2003. január 24.
(XV. évfolyam, 17. szám)

Nem mondanak le az önálló magyar állami egyetemrôl
Elôkészületben az új RMDSZ–SZDP protokollumtervezet

(1., 4. old.)

Bukarestben tegnap este került sor az RMDSZ és a kormánypárt között arra a megbeszélésre, amelynek célja áttekinteni az esetlegesen megkötendô új protokollum részleteit. Hogy az RMDSZ milyen álláspontot képvisel a tárgyaláson, arról Borbély László képviselô és egyben ügyvezetô alelnök nyilatkozott a Szabadságnak:

— Az RMDSZ a 2002-es protokollumot illetôen elkészített egy elemzést, amit még december folyamán elküldtünk az SZDP-s kollégáknak, a megbeszélést tehát ennek a kiértékelésével kezdjük. Az országos protokollumnak körülbelül a 80–85 százalékát sikerült teljesíteni, egyes megyei együttmûködési egyezményeknél viszont, ahol már több elemzést is készítettünk az év folyamán, sokkal több a meg nem valósult kitétel. Ennek alapján tehát a mostani megbeszélésen egyelôre csak elsô nekifutásra beszélünk az elôkészítendô 2003-as protokollumról. Ilyen értelemben kértük a megyei szervezeteket, a parlamenti képviselôket, szenátorokat, ügyvezetô elnökséget, hogy nyújtsák be javaslataikat. Természetesen áthozzuk a tavalyi meg nem valósított kitételeket, és lesznek új tételek is. Abból, ami tavaly nem valósult meg, a legfontosabb kérdésnek tartjuk a tanszékek és karok beindítását a Babes–Bolyai Tudományegyetemen, reméljük, hogy erre hamarosan lesz pozitív megoldás, hiszen a kormányzó párt az utóbbi találkozókon ilyen értelemben nyilatkozott. De reméljük, hogy ugyancsak pozitív megoldás születik a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetemen, valamint más egyetemeken beinduló magyar karokat, illetve beiskolázási helyeket illetôen is. Külön kiemelt kérdés lesz a tulajdonviszony, beleértve a földek, erdôk, egyházi és más ingatlanok visszaszolgáltatását, hiszen az egyházi ingatlanok visszaadását szabályozó törvény értelmében március elejéig be kell nyújtani a kéréseket, és szeretnénk, ha a bizottság minél hamarabb végleges döntéseket hozna. Ezenkívül van néhány kiemelt pozíció: a Batthyáneum, a váradi Püspöki Palota, Kolozsváron néhány épület, amelyet a korábbi adatok szerint már vissza kellett volna szolgáltatni, de még mindig peres úton próbálják megakadályozni. Továbbá tárgyalunk az RMDSZ által fenntartott alkotmánymódosítási javaslatokról. A bizottság két-három héten belül befejezi tevékenységét, mi pedig csak akkor tudunk támogatni alkotmánymódosítást, ha azt a javaslatainkat megfelelô módon kezelik és elfogadják. A tárgyaláson a továbbiakban elôkészítjük a protokollumtervezetet, és ha meg tudunk egyezni, akkor február elsô felében lehetne véglegesíteni.

— Említette a BBTE-vel kapcsolatos kérést, ami a tanszékek és karok indítását illeti. Ezzel kapcsolatban a Szabadság hasábjain sajtóvita kerekedett. Vekov Károly képviselô és Wanek Ferenc, a Bolyai Társaság elnöke ugyanis sajtóértekezlet keretében fejtették ki ellenérzésüket azzal kapcsolatosan, hogy az RMDSZ csúcsvezetôsége az új protokollum aláírásánál nem ragaszkodik az önálló állami magyar egyetem igényéhez. Szeretném, ha kifejtené ezzel kapcsolatban a véleményét.

— Ismerem a sajtóvitát. Én is furcsállom a dolgot, valószínûleg Vekov Károly képviselô úr nem figyelt oda arra, ami a múlt évben történt a protokollum kapcsán, valamint a beszámolókra, amelyeket rendszeresen megtartottunk a képviselôházi frakcióban. Ha odafigyelt volna, akkor tudna arról, hogy egyrészt nem mondtunk le az önálló magyar egyetemrôl, szó sincs errôl. Itt egy szakaszos kérdésrôl van szó, amelyet a magyar tanárok jóváhagyásával és egyetértésével, valamint az általuk készített anyag alapján tettünk le hivatalosan már a múlt évben a tanügyminiszter és a kollégák elé, a karok beindítását illetôen. Amit tehát Vekov Károly állít, az nem felel meg a valóságnak. A képviselô úr valószínûleg azért nem tud odafigyelni ezekre a kérdésekre, és tényszerûen tájékoztatni a közvéleményt, mert az utóbbi sajtóértekezletek egyikén bejelentette, hogy egy új párt megalapításán gondolkodik, tehát nincs ideje behatóbban foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Egyébként tudná, hogy a tanárokkal közösen egyetértettünk, hogy ez a kitétel kerüljön be a tavalyi protokollumba, amelyet sajnos, mint mondottam nem sikerült megvalósítani, éppen ezért fontos számunkra, hogy visszakerüljön és megvalósuljon. Egyébként személy szerint úgy emlékszem, hogy az autonómia kérdésében is a tanárok, a rektorhelyettes és mindazok a magyar oktatók, akik tanítanak az egyetemen, igenis kérték, hogy legyen döntési joguk. Ha pedig létrejönnek ezek a karok és tanszékek, akkor lesz döntési joguk az egyetemen belül. Ez az elsô lépés. Nyilvánvaló, hogy nem mondtunk le a magyar önálló egyetemrôl.

— Idekapcsolnám Wanek Ferenc elnök úr véleményét is, aki szerint a tavaly márciusi Felsôoktatási Tanácson önök elfogadták az érvelésüket, miszerint "csak karokról lehet szó, mivel a tanszékek alárendelt, független döntési jogkörrel nem rendelkezô struktúrák".

— Kérném, hogy Wanek Ferenc úr konzultáljon azokkal, akik tavaly elôkészítették ezeket az anyagokat. Még egyszer hangsúlyozom, az ô javaslataik alapján került be a kitétel a protokollumba, tehát azokkal, akik a BBTE-n tanítanak, és akik minden módosítás nélkül ismét kérték, hogy az általuk elôkészített javaslatok kerüljenek be. Wanek úrnak gondolom Kása Zoltán, Néda Árpád rektorhelyettesekkel és azokkal a felelôs oktatókkal kell konzultálnia, akik ezt a változatot kérték és támogatták.

Köllô Katalin

Tízéves az AGORA Információs Ifjúsági Iroda
További, de átgondoltabb anyaországi támogatások

(1., 4. old.)

Megalakulásának tizedik évfordulóján, és abból az alkalomból is, hogy kolozsvári fiókszervezete nemrég új székhelyre, a Jókai utca 4. szám alá költözött, szerda este hivatalos magyarországi küldöttség látogatta meg az AGORA Információs Ifjúsági Iroda romániai központját. Petri Zsolt, az Oktatási Minisztérium Határon Túli Hivatala Fôosztályának helyettes vezetôje, Szatmári Ildikó államtitkári tanácsadó és Horváth Tamás, a Márton Áron Szakkollégium fôigazgatója egyúttal az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanáccsal tárgyalt, amelynek eredményérôl beszámoltak lapunknak.

A vendégek elmondták, hogy Kárpát-medencei körútjukon aktuális pályázatok kiírási feltételeit és a helybeli illetékesek ezzel kapcsolatos véleményét tekintették át. A jelenlegi magyar kormány néhány újdonságot szándékszik bevezetni az anyaországban ösztöndíjjal középiskolai és felsôoktatási tanulmányaikat végzô határon túli fiatalok megsegítésében. Legfôbb elv, hogy azokat juttatnák pályázatokhoz, akik tanulmányaik befejeztével a szülôföldjükön vállalnak munkát. Erre vonatkozóan az érdekeltek elôzetes szerzôdésben elkötelezik magukat az itthon boldogulásra. Újdonság, hogy nem zárják ki a pályázási lehetôségbôl azokat, akik középiskolai tanulmányaikat már Magyarországon végezték el, és most egyetemen szeretnék folytatni szakképzésüket. További úításnak számít még a tehetséggondozói ösztöndíj azok számára, akik mûvészeti oktatásban részesülnek. Még nem tudni, milyen technikával írnák ki a pályázatokat, de az biztos, hogy finomítanak a magyar igazolvány elôírása tekintetében, és a magyarsághoz való tartozást a régiós sajátosságok figyelembe vételével kell majd bizonygatniuk a pályázóknak. A felsôoktatás tekintetében fel szeretnék mérni, hogy milyenek az igények, és szükség esetén a részképzést is alkalmaznák. Ennek érdekében a Határon Túli Felsôoktatási Tanács egyeztetni kíván a Sapientia Alapítvánnyal, a többi itteni oktatási intézménnyel és az RMDSZ-szel. Pontos adatok nincsenek az ilyen körülmények között pályázni szándékozók létszámáról, amelyet néhány tucatra tesznek. A támogatási keretek megfelelnek az eddigi szintnek, vagy kissé még emelkednek. A cél, hogy javuljon az ilyen formában nyújtott oktatás minôsége. Másik újdonság, hogy a pályázási lehetôségeket nemcsak a végzôsöknek ajánlják fel, hanem kiterjesztik a doktoranduszokra is.

Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanács elnöke lapunknak elmondta: a magyar oktatási minisztérium most 1–2 évre kiterjedô átmeneti idôszakban gondolkodik az ösztöndíjrendszer megreformálásával, de az erdélyiek nem vállalják, hogy a támogatások adminisztrálását ôk maguk lássák el. Erre sem megfelelô felszerelésük, sem rálátásuk nincs, különös tekintettel azoknak a fiataloknak az esetében, akik már évek óta kint tanulnak, és akiknek a képességeit-hozzáállását itthon nem ismerik. Jó lenne csak a hiányszakokra koncentrálni. Hasonlóképpen döntött a kárpátaljai ösztöndíjtanács is. A pályáztatási rendszer részleteirôl és technikájáról néhány nap múlva Budapesten döntenek.

Ördög I. Béla

A demokraták új régióelképzelései

(1. old.)

A Demokrata Párt (DP) Kolozs megyei szervezete saját regionalizációs tervezetet dolgozott ki, amelyet a párt központi vezetése elé terjesztenek jóváhagyásra.

A tervezet szerint a régiókat két vagy három, "természetes és történelmi" kritériumok alapján csoportosított megye alkotná, a jelenlegi megyék pedig bizonyos idô múltán megszûnnének.

A Kolozs megyei DP vezetôi szerint a régiókat nem gazdasági megfontolások alapján kell létrehozni, ahogy az SZDP javasolja. A demokraták úgy vélik, hogy "a négy közigazgatási szintet a rendszert már alkalmazó országok nem tartják hatékonynak".

Dacian Dragos, a tervezet kezdeményezôje, a Kolozs megyei DP jogi ügyvezetô titkára szerint a régiókat a községek és városok képviselôibôl álló regionális tanács vezetné. A testület tagjai elnököt és a régió prioritás-területeivel foglalkozó alelnököket választanának.

A helyi önkormányzatok kapcsán a tervezet létszámcsökkentést és uninominális szavazást javasol. A prefektus hivatásos köztisztviselô lenne, akit a kormány nevezne ki meghatározott idôre.

Lapos tanácsülés

(1., 4. old.)

Csütörtökön csupán apró kérdésekben dönthettek a kolozsvári önkormányzati képviselôk, ugyanis sokan hiányoztak, így nem gyûlt össze a fontos határozattervezetek elfogadásához szükséges kétharmados többség.

A Közszállítási Vállalat (RATUC) alkalmazottainak viselkedését szabályozó határozattervezet kapcsán a tanácsosok a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó vállalat tevékenységérôl nyitottak vitát. Molnos Lajos RMDSZ-es tanácsos például azt nehezményezte, hogy az utasok több esetben lehetetlen helyzettel találják szembe magukat: a jegyirodák bezártak, a vállalat trolijai, villamosai, buszai még közlekednek. — A Közszállítási Vállalatnak jegyautomatákat kellene felszerelnie, ahogy az a nyugati országokban történik. Kollégája, Máté András amiatt panaszkodott, hogy egyes sofôrök nem vezetnek megfelelôen. — Úgy tesznek, mintha krumplit szállítanának. Ezenkívül a jármûvek koszosak — jegyezte meg az önkormányzati képviselô.

A tanácsosok bizottságot hoztak létre a polgármesteri hivatal jogi osztálya által kifejtett tevékenység ellenôrzésére. Amint arról Titus Jude jegyzô beszámolt, jelen pillanatban a városházát 4 ezer (!) személy vagy intézmény perelte be. A város jegyzôje nem tudott semmi biztosat mondani arra vonatkozóan, hogy a polgármester ellen hányan indítottak pert.

— Annyit biztosan tudok, hogy 900 esetben a különbözô ingatlanokat visszaigénylôk perelték be a polgármesteri hivatalt — mondta Jude. Hozzátette: naponta 12 jogtanácsosnak kell védenie a városháza álláspontját a különbözô bíróságokon, törvényszékeken. Romulus Zamfir liberális tanácsos kifogásolta, hogy a jogi osztály jóváhagyásával olyan lakásokat adtak el, amelyek tudvalevôleg a volt tulajdonosok által visszaigényelt ingatlanokban vannak.

A polgármester nem vett részt a tanácsosok által összehívott ülésen.

Kiss Olivér

Hitelkártyával is vásárolhatók a vonatjegyek

(1. old.)

A Román Állami Vasút (CFR) a Banc Posttal közösen bejelentette, hogy létrehozták az elsô hálózatot Romániában, amely által a vonatjegyeket ezentúl hitelkártyával is ki lehet fizetni. A Banc Post már elhelyezte elsô elektronikus kasszáit a bukaresti északi vasútállomáson, illetve a bukaresti CFR utazási irodákban. A nemzetközi illetve belföldi utazásokért a pénzt Visa illetve Mastercard hitelkártyákkal lehet átutalni a CFR kontójára. A sajtónyilatkozat szerint, rövid idôn belül Románia fontosabb városaiban ehhez hasonló pénztárakat állítanak majd fel, ezáltal eleget tesznek a több mint 3 millió román hitelkártya-használó igényeinek, valamint a külföldi turistáknak, akik vonattal közlekednek. A Banc Post az utolsó évben több mint egymillió hitelkártyát adott ki, ezáltal elsô a román piacon, négyfajta Visa és kétfajta Europay hitelkártyát kibocsátva.

Európai egyetemek éves közgyûlése

(1. old.)

Elsô alkalommal rendezik meg Romániában, Kolozsváron az európai egyetemek éves ülését — közölte csütörtökön Cãtãlin Baba, a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) szóvivôje az MTI-vel.

A sóvivô elmondta, hogy a 850 felsôoktatási intézményt tömörítô Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) Kolozsváron, a BBTE-n tartja a rektorok évi konferenciáját.

Az október végére, november elejére tervezett tanácskozáson a szervezôk 650-700 rektor részvételére számítanak. A találkozó témája az európai oktatási rendszerek összehangolása.

A szervezet elsô alkalommal döntött úgy, hogy egy kelet-európai egyetemi központban tartja meg találkozóját. Cãtãlin Baba szerint a kolozsvári egyetem számára történelmi esemény, hogy házigazdája lehet a rendezvénynek. A BBTE Romániából elsôként csatlakozott a szövetséghez.

Az EUA véleménye szerint modellértékû a kolozsvári egyetem multikulturalizmusa és ökumenizmusa. Az egyetemen négy nyelven, románul, magyarul, németül és angolul tanítanak. A BBTE keretében egyebek között ortodox, katolikus és protestáns teológiai tanszék is mûködik. A BBTE-n az idei tanévben több mint 4000 diák tanul magyar nyelven. A jelenlegi 117 szak közül 51 szakon magyar nyelven is van képzés.

Az RMDSZ régóta igyekszik elérni, hogy az egykori magyar egyetemen önálló magyar kart hozzanak létre. Az RMDSZ és a román kormánypárt tavalyi együttmûködési megállapodásában szerepelt ugyan az önálló magyar kar létrehozása, ám ez nem valósult meg.

A BBTE szóvivôje ezzel kapcsolatban az MTI-nek elmondta: a BBTE szenátusa eddig nem kapott olyan kérést az illetékes szervektôl, hogy foglalkozzon a magyar kar létrehozásának tervével.

Holnap "sûrített" tantárgyolimpia

(1., 5. old.)

A tantárgyolimpiák szervezése terén Kolozs megye nem akármilyen tapasztalatokkal rendelkezik, így senki sem lepôdött meg, amikor a megyei tanfelügyelôség — immár hagyományosan — újított a lebonyolítási rendszeren. A szombaton kezdôdô tantárgyolimpiák helyi szakaszára például idén kevesebb központot jelöltek ki, viszont ezek sokkal több helyrôl fogadják a versenyzôket, mint tavaly.

A román nyelv és irodalom olimpia helyi szakasza 21, a német, a kémia és a fizika egy, a biológia 7 megyei központban kerül megszervezésre. A németre a Cosbuc kollégiumban, a biológiára az O. Goga és Vaida-Voievod iskolákban, a Terapia Iskolaközpontban, illetve bánffyhunyadi, dési, szamosújvári és tordai iskolákban kerül sor. A kémiaversenyt a Racovitã-líceumban, a fizikát a Szálltási Iskolaközpontban rendezik.

A román nyelv és irodalom esetében már tudni lehet a megyei szakasz idôpontját is: március 1. (A kisebbségiek számára kiírt román nyelv és irodalom olimpia március 15-én zajlik majd).

A magyar nyelv és irodalom olimpia helyi szakaszára (az általános iskolák diákjai számára) Kolozsváron az Emil Isac és az Apáczai-líceumban kerül sor; a középiskolásokat a Brassai Sámuel Elméleti Líceum várja. További megyei központok: tordai Teodor Muresianu Iskola, Szamosújvári Ált. Iskola, Magyarlónai Ált. Iskola. Ez utóbbiban fognak megmérettetni a Tordaszentlászló és Gyalu környéki tanulók. A tordai általános iskolások a Teodor Muresianuban versenyeznek, a nagyobbak viszont bejönnek Kolozsvárra, hogy a konkurenciális helyzet evidensebb legyen.

— A helyi szakaszt követô megyeire március 8-án fog sor kerülni, az országos szakaszt pedig Nagybányán szervezik majd április 29.–máj 3. között — mondta Péter Tünde szaktanfelügyelô, aki reményét fejezte ki, hogy a szombaton kezdôdô tantárgyversenyeken a Kolozs megyei gyerekek hagyományosan jól fognak teljesíteni.

Szabó Csaba

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

NYELVI KÉPZÉS HATÁRHELYZETBEN címmel kezdôdik ma délelôtt 10 órakor háromnapos szakmai konferencia a Heltai-alapítvány pinceklubjában (Mikó/Clinicilor u. 18.szám). Célja: helyzetértékelés, szakmai egyeztetés és programismertetés.

A ROMÁN NYELV TANULÁSA ÉS TANÍTÁSA A KISEBBSÉGI TANNYELVÛ ISKOLÁKBAN címû szakmai fórumot harmadszor rendezte meg a Soros Oktatási Központ Alapítvány, a kolozsvári Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, a Hargita Megyei Tanfelügyelôség és a Sapientia Tudományegyetem. A fórum munkálatai január 23-án kezdôdtek és 26-ig tartanak.

ÖSSZKÉP címmel Starmüller Katalin kolozsvári képzômûvész kiállítása nyílik meg ma 18 órakor az Apáczai Galériában.

ELADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS nyílik ma, január 24-én, pénteken délben 12 órakor a Szentegyház/Iuliu Maniu utca 8. szám alatti Studio Galériában. A kiállító három fiatal mûvész — Bányai Júlia, Bányai Krisztina és Farkas János — festményeit naponta 11–18 óra között tekinthetik meg az érdeklôdôk.

A ROMÁN FEJEDELEMSÉGEK EGYESÜLÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN ma Kolozsváron a következô ünnepségekre kerül sor: 11-kor koszorúzás A. I. Cuza mellszobránál, 13 órakor szimpózium a polgármesteri hivatal üvegtermében, 18 órakor mûvészi mûsor a Diákmûvelôdési Házban, 20 órakor tûzijáték a Bocskai (Avram Iancu) téren.

Lapszemle

(2. old.)

Mûvelôdés–2002/december
A közmûvelôdési folyóirat múlt évi utolsó száma — immár hagyományosan — közli a legújabb EMKE-díjasok fényképes névsorát és a laudációkat, valamint a folyóiratnak a 2002. évet átfogó tartalomjegyzékét és a névmutatót. Ez utóbbi szépséghibája, hogy a Szolnay-díjas Károly Zöld Gyöngyi képzômûvész a tartalomjegyzékben két helyen is Margitként szerepel. E rövid ismertetô szolgáljon egyben hibajavításként is. Neményi József Nándor a környezetkultúráról, a környezeti nevelés fontosságáról, Pillich László a polgári önszervezési modellekrôl fejti ki véleményét. Kelemen Lajos Bolyai Üdvtanáról írott sorait Sas Péter bevezetôjével közli a lap. Kovács Ferenc írásának címe: Toldi a mikrofon elôtt. Borbély Erika a néprajz-magyar szakos diákok muzeológiai szakgyakorlatainak élményeit, eredményeit foglalja össze, míg Nagy Loránd Zsigmond a varsolci népi hagyományokról ír. Végezetül pedig a lap fôszerkesztôje, Szabó Zsolt készít "nyersmérleget" a Mûvelôdés 55. születésnapját megelôzô esztendôrôl, amely a könyvkiadás tekintetében is sikeresnek nevezhetô.

Erdélyi Riport
A revizionizmus árnyékában címmel közöl legújabb számában terjedelmes anyagot az Erdélyi Riport. A hetilap megszólaltatta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nemrég lemondott kolozsvári vezetôjét is.

Az idei harmadik szám vezércikke a közelgô RMDSZ-kongresszust érinti. Összeállítást közöl a lap a státustörvény tervezett módosításának folyamatáról.

Az Arcél rovatban Demény Péter készített interjút Balla Zsófia költôvel.

A Nézôpont rovatban Kántor Lajos (Csengôgomb és demokrácia) és Papp Sándor Zsigmond (Sabatini ecsetje) közöl kommentárt.

Büntetés

(2. old.)

Felhívás tömbházunk ajtaján: legyünk szívesek ekkor és ekkor, ettôl és ettôl az órától otthon tartózkodni, mert jönnek az illetékesek ellenôrizni a gázszereléseket. Ellenkezô esetben, az 1.6/9-es rendelkezés értelmében minden elôzetes figyelmeztetés nélkül lezárják a gázszolgáltatást. Na, mondom, ez komoly, valamit tennünk kell, hogy egyikünk a családból a jelölt idôpontban otthon tartózkodjon. Megtettük a szükséges intézkedéseket. És az otthon maradott elkezdte várni a gázasokat. Várta, várta, jött a dél, nem mert nekikezdeni ebédelni, nehogy éppen akkor jöjjenek, elfogyott a kenyér, azért sem mert leszaladni, nehogy éppen akkor érkezzenek. És várt. Addig, amíg letelt a határidô. Gondolta, elhúzódhatott a munkájuk, biztosan késôbb jönnek, délután, és várt tovább. Estig. És nem jöttek. Potyára cserélte el a váltását. Most már csak az a kérdés, hogy mi, akik nagy nehezen elrendeztük, hogy a feltüntetett idôpontban otthon lehessünk, mi milyen rendelkezés alapján és hogyan tudnánk minden elôzetes figyelmeztetés nélkül megbüntetni a Distrigazt.

B. É.

Transindex
Kérdezzen Böjte Csabától!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Böjte Csaba ferences szerzetes, a több mint 400 hányatott sorsú gyermeket összegyûjtött dévai Szent Ferenc alapítvány iskolájának alapítója, a szászvárosi hasonló óvoda és árvaház, a marosújvárnémeti cigányóvoda és egy sor egyéb Hunyad megyei létesítmény és terv kezdeményezôje lesz. Olvasóink kérdéseket intézhetnek hozzá. Válaszait várhatóan február elején olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és a Románia Újjsászületéséért Szövetség vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen várjuk január 25-ével bezárólag.

Filmbemutató

(2. old.)

Halj meg máskor!
Eredeti cím: Die Another Day. Színes, angol-amerikai akciófilm, 2002, 134 perc. Rendezte: Lee Tamahori. Szereplôk: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune, Judi Dench.

A jólfésült úriember ezúttal torzonborz neandervölgyi-származékként is bemutatkozik: már csak ezért az egy jelenetért is érdemes megnézni a legeslegújabb Bond-filmet, amely sorrendben immár a (ki hinné!) huszadik. Negyven éve már annak, hogy Ian Fleming regényét illetve teremtményét elôször vitték celluloidra, ennyi idô alatt egy tisztességes titkosügynök már rég nyugdíjba vonulhatott volna. De amíg vannak világuralomra törô, megalomániás fôgonoszok, addig Ôfelsége titkosügynöke, az angyali mosolyú James Bond él és hódít.

A szálak ezúttal Koreában futnak össze, de Hongkong és Kuba sem áll távol hôsünktôl, aki a történet elején fogságba esik, és 14 hónapi kínzás után olyan külsôt ölt, mint a fentebb már emlegetett ôsember. Ami nem is csoda, hiszen több mint egy évet tölt el skorpiók és lézersugár nem túl biztató társaságában. Végül fogolycsere útján szabadul, de hátra van még a nagy és összetett feladat: kideríteni, hogy ki árulta el, és megállítani a génmanipulált ôrültet, aki világháborút vagy világuralmat vagy valami hasonlóan nagy durranást akar véghezvinni. A lényeg a világ. Tehát ebben az esetben a világ is elég.

A huszadik Bond-filmben ismét Pierce Brosnan a 007-es, és megint csak tele van mindenféle életmentô, illetve pusztító szerkentyûkkel. Az arcrándulás nélkül gyilkoló ügynökhölgyet pedig ezúttal Halle Berry alakítja, de feltûnik egy nô a másik oldalon is, aki szintén nem hagyja hidegen a nôimádatáról is ismert Bondot. Nem is hagyhatná, hiszen egy jégpalotában lobbannak lángra. A leglátványosabbnak kikiáltott Bond-mozi a bemutatását követô elsô héten megdöntötte a bevétel-rekordot, letaszítva ezzel a trónról még a XXI. század üdvöskéjét, Harry Pottert is. Igaz, van is köztük néhány év korkülönbség…

Köztársaság mozi. Vetítési idôpontok: 11, 14, 17, 20, 23. Naponta 23 órától kedvezményesen.

A guru
Eredeti cím: Guru. Színes, angol-amerikai vígjáték, 2002. Rendezte: Daisy von Scherler Mayer. Szereplôk: Heather Graham, Marisa Tomei, Jimi Mistry, Michael McKean, Christine Baranski.

Egy fiatal reménység útja az önkiteljesedés felé. Ezt persze nem kell teljesen komolyan venni, fôként akkor nem, ha ez a reménység egy indiai tánctanár, aki — eléggé el nem ítélhetô módon — hollywoodi híresség akar lenni. Ennek érdekében odahagyja az ôsi és titokzatos Indiát, hogy meghódítsa a nagy New Yorkot, illetve a pornófilmek világát. Bár a karriert nem egészen ilyennek képzelte, arra azért hamar rájön, hogy sokat lehet tanulni a dologból, ráadásul, ha az ember megfelelôen tudja kamatoztatni a tanultakat, akkor nem várt eredmények is születhetnek belôlük. Így lesz a gyanútlan tánctanárból a nôi szíveket apró darabkákra zúzó szerelemguru.

A fergetes vígjáték könnyed kikapcsolódást ígér, fiatal sztárokkal.

Mûvész-Eurimages mozi. Vetítések idôpontja: 12, 14.30, 17, 19.30. Hétvégén 22 órától kedvezmény.

Sándor Boglárka Ágnes

Karácsonyi jókívánságok január végén

(2. old.)

A postaköltségek az elmúlt esztendôben többször is drágultak. Csak az ünnepek alkalmával mérhettük le igazán, hogy igencsak be kellett nyúlnunk a zsebünkbe, hogy a szeretett rokonainknak, ismerôseinknek, barátainknak egy-egy karácsonyi és újvévi jókívánságot küldjünk. Arról nem is beszélve, hogy már több éve fôleg a külföldre címzett üdvözôlapokra, levelekre tett bélyegek nem igen sugallták a szeretet ünnepének meleg hangulatát. Karácsonykor például 5–6 bélyeggel kellett körbedíszíteni egy levelet úgy, hogy már a cím is alig látszott, a bélyegeken pedig az alkalomhoz egyáltalán nem illô bogarak, csúszó-mászók, repülôgépek, munkaeszközök, ipari reklámok voltak láthatók. Nehezen, de végül is bele kellett törôdni a helyzetbe, s maradt az aggódás, hogy legalább idôben érkezzenek meg az üdvözletek. De az ember, amilyen szeretettel küldi, éppen olyan izgatott reménnyel várja a rég nem látott rokonok, barátok üdvözleteit. A minap igazi meglepetésként egy németországi rokonomtól érkezett meg egy karácsonyi üdvözlet. Bár a levélen külön Par avion-bélyeg is volt, a december 18-án postára tett levél egy hónapig bolyongott valahol. Talán eltérítették a repülôgépet, vagy a rossz idôjárás volt a késés oka? Vagy egyszerûen csak, a sok egymást követô ünnep miatt nem mûködött nálunk a postai szolgáltatás, gondolván, ha ünnep, hadd legyen többhetes?

Kérdéseimre, gondolom, úgysem kapok választ, így hát csak remélhetem, hátha 2003 karácsonyán még ünnep elôtt megérkeznek a szívbôl várt üdvözletek, és az én leveleimre tett ízléstelen bélyegerdôk miatt sem kell majd szégyenkeznem!

Kulcsár Gabriella

VÉLEMÉNY

Vigyázz, jön a mumus!

(3. old.)

Amikor a Demokratikus Újbaloldal szándéknyilatkozatát fogalmaztuk, tisztában voltunk azzal, hogy tömörülésünket sokan gyanakvással fogadják majd, és támadásoknak tesszük ki magunkat. A Kelet-Európában kialakuló vadkapitalizmus, különösen Romániában és tôlünk keletre, olyan szociális sérelmeket, olyan társadalmi igazságtalanságokat szült, amelyekrôl tovább hallgatni nem lehetett, így vállalnunk kellett a kék foltokat is.

Azt, hogy az újbaloldal által felvázolt helyzetkép hiteles, s az általunk jelzett nyomorból kivezetô út követhetô, aligha lehet elvitatni, azt Asztalos Lajosnak, a Szabadság hasábjain január 27-én megjelent írása is elismeri. Igaza van, hogy a nyomor létrejöttéhez és fokozódásához jelentôsen hozzájárul a jövedelmezô állami vállalatok igazgatóságainak nagylelkûen önmaguk számára megszavazott több százmilliós fizetések is. Tárgyilagos a szerzô még akkor is, amikor kételyeit fejezi ki, hogy támogatni fogják-e a demokratikus újbaloldalt a keresztényszocialista és szociálliberális felfogású emberek. Amikor azonban eljut oda, hogy az újbaloldal soraiba fogadja a reformkommunistákat is, a cikk hangneme eltorzul, és érvek helyett az ijesztgetés eszközeit használja. Azt állítja, hogy a reformkommunisták befogadásával a demokratikus újbaloldal a volt pártnómenklatúra, a volt szekusok számára egyengeti az utat a hatalmi pozíciók felé, és a reformkommunisták a bukott embertelen társadalmi rendszer visszaállítására törekednek.

Ez a hangnem, ezek a módszerek Asztalos Lajos részérôl megleptek, mert korábbi írásai alapján tárgyilagos embernek ismertük. Most úgy tett, mint az egyszeri szülô, aki miután nem tudja ráncba szedni vagy legalább elhallgattatni csemetéjét, megfenyegeti — vigyázz, mert jön a mumus!

Nem is annyira a szerzôvel vitatkozva, hanem inkább az olvasó tájékoztatása érdekében lássuk, mi is a reformkommunizmus, kik a reformkommunisták?

A reformkommunizmus kialakulása a múlt század 60-as éveihez nyúlik vissza, és eszmei megalapozása olyan, akkor jól ismert kommunista elöljárók nevéhez fûzôdik, mint Togliatti, Luidji Longo, majd késôbb Carvaillo és a nyugati kommunista pártok más vezetôi.

Ezek fellépése nyomán a kommunista pártok 1960-as moszkvai tanácskozása már kimondta, hogy a szocialista forradalom a munkásosztály egységének feltételei mellett békés úton is végbemehet. Fegyveres harcra csak akkor kerül sor, ha a hatalom korábbi birtokosai fegyverrel próbálják megakadályozni a többség akaratának érvényesülését.

Késôbb a reformkommunisták lemondtak a proletárdiktatúráról, mint a hatalom megôrzésének eszközérôl, elfogadták a parlamentarizmust, és a többpártrendszert. A korábbi kommunista doktrinából azonban megôrizték és bizonyították, hogy az emberiség jövôjét a szocialista társadalom képezi. A szocializmus fogalmát viszont már az eredeti marxi értelemben használják, így szocializmuson a széles önkormányzati jogokra épülô termelô és fogyasztó közösségek olyan szövetségét értik, amelyben a termelt javak elosztása a végzett munka értéke és társadalmi jelentôsége alapján történik.

Ezt a társadalmi modellt lehet utópiának, károsnak, rossznak, elfogadhatatlannak minôsíteni, de azt állítani, hogy az erre való törekvés szélsôséges és antidemokratikus, nem lehet. Nem kell tehát a reformkommunistáktól félteni a demokráciát, és a bukott rendszer szálláscsinálóinak minôsíteni a reformkommunistákat.

Dehát voltak-e, vannak-e egyáltalán nálunk reformkommunisták?

A reformkommunizmus mint eszmei törekvés, s pláne mint gyakorlat, érthetô okokból nálunk nyíltan nem jelentkezhetett. Szûkebb baráti körben gyakran került megfogalmazásra, hogy az út, amelyre a kommunista párt rákényszeríti az országot, szakadékba vezet, hogy a tartósan ráfizetéses vállalatok fenntartása gazdasági csôddel jár. A szocializmus meggyôzôdéses hívei egyre világosabban felismerték, hogy a termelôeszközök állami monopóliuma, a vállalatok közötti tényleges verseny hiánya a termelékenység visszaesését, a technológiai elmaradottságot eredményezi. Az egypártrendszer megakadályozza az alkotó gondolkodás fejlôdését.

E viták végkövetkeztetése az volt, hogy a szocializmust meg kell reformálni. E tekintetben azonban a reformkommunisták tévedtek, nemcsak azért, mert a terror kifinomult rendszere minden gyakorlati cselekvést reménytelenné tett, hanem azért is, mert Románia példájánál maradva, nem volt mit megreformálni! A rendszer meg kellett hogy bukjon, s meg is bukott.

Az azóta eltelt tizenkét év alatt az összes tömegkommunikációs eszközök fennen hirdették, hogy a szabad piacgazdaság, a kapitalizmus visszaállítása megoldja a korábbi 55 év alatt felhalmozódott gondokat-bajokat. A lakosság többségét képezô kisjövedelmûek mindennapi tapasztalata ennek ellentmond, és mind többen teszik fel a kérdést: nem lett elhibázva valami az elmúlt évtized alatt? Hogy lehet az, hogy a bukott rendszer rossz gazdaságpolitikája, elavult ipara mégis biztosítani tudta, ha alacsony színvonalon is, a létbiztonságot, a nyugdíjakból meg lehetett élni, 4–5 év alatt hozzáférhetô állami kölcsönökbôl bármely dolgozó lakáshoz juthatott, a könyvek, a színházjegyek ára hozzáférhetô volt, s nagyon kevesen voltak olyanok, akik anyagi okokból nem tanulhattak?!

Ezek igen komoly kérdések, amelyekre megalapozott, helyes válaszokat kell adni, különben felmerül az a veszély, hogy a múltban ténylegesen létezô, a mainál lényegesen jobb szociális gondoskodás miatt sokan megfeledkezzenek a bukott rendszer bûneirôl, embertelenségérôl, és a szélsôségek felé sodródnak vagy reménytelennek ítélve a helyzetet, kezükbe veszik a vándorbotot.

Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ a Demokratikus Újbaloldal. Fôként azt keresi, mit lehet tenni a nagyon rossz szociális helyzet javításáért. Útkeresésünkben mindenkit sorainkba várunk, aki törekvéseinket elfogadja. Számunkra nem az a fontos, hogy ki honnan jön, hanem hogy merre tart!

Nagy Károly, a Demokratikus Újbaloldal SZKT-képviselôje
Neményi József Nándor, gazdasági fôtanácsadó

Csodák (is) vannak...

(3. old.)

Életemben egyszer láttam és hallottam Sebestyén Mártát énekelni. Egyszer hallottam Balázs Fecót elôadni saját mûveit. Egyetlenegyszer hallottam és csodáltam Kocsis Zoltán zongoramûvész elôadómûvészi nagyságát. És láttam Demjén Ferencet meg az LGT-t, a Generált. Boldog voltam. De mindezek az élmények megsokszorozódnak az ember lelkében, mihelyt kilép a nagy légterû koncertterembôl.

Egyszer volt alkalmam beszélni Gyurkovics Tiborral, Orbán Évával, Görgei Gáborral, Orbán Viktorral, Presser Gáborral, Somló Tamással, Karácsony Jánossal, Zoránnal, Bródy Jánossal, akik valamennyien különbözô egyéniségek ugyan, más-más nézeteket vallanak — de szavuk mindig igaz és ôszinte volt.

Emlékszem Vastag Ferire is, amikor a világ legnagyobb pofonjait osztogatta. Ugyanolyan serény volt, akár olimpiai bajnokokat vagy veteránokat vert félhülyére. Egyszer hozott vele össze az élet. Egy sajtótájékoztatón.

Ezeknél jóval többször volt szerencsém és megtiszteltetésem elbeszélgetni Erdély legnagyobb, ma már legendának számító magyar színészeivel. Csoda volt, hogy ez mind, mind megadatott nekem. Sokan és sokszor kértek, meséljek róluk. De a csodáról nem szabad, tilos mesélni. Hiszen elveszti minden kicsi és nagy jelentôségét.

Ezt tartja egy afrikai törzs egyik gyönyörû legendája is: ha meglátsz egy fehér tigrist, soha ne beszélj róla: a csodákat tartsd meg magadnak! Ha beszélsz róla, minden erôdet elveszíted! És összes álmodat.

Álmok álma egész életünk. Gyermekkorunkról mesélünk minduntalan, és nem akarjuk észrevenni — bizony könyörtelenül felnôttünk. Mennyi felelôsség rakódott ránk az idôk folyamán! Már nem vagyunk a kis harcosok a parkból. Sokkal keményebb dolgokkal kell megküzdenünk. A létünkért, a boldogságért. A szeretetért. Hogy ki tudjuk mondani azokat a szavakat, amelyeket eddig elhallgattunk. Szembe tudjunk nézni egy megsárgult fotóval, amelyen egykori szerelmünk arca látható. És ne gyûlölet ébredjen bennünk, hanem az örök barátság szent tüze.

Dalokat hallgatok, amelyeket csakis ünnepekkor teszek fel öreg magnómra... Már nem tudom, mi is a fájdalmasabb: a születés, vagy az elmúlás? A halál sok könyörtelenségtôl megvált. Azonban világra jönni talán még nagyobb csoda. Minden örömével, keservével, fáradságával és boldogságával együtt.

Nézzünk szembe ezzel az átkozott valósággal: a szép dolgok nagyon hamar elmúlnak — a fájdalom azonban mindörökké megmarad. Aki még nem veszítette el kedvesét, hitét, az nem él fájdalomban és nyomorban, az a balsorsban is boldog, Isten ajándékának tekintheti magát.

Tudjátok, barátaim, a tenger partján gyönyörû a naplemente. De a hajnal még szebb.

Minden találkozást, amit életemben megértem, arról a partról szeretnék elmesélni.

Talán, majd ha jön az elmúlás, én is (tudom, csak szerényen) elmondhatom: testvérek, barátok, szerelmeim, mégsem éltem hiába, találkoztam a csodával.

Csak azok a hajnalok jönnének már, amelyek megmentenek az elmúlástól...

Nánó Csaba

Harc az otthonrégióért

(3. old.)

Újra reflektorfénybe került Románia regionalizálódása, és a romániai magyarság szeme megint felcsillant, hiszen maga a régió szó, már eleve álomképekkel tarkítva csapódik le a jámbor tömegek tudatában. Mert hát Erdély — ó, édes Erdély, szokott sóhajtozni egyik idôs olvasóm —, az valamikor valami ilyenféle volt, egy kicsit független, egy kicsit svájci, egy kicsit autonóm — olyan régióféle.

A szegény emberek titokban abban reménykednek, hogy ez a regionalizálódás valami jót hozhat a magyarság konyhájára. Hogy talán csoda történik, és úgy húzzák majd meg Valakik a belsô határokat, hogy abból Erdély magyarként — magyarabbként — kerül ki. Rebesgetik: ha úgy húznák meg a határokat, hogy Maros, Hargita meg Kovászna együtt maradna hármasfogatként, akkor lényegében egy kis Magyarország születne meg Erdélyben, és akkor már lehet jobb idôkben reménykedni. Mások úgy vélik: nem számít az, hogy a magyarlakta megyéknek kit választanak régiótestvérül, és csak az lényeges, hogy a guvernátor (kormányzó) magyar legyen.

Sajnos ki kell ábrándítanom olvasóimat mindkét reményképpel kapcsolatban.

Regionalizálni ugyanis csak egyféleképpen lehet. Oly módon, hogy a létrehozott struktúrák egyértelmûen, és Európa számára is meggyôzôen mûködjenek is. Édesmindegy, hogy milyen megyéket csapnak egymás mellé, ugyanis a régiók/tartományok csak és csakis akkor lesznek mûködôképesek, ha úgy jöttek létre, hogy abban semmiféle turpisságnak nem volt szerepe. A régiót például nem kell létrehozni: Erdély tudja, hogy mettôl meddig tart, a Partium is tisztában van bánsági szomszédja történelmével. Sôt, még a kisebb tájegységek is tisztában vannak azzal, hogy meddig terjed a hagyományhatáruk (Tövishát, Kalotaszeg, Érmellék stb.). A kormányzót pedig nem lehet kinevezni, hanem demokratikus úton meg kell választani.

A román állam — erre mérget vehetünk — soha nem fog az erdélyi hagyományos belhatárokhoz igazodni, és ez érthetô is valamelyest, hiszen a 83 éves ôsi román állam(igazgatás) mítosza vészesen kopik a fiatal nemzedék körében. Ergo: Romániát soha nem fogják úgy regionalizálni, hogy a létrejött közigazgatási és gazdasági egységek mûködôképesek is legyenek. A piacgazdaság pedig nem kegyelmez. Ha valami nem mûködik, annak meg kell bukni. Ördögi kör ez, dehát az idô a román államnak dolgozik, hiszen a magyar elem kihalásával egyre kevesebb lesz az olyan térség, ahol belsô határok húzásakor egyáltalán szóba jöhet az etnikai összetétel.

Vegyük sorra. Brassó megyében (amennyiben Hétfalut Háromszék valós részeként kezeljük) egyetlen olyan település sincs, ahol öt-tíz éven belül nem süllyed kuriózumszintre a magyar jelenlét (mint például a tatár vagy hucul). Halmány élô halott, Fogarast már temetik, Kôhalom számlálja napjait. Hunyad megyében az egész Cserna völgye (kivéve Csernakeresztúrt) egy magyar múmia; Hátszeg sorsa rég megpecsételôdött, szegény Piski és Pusztakalán árnyéka önmagának. Elveszett Petrozsény magyar líceuma is (1996), Lupény pedig Urikánnyal hiába próbálkozik visszahozni a régi világot. Resicán három évvel ezelôtt voltam riportot készíteni: akkor már készültek leengedni a függönyt. Karánsebes, Nándorhegy — régen halott.

Higyje el nekem a kedves Olvasó: édesmindegy, milyen megyékkel társítják ezeket az egykor valóban érdemben magyarlakta megyéket. A magyarság számára itt nincs feltámadás még akkor sem, ha fehér lovon vonul ide be Orbán Viktor és Kovács László, és piros-fehér-zöldre festik a padokat mindenfelé.

Ne reménykedjünk hát fôleg mi, kolozsváriak semmiféle regionálási jelenségben. A szórványmagyarság olyannyira elvesztette védekezô reflexeit, hogy még arra sem képes, hogy önszervezôdô módon értesítse az alulinformált kisgyerekes magyar családokat, hogy a magyar állam által kiutalt nevelési ösztöndíj (egy magyar tagozaton tanuló gyerekért 22 500 forint jár ) kérelmezésének határideje december kellôs közepén lejár, és ne reménykedjen senki abban, hogy a kérvények beadása folyamatosan történik.

Pedig de jól jött volna egy háromgyerekes családnak a 67 500 forint!

Ne várjon tehát a regionalizálástól csodát, kedves Olvasó!

Már csak az maradt hátra, hogy önmagunk régióját, családunkat, lakásunkat megvédjük. Harc az otthonrégióért, a túlélésért. Segítség viszont sehol. Az RMDSZ ellenszenves tömegklikk lett, a kisebbségi létért folytatott kollektív harc szánalmas udemerizmusba fúlt, az egyházak pedig ahelyett, hogy — na de ez más régióhoz tartozik.

Szabó Csaba

NAPIRENDEN

Duvãz és Sassu kilépett a DP-bôl
Átpártoltak a kormánypártba

(4. old.)

Bogdan Niculescu Duvãz és Alexandru Sassu képviselôk sajtótájékoztatón közölték, hogy kiléptek a Demokrata Pártból (DP), és beiratkoztak a Szociáldemokrata Pártba (SZDP). Sassu és Duvãz csütörtökön levelet írt Traian Bãsescu DP-elnöknek, amelyben közlik kilépésüket a pártból, és felsorolják döntésük okait.

"A mai Demokrata Párt se nem szociáldemokrata, se nem demokrata, és erôsebbé sem vált", szögezi le Sassu. "A mai DP egy jövô nélküli párt, amely egyenes úton halad a Nemzeti Liberális Pártban való feloldódásához", teszi hozzá a DP egykori parlamenti frakcióvezetôje.

"Néhány hónapja, de különösen néhány hete bizonyossággá kezd válni az, ami csupán konjunkturálisnak tûnt: Ön és a DP jelenlegi vezetése egyre nyíltabban próbálnak érvényesíteni egy olyan politikát, amelynek semmi köze a szociáldemokráciához", szögezi le levelében Duvãz.

Életbe lépett a politikai pártok törvénye
Hat hónap az újrabejegyzésre

(4. old.)

Mindössze hat hónap áll még a politikai pártok rendelkezésére ahhoz, hogy újra bejegyeztethessék magukat a Fôvárosi Bíróságon. Azoknak a politikai alakulatoknak, amelyek részt akarnak venni az elkövetkezô választásokban, 2003. július 17-ig be kell bizonyítaniuk, hogy az ország 18 megyéjében, valamint Bukarestben legkevesebb 25 ezer támogatójuk van, de mindegyik megyében minimálisan 700 szimpatizánst tudnak maguk mögött az illetô szervezetek. Ezek az elôírások e hét elején váltak kötelezôvé, a politikai pártok törvényének érvénybe lépésével egyidôben.

Az RMDSZ képviselôje, Székely Ervin e kérdés kapcsán a Ziua munkatársának kifejtette, hogy a szövetség képviselôi jelen pillanatban a kongresszust várják, ahol módosulni fog a szövetség programja és alapszabályzata. "Ezeket mindenképpen le kell tenni a Bíróságon. Addig nincs értelme, hogy bármilyen más eljárásba is kezdjünk." A Jobboldali Erôk Szövetségének elnöke, Adrian Iorgulescu attól tart, hogy egyes területi szervezetek esetében nem sikerül majd 700 támogatót összegyûjteni. "Tagadhatatlan, hogy egyes megyei szervezetnél, így Hargita és Kovászna megyékben gondjaink vannak, de reméljük, hogy sikerül ezt a kérdést megoldanunk" nyilatkozta Adrian Iorgulescu.

Adófizetô vállalkozók figyelmébe

(4. old.)

A Kolozs megyei Pénzügyi Igazgatóság szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében felhívja mindazon cégek és magánvállalkozók figyelmét, akik állami adókat kötelesek fizetni, hogy január elsején életbe lépett a 2002/61. számú kormányrendelet. Ennek 21. cikkelye kimondja, hogy az állami tartozásokat akkor tekintik kiegyenlítettnek, amikor a szóban forgó összegek befolytak a megfelelô kincstári számlára. Figyelmeztetik tehát elsôsorban azokat, akik postai átutalással fizetnek, hogy az átutalási idôvel is számoljanak, s annak megfelelôen néhány nappal korábban ejtsék meg az átutalásokat annak érdekében, hogy a határidôkre a befizetett adóösszegek már a megfelelô kincstári folyószámlákra juthassanak.

Lakossági fórum a költségvetésrôl

(4. old.)

Csütörtökön a polgármesteri hivatal nagytermében tartották azt a lakossági fórumot, amelyen a város költségvetésével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. Az értekezleten jelen volt a polgármester és a városháza igazgatói.

A közigazgatási törvény értelmében az önkormányzatoknak nyilvános vitát kell tartaniuk a település költségvetésével kapcsolatban.

A városvezetô szokásos formáját hozta. Ahelyett, hogy részt vett volna a városi tanács ülésén, amelyet az üvegterembe tartottak az önkormányzati képviselôk, szinte valamennyi felvetésre azt válaszolta: azért nem mennek jól a dolgok, mert a kormány nem hajlandó feloszlatni a törvénytelenül mûködô városi tanácsot. Több résztvevô úgy vélekedett, fölöslegesen jelent meg az értekezleten, hiszen ugyanazokat a gyermeteg érveket hallotta a polgármestertôl, amelyeket az utóbbi 10 évben állandóan hangoztat.

A lakosok elsôsorban az utak helyzete, a magas közköltség miatt panaszkodtak.

K. O.

Felháborodás a kalapos gáboroknál

(4. old.)

Félszáz cigány nemzetiségû személy gyûlt össze csütörtökön a Kalapos Gáborok Egyesülete által koordinált óvoda elé. A rendkívül ideges gáborok számon kérték a szervezet vezetôségétôl a PHARE-program keretén belül kapott 14 ezer euró felhasználási módját. A romák a projektfelelôs felhívására gyûltek össze. Szerinte az egyesület vezetôi arra kötelezték, hogy vegye ki a pénzt a bankból, és adja át nekik. Amikor megtudták, hogy a projektfelelôs, a Babes-Bolyai Tudományegyetem harmadéves pszichológia szakos diákja ismertette a visszaélést a kolozsvári Roma Központ vezetôségével, a szervezet vezetôsége állítólag bezárta egy pincébe és megverték.

A rendôrségnek sikerült lecsillapítania idejében az elégedetlen cigányokat.

(bg)

KÖRKÉP

Idén tatarozzák a Petru Maior-líceumot

(5. old.)

Az utóbbi években Szamosújváron teljesen elhanyagolták az iskolákat. Különösen az épületek karbantartása terén sok a hiányosság. Természetesen mindezen negatív jelenségekhez hozzájárult az oly sokszor emlegetett pénzhiány. Bár a 90-es évek elején nagy ügybuzgalommal láttak hozzá a tanintézetek rendbetételéhez, az utóbbi idôben azonban ezt a problémát eléggé "szônyeg alá söpörték". Amint azt lapunknak Pintea Ioan alpolgármester elmondta, idén viszont 38 milliárd lejt fordítanak a tanügyre. Ebbôl 4 milliárd lejt a város területén mûködô hat iskola javítására, korszerûsítésére fordítanak. Különösen a kisváros legrégibb iskolája, a Petru Maior Elméleti Líceum felújítására helyeznek nagy hangsúlyt. A patinás épület az utóbbi években egyre jobban leromlott, a külsô meszelést már negyven éve halasztgatják. Idén erre is sor kerül, legalábbis errôl biztosítottak bennünket a városatyák. Az Ana Ipãtescu Elméleti Líceum udvarára egy sporttermet szeretnének építeni (természetesen ha elég lesz a pénz), a többi tanintézmény háza táján csak a megszokott évi meszelésre és kisebb-nagyobb javításokra kerül sor. Nem hanyagolják el a városhoz tartozó falvak I–IV. osztályos iskoláinak felújítását sem, mint ahogyan a tíz óvoda és napközi tatarozása is napirendre kerül.

Erkedi Csaba

Kolozsváron a decemberi fûtés a kétszerese a novemberinek
Besztercén 30 százalékkal nôtt a számla

(5. old.)

A távfûtési hálózatra kapcsolódó tömbházlakók decemberi közköltségei közel kétszeresei a novemberi számláknak. Besztercén 30 százalékkal nagyobbak a fûtési számlák, míg Kolozsváron 70 (!) százalékkal.

Besztercén egy négyszobás lakás fûtéséért decemberre 2,5 millió lejnél nagyobb összeget kell kifizetni. A Besztercei Új Központ Tulajdonosi Társulás nyilatkozata szerint egy háromszobás lakás decemberi fûtése 1,8–1,9 millió lej, egy kétszobásé 1,3–1,4 millió, míg egy garzonlakásé több mint 1,1 millió lej.

Kolozsváron 70 százalékkal nôtt a novemberihez képest a decemberi fûtés ára.

— Novemberben 5,2 Celsius fokos átlaghômérsékletünk volt, míg decemberben mínusz 3, emiatt sokkal nagyobb mennyiségû hôenergiát kellett biztosítanunk, s ez a számlák szintjén is tükrözôdik — nyilatkozta Oana Radu, a Kolozsvári Távfûtési Vállalat szóvivôje.

A vállalat adatai szerint egy kolozsvári háromszobás lakás fûtéséért 1,5–1,8 millió lejt kell fizetni, míg ugyanezek a lakások novemberben csak 700–800 ezer lejes fogyasztást fizettek. A kétszobás lakások tulajdonosai körülbelül egymillió lejt fizetnek, szemben a novemberi 500–600 ezerrel, s a garzonlakások esetében a fûtési költség 650–750 ezer körül mozog, míg novemberre 350–400 ezer lej volt. Minden közköltséget összevetve egy Mãrãsti lakótelepi, négyszemélyes család háromszobás lakásának decemberi költsége 2,1 millió lej, a Rákóczi (Grigorescu) negyedben háromszobás lakásban lakó három személy 3,7 millió lejt fizet.

Kolozsvár 57 lakótársulása tavaly októberinél is régebbi adósságokat halmozott fel, ezek összege 574 millió lejre emelkedik, míg a novemberi adósságok összege 11 milliárd lej, amibôl nyolcmilliárd a polgármesteri hivatal által mindeddig ki nem fizetett fûtési pótlék. A körülbelül egymilliárd lejes adósságot felhalmozott hét lakótársulás esetében felfüggesztették a melegvíz szolgáltatását.

Hatvanmillió lejes adócsalás

(5. old.)

A könyvelést szabályozó törvény megszegésével és adócsalással vádolják Mihai Anghel 41 éves kolozsvári lakost, egy kereskedelmi társaság ügyvezetôjét. Anghel 2000 februárjában molnárfelszerelést, ôrlôberendezést adott el egy magánszemélynek, 160 millió lejt zsebelt be érte, de a könyvelésbôl "kifelejtette" az összeget. Így 60 millió lej kárt okozott az államkasszának.

A zsákmány: 11 maroktelefon

(5. old.)

Széchenyi téren parkoló nagyszebeni utasszállítót szemelt ki január 16-ról 17-re virradóra a 18 esztendôs Beniamin Asãvoaiei. A jádi (Livezile, Beszterce-Naszód megye) illetôségû fiatalember az autóból 11, Motorola típusú maroktelefont zsákmányolt. Az anyagi kár mintegy 25 millió lej, még nem térült meg. Minôsített lopás vádjával vizsgálják, szabadlábon védekezhet a vádak ellen.

Hajnali rablótámadás

(5. old.)

A 73 éves tordai Aneta Craiu január 22-én reggel fél kilenckor jelentkezett a helyi rendôrörsnél, ahol bejelentette, hogy rablótámadás áldozata lett. Aznap, egy órával korábban az Alexandru Ioan Cuza utcán haladt, amikor megtámadta egy férfi, és kitépte a kezébôl táskáját. A hölgynek a személyazonossági igazolványa, 500 ezer lej készpénze és a Román Kereskedelmi Banktól hét, 15 millió lej értékû banki bizonylata volt a táskában.

A rendôrség azonosította és ôrizetbe vette a tettel alaposan gyanúsítható Ruben Misarast, 22 esztendôs sólyomkôpestesi (Pestis, Bihar megye) illetôségû fiatalembert. Ezenkívül még további két rablással, a sólyomkôpestesi általános iskola és a baptista templom kifosztásával is vádolják Misarast.

Gépkocsibaleset négy áldozattal

(5. old.)

Két férfi és két nô sérült meg egy baleset során Besztece-Naszód megyében szerdáról csütörtökre virradóra. A dorohoi-i (Botosani megye) 26 éves Constantin Eugen P. utánfutós teherszállító gépkocsit vezetett, Királynémeti (Crainimãt) és Sajómagyaros (Sieu Mãgherus) között haladt, amikor a fáradtság miatt elaludt a kormánynál, átsodródott, és egy szabályosan közlekedô Renault Trafic-kal ütközött. A bajfalui (Dãnesti, Máramaros megye) illetôségû Florin Gavril F. (46) vezette a gépkocsit, a két sofôr súlyosan megsérült, a Renault Trafic utasai, Veronica F. (46) és Florica B. (44) könnyebb sérülést szenvedtek. Az áldozatokat a kórházban kezelik.

(póka)

GAZDASÁG

Bûnbakok a Transilvania Bank perének vádlottjai?

(6. old.)

Megkezdôdött a Transilvania Bank ügyének tárgyalása. A perben szereplô személyeket azzal vádolják, hogy garanciák nélkül, illetve hamis garanciákkal adtak kölcsönöket. Az ügyészek szerint a keletkezett kár 150 milliárd lej. Külön eljárás indult a bank volt elnöke, Iosif Pop és Nicolae Tarcea, a jogi hivatal volt igazgatója ellen. A vádirat szerint Pop hanyagságával több mint 150 milliárd lejes kárt okozott a banknak. Pop elismerte, hogy egy belsô vizsgálat folytán tudott a bank bákói fiókjában történô sikkasztásokról, sôt, a jelenlegi vizsgálat is az ô értesítése nyomán indult, amikor a bákói ügyészség rendelkezésére bocsátotta a kivizsgálás eredményeit. Szerinte a vádlottak tulajdonképpen bûnbakok, akik bizonyos Bákó megyei befolyásos személyiségek helyett ülnek a vádlottak padján. Bákó SZDP-s polgármestere, Dumitru Sechelariu szerint a párt egyetlen tagját sem érinti a botrány.

Jó évet zárt a Banca Româneascã

(6. old.)

2002-ben a pénzintézmény 203,8 milliárd lejnyi bruttó jövedelmével alaposan túlhaladta a 2001-ben prognosztizált szintet. Saját alapjai, 2001. december 31-hez viszonyítva, 65%-kal nôttek, és elérték 629,5 milliárd lejt. A Banca Româneascã megkétszerezte alaptôkéjét, és nemzetközi vonalon négy jelentôs bankkal létesített új kapcsolatot: Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, FMO, Világbank. A pénzintézmény elsôsorban a kis- és középvállalatok bankja, de érdemei vannak a VISA hitelkártyák térhódításában is. Az országban a Banca Româneascã jelenleg húsz fiókszervezetbôl és három ügynökségbôl álló hálózattal rendelkezik, terveit a további dinamizmus jellemzi. Ebben az évben tölti mûködésének tizedik évfordulóját.

Valutaárfolyamok
Január 23., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

36 100/36 500

33 250/33 500

142/146

Január 24., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 859 lej, 1 USD =33 351, 1 magyar forint = 144 lej.

Többéves csúcson az arany és a platina ára

(6. old.)

A platina ára a londoni fémtôzsdén szerdán 17 éve nem tapasztalt magasságba emelkedett: unciája 648 dollárig drágult, a napi drágulás csaknem 3 százalékos volt, s az ár a tôzsde zárásakor sem ereszkedett alá számottevôbb mértékben.

A fejlemény hátterében a hírügynökség szerint az áll, hogy a befektetési alapok a háborús feszültség okán platinából (is) ellátási zavaroktól félnek, ezért erôteljesen vásárolják a fémet, más nemesfémekkel együtt.

Közel hatéves új csúcsra emelkedett szerdán az arany világpiaci ára, az iraki háborús félelmek keltette spekulatív felvásárlás hatására.

A londoni fémtôzsdén egy uncia azonnali ára 360,55 dollár volt szerdán kora délután. Ehhez hasonló áron utoljára 1997 márciusában kereskedtek az arannyal, amikor idôlegesen 362 dollárért kelt el egy uncia a nemesfémbôl. Közép-európai idô szerint fél ötkor 358,02 dollár volt az arany unciája Londonban, 32 centtel drágább a keddi késôinél.

A New York-i COMEX-en februári határidôre a nemesfém unciánkénti ára 2 dollárral 359,50 dollárra emelkedett közép-európai idô szerint szerda délután. Kedden 70 dollárcentes növekedéssel 357,30 dolláron zárt az arany New Yorkban.

Elemzôk szerint az aranyat az iraki háborús fenyegetés nyomán egyre inkább tartalékolásra használják, és a nemesfém árfolyamát a dollár tartós gyengesége is fokozza.

SPORT

TENISZ
Melbourne
Véget ért Mandula ausztrál kalandja

(8. old.)

• Búcsúzott a Mandula Petra–Emanuelle Gagliardi páros a melbourne-i Grand Slam-torna elôdöntôjében. A magyar–svájci duó a másodikként kiemelt Virginia Ruano Pascual, Paola Suarez spanyol–argentin kettôs ellen játszott a fináléba kerülésért, s csupán két játékot nyerve, 52 perc alatt kikapott.

Végeredmény: Ruano Pascual, Suarez (spanyol, argentin, 2.)–Gagliardi, Mandula (svájci, magyar) 6:0, 6:2.

A nôi páros második elôdöntôjében: Serena Williams, Venus Williams (amerikai, 1.)–Lindsay Davenport, Lisa Raymond (amerikai, 6.) 6:2, 6:2.

• A nôi egyesben Venus Williams jutott elsôként a fináléba. A másodikként rangsorolt amerikai klasszis a vártnál kisebb ellenállást tanúsító belga Justine Henin-Hardenne-t gyôzte le két szettben, 74 perc alatt, s pályafutása során elôször került be a melbourne-i végjátékba. Kettejük eddigi nyolc összecsapásából a tengerentúli klasszis hetet megnyert.

Sorozatban negyedszer találkozik GS-torna fináléjában Venus és Serena Williams. A fiatalabbik Williams-nôvér a második elôdöntôben 65 önhibája ellenére 2 óra 13 perces csatában legyôzte a belga Kim Clijsterst. A nyitó játszmában a szenzációsan fogadó európai játékos, majd a folytatásban a világelsô amerikai bizonyult jobbnak. Az utolsó szettben Clijsters már 5:1-re elhúzott, és két meccslabdához is jutott, de megremegett a keze a nagy lehetôségtôl. Ellenfele viszont egyre inkább magára talált, és sorozatban 6 játékot nyerve megfordította a már-már elvesztett mérkôzést.

A Williams-nôvérek utóbbi három GS-fináléján — a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Openen is — Serena diadalmaskodott. Tavaly Serena nem indult, elôtte viszont a 2001-es US Openen szintén ôk ketten játszották a döntôt — akkor Venus diadalmaskodott.

Pályafutásuk során tizenegyedszer találkoznak ellenfélként a Williams-nôvérek, Serena és Venus az Australian Open a közép-európai idô szerint szombaton hajnalban sorra kerülô döntôjében. Eddigi 10 összecsapásuk után a "háziverseny" döntetlenre áll, azaz gyôzelme esetén a legutóbbi 4 egymás elleni mérkôzésüket megnyerô Serena átveheti a vezetést, de természetesen ennek ellenkezôje is elôfordulhat, bár az némi meglepetést okozna.

A "családi kassza" közel 1,7 millió (egészen pontosan: 1 691 775) amerikai dolláros bevételt könyvelhet el a párharcot követôen, a gyôztes kapja ennek az összegnek a két-, a vesztes az egyharmadát.

A melbourne-i finálé lesz a 6. nôi Grand Slam-végjáték, amelyet testvérek vívnak. A Williams-nôvéreket csak az angol Maud és Lillian Watson elôzte meg, jóval több mint egy évszázaddal.

• Elsôként Andre Agassi jutott a férfi egyes fináléjába, miután az elôdöntôben könnyedén legyôzte a dél-afrikai Wayne Ferreirát. Az amerikai klasszis három perc híján másfél óra alatt "végzett" ellenfelével, aki a két — egyformán 50. Grand Slam-tornáján szereplô — veterán 11. összecsapásán sem tudott nyerni.

A háromszoros melbourne-i bajnok, eddigi valamennyi itteni döntôjében gyôztes Agassi újabb egyoldalú találkozón van túl, hiszen eddigi 6 mérkôzésén mindössze egy játszmát veszített (a 3. fordulóban a francia Nicolas Escudé ellen).

• Eredmények:

Nôi egyes, elôdöntô: Venus Williams (amerikai, 2.)–Justine Henin-Hardenne (belga, 5.) 6:3, 6:3 és Serena Williams (amerikai, 1.)–Clijsters (belga, 4.) 4:6, 6:3, 7:5.

Férfi egyes, elôdöntô: Andre Agassi (amerikai, 2.)–Wayne Ferreira (dél-afrikai) 6:2, 6:2, 6:3.

A mai, pénteki mûsor: férfi egyes, elôdöntô: Andy Roddick (amerikai, 9.)–Rainer Schüttler (német, 31.) és nôi páros, döntô: Serena Williams, Venus Williams–Ruano Pascual, Suarez.

Junesz el-Ajnaui otthoni méltatása

(8. old.)

Junesz el-Ajnaui negyeddöntôbeli mérkôzése a veresége ellenére is a marokkói sport nagy diadala volt.

Ezt Mohamed Midj, a teniszszövetség elnöke mondta azután, hogy az afrikai játékos maratoni, 4 óra 59 perces csatában kikapott az amerikai Andy Roddicktól, így nem jutott be az ausztrál nyílt bajnokság elôdöntôjébe.

A sportvezetô szerint a marokkói sport egyik leghízelgôbb elismerése volt, amikor a helyszínen lévô nézôk felállva tapsolták meg a pályáról távozó el-Ajnauit.

— Egyáltalán nem lehetett könnyû neki öt órán át úriemberként viselkedni egy olyan mérkôzésen, amelyen egy több mint tíz évvel fiatalabb játékossal kellett tartania a lépést — fogalmazott Midj.

A Roddick–el-Ajnaui maratoni csata

(8. old.)

Noha a német Boris Becker és az olasz Omar Camporese 1991-ben 5 óra 11 percet teniszezett egymással az ausztrál nyílt bajnokságon, a game-ek számát tekintve Andy Roddick és Junesz el-Ajnaui szerdai összecsapása volt a leghosszabb.

Az amerikai és a marokkói negyeddöntôs találkozóján 83-ra került sor, míg az eddig rekordnak számító 1988-as Yannick Noah–Roger Smith összecsapás "már" 73 után eldôlt. Az eredmény akkor 6:7, 5:7, 6:4, 6:2, 16:14 volt a francia javára.

Ivanisevics apa lesz

(8. old.)

Goran Ivanisevics, a horvátok kiváló teniszezôje bejelentette, hogy barátnôje, Tatjana Dragovics gyermeket vár. A kisbaba érkezését június elejére prognosztizálják az orvosok.

A 2001-es wimbledoni gyôztes jelenleg éppen a németországi Heilbronnban zajló challenger-tornán szerepel, ugyanis májusi vállmûtétje után egy kisebb viadalon akart visszatérni a versenyekhez. A rajt jól sikerült, az elsô fordulóban legyôzte az orosz Andrej Sztoljarovot.

A 31 éves Ivanisevics már korábban bejelentette, hogy egyesben és párosban is a horvát válogatott rendelkezésére áll a február 7–9-én sorra kerülô zágrábi, Egyesült Államok elleni Davis-kupa mérkôzésen.

Távlati tervei között szerepel, hogy részt vegyen az athéni olimpián, és ô vigye a horvát zászlót a megnyitón.

MÛKORCSOLYA
Eb Malmôben
Megkezdôdött az orosz sikersorozat

(8. old.)

Megvédte címét a párosok között az orosz Tatjána Totmanyina–Makszim Marinyin kettôs a svédországi Malmôben zajló mûkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon, miután zárásként remek programot mutatott be.

A kûr elôtt még vezetô Maria Petrova–Alekszej Tyihonov duó a szabadgyakorlat során két apróbb hibát vétett, így összesítésben csak a harmadik lett.

Végeredmény, párosok: 1. Tatjána Totmanyina–Makszim Marinyin (Oroszország) 2,0 helyezési pont; 2. Sarah Abitbol–Stephane Bernadis (Franciaország) 3,5; 3. Marija Petrova–Alekszej Tyihonov (Oroszország) 3,5; 4. Dorota Zagorska–Mariusz Siudek (Lengyelország) 6,5; 5. Julia Obertas–Alekszej Szokolov (Oroszország) 7,0; 6. Katerina Berankova–Otto Dlabola (Csehország) 9,0.

HÓDESZKA
Négyszeres világbajnok halála

(8. old.)

A négyszeres hódeszka-világbajnok amerikai Craig Kelly is életét vesztette a keddi, kanadai lavinatragédiában.

A Calgarytól 200 km-re nyugatra, a Sziklás-hegységben található Revelstoke városának közelében heten haltak meg, amikor a hótömeg összesen 21 síelôt elsodort.

A több mint 15 évig profiként versenyzô, 36 éves Kelly mellett további két amerikai és négy kanadai állampolgáron nem tudtak segíteni. Tizennégyen idôben kiásták magukat, s kisebb sérülésekkel átvészelték a tragikus esetet.

KÉZILABDA
Teljes kupaforduló

(8. old.)

E hét elején már szóltunk arról, hogy lebonyolították a nôi csapatok részére kiírt Román Kupa elsô fordulójának mérkôzéseit. Ezen csak a 16 elsô osztályú gárda vett részt, a továbbjutottak mellett január 25-én, szombaton áll csatasorba a Nemzeti Liga nyolc együttese. Ezek az alsóbb osztályú csapat otthonában, egyetlen mérkôzésen döntik el a negyeddöntôbe való jutás sorsát. A Kolozsvári U-Ursus lányainak a sorshúzás a Medgyesi Jövôt juttatta, az összecsapást viszont Segesváron rendezik, mert Medgyesnek nincs megfelelô sportcsarnoka.

A vetélkedô többi mérkôzése: Nagyszentmiklósi Unirea–Nagybányai Selmont, Krajovai DWAR–Galaci Otelul, Sepsiszentgyörgyi MSC–Brassói Rulmentul, Bukaresti Venus Apa Nova–Konstancai Tomis, Piatra Neamt-i HCF–Szászsebesi MSC, Temesvári U–Posta Câlnãu-i Astral és Dévai Cetate MSC–Nagyszebeni MSC.

Hasonlóan Román Kupa torna elôtt állnak a legjobb hazai férfi csapatok is. Február 2-án, vasárnap a 12 Nemzeti Ligás együttes mellett az elsô osztály két csoportjának ôszi elsô két helyezettje mérkôzik a következô párosítás szerint: Aradi Safilar (elsô osztály)–Piatra Neamt-i Fibrexnylon, Krajovai Petrol–Târgu Jiu-i Lignit, Suceavai Ambro Bucovina–Temesvári U-Politechnika-Izometal, Galaci U (elsô osztály)–Bukaresti Dinamó, Jászvásári Politechnika (elsô osztály)–Konstancai KK, Nagybányai Quartz (elsô osztály)–Nagybányai Minaur, Brassói Dinamó–Bukaresti Steaua és Kolozsvári Armãtura-U-Agronómia–Ploiesti-i Uztel. A mérkôzéseket az elöl állók rendezik, kivételt csak az Armãtura–Uztel találkozó jelent, a kolozsváriak a sportcsarnok tatarozása miatt és megfelelô helyszín hiányában feladták a rendezési jogukat, és Ploiesti-re utaznak.

A férfi kupamérkôzések az utolsó formaellenôrzési alkalmat is jelentik az egy héttel késôbb rajtoló Nemzeti Liga tavaszi idényének kezdete elôtt.

Radványi Pál

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Emilien Saint-Germain egyhónapos próbajáték után három évre szóló szerzôdést kötött az FC UTA Arad csapatával. A 20 éves középpályás az elsô francia labdarúgó, aki román klubhoz igazolt.

Az élvonalbeli bajnokságban sereghajtó együttes az utóbbi egy évben három külföldi futballistát is megszerzett: Saint-Germain elôtt a kameruni Jeremy Njock és a német Markus Pleuler kötelezte el magát Aradra.

Az új szerzemény a francia másodosztályban játszó Beauvais-Oise-tôl érkezett.

• A francia bajnokság 23. fordulójának eredményei: AJ Auxerre–Olympique Marseille 0–0, Olympique Lyon-Sochaux 4–1, Ajaccio–Troyes 1–0, Girondins Bordeaux–Guingamp 4–2, Le Havre–Montpellier 1–0, Lille–Strasbourg 0–1, AS Monaco–Lens 1–1, Nantes–Sedan 4–1 (a hazai csapat nagyedik találatát Viorel Moldovan szerezte a 86. percben), Nice–Paris Saint-Germain 0–0 és Rennes–Bastia 0–1.

Az élcsoport állása: 1. Olympique Lyon 39 pont (41–28), 2. Nice 39 (28–16), 3. Olympique Marseille 39 (23–20), 4. Auxerre 37/22 mérkôzés, 5. Monaco 36, 6. Sochaux 34/22.

• Hazai gyôzelmek születtek az angol Premier League szerdai mérkôzésein. Eredmények:

Newcastle United–Bolton Wanderers 1–0 és Charlton Athletic–West Ham United 4–2.

Az élen: 1. Arsenal 52 pont, 2. Manchester United 47, 3. Newcastle United 45, 4. Chelsea 41, 5. Everton 39, 6. Liverpool 38.

• Miroslav Blazevics, a Dinamó Zagreb edzôje azt tanácsolta a labdarúgóinak, hogy nyugodtan szerelmeskedjenek minél többet, mert akkor sokkal jobban fognak játszani.

— A téli felkészülési idôszakban kifejezetten szükséges a szex, ez csak jót tesz — vélekedett a szakember, aki az 1998-as világbajnokságon a bronzérmes válogatott szövetségi kapitánya volt, majd nyilvánvalóan népszerû megállapításához tréfásan még hozzátette: — Az edzések után állandóan azt ismételgetem: szex, szex és még több szex.

A tapasztalt tréner 68 esztendôs.

• Adósak maradtunk az olasz és a spanyol élvonal, valamint az olasz másodosztály részletes táblázataival. A hiányt most pótoljuk.

Serie A:

1. AC Milan 17 12 3 2 34–11 39
2. Lazio 17 10 6 1 33–16 36
3. Internazionale 17 11 3 3 34–20 36
4. Juventus 17 10 5 2 32–13 35
5. Chievo 17 10 2 5 28–17 32
6. Bologna 17 7 6 4 19–14 27
7. AC Párma 17 7 5 5 29–19 26
8. Udinese 17 7 5 5 16–16 26
9. AS Róma 17 6 5 6 28–25 23
10. Empoli 17 6 4 7 24–24 22
11. Perugia 17 6 4 7 22–24 22
12. Modena 17 6 2 9 12–24 20
13. Brescia 17 4 6 7 19–26 18
14. Atalanta 17 3 5 9 17–29 14
15. Piacenza 17 3 4 10 14–26 13
16. Reggina 17 3 4 10 14–32 13
17. AC Torinó 17 2 4 11 9–30 10
18. Como 17 0 7 10 9–27 7

Serie B:

1. Triestina 19 10 6 3 32–20 36
2. Sampdoria 19 8 8 3 27–17 32
3. Livorno 19 10 2 7 24–16 32
4. Siena 19 8 8 3 22–15 32
5. Lecce 19 7 10 2 22–16 31
6. Ancona 19 7 8 4 27–23 29
7. Vicenza 19 7 8 4 27–24 29
8. Cagliari 19 8 4 7 19–21 28
9. Palermo 19 7 6 6 20–21 27
10. Messina 19 7 5 7 29–26 26
11. Ternana 19 7 5 7 19–19 26
12. Ascoli 19 6 6 7 20–22 24
13. Verona 19 5 8 6 24–22 23
14. Genoa 19 5 7 7 23–22 22
15. Catania 19 6 3 10 23–31 21
16. Venezia 19 5 6 8 19–27 21
17. Cosenza 19 5 5 9 18–23 20
18. SSC Nápoly 19 3 9 7 20–28 18
19. Bari 19 2 11 6 14–18 17
20. Salernitana 19 3 3 13 14–32 12

Primera Division:

1. Sociedad 18 11 7 0 34–20 40
2. Real Madrid 18 10 7 1 39–18 37
3. Valencia 18 9 5 4 31–16 32
4. Deportivo 18 9 5 4 26–21 32
5. Betis 18 8 6 4 29–21 30
6. Celta Vigo 18 8 3 7 20–18 27
7. Mallorca 18 8 3 7 24–31 27
8. Atl. Madrid 18 6 7 5 28–24 25
9. Valladolid 18 7 3 8 18–19 24
10. Barcelona 18 6 5 7 27–23 23
11. FC Sevilla 18 5 7 6 15–14 22
12. Villareal 18 5 7 6 19–21 22
13. Malaga 18 4 9 5 22–24 21
14. Alaves 18 5 6 7 22–29 21
15. Bilbao 18 6 3 9 26–34 21
16. Santander 18 6 2 10 20–24 20
17. Osasuna 18 5 5 8 19–24 20
18. Vallecano 18 5 3 10 18–26 18
19. Espanyol 18 5 2 11 19–28 17
20. Huelva 18 2 5 11 14–35 11

(pja)


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -