2004. szeptember 9.
(XVI. évfolyam, 211. szám)

Újabb autonómiakudarc

(1., 4. old.)

Alkotmányellenességre hivatkozva utasította el a képviselôház közigazgatási bizottsága a romániai nemzeti kisebbségek személyi elvû autonómiáját szabályozó kerettörvényt, valamint a romániai magyarság személyi elvû autonómia statútumát. A két tervezet mellett a bizottság ülésén Toró T. Tibor RMDSZ-es képviselô, valamint Szilágyi Zsolt független parlamenti képviselô érvelt. A Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott, Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezet után ez a második olyan kezdeményezés, amelyet negatívan értékelt a parlament.

Toró T. Tibor a Szabadságnak elmondta: ezúttal ingerlékenyebbek voltak a bizottság tagjai, ami végül csak felületes vitát eredményezett. Úgy vélte, a kerettörvény nagy elônye az, hogy az összes romániai nemzeti kisebbségnek lehetôséget teremtett volna arra, hogy létrehozzák kisebbségi önkormányzataikat. A szavazáson egyébként az elutasító voksok mellett egy tartózkodást is jegyeztek a bolgár kisebbség képviselôjének részérôl. A román törvényhozóknál tapasztalt legnagyobb félreértés Toró szerint az, hogy területi autonómiára gondolnak, miközben a személyi elvû autonómia csupán a kisebbségek ügyeiben dönteni hivatott sajátos önkormányzat létrehozását írja elô.

A két törvénytervezet a közigazgatási szakbizottság negatív voksa ellenére is a plénum elé kerül, ahol majd érdekes lesz megfigyelni — mondta Toró —, milyen álláspontokra helyezkednek a parlamenti pártok frakciói. — Ez is hasznos tapasztalat lesz a jövôt illetôen, hiszen tudni fogjuk, milyen módosításokat eszközöljünk majd a tervezeten, és milyen szövetségeseket keressünk — fejtette ki a képviselô. Toró borúlátó a tervezeteket illetôen, úgy véli, semmi esély nincs arra, hogy a parlament elfogadja azokat, ennek ellenére az eddigi kísérletezések mérlege pozitív, hiszen a jelenlegi körülmények között a maximálisat érték el. Közölte: újabb autonómiatervezettel térnek majd vissza a parlament elé, hiszen eltökélt szándékuk, hogy addig nyújtsák be a tervezeteket, amíg meggyôzik a román törvényhozókat az autonómia szükségességérôl.

B. T.

Bábszínház: az igazgató menesztését kéri a magyar tagozat

(1., 2. old.)

Rögtönzött helyszínen, a bábszínház udvarán tartották azt a sajtótájékoztatót, amelyet az intézmény szakszervezeti elnöke, Varga Ibolya tartott tegnap délután a magyar társulat tagjainak jelenlétében. Azért esett a választás a furcsa helyszínre, mert a bábszínház igazgatója, Traian Sãvinescu kitessékelte a sajtó képviselôit a színház elôcsarnokából, arra hivatkozva, hogy a sajtóértekezletet nem törvényes keretek között hirdették meg. Nemcsak az idôjárás fordult zivatarosra ez idô tájt, hanem a társulat tagjainak a hangulata is, akik elkeseredetten hozták tudomásunkra: súlyos problémákkal küszködnek, és amennyiben a hivatalos szervek nem képesek megoldást találni ezek enyhítésére, a felbomlás veszélye fenyegeti a magyar tagozatot.

Varga Ibolya szakszervezeti vezetô, a bábszínház rendezôje elmondta: nagyon szegény évadot zártak, és a most induló idôszak sem kecsegteti semmi jóval a társulatot és a közönséget. Traian Sãvinescu az elmúlt három év alatt folyamatosan szabotálta a magyar tagozatot, s mint kiderült, idén sem hajlandó a közönség által igényelt darabokat beiktatni a repertoárba. Az interkulturalitás eszméjére hivatkozva rákényszeríti a magyar társulatra, hogy minden évben játsszanak román darabot, ám úgy tûnik, a fordítottja nem érvényes a román tagozatra. Idén Andersen-évforduló van, ennek ellenére csak a román társulat játszhat Andersen-darabot. A különbözô fesztiválokon az utóbbi idôben csak a román társulat vesz részt, amennyiben engedélyezi a magyar színészek részvételét is, saját maga szabja meg, hogy milyen elôadást vihetnek. Lassan kifogynak a nagy nehézségek árán létrehozott produkciókból is, ugyan-is a magyar tagozat díszleteit a szabad ég alatt tárolják, vagy a pincében, ahol a nedvesség miatt tönkremennek, ezenkívül veszélyeztetik a színészek és a gyerekek egészségét is. Az igazgató magatartása miatt megromlott a bábszínház viszonya a különbözô rendezôkkel is, akik ez idáig szívesen dolgoztak a társulattal. Itt kell megemlíteni Kovács Ildikó rendezô nevét is, aki többször kijelentette: amíg Sãvinescu az igazgató, nem hajlandó rendezni a bábszínházban.

Csortán Márton és Demeter Ferenc, a tagozat két színésze is megszólalt a társulat nevében. Csortán véleménye szerint pénzmosó intézménnyé vált a színház, a megyei tanács meg akarja szüntetni a magyar társulatot. Demeter Ferenc égô gyertyával a kezében elmondta: ez a gyertya a társulat tagjaiért, a gyerekekért és a hajdani kollégákért ég, akik színvonalas elôadásokat hoztak létre valamikor.

Varga Ibolya és a társulat tagjai megerôsítették: többször fordultak írásban a megyei tanácshoz, ahol mindannyiszor azt javasolták, hogy oldják meg maguk között a problémáikat. Ugyanakkor arra hivatkoztak, hogy a tanács hároméves szerzôdést kötött Sãvinescuval (ami egyébként idén októberben lejár), és nem bonthatják fel. Varga Ibolya kifejtette: júliusban 4 oldalas átiratot nyújtottak be az RMDSZ megyei vezetôjéhez is, részletesen feltárva a helyzetüket, ám ez idáig semmi választ nem kaptak.

Traian Sãvinescu véleménye szerint semmilyen probléma nincs a színházon belül, Varga Ibolyának személyes konfliktusa van ôvele, és ennek tulajdonítja a kialakult helyzetet.

A fentiekkel kapcsolatban a Szabadság megkérdezte Kerekes Sándort, a megyei tanács alelnökét, aki elmondta: tudomásuk van a konfliktusról, amely immár három éve zajlik, ám a vádpontokat ez idáig nem lehetett bizonyítani. Az ügyet pillanatnyilag a tanács mûvelôdési szakbizottsága vizsgálja, és hamarosan határozatot hoznak, fejtette ki Kerekes Sándor.

Köllô Katalin

Tanügyi sztrájk körvonalazódik
Nemcsak a tanároknak, hanem a szülôknek is fejtörést okoz a tanévkezdés

(1., 5. old.)

Az évek óta egyre mélyülô tanügyi válság idén is zûrös tanévkezdést okoz. A pedagógusok — amint azt már megszokhattuk az elôzô években — ismét sztrájkra készülnek. Úgy érzik, az oktatási minisztérium ismét becsapta ôket, mivel a 12,6 százalékos fizetésemelés valójában mindössze 1,4 százalékos béremelést jelent. Az oktatók jogos panasza mellett a tanévkezdés a szülôknek is elég fejfájást okoz, hiszen drágábbnál drágább tanfelszerelést kell vásárolniuk gyermekeik számára. Egy óvodás, valamint egy elsô osztályos gyerek felszerelése megközelíti az egymillió lejt, de ez az összeg magasabb is lehet, hiszen csupán tanévkezdés után derül ki, milyen, osztályonként változó egyéb felszerelést kell még beszerezniük a szülôknek.

Az oktatási minisztérium és a tanügyi szakszervezetek hetek óta nyilatkozatháborút folytatnak a pedagógusok béremelése kapcsán. A tanárok legnagyobb elégedetlensége az, hogy a kormány 12,6 százalékos béremelése valójában csak 1,4%-ot jelent, hiszen a szaktárca idén már kétszer emelte a pedagógusok apanázsát: így májustól 5,2 százalékkal, míg októbertôl 6 százalékkal gyarapodnak majd a pedagógusi fizetések. A kormány ajánlatát — amely elméletileg 500 ezer és 2,5 millió lej közötti béremelést tenne lehetôvé — a szakszervezetisek elvetik. — Ha kivonjuk ezt a törvény által is szabályozott 11,2 százalékot, akkor kiderül, hogy a fizetésemelés csak az 1,4 százalékot éri el — jelentette ki Lucia Cojocaru, a Közoktatásban Dolgozók Szabad Szakszervezetének vezetôje. Egy kezdô tanár esetében az emelés csak 500 ezer lej pluszjövedelmet jelentene, ami adózás után 100 ezerre zsugorodik.

A szakszervezetisek másik elégedetlensége az, hogy az októberi bérnövelést csak a pedagógusoknak hagyták jóvá, így a kisegítô személyzet nem részesül bérkiegészítésben.

Az oktatók szándéka érthetô, hiszen Romániában az állami szektorban dolgozók közül a pedagógusokat fizetik legsilányabbul. Idén, úgy tûnik, valóban eltökélt szándékuk a Kolozs megyei pedagógusoknak, hogy eltolják a tanévkezdést. A szakszervezetisek 80 százaléka úgy döntött, hogy szeptember 15-én sztrájkolni fog — jelentette ki Lucia Cojocaru. Kivételt csupán a George Cosbuc iskola szakszervezete képez, amely nem csatlakozott a tiltakozó kollégákhoz. További öt tanintézmény ma alakítja ki végleges álláspontját az üggyel kapcsolatban. Lucia Cojocaru szerint, noha országos szinten még nem született végleges döntés, az Arad, Bihar, Szilágy, Máramaros és Szatmár megyei pedagógusok is elhatározták, hogy kényszervakációt tartanak.

A bérezési gondokat csak tetézi, hogy Kolozs megyében számos helyen siralmas az iskolák állapota. Statisztikákból kiderült, hogy a megye iskoláinak 47 százaléka egészségügyi engedély nélkül mûködik. A vidéki intézmények meglehetôsen romlott állagú épületekben mûködnek, de sok helyen gondot jelent egyebek között a nehézkes vízellátás, a mellékhelyiségek hiánya, a tantermek gyenge megvilágítása is. A vidéki iskolákban szakképesítéssel rendelkezô tanárok hiánya is gondot okoz. Az idei tanári versenyvizsgán sem sikerült betölteni az összes pedagógusi állást, a tanfelügyelôség összesen 250 helyet próbál majd nyugalmazott tanárokra "sózni". Corina Pop, a Kolozs megyei tanfelügyelôség szóvivôje a Szabadságnak elmondta: a tanárok leginkább az ingázási nehézségek miatt menekülnek faluról, a helyzet orvoslásához az iskolákat gondozó helyi önkormányzatok nagyobb támogatására lenne szükség.

A tanévkezdés nemcsak a pedagógusoknak, hanem a szülôknek is komoly fejfájást okoz, fôleg azoknak a fiataloknak, akik idén óvodába vagy elsô osztályba íratták gyermekük. Számításaink szerint egy óvodás felszerelése megközelíti a 800 ezer lejt, míg az elsôsök szülei legalább 700 ezer lej kiadására kényszerülnek majd. A kolozsvári papír-írószer-kereskedésben dolgozók azonban arról tájékoztattak, hogy a szülôknek a vásárlást tanévkezdés után pótolniuk kell, hiszen osztályonként változnak a tanfelszerelésekkel kapcsolatos elvárások.

Kisebbségi sajátosságok
A magyar nyelvû oktatásban is a szokásos gondok jelentkeznek. A diákok egy része szeptember 15-én ismét tankönyv nélkül kezdi majd a tanévet, hiszen a minisztérium bürokratikus intézkedése miatt ismét késni fog a szaktárca közbeszerzési pályázatán kiírt nyertes román nyelvû tankönyvek lefordítása. A kiírás a magyar tankönyvkiadók haragját váltotta ki, hiszen szerintük hátrányos megkülönböztetésben részesültek amiatt, hogy az oktatási minisztérium csak olyan tankönyveket ítélt nyertesnek, amelyeknek az árai meglehetôsen alacsonyak. A kialakult helyzetet Tôkés Elek, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója meglehetôsen igazságtalannak tartja, hiszen szerinte a szaktárcának el kell fogadnia, hogy a kisebbségek tankönyvei nem készülhetnek a többségieknek írt kiadványok alacsony árán, mivel az elôbbiekbôl értelemszerûen sokkal kevesebbet nyomtatnak.

A kolozsvári belvárosi iskolákban derûlátóan várják a tanévkezdést. Kisebb gondot csupán a Báthory István Elméleti Líceum elemi osztályainak helyet adó épületben jeleztek, ahol a tetôszerkezet javítása az iskola vezetôsége szerint a polgármesteri hivatal miatt elhúzódott. Tôkés Elek elmondta: a városvezetés vélhetôen a júniusi helyhatósági választások miatt késôn kötötte meg a javításra vonatkozó szerzôdést a kivitelezôvel, ezért most erôltetett ütemben halad a munka. Az igazgató eltökélt szándéka, hogy elhalassza a tanévkezdést abban az esetben, ha nem fejezôdnek be a munkálatok, hiszen azok akár a gyerekek testi épségét is veszélyeztethetik.

Odajutottunk, hogy már a Báthoryban is komoly gondot jelentett az elsô osztályok betöltése — mondta Tôkés Elek. A tanfelügyelôség szerint Kolozsváron egyetlen magyar tannyelvû elsô osztály indítása sem kerül veszélybe, de hozzátették: érdeklôdjünk tanévkezdés után is, mert akkor pontosabb adatokat tudnak a rendelkezésünkre bocsátani. Statisztikák szerint az elmúlt tizennégy évben Kolozsváron 11 magyar elsô osztály szûnt meg, ami annak tulajdonítható, hogy a gyerekállomány megyei szinten 50 százalékkal csökkent.

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban is hiányosságokat jeleztek: az intézmény még nem kapta meg az idei helyi költségvetésbôl elkülönített 3 milliárd lejt, így továbbra is aszfaltozatlan udvarral kezdôdik majd a tanítás. Wolf Rudolf igazgató közölte: nem adják fel a reményt, és bár kellemetlenséget okozhat a diákoknak, mégis elvégzik majd a munkálatokat, nehogy az iskola elessen a neki megítélt pénzösszegtôl.

Borbély Tamás

A tanfelszerelések árlistája: rajztömb 10 ezer lej, vízfesték 11 000 — 85000 lej, színes papír 7000 — 20 000, ceruza 2000 –5000 ezer, radírgumi 3000 — 6000, karióka 4500 — 100 000, gyurma 6000 — 20 000, tolltartó 30 000 — 250 000, töltôtoll 30 000 — 1 000 000, tinta 4000 — 12 000, számológép 25000, vonalzó 3000 — 3500, ecset 30 000 — 60 000, krepp papír 7000, ragasztó 3 000 — 15 000, könyv és füzet borító 4000 — 5000 lej.

Nem késleltetik az autópálya-építést a régészeti leletek
A Bechtel legnagyobb ellensége a szeszélyes idôjárás

(1., 4. old.)

Bár az amerikai érdekeltségû multinacionális vállalat képviselôi szerdán azt nyilatkozták: jól érzik magukat Romániában és elégedettek az itteni munkakörülményekkel, az erdélyi autópálya felépítéséhez szükséges berendezések nagy részét mégis külföldrôl hozzák. Drew Slaton, a Bechtel Ludas–Aranyosgyéres–Torda–Kolozsvár szakaszért felelôs illetékese közölte: a jelenleg alkalmazott 245 személybôl 143 román munkás, 102 pedig külföldi állampolgár. — A lehetôségek függvényében igyekszünk romániai munkaerôt alkalmazni — jegyezte meg Slaton.

A Bechtel képviselôje tagadta, hogy valamiféle konfliktus alakult volna ki a kisajátítások miatt elégedetlen Kolozsvár környéki földtulajdonosok és a cég alkalmazottai között. — Semmilyen feszültségrôl nincs tudomásom. A munkálatok üteme nagyrészt az elôzetes tervek szerint halad — közölte Slaton, majd hozzátette, hogy jelenleg az építkezést elsôsorban a szeszélyes erdélyi idôjárás késleltetheti. — A rossz idô az egyetlen olyan tényezô, amely arra kötelezett bennünket, hogy jó elôre megtervezzük a munkánkat — nyilatkozta.

Lapunk kérdésére Drew Slaton kifejtette: nem hiszi, hogy a nyomvonalon zajló régészeti ásatások késleltetik majd a munkálatokat. — Nagyon sok függ attól, hogy a szakemberek milyen mélyre ásnak, mennyi idôre van szükségük feladatuk elvégzéséhez. Nagyon jó az együttmûködés közöttünk, így nem hinném, hogy az Erdélyi Történelmi Múzeum szakértôi hátráltatnának bennünket — mondta. Ugyanakkor tagadta, hogy Bihar megyében több száz ingatlant bontanának le vagy a Kolozsvár–Nagyvárad szakaszon lévô települések egy részében temetôket költöztetnének el.

Amint arról lapunk május 19-i számában beszámoltunk, Mihai Rotea, az Erdélyi Történelmi Múzeum vezetôségi tagja szerint Kolozs megyében 28 olyan történelmi emlékhelyet azonosítottak, amelyeket bizonyos mértékben érint a sztráda. — Ezek kilencven százaléka ókori település, de egyik sem olyan jelentôs, hogy módosítani kellene miatta az autópálya nyomvonalát. A befektetés nem érinti Potaissa ókori római város maradványait. Vannak bizonyos kôkorszakbeli és bronzkori temetôk, amelyeket megvizsgálunk, a maradványokat pedig a múzeumban tároljuk majd — tájékoztatott a szakember. Rotea emlékeztetett, hogy a munkálatokat végzô zilahi régészek megfelelô tapasztalatra tettek szert már a magyarországi autópályák építése során, így szakszerûen járnak majd el itthon is.

Szerdán Mihai Rotea lapunknak elmondta, hogy május óta több olyan leletre bukkantak, amely elsô pillantásra nem mutatkozott értékesnek. — Nemrég egy bronzkori sírhelyet fedeztünk fel Kolozsvár környékén. Ugyanakkor Csürülye határában, ahol elkezdték az autópálya építését, egy neolit korszakbeli elszigetelt lakásra bukkantunk. Úgy tûnik, nem településrôl van szó, amely hosszadalmasabb munkát igényelne — fejtette ki az Erdélyi Történelmi Múzeum képviselôje. Közölte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a régészeti leletek feltárása ne akadályozza az autósztráda felépítését. — A törvényes elôírások értelmében engedélyt kell adnunk, hogy bizonyos helyeken folytathassák a munkát. Nincs kizárva, hogy olyan leleteket találunk, amelyek hosszadalmas elemzést igényelnek, és emiatt a Bechtel nem tudja folytatni az építkezést, de ez nem valószínû — mondta Rotea.

Ugyanakkor a Bechtel képviselôi tudatták, hogy a munkások az építkezés ideiglenes leállásakor, azaz a téli idôszakban is kapnak anyagi juttatást.

Kiss Olivér

MKT-gyûlés Kolozsváron

(1. old.)

Kónya-Hamar Sándor, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke és Máté András MKT-elnök 2004. szeptember 10-én (péntek) 15 órára összehívja a Megyei Képviselôk Tanácsát a Fürdô (Cardinal Iuliu Hossu) utca 21. szám alatti RMDSZ székházba.

Napirendi pontok:

— Szenátorok és képviselôk beszámolója az elmúlt négy évrôl;
— Határozattervezetek mind a közvetett, mind a közvetlen választásra;
— Területi választási bizottság megválasztása;
— A választás típusának és idôpontjának meghatározása;
— Különfélék.

Polgári fórum a Donát negyedben

(1. old.)

Csütörtökön tartják a Polgári Konzultatív Tanács Donát negyedi alakuló ülését — tájékoztat a polgármesteri hivatal sajtóirodája. Korábban a helyhatóság képviselôi a Györgyfalvi negyed lakóival találkoztak.

A mai összejövetelt 18 órától az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum (Al. Vlahutã utca 12–14. szám) dísztermében tartják.

A Polgári Konzultatív Tanács megalakulását Emil Boc polgármester kezdeményezte és a Pro Democratia Egyesület szervezi. Az elképzelés szerint a lakónegyedek képviselôibôl áll majd össze a városi szinten tevékenykedô testület.

Felújítják a Házsongárdi temetô nagykápolnáját

(1. old.)

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal 8 milliárd lejt költ a Házsongárdi temetô nagykápolnájának teljes felújítására — közli a városháza sajtóosztálya. A munkálatok elôreláthatólag 8 hónapig tartanak. Ezalatt kicserélik a tetôszerkezetet, valamint korszerûsítik a szigetelést annak érdekében, hogy kiküszöböljék a víz beszivárgását és a nyirkosságot. A munkálatokat végzô cég 50 évre garantálja a tetôszerkezetet. Emil Boc polgármester feltétlenül szükségesnek tartotta a befektetés megvalósítását, ugyanis az épület rendkívül rossz állapotban van, és emiatt a polgárok több ízben panaszkodtak.

A nagykápolna felújítása mellett a Házsongárdi temetôben más korszerûsítési munkálatokat is végeznek.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

AZ MKT-GYÛLÉS MIATT szeptember 17-re halasztották az RMDSZ alsóvárosi és belvárosi kerületének pénteki találkozóját.

GAAL GYÖRGY Ház a Fôtér sarkán (A kolozsvári Rhédey-palota) címû, a Polis Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetét dr. Egyed Ákos, az EME elnöke, a Debreceni Református Kollégium igazgatótanácsa nevében dr. Fekete Károly rektor és Demény Péter szerkesztô mutatja be szeptember 10-én, pénteken du. 6 órakor az EME Rhédey-palotában lévô gyûléstermében (Jókai/Napoca u. 2. szám). Bogdán István színmûvész részleteket olvas fel a kötetbôl. A szerzô mûhelyvallomás után dedikál.

KERTBARÁTOK TALÁLKO-ZÓJA lesz szeptember 9-én, csütörtökön du. 5 órakor a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME székházban. Kerekes Sándor kertészmérnök tart elôadást az idôszerû növényvédelemrôl, majd Székely Lenke szolgál hasznos tanácsokkal a téli eltevésekhez.

Könyvtárat "épít" a Duna Televízió

(2. old.)

Megvalósul(t) egy nagy álom: szeptember 14-én megnyitja kapuit a révkomáromi Selye János Egyetem, amely példás összefogás eredményeként — a szlovák állam támogatásával és a magyar kabinet hathatós, 130 millió forintos hozzájárulásával — jöhet létre. A tanintézmény támogatói közé tartozik a Duna Televízió is.

Elsô lépésben a helyi, szinte a semmibôl születô könyvtár létrehozásában segédkezik a magyar közszolgálati médium. Mint dr. Csermák Zoltán, a Duna Televízió marketing igazgatója megerôsítette: a csatorna befolyását latba vetve és a televíziós mûködés lehetôségeit kihasználva indít adományozási akciót. Ennek részeként a helyi tanárképzés méltó színvonalához nagyban hozzájárulva, a pedagógiai szakkönyvek, módszertani és neveléselméleti munkák, a szépirodalmi gyöngyszemek, illetve a gyermekirodalom legfontosabb darabjait gyûjti egybe. Nagyjából 20-40 ezer könyv kerülhet a Duna Televízió segélyakciója révén Révkomáromba.

Albert Sándor, a Selye János Egyetem rektora elmondta: jelenleg mindössze 5000 példány található a könyvtárukban, de az lenne ideális, ha már a kezdetek kezdetén gazdag könyvtár állna a hallgatók rendelkezésére. A szeptemberi start idején 418 tanuló kezdheti meg tanulmányait Európa legújabb egyetemén. — Több okból is fontos, hogy létrejöhetett az intézmény — említi a rektor. A magyarok által lakott "délvidéki" területeken ugyanis nagyobb a munkanélküliség, mint Szlovákia más tájegységein, megyéiben. Következésképpen az egyetem kurzusai révén nagyban hozzájárulhat a felzárkózáshoz. Emellett maga az egyetem is jelentôs munkahelyteremtô tényezô, mivel sokaknak biztosít megélhetést.

Jelentôs lépésnek számít az is, hogy az egyetemi kutatóközpont életre hívásával sem késlekednek "odaát". A kapcsolatokat is gôzerôvel fejlesztik, alakítgatják: Révkomárom máris kiváló kapcsolatot ápol olyan anyaországi felsôoktatási "szentélyekkel", mint a gyôri, a soproni vagy a veszprémi. Sôt, a Közgazdasági Egyetem is beszállt a partneri körbe. S ebben az elôkelô társaságban jutott hely a Duna Televíziónak is. Albert professzor nem is titkolja, hogy további együttmûködésre számítanak.

— Szeptember másodikán találkozunk a könyvakció fôvédnökeként is az egyetem mellett álló, de az alapítás ügyes-bajos dolgaiból is oroszlánrészt vállaló miniszterelnök-helyettes, Csáky Pál társaságában a médium prominenseivel — köztük Pekár István elnök úrral. Remélem, a további együttmûködésrôl is szót válthatunk majd. A késôbbiekben ugyanis szívesen indítanánk a jelenlegi 7 szak mellett egy kommunikációs képzést is, ahol fôszerepet kaphatna a Duna Televízió kiváló munkaközössége — szögezte le a rektor.

Szabó Zoltán Attila

FELVÉTELI 2004

(2. old.)

A Kolozsvári Református Kollégiumhoz tartozó református posztliceális egészségügyi asszisztensképzô osztályt indít 25-ös létszámmal. Jelentkezni naponta 10–16 óra között lehet a Ponorului utca 1. szám alatti Bethlen Kata Diakóniai Központban. A végzôsök állami diplomát kapnak. Érdeklôdni a 0264/441-970-es telefonszámon lehet hétfôtôl péntekig, 10–16 óra között.

Grafiterra

(2. old.)

Nagy érdeklôdés közepette nyílt meg kedden délután a Képzômûvészek Szövetsége Szentegyház utcai galériájában Palkó Ernô (képünkön)kerámia kiállítása. Bevezetôt mondott Teodor Botis festômûvész, a szövetség vezetôségi tagja. A Grafiterra címû tárlatot Vida Gheorghe (képünkön)és Németh Júlia mûkritikusok méltatták.

Gyurka Elôd felvétele

Mûvészetek Fesztiválja Bukarestben

(2. old.)

A zene, a balett és a színház nagyjai lépnek közönség elé ezekben a napokban Bukarestben, a Mûvészetek Fesztiválja keretében.

Az eseményt a Bajor Állami Filharmónia együttese nyitotta meg Gustav Mahler-koncertjével, amelyen a neves karmester, Zubin Mehta vezényelt, s többek között jelen volt Adrian Nãstase miniszterelnök is.

Ezen a héten a zene-, a balett- és a színházmûvészet világsztárjait láthatja a román fôváros közönsége. Szerepel a madridi Antonio Marquez tánc- csoport, a Hattyúk tavában ugyancsak világhírû balett-táncosok mutatkoznak be. Az irodalom kedvelôi verseket hallhatnak Maia Morgenstern és Adrian Pintea elôadásában.

A rendezvénysorozat fénypontja Sarah Brightman hétfô esti koncertje volt. A neves szopránénekesnô Harem címet viselô európai koncertturnéját indította e fellépésével. Nagy várakozás elôzi meg a seregszemle szeptember 12-i zárókoncertjét, a Román Rádió zenekarát ugyanis a 77 éves világhírû csellista-karmester, Mstislav Rostropovici vezényli majd.

A Bukarestben elôször megrendezett kulturális esemény fôvédnöke a bécsi opera igazgatója, Ioan Holender. A fesztivált teljes mértékben állami költségvetésbôl finanszírozzák.

Bartók Katalin: A növénykórtan alapjai

(2. old.)

A közelmúltban jelent meg a kolozsvári Ábel Kiadónál dr. Bartók Katalin, a Babes–Bolyai Egyetem Biológia Kara elôadótanárának A NÖVÉNYKÓRTAN ALAPJAI címû könyve. A könyv 260 oldalon foglalkozik a különbözô növények betegségeivel, leírja azok tüneteit, a kórokozók jellemzôit, biológiáját és ökológiáját, a betegségek lefolyását. A szerzô minden betegség után felsorolja az ajánlott agrotechnikai, kémiai és biológiai védekezési módszereket is. A kémiai védekezés esetére megtalálható a Romániában forgalomban lévô növényvédôszerek megnevezése,valamint a felhasználásra ajánlott koncentráció is. A könyv 164 ábrát tartalmaz, amelybôl 96 fekete-fehér, 64 pedig színes, színvonalas grafikai kivitelben, ezzel is elôsegítve a növénybetegségek könnyebb felismerését.

A NÖVÉNYKÓRTAN ALAPJAI címû könyv nem csak az egyetemi hallgatók számára készült, hanem haszonnal forgathatják a mezôgazdasággal, gyümölcs- és dísznövénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók is.

Megrendelhetô: Ábel Kiadó, 400304 Kolozsvár, Eremia Grigorescu (Rákóczi) u. 35, tel/fax : 0264- 420001.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Én, a Robot — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden vetítés.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Crime Spree — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Crime Spree — krimi vígjáték. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20, 22.

FAVORIT — Kísértetház — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19, kedvezménnyel csütörtökön minden vetítés.

TORDA

FOX — Underworld — sci-fi thriller. — Vetítések idôpontja: 16, 18.15, 20.30.

DÉS

MÛVÉSZ — Hellboy — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A vonzás törvényei — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Ma 13, holnap 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden vetítés.

DACIA B-TEREM — Szeress, ha tudsz — francia. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden vetítés.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — A vonzás törvényei — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

NAPIRENDEN

Nem vesz részt az SZNT az elôválasztásokon
Az MPSZ román pártok listáin indulna

(4. old.)

A Székely Nemzeti Tanács nem vesz részt az RMDSZ-en belüli elôválasztásokon, mivel nem politikai szervezet, tehát nem kíván indulni a parlamenti választásokon. Ezzel ellentétben a Magyar Polgári Szövetségnek vannak parlamenti jelöltjei, akiket — ha függetlenként nem indulhat — legszívesebben valamely román párt listáin indítana.

Az SZNT a magyar közösséget képviseli, célkitûzése a Székelyföld autonómiájának megvalósítása, jelentette ki szerdán Tulit Attila, az SZNT alelnöke válaszul a háromszéki RMDSZ meghívására. Albert Álmos RMDSZ-es területi elnök korábban kifejtette: azt szeretnék, ha az SZNT is részt venne a Kovászna Megyei Képviselôk Tanácsának ülésén, amelynek keretében megtartják az elôválasztások megrendezését, a jelöltállítás vonatkozásait és feltételeit, mondta Tulit.

Az SZNT-vel ellentétben a Magyar Polgári Szövetség indulni akar a parlamenti választásokon. Szász Jenô MPSZ-elnök a sajtónak úgy nyilatkozott: a szövetség múlt héten levélben szólította fel Markó Béla RMDSZ-elnököt a közös elôválasztások megszervezésére, válasz azonban mind ez idáig nem érkezett. Szász szerint amennyiben az MPSZ tagjai részt vesznek az RMDSZ-elôválasztásokon, és befutó helyre kerülnek, ezeknek nem kell kötelezô módon beiratkozniuk az RMDSZ-be. (Mellesleg Markó Béla a legutóbbi SZKT-n úgy nyilatkozott: az RMDSZ várja, hogy az MPSZ képviselôi is részt vegyenek a szövetségen belüli elôválasztásokon. Közölte, a szövetség nyitottabb lesz a szenátor- és képviselôjelöltek kiválasztásában. "Az szeretnénk, hogy ez alkalommal minden csoportosulás, áramlat és vélemény megmérkôzzön. Jöjjenek azok is, akik az elmúlt hónapokban különbözô nemzeti tanácsokban, vagy a Magyar Polgári Szövetségben keresték politikai jövôjüket. Ôket is várjuk az elôválasztásokra, jelöltessék magukat, mérjék le erejüket. Nyílt, átlátható, a közösség akaratát kifejezésre juttató választásokat kell rendeznünk" — mondta Markó.)

Szász ugyanakkor elmondta: tekintettel a választási törvény szigorításaira, kicsi a valószínûsége annak, hogy az MPSZ önállóan induljon a választásokon, ezért azt fontolgatják, hogy jelöltjeiket a különbözô román pártok (Népi Cselekvés, D.A. liberális–demokrata szövetség) listáira kéreztessék fel.

Esélyegyenlôséget a HIV-fertôzött és a roma gyermekeknek
Az UNICEF és az EU felszólítása a román hatóságok felé

(4. old.)

A Romániában élô roma, valamint HIV-fertôzött gyermekeket sújtó hátrányos megkülönböztetés ellen emelte fel szavát kedden az Európai Unió és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF). Közleményben szólították fel a román hatóságokat: segítsék a HIV-fertôzött gyermekeket, hogy egészséges társaikkal együtt normális körülmények között iskolában tanulhassanak, és kérték az oktatási minisztériumot, dolgozzon ki új jogszabályt a HIV-fertôzött gyermekek társadalmi beilleszkedésének megkönnyítésére.

Az ENSZ szakosított szervezetének adatai szerint a mintegy 7500 HIV-fertôzött gyermek, illetve fiatal kevesebb mint 60 százaléka tanul állami iskolában, ráadásul számosan csak úgy tehetik ezt meg, hogy titokban tartják betegségüket. A fiatalkorúak túlnyomó többsége kórházi kezelés következtében még 1989 decembere, a Ceausescu-rendszer bukása elôtt fertôzôdött meg. Noha törvényben biztosított joguk a közoktatásban való részvétel, a valós életben hátrányos megkülönböztetés éri ôket.

Ez az alacsony arány jól tükrözi az iskolaigazgatók, illetve a helyi hatóságok habozását ezeknek a gyermekeknek az iskolai befogadását illetôen. Amikor egy HIV-fertôzött gyermeknek nem engedik, hogy részt vegyen a közoktatásban, az azt jelenti, hogy a tanároknak és a többi gyermek szüleinek még sok mindent meg kell tanulniuk — mondta Pierre Poulard, az UNICEF bukaresti képviselôje.

Ezzel egy idôben az Európai Bizottság bukaresti delegációja bejelentette, hogy több mint nyolcmillió eurós programot indított a romániai roma gyermekek és fiatalok oktatási esélyegyenlôségének elôsegítésére. A program keretében több mint 1600 tanár vett részt a romák iskolai beilleszkedését támogató kurzusokon, illetve 55 fiatal roma a romani nyelv tanárának készül.

Az oktatási minisztérium adatai szerint az országban mintegy 150 ezer roma gyermeket iskoláztak be, ám többségük tízéves kor körül elhagyja az iskolát. A Romani Criss nevû civil szervezet felrója, hogy a roma gyermekeket gyakran különválasztják, és külön osztályokba sorolják.

Kitüntették Frunda Györgyöt

(4. old.)

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét adta át szerdán az Országház épületében Frunda Györgynek, az RMDSZ szenátorának Medgyessy Péter magyar miniszterelnök. Frunda György — aki augusztus 20-án a három legfôbb közjogi méltóságtól nem tudta átvenni az államfô által miniszterelnöki elôterjesztésre odaítélt elismerést — a romániai magyarság érdekében, a demokrácia és a jogállamiság megerôsítésében végzett kiemelkedô tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben. A szenátor távollétét korábban azzal magyarázta: nem értesítették idôben, hogy ô is megkapja a legnagyobb magyar kitüntetést. Napjainkban "nehezen találunk olyan embert, akire fel lehet nézni", noha nagy szükség van ilyenekre — hangoztatta Medgyessy Péter, közéjük sorolva Frunda Györgyöt.

— Ez a kitüntetés egy kicsit annak a csapatnak is jár, amellyel évek óta együtt dolgozunk — jelentette ki az ünnepségen Frunda György, hozzátéve, ez a kör nem a kis, hanem a határozott lépések politikáját követi.

Tiltakozás az újságírók bántalmazása ellen

(4. old.)

Az Audiovizuális Újságírók Egyesületének kolozsvári szervezete szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében elképedését és aggodalmát fejezi ki az elektronikus médiában dolgozókat ért támadások miatt, amely jelenség az utóbbi idôben egyre aggasztóbb méreteket öltött.

Emlékeztetôül: az Antena 1 kereskedelmi csatorna egyik operatôrét Bukarestben egy ôrizetes hozzátartozói bántalmazták, rendôrök szeme láttára, akik azonban nem siettek a sértett segítségére. A Kolozsvári Televízió forgatócsoportját egy csendôrparancsnok bántalmazta Gyulafehérváron, az Apulum–CFR Ecomax labdarúgó mérkôzésen. Az incidens során megrongálták a stáb kameráját, a kár több millió euróra rúg. A legfrissebb eset szintén Bukarestben történt: szeptember elején a Ziua napilap két munkatársát egy ôrzô-védô cég biztonsági ôrei verték meg, megrongálva a fotóriporter fényképezôgépét.

Az egyesület tiltakozik az ellen, hogy a rendfenntartó erôk semmit sem tettek az esetek megakadályozásáért, és kéri a vétkesek mielôbbi megbüntetését. Az incidensek orvoslásáért nemzetközi szervezetekhez, valamint a nyugati államok bukaresti követségeihez fordulnak.

Közvetett elôválasztások Szilágy megyében

(4. old.)

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete a hétfôn megtartott Megyei Küldöttek Tanácsának ülésén meghallgatta a mandátumuk végéhez közeledô parlamenti küldöttség tagjainak beszámolóját. Seres Dénes szenátor és Vida Gyula képviselô tevékenysége közismert, mindketten szinte egy évtizede meghatározó személyiségei a képviselôház, illetve a szenátus közigazgatási és gazdasági bizottságának.

Ismertették ugyanakkor az SZKT döntéseit is az elôválasztások és jelölések módjáról.

A testület tartózkodás vagy ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolókat, és döntött a jelölések és rangsorolások módjáról. A határozat szerint Szilágy megyében az elektoros küldöttgyûlés fogja rangsorolni a jelölteket. Más megoldás nagyon költséges és szinte kivihetetlen lenne, hiszen legalább negyven település van olyan helyzetben, hogy 5–10 magyar lakik az egész faluban. Ezenkívül 52 településen van helyi szervezet. Az elektoros választási rendszerben minden települést megillet egy elektor, a nagyobb településeken pedig minden 100 tagra egy elektor jut.

Az MKT határozatai értelmében nemsokára megkezdik az aláírásgyûjtést az államelnökjelölt támogatására.

J. L.

KDNPP: Gyanús az EU-csatlakozás mezôgazdaság-fejezetének lezárása

(4. old.)

Politikai megrendelésre született a mezôgazdaságról szóló fejezet lezárása, ami Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásait illeti, véli Dorel Secara agrármérnök, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (KDNPP) Kolozs megyei szervezetének alelnöke. A szakember sajtótájékoztatón kifejtette: a legnehezebbnek számító fejezetet csak megengedhetetlen engedmények árán lehetett ilyen hamar lezárni. Az alelnök példát is hozott fel ennek bizonyítására: az ország tejtermelése 5,3 milliárd liter, ehhez képest Románia csatlakozás utáni tejkvótáját 1 milliárd literben állapították meg, vagyis csupán ennyit értékesíthet a nemzetközi piacon. Néhány frissen csatlakozott tagállam adatai: Magyarország termelése 2,1 milliárd liter — kvóta 1,7 milliárd; Csehország 2,7 milliárd — kvóta 2,5 milliárd liter; Litvánia 1,7 — kvóta 1,1 milliárd liter. Secara szerint Romániában a Sapard-projekt is elhibázott, ugyanis a román földmûves a létminimum szintjén él, ami azt jelenti, hogy nem járulhat hozzá a pályázat által megkövetelt 50 százalékos saját résszel. A hitelezési rendszer sem kedvez a földmûvelôknek, ugyanis jelzálogként nem fogadnak el falusi tulajdonokat, kizárólag városi ingatlannal kezeskedhetnek a kölcsönért. A kormány által megítélt állami támogatások is több hónap késéssel érkeznek meg, a termés és az állatok biztosítási rendszere pedig egyszerûen megoldatlan, fejtette ki az alelnök.

A sajtótájékoztatón a továbbiakban dr. Serban Rãdulescu, a parasztpárt elnöke elmondta: a párt megyei szervezete üdvözli a Népi Cselekvés és a KNP egyesülési szándékát, amely a napokban körvonalazódik. A két pártvezetô ma folytat tárgyalást Bukarestben a fúzióról. A KNP legfontosabb célkitûzése a parlamentbe való bejutás, hangsúlyozta Serban Rãdulescu.

(k)

Valutaárfolyamok
Szeptember 8., szerda

(4. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 650/41 000

33 600/33 900

161/165

Szeptember 9., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 925 lej, 1 USD = 33 885, 1 magyar forint = 164 lej.

KÖRKÉP

Ingyenjárat

(5. old.)

Az új Dacia Logan modell bemutatása alkalmával a Városi Közszállítási Vállalat egy buszt autóbocsájt a Dacia Service Cluj Feleac cég rendelkezésére, ami szeptember 9–12. között közlekedik az A. Iancu tértôl a Tordai úti Dacia Service-ig, naponta 8–19 óra között, a következô menetrend szerint: indulás az A. Iancu térrôl (Pénzügyi Palota): 8, 9, 10, 11....17, 18, 19; indulás a Dacia Service-tôl: 8.30, 9.30, 10.30...17.30, 18.30, 19.30. A szállítás ingyenes.

Autóbusz indul a Bunã Ziua negyedig

(5. old.)

Szeptember 13-tôl a Városi Közszállítási Vállalat beindítja a 21-es autóbuszjáratot a Mihai Viteazul/Szécsenyi tér és a Bunã Ziua negyed között, a következô útvonallal:

Menet: Mihai Viteazul/Széchenyi tér–Cuza Vodã–A. Iancu tér–Stefan cel Mare tér–Cipariu tér–Constantin Brâncusi–B. Delavrancea–I. Agârbiceanu tér–Al. Bohatoiel–Becas–Bunã Ziua.

Jövet: Bunã Ziua–Tordai út–Baba Novac tér–Stefan cel Mare tér–A. Iancu tér–Cuza Vodã–Mihai Viteazul/Szécsenyi tér (I. P. Voitesti).

Megállók: M. Viteazu/Szécsenyi–Színház-Cipariu tér–I. Agârbiceanu tér 7. szám–Becas 4 szám–Bunã Ziua (Delta)–Bunã Ziua (Vitacom)–Bunã Ziua (Rompetrol)–Lukoil–Citroen–Tordai út–Baba Novac.

Menetrend: indulás a M. Viteazul /Széchenyi térrôl: 5.40–6.40–7.40— 8.40...12.40–13.40–14.40–15.40; indulás a Bunã Ziuaból: 6.10–7.10— 8.10–9.10...13.10–14.10–15.10–16.10.

Mozgópiac

(5. old.)

nyílik ma reggel 8 órától Kolozsváron, amelynek keretében a prefektúra a mezôgazdasági igazgatóság, a kereskedelmi kamara és az Expo Transilvania Rt. együttmûködésével a termelôk szezonjellegû mezôgazdasági termékeket (zöldség, gyümölcs) forgalmaznak.

A prefektúra közleménye nem jelöli meg a piac helyszínét, ám a helyi kormányhivatalból származó értesüléseink szerint a mozgópiacot az Expo Transilvanianál nyitják meg.

Anyanyelvi és mûvelôdési tábor a Heltainál
Mocsi, mezôkeszüi, naszódi gyerekekkel

(5. old.)

Szeptember elején anyanyelvi és mûvelôdési tábor helyszíne volt a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány. A magyarországi Illyés Közalapítvány támogatásával a Heltai-alapítvány szervezte táborba Mocsról, Mezôkeszübôl és Naszódról érkeztek V–VIII. osztályos vendégek. A hatnapos tábor színes programjában az anyanyelvi foglalkozások mellett naponta különbözô felfedezôtúrák, kézügyességi foglalkozások, drámapedagógiai játékok szerepeltek.

A tábor olyan nyelvvesztes, szórványban élô gyermekeket fogadott, akik egyáltalán nem jártak vagy már nem járnak magyar iskolába. Kellemes meglepetésben volt részünk: a gyermekek nemcsak anyanyelvükön társalognak egymással, hanem anyanyelvi ismereteik, helyesírási és nyelvtani készségeik is alaposak.

— A tábor mindannyiuk szellemi épülését szolgálta, mélyítette az anyanyelvi, történelmi ismereteket, identitástudatot, anyanyelvük iránti tiszteletüket és szeretetüket erôsítette meg — tájékoztatott Borbély Erika képzési referens. — A játékos, ám ugyanakkor komoly szellemi erôfeszítést igénylô délelôtti magyarórák eredménye a tábor végére érzékelhetôen körvonalazódott: kevesebb helyesírási hiba, választékos nyelvhasználat, szókincsgyarapítás, folyékony olvasás jellemezte a gyermekek tevékenységét az utolsó foglalkozásokon. Elégtétellel vontuk le a végkövetkeztetést: nemcsak ismeretekben, hanem lelkiekben is gazdagodtunk. Mindannyian. Jó érzés volt az utolsó estén megrakott tábortûz köré ülni, a tábori himnuszt énekelni, emlékezni, ünnepelni. Magyar népdalok édesítették a búcsú óráit, sok kedves emléket elevenítettünk fel. A Házsongárdi temetôben látottakra-hallottakra, a Botanikus kert és az Állattani Múzeum ritkaságaira, a Fellegvár látványosságára, a sétatéri sétákra, a csónakázásokra, az alapítvány udvarán játszott közös játékokra, az együttlétekre, de a délelôtti magyarórák játékos és kedves pillanataira is emlékeztünk. Jó volt így együtt lenni, élvezni a vakáció utolsó heteit. A búcsúestén töklámpásokat készítettünk. Hisszük, hogy a kis csapatban elvetett mag nem vész el, a töklámpás lángjához hasonlóan a sok kicsi lélekben erôteljesen fog égni az anyanyelv, a magyar kultúra, az embertársak iránti szeretet és tisztelet.

Sajtóper Bánffyhunyadon

(5. old.)

Rágalmazásért pereli Péntek Lászlót a Szabadság hasábjain megjelent írása kapcsán Kusztos Tibor bánffyhunyadi református lelkipásztor. Az inkriminált cikk lapunk 2004. április 14-i számában, a 9. oldalon jelent meg, Magyar gondok Kalotaszeg fôvárosában címmel. A per tárgyát a következô cikkrészlet képezi: "De az sem igazán erôsíti a református egységet, hogy számos olyan szegény sorsú magyar reformátust, akinek hozzátartozói nem tudnak fizetni, a helyi román ortodox esperes ingyenesen temet el! Az is aligha válik a közösség egységének javára, hogy míg a szószékrôl vasárnaponként a keresztényi szeretetrôl, békességrôl és tiszteletrôl prédikál, addig hétköznap Kusztos Tibor református lelkipásztor a helyi román bíróságon keresi igazát, az asztalt verve követeli volt kurátorától a ki tudja ki által elsumákolt csekély egyházi pénzösszeget..."

A tegnap délelôtt a bánffyhunyadi bíróságon megtartott elsô tárgyaláson Kusztos Tibor érdekeit Ionel Marc ügyvéd képviselte. A bíróság elfogadta, és helyt adott Péntek László azon kérésének, hogy a cikknek ne csak a kiragadott részletét, hanem teljes szövegét hiteles fordításban vizsgálják meg. Péntek László a tárgyalóteremben elmondta, a cikkben foglalt állításait tanúvallomásokkal és hiteles dokumentumokkal tudja igazolni. A következô tárgyalást október 20-án tartják.

A rendôrség hírei
Közel félmilliárd lejes csalás

(5. old.)

Az Activ Com Kft. ügyvezetôje, a 23 esztendôs G. Balica 2003 októberében adásvételi szerzôdést kötött egy kolozsvári céggel, amelytôl késôbb fémipari termékeket vásárolt, és két csekklappal fizette ki az 545 103 458 lej értékû árut. A bank fedezethiány miatt visszautasította a csekket. A kárból közel 75 millió lej megtérült, Balica ellen csalás alapos gyanúja miatt indítottak kivizsgálást, szabadlábon védekezhet a vád ellen.

Parkolás közben gázolt
A Scãrisoara utcai lakása elôtti parkolóba akart behajtani szeptember 7-én, kedden délután 6 órakor a 44 éves Maria F. A gépkocsi, amelyet vezetett, a Motoactive Rt. tulajdona, rendszáma pedig B–80207— 05/10. Maria F. 14 éve rendelkezik hajtási jogosítvánnyal, mégis figyelmetlenül parkolt, és elgázolta a 82 esztendôs Elisabeta S.-t. A nyugdíjas nô súlyos sérülést szenvedett.

Figyelmetlen gyalogos az áldozat
Könnyebb baleset helyszíne volt a tordai Victoriei út: szeptember 7-én, kedden reggel 8 órakor a boldoci (Boldut) 45 éves F. S. Aranyosgyéres felé tartott a CJ–04–RJV rendszámú 1300-as Daciával, amikor váratlanul az úttesten szabálytalanul átszaladó gyalogos került eléje, és nem tudta kikerülni az ütközést. Az áldozat, a 80 esztendôs Maria C. könnyebben megsérült.

Négytagú banda
Lopás alapos gyanúja miatt vizsgálatot indított a rendôrség Bogdan Raul Rosca (20 éves), Florin Cosmin Corovei (18), Iosif Marius Mischian (19) és Ioan Cristian Techeres (20) ellen. Azzal vádolják ôket, hogy szeptember 4-rôl 5-re virradóra feltörték C. B. gépkocsiját, és 40 millió lej értékû felszereléstôl fosztották meg. Roscát és Corovei-t ôrizetbe vették, az ügyészség 29 napra szóló elôzetes letartóztatási parancsot bocsátott ki a nevükre, Techerest szabadlábon vizsgálják, Mischiant pedig körözik. A kár teljes mértékben megtérült.

Hatvankét millió lejbe került a hiszékenység
Egészen eredeti módon csapta be áldozatát egy nô, akit köröz a rendôrség. A tordaszentmihályi 72 esztendôs Maria Corchis szeptember 7-én, kedden délután a tordai piacon összeismerkedett egy nôvel, aki a beszélgetés során elhitette vele, hogy nemsokára beváltják a pénzt, és ha van a bankban folyószámlája, jobban teszi, ha felszámolja, és átváltja valutába. Elôbb az országos takarékpénztárhoz (CEC) mentek el, itt Maria Corchis felszámolta a 32 millió lejes számláját. Majd a Román Kereskedelmi Bank (BCR) került sorra, és a 62 millió lejes folyószámla is hasonló sorsra jutott. Azzal a trükkel, hogy elviszi átváltani a pénzt, az utóbbi összeget a csaló bevitte a Postabank épületébe, onnan viszont bottal üthették a nyomát.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

HIRDETÉS

Ingatlan

(7. old.)

Eladó háromszobás, 92 négyzetméteres lakás a Donát út 13. szám alatt, két terasz, két fürdôszoba, vízóra, telefon, pincerész. Telefon: 0745-791-998. (0021)

Eladó 50 négyzetméteres kétszobás lakás. Telefon: 436-899. (0002)

Kétszobás lakás eladó a Grigorescu negyedben. Telefon: 562-901 (délután).

Állás

(7. old.)

Szerelvényraktárba B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezô raktárost alkalmazunk. Érdeklôdni telefonon: 416-197, 8–16 óra között. (1722024)

Állást keres

(7. old.)

Fiatal tanárnô munkahelyet keres tanügyön kívül. Telefon: 0745-366062, 534-379.

SPORT

TORNA
Olimpiai bajnok pusztinai lány

(8. old.)

Monica Rosu személyében moldvai csángó, pontosabban pusztinai csángó-magyar olimpiai bajnokot tisztelhetünk. A román névvel szereplô, kétszeres athéni tornász olimpiai bajnok szülei mindketten pusztinaiak.

Fekete (Rosu) Mátyás és László Geta pusztinai csángó magyarok kislánya, Monica Rosu név alatt versenyezve két aranyérmet nyert az athéni olimpia tornászversenyén. A Magyarok Világszövetsége sajtószolgálatának értesülései szerint a Bákóba költözött szülôk korán, alig négyéves korában tornára adták kislányukat, akit "állandóan a fákról kellett összeszedni".

Mónika még kislányként elkerült a román nôi tornasport dévai központjába, ahol egyáltalán nem volt alkalma anyanyelvét használni, ezért magyarul gyengén beszél. Athénban a román nôi tornászcsapattal és egyéniben, az ugrásban lett olimpiai bajnok.

A Tázló mentén fekvô Pusztina egyike azon csángó falvaknak, amelyet a Madéfalvi veszedelem nyomán Csíkból menekülô székelyek alapítottak. Lakossága színmagyar. A közösség tagjai magyarul beszélnek egymással. Pusztina volt az elsô moldvai település, amely MVSZ Kossuth-emlékzászlót kért, amelyet Kallós Zoltán néprajzkutató, a Corvin lánc kitüntetettje, MVSZ-küldött adott át.

A Magyarok Világszövetsége Fekete (Rosu) Mónikának is felajánlja a Külhoni Magyar Sportcsillag kitüntetést, amelyet korábban Szabó Katalin, zágoni születésû székely-magyar tornászlány is átvett, aki a Los Angeles-i olimpián négy aranyérmet nyert.

LABDARÚGÁS
A vb-selejtezôk hátterei
Gyászszünet az albán parlamentben

(8. old.)

Egyperces néma felállással emlékeztek meg az albán parlamentben a görögök elleni, szombati labdarúgó-világbajnoki selejtezô után halálra késelt szurkolóról.

A 20 éves Gramoz Palushit Görögország dél-nyugati részén, a Jón-tengeri Zákinthosz szigetén egy görög-amerikai férfi, a 22 esztendôs Panagiotisz Kladisz-Kszifitasz ölte meg, két barátját pedig súlyosan megsebesítette. A tettest letartóztatták.

Az albán képviselôk felszólították a görög törvényhozást, tegyen konkrét lépést a huligánok visszaszorítására, és akadályozza meg az albán kisebbség elleni atrocitásokat.

A tiranai, 2–1-es hazai sikerrel zárult mérkôzés után Görögország több pontján voltak összecsapások. Az Athén központjában található Omonia téren albán autósok örültek a dicsôséges gyôzelemnek, amikor a vereséget rosszul tûrô görögök megtámadták ôket. Négy albánt és egy görögöt megkéseltek. A sérülteket kórházban ápolják.

Szalonikiben ugyancsak voltak összetûzések görögök és az ott élô albán kisebbség tagjai között.

A legújabb fejlemény, hogy Szkopjéban egy macedón és egy albán férfi Molotov-koktélt dobott a görög nagykövetségre. Személyi sérülés nem történt, csak az épületet körülvevô kerítés rongálódott meg. Az elkövetôket ôrizetbe vették.

Chilei incidensek
Csúf utóélete is volt a 2006-os németországi labdarúgó-világbajnokságra selejtezô sorozat dél-amerikai fordulójában a Chile–Kolumbia összecsapásnak. A pályán kívül, s már a meccs után vandál szurkolók közremûködésével folytatódó ütközetben hárman megsérültek, a hatóságok 30 embert ôrizetbe vettek.

A négy kiállítással tarkított, végül gól nélküli döntetlent hozó vb-selejtezô maga is feszült légkörben zajlott, s a hangulat átragadt a helyi publikum szélsôségeseire is, akik az utcán randalírozva a kivezényelt rendfenntartókkal is megütköztek.

A különbözô tárgyakkal dobálózó, s az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint magukat alkohollal is erôsítô ultrák közül a Moneda elnöki palota közelében 18-at vettek ôrizetbe a katonai rendôrök, további tizenkét vehemens drukkert a santiagói Nemzeti Stadion környékén lezajlott csetepaté után helyeztek átmenetileg lakat alá.

A vandál akciók közben három ember könnyebben megsérült.

Maga a világbajnoki selejtezô amúgy anyagilag komoly hasznot hozott a chilei szövetségnek, hiszen a mintegy 70 ezer nézô egymillió dollárnak megfelelô összeget fizetett a belépôkért.

Labdák nélkül értek haza a walesiek
Mind a húsz edzôlabdáját ellopták a walesi labdarúgó-válogatottnak Azerbajdzsánban, ahol 1–1-es döntetlent játszott a szombati világbajnoki selejtezôn.

— A gépünk másfél órás késéssel szállt fel Bakuból, és amikor itthon csak az üres hálók kerültek elô, már tudtuk, hogy miért — dühöngött a szigetországi szövetség (FAW) egyik tagja.

A FAW az esettôl függetlenül is panaszt kíván tenni a FIFA-nál az azeri hiányos biztonsági intézkedések miatt. A találkozót követôen ugyanis a mezekre "vadászó" helyi szurkolók megrohamozták a vendégek induló buszát, és kis híján be is jutottak a jármûbe.

Megmenekült az SSC Nápoly

(8. old.)

Megmenekült a teljes széteséstôl az SSC Nápoly labdarúgócsapata: Diego Armando Maradona korábbi együttese végül az olasz harmadik vonalban indulhat. A nápolyi klubot Dino de Laurentiis filmproducer vásárolta meg 29 millió euróért.

Az SSC Nápoly az argentin világklasszis vezetésével 1987-ben és 1990-ben is bajnoki címet szerzett a Serie A-ban, azonban évek óta anyagi nehézségekkel küszködött. A patinás egyesület az elôzô idényben még a másodosztályban szerepelt, de az Anconával együtt erre a szezonra nem kapták meg a licencet, így helyüket a Bari és a Pescara vehette át.

TENISZ
US Open
Capriati legyôzte Serena Williamsot

(8. old.)

A negyedik helyen kiemelt Lleyton Hewitt bejutott a legjobb nyolc közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután a nyolcaddöntôben könnyedén, három játszmában nyert a szlovák Karol Beck ellen. A 23 éves ausztrál klasszis, aki 2001-ben diadalmaskodott a US Openen 36 perc alatt nyerte az elsô szettet, a másodikban viszont már ennyi idôre sem volt szüksége (31 p). Az utolsó felvonásban (33 p) Beck taktikát váltott, s keményen támadott, de Hewitt — régi jó szokásához híven — még az elérhetetlennek tûnô labdákat is visszaütötte, s ezzel valósággal az ôrületbe kergette ellenfelét.

A hazai közönség egyik kedvence, a címvédô Andy Roddick a spanyol Tommy Robredót verte három sima szettben, mindössze 1 óra 33 perc alatt, így továbbra is játszmaveszteség nélkül menetel a végsô gyôzelem felé. Tagja lett a negyeddöntô mezônyének a svéd Joachim Johansson és a német Tommy Haas is, elôbbi a francia Michael Llodra, utóbbi a cseh Tomas Berdych ellen nyert könnyedén.

A negyeddöntôben Roddick–Johannson és Haas–Hewitt párharcra kerül sor.

Elsôként Jelena Gyementyjeva jutott az elôdöntôbe a nôk mezônyében, a US Openen. A hatodik helyen kiemelt orosz klasszis szetthátrányból fordítva nyert a másodikként rangsorolt francia Amélie Mauresmo ellen.

A nôknél amerikai rangadót rendeztek az elôdöntôbe jutásért: Serena Williams Jennifer Capriatival csapott össze. A 2 óra 6 perces csata felvonultatott mindent, amit csak a szurkolók kívánhatnak: remek játékot, küzdelmet és drámát. Az elsô játszmát a színes bôrû sztár nyerte, majd riválisa egyenlített. A harmadik, döntô szett elején a portugál vezetôbíró kiélezett helyzetben felülbírálta Williams egyik — a vonalbíró által jónak ítélt — labdáját, ami láthatóan feldühítette és kizökkentette a játékost. A folytatásban Capriati 5:4-nél a mérkôzésért adogathatott, és ismét némi segítséget kapott a bírótól, aki — sokakkal ellentétben — újra kint látott egy Williams-labdát.

— Valószínûleg pillanatnyi elmezavarban szenvedett. Úgy érzem, hogy csalás áldozata lettem. Nagyon felzaklatott ez az egész, rettenetesen mérges vagyok — kommentálta a történteket a találkozó után Serena Williams.

A US Open szervezôi gyorsan döntöttek, s kizárták a folytatásról a találkozó játékvezetôjét, a portugál Mariana Alvest. — Már közöltem vele a döntést. A televíziós visszajátszás megtekintése egyértelmûvé tette, hogy rosszul határozott, amikor felülbírálta a vonalbírót — mondta Brian Earley, a torna játékvezetôi testületének vezetôje.

Capriati Gyementyjevával játszik majd a fináléba kerülésért.

Eredmények:

Férfi egyes, nyolcaddöntô:

Hewitt (ausztrál, 4.)–Beck (szlovák) 6:4, 6:2, 6:2; Roddick (amerikai, 2.)–Robredo (spanyol, 18.) 6:3, 6:2, 6:4; Joachim Johansson (svéd, 28.)–Llodra (francia) 6:2, 6:3, 6:2; Haas (német)–Berdych (cseh) 7:6 (6), 6:1, 7:5.

Nôi egyes, negyeddöntô:

Gyementyjeva (orosz, 6.)–Mauresmo (francia, 2.) 4:6, 6:4, 7:6 (1); Capriati (amerikai, 8.)–Serena Williams (amerikai, 3.) 2:6, 6:4, 6:4.

TÁJFUTÁS
Sikeres országos bajnokság

(8. old.)

Nagyszerûen szerepeltek Kolozsvár tájfutói a Jászvásár közelében lévô Poieni erdeiben megrendezett középtávú, hosszútávú és váltó tájfutó országos bajnokságon. A rendezôk: az Országos Tájfutó Szövetség, a megyei sportigazgatóság és a Roman Atlétikai Sportklub. A megmérettetésen Kolozsvárról a Transilva 13 és a Compass Sportklub 1 versenyzôje vett részt.

Eredmények: Hölgyek: 12 évesek: a két nap összesített eredményeibôl Tôkés Tímea került ki gyôztesen klubtársa, Andrada Dervãsteanu elôtt.

A közép és hosszú táv országos bajnokai: Fey Klára (45 év), Bogya Tamás (20), Fey Sándor (45), Enyedi András (50). A közép táv bajnokai: Tôkés Árpád (40), Kuszálik János (55), David Cãpras (60). Hosszú távon aranyérmes Pavel Gligor (35), ezüstérmesek Tôkés Árpád (40), Kuszálik János (55), David Cãpras (60) és Constantin Rusu (65), aki középtávon is második lett. A váltó bajnokságot a férfi 21-ben a Pavel Gligor, Bogya Tamás, Fey Sándor alkotta váltó nyerte. A veterán váltót az Enyedi András, Fey Klára, Tôkés Árpád alkotta csapat nyerte a Constantin Rusu, David Cãpras, Kuszálik János váltó elôtt.

Dicséretet érdemel a 12 éves fiúknál 4. helyen végzett László Róbert (Compass) és az 5. helyezett Tôkés Csongor. Az eredményeket Enyedi András, a Transilva Sportklub elnöke tette közzé.

Májai Ferenc

ELFELEJTETT TÖRTÉNETEK

(8. old.)

Sorozatunkban (az elsô rész kedden jelent meg) olyan eseményeket, történeteket elevenítünk fel, amelyek nélkül szegényebb lenne Kolozsvár sportélete.

A Viadaliskola (II.)
Bölöni Farkas Sándor felismerte, hogy a Vívóiskola meg kéne nyissa kapuit a szegényebb, de tehetséges ifjak elôtt is. Az ô nagy érdeme, hogy 1834-ben, pesti példára az intézet részvénytársasággá alakult. 400 rénes forint értékû részvényeket bocsátottak ki, amelyet 26 alapító köznemes vásárolt meg. A befolyt összeget — 10 400 forintot — banki letétbe helyezték, az éves kamatból pedig vívómestert fizettek, valamint a felszerelést újították rendszeresen. Emellett minden alapító ajánlhatott egy fiatal, szegény diákot, aki ingyen tanulhatott vívni, 1834-tôl tehát 20 tehetséges ifjú részesült "ösztöndíjban" az intézetben.

A Bölöni Farkas által szerkesztett alapszabályból megtudhattuk, hogy a Kolozsvárt folyamatban levô nemzeti vívó-iskola állandó alapítására igérek és fizetni tartozom 400, azaz négyszáz rforintokat ezüstpénzben; ezen alapítványommal fôképpen oda czélozván, hogy a vívó-iskola Kolozsvártt örökre alapíttassék s annak hasznaiban azok is részesedhessenek, kiknek vagyonbeli helyhezetek nem engedi, hogy az intézetbe mint alapítók vagy részvényesek beléphessenek. Mire nézve mihelyt e célra több alapítok is legalább 10.000 forint alapítványt aláírnak, s ennek esztendei 600 rforint kamatjával az intézet állandó folyamatja bátorságosítva leszen, hatalmában álljon a vívó-iskola igazgatóságának esztendônként 20 ifjat nevezni ki, kik az intézetben ingyen tanulhassanak; fô szabályul tartván maga elôtt az igazgatóság, hogy az olyatén vagyontalan kiválasztandó ifjak mindenek felett magyarul tudjanak s ismeretes jó erkölcsûek legyenek.

Az alapítok között gróf Kendeffy Ádám, báró Jósika Lajos és Wesselényi Miklós mellett olyan neves személyiségeket találunk, mint gróf Bethlen Domokos, Erdély egyik leggazdagabb nemese, az utolsó iktári Bethlent vagy gróf Mikes Jánost, az erdélyi mûvészeti élet vezéralakját. A KAC 1890-es évkönyve szerint az iskola legalább a tanulók részére déli 12 órakor volt, fôurak jelenlétében. A mint Biasini ajkán az en garde elhangzott, a helyzet komolysága minden arczra kiült. Villámgyorsan folyt minden. S csak mikor a pour la dame elhangzott, nyerte vissza minden arcz kedélyét.

Az "elsô alapító" megtisztelô címet a lelkes ügyintézô, Kendeffy Ádám kapta. Munkája gyümölcseit sajnos rövid ideig élvezhette: az "all-round" sportemberként is ismert, egykori Református Kollégiumi diákot 1834. február 3-án szívszélhûdés érte, és hamarosan elszállt nemes lelke. Az Erdélyi Hiradó február 4-i számában ekképp számolt be a Kendeffy család utolsó férfi tagjának haláláról: a közjótól lelkesedett egyenes, tisztalelkû, erôs, tántoríthatatlan akaratú gróf Kendeffy Ádám minden jónak méltó bánatára nincs többé. Az ifjú nemes halálát egy város gyászolta, közadakozásból hantjánál a város örök tiszteletét ôrzô síremléket emeltek, melynek négy síró oroszlánja ôrzi álmát.

1835-ben Biasini visszavonult. Átvette a Biasini szállodát, alapította gyorsutazási intézetét. Közhasznú pályálya jutalmául nemességre ajánltatott. A megüresedett vívómesteri állást hamarosan fia, Domokos vette át. Apja sikeres üzleti élete a fiatal mestert is elcsalta, így a negyvenes évek elején Uzoni Antal, majd pedig Helmreich Jakab vállalta el a vívás oktatását.

(Folytatjuk)

Killyéni András

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -