a tanácskozásra az Európa Tanács, az Európai Bizottság, valamint az Európai Unió Határmenti Régiók Szövetségének, illetve a Kárpátok Eurorégió Szervezetének munkáját segítô amerikai, belga, japán és német alapítványok képviselôit is.

A Kárpátok Eurorégió Szervezete Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna egymáshoz közeli 19 megyéjének, illetve régiójának gazdasági együttmûködését szervezi.

Független külsô cenzorok figyelmébe

(6. old.)

A Romániai Független Külsô Cenzorok Egyesülete (ACEIR) szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében tudatja, hogy az Országos Értékpapír Felügyelet (CNVM) égisze alatt és a CNVM D08/2003.01.09. számú határozata értelmében, január 30. és február 1. között a független külsô cenzorok újravizsgáztatására elôkészítô tanfolyamokat rendez. Az iratcsomók tartalmáról és befizetendô díjakról az ACEIR bukaresti (Valter Mãrãcineanu utca 1–3. szám, III. emelet, 246. szoba, telefon: 021-3145268) székhelyén, illetve a kolozsvári CECCAR-nál (Eroilor — Deák Ferenc utca. 2. szám, telefon: 0264-430373) nyújtnak részletes felvilágosítást.

Módosították az eurózóna kilátásait

(6. old.)

Az európai közgazdászok lefelé módosították az eurózóna idei gazdasági növekedésére vonatkozó jóslataikat. A Reuters 35 közgazdász véleményén alapuló felmérése szerint a 12 eurózóna-ország idei nemzeti terméke (GDP) 1,3 százalékot érhet el, szemben a novemberben elôrejelzett 1,7 százalékkal. Ez a közgazdászok többségi véleménye.

A módosított növekedési prognózis messze elmarad az Európai Központi Bank — és számos közgazdász — által elôrejelzett 2–2,5 százalékos növekedési elôrejelzéstôl.

A január 9–14-e között végzett felmérésben a közgazdászoknak a részvénypiacok miatti borúlátásán és a közel-keleti helyzet miatti félelmén túl tükrözôdik az iraki háborús fenyegetettség, az euró-drágulás és az egyének, vállalatok költekezésének visszafogása miatti aggodalma is.

Az eurónak a dollárral szembeni erôsödése drágította az USA-ba irányuló kivitelt, miközben az amerikai fogyasztók visszafogták az importáruk vásárlásait. — A bizonytalanság fô forrása a háború lehetôsége, amely az olajárak emelkedése miatt fokozza a bizalmatlanságot — vélekedett a Deutsche Bank közgazdásza.

Az euró árfolyama december eleje óta 6 százalékkal, 1,05 dollárra nôtt, a nyersolaj ára pedig az elmúlt hetekben a hordónkénti 30 dollár körüli árra ugrott. A háború beindulása miatt 40 dollárra, vagy annál még magasabb szintre is felugorhat a nyersolaj ára, és még ha utána az árak vissza is esnek, az olajárakra rendkívül érzékeny eurózóna fogyasztóinak bizalma már sérelmet szenvedett.

A másik érzékeny terület a foglalkoztatás. Az eurózónában 2003-ban a munkanélküliség az elôrejelzés szerint 8,6 százalékra növekedhet a 2002 évi 8,3 százalékról. A vállalatok egészen mostanáig nem szabadultak meg felesleges dolgozóiktól, mivel a gazdasági pangást rövid életûnek ítélték meg. Újabban viszont a tartós pangásra berendezkedve megszabadulnak a felesleges létszámtól — vallják egyes közgazdászok. Amennyiben az iraki háborúban az Egyesült Államok nem arat gyors — három hónapon belüli — gyôzelmet, úgy a leépítések eszkalálódhatnak — mondják.

A közgazdászok arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank negyed százalékponttal, 2,5 százaléka fogja levinni az irányadó kamatlábat februárban vagy márciusban, amint az eurózóna inflációja a kritikus 2 százalékos szint alá csökken.

Máshol szabad a spermavásár

(6. old.)

Bárki adhat Magyarországon spermát, aki megfelel az egészségügyi törvény elôírásaiban foglaltaknak — adta hírül a budapesti sajtó. Romániában nagy botrányt kavart az utóbbi napokban, hogy a spermabankok sorra utasítják el a roma származású donorokat, mondván: nincs igény az ô magjukra. A magyar sajtó szerint Magyarországon ez a megkülönböztetés nem tapasztalható, s így ott a roma donorok is bátran bevonulhatnak a kis szobákba.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Január 20., hétfô

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 600/35 800

33 500/33 700

142/149

Január 21., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 730 lej, 1 USD =33 527, 1 magyar forint = 146 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Súlyos vereséget szenvedett az olasz Serie A éllovasa, a Milánói Internazionale a 17. fordulóban. Eredményei: AC Párma–Empoli 2–0, Reggina–Bologna 1–0, Perugia–Inter 4–1, AC Milan-Piacenza 2–1, Atalanta–AS Róma 2–1, SS Lazio–Udinese 2–1, Modena–Brescia 0–0, AC Torinó–Como 0–0 és Chievo–Torinói Juventus 1–4.

Az állás: 1. AC Milan 39 pont, 2. Lazio 36 (33–16), 3. Internazionale 36 (34–20), 4. Juventus 35, 5. Chievo 32, 6. Bologna 27.

• A Serie B 19. fordulójában a következô eredmények születtek: Sampdoria–Venezia 4–0, Bari–Verona 1–1, Catania–Cagliari 2–1, Cosenza–Genoa 2–1 (a vendégek szépítô gólját Claudiu Niculescu érte el a 90. percben), SSC Nápoly–Messina 1–0, Palermo–Lecce 2–0, Siena–Salernitana 3–0, Triestina–Ascoli 3–1 és Vicenza–Ternana 1–0. Az Ancona–Livorno összecsapás lapzárta után ért véget.

A sorrend az élen: 1. Triestina 36 pont, 2. Sampdoria 32, 3. Livorno 32, Siena 32.

• A spanyol Primera Division 18. fordulójának eredményei: Real Sociedad–Celta Vigo 1–0, FC Barcelona–FC Valencia 2–4, Sevilla–Málaga 0–0, Deportivo La Coruña–Athletic Bilbao 2–1, Deportivo Alavés–Osasuna 1–1 (a hazai gárda találatát Adrian Ilie lôtte a 40. percben), Mallorca–Huelva 1–1, Racing Santander–Real Betis 0–1, Rayo Vallecano–Valladolid 0–1, Villarreal–Espanyol 0–0 és Real Madrid–Atlético Madrid 2–2.

Az élcsoport: 1. Real Sociedad 40 pont, 2. Real Madrid 37, 3. FC Valencia 32 (31–16), 4. Deportivo La Coruña 32 (26–21), 5. Betis 30, 6. Celta Vigo 27 (20–18), 7. Mallorca 27 (24–31), 8. Atlético Madrid 25.

Az olasz és spanyol bajnokság részletes táblázatát holnapi lapszámunkban közöljük.

• A francia bajnokságban a 20. és 21. forduló elmaradt találkozóit pótolták. Eredmények: Le Havre–Strasbourg 1–1, Lens–Sedan 4–0 és Montpellier–AJ Auxerre 0–0.

Az állás: 1. Nice 38 pont (28–16), 2. Olympique Marseille 38 (23–20), 3. Olympique Lyon 36 (37–27).

• Az angol Premier League 24. játéknapján: Manchester United–Chelsea 2–1, Newcastle United–Manchester City 2–0, Aston Villa–Tottenham Hotspur 0–1, Blackburn Rovers–Birmingham City 1–1, Charlton Athletic–Bolton Wanderers 1–1, Everton–Sunderland 2–1, Leeds United–West Bromwich Albion 0–0, Southampton–FC Liverpool 0–1, Arsenal–West Ham United 3–1 és Fulham–Middlesbrough 1–0.

Az állás: 1. Arsenal 52 pont, 2. Manchester United 47, 3. Newcastle United 42/23 mérkôzés, 4. Chelsea 41, 5. Everton 39, 6. FC Liverpool 38.

(pja)

Ki veszi át az Olimpiát?

(8. old.)

Annyi anyagi probléma és bizonytalanság után megtörténhet, hogy megoldódik a Szamosújvári Olimpia tulajdonjoga. Biztos forrásból értesültünk, hogy a Szamos menti együttest egy dési vállalkozó venné át, aki megpróbálja felsôbb osztályba juttatni a csapatot! Egyelôre csak annyit tudunk elmondani, hogy ambíciós sportemberrôl van szó, aki eddig a Dési CF 01 közösségét támogatta (a szamosújvári és dési olvasóknak talán ennyi információ is elég, hogy kibogozzák, kirôl is van szó).

Erkedi Csaba

Helyreigazítás

(8. old.)

A kolozsvári sportrepülés indulásának évfordulójáról január 18-án közölt cikkünkben számomra is megmagyarázhatatlan okokból téves adatokat közöltem:

— az évforduló 65, és nem 70 éves;

— a berepülés 1938-ban, és nem 1933-ban történt.

Ôszinte sajnálkozással,

Islik Tibor

CSELGÁNCS
Visszajött a trófea
Ismét az U–KMSC lányai nyerték a Román Kupát

(8. old.)

Vasárnap rendezték meg az idei esztendô elsô hivatalos hazai cselgáncs versenyét, a Román Kupával díjazott hagyományos vetélkedôt, amely két éve zajlik ezzel az elnevezéssel (azelôtt Szövetség-kupájának hívták). A kiírás szerint a 60 cm magasságú trófeát az a klub nyeri el véglegesen, amely háromszor végez az elsô helyen. A kolozsvári nôi dzsúdóiskola újabb lépést tett a kupa végleges birtoklása felé, ugyanis vasárnap, a Brassóban lebonyolított vetélkedôn a Kolozsvári U-KMSC nôi gárdája másodszorra bizonyította be fölényét az ország többi szakosztálya felett.

Ezúttal megfiatalított gárdával utaztak a kolozsváriak az évadnyitó versenyre, ugyanis Simona Richter, a sydneyi Olimpiai Játékok bronzérmese 2003. január elsejétôl abbahagyta az aktív sportolást, míg a sokszoros Eb-érmes Laura Moise-Móricz gyermeket vár. Egyéves szünet után azonban ismét tatamira lépett egy másik kolozsvári kiválóság, Ioana Dinea, akinek szereplésén azonban meglátszott a hosszú kihagyás és így az 52 kg-os súlycsoportban meglepetésre megelôzte ôt csapattársa, Sallay Violeta. Máskülönben ez a kategória kolozsvári háziversenyt eredményezett, ugyanis a III. meg az V. helyet is az U-KMSC színek képviselôi szerezték meg Galicza Andreea, illetve Anamaria Pavãl révén. Kevésbé várt eredmény született a 63 kg-osoknál is, ahol a tehetséges Cristiana Bãban életében elôször bizonyult jobbnak hivatalos versenyen a tapasztaltabb Irina Samoilãnál. Ôk is az U-KMSC szakosztályt képviselték, akárcsak az 50 kg-osok gyôztese, Mirela Vasilan (Natalia Borbei harmadik lett). Az év elejétôl Kolozsvárra igazolt, tavalyi ifi világbajnok, Carmen Bogdannak ugyancsak a bronzéremmel kellett beérnie. Az elsô helyet ebben (a 48 kg-os kategóriában) meglepetésre a Nagyváradi Körös képviselôje, Olimpia Ianc szerezte meg a 2001-es ifi vb gyôztes Alina Dumitru (Steaua) elôtt.

További kolozsvári helyezések: 57 kg: 2. Corina Cãprioriu; 78 kg: 2. Anamaria Marcu. Az egyetlen kolozsvári fiú, a még ifjúsági Marius Bucsa a 90 kg-ban a harmadik lett (a súlycsoportot a brassói Ábrahám Elôd nyerte meg).

Többet vártunk Csokási Enikôtôl, Andreea Cãtunától, Alina Rotartól és Simona Boitától.

A klubok közötti rangsorban: 1. U-KMSC 43 p.; 2. Steaua 18 p.; 3. Körös 11 p.

Mindent összegezve biztató kezdetnek lehet minôsíteni a Florin Bercean, Geanina Inclenzan, Stefan Vodã és Petru Matei mesterek által felkészített kolozsvári cselgáncsozók elmúlt vasárnapi szerepléseit.

(radványi)

KÉZILABDA
Román Kupa a tavaszi rajt elôtt

(8. old.)

Hat nôi kupacsapat és a férfi válogatottban szereplô játékosok már nekivágtak a 2003-as esztendônek. Bár a hazai vetélkedôk csak február 8–9-én, illetve március 16-án kezdôdnek, a többi együttesnél ezekben a napokban már élénk tevékenység folyik, ugyanis a bajnokság "prológusa", a Román Kupa találkozók kerülnek elôtérbe. Ezen a Nemzeti Ligában szereplô csapatok mellett részt vesz az elsôosztályban szereplô együttesek zöme is.

A férfiaknál 16 csapat vesz rész: a 12 Nemzeti Ligás, valamint a két elsôosztályú csoport elsô két helyezettje, amelyek kieséses rendszerben küzdenek a trófeáért. Az elsô fordulót egy héttel a bajnoki rajt elôtt, vagyis február 2-án bonyolítják le. Egyetlen találkozó dönt a legjobb nyolc közé kerülésrôl, a továbbiakban viszont a sorshúzással összeállított mûsor már oda-vissza alapon lebonyolításra kerülô összecsapásokat irányoz elô.

A nôi mezônyben a résztvevôk száma bôvül: a 12 élvonalbeli gárda mellett a 8–8 elsôosztályú együttes is benevezett. Ebbe a tornába a Nemzeti Ligás csapatok tavalyi helyezésük függvényében fokozatosan kapcsolódnak be.

Itt már beszámolhatunk az elsô eredményekrôl, amelyeken csak elsôosztályú csapatok mérték össze tudásukat a január 11–12-i és 18–19-i hét végén. Eredmények (kiemelve a továbbjutók): Slatinai Sportlíceum (Nyugati-csoport)–Piatra Neamt-i HCF (Keleti-csoport) 21–27 és 19–36; Sepsiszentgyörgyi MSC (K)–Aradi Sabina (Ny) 30–19 és 27–27; Medgyesi Jövô (Ny)–Marosvásárhelyi Maros (K) 42–27 és 18–22, Romani KK (K)–Krajovai DWAR (Ny) 13–18 és 19–25, Corabiai Amical (Ny)–Bukaresti Venus Apa Nova (K) 17–31 és 26–37; Temesvári U (Ny)–Bákói Stiinta (K) 38–26 és 37–25 — mindkét találkozót a Bega-parti városban bonyolították le, Nagyszentmiklósi Unirea (Ny)–Brãilai Dunãrea (K) 10–0 — a vendégek nem jelentek meg, s így a csapatot kizárták, Dévai Cetate (Ny)–Suceavai KK 32–13 és 33–9 — mindkét mérkôzést Déván játszották.

A hétfô délelôtti sorsoláson a továbbjutott 8 együttes és Nemzeti Liga 5–12. helyezettje (köztük a Kolozsvári U-Ursus, Nagybányai Selmont, Dévai U-Remin, Szászsebes, Brassói Rulmentul stb.) vett részt, az U-Ursus ellenfele a Medgyesi Jövô lesz, január 25-én egyetlen összecsapás dönt a továbbjutásról. A találkozó helyszíne valószínûleg Segesvár, mert Medgyesnek nincs sportterme.

Radványi Pál

Nôi BL: súlyos ferencvárosi vereség

(8. old.)

Nyolcgólos vereséget szenvedett a Ferencváros a dán Viborg HK otthonában a nôi kézilabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában, végeredmény: Viborg–Ferencváros 34–26 (16–11).

A csoport másik mérkôzésén: HC Lipcse (német)–Nordstrand (norvég) 25–23 (14–13).

Az állás: 1. Viborg 6 pont, 2. Ferencváros 4, 3. Lipcse 2, 4. Nordstrand 0

A Ferencváros február 8-án Lipcsében lép pályára.

TENISZ
Melbourne
Kikapott a világelsô

(8. old.)

Bár adogatását csak egyetlenegyszer vesztette el, nagy meglepetésre búcsúzott a házigazdák kedvence, a világelsô Lleyton Hewitt a további küzdelmektôl. Így szertefoszlott az ausztrál teniszezô álma, hogy idén mind a négy GS tornát megnyerje.

• Eredmények a nyolcaddöntôben:

Férfi egyes: Rainer Schüttler (német, 31.)–James Blake (amerikai, 23.) 6:3, 6:4, 1:6, 6:3; Andy Roddick (amerikai, 9.)–Mihail Juzsnyij (orosz, 25.) 6:7 (4), 3:6, 7:5, 6:3, 6:2; Junesz el-Ajnaui (marokkói, 18.)–Lleyton Hewitt (ausztrál, 1.) 6:7 (4), 7:6 (4), 7:6 (5), 6:4 és David Nalbandian (argentin, 10.)–Roger Federer (svájci, 6.) 6:4, 3:6, 6:1, 1:6, 6:3.

A férfi egyes negyeddöntôinek párosítása: el-Ajnaui–Roddick, Schüttler–Nalbandian, Wayne Ferreira (dél-afrikai)–Juan Carlos Ferrero (spanyol, 4.) és Sebastian Grosjean (francia, 12.)–Andre Agassi (amerikai, 2.).

Nôi egyes: Serena Williams (amerikai, 1.)–Jelena Daniilidu (görög, 18.) 6:4, 6:1, Meghann Shaughnessy (amerikai, 25.)–Jelena Bovina (orosz, 20.) 5:7, 6:2, 6:4; Anasztaszija Miskina (orosz, 8.)–Chanda Rubin (amerikai, 10.) 4:6, 6:4, 6:1 és Kim Clijsters (belga, 4.)–Amanda Coetzer (dél-afrikai, 19.) 6:3, 6:1.

A nôi egyes negyeddöntôinek párosítása: Venus Williams (amerikai, 2.)–Daniela Hantuchová (szlovák, 7.), Justine Henin-Hardenne (belga, 5.)–Virginia Ruano-Pascual (spanyol), Clijsters–Miskina és Serena Williams–Shaughnessy.

• Véget ért a tenisz nagyasszonyának ausztráliai kalandja: a 46 éves amerikai Martina Navratilová, az orosz Szvetlana Kuznyecovával (17) az oldalán 6:2, 6:3 arányban kikapott az 1. helyen kiemelt Williams-testvérektôl, s búcsúzott a nôi párosok küzdelmeitôl.

Martina Hingis folytathatja pályafutását
Az egykori világelsô teniszezônô, Martina Hingis orvosa úgy véli: a svájci klasszisnak nem kell befejeznie pályafutását a már-már krónikussá váló bokasérülése miatt. — A mûtét tökéletesen sikerült, ezért nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy Hingis folytathatja sikerekben gazdag karrierjét — mondta Heinz Bühlmann professzor, aki májusban levezette a 90 percen át tartó operációt.

Az orvos azt is hozzátette: egészségügyi szempontból ugyan nincs akadálya a játékos visszatérésének, arra azonban nem tud válaszolni, hogy a 22 éves versenyzô miként dönt a jövôjével kapcsolatban.

Az öt Grand Slam-tornán diadalmaskodó Hingis jobb bokáját 2001 októberében, a balt pedig tavaly májusban mûtötték meg. Utoljára októberben, a filderstadti viadalon indult, ahol a 2. fordulóban az orosz Jelena Gyementyijeva búcsúztatta.

Hingis édesanyja Casanova edzôje lett
A 17 éves Myriam Casanova edzôje lett az egykori világelsô svájci teniszezô, Hingis édesanyja.

Melanie Molitor (képünk) egyelôre addig vállalta a világranglistán 53. svájci tehetség felkészítését, amíg a jelenleg sérült lánya fel nem épül. Egyelôre nem tudni, mi lesz akkor, ha az állandó lábfájással bajlódó Hingis úgy dönt: befejezi a teniszt.

— Nagyon örülök, hogy Melanie foglalkozik a lányommal — mondta Casanova édesapja. — Olyan ez, mintha egy futballistát megvenne a Manchester United vagy a Bayern München.

Casanova 1999 óta profi és már tagja a svájci Fed Kupa-csapatnak.

AUTÓSPORT
Dakar — 2003
A Maszuoka–Schulz duó és Sainct gyôzött

(8. old.)

Az autósoknál a Maszuoka Hirosi–Andreas Schulz japán–német kettôs, a motorosok között a francia Richard Sainct, a kamionosok versenyében a Vlagyimir Csaguin–Szemjon Jakubov–Szergej Szavosztyin trió nyerte a 25. Dakar-ralit.

A 17. szakaszon (Sarm-es-Sejk–Sarm-es-Sejk, összesen: 56 km, gyorsasági: 34 km) Maszuokának csak arra kellett figyelnie, hogy ne hibázzon. A 42 éves pilóta biztonságos autózással a 35. helyen fejezte be az etapot, de ez is bôven elég volt a végsô sikerhez.

Sainctnek jobban kellett figyelnie, de azt megengedhette magának, hogy az összetettben második Cyril Despres és a harmadik Fabrizio Meoni mögött motorozzon.

A záró szakaszt az Ari Vatanen–Kristina Thorner kettôs, illetve a svéd Per-Gunnar Lundmark nyerte.

A célba érkezô két magyar párost több tucat rajongó várta. A Kis Sándor–Czeglédi Péter (Nissan) és a Palik László–Darázsi Gábor (Toyota) kettôs felszabadultan, boldogan viszonozta az üdvözlést. Kis és Czeglédi a 25. helyen ért célba, összetettben a 48. pozíciót foglalta el. Palik és Darázsi a szakaszon 60., összetettben pedig az 52. helyen végzett.

SAKKSAROK

(8. old.)

Továbbra is remekül szerepel Polgár Judit a hollandiai Wijk aan Zee-ben zajló sakktornán. A magyar nagymester a 7. fordulóban a profi világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyik ellen ért el döntetlent világossal. A maratoni parti során a 97. lépésben egyezett meg remiben a két játékos.

Polgár Judit (4,5 pont) fél ponttal lemaradva követi a két éllovast, a FIDE vb-elsô ukrán Ruszlan Ponomarjovot legyôzô indiai Viswanathan Anandot és a holland Loek van Wely-t (5–5 pont).

Kramnyik kihívója Lékó Péter lesz az idén sorra kerülô világbajnoki párosmérkôzésen.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -