2004. szeptember 8.
(XVI. évfolyam, 210. szám)

Urnás elôválasztás Kolozs megyében?
A demokrácia költséges mulatság

(1., 4. old.)

A Kolozs Megyei Képviselôk Tanácsának Állandó Bizottsága tegnap úgy döntött: mind az urnás, mind a közvetett elektoros elôválasztásra vonatkozó javaslatot a pénteken délután ülésezô Megyei Képviselôk Tanácsa elé terjeszti. A megyei döntéshozó testületnek kell majd eldöntenie, hogy minden magyarnak biztosítanak-e majd beleszólási lehetôséget abba, hogy ki képviselje Kolozs megyét a parlamentben, vagy továbbra is a vitatható legitimitást biztosító közvetett választás révén dôl el a törvényhozók kiléte.

Kónya-Hamar Sándor képviselô, a Kolozs megyei szervezet elnökének véleménye szerint Kolozsváron is meg lehet szervezni az urnás elôválasztást a magyarság számarányától függetlenül, de nem kell elfeledkezni az akció költségvetési vonzatairól sem — figyelmeztetett. Amennyiben a szombaton sorra kerülô Megyei Képviselôk Tanácsának ülésén úgy döntenek, hogy mégis ezt a módszert választják, a megyei szervezet természetesen vállalja a szervezést, de akkor meg kell teremteni hozzá az anyagi feltételeket is, hangsúlyozta az elnök. Mint kifejtette: már csak az idô rövidsége miatt is jól meg kell gondolni, milyen módszer szerint történik az elôválasztás, hiszen az urnás változat jóval költségesebb és több szervezômunkát igényel. Ez azzal a veszéllyel is jár, hogy a szavazók, miután túl vannak az elôválasztásokon, már nem mennek el a novemberben esedékes választásokra. Ez történt a júniusi helyhatósági választásokon is Maros és Hargita megyében, fejtette ki Kónya.

A szombati MKT-n mindezeket megvitatjuk, felsorolva az elônyöket és hátrányokat, és reméljük, okosan tudunk dönteni. A helyhatósági választásokon is támogattuk azokat a megyénkben mûködô helyi szervezeteket, amelyek ezt a módszert választották, de végül mégis saját erôbôl kellett az anyagi részét állnunk. Az SZKT-n nem született külön döntés az elôválasztások anyagi vonzatáról, erre vissza kellene térni — fejezte be nyilatkozatát Kónya-Hamar Sándor, akinek egyébként személy szerint rokonszenves ez a módszer.

Eckstein-Kovács Péter szenátor minden alkalommal az urnás elôválasztás mellett kardoskodott. Mint mondta, ezzel a módszerrel lehetôséget adhatnak a tagságnak, hogy értékeljen, minôsítsen. Eddig ugyanis csak a küldöttgyûlés által összeállított listát kapták meg, és nem volt lehetôségük arra, hogy beleszóljanak a sorrend kialakításába. A választások szempontjából feltétlenül mozgósító erôvel bírna ez a módszer, és akik bejutó helyeken szerepelnének, valóban népszerû nevek lennének, a jelöltek pedig tudnák, hogy a magyar választók akarata szerint kerülnek be a parlamentbe.

— Másfelôl: ha valóban azt gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, mind a szavazóurnák elôtt, mind a jelöltlistán, akkor ez az egyetlen módszer, amely szerint valóban egyenlô feltételek között tudnak megméretkezni RMDSZ-esek és RMDSZ-tôl eltávolodottak, ne adj’ isten, nem RMDSZ-tagok. Amennyiben RMDSZ-küldöttgyûlések döntenek a listáról, akkor nyilvánvaló, hogy az, aki nem tevékenykedett a szövetségben, vagy kritikusan viszonyult az eddigi tevékenységhez, gyakorlatilag nagyon kevés eséllyel indulhatna — fejtette ki Eckstein-Kovács Péter.

Az urnás elôválasztás kötelezôvé tételét, amint már arról beszámoltunk, az SZKT leszavazta, arra hivatkozva, hogy a szabályzat nem engedi meg, ez ugyanis a megyei szervezetekre bízza a módszer kiválasztását. A szenátor volt az, aki az urnás módszer ajánlására tett javaslatot minden szervezet számára, mert — mint mondta — a határozat szerinti 40 százalékos számarány csak a székelyföldi megyékre érvényes.

— Ezek szerint csak a székely megyéknek "ajánljuk", hogy urnás elôválasztást tartsanak, márpedig a demokrácia nem csak a Székelyföldre érvényes, a magyarság fele pedig nem is ott él — hangsúlyozta Eckstein-Kovács.

A szenátor véleménye szerint Kolozs megyében minden további nélkül meg lehet szervezni az urnás elôválasztást, és úgy érzi, hogy a megyei vezetôség részérôl is tapasztalható nyitás ebben a kérdésben. Természetesen pénzt és komoly erôfeszítést igényel a szervezés, de ez a demokratikus módszer hasznot hoz, vélte a szenátor.

Vekov Károly képviselô érdeklôdésünkre elmondta: személy szerint a legdemokratikusabb módszernek tartja az urnás választási módszert, viszont a szórványvidéken ez nehezen kivitelezhetô.

— Támogatni kell, hogy valóban a választók elôtt mérettessenek meg a jelöltek, és az a lista kerüljön jóváhagyásra, mert akkor valóban a demokratikus választói akarat érvényesül, nem pedig egy szûkebb kör döntése — fejtette ki a képviselô. Kolozsváron azonban eddig nem sikerült érvényesíteni ezt a módszert, az újonnan megszavazott SZKT-határozat sem teszi kötelezôvé. Ha az MKT kivitelezhetônek tartja és elfogadja, akkor itt is meg lehet szervezni, vélte Vekov Károly.

Csoma Botond, az RMDSZ külmonostori kerületének elnöke határozottan az urnás elôválasztás mellett foglal állást. — Ennek a megoldásnak az alkalmazásával sokkal nagyobb legitimitást biztosíthatunk azok számára, akik végül felkerülnek a képviselôi vagy szenátori jegyzékre — érvelt Csoma. Úgy véli, sokkal többen fognak elmenni az urnás szavazásra, mint egy rangsoroló küldöttgyûlésre. Csoma tudatában van annak, hogy az általa is támogatott megoldás többe kerül, mint az elektoros szavazás. — A demokrácia azonban nem olcsó dolog, áldoznunk kell rá — mondja.

Tudomása szerint a szavazólapok kinyomtatásának költségeit az RMDSZ országos struktúráinak kell finanszírozniuk, a bizottságok létrehozása és mûködtetése viszont az érdekvédelmi szervezet megyei szervezetére hárul. — A legitimitás megéri azt a körülbelül 100 millió lejt, amennyit esetleg az urnás elôválasztásokra költenénk — jegyezte meg Csoma, és hozzátette, hogy a szóban forgó összeget a szervezeten kívüli forrásokból lehetne fedezni.

— Az ötletet támogató vállalkozók is beszállhatnának támogatással, de mások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Kolozs megyei RMDSZ keretén belül átlátható, minél szélesebb körû elôválasztásokra kerüljön sor — nyilatkozta. Elképzelése szerint az urnás elôválasztásokon az RMDSZ-tagokon és magyarigazolvánnyal rendelkezôkön kívül azok is szavazhatnának, akik magyar névvel rendelkeznek és bebizonyítják, hogy jól ismerik a nyelvet.

— Az egyszerû polgárnak igenis legyen beleszólása a szervezet életébe, szerintem ez a közeledés legfontosabb jele. Amennyiben ez nem történik meg, a tagság még inkább eltávolodik a szervezettôl — fejtette ki Csoma Botond.

Máté András, az MKT elnöke úgy vélekedik, hogy az elôválasztásoknak mindenképp a nyitás jegyében kell zajlaniuk. — A reprezentativitás záloga az urnás elôválasztás. Hagyjuk a magyarokat beleszólni a szervezet életébe s abba, hogy kik képviselik ôket a parlamentben — nyilatkozta Máté. Szerinte az anyagi megerôltetés korántsem olyan nagy. — Erre kell hogy legyen pénzünk, hiszen az urnás elôválasztást a magyar tagokért csináljuk. Megyei szinten a 100 millió lej körüli összeg nem nagy — tette hozzá az MKT elnöke.

László Attila városi tanácsos úgy tartja, hogy az urnás elôválasztás mindenképpen szemléletváltást eredményez majd a képviselôk és szenátorok körében. — Ugyanakkor lehetôséget biztosítanánk azoknak, akik a parlament tagjai kívánnak lenni, hogy megmérettessék magukat. A megválasztottakban pedig tudatosítani kell azt, hogy aktívan vegyenek részt a közösség életében, ismertté kell hogy váljanak, és ne csak négyévente lássák ôket a polgárok — mondta. Emlékeztetett, hogy a helyi és parlamenti választások során az RMDSZ sokkal több voksot kap, mint tagjainak a száma, így lehetôséget kell teremteni arra, hogy az elôválasztásokon olyanok is részt vegyenek, akiknek magyar nevük van és ismerik a nyelvet. Azt szeretné, ha az urnás elôválasztásokat nem csupán ott szerveznék meg, ahol RMDSZ-szervezet létezik. — Minden faluban nyilvánítsanak véleményt — mondta.

Az urnás elôválasztás költségeivel kapcsolatban kijelentette: szerinte a tagoknak négyévente önkéntes alapon kellene dolgozniuk, fôleg amikor ilyen horderejû akcióról van szó. — Szükség van egy kis erôfeszítésre. Ugyanakkor a jelöltetést 500 ezer lejtôl 1 millió lejig terjedô anyagi hozzájáruláshoz kötném. Ezenkívül szigorúan tiltani kellene, hogy valamely szervezet kampányt folytasson. Ezenkívül a jelöltek nem lehetnének a választást lebonyolító személyek között — tette hozzá. Úgy véli, a jelölést nem kellene RMDSZ-tagságra korlátozni, az érdekvédelmi szövetség társszervezetei is ajánlhassanak személyeket.

— Lehet, hogy egyesek félnek az urnás elôválasztásoktól, de ezek megtartására feltétlenül szükség van. Kétségtelen, hogy lesznek meglepetések — vonta le a következtetést László Attila.

Pillich László, a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány elnöke mihamarabb véget vetne az "elektoros manipulációnak, amivel az RMDSZ csak tovább ássa a gödrét". — Aki képviselô vagy szenátor akar lenni, az álljon ki a nép elé, és ne gittegyletek döntsék el, hogy ki kerül fel a listára. Ne legyen több áskálódás, szabad választások során döntsünk. Vessünk véget a leosztásosdinak, ne legyen az, hogy minden "góré" embereket hív a körzetébôl, és megegyeznek, kire kell szavazni. Elejét kell venni a politikusok könyöklésének. Leváltható is legyen az, aki tisztséget vállalt — mondta Pillich.

Köllô Katalin, Kiss Olivér

Leváltották a kataszteri hivatal magyar igazgatóját

(1. old.)

Megfosztották tisztségétôl Sztranyiczki Szilárdot, a Kolozs megyei kataszteri hivatal igazgatóját. A belügyi és közigazgatási minisztérium hatáskörébe tartozó közhivatal egyesült a telekkönyvi hivatallal, Sztranyiczkit pedig nem erôsítették meg tisztségében.

Megtudtuk: az új intézmény vezetôje Leontina Kovács, a Szociáldemokrata Párt tagja.

— A helyhatósági választásokat követôen számítani lehetett erre a váltásra — nyilatkozta lapunknak a volt igazgató. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a megyében mûködô 80 közhivatal közül egynek sincs magyar ajkú vezetôje. — Jogászként tevékenykedem tovább, és készülök az esetleges versenyvizsgára. Kolléganômet csak ideiglenesen nevezték ki igazgatónak — jegyezte meg Sztranyiczki.

K. O.

A magyar parlament elé kerül a kettôs állampolgárság referenduma

(1. old.)

A magyar Országgyûlés várhatóan jövô héten tárgyalja meg azt a javaslatot, amely elrendelte a kettôs állampolgárságra kiírandó népszavazás megtartását. A javaslatot a magyar parlament Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága hagyta jóvá. Lövétei István magyarországi alkotmányjogász a Szabadságnak nyilatkozva kétségeinek adott hangot a népszavazás alkotmányossága felôl.

A Magyarok Világszövetségének kezdeményezése elôl újabb akadály hárult el, hiszen a magyar parlament Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága is pozitívan bírálta el a kettôs állampolgárság megadására kiírandó népszavazás kérdését. Az ügy várhatóan jövô héten kerül a parlament elé, amelynek döntenie kell, hogy megtartják-e az MVSZ által szorgalmazott referendumot, vagy sem.

A Szabadság Lövétei István alkotmányjogászt arról kérdezte, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy érvényesnek nyilvánítsák a népszavazást. A szakember elmondta: alkotmányjogi szempontból mindenképpen szükség van a lakosság ötven százalékos részvételére, ellenkezô esetben a referendum érvénytelennek minôsül.

Az alkotmányjogász kétségeit fejezte ki a népszavazás alkotmányosságát illetôen, hiszen ez a kérdés közvetlenül érinti Magyarország nemzetközi kötelezettségeit, amelyek a békeszerzôdésekbôl erednek. Emlékeztetett: ezek az állampolgárokról is rendelkeztek.

Lövétei szerint a magyar parlament ennek ellenére várhatóan kiírja majd a népszavazást, hiszen kedvezôtlen döntés esetén az országgyûlési határozat elütne az országgyûlés eddigi tevékenységétôl. — A parlament ilyen esetben nem szokta felülbírálni a választási bizottság döntését, amely érvényesnek nyilvánította a népszavazás kiírásához szükséges aláírásokat. A legutóbbi példa erre a kórháztörvény, amelyet a parlament szintén hagyott, hogy menjen a maga útján, az alkotmányosságát azonban késôbb az Alkotmánybíróságon megtámadták — mondta Lövétei.

B. T.

Letartóztatott kórház-aligazgató

(1. old.)

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (PNA) Kolozs megyei fiókszervezetének javaslatára hétfôn este ôrizetbe vették Emilia Romant, a megyei Felnôtt Kórház aligazgatóját. A vádak: közokirat-hamisítás, hamisított okirat tudatos felhasználása, közérdek ellen elkövetett munkahelyi visszaélés.

Amint arról lapunk korábban beszámolt, néhány nappal ezelôtt szintén letartóztatták Gheorghe Popot, az egészségügyi intézmény alkalmazottját, miközben 600 euró és 28,5 millió lejes csúszópénzt fogadott el. Pop, aki a Felnôtt Kórház licitbizottságának tagja volt, Viorel Gabortól, a Spirtrans Kft. igazgatójától kapott csúszópénzt javítási munkálatok odaítélése érdekében. A vádakat mindketten tagadták: azt állították, hogy kölcsön visszaadásáról volt szó csupán. A tettenérést követôen az ügyészek az intézmény vezetôire is kiterjesztették a vizsgálatokat.

Emilia Roman azt állítja: nem emlékszik pontosan, hogy milyen cégek nyerték a versenytárgyalásokat, ugyanis "nagyon sok iratot látott el kézjegyével".

Gheorghe Pop több befolyásos személlyel állt kapcsolatban. A felesége által a Borháncson örökölt 11 900 négyzetméteres felparcellázott telekbôl vásárolt Stefan Florian, a Kolozs megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetôje, Ioan Ghirasim, a Kolozs megyei számvevôszék igazgatója,Oana Iancu, a Felnôtt Kórház igazgatójának lánya és Emilia Roman aligazgató.

Stefan Florian, a közegészségügyi igazgatóság vezetôje azt állítja, hogy 1998-ban vásárolta Poptól a telket, amikor még nem volt vezetô beosztásban. — Háromezer ötszáz négyzetmétert vásároltam 28 ezer dollárért — nyilatkozta. Floriannak ellentmondanak a bíróságon lévô iratok, amelyek szerint a közegészségügyi igazgatóság vezetôje 2001-ben elôszerzôdést kötött Gheorghe Pop feleségével 1500 négyzetméteres telek megvásárlásáról. Az ár: 12 millió lej, vagyis körülbelül 437 dollár.

Jelenleg az Országos Korrupcióellenes Ügyészség Kolozs megyei osztálya a felnôtt kórház utóbbi 3 évben kifejtett tevékenységét ellenôrzi.

K. O.

Ellentmondásos hírek a nyugdíjkorhatárról
Sírig tartó munka vár ránk?

(1., 4. old.)

Sajtónyilvánosságra került hírek szerint rövidesen azonos szintre növelik a nyugdíjkorhatárt mind nôk, mind pedig férfiak esetében, annak érdekében, hogy fenntarthassák a jelenlegi köznyugdíj rendszert. Ezt a hírt az Országos Nyugdíjpénztár azonnal meghazudtolta, az érvényes, 2000/19. számú nyugdíjtörvényre hivatkozva, amely nôk esetében 60, férfiak esetében 65 évben állapítja meg a nyugdíjkorhatárt, ezt a szintet pedig fokozatosan vezetik be 2014-ig.

A hír szerint a Nemzetközi Valutaalappal kötött új megállapodásban az egyik kormányvállalás arról szól, hogy 2005. július elsejétôl megnövelik a nyugdíjkorhatárt, egyes megfogalmazásokban ez úgy hangzott, hogy kiegyenlítik a férfiak és nôk között eddig eltérô szintû nyugdíjazási korhatárt. Az intézkedésre azért lenne szükség, hogy fenntarthassák a nyugdíjrendszert, lévén, hogy a legutóbbi adatok szerint 6,2 millió nyugdíjas tartozik a köznyugdíj rendszerhez, az állami társadalombiztosítási alapba ellenben csak 4,8 millió alkalmazott fizet járulékot. A valutaalappal kötött megállapodásban a bukaresti hatóságok azt is megígérték, hogy a jelenlegi nyugdíjkiigazítás után nem kezdenek újabb hasonló intézkedésbe a valutaalap és a Világbank szakértôivel folytatott elôzetes egyeztetés nélkül. Románia emellett elkötelezte magát, hogy nem haladja meg a költségvetésben idénre tervezett kiadásokat a nyugdíjakkal kapcsolatosan. Hasonló intézkedések alkalmazását ígérte a kormány az állami vállalatok és költségvetési intézmények alkalmazottainak bérezésére vonatkozóan is.

Az Országos Nyugdíjpénztár sietett közleményt megjelentetni a hírrel kapcsolatban, amelyben "határozottan" meghazudtolta a férfiak és nôk nyugdíjkorhatárának kiegyenlítését jövô év júliusától. Az intézmény a 19. nyugdíjtörvény (jelenleg érvényes!) elôírásaira hivatkozott, emlékeztetve, hogy 2001-tôl kezdôdôen fokozatosan növelik a nyugdíjkorhatárt 13 éven keresztül, hogy 2014-ben jussanak majd el a 60, valamint 65 éves nyugdíjkorhatárig nôk és férfiak esetében. A pénztár szerint "a 19. törvény érvényben van és lesz, ily módon alaptalan minden ehhez kapcsolódó spekuláció". Jelenleg 57,6, illetve 62,6 év az érvényes nyugdíjkorhatár.

Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2004 második félévében 6,236 millió nyugdíjast tartottak nyilván, ez az év elsô három hónapjához képest 0,4%-os csökkenést jelent. Az állami társadalombiztosításhoz tartozó nyugdíjasok a rendszer 99,5%-át alkotják, az átlagnyugdíj összege pedig 2 220 512 lej volt az év második negyedében. A társadalombiztosítást fizetô alkalmazottak száma 4,157 millió.

Romániában az átlagéletkor férfiak esetében 67 év, a nôk átlagéletkora pedig megközelíti a 69 évet. Jogos a felvetés, hogy sokan akár 40 évig is fizethetik a nyugdíj hozzájárulást azért, hogy alig egy-két évig élvezhessék a járandóságot.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

GAAL GYÖRGY Ház a Fôtér sarkán (A kolozsvári Rhédey-palota) címû, a Polis Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetét dr. Egyed Ákos, az EME elnöke, a Debreceni Református Kollégium igazgatótanácsa nevében dr. Fekete Károly rektor és Demény Péter szerkesztô mutatja be szeptember 10-én, pénteken du. 6 órakor az EME Rhédey-palotában lévô gyûléstermében (Jókai/Napoca u. 2. szám). Bogdán István színmûvész részleteket olvas fel a kötetbôl. A szerzô mûhelyvallomás után dedikál.

STEFAN BOCA-EMLÉKKIÁLLÍTÁS nyílik ma du. 5 órakor a Mûvészeti Múzeumban. Bevezetôt mond dr. Livia Drãgoi igazgató. A tárlat szeptember 26-ig tekinthetô meg.

LAURENTIU MÃNÃSTIREANU festményeibôl nyílt kiállítás tegnap délután a Mûvészeti Múzeum mûhely termeiben.

KERTBARÁTOK TALÁLKO-ZÓJA lesz szeptember 9-én, csütörtökön du. 5 órakor a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME székházban. Kerekes Sándor kertészmérnök tart elôadást az idôszerû növényvédelemrôl, majd Székely Lenke szolgál hasznos tanácsokkal a téli eltevésekhez.

AZ AGNUS RÁDIÓ értesíti hallgatóit, hogy mától újra indítja adásai sugárzását. A technikai szünet miatt elnézést kérünk minden kedves hallgatónktól.

Tíz éve cserkészként

(2. old.)

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a szamosújvári 51-es számú Czetz János cserkészcsapat. Az 1994-ben alakult csapat — az 1940–1944 között tevékenykedô kiváló cserkészek utódjaként — sikert sikerre halmozott az augusztus végén, Budapesten megtartott IX. Nemzeti Rovásírás versenyen.

Errôl tanúskodott az a kiállítás, amelyet a szeptember 3–5. között zajló Szamosújvári Napok keretén belül, a város kultúrotthonában lehetett megtekinteni. Itt ugyanis az elmúlt tíz esztendô emlékeirôl, élményeirôl tanúskodó fotókiállítás, a cserkészélet jellegzetes kellékei, díjak mellett tág teret kaptak a IX. Nemzeti Rovásírás versenyen megnyert trófeák.

A budapesti Magyarok házában négy kategóriában zajlott a megmérettetés: A kategóriában 8–10, B kategóriában 11–13, C kategóriában 14–16, D kategóriában pedig 17–24 évesek mérték össze tudásukat. A csapatversenyben második helyet megszerzô 51-es számú Czetz János cserkészei valamennyi kategóriában bebizonyították, hogy egyik legfontosabb céljuk a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása. Errôl tanúskodik az A kategóriában megszerzett elsô díjával Juhos Zsolt, B kategóriában pedig a dobogó mindhárom fokát meghódító, így elsô helyezett Miklósi Anna Dorottya, a második Mihálydeákpál Zsolt, és a "bronzérmes" Horváth János, C kategóriában az "ezüstös" második hellyel Szeredai Norbert, Balog Emese pedig a legidôsebb korcsoportban, azaz a 17–24 évesek között bizonyult a harmadik legjobb rovásírónak.

A szamosújvári cserkészek eredményeik által ismét bebizonyították, hogy életük tökéletesítésének "mûvészei" akarnak lenni, képességeiket minél szélesebb körben akarják kibontakoztatni, és jellemes egyéniségként közösségük és nemzetük hasznos tagjaivá kívánnak válni.

A szamosújvári 51-es számú Czetz János cserkészcsapat

Gyermekjog-védelmi konferencia

(2. old.)

Az Amici dei Bambini Egyesület — A Gyermekek Barátai Alapítvány szeptember 22–24. között, Phare-program támogatásával, nemzetközi konferenciát rendez Minden gyermek joga gyermeknek lenni címmel. Ezen a Kelet-Európa egyes országaiban (Románia, Bulgária, Lettország, Litvánia, Észtország) tapasztalható, a gyermekotthonokban nevelt fiataloknak családoknál történô külintézményesítése lesz a téma. A konferencián érintett minisztériumok, országos hatóságok is képviseltetik magukat.

FELVÉTELI 2004

(2. old.)

A Kolozsvári Református Kollégiumhoz tartozó református posztliceális egészségügyi asszisztensképzô osztályt indít 25-ös létszámmal. Jelentkezni naponta 10–16 óra között lehet a Ponorului utca 1. szám alatti Bethlen Kata Diakóniai Központban. A végzôsök állami diplomát kapnak. Érdeklôdni a 0264/441-970-es telefonszámon lehet hétfôtôl péntekig, 10–16 óra között.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Én, a Robot — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden vetítés.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Crime Spree — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Crime Spree — krimi vígjáték. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20, 22.

FAVORIT — Kísértetház — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19, kedvezménnyel csütörtökön minden vetítés.

TORDA

FOX — Underworld — sci-fi thriller. — Vetítések idôpontja: 16, 18.15, 20.30.

DÉS

MÛVÉSZ — Hellboy — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A vonzás törvényei — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Ma 13, holnap 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden vetítés.

DACIA B-TEREM — Szeress, ha tudsz — francia. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden vetítés.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — A vonzás törvényei — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

A Petôfi-emlékhelyek ifjú küldötteinek V. találkozója

(2. old.)

Bár nem Kolozsváron tartották, kísérô tanárként azonban ott voltam azon a kárpát-medencei Petôfi megemlékezésen, amelyet a Szatmárnémeti Kölcsey Kör — elnöke Muzsnay Árpád — az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesülettel közösen 1997 szeptemberétôl (Petôfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötése 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségtôl) minden év szeptembere elsô szombatján Erdôdön és Nagykárolyban szervez. 2000-tôl kezdve a Petôfi-emlékhelyek ifjú küldöttei 3 napos találkozója is része e rendezvénynek, amely a pénteki szatmárnémeti és a vasárnapi koltói megemlékezésekkel bôvül ki.

Az ünnepségsorozatot szeptember 3–5. között tartották.

Kolozsvárról két középiskolás diák vehetett részt, akik egy-egy Petôfi-verssel készültek. Elsô alkalommal úgy gondoltam, nem fog sikerülni, hiszen nem könnyû a vakációzó diáknak két héttel a tanév kezdete elôtt leülni verset tanulni és három napon át kötött programhoz alkalmazkodni. De tévedtem. Minden alkalommal sikerült szívesen résztvevô diákot találnom.

A rendezvénynek több állomása volt.

Az elsô napon a szatmári Kölcsey Ferenc Fôgimnázium dísztemében Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész és Ratzky Rita, a Budapesti Petôfi Irodalmi Múzeum Fôigazgatójának elôadását hallgattuk meg. Az elôadásokat kerekasztal-beszélgetés követte.

Másnap a kora délelôtti órákban megtekintettük a római katolikus püspökség kápolnáját, nem véletlenül, hiszen itt található az az oltár, amely elôtt az erdôdi vár kápolnájában Petôfi és Szendrey Júlia kimondta a boldogító igent.

Ezt követte a város fôterének egyik házán lévô Petôfi-emléktábla megkoszorúzása. Az emlékezô ünnepség következô színhelye az erdôdi Petôfi-emlékmû volt.

Délután a nagykárolyi Petôfi szobornál róttuk le tiszteletünket. Mindkét színhelyen ünnepi beszédet mondott Dávid Gyula és Ratzky Rita, az ünnepi mûsorban a találkozón részt vevô fiatalok szavalatai, valamint megzenésített Petôfi-versek hangzottak el.

Bár az emlékezô-ünnepségek forgatókönyve színhelytôl függetlenül ugyanaz volt (ünnepi beszédek, koszorúzás, mûsor), mégis változatos, hangulatos és színes volt mindegyik rendezvény.

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum mindkét résztvevôje számára a koltói ünnepség marad a legemlékezetesebb. Joó Ildikó szavalata annyira színvonalas volt, hogy Muzsnay Árpád ajánlotta a szervezôknek, hogy itt mondja el az A csillagos ég címû Petôfi-verset, bár az itteni mûsor szereplôi hagyományosan a helybeliek. Hogy mit jelent a koltóiak számára a Petôfi-emlékünnep, azt ôk érzik a legjobban, biztosan tudom azonban, hogy nagyon sokat. S az is tény, hogy ôk is a rendezvénysorozat elindítójának és szervezôjének köszönhetik, hogy van, és remélem, hogy még lesz is sokáig.

Köszönet a lehetôségért Muzsnay Árpádnak, hiszen nélküle nem lett volna Petôfi ünnepség, a mi életünk pedig szegényebb lenne egy csodálatos élménnyel. Sokat és maradandót láttunk, hallottunk, tanultunk.

Kiss Anna

Mûvészeket díjaztak Szamosújváron

(2. old.)

Elsô ízben történt meg Szamosújváron, hogy a kultúrház értékeli a helybeli mûkedvelôk fáradozását. A Városnapok keretében megrendezett Elit mûkedvelôk elôadása során színpadra hívták mindazokat, akik évek óta rendszeresen részt vesznek a kisváros mûvelôdési és szellemi életében, függetlenül attól, hogy népzenei énekesrôl, táncosról, vagy zenészrôl van szó. A több mint 40 díjazás nagy megtiszteltetésnek számít, amit csak dicsérni tudunk, hiszen az elmúlt 15 esztendôben még nem történt hasonló mérlegkészítés. Az ünnepeltek között ott találtuk Kiss Rozália és Inován György mûkedvelôket is, a magyar nyelvû operettegyüttes legrégibb tagjait. Utóbbi éppen aznap ünnepelte elsô színpadralépésének 50. (!) évfordulóját. Jobbkor nem is érkezhetett volna az elismerés! Mindketten olyan népszerû operettekben léptek fel, mint a Marica grófnô, Mágnás Miska, Leányvásár vagy Mit susog a fehér akác. Országos viszonylatban is szép sikereket értek el, de a helyi kulturális élet terén kifejtett fáradhatatlan munkájuk is dicséretre méltó. Igazi profi módon mûvelik az operett mûfajt (a szamosújvári magyar nyelvû operettegyüttes egyedülálló az országban, több mint 110 éves múltra tekint vissza!).

A szamosújvári díszelôadáson fellépett még Székely Tibor újdonsült színész-fôiskolai hallgató, aki egy Caragiale részlettel bûvölte el a népes közönséget. A jelenleg Magyarországon játszó, de a Szamos-parti színpadról induló Flórián Antal után ô a második az örmény kisvárosban, aki erre a pályára lép.

Erkedi Csaba

Pedagógusok figyelmébe!

(2. old.)

Idén hatodik alkalommal ismét lesz Civil Fórum, rendkívül idôszerû témával: A civil szféra esélyei az EU-s csatlakozás folyamatában.

Ennek keretében az Oktatási szekció szervezésével a Pedagógusok Szövetsége foglalkozott. Programunk: dr. Besenyei Sándor szociológus, Szeged: Határokon átívelô képzés, szakképzési, továbbképzési euroregionális civil együttmûködési programok; dr. Töttössy Istvánné történész, Budapest: Oktatáspolitika és az EU-csatlakozás; Burus Siklódi Botond, RMPSZ-fôtitkára, Csíkszereda: A Pedagógusok Házának szerepe és lehetôségei a pedagógus szakma megépítésében.

Minden érdeklôdôt várunk szeptember 11-én, szombaton, a Bethlen Kata Diakóniai Központban.

Tevékenységünk a folyamatos továbbképzések keretébe sorolódik. Megfogalmazzuk az új kompetenciai elvárásokat, azt, hogy a 21. század elején melyek a pedagógus mesterség összetevôi, hogyan lehet és kell megalapozni az élethosszig tartó tanulási igényt és foglalkozunk a felnôttképzés feltételeinek megteremtésével.

Szôcs Judit a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke a Gál Kelemen Oktatási Központ vezetôje

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

NAPIRENDEN

Háborognak a hoppon maradt szociáldemokraták
Nem érvényes az elôválasztásokon kialakult sorrend

(4. old.)

Nagy a felháborodás a kormánypárt parlamenti frakcióiban: a hétfô esti összesítés szerint az SZDP-n belüli elôválasztások eredményeként a szociáldemokrata parlamenti képviselôknek és szenátoroknak kevesebb mint a fele került befutó helyekre. A jelek szerint azonban a listákon kialakult sorrend sem mérvadó, hiszen a különbözô politikai egyeztetések következtében több helyet is elígértek a pártelitnek, a szövetségeseknek, a fiataloknak és a nôknek.

Mindez visszaigazolja azokat az állításokat, miszerint az elôválasztások valóban csak a párton belüli demokrácia látszatára, a tagság "megmozgatására" voltak jók.

Adrian Nãstase elégedetten nyilatkozott a vasárnapi elôválasztásokról, amely részvételt tekintve valóban sikeres volt. Az adatok szerint az SZDP nyilvántartott tagjainak 82,5 százaléka vett részt az eseményen, ami 500 228 személyt jelent (a 607 412-bôl).

Az elôválasztásokon megállapított sorrend azonban "szimbolikus". A Román Humanista Párttal kötendô egyezség következtében 20 képviselôi és 12 szenátori helyet máris át kell adni a humanistáknak, ami tovább csökkenti a most befutó helyen lévô jelöltek esélyeit is. Ahhoz pedig, hogy a pártpropagandának megfelelôen a listán szereplô személyek 30 százaléka a fiatalok és 25 százaléka a nôk körébôl kerüljön ki, további módosításokra van szükség. Léteznek ugyanakkor elkülönített helyek is (a mandátumok 10 százaléka), ezekre a központi vezetés saját kedve szerint jelölhet olyan személyeket, akikre — érdemeikre való tekintettel — az SZDP föltétlenül számít a következô négy évben is. További tisztogatás várható az erkölcsi bizonyítványokat osztogató bizottság részérôl is.

A legtöbb szavazó, a választókörzetben voksolók 97,5 százaléka Miron Mitrea szállításügyi miniszterbe fektette bizalmát. Feltûnôen nagy a befutó helyekre került prefektusok és alprefektusok száma, vagy ahogy a fôvárosi lapok fogalmaznak, valamennyien "Nãstase emberei".

A nagy vesztesek közé tartozik Mãdãlin Voicu, SZDP-képviselô, a Romák Szociáldemokrata Pártjának tiszteletbeli elnöke, Hildegard Puwak, az integrációs tárca korrupciós ügyeiért menesztett egykori vezetôje, Rãzvan Theodorescu mûvelôdési miniszter, Ecaterina Andronescu volt és Alexandru Athanasiu jelenlegi oktatási miniszter, ez utóbbinak viszont, mint az egykori szociáldemokrata párt elnökének, "bérelt" helye van a listákon. Nem tartják a választók rokonszenvesnek a Demokrata Pártból az SZDP-be szivárgott, ott pedig "csalétekként" fontos pozíciókba kerülô Alexandru Sassut, Bogdan Niculescu-Duvãzt, Elena Dumitrut és Adrian Vilãut sem, vagy a Nagy-Románia Pártból elszármazott képviselôket. Lemaradtak Iliescu emberei is: Octavian Stireanu, Rodica Stãnoiu, Corina Cretu, valószínûleg azokra a helyekre kerülnek, amelyeket a VIP-ek számára különített el a párt vezetôsége.

Vasile Suciu, az SZDP Kolozs megyei képviselôje szerint nagyon sok volt a csalás a párt vasárnapi elôválasztásán. Suciu szerint, aki szintén nem jutott befutó helyre, a listák összetételét elôre megszabták, arról nem is beszélve, hogy utolsó percben száz meg száz friss SZDP-tag iratkozott be a pártba. Suciu, és hasonló helyzetben lévô társai szerint a prefektusok és alprefektusok kedvükre manipulálták a választásokat. A Mediafax úgy tudja: az SZDP parlamenti frakcióinak azon tagjai, akiknek kevés az esélye, hogy — az elôválasztások következtében — mandátumot nyerjenek a következô parlamentben, a törvényhozás üléseirôl való távolmaradásukkal kívánják bojkottálni a munkálatokat.

Egészségügyiek tiltakozása Bukarestben
Karóba húzták az egészségügyi minisztert

(4. old.)

Több száz egészségügyi asszisztens vonult az egészségügyi minisztérium elé tegnap reggel, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a fizetések csökkenése, az ebédjegyek és egyéb kedvezmények elmaradása miatt. Az ország több megyéjébôl érkezô tiltakozók elôhada Vlad Tepes fejedelem portréját lengetve vonult fel, vittek magukkal néhány karót is, amelyekre feltûzték az egészségügyi miniszter, az Országos Egészségügyi Biztosító Pénztár elnöke, valamint a pénzügyminiszter arcképét. A tiltakozók hosszú percekig skandálták: "Betegedjetek meg ti, és gyertek hozzánk! Az egészségügy haldoklik, de ti ezzel nem törôdtök! Brânzannak nincs stratégiája, haljon éhen a kórházban!" Késôbb az egészségügyi miniszter és a biztosító pénztár elnöke tárgyalásra hívta a tiltakozók képviselôit, Marius Petcu szakszervezeti elnök vezetésével.

Július végén Ovidiu Brânzan egészségügyi miniszter megállapodást kötött a szakszervezeti vezetôkkel az egészségügy problémáinak megoldása érdekében, akkor augusztus végi határidôben állapodtak meg. A dokumentum kimondja, hogy 2005 októberéig az egészségügyi dolgozók számára kiutalt ebédjegyek értékét az állami költségvetésbôl finanszírozzák. A kedvezmények között szerepel, hogy az egészségügyisek ingyenes orvosi ellátást kaphassanak, valamint közlekedési bérleteket bocsássanak ki az oktatási intézményekben dolgozó asszisztensek számára. A szakszervezeti vezetôk február végi tiltakozásuk alkalmával kilátásba helyezték, hogy folytatni fogják megmozdulásaikat mindaddig, amíg tényleges megoldást nem találnak az egészségügyben uralkodó állapotok javítására.

A megbeszélés végén a szakszervezeti vezetô a sajtónak elmondta: Brânzan miniszter minden követelésükre igent mondott. Az egészségügyi tárca vezetôje szerint az ebédjegyek kérdését még ebben az évben rendezik, a többi követelést pedig a jövô év folyamán teljesítik.

Elfogadták a választási törvényt a képviselôk
Szigorú követelmények a kisebbségi szervezetek számára

(4. old.)

A helyhatósági választásokon is érvényesített, meglehetôsen szigorú követelményeknek kell eleget tenniük azoknak a kisebbségi szervezeteknek, amelyek a parlamentbe szeretnének jutni. A választási törvény képviselôházi vitáján a törvényhozók nem kívántak enyhíteni a törvénybe foglalt elôírásokon, így a parlamenti képviselettel nem rendelkezô kisebbségi szervezeteknek az általuk képviselt nemzetiség összlétszámának 15 százalékától kell aláírást gyûjteniük, ez a szám azonban legkevesebb 25 ezer kell hogy legyen.

A jogszabálytervezet ádáz ellenzôi az RMDSZ egykori ellenzékét képezô politikusok közül kerültek ki, akik a rendelkezéseket hátrányosan megkülönböztetônek nevezték. A törvénytervezet kapcsán az Európai Néppárt (EPP) vizsgálóbizottságot is alakított, az Orbán Viktor EPP-alelnök vezette testület jelentését még nem hozták nyilvánosságra, azonban a nyár elején a helyszínen tájékozódó európai politikusok komoly fenntartásukat fejezték ki a jogszabállyal szemben.

Szilágyi Zsolt független képviselônek a törvény módosítására vonatkozó kísérletei ismét csôdöt mondtak. Érveit Viorel Hrebenciuc, a választási bizottság kormánypárti elnöke azzal utasította el, hogy a rendelkezések csupán azt a célt szolgálják, hogy ne nôjön meg indokolatlanul a kisebbségi szervezetek száma a törvényhozásban. Emlékeztetett: a jelenlegi 314 fôs alsóház 12 százalékát a kisebbségi képviselôk teszik ki. A törvény érvénybe lépéséhez, amelyet tegnap 208–42 arányban fogadott el a parlament, már csak Ion Iliescu államelnök kézjegye hiányzik. (Ellene a liberálisok és a demokraták szavaztak.)

A jogszabály egyebek között lehetôvé teszi a hivatalban lévô és mandátumának utolsó három hónapját töltô államelnöknek, hogy jelöltethesse magát parlamenti képviselôi vagy szenátori helyre. Az ellenzék nem értett egyet ezzel a javaslattal, a liberálisok és a demokraták módosító indítványát elvetették.

A képviselôház elfogadta az államfô-választást szabályozó törvényt is, amelyet 210-an szavaztak meg, 9-en ellene voksoltak, a tartózkodók száma 15.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

KÖRKÉP

700 férôhelyes baptista imaház Szilágyperecsenben

(5. old.)

A szilágysági ünnepségek között minden felekezet számára jelentôs esemény volt a perecseni baptista imaház átadása. Az ünnepségen részt vettek az amerikai, kanadai és magyarországi baptista szövetségek küldöttségei, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöksége, Seres Dénes szenátor vezetésével.

Legalább ezer személy zsúfolódott össze a mintegy 700 ülôhelyes baptista imaházban, hogy együtt örüljön a helyi hívekkel az alig négy év alatt felépített létesítmény átadásán. Nagy István helyi baptista lelkipásztor elmondta, hogy gyülekezetük a második legnagyobb magyar baptista gyülekezet Nagyvárad után. Mintegy 324 felnôtt egyháztag és 120 gyermek szerepel a nyilvántartásukban. A Szilágy megyében található 43 baptista imaház közül a perecseni a legnagyobb, sôt az egész országban nincs még egy ehhez hasonló befogadóképességû baptista komplexum. A több mint 10 milliárd lejbe került imaházat a Szilágyperecsenbôl Amerikába, illetve Kanadába elszármazottak és a helybeliek munkájával sikerült felépíteni.

J. L.

Bánffy Napok Szilágybagoson

(5. old.)

A szervezôk szerint minden eddigi rendezvényt felülmúlt az idei, IV. Szilágybagosi Bánffy Napok, amelyet Markó Béla RMDSZ-elnök is megtisztelt jelenlétével.

Szombaton reggel 4 fogat járta körbe a falu utcáit, mulatságra hívta a lakosokat. A híres Birtalan József és zenekara — Józsi és a Csengettyûsök — népviseletbe öltözött fiúk és lányok csapatával minden útkeresztezôdésnél megállt, és friss talpalávalóval, kedvcsináló tánccal hívogatott a rendezvényekre.

Délelôtt és délután sportvetélkedôn mérhették össze erejüket és ügyességüket a falu fiataljai és a meghívottak. Este diszkóban szórakozhattak azok, akik nem fáradtak el a sportvetélkedôkön.

Vasárnap templomi áhítattal indult a nap, az istentiszteleten a testvértelepülés — a magyarországi Hajdúbagos — lelkipásztora, Szabó Gizella szolgált. Utána immár hagyományszerûen megkoszorúzták a református templomkertben lévô emlékmûvet, amely a már szinte bagosinak számító Lôrinc Lehel szobrász mûve.

Délután hat néptánccsoport mintegy kétszáz táncosa ropta a szabadtéri színpadon. Nagy sikert arattak a helybeliek mellett a hajdúbagosiak, a zilahi Terbete, a szilágycsehi Berkenye és az alsóvalkói román táncosok.

A rendezvényen Markó Béla értékelte a közösségépítés és hagyományôrzés ünnepeit, amelyek életképességünket bizonyítják. A bagosiak köszönetképpen egy inget adományoztak Markó Bélának, aki megígérte, hogy a választásokig folyamatosan hordani fogja azt. Az ünnepségek könnyûzenei koncerttel, tûzijátékkal majd hajnalig tartó utcabállal folytatódtak.

J. L.

Emlékkövek Krasznán — Petôfi-szobrot avattak

(5. old.)

Eseményekben gazdag hétvégében volt részük a szilágyságiaknak. Sokan több helyre is elmentek volna, de választaniuk kellett. A Kraszna Napokkal egy idôben Szilágybagoson folytak a Bánffy Napok rendezvényei, Perecsenben felavatták az impozáns baptista imaházat, közben Zsobokon — amint arról a Szabadság hétfôi számában már olvashattak — emlékeztek az árvaház fennállásának tizedik évfordulójára, és Farnason felavatták az öregek otthonát.

A VII. Kraszna Napok rendezvényei tulajdonképpen már pénteken elkezdôdtek az Európa házhoz jön konferenciával. A májusi rendezvény sikere és az akkor megnyilvánult nagy érdeklôdés miatt másodszor is Krasznára költözött a csatlakozásra felkészítô konferencia. A szép idô és a péntek délután nemigen kedvezett a konferenciáknak, hiszen ilyenkor majd mindenki kihasználta a lehetôséget az elmaradt kerti vagy mezei munkálatok elvégzésére. Pedig elhangzott, hogy Szilágy megyében viszonylag alacsony a magyar–román közös vállalkozások száma — messze elmarad más megyék mutatóitól. Meglehet, ez nagyrészt az információhiánynak is tulajdonítható.

A Kraszna Napok hivatalos rendezvénysorozata szombaton reggel Pop Imre polgármester megnyitójával kezdôdött, majd a református templomban ökumenikus istentisztelettel folytatódott. Eljöttek a testvértelepülések küldöttségei is. A svájci Lenzerheidet Erwin Vogel képviselte. Közel másfél évtizede jár Krasznára, és rengeteg segítséget hozott az öregotthon, a kórház, az orvosi rendelô és az iskola számára. A magyarországi testvértelepülések is kivették részüket a krasznai ünnepségekbôl. Akasztó önkormányzati testületét Suhajda Antal polgármester vezette, és az autóbusz elhozta a Kopogós gyermek néptáncegyüttest is. Imrehegy önkormányzatát Takács Jánosné polgármester és az önkormányzati testületek képviselték.

Az istentisztelet után a falu fôutcáján vonultak fel a vendég együttesek és a fogathajtóversenyre érkezett fogatok. Ezt a kiállítások megnyitója követte, valamint a zilahi származású Simonfi József negyedik verseskötetének bemutatója.

Vizaknai Sándor vállalkozó jóvóltából a mároni út melletti réten motoros sárkányrepülôk tartottak bemutatót. A békéscsabai és nagykanizsai sárkányrepülôk minden érdeklôdôt megröptettek, ha volt bátorsága mögéjük ülni a törékenynek tûnô szerkezetben. Alig gyôztek megfelelni a vendégek és a helybeliek igényeinek, de végül a két nap alatt mindenki láthatta faluját madártávlatból is. A legidôsebb utasuk a 77 éves Vér István nyugalmazott tanító volt, aki lelkendezve mesélte felejthetetlen élményét: feleségét is rávette a repülésre. A biztonságot Ferenc Vince háromszoros világbajnok és a nemzeti válogatott keret tagjai szavatolták.

A sárkányrepülôkkel egy idôben a mûvelôdési ház színpadán szerepeltek a különbözô csoportok. A székelyhídi Tinidance és a helyi fiatalok modern táncbemutatóját inkább az erôsebb nem képviselôi értékelték, de a Terbete, a Bokréta és az akasztói néptánccsoport már osztatlan sikert aratott. A tizenöt együttes mûsora az egész délutánt betöltötte. Este természetesen a fiatalos diszkó volt a fô attrakció, az idôsebbek inkább a hegy levét kóstolgatták.

Vasárnap a hagyományos nemzetközi szabvány szerint megrendezett fogathajtó versennyel folytatódott az ünnepség. A falu sportpályáját megtöltötte a fogatosokat buzdító közönség, hiszen két krasznai versenyzônek is szurkolhattak. A mintegy 16 fogathajtó között kiemelkedô teljesítményt nyújtottak a sarkadi lovasklub hajtói. Az akadályhajtásban a nagyszalontaiak vitték el a legtöbb díjat, a krasznai Torma András harmadik lett. A vadászhajtás versenyszámban viszont szinte kizárólag a szalontaiak nyertek. Különdíjat kapott a verseny fénypontját jelentô Mészáros Imola, aki a debreceni agrártudományi egyetem hallgatója, és saját lován nyújtott ízelítôt az idomítás tudományából. Különdíjjal jutalmazták a legfiatalabb fogathajtót is, a hétéves Kesztyûs Gábort, aki mintaszerûen végighajtotta fogatát a versenypályán. A verseny szabályszerûségét a kolozsvári Bogdán Imre és Bôjte Sándor, illetve a szalontai Cismas Sándor biztosította.

A Kraszna Napok fénypontját a mûvelôdési ház elôtt felállított Petôfi-szobor felavatása jelentette. Az ünnepségen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, aki költôként tisztelgett a KÖLTÔ elôtt. Szavai szerint Petôfi szimbólummá vált a magyar kultúrában. A szabadságszeretet szimbóluma, amely minden közösségben emlékezteti majd a vezetôket, politikusokat a magyar nemzet legfontosabb törekvéseire, amelyért évszázados harcokat vívott.

Kádár György lelkipásztor Józsué könyvébôl idézett: az emlékkövek elválasztják a múltat a jövôtôl. De aki nem emlékezik, az a jövôt sem érdemli. A koszorúzás alatt és egész délután a Sepsiszentgyörgy melletti rétyi Kovács András hatvan tagú fúvósegyüttes szolgáltatta a zenét Kelemen Antal vezényletével.

Lôrinc Lehel kolozsvári mûvész szobrát megkoszorúzta Ludányi Horváth Attila, Magyarország kolozsvári konzulja, az RMDSZ országos és megyei vezetôsége, a megye civil szervezetei és a testvértelepülések küldöttségei. A legmeghatóbb volt, amikor az ünnepség végén minden felkérés nélkül a falu lakossága is letett egy-egy szál virágot vagy virágcsokrot a szobor talapzatára. Ôk megérdemlik a jövendôt.

A Krasznai Napokat leginkább az egyik bácsi sóhajtásával lehetne jellemezni: "Nyolcvankét éves vagyok, de ilyen szép ünnepségeket még nem láttam Krasznán. Isten adja, hogy az unokám is ezt mondja."

Józsa László

Mákófalva
Thália nyomdokain — kalotaszegi színjátszó találkozó

(5. old.)

Thália nyomdokain címmel idei negyedik rendezvényét szervezi a Bokréta Kulturális Egyesület. A kalotaszegi színjátszók Mákófalván, elsô alkalommal sorra kerülô találkozójára a 0740/771-318-as telefonszámon lehet jelentkezni, illetve levélben Kovács Pali Ferenc címén, sat Mãcãu nr. 47., isz.: 407013. A találkozóra minden korosztálybeli színjátszók jelentkezését várják, eddig már két magyarországi és két székelyföldi csoport nevezett be. Elsôsorban kalotaszegi mûkedvelôk jelentkezésére számítanak.

Tíz nap múlva MAKOSZ Mûhelytábor

(5. old.)

Mákófalván szervezi soron következô mûhelytáborát szeptember 17–19. között a MAKOSZ. Jelentkezéseket szeptember 15-ig fogadnak el.

A MAKOSZ Mûhelytábor nagyon fontos és alapvetô a szervezet életében, ugyanis itt dolgozzák ki azt átfogó stratégiát, amely egész éven át meghatározza a szövetség tevékenységét, a MAKOSZ tagszervezeteket segíti, irányítja, összefogja, egyszóval a MAKOSZ útóéletét biztosítja az elkövetkezô egy évben.

A stratégia kidolgozása csoportmunkák keretén belül valósul meg. A nyolc csoportban a következô témákat érintik: DÖK újraélesztés és fejlesztés, MAKOSZ PR, média, szabadidôs és kulturális programok, tanügy, külügy, és nem utolsósorban szórvány. A mûhelytábor utolsó napján nagy méretû összegzés révén egységesítik a MAKOSZ következô évi stratégiáját, amelynek elfogadására az októberi választmányi ülésen kerül sor.

A mûhelytábor 40 résztvevôje a MAKOSZ megyei ernyôszervezeteinek küldöttei lesznek (ernyôszervezetenként 3–4 küldött), valamint a MAKOSZ elnökségének tagjai. Jelentkezni legkésôbb szeptember 14-ig lehet az office@makosz.ro e-mail címen vagy a Makosz Központi Iroda postacímén (Str. Moscovei nr.1., 410001, Nagyvárad/Oradea). A jelentkezônek meg kell adnia nevét, címét, telefonszámát, iskolát, osztályt. További információk igényelhetôk az office@makosz.ro e-mail címen, vagy telefonon: 0788/357152, 0741/063220 (Debreczeni Sándor ügyvezetô elnök).

Forgalomelterelés

(5. old.)

A Pajistei utcában történô csatornázási munkálatok miatt szeptember 14-ig lezárják a Marinescu és a Colibita utca közötti szakaszt, s a gépkocsiforgalmat elterelik a Marinescu–Porumbescu–Pãstorului–Pajistei utcák közti kerülôútra.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Nôtt az ipari termelés

(6. old.)

Az ipar termelése, a munkanapok számával kiigazítva, 5,3 százalékkal volt nagyobb júliusban, mint tavaly júliusban. Kiigazítás nélkül 1,9 százalékkal bôvült a termelés — jelentették a statisztikai hivatalban.

Az elsô hét hónapban 3,8 százalékkal nôtt az ipari termelés kiigazítással, illetve 4 százalékkal kiigazítás nélkül, a tavalyi elsô hét hónaphoz képest.

Az iparvállalatok értékesítése 10 százalékkal nôtt az elsô félévben, a beruházásaik ugyancsak 10 százalékkal gyarapodtak a tavalyi elsô félévhez képest.

Múlt héten közölték, hogy a gazdaság 6,6 százalékkal bôvült az elsô félévben a tavalyi elsô félévhez képest. Tavaly az elsô félévben a GDP 4,3 százalékkal nôtt, ugyancsak az egy évvel azelôttihez képest. Az átlagos ütem az idei elsô negyedévi 5,5 százalékos többlethez képest is gyorsult.

Közgazdászok tartanak attól, hogy a növekedés túl gyors, a gazdaság túlhevülhet, amire utal a makacsul nagy infláció: júliusban a tizenkét havi ütem 12,1 százalékra nôtt a júniusi 12,0 százalékról. Az év végi cél, amelyen a központi bank eddig nem változtatott, 9 százalék a tavaly év végi 14,1 százalékos ütem helyett, jövô év végére 6-7 százalék, 2007-re, a tervezett EU-csatlakozás idejére pedig 2 százalék körüli ütem a cél.

A nagy infláció ellenére a Román Nemzeti Bank a múlt héten fél százalékponttal 18,75 százalékra csökkentette alapkamatát, egyebek közt éppen az infláció várt lassulásával indokolva a döntést. Hasonló indokkal június óta ez volt a negyedik enyhítés, 21,25 százalékról indulva.

Jövô szerdától ismét kiállítás Kolozsváron
Kis- és középvállalatok mutatkoznak be

(6. old.)

Szeptember 15–17. közötti idôszakban nyitja meg ismét kapuit az Expo Transilvania: a célpontot ezúttal a kis- és középvállalatok jelentik. Ugyanakkor Kolozsvári termék címszó alatt a megyeszékhelyen elôállított termékek és rendelkezésre álló szolgáltatások széles skálájával ismerkedhetnek meg a látogatók. A hamarosan kezdôdô rendezvény mottója: Erdély — kapu Európa irányába.

Ioan Avram, az Expo Transilvania elnöke kifejtette: a Kolozsvári termék és a kis- és középvállalkozóknak szóló kiállítást második, a szintén fenti idôpontban zajló Florexet pedig hatodik alkalommal szervezik meg. — A rendezvények célja bemutatni Kolozs megye gazdasági potenciálját, valamint lehetôséget teremteni a vállalkozóknak, hogy kapcsolatokat építsenek és szerzôdéseket kössenek.

A kiállítások a Kis- és Középvállalatok Országos Ügynöksége, az IBD-GTZ német mûszaki együttmûködési szervezet, az UGIR 1903 Romániai Gyáriparosok Országos Egyesülete, a Kolozs megyei prefektúra, a Kolozsvári Patronátus és Iparos Egyesület, a Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében zajlanak.

Megtudtuk: a közeljövôben új kiállítócsarnokot építenek a jelenlegi mellé. A több mint 2100 négyzetméteres kiállítótermet a nagyobb rendezvények befogadására hozzák létre. A beruházás meghaladja a 600 ezer eurót.

Kiss Olivér

A Commerzbank nálunk is piacra lépne

(6. old.)

Az egyik vezetô német kereskedelmi bank, a Commerzbank úgy tervezi, hogy bevételeinek mintegy 50 százaléka 2006-tól már a kelet-európai térségbôl származhat. Ennek érdekében fejlesztésekre is kész a térségben.

Jelenleg itt elsôsorban vállalatok részére nyújtja szolgáltatásait, a kelet-európai részesedés ezen tevékenység eredményében 2006-ban 25–30 százalék közötti lehet. Azért szeretné szélesíteni kelet-európai üzletét, mert úgy érzékeli, hogy az itteni országokban a fogyasztás fokozatosan növekedni fog, és ezt a fogyasztói kölcsönfelvételek növekedése kíséri. A Commerzbank eddig Kelet-Európában a lengyel BRE Bank részvénytôkéjének 72 százalékát szerezte meg, de saját érdekeltséggel van jelen Kelet-Európa szinte minden országában, így Magyarországon is. Romániában, Horvátországban és Bulgáriában is piacralépésre készül.

Kiírták a 3G mobilkoncessziók pályázatát

(6. old.)

Meghirdették a harmadik generációs (3G) mobiltelefon szolgáltatási koncessziókat. Az ajánlatokat ôszig kell beadniuk az érdeklôdôknek — jelentette be a távközlési minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint az érdeklôdôknek október 29-ig kell megtenniük ajánlataikat, a gyôzteseket november elején nevezik majd meg. Az ajánlattevôknek 2003-ban legalább 300 millió eurós forgalmat kellett elérniük; a kiválasztás beruházási és fejlesztési terveik alapján történik majd. Hálózataiknak Bukarestet és tíz nagyvárost kell átfogniuk. A gyôzteseknek, az ajánlaton felül, öt év alatt 35 millió dollárt kell fizetniük a védelmi minisztériumnak az átengedett frekvencia ellenértékeként. Az ország távközlésében az elmúlt években jelentôs dereguláció ment végbe, ugyanakkor az elemzôk szerint az még mindig elmaradott — térségi összehasonlításban is. Jelenleg négy telefonszolgáltató mûködik, összesen 8 millió elôfizetôjük van. A nagy sebességû, harmadik generációs hálózatok képesek az internetes, video- és egyéb "igényes" szolgáltatások kezelésére, jelentôs mértékben meghaladva a jelenlegi GSM rendszerek minôségét.

Nyugat-Európa nyújtja a legmagasabb biztonságot
Munkaerôpiaci biztonság tekintetében a 42. helyen állunk

(6. old.)

Változatlanul a nyugat-európai országok nyújtják a legnagyobb gazdasági és szociális biztonságot a világon — írja egy nemzetközi munkaügyi szervezet, az Ilo Genfben közzétett Gazdasági biztonsággal egy jobb világért címû jelentése. A megelégedett és magukat szociális biztonságban érzô alkalmazottak járulnak hozzá legnagyobb mértékben a gazdasági növekedéshez és a biztonságos szociális környezet megteremtéséhez.

Az átlagos helyzet azonban ettôl eltér: a világ lakosságának 86 százalékát képviselô 90 országban végzett felmérés megállapítása szerint az alkalmazottak túlnyomó többsége, 73 százaléka egzisztenciális bizonytalanságban él és dolgozik.

A helyzet rangsorolása céljából "szocioökonómiai biztonság" indexet alkotott a tanulmány hét, egymástól különbözô, munkavégzéssel kapcsolatos egzisztenciális és biztonsági tényezô figyelembevételével. A tanulmány kimutatta azt is, hogy amikor munkahellyel kapcsolatos gazdasági biztonságról van szó, akkor a nôk egyértelmûen hátrányt szenvednek.

A munkaerôpiaci biztonság tekintetében Norvégia, Svédország, Írország, Izland és Nagy-Britannia alkotja az élbolyt ebben a sorrendben. Ausztria a tizedik, Németország pedig a 14. helyen áll, míg Svájc csak a 22-iken. Magyarország a környezô országok között a legjobb helyezést kapta, 24. a rangsorban. (Szlovénia 25., Szlovákia 26., Csehország 28., Lengyelország 33., Románia 42., Horvátország 48., Oroszország 49., Bulgária 60.) Az egyszer már elért kereseti szint Norvégiában, Hollandiában, Franciaországban, Svédországban és Dániában van a legnagyobb biztonságban. Svájc a hatodik, Ausztria a kilencedik és Németország a 12. helyen áll.

"Az elégedettség az életkörülményekkel nem emelkedik egyenes arányban a képzési szinttel" — állapítja meg a tanulmány. Éppen ellenkezôleg. Minél magasabb a képzési szint, annál magasabb az elégedetlenség szintje is. A munkaerôpiac nagy átlagban nem tud kibontakozási lehetôséget biztosítani az egyre magasabban képzett munkavállalóknak. A magas életszínvonalú országokban a kereset növekedésével nem emelkedik párhuzamosan az elégedettség az életminôséggel. Az elégedettséget sokkal inkább a kereset biztonsága, a bérszínvonal biztonsága és az egyenlô bérek teremtik meg.

Valutaárfolyamok
Szeptember 8., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 600/40 900

33 600/33 900

160/164

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 106 lej, 1 USD = 33 965, 1 magyar forint = 166 lej.

HIRDETÉS

Adásvétel

(7. old.)

Eladó Budapesten 12 éves nyomdai gép megrendelôkkel. Irányár: 29 millió Ft. Telefon: 0036-30-9319472.

Ingatlan

(7. old.)

Eladó 50 négyzetméteres kétszobás lakás. Telefon: 436-899. (0002)

Állás

(7. old.)

Szerelvényraktárba B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezô raktárost alkalmazunk. Érdeklôdni telefonon: 416-197, 8–16 óra között. (1722024)

Szolgáltatás

(7. old.)

Fiatal lányt keresünk négyéves gyermek felügyeletére és könnyû házimunkák elvégzésére Gödöllôre, maximum egy évre. Telefon: 532-813 vagy 0744-934007. (0019)

Bérbe vesz

(7. old.)

Egyetemista lányok kiadó kétszobás lakást keresnek Kolozsváron. Telefon: 0740-000190. (0011)

Megemlékezés

(7. old.)

Meg nem szûnô fájdalommal emlékezünk a szeptember 8-án immár négy éve elhunyt
dr. ing. GOBESZ FERDINÁND
egyetemi tanárra.
BÁNATOS CSALÁDJA. (0003)

Pengeváltás Csapó és Puscas között

(7. old.)

A Székely Nemzeti Tanács azt kéri az Európai Parlamenttôl, hogy tegye Románia uniós csatlakozásának feltételévé Székelyföld autonómiájának törvényerejû szavatolását. A Székelyföld autonómiájának kivívására létrehozott SZNT elnöke, Csapó József sajtóközleményben kifejtette: a demokratikus jogállamnokra jellemzô eszközhöz folyamodnak, amikor az EP-t ismét felkérik, hogy tegye Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozását Románia Európai Unióhoz csatlakozásának elôfeltételévé. Vasile Puscas, EU-fôtárgyaló az SZNT elnökének nyilatkozatára éles hangú sajtónyilatkozatban reagált. A román politikus úgy vélte, hogy az SZNT kérése a csatlakozási feltételek ismeretének hiányára vall. Azt hangoztatta, hogy ez a kérés a belpolitikában politikai zsaroláshoz, míg nemzetközi téren izgatáshoz hasonlít, tekintettel arra, hogy Románia közel áll a tárgyalási fejezetek lezárásához.

SPORT

LABDARÚGÁS
Vb-selejtezôk Európában

(8. old.)

Szerdán 22 mérkôzést rendeznek a labdarúgó világbajnoki selejtezôk európai csoportjaiban.

A programból két összecsapás emelkedik ki: az Európa-bajnok görögök — akik Albániában vereséggel kezdték a sorozatot — az örök rivális törököket fogadják, míg Amszterdamban két Eb-elôdöntôs csapat, a holland és a cseh találkozik egymással. Velük egy csoportban szerepel Anghel Iordãnescu együttese is, Románia harmadik mérkôzésén Andorrában, a fôváros La Vellában lép pályára 20 órától. A csoportban még az Örményország–Finnország összecsapást is lebonyolítják.

A magyar csoportban, a Szusza Ferenc Stadionban 22.15-kor kezdôdô Magyarország–Izland találkozó mellett a Svédország–Horvátország összecsapást rendezik.

A program:

8. csoport: Magyarország–Izland és Svédország–Horvátország.

1. csoport: Örményország–Finnország, Andorra–Románia és Hollandia–Csehország.

2. csoport: Kazahsztán–Ukrajna, Grúzia–Albánia és Görögország–Törökország.

3. csoport: Luxemburg–Lettország, Szlovákia–Liechtenstein és Portugália–Észtország.

4. csoport: Feröer-szigetek–Franciaország, Izrael–Ciprus és Svájc–Írország.

5. csoport: Norvégia–Fehéroroszország, Moldovai Köztársaság–Olaszország és Skócia–Szlovénia.

6. csoport: Lengyelország–Anglia, Ausztria–Azerbajdzsán és Wales–Észak-Írország.

7. csoport: Litvánia–San Marino és Bosznia-Hercegovina–Spanyolország.

Annus–Fazekas-ügy
Az ügyvédnô szerint sokat hibázott a NOB

(8. old.)

Eva Maria Barki, Annus Adrián és Fazekas Róbert ügyvédje szerint sokat hibázott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amikor doppingvétség miatt megfosztotta aranyérmétôl az Athénban aranyérmes kalapácsvetôt és diszkoszvetôt.

A Bécsben élô, magyar származású ügyvédnô elmondta, hogy néhány napja vállalta el az atléták védelmét, szavai szerint túl késôn.

— Már Athénban mellettük kellett volna hogy legyen valaki, aki védi ôket, már akkor lehetett volna lépéseket tenni — nyilatkozott Barki.

Hozzátette: az ügy jelenleg az iratgyûjtés szakaszában van.

— Írtunk egy levelet a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, amelyben kértünk minden olyan okmányt, amelyre alapozva meghozták a döntéseket. Erre tíz nap áll rendelkezésre, majd 21 napon belül elkészül a perirat, amellyel a nemzetközi Sportdöntôbírósághoz fordulunk.

A Magyarországon elsôsorban emberjogi aktivistaként ismertté vált ügyvédnô fél évre, tíz hónapra becsüli, amíg megszületik a döntés.

— Sportügyben nincs tapasztalatom, de minden döntôbírósági eljárás hasonló. Jó esélyt látok arra, hogy megnyerjük a pert, mert sok hiba történt az eset során a NOB részérôl. Például nem volt lehetséges a védekezés, Annus nem kapott idézést arról, hová kell mennie ellenôrzésre. Tanúkat sem hallgattak meg, Fazekas ügyében pedig nem készült orvosi szakvélemény. Pál T. Gábor, Annus és Fazekas sajtótitkára elmondta, hogy sok jogász megkereste az atlétákat, végül Eva Maria Barkit választották. Többen is felajánlották, hogy konzultációkkal segítik az ügyvédnô munkáját.

Fazekas Róbertet elégtelen mintaadás, Annus Adriánt pedig az utólagos doppingellenôrzés megtagadása miatt zárták ki az ötkarikás játékokról.

TEKE
Rajt a bajnokságban

(8. old.)

Tovább csökkent a csapatok száma: az elôzô idényben a bajnokság végén a Kézdivásárhelyi SE áll ki, most már a rajtnál tovább fogyatkoztak a résztvevôk. Ezúttal még rangosabb együttes, a Fieni-i Cement képviselôi jelentették be, hogy anyagilag nem tudják biztosítani a részvétel költségeit. Így a bajnokságban már csak 9 csapat szerepel.

Gyôzelemmel kezdett az Aranyosgyéresi Sodronyipar-CFR, a bajnok Petrillai Intert mindössze 12 fával gyôzte le a Bese-legénység. A mérkôzést a brassói Marian Constantin vezette, a végeredmény: 3327— 3315 fa (egyéniben: 4–2).

Részeredmények: Cornel Popa–Ioan Hordilã 580–555, Dumitru Bese–Marius Codarcea 566–546, Kirizsán Albert–Claudiu Bãlan 526–518, Ioan Figlea–Ioan Bisoc 561–562, Grigore Blaga–Virgil Dorin 566–535 és Teodor Popa–Marius Gheta 528–599.

A CFR-Sodronyipar következô ellenfele az Elektromaros lesz, a mérkôzést Marosvásárhelyen bonyolítják le.

Schmidt Jenô

Szamosújvári siker az évadnyitón

(8. old.)

Az országos nôi ifi csapatbajnokság elsô fordulóját Marosvásárhelyen rendezték, a tornán három együttes vett részt, mert a székelyudvarhelyiek pénzhiányra hivatkozva az utolsó pillanatban visszaléptek. A Szamosújvári SOMVETRA fiataljai elsô helyen végeztek 2944 fával. Nagy József tanítványai közül a legjobb teljesítményt Alexandra Vãidãhãzean nyújtotta 520 fával, de Romina Muresan is figyelemre méltó teljesítményt ért el 507 fával.

A második helyen a sokszoros országos bajnok házigazda Romgaz Elektromaros végzett 2842 fával.

Erkedi Csaba

TENISZ
US Open
Játék nélkül vesztett Pavel

(8. old.)

A 16. helyen kiemelt Andrei Pavel porckorongsérve miatt visszalépett, így a világelsô Roger Federer (1. kiemelt) játék nélkül jutott a negyeddöntôbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A román teniszezôt kimerítette a több mint két és fél órás, ötjátszmás csata, amelyet a harmadik fordulóban kellett megvívnia.

A német Nicolas Kiefer 2 óra 41 percnyi játék után, az ötödik játszmában csuklósérülés miatt feladta a mérkôzést Tim Henman ellen. A brit teniszezô pályafutása során elôször került a legjobb nyolc közé a US Openen.

A hatodik helyen kiemelt amerikai Andre Agassi bejutott a legjobb nyolc közé, a nyolcaddöntôben könnyedén legyôzte az örmény Szargisz Szargszjant. A 34 éves klasszisnak — aki 1999-ben és 1994-ben is megnyerte a US Opent — mindössze kilencven percre volt szüksége a barátja és edzôpartnere feletti diadalhoz, s a negyeddöntô slágermérkôzésén Federerrel találkozik.

A nôknél nagy meglepetésre kiesett a címvédô Justine Henin-Hardenne. Az athéni olimpián diadalmaskodó belga csillag mindössze öt játékot nyert az orosz Nagyezsda Petrova ellen. Veresége egyben azt jelenti, hogy a WTA-világranglista hétfôn már biztosan nem az ô nevével, hanem Lindsay Davenportéval vagy Amelie Mauresmóéval kezdôdik. Elôbbi a nyolcaddöntôben a kétszeres bajnok — és a nyitókörben Mandula Petrát verô — Venus Williamst búcsúztatta remek mérkôzésen.

Érdekesség, hogy Petrova utoljára 1998-ban egy 10 ezer dolláros tornán gyôzte le Henint, azóta ötször találkoztak, s csak egy szettet nyert. A US Openen azonban megtört a jég. Utoljára 1995-ben búcsúzott ilyen korán New Yorkban a nôi címvédô, akkor a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario botlott a negyedik körben.

Befejezte szereplését New Yorkban a francia Mary Pierce is, aki a 3. fordulóban a wimbledoni gyôztes Marija Sarapovát gyôzte le.

Aszagoe Sinobu nagy küzdelemben, 2 óra 24 perc alatt legyôzte a 29. helyen kiemelt Eleni Daniilidut, s bejutott a negyeddöntôbe. A japán teniszezô a döntô játszmában már 5:0-ra vezetett, s meccslabdája volt, ám görög ellenfele hárított és szépített, majd további két gémet nyert meg, sôt, labdája volt az 5:4-hez is. Ekkor azonban elfogyott Daniilidu tudománya.

Eredmények:

Nôk, egyes, nyolcaddöntô: Aszagoe (japán)–Daniilidu (görög, 29.) 7:6 (4), 4:6, 6:3; Petrova (orosz, 14.)–Henin-Hardenne (belga, 1.) 6:3, 6:2; Szvjetlána Kuznyecova (orosz, 9.)–Pierce (francia, 27.) 7:6 (5), 6:2; Davenport (amerikai, 5.)–Venus Williams (amerikai, 11.) 7:5, 6:4.

Férfi egyes, nyolcaddöntô:

Federer (svájci, 1.)–Pavel (16.) — Federer játék nélkül nyert; Henman (brit, 5.)–Kiefer (német, 19.) 6:7 (5), 6:3, 6:1, 6:7 (4), 3:0-nál Kiefer feladta; Agassi (amerikai, 6.)–Szargszjan (örmény) 6:3, 6:2, 6:2; Dominik Hrbaty (szlovák, 22.)–Olivier Rochus (belga) 2:6, 3:6, 6:3, 6:4, 6:0.

Porumb jr. Olaszországban

(8. old.)

A román korosztályos válogatott Olaszországban szerepelt a Nation Cup 11–12 év közöttiek versenyén. A válogatott tagjai: Sebastian Ionescu (Brãilai TC Venus), Ciprian Porumb jr. (Kolozsvári Teniszklub) és Darius Brãgusi (Râmnicu Vâlcea-i Oltchim); szövetségi kapitány Vasile Novãceanu (Bukarest).

Románia elsô helyen végzett csoportjában, a Brescia melletti Gardone Val Trompióban lebonyolított mérkôzéseken Horvátországot 3–0, Ausztriát 2–1 és Lombardiát pedig szintén 3–0 arányban verte. Az elôdöntôben 2–1 arányú vereséget szenvedtek Lettországtól, a kisdöntôben megint Horvátországot hozta a sors a román válogatottnak, amelyet ezúttal 2–1 arányban nyert meg Románia.

Így bronzéremmel jöhettek haza Olaszhonból Porumbék. A döntôben: Olaszország–Lettország 3–0.

Ciprian Porumb jr. csak egyetlen napot pihenhetett, miután vasárnap hazatért, kedden már utazott is Brassóba a Románia Masters U12 versenyére, amely szerdán veszi kezdetét.

(pja)

TRIATLON
Kolozsvári bajnoknô

(8. old.)

A Sznagovon nemrég lebonyolított országos triatlonversenyt kolozsvári versenyzô, a 23 esztendôs Mariana Ignat (képünkön) nyerte meg. Ôt és az ifik vetélkedôjében sikeres temesvári 19 éves Ciprian Bãlãnescut idén július óta a Nestlé Románia társaság támogatja, ez a cég biztosítja majd jövôre az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon a két sportoló részvételét. A Nestlé Románia adja a felszerelést, amellyel a versenyzôk megtehetik a triatlon mindhárom versenyszámát: 1,5 km-es nyíltvízi úszás, 40 km-es kerékpározás és 10 km-es futás.

Vlad Stoica, a válogatott menedzsere nagyon elégedett sportolói teljesítményével. Mariana Ignat sorozatban másodszor lett triatlonbajnok, nemzetközi szinten a legversenyképesebb sportolónak tartják.

A Nestlé Románia vezérigazgatója, Paul Nuber nem tartja kizártnak, hogy az említett triatlonisták Romániát képviseljék majd a 2008-as olimpiai játékokon Pekingben.

Hétrôl hétre
Augusztus 23–29.

(8. old.)

• Aug. 23.: Húsz esztendeje, 1984-ben, a Heves megye székhelyétôl, Egertôl 35 km-nyire az eger-putnoki vasútvonal mentén fekvô híres üdülôhelyrôl, gyönyörû környezetben megrendezett VII. fogathajtó világbajnokságról érkeztek jelentések: "Az addigi világversenyeken páratlan magyar sikerek születtek. Fülöp Sándor, Abonyi Imre és Bárdos György valóban többnyire jöttek, láttak, gyôztek. A hajtók eddig 4 egyéni és 6 csapat-világbajnoki címet szereztek... Az ez évi vb-re 12 nemzet összesen 47 fogatát nevezte. Látványos küzdelem után az egyéni világbajnokságot az akadályfutásban jeleskedô Juhász László, a csapatot a magyar együttes nyerte és az egyéni viadalban az ezüstérem is magyar fogatnak, a Bárdos György által vezetettnek jutott. A harmadik hely a Nemzetközi Lovasszövetség elnökének, az angol Fülöp hercegnek jutott."

• Aug. 24.: Ugyancsak 20 éves emlék: 1984-ben szenzációs atlétikai világcsúcs született Zürichben: a svájci városban rendezett nemzetközi viadalon az egyesült államokbeli Evelyn Ashford vágtázónô a 100 m-es síkfutásban 10,76 mp-cel került az addigi örök világranglista élére.

• Aug. 25.: Két és fél évtizede, 1979-ben az osztrák Linzben, Felsô-Ausztria tartomány székhelyén zajlott a sportlövô világbajnokság. Az egyéni 30 lövéses futóvadlövô számban a magyar Bodnár Tibor szerezte meg a világ legjobbja címet és érdemelte ki a hôn óhajtott aranyérmet.

• Aug. 26.: Húsz éve, 1984-ben a felvidéki Nyitrában született új, addig el nem ért eredmény a nôi diszkoszvetésben. A csehszlovák Zdenka Silhavá 74,56 m-re javította a világ legjobbját, amit addig az NDK-beli Irina Meczynskinek ugyanabban az évben valamivel korábban, Prágában elért 73,76 m-es hajítása jelentett.

• Aug. 27.: Remek eredményeket értek el a magyar sportolók a három évtizeddel ezelôtti, 1974-es bécsi XIII. úszó-, mûugró és vízilabda Európa-bajnokságon. Hargitay András kettôs gyôzelmet aratott. Miután 200 m-es pillangóúszásban 2:03,80 perccel érdemelte ki az aranyérmet, a 400 m-es vegyes úszásban is rajtolt, és nemcsak gyôzelemmel, hanem új világcsúccsal tette emlékezetessé szereplését. Hargitay új világcsúcsa 4:26,89 perc volt, a korábbit az amerikai Gary Hall tartotta, 1972-ben elért 4:30,80 perccel. A harmadik Eb-címet a Gyarmati Dezsô és Kárpáti György edzette, és már akkor a montreali olimpiára készülôdô vízilabda-válogatott szerezte. Ôk voltak a diadal részesei: Molnár, Cservenyák — kapusok, Bodnár, Csapó, Faragó, Görgényi, Horkay, Kásás Zoltán (a kétszeres olimpiai bajnok Kásás Tamás édesapja), Konrád III., Sárosi és ifj. Szívos István (az 1952-es és 1956-os bajnok Szívos István fia) — mezônyjátékosok.

• Aug. 28.: Húsz éve, 1984-ben ezen a napon kezdôdött meg a kaliforniai Los Angelesben a XXIII. nyári olimpia, amelyen az úgynevezett "szocialista táborból" egyedül Románia sportolói vettek részt. A tábor többi országa az amerikaiak és más nyugati államok 1980-as moszkvai bojkottja miatt Brezsnyev nyomására tüntetôleg távol maradt a játékoktól. A román küldöttség jól kihasználta a kínálkozó helyzetet: mindeddig legjobb teljesítményüket nyújtva 20 arany-, 16 ezüst- és 17 bronzéremmel másodikok voltak a 83–61–30 érmes egyesült államokbeliek mögött.

• Aug. 29.: Minden eddigi legjobb teljesítményüket nyújtották a magyar atléták a fél évszázaddal ezelôtti, 1954-es svájci (berni) Európa-bajnokságon: 4 aranyérmet szereztek! Bajnokaik: 800 m-es férfi síkfutás: Szentgáli Lajos 1:47,1 perc, országos csúcs; 3000 m akadályfutás: Rozsnyói Sándor 8:49,6 perc; 4 x 100 m-es férfi váltó: magyar válogatott (Zarándi László, Varasdi Géza, Csányi György, Goldoványi Béla) 40,6 mp; távolugrás: Földessy Ödön: 751 cm.

László Ferenc

Megrendülten értesültünk munkatársunk Radványi Pál hirtelen haláláról.

Ôszinte részvétünk gyászoló családjának.

A Szabadság sportrovata

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -